Page 1

-

~

. . . -.

·-

-~

Udgivet af I)ansk l{evyforfattcr-

og l\omponistforbund

Redaktor: K1111 Rost !Jflrt rd-ft'rølnw

Fjortende årgang 1949 •


l


. . ._

....-.--

..

...

·-

.

~-

.

'

--

~-

~

Indholdsfortegn e l se NUillllWI'

Sigurd B erg:

l>ansk musiklitcrær hibliog-rafi for året l!I·Hi ..... .

8

Rcuaktionclle artikler:

-

•) Sigfred P edersen pa finansloven .. .................... .. •• Kom til gem•ralforsamlinl-{c•n ..... ... ................... .. •• Kodå's bclonni ngspræml<'l' fol ' 1 !l-18 . .. .. ........ ... . . ·t Korla's generalforsaml i n g dl' n :lfi/·1 l !M !l .. ........ .. !i Til eftct·tatlkc ... . .. . ......... . . ......... . .. . ... ... ......... . ,;17 Forhundet ycl<'J gt~l'llf' biRtand, ll\Pil 8 C op~ rigl1t i U. S. A. . ............... . . . . .... ........ .... .. . 8 Po u l ~u t·ensP. ns n•ts:-;ag Il\ ud ll. H. K. F . x ••••• •••• " Ny mustk- og kla\'ct·skole ............ .... ....... ........ .. 8 Et 100-års jubilæum .. .. . .. ....... . .. .......... !J / 10- 11 Dansk kulturelt yjl").;:e i \ tst tysk land ........... . ... !l / ](1 Cic~tc's kong1·es . ..... . .. .. . ... . .... . ... . . ... . .. .. .......... ..... . 11 Wilh. Hansens minclelC'gat .............................. .. . 11 J~ ll d<>Jll ..... .. . . ...•.•..... ... . .. .. . .... o.... .................... 11 Fra en l'C\'VfOJ·fatt<•t·s kramhud ........................ 12 •

Emil W . B r uun: N~u

forcningsf<'slcr er offentlige i forfattenellig

f<ll'SlUllC[

. . ............ . .. . ............. ... ................. .

8

••••• l

Sigurd B ruun :

Vc•dr. danske komponistrettigheder pa tyske fo.-lag Vrdr. autor·r·cttighcdc1· i Tyskland i almin.tcli~rhc•d

l

s 8

l

Caj u!> :

E ms i storm

••••• • • •• •• • • • •••••• •• • • ••••••••••••••• •• •••••• • •• •

Holger Uan!-tke:

h.an clanskl• musikcr·c være det hekcndl'? . .. ..... . .. .

•• ••••••

K ay Rostgaard F rphne :

M ogens L> am:

Normalkontrakten pa veJ .... .. .. .. .. ... .. .... ... .. .... .. . En trofast mccikæm })cJ· .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . !>en danske revy 1850 l !)!)0 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..

Bclrag·tn in ger Y ed års ski f t et Det gode humor hclonnt'l . - så kan S}) i Ilet hcg-~ n de! • •• • ••••••••••••••••••••••••• F il n1ens ' ""oveh al se· .. .... . .. ...... ....... . .. .. ...... ..... .. ... . Mininturnstariffcn . . .. .. .. ... ... .. .. .... ... .. . .. .. . .... .. ... .. Ocn nye danske Palladium-film B iog-rafiske data: Komponisten Peter Sure ns(' n ..... .. ............... .. Forfatteren Aase Gjoelsl-ol K l'ngh .. ... ...... .. .. . .. Koda-Dramatiks konkut'l'cnce nm et mu ::-ik-clramati s k , . . ,-el'·k .............. . .... ...... . ... .................... . . . .iE1·efuldt stipendium til El'ik F iehn ............... .. . ••••••••• •• •••••••• '

l :~

12

D. R. K. F.:

o • • • •

• •••

• •••••• •• • • •••• o ••••• o •• o •••

•• • ••• ••• ••••• o •••••• • ••

T t'at('I'Ccnsun:n .... . . ......... .......... .... ..... .... . ...... . . J - :~ Mcdlrmsllstcn ......... ........ .......... .. . ... . .. ... ... . . . . . . l Normalkontrakten .. .. .... . . . . .... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . . . . . 2 Nor·disk revy-union ............................ . ....... 2- !1 ' 10 l>ct er· maden (en brevYeksling) ......... ......... 2 Sommerhuset i Asserbo .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. :t- -1 GC'n<·ralforsamling-en den 25 3 1949 ..................... 4 l\Iccllt>n1sknl'tet . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . !'i -~

1 l

a .,

•)

.,•1

.,

·•

-

,)

I dagen anledning: ... Musikforlæggeren ASf.!Cl' Wilh. IlanscH - !lO år· •• Forfattet en Sofus Pt•tl'rscn - liO iu ............ li 7 Komponisten Hugo G) ldmark - fiO år .. .. .. . .. l) l Fru I ngeborg Ra,·n-J nnscn - 70 år .............. . J1 Ludvig- Brandstrup dod ....... .... .. ....... . ...... . .. ...... li/ l Hvorledes 4 kr. og 10 o1·c hlcv til 2 millimw1 .... . S Er De musik-dramatiker? ..... .. .. ......... .. .... .. . !l lll Den nye lov om ophavsret til lit(•r:l"n• og kunstncri ske \'ær ker . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. H/ 1 O HcYycrncs historie .. .. ..... . .. .. .. . ..... .. . .. . .. .. .. ... .. .. . .. 11 F aderen til den 100-årig-c . .... .. . .. . .. .. . .. .... .... .. .. . .. 12 D<>n lette - og dog den r·wæn•st(• lw ns t, l'nqude . .. 12

-e: Alv<•nlcns homrstjcrner .. ...... .. .. .. . .. .. . .. .... ... .. .. !1 / JO Oaudeamus :

Dt•n nordiske revy-union

J 1

....................................

H/ 'i Snmpluk fra revyverdenen ................................ . 12 Herman HoHmark:

En a f rlc !'i7 komponister siger tak ................... .. Breide Kierboe:

~

,

S<.' Paris

· og lev ! .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ..

!i

Sommerferiebreve fra " Nalehu!-tct " :

.-\xcl Andrcase11 . . . . . . . . . .. . . ... ... ... .. ... . . . . .. . ..... ...... 8 Eric Christiansen ................................ .. .......... !) lO E r• k De11eke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S K ttl·t Fotel .................................. .... ....... . ... .... !) lll Ct1~trlie 1\l oller ............ ...... ... ... .... .. ...... .. ........... r, 7

Censor, d r. phil. l. C. Normann:

I Jobcl af hund reel år .......................................

1~

Sof u!> Petersen:

i"lllcl<•s d<•r passiYl skri Yende medlemmet· i forbuueJ P t •! •.••.. •.••..••.•....•....•..•... ...••••...•.•........•••.•.

P. S.: l .. o,·li~ Slllat·t ................. . ................. . ......... . .... .


14. ÅRGANG

*

1 N D H O L D : B<>ttagtningc•l pr. 11 1 1!)4!l.

Jan u ar 1949

NUMMER 1

*

anssktft.ct. ~onnalknntrakt<·n pa vej. l Teaten::cnsurcn. l l\h·d).-m!-llistl' Del gode humor lwlunn<'t. En hilsen fra brødrene. l Bog-anmclclt•l::wr.

\'Ni

1

Betragtninger ved årssltiftet offenili~e

n l'gift for den

Under et brus af musik og ho.it humor ble\' dc1ren slaL-'l op t il det nye ar. Som ufor bederlige optimister vinkede \'i med et lettelsens suk far\'el l il del gam le ar og onskede alle og C'nhve r glcccleligl nylar.

brug a f disse. Pa delte

områrle tor autorerne dog nære en ikke uberettiget optimisme, idet det endelige f<cllcs-nordiske udkal:)t lil den nye »lov om ophavsn•tlen til literære og kunstneriske Yærl.;er« formentlig i inde,•ærende ar

Med hvad'! Er der no~el i denne mærkPlig-e og- splitlede tid, der Pr g læctel igi? Stemmer Yi s indet t i l alYo r lig eftertanke og ser pa situationen, som den i ojeblikket former sig·, ma

\ 1l bl i' c forelagt rigsdagen t il vccltagt•lsc. Dette vil l>clycle en Yidlge:iPndc bt'skyttclse af autorernes ukonomiske rettigheder. Som en ~tott e i tiden 111<\til dt•Ue skl'l', har de kobenhavnsl<t' lt•atenlirektorl'r lo\ el med\ irken til al bl'gkvtte \·ort forhunels medlem•

\'i erkende, at der er end nu cl stykke vej, for forho ldene bli\'er norm ale, d.\'. s. som Yi erindrer ch'm l'ra slutningen af lrPdiYerne. Dette g~~I cler ikk(l

mcrs autorrettigheder mod fm·Pdrag af \ 1ser, sket-

mindst for de skabende og ucloYende kunstnere i

dlCs m. m. af teatrenes lol>endt• r0pcrloil·c Yed skue-

det danske m usiksamfund. Koncert- og frJl'lystclses-

spilleres optncclcn offentlig: eller i lorenmgel' ud en

ll\·et gar ikke helt, som det burde; der er ikke mere dl' samme pengemidler Lil t·e:tcligherl for publikum som tidligere.

foreliggende tilladelse fra retsmdehm enw. l\Iecl optimisme se1 danske

og -kom-

ponister ogsa frem til Yit·keliggorclst n af L)t snæ-

A utorer ne k<l!lll pm· med vanskelighrdernc. rOI·ar~aget \'Cd

rcv~· forfalten•

\'ert

det fatale »hUJ i forfatterlO\'l'll af 1 $):~'1«,

nordisl\ samarlx")jdc gennem t\ ot'tlisk

Hl'\ Y-

union, fot· hYilkcn statutterne kan fol'ventes ende-

de r lillader ,·isse solister og koncertarnmgorer uden

lig 'cd taget

skrupler ai udnytte autorernes værker uden at s\·are

bart samarbejde er for sa vidt allerede igang, hvil-

1

forstl' halYctel af Hl·W. Et frugt-

STORE DANSESUCCESSER Maria f r a Bahia (Samba)

.q.

Zacatecas (Bamha)

Jeg har i mit Hjerte (Fox) K l m,rrudgaue ci 2,25 -

for

Facts i enh ver Mu .\ik lw ndcl

d e n er a f Carlse n

()rf,cstcr

ri

~

~

The Parrat (Samha)

En Gaucho synger (Bolero) La ultima noche

3.00

WILHELM HANSEN, MUSIK-FORLAG


N r. 1

ORD OG TON E .k

Side 2

ket har resulteret i ordningen af forskellige problemer mellem medlemmer af vort forbund og \ 'Ol' norske broderorganisation. Endelig lysner det ogsa for den hårdt tiltrængh' fælles-nordiske forlags-generalkontrakt, om hvilken der i dette forår skal føreg forhandlinger. "tandser vi nu op - midt i neon-lysenes festlige blus over Københavns gader - og vender blikket bagud, hvad prægede så nwt forbunds virkeområde i 194 . Forhandlingerne i arets fø1·ste kva1·tal merl statsradiofonien resulterede i, at vort forbund ~av tilslutning til en 2-arig fornyelse af o\·erenskomsten mellem Koda og radiofonien. Statsradiofoniens Ledt:'ls(' gav ved denne lejlighed udtryk for sin absolutte interesse og velvilje for dansk musik og lovede at sørge for en forøgelse i benyttelsen heraf, således at f. eks. udsendelserne fra transmissionsorkesh·ene taget som helhed ikke indeholder mindre dansk musik end 33ll;i Ligeledes vilde radiofonien undersøge, om den ved indkøb af brugbare grammofonplader i antikvariater vilde være i stand til gennem et forøg-et dansk plademateriale at forøge indslaget af dansk musik i grammofonudsendelserne. I det hele lovede radiofonien at vise velvilje og skabe ligestilling mellem danske og udenlandske udsendelser 'edrorende prøvetid, solister, arrangementer m. '"·· hYor det skønnes muligt. For grammofonudsendelsernes vedkommende e1· en bedring svær at spore, men det er iøvrigt vor opfattelse efter alt foreliggende, at radiofonien har de ærligste og alvorligste bestræbelser for at trække den danske linie skarpere op. Man har således kunnet konstatere adskillige rent danske udsendelser. ('(l.

Foråret bragte også en ny 5-årig overenskomst med Nordisk Copyright Bureau. Vore medlemmer opnåede ved denne, i forbindelse med en venskabelig aftale med gramrnofonindustrien, at det· nu består et mere snævert samvirke mellem grammofonselskaber og autorer ved pladeoptagelser af vore værker. Eftersommeren var præget af en almindelig offentlig kritik i dagspressen af de københavnske l'evyer. Bortset fra, at en lignende kritisk behandling af problemet ~revyernec som regel hvert år fremkommer i aviserne i agurketiden, kan man naturhgvia altid strides om berettigelsen af en sådan kritik, ud fra forskellige forudsætninger. Angrebene blev kraftigt imedeglet i skrift og tale bl. a. af Mogens

Dmn og Poul Sørensen. både her i bladet, i dag~ pressen og ved en diskussionsaften, som StudentC'J foreningen havde arrangeret. Og ·revyen « vi l nok fortsat leve i bedste velgående. I efteråret tog forbundet offentligt stilling til sporgsmålet »teatercensur«, og ved en reRolution. vedtaget pa en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af november, udtalte Yod fo rbund ~ i~ som prin('ipiel modstander af enhver fol'm for censur, iciet man dog samtidig udtalte sin taknemmtlige paskønneise af censor /. C. Nonmw ,t's frisin l og pt>rsonlige indsats for pa re,·yernes ff' lt at be\'al \ ytr·ingsfl'iheden i en vanskelig tid. Vort forbund har senere efter anmodning fr:l justitsministeriet udpeget formanden, A/o!Jen s /Ja m. tiJ som repræsentant for os at indtræde i det ud,·alg, det· skal fremkomme med forslag om ændring i privatteatrenes forhold, herunder om spørgsmål<·t om teatercensur. 194~ har på et enkelt beskedent område bragt os lidt frem, idet statsradiofonien viste sig imoclekon1 mende overfor forb undets ønske om en dyrtidsforhøjelse af minim umstaksten vedrørende betaling fo1 · originale melodier og tekster, der anvendes vecl d<' dramatiske udsendelser. Forhøjelsen androg 45 pct . men der havde da heJler ikke været rørt \ eci taks t f' n srden sidste regulering i 1939. Selv om vi - den lettere kunsts autorer - er ble\·et skuffet nogle gange i det svundne ar som forhen, har \'i stadig en god position optimismEl i behold. Vi føler som alle danske en intens samhorighed med andre medborgere i håbet om at bc\'al'P den så dyrt vundne fred og frihed. Men skal vi iklw skubbes tilside, må vi vise os i besidrieise af fag l ig ansvarsfølelse. Der kræves en indsats af os alle a f sammenhold og samarbejde, en forståelse af, at kun en freJlesfront kan overvinde de vanskeligheder. der kan og vil opstå, og som blot er til for at overvindc>s. Idet vi hilser vore norske og svenske kolleger, onsker vi hinanden

et godt og Ylrksomt nytlr!

-- -·----- --- -·----

B B

Kay Rostgaard-Frøhm .

--------

O

KLJUCOC

Johs. A. Jensen P a p i r en &'ro •

B Nr. Cl*>

M M •

Voldgade 19 H

M"* H

K i._. • • ,

Skrivem ulåner og Skrivemaakine•Tilbehør

--------

Central 2476 :x::JOLXJUUC

o o o

o o o

S n

--------


Nr

Side

O lt D O G T O N E lt

l

Normalkontrakten paa Vej

~

Fm·handlingern • ledPdl'S af ::->T Dl ~ Il i t'c!ktot·, Dr. S. H' i/.'i.•wn , clt•r PfiL•l' cll' D Plt!gl!l'PclP!-> Ønske (~l sk­ \'ænlig~t hm de paatagd si g den li'' ]o·;p\'etHl" Op~<l\'l' og lostP dt'n nwd l'n fabc lagtig !-'midiglwtl og Takt. parr0.t med en l~nstwr Oplattei~<' :-.P\'Jle. 1>1'1' tilkomnw r ham (n sto r Ut•l al r}:r,•n for. "t 1h•tte LO\ gi\ nings\ærk « gik saa ,gnmcligt og- hu t·tigt for ~1g. De1· 1H•r skedt• iovrigt ikke saa fol'fa~ rd e lig- store Di\ l'l'g't'nset· mellt•tn d" J'nrskt>lligc• Pal 'iCI', ug·. kan det tllfojcs, fra dl! :t SI'l'ioSL' « Kompnnisl<'t'S SiclP v;1r der ~tot· Tilfreclshctl med at staH paa Linjt· med dP »popui<L'rt'« Kolh•gcr i dPnne Sag. fJ<'t vist" sig da ogsaa. at de Forskelle, dPI' vil kunn e \':t>rt• i llt"\ tn Slags~ Komponisters Kontrakter i kb• el' lwct·kc n mange eller stort•, saaledes al clet V<\1' l'ot'lwl<ls\'ig let at naa frem l il en Form for Ko n t t•al\t. de1· <lækkede begge Parters l n teresser.

Det· har allerede i l'lcrc Aar \ ceret talt mcllum Komponistet· u~ F orfattere i de nor<liskt Lanclc og deres restwktt\'C F'orht•g;ger<' om Dl't inwltp:lwclen af at lun c en ~ ormalkuntrakt i Light!d med den, sum r. Eks. Skut·~pillcr(orbmhh•ts :\Iecllcmtl\1'1' l1ar. o~ cla helst L'll :::.om ,•ar en:.;]~·<l<'tHle for sallltli~P skanclinm i ske Landl. Fm· Danmarks \'Pdkomnlctulc om l'altt•clt• dette t:m ~kc saaYcl Dan~k K cv .. ponistfon; llll1g~ \10<\lemtncr (<le ,spl·iose « ) som \'o t·t I~'orbunds h.ompon ister og Furfatte n• (de ~ popuhl'l'C« ). og beg~c Organisationet· paab(lg-ynclte uafh<l'ng·igl ar hiwmclcn et forl>crcclt'lHle Arhej<le. l midlertid op::;tod Tanh.en hos flere - at <lcl Yilcle vt~re gunstigt, om dl..' to siclstnæYntc Organis~ltioner i FreJlesskab løste Opga\l..m, ~ormalkonlrakt-l'clkastct, tler Lh•v ltt!E-ittllatct af og- paa samnH )laacle \ar del gaaet i S\' 1 ige, h\ o r SKAP ~ . de popul<ere Komponister og F'orfatter\.'S <lette sidste Stockholmsmodc. vil. ~aa snart <let forcJigger n•nskre\'cl paa. :S\ t•nsk, b1h l' O\'c•rsal og fremOraanisatwn havde kn\ ttet Forbinelelse med S1-·r ns/; o ' • lagt for \' ore Mecllcmmcr enten her 1 Diadet eller 1\.. omponisf/on n in y. Efter 'enskal>elig Opfordn11g paa et Medlemsmodc. 11\ orerter <ler lages Bestemfra ~sKAP« indtraadic ogsaa 'or Formand ~ Komimelse om, hvorvidt man Yil tiltræde d e t, og den t~en for Tilrettelæggelsen af en saaclan K ontrakt. mell emnord iske obligatoriske N ormallwntrakt skulde Tidligere Moder om Sagen har ner cl afholdt i baadc Stockholm ( 1917) og Osl o ( 19L18) og· i K ø- <.la rimeligvis kunn e være en K ("\ndsgerning inden ~omme ren. benhavn den 1. November 1918. Endelig den 10.- 11. MO{I( m~ Dom. J an u a r i A ar enedes man paa et Mode i Stockholm om baade Indhold og Form for den komttleiHJe Normalkontrakt, og d el er nu Meningen at. forelægge Forslaget for de respckti"c Organisationer for derefter, naar disses Billigelse foreligger. at morles paany og koordin ere de forskell ige Redaktim, er , hYorcfter de Delegerede paa deres Organisationers Ved skrivelse af 14. decembe-r forrige år anmodede Vegn e underskriver en 8-sidet. Aftale om, at denne justitsministeriet Dansk Revyforfatter- og Komponist• Normalkontrakt fremtidig skal være gældende for alle Organisationers Medlemmer ved enhver Over- forbund om at udpege en repræsentant til at indtræde i det udvalg, som justitsministeriet påtænker at ned .. clragelse af musi kalske og litterære Værker. I det sidste M øde, der holdtes paa STI M « (det sætte, og som skal have til opgave - med udgangssvenske K oda) i S tockholm den 1 Ode og llte ,J an u a r , punkt i den betænkning, der er afgivet af det ved jud eltog lVIusikforlæggcrne G< or!l Elia,..;son (Niels- stitsministeriets skrivelse af 27. august 1938 nedsatte Georgs Musikforlag) og Sl'( nd Jtl'ilhclm Han.~< n. udvalg - at fremkomme med forslag om ændring i K omponisterne [ nf!emar Li1Jcfo1·s (Svenske Kompo- privatteatrenes forhold, herund~r 001 spor•gsnister ), K nudaye Rii.'W.ffl!l ( D ansk Komponistfore- mulet 001 teatcr.-f"nsur. ning) og Thoma.'{ /Jerk ( Norsk Komponistforening). Vort forbund har foranlediget herved udpeget for• <'ndvider e for S KAP « Forfatteren Frit: Gw~taf manden, forfatteren ~lo;:ens Daot .. der som for• Surzdf'løf og fo r Dansk ReYyforfatter- og Kompo- bundets repræsentant i teatenadet er nøje kendt med nistforbund dettes F ormand, Pr! og C' ns Dam. censurproblemet, til repræsentant i det påtænkte udvalg.

Teatercensuren

ae.

cesens

Frederiksberggade 11, København K.

usikforlag Tlf. Central 2960


IIlL': ::-ih

t U <.: V l ' VCJl U•'ATTl•; H -

oc;

KCL\TPCh''T l ~T FO lU.! PN I.>

H.

UØI!lt1lfl J•,- tcrscn l '• '• r • • · (. l

pq

,r ae. •~-J

')

1 Htnt.·-•

\

a·z~C"

L"J (

'"J

\

'

l •

1 ' U l""" H

~i

1\.l•t.

.h .. )

H j(., r te-

ær 45.

Fte 1E'rik:cvej :39 (FJ. both. 9blll. Sofus l~etert~C'n (F) .. .. . ..... .. .. Reverdil'-'gnde 4 (V). ~ t rnulcl ( / U sturfj (K) .. ........ .. Lin ncsgade 23 ( K). Dyen ~W :3 u y. A md i R. t t s (K) ... .. ... ..... .. .. . Jul. Bloms gade .t:-1 (N.). Taga 4:i:::~ y. Frederik Rucatis (F) .......... . \Yorsaaes Yej l:l (V) . )\ora 3731. T\.au R osi{Jaurd-F nihne ( F) .. . Solvænget 2 ( Kg~ . Lyngby) . Lyn g by 1570. . Carl R yda/d (K) ... .. .. . . . . . .. G ri ffen felJt~gade ;~!) C. S t. v . (~). Xora 8896. Sl'c n R yr (F) .. .... .. ....... .. . .. . c o L.R.Sagf. E. Schmeltz Pedersen, Fiolstræde 13 (K.). Walther Sclu·pclcr ( K) ....... . Hellasvej 2:.:.: (S). Amager 681 3. R obert Schpnfeldt (F) ....... . . Blegdamsvej :;s A (~). ~ora 1793 v. Victor S kan ru p (F) ........... _ Skolebakken 21 (Gentofte) . Gentofte 3907. A.uge Steffensol (F) ........ . .. Svanevænget l (O). Ryvang 20G8. Leo St•enst rup (K) ............. . Ka peh·ej 58 • (N.) . Poul Spr(1WlC1l (F) .. . .......... .. Granhøjvej 4 (Kg5. Lyngby). Lyngby 1626. C u r lus Teyn er (K) ......... ..... . StrandhØj svej 31 (Charl.). Ordrup 3570. Hu,go Telling (K) .. ............ . Blegdamsvej 116 l (Ø). Øbro 3014 v. P er Thidemann (K) .......... . Fortunfortvej 6 pr. Klampenborg. Lyngby 2006 Axel Thinysted (K) .......... .. Lanseb akken 36 (Holte). Holte 1211. Knud Vad-Tho-msen (K) .... .. F alkonervænget 23 1 (V). Nora 8886. • ••

MEDLEMSLISTE PR. l. JANUAR 1949 (F): F o rfattere. (K): K omponister.

AKTIVE MEDLEMMER:

Kai Allen (F) .......... ..... ..... . Ca r l A n de rsen (F) .............. . Axel Andreasen (F) ........... . Holger Bech (F) ............. _.. .. B. Bjerregaard-Jensen (K) .. . So7JhU8 B randsholt (K) .... . ... . Ludvig Brandstrup (F) .. ...... . Chr. Brauninger (K) .......... .. Edvard Brink (K) .. ........... .. Holger Buchha.ve (F) .. ........ .. Eric Christiamen (K) ........ . Mogem Dam (F) ................. . Erik Deneke (K) .... .... .......... Erik Fiehn (K) .... .... .... ..... . Dan Folke (F) ................... .. Kurt F otel (F) ....... ......... . . Børge F riis (K) ............. .. . .. Flemm in!J Geill (F) ... ... ..... . H ugo G!!ldnwr/;. (K) .......... .. S l.'t ' n G !!ltlwn·l: (K) ... ... ... . .. Poul H notillf/Bcn (F) ...... .. .. .. Cnrl Hocltlu:im (F) ... .. ....... .. . H r,·man H offmwrk (K) .... .. . A lfreel H olck (F) .. ...... ....... .. Lourit:; H ot•olt (K) .... ...... .... . []janu H oya (K) .. ....... ..... . Ha rry J t·n.>r.n (K) ... ...... .. Art{/'' J OI'fJOJSr:n (K) .. .... _ .. . K jd.tl J OI'ffl:i/ HC T/ (K) ... ........ . .1/0fll'l/8 Kaorpr (F) .... ..... ..

B re ir/c J( icrboc (F) ....... ...... .. A J"cl l\jcrulf (F) .. ............. . Vilfred K jær (K) .............. . H arald .llorltJ/.'Hn (K) .. .... .. . Kai il!ortrn~fll (K) ..... ..... .. /J prqt: Millir r (F) ..... ....... .. . Charli') Mpllr.r (F) ..... ........ .. K ni Normann Andersen (K) .. . L

. Sigfred Pedersen (F) . . .. . .. .. . . .

Danasplads 15 (V). Vester 4697. Vesterbroiade 167 1 (V.). Vesterb1·ogade 99 2 (V). Eva 4516. [lronningens Tværgade 16 (K). Palæ 420u. Jupitervej 17 (Vanløse). Damsø 5001. Elbagade 40 (S). Sundby 1245. Gammelmosevej 311 (Bagsvær-d). Bagsværd 396 Holmbladsgade 109 A. (S) . Arn. 1942 x. Farumgade 15 (N). Taga 4481 v. Raadman<isgade 22 (N). Taga 578. Bispeparken 25 1 (NV). Tuga 430. Vævergaar<ien, Al<iershvilevej 160 (Bagsværd). Bagsværd 492. Taasingegade 49 (Ø) . Ryvang 2057. Linnesgade 28 (K) . Byen 2301. Sommer: Bergmandsdal s vej 13 (Helsingør). V iggo Rothesvej 20 (Charl.). Helrup 127a. M ariendalsvej 2 A (F). Fasan 1877. Strandboulevard 72 (Ø). T ri u 940. &Ir. Fasanvej 51 (F). Goth. :~342. Aaboulevard 14 • (N). N ora 8742. Nørrebrogade 18 A (N). Nora 8780. Usserød pr. Kokkedal. Amerikavej 2' (V). Eva 997. Toftegaard~ Alle 41 (Valby). \'al by :3260. StolbergsYej 7 (Gentofte). Gentoftl' 4584. Aaboulevard :;o a (N). Nora !)204. Ordrup Jagtvej t:J:} (Charl.). Ordrup 6060. Jul. Blomsgade 24 (N). T aga 4;)67 x. Ægir,;;gade !';3 (N). Taga :3727. Roskildevej 119 (F rederikss un<l). Fr.sund 220. Bolbrovænge fJ (Ru n g-sted K yst). J{ungstNl 742. Egernvej Ga (F). Goth. 97!l7. " P olitiken". Palæ 6391. Aurikelvej 13 (Valby) . Valby 2641. Teglstrupvej 40 (Ø.). R yvung :l599. Dr. Abildgaard s Alle Hi' (V). Not·a fi44:1. F orchhammerwej 2 (V.). Nora ~0. Svanevej 20 1 (NV). T aga :Hi14. Gl. K ongevej 136 (V.). Eva 2235. Sommer: "Søgård" (Gjorslev pr. KlippingeL Tlf. Kl ippinge 2 u. Hjertehuset (LillerØf.l} . Allerpd 213.

PASSIVE MEDLEMMER:

Hen rik Clausen (K) ... ....... .. Ca--rl Gottschalllsen (K) ....... .. Erik Han sen (K) ............ . .... . Max Hansen (K) ....... . ... ...... . Osvald Helmu.th (F) . ... ...... .. H a ns J Ørgen Jensen (K) ..... . Ause Gjøds bøl Krogh (F) .... .. Erik L f'th (F) .................. .. A n ·itl M iillt~r (F) .. . ........... . V. Orlofl (F) . .................. .. Knud Phdffn· (F) .... . ......... . J . F r. Strm!Janrd-Th erkildsen (F)

.............. .... . .. .. .......... .

A ayc Strntoft (K) .............. .

Pdcr Soron;cn (K) ............. . K aren Th isted Ro.o.;enbem (K) Poul Ve ndr/bo (F) .. .... ....... ..

Ingeborgvej 47 (Hellerup). Helrup 6189. Amagerbroga-de 7 (S). Amager 6820. Elselillevej 10 (S). Sundby 3210. c/o H.R.Sagf. Hartvig J acobsen, Gl. T orv 18. Søbakken 5 (Charl.). Ordrup 2191. Gullan<isga<ie 35' (S.) Sundby 4326. de Conincksvej 17 (Holte). H olte 164:1. Pilegaardsvej 49 ' th. (Herlev). OrdruphØjvej 15 (Charlottenl) .. O rdrup 491ti. N iels J u el svej 41 ( Svendborg). Mariendalsvej 7~ (F.). Fasa n 67. Chr. X':-: Alle. 35 (Kgs. Lyngby). Lyngby 1717. Kronprinsensvej 47 (F). C. 666. Azaleavej 14 1 (Valby). Valby 1648. Moseskrænten I i (So hor~}. S oborg il4:~u. Horsholmgadt~ 22 (N). Taga 74 x.

Passive Medlemmer i Henhold til Lovenes § 15. Carlo Th om~rn (K) .......... .. .. . Ellemose•ej 48 (Hellerup). Gentofte 1400. Chr. ThOtll!~rn (K) ..... ....... . . .

Ved An.lebakken 4 • (F). Goth. 9284.

Desuden repræsenterer Forbundet Arvingerne efter: Jlf•IU'!f A nrlrrscu (K) ved F 1u K ittil A nth:rst'll, Mull<•

All~ Hl (Valhy).

Valh:v 2241 \. • .t ukrr /J rtus('/1 (F) \'<•cl Fru fllllrjtt Ankf'l' lhiiJSt'IJ. Ho r tnfh!\'(!j 10 (Brh.) . Bella 1858. Si!Jt'flnl. J\Jorch (l•') ved Fru A!lt~Cft· Mm·f'/,, Tnerg-adt~ 22 (Nykuhing F). Alfred K jruulf (F) ved Fru l rir; 1\ ja:rulf, F ryden•Jalsvej 33 (V.). Vest. 3639. .J. R o,·n-Jon.'{t'll (F) ved Fru I noeborn R cnm-./nnscn, Nora svPj :\0 (Cha rl. ). Ordrup 4400 ( 'ltr. Hym iny (K) \'ed Enkefl'U Martlill N ymin!J (Th isted). ./oluwnn; H'irl''ftrmmw (F) vef! Enkefru C. 11'esft' 1'11Hmu, Hareskovvej 21 (Brh.). Bella 1648.


Nr.

Det gode humør belønnet "r.•

...• •

:-

.,"

~

.,...

..•

-..

...•

..'•

Side 5

ORD OG TONEH

l

N avneforandring

Det glædede os alle oprigtigt, da \i hort.e medele»Dansk 1\lu~ikforl:. •ggenaa<l« meddeler. at Jeisen om, at Politiken «s kunstnerpris pa 10.000 kr. det fra l. dPePmbPr 1 ~) JH har tag-et navJwforva1· tildelt en af de y pper ste rrpræsentanLer for det anclrig til gode humo1·, det unge gnisln•JHle talent Lily B1ol)an~li: Musikforlæg;;erfol'e uiog l>erg. Il\ i lkl't bcdt-s n otm·et. Som r egel sættes skumleriels og misundelsens kværn igang, nar man ser en sa stor ære og lyk iH• overga et af \'ore medmennesker, men i delle t il fælde kan man med sandh ed s1ge, al cnh\'e r i dette land med beg ejstring \il skri\'e under pa, al om nogen fortjen er denne fornPmme ærespris, så er det l anlt>dll i n g af fm·hand l i ngerw n m dl' n nwiiPilllllll cil ~ KP Lily Brob( rg. •w t·malknntrakt ha\Cit fort•Hingen af l'Vcnskc.> kompnnistl'l ' Det er ellers sjældent, al en belø nmug af clenn<• af populæ1 IHUSlk, ,,S KAl' ", mdhudl \ ' Ol ' formalul, •'~" !fl'IIN art gives til den »glade kunslf. Del gode humor !Jr11n, til en kammeralliR ft•stafl{'ll i .,STlM "s rcpræs••n 1 ·lttonslokaiC'r, lwor man i adskillige tal e•· hyld('dt: llansk har oftest \'æret et minus, h\ or der sk ulde uddr!Ps Rf'' yforf::~ttt•l- o.!{ k..om{lonistforhlltHI, lwis so iUilWI'IllOrlt• l !l•t8 legater og belønninger. Som R n t'Jl-.1 on:.;en engang· pa M·nienly"t f'ndnu stralct· i \'nrc sw•nske hr11dn•s Pl'inudtrykte det: »IIojlidclig immer bojtidelig og- drinl! . Dt•l ble\' t'JIIlnu en g-anl.!, Jll æctS<'ll'l, a~ m •• n IJ.t'J' IIt' seJ ' somhelst lidt kedelig - d< l har som oftest \'æret god<• nwJtlwdf't Hl4!1 lu~ nlagt til Stockholm og- glæder siJ.r til at fortalere \'Cd uddel ing af sti pend ier i Danmark !<• fort~ætte dt•L ~oclc fag-liJ.re og- J..anuncra.tlig•• f, ,l·holci under Ud over Carl M oller's humorisllegal (d(•1· dog som f(•stligc f ormer. l><•s,·ærrc var ciC' no1·ske forfattl'l'l' og popuregel gives ti l ikke-humorister) og \Vilh elm Jl anscn's lær(' kom ponist<' l' ikke 'cd df'Jtll(! lcj!ig·hcd rcpra.!senten:dc, legat for den lettere kunsts autorer, er cle1· ikke afmen man regner naturlig"\ 1s med , at d~ - lig-Ps«ml ~idste sat mange midler til den muntre kunsts skabere og SO illlllCr - \'il Ya!l"l' r<' ]ll 'æ~WlltPn•dt• Vl!d Hllll1lllCI'JliCidet. udovere. D et er samæncl h,,lc 8 ar siden, aL fru Li 1'(1 TVrrl fik tildelt en portion pa 10.000 kr. af d<'t T ag·pa Brandi'ske legat. Det er sa meget mærkeligere. som Yi danskPrc jo Pr almindel ig kendt og berømmet som el muntert folkefærd , cl er sætter dt!n humørfyldte sang og mu- - så kan spillet begynde ! s !J/llfl l 1ttll r:.;t IL ,'-\ } 1/LLJ-:llO G FUR H US. 11.18Jll {J(; 1\WJ. s ik i hajsædet i Iwerdagens li\ som '<'d festlige lejl'ili ~tuer. I llustreret. Kr. 1,1.1 hft. ligheder. Danskerne ma abenbart ogsa ncn' i IJt'C'hr. Erichsl'ns forlag. sidclelse af evner ti l et udpnt>get snobberi for df'll \"ort landskendt!' medlem, deu hcl'ligc poc t, '\ iuf n d [J,''' rseriose og det Yil ofte sige kedelige kun~t. ~'t 11, ka11 mere end digte bramfri ,·iser og- ::;m·gn•untrc stulgt• . der er sa f i n, så fin - op; liHer<.l'r. l\1 an m a rimehgI nd mcllt>m alle dig-tsamlingerne har han '1st s tg som ~n stol' Yis r æsonnere, at humords \ anskP!Jge kun~t bær<>r .. l't•dl·t :)]>Jilt•mand" og- udgi,·et en diger .. s]>illehog" for hus, hjem og k m mccl dt• autonseredt· Jegler for een, lo eller flere Ionnen i s ig selv. personet samt f m sluttcclc selskaber" . .Med dettP fornojclh~e Derfor mc\ vi ha \'e lO\ til al synge en lille lovværk ålwnhat el Swfred l't·d~ rsl'll sig· som en s u vcræn kPntlcr sang inden for den lettere lwnsls autor],rPcls, når n f \'cl nok alt, In ad der fimles i t!cntw sorg-muntre Vl•rdcn der som nu er skel brud pa traditionen. Vi g-lemm er af tidkort i retning· af terning--, kort- ng- brætspil samt syslen jo ikke , at Lili B tobc1g som rP\yst.icrnc med sil <1Hmed tændstikker. Så læng·t. mcnncskchcdt•n lun ek sisteret, ha t· m a n hcngivct besejrende talent og humorfyldte <:harme har toll:ct sig til SJHI, lwilk<.'t fremg[n· af talrigt- l':l're bcrt•hting.. r i adskillige Yærker af Yort forbunds mcdlemnwr. H u n m~ tolo~icn, ::-agat.>rnc og folke' isl'l'l1~: ja, se lY t d('t gamle har præstationer hag sig·. der har Yi~l. at dt'll 1cUcrl' tcstament(• horer vi derom. Sigf1cd Pedersen ha•· shHil'l'et kunst ogsa kan 'ærP sto r kunst, nar bade s kribPnt lil h •tatutcn som fil, og· n•sultatct . . r bll\l't dette Yærl<. som og fort olker har lu1mor<'L i sig. l\.ay R.-F. fo1 · den sag-s skyld g-odt J,unne g-ælde for en doktordisputats,

En hilsen fra brødrene

..• ~

v

)

..'

-.. )

.-. ~

,•'

• • '•

... ~

)

• •• •

.. ~

•.. •

-.. l

•l •

t

w

Anmeldelser

Den nye danske operette •

GADEPRINSESSEN 5kreYet uf .\ louens Brandt Musi le !~mil Rusen

V er": Mogt'ns f\aaro e

M U S l K F O R LA G E T l M U D l C O 'is Sølvgade 10, København K.

Telf. Central 7653 • Palæ 7671-3471


Side 6

OHD OG TONEH

Et godt S pi e

Nr. 1

---------------------------------

te d

Hotel Kong Frederiks Restaurant-Bar Central 5902

men af de

fonwjcli~c.

llt!t'llll'd \ ' ,l'l'c

Si~fred

ophojt•t til dr.

spil. På interessant og skæmtefuld madt• bt•n·tter han i sin disputats om de talrige spils finesser, gi,·cr gode rad og ad nl.rer mod hasardspil og falskspillcn•. Doktor Sig·fred udtal<'t' selv som summa summat·um: "Spil kun om en genstand dier to med t•n ensom sjæl pit en lille beverding. Han kan måske lære Dem {'t nyt interessant spil, og lwad enten D(• vinder eller taber, kan V e gå derfra med en behagelig fornemmelse af at ha\'e tilbragt en fornøjelig og nyttig time. Vil De absolut spille om pen~c, så gør det i Deres hjem og kun med et par ~ode venner, der ligt.•som De seh· folet· trang til at sætte e n fcmo~tyveon• på højkant. Vælg fortrinsvis nogle spil, der kræver lidt omtanke, og træn Deres evner op med hen syn til at kunne Yurdere kombinationsmuligheder og sandsynligheder, sa ,.il Ht• hurtigt erfare, at man ikke blot kan more sig herligt, men også slapper dejli~t af, når terningernes melodiske klirren akkompagnerer samtalen." Ikke sandt: stilfærdige, men overbevisende ()l'd. Vl' fleste af os er spillere, men med interessen l;egrænset til et par enkelte spilleformer. Jeg har aldrig for vidst, at der findes så mange forskellige slags spil, som omtalt i denne bog. For øjeblikket har jeg desværre ikke tid til at la<le min logiske spilleglæde få en opblomstring·, men jeg ser nu min alderdom rolig imøde. 1\led Sigfreds spillebog som kilde vil jeg aldrig komme til at kede mig. K a y Rost ti- F r øIIIII .

f"''"

nnlmeas vovehalseec FltMEXS l'Ol 'EHALSE. 56 sider, illustreret. Forlaget rrania.

Arnold

HendiP~tT:

Fornvlig har filmhistol'ikct·en .t ,-unld Hendin v tulsendt en • ny filmbog "Filmens vovehalse", der beretter om en 1·ække modige helte fra stumfilmens dage, som ikke ligger længe n· tilbage, ('Ild at adskillig-f' af os erindrer denne for filmkunsten så forunderlige og herømmelige tid. Det er den sjette i rækken af Hendings filmboger, ng hans • fortælleevne er i .,Filmens vovehalse" lige s.\ inh·ressant som i de fore~ende publik3tioner. Naturligvis henfalder han ikke

• Smukke Hlo•nster · Dekorationer • Kranse oc: Kurwe

Jrønø duRr Tøsfi GOTHERSGADE 129 - T LF. BY EN 7070

til dvhsindi~c he'tragtningcr over t<•m;wt kunst l'll<•r ikkt· • kunst, når han omtah·r de danske scnsationsfilm, dt>r dt 1 gang havde deres ston• publikum, som de ha\'dt• deres mod standere. I h\'ert fald har de ,·ær(•t med til at underhold<> t meget stort publikum . Blandt beretningerne om de mang·e s tumm<• filmakt rttPt' og -aktorer er det især det lyse, frejdige og usandsynhg-t modige teaterbarn Emilif.· Sftmlonu; tragiske skælm<', dC' r fa n("t·t· læsernes interesse. Mange blandt os viseforfattere og k mtponister husker hende jo samtidig· som en udmærket fortolkt·r a f vore sange. Især star mi n det levende om hendes mæt·kl'lig·e \'isionære foredrag af Aft !JC H e1·nuuw'.-; vise om pigen. d<•r onskede himlens klareste stjerne af sin Yen, fly' <•t·en. OJ.:" som fandt den på hans pande, da han nedstyrlet nwd nw skinen lå i månens stråiN, den skæbne, der blev hendc•s eg•·n. Vi Yil anbefale denne lille interessante publikation som c·t unded10ldende .,mellemspil'' i Arnold IIending·s patænklt> stumfilm-trilogi, der indlededes med .. Da isbjørnen \'ar hllt•", og hvis næste bind vi ser hen til med forvcntni ng.

Ko y R .-F.

Forbundsmeddelelser fORBUNDETS SEK;lETARIAT . Adressen er: Solvæ nget 2, Ly ng by. T lf. Lyng b y 1570.

FORBUNDE T S KASSERER. Alle Henvendelser tit Forbundet vedrørende Ind- og Udbetaling samt Reklamationer angaaende Rad io-Afregning bedes rettede til: Komp. Axel Thingsted, lansebakke n 36, Holte, T el f. Holte J211 . ADVAR S EL Det henstilles meg et indtrænge nde til Me dlemme rne forinde n nye Aftale r sluttes med Ledere a f T eatre og Kabaret · er m. v. o m Opførelse af deres Væ rke r - , at ma n forud kon · ferer med Fo rbundets Fonnand om, hvorvidt de n paagælden · de T eaterlede r har udestaaende MeUemvæ rende r med andre f orfattere og Ko mponister, idet man i bekræfte nde fald bor nægte den paagælde nde T e ate rlede r m. v. Adgang til at o pføre de ø nskede Væ rker, saalæ nge Tvistighede r med andre Medlemmer he nstaar uafgjo rt.

Udgivet af "Dansk R evyforfatter- og Komponistf orbun<1 ". Udkommer en Gang om Maaneden. Redaktør: Kay Rostgaard-Frøhne (ansvarhavende). Redaktion : Solvæn get 2, Lyngby, T lf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition: Tlf. Ordrup 793 (daglig 9-12). "Ord og Toner" er Medlem a f F or eningen a f Dan ske Ugeblade, Fagblade og T idsskrif ter . Heydes Bogtrykkeri - København K. - Central 6522.


14. ÅRGANG

februar 1949

*

*

NUMMER 2

l N O H O L D : ~unnalkonlraktc•n. Rcvyforfattrn• - pa:-; på! l ~ot·disk Hc•vyttllion. l SiJrin·d Peden;en pa finansloven. l Ilet er maden - en ht·c\·\·eksling. •

'

Forarbejdet til en interskandinavisk JW1 mal-[ollayskont1 akt er nu tilendebragt, idet clcr YCcl et mode fornylig i Stockholm mellem repræsentanter for Nonlisk J(omponistnul, No1·disk Re cyunion og No1·di:>k Fol{t.tggcntnion er vedtaget en aftale om samt udkast til en normalkontrakt, som efter vedtagelsen af de respektive organisationer vil Yærc obligatorisk for disses medlemmer ved enhver overdragelse af musikalske værker med eller uden tekst. Vi bringer pa de følgende sider i dansk oversættelse ordlyden af den trufne aftale samt af det udarbejdede forslag til en normalkontrakt, og bestyrelsen f or Dansk Re\ y forfatter- og Kompomstforbund henstiller til forbundets medlemmer noj e at gennemlæse ordlyden, idet forslaget vil blive f orelagt til endelig vedtagelse pa førstkommende generalforsamling i marts måned.

Aftale

P arterne, som i fællcsskah har oprettet en nonnalkontr·akt f or overdragelst• af trykkeret etc., der vedlægges i dansk, finsk, norsk og svensk O\"Prsæltclse, forpli~tcr sig, så la•nge denne• aftale gælder, \Cd tegning af forlagskant rakt til kun at benytte denne uonnalkonlrakt.

Nordisk Komponist! åcl og Nordisk Rev) union forpligter si12.· ttl at palægge medlemmerne i de fon ninger, cler er tilsluttet komponistrådet og revyunioncn, at de altid skal gore brug af den i § l næ\·nle kontrakt, uanset, om dl't forlag, hvortil overdragelsen af et værk sker, er medlem af Nordisk Forlæggerunion f'ller ej. ~

!\

1)

,).

Nordisk Forlæggerunion forpligter sig til at pålæggt• alle forlag, der er tilsluttet unionen, at de altid skal gore hrug af den i § l næ\ n te kontrakt, uanset, om den ophavsmand, hvormed dc1· indp;ås forlagskontral"t, er medlem af en forening-, som et· tilsluttet Kordisk Komponistråd dier Nordisk Revyunion, elle•· ej, ~ ~

Mellem Nordisk Komponistråd og Nordisk Revyunion på den ene side og Nordisk Forlægg-uunion på clcn anden sidt• ('l" der tr·uffet følgende aftale.

Palladium-Filmen:

~ 1.

4

' i ..

T\'tstigh<'der vcdror<'nde fortolkningen af normalkontrakten skal i forste omgang hemtscs til et nævn, bestående af en repræsentant udnæn1t af opha\'smandens organisation (Nordisk Kom110nistråd eller Nordisk Rcvyunion), en re-præsen-

DET GÆLDER OS ALLE Hefte med 3 Snnge Kr. 2.80 - Dansk Tekst: Mogens Dam

særskilt :

ET LILLE SMIL FRA DIG Mu~i k:

Sven Gyldmark

T ekst: Stenganrd

Kr. 2.2s •

WILHELM HANSEN, MUSIK .. FORLAG


Side 2

ORD OG TONER

tant for Nordisk Forlæggerunion samt en af disse udpeget upartisk formand, fortrinsvis en repræsentant for det pågældende nationale opforelsesretsselskab. Ovrige tvistigheder kan uhindret af denne aftale henvises til domstolene. § 5. Denne aftale gælder indtil udgangen af året 1950 og forlænges de1·l'fter eet (l) år ad gangen, forsåvidt den ikke er opsagt inden l. juli 1950 og derefter for den l. juli hvert år.

Nr. 2

Den overdragne ret kan uden Ophavsmandens samtykke· videre overdrages ved sitkaldt subf01·lagsaftale f or fremmed(• lande. Forlaget skal dog ufortøvet underrette Ophavsmanden om indgåede subforlagsaftaler og de deri aftalte vilkår. T il øvrige overdragelser kræves Ophavsmandens samtykke. Den overdragne ret medforer videre ret til gennem arra n gement, bearbejdelse og oversættelse, som skal godkendes af Ophavsmanden, at lette værkets udbredelse. Overdragelsen gælder for alle lande med undtagelse af ... .. . • ••••••• o o .... o •••••••••• o • o • o •• o ••• o •••• o •••• o •• o •••• o • •••• o • •••••••• o o •••• o •• o o

~

~

6.

Parterne forpligter sig til også i aftaletiden at optage forhandlinger vedrorende sådanne ændringer i normalkontrakten, som måtte foranlediges af nye lovbestemmelser på forfatterrettens område.

§ 7. Denne aftale, som udfærdiges i tre exemplarer, skal for at være gældende undertegnes af de pågældende formænd i Nordisk Komponistråd, Nordisk Revyunion og Nordisk Forlæggerunion.

Ophavsmanden erklærer, at han råder over den i henhold til denne paragraf overdragne ret, hvorved dog bemærkes, at Ophavsmanden forinden denne avtales indgåel se har dispo neret over værket i manuskript på følgende måde ....... ...... . (Her ang·i • o •• o o •••••• o •• o o •• o •• o •••••••••• o •••••••••• o o • o o ••• o ••• o • o •• ••• o o •• o •••• • o o • o o •

ves f. ex., om nodemateriale er afgivet til radio-, koncert-, • o ••••••• o ..... o o o •••• o o •••••••••••• o • o •••••• o •••••• o o o o o •• ••• o o o •• o •• o • o o o • •• o •• •••• o

fi lm-, grammofonforetagender el. lign.) • o o •• o o o •• o o • • • o o •• o o • o •• o • • • o • o • o •••••••• o ••••••••••••••• o •••••••• o •••••••• o •• o •••••

• • • • • • o ••• o ••• o o o •••••••••••• o •••••••• o ••••• o •••••••••• o •• ••• ••• •• o •••• ••••• •• o ••••••

Normalkonb·akt udarbejdet af Nordisk Komponistråd, Nordisk Revyunion og Nordisk Forlæggerunion.

•••••••••• o ••• o o •• o •• • •••• o •••••••••••••••••••••• o •• o •••• o •••••• o •• o o •• o • o o • ••• o •• •••

Normalkontrakt Mellem

o ••• o o o •• • o o • o o ••••••• o •••• o ••••••••• o ••••••••••••••••••••••••• o o •• o •••

(Forlagets navn) herefter kaldet Forlaget, og ............................................ . (Ophavsmandens navn) herefter kaldet Opha\·smanden, er dags dato truffet følgende aftale angående musik og text til nedenfor angivne værk: s; l

~

Manuskriptet, efter hvilket værket gengives, forbliver Ophavsmandens ejendom. § 2. Forlaget har pligt til at udgive værket inden . . .. .. .. . . . . år (måneder) fra det tidspunkt, da Ophavsmanden har afleveret fuldstændigt manuskript. Er udgivelse ikke sket mden nævnte tid, har Ophavsmanden, efter at han tre måneder før tids fristens udlob har gjort anmeldelse derom til Forlaget, ret til at ophæve aftalen og beholde erlagt honorar. Er værket udsolgt, har Forlaget pligt til inden et år efter forlan gende fra Ophavsmanden at udgive nyt oplag.

§ 3. Som honorar for overdragelsen erlægges: I. For originaludgivelsen: l . Første oplag: a. kroner . .. .. .. . . . .. . .. for et oplag på .......... .... .. .. expl. og ......... r;,.. af lejesummen pr. udlejni ng af nodematerialet elle r b. . ........ '}i af udsalgsprisen pr. solgt exempl ar og ......... 'lr af lejesummen for udlejning af nodematerialet . (Det ikke anvendte alternativ a elle1· b udstreges) . i. Følgende oplag: .. ....... 1r af udsalgsprisen og ......... 'Yr af lejesummen pr. udlej ni n g af nodematerialet.

.

Ophavsmanden overdrager Forlaget eneretten til på tryk at mangfoldiggøre folgen de værk: ................................... . (Værkets navn) •

l

••• • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • o •••• o • o o •• o o o •• o •• o o o o o •• o o o •••• o o o •• o ••• o o • o • • • • • • • •• o o ••

(Udgivelsesform med anførelse af e\·t. undtagelser) •

• • o • o o • • •

o o o • • o o • • • • o • • • •

• • o o • o • • • • • • • • • o o • •

• o • • • • • •

• • • • • • • • • • o o • • • • •••• o • • • • • •

• ••

• • • • o o • o •• o o • o o o ••••••••• o ••••••• o o •••••••••••••••••••• ••• ••• •• o ••••••••• o •• o . . . . . . . . .

• •

o •••••••••••••• o •••• o ••• o • ••• o • o ••

f

••

o o ••••••••• o o •• • o • o ••• o •• ••• o o •

o o • o o o • • • • o ••••

Med hensyn til udgivelsen er aftalt, at ............................ .. (Forste oplags uclgi••• o •• o • o ••• o o •• o ••• o ••• o o o •• o •• o ••••••••••••••••• o •• o ••••• o o o • o •• o o •• o o ••• o •••••••••

velsesform -

originaludgivelsen -

f. ex. partitur og stem-

II. For andre udgivelser: • sasom (Specifikation af udgivelscsformen) ......... 'ii af udsalgsprisen og .. .. . .. .. ';{ af lejesummen pr. udlejning af nodematerialet sa1nt ............... o • • • • • • o • • •

••••• o •••••••••• o o •••• o ••••• o •• o •• o o •••• o •

o . . . . . . . o ••• o •••• o ••• •• o • o o o o o ••••• •••••• o ••

mer, klaverudtog, sang- og piano, salonorkester de.)

i første omgang skal udgives, og at

• o o ••••• o o o ••• o •••• o • o o o o •• o •• o o •

(E v. allerede ved kon••••• ••• o o ••••• o •••••••••••• o •••••••••••• o o •• o o o • o ...... .

...... .

. o • • • • • • • • • • • • • • •

o •••

traktens undertegnelse aftalte senere udgivelsesformer). ••••••••••••• •

••••••••• o o • o •••••••• o o o o •• o .... . . . o • o •• o • o ••••••••••••• o •••• o ••• • • •• •••

derefter skal udgives eenest inden ......... år (måneder). Forlaget skal i samråd med Ophavsmanden so1 ge for værkets udbredelse, hvori også er indbefattet foranstaltning af VIerkets optagelse på mekaniske instrumentel· (grammofonplader, film etc.) og dets offentlige fremførelse.

o • o • o • o • • • o • • • • • • o • o • o • •

o • o • o • o • o • • • • • • • • o •

o • •

• o o • • • • • • • • o •

o •• • •••••••••••• o o ••••••••••••• o ••••••••••••••• o •••• o o o o •

Ol n ICCC°CCUCJ! ICCCCQ!I ICOCCICJOCCCCCCCCCCOOOOOO

8

8 Johs.

o

A. Jensen

8o

o

B

P a plr en cro•

Skrivemaskiner og Skrivemaskine•Tilbehør

Nr. Voldgade 19

Central 2476

----- -·--

•r•: c •

•=• ., --------

oc~cn:c:xc~'cccc-

B

•oc • : N : I!QLJ


l

-

--

......... r,(

af udsalgsprisen og . . . . . . . . . pr. udlejning af nodt!matenall•t

r,;

af Idesummen

S3.llli ................................................... . .... .

af udsalgsprisen og . . . . . . . . . pr. udlej n i n g af nodematerialet ......... 'j

r~

•• • •

• ••••••

af ltJCSllllllllell

.... ...... sa n1 t ........ . ........................ . ....... ......... . .. .. . ......... , ~,. af udsalgsprisen og . . .. . . . . ' ~ af h•Jesummen pr. udlejning af nodematcrinll•l

II I. Ved salg t1l udlandet: L Af storrc antal cxcmt1larcr af on,.dnalforlægg<'rens oplag . . . . . . . . . af bruttoindtægten. 2. Af trykkerelt<'n (subforlagsaftale) ......... ';( af de bruttobelob, som originalforlægg<'l'et modta,.rer. Obs.! Ovenh·agclse til udlandet i henhold til l. {'Iler 2. for oven, hvor bytning af forlagsværker skal erstatte udbetaling af fakturaudlign111g elh.•1· garanttsum og tantiemeafrcgning, ma ikke skt• uden Opha\ smandens samtykke. I V. a. Ved udgivelse i samlede værker kronet· .............. . pr. oplag pa .................. ex pl. cilt r b. . ........ % af den del af det samlede værks bruttopris, som svare r tJ l det o\·erd r agne \ær k s andel i det samlede værks sammenlagte antal numre. (Det ikke benyttede alternati\ a eller b udstreges). V. Ved mangfoldiggørelse i trykken af text uden musik i tidsskrifter, visehæfter, visekort cl. lign. ... ...... c r af det fulde beløb, som udbetales for textens offentliggørelse af udgiveren, når denne udgorcs af tredjemand, samt når forlaget seh er udgiveren ......... c,(' af udsalgsprisen eller af den del af hæftets bruttopris, som svarer til værket. (r

Af honora,·et har Opha\ smanden ved kontraktens undertegnelse modtaget kroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . som garantisum for ovennævnte værk i henhold til særskilt kvittering. Ved udsalgspris forstås i denne paragraf prisen pr. hæftet exemplar. ~ 4. Af hvert 011lag af værkets forskellige udgivelser har Ophavsmanden ret til folgende antal friexemplarer:

af .................................................. . ( Udgivclsesfonn) af .................................................. . af .................................................. . af .. . . . . . . ... . . . . .... . . . . .. . . . . . ....... . ...... . ......

af .................................................. .

. ........... . ex pl.

........ .

ex pl. ex pl. ••••• • •• ......... .. ex pl. . ....... . ex pl.

Ophavsmanden har desuden ret til at in dkøbe exemplarer af værket til eget brug med sædvanlig· musikhandlerrabat. Forlaget er tanticmeft·it berettiget til at di s ponere over 10 % af føTste oplag og G ('-r af senere oplag af værket. Af m indre kon·ærker og af pianoudgaver af såkaldt populærmusik kan den taticmefri procent stige til respektive 15 og

10 % . § fi. P å det udgivne nodemateriale skal Ophavsmandens navn

-

_......, - - - .

-

-

(pseudonym), tt·ykkl•rstt>d, trykk..;"u· samt, fo;a\·irlt muligt, v:.ct·kcts s pillelid angivt•s. Forlaget er skyldigt at tilstillt• Oplltl.\'slllandc•n bevi s fra trykkeri<•t t>lltl f t a dt·n, ;om t•llt rs 111angfuldiggot' v;••rket, for antallt•t af fremstillede cxc·mplan·r. Er der i lobet af cl n•gnskahsåt' skt>l salg, for hvilki-t Op havsmandl·n ha1· ret til hcHwrar, skal fnrlagc•t indt·n ~;;cl< s lll<:t nedc•· eftl't' årets slutning tilstille 0(1havsmanclt•n n•gns kah, der \iser salget i årets Joh samt tcstoplag•·t Vl'd arsskiftet . I modsat fald har OphavsmandPil ret til efter rPgnslmbsfri stcns tullob } Jå begæring at fa opgivcts n•stoplagcls s turrelse ved årsski f te t. § G. Opha~smand<>n har pligt til at lewrc Forlaget et trykfærdis.,rt manusknpt til nriginaluciginlsl•n og har rd til, inden værket går i tt·ykkcn, at læse korrektur til hn•rt ophtg og hver ny udgivelse. Ophavsmanden har end\'iderc ret til ved fremstilling- af nyt oplag, som påbegyndes senere enrl et år efter udgiwlsen af det fo re~aende oplag, at foretage sadanne :.cndriugcr i værket, som kan foreta~es uden urimelig bekostning, ng som ændrer værkets karakter. Forlaget skal pasc, at del' lilsendes Ophavsmanden manu skript og konekturexemplarer, og som efter gennemgang uden unodig forsinkelse skal tilhagesl'ndes. l modsat fald. mil F orlaget have ret til, efte1· meddt'lelsc til Opha\·:-;manclcn, at betragte korrekturen som godkendt af denne.

All e indkomster af rle fremforingsretserstatninger, son1 i nd kasseres gennem det pågældende fremforelscsretsst>lskah, fordeles efter dettes regler. De ved udnyttelsen af de mekaniske rettigheder indgående netloi n d lægter ford('les i overens stemmelse med de af Nordisk Union for Kompunistrcttigh<>d er f astsatte regler. H vor komponist og forfattt•r er en ng samme person, skal ford<>lingen være folgcnde: Ophavsmanden . . . . . . . . . ~~, Forlaget . . . . . . . . . 'J~ .

§ 8. Eventuelle indkomster, der hulrører fra retligheder - an dre end dramatiske - som ved undertegnelsen af denne kontrakt endnu ikke er definerede eller endnu ikke kendt, skal fordeles i analogi med de principper, som g-ældet for fremfo rel sesretten, respektive de mekaniske rett1gheder. " ~

".

(l

H vis Ophavsmanden udtræder af den eller de organisationer, som f onalter hans frcmforingsrettigheder, r-espektive mekaniske rettigheder, men Forlaget bliver staende i diSS(', overgår administrationen til Forlaget, men fordelingen af erstatningerne forbi iver uforandret.

§ 10. Ophavsmanelen c1· berettiget til at benytte et tema af dt: 1 § l angivne værker i et andet, seh·stændig-t \ ærk med nyskabende øjemed, men har pligt til forst at tilbyde Fodaget det nye værk.

To danske sukcesser: IilERLIGIIEDE~S Musik: Frflnk Smilh

Tekst: Peter Spar

17 ISE

skal synges af to Mu~1 k:

Ej vin Skov

Tek" t: Peter .\par

MUSIKFORLAGET IMUDICO Sølvgade 10, København K.

'

Side 3

ORD OG TO NEH.

Nr. 2

-

Afs

Telt. Central 7653 - Palæ 7671-3471

_"_.


l,

4

ORD OG TONER

Side 4

§ 11. Forlaget, som selv bestemmer udsalgsprisen, har ret til tidligst . . . . . . . . . Ar efter udgivelsen at lade indtil % realisere eller makulere af eventuelt restoplag af værket. Ved realisation af værket skal den i' § 3 angivne tantieme annulleres for realisationspt·isens vedkommende, og forinden makulering skal det til makulering bestemte oplag først gratis tilbydes Ophavnsrnanden på betingelse af, at denne ikke benytter det således overtagne restoplag til salg.

Nr. 2

Sigfred· Peders e n på finansloven

§ 12.

Hvor musik og text er opstået og udgivet samtidigt, skal, hvis der sættes ny text til kompositionen eller ny musik til texten, den udelukkede medophavsmand have en godtgørelse af kroner ............ , der skal erlægges af Forlaget.

Revyforfattere•

pas på!

Med henblik på, at der for tiden afsluttes en del kontrakter mellem autorerne og teaterd•vedrørende indeværende års sommerrevyer, gØr vi medlemmerne af Dansk revyforfatter- og komponistforbund opmærksom på, at der efter de gældende regler i samlet honorar for dramatiske forestillinger, herunder specielt revyforestillinger, skal svares et minimumshonorar på l O (ti) pct. af teatrenes billetindtægter + forlystelsesskatten. Af disse t O pct. svares de 3 pct. i musikafgift til Koda, medens resten 7 pct. fordeles til de respektive forfattere. Det henstilles på given foranledning - at forfatterne, ved gensidig at holde hinanden underrettede om den med hver enkelt aftalte procentdel, påser, at det samlede minimumshonorar til tekstforfatterne ikke ligger under de 7 pct.

Nordisk Re

OD

Sommermødet 1949 Styrelsen for S kap (Foreningen svenska kompositorer av popuHirmusik), der i år står som arrangører af Nordisk Revyunionsmøde, har nu fremsendt indbydelse til vort forbund til et sommermøde, der afholdes i Stockholm i dagene 15.- 19. juni. Indbydelsen omfatter - som fastlagt i unionens vedtægter - 4 repræsentanter, og bestyrelsen har derefter delegeret M ogens Dam, Kay RostgaardFrøhne, Azel Thingsted og Sven Guldmark som deltagere i unionsmødet. Desuden vil Ewald Petersen ( Epe) tage del i drøftelserne.

Som et passende supplement til humørpifr Brobergs tildeling fornylig af »Politiken«s ~ me kunstnerpris på 10.000 kroner, kommer lelsen om, at den muntre og bramfri poet Pede1·sen er blevet optaget på finansloven. Staten har herved givet det danske h umm· P tjent opmuntring, og vort forbund, blandt hvi lemmer Sigfred hører til de landskendte, bri ng kammerat og kollega den hjm-te1igste lykons

l•v

mlef

d

Jl'-

rdOl'

ng.

Det er måden En brevveksling Som det vil være de fleste af vore mcd 1 ner bekendt, var der i fjor sommer en del pos ~ om forfatterskabet til visen »Det er måden«, en · 1rv fremført i revyen på Frederiksberg Teater af ( ra Østø. Det blev efterhånden opklaret, at den ginale vise var norsk og skrevet af den kendte atnoirc-revyforfatter Arild Fcldbor,q, men l.n·c1 · \il Danmark af skuespiller Leif J?u~l e~·. uden at < ne dog havde oplyst for nogen her i landet, hve1 isens autor var. Arvid MUller skrev derefter på opfordring n ln vise til Frederiksberg-revyen med nye Yers, med fuld benyttelse af refræn og vise-i< 1e pa h'n til visen hørende oprindelige melodi af Kai r;u " ,., Da visens benyttelse i Fred('riksbCl·g-re' ~ t• n h 'V den norske originalforfatter bekendt, g",iordL' han

Et godt Spisest e ctJ Hotel Koac Frederik• Restaurant-Bar Central 5902

D•gllg Muelk

t


\ •

-

ORD OG TONER

Nr. 2

ganske naturligt kn.1Y gældende på honorar og fik da også bragt sagen i orden med teatret \'ec\ forbundets mellemkomst som mægler. Ligeleeles upnåedes der - omend med besvn.'r - en ordning, In or' ed cler tilkom hr. Arild l:i'eldborg en andel i afgifterne fo1· noderne og mekaniske optagclsPr, idet visen i mellemtiden var erln en·ct savel af musikforlag som af grammofonselskaber. Imidlertid hm·cle hr. Arvid l\Iti11er - starlig som han mente i god tro - solgt \isen i sin \'ersion til S\'erige. Da dette ligeledes kom original forfatteren, hr. Arild Feldborg, for orc, kræYcde denne fuldt honorar for samtlige rcttiglwcler i Svenge, og han henYen<lt<:. sig· til \'Ort forbund for at bedr dette gore Ymt medlem, hr. An·id Muller opmærksom pa, at retten til clet originale refræn og den originale 'iseide ved salg t il ucllanrlel alene tilkom ham. Efter en indgaende undersogelse af sporgsmålet fandt vort forbunds bestyrelse enstemmigt, at man måtte give den norske originalforfatter ret i hans påstand og meddelte dette til hr. An·id Måller i en skrivelse af folgen de Jnelhold: l 'edrol·t·ndt• !•isen ,.LJct

('l'

ginal\'a'rlH•t ann·mlt!•, men llnu·i 1l•'tt1: inclltol.t do~; tydl'lig spores, m5 ant'es for rPtsstridi~ - -". J l('t Yæ::wntl igc i n d hold i A t·i lcl F,•ldhon~s vise t'r hl c' c• n t il t'll 'ariation af dc•t s:erpra•gt••h· n•ft-a>ll: ,.dl't •• ,. ikke •l••t, n l o. s. v., men d1.'t er mådt•n, rlPl - - o. s.,.... , OJ.; 1h·tl~ indhold af væt·kct k~lll t' l\ lwarlwjdt•r ikke frit dispon••tt• "'Pr. IJL· næ\'JWr selv i slutningl'll ur l>ci"I.!S hrcv Dcn•s visl' ,. ll ennc om hjorn<>t, twdc i kældi'J'Pn". \!Ile· l le til sallllllPllliJ~Iling find~ ch•t 1·imehgt, at t!n and(•n autor frit kttlllll' clit;)IIIIICrt' O\'CI' IJ(•res særpr~l'getlt! visP-ide og refr:t.>n, fur Pks. 'c'O ..all!' til Sverige. Vort fol'lmnds ht•slyrf'lsc PI' sålcdc•s ikke· i t\·ivl om, at dt•n norske orig-inalforfatter AHI L l) FELDHOHG i dette srw~i••lle tilfælde 11/ew• kan f'ælge sin vise til Svcrigr:, og at De i hv••rt fald burde have indhentet hans tilladPise til dl'l sl~c·t" s:.J ~ efter forud trufff't aftale angfu~ndc honorarfr11 d{•) i ngPIJ. Vort forbund, sum 11atu ri i g,· is nu da n•lskr:cuk•·ISI'II er sket (sum det må antagl'S i god t1·o) - gl'rne ,.il soge a. t få arvildet sagen sa lempdigt SOill muligt for Delll som nwcllem af forbund<'t, har tilskrcYet forfalt(•l't'll Arild Fc•lrlhorg, om han - uanset sin cncret til ,·iderl!.salg af sin vi8eide og -refræn .,Jict et· måden" vil 'æ11• tilfreds Hwd en afgift på 50 t~ af snmtli!ft' in,lf~, yl1 r t St•rri!Jt (t!. v. s. fra teater, noder, granunofon m. m.). Vt l{ar ud fm, at J)p sanktionerer dette. Forbundet hat· etH!J.u ikl<e modtaget 1\ri!ft Feldborgs svar, men skal undc.•nettc ll<·m, såsn~u·t li<•t foreligger.

lt/fulen".

Deres brev af l!l. f. m. har været forelagt clen samlerle bestyrelse, som efter en indgående clroftelsc af den forelig~ende sag fi nder a.nlednin~or til al lt<ltale folg-Pnde: Bestyrul sen har ikke ændret sin opfattelse 1 s:tg-ens kl•rnepunkt, nemlig at der er sket c 1 udnyttels~.o af 1 n norsk forfatters vise-ide og især af hans sæi'Jlrægecic r<>fræn til denne vise; et refræn, der faktisk betyder hele '1sen; et refræn, 0\·er hvilket enhvcr rutineret revyfurfatter ,·il ,·ære i stand • til at forme en række \ers med aktuelle emnC't', tilfrcclsstillende de J·cspckti,·c revyscener i ethvert land. Den norske originalforfatters andel i 'tsen u· derfor ikhc "så spagfærdig", som l>e anforer i D<' res h re''· Man finder anledning til nmligst at hcnlcc\C' Ileres O)lmærksomhcd pa den gældr.nde IO\ om krænkelse af forfattelTettens paragraf l :3, j fr. pat·agraf H (.,droit moral"-n•g-ll~n). Man tillader sig at citere folgendc af paragraf 1:3:

"lkn forfatter eller andre ifolg;e denne lov tilkommcndt> eneret til offentliggorclse af et værk krænkes ikk(• blot ved uforandret gengivelse af \'ærket, men også ved sådanne gcngt,·elscr, ved hvilke der er foretaget forkortelser, tillæg, omarbejdelser derunder dramatiserin~ (•iler anden O\'erforclse fra en litterær eller kunstnerisk form til en anden - - -'' Af vrofesser, d r. jur. TMhcn Lunds kommentarer skul man anfore, at "det må således anses for gi\'et, at ikke blot den ydre form, som et litterært Yærk er iklædt, men ogsa i det væsentlige indlwldl'i deraf må nyde heskyttl'lse mod nwrc e ller mindre frie bcarbl'jd(•lser. En offcntliggorclse af et værk, ~om Yel c•· gl'ngi\'ct nwd helt andre ord end dP i ori-

ae. Boesens Frederiksberggade 11, København K.

..

Side 5

Som svar herpå modtog Yort forbunds bcstvrelse • et brev, hvori det bl. a. hedder: A Il!/· Vi...;cu .,lJet

<'t'

Jlrwrh n".

Deres Bre\· af 111. ds. haz· jeg modtaget, og jeg kan natul'iigvis se det rigtige og meget retfærdig<! i den cih•n•de "droit morale"-Paragraf. Dog \'il jeg l{tadig hæv(ic, at I nteressen for \'isen sa<wel her· som i Sverig-e fm·gt opstod, da den fremkom i min \'usion, Jwilket tydeligst hP\'ises \'~11. at Hr. A l'ild Feldhorg ikke forlængst ha\'de solgt sin Udgave Iwerken til den <;tK eller den anden Side. ~at d~ynlig,·is \'ar hans V1se aldrig: naaet udenfor Norge, l.vis il\l{e je~ llll' tl et lille milclt Ord ha,·de kigget paa den (j~g VNl godt, det lydc1· væmmeligt selvgladt, men naat· den Kcntlsgt•rning, som j1 !l ntcner· Cl' en K~ndsgerning, skal slaas fast, formanr jeg ikke at tolke det paa anden Maade) - og jcl.!' s~ ncs, det vilde Y<crc retfærdip;t o~saa at se Sagen fm den Side, IHlal' man l>edomnwr og dømnH•r. Som jeg skrev sidst, ble\ \"isen lc,·cret saawl Wll som Dardam•ll meget l:.t•nge fot·, A1 ild Fl'ldhorg meldte sig som Fader til Hefrænet jeg vidste paa del Ti,lspunkt ikl<e andet, end at Stt>ntoft og Frederiksht'rg Teater frit dispon('redl' O\'Cr del 1mporten•dl' Stof, o~ da jeg haYde l'kn•n:t \'isen, lwtragted<' jeg den som min fulde Ejcn1lom, haseret som den \'Ur paa en anden dansk UdgaYe, der \'al' levct't't ar ~h·ntoft og Frcdcriksl>Ng Teate1·.

F'orbunclcis bestyrelse SYare<le hertil folgcndt!: J.

ad l'iscu .. De l er u!fulen". Som svar på fot·bundcts hre\' af 10.• ts. til forfatteren

usikforlag Tlf. Central 2960


ORD OG TONER

Side 6

• Smukke Bloms t e r • D e kora tione r · Kra n se o c Kurwe

~rene

duRr Tøsti

GOTHERSGAOE 129 - TLF. BYEN 7070

Arild Feldborg, Norge, med fot·slag til et forlig mellem ham og Dem angående ovennævnte vises salg til Sverige, hat· forfatteren Arild Feldborg nu meddelt, at han ikke under nogen som helst form vil gå med til en deling med Dem af indtægterne i Sverige for hans viseide og -refræn "Det er måten", men at han fuldt og helt gør kt·av på alt, hvad han mener, De uberettiget har modtaget fra Sverige for visen, ligesom han gør krav på selv at disponere over visen i Sverige med hensyn til den økonomiske udnyttel se af rettigheder ne af enhver art. Da bestyrelsens opfattelse af det f oreliggende problem, som tidligere udtalt, briver den n01·ske forfatter ret i, at der uden hans tilladelse er s ket en udnyttelse af hans autorret, henstiller man herved venligst til Dem at meddele den svenske køber af \"isen "Det er måden", at overenskoms ten f or Sverige må ovedøres til den norske retsindehaver, hr. ARILD FELDBORG, adresse Nors k Rikskringkastning, Suhmsgate nr. 28, Oslo. Med hensyn til det Dem udbetalte forfatterhonorar i svenske kroner anbefaler vi Dem at henvende Dem dit·ekte til hr. Arild Feldborg for at træffe aftale om en overforseJ til ham af beløbet gennem en bank eller 'på anden måde, som De nu kan blive enige om.

Derefter udviklede sagen sig, som det vil ses af efterfølgende :3 skrivelser. Jeg har modtaget Deres Skrivelse af 18. ds. angaaende ,.Det er Maaden", Hr. Arild Feldborg og Hr. Dardanell. Jeg har nu tilskrevet Hr. Dardanell og bedt ham træde i direkte Forhandling med Hr. Feldborg vedrorende Rettighederne for bemeldte Skrivelse Samtidig undlader jeg ikke at meddele, at j eg - siden jeg for ca. et Aar siden paa l<'orbundets Formands indtrængende Opfordring lod mig tilslutte Forbundet - med stadig stigende Forundring og Skuffelse har iagttaget, hvorledes Forbundets 5-6 aktivt skrivende Medlemmet· paa tils yneladende uangribelig Maade er blevet modarbejdet af Forbundets ligeledes arktivt skrivende Formand. Jeg er nu blevet tuet heraf og vælger at trække mig tilbage. Jeg beder Dem venligt slette mig af Medlemsil sten med et øaa øjeblikkeligt Varsel som muligt. Ærbødigst

Bestyrelsen har modtaget Deres brev af 20. ds. med den deri fremførte anmodning om at blive slettet af forbundets medlemsliste med så øjeblikkeligt varsel som mul igt, og vi pr i denne forbindelse opmærksom på, at udmeldelse i følge lovene ,.kan ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel til

en 1. januar". Foranledipt ved Deres udtalelse i samme brev om, "at 5- 6 af forbundeta aktivt skrivende medlemmer på tilsyneladende uangribelig mlde er blevet modarbejdet af forbundets ligeledes aktivt akrivende formand", skal bestyrelæn høfligst

Nr. 2

anmode Dem om - så omgående som mul igt, for at l>en•s svar kan forelægges ved førs tkomme nde bestyrelses mode i midten af næste uge - at anføre, hvilke :>- H medl cmmcJ· De hentyder til, og på hvilken måde d isse er blevet modarbejdet af formanden. Forst når dette er besva ret, Yil h<'styrelsen tage stilling til at overveje, hv ilke skridt der \'i l være at foretage. Ærbodigst p. b. \'. K a!f R us t!lcwrd-ft' r uhl/ c.

Deres Skrivelser af 28. December og 12. J an u ar har j eg modtaget. Jeg forstaar af førstnævnte Skrivelse, a t j eg fOt·t løbende er Medlem indtil l. Januat· 1950, og eta jeg helst paa saa fyldestgø1·ende Maade som muligt vil defi nere den af mig i Deres Rreve citerede Udtalelse - og da jeg f or T iden er stærkt ophængt af Arbejde - beder jeg l >em Ycn hgst vente med mit Svar, til Forholdene tillader mig at beskæft ig<' mig dermed. Æ rbod ig·st A n·id lltiWcr.

Da vort forbunds bestyrelse selvsagt ikke ku mw lade hr. Arvid Mullers alvorlige sigtelse ga upaatal t hen, anmodede man ham om senest den 1O. febru<l r d. å. at begrunde sine påstande nærmere. Der kom imidlertid intet svar inden den angivne fri s ts ucllob, og først den 14. ds. fremkom følgende brev fr a hr. Arvirl Mtiller : Som Svar paa Deres Skrivelse af 27. f . Md. skal j c•g med dele, at jeg har sat mig i Forbindelse merl nog-le af d<' Olll talte "5- 6 aktivt skrivende Medlemmer ". Disse onskc r linidlertid at uddybe deres Synspunkter paa den f orestaacndc• Gc·net·alforsamling, hvilket passer mig udmærket , da jeg som omtalt i mit Rrev af 13. Januar heller ikke sel v i Øjchl iklu•t har den Tid tilovers, som Sagen kræver, hvorfor ,i cg l ig<'l<'<lc•s foretrækket· at vente til Generalforsamlingen.

Bestyrelsen giver hr. Arvid Miiller gan ske r et i. at generalforsamlingen vil være det rette fo ru m t il at drøfte den foreliggende sag, men imidlertid er der længe til generalforsamlingen, og man fin df'r dPl derfor påkrævet allerede nu for at forebygge e\'entuelle misforståelser med hensyn til det ep;enllige spørgsmål at gøre medlemmerne bekendt med sagen, som den fremgår af den foreliggende brPVV<'ksl ing-. Bestyrelsen har kun ladet sig lede af dt•n OYcrbrYi~ ning, at forbundet naturligvis i videste omfang ska l varetage medlemmernes rettigheder, men sa mlielig har en uafviselig pligt til at retlede et medlem, cler -selv om det sker i god tro- er kommet for s kad<' at krænke den gældende forfatterret. Dette g<t>lcler ikke mindst under hensyntagen til det intime sa marbejde, der netop gennem N01·disl< ReYyunion er kommet i stand med vore skandinaviske brodf'rland<•. Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund". Udkommer en Gang om Maaneden. Redaktør: Kay Rostgaard-Frøhne (ansvarhavende). Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition: Tlf. Ordrup 793 (daglig 9- 12). "Ord og Toner" er Medlem af Foreningen af Danske U g~ blade, Fagblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykkeri - KØbenhavn K. - Central 6522.


14. ÅRGANG l N D H O L 0:

Marts 1949

*

hnm til g-<•net·a.lforsamlingcn. mumstariffen. .. Nalehusct". censuren. l RiogTafiskC' data .

*

NUMMER 3

Ka\• Rostgaa rd Frøhne, en trofaRt mcclkæm(ll'l'. D< r m• P Palladilim fil n ..1 lpl gælde• t' o:- all P". N n t i l se• r.

Mini-

Tc'alcr-

Kom til generalforsamlingen Det er af største vigtighed, at medlemmerne i det størst mulige antal tager stilling til den udsendte dagsordens punkter Forrige sommers lange og lidenskabelige debat om revyen i dag- og revyforfatterne 'iste med glædeli~ tydelighed, hYor levende interessen for denne udtryksform stadig er i pressen og blandt publikum. Det, var en til tider lidt malicios og ofte temmelig overfladisk og uretfæ rrlig kritik, de1 kom til or de. men liDf/L n ret kunne revyens angTibe1\. 'el ogsa have, og Yi reyyfolk, som jo C'r en munter slags, besluttede at tage os alle anker ad notam og efter P\ ne forbedre r evyen og reYyerite, hvor Y i kunne. Itesultatcrne af denne besl utning vi l forhabentlig vise ~ig i den kommende sommer. l\1en side om side med de ideelle bestræbelser for at hojne revyernes niveau gar ganske logisk aruejdci for at forbedre de revyskabende kunstneres vilkar, og for dette arbejde har forbundets bestyrelse for længst lagt \isse planer, som bl. a. skal diskuteres på den komm ende g-eneralfOJ·samling. lVIen det bor ikke være bestyrelsen alene, der sid-

der om det gronne bord i KODA's hus og ruger ovet· planer og administration. Bestyrelsen er ikke noget Po lit lno <au, der onsker uimodsagt at styrt> medlemmernes anliggendet efter deres eget forgurltbefindende. Tv~vrtimod.

Vi kalder paa oppositionen! Det burde \ære noget mdenfor vort forbund, dPr svarede til II is i\1a.Jl':o,ty's lo~· al opposition«, n o!!le udvalgte mænd, der ha' de pligt til at folge bestyr elsens arbejde noje og kntisere og helst også fremkomme med positive forslag. ~len hvor er de'? Del'for lJur det siges endnu en gang. at det c"lr ikke g,iort med at kritisere bestyrelsens arbejde i krogene eller mumle om, at dette eller hint burde gorcs. Det er en simpel pligt for ethvert medlem, for sin egen skyld, at komme frem med sine anker og ongkm·, og dette sker naturligst på generalforsamlingen. n,~t lod sig ild~:e gore at samle tilstrækkelig iuil'resse om

Amdi Riis' elegante dansemelodi:

Kom og lad os liste lidt i natten Tekst: Aruid Miillcr

WILHELM HANSEN, MUSIK .. FORLAG


Side 2

ORD OG TONER

Nr. 3

mcdlemsmoderne, men her må man Yish1ok ikke se bort fra de vanskeligheder. mange medlemme1· har Yed at mode på det tidspunkt. der Yar fastsat for moderne. Pa den kommende generalforsamling står tre Yig-tige sporg-smal pa dagsordenen. Tre store okonom is k indgribende forslag. det· dl kunne betyde foleligt forbedrede vilkar for alle Yore medlemmer. de storste som de mindste, skal her behandles: Nornwlkoutrakfen nwd musikforlæggernc, Dcu no?·diskc ret•yunion og rc,·ision af mininuwlsfariffrn. herunder også det dgtige sporgsmcU om de obligatoriske 1 O procent af etablissementernes aftenindtægt Yore modparter, om man tor kalde dem sa, forlæggenlt.> og direktorerne, forstår fuldtud betydningen af at organisere sig, og de ligger saYist ikke på den lade side, Jigesa lidt som Dansk Komponistforening, med hvis interesser vore egne er dels pm·allel1e. dels t Yærgående. Vor bestyrelse agter h eller ikke at sidde \'Cd forhandlingsborelet med halvt lukkede ojne og foldede hænder, men den bor haYe Yished for medlemmernes interesse og vilje til at stotte den. Derfor er det ln·ert eneste medlems u:fraYigelige pligt i det mindst eeu gang om året - på generalforsamlingen - at lægge sin lod i Yægtskalen. Der er - trods alle Ytmdne fremskridt - endnu et godt stykke ,·ej igen, for re,·yfolket hos os får de vilkår, <let bor haYe, og den Yej skal vi gå. nest;\Telsen går med glæde i spidsen, men Yi skal ikke konune som ti lasede borgere fra Calais, men som en tætsluttet falanks i bevidstheden om vore berettigede krav. Det skal d n hjælpe os med! Kom så til den generalforsamling! B es ty relsen.

forsamlingens bord, sa udarbejdet, efter at bestv• reJsen gennem en noje clroftclsc hm· taget unde1 o\'ervejelse, hYilke forbedringer af tariffens sab er der kan gennemfores i praksts. Som forholdene har ucl\'iklet sig i de senere å r. har man fundet det påkræYet at ligestille en ræk!\( pro,·insscener med hoYedstaden og a t drage rev~ scenerne, der heuhorer til Storkobcnhm·ns opland ind under samme tarif på procentmæssig basis. Endvidere vil man finde det rimeligt, at r en• tourneer og tourne~r med revy- eller cabaretprægc repertoire honorerer autorerne p a procen tmæssi~ basis. Altfor megen usikkerhed og lilfælelighed ha været rådende ved betalingssporgsmalet fo r diss tourneer, og det har ofte været Yanskeligt at få fast slaet, om solisterne eller bevillingshaverne sku 1 svare honorarer for de benyttede tekster, idet pm terne gensidig har regnet med, at forfatterhonorarc var det den anden parts sag at ordne. Fremtidig \ man kun holde sig til bevillingsha,·erne, der j o sm hidtil ogsa har det fulde ansvar. En almindelig· regulering opad er iovrigt fon taget, således at honorarerne for enkeltsalg af ' i , er blevet noget mere tidssvarende. lovrigt peges pa, at tekstforfatternes honorerin for eksempel i Norge ligger en del hoj en~ end he hjemme, især for revyteatrenes vedkommende, or det var jo onslwligt, med den nu sti ftcde n ordisl\ revy-union som baggrund, at de skandinaviske bro derlande kom til at 1igge på lin i c også på det t område.

Minimumstariffen

Det må naturligvis stå medlemmerne klart, at vedtagelsen af den r eviderede minimumstarif er baseret på en usvigelig solidaritet fra medlemmenws side, således at tariffens bestemmelser på cth ve1 t punkt må overholdes, til bedste for det enkelte medlem som for forb undet i sin helhed.

for honorarer ved salg af viser, sketch es m m. Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen den 25. denne måned har medlemmerne modtaget et eksemplar af bestyrelsens forslag til en revideret minimumstarif for salg af viser, sketches m. m. til teater- og varietebrug. Forinden udarbejdelsen af dette forslag har bestyrelsen indhentet udtalelser og forslag fra en række medlemmer, der i en årrække har skrevet for teatrene og varietescenerne og derfor måtte forudsættes at vide, »h,·or skoen trykken: . Som generalnævner for de fremsatte udtalelser og ønsker er det forslag, der nu ligger på general•

Kny R.-F.

• Smukke Blomster · Del~oratio••er • l(ranse og f{urve

GOTHERSGADE 129 - TLF. BY E~ 7070


Nr. 3

ORD OG TONER

En trofast medkæmper Kay Rostgaard-Frøhne har siddet 25 år i forbundets bestyrelse

••

'

Den 31. marts i ar er det 25 ar siden, l{a y Rostgaa1·d-Frøhne indiraelle i Dansk Hevy forfatter- og Komponistforbunds bestyrelse, h\·or han sideler den dag i dag og forhabentlig ' 'il sidde mange ar endnu. Allet·edc snart efter hans indtrædelse viste det. sig klart, at forbundet i ham havde f~'tet en fremragende arbejdskraft, og han blev meget hurtigt valgt til bestyrelsens sekretær. På denne post har han udfoldet en flid og papassclighed, som har ,·ær<'t til uvurderlig nytte for rorbundcis trivsel og fremgang. Vor afdøde, mangearige formand, J. Ravn-.!onsen, manele n med de store, impulsh·c eYn er, de gode idee r og den store forhandlingssmiclighecl, vidste, hntd han gjorde, da han skånseJslost væltede en stor del af forbundets administrath·e arbejde oYer pa Ka) Rostgaard, og· han fandt i ham en energis}\ og loyal medarbejder. De to mæn<ls samarbejde ucldklt'de s ig hurtigt til et Yarmt Yenskab, der fik Yissc skumlere til at spille med tungerne, m en som, h\·is man ser til bunds i sagern e. nok skal Yise sig at Yære kommet forbundet og alle dets medlemmer til g-ode i fuldt mål. Ingen vil formentlig bestride navn-Jonsen s store indsats og betydning for forbundet., og de, der kendte ham i nært samarbejde, "il kunne be\'idne, at »Ilavnen « ikke blot een, men mange gange fremhævede, at Kay Rostgaa1·ds stotlc og palidelige medarbejderskab gjorde det lettere nej, simpelthen m uligt - for ham, for » Ravnen ~( , at rogte sit for-

Side 3

mands irven \·ed siden af de mange andre. de1· biP\ lagt pa hans brede skuldre. ItC\·y for fallernes og kom pon is tern es ar huj elsomrade og indtj eningsmuliglwdc 1· m· som bPkendt vokset enormt unde r de s idste 23 års ud' ik]jng - KODA, radioen, cafcl1·ansmissionerne o. s.\. og cla det blev noelveneligt at fore nwcllemmt•rnecl r <'gnskab over radiotanticmc rne, overtog Ka~ Hostgaar<l sammen m ed A xrl Th ingslrd dette megC't knPH'IHlt> arbejde, efter at to andrr b(lstyrclscsnwdlemnwr hm de forsogt s ig og gh t>l blankt OJ). Ench iderc har Itostgaanl i en halv snes ar, \algt ar med]('mnwrn,~. sicldct som forfattcrrepncsentant i KODA' s rad. h Yo r man se:-etter megen pris pa hans inlel·csscn•tk og saglige deltagelse i arbejdet. DC'tte store arbejde for forbundet har uaiurlig\'is taget en masse tid, næslen al dun '>fri lid«, <len punktlige 8mbedsmand i ) Dclj sningen« kuune skaffe sig. D er brænder næslC'n ln e r nat ly::; i dl•L hyggt>ligc arbejds\ æ r eise i villaen i Solvc.Pnget, hvor Kay Rostgaard sidde!' med forbundets papirer, forer lister og skriver breve - og all det kedelige mas har naturligvis stjalet Lid og l<ræfler fra Kay Rostgaard::; forfatterskab. Som en af cle store kommunalreYvc rs • forste fædre har han i ticlitgere ftr udfoldet en usnekket flid og str oct mange muntrl' \·iser om sig. Nogle af de bedste er udkommet i 1 samlinger, bl. a. »By og Borger<< og »D et blaa T egn". Desuden har han skre\ et en række B O\ eller og digte i ugeblade og tidsskrifter og adskillige vcllyld\:ccle og roste horespil. Nogle af hans sange som f. eks. - A H~ l\Iaria« - naturligYis til danske melodier, er floj et udover landegi·ænse111e. Dansk Hevyforfatte r - og Kompon 1stforbund er Kay Rostgaard-Frohne megen T ak skyldig for hans solide og dygtige arbejdsindsats, og fra den nunercnclc b estyrelse og formand vil han modtage en varm tak for trofast og godt samarbejde og elskværdigt kamm eratskab. Man burde vel onske for ham, at der i de kommende ar matte blive tid og lejlighl'{l til en storre forfattervirksomhed, til hYilkc hans evn er og iderigdom berettiger ham , men med 'orl kendskab til den gode 1\:ays loyale og trofaste natur må man med smerteblandet glæde fole sig oYerbe\ ist om. at han aldrig slipper forbundet. ligesa helt som clettc bor slippe ham. Ved forbundets 25 tlrs jubilæum i 191:1 hædn'<les Kny Hostgaard mecl Jtidelerkorset for sit arbejd e, og det har forhåbentlig glædet ham - som det ghededc hans ko1lcgPr i best~ n~lsen - m en nod11c>11dig var denne udmærkelse for sa vidt ikke. Ridderslaget har han forlængst tildelt sig seh 'cd sit opofrcntle arbejde og usYigcligc kammeratskab.

1.1!O[l t n~ Do m.


Side 4

ORD OG TONER

Spil dansk Musik Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds sommerhus nNålehusetu i Asserbo Tidligt fik vi forårsfornemmelse1· i ar, og selY om vi ved en kortere frost- og sneperiode ble,· belært om, at vinteren ikke har sagt sit endelige farvel, er dog den første længsel mod sommeren og alle dens herlige glæder spiret frem. Og en kendsgerning er det, at om få måneder åbner vort forbunds sommerhus sine gæstfrie dore for medlemmerne, blandt hvilke flere aiJerede har forespurgt, hYOrnår der kan ansøges om et ferieophold. Under hensyntagen til, at det stadig er meget svært ved den sommerO\'erbefolkede nordsjællandske kyst at finde et sted. hYor folk med beskedne indtægter kan f eriere, og at man i hvert fald i god tid må gore sine forber edelser til indtegning på pensionat eller leje af sommerhus, bringer sommerhusudvalget herved til medlemmernes kundskab, at ansøgninger om et 14-dages ferieophold i »Nålehuset« allerede nu kan indsendes og modtages indtil den 15. april d. å. :.Nålehusetc var i fjor fuldt optaget fra 1. juni til 15. september, og der forventes også i år stor rift blandt vore medlemmer om ferieperioderne. Det må dÆJg påny indskær·pcs, a.t fildeling af rn ferieperiode er betinget af det pågældende nwdlem8 personlige benyttel..~e af »Nålehusetc med den allernærmeste familie, d. v. s. hu..~tru og børn . derimod forventes det, at man ikke fylder hu..:·;et -rned venne-r og bekendte, da dette ofte vil betyde et alt for stort slid på bygningen, ude og inde, og cz,entuelt me~ fører beskadigeh~er på 1'nventm·et. Det bringes i erindring, at der er et udmærket komfur opstillet i :.Nålehusetc, og dette har altid virket yderst tilfredsstilJende. Husmødrene bliver hurtigt fortrolige med brugen. Der vil næppe være nogen vanskelighed med hensyn til fremskaffelse af brænde eller tørv. •

Nr. 3

Belysningen beho\·er man ikke at nære nogen b kymrii1g for, idet der som bekendt er installeret elektrisk lys i »Nålehuset« og rationeringen heraf bortfaldet. lo\Tigt meddeles folgende oplysninger: Ansogninger må som nævnt være indsendt t il forbundets sekretariat, Solvænget 2, Lyngby, senest dt•I 10. april d. å. På ansøgningen må være angiYet, f01 ll\'ilke perioder der soges, samt om man har skol! sogende born. Der er 8 perioder på hver 1·1 dage 1 tidsrummet 1. juni til 30. september 1919. Jl.1edlcm OIC'I' mecl ,'{kolesogende bø?'1~ har fortrins v is r et t 1 at 8øge om pr1·iode1'ne n1·. 1,.-S-6 (l . .fuli til 1; . aU{jliSf).

l sommerhuset forefindes alt fornodent boha\'e ser vice (glas, parcellæn m. m.) og kokkenuclst~'t. hYorin1od skeer, gafler, kni,·e o. l. samt ~wngetoj og dækketoj må medbringes. gnhver, der får tildelt et ferieophold i »Ncllch usL K, må senest 3 dage for indflytningen til rorbundet kasserer indbetale kr. 10,00, h\'ilket belob efter b( styrelsens beslutning ikke tilbagebetales, men indgc1r i fonden til Yedligeholdelse af »Nålehuset« og bl. a. skal dækk2 udgifte1-ne til eYt. beskadigelse1· pa inventaret samt til rengoring af huset efter end t ophold. Den i »Nålehuset « ophængte husorden må n ojl overholdes. Hen- og hjemrejse betales af ansoger en, men tlet ti lrådes i givet fald ethvert medlem, der får t ilch•lt et ferieophold, et par dage forinden den tildelte periode at tilskrive den kollega, der p. t. bebor »N ålt>huset«, for at indhente oplysninger om evt. transpor . nogleudlevering o. s. v. Nærmere oplysninger gives iøvrigt af sommerhus-udvalget, d'hrr. Axel Thinusted og Kay R ostr1aa1·d-Frøhne.

Sekr.

Et godt Spisested Hotel Kong Frederika Restaurant-Bar Central 5902


~

Nr.

~

-

--

-

"'l _

...

.....

~'...

1!,1'"

'

il~-

",...._.._

-

. . . . . . . . . ..__

ORD OG TONEH.

'11!1'.,..

Side 5

:····························· ······················································ ························· ··········· .....•. ...•............•.....••.... ..... ....•....•...•.........•....•...•....•............•.....•••••.•..••...•...••...••....•

•• •• •• •• •• •• • • •• •• •• • •• • •

.. . ..

DANSK REVYFORF ATTER- OG KOMPONISTFORBUND

•• •

• ••• ••• • ••

•• •

• •• •• • ••• •

... .••• • •• .•• • •• .. •

••• ••• •• •• •••

• •• •• ••

Til medlemmerne!

•• •• •• •• •• •• ••

•• •• • • •

.. ..• ..•• .• ..•.• .•

• •• •• •• • •• •• • •• • •• •• • • •• •• •• • •

.

.. . .. ... •• ..•• .•• ..•• ..• .• •• •. ..• ..•• ...• • .•.• ...•• ...•• •

••

..••• .•• •• •. .••• .•••

•• •• •• •• • • • • • • •• •• • • • • •

.. .. .. ...• •• .•• .•• ..• .• ..•• • •• .•• •• ..••• • ..•• ..••• .... •• ..••• .••• ..•• • •• •. • •• .••• .•• •• .•• ..•• .• .•• .•• ..• .•• •• • • •

.. •• .• •

Ordinær generalforsamling

• •• ••• •• •• • • ••• •

afholdes fredag den 25. marts 1949 Kl. 16,15 .•• .••. •.

i Ewald Stuen, Nafional-Scala, Vesterbrogade

•• •

•• • • ••

DAGSORDEN l . Valg af dirigent. • 2. Arsberetningen .

3. Regnskabsoversigt. 4. Valg af S bestyrelsesmedlemmer. (Der fores lås genvalg af Mogens Dam, Kay Rostgaard ~ Frøhne, Sven Gyldm ark, Carl Rydahl og Kurt Fotel) . 5 . ~ Forslag om at betnyndige bestyrelsen til at afslutte forhandlingern~ om Nordisk Revyunions forfatning og med forpligtende virkning for forbundet at tilslutte sig Unionen . 6. Drøftelse af det foreliggende forslag til en normalkontrakt med Musik ~ forlæggerne og forslag om at bemyndige bestyrelsen til at underskrive af:: talen med de øvrige autorretsindehavere . 7. Forslag om en revideret minimumstarif for honorarer ved salg af viser . 8. Arvid Muller's angreb på formanden . 9. Eventuelt.

Forbundet er vært ved en beskeden servering af kaffe med kager samt et glas øl.

P. b. v . (sign.) ltrfOGENS DAM

••

·········································································•······ ························•·····

f ormand .

Kay Rostgaa rd=Frøhne sekretær

. ... .. .• .••• .••. •••. ...• .•

..•• •• ..•• .. • •• ...•• •. .• •. ... .• •• .• •

•• •

.•• .•• ...• ...• ...• ... .• ..•• ... ... •. ... ..• ... •. .. • •• ...• ..• .. ..•.• ..• • •• ..• ...•• ... .••• .•• .••.• .. ..•• .••• ...• .. • .• • ..•• .

.......................................................................................................... , ......................... ,, ..: .


Nr. 3

ORD OG TONER

Side 6

Den nye, danske Palladium-film »Det gælder os alle« er en udmærket film, bygget op i den traditionsbundne stil, men hvor denne er bedst, en film, vi gerne over for udlandet vedkender os som et dansk værk. Filmen om den lille wienerpige Leni. der har gennerugaet lidelserne i den berygtede nazi-lejr i Auschwitz, og som takket være en idealistisk dansk »Rode Kors«-heges initiath· sendes til Kobenhavn for at blive et lille menneske påny, rorer hjerterne og får tilskuerne til at skifte mellem tarer og smil, ja kalder endog i flere af scenerne pcl. den sunde latter. De to probll'mer. som Svend Rindoms aktuelle film beskæftiger sig med, tuberkulosetaren, der truer Europa og store dele af den O\Tigc \'crden, og sporgsm~llet om vor holdning O\'erfol tyskerne, har jo bud til os alle, og filmen opnar faktisk, dokumentarisk som den samtidig er pa visse steder, at propagere pa bedste made for Hode Kors' store arbejde, for tilsidst at åbne Yorc ojnc for, at vi le\ er i et land. der rummer mere lykke og materiel ,·elvære end de fleste lande i det ulykkelige Europa. Alle, fra forfatteren og instruktricen til skuespillerne, blandt hvilke bemærkedes de to born Ilsf'Jil Larsen og Tom Rinelom Thomsen, der begge ofte stjal billedet fra de voksne aktører, ydede en for trinlig indsats. Nævnes bor ogsaa Sven Gyldmarks ledsagemusik, der i sjælden grad forstod at underbygge stemningen i dl") forslwlligt! scener, og hvis velklingende toner gled behageligt ind i oret. Sven Gyldmark, der i en årrække har hort til ctc mest benyttede og ~·ndede filmskomponister herhjemme og derved har crhven·et en særlig evne i den vanskelige kunst at folge en film musikalsk op i dens forskellige scener og illustrere karakteren af disse, viser sig i »Det gælder os alle« fra sin allerbedste side. »Det gælder os aJle« er kort sagt en seværdig og underho1dende film, som med rette har opnået succes og sikkert i lang tid vil holde sig på lærredet. Kay R.-F.

ae.

cesens

Frederiksberggade 11, København K.

Teatercensuren Som nænlt i Ord og Toner's januarnummer er der af j ustit~ministeriet nedsat el udvalg, der Sh.nl fremkomme med forslag om æudring i privatteatrenes forhold, her under sporgsmalet om teatercensnr. l dette udvalg har vor formand, Mogens Dam, som meddelt fået sæde. l Dansk Forfatterforenmgs organ »FOl fatteren . februarnummeret, har forfatteren Soya stillet sit private forslag t il en ordning af censursporgsmål<;t til rådighed for rette vedkommende. Vi tillader os at citere hr. Sova's artikel i »Forfatteren<< betillPt • Forslag til en Grundlovsændring Der er som bekendt Uenighed om Grundlo\'ens Still ing til Teatercensuren. Grundlovens § 84 lyder: ,.Enln·er er berettiget til paa Tryk at offentliggorc sine Tanker, dog under Ansvar for Domstolene. Censur og and re forebyggende Forholdsregler kan ing·en Sinde paa ny i ndfores." Af disse Ord slutter de fleste, al Grundloven princ ipi<•lt er Modstander af al Censur - altsaa og"saa T eaterce1 ur. Men et Mindretal hævder: "Naar GrundloH•n saa stærkt betoner. at Censurfrihedcn er for det trykt<• Ord, saa kan deraf sluttes, at Grundlo\'ens Fædre ikke ha1· onskcl C<'ns frihed for Teatrene." Ilertil svarer forste Gruppe : " Naar Grundlo,·en ikke næn1er noget om Tcatrenr, er det sin 1c.t hen, fordi Grunellovens Fædre ikke har skænket T<·atrenc <'n Tanke. De faa Privatteatre, der fandte s, spillede <•n ganske uvæsentlig Rolle, alt Teaterliv ,·ar samlet paa Det kgl. og i Amatorforestillinger -- og disse sidste er bcskyll<'t i a nd n • Paragraffer.11 Det er ikke blot os ukyndige Lægfolk, der er u<.·nig<• om, hvordan § 84 skal f01·tolkes. Ogsaa .Juristern e har delt sig. Svaret -- det endelige, afgorcnde Svar · kan kun faa s et Sted. I Hojest<'ret. Kun en Hojestcretsdom kan fortæll e os, om Censuren er grundlovsstridig eller ej. Man kan beklage, at en Principsag aldrig er hl<•,•et f ort op ti l Hojesteret. Bl. a . vilde derved mang·c orkcslose Diskussioner kunne undgaas. Paa den anden Side er <>n saaclan Retssag haade kostbar og tidsspildende, og; Udfalcl<'i iil syvende og sidst usikkert. Derfor er det bcdr<' at gaa en helt anden Vej til Censtm·ns Afskaffelse. Nemlig den Vej at ændre Grundloven, saa P aragraffen bliver alcll'lcs umisforgtaaelig. Og denne \" C'j gJ,ulde vel ikke være ufarbar, nu hvor vi antagelig- staar o\ er fol" en Gru nd lovs revision. Og intet er nemmere cml at gore ~ 84 fuldt ud tilfreds~til 1endc, fuldt ud tidssvarende, fuldt ucl i Demokratiets Aa ucl. Man stryger blot de to smaa. Ord ,.)laa Tryk", saa lcdc>s at l"'aragraffen kommer til at lyde:

USI

orag Tlf. Central 2960


Nr.

:~

....

·~

'

-

..,.

jJ

-

-

'

OHD OG TONEH

Sitlc 7

.. Bnh\'er t•t' hl'l'l•llig-t•t til at offentli~got·e sine tankPr, dog under ans,·nt· for domstolene. Censur og andn• fnn •hyggPndt• fol'ltoldsn·g·lt·r kau ingt•n :;inde paa ny indft~n.·s.'' Jeg skamker Ul'lllle (;nuHlloYsforll<~dring til alll· dt• Rigs· dagsmænd, f o t l \ Llll llt•mokratiet ikke blot er en Bj:clde, det· ringlet· sod t 1 \ a.lgl•t·un•r, men for h\'Pm dt•t t•t· 1'11 li'\ t•tule Ht•nlilct, noget de vil kæmpe for, nog-et dl' Yil do fot· - om dt•t hti\·er not!n·ndigt. ~ch· om Yi ikke saa mangl' af <h·n ~lags Higsdagsmænd under Bt•sættcl sen, saa f i n des d t• fol'ltaalw n tit g. Sul/a.

Biografiske data vedrørende medlemmer af

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund Fodt den 2!1. august 1!114 i Bronderslc\'. Ftk allerede mm sy\'~t rig u ndel'\'isninp: i Yiol i ns pi l hos N w Is Borrt.. St•ncrc fulgte klavet·undct'\'isning, men det bleY dog sangen, det fik hans fulde inten.•s!:W. \"andt i 19:3:> forstcprisen blandt G70 cleltagct·c i den af J ae. Boesens musikforla~ udskrevne lands· konkune11cc i refrainsang. Med denne pris fulgte eng-agcment h o~ restaut·ant ,.!\'"i mb" og "Polyphon" grammofonselskab. S('nt'l'C fnlgtto t•ngagementer i de store kobenhavnsk(· ctal>liss<•mcnter ,.Amhassadeur", .,Bellentc Strandhotel'' o~ "\V t\ (''i.".

P e ter Sørensen , kompo nist

Debuterede i Statsradiofonien den 19. april 1936 og hat· siden da medvirket ved over 600 udsendelser. Har endvidere sunget flere gange som gæst i den svenske, norske og engelske radiofoni. Har foruden privat sangundcn·isning modtaget undervisning pa "Det kgl. Musikkonscn-atorium" og .,Det kgl. Teater"s operaskole, men har nu helt givet sig ind under den lettere musc's scepter. Petet· Sorenscn debuterede i 1939 som komtmnist og har siden da faet udgivet en lang række populære dansemelodier på kobenhavnske musikforlag. Blandt de mest kendte kan nævnes "Jeg synger for enhver", "Mon amour", "Den forste kærlig·hed" samt ,.Et smil fra den, du elsker".

Spil dansk

usikl

, A ase Gjødsbøl Krogh, forfatterinde

( St•h·hiugra fi). Redaktionen af OH}) OG TONEH har lu•tlt mig 0111 en biografisk O\'ersigt 0\\.~ t· data, JH'l'Sotwt·, stt'cll't", ht•gi\'cnhcrlcor Famt \.ærk<>r af min }lrocluktion, dl' r har haft bl't) dning for min kunstnergcrning. Hvad data angår, ma je~ gå lwlt tilhagl' til l!Jll'i, da jr:g i en alder af :i år skrev min forsl<· digtsamling, dc>r ,,udkom .. i et stil<'hcfle under tith•n .,Eg-1w IJil\lt•". I IC't var altsa i en ret ung- alder, jeg· vidst<•, hvad jPg vilh• - til alt held .m<'de jeg ikke, hvor man~<' vansk<•li~lwdt-J' man skulle on•rvindc fot· at kunne det, man \' ilte. Na& jeg skal næn1e lH'l'SOilt'l', der har haft indflvdclsl' pa • • min J,unstneriske bane, ma .k~ fn•mha·'·" lllin far, l{ klor El. Gjodsbol, der lærte mi~ nogl'l, som h<lr haft den atlet• storste betydning for mig, twmlig al lwtragtl' mig sel\' og mine omgi\·<'lser med E' n \'is i ro ni. J >l• n nwn• Jl<ll'l is k l Jetonede del henlede jeg inspiration til gPnnc•m min mor, cler b:\de i det ydre og det indre simpelthen var som ('t skunt stykke lyrik . .Jeg var, saå vidt jeg husker, 1:~ - 1<1 ~u·, da .it' g' forstc gang fik lov at komme hen at hore "Co-optimistcmc" . .}pg gik derfra i ekstase - i særlig grad begejstret for· l.tuh·ig Brandstrups akademiske sarkasmer. K ort tid efter fik jeg for forsle gang et wodukt trykt i et provinsblad og troede nalul'ligvis med ungdommens optimisme, at nu bcho,ede jeg bare at skl'iYc, så Yille samtlige landets blade slas om at anlagt' mine ud~ydl'lser. - Men jeg havde nær sagt "talrig<> som haq•ts sand og himlens stjerner" var de frankerede rcturkuvcrter, j('g i :henes lob med forbitrelse, foragt eller tarer ftsk<'dt• op af vor postkasse i entreen. Men skrive - det gjorde jeg, og hore, lwad jeg havde på hjerte, det skulle folk enten på den ene eller prl den anden måde. Så tog jeg min harmonika og gik ud i de kobenhavnske gårde og sang mine politiske og poetiske vist•r. Her traf jeg så en dag en syng-ende og guiturspillende konkurrent - den "franske" sanger Chri~tian Krogh, der boltrede sig i gårdenes akustik for synge det l' il/c han! Det blev til en "Duo for LiYet" - han troede prl mine e\·ncr, og hans smukke stemme blev den fnrstc \'irkcliq-c fortolker af mine ord. Det er lettere at lJet ræd e dl•n tornehest roede \.'ej til kunstt'ns himmerige, nar man l'l' to, og fra den dag kom der nyt li\.· i ron ord og toner. Med hensyn til sicclcr må jt.>g ligl' JlOintct·l·, at de mange udenlandsrejser, jeg efter lo·igens ophor har foretaget sammen med min mand - og herunder i særdeleshed vore ophold i Frankrig - har Yærct en stor hjæl11 i min ud\.·ikling.


Side 8

ORD OG TONER

Nr. 3

Den nye danske operette

GADEPRINSESSEN skrevet af Mogens Brandt Musik: Emil Reesen

Vers: Mogens Kaaroe

M U S l K F O R LA G E T l M U D l C O -% Sølvgade 10, København K.

Telf. Central 7653 - Palæ 7671-3471

Endelig det sidste sporgsmål - - hvilke \'æt·ket· af min produktion, der har betydet mest for mig -- her må jeg indskyde, at der ikke er nogen af mine produkter, jeg tor kalde va•rkt )' - det er vist for pretentiøs <'n betegnelse men der er et par småting, jeg håber må få lo\· at leve, nar jeg engang har "taget evigt ophold på min yndlingsstjerne" - og det er ;, ";ser som solskin og regn - disse to for afgrøden så væsentlige fak-torer - både når det gælder kornet på marken og hjertets vækst . Disse viser er samlet under titlen ,. Tanker og Toner''. Og hvis jeg så må afslutte mine bemærkninger med et ønske for min fremtidige produktion - da skal det være flette, at ..det næste" altid må blive bedre!

• Den danske uge i Ziirich Som et led i programmet for Det daw~kc Scl,qkab.~ Danmarksuge i Schweiz har der fundet en Gæsteoptræden af "Bror Kalles Kapel" sted i Ziirichs stot·e folkelige forlvstel• sessted "Klubhaus" hver aften ug-en igennem. Schweizeme søgte et typisk orkester for dansk almuemusik og standsede ved det fra de danske radioudsenrlelser så velkendte orkester. Bror Kalle, under hvilket pseudonym skjuler sig \·ort medlem, komponisten Harry Jensen, har med sit orkester, de1· optrådte i danske nationaldragter, naturlig\'iS fået stor succes og opnåerfc fine anmeldelser i den schweizisk" press<:.

ADVARSEL. Det henstiDes meget indtrængende til Medlemmerne forinden nye Aftaler sluttes med Ledere af Teatre og Kabaret· er m. v. om Opførelse af deres Værker - , at man forud konferer med Forbundets Fonnand om, hvorvidt den paagælden· de Teaterleder har udestaaende MeUemværender med andre Forfattere og Komponister, idet man i bekræftende Fald bør nægte den paagældende Teaterleder m. v. Adgang til at opføre de dnskede Værker, saaJænge Tvistigheder med andre Medlemmer henstaar uafgjort.

----------------------Johs. A. Jensen B Nr.

Voldgade 19

Psevdony•••er.

Paa given Foranledning bringes det paany i Med lemmernes Erindring, at der i Lighed med, hvad df>r er indfØrt i en Række andre lande, gælder den Regt. , at et Medlem af Koda hØjst maa have 2 Psevdonymer, der skal være anmeldt til og godkendt af Koda. Overholdes denne Regel ikke, vil det have til FØlge, at Værker, der udfØres offentlig under et eller flere ikke anmeldte eller godkendte Psevdonymer, ikke il kunne forvente nogen OpfØrelsesgodtgørelse gennem Koda. DRAMATISKE UDSENDELSER l RADIOFONIEN .

Koda 's ordinære c.-neralforsanllioc afholdes tirsdac d. 26. april kl. lfilli.

Papir en eros

al

*

Notitser

----~---

Anvendelse

i

K>

i

-----

Skrivemulåner og Skrivemaskine-Tilbe&.r

Central 2476

8

8

R

-------- ----.. - ------,---------- --------

Vi skal henlede vore Medlemmers Opmærksomhed paa fpl gende: - Udsendelse af dra·matiskc Værker i Statsradiofoni r er underkastet de Bestemmelser, som af Undervisningsm.ivlsteriet er tilstedt saavel Koda-Dramatik som Dra~R et i -J. t. Teaterloven af 14' Februar 1935 med senere Ændring d 1938. I Tilslutning hertil falder bl. a. Radiorevyer ind un:ier Begrebet dranwtiske Opførelser, og Forfatteren har ikke Ret til at bruge Melodier til saadanne Udsendelser uden Kom • nistens Tilladelse, for tulcnland.s~ Melodiers Vedkommende skal Tilladelse foreligge fra Koda-Dramatik. Afhænder man udenlandske Hørespil til Radiofonien (uden Musik). maa. Drama-RetR Tilladelse foreligge.

• Forjutte1·uwdlemmenw anmodes indtrængende om i egen Interesse at holde Forbundets Sekretariat unelerrettet om nve • Tekster (Oversættelser eller originale Tekster). Af Hensyn til Radio-Kontrollen og den nøjagtige Radio-Afregning vil det være ønskeligt, at Merldeleiser om saa<lanne T ckst till11r til uye Kompositioner (for Oversættelsers Vedkommende tillige den originale Titel) tilsendes Sekretariatet saa tidligt som muligt inden den offentlige Fremførelse. Ligeledes bedes sumtlige Medlemmer, cler evt. benytte1 l'tJcurlon]!mcr, meddele disse snarest til Sekretariatet (naturligvis under fuld Diskretionspligt fra Sekretæren <: og Ra diourlvalgets Side).

Udgivet af " Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund" . Udkommer en Gang om Maaneden. Redaktør: Kay Rostgaard-Frøhne (ansvarhavende). Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition: Tlf. Ordrup 793 (daglig 9-12). "Ord og Toner" er Medlem af Foreningen af Danske U g&blade, Fagblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykkeri - København K. - Central 6522.


14 ÅRGANG

April 1949

*

*

INDHO LD: C c Jll' ral f o I'Sa ml i n !,W n.

NUMMER 4

F indt:s clc 1 pass1 v t skl'i' t' lldl' Jll<'dlc•mlul' i fol'l•undPt '! Koda's l ·cl 011 n i n g·s Jli'<Clll H' In l' 1!148. 1 h..nda- 1lramat1ks l,onkul' n •ncc•. l\1usikpædagogis k ),ongTPS 1 Oslo. En tak fm Jlcrm. ll ofl'n1ark til Arnold lli'IHiing. 1 ,.i\<ill"hUsl't". l•' nrhunclsmedcklc·lsc•l'.

Generalforsamlingen den 25. marts 1949 !Jrwsk Rei'!Jfor(tliicl·- mt Komponi:·dfurhrnHI holdt den 2;). marts l !14!1 sin orcll nære g·f'neralfoi'Samltng· i 1·~\\ al dstucn, ~ationai-Scala, V<•stt•rbrogaclc·, nwd folg<'ndt• da~::;ordt>n:

Valg af dirig·ent. 2. A rsheretning. ::. Ht•gnska bso\'e rs1gt. l.

4. Val~ af 5 bestyn•lscsnnccilemmer. (Der fon•slas gell\'alg af Mo!f«-1/.'; /Jn m, r:ay N m.;taartrd-P I·olull', 8t•t 11(/ G!!ltlnun·k, Carl ll!lrla/1[ og Kurt Fule/). ;-,, F orsla g om at bE>m~·nd1ge bestyrelsen til al afslutte forhandlingerne om N01·disk Re\'yun ions forfat ning o~ med forpligtende ''irkmng- fo1· folbundet at til slutte s1g- unionen . li.

l>l'Oftelse af det fon•liggende forslag t il en normalkontrakt med musikfollæggerne og f orslag om at bemyndige bestyrelsen til at unclerskrin~ aftalen nwd d<• C'\Tigc au torrctsi ndeha vcrc.

7. For·sl ag om l'C'\ ideret minimumstarif for hnnorare1· \'Cd salg af viser. 8. Arvid MUll ers angreb på formanden , !l. Eventuelt. Gem•ralforsamlingcn tog sin begyndelse kl. 1 li, l .'i. Po rma nd t" bod \'E'Ikommen og· foreslog direktor, lancbrl'tssagfon•r -"i!lurtl Rru 1w som dirigent. Vf'dtogt•s eenstemmigt med hifald.

J Jtri!/1 n telt t akketiP fnr \'ttlgd, konslat,•rcclt• l.{l'llr>ral forsamlt 11 g-<• ns lo\·ltghed Og' g-a\' nrrl<•t t i l fn1·mandf'n. :\1og·t•ns I>am, mindcdc•s ttl af forltunclt •b 1 al'l•ts Joh afdodt• nwdlemme1·, forfaltl'l'llc A .•·d R n idoltl, dt>l' var fol'IHJndds fors te formaud, og \'i !f !lu B u r.tm ti, o g l'lHJvitlt•re en af fo!'lmndets god<• stntt<•l', afdodc deparl<'llH'nbcllt'f Frtd, ri/,· r;rwu ·, der altid ha\'lle ''isl sig som eu intPn•ssPl'l.'t og hjælpsom \'t• n af vort forhunds i ntert>sscr. f'lll'll!lll l tltll,

F orsamlingen h)-ld<•dco cit• t n· afdodPs mind<• n•d at

rejse

Aret der gik l >t•rl'ftl'l' gennemgik fotmandl'n <'Il række bl'l.dvPnlwdPI ', der i arcts luh ha\'dc været g'l'nstand for hcstyn·l~wns opmærk~nmlwd og arbejd<·. I le t n· ~torstc· sporgsmål på dag-sonh·n~n ha\'ch.· \'æret: IJannel::wn af den nordiske J'l'\'\"lllliolt, 1'<'\' isio• nen af kunstner- og for f atterim l'n ng droftt·lscnw uf forslag til en n •v llol·malknntrakt. ll<•t·om ' ' ilde der S<•nc·rc· bl h P talt. [ arcts lob iSær sidSlP Slllllllll'l' ha\'dp dl'l' vært•t f01t en hidsig· diskussion om n•\'YI'I'lll'S pasta<•dp fm·fal<l. F ot'lnand<•n nwnt<•, at pressut i mangl' tilfælde ha"dc tagPt for cnsi<hgt pa clett<• sporgsmal og giwt plads for en n•t m·erfladisk, hanal hi tik, men re') ens folk \'illl• u·ods alt l~t'I·U~c sig- krit ikt·n på si n de og a rhe.id<• videre paa at huj rw I'C\'Y<'rnes nin·au ng indhold, samti d ig nwcl at man ville al'lw jdt• fo1· rle

Forårets melodier:

DAGMAR REVUEN l<ai Normann

Ander~en

P. l L

-

Ep e

1949

Poeten

WILHELM HANSEN, MUSIK .. FORLAG


økonomiske \'ilkår, idet disse udl•n tvivl havde den største betydning også fot· revyernes kunstneriske standard. &•vyforfattcrnes og komponisternes mangeartede indtægtsmuligheder var noget bcdrede og stabiliserede. SktH'spillcrjorbunclet betaler nu afgift til vort forbund af deres midnatskabarettet·. Tidsskrifterne ("Tempo" og "Flittige H ænder" l og sangkort giver gode indtægter, og minimumstaksterne på radioen er forhøjede med 4:i procent. l øvrigt har vi med radioen sluttet en 2-arig overenskomst, en slags borgfred, men vi t.'r stadig på vagt for at pase, at Yore medlemmers berettigede krav ikke tilsidesættes. Forbundt.•t er repræsenteret i mange teater-faglige udvalg de., således h•ater- og musikrådet, tuhalget for musilqn·opaganda-ugen, uth·alget angående pri,·atteatrenes forhold, den nordiske tcah•rkongrcs o. s. , .. "Humorparallct·nc" i KB-Hallen er stadig et genstridigt smertensbarn. De to humorpirater i Palægade synes at danne skole, num det et· ikke muligt at få ram pa disse herrer, fot· den nyt.• forfatt<•rlov bliver til virkelighed. Til gengæld vil dl' t il den tid blivt' tnmgd til at l)ptræde anstændigt. Endelig omtalte formanden såvel det internatdiske sommermode i Il<'lr.ing·or samt en J'ække forhandlinger i Oslo og Stockholm. !>('Il kommende juni måned Yil forbundet i Stoch.holm hlive repræsenteret af fom1:.uHlcn, af Kay Rostg-aardF'rohnc, Axt•l Thingsted osr Sn:nd Gyldmark.

Regnskabe t Da i11gen onskede ordet til blretninsrcn. som ~åledes g-odkendtes , gik man m·er til rcgn~kabct, som fremlag(les af ka.-;.-:t

l'(

Nr. 4

ORD OG TO N ER

Si de 2

rur •. 1.1'11 Tldnf!Slt·d.

Heraf frcmg1k hl. a. den glædelige omstændighed, at forbundet - Yæsentlig takket være den ,·ellykkede KB-Hall koncert - ha\'l"lc haft et overskud pa ca. 12,000 kroner, hdlket bl. a. ha,·dc bt•væget bestyrelsen til at sætte stamand<>lene op til deres tidligere storrelse. Kassererens Beretnin1! modtoges med kraftigt bifald.

Bestyrelsesvalget Da,. Folke fon•slog, at punkt 8 pa dagsordenen blev flyttet sa langt frem som muligt, så at det kunne bliYe behandlet, mens alle de frcmmodte medlemmer endnu \'ar til stede. Poul Son tl$t n fandt det uheldigt, at man ga,· et medl~m understotteise \'(~d at betale ham hans stamandel forud, idet man jo kunne risikere, at han ,·ed e,·t. dod efterlod sig gæld. A.xel Thin!fsit d: Normalt udbetal<'s slige forskud kun i den sidste del af aret, lwilket formindsker den omtalte risiko betydeligt. De fleste medlemmer foretrækker denne form fremfor at modtage understøttelse. Diriyente11 så in1!en grund til at flytte punkt 8 op foran

bestyrelsesvalget. En ~,·entuel diskussion ''ille dog ikke kunne få nogen indflydelse på et valg, da der ikke var opstillet andre kandidater end de af bcstyrelsl!n fMeslåedc (genvalg), og de pågældende medlemmer altså eo ipso måtte anses f01· valgte. Da ingen derefter onskcde ordet, erklærede dirig-enten følgende m<>cllemmer af besty1·elscn for genYalgte: Mo-

ae.

cesens

Frederiksberggade 11, København K.

gens Dam, Kay Rostgaard-Frohne, Axel 'l'hingsted, Sv<'11cl Gyldmark og Kurt f~otel.

Arvid Mullers angreb Derefter tog- man dagsordenens punkt 8 urHler debat. K ay Rostgcrrt nl-Froh n c henviste til den i ,.Ord og Torw t•" a f trykte korrespondance mellem Arvid MUll er, A rild FeJdborg og bestyrelsen og fremsatte bestyrelsens onske om at hore medlemmernes mening angående Arvid MUllers optræden samt hans udtalelser i sit bre\' til bestyrelsen om, at formanden "på tilsyneladende uangribelig måde havde modarbejdet fi-6 af forbundets aktivt skrivende medlemmer". Poul Sorensc'll: Medlemmerne kender kun sagen f ra bt•st\ relsens redegoreJse i "Ord og Toner". Rostqaa nl-F'roh u c: Denne indeholder ogsa samtlige sagPil • akter, men bestyrelsen er Yillig til at gennemgå sagen punkt for punkt. . l n·icl .lfiiller redegjorde for sine synspunkter. Hans ,.a sentligoste indvending-et· mod formanden var den nes arbejd for at skaffe den norske forfatter Arild Fcld borg penge fo visen "Det er maden··, som Arvid MUller betragtede som s1 vise, og endvidere formandens nægtelse af at boyeotte Sti~ Lommer, da denne nægtede nogle forfattere og en komponi:s (Arvid o):!; Borge MUller, P. H. og Amdi Rii s) nogle pengl, de kontra k ti igt ha v de ret til. Det var forst, da Mogens J Ja J skulde sælge operc·ttcn .,Adam og Venu s" til Stig LommPt at han skiftede standpunkt. Formandrn: Jeg et· glad for, at dette sporgsmal er sat 11 dagsordenen. En så grov beskyldning kan jeg· ikke Jade ,., < uimodsagt, selv om den kun er fremsat i et bt'C'' til hest reJsen. Det kan jo formodes , at Arvid Mi.ille r også udlao<· · sig med den i videre kredse. J eg forstår g·odt, at A. M. hat onskct at melde sig ud af forbundet, da en af de forstt> h• tingelser for at stå i dette jo er den al være kolleuinl . .Jr> skal gi,·e et par eksemiller til belysning· af hr. A. M.'s ko' legialitet. Det er svært at folge ham ganske, der er jo nog<'t, der hedder ,,at liste i natten". Visen "Det er måden" var af Juster gi\ et til Mogens Dalll men siden havde Arvid Muller uden at konfere1·e med l\1. ll digtet visen om , dog med benyttelse af flere af Dams emtH Når best~·relsen var gået sa hurtigt frem efter at have mor taget Arild Feldborgs opfordring til at skaffe ham de pe n• han havde naturligt krav på, var det, fordi det jo "ar en af forudsætningeme for det nystartede nordiske samarbe jde. at medlemmerne gensidigt respekterede hi nandens reltighPder. Angående Lommer-sagen udtalte formanden, at han gan ske rigtigt pa et medlemsmode havde udtalt sig fot· at ho~ cotte Lommer, indtil han havde betalt, men at d(>tte forsla gnaturligvis måtte bortfalde, da Lommer selll'I'C l;u/IIIC {re m l:l.rmc et lH·cu f m rle fire implicerede rwton•r, hvori r/c r/lf'l"lJat• ham den omfrtltt Guld! Dette skulle synes så liget il, at der ikke kunne rejse nogen diskussion om det. Sttlyet af OJI' rett~·n .,.4drun Uf/ l 'cnus" z•ar i onir1t .~kd co. rn mrwed, Jor hele ~~rt!lcn mellem de firr herrer

Uf/

Lommt'1' cksi.~l<'reclc og-

11aw!e naturligvis ingensomhelst forhindeise med Clcnne.

USI

orag Tlf. Central 2960


Nr 4 •

1

OHD OG TONE1t

Sore/1 ,..,.," mente, at Mogens 1 lam ticlligt•n• var optrc"tdt ukolleg-ialt ved at l't'JS<' bot·t fra t•n llag·nu\IT<'\'Y og OH'rlade til ham (P. S.) og- I·~PE al forny l'l'\)'Cil. A ng·åendc .. 1h•t c1· mad<•n" 'ar der kun at sigl' dertil, al '1scn '~u nusl~ kl,t•cics fot den e1w flll·faltcr, nwn l~ k ketles fo1 dl'll andt•n. Uot!ft .lllill1,. spuq~tc l\logl•ns Dam, h\'orfo1· han il,kc ha\ de lla'\ nt nog<"t om "Adnm og Venus", da man droftedc Sa gl'll mod Stig Lommer. ..t~d Thiu rn~tul : Jeg va1· til sted<' og husker, at det hi<'Y nævnt! Formaut/c,,: Man kan ..;ig-c, at ,.Maden'· lykk('clcs lwnstn<·risk for den ene fol'fattt•l', men oko11omisk adsldlligt bedn• fo1· clt•n anden. At jeg ikke 1 min telefonsamtale nwd B. l\1. omlaltl• "Adam og- Vt•ntls" sk~ lcl<'s den simpl<• kendsgl'llllllg, at ch•t efter mi11 mt•ning- lw('rken \Cdkom sug-<•n ell<'l' Horgc MullC'r. Det va1· Strakosch' teatc•·forlag, der solgt<' opC'l'elten til Lommcr i min tidligere foretagne - oversættt•lsr. l>et 'ilde jeg ikkt> haYe kunnet forhindre, !Wlvom jeg hanle onsl,el <h•t, lwad jeg clo~ ikkC' g-,jonle. A n id Mi.illt•t· k:HaktNisNcdt• min udg-a\'e af .,Maden" son1 fire maskevers. J let er b<•tænkeligt, In is 'i skal til at spillt• censor m·er·fcll' hntandens arbejder 11a den made. Art•it! ,lJulltr: Visen var mcget hultig-t Ja,ct fra l\1. ]l.s side, den indeholdt kun fire rimericr. Sketchen "Smonebrod" var for lang, og Stentoft had mig lan• den til, da ingen andn• \ lllc. Jeg hat la,·et ca. hah·delen. J eg vidste 1kke, at der var en norsk fol'fatter til ,. Maden". Horr/C M ul/t r: Mogens T>am tænkt e selv først på at boycottc Stig Lommer, men gd< fra tanken, da han skulle sælge sin operette til Lommer. Nar Mogens sig<'r, at Poul Sorensens og mine bebrejdelset· for ukollegialitet \'ar holdt i en skæmtsom tone, må han huske fejl. .Jeg Yed ikk<', om je~?; i dameselskab kan anførC' et udtryk, P oeten brugte ..... . J)(( n Fo/kc: Det sker så tit, at d il'<•ktionen tag-C'r en vise fra en f orfatter og gh·er den til en anden for at fa den omarhe.idet. Det er ikke noget at gore ophæ,·elser ov<>r. Felclhorgs vise havde ingen værdi, fo•· den kom i Stentofts hænder. l)oul SotCWH'Il fordybede sig i en \edholoend<> gentag<>ls<:> af det udtryk, han i s in tid havde brugt om Mog<'ns Dam, indtil dirigenten greb ind, da dette 1kke syn tes ~t vedkomme diskussionens emne. Fl<' l'l! mctll<'llllller opftmlrcde talerne W at holde sig til sagens kærne, Arvid M Ullcr·s beskyldninger mou formanden. Po ul Son' WH'U: Sagen drejer sig om, at Mogens Dam har forsogt at skære sig en kage af sine kollegers arbejde . Mo!IC'II S !Jam: Jeg har, såv idt jeg ved, ikke f ået noget H onorar af " Maden" eller andre af mine kollegers præstationer·, hvorimod An·i d MUller beregnede sig en hah·del \ed salget af "Smorrebrodssketchcn" til l>ardanell, skont det var min ide og udformning. Desuden kan jeg maske nævne, at jeg i Ul·Hi hctaltc P. S. cen procent af Dagmarrevyen for ingenting at skrh ·e, da jeg ikke onskede al stå pa programmet i hans sclskab, ef ter at han var domt ved forhundc:>ts ærNu·et. !Jn u Folk f : Bestyrelsen har gjort, hvad den kunne, f o•· at forfatteren (Arvid Mull er) skulle fa så lidt som muligt fo1· " Måcl('n". Pormfwch·n: Bestyrelsen har gjort, hvad den rctfærdig,·i~ måtte, nemlig skaffet v1sens M'iyiutt(( forfatt c1· hans ret. Man skal dog vel også handle hæderligt ovcrfm· en norsk kolle>ga? Jeg tor måske i denne forbindelse pcg·e pa, at , .i pit samme måde har skaffet Arvid Mti ll<.'r nogle pen~~<', han havde krav på i Oslo pa "C'hat Noir". •lltJ!!Cils 1\naror: J eg tl'oede, ,.j skulde \'æk fra, at det \'Ul' d irPktOJ·erne, der skulle lwstemme over, hvad forfatterne /

Side ~

u1t/

Tak! li e n <'d hringPI' jPghundcb.; bl"·, t~ l'l'ISt', til

<'Il

d,\'hlfoiL tak til

d•• mange \ t'llllel'

l'nl'~~~

kammerater inelenfor tnl•<ll<•mskn'clsen samt til

a \l(' cl e man g" ucl<'ll for forbundet, 1'1·a hv••m jeg· mudt<>p: bm·iscr for en \'arm

s~·mpal i

pa mi11

jubihPu ms<lag i form af gav<•r, blomster. tt•l('-

gt·amllH'r og h n•\ t>.

.Jeg \H l' glacl \ed at nl:Prke, at mit arlpjciP for t ol'lnmd0t paskonncs i Pil sad an grad, .som . ly ko ns k n i ng<'l'lH', der stronmwde m1g imod<', ga\ udtryk for.

skrev. l>an Folke har åbenbat·t ikke ml!gt•n foling nwd tt•vyarhejdet mere, når han kan udtalt• ~ig, som han ha1· g j nrt. Man skal vist ikke tlllægge P oul Sot·t·nSl'liS angreh fm· stor betydning, når man erindrer, at P. S. hat· <•t stort n •gnskab at gore o p med lwst:. reJsen, sid<·r. han blev arlgangsfrli'IIH' nt . og passn. K "j .1 //fli: Det, nwdlcmmerne skal tag-e s tilling til, e r. nm formanden har optradt ukoll<'gialt t•ller iklw. H (l rru J1•nsen: Efter min Mening er .. Madt>n" en ~amme! nse. J eg- synes, man ha1· lwhandlct A1 'ul Mlilll·r nwgct hårdt. H an burde ha\ c haft sin del af det S\'t•nske hnnnra•. .-1lfrf'rl H olck: l liskuss1onen cl' uværdig for forhundeL \"t plejer ikke at vaske vort linned offentligt. E 1· der nngt't\, der vil pastå, at M og~ns !Jam ha•· misbrugt sin stilling som formand? .1/o!f< ns 1\.aaro<: Sagt•n ville næppe ha\'(' fåd et and<'l fol'lob, sclvom Mogens Dam ikko ha\ tle været formand. lJn.u Folke: D et er KO DAs sag at sorg-e fo1·, at der ikke går fo r mange pengL ud af Jandet til fn•mnwde komJ'onister og forfatter<'. H Yad siger hr. S1gurd Bruun? ]Ji,riy<' lll cll: Jeg kan ikke drages ind i dt'nne diskussion, fordi jeg <'l' direktor fm· KOlJA. lJf må fr1•mfore det, Dl' nu siger, pa KODAs RCncralforsamlmg. K ay Nostnaanl-l•'rullllc: \' i fik opforch ing<!r fra Arild Feldborg om at t agt' os af hans sag, og v i henstil led<', at d'hen·. cleltc fifty-fifty , men FciJborg af\ 1stc dette forligsforslag. B jarn< lloutr: \ 'r gltr udl•nom sagen. Lad os få klarlagt, om formanden ha,. h and let u kollegialt eli Pr ej. Bort/l' !Il iiiier: Hest y re l sen har so gi at drage jernta.• ppet ned om problemet. Ji'!l rmnmlcn: J eg menet dog at have gjort udforligt rede for begge de s a ger, de•· af A n·id Muller er frt•mstillet som motiveringen for hans gTt)\·c hcskylclninger. .Tt•g· O\'el·lacl<·r· t•·ygt bedommeisen af min .,ukollegiale" adfærd t il medlemmerne og kan lllfojc, at jeg og-sa fremtidig og til cnh\·er tid u~tcr at optrædt• på akkurat samme .. ukollegiah•" måde i lig-•wnde ttlfælde.

Pou l Son•nsen: Mogens blander en ny t ing rnd i diskussionen . De t er mæ1 keligl, at han 1kke Yille arhcidtsamnwu med .. mig, cftcr at ærcsrdtens afgon•lst• var faldet, da dommen •io godtgjorde, at der intet var at bebrejde mig. Q nistorf{: Det l'l' mit Ind tryk, at formand<>n iJ..:kr• har væ-


Nr.

ORO OG TONER

Side 4

ret illoyal. Skal vi ikke no.res med ~•t tage de borte forklaringer til eftenl'tning-'? Erik Fit lo1: Denne sag hero ret· ikkt• alene formanden, men hele bt•styrt'lsen, idet dt•t jo ikke e1· Mogens llam all•ne, der har handlet, men den enigt• bcstyrciSl'. Vi hat· i be~tyrelst•n kun haft det ene mål for oje at gore ret og skel og få en ende på det kedcli~ mellemværcndl' på den pænest mulige måde. Hvis vi ikke hat· forsamlingens tillid bag os i dette arbejde, kan b<>styrelscn ikke fortsætte, og jeg fon·slar <~l'l'­ for følgendt• RESOLUTION. "Getwralforsamlingen udtaler, efter at have hort formandens redegoreJse for den med forfatteren A nid Mullet· førte diskussion, sin misbilligelse af, at Anid Muller overfor forbundets formand har fremsat den beskyldning, at han skulle have modarbejdet visse metlh•mmers interesser. Generalforsamlingen udtaler derhos sin absolutte tillid til formanden i hans arbejde for forhun• det og hvert enkelt medlems berettigede interesser." Der var Enighed om at foretage skriftlig afstemning om denne resolution. Det· rejstes nogen diskussion vm, hvonidt bestyrelsens medlemmer var berettigede til at stemme, bl. a. Thingstl•d og Quist01·ff mente absolut ja, medens Mog-ens Kaarøe mente nej og meddelte, at han i hvert fald ville afholde sig fra at stemme. Formanden mente, at bestyrelsens medlemmer ligeså,·el som andre medlenm1er kunne og hu rde stemme, men at han se h· ville undlade det. Poul Sørt•nscll oplæste forslag til en anden resolution: RESOLl:TION (nr. 2). ,.Idet medlemmerne finder, at personlige momenter har været indblandet i formandens og ved hans påvirkning også i bestyrelsens behandling af sagen om Arvid Muller og "Det er måden", samt at medlemmet Mogens Dam også i andre tilfælde har optrådt ukollegialt, går man over til dagsordenen." Der foretoges derefter først skriftlig afstemning om den først fr·emsatte resolution, der indeholdt et tillidsvotum til formanden. Stemmeoptællingen kontrolleredes af Harry Jensen og I...aur. Howolt. Resolutionen vedtoges med 18 stemmer mod 10. Tre stemmer var blanke. Poul Sørew~t· n trak derefter sin modresolution tilbage.

Dea nordiske reyYuaioa vedtaget Formanden forelagde derefter forslaget om l~e,· yuniorwns

oprettelse, der har været udforligt behandlet i "Ord og Toner''. Han anbefalede stærkt forslaget, der vi li~ betyde en gensidig sikring af rettighederne. Den sidst forte diskussion viste jo tydeligt behovet af ensartede regler. Poul Søreu.~en anbefalede kort forslaget. Dirigenten: Da der ikke ønskes afstemning om forslaget, kan det betragtes som vedtaget med den ønskede bemyndigelse for bestyrelsen.

~

Normalkontrakten f'ul'llltlltt!ell omtalte forhandling(•rne om norm ·likonlraktoc t

og fremhævcdt> den opnaede nære kontakt og det god(• sall\ arbejde med Dansk Komponistforenings ledcl ~c . K aj A Ilt 11: Vi bor gå ind for dette fors lag. Der har lællgT· været trang til ensartede regler for forlags kontraktenw. LJan Pulh: Er der nogen aftale mellem Not g'<' o,g J >an mark om, at en ,·ise h.>jst må koste 300 kronet? f 'urmal/flen: J eg ser ikke, at dette sporgs må l vcdkon1n• normalkontraktcn, men skal gerne svare Dan F olke. Du t naturJig"'·is kun tale om minimumshonorarer, og io\Tigt ha bestyrelsen ikke overfor Norge eller andre s tedel' opg-h·e nogen takster. K ny Rostgcrnrd-Frolmc: H vis Dan Folke har den opfattl'l:s kan det skyldes, at det sjældent er lykkedes nors ke f orfattt re at opnå mere end 300 kr. for \'iser her 1 Da nmark. n, styrelsen har aldrig fastslået noget derom. l Jirigt•utf!ll: Da der ikke er fremsat onske om a fs temnit om punkt 6, kan bemyndigelsen til bestyrelsen om a t afslutt den foreslåede normalkontrakt på modet i Stockholm helragtes som gh·et.

Minimumstariffen revideres Rostgaa rd-F ro h Ilt' forelagde forslaget om revis ion af mi n

mumstariffen. Dette har været aftrykt i "Ord og T one og bestyrelsen mener, at det er i høj grad tiltræng t. St , den i 1937 vedtagne tarif trådte i kraft, har IH'isni vcau, forskudt sig i væsentlig grad. I nden udarbejdelsen af tJ her fremsatte forslag har bestyrelsen indhentf't url tal eiser n forslag fra en række medlemmer, der må antages al kc1 arbejdsforholdene noje. Teaterdirektørerne tilstræber al got1 minimumspriserne til maksimumspriser, og i de t hele lag1 vil de gerne ned undet· de fastsatte 10 procent. H u!Jo Gyldmark: Hvorfor er der kun fastsat 1000 kr . i g-a rantisuro til forfatterne, men intet til komponi s te rne '? B jarllc Ho yer s luttede sig til Gyldmark. F ormanden efterlyste forslag til ændringer og eve ntuel!• forbedringer af tariffen. Ethvert medlems forslag , ·ille blh t modtaget med stor interesse og velvilje af bestyrelsen. H (o·ry J em~en : Komponisterne er forfordelte og bu rde h( skyttes bedre. Rosf.qarrrri-F røhnt': Vedtager man en garantis u m f. ek 500 kr. til komponisterne, må denne sum kræves beta lt t l Koda-Dramatik. /J iri_qn1teu: Som KOD As Direktør tor jeg ikke hind(• KO DA til dette, men jeg tror, det må kunne ordnes med m in ist< riet, så at direktørerne tilpligtes at indbetale de .'iOO kr. ti l Koda-Dramatik. H offmttrk: Betingelserne bor være ens for begge pa rler. F onnrruden: Det er jo et gammelt stridssporgs mal. P c sonlig synes jeg også, komponisterne f år f or l id t, men at d<>lf lige over ville heller ikke være rimeligt. Der er j o ogsa nog<' cler hedder s ketches og dialog i en revy. Ro:~tgmt rd-Proh m·: En ligedeling vil være r e t færd ig, n <J det gælder videresalg af tidligere anvendte viser fra Kohcn havn til pro,·insens revyer.

To danske sukcesser:

TIL LI:KKE VALSEN Musik: Frank Smil/r

T ekst: Peter Spar

KÆRLIGBEDENS VIStJ skal øJnges af to

Musik : Ejvin Skov

Tekst: Peter Spor

MUSIKFORLAGET IMUDICO Sølvgade 10, København K.

~

Te If. Central 7653 - Palæ 7671-34 71


Side 5

O R D O G T O N E lt

N r. 4

Jhorfnl' skal komponisternes :J prot'cnt absolut gå gen1wm Koda-llralik'! !Jiriqt nit ·u: J>c kan jo prm·c at få Deres l'cngr• h.il'm tlllt>n KOIIAs hjælp.

l' r a \'O ll 11wdl1'11l, fo 1·fatl.-•1e n S u} l ' H /'1 (l / 'III II, hat• rt•d:tJ\lllllll' ll llltllltag Pt foJ ,' \Ith' indht•g :

Eftct· en omhyg-geli~ gl•nJH!mgang af dc11 re,·idcn·de minimumstarifs bt>stcmnwlscr enedes man 0111 folgc.•ndl· ændllll-

Findes der passivt skrivende medlemmer i forbundet?

1111!/tl

(;J,{tlmurk:

ger: Under 11kl. l, a 2. tilfoj t•s: "og- :iOO kr. som J.nnanti for afgiften t1l hU I>A 1 henhold til KOI>As vedtægter." Undl·r pkt. I a l. J'cltt•s i rwderst<· linje.• 12 pct. til 10 pct. Under pkt. I b L lrlfojt•s: .,og 2.) kr. pr. nwlodi." Unde1· pkt. Il tulgar "Columbus'' af listen O\cr stolTe Teatre. Derefter vedtoges lariffpn nwd dt' O\'cnunforl•' ændringer, og det vedtoges at lude den træd<' 1 kraft pr. l sle april l!l.J!l, dog saled<'s, at de inden denne dato indgaede kontrakter og aftaler skal gælde. Det understregedes, at denn<' tartf er absolut hindende for samtlige nwdlemmer, og al OYcrlrædclsel· heraf kan medfllre straf 1 henhold til fo1·bundets Ion~.

Refrainsang, medlemsmøder m. m. Under punkt !l (Eventuelt) sptlrgtc lloffnwrk, om bestyrelsen ikke kunne gore noget for al fa hævet forbudet mod refrai n sang i radioen. Charli<' .llollt r onskede forsogt en runobordssamtale i radioen om dette sporgsmål, idet han mente, at der blandt lytterne ''ar stærk stemning fot at fa refrainsangen igen. (Stærkt bifald). Rorntis sa gerne m~dlemsmoderne genoptaget. Fvnnauclen: Rundbordssamtaler er en god ide, som vi vil soge al få etableret. Medlemsmoderne havde jo en sørgelig skæbne, men bestyrelsen vil intet hellere end at genoptage dem, og vi vil uldkalde til mode, nar det foreligger tilstrækkeligt arb<'jdsstof. Qui:·llorff sluttede sig til Rocatis og udtalte ønsket om et udvidet samvær og større kammeralskab mellem medlemmerne. Han beklagede, at han f. eks. endnu ikke var dus med formanden. Fonna.uclen: Bestyrelsen er enig med Rocatis og Quistorff og vil lægge endnu mere vægt på kammeratlige sammenkomster. H an ville ikke have nogE:t imod, at alle medlemmer sagde du til f orbundets formand, ligesom omvendt den S\'enske konge siger du til sine undersåtter. Hou·olt: Fremtidige moder bor holdes under 1 ig-nendc former som i dag - hdt senering skader tkke. F omunulen: Også heri er jeg enig. Del vil nu og da stode på betænkeligheder hos kassereren, men jeg håber, "i vil kunne få h am med til det. (Begejst1·et tilslutning). Sluttelig omtalte formanden, al sekretæren, Kay Rostgaard-Frohne, den :n te marts har siddet i bestyrelsen i 2!1 år og i den tid udfort et stort og fortj<'nslfuldt arbejd~. Fo rsamlingen hyldede jubilaren Yed at rejse sig og med stærke handklap. DereftPI' hævede dirigenten gencralfOI'samlingen kl. :! 1 .~0 p r., og fonnanden udtalte til slut en tak til nl<'c!lemmcnw op; til dirigenten.

D a d<'t' Yar saa vigtigl' ~porgsmaal paa Dagsot·cl,•-

nen \ed Forbundels r.t'llcl·alforsamling. u nellod .i eg at fremkomme med en Protest mod en cltalcl~" i Pt af lir. An icl MUllers Bl'<'\ c til Dest~Tl'lsen. som stod afiJ·y k t i »Onl og Toner« for Fcurua1· .M aancd, In 11 kel jeg henned har i Sinde. Il r. Muller nn.-,·ntP nogt•l om de :) 6 aktivt skri\'ende Med lemmer «. Il \'ad er det for et ..-1<:selspark til os andre'? H avde Il r. Mu ller sk1·e\ et lb :>- 6 af d(' d~ gtigste ov: mest kend le Forfaiter-M ediPmmcr«, vil cl L' jeg ikkt> anholde ham for hans Cdlalelse, men lir. l\luller m ener aab(•nbar l, at det kun er d'Ilerr. Lomnwn;, Sientofts og Skaarups Garde, der bestiller nogPL Delte l>u·i:~l r ltan.c.: 1 i lif/C Kl nd.o.;kab fil Fo,·bulldds M rdlemssfab O{/ tydl'r JUUt <n Slll'lulwytli{lhlrl ho.o.: h an~

og ha;ns K like>. som ikkl

c,. drr('s

t'<t•rtlirt. Selv om vi O\Tige F orfatter-1\Iedlemmer ikke i Øjeblikket har den samme Position og Fortjeneste, saa ø\'er vi dog h \ 'C r især paa vort Omraade el Arbej de, som muligt er lige saa storl som de omtalte 5-6 K oryfæers, med Il r. An· id l\luller b li\ er det 7 . Altsaa vil vi meget have os frabedt at blive betragtet som en Art Fyldekalk inelenfor Fm·bundets Rammer. Skal vort Forbund staa sta.rkt udadt il, »er det ikke Maadcn« lH"erken paa dall';;k eller n or sk - at omtale sine Kolleger paa. Man skal a ldrig sætte sig selY op paa en Pie<leslal, del skal m a n lade a ndre gore, ln·i.-. man da har l n ris lnfd-

som det i drlll Tilfa:ldf• dr~s­ ·"Yll<S af skodc paa hos omtalte. Hr. ,lfullt , ..

ligrn.s og v,t·1TC

Opdrar;d:~e.

So_t w~ Pcf<,rsen.

· Snlttkli:e Rlotnsier · Deli:OJ•aiiotaer · li.••:tJase

Spil dansk Musik!

E1'11c r

o~:·

litirve

c1rene ~uRr ~~8ti <~O TH EH"t;.\DE

129 - TL F.

B \' E ~

7070


1\r. 4

O R D OG T O N ER

Side 6

Koda's belønningspr mie for 194Wdelt komponisten Bjarne Boyer og forfatteren Mogens Kaarøe

, l

'

B jarne H oyer

M ogen s K aarøe

Efter indstilling af Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds bestyrelse har Koda's råd Yedtaget, at Koda's præmie for 1948 af belønningsfonden vedrorende den populære musik tildeles komponisten Bja1 n e Hoyer og forfatteren J!ogcns Kaarøe med 500 kroner til hYer. Bjarne Hoycr har i en arrække gjort sig fortjent til sin præmie ved flere velskren1e, populære arbejder, især inden for filmsmusikens område, således bl. a. musiken til ~ Mens porten er Jukket« og »l de lyse nætter«.

Forfatteren Mogens Kam·øe, der clebutered 19:34 som cabaret-viseforfatter i »Ridder salen siden da har været medarbejder Yed fl ere kc,l havnske revyer og radio-cabaret'er sam t har sk vet et stort antal tekster t il populære dansemelodi har ved sine sang- og visetekster i forbindelse n Stig Lommers Hornbæk-revy 1948 og ved sangt til den danske operette »Gadeprinses:::;en« vundet mindelig anerkendelse, hvorfor man har fundet :. ledning til at opmuntre og belønne ham ved til K . R.-V fingen af Koda's præmie.

Koda-Dramatiks konkurrence om et musikdramatisk værk

indsendte 4 manuskripter og afgivet der es YOt 11 • sagen, hvorefter 2 stemte for et værk, JTiedens iøvrigt ikke stemtes for andre værker, vedtoges af Koda-Dramatiks bestyrelse at præmier e S1 S. Schult:' opera : buffo-operaen »Kaffehusel4. hvilken teksten var skrevet af professot· Ch1'. f ting. Det bemærkes, at i præmien på de 5000 kro n er tekstforfatterens vederlag indbefattet, salede ; komponisten og hans tekstmedarbejder seh Il, truffet nærmere aftale om fordeJingen af prH.!J.1ilbeløbet. »Kaffehuset« er som ovenfor nævnt en ha h aftens opera. I et interview med »Politiken« den ~9. marts d. å. giver Svend S. Schultz og professor Clu. Elling iøvrigt en række nærmere oplysning-er om d præmierede værk, hvoraf vi tillader os at citerP:

Komponisten Svend S. Schultz vandt præmien på 5000 kr. Som det vil erindres fra meddelelsen i juni-numret 1948 af »Ord og Toner«, indbød Koda-Dramatik medlerrunerne af Dansk Komponistforening og Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund til deltagelse i en konkurrence om en hah·-aftens opera eller en helaftens operette. Dommerkomiteen bestod af hr. kgl. kapelmester Efli.'·do Tango, hr. dr. phil. Torben K 'rogh og hr. kapelmester Emil Reesen. Ved udløbet af fristen for indlevering af værkerne den 31. december 1948 klokken 12 vat· der indsendt 4 manuskripter. Efter at dommerkomiteen havde gennemgået de

Svend S. Schultz fortæller: - - Jeg har komponen•t d(Jt i den gamle buffo-operastil, en form, der tiltaler mig nwgt t. Tonesproget er naturligvis moderne, men d~n fremt ræ rl~:r ellers som en rigtig gammeldags nummcropcr·a med a 1 ilt, terzetter osv., ialt er der 25 numre og final<', og så hal' .ie •


-

Nr. 4

-

- •

--- ...,

'

~

-IJL-

l

• •

.

. . . . . . ...

~·-

• -.._

-

.

"'-

~ .. _

,...,

...

Side 7

O RD OG 'fONElt

benyttet de gamle scccu-r<'citati' t.>J, son1 v t kt•ntll'r dem fra Hossini og Mozart, lnnr sangernes munlrt• parlando rccitali\ akkompagncn•t ikl\\• af hele ori<Pst n•t, ml' n kun uf t•t l,ammcrpiano, sa man kan forstå, hvad dt•l hlivt•r sagt. Instrumentalt kræH•r dt•Jl tkke nogen stol' bt•sa.•tning, kun <.•t kammerorkester. l leJ' ful'l'kommer sy,· Jll'n:om•J' i operaen, samt kor, og jeg ma tilstå, at jeg ha1· tænkt pa Oet kgl. Teaters sangkræftcJ', da jt•g komponcrl'dt• dl'n. Det er en cnakbopcra, hele handlingen udspilles paa en plads 1 Veneutg, l'l gondolanlohssted, Jn·o1· dPJ' findes cl kaffehus. l uet regere!' en skrap O(l\'Ul'terpip;t•, Tt•n•sina, som forstår al ordne paragrnfft•J'ne, og sa fon·kommt•r Casanova men all det ma l>e lwllt•n• lade• prof. Elling fortælle.

de da nslH•, f i n ske o~ S\'t'll);kt• lwng n·skomit c~l' r a l'l'Hnv;c•n!l' kong! t•sst•n, indhydc•t' il;: kP hint lllllsilqlæcla~o~c'J', 1111'11 ol/c 11111~'ikwlt'/'f'N.'ill'l c/1• til at dt>ltagt• i l,ongn•ssc•n. 'l'iluwldf') SP IJl:'t ~k t• 11tck•n 1. maj. Alll nplysnillf.{PI' fus \'c•d hc•n\'1'1\cll'lSc' til Mu sikpa•dugr)gisk Fon·lllng, Frcdt•rikshoJ'g"J.radt• !ill, KubP ilhavn K •• Tc•lf. l'ala• 1!)}2, kl. 1·1- lli.

En af de 57 komponister siger tak

Derefter udtah•r proft•ssor Chr. Elling: - - Otwracn fol'Pgar som sagt i \'pncthg· 1 l il.). Man modt• r lwt C' asanon-l som en ældre ht•J n•, tlt•J' gi\'(•1· cle unge råd. \ll n Jet Yiscr sig, at alle de små dt•ssins, han komnwr nwd, ~ll't ikkl· rlur, de er simpel t hen forældt>de. Langt hed l"l' g a l' det d t> n u llg'l' }lige, da hun soger råd af kirken. Den lwlæt ing, hun modtager, skaffer hende ild~(' hlot en mand, mt•n ogs.1 rigdom.

DPl skal blive i nte1·essant al stifte JHt>rmcn\ lw-

kcncltskab med Kaffchusel<•, der nu hli\ ,· r indlt•\t'ret til Det kgl. teater. Det er to\ l'lg-t S\'encl S. Schullz' anden otwra . Hans forste opera »Bag lmlisscrne« kommer op pa del kgl. i maJ mancd. Y i gratulerer cl en lykkelige prisvinclPl' og u <l taler beundring 0\'er, al han og de ovrigt' :1 dellagere i konkurrencen gik igang med arbe.idc>t. J>cl ma jo erindres, ai <let er en sa!rdeles dyr ting al skri\'e en opera eller en opcn'tte, h\'ilket er d<'n eg-entlige arsig til, at sa fa giYcl' sig i lag herhjemme merl disse musikformer . Dr d(/fay(rc> i konlnn'I'C1U'Cn, lll'is t':l't'k ikkf <'1' bln·et ]J1"<'~'11licl·cf, kan . lff('l' h z·ad diukfor Sigurd Bruun mNidrif r os, llrHz·ende sig ]Ja l\.odrr.'8 konto1·, K l·on)JrinS<'SSf'{fadl' .!6, OrJ få d('f indlrvc'l'c'd<' materiede ucllP1'( rc>t mod opoil•else al cl d mærke dlr ,. 1J.~( udonym. lu·oluiUh r l'<t'l'krt n· ind/c t•r.n f .

K ay R osfganrd-F rolzne.

Musikpædagogisk kongres • l Oslo U n der protektion af Hans Majestæt K o ug Haakon den 'i. afholdes der i ciagene fra den 2G. jum til d en ~. juli en nordi sk mu sikpædagog-isk kongres vå u niversitell't i Oslo. Kongressens officil'llc navn er "Den 2. nordiske musikpædagogiske kongres", den forstc nordisl;.c musikpædagogiske kongres fandt sted i Kobenhavn l!l·Hi. T il kongressen kommer der foret! ragsholdere fra de 4 skandina\ iske lande, fra Danmark folgeJHle: Violim·irtuosen Emil 'T'<•Imanyi, komponislcl'llt' Finn Hoffding og J orgen Jersi ld, dr. phil. Egil Forchhammer, rlr. phil. H erbert Rosenberg, <"and. mag. P oYl Fll•dclius, sangpædag-ogen Kristian Riis, ryt miklærerinde Gerda Alcxand('r og de statsprovcde musikpædagoger Gerda von R\.ilow, Else Printz og Ingeborg Stroyherg.

Komponisten H erman Hoffmark og d1gteren Arnold Hending

Fra \ ort medlem, komponislc~ n li Prman lloffmark, har vi modtaget folgenrle i ankclnin!:. af digh~rt!n Arnold H endings ~5 ars jubilæum cL 16. april. Amold Hending har \æret min Ven og min J>iglt'J' i nwtt• t•nd ('Il Snes Aar. l>a jeg· forstl• Gang- sogte h,un i hans Jl jc•m, havd<· han den samme l>av; modtaget .. Von• llaJm•J'" , lil-t· bragte ham en Helside llylclest, skrevet af T h i t .T ensl!ll. ,..T<'g Cl' glad for Thits Ord, men Gud hvor det forpligtc1' al faa sen·cret ~mig-et· paa d Soh fad", :-.ag-d" Tlt•tHiing lt•cndc. Hans og nut fnrste Opus 'ar ,·istnok ,.Gaa ud i Fol'aarsdagt•n". og sem•rt> et· 71i andre :,Ielodicr t il Ht•nclings T ekst(•r fulgt efter. J<•g- inclrommer ærligt, at jeg holder mP-st ai Ul' s<.•riose Strofer f ra H cndings Ptn, mt•n og·saa Lune cjC'I' han i rigt M nnl, dette Lune forledt<• t•n Komponist til at lwdc• ITl'tHling skriY<' ~n L iva-Vise. D<•n hit~' ka~scret. "J<'g havde ikke \cnlct clct mnrlsatte", var l1igtt•rcns Bemærkning. Der er !li h. om pon ister, der ha t' sat merl' end 500 af denne Dtgtcrs Sange i Musik, det er Yist saa temmelig ('llcstaaende, og mang<' af mine Kolle~cr ha1· sikkPrt den lli. Ar1ril $Ug't Digterul og Filmhistorikcn•n Tak for g-od Inspiration. Til Lykke, <'Il!

v

Her11urn

Ht~{J

mur!,·.

nooooccccccccccc~cooucooooocooococccccoo

8 8 Johs.

o

A. Jens en

8 o

Skrivemaskiner og Skrivemaskine•Tilbehør

8

Nr. Vo ldgade 19

Central 2476

nr • cXJooc~oouoooocoococccccoocccc

o

8

--·------

o


Nr. 4

ORD OG TONER

Side 8

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds sommerhus nNålehuset(( i Asserbo

rende sommerhuset i ferietiden bedes rettet til kt\Pl ponisten Arnold Qu.isforff, der som i cle ror0gaen !t ar velvilligst har pataget sig h\·ervet som inspel\ ,, · for '· Nalehusct «. Hr. Quistorff har selv et somniPrhus »Nolds hus« i »Nalehuset«s umiclclelba1·e H<~l'h ed Nar hr. Quistorff ikke opholder sig i Rit eget sommerhus, kan hmwendelsc ske til hans prn·ate acln.. se i Kobenluwn, Linnesgade ~:) (K.) , TI f. n~ Pn ·>6 ... 6 •\" Og sa onsker \"i de misundelsesnL'rdige nwdh'm--

f)

mer med dcrrs rw.:rmeslc fa.milic noglP herlige fpril"' dage deroppe i den dejlige natur ved den norclsj:p landske kyst. • »Ord og Toner« modtag·er gerne eL lille feri ebrt fra ln·cr af de lykkelige »ferieborn << .

Som nze,·hus-ud l'alyr . ADRESSEFORANDRING. Forandrer De Adresse eller Telefon, maa dette strak!-. meddeles Sekretæren.

Anvendelse :\lang-e medlenune1· hanle og-sa i ar sogt om ti ldeling- ni en ferieperiode i »Nalehusct i den tilstundende sommer. Efter indstilling- fra sommerhus-udnll~et c1· der derefter tildelt nedennæYnte medlemmer et ferieophold i \·ort sommerhus i den an forte ra~kkefolge: Forfatteren Mogens Dam: Forfatteren Charlie Moller: Komponisten Kjeld Jorgensen: Komponisten Erik Deneke: Komponisten Eric Christiansen: Komponisten Vilfred Kjær: Forfatteren Kurt Fotel: Komponisten Carl Hydahl:

l 6

]5 6

16 6 80 1( 7-1:) 16 '7 31 1 8 15 16 8 31

6 7 7 8

x

1 9-l f> 9

16 9-30 9

Sommerhus-ud\'alget gor opmærksom pa, at indflytning sker hcnholds\'is den 1. og 16. i måneden og fraflytning- henholds\·is den 15. og :w. (:H.) i maneden, alle dage kl. 12 middag, idet huset ved forbundets foranstaltning bli\·er gjort ho\·edrent i t i den mellem In·ert holdskifte. Eventuelle klager eJler andre henYendeJser vedrø-

Et godt Spisested Hotel Koag Frederiks Restauraat-Bar Central 5902

al

Psevdonymer.

Paa given Foranledning bringes det paany i Med lemmernes Erindring, at der i Lighed med, hvad d l er indfØrt i en Række andre Lande, gælder den Rcge at et Medlem af Koda hØjst maa have 2 Psevdonym ' der skal være anmeldt til og godkendt af Koda. Overholdes denne Regel ikke, vil det have til Følge at Værker, der udfØres offentlig under et eller fJer ikke anmeldte eller godkendte Psevdonymer, ikke 1 kunne forvente nogen OpfØrelsesgodtgØrel se genne. Koda.

* DRAMATISKE UDSENDELSER I RADIOFONIEN.

Vi skal henJede vore Medlemmers Opmærksomhed paa f gende: - Udsendelse af drmnatiske Værker i Statsradiofon i er underkastet de Bestemmelser, som af Undervisning:.min steriet er tilstedt saavel Koda-Dramatik som Drama-Ret i H t. Teaterloven af 14' Februar 1935 med senere Ændring a 1938. I Tilslutning hertil falder bl. a. RadiorevyeT ind unde Begrebet dramatisl>e Op/pelser, og Forfatteren har ikke "'t til at bruge Melodier til saadanne Udsendelser uden Korn lQ nistens Tilladelse, for ttdenla:rulske Melodiers Ved.komme.1 e skal Tilladelse foreligge fra Koda-Dramatik. Afhænder man udenlandske Hprespil til Rad iofonien (ud Musik), maa Dranm-Rets Tilladelse foreligge.

Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund ''. Udkommer en Gang om Maaneden. Redaktør: Kay Rostgaard-Frøhne (ansvarhavende). Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition: Tlf. Ordrup 793 (daglig 9- 12) . "Ord og Toner" er Medlem af Foreningen af Dan ske Ugeblade, F agblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykkeri - København K. - Central 6522.


14 ÅRGANG

Maj 1949

*

*

NUMMER 5

n g 1<~,. . l.O\·lig smart. ..:t-:rcfuldl ~tit "'' eltum l N D H O L D: Koda's g-l.'m:ralforsamltng. S<> Paris Asgl 1 \\ tittl Erik Ftehn. Kan dansk<• mus1keu· 'ære dl'l bekendt'? / Erns i Stot·m. F orhundsnwddelt•hwr. helm Hansen GO ar. f Mctll<>msknrtct.

Koda' s Generalforsamling Ttrsdag den ~li. april lli·W kloklu•n Hi afholdt KO IJA s111 onhnæn• RCtwral forsaml inp: i 1\0 l l A's modPie ),alc. h 1 np n nsessl·gadc :W, 2' sal, nwd folp:Ptlllt J1:\GSC > fU lEN:

a.

RPn•tuiug; om KOI>A 's virksomhed i ~tn•t l!J-~:5.

h

F rPmlæg-g-el se af rl'gnskah<'t for ,;ret l !148.

t

\ 'alg af radsformand. Had!'l foreslår g·em•ah.!.· af dom·

organist N O. Haasted. d.

\'alg af mcdlcmmu til radet. R~tdet foreslur g-~1 'alg- af d'hcrn·r komponisten Finn Hoffding- og nntsikforlægt"cr

K. Fcldb<>ck C'hri!>tiattst•n. \"alg- af st.ttsaut. J't 'JSOI. Had<'t foreslå t· v;em·alg af ~tals· aut. re\ isor, cand. )mlit. C. J. Rt•rg. Valg· af to kritiske: rcYisnt't•r. Hadet fnt·cslal' g-envalg- af

1

f

d'hclTl'I" Axel Thing·sted op; M. O. Htckfeldt. f.!".

Eventuelt.

Fnrma 1/(hu hod velkommen og- foreslog landsretssagforer ./omen Sir ru snm tlil'igcnt. Denne blev 'algt, lakkede for 'al g-et og erklærede gcneralforsa111lingen fo1· lm lig tudkaldt saml ga" ordf't til formandf'n. H

d 11ki . a.

Furt~llntdeu:;

ben•t uill!f.

l det ar, der er fol'lobet siden sidste general forsamling. ha1 KODA lidt f't snwrteligt tah, uiPt stalens tilsynsforendt•. det Ja rtcnwntsch!'f G rrwt , u n d t• r t ravtsk!' ,,ms tænd ighcdct· <'l'

afgad; ved dcHlcn. - I lt•pat1.t lllt'lll:sclwf Gra:w sad i K< l l t/\':,. mol i 1:.1 ·1 og ydcdP t 'll n11 gl'l ht l~ dningsruld indsats. d"r pa ltwngc mådt>l' va1· m·,·rnrdPnllig g-avnlig for ,ort nrhPjelt. Han gik lllcd levt•ttcll' intl'l"PSSP op i dt•ttP arb,•itlf' og inolskrwnkt•dp sig ikke• til hint at pa;-;t• ::tatcus inll'l'es:>t'l', nwn tog aktivt d('l i alle dtnftclsl'l' ::.elv af dl' mindRtl' sat~~.:l', der hit·\ h<·ha ndlet i rade t. \ 1 ,.il hcYa n• dt•pa rt{'llll'llt:->che•ff'n i tak111'11 11\C'Jig l'l'illdl'illp; s IIll Cll mand, d1'1' til t'lth \ l' l' tid \' Hl' hctænkt pa at ft'l'tnnw l,nmponisl<'l'lteS int t'I'PSSPr. Bianot Yorc n ullcmnH.'l' er folgt·ndl• afgal't v~d dudcn i dt•t fol'!()lmc <ti': Komponish·n l 11111l "-dri• l'iH ··k, h vi:; indsats t> l" ho.it vurdPrd langt ud nvt•t· laudt•ls ~r:cnst'l', ol!' komponi~~l'll S t t 111/ Ut'l J/olle'· son IH\\'nlig- pa dt•t kirkcli~t· områd<' gPllnem t•n omfaltt'ndl• produktion h:.l\'dt> skabt sig· et ans!'l lla\' 11. Tila t d t lJansk H"') fot l'alll'r- nc· Komponi:->tfm·lJillltls mctllt•mmct S<l.\"1\CI' \'i forfatt<>l'llc tl.rc l B n idrtltl og Vi!l!fll Brt r.fud, der hegg:c hat· yclt•t et frenu·agt'tHlt• hidrag på hn•r sit felt. op: som lwggc \'il lJi,·e mindet som Yl'Jl''rligt' rcpr:cs!'ntantt•r for derl'S særlige kunst. V t ,·il mintlcs cl isse kollc!!:Pl' 'cd al n·j~l· os og derigl'nncm ære d!' res minde. Stllll statt•ns tllsynsforcndt' har ,.i haft clt.·n glæde, at undt n 1snin~sn inist<·ril't hat udpPgct dcpal·t<·nwnts"'wf Pal1U/a~, Miifl, r. lw~m '1 allen•dl• \ed tidli!.!.·ere forhandlin~<·r hanle lært at ,·ærdsæt t l som en i n h•r<•ss<'l't>l mcdarhejdl't' dc1· ana:år komponi~t<•t 'IWS intt•res:sl'l'. Ard, rlcr gik, har Ya>ret pne~t't af arbt>jtlel pa at f,,J e

Musiken til

CIRKUS-REVYEN 1949 Sven Gyl dmark

• •

Erik Leth

WILHELM HANSEN, MUSIK .. FORLAG


Nr 5

ORD OG TONER

Side 2

n t•ksnmheden o\'cr i mere nonnalc baner efter krigsticlens

ekst raordinærc forlwld. Het er jo gi\·et, at bcsættdsestiden og- de na•mwst folgende ar skabt(• sæl'ligc fm·hnld, der ,·at· betinget af st>ln• krigsårenes isolation og de mange rest ri k t ion c t'S afspa•rrent.le \'irkning. lkth.• nu•dfo1·tc forholdsre~der, som tilstræbte i nogen måde at afbode dt• tab, som disse særlige forhold medførte for vore mcdlcmnwt·. l let c•· indlysendt•, at de særlige foranstaltninger, \'i hat· ment at kunne træffe i den anledning, ikke burde- ug hcllt•r ikke kunne - ddcrefort's, når mere normale forhold indtraf, og som et led i den genopbygning på vort område, det· nu må i\'ærksættes, ble,· der - på dansk initiativ indledet et omfattetHie arbejde indenfor de nordiske opførelsesretsselskabt•r for at na til en så \'idt muligt ensartet tilrettelægning af organisationsarbejdet. Vi nedsatte indenfor de nordiske selskaber en særlig komite, der har udført et meget omfatt<•ndc arbejd<• for at skabe grundlag for en ensartet ordning indenfor Nnrden, bl. a. '"~d at fastlægge ensartede regiet· for afsætning af belob til nationale formål, og man enedes om at fixere dette forhåndsdradrag til maximum 12 't, der i ln·ert selskab kan am·endes til nationale formål. - På moder indenfor den nordiske union har man beskæftiget sig med den kommende autorretslovgivning, der har til hensigt at nå til en fælles internordisk kunstner- og forfattC'I'I'et, og pa det nordiske unionsmøde i Stockholm, der hlev afholdt i forbindel~c med \'ort svenske søsterselskab STI Ms 2.) års jubilæum i september, ble,· der opnået enighed om de forsla~·. som hil'\' tilstillet JoYkommissionen, ng smn Yi har gTund til at tro, at d<>r \'il blive taget \'idtgåendl' h<'nsyn til. llt•t kan forudses, at denne re,·idt'redc autorrdslo\' vil betyde Yæ~l·ntli,ge forb,.dringer for skabt'nde kunstnere. På det næ,·ntc unicmsmode hle' dd be~luttct at opta~c cld nydannede islandske selskah STEF i dl·n nnn!iskc union, der således omfattt•r allt• fpm nordiske statt•t·s opforel~t>S­ rets-selskaber. Der ble\· i oktnher afholdt cll intentational kongTes af dl' til confedemtionen tilsluttede selskaher i Huenos Airt>S. Da indbydelsen til at henlægg-e rlcnne kcmgrf'S til Rtwnns Aires på dt'Jt foregHentle kongres i Lomion hlev forelag-t, stemte praktisk talt alle tih>tt·de,·ærende rt'Jil'æsentantc·r imod forslaget, da det \'illc mt~dfore uforholdsmæssig- store udV"ifter for· rle curopæiskt· dPitag-l·rc, men da d(•r pa et se!IPrl' tidspunkt ble,· forelalrt en indhyd(·lsc fra dt>t argt>ntinsk<• selskab, gående ud på. at man ,·illc ·•fhold~ l'cjsP- og tit.:t•ls også opholdsudgiftt: rnc f m· dt• ciC'lta,~.t(·ndc rcpr:csctttantcr, bh•v indbydelsen modtaget, ~a at kongt't>Ss~n kunne findt· stt•cl den l 0.- 16. oktober uden væ:-.cntlige ud gi f ter f o·· dPltagt•rne. - P a kongr·essen bil'\' m<Hlge \'ig-tige spor·gsmål 1a~ct op t i l drøftelse. Bl. a. blev Rel'ller-kom•t·ntioncns rc\'isiou, dt>t PftPrhånden aktuelle spot gsmål om tclc,·ision, ctahlcringPn af fælles beskyttelse.:-.reglcr for· mecJicmmerne af Rcmcr konwntionen og den panarn<•rikanskc kom cntion. SJiut·gsmalt•t om dobbeltbeskatning o~ flere betydningsfulde• :;ag•·t· dt·oftC'd('. Til confederatio11ens ny præsident valgtes komponisten t rthur Honl'.g!ler, og rlcn næste kongres skal finde sted i

ae.

oesens

Hl50 i Budapest. - Forinden er der planlagt et f~\!llc•~• i Paris i efteråret 1949, der dog ikke få•· karakt<•t· af egentlig kongres. - Som repræsentant for de 1 nrd iskf> skaber blev direktøren for STI M, herr 8 t'lll ll'i lsrn, valgt. - På et møde i Paris i dette forar ])),.,· de t· 11. drøftet spørgsmålet om arrangementers bcskyttel:;p o finansteknisk problem, der opstår ''<'<i en de\ al u<' ring- af lands valuta, hvor der skabes fash• regiet· for, h\'o rclat selskab kan frigøre sig for forpligtelser, der kan opsta hc.: Af de anliggender af mere intern art, der ha r bcska•ft 1 os, kan nævnes, at vi har ladet foretag<' <>n landsomfatte kontrol med musikf01·brugere - her tænkes navnli~· pa teller og restauranter o. l. - og denne kontrol ga\' wlma kede resultater, der rigeligt S\'aredc til de ude;iftt· t·, k trolien medførte. Opmuntret heraf har \'i planer om at , reføre dette at·bejde. Som det vil være bekendt, har KO UA forsogs' IS a1 sat repræsentant i U. S. A., der i første række skal ]'ase, a t , interesser derovre varetages på bt:horig made, samttd tg 1 at han skulle forsøge at propagandere for dan sk mus1k. Vi har ligeledes ansat en mand i Paris, som ska l ko n t ro lit c.let franske selskab SACEM, hvis afregning•·t· '1 l a grund til at \'ære utilfreds med. !Jet er endnu fot· ttcl ltgt skønne om resultatet af dette arbejde, men <h•t l•an d og fores, at det svenske selskab gennem samme mands ,u·h(• har fået sit udbytte fra Fr·ankl'ig sat op til clel trecloblll og det norske selskab har fået sit udbytte ford oblet, sa er grund til at vente et positivt udbytte af dcn n<' indsat Ilet er lykkedes os at få afsluttet kontrakle t lll<'d O. K. D. F. IJ. S., der nu betaler os ikke ringe afg-ifter for 'JPJ telst•n af radiohøjttalere ombord i s<•lskahc>nws ruteha d<•. I ler er bleven indfot·t visse> ændring<•r i af•·<•gt 111~ s. 11 dcnw for undPrholdningsmusiken, dt•t· lwtyd<•r en fort> nklt af administr·ationen, og \'i arbejder for tiden nwcl <·n n•o nisation af tonefilmsmusikens afregning. llt->l dn·iPt s·~ om et af de vanskeligste områd<'t indenfot· 'ort arlw.1dsfc da de oplysninger, vi er i stand til at skafft• os om u le• n terialet, ofte er· mangelfulde, så at man c·r Jwn,·isl til ( skønsmæssig nmlering. Dette gælder naturlig·\' is ikke> f dansk(• film, hvor alle oplysning-er star til \'Ol rad ig·h< men for udenlandske film kan det· ofte opsta hetydel ig·" 'n skt-ligheder for en retfærdig bedømmelse af mat('! ialet, og- d har for det fomævnte arbejde med tilrcttt'l:-cg-g .. JsPn af c bedre rudode for vurderingen af filmmusikcn 'a• ret \ O l ' h mul ig stræbc·lse at finde frem til en vurderingsform, c!N • den retfærdigst mulige hedomnw)Re af clc enl.;(']tl' filnt R n sikalske indhold og betydning for filmc·n. Som nævnt fejrede STI M sit 25-års jubih~um 1 RPJilt>ml' ifjor, og da KODA i 19!',1 når sin 2fi-årsclag·, hat· den ta 1 k mc•ldt sig, under hvilke former \'Ort jubilæum e\c•nttu•Jt si, 1 J,. fej n·s. Vi har indenfor KOllA's ledelse droft~t !li Il lig- 11 dt>n af at udgive et festskrift - ST I M uclgon\' i anl<'cln in af sit juhilæum et meget omfangsriJ"rt festskr ift, de·•· t un nwt· adskilligt \'ærdifuldt stof, - nwn en lwr~g 111ng- af on knstningcmc fot· et sådant festskrift hat· Y i rk••t nog-c·t a f skrækktondf', og vi \'i) i det helt> anse ch·t for rigti .. :-: t ikk

USI

orag

Per I Kummersen's psalmetter og lettere Andelige opsange tiJ hntg for humorets præsteskab Visehog af Kay Roslgaard-Frøhne - Pris Kr. 2,75

Frederiksberggade 11, København K.

Tlf. Central 2960


OltD

Nr

OG TOl\.EH

at i:-;c'l'lll'Sælll' dl'llllt' utærkt•dag- t allfor hl'!,uslt lig sttl p.t t•t tidspunkt, da tilall med n·tlt• ma lwfryg-tt•, at clt•l' kan hliv" talt• om dalende indtægter, it.lt•t dt•t jo t'l' t•n kt•tHisgl'l'· ni n g·, at det· pa ntan~,te omr:tdt>t', h Y ol f t a vorl' i ndta:gtt•t' !'tamnwt, 11 t'll fnlt•ltg lll'dgang· at :->JlOrt. \ 1 ansl'l' os for at \'ære t O\ erensstcmnwlst• med \'nl't' llu•dlt•m ntcr, mtr vi lllt'd fot·sicllg ttlhagcholdt·nlwcl planlæggct· dL• t'YI'lllllt•llf• fomn· staltningt·r i anledning af ~!i ars .:uhilæl'l. ~0111 alttd \l'd von• g·ent·t·alfor!:>amling-c•r PI ' th l' gru11d til at n•tlt• en lak lll \'til' :.tdtnllllStration, cil•t· nwd di)'(·klot't'll 1 spldst·n hat' udfotl ('( on•t·onlentlig \'ærclifuldt arlw.ide, 1'1 arlwjdl', det· afspejh•r sig 1 dl·t rcgnskah, clt•l' om l~tll sJ,al fon·læggt>s.

Side 3

~alltllll'

tmult• at' for at·, icll't Jllal\ \HIISkPh!{l J,unnc• fm•l• ucl af at s:.lJlllllf'llliJ.?,JW clc•tJt, ua l' man ~;kul h- hl ad .. 1'\lncll hc•lc t1 ckn. !Jt•suclt•ll lt11'11tP .l t'Jliii'SI'Il, al d..t \'i lit• \:l' l•' !'Il fpJ clcol, <Hll ll'gnska!J.,t h}P\ ud:-;c•tHit til 1111 dlt•mnH·rllP fol' gPtlt't'ul fu samling,t'll, ~a at clt> i 1" lwntu• fa h•jliglwd til al g~'llltl'lll· ga tld. Jv, ngl fantil .Jt•ppPst•n il,k,•, ~•t dc•t iuclkomn~ helnh \Ul' sll ,.pt ret ttWgt•t. In nt•imod tlllgiftc•l'llc hl. a. t il ga~"l' \.11 stt•gl't lwtydt·l igt. /lin/:ton 11 g;jordt• npma•t•ksom )l:t, al hdlll,pt i hl' t c•gtll't radioafn•gnittgcn \'<li' stt•gt>t Iu:lydt•l igt , l':l. 111,01111 kt·., Sallil gjnnlt• UJllll:'l.'l'ksmn pa, al lonningl'l' Iil lnallfic·t•I·Pt al'11co.idslo uft ikJ,p lnmJw være mindn • fot' tidPn. ;\l <·d lwnsyn til tl'gnskal Pb trykning S\atNIP duc·ktnrPI\ 1 at man p<i g'l'tllld af den Il) t• fonn J'or afn·l{ning- af rarlioincll111ln· Jlllnkt rt. had 1-:rih /)(;l(kf om ordt•t O\!.' n•ltt'dt> 1'11 læl.rtl'l'ne \'at· gåt>t over t d at s t i lit• tl'gllsl<alwt anch•rlt·d•·s forPsporg-scl lil formanden om, h\'orledes clt•t ga1· nwd fot'· op, llll' ll at dt t nu \'illt• hli\'t• tl'~'k t i dt 1111(; fnn1 i atc'lll' handllng·crm• mellem d<· not d t ske la n de utdJ,,·nles . • fl't'lllO\ ('1', sa at man kunnco op11a den fnnl!·l. lu . .J.. pJH'SPn H t·t'td s\·ared<' /u. 11/llltdf'lt, al man nu er så vidt llll'cl l'ordlt·rl~ st~>. l h ad c'\ L til$t'IHiing af n•g-nslwbd ang<u, 11lh:ul handltnp;ernc, at man i hojcrc g-rad kan optrædt> samlt•t 0\1'1'· din·kton:n siv t·n tilketuh·s.d\(•bt• af fnrsamlin~Pns ouslt .. t· f01 andre lande, lworfra man en~ntuclt ikke· fa1·, In ad man i så hcnst•cnd<•. har knn pa. /l jn 1'111 1/f/lJU: }1pt \'i Ilt' \ æn• lllt'l'e praktisk at fa clt•l .fltl'llb (;lidt fremkolli med en h<:!kla~clSt• af, at man Sllflll sencll ud. 1\l:r;- 1kke hat· modtaget en ore ft·a l . S. c\ ., samt t·n fo1 P /<'oi'IIHUIIIt•;,: Jh•ttc vil 111:.lll S<J d ('()flt• i rådPt. sporg s<• l ang. s to ncls<•n af det li l gode ha \'endt•, m a 11 ha r d l' r l Ju·trff nit 11 lod l'orclaJ!,t' t•n afs tPnllting- ""d llaJHISCl]lt'~t·k­ (l\ l' l'. nmg-, hYOI'lllllfct' !J StPIHtP [Ol ' forslagc•t (IJH Ud. C'IHir•bW a f For" ttnrlt 11 be::;\ an•dc f o n•spo rg-slcn \cd at hun·i se til n•gnskah e n w. din k/o J'( ''• dl' r S\'an•dc, at man gndt kunn<' sh.afft• oplyslo{ 1·. E ri/.. 'r a l'fl. l\ l an nwlwt·, at nwcllt• lnlllf'I'IU~ fa t' n w re• ud ntnn om, ll\oJ stolt tllg-odehan•ndd l't, ult>t det heloiJ. man al t 1 oplæs1 ng· af n•guskaht t llWtl mundtli~c k"lllllWiltatl'l'. kan fn·m lægg-e, dog må bctragtc•s som et h1utlolwloh. l on·igt FtltlfH c/, ('!lristitut.~c n. \'t·d d t•n 1111\'a•t'c•JHh• fn ·mg:llll.:sfar 111an aft't'J.t'lllllgc•l på almindelig made·, dc·r c•r tkkt> særmadt• bJi,·<·t l'l'~tnskahct kun udlt•H•rl't til dl' nwcllt•nmwr, dl't lts.tl' kontraktltJ.!·<' forhold, de·•· hindt•r KO!>.\ ttl ('( besh tnt intt•n·ssen·r sig- sa nwgPl fut· sagPn , at dt• nwrll'l' op t il f'<:'· hcloh. gidcn krtgcn hrod ud, har man tkkP m~dtap·{'t pt>ng·c lll't"\lfors,.mling-t 11. fra U.~. A., hclohPt clPpom•rc•s dc•rm n•, og· fol'inclrn d1ssc• J, JiJiCI't 11 • Kum•t· man sa ikk1 fa tilsl'ndt H l'llkl'lt n •gnpt>ng<' kan udbl'tale:s, skullt man fn·mkomtnc· med hslt•t· on·t l>kah o~ \t•d !!:t>lll' t'alf Jrsamltug-en fa spt•cifikatiflawn ch•raf? samtlige• de komponister, der Cl' IIC'J't'tlig<.'l til .ll ra JH!liJ!,'I', ,....,, . l:.', i/, TrtrfJ: Apropos omknstningPI'tH' til trykning af og dPt skal da t "C'ustodian alien propcrly", U.~. A., undc•l'l'Cg'ltskalwt (d<'t ha\ rl~ \'æret Ilt\.'\' Il l, al dt•t \'al' ••·t lu •ko"tl'sogt•s, om vc·dkommcndc kompo111slt•r har mh t::;t korrekt ltgl l. ma J l'~ næ\'lw, at dt t Yille J.li' c t'ltdm• dyn• re• at t t·~ kholdn1ng mtdt•J kngt>n. DirC'ktoren har fot·hancllt>l mccl amkc dl't i to nmg·ang-t·, l\\'is det <'l' 11ogct :-aclant. man tænkt·t· bassaden , udfæ rdiget listenw og c>l'ldærel, al de pa listc•t'tl<' pa . opfo rt t• personl:!r har fort en upaklageltg 'audt>l gem t'lll l!:ft<·r IIOI{t·n drufttolst- :-;tilleJl'l' fursl:..tg-t'l: krigsan•ne, mPn alligf'vel kan der J!O<It gå c•t hah·t ar C'llt•t ,. [ let \'l•dtogc·s at sendt• l't·g-nskaiH~ t ud inden g-clwrali(lrmen•, sa a t man ma v æhnc sig· lllc d t a Imod 1glwd. O<>'S"\ r· • c: samlillg·pn til cll' mcdlt-nmwr, rlt>l' on:o;kel' dl'l." belob, indt.knt efter kapi t ulal totwn, er lh•ttc ble\ ecnstl•mmigt \ 't'dtag-t•t \ 't>d hfttubopræknin:;r. l·. S . A . No:-:''"" ' '1'!/: K an der gin·s en lille populær forklaring pa . ./UI'IIh r;rulc: Der C l' ikke udbetalt pcng·t· si Jen l !1:{7 ! hvorfor lH'lohcnc fm·delet· sig· ~~~ fnt·skt•lligt med hensyn til Pol'ltltliHit 11: Man ma regnt' m<'d, at alt :-;kaJ undcrsogc•s. ud<•nlandskP afrt•g·ntngc •· til forla·~genw. !Jer kan muligt skabes en cleanng-ot·dning, men delte ligg·<•l' P rltllll'u, Cltri ·ti(llts<": Forklaringc11 t'l' dPlt <'t,kle, al lt\'is hos kommissarius t tl behandling . fmlæg-gc1 tw intet far, Cl' ch•t, forel i musik<•n fn•mfot es l'ftPl' • m~u.uskt i pl. ./nroh r;nd<: K unde der tkkt opn·ft('S ('11 :\ con to-kon to'' ll c·n•ftt•r ga\'l'::-. ti, t•lwr,~~, for t'1•gnskalu•t udt•n afst<·nming'. F'onurn!dt 11: Nej, man kan 1kkc g-o re an det end a t g-å t il udemig-!';minist<•t·iet og· JHO\ C' al fa df>l til at go n· en indr11f Jl l; t. ,.. \ 'rt/t til /111'/lltiiHI. • ~ats for at fn·msk~ nde sagen. Y i kan ikke endnu ~ig-1 •, h\'ot' nwgl·l det· <'1" til In t'rt c•nkclt mcdl<•m.

Erik lJcn t lo'l : l let kan na•s tcn ikl\l' hctale sig· at sæll!t' <'11 melod i til C. S. A. , nar d l't lwlc gå t srt lang·somt fn•m ! P tn'lllflltd( 11: U. S. A. bcs laglæg·gp 1· også mi dlt•r fra tiden cfl c t· ·' · ma j l !l4 !l, In ilkel ' i ikkf' flltd (•t· rigt igt. ./arol• (;lidt : K unm• man ikke tag <' nogle af de Jll'll!{t', \'i sky ldt•t U . S . A., og· uclh<'ta l<• fo r skud af d~m'? F'or111rnttlt 11 : De t clrc,icr sig· \'isl ikke o m r et s tn n · hcloh . rul pk t. b.

H('fJ I/ ."lkctbci j'o 1· / !1~\ .

/l i1·ekton u o plæs tt• r egns kabet.

Musikfo dægge r J cJil)(:.c.;c n fik de rt'flc r o rdet og hc mær kcd(•, at d<'t ,·ar upraktisk, at rcgnskabt•me ikkl• Yat trykt pa

· Stititlilie HloJttste•·

&'rene duRr ~~sti GOTHERSGADE 129 • TLF BYEN 7070


ORJl OG TON~R

Side 4 ad pld. (/. Vnl,tl u j

n tds mt•tllcm mer. Ji'inn HeJfdinu og- J?, ltlbt ck Chn's tiansen blev genvalgt.

ad pkt.

t.

Nr.

Se Paris - og lev •

Rejsebrev

l'alg aJ n t'i ...,n·.

Fro

vort medlem, forfa t Breitl~ K ierbot·, har '1 m0d følgende lille r ejscbt't'\'.

Statsaut. revisor (', J. Berg blev g-t'nvalgt. ad pkt.

f.

\ 'alf/ u( /.; riti:>kt Rcl'i:wrf'r.

. \xel Tlting.;tetl og M. O. Rickieltit blev gerl\'algt. tl<l pkt. y . l!:!•tmfuelt. Formmult n: I anledning af hr. Gades bemæt·kning om, at vi ingen penge har faet fra U. S . A. for det nævnte lange tidsrum, vil jeg gerne sige et par ord, idet jeg går ud fra, at De forstod af direktørens forklaring, at det er umuligt for os at udbetale amerikanske penge. J eg kunne tænke mig, at det kunne ha\'e betydning for Vem allerede på næl'\'æ· rende tidspunkt at få nogle penge (bl. a. måske af skattetekniske hensyn) og foreslår den ordning, at hr. Gade får udbetalt et forskud på ganske almindelig vis. Jncoc Gude.: J eg siger tak til. Het €'r g·od ,·ilje fra KODA's side. Jacol' Gudc fremholdt et uheldigt forhold ,·edr. en afregning, han havde modtaget fra N. C. B. for nogle engelske granmtofontilgodeha,ender, idd N . C'. B. hanle heregnet sig provision af den til den engelske stat hctalte skat (incometax) .

Direktøren påtog s ig· at unclt'I'Sitg(' sporg-::nual('t og patah• det ved møde med N. C. B.s bestyrelse. H ugo Gyldmark: Hvnl'lcdes g-ar tiet mctl det spot·gsmål, Jeg har skrevet ind til KODA om vedr. de ma nge baller·, der a fholdes under maskt: af forcning-s haiiN! Fm·ma11de11: llisse ting er· ikke gået i g·lcmmebog·en, men 'i må jo til enhver tid ber('gne, Il\'ur nwget <U hej clet med sådanne undersøgt•lser og- eventuelle retssager ,.i l koste i forhold til det, det vil indbringe. lønigt kan man ikke stille kra,· vedr. samnwnkomster, der afholdes i lukkede foreninget·, kun hvor man har bevis for sin mistanke om, at en omgåelse af reglerne findet· sted. kan man gTiht> ind, og det bliver ogsa ~jort. H ugo Gyldmurk : Kan det ikke ordnes således, at man får tilladelse til også at opkræve afgifter af forcni. lgsbaiJer? Fnrmandeu: J eg tror ikke, vi når ,·idere i dt nne retning, før den nye autorretslo\· komme!'. F eldbeck ChriMiat~ S('IL: Der er gjor·t utroligt meget fra KODA's side i dette spørgsmål. Direktøren: Seh·føll(t'lig SO\'er \'i ikke, h\'acl dette spørgsmål angår, men det er meget \'anskeligt, fordi loven ikke er exakt fonnet netop på dette punkt. Men der som De vil komme med eksempler på De af Dem omtalte tilfælde om omgåelse af regle1·ne, skal jeg nok tage mig af sagen. Gyldmark: Sådant arbej de med anmeldt>lse af de enkE-lte foreninger bliver meget omfattende, jeg vil sa hellere ,·ente, til loven kommer, og se, hvorledes det så går·. Generalforsamlingen sluttet kl. 18,20.

Paris, maj 49 . Se Neapel og dø, nej: se Paris og le\'! O~ godt! Man må ikke tro, at det koster en 1Ol'! at leve i Paris. For de 25.8-10 frc., man rar Bramsnæs, kan man sagtens klare sjg i J 1 d· Hotellet koster ca. 8000 frc., frokosten kobL'!' 1 for ca. 200 (æg - tomater - lc\'erpost cj et<.:.) . middagen på de små restauranter koster <.:H. frc. (for to personer) med vin til. Selvfø]gch g man komme af med det dobbelte og tredobbelte. 1 der er meget morsommere pa de små cafeer on1k 1 Rue Bonaparte eller i Rue du Bac. Og sa kan 1 købe bananer ( 180 frc. kiloet), appels in er ( 8:> f t figner, dadler, annanas, kokosnoddm·, ja, al frugt man bare gider spise. Teatrene er lige så dyre som i Koben h el\ n, F o Bergere måske Jidt dyrere (fra 100 til c 00 f' n :. gode billetter), men der er ikke nog·ct al lwn t" os revyforfattere. End ikke Stig Lomm ~r kan bn sketchene. Men han kunde godt bru g~ piger! H-': er virkelig yndige med og navnlig uden T oj me1l lille fjer pa det mest udsatte sted. H \'ord an d t 1 fjet· er anbragt, har det til dato vR·rt>t 11 muligt opdage for mig, men nu tager .i<'g en f'el tkikh med næste gang, jeg er i Paris. Orkcslr~'nc :spil godt. I Operaen er der ca. 80- 90 mand til bal (otte celloer og 7 basser f or eks.) , og d<' s m a t ea t orkestre er alle prima. På gaderne Cl' de amhu l:u orkestre erstattet af harmonika, men cl<' sælger • digvæk noder til liebhavere. Jeg mindes daglig vores udmærkede formand. f alle i forretninger siger de, når man ga l' : \ l'cvoir, m'sieur dam!« HYis nogle af forbundets medlemmt'l' t agel' Paris, så skal jeg give et par praktisk<> oplysnin g·< , · Dragerne skal have 150 frc., bilen koste l' 101 1 250 frc. fra banegården til omkring Od con (n nu vejs). Husk at tage toiletpapir med. Alt kan fås uden mærker, men smor <'l' d\'1 !lOO frc. kiloet (ca. 10 kr.).

l J

l

Atter en dansk succes

U d over bølgen blå Musik: Bror Carlson

Tekst: Juper

MUSIKFORLAGET IMUDICO % Sølvgade 10, København K.

Telt. Central 7653 • Palæ 7671-34 71


~

. ..

-

O H J) O G T O l\ E lt

Nr 5

Si;:f•·~•• .Jol•:•••s•~••

Side ~

llotlil

ved fl yglet: .Joh . /\j ær

~~~~.~·~••

med Sul JiurimatiS Orkesia

Z 18065: Manden på risten Hich . Carr - A<lge S/effensm

Z 18066 : F ra .. A. H. C. Hevyen"

Det er sa ligetil (foxtrot) Knud Phelffer

Luften var 15 og vandet var 16 Aage Sienloft - .lloyens Dam

Hver en lille dans (foxtrot) ln ye r Chrislmp - Knud Pht>ifl.er

l~tltlie R••~~ell

Z 18067: Pr a "A. B. C. Revyen" Jeg sidder og sy'r (foxtrot)

med Bror Kalles Jwpel

(Buttons and hows)

SP 462 1: "Pra Cirku s-Revyen 1949"

Leoingslone - Knud Pheiffer

Grundlovsvalsen Axel Thinysled - Mogens Dam

En lille skat med pagehår (foxt rot) Edvard Brinck - Alfred Kj e rul f

Farvel til mor (vals) \ 'iclor Cornelius - Per Daner

::::::-

M 11272: Hos mor derhjemme i Kerteminde

--

o

(val s)

Lauri/: JIOloolt - A:rel Andreassen Hils fra mig derhjemme (vals) Eli/h \\ 'orsiny - Ludoig Brandsirup •

Tag l'lere pn 1· sko med. Tyk kP sal r r. i\ lan ga1·

Redakli01wn har nwdtae,"t twdcuståendc itHllæg-.

meget.

J

Hotellerne omkring Odeon koster :300-100 fn:. pr. dag, roch inen fra R0-100 frc. ( 100 f re. for en god bordeaux). Og ude Yecl Pigalle og Cl iehy ligg·er der <'Il mængde> sma cabarct'er. De Pr alle ml·gl'i specielle, men pa~ pa: er der champag·neh·ang, sa ga igen, så Jigger det hele i for høj prisklasse. Pas pa sven skerne. Sporg en de l i g i rejsebureauet, om cll'l' er svenske selskal>srej~er med. Er der det, Yil de elominere hele toget, cl e får forst mad og breder sig i del hele laget alt for meget. Kob spisebilletter, ikl\P li l Danmark kedelig mad). men til Belgien og Frankrig. Og· kom så aliP herned, ogsa Poden og dlm anden opposition. Her glemmes nemlig C'llt had.

Vrnligsl lJ1cid l' 1\ifrho(.

pil dansk Musik!

Lovlig smart ~1an <'l'

nu l>cg~·rHlt at l'k:;;perimcnll'l't' 111ed fjc•rnSJ net, ild\r alene i statsradiofonien , nwn ogsa i for-

lagskontrakternc. Endnu har <let vel \,napt nok praktisk bel~·clnin~. mrn det kan fa <let inelen længe. og der er dPl'for grund til al rabe \agt i g<'\ ær. El af Yore sturst( musikforlag Yil i gine kontrakter hm e f.iernsynsreltighe<lcrne fordelt pa samme maclt' som de mekaniske rettiglwclcr, nltsa nwd llflll•d, le u til forlag·et og halYclelen til komponist og forfatter, men<; forlagene af ineHæg-ter pa !';~l-'<lvan­ lig·e ra<lWI'l'tliglwder kun far en t n •rl.iNll'/. IngPll fornuftig grund taler imirllcrtid ror. at forlagl't skal havr IIW1'<. fordi en ~ang i radiOl'll ledsages af billl'clu<lsen<ll'lse. eller for. at komponist ug· forfattl•r skal ha\ e 111i11d1't' af <len g l'UIHl. I•..,orsog·et pa at ben~ tte fjerns~ n et som anledning til at forrykke en c.merk\•lHlt fonleling:sbal'is i vm·c medlemmers cli~fm or e1· et udslag af smartness. der ikke ho1· f,l;a upatalt hen.

P. S .


Nr

ORD OG TONER

Side 6

--------------------------------------------------------------------------------~-

fuldt stipendium til Erik Fiehn

Komponisten Erik Fiehn Na~stformanden

i Dansk l~e\·yforfatter- og Komponistforbund. komponisten E ri k Fieltn. har af den canadiske stat gennem Cnesco faet tildelt et ærefuldt stipendium, der omfatter r ejsen og et luth·t ars studieophold i Canada fuldt betalt. Erik Fiehn. de•· som bekendt fontden sin komponist\'irksomlwd er en anerkendt merlarbejder pa dokumentarfilmens \'igtigc område, skal naturlig\'is studere film un(ll•r sit stipPndieophold i Canada. \·ort forbund onsker \'Ort fremragende medlem og næstformand tillykke. Ka y R.-F.

Kan danske musikere være det bekendt? Københavns Orkesterforening fejrede fornylig sit 75 ars jubilæum og man ifesterede dette - som rimeligt er - blandt andet \'ed et par festkoncerter i Hadiohuset dt>n ~t og ~5. april. Valget af orkestrene - ved underholdningskoncerten den 2 t. april d'hrr. Teddy Petersens og Kai Mortensens enscmhle1· og P<'ter Hasmus~wns septet og ved den egentlige festkoncert Det kgl. kapel og Radiosymfonisorkestret under ll•delse af henholds\'is kgl. kapelmester Johan Hye-Knudsen og radio-kapelmesteren Launy rrrøndahl - var godt nol~ og vakte almindeligt bifald. Dette kan derimod ikke siges om repertoiret. Dette skal naturligvis ikke forstås således, at den musik, der udførtes på de to koncerter, ikke var god nok. Tjaikovskij og Beethoven samt Joh. Strauss, Irving Berlin, Jimmy Mc Hugh,

Carmichael og Frank Loesser tager ing<n feJ l men der skal nok være nogle tusinde l,\ lte1 c, dE> r drede sig o\'er, at dnnskl' nw ....,ike' e \ 'Cd den ne c bre lejlighed ikke fandt anledning ti l samtid ig vde dansk musik lidt good-will. • Man tør rolig sige, at ingen mu si kero1 ·p;api~a i noget land i en lignende situation vil dl' hen t' 1 sømt at give den nationale musik e n passPtHl< pl. ~ på musik-festprogrammet. Vi behoYeJ· blnl al 1~ t il vore skandinaviske broderlandes radio- ud"cn ser, der giver udtryk for en ganske anderlt•cl<'s tional indstilling pa musikens om rade. li erh.Jt>n er det, som skammer \'i os O\'er vore egne dm toner. Man kan nu spørge: er det de jubiler cnclt• mt kere, der selv har sammensat programme,·ne f01 to festkoncerter, eller er det radiofoniens mus1J..r • programudvalg, programsekretær eller gud h\'ilken ubestemmelig faktor, der har valgt m repertoiret til lejligheden? H vem del nu enct \'æret, et· resultatet overordentlig beklag0ligl. J1 dansk musikværk udo\·er H. C. Lumby es Ch am J, ncgalop« fik den chance at blive fremfort \<'d cl1 2 radio-festkoncerter af de respekli H' eliteorke i de særlige arrangementer og med f orudgaende. , tagelig rigelige og omhyggelige })]'o\·er, ko rt :i en udforelse, der ikke blive•· de dagligL' raclic sendelser til del. Musikerne ma ikke hygge sig i gieeden 0\'l'l' c feststemning, der vitterlig var tilstedl' vNl kon e terne, og det bifald, der blev ødslet pa dem, t h i 11 sikudførelsen var som sagt forste klasse~~ . ~It·n < skal ikke skjules, at der hos mange af t ilhore rn Radiokoncersalen og hos endnu flere land <.'l O\ er ' l radioapparaterne føltes en bitterhed i si n det o\ l skal skal \'i sige, den tankeløse mangel pa nog elanske musiknumre. Man hawlc - som sa o ftp le \'ed radioens programmer - en flov sm,tg i 11111 den ved dette synlige tegn pa radioen s og dan. l\ musikeres mindreva·rdskompleks O\'erfor dallsk n \ si k. Ved et møde fot·nylig, hvor en nL•kkt• frem t ræd r 1 de danske åndsarbejdere var tilsted<.'. l'nl clt clc•t 1 netop på tale, og der fremsattes da den t a n k<'. at ri I'Nl sfn.f;.:rndio.fonien, mt·n uafhwnyi!l af ,h t JHJI ;f :.:kt• radionul, kun alun•arli{f OI'Prfor mdiotlu J t 11 bu,·dt· l','(• re an.omt f'n a/dPlin{l.~rht•f, dr1 · uh•Ju t' fll t lnt

---------------- ------------

Johs. A. Jensen Papir ea croa

8 Nr.

Voldgøde 19

cccccccccco~

8o o o

Skrivemaskiner og o SkriYemukine·Tilbehør Central 2476 o

o

--------------- -------- -------- ------- -


Nr.

Side 7

O H D O G T O '\ E lt

~

rlt n dansk( finit i nu1.-.:tk}J1 Of/'a" 11u ttl<. !Hev dcntH' opgave lost pa riglig· nlHd<', 'ild1• Danmarks stt•mnw

60 års Fødselsdag

lJringe btt<l til \-l•rtJPil gCillH'I1l <L'tl'l'Cll Olll, at \j ogsa i detlc Iili<'. gamle koll!-!:CI'ig<' i . ro rdt•n har noget al forla•lle og ht•rc andn• pa dl't ~],onn<'slt· af nll<' sprog. mmdkens. Vt•d juhelkoncl'rlC'n forh•dcn 'Hl' kotl<:erlpodiet prrdet nwd alle Orkesterforeningens skon1w juhila•umsblomster, 111l'll den skomwslc bukt•t mang-lede. og den kunne radioen og cle jubilcn•tHlL• muRiti st•h lta\'C bundet. h\·is man ,·cd denne festlig<> il•jlighcd luwde ladet 'enlt•J1 hor<', at <lette ,·at· !Ja n III W k s rad i o. H olfJt'l Da nskt.

M usikfo rlæ g ger A sger W ilh. H ansen

ar

~I edinclelun Cl'l'll

Eros

• l

storm

Arnold llc>nding: Eros i storm. Amc Frost-Hansens f01·la~. lO•J ~idl'l'. Pri s kr. i.7!i. Omslag-steg-ning af malen n A\.PI BPntzt•u.

Forfalleren . l1110ld Hlndinu. der fe.in•de ~3 an, diglcrj ubilæum den 16. april i ar, har ndsl'ndl en j ubihcumsbog· . Eros i storm«. Del l' l' <.'Il :!:'es ti i g udg<l.\'l'. trykt nwd smuk sals pa h.L·kkl•rt papir. Dl'l' er ingl'n t\'ivl om, at den kendte l~r rilw1· og filmsskribent med dennt' sin sidste n~·e cllgtsamling pany \'il gl::-cdt' Rine mangt• bcundn•cle og skabe ~ ig n~·e YcnnPr. l de forlobne ~3 år e r 111('1'1' l'lHl :;no a r AJ no/d Ilt nrlm. ys di gte lJI<•vet til lige sa mangl' sange, ~at i toner bl. a. af F ini Ilcnriqucs, Loui~ Glass, A 'cl Ager by, Gunder Knudsen, IT crman lloffmar k og nHmge flere, ogsa inelen for 'ort forhunds kom pon istkreds. Vt,·ivlsoml vil ogsa adskillige af dt• \clskn•Ync digte i Ilendings nye samling lokke komponisterne hen ti l flygelet mccl nodc pPn og papir. IIaus nwlodiskt> strofer er let tilg·ængcligc og rytmJkr! Jl i orden. F lere af cligtt.-•ne er O\'l'l'Or<lentlig folsormne og gi\ er udtryk f'or et romantisk og lyrisk sind. ('a Jus

Et godt Spisested Hotel Kong Frederiks Restaurant-Bar Ce ntral 5902

Daglig Musik

det slorc•. \'Cl'<lensketHlte lllllsikforl ag; \ Vilhelm H ansen, mus1kforla;gp;t>r Astf' ,. Jl'ilh. l/an~< n , 1\ lcltt• dl'll ~~. maJ 60 ar. J ~9 ar har l'od~elarc n ledC't <let gaml< firnn i Golhersgad<' ~ammen med s111 broder, S1•( ,u/ Ir J/h. lJ ((n se n, og fort det r rem bl and t de f, H't'lH \P l"" U~ t khus<' i Europa, ikkl' aktte som forlags\·irksomhecl, nwn ogsa som ],onu•rtdtrl'ktwn. <kr ha1 fm nnu•t at bring(' clt~ storst<' ucloYelHk' kunsltwr,~ frl'm pa koncerttribunen herhjemme, oftl! udPn at sl,lle til omkostningernl. Alnwnk<>ndt l'l' ligclt'< lPs .-\ ger \\'ilh. Jlansem; og hroclcrenR gcn mildhed O\ Pr for mustkfolkct hcrh.iemnw. ~kalwndl' og u dO\ ende kunstrwr i !'orm af talrigl' h•gater. lndl~nfor Koda's rad har Asy( ,. TF il h. HilliSt '' i en lang arrækkc som ll~Pslformancl og n,,•cll 'll1 af forretningsuchalget \<t•ret en \irk::;om arbejdskraft. Hans store indsigt i dP mange mustkaiske sporgsm<'ll. ch•r falder incl under Kocht's omradc. parret rned hans gode sprogkunds],aber. har gjort ham til en særdeles n~ ttig n•pnt>scntant for I~oda · ~ nw<lkmnwt· pft de talrige mn~ikb<'sk~rttPlSl'Skongre~~er ng moder i udland<•L Ikke min<lgt . \.'f/' l n·it/1 Jlull.~t H.~ kla re referater fra sad:mne mo<h•r har l~o~tl'l st1H' <llH rkl'IHlclst' incll l11 Ol' Koda' ~ raa. 'l,

1

Dansk H l'\'~·forfatter- ng Komponistforhuntl bringe!' . l s,r;t' Trifli. HriJu~c u en h.krl<'lig; lykPnskning pn 60-ars<lag·cn.

1\uy

/~m;twxal'd-Froluu.

Spil dansk Musik


Nr. 5

O R D O G T O NE R

Side 8

Dansk Revyforfatter- og Kompo· nistforbunds Medlemskort Mod Forevisning af Legitimationskortet (der skal ,·ære forsynet med Fotografi) og Erlæggelse af Garderobe- og Billetafgift har Medlemmerne saafrernt der ikke er udsolgt - Adgang til nedennævnte Teatres Forestillinger som anført: AKTIETEATRET NØRREBROS TEATER. Een, eventuelt to Billetter mod Afgift 35 Øre pr. Billet. DET NY TEATER og FOLKETEATRET. Ved Henvendelse til Teatrets Inspektør Forestillingsdagen mellem Klokken 14 og 15 kan Medlemmerne, naar Billetsalget iØvrigt tillader Jet, faa en Billet, evt. med Ledsager mod en Afgift af Kr. 1,65 pr. BilJet. NYGADE TEATRET. En Billet samt evt. en Ledsagerbillet (Pri s Kr. 1,6.:l pr. Billet) kan afhentes ved Teatrets Billetkontor KJ. 17-19. V ed Afhentningen ønskes Under-skrift af vedkommende Medlem som Kontrol ved Regnskab. opgerelsen ALLEGADETEATRET I RIDDERSALEN. Ved Forevisning af Legitimation ~kort udJeveres en Billet til Kr. 0,35 plus e\·t. en Ledsagerbillet til Kr. 2,7:>. Henvendelse kan ske til Billetkontoret fra Kl. 12, og Billetteme skul were afhentede før Kl. 18. RØDE KRO TEATER. V eci Telefonopringning om Dagen eJier ved Henvendelse ved Billetkontoret fØr Forestillingen kan Medlemmerne faa en Billet mod Afgift Kr. 0,36. (Lørdag og Søndag undtaget). VALENCIA. \'ed F orevi sning af Fo rbundet~ Legitimationskort med Fotografi give" grati :- :\ <l gan~ f or )ledlemmer merl en eller f lere Led!';..'lge re.

Til samt1igc Sommerens UevyforestiJJmger regner Besh-rclsen med. at Fribillet kan faas mod sæd• vanlig Afgift. Det indskærpes, at den ene Billet er til personligt Brug, og at Overtrædelse af denne Bestemmelse evt. kan medføre Kortets Konfiskation. Seler.

Forb1•ndsmeddelelser Medlemsfortegnrise n A d r e s s e f o r a n d r i n g:

Forfatteren Borge MiWrt·: Cæcili<'vej 8 B (Valby) .

FORBUNDETS SEK.1 ETARIAT .

Adressen er: Solvænget 2, Lyngby. Tlf. Lyngby 1570.

FORBUNDETS KASSERER. Alle Henvendelser til Forbundet vedrørende Ind- og Udbetaling samt Reklamationer angaaende Radio-Afregning bedes rettede til:

Komp. Axel Tbingsted, Lansebakken 36, Holte, Telt. Holte 1211 .

Hold Konlraklerne adskilt! 1 denne Tid, hvor adskillige Kontrakter udfærdiges, bringer vi i Erindring, at det i Følge en Generalforsamlingsbeslutning er forbud t Medlemmerne at lade deres Virksomhed som Forfattere eller Komnanister inddrage i Kontrakter om Arbejdsydel.. at anden Art, men at Aftale om Levering af Teh~ 1 og Musik altid skal ske i en sæ rlig Kontrakt. Overtrædelse af denne Regel betragtes som lodarbejdeise af Forbundet og har Eksklusion til r < l~e, jfr. Lovenes § 15.

• NB. VE DRØRENDE SANGPOSTKORT. F orbundets Medlemmer maa ved Kontrak ters Unders !t indtil videre ikke overdroge R etten til deres V ærker, re sig originale eUer Over sæt telser, uden at der svares Lie 8 , 1om Jllinimunn .SPt~ Øre pr Kort v erl eventuel Tryk. nin 1 saadanne.

* I Ellie Tilfælde, hvor det ikke er F orfatteren og Kon sten selv, der direkte forhandler <let d r amati ske Arb henstiller vi til vore Medlemmer først at spg e nærmere lysning om det foreliggende Soørgsmaal hos Koda-D ram Paa given Foranledning henledes Medlemmernes Opn somhed paa ForbUJldets Normal-Slutscdler , som bedes bet ved Salg af Arbejder til Teatre, Solister o. a., h"ilket stor Betydning for den af Forbundet iværksatte Km tro nytteisen af disse Normal-Slutsedler vil ti llige som Regel re Betingelsen for at opnaa Forbundets j u ri diske Kor sulta i eventuelt opstaaede Tvistspørgsmaal med Teater tli rekt o. a. Medlemmerne kan ved Henvendelse ti l Sekretæren tilsendt flere Normal-SlutsedJer.

,.

• Forfattermedlemmerne anmodes indtrængen le 01 1 i Interesse at holde Forbundets Sekretariat unelerrettet om ~e Tekster (Oversættelser eller originale Tekster) . Af HCJ til Radio-Kontrollen og den nøjagtige Radio-Afregni ng l det være ønskeligt, at Meddelelser om saa.danne Tt stt' til nye Kompositioner (for Oversættelsers Vedkomm ende t lige den originale Titel) tilsendes Sekretariatet saa ti l • som muligt inden den offentlige Fremførelse. Ligeledes bedes samtlige Medlemmer, der evt. ben~ Pseudony·mer, meddele disse snarest til Sekretariatet (11 turligvis under fuld Diskretionspligt fra Sekretæren og R dioudvalgets Side).

Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og Komponistforbun<l' Udkommer en Gang om Maaneden. Redakt,Jr: Kay Rostgaard-FrØ}lne (ansvarhavende). Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-E kspedition: Tlf. Ordrup 793 (daglig 9 12) . "Ord 01 Toner" er Medlem a f Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidukrif ter. Heydeø Bogtrykkeri - København K. - Central 6522.


14. Å R G ANG ~ l

juni juli 19 4 Q

*

N D H O L D: Den nOJ·d iskC' n•,·y- u nion.

~~~ :,....~

1

skrift. S ofu s Pcterst•n bu nclsmcddelclscr.

NUMMER 6-7

*

L tl<h ·i g- Hrands t r u p in mcmn t·iam. liO a r . l H ug-o Gyldmark ;;o a r .

Bn•idP. K ic•t·hm•: l'flt 'l'T il cft l' r t a nkt•. F OI'-

Den nordiske revy-union Kongressen i Stockholm den 15--19. juni 1949 Øst-vest -

N orden hast!

U11der dette slogan, der foroYrigi dannede re- er revy-unionens egentlige mal, et intimt samarbejfrainet pa en af kongressens festviser, drog de de N ordens lande imellem til værn og fremme for udenlandske deltagere, Norges og Danmarks dele- skandinavisk revykunst. gerede, med store forYentninger til sommermodet i Æ ren for dette gode resultat tilkommer selvfolgeStockholm. Og det kan med sandhed siges, at fra lig allerforst vore S\'enske \'ærtsfolk, der pa den kongressens forste til sidste dag udviste Skap's sty- mest str ålende ma.de havde ydet deres indsats for relse og de ovrige S\'enske delegerede en så over- at skænke de norske og danske deltagere nogle feststrømmende gæstfri hed, og de faglige forhandlin- lige dage, hvor hyggelige faglige moder vekslede med ger førtes i en så intim kammeratlig ånd, at det muntre sammenkomster og velforberedte udflugter ved mødets afslutning virkelig stod fast som en i Stockholms naturskonne omegn. urokkelig kendsgerning, at øst og vest - Norden Deltagerne i kongressen var folgende : .. t'. b as Det blev en række uforglemmelige dage, og det Fra SVERIGE: Skap's formand Einar Hylin, komponisten Sverkcr Ahde, redaktor Berndt Carlbcrg, hjer telige kammeratskab, der fra det forste møde di rektor Georg Eliasson. redaktor Niels H ellstrom. sluttedes meJlem alle deltagerne, udvikledes for manges vedkommende til venskaber, der Yil var e kapelmester Alvar Kraft. direktor H elge Rowzdfremover og danne den solide grund undf'l' det, der qu.ist og for fatteren Frit:: G-w~ taf S'u ndclof.

Fra Paramount .. filmen: Welcome stranger (Velkommen doktor)

My heart is a hobo (Mit hjerte vil danse)

~ Smile right back at the sun };} As long as I'm dreaming (Smil i regnvejr og sol)

(Så længe jeg drømmer)

Dansk tekst: S ven Rye

WILHELM HANSEN, MUSIK .. FORLAG •


N r. fi

ORD OG TONElt

Side 2

Fra NORGE: Forfatterne S t·e,·re Biiv re (Norsk Revyforfatterforenings formand), Anze PaascheAnst n. Bia.-: B t l'nho/t. Kaare Bo, Finn Bo. Frimann C/a,-:nz. A l' ild Haga. Gunnm· Ka./}-persen og A rne St·end~en. Fra DANMARK: Formanden .llogt'n.~ Datn og forfatteren Kay Ros tyaard-Frohne. samt komponisterne Axel Thing~f ed og S z·en Gy/.(/mark. Straks ved ankomsten til Stockholm onsdag morgen den 15. juni gav de svenske værter med Alvar Kt·aft, Berndt Cm·lberg, Nic/.s Hel/stront og Fritz Gustaf i spidsen os en velkomst så hjertelig, at det gav de bedste løfter for de kommende dages samvær. Efter et hyggeligt morgenkaffebord, hvor vi fik lejlighed til at hilse på en række af vore norske venner og kolleger, der var ankommet på et tidligere tidspunkt, fik vi anvist vore hoteh·ærelser, og det må anføres, at vore svenske værter intet havde sparet for at skaffe os rum i de bedste og mest centralt beliggende hoteller, h\·ilket i hoj grad bidrog til, at vi befandt os så strålende under hele sommermødet Efter et forfriskende bad fik vi hurtig rejsetrætheden ud af kroppen og kunne helt udhvilet mødes til velkomstlunchen på restaurant Trianon.

Fra velkomstlunchen. Fru Sonja Hylin - Mogens Dam -

ae.

fru Finn

Bo.

oesens

De officielle velkomst- og takketaler blev hu udvekslet, og den allerede ved Oslo-modet i 1 indførte skik, at vi alle var dus, genop logL~s. Oprømte forlod vi »Trianon« og fik lige tid et hastigt kryds op og ned ad Kungsgatan, fo atter samledes på :.Skansen«, hvor Skap indbød sin årlige sommerfest på »Hogloftet «, i hvilken dt. l over 100 revy- og musikfolk Skap's mecllemnwr damer samt adskillige af Stirn's styrelse fcjn de } de norske og danske gæster ved en overorcl~1 festlig og stilfuld middag og underholdning. ' bordet talte præsidenten, vor formand, M og rns 1 vittigt om Karl XII og Bellman, nordens forstr2 vyforfatter, og overleverede som et tegn pa <la1 revyforfatteres venskab et smukt Dannebrog pa med inskription til Skap's formand, hr. E inro Il Blandt de øvrige åndrige talere, som klubnwst Alvar Kraft gav ordet, var Stin1's præsident. g raldirektør Nils Lowbeer, Gem·g Eliasson, del' "1 senterede de norske og danske delegat er i tl causeri, Finn Bo, Berco (alias B erndt C01 br og Einar Hylin, ligesom F~·inULnn Cla~..;en pa va elegant måde sadlede sin pegasus i vi t Lige ver provisationer. Naturligvis blev der sunget et utal af cl r ikkes·n ved bordet. Af en :.alsang«, som hele selskabet 1 liv og lyst kvad på en ny iørefaldende melodi Alvar K ·r aft (Edvard Perssons akkompagnat skal jeg lige citere I en nordisk union låt oss denna stund ta ton, i vår skara sången bara klinger unison. Den skall oppna uppå gUidjens port nar i vanners lag stunden, som vi vet, går allt for fort sjunger du och jag: Med en sång, någon gång utan tvAng och med "bång", så blir kvallen ju aldrig lång. J a, med sAng på en gång med et "tjong" come along, så skall kvallen nog ej bli lång.

USI

A

s

Per I Kummersen's psalmetter og lettere åndelige opsange til brug for humørets præsteskab Visebog af Kay Rollgaard-Frøhne - Pris Kr. 2,75

Frederiksberggade 11, København K.

Tlf. Central 2960


Nr 6

7

ORD OG 'rONER

Desværre hyllede teksiforfatleren sig i anonymitelens kabe. Senere gik dansen med li\" og lyst, og ind imellem underholdt magisler Ulf P. OIJoy og Kai Gullouu· gæsterne med deres fine kabaretkunst V cd midnatstid marcherede hele selskabet med el par landslJyspi llemæncl i spidsen til »Solliden« »for vicknings intagande«. Det er meget 5\ a~rl at definere, In·ad \'id\ning« betyder, men resullalet ble\' i hYcrl fald n<JP:Ic geYaldigc tommcrmæncl. inden 'i længe efter solopgang fandt hjem til \'Orc 1uksusnolfi'er pa hote11et. Om. torsdagen - op ad formiddagen - log sa de faglige forhandlinger deres begyndelse i Stim's hyggelige radssaL Eiwu Hyl in bod Yelkommen, h\·orcfler JI O flt tl-" [)(( 1J1 ab nede kongressen og Yal g tes til ordst~ n•r,

Side 3

medrns (;( o,·y Elwsson 'algtcs til kongrl'ssens :-::"krclær. Endelig valgtes Buw.1 Hylin og Sz•( n B/n•,.,, til protokolsunderskrivere. !11oynz.·· Dam genncmg·ik dcrerlcr de enkelte paragTaffer i det foreliggcn<lP udkast til H\' yuniotH llS forfatning. 1

~

l gel\ anleclnmg til nogen diskussion, idet A.l't l Tlungstul gjorde opmærkRom pa, at fra dansk s ide! havde man udeladt sidsll' sætning med ordly<l<'ll: )) Indenfor unimwn er In rrt land repræs<'nteret Ye<l ccn organisation. c il10fiCH s /Jam r t'deg]ordc herfor, idet del jo desnl.!lTe Yar en ken<lsgermng, at revyforfatterne og komponistPrne i ~orgc stadig stnd adskilte.

Uneler den pafolgcncll' druftclse, i lwilkcn bl a. deltog Finn Bø, Arne Paa.w·lu -Awwn, Moyr)n.~ Da111. (;toJg Blin.'{son. S1Tn GyldJJwtk. R ostg(wnl-F1ohn, og .t :rr/ Thiny.o;tul. fastslog sidstnæn1le, at det forfnden stiftelsen af unionen ma sia ganske klart som Pn grundlo,·, at forfattere og komponister fra alle 3 lande er ligelig·t repnesenterct i 'Cnionen. Dette forudsætter en intern forsUteise mellem de respekti \'e norske organisationer. lovrigt var man på alle punkter enige om del fo-

religgende udkast, saledes som det har Yæret forelagt \'Ort forbunds medlemmer og \'edfaget af disse. Forhandlingerne varede til klokken 16:HI, kun med en kort smorgas-pause. Ved 18-ticlen samledes delegationerne igen, denne gang med damer, til en enkel sommermiddag i Stim's lokaler, og man hyggede sig rigtig med hinanden og udbyggede de venskabelige fo rbindelser. Om fredagen fortsaltes forhandlingerne i Stim's modesal, først og fremmest mecl co-ordinationen i de 3 sprog ved udformningen af t.Jnionens love og forretningsorden, men desuden kom man ind på droftelsen af forskellige faglige problemer og dctailsporgsmål, som det vil fore for vidt at komme

Samtlige rlel<>g<'rt'd<' 1 \iortlisk Rt'\'yuni ous J,ongrcs. Q,·erslc række fra v. til h.: H<'l'ndt Carlberp;, Bias Bcrnhoft, Kaa re Ro, Sverre HæYre og Ah·ar Kraft. :\Iiclterstt række: Mogens llam, Axel Thingst('cl, SYeu G) Idmark og Gl•org Eliasson. NPdcrste rækkE': · Kay Rostgaa rd- Froh1w, A nw 8YendS<'n og Einar Jl yli11.

· Sn•••l~ke Blon1ster · Deli:ot·atiotter · Kr:.tnse og liur,~e

GOTHERS GADE 129 • TLF. BYEN 7070 •


Nr. 6

ORO OG TON,t;R

Side 4

irhl på her, men som kan bli\·e forela~ vore medlemmer ved en senere lejlighed. Som et hovedresultat kan fastshis, at der mellem de nordiske Jandes revyfolk er oprettet en kammeratskabspagt, der forventes at virke saledes, at et hvilketsomhelst af de respektive orgamsationers medlenm1er, der agter sig til nabolandene i forretningsøjemed eller med andet formål, gennem bestyrelserne vil kunne få etableret forbindelse med kolleger i det pagældende land og få al ønskelig støtte der. Og så oprandt endelig det højtidelige øjeblik, hvor Mogen.s Dam, efter at samtlige delegater havde underskrevet stiftelsesdokumentet og unionslovene, erklærede Nordisk RP.vy-Union for stiftet og overdrog præsidentværdigheden for det kommende år til Einar Hylin, der med fuld tilslutning var anbefalet til den ærefulde post. Den nordiske Revyunion var en kendsgerning, og med tilfredshed og beroligelse i sindet kunne vi um aftenen tage plads på de første rækker i Blancheteatrets parket, hvorfra vi overværede den muntre, men som det forekom os lidt stærke Kar de Mummaske sommerrevy. AdskiJJ ige af sketchene kendte vi fra København, hvor de forresten fik en lidt ilde medfart. Her juQlede publikum O\'er dem. Aftenen afsluttedes med en humørfyldt souper i restaurant »Wictoriac: i Kungstradgården.

Lørdagen og søndagen stod helt i det selskabelige samværs tegn. Lørdagen betegnede kulminationen af vore svenske kollegers strålende værtsskab. Efter en dejlig tur med motorbåd til Drottningholm, hvor vi med en kyndig og interessant leder fik forevist det historiske teater fra Gustaf III's tid, samledes man til en animeret afslutningsmiddag på »Drottningsholms Vardshusc. Stemningen her nåede de store højder. Vittige taler, sang og dans afløste hinanden, bl. a. holdt de norske revyforfatteres formand, Sverre Bæ1.rre, under stort bifald følgende tale i sagastil :

7

lJa st•kretæren hen Nils Gt•org El iasson dt·s,·errf' måttl·t melde forfall idag , har j eg- f å tt i opdntg- a ll'sc d~n protokoll som er fort med refl•rat a v kong-rc•ssl•ns f )op, og siden ,.i nu befinner oss }1å h istorisk ~ntnn, ha· t illat mig· å fore protokolles i norsk sa ga s t i l: I det herrens år 1947 fikk gjoglcrs kalclen A rne 1\.ong-st.t ke fra Svensen den ide, at man skulde samle alle g-.rog-J, skalde i norden og skipe til et samband. Mange tykte de t var klok man ns tale, og efter å ha droftct tanken i t VPJ I år gikk budstikken over Skandinavien, a t nu skulde samt llggjøglerskalde og klunkekarle samles i Kaupangen i ~vt>a r·iket til taletroyting- . Hit for man ge uavng-jt'tnc mcr Fra Danmark kom Mogens Dram hin tungerappe samn11 1 med Skutilsveinen Svend J ammerkomode a f Gyldmar·k so r stammet fra Grum den Gamle, samt Kai Frost gård hin f rok ne og Aksel ordkløver fra Thingsted. Fra N ore g sa ma blandt annet Bias Holmenkollbane af Rernhoft, den na' gjetne viking Finn Buldrebo, Friman Rimerable, ogsa ka Lyktemannen, samt Arne Påsche hin kvin nekjære af Aa Om sistnevnte sier sagaen, at efter hans ankomst t il ~ , riket, begynte møyfolket i Stockholmir a bære brynje 1, laurdagskvellen. Gjøglerskalde og klunkekarle ble motte med stot· fag av ordstyreren for de svenske Skapsprengcre, Einar SH!t 1 svans af Hylin og Runeristeren Nils Georg NotenschlaJ, - - - Tok så trøyte til, og om dette sier skalden: Aldri har så mange, sagt så meget - om så litc, og aldri har så lite blitt så meget til så f a - . Mjøden flot over til j e, og kvadene runget i Gildskaa · Treilene bar munngodtvann, hjallarhorn f yldtes og ton s og mange var de som måtte kjøres hjem i hjulvogn. A Pinnesvinger betalte Gildet og kvad: Stadig strømmer skillemynten som så surt er skrapet sammen! Gjøglerskalde - Gniggegnukke tømmer Skap og tømmer krukke Bunn er nådd i pengehvelvet Skap og Stim går lukt til helvet men snart tømmes sisste drammen og så drar de - takk og amen ! På vaklende verseføtter skrider nu SvPlTe Ve rsef ot b<'' rende frem og bringer norske gjøglerskaldes takke og h) 1dest: Takk for mat, og takke for Nubbe denne edle klaskeklubbe, skjenkes herved unionen. Sølvet er fra Kongsberg hentet gode ønsker står her prentet for de som til sitt yrke valgte ordet, valgte t onen. Måtte denne union - skapt i giede, skapt til mo rskap føre til et enig og ubrytelig nordisk Brorskap!

1 et glas champagne urlbragtes til slut Revy-unio-

nens skål og det fastsloges med indlysende vish(ld, at øst-vest - - Norden bedst! Dette kom ogsa

Atter en dansk succes

U d over bølgen blå Musik: Bror Carbon

Tekst: Juper

MUSIKFORLAGET IMUDICO Sølvgade 10, København K.

~

Telf. Central 7653 • Palæ 7671- 3471


O n IJ O G T O N E l{

f\: r h - 7

til uclt r~ k i en 'isc af Rnslgcwl'cl-r 'ro luu. ll\ori <let hl. a. hed :

ar

Nu i \al' r~ l'a lir OlllSIIh•r g·itct, och endnu fredens dem lang-t ifrrn1 1ir nået. Y old och S\ ik, stadig krig, nu blolt kallt "dl'll 1\olcle'', \ ll"O och hck) mring kan menniskorne volde. N op; ar vi Ryssanw nwr an tacksa m fi)r 11\ ar uwenlinn de hat oss gi\ i t, l i k a fra n k ru t et nc h lok 'm n t i v et till det varme 'atl'n. Uingc ctt ,it>rntackc> har sUingt f t·edcn bak om tlJktatun•ts t ) kkc· mure, m en Nordens folk la 'r sig ickc lure, oss s tar <'n ting f ast : Ost och Vest - Norden bast ! V i har lov a tt tH·ale, a lle mand fritt 'i kan tanka, t 1·o och tale. T rende folk her er tolk for den sa nna la re : den atL ene frihel l<an f reden i sig bare. H ar en grov censu r ligget· e j på lur; ord och toner sk rh a s fast utan band och bast. H a fact mn e st : Ost V est - Nor den bast, faslan också m yckc>t har ba ttr e k an och bor de v a r . Norden ba st! Dette "sloga n" galler Ost och V est ' 'O l ' kultur, m at och fr u'r, våra blyg mam'selle r. En konkr<'t enip;hct pr a gar N ordens Hin der, (icke mi lila1·isk just ), men t·cvy-skriben ter . v l ar bel a ten vid ytt r ingsf ri h e t ; f ritt i f olk estyret s fam n vi s prallcr. H und r ade a r Dan ma r ks g r u n dlag taller, f n·at ganske n yss. Vi ar sa fri , att v i nastan gl ammer N or d ens nationale or d och t oner. Dansk ra d io slosar med ovation er bort till l}. S . A. b st och V est - W oods ar bast - famou s great l<omposer ; Sammy Fain now again j azz i s tora doser. Det var godt, om ,. j blott då och då fick h ora no1·sk och svensk och dansk mu s ik, det vill h jertat rora. Oss emellan sagt - all tid var på \' ak l! Låter NORDISKA REVY-UNION få r y i ett manifes t: Ost - Ves t - Norde n bas t! Mins blott alltid, mycket har battre kan och borde var.

Med sondagen, der hell stod i en OYerstrømmende prival gæstfriheds tegn, sluttede detle skelsættende skandinaviske re\·ymøcle, der ligeledes i den svenske presse ble" gjort til genstand for megen og smigrende omtale. Det skal forøvrigt også omtales, at den svenske radiofoni benyttede lejligheden og arrangerede en stålbåndsoptagelse af en rundbordssamtale mellem de nordiske r e,·yfolk. Optagelsen, der varede 35 minutter, vil b1iYe udsendt den 25. juli kl. 19,30 f r a Stockholms radio.

pil dansk

usikl

lJPl

t' l'

nwd till' n ·dshed og d<• storste f'nn•entniu-

gcr , cl en danske clt•J,•gat ion Pr v<~ Hd t hjPtn, og vi S"l'

n u hen ti l de 1'<'::->ttl tat •r, :-;om 1\orclisk H''\'y-Union forhal>cntlig \i l Jw nne f rPm\ tsc 1 lolJ<'l af den komnwtHle tid, 1nclen man na:ste a r altf'l' samles til "omnw rmuck, }1\ ad t• ntcn del nu blivt•r her l'll~>t' i O~Jo. r; o1'.d r a w u.c;.

Ludvig Brandstrup

*

20 8 1892

t

27/6 1949

Knap 57 ar gammel dod e forfatter en o ~ s ku espiller en L t1d rig B r arulst1 up, og dansk scenekunst nnstede en af ~in e yppers te skabende som ucloYende kunstnere. Ludv iy B l'andst rup va1· sa udpræget en ener indenfm dansk r e\'ykunst, sa elegant og personlig i sin j orm som Yisesanger - uden egen t lig at Yære i besiddelse af sangst emme - at der gik et frisk pus t gennem atmosf ær en OYer enhver foresti lling, i hvilken han medvirkede. I f estlige kurYer tegner sig hans lange og brogede t eaterliv, fra Det kgl. Teaters elevskole oYer Det nye Teater til Mel• by's N orrebro-, H ilmar Clausen's Ti' ol i- og Skaarup's Scala-re\'yer - Co-optimist perioden (det andfulde, elegante, intime og poetiske afsnit af hans tempeltjeneste f or de lette og muntre muser). Fon ixt eatret og tilsidst som free lance-skuespiller en, der hostede de megel slore succes'er bl. a. i Cirkusre\')'en p~\ Dyreha,·sbakken, hYor han bleY mer e populær end nogensinde hos ch~t store, bred<' ],obenhaxnske publikum. Ludl'l!l Bultldslni]J indtog

særstilling iiHlenfor r eYyen, idet han i lige fn'mragende gra<l nn· t.'ll


i\r. 6 - 7

O RD O G T ONER

Side 6

skabende og udøvende kunstner. Ji'å kunne som han gøre en vise »Store. Tænk blot på de tre særdeles folkelige viser :.Hen t~· kommoden«, :.Degnens vise« og :.Hyp, lille Lotte !c, som han med sin personlighed og ganske egne foredragtalent gjorde til de senere års aBerstørste succes'er, ikke blot hos det breder·e publikum, men i lige saa hoj grad hos de mere kræsne revygængere. Selv var han en særdeles habil - og i sine yngre dage en meget produktiv - viseforfatter. hvis tekster ofte hævede sig over døgnets ellers letglemte sange. En række af Brandstrups folkelige viser lever endnu og 'il længe ligge på alles læber. Hvem husker ikke »Hils fra mig derhjemme«, :.Du gamle måne c, :.Lille Lise let på tå« og :.En lille tåre«"? Som det ble\· sagt ved Ludvig Bra~uf..:t1·ups bc\re af Skovsho,·ed-præsten K. E. Nielsen: :.Den komiske scenekunstner, når han er bedst, befrier sindet for alt det tunge støv, der kan lægge sig på det. Derfor stAr vi alle i dyb gæld til Ludl'ig Brmw.sft'"ltJJ som det egenartede menneske, der var en af dem , som gav vor tid sit præg. Hans humor var så frodig og oprindelig, som om han øste af en dyb brønd, fyldt af reserver af det danske lune, og dette June og humoren bragte os sundhed og befrielse i tanker og følelser.« Mindet om Ludvig Brandstrups vid, hans intellektuelle begavelse, sarkasme og afslebne form i skrift som udførelse, vil bæres fremover i dansk teaterhistorie.

ÆRET V ÆRE HANS MINDE! Kay Rosfgaard-Ftøhne.

Forfatteren Breide Kierboe. sender "Ord og Toner'' nedenstiende linier som efterskrift til sit par'iser·brev i maj numret. Kære Ord og Toner. Bare et Par Ord om de svenske Turister. Jeg er· ked af, at jeg har Kjort dem Uret. Det viste sig ved nærmere Eftersyn, at alle Rejseselskaber, saavel danske, norske som svenllce, faar viøse Forrettigheder i Spisevognen. De Svenskere, jeg traf paa Trlbagerejøen, var yderst ''enlige og hjælpsom-

me. P. S. Jeg 1er, at "Ekstrabladet" citerede nogle Linier af mit Brev ttl "Ord og Toner". Jeg kan tilføje, at nu har jeg fundet ud af, hvordan Fjerene er anbragt.e paa de udsatte Steder paa Kordamerne, men jeg siger ikke, hvordan jeg fandt ud af det, for saa faar jeg bare Vrøvl med min Kone.

Brtide Kie.rbo~.

Sommerbrev fra "Nålehuset((

Forfatteren Cltnrlit' .1/olla skriv(.'r: Hvot· er her dog dejligt! udbrod vi alle tre, da vi for fø rste gang tog "Nålehuset" i besiddelse. Vi fik hurtigt anbragt vot· bagage i skabe og pa hylder, hvilke der er rigeligt af. Så gik der en timestid med at undersøge husets indretning, og vi var alle enige om, at her skulle vi nok komme til at føle os hjemme. Da min kone var færdig med at snuse rund t omkring, sa' hun: ,.Nå, farmand, synes du ikke, her er \·idunderligt?" Jeg svarede ikke straks, for min drømmende natur havde fået frit spil, jeg så for mig det store sommereventyr, som ,.i nu skulle til at opleve i de kommende fj orten dag-e. Og så begyndte eventyret. Ud af sengen og se solopgangen, save brænde til komfuret, morgenkaffe i det fri, dejlig tu r gennem skovstien til den dejlige strand med klitter og Yand, i byen og købe ind, mor laver mad, god appetit, middagshvile i den dejlige gryde bag huset, igen i vandet, hjem t il aftensmaden, aftentur til Liseleje, derefter nyde solnedgangen, blev inspireret til at skrive "Når solen går ned over Asserbo", som jeg har nedskrevet i "klagebogen", så kan komponisterne måske blive inspireret til at sætte musik til. At skaffe varer gik lettere, end vi havde ventet. Erik Dcneke. havde fortalt, at der var en god slagter, Larsen hedder han. Det slog heller ikke fejl; da jeg tog hen for at hilse på ham, sa' han: "Er De fra Nålehuset", velkommen, det er jo de mennesker, som sætter kulør på vor tilværelse, og ti l gengæld skal jeg nok sorge for, at de ikke kommer til at mangle noget." Han holdt ord, det er mere, end vi andre kan, så længe radioen spænder ben for os. Vejret hat· i det store hele væ1·et dejligt, vi har også forstået at udnytte d<' fjorten dage. Vi har fotograferet, så det kan blive til noget.

8-------B

Cl IICX

M

ICII ICJOI

M

100' •

c:

-------- -----

000

Johs. A. Jensen Puplr en cro111

Skrivematlåner og Skrivemaskine-Tilbehør

Nr. Voldgade 19 , KA , , l > •

+c w

cx...._ccr"__

--------

Central 2476 :x::- :X:XXX:i«J

o o oo

o o

B

----- -·--


O

Nr. 6-7

l~

Side 7

D OG T ON E H

og det bli,·cr for os meget Yærdifuldc billcdl•, som \'il fn~m­ kalde skonne mindc>r om en dejlig f erie 1 .. ~alchusd og scu• der bcsty rclst•n og uth·algct \ 'Ol' hjerteligste h il en og- l ak, fordi \'i mattl.! komme herop. il uker, R11th oy Cltc11 lit .lle~llt ,. samt hunrlc•tt ,,.<..,/,·'y".

o

60 ar •

for revvfm·fatternes kreds, rnåskP 1\Pn 1 1ll'StP bohf•tnc • blandt \ur e mecll!·mmer. Alle, del' knmnwr i lJ,~roring med ham, 'ed, al hans sind hurtig kau ski flt• fra gltt·de til sorg, fra overb~ ·rende mildhed til bitter ironi. Men man har ikkP \'a•rct m:tnge ~at1g" sammen med ham. fo1· man i ham hl' l'l'l' et fint menneske, en god og loyal kamnw1·at og koll<'~·a at kende. Vort forbund, som han i over :w ar har g-i\C' t 1

sit trofaste det danskl' 1<enclt som onskc ham penneforer Tillykke,

og loyale medlemsskal>, 'il sammen med revypublikum, for ln em han også c1· en dygtig skucspill<'r og ist'I'IH!Sættl'r, endnu en lang og virksom gerni11g som for clet fine og gode danske humor. Sofus! Ka y N.-F.

o

50 ar

Fodatte ren S ofus P e te rsen

Fredag den 29. juli fylder Sofus Petersrn 60 ar. Sofu.~, som er det navn, han bedst er kendt under i venners og kollegers kreds og forresten også af Københavns og provinsens store revypubhkum, fejr er dagen i f uld vigør, sa aktiv som ingensinde. Det er en kendt sag indenfor teaterverdenen, at ingen arbejder med sit stof med ston·e interesse og ildhu enå Sofus, hvad der i årenes løb har giYet sig udslag i, at der f r a hans hånd er skrevet viser og andet r evystof, der placerer ham blandt vore bedste visedigtere. Det var derfor kun r imeligt, at forbundets bestyr else i f jor indstillede ham til Koda's belonningspræmie, som h a n da også f ik tildelt under almindeligt bifald. Også i 1936 - ved Koda's l O-årsdag - tildeltes Sofus P etersen et stipendium, opr ettet af Wilhelm H ansens musikforlag. Sofus Pete1·sen, der som oftest skjuler sig bag et p seudonym, er et uhy r e beskedent menneske, men sa mtid ig en af de mest særprægede k unstnere inden-

Et godt Spisested Hotel Kong Frederiks Restaurant-Bar Central 5902

Daglig Musik

K o mpon ist en Hugo G y ldmark

Et af vort forbunds landskendie og populære m edlemmer , komponisten Hpyo GyhlntaJ·k, alias kapelmester Sid MetTi?nan, fyldte den 28. juni 50 år. Det er n u ikke så mærkeligt, at alle hans venner, kolleger og beundrere benyttede denne lejlighed til at bringe ham en hj ertelig tak for det \'æld af gode melodier, han har skrevet i arenes lob, og for alle de musikalske nydelser, han har beredt det danske musikpublikum gennem radiokoncerterne og grammofonindspilningerne. Få - ja måske ingen anden nmsiker herhjemme - har som Hugo Gyldnw.tk \æret sa ihærdig en forkæmper for dansk musik og bidraget så meget til at popularisere danske komponisters arbejder især den lettere musik bade hos os ~elY og i udlandet. Og- hvad hans egne melodier angar, ejer han evnen til at finde netop de ion~fal den<le - bade lystige og seriose - toner,


Nr. b

ORD OG TONER

Side 8

som gør, at musikerne gerne spiller dem eller måske er· nodsaget til det, fordi folk kan lirle og forlanger hans melodier. Mange af Hzt!!O Gyldmark.s kompositioner •r ble\ et kendt i udlandet, sAledes isæt· det smukke præludium »A \'c Maria« fra horespillet af samme ua\'n. Denne melodi, som er solgt bl. a. til U. S. A . og Englancl, hvor· den er udkommet under titlen »Meditation«. b~Prer sammen med en anrlen af 1/ugu Gyhlmarl.-.-: melodier »Afskeds\'alsenc alle muligheder i sig fo1· at blive \'et·densmelodier af format. l 1948 modtog han Koda's belønning præmie som anerkendelse fo1· sin populære, danskprægede komponish·irksomhe<l. Hugo Gylduw1·k er en over·ordentlig initiativrig mand, altid fyldt med n~·e ideer, og den kendsgerning, at han nu er tradt ind i de såkaldte voksnes rækker, vil næppe lægge en dæmper på hans rige ''irke. Vi, hans kolleger indenfor den lettere kunst, onsker Hugo Gyldmat·k mange og lykkelige arbejdsår fremo,·er til gavn for dansk musikli,·. Kay R.-F.

Til eftertanke Foranlediget ved flere tilfælde, h\'or uoverensstemmelser er opstået mellem forfattere indenfor vort forbunds medlemskreds og teaterbeYillingshavere eller udøvende kunstnere vedrørende visetekster, der er tilsendt sidstnævnte til gennemlæsning, anbefales det vore medlemme1·, såfremt de onsker at få deres manuskripter tilbage i de tilfælde, hvor der ikke findes anvendelse for dem, at fremsende manuskripterne i anbefalet brel' samt at vedlægge fran.keret svarkon.volttf.

Det må dog erindres, at d(ln bevillingshaver eller kunstner, man uopfordret tilsender sine visetekster, absolut ikke er pligtig at tilbagesende disse. Det er jo desværre således, at mange kunstnere og også teaterdirektører ser noget overlegent på dette spørgsmål, og det, nogle mennesker anser som en almindelig høflighed, ignorerer andre fuldkomment. Man må heller ikke forvente, hvis svaret ikke indleher omgående eller indenfor en nærmere angivet tidsfrist, at be,·illingshaveren eller kunstneren så kan anses for at være pligtig at betale for en eller flere viser. Det er han kun, såfremt han selv har opfordret forfatteren til at sende sig stof og så beholder dette i så lang tid, at forfatteren hindres i at sælge det andetsteds.

7

Forbundsmeddelelser Medlemsfortegnelsen A dre ss eforand ri n ~r:

Forfatteren Dan Folke - Gardes Alle 30. H ellerup. Komponi sten Bjamc Hoyer -- F rise t·s vcj 7, C har!. Telf. Ordru p 6060. Forfatteren Alfred Holck - Fredcnsn !j l i - Birkerod.

Sommeradressez C1 n.•wr, Jr. phil. l. C. Nonnnnn har i tiden 'i /7 4!1 - ca. 8 8 4!1 taget sommeropholo i

"Poppelhuset", Tipperupsminde pr. Fredens borg.

FORBUNDETS SEKRETARlAT. Adressen er: Solvænget 2, Lyngby. Tlf. Lyngby 1570.

FORBUNDETS KASSERER. Alle Henvendelser til Forbundet vedrørende Ind- og Udbetaling samt Reklamationer angaaende Radio-Afregning bedes rettede til: Komp. Axel Thingsted, Lansebakken 36, Holte, TeU. Holte 1211.

* I alle tilfælde, hvor det ikke er forfatteren og komponisten selv, der direkte forhandler det dramatiske at·bej de, hensti ller vi til vore medlemmer først at søge nærmere oplysning om det foreliggende spørgsmål hos Koda-Dramatik. På given foranledning henledes medlemmernes opmærksomhed på forbundets Normal-slutsedler, som bedes benyttet ved salg af arbejder til teatre, solister o. a., hvilket er af stor betydning for den af forbundet iværksatte kontrol. Ben yttelsen af disse Normal-slutsedler vil tillige som regel være l'etingeisen for at opnå forbundets juridiske konsultati on i eventuelt opståede tvistspørgsmål med teaterdirektører o. a . Medlemmerne kan ved henvendelse til sekretæren få tilsen dt flere Normal-slutsedler.

• Forfattermedlemmerne anmodes indtrængende om i egen interesse at holde forbundets sekretariat underrettet om n ye tekster (oversættelser eller originale tekster). Af hensyn til radio-kontrollen og den nøjagtige radio-afregning vil det være ønskeligt, at meddelelser om sådanne teksttitler til nye k ompottitioner (for oversættelsers vedkommende tillige den originale titel) tilsendes sekretariatet så tidligt som muligt inden den offentlige fremførelse. Ligeledes bedes samtlige merlemmer, der evt. benytter pseudonymer, meddele disse snarest ti !sekretariatet (natu rligvis under fuld diskretionspligt fra sekretærens og radio udvalgets side). Udgivet af "Dansk Revfforfatter- og Komponistforbund ". Udkommet· en gang om måneden. Redaktor: Kay Rostgaard-Frøhne (ansvarshavende). Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, tlf. Lyngby 1570. "Ord og Toner" er medlem af Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykkeri - København K. - Cent•·al 6522.


-

14. ÅRGANG

August 1949

*

*

NUMMER 8

l N D H O L D : Vedr. danske komponistn•ltighcdcr på tyske forlag og \·edr. autorn·ltighcdcr i T'ysklancl i almindelighed. ' Forhundet ydet gc·rnc tHstand, men !'Sat fon•ningsfl•Ster et' offc•nthge i forfattenetlig forstand. Cop) right i l;. 8. A. Skut•spilll•rforcningen af 181!t's festskrift. Sommerbreve fm "Nalchusct'·. l Poul Sorenscns retssag mnd forhundt•l. l !\y klaYer- og mustkskolc. l Dansk musiklitterær bibliografi for 1H4G. l Forhundsnwdrlclt>bcr . •

''crkets manglende offenll iggorels<', kan kompun isten enten fastholde kontrakten og knev<' erstatnmg fo r forsinkelsen, eller hæ\ e ko n t r akten og kra~\ e erstalt1ing for ikkeopfyldelsc. DissP sidste rcgh'r vil sR•clvanligYis ikke blive a11\tlnclt, hvor de1· Pr tale om ikke-opfyldelse pa grund af forlag<'ts <><lchPggelsc, eller værkets ikke-udgivelse kan h!'n fores til kl'lgsbegi\ enheder m. '. Safr emt del drejer sig om en nyuclgiYclsc, vil fori atteren efter de samme regler kunne lra•kkc ~ig ti lbage fra kontrakten. De allierede myndigheder bekræfte~· i slutningen af skriYelsen, at de tyske regler i <let væsentlige er i oYerensstemmelse med den danske forfatter- og kunstnerlO\ af 26. april 1 9:1:~ par. n stk. 6 9 og par. 10 stk. 3.<~

Fra Koda's dtrcktor, hr. landsretssagfo rer Siyurd Brww, har vort forbund modtaget nedcnnæ\·ntc 2 mccldel(•lscr:

Vedr. danske komponistrettigheder på tyske forlag Til brug for Deres medlemmer skal vi herved underrette Dem om, at UnclerYisningsministeriet har meddelt os, at den elanske militærkommission 'ed den allierede kontrolmyndighed i Tyskland har fremsendt en skriYelse om danske komponistrettigheder, der er solgt til tyske forlag. l militærkommissionens skriYelse hedeler det bl. a. folgen de : '· lfolge skrivelsens gengivelse af, h\·ad der ma anses for gccldende tysk ret i fælleszonen, er en forlægger pligtig ti l snarest muligt at udgive en komponists værk, der er indgivet til ham ti l udgivelse. Såfremt forlæggeren, eventuelt efter at frist er blevet fastsat af komponisten, ikke opfylder denn e forp1igtclse, er komponisten, uanset om f01·sinkelsen skyldes fejl fra forlæggerens side eller ej, berettiget til at overdrage udgivelsesretten til andre under forbehold af ti lbagebetaling af eventuelt modtagne forskucl. Saf r emt udgiveren selY er skyld i

l

Vedr. autorrettigheder i Tyskland i almindelighed Den danske militærmission har endvidere underl'etLet os om, al der fra cle britiske myndigheder er udstedt en bekendtgorclse \'edrorende afgiftsrettigheder tilhorende forfattere og komponister, der har bopæl udenfor Tyskland, formel som en nr cirkulær eskrivelse :

a t, n a ar a l t er tyst Tango Tekst: Georg Otto

Musik: .lues Gretmann

WILHELM HANSEN, MUSIK-FORLAG '


ORD OG TON:t;R

Side 2

sik,·ærk til en kunstner eller be\'illingshaver. Det ma være indlysende, at det vil være vanskeligt med held at fore en sadan sag frem til et godt resultat ad rettens vej, når intet skriftligt foreligger. men pastand står mod påstand. Bestyrelsen har da som regel også altid afvist enh\'er· im:assosag, h\'Ol' der bul'de være slutseddel men en sarlan ikke find es. For at spare meget unodigt skri\·eri har forbun det udformet nedenståendP formular, der bedes benyttet ved henvendelser om bistand clle1 juridisk asistance.

»A f den nye formularskri\'else fr·emgår bl. a., at

udenland ke kunstneres og forfatteres blokerede tilgodeha,·ender i o,~e.~·ensstemmelse med pL.,ngereformens bestemmelser er ble\'et omvekslet til Deutsl'he Mark i forholdet IO : l, at tilgodL.,havenderrw kun kan frigives, såfremt ejerne tager fast bopæl i Tyskland, at der· dog i et '·ist. for tiden meget bt•grænset omfang på derom indgivet andragende kan gives de pågældende tilladelsP til af deres konti at afholde \'isse udgifter i forbindelse med ,·aretagelsL 1l af <icres interessL•r eller med undt\rstotteiSL'll af nære slægtninge i Tyskland, men at der ventes om kort tid at ville blive gennemfort betydelige lettelser i forfatten•s og kunstneres adgang til at rade O\'Cl' de pA deres spærrede konti indestående belub. Det fremgår cnd\'idere af udkastet, at vedkommende kunstner i O\'erensstemmelse med pengereformens bestemmelser har ret til at moclsæt te sig omvekslingen til D-Mark i forholdet IO : 1 af e,·entuelle i rigsm~u·k udtrykte rettigheder. I sa fald \'il kunstneren ikke kunne kræ,·e forpligtelsen opfyldt for gennemforelsen af en almindelig ordning med hensyn til krav tilhorende borgere i de forencde nationers medlemslande. Der foreliggel' intet om, hvornår· l~n sådan or·dning kan \'entcs. ~ Det ,.il formentlig Yære opportunt, at De oplyser Deres medlemmer om. hvorledes dissP forhold Jigger for tiden. Med hojagtelse 1

INTERNATIONALT FORBl!ND TIL BF:SKYTTF.LRE AF KOMPONISTJU:TTIGHEDEU I IIAN~IARK (KOPA)

Sigurd Bruun.

Nr. 8

Til DANSK REVYJ<' ORFATTEfl- OG KOMPONI ST I<' ORB UN!I;;

sekretariat. t; Ildertegnede ................................................ .......... ... .

anmoder herved best)'relscn for Dansk ReYyforfattc r -og Komponistforbund om bistand i nedenanforte nwllenn·ærendt• med •

o

o

o •

o •

o

o

o •••• o

o o

••••••• o

o ••• o

o

•• o

o

•• o

o

••••••• o

o ••••••• o

o

•• o

•••• o

o o

o

•••• o o

••• ••• o

o

•• o

•• •• o

••• o

o •• •

o

o

••••••••••• o

o ••• o •• ••• o

o

•••• o

•••• o

o

o •

•• o •

o

•••

Det omhandlede \'ær k er: l) et manuskriptværk, d.\', s. ikke udgh•ct under nogen form. 2) udgivet på folgende måde ............................. ............ . ••• o ••• o o ••• o •• o • o o o •••••• • • o •••• o •• o •• o • o • o o o •••••• o ••• o . • o •• o

Værkets titel er:

o •• o • •••• o •• o o • o o

t

••••• o o o •••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••• o o • • • • •

• ••

Værket er fremfort JovliE,rt/ ulovligt på folgeneJ e tidspunkt: •

••••••••••••• o

o ••• o o

o •••••••••• o

pil folgt. nde sted:

o

••• o

••••••• • ••••• o

•••• o

•• o

••••••• o o

•• o

••••• o o

o

o

••• o

••• o •••••••••• o. o

o

•• o

••••••• o

o

o

o

•••• o

••••• o

o

af folgen de kunstner: ................... ............................... ... . Er ,·ærket lo digt fremført, t't dl:t!J!/f'.~ ltfll~layt slut:o~c d del. Er værket ulovligt fremført, oplyses, at fremforelsen er konstaten't på følgende måde: ................................. .......... . . o o .. o • • • • o

o o

•••••••••• o

•••••••• o ••••• o

••••••••• o •••• o

••• o

o

••• •

o

o

• o

.......... .. o ••••••••••••••••••• o

••••••••••• o

••••••••• o

o •

o

o

••••••••••••• o

•• o

o

o o

••••••• o

o •••••• o •

o

o

•••••••••••• o

••• o

o

•••• o ••••• o •

•••••• o

o •• o

o

o

•••••• o

o

o

•••• o

••••• o o

•• ••• ••• • •••• o •

•• o ••••••••••••••••••••••••••••• •• •••• o

o o

••••••••••••• o •••••••• o

o •••• o

o ••••••••••• o

o

••• •• o

••• o o

••••• •

o

o

••• o

o

o

••• ••••••

o

o

o

•••••••••• o

o

o

•• ••••• •

•• o

•• o

o

o

••••••• •

o

•• •

o

•• o

o •

o

•••••••••••••••••• • •••••• • •••••••• o

o

••• o

o

o

•••• o

o

o

••• •

Som det fremgår af § 9 i forbundets loYe, ycter forbundet ethvert medlem juridisk assistance i sager, der falder inden for forbundets rammer. I overensstenm1else henned har forbundet i årenes løb ydet bistand til medlemmerne i mange hundrede tilfælde, dels hvor krænkelse af autorrettighederne har fundet sted, dels i sådanne tilfælde, hvor der er opstAet t\ ist mellem medlemmer og bevillingshavere eller udovende kunstnere, og bestyrelsen har skønnet, at retten var på det pågældende medlems side. Imidlertid har bestyrelsen ofte modtaget og modtager stadig anmodning fra medlemmer om juridisk bistand i sager, der foreligger meget mangelfuldt oplyst og dokumenteret, og som derfor har måttet af~ises. Blandt andet er det ret almindeligt, at der Ikke er oprettet en simpel slutseddel vedrorende betalingsbetingelserne for salget af et tekst- eller mu-

Sagens enkeltheder er folgendc:

Forbundet yder gerne bistand, men

••• •• o

o

•••

programmer, a\·isudklip eller erklæring fra den pågældende kunstner må vedlægges). (C\'t.

Honorarkravet er folgende: ........................................... . . Bevillingshaveren/ koncertarrangøren/ kunstneren er forg·æves rykket for betalingen .. .. . . .. . gange (kopi af rykkerskrivel se vedlægges). Særlige bemærkninger: •••••••••••• o •••• o

••••••••• o •••••• •

o

••••• o

o

o

••••• o o ••••••••• o

••• o

••• o

o

o

o

•• •

o

• •

• •

København, den

l

•• o

o

l !l

••••••••••••••••••••••••••••

o •••••• o

o

•• o

••• •

(underskrift)

Fra l. september d. å. kan duplikerede skrivelser af dette indhold rekvireres hos sekretæren, og brugen af denne formular vil derefter være obligatorisk \'ed enhver fremtidig hen\'endelse til forbundet om assistance i opståede tvistspørgsmål, der falder inden for den givne ramme. Sekr.


Nr 8

Side 3

ORD OG TON.EH Fra stud. jur. /'..'mil 11. ltn11111 har vi modtaget folgcnd<' J,nmnwnlarcl' t il en 111h•n:ssant do nl.

Når foreningsfester er offentlige i forfatterretlig forstand l »Ord og Toner« for m<:trts Hl:Hl har KODA's

dan\!r ende elirektor ./. Nn l' l l-J Otlsc'll s k n.!\ et en vdcr st instrukti' artikel med O\ cnstaell<IL titel. De • mange probleme1·, d<'He sporgsmal rumnw1·, bel) ses m ed citater og· en clcl domme, men der er dog d <'11kclt problem, som artiklen går udenom, maske fordi der et par ar forinden \'ar laldet en dom desangaendc, og maske navnlig fordi denne dom næppe 'ar r ig t ig. l april 1931 afholdt Odsherreds konscrv~tive In lllde forening i Nykobing- Sjn.~ll and en aflenunclerholdning m ed bal, hvori deltog· mecllemmen1e ar to andre stedli ge kon servath·e foreninger. D er ble\ benyttet beskyttet musik, og da antallet af festdeltagere 'ar o\·er 200, medens foreningen knapt hm <le 100 medlL'\mmer, anlagde KO DA sag- og paslod ballet kendt offen tl igt. P å grund af den nære forbindelse fore ningern e imellem, mente dog hverken underret eller lands r et, at dette var tilfct·ldet, hvorfor K ODA ansa cl et for nytteslost at 'iderefore sagen. Str aks \'ed sin fremkomst i Ugcskl'i ft for retsvæsen ( 193:) - 8:11) blev dommen redaktionelt kritiser et, idet en fodnole hmwiscr bade til .... llcctclærkesage n og ,> R oskildcsagen( , som llcwn-.J o n sen refer er er i det om talte nummer. Den clyg1.igP unge, nu a fclode n orske p rofessor Rau1za1· K nopli t·mlder den a r et efter »problematisk«, og hojesteretssagforer, dr. j ur. Hart1•ig .lacohsrn s iger lige ud, at den kan »ikke billiges . KOD A forisatte da ogsa med sine opkr~t>\ ninger, ov: fm·s t i dette forå r ble,· berettigelsen heraf atter provet ved domstolene. H erlufsh olm iclr ætsfore1dng havde i november sidRic :lr i Næstv ed af h oldt et bal i forbindelsL\ med en koncert, h vort il SP. Nirolaiscn leverede musiken. rril s ammenkomst en var der adgang for foreningens medlem m e r m ed husstnn <l samt for medlemmerne i gy mn astikforeningerne i .5 omliggende småbyer. KODA påstod forening·en kendt pligtig til at bet al <' dt>n ~ædvanl ige afgift, idet ballet matte være at b etegne som off entl igt. Ilf'rom siger dommen:

ae. Boesens

»gftL·t· d<' fremkomne oph s1Jinger om aclgang~n til d<'n pag:l'ldL'lHl<' sammen kom st må ret t<' n gi \'l' sagsogL'l'lte nwdholcl i, al dentw ma anses fnt offentlig; t den forstand, In o ri del t P ud t r~· k ben~ ttcs i lov om fm·rattt~rret og kunstnerret af ~6/l] l n;~3.« Sag<'n hawle fra bt~ggc p:u'l(•rs side \:J'n~t :msC\t fm· en JH'Il1('tpsag. iclet sav >l I'l'<('slu som Soro alllts g~·m nastikf'm·pninget· villP lH?traglc sagens udfald som a fgm·etHlt• f 01, om dl' !))WIIP \'a!l'e forpl igtL•d,, ti l at lwlalt' afgift 'til l\.ODA. Sammenholdt nw<l, at dPr i de lo amt<•l' findPs mcllt'tn l GO og: 200 g ·mna~tik­ f'or,~ningl'r SPS det heraf' klart. hvor stor lwt~r dning denne dom har. Elilil Tr. J:nm11.

F l'rl h.n<la ha l' \'ort; fnrhuncl Jlloollagl'l folg'< nd<· oplysning-l•!' \'t•dron•n· de• l'<•g·II'I'IH' for lovlig cnp~Tig-ht i

U. S. A.

Copyright i U. S. A. Ila dd ft·a tid til andPn un<ll'l' lwhanrllin~ af ~agr•r hf'l' <'l' op!~ st, at \'<t'Jkl•l, der hat' \'æn•t f t cm fort i t;. S \ , ikkt• Pl' cop~ 1 ig·htt•l, har KODA ~og-l for hind<'lse nwd .\SCA l' fnt· at få klal'lag-t reglerne for anvetHiebe af lo\'lig- t'nJryt·ig-ht i "C. S. A. ]h•l vil sikkPI't \'a•t'P lwk<'tHlt, at der i U.:-::. A. opl'l'tholdt•s \ 1ssc fm·malitl·tskrav. ,{,.,. dels verlrorPt' en n•gistrcrin~ af \'ærkernc, dl•ls t•l forlwhold i eksemplarer af dt'l offt•ntliggjot·tc· \'ærk. Under d< 1 l.nrn•spnnJance. dt•t· har ud\'ikl<•t sig om spor~smålct. htu· A SC A P oplyst os om f olg<'ncl": .,lJl'll a. juni l~J4\I trfHitf' II. IL ~~s;, i kraft Slllll IO\' nr. s.l, \ed lwilkt•n paragrafferne Hi, 22, 2;J og 21!i i lm· nr. l'i i U. S. A.'s lo" bog· ændres. Lov n1·. S-t \'l'dl'OI'<'I' \'æl'kPI' udgiYct udt>nfm t '. S. A. o~· in<leholdt•l' fnlg·t'tlllc b<•stctnmclsl'l':

l. l>l'll al>llct· mulighed fn1· <'l rtltPI"Il:ltiv til kra\'l'l om at dcp01w n et <'ks,.mpla r a f \':\.'t'kct. en a nsogning om n'g-i~l n'ring· og Pn afg·ift pa dolla1· 4 . .A lh•rnati\'et c1· at dt•poncn• 2 t>kscmpl:.nt-1' af bogen. det nmsil<alsh• ellet· andet \'<t't'k, en an~<,gning· o~ l't kartoll'kskorl. nw11 ingen afJ.dft. J<'orskrift,•t' n .:d 1 Ol< nll<' kartotckskort<•t \'i) bl in• meddelt af Cnpright Offi<·c. Man },an kun benytte alt<•rnutiv<•t, safremt d<• forlangte hng· nar C'npyright OffirP i tilfn·d~stillcnd<' fonu incl1·n ti matwd<•t· < fter forste tulg·iH.If.;<>ll. ~. l>cn udstrækkt•r pcriolll·n for ad interim n.·giRltt•ring af en hng dl<'l' cL tidsskrift pft I.'Hg-el~k fra llll dagl' til t; mflllcdl'l' l'fl,•r forst(' urlgin 1st i udlandl't. l lc11 udstm•kkt>r Jll'riodcn fot· tryknin~ i l. S. \. af l'll :-tulan bo~ ellct· Pt :-:åclant tidsskrift fra 4 må1.ulu dtct· reg·istrPrillgt•n til :. ftr t•ftet· fm·sh•-udgi\'l•lsen i udlandet. :t l><•n tillaclc1· at illlpnrlt'l'l' til U ... A. l!lOll (•k:-t•mplan•tT, i <'<'Il l•lll•r flt• re st'ndingl't', n f t'll hog Piler l'l i itlsskrift af

usikforlag

Per 1 Kummersen's psalmetter og lettere ..l nd eli~e opsange t il brug for humoret:::.

pra~s te-.kah

Visebog a f 1\ay Roslgaard- Frøhnt• - Pris Kr. 2,75

Frederiksberggade 11, København K.

Tlf. Central 2960


Nr. 8

O RD O G T O N ER

Side 4 •

ukke • Dekorationer Olr Kurwe • •

Jrono duRr Tø&ti GOTHERSGADE 129 - TLF. BYEN 7070

udenlandsk oprmdeJse pA engelsk i et tidstum indtil:; år efter f•røtt- udgaveJsen 1 udlaudet. Denne begunstigelse wd•rer alene nerker, der allerede l'r registreret 1 henhold til den nye lov om ad interim copyright inden seks måneder efter udgivelsen og gelder udO\'er det antal eksemplan•r, ~om det er tilladt at importere i henhold til andre bestemmelse•· a Copyraght loven. The Copyrtght Office meddeler, at man er 1 ferd med at udarbejde bestemmelser med henblik på at Jette IIldanne indf•relser, og at bøger eller tidsskrifter indf•rt ølledea akal være forsynet med et gyldigt U. S. A. copyragilt .tempel." levrigt skal vi oplyse, at adressen pA Copyright-kontoret er: Reciøter of Copyrights, Copyright office, Washington. Der foreHg-øer trykte ansøgningsblanketter, og der er intet til hinder for, at en dansk komponist, forfatter eller forlægpr kan henvende sig direkte til ovennævnte kontor og anmode om anøøgningsskema til registrering og et kartotekskort. Den omtalte afgift skal fremsendes samtidig med anargning om registrering. Dersom der bliver sendt en ekstra ~PI af det pågældende værk og kartotekskortet, skal der ikke erlægges nogen afgift. Med højagtesle l TER ATIO ALT FORBUND TIL BESKYTTEL~J:; AF KOMPONISTRETTIGHEDER O DANMARK (KODA)

4 la. og 10 øre blev til 2 millioner D t.t.blft l ••ledalag af balvfjerdsusdagea t. af 1879's stiftelse

DeD ældste sammenslutning af scenekunstnere i orden, :.Skuespiller-Foreningen af 1879c, fejrede sin 70 Arsdag den 16. august. I denne festlige anledniq bar Skuespillerforeningen af 1879 udgivet et overordentlig smukt og interessant skrift om foreningen& virke, forfattet af Robert N eiiendam.

Festskriftet giver på et halvthundrede nydeligt trykte sider, r igt forsynet med gode fotografier og andre illustrationer, et vægtigt bidrag til dansk teaterhistorie med en indgående beretning om den JUbilerende forenings rige virke fra stiftelsen i l 7B til vore dage, en beretning om privat initiati' og offervilje på baggrund af standsfolelse. Det forla:>ller om stifteren, den populære revykunstner \'Cd F1 ederiksberg Morskabsteater, Frederik Ch1·istcmu n. om de skiftende formænd fra Sevel'in Ab nrhanu~ i 1879 til vor store kongelige skuespiller og instruktør Holger Gabrielsen, der siden 1 94:~ har bestr idt den fornemme post med Taye B ertel \'cd sin sich.\ som næstformand, og omtaler ligeledes de skiftende bestyrelser, der på uegennyttig vis har arbej de t virksomt for det gode formål at skabe en alderdoms forsørgelsesfond for skuespillere samt ai hjælpe dL syge og yde et tilskud t il begravelser. Det interessante festskrift er historien .ia. eventyret om, hvordan det gik til, at Frederik Christensens lersparegris med et indhold på 4 kr. og l O øre blev til en for mue på to millioner, hvoraf <len ene er fordelt, mens den anden danner grundlaget for det humanitære arbejde i f remtiden. Kay R.-F.

Kritik af kortbølgeudsendelserne At der ikke hersker lutter t ilf redshed med de elanske kortbølgeudsendelser , f remgår af følgende uddrag af et brev fra en nær slægtning ti l et af vore medlemmer, en dansk ingeniør i Syamer ika:

Brevcitat af 10. 11111 1949 (Veaezuela) "Angående radioudsendelserne til syrlamerika kan du hilse· radiofonien og sige, nalr de holder op med at sende den gang pladder, de sender i dag, og turner til mere aktuelt , mere orkestermusik, væk fra "børnetimerne", skal vi dansk<> i Maracaibo gerne lytte til Danmark og give de ønskede oplysninger om modtagerforhold, men heller ikke ect sektmel før. Som udsendelserne er i øjeblikket, er der ikke een, d<•r lytter, de er ubeskrivelig daarlige." - -

Den blå lagune

(Hawaii-vals)

lu plreret af Jaae Simmoas i Sir Arthur-Raak-filmea: The blae lagooa Musik: Bror Karlu on Tekst : Peter Spar

MUSIKFORLAGET IMUDICO tO, K•benhavn K.

~

Telt. Central 7653 - Palæ 7671-3471

l


.

.

...

--

. ..

Side

OUIJ OG TONEll

Nr 8

Poul Sørensens retssag mod D. R. K. F.

Sommerbreve fra ))Nålehuset«

Som

clet \ ' tl være mecl\Pmnwrn" IH'I\t ·tHit. havde

forlamdets tHlligere mtlstformanc\, forl'attt") re11 l'oul So1'1 nsc•n, anlagt retssag- mod

l'orhuncl!'l t il omsto-

tll'lR<' af dl' ll i februar 1916 af'sagtc• <t'I'<'Sl'Pl s ln.! tHlf'ls<) o\ et· ham.

I> on 1:L j u l i cl. a. afsag( h' Ost l'<' LmHl:-;r<•t l'ol~etHIP <lom i sagen :

Dansk HP' y forfatter- og: K01npon istforbun<l, bor anerkende. al sag:-:og<' l'cll, furfaltt>r Poul Sorenscn's udelukkelse af stemmeret pa ug adgang til sagsugtes generalfor~amling i lid••n fra 1:~;~ 1946 til udgangen af 1917 samt hans overforset fra akth t til passi' t medlemsskab i sagsogle for samnw Sagsogt c,

Fot fatt(•rc•n

tidsrum har \'æret uberettiget. Sagsogte bor derhos inden 10 dage efter clcnne doms afsigelse betale til sagsogcr<•n 2000 knmer og

\ .td . \ m/rn1sC11 skriver:

Skont til Tid('r del kneh med at taale Suset

i sagsomkostninger 500 kroner.«

af Nordvcst(•n-Stot·nwn mod "Naalehuset", og skont det var lidt for koldt til at bade

ved Kattegats-Stranden, var vi dog glade: Fra Morgc•n til Aften skinnede Solen, som vt nod, dels paa Plæn<'n i Lænestolen, og clels paa en Fodlul g<'nnem Plantagen, mens Bilen hm! hm! - stod og so\· i (-;arag<•n. At Bil og Garage jo kun er en ,,Ancl",

-Det slu1l bemærkes, af c n af r/c l'Oit 'r ,tdt .; dot/1'w re hflr oj'yi1•c l en dis~u n.~. h\'ori clct til slut hedder: Da landsretten ikke kan antages at v a) r") lwm-

-

Rostgaard-Frohnc og Thingosted bevidne kan. .Lr.d J1 min 'f."! ' ll.

* Komponi sten B1·ik

]J(

ncke skriver:

Nu har jeg, min kone og mine born afslultl't vot· ferie i "Nålehuset" fot· denne gang. Det var anden gang, vi var der og forhåbentlig ikke sidste gang. For man kommer til at holde af det, nåt· det i den grad tilfredsstiller ens bf'hov lil en stor familie, som jo ,.Nålehuset" gor. Den smukke egn Ol-{

pctent til at underkende det af ærcsrPtlen u<lnve<le skon, hYon·cd bemærkes. at det som anfort ikke er bestridt, at sagsageren har Yæret med til al ,·edtagc lo\ a.~ndringen, og at æresretten har behandlet han~ sag retsplejemæssigt forsYarligt, 'il jeg frifinde sagsogie og tillægge dem sagens omkostninger.« Efter et indgående samrad med forbundets juridiske radgi\'ere har bestyrelsen nu besluttet at appellere Landsrettens dom for Hoj csterct..

husets gode og rummelige stand gor, at man cler far en

ferie, som giver en fornyet kraft til det dag-ligf' arbejde. HjeJ·tcl i g tak for denne gang og de venligoste hilsener. E l' i k J1t

ni'/,·,·.

Et godt Spisested

Ny musik- og klaverskole Efh r man~e ars virken med mus i k u Jllll•rvil)ni Il).{ og p1 a ktisk musikudv' else (pianist, komponist, pædagog, arra1•gor og nrk(>::;tel'lcder) \'il \'Ol't mctllcm Vilfrnl 1\jn ,. nu \'idcrehringe sine indvundne erfaringer i en rationel undervisningsform, med en mu~il:- vq l.:lat•crskolf. En skole der hygg-er på modt> t·nc og t"llye }H'i nci p per, d. \'. s. en t itls,·a rendt• u n de rvisningsform , der omfatter både klassisk og moderne musik. •

Hotel Kong Frederiks Restaurant-Bar Central 5902

Daglig Musik

!Jet er \'isrlig-t, at khwerspill<>re få1· en indg[ll'llllc unrlcn·isning og 1.>\dsc i de tPoretiske fnv,- og- p1 ak tiske onuådel', d(•t· hore!' lil <'11 "Up to tlt~tc" \ldch.tlmClsc. De11 tll·uktiske \ il'!.;ell som J,laverspiller kan være som konc<'rt, orkester, ,.hygg-e"


Side 6

O R D OG T ONE R

· elle.t

dan c kulepianist eller om akkompagnatør, klawt·:,ædaKOg - J '· og som amatør. l''or at d~ gttg !'OI"C '"tg på 11ogl~ af de for·skt:'lltge omt·ader må mnn tud ! : klur·crtdit ik (auslag - afspa•nd111g - fm.;;ettn "), k t ori (hurmontlæi~ - selv kumw hat·monist'n.. modu atwn - tran!';po~ition og bt·cifnng) og kend•• stilartt,. l k lu 1 k. n~ ct\l musik og modcme r)1memustk) . Hkolen lægg r 'ægt pa at udviklt' el c\ e•·nes musikalske e\nt>r: hu·moni on· lytn1t'".Jnsl•n, gPJlOilt o~ impr<''isatil,ns<' llln. h •d tieR opo\ <' rutine i u t :-;pille f m bln dl'l og s amJilCn pd .

D~:rfoa·

t af stor· bt·t~·dllillg, ut ''rt•l og 1 ytntl'S:tltSt'll t r1u1cs g llJil'lll h111·• l en. Fot· k la vet·spil fpn• et· dcttt· tlll'gt>t 'tgit!~. fo1di kl:n-t'rspd 1.:-t hli\'ct· ~~~ mckuniok fon·t~:t•lst'. En ' 'lllhnsptllcr og c11 saugct· f. d.s. skuher si•h· h•tll'll i dt> tcs m u t k 'cd hjæl}l u r hcnhold~wis bu~:sh ogct og .w d cd l'ætt t•t. Det for et· det foa· en klnn~rspillcr af sto1 \'æt·cli, at han lærer· cl

dt

og fors t t' netop dis:sc forhold: hvorlt>dcs "k hl' cn•ts tont>", mu.akkeus ft nscrmg og nnslag-Pt blh·ct eu dl.'! af ham sC'h·. Skolen er 1kkc alene f~ll' klavcrspillcrc, men for ulle musikudø\ctc og intcrcs"Cll'd~. UJJdervisnitlg5plaut•n cr anlag-t ~å­ ledes, n t n Hl• knn deltagf' ( bcb")'JH!cn· f m lii år~ alderen) sån•J som 'Jdct·ckomne, musiklæa·erc og praktisert•nde mus i-

II. Blandede samlinger, tidsskrifter, årbøger [Rjoru lljtlmbol'!l og· Borw s"ftoJf]: Om musik. H åndbog i musikkundskab. lift. l :!, .tO + ·Hl ~. [S) 11.-\~f;K 1\ICSI KER 'l'I DE:\nE. J ~cd. Kai Helmuth . 36. arg.

[ I:>] IIANSK M'CSI KTI IISSKH I FT. Ht•<l. :!L ar~. II ISCOPHI LEX. Reu. Knud Thag-t· Pt•tt•t·:scn. 4ti, :t år~. l!lW( -.ti].

Fore h hanm•t·t·. [ Ui J ~. å q~·. [1!11,1-] [ 17] GHAl\Il\IOFO:\-HJ~A:\(' 11 EN. 8. arg'. 1!14H. Hed. Gu sta\ H rock. fra nr..i .Mogl·ns Kaat·ut•. [ 18] L E Y E~ ll E MUS IK . Ht.·d. <; ummt· Ilet• ru p. 4. tll·g. [l !J4!i]·.lfi. [ l !l] M l"S I K OG H ANDEL. Reel. M. O. Hickfclt. 17. arg. [2-t] 1\I C'S IK -A ~I A T O HE~. Rl•d. II . C. Lars<.•n. !i. Hl'g'. Arhus. 12·>] OPTAKTEN. Udg·. af Akaucmisk Ork. og Kor. Hed. Bj. Gamborg. TYang·fri lwftcr. f2S] ORP OG TONER. Red. K. Hostgaard-Frohnc. 11. arg . [2!J] f;U LISTE!\. Red. \"agn Hcdcmann. :W. årg. [ ~:1 J

W. Almindelig musikhistorie F r·;..,: Hvad er klassisk musik? F yns Sttft stid. 10. mads. [:>2] .lvt'tlt" JJ, 11t ~u n: Nye tom•r Pol. :!!1. 110\' . [ ;J:J] Turbt•n .lhyn·: K rigens musik pe~·er snarere ttlbage end frem. Bel'l. A ft. 22. juli. [:J ..t ] l\irsfn1 Ban!/: Ja7.z som kulturfænomen. l Da. Mu siktidss. s. 40 44. Ogsa i Aalb. Stiftstitl. 7. juni. [:m] k. !t.: Er jazz kultur'? I>a . Musiker-T id. s. 17:l- 76. [ ·10] 81•, u .Hol/t r 1\. risfl'll.~ , lt: Swing og anti-swing. Land ogFolk 28. juli. [4l ] \' ti fjernsynet g-å ud oH• r musikliwt? Ila. Mu s iker- T id. !:flr{/t

kCl"f'.

IJt t er \"1lfred Kja.•rs onske. at dl'llllc skole må kuntll' lltl'd' it·k(• tal n t fremme dd musikopdragPHdl• arht•j dc.

l 't dt 1T i

Nr. 8

t

iugcn forPgår i forskellig<.· hold og· cHclt•ktiOIWl'.

Se omstAcmit• und •n·isning-splan. lJct· m1den ises i k la\ et· og musikforstat'lst•. Opmærksomhcdcll henledC':s pA, ut musikforståchw vil for cl t•\'t' ll \'æn• et bt>tydningsfuldt suppl(•mcnt til 1ft>n musikalske uddallllcl~w! Ved skolen med\'irkl•t· erfame og dygtige lll\lsiklærcrc. Skolen heg~r11dcr I. septcmhcr og s lu t te t· ~n. maj.

s. :nS-1!1. Um·!l< F ri is: ::\\ g-rammofonr,ntsik.

Aalh. Stifts t id .

2:1.

marts, l!l. okt., 21. dt.·c.

musiklitterær bibliografi for året 1946

IV. Dansk musikhistorie ./,,,. Bj~..,·re: .. Det danske ansiJ.,.rt" sl't udt'fm.

Da. l\l u sik-

tidss . . 14:.>-44.

Mt'U Yclvillig tilladelse fr:a ht·.n•daktor Sigm·d Bct·g b t• i Il g'(! t' Y i Jll'tft.nfot• et

urldra~ af det i .. I la n~k M usikt i dsskrift" nr. 7 - Hl4!1 fremkonuH~ suppll'ment til en fuldstændig - lllt' ll t•ndnu ikke fuldfort- dansk musiklittet·wr hihliogmfi, der· omfattt•t· alle trykh• musiklitterære at·heider af danskt' forfattere • samt af udcnlandskt• fo•·fattt'l't'. forså• Yidt de foreligg-t'l' i dansk m·t·r·sættt>lsc t•llt•r lwhundlcr danskl' mu:sikforhold. N edenstacnde uddrag \'i l sikkt•rt ,·æ n· af interesse for mange af vort for· hu n d:-< medlemmer· Og" hladf'ts la!St'l't'.

[4 ~]

[ -lli]

-"'!'· 81 l'.lf: [Lidt om musika lske mader·].

01

dsprog, mundheld og talc-

~ationaltid. T ill. 4. no\' ,

f:iOJ rtl i

t :-;,.,,'/'( Forr'!tl!rlllllllt' l': Mid lysere tiu(!t'. 1 lla . .Musikt1ds s kt·. ~ •)•1 " ... . __ , ----) K on c

l

t' 1

~.

Sn1td E1il: Tarp:

Musikalsk onskl'st•ddcl.

Pol.

22. ft·h r.

[ 71i] E)·ik A brrtlwm ..U' Il: Dansk musik som kul turgesandt. l Rerl . A ft . H1. oh-t. Bemærk11. af Knudåge R iisaJrc i' 18. okt. [ 78]

I. Bibliotrafi, mulikf•rere Sig

d Bero: Dansk mustkhistoi ie (læ:s med plan m. 21). 6 s. 194 i. [l] t

: Dan k JllU!';Jklitt<'l"æl' bibliografi for ol h t J94..,. Da. Mustkttd s. c;. 2 -31, 51--54, GS-75, lOb- Oi, 12~-~3. [:!] ., L 1 • Opby,.,.rm gen af Oet kgl. Bibliot<'k mu~iks.nnlm "'· Btblioteksårb. s. 40-50. [ 3] Da l M t U.·hru dlertoro · us hjæ]pekort. 2. udg. 4 s. 14] Eri' g lf'i1 Å'/: Noder- og dansk musik. J yllancispo:stcn 14. aug. [.Y] ._""a' gm lÅ, tr~kt i danske Titisskriftcr. Skonhtt. i da.

Tidøa. S. 227-36. Se ogsA nr. 127.

[6]

/,' (/ (l i Hacliocn og den elanske musik. I l.

Ty~:~ k

l

Ord og T onet· lir.

dansk i radioen? l Ord og T otwa· n r·. RadtoradeL I la. Musiktidss. s. !i i . l'Iler

•)

.... ,

-

.,,

1/

,...l

l

';i

J

[S4] [ 5 !1 ] p, dt r Umm: Er radioprogrammcrrw kPdt•lig-t•'! l Ttds s. f. Hatlto s. fii;- 70. p~li ] ,lohR. FansH: Hadto-he.t•·agtning(•t' ng fotslag- i en unnt ·mal t td. Tidss. f. Rarl io s. Si-H!i. L87 J l\n11day, R ii:m!J<:r: Nu må d(•t \'ære nok ! l lJa Musikl id ss . s. 109. Remærkn . a f J . L. Emborg s. 12!i-2(), af Pn•dc Schando t·f P etersPn s. 12fi- 2!), af Mogens E nna s. 1 . 1~ 54. lS!l]

l


-

.

·-

.

""

.

--

-

-

~

ORD OG TONER

N r. 8 S i!lil re/ H t l'!f: l lag-:;prl•ssl'n

Side 7

og- rad10cns musikudst' JHh·lsl'J'. Da. Musiklidss. s. 120 ~l. l !IO) K au Noslflaa nl-Jt'r11h IIf: Er dansk musik en h it•rtt>~ag for Statsradofon it•n? Ord og Tonet· nr. l 2. l !Il ]

TIII'\<~STI·~II,

m o { " ,, E rlin!! ll'il!kl'l: :-\yc g-t·ammofonplader. l Da. :\lusiktitlss. s.

V. Skandinavien

r; ,.

f'rt is:

elanske

g-rammofon-opta~t·sl<•r.

1

Stiftst1<l. 20. f<•hr. F ((

f/

l i !l

() ,. !l "

11

i ,-;

Il

l)

!i7, :3:!0, :3!l:l

!)4, :l!J!)

400.

-

: Jt'1n11 /Jo j jtlin[l· MusikliY i So\'jcl\llliolll'll. l Laud og [:!7ti] F olk 11. !IO\. SC HW EIZ \ 'li/ rul 1\. j:r ,. : O r d og toner m c <l lllCIII• Il g' i. ( 1\IusikoplcwlSt'l' i Schweiz). Ord og- Tonet· J\t'. 1:!. {~77]

[120]

VII. Teori og teknik. Æstetik o. l.

[l !iO)

.'\f t n

ftlmskompnnist. l

Da.

~l u ·

l :l f;:!]

Jlllllc1 Kristensen: J azz og dens prohh·uwt·. 1211 s. l:!fi.l] n \'Ol'ledes O}>he\ a res pladerne beds l. l Grammofon- n l'anchell

nr.

:~

s. 3.

[ :Hi!i]

./.('/tr. 1/ostmp: IJcn musikalsk~ till·cttclægg<·lst• af et pla<lc-

arki\'.

Grammofon-Brunehen nr. 2 s. 'i,

Il.

\. : Optagf'lsestc>knik og· gt•ng-JV<•I:-w. chton nr. 7 s. 2-:3, m·. 8 s. 2 :1. Sma "facts" om grammofonnpta~n·lst•r.

l\lusik i falu·ikkt•n.

1\1'.

~~

s. 'i- 8. l :~:i l i]

l C:rammnfnn-B r:m-

l ~Hi'i] l Solistfin

nr. 11 12 :1:;s J

r

l

l.Pv. mus. 1!11!'> .li) s. 77 2. [:Hil] l\ uutla!lt N1isrtycr: Spil og syng ! [Radiotal<']. l Natinnaltid. 2. sept. {~ l i2] [Mu sik-terapi] . Musikens helbrcdcnd~ OJ.:' twdlll·ydcnd•• virkIling. l l >a Musiker-Tid. s. 122. [:~li~~] . \ 11!1•' 1/antwt'l'l':

[ 188]

SCIIIØTZ , AKS EL. Aksel Schiotz bedomt i England. l Grammofon-Branchen n r . 8 s. 4. [217] : Clwbir: [Om indspilningen af "Die schonc Mi.illerin]. , D iscophi len l!l45-4ti nr. 11. [218] cco cccccccooaonccccccccc c ccccccB

Johs. A. Jensen

-- .,. --

11: Filmsmusik -

.'-\t'f/1

[ 190] 111'. 9. LUll] : Krru R osf!Jaard-F1·olw e i Ord og T oner m. !l. [l!l2] : Plemmina H'eis i Da. Musiktidss. s. 117- 18. [ t!l:J) - : Da. Musikc1·-T id s. 309. [1941 : IJ. S . i Musik og· liandel nr. 9 s. 4. nr. 10 s . !) , [1!l:)] : Si!llltcl B nwn i Salmons. Leks. T idss. 194:i- 4Ci sp. 1363. [l !lG]

Voldgade 19

./CJt'fl<-11,-;t

s tktJdss. s. l'i-l!J.

ll!i!i]

MO LLER, C. C. K au R.-F.: Komt>onisten C. \. Mollers gra\Stt•d hiP\' ikke• slojft•L Oret og Toner nr. 4. [1 77 ] N I E L SEN , C' ARL. T c11·11C n .l!1 !/f' l': "Du danske Mand" ble' bestilt :som rc\'uc"ise. Berl. Aft. 10. okt. [1 31]

8 Nr.

L2fi~J

-

LUMBY E, Il. C. T ippe Lumbuc: Tre musikalske veteraner. Bert. Afl. ri. [170] a p ri l. : (;ml/ l rul Skj1 n11 : l J. C'. Lumbye og- hans sa.mticl. 2. f orop;. udg. :388 s . [ J 'i l]

Po pir en c:ros

V ri is: Amerikatwr-musik. 1 Aalh.

l {USLA~ l J

.-) 1.

8

: flllrflt

tH ' l • :..)...l • .llltll. . • L21: 1J L't'l't ... ~ l S t l' Cl • ,,,.. - 1.

~t'fl •:1 l S

au g·.

RRE I DAII L, AA.EL.

-------8

l :!:!8)

u;,..,,",.,..

: !:o r!Jl' F1·iis: Amerikansk J azz. Aalh.

P E H S O .r\ A l I .\

QUJ ST ORF F, AHNOLD. Ord og T on<•t· n t·. l. RAV N-J O~SEN, .J . A .tcl K jaul.f i Pol. 9. sept. : K arl Th. Jensen i Joumalisten

'. felt t·.

1\MJ<:WKA

/1

[ !):i]

K. Rosfttttanl-F' rohnc i Ord og T oner nr. l. BRUUN, SIGURD. Kay Nost[lflartl-Frolmc i Ord og Toner nr. !1, 10. H OWOLT, LAURITZ. Ord og Tone r nr. l. J OR GE NSEN, M. H ANDB ERG. K fq!l N.- F . i Ord og Toner nr. 6. Se og-sa nr. 100. KRC CSE-ANI>ERSEN, OTTO. E. Ste'int ss i Jla. Mu sikct·-T id . s . 3:3-34. Se og-sa

~

VI. Fremmede landes musikhistorie.

LOm sag-er vedrorende unational holdning- tndt>nfor nwsJI,liYc>t i bN;ællclsc•stid<'ll l.l.tO 45). Da. Mus1ket Tid. s. 2, 3.i 37, ;j!) ·I l, HO G:~, 6G 68, 88 !)2, 114 17, l a:i, 117 48, l ;);)

l Eksl1':1ltl.

Fælh·snordisk lllllSikalsk s:una l'ltt'jdP. l 'Jonll'n. t <ld1·. i l>a. Mu,;iki'I'-Ti<l. s. :)7!1 ~~~. \:!ol J )

}\ l utltll/1

A a 111. l !!:l] l i

1~27]

i ()nl ,,.. 'l'oll•'l' nr. 3.

\\ E't SE, C. K F. 1/ol!t• r J:,lf" wl: So\ l'llt·ikkt•JI.

l !12) Ny~·

.\\.EL.

/\, Ht~ R ittrtard P re~hlll

1 111

14- l:l, :-d. Bcn'!l<

----~~-----------------------~--------~-~

8o

Skrivemaskiner og Skrivemaskine-Tilbehør

o

CXl'

Mod forevisning af legitimationskortet (der skal være forsynet med fotogr afi) og erlæggelse af garder obe- og billetafgift har medlemmerne - safremt der ikke er udsolgt - adgang til nedenme\ n t e teat res forestill inger som anfort : AKTI ETEATRET NORREBROS TEATER. E en , eventuelt to billetlct· mod afgift 3.> o1·e pr. billet. DET NY TEATER og FOLKETEATHET. Vt:d lwnvendelse tJl tl'atrets inspektor forestillingsdag-<•n mellem klokken 14 og l .i kan medlemmeme, når hillctsalgl•t iovrigt tillader det, få en billet, e\·t. nwd lcdsager mod t'n afgift af kr. 1 ,G::i )li'. billet. N 'Y G A I> E TEATRET. En hillet samt e\·t. en ledsagerhillet (pris kr. 1,6il pr. billet) kan aflwntcs \Cd teatrets billetkontor Id. 17- 19. Ved afhentninp;t•n onskps underskrift uf vedkommende medlem som kontrol ved rt•gnsknbsopgnrel-

Central 2 476

eec • •n r,cc:x:::x..Jccccr::x:x:Jccucumc:::JCc::x:::JC:!II

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds Medlemskort

u

scn.


14. ÅRGANG

SEPTBR.- OKTBR. 1949

*

*

~~~*~l N D H O L D: ~ordisk Revy-t: mon

NUMMER 9 - 10

Forfatning-. l Et IJt• musik-dramatiket·. l lien nye lov om ophavsret til literær<> og kunstn<>nske \'æt·ket·. Et 100-ars jubilæum. , llansk kultun•lt \'irkt i Vesttyskland. Ahcnlens hornestjemer. j Fcltebrc,·e fra "Nålt>huset". Forhundsmcddt•lelser.

~

På g-cnet·alforsamlingen den 2:->. marts 1!14~1 fik lwslyn•blm ll<'mynd i-

g(•ls<• til al afslutte forhandlingeme om ~ onlisk Ih ,·•.r-Union's fnt·fatning og med forph).ticncle '1rkning for fotbundet s lllf'<llemmc1· at tilslutte ~:>ig ('nio1H n.

Ua der fra fl<'rc medl<•mmers side er fremsat 011skc om al måtte hli\'P gjort bekendt nwd den endehgc form fo1 l'11ion1·tt':-; Ion•, hringct r<'daklioncn nedenfor indholdet. af stiftelses- og- forfatningsdnkunwntet fol ' ,\ r1n/i.'{/, ltr•t'lf( 'nioo . •

Nordisk Revy-Union - Forfatning T il f r emme af det i juni 1947 pa cl sommer mode i Oslo indledede samar bejde mellem de nordiske landes r evyf or fatter e og komponister har de tre nedenfor under skr evne organ isationer: Dansk Re\~· forfatter- og Komponislforbund, N' orsk Rev~· forfatt erfo r ening og F oreningen Svenska kompositurer H\ popuHi l111Us ik (SKAP) den 17. juni HH9 stiflet en mellemnordisk sammenslutning·, der bærer tu1vnet

NOHDISK REVY-UNIO N. § l.

Union n ts medl emmer er organisationer i de nord iske lande, omfattende forfattere af re\·,,·stof: sketches, di alog er , \'iser og andre sangtekster. refræ ner etc., samt komponister af re\ ymusik, filmsmus ik og anden populær musik.

Om få dage udkomm er for orkester o~ klaver -

C t1 ;o nc Il·" formal er al orn·ctholdc og st~Tke cl et laglige og kollegiale samarbejde mellem de nordiske organtsationer samt al \'arctagc dtsses t•nkeltc medkmmct·s in teresser i bade kunslnertsk og okonomisk henseende. De:::, ud en S hal C 11 ion< n 'cd rwrwdtsh. tilbage\ cndcndc moder, konfercnCL'l' og· ko11grcsser saml 'ed oprettelsen af fællesorganl'l' for ombytning og salg af r evystof landene imellem fremme <h't kullurelle • og ukonomiske f~l:'ll esskab mellem d' nor<liskP lnn<lcl" ska bende kunstnere.

. ..' .

....

.........

e Il iOilC'Il

)

styres af el pn'l!sicli um, som Ul\s tar af :2 medlemmer fra hvert land. og af dis::-e to skal den ctll' nerc forfatter og clcn and<'n komponi~l.

S tig L ommer's

FESTFYRVÆRKERI Musik: Amdi

l~ii 'i

SIG GODDAG MED EN SANG JEG HAR EN LILLE HAVE

T e k~ t

An id &. Borge Miiller

DET KAN MAN IKKE SE PÅ TORNEROSE DET ENESTE JEG ØNSKER MIG TIL JUL

WILHELM HANSEN, MUSIK·FORLAG


Nr.9 - I O

ORD OG TONi!:R

Sidt 2

Præsidiet samles mindst t!en gang årligt til forhandling, eventuelt i forbindelse med kongressen, hvis medlemmer består af præsidiet samt 2 deltagere fra hvert land. l lande, hvor revyforfattere og komponister er tilsluttet forskellige organisationer, har man foruden de to præsidiernedlemmer ret til at sende to delegater, dog sådan at samtlige organisationer er repræsenterede således, at revyforfattere og komponister er repræsenterede med et lige antal. Dog må intet lands repra•sentation overstige .J. Et præsidiernedlem kan ved forfald lade sig repræsentere af en suppleant, udpeget af ~ in organisation, eller ved skriftlig fuldmagt. Kongressen vælger selv af sin midte en præsident for eet Ar ad gangen. Unde r særlige omstændigheder kan genvalg finde sted, dog kun efter forslag af den for det kommende år nm·malt desigtwredc præsident. I tilfælde af stemmelighed ved kongn·ssens forhandlinger gør præsidentens stemme udslaget. Kongressen samles hvert år i de nordiske lande efter tur. Udgifterne ved en kongres' afholdelse påhviler det land, hvori kongressen holdes, rejseudgifter dog exclusive. I kongressen kan alle ovrige interesserede medlemmer af de Unio1u•n tilsluttede organisationer deltage på egen bekostning som iagttagere uden stemmeret.

§ 4. Præsidet kan, når praktiske grunde taler herfor, ændre stedet for kongressens afholdelse og henlægge den til et af de næste for tur stående lande, dog kun når dette land selv ønsker det. Under særlige omstændigheder kan præsidiet aflyse den årlige kongres. § 5. De med UJtionens arbejde normalt forbundne udgifter, f. eks. korrespondance, publikationer, honorarer for juridisk bistand etc., dækkes af det land, hvor Unionen har sæde. Ekstraordinære udgifter, og hvem der skal betale disse, besluttes af præsidiet. Præsidenten afgiver beretning og aflæ~ger regnskab ved hver kongres for det forløbne arbejdsår.

ae.

oesens

~ ~

6.

Unionens sæde er det land, hYor årets præsiden t er bosat. Det forlægges altså ved h\'ert præsidentskifte, der finder sted på kongressen.

§ 7. Unionens love og bestemmelser har fuld bindende kraft for samtlige medlemmer af de deltagende organisationer, og disse love kan kun ændres efter ,·edtagelse i hver enkelt af organisationerne pa gcneralforsam ling. ~ ~

8.

Unionen kan ikke palægge sine medlemmer forpligtelser eller begrænsninger af deres r ettigheder , som strider mod de enkelte landes eller organisat~oners egne loYe. ~ 9. ~ Eventuelle faglige uenigheder mellem to un ionsmedlemmer fra to forskellige organisationer (latHle ) skal forelægges til præsidiets afgørelse, forinden Yidere foretages. Præsidiet afgør selv, om det ,·il behandle eller afvise sagen. Præsidiet kan desuden foreskrive, at evcntuelll' omkostninger i sagen skal bestrides af den part , som af præsidiet anses for den fejlende.

§ 10. E\·cntuelle faglige uenigheder eller klagemal m ellem to medlemmer af samme lands organisation kan efter pådømmelse af styrelsen for vedkommende organisation indankes for præsidiet, dog kun hYiR begge sagens parter ønsker dette. Præsidiet afgor selY, om det vil pådømme eller afvise sa~en. § 11. 0\·ertrædelse af Unionens love og bestemmelser dier undladelse af at efterfølge præsidiets afgorelser påtales af præsidiet og kan i gro\'ere tilfæ lclt' medfore misbilligelse, karantæne eller udelukkelse af Unionen og dermed af vedkommendes egen organisation. Præsidiet pålægger den enkelte organisations styrelse at drage omsorg for udførelsen af rk afsagte domme og kendelser.

§ 12. Enhver henvendelse til Union('n skal sl<e gennem det respekth·e medlems egen organisation .

USI

orag

Per I Kummnsen's psalmetter og lettere åndelige opsange til brug for humørets præsteskab Visebog af Kag Rostgaard-Frøhne - Pris Kr. 2,75

rggade 11, København K.

Tlf. Central 2960


.

'

'·""'

··-

...

~--~·~----~----------·· ·--------------;

~-

OllDOG TONER

Nr 9 - 10 ~

18. Onsku· d enkelt land a l ud l l'e:-ecle af (h uotu'tl. kan dette ske med el ars opstgelse gælde nde frct cl<m førstin dlnt'ncncl."' 1s lt' januar. Uniolltll lmn kun pa basis a f lm h~e , ed lagPlser i de enkelte landes o rgan isatJone r oplose .. , ef't<•r beslutni ng af to pa hinanclen folgen cle ko n gre~ser nwd mindst J~ års mellemrum. I tilfælde af Unionens oplosning t ræffe r kongr essen bestemmelse om a nvendels en af clen P\'enltwll, foreliggende formue. Denne forfatnin g e r denne dag \'ed la get og godkendt af samtlige under tegn ede deleger ede. Stockholm, den 17. juni 1919. . 1 1 tH'

Sn

Kan t•nhn•r forfatlt•r, dt•J· i fol'\ l'j Pn

-"fi"''!J StiW[ .!.

af t•ller

tilslutlt>l

1-.0J> A,

KO ll A - IH ~A M AT ih.

~a•ul i d i g·

J,tj,,.

1'1'

.~

••w•llt>tll

uwdt .. rn

af

t1l \an•tagt•l t• af hans forfall t' ITt>l

t il l'l m · t-;ik dramatisk arhl·•idc· ·: ')t•a,· flt! i?.

~l'i.

En fol'fallt•I' af t ••ks tt•JI t il

lltl d n 3

lilliSl k -

d ramatiskt• ,·ærket· ka11 t•nt l•n ::;og l' at hli vt• nll'dlt>m a r l >ansl<t• 1 lramatikt•res Forhund, ri(•J

t• r

uwcllt·lll af l>ranw-

H<•l, t.•llcr sch· forhandl<· dircldt• tlled l't lt•a(t·t

fo t· s i11

l<•l.;sls 'cdkomnwncle. .t.;Jiol'.tfNitlrtl .J. K an

en komponist, det· i fot'\'t'.il'n ,.,. uwclh•m a f

h.ODA-IHtA MAT JK, og som sch fot·fat li' t' ll'k:-;l0.n (l ihn•tlo elle1· lign .) til sil Pgct cllt·t· and t'< s l lltl'il· drama-

tiske \'ærk, hlhe medl<•m af KO I>A -I>HA M -\T lh

Plh· r

hetl\'iSt>S han til l >RA l\IA I~E T '? S t'ur

>ut.~cn .

Moge ns Dam. S tfll·c B ;tr1 c . E incu H ylin. Finn Bo. A .re! TlzingKI cd. B c1 n dl Cru lhc1 fl . S ren Gyldm rtrk. Bia,._ B c 1 nlzoft. A ll'a • K raft. Georg E liosson . Kay Rost !J(l{ll ri-F r o h n<'. • Kaare B ø.

Side

flrl

' '!Jt' l

.1. En kompomst, de•· s t [ ,. hat· skrc\t'l t• •kstf'n t il si t

m n si kdramatiske værk, k au hl i \'C nwd lt•m a f KO JJA •

1>HA MA T IK som komponis t- og f o rfaltct·n tcdlcm. Spllr!IS,,I a[ ~-

!Ja DUA MA-HET -

sin·idl os hPktoncit -

ikkt'

optager nogen forfatter s om medlem, fut• dl'lltll' har s kt'l'vct c l vist antal dramatiske \ ' U::l'kl't ', f o n •S}IIH'g t•s, Ot•l f ot·-

{subsidiært kompotust og fol'fattt·r i N 'll pe t·son ), s a freml han heller ikke lmn hliw tilslutt<•t KOl>A -

f a ltcrcn

I> HAMAT IK som f orf attctnwdlcm, seh· \'il kuntw forhandiP clir<'kte med et tea let· om sit

Er De musik-dramatiker? Det hænder af og til, a t der fra m edlemmer fr emfores fm·esporgs ler angaende der es m us ik-dramatiske ret tigheder. Fornylig fik forbundets sekretar iat saledes fo reJagt el par sporgsmal fra et m edlem, der er komponist og for tiden skriYer pa en oper ette, h\·ortil han seJ\' fo r fatter librettoen. Det skal bemæ rkes, at det pågældende medl em er t ilsl uttet sa\·el Koda som Koda-Dramnt ik som komponis t , men derim od ikke som forfatter. Da regnskabss porgsmal om udn~·ttclse af, beskyt telse af samt afregningsreglern e for musik-dramat iske r ettigheder, in casu en oper ette, kan have interesse for mange af vort forbunds m edi Pmmer, har vi spurgt Koda-Dramatik, om der ikke \'il kunne gi\ ('::> en kort redegore Jse herfor. Vi har ment. al det lett est kunn e lade s ig gore \'ed at bede Koda-Dramatik gi\·e en bes\·arelse af en række spor gsmal, og \'i har derefter \·eh·i1Jigst modtaget de \'edfo.icclc s\·ar. Sporgsmfi l J.

Kan en lwcr komponist bli\'e t ilslutlet KO D \

IlR.\MATih'! 81•rtr w/ l.

'æt·k fot· tekstens \·cdkomm(•lld(•?

St•to· rul 4 .

Der kan ansog-es ont opl ag-<•IHt• som medlem a f

J lanske Dramatikeres r'orbund, dt.'r t.'l

S om nrd inærc> medlemmer ka n optag:es i .1\.0l>A-

arvingl'l", de t· er mdcha\l'rc a f

m usik drama tiske n •t tig--

hcdct· (opera, o pcrl'tt<•, hallet).

MA-n ET, seh·om den pågældende f o t f att t•t· kun hat· sk1 e,·e t cl enkelt dramatisk \'ærk. I O\'l'tgl kan forfatlt>rcn, som næ,·nt under punkt 2, seh· f orhantllc> din·ktc> tnl'd ,,t tf'atc>l' om sit musikdramatiskP væt·k f or tt•kstt•11s ,.,•.!kom-

mende. S)JCII'[J!W i td !i .

Safreml en forfatter har opnåt•l 1\.0f> A - l >R A -

MATIK 's tilladels e til at skrn·t· tekst til udc•nlawlskc melod ier ( f . eks. ltl brug ,·ed en dansk lih n.! tto til t·n

opera , operette eller syngC'stykke <•llt•a· fnt t•ksctntll'l til brug i en radio-re\·y) , \' arcta~t•r K O J> AllHA \IA Tih i så f ald ogsa f orfallerens r<'ttight•cll•r'? Sr•to·

od S.

KOl>A -D RAMATI K kan ikk<• g ive tilladelse til

for f a ttc>r·• til a t skn\·c tt>kst til u d <'nl:uu l ~ke nwlodier til

hntg ved <'n da nsk libretto til o rwra, Ofl<'rl'tlc c. 1.,

P.ll

sudan tillade lse kan kun ~i\ es af l'<·t sindc>ha\'l'l'l'n eller <len n es repræsent ant.

Vi takker Koda-Dra ma ti k for r edegoreJsen af de forelag te sporgs mal og håber, at d hermed har gkabt for s laelse for de problemer a f mm;iJ, -dra nw tisk a1·t. som \·ore medl emmer kan bl i' e s tillet O\'Pr fo r. K. R.-F.

o

8 Johs.

MATIK komponister (rctsindehavere), hYis \'tl.!l'l~cl' ind-

en musikdramatisk foreslilting (rC'\'Y o. 1.).

Papil' en ga·os

8 Nr.

o

A. Jens en

Som tilslutted<.' medlemmer kan optages i J\.OUA- llHA)(;•d i

nwdl c·m af l> HA-

o cocooooooooocoooooooooooooocococaaaaocc

IJHAM :\TI K clans l\c kompon ister, f orfatt e re l•lh.•t' d isSl'S

går som

tmtsik-dt·amalisl<e·

Voldgade 19

8

Skrivemaskiner og Skrivemaskine ..Tilbehør Central 2476

OCOOCCCIO :.x::JL:Jc.JOC !Ot.JOOOOOCCOOOCOCOCJCCCJCJ!

8

8

M IQCXl


Side 4

u.a••·•l!i forelagt, og mandag dt•n :.. kommissionen med cle ca. repræsentanter for forfattere, ko!l'P , videnskabs- og skolemH·n< , bibliotekerne m. fl. til afslt sf den fremsendte betænkning. den 6. oktober var under \'isnings· ved en middag i repræsentalionslo \ Slot, og her havde de d l-!t lejlighed til under f ornøjelige aamvær at drøfte foreliggende pro med lovkommissionens medlemmer - 01 øl venter vi på skib!

Utentftotl Den nordiske kommialioa. ..,. nerretighederne til reVISion, bar 27. aeptember været aunlet tO • meder i København. Komm.._ fra orge: hejeateretadommenae • F~; fra Sverige: ripmarabl G08ta Ebmltftt& Ol fra Finland: præsidenten for BGpta domstolen V. J. Cutt"Ø ~ oar fra Danmark: , dr.jur.~ I kommissionsforslaget til den DJe melser om en række nye problemer ølledes bl. a. beskyttelse for de ydelser gennem mekanisk gengivelse o. 1.), stAlblodsoptagelser og radio- eller fonunderholdning gennem højttalere for og personale i fabriker eller større For de skabende kunstnere ( Ol ~ nieter) vil den nye ophavsret først 01 baumeQ betyde, at digte (sangtekster) kun kan aftrYkkel pi koncertprogrammer og fremføres ofteotlllt IOID tekst til et musikværk, nAr der ydeø vederlal til dil· teren. Den almindelige adgang til at aftqltke dip i forbindelse med noder bortfalder. Endvidere er den frie adgang til at fremf~ værker offentligt ved ikke-erhvE:rvsmæasip. veJM,reade OJ lignende arrangE:menter ændret pa puakter. Kommissionen har således valgt det kriteriUUl, at slfremt de udførende oppebærer betalin.. bør opl ophavarnanden honoreres. Det sA sørgeligt berømte :.Hule i den nupeldeø.de forfatterlov vil efter det nye lovforslag bli'ftl udfyldt, oar forslaget rummer i det store og hele ...-tlige forbedringer. Man må habe, at ikke altfor at618 ændrinpr vil ske, når forslaget om forhlbeJltlil; ikke altfor lang tid ligger på rigsdagens bord. om s.cagkyodige for den danske kommiasion har undervisningsministeriet beskikket en række intertanter. For vort forbund er forfatteren Ka11 ROBtgaard-Frøh:ne, alledes belkikket til at varetage den lettere tekst og musika Jn-

Il· )~-

l'

.....t ~~

~~

de l' l'

-

Et lOG-års jubilæum J1en maQd.

der skrev den første !'igtigP n Jrøblohavnenae, er forfatteren E ~ ik B ø{J h. 1>.- Il dea 81. december 1849 fik sin trylle fan:<' ~ :\ ut 1860c opført på Casino for forste gang. 1 baa. sikkert ikke selv, at han her h m ·clc st a~ ..vimDatal't. der siden skulle komme Lil a t sk~ •cJUkkeate - og vildeste - skud i en uo' ct·s og blive ikke alene el l\'istens <t·hl lllaDP, men i endnu højere grad en ki lde li 1 cwopmuntring for en række endnu ufodte sla· SAied• akriv~r afdøde Alfred K .1æntlj 1 il til hans og Orla Ramsøe's fo rste - og eaeete - bind af :.Den danske Revy ( (l'{ 1850 1934). revy har altså 100 ars ju bila•un 1949, og der synes virkelig al mulig ·m . . ...... at fejre denne begivenhed. l l elle r il\ k<' w naturligris lade jubilæet ga w.Pn~< 1 l - i let beskedne omfang, som t iclen i de' al ~ tfiiD byder det- på forskellig mac!P ha. 0111 de hedengangne store i dansk r t>\ ~ .hiatorie. Forbundet patamk<'r .•ti • et lienlummer af »Ord og TonPr . tereuer. er teatudvalget i gang med a t fm De sagkyndige har alle flet udkast til forslag om

THE

HISTLI u

BBY

IKFORLAGET IM Talf.

CO% 7153 - Palæ 7671-3471


~----------------------------------------------------------~--------------------------~-

Nr. 9

ORD OG TO N EH

lO

rede en medlemsfest med damer, til hvilken fest en r;'l!kke gæster vi l bli\·e indbudt. Denne fest \'i l a f hensyn til j ulen og nytaret forst finde sted fredag den 6. januar 1930 i Ilandværkerforeningen, og bestyrelsen habm·, a t medlemmerne ved denne lejlig• hed moder fr em i festlig stemning for sammen med vore norske, svenske og danske gæsler at bekende deres tro pa ber ettigelsen af den kunstart. der mere end n ogen anden ha r den mission at holde hu moret oppe hos bef olkninge n, ikke mindst nar tider ne og menneskene selv - gor alt. for at slå det ned. Festprogram og nærmer e meddelelse om indbydelse til deltagelse i medlemsfesten vil senere tilga medlemmerne. S r kr. •

Dansk kulturelt virke i Vesttyskland Af K oda er vor t forbund gjort bekendt med en skrivelse, som e r tilsendt Koda f ra Den danskr Milif .-ernzission ved Den allierede Kontrolmynclighed i T y."ldand . Da skrivelsens indho ld utvivlsomt vil være af interesse for man ge af vo r t for bunds medlemmer, gengi\'er vi nedenfor skr ivelsens indhold in extenso.

Sidt> 5

og: i Tyskland at fordc•lt• ug fon•\·is•• clt• imJHll'lPn•dt' Plh.•· lw•· fn•mstilh•clc• film. l ndlæglt·t·n~ fra den pågælclt•tuh· 'i rlu~omlwd skal l·l'la·~g· s j \'t.'Sllllal k OJ,! indbetai<•S p~i C'll i \ t•SlZillll 'l'lll' n p ret Id Spa ' l' rckonto. llcl \'tl kun kunne hcnyltt•s til dækning af ud~·iftt•t·, som t•r forbundet med ltcensha\'<'1 t·n~ ,·irksnmlwd i Tyskland, clll'r ttl transaktiOner, ckr er lillatlti' i lwnholcl til mil1ta·r· regt•ri n g-c ns love n r. 52 og !l3, f. t• k s. til undPrStl)ttl'lst• a r nære 11~\torcndc. Tager liccnsluwt'l'Pll fast. opholcl i vc•stznn•·•· nc, vil kontoen blive frigivl't. Andragende om licens indgi\('S forså\ Hil ang:"tt ch 11 l•ntiskr zone lit Zonal Officc of I nformation Set\ i<'PS, H ambu •·g- ( Mohlenhof) , ri:1 II Q en; <H E), B AOH :l. I<'orsavidt der er tale om indfm·scl ar ho)!,"c'l', salg af uch•tt· landske forfallerrettigheder til hog-cr, skut•spil og llJH'I'act·, saml af retlen til opforelse af skuespil, opl'rat·t·, indgiVl's andragende dog t il Cullural Relations Hranclt, H amburg ( l\1ohlenhof), li:~ llQ (BE), H AOR 3 . For dt 11 n merikanske :vnc." \Nlkmnmt•rttic• skal anclragcudt· inclgiYCS til I nformation Sc>t'\ iccs Dh·ision i dt•n :\llll'l'i kan ~kt­ m i Il tærreg<•ri n g- i del land, hvor det t'yslw f i nna, me cl 1t \'i 1k<•t. der ugles ko n tralwrct, ha r si l hen-et! ko n t m·, <' Ilt• t' h v o r den patænkte virksomheds ho,·edsæclc vil komnw til at lig-g-P. F or B et·! i ns vedkommende skal lwm <'tHicl~t· rdll•s til F i nancc St>ction hos vedkommende a Il ie n•dc st.' k tormynd iglwcl. Såfremt disse myndigheder godkend<.•• anclrag,.ndt'l, vil d" videregiv<' ciC't t il Bank Deutschet· Uindt.'t', dt•r ud"t('C)<·r· lict·nSC'n. Andragender skal ind<'hold<• uclforltg-(• oply~ning-Pt' Ptn dC'n patænktc virksomhed. Særskilt andragende skal indgiw·s for hvert enkelt værk eller ftlm. Licen~ ,· il kun blh·e meddelt på beting-t•lst• af, at alle rpg-nskaber og konti står til B ank Deutschcr Uindt•rs råcliglwd, og dt•n kan til enh\'CI' tid tilbagckalcll's.

eec;

p.

UEN DAN S KE MILITÆR MISSI ON J. nr. 41. o. 2 a DEN ALLIEREDE KONT ROLMYNDI GHED nr. l'l7:l I TY S KL AN D. Udlændinges adgang til udo \('lse af informatm isk kultut·el \'irksomhcd i B i zonen. m. m . s. nr. 1162 af 18. !i. 1!J.I!) u. m. j . nr. 40 E 8.

Berlin, de n :W. a ugust 194H. Militærko mmi ssionen indsender hoslagt 5 cks(•mplarct· a f en under 17. j u n i l!l4!) a f de britiske myndigheder udscn clt. re\'ide ret udgave af bckcndtgorelsc nr. 55. Ifo lgc bekendtgo relse er der truffet en ordning·, hvorcftct· persone r bosat uden f or Tysk la nd kan erholde licf'ns til i den ame r ikanske og· den b ritiske besættelseszone i T ysk land at udovc fol gcndc v irksomhed a f informato r isk og kultut·cl karakter :

l. a t i nds amle nyhedsstof, u d arbejcle artikler m. \", og s æl ge cl issc t i l tyske nyhedsbureauer og avis<>r, 2. i T yskland at o ffentliggore, t rykh og sælge tryheclss t o~ og t id sskrift e r , :3. at import e r e a visl• t·, tid sskrifter og bog<'r til salg i T •yskland. 4. a t sælge tHll•nla ndskc for f a tter- og opf ot·f'l sesrettig·ht•dcr t il t yske fo r lag og a gen te r og m ed disse a f slutte kontrakt<> r om l!·ykning·, fordeling og ~a l g i T yskl and a f ud<•n J a nds kc i1ncls væ r k e r , fi. a t importere s pillefilm, n e g ath·e r o p; t·eklanwmatct·i al <• : at frems ti11e ST1illefilm af imtwrleredt> f i ltm nwga t iH •r

l'".

si g1 . J' l w

\' .

l\ , tJ.Y'.

>>Alverdens Børnestjerner« - De kornmer med en

n~

filmbog· imh n jul. sig-c·t· vi til filmshistonkc~t•n A nwld I h ml i n !l. net. gor jeg. Det hele begyndt e IIH'd, at jeg- tt·af en ny forlægg·er Cll!):ang i f o råt et. Han stntrglc mi p-, om jeg ha v d t! cl manuskript. liggende. Del havdt• jeg ikke, men jeg f01·klarcdc ham , a t jeg var optaget i tan"t~ l'lll' af en icl{• om at skl'hc en bog om ah·enlens hamcstjcnw1. Sktn dt·n. sagde Ernst . t wlrrscn --og det er alts.t dt•t, jeg- hat ~JOl't. Jlpn 2 1. no\'cmbcr komm('r bog<.•n, og- den l'l' fnrsynct med lllf'l'l' end l Il O billeder. I>et Cl' Shir[(," Tt nlfJie, .1/ir·kt 1_1 Nm1111 !l ng- l 11'111/Wt /lurhi u, kan man tænke sig'? - .Ja, ja - og mang-c antln•. Jeg omtall't' nwn• t•tul lllll, med danske og- amenkanske i o\'crtal. -- H \'em var nu den fOJ·ste'? IIE>rhjemme hed J. u n Li ly J.~)'c dcdkst u - nwu en kn~l·J..rt som .lttrl.-ic Cooww fylder sider t hogt•n. 11t>t \':.li' <'t Yercit·nsnummer. - E r Tlsrlil Lnrst 1t med'? l>e t l.:an De tro .... Nu fat· vi ::;c, om -\ nwt·ika nappt·r hendc>. cntcr sukces?

n(' \

Stor su k ces . J eg h a r ikke opl<>wt nng-t>n, si d en .ieK s k t e\' bog('n om l ' alrhm(lr Psi/n ndc ,.... s aa nu sy nes jeg; godt , f'n c. ·" e nli g- ::;kæbn<' k u nne t Usmile mip;.


ORD OG TONE R

Side 6

Feriebreve fra "Nålebuset((

N r. 9 - 10

--------------------------------· Smukke Blon•stei• •

Dekoratio••er

clrene d uRr ~eati GOTllEHSGAI>E 129 -TLF. BYEN 7070

Redaktionen bringt'l' endnu t't pm· ferit?brc\'c fra et JWr med lemmer, der hm· tilbragt en ferieprriode i forbundets sommerhus i det dejlige Assc1·bo. Komponistt•n B tic Ch ,·is ti" Tt.-;t'fl skriver: Så gik den .-ommet•ft•ric - JeS\"ærn.•. I>ct set• ud til, at der er tradttion for, at det skal være darlid , ·ejr, tuu· j eg- er 1 .. Nilehusct .. , men d(•t kan selvfolgelig- ikke hebn•jdt•s snmmerhusudvalgf't, som jo på alle tænkelige måder hnr gjort , lnad der kan gores, for at medlemmerne m familie kan have det sA bekvemt og hyggeli~rt som muligt, så ~elv de mest k:nesne ikke kan have noget at kr·itisere over. Seh'føJge.lig ' 'ar det kedeligt med det dårlige vejr (vi havde vindstyrke lO en dag), men så ,·ar der jo ikke andet at gørt' end at forsoge at nyde det dobbelt så meget, ,,år \'i et par gange i lobet af de 14 da~ havde fint ,·cjr, og rlt•t tror jeg også, ,.i allt• fi1·e g-jorde. Til slut t>r der kun at si~, at vi allerede er begyndt at glæde os, til d<'t igen bliver ,·or tur at ta~e .• ~ålehuset" i besiddelse, og så håber· Yi selvfølgelig, at \'i for t•n gang~"! skyld må blive begunstiget med rigtig godt vejr. Med hilsen og tak for i sommer

Forfatteren /\urt Fotcl skriver: Der var flere, der grinede, da man sagde, man havde fået NAJehuset i septembet·. Husk at ta' ski med, rådede en venlig sjel. Det l)·kkedes samme mand at ople"e fjorten junidage

Et godt Spise te d Hotel Koag Frederib Reetauraat-Bar

•••••• •••••

Central 5902

nwd non'!mbcrstorm ot~ martsv:\?dl•, lllC!l:-; man S(•)v fot· ''n gangs sk'~·ld ,·ar sa heldig- at tdl.n·ing-t• de skonm'ste augu:-;ttlagt> i st>ptem her i N td c h u:-:t·t. Fer i c dag-l' i septcm hc1· ha r mangl' f ordele, man et· a Iene p a skansen i nul<•s om k1·eds; ing-en kuer hos bager ellt•r kobmand, minimal tl'afik pi"t n•jenc og lwlc Kattegat for sig selv. ( lftc har man hort malere tale om scpt<·mhcrs sæd i g-c lys. det hanle man rig anledning til at oplcn· i iu·. ikke alene omkring· sciYe :\alehusd , plantagt"ll o~ klittl'I'IH', men O::'St' i oplandet. \'il man ~c :\onlsjælland i al sin yude, så prov turen 0\'ct· Melhy til K tkha,·n og hjem langs s t ran<ll'n i Jay septembersoL Ror man kritisere Nålehuset liOill hus betragt~ ·t'? Man kan jo forsoge. l\Ia n ma habe huset stiu· solidt }la sine ]lilJer, da det ellers risiken•r at klappe samnlt'll undC'r gæs{<>rnes Yildc kamp merl huspumpen. net hal\'mcterlang-c håndtag skal fores fra side til side under hidkaldelse af samtlig·c armkræfter, oveisen må gennemfores i minuttet· trods husets sling-ren. Man har en fornemmrls<> af at hente vandet op fra Kina, og fan·en bestyrket' ens mistanke. Mon ikke en fagmand kunne etablere en mere lempelig vandforbindel&e? Di sse kritiske betragtninger er kun fremsat i onsket om at be\·are Nålehuset beboeligt længst muligt, for dej ligt er der jo. Skulle nogen af den dame og de herrer· - vi har jo fået en dame ind på holdet for eller senere få chancen for at komme derop i eftcrsæsoncn, så gør det trostigt, der C'l' uforglemmeligt i Asserbo i september. T\ u r t F'otrl.

Forbnudsmeddelelser Medlemsfortegnelse n A d r e s s e æ n d r i n ,, r! e r: Fot·manden, forfatteren Mogens Dam, Harsdorffsvej 10 (F) Tlf. Eva 7316. Kom}wnisten Kai Mortensen : D r. Abildgaards All e 1!5 a (V ) FORBUNDETS KASSERER. AJle Henvendelser til Forbundet vedrørende Ind- og Udbetaling samt Reklamationer angaaende Radio-Afregning bedes rettede til:

Komp. Axel Thingsted, Lansebakken 36, Holte, Telf. Holte 1211. Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund". Udkommer en gang om måneden. Redaktør : Kay Rostgaard-Frohne (ansvarshavende) . Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, tlf. Lyngby 1570. "Ord og Toner" er medlem af Foreningen af Danske U geblade, Fagblade og T idsskrifter. H eydes Bogtrykkeri - København K . - Central 6522.


14. Å RGANG l N D H O L D:

NOVEMBER 1949

*

NUMMEH ll

*

Ht·\~<'l'lleS

h1stnl'ie (Et borteble\et. manusknpt). .Juhllæumsfest<•n. Fru Jngt>hlll'g' H:.wn,Jonscn, 70 ar. CJSa<''s lwng-n•s. Et musikkatalog. \\'!Ih Ha nsPilS mind<•ll•gat. Eu dom. I•'ol'llllndsnwcid<'lcls<>r.

ernes

IS or1e

Den danske revy . (Et borteblevet manuskript) Som det vil være alle Lea ler- og l i lenerl-inten.'sserede bekendt, udkom i 19:34 p a Ar l h ur .J e nsens Forlag l ' bind af bogen »Den elanske re\'\" «, et rigl illustreret og stort anlagt værk, forfattet af ,llfrcd Kjærulf og Orla RanPWl'. Dette l' bind omhandlede revdumstens historie i Danmark i arene 1850• 1891, men del va1· planlagt, at der ialt skulde udkomme :3 bind, der skulde fore revyernes historie helt f r em til 1934. Bogen blev dengang modlaget med stOL' interesse i vide kredse, og man imodesa med s pænding rlen p lan lagte fortsættelse, hYori de nulevende generationer skulde genopfriske eller stifte nærmen:l bekendtskab med de lo sidste menneskeaktres l'CY\'• epoke. F ortsættelsen kom dog ikke, og- da forsl .11fn'rl K.ia·ndf og- senere Orla Ramsøc• clode, henholdsvis i 1938 og 1940, skrinlagdes indtil virlere udgivelsen af det stor e værks 2 s idste bind. Det havde nu ved den elanske revv's forestående • 1OO-ars j u bi læ u m nt>rei nærl iggencle, at A}frrd

1\.j;l llllfs og Orla Ncw1scH s \ R"l'k ble\· vicl<.·refort, ug:

Dansk He,·yforfatler- og Komponistforbund s I.Jt>sl~­ re Jse ha\ de da ogsa gerne laget initiativet til t'n u<lgi\·elsc, .'wft·emt del cul Alf t('(/ K.ia tulfs død fuldt udcu·bc .ide dt• mcnw.'{kripl til /)( 11 dfm!'{kt 1 c ry<• s .:· bind ikke - 80in de f synr.'{- var fuldsl ;tnrliot /ot8l'lllldl'l f t a ,io1·dc ns Ol'nflrcdr. Medens Alfred l(ict:l'ld/ ved udarbejdelsen af l ' bind nok ha,·de yclel det væsentligste bidrag, idet Orla Rcuusors meddrkcn mere bestod i at samle billr=clstoffet. og levere de benyttede kilde- manuskripter, programmer, avisudklip og visetekstel', som han gennem en længere arrække havde skabt sig en omfattende samling af, hm·de !(in Jul f ene udarbejdet hele manuskl'i plet til ~· bind. J cg crinclrPr klart en majal'ten i 1988, hvor afdode .T. Rat·n-Jon.w n ng jeg besogtc clet gæstfrie Kj ærulfske hjem, at vi sa manuskriptet s la i en trekYart meler hoj stabel i et hjornc af Alfred Kjærulfs arbejdsn~relse, sirligt ordnet i maskinskreYne ark med det fotografiske

Englands topmelodi

THE WEDDING OF LILLI MARLENE Bruden var Lilli Marleen Dansk tek st : Knud Pheifl'er

WILHELM HANSEN, MUSIK-FORLAG


ORD OG TONt.:R

Side 2

billedmateriale lagt ind imellem. Ravn-Jonsen og jear beundrede meget det udførte arbejde, ~om Al/f'ed. Kil!ef'Vlf, under Orla Ramsøes langvarige sygdom i denne periode, alene og under udfoldelse af sin almen kendte arbejdsenergi ha,·de fuldført. . Fl mineder efter døde Alfred Kjæt·ulf, men 1 meJlemtiden havde han bragt det nævnte manuskript ud til Orla Ramsøe, for at denne kunne foretap en sidste gennemgang af billed~toffet. ~ ste~et for at levere manuskriptet tilbage hl fru l ns KJ:t:rtllf, der som Alfred Kjærulfs efterladte hustru jo nu ejede retten til det, blev materialet stående hos Orla RaMBøe, i hvis bo det mA antages at have befundet sig ved hans død den 6 l 1940. Orla Røm8øe boede ved sin død hos en fru Kirsif'n RiKD pl Sendre Fasanvej, Frederiksberg, og denne dame erklærede overfor Frederiksberg Birks skifteret den 8 1 1940, at afdøde Orla Ramsøe ikke ejede noget til genstand for skifte, hvorefter hun fik boet udlagt. Noget senere kom fru Iris Kjærulf, der efter sin mands død jo havde adskilligt andet at tænke på, så til at erindre det store fuldstændige manuskript til 2' bind af :.Den danske revy«. Hun hetl\'endte sig herom til vort forbund, der gennem vor juridiske konsulent lod forespørge hos omtalte fru Ring, hvor manuskriptet befandt sig. Henvendelsen resulterede i, at hun oplyste, at afdøde Orla Ramsøe ved gavebre,· af marts 19:19 havde testamenteret hende sin samling af viser, avisudklip, beger m. m., og hun kunde ikke forstlt, at der nu kunne rettes noget krav på hende om udleYering af noget, som hun på den måde ha\'de fået som gave af Ramsøe. Hvad specielt det omtalte manuskript til .-Den danske revyc angik, kendte hun ikke noget dertil, men iøvrigt henlå alle Ramsoes efterladte papirer på loftet hos hende. Sagen vakte en del opmærksomhed i dagspressen, og i et interview til :.Social-Demokraten« den 5 1 1948 bekræftede fru Ring nu, at hun ha,·de manuskriptet og udtalte bl. a. følgende på »Social-Demokratencs spørgsmål: Vt

Nr. Il

VIl De stadiR""Rk ikke udle,·ere Manuskriptet? spørger

Fru Rmg. - NeJ. Jeg bar besluttet at stille Sagen i Rer o, til der

kommer en Liebhaver. -Jamen ferøte Bind af Bogen er jo kommet. -Nej.

ae.

oesens

_ Jo det kom i 1934. _ ~t kender jeg ikke noget til. il De da bruge Manuskriptet til? - H ~d V . l r - Hvis der kommer en Mand en Dag, saa kan YJ ,.e . aa t Man kan da ikke saadan udlevere et ManuSagen a f v1' kle. skript. ., - Betragter De det som Deres Ejendom . . _ Ja. Jeg har arvet alt, hvad der var. O~ .JCg h~t· loYet Ramsee visse Ting vedrørende dette Manuskn~t. Og Jeg har kun Interesse af at skille mig af med det, hv1s det ka n betale sig . . . f 1 _ Hvad mener De med det? Har De haft Udgi t et· Ye< Manuskriptets Udarbejdelse? -Ja. - ø,·ilke? . _ Ja, der er jo saa mange andre Ting, der knytter s1g tJl Ramsøe. Og desuden kan man da ikke udlevere et Manuskript til vildtfremmede Mennesker. Man har hørt s.aa meget om, at saadanne Ting skrives af. Menneskene er JO tkke, som de burde være. _ Jamen Alfr·ed Kjærulfs Enke har jo forsøgt at faa Manuskriptet fra Dem, og hun er· da ikke et vildtft·emmed Menneske? - Det kender jeg ikke noget som helst til.

En bre\'\'eksling mellem undertegnede sekreln~r for forbundet og fru Ring resulterede i, at jeg fik adgang til at gennemse Ramsøe's efterladte samling papirer, og jeg nærede det lønlige håb, at .i eg skulle kunne efterspore det omstridte manuskri pt. Det var mig imidlertid umuligt at komme til bunds i den kæmpebunke bøger, manuskripter og nocler m. m., som hulter til bulter lå sammenrodet pa loftet hos fru Ring. Når man tænker på, h\·orledes Rarnsøe i en menneskealder havde samlet og omhyggelig indpakket, bundtet og nummereret det kulturhistoriske sa Ycerdifulde materiale, hvad jeg ved selvsyn flere gange har set, medens han endnu boede på Christiansha\ n, fik man som en knytnæ,·e i ansigtet ved at se demw ringe veneration for en, man kan godt sige, forskers arbejde. Mig forekom det som vandalisme at se denne behandling af materialet, og det var i hn·rt falrl ganske klart, at fru Ring ikke havde fjernl'Stc begreb om materialets kulturelle værdi. Q,·erfor mig benægtede hun nu imidlertid at haYe modtaget manuskriptet til 2' bind af :.Den danske revy«, hvilket harmonerede dårligt med hendes tidligere udtalelser til :.Social-Demokraten«. Vi kom ikke sagen nærmere ved denne lejlighed, men efi er nogen tids forløb havde hun åbenbart overvejet sagen og fundet grundlag for at gøre en forretning ud

USI

orlag

Per l Kummersen's psalmetter og lettere indelige opsange til brug for humørets præsteskab Visebog af Kay R01lgaard-Frøhne • Pris Kr. 2,75

11, Kebenhavn K.

Tlf. Central 2960


Nr. Il

ORD OG 'rONBR

Side 3

af arven. Hun forlangte nemlig nu pltalo.;elig ~000 tl'r en forn~ et opfordrin~ li l enh\'l'r, der .~kullc kunkroner for at OYe rJade \'Ol't forbund hc)p fiamSol'S ne bidrage til mysteriet~ losning, om at meddt•l<1 efterladte samling, n oget overraskende, da h u n jo Dansk ReYyfo rfaller- og 1\omponistforbun<lR s~kre­ overfor skifteretten ha Yde erklæret, at der ikke 'ar tariai e\·enluc>lle oplysninger, h\ is man har set nonoget af værdi i Ramsoes bo. l og for sig Yar sam- gel lil eller horl om del her omhanclledt' manuskript lingen intet værd okonomisk, idel de gamle ,·iser til 2' bind af Den danske re\'« . • og bøger intet nævneværdigt kunne antages at indEn fortsælteise af dette Yærks 1' bind 'ille i hoj bringe ved salg antikYarisk. Samlingen ha\'de kun grad Yære onskeligt, til glæde og fornojelse for manværdi, men stor værdi for de enkeile forskere, ge nulevende mennesker, men ikke mindst som et der herhjemme beskæftiger sig med Lealerh islorie kildeskrift for fremtidens forskere af teatrets letog lign., og disse forskere har absolut ikke midler tere kunst. K (Ty Rosfga.ru tl-F1øh n c. til at købe sådant slof til større priser. Og fo 1· forbundets Yedkommende ville man gerne for nogle fa hundrede kroner sikre os samlingen som et minde om Orla Rarnsøe, der havd e være l OYerordenU igl medlem af vort forbund, især hYis Yi derYed samtidig havde kunnet skaffe fru Iris Kjærulf hendes lpvlige ejendom, n emlig det omstridte man usk ript Som mecldelt i forrige nummer af ~ ord og Tonprq til ~ Den danske r evy«, tilbage. Efter forskellige forhandlinger med fru Ring agter forbundet pa forskellig made at fejre lOGsendte denne omsider forbundet en forlegneise OYer arsdagen for premieren pa den forste clanskP revydet mate rial e, som hun kunne tænke sig at overlade forestilling, li.JI'ik fløoh.'{ Nylarsnal 18:)0, . forbundet for en s um af 400 kroner. Denne fOI'teg.Jubilæumsfesten, der som tidligere mc,·nt forst afnelse, .~om intet indeholdt l'C d1·ørencll . lifred 1\j;rholdes f1 cdafl de 11 6. januar l!J.)O, sa at <lPllagenw rulfs marw..-;k1·ipt, var imidlertid sa lidet omfattende, at forbundets bestyrelse ikke fandt anledning; til ma formocl~s at ha,·e O\'erstael julen og n~·tarets almindelige festligheder og mere priYale lwmsamat reflektere derpa. Sagen ligger altsa saledes, at ingen iclag ,-ed, h\'Or men, \'il bl i ve afholdt i IIandYærkcrforen i Il g"<' ns store det af Alfred K j ;cndf f uld t udarbejdede manuskript festsal. Festmiddagen 'il tage sin begyn.lel~e kloktil 2' bind af »Den dan ske revy « lwfinder sig. Om ken 18,80. og aftenen 'il ~ikkerl kommt- til al byd<-' tidligere næYnte fr u Ring har kendskab dertil, S\ æpa fornajelige momenter af for~kellig art. Det · kan Yer ogsa i det m·isse, thi ganske Yisl udtalte hun til »Social-Demokraten« i januar 194:3, at hun va1· i allc•rede nu robes, at ordet rejselegal · kommer til besiddelse af det i kraft af arv, og at "»hun hawle a i spille en rolle. For de danselystne bl i\ er der ogs<\ lovet Ramsøe visse ting Yedrorende dette matJU- lejlighed l il al Y ise f<crdigheden i den n~ <'~te samba. skript«, samt »at lllln kun luu· inten SSl af at sk;lle cl rumboogie eller Brude' alsen~, om <len onskes. siy af med det, h vis del ka11 l>eiale sir! - -« , nwn .Man Yil kunne .forstn, at d<?t Pr dyrt - ja meget efte r de samtaler, jeg har haft med hende, fik jeg dy ri - at holde fe~ ter anno l H.)O, men tro<ls dt•t nærnH,st indtrykket af, at hun maslw mente d helt andet manuskript end det, hYoeom sagen drejer sig. habcr bestyrelsen, at forhundets festklædte medlemI slt fald er sporgsmålet: h ror er cl el omfangs- mer (i smoking eller kjole) med damer vil mode rige manuskript blevet a( i tidsrummet mellem Al- talrigt frem og fejre dette jubtl~t>um for 'Il kun~t­ fred Kjæ rulfs og Orla Ram sues docl, cl.'. s . i tiden art, der er 'or med li\· og sjwl. Det er !~·~\kedes bcaugust 1938-januar 1910. Sk.ulle Rarnsoe C\ entuell st~ rclsen at disponere ::~aledcs, ai ll\'ert medlem med have deponeret det hos en eller anden forlægger, dame kan deltage i hele jubil<cumsfestL n mofl at for lwl'm det i m ellemtiden u· gået i glemmebogen? • betale et ti Is k ud pa ~O kroner pr. dcltage1· . E et er jo giYet : manuskriptet ti l 2' bind af "> D en Af hens~ n til forb<.>reclelscrne, der .i o naturligt danske n 'YY« kan j o hverken overdrages lil eller udgives af n ogen uden fru Iris Kj ær ul L tilladelsP. da ma bliYc afbrudt i dag-ene kort for jul og måneden hun rjf 1 rwtorrcttcn til 1'<' rkc l. Det er både sn1Cl ucl. heder hP5lyrelsen nwdlemme1·ne o' crt::t•nke i god • og skam, at fru Kjærulf, der e r den eneste. som tid, om man l'<m og har lyst til at deltage. Anmelhar mulighed for at udnytte r etten t il at uclgive delse om deltagelse skal fremsendes til forbundllts værket, forhindres deri af den en e eller a n den grund. st•kretarial, SolYænget 2, Kgs. L~·ngby, senest den Vi har indenfor forbundet benYttet den danske • reyy's 100-f\rsclag til at g enopfriske mysteriet om ~2. december d. å. Alfred Kjærulfs borteblevne manuskript, og vi retS e.kr.

Jubilæumsfesten


Nr. 1 t

ORD OG TONER

Sidt 4

~ftcr

d nyligt af holdt ],c)nf\ th twns-modc 1 P at·is i oktobL•t' d. a . KO li A modtag-et \ t•dla~"tl· kot'lt IIll Ieise om kon fcdcraltoncns (C l ~.\( kongres , idl't konfcdl•rat iont•n ha r 1 delt, at det er dens onskc at ladl• l tr)·kkc i den f ra nske prcsst• og- hf't ler, h \ o n· id t n og-d l i ttn t•tuh· k a , t tagl'S af de t ilslutter~\- Sl•lskal wr.

En 70-årsdag

CISAC's kongres Confederation Internationa le dL•s •'oei d'Auteurs et Compositem·s (ClS AC) - iu~tit u til beskyttelse af forfatterretten pa ta. 60 :sllsl,a tilhørende 30 nationer, opdcltc i ·l fc<lt>ra ti<>P" har fornylig afholdt sin arlige gcneralfor:sat i Paris. Man har i det udmærkede hot c l Hots~h i Id i 1u ( Fau Ingeborg Ravn·Jon•en set 100 delegerede, forfattere, kom ponister. for gere, selskabernes formænd og <lirektorcr , lwn Lørdag den 10. del·emb.er d. a. t't;'jrer \'Ol' afdøde jurister fra hele verden, saYcl fra Brasilien :son formand J. Ra\'n-Jongt•ns hustru, {t u Ingeborg, sin Sverige, fra Italien som fra England. undPr p1 70-tu· dag og 'il naturlig\ is i denne anledning blive dentskab af Arthur Honeggcr, und ersuge \'ill,at hilst og hyldet fra nær og fjern af hendes meget for beskyttelsen af de skabende kun stner es l'l store \'enne- og bekendt~kabskreds. heder. Sammen med undersøgelsen af de n~·c IL \ l'S hct For \Ol't forbund har /t u lnyt>boru altid næret den mest le,·erHie interesse, og gennem vort blad ning for disse rettigheder har særligt dP p robh'ln folger hun stadig med i forbundets arbejde. Fru som television og nye former fol repro lukt im Ravn-Jonsen har i \ 'OJ' afdod" formandrz ånd vist åndsværker længe været taget lilHier O\ en·cjl•l l CISAC, hvortil hører vol't ]ands sclskaber ( vort forbund st-or be,·agenhed. Forbundet var jo :tRavnen cs hjertebarn, og hun har gennem sin kon- ciete des Autem·s et Compositeurs Dramatiq uv. takt med bestvrelsen fort traditionerne videre. cietes des Auteurs et Compositelll·s et E clitL·ur:• Fru Ravn-Jonsens gæstft·ihed og vennesælhed er musique, Societe des auteurs pour l'ad min istr~ t almen kendt. Hun ejer den lykkelige e\'nl' - beva- du droit de reproduction mecanique, Societc> c ret og styrket under hendes lange samlh· med Rrn•- gens de lettres de France, Societe des oratcu ns nen - at være \'en med dyr og blomster, en dejlig conferenciers) vil i disse ,·anskclige t ider f'a meg ga\ e, der sætter sit præg pa hendes \'æsen og gør stor betydning. men n e kers 'enskab med hende til en 1·ig glæde. Alt le,·er i solskin! skre\· Ro. t·nt n engang. og dette fyndord giver hun udtryk for i sin færden. Mange venlige tanker og gode ønsker vil gå ud til villaen på Noras,·ej i Charlottenlund, hvor den lJansk Musikhandlerforeuin!Js nye treårs-kata log- on•r n ungdommelige 70-å•·ige {Ilt Ingeborg lever sit dag- sikalier udgivne i årene 1946 47 og 4 fo n •ligg-l' r nu. Dette musikkatalog er· ikke alene d af musikal icha t d ~lu lige liv, altid med en sang på læberne. Vort forbunds bestyrelse og medlemskreds i det hele bringer også bedste hjælpemidler, men tillige et yppe rli g-l kilclt·s k ttfl tt besvarelse af spørgsmål \'(•drorcnch· m usik\ærkl't, dl l' <' vor hjerteligste lykønskning. trykt i den pågældende treå r speriod<·. Kay Rostgaard-Frøhne. For at gøre kataloget fremefter så fuld stæ nd ig-l som tmt

Et musikkatalog

Pete Alman

THE

HISTLIN G

BBY

MUSIKFORLAGET IMUDICO -% Talt. Central 7653 - Palæ 7671- 3471


ORIJ OG 'l'OKEH

Nr. l 1

hg-t, anlwfah•1· vi \'Oll' nu·dh'llllllCI' at g·ivt• J >ansk 1\lusikha ndll~rfon•JI i n g-~ tidsskrift ,, Musik og· Ha ndt•l" f Rl•daktiCIII: hr. Ditlc\' !:-'chmoll, Fn•derikshei'K All~ 2!1) oplysningt•r nm mu:'ikali(•l', det· udst'lld(•s pri,·at eller på mindr~ forlag, :-;om lJansk :\1 usikfol'læggel'forcni n g. 1kke et· t i Is l u ttc•t )lt>tlllc musikfort<•g-twlsc, der \'iser stoffet ordnet tm praJ,. tisk ng lt't ovcn;kuclig mådt•, \'il \'ære til stn1· nytll' fo1· t'tiIn·ct', Jl.'r bt>skæftig·el sig nlt'd musik. En dansk kapclnwstt•r \'il nwd delt<' katalog i hånden aldrig væn• i h·i\'l om, hvorlt•des han skal sammen:-;ætte et dansk - og et umlt dansk musik)>t'ogram til Iwer dasr 1 ugc11. N ,.,

Wilhelm Hansens mindelegat tildelt Vilfred Kjær og Arvid Miiller \Vilhelm Hansens mu~ikforlag, tler den :!.7. olnober ble\· 92 å1·, neldelte pa stftelse::;clagl'n t'll ra•kke bctr<leligc mu::;iklcgater. Ogsa <len lettere mus1ks og teksts skab('l't' fik oel heri, idet bcst:\ reJsen for Asger og s, end \\il helm Hansens mindelegat fnr Alfre<l \\ ilhelm Hansen . der t1<ldclcs hvert andet ar, tildelte aret~ ~ legalpc•J'tioner til komponisten Vil} n d R.. ,i;.cr og· lorfattttrPn A1'1'id .U illlt 1 med henhol<ls\ is 1000 h.1·oner og- :>:!.G kroner. Til lykkl!

\' t bring-~..~r ncdenfo1· ordlytlen ar den dom, der hle\· afsagt i l'll sag nwll~lll f i l'lll:l \\"ilhclm H ansl'll, musikfnrlag·. og forfatteren, arkitekt Poul Henning·s<'n. Dommen vil sikkert \'ten• af altlh'll . . int<~rcSSl' o:.t· er i lwert fald af )11'11\CI· piPI betydning for alle autnn•t·.

Udskrift af dombogen for Københavns Byrets 14. afdeling •

År HJ4 ~J, dc>n 18. oktoht't' hl<"\' i

sag: nr. A. 14:38-1 Hl·l!l Firma Wilhelm Hansen, 1\I uHikforlag mod arkitekt Poul H cntdiiJ.:"SI'U, Kokkedal IJ O )l : l"nder nærværende sa•r ,.., i lwilken Kohenhavns R.v ret l' l' vedtaget som \'æt·neting, påstår sagsol!,"el nc firmaet \\' illwlm Ilansl'n, sagsogtt• at·kitckt P oul Henningst!n , domt til tilhagt•bctaling af et h<•loh, st01-t 200 kr., som af Ragsog·t•rnc er betalt sagsog-te Rom garantisum for oYerdragcls<'n af fnt·fattcrrcttcn til 2 af sngsng-tc fOI'fattcde meloditel\sh·1·, idt•t :-;ag-~oget·ne go r g-æl denue. at nog<•n endelig· ko n t rakt om o\'crtln:.tgel Sl' ll ikke t> l' i nrlg-åct mellem parterne, og- a t sagsug-t c dcrfm· må \æt c t>lis:,rtig at tilhag·<.•hctal<' me\·nt1• hc>loh. Ragsogt1•, df't' erkencl<.•r at ha\'e mocltagt•l lwlohet, pi'tst;tl' sig· frifmHl<'t, id~t han gnt· ~nclcl<'!Hlc, at ewi<'lig· kont t·akt

Side 5

ooooooooooooooooocoooooooooooooocooooooo

8 8

8

Johs. A. Jensen P n s• ir e n ;:ro4JI

B

Skrivemaskiner og Skrivemaskine-Tilbehør

o Nr. Voldgade 19

Central 2476

8

~

~

ooooooooocoooooooooooooooooouooooooooooooo otn c>\'PI'IIt·ag-clscn t r indg-aPt 1ncllcm pal'lt•l'tH', og at lll'lulwt dt•rfol' 1\lcd lette er O]l}lt'han•t a f ham. l ll'l ft·l·mg·ar af sagl..•tt, at sag-sog;Ptlll' dl• n :1. april l !J 1~1 ttb.;cndtt· sagsogh• en af :;ag-sugt•l'tH' lltHlt•t·:-.kt·•·\ .. t kont1·akt, h\'Otcftel' sagsogtc til sagsogc>t'nc ml'rdragPr 11•tt<•u til 2 na\'ngi\'llt' af sag·sogte forfullede uwloditPkstt•t' til ,.llagmat·l'l'\'Yl'lt" 1~14:1. BenneJ fulgt~ i dwt•k 2'ill lo·.• udJ.~IIIt'llrlt> dt>t sag-sogt~ if•1lge kontraklt•H garanll•tt•dP \ t•<lt·r·Jag- fo1· lt'kst••rIH', IIIII kr. pr. stk., h\•ilkct ht•loh sagsogl,. straks hæ\ •'de; han tilhag,·st'rHilf' dcrunod ikke snm forudsat konlraklt'n til :-.agsogci'IH~ med sin unde l s k d f t, m~n lod d1'11 ligg<' uundcrskn•\'et hns sig, l'ftN' !'in forlda1 ing i n•ttcn Jm rrund af t ni\ llwd med andre ting. Omln·ing Pli ug('stid setlt'l•' mocltogsagsog-tl· fra ~agl;ugcl'ue konckturtr·yk til 1 h\'Prt fnld 1en a f dl' to tckstt·t·, :;om ha n nllHntt•ndP t iJl,agt•Sclldlt• sugs,Jg"rn•• i I'Ctll't 8t:1ml. Ca. tlell 1!1. apr·il t:tJ~I hemcndt•' to ttndr·e tekstr01·fatlt•n• ttl samme n•vy sig- trl sagsogt>rnc og J,l':"~h·dt• garantisumnwn 100 kr. pr. ll'l,st fol'lwjl't til :!IIII 1\1·.: dt•11 1tos l:>ag:;,,g<'t'lll' ~1nsttllc musikkullsul•·nl L. V. lla raldstPd nwddel· te• omgaclldP telefonisk sag·soglc dctl<' 1\l'a\', h vort il sagsogt.• t•rklæn•dc at ville drol'le honontrspul'gsm:'dPt uwd sagsogerIH' ~amnw aften. ~og-en sadan dmfli'ISc har imirlh•rtid ild;:1• rundet sled. Eftcl konsull'llt llanddstt>dS forklaring i l'Cltt•n gjot•ch· han samtidig i ovcnn<C\'Iltt• ~.11ntalc ~ag~ngtt• hc•kendt nwd, at hvis sag-sogct·ne :>kUIIl• udrl'dt> :!Ufl kr. pr. t••kst, kunIH' tl(! kun udgi\'e ~~ af det samlcdt> antal tt•kstc•r, ln-ol·il·la'tdt dl•t· ikk<' var uogen af sa.t.tsog-ll•s. !:-'ag-so)..,rtf' hat· i sin pa1 bforklaring lwstemt benægtet, at Uamldstc•d i næ\ ntc• lt..lefonsamtall' har udtalt sig i dcnm• a·ctning-, og- n•ttc•n finder hl'l" <'f'l<'t' ikke at kunne anse dc•t:tc tilstrækkc•lig g(ldtg-jort. I la d1• atHlr~.,• tekstftll·falt cn• fast hnldt der..:-o krav om :!1111 kr. pr·. tl·l\:;t, udgay sa!.!:'tl!.!t't'tw, som efter dPt o)'ly~tt• gik ud fra, at sagsoglt! stilh•dc sig- pa linjt• n11·d "'' andn• t,-.kstlol·faltt-'l'C, frt daa-e for n·,·y<.·ns pt·cmien• i ~lutning<'n a( arnil J,un :: tekster, lworihlandt ing-t•n ~.r sag;sogtc•s, og JPJUICS tcksl<•t· ha t·, idet re,· yen ikke opmH•dt• s u kc<•s. t a h t olt·n·s i nh•t·t'sSP. Der c1· ikke af sagsogtt• rej~t knw om hnjl'l'l' g-ai'D.nt ismn end de tilsendte 100 kr. pr. tl'kst. og· dl' t' c' l' ikkl', ll!Nit•ns teksterne endnu kunne lul\ l' inh•n·ssl', hortsl•l fra o\·cnnævnte tclcf onsamta le, fra sag·:-<IJ-', l'tws sitlt· n•tt et no~cn lwnvcncll'lsl'J', mundtlige clll•r sk1· ftltg-t', t il :-;agsllgtP. og sålcd<'s ikke• af sag-sugerne tilkendt•gin•t :-;ag:-;ogte, at .sal!SII~t·nw ikke læng-ere verlstod den til sagsogt<• frt'mst'tHite kont t·a k t. Snm sagen sålL•dcs for~ligg('l', fi11dcr r •ttt•n, al .o:;agsnlrtc l'fkt• sagsogcl'nes fremsendcls1• af kontrakten til ham, 'ed

Et godt Spisested Hotel Kong Frederiks Restaurant- Bør Central 5902

Daglig Musik


ORD OG TONER

Side 6

N r. Il

Ar til Canada og U. S. A., hvor han

• mukke · Dekorationer · Kranse oc Kw•rwe

Jrønø duRr ~øBii GOTHERSGADE 129 - TLF. BYEN 7070

swe påfølgendt• handlinget·, især hæven af den medfulgte check og sene1·e tilbageS<'ndelse af den af sagsøgerne fremsendte korrektur til sagsøgerne i rettet stand har tilkendegrvet sm he11sigt at acceptt•rc kontrakten med sådan tydelighed, at det, uanset, at sag:;ogtc har· undladt at tilbagesende kontrakten med sin under·skl'ift, lwilket efter det oplyste også er forekommet i tidligere lib"Hende forhold mellem parterne, uden at sagsog-tes forsommeise i så henseende af sagsog'('rne da er· tag-et som udtryk for, at sagsøgte rkke \'ille acceptt·t·e - måtte påh\'ile sagsøgerne at bringe clet udtrykkelig på det nme overfor sagsøgte, såfremt den senere ht>ll\'endelsc til sagsog-t•r·ne om højere ,·ederlag, der rkke hidror·te fra sagsogte, efter sagsøgernes opfattelse medførte nogen ændrrng t den til sagsogtt.• sendte kontrakt, og idet sagsøgerne efter det oplyste ikkt• har· rettet nog'('n henvendelser til sagsøgte n•drorende kontrakten, for· teksterne efter re,·ycns premi€-rt.• ha\'dc mistet inter·essen, findes de ikke efter dette tidspunkt at kunne anses beret1gede til at annullere kontrakten. ~agsog-te vil herefter \'æt·e at frifinde. Sagf'ns omkostninger findt•s l'fter omstændighederne, herunder at sagsøgte 'ed s111 efterlad<'nhed med hensyn til tilbagesendelse af kontrakt~n har hidmg-et til at gore retsforholdet uklart, at burde ophæ\'es. THI KE~PES FOH RET:

Sagsøgte arkitekt Poul Henning-sen bor for tiltale af sagsøgerne firma Wilhelm Hansen. Musikforlag, i denne sag fri at være. ~agens omkostninger ophæ\'es.

Intet stempclforhehold. L ttnø«.

cst.

r dskriftens

Rigtighed hekræftes.

Skrh·erkontoret under Kjobenha\'ns Byret, den 28. Okt. 1949. (sign.) 1·. Andasr.n.

Forbundsmeddelelser Vedr. forfatteren hel Breid•hls dedsbo.

Executor i ovennæn1te bo, hr. landsretssagfører Knud Nor ker, meddeJer, at .4:rcl Breidnhls forfatterrettigheder i boet er udlagt til afdødes 4 bør·u. De fire arvinger repræsenteres af landsretssagfører J. .4. Waldel, Grubrødretorv 16, København, til h\·em afregninger bedes fremsendt.

• N•tformanden, komponisten Erik Fiehn, rejste i midten al oktober til London og fortsatte efter et kortere ophold

i et ltllc ars ttd

tØdue filmsteknik. Under næstformandens bortn•jsc er kom pontsten

. l ,.1

som suppleant indtrådt i forbundets besty re! Komponisten St•. (;yldlluo·/,· er subs tit ueret som bt•st naøtformand, medens komponi s ten . l.rcl Tlunysful der som suppleant i teaterrådet.

FORBUNDETS SEKRETARIAT. er: Solvænget 2, Lyngby. T l f. Lyngb y 1570.

I alle tilfælde, hvor det ikke er forfatteren og komp 01 aelv, der direkte forhandler det dramatis ke arbejde, hl 1 st vi til vore medlemmer først at søge nærmere oplysn ' det foreliggende spørgsmål hos Koda-Dramatik. PA given foranledning henledes medlemmernes opm<t•rk hed pl forbundets Normal-slutsedler, som bedes benyt!Pt salg af arbejder til teatre, solister o. a., hYilket et af betydning for den af forbundet iværksatte kontrol. BC' 1 sen af disse Normal-slutsedler vil tillige som regel , :e 1 tingelsen for at opnå forbundets juridiske konsult eventuelt opståede tvistspørgsmål med teaterdirektørc Medlemmerne kan ved henvendelse til sek ret æren fa . 1 flere Normal-slutsedler.

* Forfattermedlemmerne anmodes indtr ængende om .1 interesse at holde forbundets sekretariat underrettet or tekster (oversættelser eller originale teks ter) . Af heusv • radio-kontrollen og den nøjagtige radio-afregning \'li det ønskeligt, at meddeJeiser om sådanne te h ; t titler til n pottitioner (for oversættelsers vedkommende tillige den nale titel) tilsendes sekretariatet så tidligt som mulig den offentlige fremførelse. Ligeledes bedes samtlige merlemmcr, der e' l. h<'ll\• pseudonymer, meddele disse snarest t i lsekrelariatct (, ligvis under fuld diskretionspligt fra sekret æ rens og ra udvalgets side).

Hold Ko Irakterne adsLalt! l denne tid, hvor adskillige kontrakter udfærdiges, bringer vi i erindring, at det i fØlge en generalfor arnlingsbeslutning er forbudt medlemmerne at lade dcre virksomhed som forfattere eller komponister inddrage i kontrakter om arbejdsydelse af anden art, men 3t aftale om levering af tekst og musik altid skal ske i en særlig kontrakt. Overtrædelse af denne regel betragtes som mod arbejdeise af forbundet og har eksklusion til fØlge jfr. lovenes § 15. Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og Komponis tforbund''. Udkommer en gang om måneden. Redakt~r: Kay Rostgaard-Frøhne (ansvarshavende) . Redakt1on : SoiVI!llget 2, Lyngby, tlf. Lyngby 1570 . "Ord og Toner" er medlem af Foreningen af Danske Ug<'bJade, Fagblade og T idsskrifter. Heydes Bogtrykkeri - København K. - Central 652?..


...

l

Seernummer l anledning af den danske revy's 100-års jubilæum

1849 .

81.-12.

1949


18~9-19~9

INDHOLD: D&ej om ad lille Kongengade - En Hlskabspapegøje - For det fa ilte hwr ligger Jtorea? - Militær sværmeri - Visen til Abtalon - Auguta - På den ene side, på den anden side - Lannde billeder- Visen om Christian d. IV.- Amanda Man Hal tage aig inre for kvindernes blik- Jeanette i de n gtiNU\e •kov - Til min gamle væltepeter - Frederik er du oppe-Mathilde-A, Mathias- Med en knusende ro.

Revyforfatterne og komponisterne ønskes hjertelig til lykke på

ens 100 årsdag

IMUDICO •j. lltiW~~~M

,. .

. T.U. PU. *9203


Held dig, Thalias forkætrede Datter,

Svøbt i dit Modersmaals brogede Kappe,

født af Forbitrelse, svøbt dog i Latter,

bremse de brovtende, ægge de ~lappe,

gammel og ny!

det var din Id!

Smilende, trodsige, aldrig betyngede,

Frisindet, frejdig mod Fordo1nme fægte,

vekslend e, vækkende, foraarsforyngede

evig foranderlig, altid dog ægte

danske Revy J

Barn af din Tid!

Elsket og om bej let, hadet og frygtet,

Sangen paa Læben i I I j em og i Gade

fejret af Folket, men sværtet af Rygtet

rejste mod Misbrug og Magt Barrikade,

fra din Debut,

Lænkerne brast.

gaar du din Sejersgang, frisk og jomfruelig, ramsaltet, frodig, respektløs, ukuelig -

ure Skribenter fik Folder paa Næsen: . Viser og Vitser har Døgnfluens Væsen,

danske Revy J

glemtnes i Hast!

Mugne Magistre, som agter dig nødig,

Dog smil, du Thalia forkætrede Datter!

vægrer sig vrantne at kalde dig lød ig,

Vis, at du lever og løfter os atter,

let som du er l

kænker os ny

Ingen som du h ar dog Menigmands Øre,

Kraft til at kæmpe og Mod til at elske

du kunde revse og du kunde røre,

evigt den sande, usnobbede, spræl ke

vække Enhver!

danske Revy!

L'I ogens Dam


o

I løbet af hundred ar Teaterhistorikeren, dr. phil. l . C. J\Tqrmann , der i 1929 blev rensor ved privatteatrene, har i de forløbne 20 år \æret den danske revykunst en god \'t•n. Især er revyautorerne ham nwgen tak og anerkendelse skyldig for den måde, hvorpå han røgtede sit vanskelige hwt·,· som censor i de ft>m år under tysk<>rnes besættelse. Censor Normann har vist vort f orbund den store venlighed i nedenståt•nde artikel at give en interessant owrsigt vedrørende den dansk~ revy's udvikling samt en vurdering af dens betydning for det daglige li\· i Ilanmark gennem det sidste sekel.

re\·y over kendte begi,·enheder i det (og cl e) sidst forlobne ar med angreb til alle sider: pa pol itiske forhold i videre og snævrere forstand, pa kendte personligheder, navnlig de store indenfo r li tteraturen. Her er afslorende replikker og skarpe viser. Her er kor, her er udsty r. Men revyen lider af en mangel, og en folelig, den er for lang ; skulle den være opført (hvad teatrets censorer ville haYe forhind ret), havde den nok varet sine to aftener. Senere lærer Heiberg at begrænse sig. Hans \·audevi1ler udmærker sig ved koncentrer et handling, baret af livfulde replikker, afbrud t dramatisk af fint formede viser til akkompagnement af kendte danske og internationale melodier. Rep li kker og Y iser lyner af hentydni nger til aktuelle forhold og personer. VaudeYillerne gi \'er s ignalet til Y o re senere revyer.

Naar Breidahl og Ravn-Jonsen i 192:3 paa halvtresårsdagen for den første sommerrevy begiver sig hen til Holberg foran Det kgl. teate!· og overrækker ham laurbærkransen som den da'lske revys fader, står Heiberg oppe i tilskuernes foyer og ser Man ser det straks på den forste, Erik Boghs ikke så lidt satirisk ud. De to herrer er nemlig i deres kjole og hvidt gået galt i byen. Den første Nytaarsnat 1850, spillet på Casino for hund rede ar danske revy er Heibergs komedie »Julespog og Nyt- siden, den 31. december 1849. Den et· så\' idt m ulig aarslejere fra 1816. l en slags handling rummer i vaudevilleform, og Bogh gar ogsa som \'ise- og den alle tilbørlige ingredienser: tilbageblik, rettere replikforfatter i mesterens fodspor. Men tonen er rigtignok skrapper e. Bogh tager anderledes bladet fra munden, hvor det gælder politik eller and re aktuelle forhold hjemme og ude, end en forfatter , der var bundet af majestætens teaters særegne form for censur. Frihedsaret ligger imellem. Pa den anclen side er det mærkeligt, hvor ivrig Bogh er for at undgå benævnelsen revy. Han kalder både sin forstefodte og de folgende for alt andet. Vil han aflede myndighedernes opmærksomhed? (n vis de har haft begreb om, hvad revy var for noget).

,...,.

Cn11w, dr. pa.G. l C Nonaana l Otto C.a atng

Han behover det ikke. Publikum, der i for\'ej en er overvældet af krigen ·18, 49, 50, vender sig fr a politik på teatret, da storpolitiske opgor hjemme og ude trommer los i en produkti\' presse, og krig er i gang udenfor landet fot· omsider at marcher e ind i landet med odelæggeise og besættelse. Da Erik Bøgh efter mange års forlob og i en fredstid påny vover sig frem med sine »lej ligh edsstykker « pa Casino, er han som versifikator og satiriker stadig i topform, men hans r evyform virker gammeldags og indholdet trods alt lidt tamt. Vi oplever en lignende lede ved hjemmestrikket politik under og efter første verdenskrig, cl a publ i-


kum \'ende r ryggen til Norrebrore\ ~·erJH.' med store Frederik i s pidsen. Virk el igheden tager langsomt, men s ikkert li\·et af en li lsrneladende bombes1kh•r • institution, der har muntret Kobcnha\ nerne i U\ <'l' en m cnncskcalcler med politisk, kommunal ug anden

satire. Denne gang arbejder dog vi rkeligheden pa baggrund af e norm e internation ale omvæltningc1·. Til gengæld er r e\ yen nu ingen forholdsvis skikke-

lig og faml en de, men målbevidst og hvas modstander. Man plcjer at daler e »den eg·enil igc r evy pcrio<lc« fra Pete r Vilh.s forsle somrnerrcvy i 187:3 pa Vari etelealrci (V ester b ro gade :29) og vel ik k e blot, fordi han er r e\ y forbundels æresmedlem, men forel i han gennem forer sommclTevyen i he1wccl fyrretyve ar trods modgang og modstand. Der forekommer

en igc om t' n handliuv:. En lJl'givt~nlwd, ller fa r cl t~ n for ham selv ul>cha).{elige virlming:, at \l Pib~·" ~luttt~r sig sammen med dt•n fn•mragt~ IHit• \'t~l'slfikator og \ Isedigter .Johannes Dam om t•t lwni\\IITene,•fon•tagendl', SommerreJSl'r ne i Tivolis v:lassal. h\'or n\'l~n­ ilwbei NotTebrotealn'ts p;Pniall' huskomponist Olfert slotler dem med sin SJH'ttclh·nd<•, livfulde musik. Til al beg~ nde med <'r ckt P dct· Vllh. lige~om Erik Bogh meget om al gore at fa tltalogpn sa 01 cl\ iltig som mu ligt, s pældw cll' n llle<l brandPrt•, dog helcligYis ogsa med allusio1wr til dagt•ns rmt•nd og ikke mindst tcal<!rfolk. Dt•n

bcgivcnhcclet·,

siclslc

form lager OYen·ægt med arene. D d h<L'IHlt•r - ogsa til a L begynde med - al kenelle personhghedr>r, naYnlig poliliske, star pa sccnPn og for skud, nwn og den ma <log V< ~ re

i de fors te ly\ c ar a f hans brogede virksomhed som medforfatter, s<:cnci n struklor og elirektor pcwscr, der tyder pa, al han gh·cr op. Er del konkurrenterne (der er nok af dem), der er ved al sla ham ud '?

den pol itiske satire i \isen -

El1cr m islillid ti l genren under de vanskelige politiske forh old'? Ila n h oleler dog ved, som jyden siger,

f i rscrn e er r e\·yernc ligesa 1\onsPn at 1\ c ~om h O\·'- dstaden. Men efterhanelen gh·er de \ enstre ligelig plads og magt i 3ituati oner og \iser ug gang p a

og er pa færde p a e n fem seks teatre p a V esterbro og Freder iksberg og viser sig efterhånel en al være

I'e\ yen s kærne -

synes at hm P hol cl l sig fo1·sigtigt

i baggrunden.

l sl utningen af ha h fjerscrne og begyndelsen a f

den en este leder med udholdende aspiration, med

gang udæsker dette til vredt' og ii1 sammenslod mellem de lo partier pa tilskuerpladsen. (N u opforer

stil, smag og tæ ft, ind til han ovenpå sto r s uccessen

vi os ander ledes hardkogte, opdragne til all rouncl

med sommcrreYycn 1892 sætler sig fast pa N orrc-

satire af vore

bros t eater og giYer det ans igt og anseelse med en

Slagsnu\ l horer ikke til s.iælclenheclcrnc. :\1en efter

stribe af berømmelige sommerre\·yer.

at en parodisk liYjægcr har hanet hojrcs fors\·ars-

losslupnc humorfulde

(nrfallerc).

R e\·ycn trænger ti l fornyelse lige fra P eter Vi lh.s

Y<mlighed, nedlægger justitsminister :\t>llc~mann for-

forste forsog, naYnlig m ed hensyn til rammen, og

bud mod figuren \'ed hj~\!l p af FrcderiksbPrgs politi,

det lykkes ham efterhanden at giYc den den efter m egen eksperimenteren. H an gar de forstc skridt

og de kampglade til hjertebunden \ <'n strcnHlikalc \'iseforfattere A.-xel H enriques og Anton ;,It•ll.>~ c må

i Boghs fodspor, lade r handlingen afgorcs m ed en

forholde sig en kende forsigtig·ere i de n~vrmest fol-

akt og r evyen spille sammen m ed små st~ kker. Men

gendc sæsoner.

lidt efter lidt bli ver denne akt til to, ja ti l tre. En

Me n med P et er Vilh. fasl pa Non ehros t eater

s kønne dag er revyen en helaftens foresti11ing. Dci

går cle ti l angr eb lige op til forliget i begyndelsen

er karakteristisk, når han en overgang be nytte r

af arhundredet og vi<lerc frem sammen me<l Frede-

sig af c\() stor e fo lkekomedie udstyrss uccesser og lct'P:-

rik Hicard. P eter Vilh. tager s ikke r t nok ikke mun-

ger h ele deres ydre og indre apparat ind i rcYyern e

den for fuld, nar han

\'Cd

i parodiens tj eneste. De rmed e r jo ogsa handlingen

s ine sommerrevyer, al

de i prO\ tsnricårcnc fældede

godt hjulpet. Pa Norrebros teater giver han de n et

den konsen·atiYe

sel\'stændigerc præg·, seh ·om den forst og s iclsl skal

ter

\'ære s pringbrædt for

a l Frederik J en sen i sommennenyt'n i

det ,·æsenlige,

de aktuelle

m~\·ner ,

re~cring4

lejltghe<l bemærker om og blatHlt andre r esulta-

at Alberti m elder s ig til politiet. efter 190~

har s pil-

replikker. Men den skal Yære der. De n mind er pa

let en proku rator , der bes \'iger en s pare kasse. n1a-

s in made publikum om, at det befinder sig i et tea-

skcrct som Alberti. Lielen tue o. s . \. Og det er lige-

ter pa hojde med de rigtige. At P ete r Vilh. holder

sa si kkert, ikke blot fordi P eter Vtlh. har samlet

fast pa den, for sUts af den t ragi komisk0 begiven-

s ig lidl formu e, at han i 1911 tnt>kker sig tilbage

hed, at han sælter den ene af s ine Yisefor falt c r0,

og overlader direklorslolcn til Mclbye, m en fordi

Anton Melbye, pa porten, fordi de ikke kan blive

han under den politiske konstellation

(Zahle som


statsminister) synes, at hans revyer har ført en mi8810D tilende. De1·med skal der ikke tillægges ham en politisk indsigt, der er større end hans teaterpolitiske tæft. Men i hvert fald har revyen vist sig at være en magt i kulturlivet. Peter Vilh. kommer ikke drømmende til dette resultat. Han har den fødte leders evne til at indfange og samarbejde med netop de viseforfattere, der med lune, humør og satire forstår at gøre revyen til et kildeskrift til belysningen af en historisk periode. Kigger man paa Henriques, Melbyes og Ricards viøer svarer de med en livfuld underfundighed, det· dog undertiden virker næsten lidt for hyggelig. Remmer censuren dem i at være skarpere, end de lader! Et er vist og sikkert, at humøret i og mellem linjerne synes at regne med et foredrag på scenen, der sætter ud over alle hindringer og hensyn. Or her nlr vi til Peter Vilh.s tredje store fortjeneste som direktør, nemlig den at han i samarbejde med Henriques og Melbye har forstået at udvikle Frederik Jensen fra et famlende talent - en kopi af sin tids største revyskuespiller, Frederik ChristeDøen - til et selvsikkert geni med en truende ekaploeionakraft under det distinkte og slagfærdige foredrag af den satiriske vise: stor patos, båret af et ellevildt humør. Stor skuespilkunst. :.Han skabte et blink i øjet, en pudsig betoning eller blot en med skulderen den figur, han sang om, aA d ofret lyslevende for sig.«

Hvor

Men forlader den traditionelle re\'y 1 orrebro, finder den efterhånden hjem pa and r e scener, Foniksteatret med Alfred Kjærulf og E ch ·ar d Brin k. Røde Kro med Carl Ander sen, Anker Hansen, At ton Jarne, Sofus Petersen og Frederik Hocatis. -\ t Carl Carlsen og hans forfatter e lid t e fter lidt f'rH·nyer den traditionelle form m ed sketches, be\ i~l'I kun dens levedygtighed. På Scala teatret med Frede Skaa rup som di r ekl m· undergår revyen i den verdens politisk så bent•gt'<k periode 1914- 1927 som en slags reaktion mod du 1 traditionelle en eventyrlig fo rvandling i inter national stil ved en dekorations- og kostym epragt, man mat te søge til London, Paris eller Berlin for at tra•ffl magen til, hvis man der kunne tr æffe m agen . Fantastiske scenerier med væld af r oser, med str om nH: af guld med en masseopvis ning af kunne korgit Is, underdejligt klædt pa og af, m ed et or kester sa ful dttonende, som kunne det n~re Bayr euths. Vældive show, kort sagt: Handlingen ser man lid t st or t på, men da den efterlyses, erstattes den med de fra Amerika og England indforte s ketch es, der ild\( sjældent giver lejlighed til munter skues pil kunst. Den politisk satiriske vise skutter sig l id t, du l\ ker dog af og til op, til gengæld boltrer den for trol igt lune københavnervise, el<set af de sj oveste refræn er, sig lystigt i det brogede ensemble. P a N orrebro g ar en lille (men pokkers stæ rk) kol onne \·isef or fatt Pre til kamp mod rampen, men pa Scala er en hel ha r ført af de bestandig ungdommelige ,Johannes D<.m og Poul Sarauw: Ludvig Brands tru p, Al fred K.H •rulf, Mogens Dam, Aage Steffensen, - - akkm 1pagneret af danske komponis ter: Gade (JacolJ). Howalt, Reesen, Ryegaard. - -

denne revyform er i sig selv ses af, at deD ea tid holder ud (lige til 1926) paa trods af publikum, der synes mere optaget af den store politik udenfor end den forholdsvis mindre indenfor . Melbye modtager på sin 60-årsdag et *-Piar af den nye grundlov fra Zahle med Frederik Jensen kommer til Non·ebro i l 92 nwd dadlkationen: , Ved Deres muntre spot over alle autoritet i sin stærke person, og for fatterne k,tn har De skrevet med på Danmarks nye spille på hans talent, træffe og uddybe hans tolll' . •c Dette er af hans samarbejde Men på Scala er Carl Alstrup og Liva \Ycel ukendt{~ aed lohiDDeø Dam 01 den frisindede censor P. A. på revyens område, da Skaarup fanger dem in cl o~r Stærke talenter, Ludvig Brandstrup og lytter sig til deres toner, eks perimenterer med d{·m Lanen, øeger at forny revyen. Men Fre- ved hjælp af sine forfattere og kompon is ter, indtil .;,. -·1 f•ler sig uefapilJet efter 40 års slid deres originalitet står lysende for dem ~e l v og os og anvender den replikkunst, den andre. To fremragende visekuns tner e er i hve rt fald pA mindre ensidige felter. resultatet af Frede og He rtha Skaarups stor t anl agte viaer sig i det hele taget at arbejde i revyens tjeneste, da de må for lade Scala. meclopdrapr til fremragende skue- Pragten har været for dyr, og, hvad de r s piller m inlind .bar privatteabene ikke den at tak- dre med i øjeblikket, m en er og bliver det egentl ige, tort: med Frederik revyens væsen er ikke kommet til ·sin r e L. Skaaru p lba Weel og Marguerite Viby. er den første til at indrømme det, da han fl ytler

....


til Non·ebr o og opforer P. IL-revyerne uden allfor Da. Poul Henningsen forsoger sig mNI en fin og store forpligtelser til udstyret, i hvert fald stotTe stil ruld handling i DagmatTCVY<'ll 1919 - Jlllllig\'is til kærn en: Visen, social i sin tendens, sl<a1·p og af- lidt for fin, lidt for slilfuld - blh<'r han modlaget slørende som det sig hor og bor på denne scene, og ublidl. Men dertil <'l' al sige, al fornyelscL· ikke nwlunderfundigt foredraget af Liva 'Neel, der først der sig pa kommando af en utalmodig JWeRR<', elvrmed P. H. bli,·er rigtigt hjemme i sit talent, og af imod indefra, fra fm·fallere, komponister og- skueOsvald Helmuth, mindre agressiv end stor e F rede- spi llere i malbevidst arbejde. Og de k]arer sig, hvo1· de er på hojdeu af ckres r ik, mer diskret, mer intim. Pragten må finde sig i at trække det korteste stra talenter, f. eks. i denne hundredåarssæson i den fori de kommende år, den går for en Lid lidt op og ned nyede Dagmar, hos Pheiffer, i Lommc:>rs T h uHfPstad trapper i Apollorevyerne under Holst fo r så med fyrværkeri med den tilsynelaelende formlose blanham at fje111e sig til Cirkusrevyerne, hvor den en- ding af formfuldendte sketches, formfuldend le visPr; delig finder sit selvfolgelige hjemsted. Det store kort sagl : det, der nu for tiden giver revyen et forrum derude forlanger den og giver den alt, hvad der nemt præg af form. Et charmerende kalcjdoskopi t ilkommer den. Ganske vist får den et comeback i til at holde publikum i ancle med fremragende sku(lfestl igste stil, mindende om Scalas, i Stig Lommers spiller e i ilden, bade revyens folk og privaUeatrenes. teltrevyer i 1945 og følgende sæsoner, men denne l\1an må lede disse forhold og denne form tilbage visens beundrer og dyrker er vist den forsle til at til vor urolige tidsalder, men først og fremmest til indrømme, at revyen kræver det lille rum for at reaktionen mod Scala og ikke mindst til Cooplimihævde sig. sternes reaktion og deres fremstød, der tager fat i De store sejre har den i de sidste femten år vun- året for Scalas sammenbrud, idet de med Ludvig det indenfor rammen af små rum: Apolloteatret, Brandstrup som forer (ironisk hvas i sin replik og Ridder salen, H ornbæk, Dagmar, Nygade og nu til visetone) afklæder scenen for dekoration og udslut Montmartre. l de små ru m, hvor fornem deko- styr og klæder de fåtallige skuespillere, siddende rationskunst og fint tilstemte kostymer akkompag- eller stående, til angreb mod publikum lige foran nerer og afrunder den intime stemning. rampen, i ensartede kostymer for al gi\'e magten, Koret forsvinder efterhånden. Hvis ikke Apollo- enemagten til ordet i viser og sketches. Og dernæst. teatret var blevet bombet af hipoerne, fordi det i til Lommers r eaktion mod Coopiimislernes parasin tid opførte Borge Mullers sketch »Svigermor«, doksale tribuneform med H ornbækrevycrne, der der hånede vore besatte besættere (altså er censor netop på en slags tribune ligeså intimt, men med brandstifteren), havde Steentoft nok opgivet sine tilbørlige hensyn til, hvad der tilkommer teatret, skønne Damer med de pragtfulde plumager og ellers dyrker visekunsten og skuespilkunsten nok sa alslet ingenting. Da han lancer er dem i en Frede- sidigt. Ideale bestr æbelser, på hvilke vi altså lever r iksberg teater revy efter besættelsen, får han at stort den dag i dag. vide, at nu er han gammeldags. Allerede i Abels og Et er givet, at forst i den moderne KobenhavnerHenningsens r evydramatisering af H ol bergs P lutus revy har visen ar bejdet sig hen til den plads i en(under Nancy Nancigs direktorat) er visen det væ- semblet, som tilkommer den. Ubesværet af en handsenlige. Ufor g lemmelige Liva. Arne Weel må na- ling står den der, indledet af en orienterende mollot ur ligvis benytte korkomparseri i den revymoder - log eller dialog, og skal svare for sig selv. Og gor niserede Lysistrate, men Dyveke er en or dets kunst det forst og sidst ved en blændende versifikatorisk uden hensyn til andet end ordet. Lommer (Dagmar, teknik, som navnlig skyldes samarbejdet med muH ornbæk) er det først og sidst om at gore at lade siken (hvortil Olfe r t J es persen i sin tid gav sigskuespiller talenter , anerkendte og nyopdagede, kom- nalet). me til rampen for at sejre i visen og sketchen. Frede Skaarup den yngre opgiver hurtigt koret. Pheiffer har aldrig haft deL Handling er længst opgivet. Ersta ttet af sketchen . De origin ale danske k unne til tider v1rke noget anstrengt konstruerede, men har fremtiden for sig.

Man har længst forladt pnncipet med at underbygge teksten ved hjælp af populære hj emlige eller internationale melodier, a rven fra H eibergs og Boghs tid, hvad ikke udelukker, at man tyer t.il udlandets nyeste schlager e. Men nuomstunder, og det vil s ige lidt før og navnlig under og efter anden


verdenskrig, der appellerer til isolation og selv- bliver forfatterne en hard k lemme. De kan lUt>ppe stændighed, bygger den danske viseforfatter sin røre sig. Og i sin kærli~hed ti l tyskern es mentalitekat op i samarbejde med den danske komponist, og tet får censor efterhanden bandjern pa begge hwndenne kammeratlige fortrolighed side om side, in- der. Han kan ikke hjælpe, In or ge r11c han PlHl \il. spireret af nuancer, inspirerer til nuancer, der ikke Og dog virker besættelsen positi\·. Den g in!r forfatsjældent harmonisk og melodiøst får fortryllende terne udsyn, og pa inte rna tional baggrund st\• rk()t· resultater. ( om forholdsvis ukyndig, men i hvert den deres medfodte under f undighed. F orbindel!' fald taknemlig tilhører på musikens område nævner med international pol itik ben1rer de Iykk<'lig\ is clt>n Jer navne: orrnano Andersen, Fiehn, Hugo og dag i dag, den sætter den hjemlige i l'<' l icf. Og tidt•n ven Gyldmark" Leonhard, Riis, Thingsted og ovenpå kapitulationen (reak tionen mod ll itJer bl h er ligeså kort som hadefuld) har ojcnsynlig !'orsJ net chreiber). dem med en forvoven fri modighed til a L la'ggr ko rFor aknespilkunsten har dette sammenspil ordet passer dog bedre end samarbejde - væ!·et tene på bordet , uh indret a f hn1d og In cm. :\I ind. t uvurderligt. :.Jazzens synkoperede form passer til ni talenter er i virksomhed med hvasse P~"nnc : Holden daglige gemytlige tale som hånden til handsken, ger Bech, Mogens Da m, Epe, Poul 1fcnning:-;en. otr den har uden tvivl bragt en langt større naturlig- (Breide Kieboe gemmer sig i Handels- og Kontori ~t­ hed ind i den danske vises form e, bemærker en ken- foreningens r evyer), Erik Let h, A n id og Dorge der som Mogens Dam. Dette, at visen skal synges MiilJer, Knud Pheiffer og P oul Sorcnscn. talende lige sA tit, som den tales syngende, har været af uvurderlig betydning for skuespillere. Man piller en vise. Stig Lommer forstår det, når han i tidens løb indkalder privatteatrenes talenter til line ensembler (og ikke blot for sketchens skyld), or Frede Skaarup junior og Knud Pheiffer følger

ham. Og vi har sAledes oplevet, at skuespiJJere som Hom•Raamussen, Thordahl, Øste og Buster, Siegfred Johansen, Kjærulff-Schmidt, Mahrt, Kjeld har vundet sejre på højde med deres. der lipaom var fødte til at vinde dem, fordi de kom fra revyen. At de vandt dem, behøver man ikke at Liva og Helmuth synes som genfødte, deviaekunst er i intim slægt med skuespilkunsten, lipsom Alstrups og Vibys var det på det sidste på ApoJioteatret. At Vibys bestandig er det, beviser heades come back på Frederiksberg teater efter kapitulationen og på Dagmar i sommer. Ungdommen rykker dog frem. Uden Bodil Steen og Monty ville visekunsten i sin nye form synes fremtidsløs. lien revyvisen er først og sidst stof. Og ser man tilhap pl forfatterne i svunden tid, ikke blot klasi idyllens dage (Henriques og de andre), men dem, der fw.te efter, under og ovenpå første ver~. forekommer de i sammenligning med de DU virkende beayaderligt fredsommelige. Fred og fare. Her er godt at være. Det hjælper, da P. B. tllpr fat 1 Riddersalen. Satiren vågner til

ma-

... politiske or den pA anden måde ak-

f:alla.

• en aod ineitator.

.Men besættelsen

En gang under besættelsen modtager j eg fra den fungerende rigsarkivar en pamindeise om '~Pl'sl,!o· til sin tid at aflever e mi t a r ki\·. P as kuelet: de bra·nder som gale ovre i jus ti tsm inis terieL (sikkert ik k< blot af had til papir, men af frygt for tyskern t•s kærlighed til papir. Hvis ikke det h ele va r et los t rygte). Jeg svarer lige sa mu nter t som hofligt, at jeg som ikke embedsmand ikke fo ler mig fo rpligtet af nogen afleverings pligt, hvad jeg: kan g-o rc merl sindsro, efter som j eg ikke ligger inde med a r kivalier ud over mine (fri ,·iiJig holdtc ) jour1wJer nwd kommentarer i form af udkli p a f pressen , bl ade og lign. Men pa det tids punk t bliver j eg \·ccl t~·sk tensurs indgriben nodet t il at modtag-t• dobbclteks"mplarer af r evyern e og vra ger og \'æ lger ( af had til papir) in aJler s tilJe \ isse per le r af visPr , s ketch es og lign. Og når jeg af og til ser pa pe rl c t'IH' (og som en anden Nonreddin udskiJJer visse), fa ldt' r den tanke mig ind at opfordre vore forfa tte re ti l i lighed nwd Henriques, Melbye, Ricani og .Johan tH'S Dam a t ga i gang med en (måske samlet) tHigcn·c af de rp::; mest karakteristiske viser, den Yil dog g in.' efte r tiden et langt klarere begreb om r evyens ud Yikling i vor tid end min sikkert fummelf ing rede oversigt o,·pr nn· tid og i det hele taget. For hvad og hvem har j c~ ikke forhigaet? \Villiam Gerner og Holger P etersen f. Pl\s . De uforgl('mmelige. Og dem ha1· j eg dog opl<'vet Jig<' så\'cl S()lll Erika Voigt og Ca r] Fisch c1·, den s t on' vist'S h nmor fulde fortolkere. For ikke a t tal <' om Ib ~chonbe · ·g.

l. C. No1'man n.


p

' (

»Revyernes skaberu

Forfatt<•ren {i;,,k Hofl/i fodte s clen 11. j anuar 1822 i Kobenha\' ll som son af skolelærer Hans Henrik Rasmu~sen Bogh og M:.u-ic I>orolhea l\1oller, datte r af havnefog-ed Ettk Moller, c ft<'l' hvem han ble' opkaldt. Erik Rogh var et meget fremnwligt ham, der tidligc·n• end born i alm indcliglwli havde lært at læse og skrive. Som femtenarig Ytrkcd<• han som en slags huslærer for prmst Brasens lille son , og dette joh forte ham utnvlc:;omt tnd 11å Jonstrups Seminarium, hvorfra han et par ar senere demilteredes som S<'minarist nwd en fin fors tekarakteL Efter et par ars trælsomt virke som lærer, dPls i Far\lm , del s i landsbyen Fu ~dehjerg pa Sjælland, opgav han at se en ft·emtid indcnfot· dette fag, og i de folg·cnde ar crnær<'d<• han sig en korl tid som skuespiller i et omrcjscnd<• teaterselskab i Skanc og S<'nere da dette selskah oplostcs i okonomisk Y i n· ar som portrætt<'gner i Sn>rige. Omstder h:onnede han i Norg(•, h\'or h a n i del daværende K nsliania h lev cngagen•t som t<'alerannwlder 'ed " K ristianiaposten". I Kri:::;tiania fik han fn•mfort sine forste dramatisk<' arhe.iclcr på det da\'æn•ndc teater, dels en fare<': .,Ægl<•mand<•ns rcpræ~cntant", del s hans forstc rc,·yforestilhng: .. ~yl­

årsaftcn 1848 -l!l", h\'ort il han blev insptreret ef ter i l 41 ---1l!i al ha\'c ovcn·ærd en lokal nytarsfarcc, som den sn•n ske teaterdit·t·ktor Au ~ust Rl anche ha,·d~ skrevet e ft er et fransk fnrhillcde. Denne hans for ste rev:v blev en stor surcc~ • og- gav ham ly!-.l til at fortsætte indcnfot· rcvy-gt>nren. Efh•r sin h.it•mkomst til nanmark i eftenu-et 18 1!) fik han anmodnmg· fra C'asino-direktort>n H. \V. Lan~e om al skri\l• <'n lign<>nd(' nytårRrC\'Y for kobenha"nerne. fl an slog s tral<s

til og parekordtid skrev han clerefl~r dPn J'('\' y: .,\ltlnrsmd 1\ .S O", som ble,· den forste lwrhjPmnw i dt•lltH· g<•nn•, der adsktlle sig fra alle tidligere aktu~llt• knnwdit•t· o~ saugspil den NI, at den i sine skarpe Ul l fa lcl mod t ideliS ska vanher

næ\' nede steder og p et soner ,·ed n a \ ' Il, så man umi<lt!Plha •·t ha,·de foleisen af at se mdad sine egne vinduPt'. Og <h•t kan altså fastslås, al Erik Boyh er den mand, dl't' har æn•u af at have skrevet den forste rigtige rc'' Y for kobcnh~wnct · tw. Revyen, der havde premiere nytårsaften l .. t!l på Casino, blev en virk<:>lig succes med :3:; opfort•ll-it'l', lwau der for 1011 år siden Yar uhort. Fra denne rc,·y skl'iv<'l' sig- hl. a. sangen "Ser 1, In cm der kommer h(• r!", :::;om l'tl1\'<'rt ha1·n kenclc>t' endnu den dag i dag. l arene 18SS (iO residerede E1 i/.. ~om din•ktm· på Castno-teatrct, og i disse ar udfoldc·dc han en væltlig al,ltvitPt som dramatiker. Il an skrev og ht•arbejdcdl' :w dramaliske arbejder, hYoriblandt adsktlligc stadig· har lwvaret 1lcres popularil(.•t og spilles landet ovc1· af amatoJ·skuc::;pillt•re. c;ålt•des bL a. "Redaktionssekretæren", "Et enfoldigt pigebarn .. , "Past<'hn nsg-ildet" og man~c flcn•. Som fol'fattl•l' var E;·il: Haull O\ eronil•ntlig produktiv og har talt ::okn·n-t O\'Cl' 100 dramatiske værker fon.1dcn mange hundrede vis<'r, hvoraf adsktlltgc har fundet blh·ende plads i Danmarks vi~c- og sanLt"hog-cr. Fra 18(i0-1881 vtrkede Brik B<'tlh som redaktor dl'ls af claghlad<'t "Folkets A vis'·, dels wd ., Dagens ~)heder". l 1881 udnæ\'ntes han ttl censor for llct kgl. T eater, og pa d<'tln<' post fot·bJe,· han til sin dod d en l l. august 18\J~L Hans gravsted f indes pa Garni sons ktrk<'g;,\rd.

B"!'"


Den lette

og dog den sværeste kunst er en del af nationens liv o

Kmdte nø11ne ud taler d er es syn pa ., re11yen

H

ved Kay RoHtgnard-Frohnc.

NytArsaften, den 31. december 1949, er det 1~0 Ar siden, den første rigtige københavnerrevy, Ertk Bøgh.s :.Nytårsnat 1850e havde premier~ på . det da\ærende .. casinoc. Denne mindedag feJres tkke af høflig skyldiihed overfor Erik Bøgh, men fordi der med starten af denne særlige kunstart blev skabt en kilde til glæde og opmuntring for menneskene. Revykunsten - for en kunst er det i høj grad at få folk til at drukne hverdagens besværligheder i den sunde latters strøm - har i de forløbne 100 år været og vil stadig i en uoverskuelig fremtid \ære et udtryk for tidens liv. Danmarks- dog især hovedstaden Københavns historie har revyen givet et mere levende billede af end mange bindstærke bøger. Revyen har bud til alle kredse i befolkningen. Adel og borger, præster og bønder, de er aJle i den samme båd- hedder det i en af de senere års populæreste revyviser, og ikke mange i dette :.smilets lande kan sige sig fri for at være bukket under for revyens humor, satire eller lette sentimentalitet. For at få et- omend begrænset - indtryk af omfanget og berettigelsen af revykunstens popularitet har :.Ord og Tonere henvendt sig til en række kendte navne og bedt dem udtale deres syn på revyen og dens mulige betydning på forskellige kulturelle områder. Vi har haft den glæde at modtage en række besvarelser, der fremkommer nedenfor i alfabetisk orden :

Forfatteren .4:rel A11drenRen, kendt og populær medarbejder ved Scala-re,·yernc, skrh·er:

Den første danske Revy: Erik Bøghs, der jo havde Premiere for 100 Aar siden, var, efter alt at dømme, skrevet i en Form, der godt kunde anvendes den Dag i Dag, selv om Udstyret J 1850 var spartansk i Sammenligning med Nutidens PragtRevyer. Pardon! Jeg var lige ved at glemme, at Revyer med pragtfulde Scene-Udstyr jo nu er en Sep blot. Det atraalende og pragtfulde kulminerede eom bekendt i Frede Skaarups Scala-Revyer. •De svandt, de svandt, de glade Dage, kun Mindet

har vi nu

.

Johannes Dam, Alfred Kjerulf og Undertegnede fik dog frit Spillerum, naar vi skulde konkurrere med Scenepragten og Sensationerne i Form af Guldregns-Tæpper og Vandfald med badendt · Nymfer. Og dobbelt glade blev vi naturli gvis, n a ar vore Aands-Produkter, trods alt, fik Sukces. A X('/ A ncll·easen.

Den

kendte dauseins ll·uktor Hol 1t r Bjerre, som med s ut s tralende C\ rK ti l at skabe de fes tligste danseoptrin har· glædet alle t"e\'ygængere, udtaler f olgende:

Revy! Selve Ordet betyder for mig, der hele mit Liv ha arbejdet med Revy, Fest, Glæde og Humo r! Men samtidig betyder Revy et Opbud af Kræfter, Energi og den Del af Talent, der nu i mer eller mindre Grad er givet os, der har haft den Glæd<> at arbejde med denne Gren af Teatrets forskellige Kunstarter. Revyen vil alle Dage bestaa og vil til enh\·er Tid ha,·e sin store Betydn ing baade kulturelt og som Humørspreder til aJle Dele af BcfolkniJ,gen. Lad Revyens Muse aldrig do! Hof.qu B jcu (.

Da vor beromte, populæ r<' landsmand var herhjemme i som mer, hvor han bl. a. hyldedes af Sille man g~ venner· Indenfor dansk l"<'vy og borte tale om den tilstundende 100 ars dag, udtal te> hau s in stor·e sor·g ov<'r ikke at kunne \'ære hjemme, når jubilæet indtraf, og kunne være med til at fcj r·c det. Men ha n har· ikke ~lemt den s tor<', runde fod selsdag, og helt ovre fra Los Angeles, hvor Carl Bri:·11wn for tiden optræder i det s to rste og eleganteste lokale, Cocoanut-gro\"(~ Club, sender han folgeneJe s mukke hil sen, de1· er· så kar·akteris t isk f or hans trofasthed mod I>anmat·k og gaml<' venner herhjE-mme:

Jeg er glad for at faa Lov til at sige <.'t Par Ord om Den danske Revy, der nu fylder 100 Aar. Ganske vist har jeg a ldrig selv i egent1ig J1.,0l'Sland væ-


ret Revyskuespiller, men jeg har dog optraaclt incl\!nfor Revyer nes Rammer, og jeg· har, fra .kP: Yar Dreng hjemme, kend L og skraalel alle de gæ\ e gam-

le Revyviser, af hvilke mange Stumper endm1 hænger og slaar deres Folder i min Erindring. Og fremfor alt ha r jeg set saa mange slraalende, 'i l lige og morsomme R evyer hjemme, al jeg ikke lror, <ler findes Magen til dem i Verden. Lad m ig heller ikke glemme at. ll<t'\ ne de mange Glæder, j eg har haft, naar jeg saa og horle saa fremragen de Re\'ykunsLnere som den slore, uforglemmelige Frederik Jensen og den herlige, barokke og lunerige Carl Alstrup - ja, jeg kunde nævne mange f lere. J eg ønsker for den jubilerende elanske Revy, al den for tsal maa leve og blomstre som det ægte Udtryk for det. dejlige danske Jiumor og ligefremme Livssyn, den altid har været.. Og saa en H ilsen Ul alle mine gode Kammerater indenfor Kobenhavns glade R evyverden. Kraftigt. Haandtry k.

Ca.,., B nsson.

P rofesso t· Il a11 s H n.r, den f rygt\!cl<• og· elskede teaterkritiker, ~alulcrer revyen i diss<' lænksomme \ending-er:

Der gave& Kunstnere fm· ~0000 Aar siden, formodent1ig da ogsaa Digtere. 11 \'is der var Digter<', lavede de akluel1e Viser. Saa gammel Pr UeYyPn. Da Teatret begynclt.c, lavede man aktuelle Optrin. Saa gammel er den dramaltske lte\'\• . Revyviser i Farcespil herhjemme begyndl<' Kombinationen saa fornemt som med J. L. H <'iberg. l »Kong Salomon og J or gen Hatlemage r « Yar indlagt den storpolitiske P c\'J vise: 't.· H vad nu1u'r H1. Baro1un Prl

om G1'Cd('1'nrs Affaircr(« -

der gj orde Furore sung<'t som Kuplet med Kor. Vi har dermed rullet den historiske Kongeloher ud foran Erik Bouh' s Fodder. lian var sin Tidsalders muntr e Mancl. Og naar en Digter ar samml' Generation kort efter lte\'yens meget omlalle Landstigni ng paa Oresundsl<ysten skrev:

Hvel' San{/, som Polket kc Ileler

Of/

lytter Iil 111('d Lyst.

den blev f'11 R in,q i B 1·yn,if'H, som dwkkcr Ile ndcs B ryst!

-

da gælder cle Ord ogsaa Erik Doghs glarlP \

ls~­

kunst.

Ech ard LPmbC'ke fol'ts~ettcr .i o: ll1·r 1 kra.ftiu Skw111f,

so111

lokker

JUHt

[11111

d t n /Jif r

1

lu 111h s A.otmr'

Dd J'c>tic Ord i den

t

l'f1 flc

u lu•a."

ou

l~:r>IHn

C'/ Smil.

oin ur t /)il.

'Pirl! bh'\ ltt\~·cligb·r­

Lol'en. l\Icn naar ch't bill·p og sure blev l't·c'mlwt·sk<mcle i B oYedsladens Stemning-, 'ar F t, deri k J, nsc n Sukkerbosscn, der dn- ssedc s m fme h\'l<le l\1t•lis necl fra Skyen. »Saa re og l :t' f/C ! << - clel er lte\'~·ens clohbelte Kai d. Sin egen l\Iusc bor dt•n lun e, bare ikke (len 1:t

JWS

Han s U,·i.r.

llirckton:t for Koda, landsrl'lssagforer· Siyurd /Jnu w, s<•lv en fin 'isl'drgler og lidhgcre studcnlcrrcvy-for·faltPr, udlalcr folg<•ndc til .. Ord og Tnll<> r":

For mig har det altid siaaet saalcclcs, at Itevyen som Kunstart har sine ganske sc.crlige Opgaver. Man kan ikke nojes med al karakterisere disse mecl Horals' Ord: - »al gavne og fornoje, ha\ sledst• del for Oj e~. - Den Pd vilde lteYJ en s~ nke ned Lil at bl h e en forbigaaencle Un<lcrholclnmgsform, medens dens kulLurelle li istorie er langt mere omspændende. En Rev) - eller Fragmenter af clcn kan le\'e Gulelsmedens farvemættede, lwrt,·arige Li\, men kan ogsaa bli\'e staaende som et l\Ionument i den Tidens S l rom, d t' t· er Glemslens Van.le. Derfor er Itevyens Kunsl maaske cl en vanskel igstc af alle Kunstarterne. Dens Spa.·nclvHlde er ubegn1•nseL, medens dens Form skal være Koncentratets. Den skal kunne spilll' paa Sindets "~eldigr> ltegisttlr, - fra Humor, pog og Ska•mt Lil Ironien~ og Sarkasmens Bicl, fra den drivende SentimentaliLet til den usminl"ede Nog'ternhecl og fra slille Vemod til den funklende Glæde, - dens Drik skal 'æn• ~nart som den skummende sode C'ham11agne ~nnrt som l\Ialurtens bitre Bæger, og dens Yirkning skal kumw veksle fra <len honw1·ske Lalter til den fuglige Plet i Ojenkrogen, der 'idner om Sindels Grebcthecl. Re\'yen kan virke rensende, fornyende, ildnende og skabende paa del MenneskPsind, der - frigjort for alt Parligc:engeri - er Kulturens sande Instrument, naar blot dt•n bevarer sit aU.iske Ralt«, -


original, gatumiljoer och atmosfar. Detta i sin tur beror val på att Yåra revyer i begynnelsen utgick från dram,atiker. Dessa bibeholl i viss man teaterpjasens typ, och denna grundval lever :i.nnu knu· i våra dialoger, sketcher och typskil<lringar, atm mstone till någon grad. Dårmed har vi haft en fast tradition att bygga på medan den »Show« som ar forhårskande i vissa andra lander ar en uppkomFormanden for den norske revyfol"fatIing som hanger tamiigen fritt i luften och narmast terforening, den populære revyforfatter kan betraktas som et oakta barn t ill varieien . .St•erre Ba vre, som hans danske og svenske kolleger under Unionsmødet i StockDen homogenitet som kommer av den siarka lokalholm i sommeren 1949 lærte at kende doften ar mest utmarkanclc for den clanska revyn, som en evnerig og humørfyldt forfatter, vilken synes mig bast ha hamtat sig efter den i och skr·iver til os fra Oslo: for sig nyttiga injektion H\' internaiionell stil som Jeg er blitt anmodet om å si no om revyen. Det Ernst Rolf med flera sprutade ind i nordisk re\·y. er jo næsten livsfarlig i en tid som vår, hvor alle Jag funderar ofta o\·er det egenelomliga i att den andre mennesker som bekjendt vet meget mer om revy enn revyforfatterne selv. Men hvis min ringe nordiska filmen aldrig forsokt sig pa revyn. Filmmening kan ha noen interesse, vil jeg si at aldri har herrarna har antagligen i full skrack ~tin·at sig blinda på de amerikanska showrt'\·~·enul med deras revyforfatterne hatt en større opgave enn idag. VAr trette og utslitte verden er blitt så fattig på våldsamma kostnader. Men de har inte Uinkt pa smil, revyforfatterens opga,·e er å kalle på smilet, att den nordiska revyn med sina dramatiska trachog få folk til A le av sin egen og andres dårskap. tioner, sådana som i Sverige vanlades av Emil l\foDet Jigger i de nordiske revyforfatteres hånd å holde lander och Axel Engdahl och i Danmar k av deras tidens speil op for folket på en slik måte at det samtida, ar något att bygga pa, något ofantligt fremkaller den sunde og befriende latter. For et mycket manskligare an showfilm ens j azzskrammeL folk som kan le og Je av sine egne feil og dumheter sota karleksduetter och truttande lyx prakL En direkt for film skriven nordisk r t1vy skulle kunna finns der altid hAp. bli något mycket mera underhallande an \·anliga Sverre Bævre. importerade sångfilmer. En revykuplett ti]] exempel har genom sitt berorande a'· en mangfalcl amnen alldeles specielit filmatiska mojligheter . Den populære Stockholmer-journalist På andra a\' scenkonstens omraden har j u re\·yn og revyforfatter Berndt Carlbe.rg, kendt i åtskilliga avseenden gatt fore och visat vagen. over hele Sverige under pseudonymet Berco, sender "Ord og Toner'' følgende Medan den "riktiga" dramatiken i fl en1. hunclt·a ar interessante linier·: holl sig till tre eller fyra dekorationer pr pjas, sa DA jag hor att dansk revy fyller 100 år måste har den modet'lla revyn anktutlit till det ror ligare jag uttala min beundran for gubben, han har hållit system med många tablåer, som begagnades a\' sig lika bra som de val stundom jamnåriga vittig- Shakespeare och andra klassiker, vilka - inte minst heterna. Shakespeare - ju aven var revyforfattare, och den 'ymbolet paa det aandrige, det frie, det ~legante og ikke lader sig forlede til Spekulationer i det modsatte,- thi som Kulturfaktor vil Saltet da have mistet sin Kraft. Sigurd Bruun.

Svensk revy (inklusive svenska vitser) ir ungefir moderna revyn har bt·ingat detta systrm till en • lika gamma), norske revy har också en mycket fuJlandning som tvingat den "riktiga" dramatiken stadgad ilder, och jag tror att det finns en sårskild att folja efter. I samband harmed har clen sistanledning till den skandinaviska revyns betydande nimnda dramatiken också matt gott en" de manga livskraft. VAra revyer i norden står nimligen scentekniska nyheter som den modenul revy n skapat. publiken nirrnare in revyerna i and r a lander, å tSammalunda med manniskoskildringarna, som hos m inatone i den mAn jag haft tillfalle att studera revyn alltid måste inrikta sig pa att tr~U fa det sandem. Detta beror i sin tur på att våra revyer ir na och vardagliga. Om man undantar var clt1n gamla natiooeUt eller rittare lokalt betonade, de framgoda tiden mest skildrat uppstyltade, fal ska manatlUer de samhillenas minniskotyper och gatuniskor- gloriosa hjaltar, nattsvaJ·ta bov<n, onat ur-

lO

1


s

ligt dygdiga mamsellcr. Den moderna dnunatikl'll daremol har tri\ngt in i mil.nniskorna och framslaller dem 1 'arclagslag, beh~Hlade med de sjc-i.1sliga skavanker, hamningar, abnormiteter och cmdra sjukdomar som \'i a11a lar Iida a\·. Detta har dramaliken tagit efter reYyn, som a lltid sysslat med tokiga

manniskor. Hjartliga lyckånskningar!

Brn·o.

Den erfarne teaterdirektor ('a rl Ca ris en (der altid er go'), indcha\ l' l' af byens mest særprægede rt>\ ylealC'r, "Rode Kro" paa Amager, udtaler ::;in bekymring i folgende ord:

Lysten ti l at se revy har altid været stor i Danmark, og sommerens revy blev altid imodeset med stor interesse hos publikum. Nu er interessen \'æ k; når publikum har set de fors te 2-~~ revyer, har de også set resten, for stoffet ma uvæger ligt blive det samme, kun på andr e melodier. Del er for meget i en by som Koben havn med 8- 10 revyteatre om sommeren, hvor det i forvejen er svært al fa publikum til at soge indendørs fornojelser og særlig i vor tid, hvor fri luftsliv og rejselyst er ble\ et slotTe trang hos publiknm i deres fritid end en teateraften . Min erfaring er, at Kobenhan1 kun kan bære hojst :1- 1 somme1Tev~·er, de vil da være rentable f01· bade di rcktorer, forfattere og komponister.

.Jeg vil da si om nuticlt>n~ ~"~'"Y at Il\ ad den mangler l' l' aa va•rt• !'-: \ ' Litt flere aand'lige hormoner bor sproytt>s inn i ord og· toner, og Il\ is forfalternt• \il rid<' a~rcn og ,'{(lJIIIIU' Il rote opp i atmosf<t>ren, saa kan og b"' clP kunne gi Iwerandre l~ nglimi til sin fantasi, og faa ideen og inspirasjonl'n ti l hvad man altsaa kalcler lt nulidstoJhll«! Der stjeles<< meg·cl og Pr I\Onkurrense, men da jeg seh jo er i »assuranse« har jeg forsikret mig mot denslags ting, jeg lytler heller paa min f er d omkring paa tog og bus~er og p~u1 »LinJe :l« \'Cd middagslid naar jeg tar vejen hj t\m, og naar jeg tar en sporvogn til Uegj~cr«. som jo en skjonn siasjon paa vejen c1, og snapper opp en settning, et refreng, som kan b li visen med et ri k l point! Nu er det del at venlen er saa trist, cle1· er fallt meget 'an n i h<t\ et siclt•n sisst, de store malder deler ut diplome1· til de som spailer jorden i atomer, vi lever paa en glodendc vulkan tiltrassfor "·itaminer nok og tran. saa det er ikke letl aa n~re inspirert. man blir jo nermest deprimert, og clette er ,·el derfor ogsaa gnumen Ul at der stiger avfall upp fra bunnen ! -

Min jubilæ umshilsen til revyen pa 100 år sdagen. Carl

Car/~'{en.

F orfalleren F'rima11 Clasen, landskendt Norge under t•scudonynwl .,Lyklcmanncn", skriYer:

De ber mig tale om 1·evyen! Jeg har jo seh i denne byen begaat en ha.•rskare H\' san1me sort, og slitt og streyet ua1mind'lig haardt for No r~cs publikum aa more, og fremkall t smil hos baadc smaa og store! l 15 aar har jeg: i radio s unget, i æterrummet har min stemme runget, saa jeg har kanske lov aa si non orcl om den rcYy-sne som fallt if.ior! -

Men netopp da skal en re\ yforfatter faa den befriende og friske lalter til fritt aa lyde fra en stakkars strupe som e;r iferd med aa gaa utfor stupet! Det er en opga l'C i cl isse clagc for os som arbeidcr i dette faget, aa la hl'CI Yise som 'i nu skal la~c gaa u t i li\'et som en landeplage! J eg onsker Danmark lykke til med jubileet, og haaper 1\IOGEXS DA:\1 og andre med ham \'il gjore alt for aa bc\ are renomect i neste hundreaars l'C\ y-program! Med hilsen til Komponist- og Forfatterstanden i stor begeistring fra : »LYJ\.TEfl.fANNEN«.


l<,ormanden for Dansk Mus•kforlæggerforening, direktør K. fo'eldbeci.·-CI rist ·all tm, der sA ofte har vist sin interesse for teatret og revyens kunst og ligeledes gennem sin forlagsvirksomhed har haft nøje kilOtakt merl revyerne og rev~ kunstnerne, urltaler følgende:

Det danske smil er jo kendt i hele ,·erden, og mon man ikk~ for en del kan takke revyen for, at humøret er så godt herhjemme. Det er jo s!\dan, at selv om ens humør er trist og gråt, far man et nvt syn på tilværelsen, nar man O\"fln·ærer en god re' yforestilling. Det kan jo nemlig tænkes, at de problemer, som revyforfatterne har haft undc1· behandling, også træffer en selv, man kommer til at "'e tingene i et andet lys og går fra teatret med den beslutning, at man ikke mere \'il tage sig selv hojtidelig. Og hvorledes ville tih·ærelsen ikke blive for en musikforlægger, der har sat det som sit livs opgave at skabe sig en levevej ved at udgive dansk sang og musik. Måske en uløselig opga,·e, - men ganske utænkelig, hvis der ikke var noget, der hed revy•

VISer.

Hen kcndtt• s,·cnskl' komponi l:'t og foJ·fattt•r (,',•cll"!l H liu,'{,•Wil , der t illige Cl' kt.'nclt s1m1 dt•n populære 1lirekto1 fo . det ston• s toc k ho lm ~kc fol"lap; ~ IsGeorg l\lusi kfii rla l{s A B, og- son 1 dtager en fn·mtrædt•JHlc plads indenfo r St inz og- S ka p (dt• ti l Koda og- \'Ort forbund SYarende o rg-amsat10ner) har naturlip;t g"l' lllW m si t omfattende ,·irkt• skaht sig nmng-c \'l!nncr ht>r 1 Danmark. Direktør fho ry B l1w;son sender os dis~w

linier:

Det finns utan tvh·el en del beg-åvade revyfol'f'at~ tare i Sverige just nu. Samtliga clt\ssa å r emellcrtid upptagna med att skriva nyårsrevyer. DeL ar darfor Jag åtagit mig att har skriva nago L om clansk re\, Uppgiften bringar en i kontakt med fj ~ird e budet. Jnte bara på grund av åldersskiJlnaclen. A.nnu fi)r några decennier sedan skrevs manga S\ 'Cn ..;ka re,·yer i en annotationsbak på de dans ka r cvyparkettern a. (Har kommer man beklagligt\'is ocksa i kontakt med sjunde budet) . På den tiden fa nns in te ~ ordish Rcvyunion. Jn te bara for sitt danska upphov \'ar svensk l'P\ ,. • en lång tid ett sorgebarn. Vilket inie hinclrar, att han oftast varit en gHidjeflicka fOr teatPrdircktionen. Dansk revy forefaller att vara e n mer akt ad medlem av Thalias familj, nagoL av en g l ad OC'h spjuveraktigt alskvard, ogift onkel, lika vålkom mcn att bo hos Er varje sommm·. •

Men bortset fra de personlige interesser i revv• forfatternes og komponisternes virksomhed finder jeg, det er en lykke at bo i et frit land, hvor revvens • piskesnert engang imellem kan rydde op i sagerne. kulle man derfor, samtidig med at gratulere til Resultatet a\· dessa reflektioner har blh·it nagot 100-årsdagen for revyen som kunstform, udtale noget ønske, måtte det være det, at der stedse må forvirrande. Svensk re''Y skulle alltsa ,.aJ.'a ctt ille\ære gode kunstnere til at skrive tekst og musik gitimt barn av en kand far och en okand mor. :\ar til revyer i kommende år, og jeg kan helt slutte mig det galJer hundra~il·sdagen kan deL kans ke andå inte til selve jubilaren, Erik Bogh, når han i sin kunst- anses alltfor chockerandc om barnet trader fram och • gratulerar sin ogifta men and~l. så trevl igt borgernerv1se synger : liga pappa? Gid derfor han Jeve som Kunstner til Gavns begeistret og sorgløs og sikker imod FiJistres og mod Københavns moderne kritikker og Klikker, og vinder han Rigdom og Rang _ nu ja han leve! han leve som Kun..qtner endrla.

Gf'oJ·g fi:l ia.sso n.

Cro·[ F ise/u r, den po pulær e, hu murfyldte re,·yskucs p ill c t·, der har Janccrt't en række af \'Orc n •vycl igtercs kadcc;t c ,·iser, udtaler:

F eldbec~Christiansen. Revuen er en dejlig Kunstart, men det er ikke Jet i Løbet af en Aften at fremstille en halv n es forskeHige Mennesker. Jeg har )e,·et af Re\'ll siden 1903, og jeg har levet godt, saa J.C:'g maa JO · dygtig, eiJer osse har jeg ,·æret heldig. Med Hilsen.

Carl Fisch rT.

12

o


Formanden for Ihamatik(• t·nc~ Forhund, fodatteren IA·ck Pt ·lu r, dt•t· er hojt ancrkcncH både for sirw roman<'r og- skuespil, hilser revyt•ns t'kahct'<' med d t s se l i n i c,.:

Der er i dan sk revykunst i de sen e re aar sket en udvikling b or t f r a den sku espillignende handlingsrevy m ed gen nemgaaend e per soner og e n \ ittig, aktuel t ek st hen imod den saakaldte \'arielerevy, der dominer es a f f r emrag·ende artisters solo præstation er i monologer og viser. Disse store, dansk<"' revyariister kan ikkC' roses •

nok for den opmuntring og den r evselse, de gtvel' os, og det er i stund en s bojtidelige anl ed ning v~'rd at sende en hilsen til de mennesker, som skaber

<la n·v~rfo rt~.stillin~or<'rtH', der b<~~~· Hd t,~ nwd N) tarsnat 18:10«: , ha 1 ht>slal't 1'1.; m·hund t'Pdl' oJl salt•<IP.s IH'\ t.s l de n's IP\ <'d~ ).!;l i)..dwcl, sa s l,\• l<lc>s dPt sikl,ert. tld\e alene, al for l :tlt<'t'l', kom)Hllli~l<>r ng t\1'r es rortolkere har haft <'VIl<' til at skah<• fon•stillm~l'r af lltHlcrholclPtHll' k•n·ald<'r, men ogsa at forfattl'rtw gennem laiP OJ.!,' \'iS<'I' \'Cd cliSSP fOI'PStillingCl' <'l' fremkommet nwtl kritik a[ ards IH•givf•nhedl'l', som ikke bar kumwl komnH' frem pa anclen mad<.', ligt>som »l'l'\'~ Cll « har haft lcj!Jglwd lil a t DC\ ise, at kunst ogsa kan :;;],abc~ inelen for clellP om rade. As!11 ,. TT' il/u lo1 Ha n:wn. ~u

tekst e n og musikken, der sæller virluoserne i stand til at jongler e. Men der for kan man a ll igevel a[ og Lil godt læng es efter en dansk r evy af en anden, ny art. og m edlemmer ne af dansk r e,·y forfatter og komponistforbun d maa være de nærmeste til at komme med denne f ornyelse. Jeg øns ker dem h eld og kræfte r Lil dette arbejde.

Leck Fisch er.

J >en kt>tlllll' di rektor for gTalllmnfonakti<•S(•Iskalwt .. B is masters vok<•", f<.',u,. l/artl: uJ'fl· har alt id '~en • t t•n flittig gæs t V<'d Jt •v y-prcmicn·nw. Om n •vyer-

nem· - S l' l merl en gTammofonplad<·sælgers ojnc - udtaler han folgt•tHit•:

l delte Sclskab a f TPatcrkritikere, professionelle

Skribenter og· andre Sl\!mnnnder tager jeg skynrlsomst Skyklapper paa for at koncentrur" m i g om Synet paa Hevven ucl fra et grammofon- og han delsmct'ssig1 Standpu nkt. Fra min ti dlige Barndom husker jeg min Fars

l\ o rl (,'e1·hco·d, s,·erigcs A ristofanes, revykonge og skarp anti-diktaturskribent, der er en kær og hyppig gæst også i Købe nhavn, sender disse lin i er :

stor e h er for al skaffe s ig F orhaandsviden om

Den Danska Revyn ar festlig, full av humor och

Naturligvis var det no<lvencligt at h::n c Billetter

ofta av dristigheL J ag on skar D en Danska Re,·yn

til Prem iererne og til Tredierlags-Forl'slillingern e

god fortsa t tning och h op pas, att den pigga å ld r ingen

for at konRtatere, hvilke Sange der evll. var blevet

int e skall tappa tan derna!

kasseret, saa man ikke rislkerede at ind::;JHlle disse.

T ekster og- navnlig om Melod ier til de n ye

ltP\ yer.

Da jeg blev lidt n.~ldre, fik jeg Lov til at komme med til disse Forestillinger. Det er ufoqdemmeligc Aftener, jeg har Lilbragt i Se a la og Apollo, paa Norr ebro og i Phonix-Tealrct, hvor min F'nrs gode Di rektor A sger ll'illldm // IIIlS( n, der sammen med sin broder, Svend \Y. H., er indehaYer af vort storste og ældste musikfol'iag, og som har udgi\ et en væsentlig del af revyemcs tekster og melodier i et par menneskealdre, skriver:

Ven, E <h ard Brinck, kompont;rede den mw stor e Sukces efter den anden. Som dc'n Gang saaledes ogsaa nu: Til ltc,·yen skri,·cs Dognets :M elodi, som set med en Grammofonplade-Sælgers O.i n e betyder det daglige Brod. I

Når jeg blader de m an gfoldige r evyhefter igen-

gamle Dage var cler fl cn' fortæ llende Vi se r , og det

nem, som \Vilhelm Hansen s Musik forlag ha r udgiYet

Stof, de r behandlcd<.•s, \ar m e r e alm en l tilga:•nge-

i lobet af s in 92-år ige eks isten s, sa fo ler jeg pa forlage t s vegne trang til a l rette en tak til a lle de for-

lig-t, det YaJ· for hele Publikum, ikl\<.' blot for de forstc Hækker i Parkcth'l. Tcall ets og ~ kuespiller-

fattere , komponister og skuespille r e, som gennem

n es Privath\· kan ikkl' inte r esser e llet store Publi-

deres talent har y clei en væreli f uld inds als for re-

kum. T ekster af sa<ulant Indhuld er ikke gode, set

vyen gennem 100 år.

Cra ei komm e r cielt Standpunkt.


Vi er ogsaa, at de storstc Sukces'er, Revyerne har haft, er den fortællende Vise, og et 100 er Eksempel her·paa er "1\fanden paa Risten.: . Larl Re' yen derfor, dersom Stoffet skal udnyttes helt ud, altid indeholde flere fortæilende Viser, saa ved man, at Radioen og Grammofonen er Kobere. Eug. Hartkopp.

Statsminister Han ,'{ 1/ecltolt, det' t idligere har bek('ndt sig som en flittig revygænger og stor ynder af rlet godt• danske humor, tilstår· i rwdenståendt• linier påny sin revy-kærlighed:

Hilsen og Håndslag!

lige vækkelse og frie politiske meningsbryd ning. _ Bevares, der er forskel pa Erik Bogh-sti len og en 1950-t·e,·y med pragtudstyr, korpiger og sentimental musik. Men også stemning, farver og underholdende musik har - Yel at mærke lwis det da ikke er pJat og indholdslost - sin berettigelse i \'Ol' harcte og desillusionerende tid. Jeg hilser og lykønsker derfor j ævnt og ligetil: Måtte jubilaren - den danske revy - bevare sin livskraft og ungdommelige respektløshed over for alle - uden undtagelse! Men, I rimsøgende landsmænd, der har med viserne at gore, glem aldrig den svenske kcllega Nils Fm·lins inspirerende bekendelse i hans kloge »N iu skonheten kom till byn « :

Forudsætningen for den dansk(• revys samfunds- En gang skall det \'arda sommar, har \'isorna Uinkt. revsende eller satit·iske islæt er den grundlovhjem- en dag skall det tornas rymd over ]anden. lede ytringsfr·ihed. Derfor folger re\·yens 100 :\rs Ratt mvcket skall varda krossat som vida har • dag nu lige i hælent3 på forfatningsjubilæet bHin k t, Hvorfor i ah·erden skulle lunets lyse sonner ikke nwn manskorna skola lvftas i anden . • også tage hatten af for det jubilæum og sige tak Nu sitter de dar och spindlar så smatt och så gråti og lykke til? och kritar for sina lador och hyllor. Jeg gør det i alle fald gerne. En dag skall det varda sommar, har visorna spåtl. Jeg lærte re,·yen at kende i en ung alder, og det - Men visorna aro klena sibyllOJ'. er kun delvis rigtigt, hvis jeg skre\', at det ikke - Mor os, det kan nok tiltrænges, dril os, hvis I kostede mig noget. Da jeg var 14 års læredreng i kan, ram os, hvis vi har fortjent det, men sog ogsa rhus, kom jeg i lærlingeforeningen, hvor det foruden at diskutere samfundets brøst i aimiudehg- at løfte og højne, det trænges også. hed og forberede vore reformkra\· til lærlingelo\'en Ham; Hedto.ft. i særdeJeshed - også horte til god tone at kunne irets revysange, særlig byens pris. Da Iærlingelønnen ikke strak-te til, var det for kammeraterne og mig simpelthen socialt nød\·ærge en gang om ugen, Dansk Skuespiller-Forhunds myndige formand, Kai Holm, d er i sine unge med bankende hjerter, at kr·avle over plankeværket dage selv koketterede med r evykunstf'ns og snyde os til at se sommerrevyen i Vennelystmuse, har ikke glemt s in !:ærlighed til parken. denne fortryllende dame og skriYer herom: J~g har senere set adskillige revyer, ja vi opførte i lærlinge- og ungdomsforeningerne endog vore egne, Mon nogen kan nyde en gorl Revy med en saaog ofte har jeg moret mig storartet. Og gammel dan Blanding af Fryd og Respekt som den Skuekærlighed ruster jo ikke. spiller, der har forsøgt sig i Revygenren og bevist Det er måske ikke rigtig fint i mit nuværende job for sig selv og andre, h\'or forfærdende umulig han sAdan åbent at tilstå denne revy-kærlighed, men var? Siden det skete for mig, har jeg næret en eventuelle forargede bedsteborgere må forsøge at ulykkelig Kærlighed til denne Kunstform og en stor tilgive mig, hvis det da findes fornødent. Efter min Beundring for dens Udøvere. Min Bedommeise af ringe mening kan der nemlig være og har ofte væ- Revyen er altsaa ikke uhilrlet, men far\'el af gron ret lige så mange :.meningsdannende elementer« i Misundelse mod de lykkelige, som har faae l Ga\'e en god og veldrejet vise som i mange af de såkaldte og Evne til at more, glæde, reYse, spirlde - - og orienterende taler eller politiske ledere, der jo af udlevere Selvhøjtideligheden til Smilet. alle betragtes som fuldlødige bestanddele i den folkeKai Holm.


Teatereli rektor Osrar lfolst, det· sch fornylig har fe jret et fot·midabclt juhtlæum, er den revymand, som med sine fes tlige og fornojelige Cirkustelt-re' ycr kommer I•'rcdc Skaarups fan·eslralcnd<.' pragtrevyer nærmest. Oscar H olst et· sikke rt ogsa den teatermand, der· ha1· overværet de fleste hjemlige revyforestillinger sid en halvfcms('rnc. lian fortæller herom:

for l 00 Aar si den 1800 - og saa Lil L) klw og· alt g-odt Ji unelrede Aar

1

de na·slc

on s kPr Vc>ll'l'aiH.'ll

Osl·a J' H ol.~/

og saa 1O r ( i Forlysleisesskal af all f Forlystelser - tro mig, saa skal del nok gaa.

Til Dansk R evyforfarter; og Komponistforbund

100 Aar er en lang Tid - særlig· naar man selv kun har vær et med i de 50 Aar - og- som den ældste Revymand, der siden 1892 ha1· set de fleste af Revyerne i København med K unstnere som F1·eclerik Jen..c;en - W illiw11 Gerner - J ens Kofoed - ,/fHgen L und- Ki1·sti1w Fl'iis H,io1·th- J11agna Red øh l m. fl. Revyforfattere som Johannes Dam - Ricluv·d - A rc·tande1· - A:tel B1·eidahl - Tho1·sle1'1 Lan; en for ikke at forglemme Hen1·iques og Nfelby. Saa spørg·es der saa ofte : Var Revyerne ikke bedre den Gang ? - J eg mener nej- men cler var kun eet R evy teate1· dengang·, og da var del selvfølgelig noget letter e a t skrive Viser til kun een Revy end nu, hvor vi i Kobenhavn og Omegn har været oppe paa 11 Revyer - da bliver det jo straks noget værre. Og var Viser ne bedre? - N ej - jeg synes, vi har saa mange gode Revyforf a ttere og Komponister, og det, man al t id kalder »den store Vise«, hvad forlanges der saa af den? »FJ·ede rik er du op]Jf« eller >>H en t il K ornoden og filba vs igen« kan de ikke være lige store? F or skellen paa Revyerne dengang og i Dag er j o blot den, at de fleste jo nær mest maa beregnes som Cabar et-Revyer eller Revy-CabarettPI·, naar der ikke fo r ekommer nogen Ballet eller større Optrin og Ensemble-Numre. I 1927 var j eg i Amer ika og saa og lærte, hvorledes en stor Revy skulde sælles op - og navnlig hvilket Tempo der skulde til - dette OV(:'l'for te jeg til Apolloteatret i 1928 og h avde megen Glæde der af - og det er morsom t og glædeligt at se, hvorledes vore nuværende H.evyer eller nærmere store RevyShow har faaet el Tempo, der er vidu nderligt. Nu mangler vi bare drt store Trater, saa vi ogsaa om Vinteren kan byde alle Turister en Revy, der kan forstaas af alle - festlig og forn øj elig. .Jeg var den f or sle i København, der vovede at sætte en Revy op Nytaarsaften paa Apolloteatret og den hed »Knallerten« - ingen t r oede paa, al det kunde lade sig gore - men det gik godt Dg blev en stor Succes - altsaa havde E rik Bøg/z RPt, da han

Fol'lnandl'n fol' Slmp (l•on•ningcn svcnska komposilcin·t· a\ poJltlli:J.rmusik). kom p o ntslcn E uw r H ul 111, der e r· l' r·æsident. for df'n i l!JHJ sl1ft~>dt• Nordihke RcYy-Union, sknYcr til os (ru S tockholm:

Manga av oss S\'enskar brukar sorgligt alt saga in le alllid forsta orden når vi hor en dansk revy, aven om \'i nalurligt.xis l'orsta mening och innchåll. Detta ar helt och hallet en brisl i var uppfostran. Som president i Norcti~k Re,·y-Union kan jag inte hylla den clanska r evyn battre an genom att uttrycka en forhoppning aU hela s\·enska folkel måtte Uira sig forstå danska s pråket i allmanbet och det kopenhamnska tungemalet i synnerhet. Sedan detla sketi ar det oss svenskar forunnal alt helt nj uta av det charme1·ande och Hickerl serverade "hur ligmaleri", de folkliga typer och gatuoriginal som ulgor den clanska re' y ns form , till sy n es hell spontanlUllkommen pa lek, men give h is skapat med strang konstnarlig ambition orh herakning. Dårmed vill jag inte pa nagol saLt krilisera den svenska revyn, de tva aro i miU tycke helt olika ting som golt kan trivas sida vid sida. Den svenska revyn ar kanske overJagsen i n agre a \'Set'nden, den danska ar det absolut ifraga om trivsamhet och kon taktmed p ubliken - scen och salong ii. ro ett par gamla ldira vanner Lill en grad som ,.i kanske aldr ig kan uppn å i Sverige. Den danska reyyn iw hela fol kets revy och jag upphor a ldrig alt ljusas av a ukLorernas och skåclespelm·nas gocla och glada humor, der as påh itiighet, derels formaga alt a\' sma tråkigheter i li ve t go r a s tora rol ighcter p a scenen , och precis som nar man tar ctl tant och skrumpet skinn och blaser upp det til1 en stor r und, pr aktigt målad och vald igt glati sYavan de ballong. Det skal1 vara den raitn luften ti1l for att ballongen skall gå t il1 vaders och gladj a a lla och den lufte n f inns i Kopenhamn. Men det f inns ocksa annat som bidrar


Den populære norske revyforfatter Gunnar K ft spc:rso l, der et par gangt• årlig besøger Kobe nha\ n for at se dansk teater, og som e r en stor beu ndrer og kender af dansk reYykuns t, udtrykker sin mening om l"<'' yen 1 alm indelighed i folgen de \'ers :

till att ~~i kupenhamnar·e ha så trivsamt och glatt på Edra revyer. Det år ju så att Ni år lyckliga no~ "l t .. N l

att kunna t.a med Er nAgot av Er fn1e nar · skaB roa Er, Ni kan gora det som for oss svenskar ar totalt omdjligt, ~i kan samtidigt njuta av en spetsig kuplett eHer en rolig sketch och på samma gAng fordå1·va Er halsa med ett avnjutande 8\' Tuborgs med smonebrod. Det jag sade nyss om fordarvet fur halsan ar gin~h·is en overdrift då det ju sedan garnmalt ar kant att ett gott skratt forlanger livet och ar· bra for matsmaltningen. Till den danska revyns 100-årsjubileum som Ni nu skall celebrera 'ill jag slutligen onska alla danska revyfurfattare och kompositUrer ett gott nytt 100 Ar. Einar Hyliu.

Om revy i syd og nord

brukes omtrent de samme ord: Humørlos og gammel. Tannløs og vammel. Uten spor av talent. Null fantasi. Ingenting å gi. Trøsteløs patient.

--Kjære jubilant i Kjobenhavn. Kjæreste barn har mange navn. Det gjelder hos deg som i andre land. Den man elsker tukter man.

Gunna,· Kaspe1·sen . Vor store humcu·ist, tegneren H er{. Je n~t·n iu .... sender os nedenstående tegning - og den sigt'r jo ikke så ganske lidt.

--o:: l '

- JIK. ' kahL

du.,

~-AL

5o? 1'\1» .....,".- ~5..... .;. q 1- !!

Direktøren for en af kobenhavnerrevyernes nordligs te forposter, Helsingør-Revyen, forfatteren B 1-ik Ln :>.<;H. der gennem sin mangeårige succesf~ Idte revykunst ved, hvad f01k kan li', skri\'er:

Revy - i manges Øre et suspekt Ord, en underlodig Ting, - noget mindre fint. Det har altid ær gret mig, for hvorfor mener mange, at Revy er noget anden Klasses indenfor den dramatiske K un si. Her i Danmark har den altsaa bestaaet i 100 Aar, men den er jo meget ældre, lige saa gammel som Dramaet og Skuespillet, den har holdt sig lige levende, scl\' om den ofte bliver begrædt som afdød. Den vil aldrig dø - en festligere Form for Dramatik eksisterer ikke. Findes der noget saa svært som a t spille Revy, en Skuespiller skal gaa ind paa en cenc, afbryde en Stemning, skabt af det forrige Nummer. og i Løbet af et Par Minutter skabe en ny. Man ser ofte en Revyskuespiller med Held anvendt i et Stykke, men det er meget sjældent, at en Skuespiller fra Drama, Skuespil eller Lystspil gor virkelig Lykke som Revyskuespiller, og allige,·cl mener man, at Genren er mindre fin. De fleste vil ikke indrømme, at de ser saadan p:w det, hvis man spørger dem, men det e1· saadan, man mærker det i Bemærkninier, i Bladenes Notitser ,

l


Revyen bl iYer behandlt•t som

Pl

homponi stPn 1\mttlutt• ltiiHtl!f• 1, tl••r !Wh . l'lllll'lll S ll l lllliS ik hat' \ ' 1S t IH!-{ 11111 t>n humnt· f~ ldl kuHS llll'J ' IIJ.:' Flllllll'l s 1111'stt•l', j a i silll' halll'tlt•r liJ.{t>fr•••n har· ~i ­ vel tmwhillt>dt•J'Ill' rt ' \ •\t> liS tn•l,.t·stt• v:•.>sen - IHIIIIOI', hitlc •lltlt• s~u· ka s nw og- satin• i lwl'l•g hlaml i ng, s vaJ• r· pil .,l 11 d og Torwr"s fnl'I'RJIIII'gt;Pl:

m ornt, lidt fnrka•-

let Barn, som man ikke kan tage helt ah·orligl. nwn de sk(l./ tages ah o rl1gl. det maa gidPst i IlL• s de andre Kun slarl<.'r, Drama -

Opet a og

Skuespil -

Ballet, og ikke altid 'a~ re dl't uartige Harn. der man klare sig· scl\'. Er der Tale om, at Forl~ ,-\lelsesskalten skal halveres, saa er der nogle kunslsnobiJP<ll' Herrer i Raadel, d t• t· mener. at ltevy<'n maa , <l'I'P undtaget - h vorfor '? Foreli den horer til den lt•tte Kunst, m en for at bruge Ordet i en anclen Ut•tydning saa er det sikkert den s\·æresle Kunst af alle . .J <.'g personlig v ilde hellere paalage mig al s pi Ile Hakon

lhad n.•gget c1· fonHlen s::,lt,

PI'

,,t samfund wlPn

re\\. Dcns funklion har Lil al !P lidt> r v:l'rt>l clc>n • samme som barnets i <C'\<.'ntsrl't om lH•.isPn•ns nyP k heder: at fort<\! Ile de \i l cl forll' sa\ l' l son1 d<' g-odtroende, al kejseren gar rundt nwd dPn har1! t1-stille. Derror

!.:'l'

<let ogsa karaklcristic.;k fur <le autoritære

Jarl end synge en af OsYalds Viser. Næ. Jael os i Anledning ar 100-AarPl se at komme \'R' k fra cl isse

samfund, al den satiriske re\~ her ild'P t•r frit stillet, forsynes med tand l ose gumnwr og- t ilclcles direk-

gamle Fordomme, og lad ne, yen faa sin Piaels 'e<l Siden af de andre ~luser, for clcn har hele• Folk<'ls

ti\'cr; thi kritik tales ikkt> sad::mnc sh•dcr, og revyens væsen er kritik. tlCllrykt forelomsfrit i andfuld

Kærlighed.

s pog, men med den In asse brod. ltevyPns diame-

E ,·i k

La.~st

n.

trale modsætning er autoritetstroen, og al fremskridt i andsliYcts historie har htclincltil heroct pa lvi\'l om del beslaendes ufP.llbarlighccl. Ilermed er ogsaa sagt en hel del om

J'Cv~·ens

sam-

menhæng med de forskellige andre kultur-områder. l•~ra

elirektor Sfl.lf Lot1111 er <'l' indlo folg-PIHl<· l~orlfattedc, nog·el hit l'<'

het "i\

ar:

~2.

keL gensyn! På Thyge 13rahcs l .r lil>l'i.o.; star at l<t•se: »Ved ai se op, ser jeg ned, \'l'd at

Direktør Stig Lommer takker for Deres 'Tenl igc Skrive lse af

Ordcis elanske betydning er jo »gensyn «. l\1Pn hvil-

Oktober og Yil gerne til Sporgs-

maalet »H vad har IlcYyen betydet for Dem.« . ' svare » 1;1 l\lill ion i Underskud«

(sign . Stig Lom-

mer).

SP

ned, ser jeg

op!« Del er jo re\'yens prh ilcgium at 'Pndc op og ned p a det cengang sete og gi \'C dPl igen under en ny synsYinkeL Derfor er

re\~

ens inderste hensigt

igrunden den samme som det, der er kimen i cthYcrt ,·arigt kunstværk: at tage ~æ<hTanen op til ny betragtning, rejse tYh len om dens ufcjllJarlighcd og

Med venlig Hilsen for STIG LOMMEil Vald( ma1· Haaycn.<.~f'n.

lade et skarpt og uformodet l~ s sk~t'l'<' sig ind i det bcstaende.

Nar man nu \'il fejre

re,~ens

s<.'kelfLst i Dan-

mark, er det da ogsa kun en Sc~rlig form for denne, der har rundet de hundl'edc a t·. lteV.\'l' ll er lige sa gammel som det menneskelige andsli\'s histor ie, og den Yil altid leYe, så længe seh opholdt•lscstlriften Dir<'klor

Gcol'f/t

Lo1wo••, det· som

mangcarig· ledt>r af NonliRk Copyrig-hl B uretHI har haft nojc kontakt nwd l'<''~ en og dens skabcndt• kunsttwn·, forfattern e o~ komponisterne, tHitaler ~

cxisterer , thi den er pa samme li<l

t'll

del af og en

noch·cndig for ud sætning for denne. ~

Uendelig m ege t har Yi at takke den elanske Ilcy~· gennem Tidern e, den s Skabere og dens

lld<)\'CJ'~'

for.

I Revyen s Venlen har Fantasien frit SpillPrum,

Skuespillet· Jl, ,...,rlwtlilt•r!J. hele landets sin kær.,Ibb«.>rmanJ", et kla.'tcr l'l'\'\'l'll • lighed i folgelide ord:

og naar R cYycn e r som bedst. er den en rigt racetteret Kunstnrl af U\' Urd erlig Betyd ning for Indivi d og Samfuncl.

l disse dage turner e r jeg i de danske proYinser m ed clen \'idunderligc Li,·a \\'cel. Ih·cr aft.en, nar hun synger sine Sca1aminder, ser jcp; ud pa publi-


Den fremragend e nm·skc skuespillet· Einnr Sil'isl 111 r d('r hat· f(•j rct sa shre succes •er og·sa• ~n m n.•\ ~ k·u ns t ner lwr j Danmark. hl. a. fo r et par år siden i "l>agmatTt'YYCn", hvot· hans .. Mona· Lisa"-,·isc \'at· et plt•tskucl, sende r os fm Oslo folgcnd<• Jinict·:

kum, der ligesom vi andre både er trætte og bekymrede O\ er dagen og livet, når de kommer· til de mellemsmå og store teatre. men når refrainernc i det store talents mund knalder ud i salen. ser jeg, hvor ln~nge et n•frain i en god revyvise lever. Danmark er lykkelig, det ejer nogle af de bedste Det er svært mange fremdeles - bade a'' publirevyforfattere og komponister, der dag efter dag kum og a\' kunsnere - som har lett for a betrakte og år efter år skaber de linier og de strofer, der re\' yen som en mindrenerdig kunstart. li vor ofte overlever mangen en såkaldt kunstnerisk teat(·rhender det ikke at anmeldelsen blir bcsorget a\· en forestilling. kritikker, som »skal forsoke sig«. Avdode Sigurd Jeg hilser og hylder på 100-års jubilæumsdagen Bodtker - som blev regnet for a va~1 c Norges de mænd, der skaffer os smilet, lattet·en, tåren, bedste kritikker gjennem en hel menneskealder, sa glemslen og dl"\n inderste og dybeste sm~11e i dogengang: »Revy er noe tov - men to\ kan ogsa nets daglige kamp for tilværelsen. Tænk blot, om \'ære morsomt!« Han anmeldte al d rig noen revy _ • 100 år er det en ny Li\·a, der traller jeres refrainer og glad har vel mange været fm· det tænker jeg. ud. Melodien og vise lever videre, når alt andet er En god revy har allike\'el meget mere pa h iertet glemt.end et godt lystspil. Og re,•ycn som kunstart ha r Ib SchønbN'ff. storre :11akt o\·er sindene end et almindcl io· · e-- d USIJlstykke . • Det er meget mulig at den revy, som man i ,·or tid ser pa de forskjeJJige scener i 8kanclinavi cn _ Alderspræsidenten for den nulevende revyforfattergeneration, forfattert:>n Ro" ' rt 81·/tv u;t'ldt. for år tilbage en uhyre populær rcvydigter, skt·i,·er:

Revysangen af i Dag (Tekst og Musik) er straaJende mod, h\·ad den var i gamle Dage. Jeg, som har været med fra længst forsvundne Tider (den første Revy, jeg O\'en·ærede, var Revyen 1886 paa det allerældste Norrebros Teater som 10-aarig Dreng), kan absolut tale med om Revyen for og nu, der har haft en glædelig Fremgang . . . . . . Da jeg be~·ndte at skrive ( 1893), ,·ar vi i alt 6 Ren·forfattere, og nu tæller vor Forening ov~r 50 Fo.rfattere og Komponister, et siaaende Bevis paa, at Re,·yen stadig er le\·edygtig og vil ,·ære det i en uoverskuelig Fremtid. Det eneste, jeg sa\·ner, er en Revy med Vauclevillehandling som i Melbys og Henriques Dage, men det vilde maaske ikke falde i Publikums Smag _ og maaske dog? Og hermed vil jeg slutte, som jeg begyndte Revysangen af i Dag er straalende ..... . Robert Srhønfe/df.

18


utenkcli~

at

l'P\ ~en

g-abPn, nwns man 'ride1· sig- i laltl'l' ng g11rglcr :-;om

noensindc 'il rors\ inde. som den impulsh l'

o~

fortri-

kalkulll'l' af

tramgL'l' en

forn~

L\bc,

llll'll

<.let er

skende kunstart den er. Dens

bct~·dning

er uvurdl'r-

hcm·~·kkel~e

over dP tomnw ordspil, d«'

branden~ .

fladeste

.Jcg 'ar mrcl andre ord

li~P sa

glacl n\' PI' i sin

lig. For dt'n utm erHk• kunstner Cl' den efter min me-

tid al kunne frem t\ inge he,•illingl'll til Branelstrup

ning den nwst uh ikl<.'ndc skole i teatrets \'anskclrp:<'

og hans Kooplimister gom kL•cl af tkkl' at havP magt

yen stiller Lil den cnkdtc u to' er

til at bremse den rene uansta•JHiighecl og s\ irwnet.

er sa stl enge al deL i deL lange lop ikke uytlcr u ten

en s tadig fornyelse og en teknisk ulviklcl fuldkom-

l en cnkelL henseende har tiden dog g,1orl srl: De nu o ptrædende <lrengeclc, afmagredl' ng h ullarl'dt•

menheL DeL er ikke sikkert aL en revyskuespiller

korpiger kan umuligt 'irl<c

\'erden . De krav

I'C\

kan s pille komcdiP, men <let er sikkert al en komcd icslmcspiller -

ophid~Pnd<'!

Tillykke med dl' 100 ar! •

som har \'ært inelom n•vycn iklw

K. h. Sil iof'kl'.

hm· tapt pa besok<.'l, sch· om han ikke \'tsle sig- å

,·ære clen fod l<.' n'' yskuespillcr. Se pa -

.J en se n og Alstru p kunde tilsluU '? .J eg takkcr for cle

F' rederi k

herte ikke r e, yen dem <let cl(' rc\·~·ar

l h•n no r ske forfat l t• t \ IIII' S 1' 1 Utfl:i l 11, tidligere fonnand f111 :--. orsk Rev •v f n r fatterforening og kt•tult som ophavsmand lil talJose succt·:-o~wr i ,.Chat nnir" og ,.Edderkoppen", send(' !' ns folgcndc

jeg har hall og \'il

altid \'ære re' yen:-. trofaste tjener.

Emar Sissl'nc r.

s,•ar:

U nnertcgnecle had de i 192$) den a• l'l' Landstingets formand, den ~lort' satiriker T\. K. 8tei11ckc, hvis "lcgncstifl<'r" har beredt de fleste af os en sund latll'l' og nogle m~1skc stikkende klo<.•, hvts ,.stifterne" har siddet, hvor ciC' slwllc, sender os følgende:

i n n fore

c.

revyen ved Norges moderscene Den Nationale Scc•nc i Bergen. EL uldrag a' prolog-en jeg skrev \'<'Cl clcn anledning tror jeg kan Ljcne til ctcknmg a\' mitt syn pa r e,. y c n. Uldraget

l~·der:

Thalia har fostret en datl<'r

Sko n t uclpra•gcl ah·orsmand, ln·is (dog underliden t\'i\'lsomme)

form dækker o\·er et ubestridt 8æcle-

ligt indhold, har jeg sa m egen sans for bade den

deL siges el uækte barn - !

Man pastar det er et forsorent skarn undfanget i dans og i latte1· -

store og den lille humor, aL jeg i hoj grad goutcrPr Respektlos og fuld a' viden

r eYyen. Allsa den ,·irkeligc re,·y, der m ed gnistren-

-

de

om alskens utrolige ting,

lune e ller

underfund ig satire, fortolket af dc

rette sk uespil1 e1·c eller visesangere, - eller andre lielers -

rc\'~cr

clumhcd, hykleri,

ticlens

farise:~isme,

slactcleragtighccl og lcUroenhed, magthave res

O\'Cl'-

greb o. s . \'. o. s. v . I kke den form for

l'C\'Y,

cler tværtimod .~p('ku/cl'('l'

hun kalder seg ba.,11l og smagen, som er

1

lu/(ll

Cl\' •

svmg.

H u n klær sig i lette blade og danser til saksofon, og laver en slem ballade

i dumhed og hykl e ri , den, der kæler for publikums

med vedtækt og traclisjon.

slette smag og- kildrer dels lumre instinkter gPn-

Ilun ærgrer sin tids profeter,

n em koduclstillingcr, sjofle ,·iser og tYetydighcdcr

hun forer en fri jargon

til perve r s m usiklcdsagelse.

og siger uartigheler -

Og det forekommer mig, at de sidste deccnn icrs

og finner clet helt bon ton.

andelig e dekadente, forsimplingen i smagen og dPn

Hun drysser med smil til allL'

manglende interesse for de ah·orlige samfuncts pro-

og ' ifter med bare ben.

blemcr også har paxi r k et re\-~'ernc, elle'· er cl P t i fors te nekkc publikum. der bæ r er skrlcten '! JI \'or '

Hun er, h\'ad jeg helst Yil kalde, en scenens l\1 a d a m c

Sa ns

G

en c

...

ofte har j eg ikke \'ær et forstemt, nar en andfuld e11er virkelig satirigk bemærkning ikke b liver forstaet, eller en dito vise falder under desorienteret

l\1 ed min hj erte ligste hilsen til 100 arsjubilanten!

. l nw S z·cHclscn.


Direktør St•en S11l1't s ter-H t•id, der ~ed mange bAnd foler sig knyttet til teatrets verden, og solll sjældent S\'igter 'cd nogen revypt-emiere, udtaler:

Programmet til den første l<øbenhavner·revy

om nan1et siger det, må 1·evw:n være et tilbageblik p tidens - og som regel arets - begivenhedel·. Der·for er revuens indhold og form mere aktuelt tidsbestemt end nogen anden art af sceniske ..,. ... arbejder. l min ungdom var det »de kendte navnes« onde og gode gerninger, der måtte stå for skuet og :tsmåpolitikensc fadæser, hvorover revuens forfattere og kunstnere svan~ deres svober. Med Kobenhavns vækst og udviklingen i det politiske Ih måtte revuens emner og form ganske naturligt skifte karakter. Visen og satiren trådte i baggrunden - show'et med de flotte kostumer, den • klingende musik og den fejende dans ble\· det, rler ga\ forestillingen præg. Og så viste det sig dog, at der stadig er et meget, meget stort publikum, for lwem visen er hovedsagen i revuens blandede kunstart. l dag t rives de store show-revuer side om side nwd ,. U Flllli, de små intime re\ nc-forestillinger. Hemmeligheden ligger vel deri, at den satiriske revue-vise er det naturlige - og uundværlige - supplement til dagspressens behandling af døgnets begivenheder. l revue-visen tages problemerne op til behandling på mere afklaret og også mere alsidig basis. Begivenhederne er kommet lidt mere på afstand, end de er, når rotationspressen venter på journalistens mawl4. . . . ~-·t-ø· ~·•la.- l Ib t , t ... ,.. • .. nuskript: men derved bliver revuens satire tillige en samfundsgavnlig faktor i den offentlige opinions" ..... dannelse: dagspressens sann·ittighed - kritikernes (Reproduktion eftl'r et ophc,·an.•t l'ks(•mpl:n ]la TC'at ermuseet) kritiker. Og bl. a. af denne grund vil re\'Uen også med rette kunne sætte som motto: At gavne o~ Revyen opfortes :~5 gange og var en stor succes, fornøje. Syll'e.~tcr-H vid. idet teaterstykker pa den tid sjrelclent gik mere cncl

...

...... . .. ......

8

10 gange. I \"Ore dage \'ilde en revy, der ku n

opførtes en måneds tid, vel mcrnwst opfatles som noget af en fiasko. Vot· store revykunstnerinde og uforlignelige visesangerinde, Danmarks Li1'a, der i 1941 fik tildelt det 0\'erdentlig ærefulde Tagea Brandt'ske legat, udtrykker sig kort og godt:

- - - at jeg er Revyen evig taknemmelig, tror jeg - det var jo den, der skabte mig!

Liva Weel.


D et kan

l ndl'l~del~e

modigt -

al faa rat i en gammel KnunkiRlt' og gi\'P sig til al r odt' i de gulnede Papirer, h lt•gl'd<' Foto-

sum "t lwjtidt•ligt :. littt•J':l'J't o: Digb•J''a•1·k, ofte elHlrla stolTe, lllt'll d1•1t lt'\ <'1' !l:tturlip·vis :kke saa mall~t' Aar ertt•r ~om .. t l>iJ;tPI \ ,(•ri, ( naar

grafier og T eate rprogrammer etc. i\langt' munll'('

dPI

Minder clukk(' l' frem, men blandes med smaa rt'sisr-

der kan lwv" Bud til

nercnde Erkcncklser, naar man la.'nker paa, at a ll

dt'r.

\C:"el't'

morsomt -

omend ogsaa lidl ve-

1

t'l'

goclt), Il\ is

alnwng~

l digt• Tank1•r og

~lwnlw­

l\lt> lli!Psk,•lll ' p;l'lllH'Ill Aartu~ i n­

Nc•clt'nfur kommer nu en Iill<· tili"~Pldig- Kavalka,h·.

det, disse gamle P apirer og Dilleder taler om, og

kunde kalde

!h~n

»Eil lt ~vydigtt·rs nazal'«, e n

som belod saa nwg·t t i Byens Li\· clcnganc·. nu er -

IIlan

gemt og glemt, <loclt og magleslost Ile\·' e n e r e n

Had bro~rt·dt• ~Iinde1' fra det sids b' hal\·1' Aarlmnclrcde. T)ct \'il ikke Jonne Sig· al }!'d<• CflCI' llOg<'ll \ irkelig SamnH.!nha~ng- ime llem dl' l'orsl<clligc ~maa­ stykkcr, for den er del' ild<e . undtagen 11alurlig\·is den fa~llt'S Eg nskah. at d•· :\Ilt> \'<•drorer <h' n ~l l'V< '1'd igt' og elskede Koben ha \ ' ll<'ITl' \ y.

lodig og Yærdifuld Kunstart lodig -

naar den a lts aa

c,.

men Aktualiteten, som jo er cl•'ns Ilo\'ecl-

nen·e, domme r <len t•n kt·lte til en, om man tor sige, naturlig Dod i en ung Ald er. Den kan i sin korte LeYeticl hen e lige saa sto r e v~erclicr og lige saa sto r

cle ri ksværk for \o re• Ue\ •y['olk det salllllH' som Skagen !'o r l\Ialu·ne om k ring 1X!lO UHH). Brandslrup, Dam og· Kai !\ormann hl<'\' ~l<t·1·kt forkælede af »Hotel FreclPJ 1ks\ a·rk « ~ E.kr. Hans Matbicsen - kal<lel »Thies paa Toi'Vet« -og hans o·<. usk.?tPl'(' l' \ t.;c\r... e\" \". Kone K a ro l in e. Og <l t• t 1'1' H c' Y\'lll . ble\ at komme til Frc<lerik:wa~rk h\·c•rl A:u·. lige til l\1athiesen do<le i Degyn<kbe n af 1~tHJ-Aarcm•. Han \·ar en stor Original ug Elskeliglwtle n St'h· mn<l ~ine beromle Gæster - i:1, for Ht~stPn mod alh•. YP<l han s Uegnl\else fra Vmcling<.' I~ irke var en taltig Skan~ kobenhm·nske Tccltl'rfnlk mnclt 1\w al s'ge ham Fan·el, ng Ludvi~ Hrandstn1p hol<lt <'n smuk Tale O\'cr Hc\~'crncs g lade \'(In og· Beundrer: Th lCS paa Ton·ct.

Co-Optimisterne

~

Fl'a \'Cnslrc: Mogens Dam, Kai Normann-Andt•rSl'll og Ludvig Btandstrup.

De tre "sommerrejse"-fædre

Dette Billede, der er fra 1930, fo rtæ ller om e n a r de senere Epoker i den danske R e \·ys Historie. l 1926 startede LttdYig Brands trup, der da \ar en relativ ukendt ung Skuespiller, med cl lille udYalg-t, ungt Ensemble sin ReYykabaret i en Fo rglesalska fc: Co-Optimistenw. lian slue \· scl\' R cYycn s amm en med Mogens Dam og Kai Normann. dengang uden -Ander sen. De tre H errer tog hYc rl Aar, i de Aar de skre\' Co-Optirnistrcvyer sammen, til Frc<l eriksvn.'rk i 2 Uger, og- i Lobt'l ar cle næste ca. 20 Aar blev Fre-

Da Anton :i\Ielbyc i l HO:) <'migrcrf'de f ra ~orre­ bro, fnnclt han i .Johannes na m l'll frodig og begenet i\Icdarbej der, h\ is )lusik~ans og godmo,lige L une paa ud mærket )laade afhalaneerede )l c lh~·es nwre ton·c og spidst' Form. ofte nwg(•t \ itt1g, men ikl\e just sprudlende. DL to klogt' llovcd<'l' kom storartet ucl af det med hinanden. maask(l navnli~· takl,cl va~rc ' Olfert Jesper sens ulnettcligc Arlw jdc med at »holde Maclammen i Humor «. ~om han sagde (let med et Slagord. der st>twre gm~ llt' f'ruin til en af Frederi k ,Jensen s bedste V iser.

a


Fred e rih og Olfert Fra de forste :\orrebrol'l'Y~·c r og helt ll p til 190.), hvor Anton :\le lby c gik fra :\ orreb ro o~· sammen med Johannes Dam skrev de fors tc Som merrejser hos Emil \\'ulff i Tivolis Gla~sal. var Olfl•r t .Jes persen fast Eneleverandor af :\lus iken ti l Y is<>r, Kor og andet Brug. Olfert Yar en u sa~dvanlig f rodig og li\·sglad Boheme, trods sit s krobl' l igc Il e lbr ecl, og han n·stedc l\Iclodiernc ud nf . -'E nn et - ogsaa som• mctider ud af andres iEnner, sagd e onde 'fu nger, men man tog det nu ikkt' saa no.ie dengang-. lian var i alt Fald smækfuld af 1\Imdk, OlfP rt , og gik heller ikke af Vejen for at skrive <.'t V e rs eller komme med Forslag til Hefrainc r. Til Geng·a·l d fik han næppe saa meget for l\lusikc n til en hel ltc\'y, som en Revykomponist i vore Dag-c ofte fa at· for en enkelt Schlager. \'cd Proverne \ ' at' han l' ll ildfuld og u tr<t·tt elig Hepctitor for Frederik .JcnSl'n. de r altid arbejdede meget grundigt med sine Viser og o t t e uehandl< de Olfert meget lidt clksncrdigt. l\len Olfe r t ,J e persen tog ~ig det aldrig r e t ruer, naat· Frederi k skæld te ud, for han beundrede den ston' \ ·ist•sangL'I", og Frederik holdt ogsaa nwget af '· dl'n lille Spi llekant«. Olfert Jespersen, der altid s pogt•fuldt - dog· med el St[enk af .Ah·or - mente. at han docl c nok inden na'stc .Aars Hevy. ovcrlcn'de ilaadl' l {('nriques og Melbyc og Johannes Dam, og han ble\·, sko n t han. som han ofte s:1gdc. \'ar opgi\'d a f La•gc rne a l h r r dc \ 'Cd Focl::;len, hen\·cd 60 Aar g amme l.

1\Ielbye haveJe alticl Vrøvl merl sin Mave og skulde derfor holde en streng Diæt, h\·ad eJer ingenlunde passede h\·erken Dam eller Olfert. men et enkelt Aar, h\ or :.Re\ yopholdetc \'ar henlagt til en Villa. Melbye haveJe lejet til sig selv i Rungsted, og hvor hans Husholclerske skulde sørge for de tre Kunstnere og derfor sen·erede Diætmad over hele Linjen, maatte Dam og Olfert ligefrem strejke fm· at faa ordenlig Mad paa Bordet. l\felbye selv \'al· ganske uinteresseret i Mad. Naar Husholdersken bekvmret ' spurgte ham: :.Hvordan smager Fiskefrikadellerne, Hr. Melbye?« - svarede han tort, mens han trak ig filosofisk i Skægget: »Tjah, Fru Hansen, hvordan smagc1· Fiskefrikadeller i det hele taget ?c Flere af de aarlige Sommerophold var dog henlagt til den hyggelige Lottenborg Kro, h\·or der ikke manglede god Mad. Kroen findes endnu og ligger lige ved den Vej, der umiddelbart overfor Sorgenfri Slot fører til Frederiksdal. Paa ovenstaaende Billede ses Olfert Jespersen midt i Døren til Lottenborg, Melbye paa hans venstre Side, og paa hans høj1·e. udenfor Døren, staar Johannes Dam, der øjensynlig lige er kommet hjem fra en Cykletur.

22


William Ge rne r

~aa

l:cngl'. Enclm1 kod for sin l>od i l !I:J!I var han ForhuaHh•ts (;c.t'sl og s<>m altid t•n lun ng ,·ittig- F',)st-

tal<.•r.

t'll

Li\ :--nyder

D anwr, var~om og Pil

ar

l!ang. galant mocl dl' Sllllll\kl'

knt' Sl'll tttPd

clt' godP Vitlt' ng

aandfulcl St·h;ke~h~mand.

\'ed F orhundl'ts FPsll•r \ar dl't som oftPsl Pt•te r \'alh. , ,}pr lwhll ArtcJwns 'attigslt• TalP, og· ttaar Tal'll'l

\<li'

h<L'\ d, og man n od 1\ai'I'Pn nwcl lb <\\' t't''Pil «

i de lilstodendt' Salmwr, :-mtb· han s1g

g·(•J''Il'

og; uclt•n

ni 1\:ostbarlwd til Klm Pt·et O)!; l'nn•dt·og· den ikk1· lwiL artig-C' Vis<.' om Pater .Josef«. Dd lysti~e (;<t\'l~· ,eblinl, i de blaa O.JIIP og dl't lillt> ska•\'<' irunhd\• S111ul med Læberne, d<! l' unclerstt'l'gccl<' PointPrne. horer til clc :\[ inder, cler kaldet· Smill't fn•m hos df'll IIll hahgamlll Ue\yforfatlPr, d( 1' f'oa· :W-:HI Aal' sidPn s,ul som en haahefuld :\ovicl'' i .ZErt~ frygt ved Foclcll'r:lC af Peter \'ilh. l lan var !·WlvfolgPlig ogsaa vort Forbunds .-Eresmcdlcm op: 10\'t'igt <II'L forste. 1

l de fors l<' N otTcbron'' y er, }l\' o r F'rcclcrik .J l'll~en g ru ndeclt' si n ~t raal<'tHIL' Karriere. hm de han l' Il .:\It•ds piller, d e r kap)Wclt•s nll'cl lwm, maaskL' L'!Hlo~ O\ l'l'gik ham i Publ iktuns.\ tHksl den frodigt' op: p: ..!m~·t­ lige Koben lul\ ne r \\'i lham Cerner. Men s Frede r ik ,Jens<. n snart gjorde cl e lwdske, satiris ke og pol iti~·d\.l' Viser til sit Spl'tialL·. hvor ingen gjorde h am l~ang-en stridig - og heller ild\l\ har gjort d<.'t sickn - dP~·wa•tTc - repnPs<.•ntercd<' Gerne1· clct godlidende. barokke Lune. dt•r l'l' "aa typ isk kobenh<w nsk. i :llt Fald efter In ad \i sPI\' tror. Gerner cloclP des\'~CJTl' r<?l ung, men t'rHlnu husker mange ~d<lre Kol>enha\ nere hans Ga\'l.\'\'<'streger og s milt•r \'l'd Erindringen. Derfor bor han ogsa a m i n cl r s ' l' cl ltt•\'Yl'll ~ II u nelrednar.

P e te r Vilh Ile,·yernes ide r ig e Forn ~·er. SommetT<.'''''CI'Il l's Fader og mangcaa r ig<' DirC'ktor. Y ilhelm Pelt•rsen, ofter e kaldet ~ Peter V i liL~\, IC\·ede held ig\ i~ la•ugt• nok til at n L' r c <'Il skaltet Gæst \'ed aciskillig-e af Dansk H.eYy forfatter- og· Kom pon ist forhu nds AarsfcstcJ·. Og det bedste \ed det h ele 'ar. at i k kP blot

.. •

PETER VILH som festtaler

P eter Vilh. lt• ve<k, men at han ~ storartede. s prucl-

lcncl e Koben havnerhumor og Li vggicl·<l <• lrYedl' lig·p

••


Revyens b edstefar

--

/

-- --

a

I Hundredaarct, ln-or HeYrl'IlS Fader, Erik Bogh. fejres, bor }{e,·yernes Bedstefader, Baron, Professot· ordinarius, Forfatter og Sceneinstruktor Ludvig Holberg heller ikke sa,·nes blandt Billederne, der drages frem. Paa 50 Aa1·s Dagen for den forste Nørrebro-Sommerrevy, altsaa i August 192~~. henlagde Axel Breidahl og Ra,·n-Jonsen en mægtig Laurbærkrans f1·a Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund ved Foden af Baront.•ns Sokkel foran Det kgl. Teate1·. Afdøde Skuespill~r og Tegner Valdemar Moller h~•· skildret det ba:tde muntr~ og dog saa alvorsfuldP Øjeblik.

~elbye

på pegasen

Naar Melbye, Johannes Dam og Olfert Jespersen var paa Landet sammen for at skriYe Revy, var Melbye altid afgjort den flittigste, men til Gengæld var det Dam og Olfert, der fik mest ud af det. Det gik lettere for dem, og det ærgrede Melbye lidt, til Trods for, at han, der jo sdv ,·ar en baade kulti,·eret og 'ittig Revyskribent burde have ,·æret henrykt for at de to andre saa frodigt lettede ham Arbejdet. I de faa Pauser, den pligtopfyldende og flittige Melbye undte sig, besteg han en til dett;~ Formaal lejet Nordbagge - som Olfert straks døbte :.Hyrepegasen« eller :.Hyre-Hyphyppen «, men som nok i Virkeligheden lød det borgerlige Navn Rasmus -

24

og red sig en lille Tur over ad Furesoen til. Johannes Dam cyklede altid og lange . Ture, men Ohert ad næsten under hele Opholdet llH1ene1urs og ham. :ede paa sit Klaver eller griflede sme mærkelige storknoppede Noder ned o,·e1: Systemcr~1~ n;ed . underlagt Tekst af en hojst e]eiHlommellg h. \'al n et. En Gang hændte det dog, at Olfert J es persen, men Melbye var redet ud, sagde til Dam: _·Ved du hvad, Dam? Jeg tror, jeg gaar mig en lille Tur. Jeg har sikkert godt af en Mundfuld fr isk Luft. _ Højst rimeligt! bemærkede Dam med tort L u. ne. _Men jeg er ikke saa sikker paa, at Luften ha 1 godt af det!

Det første "Revyforfatterfor bund" Her er et Kor af lvse Hoveder, som man godt • kunde kalde :.Det første Revvforfa ttcrforbuncl ~ . De • fem befippede Troubadourer er (fra venstre ) A'<el Henriques, Bogtrykker, Anton Melbye, cand. jur. og Sproglærer og Journalist, Axel Sch wanen fltigel, Cigarhandler, ORS. Fr. Ricard og J ourn alist Andr. Bruhn, fem velmeriterede Norreb1·o-Revyforfattere, der her forener deres Stemmer i en sikkert højst


forskell igt klingende Kvintel. Om Melbye \'ides det i alt Fald , at hans ~lemme \ar temmelig tor, og at han \<1.1' rorende - eller om man 'il: oprorendc _ umusikalsk. Skulde han skriYe paa '-'n Melodi. han ikke for ha' de kendt, rnaatte Olfert ,J e~ persen bogstaselig-t talt lam pc den i hans Hovede H' d al spille den :H) lO Gange igennem, mens Melbyt) sad og satte Streger og Prikker under Ordene i et ~ MaskcYers« for al kunne skrive i den riglige ltylme og saadan , al Trykkene kom til al ligge paa de rigtige Slecter. Man maa beundre Me lbyc for, at hans Vers trods di sse formelle Vanskeligheder virker saa s mid ige og lellobende, al man vilde forsva~r­ ge, al der es Forfaller var umusikalsk. Melbyes Vid og Hillepaasomhed var der jo ikke noget i Vejen med, og hans sta~dige Vilje overvandt altsaa Mangelen paa den musikalske Evne, Muserne saa skammeligt lun de nægtet ham.

Gamle Frede Der er faa blandt de 100 Aars Revy(lircktør er, der har ofret saa megen Kærlighed - og saa mange Penge - paa H.evyen eller r ettere paa Skuespillere, Revy forfattere og Komponister, som Scalas sagnomspundne Direktor Frede Skaarup - ikke at forveksle med Dagmarelirektoren af samme Navn. Derfor b lev Frede Skaarup ogsaa paa sin 50 Aars Fodselsdag udnævnt lil Æresmedlem af Dansk !levyforfatter- og Komponistforbund, og her ser man vor danerende F orm and, Forfatteren J. Itavn-Jonsen, overr ække den lykke ligt smilende Frede Diplomet paa hans ~ZErestitel. Paa den anden Side af Æ r esmedlemmet staar '"æslformanden, A lfred Kj ærulf, og m ellem di sse to Kay Rostgaard-Frohnc. Den huj e nydelige H erre bagved ~ Ravnen « er Kompon isten Laurit,z H owolt, der iovrigt leverede mange af Scalas bedste Schl agermelodier. Om >>Gamle Frede« gaar der endnu mange pudsige Anekdoter. Navn lig havde Ludvig Brandsi rup gjort del til et S peciale al for tælle Frede-Anekdoter med clet specielle midlsjæll andsk-vesijydske Tonefald, der var saa kara k teristisk for Ærkekøbenhavneren Frede. Vi bringer et Par Stykker af dem: Skaarup modtc e n F ormi ddag, kort efter en ikke helt vellykket Premier e paa en Scalare'.'Y, Luch·ig Brandstrup inde paa Kontoret og sagde til ham: - Gocldarr, Loch·i' - har du været henne og se, hvordan det gaar ved del lille Billetkontor? - T jah, det har jeg! sagde Ludvig ud~n sy nde rlig Begejstring. - Det var manske ikke saa forfærdelig godt, ll\'a' Loclvi' '? N;;e, Frede, del kan man vist ikke paaslaa. - Saa du, om der stod nogen, al de r s lod i Ko'?

- l\l jah - det gJorde cler vist nok ... joh, d1)t tr01· jeg. - S lod de o\·er til A' iskiosken, Loch t''? - Næh, del gjorde cle nu ikke. - Og maaske heller ikke over til Kokkenpigeindgangen '? Nej, desværre. - J aja, s ukkede Frede, som om hans Il.icrtl' skulde briste. Del er meget, meget keddel ig, Lodvi', men det er Vcjnt! Folk dl 1kh<' i clct lillt! Scala og· grine i den Varme. De vil 1 SkovPn, Lou vi'! Det er Vej ret, der go r del. Ludvig nikkede samstemmende, og Frecle gjorde en lille Pause, mens han melankolsk l.>dragtede Ludvig gennem sine enorme Hornb riller. Saa fortsatte Skaarup: - Ja, del maa vi nu ikke stge. Lodvi'. Det kan ikke nytte, Yi proYer al trostc os mec\, at del er Vejret. For hvis at Yi allesammen - her klaskL•tlP F' rede sig med sin beromte Gestus kraftigt paa Armen - hvis al vi allsammen lun de. gJort del l.>ecbte, 'i kunde, for yores lille Scalatearler, ~madan at clet ,·ar en rigtig go' - go' - go' lte\ ~, 'i spillede, saa kom der nok nogen allige\el! - J a, det er nok muligt! indskod Ludvig Brandstru p. Frede sad h ensunklcn 1 T an ker cl Ojebl i k og sagde saa næslen bonligt: - Men der var maaske ikke engang Ko hen til Ri sten, du ved, den der udenfor clet kolde Kokken? - N ej, Frede! Der \'ar for al sige Sandheden m·erhovedet ikke ccn le\ ende Sja•l at se In erken i Gaarden eller i Porten! - NeJ, det tænkte jeg nok! sukkede Frede c~tHlnu dybere end for. H an tænkte stg igen lidt om og konk luderede saa. m ecl de nu helt ldassiske Ord: - Det er i ret. Lod vi' ! •

re

En a nden Gang sad Frcrle Skaarup med sin H ustr u, l\leddirektor og gode Kammerat, H ertha, Yecl Sirlen af sig og saa paa en GeneralproYe, da han pludselig udbrod:

'

...


_ Du Hertha! Se engang ham deroppe _ - Du, Hertha! . .. Hertha! Hvad er det for en Jill • graa M.md i den blaa Bluse. der gaar deroppe det er d~ den samme som ham fra for , il\ k e'? _ Jo Frede! Og lwad er der n u med ham '? Jlaa "'cenen '? _ Je~ synes ikke, han ligner AI'Ot'l! el·khl'rede Men Gud, Frede! s\·arede Hertha. Ham kender du da nok! Det er jo Abel! Vores Under- Frede med stor Bestemthed. Der kunde fortælles endnu mange kostelige H istureg•.;sor! . .. AEEL! rier om Frede Skaarup, og de~· er dl't i:ælles for - Arbd '? \'rissedl' Frede. hojst forundret. Arhcl? J eg 'cd ikke ar, at ,.i har nogen her P~ dem alle, at ikke een af dem \'tse •· ham fra nogen Tcart ret. som u t det· hedde•· Arbel! Har 'i en Regts- ubehagelig Side, men k~m bel~~se r ha ns pu~l sige sor·, de•· hedde•· Arbel'! Det kan jl•g ikke forstaa. naive Form i en godmodig, aldng sanrende F orm. Skaarup var vistnok slet i kkc saa n a i v , som han ~Jeg haJ' da al d ri~ hort det Nan1 for! Mnn forlod klogeligt Enuwt. og Proven fortsat- selv koketterede med at være, men han va r en hjertes. Pludst:'lig bojcdt~ Frede sig- igl•n mod Hertha og tensgod og hjælpsom Ven for de ~cnn :skcr, der pegede op paa Scenen, hvor dl'll fo1· omtalte Under- arbejdede for ham, og hans N a\'n v 11 al lid I UC\' Il cs •·egisso•· nu var i Færd med at ordne noget ved De- med ·Taknemmelighed blandt nc,·.v forfa ttere og Komponister. korationen.

Vl'd en af flevrforfatterforbundets Fester (1923) Holck-Stilling, der staar ydet·st tilhojrc i Billedet. • paa \\ ivex var to af de »go'e gamle« Re\ydigtf're Paa MeJbyes venstre Side har den gR'\"P og elskeHædersgæster, og vi ser dem paa dette Billede om- lige OJga Svendsen (Elga OJgas Mor) slaal·t sig ned, givet af mukke Damer og beundrende yngre Ko!- og lige bag hende staar Axel Breidahl, Forbundet s leger. Tilvenstre i Sofaen, ifort In-id Mcmke, hvid første Formand. De øvrige, naar man lader Oj el Fip og ln-idt Flagreslips, sidder Oldermanden Axel vandre videre mod venstre Side, er: Forfatteren Henriques og paa den anden Side af den smukke Aage Steffensen, Skuespillerne Oscar Striboll og Dame Anton Melbye. Den skønne Dyd i Midten er Lauritz Olsen, Forfatterne Kai Allen og Ravn-J onFru Kirsten Friis-Hjorth. Tilhøjre for Henriqes sen, Kapelmestrene Emil Reesen og Steen J cnscn og sidder Fru Eleonora Lundbeck, der foruden en høj tiJsidst, yderst tiJvenstre, den populære, joviale Viflot opran ejede en høj flot Mnnd, K~pelmester sesanger og Skuespiller Chr. Scht·øder.

26


Fred e riR J e nsen i datid e ns jee p P eter Vilh.'!' r\o!Tt'brore\~er var altid tip-top. hvad l'dstyret angaar. :\Ian maa huskl', at »de gocl1', gamle Hc\ ycr \ar jo go'e, men ikke gamlc dPng-anv,·. Tværtimod, P dl'r V ilh. - og for dt'll Sag·s SJ,~ lcl ogsaa Freder ik .Jensen \'ar altid mt'd paa ~o­

derne. Da de forstc Taxa- A utam obiler lwm l' n• m i l\ oben ha vn, skulde Frederi k se lv folgel i g ogsaa ko n· i Taxa i Aan'ts SommelTe\·y. PaHkl~t'dningl'n, hatt her er i for l, \ar dog: dst ikke almindc>lig lwll t•!' for 30 Aar siden, sna lidt som nu. D l'n l' r uprald!';k, men flot - som Frederik selv \'Cl.l' del.

ta·nk saa paa IlolgL'l' B.il'ITes L' ll'~anlc <;lanwul·girl~­ Hrigadt>l' ~ Fone::sl i dt'll0 Uil!Pdc• ::ski m h '" iovrigl :\ orrchros mangeaarig0 h.apelm(•:i;tf•r l\ ' au~c. d1~ l' '<H' bPl'omt for sin uahuiiHleligP fil'l,antPck og fiegmaliske }!Jaacle al fon) Tal,Lsto\d,,-.11 paa. nwn som alllgL'Vel pa:::;~ecle paa som en ~nH'd og kund1• folge :-wh den \ anskL•Iige Fr1)derik .JcnsPn i hans Y1 ser. Fru Jerik \ar se h megt't nntsil\alsk, men han tog sig s tore Friheder i sit Ylsefol'l'drag, In o r han f. Eks. ofte indskod snu1a improvisei'Pcle BPm<l'l'kning-<'1', saa al Ka]wlnwsl<.' l'en maatlP hold<• Cpneralpaust' pna ubestemt Tid for ikkl' al odt•ln·ggt• den ltll<• Sidereplik Det andel ~<.:en ebilledc tor man VPI uden at VldC' nærmen:: henfore til en lidt SPltere Tid, mnaskt' en af de fo r s le Sta ln rcv~'tlr. Pi~erne se r ligesom l1dl flottere ud, og de lang< KJ oler <'l' veget for cle \'cldrejcde »Trikot-Laar«. En hel l>PI Aar maa clcttc Bi lleclt• all ig-e\'<)1 ha\ e lHW Bagl'll. l'ft '"'r som I> a mernc ojcns~ nlig foreslill1 r Ilusarer. I>ragotH) r. Gardister. 1n fanlerister og :\lariner i de lllt forl:l'ngst aflagte lin i form er - men flotte er <le!

Korets damer l vore Dage, hvor de smukk e Kordamer spil lt' r saa afgu rende e n Rolle i de fl esle I~c\ yer. kan man næppe forestille s ig, al der i den forslc llc\y , ~~·t­ aarsnat 1X50 , ikke fandtes een eneste! ::\Ic>n allPr ede i Peter Vilh.s Tid, altsaa i Begyndelsen af l' 1rs 'l'llt'. ha\·de de soclc smaa Dansemus erobret dPrcs sikn· Plads, men cl<.' var dog langtfra saa mange, saa l'lolt<' - og saa afkl~t·cllc som nu. For d0n Sags Skyld h<'llcr ikke saa dygtige. Se engang paa det Yaudevill epra' gcrlc, u s k~· l<lige lille Damekor fra en gammel Narrebrorevy og

.-


Medarbejderne ved den første radio-revy

tilende fra Yt>nstre: Aage Steffensen- J. Ravn-Jonsen -

Kay Rostgaard-l'' rohne

-

Henry Willum -

Axel Thin~sted -

Alf red Kjærulf.

Siddende fra venstre: Ed,·ard Rrink -

Laur. Howolt -

Rob. Schonfl'ld -

Carl Rydahl.

l Re,·yforfatter- og Komponistforbundets billed- afslørede, og en af bladet » Radiolytteren « foretagen arkiv finder vi ogsa ovenstående fotografi, og det lytterafstemning placerede radio-revyen som den genkalder mindet om, at medlemmerne af Yort for- næstbedste udsendelse i den pågældende uge. Det skal bund i 1931 skrev \'erdens forste egentlige radio- anføres, at følgende kunstnere med vi r kede : Mathi Ide revy. Revyen :.Fem på en kYistc, der opstod ved et Nielsen, Kiss Gregers, Per Knutzon, Henry Schmidt samarbejde mellem Radiofonien, h\·is daværende og Povl Vendelbo. chef var kammersanger Emil Holm, og vort forMan høstede sine erfaringe1·, og en ra•kke horcbund, var et første forsøg i en ny dramatisk genre. revyer har i årene derefter med ski Ilenele held YæDet skal ikke skjules, at revyen af pressen fik en ret fremført i statsradiofonicn, o~ radio-revyerne dårlig omtale. :.Radio-reporterne« dengang var dog adskiller sig ikke i væsentlig grad fra den r igtige vistnok lidt tilfældig valgt blandt bladenes medarbej- revy på det punkt, at den med vissp mel1cmrum er dere, og deres opfattelse dækkede i hvert fald ikke blevet slået grundigt ihjel, men vagncr dog stadigJyttemea mening, hvad en afholdt enquete hurtigt op i bedste velgående.

28


Småpluk fra revyverdenen (v e d Gaudeamus)

Der skulde ga 70 ar, for r e,•y forfattern e gjorde skridt til at dann e en s ammens lu tnin g til 'aretagclse af deres tarY. Revyforfatternes F orb und stiftedes den 15. marts 1918 pa init.iali\ af rc\ y forfatterne Alfred K Jærulf og Kai Allen. I de siden da forlobne ~H år har form<'lnds poslen for dette forbund Ya~ rcl besat af Alfred Kj æ rul f (1918 1919), Axel Breidahl ( 1919- 1921) , J. RaYnJonsen ( 1924- 1916) og ~logens Dam (1916- ).

faltt' J', Pr kun fa l0gn pa ol'l'kicl mw r k t•n d<•ls<' vigt re\'~·ens

folk og nwgd s p r •dl<' dt·y p falclt>t pa d«' n lette kunsts udoYcr c fra lt>ga tcr ncs r egn t UI\ J.J,<! h i m mel. li er er n•s ul tatet: La nyr-A.fii.llr•rs <(' rrssltJH Ilditu/l

stern e lf'al /Jur Scluculu

tildP-lt komponiog K ai NolnHu ltl

P I'

(l ~l:~R )

. l ndrr.·H n (1917 ). lJ m('h m a 111l-hffolN er ti ldelt forfatte r en Sltdt'( d

P l'dl iS(/1 (1916) . ••• •••

• 1.\{f/ f'l

Off St·cnd ll' ilhl llll Fl<wsl'rt.-; ntitllil' lro a t j(H

A lfr. ll'ilhdm H aH.'H n er LilclPii kom ponist<'l'tH' St•f n

Revyautorerne har ikke vis t nogen oclselhed \ 'Cd udnævnelse af ær esmedlemmer. Forbundet har ku n haft to sadanne, og det. Yar endda ud enfor den egentlige medlemskreds, m en til gengæld to fr emragende revyfolk, nemlig leaterdireklorernc Vilhelm Petersen (Peter Vilh .) og Frede Skaarup, der ble\' æresmedlemmer i hen holdsvis 1921 og l 9:17. Begge æresmedlemmer er n u afg·aet ved cloden, P eter Vil h.

Gyldmfu·k (19Hi) , . l mdi H tis (1 9 17 ) og F ilf~c ·d K j;lr

i 1989 og Frede Skaarup i 1942.

d alt/ . .J. R a nz -.1 onse n og l\.. a y R osf!frttu d- F u ll1Hl

(1919) sam L forfaUP l'll<' P oul H ununusu 1 ( l fl1 !) ) , Bo t f/l' J! itllr l' (1917 ) og A l 't'Hl ;.\ !1lllf' r (l ~) lfl} . T a !fe a IJ 1 mzdfs h ua t l tl cleltes skuespiller inde L i1·a Tr(·d i 1Hll. P ol i t il<r ns kwu.;l n ( 1 JH is ti ldeltes

skuPs pillcrindc

L ily B ro lH' I'[J i 1919. EneleJig kan det næv nes, at for fa tte rn e A ,l'( l lJ1c i-

er

ble\'el udnæ \'n i Lil Jtidcler e a f Danneb r og, Rav n•

•••• ••

J onsen opnaede tillige Sol\ km·set.

Medens enhver anden kunstform, billedhuggerkunsten, malerkunsten, 1it.eraturen og den såkaldt lodige mus ik, boltrer sig i officielle und ersLottelser, legater og tilskud pa finansloven, sidder den lette

Il vem tænker pa, a t. n o~ le kendte sange som Du dans ke ?~Iancl« af H olger nrachmann og Ca rl Ntel-

kunsts muse ene og forladt lilbage uden s Lotte, uden en eneste opmuntrende håndsrækning. Det gode hu-

sen, ~se r I, h\'em der kommer her~ a f Erik Bogh og »Flaget « af Axel .Jucl og Georg llygaard,

mor har altid tilsyneladende været. cl minus, hYor der var tale om bclonning. Højlidelig - og helst lidt kedelig - det. har som oftest va~rei gode for-

er r eYyviser, indlagt oprin<ll'lig i henh oldsYi s Sommerrejsen 1906«, Cas ino-r e' yen »Nyta1·snat 1850«

·t· ••

og i en af de stor e Scala-re\ ye r.

talere ved uddeling af stipendier og legater i Danmark. Ja, om det så er Carl Mollers legat for humorister , er det som regel bleYet uddelt til ikke-humorister. De h umoristiske forfattere, komponister og r evykunstnere må aniagelig ikke haYe Yæret »literære« nok, ikke »fine« nok, m ed andre ord ikke kcd('/i[!c nok.

••• •••

l de »gode gamle

dage~ ,

som efter

adskilliges

mening ikke ligger r et. mange ar tilbage, var interessen for de s tore reYyYise rs klaverudgaver af et ganske andet omfang end nu. lle\·y0rnes folkeyndest er ikke blevet mindre, og der sa!lges stadig mange noder, men af flere for-

Siden Erik Bogh opho.iedes til censor \ed Det. kgl. Teater i 1881, h vi lket måske med lidt god v ilj e

skellige grunde opnar tlen enkelte store reYysucces

kan tilskrives hans succes'er som humoristisk for-

schlagerne til del for :30 ar s iden.

ikke mere det antal oplag i k len erudgaYc, som ble\


Ilet \'il sikkert for nutidens ungdom lyde usandyn ligt, at schlag~rne i ty\'crne solgtes i et par hunda·cd tusind kla\·creksemplarcr. når de, hvad d~1· dengang , at· rd almindeligt, tillige ble\' populære

i naboland nc. Til t•kst•mpcl kan n:en1es Edvard Brinks :. n,·steclanst'll«. der foruden i kæmpe• oplag herhjemme - alcnt' i Tyskland gik i 114.000 t•kscmplarer. ~u skal L'll schlagerkomponist og tekstforfatter \':t•re glad, ln·is der paa en enkelt sun·cs opnås et salg af l )000 klavcreksemplarer.

19:~8-39

havde J. Ra cn-.fon.·.:t n S<l'dc i det af ju~

stitsministeriet nedsatte udvalg Yedrorcn de priYatteatrenes arbejdsvilkår, og i 1948, da dette udvalg genoplivedes, udpegedes J/ogcn .~ Dam ~'f ministe~ riet til som repræsentant for forbundet al deltage i udvalgsarbejdet med at fremsæ tte for slag om en ,\:'ndring af privatteatrenes forhold, h eru nder sporgsmålet om teatercensurens e\'entut'l le

ophæ-

\'else. Umiddelbart for den sidste verd en skrig· deltog

J. Rattn-Jonsen efter undervisningsminister iets opfordring som rådgivende i arbejdet for at skabe en fælles nordisk lovgiYning vedrorend e liter ær og l vor demokratiske tid anses det for en naturlig kunstnerisk ejendomsret. Dette lovgivningsarbej\le. ting. at omgangsformer og tiltale er meget lige- der afbrødes under besættelsen, er n u g-enoptaget. frem indbvrdcs mellem alle ved et teater ansatte Som sagkyndig for den danske lo\·kom mission har • mennesker. Knapt sa frit foregik det ikke i Peter undervisningsministeriet i 19 !8 beskikke t K ay Ro.., t Vil11. 's og Anton .Melby's tid. yaard-Frøh ne til som repræsentant fo r f orb undet Der fortælles folgende lille fornojelige anekdote at varetage den lettere teksts og mus iks in teresser fra de dage, rla Anton .Melby residerede som direk- under udarbejdelse af forslaget til den n ye fæll estor ph XoaTcl..>ros teatl'l': nordiske lov om ophavsret til literære og k u nstne~ Ht)S teaterfrisorcn hawle elirektor 1\Ielby sit eg-et riske værker. pri\'atc aflukke, adskilt fra det O\Tige rum ved et * forha•ng, hag hvilket han daglig blev friseret og barber·et. Erik Bøgh, der indførte re1·yen som faktor i del En dag, mens han sad derinde bag forhænget og danske kulturelle liv, fik som bekendt ideen til at Yentcd~ P< frisoren, kom et par af teatrets kordyrke revy-genren under et ophold i Stockholm, hvor damer ind i salemen for også at få hårpynten pudhan havde oven·æret en revyfarce, s krevet af den s~t op. De anede intet om den høje elirektors skjulte svenske teaterleder August Blanche. Sin f or s te re\·y nærværelse og kom snart i en livlig ordud,·eksling skre\' Erik Bøgh i Norge, hvor den ble v op fort nytom direktoren. som de stadig benævnede \'ed slet arsaften 1848 pa det daværende Kri s tia n ia-teater. og r·et Melby: - - hvad gjorde Melbr! - - eller Grunden til den danske re\'Y blev sal edes egentlig det sa'e jt.,g ossc til Melby! - o. s. , .. lagt hin nytårsaften i Kristiania. Deres samtalt) stancisede dog brat, da elirektor Det er ganske pudsigt at tænke sig, at d er skulle Melby pludseli~ loftede pa forhænget, st~k ho,·crlet gå hundrede år, før de skandinaviske r~vyau tore1· frem, vipperle med fipskægget og sarkastisk sa~de fandt hinanden og dannede en nordi.~k l'fl'y- uniorz til damerne: De må gerne kalde mig Anton! til værn og varetagelse af gensidige int0resser.

* Staten har fra forste færd anerkendt betydningen af revvautorernes ,·irke indenfor det danske teater• og musikli\·.

* Man kan vistnok roligt sige, at der findes ikke ret mange blandt Danmarks skuespillPJ''' og sk ue-

Allerede fra 19:!6 fik forbundets da,·ærende for-

spillet;nder, som ikke har haft beroring m ed r evyen.

mand, J. Ral·n,..Jonstn. sæde i Tea f t rrude.t, og efter

enten som kunstnere på rev~·scener e lle r som m-

hans død i 1946 indtog den nuværende formand, Mogen.s Dam, pladsen som medlem af radet.

struktører af revyer. Især har en række af vore

Ligeledes i Mu.sik1·adet har forbundet fra starten

i sin tid været knyttet til Co-optimisterne og S cala.

haft en repræsentant, først J. Rar-n-Jonsen og efter

Andre har sunget e11er spillet revy ved hoveds ta-

hans død Mogens Dam.

30

kendte kunstnere, der nu spiller ~ rigtig kom edi e«,

dens og de større provinsbyers revyteatre. Og i


Studenter fo r enin gen s r ev yer h ar som beken dt ad-

jubi i ~

skillige fremrage nd e scenekunstn er e ind ledet d eres mere c] lcr mindre fam lende s kr idt pa de sk r a bra•tl-

legalc r lil

der. Her er nogle enke lte n avn e : H enrik Bcnlzon, Has-

bl h c hortgi,·ct folgcndc rejsch•gat r:

mus

Christian sen , K ai

H olm,

S igfred J ohan se n,

mc•cllcnmw•r. \'f•cl ~alt•cle~

juhiht•um~­

Vt'cl lodtr:t'kning

l . Boe~ens rejselegat for komponistJIWcll0Jlllll1'1' af

D. R. F . K ., sto r t l\1usikforlag.

Johs. Meyer, Arne \Vecl og blan d t sk uespi ller in der ~-

:;oo

kJ'., skwnkt•L af .J. Hm·scns

ar

T em po-legatet for foJ·fattPI'lllPdlelllllll'i'

K . F ., slol'l 1000 kJ .•

Karen Lykkehus og S igrid H orne-Rasm ussen .

sk~l'llkPt

ar

I> . H.

Ji'nrla~shuset

G •vldahl & H anse11.

..•••:.

Dansk H.c vyforfatler- og

forbundet~

feslen den 6. janmu \Il der

Sigurd Langberg, P eter Mal berg, Sven d l\1clhl ing, ne: Ebba A mfcll, L il y Br ober g , Ellen Cotlschalc:k ,

•et og har i den anlc1 dning sl·w•nkc1.t nogle) n),j!'t'-

:3. l m udico's rejseleg-al fur mccllc•mnwr af D. IL K. K omponisLfo rbund og

F ., slo r l .:>00 kr., Skl•JJIWl

en retros pek tiv kæ mper evy, der far premiPre ~ · j ul cdag i Forum. I d enne r evy vil d e fl este a f

lmuclico

l uslkfor-

lag A S.

Dansk Sk uespille rforbund ha r taget inili aii vel ti l at fejre den dans ke r evy's æ n ·ærd ige j ubilæum m ed

ar

•l.

\\' ilhelm H ansens l'e,l-..Pit>gat for mccl lt'Tllllll'l' ar D . IL K . F ., stort .)00 kr.. sk<Pllkct al' \\ !lhelm

l Ia n sens :\Iusikforlag. k enelle r e ' y-

:>. Tono-legatet for med lemmer af I>. H. K . F., stort

kræfter m edvirke, og over s kudelet gar til velgor en de

./00 kr., skænket af Ton u-(; 1 ammofunplaclcr, fa-

og hum a ni lære formal.

hr iken Plaslica, A S.

\'O re

Endvider e vi l l ealer hi s t orikeren Robe r t, N eiicndam marker e r evy j ubil æet ved en udstilling

1

l ealer -

forl>uncl, som hl h

\'OJ't

de ly kkelige vi nde r e, ka n salC'dl's

museet Dans k R evyfo r fatter- og K omponis tforbund

De fern medlemmer af

('1'

fa lejlighed Lil

v il

al f or elage en stu dier ejse' Lil Oslo eller Stockholm,

selv f ejre 100-å r s jubilæeL ved en fest den 6. j anua r

h \'o r li l belobet nogenlunde \il s la til, efter hvad

1950 i H ånelværkerfor eningen med en ræk ke fre m-

rej seb u reauer nes skr i\·er, og ch~r vil

træ elende nor s ke og s vens ke r evyfo lk som gæster.

lighecl for, at de -

En r æ k ke af fo rbund ets f orl a g s,·enn er h ar sy n les, d er m a tte g ores n oget ek s tra i an lednin g a f r eYy-

ar s iden -

V<PJ'e

en

nnt-

som Erik Hog·h for godt 100

kan fa impulser

1

S\ c> rig • eller N org·c•

til r evyens for yngelse.

t


Udgivet af »Danak Re vyforfatter- og Kom ponis tforbund« Redakt•r: ICay Roatgaard-Frøhne (anavanhavend e) Heydea Bogtrykkeri, lt•benhavn K.


-

Tidsskrifterne

em p o og

bringer hver uge og måned de populæreste sang- og visetekster

til

revyforfatterne og komponisterne på

den danske revy's l OO-årsdag

Ord og Toner årgang 1949  

Ord og Toner årgang 1949