Page 1

-

• -

Udgivet af Dansk Revyforfatterog Ko1nponistforbund

Redaktør: POUL SØRENSEN

-•

:A [F.)

nd" .

Tyvende årgang 1955


INDH O LD f

Fo•·sl4:ellh:e ArHidf'r: IHII . \ lil-11: l·~ n \ irkcilg- \'1sesan~t>l' ..................... ......... ......... Aprihlumnwtt' l P oul H lnnin!I:H'I': Aforisme! ........................................ DPCL·mlll' l'llllll\lllt'tt'l !'nul li ennillfi:H 11: Som Hevy <'l' ......................... ........... .. Ih•ccmlwt'lllllHlllCI'I't Oll o lA'ISttr•r. Schla~l'l'<'ll .. . .. .......... ........ ...... ...... .......... Augustnumnwl Pl

Forbo od su.oli;,;-~ .-nd e r: F.:1·ik F ielltl: Ved cl RPclaktorskiftc J an u a l'lllllllllWI'I't Fornyet BC'slyrel~l . . . . . . . . . ................................... . Ap1 ilnumnwt t•l :\-Ietllcll1Sl1Sl<' . . .. . ......... ................. ..... .. .. .. ... .. ... ... .. ... .... . .J a n u armt mnw r ••l 4

Refea·ater·. Mode r.

••••

o •••••••• o • o o ••••• o ••• o ••••••

,\rran;.:-•~ nt enter:

Den ckstra ortl. Gcncmlforsaml ing ....................................... Mart snum nw,t>t li\ m·for g'<'llcl·alfor::.amll'r \'t'? ............................................ J anu,u·nummerl't D<' n orrlinære Gcnt?ralforsamlin~ ......................................... A prilnumnH~l't• l Ko cl a -Gen r r a l ro rsa m l i ngc n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A u gu s t nu nmw rPl Kæmp(,'show 1 KB- Ilalll'n ... . . .. .. ............................... Janu:u numnwn•t " ., " ,. - Not t nit ................................ M at t s, S. !3 og !i Oslo-Kong'l'l'Ssen ...................................................... DeccmlH'rnumnH rl't MNIIem smodl•t· Note rnc ......Janu at· R. 3, April S. 4, August R. ;, , l le chr. ~- '; Far.;lig~:

F j C' r ns y n si i c· t• n se r n e l\' o t eT 11 r· . .. . . . .. .. . . ................................ . Apr il S. l .\Jarts S .; J•'o1 cningsoptræden nwd Revysto f Notrntc, ....................... . F oli agskontrak tforslagct .. .... . ......................... .. Mat tsnumnH n t Gat·antisummer. lJet kgl. T eater J\otcrne ....................... .. .J anuar R. 7 E n Grammofonpl ade parteres . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . ... .. . . .. . . . .. Dece miH• rmtmnwt ,.l ~,\'"ofct""ll t ...........•..........••........•......... _ G t·ammofonlicensel August S. 2 Hu m orparadl•hcens l\' o( (l/H' .. .. .. . • . . . . . . . . . . . April S. 7, J>< cC'mhct S. ,, Ny K oda- K onsulent for Popu lanmusikkcn .... ....................... Januat nummcn•t Kocla-I ndlæglcrne . ......... . .. .. ..... ..... .. ..... . ....... ............ . Apriln ummt>rPt K ()(las Regnskab . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. Au~u~t numnw H l " u ,\ "'oft•1'1H ..... . ..................................... J>Pct•n1be1 ~- 4 Ko das T a ri fe n ngsud\'alg Nol cl'no .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . ,J atmar s . ...•) M u sikforlæggern es U nd<'l'haandsaftaler - Noff'nte .................. D<•ctmber s. l N •v NCB- l>irektor .\ otam ........................................... llt·cembet ~. 3 D ansk Se!Rkab for O pit" L'."rd NolC1'1l(, ................................. ,Januar s. :3 Navnene paa Plakott·1·ur. - Notrn1c .. .... .. .. ....... . .. ... ........... .... . Ar>ril s. :l Transmissionshonora rer ,\ utt•rne . ....... .......... ... . ................ lh•cPmhE"r s. 4

Rioc;••aflsl.: : K ai Allen 70 (af •1. //.) ........................... .... ..... ........... .... ... Aprilnumnwrcl R oht>rt A r nol d . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . S. 2 Augustnumnwret H t·nry Bhchmann ......................... ... ........................ ....... J anuat nummcrt>t • I nger Cluisirup .. . . . . ..... . . .. .. . .. .. . . .... ... . ...... . ..... ... .. .. . . ...... . .... A pl'ilnumnwt·<>t E pt> (3 om K oda- P risen) ... ... .. .... ...... .... .. ...................... .... A prilnumnwrct Georg-e Lonno\· (af S l•t 11 ll 'il.•wn) ....... . ....... . ..... ...... ...... Decemhcrmmlmc n •t

Tao Michachs .. . .. .. . ... .. . . . ................. ... . ..... . ............ ...... . A ugustnumnw :·d Sigf red P Pilersen (3 om K oda P risen ) ................................. Apnlnumnwn•t J ens Louis P etersen ........ .. ... .......... ........... ............. . ... M artsnummt'l'Pl F ntz Ruzicka - Xofct'l /f' ..... .. ......... M arts S. 4, April S. 4, lkccmber S. f) W alther Sclnoder fiO (af 1\a!l /lo!{fgaard-F'roltltc) .............. . M artsnumnwt·l•l ., ., ( 3 om K oda-Prisen) .. ........... ...... .. ..... .... A prilnumm<•ret Stenlof t - ,\Tof< III(' ......... • ................................................ A ug-ust S. 4 Va d-Thomsen (Ny Koda-Konsulent) . ..... ............. .............. J anuat·numnH't·ct ., !)0 (a f l-nu is /'.) .. . ....... ............. ......... ... .. . .... Marlsnumnwret

"


N•k...lepr:

Henry Carlsen ...................... ............ ....... ...... .. ........ · ···· · · August nun1111eret Hans Hedtoft. Sangena Ven (af Jlogøs Dttm) ......... . ........ J anuarnummeret Ib Schenberg ......... ...... ................. ....... ........ .. · .......... ·.. Dect>n1bt>rnun1n1cret

. . . . . .eldel•r:

I...ouis Armst rongø Selvbiografi - Notørne ... ... ... ............... A ugust S. ! og 5 Humoristiske Vers (Politikens Serie) - Notørne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decembe r S. 3 Fremragende PH-Bog ........................ .......... ........ Decembemumme ret S . 4

Dlwer•e:

Revyunionens Navnekonkurrence - Notenu .. . . . . December S. fi , J an u a r S. 2 Kul turelt Identitetskort - Notef'fl,t) . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . D<>cember S. 8 reaterfribilletter - NoterM ........... ...... .. ............... .. ............... J anuar S. 6

NI!. Af Notestoffet er i Indholdsfortegnelsen kun medtaget enkelte Ting, der skønnes at kunne faa blivende lntereøae. Dagsaktuelle Nyheder og mindre bio~rafiske Data er ikke rubriceret.


)

l{ l ~ N ." J•; r\ l a h t an~d O\ {'t tugt•t Ht •rluktionl'l\ af CJrrltll/ 'J'", r:. l h>t 1'1 allt•l•'tlt• l\'kkt <lt ~ h.llll at io •• sin!,.- dl'l ful . l•• Ntlllllllf'l 111 :\Tnn nool

l

L

!l •

~n

t id.

Indhold :

JANUAR-FEBRUAR 1965

Ny KODA-Konsulen t generalforsa mler \'l? Hans Ht•1ltoft ma nn ' Mecll<'mslistt-.

Ved et

NUMMER l Z

RE'(laktor~ktftt.>

h.æmpeshn" i 1, H

f IJ\o, fll

AJWE.JIISI'LAlJ~ .

mt t•tsa1 t ionall k1 1 dtt· lhtns ••r J..'!f fl /1 UiiJ , r \ til dt•ll til stuntlt.>ttch• :Sæson for lvst1 • l'mvtll• s1 n nwd t , Il\• Tt•llrt>V\' af 1kk" h••lt • ulwt y cl PI ig1• J t anwnsio tu •t·.

N

30. AARG AN G

)

JIPII

llctn·ik Hl ich

l

Fag- Srt ltl lultu. c l Fakto r Pt' s tadtK "ts).!enciP, de i Lyng-

ll l l'l l 'SM'Il

fut'

\'Ol

t

by hat Foii,Pi igt Op\~sn ingsforhund al t•antl. m.w. JJ. J•', i1 Alsin ur,. G.tn~ nwd l'll :1 \LuuwtlPt'S Ji'on·drab ··a.l ko• cllll clan:-'- Ht •\ y.

NY KODA-KONSULENT FOR POPULÆRMUSTKEN

_)

au hul u 11ha\ liS lta.ttlhus har IIlllil t•ndt u tkk" hP:sl•ml si~ til , om S o mnwn•tts l.;ommuna le P a rkundPrhold n i ug :-,kaJ lut ' 1 KnllwtliPfnnn c•llct· \a: t<' n •v ypr:l'gl'l. \laaskf' 'c·d ' j lidt nwn• o111

l

<' hanc't't lll'

D

1

na•:st .. Numtlll'l'.

n uhrtk ~~ · ilJuSli'Pl\'l :tf 1\•g1\l:!l'l'll St•l,j:t ,., l H:d, ham clP r

llllll'

lt'AIWI' ~a a :-;jo\ t

,/111/fl~

l il

\'" t '\ æ sl t

n Kollc·ga

hagpaa SI,Ctalcn.

Sludt•nh!rn·,·y ble\' ::;1)m :sædvanlig Suk<'PS og gav som sæch·anlig Anh•tlning ltl et lille kritisk Naalestik tmocl de• .. proft•ssionelle" Re' yc•t·. (Ov som sæd\ an lig hav d<.· t•l af vore Fol lmndsmcdl,•mnwt· en H o\edandel i Suk c·cs'cn. l A ar var del Kn11tl 11 /t iflc r. l!t>\'yc•ns l scc ll<'sætt<'t·).

A

a rets

fter ln clslilling l'ra Dansk nem flere Aars musik\'idenskal><•Re\'yforfattPr- og Ko.n ponist- :ige Studier \'Cd Koht') nlHn ns l 'niforbunds Forretningsudva lg har \'ersiteL Ejhcller paa den stadig<' KODAs D in 'ktor ansal Kom}JO- c:g- leYelHi<' Kontakt med P opuhernisten K n ud Va cl-Thomsen som musikc ns praktiske Probl<.•mer, Musikkons ulent for KODA med som hans dag lige Gern ing indensærligt H enbl ik paa Opgaver n~cl­ for Statsradiofonien bestandig har ,·cdligeholdl og fornyet. Paa L'll rorende Populæ rm us ikcn. Skulde vi have en Af loser for Post som den ne Pr det jo e11 givPn Il ug o Gy/d nw,·/; - og det skulde og natur! i g T ing, al de ren l fag-vi, for han onskede ar forskellige lige K val ifikatione1· maa Ya·n· i private og per sonl ige Grun ele al Orden . Dem er der jo O~'aa ancln•, HAN HI NSTI >AN. Fo •· dt• af ,·orc• ~ Mt-d lenunl"r, cler af OJ.!: ti l c•ksportt•træde tilbage kunde Va lgel der har. ~eh·om rlC'l maa~ke ikkt• vanskeligt falde paa nogen b<'drc. er mange, der netop har dem i n ·J· dcn:s Sukccs'<'t til S\·crig(, kan det haH' I nteresse at vidf', at Stiy 81 1'!1<~ 11en for j usl den m• Still mg; saa helVi tænker ikke alene paa den dnrt .f og (;o~t(l R t ntltanl har overtaget solide fagli gt-teoretiske Ba llast, dig Kombination , ~om dt•l her er Blanchh·atPret 1 St{)(!kholm efter Ka1 d t .U u 11111w og i Sin tningen a f A pr il Vad-Thomsen har skaffe l sig gen- T ilfældeL Nej, del \'i her særligl lænker sætter K n tit Nolf.··t u lll) i C'n ny Tievy. paa, er den Lyst, som dri\'cr V<l'rkcL Og den er i usæd\'a nl i g Grad ~ olgcnde Ucltalelse, der næsten bu 1 de STIK præmif'r<'s a f 1'ubor.nonden, tillæ~­ ti l Siede her . STEINCKE )~Cl'i en kenclt , tlige1· Pianor og Schlagt•rE nhYe r, der har f ulgl bare en ET SKRAPT knmponist: lille Smule med i T ingPnc.•, \·cd jo .Jo. ~~ ~ i•!l t•tl/ytt· <tltsrw Klttt•et et, SPØRGSMAAL! nemlig, at blandt a lle dt' inte re'- )111' man k1111 ift·ft·< stilit Bajere prw l'iosc.>reclc Kræfter, der har arbejdet lintlt .. . Læa nær mer. Side O

E

""' I

I


l)

d

t\hlsumt. om '\tirl J..,mmtr' bPho\ er nogt'll n~ Re\·~ i Sommeret'

!o.a' onen;

men

h,·j.-

hans llll\ærendl• .:O:uk('('S(Ot c. t11lmg . kulde tl ænKt' t1l l''ot·ll) cl e, Cl' det A rt•itl M u Iler og Tno l r/ o, li."~ , du· t age 1 lJ! u f Su~cn,

KO[lAs Ta•·•fcl'ingsud,·alg for Bt'nrbcjdel l'l' af fri Mu!;ik har \'miTh m StJ ufin t llu9o GyldmmÅ .

l

t t

'

•'

l

kan tjenes gl1dt :wo Krr... i Præm it•konku rrt>ncen om t•t ••y t ~a\"n til ~ORIJISK UE\'Y t"~UON.

H

usk, at

dt•t'

ORD OG TONER

2

for denne Sag \'ar Vad-Thomsen den egt~ntligc og utrætteligste Igangsætter, Fødselshjælper og Fadder for den Ide, at KODA bunle ha n• ogsaa en Konsulent med spe(·i<'l Sagkundskab og ekstra intercsserd Indfoling i den popuhl're ~l u si k s Problemer. Dl·t·for ,·ar tiet lwldigt, at neto p ri( 1111c KollPga trods en i For\'ejcn travl og omfattende Virl;:ekn•cls - se:n sig i Stand til al paatagc sig H\·er\'et. Det kan maaskl' ml'd Foje siges. at han l·ftl•r sin ll•\·ende Interesse for Sag-en ,·,u· saa at sige tnmget til at gaa fri\'illigt med. Alligen~l skylder Forbundet ham Tak. For \'i \'ecl jo aJle, at det <'r ulige lettere at slaa et Slag for rn

Ide, ::-\tartc noget u nder kort, hehti~k Degcjs tri ng, end se1wre ta:1 _ modigt at . g-orc Ideen il, eth··rt . ,... g gt>lllll'lll J<e,·nt, dagligt Arbl'j clt. KODA" Itaad har !Hl\ n lig $till

Kons ulet.t

P t>pulcermu sikcns

t

Opgan~r.

nem l i p; f or cl et fol'~tL• , gorc en I ndsats \eclron.:ncle .\ft 1 ~i)q)l·ogramm e nws rigt ige Fon _ se, l"or det a nclet al ~pe<.:ialis<'rL sig i Filmssporgsm a al , Ila\ 11 t.~ u n de rsoge l\ I u l iglw cl er n c l'or 1

faa F ilmpeng-p hjem rra 1T ..... \ •• op; for cld tredj e at soge en () . _ ning clf' { Tnder h ol clnin g;smusik. 11 \' ilknar. Vi onsker, al clet haln• .\ h • hn>r nu forelohig V acl-Thom~l'll Samarbe.irlL nwcl S L'cnd E 1ik T( ~kal ,·irke i KODA , maa bli\'C'

frugtbmt Ji aln1ar.

UGANl\IJ::LDELSE. Tl'lcfons..:lskal et har udsendt Fagbogen for lll!lrl. I ll'll lille Ruh rik inwllt>m Reri:~in11 og- Nutt«udrJtdd,[.-:, t:midlt r, h\"or \"Ol'l Fa~ hehandlcs, præsenterer si~ pænt. Pen er hart• alt for kort. Alle• telefonible Mt•dlemlllet· hurdt• sOl'J!~ for a~ komnH' til ut staa det·. lkkPsandt, kæn• Fnrmu tHI·:

B

ti!J•

~ft

'''"it

instnwredl• jo selv dt•t

A nye St·alas Aabningsforcst illing, og ... naa ja. nu c1· der vist en Piatis lt•dig for en 'l'igtiq I nstruktor til hans na•stc

Forestilling! Teti en beskeden kammt•t·atlig Sammenkomst paa Hotel Hafn ia fornylig takkede ' Restyreisen Forbundets afgaat>dt• juridiske Konsulent, KOBAdirektorPn, Landsn•tssaJ{fon·r Sigu1·d Bruu n for· m:.wgeaa rigt Samarbejde og ahh·ig S\'lgtt•mlt• Intt•resst•. Takken er, som eth\'ert Medlem \'il Yide, ydt>rst velhegrundt>t. Il!/ O

te

Gyldu1n rk er atter indtraadt i

H KODAs

Raad og E?·i k Fif'1m ucit raadt.

Suppleanten

l 'ND E FØDSELSDAGE i 1955: Kni

R Alhn , Walter

Schn~der,

Kn.utl V(ldThomsen - og muligvis fle.re. Halvrund: Aage Stentoft.

forbundets højt væreisatte sekretær, Kay flm~ffla ,.,[_ Frøhnt>, i 1936 påtog sig den opga\'c at redigere »ORD OG TO~ER« , gjorde han det utvivlsomt i den gode tro, at hans fagfæller havrle så meget på hjerte og så stor lyst til at skrive, at bladet vi11e kunne regne med bunker af stof, og at han derfor ville komme til at fungere som redaktør i 01'dets egentlige forstand.

D

a

som del sa ofte er tJ:fældet, nar tingene er altfor aflu('ngigt• af medlemmernes Ide:-tll indstilling· - forhold e ne omkrinl"o ORD OG TON E Il uch ·iklecle sig nogt•t anderl cclcs: nemlig clt!rlwn. at redaktoren i o\·cn·cj en cle g-rall sch· matt<' skri\'e bladet. om blot det skullP konune nogcnl und(• n-

:\l en -

gclmæssigt. Stillet O\ cd' o r

Pn

sad an kends-

ge r ning ha\'dc mange s ikkert fnr.


ORD OG TONER

ladt l'Cllakt.ors tolen 1 btt.terhed kun 1kke Kay! ll an bh,, pa :-in post, ofrede atter en dt~l af ~in fritid pa forbunclds alt(\r og l'l'ddcclc h en·ed OHD 0(~ T Ol Elt fra en stil k' dod, de1· ha\ <k med fort. at nw<llemmerne \'Hl' hin et d naturligt binclelecl fattigere. l 19 ar har han ~alcdeg holdt ::,amnwn pa 'ort blad - skrc\ et om bestyrelsens arbt'.i<lL', om nwdlemmernes personligt' data. on1 forbundets forhold til 'orP arl)ejdsgivN·e og i det hele tag·et holdt os a jour mccl ting af faglig· betydning- herunder ikke mindst hans > Autorerne~ Katekism us ,

L" h lnl'IIU11lolo•n 01~ ~:.cstfOllllrtJHit•n hn l .J 1 l ~wlJPS l, ab 1cfh)!'l't ' t J !1 •h \ • Ih k J,,.. , J,. S\ ikmuiiP.

3

clt>r i da~ PI' \o r \'igtigslP handl>n).! 1 retslig lwns 'l'lHlt'. F<H' alt ddk bringt~l' rurbundet ham l'll nprigtip: tak, ~amtidig med at \ 1 paskmuwr, at han -

~~~~~TE J\(J ~ IIII \1 0..: \10111 ~

sin :-:;am\ ilttg-ht>d tro lltdl'll ~->in afgang so111 rt•daktor har l Ol'\ isst•l

t'gnd afln:-;pr i sk1kJ...elst> af' } Jo t l ( 11 l' l' \'i ll i g: til at m L'rtag-t' hans plads.

"ig om. al

l'll

ld t't \'i rla l'lHlnu en g·nng- sip;t•r den g:.unh• rt>clal\.tor h.krtL•I i g tal\, byder 'i <1en ny<> \l' l kommen og udtalPr habl•t om. at han. ~totl<'l <.lf sine kolleger, ma fa muliglH'cl ror al f'on· O fl D Ot; TONE U \'ider~ frem acl tt(h·iklingt-ns \e.i.

'!'ro• !lo 1 t'o•r IIIII o•

u~

J,\ n liM, }•'i ((, 'l'••uko•r

111111

llh

('l''""'''' IIIIlil

111\\llhJ;

hlo r· !li~ Hlu

lilHil

IIIIIII

l

Iuii o• )>IIII llo11l u,: \ l\ t l

Jlllll

l lrd t

IIdi

Ulll\•

Jl iiU

kab 1·11

JIIUI !lo·tltl

\lun f11l1••, ol•• hR\tlt• "" Q~ Iiii k k··· f··:

.. \'

\)l

u• tlrfo , l Jtfrillffr

1,\011

l

lf!t l

••~: l

\111

//oM'tlllt/N 't

tillu 111!lf', hli'r uo•l Il l li lO l IIU};o'l

f ri k Fw/111 .

----~

~-----~-------~--------~----·-------------~--------·--·-----·----

---IP--.-w -

~~

foJ'IH·n•rlt•!l saa :-.maut dl'll na·:-t" 1 Bakkcsæsnn,-og endnu hat· Tt·llholt!l•l'fOI'CntnS!.t'll iklw kunnet lwl<V<'Illllll' si~ l il at 1•'kkc• ud nwd ecn t'III'Stl' O 1P i l {onol'a l' til dl' to F nrbu ndsnwdh•mnwr. clc•J' - Pftt·r Ht>.slilling- - nwd dPn populæa·c Hakk .. ,·ab nm ,.Pist i l'astinakkPn" i Pjor hnt~l!· nakkC'ns 'o;n 11 paa alll'S l æbt•J.

N

=-- - (

l l

l

\ \

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund

ti

afholder

Ekstraordinær Generalforsamling 1

l

KODAS Lokaler (2. Set!) l

Mandag den 28. Marts Kl. 16

l

! . Valg af Dirigent 2. Lovændringer 3. Forlags-Normaikonit akten 1 or ol sil: re Beslutrungødygughed mdvcnsluø til endnu en uJ.strnordm"r G n rall rs mhng

og m d sammo Dans

rd·~n

BESTYREI,SEN

-= - ., -.. . -

-

~""'"--

·- --- -

--··•-w----.

1

l

l

·----·------------w-~--~----·-'"'·-------·- ,.------- =,.

Hvorfor generalforsamler vi? Svaret paa O\'enstaaencle S por gsmaal maa nærmest. bliYc: Fo r at kolllmr o1•er rn T }'((/ ikpl·op! Sage n er, at adski ll ige bra\'e Medn1enneskt>1' ikke kan komme ,·idere, for l'i e r konmwl videre. For det først(\ s tam· der en l il le Ko af kvalificerede eller s nart.k."Valific:crede Ansogtlrc og Yenter

J

a,

. , orhunolcl

har ~um b<'kt 11dt tilsluttet -c sig· d<>t nystift(>dc DansK Sclskab fur OJ•ha\ sret, dt•l' nwd Forfatl<>H ksperten P rofesso1, Ilt. Jlll. TorlHu l..11ud ::;om

DAGSORDEN:

umirld."lbar Tllslutnmg 111 den l11rst

ag-tl•dc· Kolleg-a l Fait/u 1· Sl'ln•l•l• l' \ skal ha\'1' pass~rct et lwtyclningsfultlt .llthilæum: Han sigl'S nu i Hi Aaa· ikh at have oplarll sin RC>st i BPslyrPlscn. 7'11 '

paa at komme ind i Forbundd. Og "i vi l r;rr11 c ha \'C dem i n d. F m· i Forhandl i n ger med A rbej dsgi\'ere, Musi kforlæggere eller andn• Forbruger e af \'Olt Stof staar Org-anisationen selvfolgcliv: Rtæ rk(•sl. hvis ALLE kvalificer ede er med. Og den Slags F orha nclling·er er der en ht'l Del pan Tatwtet af. MEN: Seh·om det. c1· forhold::;-

Formand 'e<l Foredrag og· l>t~kussioner 'li styrkt• J utt•n·s~wn fol fOl·fatlcrrets• lig< Spoa ~smaal. I R estyn•lsen sidder hl. a. ~och.ntadsmetllem 1\ IIIIfia u• Uii8rt!l' '· Ønskl t' ~ærligt intcn•sscn•clt• Medlt•mmer dtn•kll•, personlig-l Mt•dlt•msskah, l'r Aarskontingentet :~o K r. (som kan ~kattefrahækkPs). Achessl'. liR ~.:'{,!'):> \ l k d.

orclisl; ('oJJ[tri!llli Bul'ulll, det· vatctag·t'r \·o n• okonomiske l n ltH•s-.t 1 O\ et' for Grammnfnmwlskaberne, og 1 In ts Kon trolkomitcs FotTI'tning-:;;uchals.: '1 t>l' nJora~sent<· rel v<-tl Forbundels \1 æst formand, fol'handh•r for THlt•n nu d GrammofonindustJ·icn, snm fot tlt modenh! længespill<'lld(• P laders V Pdkommende \'il fa ad rag-e et B eløb for Em h~ Ilagt' (cl.\•.s. Pladehylster) fra den Udsalgspris, hvor-

N

(·fle l·

Licl'llSl'll

fuls.telig. at urimt>l ip;t.

beregne~. V1

saadan

nC'lc:t>l

synes seh·l't'

~anske


1 og til sker det, at Journalister opsig. ~aalNIPs hat· fol' ganske nylig l)ennea\'inge• ne ,.ed Dagbladet Politiken gjort den Opdagels~. at ,·or fJittigc Kollega S••t" Gyl•lm.(JI k e1· Filmkomponist, - et Faktum, der efter de sidste mange Alll'S F•tt•omtaler og Anmeldelser at d"mme hidtil ha1· \"El'et fuldstænd i~ ukendt fo1· Redaktionen, mens Resten af l •anmal'ks Befolkning daarligt hal' kunnet undglut ut \·ide clet. lK'l'

4

ORD OG TONER

\'is faa m·c Medlemmer, der har • KriW paa at komme ind, er Yi naaet ti l et Punkt, hvor seh· en lille Merllt•mstilgang kan forrykke de nuvæt·ende :\fedlemmers StamAndelsinteresser, hvis disse ikke ,·ærnes gennem en Lovændring. Og mens vi gerne vil have a11e virkeJigt kvalificerede ind, vil \"i helst unrlgaa Folk, hvis KvalifikatiOJler ligger lige i Underkanten. Der kan derfor blive Tale om at cl:'ndre Optagelses\·ilkaarene, hvilket igen kræver en Lovændring. AIIIOJ<'O NISK noteret· Yi med tnknemnwlig Tilfn•dshed deu Indsi\ts Altsaa, vi holder ekstraordinær ft••· ydel'ligel't' at populariserl' PopuGeneralforsamling i første Række lærmusikken, som fo1· T i•lf'n fau•· Udfor at faa en Lovændring, der git n• ·k i Jf,lq~Jix K ilde~ Torstlagssel'ie \·er Mulighed for fortsat at \'ærne .. \lu f:ikk, n , r n/ - ". der foruden MedlemmerJH.'S okonomiske Inter'ort rædsdskompositcH·iske Eks-Med!t•m H('Jir]l ('nt·/.o~, n ha1· præst'nteret hl. a. esser. Og, paa længere Sigt, at Hnr.,.u H,.",. Kallr Jt n~• n. 1\tri Mm·f· nforbedre dem. io/t"· K n i .\ 'u. 111fl 1111 A t~tlu·:~t'll . .4 mtli Riis Derfor maa vi saa,·irlt mulip;t m. fl. allesammt•n møde. Pen erwstc• ,-pinkle Anke, dt••· ktwtft• Jo, men vi skal jo allige\·el snart r cttt•s mod Rt•rien, er, at man lejliglu ds\ i" har 'æret lovlig tilbaKeholde•uic have ordtna'r Generalforsamli:tg, nwd at næ\"IH', ",.,m tier har skl"C\'t>t clt• ikke'! Rigtigt, men Lovændringen i l.'cisl'rlll.. J:-~enw frcmfortt~ T ekster. er ikke det eneste Punkt paa Programmet. Der er ogsaa Omraader, ,\ propos I~adio: .Johtlllllt'.o: Kj;~ r-Kabalwor der staar en lille Kø og ven.t \. l't:tten præsenterede i sin Førsteudter paa, at d skal sætte os i Bes~ndt'.lse et ~ ummer, der vilde \'ll'l't' en

R

sikket· Træffer, hYis Ilet blev indlagt i en af Sommct"t'nS Revyer, nemlig kgl. Hof og Statsskuespillerinde El~e Hujoaards hjerteskætendt• Fortolkning af Garcia Lol'(·as DiJ...rt om den spanske f'h·ilg81'de . • tldt·i!l har dette Rlads Redaktøl' ga·int saa ustyl"liJ!t. Ak, ak, ak, - der ,.,. nu in~n Komik s llll den ufri' ill iJre!

N

YT MEDLEM: Komponisten C/11 i~ fntp.

lr~yer

gen og igen læser man i Pressen nm festlige Lejligheåer, hvor den og den Revykunstner kommer og synger ,.sine Viser". Lad os i a1 Ubeskedenhed ved enhver Anledning gere opmærksom paa, at det er sgu t•ores Viser, Skuespillerne optneder med - og som Regel snyder os for Betaling for!

I

KÆMPESHOW

nt•gelse, f or at de knn folge op. Her er del forsl og fn'mm t. . . t vore skandin<wiske Kolleger. flt: 1 utaalmadigt a fventer, at ,.i skal enes om ('Il Standardformula r til Brug ved Kontrakta fslutni nger merl Musikforlæggen'. l ved. at den ~ot·malkontrakt, som clt.t ' · hl'le Skandincw ien ,·m· opnaaet Eni~·h ed om mellem os , vore Fa~­ fa~ller op: M u si k for lægger ne, na~ pp e ha\'de lUtaet at komm e i B ru ~·. for den ble,· opsagt fra Musikft)l'lægge rs ide. D erfor kan nu h' . rt enkelt Musikforlag ,·ed K ontrnkt afslutninger 'ilkaarl igi; sætte s 1, egne Betingelser, ofte i fo 1 Ht•præg·et Grad i egen Fa ,·or. Og derfor blin~r vi altsaa nodt ti l t hn·e von• s <.>g-et Ko n t raktfor l; ,. som norske og s'·ensk e K ollegt l' kan bnrge ,·idere paa og sl utte op bap;. At S<elge paa de bedst muligt• Vilkaar er en Ti ng, de r i hoj C1·ad Yeclkommcr \'Or cs daglige Økon umi. Vi drofter dette paa Generalf or saml i n gen. AltsMl : Paa manelss tær kt G~nsvn! B rsty r ('/s( 1 . •

l

KB-HALLEN

Et Gyldmark-Arrangement, der bliver et r ent Overflødighedshor. er er en komplet Umulighed at interviewe HlCgo Gylclmark. Lige meget, hvo1· dybsinelige Indskudssporgsmaal Situationen lægger en paa Læben, - man faar slet ikke Tid til at stillt> dem! Fot· Hugo Gyldmark taler uafbrudt. Jkke alene med Munden, men med Hænder, Øjenbryn, Ansigtstræk, Arme, Ren og hele KrOJlpen. Han e1· een dirrende, sprællende, dansende Optagethed af cfet Spørgsmaal, der i Øjeblikket lægger DesJag paa hans \'arme, hjælpsomme Hje1·te og hans levende, altid ubændige Interesse. I disse Dage er det . . . nej, det ~r forkert udtrykt: I mange, mange slidsomme lløgn og Uger har det uafbrudt \æret KÆMPESTJERNEPARADEN, det store Transmissionsshow i KB-Hallen fArdag cl. 5. Marts Kl. 19,.'10 til Fordel for Forbundets Understøttelsesfond. Det bliver 4 fulde Timers Underhold-

I)

ning· med saa llHUl J?;<' kendte X a' JH'. at \'i slet ikke kan næ\'nc dem her, t ilrettelagt paa M inut af den ut rættc·!k( Anango1· lilHier H ensyn til de Op tm'clendes Tt·atertjf•Jwstc oJr Hadi of onH•ns


s

ORD OG T ONER

SANGENS VEN -

J

I

HANS HEDTOFT

1-\aSSt'l'l'l' , d1•1

.

• •"

IIII

•'l'

....

/ , "..

. •

/

_,

/

/1

/

.-

•'

__ __ . -- -

• ••

~

.

_.,.

".

/ 1,

l

."

/

-

Sla~s

fo1 pligt• 1'. Y1 l 011 ih:kc> '<l' l t· lll'k••ndt al mo•lt:t~W l '•·u~·· fra clt· faa <crligt• Solisll'l' udt•ll Ru mli•liJ.~ at skridt' haanlt ind illlnd d• ln:tiiJ.:P ll<crligt•, Som vil snytl•• shr ft •a Ht>t.alin~ ~1'11. l 11'1' skal 'a•t'l' lig•• H••t fo1· all••!

M

,\,•n

J. /J

'IT /'Cl:

.\1 J.\ l 1/ t/

11((

l

R,l

d-

l'i IJJIIII.'tl !~tHI/1 Jlllll, rrt 1 is.~t ltlf.ullftl' 11 11.-·11/,jui/,• !ffft 11' !ft1111 r•i/ ~li !f t 11 t !l/;,1 n l!/ III .t\ n tf,/ 11/ L111/ ~~~ T Ul t' , lw11 •1 rrt n r. III/ IIf ( ,/1 1/11/' 1 l tf \ j lut";,",, 11 rtf Polltur • sl<""l r r~/;t, l' • ul'flllirq

!Jill

/

tltlit! """' ~tku

u:<, 111 rlisfl • i/d., tlltl,,1(,1 IIIJfltt (}rr,·tlrnfftlxt tt/ "'""'''ti/,, lt•lti•!ltult r·. 1

isi/;n~

111.1.'<-''if/l ''' '' f.'nl'ill!/1111 111 •!t 11 j,,tiJoorri R firlit tftff 1 /'lltlkf, l"t/11 rfttl hrf! l' IIIII III

\ 111ft/ /11 l •III' III l' Ot rim(}({ t•ilrlt tid {I!JI. 1111'111'

"'"

F tulfl!..l'

for .1111 '/;

l

11/t i l

f/ 1 1'1

t

.•'1/1111/'t

111

,,!1

l';t

l11111ll 1

T · l.'st,

l l i!fl[tH.

n

, ;,," ~

1~'/, l ,."1". t;tJtt

h "",_

et kunde maaskc Yi rke U \ en- J la:tlcrsga::::,ternc, og han holdt her polt• f t,. IIf/ p ",·.tntlen ""'n dt u11h u tct, j a, endda upaakræ\'cL, at t'll T ale, gom gj orde et st::t•r kt I nd- flrlyir•d:-•t 11 1111 l'tlt• sik11 t f.,,",,., 1·iuu fWtl ogsaa ' i her i >>Ord "g T onr r « tryk, ikke minds t paa 'ore nor- Tc11t1 1 , flt r F'll111. .11tll SI, IIIII ![, •lfllll/' IIII" III*'''''''" fojer et Par 1\Iindeor cl om Stats- diske Broclregccstcr, In ori ha n mi n ister Hans Hedt o/ l t il de man- !'t·omhold l det belydn ingsful <le g-e andre, der fra alh• :-lider har Jslæt i da nsk Kullur, som He,·ypn \ A :-.:lJSLI \'. '\æ:stfurma111len / 'u11i S oskildr et hans store l ndsat s, ha ns 'r, naar den t' r ærlig og gt)(l. .t1 .. nu.'lt'll har paa F olkl'leah.rl't haft yaagne Vilje Ul Virke fo r an dres Man k a n ikk,. O\'en ·urclcr e Ilt•- P rt'mi t•I'P ])aa c11 Nyo' t' l :-;ættclsc af ShakP~ Velfærd og hans enesiaaende \'ar- ' rens opin ionsclnnnendl' Kraft i spcan•s ,. Ko\ manden 1 Yt nc•hJ.:. ·. Ila r me Vennesin d, men og·saa 'i, lte- F olket«, sagde han, naar den paa er nu i G an~ med at o\l sæ lt<• ./. B. vycns og Visens T jener e, har noget ~i n mu ntre og lel opfatt<.• dc Maa- Prit :->Ilt !f~'> serwslc Skul'spil, tier faa1 stn Urprt•lllict c i I>anmark. at sige ham Tak for, og j eg har cle siger sin :VIcning om cle akluderfor bedt om LO\· til a t gore Plle Beg i \ enheder og Pe rson er~. Og \'ider e s kildredP h an, hYol'lecle ~ det. Det Yecl \'<.)l En h \'l' r, at S tOlflt 11 ha n. der mr r e end de fleste jo Ya1· haYdc Ha ns Hedtofts store 1\.re r- et Offc1· f or Ileyyforfatterncs • E lighecl, og at han \'ar a llergladest, F rimodigh ed, altid - lig<' fra s in 11aar han i et Ven nelag· kunde s~·n­ tid ligste Ungelom - ha\'Cle goutege for, oftest ti l Aakja~rs f r iske ret Revyen. Vi haYde, og ha r , aa F orhundet s B Lstyn-lsc:.l•llHlt· d~n Il. ds. s tod R ~ to r n Sa~l'l' paa danske Sange. Men og-saa l 'i.w'n, uden mi nclsle S nobberi, Gr und til den dj c'\!l'Ve, dans ke Jl e y~· \'isc holdt al vær e glade over , at en ~ aa Dag-sordenen, og nog le Smaa~;a ~l'l to!!'CS han af. Det bor ikke g lemmes, at f rems tanende Statsmand a ncr- til Eflenet ning. F raHt'l < nck paa G1und 2f Bo1·t r ejse Hll' \ 1 ri ti .11it/lu. Næstt• ha n, naar Lejlighed gcwcs, er klæ- kendte vor t A r bej de, og- det dl ord inæ re B N>b 'l'<'lS<'Smode ca. 11. 1~ . • rede sin Respekt for o~ sin Kær- h u skes, al baaclc de norske o~ :\T a r t ~. lighed t il den gode, danske ne vy- s,·cnskc Gæster g·Jc~dede s ig O\ <' l' kunst. Ved den F est, som \'Ort de Or d. Det Yar ogsaa t~· p isk for i \'NI alle, a t den af dodl' Stalsmillister ,•a r e t ofte lw!'ul.gd Emne i Forbund holdt i A nledn ing af den l Ians Hedton s S inclelc1g, c\ t h n n l~c\ •n 1 ne. DE'lll• s• clsh• h a r 'cd hans danske ReYYS 100 Aars Jubilæ um. fremhæ' ede del som et Tegn paa • ]>lu d sl•lige Dml merlfort, a t Pt P ar alle· modtog· han med Glæde Ind bydcl- det danske, ægle Dr mol\ r a ti, at \'i rcdl• i ndspil\edt• G ra mnwfollllladl•l' merl sen t il sammen med sin inclta- kunde gore os lyst ige over og \' l$l'l' f ra de lulH 1 dP Hc,·ycr hm· maatgendr H u s tru, Ella, at \ære blandt ~lue r te h i na nelen og dog Yedbl h·c tt't tagl'S nm .

l)

l

P

~

'\1 1 .(.

/1 1'1•1'/.t 11 ,".", jtl •ut;t .'iHi!fl tilt,.

,

~

,

11•

j (~[III~ lllt'd .1 ·

1

o~

Sn) llt>I•

loddt• 1'1•11gt •l11' t il d" Jt:lfiJ.'Witl•·ntl• lt•Jl1)111'1',

Ji''/!tf'

11

dragt•rt>. Sn:dt••lt•s hn1· \Ol • K:tl•' 1-\ullt•)rll Ost•tl!d SOIII l;-ollnllt 1- •)g J\"111· polli!ithl)norat' for dt'l !"lof, h.tn h(lt' IJI'n~ Hl' l ,.,,d O p l t'tt>d«'n u ti• 11 I•H' f u l T t•nt •·rt•l\gagt•nu·nl, llltlh,.ta\1 III ', al' dl' illllkoti\IIC Hrutloln•\ol1 til F111 hundt•ls

~1 1•11

~cohsl • ·l

kkl· u/1.

V


AIIIUAFHEG~INGEN

fot' llktoucr

R K\artnl

l!.l;:i4 \' tl Yæt •• F<~t·hundets McdlC'Illlllt r i 1Jæude omkt·in~ l~. 20. Matts. d1·c~

·n for PWntuclle Ht•klamatlO· 1 et er :som "ædvanlag Led Tlduystal. /,mtsd){l/,;/,·, 1 t•, Hult t. (Tlf. Hol h• 1211), lwot'ttl og...aa alle and t·,~ H••twend l er tf ka"'!'t'lllæo:-i~ At·t bede·::; ri'tti't. .T A l EW N:-3 vil i Aat· ikkt JHljl'S \. merl nt dil'igN·c Ork~..;tct', h an \'il diriH"l'lC en h··l l:e\'Y· Dt>t :::kal ske pua \fftritnlu·t, ng· hau har allcrcdl• sikret ",jg Komponistet• og Forfattt•l't' til F nrt•· 6tillingt•n, In MimOtl Skuespillcq>t•rsnnalt t t'tlllnu ikke l'l' uull•ligt fastlagt. Han:-o An·tagcr til Kapt>lmcstcrpopu luritt•tt•n )llls Cirkus I h hlin••· clen dn::-· tigt• 11•11 8 p, dl ,. tlll-<t.

I

nllesanuncns ::;t., t red. Danne· brogsl'iddcr S. l'nla.~t:,,, syævcr mt krofadct·ligt o n~r Vandene - - eller n•t· te n• Øllcrnc i H orsholm Kro. l>t>r ganr HutPhit til !loren. t1rc:-

V

\ ' EM MO:-.: VEH .-\ FLO~ER HA:\1'! I Aat· Lrydes en lang·,·arig Trad ition, hll.'t EPE, der jo nu i snart mange Aat· hat· ,·æret fast Ho,·edleYerandot· til H clsingot·-He,·yen. har bcslutt<'t sig til, at han dcllllt' Sommer sammen med l:ti1'!Jt .1/"llt r udt·lukken<lt> \'il hellige sig Jlet 11 •H' Sea la.

H

R

cdaktillltcn takket· de tll Ottoc r, Tegnerne Ul t (l F1Tdt rik~t 11 og- Ott"

ORD OG TONER

6

a t l)lllgaas som gode Ven n e r og Kammerater. Ved en anden Lejlighetl d:'te 11 dtoft i en endnu mere kontant Form sin Interesse og Ag-tdse for ,·ort Arbejde. Det nu·, da :.W (; Skatten paa T eaterforcstillingen skulde ophæ\·es. Fra Beg-yndelsen Yar det Meningen. nt n•l skuldt' de »lod ige « Teatre slipp(' for den tyngende »F m·Jy~t(•hwsaJgi f t• , men Revyer ne skult lt' R idestillt'S med V arieteerne og lwskattl'8 paa samme .Maade. Ddtt.• Yaktc baadc F orbaYselse og Dek~·mring hos For b undets da\'R'l't'tHle Bestyrelse og ,·ed et tilfa.!ldigt Sann·ær under Statsradiofon i ens Jub ilæumsfest, kunde man ikkt> lade den gunstige Lejlighed ligge til at IUC\'lle denne, efter \'Ol' ~h·nin~ un•tfærdige, Beslutning for Statsministeren. Ogsaa her ga\· hans im pulsive og b~slutsom­ me T t•m perament sig et typ isk lldslag·. Næppe var Or dene sagt, for Hedtoft urlbrod : »D et er fu ldlwmmen men ingslost! Kom! Vi man haYe fat i H. C.!« ( Det var medens H. C. Hansen var Finansminister) . »Det maa laves om!« DL't maa her bemærkes, at heller ikk~~ H. C. Han~en paa dette T idsnunkt ntr vidende om denne De• t a i Ilt• i ~katte forslaget. Et l\lodl' kom i Stand, og da H. C. Hansen - der jo ogsaa er kt•JHit som en stor Ven af Sang

og· Musi k fik 'agen forela~n. gik han ud en Betæ nkni ng ind for Tanken. Hesultatet blPY, som alle \·ed, at ogsaa Jte ,·yteat ren e rlen Dag i Dag er befr iede for F01·h·• ~ tel scsafgiftcn. Der laa h eri ikke blot l' n okonomisk Haand l'h. kning· til den danskl' nc,·y. men en Anerkendelse fra S b tsmagtlll. som \'i ha\'Cle Grund til a t ,.a l'f• glade for. Samtidigt meclforit· denne Adskillelse a( Revyerne og Varicteenw disses Fortn~ffP­ lighcd ufortalt - at \' i n u hanlt• et stærkt Kort paa lia a n clen overfor Yissc Direktorer, der ha\'Cie \'ist Tilbojelighed til a t bland(· 1uesten :50 'r Varite undcrholJn ing op i deres n e,·ycr og nwrJ denne Mo tin~ ring· kræYe P ro<:c' _ t erne til F orfattere og Kompon .st:•t· nedsa t. Jeg; har ikke kun net moclstact T r angen til gennem disse LinJet· at sjge H an s llcclto.ft <.'n dybt l'olt T ak for h a ns H jælp og F orstaaPisr for danske Revy forfatter<' og· Komponister. H er, som paa s.w mange an cl re I~..,elter, n øjedes han ikke med s mukke Ord og Talemaader, men skr ed uden T oYen til H and ling for en Sag, der syntes ham betydningsful d og retfærdig-. V i bringer YOr Tak ti l Sangen~ og Visens gode og ær lige Y( u. H ans Hccltoft. Vi bør, Yi dl Y i ko n aldrig glemme ha m. M ogens Dru

Nit lst 11. for hcnholdsYis Te~ninge n af afdodl• Stabminister Hans Hedtoft paa !'\idl' :i l)~ Tt•gningcn af Ht·nrik Hl ic'hn1an n p.m Sidt• 7.

KÆMPESHOW I KB-HALLEN

A

POI.l.OTEATRET Sc...'ALA mcddt.'ler:

J.'ot• stlllinuscluy, n

og

DET

:'\Y

l 't~ / Hutt't'/lfld:H

cJftT

Kl.

I•i

krm

F m·l•l•nd.- ;medlcmnu r f n m titliv t'ctl Ko/1 af C< 11 Bil/, t mucl Fon•1.:ixni11g flJ Mccl{, m.<(l-.·ort f t m wllt•vt ret n n Fribillet 1.'t1(/ Sid, 11 af dt 11 kub te

) landt

de :-.;ode- og Tc~stskr·i bcnt cr, .J dt•r for Tiden maser paa mecl nt bkt'in• Sommerens Show t il Cirk11s I b, J.-.an Jlævnes Komponistern(' Huyo og ."'ven Gyldmm·k samt Forfatterne .-.;,.,u Bunntuw, Par· Guldbrrnul~t 11, Pul'l Sfl l•?'oe og Pt~ul Sør( nseu.

l

-~-

---

Transmission, - for ogsaa vores runde• \'en s ,.,."rJ [>, dersen hat• lagt sig ekstra i ScJ,.n med H jælp, Støtte og personlig Optræden paa T ribunen, hvor han bl. a. t•t· Konferencier ind imellem den altid

l'l'(ic>hontll' Ib Srhtmlll'l'f/ Ot:! Ott(/ Lt•isw ,.,

Vi skal ha' STEINCKE paa Glatis!

F Ol'uden

egentlig Optræden on:rværer man en virkelig Gmmmofoupladsoptagd.•H' ved T ONO, en ,','rend Prdf'I'Hl!II·Qrti:, Præm:t-konkurrence for n y~ Rel'l/tnleutt 1', Radioens 12 rigt i ae. e11 f;nl'l'llrlrlelinu hlandt Publ ikum og et

Steillcke-l nlc'rcicu• med de mest na~•­ gan<'nde Spørgsmaal, vore Merllem JJH't' kan udpøns kc. For her er et P unkt, h vor 1\Iedll'lll· mernc maa gorc sig selv cl en Glæcl<' at hjælpe til! Vi hu sker alle• Redaktor R< chenclot·/fs I nterview-Serie i Radioen "HVI S .JE(; H AVIJB HAM H ER !" med fnrskt•llig<' polit iske> Ofre, som hel<> l.anch•t kundt' indSl'tHle Spo.-gs maal til. Ved d e nne L ejlighed har nu h. 1\. Sif-ineke' indvilliget i at ,·ære A fte ll ts Offer, men denne Ga ng kommer Spø t-g:>maulcnf" ikke fra hele Landet, -

nej,

kun vore M<:cllemmer faar Le.ilig-hccl til at stille dem! Og det skal ikke væ re nog-en IlemnH'lighed, at Stcinckc med gans ke sæ1 !t~ Spænding og I nteresse afventer Spo rgsmaalfln<· ft·a netop d en K reds , der i


"

ORD OG TONER

h,\IIS ~I mil.'ll'l'lid saa oi\l' R··handling· i Ht•\'YI'I'tu·.

lu~ hall\ \llld1•1'

Hvordan Sporgsmaalene indsendes ~l\} OS ikk~·

:->kuflt h.t.IS l'ot'H 11lllillg'. A Lad ns hH•!' f111' si~ provc at lld)•on:;ke et rig-tig kildt•nl Spl)t'gsmaal. ~tt-mcke skal nok \'idt> at hide fra sig! Sporg-smaalcnt· skal S/IIIJts/ muliyt tntlsendl'S til Nc rlttl. tc11 //c nrik l:c dorfj, B< r/11/!f'il.t Fie/t, d c ~ Rulnkti"", /'ilt s in• de, J\ bh. 1\ .. og Kon\'oluttcn skal tydeligt mæt·kPs Il \'TS .J EG HA\ IH:

l

1

,.J,,,,_

HAM IlER -

l~

1\.. K. :-:tc•ttH'k•· ug \Ol•'" \1 Ht t h hl'n··h·illig-l still• r sig t ti l' '"' sition fnr Forhundl'l, maa d .. t ':t'l'l' 1'11 iEn•ssag fot· us :lllt•:-o;lltlllH n, at ngo~ :1:1 vi lrtt!kket· dtn ltlll'hittt• l'a• t af l :t•s•wt at fin<l•• eh Spot ,~.··~nla.d, de t' skal \'a• n• <;ntndlal{ f o t l t tl't'\'ic•\\'Pl og- ud" n lwilk•· dt!l ikkl' kan kntnnH' i ~tand. l lt•t•fell', ka.•t·t· L:l'sPI', lad \ :en• nwtl at ~laa dig- til Taal s nwd. al dt•t khu•·•· dilw K(JIII'J.!:f't' nok. llt•t· man l't Spnl'gsmaal ind fra 11:-: h,.,,., og jn felt ' jo lll'dat·. Skt ,. allt•l'c<.h.• i Ila~.:;! -11 . '\ 1.11'

(CJ,t de r ,,.

/11';1 lllit • /!!1'

'11

,/!'(

/t/1, III ri (,

\d1•J'l Othul!ll••l

n

\ll'tdif\dd ~tlllt• ·,1,1 dPI\ PJn'mllkoHku t'l f'llt't l l:mrlt kom m• ud1 Hen• \j('lll• 1, dt t f'1' ··l af ' l'• a•l p la l t 1 III' \ P(l l•'orhun~l••ls l'\H'Ill )ll -S t j. llli'Jl.ll ud• 1 h H-ll .diPtl, ln ol' tiP 1\[lrtlu•fuhl· H• \ ~ :, pit:lltl"l's l' t:-estnttotll't' ludnntlll•S af )lllt'ldtll'I'IIH /fr/11 1'/ll•lrllf, f~ol/1l111t 1' OJ.;' .'\t. l lo( l saml l J 1.\e·h· r -"•, lid ,.,

7

'

h."l' l {AULAlll~T

"·1-

11 •

CJjJIIIIIIIfl ill{lll."iJ!III lfNI/1 1 1rtiJ .

\J ::; K A L l Il o H l ~ : l ,, ~ fj, 1 n t La nd. ogn 11\ n• 1 V•· t jyllan~l Yat· dl'll stedligt> Skoll'l:t'J'Pl' l n \'ild n.~un­ dn•t' af Stlt ,, l;ylrl1111111:s i\lu sil, og s~·n­ t ..s, al dt>n hl••V :-pill<.·t alt for lidt. For :.t l',l:HII' Bod )Ila tlt•lle• ln•shttlt•dP h n n

N

FORHOLDSVIS NYT MEDLEM To M t lUl c ,o.; J.- c 1·~~, ri C' l' ble l' f il, IIU'Il·" han i J.f)t,O ',/ J't/1 Piunist hos l;tt/u Zit•!llr•1 . Off -"0111 !lort t' fil rft Tinu illdt 11 jo1 rir 11 srwkaldf {,ll c 1 r .11 llsik. su111 nok sk(l/ b/i l' c' . . . l a(u ml< i y f 111U 111 all t' lJO!III d.-; . . ,,.,f le tHir SIIHlfJSI'C lllill!/t't. l l(' l i y!}< 1 11c 111 l t t! t ,, sol u! /1/Usikal.'ik Faykutuhdm!J lw!f r/( SJiiul.:lr• SI r 11111 inysio1u 1. lfl'l/11 k lllir·ll'''ul/11 c•, Efl ·t' ((l l f ru l t ;/.'~t P un11111 Off ll 'olllll'J-(; fUII 11 s(( IIIl J'rl usik-

'

)J;ularJO!Jt -n • t sit id Tilo, son Of/ !to J' ''<lid <d·fi,· J1 1'-"lkll sultn 7!1:0. 0!Jsuu Diylc ol To ·c /Jillt l'.'lc·ll lwr lian sul i Utl icf IIIUI .o.;in .llttsik. ,lf cll lian ti ikkr udrluk/.cJI{/( '~u­

ri kc•r. I nrl,.,l for t• il m a n h uskd

t

f l,

J

kc.t.!'t L a se r, bo n

JllCUl

hru

{Jlnkcmlt H cHtlk B licllJIWI/Jl paa ho::;.o.;faru ndc ynde fulrir Tr !1,ziuff, belløre r dr•1 jo ikkr af .o.;i-

!li'S

rcf

SlUl

f IIIl J'(' . hilsker t•i st,·ak"' ll an.o.; oh, IIll f/l

111cwtU<<,

Sa1110U

11/itSi/;kcn ,\feIori ic' so111

])al/ S(

P; u

Da!!

i

Pa u r11 Fotfon>t<·'~fau,.lllll~, H i)>. ht)J, H ltttrt fru ]{ ;,rl iy /1( d r n« . ~Ih n !J(( 111h P ia n 1st O!/

. \ ))Iil<>,

.!', TiiHU' . rir 1 Jo /01 .ww t'a r F il w m d od i.

U t S/( Il

()(/•

saa blonde Mu .o.;ik, som har nynnet sig ind i Ø1 el d C' sidste 1.) A ar. {or S({(l.. /<:Ulf/C' ('/' d e l jfJ siden, Cl{ han i 1.9.].9 s /art sin fmste 11/dodi l il r n St1g Lonwu•, -JI'o l'e::;till in u i

un{Je Ml·nntskr ))(Ul lun(' Ila 1· 1·i Jo i IWlll!Jl' . la r k1 11d t .o.; o nt t n !JOd Kollc ya O!/ K on1111c to f indt 11/<)1 Fay ri . Of/ ,.; ku 11 k u 11 onskr ham - O[J os st li' til Lykk<· 1/lflrl.

Ridde rsaleli l fil' r at ha ve drbuf<',C'[ 80m. Kapc•lnu·sfc •t i Lorry Alli'c'f /ø1·. Side11 fandt han Jz nrliyf Ol'r'J' i K aba rcltcll. S d 1'/øl,qelig. .H(/ n kan f o s c })(W ha 111, at han c 1 Lyl iklT. Og man kan oy~lllL lw1 c '"l i i\Jclodic1 som " Vul [(uj, Il O!/

af han e/ feJ at ll(l l'c o}maact fot.o.;kcflig(' mincl1 < Ud IIl<! 1 kel ser. snm

J)('{

f. F:ks.

!J rstul'c'lscspost i Dan sk K apc lmes(('rforl'nillfl, IIIl har n(l(tl'f dln .-En· OfJ 1·:udiyhul at bfi,·c ,U ( d lem al ro1 f F o,lnllld.

Amatoruri.Psll'l'. 'i uug,• llt•lltll'l'lwr fulgll h.aldt•l, ttll 11 l :er<'l'c'n hit•\ længt•n· ng- la•11g-1 11• 1 \ n.-.igtet t o: 1:\'c•a· ny, dl'r ttH ldtt> sig. J h• de 11 olt •~ntl•• Pg' sid l t troppl•clt- op, sagrl•• L:t·n•l r•n: "--a.t, h\'acl Ju:-tt·unwllt 'il /J, :-aa . pil h·: .lt•g skal :-isn• llt•m, dt• syv nnrl1,. \'il ~··rnl' sp .Ile Stortron\1111'. ild III\!,'(' ;\}Plllle~ke kllle1 1it• sig i Nak-

•t

stal'lt• l'l

1{1'11.

.J a, sag dl~ han :-.aa,

fl",/, •jo ••gt•ttt lig· trunid mip; Bas~111. Ml'l l sl<iclt, a ska itl wæt· ukamnw1·~,tJig, saa ~JIPI)I't' a aa!'sc Stort romnh.!! se•, a

Bt·styt l'l!'t'SIII.h il 1!, l.t•-.tanc•nd• af '\:l.?stfnrmandt•t, St h.t·t•l~l'lc n o~ Ka ;:,Se 1 e•n 11, har uclarhtjch t 1'11 Fo1 111Ular til Pil '\-nrmalkontrakt nll'd :;\l usikforla·l{,gt·ttH'. I>cn \'il o..:nan·st hli\'e' fnt•p)agl

E

t

Ml•tiii.'IIII!H'IIH'.

H

At\~

'\-1A .JEST.ET sam: .lr~li,

n""'-

holrlt l.at ændrflt (; ara ,· s tmmt 1.11~ paa lh•t kongPiil!e T<'all'l', s~ .t ;\1~ l ~in t m fo1· FnrPstill inget· , .. , r :! 1 1 .J111"' '\Ltto:-.pilll't id nu c• t 2-1011 K rollt'l' for t t Skttl'-

spil

ng

:H)llll

I\rmwr

for

t

11

Opera,

Tt•ksten thcn•g1wt. Fm korlt•ll ~tykker • fastsætll's Garantisumnwn 1 Forhold

lwrti l. •

J •

l

\.

c11

r;,·"tula ntc ''·

Udg-i,·er: Dansk n e\'yforfattcr- og· Kompomstforbund. Rcdaktu r: P oul So Tryk: II eydes Rop,·t rykkeri.

l

IISl'll.

BllA h. T I ONE~ af Orrl ",,

R

T"I II'I'S

næste Kttnlnll't slut lt 1 Ou~dal! d. !l. i\l a rts. Skul de no~ut ha' c• 11n_gt•t paa ll jcrtl (eller han. ~~ lwtlt•r at t'appor-

Rt•tlakton t. s Ad res~•· ( ;,.'"'lwj'' 1 :. L y•l!fl,ft . Og Tt•lcflll\IIUlllml'ret er

tcn>J

e1

l \ lfi:W. (;\l en I IIIHkrstaaJ' Jt•r ikkt• i at h.11nc fot 10 :\Jorgl•n! ).


!l' rt

VA.'\;SJ( HEVYFOHFATTEH- OG K01\lPON1STFOHBliND

(F) h . . . .. . H. Udhlina l'de1·sc1l (K) .. . . ( /t i u l'etcrsen (F) .. .......... .. .

MEDLEMSLISTE

-;o jas P etersen (F) .. ....... .... . . lnw lcl Quistorff (K) ..... . . ... . . •L utdi R iis (K) ........... ... .... .. . Kau Rost!Jacu·d-J.i'ruhne (Fl R. Carl R ydcthl (K) ... . .. ........... . lV alther Schrpdu (K) ... . ... .

PR. l. JANUAR 1955

AKTIVE MEDLEMMER: Ku i Allen (F) .......... .... ... ... .

::-:t randgade

.

J'ul.,,

·tiL

Robert Schpnfeldt (F) ........ . Vie to;· Skcuu<tp (F) . .......... . Leo Svenstrup (K) ............. . Peter Sørensen (K) ........... .. .

(F): Forfattere. (K) : Komponi:::>ter.

ÆRESMEDLE M : J. C. Normann , R .•, flw. Ccnsor, d r . phil. .... ....... .. . .......

r

.,~

21 (K) . Asta 1 ..)' l.

lianasplads 15 (V). Ve:;tet 4697. Carl Allda. o~cu (F) .............. . Fabrikvej 4, l. tv. (14'). Go. 2856. fl ol!ler B ech (lo') R. . ........... . Dronningens Tværgade 16 (K). Palæ 4:!011. B. Bjerregaard-Jensen (K) .. . J u pitervej 17 (Vanløse). J> a m sø 500 l. so,,hu.s BrandRholt (K) ...... .. . Elbagade 40 (S). Sun<iby 1245. Edt•trrd Brink (K) R . . ...... .. . Farumgade 15 (N). Taga 4481 v. Holger Buchhave (F) .......... .. Raadmandsgade 22 (N). Taga 578. Sven Buernann (F) ............. . Hostrups Have 36 (V). Nora 9176. Eric Christianlien (K) ........ . Bispeparken 25' (NV). Taga 430. Moge-nt D01n (F) ............... .. . Lærkehuset, Lindehøjvej, Birkerød. Erik D euke (K) ................. . Taasingegade 49 (Ø). Ryvang 2('57. Ewald Bpe (F) .......... ........ . Vinkelvej 13 (Vedbæk) . Om. Vedbæk :;82. Ka.i Ewa11B (K) .... .. .......... . . Godthaabavej 892 (F). ,.:rik Fie h n (K) ................. . Linneagade 28 (K). Byen 2301. Sommer: Bergmandødaløvej 4 (Helsingø r) . Kurt Fold (F) ........ ......... . F rederikøbergalle 5U St. (V). VestE! r 612 x. Strandvej 18 (Ø). Ry\'ang 7540. H~rge F ri i• (K) ....... ....... ... . Flemming Geill (F) ......... .. . Sdr. Fasanvej 51 (F). Goth. 3342. Hugo G yldnwrk (K) ..... . .... .. Aaboulevard 14 • (N). Nora 8742. Sun G11ldnwrl.~ (K) ........... . Nørrebrogade 18 A (N) . Not·a 8780. l'oul Hen11ingsen (F) .. ......... . Kokkeda l. Høt·sholm 763. Carl Hochl&eim (F) ... .. ......... . Amerikavej 2 • (V) . Eva 997. H erman Hoffmurk (K) ...... . Toftegaards Alle 41 (Valby). Valby :3260. Alfred Holek (F) ............ ..... . Skodsborgvej 330 2 (Nærum) . B jarne Hoyer (K) .............. . Frisersvej 7 (Charl.). Ordrup 6060. Ha ns Jergen J«~flBCn (K) ..... . c/o Aage J ensen, Rirkedommen.·ej 17, St. th. (NV). Ægir 2f;:i3. Æ~girsgade 53 (N) . T aga :3727. AtlOt' J;rgcnsen (K) ••• • •••• • ••• K jeld J;rgensen (K) •••••••••••• Roskildevej 119 (Frederikssund). Fr.sund 220. Monens K aar;e (F) •••••••••••• Bolbrovænge 9 (Rungsted Kyst). Omegn: Rungsted 7 42. Breide Kief"boe (F) ... ......... ... Egernvej 63 (F). Goth. 9797. l.ul K jerulf (F) R. . .. ......... " Politiken". Palæ 6391. Vilfred Kjær (K) ....... ........ Aurikelvej 13 (Valby). Valby 2641. Aa3e GjødsbCJl Kro!Jh (F) ... de Connincksvej 17 (Holte). Holte 164:;. Ot.tn 1.-eisner (l<~) ............ . ~ ••• • Hollænde1·vej l (Dragør) . Dragør fi78. Erik l .eth (F) ................. . Mariendalsvej 10 (F). Fasan ;,:;42. H arald MortcwJen (K) ... ... T eglstrupvej 40 (Ø.). Ryvnng 3å99. Kai Mortensen (K) ... ... . T oftekærgård, Vin1mgade 52 (Virum). A f"vid Miilla (F) ......... ~ Or<iruphjifjvej 15 (Charlottenl) .. Ordrup 4!1 l G. u;rge MUller (F) .... ........ .. Cæciliavej 8 B (Valby). Valby 8090. Charlie M;ller (F) ........ ..... Svanevej 20' (NV) . T aga 3514. Kai Normn-n'1t Andersen (K) ... Gml. Kongevej 138 A (V).

Poul S prensen (F) ............. . narlos Tegner (K) ............. . Hu,go Telliny (K) ...... .. ...... . P a Thidemann (K) .......... .

.-t..,·el Thinusted (K) ... ...... . . Cl! r. Tlwmsen (K) ...... . ....... . Knud l'atl-Thomsen (K) . .... . PASSIVE MEDLEMMER: Henrik Blicltmatm (K) ........ . /tt(Jer Christrup (K) . ....... ... . He'tlrik Clausen (K) R . ...... .. . Ca r l Gottschalksen (K) ....... . .

.lltu Hansen (K) R. ......... .. . 0 Ht•altl Helm.uth (F) R . .. . ..... . Carl Ht>rHted (K) ... •..... . . .. . ... Hm·r!t Jen Ren (K) .............. . l'. Orloff (F) .................... . Jc u/( Lo~tis Pete1·sen (Jo') ...•.. K mul Pheiffer (F) .............. .

J . Fr. (F)

Stauyaard-Therldldtten

...... .............. ..... ...... . .

.\"ge Stentoft (K) . . ... ..... .... . 1\ann Tilisted R osl"nberg (K) l>e~uden

Gml. Strandv. 268 ( H \: 1l .• l 1æk 4~1;j y J a e. DanefærdsYej 4 · (Y). N or a 8504.

Frederiksvej 39 (F ) . Goth. 9810. Skolevangen 28 (Brh.). Bella 3405. Linnesgade 2 5 (K). Byen 2636 y . Jul. Blomsgade 4:> (N.) . Taga 4533 y . Sol\'ænget 2 (Kgs. Lyngby) . Lyngby 1570. Griffenfeldt sgade 39 C. St. v. (N ). Nora 889G. Hellasvej 23 (S). Amager 681!3. Blegdamsvej 38 A (N). Nora 1793 v. Skolebakken 21 (Gentofte). Gentofte 3907 . Kapelv~ 583 (N). N o. 8684 u. Azaleavej 14 t (Valby) . Valby 10420. Granhøjvej 4 (Kgs. Lyngby). Lyngby 1626. Sigurdsgade 34 (N). C. 319. St. Kongensgade 101, 2. th . (K). By. 8705 v. Fortunfortvej 6 pr. Klamp~nborg. Lyr.gby 2006 Lansebakken 36 (Holte). Omr:gr.: Holte 1211 . Ved Andebakken 4 • (F) . Goth. 9284. Godthaabsvej 107!! (F). Fasan 2285. Strandvejen 67 A (Ø). Ryvang 3171. Aurikelvej 6 (Valby). Valby 10503. Ingeborgvej 47 (Hellerup). Hel ru p 6189. Amagerbrogade 7 (S). Amager 6820. c/o Lrsf. Jon Palle B u hl, Gl. Torv 18• Søbakken 5 (Chart.). Ordrup 2191. Jak. Danefærdøvej 6 (V). Nora 3422 y. Jul. Blomsgade 24 (N). Taga 7662. Strandhuse 14 (Svendborg). H~vedgaden 178 (Bagsværd). Bagavæ1·d 2128. Mariendalsvej 73 (F.). Fasan t7. Chr. X's Alle 35 (Kgs. Lyngby). Omegn: Lyngby 1717. Apollo-Teatret, Axelton· (VI. C. 10663. Tornestykket 8 (Vanløse). Damso 6022.

repræsenterer forbundet Arvingerne efter:

H eury Andersen (K) \'ed F ru Kitty Andenen, Mølle Alle 10 (Valby).

Valby 9391. .\.rd Amlreasen (F) \·ed 1-' ru Ro8a Andn!tlstm , Vesterbrog. 99 2 (V). Eva 4516. \ 'igyo Barfoed (F), ved F ru .4tka Møller, Kirkegade 63, Esbjerg. IAult·. Bmnd~t rup (F) ved Fru Ella Brandstrup, Pens. Harriet Sehiødte, Poul Ankersøde 2 (K). C. 1078. .lul Breida.ltl (F) \'ed Lrsf. J. A. lValdel, Graabrødretorv 16 (K). /Jrw Folke (F), \'ed Fru U se Folkt·, C. F . Gardes Alle 30, Hellerup. He. 1273. .\ 11/.-er Ha11 seu (F) ved Fru Ma1-ja Anker Hansen, Sorgenfrigade 9 St. (N). Taga 6020. [ ,,"f,.itz Ho vo/t (K) ved I-'1-u J. Hot:olt. Aaboulevard r;oa (N). Nora 5204. Alfred K;æru.lf (F) ved Fru Iris K;•rulf, Frydendalsvej 33 (V.). Vest. 3839. Siyt,ard Møreli (F) ved Fru Agnete Mørrh. Tværgade 22 (Nykøbing F). ./. ](rum-JmtRen (F) ved D. R. K. F., Solvænget 2 (Kgs. Lyngby). LynJZb)' Ja;u Gh,-. Rym iuy (K) ved Enkefru Martha RJJming, Møllevej 28 (Thiated). .-\tl!Jf; Steffe11Hf'U (.F ) ved Fru A Htritl st.·lferucnt, Svanevænget l (ØL Ryv. 2058. t ·"rf" Tlw m-Hen (K) ved Fru H elg" Tlwrnllert, Ellemosevej 76 (Helt.). Ge. 1400. /'oul Ventlelbo (FI ved Fru N. Vendelho, Ndr. Fasanvej 824 (F). Fa. 3798 )flltamlt>R lt'e~rtf'"Tnmml, ved Enkefru ('. H'f'.lrlermumt, Hareskovvej 21.

(Brh.). BelJa 1648.


iss•' Fnll •

\ 30. AARGANG

Indbold : l.JO,·ændri n g PI' Lou is Petc• ·~ l'll.

MARTS - APRIL 1955

\\ altlwr Schroder GO \'.u! T hom::;< n :JO

forslag<•l

WALTHER SCHRØDER

l d at sk1 h·· \la.t . k•· •nclda f",· clyg-

V•••i F orhundets VPlgoJ ••nlwdsf•• l .lwl dc• i Pau~t·ll nog·J,, Stol•• fl~ ll••s t•tt:-• Tl·ihtll l Il l)~ l•'lygio•r•np skuhl u• 11:1'1'1111'1!' \ 11.111).!111"1'11 :-iJilll'gt •· l'l 1'111 ' tilslt·dt'\ a 'l"l'lldl Racliofunl.t inrw'l'l'l', olll rl•· \'ild• onlr11• dl'l, l'llt>l' \'i St•h skultl•• gn1 .. dl'l'' '\a, rl••t :.ktllrl•• d .. nok. sa:t lwn )11\'Pdt dt 111 Pil Ol •>g 1'11 C'i~a 1· til Tak. lmidlt•l'l id stillt•d•• d•• hag .. rt•'l' hos K n .. ''' ' 'rPn, dt•a· maatlt• lwtnl•• 1'11 lt•·gning paa :-,o Krow•1· ful ' J l j a •lpt•n. l la dc•t clr~jPdl' sig· om hojst li -; M illltllc·rs -\t bl.!jtit•, tig' cl• 'a 1 :! ~l a 11d •>m tlo•l , \'il rh•l all:-aa sil!l', at d P ha r lu•rc'!!;llt'l sig; l'll T inwinn pa.l op imrul ~:;o h. J'11 IH'I' i Tinwnll\11. l • \ l'tl l'l v,.Jgorvn' ' , lwdsat'l ang·enwnt! '-- ...... F o1·hun<l<•l n'rl ('llllllll ikk<' rigtig. o•1 man ~kaJ lwnht•gg,• d' H PI rt'l"!'< h.' lltll'iliK 1 Arkl\ c t, ••Ilt• r 11111 man ikkt lwllt•n hunle ladr <h n intlrantnH' ni! tilhydt· Had11wn den til Ophængning f. Ek s. 1 Ka n t inen, hvo!' d~n kuntl1· hli\'C Sl'l og; lwundrcl af ma11g:1',

NUMMER 3· <1

Ekst1 aordinær G t>n c •ralfnl·~amllllJ.!: 1 ;-nrl a~rskont rak t

Ut> ;..:-nin~f't

lq.~lag • •

.J c ns

60

l

D

en 11. april fesles der pany for »kompen \\'alth er «s Yrn-

ne- og bck<' ncllskabskreds . H \'Ol' utroligt del <'tHl lyder, gar Y cll' ~kiftevis cligrc og slanke mus i kkollega, ven og kamme rat \V ALTHER SCHRØDEn hen og hli't·

60 a r. Det er el ben'egct ti ar. der er hengået siden 19<10, Danmnt·ks hefr i e Isesar, h vo1· H' a l t!u T "" r h nul f' 1 fyldte de halvihunclrede. Bach.• kunstnerisk og okonomis k kan kompen Walthet· dog siges at ha\'e været begunstiget af de respekti\'l' g uder. Megen og \·ærdifuld mus ik, sa\·el af den seriosc art som inden

for for den lettere, unclcrholclend<' genre, fo religgcr fra hans hånd fra denne tidspcriocl<'. Således kan nævnes cl par suitt'r »Suite ~:a­ Jante« og ~ suite for klaYer« samt en fremragendt• trompetkoncert. et par ouverturer, bl. a. »Buffoouverture«, nogll' smukke sonail'l'

l

og s i els l, men j), k<.• m i n do;; t h an s ny<.· sym foni nr. ~ ( Salzburgt•r~y mfon i en ~ ), !'Om l'o r kort lid siden er indlc\'Cl'<'L til Statsradiofoni en og forhabenllig nu· sin danske uropforelstt i april maned PUL1 L REICHA lUIT ::> h. ~H \KTEHomkring foclselsclagen . \\'althcr BOG skal notcn •s med 1 l stort U g ~/ , :-;chrocler har i en HlT<t'l\ke delta- at h an t ilbod at !'kænk1 sit H nnora r get i musikl in'l i Salzburg:, og \'t•d r'orbu nelels \' t•lg;urf'IIIWtlSa ITa ngcinspireret heraf har han nu rn- llll'llt t il 1lct gorl<' F ormaal. A f princi p i<' Ilt' G ru n de a f~lol.!' F'ol'l undl't m NI cl<.'lig f uldendt si n symfoni 11'. :2. Tak . Af musik inc\t'll l'or unelerholdn ingsgenren har han skre\·ei en jazz-rapsodi, en ~ tor kancenttango og- den pompoS<.' \\'inston Chnrch i Il-march«. Og netop indl'll for det populære musikomradl' har \Valth er Schroder opl<' \'ct C\'c ntyrcl for fa ar tilbage, da der fra e. S. A. EN AA TlLIGE S TOH\' ASh., og~aa pludselig og ganske m·entet lilkaldet F orbunckt~ Gt•neralforsamfaldt ham cl gennem krigsarene indtjent og op~pan' l " o pforelses- lmg, fon •g-aar T orsdag d. :n. Ma ~·ts. sædvanlig Tid OK Sh•d .. Husk, at Forlhmorar for t'l par n.'ldn• stum- ~lag- fra ~1 edl~>mnu?mc :;kal ,·ære Sekrefilmsmelodier, et bclob. der kunne tariatet t Hænd(' senest.• ;, Dag'e for, s kr i w~s med sam<-\llg<.' cifre, at hvis rlc !'\kal paa llatr:;nrckncn .

I

1

I)


j o Jwk, k:.l' l \' La•-.p1 l', a t \' i 1kkP hu r J:aatl til at illust r t' l'l' h n 1 t Numnu•r af Rladt•l lll (•d s plint Prnye 'l'q.,..,u ngl'l', saa I man u nd. kyldt•, ut N otespalten lH'li\!'C I' n o~h· (~PilJ!Uil · gcrP til u t k\'lkkto op 1 den typ J~rufi. kt• E u sf{lt'llllglwd . flt ~~~~· T, g-nill~t.' l' i Ntltt•ruht•tkkcn sk\ldl'~ ('u r ( .ltWit/1, dt•l' fvn•t' t' ll af • l'o littkt•n og Blækspt·utl\•n::- skUI')H':;ll' T u ..diJH'II ne. lli' ' lt' ll pna Fo r~t dl' ll 0 \1'1' Huht·tkkt•n er fund .. t tw rrelo". omfl:1kkcll d•• i fo l'· s kt llig P nknd••mi..;ke Tid,:-:k l·ifte r .... ~pa l­ {Ol

I

tn

l'

tt: J'.

--:\ E --

HE\"18UR8L'PPLEA:\T skal fo1· for:-tc (ian~ 1 l<' orbundet:;; Hist1H'i(• n~lges paa dt•n knmmend(• Gt•lwralfn t·· samling. ~1cn det· blit· flt'l't' Valg. HELE BESTYRELSEN GAAR! Men PI' villig til Genvalg, sumlet ('llt•r delt. Husk. at S(.•kt·etariatct maa lu\\·e For:-lal! t m cvt•ntut'lle andre Kanditlatcr scne:;t r. Paa.rc fut·, Jwis de skal kunne 'æl ~l''·

f

l l l

-- -~ -.... l~A~SMISSIONSHO~ORAHEH~E

1

:;o

er sat op til Kroner pr. for henhold~wis Tf'kst Of.! ~lusik.

v

ICTOH SKAARCP sig-l's at tilknyttes Srr.Qn-Filoj som tck~t f orf a ttt• L

Vi~t·

~kuli c San~-

~~ T 1:\TEJ:ESSA~T I:\PRLlK i h inanclt·ns Afregninger og Opfon•lscstal fik fo1 :-kell igc Kodamedlemmf'r \ ed e dbetali ngcn fra u d iandet forny li.l!'. da adskilli~ore Opgorcl:'er vat· lagt i fot·kcrte

Kom·olutter.

ORD OG TONER

2

det eftt•r clanskt• forhold var ganskl' uhort. Og kendt er det, at hans K lonwns sang«, ogsa fra stumfilnll'll~ tid, nu er blen•t ldassiker o~ til tt'kst af Mogens Dam ' gar sin ~~·.lrsg-ang Yenlen on•r. Cnnlligt er dl·l ikke. at cn•nt~Tl't for andL·n gang \'il ske for treklo\'l'l'l't: finansminister Kampmann, skattt•din•ktor Christoph<'l'sen og kompt•n \Valther<~. En sku ffplse hat· \V a lther Se h roder ikke undgad. Den opera, som han i samarbejde med teksforfatteren FHEDER I K ~YGAA HD har skren.>t over et islandsk motiY hentet fra ~.iHis saga, kom ikkt• frem pa Det lq~l. Teater, da han cleS\'ælTC ikkl• haYde regnet med,

l

2

at de politiskL' forh old mellem Danmark og lslHtHI tl<h iklede !'ig, som de gjorde. Inelen for S La l!:; racliofonien l'l' JValtlz r r Sclu ·mll r en meg et <l" ,·endt kraft som u cl o\ ende ku n-.;t ner. akkompagnator og mus 1\. arrangor. Han \.•r <'Il fn•nwagciull.' pianist, som ofte i e n for trolig: kreds e\'ner al skabt• en mu s1 k, 1 J~ k ople\'else, nat· han sælter sig t il flygelet og tolke r Mozart, Dat:! 1 og BeethO\·en. Forbundet bringer Tr o/t /1, , Schrodn en hj ertelig lykonsk1rng pa 60-årsdagen og onsker ham en række rige ar b ej d sar fremon~r t il :erc fo1· dansk musikliv. /{a y R o.'{f {lrw 1 cl-F'I'bh IH'.

Den ekst.r aordiuwre Generalforsan•lio;: Loweadrlacerae

w~dface•

Ot:' Koatraktfor•lac:-et aodk eod~

aap:odtsom hele den faste Kært~ c af Forbundets mes.l i ntc 1·:sscr~ dc )ledlcmmL ... ,.a1 modt op til den ekstraordmære Generalforsamling d. 28. l< cbruar, og dt•t hl<'v en sagoligt tHibytterig Eftermiddag baade fo1 Medlemskredse n og Bestyrclst•n. I nden Genent lforsamling~ns Beg-yndelse ha,·dc Næstformanden Ordet for <'t Par Meddelels<'r af intem Art ,·ctlrorendc Fot·beredelsernc til Fes ten i KTI- II ali<•J•, <'n Indskridt n overfor en planlagt Revyforestilling og Medlems blad C't. D<'reftcr a a b nede F'orma1.dE:n Gencral forsamh n gen, og· LRS. ./u l'!/< u ,\!1 1 ,·algi<'s til nirig-.•nt og konstatercd<', at Generalforsamlingen ,·at· lovl igt ind va r!'ll't, men tillige, at der ikke var modt tilstrækkeligt mange Medlcm\ller t il, at F orsa•nlingen ,·ar he~lutningsdygtig, ln·orfor Gencralforsamlingt'n omgaaendE:' slut t<'' le:;. Imidlertid hanle denne Eventualitet jo været forudset i Indkaldelsen, saa lcdt•. at det· samtidig- ,·ar indvarslet til endnu en ekstraonlinær General forsaml ing i umdUelbar Tilslutning til den forstc . .Man gik derfor straks vider e t il ekstraord inær Generalforsamling Nummer to, hvor Forsamling·e n l'ftet· L ovelle Ya !· beslut ning-sdygtig-. Eft<'r Aabning, Dirigentvalg- (Steen igen!) og onige F ormalia fik .t ··d Tliilll!Nil·d Onlct for som sagkyndig Talsmand fot· det ned satte L ontd nd, at præsentere det Lovændringsforstago med tilhorende Bestyrelsesvt'd tægt, som Bt styrelsen cftet· grundige og til Tid<'r langtft·a litlenskabslose D t·oftclser Yar naaet til Enighed om. Forslaget hh~,. gennemgaa~?t og· sammenholdt med de g·amle L ove Pa r a graf fo " Paragraf, l'll Række MPdh.nnnt'l' hanle 0l'Ciet \'edrorcndc d<.' t;•nkelte P un k tPr . 1H!: et Par heldig(• .·Endringer vedtogeg i sin nye Skikl<else. O<'r skal ikkl' her gaas i Detaljer om, hn'm der sagde hvad, ni( n b lot t ræ kkt 1lp i HoYedlinjet· tll' Punkt.?t',h\'orwd de nye LO\'C er kommel til a t adsk ille ~IJ. fr.1 d(' g-amle. - .To, fonestcn, der vat· een RPstcmmelse, Svm blev gcntwmdroflC' l, men ikk!' æ J~ d ret, son1 der maaske kunde v æ t· e G ru n d til nænne n • a t r e f<• t·cre )) isku ssicm('n om, netop fordi rlcnne ikke t·esult~t·ede i nogen Ændring, s aalcdes, at Bes tem m< lsen :::tadi.l.!' er gældende og dor derfot· kan \'ære Grunel t il at orien ter(' de iVI<·cl · le!llmet, der \ ' Ur afskaaret fra at komme til Gt'neralforsam li ng Pn, om lnorcla n d(•r fra fMskclli~ Side ses paa den. Alt:;;aa: Ilet ,·ar-""'''·~ /'d, ~'·"''''• der spurgte, om man ikke kunde ko mnw h ort f ra Ln,·ht' 5tl' mnwbt•n om, at der kt'æ\'ed<.'s Pr., ponenh'l' \'ed Optag<'l sc af n ye Mcd lc·mnw r . llnt Yar, :'ag·tlp han, ~wært at sig-t· ~ej. naar gode Bekendtt• og- fl mkc :MC'mwskc•r h~·d c~n. og- paa dt•n anden Side Yar dt•t oftl en k ild<•n Sag· at !-kU li <' tag-p dt•L fulde• Anwa1· fot · Ansøgerne. . Fra Hcstyre.lsl•ns Side S\·arcdcs, at scln)))J man natul'lig·,·i s g-ik ud fra, at mtt•t Mecll-.•m vtlde Jli'Oponcrc oplagt uPgm•d1' eller ligd1 cm mi s li<•b iJ.?:t' P e rsonP.r, m'latt" Proponcntenw dog ikke i fot·stP Hække' opfattes som li g drcm Ga r a nlcl' f~,. Anso~et' lll'. ~'"n's Underskrifter \ ' <li' forst og fremmest at lw t r a gtc som <'Il T llkcndegt \'cl si' t ti He5tyrelsen om, at h t• t· v a r to Mcdlemnw r, cl<•r k(' IHlt <' den paa!!"ældendc ~nsug-er c~g- hans Forhold saa l.!'ndt, at BestyrPISPil hos dem kunde !:mg-P 11ærmere 1. ndcnetnn_tK om vedkonunendt' i de Tilfælde, h\'o r d(•Jis eg !'t P er::;onalk~nd::;kah 1kkc \'ar tilstrækkeligt. Og af df•llnl· Grund ansaa man P roponentonlm·~gen ~or t_nl'~t·t ,·ærdifuld og- 'ilrl!' J.?:t'l'IH' hcholdc d e n som <'l G ru nd lag f o1· Or1entt'l'Jng 1 paskommende Tilfæld~. ~lan reg-nede dog· selvfolgcli g- mC'd, al d

S


~ IU ~ IIl~ I U K~Bl : HC TI~AT I ~H hrt\(i••

I

3

ORD OG TONER

l ord H~-: d. !i. ,\ l ut t s a llllt•lll't'll'l "" l t'\') prw ···l .\1 iclnat sknhnr•·t \ldc>n fo•·tul ut ikrf' 1~ t lpfnl t•l f' tilllul•l "Il fn1 Stoffd hos 1111'1•' •'utl .. t nf \IIII' MPcllt 11l1lllPI', t"nrlllllld t •l sl<tl'd ptnlltpiP ind. ng l•'ot·••stilling-o•n lltautto• ud;-;;pt'ts, til •'Il llt·dnin}r \'Ul" tluff(ll,

3

""' ,]t

o

50 ar fi,,,

lltl:oo~i,·,li,lflr, 1,, .1/;t,ki'N'Ifll.flt'is ko11

[J,,,,,f;<' ·"''

11.11/1'

-"Oll/ jou~(,,,.

h,•sle JUl

}Uf

l l

."( //'f O{ !f C f ((f

·''H

1

111

i/

dltf/< ''·

Of{,•

t111/11r

Ot'l,

,

\ N l\ AN :-; H;TEN:-:i' \t , s , t unJ., d''j" \ 1 lt>l'kllll ••l•. Jwrhjr mIlli', o•t' \ Ul"l llltjl l .1! l t tit• ~1o •d)o Ilt 1/ol!tt l' n. "" ('H :t l :.•.i ,. l ~~da !Ile l' t ),n.

II

ou lod.,,.

uf il!/11111 lf'k.-~1"1~ rl!f-

IJ/1'111/If/

l 11

Ofl

s/r

11 !III IIff

IIIIIiiiff

/1'1 III

/)( /flf/1 l/r{,

O ,li

F

11/(1,/ l •

t•il orl \ 'ar/.-; .in1t/11 llyldr lilfll' Sfllll

.lla/1{/( k1crf-;,

u,s "''!! /11({/ ri 1 1 1 s 11/l/Jifl. S ko l r 11, rur/ W1 ''· sludr nlr 1111, krn>I}JOHisfl'l'llr' . [fu (atfr,nf'. u/11 luu /ion /.it•nt Of/ !liN rlt f, alle /tru rlt 11u !/1 f ol -"l f/l llru1t fa k /'l('8(' 1'i~<' f/1 Hl J'{lfj 0/SCl mlillf/l'l s

ildfulde drbatfot 1 mmulc,l 111Nl den dybe• pande j lll'c oy dl' f ha1·mf'ufd( hlik fulrir r .>o. Dt•n .!~ . III Cl/

t8.

Pt((/.~iyt

nok !Jc' IJI nu 1 sig l){(!J den lw rs k c• pwulefu l'( en t'f•,<;ff iy j'y1. so111 ald ri u r okse 1 -"i{J ud at

De ,J f ra Rad1oc n's :-:m i ltende sfudf'nifl'ka dltrd. Or erra.'{krndc nok d.'.l'kkr1 d ri af or; t il l il o1·c•rt'lod luu·mfu ldr blik O l'f'l' t 11 fotsfrrf'nrl<' hfælpsomlzrcl O!/ tJ·oj'((sfhcrl . som alf"ru l' il kn./rl< mcwr1r tak1u 111 nu-

td

l

Y, FO.J ! t:.•dakt ion•· n huj•••· hl' k.l'm-

lJ 11\'1 de• t \'t•d 'l'.l!d,, n 0111 dt•Jl :-tygJ.(·I' llatofl'jl i lol'l'lgl 'Junlltli'I'S <;t•tll'r:llfnt·s:nnlingsal!nntH'I' Ilt •! bl h l't' i'l!l' ,, t;•'lwt·al fors •• mling- d. :!~. \huls. l 1Pll 1'111 ti. :!K F••hJ'll:tl' ()~~ hliVc'l' cL ::t. \1 al'ts! IIH't

f o 1.

V i s/ml rlr•1 t'tn lu lir·, ikk1 lu ,. fo,s c'ffc

al fay1 J}(t/r ni JUt luuu. nu 11 f>/ o f .f 01 1'01'1 t• c•d ko1111Hnulc lokke ham [01 lwn.'{ s/OJt j/1(/, ltri." lrs ultrtfl r i so lw.i ymd r1 O/NI fil al s krthe 1 r'·"!Jf'ld /Ol' /'Oll

/ol hund. Kæ1 r V rul. Lad di y r ud r lir1 ikke f(u /Jlø/lf' a( de :;o ar. Vi anrl11 ladr1' o.'{ i hNrl fald ikkf uru1 r• h l' l rkc11 al rlc m 1 Il<,. d i l l>i:·:t re lfdS('( n de. r i kf'lldf'J' dirJ. Or! l' i ,.,. f!/rtrlc• fo,· af kt 11(/t• diu. l.uuis / 1 •

Medl('m, der nærede \'ls~c Retænkcli~·hedc1· \Cdro1endt> en A nsog·('l', han hanh• proporncrct, ,·ilde sorg-e for al uncl<'l'l'Ctte Bt>styrelscn om dis~w. Men hortsC't lwrfra skulde man ikke læg-gr andet og m ere i P ropOlH'I'In!{en, end at Pro ponen ten derved forp ligtede sil{ til at staa til Raadiglwd med alle fo rnodnc Oplysnin):!;<'l'. Der Yar saalcdC's f. Eks . 1kke Spor G rund ti l al fole det som nogt•n f)en;on lig' Krænlwls<', h\'iS en Ansogning:, man ha\'Clc proponeret, e fter no.i <'I'P t 1ndt•t·sogt•lst• ikkC:' skul de hit\'(' taget til Folge. Man enedes dt•refle : om at b ib<'holde Proponento1 dning-<::n uændret. l>c mang-e smaa F o rmul<·nngsændrlllgct 1 de enkelte· LO\ paragrafft•r skal 1kkt· het· omtales i IJctal jer; de• flest<• a f dem frc·mkom jo kun, fordi man li.o;t•saag·<.dt kunde benytte Lc•jlighedcn l1l at fo··bcdre d isst' Smaalin~:. nu da LO\'Pnc al lige\ t•l ,-ar uncle1· Behandling. Heller ikkP t 1 det nod\'cnrligt udforligt at fæ~tt sig- Vf'd , a t en )>('l T ing-, som dels hvilet paa lidiigen Generalforsamlingslw::;lutntngc.•t·, th·ls har en mangc•aa1·ig Prak1s hag sig, nu er ble,·et udt1·~ kkelrgt præci::wn·dt- i Lnvonc. l>c>rimod skal fem llYl' og \'igliRl' P unkll·r næ\ IH.S. F or rll'l rorstc l'l' Forhundets l.m·l· hlc\'t:l :-:u pplerct med en Bestyn bt•s\·ccltægt, det gh•t•t fastl' HPgll':" og lbtnillg-slm,iet fu1 Behandlingen af .F'othuncll'lS indn· A nlll!J!.'<'tlll<·r. llt•t·næst l't' Kontlng-t•ntb('stemmclscn i L O\'CIW h IC'\ et æncln•t til, at ~torn•lst•n af dl'l aal'ligc• Konting<'nl skal fa slsætlc·~ ~tf Gc·neralfor~amling-Pn , saalcdt•s at dc•1 1kk" nwn• skal nog-pn omstændelig· Lovæ ndring- t il at sæltt• det op - t il<' t' twd. ( h.a ~s r t 'l't'll OJ•Iystc endda, at sidst na·,· ntc ~I ulig;lwd maask<' kundt• hlin· dt•n sands\'n t:.'!'ll•l, l lc">uclen gæ ldt·t· dl't hl'l'<'fl<'r, nwd Skæl'ingsclag· l. .l amttu l!).,,,, al ;,y1• ;\1t•dlemnwr, der oplagt•s cflc•1· dt•nne l>alo, rcg-<•lmæssig-t fursl 'il kunne hnslt' din•klt• okonomisk Fonlc•l af F nrhttndet, naar dt> har np11aa<'l q \ ars A n<'ilnllill't sqm A ·Mcdlt'mmcr. End viclcrc mileliwdes de· n stn•ng~,• Heg<'l , lwon•fl<'l' htdtd l til\ ~.:rt \ :\h·dkm, dc1· paa den <'III' cllet and<'n Maaclr kom t il at staa t At hl'jdsg·in•l'fnt hnld t il andr<' Mcdlentnll'l', ufra\ igcligt slmld~? ovt:rfoi·t•s til B - i\Icdll·m~g-ruppC'lr, OJ.! dPn saaledt·s a~nclrrdt• Bestcmmt Jc;c o\'<.'l'fort Ps ft·a Lnn~tw til Hc,;t vrelscsvl•rltægt<'n. L<.'mpclst•n af ciPillll' Bcstemmt•lsc vat· l't P unkt, lwornm der ha\'tic lwr:-kt•l m<'gct

OMMEN lJ E FOl>SEJ.SIJAGE: '\ nlt~n nwllt•m 2. nc; :t April f ·t· uPr IIOJaR"tiK lO Aa r nwllf•m . t rl'ir/ J l iillt, o~ . \.···l Tlu"''· f• ti. •

K

<><;LE BLAllFUHJ 'i UE.t\lli"H om t'<'ll fnt c•s t a~u ndl· Rrod nicls-Ak t ion fra F orhundet s Sule o\'l•rfm· tit• skr·i\cndc· blandt Stats1·adiofonicns fast<• Medallwjdet'<· hat \'lrlwt no~rPt 0\'l•naskcrHII' paa B t·~t~ rclscn, dt•r in tl't har at uds<ctte paa f. Eks. ,·o··l u<lmæ t·kedt• Mt·dlc>m Ott" l.t 1.-;,,, '. f111 1 u hare at tHI!\ tlt' ('E't 1 nkelt af dl· '\a\ 1w, ti(' J' hæn,tt<•s ud i dPn paaJ,!a.•ldt•IHil• Santnwnhæng-.

N

<{;I

l

,..

l1 ___

o·hunclct.. (d. \', s. ll11yo l7ultl"wd:.<~) shn·" KB - Hal -Stj~rnr'J'ara dc hh•\" l' l\ A f t t• n lltHlet·hcol d 11 i n g·, dl'l' slog Gni...;lpt ~om forudsl'l i ('"sJJ• rs o\'l'llsta~wnd t Prng-,·:unonu:Jagstcgni n g-. .J uh,.), Hifal tl , Ftlml,al<h·ls"r .. O~or. sil!t' l' h.. a~s,•nwster '1'111.11!/Nft d, ca. 1).000 hlankc K t·olll' 1 h .~~"<. t il t ncng·,·n k h..ollt•lrct· 1g- Enl\t•t.

F


v/q,mlc Jl islulit lJI I' t l" l ldttluitl f/ III bctydtliq J-; j to t (IIII. •.· f: n Krtl••t rc t let!,,. !'t d .\'at' !l J:w:c il:t1 Jt.,.._,,, , /w r 11 /,', ''Yf'"''" u, 1 • n \ '1'~<c til

F

f:i ll

Ftll

li ( j /( jllt/

l

11[/

::;l.'ut ]l ilftt• t il ut

l

1/{ftl[jl l

rl•

Blfii!J •

t

l

t

11

1 . -"""

4

llll fl

cft i llASf ,

/!&III Ii'

Ilt

Sl.'urs t Jillt 1t ll OtJ \ ' i !:Cll J:f, . flt l ' / 1 i ) 'll 111 fl 11 S till !JOdl, 11 (

u

K u ns t u. r liM' 1.-Hb, N•ft C? til ttf OJilr.tdc· o~t d d cu III/ .,,,, Hdt 11}!11' t[, 11 ]1(111[/.1 hit,,", F",.,~tilliii [J . l. i!l• le,[, .'l ]Jrist'.l 1·cli •tf. SJt' f's Olfllt i .t•H'sf• oj, M ik . .1[, ,, ltlt lli llf/l JI l /' ...,,.,/1" .\ ollll b t Il t ,[ , t/, ' ' ' h'llli l' l/11 ' ' 11 11l:ul kt~loc de 11 ' ' ' 1/.I Jll ''!l ,J,.,,, ti / f'ol'jatft 1'' 11. Oy 111 1 ti,,, ·''' •" '''' /'ri.~. 111111 ~ d 1• h111' •.Ji,·ll. - s,. dtl c(,

tt ll!l'

;,. ~ llttpl ,<?w1tt k1111 'l•

•,

,...;,, f, •f,,fa• Iia

•·il

f/ i l111'o: Ih. J\.""," ,•tf,•d c ,.• ''

f,f j ,•,· t/l ll fty/;/;,/j!/ /o,/;tll

IIIII.

lit

111111 /

il.k, t;llllc/un ud, n !'id, ,.. IIII !l • 11 Fo llotl• l'~< Nuu k11n ri,.;,., ( ,' ,•.-:j.l/f tu e t! /,', •1tiuh• d,,., t[,,. il:kc• li/1; " ,;1111 • 1 J..' u . fJ, t sktd l' l nok :.:u ru c j11 1'. 0 !1 h n'~ luw tlltd:-:ky ld c ,. :-;i!f "' 'd, ol ,,tl, t t•id.;t, h a ll ,.;, J.:,/i!l il.·].-, ... ",," , tf, t lttn ~ f i/1, • ..;

fil

Forlagskontraktforslaget

''' ,,, ,. ikkt O/t t J't {lit't s flt l'i fl i ll!/ t i [ t IL .l/mu/, ,/t'l' • ",{ ik/., !Jill' .'-l.i!l de 11 Ull'}l i!lht d ttt :-:•1 tit .-:i!! iu d i de rlt~ ll s/:, Lt~ tl r, y f, l ' ,., drll1't 111ft dt t Ollll'flrttft. /w n.-: /:c l' i l liuu d~·l.-1. c,. 1/," ,..;",H 11 t•,, /;k, ,. ,"1111• T",./., r. FcH' (/,t J•" .-:fe : f: r tid t n c s it (;un!J, /,m /w r dn l't f •lt II ll• Tntjik ? For dt'f lllldl'l: f,',. dt' l' /IIIII/ lillti l • •• " , ,. •1/fll' ",.,

.ll zn"liy ltt d,'",.

.~li IIliiil ?

Po r ti, t

t'' d j, - -

"!'

d cl

.<.:Jf/11 s

,.; c r

en Ti u!J. s.w, Sk1t• ·"l'illc rfm·bu ""' f lwr li!l.'lt r tic 1' /11 r , t Fvr0,11 JHIU af ,"[nytte ru Skttt'·"Jiillt rs t l't' lltllelf, Tnwa til 1:.'''!'"!1• ""'''t ,., d at cæltf l'tlr1ijtcr. su111 tit f 1 ,. /J i rt'kf i ollll/ ."1 Pli!ll ,,f utlwfrf,, ",.,r J'llrt ,/,• "Jifr:r ,ftlndc K tllt ..;t 111 ,.•? F tJr ·"'IIl ''lll!t s l' i .rrfj,, talt. nt t 'tll't ." • • 1111rlt ,.,.~"!1': Fure

u,.,n/, /'111'!/lf"i.wtt i"'' ti!]t j,,",

,,,,n{. .... /:ridt

ELSI~GØRREVYE~

,,. ,.ttj-

har endnu ikke sluttet Forfatter- og K omponistaftale1·, nwn paatænkel' Premiere ca. lU. Juni. E go11 Ril•t·,·s Pro\'ins-Teltre\'y har snakket med A rl'id Miiller og Pue.te?t om Pt·emiere i Aalborg o mkt·i ng 10. Maj . Ho\'f'rlkræfter : E/..;t>; Morit• og

H

Ha ns W.

4

di\ '' I'L!Ch'IH1c.• Mcning-c 1· i Ht' Styrdsen, o~ bll' \' da o~:;aa dd, der ~a,· .\ nlcdnin~ tt l 11lt',..,t Pisku:'~inn paa c;f•tH:ralforsamhng-c.•n. Ih'l .Synspunk!• d~ 1· s luttclip: lwstf mtt· l'rt•nel-alfor::.amlinJ(c'll til at gaa ~enstPmnH.L!t 111d fo1· .-l'. ndrmg-en, kat kon I'PI'llllWI'l'" saaledes: Jlet drejer sig· i paagældPIHic.• T ti fæld~: ho n ·d sasH·I igt mu Te•a tcdw,·ill i ugt•r, de.• r kun lobcr i Sommermaa ncdPrnc.•, og· d n. a Ile lwtyd n ings fu ldt· B••J.!iYenhcdt•r i Forbuntfct, nemlig ~l edlcmsmodt·r og· ~;e m ralfor~amlmg. hvor Afg-orels1• af F orbundets A nliggcndt•r træffes, sædYanli~v1 s f 1!1 der ~t ed 1 den m·rigr Tid af .\a ret, h\'or de paagældt'IHle M.edlemmer 1g·cn ' ' " Yæl'<' owrfot t til A ·<~rUJlJlt'll, har Bt·ste•mnwlsen i de fleste T llfældt• tkkl• haf~ llOJ?:t>n !H·aktisk Ht•tydnin)!, men hlot giY\!t Restyreisen en .hel Del unod.vend•.g~ AI'J)CJdc. Det vil q~t· 1• nlt'l't' lwnsigtsmæssigt at undgaa d1ssc.• kork. mtdlerttdtge Ove rflyl ninl-!·1•1., n ·t•u· dt• han• ,~rældtH' for dt· f•). hundsmæssigt set dode Somnw r maa ncd er. I!;ndeli,~r tuh·id edes Bestyrelsens Valgperiode fra 2 til :3 Aar , . h \·ilk<>t ogsaa mc•dftu·tt· en iEndl'ing i Afgangsreglerne, saaled«· ~ at ln·crt t r cclJ<> A a1· kun ;! R Pst vn•lst•smcdlemnwr afgau r, men de 0\Tigc Aa l ·L ..\f H t•nsvn til dl•nne RestumnelSl' har B<>styrclsen nwnt det rJgt.igst a t sttll 1• s~·ntli~c Slll~ Mandater til naadighed paa den kommem~ e. G<·ncralfot·sam ling-. I Forbi ndelst• hermed k a n en del i p; bemærkes, a t fremt1<hge S e k r<·læ l en· og- h ·1, st·r··rc ikke.• absolut behO\'CI' at \'ære Mcdlemml:!r at B estyrelsen. \ 'cd Afstcmning-t'll var d<:J' Eenstemmighed haadt> an~aa e n d c Lm·ænd l·ing·t·l'nc• ~~g Vt!dtagelsl' ll af den nyt• B<!styrelses\'edtægt. ~aasnart de nyl' Lovrcglet· cr blc\'et trykt, Yd i\IediC'mmet·nc fa a dem tilsendt. I ndttl da maa man klare !'iJ!· nu•d at ::;amnll'nholdc dt•ttc Ht•f crat med dl't 1 iSI'•Hitc F or::-laJ.!.

/n " vt.

au oudt. fl0 11

ORD OG TONER

l

Eft<>r \' <·dtag-dseH af LonenJl'ingenh.' holdt man en kort P ause, hvorefter ~æsthrmanden fik Ordet for at orienten· Gt·llcl·alful·samlingen om dt•t t'dka:-.t til .:n af I<'orbunde l autoriseret Kontraktformular til B rug Yed 0Yl'l'drag-elsl' af musikah;kt· Fodagsrettig-hcdc.•r, som et nedsat Bestyrelsesud\'al)! ha,·dc udarbejdet, tildels paa Grundlag· af c.Jen sidst gældende Normalkontrakt og forskellige jut·iciiskc.• Ekspertt rs K ommentarer hertil. Ha n udtalte indledningsvis, at der cftt:>r Forlæggernes Otlsigelse af den fælles !\urmalkontrakt hersker et ,·:st Anarki paa dcttl' Om raade, idet hYert enkelt F orlag nu har sin specielle ktmtraktform o~ de mange indbyni(>S :l f \'igcnde :F o.-muleringer kan I'U m nw baade Faldgruber o~ t:klarhedcr. sum i givet Fald vil kunne komme de knntraktafsluttendt• F orfattere og- Komponister til Skade. lier ,·a r visst.: Forlæ~~erc, som i Ordlydt•n af dt•res Standardkontrakter havde i ndfø,ict Best e mmelser. som vi ikke kunde gaa merl til, og som derfor hver Gang maattc rettes , inden vore Mt•dlcmmer kundt• underskt·i\·c disse K ontrakter. Men i en F o rhandl ing s taa r man nu t•ngang s tærkere, h\'i s man ha r sit eget skriftlige Gr undlag at holde sig til, end h\·is man s kal f01·eslaa n e t teiser i Modpartens. Derfor ha\·tle Bestyrelsen nu udarhejdt•t en Kontraktfo1·mular, som den \'ilde foreslaa ble\· gjort o b1ip;ato risk fot· :\ledlt•nunei'Jle , og som k la r t definerede Række\·idden af de Rettighedet·, der blev o\'t•rdrap;et, o~ samtidig indførte <:nkt>lte Reformer i Autorernes Favor, som Tiden efterhaanden maatte væn• hlt•,·et moden til. Efter at Eksemplarer af Udka~h·t \'al· blevet omdelt til GenC'ralforsamlingcn, udbad han s ig Fol·s lag til .-Endt·i np;er og F ocbedr·inger, h\·orpaa Kontraktbestemmelsernt blev gennemgaaet Punkt f or Punkt og enkelte Yærdifulde Rettelser og Ti lfojelser h e ru n der forPtoges. De betydningsfuldeste Punktf.'r \'ar Krav o m Tredeling af Liccnserrw fo r mekaniske Rettigheder, saaledes at K om poni~t, Fm-fattt•r og Forlægger

faar ;j.p :. ', In et·, 1 Stedet fo1· :-;um nidtil Forlæggeren ;jO ' , og F orfa ttt•t og- h nlll } loni~l ku n 2:-l ', hver. Delll lt' Ordning ha t alle rede J æn~e væ ·t·l J!. Ielende 1 ,·ore skandtnaviskc B rodP I lalHit, og- den er saa meget mere rim elig-, " m Forlæggc me paa dette P unkt 1kke ·n r nogensomhelst f o n c tn ing smæ ss1g- Jladsats, d t• r 1Jerett1ger d<>m Ul en saa uforholdsmæsl'lg stor L icensa n del. Endv1clcre er d e r 1nge n G r und ti l at o\'erdragc F ol'lag·et nogen A nd<>l 1 Fthnl't>lten, 1dct Fn1gtba r gorPisen a f d< tn<· n et i Praksis altid e r el A rhP.ide, dc1· ud fo res af A uto r e rne , uden n og-cn,,nnhelst H jælp, Inds ats eller H isiko a Fol'lagets Side, eftersom F ilma tiS<'IIngen i cle Tilfælde, hvo r d1•n find<' l ~h d, 1 Hegelcn Cl' sikret, inde n F o rlægg<•t• n o\'l'rhO\'(•dct komm c> r ind i R ill<'d et. Vednncnde Grammo f onre tt lglwdt·ln< indeholclct· K ontraktfo rmul are n fontch •n L icensbestemmelserne og saa d <> B<•t lg-eiser af ikkc-oko nom isk A l't, paa In 1ke disse R ettig heder o,·e rdrag-cs . Altsaa bl. a. H E'tten til Frieks empla l'<'l og t 1 et v1st Indseende med H e ns y n t d \ 't get af udovende K uns tnt're . Der er ht'll i og for sitt" intet Nyt.. I> iss<' Rett ghedet· fol~e 1· allered<• af den n ug-ældtnd<> F o rfatterlov, og d e r bestaa r endda yderligere en særlig- Aftale he i'Om nu d G1·3mmofonindustncn. l>ennp A ftal«• oved10ldcs imidlertid ikke paa alle P u nktf:l' l ig<' samvittghed isfu ld t fra Modpartens Side, og· ydc l'l ig-el'<• Cl' dPr det u haandtt•rl ige w d Ordn i n g en, at man i h\·ert enkelt Tilfæl dP specif·lt s kal anmode om det Fric.>ksem pla r, S<llll L ovJ!;ivn ingen f o ru clsætl<>r, a t m a n ~<'­ nerelt har Adga ng til. 1>C' r f or <'l' dt•t bedr<> at ba disse allcl'(•de g-ældcndt.• Bcstemnwlse1· indfort i s e ln • K ontrakten som t·n u rltrykkelig R e t ingei se r 11 O\'(•rd1·agelscn - <11!: denne d O,l!sna fol' f~orlæg-geren s V idcn•o\·<'nl r a .st<'l ~~· nf de mekaniskP R etttghedN. Herudover ind<>holder K o n tra ktformuleringen enkelt(• mincll·p R <' forn <·r, ved hvis Udformn ing· de !' o g s a a er taget Hensyn til d<• Syns pun k l t•r, som maa være gælden d e fra Forlæg,~re r sHlP. I det store og lange Perspekti v fal dPI' jo Fot·læggerncs og \ ' O re <•g·nc I n te res se r sammen: Maalct Cl' ved K ontr aktafs lutningen at faa en Aftal<• i Stan rl, M m bP-t/!ll' Parter kan staa sig- \' N l.


,.d 1! ~llllll'l l lJiudsltntd udi' li :-:il Hl )IB (dl'l' \'U!

\

ORD OG TONER

5

Ellet'S kan en ltl:s~ twlad<'IHic o.tehhkkclig Fonlet '1st• s1g; at hli v<' til Skadl· i det la n g t• Lu h. Alt d<'tlc hit•\ grundig-l tlroftl'l og l.!cnncmdiskutt•n•t. Uer skal lwlle1 1kk1 ·f ol' tlcnnc Sags V cd kommende d eta l i<'rct redcgorc:,; for de l'nkeltc Replikket, . \rgumentc•t· og M odan~:umcntcr. (R<>fe ratct kan saamæncl hli,•c langt nok endda!). l\lt•n det \'il i<•ttt· ge\'aldigt paa P rop;rammcl for den nu kommend(•

ord i nær<' Gem• ral forsamlin g, at disse to vigtigt· StlOrgsmaal j r blc\'c>l omhygg<' ligt behandlet og afg-jort. Generalforsamlingen sluttede officielt med den traditionelle> 'T'ak til J>irigt•n ten, cftet· nl 1\a i Et~ •tut.~, der som nitid 'at· d<>n i F'cH·samlingen, RIHH

5

skulclt• lwvc• Tingcnt• grutHiig-st fnl' klal't•l ~) , ha\'(lt• tultalt l'tl n u ·m A m t kt•nrlt·l~t· af det omfn tlt•ndc Arbc,1ch, tit••· saa ~an skt• aalwnhat·t \'at· laA"t i F Ol·lwt·l·dC'lsen a f tit• to h1 handh>dc• F orslaJ!,.

U o f f H .' l l'lt s lu tlt•dt.• (;<' tll>.l'a l forsaml i u~t.·n denmod pua l'l langt scncl"(' T trJ:spunkt, paa ..t knapt saa off iciel t S •ctl og; und<'t' la ngt mindtP ah·ol'lig1• Fut m<'t'. (-

To/, /111 /, 1111 ;"t;t;, 11, l•' il t'r r! J 1'.

s

Og den Slllqll Mt dh.:rnm 1 e1 l Ged tor en 01 IIMisallon. ved d•• l e. t de nomhg s kr• r S<IQOI no en lllbundsgna n do li< h And hng

ok har man fcwct et zwmtt•istdi{fl I ndtryk af. at .JE.VS LOUIS PETERSEN <'l et af dansk Rr z·ys kommen de ungl Ha.al). men - del nyltc1 ikke at .'{kjulc drt: Han l 1 st;t r kf Cl1'1'rli{lf

N

lers R y hiCdfl si!! 1 sumtittil Byelis Ydr tln·rulltCI . n!J l1/ l'cisio-

nc·lscsriu t •il k:wm/l('r/ i Rrr.rl io' n Inaute hans lanyf(Ja altid liqt Hlyl/i.~k, Oulk/1 11-"f diJ<kll ind i

dnh

Ila, nt~•n

h

•Il

juk

til hillft•n !). "'"~''"" ti,• g-ant1 -a si l•··

ndt• lapp' ''''' af t•l t,.,. St i•·•u•·p.lt od1•n, ud tn ltP 1-'m hundl't s FottiHIJHI, J:t il. /<'i,/nl, paa """'" ull•• amuwus \',•gu•• "n :-JH'<'i,•l og i hnjt•Slt> l; 1ad f n r tjPnl Tul, Id AftPtWIIS inatl:tiJ\Tig,• AtTanglll, H

11 "''" (:u l ti .n" 11:. l lt•l skal ngs:w stgt•s, at "" d••n •·rfaaaw og· :-l}wr.it>ll :11'1':1 llg-euwntsl,~ ndtg1• h H llalsl4 •dt>ls,• \':l t' iulp••u .. n •t o\'1'1. l\\ m· fm ud.._,., ... d" u~-: gntnd•gl .. l v dt•u mindst1 lh•talj•· \..ti lagt t il HP! lt•, ~aa alt klapJI"'" Jl:lil 'l •nul. ( l'uhlikum inklttsi\'t•!).

"I"'

\h , h EI:F ~)l •:TTI·' H "-ISSE, at d •1 tnodo.;t od 1-'ristc•Jl.;Pll og ikk" i fol ansta:tPIHic 'l' ol tis ~kt co\' ,.dt>n spc•dc•lt al'l':lltgl nwut 'kyn d igt' K B- 1la l.-/i•

FORHOLDSVIS NYT MEDLEM

1111 d

.. l

lJtK L S l H ha t· i Aat• i sine> ~kuc>­ s pillt·rknn lra k lP,. udtt·ykk,•liK fast~at, at S~UI'SlJilll't'tll' ikkr• maa lwuytlt> Ht·,·~·pns Stof t il Fon•ning::-optra.•cll'n o. l. tt1lc•n ~æu-.hilt Fcu·fall••rhonnt·.ll· O'-!' T illaclt>lsl' f•·a D irl'ktiotll'll .

C

l>dasf ('[ .' Som NIC't-:i< Son af eu Jzøj velt.t ,_

t•wrdiy kirke111 inu~teriel K ontol<·hrj e1· lwn <' 11 apokalyptisk Gcneralua.·t·ner for de' sammr L etsindif!llcdcus K nu/lc1·, som nu senen op m u ni rl'f ved han::; g!OJ'I' <t rd ig e P ion em f{)(~ j d e Ila r gi vet sig Udt1 ·yk i K. F.U.M. s dell'isc Jndil'<l.!rl<·n i R eryfay rf , og deJ nu•d t f t c r Iza ruul r 11 t 1 ne r med f u/ d ko m111<'11 at splifi<• l ndJ·r· ll! isgio n. De t c r da oy.'{aa typisk, n f Lows-P., :-;om lwll kort elig kt.tldcs . ha vde sit forsir t'i1·kc>lifJt> Genne,Hln·ud cul u/ l<rgf}( en reryz·isllll<t'.~Si[J Bombe u11dn· en 8aa g1 ·zmd111 ure/ ko n se J'L,al il·t-pietistisk l nstitutton som se l veste B erlingskl Ticlenr/(•. !J f' tn.11l ebC'I'fingske Skø rler fløj op OfJ afslø1·ede et Pcu IIW!tkvætd i g(' M a m melnkker. h z•is urel'eli{le H øj1·eben hed Bliich rr.Aliona. Iltens dri mulet. drr laa e11 Dokt01'fJI'a d til veJI.'.;frc, ba r

Na1•nel V incrmt

N<t'SC1'.

ben hav/l lo. og lll hrmdrs Ros -

H el c K ø-

det skal sige.'{ Tante grinNh

hø •i C'S(! Siden hin

f<WLØSl'

Stud<>ntf!ITCI'Y

Iza r de1 · jo t'<t'rrt sau meget : I nd imellrm fl( re Aa.1s fortsatte Studentellø.ir'r undgik hclle1· ikke Hurens UndcrholdninrJsafdeling :-:in Sk:1.. bH r , da man haNle z•æn i .ww lelsindi[J af indkalde Wlfl<' .Jr,,s Louis som K uoldespatker.

De købC'nlw nzskc

kommzowl<' P a.rkundr1·holdniilgr1· maat te ogso a hold(• [o1 ·; dn1 ltnfJ<' Rez·yrlif}-

A

.Ions Gc. 1. t JO l al BO BOJESE!I:. l 'ser.... • h d ø1g dunrnh z al d n f 1 l J lt r har l r •ug t s1g lrern 1 B1llodet og fylder hnlc F zg1una 11 D l r 1 dc1mc tozbmd l&c lun n uvedkommende B1p r so u To.: gmngcns gemlig<> Emn hold r s ~.g d1økn t 1 B o n und n, se m VI R· vyl r laller JO ploter.

U, \.•·r/ 'J'""!!·/, d bo1· s tad ig / ,•tll::lflusit/f[( Il •i< 111. l~' n (' llkclt l bnkl.t 11 .:ti, 1/11/lt. nwd 'T'I'll'fon H o/t , dio1 rl'Y l'i.'{ /c· ri lzrlt nyt Grrb om Stoffri - noyf'l ?W IIII< st haa-cc- 1.211, og· ha•1 t•t st adt g· dt•n etwsl<' •·igltgt• al hcll\'clHh• sig ti l i okonnmi._k,• and rrsc nsk Of/ fik da ogsa(( !Jl'Undiyt }Jew Puklnz af K 1·itila11, og rad to a f"''~ n i ngsnHess•g·p A nit g~t•nch·r, dt•r lwnhot r•t · ltnd1•1' F ot hulldt•l. de1· .io olfid ucal)('J' JWa nyt ou som Rl'!/f'l ikkr• kan S<' dets Mu-

d(

na-

lJ

lighed<'!. 1uuu· d r l <'llfJ(III.rJ imellc111 kom Hl l' l. Et korlen M cllcmsJ>il z·cd Lomm r r-R e l'l/('1 11<' f o!'l ob a 11 o H y 111 t O!J u;t>?-l.~c· t, 11/('11 sene l '( /w 1· dl 1'lilC Or·-

1-:.J, dl' t' maa ikkl' st.aa noget om Ovt•nln\g<'IRt• af 0)lforelse sretti~1wdt•t· paa Musikfol'la:ggl't'knut raklt•nw!

N

LFllEll HUL<.. h fortællcl', at ~.·t ncmljy:sk Lnkalhlacl anmeldte.' t.•n Amatorforc:stillitH! omtr,•nt saaledc..;: .. Skont llilcttantl·r m· kun ha\'dt: L.lft :~ Ugt.•l til at ind~tudt'lt' dl'l en<' af rl1.·

A

dris Stridsmand pludsrlig af'slon t ug <t d l'fl n li y< E 1'11 c•r i d c Il d.i<t t•ch;k S1'<t J'< Ro/Ir .~om Gilbcrt-oySullil'an-OI·e• J·s:~ll< 1. Ou /o1· Tidrn arbejder han .'\/øl l'idc}( paa at f ol!fl' .~i li In fe /'('Ssc for d< 1HZ€ s((ti-

riskc Operf'i le form op. l ~I elicmiide 11 lun· <l<·t Ul/f/< l/c nneske ofte /J(W sm crtrlirt V is ud vide·/ sin src 1lf!11Ul!ssi{l l'

to Tcatcrstykhr, spillt•ch• dt• clt•l dnl!

ikkt- daa 1hg!' l'(' <' IHI 1h•t amle\t ... "

l

N

YT M E Il LE M: h nmpon1st en !t '"·"ol• uids( 11. PAA EKSPEh T A.:\CE LI S'T'EN: T"o .llir'luu l1s.


1\ Jf usikcl'llc Koda-Ltslcr ~ktahh• g\!l'llC l VJ føres, saa de :;h•nunet· nogenlunde mt..'<i Vil;kclighrdt 11. - l kkt•srmdt. l.;a u n Ilt nncst ny bog t c .llrdlrm?

Fa!lkwuf...,kub U!I.'I<W uden ior det t'ttt' lt tf i fif R t' L' 11 f ('(l f t ,. • id ff !t an ha r o.l'l rtrt!tl'f rlt' l; tln.lfli!JC LNlcl:~c af Stats.'l('t'llt 11 JHW Konff('IIS Nyton·. lu·u, Brontlsf, •tl ,.,. lttou.: l>rf,·ortlf ~

l

E8TYJU·:l.SES)I0l>ET d. ll. lul\·.) dt: li st''' n· l'g mind r(' SaJ,:"I.'l' pau

J hl~::\OI'(fCilCil (l~ vn1 t•(h•

fra lti,:Ul til (':,i. :!l. E l'• v a r ft'tl \':ttl'endt• pna Grund a f .'y~dtllll. ~æstt• Ht•styn•bemodc l'inwlig,·is :{-1 PaKi' for Gl'lll'l'nlfor:-;amlingt•n.

H11•i ,·ehrw n ri . Dt•,t IJlt' lliJ/(fSf,,,..,,. E k...: t' u skat per a • JO', til Ktt/lllrfu•ult•JI, .~um i For-

/l indt /s(' nit ri Kodu.~ Ent'l'f't8bcl'illin!l ,.,. JHIC'Ii.tlnf l r·ort Fa!! U.l/ drrlu talt,. lut Il.'\ (;O!/r. !J'"' oltsaa dou XOUEN Nyftt! F o r t n P uId.-: t ;Hf'(/ i!l h cd.-; Sk y/d tilfojer l'i. at hfln.-: rt!ffrdc Forfa t/t l'lllll'll at/,,,.Nff' uu i en Aan<t'kkt itlt nut ilt •

luu· -:tnrlf•f

:- il

\ T n<lcr

~t.i'·rnt·pai'tHh · n

i KB-Halll'll fnrtalh· Sit 'ncl\t hag Kulis~t·l'nt• t·n Histcn•it•, Lvis Mcu·al \ ' U t'. at Talt r~to:c [,/, t: 11J1.f1111d! f for u t .~/;}1111•, h,.",. lllt !Jt'/ oljt nfli!lt p, nw111 r l'!f ." -ltr i

l

1

J\u.1tlll.

-, HIHSTIA:S THO.MSE~ Sl'tHh•t' t•n ( __" ~muk lille Lngnl'historil•, handlende 11111 en K a russell'jct', dt•r

6

ORD OG TONER

6

}Joa

I>amput·~t:l::;

Titelblad , yl'i,tcr nwn ad t u at det a/d1'(ncl< Hefte.~ Tli.-:eJ, ph jr1 Jwn::;/ .l ian Jw n,. scta f i t. al Sujettet: »L e. Klot•n. sk<Hlf dit H jrrtc grt< d< r!« l' l fort« rskrl Of/ udr,z Rocl i l" irkt liqhcdoz. Jl,ft n det k.an oplys< s. af Loui.~-P. to,udcn at ræ1 c l>clc,stff merl d('n •iuridiskr E mlu·dsr k.-: a nu n. S fa t:·: t ca fe r kn i r ked r n af

l'ir1'C

cllu f< oloyt,-:kc A J' l'C itW... Sl oy.ww cl' gift ind i Ska.ftc l'<tscnd - og ALLIGEVEL H umo1 ist. l

id

-

O!/

l SaneT/ud f/Odt .':ihtldl'c l /

,, 8/wk.~pruttr.tl«S

Funktionsstrejke

ll.'it•dl' Orkt.>stt•r ttl Kat·us~elmusikkcn o~ • fap:forcninsrsmæssi~t ikkt• kunde faa mindre end t't ft•mmantls, men kun ha,·dt> P lads ti l f i l'l', lworfnr dt•n femte Tuhal'n - anhragtt!:s pan en uf Ka rm;sl'l hcslt'tH-. 11\'0t' ha n t ruttende o~ svim'H{'( klll'tt• rundt Aftl•nen lan~ og ~aa endda ba~c·ftt•r hit·\ snydt fo · H onora~t•t, idet Karusst>l-Ejcr~n paastod, at dd g-ik ligt.> l'P med Rilletpris<>n for de :!:liiO l'aru:ssl.'ltttt·e. han h::l \'de faaet! .Jamen kært• Christian Thomsen, dc•n H i~tnric faldt'!' jo helt ucienfor ,·nn::; Omraadt• ! \'i kan sh•t ikke httt){l' den.

~ il

1

Tcaterfnrma<d agler Fil m fonden i det lwmmc.'ndc Finansaat· at uddt>ll• i alt ca. !100.000 K r.

ODAS GENERALFOitSAMLIN G ('l' herammet til Torsdag- d. 21. April Kl. 16. Reserv~r Efterm idd a gen.

I{

'CSK IGEN , at 800kl'oncrs konku rrencen om et nyt. Na\'n lil )lord tsk He' •y r n ion ucllobcr L A p r il.

H

l

zIJ..1

l

C)

z :s l

l

~

~

Ul ~

o

~

...J

~ ~

Fra S•Jeraeparadea:

l>omnH•rkomit~

(mel! Suppleanter) i kl'itisk og tanketung Lytten til cle nye Talt>ntaspil'anters Pt·æstationet·. Fra ,.<•nstn· til huj re: .) YClkendtt· H on~dcr , som det t>r unoch·endigt at na,·n~iw. Fot. EKSTRA RLADET . D(•n 11edsattt·

Cll

z

:I:

C)

:::>~

Ud~"e1·:

~ ~

nansk Revyforfatter- og Komponistforbund. Redaktør: Poul Sørensen. T r~· k: H eytles Bogtrykkeri.

l

l


o r odas ltaarlsfonnatHI, dt'll fl,.rfnldigt

l\. 10. AARGANG

K odaprisen Indbold: referat K ai All.!n 70

APRIL· MAJ 1988

Fornyet Bcstyr<•bw In~er C'h tstrup.

dt•knrt t c•clt· ]Jomot·~nnist cw Kom ponist \'. U. /:tttt Rl t d, jubill'l't'c)P rl . :!l. A p n l ~.ma 1 t~l !'0111 JtanrlRnwcllPm.

NUMMER 8

Gc•tw r a l f o l'"U ml i 1\).f:-.·

3

om Koda- Prisen

I

~ H.\

H 1'11 A. hll tttf l'hl'iJI• ,. og J. ~ F1. ,o..,ttwyt~anl Tlu rld/dt;t 11 P I' o\'1'1fm't til dt•n aklh t l\1ull,.m grUJIJll'.

n ond Mand sagdt• Png"ang om \'lll t'S Kuns tart: "Paa vis. c af En\llernt• fr:1 Aar t t1 Aa1· mærker man desværre l}' tiPiiJ->1., at Ordt•t R• l'lJ opllthlt>lig hct)dlt \ (;r u ~/fil!" (OBS! Forfatterretsligt

E

hN;k~ llc.'t! CilL'l'lllR' i komm<'tHh· Anm,.l<lC'l c;t•t· s t n·n~l forhud t ! ) .

Agt, - se l il Vcm;lre! Dt•r faar l Øjl• pan <le t re forLi!Jht•cl nu cl S~·u<'~pillt ' l'ilt htu· tJfJ:<tlll L.ienstfuldt> op; lykkcli~c Udvalgl'tH'f f'ot/1/lllcl' }\[t:tl/t IIIIIII l • tJen forle, som clPnnt' Gang faar tild~ll filfil/l T ic/ lou~u t luuar• t}(/ rn·itlskc BlrkKODA s aarli~e Belønningspris 7·r ' Rtlll iii!J al F'jtrll lf)ltf ~ Ptll!ft'for populær l\1usik og- T<>ksl. ~·assr, rl11!1 11tleu af !l'"' rli1·r/.:tc i A/,·<> Aarlige skri\ er \'i, - ja, men tiou. lJr 11 udt'i lt 7'aalmodlt11Htl t•ll f flt, \'i \ 'Cd jo allesammen udmærket. at del slet ikke nodvendig\'is er l1tumdcn Mil't lldiHHtt•l. uld I\.01J J1 paa .llecllt•uwtt 1'/lt.' \ 't'fl/11 h tit Tidnt lu11 h re rt Aar, denne Pris kommer til iukasse,·f't F.icrnsyl!shOIWI'tlrr t O!f not cllddeling. Del sker kun de Aar, t d sig, h l'< 111 d t 1 IWI'clt K 1'11 11 prra d f ' 111. hYor noge n fineles æ r lig egncl, lmidl~rtid lun· Pt.lt!Jnlt , Btyyndel~c~~ og i Aar kan \'i allsaa paa F agels l l'~l'l'l't saa smart, ul clet t.'C.ll' mcHt okoV egne ght>rle os 0\'('l', al der l' l' ' ontisl.: Cif t'<'Hlt mrcl Utllodllln!fCII, indtil Kikkelylttnu s .1ntctl ucu· sUf!tl. t~tlll hele ~~! 111< yd, at clt r bwclc l1lit•c THI c om nu· n• Og paa cl<• :3s Vegne kan vi t ml n w Ort bt lo l,. glæde os oYer, al sch· om SumJhltt Tidsp1n1J.:t er nu ol:ultliyt'i men Ycl ikke i fuldt Omfang har "ul at n~trme :H!f, oy t'L ved jo, at i1ultiL fulgt Prisla1let opefter, saa er Ut- da c1· l'ort TilrTod,/l(( t'l lllh i clt• brd·lt lo nningen dog rll•nnc Gang ikke I!:tllllt l. :500, men 750 Krone1· til h \'er. !ll'ff' J.'l'ii~. votl's musikalske !J r. (Vi er jo inden for \'Ort Fag phil., har afløst 11 alt/1c•r Sclirmlt r ikke ligefrem fon·ænt med, at yore som Suppll':ll t Musik t .\ath t. Arbcj clsYederlag g a ar i Vejret som andre Fa~s, saa \'i haaber, at T M EJ l LEM: J.. omponistcn Kru Molltr. PAA EKSPEKTA~C'F Eksemplet fra clemw lhcdersgcwc LlRTEI'\': Tuo Mrf'ltnclis. maa \'ise Vej ! ) Det bor ikke være nogen l lem7inderc i Forbundt•ts Konkut rencc mclighect, at ha\·ctc der nvret hle\ Cmzv-For \ "1 !l5:is H<>vvfund" • • Raact til det, \'ar sikkert endtla ta!llerPn /'n l11 " l\ 11a.-; samt dl' t1> N\• hele /in Mcdl<'mnwr ble\·et ind- kobing-en~l'l'C /\to t S. l f 111 Os:! Hurly Htn·Kt ns Duo ,, Fumlt•rod Orkestt.,·" . Alksti Ilet til denne Anerkendelse, saa har jo \l\·erl enkelt :Medlem i rede næste Da~ ''al der et lill<• Engagement, id<'t lbbcrmaml fremforte d~ tre el helt Aar Lo\' til al glæde sig unge l\1:(!nncskcr i Frcdcrikslwrg T<'aved det stille IIaab, al det Yar tcrs ekstra Eftermiddagsforestilling, netop ham, der Y~n paa Tale hvilket rt'sultcred<• i at ' 'i!I!IO Bl·odthag< 11 tilbod Duoen Engu~enwnt 1 ~h og aiLsaa nu staar for Tur . købing Fs SommciTC\')'. (Fortsættes S1de 3)

G

I\

I

B

N

).


gsuu fur /'r, ben 1\wrs resultl•rcdc h':onkun~ncen i Engng-enwnt, idet nu .\foy, ns Dum og A re id M ri l! t,. kuppes Oln at skri,·c til ham i .Egnn Hihers 'l'cltn''' •V, h\or Htlll" Sclll·til•t r er H•Wt•dk(llll pon is t og Ka pdmf'Slt•r og t),·cthc 1'hor.lul ha! afltl:)t a n dl c EmU••t· som Prim~tdonna. llcnmod har Pot'tt ll fult si,!!' for]Jiigtet til ~lt trække si.!!' ud i tlett{' Forctagt•tHics ydet'ste RagJ.rrund, da /Q[Jt us /Jam og han cftet· fot·stJUl'\'J\tt•s Onske i snart 10 Aa1· ikke hat· kuntwt ~tua paa Rc\'yplakat sam-

O

2

ORD OG TONER

2

Paa lignende .Maade har nemlig ikke gør Mine til at \'ille betale d t• n ( ogsaa i alfabetisk Henseen- ham Honorar for den Bakke\ al s• dt• ) fors te af de tre Hædersgubber han efter Bestill in g skre\' til dem staaet paa Ekspektancelisten lige i Fjor, og h vis Reklame,·ærdi har siden i F'jor. Dengang var Melo- været enorm. d ien ti l »J eg plukker Fløjls(Ja, undskyld, at dette næ, n s ~ræs -.- en merlvirkende Aarsag igen, men det bor n ævnes h z ,. llll' ll . t il, at Kn ud Vad Tho-nu:en fik Be- Gang, og skulde en Dagbladsjou1'lonn ings pr isen, mens der derimod nalist faa Øje paa disse Linjer, t• t rt- skundina \'isk~ H ovedstadsk,ltnl) llHIIH'r fot·so,l.{cr at finde frem til ikke ,·ar nok Høj\'ande i Kassen bedes det ogsaa husket i den festt il at hædn' ogsaa Trk#rtt,'{ Op- lige Artikel, der plejer at hilsp t'll ftt•llt•s Pat·kn~vy næste Somnw1·, nwd Bakkens Aabn in g velkommen ! ) F orfattt•t c, 1\omponistet· osr Optrædl'ndc ha\'smand. fra samtli~ott' tre Lande, sanledes at Næste Prism odtager er do'>t Men det sker altsaa nu. satnmt• Fot·estilling turnerer i de tn• Petersen med t (kammeratligt. ulH tl\'edsta•dcr t>ftcr Tur. Det· t.>t' forclovrigt er det j o ikke saa meget tid udtalt med to meget blode lohig:.! ~~ Tilslutning- til Planen, og- fuld et s ukcesrigt Enkeltværk som en d'er), men kendes a f Gud og H' l ·Enighed hnabes. En Opg-a\'e for Kompon ists eller Forfatters hele mand under P se udonymet E1 , :'~Jortfi~k Re\' y- Union, ikktosancit '! ~ Produktion, man paa denne Maa- som han da ogsaa fornuftig\'is ' u 1 de onsker at yde Anerkendelse. har faaet officielt autoriser et. Hans baade s karpe og saft ·gc Og paa det Punkt kan der ikke he rske nogen Tvivl om Sig.frrd Produktion er saa velkendt, at nærmer e Omtale er OYerflodwl':> · P (·r/crscns K\'al if ikationer. her skal blot mindes om de man g(l F oruden Koda (som ogsaa i smaa hjertelige og stilfærd i...;p t en M and som l 'r(l/ TlttWI.'>t n nmder de hah·hundrede kundt> seh'fol19 lB prisbelonnede ham) har man Skonsange, som alene havde været ~elig ikkt.• gaa stille af: Sammenskurlsda ogsaa fra mange andre Sider nok til at skabe ham et Na vn, ll't'•1 fe~tmiddag i Zoo, T aler, San.g-c og ri~e­ kappedes om at ,·ise ham Hæder. som for de n almindelige Bevicl':lt lig<' Sknalet· R una, H urra, H urra ! Ha n t'r det vistnok eneste af For- hed nok i nogen Grad er ble\ t-lbundets Medlemmer, som er f:tst sat i Skygge a f de Ting, h\ o r ommt.•t ens kommunale Park u ndet·holdn i n g bliver i kkc R evy, men .. De paa F inanslo,·en. det kom han han har Slag i F or hammeren og Usynlige" nf \'Orc Kolle~et· Lud1'i!1 Holforo\Tigt alt for sent: hans lyri- Sus i Jargonen. Han er i udpr;Pbt r!/ og Knutltiy , Riisttflt r i kongelig ske Digte, hans muntre Sange og get Grad Fagets Soya; m en han Remandin~ OK Opsætning ,·ed Elith L,o ,,.. r s,., ha ns Nye og sorgelige Viser hav- er tillige en af de mest - - n aa. Man et· dog st k kert lydhot·, hYis node dengang i r et enestaaende Om- lad os nu ikke risikere, at ha n gen skulle ft·emkomme med Ide('r til fan~ aller ede i mange Aar været med et Citat af sig selv beskedent aktudle I ndslag. Saa al t saa .... paa hele F olkets Læber og bragt udbryder: »Du skal ikke gi' mig jc•rtesuk i !Ja ns k M usiker-Tidende: H u mor og Livsmod ud til Tusin- Roser! « .lf ll~i/;lin:t t r i al for lwj gmtl der, men ikke bragt særlig Alt dette - eJler det meste af afl~:r U!!ivt af, om Jo/k !l<tr 11lf!Jft i biumeget hjem til Digter en selv. det - gjaldt aller ede, da Kod a 1 !fra/t'll (liN tipJJt r l'ltm·gi8k. T id(' n a 'ml indt• til odskilline fcmwdringct· pa 19?? forrige Gang belønnede ham :-iiden er han blevet Indehaver d t• f f t /t· l t ... • baade af Aare.strup-Medaljen og med Prisen; m en h an h ar i afvigte Sommersæson udfoldet en Ridder kor set, og i vor BroderEA TE nM t:~BET har testamentaogsaa paa Bagg ru nd af han-; r·isk modtaget en komplet Samling organ isation, Dansk Forfatterfor- A fskriftt•r af kol·.enhavnsh T eatcrproening , har han vær et Bestyrelses- sædvanlige usædvanl ige Arbejds~amnteJ· g-ennem :i:! A ar, hvorigennem energi - saa omfangsrig og sukmedlem siden 19.32. I nteresserede kan skaffe sig oplyst, cestilsmilet Produktion, at h an hvad sch· de mindste Scenet· spillede De eneste, der aabenbart agter var selvskrevet ti l at komme i Dchvor·naar. a t sj of le ham, er - som tidligere tragtning igen. nævnt - Ba kkens TeltholderforDen sidste i T rekJo\·cr et, ' ore~ en ing, hvis Sangerindetempler i allesammens ~Valther Srhrødr 1, aa revis (og vist næppe mod Betaskal der i Modsætn ing ti l de to ling?) har haft hans Sange som andre ikke siges cet eneste Ord Træ kplas tre paa Repertoiret, men om her. Det stod al ts~mmen allcsom ikke destomindre stadig l1æ k r ede i forrige Nu mmer. t

A

S

H

T

--

- -----·


E 3

ORD OG TONER

Fornyet Bestyrelse t•stll l atct af GC'ncralforsaml ing·ens R est~ 1·el:sl'' alp: ble', al Erik F'it h n og l\.11 !l Uosl!faa ni-P ro l !IH er valgt paa :~ A a r, l l ttfftl Gy/c/,,ut rk. .1 r t· id M ultt"l', l 'ou l ~~~~·~ 11."'" og .-l.{·ti Tlt i~tysted paa ~ Au r og Hury1 P ru.-:, . t /J 11 cl /lo/rk. Otto l.-ciSIIf'l' og Kn11d 1'(((/ TJwmsc 11 paa l A ar. DC' lo sidste er ll) ,·alg;te, Hes ten v a r Gt•twa l g. Res l •v re Isen har <>n d 11 u ikke konst itucrC'l sig, men det kan forudses, al E mbedsford elingen bliver som hidt1l. T il Bcst) rclst•ssuppleantcr valgtes S t•t 11 Bl(( 11/fltlll, f{lli Ewcws. Jlcrmtrlt 1/o {f 111ft rk og Sl!l/l·ctl l'nh rso1. F' o r s1 ds t næn1tes \'C'dkommC'nde Gen\'alg. S om R<'' 1sorer p:c1walgtes Brriclt K itrboc og \'i{Jrul Kj;lr, med Kurt F ol d som S u pplean l. ....

R

T o ,·cltjente Medlemmer er gledet u d a f Bestyrelsen, nemlig E]'r. der af H elbr edshcns\·n ikke har • ønsket Genvalg-, og H' alt her Se lu ødc1·, der ef ter 17 Aars F unktionstid n u mæt a f D a ge trækker sig tilbage t il P rivatlivet. Ord og T oner benytter L ej l ighe den til paa Bestyrelsens og hele F o r bunde t s V egne at takke dem begge f or det Arbejde, de har gjort. B etydn ingsfulclest har Epes Indsats \'a~rcl: H ans enestaaende prakti s ke I ndsigt i T eater- og Solistfor ho ld h ar ofte Yæret af m·urder lig Betydni ng ba ade i Bestyr elses- og i U dvalgsarbejdet, h\'or

3

l

Bt·l~n•lt•tlfh:llg

1\ontlliUlo\ t•rcnBkmnst uwcl Tt.:alt•nlin·kton ttH'. Fnrslng til Punkter, th•t· hot· nwd i l h •t• t enskumstt n, mmltal' l!

~~~·s llll'd

han aldrig har 'a•l'Pt bange for at tagP df• haard{• Skntb. N a\ n lig Furl.>undl•ts Forfatternwd lem nwr kund' tkl\L' onskt• SIR bedn• n(lpncscntant l Bcst~ l'l'lSl'll, og hans Afgang Yil l'ftPrladP cl meget folt•ligt sa, n. \ \ altlwr ~<:h rodet· \il i Bt•styl'l'lwns K n•cls isn: r blive m inelet som clt>n hygg<'ligc Kammer at, det· aldrig fonwllltl' nogt•L Mode: Var han for h i ndrt'l i at clellagt• i Beg~ nrlel~t·n, dukkede han uvægPrligt op henimod Slutningen, og kalcltP Itacllopligter ham bort midt undt•r Forhandlinge r ne, kom han troltgl lgt•n. Desuden har han som Forbunch•ts Supplt•ant i l\ I usikraadct }(•j ligheds\ is kunnet aflaste Formanden for rcpræscntatin• Forpligtelser der.

skal udatlwttl•'

T a k.

" ltl-.l\1 P\\ I'LAKATI ~ HNE ~11~ Il ~ .J J, J{! \ l 1{1'\.\'Sk l :t•clPt't' l1'\'t'l' l l ig-t• • sau hoj• c;ratl som \'on• KulHII\I'l'tllt•l Skut•spillt't'tt!' u f puldiciltf, tilt' ti vi hat• i Forhold til dt•nl all id 'a•n•t Stt·cllull n paa l'lakatPl' ~~~· i \ nnnl\l'l'l', Il vorfor'! lh•t man da OJ!<;:UI v:crP 1 lltt'Pkton)tnPs lnlt•n•sl-t' at sldltt> nwd os. Saa husk al fua dt'l Sporgsmaal orclltt'l, indPn Plakal«'l'tll' nu snart g:wr i Tt'\'kkcn. •

I

••rds nursl\{' Filmp ris er ikkl• tilfaldt•t llogt•n I ns t l'ttktnr og Skucspillt•t·, nu•n ~'Il Komponist. - 1Jd maa god t da ll'lc Skolt>.

A

Samlielig med clenne Afskedshilsen til dl' bortdragen de skal der l,rcle el hjerteligt Velkommen t il deres Lo A fløse re, a f h Y em V a <l ThomSfil i F or vejen er dy bt og dygtig-t inde j F m·b u nclsarbejdet , mens Ot to Ll'isner. de r j denne T h.OMME PAA LIREKASSE hat· Ilenscenclc endnu er cl ubcskre\'et al tul 'ærcl en Maalcstok for MeBlad, lige fra Begyndelsen a f sit loclipopularitl•t. Men fll\cre t•!alnu er 1\Icdlemsskab har \·isl en saa det at komme 1 Va~tparadt-n. Det opuaa r ,..., ,., 1 r; y/d nuu/.: nu andet us<t•chanlig og <lltid positiY I nteresse for Forbundets Anliggen der, Aar 1 Tra·k, idel Reguncnlsmusik~r J. \ •• ,\' i1 l 1 n, der u· Son a f .:cl\'este G a rat man har L o\· til at vente sig dens Kapelmester, nu liP:t SOm i Fjor en l nelsalg a f ham. • har tt(h al gi og anaugPrct et Potpourri p s. af den flitti~<· Komponists pOJlulære

A

l

1

Ø.iebliksmeloclict· fo1· Harmoniorkester ttl Glæde fM all(• dansl\t' .J,•nser 1 Kongens Klæ'r.

Den ordinæ re Generalforsamling kø nt helC' B esl)- relsen va~· paa Y alp;, \'<U' Forhundets aarligt• Generalforsaml ing ikke særlig vC'Ibcsogt. Da dPn eh.t haand<•n tradilionelll• l>il'igent, L I: S. Jo rgl'tl S teen, \'at· bortrejst, 'aretoges l>irtgC'nth\'l'rH•t af hans ~æstkommandc­ rE>nd<' cand . jur. Froken .\.-:f Gedlit, der ··ogteciP d<'t glimrende. F. fter noglt• ~I 111deord O\'<.l' vor sorgcligl tidlig-t .tfdode Kolleg-a l Jrw Fo/1.-c. en af Med lemskredsens storst<: og mest \'armhjt>rtcdL· P ersonligheder, samt O\er F o rhundets Ven Jl nus H ecltojt. aflagde Formanden Bcn•tning og næn1le herunder bl. a . d en f omyligt \'cdtap:nc Forlap:skontraktformular, d(•r nu skal ,·idt'rescndes ttl \'Orc skandmaYiskC' Broderorganisalinnct·; Re\ yunionsmodcl sidste Eftc ma r ; del 1gangwcrcnde A !·hejdc med en Teal<'l normalkontrakt og det fores t a a ende F'r cmst od fot· forbedrede Vtlkaar paa Filmmustkk(•ns Omraade; de Rad iof or handlingcr, det har resulteret i en forbcclrc.•t OpfOl'C'ls<'sprocC'nt for danski' Vær k er, samt Aa rets O\'rige Forhundsanltggcnd<'l' og ,l\Tangemcntcr, der jo all t•rcde c 1· M cdlem memc beke:ndl gennem dt•Hc Bl ads S paller. D r ' ::u· i A ards Lob afholdl 10 o rd inære Best vrolscsmodcr uf ·1 ;, 6 T imer!' V a r ighed , f oru den •

S

'

U NH>Jo..J er saa ORl ll SI:\. REV'l smaa t beg-yn<ll at fnrhc1 ed<• KongTC'S 1 Oslo ttl Septt•mlwr.

N

cpræscntanlt'l' for 1\.111/tt og de skandina,·iskC' Sostt>1~elskaher Stim og Tuno samles d !1. Maj til Genet al forsaml i n g 1 ,\u n/isl.· <·,1fl!f ri y h t B1nHw. Har · nog-d F'orhundsme<llem Grammofonsporg-smaal paa I I"t•tll•, ~aa send smtn•st Fol'lntndcts '\æstformancl et

R

P ar Ord.


aha ret lede· t· /t..., it:: N ll:icl:a ha a· i l':kstrabladet 1o1 :;ugl t•t D e nwuti af den lille SolstraalehJstori(', \'i braJ,.>'te i sidstt> Nummet·. lmidlt•rtid kan dt•t uJI· lyses. at buaclt d~n paaJ,.'1l'ltkndt• Forfattet· oy lien pau ~"ælc.iendt· ~kucsp i lle r u afhæng1gt af hinnndt•n h:n dt· ht•nvt•ndt ig til dette Hlad~ Hcdaktlll' an~a :h•n d c Sagen, s aa dt•r c1· ,·is t ikkt• ll H' C"I't a t I l\ fil' I IIII.

K

<Cl

<•1

l

fl --

T MAATTE ~I.AA ~El> paa ~am ­ nw Fl'itz Huzit·ka t>r nt>mlig ikkt• lllii{E'n ny O plt•\·t~ lst• . F ol'l'igc G a n g- ha n lwlh•J· ikk<• kumw ht•grihe, at han hnvde lan•t n•)Kt•t galt, ha\'de han fre.i· diJ.tt og uJo,·Jig-t sat t•n h.it•mme$trikket Tt•kst pau en ht•skrttt•t ~h·lodi og ikkl' alt•ne l·ru~t dt·n i ~ i n K.1ban•t, nwn m·t·n 1 Kuhl•t ratl iot runsmitteret den. Af Naatlt• o~· Barmhj l'r tighcrl bh~ ,- cler 1kkc g-jo rt An!'war !!ældc•ntll' ovt•rfot· ham.

A

L""' EHIE!':YT.

Ownpaa Gt•m•ralfor:-;am1~ lingen hat· p,,,.,IIU II rlt n rekn•('ret sig i ltalit'n, og .4 rdtl M id/, ,. star t ede fcll·leden paa en lilll' 10-J)agesuclflugt til Riviet·aen. .t lll<li Rii.~ har hot't i ~ommcrhus lwlt> Vintl'l·en og fol't~æth• r \'C)saR"tens n u. Hans Kohmantl ha,. Tt•leftln H,·id-

,wre 249. HJEMVENI IT: H III !/t ,. l:~t•h .

N

ORD OG TONER

iæ,·nh~e F•lltt:tningsud,·alg-smutlcr somt et l'tal af :'tituler i Hl'sty n•lsens ft1r"kt• ll i ~-?,t' .-\ l'llt·.idsluh·alg. Bel'ctningt·n sluttedt• metl l'll skarp Afstandtag-en fra tiet - unæYnt<· Mt~lll•m, dt•l' ~tod hag de i Ord og Tonct·s :;idst{' :"\um.mer næn1h• U\'e<i c rhæ ft~~t Bh:~df<'l'lydt• tHlc 1 • 11m en an;!'iwligt forestaaende Aktwn . fra. F 01·bu nd et s Stdl o\'t· r·for vis::.l' skrivendt• 1\f ed.lrb~jden• indenfor Statsrad10fomen. Forhold et til Rad iol'n hanlt• t\'ærtimod i Aarl'ts Lob værl't udmærket, Forbundet va1· i stach~ tl~ næ1· Kontakt ml'd Radiodin•ktor F . E. Jensen og havde intet at be k lage s i ~ • l\'~"t', 11 t'i."' man havde haft dt•t, YildE• Spørgsmaalt•t være blevet . ordnot " .ed tl irek t P Forhan d li ng med F. E. .T <·nsen, uden nogen f.n·udgaaende 1 d e tte T tlfældt• haadt• o\·t•t·flodig og illoyal Pn•ssekam)lagnl'. ~)<.'t t•r at ~aabc, a~ F m:bundcts Lt•dcbt• i Forh ttldet til gode og loyalt samarht>Jdendt• Forbmdelse1· 1kke 1 F rf'm· tidl'n maa d<.'sa,·ouel'es af em:"igt· Enkt ltmecllE'mmer~ anonyme og g r uucll osE' A t bri m~ende t· af df'mle Art. I Tilslutning- til Formandl!nS Beretning rede~jonle Sekretæren fo r F ol'lubtot af cl"t retslige Mcllemværendt' \"<•drorendE:' Boesens Musikforlag., D e r e t· f ore_lob u!; npnaa< t mundtli~t Forlig-, h,·on·fter den nye I ndehanr har Salgs rett en t J d( fon•litrgenclc Nodebt·holdninget· :lf Mcdlemm<'nws paa cil'tte Forlag udkomtH .\ he.i dt•r, sel\'folgelig imod at svar<· dt.'n kontraktmæssige Salg-sllccns. nwn tHlC11 Ret til at foranstalte nyt' OplaJ!·. Uet staat· saal<•des h,·ert enke lt Mco lem ft"' t fo··. om han ,.il afslutte ny Kontrakt merl Fol'lagcts nunerende IndehaY(>r cliL lade fremticlige Oplag af de paagældende Værker udkomme andetsted s. Ues ml<>n kan tilføjes, at forskellige undt·r Sagens BLhandling· indgaaede Beløb nu vil til fal dt• Au.tonl ne. Som yder)igert> Supplering af Beretningen oplæs te Bes t yrebt:;m" dlt>m A l t rt d Ht~/c-k sener~ t· n Skrivelse, som Formanden havde m odtaget f t·a Kurt f'otd. det· jo indkassecct Medlemmernes Afgifte!· fra Humorpara der o. l. I Skr iwlst>u udtales, :1t Yi aldrig har haft saa fast og saa fordelagtig en O t·dn i ,, ~ med AnangOI'('!'ne som nu, ng at dette udelukkende maa tilskrives S <>kn·tæ r(•n, K 11 !f Ho .o~t,qun r cl-F t'l'llllf' s I ndsats. Gem• •·a lforsamli n gen a p pi a ude rede. Lil!.-ledt.•s i Tilslutninl{ til Beretningen ha \'Cl<' h·mul \ 'wl Thomsen Ordet ~ no;.!'lt· d el ~ I'I'Sendt' , dels kritiske Bt'mærknin~er. sum Bestyrels<'n skl'<'\' sig l at:.

llnt

S om næstt- Punkt paa J>ap:.-:ordenen fik KassL>n·n~n Decharge for et Hegnskab, df· r 'a t· saa <>muk t som alclrig for, og hYis forskellige Fonds og B eh oldrunge" gav Udtryk for, at Fo1·bund~t nu er \'(')konsolideret og økonomisk godt i Gængt•. rl l r I'C•' Holrk hyldl·d~ Thin{lsted. fordi han hermed haYde l.aaet det M aal, har ve•l R<.'gyntlclsen af sit Arbejde ha ,·de sat si~. (Senere foreslog H ole k i a n det Samml•nhæng ikkedt>stominclrc, at Forbundets Sommerhusfond ble\' ofret paa dr mue ojeblikkelige Li"s~læders Altre; men da talte Kassemeste t· Axel ham og-saa haardt imocl.) Saa red<.'gjo rdl' Kay Rt~.~luaunl-Frohu(' for endnu tt Regnskab, ne m lig Ra ' n,Jonsl'ns og Fru l ngt'borgs 1\I indclt>gat, der er i støt og automatisk stige nd e Væ kst og allt•rede nu uddeler betydelige Legatm.idlel'. FM at hlh·e wd det okonomiske: Efte1· at de forskellige Valg ,·a r f oretag<'t, ,·edtog ~ncralforsamlingen, at Medlemskontingentet ,·ar uforandret f o r de t kom . mt ncll• A ar. Det samme gjaldt StorreJsen af nye Medlemmers I ndskud. Et af de Punkt<.'!' paa l>ag-sorclen<>n, der gav Anledning til længe n • Disku:-s in n, \'ar Erik Ilt nc /.'es Forslag om a) Rind<>tHil' Beslutning om gt-n nemfort indbyrdes Ligedeling melle m F orfatt t'l' og Kom))Onigt paa alle Omre&adt.•t· undtagen det dramatiske. hl H\·is dette ikke gennemtørtes, da Bortfald af den hidtil praktisel'(•de Lig-Pdeling a f Radioindtæg-tu. 1 Under l>iskussionen oplyste Thin!J.~ful, at Hadiolip,euclingen kun g j a ldt 1 dt Tilfælde, lwo1· baadf· Tekst og- Musik radiofoneredes. Var Teksten ikke med, fi k Kcmponistcn alent' hele Autot·licens<.'n . En tilbundsgaaende Ligedeling he r \'ilde , altsna stillt> Komponisten da'lrligere, men Thingsted gik gerne ind for den Yidcst mulig(· LiJr<'<i<•ling. no~-t maattt' han understrege, at den kun vat· kontrollabel og dcrnwcl i Praksis kun fuldt g-ennemforlig for de Indtægten; Vedkommende der administre redt>s gennem Fo r bund<'t. Ro."'f!J(w ni-Ft·oltllf paapegedc, at m a n d~tnd ­ O\'E'r seh· kunde sikre sig en YideregaaE>nde Ligedeling ved paa Forlagskontrak' el og Node'· <·fter uclcnlancisk Mønster at anføre henholdsvis baad..· Fodatter og Komponist og baade Komponist og Forfatter som Fællesophavs mænd til hen hnlds,·is Tekst og Musik. Man skriver altsaa .llu .<~ ik: .VN oq PP, T<k.~ t : T' l ' ll!f .\'.\'. Saa gaa1· Resten automatisk. · . Imidlertid havd<' Tltiu!l.o~fcrl fremhæwt , at gennemfort Ligedeling var e t sa a \'ldt~aencle Indgt·eb i Enkl'ltmcdlemmernes økonomisk., I ntel'esser at det m a a tt<· ud til U r 3:fst<'mning ng ikke kunde Yedtages alene af en saa tyn;lt besøgt Gcn t'ralfon~amllng. F'rH·mm1rln1 foreslog derpaa et Udvalg til grundi~ Gennemarbejdelse af Sporgsmaalct. /Jt•uekc udtalte s in Mistillid til et saadant Udvalgs H ut·tiJ.tht•cl og .Effek~i\·itc.>t, hv~lktt fik Fot mand<.'n til skar}'t at unde1 strege, a t der 1kke k u n de puanses eet Til fælde af Sløseri i Forbundets U dvalgsa t·be j de. Tv æ r ti n· od. · X :r ,,tfurmrwrleu, d<>~· aldrig er ban~(.' for at lade forslagsstillende Medlemmt•t deltage i de a1·bejdsmæssig~ K onsckvem.er af deres Fot·s)ag, udtalte, at han ansaa det f<ll. en Selvfølge, at først og fre:mmest IJeneke selv bliver Medlem af dettt· U<h·alg, hvoned han jo havde de allerbedste Muligheder for at kontrollere c)g fr·~mskynde SaJ..,rens Behandling. I>et var l )eneke nu ikke meget for; han v a r C'n tr:wlt opta~t·t Mand. H an lod derpaa Punkt a falde og koncenhcrcdc sig om Punkt b. N:, ·"~t.torma mit n efterlyste en Rc.>grundelse for dett{': Alt Frems kridt her i Verden skP.te i sma~ Etapper, 1-~ot·~undet var paa Vej mod Ligedeling, og saa \'ar det et T!lhagesk1'1dt at slaa df'n 1 Stykker paa df't Omraadc, hvor man f on·· (fort ..~il'ttl's Ram~idru J

l

l

aar Klimat•t mildnes, skal "i allesammen paa Fæl lt•sbeso~ hos S ig-fJ·f>d paa Høt·sholm K ro, sagde Fot·manden paa Generalfot·samlingen. Datoen er nu fastsat til Tirsdag d . 24. Maj . Vi modes i det nordostlige Hjøme af Grønttorvet lidt for KJ. li, paa hvilket Klokkeslet en lejet Bus starter. Middag Kl. 18 og ReYyforestilling i r:irkus Ib Kl. 21. Skriftlig Tilmelding t.il Sekretariatet ~enest Tirsdag ci. 17. Maj.

4


1\wuylig, du .ll[1 • d /lo/d. ) 111~ t t• 1\ ftt>liSIIlad pan amnw ){p. t.l ll'llllt snu1 clt•n t ih l'j end" Ht>lt}llltllt'd .f11111 J/t 1'1l/111/t , hlht•J' dt•J' J'ill~ t '\ hjPII\1)11' frn N a •rum, ..om !1 1. ll olck vildl' komn11• til TPII'f111wn: hans K• 111 'il g't' l'lll' tal!· nwcl ham". lh·ilko t lo Jlhnlo : TJ'. t•JH•n·n S\'al't'l'' at lh•1· holt h.o111 :;kam du allt•J t•d .. siddl'!' sallllllf'll nu>cl ham! 11\•sl~ ..t ft.Jlhnn·s: J/ r. ll ol<'k faa•· t•l Ol'(il•ntli J.; t \1twfaltl "'<l Il iPmkomslt'll nwd .,lu•"./ \,li dPt fos· 1'1\ llanw, du t•tr.. l'l l'." ( Hnlck hu1· St•h fol'talt H i tu1itn. Al ;\l"dl••nH:list<•n frcm~aaa· d• l dPS\'U'l'l f ', al han ikkl' har T c·IPfoll 1 \a 11m).

(

8

ORD OG TONER

s

70Aar den 10. Maj l /Ul' ( 1l LJel UII!Jillalt Stukk C' 1 • k a n m a n s i k k(' r f !J <l Il l .'{i!f f i l. f/l han ikk( har haft 11/tlll!fl' lerlir/l Stunril'r, men t• art l t n /1 ofast Fo1 k;t III J}(, fur d r l !JOd t dlwskc f1 1ww,. Samn1e11 IIl((/ A lfred l\.J;nult luu holl i .i . l cu lcdrt

Kl'(ll l

1

K

a i A lleli ho1 < 1 ikJ.t<• l il rh Fo J'-

f atteJ·e, dr1 sel1• SØfJPI' Om . t.ale. Han hen· i Acu·rnl'.'i Løh k11nnet f r.ire adsklll iye .lul> ilterJ·. lllf'll cle l' J' gaal't stil/( af. Den n e (,'an g kan han imidle1 tid ikke umlyaa at kom m e i ). Ord oy Tonr1 « , dril il

e1· A nledninfjen for »1'llml<< . ou de81Ull'n e1· dr1· {m Forbunde ts Stif t elsr (1.918). so111 l'i skyldn Al,t'1'Pcl K .ic'l!J'Il/f OlJ Ila 111 Tak ful. kun tJ·e tilbagr : Rob e1·L Schønf('[d, Kai Allen og AI/J·c d Ho 1ck. saft nu

er der ingen V e.i udrnom. Han s _fø1·.~tr Vise•. (/(•r ble l' ...;wlget offentlig, hed »H mdarla« , og bie t· :wnget i 1.907 af Carl A.l:~hup pa(l l'vl. o r skab s f r a f ret. og s am nu .4m· blrv hems f ø, slc V isrsamlinf! udg il'tf pa(/ Pc•tc 1' F 1·1is' Forlctff. Allc 1·edr J-1 a l'lf e•fter l'(ll' 71'111

•l1eclaJ'be.idrr ved »Mo,.skal>sbladet«, som V aldC' .Jr1·11skæ[J. og.ww kaldet V aldr11w , N il•hwn. udgaz·. Orl4 B ock 1·cu· Rrdakiø1', Of/ Ka i og flarn ./ollSf'll h.inlp ham mul Mo,·sh.vhcn . Sa..a ko m i 1.909 c n Rel'y til Som mc•rly.c:l , h z·or han sam,(tl'bddedf med A .rrl B ,·rirlal. D en i 8. Ok l ob er 1.9 12 re a b 11 ('(/e Frede Skaar·up SCA L A ?IU'd e-n Rev y : DEN T R AAD LØSE. ·'~Om Ka.i sk 1·ev scwzmC'n med A lfred Kjæ 1·ulf. Den gik kun 200 Gltn,qe! U-nder den først e V rrdC'nskri!l skrev han en Soldatr rkomcdie t il Tivoli Glassal ( D irektion Otto .Jacobsen) .4LLE ft1AND I TRØJEN. Alt i alt !z ar hau sk1'C'Vet over 100 R m,yer i Samarbfir/ e med Alfreel K .iæ1·ulf. A :rel B1·cidal , Cwrl Arcta.nder, R obrrt Scllønfe/cl og Valdema t H ans(n, saa ri ka11 kun lcon.o;;ta t C'J'C' . at Kai hø rer til den gO<!e vamle Gcu·d(• fra R e z·yr Ul N~ GuldAtldct-Prriode. Naa r cle1·til komme,. Ort 1~;t ttclSMl af adskilliuc Oprn tic> J' ort rltz-

l En{layn inysbzu ((lU

ncu.

Kcti A /l(n

l'ar

]01

oysaa

~

s.1a

l

Ku ,lsfn1 af

Piunel'l/1/C' i FoJl>umlels Fc s/('r til Stollt for Undr,slollc•lses(ondef.

Dt l t'l' næste 11 lwa l>løsf at ll<tl',u han.'{ krndtl' l ' is r' l. DC" r er .ww tilfulf/l, al v t r ilde J yldt lu l r Dladt f mNI Tille 1. lllf'll l t lillt• l'cl}Jluk: ilJ((/ H aarcl tH·d ad .V akkt 11«, X u fiY!'c 1 .ic !l m ud H inz-

h ns Ill'l , '» EI.w· med de l røcil !lewr<~. »A y-A. y-tty ~ , )Ta!J mig III('(/ !Jiu langt bort 1 dl'l F',ie'ntr« , »Na ru· rlu s p ilt e r })(W d i n li li e Jfandolin<<. »H r l' l Ka)J c•lmc s le J'<< , 1'olftlt.'\angcn «, Dc 1 !Jil)('.t.; i L ire t ris8c Øirl>likkt « . E ltc 1 c f •

nal'l aablll'l' Ti,ol i og- dt•Jnll'•l KalJatl't " La B londe". l aitfuld '''11 Forfultt•r hur t'IHlnu ihk1· faal'l llonot'tll' for Pli \' il-w, ~nm han 1 1'111 1 iut' tilfæl-

S

digt opdagPdt, al man udt n han-. \ 1 ch•ndt· ha niP sat paa HIJII'l'hlln't '"r inde·, og som han ~id1•n ha•· rykkd tor A fn •g-ning f o t·. R r ,f,,. ,,,,",,, at r hat· liyw tUl, l1·it·t• l·:,,,,,.;"fl' 1·? ~aa nwlcl ,J,·I· !

skaansomt Skon luu lw 11 sk1·c n l

orc' !,000 ~ iSel . lzi'Otaf ca. 100 Ct'

7

urf.qit•cf paa dcwskc F o1lay. Ogsaa skonsangc r 1 han Mn;fer .ff'JI'. Lad os lige næ1·nr : »l<.ifd eko i/C'nB San!/ << , :wm A mw Madst 11 srwg.

Sang opnaafd(' al blivr f ryk! i Købcnlza l'1lf'rh i.'{/o, i kr l' IIf Louis Bob{, Ccu l C. Clu istnuwn

D l'IUIC

O!/ F ,.

TT'C'ilchs B ou PUEDERI KS11ENG, tlln l"r.ie11 !IW'I mi11 T 1o ol'c 1 Fc sttrl> ro«. Til r:al'n Of/ Gl;tclc j'o1 ltrlr l'Or Sla11d lwr Kai Allrn optmarlt .].) Ganfl<' i Stalst·culio[oninz med Caw::c1 il' J' om ua mlr 1' is t r . S r I r .WOI!J han i R ct<liotn 0/'(/ 100 r iS( l .

Summe 11 mul Os l'ald Hdnudh sk1 c l' han ~ osruld j ()l t :t llc 1 ( . . 1t Juw JHu· s Iil (' ,. et F i l m o y r <1 • ,·c 1 SommerfC'atculirrktcn . na. tnu~ kun t'or rn Ordens Skyld.

1\c~i l',il'r rn Samliny et/ gamle l' isc•r. llc•1 sigC's flc l'l Tusinde. og

hall har loz·C'f. al Fo r bmzd(•t c n {;(IJl!f, c/cf Ske S(/l{ , skal (l}f(' d ( t l ( l' :l ,.d il III cl ( J1(( t e l i (( h . Dn lindes ikke c t ou 1 c frofcu.:t .\/(dl e 11.1 e n d 1\..cti . .·Hh ''c J'allo'-

r;,

SCllilfinger

Ofl

Ol'C1Ta.1 Cl' ( 1 le l'c nrlf in-

.Modf'r

lian siadifl, og han

A A.'\ VSLl \ '. FolhtLatn l har bedt Næstformamll'n Poul StH'I IlSI' II g au l c;anp; nwtl l 11 N_}:o\ 1'1'sætlclsc• ,\f Rhakespea1 e., ~ka.>rsnnHnet·­ natstlrom. II an on•rHjc·J.

l\1

E l t l·:

et ::>t'l' dl'S\æl n · endam ikke ud_ til, at l!tf11'lf ./1 11"'11 U fuldt l'P.SltlUC· ret t>ftt•t• sit TaÅa·Uhcld. \1< n han træff es a l l<'t' paa Fol'! aget.

D

N S TEN FALVT l• HA 11.1 gRTET! Paa Hedaktionens Fon SJllll'fl:'Sel oplvst t· "\CH, at der s,·arcs fuld Kom· • llonbt. OJ!. l· 1ll'fattcrliccns af dl' Pladu·. 1l<'l· ti' :-;olgt til twdsat l't·i~ und1•r Gramnwfon- t: clsalgl•t.

E

01.11 OJNE OG OHE'\ A.AR1\E! l>e t skal \'ære 'h.uha11'l )'aa .,Ko\h•s Gaard'' i fhnnh•hæk hl S"~llllllll.

H

••


ULL' ZIEl;LI·:H, hvu; nftt>nlige Hunorar man fr.• t·r• Ht•tssa~ vil hu"kl• kan gaa hdt op til 400 Knlncr, har aallettbart tættkt sig, at l) Or~ klltl \æt·e et pas.scndt> For fatlt•rhtlllorar· for· den n~ udkomne V1.se af ~~~fred Pt•der:-;,•n , hun hut· oJitruadt med 1 Knhan•t " M.m Cocur". •det d t· r rngt•n Fo1·h aa ndsa f tale t' r t rufft>t med Pigter en. Fo l'tllmdcts Sal{fu•·c•t· \'J) nu st• paa Sagt•n.

L

Y l: A\' ~SRORli-RI::\ ' YE:\ kom poncres a f l.t o S r·nr s tru p til Tt•kst a f l n Um J og ha r P rem i c re il. Ma j. Det forl~ der, at F orfattt•rhonorat·ct et s tt gct lidt.

N

,".,lt

ORD OG TONER

6

~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

t( n ,-:se ret i Forbundet,-: Trit•st•l. l7 i .-:ky/d(•r ham Tak for hans aldt·i!l .-:l'iutende buu;ats for at J n nwu• I'OIT spcciellt' Interesser. Dut bfd,-:t c Fød.o.:e/.-:d.ag."lg<n•e , man ka.n gil't' ham plUl· .~elce Dagen, er ot spilh' •Dff o· min Fød..•wt.sdag i Da{/«, den r ist' han se/L' har skrn·t t. og sum sa.a nwn.ge andl'c ld han.'{ Produkter stadiy lez·er i ,;edsft' rtlgaacnd... ·. lige som han

sele.

f.~'fft'l' alf at dømme har han kun

\' is I ,·il nwd i Ord o~ Toners Fodsclsdal{skalender, san send Redaktionen l'll Lap Papir med Fociselsaar og llato. Ilet ,·ilde være saa ærgerligt, hvis en af Jet· skulde fylde 100 uden at nogl'n bt'mærk~de det.

H

.·E~K.

lHRIGEHER OGSAA! 1\rri Ewtrns har afs lot·et en rw Side af sit Talent : For Fremtiden • ,·il allt' Komponistct· sigt', at han di!fftT bedre•, end han kompom•rer, o~ alle For!a ttert>, a t OS\'. os,·. I>en smukkestE:> Komnwnta r kom do~ forleden, da han ha,·dl• gcnnt.'mgaaet t•n t'gt'll Tt'kst og 1\lt•lodi for en Di n• ktot· : ~ Ja, kan han faa det Produkt til at gurc I ndtryk, saa maa han nu alli~e,·el være hcdst som Skuespiller!

T

I

HAN

uodr Sider. men jeg l'il dog betro t•on .,fNIIfnwu·r. at han har em Ska!'ank: H .4N SPILLER DO.llliYO MED OSVALD HEL.l!CTH. O!J naar man z·ed. at den 1/estcrloJ•de . som Osvald u.d.o.:ætter til l 7 indcren h z·el' Uge, aldrig kommer udnt for Søbakk.en 5, lord i Os,·ald heller(' z·il l'ente en .\/(((W('(/ JUUt t-n Vise fra EPE end {lil't' dtfft· cftrrffa.gfcd~ Trofæ fra .~iv bare ecn t' ll(·stc Day. moo 1nan med SOl'{/ rrkNZde. af der skal p.n

større Ka l'akterln·i.~t . til. for at ktmne tolerere nr sctad.an l'grnraad iu lldw udling. Trocl.~ dette Minu.~. Tillykke K ai~ Ht·.

Kapelmester« sa.ct s·p illcr ri »Drt er min Fød.qda' i Da.«. .4. H.

En virkelig Visesanger l'11fl

Redttf.:tiotarrs Opjonlrinrt

Jurt;rllf r

Fod ..u.>lnn"

t•n L'n!l-

tlo"tst·pisorlt .

J skri\'t' UlO!' skulde Axel Breidahl og jeg en R<•vy sammen til .. Sommer-

llustt·ationernt' til Notcrubriken omfatter denne Gang ogsaa efterladte Arbejrler af Valdemar Møller.

krum Hals og syntes selv, al jeg sk1 tt.• mig rigtig godt fra det, derfor 'a r min Vrede stor, da jeg næste Dag saa paa Programmet, at der fo rst var a ~l ,t siknunu·e og saa kom jt>g, - jeg havdt• jo nok tænkt mig en f inere P lads Jlaa Programmet, men det var dt•r jo ikk<• noget at gøre ved. Næste Aften oprandt, og jeg gtk og svedte Angstens Sved 1 K ulissen, nH·dens Orkestret spillede de a Mut iknumre, det sidste Nummer, for jpgskulde ind, var Ouverturen ttl "J) igt, og Bonde", om det skulde være en .\ 1 lusion til m ig, skal jeg lad<• være usagt Dette Nummer ftk imidlertid ogsaa Ende, Tæppet gik op, og jeg g-tk, badet i Sved, ind paa Scerwn. :\l u c Knæ rystede under mig, og jeg syrlt<•s slet ikke, jeg kunde hore Musrkken. Jeg begyndte at synge, hvad jeg sang ved jeg ikke, det sortnede helt for mtn<• Øjne, jeg saa slet ingen Mennesker hvilket ikke var saa undel'ligt, da det var saa tidligt paa Aftenen, at der endnu ikke var kommet en Sjæl paa Tilskuerpladsen men .i<'g sang- \'iderre. Da min førsrte V tse ,.a,· fænlt!.!, \'ar der ikke en Haand, d e r rorte sig -Sl'lvfolgelig ogsaa at ovennæntte (;rund - jeg sang en Vise til, og en til, nwn h\·orledes jeg er kommet ud af Rccul!n, ved jeg ikke, saalcdes havde N(' n <•:-;iteten betaget mig. Tidligt næste Morgen kastedl' jegmig i stor Spænding over Morgl.'n bladene for at se, om Pressen havde værcrt ond eller god mod mig - .i<>~ var ikke næ,·nt med et Ord. Naa, jeg tog det som en Mand, og mit Løfte tt·o skrev jeg hjem til m in Fa r , hvorledes det var gaaet, og Brc\'<'t lod i sin Korthed saaledes : " KærC' Far. Det gik straalende, jeg er ab~o ­ lut forste Nummer paa Programmet". Jeg ved godt, at Rreidahl senere har fortalt, at jeg næste Dag blev sat paa Programmet for de 3 Musiknumrl.', nwn Sandheden af dette maa jeg paa d< t ht>stemt<·ste bestt·ide. K ai . \ Ile u.

lyst". Vi var ogsaa godt i Gang med den, da RrPidahl fik Engagement paa .. T ivoli" i Kristiania, som Byen den G:-.n~ hed. Han maatte rejs<' O\'er Hals og H oYed, og- da jeg ikke kunde skrive ReYYt'n .tJene, foreslog han mig at re,1se mt'd derop. Men Pengene Yar jo smaa, og da fandt Breidal paa Rnad, han syntes, jeg skulde tage med derop og synge nogle Vi ser, det havdt• jeg før g-jort meci Ht•ld, men kun i pri\'ate Selskaber og for en snævrere K t eds.

AlllOEN faar under Efteraarets britisk<> t:dstilling Premiere paa Gilbert & Srdlit•an~ muntre Operette "Den gode Fregat Pinafore, eller Ladyen og Matrosen" i en autoriseret Nyo\·ersættelse af J~:.n.<; Louis p, ft u~111.

R

Han tog afsted, og faa Dage efter nwdtog- jeg- et Bre\', h\·ori det· stod, at j<•g v a r t•nga,:tet·et t il .. Tivoli" i 14 Dage for d et svimlende Reloh af l:i Kr. pr. Dag samt een fri Hejse. Jt!'g satte min Fat· ind i SaJ;n•n, og han sagde straks: ,.Det gaar aldrig", men jeg tog afsted og lovede ham forinden, at j eg nok skulcie skrive udforligt, hvo rdan dt' t var gaaet.

AVNEKONKURRENCEN om et 1 ko1·t og nemt nyt Ord for Nord isk Revy Union indbragte en Snes Forslag, h,·oraf Størsteparten lod som Japa nsk, Da jeg kom til Kri stiania og skulde Finsk eller Tah iti sk. T t·e med nwre almen, hjemlig og mundret Klang er ud- l aflægge Prøve for Direktøren, saa .i<'" til min Rædsel, at der var l :i Mands valgt til Deltagelse i Slutspurten. Orkester, naa, men jeg gik paa med

N

l

6

Koda-Indtægterne aa Fot·bundsgeneralforsamlingen oplyste Kay Ro:~tflarr.rrl-Frolwe Gru nden til, at de enkelte Kodamedlemmers Licensindtægter ikke er steget. i Takt med de øgede Indbetalinger f ra Musikforbrugerne. Det skyldes, at der nu ko mmer mange flere Værker til Opforelse end i gamle Dage; man er altsaa blevet. fl ere om at dele Puljen, og der kan derfor ikke blive saa meget til h vert enkelt Væt·k, selv om I ndhctalingerm• t't' vokset. Tilmed er F orøgelsen i Væ rkcnws Antal størst for den udenlandske Musik, hvilket betyder, at der bl iver fæne Penge til den hjemlige. Paa dct.te P unkt kan kun Kapelmestrene hjælpe ved at højne den danske Musikproc<•nt paa deres Programmer mest muligt.

P


l ORD OG TONER

rl'l , da lll'noll'S ulH's lut s nnllllP l l i t ,.kln 1·

7

fomylig ga\' lwndo• 18 (attnl !) a t \':l.'hW llllt'Jlc•m

Nyere kvindeligt Medlem kun f,ihrill!f t 1 11 /<; /ti ' ." J ttl IIIII' s d l' l;l s l det.)

/J('( sf",{ d r •l'.

Tegning 11/ Erik Sit•ndu

H

om

1\ omponis t( u

JXr;r;R

CifRIS T R U J> be•gynda med ( 11 lille, blu.~sende it•ri!J 4rwrs 11iye, der er kla 1• ret op p cw TaburdU ' ' lo r a n r/1 t K lm•er.

hjemli!fC

H un

har

f aact

c11

·mægti.rl Ir/C: H 11 11 1•il lrwe ullc TidNs klm·iat ori.~k c 111cslat·.'t rk. o,r1 det .'!kul hedde F UTTOGET. Oa da kommu· l' irkel ig (' U l'i!l li,q K omposition ud af (let, selv om Harmoniscringen jo man holde siy i nd en for de smfta. b il itu/r Fin gre.~ Sp.' tml l'iddc .

Opu s 2, .<~om ik ke NI 1 l:t ng e om 11 t indfinde si!/, h ul " JJukkcns A ftewmny", ()fl d er forelrw < 11 JJ cl K om postilolit r om lign <wle smtw E m11e1· lm Barm·vønlenell, d.lt den WlfJC' /)ame som 7afu·i!l

h<!/lJIId t c

sin

K lat•enoul<rl'is-

ninrJ. (J Ja lu n t 1'11 r sna .1 rem m elig, nulsk·l/der l'i for en S ikk erlu•ds Skyld, al det t•m · som ELE V ). Skolet ifh 11 i,qc1111 < m spillulc luw 1•ed Velgorenh('dsko nccrt cT, og som l ~am·irl

bla

Jirofr.~.o.;ionel

luw

] Jttnseskol!•pin -

hun blu ·g [c l' hos Max R ytter. ll<nde.o.; Klat'C1'0l'<ls<r pln y edc Gc•nbU('II , F'ru J ultu .lc•nHlor.ft, Day Ofl N nt i de n r;m d, ctl lntn for ul faa han: d Pro Timen~ f' l'(·r[ <'ll,qflf/t'mMe,

samlidi!l

m rrl a l

Jtirwr i!tt .Jomjnl til ni !lflfl ud OfJ a kkom]m!JIIC'I't' ,1/flryucritc l '1h11. Ha u.<~ li'. Off ar/.-;k i ll iy< ru uln nf IIf ilfll s K())tcn· f/1/tl'W IIs K un.-;lll f l't. / h l Jv rslc Aurst itl /;[(l ' IIf( II t/ off dd\(' ..;(lfl kt mit

Tf'de clc·n

111c

~om de , 111<'11 .wut

f< rtidiqhr. dc 11

I H II'

h IIII de IIffiiil !f l/ /f ft•rut t /i!fe sid111 l .

/111 ('il s IHII'tl e d <l 1 f l ah a a mlu t 17wn·iyr Kln l'c rf:IIIOIIIUI bc slutttl, at nu skttld, noy /1 n .t KomJw sitiol/( 1 nc ucloi1'1•"· 1/ 1111 y i/, t i l en knult Jt'ol/:qff/('1' ( .'Ol/l t•i skal ullflladr rtl 11<11/f/1 wl; tit <r Mc l'l'i ftu tlt V' U l IIf l ' 1,qen) med 2 .llc·stt rl':l rl,·t•l·, .·w m lwn rugHil ol't r 01

l NGER C HRISTR UP

istm·it!n

:;fi f /t/(

E l'i!lhcd, hl'clrc·ftcr ])amen skod /J jcrtc, op i Li t•cf, t roppede op JJflfl l•'orltt{ltl rJif ucllm d ~i!l <'Il A.f!fon/s( . F orl :t !ff/ 0'< 11 rodcd<

Node ni<

Jn

hat· dog JIU'P I H' \'a' lPl , fordi hun mintlt"dl's dPl gamh Ja.tliiSI<•' EJ1igru111, 0111 T mditinnc•n ( \'i stniJk fo•j lagl igt l f u l t '!' tdhasro• til sPI\'P J\ ris t"falt t H. l to t hcddt>l' "0111 ~lof valg" og ,•ddt• paa llansk h tit omlr1 n l saalt•d••s: Sk a l Sk u••Pillerno v lge aelv med do t Udsyn , de nu CJOr bag Pandon,

bh r r oreellllmg en ge rne et V lo.J al gode Roller, - der l<va ler hsna nde n l

I C I'll~;al'taJCI' IH'

L l'a<ll'l' o. l. l .flrsxiJII,

Vl'd 1'01'<'1111<•

Jl UilHII ' Jta-

t• t· liltraadt af IJin•ktnr

~can d ina\· ian

tion , der ha• a fl nst som Anangor.

A rti st Co rpnrnUl ir.ltt 't' Ii ruiSI' II

_)

Oll E h.HO (.,altid g o' " ) h\nl' Sofus . ~ Pc•lc•scn \PI som sæ d\'anlig bli\'1'1' llovedmand for H P\ yen, skal nok v a~n· Itosmen 1 l'olsccnd( n bla ndt Somnwn•n s Hevyfon·s t i li in ger: P rPmii·rc c a. midt i .Juli .

l

111 ttf

Bu 11ken, ld !I!/Ctlt• .'lkiftel'i.~ ]KW d r·m Of/ l' i !/l lm r nd. rt11n m NI( ,o.; 1!l o ti udtalte ordret: .,l lcr n· ~011 lllfiUfJ<. dtt yaor 1'/lll rll o y tror, at rlt· luw en sttll' K omJlOII i s t i J/ (1/ ' r n, (h e,. r ml m ed( ti Pli 17f UII' l .tfl [ i) ' J:T). mrn lttt/ mi!f IIII S I ' , \ 'al1H 11 n · .wulltl:lucl slc l ikkr stw ... ." L:lllffc r e kom luw ikk(. luen n1• N orlen~e fra ltttnl , styrledt ud /}fifl r ;urfcu ti!/ w ri 1 d( 11 11:1 rmcst fi n ri O!l t ur/cd<. JfciTt.fJIIcl, ht·o r jor kan Fo r/:1!I!Jf.•l·c aldnu 1; lraks ..w, mw r de /l(li en n1f Co/r Pm·ter foran siy? l .-t ands ro rl f vot' H elt indr ikh .\'mit papi1· O!J -}Jt 11 . ll uu ..;pillede pcw T c(l l f'rll(rnhl·, t11 re<ie i U e/landet so1n A rti.~t i et p ols k illl l silo!IOIWH r, kom hj(·m i!lon, ble l' O t kes lti'III U:~ik< r oy R efminsa ngc r ill cle -

O!f

kom endeliy prw sin re tte Il y l de hos S t i !l Lo m m< r, cl c r 1111ll <m m ttlr lu ml P 1 s in ,.J: uke t K l' i n da" JHW A mbn s.wtdeu r i 1.11~1. ( lJejli!f F tl n •.-:t i ll illg ! J t!t sh ct•

Æ STE BEST\ R ELS E S MØ D E pl an laf..,rt til lti. M aj.

t' l'

N ) aa r'ora nled nlllg af 'o rt ivrige M<'dI lem ('(Ir[ . l wlt •i st n har Hest a ura toretJws Fæll<•sorganisation lovet al skæ rpe• Kontrolle n m ed, om opt rædt>n dc Solister ha t stkrcl sig Rctti ~hedC't n<· ti l d C'l S lo f , de optræder nwrl. Del o ve rhaand tagen d<' M1sbrug paa dette (•'cl l v i l iov rig t f r a F o t·b u nclt•t s Side n •cl forste g l\ ne Lcj hghed hlin• tmodegaat'l med en gtu J\lhg Afklapsning. (;ru iiCli!! t tl oklllll <' nt < rule Klage t· <'l' rierfor i Øj t'hlik kct særdeles H•lkom nc.

Tekst.) JJcrr(tel tid,

tnlult.

1 t'Q/ll'(tlllllt

/:1 nyc n L om,mtrt il K a p< l111< si<•r hos <'11

det cw dd, ..;v m ikkt• l>ch ot•cr at yen ta ges h<' r .

Skaa 1·up prw ,. ! Ja[JIIIfl?'" oy alt

I II !l<' l' Clll·i.-;1 I'U]J tt/t ..;(lf( bll-l'd dd t n ·djc krwdrl l!/( .l!ullun u f 1Ja11sk R<l'!fforfrli l < r- Of/ 1\u iii JW IIiN I / (il lllnul. \ 'elkommcn, t'< llwmn11 11, ny !lid 1 11 kundt (t/11 /len· af S[a!f.~ut.' • O l/ It U

t )'

Po e ten

kom der c·n l\.lal'cl'-

aj'teu, tlc•r fik ,1/ u:iik lol/; t il nt spttlsc· Ørc11. <l!f lJa!l< n ej tt r . l lllllf'Mf'iser, de 1· fik P uM i k um t il al .-:p:1 rrt • Øjwmt' op. ( H uw/ me 11 c1· l llfnt 0111 til l'enrli 't!l som tl< unc : ,.H un ha 1· iJET Talent. som ikkt l ' t rdc n.~ .; lo n-: tc I.... ··c r

V1 l't'

)l('(

JJ, lilllithli/hare Fu/ •1• 1' b/1 1 tt t\ Jd d inq 1\lnl'u·s"[i t Uutl im n , 111 l dni'C' I'· k 111•rt r i med Orktslt 1 1 Til'oli Off r•n S olo /, ltt1' 1 m j f t 11 lf/1 11. St1111f Enttllfft n,, 1 l t r I d Ua n , IH / !?t. ltwnwtcl. rl1 •1 bt l'i l'l,nlt , n t k o n et rltl'l/1' nwnltr· {;l !1!1<·" JUW Tf y/e/e n. (Sl'! t•.fllf!JIIi!l h IIII rent III id l t 1-f it/iy l.

" 1 ko•Jlf lt og f1 ooll g Ho ') k u o· p tll 1 •~ ind e• liw•fro·m f/l'.'t d lind•••· An s '""

EilA h TIO~Er\ a f Bladels næs te Nummer shtller Ma ndag d. !1. Ma j .

R

Og saa ka n <h•l godt \'æ re, vi holeter Pa u~ <· et Pa t Son' ttll' t'månedct·, saa hvis I h ar nns.t<'l paa H jerte, Rkal det væn• NU! Redakttonens Adresst•: (; nlllllojl't'j .4,

'

Lynobv.


T .NYT

Al:HEJJl~F ELT

svHcs at \ ' a'tl' undt•t· Fremspil'inJ;r ·,)1.!' ho r fulgt•s med lJpmæt·k. omhc•(i. nemlig- Rcklnmc·Nc vynn. !'\unc•hrol': Tt•ah·t· ha\'<k II P)d IIll~ I C\.' n forttgc llc•c.•t•mhcr, .N ygade Tcatt·et et· fulgt efte>t, o~ Jt\1 har Cirkus I h en t' g-c:- Fo r ,.,w~on nwd en lille Hckln llH'fOl'PSt i li i n g.

E

rri LFOJt-.1.:-;J-:. S••lt•n !'tdP :.! gik i Tt·ykktll ha r Rt·~t yrc•lscn naad at konstituet·c ~11.!'. ltnK ....ollt f• •r.

~ummC'

Emlwd~fordc­

ETTE I SE. Lig"l'lt'clt•s er Tao i

~l el­

R lcllltidcn a,·anct:"rt't fra E ksJII'ktanCt'· l istt•n up pua E~

~l l' dh•mslistt•n.

S.·Ell \' A~I.lGE :

7'hiuu.~t,

ti. l .Attu.:c[,ukkell .:t., Holte, Tlf. Holte· LJJ: Radioafrc•g-nings t).l.t' anden F nrbu ndsukonom i. Ovngt> Fm·butuh•spoaxsmaal: Se k· et,u·i"t• t. So/•·:1 ti!Jd !. J,yn!ll'!f·

I)

S \'E~

GYLilMAIU\.S POST: Anmodnin~ fra en ukendt amerikansk Reundrct· om Komponi~ t ens Autograf. Hettt• til l'ndt>tTetning- for de Kapelmestre, dt'r mt>ner, at kun amer ikan!'k Popu lærnl\lsik dU<'l'.

A

F

~ <ll ma nd,,n

F

hat· paatag-et sig et llommel'IH"etT ved ~ocial- Oemokra k nS T a len t ko n kun·cnct'. ndet· l ' dtagclsesplll\"t.' l'tw t il 1\.,,nku t·rencen om kommende R c,·yta• len te t· i Fnrbu n d c b St.il't'n c pa rade j KR- Hallen ,·at· det intct·essant at læ~ge Mæ rke til, at intlt'll af de pro,·eafla>ggendc Amatorer indl<'rlte sin Optræden med at oplyst•, h\'t'lll den paugæhh•ndc Tekst OJ.!. Musik v a r af.

U

u, da Cit•kus Ib har hcgyndt l'rø .l vente, Cl' Poett•n gaaet i Gang med Hcls in~r- Rt•,·yen .• t mdi R iis slaa r Harpen.

N

T<hn,·el.:;e!n

af Sommerens Melodier skal jo snart f o a·bert>des. Medlt•mmet ne vil det-fot· snart.'st gerligt faa tilsenot et Par trykte Eksempla•·e1· af den af Forbundet autorilwredt• Vd~i­ ,·elseskontrakt f ormular .

l

DRESSEFORA.NDRI~G:

A Holck,

ORD OG TONER

8

Geoeralforøamllocsreferatet Jnhi ~ havdl· opnaaet den . .Man s kulde tværtimod dd<'n. Enden paa Hiskus::ic •, 1 bJr·,·. u t Fm slagsstillt•ren frafaldt ht>gge Forsk.g-, o~ paa I>iriget.ttens F o n •stlOJ'p·spJ un"l..:t'dP blJ.t"l'll undt'n at optage dem i Stedet. Rlstyrelsen vilde do~· hehandlt S·!tr1•n j et l 1h ·a)J,!", 0 ~ llt•n..?kc blev igt·n spur~t. nm han vil de mf'd i A t·h<•JdPt. Ha n \'ilde 1'on· paa dt•t. St'll\ et Sidt•spring j d\!nnc Diskussion udtalte Næstformanden, at I.OYt' lll'S .-,_; lag-t•sfril-lt fot· 1\fedlcmmernt•s I ncisendelst> af GeneralforsamliPgsfor slag· \'at· JoyJi~r kort og f oreslog, at det· ved en Fodnote paa e n eller anden M aa de hle, gjl'l"t t•pmærks(lm paa, at l'n tidlig~n Indsenilel se var mere betrygg·cndc. l><' r var t'll Smul<' Meningsforskel om de lovtekniske Hdaljct·, m en l"orsamli n sren va r \"istnnk enig angaaende selv~ Ho\'edsagen. Næstt• fra Mt•<llemsside fremsatte Punkt paa l>agsordenen var en F on·spotgscl fn.l l'oul ~~~n n .... t." til Bjnrnc Hoya, dn i et Inte r\'iew i Radioen havde frem~at Ytl'se tTdtall'lscr om en unavngiven Kollega. Disse Vcitalelser burde begrundes ; hvis ch• ,·ur sagtl igt underbyggede, burde der nemli~ skrides ind Ov('r!or den paag-ældendt•. H vis ikke, burdt• det· skrides ind overfot· Bjarne H oyer. Besk~ Id nin~ernc nu· n•ttet imod en una\'ngi\'E:n o~ kunde dcrfol' mistænkeligg-ure fl ue af F 11rbundct !; 1\omponistmedll•mmer. Dette var uanstændigt, og· derfot· maattl' han StHn næ•· JWrsonlig Ven og At·bejdskammerat t il de saalrdes m istænk('Jigo. ~riort<•. lwis :\'aYne han nævnede, kræve Sagen klarla~t. • Imidle rt id oplystes det, at Bjarne Hoy~ r ikke havdt• ~i,·et Mød<' paa Generalfors;amlingen paa Grund af Sygdom, og P oul Sørensen erklærede, at da h a n nwnte, at Modparten havde Krav paa at blive hørt, vilde han ikke sige mere i Oj cblikker, men nu, da Generalfot·samlingen \'ar orienteret, vil d e han snan\St nwlig't fo rfølge Sa~<· n paa anden Maad€', idet de mistænkel iggjorte havde l\ ra\· paa at hlin· renset. Næl:i tt~ Punkt paa Dagsordenen blev igen forelagt af l'oul S orcnse 11 , dP nnegu"~· i hans Egenskab af Bestyrelsesmedlem, idet han redegjorde f or de t Arh<•id< han haYde haft ml"d at finde ft·em til en Ordnin~, der kunde sikre Med lem m<'nw Opfo relseshonorat·er fra Solister. Han forelagde Plan til en Organisation, ~o n . mentes at ville betyde en effektiv Losning af Spørgsmaalet. Den efte rfolg<·ndt· Hiskussion , h\·orunde•· Ka s ..H.'reren fremsatte Yissc økonomiske Resea-vatione r, som Forsl agss tilleren fuldt utf tiltraadtc>, bl<''' meget kot·t, idet der herskede E nighed om . at dett<' var en af de betydningsfuldeste Sager ·i Forbundets H is t ori<' i· mang(• Aar, og at den del'fot· burde behandles paa et særligt Møde, Jwor ikke awlre Sager var paa Dagsordenen. Forslagsstilleren øns kede, at dette Mode hle,· en ekstraordinær Generalforsaml i ng, saaledes at man uden f~orsi n kel se k u nd t gt>l'.!lemfore en e\'entuel Ot·dning, straks naat· den var blevet grundig-t g e mw m dmftet, idet det ,·ar mange Penge, som Medlemmt-rne her gik glip af hver en<>st Dag. Her ,·ar Enighed herom. Generalforsamlingens sidste Medlemsforslag fremsattes af K nud Phdffc', de · op:.:astt"<le ~porgsmaalet, om ikke Forbundet hurdf> have sit eget K lublokalc . M:lnp:P MediPmmer havdf> Ordet, de fleste med Til slutning til F o rslaget. Med· lel'unernc vil fn•mtidig væt·e paa Udkik eftet· <'n Restauratør eller I nstit ut io11 (b·rundcr næv. ntes f. Eks. Teatrene) eiiPr en pr i\'at Mæcen, de r kunde og \'i lciP stille et Lokale til Raadighed. l' ndt•r Punktt>t E\·en tuelt havde Ka i Ew11n .... Ordet for visse Spørg-s maal og Forslag i Fo r bindelst' med Koda, med Henblik paa den kommende Kodagencralfor:"amling. Han havde dog ikke sat sig ind i Detaljerne \'edrørcnde de T ing, han frt•msattc. Næstformanden (der aldrig o. s. v. jævnfør ovenfor) opfo rrl rede ham til at sætte sig p:t-undigt ind i disse IJeta)jf'r, idet Restyreisen ikke paa dette Punkt kunde gore Arbejdet for ham, idet Flertallet af den s M edlem met nw l Hensyn til Koda ikke havde videregaaende Myndighed end han selv, met vat· ganske almindelige menige Medlemmer. Kodas Regnskaber var fremlagt l ilgængeli~t for ethvert Med l~m, og vilde man kt-itisere dem, kunde og b u rdc man fo":;t per sonligt sætte sig ind i dem. Det er Referentens Indtryk at d<>tme Or>f o rdring afsvalede Ewans ke:tdeligt. · ' Retfærdigvis bør do~ tilføjes, at Oplysninger fra ForbunMts t o K otlaraarlstw tilemmer ogsaa hidrog her til. - Og hermt-d sluttede Generalforsamlingl' n.

.tlj,ed

Puggaardsgade 4, Kbh. V.

Tlf. BYEN 1583.

8

Udgi\'et·: Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund. Redaktør: Poul Sørensen. Tryk: Heydes Bogtrykkeri.


.Not~ 09-

.NtJ1:.

o ~~ ot' ut S\atc til

l

10. AARGANG

lødbold :

AUGUST 1966

Schlag<•ren Tao Mtchad "., H 1·nr) Cal'ISl'll d()t\. Kod as A arsregnskab

eno<1a:-

NUMMER S

(;enf•r alfol'samht\". ....

SCHLAGE REN docl og- afgtve plad::, lil t'll ny ~<.:hla­ ger. Men i sin korte lt \ did hat· den aclspre<ll Og fol'llOlt'l bådt• professort•n og bybudet pu sa 11 111 u HICidt sO/Il k vikk< f e {III<. f l''t 1 O!J ofs/oppt•nrlc ''''rlrrho/d,liii!J.':/r /ti ul'l. ~ar delte er o::.agt. m a dt•r

il Na\n ,.il Ol~U UG TU:"\Elt t dl'lllll' lhthnk R•·•·n• ftcmtuli,. ikk•' al~m lir inge Nyhi•d •t' 1 (Jt•d, olll'n ogsaa 1 Notll'll'!;tl. t·:l l' m Mu.,tld'orlag har p.t,l Opfutdllng lota•rct o!S K lll'IH~cr af T~·mactrw i Ujch l i k t-~·b Po pul æ l' me l ocl i l ' l'. H \·i:s fletc ~l usikfurlag hal' Lvst lll • at \:.et· • 11\t'll paa Stwg•'ll, Cl' dt• hjctlr>\igt Vt•lkolllne. :\h'n k11n uwtl llrrm/,, :\ldodiet'.

~~:-r:&;,~_C :J_,J )ij-] M''':"· :-..·Ht. S\'. G~ ldmark, l'o,•lL·n, lu udtco. ll lAH AA JJS i\lLl>l F~I Knudortf• . " \ . J.ll,.;ll!f• ,. er pa.t \l usikraalh·l l udstilling incllrandt i IJl .. ,,,tlturdle Fond.

I

-r l

)

.

p a cl et. cl er hedder t•n•rgreens~ . Skont skaht for ALBOHG HYOJ{hL ST L:n har i ..n :\I,l,U,, d \,af t d!'.n l ornojclbP at bhH• ojeblikket er der plehkuct, der blirh ·tg·cret af Poputæt musikken" A ltm••i\" L'l' slaenck ar ud og ar ind. Sll•t·, l ;'rii'IIJd Hriul.-. ll\'is Taktstok hat· I-h act spl'ciell tL•ksll'n::- probiL-m sal Fut i Aalbo1g Ti,·oli. angar, er der 'el fo r s t og fremmest det at s1ge, at clu1 aldrig har _;~n·~le C<lr\c>ling af del n~•slift,.de IL er er pa cl et sidste blevL't tal l gjort kn\\' pa at indg<.\ i l ittcral. Lmnb~ l'-LPgal 1·t tilfal•lel 'oH~" stygge ord om schlagen n. turcn. Den har ikke nogel imod ftl'lles V en f.: mil U t t. , ''· »Væk med de billige effekter, op at ha\'ne der. 11u n det el' ikkt di 11,~ 1 af det lave nivea u og red den opya1·c. Har det \ ær et anclerlc•IC!:i gode smag «. - Noget i den ret- for·~ ~ej! T~cnk pa de dejli~e, ning vil kritiker ne gh·e udtryk for. gamle sange som 'C n der d t> n /1 1r n ,.;,f, on. dl t ikb f r J\,, ditrilt ti. Kat Ewans, Knud Phoiffc l', l rn~Hiico. Men kribken er som r egel frem- h\'iclc bro«, »Bill's o,ine4 og ~ l' nsat på en m anglende forstaelsc af, der <le lyscgronne linclelnecr«. De 1 T UlJAS HAAll har forlænget den hvad en schlager er og skal være. har nojaglig ligc~a lidt l1tterær ~ tnidlcrltdtgc K onsult.mt s t illi ng for idet man ser bort fra melodien og fundament som dagens schlager. Po{ntlærmustkken t1l N~taal'. Et s mukt kanøfler teksten alene. Det gar Man har brugt betegnelsen ) nu- Hcsultat a( Huuo (iylrlmnrk I nitiath· ikke ; de to er et hele, og skol /J c- tidens folkevise» om schlageren. op: \ ·a~l 'l'lwm ..~ws Dygt.ighed. dømmes i eamn1-enhæng. En digter og det er for sa vidt udmærket, 'CSKESEDDEL: Det er ved at kan skrive et digt, og tyve ar som betingelserne for schlagerens være paa hoje Tid for de Forfatefter kan en komponist fa lyst ti l s ukces er de samme som dem, der tcrmedlemmer, der vil afsætte Stof til at sætte det i toner. Sadan er det f. eks. gjaldt for middelalderens Julehæfter, Svikmollcn og Blæksprutten ikke m ed schlageren. H er skabes danseviser. Og h\'·ordan står det dog undtaget. begge dele i samme moment, egentlig til med de kære, gamle og de lever og dor med hinanden. folkesange? Læs engang nogle af ~'!;'•r'-ttll ~ Jir --J tJ, l ~f-il) i ;l) Jt,; Men h vad er da en schlager? teksterne igennem og se, hvor lidt T't~tskut·alscn, Hans Schl'eiber, Jens En schlager er en lille san g, der i de har foranelret sig! L ouis Petersen, l mudtco. lette ord og toner er en slags kommentar t il vor t hYerdagsliv CHAT NOlR i Oslo har Hevypremiere enten i form af en populær vise forst i September. Tekst- og Nodepenne S\'tnges af bl. a. Gumwr Caspcrse11, eller som dan semelodi. Gennem Lad det ,·ære sagt med det samme: nogle måneder for følger den al- d.er f_lndes blandt Yore produkter af o~ E1·ik lJiesc11, Arild Fclclborg, K urt Vnlltl sadannc g-c\'ækster, clel' fot·ståeligt na og Hædersjubelgubben Arne Sl'endverden, synges og f lojtes af alle nok kan friste Yorc kritikere til udfald. ~en. I mange af disse yderliggående tilfælde for tilsidst at afgå ved en brat cl og· og s a

D

}W ges

A

l

l

H

-=u


OM:\1 E~DE l\.OLLEGER7 Yi notl'l't•J' 1 .-\ar med Glæde hele to for1attcnnæ:;~ige Gt•Jmembrud i Ren1'a• ~t·t: RolH r t • t ru uld med Y ist>t·ne ., T t• og ::!ympati" o~r "Han·y Motot·" i henholcls\"iS Ci rku!" Ib o~ Marienly::t-Rcvyt'll, amt (l/ Kroytr med et Par bcmæt·kel'l'...,·a-rdiKe Monologet· o~ llialo~t•r i den u kcc:;urn b ru -.t l· Hel si n J.."'IT~\' •\'.

K

E

T SPIRF.~llE TALE~T paa \'ej ind i FaJ,:"et. Etl!cnnl Chut.-~f'''· Mcd-

nrbt.'.id('t' n~l SYikmollen og- Politiken, ha\'dt• l't Par sjon• ~umt·c med i Marit•n l •vst n• v •n• n •

\l

ERPE~SPRESSEFOR~El\I~IEL­

SEH. :,] n·n·:;ke Kollef.!l'l' har fore"11\tt ~t om AbonnementsYilkaarene paa

Ot·d og Tot/t r. ~ RA ~DIOFO~SELSKABER~E

(

har J fa;\ct et Skud for Bonm med IIL•nsyn t il 0'''-•rholrlelsen af deres 1: ndl•rh.~tningspli~t om Indspilning-er. Sker tlcr fortsut Uregelmæssigheder, bedes dette lHcudt•lt Forbundet.

E" -"""' "'' ,. '"lt 11

Regtlt't' jr. S\·. <.;,l d-

malk, Y1ctor Skaarup, lmudicn. ·

~OllSEL~llAGE

I

I AUGL"ST SEPTE)IRF.R: Otto Pt f t rsu1 nc. J\ fe,. .'c"·tn•c n. he.nho!Js,·is l. l)~ :!!l. Aug-tiSt, ~.u n t H n11-y J c n~u1 . !l. Septemher. J·ammoionpladdicenser dl fremtitli~ J llin• afregnet hfllmarliyt. medd~­ le: ~CR.

G

ORD OG TONER

2

l

drl'jt·r det ~il.!" inudlet·tid om teks:er, h t•ur jo J'jtt tt c n n ltt··r·id.o;t pc r.'"~ i t h• r a oy ah -o/.11 Ikke ""·'kt r ttt blit·c tagd ttlrorli~l. Spdlet har visse regler, der må fulgcs. Tekstforfatteren ved, hvad publikum og- fot·læ~~cr ,·entet· af ham. I ntet fornufti""'t menneske \'il f. eks. J1å::>tå, at der kun ct· solskin på Capri, at man 1 \\~m·dig l.un sejler rundt i ~ondol, at llll'nne-~kcr i Sydamerika kun synger og danser til svdamerikansk musik. I kke dL•sto mtndre· Yil man forgæ\·es lede efter en schlagertekst, hYor det påsr~\s, at de-t rcsrner pa Capri, at der også findes mentH:>Skt•r i Venedig, der spadserer til fods, og at de1· i Sydamerika arbejdt•s )ltt nojngtig samme måde som overalt i Ycrdl'n. :\1en typ1:;k fot· Capri er nu engang !lt~n hlå himmel, for Venedi~ kanaleme og ~ondolerne og for Sydamerika ru mbuen, ~auchoeme og meget andPt. Og det \'l'<i tekstforfatteren. Og på nojagtig ~amme måde vt>d han, h\·ad der i et rcfrain skal siges om to hjerter, om st j crnerne, om månen, om det forste kys, om afskl'dsstunden o.s.Y. Er \'ærkt•t hånth·ærksmæssis..rt i orden, d. "· s. L' t· dl' r c n ide i teksten (den kan være st~erk~rc clll't' s\·agerc), er det sangbare stroft•r, lette at huske, og bliver de hurtigt accl.'ptt•rct af solister og publikl•m, og har hans forlæl?;ger glæde af det, ja • • sa c1· han en god tekstforfatte1·. For så har han på b€'dste \is lost de11 opg~we, de t· et· stillt•t ham: at L'.'l n• lllnl til at skolie• ti/ s('/iht[Jt' r. Ilet har været hævdet, at man burde lnriL• de ep:<'ntlige lyrikere skri\·e schla~crtekstenw. Det ville så være forste g-ang i verdenshistorien! Ing-en digt~:r kan pr. tc>ll•fon fra time til time med sin forht•gxer g-ennemgå et refrain elle1· {'t n-r s, så det endeligt langt om længe pa''l'l' til "3n~el"inde frk. X eller t~a­ terd rektor Y. ll!!f('ll rligtu kan j'orst rlf l jnlllt"t -" t hlit·e /trindr•:~rk(r. Se på dc>n danskE' Ot! udenlandske schlagerhr anchc: alle de bedste folk er forst

Staar det saa slemt til? I et InterYiew i Information cl. 11 i udtaler Robert .4. rlloltl

"-Ta\·nlig

i ~01 d jylland har der i de ! 'l Sl'ncre A a r grasseret U mh-rholdllingsfordagender af profcssionl'lle Amatorcr, der frejdi~t har fartet rundt og: opfort ty' stjaalet Re\ ystof. Fot·bundet har nu fat i \'in~ebenet paa de vær5tl•, og en llom kan ventes i o\·erskuelig Frem ti(!.

folgcnde, efter at han er ble,·et m i n det om, a t han engang· ,.a r en un~ og- al\'orlig Dig-ter:

.\"

,,

• .!<'!/

rar blot uny

t>g forclskd.

r ul .it!l bcclrc! · !lt·nd ~..·cd Dr. nu .. . .? - . tf dt•t klit/ dn;jrr sig 0111 JU't•.'lt'. .t t de. !fttllllc i fo!lt't for.'{O!Ier at holde

e11h r·cT

11 y

J1f!th.

- .lJ, 11 l le• ""r ikke mi>~tet morlet ... ? - Jc!l 1nrur drlylig tage miy sammen f o t' il.-l:c tit Jlro stifut rt' u1in egen liWtal - - Sll/11 r/1

F

HA

KABARETFRO~TEN:

Vore

Anelser slog t i l! .lin" jtt Mo11riers Kabaret paa ,.Kolles Gaard" fremforte en Manuskriptting af Sigfn'<l uden hans Tilladelse. bange

IUitli"t.

Ot·c.: n/rirtr De "" ikke . . . ? Dun• jt'!l flionh. Aah, dt't t:r akdt! lJv tæukr•r alt.'{rw ikke lllot prw fli' II!/1"1/C •• • ? l' il ut ,.,lll!JIIt op cu dn!l med skidt sflml'itliflllf'd. -

-- ·"!l

2

Tnttu t )' k omJt!c.f j l "tttt~kdiylaclt r O!f bu h·r os cis, l'klllwll!isk /,tll/ff"Wcli!Jitul, i t!JIIO' R t[JIIskabtt sa lllltlt' for os noytl u til/ n. els 1[. lt ndt· Billtrit: .11< 11~ Skut ~pilh, me s K 1 t• paa Ttcl t rtt u fylrh.st Y jo1i n a sten 1 d t "P til /Jatu , a BctalW!IE'IL t 1l F orja tf , ,., oy Ktiiii}Jolli:;ltr i langt rill!ft IC (;mel fort å jonr. lh'tl/lt PorskclslH·handling iucl<-b:t rcr t'tl ganske IO'ell<~ rrli[! /orrill,tJt Ise IL/ l'OI'<' oko iWttll . . k, Clwnet 1·. Lacl clt.l hermed t•ttrc :sag i' , rtl ri ikk,· fortsat dl finde Oil i den ! F n,, 1• tiditJ !'t! i li!/( 11 in t1·;1ngt Te a t n-di rtf, t1 11 •

H

re

r Gull!) d

.fun·rntt IIO!Jt·n ,'{om h elst } m (Jt/t-kollllilt'llhtcl, hl'is cld 1·iso· sig, a t l au lift r In talt Skursplll<'l'fltt ffe l· .for d [,, , 1• !Jt n Titlsr!lltl, ('/le/ han ha r betalt F ,._ ku1111t

Jtitic r- 1111 1\uotpuuistltotiiJI(Il'Cr. l "ure T _ !fOrlt'lta l't mit r u· forfalcl< 11 .-l 1·bejdslon i lim· s11a huj Gmcl s out S k ue.-;pilh•t'tlt-s. IIf/

,.;

llwu1tlt

~.:r 11

ikke ot'•' t'

d.- f., t., ::; pt klt

rt

i at ltuit/. Tutte, rlirr:kto ,·. ,-:,n11

iut~n s.'{u·d liii!Jlll

r cldi1.

rims m ede. Der~:~ eventuelle ah·orlige digtning h ar e n a fgjort sekundær placering·. Og s å dan ma det ,·ære. Digterne skal \·ære ' 'elkom nc. l\1en de ma pa f orhand gore sig k lart at deres indgang i schlage rl a ndet vJi blive brolagt med kompromisset'. T. S. Eliot ~jorde enga ng et f o ·:-og med et refrain, der lod: "V n der the bam, under the boo, u n der th e bam -bootree". 1\len mere ble\· det ,·is t heller ikke til. Kunne mon Carl ~ielsen ha,·e skre\·et en foxtrot, som ,·at· ble \·et t tl en schlagct·? Goethe skriver i en af s ine romer-:' ~ elegier: .,Sangen om "1\lalbroug-h'· (~1 al­ lebrok) har forfulgt mig fra P an s t'l Livorno, fra LiYorno til Rom. Yidere til Neapel. Og !Oeh· i Sm~ rna blh·er m an modtaget af den". Det \·ar den sto ·c cligtt•rs mode med ticlens schlager. Ogsådan \'il den enkle melodi og t ekst til tid<'rncs ende g·Jæde eller gore raser lo•.

dygtig·c

'<'l'Sema~ere og-

Se h lug·cl·cn len.' !

Otto Lei:m( 1:

Re daktionel Mod sigelse T a~ for Artiklen~ men det passer n.1 1kke helt, at D1gtet·e aldng fo r ha •· k u n net skt·ivc Schla~crtekster. :\1aa skc clen baadc gode og overvurderede E liot ikke kumll', men Bellmann kunde R u rn;;; H eine og Aakjær kunde, og- Stgfred o~ ~ H kan! (Og tag endelig ikke f ejl a !' stdstnævnt<:s kommende Placering i Li t teratm·historicn. Den bli r til Æ re f or \'Ort !<'ag.)

p. s. K ommenele Skribenter i disse S Jialter bedes undgaa Hæ dselsordet T ekst · . f or f a tt er.. • - IHw man fol'fatte" a ndet end T e k st ?


~ P l;

l

3

ORD OG TONER

Tao er Medlem

hrul"lt dtlfjlt'l' nu/, ,1J"Jlunot"· ]•'"t r;, n< ruljorsunt/, '''tilt', at dt t ""!l ,.,,,.

-

SI. tulrlait, at ,J, u sn!flltill/.-",".,11 !J,sty. d1u l' ldt huldt t 11 tilt lwJtkl'a/iJirt n t l\ttllr·ya 11rlt .t m p,,,l/llt't lliUfl' 11.

-

(,'nlllf ndlttrfdt rltn tilt ,,,. T1111K f'orfttltlt, Kuutl 1'/uijjtr, iy ' ··:mdiy 1/.r r/, •, n ti rrt IIJif ,.,, dt Hil/l I:rrnapiyt IIf/ .1;/:t ..~lipJII Hil Trrtf i /{ ,".

R

ulnkt iuu.-;lt ltfOncn rtll!/t.·r. Stem m, 11 Rlll't

t

t

i

r Taos:

,/t !/slloksemlcminbiyrfl} is11art! - To/., T11o, 111611 cl u 1<1!'1de jo O.t/''llfl ut :-.t ml1 1 B wgm{1 11 .~irlstc Grwy t'l fik (liy l ni t t til n t 'ill!lt up. t' l

3

.4llum!/flii!!Crflt!

.Ja j11 cla! Og m Hl d Suk l:HJ''~~' Ro re t. \ 'i kuuh r jo dnt k <t l'< Taos

l 'al!Js]JI'Olf. T re Galt!ff NII!JIC hru1 O!Jtrt!Jd-'"'C i F orhnndet. Tn r;allf/(. afholrltl'.'l R, ..;lyn 1.-:t·.-:owth om . \ ltsoyuinyc1·ul. T n' (;flll!l' htl.-r:ljlcch Stl.nl;tl"('ll i sit .\n.... iyts ..... n d skn.ftll!!i, at ltan car ,,, l

.U cd h

Grwyc kl1p ptrlt:: T a u .-:rw1 m c 11 e/ le r ri c n 1ilt !J re K mftunstlltlf/dse U!J une/lad at hrutf/1 .Utdltnlsfurltolrllt i Orchtt. Trr GtiiiiJt kolllnt<

11 sol/l

111.

Tn

• 11

l•'.icrctt

dt t lttirhai"/i.-:kt• l ' iduntit du: r''• tur .Unl/( m ...;.-:knlll t l'al ilrtttlfltlf/·tlill.t/ni n/lir IIff 1/ftyel/'ast Kilal'l. \ 'dJ..oult/1(.,/1, T11o! Ott Trtl., ltitl'ldi!l Tak • t 11

Jlfltt

/\'ti lir/!

/,an ju s/d ikkt• 1111111•;~ l't Tao 1 ,.",l· Orquui:·ulliou, 'IIII ·rr11dt so111 PtH/ci.'l J.;/tt• altid I11Jr t':t n J ulrltnl/itlt n'JJr;r.o.u Iif< rd. J.'lru n} o.~ ru~tlrt Slyl·roltt r ktut rlt l ,'\ffJl·t st l 1':1 n lt!Jt lltf'[lt t nit d, m 1 11 , i ,\ tt ,.,,, rlt ,. /111 r s w t . muld,·,. /!mider i dtotsl. Ltit< ntlurhisloric, t'l' , J:uul all fm· J!!flltdi!}t til, uf t•i !tru· 1:11nrl til al 111'!1/i!fat th l. Oa Cltc/diy /ar 11 lian jo ll!f·"lltt .'lk III'<. For

' 11;:RE F \MI Ll T:NYT:

l\

llflltttl' ll•rlts

Oattt 1

Suzauw t r lu KYllill al t r a•clt• ~·n e EIP\'Sko p a a A Il i·-~ c. awn.

1'1

Ycwr man altsrta krtn /rut !tom til det. l n d t t"t<·!JIIt r/, '""' t',l n t l!u/a 1 !11 jt/1'1' tuls./.-illim S t• rier, lu·or Tau t ro!' tit muclte Ofl ved .wu!ltli!lt Fm·lrtflt l'nwdt 1·, {uyrlt .'iil uw rkr;1 rdif!t Hareri i nt:t rkl•;t n/;'yt PoltllT, fortillir nlle tit• 11111/'SOII!I/Ic 1/isftll'icr, det llftt'df' sl11rt1 t i Sffllllll!/1 tW . r rii.III/.,J..c l 'ittit!IHdsilltttlt, tutti. rlrnli, (Fonsættea S1de 6}

1/v(lc/ 11ælger "; Ue11ision Iil :'

KODA-GENERALFORSAMLINGEN afholdtes d . ~1. AJll'll mul LHS Jor!/<'11 ."tit, n som 1J i1·i~l'lll. Eft~1· at ha w mindt:·Jes de· 1 .:-\a rets Lob afdode l\Iecllennn<•l aflagde FM manden, Dom01 g·anisl .\'. 0. Raastul, Beretning. JJ<•r Yar indgaact 0\c··enskomstcr med Auillt-./cllst'IIS G\m• na~tili.foreninp;er samt en anden Gruppe G~'llmastikforcning·cr ogc ftcr Retss al!cr - nu·d Yisse M usJkf01·eningc1. B iogra fl icenserne \11 fremlitlig bli\'l' afregnd i 2 Omg-ang-e: Fnr~t en !'kom:m:cc:sJg· l:dheta ling å Konto, dernæst en Regulcl"ing-su<lbctalintr eftc1· Fin-Opg-o-

l""' !'l'.

paany hit•\ • t l adt•l', <l• Jlllt'~ g-ang til 1'1\ l ,ig• \ ' Pllt••r ~l m·­ kt••l••t O\ t·r:-\ nmuwt 1111 d \ urgt· an g•·· L'l'

11<'1' forhandledes intt rnationalt om t..:ch·idelsc af tit• n forfatten <•lshg·l R<'skyttE:'lsestJcl, ialtfald foreslogt'S en forclohil!.· t.:ch·idelsc paa <i Aat· som 1\.ompensatim1 fo1 :KrJgs tJclens A fspærring·er. End\"idere omtaltes Konsulcnlstillil.gl·n for Populærmusiken op: San Cataldole~wtet, som fremt1dig 2 KodamedlemmeJ ln·ert Aa1 vil kunne n~ de· t'"odt af i Fo··m af Arbejds- eller Hckteation~ophold i Syd"tahen. I T ilslutning til Beretningen eftC'I'Iyste l'u11l Son IISI'II en I.ict)ll:'Ol"dning for lLlnsk F ilmmusik i l'.S.A. I>irekto1 '-''.lflll'tl Bnt/111 n•clcgjorde for i~ang>ærcnde A . hej de paa dette Omraaclc og oplyste, at Kola forelnhig \'ilde g-iw D ilsJwnsation ~i l .Mecllcmmer, der sch \ilde lllacC'rc At bejder indenfor gcog-rafisJ.;p Omraadcr, hvor Koda ikke Yar i Stand til at fon al te OpforPisesl'<'ttighederne nwd udbytle~i,·endc Resul tat. Det Yar alli!rede meddelt 2 lJispl•nsatJOncr. Efter nogle 'id t S\ æ\'cnde og 'istnok ikke særlig- g<•nnemtænkh• Rt•tragtninger af l ' ilt n·tl K .i:t 1· gi k m a n o\·e1· t1l Hcgnska bet, <>n m d<'n a f M:edlcmmcme Yalgtc k ri ttskc ReY JSion ha \Ile gi\ et en A n tegn mg Ycdrorcndl• \ISSe M id ler t 11 S totte for Url~Jvelsen af dansk Musik . Erik F iduts Foresporg-seJ om næmH~rc Oplysninger i denne Forbindel se ble\' paa det næl1lH.'Ste afYist, efter Re-ferentens Mcnnig ubeg1·11ndc•t, for naar man anmodes om at giYe Decharg-e for et Reg-n skab, maa man h<.. .r Knw }l:la at faa de Punkter næ rmere præcisen~t, som den df'ti.il n\lgte R e\ isi'ln er standset op YCcl. 1/ t•flcl elle. l's? Y deri igere Diskussion angaacnclt• Re rctti~ei­ SE'tl af d<'tte kan form e ntl ig spares. ~a a, Regnskabet ble\' godkendt, og de opst1lled e Raadskandida ter erklæredes '·al.s:rt, da ingen Mod f orslag var indsendt. Punktet EY<>ntuclt Yar kort og ret uYedkommende, og der1ned s luttede den frt>del igc og ikke sæ rl ig velbesogte Generalforsat.lling.

il I\lozal·ts ~tlllaal s F tillSPisdag næsti Aar Iull J",,;s /'. nvn\ p1·at • ., T ryllcfloj t•·n".

r

l~

1/rt I'I'JI .1/otiJI·. Kjt•ld Bon f tiS, H•1h. Ar-

nold, I mudico.

OIJAPRISE" fnr scl"io:-- :\h•sik til-

T

I\

faldt i Aa1 ./t l"lliltl.

I

~

Komponisll'll ./ul'f/'11

ERIEAIHU\S.'E: G ronla1.d. l.Ll'STitAT l< >~ I-:1' NE

l il

Notcrubt·1kken omfatl• ,. nu ng-..\ l dterladlt Arbejd(••· af Tt•gnircn /nauto·.

I

.-1nlt, r/1

t

fillillit

1/jr rf,! S\. t-;yJdmark,

Poc•tcn, l mudtC1.

A

l'HOPOS l·" ' S I O~ sc.JHlt r

BLA!Jlll~l, l Ul

SSIO::;-: Læsr•r n:,; folg-c t.dt

\ 'C l'S :

Det var eaamænd Jens V~jmand hans Indtæg ter var 'lmaa: Kun h u n d r e d l' G a n g e m e r end dens Digter hk WH •

Y i takke1· f o r \ \>1·set, nwn det

m r

nu 200 Gang·<· nw1 t•. Ganske hot·tsl•t fra, at f. Eks. llatlioindtæg-ter sll't ikke har \"a!J'l't næ\"nt i 1liskus:"ionen.


vornaar lære.r Revyanmeldere Dansk! En GeneralPRØ VE ea·, som selve Ordet siger det, noget endnu ufærdigt, noget Offentligheden uvedkommende. Det, der skal anmeldes hedder en PREMI EUE og ror~gaa•· i Reglen Aftenen efter. Polit1kens Cu·kus I h-Anmeldelse \"iste, at bl. a . Hl'TIIld F.n!Jbt 9 endnu ikke har fattet denne D1~tinkt10n.

H

ORD OG TONER

4

Kodas driftsregnskab pr. 31. december 1954 Kroner

UDGI FT . l d n ir•i"t rr1ti01 ,,o, ll.-o ·tuiU[Jt1' RmlsholwJ'll rt ,. .t jsl.:rt t• et 1'" i m·uda,.

O

-156 •)""~ • .~ l Ct.l6·r ) . ;) ) f

109.194.12 9;).284, 14

l)

204 47H

••

l

·"tnwfondetl (til Dansk Komponist-Forening og Dansk Re\'yfol'fl.ltte•·- & Komponistforbund):

TORES BOGA N MELDER udtalet·, at Louis .4rnHr.~tr·ollf/S Selvbiog•·afi ',..\lit Lit· i 1\'t w Orlenns' er t>n baade spændende og hjerh~,·a•·m Hog, som I allesammen skulde t a· og læse, baade Kompomster og Fot·t'atterc, fo•· man k a n lære mere a f den end blot Jazz.

l

10 pct. at' kr. 816.332,~17 (radioa.fgifte•·) 10 ,. ,. ki'. 478.~2t), 72 (dt·iftso\'et·skudt:t)

l'nt/er·l'tottelNes- oy peu.~io11s{ondc: 3 prt. af kr. R1!l.'332,9i (radioafgifter) 3 ,. " k t·. 4 78.826,i2 ( driftso\'erskudet)

81.633.30 47.882,67

24.48!),98 14.36-1.80

361.7 Hl

.t frttJiterlt· aftdfter fra urllam/t t .4 in rmede 7"1tdioaf!lifter til medlemmerne (incl. udlan-

det Ol{ tilsl. medlemmer) 766.16:3,62 Vi\·. reguleringer over medlemmemes opfg.s kto m. Y . 532,62 Radioafdl'lin~ns omkostninger 9~3.0.)

e nordiske Opførdse:;selskaber, alt:;aa Kodtl og dt•ts skandina,·iske Sostet·foretagender, kan t i l :::=eptember fejre 2ljaarsdagen for deres ~amm en­ slutning. Nordisk Re,·y Cnion har lagt sit Aa1·smode i Tilslutning til Jubil~t. der fejles Oslo d. 20. Septembl•r.

D

2 -HlG i:2!J

Kodas status pr. 31. dece mbe r 1954

s

T ENTOFT har for Stoffet til en paabegyndt Revyfilm, sammensat af det sidste Par Par Aars Sukcesser tilbudt Forfatterne 250 Kr. pr. Nummer. H vis hans Prispolitik holdet· Stik, vilde det altsaa sige, at han fik en F orestilling paa 20 Sukcesnum•·e for l 5000 K roner, mens l ', __ Taksten for et sædvanligt F ilmmanuskript ikke sjældent ligger omkring det firdobbelte.

767.6 l !J

l

Kro ner

AKTIVER

ln rcntfo' l dc .~t tiende fordriiiflt r l ndt sttiemle i l•anl..-er O!J spnrekaR..;er, gil'o 1utmt kassebt:JtOlduin!J .V. C. B. ul.:tier Obliga tion.~belwldning Oblitlfl tioue1· u n cler personnlets peP!sionsfoud

20.977 5~.5:n

1.709 40l 1Lln 273 .1 2:~

60.562

.

ILMS KRIBE NTER kan opleve at se en Bear bejdelse a f deres Manuskript off ent liggjort i he-rværende Dagog Ugeblade som ,. Filmroman" - uden F orhaandsaftale, uden I ndseende med Bearbejdelsen og uden Honorar. Filmøelska.berne har overhovedet ingen Ret til en øaadan Offentliggørelse, men hevder, at det er "gratis Rekla me". Udfra den lt~d8tilling, P ressetnedarbejdere almindeligt•u har til ubetalt Stof h.er ntdda tkh•u af ttkstreklarM."..•riø Karakter burde- vor

l 2.139.777

F

Bnxlerorøøraiøatiøta J ounuzli•t forbundet

tnGCUke lrikb

p14

Forholdet.

a a sidste Bestyrelsesmøde g ik man i Gang med Fo:-ar bejdet til inden f or F orbundet at danne en Sammenslutning af danske Filmkomponister og -sang tekstforfattere. l vore skandinaviske Broderlande har lignende Organisation er vundet ikke r inge Indflydelse, mens vi hidtil herhjemme har været bagefter paa dette Omraade.

P

ANSK SELSKAB FOR OP RET undersøgte paa sil Møde de mange jurid iske og JH P roblemer, som den stigende deJse af Baandopt agelse har skE Der var Enighed om hurtigst. indført en Licensa fgift til Fo1 Indehaverne af de kunstneriske heder .

D

-

,)

oo-

·~ • •

Kl'ltU J'I omlt t : 10 pct. af kr. 1.091.94 1,3:1 ( radioafgifter) ,, kr. 952.84 1,3:5 (musikafg. excl. radio) 111 "

l'


1

13 4

5

-

ORD OG TONER

E!:;E I ~STitlJ MI:NTI~ H ~I:S lU ~ lU

A r Lmds

Lh i N''\\' A /t i u/t

S

(l dt!<\.1\S" : VIII'

-

/,• n 1/ t i !l L /J 1 l /lr111

).

Ht~ldnl

li Iltlily

·-

,1/ a~ilmfgiftc r

blOgraftl•aln•tw, o ffentlige hall~•· n •stauranter, juke-hox, mdustrimusik)

~~

)0

(k onc~rter,

l

.,. ·l·

+

for

l!1'1 1't J,li d " ' d. o t

, •••.

" otlnuldt•l hat· auht•falct Fru .l/ru ja _. \ 11/:i l' Jfnn • t til Pli l..nltt•nkollck-

W~J~J.1 ..::.

l

I .O!I:!,l:HJ

,.;;_f

1'ro HIIIIlO l tlllt r. Han 1'lwt·now , Imud ico.

11

Sd11 t•Jhr•r, I; t t!.

t•r

+

Sal do l. januar HJ:J4 indgaedt• afgiftl'l' l. januar-31. december 1934 + uafregnet pr. :n. december 1V:i4

~

. , T OSLO TEATElt llf'gyndt op1: n•kl,tnwn dt• t>llk~llP HPvynumr •

A fgifte·!' frn. udlauclct:

• l

dtH~JI!I

b/,18(1

2_ ;~. -Ptt•~::~~~d~ rft~IE1[i!l_~~,:o tJ

Saldo l. januar l 9:l·1 indg-aede afgifter saml honus 1.372.G!J8,8:l : uafregncdc afgifter m.,.. f. oklbr. kvartal 1!154 280.4U0,G!l

t )-

t~~ l t f

lor

ri

t 1011

l

flaclwafgift o:r:

')f. -)

1

hall

f

Kroner

INDT .4<~ G 1'

•)

h/1 l' Sil

" ,\h t

A l ffl$tl Ol/OH

'111!1R'k1~, 111111 j 1!/ Slfllt l

Kod as driftsregnskab pr. 31. december 1954

I'A-

al

1

530.04 J,% 168.2!17,07

.\n nnnct•spaltcrnt•: Hillt•clt• af Numret, H1 fræ1wl twd<'nutHlct· mul t 1 \ Plilig llp· fot·th·ing: Kom og hor (l u, Jrttf t n111t'· 111 l)s hygJ.{cligc IU.vynummu t l \I 1 ·ik a f (J\ U III JHIIIis t t lU !'Il cl l. Idet• n var vært! at Olttplantl•!

8\1

l

l

2

106.7~!)

holeler i Ojchlikkt>l .J Sommerfcnc, men har hl't·anmw• ~il næst~o• Mode til cl. 22 .\ Ul"\l"l.

l

Kodas status pr. 31. december 1954 () ,

Kroner

o.

l.OrH.5h:>

():~

l 1!1.19!1

u;

1·)- ·l

r·)· ~

...')'\

:~"l.Hl!J

Hl

PASSIVgR

T)

l ~); 51

Fo~·skellig e

krcditorc t 1\.itlt 1< rf onden udb~tall

f)6

04 i)()

S tamfonden Cncle1·stottelsc t

204.1,7 \,2fi

okloher kval tals afgifl

Uf/

l!l:l:~

2!l 278,81

penc;ionsfondcn

H>.. , . u·);) :!.!)00 11R:l9:l

Persomdets P''n:o;ions}oml Delo n ning,'lfondt 11 RcRon:~- og clispusiticm~fondc~ M eclle mm c. r n es up{ o rc.lseRgocltgon Ise ,. l !1.5 ~ : Saldo ultimo ck•cember 1954 ove1iort fra driftsregnskabet

+

28.810,88 416.!)79,2!')

~HAVS ­

; sidste rakti ske U db re· ab t. at suge l'del for ~ Reltil(·

S IG U R D BHl:UN adm. d i reklør.

--

) Ol L SORT· \ 8!-: \ s 0\'l'I'S:Ptlel:-e af \'P nlensdramat k< l'l.ll O'Nt.:ills dtetlacltc Skue.-;pil "A ~l oon f!Jt' tlw :\l bh •g·oltcn' staar 11aa lJPt kgl. T t•att•rs Sæ-

l

sonplan.

~~ :Jj'}lcl~;,. [~1PJ J J~~ 1\.us Iil/, Frn kr.11 Ol 1 n. Poeten, Imudtc

l l

00 ;~(j

l" E A T F R ;\l E I

~h·.

Gyldma rk.

nB

E .J I 1 E H FORE~I~GE~ har fa:wt 1 •\ Furmand: HedaktM Ju uttl ~'01lt ,., ~o<. all l L• mok raten.

r

l A

+45.H90

l Kobenhanz i /l'btuar 19.5.5.

l-·

) EST\ RELSEN

KOVTUREN til llot·sholm K ro og Bakkt'n ble\ . elvfolgel i~ Sukces for de 20 ;{Il Medlenun\!1' 1 dl r cldtog. Baaclc Vejr, Boffer, Ol og Stum1i11g- Yar ti p-top.

S :!.1 :in. Til

l OG

F orans tående regnskab har jeg udarbejdet o\·erensstemmende save] mt-d F or bundcis bøger og bilag, som jeg har revidet-et - som med Koda's \'edlæglcr og driftsl·egulatl\·. Samtlige beholdninger er efterset. Kobenhavn i februar 1935. C. J. BERG

statsaut . revisor Men hYorfor et· det altid kun d~!n samme Kreds, der moder op? I andre skulde bare \ide, h\'ad I snydt'r J er • selv (og os) f or!


POLITIKEN skrivet Drcwbt tt iro-nisk: ,.ML>tlens skue..... pJllcrne gang pas gang i anmelc.lt•lsernc er blevet forfordelt ellt.•r ladt i stikken af forfatterne, erindrer man ikke nogen sinde, at forfatterne er blevet svigtet af deres fortolkt·re.'' Saa sandt, saa san(lt! IJ()ft skete llnd~t~t i ln{ormati~ns Aruneldelse af en god \"i se i Cirkus lb. Læs: .. Men Lily Broberg, som havde faaet den overantvortet, er ikke i stand til at ekspedere den viderE.> til J)Ublikum mt'd den rt.>tte finhed ol( akkumtesse."

I

1:r -Cl

\

{1

l

ORD OG TONER

6 Tao t~rinttlt •

gik maalbevidst hjnn, ladet med uvdc> Jelur, h t•orpaa det t•td ihært/i!lt A. n~t renuelser lwkkeths ham at u w lgaa at ~Jo·i t•e saa msget som bare u·" · Li 11je t il F o, etttillången. El kr til ..RI'iku,ulleu". Eller hvad det nu var for rt Fordtt(lettde. Han strulerede •ster• lum/~k Rtlligiottsfilosofi i Stedet. 011

6

Et Farvel

udskabet om, at H eru'Y CaJ·lscn er død 55 Aar gamme:l, ' 'ækker hos mange af os gode l\1 in d~r om den Tid, da han færdedes i ,·o 1· Kreds som en af Dognets populæreste Tonedigtere. Dt'Ufltllt!l knulte jeg emlnrt ikke Iulu s Det er efterhaanden mange Aa 1 ~., rli!lt Lit·srytme: Tre Gange Pjæk siden, han gled ud af Forbu ndet, Uf/ .·ma u11 Gat~g BUM l Bagefter er det men han huskes som en hyggelig !lam t op for miu. at jeg maa ha t•æret uhddig altitl kun at blit•e impliceret Kammerat, og vi var glade for at lll('r/ lun11 umlt·r de tre Pr•t•eslag, der kunne yde ham en Smule Stotle altsua skal til, før ha11 for .4.lt•or slaar under hans sidste svære SygdomsTyrol for Prwdt·u. For det har t.an periode . '"':t gal i!l t yjort alle Fjerdegangene, og Med ham er en af Fagets gode tid ha r sidf te t'iR Lom m er og Pheif.fer halt ntt'flt 11 (;/:t de af. Ogsaa, naar han Haandværkere gaaet bort. H an s lu ltule sit Iillt· Bit rh t't'l't' s&m Skuespil- Melodier og Tekster var .i<-e,·ne, l la. hntr ltan li!lt ~·ide11 ~in første F remligetiJ og folkelige, men i dere~ l t r:1 tit> n i t' n fjan .Studente,-revy har Art fuldendte. SelY kal dt e hm, "",.d t n dt>ciclt ret Repræ.-:entant for cle11 lwmem 1111rh pt.dn...;nl ....ke Skole og endda dem »Rædsler«, men de Yar skretil Tirler ot'fl'[latlt't Forbilledet. vet med et Hjertelag, som PubliHl'JS !!Ode p(:tr lull·de dristet sig til kum instinktmæssigt mærkede, og f/t synr~t· t·ed Iill<· Tao.'4 Vugge, at han som gav dem Værdi. De fol tes tysiw/d(' h/in Spuiali.'~t ug Mester i deu pisk danske, og det var Gru nden kvmi ...;ke .1/onolo!l, lun·de Familien Riktil, at de i ret usædvanlig Grad ki d ..;:,,,itft dem ud i retf:rrclig Harme. hæYdede sig O\'erfor den importeHn~·oskop1 t tydnlt· langt mert· paa Skønrede Schlagermusik. Der staar ~anf/t.. Nrn•net .l lichadis t•m· som Rl..-alJt t il at rimt pru1 Jleli~. trods alt et JiJlebitte Hjørne Tao er Fo,·fattrtfonmingsfonnancl.~.<~øn dansk folkelig Kultur tomt eftt l'mit!ddbru· Eftfrkommt'r af dansk DagHenry. li!llin~ sidste lwjt Hat t'/ia H. N. A11P. S.

B

."l(ltf

il~/

'--i

T HAARPT SLAG for Kabaretleder Fritz Ruzicka er dt"t maaske, at Redaktionen har rctumcret en lovlig , ·ildtsvævende saakaldt .,Berigtigelse" fra hans Haand. V i skal senere ,·ende tilbage ttl dt•n paa~lde-nde Sag.

E

'l .f til det nye T ivoli Teater engang i ll'J AX HANSE~ kan Yente BeYillingen o(Jenne Maaned.

Du skal ikkt :>-i!lf 8por mark, Poeten, lmudico. .,Kongelig Mayestæts Acteurs .. , der er Kredsen bag Studenterforeningens Sytaarsrevyer, har Jen.-: Lv1ds Pt tnst'n afløst l'oul Sorew-wu som Præsidieformand.

I

H

VORFOR

AKTUALI~ERES

REVY-

ER~E

ALIJRIG EFTER PREMIEREN? En yn~re Skuespiller Yed Cirkus Ib udtalte ca. en Maaned efter PremiHen til Forfattt>re og Komponister: .. I skal ikke skrive ~yt . Jeg gider sgu ikke lære mere nu midt i Sæsonen!" OBS! Uet var h\·erkcn .4 rtlwr Joi~Ctl, Langi)ertl eller Ugle/ljcrg!)

,ft r.-:n1. On se saa den Polkafri:mre, han lta r rendt rundt med i hele sin Oprakst! Dtt er cld, man kalder Gencmti.'lli' Olcs K ontntst.

Ud t 11{01· Tea t n t har Tao nat• ulig høst t• t sin( litter:1. re Lcuubær i ,.Hudihm ...,", lt~·ilkcn Publikation luw me!Jet bcshdcnt altid ucltale1· med sta·rkt Tryk prw .... id:~tt Stat•d....e. En 01•ergang drømte ha n u m a t indu .... t rialisere si u Produktion, Ofl dt r taltrs om, at han agtecle a ,• ftnskaflt· siy Ol Diktafott. Siden da kan Ih Scltonber[l ikke omtale ham uden at tilfojc Rimet: Den lille Tao Mik han kommer med ain Dlkl

Som dt t ha 11 ....lrwct

Srcnemenne~ke

Tao er, har .~ig ned i clet K t•arter af Bynt, h~·~,. de fleste Teatre er samlet. E11clda srw hekr•emt, at han hjemmefra kan se, mwr der holdes Ølpause paa

En .4ften sagde en lilaskin ma nd clt rQt're, mens r•i Had og s[u(/?·ede o1•et en

Bajer: - Du, jeg har set Tao i et L ek . . tkon. lJt•r stod, at lmn t•ar en Fo1·kortelsc af 11uget kinesiRk. Og je11, der kendte Navnets Ow indelse fra den fjerne T id en Jl1en11rsl·c· alder tilbage, <ht Taos Far stoltede m111t før.~te, Ila/denele Skridt pao D i!J l (' rhllnen, Hl'arede, at det l'flr et kinesisk Q,.,, der betød .~Jaadrm norJet som "Veje u til Vi~dom".

- Mou det "lliget•el ikke er en T rykfejl? lød Svaret. Det ka' da ikke l'<'l!?'e dt•n Tao, VI kender! Poeten .

.4.lli·S('e11cn.

R

EDAKTIONEN af næste Nummer slutter ca. 10. September.

Udgiver: Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund. Redaktør: Poul Se ren sen. Tryk: Heydea Bogtrykkeri.


NotQ.A OLJ

NtJ!:.

o ltadioka ntil\1'11 op f ri::;kcd•· /', 1•'1 '-;orr11 1 11 forny lig en ll istodt• fra h tll llllH'I'~anl{c r ti d t•n: E t Orkt•l)t.emwdl<'m bl'E-\a!redt> sig over, a t Kollt•geme a ltul omtalte ham muler O gPntl VOl'l .,A s purgNtPn". Nu vildt> han ikke f indP s1g i dt•l læng• re ! h .am rnl'rsangl' tt•n i1 JIU 1 gte medfoll•ndc, om der vat· twgt•n, de r va1· særlig n:.'Cr g aal•nd c, og fik d4•t har mdirn•nde ~\"ar: - Ja, d1•r· l'l na,·nlig ham , TI<• ved, "T om aten"!

I 30. AARGANG

Indbold: andele Ib kongTessen.

DECEMBER l 956

P H : Revven • Schonhere:

i Dag , Mozart George Lonno'

SOM

REVY ER ad mig begynde med ska ltalen og on ske dansk r evy alt godt· Efte r m in mening sta r den høj t.. Desuden en h yldest til skuesp illel·ne. D e er fr e.mragen de. Og gid at det m å ga dem godt- i mange, mange å r. Uevydi i·ekt.orer ne '? B lir del • ikke lovlig personli~rt. at snakke om dem, efter at. vi k u n h ar een r evyscen e tilbage i selve Kobenhavn plus fortræffelige Ravn sborg'? J eg står den s idste Jullevende købe nh avnske r evy• d ir e ktør så nær, at j eg ansker ham fr edet i k1asse A . J eg vi l indflette ham i m in afte n bon. J eg e r h a ns arki tekt. Kritikern e da'? J a dem er der nok af, og de skal jo ogsa leve. Jeg hens tiller k un, at. de holde r op med at kræ,·e s a tir isk rev~·. f or den har de k valt med de bare mcver. Næppe mange vil savn e den, men kan vi ikke b lie fr i for at høre hver sæson, a t morderne savner afdode så s krækkeligt, For r est e n ' 'ar det. vel mindre mord end fos ter fordrivclsc. Det er et sporsmål om den satiriske r evy nogens inde har vær et bragt f u ldbåren til ve rden. F reder ik J ensen s revyer var ikke sa t irisk e, h vor

L

NUMMER 6 7

mi ndes Gr ammofon P il-Gilaler O ~lo

skonl m indet end fo rgy l ch~ t · d<'m. igsc> 'l'ing har tydet pua, at dc1· nwlll'lll da nsk(• M usik forlægg ,•re De r var i hver t. fald ikke a n det i Tn• hoje konger « encl e n hoven skul d<> forel iggc en kollegial Und,•rIaUe ri iggørelse af Malmo som h a nudsaftale om bl. a. ikke at intlgaa K ontraktf•t·, hvor Gl'ammofonindtægikkl• st or og fi n nok ti l at. hu ~e ll•llh' ( s::lm dt>t. u Hq'~'cten i de n\ rig•" forne mnw folk. Heller ikke C'oop- skandtna1. 1skl' Lande ) deles ligeli.._rt meltim i sier ne va r ::-,a ii ri ker e i a r isto- lem Kompomst, F o t· f alU! r og F ol'ltegfanisk fors tand, men d , \'ar t• n gt>l. End\ idcn skulde dt·l va.•r,• fo•·hudt at udgiv,• Nod,•t· 1 'Kommission. nod \'endi g ron kt.ion mocl nclst~T~­ rev\'en pa Senia. aa Ht•daklioncns Fot·csporgscl har Det k a n ikke slaes fast l il n ok, l•'ormændell<! fn•· \'Ole t l Mu ·ikf,1ral Scala betod en a f'gon• tHle fo r - læl!l!t'l'<lll'"anisalioner intidh•t tid ikkl' onri ngelse ar fo rfa tte rn es v il kar og skt•t at h<>kræflc, al en saarlun A ftale foreligJ..:l 1. Oy st'ii'OIIl f1111 fon li!l!l< 1, respekten for 01 det og at \ 1 pa r/ro "!lllldiy, do Stutcu.<f Mnnopflltild<'l punl< i en cln u l<~ \'<'r i JV•r ioclc•ns R!flt oply ·~r. at rlt 11 ilda: 1•1· tilmdrlt efte1·donn inge r. De r \'ar ma nge d t 1. l 111., t IJu vutl b·a t'er . Saa hvis man umll't' Forl a gsfod\andgru n de t i l det.. Ln cl ko be t a r n Unll'l' fra ind- og udl and forte t il Ya- ltngr>r modes med Arg-unwnt et .,DPt maa .i<>P. ikkt' for min Fnr(•n ing". har r iet.e r evy en i iagkagefor m. Den clt•ttc i n g:~ n \ æ r d i. kuns t ner isk e helh('cl ble,· r ent f ormel: at de r skull e \'ære af\'eks hng 8v"1 .1.. og stigning, men ingen andel i g samme nhæng. For Scala lev ede som en tyn ds lidt iradition clet gamle aristofanis ke princi p om l;. h andling og sam m en hæn g. 1\tlan kan godt forsta Skarups lyst til noget nyt og inter nationa lt. Han Ti h u sk er ikke, om det v irkeli g v a r t roede ogsa, at krigen hade træ tafdode Musikanmelder Bt mn.rd te t publikum ud, sa n u skulle de \ Slm u•, der f ormule rede den smukke Senikke hore ting med men ing i men tens: / >er bo1 t•; · re M usik · 1 t/,cc rt bare forlystes. Ogsa de n tro korer J/ jem · - wulta rH u Na boe ns ! vider e, og j eg anser den for urigt ig. Rrr yrnR folk bC':~te 111mct srl r k omme nd•· Numre vil ORIJ OG TON ER bringe A r t ilder hl. a . om lz l•tul f olk ril ho re. Nar enhver ek s pedi ent i en tapetforretning F ilmkomponisternes V ilkaar samt om ) ~C\'\' i F •i<' l' llS •\' ll . • kan p rakke folk de tapete r på, han vil sælge , sku lle vi and n ., ' el ~ ORLY S TELSESAFG H ' T EN f t a Ct rogsa kunn e sælge vores varer ! -4 kus og Vanctc var i s id ste F iD et er os der bestemmer , sa ,·cl nansaat k-napt l ~f M illion og fra B iograf~me knapt :~9 M illionm·. ~om det er r ad ioen der op drager

V

l

)

1 ,.

I

I


., nA:'tiMOFO.'I;I~Dl Sl'IUgN i SkanJ dinnYicn har op~.\~-t Jen Ko11trnkt, <.Iea· f ns t .. retter Betingcl:-cruc f(1r dens (

fon •tuingsmæ,;sigc Udn) ttebe af KomJXmi ter:-. og F01'fattcr~ V~et·kcr. P(lrtl'rJll' fot·~o~t· nu at ene-. 0111 en ny Kontr. k t i n den ~ •,·ta~u·. llll"n t n Ko nflikt ·iiu atlOn, ..;om for et kortere cllc•r længere TtdSl"um ,-ilde umuliggo n• G 1·anuno fonindspilninger i Skand i lUl ' "il'n, <. ,. tkkc udelukket.

2

ORD OG T ONER

lytter·rw til kun at vi11e ha andelig ~emulje\ al Iling. )Jl)d ~ o=- nwner jeg ikke forfattc nw. fo r de har efterhanden ikke nwgl't at skulk• lul\ e sagt, men dil'l'ktor~· rne og

2

pa kro for at skl'i\'e, måtte ogsa fors,·indt.•. Nu sidder man i ln u 3it vercienhjornc og finder pa numrl'. som r~'iber mod hinanden i holdning- og n~ening. HYad dl)l' ikke synL'S at pine kritiken. Den blir kun vred hYis det sam nw na\'n er næYnt to gange, o_g clrt slml1e kunne undgå~. Stoffet .u·ucjdes sammen af instruktol'(lJl, som brstemmer h\'acl for e t 'ers der er morsomt om p ri ns K n u 1

"ktll'Spillcrne. .Med edle.lllllH·r. der men• l' at have ufyl1 d(':,.tgjori.c Kt·~w mn·i ( 'iJI.-us lb. IHg-kag-ere\'ren gled forfatteren ll\'l'l' t il at bl i e ll•\'Pr·andur pa lige bcdi's h•·n\·,·tHh• ,.;;ig t ' .=:t·k rr•tJatl'l omS"<llll'lHic>, da dl' l' rlll'L·; 1kkc vi l klllllll' fo l nwd leatn:lts anch·e. Viserne ( 1}111:1!\5 l t::t'kuing pa St :da hack \PI deres 1.>-.'tydning:. J'ic•lle J ~~~ P<'=-'itum. nwn forst og fremmest \'ar de PU LI TI K~<.:: l\ s S·lmmerkollku t·t·cncc .:'killPlllUI'l! :-.0.11 kunne afleven')s ptt om de• n J, ~ l$lt· .:\lclocl i t .il l'll Tt•kst nwlk·mt:L>ppl't mens næste pragtnf l'odot :-ejted(' l'ilfnrl 1\j,(r. I Bc· clt'koralion bit' \' ~tillet op. For at dommeisekomiteen ~ad bl. u. ll"t~ ltllt r hamit• op mecl f\TY<erkerict matte Mozart mindes kunstnc>rne \'<ere ~a store som AJ~trup og: Liva, men deres !'tot' l) aa Tæ t·s!\.elcn til i\loza t t-Aan:t ka 1• dette Blads Læsekreds ha ,.e S!Jt'<'.l'l matte ' '<l're ~mat. Der kunne ikkl' \ ln terc~~e i at folgc. Jn·ot·ledcs .ll est<'~iges nog'(•t fornuftigt, men snui rcus .:\lindt• luedre~ paa den .\"attonal'• morsomnw or<l, stærke midler og ~<.'l:llc, som ,.i gcunem .Kodas B id rag ttl Kulturfondl'll j særlig· Grad PI' nwd t 1, " v spil, dPr rakte helt til bageste at \l)llctholcle. l lerfor et P a t' O ni u m l Jc11 J twnplads. /)t'f cra :.J Yar dengang- Yil' • Upforclscll, isce1wsat af Ka nne\\'orff, ·"l'll~ næsh'n eneste indhold. Gå mustkalsk kdct af Hye-h..nudsen o~· ll !1'd _\lstnlps og Li,·as Yi .. er igennem. Bol a nd som Tt'kstoYersæ ae r. J)pt \ ' ;11' en uforglemmelig Opl e\'C·IsP; --t· d OH' r Iidi forloren luderscnti- Udorlclig· Mu sik i en Indram ning, d t• · Anl(•dn in.t.:" af ~:iaaret fot• Ca1l ~tl·l­ nwntalitet og· lidt småborgerlig kvalitt"t~mæsstg't paa afg-orend e P u nk t\•t scns DuJ om~aas Amt•nran Sr tn har sit nærnwste Sidestykke i det l>a ligot angst for at alle pigerne skulle dhwdan Foundat illl1 mt!d Platwr om at lwnson~dt• "\\'hite Star". B lot nw d d Pn blit> boswr. ,·ar det leg med nwr- For~kel, at man paa K ongens Ny t rn·, udskJ'iH• en Fællt·..-konkutrt·J,Cc fo t· anwikke h·1r nogen Krog ttl at hale ni ti somme ord. rikunskP og dnn~kc Komponister. dig-t• Kunstnert• ud af Scene n med . At lt' \ l'l\' stof til s.a store kun::.,tLad os blot forbigaaende notet·c·, at .\KKE\"s nyt?, gyldl•nblondc Bc,·ilTsccne~ættl'lsen ,·ar udt amat isk, oe; at nere ~kullc' pa fm·hancl synes en Jmg-$haH :· udtaler· t il Redakt ionen , i a ltfa Id Person l i stetts ned re H a h·cJpJ hnj kunsttwrisk opga\'e, og det er hojst svang sig op til fornæ rmelig <:!t•t at han ag-ter at fortsætte J<'n T r adii h\·crt fald sikkert. at den er van- ~kolekomeclic, og lad os i Stedet fæs t l' tion. at Ll'Vcrancen n f Re' •Y~t )f til T e Jos ,·ed en anden nationalscenisk D va•r·t.~t i Priucippet staar aal u1 f·) l' :.amtskelig. :\!en opgaYen Yar yderst digh<'d, der ligger \'oti Fagomraa d,• lige Fnc:t' t!' lldoYNe. nænnere. Nemlig, at der paa den kot' C:!·bt'.~ra.'nset: at levere urd til en beliq-<' Scene herskede en saa h immelr~a­ A F I~N UGEBLADSBREVKASSE: stemt slags snurrig udfoldelse. lwlldc Dtsharmoni mellem T oner og O rd, l'"\. Jt.!l z·idste godt, <ln jc.,!l gifttdc nuy :\fagtedt) den ene forfatter ikke at. noget lig-twnrf<' vilde Yære bl'Sk:Pn med min kone, at h1m var meget mlu;ik- opgaYen . ringede man til en an- mcnrl~ for dc·n minoste og btllilr<;lt 1-'ot·stadsre,·y. itLlt?ressvrct, men jeg 1·egncde ,,wd, at (Fir~"ros Bryllup (Professor Cttrl l den. Viserne fra den tid kan ikke det ville gci ot-cr. 1Jcsl'.1 rn blira det r:ll('?·t, John Frandsen , N. T. B ruu n læses for indholdets skyld. Man Roland) \'Cl' bedre end F orgænge r e n . 'lt .'V1' m t'.-? t 1.·:r n· e . . . ma t>rinclrc skuespilleren som gav men ogsaa ht•r laa Musik og Tekst st r•d \'is j incibyrrfes Klammeri.) T ed For·bundets Mell emkomst har dem li\' og 1wrnik. Opera- og Revymusik horer begg·e td \ ;\ledlcmmerne faaet dPrcs TtlgocleVi le\ er i dag Yidere på lag- ::.amme særlige Art: lll11sik der urlt11tl. haYcnder fra Frederiksberg Teater. si!l tfi'IU/(' /tl Ord. B<'gg-~ Steder si.:al kagt'l'l'Yyen. og det gir ingen Yir- kf'r Teksten for·ucien at udfylde sin nw.., hm·lie Møllt r fejrede d vellykket kelig plans for satire. fordi satire ning-sb:el·end.~ Opgave ogsaa indgaa ~om ( vigtigt og væsen ti igt Toneelement · "' ~l'h·bryllup d. 24. September. fordrl'll' helhed og sammenhæng. I ,.t :\f usikken. En Opera. hvor Teksten f um1ht :::k llll Jlatoen til Guldbrylluppet! lagkagpre,·ycn u· Jn·ert nummer lll<'lfing-rct klunte1· afsted, uden at Yærr idi.c:t og nat u r ligt i nd smeltet i 'fokun5:t. I helhedsreYyen er mening, l'lll neme, men mf'ci falske Fras('ringer. fo rhandling og præstation i bedste ketie ToneYokalet· og manglende Mu nd fald smeltd sammen til en aftens rethed, Pr ikke blot parodi sk Teatrr . men og~aa rlnarliy l11uRik. Mærkeligt, kunstYa.·rk. Derfoy virker satiren at vo1·e musikd1·amatiske AutoritE>te r ikke hat· fattet d<'L Enhver i d<' moderne lagkagerevyer trods :•ahenhat·t Pm,·insrevvpianic;t ved net. d god vilje som fremmedlegPmcr, Og- hlanclt de T r·aditioner vo1't kongelist(' T ('nter har at \"O(!'nf>. ~r og-saa dn •. "Plint i kodet. at cict ikkt~ hlot ",. H olbrt·e;s og- 0t"h Den gamlP skik med husdigi(,) r e 1Pn~chlæ!l"('I'S, men ogsnn Heihergs og Fodselsdag d. 3. HMhnps ~rrn<'. 18. December. ng- komponist som drog sammen

1\1

I

l

~

-

l

....

I

B

l

l

Red.


I

3

ORD OG TONER

eller :\la ril) n ..\I on roe. Det dre,ie1· sig næppl' om dL•t ht>dsle, eiiPr l' ig-tig~t c \'e r::; men om dt'l morsom-

st\'. lteYy for fatll'l'l'll er bl(•\ et lc\'Pl'alldor ar mon;omheckr. Pt>\ L'l' og salt er e1·gtattel med Sl'ntmwntalitct og konsen al i,· moralisPr lltg;, h\'or alle i sa h•11 kan fon L' n h's at Y<cre en i g-e. Sk ues pi IIL'l'l'll onskcr ikke at abne munden frn· at sige det minclstL rigikable. og del har betydet , at rarlne æg og fiaskoer ri' s ll <t 1 1 c l' r giL'det u .l af dansk reYy. N u spill<'s l"un sukccsc1·. Nogen af dem gir underskud, men sukceser et· det alt san.nwn. Fo rf atfc'I'C1l c 1 1'c clucn·c t til af hl i< s ku rspille n ils fortolkt 1 . De 11 salll is kr rr l'Y _fo,·d 1 e'. a r/c t r 1 s k t' l s pil/CI'( II dr1· foJ'!olkc fortaft,•rr'll. Det er nu altsa ganskP rimeligt at en skuespiller str~ ger i \ 'U'sene, ænd1·cr pa meningen. kas~c­ rcr for fattc1·ens arbejde og ringer til <' n an den. Ticlen l<rct'\ er at h;m c:;kalte r og· ,·alle! med stoffd, til ctet s idder, som cl et skal. Forfat teren er skr ædcr, og skuespillt>r"n kan ,·el bedst seh m~t>rkc, om det lever ede har pasform e11er ej. Hvad v i kan finde pa af \t•lformccle rim og flydende SJWOg hlir

3

pri\'altl .-;knPdt•t·kutbl. Ud' iklmg~n har .sat os pa dt•ll plads. \'i ma l'llb.! ll 1)0.1<> ,,~ J'o1· sk:Pbtlt'll dier ),?;<l l i) O)li'OI. nt•ld<lgl•IS('l' ta•Jvnrl''-'

h•l' ikk(•.

Ca til

blir til gt•ng:Pid S\'<l'rt. l>L•t vil still<' knn· til ns allt• sammL·n og ikkt• mindsl til organ ·~.1timwn. Dd l'l' ikkt' nok, at dt>n bt ~ka_•fltger sig; nwcl 'or•~'; okonomi. Dl'!' er c11 kunslllPl'ISk ">HIL· a r saJ;PII. ,Jl'g er f onmdrl't m er, al man i sin tid gan~kl' "lilh• lo.l lUcldcrsalcn glide o.s af h:l•ndl• uclt•n protPst, for at den t tlsJd.st .skull<' do i slwnlwr~ ttn<kr aflc\ ,._ l'lllg'L'Il af t1·' histori"kl") enakten•. .It•g; \ Pcl godt, at 'i l' l' lang-soml o\ erlish•cll' i clL''l sag helt fra Pc1· 1\: n u tzorb t i d. Men .;; i els l<' g a ng l H'\ illing<'ll ble\ opslal•l IL•ctig, sm• \'i simpelthen. Pa den sn•ne 0ptracltt• Storm, Lucl\'ig Brandstrup og Li' a. Der debuterNIP K kid Ahdl med en <leclcll'ret l'l'\ •,·konwclw. [ Jf'f OJH'ol'

1'01' 1'0/'f'S f'k~Jif'l

in/f 1/[0{S('( liC. op: l'l'SJWidl'll for

Orclds l'P\ ~ f'orfaltel'Cll gl'lll'Cj.SL'S kun \ l.'d små re\·~·sccner og ungt> lowfl<'r. <-;icl dPI' ma nel'l' ungelom nok til. at cl et kan s k<: - om cl<'l s a "k a l ' a·re os gamle, dc1· urh ise1· <len. Poul Hl nnillf/• S('Il.

r officiPit

fodydt>J' dl't. a (J l'•tld lilliH ill/r k a l h n \'i' gi\ ,,t Fr1•d• h! t,. Tt•n lt'l s fliJ,•kt"r linand paa u t hlin· \"l'd dt'lllll' ~''~"IH', ind! ti dt>n ·~"n nkonomisk f' l" 0\ en Vandt•.

l

\

Plad~ part~r~s ...

fi l/., lnter·wiew~

om

- ll jae, d<•t s,·in_gcr jo med J> risen: Fra mellem en K rmw n~ hah·anden for de billigste P lader og til op · mod fire for den nye>, lang,·al'lgc Slags, men d~m gaar dt·t· godtnok 'kkt· mang-c af he1· endnu da ! J>ct almindeligstl' er, al jeg tjc>ncr mellem ~ og 2 1 ~ Kl'Olll' lll'. St~ k.

l

.,.

••

_om Genet',llCorsamlillgsdirig nt YCII\t'n.tt.- Landsretssagforer J" •·!1"' S lu 11 hat· IIll lwll O\'Pl'tagct l h Cl'vet som Fol'hunch•ts juddiskt• 1\onsu-

I)

l 1

)l'llt.

I

) <lLITI~a:~"

Fot'lag, tll't' hat· haft slot· S 1k res p.ta sin ro ly:;ti~t' Vist'hugt•t· op; \ nlnlogi,•nlf! nwd dansk og m·,•rsat L\• 1 tk, udst•ndlc i Fort;.;~l'Ltel;.;.. il<'raf m• ng-saa et B ind Jlunwlistiskt 1' en~. ln-nt·i nalut·nu!h·cnt.lwt en lwl Del Produkll' l' af F(l)·hnnrld. :\l ullt!llllllet" er med.

N l

En

ar

Vuknlk\ Ulll{'tlf'll ., Hhl!' .J Bnys'', .l11rqen I'Hl• r., r, kt'l\1'1' 1 ,., H"'' hl ..1.: l tul'l•itl.!, 18• med , l ;,,1,, 1•i• 11', ,f, 1' 1 , , ; n. '1'. d. 1 ~ s, lrt'(l)'t i• a "' ''· udttLlt•. u l tltou~J~·· ::;," !Jlclolt • r t'al /,om ,,[,l iditJiitd.t. jl<lllfllllllit ({, ,,,, li(/llt ''"' r•l:l•, m:w1·./. s/,,11 j , f1 h, 1 ,., d ti/lud, '' iy fil (m;lsftllr, ot dtssr t•T(; fl''" /,f' ,,,,, 1rl l i ti• t • ,. /,f, l'• l l n J11 Il !lf/ i 1111111.1, 11, n tT 111 j •'tl Ud,, ltr11 IHI•II 't , 11• l• ord r/ rJ, m, fi, r t•11rdtf'. i illtt.n. in•·t t. l'dt•rl'l\

YT KOMPO~ I STME I >LEM: ::.rh ., r/J( r.

l lf11

s

~T

OIUJlSh. CO I' \ lUG li T RU REA U. l ' det \att.lag< r ' :>re (;rammnfou- og Tom·filmsintercssc•·, har fra St ptcmber skifl('l 1>irektor, i1lel NC' B ~ hidtidigt• h outorchef h nl'i \ it /~, 1 h.u aflosl Dircktot· r;, 11/'f/C Loll/1111', SOill dog ogsaa cfl<>r sin Tilbagdræd,•n slatlig \'il stn.a \'11 ksomhed\'n hi mctl Haad og Tlnad.

Ih ad 't l <k l sig·c i Prm·t>ntet 7 Aah, et Sled sidst i TH•divcl'l\c, allsaa 1'11 god T redjcrlt•l ~1f Pladcp1 ise11, naar ,., •egnl't Statsafgift<'n fra. -

l>cl begynder. da man litHler • F e neopholdet i en l illc Badeby kobt't' en P opulærJlladC' til Rcjs,•g'l'ammofo nen h os den lokale Cvkelhandler . • H o t, s porgn man dn,et af fag li~ N ysg-<> n igh ed, h\'or nwgct fuat· Dl ('gcntlig: for at lange saadan <'Il Plade o\·cr D iske n '? Eftersom man (' t' gcnkcnclt og tituk'n•s "Hr. F'n r.fa-tt•rcn" , har den bra.\'!' C.ykPl s mcd tkke noget inwtl al tultale

.

Sil{:

- ! hor slnt L'l' dc>n'? - F r a :lO O re t.\ 11 :: K ro n e. I 'a a lt• flt•slc l'lat!PI', dl'lll fra li 1 ~ til ';" h.rotwr, !ig-gC't' den omkrin~ !l'l Øre, 1 r d<•l i k k e 1 ~ 1 .! c,; ? - ])et \'il altsaa sigt', at Lll'I'L'S Antit• l a f den l'c<'ll{• PladPtH'is et• •'Il . (' ').,...l ...

.. )

(

)

f

"'

hen a:.·l·lldf' <~•·ammoft,nfarma har :. maa l t l• l i n d d t•agc en P lade om et saakaldt .,Uanny K.ayc-l'otpouni". da U t·ig-i n a 1-A utorN'lll'5 Ti llndcl,:-;e ikke forclaa.

I

S

t

i{J/1'< ti far .

l'l'

holdt op nwd at

\'<Cl ,

Kto-


nder Teaterbesøg \'ed Kongresøen i Oalo undrede man sig over, at norsk Re,·y, der tekstnue sigt Jigger paa et kledeHgt hejt Niveau, aabenbart kun benytter udenlandsk Mus.ik. Paa dansk l nitiativ \'il JlU \'Ol e norske Sø~h' I'Orga­ HisatiOlll'l' fremskaffe be1lr-c Forhold paa dette Punkt

U

." 1

OID OG ,.ONER

e

udgifte1· ca. 1)'7'", Raava rer og A rbejdl'hvad er det i a lt? len 30-31%, ~Y~)!ct'l'igheden

blusser op tgcn, f\n·ste Gang man dcreftet· konlllwr i Snak med en Grammofonplad.-fabnkant: S:~ mig, kære Fabrikant, h\ ad . .. faar saa l Jr ud af en Populæ•·pl ade. Heflek:-:en komlll('l" hgesaa mekanisk ;:.o m Bt·n:--pj t~th•t, naar Læ~o.ren banker en u nde r K næl•t :

-

... og dt• U\'l'ig·e Omkostninger g-odt

O

gsaa norsk Dansemusik bl'l1andles atedm()(l<'rligt i sit Hjemland Ved en norsk Kompvnisto1 ua ni~n t iou.-.: Festligh<'<i havde et ellers forendl' Hotelork~­ ster overhovedet ikke nMsk Populærmusik paa Rcpcrtoi ret. Tag jer nu .samm<'n dt•roppe!

' X J ILHEI,M HANSEN-LEGATER V \ paa henholdsvis 1060 og !>30 Ktoner er tilfaldl•t Hupo Tt llint' nl.:" s;"_ fred ]', dt)'l'Sf

1.,

l • •

Og helt• Gt · ammo~onindustl'ien lukke•· hYomaa •·'? Han undYigt'r: Jo, se, h,·is man tager det hele i Gen nl•rnsn i l og sætter Engrosprisen til Hahdelcn af Detailprisen, saa blir de direkte Omkostninger ca. 12<H , de indirekte ca. 22l''c og Copyrightudgifterne ca. Il' ~ . altsaa ialt 90~(; ... - Jamt>n Engrosprisen er .io ikke :lO men g-odt li O' f: ... Y1 kun ogsaa stille det op paa u1 andt>n Mande: Detailavance 38t,( , Copyright 8,:i' ~ , Royalty til Sanger eller Skul•spilll'r ca. 4 r;., I ndspilnings-

l

~

Fremragende PH-Bog

ed Fare for, at dette Nummer faar poulhenningsensk Slagside, maa her kort og rosende [ OR RRODERETY~GEDE .KOH\ REKTVRL.-ESER beder undsk:~d omtales en Bog, som denne flittige • de, at Sætternisst>n i stdste NumnH:~rs Kollega lige har udsendt. Værket Regnskabsopstilling haYdc tildelt Koclrts hedder -> KOTIT SAGT« og er en Ra:.1dsmedlcmmer næsten tredobbelt !IoSamling kloge Citater, der giYer nora r·, nem l i g 68.656 Kroner i Stedet for de 28.ti!)2, de i VirkeliR"heden faar. et Længdesnit af den Livsanskuelse, PH gennem Aarene har kæm:-.Il" li PHEIFFER skal iJ!'CII i A ar pet for i Revyen og andetsteds. \. iscenesættf' Studenterren·en. • ~Ian ser her den indre Sam• menhæng i en mangeaarig .Mcningskamp, en Tankegang der er J klog uden at "ære kedelig, tværtimod! :Maalt med den Sukccs, en Gang Ordsk,·alder som Paul la Com·s -.Fragmenter af en Dagbog« fik hos Presse og Publikum, fortjener de PHske Brudst\~kker • at blive intet mindre end en Bestse1Ier. Andetsteds i Bladet bringer vi edrorende Transmissionshono1·arer et Uddrag af de kortere blandt har vi for Tiden en venskabelig Bogens Fyndord. De overflødiggør Meningsforskel med Statsradiofonien. ikke Læ.·mingen af Resten, men Naar de fornødne Ekspert-Udtalelser er gk ulde tværtimod gerne give Ap;ndhent«, vil man forhandle ~ig til petit paa mere. Rette. •

I

. ,.

l

V

M

86 1 2~ c.

- Ja, og dertil kommer saa Ht·klame og Administt·ation 8 1 :! e>fc. , - sua blir der ca. ~'. ( tilbag<'. - Mod Detailhandlerens 38 %? - Han har jo ogsaa sine Udgi ftP r: Butiksleje, F orrentning, Person ale .. Men han tjener nok mere end , i ! •

hor nu her: Hetailavanctn

~:: •· godt ' :1 ... '.!

-

t ndPr:-;kud! ~æ.

\~

4

Naa, Hr. Mu sikfor ht g-ger, hvor meget bl ir der saa til Dem for hver solgt Grammofonplade? Naar vi ikke regner Statsafgiften ind, er det saa 1kke 4 ~ %? Næ, det blir skam ikke enga 1g ;p~ . Glem ikke, at af mine Gt·ammofonindtægter maa jeg igen betale f'H Femtedel til et B ureau for K on t rol og Indkassering. - Jamen hør, det vil j o s ige, at l l Forlag overhovedet ingen I ndsa t s ~d(•t til Gengæld for sine Grammof on indta·gter? :!'Iaar De hverken skal kontrollere eller indkassere ... Hov, hov, vi gor skam et stott Arbejde for at faa Værkerne anbl'a )..,rt hos Grammofonselskaberne! - Saah? Er det ikke meget t it Kont}>Onistel·ne og Forfatterne sel v, der go1 det Arbejde? Jeg synes, at hver Gangman ,·il afsætte (•n Ting ti l et F orslag, blir man altid modt m ed de• samme Spørgsmaal: .,!Jen er vel antaget til Grammofonindspilning ?" - Lad os ikke skændes om det! \ 't gør virkelig meget for Komponister o~r Forfattere ... - Jkke paa tid Punkt. Men De so 1 ger altsaa for at faa ~ 1 {!% a f Gr an mofonpladeprisen! - Dt>t er felr højt regnet. D en rw •jag-tig-e Decimalbrok er :3,4 ...

e

-

e -

Davs, Sangelsker. Sti! mig, hvo•· stor Afgift fa a1 I af de Plader, I sjæler ind? - Det svinger med Navn og Bcro m meJse. Nogle faar et Eengangshonora_. men Royaltyafgiften liggl!r vel p a a en 4-.>~'c.

- Minus hvormeget i Incasso? - Minus ingenting. Man skal s~-,ru da ikke betale <>kstra for at faa sin Arbejdsløn!

e ... Tja,

eftcrhaanden ka n der vel ikke v æt c ret meget a f Grammofonpladeprisen igen til Deling mellem de sidste i Rækken: Den, d(•r ha1· skabt den M f' lod i og Tekst, d e r


incl"hopc•n mn 1/1 Se/w u/,,' v om fat· lPI h..c,,iliPI' uf 1.1. a. -"''' '' Oyltl" u r/.', de 1 h111'lC' t1l llts .tiiPI'ttær tnc:Sl4• \ t•nrwr, snmt f•,"lf S"'' Iltl i ll og l'•

1\1 5

ORD OG TONER

s

r,.

lt/l"·ru/1/s,

(; 1

11.

\d J.li' JU:: li K J ;E H h .... c ;tahc•nhnrt 1\onku•·rpm·c•hehl fo1· 'ri

tlt•n. li an hur af Forhu11tlt>t fatll·l l Oll h.rom·r· i Pru•mit• tm· tic t lu•clstc• cl a ns k l' N a' twfnt·slaK til Ih•' ~ tllliOOt 'll, lW Il\ J i g l' At\, t•n Satnm1 n· t.ræknrJl!-!; uf /'nJIII ·

~. •

f . : ..

l

••

.' •

~

l •• l

••

-

\

·'

t·r c• J' Ud ·ihrt t il, at U lU l O<; TON J: R lnclPn I:J •ngc• \'il hlivt• offici• Il Organ O,I!Saa fo l' \'OH' IIOI'SkP OL!' S\'t>llSkl' h.nllel{t'l'.

l)

•\

,.~

.,

...

l nf de l'cu·meste H jel'ie1· indeufor dansk Tea.ter e1· hørt O'P nt ,-;{aa. Og et af de mest le~~endr O[J initiatim·ige Menneske, indenfor vo1· Virkekt·ed~ skal vi fremtidig :o;avnr. Det var de Ta.nke-1', der meldte si{J først 'l'('(/ Tb

E

Srhøubrrgs Død. Ha n Pcu· en ~l1and, h vem ollr• .1 fl'nneskets V el laa paa Sinde, og

som omfattede vort Fag og dets Udø l'err Hll'd m r re akt il:, fo~-.~tna­ rnde oy hjælpsom l nteress<' C11ll sæd~·cmliut blandt Skuespillfrc og

er G1-undlaget for det allsammcn. H vor meget faa r du ud af det, B ror Komponist? Nojagtigt. halvt saa meget som J."orlæggeren. Mener du hans Nett.<r eller B ruttoandel? H usk, han maa af med en Femtedel ti1 K ontrol og Incasso. - D et maa jeg skam virkelig os se! - Næ, hor nu! Salgskontrol og l ncasso er da T ing, det maa bæres af Forlag(;(. Det er jo fo r at faa varetaget d(>n Slags, at man overhovedel har en I<"orlægg er med i Billedet! Du men<'l' da tkke, at du a f din Iill(> Anciel skal være med til at betale amlr<> for a t gore F orlæggen:ns A rhej de for ham? - .J eg indt ommct·, at det lyder mærk<•ligt, men d<.'t skal jeg alt.saa. Uet kundt• aldrig tænkes indt>nfot

T('(( tc t d i, ( k tø, ( r.

Hans

pos i t ·l'('

fwl.-;cl[s, ikke blot l'( d Forbnndrt::; Fu;lan·ano('/11l1l ler, men ogsa.a i

H l'et dCl!/C'1lS Best ræbel.c;er f o r l~t sikre os de becl.o;l mulir;e Vilk<utr, til i kb bf1'1•r glemt. Uanue af os z·ar personligt knf.lf1el l il ha./11 i (t

lI

UL I S- P

fluj

fodetlt·n

t1l

USA.

H jemkomst vccl .J ult•tid.

~

n ny U ml1 dwlclningsa l'l'alli.{Ot', K n i ( ;ylrlt 118l rtttlrl, lagde i Ap ril ucl merl et M.idnaLc;show i Tuft cga.~.ll'ds Bio. Forbundet ha•· opfoaln l ham til at i ndgaa paa en ligncnch Ltcc nsnnluing !'om KH-

E

, ___ ,''

ltlr- 1 ulon•r· , \111· rir n . Mc n Knnkttl 'l' Plll'«'ll l11hPt st ad ig, . ua In ts llllg"t·n hu r· c•ncinu 1·t F<,rslag, ~au -

- ... .. ........ . . .·--·-·--

. l

v( m~ kel b,

hel:-;/ alt id 1·ilde

1'<1: 1 e

h 1'01' ha n

U al-Arranguntlw. .~

'11 1

... '

/ / /•v

den ydende

/

Pnl'i. Dd tJ(U' .c;rut lidt, 1:i •fik L ov la\·el .. Blækspt-ul!A!n" som .. ~\ tkmvlat go re til (;, ny;.tld. De1 f o,· skrc.l len" e r c:;om !:a•ch·anli~ præget af Juw m i ml cs. i k Ja 111 ccl 111 a ny r Or d, 'on• Fa~fællt>t'S lutl ~at-: , idet fo rstm c n 111 t d nu 111 T n hu nwu l iu- nænt t l• nu hat· faaPl p" ,.J Sul11 o1 til l\h•dn•tlaktor (lg t<L'h 1 LullfS 1'. blandt lud. l ~inc fnnwmslc M<."(larbcjrlt•te. mens sitlstuæ\'nlP sladt~ rediger~ af M(Jur tu:

S

anden Fo1 slags\ i1·ksomhecl. lJc 15ct, , en ForfatleJ faar for en Bog, de er net.to! Men de 2'r, l'll Komponist faa!· for 1•n Grammofonplade, de er brutto! Nc·tt.o er· min Andel kun l,'i(;; . Af l'll Sekskronersplade - en af dem, det· med Skat koster næsten 7 hroncr 1 Hulrkhn faar ciu altsaa rtrka J O Ore'? J a. Altsaa \"Cl at. mæt kc, hvis jeg c1· med paa hctl!/1 Sider af Pladen. Ellers maa jeg nojes med en Femore. Naaja, rlct l'l' der vel ikke noget al sige til! I kke•, hvis man seh· bestemte, h\ ad man kom JHla P lade sammen med. Saa kunde man sætte noget af sin 1 !/t n Musik paa Bagsiden af sin<' Grammofnnschlag<>n•, ::;aa man S<'h' fik I<''.n·delcn af deres Trækkraft. Men det har

lJo w

OJ..." pnt·g·es af lth't•t• og BidraK fra

f) 1111/

.'''>(Il l /HU 11·

i.ct f' n

r; Jl/rlnlrt r k

!nu maattet. gua Retlens Vej for at faa T eltholdcl-fon•ningcn til at bt>lale H onorar for Bakkl'' alsctt. J la Sag-l n \'U l' hit•\ l' t forelagt. ti lraad<'dc I>omnwn•n Modparten at slutte f<'cu·l i g og t·l·læggp d<•l k ræn!de Ho norar. Trods dl' l1lll' Ht•n:-t illing \'ilde Tcltholdl'rfon•ninKl'll ikkt· lwtalt.• for clet bestilte, ll•\'t.'l'l'lle og- lit•uyttNh• Arbejde, fur den val' hlt•vct dumt til det, hYad d<>n jo nok skal bl h ''·

S

r/ og S ••t n

Mon det ikke vi1de bhve betydeligt hilligcn• fol' 'Rakkefolkctw nt ryge den fot·t•slaat-dt• F' l'<.'c lspiht· 7 7


" 1

n~I~KU '~T:\EIU·'O:\Jit.;T, tier er en StHLt"Ol •am-<atwr; f,,r udo,•cndc Kun tnl'l''C, rrnngm-ede i ~ommer t'll

Fot·c t! Iling, tn ort il laden 'I'illaddS<' bcnyttcdP bc kyttt t St.lf af ' 'Ot'c McdJemmcr. I den Anl<. d11uu.~ h :t t' et :.'\led lem nfkranet PoJrHict~ Bl'~t:\·t•t•lsf• na•t'lllcn· • O ply~ningPt' ud f m den Bet mg t ni ng. at \'Ol'~ Ht• t t IJ,dwdow ikkt> suada n ud t• n \' itf,•re knn ckspr·oprir•res uf hvemsomh• l t, men nt lillilt scl\' 111un have et lille Urd at sige nm, hr· m og /wud mun ·m~ k er

ednkt io11en hnt· tilbudt Kabat·ctlcdcr l·· r·itz l:uzicka ut oplnJ..,"t' en kort, .;ngllg l~<·cll'g•nt+..e i Bladt•t i Stl'clt•t 1 o r t n lnng. \'idts,·æ, i'lldt• Bvada, ha11 hn•ttlt> -.eudt. H an hnr i midler tid ikkt• unskt•l r.t bt•nyttl' sig nf dt'llllC Imudt•komnwnht•d.

R

,

ORD OG TONER

m.1n i ngt·n Ret til. St~ mig, tror d u . dt•t l'l ' tllall',omt a: ha :skre,·et f. Eks. ..'J'an~o .J nlousi<'" og- sua skulle af nwd Il al\'tlclt•n :• f Grammofonindt:l·g·tenw til naaju, til Bag-sidt>ntl•'? -- .Jamen du hur da ikke . .. '\<l'. jcK hcddt>l' ~nske ,·ist ikkt• Jac·'lb (;:.ldt'. nH'n jt•g har i a l Beskeden ht·d t• t mcgl•t Jlæn t :\a,. n hus Grammofonpuhliknmmet. Naa, nwn st•h ·om man hat• Ja,·pt den Melodi, dl'l' faktisk sælger hele P laden, man man nlt:-;aa noil'S med Ft•morcn . •

nt . . totte.

{!

6

.:.e.

6

.\ndc lsha\et· i Pladen bclwn•r .it•g stt·l•ngt tag-t•t ikke at intt•I'\IC\\'t'. Det er Forfatteren, altsaa i nogh• T il fælde mi~ Sf'h·. l\l it Udbyttt• Cl tlt•t samme : 1,7',~ en T iore. en Fcnwrc . .. Og- m i1w ' P t·ll!Jiemer i dl•n Forbindc•lse er d1• samme som hans. Et af dem er, at G rammofonpladcfabrika ntenw har sag-t dPt·cs Kon t mk t med o:, op, f ordi d t • synes. Yorcs PrnccntaHdC'l C l' f or ho.1 l>cn

sidste

l'

l

George Lonnov ~uniisk

Copyright Burenus Formand, J1irektor St'UI ll'i/son, STIM , skl'iYer i Anledning ~~f llin·ktor Gt•vrue [,oullot·.~ T ilha)..('t'trædt:n:

s.

~.

C. B. med dittcl tillforts de skapande konstni'ircrna och cleras 1·attsindcha\'a1·e.

Gentlemannaska pel hos Geo rge l LonnO\' ,·isar sig icke bara i det \'ålputsade yttr0. och det år icke iir j<lg forsta gangen traffade he Iler det Y asen ti iga. Det Y asen tl~eorg Lo nno\·, 'ar det t n • liga :ir, att man iir gentleman i ting. "om jag· omcdelbart Histc h jarta och sin n e . .A ,·en om Geor o·l' mig 'id sammantraffandet LonnO\' i fbrhancllingar med hard~igdc f<>rn'sten rum i S tockholm llet och skarpa fort. sina uppdragsunder krigt•t. cla han til1fall1gt givm·es talan, sa har det al ltid ma.st lamna sitt 1d1ra Kopenham n skett med clen borne gentlemanOt'h s1tt Yackra hem pa Set. Anncns kansla for fair play. naeplads. fo r \'ilkct tn-~Hkomna inDet Yarma och fasta h anelslaget krhktare b(irjat hysa ett alltfor ar den gode vånnens. P ersanligen narganget intreS.Sl'; det forsta \'Hl' vill jag betyga min tacksan1het for hans p ig'ga brum~ ogon, som lyste en lang och god van&kap, .for ax energi och in t<.• l l i gens; det anoegennyttig gastfrihet, for aldrig dra ,·ar ha n-s oklandediga kostym SYikande omtanke. Aila hans goda och ,·alputsade skor den fine \'anner - och det ar sannerligen gentlemannens yttre insignier; icke fa - kan sakert instamma dt•t tredje var hans \'anna och har i. fa~ta handslag·. Nar George Lonnov nu Himua;i ~led energi och intelligens har N. C. B. :s ledning, vill jag som George Lonno\' arbetat i N ord i s k ordforande i N. C. B. :s styrelse 'omrright Bureau under 40 år, ,·arm· :!.7 a r som cl es s verkstallan- och som representant for hans mcclarbetare och vanner tacka hocle direkWr . .Med aldrig svikande uppmårh.g:1mhct har han stridit nom for hans stora insatser i arL>etat, for hans ener gi och inteJlifiir auktoranw.." intressen. Under g ens, fo r hans k~insla for fair hans ledning har X. C. E. blivit en play (){'h for hans v~1nska.p. Han institution, som vunnit erkan nan-

N

var, knt t n·!-lllth:l"t>t: nuzkka kohte a f l' t 'lt•d lt•m Pn \'is<', SOlll han afka æ\'t•dt• eJ.. n optrædt•ndt• K unstnt•r Betaling fot·. idet han hævdPde, at Visen \'Ul' .,kllht }H\n K Unl"tiH•rcn:;: vCl!lle". - al t:m!l en ov,•rtrædelsc af den Lovr... ~el. at kolot CdforC'Jscsrct til et ~fus ikværk ikke kan ,. idt•l-esælge~. Saa enkt•lt l'!' det. Vot·t

~lellc•m\'a'rcnclt•

ftcr Starlt•n af dt~nne Rubrtk ha r flere Dag-blude opdaget. at Notet· om Uevyfol'fattcre er godt Stof. V i er paa Fagets Y c~ne dæde for Konkurrencen o~ h.1abc1· pan mere.

E

) LA l"Tt·s sagde:

• • • ••

Vis:;e !-'kuespillcn' tror, at de gor Kunsten mere OJlhojct ved at gore Pu blikum ntPI'l' og mere ned t 1•vkt.

I

U

GEBLA I lET

Kron-

14. ha1· startt•t t•n ~o,·ellckonkurrence. Præmier indtil lfit)O Kroner ~ H o11omt· 300 Kroner. Lukket .Na\'llcku,·ert med Mærke. ~lanuskl'ipt­ længdt:' hojst 4500 Ord. On~inalt, utrykt Stof. Ma kinskrift nwd Linjemellem-

rum.

prin!'it n:-gad••

SO~lJAGS-BT,

de i h ela Skandin<.wien och lan~t .. utanfor cte."s g-ranser. Mange skona miljoner kronor har genom

C\

fOrtjhnar att få njuta sitt otium cu:n magml dignitatc. St' l 'll

JVilson


l

7

ORD OG TONER

,

l

I< or t

..

sagt

...

clt l kuu

1

r et Jllll'llt!ol.: o;.

• f1 r1l1

llj 111 f/IIWfftfiy 1!'111/ff amld ihjt l ' wl Tid1 11.

lt 'l'l'l' i rluy fif iJ.-/.:1 ni o; ftt l'

,J,•t hPII)'tt ..tl•• Stof'! J•;llt>JS misbill ig"'' \'i ngs:w. nilag"1 \11•\ t•Jidll\l Il k(' 11.._'1.igt \l• ·oliPitt, dn ha11 s l ~loll g tl<k •· hu1· mel., .. d~ Slll :\J,•dl o mc:t rkl:• l'lng.

J/, l l'i•nn /ro./:; S[tliSR(IIilt tl(/ l/11 !Jill i<lt alis111• il:kt , r lid:lt~tl, ~ Jor ri• IL Ida ,-;is/,·, 11llls1k "!/ tit Mi. ro//,·, t~>~ mtlul·!irtr' l 'jl 'l/1/o" , h.'ltltlf , /111' jw::::, 11 11111/l j t il fttJ. Jl,l'/tl1' /til)' j o(f tit/ t)"

!J11·

f

/,1111

III/

t';ti'C

j)ft.'

JH'oldt ' /1111'

' ~.-., .

11}1

11 1L

/'il

re 11/ul'liy.

ltlttdl, til

kun

1'11'11

l 'td til lo Hill l,lft/1 tids fil lw/clninysftlld t/m(-

(

Ortl s/ml ,.,.,n· n:c/.-;/,"[, (o,·st IIIII S

Sif

!IIf •

~ 7hl{. ~1]:; \')' f:,..,l' •

E11 :;til st'jn r r!. J.-,. tur d,

11

, ,.

:;iL•, l

hl'lt utl til rir fali•llflll:·w nffi~lf. lltl!JCI,

mun ka1t li. /)('[

/IIff' f. rfpr rir1 1 IIJJ o!f !/fil' t'l'l'l/1', IW Hill/l 1 11f1 11 foJ'ttJ'!fl'.~

1

r

!11

JUl

,,,

r-

IH'-

t1l1 1

jsf n s.

*

Al 1'."1/'f' frisintid t'l i/,/,t 1 J/ ]J/i !f( O !J (f hl'.'il'il'r. lJ1 f

i af l ro pn f n

m.~ki·itllt

tf'f,

J/11'11

fll•Sfti l'

if.-J.-1

111

l.

1111"

i

af

(1•irlt Jill det.

• Smct!fC'II tf O r

fJOl'

h/ind,

11s

ln<"'ll

kunste11

a/,/ l'i!f !Ilt

11 IIIII

l Ja fill(/es ikke rlnrlio snW[J. /Jer (wd r s kun flOd Sllllff/, O.ff til 11 er clur{ifl.

<r it!fC!J?flrli!lf, l.aldts rll'l

t. !f !f!f t r

d, l 1 1/lth re l/t 1111tfr /it{l ' • • j n :::::111 Jm lutdskilli!f l/1 rf, 11

b'll/) "!l

.o;j:l l.

fl t

ul/iy1

JJ11r

Il!/

•'J'

!:r l'i t '

r/n uoyt•l, tit' l h t ddt

1 t' ,{, 11

Il j

• 1

ri !li iyl "!f

f"r/; t 1·t i .<:JJ1'11!/f'f. - l J, t 1 1 rlt r. 1"1 r/1'1 fnrltolrlt •r ti! t .-;i!f !IIf ".-;kc . jo et . S !1< f , 1' 1 f 11j rlt U/1/l'lllhr, Ttt•or tit i r'lll

s(, 11/Ulight•d {",.

/J i!llen! J nwrlra

n ,

d

j li o -

lor-

it'llll-

l\ ri tik er nou< f kon ... trukfil'f, litHJet beur jst n t O!/ hcr1ejstrrmde, n of/ !'l, da t rur JHt lm 11stnt IIf/ ikke n o!Id. tier brt/'f kke1· mere dle1· mind u d t 'flint Jl(l ,..;/.-ulr/I'C/1(.

f,.,,

* se tewlcllst

Off rid

prt

<'11

Jol t lsr .-:[o ..,

fur,o;i!llirt

hnr

/Jet

l'

1 11

/ns f

,.,,!flll /1.

...

er ll'i!'i1 11. dt•r l11tr t lyttet

/,ir J'lfUif.. • (;i(!

NIIIIHI sp:1mlt

nf

utrlt

fflll

CIJJfii!Jiels< 11 ulrf,·iy

(llf'fU .

r kan {Toril krrlr/n-; ten:rritu·u· ; l11'1 ri

fald

men ik/,·,• de.'{ 1111/l(lre er t!C'I .wi-

J/a u skol ttltlt·i!l s Jidlt • l'inlin

Ha,.,.,.,

JUl

d

*

ikke i

rl1•11

sl'it'OJI!fil'l 111l1'

dn1111, "f l'i hal' dt t sruofunclt•i ful'ijcs1i. lT

ult tabt.

-••

. lfft li111/l f'.<;/;(l 1•1' •.;ri. {JiRilllll'lft, ,[, syws ha11 alcll·iq. tidtntr mm/en .

}\!

wl d t

J1111l< r

11

ymlt' ku11.-;lne1· Jill, at !trttl

l~twtlcll

smuk/, ( rt

1 111/

lt1111dskt

11 .

rlnn. lll t 11 oprlttf!O' firlens SIIIIII/H 11h:t ll!f.

nr.r, (ol'

D

1111

Lul j l'l' rloy

"t vil i det lnnt.:t• Luh Stkkt•t•t kumw h, lalr- s ig fo !' Sc•l s l,abt>l'llt', l'ftt 1'snnl M·ulllskl'iptl'l jo dog" Pl' ho•}p !'ilm tts •··t n•tul,. (; runJiag. \a \·t foro\' t'i~t 1kk" .-n ldto; 111 tO)I 1 d( nnc S1tuat ion at ud:-:kri\'t' .-n l' l a.>mil•k•Jilk\1 t' n tiCI' for f•' ilmmamto.;kriulr>r •

Jlt'cl' •i f f nr lttion. S t 111 Ja rti~<Jit' "Il' ,J, d odr. lttii'IICtl/u· t <l k I/lUiu· l'n·s t' l orlrlt l'ltt'.

l•: 11

" on[i!f/ierl.

lllfli/,1/C,

r~~

1

Fo r af n;sp(/,·ft n : en JH'I':,onltyllt d l r tid 11ok nuclt•t mli!f( scll• (/f l':t'?'C t 11 }JC'• r-

th•ntie~sf,

l }", 11

"d

l)

(o r u ndt•l·hnlrlnillff.

•t t

I/ I IIII. 11

rod s ~ln.llc•r og I'PngenlanJ.'Pl , ,. • 1 l IlSI I• • r. 1.-llnMill • l't ,, t~ltl,·iy, 11t hu11 tl1•t l Oj ..hlikkr>t ~rod<:' 'l'••nl<'l11d('1'. t i" t. kllik· )', l\u11 Bio~•·a fPl'IH' gnl'd t•r pna C:rund uf dc•11 allll'l'ik<~n. "" Filmborcol. ,\Jl on 'l't• {l l 11 lt III , ({ l t' l' l 11 /'l l :l 11 !l 11' ;t !flt rlc•11 il. k" \ ~~~· inltl' Lil n t fn•m kaff,, IJIIfJ{. fll'rt' da11 ·h· Filnllnanu ska·&JHi'l' \ Pd rtt honol·l'l't' Fo rf:•t1<'1'11P m t•l l'rO<'o •nt afgift !\tul tids/J1 sf, 111f 1.'1111. r l1111' 1 l'iyt. \ n f Spi!ll•indt:l•g·tt•n '! Alt a~• SUllllllt' li nl nnra t•t'o tm , ~0111 b:uule F l!'! ag og T eat r" .... 1111/ht ,(,IL S tfl' i tfr 11 iJI'/tftl/t • /111'111 a m ('JHic•l·. (1\·is l~nch· n pan K onfhkt~'n l l tit t f III S ( l •f/1.11/lli/tt .tf l (1/' /.-1( III (. f tf r 11ftl•li'f't', al. LPjt•u frw alltl'l'lkan sl,•· li'J!m ~l·g·(•t' fra :J!) ttl · IC1 r;, \'i) t'll !i.rn~JHIP St l.!·ning- for dan k F illil VedkonmH•tH if' ,1/, 1/,-; ni ~·, akti"" h f!/'11 r Jl'' , 11 1/ttt't rhunnt' afl{iVP ~1nn.dn f or ••t 2\Jn nu krlptllltl!llfl tid ht ./,it!t ,,_ RI i y t fif! llftf/'111/tl .. lwno r a l' paa lll ' , . t

~kl·itl f.

o ..; s t 1. IIfh .

l'.,;"r 1/UfJCl

'f' t/, 11i/.-1 l

j/,·.

K tntsf ,,. ikk1

~\~~

r

11

t'l

---

11/l'tll'.

farli!ft'l'l ' cnrl al

1'1'

I'IO-

A<'II l11t'

* Julet

Pil

I'Jll'ha f 11· Pil ~\CtPmlnrlcl'lloldning. ll ur· de pnug:Picl,.ndr> ufllg"IIPt til 110-

,z""s -

J J, l l t tf e dr111::;kt

har·

\"Insl'or~>ningsgt'llt'rlllfot

\()

/'.'t fllll'lttloks •' f' iu!fl 11 Jl'll'tlr/o/,·s. ilds

t 'l'

Cl1tlhng nushdlib'l'l tit• J lo nor n t PI' paa h· nholds\ is dlll o~ l!lll J\1 otu•1, SIIIII Hkn,.spllll'ltlt' /o11 ilJ li' J t ],•, IHirt! ug ,/, •tlliltl li/r/in

7

l'ro·SHI'Illl'doi,•\Pl

lolg''

Sirti t n ,,,. lttlcntlos.

• !Junokrrrlir.t kendt•...; ptt, t1i tid /11'1'1'l.t 11 <r sitlit n. styn t 1 Ih 1' jlel'ltrllet. .lt l' h r s it Ullllt'r. u m oJI!IIIRii iiJIH 11 1 r t il s t r:1 kb liy lo !IIII til u t m1illt to le l ri t.

l<:lJLEMSMOUET d. I:i . \lmt'n llJcl' bl<'\ det mcsl nllvkkedl, ' !'ndm• • ha. haft. F or:-:t droftctlt•s l ndt•rhold11 i llJ!SillUSikkcm; T a ri f( •l'i n g-, dt• J l nu væn •ndc Urdn111g- onskcclt•s foreloh ig hibehnldt \læste..: Pt·ogram)lunkt \"at· knl!l Torsk, samt l llustratiorwn O\'Pnfot·. E ndelig kom Aftenens Clou: .l11!11t l111 t )': .11 u/l'lltls F o red t·ag om ug Baantldt•nlonstrationet· af den Undt•t·holdning:"tnu-:ik , dt•l' frunfotlcs n•d den inlcrna t i(lllale t' Kt' t Stultv;art i Oklnhcr. J kkt~ lllnl E! Il ~ ydehw, nwn Ul i ns pi re!'PIIdP og tankl'\;~kk<.:mJt• Oplc,·dse. Facmtitl igt• I\h•dlt•msmodc•r hor !"Undes af pua dt•mw Maatlc. ("'R.: Muh·ad Ollly,;tp hl. a. u t Hl3C for T.dl n har stærkt B rug for Underhnldn i n~smusik O\'ct· sa•th·an!i~· La.•n gdt•

l ~1

ng bl•talt•t' pa•nl.)


kulde nogen Lieser ønske fastslaaet~ at han eller hun er en Kulturpersonlighed, kan der til dette Brug paa Undervisningsministeriets Budstue afht:'ntes Blanket til Ansøgninv om et europ:1 i8k Å'ltlturtlt Identitetskort, som paa Europarasdets Foranledning legitimerer til forskellige Fa\'ører og Billetprisnedsættelser i det mt'ste af Vcstcuropn.

S

Vt.'drot·t-Jllit' Til~ndel~en af ORI• OG TONER bedl\c; fn ·mthligt rettl't til .tlfrecl Halrl.:, f'",,. ucwrdll{lcult' L Kbh. V. (Tlf. Byen l!'lS:.n , clet· har paata~t sig alt fremtidi~ RcS\'Il'r med Dis t l'ibutionen.

H

~ll\'t'tHielser·

Frcllt fidt' n k11mnu1· rrj tti!f Slllt•, frem-

sk,·i,(f,_ f ikl:t'. Jw".-;tt;PI.-; opJICll't' nt t'·' ,.e nl'ulll tion.1 r. ikkt' k11 n i motit•r•nlget, aam /Jet , r

dt t n({il'f l..,.~ll't'~ fru z·i~~e kmrter, men

J>"

Hi t

C!J t'

t felt, i .-:ktmll f' de' .

• t llt 1tyt ,-;{lrotd~H· på. af de1· cnlt•,,-; ft• r det gamlt.

t

r pt·a-

kunsf<'Pl>; ,-;r~cial,• opgaVt' af rydtft• dt• t·mrm· rr/ z·cje11 scm1 hindre1·

l>t•t

1 ,.

in·.,,, ...;/..Tid t ef.

• J>aso11lighedt ''·" undergang er dem.o-

km tid ~

111tdl' 1'!1Mifl·

B

8

ORD OG TONER

8

REVE om Radioafregning og Forhu ndsoktlllOlll i adt·esscres til . L··• l

E,,

f o-r1mj t, so m gle-mme r ut !li f olel-

~t'll ~iu

rette

pln.tl~

e>· ufo rtiU/1.

Magt O!/ u l' ic/enhed Mmtcli ny.

t il'

t 11

a f..;kzl t'liq

Det falti~.·t.· j ulel:wsli1· er lt't t ( ' l't' rr t ~åre eud dct a.·gte.

Ktwslivt.'t m.å ikh pi.Te~;;, mnt man må gerne ophidse 1ULfionalfolelsen i'ld-

til krig, den -religioRe foleise indt il t•aut,id, jalousi indtil mord. Ou de t e1· nctc;p med Hang, biliRder, stemn i ng og anrlrr til po,-,wgra{i€11 svarendt t•1 rk 1 midln .

• Folkestyret synes at ha

glemt sit tunelament: at v:tl[lerel/ slro.l opdrage s til at t;ntke ~flt· . ( Af P H 1 fil

OSLO KONGRESSEN

Thi11yst,•d, l.. a'""t bakkt n :w, Holte. o,._ rige Ff)rbu tHbspon:~smaal: Se k ., t,, ri" t et. Solt·.1 nuet .J, [ "!fu!fbJ(.

OJ'<iisk Re' yunw11, som er en S~mn:enslu~ning af de tre ~kandinavis~e Landes F orf-t tt~?r og- Komponistoru-amsatJOner mdenfor Populær·u nrierhold nt ngPn, afh oldt Kong-res t Oslo den 16. og 17. September 193fi. Cnrler Pl-æ.-.,dent.•n 1\ri.-;f;,"L Haugcrs midlertidige For-fald lededes fo cste Møde af Knmponi~ten Roh1 rt Lt'l'iPt. Der aflagdes Beretning for den f orlobne T oa·\ &:'~ t•t er g-lædclt~t at konstatere, at JWriode, h,·is enk<'lte Punkter fremgaar af Ord O!f Tmu'I'S Referater i Septemh<'t'Landsfol'l' ningen .. Dan~k Arbejde" Oktobt>mummt•rct 19:-::l og Decembernummeret 1954. ved Ko ncct·tarrangenwntet' tH.~ utHler si n Efter nogen D1skus...c;ion wdto~s det foreløbigt at beholde f\a nwt )."ordisk l'ropaganclauge dennf'gang er g-anet ;nd Re\'\'Union. n~n udskreYne P ræmiekonkurrence om et nyt Navn afg,iordc>s d<' t·hcn, at l~,·ert t•nkelt Land~ Org.1nisation stilledes frit med H ensyn til Prænuering af for dansk ~l usik. det bedst t• til den indleverC'rle Forslag, men a t Kon ku l'l'encen ionigt s taclt g hol cl tes aaht·n, saalede~ at <'Il ny samlet Præmiesum vilde komme til Vd\wtal ing-, hYis et ESTYia:un:~ arbejder paa en nyt ~anl blev foresiaaet og antaget. Kontraktformular til Teatcrhrug-. Dl·t· fastlagdes en endelig Redaktion af Hevyunionenl:i Forfatning , tdet visse ,4;nd ring-t•t og Tilføjelser vedto~s. De vigtigste af disse var folgen de : Medlemmer, der i dere::~ A rbeids.forhold • Præsidenten, der vælges for en Toaarsperiode, skal væte fra det Land, e1· ble\'et opmærksomme paa Purikt<>r, !-Om afholdt'r den paafolgende Kongres, med mind re dette Lantis Organisom bør medtages heri, ~des i fælles i'ation under særlige Omstændigheder foreslaar Genvalg af de n normalt Interesse scnOl' Sekn•tariatct et Pat· afgaaende Præsident. I Stedet for ln·ert .-tur afholdes Kongres mindst huatanrld .1ar i LanOrd. l dt•ne efter Tul'. Væ1·tslandet afholder Møde- og Repræsentationsu dgifter ,·ed ordinæn· Kongresser, der skal finde Sted mellem 15. og 20. Ju ni <>fter ~USKARSFULD UEFINITION: Ind,·arsling senest 31. Januar. Under særlige Omstændighede r kan det ( ) Klassisk Musik er Musik, det· i i.'H'dinære Kongres aflyses eller ekstraordinære Kongt·esser afhold<>s. hverandcm Takt truer med at udvikle Der reSl'l·veres Finland Adgang til Medlemskab. r Finske Rt'præsentante1· \'al' indbudt til Kongressen som ObsNvatorer. men en Melodi og saa skuffer os. ha d<' maattet sende A:fbud). Paa Foranledning- af St·errt· Ba'l're udveksledes Oplysninger om Kutymerne i edaktionen af næste Numnwr slutde forskE>Ilige Lande vedrørende Operetteoversættelser og -bearbejdelser. Endvidere ter ca. 14 Da~ efter ModtagelsPn in,~lertede Einar HyliP~ paa SKAPs Vegne en Diskussion om Mulighederne f or ved fællesskandinavisk Aktion at opnaa en Fortrinsstilling for nordisk Populær musik af dette. inrl~>nfor Unionens samlede Omraade. De norske og sYenske Organisationer blev gjort bekendt med Dansk Revyfored simpel Eftertælling vil Læserne fatter~ Ol?; Komponi~tforbunds paa sidste Generalforsamling vedtagne Forslag t il kunne regne ud, at Ord og Tunt'r !'llormal-Forlagskontrakt, som Organisationerne derefter hver for sig vil genn<>mhar Bt·ug for omkring :iO Smaanyheder gav. med eventuel T iltrædelse for Øje. Verlro1-ende Spørgsmaalet mekaniske Rettigheder drøftedes forestaaend e Æ npr. Nummer. drPlgE>r· i Nordisk Copyright Bureaus Vedtægter samt Spørgsmaal i For bin delse Enkelte /ur r allerede talt. O y st ntlf l md Fomyclse af Bureauets Kontrakt med Granunofonindustrien, som Indu strien - Tak! h.n opsagt, o~ hvorom der skal forhandles i dette Efteraar. Endvidere di skul<'re· des forskellige Forhold indenfor Filmmusikken. Under Drøftelserne var Præsidenten kommet til Stede og ledede sidsle Del af 1-\)t·handlingernt.', hvorefter han i Overensstemmelse med de gældende Regler fratl'a:tdt~ Embedet. Som hans Afløser valgtes paa Forslag af den danske Delegation da•lsk R<'vyforfatter- og Komponistforbunds Formand, Erif..· FirJm, id<>t næste ()l'dinæt·e Kongres skal afholdes i København, rler altsaa i dr.n nu paahegyndte Tonarsperiode vil "ære Revyunionens Sæde.

N

I)

B

l

R

V

• •

Udgi\'er: Dansk Revyforfatter-og Komponistforbund. Redaktør: Poul Sørensen . Tryk: Heydea Bogtrykkeri.


Ord og Toner årgang 1955  

Ord og Toner årgang 1955

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you