Page 1

Udgivet af Dansk Revyforfatterog l{omponistforbund

Redaktør: KAY ROSTGAARD-FRØHNE

Nittende årgang 1954Indholdsfortegnelse llllll\lllCl'

Sigurd Rruun: y l·d r. a nll' l'ikanske

)l lllllllH' l

,.

Borge f hib:

t ilg-odchU\'l'lHI,•r .........

Erik Deneke: t · ndcd1oldni n~:-anusikcn

•••• ••• ••

o •••••

••••• l

l

l

plll,•r,

\'1

00.00

• •! ,,, v

, .j

dan Sl'l' og

..

......

1

!\ordPn

P: E n opfordring . .. dt>r R'ivt•l

• •••••

;~

0000 000 0000

K ay

ooooooooooooooooooooooo . . . oo..

-

oo . . . . . . . .

00 . . . . . . . . . . . . . .

00

00

........ ..

.................

00

KODA.-llHA M A TIK,

.

.............. .

mumsafrri ft cr

o

o

• • • • • •

Cl: llSlll'Ctl

• • • • •

...... .... ..

• ••••••••••• o • •

•• o •

• •

o

•••• o

o o •••• o •••••••• , ••• • • • • • • • o o. o ••

• •

z

1 2 l

~

l 2

o ••• •

~··

•• • • • • • •• • • • • • • • • ••

TlC)I K<: j

F l" .. l iS

••

o. . . . ....•••

l. l. l

••• ••• ••• •••

••

1 /~

1/ :!

:l/ t

o

••••••••••••••• •• o ••• • •••• •••••••••••••• • •••••••

.................

1 :!

o o ... o

Gt•neral forsamlingen den :{0 / :~ llJ;j4 ............ .. 7 8 !l H e rig-ti gc l se H unorerintr<•n ved Slalsradiofoni<•ns gcnudscndelset· af 1 ad10kabat et 'c· r, radiot'l'\'yc•r og- l. l~ dramatiske udsendel SI.' l' ... .. .. . . .... . . . . .. N.R.t:'.'s ptæsidiemode d. 11 / 11 1!1:;.1 1 Stock-

11olm

1\lol!l'llS Dam & Otto F.: Ån•t, dt'l g·ik .... ... Burg1 Frits: ll_it'mmc hos Alh<•rl Schw<'il7.~t· Allwtt Schwcilzer: J . S. Bach. Pa dnn.-.k

1/ 2 1/ 2

::;.t Steffet1set1 oooo •• •••• ••• ••• oooo•··· ···· ··· ·· · · · · · · 11tlJl J4'olke . o • o o •••••••••• •• ••••••••••••••••••••• ••• 10/ 11 .., / 8/ !l B esug pa POLI T IKE N d 3/ !i 1fl54 ... ...... .. . N ogIP bet rag t n i n ger efter t l'a terkrak'ct på ."-' 'r,)l t·tl>t>O • o • o •• o •• ••••• o ••• o • o •••• • ••••• o o •••• o o ••• .., / 8/ !1 I '<•l dædigt øj e med .. ...................... ... ........ . 7 / 8/ !l :\lu::. i k skal der til - også rlansk . . ............. . 10111 P a faltlf\l'~llet o. o...... .. o.......... ...... ........... . l:! l Dac-Pns anlcclnin"': Ech ard B t·i n k - ridder af 1lannehrog ... ... 1/ 2 . '<'n G\• ldmark :;o a l" . • • • • • • • • • • • • • • • • •••••. :v -t Alfrc'd ll o lck - 110 år ... . .. ......... .............. . !i/ li fh,. <'Cnsor, dr. phil. I. C. i\01 mann urlnæ,·nt t ti ærcs1ned lcn1 ................. .... ... .............. . -:i f li Sutfred Pedersen riddet· af Uannehrog .... .. fi / 1) .., 8 !l Ax1.•l h.jc>ru lf 70 fir ..... .................. . .... . Erik Dcneke - !lO å t ......... ..... .. .............. . 10 11

l 2 l

1/'2

~a~·c

D. R. K. f .: H ugo Gyldmark musikkonsulent 1 KODA og Erik F iehn ind tradl i KOIIA's rad ....... ::-\onna lforla.gskon traklen ....... . :\lcdlemsfortl•gnelsen . . . .... ... .. ... .......... . • ••• ••••• Medlemskortet

' 11

Bet rag l n lilger ved a •·et s hcg-yndl•lse ... ...... .... .. l h Ol fru· - ? ............ .... . • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • ••• Hr. 1\logl'llS n nmdts skrivct'il'l" • • • • • • • • • ••••••••••• AnnH·ltlclser:

o .. ..

l~

]l)

P oul ll ennings1:n: Alvorlig· sjov .. ........ M indeord : Ca r lo Tl1on1seJl .. . ... ........... ... ..... ............ . .

mini-

af

. ..

Ro~tga ard- Fr !)hn e:

\

.... .. ....... ........ .. .

fMhojelse

... ...

o

0000000 . . . . . . . . . . . . .

oo•

JW11g"l '

.t

Grammofon-IIHISpllningel'l\C a, 4 ,Jac B oesens M\lSikforla.g a/ 4 Fra foren 1ng-fron t(;'n - Dh·cn;c domnw . ... ~/4, :; fi KODA 's J.?;<'rwralforsamlintr ........... ·> f i - li o) KODA:s 'l'J.ntskab pr. :11 12 l!l:i:l .. ;) / li KODA's lwlonningspræmier f or l!l:i:l - li .l J)a nsk Musikforlæggc>rråd .... - li ·l It. t(>rnational musikkonkuttence T h·oli - ~ komponistkonkun<•nccr . ... ... ....... . ]O 11 lZ I>ansk sclskab for opha\'srct 12 N.C.B.'s kontrolråd ... 0000000000000

10 Il

• • • • • • • • • • • •••

• o o •• ••• ••••••••••

• • • • o o • • • • • •

12

Viiired Kjær:

l.tJI!I rhnldnmgsmusiJ,,•n

11 Diverse: N ordisk dramal 1ke1 knnku l'l'ence Sl•t - sa~rt og· hor t ........ •,~cttl Cataltlo·· . ... . ...... ... . ........ .... . .. ...... . .......

S YIIJ.:'I'I'

o

• ••

*

S..I·: RTRYK til .,ORD og TO~ ER" KAY ROS TGA AHH-FR011 N E: Suppl1.• menl til " P opulær-.w ton•nF•s kat<•kismus" (Gyldne t·cglcr for nwdlemme 'Ilt' af llan sk Hevyforfatt<'r- og Kompo1iistforbund . . ... .. . . ..... ....... . .. . . ... ... ........ ...... numrene 7 / 8 / !J; l O 11 og 1219. ÅRGANG IN O HOLD :

*

*

NUMMER 1- 2

'! Jlugu (;y!dtllark musil\konsulc•nl i Bt•t•agtnintr<'l \NI an•ls lwg-)ndcbt·. Jh·o•· fo 1· K oda og· Erik I•~iehn inrl lt·aclt i Koda's rad. 1 N omtalfmlag-skonl raktPn. l l 1•·. Mogens Brandts skrt\ t 'llt'l'. MPtiiPms fo rtl•gJw!st• Jll'. l J !~).,:.!. Mc·clh·mskol'tc•t. / Al anwldi'!Scl'. l T(•alt'I'<'('I\Slll'C'Il ophæ\ C't.

Betragtninger ved årets begyndelse Men nesk<'lig visdom kan ber egtw og s pa, men om dl\t slar til og bli,·er salecles, delte: er netop skjult. Og cl d forpgacncle <h l H0:~ da nn edP i ngC'n und tagelse herfr:l. l\lpgen af cl<'n optimisme, som fandt urltryk i sidste ars nytårsbctragtrlinger, n· fakti s k bl e\·et honoreret i det forlobne ar. Udviklingen i }9:)3 har på f)ere Områclt'r formet sig f'orhoJclS\"iS tilfredsstillende og sy nes al 'irke frem mod den konsol idering, hele samfundet e t· bedst tjent nwd. Tidligere ars t~·deligt udtalte frygt viger langsoml under en vis inte1·national afspamcling for flertallets tro pa, at cter e1· del bedste hab om gode ar i Yellte fremO\·er med stedse stigende tryghed og s ikkerhed. De r er faktisk naet en dPl i 19!53. Valutasituati01wn er bedret; vi kan rejse snart sagt, h\ orhen "i h·ster, og fa den valuta derti l, som vi har brug for ( dollarslandene dog endnu undtaget) ; vi har faet en ny grundlov, og »knallerterne << er til at fa i fri handel (lwis det er en (orde! at fa gadespektaklet tidoblet) ; vi fik pany en velsignelrekorclhost, og· året sluttede med det mildeste vejrlig i mande; minde. ~ar dette er næ\'lwt, går vægtskålen deS\'<:l?ITe ned, un eler den tyng-ende be\ iclsihed om hændelser, der b urde være undg<:iet. Man foltc det som en ophævelse af normale retstilstande, et stø,l unclt\r b<t·ltesteclet for den almene rctsbc\"iclsthcd, og opfattPde det som el ministerielt overgreb af grm·estc a1·t, at nogle af de mest gemene landsforrædt•re og nazistiske forbrydere gi k frie og f ran k e ud fra fængslet. Det foltes, som om de var blen!t pra.·mieret forud for a lmindeligt\ forbrydere, hvis lovo\ crtnt'delser syntes sma i forhold til deres nC'clrig-e stik-

ker- og mol'Clhand,·a:•rk. En rPaktion opstod ~pon­ tant i oven·pjendt• <lt•le af fll'll d~~ns ke lwfolkning. Bitterht'd og harme l"nyller sig pa d<·ttc omraclt: til det S\'Unclnt' ar. 19:):~

Hisloredt' men• encl nogensincl<' for dt•n forf<l'l'dP JHle mangel pa forståelse a[, at autoJ·prnes rd er en personlig- ejendomsrPt, der ma bt>skytlC's og respekteres pa lige focl mecl clen matPriellc cjen<lomsl't'L Dt•n uværdige. fortsatte debat i rigsdagen om Koch'" lo\ lige rC'l til at kneve en musikafg1ft af cl<• utallige maskeret offentligt' foreninger; samt de talrige pr i ,·a te re,·y-cnsembler, .. goglen ogne 1lg iHlmorkarruseler«, som cle ka1clt•r sig, der rejser landet rundt som littera~re pirater og tjener penge pa autorernes arbejder, er ckS<'mplcr pa den manglende respekt for anch·es ret. Vi vil habe. at cler i de kommende ar efterhanelen j bredCJ'e kredse af bt'foJkningen dl nck k es en forshwlse af begrebet autorret, en erkendelse af. at fn1gterne af autorernec; <\ndsarbejdt' i et rimeligt omfang bor nydes af autorerne sch. V i gemwmle' er en brydningstid, som b~ der bet~·deligP \'<111Sl"elighecler for cll'n l< tten~ musiks og tt\ksts skabt•re, cler ikke som den ~t·riose musik ny<lt' r offentlig sLotte. Dansk lettere musil< har sanclt'lig fad den uclenlnndskl' konkurrence at fole, og beska~mmende nok mange danske musikledere syne~ uberort heraf. Seh inelen for 'ort t'get forbund synes der at Yære en enkelt mus i ker, der ved ~it rt'pcrloir~Yalg negligerer clan~k h:ttcre musik.


Nr. t - 2

ORD OG TONER

Side 2

Det mA onske fo r ham. at en bedre e rkendelst~ 'inder fremgang i fremtiden. fo~t par lyspunkter t il forbedring af autorernes okonomi ke kår h:wde 1~t;>;~ dog. Dels revisionen af O\ cr·enskomsten med musikforlæggerne vedror·ende \'is e tckstt·ettigtwdt.•r m. m., dels i årets ~idste dage forliget mellem Koda og biografejernt.•. For l H5 t kan 'i som for de foregaende ~h beregne og spa adskilligt, men \'ore onsket· er svobt i U\' ishcd. Vi næn•r dog forventning om stedse nyskabt'ndc virke og øget kulturelt og økonomisk samkvt.•m mellt~m landene, forst og fremmest indenfor de nordiske lande. Trods nwe slunkne tegnebøger vil vi mode 1951 med lidt gton·c tillid t.•nd i fjor - dog må \"i holde os for o.ic inden for vort lille område at l>l'\'arc den t>nighed i vort fagligt.' virke. der altid har været Yor stn·ke. • Vort for·bund og bladets redaktion hilser vore kolleger i ~orge og Sverigt.~. Et godt O!/ rirk:•:amt nyt lU" jo1· os alle! Kuy Rostgcwrd-Frøhne.

Komponisten, kapelmester

Edvard Brink t"dt'ard B rin k. som fornylig fejrede sin hah·fjerrlsArsdag tnHier stor hrldest fra det ganske land, er under 10. december 1933 af Hans Majestæt Kongen udnævnt til ridder af Dannebrog. Den smukkP hædersbevisning er en vel fortjent anerkendelse af Edvard Brinks musikalske og humanitære indsats gennem et halvt hundrede år. Vort forbund ønsker hjertelig til lykke med udmærkelsen. Sekr.

HVORFOR

_

?

1 det store og hele har Yi ela nskere respekt for anden mands ret og ejendom - tiet \•il l>igl', hvor det J.,rælder materielle væ1·dier. F orholdet er do~ yderst beskæmmende _ et ganske andet, når det drt•j<·r sig om ånd<.'li~·c \'ærd1e1, in casu autorretlig t'jcndom. llctt(• Yi:,wr sig pa adsk illil!'( området·, h\·ilket bl. a. f rcul~ar ved at opstille fol~en dt 4 spørgsmål : l) Hvorfor anses det fn1· en gl'Jvfolg<', at komponistl•1· og forfattere leverer deres åndsarbej der gratis til etlwert ,.t•lgørenheds-arrangcnwnt og ~m ledes c r faste bich·ag~ U(;l'C ul enhvet· indsamling her i lamlet "! 2) Hvorfor anses det ikke for en ganske naturlig ti n~ for landets bladredaktioner, at disse efter forudgaencl. aftale f. eks. med forfattE.'r- og komponistorganisationerne erlægger et beskedent honora r for am·cndelsen af det uncierholdningsrepertoire, der ofte tages t brug ved de store. ret hyppige valg-arrangementer? 1 begge tilfælde honorere:> en lang række udovende fa ktorer dog for deres meth·i rken ti l arrangementernes gennemførelse. 3) Hvorfor betragtet· adskillige skuespillere de viser ;gsange m. m., som de udforer eller ha1· udfort i teaterrepcl·toiret, som deres ejendom udenfor teatret, idet de hve rkl•n anmoder autorerne om tilladelse til at synge viserne \ed forenings- eller offentlig optræden eller overho,·edet betalet derfor! De udøvende kunstnere oppebærer dog deres - i mangl' t ilfælde anselige - honorarer fot· deres medvirken. Og syne~ ior modentlig, det er ganske naturligt, at deres kostume . transport, akkompagnatør og meget andet må betal es. Hvo for så ikke også købe den vare, der er en hovedbetingebt • for deres optræden? 4) Hvorfor driver snesevis af lokale "Goglervogne'', .,Humørraketter", "Humørkarruseller'" og lignende revy- og cabaretensembler piratvirksomhed landet over \'ed at opfu rc revyforestillinger og -cabaretter med et højaktuelt vi::;c-. sang- og sketchrepertoire for betaling, dels i offentlige lokaler, dels ved maskerede offentlige foreningsforestill inger - altsammen i oftest dårlig tro med hensyn til lovligheden af at bruge autorernes arbejder uden tilladelse eller honorering? - - Det er nærliggende at tro, at et flertal blandt dansk n 1 menigmand og, desværre, som det har vist sig·, også en k<' l t t • fremtrædende offentlige personer, har svært ved het i støttet a f en "hullet" lovgivning at gøre sig f ortrolii-o med begrebet å ndelig ejendomsret. Folk er i almi ndelig-h('(! i besiddelse af total ukynd ighed med hen syn til de mest elementære f orfatterretlige forhold, som gælder verden O\ c1 Det er til eksempel en almindelig opfattelse, at den, dt køber en klavernode med tE.'kst, erhverver samtidig en uht tinget ret til at gøre med værket, hvad man vil, altså og~a at tjene penge på det ved at optræde med det hvorsomhelst og nårsomhelst. Autorerne kalder en sådan uberettiget anvendelse af et åndsværk med et et fint udtryk for "litterært tyveri", men se om lovgi,·ningen tager særlig alvorligt derpå! Stjæler en person en eller anden genstand fra en forretnings udstillingskasse og nappes af politit>t, risikerer tyven en alvorlig fængselsstraf. Stjæler derimod den sanmil person f . eks. en vise fra en forfatter og r<'jser rundt i foreninger og optrædet· med den fot· betaling, ~ker der hoj:-t det, at han idømmes en latterlig lille erstatning til forfaltt·ren, skønt "tyven" i virkeligheden oft~ hat· unddraget Pli lndsarbejder et langt støne udbytte a f den t w s vi rksomlwd.


Nr. 1- 2

O !t D O G T O !'l E H

~.tfn•mt

visen \'4.11' O\'l'l'clragct pa not•mnl vi!'. Jll'ttt• I'J' kun ug del' hll,·ct· ingen fotandriuJ.r, fut· d1•t· sker 1·n ,ll•t.lilh l:ll mentalttets:.cndt·m~· i allt~indt•liglwd o\'l'l' for ht•gn•bl't u nth'l i g <.'jenrlomRr<•l. Vort forbund s nwdlt•ttllllt.!t' fon t 1.!1\ stadig· lwmp mod de .. littt·r:ere 1·an" men dt•l er Sl·h·sagl kun t•n hmkd<'l af tic ulodige forhold landl't oYcr, Jl.•r kollunct· til deres kuml::-kah. Især kan man jo ikke folg-e dt• undt>t' ovenanfo,·tt· ~JlOrgsmal nummt•t· 4 næ,·nh• revy- og cabatd·t•nst'mhlet·s fæt·dcn i fort> n inf.'{erne og pa forlystelsessted<.> lit' on•r lwlt· l >a n· mark. Det er særli g d<•n tiC sidstnævnt<• l'O\\tl'ksomhcd, som i de senere ar har taget et. sa forfærdende omfang, at U. H. h.. F.'s ledelse har fundet det påk1·æ"et al und"t·sogt· sagen 11ærmere f or al få sat en slopJ>er for re'~ ptmlcnws oft<•st bevidste forsog pa at tjene lcllc penge Jl<l autoternes uekostmng. Thi som en af de nonindske pit·atPt' har udtal t: "S a læn g(' d t> t gå,. - sa går det jo!" Mt>n nu går cld tkkc meget længer\'. \'ort fort)und h..tr \Cd at folgt> et pat hc~tcmte ensemblers fæt d< n i ~ordj ~ lland fået fr~>msk affct tilstrækkeligt materiale til al sætte l'll stopper for di ~sc piraters virksomhed og vil de, efter at være gjort h<'kendL med dercl" \Janstændt gc og ulovlige ,·irke ikke fri,•illigt ophorc dermed, bltvet sagerne på gl'UIId af de-res store omfang anta~ehg sa dyr en s pog for lederne, at det godt kan bli\'e en okonomisk lusslllg, rlet· s\·ider hårdt. Forhåbentlig far autorerne prcss\•ns bistand dc rigennrm, at en omtale af den ulm•l igc adfærd gi\'ct· de talrige amlre pirat-revyensemhier landet over noget nt tænke pa. Disse ensemblers virksomhed ma og skal standses. En af konsek\·enserne er bl. a., at der ligger en alvorlig fare f or gennemførelsen af de lO\·lige revy-tu rncer i månederne efter d t" store købe n ha \'n ske sommerrevyers a f s l u l ni ng , f. eks. af Cirkus-Revyen o. a. Det kan naturligvis ikke \'e ntes, at f olk i provinsen vil kobe billetter til en københan1sk re,•yturne, når de i fon·ejen adskillige g·ange har hort samtlige aktu t·lle viser i de respektive foreninger eller lokale "ti,·olt", fremfort af en eller anrlen lokal " Gog-l en·ogn" eller " H umo~·­ karrusel". Og det betyder, at forskellige forfaU<>re og komponister unddrages en betydelig del af den indtægt, de sku lle have haft af deres arbej de. Læser man pmvinsblad<'ne, Yil man i årets løb h<'tnærkc hundreder af annoncer om sådanne "gøglervogns"-al'l'ang-ementer og· lige sa mang(' avismeddelelser fortæller: "lier som all e and 1·e s tedet, hvor den (Gog!erYognen) hat· ,·æret, va r der fuldt hus". Danske autorer venter utalmodigt pa gennemforelsen af den nye, interskandinaviske ophaYsret til besk~ ltclse af littcl'·ære værker, hvis lovmæssige ved tagelse 'il betyde Pn storre beskyttelse pa rl<' her omta lte omt·ad<'t' (Ild nu, mf'n indtil da må man meget onskc og håbe, at der efterhånden 1 ston·e og storre kreds<> af den danske befolkning vil vagnc en forståel se af, at auto t ret ogsa betyd<' r, al frugten af autorernes åndsarbejde tilfalder dem i et rimeligt omfang.

-c.

Hugo Gyldmark

musikkonsulent i Koda og

Erik Fiehn indtradt i Koda's rad \' l'd P l mod L' dl' Il H. dl'Cl'lllbPl 1~J:) :~ blev \ lli'L rm·IJunds llHislillmg om al lw~< ·ttl' ch-11 n ~r opn ·lll•flp mu-.ikkonsult>nl"tJlhng nwd kotHJHnlistcn Jl uyu (;y ldma, k en::> tPrnmtgt \ l'dtctgPt a ~ K oda':; rad. F ra 1. janu~.n l n0 1 fun~Pl't'l' Hugo c;~ ldm:ll'k lwl'ertPl' som honsull•nt H•d Koda og ::;hal 'al't>tag<• film111U"\ikl'lls og d<.'n letlt• n • 111U!"d<s inteJ cSSt •r, og der C t' ingt'n l\ ivl fra nog-en sid<• om, at man s< m swr1ig sap;kynd ig i lciil'l'C must k har futHid d P n heclsl< lit den ans\ arsfulde pos i. Samt i dip· har K oda's l'cHl beslutlet al lmnstilue1·c \ orl f01 ·bunds forman cl komponist<>n E ,·i k P1ch 11. i henhold ti l Kodas lovco; ~ !) s<•m radsnwclit•m i ~tedct for Ilu11:n Gyldmarl{ fra 1. janua1· 19;) l - sal<'flPs al H ugo Gylclmark kan inclira.~ lle i ractel pany, safreml han måttP ophorc med si n kons ult•nisiilling.

*

Normalforlagskontrakten Som tidligere meddelt o psagde Nordisk Musikforlægger-Union i skri\'else af 16. jun i 1 95:~ clen ramm<•aftale med tilhorende forlagskontrakt, som året forinden o prettedes med Nordisk Komponist rad og Nordisk R eYyunion. V ed skrivelse af 23. december 195:1 har Nordisk Musikfodægger-Union imidlertid meddelt D. R. K. F. fø lg·cncle: .,Forlæg"g"C'l'ne har i eftt•ran•t \'æret samlet et pat· g-ange for al lage stillinJ.'!,' li! ft·emlagtc ændringsforslag, lwi lket imidlt•ttid ikke fuldgyldigt har kunnet skl fon•nd fo r ganske nylig. Eftersom det· nu kun et· kort lul tilhage inden den :~l. dt•cembel·, h\'(lt' aflalt•n nphorer, udtalt P clt•t sidste unionsmode sig for, at den nuvæ1·cnde forlag-sknutrakt skulle all\ endes i fors te ha h a t a f l !l!i·l , hvorom man lwmwd nnsker at underrette Dem. l >e kan regne mecl, at \'i inden kort t i cl \'il ladP hore fra os •tgen. Pa ~.M. F. U.'s \'egne (sign.) E 1ch Biirjt!Jm·d.''

-

-

Sa ved vi allsa d et.

~----------------------------------------------------------------------------------~

The members of DANISH ASSOCIATION OF AUTHORS AND COMPOSERS OF REVUES ar e sending the leader o f the entertainment division o f THE DANISH STATE RADIO. UHA, Mr. SVEND PEDERSEN, the best wishes for a happy and succesful New Year and thank you for an excellent cooper ation in 1953.


Side 4

Br. Mogens Brandt's skriverier Mt-.dlcm nf Dansk Skuespillerforbund og Danske I>ramat ikf•rcs Forbund, redakhtt· af Biograf-Bladet m. m .. ht-. UogntR lJrcmdt, der ikke forsommer nogt•n lejlighed til at blande sig i ting. han dPsva)rre ikke altitl er lig~ g-odt orientert•t om, h,u· tilsendt »Ord og Tonf'l'« ncdcnstacnde artikt>l. som han meddelt"'l' tillig(• vil fn•mkomnw som indla·g i BiografBladt't og Dansk Skut'spiller Forbunds medlemsblad. Nu <•r det jo ikkt• umiddelbart indlysende, h\'ilken interesse biografl'jerne har i at bli\'c gjort bekendt med hr. Brandts mening om de almindt•ligc teatres deponcringsordning, men grunden er n•l enten den, at han har manglet stof til Biograf-Biadl't, eller at han vil sogc at sprede biografejernes opmærksomhed for den sag, dt'r af Koda var rejst imod ham for ærekrænkende skrin~ricr i det af ham n'digerNic blad. Den fra hr. Mogt•ns Brandt modtagne artikt.'l, som han har brabrt i Biograf-Bladet med dt•n frimodigt• O\'erskrift: , C\'ederhæftigc pastande gengivet i :.Ord og Toner««, lyder saledes: Andetsteds har jeg omtalt den bt·klageli~t· l\lan~<'l paa Orit•ntt·•·inK, der tilsynl'ladcnde ptæ~cr en Række af Koda's llispnsitJOJWI'. I samme Retning IH~gl' l' et Int\!rvic'" med Komponiste-n Han s Jør!lnl Jni -'H' n i Fyt•ns Socialdemokrat den 11. Oktoher, som Koda's Blad .,Ord og Tmwr" gt>ngh·er uden Forbt•hold i sit September-Oktober Numme1·. Komponisten udtalt•r her om Teaterforhold, som ogsaa jeg har en Smule Kendskah til: .,Og her J..r-ældcr for komponister og tekstforfattere, at det er dem, det gaar ud over, hvis en forestilling gaar nedenom 1 og hjem. Sct>ne-mester, belysningsmester, kordamer, orkt>stret og de medvirkende skal forst have deres penge; det er pri''ili~rede f(\ntringt>r. De skuespillere, der har indtil 100 kr. pr. . aften, faar hele deres tilgodehavende, og de skuespillert>, der har ru·er 100 k1·., faar 100 kr. ne eneste, der bombesikkert staar med smt>rten, er komponister og f01·fattere."

- Dette --er-\'røvl

Nr. l - 2

ORD OG TONER

fra Bt>gyndE>lsen til Enden, og at Komponisten ikke ved det, er beklageligt, men at Koda's Blad ikke vt>d det og gengiver Vrøvlet er simpelthen utilborligt og bidmger stærkt til at svække Tilliden til Organisationen. I samme Sekund en Komponist eller Tekstforfatter ikke faar Afrt>gning til det aftalte Tidspunkt fra dt>t Teater, hvor hans Værker opføres, eller en Skuespiller eller anden ved Teatret ansat ikke faar sin Gage paa Forfaldsdagen ttre Løbedage, kan vedkommende henvende sig t•nten direkte til Justitsministeriet eJJer til sin Organisation, der i saa Fald har Pligt til at foretage Henvendelsen, hvorefter Ministeriet i Samraad med Kunstnerorganisationerne træffer Bestemmelse om \'t>dkommende Teaters Skæbne og e\'t. standser Forestillingen og foretager Udlodning af det i Ministeriet stillede Depositum blandt de Teatret tilknyttede Kunstnere og Embedsmænd, herunder ogsaa Komponister og Forfattere, h,·is Krav er fuldt saa pri\·iligerede som Skuespillernes. Det skulde glæde mig at se denne Fastslaaen af Kendsgerninger yderligere siaaet fast i "Ord og Toner". Ærbodigst Mogens Bratult, Medlem af Dansk Skuespillerforbund og Danske Dramatikeres Forbund.

Hr. Mogens Brandt dt•monstrercr s traks sin m·idenhed med hensyn til "Ord og T one r , som han kalder Koda's blad. \'i skal gcnw op lyse om, at Koda intetsomhelst har at go re med r cdaktion t'n a r " Ord og Toner«, lige sa l id t som m ed Da nsk ::\Iusiktidsskrift« eller '> Biograf-Bladet«. ~ O l'Cl og T nerc. er alene Dansk Re\'yforfatter- og- Kompomstforbunds medlemsblad og fagskrift Hr. Mogens Brandt sigt•r : »at komponisten Ha tis Jørgen Jcm~cn udtaler sig om t eatc rforh old, som også jeg har en smule kendskab til. « Vi skal indskrænke os til efter onsk e at fastsla et par kendsgerninger, som åbenbart h e lt h a r undgået hr. Brandts va~somme ojne. For blot Jl,., år siden krakkede bl. a. Cir ku s-Hevyen, og autorcr1u fik - h\'ad alle andre end hr. Brandt ved - ikke sa meget som e n ore a f deres tilgodehavende. Mon ikke komponis t e n H a ns J orgu1 Jensen har haft bl. a. dette i erindring? Dernæst: Det er åbenbart også unclgaet h r. ~Io­ gens Brandts opmærksomhed, at der i eft e1a ret 195: har \'æret afholdt nogle moder i jus titsm inisteril:'t med deltagelse af repræsentanter f or m in isteriet. teaterdirektørerne, skuespillerne, Koda-Dramati k. Dramatikernes Forbund og Dansk R evyfor fatterog Komponistforbund. Årsagen ti l disse moder Ya r netop, at der, ikke mindst fra autore1·ne. var fr emført beklagelser oYer den bestående deponeringsordning. M forhandlinger fremgik, at k ompon isters og forfatteres krav aldeles ikke »er f uldt sa priviligerede som skuespillernes«, som hr. Mogens Brandt så sikkert udtaler sig. Nej, de fremførtl' eksempler viser = tYærtimod. Ja, mere er der såmænd ikke at s ige til hr. Brandts udtalelser om hr. Hans Jorgen J ensen's »Uvederhæftige påstande«. HYor uvederhæftighedeL og vrøvlet skal placeres, overlader vi gansk e ti l læserne. En forudsætning, for at man kan blande sig i noget, der ikke egentlig vedkommer en, er, a t m an er rigtig orienter iet. Og det er hr. Brandt ikke. Sagen er i hvert fald ikke Yærd at spilde fl er e ord på. R ed.

-

Spil dansk musik!


DANSKREVYFORFATTER-OG KOMPONISTFORBUND

MEDLEMSLISTE PR. l. JANUAR 1954 (F): Forfattere. (K) : Komponister.

AKTI VE MEDLEMMER :

Kai Allen (F) .................... . Danasplads 15 (V). Vester 4697. Carl Andersen (F) .............. . De Class. boliger D. 2 (F). Fasan 3029 v. Holger Bech (F) ................ .. Dronningens Tværgade 16 (K). Palæ 420u. B. Bjerregaard-Jensen (K) .. . Jupitervej 17 (Vanl,Øse) . Damsp 5001. Sophus B ra ndsholt (K) ........ . Elbagade 40 (S). Sundby 1245. Ed-"•ard Brink (K) ............. .. Farumgade 15 (N). Taga 4481 v. H olger Bu.chlw ve (F) ........... . Raadmandsgade 22 (N). Taga 578. S'L•en Buemamt (F) ............. . Hostrups Have 136 (V). Nora 9176. Eric Christiansen (K) ........ . Bispeparken 25 (NV). Taga 430. Mogens Dam (F) .............. . Thorvaldsensvej 29 (V). Eva 7516. Erik Deneke (K) ............... .. . Taasingegade 49 (Ø). Ryvang 2C57. Eu·ald Epe (F) .................. . Vinkelvej 13 (Vedbæk). Vedbæk 582. Kai Eu·ans (K) .......... .... .. .. Svanemosegaardsvej 17 (V). :Nora 8966. Erik Fichn (K) ................ . Linnesgade 28 (K). Byen 230 l. Dan Fol!.: e (F) ............ .... .... . Kurt Fol el (F) ................. . Bprge Friis (K) .. .. .. ......... . Flemming Geill (F) ........... . Hugo GyldmM·k (K) ........... . Sven Gyldm.ark (K) ........... . Poul Henning sen (F) ........... . Carl H ochhcim (F) ............. . H erman Roffmm·k (K) ....... . Alfred R olck (F) ................ .. Bjarne H o?Jer (K) ............. . Han s .Jorgrn Jensen (K) ..... . Aage JprgCH~.<Ien (K) ......... .. Kjeld J prgensen (K) ........... . .l!ogens Kaa rpe (F) ........ .. .. Breide Kierboe (F) .. . ...... . A ..tel Kjerulf (F) ................ .. Vilfred Kjær (K) .............. . Aa ~;e Gjod:-;bol Kro!fh (F) .. . Otto Lci~nm· (F) .............. ... . Erik Lcth (F) .............. .. Hamfri J[ortrm;en (K) ... .. . .. J(ai Mortensen (K) .......... . An· id lWillcr (F) ....... .. . Bprge .11iillcr (!<') .... ......... .. Charlie M piler (F) ............. . Kai Normann Andersen (K) .. .

Sommer: Bergmandsdalsvej 13 (Helsingør). Gardes Alle 30 (Hellerup). Hel ru p 1273. Frederiksbergalle 59 St. (V). Vester 612 x. Strandvej 18 (Ø). Ryvang 7540. Sdr. Fasanvej 51 (F). Goth. 3342. Aaboulevard 14 • (N). Nora 8742. N prrebrogade 18 A (N). Nora 8780. Usserød pr. Kokkedal. Amerikavej 2 • (V). Eva 997. Toftegaards AJle 41 (Valby). Valby 32GO. Skodsborgvej 330 2 (Nærum). Frisersvej 7 (Charl.). Ordrup GOGO. Gullandsgade 35 2 (S). Sundby 4326. •-Egirsgade 53 (N). Taga 3727. Roskildevej 119 (Frederikssund). Fr.sund ~20. Bolbrovænge 9 (Rungsted Kyst). Omegn: Rungsted 74~. Egen:1vej 63 (F). Goth. 9797. "Politi k eta". Palæ 6391. Aurikelvej 13 (Valby). Valby 26.U. de Connincksv-ej l 'i (Holte). Holte 1643. Hollændervej 1 (Ih~r). JJragor IiiS. Mariendalsvej 10 (F). Fasan :1542. Teglstrupvej 40 (Ø.). Ryvang :l59!1. Toftekærgård, Virumgade ;;2 (Virum). Ordruphøjvej 15 (Charlottenl).. Ordrup ·1!Hf.i. Cæciliavej 8 B (Valby). Valby 8090. Svanevej 20 1 (NV). Taga 3514. B ernstorffsvej 102 (Hellerup). Hel ru p 8282.

S igfred Pedersen ( F ) . .......... . B. BØhling Petersen (K) .... .. Otto Petersen (F) .............. . Sofus Petersen ( F ) ............. . Arnold Quistorft {K) ......... .. . Anuli R iis (K) .................... . Kay Rostgaard-Frphne (F) ... Carl R 'tdahl (K) ........... ..... . Walther Schrpde~· (K) ...... .. Robert Schpnfeldt (F) ...... .. Victor Skruzr;tp (F) ......... .. . A age Steffensen (F) ... ...... .. Leo Svenstrup (K) ............ . Peter So rensen (K) ............. . Poul Sprensen (F) ........... .. Carlos Tegne1· (K) ........... . Hugo Telling (K) ............. . Per Thiclemann (K) .......... . A ;c el Thingsted (K) ........... . Carlo Thomsen (K) ........... . C hr. Thomsen (K) . . . ...... .. Knud Vad-Thomsen (K) .. .

G m l. S t r a nd vej 268 (H u mlebæk) . J ac. nan efærdsvej 4 , (V). Nora 8504. F rederiksvej 39 ( F ) . Goth. 9810. Skoleva ngen 28 (Brh.). Bella 3405. Linnesgade 25 (K). Byen 2636 y. J u l. Blomsgade 45 (X.). Taga 45a:3 y. Solvænget 2 (Kgs. Lyngby). Lyn~by l:iiO. Griffenfeldtsgade 39 C. St. v. (!'l:). Kora 8896. Hellasvej 23 (S). Amager 6813. Elegiarnsvej 38 A (N). Xora 179:l v. Skolebakken 21 (Gentofte). Gentofte 3907. S,·anevænget l (Ø). Ryvang 20[18. Kapelvej 58, (N.). Azaleavej 14 J (Valby). Valby 104~0 . Granbøjvej 4 (Kgs. Lyngby). Lyngby 1626. Sigurdsgade 34 (N). C. :31!). St. Kongensgade 101, 2. th. (K). Fortunfot·tvej 6 pr. Klampenborg. Lyngby 2006 Lansebakken 36 (Holte). Omegn: Holte: 121 l. Ellemosevej 76 (Hellerup). Gentofll: J..J(lfJ. Ved Andebakken 4' (F). Goth. 9284. Falkonervænget 2:?- 1 (V). ~: ora 88%.

(F) ·········

··--·-·· ···········

A uge Stentoft (K) . .. .. .. . . . . . Karen Thisted R oscnbe?'{l (K)

-

ltV

o.....

PASSIVE MEDLEMMER:

Henrik Blzchmruw (K) ........ . Henri/: Clausen (K) ........ .. .. Carl Gottsclw[l.-scn (K) ........ . .llax Hanse/l (K) ....... ..... .... . Ost:ald Hdmuth (F) ........ .. . Carl H er:llcd (K) . ............. . Harry Jcm:en (K) ............. .. l'. Orloff (F) .................. . Jens Louis l'drnu,t (F) ..... . Knud Phciffcr (F) ............. .. J. Fr. Sta ug art rd-Thetkildseu

z...

Strandvejen 67 A (0). Hyvang 3111. Ingeborgvej 4 7 (Hellerup). Hel ru p IH S!l. AmagerbrogaJe 7 (S). Amager lj$20. c, o H.R. Sagf. Hart,·ig Jacob:sen, Gl. Torv 18 . Sobakken ;) (Charl.). Ordrup 21!.ll. J ak. IJanefærdsvej 6 (\.). Nora 3-12~ y. J u l. Bloms~ade 24 ( :\). Taga 'il)t)::!. Strandhuse 14 ( Svendbu1·g). H Jvedgaden l iS ( Ba.s:rs,·ærd). HagsYæJ·d :! 12~ . Mariendals,·ej 73 (F.). Fasan &7. Chr. :X's A11e 35 (Kgs. Lyngby). Omegn: Lvnghv . . . 1717. Apollo-Teatret, Axeltorv (\"). Tornestykket 8 (Vanlosc). Tlam~o li02;!.

rJ

d

c ø ~

o

z

-...J ~

Desuden repræsenterer f orbundet Arvingerne efter: Ht:.~~ry A.ndc1·~w (K) \ed Fm Kitty A nrlrr:sct~, :\!ølle Alle 10 (Valby) .

Va lbv 93r.tl. •

A..td :1nrl·rcastm (F) ,·cd Fru Ht., sa Alltl?'fnSt'l , Ye.stcrbrof!. ~Hl~ (V). Eva 431G. r iggo Barjoccl (F) ,·ed Fru :Ukn. Barjocd. Parkvænget a5 (Charl.). Hclr. 3203. L1ult·. Bromist rap (F) Ycd Fru E lift Brcntd.'3tr11p, J>ens. Harriet Schiodte. Poul Ankcr~gadc

2 (K).

.4.xcl B ·rcirloltl (F) ved Lrsf. J. A. lValdcl, Graal.od ·~torv Hi IK). .t'nker Hall sen (F) ved Fru Mm·jn A nkc1· Ho nse1 ~ (!t?nfrigade ~! St. (N).

Tagn GU:! Lrwrit.: Hu t·vlt (K) ved Fru .1. 1/ot'olt. .Aaboule,·ard fJO :1 (N). Nor·n 5204. Alfred Kjærulf (F) ved Fru b·is 1\.jænl/f, Frydendalsvej 33 (V.) .. Vest. ~63tl. S'gt•ard Morch (F) \'Cd Fru Al/• dt .llorch, Tvær~adc 2~ (Nykobtng F) J. Rnt·u-./otu;, t (F) Yecl D. R. K. F., Solvænget 2 (1\.)!:'. Lyngby). Lynrhy J.J,(, ('hr. Rymin{l (K) ved EnkP.fru \Jo ··tlrz Rl/11ting. :\Iol.c,·ej 2$ (Thisted). Joh owv:: TVc~ te.. ·11unm (F) ved Enkefru C. Westt>rmamz. llareskovYcj 21 (Brh.). Bella 1648.

(j)

-· o. r;

:J!


Medlemskortet Vort forbund har i en årr~ kke haft en aftale med t:n t·ækk danske teatet·direktinnt•t· allgacndt~ fribilJ •ttc•· eller hel fri adganK til til' iohcnclf• forc>~tillin­ ger. en .lfta)e. som forbundets medlt•mmcr har YæJ'f•t meget taknemmelige for.

Imidlertid har rlt' okonomisk ' forhold i dt• senere At· ændret sig betydeligt, bl. a. med ht•nl'ly11 til IJilletJ).l'isct·ne. og med lcmmerrw har n•d nogle tl•atn"s bilJ tkontort'l' også va~ret ude for, at di:-;Sl'S pe rsonale har urltalt intet at kende til den truftw aftale om fa\'ot·bil!ettl'•r til Yort forbunds medlcmnwr. Undet· hensyntagen hertil har forbundet rettet l'n forespm·gsel til teaterdirektionerne om. Jwon·idt man stadig kunne paregne disses ,·eJ\'i]j!'. ekt·t•tariatet kan hereftet· mcddl'le, at D. R. K. F.s medlemmer mod fore,·isning af legitimationskortet (dt ,. slml va.')'<' forsynd ~~~~d fotom ·nfi) har adgang til nedennæ\'nte teatres fort~stillinger som anfort. Det inciskcerpes, at den ene billet er til 1JersonUg brug, og at on•t'trædeJse af den ne bestemmelse t>\'t. kan medfore kortets konfiskation. Dd kgl. Teate1·. Het· gives adgan~ til en fribillet 2 gange miwedlig til de ordinære for<'stillinger, såfremt der Yed hcnwndclst' til teatrets billetkontor foresttllingsdagen efter kl. l7,:l0 måtte være billettet· til råciighed. Vot't for·bunds mL'tilemmer kan ved JH.•rsonligt t•ll('r skriftligt at henwndc sig til ]Jet kt!l. Tutlt r.· J?arcmt nwd behørig legitimation (medlemskort) få udlcwrct ellet· tilsendt fribilletkortt.·t fot· inde,·ærendc sæson, Jydendt• Jlå navn. I de tilfælde, h,·or kortet onskes tilsendt, udhcder teatret sig svarporto til fremsendelsen. Aogang'l'n for forfuttermedlemmer gældet· alene skuespil , medens kornponistmcdlemmemes kort k"l.an giver adgang- til operaer. halletter og- musikforestillinget·.

* Allt.

Sf'f?IOl

Nr.

O l~ D O G T O N E R

Side li

(direktion: Arne \\' eel) .

2 billettet• å kr. 2,2:i pr. stk. til samtligt• forestill inger, når billt>tsalgct tilladt•t· det, ved hcnwnuchw t il h•atrets hilletkontor.

* Cirkus>·, ryt·n (Cirku..-.: Ib A . S). l bilJet gratis til en aftenfon•stillinK ved henvenrlelse til billetkontoret på RakketL

1 -~

Fol ketcatret (direktion: Thol'\'alcl La rsen). Fribillettt•.r giws pa samme hdtn~else r som ...:æluenJe fot !>et ny T eater. PersontiK l'lll'l' telefonisk hem~ <1nd ebe skt'l dog til teatrets kontor, ~urTC\'old fiO, telefon C. -!aGH, sanmH dag mellem klokken l Il o~ lli.

*

S yyade Tfa tcrff (direktion: Henning Karmark og

Ib Schonberg). 1 evt. 2 fr·ibillettet· mod sædvanlig- afgift \'ed henvcndt'l:->t forestillingsdagen t il teatrets billetkontor.

*

R idd('rsalen (direktion : Svend Fridberg og P oul Knud Sørensen) . 1 personlig billet mod afgift ()O ore !.. l ledsagcrbtllet. mod afgift kr. 2,60. H enYendeJse forestillingsda gen ved hil letkonto ret.

*

Røde. Kro T eaft•r (direktion: Carl Carlsen).

+

1 personlig biJlet mod afgift f>O ore l ledsa~erbi lll't mod afgift kr. 1,50. HenYendeJse forestill ingsdag<'n ti l billet kontor·et.

*

Vesuden har sekretariatet truffet aftale med

Debutscenen (direktion: J. Fr. Staugaard-Ther ki l-

sen) der som regel hvert år indstuderer en c perette og et skues pil. Ved f orestillingernes opførcJs,., er f orbundets medl emmer , ·elkomne. Adgangskort og nærmere oplysninger om t id ogsted for forestillingerne fås hos direktionen, Ch1·. X's Al le a5, Lyngby. (Telf. Lyngby 1717). En gang om måneden afholder Debutscenen i "Gul dald<>J'salen" hos Lorry ,,Milneds-sjov", og hal' D. R. K. F.'s m<>dlemmer lyst til at \'ær·e Debutscenens gæstel', beho,·cr m an • blot at vise medlemskortet ved kassen .

*

SB! Desværre har \ 'Or henYendeJse til A. B. C. Teatret Yæret negati\'. Direktor Stig Lom mer a nfører, at de af ham ledede teaterforetagen de1· altid har haft meget stramme r egler for uddeling af fribilletter, idet der hos disse oYerhovedet ikke giYes fribi11etter til nogen, bortset fra presser1. For de øvrige teatres og cabaretsceners venkommende håber forbundet snarest at fa en fribilletordnink i stand. S ek r

*

* Det

ny

T atto· (direktion: Peer Grcgaard).

Ved henvendelse til teatrets inspektør forestillingselagen mellem kl. 11 og 13 kan medlemmerne, nå t· billetsalget iøvrigt tillader det, få 2 billetter mod en afgift af kr. 2,fl0 pr. billet. Rilletterne må afhentes mellem kl. l fl og l 'j foresti 1lingsdagen. Arrangementet mil betragtes som et forsøg, ;det teatrets direktion forbeholder sig ret t il at ændre eller tilbagekalde ordningen med kort varsel.

Vi beder Dem venligst notere, at

DANSKE DRAMATIKERES FORB"CND DRAMA-RET TEATERRAADET er flyttet til Klosterstræde 24, hjørnet af Skindergade (K). Telefonen er uforandret central 10.901.


O l{ D O G T O N E R

Nr. 1-2

Anmeldelser l\logen~

Dmn og Otto F.: .lt'tl/ 0\:1smus :\ a\ L' l'S F orbg).

1!1.~.:

cf,

t

yik.

Den a dige samling i udYalg af .11"!/t 1 -~ /Jtt1t1::; llh'g·Pt Ja•sll' og påslHIIliiNic da~odi.Lt"\' vers og ,·i::-.er i ").al•onaltidt•nd,•" med Otto f.' n d t•f'ikst n~ vittig-1• tegninger indtag-l 1 !'Il fot'tll'lll plads i julens og a rsskiftets nnmtt·c littcratul", pft linit• nwcl Bla·kspruttt>n op; Svikmollcn. J>cmll' den femlt.. i ncl.;kl'll af .. A n•t d~r gik" h æ\'Cler sig lig-l' sa smukt som de fon•gat•ndt· samlinger, S)tt·æ ngfyldt som den et· med humorfyldtt·, nwn og·så oftt• hi<ll'JHlc og sal i t· iske w r s li n iet·, slærkl undc•t·stuttl't a f Otto F's hcl'l i g<' s t n• g. Mog·cns l>am , d(•t· for tiden hat· trukk<'l sig ,·æk fra ~'~'' Y<'ll, far i langt h ojen· v:•ad end 1>a scenen lejlighed til g"I'I\IH m sine ,,dagens vers" at skri,·e stt hjertes mc11 ing. l alll• disse - som reg el 4 vers lange nser tager han elagens akttwllco bt-giYenheder op til droftelse, t kamp ofte mod reakttotwn OK slendrian'en 1 dansk offenlligt li\ og tnfluercr hel'lgl•ntwm på folkeop in io nen. Del sunde danske humor lyser ud af Mogens Dams Yers og Otto Frederiksens tegninger. l >c giver et munte rt b illede af In et, som det leves i Danmark i disse stærkt beYægede år.

....,.

Børge Fri is : H jemme hos Albe1t Sch ll'cil Z<' l. (Br::mner og Kor ch). Det er sjældent, at medlemmer af D. R. K. F. nævnes som skribenter i f01·bindelsc med emner, der ligger uden fot· forbundet s virkek reds. D r. phil. Borge Friis er el af de medl<'mm er, der f oruden al have skabt. sig et navn som skallet fort olker af den muntre muses musik og sehT er en habil komponist inden f or genren, tillige - og vel forsl og f remmest - yder et væ rd if u ldt arbejde med kultureliken og den æste t iske mus ik li tteratu r. Børge Friis har ha f t den enestaende oplevelse nogle g·angc siden 1949 at ' 'ære modtaget som en velkommen gæst i den store human ist, nobelpristager en .-tlbf rt Srhlt'('lt:: t rs hjem i den lille e lsa ssiske by Gunsbach. Man f o r sta r, at det har været en lykkelig ople,·elsc for Børge Frii s a t give en inspireret beskrivelse af sit npholcl hos og personlige samvær med uniYersalgeniet Albct·t Schweitze r, der nylig hædredes med Nobels fredsptts. U n der en r igdom a f iagttagelser tegner Børge Friis i sin lille festlige bog på et h alvt hundrede sider et storartet billede af den frcmrag·ende tænker, læge, orgelmester og forst. og f remmest m en nesket. Albert Schweiizer. Rorge F riis, tler e r anerkendt som e n a f vore fornemste Schweilzer-kenderc, giver læseren cl d yb t indtryk og en levende fornemmelse af livet , som det leves hos den store humanist i Gunsbach . Rørge Fr iis' lille bog et· mere end en sædn1.nlig rejscbC'skrivelse, den er en skildr in g a f en stor k u l turperson l ighcds rige kun st nct·l i v, glæd t' 'ed menneskene - og ganske \tfatteli ge li vsk r a f l. ••• •••

Albert Schwcilzcr: J. S . Boeh. P å dansk \'Cd cl r . phil. Borgr' F1 iis. (!hanner og Kor chs F orlag ) . I s i t s tOl'e og \'Crdensbcrom te Yærk, den klassisk(• Rki Id l'i n g af tmwkunstens mest gigantiske skikkelse, .Tuhrtlut Scbastir111 Barfl, g iver A IIH rt Sclllt'( iL.. e1·, den store t::rnkct, sine utal lige beund n• t·t• og i det hele enlwer, der foler sig knyttet til

Si tlc 7

Bad1'l' udntll'ligP musik, en ng nph•VI']S•'· \lht J't SPhwo•tlZI'I' ulll'nhutt'l' siK i lnt•t'l ••nt•slt• knpitt•l 80111 clt•n l:t•tde• ug' si ns·psitulig-•• hl'dunmwt' af Bachs llli'Stt•t·li('•' 'ti k,., SOli\ clf'n ful• OIIIII Il' musikt•r gh l' t' han t> n fot h.•lkning- uf æ~tht d• n i Hachs musik, og ~•IIll dt·n s tn1'•' ot·g,.JkunslJII'I', :;;dl\\ • tl7.f' l' s ·h· .. ,. - a ud:-t'l' han c ml n~ tiPI! It•lt•• made al gPJlgt\ •' fir 11 J••'~· l Ir. phil. Hor)!P Fri is's tlau sl, .. O\ l'I'S:t•ltp) f' og IH at·l,e•jciPlSP af 111•g••n otll .J. S. B~H·h et· fortr:t•ffphg og gJH' t' "l godt iiiiit l'~• k af ha tiS stort• \'itlt•Jl htuh• IIIII l'llllll'l lig' fnrf:t ltt•lt ll. Ilt) t gi' l•'riis fnl'ljt•twr ros fol' ~i11 lwh:ltldling- af de•t l:t•rdt• slnf, rl ••r· ~odt nu•d udhytt~> ),an la!scs af ,,tlll'tlig-nlanol". BoJ.!e•n for·tjPt l l't' udhn•dL•lsl' i vidt• J, n•dst•. ••• •l•

Poul llenninp;sen: ~ 1 [/IOr/lfJ (Stig Vt'tHlelk<ers Forlag).

S/Ol'«. •

Ved Il"\• tan;ltd kuntw !'t~tl{ lf, llniu•tNI ''· 1'. Il., som huns • landskendte nom de ~ruet·re lyde t, ft•j t l' ~:; :"lt'sdag•'H fnr l'aIH'g) ndelS<·n af sit re\ yforfattc•r:->kah. l ~-'i a1 har 1lt·t danske folk nwd bestandig f t) d lytlet til ha u:-; fut slL· ll'\')Tist• om "olhundcn, der glammer", og tlt•t ('J' Ol•nnt m~t·rl>t·dag, clcr· har Yæret anledningen til, at P . Il. hat· gjort ah·or af det og skænket det revyglade og syngeude danskt• publikum en antologi af sine bedste 'ise t· igcnn~m 1lc•t kvartt• ~(·k<•l. P. H . er en absolut. ener inden for \'Ol' hjt•mlig-t• l'l'\'ykunst. llans 'ises·, lw01 omdiskuterede de end har været, har ctllid haft for mål og mening. A ltid har han fol'fægt<•t, at t'<'' yen skal ha\'C betydning som offentltghcdens 'åbt·n i den bestandig-t• kamp mod al reakt ion og hykleri mden for <•thVl" l t::enk<•ligt, onu·åcle. Med sin egen særprægede tJCrsonlighecl har han p rægel enhver vise, der forlod hans skriv<•honl, og 1•å P-n sådan måde ' at det var ham ' der lah..·dc na\ n l ti de t'en:er .. , hvor han var medarbejd er og ikke slj<'l'IIC'Sktwspill<'rnc, det· sang hans viser. Og dette er fuldkomnwn l'igtiJ..rt. Det er forfatteren, der bor ha Y e ansvaret, og d<>rfor hu rcie det altid i annoncer og anden omtale af re\· y er nJ!Sil hedde: en Mogens Dam-, E pe- eller A rvid og Ro1ge Miillt•r-r·c,·y o. s. Y. Det skal jo aldrig slå fejl, at det alltg<!vel t•r forfatteren, pressen slar ned p å og aldrig skucspillcnm, fos· dl' ord og meninger, som forfat teren gi\·er mlt1·yk fm·.

Det er med stor fornojelse, man læ:>t r P. IL'~ ,·i~t·samling­ igennem - og man springer ingen o\·cr. Mange hPrligt stunder genoplever man, ikke minclsl i milHiet om Liva \\.t·el. Man bliver i g-odt humor ved at nynne man)l;c af dr gamle k<'ndte ting lad så være, at man ikke• altid er t•ni sr med P. H. - In-ad han næppe heller onskcr.

r;" ru !t,, m /1 ~-

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds

Visebureau Skolewangen 28, Brøns høj Tlf. Bella 8406

.\fodlager Restillinger paa Festsanye, Taler, Arrangementer ''ed alle Slags Fesler m . m. Lede r : Sofus Petereen, Træ Hc tid : Hverdage 9-12 og 15-l S


-

Nr. 1- •>

ORD OG TONER

Side 8

.

,

Girhulære om ophævelse af teater- og vanelecensuren. Til politidirektoren i Kobenhavn og samtlige politimestre. Fra og med de n l. april 193 l oph<t·n•s censur gående ske indberetning· til justitsm inisteriet. Politiet bor fremdeles haYe opmærksomlwdt'n af tcntcr- Llg varh~tet\westillinger m. v. Ind •ha\ernt• af tcatcrbc\·illinger vil blive ht'nvendt pa afgrænsningen mellem t eater- og gjort bekendt lllL'd, at dL• t•r pligtigt• at drage varieteforestillingcr, jfr. justitsministeriets c:irom~oa·g· for, at d f' J' som h idtil intet fore,·ises. kulæreskrivelse af 11. maj l 933, samt c i r k usom pa strafbar made V<t•kkL'I' off•' ntlig for- lærer nr. 81 af 9. juni 1926 og nr. 119 a f 16. argel~e e11L·r iovrigt e r i s t rid mect st raffelov- april 1946. • • Der vil senere fremkomme m eddelelse om g"J\'rtlllgen. :-::.afn'mt der efter politiets skon foreligge r formuleringen af variete- og solisttilladelser efter den l. april 1954. l'll o\·crtrædl'lse på dette omradL•, bor der omJ u.-.:tit.-.:milli-"ft' tict, den 22. deccml,er J!J!i.l. 1 Erik V ctli.

Hans Hækkerup.

~---------------------------·--------------------------------------------~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vedrørende radio-afregningerne Til naedlem•nerne. Sona et led i bestræbelserne for at forenkle og billi;:·· c;øre forbutadels ad•ninistration foreslår bestyrelse••, at radio·k•·artalsafre;:ninger u.adør 2 ••o.aø.r fre•ntidi~· o,·ergår til forbundets understøttelsesfond. Såfre•nt nogen bar noc:ei herimod. bedes man rette benweudelse til for· bundeis kass~rer . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Forbundsmeddelelser

Films- og fjernsynsrettighederne Koda henleder påny organisationernes med·

Forbundeta Kuører Alle henvendelser til forbundet vedrørende ind- og udbetaling samt reklamationer angående radio-afregning bedes rettede til:

Komp. hel Thinglted, Lansebakken 36, Holte, T elf. Holte 1211

lemmer• opmærktomhed på, at de ikke må over• drqe fjel'lllyasreUen aammen med filmareHen til filmaselakaberne.

Udgivet af ,.Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund". Redaktør: Kay Rostgaard-Frøhne (ansvarshavende). Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, tlf. Lyngby 1570. ,.Ord og Toner" er medlem af Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykkeri - København K. - Central 6522.


19 . ÅRGANG

*

MARTS / APRIL 1954

*

NUMMER 3- 4

l N D H O L D : Nordisk Dramatikt>rkonkul'l'encl'. Minch•.u tiklet : Cu·lo Thnnt:-rn o~ ·\ al{c Stdf< nsuu. l Gencralforsamlt ngcn. Sc•t - sagt og hcH t. "San Ca tale-lo". s,. (;ylclmark - :lO at. Gt·ammofon-indspilningct·nc. Jac. Boesens M u~ik f ol'lag-. ~ r\omnw. .,Gyldn~ agle t ". l f orhumlsmeddcl cl Sl'l'.

Indbydelse til danske deltagere i

Nordisk Dramatikerkonkurrence Nord i~k teatcrlcderrad, Nordisk teaterucl\'alg og den 5. noreliske tcaierkongrcs, afholdt i Stockholm i maj-juni 195:1, indbyder herved til en nord is k dramatikerkonkurrence med deltagelse l'ra Danmark. Finland, lsland, Norge og Sverige. F or deltagelse gælder følgende regler: l. Skuespillene skal Yærc helaftensskuespil,

men kan iovrigt ti lhore aJl e dramatiske genrer. Skuespil specieJi beregnet til opforelse fm ungd0m eller skolescenepublikum vil bli\'e bed o mi pa l igc linie med de ovrigc skuespil.

2. Der udsættes i hYert land ;) præ m ier pa lwnholdsvis kr. 6000, -1000 og 2000, i Danmark danske kroner, tilsam men 12.000 kr. De i h\'eri nordisk land udtagne præmicYinderc deliager derefter i konkurrence om en fælles nord isk førstepri s på 15.000 norske kroner. 3. H Yert nordisk land vælger t• n j u r y p a :1 m edlemmer, en teaterkritiker, en teaterleeler og en sceneinstruktor, der til lige er skues piller. l D anmark bestar dommer komiteen af rcclaktor, caud. mag. Ha1·a.ld Engberg, elirektor E1 i k H enniliff J ensen, Aarhus teater, og scenei nstruktor og skuespiller ved Det kgl. teater H olger Gabrid.sn1. Formændene i de loka le dommerkomiteer danner den nordiske j ur y, som senere skal udpege den nor diske præmievindcr.

1. l\lan uskriptcnw indle\'er es i nden :31. <lc<.:embl'l' 195,1 til Danske dramatikeres forbuncl, Kl osters lrædt• 2 l, Koben ha\ n K. H \ er for faitN' "kaJ indsende 2 maskinskrc\'nc eksemplarer af sk ues pillet, signeret med liiel og mærke. Samticli~ indlc\'t' res en konYolut, pasl\.1'<'\'et skuespillt•t..;; titel og mærkP og indeholelende forfatte r ens navn og adresse. Danske dramatiken.•s forb und opbc,·arer diss<' kon\'oluiier, Ol-{ nar dommerkomiteen har tru f f et s m afgorelsc, abiWR konYoluttcrnc af notarius publicus. Ikke præmit•r ede manuskripter returneres pa anfordring mod Olll!i,·clse af titel og mærkt•. l\Ianusi\T ipter, som ikkt er afhentet eller kn'Cvet tilbageleYerPl m d ti l cl hah·t Aar eftt'r, at afgorelsen er i.ruffcl, malmler es. G. Berettiget til at opfore de pnt·mierecle skuespil er se:1mtlige de teatre, der er tilsluttet konkurrencen , i Danmark: Dei kgl. tc:1ter, Folketeatlet, A arh us , Odense og Aalborg teater, Andelsteatret og Axel lllums tourne. De nationale dommerkomiteer udpeg~r foruden de præmier ede skuespil indtil a skuespil, som a nbefales til opfor elsc pa teatrene, hvis de eftt•r juryens mening findes egnede til det 0\'er de anbefalede, men ikke prn.• miercde skuespil disponerer de respektive forfattere frit. Disse kan efter konkurrencens afslutning indh.•Ye-


Side 2

med 1O t, af s pi Il ri ndta'gte n (i n <:l. da ns k over. sættelse) med Sc'l'<h·anlig f o ru d aftalt garanti. sum.

t il uednmmelsl' \"ed de t l•:ttre. forfattt'l nc m · tte o Jk k c . l't.1

6. H d .s fi l' re te at re i samme by eller fl ere prod n~­ tournee r on ~ke r nt ~ p i ll e samnw til konkurrcnl'en i ndlt" \"en~de arbddt.~. ,·æ lv_(.•r dramatikt•J'Cll

B. Opførelsesn.'ttcn for dl' delta gende t ca tt·e ga~ldl•r i tre sa·soner fra 1. 8. 19:>:5 clt regn e.

selv. pa h\·ilkc•t t eate t· h:m vil have d('t p~\gæ l­ d('ndt:• .skucgpiJ opfort. l n gen dt~ pnt>m ien•dt~ dramatiken· har •·l'tsligt kntv pa at fa git skue. pil opfurt.

Den 3 1. detemb('l'

,,r

H. A.

Brøm/.~tt ·d

1 9 .);~.

Th o, t ald L urs( 11

D«·t kong-elige teater

F olke h:!'l t ret

Erik H(·1winu .Jcnsrn

i. De pra•mit.·redt.• skuespil og dl' antagJH', ikkt' pt·a·m it•n•dt• skuespil kan ikkt• af d r~~ matikcnm indst•rules til radio eller S<l'lgt•s til film eller f.it•rnsyn for tidligst tre at· t•ftt•r. at dommerknmitt~t.'ll har truffet sin afgorelse. $.

N r. 3- 4

OHD OG TONER

Aarhus tenter

Hdgc

Hvert af de indlt•ver('dt' skuespil forblin' r icn-rigt drama t iken'ns ejendom. Yed op foreise pa t t dan~k teah' r honnn' r e t· dettt.• dn1matikeren

Poul PC'l t' J'::J('/1

R lWfJINlld

Odense teater

Aalb org t<>ater

/J•i a rnf Forchlw nuun·

A .rcl l llwn

Andelstea tre t

Ax el l ll ums toume

L eck FiseluT Formand fo1· Nordisk t<'atcrud,·alg-s da nske afdeling

*

Carlo Thomsen død

*

1 l 11 189S

fatteren Cad Virt!JO 1Hl·inckt' og sene re m ed Poul Henningsen skrev han en række r e\'ym elodier til forestillingerne der. Senere ble\' han en m eget bezwttet medarbejder \'ed revyerne i »Ove r Stalden .. • »BeHevue-teatret«, ApoJlo-teatre t og »Cirkusrevyen«. Fra hans hånd forel i~ger også en del sange og flere koncertnumre, der alle rober h an s fi ne m usikalske ~an s. Ca r/o Thomsen virkede i nogle år f ra l 9:37 som et meget inter essenlt medlem af D. R. K. F.'s bestyrelse. Megen medfoleise samler sig· om h a n s hust ru, fru Hdga Thom~cil, der delte sin mands interes~ e for vort forbund og dets faglige Yirke. Carlo Thom.~fll vil blive Sa\'net af mange, der Yil ære mindet om ham som den fremrage nde musi ker. han ,·ar.

K. R.

*

Kun :>:l ar gamnwl afgik ko.npon iste n. kap('lme~ter Cm·ln Tlwm.-:( ' /1 Yed dorlen tirsdag den :Z. ft•bruar d. å. efte1· i det sidste ars tid at han' va.•rl't meget syg. *8/ ·l 1882 t n ;:~ 195 1 Fr·a ~in tidligste ungdom m-erec!t• Carlo Thomsen Strl ei' gået bort og mecl hnm den tre die s idste a f den storst.t.• kæl'lighed til tcaterlivet, og dette forte tle store navne fra de gyldne Stala-ar. Alfrul K .i<t rul!. til, at han kun 1s ar gammel fik e ngagement som .Toluunu .. ; Dam, A.ul Andrtm~cn, Ca rl A rctandr,·. kapelmest er ho ~ tcaterdir~ktor »Lange \\'illiam « pa L(fu rit.: Ho z·olt., LUil lJifl Brancl.-:lrup og Elith TVordenne~ ttn'IH~cr i Xorge. Efte r at Yære kommet til gin!l er alle gaet forud og mødes nu under F J'{'dt• Kobenhavn i 1~n 9 Y i r kede han i en lang arTækkc Slma,·ups ledeLc med :.manden pa risten « ved H im..,om pianist i fast e engagem ente r pa for~kellig~..") af meriges port. de førende musikr·estauranter. Tcatr·et drog ham I rle sidste par ar var hans glade losslupn P m uses dog stadig og efter i 19~9 at ' 'ære havnet i »LOtTY« rost forstummet pa grund af hans a lnJrlige sygfik han i :.Hiddersalen« rig lejlighed til at udvikle dom, men i over 40 ar fo rud havde han en sa sikine evner om teaterkomponist og musikalsk isce- ker position inden for dansk rc\'y, at <.'Il r eyyforenesætter og rådgiver. I nært samarbejde med for- stilling uden et par af hans vittigt' og spnelske Yi-

Aage Steffensen død


O H. D O G T O N E It

Nr. 3 - 4

Side 3

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund Til medlemn1erne !

r tnær gener

orsam ing

afholdes

tirsdag de n 30. marts 1954 ltlohhen 17,00 i Frede rihsberg S elsltabslohaler, All egade 10 Dag-sorden: 1. Valg af diri~enl. ~ . Arsberetning. :1. F orslag om udnænwlst> af d æi·csnwdiPm. l. Rcgnskabso\'ersigt. 0. ,J. Ra\'11-.J onsens mindelt•gat. 6. Yalg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (Der foreslas gen,·alg af komp. Erik Fiehn, AxL•l Thingslcd og- \\'alter Schrocler samt forfatteren gpc. Endvidere fon•sl<c\s suppleanten, forf. Alfr. fl okk, nyvalgt i stedet ror forf. Erik Le l h, der for Liden er ude af st?.lHI t il al palag-c sig 11\'Cl'\'Cl t•ftpr lang ti els sygdom). 7. Valg om besl.\Telsessupplcanler, 1 komponist og ~ forfattere. Der foresla8 g't'll\'alg ar kom p. A. Quistorff, og i tilfælde af Alfr. Holcks Yalg til bestyrelsen foreslas forfatter en Otto Leisner valgt til 1. supp l. Safremt Breicle K icrl>oc V<t>lges til krili::;k re\'isnr. foreslås forfatteren Sigfred P edersen \'algt til ~. suppl. 8. Valg af re\'isorer. Der foreslas ge1walg af Vilfn•cl K.ia~r og goclkendel ~l' af Breicle Kil'rboe samt genva lg af slatsaut. revisor C. J. Beq~. 9. Indstilling af 1 medlem til KODA's rad. Der foreslas gen\'alg af forfatteren Kay Roslgaarcl-F ro h n e. E n dvidere godkendelse af komponisten Erik Fic.•hns konstitution som radsnwcllem. 10. F orslag om o,·erforsel til understoUelsesfonclen af afr egningsbelob under 2 kroner. 11 . Godkendelse af et medlems udelukkelse. 12. F or slag fra Epe om en eventuel fodwjelse af mini m umsta r iffen fo r tealn•nes honorar fr a 10 ~ til 11, evt. 12 9f. 13. E ven t uelt.

E fter generaflotsamlingen er forbundet t'trl·t l'Nl rn brskcdcn spi:miny WHic 1 kammtratligt samvæt. - Anmeldel.<:e om deltayrls<' i spisnill{/( 11 nw skr fil ka.c~sercn n c•ller sekn1

Ut' r f 11 senl'S t d f rz 26. nw1·l s.

P. b. v.

ERiK FIEHN formand

KAY ROSTGAARD..FRØHNE sekretær


Sjde 4

ORD OG TONER

Nr. 3 - 4

mindet om en herlig viseforfatter og et elsk,·ærdigt menneske vil leve mange år fremefter. iERET VÆRE HANS MINDE ! Kay R.-P.

Set

sagt og hørt

Koda's generalforsamling afholdes onsdag den 28. april d . a. klokken Jo.ou i mødelokalet, KronprinRl'Sseyade 26, 2 . sal.

* Kompollistea hu det lettel'e I et nyt kunsttidsskrift ,.Foyer" skriver f orf atteren H ro s

seJ· ikke kunne tænkes. Gennem alle de mange artier holdt han sit vid og sin digtl'kunst sa ungdommelig som nogen :30-årig. Han formaede stadig at folge med tiden og skrev - musikalsk ~om han Yar af nnturen - sine omhyggeligt genncmarbcjd~dc \'iser i en sangba r, letfl~·dende form til tidl'llS skiftende nwlodier. Han ,·ar utrolig- produkth· t1~ ~kæn­ kl'de ofte gennem sin enorme viseproduktion re\ ypublikummet en sund og befriende lnttPr. Landeplaget· ble\' mange af hans viSl'r, sunget af kunstnere som Carl Alstrup, Li,·a \Veel, Gissemand, Marguerih• Viby og i de senere ar Carl Fischer. Hans iorefaldl'llde refræner hænger stadig i ,·orc ortlr, flen• af dem lever som ::.be,·ingede ord « : :.Det Yar kaninen, der begyndte« - :.Fra S011dag nat til mandag n:orgenc: - .. nu har Yist en lille streg på« eller -.Bii'r det ikke mig, bli'r det en anden\]( o. ~.Y. o. s. Y. En enkl'lt vise, måske hans storste okonomiske succes, ha\·de en ejendommelig skæbne. Det Yar :.Manden på risten«. som i 1936 faldt med et brag i Apollore,·yen, skont den ble,· sunget af selYest~. .· Carl Alstrup. Mt'n ved et ganske uforklarligt tilfælde dukkede den pany frem for nogle ar siden og ble\' i et par sæsoner den mest spillede schlager herhjemme. Det var· en vise, der påny bragte ham i kontakt med publikum. Også vort svenske broderfolk glc-ech.)de han med sin visekunst, idet han ,·ar en skattet lC\'''randor til Karl Gerhat·ds ren·er. • Sff'l nåede ikke -

i lighed med andre ken(fte visedigtere - at få samlet og udgivtlt et udvalg af sine bedste ,·iser gennem o\'er 40 år. l\len hans visekunst fortjener. at det bliver gjort, ~å der her igennem kunne blh·e skabt et muntert og interessant kulturbi11ede af kobenha,·nerlh·t>t i forste halYdel af dette århundrede. Vort ønske om helbredelse og fuld arbejdsd)·gtighed for den populære forfatter, som fremsattes på Stels 70-lrsdag i 1952, gik ikke i opfyltielse, men

Hat~:•t' 1l:

At skrive et godt drama c1· meget S\ ært ; dertil kræ,·es ikke alene talent og ildhu; der kræves også en stor teknik og en stor viden om teater. Ilet er ikke spor nemmere at skrive et skuespil end f. eks. at komponere en symfoni; men komponisten kan gå i gang med sit opus med langt storre indre s indsro end den begyndende dramatiker ; thi bag sil!' ha1· han en årelang uddannelse i de allersvæ reste discipliner, mens dramatikeren må begynde helt forf r a, på g a nske ba1 bund. Der er ingen, der ta'1· sig af ham, der er ingen, som gør blot det sarteste fo1·sog på at bibringe ham en elementær \'i den om de allerelementæreste ting.

* I .,Det ny Radiohlad " for l!> 2 .)4 læser vi:

Speakel'eDs ønskepi'Ogl'am Skade, at man ikke kan eksportere nog le a f de speakere til USA og England, som er så forelskede i det engel ske s prog. Det ville tjene et dobbelt formål, neml ig a t vi Yal fri for deres ønsker i Giro 413, der nu er blevet et speakernes onskeprogram, og at de kom på deres r ette plads. lJe1 ,·at· måske en mulighed for at få dem erstattet med a nd e. der holdt af det danske sprog. B aldus. Lytterltnn.'l modtagt•r mange lu fl't' s 0111 Ol'< l,.'ltaemlc , srt dt'i er .'1ikke1·t et problem, nuw /)fl hojerc s ted burd< hrtl'< upm,'l rk~nmheden henrendt mod.

*

Riadet "Information'' s kriver den

!)

J

54: En kendt københavnsk direktøt· besluttede f or nogen tid siden at indføre musik til arbejdet. Men han in~isterede på, at det skulle være lødig musik, og at der også sku ll e spilles plader med musik af nulevende danske komponister, bl. a . Niels l'ig.qo Bentzon. Nogen tid efter kom virksomhedens musikarra ngor imidlertid op på hans kontor og sagde: - Jeg tror, vi må droppe Niels Vigg·o. Han et· fabrik en for dyr en mand. - Hvorledes det? spurgte cli1·ektøren. - Jo, han gi,·er for mange anden sorterin.g-cr ! Mt d di,.;:.-:e ord fnrt•ilt!ld, mui:ikar-rtiUf/IJI'( '' rhu (orblojful f' direktør n1 .~trrtistik, der pti1•i."'tf' :·~o-rt Jlft lu·irlf, at rn·l>rjdnne lliMdc .flcn• fejl, uår 1\'it'l.~ ~·;!/!/" Bntt:.on hll't' .'\pillrt. end nur dP.r blt' l' s pillet nt ikke s/d s11 morlt·l·ui ..;; f i.'l k nttt~ik. ••• •••


OR D OG TONER

Nr. 3 - 4 I "Det læses:

ny

Rad10blad"

fot· !i

a

Si de 5

!i4

Syng daDSk Sonda ~

den 21. februar horte vi det danske r~~diokot· nwd ~>ange fru deres turne i udlandet og tænktt, det han da ikke være muligt. Dt•r \'ar nemlig ikke en eneste dansk sang på programmet. Det var ufatteligt. Tænk at 1ejsc til udlundt•l og synge uden ul præsentere stt eget lands sange. Mon nogC'l :~ndet land ville have gjort det samme? Vi h·i, let· og mallg·Jer ord for vor harm<'. /Ja nsk rruliolyttc

l'

1

/Jtlllllltlrk.

...••• l .,Dansk Musikcr-Tidcntlt•"s januat·nr. læser vi folgendc lille historie.

Komponistens død Operettekomponi sten Ennocl'iclr Kalnwns docl far "Aalboq.r Stiftstidende" til at mindes en lille episode, d('t udsplllt•,Jes i sommer, da ,,Ro' erne fra Hold" blev SJ)IIIPt som ft·ilufts forestilling- i Aal borg. Der forekommer lid l sk~ clcn i dc·nne roverkomedie, og de1· var ogsa indlagt en eksotisk dans. lJenne dans skulle fo rega til toner af .Kalman. Det var· JlOJitiorkestret, der spillede, og KaJman er slet ikke så lt•t at gå til for ikke-professionelle. Det Jod rent ud sagt ikke godt, da man forsogle forsll' gang-. Samtidig med, at poliltorkestret provecl<: at fmde frem til den rette fot·m, vat· de1· folk, der inde mellem skon•ns træer provede, om rcvoh·ernc havde det rette knald. Det. er klart, at politifolk reagerer, når der pludselig- lyder pistolskud i nærheden. --- H vad var det? var der en, der spurgte. Og kapelmester Gwnwr Elmkæ1·, der efterhanden var l levet temmelig irl'ilcret over den grove medfart, Kalman s tmtsik fik, svarede lort: - Det var bare Kalman, der skod sig-!

blandt Koda's mcdlemnwr \•il kUI\IH ra d ophold pa San Cataldo efter ansagning i 190 l. h oda hat· iiHlslillingsrct, men det er natu rl1gvt~ lnslitutionPn:::; lwst~Telse, der har den enclcligL' afgorPhw. På given anledning skal vi nwddelc, at anso){ning om friplads pa S a 11 Ca fald o i manc<lt'nW augu::;tscptember og oktober 19G 1 ( <tit t• r belagt i forarC't). m;:i indsendes til institutimwn, AmaliPgadt• ~5, K .. snarrs/ nudi{Jl, rllr1 til 1\ odo, sa}1l 111f IIlOil CHIS/tr 1 1\.oda's indstilling, i hYilkct fald ansogningcn naturligYis ma forelægges Koda's nul. OnskPr et medlc•m af D. IL K. F. forbundets anbl•faling, ma ansognin~cn fn•msendes til Koda g"l'llllcrn !Wkrelariatd, ~ol­ vænget. 2, L yngby. Hedaktionen gor medlemmerne opn a•rksom pa denne adgang til at sogc et Råclant ophold i den skcmne klosterpension San Cataldo nwn ansog som sagt. omyarl( ud(', da mstitutioncns lwstyrebP holder mode den 1. maj. *

Sven Gyldmark fylder 50

..,.

...

Jubilæer Den 13. april d. a. fejrer Dmrsk Mu ..,ii..IHwrllcrfol( 1ml!l sit ;-,o års jubilæum ved en reception kl. 10-11 1 2 i Iland\ ærh.erforeningens lokaler. F estmiddag kl. 18 1 :! s amme sted .

.,. •••

Slwu;pillnforlnwd kan åen 17. avril d. a. fejre sit ;-,o års jubilæum. J ubilæet marke1es bl. a. '\'ed udgivelsen af "Skuespillernes Jubilæumsbog" på Rasmus Navers forlag-, undet· l'Nlaktioll af B endt Rotlte. lJan sk

*

»San Cataldo« Pa kloster et ved Amalfi i Syditalien, som er gkænket og indretiet nf afdodc Cal·l TVii1V{lcdi ti l studiehjem for videnskabsmænd, kunstnere og- andre andsarbejdere, udde les a rlig en række stipendielodder. Stipendi et a ndrager indtil 4 uger s frit ophold med fuld forpl ejning. Det vil være Koda's m edlemmer bekendt, at Koda i de senere ar har ydet et bidrag til »I nstitutionen San Cataldo's venner«, hvilket abner en chance for, at en skabende kunstner, komponist eller forfatter,

1!)04 -

21 / 4 -

1!l:i•!

Onsdag den 21. april fylde1· Vanmarks, ja ul\·i\ lsomt Nordens mest produktive komponist, ,">J t 11 Oylrlmark, hah·trcds. Fa er som han blevet dus med hele Danmark gennem sine O\'erordentlig populære films- og rc\'ymelodicr. Der går tkkc et år, uden mindst 2- :3 af hans im efaldendc l•lh~r indsmigrende melodier e1· }la alles læber. Mange af dem, seh· fra hans yngre ar, et· endda Yed at bli\'c "klassikere", som f. eks. "Zi)!Nmer Tange", " Tango d'extasc" og ,.Ti små snavscdt• fingre", og adskillige af de melodtct·, \'i har lyttet til • og sunget med pa i de senere at·, \'il u l\ t\'lsomt også blin• stående fremover.


O l~ D O G T O ~ E R

Side G

Nr. 3

..:om su.c 3 mu tkeJ·-brodrc, () car, l~lonlwrd OE!' llugv, hal hun d;pkl't mu rken ftu 111 tidlrhrstc buandom. Hun t'l" en m • rua·dcntlrg hu bil k la\ cr~>prllt r·. og su111 ud<,,., ndt• musik,•r ha a· han \Il kd h.! lo1 i dPn i sin tHI rra l l;unn:u·-hoh•IIPt kPndtl' ,.G~ ldm.u·k-tJ iu" og Olll kUpPIIlh Stl'l' i Ti\ o)li-konditOI'Il t og· \C'd ad ktllige kuhcnha\ nskt• lt•atJe. l ngcn er h<'t'hJcmrne . om S1'0I (,'y[d,mo·k i mit:> i dt•n :-JwCICllc og O\cl'ordcnthg \'tUl k~li~'l' teknik, det· kt·æ,·c:-; fm· at kunrw s k l' I\ musik til filnH'll, og det ,.,. derfur (!'a ll.:ikc nah.arlh~t. at f1hus cl. kabel'lle hct ror· ham at :-kr·iw led ng-emustkcn eller· chlagct·melodwt·rh.' til do• flt•"tc af dt· falm, dt'l' Jl • duc• l'lS hc•·hjcmmc. Ile YCd IH'IIllrg-, at tit• har at g1111' m d en lwnstrH'I', der knn ..;jn lllt'lit>l' !'Plll ingen andt·n. llg·

et for st·nt Th.bptmkt. Samtidig skal man hL•nst.llc> . •~t Mcdlemnwrne i In er t enkelt TJI ftclde se h go1· dPrt•s til. at \'Ol'L' l~L·ttighecler paa tlcttt• Punk t O\' t•r holdt•s, idet man gur opmærksom pan, at i de Tilfa•ldt•, hvor l\lecldclelsen ikke t'r frcmk01rmet rettidigt eller ovcrho\·edl't ikke er fn•mkomm et, kan .\utorernt• sel\·folgelig g-ure lndsigel·l' SPilere, naar dl' ad anden Yej er bien~ t opm~tlrksom m e pa:.1 dl•n paag:.eldende Indspilning. S.

:-;amnwn med flt•n• af filnll'lll' i.'l' huns mu~ik ll~tl't ud i den st<•lc \'crd. n (Jg" hat· skabt ham t't kt•ndt llll\'11 hade i Eurnpa

Jac. Boesens Musikforlag

Og'

l". s. A.

Som re\ ykomponi ·t, i de st..'llt'l\' at· St)lll Cil'kusr·t·Yyl·t,s hu komponi. t, et· han jll k('ndt nf c.'nln't'l' kobenha,·ncr. ~om t'n ~lng-~ gt:'lll!l'alnæ,·nt'l' kan blot na.•,·nes hans melodr fra i fjor: .. SolitudcH•j'' - :<:!1 f,,rst[u· man rækkc\·iddt•n af hans popularitet, som han i d(•nnt• forhindPISt..' ma dt'lc nwci Pu1 ( , "· dt•n frf'mntgt•ndc I'C\'yskribenl. Fur'tllh'll danSt'l\lUsik har St·f 11 ( ,' JJ{d"lllrk kompoJWI'l't l'll del knnct·•·t- ng undt·r·holdnin.~rsmusik og- har endda fået tit! til at skri,·c og få ud!!'iVt't flt'l'l' musikpædagogiskt• \'a>l'kt•r·, bl. a. "Pu ns 0g J'ytlaw" og .. Hyttne-skol('n", to meg-t't an\'t'tllltc \'a:rkct, der ht'll) th·s i klan'r-untlerdsnin.~ren. I \'or·t forbund ha \'tie S •'t n t htldrmt 1'1.- i t..• n iuTækkc sædt• i best\'r cl.-cu. • \ 'i onsker \'tll1 fn'nH·agt>lldP nwdh•m. dl't fornylig har ,n-erstfwt t•n ah'tlrli.~r syg-dom, h.it-rtt•lig- t dlykkt• op: knyttet· lwrtil håbet nm t..'ll fortsat rækkt• \'irkl'rig\• arbejdsar til gl~~it· fm· filmspublikummet i særdt•ll'slwd og· dHnsk lett<'l'l' mu3ik i almindeli~·heJ.

Grammofon-Indspilningerne I eftcra l'l!t IV .i-l rettede forbu n riet s sekretariat en hem·c1Hlclse til g-rammof onselskabcnw om en svigtende OYl'l'holdelse a f aftalen wdro rcnde forud~·å ­ cnde unrlerrl'tning til autorerne om indspilning r.f deres Yærker på grammo!onpladct·. Trods gin1e lofter om en bedring synes dette ikke at Yære sket, som nedenstående indlæg fm et fn•mstående medlem svncs at ,-i~e . •

* F ra Skandinadsk Musikforlag A S har ,·ort forLund modtaget folgencle skri,·else: d. 3 ;j 19.)1 .Dansk IleYyforfatter- og KomponisForbund. Sol\'ænget ~. Lyngby. Vi tillader os herved at metldele, at Skandinavisk l\1 usikforlag A S iflg. overenskomst af 27 2 19.) 1 fra l 3 19:51 har O"ertagel J ae. Boesens Musikforlag, og beder Dem notere, at alle rettigheder er O\'erclraget Skandi na,·isk :\fusikforlag. Ærbodigst S kam/. A1w.:ikfol'lag A S (sign.) Jlll. O. R ichfelf. << \'ort fo rbund har som S\'ar på denne skriYelst' meddelt SkandinaYisk Musik-forlag A S, at da en lang række af de med Jac. Boesens Musikforlag indgaede kontrakter er annulleret for den l :1 d. a. af ,·ort forbunds medlemmer, godkende r man ikk< Ol'<TdrarJclsco afno{JCn.·wmhelst rettiy hrdrr til Skandina t'is k ltJzt.•:;ikforlag for clr uneler dr nnnullc1·Nlr

kontraktc1· omlumdledc l'æ1·kers vedkomm rHde.

Mange af de heromhandlede værker er i O\Tigt allerede o\·erdraget andre musikforlag pa ny kontraktbasis, og onsker Skandinavisk Musikforlag at o\·ertage nogle af de O\Tige Yærker, ma nye forlagskontrakter herom oprettes med de r espekti\'e autorer. Samtlige medlemmer, der Juo · a ll/Iltlifret deres kont mktcr med .Jac. Boesen::s Jl..fusik[o1·la[J A S, anmod r.~ om omgarnde at tilsenlir forbundrts seki·efariat en fort('{fnr/."c o z·c1· de z•ttrke r. dr1· t•cd annul/(•,·in[Jcn er {1·ifljol't fra forlaget.

Som bekendt har vore Medlemmer Kray paa forud at bli,·e underrettet om paatamkte Grammofonindspilningt•r af deres Yærker med rimelig Frist for det Tilfældes Skyld, at de ~kulde ha,·e berettigede IndYendinger at rej se. Imidlert id lader det til, at den derom bestaacnde Aftale ikke altid overholdes fra Grammofonfirmaernes Side, idet det· har Yæret flere Klager angaaende manglende Underretning, ligesom det i de Til* fælde, hYor Meddelelse er sendt, hyppigt er sket 2 domme paa et saa sent Tidspunkt, at den paagældende Optagelse allerede ha,·de fundet Sted, inden Posten Man kan smile eller ryste pa hovedet, ganske naaede frem. !)Om man vil, når man Jæser om forlobet af og domForanlediget heraf skal man bede ~ledlemmerne mene i 2 retssager ,·edrørende et par selskabelige underrette Bestyrelsen i Tilfælde, hvor enten Med- foreninger på et par småøer i det fyenske a rk ipedelelse overhovedet ikke er sket, eller er sket paa lag.


Nr. 3

4

O l{ D O G T O N E H

Sid • 7

D is~t.· ~ rl't:-;sagt.'l'

l~ftt•r dl'l anh•l't1• findt'S dt ,. ikk•' frn cl·· a;ag ngt •·s Slth '1-::.{•r P<' IlY dt>n sol'gl•ligl' llll'lltalitd. dt•r nmdt om g-i\ er ~ig udslag i trods mod at \:CI'e llth•ist nngt•t fnl'llllld. dt r· IH•rl'tllg• l' ag UJ..r•'l llf' til Kochl's h)\ ligt.• krH\. og dl'l \iser ~1g ogsa. al dl'l' t'l'::..l.ttnin~ for !'ahl't' til land. •• ts agfull'l' Lun•lhr..J,. l h agso~t" \'il det for V:CJ" at fri findP. findt's sn}:r fon' r,•, cl~.•r ':)tottt•r clemw nwllt;llit~.~ls udSas·sugt•J'IIt' vil haH· at godlgtll'f' de• sug ll)'lf" snw n. ()111fold~.•l sc , skont dl'l gang pa gang . kc>r, al de talwr knstn.ngt•l' mt·d SO kr." Dcnnt• dom indan kNlcs al H n·g·niug,• ~· ·l sk alJI'Ih.!,e ansigt \'L'<l rl't tL'Il. l\l l'n dl't er dog ikkt. h\'l' r gang. en sagforer udlt.•H'rer sig til del store snu! som i Jon•ning, Bn·gningt.', l En>, for <1~lt't' La nch:.n•l. dr•r dPll 7. januar 1 H:) l ar~agdl' J tll~t · lld t' dnlll: neden na•Ynte ~ snp:Pr. Forh istor it•n l ' r kort fortall demw: Il S h H l J' T Efter at der i el lokalt blad adski ll igl' gange ' a1· af O ~ T H E L A N Il S Jt E 'l' S inch·y k k t' l bc k t• n d l go r e Iser u ndcr:;krC\'l't )) nn•gn i Il g'l' dom hol.\' f m rv. a fdt·li Il~. selskabe li~e .F'on•n ing<< om baller pa B regninge kro, \ 1· l!l.J 1 den 7. januar bil'\' t ~wgt•n sendte KOD A en skl'ivelsc Lil bestyrelsen for Hr<'gIV. a. s. n•·. IHO l!l o~:~: ningc selskabel ig<.' l'orening, Bregninge på ..1~ro, Hrcgnin~·· :wlsk,tlltligt• !'on•ning, med an n: o d n in g om nærmere oplysn i ngL'l' ang. forRrf'g-ningt•, JE 1 n, eningens virksomhed, C\ 'L indbetaling af en musiklll o d afgift pa ialt 15 kr. for en række afholdte baller. I ntenul tionall fol'lntnd til ll!'sl-:vtl<'l ~" • af komponistrcttiglwdc·•· i lia nmat k Vnch.• r den pafo lgendc korrespondance 'iser •let .. ., K 01l a , sig, at KODA, form edelst de ufuldkomne bckendti h\'i::; lwhandling lamlsdomnw•·m· < ))afsson, 11 . A. Slll t'nFt'lt gorelscr, har fOl'\'cks lc t Bregn inge på T ansi ngc med ug Ellen Larsen (kst.) ha r t!P.I lagl'l, a f sagt s a l ydPndl' Bregn ingc pa Æro. d o m: l lt•n indankede dom et· afsaJ.,rt cll•n ~. juni I!J :-,:~ af Kohen De sagsogtes sagforer r ejste derefter b·.tY o\ 1'1'for KODA om cl honorar pa :25 kr. for del arbt'jcl<.>, ha\. ns hyrC'tS 15. afdeling A OK påankt-t af B n•guingl' :-t•lskabelige forening merl pastand om, a t clonurwn ~l·ndn•s i han havde nelfort for sine klienter. Da KODA nreg- O\'t•rensst emmelse med for·eningens fo1· hyrl'ttt•n rwellagll' p;ltede dette som sig U\'edkommende, ble\' sagen af sland cll•rhen, al indstævnte tilpliglt>s at lwtalt• uppl'llautc·u parte rne forelagt sagførcrntclet, der imidle rtid ikke 2.1 kr. nwd r<'nlcr :) 'j arlig fra undPI'rPl ssagPnS anheg clPn har onskci at afgive nogen udtal else, idet del af 4. dcct•mber l 9:>2. l nclstæ' nle, I nternationalt f orhund til htsk~ llt>lsc af knmB r egn i nge sclskabelige fore nings sagforc.' r rcjRlt' panislrt'ttip;heder i Danmark " Koda", pastal dnmnwn stndkrav matte af go r es af domstol ene. V cd den derefter fæstct. den 8. j un i 195:3 af Kobenh1:wns By rets 1.)' afdeling 1 lwnhold til de i domnwn anfortc gl'ttrH II' \'il cll·n \'æn• al afsabrte dom b lev KODA frifundet for dl'l pakrH.'- !-.lad fæste'. l sag·somkostninger for laud~rl'ttl'l\ 'il appt•llantt•u ha\'c ,·cde sagforerhonornr. l præmisserne a n hres bl. a. at godtg-ure indslæ\'nte 2:)0 k1·. folgen de:

.,Retten find (> r 'cd sag·cns afg-orelse at bunh læg-g-t• \':t•gt på, at rtl' sag-sogtes foresporg-seJ af 2!J. a p ni l !!.,2 t d sag~u­ gernc mest nærliJ.U!'<'ndc opfordrede sagsogenw td for s~ ng fremmest at tage ~tilhnp; til de~ i sk1 iH~ls('ns incli,·idth'lh· teks t anforte, m•mlig datoerne fo1· de fester, for ll\'ilkP af•r'ft kræ\'<'d<'S. Vecl at undlade dette, men s\·are som i skl'i\(•lst af fl. maj og 20. maj 19:-i:Z ha1· sagsogernc gi\'Cl d<• sag·sold< foje til at fortsætte sagen og interessere s1g fo•· foJ·c·ningcns lo\'e. I> a sag-sogenw imidlertid t1 od s li bag n !w rom i dPI'cs ~k riveise af 20. maj l n:;2 og trods erindri11g fra de• sags11g tes side i skrh elsC' af 28. aug·uc:;t UJ:i2 il<kc sPndtP lm <'IIl', og dc•r f1 ·a sagsug·cnws side for ~t ~,·arccl<'s pan y \'C•d lands n•tssagf()l t••· Lu ndbæks skrh cl se a f 27. o kloher l !!.'2 p f ll'l' udsendcl sPn af lanclsn•lssap;fot·c>r ~igunl Bruuns inc\tssoskri\'clsc af ·L oktohe1· l!l!i2, hanlc dt• sag-soJ,?;te p[i cl c•ttc• tidsl1Unkt stadig ingen grund til at fonnodl', at det· skullt• fon·ligge en fon eksling; af to hwr. I det lwllc1· ikke" land::>l't'l~• • l'>agforet· Lundhæk l'fter indholdet af sin skl'iwb<' af 17. oktober 1!!;)2 kan ha' e forelagel en undersugeise af dPt ••ærl iggcndc• ~ pm ·gs mal om rigtigheden af de• •lll'<lclc•ltc• datoer for fcstc•I'IH.', og da clet som anfurt kun \'Ul' <'llkPlt l' hlandt adsk illig·c lwk<'ndtgon•lse, i hYilk•..! der \'ar hc·1wist til

t·t tt•lefomntmnw•· ; T rocnse, medens de andn• ht•kcndt~un•l­ scr intl't indeholdt som holdepunkt f or, at de ang-ik H n•g·ninge på T aasingc, finclt·s de sagsog-te også nwd fnjc al h·1w fortsat hrcvvckslingcn om s a gen , selv efter landsrPts~av;fon.·•· Lundbæks skri\'C•Is<• af 27. oktob<'r l~l:l2.

T h i

f o l ' t' e l : l len indankccl<· dom ho•· \'eel magt al stantlt•. I sag:;omkostninge f or land5rcttt•n bctal(•l' :lJIJH'llantcn, Bn•gning!' s<'lskabclige fon•ning, til indstænllt•. l ntl'mationalt fm buncl til bcskylt<·l:->t• af knmponistn•ttiglwdf'l· i !>anmark "Koda". 2:10 kr. Ilt• 1dumte sagsomkost ni ngl'l' a t ucln·de i nd .. n l r. dage' c·fler c!Pmll' doms afsigelse'. : Intl•L sh·mpcl forbehold for l;,mdsrPlh·n.

kend

t>

s

U dskri ftcns l'ip:lil.\'hcd h(' k 1 ~l'fll'S Ost n• Landsrets kontor, clcon 11. jamra•· l ~l;,;t, ) . 1 . J. , •.

ll uhn. T.

Vi beder Dem Yenligst note r e , at

DANSKE DR.Al\IATIKEUES FOHBl..KD DTIA~IA-UET

TEATETITIA.ADET er f]~ ltcl til K losterstræde ~1. hjornct af Sk indergade (K). T elefonen er uforandret central 10.901.


Nr. 3 - 4

ORD OG TONER

Side 8

Den andPn sag, der har tilknytning til forst næ,·nte sag, idet dt>t drejer sig om den sammt forening og snrnmf• sagforer for demw, kc n i korthed rcfe1' r t':-\ som f lilger: KODA hav(le for Æroskouing kobstad og Æro ht:n ·ed:-; rd ind ·ta.' \'tWt Gregninge SL.,lskabL•Iige foreni ng af 1 n:t~ ven formand PL•tcr A tHkr~en , Bregllillgl' pr. Æt·oskobing til betaling af kr. 70,- i mu~ikafgi ft fot· en nt>kke nærnwrc angi\'lll' offentlig(' J:n tsikudfore lser i aret 19:)~. EftL·t· at sagsugtL•s sag fon')1· unner flt•n• rl'ismodt>r fLll'~<cn•s hanle forsogt at fa sagen ;tf\'ist, af:-\ag(il':-o del' den :27. maj l D5:1 dL•n nom, at sagsog t e, Hrcgninge selskabelige forening af 19:~2 . tilpligtedL'S at bL~tale KODA 70 kroner i O\ t•ren~stL•mmelse med dC'n af KODA nedlagte pastancl. Desuden 100 kr. i sagsomkostninger.

Ogsa denne dom indankcdt•s af ::.agsogtc for Ostre Lands ret. der derC'fter. ligeledes den 7. januar 19;) l , afsag-de :folgL'tHle dom: OSTRF.

LA~liSHETS

d0mbog- f or lY. afdeli11g. Ar l!.l;i t den 7. januar bl~·\· i sa~n· n l Y. a. s. Ju·. l ;; ~ l !1:;:~: Brcg-ningt• sclsh.alwlitrl' forening, Brcg-ninge, .oEro, mod Intem,tt ionalt fol'lmnd til b<'skvttclsc • •tf komJwni:;tn~ tt i ghcdcr i {lannwrk

,. Koda u. i hvis lwhnndli ni!' landf;dtHumcnw O lafsson, H . A. Sorcn~en og .Ellen La r:-en {kst.) ha r deltag-et, a f sagt sål ydt•ndt· dom: Den indankt.•dc dom ca· af:-;agt den ~~- maj l!l!l:l af rett('n for )Eoskohin_g- kobstad m. , .. og påanket af Brl•gninJ.!e sel-.kabl'l igt' forening- med p:!stand om, at d ommen ændr<>s dP.rhen. at fo1·cnin~en frifindes.

I ndstæYnlc, I nternational t f1nbund ti l bc$kyt t els(• a f kom• panistrettig-hcdC'J' i Vanmark ., Koda", på::-t~u· dommen stadfæsh•t. Undl•r ankesag-ens forlwrcdebe fot· landliretten har appellantl•n hl'S\'arct en af indstævnte fr!'msat pro\'okation derhen , at appellanten nælder at oplyse navn og- adresse på kapelmesteren , respektive musikerne. som havclc ~pillet ved de pågældende forening-sfcsh•r, og :;om i lld:->tæ,·ntc onskede at afhore som \'idrwr.

Appt"llantcn har ej hellt•r· for landsrettt•n gjort g-æld<•ndc,

at der ,·ed de påJrældende festet· ikke et· spilh•t beskyttet musik, men har· henholdt sig til, at b~,·i shyrdcn med hensyn til påberåbte retskrænkel~r i sin hclht•d må pahvilc jndstæ\•nte. A ppellanten har ikke under anken gentaget den indsigelse, at de omhandledl' fesh'r 1kke ~kulle 'ære offentlige i forfatterlovens forstand eller ikkl' skulle tjene Jl(lget privat erhvervsøjemed. Herefter og i henhold til de i domnwn anfOI'tc ~~Tundc vil

den være at stadfæste.

I sagsomkostninger f or landsretten \·il appellanten have at godtgøre indstæ,·nte 400 kr.

Thi kendes for ret: Den indankede dom bor ved magt at stande. I sagsomkostninger for landsn•tten betaler appellam(•n, B regning~ selskabelige forening-, til inds tævn te, I n ternat ionalt f orbund til bl•skyttelse af kompoms trettig heder i Van-

mark ,.Koda", 400 kr. Det idomte at udrede indl•n l f1 dag-c efter denne dom s afsigelse. :Intet stempel forbehold for lands1·etten. Udskrift(•ns rigtighed bekræftes Ostre Landsrets kontor, dc•n 11. j anuar 1U54. P. j. v. ( ; . .luls l a ti. J

H. 0\'ennæYnte sag. som Yiscr, at hvis en f orening og den sagforer, den henvend er sig til, ha v de h aft den rigtige forstaelse af KODA's lovlige kra v, og af at KODA har en undcrsogelscspligt og modpartel' en oplysningspligt. kunne det h ele være afgj ort Yu at betale KODA 70 kroner. Nu kostede det en forening 70 kroner i afgifter - men 6.)0 kro ne1· i om•

o

l;o.~tningcr.

KODA's arbejde går, som man vil se, ikke pa kuglelejer, men er et arbejde med fli n t og stal og mange gnister.

Gyldne regler Efter afslutning·en af »Populæ r-autor ernes katLkism us« i august 1951 er der sket forskell ige ePllclringer af nxHægt er, tariffer, over ensk,1mste r o~ r egler \'edror endc d<'n lettere musiks og t ekst's <,phavsmænds r ettigheder og pligte r, ligesom enkelt<' fo randringer af organisationsmæssig art har fu nclt t sted. Da f lere af de skete ændringer er af væsen tlig betydning for »populær-autorerne«, vi l der i de pafolgende numre af :.Ord og Toner « blive bragt en a-jour-foring under samlet form af ~ Gyldne r egh , ~. saledes at D. R . K . F. "s m edlemmer kan s t otte ~i g· til disse i det daglige arbejne. Ko?:J R .-F.

Forbundsmeddelelser .lffllhmsfortcynd."c'l: Fodatteren Sigfred Pl•d<'rscn - Tlf. Jlumleh:t k !; .95 y. Forfatteren Viggo Badocd's arvinger ved f"r11 A Ika Mol/er , K irkeflade u.J, E sbjl' r!/.

Forbundets Kasserer Alle henvendelser til forbundet vedrørende ind- og udbetaling samt reklamationer angående radio-afregning bedes rettede til :

Komp. Axel Tbiugstecl, Lansebakken 36, Holte, TeU. Holte 1211 Udgivet af .,Dansk Rcvyforfatter- og K omponistforbu nd ". Redaktør: Kay Rostgaard-Frohne (ansvarshavende). Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, telf. Lyngby 1570. .,Ord og T one t·" er med af F oreningen af Danske V gcblade, Fa_g-bladf' o _g- T idsskrifter. H eyd('S Bogtrykkeri København K. Central 6522.


19. ÅRGANG l N O H O l O:

*

MAJ / JUNI 1954

*

NUMMER 5 - 6

D . R K. F.'s generalforsamling. Koda's gc·neralforsamling. Koda's rcKnskah for l!l!i:L l A lfr. H olck - GO år. C'ensor, dt·. phil. I. C. Normann's udnævnelse til æresmedlem. f Sigf red P edersen udnævnt til ridder. Fru Melitta JahnsPil - 2;; ars jubilættm. Koda's belonningspris. En principiel dom. Bcsog pa "Politiken". , Undct·holdningsmusiken. Dansk Musikforlæggerrad. Amerik. tilgodehavendl:'t·. Tnlcrnational konkunvnce. l Forhundsmeddclelser.

D. R. K. F .'s generalforsamling År 19lJ4 ti rsrlag den 30. marts afholdtes ordinær generalforsamling i D. R. K. l<'. i Frederiksberg Selskabslol<aler, AlJegade 10, med følgend e

(1(/ }JI:t. 2 . • lndH'rclnu/fJl'll. Fln illftllllcll fi~ ordet og indleeile arsberetningen med at

udlalc nogle mindeord om de af forhundets medlemmer, dl'l' \ar gået bort siden sidste g'l:'ncralforsamling. Dag-sorden: Formanden udtalte•: :1.rel .11H/n•asc,l - eller "Dres", som han hlcv kahiel af l. Valg af dirigent. sin<: samtidige - tlodc i juli i f,io1'. Han hot te til rlcn 2. Årsberetning. kreds af mennesker, de1· under den forste verdenskrig og 3. Forslag om udnæ,·nelse a f et æresmerllem. i mellemkrigsårene salte præg på København \'ed deres smil 4. Regn s k a bso,·crsigt. op; humor. G. Ravn-J o n sen s m indelegaL Allcrctl" i l!Jl:i bll:'v han knyttet til SC' ALA 0g skrev lu~r 6. Valg af !i bestyrelsesmedlemmer. en række stdtlendc \iser, som bl. a. i Alstrups og Lints 'i. Valg af bestyrelsessuppleanter. ior~olkning glædede det ganske land. Eflc r SC ALAs 8. Valg af revisore r. lukning virkede han ved Tivoli sommertealE>r og Bonbon9. I ndstilling af l medlem til KOJJAs råd. nieren, men specialiserede sig efte1·hand1 n i clen særpræg~de 10. Forslag om overførsel til understoltelsesfonden af afreg-lejlig-hedsvise. En genre han beherskede som kun fa, og ningsbeløb under 2 kr. som han ofle lod komme dette forbund t ilgode, nar han 'ed 11. Gorlkendelse af et medlems udelukkelse. \'Ore festlig<> sammenJ<OmsLer modle op med en humorfyldt 12. F orslag fra EPE om en evl. f orhojelse af ntinimums~a­ . Y J Se. riffen for teatrenes honorar fra lO '( til 11, evl. 12 '' . Medll!m som han var siden f orbundets stiftelst', inten~c:se­ 13. Eventuel t . rede han sig meget for arbejdet her og sad fra 1938 og til sin død som t·evisor. Axel Andt·casen var ikke r! Iene en fin skribent, men også et fint menneske, hvis charmerende smtl Der Yar mødt 34 stemmeberettigede mecllemm~r og :i bog beskedne væremåde vil sikr<> ham et srnukt minde. medlemmer. Kun få uger efter Axel Andreasens dod afgik Lllln 11:: Horoll ved doden. Også han hørte til den gruppe af kunstnere, der \'Ur med til at skabe "de gylc!ne SCALAad pkt. 1. l 'a/g af cli>·irtenl. Som sådan foresloges LI.:S. dage'·. Han s træffere fra den J'eriode var mange, men ikke Jør!feu Steen, hvilket f or samlingen billigede. Dirigenten takalene Scala - også 0\'er Stalden, Bonbonmeren , Nørrebro kede derefter for v alget og konstaterede, at generalforsamog Casino har nydt godt af hans lalenl for at skki\'e lingen var lovlig indkaldt, saml oplæste dagsordenen, idet den iørefaldende melodi. han foreslog en ombytning· af punkterne 7 og 8 . Endvidere Fontden al være en flittig komponist virkedE.> Lauritz Ilomeddelte dirigenten, at der var indkommet forslag om at volt i en årrække som hestyr<'lsesmedlem. De lidt ældre med\'ælge St•end Buemcom som bestyrelsesmedlem samt et forlemmer vil her huske> ham som en kollega, h\'em forbundet s slag om at sætte sporg·smålet vedr. musikkonsulenten på tri,·sel lå stærkt pa sinde. dagsordenen som cl fa st punkt.


Side 2

ORD OG TONER

Vi vtl mmdes ham som en dygtig komponist og en god kammerat. I oktohcr afgik l'ot•l \ 'emlelbot ved døden. l smc vngr·e dage meth irkede han som forfatter til de store p t"'~·insrevver fot'Uden han skrev en hel del farcer . . ' l "tet og folk •komed 1er hvorar nogle opnlede stor popu an • l\ll'st ble,· h un d1~g kendt som en udnuPrket revysku~spiller - han \a t· således e n af de fe rste he rhjemme, der fak succes pA a t pa rodien' andt·e skuespillere. Med ål ene utlv iciede han sit virke indenfor teatret: l 1~144 dan t .t~le han således si t eget teaterselskab og turnerede i prov inAt•n med en række udmærkede forestilJinger, der pla<.'t'l"<.' dc ha m som en dygt ig tt>aterdirektl'r. T i1 t r nus fo r at Po,·! Vendelbo således bl de var forfatter, .,kucs pillet· o~ di r<.•ktør, tog han s ig dog tid til ogsl at arhcitle for forbu ndet s interesser. l flere år var han medlem nf be.-.tyrelsen, o~ ikke mi ndst her vil han blive husket for . in fu~ligc indsigt og si n ret .;kafne karakter. Carlo T hom.;t u dodc i februar i år. Han blev kun 55 t'n ung a ldt•t· for en komponist, af hvem man med n-t~e kunnt• f o t n •ntc, a t ha n endnu i en række år ville glæde sm s .untid med ma nge smukke melodie r. Han var en evnerig nwsikl'l· ikke a lene som pia n as t, men også som komponist, idet hans talen t spændt e ft·a schlagere og sange til undcrholdt•nde koncc rtmu sik. I nogle år· sad han i besty re!St•n og ,·irkede her til ga\"n for sine fadæller·s interesser. Hans kollrger i dette forbund ,·i l tænk•• p;, ha m som <'t g-cmwm-musikalsk mea1 neskt>, h\'is HHnant i..;;k,, arb~j d<.•l" t'l" p ræ~et af stOl" faglig dyg tighed "t .. k~cmJ'el t il t•ftt.·r f,,l g-clsc for .tilt.•, der med 1·ette ønsker at l ære na vnet .,p aofl•ssiotwl'" . l ll!ft S tt"t r"eu.-:ul, eller STEF som hat• blev kaldt indenfor :-tandl'n , ~J;ik hort i begyndelsen nf mart~ dette år. Og-~a han skahtc sig et na\"n i Scalaperioden et na,·n, dt•r i o\"t'l" 40 å r s tnd som garant for en morsom revy. Hans produkt ion - der ion·i~t t•r særdeks stor - er ikke alt•ne pra •gct af :o:lå«>nde reft-æncr og vittige indfald, men også af .;tur omh u med formen , idet ST E F \"ar et • musikalsk fol·fat ter. der ikke gik på a kkord med "skæ\"e fødder" eller fejl ukct'nt uering. I>e nnl' hånd,·æ r ksmæssige dyg tighed har i høj grad været mNh ·i rkende t il , at de ston~ revy.;kuespillere gerJll' sa ng hans ,·iser, de vidste nemlig , ligesom STEF, at publikmn fA t· man hcdst i tale, nå t· ma n udtrykker s ig i en lf't fl •vdende f0rm bå ret af en iutcfaldend(> melodi. Ja , ~TKF var en herlig ,·j~fo t-fatter - han vil indtage s in pla ds i 1-evyens historie. Men han var også en god kolleJra o~ t•t clsk, ·ærd igt mt.•nneske. F oa·udl"n d il'se vore :1fdøde medlc mnwr, der hver på sin mådP har t jcnt \ "tll" sa g, har vi mistet en skattet fort ol:,ea· uf \ore væ rkt' r : C11 rl Fi:irhet·. lh•nnc hPJ"lig-~ k unst nct·pt' r son lighed med det lune glimt i øj et ha t• i owr ilO å r \'ær (>t virksom på de danske re\'yscen(>r. l ta lli ~te er de viser, han har sunget t il sukces ikke mi ndst på grund af <;i n fremragende diktion. Med en forhløffende ,·i tal itet stod han på sc(>nen i Helsingør t il kort fo r s in dod i j uli - han var da 76 Ar, men lige t iljublet af Jramle og unge. Fo r Carl Fischer var en virkelig k unstner - me n dert il en hyggelig og sød mand. Hans dod har bedrowt THALIA - og os. J eg vil bede f orsamlinge n rej se sig og sammen med mig mi ndes d isse afdøde. ÆRET V ÆRE DERES MINDE!

l maj måned nåede man endelig frem til en løsning pi konf likte1t med mu~ikfm·lægrJ ern e. Efter ret lang ventetid og e fter at j eg personlig havde opsøgt Svend Wilhelm Hansen, lykkedes det at få sat forhandlinger igang, der førte

Nr. 5 6

-

til en ny overenskomst. Efte r den nt• op naedc ,.i \"<c:-.e t forbedringer m. h. t . min imums la n ren for sangkort. hefter, dansealbums og violin- og hannonikahefter. v, overenskomst gældt·r k un cet år og skal :sa ledes stadig 1 nyes _ jeg tror dog ikkt:, l ads pu nk let e r 111de hr ,• 1l gere krav fra vor side, sclvom ' i denga ng ikke op 1 a helt, hvad vi ønskede. Værre skæbne har dog den l n tt•l·s /mmlnull·isl.c .\ 1 11 lagskontrakt fået. I be t r a gtning af den t id, d~>t to~:. at den indført, havde vi g ru nd til al l ro, at de n v 11le koa ~ til at fungere, og at en gcnera ldrofte lse af de tar"ffct l skulle gælde for vore medlemmer, ku nne f inde sted. Af grunde, som vi ikke ha r k u n n e l o pspor e, ha r mudlu 1 forlæggerne alle t·ede opsa gt den - dop; sal edes c:a t de· ns , 1 dighed forlænges et hal v t å r . Ved nærmere eftertanke er del dog e l stort sporg , , , om denne kontrakt e~n er sig for \'Ol"C medlemmer, id(;t i al sin indviklethed hoved sageli~ e r a ff a t tet med den M' musik for øje. Sporgs må let om e n ny normalko1 tmkt svævende. F orlæggernt• ha r ventileret, at de nu ogsa k tænke sig at få andel i de dramaliske ind tægter. dette har bestyrelsen seldolgelig lHI I"C af"ist. A:xll T sted, som er kompon isternes repræse ntant i KQ I> A -lll~A ~, \ TIK, kan, om onsket, fortælle, om hvilke ah orllg-l oh miske følger det vil få, om forlæggerne skal ,·ære dela i vore revyindtægter. Inden fot· NORDISK REVY UN I ON e r a rbejdet fot• planmæssigt, idet der har Yæret af holdt kong •·es i St holm i juni, samt et præsi d iemodc i Kouenha\'n i fOJ·bin med de nordiske opførel ses ret ssels kabers u n ionsmodt• a· i • ber. Man drøftede her vi lkårene for de nord isk<> fihn-af ninger med henblik på en evt. inle r skandina ,·isk aftal, . 1 geledes rejstes SJHII"g smålet vedrorende en normalko'1. med revyteatrene - h('l under s kues pille rnC's a1n-endl' st repertoiret udenfor scenen . E ncle hg debatlerede man m heden for at gennemfore interskand inaYis ke a fregn ing ler indcnfot· re,·yomrlHlet. Den prakt isk\! ' 'æ rcli af tlis:>c handling-er er det på n u \"æ rcn de tid spunkt \'anskel r:t sige noget om. Bes tyrelsen er af den men ing, at dt'n sonlige kontakt med vl>rc skandinaYis ke kolleger er af '· di, men at UN I ONE~S berettigel se som sadan fo r"t bedømmes om nogle å t·. I november afholdtes ekstt a o n li nær ge11er a lforsan l mgat få klarhed på musi kkonsulents porgsmål<>t og pa, i l høj grad KODAs best yrelse ha\·dc forp ligtet sig til at dette spørgsmål lost i ovct·cnsstemmcl se med f orbundPt~ sker. Som det vil erind res, rejstes kra,·et om kansule med stor vægt fra vo r si de pa KO DAs forrige gcJwtal• samling. Siden januar har så 1/uyo r:utrlmrtrk fu ngeret som k sulent med særlig henblik på at varetage \'Ore medlemmt interesser - men iø\'l·igt som konsulent på KOJ JA i al , l mindelighed. Bestyrelsen e r gl ad ove r, at H ugo G~ ld ma lod sig overtale til at b€'klæde denne posl han har arbejdsvil.i(> og indsigt, som i del lange løb 1kkc kan m a at føre til et godt resu ltat. F or vi må scl d ol gclig ~c, :s klart, at bevarelsen af de nne konsulentstilling a fhæn r,t f dette. J eg er derfor g lad ove r a t kunne opl yse, at i dt• h 3 månede r Gyldmark hat· fu ngere t - og til t rods fo r 1 sonlige bekymringer i fo r bindelse med hans kmws syg-dom er det lykkedes ham at udfore e t al"l>ej dc, som er blc\l t særdeles påskønnet af KODAs d irektion og råd: Ila '1 nemlig påvist, at næsten alle mus iklister, ind sendt t al h.O )A, ikke opgiver, hvad der i v it·keli g heden spilles ! Ha ns t 1 ~ udtalelser går ud på, at K ODA ikke har ha fl kenelskab ul dette forhold i ca. 27 Ar, hvilk(•t jo e r uhl>ldigl, e flt·rs li det ikke kan være en komponi s t li geg~ld igt, om ha ns af-


Nr. S-6

Side 3

OHD O G TONEH

1 e~ningcr t.•r ha ... ~.•n t pa f. 1•k:-. 3ll.llllll l.!":tng,• •lll't' IIHI.OO!l gung-1.•. Ft•jh·n er St•h foh l'lig furst o~· frt'lllllli!St dt•ll al\s\·,u·sh1s1· l i:-.tcfnlt'l ~ . lllt'll h. O l lA ll!ll' dog r.a \'id t muligt fun• 1'11

passendt• kt•ntrnl. Jo:ndvidNc' h·u· llu ~ • (,~ ldllla1·k oft1.'l nu•gt•n ltd 1 1\01> \ pa at udt'iud~.· gl'llnd,r til den katastrnlalt• tH•dgang- i r dta~l.!"lt•rnc for de 1\(llllpnni::-:h·t·, dl'!' fnrtrin~,·is har skn•vt•t. "ml e r h old n i Il !f~< tllll.~ik. lian har Jwl·sonlil{ ht•n\·cndt ::;ig til dt> komponistl't', dt•t' foltc si.tr ildt• lwha ndh•t, og· R<'lllh'lll dl'tn f r c•ntskaffl't C't taltll:ttl l'ialc til lwdomnwlsl'. F or den umtdth•lharc iag-ttager \ar disst> afr,•gnilll{l'l' alt andl'l end opmunt n'rhll·, Ha det er· fuldt ud forstftt>ligt, al 11\('dlcmmerne har ttltskt•l at drofte dissl' sorv<'lig1• forhold med \'Ol' konsulent. !>,1 fot·t•spotgs<•l i l·d)l> .\ ln·mkom ::;f1 S t• . r:. Tfu 11 nll'd en skriftlig n·des;Mel~w. t<h l han jo t-t· den af kons .lentel'IH', der hat· mange [tl's l't'far ·ing- m. h. t. fut'· l;t•l i ngspri net p penw. ]Ja imidl<.•t tid dl' lu konsulenters s~·n:.punkt<•t \at s ..æt kt af, 1gcnde, foreslog vort fotretning-such·afg- k.Ol>As dilekt tOn a t sammt'n k n ldt• ti l cl modt> mellem cl d l l' og- konsul enll't·nc for al få fuld kladwd i sagen. På dette mod<', h\'or HJ\'I'ip;t dit·<>kturen !Wh \Ul' til stede, ~t·nncmg-ik man noj<• In C' t t t>nkcll til fæld<·, og- man kom da til folsrcnde r<>sultat:

\ rsagerne t ti de u store nedgang i i ndtæg-lt•t'tW fot· unde t'· holdningsmusik<•n skyldPs, l) at utHIC't·holdningsmusikcn ogdanscmusiken ifolg-c en KOIJA-radsbcslutning- i 1!1!)0 hedomIHt'S ens, d.'. s. få t kun eel point. lh•nnc iartfet·tng blev tndfort, fordi radt'l fandt del unmcltg·t, at nwdlcmm('r af l lansk Kompon ist- l•'o n·n i n g· fik ind ~i l da d<•n·s und ',·:w!dtting·smusik b<•cloml hojcrc < nd medlemmer af \'ort forbund. Tdag er det saledes kun OJh'orelsessted<'t, d<'r r•r det af:?,orencle i forbindclst• nwd antallet af opforcl::wr. 2) a~ det ~amlede antal opforelser t de senen• år et· sh-get enormt ::;om folge af, at d<'t elanske musikmark<·cl 1'1' ont·svommet mccl udenlandsk mustk derved er pu:ul.~!':l nlit'll hle\'e~ sænket betyd<:>ltg-l, cla KOJ>As inålægt<•r ikkt• c•r steg-et tilnærmelsesYis. 3) t• tHI<' lig ma det tages i lwtrag 1 ni n g, at de lwmponister·, der har klagt>l, alle har hafl c•n nedgang i antullet af opforclset·. Denne nye tarifc•ring har til gengæld haft en ~runslig • ind f lydelse pa dansemusikens indtægt<•r, nwn tilhage l.liYer dog· den kendsgerning-, at det Pæsten iklu• Immer sig at skri\'e undet·holclningsmusik mere c·n ud\'ikling, mat. i hojeste gz·ad må beklag<'. Sporgsmalet er dt•t·for, om man atter bor overYeic at adskille dansemustk og· underholdningsmusik, idel man dog bor gore sig- klart, al rlet er ci~?n :.amme pulje, renp;etw skal tages ft a, og al clen nye ordning blev indfot·t for al hcholde så meg-d som muligt af K ODAs ineHægter lwr i landet. I fot·bindclse mc>d <; ~ ldmarks udmærkede ~u·l><'.ide i KOl>A Y il jeg gerne næ\ ne, al han har faet aflt\ t•t myten om, at K OI> As koncession sk).ldcs de serios<' kompontgh•t·. U n del en Jlersonlig samtale med undet-visning-sministc•r Romholt fik ha n bekræftet, h'ad \'i alle Yidste, at KOJlA har ret og Jlligt t il at inkasset·e samllige medlemmers lilgodcha\'ender, uanset lwilkcn gTuppc> de ti lhorer. F oru den musikkonsulcntspo r gsmålel beskæftig<•dc' den e>kst t·ao r d i nære gene r a l f o rsa rn l i n g sig m t' d beo rl1c id<' 1 .~tt !1<'11. I ove rensstemmc>b:>(' med denne forsamlings onsker er der mellem K O DA og- hearh<'jderforeningen truffet den fOt·cloh ig<• ordning, e f ter h\'ilken bea r bejderandelen for 1U:l3 og L9:l4 u dbetaltes som en rund sum fash;at pa g-rundlag af de o plysninger, der måtte foreligge for h.Ol >As admznistrati on .

'i

,.,.,J

KO l lt\, k.an cl•·t

nc , at cl••l' ,., "llii:Wt .. , /, l t ,,p, !JIIiti!J til IWlll}llll\ISll l' ng- c'\'1. forh••ggl't •· \ ••d l l liii\OI'JHll :ult•ltH' og liJ{II. a tt·angl'tlll'lltl'l'. ErHh·idl'tP l'l' tt]!fill•u fot' 11lltH1k•n til ,·,J.-lnuH/illtl J•nhoi• 1 ,.ft,•t· ind~ l illing· ft':t fnt•hundPI til Kt l )l t\. • 'J',"t,., 111 s dCJ''"If't'iii!JHtnrltlitt[J hat' v:ton·l til dtoft••ls•• i j\astitsministo't·h·~. \':l'sl'lltlig- for·nniP•h~·d '"d t' u kt•S·I•'' Yf'IIS k ral\ i 1!l :i:.! og l't p:• t· ancla·p hg-twtuif' Il!'gi\ •·nhcdPr. Næstfot'tnandf'n, l'o11l ,' \orCtlli• ''• har \'a•n•t fot·l.lund••ts dt•(Pg••lr d" vPcl tnud,•J'Itt' i ju~tit~tninistPI'tl't. l l•' t' l' t' gt·undt·t hal' om c n -;tort l' l'iJ,kerlwd i fn'tnl itlo•tt fot' auto t C'l'tll'. Hl·st •\'l'l'lsc•n h:.tt' r~wt IIJIIll:ct•ksomlwdPn lll'nt.•dt l !cl .,,., t'IJJlli'ttltlllrH lutt'!fttl" lanch•t n\'cr, t~a·t· i ,Jylland. o,,.,·:dl 1 ptnvinst•tt afholde~ cll't undc·a· :unator-mnsk" l'l•gui;Pt'•• n•vyfnrl''.;tilling,•r i faktisk t't'h\'1'1'\'Sil.it'nwd. Fol'lnlltciC't har fal't fn·ru ~l\afrl'l t ilstl'~l'kl;:c>Ji~t 11\llll'r-i:d,. • • til at kttlliiL' fnrfolgc• !'ago•ll, t)g c•t par I'PtS!'ago•r PI' 1 OJ,.,_ hlikkl't under forlwn·dt•bc•. Enclvidt•n· hat· lwstyn•lsl'n \'l•tult ltlikl\.-t mod /Jy1 • /w c'S· f"tf•/:4 11, (not flere af l'flril'l,~• 1'/11 "fJ(IIrt ,. Jlll.-tis/;, r• ''tl/on.ttflwyt '· Iler ~~ inclll•dl forlwndlingc>t' nwd FOIJA - IlHA l\1 AT I l\, og man agter n•cl <'Il Jwntrol pf1 ,,Bald,,•n" i sæsmwns lll'gynd<'lse al fa fasts1:7u·t karaktcm·n af de• pag:t<l· dt•tHII' fotPslillingcl. En fnl'lwdn•t afgiftsordning skullt• J.r•'l'lll' h li' r• n•sttlla te t. Som :.lllt\'clt•t n'd nwdlt•mssanllJWllkomsl~n i no\·c•mlwr 1'1' • ch•t tncllPth•t en aktiu11 til {" rlriltfl tt/ den rltttiSk• u",[, rlltJ!tltJiii!J:wrosiks oy /( k:<ls J.-",. i r~ttliut 11, bl. a. ,.,,d fot·handling nwd at'ltcjdt·t·n<>s lyttPl otJ.ntnisat iotwr. Delt t• b••IHl\'1'1' ikkt• at; holdt•s h<•rmnel igt længpn•, idt•l •h•tte \'ccl <n hr>klagel ig incllslnc•tion, sagt mecl l't tnilclt cn·rl, allerf'd<' \'l' Statst·adinfonil'll IH k<•tHil. Tavslwdspligt hos nwdedella~< IIli' lnrnll' være• <n g·in•n ting, og t d<•l lwlt• tagt•t t•t forhandlinJ.r<'l'll<' angåPttclt· r adiofnruen ble\'(~t 'anskeliggjort \'l'd c•nkPitt• lltPdlt.>lll· 111< rs prh a te aktionPr og inlt•t·vit•ws. ./uf'. Jim .•wn..- nl111'i/:jurlllf/ , ,. 1111 liln·itlt rt t, nwn lwt·onl \'il J\ ttiJ No l !frtU rrl-F ru !t u c sctll'l'l.' frcm:,;æl te nogl<' komnwnt:.trl'l'. J<'orhundt•t hat on:t·for !11'1' uwroJtwStiJ5kuht rtrt indsl\~l')Jl't aflall·n angacnd,. ft t't riuu rtf fri-plruh 1· saml ltltdl·t·n·tningtil aulon•t·ne forinden cle t't~"Jl<'klive grammofonittrlspilninp;<'t'. \ .C'd S<'i<n•tærcns foranstaltning er der skd t•n a·c•\·isinn af mt·rlll'tllnlcruc.-: utlrl""!l til Jt~rskl'llirt< trulrt•. Sum cl< t \'il ft·emgft af bP-n·tning-en har der \':.CrPt en tlcl a t a rh~jdc• mecl. og- dt•tlc ha r cla og-sa noch·eudigg·jo r t afhol cicl.:wn af nu\ng-e nwcll't' inch·n fot· hestyrelscn , sftll'dl's 11 hcst\'n•lsc>smoclcr o~ et endntt sturn antal uth•alg•mwdct·. ~!o• clc·rn<:>s længde hat ofte• \'<t' t <·t ·1-!i limer. lll'"uden ha r bt'styrclsPn 2 deltagere i et uth·all{, clt·r fnt·· • ht•rcclet· 2 nOI'diskc dag·t· fot populær- og- lltl<lt•t·holdnin('snwstk. E nch·idere lagpz· f01manden del t ud,·alg-sut'lwjdPt V<'dl'. dt•n ar·Jige propap;and<.HIP,'P for den Jevc•tHic lllUSik, og- sa kan det næ,·nes, at fndnmdet nu har H1cl sit arki,· i samme ejendom, h\'Ot l\ Ol> A ll'siderea·. lleltt· \'Ul' strengt uodvcndig-t , da sekrdætcn og kassereren ikke heng-ere kunne afse plads i deres pa·i,·ate hjem til :r·. ars arkivsag-cr. l\Ian kuntw ma ske med t iden opn•ttt• <'Il slags .,n·,·ymu::;t•tnn" OK mcdlt•mm<•rne opfordr<•s til at tage \'are pa p,am:c dokum<'nteJ og lig-n., som kan fnl'modl'S at ha\ c intcn•ss<• fot· t•l sådant museum ad åre. Til slut er det mig en glædt• al meddclc, al t.... UilAs ineilægt ha r væ ret stærkt sti {{t' IH Il , og- at den lr>lttre must k som folp;e heraf kan \ente en rl't bf'tydcli~ f<•rhnjt•lse. U do Y l' r det her referc redt> f rem kom f o r m a ndt·n nwd nog-le udtall•ls(•t' om en samtal(• nwd dir<:>ktorcn fnt· ~tatsradiofo­ nit•n, F. E . .Jcn.~t u. Iler ha\Cic ikke fra dennes gide Yæret ta ll' om nogcn af\ ismng, h æt tunorl mat te fm·muJHit>n goclt offentlig udtale, at F . K .J,•nsen seh folgl•liK ikke lu\ Yde '\t,

4'1

Jltl'\


Side 4

ORD OG TONER

100 % dansk oprindelse, hvo1·ti l R ostgaa ni-P ro/t 11 , s\ a rede ja. Vil/rød KjiiN' apurgte derefter, om man mcntt. at forbut detø medlemmer ,•ille kunne dæk ke cftersporgslC'n <·fter kon poeitioner, dersom man fik indført, at :33':1 ' , af must kc ekulle vaere dansk. Dette mente fornwwlot kunne .tto r(·1". 1 hvert fald ville man ~ok . kunnt: komme meget nær dettt l> eenttal. Man måtte JøvrJgt lægge mærke til den tl<h tkl in der var sket i løbet af de sidste 30 år rent sttlmæss1g-t, publikum er meget Amerika-minded. Man kunne blot l <1 eksemplet Jacob Gade, - hans musik burde måske SJ nll som den er, men bliver bearbej det og spillet o,·erall og g-j,, sin autor mange store indtægter nu. F o1 hundets med lt•t1111 1 -.kulde efter Vilfred Kjærs mening nok kun ne være nwd at forny underholdningsmusiken med nye numre. lfiVTigt nævnte Vilfred Kjær, at han havde fået dt·l kt turelle rejselegat, der var stiftet af en anonym kolleg-,1, havde tænkt at benytte det til en rej se i Sverige og :-.Jor Formanden udtalte, at det var noget meget væsent.. Vilfred Kjær havde været inde på. Man kan nem lig ik ' forlange, at radioen skal spille et værk, blot ford i dt"t dansk, sådan kan man ikke ræsonnere, man ma ha,·e en , form for samvittighed og anstrenge sig for at frcm b 1 1 noget, der virkelig kan spilles, d. v. s. bl. a . egner 51 ~ r de orkestre, der er til rådighed. Teoretisk kan del godt \æ 1 at den genre, der hedder under holdningsmusik, en sknn dag kan gl over til de seriøse komponister, man hat· a llt•t'(' set eksempler på, at seriøse komponister (eks. T arp ) 1 en del af deres kompositioner bevæger sig O\'er på den .. I tere" musiks område. Hvis forbundets medlemmer seh tage sig lidt af dette, kunne man få mu lighed f or, at u 1 dr holdningømusiken blev en virkelig del af radioen og ku 1 derved skabe bedre økonomiske vilkår for de danske ponister pl dette område. Efter fonnandens mening var man inde i en .,ond c trk,• der spilles så lidt dansk musik, derfor komponeres der n 1 dre, der bliver mindre dansk musik at sætte pa prog1·a met o. s. v. Hvis man kunne forudsætte, at Statsradiofonie havde den bedst vilje, ville det s ikkert anjmerc fo•·bu ndt t medlemmer til at frembringe flere værker, det· bo r <>kststt> en vekselvirkning mellem forbundets og radioen på det område, forbundet må kunne komme til radioen med fo slag. Radioen har en forpligtelse til at spille ,lenne slag musik, - til gengæld må vi soge at skabe mu sik, det· ha et vist nationalt øærpræg. Rostgaard-F<Nhne udtalte sin glæde over, at V1lfrcd l\ havde fået legatet. Anglende de drøftede problemer udtalte Rostgaa rd Frøhne, at flertallet af KODAs råd ikke havde vært't kt d af at gå med til at slå underholdningsmu sik og dansemu~ sammen, efter at man havde set resultatet af pro,eafreg-11 : gerne, der viste, hvor meget der efter den gamle onhtJ II ville gå tiJ udlandet. Spørgsmålet må bl i ve: Skul m a n of1 de 13--14 medlemmer, der fortr insvis bcskæft igC'r sig 11 P underholdningømuaik, til fordel for den s t01·e part? Ilt tf t kunne man ønake debatteret. Muligvis ku nn<> man ud at den pulje, der hvert år afstås til den danske poulæn• nut.:.ik, tage nogle tuainde kroner fra dansemusiken som en sla ~ bonus. Dette er muligvis en udvej, der er b levet lost skit~('ll t. Rostga.tlh'd-Fr•hru udtalte endvidere, at gruJHI<>n til, al s,t m~~ge er gået ned, hvad afregninger angar, N pn•fen net:' stillangens bortfald og den amerikanske mu s i ks i n d t ræ ngt på rnarket. Formmulen udtalte, at bestyrelsen ikke har g·ivct sig tt l freds med, at de to grupper er blevet slået samnwn, mc 1 med de eksempler, der blev stillet til bes tncl"'C'llS dispt ,; j tion. kunne man ikke andet end akviecere. ·

1 sinde at n~gllgere den mundtlige aftale, der i ain tid har været truffet mellem mellem forbundet og radioen vedr. 33 . F'. Io;. J ensen havde undret sig o\·er, at 33 ce> beatemmel· en 1kke \&r O\erholdt, nten lovede personlig at ville tage sig af det og udtrykte ønske om et statistisk materiale at bygge pi , hvilket materiale forbundets repnesentanter allerede kunne fremkomme med ,·ed medet. fo'ormanden udtalte, at han fandt det temmelig alarmerende, at det kun er 3,8 (, af morgengrammofonudsendelserne, der består af danske grammofonplader, da der dog i 1952-53 er indspillet over 600 danske plader, som radioen åbenbart ikke har kunnet f inde anvendelse for. Formanden mente, at man kunne ha,·e grund bl at tro, at man vil opnl et rt>.sultat. F ormanden nævnte endvidere de forhandlinger, der i disse dage føres vedr. afgift ifølge de nye licenser. Sigurd Brurua havde haft lejlighed til at præcisere, at man ikke alene bur-de have højere afgift, men at det måtte indprentes, at der i højere grad am·endes dansk musik. I forbindelse med formandens beretning bad forskellige medlemmer om ordet. Først Otto 1.-eisner, der af personlig nysgerrighed, grundet på, at han selv var blevet indblandet i sagen, spurgte, hvorledes man havde frems kaffet tallet på de danske plader. Han var ble,·et bedt om oppe i Statsradiofonien at \'ære behjælpelig med oplysninger og forstod nu, at disse oplysninger antagt>lig var dem, man havde fremskaffet fra forbundet. Rm~tgr~arci-Froh "e

S\'arede, at man havde spurgt alle større grammofonfirmaer m. , .. og simpelthen samlet oplysningerne ved at gennemgå disses lister over nye plader.

Leisner pegede på, at man i Sverige havde skabt et samarbejde mellem STIM og et større svensk grammofonselskab og havde startet en serie kaldet "Svensk Underholdningsmusik". Det ville måske være muligt at efterligne dette her i landet. Man enedes om, at det ville være ønskeligt. St•en G71ldmarl.: spurgte, om dansemusik for tiden bliver højere honoreret. F ormanden svarede, at der forelå et materiale, omend ikke fyldigt, bestående af oplysninger fra nogle medlemmer om, hvad de har fået efter den gamle og hvad efter den nye ordning. Efter dette ser det ud til. at dansemusiken er blevet bedre stillet nu end før, og det er kommet mange ti._. gode, men er gået ud over nogle få, måske 10-12. Man kan diskutere, om det er retfærdigt, at de mange får lidt mere på bekostning af nogle af medlemmerne. Personlig mente f ormanden at have konstateret, at det snart ikke kan betale sig at komponere underholdningsmusik. I ndenfor radioen er det bedre, omend ikke meget. Formanden havde set eksempler, der var meget grelle. Formanden og Hugo Gyldmark var i sin tid gået kraftigt imod ordningen med at slå de to grupper, underholdningsmusik og dansemusik, sammen ved afregning. Man havde fo rinden opstillet prøveafregninger og var kommet til det resul tat, at den nye ordning ville ramme enkelte, men komme størstedelen tilgode. Det gæltier for KODA om at bevare så mange penge som muligt i Danmark, og man ved jo, at der er megen udenlandsk underholdningnnusik på markedt-t, hvilket har tynget meget på KODAs fordelingsbudget.

n·a(l T homrum udtrykte sin store glæde over hestyrelsens arbejde for medlemmernes interesser. Det havde glædet ham at erfare, at KODAs koncession ikke skyldes de seriøse komponister alene. Valfr~d K jll'r spurgte, om de 600 plader, der var nævnt,

Nr. 5

ftl'


Nr. 5- 6

ORD O G TONER

A Ur·crl /Jolr/: nwnte, at nar cl(t' fandtc:-; liOO pladt>l', \,11' der mate11ale nok fol rurhoen at tagt• fnrdubig. li an nwllt<• iovrigt, at alle haHit• tab af den n~c ordning, h~nde 1kl<t• truffet nogen, der 1hkt• ha\ de del. Man t'IH'<Il•s om at drofl(.' dette under ,. t-;, l'nlul'll". . \ nwltl Qtw•tnr.fl fremkom med en udtalt•bii• om, at man maske burde SOl{\! samat•bc>jde mcci kap<•lnwsln•lw for at O)lna bedre resultatt•r. Ro.~tyaarrl Froltttr• n•clcJ.rjordc for stilling<•n omkring A S Roesens musikfol'lag, der nu er llkvtdll'l'l. ll~1· har været nedsat en hk\ idatwnskomit<\ Og" b<'slyrclst•n holdt sig ajour med, hvordan man skal fange sagen an, hl. a. m. h. l. nodt• lageret. Man lun dt• opnået favorable 'd kår (20 1 r), når noderne ble\ sendt ud på markedet. Men sa modlog man en g·anske kortfattet ::ikl'i,clse fra musikfo1læggc1· M. O. Rtck~ fel t , hvo1·i medd<'llt•s, at ~kandinav1sk Musikforlag ha\ de O\'CI'taget "alle rett1g-lwde1" efter Jac. Rot•scns f01lag, og man ha,·de de1·eft<'t' i fm·bundet undret s1g nog-t•t O\'er, lwilkc rettigheder det hunnc d1·ejc si~-r om, ~l':aH· med henblik på de mange annullat1om•r af kontrahte1 , <lt•l 'ar forcta~otet u f forbundets medlemmer. Forbundet. ha\ de dc1·eftc1· hem·cndt sig t il LRS . Jorgcn SteE'n , ved hvis hjælp man allerede havde fået en SUlr sum penge hjem til medlemmerne. bl. a. for sanghefter, og mC'cidell denne, at man 'illc soge oplyst, hvorledes kontrakten var affattet, samt opl~sn:ng om na\'uene på de \'ærker, der e1· frigjort Yed annullationer, efter at fo1·bun det ha,de anbefalet mcdlcmme•ne at foretage sådanne. .Fm·hundet kunne ion·ij.tt onske, al mE'dlemmcrlte i il dette indsemllt> liste1· oYer, ll\llkc \ærk,.r de ha,de torC'taget annullationer af kontraktcn1c for. En sadan liste Yille da bli,·c ovcrs<'JHlt til LRS. Jorgcn Steen til hrug, når man med tid<>n skal have beløbene, del' nu t•r spærret såvel 1 KODA som i N. C'. B., fJ·igh·el. Uet ville væn• urimeligt, om Rickfelt skulle kunne indkasser(' helob, for hvilke l•un ikke har ydet noget a1·hejde. Musikforlægger RJckf<'ll ha,de som S\'al· pa l~cn\'enclelscn fra forbundet S\ arel pr. telefon, at han ikk<' ha"de tænkt at berige sig pa fotbundC'ts vegne, men gern<! ville O\ ertage disse retligheder pa l ig11end<' made, som not?, le værker allerede e1 overdrag-cl and re forlag. Ha n ' iIlt- gerne opn•tt<• nye kontrakter. M:. h. t. nodCOJllagcl kunne man tale <m det, og en såcian konference ma man nu regne med. Ved Pede1· Friis' krak fik fot·bundet !l ore pr. node, der ble' solgt, og noget l gnende ma man kunne opna nu, mente Rostgaar<I-Frohne. Nodeme befinder sig i kælderen i Rot'sens mu.:;ikforlc.tg-s forretning, men !'kat snart flyttes, da <'.iendomtw•ns ('jet· har opsagt lejemalt.'L J OI'!J< 11 Sfn'll, det fo1· en kort bemærkning frigjorde sig for sit d irigcnlhv<.'l'\ og frt>mkom med nogle mt•dd,.lelscr vectr. Skandinavisk Musikforlags ovedageise af del ltkvidercd<' musikforlag, ud talte, at han den Hi !> ha,·clc tilskrc,·et forlaget, men intet S\ ar fået, hvorefter han ha' dl.! rykket for :war og \'at' hlPV<'t h<'m isl til H RS. Ma<l~<·n l\tygdal, der tog sig af boet, pa et tidspunkt, h\ or dcmH' netop km ne henvise til, at forlag-<•l \ar overdrag<•t til ~kan<Fna,·isk 1\lusikfodag. Netop i dag· hade LRS. J orgen Sle<>n faet S\ ar på sin hel1\t>JHlelsc, men svaret. var kortfattet. og ikke fyl~ destgorende. H an luwdc spurgt, om annullatiOnerne utlen ,·idet e blev gndkenclt. l modsal fald \'i lit• han tilt·årlc forbundets medlcmnwr al gcnnemfo1·e judicit•ll<• fornu<l og lade sag<•n .e:å til retten . .Man Yillc ikke ti<lh~t>rc have kun1wl n p nii gOfltgorclst' af sag!:'omkostning-cr hos .J ae. Roescn, men nu stillede sagt•n sig- anderledl's, efter at Skand:navisk Musikforla g var kommet ind i billedC't. LRS . Sit< 11 udtalte, at naturln".. is m~t lllllf\ikfol·lægg·t•r n ickfelt respekteH• dt• annullationer, dt•t t'l' foretaget, mt•n

Si de 5

tlt•n ;.tnden side fot'Sl~tl' JIUlil pa hans ht'l'\', al hun Jl<k • unskl•t· at udlew•n• Pilt•!' fnrplivtl.' sig til at tiltntt•lgtllt• cl·· tJ ~k h· nociN til dt• \ a.'l'kt•t, d t 1 ~·•· tal<· om . .JIII 'I{Pil !':ilt•c·tt 'dk S\ an• pa hn•Yt>l og nwtlcll•lt•, ln·o lll'dttt hans opfallt lSI' af dt•l \Ul' samt faRlholdf' l,ra\l'l 11111 ucllt \l't'ing, ul••t 111an <'ll<'l'S på <h•tle punkt nw forfulgP sav<•n . • \.te ti 7 •in•Jsl• d fn•tnkmu nwtl nngl•• ucllalt•ls••l' i aud .. dning· a l, <l follæ~~.n·rn" prwy har udtrykt u n l,Pt (IIl\ at fa dt•l 1 h.OIIA L>RA:\lAT l h. tncllægtt-r. S1dst<• a1 havc!t• forhu1uh•t af,·ist kra, ..t. Fol'la•J.eg••I'IH' har ing-l'n mu!-ikdramatiskt• lr>llig-}u't'lt•l' ug kom Jill' l' i11\"J'ig-t ful s l ind i hilll'<i<>l, når Yæt'k<'l t•r unhragt i Pil fon:stilling, man kan ikk<;! fol'lan)n', at fot·fattenH· og komponisll'I'IIC', som s<.•h• fåt· anbrag-t ch•n•s værk<.•t pa tcalrPl, skal afsta pt~ng-P lll fotlæggemt•, <h•, \'t•nh·t· og su· tldfaldl'l, fot· dt> beslutler si~· til at forlæg-gt• 'æt ht>l. Kran l ka n ikke gcnnemfot·es spectelt 1 h.OHA lll{A l\I ATih.. !\at fot·l æggt>t"IW fn•mkommer med kt-a,el 1 h.Ol>A-l>HAMATJ K, lig~c·r dN i. at f o rlæj!"gemc her nemt k a n f å bf' •·egnet i tull:.t•gi.NJW, l\\ 1lkt•t ikke kan lad<' sig gon• for, da lol'fattt•n• og knmponislt>t, der entrerer d1n•kl<· nwci teatr<'nc, og cl< 1 kan rkkc V<\!1'<' særlige regler fo1· m<'<llt•mmer af KOl>A JIHAMATII\.. ll ,ris kravet gennemfor1•s, 'dl<• folgen \ære, at nwdlt mnwrnc udnwldt<• sig af KOUA I>RAMAT fK eller sh•t ikkt• unskt•d(• dE>n's værker udgi,·et pa forlag-. Thmg.:>ted udt:•ltP, at han af cl isse gn.mde Stadtg \il i<' gå imod ki'U\ t>l, Og"S!t pii rlt>ll fot cstående generalforsamling i KOIJA-1 IRA !\l~ 1'1 K. p!1

llcnnerl afslutle<ll' fol manden disku::-simwn om år.Jlt>ll'tntngen ved at takke \\ arl Thomsen fot· hans smukke orcl, g-a lidt ind pa Quistodfs tankt> om samatlwj<l<·t nwcl kapelJIIeslrcne, som han dog- 1kkt• fandt gennemforlig, samt tahke LJtf-; . .Jorg<·n Steen forbundets juridiske rad •ht>t - tor hans tulmællH.•dc a1 hPjdt> fut· forhundet i sagt•n nmk1·ing Jac. Bn<•s(~ l\s musikfol"la).rs ltk\ idation m. m. trl Jll. t . .l . Urln:.IL'fl'''"'' o j ~~ rc•snlf•r/lr 111. Jo 11r111" ttl,.,. udtaltt• i dctHH• anledning: I m •t•rmorgen, lot·srlag· d"n l. a pr il, Clphæ\'l'.s l t a t<•• ccn.-.u-

ren ht'l i llanmark - lwilkt•l dette fo1·bunds llll'( 11 l' mm e r, og- io\ ng·t alle andsal'hC'jdC't'<•, !->eh folgelig- vil hilsr. merl g l æde. H<·styrels<'n har derfo1· lllt'nl, at denne historisk<• lwgi\'tmhed passende bUJ·de fejres n·d al udnæ\'n~ et•n.;or, dr. phil. l. ('. Sor nlfUIII til æresmedlem af dette fodmncl. l>cn1w ædle mand hat· jo twmlig gennem sit man~t•åne;c virk<• vi~t. al han i lan~t hojt're grad tilhorr.r dt•t frie ords f01·kæmpcre end clcn offici<•llt• m01·als Yngterc. - Ham; Jova• litct owt· for sit emhedf' kan naturligYis ikke ht•strid(•s, men han h'lr roe:tet l':il uh(•hag(•lig<' lwt•n· på en <lftclan made, al dette [()!·bund kun ha1· haft grund til at sl! t•n \'t•n i ham uldrig en fjende. Restyretsen skal de1·fo1· vannt anhefalc, at ./urol' "\or111111 •1 optag-l'~ i \'lll' kr(•cls S1llll et hojtæret ærL~snwcll<'m. Forsamlingen g:w ~il hifalcl til denn(' br.slutning t·n~tt·m­ mig-t til kende. ar/ f//,1.

~.

RqJII"kaiH

t

j111'

1.'15.:.

l Thill[lsfrrl optæ ...tt• n•g-nskahet, for lwilkt·t dl' l' ble' g·ivr.t d('charg:e udt•n lwmærkninger fra fnrl':amlingPn, hcll·tSI'l f1a almindelig(' ttlftL'"Ibt• ydtringcr. • \ fl

Jtkl. 5. Ruc~t-JIII/Nt '/1.<{ ·miwlcfrllltl. Rt •tntskub. l lcltt• regnskab aflag·de3 af Rm;f!Jrwnl~Fn,Jurc. ch•t· ret!egjonlt• for, hvot·lcdf·~ dcth• foncl!' midler stadig- ville stige og· ~kahe mulighed .fnt· at uddl•le midler på ~t<·dt•r. ll\"or det t ilt rængtcs og v a r fot·tjt•nl. Ih>ltt• J'C'gnskah, ~om vat· gt1dkt'1Hlt af mini:;tl'l"i<-t ved skl'ir11l


ORD OG TONER

Side t1

\'Cl e af 24 :!, ,Jl•r oplæ:-tt's, ble\' godkendt og tage.t til efterrctntng. l 'a lu af 5 l11•styn 1st s mrdlc ," 1111 r. f.'rik Fr chu, t:rd Th ina.<~ttd, H'nlthtr .'ir/t røde1· \'at' fore-

ad pkt. 6 .

~låt•t geu,·algt, og da ingen modfor~lag var indkommet, crklæn~dcs

disse for gt>n,·algt. Ved skt·iftltg afstemning om valg til bt•st:p·ei:,(•Jl af f:flf.:. H rlt 11W1111 dh•r llfr. 1/olt·k ,·algt~s EPfJ' og A lu·. Jl"/rl.: mt>cl lwn!Htlcls\' ts ~:.! o g ~li stemmer (:~4 stt•mmehcn•-:.tigede mt'dINlllllet· til~tl'dl'). tid 11/.:t. ';' .

/liri~,, ntt•n forl•slol{, at man \'t•ntl'llc med dette punkt til t•ftt••· hd\Undling·en af pkt. 8. ad pkt. '· \ 'al!l tt/ n ·l'i,;oJ't•r. (;(•n,·nlg uf l"'l'\'isor C. J. Ua!l o~ot l 'ilf't·t·rl K j:1 ,. samt godkcnth•lsc af Brf'ldt Kit riwe fandt stt•d. Ingen modforslag 'at· indkommet. d pk·t. 1. l 't~ ly a i ~IIJIJIIt'tWit'l' til bt·... tyrtl.'lt 11 . Qui>~torfr, .'iiyt'rt•d Pt dt r.~t u og Otto Lt i.•uu r \'algtes, sidstJlæ\'ntc som ll'te forfattersuppleant.

d

ml l'kt. fl. lnds tillinu aJ t•l illt'dlt•m til 1\U/J..ls r(id. Ge•wnlg af R1Mf!l'lfl rcl-Fruhnt. f;,.,·k Fit ltns konstitution i H ugo Gyldmarks plads i rådet !Jodkt wlff',,,

ad 11kt. 10. F orsla!l Mil III'(' J'(ur.~t l til twdastottt'f,.,,•.~J'undt•n uf helu b u ndtT 2 kr. 1.rel Thinqsfnl redegjorde for dE>t praktiske i fot·slaKet. l )et vil dreje sig om 40 kr., hv1lket va•· for lidt til at op•·ette ,t•t lille spocrt>fuldt le~at", ~on, af Otlu Lci.•ma fore-

slået. Man \'edtog enstfmmigt at on~rfore bdob undrr 2 kr. til u ndt•rstottelsesfondcn. ud 71kt. 11. r;cHih!l. rh•l~t' a f t'i '"fdlcllls lltlfluki·;c/:~t·. Efter at Ro:~ol!Jau rd-Frc~lwc ha\ de re•lcgjort for hag·g-runden for den foreslåe-de udelukk('lse af et medlem, o~ /l ,'rifHmtnl til forsamlin.rzns orientcrin~ hanlc oplæst Jo,·et~cs bestemmelser om eksklusion, stemte forsamlingen n~d håndsoprækning med 2 stemme•· imod og 32 for udelukkelse af dt>t pågældende medlem. rrd p~·t. I.!. Fur.~la!l jrn El'l:.' 011 ! t 11 cl'f. torlwjtlst' •tf millimum ...;t"ri.flt n for tuttr< ltt's IICittol't(l' .frrt JO '~ til 11, n·t. J.!

r; .

El'E udtalte, at to gange i de setl<'t"C år har KO!JA llRAMATIK forhø jet afgiften for musik hovedsa~elig revymusik - for ,·ort vedkommende med l ' (. Det viste sig, at forbundet havde en gammel revy-tarif, og hver gang- KODA-DRAMATIK har sat afgiften op, påberåber teaterdirektørerne sig clen gamle afgift på 10 ',;. Forhundet har ingen synderlig indflydelse på KODA-I>R AMATIK, så det fotekommer mærkeligt, at KODA-DRAMATIK i realiteten kan bestemme, at forfattemc skal have mindre. EPE mente, at man burde se at indvinde de to procent, man havde tabt. Ht(gO Gyldmark tilrådede, at man beholdt de JO '~ som revy-tarif, idet han mente, at det ville være uklogt at skabe ændring nu. Der er jo intet til hinder for, at de autorer, der "ligger i toppen" kan få mere, det har man lov at tage, men der findes jo OR'Så en kategori af mindre :1utorer, som man ber '·ise hensvn . • EPE fremhævede, at det netop var af hensyn til denne kategori, han var fremkommet med forslaget, ham selv havde det ingen personlig interesse for.

Nr. 5- 6

su;us Pt'la:~en udtalte, at derso m afgift en steg , , .illt' mange gå uden om aftalen og skrl\ e billig ere, hellet C' end ikke at få værkeme afsat. A.rel Tlriny~tt• rl udtalte, at f o t slaget ' at· u d ~pr un ge t a f den betragtning fra forslagsstill e rens s tde, at teks ten :-;kal ha,·e en procentandel mere end mustken. Ilened konmwr man ind på det gamle problem: 11\·ad betyde t· mest for t n revy, tek<>ten eller musiken'? Ma n kan ikke afg o re dette g-enerelt, og man bliver fot·modentlig aldrig enige om d et. Iler er ikke noget at sigt' til, at en forfatter i kraf t a f stn position tager mere end taksten, dette et· blo t en sa g, der l forbundet ,u,·edkommende. H\' iS forlæggerne begu nstiger d<'t ene gruppe i forhold til den anden, sagde Thingsted, sa E 1 det - hvis der skabes præceden s for denne frem g a ngsmadl· - på t,·ærs af det fællesskab, som er vo rl fo rbunds gt·u nd· lag, og i kraft af hvil ket vi har nået d r> t, vi ha r nået i dag-. KODA-DRAMATIK startede med 2- :3 'r tar if, men det blev forfatterne, der i tiden der<.fter skummed e floden, ogdet er komponisterne ikke misundelige over, men vi hat :kke forpligtet os til at betragte forh oldet som en uro rli~ konstant. Jeg mener, fortsatte Axel Thingsted, a l indenfor rl. 10 er er de 4 'r til kNnponisten, hvad der ka n na s . Det tl har relation til den kendsgerning, at teks ten e r na t ional c musiken intemational. Hvis et forslag som dette går i~ennem, tj e ner d et i fo rste rækk~ de store kanoners intet esse. De mi nd re indtægter betyder mere for dem, der arbejder på de små s ted er e11d de store indtægter fo r de mere "kanonæ re" . H vis nogen ser sig nødsaget til at gå under tariffen, er der ikke men mg i at sætte denne op. EPE understregede, at KODA-DRAMATIK til enlwer t HI kan forh3je tariffen, og derved går det ud o,·er f orfatterne, - et fremmed element kommer til at bestemme over disse

Thinysted replicerede, at KODA-DRA MATIK ikke k unnt kaldes et fremmed element. Det er ikke mere f remmed clt•ment, end forfattet-ne er f or komponisterne. St·en Gyltimar/i forespurgte, om det er lov, at der tag-e~ 10 "r til kulturfonden og fik s,·aret: J a. lVad Tltom.~eu gik imod tariffens forhøjel se, og ma n g ik over til afstemning, ved hvilken forslaget f o rkastedes E'nstenunigt ved håndsopt·ækning.

(1(/ pkt. 1.1. Et·el1tudt. Rostgaard-Frt~lwe oplæste et forslag ti l Jo,·æ ndr ing i KODA, som KODAs rådsmedlemmer havde modtaget t il overvejelse. Dets fremlæggelse på denne gene ralfo r sa mlingmåtte betragtes som rent konfidentiel, man måtte blot tal e om det og tage stilling til det med henblik på, at det mu ligt kunne blive sat på dagsordenen ved KODAs kommende generalforsaml i n g. Rostgaard-Frøhne gjorde især opmæ1·ksom på det i f orslaget nævnte spørgsmål: urafstemning. Efter at flere medlemmer undt>r forsamlingens t ilslutn ing ,.ar gået imod urafstemnings-}lrincippet, vedtoges det at afvise forslaget herom. Jrml Tlwmsen rettede herefter en forcsporgscl ti l H ugo Gyldmark om, hvorledes det gik med arbejdet som m usikkot sulent i KODA. Hu!!CI Gyldmark udtJ·ykte sin tilfredslied med de n modtagelse, han havde fået deroppe, og meddelte, at alt slod ham åbent, han kunne få de oplysninger, han o n skeJe o. <>. " . Gyldmark \·ille ciog ikke udtale sig om, hvot·vidt han fo rtsat ville påtage sig arbejdet efter prøvetidens udløb.

Jrad Thom!{cn udtalte, at når et medlem havde s kabt mange og gode ting, var det måske rimeligt, at vedkommtn-


O R D O G T O N E lt

Nr. 5 - 6

tic skulle bl n t' stål'tHic pa det, han ha,·tlt• n~lt'l indt•nfor l)tama ndclsfordcl i n gen. Tlting:-:tul udtalte, at dctlt• var den linil•, m:.tn allt-t'('dt• folger. Sr( 11 r;yltlm(/rk Jl<'Kl·dc på, at man lwll<•l<' måtte ha\P denne linie lagt fast, det ''ar jo ikkt• sikkl't t. man altttl hanic en bestyrelse, der gik tnd tot· dcnnl' frcmgangsmadc. l'oul Sure ns< u udtalte, at bestyrelsen vat· kommet ind på at gi\·c ældre nwdlemnH.'t' d<'l samnw bt>loh af understottd scsfondcn, som de ville have haft af stamandelen, men Thinysted udtalte, at fonden ikke kan hæn· dPtt{' 1 slul'l'<' udstrækning, men 'i har fulgt denne frcmJ.ntngsmadc for at kunne sikre disse mennesker et helob, m<'cl<'ns vi ikke kan sikre de O\'rigc nwdlt>mmN, at stamandC'Islwlolwt 1kke kan ga ned efterhand<'n. Vi kan jo bli\t! så mango<•, at bcloh<.'t ma gå nedad. Q~tistM'JJ genlog s i n lwmærkning fnt fo1· om, at det nærmest er kapelnwstl<·tw, dt't' bestemmer rep<.•t·toirt'l. fi'on1tttndn1 S\arcde hct'lll, at efter hans mening \'ar det forlægge,·cns evne til at 0\'(.'>rhevisc kapelnwsln•ne om n-erkets fortræffelighed, der ' 'ar del afgort'nd<', og Jo,·ede iov' igt at oven·ejc at sogc kontakt med J.ap<•lmcslt·enc. F ormanden meddelte, at en fortrolig skrh el se fra fru Kw <'11 Thisted vil l<• bliv<' droftct under inrltagelsen af kaffen pfter middag<'n. lian kunne på fru Thist('ciS fot·esporgsel meddele, al KOl>A-belobct i at· 'ar stNtet noget, men da underholdningsmust k og dansemus1k 'at· sl:'let samnwn, var det ikke muligt endnu at sige, h\·ol'leclcs det hele stillede sig f or komponisternes andel. Nn:-:(qaard-F1·o/w(· videt·ebragte en ilwJlation fra .llo,qt·ns J\rra1·oe til :lt hesc " P oliliken"s virksomh<'d med efterfolgeneJe forft·iskning('r, saml en invitation fra "Dcbutscencn" til at indsende arh<'jder, der evt. kunne opfores pa denne. F'otmanclcn takkede for disse invitationer o~ afsluttede modet, der herefter hl<''' hæ,·et k l. 20, l O.

KODA's generalforsamling · Ar 1934 den 28. april kl. lG afholdtes ordinær generalforsamling i KOI>A, i lokalet Kronprtnscssegade 2f}, mPd folgenåe Dagsorden: Beretning om årets virksomhed i l!J0:J. Fremlæggelse af regnskab for l!J0:3. Valg af radsmcdlemmcr. Valg af revisorer. Lo\'ændt·ing·cr (\edr. 10 o.e: lG nwd henblik på urafstemning). f. E\'entuelt.

a. b. c. d. c.

s

s

F'ormanch 11, domorganist N. O. Rrwsi< d, bod forsamlingen ,·elkommen og f oreslog lrsf. Jorgcu Si« 11 som aftenens diJ·i-

gcnt, hvilkeL tiltrådtes af de tilstedcværend<•. !Ji1'if!clllcn lakkC'cic for valget, erkl:c-erNic g<·neralforsamlingen for lovlig IIHikaldt s amt oplæste dagsordenen, hvorefler han gav ordet til F'ormruulcn, det· in dledte pkt. a. ((1':>/nrrtnin!tt n, med nogle smukke mindeo1·d om de 1 årets lob afclode medlemmer. Omtalte derefter rådets ,·irke i det fodolme år med en række sager af ove r ordentlig stor rækkt•\ idde for KO U A s medlemmer. Nævnte i forste række overenskomsten mellem KODA og biogt·a f t•jernes ot·ganisation. Gcmtwm endelose for-

haJHllin~tt,

Side 7

dl't' tilsidst hk\ la)! l np i t·t sit lwj t plan, at dl'\ ufsluttPntl<• nwdc 1 lllHh•l'\isninJ•"mlnlslt•t'it·t f:JIIlll s lt •d t O\ PI'\ :t• t Pbt• af und<• r\ isnlllJrsnJinlstctl'll, ju s til.s tninistl'l ••n , ht•gx< n11n1stt•riers dc•pal'tt•uwntM·Iwfc>t o~ t'll t·a•l,l<• · l'tnlwd smænd samt nalul'li~vis I\.OI>As ov hin~Taf••.iPt ' n"s II'JIIW.Sc ll t a n lt•t·. l flg. tlt•n nyt• O\ l'rt'n~komst, t!Pt' fon •lohiK luht •l' t il tlt•u l. jallutu· l~l!i!J, skal hiu~t·aft•jt • t ' nl':; organi~ution lwtnl•' KOIIA -1 ',; af hiografteatn•IH'S m ·••tskud, for ån•1w l~l !i:3-G•1 dog kun :1 1 ;.: ' , . 0'<'1·sku<ic1Pt lwn·~nt•s på ~rundlag af j u s llt Sministt•rl<'ls regiPt f m h i n~rafl•,it•t tw;; afg-ift t il filmfondc •JI. l•;nth nit•t·t• et KO l> As knntntkl nwd Statsradiofnnit·n hl••\' <'l fot·nvcl fo1· 2 ar. Eflt·t· dl'll 11\'P konlral<l IH'I' glll's af• • J.!'lflt'll til KODA frcJllttdi~ dlt' l ;,,fi ',~ uf t'll lit'I'II S på l'i krotwt·, tdcl de rcstl'l'<'ttclt• :\ kr. af den nyt• lytlpt•afg-i ft pa 20 k t·. skal am end<•s til lt•kniskt• anlæg i fnrh i ndt•l. P nwd f •i< I'IIS\'• H~t og de sakaldtt• F M sl'tHI<•t <·. Fm·ma n d t' n re-dc~'j onh• ,, tuh tdt•t·c f o r s pul g s mril< t om d<•t okonom1skl~ mellem\ært•ndc nwllcm 1\.0llA ng <,J•,l\lA, fot · "i n d u s t rtnlll s i k en", lwa 1ll<' j d<' l'S)lot·1{sma ld, lw t'\ltHI<· 1 pro hh •nwt i f01·bindelsc nteil lwarht•Jdt•lse af fri musik, sttml fo1 · Sfl()l'g'Smålet om dohbPllbt•skatning, der fot· Englands og Amerikas \'edkommcndc et· lol-il tilfredsstill~ndt>. I'<'IIJ.WIW 1'1' tndgåcl og fordel t. I•'ormanden omtalte en<h ult n• K ODAs forl s atlt· H·pt·æsPntatton i Paris med f>ifl'rt' ,\'",/, saml spor~smitlt • l om t•n S!:<'llet·~l ordn mS!;' for skoiC'konCI'I l<•t·nes YcrlkonHJH' tlllt•. Efter at ha' e omtalt u<ldelm~cn af KOHA-pncm it>t'nt• udtalte formanden til slut, al det fra KOI>As administt · ati o n~ Ridt• ('l' gjort et san• etwrgisk arbejde, d<'J' f01 tjt•twl nwnlcmmerncs paskønnrlse, og- som vil fremgå af tlPn lwt) tl<•l i g~ sligning i indlægtertH' pa en rækk<> omratl!'r, dt'l' st•JWrt! \' il f n·mgå af rcgnska IH' t. Til fonnandens lwrctning knyttede :-;,.,u r;y[dultll'l: og setwrc l'oul SCJr( 1/.'>tll en fnrt'sporgsel vedro1·cndl' filmsindtæg-tt•rtH' fra C. S. A., og· f: i 1111' )llf'l)bscn onskedP SJltlrgsmi't let ,,Skoleko: certer" nærnwn• hel) st. Som S\ a1· pa Einar .J acohM·ns udtalelse J nwddt•llt• formandPn, lwill.c hestræbeiset d<•t fm KOIJAs gidt• v at' tulfo lti<'t for at skaffe r<'sullat m. h. l. t•n afgift af dis:-:l' konccrtl'l' m. m. og- oplæste hl. a. !\.OllAs skrinise af 1!1/ 2 1!1:i·t til u ndcrv isn i n gsm in ist<'l'ict. Som S\ ar på 8\t•n G~ Id mat ks o.e: l'oul Sun nscns f o t c!'JIIli'J!Sel nwddeltP dtreklor Si!lunl Ru11t11. al hOll.\ haH ic haft lwsog- af et pat· dirt•kton·t· fra ASC' AP t t'. S. A., og han hanle: med disse <lroftt>l problemet filmsafn•gntllK<' . . Ilet ,·ar oply-;t, at man i l. R. A. tkke far afgtftcr fr:t h i o~t·afct·­ l•l', idet opkræn1ing c•· forhutl t i "C. S. A. efter nug-ældf'tHle n•tstilstand. Man har i U. S. A. i stedet o' <'1 '\'<'.i<'l mulig·heclen af al belaste produc<•ntt•rnc eller importOI'c>l' t•llet· distrihut·nt<•rnc mt'rl af!!:iflen. :\l!''' for man 10' rigl fra dansk si:ie kan tdt "HI<'r<' ntPd spm-g-småll't, ma h\1TlA h~Wl' konkn·tc n~ mcg-<'t f) ldige oplysnin"<'l' fra de cnkt·ltc knmponi:'t?r om tid~pqnl<tf•t fot· <>ksport :1f musik tJI filnwn, dato<>n for kontl·akt<·,·, afskl'iftcr af dis~r- m. v., l"a man hat· t•t gt·u.~tl­ !ag· at :n bPjclc pa. 1>ir<>klot't•n ha\(le tidligere udlwdt sig .:'ådanlw opl) sninJ:?:er fra !'ti nutng~ fil mk )tnponistt•J' som muligt, men havde cPdnu ikke f~u·l sådant~l oplysnin~<'t' i .ll't omfan g , tier er nNlvcndi~t f or at ført• vi t k l•li~c forhaPdlinQ"ct· om sporgsmalct med det amerikanske st•lskah. Man målt<• og:sa udbede sig komponic:;ternes tydelig-t• tdkt•ndegl\dSt> af, at de ~ik ind pa, at man e\·entu<.'lt ansatte· l't fikseret afgtftsb~lob i dollars, som man kunne begyndt• med at fnrlangl', lworefter det am~rikanske selskab kunnl' het1\'ende sig til de personer ('Iler !'<'!skaber, der skal betale afg·iften, og fot·handle om helolwt. KOnA vil RCl'IH..' ~ratis nwd\'itke til en god ordning.


Internationalt Forbund til Beskyttelse a Fremlagt p å Koda ' s ordinæ r e generalforsa

DRIFTSREGNSK .\ B PR K rone r

On

VDGIFT 383.83( 27.86 2. 25.~

tid m in. i~t rat iuusum kost n ill!lt' J' ... .. ... .. .... .. .................... · .. · .. · .. · ...... · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · · .. · · J:ftcf~hl)J'IOt ·n J"( ' J'

.•... • .•... . ••. . •..•. . ...• • . • .• . ....•...•.•.•.•••.. • ..••...........•.....•...••....•..•...... .. • .. .

l'<l inl'C"1lffl , .

Af.~h·t·t • l ' <' f

. ............... . .. . .. . ... . ............ •......................................... .. . ...

KYd t u ,.fo-ml t' 1l : 1O pct. af kr. 9:!·1. 6:~.t,87 (m usikafg ifter exel. radio) ............ · · · .. · .. · .. ·

92.463, 19 102.911.38

195.4 0)

76.943.70 51. 60,62

128 804

2:

23.083, lO 15.558,16

38.64 1

2t

Afl'('gncdc aluilter fra udland d . .... ......................... .. ................................ .. . .. .... . .

440.331

Ot

725.871

6

451. J86

5

10

» kr. 1.029..11;),74 (radioafgifter) .......... .. .. ....... ....... ··· ..... · ·

Standonden (til Dansk Komponist-Forening og Dansk Revyfm·fatter- og

Komponistfm·bund) 10 pct. af kr. 769.136,8;) (radioafgifter) ..................................... .. 10 » » kr. 518.60;),21 (driftsoverskud) .................................... . . lh zdt'1\-:tøttd.-:fs- oy pcn.-:ionsfomlen:

3 pct. af kr. 769 ..t:~6.8rl ( radioafgifter) .. ...................................... ·. :l » » kr. 5 18.60!1,24 ( driftsoverskudet) ...... ............................. ..

Afregnede ra<lioa{{li.ftcr til medlemmerne (incl. udlandet og tilsl. med-

724.652,77 293,94 924,95

lenlJllei·) .... . ........................... .. . . ........ . .. . ... . . .. .... .. ...................... .

+ d i ve r se

reguleringsposter ......................... .. ............. ................ . Rad ioafdelingens om kost n i nger . ... .......... ... ...... . ............................. . •

o •

• •

• • •

• • •

o • •

o

o •

o •

o o

o

o o

• •

o •

o •

o

o

o

l

2.39 4. 19

8

STA TU ~

PI

Krone r

C

16 .445 66.775 1.587 .76:> 11. 17.3 273.123 6 5.437

e ..c

AKTIVER

/nl'C1ltar

o

••••••••••

o o •

o ••

o •

•• •

•••••• o o

o ••••• •

••••••••••••••••••• o

• •

•• •••••••••• o

••• •

•••• o

••• o •••••

o ••

o •

• •

fo, -d,·i1lg( . }" . ...... .. .................... ... ........... . ... ...... ........... .. ..... . ........ /n<lcstacn.dc i bankl',., sparcka.~sn·. giro samt ka.<:scbeholdning .. ............ ................. . .. .. ·' "'· ('. B. nh·tic1· ... Obligatiom::bcholdn in g cu .................. ................. .................... . ........ .. ...... ...... . ...... . Obligatio~u:r undt''' J)(' t·sonalet.-: pcm~ion.<:fond .. ........... . .. .. ........................ ................. . Ude,'lftlC1ldt"'

o

o ••••• o o

••••••• •

••••••• •

•••••••••• •

•• •

•• •

•• • • • • • • • • •

••• o

o

•• •• ••••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

o

o

l 2.020.721 København i februa1' 19:-;4 SIGURD BRUUN Adm. direktør.

~

l

e

c c c


~f

{omponistrettigheder i Danmark (Koda)

~·..a; 1g den

~.

-

Dech arge meddelt

28. april 1954

31. D E C EM B E R l 9 53 O re

t

Mtt..~ih."(tfg ifto

9

(koncct'ler, biografteatrene, offentlige balh•r, n•slauralllPr, jukc-ho\., intlttstt·inlttsil\) .................................... ... ................. .. .......... .............. ........ ... .. .

RadioafyiftcJ·:

+

Saldo l. januar 195:1 indgaccte afgiflc1· saml bonus ..................... -. uafreg11ede afgifter for oktober k\ art al 195:~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A;yifi< r fra udlandl'f: Saldo l. jnnua1· 1933

924.634

87

l.~H~.560,62 ~:>:t:~:~:>.6 1

1.029.225

Ol

068.10D,75 12X. 12H,73

440.33 1

00

+

inclgacde afgifter 1. januar- :~ 1. clcccmbcr l !l:>:3 u afregnede afgifter pr. :H dcccmbt>r .. ..................................... .

l

6

•6

-18 -

l 2.394. 190

88

R 31. DE CE MB E R Kron u

Øre

PA SSI VER

67 Dh•erse krediton!l 55 i6

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

195. 105,07 2 1.:390,14

Kulturfonden . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : udbetalt oktober kYarlal 1952 (radio) i marts 1953 .....................

98 1.95 1

34

171.014

l 93

b6

04 Slamfonden ( incl. r enter 91 ,68) ........................... .. ............................................. . 50 Understøttelses- og pellsion,.;fonden (incl. renler 56,58) ......................................... . PeJ·soJlalct," ]Jf'Jlsion.sfoncl o

Bclø1znin[J8[011dc1l ....

o

o

o

0

o

o

o

o.

o

••

o

•••••••

••••••••••••••

o

o

•••

o

•••••••••

•••••••••••••

o.

o

o

o.

o

•••••

••

ooo

o

•••

o.

o

o

o

o

o

o

••

o

o

••

•••••••

o.

o

o

o

o.

•• •

o.

o

••

o

o

••

o

••••

•••••••••••

o

...

o

o

••••••••

•••••••••••••••

o

Reserve- og di,.:;positionsfondcn ............................... ............................................. . . ~lfc(/lenunenU's

-

139.737 3.000

90 84 lo

00

92.665

36

464. 758

71

l 2.020.72 1

l \8

opførelsesgodtgørelser 1 fJ.).J:

Saldo ultimo december 195:3 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O\'erfort fra gevinst- og tabskonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

+

128 895 38.697

l :1.572,15 151.1 H6,56

{

F oranstående reg-nskab har jC'~r udarbejdet m t>n•nsstemmende så\ el med Forbu ndets bog-er og bibg, som jeg har n·videt-et, som med Koda's wdtægter og driftsrcgulatiY. Samtlige beholdninger er efterset Koh,nltrtl'll i biH"I((ll' J!J!i~. C. J. BEHG Statsaut. re\lsor.


ORD OG TON EH

Side 1o

Eftet· yd('rlager... noo~de orientelende bemærkninger fra dil cktoren takkede /'ou/ s.,re-n~(JIL fOl' denne redPI{Øt'else. Til slut spurgte Kai Ro~, Pllnrg. h\'Ol'dan det stod til med

Nr. S

6

o

60 ar

tele\'lsion, hvor·til direkhu· Bt·uun S\'arede, at også dette po1·gsmAI befandt sig på det indfølende stadium. rsbcr~tningen godkt.•rHites ht•reftet· af for·samlingen. Eftet· at dir('ktøn 11 haHie oplæst regnska~t l•g t>tatu~ og sauunt•nliglll't en dt•l af disse postet· med det fM·egåc1ult• ars n.•gnskab, fandt t•n ktwt drøftelse stctl. /lirckltll't '' oplystt• ht•t·undt•r hl. a., at den nye O\'erenslwlltst m•-.1 Stutsmdiofonit•n hctvdt•l' en merindtægt for KOI> A på • 1711.111111 kroner. Pil l't spørgsmål fra ..t . Qui.~tol'ff medcif•lte din.•ktol'cll, at K OD A s administn1tionsproccnt er ca. Ul '( , lwilkt•t et· mt.·~t·t lavt; kun England har en lan•rc Jli'OCPn t , fordi man dt'l' simpeltht•n opgin•r at bekosh· opkt-ænt i ng af afJ.:"ift i tilftl'ldt.>. hvtll' man skonncr det fot· cly1·t i forhtlld t il at'ht•jdl't. Pt•t· mNidt.•ltt'$ deu•ftt•t· det•haqr<' for ret{nskalwt.

nd pl.·t. b.

ad 1'kt. r.

l 'n/f/ u/ nu/,.;1111 rl/t•1flmt r. Ila dt•r tkke \'ar fl-emkomnwt andre forslag end de i dagsordcut•n indeholdte om gt:'n\'alg af As!lt r H' ilhflm H tw..:t n ug Ktty Rostgrrm·d-Fr·t~lou. ble\' disse J.,'l'll\'Ulgt, liledens E lik f'it>lm'~ k<mstitution som 1-ådsmcdlt•m gotikenotes m. h. t. H u~o Gyldmarks Yalg-periodc. ud J'kt . d. Statsautoriseret l'e\·isor C. J. Ua!l genvalgtl'S som rc,·isur, og- . l .rt'/ Thinyst1 d samt P lt•m"dn!l ll't i."·'~ gen,·algtcs som kritiske re\'ison•1·. . ''" pkt. t. Lol':l 11drinqcr • Jlt•tte punkt bortfaldt h 4 l tl34.

ifolg~ meddt>lelst• f1-a

KODA af

Unt!t'l' pkt. J. /c.'r1 11f11c lt omtaltt' foi'JIIIl11t11·11 l'll cit·kulæreskt·i\'ciSt' fl·a ft·u h'nren Thi.-.trd til lllt'\lll'lllllll'l'llt'. f'onnanden lwklaJrt•dt' alvorligt det skete OK protestt·recle energisk imod dt•n tt>ndens, gående ud på at mistænkelig-gøre en af KOPAs mus1kkonsulenter. Pisse hat· ingen indflydelse på ftmlelingt•n af dt• midlet, KOIIA indkassl.'t't'r. Vet er K OilA s råd, der h.t r fm-c tag-et fordel i n gen efter bt>dstt.• sl.:on , OJ!' som har det fulde ans,·ar fo1· fordelingen. f' ,"·mandmt tog på <iet bcstcmtt.>stc afstand fra cnhn.~1· ubillig kt-:tik af dt•n pågældendt.• musikkonsulents at·bejt.le. l't arbejdt . det· kommer all, KOIIAs medlemmet· tilgodc. Frn•m11ndt n redegjorde til slut for itt·sagcrnt• til, at indtægtenw f1ll' s~hel V. R. K . F.'s som D. K . F.'s medlrmmer er gået tilbagt• trods stigende totalindtæ~-rtt>r. Svan•t e1· khu't: Opforclsestallen<' stiger i lan~ stø tTe målestok (•nd indtægtt.•t·ne. Skulle man i forst<' række arbejde med det mål, at pointtallct bli,·cr så stort som muligt, måtte man gå den \'Cj at agitere for ogct hcnyttelst• af fri musik. P å langt sigt ,.i Ilt• dettt.• dog ,·ist være en temmel i g u held i ~-r fremgangsmådt•. 1let må for \'ore komponistt>r være opga,·en at folge det arbejde op, dt>t' gores for at f1·cmkalde forøget brug af den beskyttede musik, ,·ed at kmnpoJwre musik, der har chance for at hlive opført , dette nantlig- i 1-clat ion til åen udenlandske musik, der· indtager en så fr(•mskudt plans i rn·o~Tammeme, ikke mine1st f(lr dl.'n lt·ttcre musiks \'cdkommende. IJct et· her, det· skal sættes ind! Efter at en række medlemmer havdt• haft Ol'dct, hl. a. for at kommenten~ fru K aren Thisteds rundskJ'i\'ellt', som også næstformanden for D. R K . F., forfatteren Poul Sort~n~en,

kl. 18,40.

tog afstann

fra ,

afsluttedes

Fodatteren Alfred Bolck Den 3. jun i fy lder Al/nel H olck 60 ar. Xærmertl præsentation af fødselsdagsbarnet er sikkert unodvendigt Vi kender ham f ra vore moder, generalforsamlinger og festligheder som en god kammerat, en fornøjelig selskabsmand og en ærlig forkæmpt.•r for forb undets tri vsel og anseelse. Alfred Holek va r med, da f01·bu ndet fo r :16 ar siden bleY stiftet, og; h an har t roligt fulgt barnet f ra fødslen, hvor det ikke synede ret meget, til ; dag, hvor det som en moden, fasttomret organi-,ation nyder den største a nerkendelse i alle kredse. Alfred Hole k har som t id! igere medlem af best'relsen gjort et stort a r bej de i de forste nmskeligt.' ar og og.så nu sidder han i best~Telscn, hYor Yi hoster glæde af hans erfat·i n g og rolige, retfærdige omdømme. Det er en stør re prod uktion, A. H. har ans,·aret fo r. En lang række re,·y- og kabaretviser, et utal af refrai ntekster, hvoraf mange blev hele landeplager og huskes endnu. Ilolck har faet flere hu ndrede tekste1· udgivet pa danske forlag, utall ige grammofonplader bærer hans na vn som tekstforfatter, og i radioe n har han faet :1 horespil opforL I nogle å r var det· en sti lstand i hans produktion, men i å r kommer han igen med flere nye ting. I anledning af det runde tal udsender han en samling mere seriøse digte. Forbu ndet onske1· hjertelig tillykke i h abet om mange gode år fremefte r t il gavn for forbundet og ham selv. K. R.

generalforsamlingen

Sptl daa•L musiL


Nr. 5

6

Side

OR D OG TONER

11

Fhv. censor, dr. phil. l. C. Normann, udnævnt til

æresmedlem

Æresdi plomet ovetTækkcs. Fra v. til h.: H ugo Gyldma r·k, El"ik Fiehn, censor Normann, B orge MUller, Wad T homsen og Otto Lcisner.

af D. R. K. F.

I dt• 2:-1 ~~~, tlu har hafl din færcl<'tt pa ll•alrPl, 1·•· dl't" skt·l kt ret c•twsl a t'tH.It• t et mm n •n s h t:slnr ll', al ''Il ct•nsn t• s nar.· J l ' hat nn ~ p ord ttl storn• dl'islig-hcd l' llll til s l, ~l'i l l•rohagt>&ygc•. At fol 'hnldPnc måtll• hlin· :-;al<'cles kan i m idh •rt id i kkl' \ll tdn• nogen ncumal fnrfatlt' l', dl' t' har lw fl nwd dig al gu11• i d in egenskab a f d~ d P ns Og lliOI"UJI'nS \ ' O)...'i l 'l'. Thi: !>u <'l" frisindt•l af naturen og hat dt•rfor <'11 natul'l ig kærlighed til RE\' \ E N. - Med din fot agt fol d1 t ligy~yl ­ digc h a r clct \æret thg kært at fn·mnw ny<• tankc 1 ikkt• men f() nli du i f()rdi dt• k un ,·ar vuH•th• i deres fnt·m re\ ~en ~c1 · en o plof tend t revselst• af al ~ det hlanclt uwum•skel , der er \' Cd al sli\ tw i kol\\ l•ntio•wn. Du kan gou tetc morskab<'n, st'h om dPn er prim iti\ Pli<• r bamk men dit. lune hat· ogsa den d) hdt•, der forudPil al ,·ære <hl \æsen \el OJ.!Sa er bctin~et af din up f alt t•JHlt litt<.•tærc dannelse. l >u \'l'<l, al Anstofam s og P lautu s <'t' ~andlwdt•n lige så me1· som Shakesrwan• og Goetlw, og dt•nJw dm hct·li~c usnobbe-thed 1 fm·bindclsc.• med dm mulslukkdigl' torst e f tc•r løje1· h a r væ n•t den dansk<· 1"('\' Y til s tor g-:wn. Ja, ikke mindst hen u<.h iser du en ungdommelighc·d , som normalt 1kke forventes a f en mand i din aldet·. \' i Jll"iser os da lykkelig-P, a t c~nsnr ikke var t•n hojlid<'lig embedsmand , der med lllht·l og peg<•ftng<.•l· tog lin•t uf n ·· \·yen men t-·ærtimod godtede stg, når en vise t•llt t' Ptl sketch 'akte en smule fora t·gelse. V t kan det-for s• f.!"<', a t sa marb<>.i del mellem ce nsor og dette forbu nd har i alle måder Yærct gnidningsl os t v1 har lwtragtct ham som en af vore egne. l>en rt'SJH.· kt, kære J acob N01·mann, du har skaht om di t doende embede, h a r Yæ ret a Ylet a f kæ r l i g h ed t il d i g som

E fter Da nsk Rcvyforfa t ter- og Komponis Lforbunds generalfor samling, h\·or medlemmern e, som det vil fremgå af r efer atet andelsteds i bladet , enstem migt \'edtog at ucl nævnP den da e nd nu fun ger ende censor , clr. phil. ./. C. Normann , til ær es-medlem, a fhold tes i F r eder iksberg Sclskabslokale r en kammera tlig sammenkomst, hvor censor Normann under festlige form er fik O\'elTakt s it ær esdiplom. F orman den, E rik FiC'hn, udtalte ved ove1r ækkelsen bl. a. : l\:t re J acob NormfOl n l

Når på to1·sdag det e1· forLi med teatercensuren i t!Ptt c land, markeres b egiven heden ogsa ,·ed et ejendommeligt .iub ilæum. Idet du har ,·i rk<~t i 2:) år som censor. J eg kalde r d et eje nd omm eligt, f ord i det er <'n mæ rkelig skæbne, at n etop du sku lle komme t il a t beklæde c<•nsorposte n. Da man i sin tid valg te d ig, ha r man vist ikke Yidst, h va d man gjo t·de. Ell er ka n de t læn kes, a t eJet mi n istc r iC'lle frisind allerede den gang Yar så Yid t ud' iklet, at m a n med et lunt ., mil neto p udpegede di!J? E ller va r d et mon med de t d obbelte formål at f o n ·isse a lle braYe bot·gere om, at dyd og mo t·al va r i gode hænd er, s amtidig m ed det ft·i e o rd på teatret fi k p assetvie grob ct m gelser? J eg ved det ikke me n h,·otom alting e r : en te n c..lu n u na tTede dine ansættere, cllct· de Yar lige så k loge som du, så k u nne \' alget ikke have været lykkel igere.

Censor h olde r si n takketale. mclu/n{k('. En k ærl ighed, som sæ r lig besjælede os i d e ' a n-

!:> keligc kr ig så 1·, hvor mange gang e ku n d it ]lerso n li g e m od reddede lll f o r esti lhng f r a at b live tag et a f plakate n. Det ,·ar dengang , a t l'mbed s mæn de nl' 1 .\ Ste de fo1·, h v ad tvskernc k unn" f in de pa men censo r s tod fa s t . I et enkelt tilfælde ~ a fa s t , at han fakti sk ble\· b r andstiftet ! -

-


Side 12

Nr. 5 - 6

ORD OG TONER

Han kunne rH•mlig ikke .t' no~d forkert i An·id .Miillt•t·~ btykkf' .,S, rgcrrnor·" - hvorcftet' t)'Skeme :-~h· overtog Ct'nsuren ved ut knalde Apolloh~utret af! Men tro 1111 ikkt·, at \'i hat· l~.tt dig væn• \'(Il' ~ræst i dal{ f(_1r ud,~lukkendf' ut IO\·prisc dig - dt•r t•r en ah·orlig anklage 1rnO<.I chg. Ptt snedigt' l'CJ\Stlr:-kah ha r· nem hg 'ærd en væ:;t•ntlig hindring for· denne in=-titutions opha·,·cbe. S(·h· en mand som ::;uyu h,·i obsconitctcr du havde patalt kunnt• ikkt> få \æltet dig af tahur·cttcn. l\1~ skt• dt)g' forst tY~ fn ·mrne5t, fordr 71llfllilwm aldrig hat· gjort si~ ht!\'idst. at tlu !l~d der· ! Hu' dl' ,lu tcd dig- ltdt nwre med dt•n hla blyant, havde \'i 1\wlængst haft stof til l'll virkelig g-od rc\y en rc,·y, der nok ~kullc han• rt:'sulterct i. at ' t haYde fået \'i}IJll't dig. En sådan aktul'l l't.! VY ville fotTt'slt>n haH~ mord

J U\'Oh

:'\ lll'lll:lllll.

Mt•n altså: nu sidder du det· ikke llll't'l' takket ,·ære det frisind. du selv hat· bPkt>ndt di~ til - og- dt.•rfor er dit juhilæum cjt•ndomnll'li).t"t. )fen ckt t'l' og-:x en ejcntlcHHnwlig- ~ituation for teatt'l'dit·ekt''l'l'IIH' flll ' den tryghed dt• hidtil har arbt>jdct un der, find<'~ ikke nwre. - - Nu Yil en tilfældig- nidkær politimund nllulc op og lukke teatret i lm·cns navn, når dl.'t' t>r nogt>t, k<lllfirmandcrnt' ikke må ~l og- hore. Og tankl'rtH' ,.i l da 'ende sig mod dl' hyg"-reli~e t id t> r med d('n •·a n.• Cl' ll sor, Ol'l' hnvdt• ånd o~ danm.~lst• til at bl'Uilmme. h,·or skellet skulle sa•ttc..-.. -

Efter at t\wma1H.len haYdl' on~rrnkt det n\'e a.•n•s• medll~m det smukt kaligraferede æresmerl.lemsbn•\·, bad censor N 01·nw 11 n om ordet. I en bade bc\·æget og rnunh.' r tak \'endte l. C. N01111tl.nn takken til revyforfattl'I'IW. Han forstod i kkl'. at m<111 takked P ham - det ym· h·ærtimod ham, der har haft det stur~te udbyttt..' af samat·bt'.idet nwd Dansk Jley~·fnr­ fattflr- og- Komponistfm·bund. HeYykunsten \·ar en del af hans natur. og det var sa afgjort ham, der matte takke flH' dt.: glæder, dl'l' \'ar forundt ham ved t\)l'St af alle at gennemlæse clP jomfrlll'lige manuskriptl'r, der tilsendtes ham, og som $enere ~kulle fornoje det store publikum. r.rnder gt•nnemlæsningen ble\· stoffet len•ntl,, og frodigt for ham og kulminationen kom, nar han fra ~in plads i parkl•ttet pa premierl'afknen sa og horte forfatteJ'Ill'S ord få liv oppt.! pa secrwn. Han hanl(' aldrig S(.'t det som sin opgave at forta~lle en iorf.ltter, }wad der skulle sta i YiSt..'n: det stod ham fjernt at optræde som korrektor t"'llcr ~kclt'mester. l. C. Nm·mam1 kom i sin tale og-sa ind pa sin<> ingenlunde kedelige opJm·elser undt~r be~--ettel:wsti­ den. og sluttede med at udbringe en skal for D. IL K. F. som bann...-•rforer for det dan~ke smil og humør. Sekr.

Sigfred Pedersen udnævnt til dddel' af Dannebl'og l anledning af Dansk Forfatterforenings 60-a r s jubilæum er forfatteren Sigfred Pcdfrscn af H ans )lajestæt K ongen udnævnt til Ridder af Dannebrog-. Kollegerne indenfor Dansk Re\·yforfatter - og Komponistf01·bund, i h\·is bestyrelse han sidder som suppleant, onsker de sorgm untre og bramfri \-iscr s glade digter hjertelig tillykke med den ærefulde udnæn1else. l\. a y R.-F .

o

25 ar

1

K ODAs tjeneste

Den 15. maj kunne afdeli ngs leeler fru Melitta .laluz.-:cn fejre ~5-arsdagen for sin ansættelse i KODA. Hu n har saledes været med fra den forste t1·:mge tid, da KODA havde tilhuse i de $ll1a kont.on•r pa Amagertorv. Fru Jahn.sen \ar tidligere leder c.d' bade koncPrt- og radioafdelingcn, men matte, da den rivende urlvi kling satte ind, alene hellige sig ar bejdet med er nu en af te ejendom sens ledelse

radio-afregningerne, og radio-afdelingen de mest omfattende inrien for den kendi Kronprinsessegade. U eder fru .J allnudforer afdelingen et, sa\'cl ,,f KOD.As

ledelse som af medlemmerne stærkt paskonnet lwjde.

M"-

Pa D. R . K. F.s vegne onsker forbundets radioafregnings-udvalg· fru Jahnsen tillykke med jubilæet og onsker, at KODA i en lang aJT<t•kk<.: frcmo\·cr

nøL musaLf

ma nrde gorlt af hendes stor e indsigt i den gren af Yirksomheden, som hun har den rlag·lige ledelse Hf.

K oy R.-F.


Nr. 5 - 6

ORD OG TONER

KODAs belønningspræmier for 1953 KODA' s belonningspris, der ikke kan suges, er for året 1953 tildelt folgende: Komponisten Bcrnha,·d L eu·kol('iif'h nwd 1500 kroner, komponisterne Km.{.(/ Vad ThOHU{ fn og Srrn (;yldma r k samt forfatterne K ay Rostyaard-Froll11e

og Poul S øre nsen med 500 kroner hver. Ved en r eception i KODAs direktionsvæ1·elsc den 28. maj d. å. klokken 15,30 oven akte KODAs formand, domorganist N . O. Raastcd, i overværelse ar det samlede råd præmierne med nogle anerkendende ord til de f em ovennævnte autorer. Med præmiebeløbet fulgte en lykønskningsskl'ivelse til hver. Ved et glas vi n ly kønsked e hele rådet derefter prismodt agerne, der hver for sig rettede en tak til KODA for anerkendelsen. P a Bernhard Lewkowitch' vegne t akkede komponisten Knu.d<.ige Rii::w.ger.

RP/.

En principiel dom

Side 13

salte beste:wn na\ n lig L'l', aL afho l di'I~Pn af knnt<'l'lcr i Slagelse nwst. praklish foreslas af Pil l'orPniJa){, der sikrer t'n passenriP tih;lutning til kfllltPl'tt•nw. Da aclg·n n gen til opla~cl:o;<' i den .:agsogi.<' rOl ('11 i Il g bortRet fra bcgnensningt>n i ml•,Jlemstalll'ts slnrn•ls" cl<'dws er ganske fri, rindPr r<'tlcn, n l , l' af foreningen afholdte koncerter uangel <let <lf sa~~o~tP anrol'te nu\ betegnes som offentlig udl'on•Jse ar musikalske komposition<.lr, s<:tleclPs al ~agsH~l'l"llP.~ pastand ma l3.ge~ til folgc.« Foreningen ~Abonnenwntskoncerlernc i Sla~PISt' ~ kendes herefter pligtig at betak' KODA det paståede belob l 05 kr. med renter, samt 60 lu. i ~ag-s­ omkostninger. -0-

Ovenstående dom blev den 10. maj 1954 stadfæstet af Østre Landsret, hvortil d e n var a ppell ere t af sagsøgte. I landsretsdommens præmisser næYncs bl. a. : »For Lanelsretten er yderligere oplyst, at den appellerende forenings bestyrelse er selvvalgt., at den alch·i·g indkalder medlemmer ne til moder til clroftelse af foreningens anliggender, samt t..'l lJestyrelsl'n af cgeu drift fast~ætter kontingentets storreJse uden mul ighed for m edlemmerne til at protestere mod kontingen tforhøj el ser. H erefter og iøvrigt i henhold til de i dommen anførte grunde vil denne være at stactfæste. « Appellanterne, »Abonnementskoncerterne i Slagelse« domtes endvidere til at betale KODA sagens omkostnmger for landsretten med 400 kroner.

I efteråret 1953 anlagde KODA sag mod en forening »Abonnementskoncerterne i Slagelse«, der er stiftet i 1913 og siden da for sine medlemmer har afholdt 3 a 4 koncerter årlig. Foreningen afholder sine koncerter i »T eatersalen« i Slagelse, hvor der er indrettet 885 tilhørerpladser. Under henvisning til, at de11 kreds, der kan opnå optagelse i den sagsogte forening, er så vid og ube::;temt, at udførelsen af musikalske kompositioner Det var en storartet ide, vor forfatterkollega og under foreni ngens koncerter må anses at være offentlig, nedlagde KODA pastand om, at den sag- tidliger e bestyrelsesmedlem Mogen..s Kaarøc. der indsøgte forening tilpligtedes at betale afg ift for den tager en ledende stilling som elirektor for ~Politi­ under f or eningens koncerter i ticlen fra 27 1 7 1950 ken«s annonceafdeling, haYde fået at indbyde vort til den 19/ 3 1953 udførte musik, der er beskyttet forbunds medlemmer til at besogc >> Politike n~ og se, hvorledes 1iv et fo11.ner sig i et stort bladluts i de ved loven om forfatter- og kunstner ret Foreningen p åstod fr ifindelse, bl. a. under hen- travle timer uneler et macterne blads daglige tilvisning til, at dens koncerter ikke kan anses at være ''æl·else. Ca. 25 af forbundeis medlemmer havde cfb~r­ offentlige i ophavsretlig forstand, idet foreningens medlemm er på grund af koncertlokalets ston·else ko:11met indbydelsen og· samleeles mandag rlen :3. maj og foreninge ns lokale karakter uclgor en fast af- klokken 20 i »Pol iliken«s foredragst:al, hvor lVIogens Kaaroe bocl Yelkommen pa bladets ,·eg11e. hYorefter grænset kreds . Ved Kobenhavns Byrets 13 A afdeling afsagcles deltagerne deltes i 2 hold, der mdcr kynclig ·v ejden 30. oktober 195:3 dom i denne sng (nr. A ledning pabegyncltt' den o\·erorclentlig interessante nmdtu1· i de mange afdelinger. I reproduktionsanH979/ 1953). I dommens præmisser hedde1· det: »Efte1· det opl yste må 1·etten antage, at anled- stallen impotw1·ede~ v·i over, lwor hurtigt - trods ningen til den sagsogte forenings dannelse og fort- en række komplicerede proces~~r - prcssefotogra-

Besøget på >>Politiken<<


Side

l~

O l~ D O G T

f ·ns og tegn.•ren~ biBeder om.:,ættc-. i el iehe ~ r. l O\'t'J' te etage be~n vi og:-a d l\t snilde appa1 at. der ~kabel· den kcn,tte h·~-:wis. \'i fik for'-''' bt dl't ,·æl• dign sætteri, ~·l\·~1 h. nd- ... om ma ... kin~æltt •riet og undt·edC'.::. O\'Cl' d(•n fremrag-en dL· lt•kn i k. men allerm e t imponereude - ja. det tog næ~tl·n \'L"lJ t·~ t fra o... \'ar dog de kæmpe nw.!~~ig-l' ro t at iunsprv.'~t.: r. der· h\ •·•·t clogn spyer dt• hun.lrt•.ltusind~·r a,· ist r ud.

Utt·uligt. 11\·ad mt•nneskets snlllt.• kan ucln•ttt.•. l~ t' kr ~·n knrt gPllllL'I1lg-ang- af n•dnkt ionslok tierne tlg' hiJI,•darki\d saml~·cl~·~ man til ~~lut i dl't fl·~tligl' llHll'kl'tt•nd~·t·i. Jwor »J>ufitik<·n s ga·strrilwd n[wde sit lwjcl~,.•JHlllkt n•d et l:.t•kkert .smotTL'hrodsbord. Fnrmandt•n. l•.:,·ik Fie/t 11. retteclt.• lwr t.'ll tak til /)olik, Il « ng M PfWttS Kmn·ot for dL• t l<l'l't•rigt• bl'~og, d t• r h;l\'clt' \'æt-et t.>n oplL'\'l•hw fo1· ddtagel'IH'. Og: mcdcus t·otatinnsprt_\..:.serne sattl'" 1 g-ang. ng dN store bladhus' hutHln.;'~lt ..lllig-'-' tt•knl~l\L' medarbdd(•rst~lh gik i gang med det natligt• nrbddl• med at skabe dt"ln modt.>rlw aYis. som L'll tinw SL'nere Yille kunnt· koht·s pa Hadhuspladst.>n, forlod '1 Politik< ns /lus. ,·il'li.elig l'll stor opk•Yclse l'igert•. Ca •III-" •

Til lwlysnin~ af prohlt' n!t•t .,UJHit•rlwhlnin~~nmsik" har kompnni s tc n E1·ik I)cnt?ke sendt nedenstående i ndlæg, SIJill \'i me~et gerne b ri n g\' l' t i l me>d lcnmw•·lll'~ kundskah i tiblutning- til de på l!l'nera l f 0 rsa m l i Ilt!f• n f a l d n l' l Hl t a h•b•' l' Urd. o

Underholdningsmusiken ~om

O~

E

l~

t\ r. S

6

numl·ent• bit•\' · piiiL•t af et underholdning:::.m·ke::Htl' - og om\ endt et dano::;l'orkt•:!ter. fra h \'is Koda li, kr der ogsa stod UlHll'rhold!lingsnumre :::.en llpfort. DL't hde biL•\ slad ~amnwn undt r: ~Ius 1k pa l'L'"t. o. l. steder. gruppl!: l:ndl·rholdn ingsmu.5ik, og <.fgift~n bit•\· Uh for l'll Oll\'L•rture, et "'l)erettL•ud tcg. en skip)Jl'l'\oab, en foxtrot o. s. \. Delle kom nltsa og~a til at gc.Pidl· for u<knlandskl• komponister t.>g Jor Dansk Komponistforen ing's mecllemnwr. og der \ar ingt.•n af os fra 'urt forbund, der prntestereJL·. Vi kom i samme l>ad allesammen, og det blev s te det. In or \'<L'rkct l>lcY ~pillet. der bit'\ dt't afg-or<'IlCie. Nar en foxtrot derimod bl i\ er spillet lil kon<:et·t ~ammen med decickn•dp underholdningsnumre ( h<.>t· foreligg·et· for det meste et trykt program, som tilsendes KODA). afreg-nes sa l'ftt•t· den hojei'e koncerttarif. og- nar f. eks. L'll unclt•rholdninp:.:::s2rena le spilles (som tang-o f. t'ks.) til dan~. kommer den under: l\lu~ik pa rl'st. o. l. stc ler. Dettt' gi,·er en klar on•t·sigt fot· KODAs per .,onale og forhindrer - om jl•g- sa ma ~ ige - misbrug. :\Ian kan jo f. eks. til en tango laYc et kon<:L'l'tforspil, og når dette er forbi, og tangorytmen begynder, pa noderne lan• en knude, der hen,·iser li l en fodnote 11\'0r der star: H er bPgynclcs til da ns. l: n der tillen tr~·klws der: Koncerltang o, men tcmgocn bli\'cr aldeles kun spillet (fra knuden) til dans, og star pa Koda] isterne sammen med dansenwlodier, men skal ~som ene hane i kun·en « a fl·egnes som et koncertnummer - altsa cfier den hojere underholdningstad f - ! At Underholdningsmusikken under besættelsen ga\· nogenlunde, er ikk<' underligt. Der \'ar ingen tilfot·.:;el af udenlandskt• 'æt·kl'r (og altsa færre numre i puljen). og tenelensen til at spille dansk musik ,·ar jo oh sa skon sa skon. l\Icn efter krig-en kom de udenlandskt> numre igen med en tilforsel, .-:om l'i ikk< tirllirll t( lu11·d( kl•ndt. og cle ~kulle ogsa ind i afregningspuljen, lnois bclob ikke lilsYarende ble,· ston·c, da der ikke opstod flere m usikforbrug'L're. snarere færre p. p;. n. de hoje afgifter for r estaurationer. At dansk underholdningsmusik sa næsten helt er druknet er beklageligt, men det er som sagt gået ud oYer os allesammen - ogsa de udenlandske.

nwdlem af KODr\s -..urdl•ringsudvalg:, sammen nwd andre af forbundets komponister, 'il jeg hcrnwd gin.> nogle oplysning·t.>r om den. i forhold t il t id l igere. lcwere afgift pa underhol d n mg::- m us i k. I>en ~ortt•n•r u nder: :\Iusik pa restaurati01wr og lignende sho•dl)r. som for Y ar delt i to grHPPt'l': Populær mu~ik (danse- og re\'~·melodier o. ~.) og UnEn·k Denela dedlOldningsmusik. I Populær musik ,.C:lr melodierne j en to-arig periode ( Jm·ere afgift) og ble\' derefter O\'CJ·flyttet til t ·nderholdningsmusik ( hojere afgift), h\·or· uncierholdningsnumrene fra udgin)lsen befandt sig. KodaJisterJW fra restaurat ioJwr omf,,tter dis5e Populær-autorernes katekismus to slags \'<erker sammenblandet, og for at fon Il kit Pa grund af den 0\'el'\'ældendc stofmængde i onD aiministrationen ble\' disst> to gruppt~r slal't sammen. Det var naturligYis ikke let for KODA~ personale OG TOXER's somm<.·1·nummer ma reelaktionen clesat sortere YæJ·kerne ud af Kodalisterne til rette \'ærre udskyde det annoncerede tillæg til »Gyldne plads, beregne den to-årige periode o. s. v., når alle regler• til augustnumret o


Nr. 5

O It D O G T O ~ E lt

6

Side 15 Ft·a l' Ol >.\s adrn. tlirckllll'. h t. l t r. Sitturt! Hn11111, h:ll' rc·claklioJH 11 molitagt>t IH•clt·nsttwndt, so111 \'il \:t'll' :11' slcu·

Ht•daktioncn ha l ' nwcllagt'l rwcleustål'IHil' :

DAN S K

M"C SIKFOH L ..l';(;GERRÅ 1l Sek n• t a ri n t l' t P a l æ g a d (' li Telefon C' e n t ral Kobenha\ n h., d. !1. \pril l!l:i·1

intl'l C'l'S('

ror

l\ UllAs nwclll'lCIIIlC'I'. /,'.

".

Vedr. amerikanske tilgodehavender Hen Redaklor, Henned beder \'i Dem hofli~st optag-t• fulgt 1 clc notits i Den•s ærede blad:

Ny Sammenslutning af Musikforlæggere F ire af \'ore storstc Musikforlag har i d ssc llag-c• sluttet sig sammen i en F on•r11ng urH.ler ~a' rwt l>A:-..Sh. Ml'SIKFUULÆGGERHÅD. l>ct er: I>AC' APO M CSI h..FUHLAG ENGSTROM & SØJJH ING MCSJKFOHLA(; A S A S IM UDI C'O M USJ KFORLAG og MOR KS M l ' S! K FORLAG. At den nye Samme nslutning er en betydende Faktor indC'nfor K redsen af danske M u s t kforlag, frem gu a r· nwd al T :r de• lighed deraf, at disse Forlag rcpræsC'nten·r· m'('r :iO ', af den samlede C'opynght-1 ndlægt. I>et skal ikkt' \'ære nogPn Hemmelighed, at den hidtil hestaende Fnn•ning- af :\Justkforlæg-g-ere ikke mC'd Bc~;cjstnng har hils ~. liannelsen af den nye Foren ing, hns l\Icdlemmer tkkl.' hat· onskPt at indtræde som MedlemnH•r 1 clen gamle ForC'ning. llct står nemlig rci store l nlc•t·csser pa Spil, idet Dansk Mustkforlæggt>rråds Medlemmer enkeltvis ikke har kunrwt hliH~ ordinære Medlemmer af KOI>A, og derfor i Åre\ is ikkl• l ar faet Andel i de store Bclob, som de ,.organisere<!<'" M<•dll·mnH•r ha r fået udbetalt som Slotte til Cdgi\·elser af dansk Mus1k. Dansk M usikforlæggetrad agter nu at sog~ hOI>A om Optagel se pa lige F od med den gamle l\Iusikforlægg< r·forening·.

Pa F orhånd T ak! Med ll ojagtt>ISl' for DANSK M US lKFOI ~LiEGGERRAI>

I\.11ut!

RnrJ:~Inll/1.

:--J B! Redaktionen erfarer, at onnnæn1t,. ny mu~ikforlæg­ ger-sammenslutning's formand, musikforlægger Jlo,ck, senere har mcddC'It KODA, at han har rwdlagt s·t h\'en· og udmeldt sit forlag af organisationen Dansk Musikforlæggerråd.

l nden isningsministPril'l har metl 1:> 1 :~ d. <\. lilskn•\l'L 1\0I>A salerles:

sk.-i\·,~J <:: p

:11'

~ ll!Hil'l'

lwnvisning lil lidlig;<>re lH't•\ vpJ,sling \('dl'. udgi,clse i Anwrth,ls Forenet!,. StalPI' af

dansk<.• 'icl(•nskahPligP 'a·rkPr, St'll!!St dPt ks,.d. ntinisl<.•t·iums skri,cbw e~r 11 ~ n1:>1, j. nr. l~!HI :)()!'i , frC111:iPildcr Ud(•llrig;,:.;mJJH~lPriet hoslagt af.-kt tit af Pil t'ra den kgl. atnbassach• l \\'ashing;ton modtHgPt indberetning af l ~ ~ 1 ~01. Som clet vil SL'S, <'l' dt>n i inrll>erPLning· nr. 116:3 af ~- .i u n i 1950 fra d<'n danske m ilitR•rkomm ission i Berlin, }1\ ornr g<•nparl 0\'t•rsenclles undl'J'Visningsministcrit'l nwd skri\ <.'1St' lwrfra af ~~. juni l ~:)0, omh3ndlenclt• Cll/11/( Ir/c {.o.;, sfrist i lwnhol<l til dPn arnerikanske ~Trading with lhe E iwllly Ad« biP\ PL fol'iængct nwcl PPt ar, at n•gtw fra cl<'n

n o

l'<.•b l'll ar 1953. «

Vi vccllæggcr en afskrift af kgl. danskt• <unbn~sa­ des skri\'clsc af 1:2. fPl>ruar d. a. til uc!Pnrig:smiui~teriet og henYiser t il indholdet. Vi hcn:stiller, al bladets reelaktion gor KOD.As meclk mm er opma~ rksomn w pa sag('n , nwn on::-;ktr dog at lilfo.ic, at \'i her - bortset fra el cnkt IL i.t>ldrc forhold - ikkt' mener at ha\ t~ problemer, clcr L'l' aktuelle merc. Vi t'l' dog gerne\ illigP lil indenfor rinwligt• (ogsc-\ okonomiske) grænser at yde råd og hisland i det ron•liggcnde problem. )1cd hojagtt>lse

•••

•••

Dansk Revyforfatter.- og Komponistforbunds

Visebureau Skolevangen 28, Brønshøj Tlf. Bella 340&

Modtager Bestillinger paa Festsange , Taler , Arrangementer ved alle Slags Fester m. m. Leder : Sofu• Petereen, Træffetid: Hverdage 9-12 og 15-18

D1•l af senatet i l!l:-13 \'edtagnl' forslag om at fnt·læn).!"e dPn i parag-raf 3:! i .,Trad ing with the Encmy Aet" omhandl!·dc a nnwlrlel ses f rist med f.' t å r hl c\' forleden \'t•tlta g· t• t også af RepræS!'l tanternes H us. llct hlcv underskn·,·et af pra:siilcntPn dt•n H. cl. m. og fremtr·æder herefter som Puhlie Law :!!l~ (R:lrd Congress). Et <•ksemplar af loven vctlla.•ggcs. FM al sikre at .,Office of Al icn Proper-ty" nu påhegyndPr hPhan11lingen af tlC' danske sager, der· så\'idt ses herfra har beroet 11å lo\'forslagets n"<ltagclse, har ambassaden i d~on i gl•npa •·t med bi lag 'Nllag-te note spurg-t Dl' PU r·tmcnt o f Statc, om nogen af fonlringsha\'erne skal fon•tag(' ydcrligl•re 5>kridt. eller om .. <Hficc of Alien Propcrly" l'l' i stand til at tage stilling- til kra\'cne på grundlag af c)p tidlig-ere mccldt'lte op l) sninfret. llepartment of Statc har ulag· underhåndPil henstillet, at forlæng-elc;C'siO\en far en så udstrakt omtale som mulig-t, da


Nr. 5 6

ORD OG TON ER

Side W

det mA anses f01 praktisk udelukket, at der senere vedtages ) derhg<'re forlængelser. Genn<>m lag af næn.æn~nde indberetning vedlægges til de 1 nmba nd~:ns mdberNnin~ no. 641.1 af 17. marts 1953 nævnte sage1. s H ennk K(wffmaml.

dausk on-rsættelse bringer red. nedcnstal·nde meddelelse, som KODA har mo..Jtagct f1·a ASCAP. Red. ger medlemmcrnt• af D. R. K. F . og D. K. F. opmærkS<,m pA denne konkurrence om et mu~ikalsk ,·ærk metl en pris, stor 1000 ciollan;, og indle\'eringsf•·ist inden 31 12 l!l:l4 kl. 24. a

International koDk"rrence udskr~\'et

af

THE l\ll'SI CAL Fl'Nll goCIETY OF PHILADELPHIA som bc.stvter af •

THE EllWARV GARRETT M"COLLIN FUND FOR THE E~COURAGEl\IE~T OF C'REATIVE WORK IN THE HIGHER FORMS OF MVSIC'. Tlw Mu skaJ Fund Society of Philadelphia urlskrivet· herwd t'n konkurrence med en prisbclonnin~ på $ 1000.00 (et tusind dollars) til den komponist , dt•r indsende•· den bed'Ste unginal-komposition for blandede stemmer, tre eller flere stemmer, for kllr og orkester, med eller uden solostrofer, med engelsk tekst, som kan være enten kirkelig eller verdslig, fOJtrins,·is med en spilletid på 10-20 min., og som ikke tidlige•·c har ,·ært>t offt•ntliJ:r~jort eller fremfø•·t offentligt helt elle•· deh·is. Ku n een komposition kan milsendes af hver komponist, der kan ,·ære mand eller k\·inde af t•nlwer nationalitet. Komr)Onisten skal indsendt• klawrudto~ med sang og orkestcJ·di rekttonspart•tu r , og bcg~e ma være letlæselige, skrevet med blæk eller på en t>ller anden måde duplikeret. Pt•n vindende komposition vil blive ud,·algt af en dommerkomitt> heståendc af mindst t1 e landskendte, kompetente per·sonligheder imiE>nfor musiklivet, lwis afgørelse skal træffes

Films- og fjernsynsrettighederne Koda healecler p; ny ora•ai~atioaeraee med• opmerbomhed på, at de ikke må oftr• drap fjeral, asrettea ••mmea med til

uden kendskab t il de konkurtt•rcmlcs identitet, og- som "'·"' være endelig. Hvis der efter dl'rcs mening- ikke C'r nogen kompositionerne, der t•r t•risb<·lonn ing<.•n vænliQ·, v 11 d 1 rkke blive uddelt. Komposition<.•r, de r af dommenw ~ko værdig til ærefuld omtale, \'il fa denne pategning. Selskabet har ret til den fors te offentlige fremfo 1 eJ:., . den vindende komposit ion, enten 'cd en koncc1 t eller i r, eller fjernsyn, med symfon iork<.'stl'r og km <.•Ile I i dl't 1 taget. D~ vil bestræbe si~ fo•· at fa fo rstcopfon•lscu udf af de førende s ymfon iorkt•stn• ov; s tore kot·. Det har lo\ at give tilladelse til andre op fo rcl ser af samme ellt'l' <U organisationer t il hv ilkd som hel st lHispunkt mellem p mieren og den 31. de('cmhcl l !J !l G. Il ve r k(·n kompontst<•n e selskabet vil få nogen godtgot·els C' f o r sad anne f remfon 1 af kompositionen. Selskabet vil bære alle omkostninger ved manp;fold 1! r reJse af partituret til den ,·indende komposi t ion og \Pd fA udskrevet orkesterstemmerne sa ,·cl som d<> nodn·nd korstemmer. Noderne til orkester- og korstemmerne ' 1 bl sendt til komponisten efter den ~l. december l!>.)!i, men f1 originale manuskript t il piano-,·okal pa1 tituret og orkes•r direktionspartituret vil fo•·blive scls ka bel s eje ndom t il op 1 varing i dets arkiv. Alle indsendte partiturer kan af se lskabet tilbageboJ indtil den vindende kompo~ition er ud\'algt , og sclskaod gere sig enhver umage for at tilbagesende de O\Titr<' t 1l l respektive komponister, men p a tage t· sig i n g-en g a r a nt1 forsendelsen . Anmeldelsesblanketter, der indeholde r 1 c;-glcr og b<>t ing-t for konkurrencen, o~ som ska l indsendes sammen mecl k positionerne, kan få s hos Dr. F. lr i/li(Un Suud(nmw, C'h, man of the Committee of Mu sic o f T h<: Musical F und ~ ciety of Philadelphia, 102f> Waln ut S trcct , PhiladC'Iphin Pa., U. S. A. Alle kompositioner og undcrskrcvne a nmeldelsesblankt ' mA være selskabet i hænde s<•nest kl. 24 den :n. clect•m 1934.

Forbundsmeddelelser Adres.;efor· andringer: Komponisten Han.'{ Jømcu ./en. .wn, c o Aage J ensen Birkedommervej 17 St. th. (N.V.). T lf. Ægi r 21i:3~. Nordisk Copyright Burrflll: Upsaiagade 24 (Ø"), Tlf. T ri a :3660.

Forbuadet1 Katører Alle henvendelser til forbu ndet vedrørende ind- og udbetaling samt reklamationer angående radio-afregning bedes rettede t il :

Komp. A•el ThiDIIted, Lansebakken 36, Holte,

Telf. Holte 1211 Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og K omponistforbmlll''. Redaktør: Kay Rostgaud-Frøhne (ansvarshavende). Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, tclf. Lyngby 1570. "Ord og Toner·" er med af Foreningen af Danske l g blade, Fagblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykkeri København K. Central 6522.


19. ÅRGANG

*

JULI / AUGUST/SEPTEMBER 1954

*

NUMMER 7- 8 - 9

l N D H O L D : Nogle betragtninger efter teaterkrak'et paa Norrebro. l Berigtigelse. I veldædigt ojemed. Axel Kjerulf - 70 år. l V. Orloff et sjældent jubilæum. Skuespillernes jubilæumsbog. l Dramatiske relltgheder og mu s ikforlagene. Særtryk: Sutlplcmcnt. ltl P opulær-autorernes katekismus.

Nogle betragtninger efter teaterkrak'et på Nørrebro I august 1952 - samme ar, hvor Cirkusrevyen &ejledes i sænk - fik direktør Henry Schmidt overr askende tildelt bevillingen til at drive Norrebro's Teater af daværende justitsminister Helga Petersen, IvYrigt imod Teaterrådets indstHling - - og nu nojagtig 2 år efter fortabte hr. Schmidt sin bevilling, efterladende teatret under en knugende gældsbyrde. Aller ede for måneder tilbage kunne man konstatere, hYor det bar hen, og det kan givet fastslas, at

man uforsvarligt længe har givet hr. Schmidt chancen t il at drive teatret videre på basis af hans henholdende udtalelser om stotte fra personer, hYis navne det til stadighed lykkedes ham at hemmeligholde. Resultatet er da det, at gælden til de priviligerede kreditorer langtfra vil kunne dækkes af det i justitsministeriet beroende teaterclepot, stort 20.000 kroner. Skuespillere, musikere, komponister og forfatter e og ovrige priviligerede kreditorer begræder tabet af sandsynligvis det fem-dobbelte belob. Som ticl/igere er det påny komponistc1-nc og for-

fatte rne, cler må tage det storstc forholdsmæssige

tab. Medens musikere og skuespillere dog har modtaget gage ret nær op til krak'et, har ingen af autorerne set honorarer af betydning i hele incleYærende ar. Grunden er naturligYis den, at medens musikere og skuespillere far udbetalt Jon, formodentlig lwer 14' dag, uafhængig af teatrets spilleindtægter, honoreres autorerne udelukkende proclntuall af billetsalgsincltægterne. Det er en kendt sag. at \"isse teaterelirektorer ser meget overlegent pa forfatterhonoraret, som man meget regelmæssigt ofte med maneders mellemrum - afregner. Fejlen er den, at det glemmes, at autorernes hele arbeJde Yecl deres mech·irken ved en teaterforestilling ligger forud for premieren og derfor til en vis grad forflygtiges i elirektorens be\'iclsthcd i forhold til skue:::,pillernes og musikernes præstationer, som han har for oje daglig. Og sa ved direktoren, at i hvert fald m usikernes fagorganisation ejeblikkelig vil kunne sla til i en prekær situation og erklære blokade O\'erfor teatret, safremt musikerne ikke får deres lon omgaende. En sadan blokade eller maske fogedforbud er ma n fr a forfatternes og komponisternes side hidtil Yeget tilbage fo r, blandt andet af hensyn til


Side 2

Nr. 7-8-9

ORD OG TONER

de mange mennesker, der økonomisk er knyttet til et teater. Imidlertid kan det ikke blive ved med at gå siledes. at autorerne rammes hårdest ved eventuelle teaterkrak i fremtiden. Vort forbunds medlemmer må herefter forpligte sig kollektivt til at sikre sig, sA,·idt mulig ved at forlange et rimeligt forskud mden premieren og under alle omstændigheder ved at forlange absolut en kontraktmæssig afregning ll\'er 14' dag for at være økonomisk nivelleret med dt• udovende kunstnere. Dt•t sidste teaterkrak vil medfore, at autorerne - safremt de i en måned il\ke har fået afregning - skal gore vot1: forbund bekendt hermed, hvorefter forbundet o\·erfor justitsministeriet vil anmelde kravet i det stillede depositum. Gennemføres dette. har det sidste teaterkrak dog gjort nogen nytte.

Hensynet til den forenklede administration, der kommer a l l e - både inden- og udenlandske _ kOOlponister tilgode, har ogsa Yæret medbestemmende ved den foretagne ændring i tariferingen. Erik F ielw form.

Kay Rostgaard-Froh n red.

I veldædigt øjemed

Ved skuespillerforbundets 50 års jubilæum i fo. året var skue~·pillerne genstand for megen, Yel 1._ tjent og hæderfuld omtale. Det nævntes således ,..så, at ingen stand i Danmark h ar ydet så stort bidrag til velgørenhed og i velgorenhedens tjenesh - socialt, humanitært og kulturelt - som net( den danske skuespillerstand. Det blev næYnt, at hva skuespilleme \'ed at optræde gratis til velda:dig forestillinger og fester har skænket det danske san fund, beløber sig til milJoner af kroner. Dette har absolut sin rigtighed. Der find er o har altid fundet en hensynslos udnyttelse af sku spillere og solister sted fra utallige velgoren he Berigtigelse foretagenders side. Institutioner, organisationer, I sidste nr. af ORD OG TONER er der i refera- foreninger og større eller mindre private komit<)l tet af D. R. K. F.s generalforsamling den 30. marts og festudvalg, der sætter sig ti l opgave at sk( f d. å. under formandens beretning fremkommet en pengemidler til dette eller hint form ål, regner i <kr udtalelse, gående ud på, at det på grundlag af Hugo budget med ingen eller kun ringe udgift til de OJ Gyldmarks gennemgang af en række musikprogram- trædende - og (hvad der næppe vil forbavse, th mer skulle være konstateret, l) at næsten alle mu- sådan er jo desværre de flestes mentalitet) slet i siklister, der indsendtes til KODA, ikke opgiver, gen udgift til de komponister og forfaltere, lw · hvad der i virkeligheden spilles, 2) og at KODA værker skuespillerne og solisterne optræder med ve ikke skulle have haft kendskab til dette forhold i velgørenhedsarrangementerne. Mon ikke publikums reaktion ville gå i en 1 e • "27 år. Da imidlertid KODAs administration og råd har andet end veldædig retning, hvis de optrædend( oplyst, at urigtigt forte og derfor misvisende lister kunstnere ved en forestilling med veldædigt fOit na stedse er ble,·et alvoriigt påtalt, i visse tilfælde blot viste sig på tribunen i et velsiddende kjole ;1, ~ \'ed påfølgende disciplinære straffeforanstaltninger eller dyrt og elegant selskabstoilette, men ion· rt overfor de pågældende, beklager vi den faldne udta- uden at yde underholdning af nog·en art - - o r lelse om KODAs manglende kendskab til forholdet. her er det, at tampen brænder : Endvidere kan vi oplyse, at når der i referatet Hvorfor skal ikke alene de udovende kunstnere, anføres, at sammenlægningen af underholdnings- og men også, og ikke mindre, kompon ister og forfatft 1 c populærmusiken skulle bero på, at det gjaldt om t1ære fødte bidragydere til etht'ert fornwl, der lw 1 »at beoholde saa meget som muligt af KODAs ind- karakter af velgørenhed? tægter her i landet«, er dette en misforståelse. BeHvordan kan man i realiteten tvinge de a rme grundelsen for denne ændring i tariferingen var autorer til at yde bidrag til hundredvis, dem i r Lgden, at man erkendte, at al den musik, der udføres len ganske uvedkommende formål, det være sig l igc på restauranter og lignende steder, har samme fra hjælp til opførelse af kollegiehuse, julevelgort>nfunktion, nemlig at underholde, og at det var urig- hed, lokale børnehjælpsdage og rundskuedage, antigt at give en vis kategori af komwsitioner en skaffelse af en bogsamling til en eller anden frisærlig gunstig behandling, når disse fandt anven- tidsklub i Set. Annæ østre kvarter, - til køb af en delse under samme vilkår: nemlig ved underhold- fireårers inrigger i roklubben »Hep« ? ningsforanstaltninger. Det er humanitære, sociale og kulturelle velgoren 1


~

til D. R. K. F ., der da vil foretage det videre for nødn e, evt . ved anmeldelse til justitsministeriet med henblik på det stiliede depositum.

* Ved cirkulære af 6. maj 1954 h ar justitsministeriet fastsat en række bestemmelser vedrørende teaterdepotordningen. D isse er salydende : I tilslutning til forhandlinger, der har fundet sted med

de interesserede organisationer med henblik pa at forenkle og fremskynde behandlingen af teaterdepotsager, fastsætter justitsministeriet herved følgende bestemmelser, der vil bli\·e fulgt ved fastsættelse og udlodning af de i justitsministeriet i anledning af teaterbevillinger stillede depoter. Når der som vilkar for en teaterbevilling stilles krav om rlepot, vil det blh·e tilkendegivet bevil1ingshaveren, at de her fastsatte bestemmelser finder anvendelse på depotet. Det fremhæves, at bestemmelserne ogsa vil komme til anvendelse med hensyn til depoter, der er stil1et i anledning af allerede lobende bevillinger. A. Om udlodniHg af depoter m.

'V .

1. Depotet tjener til sikkerhed for de i anledning af be-

villingen opståede krav på Jon samt forfatter- og homponisthonorarer og lignende honorarer. 2. .Justitsministeriet er alene kompetent til at træffe afgorelse af spørgsmålet om, hvorvidt og hvornår udbetaling af depotet skal finde sted, og ministeriet har den endelige afgorelse af alle tvivlssporgsmål vedrorende depotets udlodning, herunder spørgsmal om kravenes storreJse og anerkendelse ion·igt, saledes at afgorelsen - i forhold til depotet har bindende virkning for bade debitor og kreditor. 3. Foruden i tilfælde af konkurs \il justitsministeriet træffe beslutning om uc11odni ng af depotet, nar der overfor ministeriet stilles krav om betaling gennem depotet af væsentlig<' af depotet sikrede, forfaldne gældsforpligtelser.

8

4. Krav mod depotet skal for at bliYe taget i betragtning være anmeldt overfor justitsministeriet inden l måned eftu·, at ministeriet har truffet beslutning om udlodning. I!tc.h:n ?. maneder efter udlodningsbeslutningen ma enhver dokur·,..:ntation for kravet, der onskes taget i betragtning, være indsendt til ministeriet, j fr. pkt. 7. 5. Efter at beslutning om udlodning er truffet, tilsti1J(•r justitsministeriet omgående samtlige interesserede organisationer meddelelse om den forestaende udlodning. I meddelelsen fremhæves anmeldelsesfristen og dennes betydning, og der anmodes om indsendelse inden fristens ucllob af anmeldelser og dokumentation for eventuel1e dækningsberettigede krav. Tilsvarende meddelelse indrvkkes i statstidende. • 6. Der indfordres fra be,·illingshaveren - med angivelse af en kortere frist, f. eks. l O dage - en opgorelse over de efter hans mening dækningsberettigede kra\·. Safremt det af denne opgorelse fremgår, at der findrs kr:w, hvis indehaver ikke er medlem af en af organisationerne, sendes der fra justitsministeriet meddelelse dirl.!h.-te til de pagældende, idet deres opmærksomhed henledes på anmeldelsesfristen. 7. Efterhanden som anmeldelserne indgår til ministeriet. foretages der en forelohig bedommeise af kraYene, og kreditor - samt e,·entuelt også bevillingshaveren - opfor•lres til at tilvejebringe eventuelle manglende oplysninger. Dissr må \'ære indsendt til justitsminbteriet senest 2 måneder efter udlodningsbeslutningen, jfr. pkt. 4. 8. Det enkelte Ionkrav vil maksimalt blive taget i betragtning med l 00 kr. pr. dag og kun med 50 kr. pr. dag i di~ t omfang, kreditor har præstc ret sin moclydclse tidligere end 6 måneder for udlodningsb(;s]utningen. Lonniuger udover cle nævnte maksimalbelob '·il kun blive anset for clækningsberettigede, safremt cler i depotd er fuld da!kning for de iovrigt ved depotet sikrede krav. 9. Efter udlobet af clen i pkt. 4. jfr. pkt. 7. omhandlede 2-måneders frist foretages en afsluttencle gennemgang af kra-

n


vene, og eventuelle tilbageværende tvivlssporgsmål afgor es endeligt af justitsministeriet. B. Overførelse og f1'igivelse af depoter. Såfremt der ved bevillingsperiodens udløb meddeles bevillingshaveren bevilling til at fortsætte den hidtidige teaterclrift eller til at give teaterforestillinger andetsteds, forbeholder justitsministeriet sig efter indhentet udtalelse fra teaterrådet at træffe bestemmelse om, at depotet overføres til at gælde for denne bevilling, såfremt bevillingshaveren måtte ønske dette, og omstændighederne ikke taler herimod. 11. Hvis bevillingshaveren ophører med teaterdrift, vil depotet blive frigivet af justitsministeriet efter indhentet udtalelse fra teaterrådet, når der er forløbet en måned efter ophøret, uden at der er anmeldt krav overfor ministeriet.

JUSTITSMINISTERIET, den 6. maj 1954. (sign.) Hans Hækkerup.

l (sign.) Erik Vetli.

~ (pag. 46)

(pag. 42 )

Censurering Cirkulære til politimestrene om ophævelse af teater- og varietecensuren Til politidirektøren i København og samtlige politimestre. Fra og med den l. april 1954 ophæves censur af teaterog varieteforestillinger m. v. Indehaverne af teaterbevillinger vil blive gjort bekendt med, at de er pligtige at drage omsorg for, at der som hidtil intet forevises, som på strafbar måde vækker offentlig forargelse eller iøvrigt er i strid med straffelovgivningen. Såfremt der efter politiets skøn foreligger en overtrædelse på dette område, bør der omgående ske indberetning til justitsministeriet. Politiet bør fremdeles have opmærksomheden henvendt på afgrænsningen mellem teater- og varieteforestillinger, jfr. justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 11. maj 1953, samt cirkulærer nr. 81 af 9. juni 1926 og nr. 119 af 16. april 1946. Der vil senere fremkomme meddelelse om formuleringen af variete- og soli&ttilladelser efter den l. april 1954. Justitsministeriet, den 22. december 1953.

Forlagskontrakter Foruden den bestående Dansk M·zt.<.:ikforlæggrr/orening er • der i 1954 dannet en ny sammenslutning af danske musikforlæggere, kaldet Dan.c;k ~fuRikforlæoarrnid, bestående af følgende ~; forlag: Dacapo Musikforlag, Engstrøm & Sødrings Musikforlag og Musikforlaget lmudico A/ S. Formand for Dansk Musikforlæggerråd er musikforlægger Knud Engstrom.

* Normalforlagskontrakten Nordisk Musikforlægger-Union opsagde i skrivelse af 16. juni 1953 den rammeaftale med tilhørende forlagskontrakt,

-.o

(sign.) Hans Hækkerup. / (sign.) Erik Vetli .

~ (pag. 46)

Bevillingshavere og arrangører på »sortelister« Forfatterne bør såvidt muligt sikre sig et rimeligt forskud eller garantisum og især koni1·aktmællsigt forklnge afregnina hver 14' dllg. Er der fra teaterdirektionens side ikke sket afregning for 2 X 14 dages spilletid, bør forholdet omgående indberettes

7


-

i en t eaterforestilling, »tilhører dem«, hvorfor de end ikke

finder anledn ing t il at indhente autor ernes tilladelse til at optræde med sådanne viser og sange ved der es talrige forenings- e1ler offentlige engagementer. D . R. K. F.'s medlemmer, der e1· medco·bejde1·e ved en revy-, operette- eller ligil. dramatisk forestilling, bør derfor altid e·rindre, at de forinden premieren gør skuespillerne 01Jmærksom på, at udførelsesrP-tten uden fo1· teatret alene. tilhører autore1·ne, og cr.t der må t ræffes en klar aftale om honorar8pørgsmiilet, før 'Vise r og sange fra det løbe nde teaterrepeJ·toire kan an vendes uden for scenen.

som åTet fori nden oprettedes med Nordisk Komponistråd og Nordisk Revyunion. Ved skr h·else af 2~. december 1953 har Nordisk Musikforlægger-Union imidlertid meddelt D. R. K. F. følgende: "Forlæggerne har i efteråret været samlet et par gange for at tage stilling t il freml agte ændringsforslag, hvilket imidlertid ikke fuldgyldigt har kunnet ske forend for ganske nyl1g. E ftersom der nu kun et· kort tid tilbage inden den 31. clccemhcr, hvor aftalen ophorer, udtalte det sidste unionsmode sig for, at dE"n nuværende forlagskontrakt skulle an,·endes i forste halvå1· af 19:34, hvorom man hermed onsker at underrette Dem. De kan regne med, at \·i inden kort tid vil lade hore fra os igen. På N. M. F. U.'s vegne (sign.} Enk Biirjr:grird."

~ ( pag. 4 1)

Minimumshonoraret på 1O p et. er et ufravigeligt krav For musikdramatiske forestillinger, herunder specielt revyforestillinger, skal der - med de i tariffen anforte undtagelser - svares et samlet forfatterhonorar pa mindst 6 /c af teatrets billetindtægt, hvortil kommer 4 % i musikafgift til K ODA-DRAMATIK, d. v. s. i alt l O 7c . Såfremt flere end een forfatter har lever et tekstbidrag til en revyforestilling, er det en pligt for sn mtlige forfattere ved fore spøt·gsel hos hinandrn at komm.c til kundskttb om. lzVOtl'idt de enkelt r forfatteres honorarer sammenlagt udr;ø1· m i n d s l 6 fjr • En revyforestilling må fortrinsvis være basert"'t på dramatisk stof, d. v. s. viser, sketches o. l. Uanset de enkelte indlagte varietenumre (dans og rene musikalske n umre) må den fulde honorering for de af rc1'yfo;fatfet-nc leverede t ekstarbejder derfor fastholdes, d. 1' •.~. filsammen m i n d s t 6 %. . l ufO t rt Il(' bor ikke Ol'f'J'd J{({/ f' JIO{/f'/1 (1 rlrfC{ nf hono,-a ret for drrrs dmmatiskc rrltigllrrlcr til nwRikforlægoere rllrr andre, der udgi z~cr dcrr:s vtukct fra en tratc,forcstilling.

e

Efter modtagelsen af Nordisk Musikforlægger-Un ions nye udkast til en internordisk normalkontrakt, ha1 D. R. K. F. bget den beslutning at meddele Nordisk Re\·y Union , at man fra vort forbunds side ikke er interesseret i en normalkontrakt som den foreliggende, der har vist sig at være upraktisk og pa enkelte punkter utilfredsstil1ende for D. R. K. F.'s medlemmer. Det norske broderselskab X opa har udtalt sig i lignende retning. Man vil derfor inden for Xordisk He\y Cnion sigte hen imod at fa oprettet en internordisk nonnalkontrakt, ga:;Jdende alene for den lettere musik og tekst. Hvilken form for forlagskontrakt der end herefter anYendes mellem autorerne og de forskellige musikforlag, må følgende hovedregler iar;ttagc s n/ auto,.erne : (pag. 47)

Hovedregler ved oprettelse af musikforlagskontrakt Gorrwti.~lml.

minimum 100 kr .. bor forlanges nf den enkelte autor \'Cd enhver overdragelse af et værk til et musikforlag. 11


Autorern e bor sikre sig, at værkel zulgivfs inden for et korlfrc t idsrzMn ( f. eks. 3 mcwecler fra d et tidspunkt, da ?>U lrnu...c;kriptrt er af l eve?·et.

Som honorar for overdragelsen af klaver- og orkesterudgaver ma fo;lcwges ikke under 1.5 j( af udsalgsprisen for Ida l'~n1oder til ligedeling mellem komponist og forfatter. Af allr netto-indtægter, hidrørende fra. udimuld (f. eks. garantisummer og uden l. klaverudgaver) sk<1l forlanges .50 ~? . Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund fastholder principielt, at sangtekster overdrages musikforlag i nøje tilknytning til musiken. Et musikforlag kan således ikke videresælge teksten alene - lige så lidt som musiken alene - til andre forlag (det være sig musikforlag eller bogforlag). Medens videreoverdragelse af musikalske værker til udenlandske forlag kan ske efter ordlyden i de gængse anvendte forlagskontrakter (med den ovenfor anførte licensfordeling 50 -50) , kan mtt.~ikal.~ke værker (uden cl/m· mNI t~k.r.; f) ikke udrn autor.~

t.ill-ltdelBe 'l•idl'rroverdrages enkeltPiR til mulrr clan.r.;ke for/ny uden i Rmrli{Jr tilfældr , jfr. {orfattrrlo1'NU~ § 9.

For retten til optrykning i d.fln.~ co llnmu:: (klm·rrhrftrr) ~kal der svares en licens på 75 kr. til henholdsvis komponist og forfatter. For retten til optry'h-ning i 1•iolin- OfJ h n rmrmika ht?ftrr skal der S\'ares en licens på 20 kr. til henholdsYis komponist og fm·fattm·. Rettighederne til trykning af tekst uden mul'ik i tidsskrifter, sanghefter og sangpostkort må ikke overdrages på andre betingelser end de i de gælclenclc spccialovercmskomstcr mc11em D. H. K. F. og musikforlag(>ne anforte. For ~"llfllJO.~fkort andro{Jf'r lirrn.~nz for lirlrn .1 ore p r. solr/f kort. (lt·t· afregnes dirC'ktc fra fodaget til tC'k~tforfattC'ren. For .c;an,qht/f.c,· er lircnsrn fol' tidrn 1!) ~( af hr{frrneg ~.;alysp,·is. Afregningerne kontro11eres af og skm· gennem D. R. K . F. A frrunin[fm·nc hid:torrnrlr fra. t.ids8kriftcr sker ligeledes gennem D. n. K. F. 12

Ændringer og tilføjelser til »Gyldne regler« (For orienteringens skyld er anført det sidenummer i Popul:ernutorerneft l.:ateki•.;;mus, hvorunder ændringen eller tilføjelsen i hvert enkelt tilfælde henhører) .

~ (pag. 39)

D. R. K. F. 's formænd Mogens Dam Erik Fiehn

(1946 1953) ) (1953-

~ (pag. 40)

D. R. K. F. 's minimumstarif for honorarer ved salg af viser, sketches m. m. Under I. c. henhører også skuespilleres og skuespillerinders anvendelse af medlem mernes musikalske værker ved solistoptræden, d. v. s., den udførende kunst.ler må sva1·e 1O ",k af sit honorar for hver optræden uden for teatret i afgift for det anvendte soli~trepertoire.

• Det er en almindelig opfattelse hos mange udøvende kunstnere, at de viser og sange, de udfører eller har udført

5


1 Tonefllms- og fjernsyns rettighederne forvaltes af KODA, og fordelingen af licensen herfra skal derfor - for så vidt de overdrages et forlag s ke i overensstemme lse med KODA 's regler (1/ 3 til autorerne og 1/, ttl forla~). Autort>1"Yl es c/r(ww.th;kc rcttiolwdcr I'Cfl1orende cl fo,·lausl'dgii'ct t'et t k bor i k k e orctdtaf/CK ow.-;ik/ot'lagct, jfr ..~ide 6. .. ·t· ~ar

EflPr afslutningen af "Populær-autorernes katekismus'' i august 19:)1

et musikalsk \ærk er trykt og udgi\·et, bor autor forlange sit manuskript tilbage, idet der, jfr. forfatter1on~ns § 9, stk. 10, bestar en pligt for forlæggeren til at tilbagelevere manuskriptet til autoren.

er der sket forskellige ændringer af vedtægter, tariffer, overenskomster og regler vedrorende den lettere musiks og teksts ophavsmænds rettigheder og pligter, ligesom enkeile ændringer af organisationsmæssig art har fundet sted. Da flere af de skete ændringer er af væsentlig betydning for "populær-autorerne", har jeg ment det rigtigst allerede nu at bringe en a-jour-foring under samlet form af "Gyldne regler'', således at D. R. K. F .'s medlemmer kan s totte sig til disse i det daglige arbejde. .K R.-ft'.

(pag . ..J9)

~

Overenskomst vedrørende sangtekster pa postkort og i refrainhefter Vcd aftale af 15. maj 19:3:-3 er hunorarcrnc ændret som folger: I. Sall!Jfckstm· ·på.. postkort: '1 orc pr. afregnf•t po.-:tkort . II. Sanqtckstcr i rrfraitlhdtrr : 1 ~) r r af ucls.1lgsp1·ist 1. . "

~ (pag. 51)

Overenskomsten med grammofonindustrien Under hcnYi ...ning tll D. 11. K. F.'s medlemmers krav pa forud at bli\'e unelerrettet om patænkte Grammofonin<lspilningcJ· af deres værker med rimelig frist for det tilfæ](lcs skyld, at de skulle hln-e beretti~ede inrh t.ndiuger at rejse. anmodes autorerne om at underrette D. H. K . .r.'::) bestvrelsc i • tilfælde, hvor ent""n metlclclcl'L overh()\ ;.;dd . l'l.kt t..: r sket eller er sket pa et for sent t idspunkt. Autorerne hor .i hn!rt enkelt 13


lilfælde gore der es til, at r ettighederne på dette punkt overholdes. Er dette ikke sket, og autorerne ad anden vej er blevet opmærksomme pa den pågældende indspilning, kan der naturligvis gores indsigelse senere. Opmærksomheden henledes på, at grammofonselskaberne nu fuldtud imodekommer autorernes krav om et frieksemplar af en grammofonindspilning.

~

GYLDNE REGLER for

(pag. !):3)

Understøttelsesfonden D. R. K. F.'s understøttelsesfond benævnes nu RAVNJONSEN's MINDEFOND. Til uddeling gennem denne fond er ved testamentarisk bestemmelse tilkommet indtægterne af afdode fOl'fatter Frederik Rocati.l)' autorrettigheder.

medlemmerne af Dansk Revyforfatterog Komponistforbund

(Populær-autorernes katekismus)

~ (pag.

5~)

Direktør J. Ravn-Jonsens og hustru Ingeborg Ravn-Jonsens mindelegat Germern det ved afdode f ru Ingeborg Ra zm-./O'n..'~en's testamentariske bestemmelse oprettede selvstændige mindelegat er der skabt et værdigt og varigt minde om to mennesker, der nærede en dyb kærlighed til og interesse for D. H. K. F. og dets virke. Legatkapitalen er for tiden ca. 75.000 kroner. Ordlyden af den ved bevilling af 4. juni 1952 kongelig konfirmerede fundats er følgende: Eftertryk forbydes

14


FUNDATS f or

" Direktør J. R rlt'tt-J onSLilS Off hw!lru ! ngcbor[l J.lrwn-Jowu·n~; mindeleya t." l.

Legatets navn er "Direk tør J. Ravn-J onsens og hustru I ngeborg Ravn-Jonsens mindelegat" oprettet af fru I ngeborg Ha\'n-Jonsen, Charlottenlund, ved testamente af :31. januar 1948, underskrevet for notarius publicus i København. Fundatsen underskrives af executorers testamenti i boet efter f ru I ngeborg Ravn-J o nsen i henhold til kgl. bevilling af 6. oktober 1951, landsretssagfører Sigurd Bruun og forfatteren Kay Rostgaard-F rohne. Det bemærkes, at fru I ngeborg Ravn-Jonsen, f. 10. december 181!1, den 30. april 1913 tndgik ægteskab med forfatteren .J. Havn-Jonscn, f. 15. september 1881, tl!rektor t KOJJ A, død den 8. septm1ber l!J46, efter hvem hun overtog boet som hans universalarving, og at hun selv afgik ved døden den 22. september 1951.

-· L egatets ')

b~>"tynlsr.

L egatets kapital administreres af .,Dansk Rt\')i'orfattcr- og Kompontstforbund" ved 2 af forbundet valgte administratorer, dog at b•Jets executores testamenti, sålænge de selv onsker det, fungerer som legatbestyrere. Hver legatbestyrer skal være fuldmyndig og råclig over sit bo. Ved afgang som bestyrer vælges i stedet for S.gurd Bruun en komponist og i stedet for Rostgaard-Frøhne en forfatter til legatbestyrelsen. Valget sker i forbundets fuldtallige bestyrelse. I tilfælde af stemmelighed er formanclens stemme afgørende. He1·efter skal bcstyrcl::;cn altid bestå af en kompontst og en forfatter indenfor forbundet. Kan ingen udnæ,·nel:se af legatbestyrere f inde sted, udpeges disse endeligt af undervisningsministeriet, do~ at disse stedse s!,al Yære en komponist og en forfatter, der har tilhort .,Dansk Revyforfattcr- og Komponistforbund" og ionigt opfylder betingelserne i fundatsen for at blive legatbestyrere. 3. !Aqntcts f.:apifnl.

Legatets kapital består af de midler, .som bliver udlagt legatet i fru I ngeborg Ra,·n-Jonscns bo. En fortegnclSt~ ovct· disse znidlcr \'edhæftes fundatsen. Samtlige afdøde di rektor J. Ravn-Jon=-ens J·cttighcder i henhold til

15


lov om forfatter- og kunstnerret tilhorer ligeledes legatet, og de deraf folgendc akt1ver og indtægter tillægges legatkapitalen. Legatets midler skal stedse være anbragt i rentebærende kreditt•llcr hypotekforeningsmielier og må ikke anbringes i privalobligationer !'Iler anvendes til køb af fast ejendom, aktier m. v. Legatets rorlige midler skal indsættes i bank og kun kunne trækkes vccl underskrift af begge legatbestvrere. Legatels obligationer skal altid . ligge i åbent depot i bank og lyde og noteres på legatets navn, hvorhos de skal forsym:s med undervisningsministeriets {II'Ohibitivpåtegning. Eventuel kursgevinst ved udtrækning af obligationer hC'nlægges til legat kapitalen. 4. Lcgalhestyre•·ne fører en legatprotokol, hvol'i moder og beslutninger om uddeli11ger m. v. indføres, samt en kassebog vedrørende legatels indtægter (lg udgifter. Legatlwslyrernc har - om de onsker del ret til at beregne sig el mindre Vl•derlug fol bestyrelsen af legatet. Vederlagets storrelse fast:>æltes af uudcrvisningsministeriet efter inustilling d forbundets bestyrelse.

-

; ).

gang ål'lig - pa J. Ravn-Jonsens fodselsdag den Hi. september uddeles legaU!ts årlige renteindtægt mt~d fradrag af administrationsudgiftt~n sålt~de3, at halvdelen af det til rådigh1~d værende belob afrundet nedad til et med halvtn.>d5- eller hundreele-deleligt belob tildeles en furfatter og hah·delen en komponist tilhorende furhundet eller en enke efter cn sådan, eller hvor ganske særligl! omstændigheder taler derfor et barn efter et medlem. Legatbestyrelsen kan dog også i st<.>dct for 2 por1.roner udddc flere mindre efter eget skon. E\·entuclt overskydende mindre belob overfores som disponibel beholdning til det folgcndt: regnskabsår. Uddcli·n gcrne ske1· vccl en :;krivelsc fra leg-atbestyrelsen, der påminder modtageren om legatstifterne i en form, det overlades bestyrelsen scnc:rt~ at koncipere. Legatet kan ikke ~Ogi!S, og uddelingen ht•ro•· ale1w på den til enhver tid værende lcgatbestyn:lses fri<: skon, rier ikke kan anfægtes ellr~r in<lbl'ingc:s for domstolene. Skulle der ikke kunne opnås enighed mellr~m legatbestyrerne om lcgat(!ts uddeling, henskydes afgorelscn til deu i post 7, stk. 2 nævnte voldgift. Forfnttt~rc og komponbter, SQm har stået tlil·ektor J. Havn-J onsf!n nær både i vcnskah og arbejde, dlc.J' disses enker, lJOI' nyde! en vis fortrinsret. E11

16

Kay Rostgaard=Frøhne

SUPPLEMENT til

Populær-autorernes katekismus

HEYDES BOGTRYKKERI KØBENHAVN -

MCMLIV


Nr. 7 -8

9

ORD OG TONER

beds-foranstaltninger, som man ikke mecl billighed kan forlange ufri,·illige bidrag til fra t·n bestemt lille kreds af medborg-ere. I modsætning hertil falder tlet dog festkomiteerne naturligt at betale f01· lys, Yarme, leje af lokale, kontrol og musik. J avis t - autorernes bidrag li l clet danske samfund ved ufr ivilligt - og ganske g1·aLic; - at få deres musik og t ekst anvendt af udovende kunstnere Yecl veldædige forestilli nger er ikke mindre end de jubilerende skuespilleres. Dertil kommer alt, lwad der unddrages autorerne ved forestillinger og arrangementer med (len maskerede offentligbeds stempel. Delte er et l,apitel for sig, som dog ofte vil kunne rammes - om end med stort besvær - at rettens vej. D et er mnztalitef(n hos mange nwnnesker, det er galt med. Desværre ma vi konstatere, at indstillingen ikke er meget bedre hos adskillige blandt vore \'enner skuespillere og solister, således at autorer også her bidrager )>veldædigt« til andre medborgeres forbedrede leve,·ilkår. Visse kunstnere har den opfattelse, llt en vise »tilhorer« dem, nar de har sunget den i en teaterforestilhng. Det vil sige, at de uden ni sporge om forlov, end sige betale for det, synger sadanne viser i foreninger, af hvilke de, ofte for ret store honorarer, har ladet sig engagere til alm indelig underholdning. Det er tit sket, at kendte skuespillere, som S\'ar på en autors bebrejdende henvendelse, har udtalt : »H onora r! Er De rigtig klog - De ma da være lykkelig OYer, at jeg har lanceret Deres vise og gjort den populær! Skal jeg betale for det! « - - Mon de samme kære kunstnere kan klare sig lige sa let og frimodigt. med betalingen for den festrobe, de optræder i ved underholdningen, e11er med honoraret til den piani st, de be,·iser den ære at lade akkompagnere sig? Dansk Skuespillerforbunds sympatiske, kloge og energiske formand, elirektor Kaj Holm, har O\'er for »Ekstrablaclet« ladet sig forlyde med, at han Yecl en udmærket plan vil forsage at sætte en stopper for rovdr iften på skuespillernes velgorenh ed . Dette har autorernes fuldeste sympati, men det ville glæde dem ydermere, hvis sporgsmålet om honoreringen af skuespillernes repertoire kunne indga under formandens plan. En samfundsstøtte.

Spil dansk musik! •

Side 3

" 70 ar

Forfatteren, red. AXEL KJERULF Et af vort forbunds ældste n~ kcndte.stc mcrllPmllH!r, forfatt cr<>n, redaktor .1.rtl Kjl rul{, fyldte 70 år i delt(~ år.s I'Cgnmåncd, nærmel <' hetegn<·t clcn 24. juli 1054. Men hvad hetod den silende rel{n og det t risle, klamme og ko lig-e v<•.i r mod den \'Ulme, der strommeclc ham imodt• fra f'll slot lwundrendc skare, der på denne dag minded<>s foclsE>Iarens stralende mus1kalske journalistik gennem et hal\'t hundn·dc• år, alle diss(' fesllige artikler om l<•a.ler og musik. Det er ikke for me~-ret sagt, at Anl R jt rulfs musikanmeldelser er de mest læste herhjemnw. Htr '!l' en musik- og tcaterkl'iliker, der vecd, hvacl han skriver om, i sin J1CJ'sonlige stil og i et dejligt letfatlt•ligt smukt og rent rlansk, så langt f ra de pscudo-viclenskabeligc afhandhngt•r, som adsktlhge anclre musikanm('ldere hat for vane at fyl<!e daghJaelenes spaltP.r med. En flittigere mand inden for vo1·t fol'lmncl findes næppe heller. Mange komedier og OJH'J ctlc1· har han få< t tid til at skri,·e ( .. Kobenhavncrliv", .,Gn•nnden af ~orreLro" m. fl.). Og adskillige kenelle operett<>r ha r han b<'arbejdet og o,·crsat ("Flagermusen", "ZtgeunCI'hlocl", "Som i tmgdomm~'nS vår"), ligesom adskillige litterære arbejdl•r foreligge l· fra hans hand: "Schubert-bogen'', "llu P uy-hiografien" og senest den for det danske musikfolk næsten uun<hærligc håndbog "Musikens Hvem H vad H\·or", som han skrev i samarbejde med redaktor Nelly B ackllauselt. Hans organisatonske evner har gennem årene fejret triumfer med hans festlige t ilrettelæggelse af utallige arrangementer, opcraballer, gæstespil og ikke mindst de beromte "Politiken"s julekoncerter. Dansk T oneku n stnerf o1cning, h\'Or han nu si dder på næstformandspladsen, har en meget lang årrække nydt godt af hans fl id og pliglfolel se. Vort f orbund onsker - om encl post festum - den ualmindelig ungdommelige halvfjersårige hjertelig tillykke med alle gode onsker om f ortsat rigl virke fremo"er til ga\·n og glæde for dansk mu sikliv.

Kaa R.-F .


Nr. 7-8 - 9

ORD OG TONER

Si de 4

Et sjældent jubilæum V. Orloff hædret Skyttelaug-s fu~lcskydning::ofc~t i pin:>cn fl'jn•dt·~ vol't gullile '~ltjl n h• medll'lll, forfatteren, reelaktor \ ·. (h·loff, på særlig 'b i anledning af. at han i at· hnnJe skre\ et sang" t1l skyttcluugct gt:nncm 50 år. l ler J: l.! J.: t' r et mægtjgt nrbejdc hag n IIl'• dis. l! ~a ngc, der gem;pPj h.: t Snncthorg hy'. og :-;kyt tclaug'::; h1storie gt'lllll'lll L't hal\'t sckcl. Ved fuglcskyclningsft•:-tcn udnæ,·ntc~ U1·loJ! til hæuers-æn•smcdleJn, (h•t hoje:itt• mun k.m blive inden for skyttL•lau~et, ogunJet· :stl'l't bifald fik han af laugct.s formand O\'ClTakt ærcsmcdailli•n og en uukt•t blomster. Vi onskt:r tillykke og fortsat d~t digtetTirkc i arene Ved

~' endborg

Dramatiske rettigheder og

musikforlagene

f1'eJl10\'Cl'.

Pa

g i n~n

turanledning i ndskærpes det medlem-

merne al O. R. K. F., at man påser, at de dra-

matiske rettigheder ikke overdrages noget rnu-

Skuespillernes jubilæumsbog 1904 - 1954 Redigeret af Butdt Rothc. 247 sider. Illustreret, 24 kr. n asmus N a vers forlag.

sikforlag ved oprettelse af kontrakter om udgivelse af musikalske værker og tekste,·, idet rnusikforlagene under ingen omstændigheder har rettigheder af dramatisk art.

Som et led i festlighederne omkring Dansk Skuespillerforbunds 50 års jubilæum i foråret har forbundet hos Rasmus Nawr udgivet et pompost Yærk under redaktion nf B t mit Rotltt .,Skuespillernes jubilæumsbog. 1H04-1954". Det er et owrordentlig interessant og \'eh·edigerct jubilæumsskt·ift i smukt typografisk udstyr, trykt på fint, glittet papir og fot·synet med en O\'crdådig lang række udmærkede og mjnderige fotografiske scenebilleder fra dansk teater og film igennem de sidste 50 åt'. R edakto ren har seh· ydet det storste bidrag med en artikel, der fyldet· halvdel('n af bogen, og som omfatter foruden det historiske stof for forbundets tilblivelse - hele skuespillerforbundets fagli~e historie fra stiftelsen til idag, e t vægtigt og interessant helstobt at·bcjde, der belyser forbundets vækst og impon('rcndc virke gennem årene. Foruden dette rent fa~Jig:c bidrag indeholder jubilæumsbogen adskillige tankevækkende og kloge artikler, bl. a. isæl· af Po11l Rtumt•rt (.,Blik ud over dansk teater"), Erik Balling (.,Film- en bibeskæftigelse"), St·u, Clrw.-:en (.,Dramaets sociologi") og He111li"!' Ro/ult. ( .. Teatct•pt·oblemcr i provinsen") og flere andn•. Værkl•t slutter med en lang række hilsener fra kendte personligheder i ind- og udland, heller ikke nogen kcd('lig læsnin~. Det er et festskrift udo\·er det almindelig(', et værk, som enh,·er tcaterintel'esseret llor an.,kaffc, lwis der o\·erhovcdet er et eneste eksemplar tilbage i bo~handden af de 1000, der blev udbudt til salJ.r.

Ro.-:tyaarci-Frohnt.

Med dette nummer pabegyndes å-jour-føringen af »Gyldne regler« som supplement til »Populærautorernes katekismus«.

Films- og fjernsynsrettighederne Koda henleder påny organisationernes med .. lemmera opmærksomhed på, at de ikke må overdrage fjernsynsretten sammen med filmsretten til filmsselskaberne.

Forbundets Kasserer Alle h envendelser til forbundet vedrørende ind- og udbetaling samt r eklamationer angående rad io-afregning bedes r et tede til:

Komp. Axel Thiogsted, Lansebakken 36, Holte, Telf. Holte 1211

Udgivet af "Dansk Revyforfat ter- og Komponistforbund". Redaktor : Kay Rostgaard-Frohne (a nsvarshavende). Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, telf. Lyngby 1570. "Ord og T oner" er medlem a f F or eningen af Danske Ugeblade, F agblade og T idsskrift er. H eydes Bogtrykkeri - Kobenhavn K. - Central 6522.


19 . ÅRG ANG

OKTOBER/ NO V EM BER 1954

*

l N D H O L D : U n<.lerhold ni ngsmu sikken dansk.

i Nonien.

En opfordring -

l r•; tik

det gh·cr penge

l><'!Wkl' 1

NUMMER 10- 11

*

r,o

l>an

at•

FolkP

1\Iusik skal der til rlod

l

2

ngs!t

komponistkonkur-

I'CilCC 1'.

Underholdningsmusikken

l

Norden

(Kulturelle betragtninger) l gemwm længere tid har ,1 eg interesse1·et mig for dette problem, som j eg har faet ydel'ligere belyst ved at læ3e en artikel af den svenske radiomand, Ni/,'{ cn~/(f/J'('/1. H :1n skr ev om S\ ensk popula:r-

musikkln , idet <:a.

:~

minuttt•rs spilletid er no1·men

for nHl"llkslykkcts lccngdc. Men 11\'acl der i sig sch er underholdningsmusik

musik af i dag. Denne artikel ble,· sener e imoclegaL't

er et rclati' t bcgTL'b. T iclens mekaniske ucltryk~foi·­ mer go r sit til, at næsl<'n al mu~ik .~/m./ virk., un-

a f den norske Kapelmeste r Øil'i?ul B< rr;lz i samme blad » ~orclisk Mus.i kkultm·«. Begg·e forf:tUere har

del'110lclcnclc ri l m, gTammofon, 1·atlio. fjprnsyn o. s . ,.. Se h hojcrc klassisk musik b li\ er ved chm

det samme synspunkt pa dette s pecielle »Unelerhold-

oftere gt'ntag·eJ:.,{ -

n i ngsproblcm<,. Og for som dansk at fa selvsyn i

ne t ekniske h.i<L'lpcmidler -

praksis, benyttede jeg en de l a f sommerferien til

for::,tas alrnincleligYis

En hel del af clen gængse undcd wlclningsmu8ik i dag har sin opri ndelse i n•staurations- og konccrtmu::;ik fra dette• arhundrcdcs beg) lHll'l"'>e. Meg·en af denne musik var af tysk og fransk oprinnelsc. Nordens bich·ag i dl•nne ~en n• 'ar ikke særhg stor . l S\ el'igc kan man endnu i dag fornemme rlcnne

den »letten'« musik. Og m ed udtrykkeL »lettere «

gmnlc »n lmosf<-el'l'<· bacle i fri luft (hojt.taleranlæg

menes letfattelig m usik, modsat serios (alvorlig)

i pad<er). pa resta urat JOIH'I' -

i SYerigc at studere dette problem. J cg· 'i Ile ogsa gerne ha ve 'æret t il Norge, sa jeg

h~ber

nH! tl

nacclc det ikke,

en anden gang at komme derop.

UN DE lU IOLDNC\GSl\IlrSI K Ved

un<lcdlOlclning·smusik

netop ved hjælp af de modermestcn

underholdend1~!

og i radio.

musik, der pa en rnadc kræver nwre opmærksomhed

l cle nordiskt lande bliver der gjort forsog pa

eller m ere intensiv l ytt~n . I vor moderne tid kunne

at »folg c\< nwcl liden b·ldc ved at s kabe og arran -

m an næsten fristes ti l at tal0 om

~ kort «

og »lang«

gere ny unrlcrh olclsm usik, men <ler er al for store

musik, idet f. eks. unclerholdning·smusik almindehg-

kommcn:ielle og forstaelscsmæssigc hindringer end-

v is i kke \'i r ker langtrukken i u clstr~ekning ( tid).

nu. Nordisk Kultur er p ft det musikalske område

l\len de sidste ~O ars »Grammofonplacleopclragclsc«

(især

har j o og sa m edvi r ket ti l at forme u nderh oldning.s-

udenland.;;kc kullurer, f. eks. Amerika og maske

letten~

musik)

uneler

S\"Obcn

af

s tæt·kL'r e


Nr. 10- tt

ORD OG TONER

Side 2

det kommende Ty~kland. Men at ,~i kan lærE.> af udlandet, er der ing~n td\'1 om. De nyere :.underhold11 in~rsd irig~nter« og Jigelt"d ' komponist€r har \·ist, at der kan sknbL·~ und dwl,ining.smusik af bet)rdeJig kun tnet·jsk værdi li~~sa ''enlifuld som :.kla ... ·igkc musik. Vi beho,·er blot at tænl\e pA Paul Durmul. Hob~1·t Yernon, o. m. a. Men der er ingen t\ h·] om, at X orden Juu· »fulkc, der kan skabe musikalske ' 'æ1·ker pa ~:tmme linie. Men disse :.folk« ma inspirL'rL~~. opmunti'l's - og betales, thi de skal jo le\'t'. og det tagL·r sin tid Yirkelig at gennemarbejde og komponere d mu~ikvæ1·k for orkester. .For nordiske kompon istt·J· og arrango rer kan det m~ s ke f'lHlda Y<erl' van=-keligt at finde sig selv i ~tilspnr~~malL~t. f. l'ks. om national eller international udtr\'ksmade . • :'\tl.SlKFOHHOLDE;\E I

S KA!\DI~AVIEN

De nordiske lande~ musikforhold er bade udadtil og indadtil set nogenlunde L''lS. Yi er i samme båd. Vi har de samme vanskeligheder med hensyn til at fa vor m usik ud på vt"\rdcnsmarkedet. men det er maske vNl ~1t lvsne lidt. DL) nordiske lande burde maskt? sUl s:1mmen om at g-ennemtænke og planere et -> \' ikingetogt .. i sa henseende. J eg tror, vi har alle l"l".:'Ourcerne. Og indadtil set er vi alle plagede af den musik, Yi bli,·er OYCl'S\ om m et med fra udlandet. Al denne importmusik k\·æler og næsten dræbt.)r dP bestemmelser. det· bliver gjort for at skabe og reproducere nord isk musik. l\Iusikbeho\·et er stort nu om stunder - og særlig for den lettere musik. l den svenske radio er 77 °c af sendetiden af musik udelukkende helliget den lettere musik! Men mange skandina,·iske forretningsfolk i musik har til Pgen fordel benyttet ~ig af dette »mustkbeho\"« uden at fole tilstrækkeligt stm~ ansvar for den nordiske musik. Tænk en gang pa. hvor meget der bliver import eret af f. eks. amerikansk musik! l S\·edge bliver det· udgh·et ca. 5:50 melodier, og i Danmark er det vel nogenlunde det samme. I·h ·or mange der så hen1f udelukkende er komponerede af skandinaviske komponister, Yed jeg ikke, men jeg gætter på alledwjst 20 'r:. Og når man så tænker pa grammofon og filmindustriens importer af udenlandskt.• »v.arerc - ja, så er man hurtig klar over. Jn·or ,·anskelige »musikforholdenec er i ~kandina,·ien. Derfor blh·er der mindre ::.lh·srumc for \"Or egen musik. ~

SVENSK MUSIKLIV Svenskerne elsker musik. Det er en oplevl•lse at se :.Publiken« sidde andægti!"rt lyttende pa en b<Pnk, nAr parkens højttaler sender grammofonmus 1k J1 i træernes kroner. Man ser ikke noget, nH.-n 111 11 lytter! Og Svenskerne er taknemlige for mus g de respekterer den. Man horer ogsa dansk mu derovre: Jacob Gades «Tango J<llousi« og fl prp Kai Normann Andersens filmmelodier. Med lwn~' 1 til deres egen musik, er det ligesom de har lll111 personlig føling med, ht•ad de vil have, ch~r ~k.ll eksistere. Et naturligt udtryk for dem er f. , deres kærlighed til den gamle troubadour E\ Taube, som mærkelig nok bade gamle og ung< lige begejstrede for. Ligeledes deres Ha.mbo og- • mandsvalse giver udtryk for noget stærkt S\ l n . De har mere selvfølelse end vi danske. Og nar m 1, ude pl Skansen hører gammel svensk folkemu spillet af to violiner, er man klar over, at sn kultur er meget rodfæstet i deres livsstærke 'ol musik. Pressen har sin store andel i svensk musik)'· s trivsel. Hver dag kan man i deres forskel1 ige cL blade finde masser af :.musikstof«. Natudigvis f des der flere tidsskrifter og brochurer, der omhat ler musik alt efter det kulturelle eller prakt h. formål. Radioens indsats virker på en noget anden m:l. end her i Danmark. Radiotjanst ligesom mere tj, ner musikken og virker ikke som en magtfak tf r, der hersker over musiklivet. Jeg har ladet mig f · tæ1Je, at 40 % af den musik, Rad iotjanst uclse1 d 1, er hel svensk. Det svenske rad ioblad: ~ Råst · Radioene udsendes af Radiotjanst. Svenskerne gør vedvarende kulturelle i nch~· 11 L' for både den seriøse og lettere musik. Det svens k grammofonselskab :.Cupol« har i Sam arbejde m~.·d SKAP (tilsvarende vores DRKF) og STIM (K ODA) ladet indspille 32 titler (underholdningsnn sik) af udeht~kende svenske komponister. r dforelsen er foretaget af svenske kunstnere. Li gelt•d~.:::; har Nordislea Musikforlaget på egne plademÆrker ( Ariist og Symphonie) indspilJet musik af sanmH' kulturelle betydning. Herved er a rrangoren ko•nmet til at spille en ikke ubetydelig rolle, idet nogl komponister ikke selv selv har instrumenteret die r arrangeret deres værker. Følgende arrangorl'r der for det meste ogsl er komponist er - gor f'H


OR D OG TONER

Nr. 10- 11

Side .3

........................................................................................................................... • DA NSK REVYFORF ATTEROG KOMPONISTFORBUND

Til Medlemmerne!

l{ammeratlig sammenkomst afholdes

t

fredag den 19. november d. å. kl. 18,30 i SØPAVILLONEN's selskabslokaler, Gyldenløvesgade, hvor forbunde t e r vært ved e n beskeden spisning. Der servel es et s tykke med sild, ol og en snaps, skildpadd8 for mandfolk og et par lækre danEke ostesnitter. Efter en god kop kaffe og en cigar vil formanden indlede en drøftelse angående det brændende spørg.:mål »Underholdningsmusikens vanskæbne i Danmark«. Anmeldelse om deltagelse må ske til sekretæren eller kassereren allersenest d. 15. novbr.

it ;

i•

Med venlig hilsen p. b. v. (sign.) ERl K F l E HN Formand

(sign. KAY UOSTGAATID-FRØHNE sekretæt

........................................................................................................................... stor indsats for den nyere unclerholdning.3m usik: Sv. Skold, Per Lunclkvist, Willioo1 Lind, Stig Hybrant, Willard Ringstrand, Lillebror Soderlundh, S\·. J ahnte og pa en vis måde også Gosta Theselius. Det er også på sin plads at bemæ1·ke, at Ilaeliotjansi selv har sine egne kulturelle grammofonpladeindspilninger hoveclsagel·ig med svensk folkemusik. T ilsyneladende er Svenskernes indre organisation af m uSiiklivet meget levende og omfattende. Og deres samarbejde indbyrdes sker ud fra en vis gensiclig kulturel forståelse. Svenskerne har en klar tamkemacle, og de foler mere i dette at være nordisk, end vi andre gør. Deres musikliv er blomstrende! Dog kan man ikke sige, at alt er så blon1strencle, når man skal se det fra komponistens side. Ha ns værker bliver ikke tilstrækkeligt spillede grundet konk urrencen fra udlandet og de hjemlige forretn ingsfolk. Også SYeriges neutrale politik kan måske også på sin måde spille ind her, idet der f. (?ks. i Sverige fi ndes en hel del bl. a. tyske kapelmestre. Disse kapelmestr e er af den gamle skole i den for-

stand, at cleres repertoire er præget af deres egt~n national-musikalske opfattelse. Og landets eg-ne kapelmestre, (de der dyeker amerikansk musik) samt regeri·n gens synspunkter kan \'ære skyld i en 'ig kunstnerisk stagnation. Maske en forkert musikpol i tik. Og mangel på forstaelse og useh·isk imlsats fra landets egne musikeres side hinch·er kompositiousinitiativet. En svensk komponist kan i sit land ikke alene leYe af at være komponist, h ~1n er nod8:lgel til at have en fast eksistens ved ect eller anclet arbejde. Af populærkomponis ter har Svenskerne ikke pa ~amme made som Yi herhjemme en vis fast stab. For liden er der en skuespiller Stig Ohlin, som er i vælten bl. a. med »Engang jag seglad i Hamn« og. pa sondag«. Af [tl1dre kan n<.en1cs Po\'l Rarnel og Olrogg. Sylvain ligger for tiden stille, idet han har andre interesser, han skal passe, nemlig sin bananplantage, der ligger et eller andel sted pa en sy dhaYso. J cg spurgte komponisten Einer Hylin, hvad man selv i Sverige anså for al \·ær e typisk S\'ensk populærmusik, og det ble,· valsen (l'imeligYis So-


Nr.

ORD OG TONBR mruHt ....,·abcn og Hambo. der også har en tredelt r~ tme ). Og han som ~ven:;kl~ r mente. at det. der

10

11

Jigheder. Det er kun få danske melod ier, der er b t vet beæret med et moderne orkesterarrangl'llll w i underholdningsstiL TR·nk pa, ln·or m a •1ge a111 ('1.·_

\·ar typ i"k for Danmark, ,·ar - ~l·ottish! Alt~å en kanske ~Jazzklassikere« der her hjemme er blt>\ punktt>ret firedelt r~· tnw. P:\ flere punktt>r srnes jeg-. \'i kan hente noget hævet til skyerne via æteren i det ene flotte rp ( _ f rs ~\·erig-L'. f. ,.. k~. den made de fon~r 'O Koda-listen: kesterarrangement end det .m det! ~serveri ng~ n pa. Og ligl'ledt•s havde SK.-\ P sidste ar en under- spiller en stor rolle. Men Yi har en sbb af an; 1 _ holdn i ng' ktHl<:L~rt i Kon certhusPt nw<l udelukkende gører, der er i stand til at gore en vig tig indsat S\'ensk musik udfort a f ~n·nsl-a• kunstlH.'l't'. Musik- her. Og de danske kapelmestre og musikere har 1 , ft·<m1.i:1n· IL•t har udsl'ndt L' l1 fot·tl'gtwlst•: SYensk ton vist deres dygtighed hvad angår urlfor elsen a f mupa grammofon~ . omfa ttl'1Hll' mange ~wenskc musik- sikalsk krævende opgaYer. Af »stof« er der noh at tage fat i. J eg vil regne med, at der kan f 1·<'1 _ \'ærkl'l'. » ~!us ikre\·\'._ , et nordisk tids~krift for mu• \'ises ca. 3 ·100 melodier, der fortj ener at bl \t ~ik og grammofon. har pa engelsk udsl'tHlt et nummet·: .,Music in Sweden «, rinwligYis for Turister. forevigede i musikalsk ,·ærdi fulde arrangem<>nt( ·. thi megen af den nrere und erholclningsm u ik k, DAX"K . LETTEflE• :\ll'SIK :.udvindes« af dette danske »Stof«. Det vil bhY<' Og hn,rledes er sa forholdene for u nderholdnings- helt nyt felt for den danske arrangor. Vedrørende den danske underholdn ingsmus musikken i Danmark '? Den del af underholdningsmusikken, der omfatter almindelighed kan f. eks. grammofoni nd ustriell g friskbagt « og aktuel1e l'l'\'ymelodier og sange, re en indsats her, og de bestræbelser, der gores 1r filmsmusik og- lidt dansemusik har maske en nogen- radioens side for dansk lettere musik, kan uch lunde chance for at eksistere og bliYe spillet - i tvivl udvides. På restaurationer er r epe1-toiret n,1n ul't. Men det har i og for sig al tid \'æret en kamp turligvis afhængig af orkesterleder ens valg. Muligat holde liv i den ældre underholdningsmusik af vis kunne vore egne organisationer (Korla, D JU\F cll")nne art. samt det repertoire, der fra et dansk o. s. v.) hjælpe til på samme måde som f. k srnspunkt altid burde holdes Yedlige. STIM og SKAP har gjort i Sver ige, idet de an\L.l Om det er falsk beskedenhed eller snobberi over te 50.000 sv. kr. til indspilningen af underhol for udlandet. der gor, at vi ikke tager os af ,·or ningsmusik på Cupol. egen m us ik, ,·ed jeg ikke. l\Iaske er det mangel på Om man fra regeringens side her hjemme kum tillid til ,·ore egne og en beskæmmende foleise af, regne med en slags :.beskyttelse« i form af beg ·a at det ser ikke godt ud at gore noget »for sig selv«. set import, ville dette sikkert stimulere de da11 .. h X aturligvis har de sidste ~0-~~0 ars »Udenland- komponisters og arrangørers virketr ang. skt'« musikopdragelse gjort, at den danske musikDen danske :.lettere« musiks vilkår kan fo rlJcdudoYer har ladet sig »Overtalt•.. og derfor blindt res. Der er veje at gå, når blot viljen til samarbejfolge r de stærkere ~·roster« i tiden . Han tænker de må få lov at råde. ikke selYstændigt, for sa ville han kunne indse, at V ilfred K .i<l l' han som dansk har et ansYar fot· dansk musik! Pl'l~sset udefra gor, at der ligesom ikke er plads for dansk musik, men h\·is musikudoYeren ville gore plad~ i sit hjerte for ,·or egen musik, kunne dansk underholdningsmusik fa en r enæssance det er en mentalitetsændring, der skal til. Nu kan det sporgsmal jo n~jse sig, t m de danske l:omponister i denne genre har formået at tilfred~ stilJe musikudoverens musikalske krav? Personlig tror jeg, at Yi har formået det. Danskerne er ellers k,·ikke nok til at folge med tiden på mange områder. ~len vi har ikke haft de samme lanceringsmu-

Spil

dansk musik !


forfatte r- og Komponistforbunds medlemmer. Den samme komponist og forfatter kan ikke inden for en })eriode af fem ar kommP. 1 betragt. . nmg 1gen. Beløn ningspt·æmiernc kan ikke søges, men uddeles efter beslutning af KODA's råd. Paragraf 2. Det årlige beløb posteres på en særlig bc-holdningskonto med halvdelen til hver af de to nævnte organisationer, således at præmierne, dersom de ikke helt eller deh·is kommer til uddeling et eller flere ar, kan s tå til disposition fo1· eventuelt flere autorer i sådanne åt·, hvor rårlet fi nder anledning dertil. Såfremt et støtTe beløb end den normale pr-æmie står til rådighed et år, kan ;·årlet <>ventuelt forhøje præmiebeløbet for· rlen enkelte præmietag-er ind<>n for den påg-~:eldenclc gruppe. Paragraf :3. Præmieuddelingen sker \'<:d en sammenkomst umiddelbart før KODA's ordinære generalforsamling, h\·or præmietagerne i overværelse af KODA's råd af 1·ådets formand får overrakt præmiecheck samt en i samme anlednmg- fremstillet lykonsknmgsskrivelse. Pua~l'af

4.

Rådets beslutning et· inappellabel.

~ (pag. 68)

Autorernes pligt til at anmelde deres værke r overfor KODA Ifolge lovenes § 4 skal hvert medlem af KODA opgive til KODA en fortegnelse O\'er alle af ham (henne) komponerede, bearbejdede, forfattede eller forlagte værker. Kun anmeldte v~rke r kan komme i betragtning Yed den indkr ævede afgifs fordeling. Pa given foranledning opfordres medlemmerne om noje at pase, at anmeldelsen af so m.tlior cl<:>r(ls 'æ1·ker sker overfor KODA, s<1:vrl munuRJn ipt nærk N som ojl'(:otllyyjo, te ·vte tk er. Det <h·ejer sig naturligYIS ncsentligst om clc sidste. Ar-

24

, sagen er den, at det har Yist sig, at anmeldelse af flere arb<,jcler til en r eYy totn it er undladt f r a save] komponist, forf;ttter som forlæggers side. Da komponic;tcns naYn fremgik af cl e indsendte prog1 ammer, 111 r n ik k f' f o, fa ti Nf>n.r; tiln r Jorl:t qf/e7 ens lUl l'n , har man altsa ikke kunnet afregne til andre end kom ponisten. De pagælclendc, der ønsker at blive cleJagtiggJvlt · indtægterne, rna selYsagt i egen interesse anmelde deres Ya~r­ ker.

~ (pag. 69)

Films- og fjernsynsrettighederne A B Scanclinavian Arnerieau T ele\ ision Con t p., der hat· hoYeJkontor i Stockholm, men er repræsemeret her ved c>n sagforer, optog bl. a. her i lanelet films til brug for fjerns,·n med musik af to rlan.:;ke komponister, tilhorende henholds\ 1s D. R. K. F. og D. K . F. Aktieselskabet!; herværende sagforer afkræn:cie chssc to komponistmedlemmer en på amerikansk retssprog affattet erklæring, af hvilken bl. a. fremgik: »Ol den pagcl'ldende komponist erklærer. a t han er funktionær l "elskabet c~employed of Scandinavinn . American T eJedsion Co:np.«), samt at komponistens overleYei ede mntet·iale til kompositionrc1e automatisk blin~r kobcrcits, cl. '. c;. selskalwts l Jen dom. Sluttelig hed det i erklc..:ringen: NKohs~;1 skal af d~;;> ane grunll , n'-• ·<> for at ,·ære nutrn· hertil. idet jeg urlelukkmnle optra.'der som kobercns funk tionær.... I O\Tigt .i ndeholdt erklæringen visse juridiske passager, Jwjs for.:;tflclse og rækkevidde ikke var helt klare. at erhverve antorrcttiuhcdr.rne hos komDette fm·sng ponbtcrnc til clbse værker strider imod den medlemserkh1::!ring, ~om D. IL K. F. og D. K. F. 's medlemmer har afgiYet til KODA. der efter denne repræscnterercr alle nutorretigheder. derunder fjeru~yn. OpfOI·elsesJ·ettigheder og mekaniske 1·ett.ig-heder ~.

pa

•):::; -v


kan saledes ikke erh verves af filmproducenterne ucl0n samtykke af KODA og N. B. C., og 8adant sa.mtykke yirrs ikke, da medlemm e1·ne deJ'I'ed t•ille miste indingtcn hidrørend< fra di8.'-~f

?.rhvc rvsf el ter. Således foranlediget, od·vares forbundets medlemmer, spe-

ci~lt komponistmedlemmer, mod, nt de indlader sig på at

u;t-

dersb+ue sitdanne erl:.lEr''l'inger. KODA er villig til at gennemse dokumenter, der måtte kræves underskrevet af filmproducenterne.

* (pag. 67)

KODA's belønningsfond

~

I maj 1954 uddeltes KODA's belønningspriser for første gang efter de af KODA's råd den 17. marts 1954 vedtagne nye, reviderede statutter:

(pag. 70)

Nordisk Copyright-Bureau Kontroludvalg Til det ifølge N. C. B.'s love bestående »kontrol udvalg«, i hvilket repræsentanter for KODA, STIM og TONO har sæde, har KODA's rårl for sit vedkommende fra 1954 udpeget følgende: komponisterne Srcn (;y/r/mark og Slll'n Erik Tar·p, forfatteren Poul Sorcn.•wn OJl: musikforlæggc>r Sl'eJ!(/ lVilhelnt Han.~rn.

* Nordisk Copyright-Burcau's domicil er fra jun i 19:54: Upsalaga(lt- 2·1, Kobenhavn Ø.

~ (pag. 89)

Teaterrådet Fra 1/ 9 195·t til 31/ 8 l95H er D. R. K. F. repræsenteret i Teaterrådet ved forfatteren Poul Søn;.,tRcn med komponisten f:rik Fil~hn som suppl('ant.

* 26

KODA's regnskab, h\'oraf et rksemplar skal tilstilles under\'isningsministeriet, ligger }n·ert ar ti~ gennPmsyn for KODA's medlemmer. Det skal godkendes af KODA's rad og af den efterfølgende generalforsamling og offentliggores derefter i ekstrakt ved optrykning i »Dansk Musiktirlsskrift« og i »Ord og Toner« .

STATUTTER FOR KODA's RELØNNINGSF()Nl) vedtaget den 11 / 12 1940, senere revider·et i l!J;,o, 1951, l!t53 og 1954. Paragraf 1. Af KODA's reservefond bevilges årligt et beløb på kr·. 3000,00, hvoraf halvdelen, kr. lriOO,OO, anvl'ndes som belønning til det medlem af DANSK KOMPONISTFORENING, hvis hclc~ almindelige virksonthed KODA's råd finder det ønskeligt at otnnuntn~ og belønne, i særdeleshed dersom der i den sc.meste tid har· ,·æret opftu·t et \'ærk, hv.is kunstneriske kvalitet rådet i særlig grad finder anlt~dning til at belønne. Den samme komponist kan ikk(• inden for· en perinde af fpm år !:omme i betragtning hn·n. J)pn amlen halvdel, kr. lf!OO,OO, anwnfJ.,~ som helonuing til 2 medlemmer af DANSK REVYFORFATTER- o<; KOMPONISTFORRUNH, E·n komJronist og en for-fattt•r, hvis hel•~ \'i 1·k somhcd rådet fineler dc~t ønskeligt at opmuntrl! og helnnne, i sæ•·dclesht~l hvis de pågælclen1le i d•·t sidstt! å1· har haft \'æt·km· fremnw, ll\'is musikalslte og litterære kvalitt\t ind(•!\ for· den l(!tten~ musiks og sangteksts omdtdc rådet i særlig grad finder anh-dning til at hclomw. Rt~lonningen kan tildeles komJI()Jlist og for-fatter· til samme! populær~ musik- og teksh·ærk; men den kan også deles sålNies, at hdonningens ene hal\'d(•l tilfalder komponisten til (·~t værk, nwtl(~lls clen antlt~n hah·del tilfalder forfatteren af sangteksten til et and~t musikvæt·k. Remevnels~n sangtt~kst dækker cle forskt~llige al'ter af musiktekøter, som falder ind un•ler· clet arbejdsområde, der dækkes at' Dansk Revy-

28


, (pag. 65)

Teaterdepotordningen

KODA's afregning for »gennemkomponerede sange« Under \'isse omstændigheder kan gennemkomponerede sange afregnes efter en noget højere takst end den, der sædvanligvis bringes i anvendelse overfor strofiske .sange, hvor melodien gentages uændret fra vers til vers. Som et typisk eksempel på en gennemkomponertt sang kan anføres N. W . Gades ballade "Knud Lavard". Da det i visse tilfælde ikke udfra programangivelserne lader sig fastslå, hvorvidt en given sangkomposition kan karakteriseres som gennemkomponeret, tilrådes det de medlemmer, hvis produktion måtte omfatte sådanne værke!·, i egen interesse at gh·e KODA meddelelse om (•ventuelle opførelser af disse, samt indsende et eksemplar af de pågældende kompositioner til KODA til brug for vurderingsarbejdet. Det bemærk<'s, at den hojere tarifering kun vil kunne bringes i anvendelse o,·erfor opførelser, der finder sted i statsradiofoniens ud· sendelser samt pa egentlige koncerter. ..:.. •••

(pag. 66)

KODA 's musikkonsulenter Fra l. januar 1934 star 2 musikkonsulenter til rådighed fo r KODA's rad og administrerende direktør som skonsmænd i musikalc::.ke tYivlssporgsmal, nemlig komponister:Je Sven Erik T arp og H ugo Gyldmctrk.

* (pag. 66

67)

KODA 's regnskab KODA's regnskab re\'icleres af statsautoriseret revisor ('. ,J. Bn·r;, medens komponisterne A:ul Th ing.~tcd og FlemJIIlng H'eiss for tiden fungerer som kritiske re\·isorer, Yalgte af arets generalforsamling.

22

Justitsministeriets bestemmelser vedrørende teaterdepotordningen I tilslutning til forhandlinger, der har fundet sted med de interesserede organisationer med henblik på at forenkle og frem skynde behandlingen af teaterdepotsager, fastsætte1· justitsministeriet herved følgende bestemmelser, der vil bh ve fulgt ved fastsættelse og udi od n lng af de i justitsministedet i anledning af teaterbevillinger stillede depoter. Når der som vilkår for en teaterbevilling stilles krav om depot, vil det blive tilkendegivet bevillingshaveren, at de her fastsatte bestemmelser finder anvendelse på depotet. Det fremhæves, at bestemmelserne også vil komme til amf?'ndelse med hensyn til depoter, der e1· stillet i anledning af allerode Jobende bevillinger. A. Om udlodning af depoter m. r. l. Depotet tjener til sikkerhed for de i anledning af bevillingen

Clpståede krav på løn samt forfatter· og komponisthonorareJ< og lignen· de honorarer. 2. Justitsministeriet er alene kompetent til at træffe afgørelse af sporgsmålet om, hvorvidt og hvornår udbetaling af depotet skal finde s ted, og ministeriet har den endelige afgørelse af alle tvivlsspørgsmål vedrorende depotets udlodning, herunder spørgsmål om kravenes stor· reJse og anerkendelse io\·rirct, således at afgon~lsen - 1 forhold til dt•potet - har bindende virkning for både debitor og kreditor. 3. Foruden i tilfælde af konkurs vil justitsministeriet træffe beslutning om udlodning af depotet, når der overfo1· ministedet stilles krav om betaling gennem depotet af væsentlige af depotet sikrede, forfaldne gældsforpligtelser. 4. Kra'· mod depotet skal for at blive taget i bet"·a'!"tr ing være ~nmeldt o,·erfor justitsmmistet·iet inden l måned efter, at ministeriet har truffet beslutning om udlodning. Inden 2 måneder efler udlodnin~s­ beslutmngen må enhver dokumentatinr for kl·a,·et, der øn~kes taget i betlagtning, \ære indsendt til min steriet, j fl'. pkt. 7. 5. Efter at beslutning om urllodning e1· tr"Uffet, tilstiller justitsmnisterict omgåenc!f?' samtlige intere;;;serede or·ganisationer medde1e1St! om den forestående udlodning. I me·ddclelsen fr.c mhæn:5 anmcldelsesfri· sten og dennes betydning, og cier anmodes om indsendelst> inden fri!'tr..n s urllob af anmeltlelsP.r og dokumentation fnr t:\'cntut!l dæknin~::hcrettigede kra,·. Tilsvarende meddelelse indrykkes ~tatstidende. 6. Ile l' indfordres fl'a bevillingsh:l\'ll"l n . med ang-ivelse n f en kor-

27


tcre fr ist, f. eks. 10 dage - en opgørelse ovct· de efter ha ns mening fiæknin gsLH~rcttigcdc krav. Såfremt det af denne: opgørelse fremgår, al der findes krav, hvis indeha\'Cr il•ke er medlem af en af organisationerne, sendes der fra justitsministeriet meddelelse direkte t il de pagældcncle, idet deres opmæl'ksomhed hcnlcdC"s pa anmeldelsesfristen. 7. Efterhånden som anmeldelserne indgår til ministeriet, foretages rlcr en fot·elobig l;e:lommelse af kravene, og kreclitor samt eventuelt også bevillingshave~·en - opfordres til at tilvejebringe eventuelle manglenrle oplysningct·. Disse ma være indsendt til justitsministeriet S(•nest 2 måneder efter udlodningsbeslutning·en, jfr. pkt. 4. 8. Det enkelte lønkrav vil maksimalt blive taget i betrngtning med 100 kr. pr. <lag og kun med 50 kr. pr. dag i det omfang, kreditor hat præsteret sin modydelse tidligere end 6 månedet· fo t· udlod ningsbeslutningen. Lonninger udover cle næYnte maksimalbel øb Yil kun blive anset for dæk ningsl.>et·ettigcde, såfremt der i clcpotd et· f uld dækning f ot· de iovrigt ved depotet sikrede krav. 9. Efte r urlløbet af den i pkt. 4, jfr. pkt. 7, omha•vllcde 2-må neder s f L·is t f oret ages en a fsluttenrle gennemga ng af kravene, og <"Ventuelle t il hagevæ rende h·i\·lssporgsmål afgøres endeligt af justitsminist eriet. B. O nrføre f.qr Ofl fri[lit•else af depoter. Såf rem t der Vl·d hevillingsperiodens urllob m(>()deles bevillingshaveren b(!villing til at fortsætte den hidtidige teateretrift elle, til at give teaterforestillinger andetsteds, forbeholder justitsministf!rict sig efter indhentet ucltalclsc fra teatenådet at træffe bestcmmciEc; om, at depotet nve,;ores til at gælde for denne bevilling, såfremt be\•illingshaven:m måttf! onske dette, og omstændighederne ikke taler herimod. 11. H vis bcv.illingshavercn ophører med t(~atcrdrift, vil depotet blive frigivet af ju5titsmnisteriet efter indhentet udtalelse fra teaterrådet, nA t· der er fodo1Jf!t en måned efter ophøret, uclen at der er anmeldt krav overfor ministel'iet. J USTI TS MI N I STERI E T , den il. maj l!Ji)4. (sign.)

Jlrw~

Jl,, 1.-/.'crup

Fagl(~

beskyttelse og varetagelse af autorrettigheder

(pag, 63)

KODA Ved skrivelse af 6. juli 1950 har undervisningsministeriet for en periode af 15 år fra l. juli 1950 at regne fornyet den KODA ved ministeriets skrivelse af l. juni 1935, i henhold til § 8 i lov af 14. februar 1935 tillagte bevilling til at afs lutte konb ·akt er angående de efter forfatterloven af 26. april 1933 ~ 2 b, jfr. 14 h, beskyttede musi kvæ rk(·rs offentlige udførelse.

* (pag. 64)

KODA's indre organisation IJ. R. K . F. er for tiden repræsenteret i KODA's råd ved komponi sten E rik F'iclw (som stedf ot·trædcr f or H ugo G yldma rk, der f u ngerer som musikkonsulent i KO D A ) og f orf atter<>n K ay H o.'(cyfw rtl-l<'røhnc, cle1· funge rer som rådets sekretær .

*

(sign.) tErik l'r.tli.

(pag. 90)

*

(pag. 65)

Musikrådet

KODA's virksomhed

D. R. K. F. er fra 195:3 repræsenter et i Mu.<Jikrildet af komponist en E rik F ieh-n med kompon isten JVolthcr S chrødr r som suppleant.

Musikaf gi f ter opkræves nu også for a nve ndelse af "Juke-boxes" samt for .,fa briksmustk" (som føl ge a f højester'et sdom af .10/ l 1952).

28

* 21


1

(pag. 58-59, j fr. l 2!3-121).

(pag. 96

N o r disk Revy-Union

Copyright i U. S. A.

Forfatning

97)

Under kongressen i september måned 1951 \·edtoge.s folgende ændringer i N. R. U.'s statutter:

BPkendtgorelsc af '27 6 J 9:)~ fra underdsnmgsmin1stcrict \'edrorcndc

§ J, 4. stk. ændres til : " Kongressen vælger en præsident for et tidsrum af 2 ar ad gangen fra det lan d, som afholder den påfølgende kongres. «

Beskyttelse af danske forfatter- og kunstne r rettigheder i U. S. A.

§ J, 6. stk. ændres til : »Kongressen samles mindst hvert andet år i de nordi.:> ke lande efter tur.«

§ 3, sont sl11tning tilføjes: »Kongressen skal finde st ed indenfor tidsrummet 15.-20. juni. De endelige data skal meddeles til de resp~ktiYe organisationer senest den :31. januar i det år, hvori kongressen skal finde sted. ~ § 4, som slutning tilfojes: :.eller bør indkalde til en ekstraordinær kongres, nar særlige forhold pakræver det. «

~

Under 4. februar l !1:;2 har p1 æ~identen f or de forenede stater i ~ ordame~·ika udstedt en proklamation til fordel fot· elanske forfattere og kunstnere, der i anledning af krigen har været forhindrede i at opfylde de til beskyttelsen af d(·res værker fornodnf; formaliteter i de forenede stater. Proklamationen har folgend~ ordlyd: "!Ja p r æsidenten er bemyndig-et til i overensstemmelse med de bc.. tingelser, der el fo ~·e~krevet i artikel l 'i, af:mit 9 i de forenede staters civillo\· som ændret \'ed lo\· af 4. marts llHl!l ( :3:l stat. 1075) og 2fi. septembe1· 1!"141 (55 sLat. 1!32), at fodrenge tidsfristen for OJ>fy ldelsen af de betingelser og fm·malitetei·, der foreskrin~s af de forenede staten; copyrJght-lo,·e forsa\'idt angår værker, der et· frembragt f:'ller første gang offentliggjort udenfor de forenede state1·, og som er undergivet copyr1ght eller fornyelse af copyright i henhold til de forenede staters love, af statsborgere fra lande som i det \'æsentlig-e .vder samme retsheskyttelse til statsborgere fra de forenede stater, r/n man har modta~rf!t tilfredsstillende officielle forsikring-er om, at -. statsho;gcre fra r s A siden L marts 1!Il :J har \'æret berettigL>de t" at opn a copyrightbeskyttelse fot· ricres \'ærker i lianmark i det væsentlig-e pa lige f.Jd med danske statsborgere, uden at det i så henset:ndc har \'ær('t no(.h·endi~rt at iagttal!t> sæ1lige formaliteter, forudsat at sådanne "ærkcr \'ar beskvltcde 1 "CSA, • dn danske statsborg-ere i he: ,h >l l til en proklamation af præs. denten fo1· de forenede stater a f fl. april 1!110 (3tl stat. 2685) er J'? s,den l. juli HI09 har ,·æret berettiget til heskyttd:se i henhold til den fornævnte lo,· af ..t. mart:- J!HJ!I med undtagel:>t! af be.;kvttelsen i henhold . . til afsnit l (e) i nævnte lo\·, og rla dansh statsborgere i henhold ti! en p:-oklamation a f præsidenten for de forenede statt~r nf !1. dr•cemhcr .1!1:20 (41 5tat. lSlO) l~r o~r :;iden !'. december lft:.W ha r været berettiget til be:o;kyttelscn i henhold til afsnit l (c) i fomæ,·ntf: lov af 4. marts HIOfl, '"-~

-

.

et·klærer nu jeg. Ha r ry S. Truman. præsident for de fore11ede stater i Nordamerika herved i henhold til den mig \'t.."<i fornæ\·nte artikel 17 gi\'11<: hemynd igd:;c:

20

29


at der med hensyn til (l ) danske statsborge t es værker, som er fremb1·agt eller første gang offentliggjort udenfor USA den 3. september 193!.1 eller senere, og som er undergivet copyright i henhold til de forened e staters love og (2) danske statsborgeres værker, der var undergivet bestemmelserne om fornyelse af copyr·ight i henhold til de forenede staters love den 3. september 1939 eller senere, gennem adskillige år siden 3. september 1939 har hersket sådan forstyrrelse og afbrydelse af det til opfyldelse af de i de forenede staters copyright-rove med hensyn til sådanne værker foreskrevne betingelser fornødne meJlemstatslige samkvem, at disse værker derved falder ind under bestemmelserne i fornævnte artikel 17, og at følgel ig det tidsrum, indenfor hvilket opfyldelsen af nævnte betingelser og formaliteter kan finde sted, herved med hensyn til sådanne værker forlænges i eet år efter denne proklamations dato, o,,mærksomhedcn henledes på, at der ved dcnn<' proklamation ikke ~~or·es nogensomhelst ændring i copyright-beskyttelsens varighed, og at cler som hestemt ved fornævnte artikel 17 ingen krav kan gøres gældfmliP. i hf'nhold til nævnte artikel i anledning af lovlige dispositioner \'('clron~ndf' de nævnte værker forud for denne proklamations dato eller med hensyn til fortsættelse i eet år fra nævnte dato af et hvilkensomhelst inden denne dato lovligt indgået forrctningsforetagende, der inclebærer udgift eller kontraktlig forpligtelse i forbindelse med udnyttelsen, Jrroduktionen, reproduktionen, offentti~goreløen eller fremforelsen af noget sådant værk." ~

-

Umla oisuinyswiuistcricl, r/en 27,

jlllll

1!15'2.

l billet gratis til en aftenforestilling ved henvendelse til billetkontoret på Bakken.

* Det ny Teater (direktion: Peer Gregaard). Ved henvendelse til teatrets inspektor forestillingsdagen mellem kl. 11 og 13 kan medlemmerne, når billetsalget iovrigt tillader det, få 2 billetter mod en afgift af kr. 2,60 pr. billet. Biletterne må afhentes melJern kl. 16 og 17 forestillingsdagen. Arrangementet må betragtes som et forsøg, ic.let teatrets direktion forbeholder sig ret til at ændre eller tilbagekalde ordningen med kort varsel.

* Folketeatret (direktion: Thorvald Larsen) . Fribill(>tter giv(•s på samme betingelser som gældende fot· Det ny Teater. Personlig eller telefonisk henvendelse sker dog til teatrets kontor, Nørrevold 50, telefon C. 4366, samme dag nwllem klokktm 10 og 16.

* Ridrlersa,len (direktion: Svend Fridberg og Poul Knud Sørensen) . l personl1g hilh>t mod afgift GO øre t- l ledsageJ·billct mod

afgift

kr. 2,60. Henvenr:lelse f orestillingsdagen ved billetkontoret.

P. M. V.

*

(_sign. 1 K. Prtlurltw-.'llil/lr.r. (sign.) l A. Vohtz

~

Ci1'kusrev yen (Cirkus Ib A / S) .

Røde Kro Teater (direktion: Carl Ca1·lscn).

+

l personlig bHlet mod afgift ;jQ øre l ledsagerbillet mod afgift kr. 1,50. Henvendelse forestillingsdagen til billetkontoret.

• Desuden har sekretariatet truffet aftale med

Debutscenen (direktion: J. Fr. Staugam·d-Therkildscn). cier som regel hvert år indstuderer en O]>erc~ttc og et sku~spil. Ved forestillingernes opførelse er forbundets medlcmnwr velkomne. Adgangskort og nærmere oplysninger om tid og sted for forestillingel'ne fås hos direktionen, Chr. X's Alle 3;j, Lyngby. (Telf Lyngby 1717). En gang om måneden afholder Debutscenen i "Guldaldcrsalen" hos [ ,(Jrry "Måneds-sjov", og har U. R. K. F.'s medlemmer lyst til at være Debutscenens gæster, behøver man blot at vise medlemskortet ved kassen.

30

19


(pag. 55)

(pag. 105)

Medlemskorte~

D. R. K. F. har i en årrække haft en a ftal e med en række elanske teaterdirektioner angaende f r ibil1ette1 eller hel fri adgang til de lobende forestillinger, en aftale, som f orbundets medlemmer har været meget taknenm1elige for. I m i ellertid har de økonomiske forh old i de sener e ar ændret s ig betydeligt, bl. a. med hensy n til billetpriserne, og medlemmerne har ved nogle teatres billetkont orer ogsa været ude for, a t disses personale har udtalt intet a i kende til den trufne aftale om fa vorbilletter t il vort for bunds medlemme r. Uneler hensyntagen hertil har f orbundet rettet en fores porgsel t il tea ier \.l irekt ioner ne om , hYOr \·idt man stad ig kunne påregne disses velvilje. Herefter har D. R. K. F.'s medlemmer m ocl forevisning af legitimationskortet ( (/( 1 s /ml c;r:rc for:·• unet merl fotografi) adgang til ncclennæ\' nte tea tres foresti llinger som a nført. Det indskæ rpes, at den ene billet er til pc,·soulig brug, og a t overtrceclelsc a f denne bestemmelse evt. ka n medfore ko rtels konfiskation.

DPt kgl. T eat n·. D er gives adgang- til en f ribillet ::! gange mane<.llig- t il de ord inære forestilling·~•·. sa f remt der ve<l hern·endclse til teatrets billetkontor f ores t illingsdagen e f h!l' kl. t ; ,:w matte være billettet til rådighed. V ort f orbu nds med lemmer ka n \'NI personli~t eller skriftligt at hen,·ende sig til / J, f !:al. 'f (f(fers llurf'flll. med b(!hong legitimation (medl c~mskort) f å udl(:\'eret eller tilsen dt f ribilletkort et for indeværende sæ!'on, Iycienele på na,·n. l de tilfælde, h\'or kor·tet ønskes t ilsendt, udbeder teat ret sig- S\'aqlOrto til fn:mst.:!11delsen. A d(!angcn f or f orfattE>lmedlemmer gæl de1· alene skuespil , medens komponi,;;tJnedlemmerncs kort kun gi\'er nd ~ang ti l opet·ncr, halletter Of.!' nn1sik fon•stillinger. -

* Alle Srf nen (direktion: Arne \Veel). 2 billetter it kr. 2,2 :, pr. stk. til samtlrgP. forestillinger, når b ille+ cu lget t illader cl et, ,·cd hel1\·e1Hil'lsc til t l•at rr ls bi llctkontor.

* 18

Nogle principielle domme i autorretslige spørgsmål l . Når foreningsfester er offentlige i forfatterretslig forstand Udsklift af

UO MB OGE .N for

ret

k r e d s n r . i> ii, N r n g o g H a s l e m. f l. h e r r e d c r.

B. S . 8.i 1!J;j2

'S

lJ O M i K OJJA, internationall forhund til beskyttelse af komponist rettigheder i IJanma r k, Kobenha,·n , mod A rhuscgncns ungdnmsforcning, ,·;formanden S. O. Hasmussen , Te;o;trup pr. ) laarslct-. (afsagt den :10. april 1%2}

l'nder næn·ærendc sag h:.:r· .sag~ogeren, .,KOJIA ", interna t ionalt fur-bund til beskyttelse af komJlOllistrcttighc..der _ Ihr:mark, Kobenhavn, indstæ vnet A t·husegnens ungdomsforening ,.; formandc11, S. O. Hasmussen, Testrup pr. 1\laarslet, og under anhrinl!enrlc af, at f.Jl'eningf!ll r arenes lob har· afholdt en række arrangementer. af h·•iikc KODA e.r berettiget til afgift, påstået foreningen domt til at betale: 'J. F o1· :l arrangementer i tiden fra 8. scptb1·. til l. dec. !!Iill kr. l12,fil)

2. A rranj1;ementcr i der. .·esterende del af de sidste

a år

kr. 350,00 kl'. 4li2,116

11\ed n~nter 5 % fra stæ,•ninge.ns dato clen 13. januar Hl tl~. til betalinR:

sker. Sagsog-te har principielt påstået frifindelse, idet man har gjort gældende, at arrangementerne ikke er offentlige. O!r at der særlig i ht~n­ hold til § l n!r 2 i lov om forfatter- og kCimponist:rettigheder af 26. april 1!J:J3 ikke påhvilet' foreningen af~iftspligt. Suhsidiært har man gjort gældende, at afgiften for de forste år af den under post 2 nævnte 3 års periode er forældet. så at denne po5t må nellsættes til 1/3 eller kl-. 116,1ifi, så at man subsidiært påst<tr' frifindelse mod betaling af 22!1,32 kr. Der er ikke frcm:;at ind~igelse mod storreJsen af de lwre,g nede :!.fgifter , ng det er ikke he~tridt, at th~r i den næ,·ntc ~ års pcdode kan

31


,.<crc afh Jidt arrangementer, som kunne beting-l~ afgtftct· til det hcrcglledf! beloh.

Der t: l under sagt~n afgin ~ t vi dncforkla,·ing af den sagsøgte f orelitligs fo rmand, la ndma nd Sorcn HasmuRscn, TP~trup pr. Maarslet, af kass<>rerell, Richard t l\1 ikkelsen, Staust ru p, og forskellige and re. Af de afgivne forklaringer fremgår folgende: Den sagsøgte forening er stiftet i 1~00 og har ca. 2500 medlemmer ; formålet er ifølge lovene a t "gavne og fornoje". Man har i de senere &.r (dog ikke sidste år) afholdt en teateraften, hvor man lejer et af byens teatl·e for medlemmerne; endvidere har der været afholdt 11 danseaftener i Østergades forsamlingsbygning, og ved 2-3 af disse har der været engageret et f remmed orkester, som forinden danøen har givet koncert for medlemmerne, ligeledes hat· der nogle aftener været •mden underholdning som indledning. Endvidere har man som regel afholdt en udflugt om året. Ti dligere arrangeredes også fored rag med landbrugsfaglig indhold, men dette ophørte, da der for ca. 10 Ar siden dannedes en forening for unge landmænd. Foreningen lede~ af en bestyrelse på 5 medlemmer og har desuden 4-5 repræ~n~nter, som optager medlemmer f n hele Å "huøegnen. l ndmeldelse skal ske t il et bestyrelsesmedlem eller en repræsentant, og ved indmeldelse, som kan ske telefonisk, noteres navnet i et hæfte, der er således indrettet, at hvert blad er perforeret, så at den yderste del af bladet udfyldes og udleveres som medl~mskort lydende på det pågældende medlems nummer og navn; endvidere noteres navnet på talonen og indføres derfra på mcrllemslisten. Kontin~ent.:t er 2 kr. årligt, og desuden betales 2~1,5(1 kr. i entre ved hver af festerne. For at kunne deltage i disse, ~ kaJ man \'ære indmeltit :1 dagf! før. Når j:ådan indmeldelse er sket, kan kortet :in(lloses vecl indgangen til fcstloblet, hvo1· samtidig entreen betales. M edlemskorten~ er saledes indrcttd, at der er Jliib·ykt numt·e for de enkelte fest ligheder, og når et medlem får udleveret en billet til en .fest, bliver hans medlemskort klipJ!et. Billetsalg foregåt· w~ tl indgangen, hvor kontrollører samtidig klipper kO!tf~ t, og hvQr medlemslisten er tilstede. Der er ved alle f,~ster ;}- 7 kontrollører fra Å r hus kontrollør-forening; der ~ives kun adgang til pet·&mcr, .som foreviser billet, og hilletterne gælder kun medlemmerne personlig- og- ikke f. eks. d isses ·f amilier, gæster eller lignende. Hvis en deltager forlader fes ten, kan han ikke få adgang til lokalet igf')n. Der deltager som regel :>-800 medlemmer, men der søges og kræves ikke polititi!syn ved f esterne. IJer er :intet oplyst, som tyder Jlå, at de fo1·annævnte bestemmelser og kontrolforanstaltninger .ikke overholdes. Til støtte for sit anbringende om, at festerne nui toetragtes som offentlige, har sagsoge:·en navnlig henvist til, at foreningen har et me-

32

Legatbestyrelsen kan, dersom den må f ormene, a t der undtagelses vis tkke findes nogen værdig og træ11gende i il legatet, oplægge det ledige legatbeløb ved kapitalen i f orm af obligationskøb, jfr. post 3. Samme regel gældt>r, såfremt der kun findes en værdig og trængende til den ene halvdel af det til rådighed værende beløb, jfr. ovenfor under stk. l.

6. Legatets regnskabsår er kalenderåret. Det årlige regnskab revideres af en af undervisningwminiøteriet udpeget revisor mod et af ministeriet futsat vederlag. Regnskabet decideres af undervisningsministeriet. Det reviderede regnskab fremlægges ved forbundets lrlige generalforsamling• 7. Skulle "Dansk Revyforfatter- og Komponiøtforbund" blive ophævet, påhviler det den sidste bestyrelse af legatet at drage omsorg for, at legatet som selvejende institution videreføres diedes, at bestemmelserne i fundatsen tillempes efter de daværende forhold i form af en tillepfundats, der søges kgl. konfirmeret. Skulle der mellem legatbestyrerne ikke kunne opnås enighed om tillægsfundatsens formulering, er legatbestyrerne forpligtede til at forelægge tvisten for undervisningsministeriet med anmodning om mægling eller sagens afgørelse ved en voldgift bestående af de to legatbestyrere samt en af ministet·iet udpeget opmand. Den derefter trufne afgørelse er endelig og kan ikke indankes for domstolene. Kohcnhavn, den G. april 19G2. FRU INGEBORG RAVN-JONSENS DØDSBO sign. Ka y Rostymad-Frølme. sign. Sigurd Brurm. executores t estamenti.

~ (pag 54, jfr. pag. 123)

D. R. K. F.'s sommerhus I henhold til en af generalforsamlingen given bemyndigelse er forbundets sommerhus, :.Nålehusetc i Asserbo, afhændet i sommeren 1951. )3.1.

17


Side 5

ORD OG TONEH

Nr. 10 - 11 •

50 år

t•niglwd om at onske et f'orl•mt rigt \·irkl' ror ham i ar<'IW l'r0mmrr, bade som k<>tnl)<>llJRl. pianist, nr-

ra ngor og

~ <:igar

t0kslforfnttm· med.

Il . Il

Musik skal der til også dansk!

Komponisten ERIK DENEKE

Den 10. oktober fyldte E1 ik J)( ncke 00 ar. Det <..r et alsidigt \'irkefelt inelenfor musikken, vort i \'ide kredse kendie medlem har neret beskæftiget med. Pianist, arranger, komponist- og forfatter til mange af teksterne til hans melodier. Som pianist pa utallige kobenhav'll&ke restauraroioner igennem årene, de mange ar i \Vivex' store clanseorkestar, hYor han m ed sin e arrang·ementer kom til at vi rke som en slags banemand her i Damnark for et fast orkesters særprægede udførelse af danse- og underholdningsmusik bade til tonefilm, grammofon og koncert. Sin forste komposition fik Erik Deneke udgivet i 1928. Det var en - dengang moderne - novelty foxtrot »Piano Pastimes«, der blev indspillet i England og \'ar en stor succes i hele Det bribiske Imperi um. LaYede også den første ja~z-suite »Hot and rh ythmic« i fire satser lancer et i Tivoli's koncertsal i 1934. Igennem arene er det ikke få melodier, der foreligger fra E rik Deneke's hand, og som stadig spilles, og \·i kan f. eks. næ\·ne : »T ju hej, Mathilde vil danse «, »Del' er fødselsdag i haven«, »H ar vi ikke«. T il revy har Erik Deneke og·så haft lej lighed til at skrive bl. a . melodierne : »Vi ma ha gang i gakl<elakkerne«, som Erika Voight sang til succes, og H olger Fællessanger's : »Rulleskojtevalsen«. Hans største succes er unægtelig »GiY mig dit hjer te, : vraria«, som er international berømt. Seh· om det altid er SYært at gentage sig, udsendte han i 19:)0 en lig11ende melodi: »H or på min sang«, som blev den mest spillede og største danske ~ ucces og indbragte ham K ODA 's belonningspris for 1952. Inelenfor vorl forbund, h\'Ol' E 1i k D(!rlrkr er el meget interesseret medlem , vil der være almindelig

Dl• to siclsLc dage, den 20. og 26. scpt.t•mlwr, af den ar lige propagandauge for lt'\ ende musik, ~toll i den elanske uncled1olcl ningsmusiks lt•gtl. Initiati\·et hertil va1· tagt>t af \\' ilhe 1m Hansen.;.; musikforlag, der i samarbejde med \'Orl forbund ha\ de skabt l' t arrangement, som n n der molloct 1'i "'IJi!lf r. 11 i dam.•u•1· oy syll{fC' I sogte at gore et fo r ste fremstod til stotle mod clen lettere musiks vanskæbne i Dnnnun·k.

F orsaget lykkedes for så Yidt, som de1· pa de fleste danske musikrestauranter spillNle clansk unded1olrlningsmusik, mange steder med kendte kunstnere som solister, vokalt og instrumentalt. Lorelag den 20. september ofrede Statsradiofonien endda to

En Oplordring . . . . Den Opfordring, der udsendtes til Medlem merne om at meddele Bestyrelsen. i hvilkd Omfang de har modtacet Afregning fra Kunstnere, der har benyttet deres Stof udenfor Teaterengagemeot, er endnu ikke blevet besvaret i fuJdt Omfang.

.... der giver P enge! Men enkelte Medlemmer har benyttet den udsendte Opfordring som en passende Anledning til at rykke for Afregning i Tilfælde, hvor Scenekunstnerne har optras dt med beskyttet Stof uden at lade høre fra sig, og dette har i flere Tilfælde resulteret i en velkommen Indbetaling. Saa maaske var det en Ide, om flere Medlem mer benyttede den givne foranledning til at give de paagældende Skuespillere eo Chance til at faa dette forhold bragt i Orden allerede nu, inden Besvarelsen.

P.


ORD OG TONER

Side t1

en k\·art time udelukkt!nde pc. en samlet udsendelse af dansk lettt•re musik og tekst. Dt'lllle radiokon('Cl't bløY nwd sit omfattende program, untlet· medvirkt•n af udma•rkede kunstnere og.::;a transmitteret til hele Skandiruwien og er utYi\·Jsomt ble\'(~t meget

aflyttet. lnitiatiYtag-et·nc fortjener tak. og dettl' gælder lig~ll•th.·~ forfattt' n'n Alfred Holck og komponisten. dt·. phil. Dorge Friis, dt•r som forbundets repræscntnn te t· i propaganda ud valget t i Il i gem ed f orfa ttc-rPn Poul Sorcnsen hnHle udført t:'t paskonnelst's\·a~rdigt arbejde. SaYist .som undcrholdningsmusiken spil,er en ft·emtrædcndl..' rol1e i radioens musikudsendelser bor det ikkl' bliYe Yed dette ene arrangement, men DRKF ma suge at gore det til en m·lig l>egi\·enhed, og næste :w skal det blive endnu bc::l re. Publikum dl gerne hon' god dansk underholdningsmusik - og der foreligger faktisk et ikke ringe repertoi1·e inden for denne musikg<.'ll t·e - og forhabentlig; \·il vore komponi~ter gerne uden at optra~cle uneler pseudom·mer - gribe chancen og skri\·e de populære ting. som vi Yed, de kan gut·e lige sa g·odt som udenland~ke komponister.Finder de nade for radioens oren, skal der ogsa nok Ya?re forlæggere, der vil trykke nerket·ne. Det gælder om at bryde den onde cirkel.

Nr. lO-

lJ

konsulent, l·e,·ykomponist OJ.r -forfatter og teaterdirektot·, haYde indtil sygdommen ramte ham for et ars tid siden, et sjældent held med sig i alt, hvad han foretog sig. Lykken og medgangen fulgte ham, seh· efter uheldet med Bellenteteatret i 1986 '{7, og han sa d nu ved sin dod som elirektor i »Gutenberghus«, konstitueret som administrerende leder for alle virksomhedel'ne under Egmont H. P etersens Fond, en fremtrædende post, han havde opnået ved sin sjældne flid, forretningsdygtighed og iderigdom. Hans kompositoriske evn er gjorde ham allerede i en ung alde1· landskendt. Hans melodier i de kobenha,·nske revyer pa Scala, Goglervognen, Apoll oteatret, Co-Optimisterne og Norrebro bleY overordentlig populære, og populariteten steg yderligere, da han hm·de held til at skrive nogle store succesmelodier til en række film. Arbejdet indenfor det store bladhus levnede ham i de senere ar ikke megen tid til komponist- og forrattcn·irkson:hecl, men Dan Folke, som indtil »Gutenberghus« tog ham helt fangen - havde Yæret et meget intet·esseret medlem af vort forbund, be,·arecle dog stadig interessen for sine autorkolleger og fulgte noje med i forbundets virke. Hans kolleger og kammerater i D.R.K.F. ,~il m in\.les hans glade sind og godt lutmor og samle m edfoleisen om fru Lise Folke og deres 2 sonner. ÆRET V ÆRE HANS MINDE! Kay R-F.

Dan Folke

Tivoli har udskrevet 2 komponistkonkurrencer med henblik på indvielsen af den nye koncertsal i maj 1936. ' l. Nordisk konkarrence

Der onskes et symfonisk værk, spilletid indtil 40 minutter. Kompositionen skal være instrumenteret for symfoniorkester, maksimumsbesætning 3, 2, 2, 2, 4, 3, 3, l, pauker, 2 janitscharer, harpe og strygere. I denne konkurrence kan deltage komponister fra Danmark. Finland, Island, Norge, Sverige.

født 1906 Folke.~

død sept. 1954

dodsfald har gjort et dybt indtryk indenfor ,-ort forbunds medlemskreds. Det foles dybt tragisk, at det dennegang var et af vore yngre medlemmer. hvis liv skulle standses sa brat, et menneske, som lykken eJ1ers havde betænkt i sa rigt mal. lJan Folke. som ,-i kendte sa godt - og fra den allerbedste side fra den tid, han \·ar forlagsUn u

z.

Dansk konkurrence Der onskes et populært og ti\'oliagtigt værk af Joelig karakter og ikke vanskeligere at spille. end at det er egnet til at indga i koncertsalens faste r epertoire; maksil1nunsb€"5ætn:ng som nævnt under punkt l; spilletid indtil 20 minutter, men g erne væsentligt mindre. 1 denne konkurrence kan kun danske komponister deltage.


O l\. D O G T O N E H

Nr. 10 - 11

P ræmil'll for den roro;;le knnkUl'l'L'lH.'C Cl' 10.000 demske kroner, for den anrlL'll :l.OOO <laJlslw kroner. Va:rker11e ma ild\.L' ticllig,•re h:n c \ :L'l'<.'l op fort, ma ikke \ære in elle\ et·et til udgh clSL' pa forlag- og m a heller ikke hm P \ ;.eret indsendt til and r<' k<lllc·ertin~titutioner med opforclsc for o.iP cll"r til ~m­ d n.' kon~tuTclH.:c r.

:\1anuskriplcrne skal, for at del i Yi<lL'Sl muligt omfang kan unclgas, at dommerkom i leen gcnk{'ncl<'r kom ponistens skrift, være skrc\'et sa 11L'ltlralt som !li uligt. TiYoli forpligter sig til straks \cd mocltHgc1 ~en al mikrofotografere parliluret og opb<'Yare filmen et branelsikkert sted. Dommerkomiteen kommer Ul at besla af: H ofkapelmester Sixten Ehrling, kapelmester Odel C.riiner Hegge og kapelmesler Thomas J cns0n, medens 11 ivolis mu~i k chd, profcssDr Svend Chrislian I•""'cJum b, organiserer komileens arbejde uden at deltag-e i t.1.fsiemningen. Der forbeholdes dommedwmitecn ret til i den ene eller i begge konku1T encer at fasisla, at ingen af de indsen dte værker er egnet Lil præmiering. Tivoli vil i så fald stille præmiebeløbet til radighecl for et m us,ikkulturelt formål. De p ræm ierene væd{er vil bliYe opfort Yed incl\'ieltSen af den nye kon certsal, og Tivoli bekoster udskr ivning af orkeste1·stemmer samt en fotokopi af pal'ti t uret.

Si de 7

I l\ l S et ))] '\l'll1it'l'Pt \la• r k SCIWI'I' wlgi\'L'S pa rnrla~. lll<l. ch•J' trcl!l'fl'S l'll ordning "a)l'dt>S al dl'l af 'fj\•o )j hekn.5tl'clt> mat<.•riaiL' nwcl 1 ~''' 1 s til Pnln <'l' tid uden lejeafg:irt kan tipfores i Tholi. Va·riH'I nc in,lsPndt•s undt r m:cl'l\.t' Lil l\. jol11 tih Cl l' Il.~ ~onuller-T it •oli SPilPSt Ti\'olis foclst•h;rlag clllJl l 0. august 1 ~):-1:). Sam f irlig- SPI\dt!S til lJon k l\o1117JCI,.i-;f fnnnlll!f. 1\ronprinRPSSc'ga<lt' ~6, h .. , en l\ll\<'l't, der inclchol<l<.•r l omponiglcns n<n n og wht>lldJ}!,t lncn•r m:.eriH·l J\nmponistfoJ't>nin~'<'ll oplwvan•1· rli~­ S<.~ kmerler incliil clo nnw rkomitePn (I<Jrnwntlig Sl!ne::.t l 0. januar 1 n:lG) har ..tfR)ultPi fil l arbcjclc•. Yd0J'Iig··re oply~ninge1· faR \ 'L'cl hen\ l neleise Lil Dansk Kom p o ni" tfo ren i ng.

Films .. og fjern syns .. rettighederne Koda henleder påny organisationernes medlemmers opmærksomhed på, at de ikke m å overdrage fjernsynsretten sammen m ed filmsretten til filmsselskaberne .

I dette nummer fortsættes a·jour-føringen

Dramatiske rettigheder

af »Gyldne regler<< som supplement til »Populærautorernes katekismus«.

og

musikforlagene Forbundets Kasserer P å given for anledni ng indsk ærpes det med lem-

me rn e af D. R. K. F., at man påser, at de dramatiske rettigheder ikke overdrages noget mu-

Alle henvendelser til forbu ndet vedrorende ind- og udbetaling samt reklamationer angående l'adio-afregning bedes rettede t il :

Komp. Axel Thiogsted, Lansebakken 36, Holte, Telf. Holte 1211

sikforlag ved oprettelse af kontrakter om udgivelse af musikalske værker og tekster, idet musikforlagene under ingen omstæ ndighe de r rettigheder af dramatisk art.

h ar Udp:ivet af ,,IJansk Re\ yforfalter- og Kompomstforbund". Redaktor: Kay Rostgaard-Frohnc (ansvarshavende). Redaktion : Soh·ænget 2, Lyngby, telf. Lyngby 1570. "Ord o.a: Toner" er medlem af Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter. Il eydes Bogtrykkeri - Kobenh;:n n K. Central 6522.


Side 8

N r. 10-- 11

ORD OG TONER


19 . ÅRGANG

l N D H O L 0 : Vi spiller,

DECEM BER 1954

* ~i

danse••· og syng<'l 1

Pa faldc1·ehN l

* Uonot·cringen

genudsendelser af radio-kabaretter og Jigtl. dram. værket· J l>ansk 1 N. H.U.'s lll'æSI(IJemode N. C. H.'s kontrolrad.

Vi spiller,

Vl

NUMMER 12

\'c•d

statsradiofoniens

sel~kau

fn1· opha,·sn•t

danser og synger

eller: Lad os slaa et Slag for Underholdningsmusikken Næppe mange sr1ekulerer videre pa, lwarl begrebet Underholdningsmusik i sirlste instans gl,·er dækning· for. mener man. ll ndcrholdningsmu si k H vorfor også det'? O t·det Jyder jo sa selvfolgel igl, at cl et "siger sig selv" et· m usik til underholdning og ånd er magt. Færdig med fyrre! H elt så ligetil er det nok ikke alligevel - d. v. s. man hør ikke lade sig nøje med denne konstatering. Sa kunne man jo også affærdige f. eks. kirkemusik som musik til kirkebrug- og opera som sunget skuespil ttl musikledsagelse Men det gø1· man ikke. Visse begreber kender til noje analyser, har deres grundigt undersogtE> historie nedfældet i stærke bind og udgør selvstændige fag indenfor musikhistorien. Men underholdningsmusiken, også kaldet "Populærmusiken" eller den ,.lettere mus1k", et et fJerhovedel begreb, der svæver ret frit i luften. Forgæves vil man spejde efter det i vore handbøger og leksika. Så ivngt dyrktt end underholdningsmusiken er, så et· dets begreb temmelig fri l ovedadl til ens personlige skon. Man kan hel" 'irkelig tale om en art "begrebsf orvirring". Der er nemlig- ikke ende på, hvad man kan finde pa at stoppe i det omfangst·ig-c pulterkammer, der hedder undcrholdningsmusiken - del være sig Moza1'ls "Eine kleine Nachtmusik'', Schuberts "Ave Maria", det berømte tema af Tjaikovskijs KlaYerkonceri eller Wagners .,Pilgrimskor". JJer er faktisk tU\e den musikform, der går fri, bare stykket er tilstrækkelig "populært". Betegnenele er, at KOJJA den fortræffelige 111shtution, der varetager komponisternes rettigheder, heller ikke skelner mellem hvad der er lwad, men ledet af Jll"aktiskt• lwnsyn operer er med et teknisk udtryk, der hedder "Musik, dc1· udfores på t·eslauranler og lignende steder" . Og så er det revnende lig·egyldigt, hvad og hvilken slags denne musik ellers er. KODA har ingen anden udvej, men fremgangsmåden bidr a ger just ikke til at klare begreberne. Men i virkeligheden bør del jo ikke være stedet, !n-or et. stykke musik spilles, der afgor, Jl\'ilken art musiken tilhører. Symfoni er og· bliver symfoni, og opera-arie1· er og hl iver opera-al ie. I ngen af delene et· direkte underholdningsmus ik. Ligeledes må man dog kunne ramme en pæl gennem den frygtelige, men ikke desto mindre ret udbredte mis- · f orståelse, a t et med alt for ringe eller forkert besætning udfori koncertstykke kort og godl skulle ,,Yærc" underholdningsmusik. Tænk , hvor der bliver syndet på dette punkt! Og lad m ig så lige tilføje, at meget ville være vundet, om vi ioYrigt lærte at skelne bade mellem god og dårlig musik i sig selv - og mellem godt og dårligt zulfort mu1·dk. Altså uden alt for almindelige og intolerante T illob til at stikke den ene genre ud for den anden . H \'ilken type man foretrækh-r er til syvende og sidst opdragelses-, tilYendings- og smagssporgsmål. Og· om smagen kan der jo ikke disr)llteres. Hvordan man end vender og drejer det : til nogen virkelig utvetydig og objckti,· definition af underholdningsmusiken kan man sådan som den afspejler sig· i dag- ikke nå. Underholdningsmusiken tager sig jo f orskellig u d, alt efter hvem de r dømmer og alt efter, om man dommer ud fra et kunstnel'isk, et kommercielt, et juridisk eller måske et helt f jerde sta11dpunkt .


'

Side 2

ORD OG TONER

llerimo'i :;kullc det nok kunne Inde J>ig gorc al skibere med få o1·d, h\·ad den ægte urulet·holdning:'IHU!:ak burde ,·ære. nemlag mu..,ik, Ot'r er ·kre,·d med dette t1!1 sit formål for ojt•: at underholde umitldc lbart. l lette qrd umitldc llmrt er så1·c \'lg-ti..;t i denne forbi ndel se, thi man l an ikke s~ bor·t fm, at undcrholdning:'momcntt•t :;om sådant er· et inl.'rtamcnt, jn en conditio sint' 'Illa non i ni kultur· OJ.!' kunstudfoldcsle O\'crhon•det. ilet er lige ::-å ,·ist. som de.l' altid hnr ck:;i:-tcrct lll'ndcJiJ,!' mange nuam•cr urdlem ophojct undcrholdnmg o~r kun"t på den ene ~idt> o~ undt·r·lodigt stof plt dt>n andc•n. Men det ,·il vi io\'I'JJ..'t lade li,!.:'Kl'. Yæscn tli~t t'r, ut vi ::-kt•lncr mellem den musik, dt•t· vil bt skæftigl' os intensivt oJ.!' kræq! noget af o::; (kom'L'l't, opt>ra, kirkemusik), og- tlt•n, det' ganske cnkt'lt vil undt•rholdl' altså undt•rholdc• umiddclba rt. Mt•n nu ma \'i passe på, al ,.i hcllct· ikke hlinr for punt.:lnske og- pL"<ianti:oke i \'OI't~ hc:otrælwl:-:et· fut at fastslå undet·hnldnin~smusikens C~l·nilig-e \'æsl'n. Til dl'n n •n<· t:ndt•rh(.)ldningsmusik, der og-s· irulb(•fattt•t' alle forna•r for dans('mtt:-.rk, fra suiten til jnzzen, kan \' i trygt foje, h,·ad man passende kunne kaldt• fo1· uncll•t· holdnin.~.-.mnsik('ll i \'idert• ftll'staud. Og· her ,·il ,.i !'la nt•cl p:"1 P(ICI't'l te-, l'C\'y- o~ f i lnunu~ ikcn . Og-sil disse former tjl•nct· gnnskt• !1henhar·t underhold n i n gen.

•** Y i 'cd. at dt'll umidtlclh~u·t undcl'lll)ldf'ndt• musik altid ha r ~pillet en st,ll' rolle jævn:.idl'S med dt·n kultiske musik. Pen hat· dybt.• rodder i mt•ntwskeht.•dcns muld o.~· har på primiti\' \'is \'~eret dyrket li~e ~idt•n dt•r har \'æret tale c m lllt'lllll'skel i).!· kultur ja, lig-c siden lllcnnt•skcne har kuntll't san~c andl't end den nodtm·ftigc lh·soprethnlriC'Ist•, og det lykkt>dc:-o dem at skabe et undelig-t krafto,·crskud. Lad l)S slå t.•t slag- for undl•rholdmngsmusikt'n. Den hat· sin sflH·c mis~·;ion. Den ,·il stemme sindet til fest og glæde, .. komme" folk i godt humor. Og glad musik er jo slet ikke luk~us. men horer til nwntw.skets fundamentale l ivsbeho,·. D~r lod ::-lade toner hos d e gamle Æ~·yplcn' fot· fem tu:-indt• år Sldt•n. Da,·id matte rorc sin citlwrs lystig-"tu strenge fo r a t sprede U\'Cj rssky~:rnc r Sauls morkl• sind. .Man kUllllt' kædt• tusinde cksemplt.:r sammen .... Ilet \'i) jel!' ikke, mC'n jeg , .jJ gerne fastslå, at lll~en a f d t· h~edct·krnncdc komponister fra ::\Iozart til RL•ethO\'Cil , f ra Schuht•rt til RrahnL<: og fra \'erd i t1l \\'aJ.!th~t·, va r så for~tokkcde, at de ikkt:> blot -:a ttt" pl'is på ~od UlHied10ld ni ngi'musi k, nwn clgså for en :-tor dl'l ikke \'Ul' ble~c fot· seh· at komponere den. Lad mig l'i t t• re Mozart, Jer ud t a l t l': .. H Yem dl• t· skaht•t· mclndit.•r, vi l j l' l!' Iil.! n C med en ædel Ract•ht•st , l' Il ren og F-kær kontt·apu nkter dog- kun med en hyret postkrikkl•''. Kunne man iovrigt forestille sig fol'l'igt· århundretie uden de to J ohann Strauss'er? Kunne man tænkl• sig- de sidste hundrede år uden \Y ienen·alsPns prikkt'tHie lyksalighed ogl.cru;;;endc lh·sglædc•'? Og- hYorrlan nwcl \'nt' tids nwlodiet· Ol!' rytmer griber de ikk" dyht ind i \'Ol' clag-li,:rc tih·ærelsc o~ givet· den lysere fatTer, m•top fordi clc i deres umiddelbarhL><i og- letfatteli~hed smyget· !'ig om --iudc•t o~ ikkP tynger opmrerksomhedeu med p rohlemt'l' - ·.•

A propos: her kan ,.i endelig-, omend med nogt•n an!'trengelse. finde en antydnin~ af bercttiJ...relse for udtrykl~et "lettere musik''. Det c.r ellers et frygteligt u IJ(•kvcmt ol'( l. Dels kræver dc•t. at der findes et mod~at bcgreh, der hedder "tungere mu~ik'' - o~ det er noget l'ludde1·. Og rleli' kunne udtrykket forlede nah·e sjæle til at tro, at d,,,. kumH' \'ære tale om Cll musi k, cfer er .. lettere" at kompout•r,· og det er også noget argt snak. l\fan kan i \'irkeliglwclen slet ikke drage den slags sammenligninger. Lig-(•!'>ågodt kunne man

Nr. 12

spørge sig seh· om et kilo bly er tu n~e re end et k ilo f eller omvendt.

l'

Noget helt andet er, at man ikke s kal lede 1 .,lJt'lt bl..1 Bog" efter underholdningsmusikens nule\'ende kor yf:l'l . Men som man vil forstå af O\'cnstående, er l>e i beds tl' s skab med histol'iens store komponistet·, hY tS " letfa:rdrp( musik senere tid~>r har ophøjet til klassiske vær ker. Dt>rimod kan det uden ,·idcre konstateres, at omk 1·1 so 7r: af Jandets musikforbrug bestar af und erh o l dnin~ musik af enhver· slags. Deraf er lang-t den 0\"'l·,·ejelllh• dd af udenlandsk oprindelse. Og det er for dårl :gt. l>et l ::.impelthen synd for os af mange gnmde. F or det fu t ::.te, fordi ,.i sætter en del af \'Ol' oprindelighed t il og sv 1 ~ ter en række markantt• træk i ,·ot·t an sigt. For det and 1• fordi der er noget, der hNitler flikken, !Jakken, !1 11 / Jt u fJUI!fOtc wl "; Nkuflfll. Anselige summer gål' i kke alt•tw dc danske autorers næser forbi, men fly, er lukt ud af lande. Forså\'idt altsa O!f'ui et nationalokonomisk spo rgsmål! o for <lt·t tred •ie skaber ~n for ringe anYe ndel~e af dausk m sik en ond cil'kt•l. V i vil her ikke laste n oge11 bt•stemt , m kort og godt fa stslå , at der er noget, der hikker hele v<'·( rundt: kapelmestre, fnrla,:r, grammofonindustri, ra d io ~åmænd og-så publikum. Vi kan ,·ist alJe række hiuancl hånlien i det stvkke. - . • For at udd't·bc den onde cirkel: det e r jo a ltid Yan:s • ligt - for ikke at sige umuligt at fast s lå, hvo r lll ,. kel har .;it udg-angspunkt, men lad os g-ans ke p r osat:-;k b g-ynde der, h\'Ol' lommesmerterne findes . :\ar der ikke sko ncs at være penge i dansk underhold ningsmu sik, idet u ikke spilles tilstrækkelig-t, sa fatte s Jet på opmuntring-t' incitament til at product'l'C. Ergo udg·ivcs der ik ke. efh s porges der ikke, spilles der il~kc, O}Jtages de r ikke J· plade, udsendes der ikke i radioen . Og ergo trium f erer de udenlandske underholdningsmu sik, og "' blh·er i stone t•llc mindre grad til en filial af f. eks. amerikansk musi k . H\·ordan er· det da kommet til den udvikl ing ? Vel fo b o~ fl'emmest, fordi cl{•t· bor en god snob for det udenla nd· :oke i de fleste af os. Som oftest rent ubevidst, f o1·sta . Lad os hare indrømme tiet o,·crfor os seh·! l\Ie n n a r dPtt l: r sagt, så lad os endelig skynde os med at t il f o ·e, at ' trods alt i virkeligheden holder mest af vore egne bon, o~sa musikalsk set. Men \'i må naturligYis fors t lære del' at kende. Hct· ('l' ,.j atter incle i cirklen. !Jen d a ns ke Ulderholdningsmusik rummer alminddig-vis dybere ,·ærd iet· fo os, har mere at sige t il os end den, der kommer u defra. Og- det er jo ikke så mærkeligt, for \'Ol' egen m usik t age jo direkte sig-h• pa os og er i nojeste o,·erensstemmel se n1c ,·o r mentalitet, vort Je,·ende humor og danske l~ nne. De udo,·er har en del af vore bedste underholdni ngsstykker ft .t Jet vej ud i den store Yei'O<'n med Jacob Gades Trw !f o .Jo Ion si i s pidsen.

Heldi~tYis er· der i de senere å 1· ved a t ske et glædeligt skl'ed i ud,·iklingen. !Jer giYes tegn på, at \' i er ved a• bl i,·~ en større nation: ,.i a ht'!f!!nrlt at besinde os pa \'on egne værdier udenfor de materielle områder. .Men - fo •· at holde fast ved vort emne: ikke mindst initiatiYet t il propag-andadagene fo1· dansk underholc1ningsmusik .. l 'i .-!p il/r r. t·i rlan~~·r 'l!f NYtlfft'r" gi,·cr· tHitryk hc1'for.

**

:j:

Til slut et par strøtanker. Ville det ikke muligTis ,.:,•rt Pn <n-erv<!jelse værd for Yor radioinstitution at fors og-c sig med ''ekslendc orkestr·c udefra, "indka ldt'" d<·m f. eks. l'l'll måned ad gangen? En af betingelserne sku Ile ,·ære, a t d1•r blev budt på .io % dansk musik. Et sådant skri dt Yi llc h idt·age til almindelig højnelse af underholdnings- og d a nse-


+

revyer og lignende, betalet statsradiofonien 50 kroner for hver et dyrtidstillæg, der for tiden andrager 80 %. Ved gentagelse af en radiokabaret eller lignende udsendelse af dratilatisk karakter får såvel forfatter som k ompcm i~t samme honoral· .:;om ved førsteopførelsen. Denne regel gælder kun, såfremt der er tale om gentagelse af en hel radiokabaret eller lign. Ved genudsendelser af enkelte vi se r eller c.tndre brudstykker sker honoreringen på sædvanlig måde gennem Koda. NB. Reglerne om dobbelt hono rar f or gentagelse gælder kun f or egentlige hørespil.

OPSLAGSTAVLE pag. Adga ng til teatrene (medlemskortet} .... ... .... ...... . ...... . ... . .. . ... ..4.. nmeldelse af værker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C'ensurermg ... .. Copyright i C . S. A. Dansk Musik forlæ a-gerråd . .. .. . ... .. .. . ... .. . .. .. . .. .. ... ..... .. .. .... ........ . D. R. K. F .-'s f o1'n1ænd ... . ..... . ......... .............. .. .. .. ......... ............ . D. R. K. F .'s medlemskort D . R. K. F.'s minim.1m 1starij for honora rer ved 5al~ af vi~er, sketches n1. n1. o. o.••... ••.•.•... . . •. o..... .. ... . . o.••. . . o........... ........ . . l >. R. K. F. 's son1mc1·hus . .... . ... . o.. oo ········ o·· ·· · · · ··· ... . .. ........... ..... .. . Dobbelt honora1· ved radioudsendelse!· ... .... . ......... . ........ .. ...... . D ramatiske retti ghP.der ved r. et forlagsudgivet \·ærk ... . ....... .... " • • • • •• • •

~

o

o

•• o •

o

o

o

o •

• • • • • • o .. o o o o o • o . . . . . .

•• o •• o •• •

F ot·lagskon tl·aktr•·

o

....... . . ...... . .. . .

o o

o

o

o

o

•• o

••• ••• o

. . . . o . . .. . . o

•• ••• •

•• o •

••• •••• o

o •

• •• o •

o ••• • •••• •

•• o

• • • ••

o

• • • • • • • o .• • •

o •

••• •

•• o

•• •

o •

• ••••••• •• •

•••••• •

•••• •

o

......

••••••• •

Gar a ntisum ved opret telse a f f orl a gskon t r a kt .. . ... . ................ . . Gen n<'mkompone rcde sange . , . ... _ ... .. . .... . . .. ... . . .. ... .... .. ........ . Gram mo fonin d s p ilnin~er ... .... ... . ... .. .. . ... ... . .. .. ... . .. ... . .... . ..... . . R lavcrhe f tt~ r (clans<'alhums) .. . . ... . . ... ... ... .. . ..... .. . ........ ... . .... . Koda's bel ønnings fond (reviderede statutter ) .. .......... ......... . . . Kocia's cncrctshcv iJlinJ:r ················· ·····o· ··················· ............ . K . odats t·åcl ... . .......... . ....... ..... . . ... . . . . o• · • • • • •• • • •• 0

0

K oda•s 1·egnskab

••••• •• •••••••••••••

.. . . o...................... o... o.. o.. ...............

...... ......

Koda•s \"i rksornhed ... .. . .. ...... ....... .. Kontr a kter med re\'vteatt·ene . ........ ... . . .... . . ... . ... ..... ... ............ . . :ifm imumsafg-ift for brug a f beskvttet musik '\". rev\'forestillint!er -·· . .. Minimumshonorar for musikdramatiske f orestilling-er ............. . ~I usikkonsulcnter CKoda l .. ......•. ..... ... . . ... ....•• ....•. ....•...........•• )fusikt·ådet ............. ~ disk CopyTight R un~au 's kontr olud,;alg- ... ........ .. .............. . '\onlisk n cn·-Un . .. .. . ...... . ... ......... . ..... - ..... . . ion (for fatnin~) -· . Q,·et·enskomst med grammofonindustrien . ............................. . Overenskomst tm.' 'i statsrarl iofonien .................................... . o

••• •

o •• o •

• •••

••• •• •

• ••• •

•••

.•

•••

•• ••••

24 ,.. l

o

o • • • o . . . . o o • • • • o o .. .

18,l!J

29 lO r, l8,H' 5

17 3 !1

1),13

lO 11

..... •) ')

13 .l '>

-

_.,

•)')

21 21

.._ ?'>

21

,.. ,l

.

3!:•

-

0

0

.............

.

40

.

..... ... ........................

•••

•••

,.

•••

6

-25 ?l)

?t - J 90

--

13 3!)

11


pag. Pl'incl pielle domme i autonetslige spørg·smi:tl: Afdansningsballer 34 F eriebyer . . . . . . . . . 36 F oren ingsf ester 31 Ravn-J onsens Mindefond ............................................... .... .. . 14 J. Ravn-Jonsens og hustru Ingeborg Ravn-Jonsens mindelegat .. . 14 Sangh.eftet· ....... ..... ... . ...... . .. . ... ..... . ..... ...... . ... .... ........ . ....... . 12,13 Sangpostkot·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... . 12,13 Skuespilleres fremførelse af dramatiske værker ud<'n for scenen 6 Teaterdepotordningen ........................ ........................ .... ...... . . 8,27 Teate·r råclet ..... ............... . .............. . ... ... ........................... .. . 26 T idsfrist for udgivelse af musikalske værker ......... ....... ......... . 12 T onefil ms- og fjernsynsrettigheder .............. .. ................ . ..... ... . 13,25 Violin- og harmonikahefter . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . ......... . 12 Æresmedlem 3!) •• •

o

o

•• o •

o

••• o

••• o

o ...... o ..... o ................... o

o •

o

•• o •

o

o

del anførte findes a l malle hæfte for den appellanlen t.ilk•.>mmende afgift, vil der være at. give dom efter appellantens påstand. I sagsomkostninger for begge retter ' 'il indstævnte have at godtgore appellanten 300 kr. Thi

kendes for

ret:

I ndstævnte, restauratrice Nissine J epbirae Nielsen, bør til appellanten, KODA, I nternationalt forbund til beskyttelse af komponistrettigheder i Danmark, betale de for underretten påstævnte 200 kr. med renter heraf 5 ~·r,, årlig fra sagens anlæg den 13. juli 1951, t il betaling skf'r, og i sagsomkostninger for begge retter 300 kr. Det dømte at udrede inden 15 dage efter denne doms afsigelse. I ntet stempelforhold for landsretten. Udskriftens rigtighed bekræftes.

••••••• ••• •• o

Østre Landsrets kontor den 3. juli 1952.

P. j . v. (sign.) Neer gaard. (sign.) /Rørdam

~

*

R. S.

( pag. 78)

Koda-Dramatik •

.llinimlluL..:rl/flift for h~·uu of besk1tttet ml(sik l'i'(/ rn·ult~rt'Rtilliuger Ved skrivelse af 17. november 1934 ha1· ,mdcrn'sniu,qsministeriet 1neddf:lt godkendelse af ansøgning fra KOJJA-nnAMATJ K om, at minimumsafgiften for brug af beskyttet musik ved revyforestillinger fra kommende sæson at regne forhøjes fra 6 kr. pr. forestilling til 20 kr. pr. forestilling i Kobenhavn og købstæderne og til 10 kr. pr. forestilling på land(:t, idet afgiften iøvrigt fortsat udgør 4 ~t,.. af hilletindtægten -:- eventuel forlystelsesskat.

Æresmedlem

*

Fhv. censor, dr. phil. / . C. Normann, R t e r den 30. marts 1954 udnævnt til æresmedlem af D.R.K.F.

(pag. 49)

*

Overenskomst med Statsradiofonien I minimumshonorar for originale m~lodier og Qriginale tekster, dør rnn,cntle8 1~erl tit: dramatiske udJJendelser, som f. eks. kabaretter, radio-

42 39


Vi gengiver nedenfor udskrift af den interessante landsret sdom, der paany er et s tod mod den maskerede offentligh ed verl musikudfør elsen.

Udskrift af Østre Landsret s dombog f or V. afdeli ng. Ar

1952 den 28. j u ni blev i sagen V. a. s. n r. 360/ 1951 : KODA, I nternationalt F orbund til Beskyttelse af Komponistrettigheder i Danmark, Kronprinsessegade 26, mod

Restauratricc

N issine J epbine Nielsen, F eriebyen, Middelfart, i hvis behandling landsdommeme Ludvigsen. Roepst01·ff og Dorn Jensen (kst. ) har del taget, afsagt sålydende DO M:

Den inda nkerle dom, der er afsagt den 27. november 1951 af retten for Middelfart kobstad m. v. påstås af appellanten , K OD A, I nternat ionalt Forbund til Beskyttelse a f komponistrettigheder i I>anmark, ændret i overensstemmelse med sammes for underretten nedlagte påstand. I ndstæ,·nte, rcstauratrice ~issine Jepbine Nielsen, påstår stadfæstelse. E f ter appellantens brgæring er der den 4. marts 1!>:52 inden O\ennævnte ret afgivet fo1·klaring af indstæ,•nte samt ,·idncme form<'r SY<'nd P et ersen og pianistinde H ilma J en sen . For lanclsrf!tten er rlc:r afgiYet forklaring af din·• klor .Johannes Sperling. Eft<'r det oplyste findes rlet ikke, at den til fremførelsen af de under sagen omhancilt~dc kompositioner adgangsberettigede kreds har kunnet karaktel'iseres som en krerls af ganske pri,·at karakter, men derimod som væl'(mrle en mere til f ælrlig kreds af personer, der udelukker anvendelsen af udtrykket "privat" på de pågældendes næ1·værclse. l:nder hensyn til den komponisterne i almindelighed tilkommenclc beskyttelse i henseende til vederlag for- deres åndsvæ1·k tør retten ikke undlade a t anse de skete, unrler sagen omhandlede f remforelser a f kornposi t ioner som værende skete unrler offentlig-herlens form. Idet. undtagelseshestcmmelsen i forfatterlovens § 14 h:! ikke kan komme til anvendels.~. da den omhandlede underholdning af gæsterne efter det oplyst~ cftP.r sæd,·anc må anses som et fast led i ferieby~?n s tilværelse ti l gavn f or indstæ\'nt<'s erh\'erv !'Om restauratrice i det til kompositionernes urlførelse benyttede lokale, samt irlnt indstævnte efter

38


g-ange beregnel efler et a to ugentlige a rrangementer i 4 måneder. Dette beløb erklærede man fra Dansk folkefel;es side ikke at ville b~ tale, idet sagen h n vistes til retslig afgorelse. Gennem behandling 'ed :,.agføre r lykkedes det ikke KODA at opna andet resultat, nvorefter stævning blev udtaget, idet KODA forbeholdt sig ret til udvidelse af på~ tanden, når man gennem afhøring af sagsøgte havde fået nærmere kendskab til arten og omfanget af de nævnte arrangementer. KODA mener ikke, at sådanne strenge krav på nogen måde opfyldes af den kreds, der danner 11 Feriebyen''s vekslende række gæster, som kan være op til 500 i tal. Adgang til at leje sig ind står åben for enhver uden hensyn til f . eks. indkomst eller medlemsskab i en forening, således at der ikke på forhånd er tale om nogen indre nær forbindeise mellem gæsterne. Forholdet er det samme, som hvor et hotel holder fest for sine egne gæster et par gange om ugen. Fra restauratricens side er det udtalt, at, da musikerne og haktemenlet betaltes af gæsterne ved indsamling, er der her tale om en "slags underholdningsforening", og en sådans arrangementer må være afgiftsfri. Rent bort3et fra, at dette ikke forud er givet, må en sådan forening, om ma n anerkender synsmåden, betragtes som ulovlig, idet den alene er oprettet for at omgå f01·fatter- og kunstnerlo,·ens beskyttelsesregler. Endelig har restauratricen fralagt sig ansvaret med henvisning til, at hun ikke selv har været arrangør, men at de forskellige festligheder e1· anordnet af gæsterne selv. Heroverfo1· påstar KOI>A, at restauratricen må være ansvadig for de ulovligheder, der 1m ~ d h~ndes videncl~ f oreg-år i hendes lokaler, j fr. Vestre landsretsdom .i Ugeskrift ior retsvæsP.n l !J41, side 2Hi, og at det må gælde så meget desto mere, twor hun selv mecl okonomisk f01·del deltagei· i arranJ,t'emc~nt~L Restaul'atriccn har påstaaet frifindelse, idet hun ikke anangcrcr rnusikundm·holclning. Den musikunrlerholtlning, der finder s ted i ferit>.hyen, arrangeres af pensionærerne, der i :;å hensc~ende må hav~ samme adgang som foreningsmedlemmer til f o1·anstaltning af musikarrangementer. Ved civilretten for Middelfart købstad afsagdes der den 27. novemLer 19!)1 en dom, der frifandt restauratricen i "Fet·i~bycn" for KODA's krav og t>ålagd<> KODA sagsomkostningc~me til ~t hP.loh af 7G kr. KOIJA kunne naturligvis ikke godtage denne afgor<•lse og appellel rde sagen til Østre Landsret, h,·or resultatet blev det, at KODA's krav anerkendtes f uldt ud, og restauratriccn idømtes at. bdalc de for underretten påstævnte 200 kr. med renter samt sagsomknstninge1· fn1· beg~c retter merl 300 kr.

37


1 b. Musikudførelsen i »feriebyer<< KOIJA tilsendte i juni 1951 restaw·atrice Nissine Jepbi ne Ntelsen, "Feriebyen", Middelfart, et spørgeskema i anledning af den musikudførelse, som fandt sted i den af hende drevne virksomhed "Feriebyen". Dette skema tilbagesendtes gennem Dansk Folkeferie, Kobenhavn, den 22. juni med folgentie bemærkninger fra denne institution: "Feriebyen har ikke offentlig restaurant. Feriebyen leverer ingen musik til gæsterne. Feriebyen har ikke i serveringslokalerne radio elle1· højttaler. Nar der i feriebyen en eller 2 gange om ugen holdes fester, er disse arrangeret af sonuncrgæsterne selv, og musik, der eventuelt engageres, betales ved et mindre kontingent fra de gæster, der for ugen laver en slags unclctholdningsforening. !Jet er altså ikke således, at det er os, der arrangerer disse festaftener, der ofte kun holdes een gang om ugen. Det t!r os derfor umultgt at se, h,·orlecles der eventuelt skulle opkræves noget gebyr til KODA. idet det, der sker i feriebyen, jo nærmest må henregnes under private forenings-arrangementer." Foranlediget af disse udtalelser lod KODA under henvisning til justitsministeriets cirkulære nr. 82 af 3. juni 1936 optage rapport i ~agen gennem polttimesteren i Middelfart, og i denne rapport, dateret den 26. oktober l!J:JO, fremkom følgende yderligere oplysninger: " ... drksomheden drives som folkeferieby i sommermånederne, mens tier normalt holdes Jukket den resterende del af året. lJndtagelses,-is holdes del' dog- åbent for eventuelle deltagere i særlige kursus, clcr eventuelt afholdes af forskelli~e organisationer. Med hensyn til afholdelse af eventuel afgiftpligtig musik i det til viJ·ksomhed~n hørende restaurat ionslokale oplyste kompt., at der ca. 1 gangugentlig - som afskedsfest for de forskellige hold fet·iegæster blev afholdt musikalsk underholdning og dans. T il clissc afskeclsfestc1· med musik og dans er dPt' kun adgang for f>n særlig kreds af publikum, nemlig feriebyens forskellige gæster. Kompt. påstår dt!rfo i\ at den udførte musik ikke kan \ære afgiftspligtig, da de forskclliKC fester må betragtes som ligestiild med forenings.

fe~ter."

Herefter mente KODA, at de i .,Feriebyen" afholdte musikalske underholdninl.:'et· med dans - hvortil man hidtil uimodsagt har påstået, at der er anvendt beskyttede kompositioner måtte betragtes som offentlige i den forstand, hvori dette ord anvendes i loven om forfatterog kunstnerret, og KODA krævede derfor sagsogte gennem Dansk folk~ferie for d hcloh, stort 200,00 k•·., nemlig den af undervisningsmiHistedet godkl!nrlte afgift for bal indenfor købstad, k1·. 10,00, ialt 20 ~6


pabegyndt ca. 3 uger forinden, var sket gennem hende selv, og billetter var kun solgt til elever og disses forældre. På grund af salens størrelse matte deltagelsen beg1·ænses således, at der ikke var billetter til alle, der ønskede at deltage. Afdansningsballet var averteret i et lokalt blad, da der blandt eleverne var mange ganske små horn, som ikke kan forventes selv at sige besked til forældrene. Der blev ikke serveret under ballet, men deltagerne havde adgang til hotellets restau:-ant. Orkestret bestod af sagsøgtes faste pianist og to af dennes bekendte. Sagsøgtes fader førte kontrol med deltagerne ved indgangen, og efter at elevernes og sagsøgtes egen opvisning '\'ar sluttet kl. ca. 22, udleveredes der som yderligere kontrol baltegn til de, der ønskede at deltage i den efterfølgende dans, mod udlevering af billetten. Sagsogk og de voksne <·lever før.te kontrol med, at deltagerne i ballet var forsynet med baltegn . Ballet varede til kl. 24. Sagsøgte har endelig forklaret, at billetterne kostede 2 kr. for elever og 3,50 for pårørende, og at hun ikke har haft nogen fortjeneste på afdansningsballet, hvis omsætning var på mellem 1.000 og 1.100 kr. Det bemærkes, at det ikke er bestridt, at der under afdansningsballet er anvendt beskyttet musik, samt at det· ikke er rejst indvending mod det påstævnede beløbs størrelse. Uanset om sagsøgles forklaring, hvorefter kontrollen med deltagerne eflet· forholdene har været effektiv, lægges til grund, findet· retten under hensyn til rle deltagendes antal og ringe indbyrdt!S tilknytning, at tiet· foreligge~ ,. en offentlig udførelse af den anvendte musik, således SOill offentlighed ma forstås i loven 0111 fol'fattct·- og kUuSlllCITd. lJa udførelsen endvidere ikke eller i hver·t fald kun i mindre (omfang - kan anses som len i en unclt!n·isning, m~lc:us de sclskabelige og n~klanwmæssigc momenter findes at ,·ære de fremh<!l'Skendc, og undtag~lsesbc:slmnmelsen .i ~ 14 !t i lov om forfatter- og kunstnenet her<:ftC!l' ikke ses at væt·e anvendelig, vil de,· være at give clo111 cft,·t· sagsøgernes påstand. SagNlS omkl)st n i ngc!t' fin des sagsogtc a t lnr r de god t go n: sagsuger nc med 2;, h. T hi

k c: n cl

s f o r r c· t : Sagsøgte, TITO's danseinstitut \·ed fru Nc·l'l Teytaud, ""~" inden l!i cla~!'f· fra dato til sag.so~c·rne, Internationalt For·bund til Bc~skyttclse af K omponistrettighed'~~· i Danmark, KOJ)A, hetale 10 kr. med t·entet· !i ~~ arlig fra d(m 24. april l!J!J2 at regne, til betaling ske r, ,s amt saJ{I!IlS omkostninger mt~d 2!) kr. l n te t stem pc:l f orhehol d. (sign.) Uli"ttriu8. P.

• 35


Stempelo,·ertrædelse ses ikke at forelægge under sagen. Thi kendes for ret: Sagsøgte Århusegnens ungdomsforening v/ formanden S. O. Rasmussen, Testrup pr. Maarslet, bor til sagsøgeren "KODA'' internationalt forbund til beskyttelse af komponistrettigheder i Danmark, København, betale 462,66 kr. med renter 5 % p. a. fra stævningens dato den 18. januar 1952, til betaling sker, og sagens omkostninger med 150 kr. At efterkomme inden 15 dage efter denne afsigelse under adfærd efte1· loven. (sign.) Fabritius Tengnagel.

* l a. Afdansningsballer "CDSKRIFT AF KØBENHAVNS AMTS NORDRE BIRKS DOMBOG FOR BORGERLIGE SAGER År 1952 den 31. juli blev i borgerlig retssag nr. 3317/ 1952: INTERNATIONALT FORB"CND TIL BESKYTTELSE AF KOMPONISTRETTIGHEDER I DANMARK (KODA) ctr. TITO's DANSEINSTITUT ved fru Neel Teytaud, Ulrikkenborg Alle 21, l. th. Lyngby. afsagt salydende

D O M: Den 28. april l!J::il afholdt sagsøgte under denne sag, TITO's danseinstitut ved fru Neel Teytaud, afdansningsbal for sine elever og disses på rorende på "Hotel Lyngby". UndP.l" henvisning til, at der -..·ed denne lejlighed blev udført musik, der er beskyttet ifølge loven om forfatterret- og kunstnetTet, har sagsøgerne, Internationalt Forbund til Beskyttelse af Komponts trettigheder : Danmark, KODA, .tnder nærværende sag påstået sagsøgte dømt til at betale den for offentlig udførelse af musik i et sadant tilfælde fastsatte takst af lO kr. merl renter ::; 7r• årlig fra stævningens berammelse den ~4. april 1952, til betaling sker. Sagsøgte har påstået f1-ifindelse, idet hun har gjo rt gældende, at afdansningsballet ikke \'ar offentligt. Under domsforhandlingen har sagsøgte forklaret, al der i afdansningsballet, cler fOJ·eyik i en af hende ]ejet sal i .,Hotel Lyngh~·", deltog ca. 200 elc,·er oe: ca. 200 pårørende til disse. Billetsalget, cler var

34


get stort antal medlemmer, der optages uden hensyn til alder, at den ikke har noget fagligt formål, men kun underholdningsmæssigt formål, at kontingentet er meget lavt i forhold til det 1·et store antal fester, at indmeldelse kan ske uden varsel, og at indvarslingen sker ved Lekendtgørelse i dagbladene. Med hensyn til den subsidiære påstand har sagsøgeren gjort gældende, at det må være modpartens sag at bevise, at sagsøgeren har haft kendskab til de af foreningen afholdte fester og de dermed forbundne formodede lovovertrædelser. Sagsøgte har derimod gjort gældende, at festerne ikke er offentlige, idet deltagelsen er nøje begrænset til medlemmerne, at der kræves indmeldelse 3 dage i forvejen, og at politiet ved ikke at kræve tilsyn og afgift ha1· anerkendt, at festerne ikke er offentlige. Med hensyn til den subsidiære påstand har man gjort gældende, at ~agsøgeren, hvis opgave det er på sine medlemmers vegne at føre kontrol med og indkasser.; de afgifter, som måtte tilkomme dem, har et så effektivt kontrolapparat, at det må have formodningen imod sig, at man ikke tidligere skulle have været opmærksom på de af sagsøgte arrangerede fester, hvorom bekendtgørelse til stadighed har været indrykket i bladene. Når henses til den sagsøgte forenings størrelse og den rent selskabelige og underholdningsmæssige øjemed, til det meget lave årskontingent pa 2 kr. og den korte tids medlemsskab, der kræves for at tage del i foreningens arrangementer, samt til den måd<•, hvorpå disse bekendtgøres, navnlig at der i flere tilfælde i dagblade er averteret mecl forudbestilling af medlemskort, uanset om de hat· \'æret begrænl>ct til medlemmerne, dog at have været tilgængelige for en stt stor· og tilfældig kreds af personct·, at de må anses for at ha\'C været offentlige i forfatter- og kunstnerluvens forstand, og det må i sit hcnS<.~nde være uclen afgørende betydning, om de efter politimæssige eller andre for~:krift.e r har været private. Med hensyn til forældel sesbestemmf!lscn i den næ\·nte lov.s ~ 3!'i, stk. 1, h~mæl'kes det, at der må gives sagsow~r(!ll mcdholcl i, at sagsogte må have bevisb)Tden for, at sag ..;øgeren skulle have haft kenelskab til de afholclte festarrangementer og de den·Ni mulig hegåeclc retskrænkelser, og- selv om det må formodes, at den sagsug<:nde organisation også gennem dagspressen søger at holde sig undeiTett(!t om stedfundne rC'tskræuk(·lser, findes dC>t dog ikke tilstrækkeligt godtgjort, at sagsø. . gf!reu ha1· været vidende om, at sagsøgtes anangemcnter· medføre1· eå<Jann<!, og det kan derfor ikke anses for godtgjm·t, at nogen del af sagl:ogerens krav skulle være forældet. Der vil hcn!fter være at give dom i ovc,·•msstt•nunelse merl sagsogerens påstand, således at sagens omkostningc1· fastsættes til HiO kr. -

33


ORD OG TO NE H.

Nr. 12

Side 3

...........................................................................................................................

(_) / orbundets b estyrelse og bladets re daktion ønsker forbundets medlemmer og d eres fam1lie en •

glædelig jul og et g odt nytår. D. R. K. F. Erik Fiehn

Kay R osf_P,aa rd=Frøhne

formand

1~

:ia l

1

........................................................................................................................... musikton og fa konkurrcnc<'mOm<'ntet frem i alle landets orkestre, <1<'1' h \'C r for sig 'tlle sog<' at gon• sig fortjent t il et gæslt•s pi l i Rmwnornsa 116 og det dermed f o l'bund I H' o f ficielle ,,blå s tem pc>!". En sådan ide \'ar det måske al indrette · f. <'kR. een gang om man<'d<•n - en fast tilbagc\endenrh• udsend<•ls<•, der kun g ik ud 11å a t lancc>l'l' d<'n n~estC' dansk1• underhnl cl ningsmusi k af alle a l'l<•r. Vdst•JHielsen kunne læg,ges pa t•l tidspunkt, lwor de f leste danske kapelmestre havde en chancf' f or at lytte med. B ell'!/<

F rii.<;.

På falderebet Den 3. j an uar 19:53 fylder >ORD OG TONER4 19 år og h ar dermed nået de n alder, hvor en loYende yngling i s in ubck~'111rccle lykke bcgy nclPr at ane liYets alvor. I smnfulde 19 år har j eg som den a ns nu· lige reelaktor af »Oll D OG TONER <· IPelet bla dets uclYikling, og jeg foler n u, da O. og T. har Yist s ip; som et levedygtigt organ, til hvis st 0mme offentl igheden enga n~ imellem har l~·ttet, at jeg må have et r imeligt kra,· pa at O\'erlacle det ~-e re­ fu lcle lwer v og; ansvaret for <len vider e udvikl ing t il en an den in<len for D. R. K. F.s mrlllems kreds. Dansk Revyforfattcr- og Komponi stforbunds bestyrelse har vist mig <len ,·elvilje at imoclekommc min anm odning om aflos ning, og det er lykkedes at O\'Qrtale foPb unrlc ts næst formand, forfatteren P OtTL SOR E ~SEN, ti l at <.n -ertag<.' hvervel som ORD OG TON I·~ Hs reel akto r fra januar 19G0. J an u ar har navn efter guden .J anus , de r hanle 2 hoveder, sa han k un n e se bade frem og tilbage - og s kues der m er e fr em og ti lbage encl netop i a r cts for s te måned'? N ar jeg som r edaktor af

O. og T . \' t'cl ll •t lils lu n<h•ndP nytar vil -.(' tilhagf', s tar clet fo r m ig som <' Il lw nd sg~·rni n g, at hlaclcl - der ' a r ,·o r afclodc stcn·p fnr ma ncl .J. n a,·n-.11111SL•ns ide . \' Jl' kl'lig i dt• ro rlohJW 1H a r h<W V<"ret ik ke blol r t bindeled laH' Il <'m I>PstyrPlsPn og· nwcllernm •r nP, me n ngsa nwll Pm nH·cllcmmt'l'llP indhyrci PS, og har ' ~\? rPt m ech it·kench• ti l at ht!fæstl' , j a endog for stærkP solida r il<'ls foh•J -;pn in tlt•n fo r nwcl1P m skredsen. Lader j l'g arene passpn• l't' \' ~, ser .i P ~ ligt' lcclc>s bladets ~melet hl'lyclninp;sfulcll' for mal op fyldt i v:Psentlig grad : at g iYe oplysning udadti l om ma ng·c li ng, som D. H. K. F. har ons lwt at laclP kom me t il o ffentl i gh eden ~ lmndsk Hb, eiJ PI' \ ist r elJ prlnin g·, nar opl~·snin gt•r om en cllPr an cl<'n sag YPclnn·enclt• forb unrlet;o:; 'irke fra anclt•n sirh• \"Hl' freml, n•1mwt i t•n for m , d!'r robl'cle ukt•tHl.:;k tb lil sagens realiteter. Yendt•r jeg bl ikkel l'remcftt•r. <lt~ll'r jeg bl•sly r Plsens glæde og t ilf n~ d sh ed ov L~ r at se en a nset ~ kribe nt som »P oeten tage pltuls i r <>cla ktors l ulcn. Vi Ye d, at han med s tor omhu vil lL'tle OilD OG TONEn~ r eelaktion i l'l1 aldrig S \ lgb•tHle kamJl ror clt' n lt' Uere mus iks og lPktst autorer s in h• re~sc r og for den clnnskt• musik i del !w le..Jeg foler. a t det er et 1.\ kkeligt \'alg.

Og

P<l

hest~TPI ~t'

faldPr ebl't bringer .iL'g tla n. p. K. F.s og nwdl emskrP<b en fnlt tak for clPn til-

lid og ~ere, der l'l' \ is t mig \'l' cl. at man gt>nncm bJndt>l::;. Jw]e 1!'l-a rigl ll'\'Cticl bctroerlP mig r edakl ionen af ,·ort fag·bla tl .

I\. a !l Ro:.:tuou rri-Frohn('.


N r. 1;

ORD OG TO NE R

Side 4

Ny forening til beskyttelse af ophavsretten

HONORERINGEN v e d Statsradiofoniens genudsendels er af racliokabaret'er, radiorevye r og ligne nde dramatiske v æ rker En radiokabarl't blev udsendt i dh,rarct 1Hi1:3 og ble\· efter den gndL' modtngt'l~c lws lytterne genuct~L'lHlt i ~omnwren l ~);) .t. l l o norard til komponistPn \' Hl' for den fors te ud~WlH}l'bt' i l nG;~ det ifolge O\ t'rt'n-;komst mellem Slatsradiofon i en og \·ort forb u !Hl aftalte: :50 kr. pr. nwlodi + dyrtidstillæg. Y L•<l genudsendeben i ar fik forfatteren dollbdt honorar fra '-\tatsrndiofoniL·n. hYorimod komponish'll inh't fik udbl'talt direkh• fra Statsrncliofonien. idet man herfra hen\ iste til. at komponi~tcn kunne f4 sin betaling gennem Koda. l~L'::;ultatct af denne l n<bti11ing bleY. at komponisten fik en licen~. der beregnet pa lige fod nwd :1l anden radiomusik i henhold til den gæl<ll'nde rad iotari r fra Statsradiofonien for den for::;tL• udspn t! L·l~L'. Urdfærdigheden

Danske Skribenters Fællesrad, der omfat Dansk F orfatterforening, Danske Dramatikc Forbund, Forenin gen til Beskytteb e a f vidensk<l ligt Arbejde , Dan.sk Oversætterforbund og F oret gen af Danske Skolebogsforfattere, h ar taget tiati\•cl til at soge elannet et DANS K S E LSh. F OR OPHA V SUET i lighed med de tilsYar ende skaber , som i de seneste ar er dannet i Norgl'

SYerigc. l lighed med, hvad der er tilfældet i de res} tiYe nor ske og svenske selskaber, skulle det cbr selsk abs hon~dformal - i hvert fald i begynde· - Yære at afholde diskussionsaftener angaendL' tueile oph~wsretlige sporgsmaal. Eksempel\ is som emner i den nærmeste fremtid næn1es b< optagerne «, .) industrimusikketH, »foren mgers n~·ttclse af forfatter\'ærker og musik\ ær k ')sporgsmalct om lworvidt det udarbej dede for til ny opha\·sretsiO\' bor soges fremmet « og »h Yidt Danmark bor ratificere de nyest e kon venti• pa ophavsrettens omrader«, »udøvende kunstn Yar indiY~ende . • rettigheder« o. s. \'. En henYendeJse fra Dansk lte\ y forfatter- og P a et m ode fredag den 26. november d. a., K omponistforbund til dirPktor F. E. J en sen, Stats- afholdtes i modelokalerne hos høj ester etssagf radiofonien e1· imidlertid nu resulteret i folgenile Niels Alkil, »Buen«, Vesterbrogade 6 D, hYor foruden r epræsentanter for ovennævnte 01·gaJ udYidede on:-rcnskomst: tioner \'ar fremmodi delegerede fra Dansk K01 nistforcning, Dansk R evyf orfatter- og Kompo »l minimUIIISII0110ra1· for oJ·i.qillalc mcforbund , Grammofonindustrien, de bildende K 1 lorlirl· O!l oJ·irtillalr . .uwgt< kst( r, dc1· (lnnere, u ndervisningsministeriet o. m. a. st iftedes 'l.'emlu~ 1't d dt' dramati.'{kc rarlioudscnder almindelig tilsl utning »Dansk sel-skab f o t dcl:~t'l'. sorn f. eks. kabaretter, radio- hal'.'{rrf«. Den forelohige bestyrelse kom til at besta af rey~·er og lign., betaler Statsradiofogende : p rofessor, dr. j ur. T orben Lund, Arhus nien 30 kr. for ln·er + et dntidstil• mand) , forfa tter en Cai M . \IVoel, komponi st en K læg, der for ticlen andrager 80 r r. age Ri isager , ma ler en H elge Nielsen, over sætt Ved gcHfa!Jclse af en radioka ba ret lektor A . Kragelund samt landsretssagforer ne eller lignende udsendelse a f dramatisk P a lle B uhl og Jul ius Møller. H øj ester etssagforer A lki] påtog sig hver vet kar akter får saYel forfatter som komponist samme honorar som ,·ed forste- det nye selskab s sekr etær. 1

opforelsen. Denne regel g<elcler kun, safremt der

Spil

er tale om antagelse af e11 hel rad iokabaret eller lign. Ve1l genudsende lser af enkelte viser eller andre brudstYk• kl'?"

sla'l' honoi'<'J'in{fen på .'{ædt•aJllig

made gennem Koda. Reglerne gen tagelse h oresp il.«

om dobbelt gælder

honorar

for

ku n for egentlige

l

dansk

musik !


2

Nr. 12

ORD OG TONER ti\ •' l ' tlt'l . amlt•dt• ' a· r k, og i k k••

Side 5 fol ' t•!, PIHJll'l

ovc>t' lekstt>n

:lll'llt •.

llt..>l t\..l~.U.

01 :-la~ ~res

r IIf

1be• nml n i-

sel. og

[)('k-

J'm "''"~' n• t il huj•·••:

1ske

''""'" ·

r.. rr.

1follll·''''''"· FiuhuHI (..:;••SI), ,,,.,,," ,• •l htlt' IS\ 1°1'11(11), ['li~· /o'i 1 / 111 ( lhlllllllll'k) /"i li1111 /l tlll•/11 t :\niT• 1 1\11•1 lo' utltltltlltl l'rØio 11r 1 J•nnmnr\..1, J"l/y /\ I'IIIHtr ,/ullflll·'• " ( ~ ur-l•) ug '" "'D l :lrllltHIIII (~\ o •rit;• •). III!

Nordisk Revy Union

kan

5 un-

SON/J/SI\ RE\ T l ',\ ' IOS ufltoltlt pr:r sit/i,• mudr• dr•u 11. ,"lt'( ml>rr 1!1.5 ~ kl. 1:) 1 STIM'~ lokalet•, TegJwdunden :J, Stockholm. I modet. deltog: Knstian Hauger, Jolly 1\. Jalllet·-.) ohansc•n, Gunna t Kaspersen og S\'CI'I'e Bae\IH (1\lOHGE) Erik F1ehn og Ka) Rostgaarcl F'1·oh1W (llANMARK S\'erker Ahde og Al\'ar Kraft (R VE Hl(; 1q Efter at præsidt·nlen Kristian Hauger ha\llc• hudl H·lkommen og tak kPl SKAP, ford1 man ha\ de indvilgt•J i al Yære vært vNl dette præsidiemode, som han af p1 akii!';kt• u,TlltHic havde foresiaaet afholdt. i Stockholm i forllnclc•lsc• med repræsentanternes hjemrejse fra UNIONS-kon~n·ss<>n i Hel sinki, overtog Svcrker Ahde på r'PSi('mmig· opfot d ring forelsen af modPref eratet . llfltfiW?'clcuc/1 var følgende: 1. N ordiske filmafregningcr. :2. Mu sikforlagskontrakt. :~. N01·d iske propagandakoncerter. 4. Eventuelt.

• O} -

ud pkt. J.

and-

b-

\ (ll' •

·slag

l \ '01'-

0 11('1

l (ll' s

det

[()}'(,: l'

der •

111S,\-

ll1])0·

mistunst-

refererede kort forhandlingt·t·nc pa Nord isk UNIONS kongres 1 Helsinki den 8 l1 d. a. \'edrotendc de nordiske filmafregninger. Oplyste, at cle futske filmkomJ)Onister havde dannet en foreni)rg, og at den norske frim kontrakt vil dan ne f orbilledet for den finske filmkontrakt. Da der i Danmark ikke findes en speciel or~anisalion af filmkompomster, foreslog Kramer-J ohausen, al man søgte samar bejde med Dansk Musiker Forbund pa d<>tl(• område, således at der ydes gensidig støtte under konflikter, specielt. at mu sikeme kan nægte ai arbejdC' samllll'tl med film komponister, der leverer filmmusik til ."dumping- prisl'l'" Kramer-J ohansen lovede senere at gi\'c de tilslC'\'æn•ndc en afskrift af sit indlæg u n der debatlen på u n tonsntcHlPl. K l'ftulc1·-Joltc!IPiCII

f fol-

(for~ntHl­

:eren,

: Jon ~

l•

som

}Jl\1. J:

S t•• ?'!;,

:An

b Pn a k-

at cle c•nk••ltr• t) l galllsatiOI\1'1' l!ltif•u fol ~n aJP.sl l'kal ttlst.illr· h\Ptunrht · t•t.. Jrf'llliPillrh·,,ft••t til c•n ny nonnalkont t•akt.

\ t•dtogt•:,.,

ttd pkt. 2: Præsidiet droflede indholdet af Nord1sk MusJkforlæggcrl'nions seneste fot·slag til en normalkontrakl. Af droflelscn fremg ik, at man var enig i, at det· for <i<'n letten• (populære) musik og tekst's ,·edkommende hor opretlt>s en særnormalkontrakt, der er af væsentlig kortere 0mfanK end m\tsikfol'læggcrnes forslag, der omfattedt• had<• den senose og leUere rnu sik (og tekst). Ma n konstaterer!<' en<h'ider<' n odvendigheden af, at en række af paragra ffe rne i forlæggernes sidste forslag dels udp;iu, dels ændres. Specielt konstateredes f u Id enighed om, at musik og tekst st<'dse er knyttet sammen for et værk, de1· er skaht i fællesskab a f au torernc. Forlæggerne ejer så ledes lw n f orlagsrC'iten

A 11.1, lll'lllt'ut'h• Einar Il ylins fo1·slag o1u n 'l sl<aht• lltl~lt• int••rnordiskt• propa~·anrla-kuuc·••t•lt ,. t'ot ll'lt••rc• ntusik og tc •kst. l\rt 1 l.'ustyaanl l• n•/uzr • Utltulll•, at tankPil Vat· udmærkt'l <'J:!: t'flt·r al hu u 1 for:'ut•l hil\ dl' haft Pl mulil' ll\t•d t•l\ kPIHit S \'PilS!. kapc>llllt'Stt•t' Sfllll t c:ndt•burl fot' ~1\Al''s fo1mand Einar llylitl ulh·tc>dt• da \'Ul' ~''lllll'lll­ drofll'l af TLR.h.. F.':; sl\• r~·l:.;1.•. Ma11 \'tll' lwtc•fll't' komnwt til cll'll opfattr•l:w, al dt'n udnl~l'kl•dt> tcli• \' angkt'li~ J,unlw JadL· sig n•altscn fot llanmutkR \'l·rlkomnwutlr• af flere• ~~und t. l>L+; kumw koncLrtct· uf llL•n pal:cnl\.tl' slags, h\'ol' m a n on~kcdc et. stort p u bltkun1 i t alP, kun s van sig, hvis de fandt sted for udsolgt hus i lokah l' som K. B. halll'n t>llt>l' Od<l - Fellow- P alæet og kun på nogll' fa IH:Stemll' lort!aJ?;I' 1 'rntersæs'men. K.H.-h al!t•lt var t'lllh•iriPn• udlt'jl't lan~c tid1•1' i fon·ejcn på cli~:il' lurda).!.t'. Sadamw propagan da koncet'lc J' \'i Ile end\' ide• n• hl i\• t· 1' 11 konkunt•nce f o r l>. lth.. F.'!< egen ål'iigc \'elgun·nlwdskonc<'l'l i K.B.-hallcn til fordel for forbundels undc•t'J'loUA•Is,•!-lfond. lJ.RK.F.'s ht•st~ reJse ville alrlrig ga nwd til al slu unclt•t stoHcls<•sarbejdct 1 stykker fo1 · sig ~wh n~ ha\'dt• icn'l'igt he11cr ikkl• rad tll al betale nogel unde1 skud ved diet· liJ:-;kud til sådanne bekostelige intet skandtnaviskt• konet l tt•l' og kunn~ næppt• heller forvente spl'Cit'l okonmnisk st.otte fra KODA t il sad an ne koncerter. l\ra111t t-JoiHtnHUt mente, at man fot· al lll'OJ>agcrc fot nordisk let.lere musik bu rdt• sogc at. fa radiofon1erne til at lransmi l le re et stot·t. blandt•l. skandinavisk progt a m af letler<' musik og tekst , fremfø1·i af skandina\iSke kunstnere. 1\ ri.'llian H llllf/l'•i' bad d<> danske n•præscnlanter undcrsogt!, om KOI>A 'ille støtte cl sådant. propal{andaarbejde på linie nwd, h,·ad ST IM og TONO ~and~) nligl ville gore. 1

ud pkt. ~: \Jnder "E,·entuelt" dtøftedcs på forslag af .~1 ·un Brtt tlrc kort sporgsmålet om O\'ersættelscr og bearbe,Jdelscr af ope1etter og lign. Fra dansk hold udtalt{•s d<'l, al dette sporgsmål faldet· 11\d under de dramat1skt' rettigheder og bør druftes i forbindelse med udarbeJdeben af et forslag til C'n normalkontrakt med teatrene. En/, Prt lm meddelte, at dette sporgsmal et unde1· Yenlllatwn 1 U.R.K.F.'s bestyrelse. St•crh ,. A luft fremfol t<> en kritik af navuet ,.Nordisk Re\ y Union", idet der her c1· tale om ,kkc udc•lukkende re\'yforfattete og -komponist<'!'. Fon•slo)(, at man fandt frem li l cl na\'11, der bedre dækkt'r unwnens fot mal. Kay Rostgaard-Frohnc foi'C•slog urlskrc\ cl en konkunence mellem S KAP's, NOPA's og l>.R. K.F.'s meJlemmer om ei nyt nant for N.R.P., der rlels dækker untontns fulde f ormal, dels hu en ordlyd, der let forstås af a!\~ skandina,·cr . R.-F. lo,·ede at forme et f orslag til ot·dlyd af en sadan konkunenceindbydelsc og sende fotsla{{(!t til NOPA og SKAP. .St•n·kt·r Alu/c omtalte. at det· i Finland vat· dannet en sammenslutning af populærl' autc•l'CI', og at de•· fra disses side \'ar rettet forcspoJ 'g::.el om en tilslutninJr til N.R.'C'. En sådan tilslutning kræver imidlt•rtid en ændring i umon<'ns statutter og- kan i så fald kun ,·etltagcs 11å en kongres. Man \'ar enig i at t.agt" sporgsmålet op på kongress(•n 1 Oslo 19:-i:l og ha\'tlc int et at inehende imod, at en t'ller to repræsentantet· for F inlands 110pulærc autorer dcltag·er i kongressens mødet· som oh~erva torcr. S\'erker Ahde henstilled<', at N.R.t'.'s kongn•s af så-


Side G

Nr. 12

OHD OG TONER

''k(lnomi ke nnt pmkti!"Kt' g·t·uJHh• - aflwltle!" i maj mAned 1!J0G i forhindt>J.,c mc d Nonli:-k llnion~ :..!~-fll's jubJlæumskongn•s, dt•r ,..;kullt• fl'jrc's i Oslo. (,'umwr /{u:;JICI's' n og- Jul/,, },-,,,m, r-JuiHW8tll udtallt• dt•rcs !l~tænkclig;hed lwrwd, da '\.ILU.'s statutter sigt'l', at '\.fLll.s kongl'c' skal findt• sto-d 1 juni mant·•l. llll'll J.'ostyrwni-FrcJ/rm• udtalte• hertil, at st.lluttt'l'lll', ~avHit han kun1w se, iiH'l'igt åbnede ud\'Pj for u t læl.'"gl' h• III~ rl's,..cn pa et anch•t lhbpunkt under sa·rlige om~tænclighedt•J·. l'ræ::-idiet tiltt•itdte ht>rl'fh.•r. at ~ .ILC.'s kongTe:-> i w;-,;i nfholdl•s i forbinth·l~e nll'd Nordisk t !li•lns ~:i-å1·:; juhiht•umskong-rcs. ,\fødet sluttt•dt• klokken 1~. Efter llltllll't knlllt'des vore sn•nskc knlh.!~,tcrs straalcmh• nt'l'bskuh 't•d afholdclst•u af en middag- i restaurant .,G ilJet". i h\ iiJ..l•n iol'uden pncsidicmodets delt::uren· repræ::;cntallh•J' for STl M n~ f; KAP ,·ar tilstede. \'Cl

Dramatiske rettigheder og

musikforlagene Pil given foran ledning indskærpes det medlemmerne af D. R. K. F., at man påser, at de dramatiske rettigheder ikke overdrages noget musikforlag ved oprettelse af kontrakter om udgivelse af musikalske værker og tekster, idet musikforlagene under ingen omstændigheder har rettigheder af dramatisk art.

N. C. B.'s kontrolråd Torsdag dt•n 11. NovPmbet· Hlfi•J afholdtes mode Id. 1~.15 på STIMS!'; kontor, Teg-nerlunden a, Stocklwlm, til droftclse nf a.•ndringl·n 1 N.C.B.s hn-cs ~ lG med specielt henblik på indforelsen af et kontrolrad, der senere sig inll'llcm skulle udpc~e et uth·alg på 3 ml'dlemnwr, som i o,·erensstemmclse med !'I.CR.~ love ::;kullt' ha,·e ~mlcdning til nt sætte sig ind i ~.c.n.~ virksomhed og afgive rapport i kontt·olrad<•t. ~.C.B.s hestyrelst• Yar modt ,·ed formandt•n, direktor Sv . • Wilson. thr('ktor H. Kierulf, TONO, og- dire~tor Sigurd Bntun, KODA. Direktor Lonnov var til stede i bygningen, nwn o\'erværede ikke dette Sl1e<:i<'llc mode. For Danma1·k modte lOVrigt df' af organisattonen udpegede delegatt!r, nemlig musikforlægger Asger W ilhelm Hansen, forfatteren Kay Rostgaard-Frohne og komponisten Erik Fiehn. Jo'or TONO, Norge, modte komponisten Kjellsby, musikforlægger Kiellamt komponisten Kramet Johans:l'n og komponisten K r. Haug-e1·. For STIM, Svt>rige, modte folg-ende delegat ion: musikforlægg-er {j(>org Eliasson, komponisten Ahde samt forfatteren Paa:'chc Aasen. nirektor \\'ilson bod ,·elkommen og- had om, d('l' måtte bliYe '·algl en oJ·dstyJ·endl', hvoreftet· forsamlingen fremsatte onske om. at rlirektor Wilson i .!';in eg-enskab af formand flll' N.C.R.s hE'st\-rt•l:'e ,·algtcs som dirig-ent. • Direktør W ilson takkede herefter for Yalget og konstaterede, at bag-grunden for modet Yar som o\·cnfor nævnt, at kontrolrl\dct, nemlig de oYenr.~en1te deleg-ater, s~uae u,lpegt' udYalgct på de 3 medlemmt>l', De modende e1·klærede sig- enig-(• 1, at den ordninJ?;, der tilsigtedes bra~ i stand idag, alene skulle ~Id<' til g-eneralforsamlingen 1 N.C.B. i f01·årel l!l!l;i. Man ,·ar l'ndvidcre enhre om, at man kunne kalde ttcn institution, der hE'r <'l' tale om, fOl' "N.C.B.s råd". Forslaget til ~ IH i endelig form sku Ile hercftct' søgE'S udarhe.i det af dette og forelægg'('s på ~.C.B.s gcneralforsamlin_g. Fra KO DAs side ,·ar foreslået folgendt> til kontrolråc!Pt: Svend W ilhelm H ansen, Svend Erik Ta rp, Poul Sørensen og ~ven Gyldma rk. Fra S TI Ms side v a,. foreslået: Li l,iefors, Hylen, Ade og Eliasson. Fra TONO: Kit?llsby, Kielland og Kr. Hauger. Der udspandt sig nogen diskussion om det endelige valg af "N.C.B.s råd", og til dette Yalgtes hert>ftu eenstemmigt musikforlæg.R'eren Gt•org Elinst~on, forfatteren P())d Søreu·"en og komponisten K r. Hauper, hvorefter f ormand<'n erklærede mødet for hævet.

Films .. og fjernsyns .. rettighederne Koda benleder påny organisationernes med.. lemmers opmærksombed på, at de ikke må o\·er.. drage fjernsynsretten sammen med filmsretten til filmsselskaberne.

Forbundets Kasserer Alle henvendelser til forbundet vedr orende ind- og udbetaling samt reklamationer angående l'adio-afregning bedes rettede til:

Komp. Axel Tbingsted, Lansebakken 36, Holte, Telf. Holte 1211

l

l

Med dette nummer afsluttes a-jour-føringen af »Gyldne regler« som supplement til ))Popu• lærautorernes katekismus«. .4drt'sst•fora 11driuar1': Komponisten Kai Ewans: Godthåbsvej 89:! (F.) Komponisten K ai Normann-Andersen: Gl. Kol' s.t'C''ej

l

l

1:3

(V.) Komponi.~ten

K nud Vad Thomsen: Godthåbsvej 107 :.! ( Telf. Fasan 228:>

Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og Komponistforbm Redaktør: Kay R ostgaard-Frøhne (ansvarshavende). Redaktion : Solvænget 2, Lyngby, telf. Lyngby 1570. Heydes Bogtrykkeri København K. Central 6522.

Ord og Toner årgang 1954  
Ord og Toner årgang 1954  

Ord og Toner årgang 1954

Advertisement