Page 1

Udgivet af l)ansk l~evyforfatler­ og l{onlponistforbund

Rcdnklor: KAY ROSTGAA RD-FRØIINE

Sehstende årgang 1951


• •


Indholdsfortegnelse lllllllllll' l'

Sigurd Ber g : ) lan~k

tilllit 111 1' 1'

Hl'rman lln\fmarl': musikl ith•r·:cr• hihlingr·afi for· fttt•t HI·IS. 11 12

(A m. ll cntling

Til ly k h

llO år} .....

l~

Kuy Jln..,tgaaru-Frohnc:

D. R. K. f.: Ml•d lems f o rtl.'gn~hWtl

'

••• l

••

* .. . ...... . ................. .

Gt•ncralfor:-amlingl'n """ 16/ 3 19:>1 . .......... .

Mt.:dlemskorlct .. •

H ~tm~tning<..l

l

da~t·n

I

l

l

.................... l

••• l

•••• l

•••••••

åt•!>skillC'I

•••• l

•• l

•••

7G ft ,.

••• l

l

l)llu~it•

~ I<AI,

l\obcr ('jPndotn ...••

H

.......................... .

Vohbell bes kalni n g ...

• • o .

Mus tk-centret i N t.''' 'a ol'k -

• • • •

o o

• o • o • o o •• o •••••• •

!i

8

I ndh i nd in~

af .,G yldHt' regler" .............. ......

Kampen mod cl t-H maskPrr>de offent1ighcti pt·incipieJ clom) ........... .

SvPn

(i j 'j

Cntaldtl'• .. .. ........................................

••

h.ai

Thwman n l·~wans

l l

8 4

••

Kncla 's gl'nt't alfCirsn mling dl•n 2(j 1 l Ufil . ~rnlisk Ht•vy-Umnu's kungr"s ......... .. • NnJ•Zl ................................ . • • ••••••••••••••••• ltioprufiskc data:

i / :1

og copyright ...

...

'2/!~

(i 'j

R uchh:l\e - tjO ar· • ••••••••••••••• l'o\•l v ,•ndcluo -- rifl f1r .. .. .. •

\'oogie-takl !droit ml)-

ml- rcglen håndhrrn-t) ........................... ..

H tll~"''

Dfvcr~e:

,.:\11i l nd dans" i

l

n niPrining:

Hoh. Sl'llllnfelclt

... .' ..................................... •

~crl

l\I ind,.onl om Chr. Hrai.iningt>r . .... .

... ~atl

Il

.... ................................. . ..............••••.••.....• ' ....

... ( )l t c> l~eis11er ...................................... .

5

8

s :1/lll

Mindc•r1rd om fru J n~chot·g Ua \'Jt-.1o n sen ........ !1/ l o I~ n 2:;-iu" dag. Koda jubill"rcr ........ ... . • • • • • 11/1:!

s

(t'li

() Jn k· a·1r1g . . h'] Jtl 1 æet

.. .................... 11/12

••.. .••••.•••.......... .... ..

••••••

Il/l~

• • • • • • • • •••••

ll 12

...

••••••••

Il 12

K . ll .-hallen .. .............. .... . .

4

•••••••••••• •••• ••

'\ nnlt•ns clag et· og:så Danma!'ks

~ag

Ex-Præs.: Observer:

Præsidenten c a· bl(•\'el halv,·ok sen . Svern• B ~C \Tt'

-

4 o å l'

..•••.•••.

l

•••••••••••••••••• -.

•••••

l

Forår~festcn

1

SÆRTRYK T IL "ORD OG TONER" : Kay Rostgaard-frdhne: Populær-auiorel'l\cs kalckasmus (Gyldne n~gle• f N· medl~mm erne

af IJ. R. h . 1•'.) ( pag . 49

1 :~ l)

P opulærauton•1ncs li lit• \·ejvise r .... .....

n r. 1- 4-;j-6 'i-8 •........... nr. 11 12


l


16 . ÅRGANG

JANUAR 195 1

*

I ND H O L D : Betra)!ill i n g·~ t· ved :Hssktftct. l Prins Haralds mindekalencleL·. ) k.ismus.

*

NUMMER 1

dagen~

anlt•dniug. l'ræsi\lt~ntcu <'l" hlt•\ cl lndvvok:~••n. Mcdl~msli~tl'n pt'. l l l!Hi l. Popuær-tnttort·J"tli'S kalt•-

Betragtninger ved årsskiftet

Ved indgangen Lil et nyt år melder sig trang<.>n a lle ovL·rfur en lllt'g<.:'l hard Rkat.tepolitik - ow: lllt:!<l t il betragt11inger over det snmdne ar vg bden fl·em- dPt f"Ol 'StC' bli\'<?1' vi pt·æscnt~·ret ror regningen nwd cft er. Man go1· status op: lacle1· Jorst og fremmest det. ekstl'askatlel·, der vil tynge. Bel lys ptmkt nu· der dog·: Y i bl e\ al med t> !l :-;kat gmnlc a r!'\ mange besværligheder og L<:i oploflenclt' Jo dyst ('{.w :-;.'>kat l l 11. Det var tlaværl!lldc finansminist(•r begiven heder passere revr i tankerne. 19!)0 var pn:egel af d~ stallig stigende pri::-er - et H. C. Hn /1.'" ll. der g<•nnPmførte denne fort jenstfulrl · \oksen de valutaunderskud og en krigsfrygt, der for handling, som ikke mindst revyfolk<mP er ham tc1kmange mennesker betyclel' en hard belastning af' dl' nemmelig fol·. idet. t·e, ~kunsten Vt'cl samme ll•jlight·cl tyndslidte nerver. Med b::1nge anelser har ,-j læst tn-i- lut> ved es til sanmw pJe:m som <len m rige d t·am atislw tealerkunst. l\Ien ln ad hj æ lper <let. at ~katten 11~1 ~e l' ncs reportager om den gigantiske magt p1·øye m ellem ideologierne i vest og ost, en kamp, d er daglig· lt•ai('l'billc>llen l'l' forsvundet - \-æsentlig billigere har for voldt et mening~Jost menneskeslagi.eri på at kommt' i le~1l rel er deL nu ikkl' blevet- nar all k r igsskuepladserne i det fjerne, ulykkelige Korea, og andel stad1g· blin!l" dy re re og dyrere. B n ~tor del af -;om ver den ovc1· forårsager en anvendelse af mcn- befolkningen numer ikke la~ngcre unclPt' de t·es rinnes]\.ckraft og pengemidler i svimlende tal i den ge;m- gere kar at hel\ e racl lil at ga i tL·atr cl, i biognlft·n . på restaurant t'ller til fornoj e1~er i det hele ta~el. s ke uproduktiv<? rustningsindustris tjenesLe. Forhåbe ntlig er dette kun noget mitllcltidigt, LlllVi er sluppet for rle værste rcstrildioncr, og de flestP af efter krigstidens rationeringer el' ophævel. de t· det ojeb1ihkt.• ligc incllr~rk af krig~frn.rtPn Ol-{ skiltn eLt(' skulri r fAkt isk k unne stemme sinelet mildt og techokel. thi ,.i n\d dog. al til hvvr en tirl. men magore tiJ ne re]sen l1l('l'e tålelig· - men alligevel vecl \'l, ske mest i en ncclgangspl.'l iodc, lwt~·der det godt• at ,•j ved ~ rds udgang sicldPr forbandet slddt i deL h umnr sa ovet·madc meget - og godt humor hm· T vun get af nocl\'eudigheden har Rigsclag·0'n stillet os man bl. A. lcjlig·hed ltl at c)Jma gennern de fornoj"l-

A sa-Filmen "Mosekongen•'

D en gamle Sti

Fussers Foraarsfløjt

Musile Sven Gyldmar k -

Tekst: \'idor S/;aar up

WILHELM HAN SE N, M U SIK-FORLAG


Nr. l

ORD OG TONER

Side 2

~e.r, som teatret, filmen og musikken bydet· pa. Det skal g~ntagcs. at ch•t er fnrbluffenrle, at mange etablissementer ikke har opdaget. at folk, n~u· de forst går ud, hellen• gåt· til setdanne steder. hn)r der ikke spau·es pa musik og god underholdning. Når publikum tt·ods alt vil tlfn• lidt pa humorets alter. vil de ha,. ' noget ro l' pcng('tle.

ligt må vi indenfor medlemskredsen sanl\'irkL• Pni~t for opnaelscn af okonomisk ft·emgang. Vi sender en hilsen til Yore kammera ter og- ktJlleger i Norge og Sverige.

Et

!JOdl OfJ

l'i,·ksomt nytm· [ o1· alle.' KHy Rosl_qcw rrl-F ~·øhnr .

l H:)O \'c.\ l' synes \'l se l\ - kvalitativt et ~od t t·ev~·ar . .Autm·crne gjorde et godt stykke arbejdei tekst og musik for sammen med de udforende

I dagens anledning

kunstnere at muntre publikum i grå dagt'.

\'isse bcvillingsha\'el'c har dst tilbojelighed til at omdanne de1·es ren·-scenct· til haln~ eller trekvart • varh•tet~r. Bevares. 'c.u·iete kan ncre særdeles underholdendt", men revnwtorct·nt• holder nu fast Yed, at • pa et l"P\'yteat~t· c1· nnt,~t og musikkl"n i den dramatiskP form det afgorcnclc. Teaterskattens bortfald ht"tud en heskyttelst· af dt'tte ·tanrlpunkt, og ,·aJ·icte~rne t't' fnrtsat et !!Odt skatteobjekt. Dansk lettere musik havde ikk•~ alt for gode kar i lll-1 ~,·undnc ar. Kampen med al den udenlandskt• <h~gnmusik, hvoriblandt fh.'l'Ll ston• melodier. det skal ind1·nmmc~. der nu uden n•stt·iktioner ovenn-omm ·r Jannet. har væn,t bitteT. og megen stottP synes de rlanske autorer ikke at opna hos 'h' forl"mie d;tnskl' orkcstl'e. 1n.)O har for \"Ol' lille krt!ds \"~\:'ret t'l godt nordt~k ~u·. og Nnt·disk Revy-rninn har ydd et nesentligt bidrag hertil. Den direkte forbindelsP med vore norske og S\·enske kolleger ha1· givPt t3 1l \·ærdifulrl kontakt. som frentO\'er vil give gode resultater.

19.)1 lo\'el' en OVL•rflod a f bes,·ærlighedcr. lndacltil og udadtil er udsigten1e for det nye år ~a slette, som tmnkes kan. En utryghedsfolelse har bemægtiget os, det JobN· os koldt ned ad ryggen \'ed tanken om, at de fm•hadtc rationerin~er igen bliver pah·unget

os. .Menneskene kan dog ikke lade \·ære mecl at ''ære optimister, og håbet gror i os om et lyse1·e og mere løfterigt 1951. et håb om. at det allhrevel gar ikke slet så galt, som ucisigtet·ne tegner t il. Opgaven, der melcicr sig \·ed ciette arsskifte, e1· da denne, at vi alle uden surhed bærer de nodvendige byrder, og at vi hver isæt gor \'Ort bedste for at hjælpe med til at komme gennem en trang tid. Fag-

75 år FodaHareD Robert Schønfeldt En nf rle store fra reYyellS god<> gaml(.> dage, fot·fatt(•ll t Nulu·rt Srlwt~frldt, kuldet .,Scbon"" • fylde r den 11. fr•h t·ua

-- ar. " ,!"l

De yngn: medlemmer indenfm· vorl l'evyd igf (!t'lau~ IHI ikke haft lejlighed til at stifte.> bt•keudtskab med ~cho r1 muntre visekunst, ng det t•r skade, al en række af h;c.t viser·, skrcw~t med det typitikc kobcnbavne t'\'ttl, ikke (•t hit-H hc,·aret g(.>nnem trykken i en ellct· flere viscsa mling·ct·. Men de lidt ælrire blandt os vil have i glad e t i ml ritt~>t ikkL :.tene de utallige glade viser og sange ft·a hans store periode ln·ot·iblandt landeplager som "Flo,itcviscn" - .,K n m K a ro l itw · - .. Kender du Rikke" og .. Der stod en bamk i haVf>n" ( nfr·æn~r. som næsten l·tln·ert memwsk.. landet over ka n syug( refrærwt på endnu den dag i dag), men o~sa h allt:i lalril!,r folkekomedier, hvoraf den mest kendte er "RasnHJII'S h t·yl lup" (skrevet i samat·bejde med Axt•l Fl'ische). Sid~n han debuterede i 1896 nwd en t·cvy ttl .,Conccrt dt Boulevard" (forh. VarietH~:atrt-t - nuværendt• Vt•slcrbm;., Teaten, har han virkf-t som en af de mest pJ·odu k tt \"t• J•ev~ ­ forfattNc. Sammen med Aage Stt>ff(•nscn og afdodt• A lfr1 d Kjærulf skre,· han i en lille m(•nneskealdet· a lt, h\'Ud rll•

DEN LIVSGLADE FOXTROT

Engelsk tekst og musi k :

Lt>w (Juadling

'

Jack EIUol Dansk tc>kst : SPen tl Rye

SAM'S SANO

MUSIKFORLAGET SØLVGADE IO

~,\.

IMUDICO

Afs

KØBBNHA VN K.

TLF.: *PALÆ 9203


;...-yyade Teat ret: En bilJet samt e\·t. en ledsagerbillet (pr is kr. 1.65 pr. bille t) k a n afhentes ,·ed t ea t r et s b illetkont or kl. 17- 19. \ ·ed afh entninge n ons kes unclet·..-krift af vedk om mend e me dle m som kontrol \·ed r egnskah:sopgor e lsen . Xm·,·r.h ro.~

Tt rt l t•1·: E en. evt. to bille tte r m od a fg ift a f :35 01·e

pr. bil1 et. Rod r K ro t f a/c1·: Vcd tC'1e fon opnngn ing om elage n cl k• r \'Cd hPnYeJHlelsP vcrl billt> tkontoret f or for estilhngl'n kan mccllemm el·nc fn en bi llet mod afgift kr. o . :~ ;) (lorclag og søn<lag dog undtaget).

T il sam ll igt> sonunerens r evy-f or es tillinger regner best~ ­ t·... tsen ntP.rl, nl t>n , t•\·t. to f r thi lletter kan fås mod sa•d\'an lig n f g ift. Det incls k<•r pcs. a t de n ene billet er til p e rsonlig brug. og at O\' ~1·tnedebt> a f denn e LestPmmels' evt. ka n meclfo l'l' kortt:>b ko n f L kati on . ••• ...

2. l en lang arrække har forbundet ha ft en di r ekte o\'erenskom~t med Statsradiofom en ,·edrorende nl in iml'"' ~­ l>d alinut 11 f m 01 i[fhWIP m rlorl ict· O[/ lt•k ..;it r . r[( )' onl'<:!1dt•s 'l' t•rl d f ' d l'{lfiWl i:~ kr ttd.-:r ,u]r/.-:t'l'. ~ ·(,IIl f. t•k.~. kaluu't•lt ,.,.. n"/ io t'r'l' Y" 1' og f, q lllml t•.

StatsraclioflJnien honorer er sadarm • origiu <d " I PClocher og originale teb .ter m ed 00 kron er· l'or In·(,,. et dyrt idstilheg. cl e r for tiden andrage l' l:) '1 . En cl\ ide r e hPta le r Slats r·adiofonren u 1 op/ '" t Ise .'iJ) l' U m ir•r C'ftcr :~ sa tsr r for originalt' elan ~), p musikn t> r kc t· \' ('d offc>nllige symfonikonc:erlt'l' m. v. l l H17 ha r ~tab; radio foni en e fte r et af Da P . k Kompon is t futening fre ms at onske forhuj et de :~ a be>t ltl hl•nholcl s\' is :~:>n kr .. :>oo kr. og 7110 k r .

Lig eleeles er de t bestemt. at ller ud en hcn~yn t il aftalen om uropforcl5e n 'i l kunn e tt·æ ffe:::. aft:-dc mellem ~ ta t:--rad iofon icn og kompon b t n om. ~t . t at ... r·adiofonh~n o\·~Jr tagto.r u<b kt·i, ninf!en a f nodematerial••l. •

*

....

.. . ....

....

A. Ove re nskomst ve d røren de sangtekster pa p ostkor t og i r e frainhe fte r . Dansk n e\' yfor falle r- og Kmn poni~tforiJund ng n an sk M ln~il.'[ol'/;1 !/!f(' I'J t)l"( ning har folgendc: l)\1f'l'flll ... kll!ll-.t wel'el KcPldPtHle f ra 1!l li : J,fplJem

l tlf•t parl•'lllf' er cn u~" om at Inde det prmclpH~ll·· hg1-,'t' 1 po r,!...'S· nudel om ~rh\(•1 ,. ·) ..,. af ejendom";!'ettcn tsl tek -.t~•· t nnd• H offentliggon·h,· end 'ed mu~ikuftgavcr, t ræffe., den aftale. a t der n f musikfol'læggcl uncl• r Ban. k )fusik forlægget f01~mn~ tsl nwdlcmm••rn" af n. n. K. F. ~ tal'.:: folgende honorarr·t for 1. .'tH qtr/.: tc1 JW potJtJ.:ort: 2 1!! o1e pr. nfn.>g:nct po t:kOit. A ft c~ne. dit eh"te nl!'d tek;;tforfattcrn . Jr .• ·n"r1td:sttr i n>Jrni,tl tftcr: 10 ' nf u l als::sr•r• 1 11.

56


\fn~g-ning

finder sted til IJ. H. h.. l• .'.-; sekr~tariut. k\'{'d af t cgniug under punkt l og II skal medfolg-c kopi af t n· • ethlel og- Piler afa•gninf! fra re f t mnhcfte-gro!o:si='ten.

...•••

B. Overenskomt vedrørende sangtekster i ugebladene TEMPO og FLITTIGE HÆNDER. JJ. R. K . F.. Dam-;k Mu.'iiklurlwtJfle?·fut·t·ninu og Fol{ay:~Jwsd l;ytdahl & Hrw:o;rn er truffet den O\'erenskomst, i1t forlagshuset fur en nænncre fastsat betaling erhver\·er ener·ct til i ugebladene TEMPO og FLITTIGE HÆNDER at offe utliggøre <•fter eget valg sangtekster, der tilhører de 2 førstnæ\·nte indPha\'ere af henholdsvis autorret og udgivelsesret. Afregning finder sted kvartalsvis bagud, og forlagshuset Qender halvdelen til D. R. K. F.'s kasserer, der cicrefte1· for·etager den 'iciere fordeling til autorP- rne. Mellem

:~

De samme regler gælder i følge særlig overenskomst af 12 1947 for· \VILHELM HANSI-:N. MUSIKFORLAG .

O ., nn,f t•nlt .J Ol'eum.'(kom.<Jif r . \ Ofl EJ , ' liyl'l(;dc..;; ti/11 udf af ~amfliflt ilflyrb ntlt forla(l ?.ulrn Jo r [)a m~ k Mw~ikforlæfflll 1-

(m, ninq. Da ovennæ\ ntt' honorarPr, hid•·ot·ctHle savel ft·a sangpostkol t, r ef1·ainheftcr om fra de nævnte 2 ugeblade, afregnes til h•kstforfatte rn e, men ciet vm· den almintlclige opfattelse pa gencr·alforRamliugen, h\'or dis e ovPt·•·nskcm1stcr· godkendtes, at årlanne indtægt ·r burde d d• s litit med OP respckth e kompc,msteJ, !1rtmtidig med at f. eks. Iie ns •r, h id rorende fra grammofomndspilnmger·, hvor· tek~tcn ikke benyttes, ligeledes deles lige me11em komponist og tek tfor·fatter, anbefalR-s 1/1'.1 1·rd rf-

:JO

de t, fll nHtrl ikke fylde,. Jw.r..:Pt med cnmc r Of/ bekendte. rla dett e o/Il vil bcfydr cf. (1/t /0·1 sf01 f slid fW byunit1UCt1, 111/f' n!f iurlr, ru1 ( 1•c n f ucl l owclforc1· beskadigc/.<·:t ,. 1)(1 in ren forel. • • , ~alehusetc

rummer :2 stuer og l \·eranda forneden samt 1 $0\'e\.·ærelse og 2 gæsteværelser pa lste sal. l kokkenet er opstillet et udmærket komfur, og iø\Tigt er der installeret elektrisk lvs i sommerhuset. Der forefindes alt fot·nødent bo• ha,·c, service (glas, porcellæn m. m.) og køkkenudbtyr, hvorimod skeer, gafler, knive o. l. samt sengetøj og dækketøj må medbringes. Enhver, der får tildelt et ferieophold i :.Nålehusetc , må ~enest 3 dage før indflytningen til forbundets kasserer indbetale 10 kroner, hvilket beløb ikke tilbagebetales, men indgåt· i driftsregnskabet til vedlige~oldelse af :.Nålehusetc og bl. a. delvis skal dække udgifterne til rengøring af huset efter cnclt ophold. Den i :.Nålehusetc ophængte husorden må nøje overholdes. ~ Nalehuset«s drift og administration varetages af et inclen f01· bestyrelsen nedsat :.sommerhus-udvalg« samt en sommer·h us-inspektør.

* Medlemskortet. Mod forevisning af legitimationskortet, der sko.l 'uære for·~llnt t med [ofoiJrafi, samt mod personlig kvittering har medlemmerne af Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund adgang til en række kobenhavnske teatres forestillinger, såfremt der ikke er udsolgt til disse:

/Jt

f

ny

ftaf.r.r og

Folketl'atret: Ved henvendelse til teatrets

inspektør forestillingsdagen mellem klokken 14 og 15 kan medlemmerne, når bilJetsalget iøvrigt tillader det, fl oo billet, C\ t. med lerlsager, mod en afgift af kr. 1,65 pr. biiJet.

55


Asger og Wilhelm Hansens mindelegat for Allred Wilhelm Hansen. l\I usikfm·læggerne, brodren e A·" Yl'1' og ll'l lllf l m H an.sr'n har i 1945 oprettet el legat f or komponis t er og f orfatter e af populær mus ik og t e kst (oper etter, r evyer, fi lm og populære melodie1·). L egatets na.vn e r AS GER OG S VEND \VILIIEL11 HANSENS 1\lJNDELEGAT FOR ALFRED \VILHELM T1 ANS E~. Legatkapitale n er 20.000 krone1·, og rente rn e ar legatet med fradrag af adminis trations udgifte r uddeles h vr1 f (t ml d o r som hæcl<>rsp:a \'er : :! :1 af belobet til en ) n g r e a k l h komponist og 1,1;1 til e n y ngre akti,· forfatter. og skal s a ve) }\\'inder ~om mænd k un ne komme i betragt ning 'ed legatels mldt:lin}!. Legatnydern ma ikk e ,·ær e over 15 ar. De r skal ikke indgh es ansogning om leg atet. og clctte ~kal udde les den :?.7. oktober (\Yilhelm Hansen. l\Iusik- Forlags ·t i f t elsesdag) . Legatets fors t e besty r else b estar af k om pon is ten Kat ~ orm ann Ande r se n. forfatte r en :\log ens Dam og nwsik forlæJr~ r .\ sgcr \rilhelm Hansen .

* Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds sommerhus. l ]9:J2 P l'h \'(! 1'\'C~r\e forbundet fOl' e n deJ af clcn del iJpstaf.!lld l! under:-;lot tPl scs ka~ses mirHer e t somm er h us ~ a l ch uset« i A~sc rbo. Eth \'er t medlem har ret til at soge nm et l l-dages f~:>ric­ npholcl i » Nalehusel« i ticlen fra l. maj til :w. ~eptemb~r. M edlemmer 111<!(1 s kolc~ogende børn hat· fortrins,rb ret til Rt "ngc nm en perinde inden fol' ticbrummet 1. juli- l :l. august. 1'iJd,·lit1!7 af 111 ,,,.;,_JH ,'iude ,,.z,efinud nj rf,f pag;lf,f,ndt 1111 tllr ms JH!I.~(nJli!l'' 1u?111JI'r•l.•u! oj »l'Valt•lws,f « mol rlcm flllt.:7,, ;r;t·m , .~l r• j otnilir , d.v .. ·. h w.dt•u O{/ lw,n: ch.riuwd Tu1'Vt111Ps

h l'fJt'l .~cWW t'bt•jdt IW'tllf n unt.'l ilt imclh.m. u t t{l!)' UJJt ••ltes Ul i1ttc t n ul'C't enskouzsl lllelfPiil krmt]JOni.·t O!f frn'jofif 7'. omlwndlcnd( fi!Jl df•linrJ rtj all r dl inrll<t!Jl 'J . de,. kan jlyd' af f t j?d.cfl urifællts ~·;r.;t'k, sof,.,mt (.n liyfddin!l iMTif!l .~yua~ rimdi!J.

C. Overenskomst med Grammofonindustnen. \'cd el mode den 16 ~ l H•l'i er del' t rufl',•t aftale ttwllell1 U. IL K. F. og !Jt 11 ForlOfjlcttiske f ndif.-.:{,·is Frtlr ra 1 i(})t, "'"' liii!J n a ,zmw k om, at grammofonsclskaberne f1 .1 samnw la to fr emticlig d l underrcttP. autore1ne om. at deres ,·ærkPI' )mtænke" incbptl"•t pa et nærmerP angi\·et llcbpunkt. udfort nf <len og den oh . . t. det og det ensemble UJHlC.l len og d~n cfirig~nt o r

i den og clen arrangors bParbejdelsc. Det er <la nPningen. at autor. ~vi-. han har noget at ind' end-.. skal kunne rette hem·endet... til p.lgældende grammofonsclskab. komment~rc sin kritik ; po:,itiv retning OJ! Yirke ,·ej ledende. D~ to pen tel' er enige i. at næ\ n t· kontakt mellem autor Og' ~el~kab ··· ll f helt konsttltati\· karakter o~ uden ek traVC'der}a~ til autn1 ::-.hulle ih:n auto!'. til hvem man henYend )r sig, ikkt> F\\' HI'I' illll•·ll fm· ,~n frist fra :2 l timer tB ~ dage. nit r·ftcr h\CHl ....ch;kab •rn • an forer. er det e n ... tiltiend 0\'Crenskomsl. al autor inlPt hHr ul inch·enrle. Encl\'iclPl'c omfatter overen~komslcn af J(i ~ IHI7 1'11 :Jft<tle om. at gramrnofonsehdmbel'll'.!. i vide·t mulig ud ·t1 a:okuing ~kal hunol'el'() en i.llllOI'-. onske om at fa udle,·er'Pl en grati g rammofnnplacle for ln en af de af ham kompon~rerle (lllcr forfattede ,.,.:.,.kfll'. der hlh er ind.:-pillet. D ~t bcmæt·k • hertil. at D. H. K. I·. principwlt fa-.thold 1' autor,::, r •t ftcr fm·fattel·Jo,· n til at forlange mm l t ~t iri,.k ... emplar af en grammofonindspil n in~ (j fr. t if .. , ar ·n de 1 S!· ler indenfor bog- og nodeudga\' --al~cl). m~n und"'r d enerC' ars ,·an~kcligc forhold. h ,·or pladematerial t ~l' s ve: rt at f l' m.lwffe og pind ·rnc del"for kun ml ... ende-. i btgiwnsPd antal. !11

.) t


man indforslaet med, at grammofons(•l::;kaberne ikke for tiden paatagl:J sig en ubetinget l'orplt~telsc til at le\'ere f r i"ksemplarPI' til autorerne. ICJ\ rigt hc1n-ises til den ~c nere undc•r punktet ~ORDI~K COPYIUC;HT Dl"HEA ~ omhandlede konlntkt mellem D. R. K. F. og ~ .r·. n. tl J'

1 det hde gælder det, som tid ligere nct•\'nl, at ~ager, <l.;lr fo rela•ggc forbundet med anmodning om juri<li:sh eller orga111. atori k bistanrl, ma \ære fast undc1·by!{get. .•,.••

.•••..

Stamfonden. Juridisk bistand. Som allerede kort omtalt lilHier lwrnmeat·•rcrne Ul D. lt. K. 1•\.'s Ion•, kan forbundet yde merllcnm1el'll(' .iu•·idif'k bistand i saclannC! sager. der falder inden for forbundets rammet', og SOIIl 'l' <\1' l'll vis principiel lJd.v dning, medPilS almindelig incasso af mecllc·rnmerues lilgodche:n·enrlt•J' ikke lmu fornmtes. Til Pksf:mpel kan ~al<:dr>s ncc\' IH!~ de to genncnt forte retssager \'Pdrorende betalingen af lwniJrat·c•· fot· clcn offentlige ft•c>mfnrPlsc af lllctHuskript-\'iset\!J.~st l' \ 'Pd cic såkaldt~ »humorparadere: , lwor· det Ycd Landsrettens dom af 16. september 1930 fastsloges, at det pa'1 Yil•'l' konccrl-;tJTangnJ·en i de omhandlede tilfælde at betale tcl,stmatorcrne et horwt·•u· fo1· an\' <mde]s(•n af manu. kl'ipttckstPJ', og stenreJsen af lH>JlOl'an•t pt·. tPkst fast:-:attes til 7:) kroner JW. gang.

For·ln111dds opg<tvc i disse snger et· dl't'illPd afsluttet, idet ausvarct ng houontrkran~t nu "'' no.k lwstPmt. Såf1·cmt et nwd len1 herefter skul!<' fa vansk<•liglwder w•d indkra•vnin$!<.!11 .tf ·t honorarkra\' i liguc•ndP tilf:Pidc•, ma vcdtwmnwrHl e merl landst'Ptsdumnwn ...om grundlasr sPiv gf'lllll'nlfm·fl s it kra\', da d )r IIli kun eJ' tale om en almiudPiig iuc:as~osa~. IH"ot·til forIJundels histand ikke kan forv 'Ilte:. l ag •r. h\c>J·i der 11 1" taJf.. om »littcl': 'rt tyvt)J'i«, \il forlnmcl•·t i videst muligt nmfang .rcle liistaud. dog fol'st nå1· vedkommerul ~ medl~m forgæYes har rettet gentagne henvendelser t 11 let\ O\'ertrædcrr>n og kun safremt det· foreligge•· fuldgyldig bevist:J' fol' dr..t skete ovel·Kr·eb.

111edlem har ncret tih;luttct medlemsgruppe A i ~ hele foJ·tloucude kalenderal'. opna1· han (hun) l'etten til at fa en andel i KODA's stamfond for medlemmer af Dansk 1\ompon iRtforcning og Dan~k Hevyforfattl• t·- og Komponistforhu ud. N ar

t• t

... •••

Understøttelsesfonden. Ll•gatcl·nes milde regn l'l' kun dt·aue\'is falclet pa D. H. K. F., og forbundets humanitfere opg·a\·c>r O\'el·foJ' dets \'an.:skcligst stillc•de medlemmer hm· der for som ukonomisk hasis al<•ne den undct·stotlelscsfond, h\'is midh\1· ho\'erlsagclig tilkomn r•r fm·bundct fra KODA 's :1 ')(-fond. 1\f Nilem 111Cl', det· pa gTun<l H r syg-dom elle• r I:PngPI'C t id s hel <Ilet· clc>lvis arbe.irisiC1shed er kommPt i okonomiskc \'a nskclig-

IJ(ulcr, kan af furburHlPts understottelsN;fond opna en mindre miclJPrticlig okonomisk hjælp. Annwdning· om stottP J't'ttcs til l odntndc>ts f(IJTctningsudYalg. Det· fm·Ps Pt sa·rligt 1·cgnskab ovct· foud en og dPns JllidlPI'S anvt•JHI~I!o\c• undP.J' kontrol af KODA's råcl.

dc>t fremgar af lo\·enc~ ~ , kan dog kun lll(.ldle.mmer. deJ· hat· \'~•·•·,lt A-nwdlem af for·hundPt i ~ fortlolwnd kalenderal· komme j betragtning n~c{ uddeling f1·a for·hundet~ UJld()l'• cmt

toltt>)SPSfond.

*


Nr. l

OHD OG TONEH

npfuti i'S pa s nmt liA"'' kul wnh~wnske tt·,·ysCI' th·t·. nat· ligt• undlu~c::;

.. Scalu " .

l tle ~enen at· ha t· .,:::it:ho ne" t t·ukkt•t ~i~ t ilha ~~· til JH' i\' u l lh·et. nJ,'" mode r ma n ham på gaden. ligm•t han nu :'ll<trt•u• t•n stili~ k nntotclwf t•Hd d en l;at yl'ikus ng hullhll'JII'<d e~t , han v a l ' o ;.t si k k c r t s t a d i K t•t· i si nuet. \'1 ~t,ndet vo1· g a mJ,. kollega mange \'t•niiJ4•' 1<-lllkl·l' ,,~ •· n h .i<'l' lil( 1) kut \l<k ni ni! på ha ns f •!'l(la g. 1\.rrl( Uo:; f cJflrtrtl · l ·'nlillll, '

Præsidenten er blevet halvvoksen!

Side 3

:-tuol'ld hc•n) tl d m~_'i la l'lwttlt> J ,. ,.,f Chnt \; ull' (•J.:' l~cl d l!l' kn p pt·n, :' t hu u k••n.t••r .. faJ~•·l " Og olt>l \ ' Jl kat· ud og i JHL ll'l .. untonspal'pu", Sl 1• )HIIltll, Jl t •(llugcl• ,..Il 1111'•1 !i:l lllt.!)!.t ' ll :•n• l"U)( Lc•d t• l rllnt:HIIISh\1'1\ fl)l' l!~c · {ti , k\l t llh' tll'l' clt•t f nt• ildw \ ' W I'f' rtn~ t ·n t\'h l nlll, at cll'l 111f1 ll • hliH• S\'{'l' rt•, clr•t• ~!udl e • fnt SIJJ; t • a l luft e• :11" ' '11 t•ft···· ham. V ed :>iclslt' uniollsknl\)!.Tl's, 1 l!lGII, tlt•t' hulth"" i ( l.slu, \' tSl c

.u \:l•tll

l'll

fl i tt 1g- Ol!"

J,,.,,

S\ c't'l~

n :e \ Jl•,

hl'lll ~l'l'

til cit•l l l• h \(~ l'\

ln t lk('

st n J·c•

Ol!, l'hllllll l 'll' l lllc • P\lll' l'

han

lllf'U

lh•t ha t• ,r,l wclct all<· ha ll!'! not·skt• tlJ.', d n us kP \t' llll••t'. at lmn hat J,unn.-.t fl" ,l l'e S lll fni'Sl P llOJ!<'llhllHIP 11 t'lll lllf'" riii iSI'IRclu f l S\.I N 'c•:·\ (•111' l f'g'll. ll('t l"f'\Y JI I'!C)!.'C'dt ly!-lh p jJ ,. H al t j a tt ' IIIP' • n ", ~o m h n u t s atua a btj dc ntPd U1u .. /1, f'lll~edl h a t· si\1'1'\.Pl til Ld/ .lll~; t t• r, c•t b lt'\ t•l l'll ka! lll JWI'lll'l'I'S fot' .,Eddc•llmppl1 11 " ng' ntHP:s at nll!! fort s ætlt· lan g t iud i do •llt• å1 . l it• l t•r g a llSK(' \ i~t .,post f,•:;lum" . llWII \ ' 1 \ Jl allt~ l' \ 1'1 1 aniNlninvc·n a f d t• 40 <H St>ll rl t• \ 'lit ' h uj t anroclP pr :t• . t tl ~>ut Ol! p1-æ~tig"

••n, Svt-rrc•, vnt·

hil~"" rlg ,,,.

:lll!'rlwd~l · ·

unsk•·t'

fra dansk• \'tnnt r!

Prins Haralds mindekalender (En smuk og praktisk gave.. ide) 2!1' annu l);( af ,, P rins Harultlf'i kuh ndt•l ••

a f d in •ktor, la ndstelssaJdorer

~i!tU ni

lltlllt-1 '

fl Jtlltu,

PI'

I'Pduklivn

nu udknm-

nwl. IJt•n smukke lm lt-mler. itulhumll'l i n ull skind, t•t· s ærdch's t n·a ktisk i s 1n rorm ng vc•h•J:OI"t til t·ll fi ks g-01\'1' ,.••eJ å r:-

:-.k iftct. Kalc·ncll' t'l'll sætg·~s t il f tn·d,·l f n l' sp:Nilmt'IIShj r•n tnwt .. Dan · m~H·k" un dt'l' protektion a f l'rimws::w Ca1·nlint• Mathilrif>.

Populær-autorernes katekismus ll<t!l'Vær ende nununcr afs luttes omtalen af de l'l?ltigherle t·, der folger nH.' d nwdl ·msskabet af Dansk Revy forfallPr- og Komponis lfur bu ncl. l næste n ummer pabegyndes en om tal <! af Nord isk RcYy-Uni on . • I

Sverre Bævre I!J .• o. !i l , tlt•ll t·ne t•g-iske ug po p ulært• fol'll l<ltHI f o t· No r s k Ih~ ' yfo l'fnltc•rfot· r\c~t·d isk l tr\·yunion's

Præsidt•nt for

pf"l'lOO( 'Il

ening , 8N IT I' 11:~ l' l'l' . fyldle nytårsaften, på tærs l<c\Pn t il tl •t a ndet h a lve• !H hundred ~ . -!0 år og ma 'el rh•rf01 sitrt>!'; al

\'æn· bl<-' t-l hal \"V (lkSC'n . Skont t•ndnu en l't:n dl'e ng har SYe rre Bæ' r e alh•n ·d <' lll<tn _ge Jev yet· up; mange s ucces 'e1 bag s ig . lia n hat· 1 ads kil li l!l'

ae.

cesens

Frederiksberggade 11, København K.

Udgivet af 11 Dansk Revyfol'fatte.r- og Kom ponistforbund". Redaktør: K ay Rostgaard-Frohne (anS\'arshavende). Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, ti f. Lyngby 1570. "Ord og Toner<~ er medlem af F oreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og T idsskrif ter .

Ileydes Bogtrykkeri -

Kobenh:wn h . -

Central 6522.

usikforlag Afs Telefon Central 2960


HA Nsh

l '~')

FOHI•ATTE1. OG h.Ol\11 O JSTF Ol bl 1\:lJ

MEDLEMSLISTE PR. l. JANUAR 1951 ~F)

: F m fnttCl'C. (K): Komponister.

l'" n

p;, h o

(K)

• ....

Kurt Fotd (.F) . ... .... . /Jprg • Prti (K) .. .. .. ... . f'lt.mmmo Gnll lP) .. 1/uao G 1lflllmll. (K) ........ .. S1 r11 Gultima 1: (K> .... • .. . /'nul llcunillfiBf.'ll CF) ••• .. .. . f..,rrrl Hoclth 1111 (F)... .. ...... . Il t rmcm H of /11111 r'k l K) .. . . 11lfrcd Ila[ l!/; (F) ............... . IJ 11lll j t:; H Ulflit (JO ........... .. !Jjunu HQu•r CK) .......... . llrm JorJJ• 11 J, 11 ",, (K 1 ... . J ØTLH 7181 ,, (K) .. .. .•• 1\idd ./Ø• u . . nøt o (K) ......... . l/non, J\ rw1 l F) ....... .. tl{J

ø

N du• Kt• rbo• (F) ...... . 1.. l l{jo·ulf (F) .......... .. \ '•L/Hd J( j r (K .......... . la • r;jod l,o/ 1\ • h (F) ... 6nl Tn.:tll (FI . . . . 1/(J ltl ~!o tr., 11 (K) . . . . .. li Cl l U nrt ' n (K) ... . A d M1tll r (F) ......... . ll6roc Jlll r (F) ... Cll'r l < 1 Il r (F) .•..•. Ra ~Q tll1171 Arlders 11 (K> , igf r l P d 11 1 (F) ....... . fJ. IJØll "9 l'et rlir." (K) .. . {o; ald P t B J1 (,.E11 1 ) (F)

t

(FI ~ofua Peter m (F 1 r

ll'ultlt~

r :;\clttpclc1· (K) ..... .

R obn1·t Sr.hpnfdrlt (F) •••... l'ic:trn· ::;!.·crcn·u.JI (F) ........... . Actg, Stcffcmum (F) .... .. ..

Gca/os 7', !J~'' r (K) ...... ..•. . 1/uyo Tcllintl (K) ........... .

.. . ...... .

/<,o/1, l 1 ~~) .. • • .. • • • ..

OtlrJ P

('url fl tJtlrth/ ( K ) ................. . "l' Cl! R y r (F} ................... .

Poul , prcusrn (F) . ... . . ..... .

J\ ni A /lr.u (F) .................... r;" ri A nrl11·t:t " (li') ....., ... .... .. A.ttl 1l11do~usr n (F) .......... .. 1/oltJ(I' nll·h (F) ...... ...... .. /J. /Jjr 1 l't!frltlt'tf-J, 111'!111 (K) .. . • ·,,JIIttt 8 8rrnul~hult (K) ....... .. t; hr. ll rii tlllillyra· (K) ......... .. . J~'tl1'111t/ /1, ink (K) ... ......... . I/olyer /Juchlttll ,. (!<') ........... . /;'rir• C h rinti11 nilen (K) • .... • . .lloocnø / Jnm (F) . ............. . l."ril: /Jcncl:c CK) ............... . I:ril~

Il J

Leo St•c;zstrup (K) ............ ..

Ml~ DLE:\lMER:

Al\.1'1\'E

d l/11 t J/ {h) . . . . . t mdt U i t (K.) •......• ......... . F H '.tit 1 l. U ura tis (l") ...... .. .. . . 1\a 1 Uo. vwo·ll- [i',·oluw (F) .. . 1

.......

... .. ..

lJan· ~pluJ.:. l5 ( \'). Ve. ter 4liH7. Vesterbrogade l 67 ' (V). I•;,·a :15 l ~2. \'e:-<terbrogtHie HU (V). [•;va 4;jlG. lJronningeus Tvær·ga<le Hi (K). Palæ 4lllll. Jupilen·ej 17 (Vunlp;;c). llnmsp ;)001. Elbagade 40 (S). Suu<lby 1:! 15 . Holmbladc:gade 10!1 A. {S) . .Am. lH-12 x. Farumgade t:l (N). Taga 4481 v. RaadmamLgarlc 2~ {N). Taga 578. Bispeparken 2;) ' (N\'). 1'nga 4:;0. llarsdorffsvej l O (V l. Eva ;;,1 li . Taa ingegade 4!J (Ø). Ry' an g !?O :i'i. Linnf.sgude 28 (K). Byen ~~::01. Sommer: Bergmandsdal 'ej l B (l h•bin~ot). Gardes Aili! 3(1 {Hellerup). Hell-up 127:1. Marienoal \'ej 2 A (F). Fa an 1877. Stran<.lboulevnrd 72 (P). Trin 940. ~dr. Fasanvej 51 f F) . Coth. :!34:!. .\aboulevarif 14' (. ·). Nora ti742. ~orrcbt·ogade 18 A (N). }:ol'a 87 O. Usscrod pr. Kukkl'dal. Amerikavej 2 ' (\'). g,a !ltl7. Toftegnat·.Os A1lc 41 (Valby). Vn1by C.!!fifl. Fl·edcns,·ej l 'i' ( Birk(•t od) . Aabouh..vard ;jO 3 (N) . .Nol'a .• ~o l. frisersvf•j i (Chart.). Ordr1.•1' •iVfill. GullandsgatlP a;,~ (S). Sundby 4!)2fi. .lE gir..., gade 5!J (N). rag u ~727. Roskildevej l Hl (Frederikssund J. Fr. u n 1 "l:!O. P.olbro,·æug" :1 ( Ruug-slt>d Kyst). Om1•gn: Hungstc•tl Il:!. l·:~curvej f~J (F). Goth. !J7!t7, ,,Politiken". Palæ 6391. .\urike1vej l?. (Vnlhy) . Valby 2fiU de r.oruncksvej 17 (llolt~J. Ou1cgn : Hfolw !i.4a. Maru:ndnlsvt>j 10 (F). Fusan 5542. Tegl trupvej 40 iØ.). R)"\'nng 3599.

Dr. Abildgnnr<ls Allf. 15' {V). Nora G41:. Ordruphøjvej 15 (Chnrlott~>nl) .. Onlrup 49H>. Cæciliav j R l VallJ)). Valby Ot•O. Svanevej 20 • (NV). Tngn 3.,]4. BPrnstorffs ej 102 (II llcrur•L

HjcrtRhttsPt ll.all tod). Mdl~'>rnbys: All IIld 21 ... Jac. DnnefæJVJ \ej 4' (V). Nora 8u04. Sjællnr.dS\ ej 21 tØrholm rn·. Lyngby). Omegn: Hjortekær 4~.

Frederiksvej 39 (F), Goth. 9810.

llP-verdilsgnde 4 (V).

p,

1

Thit lcllltiiW (K) ........ ..

.1l .Crl Tliiug stcd (K) ........ .. t' t~ r/a TltrHnst n (K) ........... .. . l\111111 l 't~~I- Titn!tl.'lt·n (}{) . ..

PA~~ l \'E

·"l'

UL

gll t:

:!.

\\'orsaaesvej 13 (V) . .Korn fi7~1. Soh·ænget 2 ( Kgs. Lyngby). Cln11.:gn: Lynt!"b\• lfi70 . GriffenfeJ J,ga le 3tl t . St. v. ( !). No1a SS~G. c/ o L.R.Sagf. E. Schmeltz Pedersen, Fiols tr<e le 13 (K.). Hella:;,vej 23 (S). A muger 6 13. Blegdam ~\'ej .• b .\ (N). Nora 1703 v. Skolebakken 21 (Gentofte). Gentofte 3907. S·:ane\·ænget l (0). Uyvnng 20:i8. K<tpelvej ;:;ga (N.). Granhøj\'ej 4 (Kgs. Lyngby). < mcgn: Lyn!!Si~1nrlsgadt>

by 1626.

!:U (N). "'. :'1~. Biegdams,·ej 116 a (O). Oh ro ~~1114 v. Fortunfort \'t! j 11 JH'. Klampenhnr·g. <ltllt"b'"l ; l .yns;hy 200tJ. Lansebakk~n :w (Holte). Omegn: IIC'IIte 1211. Ellemo'-eYej 48 ( IJcllcruJ')· <; entofte 1100. Falkonenoæng-et 2~' (\'). Nota SSSli.

:\l EIJLEMMER:

IJI(t ItU/lill

(F) ............ ..

H r•nr-il: CICIUJiC11 CK) ........ .. 1\fli l.'wun~J f K) .............. Ca rl r:ottsl'!w/1. 1 n (K) ...... .. .II11X /lan 81 ti (K) .......... .. (J l'a !tl lhlm11tli (F) ......... . Il(l T?'/1 J III ROl ( K) .. .. .. .... . Uttu /Jci n n· l F 1 ............... .. t ·. \ ".M,illdt. (FJ ........... .. Srr, wl Nirolo iH• 11 (J\) ......... . 1'. Urlo/f (FI .......... .. . /(•:Illa[ ,)", 1/[t1 ( r ) .............. . .1. l • r. St'llliJUa}·r/-Thr.rkildst n (F)

(h.). :U yen l! ) .G ~. .Jul. Blomscznd t• ·!a t N.). Tn~.l 15 y . L hm c

. . •• • . . •

..

• . . . . . . .... .. .. .

A oy, St• utoft (K) ........... .. J', t(;!' So111t~," CK) ............. . /{u;,n 1'hif,,f f.t~ IJ•nh•i!l CK) Ghr. 1'/m''' ,.,, (K) . . .... .. 1 l •nt/ F t m/. 11", (F) . . ......... .

Strand\ l'j(•n li8!i (K lampcnbna g). h1geborgvej 47 ( llc.lleru)l). II cl r up G189. S'-·an(;nlOsega~uds, ..j 17 (\ ). No1a ~~~~~-:. Amagerbrogade 7 ( ) . Am.q~cr 0820. c o H.R.Sagf. Hartvig Jucob en. Gl. Tor\· J Sobakkcn 5 (Chnrl.). Ordrup 2Hil. Jul. Blom bradc 21 ( ·). Toga 6G7 x. Hollændcn·ej 1 (Jhngnr. ll1agor 1:7 ·. t' o V:niete f'olumllU • .Anluul• \Uld ':; (V). Hot el .. Fa·yd~>nlund·•. GJ. Kon~c J 171J t \"1 ~t1·aucihu ... 14 (S\·endh trgJ. Mm·iendul vej 7'1 (F.). Fu n n C7.

Ch a·. X 's A lh; 3,, ( Kgs. !.yngl ~ J. Omegn: Lyngh> 1711. Kronprinsens,·<·.i 4 7 (F) . f!. t;tlr.. Azaleaw.i l l l (\'alhy). Vulli~ ~4{J(i :-.:. 1\lost>--k r·ænten 1'i ( ~IIUilr'g 1. Snhr•t'g f>4!'11. Ve-~1 Andebakkcn 4' CFI. <ioth. !128•1. Ndr. l<'asartwj 8~~ (l"). Goth .. olHJ o.

Ol:!>Udcn re præsenterer f orbundet Arvingerne efter:

il tJ;,, BtLTJIIttl. Park\ænget 3.• (C'hnrl. . l{c·lr-. J.W .. (F) ved Fru f:lln lltrmt l$fntp, P• n . Bi!lg, K)flJII udt G.!.

\ iu'l" lJnrfoul (l') \'el /Ju,IJ•. llrun l

f,.,,,,

All(. 10 (\'alh>')· VaJhy 2241 '.

l<,J'U

(V t

Ax l /Jr dtll l lF1 , ..d l rsf. J • ...1. fr,tlårl, f;ranbrodr ton lf. (K • ht.kct Hn 11B (l• J \cd Fn1 ~1~uja Ank( r lian ., u, Hørtoftmej .10 (Bth.). • 1yr.md .Holclt (I•'J \~d l

llelln 18i8.

AUitdn llurt/1. T\æJgnde 22 ( 'lk bmg J•). Alfr~.;d Kjærttlf {F) ved Fru Jri8 J(jærulf, F:ryclend al vej :J3 (V.). Vest. 3639. J. lla"n-Jon flt (F) ved Fru lnoeboro Rcn·t~-Jrms ''• Ncn·n 'Cj O (Clurl.). Or<trup SIIIII Chr, Uyumltl IK\ w•!l Enk••f1u Martlut Nyunn{J, Knstf•l :J4 (Thi tttn. ,/ o/,",,,,,.._8 IVu.ttt r-mnmr (F) ved Enkefru C. Wr~to·mcnttr, H.u·<; kø\ j 21 (Brh.). Hclln 1648. !'\1


16. ÅRGANG

fEBRUAR - MARTS 1951

*

*

NUMMER 2-3

l N O H O L O : Uroit moral-reglen handhteveL l l>. R. h.. F. ::; gl•n... ralft~rsamling. , Skat• kølw1 c•Jt>ndom. Populær-ttutorernes katekismus. l Forbundsmeddelelser .

>>Anitras dans<<

boogie voogie-takt

l

Droit moral ..reglen håndhævet Del' har i lang tid været strid mellem Griegfonclen . Norgl', oe; Bnrmans musikforlag, Stockholm, i anlC'dning af, at dette f orlag· havde udgivet "A nitras flans"

af Pec>r G~ n l

/{(ti'WU.fc:

Edvard G ri egs fond , Bergen, Norge.

Ombud:

atlvo],aten Ulf von Konow, Stnchsund.

St•at·and( : clircldbrcn T nre Bjerka, l.ÆJ1pkarsv~1gen

med Gl'icgs musik i boogie voog:ic>-takt.

4~1.

Dette anså Gl'iegfonden for at være en knenk<·lse af komponistrettigheder efl<:r reg·len om droit moral, hvorfor

d<!l'

hlev anlagt. sag ltl Lilintctgørelsc af gt·ammofonplader, er-

statning m. v. Dennt- sag er uu afsluttet \'ed Stockholms ret,

O111 b·ud :

lwor Gl'iegf o11den fik medhold.

Da det sikkert kan have sill interesse både fol' komponister og forlæggere at læse, at droit moral-reglen blivc-·1· handhævet kraftigt, o~ at det drager konsekvenser efter sig at overskride den. bring<• r \'l neclenfot· <'11 mlskri ft af rlfm sYenskP dom l originalsprog:<'l.

Utsk1·ifl av D om meddelad av Stockholms raclhusratt å clcss sj uttonde avdelning i Rådhuset i Stockholm den J 4 december 1950 i mål mellan nedannamnda parter.

F'rescati, elirektoren Anders Burman, T egelucldsYagen 32. Stockholm. handelsbolaget under firma BurmanR forlag, Crevgatan 19, Siotkholm. aetvokalen Gosta Al\~rlund. NotTmnlrnstorg l , Stockholm.

Sedan fonden sasom innebavare a\· uppho,-smannarattcn till EdYa rd Gl'icgs musil{alisl"a verk lill nhlhusratt.en insU:imt ~waran<lena mNl •yrkanrlc df'l~ om ansvar a Bjerke och Burman jamlikt 26 ~ lagen den :30 n'aj J 9H) om raU till litlerara och musik~1li­ ska verk fol' del de under <lr 19:10 har i riket vid mångfaldigande a gra rnmofonskiYa av Griegs YCrh ., A nitras dans'' rorandrat dctLa. dels om åUiggande fo1· sva randena att solidarisld lill fonden utgi va

Stig Lommer-Revyen: .. Saa gaar Karrusellen"

"Jeg kan bedst paa gammeldags" Musik : Amdi Riis

,,Bliv hos mig" Tekst: P. H. &- Børge Muller

WILHELi\11 HANSEN, MUSIK·FORLAG


Nr. 2-3

ORD OG TONER

Side 2 ..,kudt>~tånd

for rl t begångna intranget. dels um åHiggandt- filr Hjcrl{e och Burman att vid \'ite Uinme:t uppgift om untalet a,~ dem eller forlaget inneha\ de ::ski\'OJ' uv mii1·kct 'M.:tronome ltt'<:ords" nr J ll:l, å \'ilka \'crket i d(.)SS fOr~indradc form upptagit!=l under titel ''Anitra Dam·e Boogie", del.~ antingcn om åHiggand(• Wr svat·antll'na att til fonden utgiva dessa skivot• mot >J·sattning fik \'ardct eller nm forordnunde om skinn·nas f(trst<.it·ing, dt l:-: om forordnmule elarom alt med matt·iscr och ovriga for pressning av ski\•orna a1wandbara materialil'r ska11 sa forfaras, att missbruk dårmed ej ma ske, dds ock om t·anta a utdomda bt"lnpp efter fem procent om arct. samt fonden vid forhandling infOr rådhmwatten den l l december l H50 återkallat sin ansvarstalan i målet och måll't i denna del avskrivits fran vida1·e handHiggning. hava partcrna hcmstallt, att rådhusditten måtte stadnista fOijanrle. mellan tlt~m triiffade fiirlikningsa,·tal: "1 Svarandena luwa efter att hava tagit del a,fondcns upplysningar funnit, att "Anitra Dance Roogi~" - genom 1leras foranstaltande inspelad och

upptagen pa grammofonskh·a av mårket ''1\Ietronomc Re<.•ords" m· J 115 - fc\1' an~es utgora en forvanskning a\' Edvard Griegs ,·erk ''Anitras dans" i musiken lill Ibsens Per Gntl samt att en d)·lik ft'lr• vanskning, som framst beror Gricgs verks karakti\r, inncbar krankning a,· hans droit moral nH.d a\'seende pa ''crket. vat1ill uppho,·smannaratten o\·erlat ils t ill fonden. 2 Svarandena forsakra. att antalet framstalda gkh·or J 115 Anih·a Dance Boogie den 8 dec('m ber 1950 utgjorde 8.621 st.rcken, a,· vilka 8.608 forsålts och 1:3 furmos i forlagets lager. ,, v s,·arandena betala till fondl~n en kontant ersattnin~ av :3.000 kronor.

6 Forlaget utUimnar tilt fonden alla matriscr och ovriga ftir pt·es~ningcn a\ skiv01·na an din da ma te-

rialier. F'ol'laget IJetalar till N OJ'disk C'opn~ht Bureau A S lil·cns~ 1· tll)(ler tredje kvartalet 19.JO och fo1 cHtreft~·r forsål da skivor a\· uvannamtHlrl slag enl ig t sitt. den 22 och :11 augusti 1919 med sagdH bola$! ingangna aYtal.

7

8 Fonden bekraftar, att den, sedan de i IWannHmnda punkte1· anginw villkoren uppfyllls a\ svarand cna, icke ager att mot d~m framsUilla nagot yrkandl' eller ansprak pa gnmd av framslalln in g t>' och forsåljningcn aY de i punkt 2 angivmt skiv01·na. och garanterar under samma forutsattuin g, att !'\ ordisk Copyright Bureau A 'S icke på grund av san ma framsUiJ ln ing och forsaljning komm er ait lwgagna sig av sin ratt att uppsaga det i punkl 7 angivna a,·talet.

9 \'ardera parten skall sjalv bara sin kos ln a d a malet. 10 SYarantlena mcdgi\'a, att fonden omedelbar1 ager att återfa den till rådhusratte)l overlamnadt borgenfot·bindclsen å :tooo kronor til1 sakerhet fcn svarandcnag råttegangskostnader." D<nm;kiil.

Parterna hava y r kat, alt rådhusditten skal l stadfasta den mellan dem traffade fOrJikningcn. Forlikningen avser det, varom i målet tvistas.

Doms/u t. Rådhust·atten stadfaster den mellan pat terna ellligt vad har o\·an antecknats traffade fodikn ing,..n. Fullfnl.id."hdn l'isning.

4 Forlaget utfardar omedelbart forbuet mot \·idarc forsaljning av Ol' ski\'or av ovannamnda slag. vilka a\ forlaget utliimnats till musikhandlarna och annu innehaves 8\' dem, samt åtenorctrar des~a

ski vor.

5 Forlaget overJamnar till fonden dels de 1:1 skivor :;om enligt punkt 2 befinna sig i forlagets lager, och dels i punkt 4 a\'sedda skivor så snm·t dessa kommit forlaget tillhanda.

Domsbila ga A.

(sign.) Folke ostrr!JrnL

Ratt utskrivet betygar Stockholm s r;\dhusdHl!' sj uttonde a vdelning. l tjan::iten : (sign.) Folkr dsterfll"l' iL

DEN STØRSTE DANSKE TANGO SVKCES :

Musik & Tel<st :

HØR PA MIN SANG

ETUI\ DENEKJ~

Solgt til Sverige. Norge, Finland, Tyskland og Østrig!

MUSIKFORLAGET SØLVG~DB

IO

IMUDICO

Afs

KØBENHAVN K. TLF. : •p A L Æ 9 2 O3


Nr. 2-3

O lt D O G T O N l~ H

Side 3

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• •• •• •• ••• • •• • •• •• •• •• •• •• •• ••• •• •• •• •• •• •• ••• ••• •• T il medlemmerne ! •• •• •• •• •• :•• •• •• ••• •• •• •• •• ••• •• •• •• •• ••• ••• •• ••• ••• •• afhold<.•s ••• •• •• •• •• •• •• ••• •• fredag d e n 16 . mar ts 1951 ltl. 16 30 i KODAS's • •• • •• •• 2 •• •• m ødesal. Kronprinsessegad e 26 •• •• •• •• •• ••• •• •• •• ••• •• •

Dansk Revyforfatter- o g Kom ponistforbund

t nær

r

••• •• ••• ••• ••• ••

DAG~O i t D E

•••

•• •• •• ••• : •• ••• •• •• •• •• ••• •• •• •• •• ••• ••• ••• •• •••

•• ••• •• •• • •• •

••

•• ••

••• •• •• •• •• •• •• •

•• ••• •• •• ••

.:

l. Va lg af rlil'i~eut. A

••

:••

enera orsam ing

rsberet.t1 ingen.

:3. Rcgnslutbso\'ersigt. .J.

-.

:)

Valg af :> uestyrelsesmccilemmer. (Der fore?slas genYalg af i\Iog<'ns Dam, Kay ltostgaard- Frohnc, 1\.ul't l'oh·l. Iltt!!o Uyldmar k og Carl rr~ dahl. End\'idcre foreslas godl\l!ll<IPise af suppleanten . forfatteren Erik Leths mdtncdcn i bestyrelsen i stedet f01 ~log-Pns Kaaroe. der c ft('J' f•g•~t on~k" (~r udtradl af lwl"l)rchsen i m·cts lob) . •

~

rorfatter-supplcanlcl li! be3lyrclsen. ( Der fort'slas ny,·alg af Arvid l\ftillct· og BrPidt•

\ 'alg af

6. Indstilling af d forfattermedlem til K ODA'~ racl . ( Der foreslå~ gcnYalg af Kay Itost.gaard- Frnhnc) .

7 . Uemynclig-cJsc lil bestyrelsen lil c_\Vcnt uell al a rrangt•re underholdnitlgt•l ni' stolTe 1'01'mat. i K. Il.-Ilall cn eL ligncnclt• ~tNler ti l fl·cmskaff<'lse af mirlier til forhunclt.b:; fa~lig"<~ ug· h unumiia:! re \'irke .

8. Godken<lPlse af forslag til en afgiftsordning fo r hcuvttclse af tekstet' • ninger

1

'pc) utHlcl'lwld-

K . D.-IIallen og lign . stedet·.

H. Normalkontr akten mec1 rCY\'tcatrcnc.

1O. E vPn l ueJt p h. \'.

•• •• •

o

: •=

MOGENS DAM

l l l

••

rormand

/ KAY

l

ROSTGAARD~ FRØHNE

sekretivr •

•• •• ••• •• •• •• •• ••• •• ••• •• •• ••• •• •• ••• •• ••• •• •• •• • •• ••• •• •• •• •• ••

•• ••

•• ••• ••• •• •• ••• ••• •• •• •• •• •• ••• •• •• •• •• •• ••• •• ••

•• ••• ••• ••• •

'··································································································································································:


Nr. 2- 3

ORD OG TONER

Side 4

Skap køber ejendom Vur ~Yenskc broderorganisation Skap har forn~·lig t:!rh,·en·et en mindre ejendom i Stockholm. cent ral t beliggende pa ~lora gs;smgcn. 11en indeholder otte min.h·~.· 1f•jliglwdeJ·, op: il<-1l t•r meningen. efterhanden som lcjliglwderne bliver l<.·digc. at gi\'c fm·~ningens a.•Jdn~ medlemmer for::-lt>l't"'t til k •iemal. SktQJ halwt· h ~rmccl sa snu t at have• dannet gnmdlaget for et revrautorernes nlcler<lomshj, m. ~Ietldclcl~en hl?rorn bring<.•r pany Ht nry .-lnd'' l':wn.~ og Ral'n-.IOilRf't~.<: g-amle kongstanke i erindring. Det skulle heller ikke \'ære en ulosPJig opga\'e fol' Yort forbund indt>n for en kort(•t·•· mTa~kk,: at skabe en nknnomisk ba~is for ed1\ en cl~en af en mindre ejendom i ho,·edstacl •n nwd det f01 mal at huse nngJt• af vort~ \'cltjente »pension istC'r . fm·urlen eYent uelt at give piaris fot· l't forbmul$arki\ . .Men det dl knuvc et sto1·t og uegennyttig arbejdt' af rlc tnN{lemmer. der vil og kan patag • sig opga,·en.

Populær-autorernes katekismus Da redaktionen af de tuer mest folg·enrl e ~ afsnit i »Gylrlnt• r egler «, nem l i g omtalen af Nordisk Rl'I'U-Uniatl og Koda. clr~væne iJ,ke dl kunne tilendebringes før i midten ar m arts maned, nes('ntlig pa grund af f rems kaffelsetl af visse dgtigc statistiske oplysninge r, v il forts~l:'ttelsen af Gyldne regler« forst fremlwmme i ap1·il-numme ret.

l

l

Kay R.-F.

FORBU~'DETS

KASSERER.

Alle henYendeJser til fot·bundet vedrørende ind- og udbetaling samt reklamationer angående rac.ho-afregning bedes rettede til: Komp. Axel Thingsted, Lansebakken 36, Holte, Telf. Holte 1211.

,,

Forbundsmeddelelser Rettelser og tilføjelser til medlemsfortegnelsen : T 1-a ,.,.1'\ æni!Pt l t, f' ha 1 lntt~nlutHl, ti f. O t· d a·u p

ae.

cesens

Frederiksberggade 11, København K.

Udgivet af nDansk Revyforfatter- og Komponistforbund . Redaktør: Kay Rostgaard-Frøhne (ansvarshavende) . Redaktion: SolYænget 2, Lyngby, tlf. Lyngby 1570. .,Ord og Toner11 er medlem af Foreningen af Danske Ugo,_ blade, Fagblade og Tidsskrifter. Heyoes Bogtrykkeri -

USI

København K . -

orag

Central 6522 .

A

s

Telefon Central 2960


16 ÅRGANG

l N O 11 O L 0 :

APRIL 195 1

*

Gcncl'ulfor:mmlili~Pll. Braunin~.tt>l'

l't' clml.

NUMMER 4

*

ll(llgcr Huehha'" - liiJ ar. F'•ll'and't•sh•n MNllemsk o l'l t'\ . F o rJ,undRmNidP 1•·1 ~.. l'.

1

K. H.-hull.. n.

( 'h l.

Generalforsamlingen År 1H51 freda_g d<•n 11). ma1 ts kl. 1(),30 afl ulldl~o:s ut•dinæt· !.!enet·a lforsaml in~ 1 11-\NSK. Rl;;V1.FOHF.\1'1'EH- OG KOMPO NI STFORHl'Nll. c;eHeralfotsamlingf'u afholdtes i KO!IA's modelokalt•, h l 'tmp•·iJ St>Sse-gadc 2ft, 11. ~ al. og ha\'de føiJ!c.>nde

der Ul ft'{•mskaffcl!=it' af llll<lll.'l ' til fcr hut~dl •l. fa~hg•• o$!_ IHunartitæn· \'ll'kt•. K (;orlkeucl ••bf> af fot·slal! t1 l ru afl?:ifts(llllninJ.!; flll lu·n~t­ td:;l af tck~ter w•d tmd t •t hoiJnitlt.n'l' i K. H.- llu ll.-•n ng lil{ll.

!l.

1. \'al)l' af dil'igenl.

III.

2. A !·sbE>rctning.

stedf 1.

Nonuall,ontl·akten 1twd l't' \' •VIt•all'Pll(' . l·~,

t•n t uelt.

:L Rt>)l'nskabsoYersigt. l"on/1111/dt

·1. Valg af !i best). rcl::wsnwdlcmmt r.

CIler foreslas J!('Jl\ u l~· af ~l o~ens Uam, h..a~ Hosq(aat·dFt·ohne, Ku rt Fnll"l, Hugo Gyldm~t1·k o~ Cul'l n ~·dahl. Ii:nd,·irlere foresla l' ~-odkendt•lse af su ppl eanh •n. forfattl'r en E rik Leths indtræden t hest'.• Jclst•u i stenet fm ~Io~·e 11 s Karøc, det eftt•t ··get onske rt udltH<lt af lwsi)I'Pl~wn i arets l(1b). :•. Val g· af 2 forfa!tC'I' SliJIJlleanler (Tl<•r fMeslås ny\:tl$.!.· af Anal Miillt!l boe). ~~.

11,

Jortnlt t rttl Jl"!lt

11

llr1m.

hod , ... (ki'lllltnt'li OJ!

man som :-;:\?d\'nnli~ \..tlgtl' !rltrtl~t'd,,·tm!lfttr< 'l', tlin/.'lr11 St.•lllld Rnt 1111 t il rh1·iKCl\l, hvilkl~t.: intrPII ha\•rlt• llil~~·n uuhr-lulnu~ imod. fnr<•sloK. at

J li l'i ~·t•n ten

er k læ n~ d t.> h c• r l' fl t'l' l!'l'ttc nll fnrsu ml i u gr•n f 01 lo\ lig indkaldt o~ åbnr>l, ns:t man ~ik owr Ul h~hanclhnw •n af 1'/.t. f. • l n.:/11 rt'f uin[Jt'll . aflag-ch.• hrn•tuilll!' om a1·et l ~l:iO n~ omtalt P indh•tluing~,·is ,., l'fll'ns jrtll!l.r Il til "K cll'll st.nn• ft•sl. clPt' ha,·d·• nt<ll'kt•rvt dt>llt', ug som h~n·tl(• \'it'kt't som en g•ul ll·kl:tm•• fm· 1'1'\'ycus fnlk r"'go dt.>t'c~ arhtojdc. J•'tJ/'1/Irllltlf'u

o~

HrP idc K ier-

J ndsldh ng af et forfatlt•rme<llem til h.fll l.A'~ råt!. 1{1('1' foreslas gcrwalg- af Kay ltostgaanl-Ft·nhlw).

';. Bem~ whgelse til lwst yn•lsl'n t il e\ l. al a l't'a IH!{' !'t' u nth:rholdning-er af slnrre fonnat 1 K. R.- ll alll'll t•l. lign . .;tp-

lmTi ~'t \ ~t·l ' l't

~hh•t

wttalte fnnnandcn, .li •let må t t P ~~~t·:- at ha\ t• d JIO<{t rt I'Y-tll' III• rf .. JI:t H t f:tiHt"•' r ... 1\TUll hat• l\ll fi\el bum for dt>n kcddigP prnksi:., l'nkcltt• din•ktt•n•t· ha\'d•~

Fra Palladium~Filmen : .. Hold Fingrene fra Mor"

,,Mor er den bedste Mu~ik:

Engelsk \'a/s Sven Guldmark

l

Verden'' Tt,tl<~t · \ •ictor

Slwflflll'

WILHELM HANSEN, MUSIK .. FORLAG •


Nr. 4

ORD OG TONER

Side 2

mdfuJ t nlt'cl at ~ pill e tl'\')' l ig' variete i '"'" blanding, der tlls1gtcde at p t li\! pi ttatt'rbe\·alling mt.~l mimhe ydelse til autorerut•. Fot·manden udtaltt•. ut lllltn ikke kunne undri at få en fonu~mnwlsc af. at n•glcn om. at den, det· skl'iver til en J•r•whrsrct•y, skul sikr·c sig, at clt•r betales JO ' ,, ikke tages sA noje, men man må anmode· medlenmterne om at fon• kontrol mecl dettt• ft\r'hultl, da man t>llt't s tkkt- opnur at få nrdnedt• forhold.

l'u lr. do "",<tfi,.l..·~. il ll i (•rl udtalte formanden, at arbt·jdet ,·ar foJ tsat, og at man ha Yde kunnet SJ•ore visse v irkttinget· uf dette arht~j de, der· sikkt•rt ville tagt• yderli~el'l' fa1·t, efterhånden som man væunelll' si~ til unionens c•ksis tens OJ!' arbt>j de ng benytte,ft" si~ d tiet. Mugens !lam og Axl'l Thingsted hanle i maj l!.I:Jll været til mødt• i Oslo. hvori ft·a norske side dt.>lt~>g to ~TUJllH.•r, nemlig den. der arhejdt.>t' for· TONO. o)! den, der hat· tilknytnin~ til Norsk l''orfatterfort' tling. D~ to lJ&rter havde sluttet si~ sammen som følgt• af fnrhandlingenH' på det omtalte møde. Fra Sw1·ige ha\·Je man erfaret, at 'ilkårcne indenfor SKAP l't' blen•t stærk-t forbedt·ede. Det· skal ''æi't~ kongn~s hct· i iu· inotmfol· dt>n nordiske

union, men tidspunktet er endnu ikke fastsat. 1950 vat• efter· den almindeligt• opfattelse et pænt rt>vyåt·, og Ul51 et• jo lw~ylHlt godt mt•d store successer. men hvorJan 11151 ~liers rent nkonomisk vil blive fo1· medlemmerne taget på hred basil;; et d åbent sporJ!'!>lllål, da skatter, afgiftt•r o~ s\'igtende betalingsevne hos publikum nuk \'il blin• mærkbart. Dansk musik o~ Je dermed forbundne sang-tekstet· har stt~n~e ,·ilkår at arbej de uttder. Ilet· ud~iYes ikke for ttd~n så mange lettere ting, otr grammo fonindustrien taKet· ,1gs! me~et foa·sigtigt pa de dan:-ke dans eplatler, 1kke m inds t pA .JtrUnd af d~n ~tl·ammt> materialeman~cl. 1950 bragte teaterskattens bot·tfal.t.

Forbundt•t genn.:mfol'tc med stort held de principiell e sager vcd1·urende .,Humørparadt•r· n~". Anangorct·nc er nu klar \Wcr. at dt!t' må betales. ug en overenskomst et• ,·ed at hliYe afsluttet (;~:l kr. pr. rnanuskri pt,·isetekst, for h,·ilk('n dc1· ikke fon•li..rget• gæraftale i furvejl' ll). Man må eJ'itHire, at mi nisteriet har I)lact•ret disse koncerter som val'ietCforestitlin ger. ng man har derfor ikke i fm·ste o mgan~ ku nnet få ændret mu~ikafgiften til KODA. Derimod e1· det lykkedes at få KODA 's råd til at gå med t1l, at dt•n sær·afgift på t: o lo·. pr. maned, s om betales at 'isse storre \'&t'teteer (Columbus. Zigeunerhallcn, H ullænderbren og Ny Ra\· n~borg), hvor mustken i modsætning til de ahnindeJit.re musikn,• stauranter c1· af af~orendr bctydnit•K. tildels gå1· til ,fe enkelte kompt,nister, tier har skreve t musiken til de pågældende etablissmnenters fo~stillinget·, der JO i "\~irkelighedcn er rene re,·yfot estillingcr. Denne ændringvil betyde en \æsentlig merindtægt for• komponisterne \'ed cle pAgæhlende etahlissem<>ntet. Uen interskandma\·i:;;ke n ormalkontrakt med re' ydin•ktuterne er UtHler endeli~ udfommin~ og- v il blive droftet \'ed indeværende års revyunions-kongn•s.

Forbundet haJ' få.et t ' tl rew-. , .~ ul tfl ll t 1 Kon. I - / IN A ,l-1 .\ TJA r1wtlig A~E'I Th i ny.~tt·tl. Det· har været et par· vdlykkt:de medlem ssammcnkomstc t dels .. Torskegildet" i restaurant Zoo, d els d t fag-li ge meu lemsmude, hvot· Thin~sted g j o1·de n·de for radJOia riffe u h emmet ighedcr. Endvidere har de r· været afholdt et fagli~t gr u p pemoci1 tor de forfattere, der ha l' ne1·et iutCl'CSbel'et \ .. ff UlllO t )>araderne", o~ hvor· man traf aftall' om et fo l'li~stil hud td af!!,, !'(')se af tvisten med Skandinadsk Koncertdit<'k t ion. Der er sket lwnn•ncldse til ~t·ammofo nind usll'ien an~åe ndl overholdelse af de trufne aftaler om fo1·udmcddelels(' i g-o,J tid til autorerne om inds pilning af værker. G t·anunof oui n d t strien har ogsa erklæret sig villig til - sa 'idt gol'l igt at yde autorerne en gratis plade af de indspillerlc tin~. F orbundets hjælp til medlemmer i virkf'lig- nød er sk, · som vanlig i dl't omfung, unclet·s tott elscsf onclen ha r rnidle

dertil. I denne forbindelse kan næ' nes Jen ve ll y kked e K . R.- HaJ koncert fornyli~t "Kæmpelykkepos en" , hvor fo r·bund e t f •k 1 pæn indtægt hjt!m, de 1· bl. a. også vi l komme u nder s tølll."lsvl: fonden tilgode.

En række retssager 1lg t\ istl'l' er afslutt~ t m ed h eld , nH , hermed er det nu slut med forbundets varelag-Clise af almin tielige incassosager. Forbundt-ts administralion kan ikk< hære udgifterne til sådanne sager. Man afnmter utaltned den endelige \'edtagelse af mus ikforlæggernormalko nl raktt>l De rm·lullliskt> rettighed~r kan des,·æne ikke bl ive place•·tt i KOIJA. T red('lingen af <l~ mekaniske rt.>t tig-hedt• r må søgl's lust ad a ndt>n ,.d.

Unde,· den påfolgcnrlt' diskussion ~a,·es d e r fra forskt l li11:e nwdlemmcrs side utlt1·yk f or onsket om, at bestyrel"t 1 soger t•n ''enskabelig kontakt med Slats t·adi o fonif'n ::;amtidt:... med, at man opretholder kontrollen m ed det danske meislat i proJo·ammerne. Man fandt de-t formål s t jen li!Z t ai a rbe.td hen til cl mode mecl Statsratliofonie11s ledende kræft e!'. p,w[ Sort•nst 11 takkedt.' for tillægget .,GJJl rlm l'r fJle r" 1 "Ord o~ Toner" og udtalte, at han ,·at· glad ,·c d, at d •r hh g-jort OOI{t!t ved spørgsmålet Oll\ norlllalkont r akten mecl n.• ~i kforlæ~,:remc,

fort!slog nedsat et udvalg, d(•r sk ul le at bejde for, at flt•re Koda-pP.nge ble\' her i lan d e t, id el ha l o~ flere med ham nwnte, dels at det· gik fut· man~C' pengt til udlandet, dt•la at afrf.'gningel'lle fm udlandd ,.a1· f or snw. Bjflt'IIC.

H (Jyl!l'

Pmd Sem Il SI 11 fandt et sådant utl\'alg OYerfløtligt, iclcl ma r i for·ve,ien ha1· 2 r('præscntantt:l' i KODA's rad. Det fas tslog-t·s . at medhmnncr, der hat· n o~ct a l f r(•m f ølt m. h. t. f'lrhnlrl i forbinclel::;e med KODA. ka11 r) g- l Ø l' hf:ll · Yencle ~il? til forbundets to repræsenta11tct· i r adet, som sa vil kunne forelæg~e spanrsmålE;nu for KODA s .;.unlede 1 a ri.

EN HERLIG BØRNESANG FOR VOKSNE!

M O LASSES M O LASSES EN NY LANDEPLAGE !

MUSIKPORLAGET SØLVGAD B l o

IMUDICO

AÆ KØBENHAVN K. TLF.: PALÆ *9203


De fL·m noreliske selskaber: K OD A. Dannuuk; STEF. l ~lanrl: STIM. ~' c rige ; TEO TO. Fin1anrl o~ TO:'\O.Xor g('. danner e n fællles nord1s k samnlE'n~lntning :

ta r iffer .

S onfisk ltn ion [01· komponi.~li'C:tfiCJh rrh ,.

(L 'Union Xorcl-Europeenne d es Societes de Dro its cl' Auteur~) s t iftet i 1 n: n. Den nordiske union optræde1· som reg e l sa mlt•t \'L'd clt> internationale kOil~l'I 'S~C' I', d e r afh oldes ll1dC'll fol' (' Oll { (;r/ r'J'(rf i o n.

KODA 's indre organisation S ty u l.~ , n : KO DA leeles af et rad pa 8 medh,mm cr. en fo r mand og 7 rcHlsmecllemnwr. F o rmanden s kal ifolgc IO\'CIH! al tid \'ære m edl em af Dansk K o mponi st-Forening. ug- som formH!ld præsidere1· nu kom pon isten . domorgams t S . O. Rrw st( d. Da m;: k l\rJt11 ]JOilh;I~FrJJ e,ling ska l end\' ider P ha\ e ~ medlemme r i rå det. og det e r for t iden kom pom tPn luuulow l:iisO ff C J' nsr kompon ist e n, pl'Of P :-.SOJ' F in o Ho f J rlwy. Dan sk J: ,•vyjm f o /te,·- O{J I<on1poni.~tforbtmrl skal \'wrc repnt::se n le r et i racl('t \ccl ~ medl en.mer , og drt c l' f o r l itll• n komp onisten Il Il !IO (; uld III (ll'k og for fatte r en J\ o y U osf !/f(fltrl-1.' ; oh1

Jlf> ,

d e r fungerer ~om radC' t s sekret æ r .

M li·"' k] ol'/•' f/ lJ ('J'[ OI c>ninrt ha r l ige l t~clt>s ~ J't' P l WI:iC II talltcJ· i rarl(' t, fo r t id t! n musik rorJa~gge rtH~ . 1-"fl',. ll'ilh r'l 111 /Jar~sk

1/ruuwn ( ll<Pslfo r m and) og Jf. O. R ir.k.ftll. ~nm

Unrlen ·i:·win!l:-:minh·:fru icfx r e præsentan t sidde r dcpartem cn t~ch c f K . Pttll"l" n-M ii/lr•,· <::.om d<'t ott~n de medlem

af radet. E t fo r ret ningsud \·a lg. bcstaende af formanden, n~·~tfnr­ manclen ug; KOD;\ 's administ rerende direkt•H". n))H'æsenter r 1·å det u <laettil.

KODA 's ad m inbtrcr e nde di rektor . landsretssagfor

1 :-\

tl l" 'd !J nmn. t ilt rati le l edels.-~n clen l Hl 19 16 eft('J' af(lud ~ chrektor .J. Ita v n -.J on ~en . 6·i

KODA's virk somhed KODA nphra•\ u musik;l f g iften hos d(• for~kelligt., n r lcr af m usikfo r hrug(•re pa hac;t af ('11 række O\'f•renskomslPl' og Fnl

Sfal~,·rtrliotfJni"ll

oppebærer

KO D .~

et huiiOJ'<tJ' pa en ' Js procc n l~<ll ldPI af den indbetalte lyttmliecn~ enkelt· S< ·J·!"kiltL• al'giflcr. ol! KO T> A afregner lil geng<. ·Id for ethvert Jn us iln •<t•rl\, dl' r frem rorPs \ed Hadiofonit")ns udsendelser. d11g ln P.cl \'isge for bc•hoJd Og" t/d,·f' fu r dl'Hnlilli~).;p Jl1l1Sik\';t•l'kt.'J'. KODA d ragl·r omsorg for beløbets fordeling i h. t. t•n l'ordelingsla r iL som ta!!f'l' hens~ n til musik\a•rk,·nw. :trl, udfnre lst' og udfo l'Piseslld. A f honoraret fra Statsradiofonil'tt ~>rlR·gges 111 'l til clPn ku lturelle fond, lige~om af honnra~ rcrne for al anden off \ntl i g musikmlforebe her i land ·t. A fregning finder ~te<l h,·ert k\'artal. og KO D.~ frt•m ... •n~ de1· til 'idere fordeling b 1a.,clt de tre stam~organisatiouc•· d • belob. :5om tilkomme1· d ::,. "" medlemmer på grundlag af len t a ri f m w::-~ ige p o i n ;...... udrt;gn mg. For l >ansk Jt e,~yfol'f~lleJ·- 'Jg:" Komponi:sLforbt.:lCl' v ,dkurn'nenrle \ ' H rl'ta gt!S mcd ll•mmernu; ntere::--~i'lr i ~a henst-cnde af th•t ne<batl" raclio-udYalg. del mdstrcge1· ratlioprf,gTamm •rne og lariffPI'l'l' de atl\'t.mclte \'R•rk('l'. l middelbart efter KO DA '~ e ftl rlmnt rol finde r a fn~~gn ing sted til de cnkt,llt• nwdlt•mm •r l l'a fo rbundcl~ kastwrer.

Sa·rllg-t• 0\'«' l'cllskom slt!l. E: J' rnd\'iden• t ru f t't)t 111 •d B l O ~ t~RAFT E ATI·:n~; .JEI~ '\E og nE~TA U HATØ HEft~ 1:. F or off)ntlige ballt·r og f~sler er der 1 sin tid vecl forhanelting mellem .J ustit:-.ministeriet. Politimn:--ti'lrforenin~en og KO DA hle\'•l fa~tlag-t ·n afgift pr. fe~tdag Cpr. off ·ntligt bal) .

Forudnn cl;") foran ... t~ Pn<le lll\bikafgifter finde~ der _qr)i g . afgift. . tariffer for ud~orel ... e af be~kytict mu ... ik , ·erl almindelige konN!rlt r, p:\ Th ol i. i Cil·kll~. ho" nmr }·:end eli..h oldere og ci 1·kus, ,·ed t rm·- og :,!aloplob. ~port~kampe.... kib ... rndio og grammofonanlæg o. ;::,.

Y.


Indtægterne s fordeling KODA 's J'( An,kah:-.;:u n1· l·aJpnciC'rat· t, og nar J (l 'r til 1\u lt urfo nden. lfl '; il Dan"k 1\omponist- Forl>ll ing. og T>a n~k J ~P\ yfor fatter- O!! Komp on ts tfo l'lmn rb . tamandelsfo·• b . :1 ' , • il und crs tott elsPs- og JWnstons fond c n s am L de nmlw nrhge udgifter til administrationen ~r fradrag t, foreleJes clet her i Iant'et indkasl'i<.·rPclP bPlob i henholrl til dP indsendte Ol! YUI'clerPdc progran 1m er. Vunlel'ingen til pointsansættelse af clu NlkeltP mus1kva•rkcr forcgar under ledelse af KODA's mu~ikkonsulcnt, komponist<.>n Sonl r;, il.' Tarp, der ligeleeles stå1· til d!tdighed fm· 1 a<lct og <len administl'el'endc direktot· som sknnsmand i musikalskP. tvi\·lssporgsma1. Finder noget medlem anledning til at rette indvendeise mod en stedfunden afregning, kan vedkommende medlem i henhold til lovenes § 5 fremkomme med reklamation til :KODA mdcn :J måneder efter, at afregningen har fundet sted. Til behandling af indsendte reklamationer er del' af KODA's råd nedsat et ·r eklamnfirnunuhmla på 3 mNllemmer, bestående af en repræsentaut fot· Iwer· af de tre nrgani~atin­ ner: D. K. F. - D. R. K. F og D. M. F.

Udvalget gtmnemga1· cle fremsendt•' reklamationer f>g afgiver indstilling til KODA 's råd, som dercft ·r tra:~.ff,~r den tlndelige afgorelse, dt>t' i henholcl til KODA's lo\'P ">g drift';regulativ er inappellabel. Tredelhttl·'it;y,qfcnu

t er riet gccldenrle indenfor KODA.

Bestemmelserne i KODA's lov•· og cll'iftsregulativ 071hæl''' ' alle /01 delinfJSbr.·temmP.Ls, 1 i an. mle som 11Y~' krmttrrlder pc"_

/P.rne im.ellem. De honoa·arer·, dP-1· indkommet· fra udlandet. b tale til medle.mrner·ne pa b~sis af det uclcnlandske selskabs gne afregnmgel· og fordelmger, de1 dog kontrolleres af KODA. dbetallngernc finde•· sted snaa·est muligt efter· beløbets indgang. KODA' 1 egnskab re\ ider,.. af statsautoriseret J'e\' isor •. .1. Brrfl, merlems komponisten .1.re/ Thinustul og musikfor-

3. Internationalt forbund til beskyttelse af komponistrettigheder i Danmark (KODA) Ila grundlaget for KODA 's og dets søsterselskabers eksistens samt KU DA 's historisk•• udvikling \'il bli\'t> u Morligt omtah i et af redakter NI EL. F J: liS recligerc·t feotskrift, der agtes udsendt til efteråret i nnledmng af KOJ lA'::- 25 års juhilæum, skal jeg 1 det efted'ølgende ind:.krænk• nug til at merldt•IP dl' rettighedct· og pligter, der følger af nw•llems kab••t i KOIIA i k1aft af dcth• OJiforelscaaet sel8kahs IO\'e.

KODA, hvis stamme c1· de t,.., organisationt::r: Dansk Kornponist-ForPning. Dansk Rcvyforfattel'- og Komponistforbund cJg Dansk Musikforlæ~gerfoJ'Pning,

ta>Jier nu ialt 671 ordinæt·e og tilsluttede danske medlemmer

og repræsenterer samtidig praktisk talt samtlige komponister i 'erden gennem de bestående gensidighedsoverenskomster merl udenlandske sostcr·organisationm·. SamtligP. opforel es•·etsselskabcr Cl' sammensluttet i en mternationnl ()J'ganisation: Confhlb af ion l ntu nafiolllrlt de,q Sorit•lell d' Aufpm·s et Compot-dft'W ~.

der har· sit h()' erisæde i Paris.

6R

68

.....

~

--

-

-

-

-_


b.

~afn•mt lt•k:~t

og nm:;ik, som er- hercgnt!t fot• tevy, e1 sknht i sulllaJ·bejdc mellem medlemmeJ' a i organisatione r, som <:tå l' tilsluttf"t

Nor·disk P.e,·y- Union, ~kal d e nn e tr>k:-t og- mu~ i k i kkf' kumt,.. :vi kilh:s liden cft r gcnsi di~ aftale. c. ~åfremt n N!'cn har skabt en pat odi på en h k::-t og d ier melod i, hvis autor man ikke har kendskab til - otr parodien inds pilles mekanisk. s kal der ovet· f o r gmmmofonsclskahe t elh•t' til sv.tl'cndc .,iJ td·'PilningsMc):;Jmb" kt·æn~.s. at 'ie r udo\'(~ J' •l<:'n normale licl•ns ~vurcs en afgift for .lt •n ind~pillC'd~ parodi. d. Medlemmet·, ciH :::tar tilsluttet ont anisatinnel'lle unth'l ~urdisk Rt~\'Y· Union, l10r· , ...d ovct·sættPIScl' 1g heat·lwidl•lsct· for-tnnl'l\'1 sn~l' samj,!'lJl'jdt• nwd andn· nwdl<>mm~ r af Norrlisk I~P\'y-Union.s 01'1-"'ttnisa-

tioncr. Originalforfntte!'I!Il <=ktl fot·bl'holdc s ig at gorlkt' Wif' ren eller ht•a r hf' jdt'l'tm.

0\"(' 1'.

ætl E'-

lægger /\. FddliC'di C lu i.-,titltl·"' tl fur tideu fungerer snm k1 iti ~k,. l'C\'isoreJ·. \algte a f at· t.-5 gPnet·a!fot c;:amlinJ.{. l~c:,!n~kab(•t. h\'oraf el e]<:;em plar o:: kal til,tiU . Undt, t't.·ni''!l··minisfelicl, Jigger h\'er t ar til gennemsyn fiJr KOJ)A':, medlemmer. IJ<lt ~1m l derefter g odkendes a f l\ ODA·~ r: ri og tlen e fte rfo]gende g0neralfl)rsamling. KODA 's belonningsfond l> P il l l. cl~.:cem bL' l' l DlO \'ed log K O l> A·~

st atutter. d t• l · s iden er

l 'tw id t~ l'<.:t

dt•n

l ~.

l' :t d

llf'd" ns t:wnde

dect ml11·r l ~, :,n .

:s~ l • KUr •A 's råd kan a f lCscn·efoud••n årli~ 1-.-.vilge Pt htlob pit kr. :!UUO, hH,raf lw h dell"n a m cncles som belømu ng til det medlem .d T1a ns k Komponist for('nmg, h\ is hele almindelig~ virksomhed man fmncr det 1 nskcltgt at opnnmtl'c> og bl"'lonne. i "'l'rdele~hed dersom der i d··n seneste t1d har ''æret opfort et \'ærk, hvi.- kunstneri.:-kc J..~·ah tet mnu 1 særhg (rt ad fmd r nn)cdnmg til at belonne. Den "nmmc komJIOntSt kan ak k inden for Cll peraode af fl'.'m år komme i beu·agtning Jgcn. n. n a uden ha h del, k t·. 1000, anvende." .som belonnmg ttl 2 medlemmer uf Dansk l!t'\Tforfntl<!l'· og 1\omponistforbund, P rl komponi:.t o~ en fot fa ttPr, ln 1 heJ· \ i1 ksomhed man finder det on kdtgt • t opm mtre og belonnt>, 1 s:erdt>leshed h\1~ de pli!,rældendt i det idst1 fn hn t hnft qerkcl' f aemnw, lwis mul:;ikalskc og literære kHllitct mden for d~>n popul:t•r musik:. og ~angtt•ksts {lmråcie man i særlig grad fiflri• 1 a nlool\1 n g t il at bclmuw. Bclonnilli.:l'rl kan t tlclc.lcs kl)lllponi~t og forfatte t· t il sam111t· popu lær •' m usi k- og- td:st\'tl'tli : men den kan og~å dde:> . ålcdt>S, n t lJ ·lonninA•·Il kr. [! Oll ;, tl fal d~r lcolllponisten t1l eel v:('rk, mt>dens d Pn qnd ..n hul\' dcl . k t·. 5110, tilfallt•t• fot fat: •'lcn o f :-angu::k;; t "n til et andet mu t~rerk. Hemc\'nt"lst•n ~nngtckst dækl-w1· de forske11ige urter nf musikt1 k~lcr. som faldet tnd under det nrbejdsområde. der dækl•es nf Dan k R 'yforfattet- og Knmpomstforbunds medlemmer. JJt.:n amme komponist og- forfatter kan tkke mden for n Jl n IP n f fem J t komme 1 b€'t ragt:mng ige1 . For b g-ge org msatiOnt:r grelder det, nt :KODA-præmit>n fr mttdtg J...-un u lb~:tale 1 danne tJifælde. h~or d r kan tg nt forehggc c nrk /11 ",u l. t Id md-.nt.-- nf henhotti '1s komp<lm og tek tf 01 f n t ter.

Det urlig(' bclnl md ættP JM særlig konto, sålede at 11r nier:, d r"'Om flcn ikke kommer til u•lbettlhng et ell('r fler !ir, ~..an t hl d1s •

67 62


br l rou f.,r t•\t•utuelt

flerP <Hitorc>r · 1 :-~darllll' ar, h\'nJ· radl'l tlrldt•t an-

ch · ·~ .

lf'rlni ng til p tt ~k,• nnl'l"~·

mono)(lg\'1', hcnmdt>r ogsa

~e f ra iiH'l',

i dl-t•l'

og· ops lag-, samt

m~>lodit>l'. ~-

holdsvis !Ja ns k Kompouist- Foren i n~~ pnnistfnrbunri s b :;tyrelse1·.

Ol{

Hadl•ts lu·slutning er inappellabel.

....,. Anmeldelse at værker Ifølge lo,·e n e~ § l skal h\'l)t·t mecllPm :d' KOD A opgin.• til KODA c•n fm·tcgnelse ovel' alle af ham (lwnrlP) kompnnPl'Nle, bea!'bcjdedc, fo l'fattede ellPJ' f01·lagt<' \Wl'l\r·r. K un anmclcltc we r ker kan kommP i het1·agtninj.! \'Pcl dt•a indkræ,·ccle afgifts fordeling. NB: a. Vedr. manualcriptværker. Afregning for opførelser af manuskriptværker pa restauranter og lignende steder vil kun kunne finde sted, såfremt komponisten deponerer et eksemplar af det pågældende manuskriptværk i KODA. b. Manuskript-musik på frikoncerter. Ønsker en komponist at få manuskriptudførelser ved fri- og velgøreohedakoncerter med ved KODA'• afregning, må komponisten snarest muligt underrette KODA om, når der til en sådan koncert er udlånt manuskriptværker til brug for musikudførelsen pa den pågældende fri- og velgørenhedøkoncert.

Anve nde lse af pseudonymer

Som tidligPre an fort ~i n e lo gæld 'l' den l' gel. al t·t meclll.:m af KODA hojst ma ha\'e ~ p eudon)•mer, d• J' kal \·æn" anm ldt til og godkendt af KOI>A. 1

A lt l'aiJ.!' af t'e\yst o f "il qciJanrlt>t !'ka J af o pha\':-numdcn (PII<•J' l ' Ct"irule ha\'e n •n) anmel•les til hans fo ren i ng~ :-l•ku·tnria t elle! andet !;oclkmult forum. Opha,·smanrlen kan ikke J•fnegne Unionens bistaTJd. h\·b cler ikke ,·erl ~alg-er e1· oprettet ~kriftlig kouta·akt. ::. Minimllllbprisen fo1· tt re,·yuumnwr e1 kronea· 25n,on (for mu.:ik ug d1P1' tt·kst) efter knntraktdag-en:- kur·~ 1 kub~1·Jnncif•ts ,·alltta ior opfol'dst• i en Pukclt re\'y på et tealt•r. Fc11· anden teater-, tribuncmæssig •·ll~r li~m·1ult• frenlfon:·lse, ud gi' t·Js,• t•g mekaniske reottighede1· l·tc. l•Neg-nt·~ c•n pris (•fter, hvad dr•t• PI ' $a•d\'alle i koberlaudt•t. ,\fininlllln:;prisen er absolut, urlt~tl uniPdning til at giV•' rahat n~d sul~ a f flt·l't> llUmJ·e. l h· n m• parag1·af gælder ikk" for rc,·ynwludic.:r, fot• Ea ''idt den star i s t 1·id nll'n komponistens tidlig-en' aftult>l' nwd hans op forelsc!';rl't..;st•ll'\kah CST I M, TON'O, KO[)A ). l. Salg nw ikke ske til en person ••IIH et h·att•t", !'IIIli et· bluk~1·et af Uni111wn. Videresalg af indkohl nvy::tof e1· rkkc titladt llfl~n samt) kkc af opha,·smanden. G. Er ,..;algt•t fore•.dtet mellem meulPmlller af ,J,. tilknyttt·de organisatio111'1', ha a· sa:lgt•ren t l\'isttilfæJd,• r r•t til at heanende sig til kobt•rln JHit·l organbat ion, l'Oill d ro 1·eft•·r hP!'t J':+> h•' t' si J! på n f ~niers t t .,,·ue a t .-;totte k t'a ve t. lj, 11• t p: hval•·t· d<>u kubende rller llcarl.l .. jd"nde foa•fultc•a· altid at opgh·•· IJJ IJ{lllalfo& fatter• ns navn :aanticlig llll'd sit t'J{i l, saf1·cmt ikk(· 1wg•·t and1·t ,.,. aftalt. :-amt al ~'"'Ke fo1·, at. (tl·igiualforfatter(•ns lW\'Jl blh ,.,. augi\' t j pmgram, ''"" fl·t•mfun•lst• samt \'t•cl udgi\'e}S(•, s!tft~'llll auclc•t ikke• udtrykkelig ,.,. aftalt. 7. J d .. tilf~tldf•, h\'01' n:\'ystof hliH•r· udnyttf'l lllt'l\ltnit-ik, Jl<i tryk l'll<·r i aud,•u funn, palwiiP.r d<.!t dt•n l•c:urlw,idPIHlc• autn1 ' at :-;nrgl• for, at 1

(tr·i~innlaut,•n·n ffu· cll! indtægter, df•l' r~tmrossig tilkomnw•· ham.

8. l tiss .. "' dtægt••r gældt: r all'!nc r den udst •·ækning, '" n1· dt· ikke st1 i<IC'l' lll(HI dl' d••ltaJ!:I'IIdt· landes autor·lc•tslo\'e. l [ \'IJI' autorrt>tSIO\'t•tw c•· fo•·~J\PIIigt>, gælde• J' f'æ)g .. •·landets IO\"·

..

•••

l~.udvicl•1 r traf kongrcs:)en ful~ctHle heslutniuger, der \'il \'~·re at br•tt·agtP snm gylchw l'egh·t· fm· samt lig, skandinaviske

,.•

'~'autorer: •

a. Mnd••t udhd,.,, at i prancipPt ma pa10diu vætc tilladt, nwn nulfnrfot!f>:r~n skal ha\e (fel 1 intltæhrtf'l'llt af det nyP vÆ>rk.

61

-- -

-·- - - - · ·


af :;amme land:-. orgam~ation kan cftPr padummebc af styl els ·n f o•· vedkomm;·•udt! oa·ganisation indanke.::. for p1 æ:oidiet. dog kun IJ\'i:- beg-!,-rf' -=a~(·n::: p a r h• r onskcr d••t te. P ræ -idiet afi!Ol' :;e}\·. om del \'il p~trlommt'• clJPr ai\'iSP ag •n. .: ll. •

0\ t? J t J'a:tld:;c .l f lJ,dtHt• "~ Ion: og IJc!'temmd:-cr t!l1l·r 11 n<lladehc af aL t!fterfolg<• præsi1lwtl' af gul eiser patal~s af præsidiet u~ kan i grel\ en: tilfælde nwdfnn• mishilligelse, kat·ant.c-em• eller ud<·lukk<+>t· af llni~~tu" ni( dcnm:d uf ,·er! kommende~ ~gen organisation. P1 æ:,;idicl p{.h.c~·I!Yl' den vnkeltt• orgunhmlions sty1·clse al. drag-<~ omsorg for· \tdfnl'l•lst•u af •Il· afsagte· clnnttlH· og 1«-'tHidst•l'. E uh' cl' )wuVPIHit1lst· til

f uilllll

Tonefilmsretten /Jo ditrul mulhul iJctl!}t KODA'.~ lm·, 'J!l initrtwlimwl C' f/' l OJJ pliJJl luu o;·, 1 ch auct l\. ODA dt'tl oJ/t ilth"!l' udlm d.·r .~1 r f til (/t koi11Jm.,·ifiuntl. t'f dk<l1t1illl!1Hle mul'{ ul hor Jur l tilt, . /Cl l ' cwln·aut i lru11- Ofl lrde;i{m. om tll(ttl tWjt J)rr s.·t pa. at r/rr i konl ,·o/dr 11 111Cd f ilm~npfttfll /...:es:-;e/. . .·1-.:abc t k1m Jah.-; tJnt opta.!fl f:.u>s t't•ll t' li. ,..:(l/uf,.· n t d< tl fllf t 11tliyt ltJIJ orf'/st>s o •l i k kr 1111 ]l fJ(/(' 11 •

1//l(rlt• ,,, l ()l l,.

{)l 11

r l' /w ,. : l\()/ J.\

ti f/

skol

t•rr/h/lt't IIff t •

11;, l ' t '

r/i 1!

skal skt• g~llllt'lll dt·l n·:\pl'kl h •·

11

mcdlt•m:-> cgtm ors.rnni~atinn.

" 1a.

f.)nskt•J' et enkelt lnntl at tuitrærle af {', i11tu tl. kan tiNte kt' nll'tl t l !ll :- op:-igc)s .. g&l.•ldenclc fra ·l·n for:-tindtl'ædcndc 1;-;te j anua1. f lliUtlt ti kan kun JIU ba!'iS af lodicc \'l~dtage}Sel' i de f'll~t'ih' Jantlt1 :' or~ani~ation• 1' opJo,..t•s cftcl' b··~lulnin,l! ar to pa hinanden fuJl'f'lldt• kon~rre~:.CI' uwd mindst 1 ~ ar ... ll!Pllcmrum. I tilfa·ld · uf l),tioJII 111'1 oplosning træffer kN1gr...... ,.n ,,,,t,•mmels..: om anvend••l<=en nf dt•n ,.,·entucll forPli~l!~·nd" fo•·mtw. J '"'me fol'fatniug er clcnne da~ vedtal!l'l og gorlkt>ndt af arntliJ!'i:" u ndcrtPgm•tlr• dcl,.gcrede.

1 1'111' ""''' ",,,, /1 .

Sm

.1/tll/1 11

. \.ni

''""'· T lu /ltt.~l • tf . •

r I/UI

f.'ll ~l[/ttrl

fl:t l'''' .

flu .

Jlj".., U1 rnhtJf l.

,...;,.,,, f,t!ldlllllrl,'. /\li J/

/Tl'

l

r

J'f//L/11 •

Un ionPib ot·dince1·e Ye1l l ~e\'v• 17' juni 1fl.)t) \'ed toge. folgen de

J~' i/1111

1/[Jiill. U t 1'11,/l ( 'ru·/1,, i !f· . \/ru , }\llljl. (;, 11 ,.,, lf: lin !<ti! u 11. ~

i

u. h)

l o)-.-

Regler for salg af re vystof mellem d e nord iske lande 1. \ed alg fot stas cnh,·er t orm fot o\·erJadcLe n f H'''Y tof. salt''lt:s ogs.t hrtt<• amt I)Jllf'tld e af ~uhcidsknntmkl. \'f'd r•·,~stnf fo1 tal' aJJt-. lng fot•f:tttt•dt t1J! kOillJlOntn•d• lf·\~ntnnrt, sa un ' ' 1' 1 , k l6~1

60


---L----- ~~---------=-=======~---------~

l"aJ.!litr besk) ttr•l e ug \'.tre. a~el.:; • al autoi'J cttaghedcr.

Kong>r(lsscu~ ~u m le:-

ln et t ar i de nol'diske lnnde citer tur. Udgifterne H:d en kongre.s' afholdebe p.thvil~r det land. lnori kongressen ltoltlcs. rej ,.,cudgiftcr dog e.xclusive. I kongTes:-en kan alle 0\'l'ige intctc~sen de meuiCnttllel af de Um'o111 ,, til!'luttcdc organtf'ntinner dellage pa t•gen bt•kostning som iagttagere uden stemmeret. 4. Præsidiet kan, når praktiske grunde talet· het•fot·, ændtc stedet for kongres~cn~; afholdelst' ug henlægge clf'n til et af de næste for tur stå' nd" lnndl', dog kun nar dette land !il•lv onske1· det. Under særlige om::.tændighecl<'r kan p1·æsidiet aflyse den arlige lwngres. 'li

§ 5.

4. Nordisk Copyright-Bureau 1~•\ttcn

til den mekaniske n:JH' cl u l tiou af mu:;ik- ng tek t' ær kel', 0\ e1·fo1· grammofnn- ng- filmind u~ t den betl g net ~om de mel<anisk•' rettigheden:, bP-1) der ~om inclt.'l·gt kild•· fflr .'utorerne m erorden tl i g meget. Det Pl' derfor natm·ligt. at tle 1101 dis],~ autotTetsindeha\Cre til f<clles ga,·n og :;t)t·k, har O\~rdl'ngd •n organisatilln om NOIU>ISK ( OPYIUGHT-B 'UEAL1 at fon alle dcre~ mel<aniske r·ettighed 1, dt-r ikke blot i de nordiske land~ . m ·n ogsa i udlandet, In or den enl\t•lt•• komporllst. fc1rfatt•' r cllP r musikfurlægger schsagt 'ille \~l·re ganske udt> af starHl t 1l at kunne gennemfore en kontrol i s: h<'n~eemle. En yderligere garanti for, at retsindehavernes intcressPr på cie nwknniske •·ett1gheders omrilde \ an.~tages sa 'irkningsfuldt som muligt, er, at KODA snmmen med STI M og TONO o?)(icn 1~;~6 1kke blot b('!)idder den ukonomiskc hoH~dinleresse i A . Nor·disk op~ right-Bureau, men også besætt •· n(lrtal1• t af be h rel"ens pladsc1. V. ( . B.'.~J 1·irkrt. ·orrh k Cop\TJght Bu1 Pau. blandt kDmponister, foJ·fattce, mu skforlæggere og dets so tet 01 ga i ationet k n dl uneler betegnelsen V. C. l:., r et r nt not di k lskab, der som kontrolområde ha1 d norclisk(l lande ( Danmari F'inland, lslancl. ~ orge og • ' ~.: riSl'<').

7U

11,. nu•d f'1 •io11t 11s ~ll·hejde normalt forhunfiJW udgifter, f. eks. kor~ 11 spouclancf•, p u bl i l,ationet, hunara 1 er fol j u ri disk bistand etc., dækkes .1f det land, h\'or l 'ni01u.n hal sæde. EkstraordinæH' udgift,er, og h\·em det· skal betale clisse, hl•sluttes af præ:-idicL PræsidPnt(.'n afgi\'cr betetning og afJægg(' 1 rt>gnskab H•d hver k mg-t • :- for det fol'lohne arbejds/U'.

§ 6. l 'uir"11 1 s sæde t: l det lawl, h\•W året ptæsident er hosnt. Det forJ,cJ!g• s altsa ved h\ el t Jll æ!'identski f te, der finder sted pa kongressen. l: ~

,... l.

Joye CJg bestcmmdS('I' haa fuld loind••Jtde kruft :ffll samtlige m• cll(•tnlllcl' af rtf;! dPitagende 01 ganisaltotwt, og cliHse JoH• kun kun ænclt·.. s t•ftf•t' \'crlhH{f!IR•• j h\·e.r enkelt af organisation('! nc på gcllet•alfntnmling. l

f1l111t111,;

s 8. fl11it~tlt

kan 1kke pålægge sine nwdlemmer forpligte1St r ellet hegl"ænRningel af deres r ettrgheder, som strul,·t· mod •le enkelte landes r-Ilet orgamsatwnet s egne love. 11

EHmtuellc' faglige ucnigh(:<lc~,. mt>llem to tuuonømedlemmer f1a to rorskcJIJg~ Ul ganisat.ioner (lande) økaJ fol"t.'Jægge8 bl ptæ&JdietS afgø• eløP, foranden videre foretaJreS. Præsidiet afgør selv, om det val behandle

• Ile a afvjsc ngcn. Præstdiet kan desuden forukrl\ e, at cH•ntuelle ornkoatmnger i aa!lCn skal beatrides nf den part, som uf præ id1t•t an es for drm feJlende. § 10.

l:\ f lllUPIJc• faglige• llf'llJgh('riPI

('IJf't

klagemål mellt>nl

te)

mf'dlemmer

59


Nordisk Revy-Un1on - Forfatnmg T. l fr(;J .. n.•- af cl~;t , j,u .. 1!147 pa t: : ~onmtcrmode i () ....lo mdlt>•l~:tlt• ... amarbtdd • nwllt:m df' nordiske landes le\·yforfatten· og komponisw.r har cle t r~ ncclc>nfot' und«!rskl'cvne organbationer: l>a n:-;k He' yforfa t:tc.iog- Komponistforbund, N1)r~k RevyforfatTerforening OJr F on•ning-en ;:.,·enska kompo:-it uter a,· poptllarmuRik (~KAPJ uPn 17. juui l!JHI :-tiftet en mclltmnordbk ::amlliPHslutnin.g-, det hæter n:wrwt ~OHllfSK REYY - l · :-.r JO'.

l'uicm• m; uwcllt•lllllh'l' <·r urganisatiunt-•t• i cfp IIOI'dbkt· laudc, 11111fHt· hwdc forfatt•·n· af 1 <!\y slof: sketches, dialu~cr, ,·iser og a m.lt·c HllllR· tekster. rcfrænc•t· etc., samt kompuni!Ster af rc,·ymu:-;ik, filul!-itllltHik ng anden popuhl•t· musik.

l.: n in m

at oprf'tholdt• og ~ty t ke Jet faglu~ og k•JIIP~iul•· :;atnarbejcl•• mellem df• nordbkt> organisationer sam at va1cta~e dt:-;sc~ enkelte mf'dlcrnmer. illlt•rc;-;"ea· i b;{dc kunst11erbk og okonomi:;k hcns..cru1e. l l~ uden :;k a l lhdu nu1 \ed period i :ok til ha g-enmdt'IH !t• mmh·r. ko n f t!· rencer o~ kong1·c~..,"t" samt ved oprctt('llscn af fæll•!:-organer for omb) tni n$! og :.alg af revy..-tof landene inwllem fremme (lt>t kultltn•lle og okonomi ...ke fælle:;skab mcllt·m dt• nordisk· Janefes skahendc kunstn,•Jc. 11s

fcn·mal

PI'

N. C. B.' rep1·æ:;;t')ntation omfatter dels cl c nonli:'kc komptJni tCI', fol'fattf'lJ'P OJ! JllllSikfor)æggN"C gennem derc~~ mrscJ. lem~skab i N. C. B. og dels de N. C. U. til ,·a rende• ~el skaber l1rlenfu1· N•Jnlen, med hvilke repræ::-entationen er gensidig-. \'ed <h') mh' gcn:;idighed er ~. C. B. ·s medlemmer:- in t ')J•cs . . :)r val •lag·et ogsa 1ult 11 Jt1 J S u uh n. u ~t~·clningt:>ll ar, <lt alle autorer og musikfot'h1 g'gcrc 1:!1' 11lt;d}Pillll1t''l' af :\. C'. B., (Jg dl•ll ::-t~Tk~. dl-!tU~ gi\ Cl' \'Cd forhatHlling;PI' med n·t~utln~·ttertw. burde liggl' klart fnr •nIn-er, men maiPs nwslH' bedst \'ed opl~·~niug {IIII, at ~- ( ·. r:.·~' mediPmsantal p1·. d.11o 1 l' IX ll. ~.C. I:. stif'ted1·~ af <1fdoclc direkt"r fl . .J. l A l~\'JL 11g pabcg~ wlte sm drksomhi~d den 7. december HJJ.l. Eftel' direklol' Car\'il'!S dud i juni l ~):!8 har :-:cLkabPl. nm·~L'n' rHh• direktoJ·. GEOl~t;E UL ~soY . ledet bureauet. ?\. C'. H. har forlæn~... t opnaet international Hll f'l"kr neleb-C (g fuld lige. . tilting med alle udenlandske .. o. t ·r~eJ:.. kabe•· og . . tar ... om anPrkenclt medlem indenfur den gruppe af int~1 nationale o1-gani.sationr:-1· i ( NFEDEI! ATION INTERK A TICJX ALE I>E :-'OCIETES ll'Al"TEl"H. & CO~IJ ·o~ITEl"l! .. ll,~r ben: .,·ne~ F\~dl>1·ation de..; Droit~ de Heprorluc ion 1\11~1

1

(

Fuium 11 ~tytl' ... af

ptæ"idium. som bl'::.tat· af :! lltt-•tllenllll~'l' fw h,·ert !anet, n~r af clis~c· to skal dt-•n ~~ne Y;en• forfatl l'l' og dt•n aucl•·n Pl

m• q Ilt.,. ~. ( '. n.':-

J,Of11JIOJliSl.

P ræsiclic·t ~o~<unll's miwbl

gan~ <Hligt Ul forhandliug, ••Vt•Htlll'lt i ful'hindd~i: nwd koll).!t'c•sR•·n, ll\'is nwdlenllm!t' )l('sHit· af ptwsidiPt snml 2 dcltag<•H· fra hvert land. l lande. hvot· rcvyforfatll'n' ~~~· knlliJIIIIIi:o;lt·r 1 t' t tlsluttcl fot·. . kc:llig:P (11 ~nnisationcr, Iull' man forudl'n de lo pra•s;di(•· medl~mtlH'l' lt~t l il at ~··nd•• to clf~ll.1ttah!t', dog- !'atlan al saml!Jg,. organi.:;atiorwr et· rPpl æ t• n let c<l•• s , lede:-;, at revyfol fatlt>l•' og kt•mponislt:t' , ••. l'l•præsent••l f•tlc mt·d t:>t hgt• nntnl. Dug ma intPt land,. tt•pr.e!ientatJOn t't'll

O\'erstige ~Et l>l":"c~uhcm••dlcm kan 'N~ forfald lade ,.jg 1 ~"'P l æ-.cntt•t c a f ('li :-upplt>ant, udp·gct nf sm orgamsatJOn. eller ,·ed ~kriftlig fulclmngt. KonJ!rC en nelger ~ •h uf sin midte en pl'æ8dent for e t år ad !!angen. ·ndr>J særlige om,tændigheri r kan g •m•alg filide sted. dog ~un cft•'l fo1 lag af den fo1 det komnv•nde ar nol mnlt.. de Jgncte(IP JH..!-

,jd "Ilt. l t il f d d

~a

-

Hl

tt•nmwiiJ.tht l ved J,onglfl:- ens un iltJ:tt•t.

fOJ·hundln tg~J

\'il'kL• ~l\1' alba Ud pa: 1. at opn;1, al :dl•' de norcli~kt'l kr,mponbter. f.,r·falt.en: ug 11HI3ikfol'ia:gl!')r gen n •m clcre::.- fnrcningcl' 1!111'1' enkeiL\'1.:..... (""' • l'. . l l l .l •". 0\ 01'dl'<ll!,CI' dPt' r. lllC1G\llJS \t• l't')tllg leC ~r '• f o1 , . a l t 11 i ng, :!.. at erhold•• rcpl'il'.. entatiunen fur organi ation~rne uch nfor N urtlen 'g dermed .sa,·idt mulig- for a lit O\ 1·ig- komponi. ter. forfatl"re ~~~ mu ildorlæggerl!. :t at - g('Jllll'm cl n under 1. og ~- omtalte C(lntntli m·ing - opna dl bed . . t mulig • 'ilkar 'ed udnytteJ . . en af autoreln ~ mel a m lt 1 f'ttigheder . iklte blot i o ko n• nu k h n•.A nde, m~n og. a \etl nndr for nutorern • H·Hhfuld n d-

g-or p .c-

71

.,.. ., -~


Faglig beskyttelse og varetagelse af autorrcttighedcr.

•\ '•( ' •} ' ).' ·"·1 01111.

:-.:.C'. B. er i sin Ydre form et akticscbkaiJ . • Jh is X. C. B. imidlertid af sin kommission kan oparbejde et ar sO\ erskud. udbetales dette. efte1· hen læggelser ug afskriYIIin~er. fot· ~torstedelens Yedkormnend<· ~om honug ( refundering af kommission. Al<tiemajoriteten ejes som u\'cnt'or mc,·nt af clc tre skandina\ iskc udforelsesorganisationer STIM, TONU og KODA. UP~lyrelsen , cler vælges af generulfursamlingen, lwstar af :> ttwdh•rnmer, hvoJ·af de 3 rept·::e•wnlPt'l'r ud fon'lsesretsorganisationcl'IH.! inch·algt samtidig nwcl, at na•\ ntl' organisationer i 1!t:\6 0\'PI'log aktiemajoriteten, clcr indt j) da C,iCclPR af clen franske c<>ntralorganisation for cle nwkaniskl' I'Pttiglw(lcr. Bestyrelsen nns<:t!Her direktorcn, cler har deu administl'ati\'P l•~clelsc og ansætter clel mTigc JWrsnnctlc. ltt'gnskabct 1·edctcre:s af to af generalforsamlin).{cll valgte. 5;lH t sa u tol'isercclc l'eYisorer. .•.••• •\

1

• ( '.

lJ .', •

HU t// t III n

/( l .

l>a N. C. B. palJegyndte :-in \'irksomhccl. var antallc~l af medJ,.mm• l' :!R. Ct:r1nem ideligt oply~uingsarhcjcl~ biamit komponister. fcn·falterc• og forlag inden- ng udnn for :'\ . C. D.'s knntrulom,·adP - ogedes ~tø t N.('. B.'~ nwdiPmstal, saledes at dctt · pr. 1. april 1951 audrager 1.880. J)llt lla•\'nte antal nmfatt•·r dt~ nordiske kornponistPr, forfaltcl'l· og musikforlag an l t 1..!11).( ·lskl' OJ.! amerikansk .. forlag. l)lf'll N. ( ·. n. I'PJH'H~SCll­ tt•l'('l' dP l'llrudPn for de rnekaniskP. n·1 tigtwdPr samtlige organisationer udenfor Skandina\'iPn, Finland og Island. N. C. B. hm· i il n:r•\"Jllt• kontrolomJ·ade salt·des i rea litc•ten fon·altnmg ·n af al betydende eut·op< ·isk og amerikansk mu:-sik med di'J'til hu r •ncle lekst, saledes som de• t fremgar af N. C'. B.'s m dl m katalo~.

2. Nordisk Re vy-Union Pa initiath· af ~orsk He\'yforfatterforening-s tidligere mangearige formand , den ansete re\'yforfatter AHt\E S Y ENDsg~. forles i arene 1946 J8 en nPkkc forcl,,bi~e forhandlinger, dels i Oslo, dels pa. ~larienlyst « . med sagli).{c droftelser :tf lighcclt>rnc og forskellighcdcrue m llem dt• skanrlina,·iskt• i'm·holcl indPnfor ren·ens Yirkeom1·ade . • Et forslag- til statutter for ,n skanrliJta,·i!'k I'C\yunion udHl'hejdcdm; Os;! fik en e<tnstemmig tilslutning fl'a cl kompetente f(Jrsamlillgea· i de tre .samarbejd..-•ndt• ol·ganisaliOJH:!l': ~o n;), ltey~· forfatlerforen ing. Dansk He\·y for fatte1·- og Kom po11 i:stfod.nllal og FoJ'C'II ingen Svcnska komposit<;rpr m popuHirmusik (SKAP). VPd et ~omnwrmocle i Stockhol111 stiftPd~s dPrcfter den 17. juni JHHl den me1lf•J11lloJ'c!JskP samnwnRlutning, clt>r ba·rm· 1

navnet ~OHDJSK H E\'Y-UN IO!\.

l fulge ; :~ i Dansk I~nv\·foJ·faltc>r- og Kornponistfol'bunds ln\'f' P t' forbundets medlemmer ellitomatisk underkastet statuttel·ne f<H' Nol'disk f~evy-Union. Stifl h~(·~- og forfatningsdolmllH.'Iltt>t for Nordisk Re\ •v-

5i


Nr 4 S frc ml

OHD OG TONER

hOl',.\ natt.- nwrh'. <tt \as ,. ude• n landske a f n•L:nuagc•a· 1k k~· • t..IH.dsstillc•ndc•. k a n m:m k u u på dl' in tc•rnationah• koiJ~h· .....,.•. lwn~tillc·. at afll'~llin •c•nw foret:t gc~ f u ld t knrn•ln, llll'll dt:l lll<.t iastsla.~. u t Kn DA 's udbt• talin ~c'l' t il tullar~tlt•t i hc•11hold til ~~·nsidtgiwd kontmktCI'tW n wd d e• n dc•nlund:"kC .Sl'lskabl·l' ikk • kan bc•:ska!t'c s. SI. t 1• dl'tt~. vi llc• de t ln111 fon· til, at de• lldc·nlandsl\e· ,ro):;l~aiH•t' 'JJl· :oagd•• gc n --ic l ig-hcds~olltl'akll•n•c•, og så \'al' cle>l . ulstc• V:t'l'tc• t•lld dd fllt'-ih •. ()a illf.{l' ll ydl'l'fig••tl' liliSke-d • on!et til .,hl'll'liiiiii.{L'Il", g-,.d. l<encltt•'l clt•tlllC. tllf

}1/d. J.

111:1 11 indc•nfoa

l h•t \lllspnndt :~;ig en kort l.ltskm;sl!)ll, h\•)r lit•t blnnclt 11\· d..t f1n J:jnrt • Jloy. ,. og /\j. ltl Jt~rf}•li , 11 flt'lll ntlt s nogl• f O tiC Jl''' gslc•t• m. h. t. honor• rmgc•u n f (1,. m c ri\ Il k c n ch kunst lh'tc• Ol{ pt'O~"'l'anl\'algc•t.

l'uul SeJr• Il:; • 11 nwnt r•, n t en b• 'lll~ udtJ.t'-1 (' '•Ul rlo S.: l\ • s (\t 11 \ti c•uh\('1' tul idcll'JHit• lw~tyl\ l c•, s!1 lllllll IKK•' )J, hm,-.<f,. ni la~l' SJHII'J.!,SIIl ~ Jt •l tl!J lll droft1'J •' {11' ••ftt•l' t&r, l~flc•r

a t l onllamlen . •lf••!fttl.'l / 111111, \.fd l'ltirrfi HI • d •JA" l~' l" lta\'dc· ftt·m~at lwmæt·kning cl' l il lljutJH' ll oy,•t8 uv h,j ,•ld ,J m ' L',('II~I'IIS fnl't'~llUi,J!Sitl, \1•dtt1~ )-"l'lll'l"lllfnt' UllliJng•'ll 1'11· Hb•lllllligt full!,l•lldt• hCill) ntlig <•lSI': ., Pt•1 g·i\'es ht•myllthg-Plt-it' til IH•sl~rc· lt.;ll\ ltl l't••utticli~·· .. \l, al ,lll:lll)~CI'I' l t•llCI' :l 1111clf•rhoJclningl'l' al'li){ ar flllll'lt' fttlllll\1 l 1\, n .- ll alh·n el. li)tn. l'h•dt•t• til l'll'lrtSknt'fPII'f' III mitlll'l til fnrhu11Jc•ts fugliJ.!t• uJ.! hu1uauila-u• 'i1 k••."

f< t lfll,~/m{J,•WI'I ' IS/oJfl 1 1/,

,'\ ,l'c/ '/ nin,t~:dt•,l,

kus.it'h•t·t•n, oplæste 1 egnskallt•t ~~~ l.~tvl • ledt> dc•n k om n wl.tlll cl•••·til, nl •lf'l \:al' et meget fint n·~nsl,al• i ar·. Il ;;lll omtaltt• dt•stuh•n, .1t .• ~alchuset " hat· ko:.tl'l lllPI I' o" mere i \'~ ci iiJ.~t ·holclclse, ~al< dc>s at man nu h1•1l,•r" malt" tænke al \'ol'ligl pa .tt ~a:h.w dt•t. IJjrn' tll

IJ"," ,.

('Jt,u·fi, .Hul/,•,· spur~t · ·· om llll'•ll• 1111111'1 ha\llc· grUtiS <Id· ~all~. lh•rtil hit•\" :-;vatl't: :-\··j. l lf'l ville • hlin• r .. ,. ll lallgl 11'1• hil h·lt ! 'l',

fnlt'l'fllltgt c· i tilknytnin~ til rt'){ll~kah!'IIJI·

læsning,•n , om tll•t tulclukk••ncl,. ,·ur ''d\'illig a:-sistall<.'l', rt.. r \'ar ydt•t n·d konct•rhm d''" III. mat·ts. Tltin!J Nit ,f S\'an·dt·, al 't )taa· a k knmpugnatnn•t', dt!t' ,·ar tilkalot i sidstt• ujt•hlik. ha vel c få l' l i' t mi n cl n• hnnora t', ell<>l·s var a l llll'lh·i t'k1•11 ' .. J. \'illig. net• hh•\' ght•t clc>chat'g(' [(li regnskabet. r11l Jlkl . ~.

\ 'oltt ti/ IJt :~tun l~t'SIII r dit

()tf"

\'Ul'

wl 1)kt . .).

mt

nltlll'l'.

f1 ·a

\ ·",,, uf lu torinitt'l'-~uppl• at1ll r.

to

ad pkt.''· J"tl ..~ tillill !l

11/

Kay l tost gaa r d l•'ruh III'

t•l /fll'/flfl r rmcrllelll til AO/ J l '.~,.,"/, gcnval~ttos t~nsh·mmigt. 1/1' /'fl/11}1 •

III I

II I

Il}

/ltltlt

,."" ftlltill!fl'l',

rNlt•Jdnrclt• fot· S!Hlrusmålet o~ udl•;HI sig 1-!l'· Il C l'n l f O l 'Sll Il\ l i Il !-{l ' liS hl' IIl •\ 'IH l i ~d::W . f.'rlrli l/11 /tlt 11

ae. Boesens Frederiksberggade 11, København K.

r

fOit'SlOJ,!',

at IIIUII gU\

llll'ttli'IIIIIH'I

Ilt tlP lOgc•

Cll

p1·:~f1··

t1l •'flc•rr•' l·

11d ]'1.-t. ·' · f;m/1.·, ndtl~~ ur fr~>:du!l til , ,, tl{JJ!Jl~ordmn!J fur ltt ttllfli/.o{c ''' t.·k~l1 ' 1' t't d rn1rl• ?htJI•lHIII:I' r 1 1\. H.-1/trl/• J

forcs laed!• suppl('ilnt er, A. n·id MOller og Hn•idc· Kierlmt•, val ~d (•s lll('d A n id l\l i.iiiPr som l stC' SIIJ!lllc·ant nw1l 12 Rlt·m11wr (lt å tulso pm•lwing-) . l)<'

/ .1 ix111

ll'llt'l'StillinK n•cl koh af hi)lc•lt•·l', uiug ng 0\'t•f\'t•.iPls<•.

KJt-lcl .Ju l'l{l'llst•n 111tlkomnwt fol'slng- tllll \'HIK af Dorg-<• F l'iis ttl hcst yr<'lscn, og pa dirigcnlt·n~ d in•ktl• fu· resJlOl'J..r:wl vi s t<• dt'l sip;, at. K . ,J. havd<· haft. 1 l ~u lanlw. al B u r g-f' F 1·i is s k u l IL• c•rst.n1l e C' a ri Hyd ah l. J•: ftc l al fl~~td Son 11Ncn havclr haft ot·det f ot· al hcnslillt• til Carl Hydah l, a l denm• fn\ tlli~l trak sig tilbage•, ad1•l han dog samlulig- hragtt• ham l-'ll tak fot· godt :nbc•.hlt· g• n nem mun~l' ar i lwstyn•lseJ, og efter at. 1\;dtl .!o1 ,,, ,,Il,,, hanll• u u lwf ttlt·t \'al~t·t af Bonte F riis. for('tngl·:; krifllig afst<>mn ing- u ndl!l' kontrol af Otto Leism• ·. Vt·d afhlt•mningc•n 1-{l't\\'algte!' Carl R\Clahl m<>d lU stPm• mct· mod 7 :--tt•nmw•· for Rorgt- F riis. l :-;t<'lllllll'~'·cldPI \al' hlank. De o\' l'igt• pa nut\'alg væn•ndt• Lcst~ rclsesmcdl 'lllllll'l', ~lo­ gens l hun, Kay Ro~tKaard-Fn lhttc, K tt1t F ott•l. H u~o <:yhlmaJ•k ug E l'ik l.t•l h K< •nval~l f'l' enstemmigt. IJt' l'

Side 3

lian.

st1

r/, ,..

r' re~ h 1/t g a\ t.• n J'l'llt·gua ••l f'•' fn1' ltl'l •• li)ml'g'. ntill!•t om .. ll unwrpat Udt!tlw" o~ fi'PIHsa t h· tilslut l~t •styr<·ls• · IH; forsltlg om (•n <>nhedslu:l aling på :l!i k1 '. pr. ttll\l'lltlt lliUlltl,;kl'i pttl'ksl \-C'd rle enkl-'ll(> ., ll unwt'IIHI':lll(•l'" cw li~~ll. fon•stil· 1111).1;1'1', s a mt f orslag nm, al 111a1t rii'IP~Pn•dc> 1\urt l•'olc•l til al \'t\l'l'l ag·c kon t rollen nwd o~ n•g11~kalwl \'1'111 ol'!' IH Il· cll'u "Y'' afp;irt:-;ordnlllg, som Skaudiuavisk Ko~tt'PI ' I(Iil!•ktion hul' l't·kht•n•t ~ig indfot·sluet med. !.'ml f!!"" n/

Fnr~·lmlin.~.t:l'll

enedes nm at 'a.•lgt• 1\ Ul t Fotf'l t1l clct Ollltalte ln' l'l'\". :-;om han hintlt•r .sig til for t>t ti•lsrmn af nnnd..:t t:et år, og for lwilket. han skal lll'l'l'gtw si~ lO 'r i honol'aJ. l u\'l'iY,t ~a,· Kt'nt:ralfl)r:>amlingt•n h •st~·n·l~rn d •n unsk.-.d·· lu~myndi~l·bt• til at afslutt•' en O\'•·n•w~komst Jlå rJ, uf ckt•'l:t'l r•n n nfot·te grundlag.

ud Jtkt. 9.

,Vol·n,,J!kuHinli;t, r

't1tt

d ;, r•ytr 11l ·i 'l;,.

/o'"rlllfln.ll ti udtalte. al man ha•· tR•ukt nt Ligt· ~>t hlle lll(hlc

nwcl J'Clll'a.!St!lllanter fnt · skuc'splllc•rforhuncl•·t \"t>rlr. dr' pa:-:-al-! t'l' i knn l raklP.ll, del' , ...dmn•l' skul'!>pillc•IIW. Dt 1 kun ogsa ,·ære lale nm at la~.- Pt tlHII}I' 1111·d ll'\'V· • t c•ull'l'tl itt:ldot·el'm•, og· In-b for~amlingt •n ,.d c)\ l'l'latl .. lwsl •\ lt·l~c 11 dl• \'i til't'e fnrhandlinJ.rt' l'S ud l'un•bt•, :;lwl dPnnc• lag:' sig af :-!}ml gsmHiet og- a r bt•jcle 'iclt n• Jta Kl ' llndla~ uf dl'l fon•lig~ · ·nd r • fnr:;lag.

/'.,"{ S11n ti.~, " forcslo,f!, at nwdh•ltlllll'l'l\1' fik fOI'Siag.•t t!lLl'tlllt i 1, lt><ll •'m mc• r m: altid al sut·~·· for skriftlig 1\ontrukt, 11:.11 tic n1l cjd••r fo1·

usikforlag Afs Telefon Central 2960


Nr.

OHD OG TONER

Side 4

o

60 ar

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •

••

•• ••• •• ••

••• •• •• ••

Httsk at

i.• ••

· e g1t1

4

••

tnøcle ved

i.•

••• ••

•• ••• ••

!•

••• ••

i

Koda's

••

•• •

•• •

•• •

i Generalforsamling ! ••• •• ••

i

•• ••• ••

i

torsdag den 26. april d . å. kl. 16

•• ••• •• ••• •• •• •• ••

i

i Ko da's n1odesal

!•

Kronprinsessegade 2()

•• •

•• •• ••• •• •• •• •• •• • :• ••

i•

••• ••

••• •• •

.•••

: •• '··············································································· lllt'l'IIC

Ul

ll\l'l'holdc•, cll'rSnlll

d1• \l\ l'

j Jw~idclt•J:-t• U f udkastl'l

til kolltt·akten. F(lnJ t11t dt11 \tdtaltP., nt bcstyrcls\'n natul'lt~' 1.; guclt kunm• Vi'dtnge nt ud r•nde nwddeldM' til nu•dh·nmu•J'Jlt' om, ut •l~· knl hn\'t• l'll ~kriftlig kontmkt, men clt•t t'l' ·''ært at gu n• dt t 1 fu·, h,·or· mange er i ,;rang. Til næs h• ,,. cll'l'tmod ,.il dt•t

,. te en JJhgt for medlemmelue at hn'c kontmkt. RQ'll/ttllY(I·F~o/w,

kun .••ndtP U•ll.-:a~tt•t t ti kontrakten til intcn?s~~•·edt"' mecllt'mnH 1·. dPI' ch• n•kviJ ··nt man

tltna• '· 1'1111111 l• d mente•, at lh•t ,·ar lx·dst for:-t nt ludP for~lagt•t om, .1l Jncrlh•nmw•·nl· skal ha\"" :-l\1 iftltg kflnt1 ak ga•)rlt· fra næ~tt· lu·. l Cl'

ti t. IJrtt.

for·~log.

l't

l lc •t \ t•dtog •:- lwPfter :l t gi' t• lu•:;t~ rl'lst'll: ,.:\fn11dat til al llthH hl'idt> l'tltit·lig-t utlkn~f, .J,.,. k<ttl , .... '- \ 11 t'l l'S hog lwsh'IL•lsl'l: a f intt•l't•SM'n·dc• nwdlt•lllllll'l'." • (•~ .. ~landnt Ul ut 2'in· palæg til Jllcdll'lllllll'llli'' ( '111 - : ; : t \ id t multgt nllt•rcclt> ft·n 11æn a•n•Hdt• ~R':lnlls lwg~·nrlt•lst• al h 1\C skraftlig konu·akt m d l ( ' yteat t•a·clireklnrc•t·n,•. M••dl"mmet'll er pa anfordrinl!' pli~rt.igt bl nt rloktmu•nh•rP del c ko n t rn kt:-forhold O\'Pl·foJ' U•' t yr,•[,s,•u.

ml pl;t. J • J.:unl ttlt. ('(u/ U tdalll takkede for gcmalg,cl til b•~t)l"clstn. F1·. Hue t is pm·gte. om man. ikk kunne nsakt re, a t frn ~nmn el ttd 1kke bit>\"~ •nkPndt uf kontJOllnntt•n ' ·d morpnrnduau·•. H"llil '\ar~<h•s d t. nt Klu1 FotP] vill opmærk om )lå alt. hvad der Y1lle bl l\'l' sunget, ttg C\'l. \('nd s1g ttl de opnædf>Jtdt- kun ln• t'(, h\'1. dl'I' opstod om ~t dier undet nununt'l'.

Ro

t'}lWrf -Frolm~.:

lPdel~en

1.-1. 19.'i!O.

~lut.t~dt·

\1

F orlatteren H olger Buchhave

Den l~ . ma1·ts f c.i n· cl l' vm·t ketHile medlem H ol!Jt , 811<·hlwn sin ln~sars foclsl'l~clng. H olger Buch ha\· •. der clebutc r~dc l'(llll vhwf'orfatlcr med præmievisen i\lin brodClr Mtka ka ' !~ i c>n konlwrrencc. som daghladet ~ Poliliken -x hanle udsl·d'l'\C't i 19:22 om Sommerens v ise«, kolll p ft(' l' denne bcdr ift i rorbindcJ~, merl fo rfatter en Alf red K.i~• ·r u lf og skrrv i en r~vkkr nr derefter adsJ...illi~P popula•n• \'iser og· sange til Fonixteatrels rcv~·cr. En sang som Vi ': il mocle~ en aften som clcnnco: hu8kes endnu. Senere mdlcdecle Budtha\'(' >t intimt s8marbei cl

merl Statsradiofoni 'Il, og han hm· i arenes lob sk \: Yet en mængclc viset· og horespil til brug f ol' l\adiuens drengctimcr. Holger Buchhavc,

<ll•t' et· Pil

kendt pædagog. s kole-

lllSpektor ved Haclmanclsgadcs skole, er dog mes

kendt som forfattl'l' il r ( 11 In ng t·æld,e spændene!.\ og f r iske clt·cng<'hngc•t·. o~r blandl landels tusin dlal 1

lige spejdPrc nyder hans Jpjrsangl' stol' popularitf)t.

Vi onskPr \·ort udmwrkl'd•\ mangrarige nwd h•n1 hjerteljg

li ll~·kkc.

K. N. -F

c> l

.Hu-

'ærf' henni\ l

mNI at tnkk, •li l i,_wntt 11 for ::tf w'nernlfot·,nntltngf!ll, clcr hcr....ft• ,. hit•\ h~,., t

Populær-autorernes katekismus l nærværen d<• nu m n H~ t· lu·i ngc 1 s

Pll

omta]() a f

~orclisk

H •vy-Union og h: octa. ng en reclegn-

rcb«' fur

~.

""'. l L's vi r kP pal><'gy n<les.


Nr. 4

O 1t D O G T O ~ E l~ ----------------------------~

Forårsfesten i K. B-hallen

s

Side

n

"Kæmpe-Lykkeposen"

tlt'lt•s komi~k

11\lllllll•

konkut•t •'Ilt 1 ''

11\1

kt·

Illa

1101\

lhl dt'l

Vort ful'lm·His al'li~c s ton• show lun dt• fot'lll:wt at l y ldo •

\'ltl

r utl af dtll p:iful..:••lld•• ., l l \'et•l·\ ••d-h\ ad

llt•m .,t 1 • 'yknmponu;t 'l og 4

kOilll k

na

llh'tl •

1

f, l ltl t!kll •' lll•

v~ fn1 fnll• 1",

J't

d•'lt.fl~f'l'lltc

SOill f ol

k~lfll at JIH•l.ft• tkkt• lllltl'l :i l111Jt •J,

g'l\et 1 Jll1111t . KomponiSt••• n• lu hl•

!,]; \

do l

og ftk, mncl at all•· au

K. B.- ll allt·n t il sich;h• plads lnrdaJ! tlen lU. nwt·ts. lll•l \'at

dl' t•

du OJ,!'Sa l't O\'t·nladi~t }lrogram, dPl" umlt'l' lwtt'l.!:llf•b1•n .. Ka•m-

.luJ·~~·Il" ug .. Bol'llC'III'R h,·, lll-\o•d-la\'od", nwd1'11S ~ t•jl'lll'l'll'l 111,

jll'·lykkcpo:-;c•l "

IJie\' hudt

s pa l'lo lil ull, ll\·ad

Vort fm ·hu nd

i'l'

hidtil

clt•l

JUU'adt·nH•s" pupulæ1 c•

publikum, <'l fll'og-rant, dPI' sag-d 1 •

H3ll<'l1. \

mH

ragendf' 1nd hnldsl'i;.:::t forår~f~·~t

fordi 111an \'bile fol'huudc•t

na·d

ha,·cl··

Jll 'n~ t' a m

fuld ret

~ dc .

l1ge1P ,..;am)Pl

l't

1

K. B.-

sii

f•• m-

for dt•nne .. l.ykl,t•pmw", at

kunnl'

hen æv n e:-

v:l'n· " 1\.:qwlnwstc·l'nl

dl'll

af a1t'l::; radio·kun~ttll'l', ,..;, ;,,.

Pli

ns uhyr<' poJlulære .. L~kkt>posl't'" udt·

nln~t•a·-~ tlrc· u~en

\'ot

., K::t'lllJll'· Ly kk t ' -

·_>tJ

\'::w hg-

dygt•~lwd 11).{

J

l'ktlpJ. ni ,,,

lltl lil

Jtlll

111 a•ltllf' """ltei,K t t

en uhyr • )Jræcl.sinn lmilt \'olmcl'-

:'oren5t'll dc•t dolllwltc• opgan• at 11ræscnl{'1 e rlt• lll<H gc· fcwtt·æf fel ig-t• kunstnt>rt• ov; <·mwmhlt•r fot ' det

tusindlalli~.,.t .

hC>J.,.<'.I

k~c•st l'l'l".

._. l nO l ll ' lllU\'Il;i

.,,,-

JlOJlll l <1'1 l'l'lt'

Pl'kl'l) t•~•···no::emhlt· . som alch ig- f111

l,aJlP l ll\I'Sll

hnrt

"'

dlllllll'tlo

1t

komnw1

og n a ' Jl iH

igt•n fon•luhag.

Komit~l'll havde• haft dt•n spu~cfulclo• ltl• • .1t

latlt> otkt•:-ttt•t

dirig•·tl' nf seh···ste

r.uu11ur \11-l!r111 R.,, o~-r

cl.•t tn1' nnk sigl'S, ut han \'aktl' fuiOit• .•\ l,•n" ham; JH':L'SPIIlntion

~ po rtsspt ng :tf de> enkdtc

1

va~t·d ~h·d

JH':I' llll t 'l 111',

111'1 sl"'tt• llllllllllt·t· i •I••JIJH' ~tfdt•ltng slwiJ,. d11g \1 ,, si~ nl

Stat~ntdiofollll'll oJ.r din•ktur 1". J<; •• JPnst'll

elsk\'andil.!'lwd :tl pln<'l'n•

\IIIII'\ o' l't't

fcu·fa l t.-• t' lu'. nwrl fl<wlen paa l'lujt•n, j p a 1· ,·og-rt<H'-Illlll ia l\ln•rtasl(l•r.

J:tt.!lll't'.

o\'l•rordentl ig- taloH·Itllneli~.

l' 11lmc r-S11n

præsterl't i111h•n for ,.!rt1111111 ••

('l'

konklit l't'l)t'~'l ',

krlJII'htll'l;t 1, 'ur aft nt·t

og- ~å han« tluc•klltJil .•l a. cia otk••slt• t fnt·sl nu

l,omnwt ~~anK. sptllt'dt• rlc '

,;a 'i 1 tuo

t

soua noJr••t \V u

nt . past•

"til

og dnkkt• ••u JIIISIIPJ, nit da•kkl't

op

udt·ll at f ,' ntltuu- \ , llc•... t tlll' antl,.t

ka)lel

nwdhras,tl l' aftl•nsmad

11 1 1-

PIHi

:-tre1h• puhlikttm samtidig nwd at fa radintransmisswtwn td

p:; ''t nwcllwa~t fpJtbunt nwd spm t. nu k t ofou, t In tlkcu ha u

llt passe! på minuttPt. -

ind inwlh•m

hiddt•tt\C! ft·c•m!in1lC'

d.- vort fnt fnu\11 aii H•n•l s1g nwti en uf ,·on dygtJgstt• illlJII't•s

fik folk lll at lig~,. nacle uf jllbt•l i ~ah•n. Gunna,· Nu l\a11 t 1'\ "'l

:m rkr, scht· konvtm nvcr ,, l hulwrparadcrnl'", din. kh11 /. JJI,

llliiiiiiiCt', lwi:-; han skul11• hlivro arlH•jd:;;lus

c/u t·-1/on •.", "· ng det skylrll·s ikke• minrist ham, al IH 1~ atrau-

,\ l kapr>lt•w--t tt•tw ikkt• hl(•v

gemcntel kl<tppt·d<", snm ch•l g-junle.

gt'Jil,

Til al h1st:'t ' c•d dc•t s l ot'P hnmo1·-shn\\ s furstc• afdt>l111g- lun

Eflc•l' nt fot·mamh n .

.1/otJ~.>u.

lu•ttla>rl\1\ltl~l'l,

upildtwnch·

clf'l'

IIJ.r

~I"!Jl

·"

d~· ttl '

SHIIt>lll

l<a•l ioun:wn.

\'Pcl

ud af a·yt rnc n und• r al cl t

glimn·ndc•

IIlli

t

d,,.r...

IO minultt•t h\'JI('de JlUhltkum clt•n•s lattf>l'musklt r·, og . ,.

l

/Jnm. havdt• budt \'l'lkomuwn,

vidm•t· om, at

,.,.,.,,t

pa

præspntc•t·t•tiP han dt n folkehæll l blwrmatul :som konft·tcllt' ifll',

mg- \ '"["Jtr-S,"·cn.<u" fat uwd srl t•adit•Jli'Ognun 11 .-•,1 en. 11111

sil.!.cs, at I h St·lolli"'I'!J va1· så vt•loplagt sotn nngPn-

m<·dv• rkC'tHIP. :\led g-a\' tniltl ha n d •·ystPdt a n•ts a·:t~ltoku ll"ln•·t

og det

lcH'

indl'. ~lt·d munlt t· \t•ndin~"l' og \'itt•ghl•tlm . grt>lwt af sH•mningt•n i hallt•n, præ:-.c•t•tNcrlc han t'll række •.-tnrat·h du nH·d-

\'il'kt!tHit!

ful'

puhlikum: ..., '1/ 1111 Pult rg'

il,

\'III'

tids \\ I'SSd,

ciekla111 •rc·dP ~in pud~1gc· .. ~k.J\'hal i H armonit·n": M"!./' ti S • l lul'itl,.;c•u gj<H'cl\· lykke• nwd l'( morsomt t':Hisl'l'i: Sittritl l l en'-

''' -n(l :tlllt81i' a~ti~·<·

11 "'a"

pal' 1d i

P<

(dog tkkt• til ht>st ) sin l it.lt•ll•h, nwn (JanllHII'ks

popul:~t·es t e fo t·faltt•l',

l{l'llt-

M nrh •ll

K orcl<: Rnc'C<'S lt·v ~cl in·k to l't•n Stig [.,,1111111' l:t•st t• tnult•l· ~lu1· t

lu fuld Aagl' Ht rntst•ns .. 1\.\'llll..ll'ns ful~tc•''; 1•11

skahd~-;t

,lf

S\'a•l't·

i•h•.

\ ' U l'

\ 11 ll l'l•t, rit1St

Cotndtu~ S\ tgl •·•lt~

dt>t' g-iordt· :-:tcw lykkt• unde• l' udfnldt•lst•

l'l'llg·clst•l' f1 •a S<•ClliHia ntertll'S

11g

Ka i ;1/to•lt n.·, l•~

t'K,

/

1

1 ./,

/Ir,,,,;",,

ti

l'ftt>r tl••11 ~llldl'n

radio-ly k k PO"'t': nwrl ( '111/, rholtllliii•J:l<H"I,o sl• 1 t, /l u 111 01111 .11u -

rholdllill!JSktJt'• t

r;1·, tlu

"'l r•• 111,

k,tmpJt•dt•l'l'llS

oat i fnt·hincklst• nwd en t ipskcmku 11 cm·.. uwd

l'll

skænkt•t uf .. < ldt•nn" . .. Pol~ ph 1: •· . ..H. :\1. \ ·.... ..Tnno" sa mt .1. Hcu •!':t•lli' Musikfm·lag

~~~·

\\ dll<'hn Jla n:;<•n,

t<; ftt'l ' .,ltnk st•kalliJH'Il" gu\' /'hi,•st lhak ()[,

læn• n\lmnu•r ... Jc•g l' l' hnstt•dp !-llort hifalcl.

Hldl'i~·

\l u~ild'nrlag.

Mu11ff(

sit pnru-

alctw med Tut" t il lu·dstt• o~

l';m;tll

/{j, l-

''""l r.

LJP t o

J.,"-

"~

inlf'l'nat.iollah• 1·adin- ng gramnHJt'nni'ltjt•J 111'1' /,'" '''II'Z

pwnil'h•r· hh,•' spontu11l h~ Id. l af d•·n t:l'l(tak-

hylclt-!"1"l l'Oft• ,, III' ::;k a J lt•V!•", In n d vist aldt'iJ.!' fm· IH' l"t•

1'1'

hort

1 1'1\

kont•t•rlsal. Il••

lii kun~t-

ha \'dt• tåJt•r

Eftt•t· at f', cln·id""-n ,i, rn 'al' l h•\ f't prnklalllt'n·t "o"' '111-

•ieJ fmul~.•t

, l h>n musikabkt>

h ·d mdl(•ll\ d·•Hag••t·Jip i tJp ..konktll't't'lll'cn.

!::IIli I

nc •c•~cn'-

En ualmindl•lig Vt

ltringt>t'

t

hawl

hok:-.t kanlp", OJ:!' )ocltrækmug- ·n

holdnim..'"SOl'kestr

hvet· lws tacndt• af :. dansk<' ~rummnfon-dan. t•phu lt•r.

1/wt l'lt ,.,

1/,

lmttt>l'imndtag-Pt' ft'~l 1;-nna Radio. Dt'~Udt·n u.fdp)t,,

)li'I' IW,

l'uul

tin!/ Vulntt ,. og Olt H'11/bott !'llllll d~11 k\'IJrch•lig-•• llil'igcnt r;n ti, K··llt. ng l'Oill aftl'lh'll. n tomhomho•: d o' to

It 1'1::.

"' tll.·iy l'(llmt r. uf, w" n",m.

tr:cknin..: S I 'Jli~H' pa aftl•twn cu rækkl· tru~tp rælllicr t il tip-

s111

F ri.sclw. T;/!'• l/to-i• og

\';r.rdifulcl fna·stl')ll':t.• tnit• til tippt• rne. bcslacntl•• af 1'11 \ ulat·

H:tl •<,d-

ud af

nwd ,'\t'• • 'mrl•lf,

dl•raf

,,musikalsk bokst'kamp" udka.-mpl'd.,.s mwllt•m !ltnf

f.'nbt idu!:-Jij, 1·r, oJ! {)tf ,, Fn11tt h,. ( \ '•c•to1 riPS\':l'l'l't•)

<W In ad

de· n ••m• knall .. t t

nnd~t·

luttt.:rl~

\lllth•rhol tl lllll~~kort t og undcr-

h•rlt>!-•P af (,',., tJ,,

1\olb,

af

m ·d

f.-gtlie<· pnlJH>llll'i .. tTtl(ltlt•ligl' OJlt'l<'ttP-t•lJlt.:l'". f··~tlu.; OJll t•vel +'

f o t Kohenha\ 11131'1ll 'n t slut .

"'nmtlilo!•' kun . . t net•' f01 hundflt

og· l'l•tlt•l' llJ.::!'~t e n særlig- tal\

ma,·k. fo1· ha u:;_ m a n~c

til ''H't llwcllt•m, ll uu•} C~JI/d­

:;t a·ålt•ndt• id1.•et' o~

solllig-t.• nwd\'i1·ken t il dl't

hJPrt •liJt" tak

~t ralt•ndt•

hele

11':--ll ltat.

•'III 1 gi:. k••

l'•"l'-


Nr. 4

ORD OG TONER

Side 6

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds Medlemskort

Dødsfald

1\lod forevisning af legitimationskorlet (der sk. 1 være forsynet med fotografi) og erlæggelse af gar-

derobe- og billetafgift har medlcmmc111e - safr rmt der ikke er udsolgt - aclgang til nedenn~~vnte teatres forestillinger som an fort : NORREBHOS TEAT I·~ H. afgift :~.3 orc pr. billet.

Et'll,

(•vcntudt

to

hilll•ttc•r mo

DET NY TEATER og .lo' OLKl.;TJ<;ATIU.;T. Ved hemcndt·lsl til teatrets inspektot· foresti li ingsdagen mellem klokken 1 og 15 kan mt!dlemmerne, når billetsalget io\·t·igt tillad det, få en billet , t.•,·t. med h•ch;agoer moci en afJrift af k1. 1,65 pr. billet. ~YGADE

K omponisten Chr. Braunmge r

l den unge aldea· n f knapt 4 lu· d ode \'Ot'L nwcllcm. kom· Jl••n•~tt·n, knpelnwstea C'ltr. E:,·uimingcr, luniaJ,!' dc•n 31. auarts

TEATRET. En hillet samt e\'t. en IL'<.Isagerhillc· (pris kr. 1,6.) pr. billt·t) kan afhentes ved teat rets b11let kontor kl. 17- 19. Ved afhentningen unskes underskrift at vedkomnumde tm·dlcm som kontrol \'t•d !'('g-nskahso}lgon sen.

pa Sundhy hn~pital t>ft~r t'll ah·lwligo OJ'l't'atil)ll. <'ltr. U nwniii!Jt 1' vaa· den fudtt• musikt:t', Alll'l't'cll'

S(llll ~1&11-

skc h Ile hl e\' ha n fortrolig- mt·d flere hlæ:ll'lll~tntlllt'ntt•r, uwn ht>llig~dc . 1g omsidcl' kluve rspillet. i h\•ilkt•t hnn hl~, t·n habil kunst•wa·. Eftt•t· n clb'Y'n tid~ studieophold 1 1'y~kland hh•'" han ,•ftel' an hjemkomst engUJ.tCI ~t Yl'd flere af JH'OYIII~t·ns forendt> J'c\')'· OJ{ opt•rettesel!;kabl•r. bade som kapl'lnwstca· ngo kompc)nist. J en ån ækkc var han t•n nw~c·t l t.•tnwt llwclarht•.i•lt•l' hQs (r'et'du c'h r·istiJ]'ht rst tt på d<•nrtt'S store tuurn1;t'l'. I lllBIIb'l"" sæs(•lh'l' dingt>redc han deh.; H!ti tt-atn·uc i Aalborg og Nykobmg F .• tlelsned .. Moulin Rougf''·, \'t' dt•, ug Kasino 'ft""atret i Aarhus. Efter at have tag-et fa st hopæl 1 1\.obt•nha\'n nrkcdc han i flere år sum huskomponist \t'tl Hod(· Kt·o T~>nter. l de sidste Hl år har han \'ærct engagerN som ll~lcr og le\'l'l'Sndor af musiktm i c!,•t mc!{ct :'ærprær.!<'«lt• og- folkelig~ humm·tempcl .. Ny Ra,'n!' bOl'~"t hvot· han ,~.rjonl,• sisr kendt blandt et mf'gct sto1·t publikum fot· ::;ine fonu,jcliJ.re og- populære melodl'•r.

l er er mgc.>n t\'h·l lllll, at han 111ed sillc s tor' , 'ner kunne ha,•e nad tnt•gt t båtle som pi~mist og kompom~t. nwn hun ha,·dc nu engnn~ fundt•t si~ til rette i dt•t bredt folkt•lt~c· p la n.

Fm'Ucit.'u en l'ækkt• populæn• dansenwlodit>r fon•l iKJ.tt' l' dt•t' fra hans hltnd en C\'f>ntyrfa nwsi ,.Faun og Nymfe" ~amt t•n orkester·su i te i :- satSf'r l" nga r ske lll(ltiver'1 • skl'c\'l't llll'tl tor· musikalitet og teknisk kunnen.

ALIJEGADETEATRET l RllJIJERSAf..gN. \ \•d fore,·isnin!. af legitimationskort udlcvcrt•s en lHII<>t til h. O..J.5 plu .. ~,·t. en ledsagerbillet til kr. 2,i:i. ll eJwendels(; kan sk<' h billetkontoret fra kl. 12, og- hill~tterne ,'lkal t•:t 1'< ' rdhentcd1 før kl. JS.

RØDE KRO TEATER. Ved telefonopringning mn cla~en ellc1 \'ed henvendelse ved billetkont oret for foreslillingen ka 1 mt~dl emmerne få en billet mod afgift kr. 0,3ii. (Lurda!r o sondag undtaget). VALENCJA. Ved fon~visnin~ af forbund ets Jegttimationsko t t med f otografi gives gratis arlgan~ for medlcmnwr med , 1 eller fl ere led:;agcre. l'l'\·~· fore::;ti llinger

reg•wr bestyrelsen med. at fribillet kan fås mod sædYanlig Til samtligt• somrncrens

afgift. Det indskærpes, al den ene biUet er tiJ pct·sonlirtf

brug, og at overtrædelse af denne lwstenmwlse e\'t kan medfore kortets konfiskation.

S r k r.

n

r11r. /Jrmwiri!Jcr· var en stille mand. det· holtlt mest a f at h~·gge si~ merl nogle få gode ,·enner. Han ,.il hlin• el'iudret mden for vort forbund som ~~~ god kollt·~a. t>n nmsik,~r, dc•r tog sig ~it h"•'n· al\'odi~.

FORBUNDETS KASSERER. Alle henvendelser til forhu ndet vedrorende ind- og udbetaling san1t reklamatione1· angående radto-af regning bedes 1·ettedc til :

.•·~'1-: UET V.!EHE HANS .MINDE.

Komp. Axel Thingsted, lanscbakl<cn 36. llolte, Telf. Holte 1211.

Forbundsmeddelelser

Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og Komponistf orhund ". Redaktør: Kay Rostgaard-Frohne ( ansv:.u·$havcndc). Redaktion : Solvænget 2, Lyngby, ti f . Lyngby 1570.

Rettelser og tilfejelaer til

medl~mafort~gnelsen:

C. V . Meillrl,·e. fut•fattt-r, udgltt af

medlf· msfortf!gnt•ls ,~n.

"Ord og Toner" er medlem af Foreningen af Danske Ugf'· blade, Fagblade og Tidsskrifter. Hcydes Bogtrykkeri -

København K. -

Cent 1'<11 6G22.


16. ÅRGANG

MAJ 1951

*

NUMM ER !>

*

l N O H O L D : Gem·l·c.dfcH'Samling- i l"oda. .,Nah.•hu~~t·· l'ill\gl. Vc•trlcnslwnkunt'III'C.' ne" n)t om .,l le ft'lt' folks march''. Popul<t.'J'-aUlm t n··~ kateki:-11111S.

Generalforsamling År 19.31 torsdag- d<'n ~(i. april kl. Hi,OO afholdles Jtt.•neralfo rsam lin ~.t i K O DA, Kt·un JH'illSfjssegadr 2H. 11. ,m~cl ful~c>nck

IJAGSOI1UE.:-.;: a ) B c•,·rh •in!f cl//1 arels

h ) Frt• m/ .'l'!f!tr'I~H

:n

12

flt

l'lrksomln d (l!J,,Q).

l'f'!}/IXiiCIDt•(

fOl

J !l:i0

stalus p1·.

E fter tur nb:-d.r A s~:c•r \:\'ilhehu Hanst:tl OJ! h.a) J{ost gaani- J?rohnc. Genval~ e1· fon•slaet. ft

f

.,fl••dshylll·

Koda

l

rwl.~JOI'Ulllltd,

rluiiHII'f/ftltit~f

H11a x lt ri,

hoci t'ot ~ttmlt n!"Cil 'Plkomnwn og for~sl•Jg l.utd"t•'ts~a~ f en• l' .) orJ.tl'll Stepn til didg-l'nl. Hl'l·imod l'<'.iRli!S ili,Kt'll indsig~>ls«•. D1t tgt. nl<'.l takkech• fnt· valgt•l og tll'klæt·••dt> ~c·n••t•:tlf•ll'Salll­ liugen r~u· lu\·lig ineivarslet nrl nmc l ~krivclsl' af 3 4 d. ~i. J{() / J,l'.o;

ad }Jkl. ''·

p,ll'lttlllldttu;

lwrfliJJiii!J

fllll

\'.

O.

t[, l tol'lclllll•'

11r.

S. O. Jlmo;t, d r!!df'J..dot1dt• f tw \tet forlubur> ar·:s lu•).;'in•nlwcll'l' og u <l tal re fcllgt~rHh·: .,Si dl• n sidsle g'I'IIPl'UI fot·sa ntlillJ!' t' l' f<>)KPtllll· ll\r·dlt•mll\1'1' afgåNh• \'ed dodt n: ind••nf"r Dansk 1\.fllllpnnisl-Fotonin~ kgl. kapC'Inwster t:eon~ lln<•hel'l!.' r,Jr kompnni::;trt }{iis-,\l agntJ::>.-,•'11 ctg ittch•nl'or l tansk Ht)\'yfnr·full r•t·· ov; Kolll)>Pntstt'orbuno kapelmC:'~tPr Cl)l'. F. Briiuninger, d<>sllciPII t•t llll•ll~m a:f K J[IA lirlenfor de to ot·g:.misalioncl'. kmnpnmstt•ll Ni,•ls "J,•mnwnsl n. }I""'III'!Jflllist

19:->o.

c ) Val!l fl j ?'ud.'<mcdlcmme,·.

J) lftlf!/

11111 ""

1'( l'ltHil'l''l'.

De•· l' l forr>..slået gc•n\'alg nf slatsaut. revisor·, cand. polit. C .•J. Berg; og af clt• k1·itiskl· ,.e,·ison•l", k•llllllllllis;tC'u A xel Thin~s l<' d "Jo!.' musikforlæggp•· Runo li'cldlll'ck Chri:,;tian

sen. , ) Lo r .1 11d ri IIi/t. r. lJ<'l' fo l'elig-g(!l' fo1·slag· f1•a t•adel mu, at clt·r vvd frt.•mt iclJgc> Op bl ~P ISe l' i.l f IJleci}(•lllll\er ska J bet ah•s et llldskucJ,

l.lt•r a nd r age t· kr. 200 for musikfo•læg~et·c n~ kr. ~.> for· andre m edl<'nuuer . En evf. 'Pdtag-cls" skal gC'clkPtHl~~s af r 111 h 'l'\' lSI11 ng-:-Jlli 0 l .St l' l' iP t.

f l f.:oelllttdl . l Jl•l' \ '3 1' modt

~) medlt•nuiWI'

lil

~(·m•ralfnt·~amlin~c·n.

(lt'tlrsamlillKc.·ll t•••jstc• ~i g n~ hyl•ll'tl~· d<-' a frlmlt-' \ t•cl l't •'i•'hliks tavshNl). Indenfor '1\. 0 JI -\ ',; nul er· tlt•r sk• t tl••n æn•lring, at kc>mfuniRtPn ll u\{'n G,• lilmark .._.,. indtråcll .;om nwdh·m. ••ftl't' al 1\aj ~nrmamt ~ nc.lt•r:-~ell ~·t· afgaE>t. -nl:ll\llt tic• S<l(!'CI, dt'l' hal' \'(l.'\'1 t ih•hUiltJict j Oi?l fotl~1h11P <1 t·. l~ l' dl' l' fh•n S<Prt!Ph·s d~ t h.t"l!. ~om imidll!t·t id Pli d tHI ikl\( har kumwt af~lult r '· Sah•cies •'t' tn'C'l"t•nslwmst~n n:1•d hiog:taf1

t•i•·I·Ia·. tt·o,ls ihænlil!l' for~o~ pf• at n.t til t'JI af:-lut:ning pa dC' lwS\':l •l'lig•• fnrhtu11lling«' l', l:'ndnll ild~!· kn11Hm.•t isl~lllcl. 111• 11

Set med Kærlighedens Øjne t\\ u~t lc

.!orytn H ol om•

'VI L H E L~f

HAN E N, i\l l1 S I K.. fQ RLAG


ide 2

'1

h ub" t 1 nær !remt1d at n

P"' gsm

Nr. 5

ORD OG TON ER \'CJ

lltde

.m ed dette ,·anskelige

l.

K OD ' tnt.skow·• ssion et ble\'ct f o m ret JUl de hidttl gæld· nde 'ilkår, å at cl{'IUlt.: ctll'lt tSOO\ llling foreløbig lobe.r

\ld r a 16 r . M. h. t. O\'el • nskntustcn nwd ~tatsradwfomcn kan det opb ses, at \'l ft·a l. april får vor G,t; <' afgift af det fulde )Jronshelob på l G kr., lwilket j n hl!tr•lcr en væsentlig forøg!' IS•' af \'Orc 1nritægter. Efter langt• og bt'~\·ærJige hest ræhclsl·t· lykkedes det omsid PI' n t fA \'Ml tilg-tHleha,·cndt• t 1 a det anwrikanske selskab ASC A 1' utibctnll og ,·idcrt't'kspedt•n•t til de medlemmer, der ha \'d P peng-e• ti lgotl(• for en lang årrække. I ASCA P's afregning-N' ~n' n••ch• \'i umdl~·rtid di\'erst• poster, for hvilke vi hn,·dp dokumentt•n••l•• knw, o~ vi har n•klnmeret overfor A~f'Al' ,,~dron.!IHlc disse o~ habt>r indenfol' on~!·skuelig tid at kulllll' fa ufrt-gum~eralt' Let igtiJ~l·•lt•." J), n"'fh!l t:,"ll\' fl't'lliUntie.n et kort referat af tiet i septembt."r i fJOr nfholdtc lh.wcli~kt.> un~twsmode i Helsingfors og omtalte ht'runch•r bl. n. <le nordiskt• sc· l~knbcrs n•cltagt>lse af nt yde stottc til Amt>t ic:an ~cnudlltn\·ian Founnatinn. l•'ormanu~n

udtalh• l'll<h'itlt•re: ., 1 lll:;lutmlll-! Jwrttl kun dN mccldeh:s, at ,j ha1· haft htsøg a( .\m~racau ~cnndllla\·iun Foundativns rcpræM!ntant, hr. navid Hnll, ch•r fn·mlag.lc sin<' plallCl' fol' et PI'Opagandanrb~.,•jde l U.~. A. \"1 fik et sa Jlo~itivt indtryk uf hans viden om og 111tca• ·~.se for dansk mus1k, at , .j hesluttt·dc' at ydt• den flli'Uc~dllt' stvttc• til hans urh<'ide. • ()(••· hat· ,·æret afholdt dt.•n <.tl'li~e internationctlt! kongres, dt•nuc ~111.! i Mtldl'icL UlllJyttct af dette arh<'.icic ''ar ret besk('dc'nt. ,,K c!t•t lw~lut ted<.>s. at <let· forst eftc•r 1 1_ ar skulle holdes kong-re ... ig-en. Dt"'t bliver i Am~tt·rdam i ma.i 19fi2. Blandt de sager, der endnu ikke t'l' nået så vidt, at ,.i kan frl•rnlægge t•t resultat. men som dos.!' ,·il intercsscrt• nwcllt•mutc: nc. ,~,· to rt•lssa~cr. Dt•n ene an~.rå1· hearbcjcier-probl~mer og den anden sporgsmålet om bedriftsmu~ik. Den sld... tnævntt· e•· anlagt mod Obels fabl'ikct· i Ålbot·g. \'i vandt den i furl'tc nm$!8ng-, men den e r nu nppeJif'rf't, da den har O\'t'l'Ot'dcnt1 i g JU mcipit:>l betydnin~. Ilet et· bt•sluttet at fore~lå indfort den ordning. at ny tiltrædende medlemmet· skal b~tale et mdtt•gn•n~:;gebyr, lwaci vi hnr fundet rimeli~t. da indrf'~istr·t•ringt•n og det admini.stt·ati\'' arbt•jde med efterforskning af mnligi' opførelser f;dv ltvl'r såclannt• ikke har fuwlet sterl merlforer r~t væsentlige udgifter for KODA. \'i arhl'jdet• for t ideu med at forsuge at fa fo•·skelligc takster sat op. På adskilligt~ t)mråclc•t· indenfor KOllA's virksomhf'd liggt•t· tlc 3fgifter, vi opkræ' er. urinwli~t la\·t. Udgi fteYne s t i geJ-. Ol!' \'i m{t prø\'l' a t holde t ri t med den n c stigning. - Der OJIStar ogsa helt nye omraclt•r, vi ma tage op. lJct· kan nævnes juke-hoxcs, ma~nctophnncr l'tc. o~ grammofon-koncPrter, lige.~om ,.i ogsa har opmærk;::omheden henvendt pil mulighedP-n af at opkræve afgift af st•lskahslokaleJ·. Afre,:min~l'!~y,::;temet for underhQldningsmusik et· forsogs' is ændrPt, og- man yi} <:t", om konsck' cnsel'ne bcrettiger·

til at gå over til denne form, l.!llt!l' om <let blivet· n01h ,.11 h at tage spørgsmålet op igen. Det tyske selskab GEMA lwntlte (·Il r.,præsl·ntaut . .! 11·~;k Schultze, herop. Vt fnrhantllede om afv ik ling af \'Oli g( sidige , al uta-forhold, c1g vi har udsigt t il en for os u1·cp 1 t bel ordning indenfor owrskuelig tid. KODA -belønningspræmieus .:;tatulter ha l , j æ ndr •t. 1 vi er kommet til den ansktwlsc, at det v1l forhu je den præmies betydning, nar den ikk• · s k a l tulclclcs h\'CJ't men kun bliver uddelt, uå1· vi mener, a t clet· er \'J rkttl grund til det. J<'ordringeme til at komme 1 he t l'a!(t nin ~ h ver derfor skærpede, og del' var fra ingen af de lo OI'J.!an sationers side forsl a g om a t i nus ti Ile nogen i å r . P P.H!{P.I bli\·t>r derfor reserverede og \'il kuune anvC'ncles, 11ar ,., f der, at der et· motivering herfor. Det kan endelig meddeles, at vi fm institutio1wn ~ Cataldo fik en opfordt·ing til at støtte den, ug v i lwslutL at yde støtte til en fripladl> med ret t d a t md ~ t i Ile ·t . vore medlemmer. Som det vil \'ære medlemmerne bekendt, ka n KO fJ.\ :JO. no,·embcr d. å . fejre sit 25-ån; jubilæu m. Denne m:t kedag vil naturligvis blive markP.t·et på f or:skell ig ' .s. Hl. har ,.j anmodet redaktø1· Niels Friis om at udarbejdt t't fe,., skrift, rier kan bidrage til at gort• offcnt lighedel heken med, hvad KODA er, og h\'ad dl'l' er s kt>t på ' o t omra gennem de 2:l år. !Jer vil dcsudt•n bliw af hold t l'll fcstli hed, som vi imidlertid har anset det for rij.rtigst undt•r spændte økonomiske forhold at forme li dt nH·r c bcskt•dE• end man måske ellers kunrw tænke s ig at g o re cil t. nt. skulle det jo gerne væn• sådan, at YOI'l med iPmn11·r ha•· 1 til at delta~e uden altf or sto•· bekostning. Til slut vil jeg germ• - håd~ på rade ls og pa mcdl1:1 mernes vegne - rette en tak t i l ad mi n is l n ttionen for dt udmærkede arbejde, der hat· væt·et ydet i det f orlolme At dette arbejde ikke er rinJ{e, vil man forst å, t.a r det. ' lyse.s, at en statik over ekspederet tl u~ t v iser, at dPl skrevet og ekspederet ca. 28.800 brt•vc. l >et g1 \·er et imlll af, at vi ikke ltår de resultater, der kan fn•m \ ses. udt et meget omfattende arbejde. Jeg kan dl•rtil fuje, al der 1 været 221 incasso- og retssager - et tal, d PI' j o og~a gi indtryk af, at det ofte et· et sare Lt-ythw mt a r·bej d c, der f regaar indenfor KOIJA's administration. V1 la kh t· ln·er kelt indenfor administrationen med dit·ektoa u i ~ pi rf s111 f den indsats, de1· er gjort." - Bfter at formanden havd<' sluttet sin bl•tcin'ng, amor dedc komponistt-m hr. Ejnm· J c.unlawll om Ol'tlt•t n~ ret lede <: forespørgsel til radet angåcndt' det mu ~ ikal ske m at r 1iaiC', de tænkes oversendt t il A mcrican Scandinavaan l•'oundalion. TI Jacobsen ønskede at vide, om der eksi~;l~red(• e t ud va lg. • stod fol udvælgelsen af det mah•l'ialc, der scnd tt•l' l tl \ • •·ika, og han ga\' udtryk fm· en vis æng-stcl st• fnr. a t m t J ialet måske skulle hlive ftll' ecnsidigt uth·ah{t og for onsk(: nm at blive lidt nærmet·e indviet i fremgangs nltld~u. l o ek~. om, hvot\-idt komponistcrm• ~el\· kumw ind ~t·nde værke

o. s. v.

Fra Dagm a r Revyen 1951

Hvor i alverden skal jeg gør' af al min Kærligbed? Jeg er ikke dea sidste Zigeuaer Synges af t;aby Sit•ubt·t·g og lla n .'i Kurt i Dagmar Rev yen

MUSIKFORLAGET SØLVGADE J O

IMUDICO 'is

M u...ik:

/Ians Schrt? iher Tekst: .l roid .\l iill er

KØBENHAVN K. T L P . : P A LÆ

* 9 2 O3

'


giften pr. forc:-.tilling er dog 6 kr. Detme \'edtagel~e af IO .} l ~n l ophæ\'Cl" den tidligere gældend') tarif pa ~ r~ afgift. Afhænder man udt.mlanclskc hn1t ~pil til l~adiofonien. ma I>l!Ai\L-\-l~ET";:; til1adebe foreligge ful/t ,;w.~k-dr«­ muli...;k, lwn:.·pil henhorer dog undel' K0 1 >A-D I ~AM .\­ T JK ).

~.

Der kan ansoges om optagelse som medlem af Danske Dram a ti kere~ F oruund, del er medlem af DHA.MA-RET. selvom paag<tlclen<le forfatter kun hal skrevet et enkelt dram a tisk nerk. lovr igt kau forfatteren. "Om na::vnt uneler punkt ~ . ~eh· forhandle direkte mecl et teater om s it musi k(lramatiske ,·ærk for teksten:s VPclkomme nde.

S "( 1· ad

Safn~m t en forfatter har op mwt KOD . \ -DlL \ :VTAT fK's t ill miels l' ti l at skl'i\e tck~t ti l uclcnland~kc

StuH g:wwl .;.

meloclie1 ( f. t'ks . Ltl brug n?d en dansh librdlo til en opera , operette ellcl' syngestykke eller for eko.;t>lll JWl til br\lg i en r ad io-revy ). va retager KODA-DHA.:\lATIK i så fa ld og-::;å forfa tlcr Pns J"Pttig hecler "? St·ro· (/l/ .;. KODA -DI!A i\L-\ TII\: kan ikke ghre li:lctcleL:~P til forfa ttet·e til ;1t skri\·e lek:st Ul udenland:-.ke melodier Ul brug ved en da nsk libretto til ope1·a. operette e. l., en sådan lilladebe kan kun gi\ P::, af retsindehave1·en el1er clcnnes repræ~entant. Hvilke bestemmebwr er udsenctch. n af dramatiske \,.. r k~~· 1 ~tabract iofonien underka:--t(lt ! .....; l'llt' rul f]. Udsendc>bc af rlnunat iske ,·ær ker i ~tatsradiofo­ nicn ~~r undPrknstet dr bestemmelser, so111 af undcr\'isn ing~mini~tcriet Pl' lilstedt så,·el KODA-Dit \M AT IK ~om l>ftAMA- ftET i h. l. lec1lcrloH!ll af l l. fcbrunr 1!):1!> med senere ændring af 198~.

• 'p ,)t'g.·mwl ti.

l tiL lutni ng- he1·til falder bL a. radit11' II?Jt,. ind un-

der begrebet tlramatiskt• opfc"·el..::e,·. og forfatteren har ikkt• ret til at bruge m.)lodier til '"'ådanJH' tt•l. endel:;er uden komponisten:-. illadeJse; fm· utlenhmd-ke melodier~ \'eclkonun~JH!t• kal tilladelse foreligge ft·a K H>.A-IH!AMAT IK. l afgifl 1il K O DA-l> l~Ai\IATIK fo1· an' !ldeben af cl "tt-. ~i")Jskah .. medlemmers m u ikclramatiskrl YPl ke1· erlægge. 4 r: 11/ .-,pilftf,tdl;t.ylGil minus skal. l\I inimumsaf-

Statsradiofoniens regler for antagelse og honore nng af hørespil m. m . § l. Den. deJ' til 'taL--radiofonien in(bender et Jittenm·t drarnatisk arb "jcle lllell beg<cring om dets antageJs~. hnr kra\' }lå al modtage 'kt·iftligt ~var inden udlobet af J:! uger fra 11Hllcvcring~dagen. 1 denne tici5frist nwclregne::~ ikke .:-ommerferienu\neclerlh' juli og august. Enlwer fOJ·fntter. ~om har faet et hore:,pil ka..,~m·et... kan. nar han anmoder derom, fa en ..:amtale om hm·e;,pill"t og det (lYentuell · muligheder med chefen for den drrunati"k afdeling- n.IJ~>r med den. der af ham h ·myndig·~ d ~rtil. ~tat:-.racliofonicus dramauugl"'l kan yt>j]cde fol"fattern • o~ io\'llg't ~en nem dPI'c::; vi l"ksomh~·tl 'ære mellemiPd mellem :'tat ..,_ l'a<liofonit•ll Ug' rorfatlt"•nw \'t>Cl ('\'fllltU~IIe oltlal'lH~jdelSt"l' (tf 1\n~sttrc><le hor«'•spil, ~um ·flcr . tabracli11fonien,:j ~kun illdPlwl..lPl' mulig"hcdcr. VPc! i ndst~ndel ·p a f nver:..~ettelser og b ar l,ejcfeber .s ka l forfatterens lla\'11 og det OY·""lrsatte \'< )rk · or1ginale titel nn•

g-1 ve:-..

Yerl antagel. e af et Jitt.-:ara::rt dramati ...k arb.-:ajde ;.;kal ctette~ f01·fatter, O\'er:-a•tter elJer bearbejder ner · ph~ig at opgne ;:;it na\·n for . tat:-radiofonit'n. dog at anon)·mitet n \·ed u 1-.cndeben kan uCl\ ar<?'. l . tat.s1·adiofonien~ officii)Hc program m r angh ..., \ed uds.:.ndeber af originale arbejder forfatteren naYn eYPJltuelt pseudonym. ved ove.r.:-ætteber tillig-e o\·cr;:,c-etterens navn. 1


Kan enln ~r komponist blive til~l uttet KODADl{A:\IATlK '? . .' ·cu· ad l . om ord inære medlemmer kan optag~s i KODADRA:JIATIK danske komponister. forfattere eller disses arYinger, der er indebaYere af musikdramatiske rettigheder (opera, operette, ballet, ~yngespil o. 1.). 8om tilsluttede tnedlemmer kan optages i KODADRAMATIK komponister (retsindehavere), hvis værker indgår som led i en musikdramatisk forestilling (re,·y o. 1.). Spørysnuil 2. Kan enhver forfatter. der i forvejen ar medlem af eller tilsluttet KODA, samtidig blive medlem af KODADRAMATIK til varetagelse af hans forfatterret til et musik-dramatisk arbejde'? StCLr ad J. Nej. En forfatter af teksten til andre.~ musikdramatiske værker kan enten soge at bli\·e medlem af Danske Dramatikeres Forbund, der er medlem af Dram~l­ Ret, eller seh· forhandle rlirekte mccl et teater for sin tekst~ vedkommende. Spørgsmal .J. Kan en komponist. deJ' i forvejen er medlem af KODA-DRAMATIK, og som St.!h forfatter teksten (libretto eller lign.) til sit egt>t eller undres musik-dramatiske \'ærk, bli\e medlem af KODA-DRAMATIK Piler henvises han til DRAMA-RET·? S,.n, rul .J. En komponist, df'l' .';d t' har skrevet teksten til s1t Cfld musikdramatiske værl<. kan bli\'e medlem af KODA DRAMATIK som komponist- og forfattermedlem.

• J>c" ysn

§ 2. Honoraret for eL hørespil beregnes efter en glidPude skala pa 1 ) minutter efter den af 'tatsradiofonien skønsmæssigt :,n ...atte spilletid . . . aledes al et hor espil med en anslaet y arig-

hed på 2U-2H minutter honoreres med 600 kr. !10-39 :r> ~ )) 800 » !0--19 » :1> » 1.000 » 50-59 :t » » 1.200 » 60-7!; » » » 1.400 » For horespil under 20 minutter og over 75 minutter fast:--ættes c.t honorar svarende til 1.200 kr. pr. anslået spilletime. Statsradiofonien fastsætter straks ved et hørespils antagelse i bearbejdet skikkelse det honorar, som i henhold til ovenstående kan tilbydes, og efter stedfunden opførelse kan der hverken kræ,·es efter- eller tilbagebetaling af nogen del af honoraret. Statsradiofonien udbetale•· det fulde honorar, så snart forfatteren har godkendt det bearbejdede hørespil og det tilbudte honorar. For gentagelse af hørespil betales dobbelt honorar bel'<!gnet efter foranstående regler. Forfattere, der tilbydes gentagelse af et hørespil, forespørges samtidig, om de er ,-illige til uden forfatterhonorar at tillade et forlag ev~ntuel trykning af horespillet i en hog indcholclencl<~ andre af de genurlsendte hørespil, dog ~åledeR, :t det oplag, der er fritaget for forfattf·rhonorar, højst kan andrage 2.000 ek~emplarer. For hørespil, som bestilles af Statsradiofonien, gælder folgendf· bestemmelser: BestilJing ·n kan afgives m )d f·ll •t· uden angivelse· af emne, og forfatteren kan anmodes om at skrive en synopsis. imlPn endelig bestilling afgives. Ved den definiti\·e ue ti Iling opgi\ PS spillets ønskede var·ighed, som ml overholdes. 2

cd 1.

SJitHysmal ~ -

Da DHAl\IA-RET- såvidt os bekendt - ikke optage•· nogen forfatter som medlem, før denne har skrevet et \'ist antal dramatiske værker, forespørges, om forfatteren (subsidiært komponist og forfatter i een person), såfremt han heller ikke kan bliYe tilsluttet KODADUAMAT IK om forfattermedlem, selv vil kunne forhandle direkte med et teater om sit musik-dramatiske værk for tekstens vedkommende?

79


Faglig 1 c..:kyltcl;; • og \"at·etaef'b=e af autonettigheder.

5. Koda-Dramatik Adskillige mc<llcmmt:!r af Dansk Re\yforf.ttlt>r- og Komponistforbun d skriver for teat r ene og har som folgc dcra f nogle dramatiske og m usikdr amatiske auto r-n•ttighcder, Jnris a lmene varetagelse kan vær e vans kelig nok for den cn kc>llC'. P å samme vis "om Danske Dramali keres Forbu nd og

Drama-HC'l \'arl'lagcr dramatisl<e autor-rettigheder, et· organisa tionen KODA-DHA.;.\JATJK (Internationalt sclskab for m usikd ramatiske re t ligheder i Danmark) dellUl •t t il ,•:u·etagelse af de specielt mu:=dk(h·an.ahskt interessct·. K O DA- DHA~IATIK "tiftecles clen :w. st•ptember 1!):~.l. Formålsparagraff<::n • statutterne fm KODA-DI!AMATJK ~r alydendr>: KODA-TH!A"M AT IK's formal er i almindelighed at varetage dan kc og wienlandske musikclramatisl'e forfattere~ og kom pon b ters inten:~sPr, og i se:enl ~Ie=-hed at opnå og aclministn.:re på nwcllemmernes \'egne ~arlaunc bcdllingf'r. Jwnce~:"liOlWI', tillarlels._..r og lignende, :-~om lovgivninJ!f'll incll'nfor dPt clramaiish.l:! og musikdrarncttiske område matte a tHll'dnc, navnlig f orsaxiclt cllH~år Lcvillin)!.'P-l' i henhold til lo\ nr. to ar 11 ~ 1 9:~;,; om DPL lwngclig" 'r cntPr og om oprPLtc·l~cn af en ku1tm·e1 fond og lo\" n r. 17 l a r J;; l 1 ~);~8 0111 :rndl'ing ~r i lUf'Vllte )0\' af l D:~.l. I> an. k Hc\ y forfatter- og h omponist forbund er rep n 'ls..:nt~ret i KOD. \ -D f~A~I A TIK 's h .. tvrebe n~d P nwdl~m. for • tiden komponistPn Axel Thingsted. Fp)gendl) kol'te redegorebe. op:-tlll(~t t-Om en rr>kkc ~porg~­ mal og ~\ar. \·i) formentlig gi\·e for,tneb' af d· - pecielle probl~mer af rnu-..ik-dramatisk art. ::,Om m ·dlcmmerne af f> . H.

K. F. kan bli\'C stille l o\"et·for:

Honora ret for et bestilt horespil opgive:, 'ed be::,lillingen og ,·il \'ære det dobbelte af normalt horespilhonorar. Stabradiofonien er pligtig til at betale et be.-tilt hore .. pil, men ikke til at lltlsenclc det. l tilfælde af gcnudsende!se betale~ ligeled•~ det dobbcltf.' af normalt hun.•spi1honorar. Dersom Statsradiofollien besti11er en s~·nopsis uden at an''c>ndc den,' il den bli\'e belalt merl ~ ~~ af almindPligt horc•spilhonorar. ~

3.

l clbf•taltc horcspilhonorare1· tilfalder forfatlPI'lll' IIC)f'll till,agcbetalmg-spligt. safreml uds~IHl{ lsf'n ikke har fundet . led ~ene::>t l ar eftt:•1· antagelsesdatoen. \' .. d muli~ .scnet·e ud:sendel~(~ betragtl.·~

arbej det ~om nyt.

af l'emt et horespiL som er antaget til gentul endel-..n. ikke er tuben dL ~ene~ l;; ar efter dawe11 for lwre~pillet~ erlwen cl. c til gcntubenrlels . t il falder det tHibetalte genudsendel eshonorar fol'fatt"'l'en uden tilbagebetaliugspligt. \'ed mulig- enere udscndebc belragte.s arb,•jdf't ~om nyt og honorere med almi nch-:1i g- lwrcsp i ltakst. :-.; '

J. l

:\foutagt?arhejdet·, dm· i \·ide~ t muligt omfang O\ er lade. til fnrt'atterr•. bonoret t•s dtPr aftal·~ i hvert cnkPlt tilf~.,]cl•·.

Statsradiofonien gin:r forfatterne tillaclebe til al fremkomme med in~truktin! an\'isninger fol' incbtuderin\!en og til at et flytte p ru\ en fo1· g-ent?ralpro\·en med det forbehold, at ....,, atsracliofoniPn..: nfgoreb" er bindende. "• 6 . Ønsker forfatter ·n at tasre et tiJ ud~ ...nde]~e antag horepil tilbage for d.,t uc' rPbe, da er han bor·etliget d ~1·til imod kontant at er~tatt ,. t .... radiofonien cnlw r udgift. om det ])i\g~ •ldende arbejd· nar foranJedi!!d. h 'l'lHHiel moclt~w:rll

honorar.

.., (J


H\·i:s der ~l' flere fo1fallet'e til l'l cmlaget arbl"'jdt•, u d ic;s.• forpligtet til at udpege en tillidsmand. med ln·em 'tatsradwfonien kan forha ndl e. ~

;s

,.,,

' 'cd a ntagelsen af dramatiske arbejder. der har ncr<)t opfort tidligere pa et teaterJ offentliggjort. i bogform eller pa anden mitdc udkommet i trykken. fastsættes honoraret efter forhandling mellem Statsradiofonien og den pågældende forfatter, bearbejder. oversætter eller vedkommende organisation. Den ved Statsradiofoniens foranstaltning i § 2 nævnte trykning af originalmanuskripter falder uden for denne bestemmelse. § 8. Al ret til honora1· ophører, nAr forfatterens (oversætterens eller bearbejderens) ret efter loven udløber.

\\'ilhclm-Hansen. i\l u:;ik-Forlag. der tidligere se h stændig furntltede sine egne og til forlaget knyttede autorer. mekaniske rettigheder, indmeldtes i 1947 i X . C. B. Efter aftale med N. C. B . vil dog de til \Y. H. knyttede autorer indtil :w. ianuar 1952 fortsat fa deres grammofon-afregninger .. som hidtil gennem \Vilhelm Hansen, :\lusik-Forlag, men efter N. C. B.'s provisionsregler. Pa næ\'nte dato skal forhandlinger mellem N. C. B. og \Vilhelm Hansen, Musik-Forlag, angående finf01·delingens overgang til N. C. B. optages.

*

§ 9. Et antaget, tidligere utrykt originalmanuskript må ikke uden Statsradiofoniens samtykke udkomme i trykken eller på anden mAde udnyttes her i landet, forinden StatsracliofoniPns første udsendelse har fundet sted. Denne bestemmelse g~eldPl' kun Pt å1· fra arbejdet:-; antagelse. Når første uclsPncldsc af et tidligere utrykt, originalt arbejde har fundet sted. har forfattcl'en fri rådighed over 1lets videre anvendelse. •

.VB.

r

alle tilfældeJ hvor det ikke CJ' forfatteren og kom)JO· nisten sel\, der direkte forhandler det dramatiske arbejde, tilrådes det føt·st at sngl' næl'mere oplysning om det foreliggende spørgsmAl hos KODA-DHAMATIK .

• 77


§ 6.

FaR"liR' heskyW•I." og varcta~~b·· af autorretti~hl'der.

Lic"nsafl cgnin~ findel Ste•l k•·artaat·ligt 1n·. 31. Marts, 30. Juni, 30. September og 31. DecemLcr og udsendes i Almindelighed i den re1lic t\l aancd i Kvartah·t folg-cnclt! efter Afregning,.;kvartalct.

§ 7. l 1ennc On~rcnskom:'t tl'æder i Kraft samtidig med dens Underskrift og lober l A~u·. Hen kan opsigr;:> med 3 l\Iaaneders Vnrscl Y('rl n·conumdet·et Skriwl~e. Et• deu ikke opsa.J.rt inden Udlo! et uf forstl! ()nq·cns· kCimstpcriodc, lober dt:n automatisk videre med l Aars Pn>lnngation og :>amme OpsigPlseRfl'ist. § 8. Unverensslmnmelsf't' mellem FORBU~DET og NCH angntu•ndl' For·tolknin~n·n af denne Owl·en~->komst .skal afgøres ved Yolrigift. For:-navidt Parterne ikke kan enes on1 Valget af tn:die Y ol dgtft~mancl. ~kaJ denne bestemmes af PJ"æ.sidenteu i Højesteret. Kobenha\'11, den 13. Februar H>4 .

6 a. Drama-Ret DHAl\lA-HET er c·n ;;1?1/e:::o,·t,mzi.~,tfton for dramatiske !'CttJgh ed•,r i Danma1·k. ~lat..skoncessioneret. ifølge lov :1f 1 1. februar 1!t;:) og Joy af }:3. <tpril 19:1u. S i f t t den ~. maj 1!l!35. l

fJ.A~SK .P.E\.YFORFATTER- OG KO MPONlSTFORHU(I;D

M og, ns Dflm. Formand. :1:\0RTIJ~K COPYRI GHT BUREAU A S

Georg' Lrmnov.

Fo1·outl. Fælle~organ bationcns formal er i almindelighed at varetage danskP og urlenlandske dramati,ke forfatteres intere::,~er og- i ~a·rdcle~l wd at opna og adminbtrel'P pa medlemmerne, vegne Sc'ldannc IJ •\'i lling(~ r. konC'e~sioner. tillade>ls:'lr og 1ig11ende. som Jovgi\'1lin~cn inde11 for clL,t drmnatbke rJnll'l de nH tb.. au' .rtlne.

l en leds;q~endl! skri\c)::;e har ).f. c. n. Juvel j vidl'sl mulig mlslræl\ning nl bidrage til. at de al' granunufon-mdus tricll \'Cd aftale af 16. august 1D47 gi\'ne tilsagn O\·r·rholdes. herundPr hl. a. forud underretning til autorerne om. a deres \'æJ'l'l'l' pat~enkes indspillet på et nærmere nngivet tidspunkt, tHifort af den og den ~olist. det og det ensemble unde1· den og dem dirigent og i d )n og den atTangur-.. bearbejdelse. Enddde.rc o\·erholdel~c af droit moraJ-reglerne samt f01·hindring af m.~­ bntg fra selskabenws personale~ :::ide \'Cd nerkernes k n hl i ug og progrann·alget.

.·\k/ ifW

Enh ver r•")Pl'i ·~en tant fot· rlramati::;ke forfatten =>l tighedm·. danske eller udenlnnrlske. der drin:-r drk~omhed i DMnnark. !n-ad enten v dkommeml•" Pr enkeh.pe.r~on, et ,eJ kab. firma. forla g. forbund eller forening eller lignende. kan optag ..,om < ktiYL medlem. forl1d:;al a Yedkonm1ende 1\ .. a·nd1gt l't: JH' senterer mind -.t. ;)t ;;;;ådmme rettigheder af erhY n .. n a· "tg bPtydning og i d4:l ... icl~t 5 år for opta$!~"1'en har af~lut:l mind t .10 kontrakter P• egnP eller den repræ. entered fo1 fc-tttf'r \'PgJ1 •

76

/Hl r/fr~ IJIIIII'I'.

m()rl danskP eatre.


Pa.c;sil'C ",re/Ir•n? tllf!l'.

instrumr>ntPr hMendc I ndretning ICJH"oducerende FORRUXDFTs He-

Som passh·e medlemmer kan optag~s r epræsentanter for clc mt;'\·nte rettigheder, der ikke opfylder den forannæ\·nte beingel:e mecl hensyn til antallet af rcprægentcr erle rettigheder og afsluttede kontrakter. Det er en ufravigelig betingelse, at ethvert medlem, aktivt eller passh·t, skal føre autoriserede forretningsbøger.

tn·rtoire.

.l/l'( gnirtgsf tlUlra.y. Hvert medlem skal til D HAMA-RET for hver ude n.land.'Jk forfatters Y~erk, om h\'is opforelse, der sluttes kontrakt i henhold t il DRAMA-RET's bevilling, betale ;) 1} af det honorar, forfatteren oppebærer for teateropførelser eller dramatiske radioudsendelser (dog efter at kulturfondsafgiften er fradraget). Endvidere skal medlemmet. erlægge lO ~( af honoraret til videre indbetaling til Kulturfonden. For rlnmfke rettighedsindehavere erlægges til DRAMAnET 1 ~c af honoraret (efter fradrag af kulturfond~afgiften). og til \'irlerc indbetaling til kulturfonden 10 t;} al medlemmets provision.

* Sb. Danske Dramatikeres Forbund

Fol'saavi,It angaar FOHRU~lJET::; RepP.l'toirc am·endt i ('l'

rol~t·nde

ftf f'dlemsskab.

Medlemmernl! e:r dels aktive., del passive. Som aktive medlemmer kan optages: f)

aftalt.:

J }IIII 111•1 r/:; ~ CR

n~ltl'r

H~'n,·endelst-

til FUUB U N D ET l 'c::ip. paugældende

Autor i hvert enkelt Tilfælde, naar en Filmproducent maatte onskc at an\'endc s1g af FORRL'~IJETs Repcrtoil·e til Optagelse i F.ihn.

t'.Ynrye, 8oeriy11:

NCH kan fdt disponere FORBU :'lll.JETs Ucpel'toire. Undtaget et· de Værket·, ~;om FOltBUNDET l'esp. dets Medlenmu~r maatte have di::~poncrct over i Forvejen, og om h,·ilkcn Hisposition .FORBrNDET l'CSll. 1\INilemnwt l1a l' underrettet N CB. Alle ()t•riu r !Atnde: NCB kan frit disponere FORBUNDETs HeJ,Cl'toirc. h. at selv gennem Hetll·æsentanter at udo\'c: Kontrol med, at Licens-

afgifterne bt•hongt crlægge8. c. at g(•Jincm lo\'hgt Indgreb, derunder Retssag, naar delte maatte anfutnodt•nt, at so~c enhver Krænkelse af FOHBUNDETs Repertoil'e hindret l'Csp. opnaa den Erstatning, som gennem netssag evt. nmattc idømmes.

S('S

FOHBUNilET stiller paa Forlangenele den fornødne Hokume.ntaiion for, at FORBU~DETs M~ 1 ll••nune1' inrienfot· det i denne Ovl'rt•uskomst IHI.'\'11 h• O m1·aade har J, isposit ionsn•t t il de paagælrlezulc \'~t' l' k•· r.

l•'OHBU N IlET 1e:;p. dets M~.:dlemnwr f()qtligt~r sig til at give NCB OJII) :.:n ing om de Værker, hvortil rlc ej l• t' ril' mekanisk-musikalske Retltght•clt•r samt nwrl•lele•, pan hvilke11 Maaclt· ~Jg til hv,•m Li<'ensafgifternc skal fordeli'S.

Fm mal.

Danske Dramatikt:!l'es Forbund er stiftet 9. marts 1906. f)f'>t har t il formå} at Yaretage danske dr·amatiske forfatter<)S faglige og økonomiske interesser samt at virke for rle gun. tigst muligP utl\·iklingskår for dansk dramatik.

Film

§ 4.

J•I)HRl".!'JlJET skal umiddclbat·t Uthlen·ctt•• Nf'H •un ny Medlemm('.l, t,om til FOHBl NTtET r1n•rdragt•l dt.! i 'lc.nn' o,·en•nskoms t næ\nte telt igh<!df"t'.

§ 5•

Af tie af NCB Ineasserede Lice.nsafgifte1·, som tilkommel FORBUNltET resp. dets Medlemmer, skal 80 pCt. afregnes l1l FORBUNDET, mens 211 c(; t 1lkommf'1 NCB til Jtækning af NCRs Udxifh~1· \'ed Kontrol, l ncasso, F'"-'r'lt·ling, JUI'idisk Medhjælp, Retssage1· m. m. H\ is Indtægterne \'Pd Retssag('l' skuld~ o\·etBllge Udgifterne, tJIkomnwr det FOHBUNDET 80 r .. af Differenc(!n.

7fi


enskomst mellem D. R. K. F. og X. C. n. samt si(i. t ~ stykke i afsnittet om KODA). YPd aftale den 15. juni 1941 bemyndigede. ..\ .C. !J . til pa KOIJ.A ·. . . Yegne at indkasser~ lict'll~afgift rot lOlH.!film for værker af komponister. Il\ i, tonefilmst·ettig-heder kontrolle r es af KODA, h\'orcflcr så<lannP liccn:;afgifter tlf .V. C. B. afregnes til KOD. l.

Ove}'(;nsknm.-:lr.n me/lt!nt

n. R. K. F.

Oll •

s. c. IJ .

O V E R E N S K O :\I S T Mellem 1JANSK HEVYr'OHFATTER- OG 1\.0~JPO~l:'Tl'UHBC~IJ. nedenfor kaldet FCJRRUNIJET. og :\OHIJISK COPYHIGilT Bt'HI::At; A ~~ nedenfor krdcl,•t ~C'R, er Dags Dato prettet folgende 0\'ercn.:;komst: § l. FORR UNIJET overdrager til NCB j den Tid, denne U\'en:mskom:-t (r lobcndc, Ew•t ett<•u til paa mekaniske Tale- eller .Mustkinstrurncmcr. Valser, Plader, Ha:lntl eller anden til saadannc lnstntnwult'r luH·t•ntlc Inrlrctniug, at ovr-rfnre alle musikalske og literære Værke!', til Jwilke FORBUNDET eller det~ M~dlemmer ejer saadan Ret. Næ\'lltl' H!!l og Ile Vrerkcr, snm d,•lllll' oJllfatt(•t, kaldes nedenfor FOHBUr-.;DETs lh·pPrtoill·. <>v•·•·d•·u~l'ls,•n omfatte·• Rt-l for NCB til lJU:l sin ~idt· at nwddele (;•·anunnphnn- og l•'ilmproducPntcr, Rutlios<'lskahcr l•llc•• aJIUI'<' li~pwl'dP Foretagcndt>r ltt•t til al tWCI'fOI'~" FORHl' NliETs Hr pr 1 toin· pnu m~k<~lliske Tal·~- og M u::~ikin:-trumeut~r. Ovct·clragelsrm omfatter ikke de forud til KOPA o\·crdrnguc lh·ttigheder ''edrurende nwkani~k Heprncluktion i Film t•llf'l' 1 Fol'bitul lti•·

mPd Televi sion.

Nf'B )Jantag~'t

~ :1

2•

ig i FoRB •NDET.s og egen lnl"'lC" c: n. at nyttigl!'or · den O\'Cr(lragne ~~t ved mod Betaling uf ''n Lici•nsafgi!t, som d ·mit' er aftalt mellem 11aa den ·nP. ~ide ~en og paa dt•n and ·n Sidt> Grnmmophon- og FJim-Jndu triCJt, n t gi\ e A uton~a­ uon t il og uftnl• Vilknar m•'d Grammophon- og Falmproduc<'nt••r ,..Iler nnd re lignendt> For('t.af!endr•r til n t frem s l illc og h:mdl1• ntl!d Gr·ammophonrll:tder~ Film og nllc andre til mekanisk 'I'nle· og ~lusik-

71

1) Danske e1le1· fremmede forfattere. cler på Pt offentligt dansk leater \'cd rlettfls ordinære forestillin ger har faet opfnrt et sktF". pil, son. ikke kan henforf'>: til revyarteu. 2) 0\•erse:cttere og bearbejde n .. af fremmed~ ~tykkPr, ligelerles under ils,·arenrle forud ·a-tningeJ'. :~) Enker eller an·iugcr efter forfattere. der tyldcshrol' de unch~r J O!r 2 wevnte fordringer.

Som passive medlemmer kan optage~ forf'atten!, dr>r har faci et arbcjclP antaget ved et offentligt dansl\ lf1Citcr l'ller pa dansk forlag har uclgin!l dramaliRke arhcj·lcr. del' ikkP kan henfores til rn ~arten. De passin~ medlemmet ha1· i k ko 3temmerct pa forbund ts generalforsamlinger. men 'arPt:tgeJ~en af deres intcre"scr sker i samme omtang som fo1· cle akti,·e mecllemmer. l ndmeldelse .:>ker Yed lo af forbund "l~ mecl1emmer og rette.: til hest •vl'ebl!n.

Fa •·olitil ... vi t kc.

Forbundet ledes af en b ~stYrelse. de1· nu·etager forhunclet~ kuustnen·ctligc og organbatariske \"irk omhed. n styr.. l:-en bestar af 6 medlemmer, ,lm Helge~ In-ert ar pa den ordina·re gl·neral f o r~am li n g. Fol'bundt•t fll·h~er et bureau, der dels skal ljt•lle !"CJII1 ~algs­ nwlll:!mlcd, clds forhindre uretmæssig urlnytlen <d ml"dlemmernes at·bcjclct·. Bureauet har den udtlukkend•• ret til snig og O\'et·clragcl~e af dram n tiske arhejrler, hPnmcler O\'Cl :-æt el. rr. horespil og· andre radioarbejd~r. der er forfa tet af dan . . ke medlemmer. eller h\'ortil di~se har ejendomsret. amt fiJm .. t·ettighedcn +il -.adann ~ arbejder. når ov rdra~el:- n ket· til opforelse "h ndinavien. Fut· 1remmede forfattere~ \'edkommende har bur >aur:ot dl!n udelukkende salg::.r ·t til alle ...kandinad-.ke cener. dog n.u· t alen et· om nor~kc og -= venske forfattr:ore ikke til teatr 1 d 1·,. hjemland. merl minon~ . adant 5.--erligt eJ' att:1ll.


B1). tyrels •n kan ladr nedlæggl· fogedforhud mod 1?1111\'er opfon·lse, lwor tiJ ret ikke er erhvervPt gennem bm·eauet. Burea uet ydet· de111a•st fo rbundets m edlemmer den bis tand, ~om matte ons kes og som det ser sip: i stand lil a l ~reJ e \·ed inclle\'ering a r s tykker eller afslutning af kontrakter med ikltcskanclina\· isln~ scener. Vecl salg af opførelsesretten til dt'amatiskc arbcjdC'l' erlægger medlemmet en pro\·ision til bureauet af det samlede honorar. Opsh\t' der tvist. mellem forbundrts lcrlelsP. pa den ene side og el eller flere medlemme1· på den anden sHle, bliver sagen at afgore af et voldgiftsnæn1. Dette består af tre merllemmer, et valgt af h ve r af stridens parter og et tredie \'algt af disse to i forening. Kun når næ\~et ikke skulle onske at fastsla noget bestemt rrsultat, kan sagen bringes fur dom:-tolene. F:thvert medlem, der indtneder i i 01·bundet, modtaget· et ,!k~emplar af forbundets love samt underskriver en erklæring om, at han har gjort sig bekendt med deres indhold og undl•rkastm· sig de forpligtelser. som deres bestemmelser pålægger ham. Forinden dPnnP erklæring er underskrevPt, kan han ikke o\'() medlemsret.

N. C. B. ort nrammofon.c:ef.c:kab( rnr.

Gennem kontrakter, der i ~- C. B.'s forst~ ar oprettedes med J,rrammofonselskaberne, opnaedes ordnedP tilstande, hvorved afr1·gnings- og kontrolsystemer organiseredes. Disse er stadig udbyggel og forbedret, saledes at det kan siges, at ingen komposition i dag kan udbringes pa grammofonplade i ~-C. B.'~ kontrolområde, uden at N . C. B. konstHtcrer dette og erholdrt· den autor tilkommende licens. Om korrekt afregning foretages kontrolleres gennem rt~vision hos grammofonsf'lskaberne i de nordiske lande på disses Jwnto1·er og lagre. Revisionen fot·etages af N. C. B.'s statsautoriserede revisorer.

• For ll\"el' plade med beskyttet musik eller beskyttet tekst, clcr forlacler fabriken, betaler grammofonselskaberne en aftalt licens. Som et tegn pa, at licenspligten er opfylclt fra grammofnninclustl'iens side, og at licens(•n et· betalt, finder man pa pladeetiketterne Pn firkant med faksimile initiale!·, som f. eks. N. C. B., Biem o. . v.

* ~. C.

B. varetager ligeledes tekstforfattPres og komponistl'rs tOiwfilmsJ·cttigheder, forså\ id t angar den mekaniske rerwoduktion i film, d. v. s. O\'PI"forelsc til tmwfilmsstrimmel. ;-.;. C. B. har i den anledning ko n t J"akt.aftale1· nwrl de fleste j ilmspJ·oducenter i N. C. B. 's kontrolomracle. IIP-l'fra danner dog de danske filmsproducenter en undtagelse. idet disse foretrækker at hPnvende sig til N. C. B. i hve•·t enkelt tilfælrl(\ nar de mAtte ønske at benytte sig af \ cerker unde1· N. C. R.'s kontrol.

NR.' /Jef b~ma.rkeR, at N. r:. B.'.q 1'ept·æ:~entalim, 011 fol ualfning ikke omfattf•t· de forutl fil KOD.\ OUl'1'd1'agnc 1'eftighedf r I'edrm ~''n de ?11ekqnisk "p1·odukt irm i fil·m. elle1· i fnrbindel.c~e med teleui.qion (jævnfør nedenstående over-

88


Olll> OG 1'0NBU Jl r .•la cohs.-n fik S\~tl" dcb af forma,ul. n og <h·l~> al di1•kt<•7· Siuurtl Jl,·uutt, dt•t• tilhod euh,·er hj~lJl m. h. t. ut skab" l (Intakt nwllcm mctll•'mnwr og til-n anwrikanskt• mstitution, nwn ~om !wklagf'tlt•, at KODA ikke kumll' Jl:'ltagP s1g tlo•t H l•lh· n l' l'jtit• '•'ti u t va~n· t'Pnh·al for ind:wndu g af nwciJ,•mnwrnt·~ \"tl't'kl'r og ht•n\' t• J Hl~Jsct·. Dt'rHl kt·a•\t•<f,•s nwJ't• :trbejd".kraft, Pnd KtH JA r. dPI' ovet·.

nwdth•lh• .tirt>ktun•ll, at m1-. Uall St·h· \'at· s:~ nwget IIld{ 1 danRk 1a1usik, at han havde· vært•l fultlt pa dt•t 1 em· tn<'<i. l\\'ad han onskt•dt• nt få oversend l, og at hnn mv' igt lundt• ftLt't u wrst·mlt kutalogc•r fl'a nmsikforlurt'll\, "1-'." <·ndt•llg· al ll. IL l\. Jo'. uv; D. K. F. samt lntiHikfurlwm.rt•tlwS forcnin,.r h:t\'dt r~ll t lllldt•l'l't'lning om mr. llall's \ tl'lo·mllllwd ,.g huns onskt'l llllt lllalcl'ialt• t.tl det. patænkh• musik ct•ut••t· · Nt•\\ '\Mk. Mt re kan der· fo1· oieblikkt•t ikkt· sil.!t•:- < llt•t' • :·ores 1 clt·nm· ·~w. h i\Tit•l

\' ••tl l 'li Urs,Ja"' den 8. mnj JU51 kl. 1 afholdt l:KS'I'HACJJO•l~JEH

g

Krtu

U<• ~I!Jwn·tf.J•'n•lttu

henviste til behatvllin~"n af sput·gsmalt•l. dl)r er i tl(lt·holtlt i .. Ord o~ Toner'' for nogle• minw-

der sich•n. Et af hr. l·~jnat· .Jacobsen fn:msat fon;la~ om, at kulturfonden skullt• ydt• t•n stuth· ul KODA på f. <'k~. :.o.uoo kr. t il s toltt• fnt ~kolt•kon<'t'I'IPruc. der har hans .stnn• liiiNPSSI', (lg' som han anst·l' for t•t mcgl't \'igtigt led i fnll,cls mu stkk ullun•llt• npd1 nl!<•ls,, hil•\' imoclegået af clitcl\.llll' Si!{unl Hruun np knttlpontsti'Jt Kmulagc• Riisag(•r. Ht·t faRt::~lopcl' \111dt.>l' d lsl<ussttllll'll, :11 d<•l forcl iggentle sporgs111al ll<l<r' t'l' af ilkonon usk, llH'll 11 f' t'Ptsli}• art. S[t længe man ikkt• har tiikn•t si.f,!' loq,dvningt•ns stull<> for kumpomsl('t'tws In·;''. lwntllll'l' m a n itt~t·n vPgnl' nwd sagen. M u~ikfnd<cgl.!l'l'

:-koh•kmH'f't'lcl'

A X!fl'l' li'illud n lltlltsnt oplysll· tJI ~lul. at :·wh·~tænrlk kunne sogc hulhn·f,mriPn om

s t ottc. • (lt-ga n is t Hm lw t'!l ~t "ttcdc h t·. ,J a<'obscn~ ud t a lt• l~'!! uden at foj1• nog1•' lil rli~~t>. ll t•rPftPI' \'('(Jtog<•s hcn·t n ingen incl. supplPrin~•·n af l'ådt•l. ~om a f f orm a ntlt·n nævn t.

r

ltltSAMll 'G

>>Nålehuset<< solgt l>t~t

kan nu merldr->lcs. al forhundeL

)'l I'ISIII'o 1'.

lk

V1 f{ht>dcr os pe;\. Otto P •lPrsr•n og han!' families vegne og onskcr dem lwld og lykke rnt tl tW•'rtag 1:;\rm af Xalchuset«.

Verdenskonkurrencen om en nfredshymne« og om nDe frie folks march«. KODA har Jra sil bPlgiRkl' sostcl'sclskab mucltagct en skri\ elsc metl et cirkulwre \'cdrot·cmle en af

BPigis k nationalforening

f m· Jml i t i ske fanger og

medlemmer af morlstandsbcv:.egclsen«

<ld /)/.:1.

Pn

• [,ul'll '/lflt•itl!l ·

llin•ktor· Hnau11 un~kcdl· i dNme henseende l'll po. iliv tilkerult.>givt•lsc fm fursamlingen om, at denn · t i ltt'!itH<' lnv:endringcu. Dt.>nn~ hit!\' gin•t ham, idet man overlader sagen t il t·ådl'tf' ''idcn• lll'hnndlin~. l

t.:

fol' famiJi( !ll «, idel clet Cl' Cl'h\1 PI'\Pt af l'll SOllaf 'ol't g-a.mlP medlem Otto Pdersc11, cl e r l w n <'d l'akllsk sa en liYsdrom opfyJ,lt.

kl'ltislw rl'vison•r-. Axel Thingsted og Kuno Fcldlu'<'k Chri~tiau t•n. gl'll\'algl<·" lig,•lcdes.

1),,. t .

•l

,. . , ,,,u·d

StabmuL n·,·isor, <·and. polit. C. J. Bet·g g~m ulgtc~.

d

h•~styl'

i hcnholcl t il den af gcn,~ralfors<unl i ng('H g h m• hcmyndigcls · har afhæn<h~t fot·bmH!t·ts ·omnH~rhu · j \ ~s t' J'bo. DPlte vil sikkert ,·ække \'Pil HH lige lan k1•r hos ''11 række llll·rtlC'mn'let·, de t igl n nem dr• mangl' at' hat• nydt g-odt af »N al ehtt!-\Pl . nwn dttl et' d ng "Il ~~~Nle at '1dc, al NaJehuset o: pi\ ,.,, nHtr\t' hlivt•r »i nden

at der ikke \'IH llH.Iknmtud andre• f01·slag r•tHI det af t·::\tll't. selv stillede, bvorfot· mn:;ikforht'gger A. W d h!'l m II a nsPn ng fnrfalt.eren Kay Ho~t g-a a ni F røhue !f< nt•ui!Jlr•t~.

(l

3

lh•t lwnll\!l'kt·~ dug, at 10\a•ntlrill~Wll skal 6\ad tw.Rl••s af Untlt•a·vixlling.,.mlnist ctwt for at va•t't• gyldip'.

Vttlu 11/ l'tlllsllll'tllrm?ll(r.

l'olu " /

loknl•·r

ord l~ d: ,. VPtl nplag••lsr> af ny•• forl:l'J;S •'t"lllt'dlt•nanwl' .,IJ, r tllslutniug af sfttlannc cl'la.·g~es f•t intls'kl'ivlllllgsg.·hyr k1. 20U,UO, og H•tl uptagl•ls~ a i eller t ilsht(nang af nncl1 ,. m"•H••Jilflll r ••rla>J.~~~l·S l't indRkl'inungsg.. hyr· u f lo. 2fi,CIU."

1Jiri~<·lll t ·n lwn~->l<d••rt •dr,

od pld. d.

'

:t f fol~•'lltll'

tid pl.·t. [,, 'F l'f "''·' !fl/t l (' ( J't !1 !•skabt•t. l>irekttH't•n for KO TJA, lancisretssagfor<:'l' B1 !tlnl. for •lagde• n •gnskabt•t 'Nl oplæsning af dette, og dt•r hiP\ her·dtc•r givr•l 1lt•rharge fm det. 11d J1/,·t. ,..

(";J~ ' l ~I{AII

a l\ CJ I 1

H•dlogi'S fulgt•ndt• lm:nulnuy \~.!d ol tJII~•·,. trl IO\• ttt·

Knud"!l' Uii:my. ,. kulltu• tilfu.i<' en bem:erknin~ 0111, at lil't 'cll' de danskt• musikl'l't':i 01 ganisationsforholtl. tier til t • n \'iS ~rat l s l illoldt• sig hi tulrt•tult• f o r f ot·handliug~r om J• rol,IPntet, c)

Side 3

1.: t' ( Il t u('/ t •

UndN dl•Ut· flllllkl pa dagsordenen fandtl'S intet nt h<•· h anrlh', hvorfot· g·r.nern.lforsam lingen kl. 17,!l!i hlc\· hæwt.

verd<.'nskonkurrencc om » D" frie folks

f<wanstalt et march~

og

»freclsh~·mne « .

" ha t' ladet 'lctt.. cirkuYnrt forhunels b )stvrl'!]s •

hPl'l' oversc.tUe og udsendt det til \'Orc medlc'\mmer. Vi gor opmærksom prt. at sid.sf, i1·ist fvr dt'ltagclsc i. tletwr~ konh~lOTc~ncc t' J' rll'll .; l. maj d. u., men

t rods dPn mC'gei korte frist halwt· vi . at. adskillige

blan<lL KOD A's mcdlemnwr vil dcltngL'.


Nr. 5

ORD OG TONER

Side 4

Populær-autorernes katekismus l ltærva'r~'nde nun11ner afslutte:; omtah·n af N. l'. B:s virke. End,·idel't~ omt~les KODADHAM AT I K. Dl~AMA-H ET o~ /Jun... k, IJ1·anuliikf'rt ·" FcH'{Ilmd.

l dt•t f(,Jgcnde afsnit af Gyldnu n~glcrc vil blive omtalt Teaten·adet ~1g ~Iusikra<lct ~amt p<\bt:'gyndt omtalen af en nt·kke ~~l'rligc regler , 1m l' og ano1·dninger vedrorende nutnrrcttighcder.

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds Medlemskort :\Ind forc,·isning nf legitimaliom;kortct (d(' l' ska \"ære fors,·net med fotografi) og l~rlægg{'lsl af 'g mderobc- og billetafgift har mcdlPmmern c - s~Ht·em der ikke er udsolgt - adgang l il n r denn;.t·\·ntc Lea tn•s forestillingl'l' som anforl:

.

NOIH~EHHOS

TEATER. afgift :H1 ore pr. billet.

l·;C'n , c\ en lue! t to Lilletter tn 1t1

llBT NY TEATER og l<.,OLKETJ:+.:ATRF:'J'. Vt>d hetl\~ndPI,)t ri l teatrt>ts inspektot· fot't•sti Il i ngsdagen mellem klokkel 1 t og 15 kan medlemmerne, nåt· billetsalget tovng t tilla ], r Jet, få en hillet, C\'t. mt-cl ledsager mod en af.J.tift af J t. 1,6:> Jll'. billet.

NYGADE TEATRBT. En i>ill<-'t samt l',·t. en ledsagcrhillt' (pris kt·. l,fi5 pr. billet) kan afhentes Yed teatJ·et.s hillet kontot· kl. 17-19. Ved afhcntninsren ønskes undersknft af ,·edkommen(h· medlem som kontml \' f'd regnskabsopgm el ::.('Il.

ALLEGAOETEA'fRET I lH!JVJ:;RSALEN. V~d fore' isni1 af legitimationskort udl{'veres en billet til kr. 0,45 p'u l'\'t. en ledsag-erhtll~t til k1·. 2,75. Henvendelse kan ske tl hilletkontoret fru kl. li, og hillrtt~rn c .~knl mrrc• qfhcu l '' l '

/Ul'

Id. H .

l~ØUE KRO TEAT f.~H. V~d tclefonopl'ing·uiug om <Jag-en elh,

\'('d heuvendelse ved IJilletkontoret for forestillingen kat mecUemmerne fa t•n billf!t mod afgift kr. 0,3!l. (Lørda,g 1 sondag undtaget).

dansk

\.ALE~C'IA.

usik! .

Forbundeta Kanerer Allt~

hemewlelser til fol'lmndet vcclron•ndl· ind- og· utlhctaling samt r<!klamationer ang-aenclc a;ufio-afrcg-nin~ bedes r~ttede til:

Komp. Asel Thingated, Lanaebakken 36, Holte, Telf. Holte 1211

ae.

cesens

Fre de riksberggade 11, København K.

Ved fore\'isuing af Co1·humt~ts legitimatiou~kn1 med fotografi gives gTatis adg-ang for medlem mer med 1 diet· flere lcdsa~ere.

Til samtlige sommerl•ns revy fol·estillingPl' reg n hest~-rcl:-;en med. at fribillet lum fas mocl sædYat li! afgift. Det indskærpe::>. at den ctw hillet l?r til JH' I son litl brug. og at overtJ·æctclse af denne bestem mels<.\ r•\ l. kan medfore kort ets konfiskation. Srlo .

Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og Komponistforbu nd". Redaktor: Kay Rostgaard-Frohne (ansvarshavende).

Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, tlf. Lyngby l 570. "Ord og Toner·· er medlem af Fot·cmingen af Danske P ge blade, Fagblade og Tidsskrifter.

Herdes Bogtrykkeri -

Kobenha""ll K. -

Central 6522.

usi kforlag Telefon Central 2960


16. ÅRGANG

JUNl - JULI 1951

*

•••

~

NUMMER 6 - 7

N D 11 O l D : [lohhehlll'f:kutuing Mu:;ik·<'Pnlll t i ,N .. ,, '\ork - og eomTaJ.•ht ~onhsk He,y-l'allnn' I\.OI Kl'l'::O l ~1:-.1 Foren in~~uwd d• •h•lso•r P opulæa·-au t on•t'IIPS kat Pkl mus.

Dobbeltbeskatning DohbellhP8kat 11 in ..t l'm·eligger, nar (•n ~J, al tt•pligti~ bl's kalh•s l :! lande ur indlmm~l fra sam nw kilc\1' . ~porgxmall•l om d )n uclcnlc.mtlske b ':51. . at n in g al dansk' autnn••·s honoraret·, der lwrvP-d p:digu.•s l!ll <lolJl wlllw~k:t t11 i n g. i cl et da n~ke for fa lll'r og· l\clmpon islt'J' og:-;a llll' i landel ma S\'ar" :-.kat af clerc;-, intlla·~t et· fra udlandet i mod::ætning til udeulandsk~ aullll'PI', clf'l' ikk" hidtil har malt t>t erlcvggP «'11 ll11Hbi\':trt! tHic skat n f ckn·~ indkomst •r lw1· i Dan-

Fot· l·:nglancb \ ··dl\tHIJltll•lld•~ PI' spol gSHlfdl'l holle r 1\, k l' IH'lt afkla n t, icll'l ti" ' 'll J!Piskl lll\"lHliglt,•dt'l' ltl. ,\. ild\t' umiddr•lbal'l vil mwr1\I'IHI! hOPA's ln\·pligtigc 111 p.._·t.s n i~ i n til dl! n kult m dk fond som Pil faktbk indk•>mSt:'IWt. df•r af au i.OI' l'llc forlod ... trl:\'~ge~ til d ' 11 dan5kc• lat. l>l·t \'ti sikkert v~~~~· n f lntCJ'c..-.-. fot· Ord o~ ToIl ")r ~ l : 1 ·~··1·c at gore sig- 11 031\c•nd med inJholdct af

mark har oftt• gi\l'L anl ed ning ti l diskus:-ion i cle r• •spekliv · org-.misationcr. ~Tt·ll cm Danmark og dt~ l'lcstt:> frcnmlf•tl . . lanch., C t' d ·r gan ~ke '1~l in(hnt t")t l'\ ercnskom st<•r l il undgaelst> af clnhbdtht sl,alning og for hindring Hl' beskal-

nlt•l har tulsendt til \'c•jlc,lning \'Cd V,l'nncmfot'"'ls~..~n :\f den ml'ff, 11t })o u mm k Of! Dd F'u1 '1H dl 1'1. 011!1' ri!l' ~lmlJ,·itmwi, n fJ(I 'N (IJ'dll'{ond d t 1 ..:7. 1wu t.~ 1 !l.iO af.~lulfl'rft M'f'1't n.·komsf t il wrd{f'" l.·r af do lu l/IH skal tlill!l u!f jfl?'itin rll iH!J af IH.·kt~fninmmnd­ rl, 11!/f /.·r. jo,· .-:H 1·irll flll!ICI I inrl/;omst.-;lrat .tt tirkui<L•J't\lc:; i nelhold ).!;( 1 ll~dn•s IH!l' Ile :ll':~mit. ch~l' PI' al' R<l' l'lig iuten•sst• l'nr allLOI'PI'.

m n g~mHlclragt>l ~c

fol' sa \ iclt anga.r indlwmstslmt til ~tnt <'n ( men d<'rimocl ikke kommunalr og nwll t•mkommunalP slwttel'), 111'..!11 for en rn•kl. . C' af clis~w lande 111;;1. lHf\''5 allP l'orbt•lwld med hens.\ 't li l s lu1lteforholdt~n t' , idl't dP I' stacli~\'t:ek i afregni n ge rne t'or a u torcrnc~ o pfo rclst>s r l' l tigheclc1· ~k t r s t o 1'1'' eller mindre skaltcfntdrag. Dette gælder sak•d· ·~ Tyskianel ~~~ ('llkdtc »·Jcrntwppc«-lande. pa In 1~ opgo1·clser til KODA der frcmdch•s optræder ::;leucr« o~· »impotc .

l't

Ci l'li:ltla•J'e ar 11 . juni 1~)!) 1, Sillil :J\ :t tlPclt'P!\l'~C-

111

u-

,.\r

l.

Overenskomstens ikrafttrædelse, dens område og almindelige p rincipper den mellem l ),u.mad.; Clg i ll'l For~tH'd\• KQngerigt" Stni'IH.tannien o~ '\nnlitlantl t i (h·t fulgcnclc bt•lt•gncl ..;om ntlt Fnn •awclt? Kongctag-t•) d t)ll 27. man~ 1~ 5(1 uf~httlt•lit' O\cl'· - \ l 'tl

Fra Cirkus-Revyen 1951

Der er et sted, hvor hjerterne ' 'il mødes Mu~1k: Svr n Gyl dm ark Bonde-Charleston Tckst~r : J~rik I ..etll WILHELM HANSEN, MUSIK-FORLAG


Nr. 6

ORD OG TON E R

Side 2

, nskorn~t ttl undgåelse nf tiubb4!1tbt•skatmng og forhindrang besklltnmgsunddrag<'lst·, fol'bå\'Jtlt angiu· indkomstskat, ifr. udf•n•••gl3mimstcru>ts bck~nutgutelst• af t:t juli H):)0, et· dt•r fastsat en r·ækkc lwstemult'I!St'l', der l \'iSSt> til fælde, nemhg h\'Or en skatteplagtig tt'Ut'S af t'n duhbeltb~skatning på rnlJid af . ammen. totiende skattekrav både f1·a dansk og Pngdsk stdt•, uu.•dfol'cr af,•igelser f t a skattclu\"gi\·ningen:i alminddigt• regler nwd hcusyn til nHlkomst bcskntningen. On•i'tmskomsten kommer for Uunmarks vedkommende første gang til an\'cndt.>lse flå skatteansættel$Cl'lll' fot· skBtte~n·t l!J-49 511, jft•. art. XXI. l Lighed med den af Danma1·k med Amcnkas Forctwde Stater tndgat>tle duhcltbcskatningsuftalt• k()mmer O\'erenskomstl:!n ikke alene til an,•endelse på danske.! og t·n~elskc stutsb<>rgerc, men pil alle skattepligtige, der er hjtmwu høremit enten i 1•anma r k eller i Det Forenede Kon~-,reril,"\', samt Jlå akti~selskabt·t· eller andn· !=ammenslutrunger, der Cl' hjemnwhorcnde t•lltcn i Dnnm:uk ellel' i net

ar

1:-'orem-.te Kongerige. For Vanmarks vccfkommendt• omfatter (l\'t•J't•l•Skl11llSten i htmhold til art. l , l. (al irulktnn ·t~J.mt til }'(ftlit n. J,t ruwlt r 4lrn ot•t•nndt ntliflv indkomstskat til . ~tatt-~1 o f ..:;tf,-:kttl>rr. l henhold til urt. I. 2. finder o\'el'enskomsh•n cmlvidet•e an* ,·endelse på alle ~lndt·e skatter af væsentlig samme art. dE'r udskrin•s t•fter on·renskomstl'ns und('rskrift. (h·et·enskomstcn \'il sålt•d<'S komme til ann·ndelse på den \'cd lov nr. 454 n f 2;;, mn·emher Hlf\0 ut.lskre\"lW 1':1 rnesku t og på den ,·ed luv nt•. 4'l2 uf s. d. udskrevne t ill:.y:·:illllkom.~t.-:l,·at til staten. Ilerimod omfattet• 0\'l'l'l'llSkomstcn iJ..:kt konnnuneskatten t'lle.r den fælleskommunale indkomstskat ( bot·tset fra bestemmelsen i nrt. X \'11, :n, og den kommer heilet· ikke til anvendelse på formut•skatten til staten og den fælleskommunale uclligningsfond. Det bemærkes hcr\'ed, at det· ikke i Det Forenede K~mL.rcriJ.te o)Jkt·æ,·cs ::;knttcr, svan>.ntle til den danske kommuneskat o~r fælleskommunale skat. l>t>t' vil nedenfor nænnerc blive retlt>:gjort fo1· ht>t) cl n ingen af, at kommuneskatten O!f den fælleskommunale skat (med dt•n næn1tt• undtagelse) er holdt udt•nfor O\'el'enskomsten. Der et· tkke ttl overenskomstt•n - sålet.lt.>s som wd flt>n• andre nf Danmark indgåede aftalc1· angåendE" dobheltl-~sk,\t­ n i n g - knyttet l' n særlig s lu t protokol , i n dt•holdende dl'ftnitioner os.r C\'entuelle detailhesh•nmwlser vedt·(lnmde overenskomstens gennemførelse. A lle definitioner m. v. er metlta~et 1 Relve O\'Ct'l'nskomstens tekst: dt·finitionerm· c.r optagPt i on·t·enskomstens art. II . A f definitionerne skal i denne forbindelse fn~mhæves ar·t. Il, l. (al og (b), h\'orefter .,Danmark" i <Wt.>rcnskomsten betyder Kongt>rigt>t IJanmark undtagen Færoeme og Gnmland, og hmrefter "Det Forenede Konge1·ige" betyder Storbritannien og Nordirland undtagen Kanaloet•ne og øt>n Man.

o,·erenskomsten fatder lø\·rigt i 2 ho\'edafsnit, nemlig art. I II-XVII og art. X I X , der indeholder aftalens ho\'edprincipper, og art. XV III , det· indeholder bestemmelsel" angående ud\'eksling af oplysninger bl. a. for at forhindre beskatningsundrlragelse indenfor overenskomstens omt·åde. Derimod indeholder overcnskomsh•n ikke således som dt•n dansk-amerikanske o\'erenskomst af 6. maj W48 - bestl'm·

7

mel&'r om gensidig bistand med hensyll t il opkræ\· nin~ ~H skatter.

0\'erenskomsten går -

lig~sum de til s\ a rende ovcrenskom-

stt>r med Finland og Amerikas foreneclt> Stater ud f t a del synspunkt, at dobbeltbeskatning foreligger, n a r o n skat h pligtig beskattes i begge lande af indkomst 1m samnH kile , . I>er 1mod er d~t altsa uden betydning fo1 · spot ~små let om dobbt!ltbeskatning efter denne O\'erenskomst. om Lt>skatn il g: af den pAgældendes indkomst sket· i .•uuu m e t ids l ' IIIII i beg~!, landene; herved adskiller O\'crenskomstl•n sig f ra overen:komsterne med S\'erige, Nol'gll og Island. 0\'t>rcnskomst<.'n soger at afbode en dobbeltbe!';kal ninK p. to måder: a. V ed en t·ække specielle bestemmelser fasts las det fo rså,•idt angår \'isse arter af indkomst udtrykkel itrt, h'-'ilkn a f de to lande der skal have beskatningsretten m ed hens~ o til sådan indkomst. I disse tilfælde må det andet land alls.t lade sit på dets interne lovgivning grundede skaLLehav \ ge. De fleste a f d isse bestemmelser indeholder cl hPska t nil afkald fra den stat, hvorfra indkomsten hidrorer Cklldt•· staten), medens enkelte hestemmeiser g-at· ud pu , at dl .1 stat , hvori den skattepligtige er hjemmehørem lc {hopæl;;. staten), skal undlade beskatning, jfr. herom nærmere nedl· for under Il A. b. Hvor der ikke i overenskomstetl med h en s~·n til \ isH indkomster er givet et udtrykkeligt beskatning-safkald ft a en af sidet·ne. således som under a. anføt't, er hvert af Iau dene berettiget til i medfor nf sin skattelovgivn i ng at nwdregne indkomsten wd ansættelsen af t.len pågæld cnd~ skat teydet·s skattepligtige indkomst. Den dobbeltbeskatning, dc·1 vil opstå som fo lge he1·af, rådes det· bod på g a nncm reglerne~ i oYereTlskomstens bestemmelse i art. X VI J. Den r" hestennnelse, der bygge!' på tiet såkaldte "credi tsystt>n,". fastslå r, a t hvor en it1dkomst beskattes såvel i k aldcsta t l som i bo]1ælsstaten, skal den i kildestaten påli gnede ska ti/lm/(•:s fmdtn!ld i dcu lwp:dssta.tcn Jl"liuned1· .<ikal (do• med ,· isse begrænsninger) , j fr. nærmere nedenf or undt t II B. Ud fra samme pl'incip løses også dobbeltbcskatning:-o· spørF!'Sillålet i tilfælde, hvor en skattepligtig i bensseende t ri beskatningen betragtes som bosiddende elle·r hj cm mchore nd~.: så\'el i Danmark som i Det Forened12 Kongerige. (at t.

xvu.

4).

Ved am·endelsen af de under a . og b. omtalte rcglf'J' 1 on~t·enskomsten må det erindres, at oveJ•tmskoms ten som foran bemærket kun omfatter indkomstskatter til s tal •n, llll'll overhcwedet ikke kommuneskatten, og den fælle ~ kommun alt indkomstskat kun i et sæl'ligt forhold (art. X VIl, :n. H vnr Danmark i overensstemmelse med det ovenfor u mh·1 a. anforte give•· afkald 11å heskatnings1·etten , mcclforct· afkaldet, at der l't'd ~tatsJ·d.-attt·lls IH'I'€fflliuu slw.l :<('s helt bort J rn dur /Jit!Nl' ld~• utle imllamu;t. Denne indkomst s kal så ledt•-. - i modsætning tit, h,rad dC'l· f. eks. er gælde nde forsåvidt angår cle med Norge og Sverige indgåede doubelt.h<•skat ningsaftaler - heller ikke tages i betragtning \'Cd fastsættelsen a f den skattesats, der vi l \'ære u t a twendc \ed s tats skattens beregyling, og indvi r ker sillt•dt•$ ikke på p rogn:s-

En ny top..melodi:

Mu~ik:

MY HEART CRIES FOR YOU 1DARLING, KOM TIL MIG) MUSIKFORLAGET SØLVGADE 1 O

IMUDICO

Afs

Carl Sigmand

Percu Failh Tekst : Peter Spnr

KØBENHAVN K. TLF.: PALÆ *920 3


cler for, at en generel tilladelse til O\'Ptsao·tlPbl') for t·arlio-hrug gh·es O. A. irlct det naturligTis er en forudsætning, al cl;'C\r ydes det sædvanlige opforelseshonorar, kun med fradrag af den sæch·anJige Y,1 til o\·ersættelsen. Den gcnc1·cllc ti l1adelse omfatter udelukkende t·adioudforelse af enhver a r t, men onskcs tilladelse til ovcrswtlelse pa a ndet område, \'il del \'ære nødvelHligt ai træffe ~eparat afta l(•. •••

'l·

IV. Lovlig copyright i U. S. A . Da del f r a tiet til anden under KOD A's behandling af sager l l' oplyst, at Yærker, der har været. fremfort i U. S. A .. ikke er eopyrighlet. har KODA sagt forbindelse med del an~erikansk,. sosterselskab ARG.\ P for at fa klarlagt reglerne for ~lll\'etHiel!'c af Jo\'lig copyright i l'. S. A. Det vil sikke1·t ,·ære bekendt-. at der i l·. S. A. opretholdes 'L's<: formaJitetskra\·, der dels \·eclrorer en reg1strering af v~~rkerne, dels et forbeholrl i ek~emplarer af cl "'t offentliggjorte \'ærk. 0\·erfm· KODA hal' ASCAP oplyst folgen de: DPn !L juni 19 Hl tn\clte H. R. 2280 i kraft ~0111 lo\· n1·. R l, ved hvilken paragrnfferne 16, 22, 2:1 og ~1=1 i l< v nr. 17 i F. S. A. ':s lo\ bog ændres. Lov nr. l n~drorer V<l'rkcr tHigivet udenfo1· l'. S. A. og indeholder folgen de b e8lt>mtnl!lsPr: 1. Dl'n abncr mulighed for Pt alternativ Lil kravet om at (laponcrc et ckscmplat· af nerket, en ansogning 0111 rpgisln·ring og en afgift på dollar l. AJtel'nati\ cl er at dC'pnncn• 2 eksemplat·eJ' uf bogen, det musikalske eller anclet v:\'1 k, en ansogtling og et kartotekskort, men ingen afgift. Forskrifler ,·edrorende k:u·totckskortct vil blh'e meddPlt af Copyt·ight Ol'f1ce. :\fan kan kun benytte altcrnati\'et. ·a frem t de fnl'langt • ting når Cop •right Offic, i tilfredsstillt:nrlc form inelen 6 maneder efter forste udgivelse. Manuskripter kan be~krtte: ,·ed registret·ing i fotografisk gengivelse. 2. Den udstrækker perioden for arl interim registrel'ing af en bog eller et tids~kri ft pa engelsk fra 60 <lag-,. til G måned cl· efter forslc udgi\·clse i urllalHiet. Den ucbtrn-1\ker p •1·io-

96

clen for trykning i l'. s. A. ar en .-adan bog Piler et sadant tidsskrift fra l maneder efter registreringen til :; ar '"'ftc1· for:,lc udgivel~en i udlandet. :t Den t illader al importere til C. S. A. 1:;oo eksemplarer. i ecn el1cr flere ....~nclinger. af en bog eller cl tidsskrift af urlenlanrl:-\k opl'inclclsc pa engelsk i et tidsrum ineHil G <r efter fot·ste uclgi\'cben i udlandet. Denne begunstigelse vedrurer al<'ne \'a~rker, <lt>r all<.'redc er registn•ret i henhold til rlPn n~·~~ lov om acl intt'rim copyright inden seks rnånC'cler efte1· udgivelscli og· gct>lder uclovt>r det anlal eksemplarer. som dPl Pr tilladt at importe1 c i ht•nhold li l andre bestemmelse! i Cor,.\Tight loven. Thc C'op,\Tighl Officf" meddeler. at man er i fa·rcl m~d at udarbejde bestcmmelsPt· med henbhk på at lette ~åcl:mne indførelser. og at hogc1· eller tld::.skrifter· in cl fort salede .:-k al v;Pril for. ynet med et gyldigt r. S. A. COP\Tight ~temp ~Le In\-rigt kan det oplvs •.:.:. at adress ..n pa Copyrivht kontoret er: Regisl~r o f Com-rtghts. Copyright office. \Vashingtou. Der forcliggc1' trykt ansognit.gsblanketter. og rler e1· intet til hinde1· for, at en clan~k komponist. forfatter el1er forlægger kan hem·etHle ~ig direkte til oYennævnte kontor og anmode om ansogning~slwma til registrering og et k:u·totekskort. Den omtalte afgift skal fremsende" samtidig med an. ogning om rel-!lSlrcring. Dt·r~om d()l' bli\·cr senrlt en ekstra cnpi af d ·t p:l· ~a·lrlenclC' \ n•rl\ og ],artotekskorlet, skal fl•'J' ikke ct·:reggt"' no· gen afgi rt. ...

...

V . Tyske autorre tsforhold Vedr danske komponastrethgheder pa tyske forlag Unelen bningsmini ·t~riet gav i ~ommeren H1 19 J{( DA m ddPlcl e om Jloglc oplysninger. der var tilgået ministene frn d n danske nuht.ær· mi:-;:-;ion ,·ed den allterede kontrolmyndig-hed 1 Tyo:kJand. l mahtærknmmis.... ionens !'kriHl~ ht"ddcr det bl. a. følgende:

»lfolge :-kri\·elsens genghrebe af. hvad der m. an e for ~ældende t.y.-k ret i fælle~zonen. er en forlægger plis.riig til snm·e.:-t muligt at. udgh') en k()mponist~ ,·ærk, d r er indgh·et til ham til udgh·~~I~e. ~. fre.mt forlæggeren. eY ntuelt ~fte1· at


frist <'r blevet fac:tsat af Komponisten. ikkt> op fy lde r denne Jorpligtelse. e t· lwm ponisten . uan~et. om for~inktlsut s kyl<lcs fpjJ fra. forla!ggerens side el1er ej , berNtiget til at o\·erdrage uchdvclsesrcllen til andre under forbPhold af tilbctgebetaling af ew·nttu·lt modtagne forskucl. Safrcmt u<lgi\·eren selv er ~ky ld i V(l:'l'k<'ts manglende offenlliggm·clse, kan lmmponistcn rntPn fa~tholcle kontrakten og- knL·Ye erstatning fo1· forsinkeJR<·n. eller h<cvc kontrakten og kræn'! erstatning for ikkc-opfy1(\else. Disse sidstt• regler vil sæch·anlig\'is ikke blive anvendt , hvor d e r er tale om ikke-opfyldelse pa grund af fot·lagets ødelwggelsc, eller Yærkets ikke-uclgh·el~e kan henfores til krigsbegivenheder m. v. Såfremt det drejer sig om en nytt<lgiw lse, Yil fo r fatteren efter de samme regler kunne tr~kke sig tilbage tra krmtrakten. De allierede myndigheder bekræfter i slutningen af skrivelsen. at de tyske regler i det væsentlige e1· i nYerensstemmeJse med den danske forfatter- og kunstnerJoY af 26. april 19:~:l, pa1·. 9, stk. 6 9, og par. t O, stk. :1.« 1

Vedr. autorrettigheder i Tyskland i almindelighed

IJen dansk~ nnlttæJ nltssion har endvidere lltHlm n·tt~t KOIJA om, at der fra de britiske mrndigheder er udstedt "" hckendtgørclsc w·drorendc nfgtftsrettighedcr tilhorende forfattere og komponister, df'r ha•· lmpæl \lllcnfnr Tyskland, formet snm en ny cirkulære!lkrivel!w:

:.Af den nyP formularskl'ivels<l fn~m~ar hl. a., al ud. nlanclsktl kunstneres og- forfattcr~s hlokl'l'l'dP tilgndt·haw•ndcr· i over nsste mmelse med pengcrefornwns bPstemmehier er ble,·ct c;nwekslet til Dc.: utsche Mark i forholdet l o: l , al tilgodeha' enderne kun kan frigives, safremt eje rile taget· fa t bopæl i Tyskla111l, uf der clog i et 'i. t, foJ' tid "n mPgct bc•gt·H·nsPt on· fa ng TM derom indgivet andragende kan give. clfl pag~elclt•ndc lilJadeise til af deres konti at aflwlde vi se tl{l~iftl'lJ i forbindelse med varctHgelsPn af deres interesser cll~r med unde rtotte] en af nær·e slægtninge i T-yskland, men cd ,Jer· \'entes om ko1 t tid at ville bliv•" gennemfor·t betydel ige lcttcl e t· i forfatteres og kunstnere adgang t1l at r!Hle uve1· d~ pa deres pærr• de konti ind.-stAcnde heloh.

inwd r.,tkeltc tlet nnrn: fl1l[Jirnc I':CI'la r.~ ud.-:c IIlli l:·:c . s afrcm t clc efter den pagælclcnclc kunstnprs formening e fter cteres natur matte ,·ær uegn ede til radioudsendelse. « Da en forfatter nødvendigvis ma anse et manuskt·iptværks udsendelse uden forfatterens tilladelse for at »Ymre uegnet til •·adiuudsL•ndelse« , fordi det pagældendc net· k i de allerfleste ti l fcl! lclc, ll\'or en s ad an udsendelse måtte finde sted, mister chancen til udgivels<' og an\·endelse andet sted, der ikke andet fo,· forfat fen"n at gøn· eru/ til forbundet at opgh,c, at de (J !J d t · lllflllw.;k,·ipt z·a:rkrr ikke m u ud.~cndui uden forfatterens l;t !Jrlt

ittrl.-:iy"l."t

t,.

,'illculf'/."e.

Porbundet sender da denne opgivelse videre til StatsJ·adiofunien, som sa naturligvis ma respektere fOJ·budP-t. Og S<clger forfattm·en et manuskriptværk til en uclo\·ende kunstne1·, ma det af overdragel!'espapiret fremgå, h1.·o1 meget salg "\t da:kkc r.

• III. Oversættelse af danske tekster til udsendelse i den udenlandske radio Ønskes en dansk tekst i oversættelse til et fremmed sprog anvPrult vecl udsendelse i radio, er tilladelsen h er·til naturJig\' is lillderkastet de almindelige autorretslige regler, d. v. s. det paga•lclcnde udenlands ke radiosPiskab e ller ande n interesseret 111a ind lw nt e ti lladelse til anvendelse hos de r·pspektl\'e danske rctsin<ldta\ ere. I ng en tilladelse bor cl og gi ves, utlcn at retsindehaverne ~i k re t· .·ig, at de t· ved radioudfore isen ydes det sæd\ an lige for ''cclkomnwnd" radiofoni gældende opforclseshonorar, kun mPd f't·aclrag af' den sæch •anlige l g til O\·ersætte1·en. l b()s,·m·elsc af en forespørgsel fra det tje koslovakiske opforclsest·ets elskah »Ochranny Svaz Autm·sky«, OSA til KODA ·:edrm·etHle •·n gener·cl tillade lse til oversættelse af danske tekste r· for· udse nd else i radio, har Dansk Revyfo•·fatter- og Komponistfor·bunds b(_)styre1se på medlemmernes vegne fundet det fo•·mal~tjenligt at meddele OSA, at der intet vil \'ære til hin-

98 95


II. Kan man forbyde fremførelse af et værk i radio Det forekonanH:r, at der i Statstadiofoniens kabaretudsendelser eller i udsendelser, h\·is program er indsendt til og godkendt af Statsradiofonien, er udsendt manuskripttekster og fo r den sags skyld også manuskriptmelodier, som Stntsracliofonicn gar ud fra, de påga~ldende programinclsC'ndct e cl lel' udførende lnmslnere har ret til at an\·etHle i den pågtclclencle udsPndel:>e. Da denne l'et i kkr roreliggcr, fordi forfatteren eller komponisten oYerllO\ edrt ildw r1· spurgt. kan man forsta. al fol'fatterne eller kompO!llSlCI'llt' folPl' sig IJrosthoJdne, nar . 'talsradiOfonien ikke menet· sig foranlediget Ul at yde nogen sa·rbetaling for sademne manusl<riptYærker . • um bekendt hm· Dansk Re,·yforfattcr- og Komponistforbund igennem KODA en on ren~kmnst med . talsradiofoniP-n angaende bt·ugcn af fo1·fatterncs v!! kompom~tcnws va:rker. ~len rb n1u• n ve•n ,zskunu·d d:r.;kket· for rlel je~t·.·te ikke cw1·k, t'n .-. · Ju!JH?"Ildf,l~c i dnuuati~l;r- wbu tldd~, ,., "!l rlt'l ,.,. i:-:·t r t't'd di.~st' lu/.r;enddst'l', n~t...:k,·~,.nkr/s,)n jindf?r slc d. Yed alle dramaliske tHbeudelser ma forfatteren~ ng lwm))(Jnistcns tilhtdt>lsc naturlig\ is l'orelig!J:e, og :-;t,tfs, adiojo!lic·ns muu·a,·IJo,•ffalrlr ,. ikk,, jrH'dt Jruliofonir,l lw1 01 t o nRJ•ontt-il tilfri 'U WllfJCH't'n nf de 11 rlrrulwli."'kr udsnzdtl.c.:r.. !Jt llr· r•r. ltl'tlfl rir l' r,. f/Wlrlendr /01 dr· rluwwli~k, tul.'it ad r Ise r.

Mrn - nu <Il le cl P ovl'ige udscndPh::cr '? .Ja. m. h. L. dLse kan der ,·,erc \'ærker. is:,,· numusk,·ipfl':l'f'kt ,., S()rn den pågældende autor ikke onsk(•t· uclsetHlt utlcn sc.erhunorar, foi'Cli mnnu. kriptets \'ærdi . impelt hen er stærkt fulTinget Ul ~enere lu·ug. såfremt \'ærk ;,t er blf"l\'CL ucbmHlt i radi(l •n. II\'ol'ledes ~ka J forfattere nu forholde ~ig i et sadant tilfælde? • 1gnn •m I den nævnte O\ ercnsknmst, som D. IL K . F'. KODA ha1· med . tatsn•diofonien. stm· folg- 'llch•: »men dt• knntl'ah~n1 nrle forcningPt' ellet· firmaer kan 1tt tf-

Del fremgclr cnclvidere af udka;::t('t. at \'edkomm nd "' kun-.tncr i overens ·tcmnwlsc med pengel eform•~n~ bc:--l.:>mm ~Iser ha1· ret til at 1nod ætte :-.ig um,·ekslingcn til IJ-~lark i forhuldet l O:l af eventuelle i t·ig~marl\: udtQ·kte J'ettigheclr•,·. l ::-a fald '.'il kunstneren ikke kunne kræYe forpJigtl'lscn opfyldt for gennemforeL en af en almindelig o1·dning rtJ P(l hensyn til kra\' tilhorende borgere i de forenede nationeJ·s mccllcm~lancll'. I >er fon:-Jigg<.'r inlt>t om, hvornår en ~adan onlning- kan ventes.« KODA har - sorn cl<'t yjJ \ides - prole~terul pa ~inc medlemmers \<'!!IH.' mod cle\'alucl'ingen af cl e clan~l\e op fon.: Ises~ tilgocl0hm <:'llcl<'r i Tyskianel til l 1O af v~enlien i rigsnut rk. Sporgsmedel ha1· t!nclnu ikke fundet sm lo. ninsr. nwn forhand~ linger fure~ ~tadig. hl. a. med det t ,-ske· ~o::-tel':'el"kah C E.i\1 .. Lov n r . 8 a! 20. oktober 1949

Den allierede hojkonu 1·s~wn i Tyskland har udgh·et en lo\· om :»fremmede !"taters ()g statsborgeres indu~trielle, littel ære og ktm:-.Lnerbki~ ej end o 1 ~rettigheder«. na lo\' ~n y11e~ at \'æn· lidet kendt hl'rhjemmc. me11 l;Prorer komponbter~. forfatterC's ug forlæggtrcs vitale inter ';)'it'l. har KODA ladet IO\ en O\"l'l'sa tte af Pll autoriseret tran~lator, ln-oreftel' KOI,A '6 .ldmtnistn.:rc•ncil' dircktur. landsrt t sagforer . 'itJltrrl lt ltt1t71. har :-;ammcudragct lovteksten 1 c.l memorandum. !Sfllll \'i bring11 r nerlr.nfor.

MEMOR AND UM l ten ulliPr,·d•• h•)jkotlllllll'!l'JOn 1 T~ sklan<t hal urlsted l .. IO\' lll'. af :.W. nktubt• •· J!J l!'- 0111 fll'lllnJerle staters og- .stab borge te. indu~<t ricll<'. litterære og kunstnr>J'i kl• Pjcndonl'•rettil.!hede•···, bekendtgjort i IINl allieH:rle hujkommis.o:ion-- rcgerinl.!Shlad for den 24. a)lril l!' 9. Da rlt.:nnc lo' kan ha,·c betrdning for cle til KODA horfnde komponbtt:r. forfntte1c og fol'læggetc - udover de udford e r<'ttighC>det·, om KODA 1 pl. S"nterel - ... knl jet! hencd give en OY'"'J 1gt O\l'r ]O\ n ...-igtigere bt:stt·mmel t>r. Artikel l. rremmcd staters og stat~borgere" mdu:-tnelle, l1ttenere og J..-un tnenske jendom rctt1ghed~:1 1 Ty~klnnd. der er blm et tJis.td • at g nn.:rn n krigstii~Utncl b • t~ ~;n elle•· på grundlag nf d n l)-ke k:rJgsloqn\"'lllnl! fll'llOln' zt, R i O\"f"l en tcmnF•I. e med O"nne lov mdenfor forbu••d npubhk· l\ en~ oun ådr>.

99

91


:\at· der \'Cd pl'O\'en eller senere matte \'lSe Stg Ulemper \'Cd, al forfalleren scl\' foretagPt' oplæsningen, tager tatsrarliufonicn bestemmelse om, lwor\idt og e\'entuelt under hvilke beling(llser han kan fortsætte dermed. Forfatterens oplæsning af egne \'ærker honorerPs særskilt efter Statsradiofoniens .sædvanlige ho11orarregler. Uneler de O\·ennævnte arbejder er ikke indbefattet rle af ~tatsracliofonien erh\·erYedc foredrag, causerier etc.

Artikel 2. Industrielle, litterære og kunstneriske cjendomsn•ttighedcr i Tyskland, som tilh01·tc en f remmed stat eller slatsbor~er w<l begyndf>lsen af ell{•r under krigstilstanden mellem Tysk land og clen pågældende stat, og som er bll'vet overdraget, beslaglagt og konfiskeret, tilbagekaldt. - eller på anden måde tilsidesat ved krigsforholdsregler af lovgh·ningsmæssig judiceret. eller administrabv art, mmoprette~ rzf ptdentdirt?kt&ratd uden afgifter o~ boder for den fremmede stat eller statsborger eller dennes •·ftt>rfolger i retten på basis af en ansøgning, d<'1· indsendes afgiftsfri til pat()ntdil·ektoratet. Appel af en af patentdirektoratet truffen afgørelse, der afviser en ansøgning, kan rettes til besættelsesmyndighedHnc i ovf•r(!nsstemmelse med regler, der fastsættes af disse:'.

§ 4. Honorarudbetaling for Statsradiofoniens anvendrise af litterære, ikke-dramatiske arbejder foretages, når udsendelse har fundet sted, efter de i O\'erenskomsten mellem Statsradiofonien og Dansk Forfatterfo1·ening fastsatte regler gennem :.Ra,liokassen « i Dansk Forfatterforening. Al ret til honorar ophorer. når forfatterens (oversætterens eller bcat·bejderens) ret efter loven udløber.

Artikel 3. En fremmed stat eller statsborger, som i begyndelsf•n af ellet· under krigstilstanden mellem Tyskland og den pågældende fremmedE> stat havde industrielle, litterære eller kunstneriske ejendomsrettigheder i Tyskland, kan inden den !3. oktober uden betaling a f genoprettelsesargifter eller hødPr foretage alle ha.ntlliuf!er. der er nødvendige indenfor forbundsrepublikkens område, og som har været undladt på g1'Und af krigstilstanden eller Tysklands besættelse. Sådanne hanrllinger har samme \'i t kning, som de var l)levet foretaget rettidigt. Artikel 4. Vedroret· alene anmeldelser af industrielle t·jendomsretlighNl~r til patentdirektoratet og vedkommer således ikke autorrettigheder, forlæggere (Iler udforelsesretsselskaber, hvorfor referatet af beswmmelsen undlades. Artikel ;;. På grundlag af en ansøgning, som inden :l. oktohe•· 19:i0 sendes til patentdirektoratet, fol'lll nger dette indenfor forhund srepublikken vat-igheden for beskyttelsen af de ovennævnte rettigheder, som i begyndelsen af eller under krigstilstanden mellem Tyskland ng vedkommende udenlantiske stat eller statsborger. Forlængelsens varighed f!\'arcr til perioden mellem tidspunktet for begyndelsen af krigstilstanden - eller det senere tidspunkt, da rettighederne kom til eksistens, og den :w. s(•ptr·mher 1949 inclusive. Et sådant andragende skal inrlsendes af dtm oprinrl~lige indehaver af retten eller hans efterfolger i retten (f. eks. arvinge1). Forlængelsen kan dog ikke overstige den endnu ikke udiolme tid for \'arigheden af en rettighed, der bestod ved begyndelsen af krigstilstanden .

Artikel 6. Vedrører alene anmeldelse af utrt.mr• rkt r og vedkommer således 11 ke aufurrettigheder, forlæggere eller udførelsesretsselskaher, hvorfor n :feratet udelades her.

100

§ 5. Titlliger(l uti·ykte originalmanuskripter skal ved indsendelsen til Statsradiofonien være forsynet med påtegning om, at manuskriptet er et ikke tidligere offentliggjort værk. Et antaget, tidligere utrykt originalmanuskript må ikke uden Statsradiofoniens samtykke tulkomme i trykken eller på anct('n made udnyttes her i landet, forinden Statsradiofoniens f'orslc udsendelse hat· fundet sted. Denne bestemmelse gælder kun et år fra arbejdets antagelse. Når furste udsendelse af t)t tidligere utrykt, originalt arbejde har funrlet sted, har forfatteren fri rådighed over dets videre anvendelse . Et utrykt originalmanuskript honoreres straks ved antagPisen af Statsradiofonien med en originalpræmie på 50 kr. og, når udsendelsen har fundet sted, af Radiokassen i Dansk Forfatterforening med det efter de gældende regler sædvanlige honorar for den pågældende udsendelse.

• 93


Særlige regler, love og anordninger vedrørende autorrettigheder I. Statsradiofoniens regler for antagelse af htte ræ r e,

ikke-dramatiske arbejder § l. Den, de r til Sla ts1·adiofon ien indsen der et littenPrt, ikkedramatis k arbejde, med b egæring om dels a nl agelst•, har k1 a\· pa ai mod lage sk riftligt svar j n den ud løbet a f 6 ugt>r fra indlever in gsdagen. Ved b estem m else af tidsf risten for sYar s a fgivelse medr egnes ikke som merfe r iema nederne juli og a ugust. Ved indsen delse a f over sættelser og bearbejdelser skal forfatte r ens navn og del O\'ersa tte Yærks origin ale tite l angi\'cs. Ved an tagelse af et Iltterært arbejde skal d •ttcs fo t·fatl<:r. o,·er sætter eller bearbejder \'ære p ligtig at opg·ivc sil navn for S tats r a diofonien . dog at anonym iteten ,·ed udsendelsen .sl\al beYares. I S la t srad iofon i(-'ns officielle p r ogrammer angiW'!S \'ed uclsende lser a f originale a 1·bejder forfatterens na,·n c\'entuelt pseudon y m , \'Cd O\'er~ættelser tillige oYersa•ttcrcns navn.

.

~

·) ...,,

Øns ke r f orfa tte ren a r eL til udsendelse an ta~et, men cncltlll ikke udsendt arbejde, at tage det t il bage, da et· han bL' ret Lig·ct cler t H jmocl kuntan t a l e rstatte Statsradiof on ien enh\'er udgift, som det pågældende arbej de har foranlediget. hc n lllclcr oppebåret h onor ara ndeL Samme r egel gælder, safreml bcsl~mmcl­ f:e n i ~ 5, 2. st k., ikke overholdes. H ds der er fl ere forfa ttere til et antagt~t arbejch' . er db.:..c forpl igtet til at tul pege en tillidsmanrl, med h\•em :-.tatsradiofonien kan fo t·handle.

. ,,,-,.

..

F orfatteren til et antaget litterært. ikke-th·amati..:k nrbejd ~ h a r r et til al aflægge mikrofonprove. na.r han strah~ v~~rl di")t pagæ ldende arbejdes incbendclse angh·er, at han st!v on:')kcr al f o rela g • dets nplæsninsr.

Art ikel l. Sanune bestemnw}:::(!r, der synes at ba,·e s tor betydni ng f01· udforcl:sesn tssP)skubt•rne. fastslår·, al fysisk•! og juridiske personer (st•lskaber o. 1.). !'om er hosat eller hjcmmehorende indenfor forbunds1 t·pub1ikken eller som drivt•r· næring der, og som i tiden fra l 9 1!13!1-30/9 1!!4!1 iucl. i uod tru Jwr t rhvc,~uet industrielle, litteræ1e o~ kaastm ri. ktj rettigheder, der slår i modstrid med de på grundlag af denne lov gcnopn•lti•cle r<:tLighedl~l' -~11(!1' med rettigheder, der nyder beskyttelse efter denne lov, dier som i ~·od tro har offentliggjort, reproduceret eller lH·nyllet eller solgt gcnstamll·n fot' dis::;c nævnte rettigheder før den l ' 10 l !l.t!l t-Iler har• fo,·tnhl disse rcLligh<'<ict, må - uden at. de kan gulN! ans\aJ'iigc tll<•r slt af fes t' o r nogen retskrænkelse udøve sadanne rcttJgh~dl't •frt·nultlt ·'· og- på bt:'li ngchwt, det skal fastsættes ved fælles samrad, fortsætte l'llcr ~enoptag-c fn•mstilli n gen, ojfc.ntliggorelsl' u. reproduktionen, bcnyttchil'n cllm· salgel på basis af en ikke præklusiv liu.nsnj!JiJI, som ytles af ind('havercn af dt· rcllighctlel', der er bl~>\'Ct genopr~ttet på grunellag af denne lov. l h·i;,. o\'erenskomst om en sårlan Jiceusafgift ikke opnås, kan h\t'r uf de i liccnskontrukt<'n interc-::-erede parter inden den 1/ 4 HJ51 f~t•msætte t.nmodning ovea·for Jl:llentdirektoratets ,.store :;cnat ti om at få rasbat cl e nærnwl'f' b••ting :.}:;er·. l'a bas i:- af eu sårlan anmodning faRtsætter reltatct - efte.r at d~ pågældende parter bar haft lejlighed hl nt udtale sig - hcen:::afgift ·n rndtrl l 10 I!i51. Appel o,·er afgor Isen kan f iz1dc ~ted til l>C~~t·ttcha•smynnighedc"l t' efter nærmere regler.

Artikel 8. l not il !'\('Hest den l. oktoh·r Hl51 kan en fremmed stat "Il"' stats· horger i stalt'n "''/:1 uuc Sfl!/ mod personer, selskaber, firmaer o. l., :-om formenes at lun c krænknt v~dkornmendes retti~hcdc·r i de omhun(lleclt~ henst!cndt>r, culf'll: a) i tidl·tt fl'a hegynnt•lscn af kngstHstandcm nwllcm Tyl:'klaud ng 'l'tlkomm<•tHll t>lnt, indtil :w !J 1~49, dog med det forbehold, at l!ll .:-ådnn prnC{'S j/,1.1 kan indleclt>s, del som rettighedetnc udoves i god tro - r·lh•r h) for litlen fnt' ln·g-ynclelsen af kri~stilstanden. fonul~at at der på dt•n tid havclc kunnet gcnn~:mfon:s en sådan tetssa"' efler tysk l'et, og at fl)n(•ldcl~t>:;ind~i~clsc ikke havde kunnet rejses.

Artikel !J. Vedror er n Iene patent- og varemærker o~ J'ciererc.'- derfor tkk" her. Arnkel 10.

Frcmm~"'dc ~tater og .'tnl borgere bor nyde d ~nmmc hegtmslJ~:!"l •r med h ·nS\'11 til mdustJ H~llc. Jittl!rære ot! kunstnenske rettieheder. som •

tilkommer tysk

~\ lle

sag('l

stnt bor·gcre t>fter ty;:,ck ret. Artikel 11. '''<h o r endt• d t n n· )o\· er underkastet tysk dom tol

j u liS·

Jtkttou.

101


I loven er ydf'rlif(ere i ~ li-1·1-15 ind(•holdt nogle interne bestemmel. er om lovens anvendcJsc, fortolkning af vi~se udtryk samt om ikrafttrædr•n pr. l 10 l!l4~. !Jet b<:mærkc:s, at udha!vebct·ne m· fon:taget af mig.

Kobenha\'n, deu 26. juni

l~l.jO.

Sia l( rd B ru 1111, adm. direktot' i KOIJA.

* VI. Bibliote kers vederlag for udlan af bøger l 1n16 blev det \'ed Jo\' nr. 1 l af :~O. marts bestemt, at forfattere, h\'is boget· findes i Ufllanet i folkebibliotekerne, far et \'t dPI"lag derfor udbetalt. LO\·en fast~ætter, at cl et, der t ilkommer hver n kel t forfatter eller forfattet enke, talfindes \'ed en proportional fordeling pa grundlag af del antal bogcr, der findc>s af clcn pag-ældende forfatter i bibliotekernes ud1ansafde-

D t• l kgl. danske ).f usikkonse rvatori u m. Dcsurl ')n har en af professorerne i musik,·idcnskab \'ed Kobenha,ns l'niversitet .·æde i radet. Radct har sekretariat fælles med Da nsk Tonekunstner-Fore•

n mg.

Radels forhall<llingsleder : professor, dr. phil. T orben Krogh.

Dansk Ton clwnstn cr-Forcnhzr; er stiftet 22/ 2 1903. Fot·mand: prof., dr. phil. Torben K rogh. Sekretær og jur. konsulent: Iandsr~tssagfot·er Steffet• Heerir.g.

linger. Dette e r r• u an •r kendelse af det pl'incip, at fol'fa• l<? ren skal ha\" Pt n~clt~J'lag for clcn Lrug, staten go i· af hans bog-e1· \'Cd at udl:m e dem, og at :;taten er pligtig til at udn)dr• cldtc \'ederlag, der efter loven helober sig til :) pct. af bibliotckcnlCs til. kudssum. Ddte lw1uh inclgar i nedcntW~\·ntc '> Dansk Forfatterfonde. Medlemmer af Dausk Forfattet·forcn in g får automatisk deres rcttighcdP.r varetaget i sa henseende, meclcnR forfattere, der ikke er medlemmer af forfatterforeningen, i henhold til undervisningsministeriets heketHltgorelse af 25. oktober l ~} 16, 'ed henvenclelse til foreningens kontcH' kan fa udle\'PI'et de blanketter, der skal anvendes for at komme i hetragtning \cd udredelsen af dP statsunderstottede bibliotekers \'cclei·lag for udlånet ~1f deres boger.

l henhold til dt. n winistm tdle bekentllyøl(;/.·c f·kal di~uu· crnmeldel e1 1'ÆI't' ind.sendt til Dan.sk Forjflttmfm·cninus k(}niM. l' t d • lrnntlen 20, Køl,cnhm n K., hve1f af inden dt n l !j. fllll il. lU~

91


et passC: ndc hon o r ar, m en deu r adsp org ende bor \' Ccl indgiYelsen af forcs por gslen gores opma:r ksom hcr pa. R eYyautorer ne har ofte nydt gaYn af teatcrraclet, idet ll " gennem D a n sk ltc\·yforfatter- og K omponitsforlJun ds rc pra•sen tan t i r adet har faet gen nemfort bere ttigede krm· 0\'C rfo r dsse be\'ill in gshavcrc, samt i ti lfælde af ::;adannes hctaliiH! Sslandsn in g ha r fa et ande l i de oYer for juslitsmmi.,tcrict st illede de posita. .......

Musikradet i\1us1k r adel e r et inde nfor Dansk Tone lwns ln cr-Forelltng elannet rad, cle r har t il opgavfl at clrofle s porgsm å l ar al m en betydning· fm· de l elanske musikliv , ..1t nd lcdc mynd ighederile i sager, hvor incbigt i mus1k og mustkfodwld hm· betydni n g, at repr:t~senterc 1lcn dan~ke t on e kunst Yed officielle he n\·C'ndelser fnt ud lanrlL•l. st1lct til D ansk Tone kun;,lncr-Fur ~nin g­ ellel' oversendt til de nne. ug at afgh e e rklæ ringe r om m u:-iks porgsmal til br ug i rct~sager og tYi stighecle r l'ller afgiYc ~kou m d ·n fot· den ang-h·lH~ ramme. l\l usik r aclct, clc r kun optager r epra.:sC'nt an t ~ r for fo r l'llill!.'C l' eller institutione r, so,n \'arelagcr en fagl ig mu~i hn t l' l t'!'\~H~ og h v is \' i rksomh ccl p1indpidt er lands oms pc.·ndt'n rll'. bl'~ t al <l r ( ' 11 rcpra•scntant for fulge ncle instit u ti on er og foren :ng·cr: Dcmsk T onekuns tne r-Fo r ening, Dl•l LltlKl" Ton c ktm stn e rsels kah. Dansk K omponis t- F orening. M u:,ikp~edagogis k F o r ening.

Dan.;; k 0l'ganis t- og- Ka ntorsamfund a f 1~Hi~ . Dans k S olis t- F o rbun d . olistfor n ingen af 1~l~ l. Dans k Mus iker- Forbund. K nhenhant" Mus iker- ot;r Orke~terforening. KoncPrh;dv ~ r- IUnl!en, Dan k Jt,~vy fo rfatlr • r og Kom poni s t forhu n d.

Dansk Fo rfa tte rfond Dan:-.h. Fo1fatt e rfond er en sei vej ende institu ion under under dsn ingsmini:;tcr iets k uratel. F ondet s funda b er un c~ar ... kre\'l't a f fo rmwnclene f or Dansk F orfa ltel"for cn ing, 1\.obe nhavns Boghandler fore ning og Den elanske Prod ns bogh an dlPr fo r cn ing og der e fter fm·.-yn et m ed kongelig s tadfa'sl "be de n 22. o ktobe r 19·t:l . Dans k F o rfatler fu nd s opgave er at f ord (!le rl<' afgi ft c1·, cl eJ' f r a fo rs kel lig s ide til fly der forfatler standen som he lh ed som \'eclc r lng f'or of'l'ct.llig af'be nvttclse a f dens lit tc nt•n• \'a.:l'lH• r (d. \. s. ud lan a r au t orernes bog e r i læsek redse og fo lkcb iblio~ekc r).

-End\'idt:n! ucls<l'llcr fondel h\·,-•rt å r i furbi J Hi l l~e uwd J lolherg-medHljen ud delin g en pengep ris til ·n rorfaltt•r. om i :'<Cr li g gra d har gjo1·t sig fortjent inden for dansk litteratur. yd• r a rli ge bidrag tl l Dan:-:k F orfatterforening... under~tottc1 ~ .., Jon d vg- en keu nclerstottclse 5amt ti l fr ~mm e ~~f den be :r-

clt::ndc danske JittcJ'al ur.

Da n sk F o1·fatte r fo rening fore~i.al' adminbtrationen af he:.-.ck rPd:--afg i fV·n . d . Y.!'-. ;:,alg ""t af lanerkort cne. d..,r •u·Jig bet ales med l kro!H! p r . stk. som a fg ift fo r b•Jgu rl la n g-ennem h !'le k reds \ 'Cd boghandel. sam l f r em ska ffe lsen et f clet norh·e ndige ma te r ial e til den proportional e fo r deling- (1 r a fgiJten mell ·m

fo rl'atl l' rn e.

.,. •!•

VII. Dobb e ltbeskatninge n af autorers indkomste r Dtt. h.11 ol l g" et :w led J& m ~ ttl on,tale . •t t dan~k ~ autorers hono r nrcr fra \'isse la nde var g ensta nd for b katning i nultjening.:-.lnnd ~t. ~mntid i g med at del' .:skulle ... vare kat her i landet af de ~nmm honorarer. alt~a en dobbchb' katning. . porg mal t om ophæ\ el~c.n af d n b~ tilend ul'imelige dt blFlltbe ka ning af dan ke autorer::; indkom .. er fra udlandet ~ r endnu ikke helt Jo~ t . .M l lem D anmark og de fJ t., fn•mmedc lande er dPI' gan kc 'i.st inclgaet overen~kom...,te1· uJ undgtleJ:..e af dobl>eltbe katning og forhindrinrr af b ·~katning.. undcltal l:..,


gelse, for sa \ id t an ga r in dkomsl~ka t li l s ta len ( men cl erimod ik ke kommunal t! og melJem kommunal e ska tlt•r), men for en rækk e af dissP lande ma tages alle forbehold m. h. t. skatteforholdcnc, idet der s tadigvæk i afregningerne for autore rnes opl orelsesn•ttigheder sker stolTe eller mindre ~kattefradrag. Dette gælcler således Tyskland og enkelte ».Jerntæppe-lande, pa h\'is opg01·elser til KODA der fremdeles optr~der :.steuen: og irnpot«. J.Jlandt de lande, der har særlig interesse for danske autorer, c1· det egentlig kun for Skandinaviens vedkommende, at ~· purgsm~det er løst. Fo1· l J. S. A.'s vedkommende foreligger der en omfangsrig overenskomst af 6. maj 1948 mellem Danmat·k og U. S. A., i ll\'ilkcn der er optaget salydeude bestemmelse: »Royalty og andre \'ederlag for udnyttelsen af forfatterrettigheder, patentrettigheder, projekter, hemmelige fabrikationsmetoder og formler, varemærker og andt·e lignende rettigheder (indbefattet leje og lignende betaling for biogt·affilm), skal, når \'eder laget oppebæa·es fra kilder indenfor en af de kontraherende stat er af en fysisk per.son eller et aktiesclskab eller anden sammenslutning, der er hjemmehorende i den anden kontraherende stat, og som ikke ha1· et fast driftssted i den forstna·vnte st;lt, ncrc undtaget fra beskatning i den førstnævnte stat.« Mellem Danmark og Det Forenede Kongerige . 'tnrbritannien og N orrlirland er den 27. ma1·ts HH)CJ afsluttet overenslwmst til undgåelse af dobbeltbegkatning og forhindring af be. katningsunddragelse, for sa vidt anglu indkom5tskat, jft. 11deru·igsministcriets bekendtgørelse af t:L juli 19:>0. Skatterlepartementet har ved cirkulære af 11. juui 1951 udsendt en vejledning til gcnnemførclsl af O\'CillHl'Vntc overenskomst. • pøJ·gsmålf~t om rlobbeltueskatning af autorinclk,Jmster fra • torb•·it.annien og Not·dirland sy1ws dog ikke helt afklaret, 'det de engelske myndigheder· bl. a. ikke umidclclbart vil anerkende KODA's lovpligtige 10 pct.'s afgift til den kulturelle fond som en indkomstskat, der af autorerne foa·lods erlægges lal den danske stat. lO J

.

--

-

Teaterradet 'Leaterradet, ln·is myndighed al ene er radgi\'ende, er oprettet i henhold til justitsministeriel instruks af 10, 8 1926, jfr. ny instruks af 11 9 1936. 1

Hadet bestar af 7 medlemmer, for tiden af følgende: Fuldmæ~tip;

i just!tsministe1·iet HENRIK URNE (formand), Dircktor, skuespiller KAI HOLM, Forfatter MOGENS DAM, Forfatler KARL SCHLtiTER, Direktør THOH V ALD LARSEN, 0\'elTetssagforer E. TEILl\IANN-JØRGENSEN.

Teatcn·adet modes regelmæssigt i saosoncn og plejer samrad om de hestaende teaterforholrl i almindelighed .-.amt afgi\'Cl' udtalelserangaende de sager, som af justitsministeriet eller andre offentlige myndigheder forelægges rådet til erklæring. lta<let kan til justitsministeriet indsende kritik eJler klage n\'er en beYillingshavers forhold \'edrorende autorernes eller ~kuespillerncs kunstnerretlige eller olwnomiskc inte1·csser, ligesom ()gsa spot·gsma1 af ren principiel natur vedrorende skuespilleres spi1leticl, gageforhold, fribillet-uddeling, teaterdisciplinen m. m. kan indbringes for ministeriet til belysning af ' 'cdkommcndc bc,·illingshavers udovclse af bevillingen.

I>el'imod kan tvistigheder· mcllPm skuespillere .~Her autoror og bv\'illingshaYere af ren civilretlig a1·t, og som ikke berører noget JH'incipielt sporgsmål af clen ovenfor omhandlede urt, ikke behandles af radet. Had P t a f gø t· se l\', om P t spørgsmal skulliH:!b at være af s<\dan principiel natur eller ikke.

Håclct er berettiget til under sin officielle benrevneise at ~·fgive Pt·klæringer til brug i retssager og tvistigheder, samt til i riet hele at afgive skon, hvor· sådant af trediemand måtte unskes indenfor de angivne rammer. HAdet kan i det hele optræciP udadtil i de her omhandlede teateranliggender. For alle Lesvareiser til 111-iw~,t, kan rådet hos \ cclkommendc beregne sig

89


O lt D O G T O N E R

Nr 6- 7 ~iont~ll

' ,.,, ~t :t ltil1Hikon1 ~ t lll':<ka t ni ngl'n. Bl'~ ka t nhw!':a fkald•'t bt•ron·r· dcrimncl ikkt· konunurwskallt•n og clt'll fa·ll•·· kummu-

uf, nt. molitag-Pr•'ll ikke clli\ •r nUIUIJ.:' •ll('l forutnutg\ukomht•d i clt ttc• go•nuem 'l fn s t OltflR!ill·d. f h o r JIPt Fnt • llt.:\1•• 1\ong•'Jigt> lh•tt•ft, a· h· kntt 1 d• n ptgtt•hlt mh 1ndl (tUl l, ~>kul l nnnu11 k om Lopælsstnl mdrnnun• frnclm~ (et 1 dtt 1 fOl' tit' li Cllgo•lsko• ,lUt j 0\ • l Pil S lt 11\11\l'l l 1w•l ''' h•muwl 1·1 1 u 1 art . .X VI l. ll\'«)l' IJtllltllhl'k bl' lmtl• t' tml tn·~· l• 1• C'lr·1· h r f t :1 lautlc•t t ilflyth 1 modtat;•'l t• i 1••·t t •o l • n• d· 1\ongo rtY,t, 1 IIWdfm· :1 f \'(tl't' l t•J,dt•t• tiJH hl'~ l U! IlEt l kOtiPJ)J ih-1, SI n J l lt t l;-ott'lll'dt• K•mgt•rig<' som hopu•bstat ttHirnnHlll' f•adt'CIK (r't•'· d1 tl fnl' d.-11 danskP. slals~kat i l~r• nhuld 111 IIll. XV II.

nulc intUWnlsbkat. Hvor l>arun~u k !"lllll bopæl-.:.tat skal mdl,•llllllt: f1ruh.1~ •.c n ·tlit) i dl'll tlanskt' :;kul fot· .:>kat. •ier ••r p!tllgw t i l•l't 1-' on•twdc l\ nng(•t·h~··· ind• Ullllll"S frac.Jragct l.."\111 1 lllilkomst~kattt•n t il s tat Pli og dt•u Lt•lh•skonwlunttl~> udhJ,:"uin •sfoml (nr·t. \.\' Il. :n, 11\l'll ikko· i konm1urwskattPn. Il.

Overenskomstens bestemmelser vedrørende undråehe af dobbeltbeskatning A. Rc•.qfl'llllllt'llit r

«lll!ftic•tult t• i.~~.~~·

111 ·slmt lliltf/SI'c'tle.lf 11 rt, ,. "f :wlkfJ m st.

'''' ,/

lu 11~1/11

til

(A d. l/ l - Xr). H i::st• lwst• •nundf't't' J!år nwd 'tsse uucl tal-{~bf't o~ und•·•· viss~ hctilll!:t·l:-••t· ud på. at l.·ildt .•dot~ ,, fritagl' l' clt> prt •:cl-

,tendt' arter af rndkomst for •len af O\'el'l'llskonl:;tt•JI omfattede lll'skatning. Vor nugæltlt·tul<• skat l •lo\·givnint!S rcglc1· om lwgtwu. Pt :--kattepligt for• utll:l'tHiin~c et", sammenlignt>t nwcl aucln· IIindes lovgivning, lllCI!ct tilhagcholdcnde. Fælh·skommunal kat påll\ IIl· t· sll'l ikkt• udlændinge, men kun J•l'rsnllt't', dt•t· <'l' uh< gr:t•llst•t skatt('pliJrliiH' hct 1 landet. F ot· .statsskallt·lls vcdkonnnc ndc i llth•huldl!:-; r·eglcm~ om hegt·:cnset skattt•pligt i Joy m. 1·1!1 af 10. lllll'il l!l22 § 2, nr. :3, og· 1 ~ ;t i dt• itrllt{t' lignlllS-r!:-!loV<', j rt•. SCtlt'Sl IO\ hekendlgot·else Ilt. :i li :tf ~0. llt>C(•mlwt l !)f>O :i, og- for lwmmuneskaUcns Vf'tlk()mnwndt• j lov nr. 28 uf 18. ft•btuar· l !):~7 ~ 2~), j fr. ~ 18.

*

Jlt!

nævnte IIl\ ht•htl•mnwls('l' palæg,e,er -

km l mit r· y l\ t

lwgræmwt skatlt.•pltR"t , hvor uulændtn.~tl' Cl ' t.•jt•l'(' PIler lH·ugt•n• af fast <'.il.'tHlom her 1 landet l•llt.>r ,,,. pt>l':mnlig

lHl\'llllg'

ansva 1'1 igt• ud'"''•n• cllt•l' tieilagere i en el'ltvt•r·s\'i rksomlwd, cler· udon•s fra •l fast driftssted her i lantlt•t. cllt•r ~nu1 l.commantlit ist~ r· t•llt•r purtredNt' delta~er i et her i lanclc· hj t•mmehorcnd~ sl'lskab. I disse tilfælde er beskatningsH•tlt•H som en uncltagelst• i overenskomsten forbeholdt kildcl'tatP.n.

l>l•rimod beskallt•t· dt• rlanske skattelove ikkto i ncltægtcl', dt·r t ilgåt • udlændinge hel' fra landet som f. t ks. akti<•utlhy tte>, rcnlt•r, fo1·fatt erhonorarct·, pateutaf~iftPI', Jwnsion:-;incltæglt'r m. \'. I> e beskat ni n ).t' s a fka Id, som indkomstkilc..l elandct n•d o\·c•·ensknmstcn giver nwd hPilS} n l il sådanne indtægt(•!, hu r rlN for ingen uklut•l lwtydning for Danmarks vC'cikomnwlult·, og rlt~ t· hli\'<'t fol gt.•lig iulct særligt at ingttagt' i sa lwn:wende f o t· de• danske• ska ltomyndighede1· ved fon tap,·<·ll~t.'ll nf skutlt.'UII sættel!wt og sknttebcl'cg11inger. l>ct· \il \<'!l $.tCnnemgungen af de enkeile at·tiklt..t hh\(' gjort l'Pd(' fat·, lwol'lcdcs rler vil være at gå frem i cle til· fælcll', ll\01' Dunmark som IIOJUI.{.o.;stat gi1't!l' ntkrrlrl pa hcskatning, o~ lwor· iuv1·igt særligt forhold .ror sig gæhlt•ntfl'. I d e fle stt· af dt• tilfa~ldc, i h' 1Tke indkomstkildc.-.tatl•n !-!i\'er afkald på beskatning, er tlenne skattcfrila~l·l~l' hctinp-l.'l

ae. Boesens Frederiksberggade 11, København K.

l•'onnd, 11 "l'lltH'lliJ.w.ngt'll af dt ••ult,.ltt• ad ,j,lt • s l\ul u l difitlllllll\l'llll' l Ul 't. lJ fi'Pil\ha•\' 11-i, at ttd!ryl,l,t11 ,.JH IS«IIt" j 11\'I'I'C'ti~I,C'Itm< lt' ll ikke ::~lt-tH' mnf:1tb•t (yRiKl\t' !"' ' '~'" '"" '• m• 11 lll~!i:"t l ' tdl\ t•! S:tllllllt'llBIUlllin~ af JIPI 'SO I11'1 '1 IWt'llllllt•t' III<l l t ~'''lska ltt·r· (a r·t. ll , L Cl' )). \f 11•gl t'l'lll! j at'l. IJ ~}.;u) c•nchidt•l'l' IJ;t'\'Jli'S tltk. ~. clPI ' a lJ.'·" ltlfa•lclt•, }1\'0I' eu indkomst v. d o\'1'1 ••uskflrus l•'ll •!l' ll'itag-t>t for lw~\...stuing- i clf'l ""'' lanrl. s{tfn•mt dcu et· sku tl«'pligt i g i dt t andH land. Bl'slc•mnwl.l'n fa stslua, <~t IH frt•mt uulkom·-tt•n i '"'t n1~ land kuu hlh·••t• lJf'skntt••t for d1'1l til J,•:.t,. rJ\t:l'f" ·te oh•l. skal sknttl'frtlnJ.wll'l'll 1 rl"t f,, r5 tmc~ nIP lauci kun i11•ltomnws for d••u på,.;.dtl•urlt> thi \Pdkomnwncl(•,

'l i l ,/,• l li/..·, Il•• 11rt ililo r lu \ d. \ 1 1//, 1.~1 .. ~h t•J' 11'~1·~·

11141

rk•

H

fn/y , 11d• :

ho'skntning uf Jonttr •J[J tlf•Jitt• ,., dt' t' hitlroH•l fra kilcl<•t• i t•l al s tal sotllrtull'rtu•. o,. • som nppc•ba•res af pr>rsc•nc f'll!!l ~o••lskab••r•, rlt•t <'l' hosat h•l hjt>lllttll'hon.. ml<' 1 dl·t andet slalsotlll'iult•. Udl t yld r·t "n•nll•" OnlfHt lP l' l'l'Jlte,>l' af obJig-alHIIIt'l ', J!,:L•\tlsht•\'il"l t', rtii 'HI\1 i\·llill}'t'l' (']le r <'Il hvilkt>n ~om IH•ls t andPli gn•ld, nu 11 il.l,·• nktit utlbuttc. Udtrykkel .. afgift" omfatll'l' l'thvt'tl v ..d .. rlag fn1· an\ clldt.•IH· af <:Jll'r retten til al h1•nyttt• ftwfat tt•t' n' tli~.tlll'clt•r . JIUll'lllt•r, h~mnwlige ft·l•mstilllllg('t Pll c•t• fot •mlt•t, \'ttl<'lll~l.!l'­ kct· Pilt> r liKncrHie formuen·ttJglwdl't'. l h•nn tcHI utlfattt•r udtrykk<•l ikke b!.'loh, der ht•lal•:s for udnyttelsl:'ll af nmtt•t·. f'tt·nhnul ellt·r andre naturkild1•r·. l,,. af artikltm omf:.ntl•de n·nt•·- og ufgifts btlnL c.r fritaJ'et fOl' hm•kntnin~ i det land, h\'()l'fr a iuclkotnst••n hidrm r. 11a lwtin~t· lsc af. at modtag,·r n t'l' skatlt•pligt ig df'raf i hoptt>bstatt'n, og ikkt• Lh·h t.•t· n:t?ring "Jh~•· forrdmngsYuksnmlwd J!t.•t m:m et i indkomslkildcslal''" bt•liggcJtcle fa "-t d t iftsstctl. l t clta,g-et fra b 'skatnings ft•ilwdl•ll i mclkom~tkil· th•slaten u· n:nter. som cl i dt n Il<' h.i•' llllll<' hnl•'n rl.-• cinttc'rH·I s k ah sva t'l'!' sit i tid a ndt'l la n d h.it' llllllt'hn l'"tld t• •nndt•l':;pJskah, r1i'ir clt.•lte tlin•ktP elle t• intlin•k tt • ht•hl't'sker· llll'l t• «'Ilt l r,o pct. a f ~amt Il g(• s h.• mnwr i clalti·I'~Ph;kalwt. 'nd tagt•t ,,,. t·ttdvid('re . .i f r·. art. VIII, 3., dPn de• l ur l' li r;•ntl' ••ll c'r <·n ufg-i ft, der on:rsliger, hvad det· mit :u1st~S fnr .. t rinwligt og l nnn• flig-t n •del'lag fot del lån dl<'t' dl• n•tt iJ.dll'<lc•t·, f M In ilkc• n•11tc•n ••Iler afgif ten S\'arc•s. J medfor af de anfortl• hc•slt•IIIIJWls•·•· \'i l i lianmat k hos attc fnrfatlt•tc og patcnlindchawn• i alminch•ligh• d \a!ll' fritag-( •t fnr h<•skatning i lll'l Flll'Cill' t.lt• Kongt·t·igt• af derft•a flyclt>tu lc 'c(lt• rla~. honoran•r· o..r ufgtftt>l'. l}gPF'Jtn i lJanllHll'k hjt•nmwh,,rend~ }lt?rsouer •ll••r -:cbkal~t•J i almiud•'lig•)111

•·1-

usikforlag Afs Telefon Central 2960


Nr. 6

ORD OG TONER hed v1l

f1 ltnget fot· bc:-katning 1 ltct 1-, or"Cnette Kongeng-P uf renter af lån , Sl•m plucel'<'~ dt.' l ', \ 'tl'l"t'

Blan lt de lande. med hvilke der fo1 (,)ligger O\'Cl'· cnskom~t om duubellbc~katning, og som fol' danske autul' •t' har ~a:rliJ! interesse. synes sagen bm at ligg e helt klnr fur ~kandinavieth \ edkonuncl'tle.

Nordisk Revy-Union Kongressen 1951 Efter en del \'anskeli,Jiwdcr m •d h cn s~· n til \a

af tidspunktet for afholdt>lRcn af :'\ o rdi~k He\'y l ons kongres 1951 er· d"t lllt hc~t l'llll. a l kongn skal finde sted hl't' i Kolwnh,,,.11 i clay:cnP 6.-1. <

.septembt'l .

Vedr. musik-centret i New York og copyrigth

En \'a'scntlig yanskdighcd Y<U' al f ind l' PV.'J et

fot'IJUJ\Il modt~&gct nedenstaendt• skrh·cbc, sum ,.i lH'illg'l'l' til Fra KO UA hu J' 'ort

tclpla ds til p ra•si cl il'mcdlemmcr og de lega ter. 1 delte sporgsmal et· nu lost pa till'redsstil lt ndt'l n

mcrlleumlet' Jll'S kundskab.

L'nde1· den nile rede f•n·lnbn e t td. i In ilken KODA hnr haft forbindcbl" med music-centt·t•t ·•g dets direktor· mr. 0~1\' id H all. er <let' 1ra ftll'~kellig sid n over" ndt matc t·iale ttl Cf•ntr •t i f<>!'m af noder, partit llrC'r. ;.!Tamnwfonpladcr m. , .. KODA har korrcspondt>l'l'l med mu.sic.:-cl.:!nlret, ' m ln-ilke n sikkel'llf'd, rlcr fot·ela for v:erkc•·n r>s hl'skyttf'lse. nar de f(ll'!'\t \ ' at' modtag-et i U. S.A .. ol! hr. Dm· id Hall ha1· s,·~trct t)::' salC'dt•s \'Cd skd,·,•lse af • 1 . lllHJ.

~.Angående

maj om amcrikan!:-~l\ l:npn ight ucskyttcl~c af tlnn:-;k ll1U8ik, Slllll l'l' ~cncit til music-t·\;ntrct. tilracll'l' .kg pn dt\t :•1' ol'li)!stt>, at alle danske \'<t.: rl,cr. som ikke alkn'!d · )r hesl,yttet i l'. S. A .. og som De ::.; •n der O\'('J' til musil.·-centrct mctl den hen::-igt. at de mulig,· i ~ .. kaJ 1n~mfore!), l:tclc r D.:") <'OJlYTighte for Amerika. P.t den mad ) vil had r:. De re~ ng musicce ntrt.::t~ leg-ale ~tilling ner · fulthl!' "ndig klar. n, r dm· b !i n "! t ' frem fo•·t cl eller anclet 'ær· k. som Ih re t· ind tmcle r KODA's •im·isdiktiou m. h. t. opforelse~r<'tt ighed•)r eller N. ... . n. m •cl hcn:;yn t il grammofonplader. .Jeg ,·il ogs.t gerne haYe at vide, hdll\e ,·a•rkcr. :som allerede er sendt til music-cl.mt ..,t·, der ikk« for ojcbJikkt'~t er beskyttet af anwr·ikansk eopyl'igh l. « Deres

l.n·,~,· ~li·~.

l~ODA

kan ikke selv - navnlig o~sa af okonomiske grunrle - ordne sadan copyright, men brevet gi\'er os anledning til at underrette Dem om. at vi gerne :sender en liste til lu·. David Hall om. lwilkc 'ær ker der· ved O\'t:'rscndelsen ikke var copyrightecl i U. S. A., saledes, at. han muligt kan gi\'e råd eller muligt yde bistand i den her omhandlede henseDndc. ~fed

højagtelse

Adresseendring Fru Ella Brandstrup: Pens ion Jfarr iet Sl'l i 11 Poul Ankt.. rs Gadt> ~ (K. ) Tlf. P a h.. 1 ~9 Forf. Mogens Dam: Thot'Yalci:WI1\ ej ~ ~) . (Y. ) 1

Eva 751:!. Fnrf. Sofus Pcter~en: Slwl ~qmgcn :28, ( D1'11.) Bella :140.).

Sommeradresse Censot·, clr. phil. J . C. Normann. Saunte. Tlf. Sauntt• 6:1.

St cn agc~·gaard

1

Populær-autorernes katekismus l nærværende nummer bringes en omtale ,~ Teaterrådet og Musikrådet, samt en ræk ke sæ lige regler, love og anordninger vedrørenc.. autorrettigheder. l det følgende afsnit af • Gyldne regler" vil blive omtalt nogle principielle domme i a utorretslige spørgsmål. Forbundets Kasaerer Alle henvend(' ISer til fol'lm Ildet ved t'Ol'tmdc i nd- ng udbetaling samt reklamationer an~r1eudc ra dio-afr('gning bedes rettede til:

Komp. Axel Thingated, Lansebakken 36, Holte, T elf. Holte 1211

FORBUNDETS SEKRETARIAT. Adressen er: Sol vænget 2, Lyngby. Tlf. Lyngby 1570.

lNTEHNATIONALT FORBUND TJL BESKYTTELSE AF KOliPONISTHETTIGHEDEI~ l DA!\i\IARK (KODA) sign. Sigurd

Foreningsmeddelelser

Bl'lllOl.

Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og Kompon istfor bu nd" . Redaktør: Kay Rostgaard-Frohne (ans\'arshavcnde) . Redaktion : Solvænget 2, Lyngby, tlf. Lyngby 1570. "Ord og Toner" er medlem af Foreningen af Danske Uge blade, Fagblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykkeri - København K. - Central 652:?..


16 ÅRGANG l N D H o L 0:

AUOUST 195 1

*

~Ol disk

nt•\ y-llniCiii'S knllgti'S. '\opa . P m l \ 't ndt·lbo Is 1lhu •h Il!! af .. G~ Id .t• l •·gle•t•. ~ht.:n Hm n \t ' : K:ti Ewans. h_stlll!'. .. s.t C:ualdo".

Som ticllitrcre meddel l fineler den arl igc intcrskaudinaviskP re\' kongrt'S s ted her i Kohenh :n n i

<la~P-

a t•. Htogra fi k i> dnlu : Popula•J-uutot "rnc K n te-

[J;,rn og- /\ tl.',fian Hu lif/t

t

/l(lct~r·ht

1\.1(1111 ' , . .fohn;!St 11 .

Actsf' ll

og .loll!f

og so111 d )legat•'t' af A r·nt

Fra Dan mark moder Uoutas /Ja ,o. /<: tik Ji'i,Jw.

ne 6'- 8' septcmlwr. dl!ll

1)1)

-Union' s kongres

Nordisk Re

Seh· om

NUMMER 8

••• •F

endcli~e

dagsorden fur de

:~

clagt>s

forhandlinger end tHI ikke er fastlagt. idet der fors t

1\.o y Jtr,~t"cwrd-Fml/lu og A.ttl 1'h tntl·~ltd.

Programmet for

1\(Jllgl'e:-,:'cll "l' Il li ra~tlagl.

og clet

om en uge.st icl Yil fremkomme <le J orskelligc emner,

kan medclcles. at tier bli\'ct· en lejlighed fot' alle vorl

~om

forbunds medlemnwr til festligt sanw:er nwrl \•on•

org·anisationcrnc 1Hlskcr droft et, kali del dog

s iges, al hu\ ~dpunktct b landt droftclscrnc vil bli ve

norsk e og S\'ensk L' koll •ger. men herom ''i i

for slaget til en O\'crcnskomst mellem rc\'ya uton•nl e

mcdclL•Iclse bli\'e uclscndt.

og de sknndinaviskt• revyt ealerdircklorc r.

A lL'flt

l~'lia~~ou

og-

1\ udt saml som delegat er p, it-: Gu ....taj Srw-

d c'liif og St•cl'kcr A lu/e. For ~orp:cs \'cdkomnwndc

\'i J X OJI(( hJive rcprtt•SPI1 leret i præsin i et af S l' f

1

l'mere

All<' nwdlemm cr af rorbundet har ifolgl' '\ IL U.s

DPn S\'(.ln ske orga n isation SkaJJ lader sig l'l' l>l'il!-

sen ter e ' L•cl præsiclienwdlemmern c G t OJ'!J

11:

~lalullt•r

d PI'

adgang til at o\ en :t• re t'orlwn<llingc•rttc,

finder ::,led i h.tula's nwdesat. men h~n,·cnclel~l~

herom ma ske t ti t'orbundl~l::; st'krl'tn r iat s(.mcst ~ dag~

forinden.

l'l't'

S f .T.

Fra Helsingør ..Revyen 1951

Det er li'som der mangler no'el Mu~i k :

A m di !U is

WILHELM HANS E N, M USJK .. FORLAG


Nr H

ORD OG TONER

Side 2

Disse statutter er a'' samtli~E.' s:-rupper innen ~ n godkjent og ,·edtatt. Oslo, deu 28. dt.>Sl mber 1

Nopa om en praktisk losning af Tono-autorernes til~dutning til ~or·disk Re\'y-Union, hvormed fuld norsk deltagelse i unionen sikredes, vedtoges på kongressen i Oslo 1950 det fra norsk side fremsatte forslag om, at det· sogtes dannet en sammenslutning, kaldet Nupa, bestående af Norsk Revyforfatterfoa·ening, Tono's F'orfattedag, Tono's Populærkomponi~te•· og Norsk J4'ilmkomponistforening. Man fandt det pi\ kongressen som den bedste ordning, idet man cla kun havde eet norsk forbund at forhandle med i ~tedet for fire organisationer. Fra Norge er nu modtaget meddelelse om Nopa's dannelse, samt at nedennævnte statutter for Nopa t~ r \'ed taget \'ed et mode i Oslo den 28 t:! 1950. Vi bringer ned •nfoa· statutternes ordlyd:

Norsk Revyforfatterforenin~ TO~ O:s Pop u lærk•mlJlOnJ:-t 1\ t•istirw Htl/ttJr l' St•trre Ba. t•re (sign. ) ((sign.) TON Os Forfattedag Norsk Filmkompot 's;,fot e G. KnsperHCit ./. 1\ rttmer-.lnltlll.'• ) ((sign.) (sign. )

Vort forb und lykønsker \'ore norske koll eg·e · dannelsen af NOPA. hvis •·epræsentanter \i gh~ os til at byde velkommen i Københa\'n ''ed den f u t stiende kongres i september maned.

Kay R.-F.

60 år

Stahltter for NOP& J. NOPA - Not :;1\~ Populærautorct· - som hat· sitt sete i {)!;Jo, c u TONO, Klingenl:w.rggt. fi, er elannet i tien ene hensikt ii n•presenterc• nor·skc JlllJIUiærautorer i Nor<li~k Re,·yunion etter flllgcndt' rctninl{slin,iet·: .,l Uevyuntoru.•ns pn.•sidium motcr fra Norge en reprel\entant fra Norsk Revyforfattl·rforemng og en fra TONOs Populæt•komponistet· eller Norsk 1-' ihnkomponist(!H'Ciltllg. Repn•sentasjonen i pt·cstdict hot· fra år til åt· veksle .slik ut der det ene ."u· sitter f. eks. en re\'y!orfattc•r og en populærkomr10nist, og dc.•t neste år en fra TeJNOs Forfatterlag Oi( t•n fra Norsk Filmkomponistfot·cning. Som de to delegater fra Not·ge moter en teksforfattcr og en komponist. Også her veksles det pA. samme må te som for ])l esidiets 'cdkomnwnde." Hvt•t· av de nn·nnc,·ntc grupper Yt'lger selv sine reJlrescntanter 1 Nordisk Ue' yunion. Nordisk Re' vunions lovet o...: bestemmelser har full • bindende kraft for· s:untli~e mcolemmer· a\' de deltagende or·ganisasjoncr. og dt!lsc lover kan bare endres etter H~dtak i hver enkelt av organisasjonenc på generalforsamling. (Unionslon•ns ~ i). ~ 2.

~

De i § 1 nevnte JW·sidiemedlemmct· og delegater danner· et arheidsuh·alg fflr NOPA, og velger t>n sekretær som besor~er· det lop~nde arbeid. Sekretæren innkaller uh·alget til møte når det foreligger saker til behandling, eller en a\· utval~ets meulemmet· onskc·r det.

3. De vedtak som fattes av arbeidsutvalget må godkjennes av de respektive grupper mnen NOPA.

§ 4. Utgifter i for·bindelse med medlemsskapet i Noroisk Revyunion fordeles med 25 '1 på Norsk Rt>\'yforfatterforening og 75 på TONO-gruppene. Fonl\'rigt betaJer grupJlene wgen fast kontinJrent til NOPA.

Fodattere n Povl Vendelbo Forfatteren, teaterdirektøt· l'ol'l \ 'e111l• lim. der mandag 13. august fyldte 60 ål', er velkendt og agtet inclPnfot dar teaterliv. Bide som skabende og udovcnd(' teat(·rmand han gennem fyrretyve år skabt respekt om sit virke Ol! t gennem årene ble,•et meget populær oJ( afholdt. Som dramatisk forfatter debuterede han i l ~J l 'i med ' og afdøde Het~ry .4mler.'len'x fat·ce "De tre S\'i~et·soJtnt hvilken farce senere har opnået twnv<'d l 000 opfcm~lsct '' • hele landet. Har siden skrevet en lang række folkck om~>ci H og farcer, hvoraf kan nævnes ,,Fars S('kretær", "Fll m~h e ten 14, "En k\·art million" og .,Oprejsningens dag''. 01{~å ·o revydigter har han et fyldigt forfatterskab ba~ si$!. ,:;hit han fra 1916 var medarbejder· ved en række af d<> l'itnre prt vinsrevyer. Som skuespiller begyndte han på Fr<!df'l'iksber)!, u•are1 direktør Emil W~tl/1 og virkedt• i de fol~t·nde år utttler sat

Melodien, der i hele rud~n llar slatl som nr. 1 i populariltl - Pladr- og nodesalg'

Mu:-·": Vanglin H orfon Dansk Tekst: Erik ThernOll'

MOCKIN' BIRD HILL (TRALALA OG KVITTBVIT) MUSIKFORLAGET SØLVGADE 1 O

IM UDI CO

Afs

KØBBNHA VN K. TLP. : PALÆ *92 o3


Kay Rostgaard -Frøhne :

HEYDt-:S BOGTRYKKERI 1\

Bl :'I:HA\'~- MG'II.J


Ombud: advoka ten l'lf \'On 1\.onow, Stocksund. Srarandc : elirektoren Tore Bjerka, LappkHrsvå~en •J:{. Frescati, direktOren Anders Bm·man. Tegelml<lsYagen 32, Stockholm. handelsboJaget under firma Burmans forlag, Grevgalan o~J9, Stockholm. OmlJuri: ~Hh·nk~lten Gosta .\ ker1un(i, ~ otTmalmsto rg l . Stockholm. Sedan fonden såsom innchaYarc av up phln s mannar Litten til! Ednu·d Gricg~ musikaliska n.rk till ,·aclhusratten insUimt s,·anmdena med vrkande t[ e/.'{ om an s\ ar a Bjerke och Durman jamlikt ~6 § lagen den :w maj 1919 om rHtt till litteråra och mu--ikaliska ,·erk fUr clct lle under f.ll' 1950 har i riket ,·id mangfaldigande å grammofonskh·a av r.rieg~ verk "Anitras dans" fOrand rat (letta. dt•ls om ålåggande for S\'arandena att solidal"iskt lill fonden utgiva slmdesb nd for clet begångna itltranget. dels om aHiggande for Bjerke och Burman att vid vite l<imna uppgift om antctl •t av dmn eller forlaget inuchavdc ski\'or av m~i.rlwt ''l\Iclronnme Records'' n r J 1 1:3. å \ ilka Ycrk('t i dess fli i·Hndrndc fot·m upplagi ts uneler titel " An itra Dancc Boogie''. d r• h.: antingen om ~llaggandc •for svarancl('nH att till fondPn ul giva tlcssa sld\OI' mot crsiiltn ing for di t·clet elle t· om forordmmcle elarom alt med matl'iscr uch o\ riga fi;r prcssning av s kh,orna an,·Hndba.ra matcrialiPr skall gå fOr farms, at t m issbruk cHirmed ej ma ske. d f'!.,· or.k om ranta .t utdi'imda helopp efter fem JH'occnl om aret. samt fonden vid f(irhandling infOr rådhusralten den 1 l dccembel· l!J:lO c terkaHat sin ansnustalan i malet och malet i rlenna del av..,kJ'i\ its från drlare h:.mcllaggning. hava pm·terna hemstalJ l. att radhu~r~itten m a te stad r:ista foljan de. m'"'llan dem traffade forlilrnilu.rsa\ tal: ~

'' 1/ Sva!'andena hant efter at t ha,•a tagit de l av fondens upplysningar funnit , att ''Anitra Dance Uoogie" -

genom cleras fOranstaltande inspelad och upptagen pa grammofonski\·a av markct "Metronome Itecorcls" m· J 115 - f, 1· anses utgora en fon·anskning av gdvanl Griegs Yerk "Anitt·as dans" i musiken till l tJS(;JlS l'~>l' < ,ynt ~amt att en dy l i k fot·vanskniHg, ~om fra ms t beror G ri eg~ ,·et· k ~ karakUir. inncb:ir krankning a\· hans rlroit. mc)l'a) med avseende pa verket, 'arlill upphovsmannadittcn iivel'lalib Li ll fonclcn. 2 Svaranclena forsakra, alt anlalet ft·amsl:ilda ski\·or ,J 11 :) .\nit r a Dance Boogie den deccmlJCI' 1n;;n utg-jorrlt• 8.6~ 1 st\•cku1, cl\ vilka 8.608 fursalts och 1:~ fli1\IWS i ffir• lag('ts lager. :~

ning av

~' arandcna

:;.ooo

uetala ti li fonden en kuntclftt cr,:;atlkt·onor.

·1/ Fot·laget utfårdar omedeluart forbud mol vidarf') fOrsaljning av cle skiYor aY ov:mnamnda ~lag. Yilka av fiirlaget utlamnats till mu::oikhandlarna och annu inneha' c" av dem . samt aterfordrar des~a ski\·or. 5/ Forlaget oYel'lamnar till fonden cleb de 18 ski\·or som enligt punkt :2 befinna sig i forlaget~ laget·. och del i p u n k t o~t avsertcla skivor sa snart <lcs;:-.a kommit for·laget tillllan<la. 6 Forlaget utlanmar Lill fonchm alla mnt rber och ih•riga for JH'C$sning-en av skivorna anvanda ma 1erialil't'. 7 / Forl ag-et bdalar till Nordisk "'op)Tig-hl Bureau A S h censer under tredie k\'artalet l n.10 och for diil efter • fur~alda ski,·or av o\·annamnrla -lag enligt sttl den 22 och =~ 1 au gu t i 1DID med ~agda bola g- ingångna avtal.

.., J<.,onden bekraftar. att den, ~edan de i ovannåmndn punkter angivna Yillkoren uppfylh~ 3\' s\·arande:na. ickn ngcr att mol dem fremstalla någo yrkande eller an_prak p. gn11HI :w fi·amsilillnint!'en och for~åljningen a,· de i punkt 2 anghrna skivorna. och garanterar under nmma ronat~Huning-. ntt ~ordi:.k Copyright Bureau A :' icke fl· 121

1~0


g1·und :l\ nmma fnunsthllning och forsaljniug konm,n1· at.t; uegagua ~ig i:l\' Slll ratt alt upps<iga det i punkt t ang'i\ na avtHlct.

9 Vardcra parten skall sjal\' bara sin kostnad a malet. 10, Svarandena medgiva, att fond en ornedelbart ager alt. återfa den til radhusditten ch·erHimnadc borgen fdrbindelsen a 3.000 kronor till sakerhel for svarandenas ditlegangskostnader." Domskal.

Parterna hava yrkat, att ·r ådhusratten skall stadfasta den mellan dem traffade forlikningen. Forlikningen avser det, varom i målet tvistas. Domslut.

Rådhusritten stadfister den mellan parterna enligt vad hir ovan anteclmats traffade forlikningen. Fullfoljdshiinvisning.

/ Domsbilaga A./

(sign.) Fol/æ Cistergrm. Ritt utakrivet betygar Stockholms rldhusritts sjuttonde avdelning. l tjinøten: (aign.) Folke Dstftrgren.

Prof,':.:--or Torhen Llmd omtaler endvidm· i tid::.::-kr1ftet ,. . N. I. R. .. ( ~ortlisk 1 nunatl•ridlt Rattsskydd), h~.:ftc l, Hl:> l, følgende ~ag. der er ,ptaget i Ugeskrift for Rets·nesen 1947, side 187:

'age n drejede sig om et tilfælde. hvor cl er i en film var optaget en melodi af en komponist, i hvilkcm anledning komponisten ha\'de modtaget sin tarifmæssige b~ta­ ling. Imidlertid var han.~ nanz ikke angit·et t·ed jilnwns frem[øtcls e. og han påstod i denne anledning en erstatning pa 500 kr. for filmens fremførelse i ca. 1 mlned i Dan· mark. Filmsudlejningsselskabet fremførte forgæves. at komponisten ikke skønnedes at have lidt noget tab, og at fejlen hurtigt var blevet rettet. Selskabet mAtte udrede det pAstævnede erstatningsbeløb.«

• Her skal endvidere omtales et eksempel pl hindhll!veJ1en af .droit moral"-retten efter autorens død. Sagen, der popuiii!J't kunne kaldes ,.Anitras dau l boogie voogie-taJrt•, er et typisk ekøempel pl en lang række forsyndelaer af lignende art, der tinder ated verden over: Der havde i lang tid været øtrid mellem Griegfonden, Norge, og Burmanø musikforlag, Stoekbolm, i anledning af, at dette forlag havde udtfivet ..Anitras Dans" af Peer Gynt med Griega musik i boogie voogie-takt. Dette anal Griegfonden for at være en af komponistrettigheder efter reglen om droit moral, hvorfor der blev anlagt sag til tilintetgørelse af grammofonplader, erstatning m. v. Denne sag er nu afsluttet ved Stockholms ret, hvor Griegfonden fik medhold. Da det sikkert kan have sin interesse blde for komponister og forlæggere at læse, at droit moral-reglen bliver bAndhævet kraftigt, og at det drager konsekvenser efter sig at overskride den, bringer vi nedenfor en udskrift af den svenske dom i originalsproget.

Uslerift av Dom meddelarl av Stockholms rårlhusratt å ciess sjuttonde avdelning i Rådhuset i Stockholm den 14 december 1950 i mål mellan nerlannamnda parter. Karande: Edvard Griegs fond. Bergen, Norge.

122

119


t

Sagsogtc har ikke onsket at fremlægge sådant regnskab og h ar anfort. at regnskabet m· komplicere t, og at \"ise r nes succes ikke blot afhænger af t eks ten . men lige sa meget af kun:stn erens fremfor eise og af nwlodien. ~ag­ sogte har endvidere henvist til, at der i l ig-netHle tllfælcle ydes fo r faller n e la ngt m ind n~ honorarer encl 200 kr . for bcn,\·ttclsc af sadanne tekster. Idet sagsagerens honora r i overensstemmelse med den a f lauds t·etten trufne a f gør else fi ndes at ktmtw faRtsættes t il 75 k r. fo r h\'er f1 ·emfø r else, vil der v<erc al gi\'e dom i over ensstem melse med sagsogtes enchlli~P rastand. . agens omkostninger vil sagsogte have al g odlg-o rc ~agsogcren med 150 kr.

Thi k e nd e s f o r

r e t:

. ag~ogw .• kandinaYis k Koncertd ire ktio n A ~. bor indr")n 1:J <lage e fter denne domb afsigel~ ' til :'<l~sogeren. forfatte t· ·n E\·ald Petcr::;en. betale :W:) kr. mecl rent e :l ( ; p. a. f t•a l :J. septemb~ r 19M). til betahug s ke r. o~ sagc11.S ()mlwst n in ger med 150 kr.

Intet stempe]forbchold. Jl ogl n8 H 1·idf.

l 1 cl~l\ri ftPn~ Uigtigh etl bekræftes .

<len Skrive rkan lorC't uneler K jobcnha\ ns DYret •

~n.

novem-

her l H:>O.

Tilføjelser og ændringer Dansk Revyforfatter- og Komponistforenings sommerhus. l henhnid ti l en a f general fm·~aml in gen g iven bemynrligel~{· er forbu ndets :sommerh us, X a ]ehu:sct« i As:-... r ho, ~ol g t i s um m er en l 9:) l . .,. ·'·

Asger og Svend Wilhe lm Hansens minde legat for Alfred Wilhe lm Hansen 1' linie, ~ td c i).J ovcr sl. J'et le~ til: •.\sger og· Sf'lilfl \Villv•l rn Ilansc ns m indelega l u. :-..\ .

* Nordisk Revy-Union ~om en prr.kt1:o-k lu:;.ning af T ono-autorernes tibiutning- til N01 (h:,k n evy- n ion . h\·orvcd fuld nor!-k deltagehe i l 1nionen sik redes, \'ed t oges pa kong ressen i Q ..;lo i } f) .) il det ft·a nOr'k ~ide frem~attt' forslag om. at der sorte~ dannet en sammen~ lu t ning. kaldet. ~ OPA. hestaende af ~orsk ItcvyfOl·fatleYfOJ'rnin~. Tono's Fnrfattcl'lag. T ono's Pnpulærkompon ist~r o~ "\or sk F ilmkom p~m ist fo reni ng. ) l an fatHit det pa 1congre~' •n :-om rten l wd::~tP ord ning. iclet m an da ht-n·cle ku n er-t nnr.,k fol'hun d ut forh andiP med i stedet for fire o rp:a ni sation 'r. Yt•d et moclP. 1 Oslo clen ~8 12 1900 ha r NOPA 'ti dannelse ruudet sled ng ned~.:; n na.:vn lt' stat utter vccllagPt.

Statutte r fo r Nop a s ign.

~ aYn.

7. Droit moral- regle n handhæves. [lt; r for liggPI' ad",killig• rt:tsa fgorel~er \cch"llr,.ndt• mator"n "dro1l moral", d. ,•. s. regler ind('.holdt i § !l og :- 27 i .. Loven om forfnttcr·N't og ~-uns:.rwrlt't. a f 2tV 4 Hl33''. I lr•r kan herom henvisPs til dPn nf prof,• sor, d r. j ur. T or/u u /,u ud u ngh•ne bog : ,, Om forrinJ;·I~t> af littemtur·, musik· og kunst va•rkct·", H/4·1, G. E. C. Ga fis forlag. Kou ·n havn.

;" l. ~Oh\ Nor"KC Populærautorer - >.om har 1tl s te i O Jo, c o TON( l, Kling•;.nb rggl. G. er dannet i den ene hens1kt å rcpresentc~ no1 k•• J){)pulærautorer i Nordisk Revyunion ftcr fo)gende retnmg -

linjer: .,1 Hnvyunioncns pre.~idium moter fra Norge en rcprcsentnnt frn ~orsk Rc\•yforfntterforemng o~ en fra TO~O PopulærJ.."""mponist"r dler Norsk Filmkomponi,tforeniltg. Rcprc ntas onen 1 pr~ id1t:t hor frn å r til år veksle slik at der det ene i'tr sltt "r f. ek • •·n 1 t>vyfo1 fntt ·1 Ol! en populærkomponist, og df't ncste år ('n frn TO~I Is Fot•fnttcrlag og en fra ~or:,k Filmkomponi ..tforcnmg. Som

l

11 ~

_,, 'i'i


cfp to de)t'~atet· fr

~orge

moter en tekstrorfatter og eu komponist. Ogsa lwr veksles det pa samme måte som f or prcsidiels vedkommende.'" Hn·t· av de ovenne\"nte gruppe,. velger selv sine n·prescntanter i Nord isk Hc,·yu tlion. Not·disk Hevyun ions lover og bestemmelser har full bindende kmfl for samtlige medlemmer av de deltag<"nde oq~auiflasjoner, og iliss' lon•r kan bare endres ~lter vedtak i hver enkelt av organi~a­ sjrmcnc på generalfonunnling. (Unionslovcne § 7). ~

l

:.!. JJt• i § l nev n te presidiemedlcmmer og delegater danner et arheidsutv~dg for NOPA, og \'elger t>n sckl'etær som besørgP.I' det lopcnde :u·bci(l. Sekretæren inkaller utvalgt>t til mote når· det fo religger sakPr til hehandhng, eller en av utvalgcts medh~mmcr onskcr det.

~ ~l. ~

l le vc•dtak som futtes av arbeidsutvalgct mu godkjt•nnes av de res}Jektivt· grupru.or inncn NOPA. 4. UtgHtet i forhindeise med mC'dlemsskapct i Nordisk Revyunion fordeles meci 2!1 på Norsk nev) fOI"fatterforcning OS{ 7il (: på TONOgruppcnt•. F01ovrigt betaler J!'TUppene ingen fast kontingent til NOPA. (r

H1ssc statutter er a\' samtlige grupper inncn NOPA gudkjenl og \'edtatt.

Oslo, den 28. rlccclllber 1!J;'iO. Nut k Rev~ forfattcrforcmng S tit rn: Il :r c l'f; (sign.)

TON()s Populærkomponister Kris firm Hauyer (sign.)

TONOs J.'orfatterlag r,, K rtspt r Hen (sign.)

NrH·sk 1-'ilmkomprmistforening J. Krumcr-JtJI/flllli''ll (sign.)

* Anordning angaende antagelse af skuespil, operaer m. v. til opførelse på det kongelige teater. \i l<"'rcd rik dt!ll Ni~mdc, af Guds nåde konge lil Danmark, de Venders og Goters, hertug til Slesvig, Holst~n . Stormarn. lJilma rsken, Laul'nltorg og Oldenborg,

Gør t:ittcrliot: Efter dt• Os af Vor undPrvJsnmgsminister allerunderdantgst loredragne om trendigheder \'ille Vi allernådigst hav~> anordnet følgende bestemmelaer angående antagelse af skuespil. operaer m. ,., til opførelse pl det kgl. teater.

124

Ar

19.)0. dPn 29. november ble\' i sag nr. A. 26 lHS 1nHl forfatteren Evald Petet·sen, SjællandsYej ~t, Ørholm. mod Sl\andina\'isk Koncertdir·ektion A S. :\y Østergade 1,

afsagt salydende

D O l\1: Den 7. og 12. marts 19-!9 foranstaltede sagsogte, Skandinavisk Koncertdirektion A r'S, i K. B. Hallen nogle for estillinger kaldet »Humørets Parade«, hvor en række kunstnm·e fremføtie viser, monologer m. v. Ved de næ\' n te forestillinger fremførtes to af sagsøgeren, fodatteren Evald Petersen, forfattede, ikke i trykken udgi\'ne viser »Initiativ« og -.Det kan jeg ikke få ind i mit ho'de«. Ved tilsvarende forestillinger i Cirkusrevyens telt i n1aj 1949 fremfortes endvidere sagsøgerens vise Nikolaj«. Under nærværende sag pastår sagsøgeren, der ikke har givet tilladelse til benyttelse af \'iser·ne, sagsogte tilpligtet at betale 1.000 kr. med r·ente :; ')1, p. a. fra sagens anht!g d en 15. september 1919, nemlig erstatning 200 kr. for· fremførelse af hver af de nævnte viser - for \'isen ", Nikola.i ... s vcclkommende ved cen forestilling. 'agsogeren har derhos forbeholdt sig at t·cjse krav om yderligere erstabling for fremførelsen af sidstnæ\·ntc \'ise ved de øvrige forestillinger. Sagsøgte påstod opr·indelig frifindelse, idet sagsøgte under henvisning til forfatterlovens prgf. 14 litra e anså sig berettiget til frit at benytte de påg~eldende viser. Efter at Østre Landsret!' 5. Afdeling verl domme afsagt 16. september 19:;0 i sagerne 324 og 325/ 1919 har· statueret, at der i sådanne tilfælde foreligger en overtrædelse af forfatterloven, har sagsøgte ændret sin påstand til frifindelse mod betaling af 37!> kr., nemlig 75 kr. for h\er fremførelse. Sagsøgte har under henvisning til forfatterlovens prgf. 18 og 19 opfordret sagsøgte til at fremlægge regnskab for de nævnte forestillinger.

117


• •

l . a~somkostninger for Land~ retten vil Am1elhmtt!n ha,·e at godtgore l ndgtæ,·nte 80 Kr. Thi

kendes for

Ret:

T eaterchd en hcrnynclt~e' t il at antage til o pfo rc.ls~ på th·t kgl. teater· .:-kuespil, o per aPr m. \'. i henhold til de nedenfor anfor·tc rPgler og til at a fslu tte kontruktt·r i så henseende inden fot· de i det folgcudc nngh·n · 1 ammer.

Den indankede DPm bor ved M agt at stanclc.

A. Danske a rbejder .

l Sagsomkostnmger for Landsretlen b<:>talc1· Appellanten, Re<laklo1· A lf. Hjorth-:.MOI·jtzscn, til lndslæ\'nlc,

KODA, 80 Kr. DPi id om t<.' al udrede inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse. Intet Stempelforbehold fo r L andsrettcu. Jlet er altså vccl cl(>nne dom nu fastslåPt, al uanl'P.I ~n komponist h at· o\'erdrag.."t <'l fihns;;;cl"kab rPttr:>n til &t knytte rlcn ai ham komponc· tcdt musik til en film og hct for hat· modtag-et et honot'aJ·. tilkomm• r dr:n t~jj,,.,llli,qr: wlfllrcl.·e.~rd til Jilm:mw<:ikke;L i kke filmr;pl'od!lrt'l!l • 11, 111r 11. tit rimotl kom])OJ'istm' 11om t:ll s,• rli!T ret, jor hvilk•'h dtJ1' ·u1<i b tu.lt ,:r , ~~ CI/!Jift. ~­ •••

6. Frem1ørelse af digte i forbindelse med offenthg musikudføre Ise. Rf'glcrnc for clcn offentlige fremfo reise af melnrli o~ af tl·kst t'l' ikke em;~ rtrodt C> ftt>t' dansk n·t . men dog er den f rie bt•nyt1t•lst• a f di~t,. ::;læl'kl k\'autltattvt het!,Ta•nset. IJt:n g ælder således ikkP, s~ r'rPmt afs~·n­ gt>lscn nr d igt!' flllrl<•t' E~lrd tllld l?r en dtamatisk frl!mfon•lse \'Pl} d(' ".akald!(' ,.hHmnr-pJtl'tviPr", hvoruneler fnt·skellige kunstnNc fr(•mforct· t'll række tittngnlltl'll'<', monolog(•}'. dialoJ!CI' o. s. v. lJettc fn~rngå1· hl. a. nf f) domme. som Østre Landgrel afsaJCdl• hcnholrl,;\'is tlen lli/ 9 og ~!J/11 lfJ!10 i no~-rle sager, der af pdncipi' /11 grunde \•ar anlagt mocl et par kont>ertarrangorer. Det rlreje(Jc sig om al få fa~t· slået, at kone rtarmngnrct· har hP.talin~ans\·arel ov •r for autor.·rne for vi5etr:>k ter, dPt' ultCrt•tligct f remføres offentligt \'Cd der~ koncerter. Af dommene. der er· næ~tl'n enslydende i alle sagl'rnc, gengh·es r •!dcnfor ordlyden af den ene :

U D ' KRIFT af D ombogen fot· Kohcnha\·ns Byrets 14 A. Afdeling.

116

§ l.

rJ,.,.

Rtk. l. (ll•n, til del kongc!lig(• teater ind~eudcr r l dl'aumtisk arlwjcll' med he~æ1 ilw om rh•ts anta~~l!'e, har krav Jlå al modtage skriflh~t svat inden u dloh(•l uf 10 uger fra indlcYerin,gsdagen. ..'lk. 2. l·~ t' del l' Il OJll' r n, P t syngeslykke ellr:t· r: n O\'(•t·sæll!•lsl•, ftu·l:t•ngNS f 1 i sten do v t i l H må m·•le t·. ~tk. :$. \'Nl })I'Stt·mmclse: af tidsfristen for svars ufgi\'1'1. c mNircgncs .kke teatct fl rien. ~tk. .t. CJpe rnl·t· sl\nl incl:;cnde:: i fuld;;tændi~t og let læsr·ligt partitur med :>ærskilt tek:-tbog. Komponish:ll har ret til forinden nt få en udtalr·l~" fra teatret om <J,.n r>Vt•ntut>llc am endelic:lu~l a!' den tf'k. t. han skrh·er mu:;ik til. Skut> ptlmanu:-kripter :;kaJ ind.::endes ma~kinskr·'Wn" eller i tl't!'cl ll!t læselig håndskrift. )fanu:::.kripternc ::.kaJ \""t'c heftet. !'t" fi. \"cd ind~cndelse af ovtr:;ættelser og bearbejde! er knl dtm 01i·

alc t,.kst mcdfulge. ...:tk. ti. A11tagcs et skue. Jlil. N "Yn~e:-tykke eller en opcrn. bih·er det md· :-t .rlte manu:-kript "Jit•t· pat·tJtur -:amt <ek:-tbogcn teatret ejendom. Korn· ponistt·n blher de.-ud••tl ioiplil!lPt til, om det forlanges af teatret. bl Lrut!' \'t•rl ind. tuclt·t·iltll:•'n at afgive et klaH•rudtvg. mod at dPr af tPntret yth·~ ham en godtg-Mci"'P for df t præstcn!dl' arh••jrie . amt til da•kning n f l'\'cnhwllr- ud gi ft<·r. !'(!lit han ha,. ha f t i Corhiuclel ,, ml'~ l kln\'t•null<•g•'lS tulat·b~jdPI:·w. Stnt'l'f•lsen af dt'nnc godt.t!'ørels<~ fastsættes uf h .•atrcL for

ln•t•rt enk< Il til fæld ... ~tk. 7. Fnrfattcn•n <kolliJHmi.-tPn) el' til cnhYtr tid, ud••n ulcmp•• for tearr•·L o~ 11n<lt•r ansvat· O\'t•rfor rll'lte. bPretti~Pl til at .... rholdc munuskrip f·t fJ·ll·titun>tl nellånt for d,.r·nf nt tn~ uf:skriftt·t. Stk. . Tc:nrct er o\·crfor komponisten forpligtet til at orgt for pru tf· ~ 1 ·d:' behortgt> opbcv~u iug. Strnk::: \ed antageben lafler tcatrd partttur t optag... p!i mJkrofolo::;trimmel. det· opbcvar('S brand tkk rt på t• ntret. Endvidetro skal t.cnlTt t sorge for, at originalpartituret. ind n det OJI lid· • afgi\'es t i l det. kgl. b•bliotck. Udgif·ernc ~åvcl for mikrofotogmfcrmg n ~om ved fremstillingen af de ovrige kopier. d"r måt.t,. ,. te nod\!.~ndigttil teatret bn1g, afholde af teatret. :=:tk. 11. Ved antag"lS" af "'1 st)Tkke .:kaJ dette forfatter, kompont . '' rSI.t.>ttcr eller h<'nrhejd r være forpligt ·t til på forlang nde nt opgnc Jt n n,.n for Tea tcrcl1cl'en.


-

t

~l

og bt•arlwjtll•l (' ska oq~rsa:t­ li'H'Il:-i ( IJt•ai'UC'jdt•n!ns) navn, safremt dc·ttc er opgivPt for lt>atl'l·chefcn, auf01 c~ i tl•atrcts officit·llc bek<:r:cltgorcbcr . k. 10.

v,.(J op fort•lsc•JI a f

n·~ r sætteh-er

~tk.

11. l•'orantlr·ingcr i tekst eller musik til an tag-uc oridnalc a t•bt!jtlcr kan ikke forctagt•s ud en forfa tte re ns (knm}lonist(•ns) samlykk<:.

Stk. l. Ønsker frH'fattcrcn (komponisten) af <•t til opforelsc antaget, nwn c'tHinu ikke opfot t stykke at ta~e det tilba~c. da c: r han berettiget hc•rtil, dog forst eftm· årsdagen for antag-clsen og imod kontant at crstattf~ teatret enhver· udgift, som stykket har for·anlediget, herunder betalt garantisum. gtk. 2. Fur· operaers vedkommende har• teatret kun at for·hanrlle merl k"mponisten eller hans repræs<•ntaut, der optrædet· både på egne og på wkstforfatterens vegne. Stk. 3. Er· et antaget ol'igiualt arhejdc ikke opført inden udgangen af 2 fulde sæsoner efter antagelsen, har forfatteren (kompomsten) rådighed over sit arbejde.

§ 3. Stk. l. Forfatteren (komponisten) kan straks ved stykkets indsendelse fremsætte forslag med hensyn til rollebesætningen og valget af instruktør. Har forlatteren (komponisten) gjort dette, skal teaterchefen, såvidt ban - eventuelt under hensyn til sideløbende mdstuderinger - skønner· • rollebesætningen og valget af instruktør kunstnerisk forsvarlig og praktisk gennemførlig, følge fodatterens for·slag .

• t. 2.

En i overensstemnwlse med furfatterens ( krmtponistens) forslag fastsat rollebesætning kan ikke ær11lrcs udNt c•ftcr forhancJiing med fOI·fattcren (komponrsten), med mindrE' dc·nnes fravær·eiRe umuliggør for],andling, eller sygdom blandt per·sonall·t nud\'enrliggor omhesætning uden varsel. Til s\ ar·endc• regler gælder med hensyn til en i overensstemnwlsc• med fCJrfattcrens (komponistf'tlS) forslag truffen bt!stemmelse om, h\'em der skal rsccncsættc det pågældende ·værk. Stk. ~. Teatret er altui berettig~t til at forctag1• douhl«:ringcr· efter de de rom r teatrets tjenestereglement gældCJrdc 1eglel'.

§ 4. Nægter en kucspr!J, t (OJICrasangerl at udfn11• en ham af teatcrchtafen lildPit rollt·, c•r forfatteren tkompon1sten1 berettiget til straks at k~æve sporgsmfilet forelagt teaterjuryen i merlfør af tcatn~ts tjenester eglement.

l 'dfo relscsret maa her efter være uberol'l af det m eJlem Vi lfred Kjær og »0bt?ron « pas en~d e. Idet "agsogtes gocle Tro m~d Hens~·n til Udforeisesretlen under Hensyn til denne R<.:tti;?:heds sa:rlig-t:) Beskaffenhed ikke findes at kunne afska.:rP Sagsogeren som Repra·sentant for Vilfred Kjær fra at gore AfgiftskraY gældende, vil Sagsøgte ,·ære at dømme til at betale Sagsøgeren et Beløb, det· under Hensyn til, at han uimodsagt har anført, at der kun har fundet 12 offentlige Forestillinger Sted, findes at burde bestemmes til 60 Kroner. Sagsøgte vil derhos have at godtgøre Sagsøgeren Sagens Omkostninger med 50 Kroner. Thi kendes for Ret: Sagsøgte, Redaktør Alf Hjorth-Moritzen bør indPn l=> Dage fra Dato til SagsoJ[eren, KODA (Internationalt Forbund til Beskyttelse af Komponistrettigheder i Danmark), betale 60 Kroner· med Rentet· heraf 5 n; Jl. a. fra den 19de Oktober 1945, til Betaling sker, samt i Sagsomkostninger 50 Kr·oner. Intet Stempelforbchold .

Tomm. Sagsøgte apy,ellerede sa~en til I..m 11ls rc tfcn , som den 14/ 12 1!146 ufsagflc følg(>nde dnm:

Den inclClnkerl<' Dum, del' ('l' afsagt cicn 1. Maj 19 t6 af K~benhavns Byrets 12. Afdt•linJt, Jlaastaas ai Appellanten. Redaktor Alf H,iol'fh-Mo1if::~nr. ændret i Over·etl~­ stemmelse merl den af ham for Unden·e1 ten nedlagte Paastand, derhen at han frifindes. Ind!':tæ,·nte. KODA, paastaat Stadfæstelse. For Landsretten <>r der afgivet Forklaring af Komponist Vilfred Kjær og Direktør Aage Jessen. l Henhold til de i Dommen anførte Grunde, og idet det for Landsretten fremkomne ikke kan fore til andet Resultat, vil Dommen være at stadfæste.

126

115


-

eller merl Vilfred K.1ærs Stilling til Sagsogeren io\"rigt, og hcrefte1· ikke kan \'ære forpligtet til al betalt• Sagsu gcren noget Delob. Han har oply t, at der. medens }'<Ul ejede Filmen, kun fandt 12 offentlige FoJ·eslJ1lingcl' . 'trcl. Komponbt Yilfrr>d Kjær har som Vidne forklaret, at han m und tlig ga\ , Obcron<~ Tilladelse til at fore\ isr> Filmen i Fm·t·ninKcl', uden at der i den AnlNlning sl.;.ulde IJeicllcs ham ydc'l·ligc r e H ono1ar, men han mener ildi.C iovrigt at han• fraslo·evct sig Udførelsesretlen ii l Musild\etL lian gac\1' ud ft·a, at han - som del i Henhold til Erkhl·t•ingen af 2:~dc Oktober 19:36 paahviler ham - har unclert·cttct Sagsugeren om Værkets Fremkomst.

Direklor \ af/l H arry .Jcnsf'n, F'ilmsselsh.tbet Ohernnc, hm· ~on Yidne f01·klaret. at han betalte> Y1'frecl l\.Jmr et Ilononu· for ~tusikken og herefter regnede med. at c!cn \'ar hans. Dm· ble\· ikke talt om Forholdet ul ~~g:·;ogc•ren. og han har ikl<e betalt noget til denne for de at ham foretagne Forevisninger. Dircklor Ilolg,;r Olesen har som Vidne forklaret. at cler. da han kobte Film en af :F'ilmsselskabd ~ Ob(•rono:. ikk(' blev tag-et F orbehold om. at Filmen ikke maaltt' fore\ JSt's off0ntligt. lian har fore\ ist Filmen offP11l1igt. uden at cler fra Sagso;(<~rclls Sicle har \ærc•t slillet Kra\ orn Af'Kil't. Der blev helle r ikk1•, da Filmen solgtes til Sagsoglc, tagd Forbehold om. at den kun maalte forevises i Foreningel·. Vid nC'forklaring er cnrlviderc afgivet af Sng-~oge,·ens Direkt()) .f. Ho un-.!on.c.:t'n. F; flet· chm m~llen Sagsogeren og Vil fred h.J:t 't' i 1~~~H) trufne 0\'eJ·enskomst er l' dfot d"( s retten til d tit omhandlede .M u ... i kslykkt=- O\'erd raget ttl ")a.~sogercn. OJ! n .. r det foreligg;")ndc luu· Vilfred K 1~r tkKe udtrykkelig m·erdraget Filmsselskabet »ObeJ 01. som Producent Hctt ·n il offentlig l dforclsc af Mu:sikken. ligesom \ 'ilfred Kjær dheller kan :uls,,s stiltiendP at h:we frask1·ev )t. sig cl ::>.nnll Ucl til ForeleJ fo1· :.Oberono: : den . . agsogel'en tilkommell<lt::>. 114

§ 5. SU. l. Komponbten af en opera kan ,·ed operaPik incllcwl'ing Fkl'iftlig .·ettc hcu\'cndl'bt• ul tl~a tP-rchcfen om se!Y at dirigt•r • \'cd operaens 3 iur:'t(' opfon:bc1. J ~å fald skal tPatl'rchefen. såfrt!mt han i d••t • nkcltc lil·ældc ~korm<'l'. at øn...k«'l kuustuerisk fors\'arU~t og praktisk Jach·r stg .modekomn 1•, fnl!!;c clP-ttc onskc~. Stk 2. '\a1 d<'l' \'cd pru\'cnw cllc•r senere måtte ,·isr• sig ulcmp"r ,.,.fl. at J,ompontstc•n .Jil'igi'I'PI', tagl'r lt aterchcfe.n lwstPmmcbr· om, h\'on·idt og t ·w>nl u~lt under lwtlkt• ht•tingE·l:><'l' han kan fortsættt• rl<.·rmed. § G. Stk. l. l•'orfatt<·rt•n af t•l skuespil har· l'et til at opl<f'SC' . it arlwjdP for ciP I"olleha \'r r de og d t• f u n k l in næ ret·, In-is tibtcd<·væn•l::.c lt•a tr•rc lw f~~~ a 11;,1'1'

for fot·nutlstJt·nllg. ~t k. 2. Fot•fattf•n•n ( kowpnnbten 1 har ret til at nv••n·æt ~ S,tmtligc pm\t~r på sit arbcjdf', hYorfor eJer- bor gin!.' ham underretning om liden t •J h \'t> J' prn\'1'~ afholdelsl'. ~lk. 3. FMfntten!n {komponi--tf'll) kan ~:.tmticlig med indh \'Ciangen frl'lll· sætte anmodning om selv at måtte sa~tt" ~i:. 't.ykke i se nc. l s.."! fold !"kal leaterch<'fen ,!=åfrcmt han 1 d •' t enkelte tilfælde ~konnPr, at masket hm~tm•ri k forsvar·lig-t og praktisk lader <:jg imodekommf>, fol~'-' <lt·tte finske. TPatcrclwfen \'il rla pislægf!'e teatret~ emb d. mænd at yd forfattt·ren (komponi:stt'lll al dc11 brstand. han må tt· b ho,·c. ltfr·cmt der ~kullt• opsta ulcm)I~'J' af. at f(lrfattl'I•:n tkomponLten) lcdt•r mdstudet;nccn. tagt"' lt •a t•·t·clw t'en hc:-ternmd~ om. h\'01 ,•id t og t'\'cntut'lt på hvilke bt•tm~elH•t· J\wfatt.en•n (komponi:-l(•nJ kan fort:-.ættl• dermed.

Sth. l. Forfallt•al'n (kompomisten) af ,..t ''rig-innl t siW l'Spil (opPral ha•· rt•t til fri a1\.g-an,:r i furst•• Jl<.tl'k,•t til teatrt•b fMcslilliut;•'l' Pftl'l' folg~nde

regler: ;-.~,,

slvkket kan udfvld<• f.!n ht!l forc~tillinft: • •

for l. s trkke •1 gange om ugen på bc~t·~mte da~c i S ur, _ 2. • - - nndt·e 7 nr. • 3. • - for In trd.

.Når stykket piller kort ere end 2 1 '

ume:

for l. stykke l gange om U!ren 1 å b ~temtc dag" i l nr, . nndrc

- .,-· - 3. - 4. ...

5.

-

f}.

- - - - - -

-

-

-

----

- -

-

-- - - - -

~

år,

..4 -- '• .,.

6 -

for livstld.

l


-

r

Er stvkk<' t nf flere f o rfattere c•llcr musikken a f fl ere komponister, • meddeles kun l frihillt·t , lydende på forfattel'nes eller komponisternes navne, h\•ilkcn kun kan afbenyttel-l på de stemte dage og i dt.'l beste mte tidsrum a f (·n a f dt! pågældende. Stk. 2. Yed lwcl' opfo rE·lse af s tykkc:t ellt•t ope r a en skal der, om onsk<·s, ~tilles to placb e r i 1. pa r ket til rådighed f or for fatteren (komponisten ) og \'edkonmwndes ægtefælle. S t k. 3. 0 \'enstående bestemmel ser e r også gældende for komponister af oriJ;d nal ballt•tmusik. ~tk. 4. F o rfatter e og komponis te t·, twis arhcjrler ikke er hl t.'\'et opført > gange, samt fo rfattere til operatekst<•t· kan der indrømmes fri adgang l1l teatret efter teaterchefens skøn. § 8.

S tk. l. Antagne oriJ:rinale arbejder (s kuespil og operaer·) vcderlæg~cs L fter følgende regler: a. Ved antagelsen udbetales rim· <:n garantisum, hvis stoneise for s tykker, som udfylder en hel fores till ing, eller som, meJlemakterne fraregnet, SJliller mindst 2 1,. time, ikke må overstige l :JOO kr. for et skuefi pil og 2 2fi0 kr. for en opera (i neJ. teksten). For min&e stykker fastsættes garantisummen i forhold hertil. b. For hver forestilling, verl hvilket stykket opføres, betah•s der til fo rfatteren (komponisten) og e.fter dennes rlød til arvingerne procenter af bruttoindtægten. IJenne procentafgift må for stykker, som urlfylder en hel forest illing, elle1· som, mellf•maktPJ'l\e fraregnet, spiller mindst 21.4 time, ikke o\'erstige 10 pct. For operaer·s \'edkommende (fOl' musik og te.kst) forhøjes denne procentsats med 20 pct. For mindre stykker ncdf=ættes procenten i forhold til de foran anførte tal. Stk. 2. Den unrler stk. 1 a. nævnte gara11tisum fradrages verl de første afre~ninger for honorar efter stk. l b, men ingen del tilbagehPtales i det tilfælde, at stykket ikke skullP. blive opført eller ved opførelsen ikke o pnl sl stort et honorar som garantisumm~n. der da vil være at betra~te som mrnimumahonorar. Stk. 3. Al ret til honorar ophører, nlr forfatterens (komponistens) ret efter loven udløbeT. tk. 4. Balletter, oversættelser, bearbejdelser, prologer, musik til skues pil. festspil, kantater etc. vederlægges efter overenskomat.

§ 9. Ved bruttoindtægten, hvoraf honoraret i henhold til § 8 beregnea, forstås fore~~tillingens bilJetsalg inclueive eventuelt abonnement, fribilletafgifter o. l. Af garderobeafgtften beregne• ikke forfatterhonorar.

--

-

...- -

5. Filmsmusiken og den offentlige udførelsesret Den l. maj 1946 blev der ved Køh!!nhavns Byl'et afs.lg l en dom i en princip iel Rag v~d rørend<: den offentlige udnyttelsesret af d<:n til t n f ilm skrc\'rw mu sik. V i bringer nedenfor orrllydcn af den interessante do m, der gav KODA som sagsøger fuldt medhold. Dommen er sålydende:

l en den 2:1de Oktober 19:~6 afgiYen Fuldmagt erklærede Komponist Vilfred Kj:',., at han var indforstaaet

med, at han havde overdraget Sagsøgeren under denne Sag, KODA (Internationalt Fo1·bund til Beskyttelse af Komponistrettigheder i Danmark) Udforelsesretten til samtlige sine Værker, tidligere som fremtidige, herunder ogsaa Optagelse i Tone- og Talefilms og den rleraf flydende Udforclse, og at han ha,·dc givet Sagsøgeren Fuldmagt til at paatale Krænkelse af sine Rettigheder. Vistnok i 1944 ble\' Kjær af Filmsselskabet »Oberonc anmodet om at skriYe Musik til Filmen: »D~t mørke Københn 1'12 « (eller »Un[ldom ntf m~ l? w:: c ) og modtog herfor Honorar. Filmen blev i t 9r14 solgt til Di rektor Holne-1· Oles~n. Viking Film, og i t 915 af denne gennem en Mellemmand til Sagsøgte, Redaktor Alf Hjotth-J.foritzf'n. Under Anbringende af, at Sagsøgte i Foraaret 1915 i et ikke næm1ere oplyst Om fang har forevist Filmen offentlig, og at Vilfred Kjæ1· kun har 0\ erch·aget :.Ober·on« Retten til at knytte clcn af ha m komponerede Musik til Filmen, hvorimod den offentlige Udnyttelsesret til Musiken tilkomme•· Sagsøgeren, har denne nu paastaaet Sagsøgte tilpligtet som Erstatning for den uberettigede offPntlige Opførelse at betale tno Kroner- bert~et efter 20 Fo1·evisninger a S Kroner - med Renter heraf 5 9t p. a. fra Sagens Anlæg. Sagsøgte har paastaaet sig frifundet, idet han gør gældende, at han, der i god Tro har erhvervet Filmen fra >Oberonc, der ogsaa giver sig af med Filmsudlejning, ikke har været bekendt med den i 1936 trufne Ordning 7

128 118


Sid stnævnte 1 års frist an\'endes ligeledes på QeJLudgivelsc af værker, som forlæggl!ren veci kont rakt har sikret sig ret til påny at udgive, når det foregående oplag er udsolgt, :forudsat at der ikke el' truffet kontraktlig aftale om en særlig genudgn.·elsesfrist, i hvilket tilfælde den præceptive regel gælder, jfr. 0\'Cnfor. Som ek:scmpel herpå tillader jeg mig at citere, hvad hr. profes~or, Jr. jur. T"riH:7t DwHl skriver om dansk retspraksis i "N. 1. R." (Nordisk I mmalricllt IUiltssky<ld), hæfte l, 1951.

»I sagen i e. f. R . 19 15, s. 985, havde en forfatle r i 1919 Ul cl forlag O\'cnlragei »den hele og f ul de forfaiiet·ret ti l en række v<erker, der var udkommel 1ni deL pågældende forlag. Ilnn hawle her for modlaget et vederlag ccn gang for alle. All e \'ærket·ne med undtagelse af :Z har ,·æret udsolgt siden 19:32. 1 19 11 afgik fodatleren \'ecl cloden. h:ms hustru o\·ertog boet som uskiftet l>o. H un onslwde af forlaget t ilba{lcgit:et dispo~itiomH'( ttr.n til hendes afdude mands værker, h\•ilket forlaget imidlertid kun vat· \'i11igt til mod erh~ggdsen af et belub på 1000 kr. Hun anmorlede nu forlaget om at udsende nye udgaver af alle de siden 19:;:l udsolgte yærker, og da en sAclan udgh•clse ikke havde fundet sted efter eet ars forlol> eft<H. nævnte anmodnings afgi\•clsc, crklæ1·ede hun forlagsretten lil bogerne fur borlfaldet i medfor af reglerne i F. K.-lovens § 9, 9. stk., jfr. 7. stk. Petlen randt, aL den omhandlede kontrakt val' »en forlagskan lrakl, hvorved ti li ige andre offenU iggørclsesrettighcder overdrages«, og da kontrakten således \ar en forlagslwntrakt, kum bestemmelserne i F. K.-lovenl) ~ 9, 6.9. stk. til an,•eJHlelse p< den. Dette betod, al enken i medfur af ; 9, 9. ~tk .. j fr. 7. stk., var berettiget til at kræ\·c. at genudgivel~e skulle finde sted inelen l års f01·Iob, regnet fra kravets fremsætteLe, med den i . stk. angivne virkning af. at fl'isten ovel":,irldes. nemlig at fo,·la!l~n?tlen l>ol'ljalder. hvilket igen betyder, at forfatteren ( c lier dennes succcssOJ') disponerer frit over den.«

* 11 2

§ 10. Stk. l. Et antaget, tidligere utrykt, originalt skuespil eller et af dP 1 § 8 sidste stykke næ\'nte arbejder må ikke, under en hude af 2 OOU kr., uden teatrets samtykke udkomme i trykken forinden den forslc opforcbe. Stk. 2. !Jet samme gælder for originale operaer 10ed hensyn til udgi\·cJse af parlilut· ()g klnverudtog. Stk. 3. Teksten til en antagen original opera må ikkP, undet· en bocll· af 2 000 kr., uden t~ntn•ts samlykke udkomme i trykk(•Jl fun'nd 3 da~w forinden den dag, til hvilken den forste opfø relse et· hcslf'lllL Stk. 4. Brst(·tmncl scn i denne paragraf ~ældm· dog kun •·l ål' efter nt·bcidets antagelse. § ll. Forfatteren (kornponistmt, bt•arbejdert!n, oversætt,•n•ll) hu r ikk,. rcl lit at lade sit arbt:jdt· udfo re offenLii~ andd::.ted~ i Stork nhNJhavn ( Kubcnhavns, Frcdcdk:-.Lcrg og Gemofte kommuner). nH:dmindn• det i henhold til ~;æltlcnd•· bestcmmch•~r er udleveret ham til fri didighed.

Et af det kongelige teater antaget arbejfic må ikke - m••dmindre teatret har gh·ct. sit samtykke ()~rtil - under ,.n bode nf 2 000 kr. opfores på noget tt•atl.'l' Jwr i landet, forend de~ er ~pillet pil det kongelil!e teatt•r.

B. Udenlandske stykke r . § 13.

For urlt•nlanclske sct'ni:-;k~ arbejder gælder <le i aLnit :\. tulforte ht•· stemmelset i det omfang, som fo rholcfcncs natur og h1·nsynct Lil dt•l ··nkt>lte arhcjdt• tilhuler·. Hvon•ftr.t· alle \'cclkommende sig har at rette. f;ivct 7111 ,1 Wilir,niJM'(!,

den J!!. ;uni 1951.

rulc•1· Vor Kongelige Hånd og Segl.

PredCTik R. (L. S.) PI• m

"ny Il ulbcr .

,_g


Indholdsfortegnelse pag.

Forord Grundlaget for retsbeskyttelsen A. tun,, 11111 )ul'(ttltt'l'ret Ofl Jouu<lnnrt'f .. o o . . . . . o • • • o . . . . o • o .. o o o • •

~

•••• o . . . . . . o • o o o • • o o •• o o o •••••••• o . . . . . . . o • • • •••

l

•••••

o •• o

3

J!IS.'I .......... ..

..••

19,48 ................................................ .

G

Hvorledes kan værket offentliggøres ? .... · .............. · .. · · .......... ..

22

1. !\1uslkfol'la~et (samt ~aughefte· og san~JIIIStkorlforlaget) ...

2:~

2. <~raJlllllOfOtlJl]acl•l.n .••...•.•.•......•...•..•....•.•.....••••..••.... •·••······ !!. [~adiocn (herunder telr•\'ision) ....................................... ·· · ·1. Tntl(•filJJlen ...........•....................................••...•..........•• •·• J. Te'kslrf!ttighederne (synopsis, dr~jcbog, sangtekster) ... 1 J. Musikrettighederne Chele musikfilm, undel'lægningsmusik ellf'l' musik til i filmen indlaR'{t• sange) ....................... . r;. TeatJ et ........................................................................... . li. Uge- og tidssk•·iftsprPssen ............................................... .

n n

fl.

/Jf tlltJ"/~rJtll'f!lliitJJlf.'U

llj 211/.~

~·.

24 2:;

.

4. J\'u7~disl·: f't~JIJJr;!lht-Rur, ttu •........••..••................................ :t. Kt•tltt-/Jrtt'''''t.,'l~· .................................................................. .

-;-o

/lt'f/ 1/ltt- l~ft

J.n. /'li,,t,r.- l•.

I~.

78

............ . ........................................................ .

s:;

K.}... s lo, .................................................... .

:n

Minimumstartf for hono1·arr·r Vt·d salg uf vis•'r·, sketc)lPS

Jll. 111, ............................. , ............ , ............... , .••

•l(' .,.

Minimumshollot·ar på Hl r for n~v~rfon stilling1 r ...... 41 r .nsu t•e l IIl g •. . . . •. . . ...................... . •••••••••••• • ••••••••••• 42 Mam•sknptt•t ma forsynes nwrl nutol na\·nc ............. .. 42 A runeidel e af Il} c væ1 k• t .................................... . All'\; • n dels" n f pscudonymN· ..................................... 43 l\ollr gialt samarbPjd• ...... ..................................... 44 Hc\ all n g haven:· Jla :roSOJ telJ •••• .............................. . 45 J orlngskontr.aktll!J ................................................ . 4fi 1\nJ ttngent1·estarlt• r ............................................ . 46 ~

1JO

forpligter sig til inden 14 dage fra dato at udlevere til sagsøgeren de i hans besiddelse værende ca. 600 eksemplarer af sangen »En liden skæmtefuld vi:se« samt at betale til sagsogeren ligeledes inden 1 l dage ~·ra clato 2:)0 kroner og renter ;) )1 p. a. fra den :~ 11 19 ~~. til betaling sker, samt sagens omkostninger m~·d l:) kroner - - - . «

30 5i

28 2U

,, 6,

f),

~sagsøgte

Rogtrykkeren slap med en efter autore1·nes opfattelse billig erstatning-. Sorgcli~-,rt er· det, at åndsprodukt(•r i almindelighed ikke af lnHn .. ,. heskyttl't m(ld ran og tyveri på samnw mlt.clc som ulovlig tilegn• Ise a f se)\· den minriste materielle genstand.

K,,,{,, ...............................................................................

:~.

Sagen forligtes i det foreligg'(.'nde tilfældl•. Ved Københavns Byret fodigles lien z;;;n 1943 sagen således:

,. -" •'}

Faglig beskyttelse og varetagelse af autorrettigheder 1. /htllsk /tf'l'YftJrfatfl r- uf! 1\!JnlfJ"'zistf•Jrl,urrt/ ....................... . :!. JVf,r(li8/( l<evy· T],,itllt •............•......................•...................

~anggladc milliOJlby Kobenhavn som ude i provin~cn. Tiagefter, da sagen ha r været ~jort til genstand for omtale i dagSJirt'!'i~en, 'ber det sig tla også, at alle kender denne pudsige \'ise, :;om de fleste har ;,.U nf:!(' n~ed på \'Cd dcsRer-ten, hvor man i festlil( stemning ikke tager en \TOvlevase fnl' mere, end den e1·. Men som tidligere næ\·nt, sahtt!l er ganske ukontrollahelt idd man ikke må glemme, at der ikke fores regnskab for hver cnk~lt solgt viseckscmplar. Erstatningen komnu:r cle1·for til at bero på et skøn.

4. Forlæ ggerens udgive lsespligt . VPd n\'l'l'<.imgc.•ls(• af forfatlt.•rret Vl'O ,,forlagskontrukt" gælder rier· i hl•nhnlcl til ~ !l i "Lov oru fol'fattl'JT('t og kunstncnct af 26/4 t9:~:i" ••n 1 ækkc sæl'li~c regler. En cnkl'lt præ<'t'ptiv l't'gel, som ild> t • \'ed k(Hl· t rakt kan fravigf's, c a· forlæggerens udgivelsespligt, d. v. s. u t forlæggel ,.n Pr pligtig til at udgi\'e det pågældende værk inden ialt fi Ar eft«·r· nflc\'t•ring af manusk1·iptet. l Jemw Jll"æceptive regel om bortfald af forlagsretten efter 4 1 å1·s for·løb gælder kun, hvis de1· 1 kontrakten er fastsat en frist for for·læggt•J e11 med heru;yn til at udgive værkt•t. lh'1s denne frist er længcrl' c nd 4 Ar·, t1·æder den pJ·æc~J)tive regel i funktion. H\'1& f1·istcn er kortere, ~"ælder den i kcmtraktc11 vedtagne frist. H' as der derimod slet ingen f1'1st Cl aftalt, gælder <len å lovens § !J, G' Rlykke anførte dt-klaratoriske r• gel, hvoJefter forlæggclt:>n er plagtag at udgive værket mden J A1 efter •HotltuKt'lscn af dt:t fuldstændige manusk1 iJ!t.

111


l\Ied denne Bemærkning og ion·igt under Hensyn til de i den inelankede Dom anforle Grunde vil den ne være at stadfæste. Sagens Omkostninger for Landsretten fineles efter Omstændighederne at kunne oph<eves.

pag. J.b. Rettiyllu[,,·: Overenskomster m e- l Statsradiofonien ..... .. , . . .. . . . 4 0\'crcnskomst vedr. sangtek~teJ' på po:->tkort og i refrainhefter ...... .. . ..................... ..... ..•.... 4ft Over<:nskmnst ved r. ~angtekst er i nge!Jladem• ,,Tempo" og .• Flittige Hænder" ..... ......... ...... 60 O\·urcn~komst med grammof onindus t den .. . . .. .. 51

Thi kendes for Ret:

Juridisk bistand ······························H············· StalrtftJtlcletl ~ .. tulerstoltclsesfonden ................. .......... ..... . ... .. fi 3 Asgca· og Svttnd WilhPim Hansens minrJ,·Ir•gut ... !i·l o o ••••••••• o o •••• • •• • o o •• •• • •• •• •••• ••••• • • •

Byrettens Dom bør \'ed Magt at stande. Sagens Omkostninger for Landsretten oph<L'Vcs. lnlel • lempclforbeholcL Det vil ses, :\t retten ikke har taget stilling til spot J,!Smålct om f!'lvs trendrg beskylh•ls•· for titler 02: heller ikke til fot fall<'t nes bet rag!• nrug, at •t en I'C\')'\'t.t.: et rcfrainet dl!t afgmende monwnt, at nwlodien sjæld~n vil huskt•~ af publikum, h\·is der ikke skrives det l'i~li~v rcfrain ti l den, o~ at <h~ttc er et koncentrat af hele værket. Del'imod tnt!kkcs der i domm,;n en parallel mcllt.:m tekstens benyttelse på gt·ammnfnnplarll'rt og komJlOnistcns n a v ns anbringelse }Ja sangpostkotttme.

• • ••

r

,tNaleht1set.'" ....... 1\rl Ptl 1Cltlskort(:t ....... o. ................... .. 0

.!.

••••••••••••• ••• ••••

•••••••••

••••

•••••••

................. .

Notdi~k

nc·vy-lmons forfatning .... ... ..... ..... .. ... .. ... .............. .. Reglt·r for salg af n•vystof mellem de nnrdi::;ke lande .. ........... .. .~ IJt 1 CJle ,~,•glt1 r • • . • • • • • ••• • • • • .... .... . ... . ... .. .. ... ... o •••• ••• ••••• •

•• ••• •

•••••••••

., . K ocl tl ' s .t n• j Joe (Jrga rlt~n . l 10 ' 11 ••••• .• •• • •• •• •••• o. .. .. ..... ..... .. .... .. .......... . '" ,<Ja •!' ,.i ••k,:,Oitlhcd •. . . .... •••• . ...... .. ... ...... .. ........ ............... ...... . I ,]tætrtclllc ... for·delin~ ... .. ...... ...... . ..... ... . .. ..... .... ........... . .. .. . .. h. o• la':; h ·lonningsiond ............ .... ... ... ............... ... . .. . .. . .. ....•.... . .~ tlttllclel sc af \'ærkel· . . .. ........ ...... ....... . .. ....................... .

..

3. Til fest en sang (Lejlighedsviser som genstand for litterært tyveri)

110

5!;

,;o (i l

G4

GG Gi

Torlefil1n't. et: .,, .............. ... .... . . ............. ..... .. . .................. . ...... . ~-

.i.

...

,.,.,

Koda-lJramatik's formål o}! \'irkt: .... ........... ... ......... .. .. . ........ .. Statsr :.ldiofnnit•ns rcglt•1' for antagebc o~ honon•rim:~ af hun~spi l

j ...

Jll. fl.

70

l\. C. li.':\ blrukt\1r og vi t k(: .... . ~···· · ······ · ·· · ···· ....... . ...... . .. . .. .... . N. c. n. 's JllCdll)J1111ll)r ... .... ... .... . . . ·• • • • • ............ .. ;-.;.r.. B. o~ grammofonst-lskabl'rne .. ..... .. ......... .............. ..... ... .. Ov•!renskom::.teu mellem lJ. R K. I·' . og N. C. B. .... .... ........... ... . o . .. ... ........ ....... . .. .

Et nwdlctn af IJa.nsk Re\·yforfalter- og Komponistfol'bund hal' for å1· tilhag~ til en pri,·at fest skrevet en vise .. En velbekomme-cocktail", der imidlertid ha\'rle gjort. en sådan lykke, at han havde forfulgt suk· CP.s'en og· ladet dL•n trykke til salg. I at·enes lob har han ]Wrso111ig pa de danske "sydhavsm.•r" distt·ihut'rct den i adskillige oplag, d. v. s. i mangr. 11 tu sind<· ek~wmplarer, allf• forsyne>t med ,.Eftertryk forhudt • r~n skonnc dag erfan•t• han, at hans vise i IPt formummet form hænget som salgsvare i en knhenhavn:.k bogtrykk•·rs og vise-grossists udhænJ.,rsskab. Visen er kl)mmet til hovcdstutl•·n - og hvordan? J a, undL•r retssagen (·rfan·dc man med cl stort smil forkla1·in~tcn om, at bo~rykkt•ren havde crh\'ca•vt·t Qangcn af en uhek~ndt mand fra gaden. Tilhoreroe forundn•dt!l'i O\'t•l', nt bogtrykkerf'tl f r coj<Jigt. påtitOd at have \' æret j god tro, id •t. han som g-amnwl fagmand dog burcle være klar over'. at man ved en kontrnkt eller sltlt.scddr>l 'ccl kob af en visetekst må sikre sig t·et.tcn Ul offentliggurcl~•· og i hvc11. fald t!n crklærin!! fra sæl!.!ercn om, at dt>rmc er deu lette autor. l\1 Pn nej! Hogtryl\kl!l·cn kober den blankt for l O krotwr, lader manden Jnbe og trykke•· dPrcfter Jo,:; af vi:æn, hvis na,•n nu er .,En liden ~k<vmt,!fuld vise", og som ~iu· ni snm ,·armt brod formcdclsl IO Ol' '' }li'. !'tk. H ...:n1 for kuli•· clcn ikki~ opnå dl'n samane sukces 1 clt·n f••St••JHIP ng

ri• l

u. !Jrama-ltct 's formul o~ \·irke

, .. b.

81

Il\. . . • , . . .. . .. . .. . ... . , ., .. . .. . , .. .. ... . . . .... . .. . .. .... . .. .. ... . . .. . .. . .... , . • ... . .. o .. .

.

. . . . .. . . . . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

-

.'-

I>anski> l>r:unattkt•t es ['01 bund •• • ••••••••• • ••••••••• • ••••• • • •• •• • •• ••• • •• • • •• • ••• •••• •• •• •••••••

••

9

T eaterradet !IO •••• • •• •••• • • • ••••• • ••••• • •• •• •••••••••••• Musikradet Særlige regler, love og anordninger .edrørende auton etlig heder for a t ~ " ' nf litt rære, rld~~:dranlall k a r bejde r .. .... .......... .. . .................... . Kan mnn forbyde fremfo rel.;e af e t væ rk 1 TadJo., .. • OH:r~ættelsc f dn nskP ~ek.-;:er t il uclsl:'ndel 1 dr r. udt"n· JntldSkP r a <l io . . .. ......... .. . ..... ......... ...... • . ... . •• Lo\ lig C'oJ•) n g; h l 1 L'. S. A. .. ••·••····· ........ . • • • • • Tv k•· nutoJJ"t'l foJlw!d;

l. !'tats r l l.

III. l V.

V.

r

1 '•

~

,, •

.-

i""f -1

!U

.1-;

96


pag. \'eclr. danske komponist rettig-lwdt>t' pa lyske forlag . . .. . . . . . . . . Hi \'cdr. nutorre tttgheder i Tyskland i almit11ielighed ............ !J8 V I. Bibliotekers \'edcrlag for udlån af Log~r ......... ..... . ......... 102 f)ansk Forfatterfond ................................................... 10:3 \'Il. JJobiJeltiJeskatr.ing af autorer~ ;ndkom~t<·.· . . . . .............. 10:~

Nogle principielle domme i autorretslige spørgsmal Nar foreni.ntrsfestcr er offentlige i forfatletTetslig forstaud... 2. l\I••lndier uden tl:'kstledsagelse indspilltt pa p-ralllmofonplade. J•: r Litlen sel\'stændig forfatterretslig lwskyttet '! .................. :t T il fest en san g-. (LejliJrhe>dsviser som gPnstnnd for littc1·ært L~·vct~i) ........................... . ......................... ... ........... ... ..... 4. J•'ol'læg-gerens uthnvelsespligt ............................................ !i. l ~ilmsmusik1·11 og den offe11tli~e udførcl~esrr:t ..................... u. F t ~·m fmt> ls•• af digte i fol hindP.I~P tnNI offl'ntlig muc;iku(lfol.

t"t')Se

..•.•. •••••. ..••...•.....•......•....•... ••• .••.••.• •••.....•.••••.•..•••.••• .

i . I J r Q i t moral-reglt'n håndhæ\'cs

l

..........

o ....... o •••••••••••••••••••••••••

J Of)

l 08

110 1 11 11:3 116 118

pladen iovrigt er indspillet uden sang (d. ~a en ren inslrumentaloptagelse.

s. uden tekst). all-

Som egnet sagsem ne fandt bestyrelsen en grammofonplade med instrumentaloptagelse af Willy Kierulffs melodi til vi~cn .,M.tn kan ikke talionerc kærligheden", hYis tekst skyldes forfatterne Poul Sorenst>n ol{ Cal'l Viggo Meincke. lid fra det s ynspunkt, ut værkets popularitet i lige ~å høj gmd afhænger af teksten som af nwlodien, og da d~n omhandlede gmmmofonplade forhandles under· dt!n titel, h\'Ot med for·fatterne har navngi,•et \'isen, anbefalede forbundet de 2 forfattere tent for-melt at anlæggt• ~;ag mod komponisten til principiel afgørelse af sporgsmålet ved rørerul l! l icensfnrdel ingen . Hy retsdommen, der afsagdes den 19. januar 1943 i lcomponistens favør·, således at hele licensen tilkomm<'r ham, appelleredes til Østre Landsl'et s, der dt•n 8. avril s. å. afsagde sålydende dom:

Udskrift af Østre Landsrets Dombog for VIII Afdeling. Aat· 19 J:J den H. April blev afsagt folgen de

Tilf•ielser

og ændringer. Stntuttf·t· foa· Nopa .........................•........... ................. .. ...... 12:i AnoJ•clninf{ a ng. antagelse af skuP-"pil. opcraf•l' 111. v. til opforr·ISt· pil det kongt:lign teater .. .... . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . ... . 124

Y.

DOM i Sagen

VIII. A. S. X r. 83/ 194:~: Forfatterne Poul Sørensen og Carl Viggo Meincke mod Komponist Willy Kicrulff. Den indankede Dom, det· er af!'agt rlen 19. Januar HM:1 af KobenhaYns Byrets 13. Afdeling, paastaas af Appellanterli<!, Forfatterne P oul Sorensen og Carl Viggo Meincke, ændret derhen , at Indstæ\'nte, Komponi8t \Villy 1\ierulff, dommes til at betale dem K1·. 8,74 med Renter :) ~~ p. a. fra :n. Oktober 1942, til Betaling sker. Det er uomtvistet, at de under Sagen fremlagte Tekstkort ikke giver Anledning til nogen Fordeling, uanset at Komponistens Navn er· angivet; det maa antages, at den heri Iiggenele Henvisning til den af Komponisten frembragte Melodi har haft sin salgsmæssige Betydning for Kor-tenes Afsætning. Det findes i Lighed hermed naturligt, at Komponisten maa være berettiget til at benytte en Strofe af Refrainet af en Vise for· derved at tilkendegive, hvilken Melodi det drejer· sig om.

109


holdende indbyrlelse til den 2 dage efter på hotel Påskebje•·g tcdfinclenrle dilettat•tforestilling med efterfolgend<' bal hedder det: :ol\1ecllemskort og Familiekort faus hos Best.yr,•lscn og vecl llenvendelc:;e til Tlf. 2:5. ~ Det er pn landsrettens forespol gs(.ll iil appellanten oplyst, at de mc\·nte familiPkort kan ucllEseres t il t!t melllem. gældende for hele den husstand, h\'OJ1.il medlemmet horer.

Eftt'l' mf\rlC'n . hvorpa ovP-nnævnte indbyclels<' således har fun<lt't sft•d . og efte·t· det iøvrigl uneler sagPn foreliggende vil de t· ikke kunne gi,·es appellanterne medhold i, at den til forestillingen m. v. adgangs b0rettigNie kreds har kunnet karakteriseres ~om ~n kreds af ganske privat

karakter. Idet r etten under h ensvn til den komponisterne i almindelighed tillwmme nde beskyttelse i henseende til \'ederlag for deres andsnerk ikke tor undlade at anse den ved den under sagen omhandlede lej lighed s kete fre:mfm·clse af lwmpositioner som nenmele sket un(le r offen t lighe(L form. samt idet rler ikke er tale om udfol'else nf l<ompos itione r for disses Pgen skyld. \'il dom men \'ære at

stadf~

r

•stc. sagsomkostninger

f or landsrett e n Yil appellanten have at godlgure indstæ,·ntc 100 kr.

Thi l<cndcs for ret: [kn in1lankcde dum bor ved magt at ~ta nde.

* 2. Melodier uden tekstledsagelse indspillet pa grammofonplade. Er titlen selvstændig forfatterretlig beskyttet? I 1913 so~rte I>ansk I~e,~yforfatter og Kompoms forbuml r et tens bistand til afgorel ~e af det JH'iucipi :.IJc spon.~~mål, h\'OJ·vidt an vendelsen af l Jl Litf'\1 (der som oftest ~amticlig ih kker t'efrain et) JM e n grammofonplade~ e tikette bereltige1· fo rfatteren (iler har skabt t ith.,tl) til ful d l icenshelnling-, uan et

Opslagstavle p a J?:.

pag.

A n meldeise a f va•rkc r· . .... .. .. .. . " A n it rus dans'· i boogie voogi~

G~

takl .. . . .. .... . .................... . . Asg er og S \'l•nd \\' ilhclm H un::;( ns m ind~·lcgat f ot· A lfred

!Jfj

Gara nt i:;umnll'l' .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. Cit ammofnnindspilningt!l' af mclodit•r udl'll tckstl~tlsagclsc lOS

W ilhl·lm ll:t n:.c n ............... A. 1torna vnc på m am•~kripwr... B<n t••rkonv••ntiouen lf' l ... ..

!lJ

Bibliot ck:-:afgj ftcn ............... . 102 Censu 1 er1.ng . . .... ................... .. 4-n C1ta trct . ............. ....... .... .. 12

51, 73. iG .. Hcdelærkc"-domm.-.n . .. .. .. .. .. l O!i ,.H erfol "C"-rlomm(•n ............... 101 ., HumorparadPr ........ . .. . ... 52 l H ot e..'-Jlil ............................... . Illoyal op u-æden ... ..... .. ... •1·1

Confcflerat ion ....................... Gopyr ight i C. !'. A. .......... ...

.1 u 1 idi5,k bistand . •. . . . ... .. K oda .......................... . . • •

42

(

63 96 !J

Da nske Jl r:n mat ik"l'I!S Forbund Jlansk Forfattcrfonn ... . ..... 103 IJansk P orfatt t•rtor• ning ....... 103 Da nl5k l! ·v~ iorfatt• •r- og Kompon ist fot·hu nds f ormrend gt •nnra ttl år•·ne ........................ 3!l TJ:t nsk l{p,·y forfattr•J'· og Komponistfo t·bunds love• .. .. .. .... . 31 lJa n:.. k T onckllns t m·r- F on•ning. t11

Den inh•r nat iona le unions burca tl ............ , . . . . . . . . . . t f.i. 17 lloblwlt be::kn t niug ................. 10~ IJrama -Hct ....................... 79, ~5 E nglund (Storbritannien og l rland) O\'eren komst af 21 3 1950 \cdr. dobbeltbe katmng 104 F iJrn,. mnnuskrJpter ... . .. ~å

Falrnsmu 1k -

og den offPntlig"' udfor~lse ret .. .. • . 113

Forbud mod fremfor l · af et \'ærk 1 rnd10 .. .. . . • Forlngskontrnktt•r .. . .. .. •

!14 46

Fæll~!s-nor<l i ... l\

op h n v. tl't.skomJJlisg,•on . .......... .....•............

fi jl7

Grammofonindustrien..

6~ (j~

Koda-Drnmattk .. .. ............ 7 , .A K oda'~ belonninf.,rsfond . .... 67 Kgl. teater ...... .... . ........... 124 Konting.•ntrc t.ancer .... .. ..... 4G Le~it.imat1on~kort"t ............. .

:-.5

l .. is;æ:t~eli rtg ·········-· ..... ......... ...l -... Litterært ty,·cn ...... Loven om forfa t ter• ·t og kun. t~ .l n enet n r 2ti. ar11·i l 1na~ ... [..o,· om opha\'Sl'CttPn til lit t • rære og kunstn nske va>rli:e.r Lo\' nr. af 20 lO 1!14!1 (T}~:>kland) ........................ . ~~ mimumshonornr for m tslk41 dramauskc for ttllu !!ti ..

......

..

i\l tmmum tnr1f for h n rart ' ed al g a f n . l Nch

m. m. ... .. Mu- kkr•t sul .ten Nopa

.. ...

.

..

.. 9 J\ la

G•

.

90 12

133 108


pag.

I\' ordhik Copyl'ight-Bul<•au ( '\;.

c. H.)

•••••• ••• ••••••••• • •••••••••••

70

Nordisk Copyright-Bureau, overenskomst med I>. n. K. F. 74 ~on.lisk Revy-U n ion ........... .. o) , ~mdi sk Union ................ .. . .. 64 ~ ormai:,Jut:-.eddel .... . ........... .. 42 ..... : 1•1 u (•t" .....................-) 4 .J·_') J.•) .,;..,..acl~

--

Offeutlig-c fcu·cniltgsfc:>tL•)" ...... w:; Offc·ntliggorclsc.· af Pl v:rl'l' !J, 10, ~2 Ophavsrctll·tlR \'al'i.Jdwd .... ..... 11 "O.,a" (Tj<•kuslo,·ak i k np forelSf•;;reu;;;<•l:skab) . •. .. . . .. . . . . . .. . !Hi ()vt•rsættclse af dansk tek:stPr til ud!'r>nclelsP. i uclt'nlalltl:>k r·a.tlio . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . !t:i

Parodier ....................... 4.. .... Pseudonyme r . . . . .. . . . .. .. . . .. . 4:~, I~a clio . .................... ....... ...... Radioafregn in~ ..................... H t•f rai nhcftet• . .. . . . . .. .. . . . .. . .. .. . Rc.:klamatirmsuclvalg i Knrlo. . . . Salg af revystof mellt>rn de norclaske lantie .. .... ... . .. ........ . ..

Sangpostkort . . . ..... ... ..... ...... . .

Hl 6

24 65 4 !) llll liO 4!)

})U g'.

San;.: tc·kst<'l' i ttguhlade og tids~J, riflet• o..... o..... o.............. S kall<•clcpa r te men let s \'C j led-

.

r. c,

ning veck dobbcltbeskatuing 10-1

L.".j!fJl"te ) 'J:, tc•r

...... .. ....... . ..... ... . . .

• tamfonden (Koda) ............. .

•"tat mcliofonicn, ovcr c nskolll~tl'r mccl D. n. K. F'. og Koda . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 48, !H'i

Slats,·adiofonicn, l'Pg-ler for antagt>bP af d.-amati:;ke ncrk~"t' .'tats radiofouien . regler for ant..'lgt·l~(· af liltl•1ærc, ikkt•· d ramaliske a 1'bcjtlc·1· ......... ..

81

.J'}-

opkræve iJ kro ner i afgift ...~ed en fest på hotel •. Paaskeb :erg" i H erfølge i februar mancd 194!1, hvor del var dilettantforestilling og dans for foreningens medlemmer samt for naboforenin~en i Sædder, hvormed der er nært samat·bcjde. Ungdomsforeningen havd(' forgæ,·es sø~ om fri proces, og ved retten i Koge fik KODA nwdhold. Sagen appelleredes til landsretten, hvor d~n efter proccduren den 27. oktober 1!..150 endelig optog~ s til dom. Den 4. no\"ember faldt så dommen, hvis resultat med stor intcress<' afventedes i vide kredse. Dommen blev en stadfæstelse af underrettens afgørelse, h\'ilkct lllan havde ventet inden for KOVA, men det interessanteste ved dommen N ' dens præmisser, idet - som det vil fremgå af nedenanforte afskrift af dommen - rettfm udtaler, at de,. ~·kh t,. tr•l,• mn mlJon Is' fl[ l.:rwtpt~sitiouer for disses eucn skyld.

f

Tt'lat,.trc-.trlct .......................... . S!l T t• l p:;ic·hore-dommcn .. ...... ...... IIHi Torwf d m:>rcttight·dc r •.. 4-;. ~~!J, i:) Tyske autonf'tsfndlOld .. .. .... .. !li Udgiv<!lscspligt .................... l li l' nd,·rstøttclscsfondt>n .. .. .. ..... . ;-,:~ l ropfurclsl'spræmie ( Statsl'adiofonir!n) . . ....... ... .. .. . ....... 4!1 •. ·.A., o ver,.nskom::;t af maj HJ J vedr. dobbcltl"'· kabtin~ ]IJ4

Dommen er i øvrigt sålydende:

AFSKRIFT Ar 1950, den 4. november blev i sagen V a. s. nr. l:) l 19:>0 H er følge ungdomsforen i n g mod

KODA af aJ(l såJ~rdendc d o m.

D(\n indankeclr> dom, dm· f!r afsagt den 6. juli 19!)0 uf Hettcn for Ko$.!e kobstad m. \'., påstås af appeiJanten, Hcrfolge ungdomsforening ved dPns bestyrelses formand, soglleprmst Ebbe <'hristian~en, a!ndret derhen, at appeJianten frifindes. Indstævnte, internationalt forbund til beskytte] (' af komponistrettigheder i Danmark - KODA, påstar staclfa•stelse. For landsretten gør appeUanten navnlig gældende, at den appeUercncle forening e1· at anse som en forening af ganske privat karakter, og at den derfor ikke kan anses Hfgiftspligtig til KODA. l den under sagen fremlagt senest indrykkede annonce i ØstsjæUands Folkeblad for den 17. februar 1949 in tie-

134 107


end medlemmer af de foreninger, der hørte ind under 11 De samvirkende fagforeninger", som ha,·de fællesbestyrelse med den lokale afdeling af .,Socialdemokratisk Forbund" ; dog \'ar det liåledes, at /it1ert uu.:cllt m kuntte medtage lwstnt, bom og t•oksnc dot re eller metlhmntt•rs fodovede. Ostrc Lancl:.rct afsagde sin dom den 18/ :3 l!J24, og i dom~præmis:scrnc hedder det:

»Efter de foreliggende oplysninger om den meget omrattende kreds af personer, der havde adgang til aL dellage i de af indstævnte foranslallede fcsllighcdcl', findes disse at måtte anses som offentlige - - .« /Iujestcrct stndja::.tede kort og godt denne clom cl''~t 4 / ,i 19:25.

c. Østre Land.s1·ct afsagde den 19/ 5 1936 dom i en sag, der af KODA var anlagt mod foreningen Terpsichore, Dansk Danselærer Cnion, del' havde afholdt danseaften i Odd-Fellow Palæet for medlemmernes clf·vcr, som sol1.,rte billetter til danseaftenen til dcn:s pårørende. I landsretsdommens præmisser hedder det:

~ Efter det i sagen oplyste finder ret ten af rle af

sagsogcl'ne (KODA) anforle grunde at malte give clem medhold i, at den i sagen omhanrlleclc udforelsc pa danseaftenen den 31 11 19:35 af forskellige kompositioner må anses for offentlig i den forstand, hvori clettc udtt·yk benyttes i Jov om forfftt.ierret og kunstllClTd af 26 1 J9:t3 - -.« d. l>Pt forckommf'r daglig landet over, at man i aviser ser· bekendtgjort, at den cl)Pr clf'n forening holder fest for medlcmmeme, at mcdll!tnskort natudig-vis skal forevises ved indgangen nwn, at nye mfld)f•mmer indtil 2 dage for festens afholdelse kan optages \'td henvendelse lil formandtm. l>et studig tilbagevendende spørgsmål har været: Er festen offentlig, cllc1' må ch•t belegnes som en lukket forcningsfcst? LoYen ig"l" int,.t J·cclt herom, men KODA har stedse holdt på, at dt>r i sarlarme tilfælde fort>Hgger offentlighed med deraf folgende musikafgift:;pligt. Po11cning''mc har efter ~ngse skik protestcrl't og nægtet at erhcgge den beskedne af~ift på :l kl·oner, som KODA kræver i :iligc tilfælde. gn fon•ning undP-r De danske ungdom~forcninw•r sogtt~ \'1'11 r•tt••n i Kog•' nt få fastslået, at KOIJA ikke hn\'dl' n·t til at

106


, Nogle principielle domme i autorretslige spørgsmål. l. Nar foreningsfester er offentlige i forfatterretslig forstand. Det e1· en kendt sag, at adskillige foreningssammenkomster er a1·rangementer, som med vilje skjuler deres offentlighed bag foreningsmasken. At sadanne sammenkomster er offt ntliyr, både i politinw.:8.~ig henseende og i forfart,•J'rct.-.:liy forstand, er hævet over enhver h•ivl og behover ingen kommentarer. Men der er en anden kategori af foreningssammenkomstm·, som er offentlige i forfattel'rPtsJig· forstand, uden at de bcho\'er at være offentlige i politimæssig henseende. Almenheden hat· ofte svært ved at for·sta, at »husstanrlc4t, .~parorende«, »samarbejdende foreninger« o. lign. kan sp1~enge den snævre foreningsramme og gore en festsammenkomst offentlig i forfattert'etslig forstand. Af nedennævnte 4 domme vil det fremgå, at g'·ænsen om en foreningssammenkomst må drages meget snævert. såfremt sammenkomsten ikke bliver offentlig, i h' ert fald i forfattel'rctslig forstand : a. I en af Skattedepartementet mod sangforeningen "Hcdelærken" 1 Silkeborg aulagt sag havde sangforcning•·n JJåst.åct, at den var en unrlerafdr>ling af "De samvjt•kende farlt>reninger i Silkeborg·•, hvad dog senere ()Jl)ystes \'ar urigtigt, og at den som sådan ha,·dr• ufholdt karneval med bal for medlemmerne af .,De samverkende fagforeningcl' i Silkeborg". V.:d hlljcsteretsrlom af 15 1 1!1!8 Mel.' /••sten finset fur offentlig. Højesteret stadf. stt;;t/e lnudsretsclom11 t~~ af IJ/fj 192-, i hvis præmisser det hedder følgende:

»Efter samtlige under sagen foreliggende op}:\ sninger, bl. a. om den større kreds af personer, der har haft adgang til den af de indstæ\'nte at rangerede fest, må denne anses at have været offenUig.c h. En anden sag JUldomtes ved højesteret den 4 4 1925. Sagen var også her anlagt af Skattedepartementet mod "De samvirkende fag forenmger for Roskilde og omegn", der havde afholdt n?\oyforestilhnger med efterfølKende bal 1 etabhøsenl('ntet "Fjordvilla'. De sam'(rirkende fagforeninger pbtod, at de næ,~te samm~n­ komster ikke havde været offentlJge, da ikke andre kunne d~ltage

103Nr 8

ORD O G TO.t\ER

nw din •kt'''' i Ti\'nlis .,~umnwrlt• s~.:t··. Eft•'r no~J, s:•·soue'r, h\' 01' ha n lUl'IWt"t·dt• nu•d O tru J, ru " f 11, U tldtl« i1· St.''"' u , r1 ''· fl., kom han i Ht17 til .. Thaliateatret" un.!t·r J\. f'. lit tf• r'N tli n.•ktion, lwna· han sæl'ltg opn- l'cle popularJlt•t på Sille> \'Ilt~·· parotlict· a f Pnd1 ri/.: J11t't'l. l'dt•r ('m·udilts og f '••rl Al,<;t t'I! J' . St•nt.>n· k0111 han ttl .,SlH d~ hro lt·:.tlt•t•" ( Sty•·mnnrl Hnn :-.t·n i .. Hnrkt•n Mu rgn•the") . .. Y 1ntt•rpalucls.-t' • ,( ~talch•n " , .,Folkt•tt•atn•t " , .. nude Kro lt>alct•" og .. ~,u·~t·hm tca t ~r" og ,.Casino". J tit• St•ncre år har han snm dtn•ktol' gt>nncmføl't e11 r a•kke lPal<'rturneer i Jlrovimwll nwd e•t smukt <lJ.t ' elvalg l t't> Jic l'toll't'. li an sidder for tiden som t'll afholdt n æs tf o rm..t ncl i p r m i n s le a tNd i~'" k to 1·fo r l' n i n )(t' n. Ogs å ved Slut li l'adiofoniens dramatiske uclsendt•lscr hat• 1\:111 sid<•n l !):H) væ n•l en flittig og populær medal'l><'lclt•l'. Vot·t forbund, t In is bestyrelse Pot'l l '~",f, lf,o ' :lO't·mc• sud som bt•~ l } t't>lsPsnwdlt•m s.wnncm flere at, onl'kl'l' vol'l ~ml•• medlem lykke ng lwld t il en fortsat lan~ nekkt• ~ndP ng al'· ~j d s fy l cl tc åt· i dansk l<'ah•rs tjeneste. l \1111 ll.-J.'.

h···•·

ltl St•• n

Side 3 kulJcntvttlt omlu:rl, tfl• t Bra nd-

Htu ilttHitis St•llcll

s trup fandt, at Ru<·numll lunde• tal• nl fot

adPn cla \'a•tcl t.•n flilttJt nwtlnt·h•Jlh 1

JI.u·

f. t•k. . Chnrlntlt•nlund-Ht•\·~ · C'u·kuslt>\~ t 'll

1!•~1 7.

11

nl !>lit l\ t "ti • "t d fJ, te J• \)'r•t,

l!t;-.t. Jl:tr :-kt e \d tPkstn \1l •'H

til radio og tmwfil n !lamt ha•· •·l omf:ttl• n•le• \'I'J'sifkcn•d(•

Und('l'

:-;k

t

\11

k, f•lt uwd

Pklanu tl!kstcr. la11v•• ophold

lllt\ll!,!'l ' I'<'JSI.!t oLT

1

udinutid CF t anll'i~,

A., Eng-land og Norgel hnr St'•'ll

u,,,

111111111

Prh..:t•rvt t

lll l i'I'IH\( IIIIIiiil li'Uti'J' 11~ J f'''Y·

inclg-å<'llt\e kendskah tJI

l'l

}114

clanst•mdodit•t. Hat• t'tHI\'iei•'I ,. s lut•\ t,>\ t•n de l t• kslt•t

JlOJlllht •Jp

l'.~.

og luug aæ.kkt

"''''lliO·It \)• n

Biografiske data vedrørende medlemmer af

Dansk Revyforfatter- og Komponis tforbund

K ai Ewans, k o mponis t

F•hlt i ll t,rshtllm •len l o ·! l ~U(i. BeJ.ryndlP sin mustkr>r·hant 1 1~1:.!3,

nH·dlt•m af .J, ''S IJ',,.,.uu's oa·kPStl'l s t••slrmrant Nunb

dans"etadPreflt'l' hos \\'h·d 1 s;• oncn

l V2 l-2ti. Dvhtllt:l l'dt: :-om kapPlnw

-- .

ltl is:-t•nwnt :-;onuneren 1...,-,

1

A l•'IHl

lt12i-:! . Efter en omfattetul

og su<'ct•sfrldt tourne i Euto-

pa og Ll. S. A. fra maj

til

1!12

fm 1!132- :H). Fl'a

fs·a <• ftcrårct

l!l~'i

l!l~li-:n

til 1!147

••plt'lllUf'l' 1931

bl~\·

han

ork•·~ll'l',

i In tlket han ::;neJ kapt lnwstl't' i Nunh og ·nrldil!

lllt'dlt•m af tiet be1·omh• 7'a;u ti'R

Sven Bueman n, forfatter

tf'l

"\utinnal-~l·ala. l lpga\·

t

clf•rdl,•t

sin virksomhen som udovcnt.lt> mustkt•r og hat· sidt•n lwllhn·t

Focll :! 12 1!>02 som son a f cand. jur. //. V.

R u t 'IIIIIIHI tH!'

skuet~pill c rincl c n

Nd ilh B tH'nuw n, d er senere uh•v gi ft a nclen gang med l 'tdtff· ~nr~~· l '~ila utlc r. Sven Bll t'tiiCIII u \'Oiuwclt• som ham o p m id l i fil mscw n tyre t i villaen i h.lamlH' nhorg. E ft cr

afslu t tet.. .skolt•)!'ung

t

\'Ul'

o pflasket med tea ter. B lev

cllg UJl:t 'l't't

s kuespille t· hos J "/mtlnt·s .lle1Jm' på ., Fonix Tt•at rl'l" , hos

B;",". T..inrl,•u

at sluttt• hns l'fl~t·

f.ihre\ t:~•·l

pa .,Casino", sa m t t re

J"IJ,, ,,,,,.: s Mt Y• r

ar·

til Aa rhus. fnr

på .. Det nyt.• '\oncbrn". Upg:w

lan!( t id:- syg-ciom tcatcrvejen , }1\'on•fte•t' han i noglt•

~itlltl i cl i~

nwd at han nt•cbatte

1

alle sine kayH:Imt•st eN'{r

m kest(!r,

ho,·ed:;a~cl i g

t 'll

dt•l

,.ht'UJ:{SIIIU~ik"

til

swi u~o~;kompusi llOIIt'l'.

l )(:h ule! reelt• som l'e\·~·kompnni!-: t \,.tf " l•'iff,.r-• ''"~ ''n"s start

1!"1 ·1 med melo1ht!rne ,,Aa. ;\l ogt>n~'' -

som

l'l 'llClt'

sit kompostloriske ,.il kt ,

sig som fott'elningsmand og fa brikan t.

R trkerod kosl s ko]f' og Ord rup g ymml·

simn bctt·atlt<· hnu tca tc \'\'ejen, e ft e r egen u d lah•ls<• n •l n a •t·· mest fnrdi han

si~

Har siden sammen -

hOVl'cl.:.agel i~ skrt•\'{'t

og

ai\· ,~~lt·nde>

mu~ik l il

...Jittt•rhach 11 o. a.

nwci

JJ,",R.'chrdbn·

K mul Ph i!f rr. · re,•yf Ol't'·

sLiJiinget·. E n lang ræk k•· popula•J e ting· knn

bl. a. .. Dt'l ,.;a nmH

b~dst c Iill~

i~cn",

.. Det l'l'

tla!\'IWS

herfra.

. lt>d i \'erdt•n". ,.J t,,l \,li't ahh·ig det ~å

lidt, der skal tal" . "l •n dejlig,te

år )l'(lt'lll' et pa r kunstnerrestau r a nter og :.uTaugNt•clt.? lw•·

tl rum", ., St~ tiet nwJ swing" og s ·nc!!t .. :\lin hllt• spnre,gri~".

nwd s uCt' I'S e n r:t>k kl' .,di)!te rafte nel " med op tællen a f kf•ndl•' kuuslncn• som .\i.; f', f1 )•• •, '' · SCI]I(I, R fldt•. p,.;,.,. /l mtnlrt'll.-.

.,T r1? sma nrd ", .. H vis ikke a n d l'P k a n" og .. På

J.',., ur/u 11

n.

111.

~~

fl.

V å en semdags t u l' i Dvrchaven modt e .~ ''" " lJ tll ultlllll " " " · • l'iy lf tn ur/s il· u p, ou; g en 1wm dette bPiwmll s knb ops tod o;pin •n

Spil dansk musik

ns y n" m. fl.


Nr. ~

ORD OG T ONER

Side 4

Indbinding af

,,Gyldne regler<< En l'a' kkf'

ar

fn l'bUndet!' mNllem me r har rettet forespor~sler til St·kretariatet. om 111 <\11 ikke kunn e ta intlbundd '» G~·ldnc regler til en f~worpris, i lighed med den ordning de r findes nwd hc ns.rn til intll·iudinge u af ~ ord og· Toner«s e llkl•ltt· argange. Det kan meddel e~. at clc1· gennem IIcyclcs Bogtrykkeri t' l' truffet dt>n (n·dning, dog under forucls:.dning af, at minrlst ~o medlemmer gor brug af tilbudet. nt " t;~· ldtw I'L'g·lcr,.. kan lcn\re:; smukt indbundet med ~hirting:-;ryg o~ -hjorncr samt titel i guldtryk for 7 lo·oner ia]t. MedlcmnH.!I', som onskct· .,., Grldnc r egler« indbundtit til denne IJilligl' pris, kan - nar væ rket foreligger afsluttet - afluYere de !ose ark til Ileydes Bogtn·kkeri, Ft·ctleriksholms Kanal l , de r rlPt·efte ,. IH<lCl' materialet bringe ddcn:> til bogbinderen. \ i anbefaler nwg·d medlt\mmernc at hule .» reJ,"dernu indbinde. da n~·tten ar denne handbog <len ·cd bevares hl.!ngt>re end Yed blot at haYe de Jose nrk liggende i en t·eol ellet· ~kuftc.

,,san

Cataldo<<

l'a klvstc1·ct ,·cd Amalfi i Sydital ien, som t.•r ~ka:nklt tndrettet af afdøde Cttrl lf 'iitzstnlt til ~t udit.!ll .J elll for \ IIIl :5kahsmænrl, kunstnen: og- andre tt ndsa1bejder{', ud<lelc•s &l en række stipendielodder. Stipt•tttlict andragt'r mdtil 4 ug-ers f ril OJ!hold ntl•d r t M p l t• i ni u~. JJct \'il \'ære Koda 's nwdlemmer hckt•JHil, al Koda p· har tegnet sig for stipendium i ins titu t ionen ~n n C'a tal h\'ilkct gi\'ct· chanct: for, at en skaiJcnd~ kuns l JWI' ' Il kut fa et ophold JUi San Cataldl1 efter ansognil1g 1 l U.)~. Koda har indstillingsret, men det e r naturlig\·is illlst t tionens bestyrelse, der hat· der. endelige a fgo re ls . Pa a1 lt 11 ing skal \'i meddele, at ansog-ning om f r iplads f or IW1:! :, \'ære indsendt tJI institutionen, Amaliegade 2:1, h. ., tllU <'I l gan~n af 19;;} fur så ,·idt angår et op hold 1 ma1wde> marts til juli l!l:l2. H\'is man planheggcr at SOS{t' o m t·t hC1ld i månederne fra august til septt• miJ ~ r l 9.,2, ska l a u-s n111gcrnc indsendes inden udgan!{en af maj 1H:J2 . Tiet man onskel' Koda's indstilling•, ma sage11 nalurltg vts fore a ~'l' S Koda's råd. Hedaklionen gor Koda's merllemmer opmærksom pa tit ad~ang til at søKe et sådant opholrl i den skonnc kil , )lcnsion San Cataldo.

Spil dansk musik

Populær-autorernes katekismus Fo r bundeta Kasserer dette nummer afsluttl\S ~c~·lc.lnc regler « med en tHntale af nogle pl'indpiellc domme i autorretslig-c sporgsmal. End,·idere bringes nogle tilfojelser og uml

dringer til det foregaende stof, herunder bL a. Statutter for ,.\"OJW«. og Anordning ang. antagelse af skul.,spil, operaer m. , .. ti! opforelse

pa det

k~1ng-eli~e

teater«.

Endelig rummer sidste afsnit også indholdsfortegnelse og opslagsta\'le.

Angående indbinding af :»Gyldne reglen: henvise~ til s:Pdig omtale i na:rncrende nummer.

ae.

cesens

Frederiksberggade 11, København K.

Alle henvendelser til forbundet vedl'ørende indud betaling samt reklamationer ang-leude rad io-af J 'e~­ ning bedes rettede til:

Komp. Axel Thingsted, Lansebakken 36, Holte, Telf. Holte 1211

FORBUNDET S SEKRETARIAT. Ad ressen er: Solvænget 2, Lyngby. TH. Lyngby 1570.

Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund". Redaktør : Kay Rostgaard-Frøhne (ansvarshavende). Redaktion: Sol\'ænget 2, Lyngby, tlf. Lyngby 1570. "Ord og Toner" er medlem af Foreningen af Danske tlge blade, Fagblade og T idsskrifter. Heydes Bogtrykkeri - København K. - Central 6522.

usik orlag

As

Telefon Central 2960


16. ÅRGANG

*

SEPTBR - OKTBR.

l N O H O l D: Xordisk Hevy-t·ninu·~ kougn•s. F ot·bu n d smt..'(ldPl t•l. Pr.

19~1

*

NUMMER 9 - 10

Bingra fi~kt- data.

Nordisk Revy-Union Kongressen i København 6-- 8. september 1951 A l' 1!la l t orsring cl1•n li. september kl. Hl ithtH•d1•s NU Hl >IS K IH~ VY - l lN I O N 's kongt·cs Yed cl møde t 1,() 1)}\ 's InInka!• 1, K I'OllJII'itlSl'SSt•gade :W. l modPt dc•ltt~g· fulgt•nd<' autorer: F ra Norge: F nl'fnttcnn S\crre Bæ\Te, komponislt•n Kristinu Il a u get·, forfatteren At ne Paasch~ Aas1·11, kolllponist<•H Knmwt· .TCihansen samt S{'krct:rt ),.urr• Bn. .Jnlh• • F m S\'r.l'it.:'l': J lin•kl()r Gconr Elial'Son, ko1111 01 tsh•n Ah·at· K ra ft , forfaltt•ren J.'ritz-Gustaf Sundcli1f, fil. kand. S\·ct·kcr A hclt•, komponisten Eiuat· H rlin samt n•daktur

Pr:l~siduntcn ufl:t!~dc 111'

1-{ik dc>1 t>l'tl't' 11\'l't' t il dagS•>rdl'tii'IIS pkt. l ogbt n·tni11~ fo1· ltnintwns al'lwjclc• i th·t ~itlst forl,tb-

i\ t'.

l tilsht\niug- lv t til oplæ1ilt Kt·istian llaugtl folgl'tllll' rccle1~111 el~t· h u TO~!) i forhi11dd:-l' uwd dt•n f om~ lig afholtltl'! knngn•s i I.tlll'hau.Hit'l" iu<lcufot· Nonh. k l mon nf opfurP]I'Sn·b~t·lskahcr:

Gt •org F alk.

Fru !Jan mark : Forfatt<•rcn :\logens Dam, kmnponistt>n Erik Fic•hn, f <.ll'fatt <•n•n K a~ Rostgaan.lhFNhtw, lwmponis tcn .\ xc l T hingslul. fot fatteren Kurt Fot t•l, forf:Hl1•· 1 t•n Ep1·, ko tupntllslcn \\~althet Schroth·r ~amt kompon islt•n ll u go G ~ Id mark.

f01· JJansk Re\ yf01·faltcr- ngo h.ompnnist forhund, illu[JI' /I s /Jo m . bod ,.(•!kommen og ga\· ot·dc•t li1 ) H:.t~~i­ clc'Jltt•n, S\111'1'(' Ha-v rC'. ""''1'1'/'c• H:• l'l't ovr1 hl'ugte en hilsen f ra Nol'J:{C' {)g' udtallP de lwcls tc cms ker for arhddt•i i de komnwndr d a gl', so111 han hålJeUI! llltlttt• h ri n ge de hedstc resultater. Pr:esidentt•n f o n •s)ng a t \'ælg-c K l'ist i an TI :mgt•r, S\'t•riH•r Ah<lt> ng Kay Hnst.ra a nl- F r olnw til ~ckreta·n•J' Vi'd tnnch·ts f o r ha ncll i ngt• r, lwilkct vedtoges enstemmigt. Fcll' lllt\IHlt•n

.:n )~()

nn:sl.er a ~jon• Noa•li k u ion hekJcnt m,.d nl !it•)..;l\UJII'l nar det gj •Jdl'r 3-df•lill{tl'llS gjt'lll\Olllforiug for meknui::okP reuiglwtcr. Pt' valli~~ til l1 godtn foh"rcnde onlniug: • a. uår intet annct er tl\'lall skal forli•ggernml··l~:n aldri O\ ~rsti~e

1 ;J,

h. Yt·d særskilt a'·tal · nwllom fQrlPggPa OJ:t \'Cdkomm,~Jtdc opph~n-:smanu (oppha\"::<llll'llll) .... d"t tulgang till å fa:;tsclte en forlagsandel p.1 OllJlltl fiO ~. Il \'ud he1· er ::;agt gjt•ldl't' dt• ll)t' kontmktl'll•' som hlir a' slull<•l ctlt•r normallwntt·al\lPIIS ikra flttL•(It'n. T ONO forulsP.tt Pt' ni dt•! fol gaml t• J,ont t·aktPr hlir innfotl den ordning· at fol'!ngRIII11h•ll'll 11\'l'l'gllt'S nwrl 50 ·~ i rlP lilfdh!I' hvor d t•tt t:'.it•l,lt•tHh· 1-:onlrakt ~it• forlag-d .,o (~ t•lll't' mcr. T rh• tilfl'lll•r hvo1· •lt•tl gnmlt• kontrakt ~ir oppl.aYSillallncu l•i)lJihuv. 1111 llii•'IH') 1111'1' end ~ 3. skal fodat.:"~a•ui t'lc•n frPmtidig \'11.'1'1' 1 3. 11 \'is dl'nnP. ordning hlir godlntt nv d•' anc!J·,• part••r og ram•m•avtalcn hlir und• rtrgtwt i den for,·liggendl'

Musik og Sang og Bægerl{lat1g Vals Musik: Edt'. Brink

T ekst : Anthon .Jarn('

WILHELM HANS EN, 1v1USIK .. FORLAG


(oa ru, ~al TONO tverksettt! 3-delingt.>n for framførangarettagheter." Toges tal cfterrt>tnang. Beretningen toges iøvragt til efterrctlllng. Med hensyn hl Nordisk Re' yunions regnskab vedtoges det, fo ranled•g~t H•d en forespørgsel fra Sverre Bævre, at hvert land mdtil ,·idere afholder sine udgifter i forbindelse med unaonsarbejdet. Det vedtoges at udskyde dagsordenens punkter 2 og 3 til fl'1!dagsmedet. nd pkt. 4 og 5. ' t~ crbr

Nr. 9 - 10

ORD OG TON ER

Side 2

Alrcit• oplæste følgende redegørelse:

P. M. aHgdeNde horwrar ,urh r~tforcwdt rrattsersiithd?lt/tl1' for ,ucturflrlla i 14t'ert:.J,·,, rtwyt r.

I>å ~TIM ia· 194~ genom SKAP's formetiling ovea-tog de flesta svenska rev)·auktorernas a·c,·ydramatiske rittigheter, var auktorernas stiillning gentemot revyproducentems myc• ket osaker. Ett fåtal r~\·yforfattare hade lyckats lstadkomma avtal på procentbasis, nll'n de allra flt-sta måste silja sma alstca· for \'anerancJe stykebetaling, oftast mycket låg O<'h overlåtelscn ej sallan gallande all framtid. SKAP anskade nu att STIM skulle soka genomdriva att samtliga i en revy ingiende \'erk skulle goras delaktiga a' procent på re\·yernas mspelningshrutton. Oar så var mojligt har dette O<'kså genomforts, men i flera fall, specielt i fråga om de stora stockholmsrcvyt•rna, har det tills vidart• visat sig omojligt. En del auktorer med långlopande kontrakt med rev}•teatrarna ha namligt>n f(ireciragit att stå utanfOr STIMs rf':V)'dr·amatiska avdelning o<"h STIM har ej ansetl det lamplagt att gora pAtryckning om att cnstaka stimnummea· i sådans auktorers revyer skulle honor·eras procentucllt. Man haa· i stillet inl'iktat sig på att få dcssa enstnka nummer honoreradc med grundhonorar (olika for olika teatrar, beroende på storl('ksordningen) samt tillaggsca·satningar efter vissa, for varje teater bestamda, inspelade bruttosummor. Landet tanks indelat i fv1e olika \'erksamht•tsonu-1\dt•n (Stock• holm, Goteborg, Malmii och landsorten) och var·je nummer piaæras sarskilt for \'aa·je område. Reducering a\' honoraren kan tinkas om samma direktion vroducer·ar· sig i t\'l eller fJera verksamhetsområden. Gnandhonoraren for· tekster ha varie.rat mellan kr. 120 (mindre sommarteater) och kr. 300 (Blanche och Sodran l med tillagg av i regel 33•.1 r ,. och sedermera yttca Iigare lO '; på dessa grundhonorar efter overe.nskomna gransinspelningar. Under 1951 haa· dessutom tilliimpats ett dyrtidstillagg om 10 ', , på samtlige honorar. Qvanstående galler, som av det sagda framgår, specialforfattade revytekstn·. For· kompositorerna var det tidigare ånnu samrt- stilit an for forfattarna. l regel fingo komposatOrerna noja sig med den utdelning som kom på deras lott a~ utforandcrattsersattningen til STIM. Innan vi gå vadare kanske det kan vara på sin plats att något redog(jra for denne utforanderiittsersiittning.

Når STIM forst slot avtal med revytcatrarna grundades ut!o anderåttseraåttmngen på betaling per fi:irsåld baljett (l ore), men si småningom efter forhandlangar fick STIM genomdrivet att procent pA bruttoforsalnin,g e.xclusi\·e nojesakatt skulle erlåggas av teatern. For de da aktuella revyteatrarna bestårodes denne tilJ l r c;, vilkct betyd de stor POsita\' skillnad mod den lidigaTe utgående låga bi)jettavgiften. Nlgon oknmg av denne l ~ har tyvårr ej kunnat komma 1 fri,ga for dess revyteatrar, eniir a\'tale.s gilt1ghetstid vaJ· a\·hingig av det prisstop, som rådde 'id dess inngående. Då emellertid prJskontrollnirnnden nu uppha\·t prisstoppet, komma desaa avtal att sigas upp och nya forhandlinger om

hojd ersiittningsprocent att upptagas. F ot· nu tillkom1 revyteatrar, vilka ej beroras &\' o\'ann1i mmlc a vtal, ha r l utforanderittsersittning av 2 ( , tillampats . D{' m fl utnu medlen ha forut ingitt i STIMs års anlikni ng och forrlei.t t efter antalet utforanden under en sar.skild 1u brik "Revy ur friluft", men f. o. m. 1950 har ctt nytt fol'dl'l n ing-ssystl·n t 111ampats. Hin·id har var·jt• n·vy bl•l l'ak ta ls ~ om c11 h ~ dramatisk enhet och ersiittningsbelop]wn f onh: la ts på d( just i denna revy medverkande auklt>rcrna efte r avdrag a\ STUfs omkoatnader, vilka beraknat.s t ill 20 ' r . F o r \ 'U l' revy upprattas ett instrument enligt STJl\ts fonlclnings regler med tredelningsprincipen som grundvaL Enligt STUis samtliga avtal med revyt<.•att·ar fa dt•s:; 1 mot den stipulerade ersattning"cn for n•vybr u k an \' ~tnua a a\' STIM bevakad repetoar utan extm ersatlning, såleJ . all tryckt musik - såval skandinavisk som a nnan od1 aven i samband med derrna tJ·ykt tcxt 1 o•·iginal versiurw 11 For all originalmusik har emcllertid STI l\1 genomd "l\ t att extra ersittning erliigges av revyteatern cnhgl samn1a princip mod grundhonorar och tillagg som fu1· t exlt>n. F musik till kuplett har grundhonorat er be ta knats betydltglagre in for texten, i regel halften, dels ma s te \'anligt, textforfattarens andel i numret anses ,·ara storre a 11 kon positorens, och dels erhåller kompositOrcn stiine a ndel a\ utforanderittsersittningen in te.xtforfattarcn . Det ka n ha plpekas att alla honorar som betalas fo r OI'IKITlal\'!.!rk aa begrinsade att galla angiven teater eller revy u nd t• r 't s bestimd tid. Hur systemet verkar i prakt1ken kan a s kaciliggiin ts mc ett eksempel i detta fall hamtal f1·ån en a,· d l' s lOnt• n•,·y teatrarna i Stockholm, gallande hostsiisongen l HSO:

Ut• t' 111 ,. k.~ t til/ O ri!l i ntt l

••• • ••••• ••

300,- 100, :10, ti5,40

Summa

.w:;,Lw

G rundhonorar •••••••••••••••••••••••••• • 33't.t % tillagg efter forsta gransen •• lO rf(ltillagg efter andra gransen

U tforanderittsersittning

Under samma grundbetingelser med 1951 års dyrtidstilliigg skulle yterligare tillkomma . ..... .... .. .. ...

4:1,-

11

f

l.

150, ;-, ().

t .i . 130,80 ~

! .J,

l

-

21.50

---- - ----------------5:38,40 .:w

och slutsumman bliv i t . ... .. . .. . .....

:~67

Matavarande siffror for revyteater i liigsta honorarklasøen a ro: Gr undh onora r .......... , . . .. . . .. . . . . . . . . .. . 1·,o,~

Slutøun1mor . . . . . . . . .. . . . . . ... . . .. . . . . . . . .

194,-

10,ll :i.-

En brist i ovan beskrivna ar givih·is alt ('11 r e,·yd irekt•on utan extra kostnad kan anvanda och i realilct<'n ofla anvinder tryckt musik tilt forfång for den original komprH ,. rade trots att teatern erhåller denna nwd cnsttm ra ll fot· :o> l n revy. STI M ar medveten harom och ,·id dt• nya a,·talr.ns formulerande kommer all hinsyn att tages till de lta fii hållande. OUigenheten bortfaller emellertid helt nar 1e') teatern betalar sådan procent (i regel 10 rr, ), som mm fattar såvil arvoden som utforanderatt. Procenlla lr.t at· harvid for Sveriges vidkommande det samme oansett ,·ad slags musik, som anviindeø. Vid fordelning•·n (efte•· :; '' arvode till STIM), som sker efter f(it· \'arjc rc\' Y uppgjort instrument, har andelen for utgiven musik incl. t ill horantl•• origina1tekst och forlag, endast heråknats son1 c r sattn i· '! f'or utforandet, medan for originalnumrcn i undt'l en ~i\ t 11 innefattes beriknade bestallningøarvodt•n och c· n s a ms r at l erøattningar. En fordel med detta a\·riikning-ssys tt•tn ar a t maternatisk rattvisa erhlalles, men motsva t·a wl1• olii gl'nh~t :il att i så fall mAste instrumtntet områknas "fh•1· ''ar.k ri11·-


Nr 9 - 10

--------------------------

O RD OG TQ Ng R

andrtng i l"t!\'ycn. struktur. Troligt,·is kommer 1,, akllkt•n all g t• ~åda n~ ron a lt fiin:ukJingar i syslctlll't kumw \'ttilagt'S utan alt for myckd uvkall p:i ditl\' tsan tnftst 1• gt•:-. STll\1 som rl'p rcst•n tant fot· de S\' Cnsk<~. l"l'\' •\'auktnt 1·nw hur· nllttd v1~a l sig- \'illig ull beakla nya synsJHtllkt'' l' p!t hitI (iranrll' f t al{or, t'j min:-1 ur inlerskand1 .t \"as k s ynpullkt, och det år a tt hoppas ~tlt samarbctet inom 'ot·disk Ht •Tvu 111011 • ha rigc n om ytlt•tl i ~r a n· s k all lwframjas. Stockholm i augusti HJ!';J.

S ''t rkcr

:ll~tlc

t udt•r dngsonJcn •ns pl.t. li gj nHI• 1\ay lt•IHflJIIfiNI- I·'rol11 c ll'dl' ftll' forslagt' t om, nt tids punktil fot tl••n påfulgf•ndr> k·mg 1 PS fn,..tl:t•!a;l.'s 1 g-od t i•l.

H·dtogl's l'll~t••mmi!:(l, at l.ongrt•ss"n sl,ol find. til• d indt•nfnl' t11lsrummf't 15.- 211. j uni . lt,• t·nd••Jig.• •lnl.a sknl nwcldt•l••s til tit• n•:-;pt~ktht• oigauisniiOIII r 6t' tlt•st d, n ~H. Jll· 11\1111' i dPI iu·. h\·ori knHg-r,•ss••u skul find•• st••d . J h• t

I '' ·rdiPr

11 fhr•>d

sign."

Unclt·r d<•n p afol~t'IHI<• diskussion Jllltlcgcdc c;,•ur!l Plr 11 .... 1<tln, M uyt' ll.-1 / Jam og SI1CI'I'c U :1' 11n• de svensk<• uuloi'CI'H vnnl:ikl•lig-t• s t illiiH!' i summonligning med forholdcnc• i llnmnark og Nnrge . :\:rtl T hinustt·d udtalte, at man 11\tnlt• \'1'1\ll' uwd at ~lf­ f atte en nnt·mallkonlrakl med re,·ytC'atcnlin•ktun.•rlw, mcu at mu n i ,·idc:;t nn1ligf' omfang skulle stolt•• S h APs nwdl~mmcr.

G c o ry l-l l ia :;~wu rt:'dt•gjonlt• f 01 STI M s O\'t>l't'll:-tknmsl nwtl d t• sven s k~ rcvvtt•at t·c . • 1\tty Nostwwnl· l<'rct/w, A'JOl'de opmærksom på adskillelsen melll"m KODA og- KO DA- V RA MA T l K og påpPgetlt•, at K ODA 1kke vetl g'C'Il$tdighedsoverenskomsten nwt) STI M hat· -ov<•rdral{l~t d rama tiskt• n>.tlighedct· til STI ~1. i<lt•t KODA ikkt.• f on·a lter ~lul an aw t'<>ltigheder. S om resulta t af ciJ·oftt·h-<•rne vecltoge~ f(1lgendc uutah•lsc: ,. K ongreSSl'll hesluttt?rlc at henstille, at; ST I M C'ftt•r f o r u dgåc n cle indhentet responsum fra c11 juridi!'k <•kslH'rl om muhg'L anlægg<•t' •·clssag i sad:mt ttlfæld<•, lwor et sven s k rl'vytent ~> r anvender el dansk rcvydramulisk værk (sch· om del måtte være urlgivC't.). u<h•n at :-.æ rligoveren skomst fon•ltgg-t•r mellem tea tr(>l og ""'yautnt·en."

l ><•t ,·ed t oges at ut l sh~ de dagsordenens p J..· t. l• l ti fredag~ ­ modet. Under· d a gsordenens pilt. i fremfø rte . l .r'/ Thin!tslt•d og R ustnmtrti-F rolnul de forskellige grunde, som talt" til gunst f ot, at N ord isk R<'\'Y- 'nions kongresser a fholdt'S Iwer an-

det åt. Ko ngressen besluttede a l forelægge fo l~l'lllll• forslag til ændring af N . R. U.s stat utter for de restl<•ktiv<! org-anisat ionet· : J :J æ nd res na•$l SIIbtc strkke til: ., h <lltgn·:;::-Pn :mmlt•s mindst Iwer a n det år i de nordtske la nde <'flt'l' t ur" o. s.,.. S om s lutning pa ·1 lil fo.ies: "elle a· bor intlkaltlt• til en e kst raonlinær k on g r es, nå r s ærlige forhold p:tk ræve r det." V l'dtoges med 10 s l emmer m od l. l s t em t e ikkt•. Under dagsord<•Jwns pk t. 8 redegjorde 1\ ri•tintl /lllll!/11' f or si t. fo rslag, som ha n fand t beg-r u n det a f p t· a Id 1sl' <' a •·sager. I~ flcl' en korl cll·oftclse Ileslulledes det at fo t•t•slå pa de r espekti ve o rgani s atJo ners generalforsamlinge1·, n t ~ 3, 4d(• stykke ændres s åledes : ., Kongressen vælgl'l' Cll p ræ~i d en l fo r· t.'l tirt:;rum af 2 ad .,rangen f ra del lanrl, som af h old~ r d(•ll påfolgt•ndl• kon-

*

*

l

Side 3

at·

gn•s."

pra:s ulPnt en llll'dt•l kl. 18,:!0.

n (.\ f l' , . a l

a f

NOllDI SK HEVY-UN IONS Mon r~· l'rl'dap; dan 7. sc pl<•mhPr 1U:l 1 Id. Hi i KODA 's m ndPsal. Til slc•<lr· \·ar de samnw uutnr PI' sum ,.,.d gi'u·sdag,•ns muclt . /'1.'1 8itl~.:uttn åbnede modl'lo~~ )~a\' uldt>t til 1\au Nost{1rwrdFrttlt111, cll.• r oplæste clt•t af ri • 3 fwkrNtell'l' tadnl'lu•j tlede protokollat af modet dr.n li Rlt•llll\\ igt.

1ft! drt!f~!llnf,

11< ' 118

!t. Prutokoll:ll••l godk,•ndt"s

Pil •

pkt. :!.

fl'l•mlugtles et nor~k, d svt•nsk o~~ t•l clrtnsk urlkast lll c n ""''malkon trak t nw•l n•\'Yl"at n•rw. Ul•t

Under tll'll mdledt•ntlt• 1khat kunslat n•dcs s to r,. nwll••m dt· forelil{gt·ndt! kontraklfm·slag.

\ th~hl'• l•· a·

. l :.r:d Thingsted foreslog, u t en nonnat-konti akt ·kullr • Ol' · n•tlt•s for Inert land, i hviliH•n kontrakt dt.·t· olt' ls oogr•s h•'nsyn ltl del t>nkelle lantis SJil'Cil·ll l~ ioJ•hold, th·ls fast s altt' S t·n række fæltes bcstemmt'l:wr. lJistw lwnlraklt•J' fur lt\'PJ'l laud sku lle t'lå Hauklioneres af liiiiOIIi'll . 1-Htl'l' en yderligere drhat 'cdtogt•li del ~ft<•t· Stil,.,..,, J\["{, " forsl:.lg at behandle spot gsmitlcl nwcl dt t norskt• kontraktud kast smn grundlag og !'annncnligrw hn•a· t•llkt•lt paragl'af med Jtaragr·afferne af lils,·an• aul<• inclhold i dl•t dans k•• l)g S\'t•nskc udkast, i<Jet 11\:lll anfttrt>r lwnhoJcJS\'iS dt•t olanskt• og S\'C•nsl,e paral.t'raf-numnwr ud for tlt•t 11or'Sk" pam~raf­ numnU'I',

Urull·r den videre diskussion sloltcth• 1\"ristian litlll!/'' dt•ll ar l .rt/ Tltili[ISittl og l •'ritz- (;u s ll(( Sutldt!ilj flt'll\SUlh' tankC', at der må tilstrælw~ Cl\ kontrakt, som iltlw t•nsicligt la~rcr h<'n!-l~·n til forfatlenw , tm•n at dt•r ~Ogt•s O)ln•ttt•l "" tilstand , h\'M hver enkPlt n·vytt•alt•r i li~ht•ci nwrl i Paumark knyttet' komponistl'rtlt' Iil $in autorstah sattlllll'n n11•d fo rfatlN'ne.

1)a det ll(li'Ske

forsla~ \'RI'

g-t>nncrng[wl, konstah•rcc!Ps del,

a l tidPil for· en videre indgåt ndt• ~~·mwmga•tg af dt· lo and n• ud kast var allfol kn·lp, h\'nl'fOI' mau af pi'Uktisk~> b'1'11ndc e ftt•r· r;cm·y E lirrsx011s for~lng til slllt ,.,~dtng, at h\'t•rt la nels ddcttation f å1· til opgaw \'t•cl en gl'undig g-l'tllwmg-angug sam menli~n ing af de forf'liggendc 3 udkaRl :~t Fttgc at find t• f n .:m til det for til'l t•nkt•lll• land ht'dst t·gnerlo• kon lra ktforslag, der indt>holtif!r så maltgc fa•lJ,..s punktt•r ~om muligt med de on·ige lanJ~. l h• saled{'s fr<>mkomne ~: tHika1'-t foreht'g'Kt~s derefter præ!iirlict til ~o• l kcndel:>t' intlttl vidt re.

Den spanske folkemelodi:

DER GAAR DANS I KASTILIEN

Synges hl. a. af Gaby Sienberg, Karen Meuer

og J ean i l a Melin MUSIKFORLAGET SØLVGADE l O

IMUDICO

~\u "i k

Arr. :

Dansk

T~k~t :

IInns l'elcr i\se Ollo Leisntr

KØBENH AVN K.

T L F.: P J\. LÆ *9 2 O3


ORD OG TONER

Sidt 4

Nr. 9- 10 Tex t: X. X. X. J::fter en i1lc af~.~- N.

1111 dag ordc;nc• ~ l'Jt. t. , rf•. pl.-t. ti. Efter JU'R!Sidentens opfotdriug oplæ:;tc Georg Elrmnw11 sit for lug til en ordnin~ af forht,Jdct mellem origlllalforfattcr

og hent hejder 'is-a-vis musikforlreggerne. Man gD\' Georg Eha~on fuld tilslutning, idet dug Anw l'tw ri r t mr 1 Ol! Kuy Rox1!1llllt'd-f'•·,,J"It forf!Slog en tillægsbesH•mmclse, hvorefter· otaginalforfattcren sikredes at kun n~: kontrolll're Ol.! J.!'Odkcmle ovt!rsættdsm· og heat hejdelser a( sin(• \'ærkt•r. 1\lnu ent.•dt:~ om at fortsa•ttc olasku:;;:-llllll'll Dlll tlt'ttt• pkt.

pu

htrdag~·modl't.

M1ult•t

~luth•t

klokken lS,lll.

H ef~rat

af

~OHDISK REVY -VN IO~S

MØDE Ionlag den 8. september 1 ~l;) l kl. l t i KODA 's mlHiesal.

l'r.'lliidt n tril :g-a,· ordet til Kay Rostgun ni-F n•/nu 1 der opla•:;tc det nf dt• 3 sekn•tæl·t·a· \adarbcjd~:tlc protok,,llat fra mod t den 7. scptl'mher. l<~fter .tt sid~tr ~tykk•' i l'l'fcl'atct nf JlkL ~ \'at· bc.r·hrti~et til, at .. - man af praktiske :RTUlltlt' efter G\'org Eliassons for5l:tc- vedtog. at hvert lalllh delegat ion fA r t il opga n• \'et.! rn grundiJ! gennemgang- og sammenligning af rle ftlt'clig-gl•ndP :.J udkast at findt• fl't..nt t il d .... t for· tll•t enki•ltc land bcd::.t cgneclc l\ontt aktfnrslng-, der indehotder o~.å nmnge fæUcs punkter som umligt, med dt• O\'l'ige landi's fCll·slag. De saledes frt•lllkt)llllW =~ udkast fcm~­ læ 'l~l'~ clt•rcft~r JH·æsidiet til g-oclkPnll<•l sl' intltil \'ici••H·." ~c~dken•it "S protokollatet enstt>mmigt. (Id dan:wtclc111~1;-: 71/.:t.

'• jfl'. Jll.·t. 6.

Moth•t fortsatte :g-årsda~cns diskussion. I1N H•dtog<.•s at henstille til Nordisk 2\lusikforla•ggt'r-Union, at S KAPs ncdcnnnfot·tc for:"lag- om muJij;.!"t tngt•s med i normalkontrakten.

3. l de iall :.lutligcn, dår den 11)':1 tt•C~.:ll·h ål' tlll overvå~au d dt>lcn c.tt sjåh :-titndigt Wl' k, llll'll ~inda ncu{ot lå nat:- 3 , en Kt'annlaruJsfi rfntlal"t·, kan llltlll ultt:rnnti\ t tånka !;Jg Tt•:x t: X .•\.. \.. Eftt•a· c11 llan:-;k ull-. 11are~t

:--;,li-disk H~vyuui on bt·~lulal' i t•nlighd merl dt"ttt. forslag clle1 JikHandt·, hor Jt:ttu hcslutt, fol' att t•rhalln l' ffektivitt·t, meddl•las r\urdisl,a 1\JusikfOrHig-ganmion, da dllt ju tiJl sist l.llit· Wd~iggar'IH', so111 skola till:.e, alt dE>ssa 1,.g l••r efterlcvas. Det bot· i detta sam nut nha11~· pupekas, all forl~igga rna bora iin•n uppmarlcsammns pa ::;tn sl<yldighet att ttll 1-t•St•. utforandct iittssalssknp n•rkslnlla anmaln in_ga,·, 1 '!Ika 111 ne hållas originaltextfnrfattun•ns IIUllln enligt l'\ au, sa att 1 1_ :w utforandt•rattsersiittning-t.•n tillerkanncs denne, natj{' f.tll då det gallet n•m1 iiwrsattningar." Det veclto_gt•s yclt•a·li~t·n·. at unesidilt t il de f or:;keJhl."e organisatiflncl' i !\.H. l. ikullt.> ~I'JHil· en skl'ivelst>. h\on Jisse formanes til at nwdd<'ll• sine n·gp. medlemnwr. at dtOt \'l'd t' n ko n t rakt s ind~fu• lsc· om s:'t ,,n ske~' - 1 ko n t mktt sikres oril!inalautc'll en ret t il al knntt·ollt!l'C Ol! f!Odk~.:nd OYersættelsca· ug bPn!'lll'jclel~t·J· af dt•n •s i kontrakten omh~u d

lede ,·ærk. rul rl•l!flirJtdet•tll · pkt. ,;_ Efter l'll intlgflt•ndc tlrllftclsP \'l•cilog-<•s folgcnde ænd ringN af ~§ 2 og- :J i .. Regler for salg a f I'C' ~stof mellem de nordiske lunde":

§ 2 : A l t salg af rc\'ystof Lil udlnndct skal af ophavsmancll'n (sælgl.'rcn) eller rctsindchav<•t·cn umiddelbart cflcr tit t sk«.>te salg annwld1•s t il hans fm·cnin g~ s(•kreta1·iat t•llct andet godk(•Jldt fo ru111, som l 'l' pli ~:,riig at \'i dl'l'l!St ll1IE:' amm•ldt'lsen ttl knhcrlandt•ls ~wkrctariat elle1· tilsvn rende forultl. § 3: M inimums}H·iscn foa· et l'l'\'yuummcr t:r kr. 2:10.- (f1 mugik og ellr·r t<'kst) t'ftl'r kontraktdagens kurs i k herlandets valuta for opfu1l'lse i en enkelt re\'Y Jla E

P. !Il.

teater. I de tilfælde, ln·OI' cleth· virket· ut·imcligt, skal kobf'tland(·ts tariffer· for incilwht s tof pra ktiseres, idet mnn dog tager lwu~yn til 0\'<'rstcttt"n·ns intert'sser. For anden tl'ah'l', - tr·ihun1·mæs~ig eller lignende fn~m­ forelsc. udgiH!l::;e ug mclulll iske ret tigheder etc. be1 r:g nes t'n pril:i cftt•l', ll\'ad der er sædvn n<· i koberlandct. Der må ikkt• givt•s mhnt wd salg af fle re numrl'. Denne p~ll'agruf gældr•· il<kc· for rcvymclodier. fot· f;å vidt den står i st rid nwd komponist ens l.i11l. aft..al<'t'

bttra{Jamlc utginti1l!l JH JJ•Jt• ,. och grmmnufon (W ot'( rsatlr tt:tlt;r. 1 nnsJutninJ! till di~kussion ''id fore~åcndc åt·smiitc och en n re pr~sid il•miitt> foreslår S KAP f(iljalltle: Syn ~punktern t tyckas lika

hårt, bade for att l'll originalf(il'fntturt• ickc nforskyllt skall stalJag uns,·arig f<ir· inn~hå llet t l'JI fri llearhctning, vilken ft•laktibrt a·ubrice n1s som (i\'et·siitt nintr, sum fi.ir a tt han bor· få dt•n iir·u honom tillk(lnllller, da dt•n (in•rsattn texten faktisk utgiir· t•n r·cn iivca·siittning. l dt• fall. rla sa\•al orig·inaltcxt som O\'ca·siittning ått.•r'feS i ett notchafte (dock aldrig på tn grammofnnski\'a), synes JH'ohlt'IIH't \':U'::t l.!nklast lost merl att man angt• 1' : Orig-inaltext: '. N. N. Svensk te:'(t: X. X. X. lliu SJJclar· det ingen roll, hu ru' ida over~attningcn år ~n trogen ovcl'~åttning eller en fri beaa·betnrng. l de fon, ntt cndast en "th·crsatt'' \'ersion t t·ycks i nothaftct ( amt \'id all a tillfallen på g r annnofoltskim), synes foljandc hm"Udtcs:der hore antas.

l. Då de~ galler en tt-ogcn ove1·såttning ang••s foljnnde: Originaltext: N. N. N. oversattning: X. X. X.

2. l>å de, galler en me1· ell<'r mindre fl'i beal·ht.'tning, dar· kanske endast 1·efranguppslagct utnyttjats ell ,. i va!'i1• fall t111 en viss grad en nyskapclse har skett :

med hans

OJl fo rel~t·sa·ctssclsknh

(KODA, STIM, TONO ).

Kongressen ved tog, at ciC'n unciC>r ~ 2 anfor-te anmel.it:lse og re-annwlclcl::w skal skt• på hlanketll!l', hvis form og imlhold skal udarht>jdt•s snan·st af pr:l.'sidic·t. tlt/

r!ft!/SIH'tff:tlc118

JIJ.-t.

J(j,

Jolly /{ rrmu,· .l ohan t n f lllt'S Jlll r~k. ll\'orlcdt;; d t• da n~:ke og sven:5ke intcrcsl)er varctag~:s i ~:umncnligniug med dc> norske f i lmskompon ister. Efter at (;cQ1'!f Elit1H80il og Ku11 Nos tyrwni-FnJimr hanle besvaret dette, fremsatte K mwr r ,}"/uorRr' JI fuiJ.rt•nde forslag til protokollen: ,.Kumponisttcpræ!wntnnt r·l'rll' fol' Hanma rk og- S\\ ·igc i N. R U. anmod<·:i om at undt•rl-lugt muligheden af. at alle komponistt•r (populære og St'riosc) kan fa derl'S skandin av i~ke idc!'lle film~int<•r<' sse t· varetaget K••ntwm

N. R. U.


Nr. 9 - 10

1

OHD OG TONEH

En af komponi slrepræsentantcrnc fta Inert land bo1 så fald være rept·æsentant for sil lands film~kompo

nister i N. R. U.". T oges til efter.retning-.

dog ~>pillt.>t 1 dag alt

Side !i undt·r slndi~l' prut1 slt.r -

l'l)Cll h~lst

l

f

1 uttt> fLI. SJ•II]Pr

llUt ',

nar og~a gael l skol~. \' tste .. rter l'l'al t•ksanwn g-lillll \'lidt• anlæg f en al hh\ P lll11.td pa d J,{mtnJ". H le'\' dt t ugRa, men fil< sa pludsC'Iig u1 uRlyrlirr lyst til al ta~·· ll<·n studt'lll~>t'­ eksamen, mi u fnmili•' fnJ g:cves hanh• fnL>~Ogl n l o\ t•rtuh! 1

} •11/1f

f{rum r.r

./(1//11//.'tC Il

fl '~ll\S:lttf' l.!!Hh·iJcJ'<' fol):\"l'IHh• ftW·

sla~ ang-ående en modeordning for unionsmod('rnc i frem-

tiden: l ste dag fællesmøde. 2rtcn uag gruppemodcl' fm· henh. forfatter-, komponist-, revy- og filmsinlercsser. De \ed særmodel'lH! \edtag-n\! hcslutningc1 forelægges derefter !'If.!: god

kendes ved 3die dags fællesmod <•. Efter St·e1·lrer llules forslag \'<'dlog(•S neL, at præsidiet i fremtiden Yect uclat hejdelsen af kongTessens cla gsordcn sa mmenkobler punkl€' t' \'cdrorendc gruppernes sæ1 inle1·esse1·. P ræsidr'nten, St•a?'t' H<t VI'L" . fol elagrle spor~smal et mn rad io-honorarer \ 'Cd brug- af udenlandsk stof. Georg E'tias .wu, f(ll y Hm:lfl(lfl/'ci-F'l·v/m( og A .•·c) 'flunyst,d redegjorde for forholdene i svensk, resp. dansk l'atliofoni. 1\ongJ'cssen udtaler, al præsidiet bør fo1·søge at finde frem til ~n lø~ning- af s pørgsmålet om en hojere og enssvarende honorering \'Cd raJ ioudsendclst' af s l< a nt.l in a visk stof, samt at a1.1torerncs navne - som i I>anmark a lt id nævnes ved radiofremforelse. Endelig vedtoges det al distribuere N. lL U .s ænd n~de love in extenso til mcdlemmci·nc i de rcspC'ktivt~ lantie

rrcl rlagsorden:;;ns pkt. 11. Som præsident for den kommende periode proponerede GeM'{} El ia.~sou komponisten Eiuar llylin. der var villig til at påtag-e s1g- hverve t under forbehold af den mulighed, at han kan tl'æde tilbage, hvis der som leder for den 11åtænkte revv-sektion i11denfor SKAP findc s en egnet mand, der kan • ovel'tage pt·æsi den t h ve r vel. F:iuur J-/y/in valgtes de reftet• enstemmigt til præsidC'nt. S1•r·1 1'c B<tl'l'c takk<'de (or den tid, lwori han havde præsideret, og· udtalte de bedste onsker f or Einar l:Iyliu ved hans overtagelse af h veJ vct. Einar J-fylin udtalte en hyldest til S\·e1Te Bæ\'l·e for hans arbejde og takkede fo1· forsamlingens W lid ved valget af ham selv til præside1,t. Mødet sluttede klol<ken 17 ,lO.

Biografiske data vedrør ende medlem mer af

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund Ko1·t !lelvbio(J'I'afi.

Fod t lG ' l 1917. I<, i k min første grammofonplade (Donauwellen), da jeg var 5 år. lle n sidste har jeg forhåbentlig ikke fået, endnu. Hegyncltc at gå Lil kJu,·el"lllHlcn·isning, da

Jeg var 6, men hadede spilletimerne som f\Csten . Fortsatte

ae. Boesens Frederiksberggade 11, København K.

OLto L~1sner, f orfatter

'elm e1·ståc•t .. nysprop,lig·" fa l p~1 aL læse jul'a. Rc~gyndlc al pusle med skriv~>riPI: fot'ClllltltSI'l:\'~r>r c)1! små ,,O Jll>alser" her og der. T ,icntc Of!Så en ekstra!'killingsom hyggepiani"'l (nwsl i f - l>l!l'), som film- og l<'Hterst.alist. og som korreklurlæset·. Da jeg i l!l.J;j var blandt de l~ llcldigP., tier af i:i "e~ sa· mi nand<'r" ble\' \'tdl.!l ti l loJ=;c meua1·bcjderc- i Stalsl't\dtnfonien, opg av j<•g de judchske spidsfm (lighcJ.e1·, der io\Tigi: aldrig hanlc passet f•H· mit L<.'mper·anH~nl, lwilk<•t no ih Inaske vil udlægge dcrhc·n, at jeg 1kke \' ar h~oga\'\'l llflk. Og deri har de si kkCJ'l l't.>t. l )et <.>ncstc kendskab, Jeg i l !} 1!i hav d< l Il radio, stallllllt·,h· f m, <la jeg 1 l \l:')() \'al t·esen e i t.h-cn,~tPkotel liJ ••n nvtat·sJ·cyy. Men af en eller anden grund blev jeg hurtig- .,dt•s" med ::u bejdel og havnede ~na1·l ]ltt unJct·holdningssloffct. li'ik min ilddåb, da. jeg de fo rste par ar \'Ul' Luwactz' hojrc ha11d i "Weekend-llyttt!n'·. Blev undcrholdnin){s"oJ'els husd igter og indlng·de mig UYiSlwlig hæder med ,..J ens Ilans(:·ns Ro11dag;ard" . t 1:)41 fas ·msal sltn p ng1· 1 •ussistenl pa lmtsikafdeliugcn, lworunucr det "lette " stof dengang sorlcn'd~. Startede på del tidspunkt de lo Sl"l'ie1· ,.Lul elagens Grammofonstjerne" og "Sonctagspotpourriet", som efl~n· sigende be,:n~e. ble\ lyttel'sukccs'el'. F•k mine første forla).rsbt•st illingcr )lå origiualtekstl;'r og oversættelser og har siden været medaltSVal'lig for en l ung række schhltrc l·e (.,Sum Duft af t·ocll.! Renser", "Sig , du er min", .,Bella Mane", .,Mal'iandl", .,Løt·datr i Hyrn", .. C'h:lmpagncpoll,a" cw .. l>t•: i ældgamle ~(l)" m. fl.) . Da U nderholdni ng-safJt>lingen hlc\' nJH'<'tlei, fly l t€'de jrgmetl over og blev prog-ramsekl'etæt. Har her \·æn•t mt•d i dl•l

mig

li t. T og

·~ flcr en

usikforlag Afs Telefon Central 2960


Nr. 9- t O

ORD OG TONER

Side 6

hele hgc fru hal'monikasohstea· t tl opeaettekoncertcr - og yne tadtg, det ~r sj o\'t. l det sidste iu·s til ha r· ( l h\·ert fnld jeg s ch ) \"æret ~lad for ., Foa de u n ~re på Fya·re" og ,.Gn'O 413 ' .

Fru Ingeborg Ravn-Jonsen død

tion. Alt lever i solskin! s krc\' R a nll'll engang i en visetekst. og det te fyndord g <w hun ud l r~· k f 01 • i sin færden. }'"'ru Ingeborg -

,·or t for b un ds s to rP, g am le dame,

har i vor afdode fonnands ånd 'ist \ '<W t forbu nd stor be\·ågenhed. Genn em si n konta kt m ed forbundets bestyrelse forte hun trad itione r ne frcl R avnens \'irke videre. AIJerede i 19 Hl ved he n des 70-arsdag meddelte hun forretnings udvnlgc t , a t de t var hendes agt i overensstemmelse m ed s in m anels onske at iiielsætte Dansk Revyforfatic r- og J< omponistfo r bund som universalarYing t i l he nd es bo. \ 'cd de l der efter oprettede testamente udna: ,·nt c hu n landsretssagfoa·e r, direk"tor Sigurd B l'lw n og foda tter en Kay R().·f_

!laard-F,·ohne ti] eksekutore r i boet e fte r hende. De r kan endnu ikke - saht•ngc de ma n ge fon naliteter ved skiftet ikke er tilendeb ragt -

s iges noget

nærmere om enkeltheder ved f r u la1g eborg Ra, nJonsens storstilede handling udon•r, al de t er meningen at oprette et fond ».J. H.a\' n-.Jonscn s og hustru Ingeborg Ra,·n-Jon scns m ind cfoncl <( til ga\,l for Lurdag dt'n 2:.!. september d. a. clode ganskP pludseligt fna lnyt'/uH !l Rfn ·n-.fo us( n i sit hjrm i Charlott(!nlund. knapt 72 aa· gammel. Kun fl'm år er gået, s ide n

lwnd~s

mand, Yort forbund s mangcarige

f01·mand og K oda's di rektor. .f. Ra r n-.lmzsNl , gik

bort. Sa næ r knytte t ti l ham, som hun et

V<H

vort forbunds medlemmer. Stntutte1·nc til delte fond

skal udarbejdes af eksekutorern e. Dette.' fond , il fremover skabe et værdigt og varigt m inde om to mennesker, der nærede l' ll dy b ka.• rli gh ed ti l og interesse for vor1: foa·bund og

genne m

d et~

virke.

l ERET V ÆRE DEHES .M l:\ DE !

3a- rigt ægtes kab. ,·a t· tabet af ham meg e t smer-

t e ligt for hende. og hun kom egentlig alctrig ove r· d et. Men i hjemme t , h\'or hun til gtadighed samlede de n trofas te ka·ecls a f venn e.· fra Havne ns tiet. vær·-

Foreningsmeddelelser

n ede hun om m inde rne fr:l de festligt! dage, hvor stue rn e , forst i P ede r . kramsgade og st•nere i vil laen pa N oras\'ej i Charlottenlund, danrwrle rammen om sammcnkomste!', pneget af andfuld talt• og fro-

t t t! l r; c r t i l m ,. r/l ,, 111 • l i t 1 11. Forfattet·en Alfred Holck - S k mls hrJI'[/ 1'( j 1.10 :!, J\ ,., nrm. J. Ravn-Jonsen (!<'.) n· pr·a•Rent~ I'NI H·d fl an sk Re\yforfatter- og Komponistfor·bund. R

tJ

)ol

dig livsglæde. l det offentlige liv sas hun ikke men~. men f or vort f01·bund nærede hun stadig den mest le venrle inte resse og ,·ar a ltid en fast og kær hæ-

Forbundets Kasserer

dersw ~ t ved ,·or·c sammenkomster. Man føJte sig altid glad, når man modte h ende - h jemme som ude. Og glæden vm· gensidig, horte man straks pa h endes sagte nynnen. Hun ej edl' den

Alle henvendelser til forbundet vedronmde ind- og udbetaling samt reklamationer an~at• rHi c r·acl io-afregning bedes rettede til:

Komp. bel Thingsted, Lansebakken 36, Holte,

Telf. Holte 1211

lykkelige evn e at \"ær e ven m e d blomst e r. med dyr

og m ed ethve rt me nneske. de r kom h ende i mode med fortrolighed. Hendes lune og livsglæde var hojt skattet, og hun de ltog fortrolig i alle vennernes -

også vort forbunds medlemskreds' -

glæder og

sorge1· og fandt ofte de rigtigP ord i enhver situa-

Udgivet af .,Dansk Revyforfatter· og Kom)loni stf orbund". Redaktør: Kay Rostgaard-Frøhnc (ausva rsha,·ctHic). Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, tlf. Lyngby 1!i70. "Ord og Toner" er medlem af F oren ingen n f Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykkeri -

Kobenhavn K. -

Cent ral 6522.


16. ÅRGANG

*

NOVBR - OECBR. 1951

*

NUMMF.R 11 - 12

l N O H O L D: En 25-al stl.w. lhnkl"ing 1\oda'r jubilæum. / O~.r WagiH'I' skr"'' - A. llcndlllg 30 år. ~nrdt>ns dag t! l' også l laumal'ks ~ag. l l Jansk •nusiklittr•rær hihhogrufi for

aret Hl·l \

En 25-års dag

KOlJ:\ 's lllt'tlstifler OJ! afd. J . IL\ Y '

11\U

J!P~I - gt•

tlirektor

.J o~~F ~

Fra Filmen ,.Bag de røde Porte •

Bag de røde Porte Du er mine Drømme

(Serenade)

(Tango>

Musik: .) ve n Gyldmark Tekst: E.nk l.elh og Axel Urt.idal

WILHELM HANSEN, MUSIK-FORLAG


Nr. ll - 12

ORD OG TON ER

.:iidc 2

Et k\ a a-t ~ rhundrede et· tilbagelagt. siden KODA's

først og fremmest ,/ . Ra r n-.lon.-:t n. der nll'd :n

tm\ n forste gang bragtes fr~m for offentligheden.

ukuelige energi og ctw rnw al'l.H•j dst'\ lll'. parret mf'd sine rige personlige eg-t•nskal>er. fJl, del h ele til at

:!i ovcJ·ordentlig , it·kerige. ofte meget \' anskelige -

men aldrig k ~d~omme år

r forlobt"lt under den stadig kamp Jur at .skabe de hel1st tænkelige okonomiske vilkc. r for de musikalsk sknbend(' autorer. et atbcjd •, der stadig udforl'g af KODA's styrelse un-

glide. Som forbundets adm. di re ktor lagd l' han get·ne og ofte sin bredt> ryg til angrl'l> fra t•nll\ l · r kan t. Gennem år· var han karikalurlcgn c nws m est yndNl offer, men det morede ham k u n, thi han

Y Hl'

kJa 1·t-

der de n de,·isl', som var KODA's storl' mand, afd.

seende nok til at ,·ide, at det bltt\ KODA og han

d i rektor J. R a t•n-.1 omu-n's:

med den, der kom til at Il' sidst og bPdst.

»Den m usi kaiske ands;u·bej der onskl•r i ngen al-

misse.'. nwn

t>ll

Ved hujesterP.tsdomme n n f 0/ '2. 192H. de t· fast~ og beskyttelsen af rnode nw s·m gdans(', itHll t af d<'t s1 on~

t•i m clig Ion for sit værk.«

KODA 's formand

KO DA's di re k ttw la ndsret)o;sagfo rN' S I G l1 H IJ Rlt U C N R. af n.

domorganist ~ . O. HAA BTJ.;Jt R., P. M.

Der er al mulig grund til med taknemmelighed

stigningspunk-t for KODA's virlH.' . En lang rældw

at mindes de mænd, som fra begyndelsen tog initia-

domme har senere d<\nnet grunellage t for fm·bun-

tivet til at fore musikbeskyttelses-tanken ud i livet

dets udbygning. Her skal salecll'S

og havde Yiljen og e\-nen til at gennemfore sagen.

af ;30 1 5 1930 i »Grammofon-sage n «, dommm1 af 19 15 1936 \'edr. dansehe rcrtws afdans ningsballer og

De mænd. de r hat· æren for KODA 's stiftelse, er diJ·. J.

--m·vil, musikforlægger-broclrcne

A .~gt'1'

og

IUt\\ ' n es

domm en

senest dommene af 6 7 19!)0 og 7/ 11 190 l ang,\en,te

Set ml JJ'i/h elm Ha~u~en, dir. J. Ral 11-.lonst"n og forfatteren Otto Runu. Disse mænd lagde hjornestene-

den

nc til de nn(' virksomhed, som i dag står statsancr-

KODA enekoncession som muRikbcskvlle1 sl'~selskab •

ke ndt og fast grundmuret som et koncessioneret selskab. der \·ed sine midler m· i stand t il at give

i Danmark og gemwm en repræsentant i 1\ ODA 's r·åd har incisigt med forbundeb drk<.> . ble\· g r und -

komponi st e r. tekstforfattere og m·rige retsindehave-

laget fulrlkomment fejt!t bort for l'lh\'C'l't fr<'mlid igt

re godtgorelse for musikforbrugerne:s udnyttelse af

angreb pa KODA 's ben"ttigclse.

vPd forcning-s feslPr. Efter at rigsdagen dt>n 1. .iuli 19:~f) havd r g1vl't maskerede offentlighed

musikalske \'ærke r og iovrigt hidrage r m ed en me-

J. Ru un-.fon.~(·n 's dud den X. SPiltemher H)J6 \;t r

get betydelig årlig sum til statens kulturelle fond.

et hårdt og smerteligt tab for dansk musikli\ . H an.

Fra starten modt e KODA 's styrets,. ovl·ralt skep-

bortgang var afslutning på en mandi g pcrson l igh<'rl~

si

om sagens reeJJe gennemfm·else, og stærk mod-

stand måtte oven·inrles, ja, hYot· utroligt det end

h' o rmed der var skabt respekt for clen elanske musi kals k

lyder, end ikke forsog pa sniglob indenfor kompo-

skabende kunst i alle dens forme r .

nisternes og tekstforfattc1·ncs egen kreds undgik bestyrelsen, men al modstanrl fejedes bort. Det var

enestående indsats og skPlsættcnrle arbe.id<

1

Ved KODA's jubilæum

Cl'

,

der saleclPS god grun rl

til at m indes den stort' organisator· .f. Rnt•n-.f o?k"\t' n,


Nr

Il

12

ORD OG TO N ER

~ioc

3

······················•••++••·······························..····································· ..······················ --.. ../

'orbundets bestyrelse og bladets redakt ion

l

ønsker forbundets medlemmer og d eres familie en glædelig jul og godt nytår. D . R. K. F. l~I ogens

t....n ....l .. l

Dc1m

Kay R o.\lgaarc/.. Frohn e • ~ual·tør

........................................................................................................................... men

hans

m<mgt

garniP

medarbc.idt.~t·e

inelenfor

KODA, der daglig StilJes 0\'CI' for resullaterne

ar

hans pionPra r bt•.idl', vt r l<er videre pa forlræfl'clig og pashon net vis under <lirehtm·,

l and~n'lssng-fo rcr

SirJIU'd Bn u w',._ og- konto rchef f r k /(o t' 11 ScH r ,,~Wn s ledel~c. I s~L' l' har •'hl"' ri B nqm a•rcn for dPtl slm·artcdt• ti lrctl<' la~ggt'I SC og· cl et YPPl'l'l i gt' ro l'al'h!.'j d C' \ Pd cle s icl"tc 3 ars mnngt: betyclningsfulcle l'PtssngPr , :ler har s l,r rlH•t 1\ 0DA enor mt. F or man dsposlen i KODA 's rad . rlcr har v~P ret !wklædt af Olfo U ullfl. A lfted 'l'()Jff og Pu/l·, Uuun. indPila\PS nu a f domor gan ist S . O. /~aa.~lu/. der ttltradl< si n post i 1!)!37. ~I us1kforh\!g-g<.'r A~!IC ,. W il-

1

helm H'''ISl'n har h aft sæde i KODA'!' ra d i samfuld<' 2:) a r. KODA's dag lig <• d rkP ru mmer slctcl ig nye probluuer. de r gi vl' r (h rekt oren og r ad et no k at 1)('stilk, men set UtHler helhed har ofi'C>ntlip.h t'den nu fulcl fors taelse af. at r etten til off<•ntl ig ndforplse c11et' brug ur lovbeskytlet mus ik e r <'L go<le, der m c\ betales Pcl samm t' mach.• som a Jl p nndrc godt~ l'. KODA er sal edes en insti tu ti on, som alle n u \'C'd eks is ter<?!' som en n a turlig bestand(lel af d a g hglh •l. en organisati on, de r hen· \'i st al lnmnc skn f fe s tn cl rlen seriosP som den lt•tt c r e m usiks ~lmbendc kun st nere en t·tmelig lem samtidig tned a t s tol te <let n ationale mus ikliv. En fuldtlonencl · tak og h~· l<lcst til K OnA 's sti fte r e og de m æ nd, der har \ ider efo l'l deres s kch;wt t cndt' virJ.w og gjort en fremragPnd c inds ats li t ga \' 11 f or da nsk musik liv, lyclr •· ved d enn e mw r lw dag. K ay R.- F'.

Omkring jubilæet Receptionen KODA's jubila·umsrla~ forlob Jl:t ft!stltg'tile vb. Blonlslerdt•konllioner og te!Pg ranlllwr hnh,•dP siJ! op f ra n orgt•n. tund,.n, og da tlorl'l\l' til KO I> A'. smukIH· lnkahlr abn ctil's klnl,l{lm 10 til l'('<"t•pti<,lll'll, indl'a ndl :"ig ~narl <IC! l'orsll' l!.<~'~ ler. \ t•d t ~-t.itlt•ll \•;u· 1·adssak•n og dirP)dol'•"ns kPnlnl n: ·:sh'n fyldt til tr:Pngc;eJ af de nutnge PllkP i lpP l'Solll'l' ng d<>pulat ioIl(' l' fra 111d- o~ udlaHtl. som IJH.:d J!CI\' t~l· og go1le ord ha \'de nnskct at b1·ingP KODA tlert~~ hyld t og lykon~l·minger. KoRtban• og smuld~'"' gav•'l' fy!dt" •ftt,rhanden \'a!g'f!~. bordt:. n.·oler og \' indut•sknrnw i rlil'<'ktorPns \'ærl!lsc: sal1•ch•s kan n:P\'Jll s Pil ele)!ant radiogrammofon med alle rle raffin n~~..nter. :--um (~ rammofonindustrien kan tJ<blyn") "t :-:aclant apparat med ; e n s},on gam nwl l'~Pll-a-~ lh.. ngekiste fra C u lclhranclsdal~;•n (T O'\ O '~ ~a,·e tilligt~mt d et par ~m u kkP llwkrus) ; og sa in\•rigl maJ,•ri""r. ~lm l ptm·. ~.oh lo.L hron<:cstag·cr. lampt ,. og- krygtalting, all \'a lg-t nwcl k ra.·st~n sn ng-. KOJ) A's lokcth>r, ~t)lll i for\'l•.kn e1· e n Sl'\·wrclig lwd, \i l med dis:-;l' maug" slw n ne Ung blh ' endn u inlcl'<'SS<llllf•re at rænlt"S i. Aftenfesten i Håndværkerforeningen \'l'cl st•kstiden mod h s en n"\pr~\'. t•ntati\' fur~am­ li ng. god l ha h an det h \mclrPdl' g:~:~st ·r, i l latHlVH~r­ l:erforeningens Inkaler i rfot fornemme ~am1.., » ~lt1ll­ kcs P a læ«. Det \'U l' et ~Cl nl"l(lS r(~.stligt ~rn al "l' 11i~se gallaklæd te m~enll og kvitlller. der i frerntrædl'Hdc gl'<Hl rPp ræ:sellh'r er nw~iklivct i Tord:-.n. h<Pnket i festsalen om clPt nwd blom~t(• t· , Rolv. krvstal • og t:. ndtP kc l'tt-1' O\ l'nlatligt pryd(:.de horcl. llwo n l'l sa mllige g:Pstcrs navn • fnrl.i<'liCl' al hli\'C lUP\ nl, ma \ i a f plad~h 'll~~· n incl::;l\lwnl\•• os l il at na•\ nc nogle af de \'C'd ~ langhot·d ,, t ~ ~t dtle nd e personli g hedt•l·. Ile t· sås bl. a . und e n ·isnin gsministc r.


Sidt 4

blev musiken. rlens skabere og tiClo\' ~re fremhjul p . bl. a. 1 de talrige mus ikforcn inger . Efter den fo ;s!t verdenskrig ændredes rlc tlt' totalt. F'olken1.1::-. l'll 11 ~ - især på grund af de mangt> n~·{~ opfinde1sl!t' oa rtekniske forbcdringer en g<\n sk e anclen indsti l, in~ til musiken, som dt• nu fik pa næ t·t hold gennem grammofon, radio og film. Personlig fand t han tlt? l fejligt og noget af et mi r a kel. nar han c, m morgenen under barberingetl hon•r en svajet· kore for bi, fløjtende en strofe af H{•t'thovcns f0mt0 symfon i Det hører nu med til en mode rne demokratisk stats forpligtelser, at den slutbcr en sadan lovgivning, at autorerne beskyttes pa retfa•rdig-slc mc.\clc. Nar dc11 nye opha\'Sret 0111 forhabe1 1llig- ikke Sa lang tid kommer for i rigsdagen, har au torerne i ham cu varm fortaler. Undel'visningsmi nisle ren sluttede med at sige, at når man skyldc t· muRi/ic•n så meget. hvor glædeligt er det så ikke, at ma n kan betale .~ 11 skær,· for al den rigdom. Af l'l y dmygt hjerte brag-te han en tak til musikcn, og denne tak r ettede han til musikens beskytter iclag, til KODA !

prof. d r. theol. Flemming Hvidberg: generaldireklø1· N . Ltm bee1·, tockholm; departc:ueutschefer·ne K. Paludan-Muller· og \ ' ilh. Boas; politidirektor Ejvind Larsen ; prof. Selim Palmgrcen, Helsinki: komponite rne !Eri ing Kjelsbye, Oslo, og l ngemar Liljefors, ~ tockholm: fhv. musikchef Peder Gram: di•·ektorerne M. Turunen. Helsinki, dr. \Vilson, Stockholm, Hngnat· Kj~~rulff. Oslo, John Leivs, Reykjavik, og Geor·gc Lunnov; prof., dr.jur. Torben Lund; høj(•ster(•tssagforcrrll' O. Bonrlo-Snme og Cal'l Rit·arrl; kmnponister·ne K Iaus Egge, Oslo, Sulhu Ran la, Helsinki, Kurt Atterberg, Stockholm: viccharadsh()\'ding Toi\ o Voss-Schrader, Stockholm; hojestcretsadvokat Jon Simonsen, Oslo, samt r·ed. Niels Friis (festskriftets forfatter), alle med fruer. Styrelserne i de forskellige nordiske opfor·e!sesretsselskaber var desuden fyldigt repræsenteret. og io\Tigt var en lang række kendte komponister, forfattere og musikforlæggere samt udø,·ende kunstnere tilstcrlc. Sidst, men ikke mindst, skal næ,·nes KODA's smukke og livliJ,!e kYindelige personale, der med kontorchef frk. Karen Sørensen i spidsen var en ekstra pryd for festbordet. Kontorchef frk. Karen Sørensen strålede dobbelt i anledning af, at hun var blevet belonnet af Hans Majestæt Kongen med fm·tjenstmedaillen i sølv for sit mangeårige, højt væt·dsattP arbejde i KODA's tjeneste. Da formanden for KODA's rAd, domorganist N. O. Raasted, desværre \'ar forhindret på grund af en alvorlig sygdom i at være tilstede og var·etage \'ærtspligterne, bød på hans vegne komponisten Knudåge Riisager \'e)kommen til festen. l en senet·c tale rettedt"' Riisager en dybtfølt tak til KODA 's stiftere, hvor han især i varme ord mindedes KODA's store mand, afdøde direktør J. Ravn-Jonsen : til statens repræsentanter; til lo,•givningsmagten; til de nordiske søstet·selskaber og KODA's personale med direktør, landsretssagfører Sigurd Bruun og kontorchef frk. Karens Sørensen i spidse11. En vægtig tale holdtes endvidere af under·visningsministcr, prof. Fl. Hvidberg, der gik ud fra sentensPil = En ide formår meget, når den er retfærdig. Han viste i en kort histor·isk I'NI~)l'ørel~c. hvorJede~ musikbeskyttelsen forst ble\' varetaget af kirken, hvorfra den gik over til fyrstehoffcrne. Så kom den franske revolution - og nu var let borgerskabet, der støttede kunsten. I borge rsimbets æra

Haru

Nr. ll - 12

ORD OG TONER

Schr~ibn

6J Knud Pheiffers

ny~

~

Senere talte komponisten Ingemar Lil jefors, dPr tolkede hyldesten til KODA pa Stim's, Teosto·~. Tono's og Stef's vegne. Han minciedcs cle forskellige formænd gennem rle 25 ar samt KODA's tidligere forgrundsskikkeJse, a fd . dir . .J. Ravn-J onsetl. samt hyldede viceformanden genn em al1e arene. Asger Wilhelm Hansen, og den nuYær cnde elirektor Sigurd Bruun. Liljefors taklw de for mangt et ittitiativ og flere gode ideer fra KODA's side. KODA havde altid tænkt på broch·ef olkenes bedste. L\·k• ønskede tilslut KODA til de fremgangs rige :25 ar. Efter et causeri af :»den gyldenblonde«, hvor Povl Sabroe næsten O\'ergik sig seh· i et festligt fyn·ærkeri af ,·itser og ordspil, afsluttede for manden for Dans)< Revyforfatter- og Komponistfor bund, forfa tterens Mogens Dam, talernes t·ække med en herlig tale for damerne, en oratol'isk pra•station, der mundede ud i nogle Jet travesterecl<' hylrl0st,·ers til »Mor KODA «. Efter at kaffen va r nydt i de tilstodende salonPl samledes man atter i festsalen ved s rnabor dc og pahørte en underholdningsafdeling. Det fortræf felig-P orkester, der under festmiddagen ha\'de underholdt gæsterne med et smagfuldt taffclmusikprogram. spillede nu under Emil Reescns dirige ntskab »Vift

Suleces

En Aften saa dejlig som denne Synges af Frand!ftn Triotn i ,. Moulin Rouge Revyen ..

MUSIKFORLAGET SØLVGADE IO

IM UD I CO

KØ BENHAVN K. T L P.: P A LÆ "' 9 2 O3


TIDSSK RI F T E R (fagblade) Dar,sk ~ht3ikertidcndc, Vendersgade 25 (K) , Tlf. C. 13245. Dansk Mu:,;iktidsskrift (red. Su~. Berg & Fr. Schandorf Pctcr::;en). Kronprinsessegade 26 <K), Tlf. nyen 726. Forfatt~ren (red. Palle Lauring-), Ved Stranden :w (K), Tlf. Byen 811013, Hi~a . • Grammofon Rt'anchcn (red. ~1 ogens Sabroe), Engla11<bvcj !12 (S). T lf. SurHib'.• 8563. M usik og IJ andl~l (t·cd. Ditlev Schmoll), Fredertkshel'g Alle 2!> (V), T lf. VN!ter 44!>1.

Norden (t·ed. F rantz W enclt), Mahnogade 3 (0), T lf. C. 722:l. N v nadiohlud (reel. .1. 1\l ax Jørg-ensen, Vigerslt~' All<' 18 ( \ al by), • TI f. <'. !l ;JO.

POPULÆR-AUTORERNES

Ord og TorH'l' (red Ka~ Rostl!aard-Frøhne), SohænJZ;"et 2, Kongens L~ nghy, TI f. Lyngy lfi'iO. Pre-;;;::-en (red. 11. K. Holm), Vestersoga<ie 44 (V), Tlf. C. 1a:n2.

Sk lC:5Jlil1eren (red. :"v. F1·i<iberg-), 1\yvej l B (\'). Tlf. \'~~tf>r til:35 , •. Sv.. sten (red. Arn. Hencling), Langgade SS B ( \'alby l,

Tlf. \ a hy

13~10.

VI ~LBUJ:EAU

Dansk Rcvrforfatter- og Komponistforbunds V1!,'ebureau.

(ledet· Fr. Rocatis), Worsaaesvej 1.3 (V), Tlf. ~ora !>751. •


r

Th(• P erforming Right Soc1ety, !td., Copyright H ouse. :33 ~Iargaret Strect, London W. l, England. P ri \'al te a h·enes Di rektorforening (for·m. dir. ThorY. Larsen ), ~l". Vold~. åO CK). Tlf. Palæ 1045. f'rovin:-;teatrenes Direktørforening (form. dir. A.xel Illum), EjdeJ·stedJ{adc 2 (V), Tlf. E\'a l i34. • Skat' (form. Einar Hylin) c o Stim, Tegnedunden :~. Stockholm, (sekr. A. Henneberg). Solistforenin~n af 1921 (form. Viet. Schiøler), Geelskuvvej 4!1 pr. Lyngby, Stef -

c o Heykjavik, Island.

S \·eri.J!c.

Tlf. Frederiksdal 80!:7.

Stim - Cdh·. Sv. Wilson), Tegnerlunden a, Stockholm, Sverige. Teosto - (dir. M. Turunen), c/ o Helsinki, Finland. Tono -

(dit·. R. Kie1ulf), Kling("n} erggate !i, Oslo, Norge.

POSTKORTFORLAG (sangpostkort, reJrænh( fter) Sungko (Conrad Eriksen), Madvigs Alle 7 St. (\'), TEATRE

Tlf. C. 12i76, 14588.

A. R. C. Teatret, Frederiksberg Alle !18 (V), Tlf. Eva :J6!15. Alle Scenen, FJ·ederiksberg Alle 57 (V), Tlf. C. 2filfi. Apolloteatret, Axelborg, Gl. Konge\'cj (\'), Tlf. C. fHifl. Cirkus-Re\'yen, Dyrehavsbakken, Klpb., Tlf. Ordr·. 41l30, Hyvø.ng 5~3. Folkt·teatret, Nør-regade 3!J (K), Tlf. C. 4:Hw. r.~rt>dt!rikshcrg Teater, F rederiksheJ-g Aili' 102 CV), Tlf. C. 12035. Helamgør· Sommerteater, T lf. Hel singør 1:uu. Hornbæk Teater, Tlf. Hornbæk :ns.

<In.

(dir. Stig Lommer. St. Blichers V t'j 14 Tlf. 1-~asan 1709. })(>t kgl. Tea ter ( inspektø1·en), T el f. Palæ !t34J. Montmart re Cabaret, Dyrehavsbakken, Kl}Jb., Tlf. Ordrup 2254. Moulin Hnuge, Aaboulevard 35 (V), Tlf. C. !JG99. Nygade teatret, Nygade 3 (K), Tlf. Palæ 103. Ny Ra\•nsborg Cabaret, V. Fælledvej 82 (V), Tlf. C. 10718. DPt ny Teater, Vesterbrogade 44 41l (V), Tlf. C. 2035. Nørrebros Teatt'r, Ravnsborggadt=> 3 (N), Tlf. C. 8&05. Rtddersalen, A11egade (F), Tlf. Fasan 1516. Røde Kro Teater, Øresundsvej :JS (S). Tlf. Amager 2. (dtr, Carlsen, Sundby 1219).

7

,


Dansk Solistforbund (form. l\lagn. Andersen) , Set. Annægade 3 (S), T lf. Su. tt>i2 ($ekr. L ouis llal berstadt) . Grundt\·igsvej :~4 (Y), T I f. V ester 85:!7. Dausk T onekunstner-F orening (form. prof., dr. phil. Torben K rogh), (sekr. Ir. f. Steffen Heering ), Rådhusstræde l (K), l Tlf. Palæ 7:i76. Det unge Tonekunst ncrs<•lskab ( l J. U . T) Cform. F lemming W eis l, H ammerensgade 3 ' CK), Tlf. R ycn 72o.

T lf. Ordrup iti81. Gramu

Rt-uun), K ronprin:;cg:;cgadc 2tj

( K ),

Tlf • C• •)·)--- , l •

:n l

(V)

(form. domor ~ani~t ::\. O. Raast(•d). AR"~crsvcj

Tlf.

1),

Skodsborg,

u;o.

~kodshor~

(dir., h·sf. SiJ..''Urd B ruun), Kronprinse:;segade 211 cK). Tlf • C.411•

--l 't ,,.)\),),. '!)r.-r.

•J•)--

(kontorchef frk. Karet Sorensen). Koda- Drtunat i k (rlir.. lrsf. ~igunl Hr·uun ), K ronprinscs!'<>gadc 21; (h), Tlf. G. ~~77, M usrk ~·r- o~·

CJr·kcstet·forening (form. Il. V. llansPn), Vc·rHlen>gadc 2:3 ( K). TI f. C. 7!1 J O.

Nopa (fwk1·. K 1·istian Hau,A"el'). c/o Tono. Klin){cniJerggate !i, o~to.

Norge.

i\onli k Copyr·i~ht J:urc~l\1 (N. C. B.) (<ht·. c;eorgc Lonnov), V. \'f~ldgad~ I O•; (V). Tlf. ('. l aOf:J. nion lpræsidt•nt, komp. Einar Hylin), c o Stim. 'fcgni•r-

lunden 3. Stockl10lrn, s,·.·rig-1".

.Norsk H vyfol'fntlcrfor~'>ning (form. ~v.. rre Rævrcl , f~keher.C.."''"ien 24G, Q_lo. Norgf'.

(s ·kr. Kaare Ru), Skipper~alen 364, fUo. ~orgc.

Aftenbmrlct, Blåd nlsgadc· 15 R (N). Tlf. C. lG:;JI. Berlingske .\ftt·na\'i!', Pilcstræcle 34 CK). Tlf. C. 7.,75. Hcrli11g:;ke Tuicndc. Pilc:.træde 3-1 (K', Tlf. c. 7ll 75. (V), Tlf. C:. 7250. Ek::.trn bladet, J!åclhu:.pladsen 33 C\"). TI f. 911 L lnfor·rnution, ~t. K on~ell:'l!'ade 40 f K 1. Tlf. C. 1..;2G. Kri:::tdigt ltngblact, I'redcrikc:bor~~ade ;:; f K). Tlf. C'. 3a9 • I nr rl og Folk, IJt•. Tværgade 1--3 (Kl, Tlf. ~. 114, '. (;702. ~ationaltidcrule, Ved .'trandcn l ..

(K), Tlf. C. 9393.

Pol.tihn, Uiiclhu~J·Iad,.,Ln tV), Tlf. C. :)11. Sociai-IJ<•mokratcr. \ir. Fa rima~~c-ade ;t3-4!1 (K). Tlf. f'. 13!.1!;. DUPLI I\.f•;HJ:\G OG OVT·:ns-ETTELSE R ureau Cosmnpolilt• (A. Crorwl. F r.berg J..llt'· ·12 H (VI. Tlf. Eva g,,:•J, FIL :'\ISS E LSI\. \H E H A o.l A"\ !', Gl. Kongf'n·j fitJ-Cj:! (\'). Tlf. C. 157G;~. lJan.:-k Film C''o. A s. M ynst• "' i 1 (Y) . Tlf. E~a 411. iiiJ23. rilm-Central,.n Palindium A S. c-;yldcnh-'''".:.gad :!l (V). Tlf. C. 1?011. 18!JI 7. Nordisk l'1lm l\o. A S. Ft· derik..:berggnde ~;; (K), Tlf. C. 'i nG• Yiking Film, fiolhersgade 175 (K). Tlf. Palæ !l · 2.

Nordisk ltevv•

Nor k Ftlmskompomst-grupJH', c o T ono. Kling •nherggnte 5, Oslo.

IJAt;Bt AIJSHEIIAKTJO'\ EU

Ror~en. Daghlaut>t , Radhu:;plad:.t•n 4

Korla

Kobc nluwns

Tietgensgade

lieydes Boglrykkc·l'i. l•'r.holm Kanal ·1 t. opg. A 0\), T I f. C. fj;,:!2

Grammofon-In dustrien ( IJ. f.'. l. F.) (form. dir. \\' . Il amburget·), DamgårdsveJ 20 cChurlt.l,

~igurd

-

BOGTR'\ KIU:R

Drama-H.ct, T ictgC>nsgadc 3{) (V), Tlf. C. 10901.

(dir.. lr:;f.

A VIRPOSTKONl'OlH~T

~or·g-e.

FOHLAG~HU I:T GYLIJ \HL & Han ...en. B)gnlc t rH. 2 (N.Y), Tlf. C. li G, 9Q O

FOTO-BUHEAVETI A r~ts Foto c Poul Han

n). ~or~nard:,\• j 22 l J (L) n~b\). Tlf. or cnfu 4164.

J 6


r GRA ~Ili O I·ONSELSKABER

,J oh s. l\l ollet·s Musikforlag, Studicsll·ædc 41 t K ), T lf. B yen 13:53 x.

Xnnlisk Pol~ phon A S, Ostergade 2fl B ( K ) , T lf. C. Hi!.> 13. 2023. Skallehnavisk Grammophan A S (His :\laslt r's \ 'oic(!) , lioffding:>,·ej 18 ( Va lby). T lf. Valby 6700. Skand ina,·isk Odeon A S, Sølvgade 10 ( K ), Tlf. Palæ 920:3. Te l cfu n k~n

(A. E . G. Dansk Elektr. A S) , \ '. Fa rimagsgadt• 41 (Y ) , T lf. :.;ooo. Tono ( Fabrike n Plast ica A S), Dorthea,·c·j 1-:j (N. V), Tlf. C. 10676, 14139. JUniDISK KO~St:'LENT Lanrisrf'tssaJ(forer Sigurd Bruun, N y Kougtmsgaclc :w t (V', Tlf. C. 14V66. KUNSTNERBUREAUER

c.

Asmat·ks Bureau, Smallegade 26 A (F), Tlf. ·P asan 33. Biltzings Bureau, Jernbanegade 4 (V}, Tlf. Byen 2l.i2. Jac. B roe horst, Halls Alle 7 (V), Tlf. VestE-r 7645. Brochorsts Bureau (Jutta Jerndorff), Vendersgade 24 (K), Tlf. C. 122i'i. Engstrøm & Sødring A I S, Palægade G (K), Tlf. Palæ fi88. Wtlhclm Hansen, Gathersgade 9-11 (K), Tlf. C. fi18:t Carl Heises Bureau, Uglevej 2:3 (N.V), Tlf. Taga 4863. International Variete Agency, Vesterbrogade 39 (V), Tlf. Eva 80;";3, 86'i3. Skandinavisk Koncertdirektion A S, Ny Østergade 4 (K), Tlf. Palæ 5801i, .'l820. Skandinavisk Musikforlag A S, Borgergade 2 (K), Tlf. C. 9244 A . Richard :-itangerup, Enigheds\'ej Hi (Charlottf'nlund), Tlf. Ordrup 2616, 7709, 4873. Alb. Unruh, St. MøJlevej 4 (S), Tlf. C. 0964. ft!USIK~.. ORLAG

Jae. Boesens M usikfor)ag A S, F rederiksbergg. 11 (K), T l f. C. 29ti0. Continenta, Nørrebrogade 34 (N), Tlf. Nora 7141, 2:i!J2. Dacapo, Pilestrærle 2 (K), Tlf. C. !J;;4n. Engstrøm & Sødring A/ S, Palægade 6 (K), Tlf. C. !J228. Fuga, Falkoneralle 43 (F), Tlf. C. 858ft Ca a l Gehrrnans Musikforlag, Vasagatan 4li, Stockholm, Sverige. Wilhelm Hansen, Gothersgade 9- 11 (K), Tlf. C. J2G87. lmudtco A S, Sølvgade 10 (K), Tlf. Palæ 9203. Kleinerts Mustkforlag, Chr. IX's Gade 7 (K), Tlf. C. 3432. Kobenha\•ns Musikforlag, Kompagnistræde 32 (K), Tlf. C. 1J03;j. Muaa (D. R. K. F.) - Sekl'etariatet, Sohænget 2 (KStJJ. Lyngby), Tlf. Lyngby 1570.

)l ,Hks ~l u!'ikforlag, Veste1port 24i (\' ), T lf. P alæ !10UU, 1 66. :'\ wls Georg,:; .MusJkforlag, ~onlandsgata n ~ . S tock hol n., •'yerige. '\ o1 :-:k )I usikfor]ag- (Backer-Grundahl) , Carl J oha11:•gate ;):•. Oslo. ~orge. ~ y t dansk M usikfo rla.~. NorrehJ'Ogade :)-1 (~). Tlf. ~ ora 7141, 2;;92. Kei th P rowse & Co. Ltd., 42-43 P oland Str(!et, London W. l, England. ~kand in a,·isk Musih-forlag A S, Borg •rgade 2 (K), Tlf. C. 9243. o ~ kar Sk a u A s, \Ym. Thran~ sgatl.' a2, 0 $10, N' OI'J;!C. Tempo Musikforlag (se ~Iorks 1\lusikfol'lag). Alfr. Thorsiugs 1\fusikforlag, Vesterhrogacle l G (V), Tlf. C. 11243. Warnys Mu:-ikforlag, Gl. Kongevej l!} (V), Tlf. C. 12640. Viking 1\fusikforlag, Nønebrogade 34 (N). Tlf. Nora 25~12, 7141. OFI•, ENTLIGE INSTITVTIONER Dramatisk Bibliotek (Universitetsbihl.), Fiolstræde l (K), Tlf. Byen 409 (10-13). IJt•t kgl. Bibliotek, Christiansgade 8 (K), Tlf. C. 4444. Musik rådet, Tietgensgade 30 (V), TI f. Palæ ;_)405. Statsradiofonien, Radiohuset, Rosenornsull(i (V), Tlf. 647. Teater- og VarietecensurE'n, Censor, d r. phil J. C. Normann, R., Slagelsegade 3 (Ø), Tlf. Øbro 557i (10-14) . Teaterrådet, Tietgengade 30 (V), Tlf. Palæ 5405. ORGANISATIONER Danske Dramatikeres Forbund (form. Leck Fischer), Tietgensgade 30 (V), Tlf. C. 10901. Dansk Fodatterforening (form. Kai Woel), Ved Stranden 20 (K), Tlf. Byen 8606, 4623. Dansk Komponistforening (form. Knudåge Riisager), Nonegade 18 (K), Tlf. By. 2727 u . Dansk Musiker·forbund (form. Johs. Andreasen), Vendersgade 25 (K), Tlf. C. 13245. Dansk Musikforlæggerforening (for·m. K. Feldbeck Christiansen), Johannevej 22, Chal.), Tlf. Ordrup 3886. I )ansk Revyforfatter- og Komponistfor bund (form. Mogens Dam), Thorvaldsensvej 29 (V), Tlf. E\'a 7516. (sekr. Kay Rostgaard-Frohne), Sol\'ænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. (kaas. Axel Thingsted), Lansebakken 36, Holte, Tlf. Holte 1211. Dansk SkuesJuller Forbund (form. Kai Holm), Vesterport 1229 (V), Tlf. C. 3747, 15947.

4

5


Nr. 11 - 12

ORD OG T01\Elt

s tolt pa KODA's bolge«, et tema morsom t \':u·i t~ri"lt a f e n m ·kke Koda-komponister . Dercfll'l' sang kgl. l\anm1ersanger Mari us .Jal'ohsen en »·J u b i la·u ms\ t se - . Des\ æt T e vist L"' ch~t si~. at akustikl\cll i festsalen var sa elcJaclig. at i ng( n a f tilhnrcrn opfn tt cde mange ord a r. h vad kamnwrsansn·ren fo1·ed rog. Da ga~stcrn e jo ti l c11 Yi~ g1·n<l har kra\ pa at fa al vttlc, lw ad der bh•\ SllllJ.!~' l. g engi\'l' r vi nwd forfa tlerens tilladt•Is<' tt'1<stt> n t Il jubi læu msvis<'ll llcdt'n[or. S kues pi l lcrind <' ' ed Det kgl. Tealer l~ll t'n Coltschalch. a f sl uttt'clc uneler stor t bifald mHh•rholcln i ngt' n mc<l t'n t·a~ kk t' elanske sange og 'isc1. 1 mo<ls~t'l n i ng ti l kammersangeren formaede h cu<les s lemme a t sra godt igennem, og de kendte toner og- hendes O\'erslromme nde humor besejrede all<'. Komponisten \\'al th ct Sclu·oder ,·ar konce rtens s thrc a kkompagnalot·. ,J ubi hPum sfesten slutterle m ed dans og \'arm • pul-

ser hen på de små limer. Olmt t'oc r.

Jubilæumsvise ved KODA's fest den 30. november 1951 (s u nget af kgl. kammersanger i'I.Jaritt!i

OG WAGNER SKREV

Jnco l1~1

" ll vur ,~· dt•l t.org.,Jigt at }\IH ••, kære Bl XTE II UlJC - h \isktd' .lu, I'; Pll l1 1\ YliN j t•g S),\ 's, .l O Il \\, !-i EB,.\ S 'l' t A ', den li UJ 1•dsC' t r d n l m lr sul• 11 ., W • r lh•'l l..esdPn • .,.Jnnwn, lwa· nu h~s-. \\' A C"\ l H ..,k n\ ('l' m~ s tullu ud MOZA l~ T - T:t•n k .wt· hl ol, he a :;t:"ll • lwm 111111i~wr slå t ' IlWII I llf llOdi'l 1 htJIIOI'<ll' fip f<ll, L<'<lllt ka n ikke længct· g ratis :-;pill<• al t i ng, h vad dt• vil ; hli d~ p it konc<'r teJ Ol~ cuft;t·t· t'' de t· IHI c11 inkassator ~trakl-l p a spil!" ...Ja . det er trist at hort•, sag• l• MOZA HT, for 1 11\111 l td f if. j 1•g ikke • lllt J.,"'f• t , c·n sollc sum på hundrette .t uka tt•r fnt· mm op'ra " l'lugten fru ..,miliN". J\ k ja, k u n sten sti 'r ; RI< ' IIAHD '' A G'\ E H Sl'l· : flere kOJt~}lot.ister ng•• hli't·. Sl·h· li<·t Hlle land l>anmark monstre ka n to af clcn slags, del er inJ(l'H and. l·~ n lwn \\'alther Sch r ød«•rs prcislit•d kan en sekst itusind g i'. M ill ionæ r den a11dc·n bli' r på 'n dans, som mandPil kalde t· "Gade ns ta ngo j alous1".

11 ).

-

M elodi: l\lot i\' af Moza rt-m enuet.

Hojt oppt• på

Side !i

lun og lækker, solbesk in net la num•sky i i ' nclt• h imnw l p å tonctl iKh •rnC's parnas, m e n u denfor c.le små knm posi l(l l'\'I'S \'l'imnwl , l ' ll

sali~

l>I IJERI K B V XTEII UDE f ik sisr t•n snak m<>d R.\CH om ~od mus ik. .M 0 7.A RT o~ FRANZ LISZT s a d og lytte<!' t n st t il r.n gammt•l C'ng-le-basunis t. Pluds 'l ig hlev d e 1·'t vældigt ro1·e: h i mnw lpm'lh •n kom n1ccl brev M0 7.A RT ~:~a'c, c!C'L Rikkcrt var f ra gumle ltlC' II ARD WAGN F: R, som li l ham f ra Valhal skrev.

N u l l'or vel BA C H O}! HA) DN. d t• l't' d l~n·s ul·alu l'i«•r kan bli\'1' l i gt' -a k nej ! i lh·e f ik l ingenting. !'Om jot·1l isk dotlt• •' l ' l h lf'\'1'\

.

.

.. .. .,llll' .

Men i alle fald, t rods ,.ciroi t moral" , låm::; vot·c ting i hobetal. Ma n os lik"'Vlder lak, • ak - SEBASTJA}J BAC H går 1gcn m insæl som ..J ith•rhn<'h". .J a , hvad s kulle de doer gnn • komponistc•rne icla"! rngcnt ing de magter uden nogle takle r fra vo r klassisk e composi la . E n komponi st idag hehovl't bl ot a l \'tlt·h •1·' PI •\ udeL klassisk tema, ~ å komm er hono1·a1 c l af sig :-;eh · ft•a A Rrap, Koda, T nno,

Stim og Gema . Og snart Mul alle tonemestrene i kreds om Halig \\ OLF · GANG AM AlH' t "R, d e l' læsh• h rt•\'r.t hoj t, det skrevet Yar på ~u tlt"rs mal i ''t'•""rotl t r ok:t•u :,. W A G ~ EH skre,·: "\ed T hor! t osset er vor jord,

l igl' siden .i•·g lll \ ·athal f or . H or nu hlot: II\'ornnn i Alwrd<'n kan - . t æn k -- ••n n<'gct·npet·a sl å a n 7 Nu hli 't•r T rist an o~ l sold ~ kaldt f or Poqn• og så Ress. Folk <'.i mPt·' v alfa r te r til Onyrcnth, rlei klart er:

Folk vil hcl 't·<• til ];os Angeles! 11

Dt·r e r faktis k sket d en kalamitet, ( ble\ født for ti d Ji ~l, llå d a n Ef't. H æn g kun sørgeflor om clen solle jord - - -" s luth•d' WAG~ER . ~amt med dil'sc ord: .. l kan ,·æ r e l t~re~lad c. HA Y H 'J', H A~DEL, LISZT ,,g RA 11! Rims et langt te-deum;

KODA 's jubilæum rager tkk(' e n af jet· et hak!


Side 6

ORD O G TONER

Kampen mod den maskerede offentlighed Fol'eDiDg d•mt dl at betale KODA fol' masik andel' bal Ved Sondre Birks ci\·ilret er den 2 11 1951 afsagt dom i en sag, som KODA Jul\·dc anlagt mod Arbejdentcs Radioklub, Ballerup, i anledning af, at klubben pa Rallcntp Kro havde a•·rangerct ~ aftener med andc- og flæskt'spil og påfolgende bal samt senere pa Ballerup Kt·o og .Maalov Kro et pnr dilcttantfor·estillingl~t· med eftcrfolgende bal, h\'orundcr der nu· spillet musik, h\·ortil KODA ejer opforelsesr·~tten.

Ved denne principielle dom, der givet er af stor inten•ss•• for foreningslivet, Mt c dt•t fm~fslttet . af for~amlin,cJt1 J', Jn·or mcdlcmmcnu· mculrr up nu,d hw~t' 1Ur1' Ofl bc".ll, O(T·'(a er ajgi/f:·;pfiyfi[JC

jor den

tHll't

til KODA

ndte bn~k!lttulc mu.-;ik.

KODA har herved yund('t nyt ternen i liampen mod den under h· af en '0h u Ilet« forfatterlov masl\t"'• rt:>dl' offentlighed. Vi citerer nedenfor den inter('ssantc dom i dens fulde ordlyd. UDSKHIFT af Københa,·ns amts sondre o~ Amager birks domhol! for ch·iJe sager. År 1951 den 2. no\ember ble\• der i borgerlig sag nr. 2!l.Ji Ulfil:

KODA, Internationalt forbund til beskyttelse af kom})\"lllistrettigheder i Danmark, Kronprinsessegade 2ti, K.

mod Arbejdentes radioklub Ballerup og omegn ,. dens kasserer hr. O. M:athiescn, Lindealle 11, l. Ballcntp, afsagt sålydende

D O M. De sagsøgte, A rl,tjdcrii~;S Rrufiuk/11/J fur Rallf?1"UJl "'' ()mf!l''· l't' en sammenslutning, det· er oprettet 11. februar J!l:W for at var-etage Arbejder-Rad i o-l.yttet·nes interesse. Dt!tte søges nået ,·ed: a) udsendelser af sp<'Ciel intc:>resst' fot· arbejdere, b) teknisk vejledning, c) iovrigt på alle mArler varetahre arbejder-lytterne5 interesser.

ae.

oesens

Frederiksberggade 11, København K.

~r.

11 - 12

-----------------------------

Disse formål søges fremmet ved sama rbejcl mecl ov ri~r­ arbejdernes radioklubbet· i Danmark. Klubh(•n et· tilslutJet Arb. Rndioforhund. Som mcdl«:>mmer optages radio l~ tlere, som vil \a' eta~t arbejdernes radioklubs interesser. Medlemskonlingentct. et 2 k1·. årlig, hvoraf 120 kr. går til radiof ot·bu ndet. 1:\. luhhuu. medJemstal er nu 17:~, og dens virkeo mråde er Skovlu ndt•, Ballerup, AageruJI, Ledojc, Smorumo\TC, ~mørumnNh·, ., Maalov og Maalovhoj. For at skaffe midler til indkpb af h jrelpefondsa}ll)at·at(•t Inder klubbl'n i lobct af vintersæsonen afholde l til 4 festror, hvortil ikke blot medlemmer har adgang , men ogsa nwd lf'lllmernes {egtefæller og bom under 16 år. I november decemhct· 1~1 ;)0 har klubben på Ballerup k•1l tudet afholde <.>t flæskespil og et a ndest)il og i f orhi ndl'lsL· dermed bal Endvidere ble\" der tlen 20. j anuat· og 27. januar lfl:ll p{, henholdsvis Ballerup og Maaløv kro a f holdt bal i fo rbindelse med dilettantforestillin~. Sammenkomsterne h~u· væt·ct annonceret i Baller\tp-Maalov avi s, og hver deltager hat· lH·talt 2 kr. Det e1· end\'idere oplyst under sag en , at tl •r har dl·ltagl"l i n d t il 2fi0 personer i samm<:'n koms tcrnc, s a ml a t flæsl,c- og andespillene har givet et owrs kud pa 10!) kr. OJI beggt• dil ettantforestilling<'t·ne et unders kud pa 4,01) kr. Ved alle de onU'lleldte 4 fes ter hat· dea· ''æret henyllPt hl•· sk,•ttet m.usik, hvorti1 sagsogf'ren u nrlel' denne sag, •.1\0 PA"', Internatinnalet forhund til beskylleise af komponislrl'tttg-heder i Danmark, har Otlforelsesr etten . Da det· til fcstE'rtH:' udovt:t' klubbens \'g"lle medlemmet· hat ,·æret adgang fot· medlemmr r nes pårorcnde, h\ ilket \"il si~~: ægtefælle og hj emmcværend(• ho t·n unde1 16 ar, forme nt t sagsøgt.•rne, at rlc omrne lelle mus ikuclforclser har \'ærN orfeutligc i f orfatterlovens fors tand, 01r sagsogemt' anset· sigderfor berettiget til at opk r æve kl-. 5 JW. ba l. som wJcl"laJ.!" fo1· udnyltelsen af den cne t·et. som \'Cd lo,· nr. L·l!l af 2ti. apt·il l !J!tl om fo rfattPa-ret og kunst nerret §§ l og 2 ~> l" tallagt forfatteren (komponisten). Da det dreje1· sig om ialt ·1 baller, har sags()gen•t. unuf'l' næt'Yærcncie sag påstiwt den sagsogte klub vccl clLns kassen•r O. Malhiesen, Lindealle 11, J, Ballerup, tiliJiiglet al betale kr. 20 tillige med renter 5 ' , p, a .. , f m sago1s anlæg du1 21.

De sagsøgte har påstået frifintlc lst.>, idel de til !-ltøttt• he1·fot· har anført, at de ovennævnte m usi kf r emforels<'r ikke· har været offentlige, da det drejer sig om sa mmenkomstet·. afholdt af en sluttet kreds. De sagsøg tC' har enclvidt·rc• anført, at billetsalget til festcrne finder s tt>rl ved indgang-<>tt, og at del' blivet· fort nøje kontrol med, at d et· kun find~· t· salg stede til medlemmer. Endvidere modtaget klubhen ikkr• nyindme1dclser umicldt~lbart forindE>n en fes l. Når henses til, at klubben som medlemmer optagt•r ('11hveJ, som er villig til at varetage Arhejdf'l" Hacliolduhs in· tf"r('sset·, OK det som folge heraf maa a ntage1;, a l eon meget stor del af beboerne i "Ballc•rup Of.:" omegn opfylder heliugelscme for at blive medlemmer, at klubben o ptap;cr medlem-

USI

A

o rlag s Telefon Central 2960


N r. 11 -12

O ll}) O

(~

mel' og:4l uclcnfot· Baii('J up kommuut•, at medlt·ulltll't'twrs u.:gtt>fælll'l' og hjt•mmt'\':t'll·lldc bul'n tutder lti :!1' hnt· nelgang til ft'Slt'l'Jit', at fPSt••t·ne ho'·••tlsagt'li~ ha•· ~t>l:-;kahPiig•• og undt•rholdnin~,..ma•s.sigt• tormal, ug endelig den nu'uit•, lwot pu tnJhydel~t·n t ål ft·Sh·l'IH' ha r fundet sh•cl, sa fl!ltlt•s rl••r at maltt• gl\'t•:. sag:.tt~~.·n·n medhold i. at dt• flJ!l nh·lcltl' •t mu ·•k(n·mf,,n•l!'\'1' ha1· \'anet offt•ntli~;e 1 f,wrattl!rlo'•'ns fot·stantl. Dt• .sagsn~lt• \'il lu·reflt•l' være at th.lllllt\t' t•ftt'l' sng.sugl'tl'l\1-i pi'tsland !':tl\lt til at p·oldlbr>«H·e sag!'nJ.!,'enw sagt•ns umkustnin~~·r

mc1l :w k1·.

l n((•t slt'llltH'lforht·hold.

'l'ht kt·ndes

for

tl•l:

llc sagsuglt•, A1lwjdc•rnes radioklub fn1 H:diPI'\11' 11g" lilllegn H•d clt·n~ ku~MHct· O. Mathies<>n, LintiLalh• l t. l, Uallt•t•up, hor· til ~agsugt'l'l'll, KODA, Internationalt forhu11tl til lwskyttt•lst• af komponistretti~hedcr i llamnat·k. 1\ronpt in:-;,•sst•gadt• :.!1;, h.., betalt· ~O kr. tillil!t•metl t·f'lllt'J' r. ' t fra :H. aug. l!t!iJ, mdtil ht:lalinl{ sk~r. saml ~{O kr. i fiagsomkostningt.•t·. J),. idumtt• nl udn•dt• ind<'n

l fi dagt• fra •IPtllh' dum.

af-

.sigclst.•. Tl 'ur.·wttt cst.

U tisk ri flt.· n:; rig-t i g hed bekræftes.

Ch tidommeren •

l

T U t\ E It

Sic..lt• 7

Nordens dag er også Danmarks sag l hn~rt af de ft?m nnrdi:sl\ • landr• llanm:ll·k, Fmland. l ~land. :\o t·~~· og ~H·ng•• h•\ ~''l" 1Ol'•'lllllg(lt'Jlf' \o t d~'' dt•n·~ 'irl\:;omnlf' li\' at·c•1 igen n• rn for at J' a<'llli1H' det 11onli:.;kc samal'lH•.id~·. J:'nr s:t 'id t e1· Il\ l' l' dug i dissc• forl'lllllgPrs liv e•11 N11rd• 11 d:tg, ~om fo1'tn<\11dt'll fm dt•H dausl," l'ort•llillg ~ot •dc• n. fil\. llHlionallnwkdirPidor ('. l ln Id dt!L

l\ l Pil nar den l'll

fæl IP:.

~!).

har ud-

lttam. ' tt,'t'8

sepl"mlwr l'c•j

t <'S

h\'ea·t ar

~·,m

\'oJflr•n.-: rlfl!/. skl'l' cll•t dl'IS for Il\, rfo1'

den stor· off(!nllighcd i all•· dt> nnrcliskf' landl' at mallifestere cle l'l•suHat 1', dt"ll' hidtil C'l' n.tet i det nnt'llisl\e sanultbejd''. dels J'ot· at vinrlt• ll)C' lilhængt.•re for th•n store tanke., at h:m \'l'j for fuld nnJ·t.lisk cniglwd ng for ny(' nordi ke fremskt·idt pa mange omradcr. kul t ur cl l ::;Cllll okunom i k. l\ lange l'esultatl'r', tlt"ll' t'' l' ft·ug,lt"l' n f ''l u l t'< "tt ~hgt arhcjdl~ op: eneqpsk \'iljP, hat· allen~rtf") sat dt>r :.; spor. ~Ian behover ulnt at na·vu e l urt l'al't< n. rt•jscli\ Pt og forslaget om dPt nordislw inll'l'parlattlCill~u is;kp l'ælleslacl, spl l'l'll til »en nordisk l'i~s(\ag«. lnl' at vise, hvilken lrivsl•l op; \'~1·1\st dPI' PI' i drat not·,l!slw arbejde. VPnskah~b.\-tankt>n har grPiwt m fll'urdcnllig stærk l an, og man g<' l'o ren i n ger n f l'or~dwllig art sogcr kontakt med lwllegcr i Iignenele foreninger i de o\ rige nonlisl\ • bt·od,.l·landt"'. 1

1\obcnh<\\'1\s Amts Sund l'(' Birk m. '. Kulwnhavu N. den 'i. no\·cmber l!l!ll. O. Olrik sig·n.

Til lykke F 1 a vort medlem, komtmnistt•n 11 ca·man H offmark, ha1· l"edaktinm•JI modtaget ne<lenstaende hibcn til forlmndl' lS gode ,·en, forfattet·en Aruold ll PJIIhng,

der fylder 50. Mandag den 17. December fylder en god ganmwl Bckt•lult.

"Sol1sten"s ){c·daktol', Filmshistoriken•n, lligtt•l t'll "' ' >'n11/,l H t nrlintJ ;,o .\ar. ,J<•g ved saa udmærket ~odt, at dt>t er som FilmshisturikPI', ll<'nning h:.lt' ,·und<'t sil( NaYn, men det t•l' som l ligiNl'll, jeg s~n<'s, hnn skal ha\'(' en Hilsen og <'Il Tal{ i h\'{•d J<, a l d f r a mul S id C'. J<; n Tak ikke alene for j;lfl(' lll8pi rut'ltdc Vt•t·s, men og:·m<l rn 1'uk fm· hans slm·e l Lj<l!lpsnmhc•d. Mt•J'C' end !100 Kunlposilionet· har set Dagens Lys t Il T<•kstl'l' af H t.'IHiillg n!-(' s t.'h siger han med et Smtl, at ikkl' ccn af hans Tt•kstl'l t.•r hlc vel populære - men mon ikkl' konHH<'Hch• Dage \'il kunne rdtt.• tlcmw ,. 1-,ejl"'? • Pan. Fml~cl!'clal!<'ll ud~tond<>r han mauskc Landc•ts mest alvidt•mh• Film~mand B og "ir. 2::i, clt.'r hat faac·t Tit!"": "Frcmmt•dc l•'uglr. i dansk F1lm", og ieg \'cd, at han blandt Anh<•f»lel'c ha1· Ji'olk !'Om Carl Brtsson. Bu1 jamin "hristr•n~en , Cal'l Th. lln•vt·r. Jean H ersholt, lnl!olf !:'chandw, Th it • J ens<·n ~amt Bi skop Erik Jensen. I al Bt·!'k<•tlcnlll'd har •ic(! seh· haft dt•n .ston.! Cla•dt> nt .:-;hin• o\'cl' 'j,, M<'lo diel' til huns dejlige t ytnll~fastt· Jlh,,"lt', og som 1.'11 akt tu•l l•'mlsclsdags- og Julehils<'t udsf'ndt•t' vi \'OJ't nyeste Værk, t•n ,Jult•san~r, som vi har tilt gm·t \'nrl stOt"l' Haab 11\lif'Jtf«H Sang-K u ns len, Børge Lø\ en falk. Maatl<> 1 det mindste bare diss(' lo Ting hlhc JIC>JHII:t•n•.

ll.if•l·tdirt til Lykkt, Jat

r('

l}anllt V!'tt.

/lenn o 11 lJ of f m11 r/;.

Ogsa inden for det aulmTetslig,• omrad'• har der i l'll ~l'l'ække beslaet et SIHI~\'PI'l n~ fruglhl'ingerulc? ::,amarbcjde. Dette gwlctm· ·Hit•des de tw1·diske mu~tkopfol'C•Isesrets-sr lskatwr hJH>A , S'l EF. ~1 11\1 TEOSTO og TOl'\0, dPr JtHlcnCor '\ nrdbk "nion .. s l'ammel' arb~JdPl' vi rk~omt.. samnH:la. Det samme ga.~1dc1· en n~kkc andre nt'J,!:mis;\tion •t· ar autorl etsin<IPhaxere i de nonliskl• landt•, sale(\ •s bl. a. og-s~i de populære kompnnisl<'r og- l'l1\'y forfattc•rr>, 11\ is sammenslutninger, SK AP (SH•riKI ) , r\ OPA (Norge) og D. n. K. F. (lhtnmarl\), ror fa Hl' lilbag(.~ dannede Nordi~k ill'\'~-Union til \Cll'l'tagt>ISt! af dl' fælles nordiske nkononuskc og lwllun•llt\ inter"sscr, som d isse rep 1 æ~en te ret·.

l\Ian ma aldrig glemme V<erclierne i det omfat. tende kulturelle samarht idl' nwllcm Norelens folk. og den fornylig feJrl'dP \ (JI'r/cns do u ·kal bidrage til at skabe tættl:!rc !jamhng om all::~ de opgaYer. ,\ 1 1' vcntf•t· pa deres lo~ning 1 '\ord,")n. All ~ hor at·hejde med pa at skabe nyt, med ttl at oven•ind" all" vanfkeligheder. Det gælder om af rillt·. skrivt~r den utrættelige leder af foreningen Norden«. din•ktor C \". B t•amsnæs, i tidssln·iftet 'lo) Nonll'n «.

K. U.


ORD OG TONER

Nr. 11 - 12

for året 1948 Med velvillig tilladelse fra hr. Tedaktør Srgurd Berg branger vi nedenfor et uddrag af det i ~Dansk Musiktidsskrift" nr. 7 - 1!151 fremkomne supplement til en fuldstæ.ndil' - men endnu ikke fuldført danøk musiklitterær bibliografi, der omfatter alle trykte musiklitterære arbejdet• ar danske forfattere samt af udeulandske forfattere, forsåvidt de fot•t•li,.,rger i dansk oversættt>lse elle1· bchandlea· danske musikforhold. Nedenstående uddrag vil Sikkert være af inte:re.sse for mange af vort forbunds medlemmer og bladets laese•·e.

L Bibliografi ig11rd 88rg: Bibliografi over dans k musikpædagogisk Litteratur. S. F orf.s Træk af dansk Mus•kpædagogiks Hastoru~. Kbh .• s. 123-t>4. [l]

D. Blaadede aamlinger, tidsskrifter, årb.ger DANSK MUSl.KTillSSKRI .F l' . Udg. af Dansk Tonekunstner Foremng, I•ansk Komponist Forening, Musikpædagogisk Forening og Jl~t Ullj:!C Tonekunstnerselskab. ned.: Sigurd Berg og J.~rede Schandorf Petersen. 23. årg. [10] DISCOPHILEN (Dansk Discophil Forening). Red. K nud Thage Peter·s Pn. Fra nuv. H148: Bent Klovborg Jakobsen. 4. Arg. [lU47]-48; 5. å•·~. [11] GRAMMOFONRRANCIIEN. Udg. af Hansk GranunofQnhandler-Forbund. Red. Mogens Kaarøe. 10. Arg. [12] MUSIK OG HANDEL. Medlemsblad for ltansk Musakhandlerforening. Red. Dit.lev Srhmoll. 19. Arg. (Heri en fortlehende fortegnelse over nyudkomne danske musikalier. [ 18] ORD OG TONER. Udg. af Dansk Revyforlatter- og Komponistforbund. Red. Kay Rostgaord-Frohne. 13. årg. [22] SOLISTEN. Medlemsblad for Dansk Solist-Forbund. Red. Vagn Hedemann. 2 . årg. [24]

m.

Povl H o m burger: Musikens Historie. I- Il . 2. udg. Kbh. [26] St•trre Forchlumnn er: Reaktion~n i tie n moderne M u si k. l I nformation. al. marts. [28] Sl,t:Tr.cl h.".rik TarJ> : Musik og Politik. , National tid. 25. april. Også i Da. Musiker-Tid., s. 126-28. [29] Ni~l.s l iggo B nt::on: AktueUe tendenser i den moderne musik. Pol. 14. de-c. [30]

Joh·" J•rpensen: Jazzen dør. I nformation . 2. marta. [36] KJ~udage Riisagcr: Frihed f or Loke? [ Om samfundeta indgreb i lndslivet]. l Nationaltid. 24. marts. OK&l i Sobsten, nr. 5-6.

r

J\ ti/LC'Vt"l fit (

Fretle Scltarulorf PettJrse11: Musik- Tribunal. [En ny kone· 1 fonn fra Paris]. l Da. Mu si kt idss., s. 2:H-32. ['ih Bj. Gamborg: Musikamatøren i m usiklivet. l I>a. Mu.:ik tidss., s. 281 82. [ 111

R rt cl Ttm~ten Bolunuuw: Mu sik og l' ropn ganda. l Om bedre udll\ • teJse af radioen]. l Da. Mus iktidsR., s. 2!1-3 L. [S:] N . B. Møll~r Nielxe~1: Radiokro nik<!r. l la . Musiktidss., :: 3~8, 66-67, !lS-ml, 12fi- 27, J!i2 !'>j, In-7-1, :?.ltl 10, 234 36, 261-62, 28i. [ t Radiokronik. l 12, 14, 15.

Discophilen [1U47] - 18 , n r . li, 7,

, !l, 10. 11 [ . St•eml Hof/meyer: Musik og Hadio. l Pol. !1. au~. [ 1 Emmanuel Sejr: Har StatsradicJfon it~n <•l ~1:\ al med sine M sik-Udsendelser? l Aarh. Stiftstid. 2·1. sept. [ .. j Knudåge Riisager: Molokken fodre:~ [Had ioens .)!usikll{l.;, 1deJser]. Pol. 14. JlOV. lh·nHt•r k u. af SHmd Hoff meyer 19. nov. [ 8]

Børge Friis: Nyt dansk Initiativ pna Gr·am mofon. l APlh. Stiftstid. 26. juni. U'W] Frede Schantlorf Pe.ter xn1: [Nye dans ke g ra mmofonindspil ninger]. l Da Musiktidss., s. !i!) - lCIO, 1!):3- 54, 216 L7, 260--61. [!10] /f' o r l 11 s f e l

~

r:

sli

t• t

t

Variete før og nu. 1 ViuJI" Sl'ltiørri llfl : Kobenhanler-Pntpourri. Kbh., s. 1401-445. (!IJ] (Fortsætte~ \.

[ 41]

Spil dansk musik!

IV. Daaå mu•i•hiatorie

N uh

Røberi Neiiøru:lam: Casino. 0)u·indclse og U istorit• i Onm 100 s. Jll. Kbh. [. Teatrd paa K cmgtll. Nytor. JjJ~ -1 !11 8. Af Alf Ht•nrique, Torben Krogh, Hcna·~· lh'll ~cn , Poul Li1 nehallc. Robt Neiiendam, J ulius Claust•n, g, end T:;l'ichsen, Ejnar Thom sen. Med indlednmg af Holger Ga brielscu. ~:!8 s. 1 • Kbh. [56] Torben K-rogh: Det kgl. Kupd blive•· f100 Aal'. Det kgl. Tea.s progr·., jan. [f>'i] N~ls Fri.itL' Kongelig Musik i et hu h ·t A l'huntl reJe. lh·d. T id. 4. jan. 1!!i~ j - : Det kgl. Kapels Ju biht•um . Du . M usil<er-1'id .. s. 'IS - 100. Pi!IJ - : Det kongelig(.• Kapel !'100 ~u ·. M usikvii.rldcn, Sth., ~. 104 06. [li()) Torben Krogh.: l Anledning- af Det kg l. Teaters 200-adge Jubilæum. [Om musikken \'cd de t ældste teater]. Da. Musiktidss., s. 271- 74 [Fort::-a•ttt•lse i 1!)4!>]. [fil] Jlogen~ Vam: Revyen i Modvind. l O rd og T01wr, ur. . Bemærkn. af Ax . Th., nr. ~l -J O. [6~] B•rge Friis: Revyen og Kritikcn. Jn formation, l·L aug. [G. Er Revyen degenereret? Dis kussion i S t udentN·foreuiu~cn 1 Sept. 1948. l Ord og Tom•1', n r. :J- 11), s. 1-.;. [G.t

G ,. a m m o j o 7

Aiaaiadelia muailrhistol'ie

B•rge Aiadun: Den moderne musiks krise. Bemærkn. af g,.. Erik Tarp. 30. nov.

Side R

Pol. 26. nov. [45)

D 1' a '" 4 t i ø k m u ~ i-k ri.. : Det kongelige Kapel. 350 s. 111. l tvl. Kbh.

+

(53] Torlwn Krogh: Komediehuset paa Kongens Nytor-v 1748. Udg. af Det kgl. T eater i 200 Aaret. 96 ø. III. Kbh. (54]

Udgivet af .,Danak Revyforfatter- og Kornponjs tforbund ''. Redaktør : Kay Roøtgaard-Frøhne (ansvarshavende) . Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, tlf. Lyngby 1570. .Ord og Toner• er medlem af Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidøakrifter. Heydes Bogtrykkeri København K . Central 6622.


Ord og Toner årgang 1951  

Ord og Toner årgang 1951

Ord og Toner årgang 1951  

Ord og Toner årgang 1951

Advertisement