Page 1

w w w.ore.edu.pl

Codziennie dla edukacji


OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI Publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji, zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania oraz zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty.

WYDZIAŁY ORE WYDZIAŁ ROZWOJU PLACÓWEK Wspiera szkoły i placówki w realizacji zadań w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania, poprzez przygotowywanie ogólnokrajowych programów i publikację materiałów metodycznych. Wspiera placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ganizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia. Organych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli. WYDZIAŁ RESOCJALIZACJ JOTERAPII Realizuje zadanie związane z funkcjonowaniem centralnego systemu wskazywania miejsc dla nieletnich, posiadających postanowienie wie zapewnienia miejsc dla nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Inicjuje współpracę różnych środowisk i instytucji na rzecz wspierania szkoły, dziecka i rodziców; promuje działalność nowatorską w zakresie resocjalizacji i socjoterapii. WYDZIAŁ SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH Podnosi kompetencje kadr systemu edukacji w obszarze pracy wspomagania rozwoju dziecka i w zakresie umiejętności efektywnej współpracy z rodzicami. Wspiera szkoły i placówki w realizacji zadań

prace dotyczące adaptacji podręczników i książek pomocniczych oraz

WYDZIAŁ W PROFILAKTYKI Opracowuje i upowszechnia standardy działań w zakresie wychowaszkolnej. Wdraża i koordynuje ogólnokrajowe programy edukacyjne,

publikacje z zakresu wychowania, promocji zdrowia i najważniejszych przemocy, samobójstw.


WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Przygotowuje i realizuje ogólnokrajowe programy doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowuje materiały edukacyjne oraz promuje działalność innowacyjną w zakresie rozwoju kompetencji językowych, we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Podejmuje działania wspierające wdrażanie i promocję polityki edukacyjnej Unii Europejskiej w zakresie edukacji językowej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki wielojęzyczności. Wspiera szkoły i placówki systemu oświaty w realizacji m.in. nauczania dwujęzycznego, wczesnoszkolnej edukacji językowej, nauczania języka polskiego jako obcego. WYDZIAŁ INFORMACJ PROMOCJI Promuje działalność i osiągnięcia edukacyjne ORE w kraju i za granicą; publikuje materiały edukacyjne, opracowuje materiały informacyjne – raporty, materiały diagnostyczne, analityczne i prognostyczne. Wspiera działania służące wymianie doświadczeń edukacyjnych. Prowadzi ogólnopolski system informacji pedagogicznej, promuje innowacyjne rozwiązania i zastosowania TIK w edukacji. Wspiera biblioteki pedagogiczne w organizowaniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy oraz w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną. Prowadzi serwisy internetowe ORE – stronę internetową, Bibliotekę Cyfrową, Internetowy Serwis Edukacyjny (ISE); wydaje newsletter i czasopismo internetowe „Trendy”. WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OBYWATELSKICH Inicjuje i wspiera działania związane z rozwojem kompetencji społecznych i obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata; promuje politykę edukacyjną, wynikającą programy i materiały edukacyjne, realizuje programy ogólnokrajowe i przygotowuje kadrę do realizacji tych programów. Podejmuje innowacyjne przedsięwzięcia służące współpracy i koordynacji funkcjonowania różnych środowisk, instytucji i organizacji, działających na rzecz rozwoju edukacji społecznej i obywatelskiej, inicjatywności łach i placówkach. WYDZIAŁ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II STOPNIA Ośrodek Rozwoju Edukacji jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia dla pro2013 Wysoka jakość systemu oświaty. Celem IP2 jest zapewnienie sprawnego oraz zgodnego z prawem polskim i wspólnotowym wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydział zapewnia bezpośrednie wsparcie dla wprowadzania zmian w obszarach, dotyczących m.in. opracowywania nowych form kształcenia nauczycieli, rozwijania kompetencji kluczowych i innowacyjnych programów nauczania, opracowywania i wdrażania innowacyjnych metod kształcenia oraz nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach. Wydział zajmuje się III Priorytetu PO KL, monitorowaniem postępów realizacji umów z bene-


PROJEKTY SYSTEMOWE NADZÓR PEDAGOGICZNY Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły – etap III

Cel: podniesienie jakości systemu oświaty poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, stanowiącego wsparcie w rozwoju szkół i placówek oraz dostarczanie informacji o systemie oświaty, ułatwiających prowadzenie polityki edukacyjnej w Polsce. WSPIERANIE SZKÓŁ I

UCZYCIELI

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Cel: poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego W ramach projektu wypracowywane są nowe rozwiązania merytoryczne i organizacyjne pomagające jak najlepiej wykorzystać potencjał placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych; opracowywane są oferty doskonalenia, plany działania sieci współpracy, wdrażany jest elektroniczny system zarządzania informacją. WDROŻENIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach

Cel: wsparcie nauczycieli w zakresie stosowanych metod pracy mowej kształcenia ogólnego. W ramach projektu opracowywane są materiały i narzędzia wspomagające dyrektorów w organizacji monitorowania realizacji podstawy programowej oraz nauczycieli w planowaniu i ewaluacji własnej pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, oceniania wspierającego rozwój uczniów, stosowania TIK w nauczaniu przedmiotowym. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

Cel: wzmocnienie strategicznej roli jednostek samorządu terytorialcowanie i upowszechnienie modeli planowania, zarządzania, moniprzedstawicieli JST przez system szkoleń; dostarczenie fachowych publikacji, w tym zawierających przykłady dobrych praktyk. SCHOLARIS Portal wiedzy dla nauczycieli

Cel: dostarczenie i wdrożenie platformy internetowej zawierającej zasoby edukacyjne (zgodne z nową podstawą programową). Portal edukacyjny Scholaris.pl jest narzędziem służącym wspieraniu systemu edukacji w realizacji jego zadań, w powiązaniu z potrzebami gospodarki i rozwoju kraju.


UCZEŃ ZDOLNY Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Cel: opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy legislacyjnych i metodycznych oraz pogłębiona analiza obecnie istniejącego systemu, dotycząca organizacji konkursów, turniejów nia projektowe mają na celu uwrażliwienie szerokiego grona osób na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci szczególnie uzdolnionych. E E-podręczniki do kształcenia ogólnego

Cel: opracowanie i udostępnienie bezpłatnych e-podręczników nowoczesnej platformie edukacyjnej. Projekt upowszechni wykorzystanie e-podręczników jako materiałów wspomagających zajęcia dydaktyczne; materiały te będą publikowane na wolnych licencjach. Kadry wspierające szkoły i instytucje oświatowe zostaną przeszkolone z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu, w szczególności – wykorzystania e-podręczników. JĘZYKI OBCE Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

Cel: podniesienie jakości nauczania języków obcych poprzez dzia-

powstaną i zostaną udostępnione materiały metodyczne i inne zasoby edukacyjne, wspierające pracę nauczycieli języków obcych. PRZYWÓDZTWO Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek

Cel: wzmocnienie systemu zarządzania oświatą poprzez wypracowanie rozwiązań w zakresie kształcenia, rozwoju i wsparcia kadry kierowniczej szkół i placówek. Działania podjęte w ramach projektu skierowa-

wano przeprowadzenie diagnozy kompetencji dyrektorów i opracowanie na jej podstawie trzech modeli kształcenia i doskonalenia.

Ulotka współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Ośrodek Rozwoju Edukacji

e-Learning w Szkole INFOTEKA

www.ore.edu.pl

www.elearningwszkole.ore.edu.pl

Sześciolatek w szkole

Szkolenia online

www.6latek.ore.edu.pl

www.e-kursy.ore.edu.pl

Edukacja globalna

TRENDY

www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl

www.trendy.ore.edu.pl

System Kierowania do MOW i MOS

Platforma doskonalenia

www.systemkierowania.ore.edu.pl

www.doskonaleniewsieci.pl

Adaptacja podręczników

Portal wiedzy dla nauczycieli

www.adaptacje.ore.edu.pl

www.scholaris.pl

EKSPERT – szkolenie kandydatów

Newsletter

www.ekspert.ore.edu.pl

www.newsletter.ore.edu.pl

Zachować pamięć

Facebook

Biblioteka Cyfrowa

YouTube

www.polska-izrael.edu.pl

www.facebook.com/OsrodekRozwojuEdukacji

www.bc.ore.edu.pl

www.youtube.com/user/oreedu

Internetowy Serwis Edukacyjny

Wyszukiwarka zasobów IP2

www.ise.ore.edu.pl

T

U

J

E

www.zasobyip2.ore.edu.pl

S

Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel. 22 345 37 00 fax: 22 345 37 70 Instytucja Pośrednicząca Al. Szucha 25 00-918 Warszawa tel. 22 34 74 850 fax: 22 34 74 851

T

E

Ś

M

Y

Ośrodek Rozwoju Edukacji ul. Polna 46a 00-644 Warszawa tel. 22 570 83 00 fax: 22 825 23 67 Centrum Szkoleniowe w Sulejówku ul. Paderewskiego 77 05-070 Sulejówek tel. 22 783 37 85

Struktura ORE  
Advertisement