Page 1

Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL


Zakres wsparcia Cel 1. poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2. przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Alokacja Na wsparcie oddziałów przedszkolnych w ramach projektów systemowych w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL wyodrębniona została pula środków w wysokości 53,7 mln EUR.


Beneficjent systemowy organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły z oddziałami przedszkolnymi Zadania:  Oszacowanie potrzeb oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakresie wskazanym w katalogu wydatków kwalifikowalnych oraz oszacowania wysokości wydatków przeznaczonych na ich realizację,  Informowanie szkół/oddziałów przedszkolnych o możliwości skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach projektu systemowego,  Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,  Dokonanie zakupów towarów i usług z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa polskiego i wspólnotowego,  Rozliczenie projektu systemowego i jego monitorowanie.


Grupa docelowa oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych z terenu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których nie ma przedszkoli (publicznych i niepublicznych) - załącznik nr 2 do Zasad.

oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych z terenu gmin wiejskich, o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w skali regionu, gdzie poza szkołami podstawowymi z oddziałami przedszkolnymi funkcjonują inne przedszkola lub inne formy edukacji przedszkolnej (niezależnie od oddziału przedszkolnego) - załącznik nr 3 do Zasad

Oddziały przedszkolne, które nie są wymienione na listach wskazanych w Załączniku 2 i 3 nie są uprawnione do otrzymania wsparcia 4


Rozszerzenie grupy docelowej  możliwość wykorzystania oszczędności powstałych w wyniku dotychczasowej realizacji projektów

 przeznaczenie na tego typu działania dodatkowych środków, pochodzących np. z alokacji Poddziałania 9.1.1, dedykowanej projektom konkursowym

5


Rozszerzenie grupy docelowej Możliwe rozwiązania: 1. przeprowadzenie, w pierwszej kolejności, dodatkowego naboru wniosków, skierowanych do dodatkowych (w stosunku do wskazanych na listach, będących załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszych Zasad) oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenach gmin wiejskich i miejskowiejskich o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 2. zwiększenie wartości projektów realizowanych 3. przeprowadzenie dodatkowego naboru wniosków, skierowanego do oddziałów przedszkolnych, które zostały objęte wsparciem bądź oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych innych niż wymienione w Załącznikach nr 2 i 3 4. przeznaczenie środków na projekty konkursowe w Poddziałaniu 9.1.1

6


Rozszerzenie grupy docelowej Kroki niezbędne do podjęcia:  zidentyfikowanie źródła dodatkowych środków oraz przygotowanie szczegółowego uzasadnienia dla zmian  uzyskanie zgody IZ PO KL i MEN

 wprowadzenie nowej fiszki projektów systemowych do PD i ogłoszenie nowego naboru Elementy uzasadnienia informacje dotyczące wysokości środków finansowych możliwych do wykorzystania, źródła pozyskania środków, informacja na jakiej podstawie IP zidentyfikowała możliwość wykorzystania alokacji dedykowanej oddziałom przedszkolnym wskazanym w Zasadach na wsparcie oddziałów przedszkolnych spoza list zastosowana metodologia wyboru oddziałów przedszkolnych, 7


Różnice pomiędzy stanem faktycznym a listą oddziałów przedszkolnych  Załącznik nr 2 i nr 3 – na podstawie danych z SIO z 30 września 2012 r.  Możliwe przypadki: •

liczba oddziałów przedszkolnych jest niższa niż wskazana w załącznikach - wniosek o dofinansowanie należy przygotować w oparciu o faktyczna liczbę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wartość projektu będzie uzależniona od rzeczywistej liczby oddziałów przedszkolnych przewidzianych do objęcia wsparciem

liczba oddziałów przedszkolnych jest wyższa niż wskazana w załącznikach - beneficjent nie może otrzymać więcej środków niż wynika to z kalkulacji przeprowadzonych na podstawie danych zawartych w załącznikach. Do decyzji beneficjenta czy środki finansowe podzieli na wszystkie oddziały przedszkolne (zgodnie z faktyczną ich liczbą, z wyłączeniem oddziałów przedszkolnych, które powstały po 30.09.2012 r.), czy wsparcie projektowe skieruje wyłącznie do podmiotów wskazanych w Zasadach, natomiast pozostałe oddziały przedszkolne zostaną objęte kolejnym projektem systemowym. 8


Zasady finansowania  Każdy oddział przedszkolny może otrzymać środki finansowe w wysokości 87 270,05 zł  W przypadku klasy łączonej wartość dofinansowania ustala się proporcjonalnie  Możliwość zwiększenia środków finansowych dla oddziału przedszkolnego w ramach projektu (w przypadku, gdy oddziały przedszkolne nie wykorzystają całej kwoty)  Brak wkład własnego

 Zniesiony limit cross-financingu 9


Środki finansowe i zakres merytoryczny 87 270,05 zł* * na oddział przedszkolny

1. Organizacja placu zabaw 2. Dostosowanie pomieszczeń 3. Wyposażenie

1. Zarządzanie projektem 2. Promocja projektu 3. Koszty pośrednie

10


Zakres merytoryczny  Szczegółowy katalog działań wraz z maksymalnymi kwotami wskazany został w Załączniku nr 4 do Zasad  Beneficjent nie jest zobowiązany do realizacji wszystkich zadań lub wydatków wskazanych w katalogu

11


Organizacja placu zabaw 1. Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw 2. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni 3. Ogrodzenie placu zabaw  Można skierować wsparcie do istniejących placów zabaw i nowopowstałych  Wydatkiem kwalifikowalnym będzie również opracowanie projektu placu zabaw – do ujęcia w szczegółowym budżecie projektu  Nie można doposażyć placu zabaw w innej lokalizacji niż szkoła/oddział przedszkolny

12


Wyposażenie lub doposażenie kuchni Możliwość sfinansowania wyposażenia lub doposażenia kuchni, jeżeli wcześniej nie zapewniano dzieciom żywienia Wyjątek – cattering, pod warunkiem rezygnacji z zewnętrznego żywienia Brak możliwości sfinansowania istniejącej i funkcjonującej kuchni

13

Przygotowanie oddziałów przedszkolnych  

Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Poddziałania 9.1...

Przygotowanie oddziałów przedszkolnych  

Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Poddziałania 9.1...

Advertisement