Page 1

EVYFORFATTER路 OG KOMPONISTFORBUND

ltuJJuJld:

Poul Henningsen oms t

Dansk Musikforl忙ggerforening tter- og Komponistforbund R adio's for originale melodier

oripnale tekster unde dage

yt medlem

117

32. ARGAN G


Pou Arkitekten, forfatteren, den tolerante polemiker, den menneskevenlige kritiker, den epokeskabende revy-digter, det u-litterære medlem af AKADEMIET, humanisten der legede med »Dragere og dyrkede brøndkarse -lampens, oplysningens gode u-udslukkelige ånd- alt det var Poul Henningsen - P.H. - alt det og meget mere. Poul Henningsen satte sit præg på mønsteret af synspunkter, af meninger i dette land, han blev en eksponent for kulturel aktivitet op imod et halvt hundrede år. Hans kamp mod tyngende tradition, mod vane og vanetænkning, mod moralopfattelse forankret i klassedeling, har sat spor, der vil blive stående, spor der vil føre videre. Det konforme, det konfektionerede var noget P.H. altid kraftigt bekæmpede! På dette område måtte han nok føle sig lidt skuffet, udviklingen levede ikke rigtig op til hans optimisme på medmenneskets vegne. Idag er det værd at tænke på og tænke over hans sidste digt: NYTARSØNSKER TIL KØBENHAVN! Han skrev dette digt i sit hus oppe på Skagen, og det kunne læses i Politiken ved årsskiftet. De sidste linier lød således: I SOM FREDER HUSE OG LANDSKABER: FRED MENNESKET ... Vi ~ tænke med beundring og med taknemlighed på Poul Henningsen - på P .H. - og vi vil ære hans minde. Sven Buernann


ener a orsam In . . . den 30. marts I g67 kl. I 6. 30 DANSK REVYFORFATOG KOMPONISTFORi hotel MERCUR's selskabsordinær generalforsamling

DAGSORDEN af di rige n t. •

t. Ravn-Jonsens og hustru Ravn-Jonsens min dele-

til bestyrelsen. (Efter tur afforbundssekretæren, forfatteKay Rostgaard-Frøhne og · Henrik Blichmann. er villige til genvalg). af 2 komponist-suppleanter .tyre~Js1 n. (Efter tur afgår ·m Brink og Herman Hoffder begge er villige til gen-

).

af 2 kritiske revisorer (Efter afgår Kurt F otel og Breide , der begge er villige til

).

af årskontingent og

, Sven Buemann, bød og indledte med at bede

forsamlingen med et øjebliks stilhed at mindes de kammerater, der var gået bort i årets løb, nemlig skuespilleren O svald Helmuth, komponisterne Aage Jørgensen, Sophus Brandsholt og Erik Deneke samt forfatteren Poul Henningsen. ad punkt 1: Valg af dirigent . F ormanden foreslog på bestyrelsens vegne forbundets juridiske konsulent, lrs. J ørgen Molsted, som dirigent, og denne blev valgt af forsamlingen med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt samt fuldtud beslutningsdygtig. ad punkt 2: Arsberetning en. F ormanden fik ordet for aflæggelse af årsberetning:

D er er jo hændt forskelligt, i det år der er gået. Noget man kan glæde sig over, og noget man, set fra fo~­ bundssynspunkt, ikke har grund til at se p å med tilfredshed. . Inden jeg nænnere skal beskæftige mig med disse ting, vil jeg gerne, på forbundets vegne, byde vore n~e medlemmer - Rene Grahn - Erik Moseholm - og Niels R athenborg hjertelig velkommen. Vi er altid gla-

3


de for nye medlemmer, og vi håber, at glæden kan blive gensidig. Jeg må endnu engang, inspireret af noget jeg senere skal komme tilbage til i denne beretning, fastslå med syvtommersøm, at det for optagelsesberettigede ikke er forbundet med nogensomhelst vanskelighed at komme ind i forbundet. Alle, der opfylder vore meget rimelige og rummelige optagelsesbetingelser, er velkomne. Der er ikke nogen diktatorisk bestyrelse, der sorterer ansøgere efter hårfarve eller andre sagen uvedkommende ting. Bestyrelsen administrerer, efter medlemmernes bemyndigelse, forbundets love - så enkelt ligger det - og insinuerer visse folk noget andet, så skyldes det småpolitiske hensyn, som intet har med faktiske forhold at gøre. Vi har haft meget at bestille i det forløbne år. Bestyrelsesmøderne har været fyldt med arbejdsstof. Desværre har komponisten Vilfred Kjær, på grund af sygdom haft orlov nogle måneder, men er nu klar til at tage fat igen. Indenfor Koda, Teaterråd, Filmsråd, N.C.B., Musikråd o.s.v. har forbundets repræsentanter haft hænderne fulde. Nye tider kræver på disse områder noget helt andet og mere, end vi før var vant til. Ophavsretselskabet har haft vigtige drøftelser i forbindelse med forestående ændringer i Berneroverenskomsten. Forbundets sekretær, forfatteren Kay Rostgaard-Frøhne repræsenterer os her, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at erindre om hans artikel i ORD OG TONER for december, vedrørende ophavsret og specielt ulovlig anvendelse af visemateriale.

4

J eg vil bede forbundets m edlemmer om ikke at se igennem fingre med disse overtrædelser. Appelleres der til personlig bekendtskab o.s. v. (og det bliver der jo mærkelig nok ofte for at opnå tilladelse til gratis benyttelse af et autorprodukt ), så kan man ganske roligt svare, at det er forbudt af kollegiale grunde at optræde som mæcen i denne forbindelse. F or at vende tilbage til møderne er det vel rimeligt at nævne forretningsudvalgets hyppige møder i aktuelle anledninger, ligesom jeg synes, man bør vide, at kassereren Axel Thingsted og sekretæren Kay Rostgaard-Frøhne mandagene året rundt møder i Koda's tarifudvalg fra klokken I o til I 5. Sekretariatets korrespondance og telefonekspedition har været ret omfattende, ligesom kassereren har h aft nok at gøre med bl.a. de nye afkontrollerende systemer indenfor skattevæsen. Varetagelse af faglige interesser har naturligvis afstedkommet flere konferencer, for eksempel i Danmarks Radio. Vi er altid blevet mød t med både venlighed og, for mig a t se, oprigtigt ønske om at forstå vore problemer. Vi har i specielle anledninger, såsom Pladeret og Statsdigteransættelse, både haft konferencer og korresponderet med statsmonopolets ledelse. En sørgelig, og af os ofte og stærkt, overfor statsmonopolets ledelse, understreget, kendsgerning er jo afskaffeisen af den levende musik i frokost- og middagskoncerter. Det var den sidste beskedne mulighed for lancering og dermed forbunden chance for udgivelse for autorer i


~ll~~ne:a.

m~re

res :.v. .ok .tis o sa i et at )f-

ne etLkes, cel stdt lk-

og ntft n:e-

er re

Måske vil der ske en til det bedre her. M an vi besværede os over dette svaret, at det skete af sparcDet er jo lidt svært at slå tåls med den slags argurnenman kan regne ud, at Pla~u, der - bortset fra d ens re••~"~i for en lille del af indu- er et dødfødt ba rn, koster ~Jl\lD<Jre:ae tusind pr. sæson, og jeg ikke medregnet Uha-TVtten! oprindelige hensigt: at gøre r indenfor visse dele af :teJ~ genre til grin - er jo h elnået. eller dårlig kritik, i denne opfindelse, er ligegyldig. kun an på at få reklavære med. Hvem der kombestemmer dommerne jo det gør statsmonopolet, såvidt en enkelt mand. Ensidighed måde er betegnende for de Blandt forfattere er der, kun brug for den sædvanjolds Soldat - eller er

n-

dt at re :lger o.t, 1-

f-

l

ing til sidste å rs verbaoverfor autorerne har nat dommerne i pladeretværet nydelig, og det er da det lyder forunderligt, at der på levende dansk musik, med at man ofrer mange ting som pladeretten. det glædelige må det notespores en tendens i underdelingen (Kaj Bruun til hyppigere anvendelse i af danske populære ~er. Der tales ovenikøbet tendens vil blive tyde-

ligere, og det er vi naturligvis både glade og taknemlige for. M åske tør man gætte på, at et stærkt lytterpres har været medvirkende til, at dansk populær tone og tekst ikke helt er blevet offer for visnedøden. Det har jeg hørt en lille velinformeret fugl synge om. M en tænk, hvad det ville betyde for danske populære autorer, hvis statsmonopolets bestemmende ville give grønt lys for bare en brøkdel af den reklame og helt enestående lancering og placering, som et lille mindretals ønskeprogram - nemlig J azz - har opnået i statsmonopolet Det er J azz både morgen, middag og aften - en service, overfor et relativt ringe lytterantal, som er helt formidabel og pågående propaganderende. J eg må med det samme sige, at der er kræfter i radiohuset, der energisk ønsker misforholdet, mellem den plads underholdningsmusik og den plads Jazz indtager på programmerne, reguleret, og jeg tror, det bliver reguleret! Vi har intet mod J azz - absolut intet, vi ønsker J azz alle mulige gode betingelser. Men vi ønsker ikke, at J azz skal påfaldende favoriseres i statsmonopol, på bekostning af ønskerne hos landets store flertal af lyttere og seere. Vi må ikke glemme, at Danmarks Radio er et statsmonopol, der ifølge dette monopol er forpligtet til, på bred front at tage hensyn til forskellige ønsker og opfattelser. D et kan ikke være sådan, at dansk tekst og tone indenfor den lettere genre, skal glide ud til fordel for udenlandsk dito. Når jeg understreger.disse ti?g må stærkt, så er det, ford1 man 1 dag-

5


bladene gang på gang bliver præsen- udsendelse, og Sverige gør det samteret for udtalelser, fremsat af den me! Den 22. marts skrev B.T. - med meget nybagte Uha-TV chef. Hr. Kayser proklamerer. »Ma? dirigentens tilladelse et lille citat: skal ikke give folket, hvad folket vil have men hvad man selv vil have«. »DET SYNES ALVORLIGT O G Dett~ stod bl.a. at læse i Politiken HURTIGT AT SNERPE HENfor 29. januar, hvis nogen skulle IMOD NØDVENDIGHED AF tvivle. Hr. Kayser sagde også- med KONKURRENCE TIL T.V. « (cidirigentens tilladelse et lille citat: tat slut). »Hvis man skal rette sig efter de forskellige seeres ønsker kommer man til at flakke mærkeligt rundt uden J a, gid det gjorde, gid autorernes nogen fonn for holdning« (citat muligheder i noget mindre grad slut). Tænk - jeg synes, at hr. Kay- måtte blive afhængige af statsmonoser, selvom han kun tager hensyn til poliserede diktatoriske beføjelser til sin egen smag, har været istand til unge mennesker, der ikke vil give at flakke udmærket, det har været »folket hvad folket vil have, men mig komplet umuligt at finde den kun hvad, man selv vil have« - og »holdning«, vi har hørt så meget om. man vil altså tilfældigvis ikke have Men pædagogiske proklamationer er Grand Prix - og derefter haver så jo een ting, og underholdning noget publikum og dette lands autorer, inandet. denfor den lettere genre, sig at rette. I et tredobbelt interview i PolitiMan skal ikke hverken undervise ken for den 29. januar i år - Trier eller hjemevaske indenfor underPetersen og Hans Jørgen Jensen var, holdning. Underholdning er een foruden hr. Kayser, deltagere ting og pædagogik er noget andet blev HELGENEN af Hans Jørgen noget lignende tror jeg nok, en så Jensen betegnet som voldsforherli- klog mand som professor Lindhardt gelse og som værende mere Røv- i Århus har sagt for ret nylig. Kultur end »Hvad skal vi lave«- og Radiorådets nye rådsformand det har Hans Jørgen Jensen for mig Knud Heinesen udtalte i et interat se, ganske ret i. Vi skulle ikke be- view i Politiken i søndags, at han skæftige os så meget med disse ting, fandt det vigtigt, at de folk, der unhvis man ikke havde kasseret Grand derholdt os, kunne deres ting - ren t Prix netop med henvisning til professionelt. Der er så sandt, som manglende lødighed. Det er i den- det er sagt. Professionel evne, og det ne forbindelse, HELGENEN bli- specielle talent som kræves af ledere ver et interessant fænomen. Den ene- i den branche, er nemlig i stand til ste chance og sommetider internatio- at gøre uha-udsendelserne engagenale mulighed af virkelig betydning rende, på den eneste rigtige måde for danske autorer - nemlig Grand den slags udsendelser kan være - og Prix - slår man overlegent en stor ifølge sagens natur - skal være entyk streg over. Norge går ind for gagerende på: NEMLIG VED AT denne internationale og folkekære V ÆRE UNDERHOLDENDE.

6


mt

K REVYFORFATTER-OG KOMPON I STFORBUND

ed

at:

)G N\F

Cl-

l CS

s Iste pr. 1 .januar 1967

ad lO-

til ve en og ve o sa nte . •

lSC ! f-

en o

sa dt

A: (F ) : Forfattere. - (K ): K omponister. :rtn

nnt

m

et re

:il ele

)g l-

T

(F ) . . . . . . . . . . . . Fabrikvej 4, 1. tv. (F). GO 2856. (F) R 1 • • • • . • . . • . • Espla naden 4, 2. (K ) . PA 4200. (F) ..... . . . ...... Vibevænget 143 (Bagsværd ). g8 1610. (K ) ... .. ... Strandvejen 67 A (Ø ) . RY 317 1. (K) . . . . . . . . . . . . Sdr. Fasanvej 5 1 (F ). GO 5775· Sommer: Melby St. Hald 3 17. Schweitzerdalsvej 13 (Vanløse). 70 67 48. Stockholmsgade 23 (Ø ) . ØB 7238. Farumgade 15 (N ). TA 4486. Rahbeks Alle 20 (V ) . 2 1 46 03. (F) . . . . . . . . . . . . Hostrup Have 36 (V ). 35 5 l 76. Sommer: ( 03 ) 346 - 378. søn (K) . . . . . . . . . Worsaaesvej 3, 3· (V ). 35 82 67. Øtfjrr_U !ft (F) . . . . . . . . Østerbrogade I47 (Ø ) . RY s 8s8.


Inger Christrup (K ) ......... . Aurikelvej 6 (Valby ) . VA J0503. Sommer: Lindevangsvej J 6 ( Trørød pr. V ed bæk ) . 8g Ol 41. Mogens Dam (F) ............ . Hovedgaden 45 (Birkerød ). 8J 15 r6. Jørgen Detlefsen (K) ......... . Kallemosen 3 (Åbenrå) . (046 ) 2 38 07. Ewald Epe (F) .............. . Blåmunkevang 5 (Dronningmølle ) . Dronningmølle 350. Kai Ewans (K) ............. . Frederiksberg Alle 43 (V). HI 2255. Erik Fiehn (K ) .............. . Linnesgade 28 (K ) . BY 2301. Sommer: Bergmandsdalsvej 4 (Helsingør ) . Kurt Fotel (F) ............... . Horneroansgade 22, 1. (Ø ) . RY 6945. Børge Friis (K ) .............. . Strandvejen 18 ( Ø ) . R Y 7540. Sommer: Tisvilde 400. Flemming Geill (F) .......... . Sdr. Fasanvej 51 (F). GO 3342. Peer Guldbrandsen (F) ....... . Risby pr. Albertslund. g6 48 51. Hugo Gyldmark (K) ......... . Jul. Thomsensgade r6, 1. (V ) . 35 87 42. Sven Gyldmark (K) .......... . Peblinge Doss. 32 A (N ) . 39 87 Bo. Sommer: Eskebjerg 33· Edwin H agensbo (K) ......... . Vilh. Birkedalsvej 5 (NV) . ÆG 1353 . Arne Hansen (F) ............ . Malerbakken 11 (Holte ) . 42 34 36. Carl Hochheim (F) .......... . Vesterbrogade 131, 4· (V ) . EV 997· Herman Hof/mark (K) ....... . Toftegårds Alle 41 (Valby) . VA 326o. Alfred Holck (F) ............ . Puggaardsgade 4, 4· (V ) . 1 1 15 83. Ole Høyer (K) .............. . Ved Bellahøj 23 A (Brønshøj ). BE 7597· Hans Jørgen Jensen (K) ...... . c/ o Aage Jensen, Birkedommervej 17, 3· tv. (NV) . ÆG 2633. Willy Jesse (K ) ............. . Skovløbervej 1 (NV ) . ÆG J 181. Kjeld Jørgensen (K) ......... . Roskildevej 1 19 (Frederikssund ) . (03) Fr.sund 220. Erik Kaare (K ) ............. . Kobbelvænget 49, 3· (Brønshøj ). Mogens Kaarøe (F) .......... . Bolbrovænge 9 (Rungsted Kyst ). 86 37 42. Breide Kierboe (F) ........... . Egernvej 63 (F). GO 9797· Sommer: Haredalen, Tisvildelunde, Tisvildeleje. Vilfred Kjær (K ) ............ . Aurikelvej 13 (Valby) . VA 2641. Aase Gjødsbøl Krogh (F) ..... . de Conincksvej 17 (Holte ) . 42 16 43· Otto Leisner (F ) ............ . Hollændervej 1 (Dragør) . Erik Leth (F) ............... . Peblinge Doss. 32 A s. (N ) . 35 go 03. Richard Lindebro (K) ........ . Herlev Bygade 25, 2. (Herlev ) . 91 35 15. (Kl. ro-13: CE 1448, lok. 693 ) . Otto Lington (K ) ........... . Kirstinedalsvej 18 (Valby). V A 79· Poul London (K) ............ . Aurikelvej 14 (Valby). VA 781. Svend Lundvig (K) .......... . Nyvangen 63 (Ballerup). 97 15 52. Harald Mortensen (K) ....... . Teglstrupvej 40 (Ø). RY 3599· Kai Mortensen (K) .......... . Brandenbjerggård, Gunderød pr. Hørsholm. Karlebo 107.


k).

(K ) Møller ( F )

• • • •

• • • •

• • •

Randklø~ealle 58 (K astrup ) . 50 . 35 45

. 35 14 Sommer: Restaur. Valentina, Dyrehavsbakken. O R 35124. (K ) ...... . . ... . . . D anmarksgade 25 , Ålborg. Nielsen (K ) ..... ... . Vesterbrogade 121 , 3· (V ) . VE 3 215 . Andersen (K ) . ... . G l. Kongevej 138 A ( V ) . 3 I 1o 38. o (F ) ....... . . .. D algas Bou levard 15 7 (F ) . ersen (F ) R . . ..... . R ørtangvej 55 A ( Snekkersten ) . ( 03) 2 62 . 1 70 Petersen (K ) .... .. . Ja ko b Dannefærds Vej 4, 3· (V ) . 35 95 04 . Petersen (F ) R. p p . . T rianglen 2, 4· (Ø ) . TR 82r o. rrun (F) .... . . .... .. . F rederiksvej 39 (F). GO g81o. (K ) .... . . .. . .. . Trægården 26, 4· (S ) . SU 1878. /z Ravn b øl (F ) ... . Bøgevang 6 ( Virum ) . 85 44 85. 1rea Rosenberg (K ) .. Birkebakkerne 19, Ølsted Strand pr. Ølsted. Sj. • • • • • •

• •

• • •

-Frøhne (F ) R .. . (K ) .... . .... . . h r øder (K ) . .. ... .. . p ( F ) .. .. ... ... . -Therkildsen ( F ) (K ) ....... .... . .n , (F) ... .... .. .. . (K ) . ....... . .. _,.,.,. ( F ) ... . ..... . . .

(K ) . . . . . . . . . . .. n ( K ) .. .. ... .. . (K ) .... ...... .

(F ) ....... ... . . .

Svan eveJ 20,

1.

( NV ) .TA

( 03 ) 355- 384. Solvænge t 2 (Kgs. Lyngby ) . 87 15 70. c/o hrsf. B. Nebelong, Bredgade 73 (K ) . BY 2299. H ellasvej 23 ( S ) . 55 o8 13. Skolebakken 21 (Gentofte ) . GE 3907. Chr. X 's Alle 35 (Kgs. Lyngby ) . 87 17 17. S langen1p. Skovagervej g, Riisskov pr. Aarhus. J. E. Pitzners Vej 27 (Herlev) . 94 39 21. Gran højvej 4 (Kgs. Lyngby) . 87 99 oo. Travervænget 14 (Charlottenlund ) . OR 3570. Ru gm arken I o (Lynge ) . L ansebakken 36 (Holte). 421211. V ed Andebakken 4, 4· (F ) . GO 9284. Godth aabsvej 107, 2. (F ) . FA 2285. ~1osede by. Tåstrup. Om. Greve 319. Sotaf ten 19 (Gentofte ) . GE 3683.

B: Andersen (K ) ... . {K ) ... .. .... .. (K ) .. . . .. . . . . .. . (F ) .. . ...... . ... .

H edegaards Alle 15 (Glostrup ) . g6 4 7 9 l· Windfeldvej 5 ( Virum ) . 42 o8 16. D ronni ngens Tværgade 27, 6. (K ). PA 7656. H øj bjergvej 25 (H olte ) . 42 og 24. (K ) . . ..... . ... . Ad. Steens Alle 1o (V ) . 35 57 78. (K ) .... . . . . ... . L ersø Pa rkalle I 7 I (Ø). R Y 850 1. Eckersbergsgade 42 (Ø ) . ØB 7997 u. Olsbæk Strand vej 70 (Greve Strand ) . go 17 68 · V ed Bellahøj I (Brønshøj). BE 88Io. R yt tergårdsvej 24 (Farum) · 95 I 7 29· (F} ......... ... . Carl Baggers Alle 2 l (Charlottenlund ) .


Medlemsgruppe C: Desuden repræsenterer forbundet arvingeme efter:

Kai Allen (F ) v/ fru Agnete Allen, Danasplads 15 (V ) . VE 4697. H enry Andersen (K ) v/ fru Kitty Andersen, Mølle Alle 1o (Valby ) . VA 9391. Axel Andreasen (F) v/ fru Edith Hansen, Jahnsensvej 15 (Gentofte ) . GE 3057. Viggo Barfoed (F ) v/ fru Atka Møller, Bakkevej r, Esbjerg. Sophus Brandsholt (K ) v/ fru Martha E. Brandsholt, Elbagade 40 (S). 55 12 45· Ludv. Brandstrup (F ) v/ sagf. Olaf H. Christensen, Suomisvej 7 (V ) · 35 19 49· Chr. Bråuninger (K ) v/ fru Helene Bråuninger Nielsen, Graven 13, Horsens. Axel Breidahl (F ) v/lrsf. J. A. W andel, Gråbrødretorv 16 (K ) . CE 12242. Henrik Clausen (K ) v/ fru H. Clausen, Ingeborgvej 47 (Helr. ). HE 6189. Niels Clemmensen (K) v/ fru A. Fridberg, Gathersgade 153 (K). PA 5548. Erik Deneke (K) v/ Albert Deneke, Halskovgade 4, 4· (Ø ) . Peter Deutsch (K) v/ fru Else Deutsch, Elmelundevej 28 (Brh. ) . BE 2102 . K. Feldbech-Christiansen (F ) v/ fru Ebba Feldbech-Christiansen, Ved Kildevældsparken 1 (Ø ) . RM 1350. Dan Folke (F ) v/ hrsf. Jon Palle Buhl, Gl. Torv 18 (K ) . CE 824. Rud Gellin (K) v/ fru Ella Gellin, Gl. Kongevej 25, 2. (V) . EV 3032. Carl Gottschalksen (K ) v/ fru Ella Gottschalksen, Amagerbrogade 7 (S ). AM 6820. Henry Hagernann (K )v/ fru Elinor Hagemann, Bakkevej I6-18 ( Hareskov ) . 98 24 05. Max Hansen (F) v/ adv. Edel Saunte, Frederiksgade I I (K ) . PA 9060. Poul Henningsen (F ) v/ fru Inger H enningsen, Svendstrupvej 3, Hørsholm. 86 2 1 02 . Carl Hersted (K ) v/ fru Kristine Anhøj, Zinnsgade 8, st. (Ø ) . ØB 3673. Lauritz Hovolt (K ) v/ lrsf. Ib Dan-Jensen, Rådhuspladsen 45 (V). MI 2901. Aage Jørgensen (K ) v/ Mutin Rob. Andersen, Ægirsgade 53 (N ). Axel Kjerulf (F ) v/ fru Nelly Backhausen, V. Søgade 14 (V )) . 12 63 91. Alfred Kjærulf (F) v/ fru Iris Kjærulf, Frydendalsvej 33 (V ) . VE 3639. Allan Larsen (F) v/ fru Else Larsen, c/o P. Olsen, Grønnemose Alle 11 ( NV ) . Arvid Muller (F ) v/ fru Britta Muller, Overgaden o/ Vandet 16 (K). AS 1433. Børge Muller (F ) v/ fru Kate Muller, Rue du Chablais Io, 4· 18oo Vevey. Suisse. Sigvard Mørch (F ) v/ fru Agnete Mørch, Tværgade 22 (Nykøbing F ) . Knud Pheilfer (F ) v/ fru Jytte Pheifler, Mariendalsvej 73 (F ) . FA 67. Arnold Quistorlf (K ) v/ fru Emmy Quistorlf, Linnesgade 25 (K ). BY 2636 y. J. Ravn-Jonsen (F) v/ D.R.K.F., Solvænget 2 (Kgs. Lyngby). 87 I5 70. Amdi Riis (K) v/ fru Marie Riis Jønsson, Julius Blomsgade 45, 3· ( N ) . Fred. Rocatis (F ) v/ D.R.K.F., Solvænget 2 (Kgs. Lyngby) . 87 15 70. Carl Rydahl (K ) v/ tegner Niels Rydahl, N. Søgade 49 (K ) . 11 13 34· Chr. Ryming (K ) v/ fru Martha Ryming, Møllevej 28 (Thisted ) . Rob. Schønfeld (F ) v/ Eigil Schønfeld, Blegdamsvej 38 (N). NO 1793 v. Aage Steffensen (F) v/ fru Astrid Stef/ensen, Svanevænget 1 ( Ø ) . RY 2058. Leo Svenstrup (K) v/ fru Lis Wismann, Gl. Kongevej 98 (V). HI 1370. Carlo Thomsen (K) v/ fru Helga Thomsen, Tomsgårdsvej 104, 4· (NV) . TA 4490. Johannes W estermann (F) v/ enkefru C. Westermann, Hareskovvej 21 (Brh.). BE 1648.


laver vi selv et Grand jde med et kendt og blad, arrangeres en ten på en elegant r ebyens hjerte. Der vil blive .~ 01ræ1nier til vinderne, og forhåndsgarantier til grammofonindspil• for de udvalgte melo-

• •

møde med general' og jeg udtalte h er r om, at Danmarks give os lidt sendetid densenere, via progra•nudvalaktuelt, hvad vi vil opnå, bare det ligner Montmar~·Lon-v-reklamen, takker naturligvis ved samme det triste -- også for lyt- i Grand Prix'ernes oar!:llldirek tø ren nævnede måske mangel p å kvalien rolle her. o • &er paVISSe programmer, helt håbløst at finde ud kvalitetskriterium, da svare, at »Lille trøJm« og lignende ting, ihærdighed transmitvel nok skulle være noget, leve op til. muligvis foran nogle , bl.a. med hensyn til administration. Man KODA nedsat et ud·&&"-'

valg, der skal se på disse ting og forbundet er her repræsentere~ af Erik Fiehn. . D en direkte årsag til dette initiat~v er den, at sammenslutningen Aktive Autor.er .( ~adioaktive autorer) ~ar været 1 ministeriet for at beklage s1g over forskellige ting i forbindelse m ed Koda - altså bl.a. starnEonden - og dette forbunds love. D e fremmødte i ministeriet ønskede for eksempel at blive A-medlen1 i D .R .K .F. ved indmeldelsen. Dette kan jo på ingen måde og under jngen omstændigheder lade sig gøre. Vi ha r for år tilbage imødekommet flere a f A.A. 's ansøgninger om optagelse, med det resultat, at de, efter meddelelsen om a t optagelse ville blive bevilget, sagde nej tak. Ansøgningen var formodentlig det rene spilfægteri. Det var jo rart, hvis optagelsesberettigede blev afvist af forbundet, og man så kunne gå op i ministeriet og sige : Se, vi kan ikke komme ind i D .R .K.F. og få del i stamfond o.s.v., og de kalder sig fagforening. Fagforening - det er netop det vi er, og vi står med åbne døre - men vi m å følge forbundets love. Vi kan ikke have en hel fraktion væltende med døren ind i huset, bare fordi de er m edlemmer af Aktive Autorer. Hver enkelt må ansøge, og hver enkelt m å opfylde op tagelsesbetingelseme, og lige som alle. os andre ta~e de to år i forværelset, Inden man far politisk indflydels: i forbundet. D en slags ordnmger har ~Ile fagforbund og også vore med-Integrerede i Koda. Jeg tror at alle vore medlemmer vil være enige .med. bestyrelsen i, at her rokker vi os Ikke en tomme. Der kan være andre om-

7


mentere deres berettigelse. I starten skulle statsdigterne også være konsulenter - altså bedømme arbejder, indsendt af andre ikke til statsmonopolet knyttede. Man lukker ved lov arbejdspladser som MERCUR, man sløjfer Grand Prix, man afskærer muligheder og lå.,er dørene til statsmonopolet, den lettere genres eneste lanceringsmulighed af virkelig betydning, man skaber småmonopoler under det store »De medlemmer, der er valgt eller statsmonopoL Jeg skrev til generaldirektør C arludpeget til at repræsentere forbundets interesser for eksempel i sen og fik fra økonomidirektør Ejna r Teaterrådet, Musikrådet o.s.v. skal Jensen et venligt svar, der bl.a. innonnalt ved kortfattede rapporter deholdt en udtalelse om, at statsdigholde bestyrelsen orien te ret om terne sandsynligvis ikke kunne d ækvæsentlige spørgsmål inden for ke afdelingens behov ... disse arbejdsområderDet lyder jo nydeligt, men læg mærke til, der står, at statsdigterne Til SANDSYNLIGVIS ikke vil kunne »Bestyrelsen indstiller repræsen- dække afdelingens behov. Det er jo tanter til Filmsråd, Teaterråd, Ko- rigtignok noget, der stimulerer arda' s råd, Musikråd m.v. Disse re- bejdslysten- der skal nok være manpræsentanter skal nonnalt ved ... ge, der tror på en chance under de o.s.v.« forhold. H vis statsdigterne ikke kan dække Dette er en praktisk foranstaltning, behovet, så- jamen er det ikke h enog generalforsamlingen har jo, som rivende; en virkelig statsmonopolisealtid, det afgørende ord! Såvel Dansk ret gestus. Komponistforening som MusikforBomholt udtalte engang, at en af læggerforeningen anvender denne demokratiets gode sider var, at det fonn. sikrede alle retten til arbejde. Jeg omtalte i indledningen det forMå jeg lige komme med nogle fatterkollegium, som hr. Kayser hav- korte meddelelser til generalforsamde polstret sit Uha-TV med. Dertil lingen fra forbundets daglige arbejmanglede man heller ikke penge, så- de. ledes som det var tilfældet, når det Overenskomsten med BLADHUdrejede sig om levende dansk musik. SET er blevet fornyet. Forfatterne er der ikke noget i Nordisk Revyunion holdt i sepvejen med - men statsdigtere er en tember præsidiemøde i OSLO. Forganske farlig ting, fordi statsmono- retningsudvalget - Axel, Kay og jeg polet fristes til kun at bruge netop - mødte for forbundet. disse fast engagerede for at dokuFinland blev optaget som medlem råder, hvor vi gerne forhandler, men ikke her. KODA vil forøvrigt gerne, bl.a. for hurtigere at få starnandele ud til medlemmerne, afholde sin generalforsamling allerede i februar, men da D.R.K.F. af tekniske grunde ikke kan afholde sin generalforsamling før i marts, har bestyrelsen vedtaget at forandre bestyrelsesvedtægtens paragraf 8, der lyder således:

8


n

l-

r,

)-

:r

:i

-

-

r

-

r

)

,•

,•

1en. og Island vil mufølge efter. udnyttelsen af musikjemed, og vi beogså med placeringen · henseende, inden bliver en real i te t. tionerede forestillinger med statsstøtte - beos meget med, fordi holdes ude fra den Jin'[er sælges og afregnes vistnok været lidt pessialCle dette problem, m en indtryk, at dir. Tvedt i jeg selv, bl.a. efter teaterrådet, ser mere lyst .-aramatik er man in•lenlet, og jeg nærer • autorerne gunstigt re-

le JOSTY-aften hyggeligt, og jeg tror, møder er vigtige for os og for forbundet. m fejrede 40 års jeg overrakte på foren cigaretæske af hilse alle venner og -meget - det væ-

vi 50 års jubilæum i år- og det skal blive en ""'· er i fuld gang med forhar vi glædet meden julegave, og under- denne meget stor- har ydet hjælp, hvor t. -Ord og Toner meddelelse om stiuddeles af kulturmini>AuJ.LK

steriet og som ligesom sidste år kan søges af vore medlemmer. Jeg skal så blot tilsidst udbede mig generalforsamlingens godkendelse af denne beretning! D er var ingen bemærkninger til årsberetningen, hvorfor denne af dirigenten blev erklæret for godkendt under stærkt bifald. ad punkt 3: Arsregnskab et. Dirigenten gav ordet til forbundets kasserer, Axel Thingsted, der oplæste og kommenterede regnskabet for 1g66. D a der ikke var nogle spørgsmål i forbindelse med regnskabet, erklærede dirigenten dette for godkendt og decharge givet af generalforsamlingen. ad punkt 4: D ir. ]. Ravn-Jonsen og husttu I ngeborg Ravn-Jonsens mindelegat. Kay R ostgaard-Frøhne fik ordet og gav af hensyn til de nye medlemmer en kort oversigt over legatets oprindelse og forvaltning. Oplyste, at dette legats formue pr. I . januar I g67 androg god t 87.000 kr., og at det var renterne heraf, der hvert år uddeltes til 3 eller 4 medlemmer. R egnskabet for dette legat skulle blot meddeles på generalforsamlingen, men ikke godkendes. ad punkt 5: V alg til bestyrelsen. Ditigenten udtalte, at da begge kandidater, forfatteren K ay Rostgaard-Frøhne og kom~o~iste~ H enrik Blichmann) var v1lhge til genvalg, og der ikke fra medlem;nernes side forelå andre forslag, matte de betragtes som genvalgt ti~ bestyrelsen. Hilstes med akklamation.

9


ad punkt 6: Valg af 2 komponistsuppleanter til bestyrelsen. Dirigenten meddelte, at der fra forfatteren Olaf Becker var indkommet forslag om valg af komponisten Ole Mortensen som suppleant, og da begge de afgående suppleanter var villige til genvalg, måtte der foretages skriftlig afstemning. Resultatet heraf blev, at Herman Hoffroark fik 23, Ole Mortensen I 8 og Edvard Brink I 7 stemmer, hvorefter Herman Hof/mark og Ole Mortensen var valgt, med akklamation.

ad punkt 7: Valg af 2 kritiske revisorer. Kurt Fotel og Breide Kierboe blev genvalgt med akklamation.

ad punkt 8: Fastsættelse af årskontingent og indskud. Kassereren, Axel T hingsted, fik ordet og foreslog, at man stod fast ved det nuværende kontingent, kr. 40,- pr. år, og indskud, kr. I 50,- , hvilket hilstes med akklamation.

ad punkt 9: Eventuelt. Forfatteren Poul Sørensen havde ved generalforsamlingens begyndelse bedt om ordet under dette punkt og indledte med at referere til den situation for et par år siden, hvor han havde redegjort for de bevæggrunde, som havde fået ham til at foreslå en anden repræsentant til KODA's råd end den af generalforsamlingen indstillede Hugo Gyldmark. Herunder var han kommet til at anføre sine meninger om Hugo Gyldmarks helbred og åndelige habitus, og dette var Hugo Gyldmark blevet så vred over, at han ville anlægge sag imod ham. Egentlig ville Poul Sørensen IO

gerne have sagt: ja, værsgo', for det han havde sagt, var jo rigtigt, men da meningen blot havde været at give en meddelelse, og der ikke var nogen grund til at skabe unødig ballade om forbundets affæ rer, var han villig til at give en undskyldning for brugen af enkelte sproglige udtryk, som Hugo Gyldmark var blevet fornærmet over. Efter at have rådført sig med formanden og efter forhandlinger med juristerne Jon Palle Buhl og Bent Nebeleng var H ugo Gyldmark og han blevet enige om en erklæring, som - efter Poul Sørensens ønske - også indehold t en forpligtelse til at gøre DRKF's generalforsamling bekend t m ed denne undskyldning. Så skulle sagen egentlig være a fsluttet, men Poul Sørensen følte sig foranlediget til at komme med en tilføjelse. Hugo Gyldmark h avde n emlig sammen med nævnte erklæring sendt en rundskrivelse til adskillige mennesker, hvori han kom med forskellige påstande, som modtagerne selv ville kunne kontrollere, ikke var i overensstemmelse med f ak t a, og skrivelsen sluttede med, at nu vedlagde han denne erklæring »til behagelig vurdering«. Poul Sørensen syntes derfor, han var nødt til at understrege, at den erklæring, som Gyldmark og han tilsammen havde afgivet, undskyldte visse sproglige udtryk, men ikke de fakta, han h avde redegjort for, og ved at gå ind p å dette forlig havde Hugo Gyldmark erkendt, at disse påstande og fakta stod fast. Et par medlemmer rettede nogle forespørgsler, som besvaredes af formanden og forbundssekretæren, hvorefter dirigenten, da der ikke var


et ~n

at

:t r

at fremsætte beordet til formandirigenten og meddeltagelse i gene-

.1-

.n

hævedes kl.

)f

k,

rrt r-

le

·o n

1-

n

·-

'

c

R l' f.

Efter generalforsamlingen serveredes hvid labskovs, hvortil der h verken rnanglede snaps eller kartofl er, og den fredelige stemning, der havde hersket under mødet, fortsattes under mere festlige forhold. D et gode san1menhold prægede som sædvanligt de fornøjelige timer, vi tilbragte i de h yggelige lokaler.

Overenskomst Dansk Musikforlæggerforening og Revyforfatter-og Komponistforbund • og Dansk Musikforlæggerforeni ng e r pr. 13.4.-1 96 7) ind-

'"'"'vmst vedrorende sporgsmålet om tidspunktet for for-

..

-

g

-

-

r r

'l

t l

•' • '

mellem Dansk R ev'yforfatter- og Kon~ponistforbund og Dansk Musikforlæggerforening indtræder fra tidspunktet for værkets u ropførelse, hvis om et værk af en komponist elle r forfa tter, der ha r generalforlaget. indtræder iøvrigt fra tidspunktet for værkets udgivelsammenhæng vil sige, a t nodema teriale til salg eller ved stik, tegning, fotokopiering eller lignende fremgangs~·&A· n af n1aterialet er bekostet af forlaget. indtræder dog fra tidspunktet for værkets a ntagelse, antagelsen har udbeta lt garantisum til komponisten ..... Såfremt værket ikk~ udgives rettidigt, og kontraktfor,.,. .., tilbagebetaler forJ aget mod tagne opførelsesandele henh. forfatteren . i henhold til stk. 1--3. tilkommer forlaget, giver dette til KODA. 1-Ivis retten til forlagsandel i henhold til giver komponisten henh. forfa tteren meddelelse herom til •rr.=-•ter forlaget herorn. april 1967 ariæggerforening Wilhelm Hansen

D.R.K.F. (sign. ) Sven Buernann formand (sign. ) Kay Rostgaard-Frøhne forb.sekr. I I


På given foranledning genoptrykkes aftalen af 7/4 1962 vedrørende:

Danmarks radio's betaling for originale melodier og originale tekster Ved de den 7· april 1962 afsluttede forhandlinger mellem D anma rks R adio og D.R.K.F. er der truffet aftale om - med virkning fra 1. april I g62, at honoraret for benyttelse i radio eller fjernsyn af ikke tidligere offentliggjorte tekster og melodier, herunder bestilte tekster og melodier, forhøjes fra 50 kroner + procentuelt dyrtidstillæg til følgende : F or kortere tekster eller melodier ... .. ... . .......... . . . . . . . . . 50 kr. Normalhonorar for en tekst eller melodi ... . ... .. . . ...... . . . . . 75 kr. F or særligt vanskelige eller varighedsmæssigt betydningsfulde tekster eller melodier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I oo kr. T il de nævnte beløb ydes sædvanligvis % -tillæg, fr a I. april I 962 I 28 % De pågældende værker optages på normal KODA-liste. Forbundet tilstiller Danmarks R adio meddelelse om, hvorvidt man i KODA-listen ønsker en særlig markering af de værker, der er honoreret i henhold til foranstående, dvs. som førstegangs-opførte. Prosastof af dramatisk karakter til benyttelse i radio eller fjernsyn, såsom sketches o.lign., der hidtil har været honoreret med 20 kr. pr. minut; for bestilt stof dog 40 kr. pr. minut, honoreres fra I. april I g62 med 35 kr. pr. minut, dog for bestilt stof 70 kr. pr. minut, hvortil kommer sædvanligt %tillæg, fra 1. april I g62 I 28 %. Ved genudsendelse ydes honorar som for førstegangsudsendelsen. Disse værker optages ikke på KODA-liste.

* Opmærksomheden henledes især på, at hvor der er tale om en uropførelse af et værk, honoreret i henhold til ovenstående og dette er markeret a f Danmarks Radio i Kodalisten, vil værket af Koda blive honoreret dobbelt. Husk derfor at gøre såvel Danmarks Radio som K oda opmærksom på, a t Sekr. en eventuel uropførelse skal markeres i radioprogrammet.

Runde dage Vort gamle medlem Flemming Geill fyldte den 7/ I i år 75 å r, still going strong, og et lige så trofast medlem, Carl Andersen 6o år den 28/ 2. Den I 5/6 fylder komponisten Ole

Høyer 40 år og den 22/6 Erik Fiehn 6o år.

Nyt medlem Komponisten Niels Rothenborg.

O RD OG TONER . Udgiver: Da nsk Revyforfatter- og Komponistforbund. R edak tion : Alfred H olck (ansvh .), Puggaa rdsgade 44 , Kbh . V . T ryk: H . P . H a nsens Bogtrykkeri AS, Holbergsgade !lO, K bh. K .


:de:

tdio , at

)rte

so

SK REVYFORFATTER- OG KOMPONISTFORBUND

, kr. kr. kr.

Iler en .de, om for pr.

%-

ISSe

!lse af

el t. at

kr.

Indhold: Revyunions Kongres i Oslo

af D.R.K.F.s fonnand ved festmiddagen ordisk Revyunions Kongres Grammofonindustrien sig til finansministeren Tilbageblik ~ns Dam's 70-årsdag Kvalitet? for at finde nåde for UHA-TV-ledelsen Ravn-Jonsens mindelegat Teaterrådet

hn

Dødsfald Nomtann Andersen og Kai Møller

OBIR 1117 ,Jck

K.

32. ARGAN G


NORDISK REVYUNIONS KONGRES I OSLO 22. og 23. SEPTEMBER 1967

De imponerende resultater, som Tilstede var fra D.R.K.F. (Danmark): Sven Bue- Skap har opnået for sine medlemmann og Kay Rostgaard-Frøhne. mer, blev hilst med bifald. Se iøvElokuva - ja Viihdesåveldijat r.y. rigt udtalelsen til pressen senere i (Finland). Kai Brunila og Harry referatet. D.R.K.F.s formand Sven Bueman n Bergstrøm. Nopa (Norge) : Jolly Kramer-Johansen, Juul Hansen, oplæste først en overenskomst af I 3. Kåre Siem og Alfred Næss. Skap: april 1967 mellem D.R.K.F. og (Sverige): Roland Levin, Fritz Gu- Dansk Musikforlæggerforening om staf Sundelof, R. Gnestadius og Leif tidspunktet for forlagsandelens indtræden. Overenskornsten har været Nilson. Desuden deltog fra Nopa: Chr. gengivet i »Ord og Toner« nr. I/ Hartn1ann som observatør, Tono's 1967. Han gik derefter over til at opdirektør Knut Tvedt (under pkt. 5) læse en orientering om D.R.K .F.s samt Arne Tvenge. Efter at præsidenten Jolly Kra- virke og udfyldte denne med mundtmer-Johansen havde budt de frem- lige kommentarer, suppleret af K ay mødte hjertelig velkommen, specielt Rostgaard-Frøhne. Blandt de vigtide finske repræsentanter, som var gere ting omtaltesKODAs programmed for fønte gang, valgtes Kramer- registrering vedrørende afregning af Johansen til mødeleder. Til at føre underholdningsmu.sik (musik udført referatet for hvert deltagerland valg- på restauranter og lign. steder) . tes følgende sekretærer: Kay Rost- KODA vil for den forestående afgaard-Frøhne, Kai Brunila, Fritz regningsperiode (opførelser i I g67 ) Gustaf Sundelof og- i Nopa's faste medtage samtlige fra restauranter sekretær Kristian Haugers forfald og lignende steder indgående anerp.gr.af sygdom- kontordame Inger kendte programmer i registreringen. Munch Eng. Man vil he11ued på fuldt effektiv Derefter gaves en orientering om måde kunne imødegå enhver kritik de enkelte organisationers virke si- over mangelfuld registrering og afden sidste kongres i København i regning af vitterligt stedfundne elseptember 1965. ler programførte opførelser. Skap's formand Roland Levin opD.R.K.F. havde fuldt ud acceplæste en oversigt vedrørende Skap's teret dette, idet en afregning, basevirksomhed i 1965-67, hvilken over- ret enten pl relativt få musiksteder sigt runddeltes til de tilstedeværende. eller radioprogrammer og grarnmo-

2


som ::llem~

l ØV-

.ere

1

nann tf I 3· . og · om indræret

r. I/ : op(.F.s tndtKay rigtiram1g af Hørt ler). af-

}67 ) n ter

n ergen. ~ti v

'tik afel,epseder o-

l

fonpladeindspilninger, der i overvejende grad lader sig påvirke af radionens programmer, ville give et fejlagtigt billede af det virkelig benyttede musikmateriale, til fordel for udenlandske populære melodier og tekstoversættelser, placeret på ret få personer. KODA's afregningsforn1 for 1 g67 stor interesse blandt SKAP's delegerede, idet SKAP gennem ~TIM har mange af de samme afroblemer. Elokuva- ja Viihdesaveltajat r.y.'s orrnand Kai Brunila udtrykte store glæde over, at Finland nu kommet med i det nordiske jde. Foreningen blev stiftet 954 og tæller idag 68 medlemmer. n er Arthur Furmann. var oprindelig en komutning, men i I g67 forfatterne kommet med. Da forrl2e:n er så ung, har man ikke på nænneste opnået de fordele for som i de andre nordilande. Man har fornylig opnået · aftale for komponister med Radio og arbejder nu for at lignende tarifaftale, gældende l:lo.r tattere. løvrigt arbejder man få flere repræsentanter ind i TO's styre - foreløbig har kun 1. Kramer-Johansen oplæste en vedrørende NOPA's virke ~ ..... t · .... tion i TONO, og rekort, hvad Nordisk R evYpræsidium havde udrettet i o 2 ar. med ovenstående ori~.a.... opstod også en diskussion forskellige ophavsretsselskafor optagelse af medlem~in eller tilsluttede.

Kramer-Johansen fremkom med to forslag til et nyt navn på Nordisk Revyunion: 1) NORDISK UNION AF TEKST- OG MUSIKAUTORER eller 2) NORDISK TEKSTOG MUSIKAUTORFORBUND. Han ville gerne væk fra »populær<<navnet, da man i Norge tydelig m ærker en diskriminering på grund af dette. Det samme viste sig at være tilfældet i Danmark. SKAP ville derimod prøve på at komme bort fra »union«-navnet for at markere forskellen mellem Nordisk Un ion og Nordisk Revyunion. Roland L evin ville derfor foreslå NORDISKE POPULÆR AUTORERS FORBUND. F o r Finlands vedkommende byder ordet »autor« ( auktor ) på vanskeligheder, da dette ikke lader sig oversætte til finsk. De finske repræsentanter foreslog derfor NORDISK UNDERHOLDNINGS UNION. Det overledes det nye præsidium at arbejde videre med sagen. Efter forslag fra Finland blev man enige om at tilstræbe så ensartede navne som muligt på de enkelte organisationer inden for R evyunionen, men at dette er en sag for den enkelte forening. Et resolutionsforslag vedr. en solidaritetsudtalelse til græske komponister af light music, udarbejdet og vedtaget af Elokuva- ja Viihdesaveltajat r.y. 's generalforsamling, blev oplæst af Kai Brunila og runddelt til de øvrige delegerede. Kongressen kunne imidlertid ikke tilslutte sig forslaget i den ordlyd. det havde, o_g man beslutte~e si.~ til at rådføre s1g med TONO s du ektør, højesteretsad\'okat Knut T\'edt

3


for at give resolutionen en juridisk uangribelig form. Der nedsattes en komite, bestående af Knut Tvedt, Kai Brunila, Sven Buernann og Roland Levin, til at udarbejde en endelig resolution, som skal sendes til NTB i Norge; Ritzau i Danmark, TT i Sverige og Finsk Pressebureau. Som en foreløbig udtalelse til den norske presse i anledning af den nær forestående pressekonference, vedtoges følgende : »Ved NORDISK REVYUNIONs kongres i Oslo 1967 har samtlige foreningers repræsentanter tilsluttet sig et forslag om protest mod forfølgelse af græske kunstnere og andre kulturarbejdere.« Protestens endelige ordlyd blev oplæst og vedtaget ved mødets afslutning og lyder således: »NORDISK REVYUNION, samlet til møde i Oslo, protesterer mod de forfølgelser, som er iværksat overfor græske kunstnere og andre græske kulturarbejdere. De forhold, som har udviklet sig i Hellas, er et nyt vidnesbyrd om betydningen af, at kulturarbejdere i alle lande forener sig i vagtholdet om det statlige demokrati, som er forudsætningen for kunstens og kulturens frihed. « Fra finsk side var fremsat forslag om, at præsidiet i samarbejde med de enkelte foreninger retter en henvendelse til de nordiske regeringer med anmodning om anerkendelse af den kunstart, vi repræsenterer. Spørgsmålet vakte stor interesse hos samtlige delegerede. Man blev

4

enig om at sætte det op som et hovedpunkt ved næste møde, og at hver enkelt forening skulle drøfte det indbyrdes. U n der diskussionen oplystes det, at SKAP allerede ha r opnået en betydnings{uld anerkendelse, bl.a. hos de bevilgende myndigheder. Man blev enig om, at SKAP udarbejder en stipendieudredning, som tilsendes de andre nordiske foreninger. Med henblik på den forestående pressemodtagelse vedtoges følgende af S.B. formulerede udtalelse: »Nordisk Revyunions kongres udtaler, at Norge, Danmark og Finland ønsker stærkt at opnå den placering inden for det kulturelle område, som Sverige allerede forlængst har opnået, bl.a. ved to repræsentanter i Kunstnerstipendienævnet. « Vedrørende uddeling af en »O scar« i forbindelse med Revyunionens kongresser havde SKAP på forhånd i brev af 4· september 1 967 til præsidenten udtalt, at hver enkelt forening, efter SKAP' s mening, skal bestride udgifterne til prisen og udpege kandidaten, men at uddelingen bør foregå i Nordisk Revyunions navn. Dette bifaldtes af de andre tilstedeværende. Man besluttede at prøve på at finde frem til en fast form for prisen, i forbindelse med f.eks. et diplom. Det præciseredes, at »Oscar« ikke er det endelige navn, men blot en arbejdstitel. Jolly Kramer-johansen gik herefter over til at oplæse sit forslag til en udtalelse til pressen i anledning af dagens uddeling. Efter en del ændringer vedtoges følgende ordlyd:


h oat ?Jfte nen har .en~n-

at udtor-

1de 1de

.Idi• Inlen ~el­

!de to ~n-

tf«

»Nordisk Revyunion har bestemt, at unionens gruppe i det land, som har præsidiet, ved den afsluttende }.angres skal uddele en pris til en som har gjort sig særlig jent til dette indenfor Nordisk · interesseområde. Det var heldigvis ikke vanskefol' NOPA's styre at udpege kandidat til Nordisk R evyærespris - det måtte blive Øivind Bergh. Han i en årrække stået i første rækblandt dirigenter af light muførst som kapelmester p å Briog Chat-Noir, senere som dit for Kringkastings-orkestehvor han har fremført en lang værker af nordiske kompo• Han var også initiativtager programserien »Paletten«, og har han ledet Kringkastingsindspilning af 5 LPi serien »Light MUSIC NORW A Y «.

~ns

nd ·æ:>r-

<al t d•

m-

•ns

.ilat a.st Fd at

n,

pause klokken 1 4 mod toges repræsentanter, der blev bede vedtagne udtalelser, Revyunionen s ærespris udkapelmester Øivind Bergh bifald. Prisen var dennemaleri af Knut Frøysaa. prisuddelingen genoptoges en drøftelse og klarlæghvad der menes med et og dettes retsbefra SKAP oplæstes af R oog runddelt til de delege-

~r­

til g n-

~ra-Frøhne

og L evin fast,..,.,. • skyld, at et maanses for offentliggjort, gang lovligt er gjort

~ilgængeligt for almenheden (f. eks. l teater, cabaret, film, radio og T V m.v.). En?videre, at det anses for udgivet, 1 lovens forstand, ikke alene ~vor der er tale om bøger, musikaher og grafiske kunstværker men ogsao hvor der f.eks. er tale om 'grammofonplader eller andre indretninger, som kan gengive det. Ophavsretsloven giver faste regler for ~remførelsen af offentliggjorte og udg1vne værker i almindelighed, men for radiofonierne, der i medfør af aftale med opførelsesretsselskaberne (KODA, STIM og TONO ) har ret til at udsende de af organisationerne repræsenterede værker mod ydelse af vederlag, gælder særlige bestemmelser, der dog ikke omfatter sceneværker og heller ikke andre værker, hvis ophavsmanden har nedlagt forbud mod værkets udsendelse. R ostgaard-Frøhne gjorde især opmærksom på, hvorledes et sådant forbud kan praktiseres i Danmark, jfr. ophavsretsloven paragraf 22 med tilhørende motiver og professor Torben Lunds kommentarer hertil. S ven Buernann fremførte et par eksempler, der var fremkommet i D .R .K.F.'s virke i de seneste år. R ostgaard-Frøhne udtalte videre, at det forbud, som den enkelte ophavsmand efter loven kan nedlægge, kan ske ved påtryk el.lign. på værket ved udgivelse - eller ved, at ophavsmanden eller den, til hvem hans rettigheder er overgået (for Danmarks vedkommende KODA), giver radiofonien meddelelse om, at værket ikke må udsendes i radio og TV uden nærmere aftale. Forbudet kan også nedlægges generelt, f.eks. mod

5


benyttelsen af samtlige værker, der repræsenteres af en rettighedsindehaver eller en befuldmægtiget. Konkluderede, at man altså i Danmark kan forbyde et udgivet værk eller et manuskriptværk fremført i radio eller TV, enten ved et påtryk på det udgivne værk eller ved at anmelde forbudet til radiofonien via KODA. Under diskussionen kom det frem, at reglerne i Norge og Sverige er noget anderledes og Levin udtalte, at skævheden ved ophavsmandens selvbestemmelsesret over sit værk kan få vidtrækkende konsekvenser for den enkelte ophavsmand. F or at råde bod på dette vil man forsøge at rette henvendelse til ophavsretsselskaber, radio og TV, revyteatre, teaterforbund, skuespillerforbund etc. om at udarbejde en slags droit-moral-regel for manuskriptværker. Det blev vedtaget at overlade denne opgave til det kommende præsidium. Som arbejdsgrundlag fandt man det nyttigt at anvende den praksis, som Norsk Revyforfatterforening gennemfører, og som går ud på følgende: A. Norsk Rikskringkasting har mod en fast sum om året ret til at anvende gammelt stof fra revyer, cabaret'er og lign. Man må imidlertid indhente tilladelse fra Norsk Revyforfatterforening for hver gang - og en forfatter har ret til at nægte fremførelse. B. Alle norske artister skal to gange om året optræde gratis på en matine i Oslo. Indtægterne heraf går til Norsk Revyforfatterforening. C. Opdages det, at et nummer

6

fra en ikke udspillet revy er stjålet, ordnes sagen direkte med vedkommende person eller institution, som har stjålet det.

Kai Brunila (Finland ) henstillede til det nye præsidium at fremkomme med en udredning om sagen og som skal gælde som fællesudtalelse fra samtlige deltagerlande. Efter at den norske og den danske fordelingsplan og den danske afregningstarif var runddel t, blev der fra hvert land givet en orientering om de respektive ophavsretsselskabers afregningsregler. Man diskuterede pointsfordelingen mellem komponist og forfatter, men fandt, at dette burde drøftes internt i de enkelte foreninger. Der blev også udtrykt nogen misfornøjelse med den norske genre 1 • Et PM fra SKAP blev runddelt og Leif Nilson gav en orientering i tilslutning hertil. Nilson havde også medbragt nogle fotokopier af nogle avisartikler om televisionens, og dermed også TV-reklamens fremtid. Der fremsattes orienteringer fra Norge og Finland. De finske repræsentanter blev anmodet om a t udarbejde en rapport om finske forhold, da man i Finland har reklame også i TV. Roland Levin gav et mundtligt referat fra Nordisk Unions møde i Helsingfors vedrørende populærværkers udnyttelse i reklameøjemed, da det skriftlige referat fra unionsmødet endnu ikke forelå. Man besluttede at arbejde videre med sagen. Under »eventuelt« oplæstes protesten mod diktaturet i Grækenland (se side 4).


•o

;tJa.red• Ion,

Det vedtoges, at den norske refe•,rellt skal udarbejde og sende møde;..".1tPr;.., ...... t til udtalelse hos de øvrige ~ftl:t«~renter.

.e til nme som fra

i an~ afder • nng skauteom' at enudden og . til;)gsao ogle der-

.t

..

fra )fæ -

udforarne tligt de i vær-

' da ødet dere proland

Man diskuterede formen for prætvalget. Kramer-johansen foreat man tog lovene op til reviså man fik klare retningslinier .L-IL for præsidentvalg som for valg vicepræsident. Kongressen var med Roland L evin i, at disse skulle være en organisationsag foregå i hver enkelt forenings r.a.u.a& vedtog, at rækkefølgen, hvor0&'-A"-·&•tskabet skal overtages lanimellem, bliver følgende: S veovertager præsidentskabet i den toårsperiode, derefter .•• _,Danmark og Norge. :Jer udtryktes ønske om, at man fremtiden prøver at kombinere rne med andre nordimøder, som f.eks. N.C.B.-rådssåledes at møde- og rejsekan holdes p å et lavere

ramer-fohansen m eddelte, at har vedtaget, at de 6o.ooo ,som N.C.B. oprindelig havafsat til et kinotek, nu vil kunne til andre fonnåL H an anhvert land om at komm e forslag til anvendelse af disse

· Gustaf Sundelof meddelte, at fra ham ville fremkomme en hvori han ville anmode de foreninger om at udarbejde medlemsbiografier. Disse tænanvendt i forbindelse m ed an. i radio og TV, således at ::enlnJ;reme kan blive noget personlige end hvad tilfældet øjeblikket.

Til præsident for unionen i de kommende 2 år valgtes enstemmigt SK~P's formand, forfatteren Roland L ev1n. Den afgåede præsident, komponisten Jolly Kramer-johansen takkede for godt samarbejde i den tid, hvori han havde fungeret, hvorefter R oland L e vin rettede en varm tak til Kramer-Johansen for det arbejde, h an havde udført i sin præsidentperiode. Efter at D.R.K.F. 's formand Sven Buernann havde fremført en tak fra D.R.K.F. og ønsket den nye præsident velkommen, sluttedes mødet klokken 17. K.R.-F.

* Ved afslutningen af Nordisk R evy U n ions kongres i O slo blev der givet en meget elegant festmiddag på H olm ekollen R estaurant. Ved denne lejlighed holdt D.R.K.F.'s fonnand følgende tale: J eg vil gerne have lov til at bringe Nordisk R evy Union en hilsen fra D ansk R evyforfatter- og Komponistforbund, en hilsen fra Danmark og en tak til Norge og S verige for godt samarbejde og for hyggelige møder rundt om i Skandinavien. J eg vil også gerne ~i\·e udtryk for vores glæde over, at Fmland ~r kommet med i Union en, og bnnge en særlig hilsen til autoren M almsteen _ som jo desværre ikke kunne være tilstede - han har i så høj grad taget initiativet i denne forbindelse.

7 •


Tiden kræver sammenhold - kræver samarbejde - kræver, at man helst er mange, for enighed gør stærk. Det er jo så dejligt, at samarbejdet her i N orden ikke er opstået som følge af »gustent overlæg«! Det er kommet som en ganske selvfølgelig sag, fordi vi er venner,

og fordi vi - blandt andet - dybest set taler samme sprog. Vi ønsker, gennem Nordisk R evy Union, at udføre et arbejde til gavn og glæde for den såkaldt lettere genre. Jeg tror, at resultaterne af dette arbejde, i Nordisk Revy Union, vil vokse i takt med årene.

Og så vil jeg gå over til noget ganske andet, jeg vil sige et par ord om hovedstaden i dette landet! Jeg sku' til Norge, og erindringens klokke begyndte at kime, og jeg fik lyst til at fange en stime af ord, der kan rime ... Jeg håber ikke, det er til besvær, at jeg ulejliger med et par erindringer her, jeg be'r undskylde, men jeg kan altså ikke la' vær' ... F o r lang tid tilbage i meget, meget gamle dage boede jeg i villa Granheim på Holmekollen nogle år bare et par hundrede meter herfra, som De forstår! Jeg boede der sammen med min mor, og jeg var en meget ung mand, så ung at Ernst Rolf spillede revy: Fra Karl Johan til Lykkeland det var det år, hvor alle sang: Kom til Kristiania, Norges hovedstad, kom til Kristiania, der er man altid glad o.s.v. Dengang hed byen jo Kristiania, som de fleste muligvis remember, men jeg genkender den med glæde som Oslo her i september. For mig er intet af charn1en fra mit første møde gået fløjten, hverken heroppe i højden eller nede på Karl Johan, den er nøjagtig li'sådan; stemningen, atmosfæren, duften , der svirrer stadigvæk noget i luften af mine erindringers Soria Moria - af det jagtslot i Snarum som Wildenvey taler om i Sorius Liromsen Larum ' ham der havde.: det strålende i sig og om sig, og lykke han gjorde, han steg og han kom sig . . . Jo, når jeg går på Karl Johan, så er der stadigvæk stik imod fornuften grønne violiner i luften. ' ' Gammel kærlighed ruster ikke, og hyggelige gensyn med mindernes lyse øjeblikke er os jo altid kære,

8


hest ~ e vy

·avn tere ette vil

ta'er jeg gerne til O slo>når det skal være. var også dengang man sang : ~ ~og bedre dag for dag, og bedre dag for dag, more dig og smile , andre syn's, du burde fortvi'le. om stillingen er svag, velbehag: , ah ,ah, ah, ah, ah, bedre og bedre dag for dag ! • o • • er JO sa ngttgt, skal gøre, hvad. ma~ selv vil, det er meget vigtigt: nordmand er JO, h som katten, sin eg'n, det er sagt af den danske Gruk-Konge Piet Hein : kat, lille kat, på vejen du, hvis er du ? sku' min egen. ren har norske kunstnere været til hver en tid, kan der ikke herske strid Kristiania Bohemens dage, tid kan man godt med stolthed se tilbage, med en ganske særlig glorie · viske litteraturs historie. mene, hvad man vil, kiggede, som sædvanligt, skeptisk til, det altid, når det udsættes for kræfternes frie spil, groede forunderlige, farverige blomster disse bohemers sammenkomster

eafe, vi jo allesammen at se,

. .ø~, som ikke bare Skandinavien ve' !

~'der

har tømt et bæger eksempel, digter og stortingsstenograf Hans Jæger;

set, virkelig sket. . o gående på Karl Johan, jeg husker det, som var det 1gar: æ. firkantede skikkelse, det hvide hår, Kroghbeundrede hans malerier, og hans bog , for Tilværelsen, som man ikke læste på en enkelt da ..,.·. , den var jeg også meget betaget af. Grand Cafe det med ånd og ide, en talenternes herlighed, •

g


der vidste alt om mennesker og livet og kamp og kærlighed. Til min ungdoms erindringer hører da med, skulle jeg mene, de to store på verdens scene med æresfrygt gik jeg Nationalteatret forbi med monumenterne for kunst og geni Bjørnson og Ibsenbegge før tipsen og Superelipsen, før verden blev indrammet i læresætninger og statsdirigerede kæft og trit og retninger. Tro nu ikke jeg tilhører Jeronimu.sserne, der udstyrer fortiden med alle plusserne og gi'er nutiden minusserne ... Men propaganda-hjernevask og Neon forfrysning kan godt afstedkomme lidt følelsesmæssig temporær kuldegysning, og så luner det med erindringernes clair-obscur belysning. Dette lille tilbageblik, må man betragte som en tak for gode minder jeg fik! Og så vil jeg gå over til noget mere helVærende noget her og nu og næiVærende ... På hotel Viking - om jeg husker ret, er bestyrelsens formand højesteretsadvokat Tvedtpå hotel Viking skal der findes et skilt, hvorpå der skal stå, at her kan interesserede få det opulente eminente verdenskendte danske smørrebrød - et nationalt produkt, der li'som H. C. Andersen har placeret sig smukt. Skiltet har jeg ikke set, men det får mig til at tænke på en poet, som også i Norge er kendt af gud og hvermand, jeg tænker på W essel på Jo han Herman ikke ~t forveksle med Wessel- Tordenskjold- Peter, som JO ikke havde ret meget at gøre med poeter! Men de var gode krigere, begge personerne, den ene brugte pennen, den anden kanonerne. J o han H ~rman W esse l har omk~ing 1 783 skrevet et digt om smørrebød, det stod 1 ugebladet Votre Servzteur, og digtet lød: At smørrebrød er ikke mad, og kærlighed er ikke had, det er, for tiden, hvad jeg ved om smørrebrød og kærlighed. Jeg stjæler lidt fra denne versenes stormand

'

10


som også Francis Bull har sagt det frem d lidt og slutter min tale ' ragen e nordmand, ø.t sige, som finale :

frihed gør gæsten glad, ~.,•v er en d ejlig stad, , for tiden, hva d jeg ved 110 og om Gæstfrihed. bede Dem, mine d amer og om sammen m ed mig at h æve og drikke en skål for NorUnion, og m å jeg adres-

se re denne skål til \ ore norske karrroeraters formand Jolly Kramer-Johansen.

Sven Buernann

ofonindustrien henvender sig atter • • .......":-Inis teren Untllen hedder det bl.a. : D en ppe af GrammofoninduInternationale F ederation danske grammofonselskabers 'ed skrivelse af 30. december finansministeren om at foreslå ophævet de r, ifølge hvilke der er maaa• av.o.Onpla der en særlig ~mlln~·satgift, lovbekendtgø149 af 31. m arts I g6o, ænlov nr. 45 af 1. m arts I g6 I , af 20. decem her 1 g6 1 og 2 af 16. juni I g62. svarede h erpå ved af 17. maj I 965, at der ikke tidspunkt fa ndtes at for at imødekomm e andragende, m en at om nedsættelse eller opaf den særlige afgift på l'PI:aa~~r ville blive optaget i forbindelse m ed en

eventuel fremtidig omlægning af forbrugsafgifterne. D a der i begyndelsen af inde\'ærende år var fremsat forslag til Lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift), uden at der i dette forslag var indføjet nogen bestemmelse om ophævelse af ovennævnte lovbestemmelser, henvendte Federationen sig ved skrivelser af 2 I. februar og 1 4· marts I g67 atter til fin an ministeren, idet man henholdt sig til det af ministeren tidligere givne tilsagn om påny at ville overveje en lempelse eller ophævelse af punktafgiften på grammofonplader, nu da der var tale om en generel omlægning af forbrugsafgifterne. Vi har tilladt os her at fremhæ,·e, at den dobbeltbeskatning, om 10\·forslacret om »moms« på forhånd frake~der sig, ikke desto mindre for grammofonpladers vedkommende er

ll


blevet til en tredobbelt beskatning, idet grammofonpladerne ville blive og nu bliver beskattet

stadig verserende, idet vi har forstået at Folketingsudvalget skal beh~ndle alle de særlige afgifter under et.

1) med den oprindelige afgift i henhold tillovbekendtgørelse nr. 149 af 31. marts 1960 med . se~ere ændringer ( 3l 23 af detailpnsen ind. afgiften eller ca. 25 pct. af engros prisen excl. afgift),

U n der henvisning til, at dobbeltbeskatning - for slet ikke at tale om tredobbelt beska tning - af grammofonplader bør undo gas, at grammofonplader i afgiftsmæssig henseende bør behandles neutralt, således at de principielt ligestilles med de varegrupper, der forbrugsmæssigt grænser op til dem, såsom bøger, blade, m agasiner, musikalier, musikinstrumenter, bespillede bånd, musikkassetter etc., at afgiften på grammofonplader er højere i Danmark end i de omliggende lande ~ at grammofonplader på grund af de særlige afgifter er d yrere i Danmark end i de omliggende lande, og at man i Sverige allerede den I. juli 1965 har afskaffet den særlige afgift på grammofonplader,

2) med forhøjelse af denne afgift med beløb svarende til den almindelige omsætningsafgift i engrosleddet, j fr. lov nr. 2 1 ~ af 16. juni 1962 (hvorved afgiften kommer op på 1l 6 af detailprisen ind. afgiften eller ca. 33 pct. af engros prisen excl. afgift ), 3 ) med merværdiafgiften (hvorved afgiften kommer op på 24 pct. af detailprisen ind. afgift eller ca. 52 pct. af engros prisen excl. afgift ) . Det i lovforslaget udtrykte ønske om at gøre forbrugsbeskatningen neutral er ved loven om merværdiafgift ikke bragt til opfyldelse for så vidt angår grammofonplader. Tværtimod. Den nævnte tredobbelte forbrugsbeskatning bevirker, at der er opstået et endnu større svælg mellem grammofonplader og de varegrupper, der forbrugsmæssigt grænser op til pladerne, såsom bøger, blade, magasiner, musikalier, musikinstrumenter, bespillede bånd, musikkassetter etc. Denne diskrimination kan kun bortfalde, dersom den særlige på grammofonpladerne hvilende afgift ophæves. Vi har ikke fået noget svar på vore nævnte skrivelser til finansministeren, men betragter sagen som

12

tillader vi os at henstille til Folketingsudvalgets velvillige overvejelse at foreslå afskaffet den særlige forbrugsafgift på grammofonplader, j fr. lov nr. 212 af 16. juni 1962. Dersom Udvalget ikke mener at kunne imødekomme denne henstilling, tillader vi os subsidiært at foreslå, at punktafgiften tilbageføres til den gamle afgiftssats i henhold til lovbekendtgørelse nr. 149 af 3 I. marts 1960, ændret ved lov nr. 45 af 1. marts 1961 og lov nr. 368 af 20. december 1961 ( 3123 af detailprisen ind. afgiften).


o

stabeu n-

... . . . ANGEN HAR V INGER Et tilbageblik over revyskribenten

kke • 1ng n d•

)Sig

MOGENS DAM' s som digter, journalist og organisationsmand i anledning af hans 70-årsdag

euielt •er, op Ja-

ruik-

er maf :

l

de u li

ge Ie-

!se tf-

fr. at il,e -

til til I.

~5

af .1-

~e:mber

1897 fødtes Moi København som søn af Johannes Dam. Det vil at antage, at fødeste:>ra-R"a<le 2, naboejendomNørrebros Teater i dets ikke har været helt på Mogens Dams porværdige karriere som

F r a skolerevyerne i Vestre Borgerdydskole gik vejen over studenterrevyerne til hans første offentlige fremtræden som revyforfatter ved Tivolirevyen I 9 I 8 hos dir. Hilmar Clausen. U tallige studenterre ·· er helt op til de senere år har 1\,fo()"ens Dam været med til at skrive. Desværre er de færreste af hans viser herfra ikke bevaret på tryk, men en af dem fæstner sig dog i erindringen. Det er \·isen »Jeanne« fra r 926 der handlede om ~ina Bang, D~nmarks før~te k\ indelige minister, der gjorde s1g berømt ved ikke at ville stå op for Kongen. K ong Christian X, der jo i høj grad gouterede studenterrevyerne, morede sig sådan over. denne I\fogen Damske vise, at Majestæten ofte ba? om at få den foredraget ved de sma hyggelige sammenkomster, ha? hvert år afholdt for Kgl. Mayestaits Aeteurs, d .V·S· studenterrevyens medvirkende. T d Det var ved en sådan leJ tg1le ' M a. estæten mundtlig udnæ,·nte aMtogensJ Dam til kgl· hof-rev)'forfatter. 1. r uens Dam 6 I årene I 922-2 var n o<=> . k . fast knyttet til Scala. idet ~dfire tøi . ønnen l v ouen . d Skaarup sikre e Sig s D <=>lau da dennes fader Johannes am o

13


de op og gik fra revyen over til Dante. Det kan nævnes, at Mogens Dam på Scala skrev den sidste vise »Kæmneren fra Vraa«, som Frederik Jensen sang, og den første vise »J eg er så glad, min bedstemor kan svømme«, som Marguerite Viby sang. Da Co-optimisterne startede i I 926, var Mogens Dam selvskreven som medlem af ensemblet. »Først kom den ene, så den anden« lød det typiske refræn på en af Dams viser herfra, men det er undtagelsesvis, at forfatterskabet her nævnes, thi da samarbejde, solidaritet og så naturligvis talent var co-optimisternes bærende grundpiller, kan man fra denne tid blot fastslå, at der fandt et intimt samarbejde sted mellem Mogens Dam, Ludvig Brandstrup og Kai Normann Andersen. Efter at have overværet debuten på den første co-optimistrevy, sagde Johannes Dam: »Nu kan vi gamle godt pakke sammen, for nu ved vi, at den danske revy i fremtiden er i gode hænder«. Otte dage senere døde iøvrigt Johannes Dam, men ret fik han jo. Revyen var i gode hænder. Siden da har Mogens Dam været knyttet som hoved- eller medforfatter til næsten samtlige større københavnske revyer, således foruden cooptimisterne, revyerne i »Bonbonnieren« sammen med Aage Steffensen og Flemming Lynge, og i samarbejde med sidstnævnte ved et par Nørrebrorevyer. Endvidere med en enkelt pause medforfatter til samtlige Apollorevyer og fra I 934 til 1946 eneforfatter til Stig Lommers Hombækrevyer. Endelig i en årrække hovedforfatter ved Dagmar- og Fælledrevyerne.

14

Blot et lille udpluk af hans store viseproduktion fra denne periode vil genskabe herlige minder hos et stort publikum landet over og i nabolandene med. Adskillige viser og sange er forlængst blevet evergreens : »Hvem skal kæle for kildekonens datter«; »En lille blomst fra D a nmarks have«; »J eg har elsket dig så længe jeg kan mindes«; »J eg ved et spil om en vej «; »K ammerat med solen«; »Flyv min hest« og »L uften var femten og vandet var seksten - «. Foruden gennem sit revyforfa tterskab har Mogens D ams evner som skabende kunstner vist et stort vingefang, der spænder fra filmen over operetten til Det kgl. teaters op eraer. Hans navn er kendt fra teksterne til filmen »Pinocchio«, »Troldmanden fra Oz«, »Snehvide« samt F red Astaire og Ginger R ogers-filmene. Af hans operette-tekster huskes »Friederikke«, »Forår i Heidelberg«, »Sommer i Tyrol«, »D en skønne Helene«, »Ørkensangen «, »D e tre musketerer« og mest vel nok »F arinelli«. Fra operaerne p å D et kgl. teater kan nævnes de fortræffelige oversættelser af »Tosca«, »Bortførelsen fra Seraillet«, »L aser og pj alter«, »Falstaff« og »Acis og G alathea«. Som et kuriosum kan nævnes, at da »Orfevs i underverdenen « skulle genopføres, gennemaktualiserede Mogens Dam sin fader Joha nnes Dams bearbejdelse, og m an kan ikke lade være med at sige: »T ænk, hvis de to - fader og søn - havde skrevet en revy eller musical sammen. << Sangen har vinger, lyder en af Mogens Dams tekster fra »Farinelli«, og få har som han - der gennem sit so-årige forfatterskab har skabt


)re vil ort Ln-

tge 1S: ~ns

no sa et ed en -«. !f-

,m ner ~r.

~il ~n

~d

e. es «, e re •

-

,L ~e

i'-

i-

s, « l-

n

f

t

velskrevne viser og givet disse sange vinger og københavnske teaterliv med til at befæste d anskeret muntert og humørærd. &'-&~ journalist er Mogens ret kaldt og som sådan har · med sit teaterarbejsiden I g I 8. Fra R oskilover Berlingske Tiden~"'··· B.T. og Dagens Nyhe·•""'•tidende ) til Berlingske hvor han nu - altid frisk - daglig skriver sine muntre og letsatiriske eller til glæde for læserne. ~er hans omfattende medved Politiken, hvor i cMagasinet» blev særdeles redaktør af »Pærekøbing atternes og -komponisterion D.R.K.F. har han viet sit faglige medarbej ter J. Ravn-Jo nsens død han d et ingenlunde til tider endda ret besværverv, som han beU n der han s ledelse ~..... s interesser fortsat vabedste måde, såvel hvad egentlige forbundsarbejde repræsentation i Teaterusikrådet samt det juudvalg vedrørende 1949-52. I sin forvar han en smidig og forhandler, hvis indlæg i bat altid fulgtes med Revyunion, som forkæmper for i med den ansete rort ••-r Arne Svendsen

og senere . S ved stif telscn dCl1 I 7 6 I 949 1 tockholrn, har sted e t godt af hans interesse og ,·irk ' 1_ nem årene til gavn for det no • samarbejde. Det var naturligt, at D.R.K.l . i I 966 hædrede :Niogens Dam n eG æresmedlemskc. bet. .~om det blev udtalt ved den lejhghed: Tak, fordi du er om du er - tak fra vort 50 Ar gamle forbund, til hvis triv'lel ou så • rtet har bidraget med talent - kt. t 1r smag - og sidst, men ikke m· dst: forn emme menneskelige egcnsk ) r. Vi ønsker lykke og held til et . _ sat række virksomme arbejds!tr i dansk teaters, visekunsts og pre es tjeneste. Kay R-F.

Til et fødselsdagsbarn I tidens partitur skabte dit gode ho'de, så tit en sang, der kom på mode~ og blev signalement af en periode, i det K obenhavn med K som skænkede os gode minder at leve på. Pennen hos M ogens spruttede flittigere end no?ens med R evy_ Operette- Vzser og Sange festlige og mange ! Din aktuelle gerning foregår bl.a. i huset Berling, hver eneste dag viser den g~mle løYe in klo. så veloplagt at det ikke er til at tro. K ære digter adel forpligter, og du havde jo aner på de versifikatoriske baner! d r skrev. Ah det var en kam Han1 . e . . stolt af AJogens Dam. kan h'som vi, være

'

Sven Bueman n

15


KVALITETS- KRITERIUM? Nu afholdes der Grand Prix ude i den store verden til fest og fryd og folkelig fornøjelse for publikum. Herhjemme er Grand Prix lyst i band på grund af manglende kvalitet - de danske autorer får ikke denne chance (den eneste af virkelig betydning indenfor den såkaldt lettere genre) til at manifestere sig internationalt. Men hvad er det så for en »kvalitet« UHA-TV-Afdelingen må kræve af autorerne for at de kan få adgang til den skætm der har afgørende betydning for deres placering overfor publikum, forlag, grammofonselskaber o.s.v. - altså for deres mulighed for eksistens indenfor det fag de beskæftiger sig med. Hvilket kriterium må man leve op til for at finde nåde for den statsmonopoliserede UHA-TV-ledelse? Man tør vel anse ting som statsmonopolet producerer til for eks. NORDVISION for retningsgivende i denne forbindelse, her må autorerne kunne hente noget begreb om, hvad det er UHA-TV-ledelsen ønsker ... Må jeg citere B.T. dagen efter en sådan N ordvisions udsendelse: M an kan vel i den anledning falde i tanker over, hvordan man i Sverige, Norge og Finland vil oversætte sådanne specialiteter som den trussel om at »Stikke dyppekogeren op i røven på« - om det nu var konen, sønnen eller datteren i huset! (citat

slut). Er det derhen, er det den vej vi skal, er det det man skal leve ned til for

16

at Grand Prix for eksempel kan finde nåde for den bestemmende? En anden UHA-TV-udsendelse, for bare at nævne et par stykker, forlystede bl.a. seerne med en sang om en grædende soldat. Han græd fordi »han så gerne ville med frøkenen i seng«. Det kom han, men så græd han, fordi han så gerne ville »Have Peter i hul<< (folk med almindelig sans for sproget kan vist ikke finde hverken elegance eller kvalitet med hensyn til hul i denne forbindelse ), og det fik han også. Men så græd han fordi han så gerne ville »H ave Peter ud af hullet « hvilket damen sagde han ikke kunne få, og således endte denne lille gribende tragedie. Jeg skal ikke kritisere - men altså et smags - for slet ikke at tale om et talent-kriterium indenfor det statsmonopoliserede UHA-TV fører en maskeret tilværelse. I »Tidsskriftet for Radio og TV« behandlede Børge E. Nielsen (kasserer i Arbejdernes Radio og FjernsynsforbundJ, en mand med fingeren på forbrugerpulsen, underholdningsspørgsmålet i statsmonopolet under overskriften: H vor blev lørdagsunderholdningen af?

Må jeg tilføje: Hvor blev underholdningen i det hele taget af? Giv os underholdningsmulighederne igen, giv os Grand Prix og andre festlige, folkelige ting, og lad ikke amatører på området lægge en klam sekterisk hånd over smilet, glæden, fornøjelsen. Giv UHA-TV bredde! Giv os en underholdningsafdeling, der er underholdende - det kan ikke være sådan, at det een gang disponerede, selvom det til overflod doku-


uegnethed på området, som evighedsmaskine græmmelse for en hær~.& ~nde seere, der føler sig svigtet. krav på ikke i det uenforsøgskaniner - me...ør at stille sig ind på man så åbenlyst er uven-

n-

..

En Ja-

teen rdi •

..

fatteren K a Rostgaard-Frøhn· komponisten Axel Thing ted regnskabet revide1 es af min; ' , · t for kulturr lle anliggender. Med de i c;~ptember iår uo legatportioner er den samlede betalte legatsum nu nået op over rl so.ooo kroner.

l

~d

angreb forsøges of....,. ved at betegne ankværulant. trøste mig med, at en så sjældent er en besværlig ret.

ve lig de J

ed ~),

ed

S ven Buernann

ve en

Genvalg F orbundets formand har f r f n 13 dil K och, Ministeriet for ktltu t' Anliggender, modtaget be~kik ,, . som medlem af Teaterrådet for d n kommende fire års periode.

les •

te. o sa et

Medlemslisten

:s~n

avn-Jonsen's

« s-

-

e-

t

r-

r'? •

e ·e e n

'.

.' l

r ~'

-

-

ved afdøde fru Ingetestamentariske :et1tede selvstændige ~re:de mindelegat er og varigt min"""a, der nærede en og interesse for virke. - på J. R avn-Jonden 15. september årlige renteindtægt, af administra tionsudaf D.R.K.F. til en eller flere for~len til en eller flere til enker efter såd er ikke kan sølegatbestyreme, for-

Adresseforandringer Forfatteren Richard Lindebro: Via Guglielmo Ciardi 64, Treviso, Italien. Forfatteren Jørgen Ulrich Ravnbøl: Krogvej 29, Virum. Tlf. 85 44 85. Forfatteren, pastor Johs. Møllehave: Vridsløselille Statsfængsel pr. Albertslund.

KODA's nye adresse R osenvængets Hovedvej I4 2

xoo København Ø

Telefon Tria 97° 2

17


* 1114 1900 - t 2416 1967

Den 24. juni mistede Danmark en kendt og elsket komponist. Kun 67 år gammel rev døden Kai Normann Andersen bort på amtssygehuset i Gentofte, hvor han var indlagt efter nogen tids alvorlig sygdom. Efter en operation kort forinden var han rejst på kurophold i Silkeborg, og både han selv, familien og vennerne håbede på et godt resultat af dette rekreationsophold, men dette gik ikke i opfyldelse. Vejen gik påny tilbage til hospitalet. Vi har mistet en fornem kunstner, der gennem et lille halvt hundrede år skabte en lang række værker af så selvstændig og særpræget art, at de gjorde ham til en ener indenfor dansk musikliv. Vor tids H. C. Lumbye har man kaldt Kai Normann Andersen - og med rette. Siden I g I 8, hvor han straks opnåede succes som teaterkomponist, har han uafbrudt siddet

18

på tronen som Danmarks folkekæreste komponist. Og hans iørefaldende, musikalsk fint formede toner så danske de var, med en let fransk air over sig - nød også europæisk ry. Efter at have studeret musikteori og klaver i årene I g 16-1 g, begyndte han sin komponistvirksomhed, endnu mens han var ansat i Handelsbanken, hvorfra han tog sin afsked for at blive knyttet som en stæ rkt benyttet musikleverandør og kapelmester ved provinsens og hovedstadens teatre. I frugtbart samarbejde med bl.a. så kendte forfattere som Ludvig Brandstrup, Mogens Dam, Poul Henningsen, Mogens Lorentzen, Kai Munk, Sigfred Pedersen og brødrene Arvid og Børge M liller skabte han gennem årene et væld af elegante, iørefaldende og teknisk fint udarbejdede sange, revy- og film-


mange, mange har kan i flæng nævne: )ffit«; »Flyv min mit humør en gang øom i gamle dage«; og forelsker sig«; « og »Musens · - som Liva Wecl, og Lulu Ziegler sang og foredrag n Andersens melodier ud til det

:reenr -

nsk ry. •

:o n

d te nd-

skuespil, syngetter har han ydet en indsats, hvilket bl.a. :ltrvk i sangene f ra skuespil »Dyveke<<, lige og »Silkeborg« »Landmandsliv« og The importance of Den karakterfuld t' fra »Silkeind i et hujt under bisættelsesi Christiansborg Christian den til Roskilde også ud f ørt ved Hans Hedtofts bi-

els-

(ed :r k t )el-

;tal. a. • vig oul (a i lrebte ~le­ :• int

lm-

Andersen har n1cd , der alle lyser af og ægte musikavarig plads i det . Han opnåede ~-.rVJ.iillers legat • • og 1 1961 nød »Den kulvistnok fra vor anKnudåge Riismå det at Kai Norfik den offici-

elle anerkendelse, som han mere end størstedelen af danske tonekunstnere havde fortj ent. Det havde således været naturligt o~ ~an havde fået tildelt den plad~ pa finansloven, der blev ledig ved Emil R e:sens. død, men skønt mange kræ f ter hg e siden 1964 gik i brechen herfor, bl. a. ved henvendelser fra formanden Sven Buernann og forfatteren af denne artikel til ministrene Bomholt og Sølvhøj, overså rette vedkommende ham stadig. K ulturpaverne må ikke have det godt med dere samvittighed. I 1nod ætning til mange af de små, yngre skrivebord komponister, sorn er blevet belønnet af statens kunstfond eller ha r opnået en livs,·arig plad på finansloven ved resclu t ion fra en lille inderkreds, vil Kai Normann Ancler en huskes og hans rnusik leve og elskes af generationer f rem i tiden. D en store deltagelse og det enorJnc blom tervæld, der prægede begravelscshøjtidcligheden i Frederiksberg kirke og på Frederiksberg kirkegård hvor K ai Normann Andersen stedte til h vile, viste hvor folkekær han var - og vedblivende vil være. Kay Rostgaard-Frøhne

Dødsfald Komponisten, kapelmester Kai M øller) er død i Ålborg efter flere års svær sygdom, kun 55 år gammel. Kai Møller var søn af musikhandler Peder Møller, Ålborg, og voksede således op i et miljø, der styrkede hans medfødte musikalske talent. Han valgte saxofonen og blev en af

19


landets bedste på dette instrument så tidligt, at han allerede i en meget ung alder naturligt gled ind i landets dengang førende underholdnings- og danseorkester under Erik Tuxens taktstok. Da dette orkester opløstes, gled Kai Møller, som flere af sine musikerkolleger: Kai Evans, Winstrup Olesen, Leo Mathisen og Willy Sørensen, naturligt over i kapelmesterfaget og spillede på kendte etablissementer, både i og uden for København, bl.a. i barndoms-

byen Ålborg på Ritz-Safari og i »Kilden«. Endnu mere kendt inden for den lettere underholdningsmusik blev han dog gennem sine kompositioner til danske film. Gennem en årrække var han dansk films hovedleverandør - mere end 2 5 film nåede han op på, og en række af hans kompositioner spilles den dag i dag. Ind imellem forsøgte han sig også med mere seriøse værker. Kai Møller har været medlem af vort forbund siden 1 955·

.

ORD OG TONER . Udgiver· Dansk R f f K · (ansvh. ), Puggaardsgade , Kbh V T e; Hor aptteHr- og ompomstforbund. Redaktion: Alfred Holck 4• · • ry : • • ansens Bogtrykkeri AS, Holbergsrade 20, Kbh. K . .

'


>g l 1den msi k •

JOSl-

en vedo n ahans dag. o og sa

1

n af

H olck Ih. K.

~t:. g~"J 3 ft J~M. t;7 ~

Ord og Toner årgang 1967  

Ord og Toner årgang 1967

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you