Page 1

\


Udgivet af Dansk I~evyforfatter­ og l(on1 ponistforbund

. .. ...... . .·.... . .... o ••••

o

o ..

• o

o •

• ..

• ' ••••

o •

..

o

o •

.... o.

o

o

• •

o o

• ..•

• o

Reelaktor: KAY ROSTGAARD-FROHNE

Trettende årgang l 94 8Indholdsfortegnelse Nummer Sigurd Berg:

Dansk musiklitterær bibliograf t fol ån•t U)4 .J ... U/ 10 Mogens Dam:

En vi seaften mellem studenler .................... .. .. . . . H r. J ens<•n undsiger revyerne - i underbukser .. . RCvyc n .1 lllO d.V.l n d ....................................... , ... .

Medlemsmoderne ..... . ............ .. ................ . ....... . Ny formand i den norske revyforfatterf orcn1ng- .. .

2 2

8 11

11

Dansk Revyfortatter- og Komponistforbund :

Medlems! isten l Medlemsmodet den •'~1 l 1(\48 v " .. 2 Medlemsmodet den 28 2 1948 ............... . ... . ..... . Mcdlemsmodcme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 !} l O Overenskomst med N. C. B. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . a General forsamlingen den :n 3 1948 .................. 4 5 Komponistrettigheder i U . S. A. . . . . . . . .. . . . .. . .. .. . . . . . 4 Sommerhuset i Asserbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . 4 f> Smil Kobt>nhavn! ..... .. ... . . . . ........... .. . . .. . ..... .. . . .. . 5 I nterskandinavisk rcvyforfatter- og komponistmode fi Medlemskortet ............. . .................... ........... 5-6/7 Nordisk revyunion . . .. ...... ................................ H/ 10 Eks tt·aordinæt· generalforsamling . . .. . ............. .... .. 11 Statsradiofoniens betaling for originale melodier og tekste r ved dramati ske udsendelser . . . . . . . . . . . . 12 •

o

o

o

•• o o •

o

•• o

o

o

o ••• o

o

~

o

•• o

.. o

o

o

•• o ••• o

•• o

••••• o

o •

o

•• o

•••••• •• •••• o

o

Numml't'

Redaktionelle artikler: . Danske komponisters illlcrl'SSt:l' \'an!ta~<.·s tlll l U.S.A. ........................ . ... . ......... .. .. .. .......... l Gafl t rtyt .................. . ...... . ........... . . . . .. . ...... .. . ... .. . l Koda's repræsentation i udlandd ..... .. ... .. .. ...... . Hu mø r p i r a terne h u se re r ..... . ... .. .............. ... ..... . . . }<; dv. Brinks Jubilæum .......... .... . .......... .. .... .. ... .. 4 l Danmark er j c.'g fod t - ..... ......... . . .... . .. ... . . .. .. . Koda indbyder til konkul't·cncc om l'l musik-cira111atisk \'ær· k ....................... . .. ... . ................. . G/l H envendelse til regering- og t•igsdag- ang. lt:mpclsc1· i papirrestnktioncrnc .. . ........... .... . ....... ... . ... . . G/ 7 Prins Haralds kalender . . .. . .. .. ... . ... ......... .. ......... 11 Musi kpædagogisk Forcnin~s konkunt>nct• .... ........ 11

.,

-

K ay Rost gaar d-f røhne:

Betragtninger Yed årsskiftet 1 Er det n1ent alvorligt.'? .... ..... . ............ ............. . 1 F jernt fra Dann1ark ..... . .. . . .. ..... ........ . ............ . 2 '} Koda's belønningspræmier fot· Hl·ll ........... ... .. .. Departementschef F r. Graat' in memoriam . ..... ... G/ 7 Pr011agandaen for den levende musik . . . . . . . . . . .. . . . . .. 8 Er revyen degenereret? Diskussionen i Studentetforeningen 18 9 48 .................................... 9/ 10 Axel Breidahl d od ......... . ............ ... .......... .. ..... 9/ 10 Stim - en 25-arsdag . ..... .. . . ... . . ................ !)/ 10 Efterskrift. Hilsen til H and berg-J or·g-cnscn . .. . . . . . . 11 Timer med Beethoven. Anmeldelse . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 11 Minimumstariffen for honorarer Ycd salg- af \' iser, sketches n1. 111. . ... ....... . .......... . ....... . .. . . .. .. . .. . 12 Viggo Barfoed er død ...... .. .................... .......... . 12 I dagens anledning: P. Bjerregaard-J ensen - 60 år ................... .. l Henrik Clausen - GO å r ............. .. ..... .. . ..... . . 2 Elith Worsing - en 2fi-årsdag- . . .. . .. .. ..... ... .. . . 2 Edv. Brink jubilerer ......................... ... . . ..... . 3 Axel Andreasen - 'i' O ål' .... .... .. .. ... .. ........ .. 6/ 7 Carl RydahJ - 60 å r ................................ . f'/ 7 N. O. Raasted - 60 år ........... . ................. . 11 ••••••••• •

.... o

•• o

o

o o o

•• o

o

o

o

o

o

o o o

o

o

o

o

o

••••• o

..... o

l

Cajus Gaudeamus :

Det

interskandinaviske revyautormode 16' 21' ju tli 1948 ............................................ ........ . 6/7 H vcrdagcns små t rage d i er ............. ... ... ............ . 8

Carl Hochheim: Sommerbrev fra "Nålehusct" . ..... .. .................... .

Bjarne Hoyer: Sommerbrev fra "Nålehuset" ...... .......... ......... . .. .

8

8

8

••• o

••

film shistorikeren

8

Sofus Petersen:

Sommerbrev fra "N åle h uset" .............. .. ........... ..

8

Pumpernickel:

l l 2 :1

Arnold

Hendi11g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Den 1ette k u ns t i S vend borg ............................. .

E f ter behag -- ell er otte viser

••• o

Rud. :

Et lille intervie\\' m ed

V. Orloff:

••• •

Biografiske data: Forfatteren Charlie Moller ............... .. .. ............ . Forfatteren Arvid Muller ...................... . .. .. .. . F orfatteren Erik Let h ................................ . Komponisten Hans Jørgen Jensen ................. .

Harry Jensen:

Sommerbrev fra. "N ålehuset" ........................... ..

o

-

BØrge Friis:

K ritikken marcherer

•••• •

11

Poul Sore nsen: Revsernes slagside . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . 6/ 7 ArbejdssJ>ild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Sæsonens krak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 11 Axel Th .:

a

ni kr. stykket . ..

11

Revyen endnu en gang ........... . ........................ 9/ 1013. AAROANG

Januar 1948

*

*

NUMMER 1

' I>anske Komponistet· Interesser i U. S. A. l Kritikken marcherer. Er clet ment alvorligt'? Go !t Nyt. l B. Bje1 regaard-Jen~en, 60 Aar. l Bio~rnfi:;ke Data vedr. Medl. af n. R. K. F. M r><!lemsliste pr. 1/ 1 1948.

t N D H O L O: Betragtninger ve<l Aarsskiftet. ~~~~ ~

Betragtninger ved Aarsskiftet V1 har holdt N~ taar~skifle, Pg som sædYanlig ved denne Lejlighed har vi In er isa~r gjort os ,·ore

Tanker, baadc tilbage og fremeftt·r. Forestillede vi os ,·ed Indgangen til 1947 Aaret som en kinesisk Æske med 12 Rum, husker De da, med hvilke I~"'or­ ventningcl· vi i uforbederlig Optimisme aabnede den forste og storsle Æske, ,J an nar. Del k u' \'ære saa god l - og saa var del faktisk skidt~, Joel et Viseomkv<-ed for nogle Aar tilbage. Og dette Omkvæd passede des\'cerre altfor godt lige fra Begyndelsen af det nu svundne Aar 1917. Det er blc,·et værre og Yærre. Hver Maanecl, naar vi aabnede for et nyt Rum i Aarets kinesiske Æske, kunde vi blot konstatere, at alt del, 'i haabede at se aabenbaret for os, Fred og Fordragelighed, Genopb~'gning og de smaa Glæder, der forsoclcr Tilværelsen, stadig lod \'ente paa sig. Frihedstanken og RctRbeddstheden kom ofte ud for en alvorlig Tillidskrise. Censur i forskell ig Form Ilaandhæves stadig, og vi har set

Nazi-Callaboratorer slippe med milde Donune •Iler endog frikendt Vi har set Folk, ogsaa indenfor de skabende og udø,·enclP Kunstneres Kreds, angaaende lwilke man ikke har Yæret i Tvivl om deres Indstilling under Besættelsen, boltre sig, som om intet var hændt og for enkeltes Yedkonunende enrlrla under ivrig Arbcjcls-lldfoldelse urlcn egentlig Protest fra Publikums Side. Det, der i 1947 gjorde de skabende Kunstnere, Komponister og Forfattere, mest ondt, var den l\1od\'ilje oYerfor dansk Musik og Tekst, der besjæler en Række Kræfter indenfor Slatsradiofonien - og forresten ogsaa Folk udenfor Radiofonien. l Presse og Radio-Interviews fremsætter Landets ledende Mænd jævnligt Opfordringer til at spinke og spare - gi' e Afkald paa di i og dat - vise Fællesfolelse o. s. '. - o. s. ". :Men Radioen har i det S\'ttndne Aar ærlig talt været det ringeste Eksempel, som tænkes kunde, paa Sparsommelighed. Det har fyldt

Edvard Brink:

,,Køb en ha vnerl uft'' T ekst: Børge Mililer

Arr.: Peter Deutch

WILHELM HANSEN, MUSIK-FORLAG


Nr. 1

ORD OG TONER

Side 2

os med Undren, at Enkeltpersoner indenfor Radiofonien faar Lov til at udfolde sig i deres Sympati for alt, Jn·ad der er udenlandsk, gø1· Danmark til l'll »Lydcstat af U. S. A. og dermed bidrager til at holde Liv i Danmarks Valutagæld. Blot lO-Øren vilde falde for rette Vedkommende, saa det gik op for dem, at det i disse Efterkrigsaar ogsaa for Musiken gælder: Mindre Eksport af fremmed Musik »made in Denmark-Broadcasting« og storre indenlandsk Forbrug samt Radio-Eksport af dansk Musik for Kulturens og Reklamens Skyld. Radiofonien har for Tiden en Serie løbende, kaldet \)Operettens blaa Bog A-B-C-D-E o. s. v.«. Danmarks musikskabende Kunstnere har ogsaa en Serie i Gang, nemlig »Radioens sorte Bog«, Synderegistret fra A- Z, som forhaabentlig ved en passende Lejlighed vil faa Radioens Ledelse til beskæmmet at slaa Øjnene ned. 1947 ligger n u bag os - og Ønsker fremsættes om oget Arbejdsindsats - Sammenhold - Enighed og Arbejdsglæde. De truende Skatter - eller rettere deres Fordel in g - lægger desværre en mærkbar Dæmper paa Arbejdsglæden - og det er da ravruskende galt. Maatte det lykkes Rigsdagen at finde det Sesam, der kan lukke op for et nyt Aar, h\·or den fælles Arbejdsglæde skaber nye Værdier, der efterilaanden vi l bringe os on••· den haarde og glædeslose Efterkrigstid. Der er da heldigvis i den sidste Tid Tegn paa, at det i ln·ert Fald herhjemme bærer mod en stabil Arbejdsro. Det lysner. Ved 1\lindestens-Afsloringen for »Ravnen« sidste Efteraar udtalte ~[O[! E n.~ Dn m det Løfte, at Mindet om vor afdode Formand vil være os en Spore i Ah·or og l\lunterhed og vise os Vej til et Arbejde for vor Kunst og ikke mindst for det Land, han elskede og tjente af hele sit store, varme Hjerte. Disse Ord bor \'i erindre ved Indgangen til det nye Aar - og saa genvinder vi jo nok igen vort sunde Humor paa Trods af de graa Udsigter. Og dermed bringer vi hinanden Ønsket om et godt og virksomt Nytaar! Kay RQ.'~fgm.trd-Prøhne.

ae.

cesens

Frederiksberggade 11, København K.

Danske Komponisters Interesser varetages nu U. S. A.

l

Danske Komponister har længe med lnteresst fulgt Udviklingen af det svenske F orsøg med en »Musikgesandtc i Amerika. Nu er Danmark kommet forbi Overvejelsernes Stadium og traadt ind paa Linie med Svenskerne, idet der er afsluttet en Kontrakt mellem Koda og Redaktør Nid-; B onn(.~en, New York, om, at denne i et Aar f ra 1. Janua 1• 1948 repræsenterer Koda i U. S. A. med liensyn til Medlemmernes Interesser, derunder U clbredelse a f dansk Mu8ik paa forskellig næ1mer e aftal t Maad<> Forsaavidt der indenfor vort Forbunds Kom po nistkredse skulde være særlige Ønsker med Hen ~n' n til dette Arbejde for Hr. Niels Bonnesen eller sæt·lige Opgaver at varetage for enkelte Medlemmer. bedes Henvendelse herom sendt til K oda, der fungerer som Mellemled mellem Koda,'s Interessenter og Redaktør Niels Bonnesen.

Kritikken marcherer I Musikbladet »Toner og Rytme«s .Januar-N ummer fremsætter Dr. Børge Friis en skarp Kritik at' Statsradiofoniens Musikafdeling, en Kr itik, som absolut ikke uden videre lader sig feje bort. Det rr som Dr. Børge Friis paapeger - saa aabenbarl, at Ledelsen af den »lettere Musik« er i helt forkerte• Hænder, at der maa ske en Ændring af Signaler. Forvirringen bag Jerntæppet i Rosenornsalle 2~ ha r jo længe været almindeligt Samtale-Enuw - nw11 Kritikken marcherer fortsat, og et Ite~u l tat kan den ikke i Længden undlade at hidfore. Det skL snart. Vi tillader os at citere følgend e f ra ~ Ton er og Rytme«

bgaaende Radloens Musikafdeling Hvis nogen skulde tabe Næse og Mund over Stat radiofoniens Sæsonplan - maa det være en Trøst, at man til Gengæld skal h;re meget, inden Ørene f aJde1· af.

USI

orag Tlf. Central 2960


Nr l

Side 3

ORD OG TONER

...••••••.••••••......•.................•••.••••...... ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••: •••

i•• ••

l •• •• •:• ••

: ••

:

••• •

i : ••

•• •

D. R. K. F.

edle

i• •

••

!

s-øde

••• • :• · •• •

afholdes Al Q Lørdag den 31. Januar l 9 .. o

K l. 14

::

••

i Koda's Mødesal, Kronprin sessegade 26 2

:

•• • •

~

Bestyrelsen forventer, at M edlemmerne møder talrigt frem og tager Del i de fag lige Drøftelser

:

••

:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·········································································~··········································· Saadan knn man læ::;e i Radioens nye Aarso,·cr .. igt. Naa, som Lytter e1· man jo hær let herhjemme. :Vlen '-i har jo Lov at formode, at et Par af Herrerne indenfor Mu sikaf~lPiingen efter 0\'enfor anførte Citat - ikke mere er i Resiodelse af deres Ører. For o e Herrer hu r hørt meget ikke for<li de har lyttet til, hvad de selv har brokket sammen i <len danske Radio (det gi\·er de :-ig :-jæl<lent af mC' l) men fordi de ikke har kunnet undg-aa at hpre det :stadigt stig·en<le Cre:-;cendo af Kriti k, som ·leres Orer foremlig er blevet .,tudet ful<le" af. !Je JlltW have IIJII't dem, men har allsaa ikke lut i t t. Der er en '-'is lille For,.; kel ... Og der er sandelig meget at kritisere ikke min lst. h\·ad angaar den lettere ~Iusik og dens Tih·ettelæggelse. Det ly<ler utroligt (man skal jo hpre meget, inden ... ), men medens noyle af de Ledenele in<lenfor Af leJingen \'itterligt er Fag·folk udi den "seripse Musik", saa er der i l'it"!.-di!fherlcn iU!JC.II iiUhnfor .1lurcn1, rh1· ltar Forstand JWa eller IHt?" la'l't nr>{f' t flllt rh t ~tol'( KaJiitel, de1· hedde 1· ,.lett, l'l llusik". higen! Hvilken Ligegyldighed og hvilken Ansvarslø,hed fra :\1 u,.;ikledelsen~ Side! Kan let ,.;aamænd \'ære ligegyldigt med den lettere Kost ... '? Er det saa<lan, man lænker? Og dog er let len lettere .:\1u:-:ik, der indtager den brede:-te Plads i Programmerne. Hvad <ler bringes, og hvor lan det bring-es, det er <ler altsaa ingen Fa!fmroul til at bedpmme. Gan:-;ke vi:::t har man knyttet enkelte Musikere og Arrangorcr til Foretagendet - Folk, som kan dere::; Kram. Men disse u<lfører hov~lrysten<le kun det, de blh·er sat til ud fra en indl'næVl·et Hori~ont - og bliver ikke taget med paa Raad. Hvad sker <ler saa ? De1· sker det, at disse Menneskers kunstneriske Indsigt maa gaa paa Akkord med den Uforstan·l og Tomhed i kun::;lneri,:;k Hen~eende, som kendetegner d~ Folk eller den Mand, som "leder" denne Del af Butikken. Og hvad sker der mere-? Dels, at Resultatet bliver pauvert - som vi alle ved - og <Ieis at det kommer til Sammenstød, hvilket ~idste jo aldrig fremmet Arbejdsroen eller -lysten. E1· ~ler saa noget at sige til, at disse :\l ennesker, ·ler kan noget, efter en vis T io siger: "Nej, n u kan det ''æt·e nok!" og gaar det·es Vej? Som just i Tilfældet H ans Schreiber, om hvis Kvalifil<alioner <let· ikke kan væt·e Tvivl, der gik i Vrede og i "Uoverensstemmelse" me..l een af Programsekretærerne ... Nej! Men <ler e1· noget at sig·e til, at det er Uforstan<len, som si<lder tilbage. net er nemlig Lytteme, det gaar ud over. K ritikken vil og kan ikke forstumme, saalænge di:s:.e skand alpse l"or hol<l raader in<lenfor <lansk Radio !

Er det ment alvorligt? J Radioraadsfonnan<l ./uliu . . lJomlwlts Program-

erklæring i NoYember I n 17 gik Ilo\ cdpunktet U(l paa, at '>(/( tl sidste R< sf af c( rl.'WI skal udrydclt S« . Man maa herefter sporge: Af ln·i1ken hemmelig Grund opretholeler saa en af Radiofoniens anonyme Afdelinger stadig det mildest talt pjcndommeligt• Forbuct mod Sang i Forbinelelse med F'roko~t- og Middagskoncerterne? »B. T.« skriver herom <len 6..Januar For en tre-fire l\Iaanc-ler .-.iden indfprte Stabradiofonien et totalt Forbud mol Sang \·ed Froko-.l- og- )Ii<ldag koncerterne. I en Run<ll'kri' el se til Tran ~mission ·orke~ t rene me-ddeltes, at Sangerne ikke i Fremti(len maatte komme til )likrofonen. H\·nd Grun(len kan være til <lette Forhud, kan man kun gi:'ne om. Det er i h\·ert Fal<l en Ken<bgerning, at <len danske Statsradiofoni er den eneste i Yer<len, lwor m·m ke1vler til et Forbud mod 8ang - en ejen~lommelig Stilling for en Stat.,. radiofoni i et demokrati ...k l .and. - !Jer bliver sikkert ikke andet for Statsradiofonien nt gpre end at "lække paa eller helt ophæ\ e Forbudet. 8eh ""~m ikke aiJe Teksterne er lige fremragende, g;læder de dog mange l\1ennesker, der ikke stille1 saa stm e Fordringer til K \·aliteten, men blot vil unelerholdes pna en lunmlos :\faade.

Hvis Hr. Julius Bomhelts Udtalelse er ment al\'Orligt - og ctct Y il vi tro - er der kun eet a i gore: ojeblikkelig at hæ\·e det lidet gennemta~nkte Forbud og lade Sangen tone frit ud i iEteren fra Transmissionsorl\Cstrenc. Det eneste .M iddel mod :F'remforelsc af enkelte C\ en tueile underlo<lige Sangteksl

c IO O O ODDc:Jc:JOOOOOOOOOOOOCICJC OOOCOCXJOCOOOOCICJ

8

B

o

~

Johs. A. Jensen Pupir en J:I'Os

8 Nr.

Voldgade 19

---- ----

.- x:JC::C

ex:•

i

,LJCJCJ

Skrivemaskiner og Skrivemaskine-Tilbehør

-----

Central 2476

o

--------


Nr 1

ORD O G T O NER

Side 4

60 Aar

tt.~r elle•· mod e\·entuellc mindre heldige Sangeres

\'okale Ydelser er den offentlige Kritik med Navns ~æ,· ncl sf'. Lad Autorernes Nan1e blive nævnt som Lo\·en ioYrigt kræver det - og det kan garanteres, at næYnes en uheldig Autor blot faa Gang~ i Pressen for sine mindre gode Tekster. vil han enten automatisk forsYinde fra Programmerne, eller, hva(l der maa haabes, strenge sig- mere an med Digter\'ærkerne, der jo forovrigt ikke har anden Opgave end at underholde Lytterne ganske harmløst. Altsaa, hold h z·ad JJc ha,. loz·et, Hr. Raadsf&tma n<l Bomholt! Bort med ('n h z•c1· Form fo1· Censu1' eller Forbud.! Kay Rosfga.a,.d-F,-øhne. B. Bjerregaard-Jensen, Komponist

Godt Nyt Fra Samfundet til Udgivelse af dansk Musik har Redaktionen modtaget nedenstaaende Meddelelse, som vi med Glæde bringer videre.

Et kendt og anset Navn i ndenfor \'Ort F o rbund.:. :'.lelemskreds, Komponis ten Bernhard B j e rrcgaard-Je11S1 n, fyld den 15. Januar 60 Aar. Det er en rig og b roget l\Iu s1kerb lll der ligger bag Bjerregaard paa denne Dag. Efter a t ha• gennemgaaet en alsidig Uddann el se i Klaver~ p !l ho d< s vens ke Professor Willi. Stenhtwwuo· og V iolins p il ho k~ Koncertmes ter Lud1·. Hnl111 samt Musikteori hos nuværen< Radiomusikchef l'e<ler (;mm , tog han O rgani stek ~ a mcn

I Anledning af det i sidste Nummer af »Ord og Toner« bragte Referat af et Interview i »Dansk 1916. Arbejde« med Komponisten, Dr. phil. Børge Friis, I Aarene forinden havde han virket som Musike1· i u. i hvilket det beklagedes, at hverken »Kong Chri- landet, del s (1905-11) i S verige som Pi a n ist, K oncert A stian« e11er ~ Der er et yndigt Land« findes i trykt kompagnatør og Kapelmester ("Stora T eat ern" 1 -'l almp Orkesterudga\'e forgynet med Instruktioner \·edr. dels (1911- 14) :-om Pian ist i fors kellig e europæi :.kt> O kestre. Tempo og Udtryksmaade. undlader \'i ikke at gore Den førs te Verdens krigs Udbrud afbr ød han:- udenlan• opmærksom paa, at SAl\IFUNDET TIL UDGIVEL- s ke Engagementer, og han kom derefter til at ,·irk<' he SE AF DANSK MVSIK allerede for et Aars Tid hjemme i en Aarrække som Kapelmes ter ved fors kel''6< ~m. siden har taget Initiati\·et til UdsendeJse af en au- scener som "Vinterpaladset", "Sommerlyst", "O Y er ~ drr og Nørrebros Teater. I denne P eriode s krev han en f! .rkl tentisk OrkesterudgaYe af de 2 nævnte Melodier. Naar Publikationen, paa hvilken der i disse Dage af de Melodier, der gjorde hans Navn kendt som Kom110ni over hele Landet, til Tek:::ter af Carl A )·ctmula . A lj!t lægges sidste Haand, udsendes, vil der ifJg. Aftale Kjamdf, Kai Allen m. fl. Fra Aarene 19l::i-16 Yil og..a med Udenrigsministeriets Pressebureau blive udle- erioores hans Musik til de 2 Poul Hul(ls k e T ivoli-Pa ntomim1 veret 150 Eksemplarer til de danske diplomatiske "Sort og Hvidt" og "Tt·onskiftet paa Trol<lhøj". Bjerregaard-Jensen har foruden Revy- og Unde1·hol• Repræsentationer i Udlandet, ligesom Udgaven vil komme til at indeholde et Forord af Dr. phil. Tnr- ningsmusik s krevet en Del lØdigere Mu s ik, sualede:-; f orcl iggt fra hans Haaoo "Japansk Suite for Orkes t er" " Elegi f1 brn K ronh. oversat til rle vigtigste Hovedsprog. Strygere" og "Intermezzi" for V iolin,- Klaver og CelloSamtidig kan det oplyses, at Grammofonselska- Klaver m. m., samt en f>el Sange til Digte af L ouiR /,n bet TONO ligeledes i Samarbejde med Udenrigsmi- og A. C. Me11er. nisteriet har ladet foretage en autentisk GrammoVor ansete Kollega, (fer som f aa med Rette bærer Pn dikatet "den fødte Musiker" , virker nu :.om A kkom pagnatd fonindspilning af de 2 nævnte Melodier. 1\fed Højagtelse SAl\IFUNDET TIL UDGIVELSE AF DANSK MUSIK Sl·. Erik Tarp. / E. Larsen.

Lærer i Musikteori samt som In s trumentato r og :\tu ikarrm gØr for herværende Musikforlag. ·

Et godt Spises ted Hotel Kem, Frederik• Resta urant-Bar

Spil dansh Musihf

••••••

Central 5902


Nr. t

-

O R D O G T O N E lt

· Sn1uli:k_. Blomster

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds

Visebureau

· Deli:oJ•:•tiont~•· · l{t•:tJISe o;:· li.nr,·e

drene

&uRr r;gesfi

GOTIIERSGADE 129 · T LF BYEN 7070

Side 5

Woraaaeavej l a, llbhvn. V. Tlf. Nora 6761

Mocilayer Bestillinger paa Festsange, Taler, Arrangementer tJed allt' Slags Fester m. m . L eder : F. Rocatis. Træffetid : Hverdage 11~1:1 og 17~ 1U

Alle hans Kolleger og \ enner indenfor Musiker- og For fatterkredse, der vær<lsættcr hans fine Musikeregenskaber, bringer det beskedne FØ<isels<lagsbarn en H il sen paa <iO Aars Dagen med Onsket om mange lykkelige Arbej<baar fremover. lHnr Ro:·~ lflttro·d-F' (1/nu.

ltc l C,

,.e en gl.

<le

Biografiske Data vedrørend e Medlemmer af

Dansk Revyforfatter· og Komponistforbund

l

, (.

,,, k-

)r.

n'

Cl

er

or l' l

jr,

-

Charlie Møller, Forfatter F øJt <len 1.1. Juli 1900 i Lyngby. Spn a f {len l<en<lle, flw. Re::tauratp r Victor Moller . Sønne..;on af ·len første Vært 1 den hi storiske Res tau r.mt "Paraplyen" paa Ha adhuspla<ben i København. Begyndte som Restauratp1·spn natul'lig sin Skribentvirksomhed i ,Januar 192:: -.om Forfatter til <len fp rste 11 Tjenenevy", i hvilken han 'lesuden vil·ke-le som l n!'lruktør og l ste Skues piller. H ar siden skrevet et stort Antal Forenings revyer, f ra hvilke en nel \'h-er Cl' blevet ken<lt, selv om de ikke foreligger u<lgi\·ne paa Tryk. F ik sin fprste Sangtek!=it ,, Don Juan " uclg·ivet i 1!):~9 paa "Tem})O" Musikforlag. H ar i Aarene derefte~· væ1·el ret }li o- luktiv og fnaet udgivet ca. :w Tek stet, blandt hvill,c kan nævnes " Et lille Strejf af Sols kin" (tilegnet Skoleinspektør Os i i'IIJ>), <ien po liti ske " Rull eskpjtevaJsen" (til Musik af R ri k IJ1 m k e) og "De som ud paa H a\'et for ", en Hyl<lest til Frihed:;kæmpere. Har i de s id st e Par Aar været en flittig Meda rbejder ved Provinsens og ~le k,ohcnhaYnsk(' Cabaretter og Revyer.

Arvid Miiller, Forfatter

I<'pdt den 2. April HHIIi. Begyn<lte allerede som 10-a~uig at skrive (som han sel\· udtrykker det: sentimentale Ritorneller og malplacerede Familie:-ange). Opnaaede at blive Medarbejder ve l Scala'~ s idste Re\"Y· Efter i Aarene 1U28:{2 at ha\ e \'æret en svoren Tilbc ler af l ,ll(h'i!l Brands lnt}J og hans Co-Optimisme i intimt Samarbejde med Ludvig him:;elf, Broderen Bprm, Poul SØn 11-'<~ 11 og 1 o!/t Sten toft, traadte han i 19:32- 'J;~ i Filmen~ Tjeneste og ~kre\ en Række kendte Sangtekster for No1·disk F ilm. Var i Aarene 19!33- 36 bosat i London Wien Berl111. Un·let c::it Berlinerophold gkrev A rt· id M iillt r ~in kentlte Vise " H enne om H jørnet, neJe i Kælderen", en ny F orm for K a raktervise, der senere fandt mange Efterligninger, alle sunget og baaret frem til Succes ·1f O~t·ald H elmuth. 19 ~6 40 optaget af Skibsmæglen·irk~om­ he<i, der blev afbrudt af Besættelsen. Siden 1940 Me<larbejder \'&1 Apolloteatret og Manuskriptfodatter hos " P alladium" (bl. a. ~le store Succes'er " Ballade i Nyhavn" og "Otte A kkorder'). I ·le senere Aar tilknyttet Sti!{ LontlllfT.'{ Hnmbæk- og Ti,·oli-Re,·yer.

Udgivet af " Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund". Udkommer en Gang om Maaneden. Redaktør: Kay Rol'tgaard-Frphne (ansvarhavende). Redaktion : Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition : Tlf. Ord ru p 793 (daglig 9- 12). ,, Ord og Toner" er Medlem af Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykkeri - Københa \'ll K. - Central 6522.


Hwald Pr t ersen ("l!J7Je" ) (F) ...

DANSK REVYFORFATTER- OG KOMPON ISTFORBUND

-

Otto P etersen (F) .............. . Sof1Ls P etersen (F) .............. . A?-nold Quistorff {K) ......... . .. Amdi R iis (K) ..... .............. .. Frederik Rocatis (F) .......... .. J(ay Ro.'llgaard-F rphne (F) .. . Carl R ydahl (K ) ............. . .. . Sl'nl Ry e (F) ................... .

'-

z

MEDLEMSLISTE

lValthf't' Sclu·pder (K) ...... .. . Robe r t Schpnfeldt (F) .... .. .. . Victor Skcw ru p (F) ........... . Au g r Steffensol (F) ....... .. Leo Sren.<:tncp (K) ..... .. .. . .. .. Poul So rense u (F) ........ ..... ..

PR. l. JANUAR 1948 (F) : Forfattere. (K} : Komponister.

Carlos Tegner (K) ........ .. ... .. H u,qo Te Iling (K) ............ .. Per Thidemann (K) . . ...... .. A ..·cl Thingstcd ~K) ..... .... .. Knud Vrul-Thonu;en (K} . . .

AKTIVE MEDLEMMER:

~

~ •

z

o

~

C,!)

o A ~

o

K a i A llen (F) ............ ..... . .. A ni Artdreasen (F) .......... .. Vilif/O B arfoed (F) ...... ....... .. Hol{JET B ech (F) ................ .. 8. B jerrPgaard-Jensen (K) .. . Sophus B mndsholt (K) ....... .. J.,!Hlvig B mndstrHp (F) ....... . Cht'. B rau rtinger (K) ........... . A.··cl B reidahl (F) ............. .. Edvard B rink (K) ....... . ... .. .. Holaer B u.chhcwe (F) .......... . /::rir Chrio.:tiansrn (K) .. .... . .. Jlogens Dum (F) ........... .. l :.',·ik lJr nekt> (K) fJrik F ielw (K)

. . . . . . . . . . . . o •••• • •

•••••• •

• • o .. l

•••

o

o •

/Ja,t Folke (F) .. . ..... .. .. ... .... ..

K urt Fotcl (F) ........... .. .. .. lJØr!/C F rii14 {K) . .. . .. ......... .. Flcmmiii!J Gf·ill (F) ......... . .. H u gu G1Jldmork. (K) ..... .. ... .. Sl'l'n Gr1ldnwrk (K} ...... .... .. Poul Henninmwn (F} ..... .. .. .. . Carl H orhhri·m (F) .... .. ........ . Il ('1'/fHI?L H of f III (1/'k (K) .. .. . . . Alftrd H olck ( F} .. ..... ....... .. T..rwrit.z HoPo/t (K) .... ........ .. . N janu· HotJCr (K) ........ .... .. . H an·,,

..0 QJ

·-en"'='

Jr n.~ ot (K)

... .... ...... .. Jømcn~rn (K) .. ....... . ..

Aor1c KjcUI Jdrflcu sen (K) .... ...... .. Moy1 ns K aarpe (F) ... .. .. .. .. . Breidc K iPrboe (F) ........ ..... .. Aæel K jerulf (F) ..... . .......... .. Vilfred K jær (K} .............. . Hn~ald Mortensen ( K) .. ...... . Bptge MiUier (F) ............. .. K ai Nomwnn Andersen (K) ... Sigfred Pedersen {F) .......... . . B. Hphling PeterRI':TI (K ) ... .

Danasplad s 15 (V). Vegter 4697. Vesterbrogade 99 · (V). Eva 4516. Parkvænget 35. (Charl.). Helru p 3203. Dronningens Tværgade 16 (K). Palæ 4200. Jupitervej 17 (Van1ø~e ). Damsø 5001. Elbagade 40 ( S). Sundby 1245. Gammelmosevej :{ 11 ( Bag:·w ær<l). Bag·:"væJ·fl :HJ(i H olmbladsgade 109 A. (S). Am. 1942 x . Upsalaga<.le t o• (Ø. ). T ria 1742. Farumgade l!) (N). T aga 4481 '. Raadmandsgarle 22 (N). Taga 578. Bispeparken 2:; ' (NV). Taga 430. Vævergaarden, Alder~hvilevej 160 (Bagsvær(l). Bagsværd 492. T aasingegade 49 (Ø). Ryvang 2057. Linnesgade 28 (K). B yen 2:30 l. Sommer: B ergmandoonl svej 1:~ (H el:-ingor). Viggo Rothesvej 20 {Charl.). H el ru u 12n. )iarienrlalsvej 2 A (F). Fasan 1877. Strandboulevard 72 (Ø ). Trin 940. Sdr. F a sanvej ;)l (F). Goth. 3342. A aboulevard 14 • (N). Nora 8742. Nørrebrogade 18 A (N). Nora 8780. Kollegiehaven 28 (Charl.). Orflrup :1802. Amerikavej 2 4 (V). Eva 997. Toftegaar<ls All6 41 (Valby). Valby 3260. Puggaardsgadc 2 (V). Pnlæ 1990. Hj ortholmsvej 16 (Holte}. Fr·e-leriksdal 6fi32. Ordrup .Jagtvej 1 !3!~ (Charl.). Ordrup 60!,0. Jul. B lomsga.de 24 (N). T ag-a -t:.r,7 x. .tEgir ,;gade !)3 (N). T aga ~727. Roskildevej 11f) (Fre-lel'ik ssun{l). Fr.E:und 220. Raadvnrlsvej 141 (NV). Søborg 4181. Eg-ernvej r,:; (F). Goth. fl797. "Politiken". Palæ 6391. Aurikelvej 13 (Valby). V a lby 2fl41. Teglstrupvej 40 (Ø.). Ryvang 3fi99. F orchhammersvej 2 (V .). Nora 3;j, Gl. Kongevej 136 (V.). Eva 2235. Hjertehu set (Li lleqxl). Allerød 213. .Jac. Danefærosvej 4 • (V). Nora 8504.

Sjællandsvej 21 (Ørholm p r. L yngby) . H jortekær 4!1. Frederiksvej 39 (F). Goth. 9810. Reverdilo;gade 4 (V). Linnesgade 25 (K). Byen 2636 y. Jul. Blomsgade 43 (N.). Taga 45:~ 3 y. Worsaaesvej 13 (V). Nora 5751. Solvænget 2 (Kgs. Lyngby). Lyngby 1570. Griffenfeldtsgade 39 C. St. v. (N). Nora 8896. c/ o L .R.Sagf. E. Schmeltz Pedersen, F iolstræde 13 (K.). Hellasvej 23 (S). Amager 681:3. Blegdamsvej ::s A {~). Nora 1793 v. Skolebakken 21 {Gentofte). Gentofte 3907. Svanevænget l (Ø). Ryvang 2058. Kap el vej 58 1 ( N.) . Granhøjvej 4 (Kg'. Lyngby). Lyngby 1626. StrandhØjsvej 31 (Charl.). Ordrup 3570. Griffenfeldtsgade 8' (N). Fortunfortvej 6 pr. K lnmpenborg. Lyngby 2006 Lansebakken :~G {Holte). H olte 1211. F alkonervænget 23 1 (V). Nora 8886.

PASSIVE MEDLEMMER:

Carl A nde?'.'l('n (F) ............. .. Hcnl'ik Clausen (K} ........... . Carl Gottschal/.-.tten (K) ... .. .. .. F: ri k Hrnz.c~en (K) .. .............. . J!a :r H an sr n (K) . .. ........ .. Osro lrl H rlmuth (F) ......... .. . H an s J6r!len .!t rtst n (K) ... .. Brik Lt t h (F) ... .. ... .... .. ..... . J(ai M ortensen (K) . .. ........ .

Clutrlir .11pile r (F) .............. . An,irl J1 i il/ar (F) ... ......... .. . V. Orloff (F) .......... .. ... . ... .. 1\ IIIU/ Phdfja (F) ....... ...... .. J. F r. Stallffaard-Th crkilrlscn (F) . . . . . . . . . . . . . . ... . ......... . .-1"{Jr Stentoft (K) ............. .. [(o ren T h i!31 etl Rosenbm·.r1 (K) Poul V rnrlclbo (F} . ..... .. .. .. .

Vesterbrogade 1117 • (V.). Ingeborgvej 47 (He11er up) . Helrup 6189. Amagerbrogade 7 {S). Amager 6820. F ru Malfredsvej 10 {S). Sundby 3210. c. o H.R.Sagf. Hartv ig J acob..,en, Gl. T orY 18. Sobnkken fi (Charl.). Ordrup 2191. Gullandsga(le :3fl : (S.) Sundby 4:J26. K ong H an s All~ l !l (Søborg). Søborg 1259. Dr. Abildgnur-b ABe l!i' (V). Nora G443. Svanevej 20 1 (~V). T aga 3;;14. OrtiruphØjvej 1·, (Chnrlottenl} .. Ordrup 4916. Niel s J u elsvej 41 (Svendborg). :\tariendalsvej 73 (F.). Fasan 117. Chr. .X's A lle 35 (Kgs. Lyngby). Lyngby 1717. K ronprinsens,•ej 47 (F). C. 666. Hjortholms Alle 25 (~V}. Be11a 3158. HØr!=:holm~gade 22 (N). T agn 74 x.

Passive Medlemmer i Henhold tn Lovenes § 15. Ct1tlo T homRr 11 (K) .............. . Chr. Tlwmsrn (K) .... .. ....... ..

E llemosevej 48 (Hellerup). Gentofte 1400. Ved An clebakken 4 • (F). Goth. 9284.

Desuden repræsenterer forbundet Arvingerne efter: • Hrn ru A ndersen (K) (ven F r u Kitty A ndersen , Mølle Alle 10 (Valby). Valby 2241 v. Ankrr Hmwm (F) (\·ed Fru Mnrjn Anker H onscn, Hørtoftevej 10 (Brh.). Bella 18 58. Sigrtn·d M prch. (F) (ved Fru A gndt~ M ØI'ch, Tværgade 22, Nykobing F.}. A lfrr.d Kjændf (F) ved Fru Iris K jærulf, l".rydendal svej !l3 (V.). Vest. 3639 . J. R rnm-J onsnn (F) \'ed Fru Ing eborg R rwn-Jon sen, Norasvej :10 (Charl.) . Ororup 4400. Ch1". Ru111inu (K) (veJ Enkefru Mrtrt//(1 Ruming, Thisted ). .Johtn11!C.fl lVr•Rkrmmm (F) ved Enkefru C. ll't~8i.t'r71HHm, Hareskovvej 21 (Brh.). Bella 1648. •


JJ. AARGANG

feb ru a r 1948

*

*

NUMMER 2

l N D H O L D: Fj er~l f1·a ])anmark. Radioen -en Stat i Staten. l\.O<Ia':- Belønn ing·hpræmier fur l!l 17. l Me<llem:-;mødel. En Vi:-;eaften mellem Stu·lente1·. Ko.la' .- Rep1·æ:.entation i U<.llandPl. H r . J en:-;en uncl!"iger Re\ yen - i Undc1 buk:< er. , Henrik C'lau;;en - fiO Aar. En 2ri Aal·.· <lag, E lith Worsing. . Biografiske I>ala . l Humør-Piiat erne hu-ercr! l Forbunds mcd(IP.leber.

Fjernt fra Danmark Censur.

Radioen - en Stat i Staten. Tirsdag den 10. F ebruar bragte Dagbladet Politiken en opsigtsvækkende Artikel af Forfatteren Poul Sø1·ensen : Revyen, Redioen og Aristofanes. Fra en lang Række Forbundsmedlemmer er Redakt ionen blevet anmodet om en Genoptrykning af dette Indlæg, og med Poul Sørensens velvillige Tilladelse gengiver vi her Artiklen i sin Helhed: Revyen, Radioen og Aristofanes En kunstnerisk begavet Medborger i en kulturel ~Øgle­ stilling, Radioraadsformand Julius Bomholt, den græ ~kkyn ­ <.lige cand. theol., har offentligt givet Udtryk for YiisfornØjelse med Tidens danske Revy. Ifplg·e el Pressereferat ~kal han have kaldte den degcnaact. Gaaet nærmere paa K lingen vil han ikke bande paa, at han har brugt netop det Onl; men han vedgaar, at det Jigger nær ved han:; Men ing, al den Stund han maa hævde, at Nutidens danske Re,·y ikke ~taar paa Hpjde med Aristofanes. Altsaa et Tilbageskridt. H1·i.q Bomholt har Ret heri (men det tillader vi os at :-.ætte et b ramfrit Sp,Ørgsmaals tegn ve<!), kunde det være fric;tende at spørge, hvorfor i Alverden <lan~ke ReYytransmb-

Jerntæppe

:-;ioner ,-kulde ''æt·e al'islofamske? Er Hores pillene maa::.ke sofokletl,-ke? (S. u. kære talentfulde Forfatterkollega). Er Radioforedragene aristoteliske? Eller Di skussionerne --ok ratiske? (S. u., kære Radioraadsfot mand). Og er Tidf'grundlaget, Øjeblikkets hjemlige politi!"ke Baggrund perikletisk'! (S. u., kæte Folketingsformand(. :Min pen.;onlige Mening er, at den danske ReYy er et fuldgyldigt Udtryk for dansk aandelig Atmosfære som dt u .fnl>ti.qf\ rr i pjeblikket. Og al den er fuldt saa meget })aa Hrjde med Aris tofanes, som andre nutidige Litteraturformer er del med han.:: klassi.,ke Samtid ige. H \i ... man i Dag vil for:'Øge at argumentere ud frtl Aristofanes pan et ærligt og objektivt Grundlag, maa man nemlig hu,.ke paa, at han e1 en geYaldig gammel Dreng - at den Ti<l s periode, ~ m han var et ægtefødt Barn af, ligge•· oYer to Tusi nd An r før el ~aa f orhold ::;\·b n11xlerne Fænomen l'Om den litterære Romantik.- Skelnen mellem noget "h ojere" og noget "lavere" inden fot D1gte- og Skuespilkunsten en Di!'tinkti on, som tidligere var uken lt, men som seldplgelig medførte, at Romantiken:- Epigoner pligt~kyldigf.t ga\· sig til at ~ nobbe for det ~ aakaldt "hpje1 e" - og trofast bliYer \'ed merl <let den Dag i Dag, et Par Generationer efter Romantiken s dp..ielige Afgang. (Ik ke :;andt, kære FMedragshol-

Fra Palladium-Filmen "Calle og Pallecc:

,,Naar du ler, er det Lykken, som ler'• Musik: K al Normann-Andersen

• •

Dan~ k

Tekst: Børge Muller

WILHELM HANSEN, MUSIK-FORLAG ~


Nr. 2

ORD OG TONER

Side 2

(tere og Pt-æ,ter og· Pre.s;-;emænd og Lærerkræfter og Hichnrdt Gandrupperc og Henrik Juui-Hnn:<ener og Juliu:- Bomholter~).

Me11 en objekth• Betragtet· mna retfær(ligvi:- kcm.-tatere, at der - :-elvfolgelig og gu.bkelo,· - ho:- den (tejligt m~m­ ne,J,elige og h~efremme Ari:-;tofane:- fin(le:- Indslag· af <let, "'llm :-;nobbende :\'utid:=:æsteter med Va~mmel:'e betegner '0111 "Lrl\'komik", h\'oned for~taa:- det :-amme primitivt-ml'nneskclige Element, :-om i saa ri~t M<.tal er til Stele i f. E h. Chaplin~ Kun:-t, og :-om ,Janner <let evigt unge Grundlag i alle (le :-to re, verden:'ber~mte KJo\'net·:,; En t rl-er. l >et er imidlertid næppt' - de~væne- - paa dette Punkt, at Bomholt pnsker mere Lighei mei Aristofane,; i Nuti lens dan~ke ReYy. Det, han mener at ..;avne, et :-;aa gnn,;ke n.tbenbart Saltet, Snærten, Jet ;;karpe Bid. Og det kan maa,;ke tænke,;, at denne I ngrL·dien:- har ,·æret for ;-;pnr;-;omt repræ ..;enteret i Radiut tts ReYytmnsmi,.,:=:ioner . .Men kan man deraf .slutte, at len mangler i lan . . . k Revy overho,·etlet '.' N t j. net kunde jo ogsaa tænkes, at Radioens Tran~­ mb:-ioner me·l FliJ var gaaet uden om <len. Men h\·i . . det :'kul~lc forholde sig saaledes, giwr det ikke denne Jn,.,titution~ Raad:-formand nogen som hel:it Berettigebe til at klan •h·e dnn:-ke Revy(.ligtere. Snarere turde da (let omvendte være Tilfæl let. Je~

;-;kaJ kort anfore et Par Eksempler pna Tilfæl •le fra det sitbte Aar, h\·or RaJioen har haft Lejlighe·l til at u Jsende ret bidsk Satire, men omhyggeligt hur undgaaet dette. For at være paa ~ikker Grund anfører jt'g kun Ek:-empler fra Fore,:;tillinger, !n-or jeg personlig· har været :\-le !forfatter; men <let skul(.le \'ære mærkeligt, om ikke mange af mine Kolleger kunde :-;upplere Listen med Tilfælde fra d( ' /'t's Virksomhed. Altsna: Af forrige Aars Stu lentenevy udvalgte Ra lioen :'elv et Antnl ~umre til Udsen ..lebe; men Re,·yens mest radio-egnede Nummer \'ar mærkværdigvis ikke ·lerimellem. I>et fremstille~.le en Afhorin~ i den parlamentari:-;ke Kommi:--;;;ion og u !trykte i en No ide!'kal Grundlaget for de Indvendinger, ~mn ::to re K re ise af Befolkningen stadig rej~er mo 1 denne K•mmli::sions Sammensætning og Virkemaade, et Nogleproblem i <ie sidste Aars danske l ndenl'ig;;politik, :-:om hav{)e mere end forbigaaende Dognaktualitet, hvilket de ~irlste Tilkendegiveber fra kommunistisk, konservativ, knu lkristen:-en:-:k og thunejacobsen;;k Side viser. :\f en det er jo ogsna først for forholdsvis nylig, at Ra,lioen har proklameret Principet .,<len farlige Mikrofon". I Sommerens lille Charlottenlundrevy un{lgik Radioen ogsnu det baade skarpeste og me,:;t radio-egnede Nummer, nemlig Vugg-esangen "SoY, lille Dansker", en Vise1· med lange og alt andet end flødeskumsagtige Perspek-tiver. Endelig et Ek~empel fra Sommerens fomyede Dagmarrevy, ~ler er særlig .(~Telt, fo1'\ii det her ()rejer sig om Udeladel::c af l-t enk~lt skarpt Ver~ i en Vise, der ellers hovedc:agelip; bestod af alle de I ngrelien:-:er, :-:om Bomholt ganske vist fordpmmer fra Talerstolen, men alt~aa aabenbart foretrækker i radiofonisk Prahis. Verset betegne--le:- af Kritiker en, Magister H arald Engberg, . . om Aarets skarpe:'te Revy-

Et godt Spise te d Hotel Kong Frederiks Restaurut-Bar Ce ntral 5902

D•gllg Musik

yers, og Jet hantilede om de manglende Kon,.;ek\'enser af Aal husbispen Skat Hoffmeyer::- noget ubetimelige Trang til <• t lufte antisemitisk præge•le Meninger un ler Naziokkupati onen. :\lan kunde i det hele taget faa en Mistanke om, at et :-ærligt radiofoni::-k Forsyn nwgC(!e over Repræ,.:entanter for naziprægede Ann Jsfænomener. For i et tran~mitteret Pot pourri fra samme Forestilling h;wde man paa St aalbaan IN bortamputeret de Linjer, hvori en kendt, hojtstaaende i\az ..;ympati$Ør omtalte,.:. Det kan tilføjes, at fle ..,kæringerne i Strid med gældende Lo,·gi\' ning - udfprte,.; uden F orfa ttPren.; Viden le. Og THWL' sligt indenfor et begræn set T id sr um er sket i to Tilfælde imlenfor min begrænsede per;;onlige E 1 farmg·skreds, ,.;kaJ ingen faa mig til at tro, at .Jet ikke e1 sket i flere. Man kun anstæn<lig\'is ikke selv fprs t lrækk~ T ænderne ud paa en Kunstart og saa bagefter offentligt be brejJe den, at den virker nog-et tan llp:;. Kort sagt: Stærke I ndicier synes at tyde paa, at :len bomholtske Forklejnebe af dan~k Nutidsrevy hviler paa el i -1 lbbelt Forstan :l fal::;k Grundlag. Falsk lened, at han.; Ytt i1 . ger maa gh·e Publikum det I n.ltryk, at Stabntdiofonien \'il .e kunne udsen~e A l'i~tofanes i ucen~ureret Form u len de n·e 1 at bryde afgprende meJ sin hidtidige Prak~ i ,.; . Og enJ ,·i lere derved, at Udtalel:=:erne ;-;ætter Li~he 1stegn mellem Je me 1 stabn·adiofonisk Be=-kærekni ,. ka,.;tren~de Revytran 'mis,.,toner. :>om Lytterne hører og dpmmer U(l fra, - ng saa Ojebl ikket , danske Revy, som den faktisk er, naat· ullt• <len ;., Bestand•lel e faar Lov at komme til deres Ret. Bomholt::; Kritik er i c:in Konsekvens en For<lommelse ikke af dansk Revy, men af Radioenc: hidtidige Gengh·el ,.;e1· af den. Og Midlet til at bpde t>aa F oltidens Syn der er ikkro fætTe Revytrnnsmissioner, men Revyti·ansmi ssion e r i umakuleret F orm, med :le transmitterede Numre u<lvalgt af Revyernes F orfattere, som jo dog til syvende og s irl;;t i Off entlig· heden.,; Øjne ma·\ bære An.svaret for <lem. Men a lbaa i Oje blikket paa fon·ansket Grundlag. Om Bomholt:; K ritik er berettiget, kan afgpre" ,;aaleJe.:-: La l dan.ske Revykunstnere .~dt• tilrettelægge en T ran:-;mi:-:sio n af <le :"id;;te Aar,; bed:::te Numre, derunder let Stof , Radioen er gaaet udenom. Om :-oaa Bomholt vil fplge en :-;aadan Ud:--endelse op med en - gerne aktualiseret, men ogsaa uka streret - A ristofanesu lsendeh;e, maa han jo seh om. :Men jeg er overbevbt om, at dansk Re,•y, berlomt paa et retfærdigt Grundlag, nok i'ka l hævde sig c;om Urlt ryk for baade den offentl ige Mening og det faktiske dan .'ik e Kulturniveau a f i Dag. Poul Sørensen.

Endvidere t illader vi os for Fuldstændighedens Skyld at citer e - ligeledes fra Politiken - Raadsforrnand Bomlw lts Svar paa Poul Sørensens Artikel:

Revy og Radio Ved et Møde paa RØdding Høj skole rettede F orfatteren Richard Gandrup et kraf tigt Ang r eb paa Radioen s RevyT rammissioner, og j eg maatte i m it Svar give ham delvi::. R e~ i Kritiken. Det se3 af de foreliggende Referater, der doger ikke iiaa liclt ma ngelfulde. Det er af for:;kell ige G runde meget vanskeligt at f aa Humol' til at virke via Mikrofon en, og særligt vanskeligt er det, hvi;; det <!rej er sig om et scenisk S pil, der i fremt r æden ie Grad maa arbejde med visuelle Midle r'. I <len sid ste Generation er der for Revye ns Vedkommende ~kct en Fors kydning ov~r mod det visuelle, flere Sketches m . v., velsagten s f or at .s~.tbe . et P lus t il d e ikke alti(l lige gode Tekste1·. Ad:sk illigf' S1tuat10ner er paa F orhannd udelukket f m T rans mi ssion . H•1is f . Ek~. en Sku espiller optræder i to c11er flere Roller


Side 3

ORD OG TONER

Nr 2

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaa

•• ••

••

•• •

~••

edle

••

:

•• : ••• •• : •

:

••

•• •• •

~•

s-øde

•••

afholdes

••

:•

~

D. R. K. F.

i••

••

••

:

•••

• :• ••

Lørdag den 28. Februar 19':1.8 Kl. 14 i

Koda ~ s ~lødesal,

Kronprinsessegade 26 2

:

••• •

Bestyrelsen forventer, at Medlemmerne møder talrigt frem og tage r Del i de faglige Drøftelser

: • :

•••

······································································-····························································································· i-oamme sceniske Situation, er en radiofonisk Gengivel:·~e prakti"k talt umulig. Og he1i1l kommer, at alskillige Radintransmissioner er druknet i Lnrm fm Tilskuerplad serne. l >e ::-idste Aars Trans missio ner har stort set været mi~lykkede. 1

Set me<l mine Øjne er He\ ykun sten :- Tekster blevet et tilbageslaaende FeJt i Udviklingen. Revyen er en Jig·e saa kræven{le Kunst som de mere ,;eri<He Kun,;tarlet, men det ~ ) ne:;, ,;om om <ler ikke er indtraadt væsentlige Forandringer i de sidste 25 Aars Produktion. l ler kan nævne,; ads killige hæderlige For~øg, der nu er Histone. }len det hæn<ler sjældnere og s jældnere, at en Revyvise er hele Folkets Sang. Vi trænger i San lhe<l til en Frig·prelsen,; Humor 1 dette Land , en Latte1·, der kan ryste Hu~et, og man ~kulde tro, at der var Taabeligheder nok, der kunde fortjene en fejende Sang. Men rler et ingen Fornyelse at ~e. Temavalget er uendeligt li lt va Lieret, og den store forlpsende Samfund ssatire eksisterer overhovedet ikke. Tal ikke om Aristofane,; ! Man kan fan en Aften til at gaa, og <ler er nu og da et Smeld i Visen, men ikke hva{l jeg vil kalde Oplevel se. llva<l ang·aar H r. Poul Sørensen er han en udmærket Lyriker, for In-i~ bed:ste Ting ogsua jeg vil kippe med FlagE't, men jeg kan ikke se rettere end, at han i ring·e Gr<ld har Talent som Revyforfalter. Han:Sin l er for kompliceret. Han savnet' Humor og Sehironi. Hans Force er en en ~ poret fanatbk Satire. I si ne Strofer er han be,;tan~lig Stiller for Dansk Samling. H an,.; \'er len er for lille. Naar han tror, at den parlamentanske Kommission,; Sammen...;ælning og· Virke er "et Nogleproblem i de si<'lste Aars dansk I n lenrigspolitik", har han overho,·edct ikke for..;taaet et levende Kuk a f dansk Historie i disse A a r. Han ha r •len kværulanti~ke T ro, at ba1·e de :l -4 Vers, der e1· st1·oget i hans Vi~N, blev ucbendt i Ra<lioen, ha\'<le Revyen som Hel hed baa<le Snert og· Vi<l. Ak H erregud! Ver~et om <len hojtstaaende Nazi-Sympatispr, som han ikke "'na geme Yil<lc nævne, nemlig Prin~esse H elene, blev ~aamænd udsen<lt i en Bri~adeudsen(lelse. .Jeg hØ1te <let. Det Yirke<le 1 den pinligt af:sløt·endc R adio ;-;om et taktlost Naale:-;tik og ikke -.:om mere. Som Formand for Programucl\ alget ha1· jeg intet ::;om hebt at gpre med Udvælgelsen af Stof til Tran,;mi ssioner. Ilet henhører helt unde t· Afdelingscheferne:-: AnsYar. Som or lentlig .Jyde maa jeg naturlig\·i~ \'ære (>nig· med den Melarbejder, <ler ~t1·pg et Ven; om B i:-;kop Skat U offmeyer, fm·li samme Vers karakteri~ereJe clen a~\l'husian:-ke Befolkning .:om " K iokkefnar". Ilet har utvivbomt \'æret Medarbejderens On,;ke ikke at sætte J y.lerne endnu kmftigere op mocl " Kobenhavneriet ". I ønig t er (let m it I n !tryk, at der alti<l wd Til rettelæggeisen a f R evy- T ransmis:·donrr ha•· n-erct nrhc.Het i

~o

l Fo•·..,taael se med Teaten.lirekt_!>r ol:' Fot fatter - og aa med F ol fatteren H r. Poul Spren::en. V1 har en Række fremragcn<le Re' ykun;:,lllt!re og et Pa1· u lmæt·ke<le Iscenesættere, men fle1 e1 længe mellem de Tek :;ter, der g·i,er virkelige Opga,·e1. ~Ion ikke U. S. A. u·od:- alt kun<l<' gi"e vis...;e I mpulser? I>er er ekstra V 1tal!tet i Kurt Weill s Operette. l Efteraaret ha\'de jeg Lejlighed til i ~ew Yo1·k at se Operetten "Oklahoma". En :-;t malende Ople\'eLe. l>et \:.U' ganske \'i,;t et Spil om Forti len:- pdmitive Figurer, og <let \ilde være bedre mel et Spil en ris,rtig Re\'Y - om Nutiden :-; lige saa primitive StørreJ,.,~r. Men 11\'0l' er (let henne'? En Paastand om, at den nuværende Re\ y er et "fuldgyl (ligt U'lt1·yk for den aan<leligc Atmo,.;fære som •len fakti :--k et·", tager sig u.l ..;om en Fornæl·mebe. En nevy, Jer (lUl, er alti<l en Kamp mod <len Atmasfære, <le•· eJ·, for at ~kabe en anden og bedre. I>en er en P wce::; i Frigorelser:: Tjene;ste. }l en en :-;aadan Re' y kan kun "k ri n~:- af et ~lenne!'ke, der har den s U\'et·æne frig-jorte Humor i sig og (lerflll' kan l"e rne<i <let t·cttc Sm1l paa l >ognel:- h.\'ærulantel'ier. Jeg er enig med P oul Søren~.;en om, at det kan være hen~i gbmæ:::si gt at ::;ammen"tille "de bed:-te Numn•" fra flere Aa1 og flere Re,·yer. l>et er utvivbomt en \'ej frem, naar det ,e;ælfle•· det :::;ærlige Problem om Hadioen Forhold til Re,·ytransmissioner. Kun maa naturlig-\ 1s Sporg:::maalet om, hvad <ler er de bed!'te Nu m r~", henhore under Afdelingsrhefe•·ne:- Ans\'ar. Og la l o::: saa i O\'l'igt ikke \'ære ~aa n:l!ve at tro, at ler a<l <:len \'ej kan finde-. en Afgorelse af Revykunstens Stilling in<len for Kulturlivet i llag. So11 let et det ikke. Jttf. llour.lw/1

Baggr unden for Poul Surensens ~karpe Kritik af Statsradiofoniens Censur O\ er for de HeYvteks• ter. de r naadigsl antages til Transmtssion, og som i mangfoldige T ilfælde tilsidesætter den slcltsautoriserPde C'<'nsors Godkendelse af Stoffet. er Radioooccccccoccccccccnnooooocococccooococoon D

8

8

Johs. A. Jensen P~tpir

D D

en gt·os

Nr. Voldgade 19

Skrivemaskiner og Skrivemaskine-Tilbehør

Central 2476

LXXJCJc:::JCJOOC lC10c..JCJCJCJt:)000c:::JCJCOOOUOOc:::JCJOO

8 8

----,----


ORD OG TONER

Side 4

rudsformand Julius Bomholts offentligt fremsatte Angreb paa den danske Revy, som han har kaldt :.degenereretc. Et Angreb som dette og lignende Overfald, der med jævne Mellemrum fremkommer paa Møder og i Pressen, er tydel~ inspireret af bestemte Lyttersammenslutningef: <ler ikke skyer' nogen Lejlighed til at rykke i Marken mod Revykunsten. Men lad os med det samme fastslaa, at baade disse Sammenslutnin~rs ihærdige Penneførere og Hr. Raadsformand, cand. theol. Julius Bomholt samt Forfatteren Richard Gandrup med flere kritiserer noget, som de enten ikke har virkelig Indsigt i, eller som de kun har hørt gennem Radioens, af Ikke-Fagfolk censure1·ede, Revyudsendelser. Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds Misfornøjelse med og Kritik af Radioledelsens Behandling af det for Lytterne ikke uvæsentlige Revystof er ikke af ny Dato. Lige siden Efteraaret 1938 har vort Forbund med Mellemrum kunnet berette om de i flere Henseender mærkelige Forhold, der knytter sig til Fremførelsen af Radioens Revyforestillinger samt adskillige af de lettere Underholdninger. Med en utrolig Foragt for Forfatterloven og fuldkommen Tilsidesættelse af Autorernes Ønsker censurerer man, beskærer og skalter i det Hele paa bedste Beskub med Viser og Repliker efter Principet »Vi alene vide«. Og hvem er saa »man«? Ja, baade Hr. Raadsformand Julius Bomholt og Hr. Direktør F. E. Jensen skyder Ansvaret fra sig. Hr. Bomholt skriver i sit Svar i »Politiken« paa Poul Sørensens Indlæg: »Som Formand for Programudvalget har jeg intet som helst at gøre med Udvælgelsen af Stof til Transmissioner. Det henhører helt under Afdelingschefernes Ansvar.« I Interviews med d'Herrer Direktør F. E. Jensen eller Musikchefen Peder Gram er det et staaende Udtryk: »Jeg har ikke blandet mig saa meget i dit eller dat, det hører under den eller den Afdeling.« Men søger man at forfølge Ansvaret videre, støder man paa Jerntæppet. Man gaar i Ring og modtager ingen eller intetsigEmde Forklaringer. Et reelt Samarbejde forud med Autorerne er utænkeligt i denne Stat i Staten, hvor en Masse Medarbejdere tilsyneladende bag Tæppet træffer deres Dispositioner, uden at det gør Indtryk af, at de er særlig revykyndige. Resultatet

• Smukke R • Dekorationer • oc Kurve

Nr. 2

bliver derefter, og de »sagkyndige« fastslaar, at dansk Revy »degenererer«. Hr. Julius Bomholt fast slaar i sit Svar i »Politiken« den 11. Februar, at Revyen er en lige saa krævende Kunst som de men seriøse KunsU,.rter, og det er jo saa evig sandt, men Kravene stilles i lige saa fuldt Maal ti l Radioens Medarbejdere. Og her maa det desværre gentage~. at Radiofonien ikke ejer Fagfolk paa R evyens Om ra(Ule. Ifølge »B. T.« for den 10. Februar har Hr. Ra dioraadsformand Julius Bomholt paa et Mode i Pro vinsen i et Foredrag udkastet den Tanke, at der maaske burde ansættes en Afdelingschef i Stats radiofonien med den Opgave at varetage de munln Udsendelser, og Direktør F. E. Jensen afviser ikkL Tanken herom. Ideen er udmærket, men det maa dog straks fastslaas, at en saadan Chef maa hentes udefra. Det nytter ikke at lade en af de Herrer inden for • Jerntæppet« avancere, for saa er man ligl' vidt. Et Par af de Herrer, der for Øjeblikket tumler med de lettere Udsendelser, og som mulig nærer Ønsker i den Retning, maa man stemple som ueg-nede. Dels har de vist en saa ringe Forstaaelse for dansk Humor, dels har de saa ofte og tydelig i Ord og Gerning udtalt deres Foragt for dansk Musik og Tekst, at de alene af den Grund maa lades ude af Betragtning. Heller ikke den Kendsgerning, at den ene af de flittige og ofte optrædende Funktionærer efterhaanden skriver en Del af Stoffet selv og derved fortrænger de egentlige Autorer fra Radioen og Forlagene, kan siges at være nogen Anbefaling til Posten som fremtidig Leder. En and.en og maaske me1·e nærliggende Løsning paa Miseren vil det være, at den lettere Underholdning i Radiofonien, i Lighed med de :2 Musikkonsulenfer for den seriøse Mu.sik (de Hc1Ter Riisa.g cr og Reesen). fa.ar ansat 2 Konsulenter udefra (1 /o 1· Mw~ik og 1 for Tekst) som s a g k y n d i g Bistand ved Udvælgel3en og Tilrettelægningen af den letterf Musik og Tekst, herunder ogsaa Re z·ytran.smissionerne. Det vilde da blive lettere for Afdelingslederen at tage Ansvaret, og det trænger i høj Grad til at blive placeret et bestemt Sted. Det er at ønske, at Poul Sørensens skarpe og beg.,..._rundede Kritik vilde medføre en Ændring af de utaalelige Tilstande indenfor Radioen paa cle ovenfor nævnte Omraader, og ikke mindst, som :.Ekstrabladetc forleden udtalte, vilde det være rart at faa fastsiaaet gennem hans Aktion, at df'l ikk<· er Radioens Opgave at optræde som r ensor paa tværs af alt Demokrati - fjernt fra Danbark Kay Rm~fgaard-Frah nf.

Jrønø duRr 91østi GOTHERSGADE 129 - TLF. BYEN 7070

Spil dansh Musih f


ORD OG TONER

Nr. 2

Side 5

Koda's Belønningspræmier for 1947 tildelt Komponisten Hugo Gyldmark og Forfatteren Sofus Pe tersen

Hugo G y ldrna rk

Sofus Petersen

Efter enstemmig l ndstilling af Dansk Revyforfatter- og Kompon istforbunds Bestyrelse har Koda's Raad vedtaget, at Koda's Pr<t: mie for 1917 af Belønningsfonden vedrorende den populære Musik tildeles Komponisten Hugo Gyldma?'k og Revyforfatteren Sofus Petersen. Hugo Gyldtna1·k, der er lige saa kendt under sit nom de gucrre Sid Merriman, har i en Aarrækkc hostet Anerkendelse for sin populære, danskprægcde Komponist- og Kapelmestervirksomhecl. Han er isæt blevet landskendt gennem en lang Ræ:rcke Koncerter og Transmissioner i lladioen, men disse er jo desværre nu blevet standset. Ligeledes har han i en Aarrække været knyttet til Grammofonsclskabet »Tono« som en særdeles populær Kapelmester. I det sidste Aar har han indskrcYet sit Na\'n

blandt de faa danske Komponister, der spilles af Betydning i Udlandet, idet hans konnc Koncerl-Pn~­ luclium fra Horespillet )Ave Maria« solgtes til Udgivelse ved Nytaarstid samti<lig i England og "C. S. A.

Revyforfatteren Sofus Pete r se n ble\ som Son af afdøde Teaterdireldor \Villiam Petersen tidlig knyttet til Scenen og har siden sin F orfatterdebut i 1916 skrevet en meget lang Række Værker for Teatret, ad~killige Folkekomedier, en Operette samt været Ene- eller Medforfatter til utallige Revyforestillinger i Kobenhavn og Prodnsen. Gennem en Aarrækk<:) har han, der ofte beskedent har skjult ~ig bag ~t Pseudonym, Y cd sin Flid og sil. gode Humor præsteret et saadant Arbejde, at man har fundet Anledning til at opmuntre og belonnc ham paa denne :\laacle. K. R.-F.

Medlemsmødet Medlemsmodet Lordag den 31. Januar i Koda 's Modesal havde faaet stor Tilslutning, hvilket har sin natu r lige F01·klaring i, at fl er e Problemer, og da i særlig Grad i Forbindelse med Radiofoniens ejendommelige Dispositioner, l>crorer Medlemmerne økonomisk paa folelig Maade. Formanden, ~/og cns Da 111, bod Velkommen: og meddelte, at det stod Bestyrelsen klart, sam·el gennem skriftlige Indlæg fra f1ere Medlemmer som ved personlige Samtaler Mancl og 1\lancl imellem, at Sporgsmaalet vedrorende Statsradiofoniens forskelJige Handlinger og hele uvenlige Indstilling o\·er-

f o t den danske 1\1 usik i hoj Grad optog l\1l'dlemmernes Interesse. Foreslog derfor, at man som forstc og \'igtigste Punkt droftede Problemet ,Jladiofonicn« og batl Sekretæren indlede Diskussionen. Kay Rostgaard-Frolmt ref~rcrede derefter i en kort, overskuelig Oversigt Slagets Gang«, saaledes som Bestyrelsen i nogen Tid har arbejdet med clPt beldagelsesværdige Sporgsmaal: Den danske Stntsradiofonis Tilsidesættelse af danske Forfattere og Komponister med særlig Henblik paa den lettere. poulære Musik og Tekst. Problemet hel'om har i mange Aar dcsYærre \æret en kendt og kritisl'ret Ting, men da anonyme Kræfter indenfor Radioledelsen sidste E fteraar de kreterede det bern~·­ te<le og latterlig:c Forbud mod Ucfrænsang \·ed


Side 6

Nr 2

ORD OG TONER

Formiddags- og Middags-Transmissionerne samt ~lettede en Hække af dt' popul<t>reste og samtidig mest tlanslqJrægedc Musikrestauranter af Listen oYer Transmissionsstederne. kunde Forbundet ikke sidde dette O\'erhorig. Fra Musikforlagenc, der jo er i samme Baad som \·i, og fra flere af de mere seriose Komponister fremsattes ogsaa l'n lang Hække Klager, og dette foranledigede, at dt• interesserede modtes og droftede Miseren. Paa noglt' den•fter afholdte 1\loder lykkedes det at faa belyst og fastsiaaet en Række Punkter, der med Vægt Yil kunne kritiseres paa rette Tid og Sted. Sekretæren omtalte det fo1·eliggende Klagemateriale og sluttede med Forelæggelsen af en Række Kra\·, som Bestyrelsen ser sin Opga\'e i at soge opt\ldt, naar et afsluttende Mode herom har fundet Sted i nær Fremtid. Efter Sekretærens Oversigt f ulgte der en livlig Diskussion, under hYilken fremfortes endnu en Række Eksempler fra den seneste Tid paa. hvorledes \·isse Kapelmestre skamlost dækker deres Transmissions-Musikprogrammer med næsten udelukkende amerikansk og anden udenlandsk Musik eller med Numre af -~egen Produktion«, uden at Radioledelsen rorer en Finger for at hindre dette, samt Eksempler paa, ln-orledes et Par af de Herrer, hvem det for Tiden er betroet at tilrettelægge de lettere Udsendelser i Radioen, baacte hvad angaar den le\·ende Musik og Grammofon-Serierne.. i deres næsegruse og uforstaaelige Leflen for alt, hvad der er udenlandsk, gi\· er t~rdelige l' d tryk for deres Ringeagt for dansk 1\Iusik og· Tekst. Diskussionen mundede ud i en enstemmig Tilkendegivelse af, at intet maa forsommes for at bringe denne for en dansk Radiofoni meget beklagt>lige Tilstand til Ophor. Poul Sørf'n.o..:cn \'entilerede i denne Forbindelse et e\·entuelt Forslag om Indkaldelse til en ekstraordinær Generalforsamling i Koda for at faa fast. siaaet Koda 's Stilling O\'erfor Hadiofonien til det foreliggende Problem. Endddere efterlyste Poul Sc11 r·1u~( n en Lovæn• dring angaaende vort Forbunds '? passi\·e, Medlemsgruppe og henstillede, at Rest~Teben forelægger •\n saadan paa for~tkommende Generalforsamling. Fonnanden lO\'(Ide at undersog·e ~porgsmaalet og fremforte derefter paa gin\n Foranledning Problt'met om l\fedlemmernes ::\ft>darbcjderskab \'1'(1 ~<Hl-

ae.

cesens

Frederiksberggade 11, København K.

danne Re\•yforestillinger, ved h\'ilke der mec!Yirkl'clc Skuespillere, der i Offentlighedens Omdomme paa et givet Tidspunkt havde vist unational Optræden uden iovrigt at \·ær~ domfældet ved nogen faglig ~Eresret. Det fremgik af den paafolgcnde Diskussion, at hvert Medlem maatte tage personlig Still ing til Sporgsmaalet, idet Forbundet ikke som sanetant kunde forbyde Medlemmerne et Medarbejder skab Yed et Teater i gi\·et Tilfælde. Paa Formandens Foranledning droftedes t il Slut Medlemmernes almindelige Indstilling til Sporgsmaalet '> Censurens Bortfald«, og den over vejende Stemning va r for at bekæmpe Censur i enhver F orm - ogsaa i Radioen. Medlemsmøde sluttede Klokken Det vel1vkkede • godt 16. •

En Viseaften mellem Studenter Stadenterfol'eningen indhydel' vol'e Medlemmer Ul en gemytlig Aften med danske og svenske Stadentervisecligtel'e En Onsdag Aften i Marts - Datoen kan paa nærværende Tidspunkt ikke angives nøjagtigt arrangerer Studenterforen ingen for sine Medlemmer en gemytlig Viseaften, hvor Medlemmer af Kgl. Maycstaits Acteurs (StudenterreYyens Fædre og Skuespillere) vil synge gamle og nye Viser fra Studenterrevyerne, ogsaa fra Aa1 ets store Succes, og hvm· den unge, beromte svenske Visedigter, fil. mag. Ulf Pedrr Olroy vil synge sine barokke, men akademisk prægede Viser til eget Luthakkompagnement Studenterforeningens Seniorat har vist \'Ort Forbund den store Elskværdighed at invitere Medl emmerne til at deltage i Sammenkomsten, der for Underholdningens Vedkommenele bliver gratis. Muli g-vis arrangeres bagefter et Poisegilde eller ligtwndc. De nærmere Betingelser og Tidspunktet for den muntJ·e Aften vil senere blive meddelt Yore Medlem mer pr. Brevkort. Sandsynligheden tah' r for, at det bliver Onsdag den 17rle. Jlr!. /) .

USI

orag

A

s

Tlf. Central 2960


Nr. 2

O Il D O G T O N E l t

Koda's Repræsentation i Udlandet ;)Onl og Toner« om tal te i .T an uar-.t\ u m ret den Kontra kt, der er afsluttet mellem Koda og IlNlaktor Niels Bo11w sen. New York, om, at denne forsøgs,·is i l Aar fra l. Januar 1918 repra·sentcrer Koda i U. S. A. med H ensyn til l\Iccllemmernes Interesser, derunder {ldhredelse af dansk l\Iusik paa forske li ig nærmere aftalt Maade. Der er n u herfra afskibet en betydelig Samling af lodig Musik, der form entlig allerede er ankommet til New York. l\fecllemmerne af vort Forbund bedes alvorligt overveje, h\'ilken af deres :\1usik. <ler paa samme Maacle bor O\'ersettcles. Det bor lilfojes, at en krili~k Gennemgang af Værkerne bor ske, forinden de ineiseneles til Koda, der fungerer som :\Iellemlecl m ellem \'Ore Komponistmedlemmer og Ileelaklor N i els Donnesen.

Hr. Jensen undsiger Revyerne - i Underbukser Et Æselspark fra Studenterskuespillernes F ormand til de professionelle Revyer Et af vore fagligt interesserede Medlemmer har sendt >>Ord og Toner« følgende lille Hjertesuk: J eg ha Yde forleden den Fornojelse at O\'erYære Studenterforeningens Nytaar~re,·y, - en omfattende Blanding af godt og ondt- absolut mest godt og i Betragtning af, at det var Amatorcr, der optraadte, saare fikst uclfort. Det Yar en meget fornajelig Aften. men del er jo ogsaa en kendt Sag, at adski llige af ' Tore kendteste Hevyforfattere har tjent deres Sporer ved Studenterre,·yernc, saa ll\'orfor skulde der ikke dukke nye op '? - J eg morede mig storartet, hvi lket ikke fo r bavsede mig, da jeg havde ventet det. H vad der forbavsede m ig mere - og a bsolut ikke morede mig - \'ar at læse den indlcdende Artikel i Programmet, forfattet af en Hr. Eigil JrrLsf'n, saa v idt jeg ved en tidliger e Siudenierskuespiller . Han hylder heri - naturligt nok - Studenterrevyen og de ivrige Amatorer og s lutter derefter med folgende giftblandede Lovord: »Studenterforeningens Nytaarsrevy er i bedste Forstand et Amatorforeiagende, man skæver ikke ti l P engepungen og s oge r ikk e ai lefle fo r et be-

Side 7

stemt Publikum. I>ct er maaske dig u~· migT der skal hm c paa Tuden i A ftl'll - dels maa vi fitulc os i det, og dels 1\an vi l<crc af det. Ilvm· kunc\1\ ltf'\'\'c t· vær<' et udma•rlwl Folkt•op<lragclses midd<>l - og d1) \ar clct \ ist c•ng-ang - saa maa Ht•t<·ptl'n blot tld\P \'ære: En Vise skal en len s~ ngPs i UndPt'bukser

l'ller handle om Cnclerbukser .. . . . . Ih·is man pro\PI' at finde en :\!uting: i disse noget ubchj<L'lpsomt affattede Linier, maa det V<Cl'l' den, at l te\~ erne, de1· 1 lidiig-ere Tid »Vist t!llgang« \eP' folkeopdragende, ikke mere er det, fordi c\1~ nu kun , lefler for et bPsLem t Pub l i ku m « og dPrfor kun sk1 in)s om og synJ,res 1 Cndcrbul\ser . .Jeg ]\ender ikke Hr. Eigil .J ensens I\\ alifikationer til en sagkyndig BeclommelSt' af Hcvykunsipn; men jeg \'ed i all Fald, al han ild<e kan have fulgt med 1 clt sidste tyve Aars Hev~ PI', naa1 han kan udsl~ n~c en sa:ldan Paastand! Der er forekommel ~ dnrst faa Underbukser i de sidste Tiaars lte\yer, ng teg tror, at cl meget lille Faatal af \o re Re' yforfattcn• sk<.•ler til det ~ ctaal'lige « Publikum. Om Re\ yPrlW er folkeopdragende eller ej, det er naturlig\ is en Skonssag jeg tror tlet, og det samme mener jo dPn hojlærecle Statsminister, efter lwad han sagde \'Cd \'Ol sidste Aarsfest. ,J eg maa maaske lige in(\sk~ de, al SI mb n t('' (l' Yr n selv, der indeholdt mange »folkcopdragende4 Momenter, dog ikke \'ar helt fri for de af lir. Eigil J en sen saa haardt dadlede Leflemidler. Der var i alt Fald baade Kordamer med bare Laar, grm kornede ~ Morsomheder4 om seksuelle Emner, - og et af de storste, komiske ~umre bestod i, at fire Studenier ustandselig drak Øl og Lils' m·ende ofte vandr ede ind paa et Herretoilette. :\len det beragter Akademi kerne maaske som fol k copc/ra f1 nul r ? Den indsigtsfu Ide H r. ,Jensens Detragtningt•r over Revyerne synes at komme mindst et kYart Aarhunclrede bagefter, og jeg skulde gerne lade det forsvinde i Glemselen som det banale Vro\'1 og Eftersnakkeri, det er, - hvis ikke mit Blik var faldet paa Programmets Forfatterlistc, lwor jeg til min Forbavselse ser, at to af vore udmærkede og mest produktive ~fedlemmcr, Poul Son ns r n og Af og( 1u:: Dal/l, vor Formand, var opfort som Medarbejdere. Vil disse to Herrer virkelig, som Medansvarlige for det ovrige Program, staa inde for Hr. Jensens Uartigheder mod \'Ore Dages Revyfolk? Rammer ikke Underbuksepostulatet lige saa godt dem som alle os andre, der soger at holde Re"yens Fane hojt? J eg spørger bare! Med \'enlig Hilsen En F'.icndc af "»Un<lcl'buk,.:;<

l'<

vyer«.

Vi har forelagt ovcnstaaenlle for den ene af de to nævnte Koll eger , vor Formand, .\ logen.'{ Dam, der svHrer :


ORD OG TONER

Side 8

:.Jeg forstaar godt, at det aarvaagne Medlem hat· draget de ominøse Linier frem til Beskuelse. Ogsaa jeg stejlede over dem, da jeg ved Premieren saa dem i Programmet, men da var det forsent. Havde jeg kendt dem 1 Forvejen, vilde jeg ubetinget paa rette Sted have paatalt denne Utilbørlighel over for vore Revyforfattere. Jeg tror ikke, de er ment som en Uartighed, men Eigil Jensen, der f01·ovrigt er Landsretssagfører og tidligere Studenteramatør som Præsident for Kgl. May. Acteurs( !), ha,· formodentlig ladet sig friste af Stofnød til at udslynge en alderstegen »Vittighed«, som maaske var god Latin i hans unge Dage. Det er unægtelig en grov Kluntethed, og jeg formoder, at han selv er den første til at beklage den, naar han faar tænkt stg om.c

helle:re end gerne vælger den samme Tone og i fleste Tilfælde gør det. Men saa langt rakte p LITII{ENs redaktionelle Tankegang ikke. Derf fik Studenterrevyens to professionelle Mr d<wbejc re i Stedet for en nok saa beskeden Tak kun - , rask lille en over Næsen i Forbifarten. Er der s: ikke noget om, at Utak er l'cnlnzs Løn ? 'Af oyens /Jfl .

60 Aar

Utak er Verdens Løn Formanden tilføjer: I Tilslutning til min Udtalelse om Hr. Eigil Jensens :.blunder« kan jeg ikke skjule et Smil over den Skæbne, der bliver Poeten og mig, de to miskrediterede Professionalister, til Del. Der er selvfølgelig ingen af os, der skriver Studenterrevy gratis for at faa Tak, men at faa ligefrem det modsatte, er næsten for grinagtigt. H enrik Cla u•en :.Politiken« kunde Onsdag den Ilte i pompøst Udstyr meddele, at de Yilde lade Studenterrevyen Den 24. Februar rundede vort kendte MedJem, Komponopføre paa Folketeatret til Fordel for dets Ferie- sten og Kapelmesteren Hem·ik Clausen, Seksti--Tall et. Fpd koloni cWesselsmindec. Man havde faaet Studenter- i Kastellet, opflasket med "Messingsuppe" i Rarndom:-hjcm foreningens - men forøvrigt ikke søgt Forfatter- met og ,,Jconfi.-meret" som Piberdreng i Garden har ut\·hlnes - Tilladelse til denne Opførelse og forberedte somt været medvirkende Faktorer til, at han maattc l'·l Musikervejen, hvilket han heller næppe har fortrudt. Tid l Læserne paa en ekstraordinær fornøjelig Oplevelse : kom han ud at rejse, først som Klarinctti:--t i Udlandet, bl . :.Studenterforeningens Nytaarsrevy har i Aar med Musikdirekt,øreme Chr. Jcu:o;ol og TiJJJl( Lumbye, :-;en! e haft en usædvanlig Succes. Samtlige Blade var eni- fra 1907 med eget Orkester. Siden da har Henrik Clau 1 ge om at fastslaa, hvor meget godt ungt Humør virket uafbrudt som Kapelmester og var før den fØrste \t c1 der var i den : en Mængde pudsige Paafund, og ikke denskrig ofte paa Tume i Udlandet (bl. a. i <let davæ ren w saa lidt af det attiske Salt, som Folketings- og Ra- Skt. Petersborg og i alle "tø.-re nord i=-kc Bye r). I K;benhavn virkede han fra 1916- 2!> som ~hh lk <h rekt oJ dioraadsformand Bomholt har efterlyst i vore pro- i det gamle "National", og han har l"iden befæ:-;tet si n Popu lafessionelle Revyer ...... c ritet som Orkesterleder i en Del :-;tore Etabli:s.:.ementel' ~om Det var ikke faldet den begejstrede Medarbejder Lorry's Landsby, "Hollænderbyen", "Montmnrtre" "Esplana ind at paapege det pudsige i, at netop dette gode den" og nu i de senere Aar paa Dyrehavsbakken. Som Komponist sta1-tede Henrik Cl111ou u allerede i 8 Aar Humør, de pudsige Paafund og det attiske Salt for Alderen med "En Hilsen til de vestindi l'ke Soldater'', og f r. en stor Del var leveret netop af to professionelle han var 14 Aar gammel flØd regelmæs!o;ig en Række P iccolo Revyforfattere, især Poul Sørensen (jeg selv havde Marcher fra hans Nodepen. Af hans ~enere Komp o~ it ion <'l desværre kun kunnet bidrage med to Visere, hvor- erindre~ "Københavnerfløjt", "Københavner-Vagtpara le', ved man med Føje havde kunnet rette Skytset mod "Min egen lille private Vagtparade" og "Le\'e Danma rk". Han var den Jørste, der herhjemme i større Stil fandt 1,a.1 Hr. Bomholts løsagtige Udtalelser. at samle de populæreste dartske Melooier i Potpourr iPr, o Ganske vist er baade Poeten og Undertegnede han lærte Publikum at "synge med pua Omkvæclet". ogsaa udgaaet fra Studenterrevyerne i Tidernes Den laooskendte og populære Musiker~ "høje Ald er" kom Morgen, men det er vi glade for og føler os stadig mer fakth;k overrasken-de, thi faa er "aa leve nde ,om han, stærkt knyttede til Studenterlivet, og jeg kan vist men formodentlig skylde8 hans Ungdomrnelighed, at han i en godt uden uvederhæftig Pralen sige, at vi har gjort, Aarrække under Udførelsen af sit Dirigenthverv har (ly d ei hvad vi kunde, for at føre Tonen herfra videre i Gymnastik, i:sæa· de strakte Hop paa Taa spi·d scrne. Vort Foa·bund ønsker hjertelig til Lykke ng cn<lnu cu vort professionelle Arbejde, ligesom vi tør paaøtaa, lang Række virksomme Mu~ikeraar. at den overvejende Del af vore Kolleger i Forbundet 1\flll R. F


2

-

dt~

lo.

Nr. 2

ORD OG TONER

En 25 Aarsdag

fot· j p. (\Il

aa

Side 9

han hav( le fra s in t i< ll ig-~; lc Ungdom lid t u f en Underli v ~ ygdo m lyste Glæd <•n ,.L'<I Livet; ha m ud af Øjnene, c'K intet kun(le standse ha m i ha ns LPg mf' l T o ne me. H P-r hø rte• jeg og ... aa nogle :\1 eloli <'l f 1.1 t•n O pc t ettt, ha n hav~!~ skicvt•t , og jeg u n Irer mig O\' Ct, at {lcn nc> O pe a •tte u \ll l'ig Pr blev et llJf Ørt. Vi k u nde eller::-. nok t rænr-c t 1l en F onlgf'lsc a f d et clan;-;k<· Operette-Rcpertoi re. H vi... ~tanu !i k r i )Ilet ellers er bevaret , -;kul<le <let d a ikk<• kun ne fn te en Teaterdi rektør '! \ 1 vil min le-. E lith \\'ors ing . nm <'t ~ t or t Tal<·nt i nden for <len lett ere Mu sikgenre og med hans .t'ton Sejre i Erindring beklage, at han ikke fik Lo ' ' al skænke l )a nmar k fler e F olkemclodie t·.

-

[(" ,, R os (!flltt rri-J<'roh ,,,.,

Biografiske Data vedrørende Medlemmer af Kompo n isten Elith W orsing

Den 18. Mart:,. e1· <let 2;) Aar :-;iden, den talen tfulde Komponi ~t Elith W o1·sinf! <løde i en Ald er a f kun :~o Aa r.

Dansk Revyforfatter· og Komponistforbund

Der f i n de~ næppe ret mange Mennesker her i JJanmar k, !'om ikke har s unget Melodi en " Duk ke L i~e" ved en eiJ er anden Fam iliefe~ t. "Dukke L 1,.e" e1· u tv1vlsomt en af de m e,...-t benyttede Melodier, ~om l)an:-;kerne - der er Venten" me"'t lejlighedsvers-elskende Fol kefærd be n ytter t il <lere,- F e-;tviser. Det er ~vært at s ige, h vorf or n etop " Dukke Li se" e r blevet F olkemelodi, men den ejer alt:saa "det", ,..om fa ng e r F olkets Øre og giver <len en Le,·et.id utvi vlsomt i Gener a tioner fremefter. •

Elith Worsings Navn vil blive hu sket f or denne Melod i, men som det mu~ikabke Naturtalent, han var , :-;krev han i sin altfor korte Levetid en Række populære K ompositi oner , h vo raf flere opnaaede en overordentlig Succes, en enkel t , " L ille Sommerfugl", endda j saa høj Grad, a t d en mulig vi l blive bevaret i Folkemunde jævnsi<les med "Dukke Li se" . Og hvem nynner ikke med, naar Tonerne af " Hils fra mig derhjemme" , "Der er Lys i Lygten, lilJe Mor!" eller den puds ige Kvartet fra Tyverne "Aah , h'·or var det stemning:-fuldt" lyder. Disse er vel nok de mest kendte blandt de omtrent :WO Melodier, han skrev i de 7 Aar, lwor han var knyttet som MusikleverandØr til <le kpbenha vn ~ ke Revyteatre, i Samarbejde med saa drevne F orfatte re !'Om Lud l'ig Brn.m[.<itl'llJJ (der havde ::;tarlet ham i en Studenterrevy), A .t'(/ AmlnwHn, Tlw·r.~tf"n I All'-'len, H jnrth-ClausPn og Aa,qc Hamrom. Legende let og uden egentlig at være altfor mtim Ven af ~Iu sik ­ teorien flpcl Melodierne frn ham, muntre og· sentimentale imellem hinanden, men alle skabt me<i en Melodiosi tet, der var ~kænket ham i Vugg·egnve af den lette Tonekun st s yn<le!ulde Mu ~e. Elith Worsing vilde oprin<lelig have været I ngeniør, og efter ~in Studentereksamen var han blevet antaget som Konstruktør ve<l en af Statsbanernes Tegnestuer, m en gennem Studenterforeningslivet droges han ind paa Kun ~ tnerbanen, først ved "in Medvirken i Sturlentenevyerne, og derft·a gjorde han ;-;aa Spt·inget som nævnt i 1916 over til Nørrebros Teater. Jeg havde truffet Elith WOJ·,.;ing ved nogle Forelæsninger paa Polyt eknisk Læreanstalt, og vore fælles Revyinteresser gjorde, at han og jeg, der paa den Tid begge boede paa Ny Cal'lsbergvej, af og til mødte~, oftest i hans hyggelige lille Hjem, hvor Forældrene forguilede deres talentfulde Søn. Altid fandt jeg ham improviserende ved Klaveret, gltHI og fornøjet ve<l Livet. Seh•, naar hnn var syg og sengeliggende

Erik Leth, F o rfatter

Født den 2<>. Marts 1920. Vandt i 1940 " Ekstrabladet":og Apolloteatrets Vi ~eko nkurrence om de n bed ste Amatør Vise til I.,nd vi!l Brand!; ll"l<JJ, men for:-pgte før s t 1 1945 at træ.le ind i de profe:-!:ionelle Re\'yskr i benter ~ Rækker. Har siden 1945 været Medarbejder Yed Hen singør-Rev yen og hat· i 1946 47 s krevet Visetek,.;ter til Cirku ~- Revyen, Tlvoli-Revyen, Vedbæk-Revyen samt til en Række af Provin s en ~ s tørre Revyfores tilljnger. Særlig vil ermdre;-; en politisk Travesti over L i va H'<·<r.~ gamle Succe:-. " Sig de Ord du ved'' og sunget af Liva paa Cirkus-Revyens Tournc H>46. Er Medforfatter til Re,· yen " Kobenhavn- Hel ~ingør" , der for TidE>n opfpres i Nygarle-Teatret, hvor bl. a. E1·ica Voigt.ct " Pin-up-girl"-Vise og I b Schollllags " Anna Pauker '-Yi :.:e s kyldes hans Forfatterskab. B 1·ik L• th .;;kre\· j 1946 :.:ammen med Bjartlt Hoy CJ' :~ Radiocabaret'er, der udsendtes under Fællestitlen "Regnbuen•· . Erik Lrth har i de faa Aar, han har ,·irket !'Om Forfatter, allerede faaet udgivet ca. 25 populære Sangtekster, fortrins vi s til Musik af Rjanu• H O!II'1', Hugo Gyldmnr/,; o~ Hu u .~ Jol'!fl n Jt nst 11. En Række af disse Tekster er kendt. saale<les kan bl. a. nævnes ,. H jerterne taler <iet samme Sprog" , uDu er Solen i min lille Verden'' , " Det gamle Chatol" , "Min H a1·monika og· mig" samt "Danmal'k~ Brigade" ( Brigadeudsendelsernes Kendingsmarch).


Nr. 2

O RD OG TONE R

Side 1O

Dansk Revyforfatter• og Komponistforbunds

Visebureau Worsaaesvej 13, Kbhvn. V.

Tlf. Nora 5751

Mudia!ll'r JJestill ingu paa Fesl:wnge. Taler, Arrangementer 11ed alle Slags Fester m. m. L eder : F. Ro cati s. Træffetid : Hverdage 11-1:3 og 17-19

Humør-Piraterne huserer! For at flll'hin lre altfor store Skuffcl.-el' blandt vore ~l e : ­ lemmer, hvi:-; \'ærker eventuelt mnatte Yære u iført \'e l et af de En~, t1·um-SO<Iring· ':'ke Kæmpeforetagender i K. B. Hallen, i en•nlul'lt .1t gpre :5ig nog·et Haab om at modtage Honm·ar herfor, minder \'i om, at ~ len !llnllt IIWIHt!JI't ' CIIIt u l, \'Ort Forbund har otmaaet me.J nogle Impre".,.;al'ier, der be tczlc1·, har det --tndi~-t \'æret umuli~-tt at opnaa med de to Herrer j Palæga<le, o;.r man man derfo1· ikkt> fon·ek~le " HU:\I ORKAM PAGNER ~ F' med " H U )I OR P A RA nER~E ' , h\·ilken B etegnel~e er opfundet og Jancert't af Koncertimpre~sa1io I. fllichcr-H rniSt' /1, "Skawiinavisk Koncertbureau" , h\•i,; Arrangementer - og T itel paa Jisse har haft en suadan Succes, at de har fristet de to Humørpirater i PalægaJe til at efterligne T itlen. - formentlig og..;aa uden at betale for Jet lille. ..;ikkert juridisk uanfæR"telige, I·~pigoneri.

ForLundsmeddelelser. FORBUNDETS SEKRET ARIAT.

Adressen er: Solvænget 2, Lyngby. T lf. Lyngby 1570.

Kontingentrestanc er Har et Medlem ikke betalt Kontingent for 2 Kvartaler, kan han i H. t. Lo• venes § 5 slettes af Forbundet o g vil kun, naar den paagældende R e stance er indbetalt, kunne genoptag es i H. t . Reglerne i Lovenes § § 2 og 4 .

Anvendeløe al Psevdonymer. Paa given Foranledning bringes det paany i Medlemmernes Erindring, at der i Lighed med, hvad der er indført i en Række andre lande, gæld er den Regel, at et Medlem af Koda højst maa have 2 Psevdonymer, der skal være anmeldt til og godkendt af Koda. Overholdes denne Regel ikke, vil det have til Følge, at Værker, der udføres offentlig under et eller fl er e ikke anmeldte eller godkendte Psevdonymer , ikke vil kunne forvente nogen Opførelsesgodtgørelse gennem Koda.

*

DRAMATISKE UDSENDELSER l RADIOFONIEN.

Vi skal henletle vore Medlemmers Opmærksomhed paa fØlgenrie: - Udsendelse af dramat iske Værker i Stutsradiofonien er underkastet de Bestemmelser, som af U nder visningS'Jlllnisteriet er tilstedt saa vel K oda-Dramatik som Dram a-Ret i H . t. Teaterloven af 14' Februa r 1935 med senere Ændring af 19:18.

I Tilslutning hertil fal der bl. a. R adiorevyer ind under Begrebet dramatiske OpfØrelser, og F orfatteren har ikke Ret til at bruge l\1e1oclier til saadanne Udsendelser uden Komponistens Tilladelse, for udenlandske Melodiers Vedkommende skal Tilladelse foreligge f ra Koda-D ramatik. Afhænder man udenlandske Hørespil til Radiofonien (uden ~! u:; ik ) , ma~ Dramn-R ets Tmadelse foreligge.

*

ADR ESSEFORANDRING. f orandrer De Adresse eller Telefon, maa dette straks meddeles Sekretæren.

Det sker , dcs\·ærr e r et hyppigt i den srner e Tid, at Koncert- og ni usikprog rammerne ved offentlige Koncerter lader ha;:mt om FOl·fatt erlovens 9, ln·orejtcr det t;r ('n Pligt at anjOJ'('.

*

:sa.arel Kom1Jonistcns som Fo rfa.tfetcns Navn ved dcn•s l'æ1·kct.

A DVAR SE L. Det henstilles meget indtrængende til Medlemmerne forinden nye Aftaler sluttes med Ledere af T eatre og Kabaret er m. v. om Opførelse af deres Værker · -, at man forud kon ferer med forbundet s fomtand om, hvorvidt den paagælden de Teaterleder har udestaaende MeUemværender med andre forfattere og Komponister, idet man i bekræftende f ald bor nægte den paagældende Teaterleder m. v. Adgang til at opfore de onskede Værker, saalænge Tvistigheder med andre Medlemmer henstaar uafgjort.

A t undlade <lette er som nævnt i Strid med

F orfatterloYen, og det Yil ikke blive t olerer et i Fremtiden. Det henstilles derfor meget indtrængende til de paagældende Arrangorer, a f de no,ie føll} cr Lovens Krav paa dette Omraadc, da de e11ers vil udsætte sig for Retssag Jtcd efterfølgende Bøde.

Udgivet a f " Dansk Revyforf utter- og Kompon.istforbund" . Udkommer en Gang om Maaneden. Redaktør : Kay Rostganrd-F rphne (ansvarhavende). Reduktion : Solvænget 2, Lyngby, Tlf . Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition: Tlf . Ordrup 793 (dagli g 9-12). " Ord og Toner" er Medlem a f F oreningen af Danske Ugeblade, F agblade og T idsskrif ter. Heydes Bogtrykkeri - Kpbenha vn K. - Centrnl 6!122.


IJ. AAROANG

Mart s 1948

*

1N D H O L D: Me<llemsmodel. Edvar•l Brink jubilerer. ta. Forhun )..;mcd<lelel,.;er.

Ved Medlemsmodel Lorelag den 28. Februar i Koda's Modesal hnvdl• den interesserede faste Kn•cls af Medlemmer bænket sig om Langbordet. Formanden, Jl1o!}rns Dam. og N<l:'Stformanden, E;ik Fitluz. Yar desværre forhindrede i at komme til Stede paa Grunel af deres Arbejde henholds\'is paa Teatret og i Filmsstudiet l disses Fravær bod Sekretæren. Kay Rost [Ja a ul-Ftøhnc. Velkommen og g a' straks Ordet frit • idel han cflerlvste elh\'ert Emne • der • kunde have Interesse for Forbundets Medlemme1· paa bred Basis. Del viste sig hurtigt, at den alton~r­ skyggende Interesse stadig samlede sig om den ~o t, der længe har plaget den lette 1\lusiks og T<.>ksts Skabere herhjemme, Underernærin~en og Mishandlingen i Radiofonien. B(11'{JI

F; iis inclledte med et længere Indlæg, cler

dog ikke vandt særlig Bifald i Forsamlin~en, idet han i nog·en Grad sy ntes at h<we en fra cle mange tilstedeværende Ucvyskribenler..s Mening cli\'crgercncle Opfattelse af, h vi lke Hensyn en dansk Revyforfatter maa tage, forinelen han kan fon en lP sine Viser,

NUMMER 3

"' •••

Overen l; kom ~ t mel N. C R.

l

Biografi ~ kc 1la-

Sh.etchcs m. m. godkl'JHlt af Arbejdsgtvcren, Teale rdi rcldo ren. I <len ]i\'lige Diskussion dellog fortHlen Bo1 flt Ftiis. Ft<cl('rik Rocatis, HU!!O (;y/dmcuk. Chwlu .Mollrr. BJw il f lloy< 1·. A.n l Thillfl.'{fcrl og Kau U().'·:fywr ni-F, oh H< m. fl. Foranlediget ,·ed nogle Bemærkninger. der fn:mkom under DiskuRsionen af de 13nmholt'ske ~~ns­ punkter, som forekom flere af de ltlstecle' R·rench) noget clicheagtig, <Hh a rede A.rr'/ Til infl:-dt cl mod Fat·en for, at vi seh benytter clen Clichc en::-;icligt al be~k~·lcle danske Hojsknll'folk for at 'a~ r e fmll0 Fjender af Re,ycn og dens Kunst. Iloisl"olemenncsker er alt anclet encl kcdehgl\ og kan gocll goutPl'C en god Re\'yYise og let 1\1.usik. • Sekreta.•ren ga' en ~a m le i o, ersigt 'ed rorende Bcst~Telsens Virke for al opnaa taalelige \"ilkaar for den lettere danske Musik t Danmarks Ila<lio. ::\1an 'ar nu kommet saa 'id t, at der Yar udarbc.)dPt et Memorandum, som Yildl' bliYe lilstillet Hadioraaclsformancl .lul. Bomholt og Direklor F. E. Je11-

Edvard Brink:

,,Københa vnerl uf t'' Tekst: Borge Mtillcr

Arr.: Pc/er Dculch

WILHELM HANSEN, MUSIK .. FORLAG


ORD OG TONEn

Side 2 .-:t. u. og: man regnede med i

mer Fremlid at faa cl Mode i Stand med Radio-Ledelsen til Droftelsc af hele d<'tte for \'Ol'C' alCllJ<?mmer 0\"Cl'Ol'dentlig \'ig-tige Sporgsma<.ll. L' Il

Til Slut fremsatte H ur1o l ,' y/d mcu·/,· en Hækkl' kritiske Be nue rkningcr angttaL•tHlc Kod a 's VurclcringsudYalg, af hYilket han h;.n de \'æret raadgivencle I\ledlcm. men nu \·ar udtraadt af efter eget Onske grundet fon.;kL' llige Aarsag-er. Srkrcf <t 1 t n meddelte, a t han fra Gyldmark hm·-

de nwcttaget en skriftlig H<.'dPg-orelse ,·edrorendc den f remsatte Kritik, ligesom Hugo Gyldmark hanlc tils kreYet Koda's naacl herom. Sporgsmaalet \'ildt> herefter blin~ gjort til Genstand for Droftelsc i Koda's Racld. Det vellvkkede ~Iode sluttede Yed 16-Ticlcn. •

Edvard Brink jubilerer

En ~pad:::erl!tur fra Raadhu:-pl:vben til Fre.lerik,bcrg Runddt:l har altid \'æret en Ople\'cl,e. l>et kan enh\'er KobenhaYner og Koben ha \'nerfarer .' k ri \'C u n ler paa. lien er en Generalnæ\'net· for det 111101tl'1 01.1; Siltilt m/1 Kobenha\ nerliv. Og ~a a er det i l lag- endda kun en 5\'ag· Afglan s af, 11\'a~ ! det \'ar i Aarene f.or og omkring <len fpr,.;te Verden skrig·. En Række Teatl·e Iau <lengang- :-om Ledefyr for enhver, der gjorde Turen mod Ve:-t paa ·let lejlil.?;t; Kobenha\'nerhumør:bre<.le F lo : Scab - Th·oli S0mmct·teatt r Apolloteatret Pa ri.sienne S1'nnnerlvst Fon ixtentret - Riddet·:;alen • Billighe-den og Thaliateatret. Ile lidt ældre blandt M hu~ker <lem ::ikkert alle,ammen. En af de Fyrme..-.tre, (ler gennem (le mange Aat· har ''æret med til at tænde Glæden~ Blu.:5 OR Y'let ,,it :;:tore H idrag til at befæste det go le Kobenha,•nerhum<Jrs Hy, er .Komponisten og Kapelmestet·en J.;r/,•u;'(/ B,·ink, der :-om en l fl-aat<g llrcng :'ta1te-·h~ :::in ~Iu,.;ikcrgerning (len 2. Ap ril 1898 baude :som <:kabende og U'IP''cnde Mu;:,iker.

Edt·a1·d Brink er een af den lettere M u:.ik:- Pionerer her i Danmark - forre3ten og~na i Skandinavien - og han et· utvivhomt (len af {je danske Komponister, der inelen fot· .. in Tid hnr skrevet de fle ..,.te af ,f,, ly:-tige :\Ielodier, "Om '~ alle i en l\l enne~kealder har spillet, sunget og- flpjtet. .Jeg huc:ket·, at (len e).'kelige Olfert .Jc,pcr::,en engang U{ltalte, at

. Nr. ,j

EdYard B rink betragtt'de han :som :-;in Læt•edt·cng og E fterfolger - og- meget galt er der ikke i Olf('t'ts Or,J. Blinks l\lelodicl' har været fremfprt paa (IC flc , te af Eu t·opaa R e\yscener- :-:ærlig i B erlin og Pari ~ - og K arl (; ct·har 1 og Ernst Rolf fprte i OslQ 02' Storkholm han,; Melo licl frem til Succes. Som et Ku riosum kan næ\'nes, at la F tlm ,.,.:kue. . piJleren P~ilan ler engang i Budapest :;k u Ide O\'en a! l'P Premieren paa en af .;jne nye Film og fprs t p ræ;-;entec·e:- for Publikum fra Scenen, \'ilde Direktpren hæd re den ,·er<ten :.heromte Film:-stjerne med <.len lanske Nationulm elo li, nw n her kom Orke:;t ret galt afsted , fol' da P silan ler kom ri<.lendl' in· l paa Scenen paa en hvi<l Hest, modtoges han til sin ;;;to • P Forbloffelse med Tonerne af Eclt•cu·cl B ;•inlo; "Kn old og· T ot ''. melens Publikum rej.:te sig·. Det maa <la sige:- al \'ære BP rom mel "'e. I Berlin afholdtes i 192:l en Konk unence um Ver lens bed::-te Dano::emelodi. Ecll'ftnl Brink \'andt Fprstepri ,-en mel " Hy.-te.:lansen", ler derefter udkom i 9 europæi ::;ke Lan· le og i Amerika. I Ty,;klan l ::oolgtes den paa Ci Uger i 14!.000 E k"emplarer, men man man nu ikke tro, at Brink ble \' en h o\'e lrig i\Iand af ,Jen Grun<l, for desværre var den ty..;ke ~I ar k intet værd paa del Ti<.bpunkt, og- Koda ck,.;is terede ikke <len g·ang. Brinks hele Udbytte fra Tyskla1HI laa omkring- 18 (lan..;ke K roner. Det skulde haYe Yæret nu, saa huv<le der \æret Chance for at faa nogle af de eftertra~t e le l>olla r ..; t il Landet. Et Par Tusin l :\I elodier har J<;r/ t'fu d lirink ::>kre\'et i <le forlpbne :iO Aar, 02' heraf er 250 udkommet paa dan ske F ot·la~ og ca. :lo paa Ah·er(lens F orlag. H an.- fprste ~l elo h va r en March,.;ang· "Vær hilset, I Sonner i Fri sindet..:; Land" , og hans nye!"te Komposi tion hedder "Københavnel'luft" . l>et vil være uoverkommeligt at nævne alle de populære l\I elo tiet. der ligger i mellem <l i s=-e hans fpr ste og sene,.;te V ær k. l\1 en fm u len "Ry~tP.dan ...cn" og "Knold og Tot" \'il T itler ::-'HlJ " Kan:::ke F rpkcn Carbon", "Een er for lille, og een e r fo r ,-t,>r'', " H,·orfor ,.;er <lu aldrig til mig'' , "En lille Skat mC>: l Pagehaar", " K ys,.;e\'a) ~en'', "~la lelaine", " H jemme i den p,amlP By \'C l Sun ' let" og· " H vis lille Pige <'l ' (lu'?" s ige1 · til,;træJ,keligt til at fasblaa Brink som en Folkekomponist, lc1· har formaaet at faa Publikum V erden over til at nynne. Som Kapelmc:;;tcr i en Række af L atHiels T eatre og ... to t'l' folkelige Mu,-iketubli s!"ementer har han selv \'æret med til at fremfpre sine Melodier, ler altid har skabt F est og G læ le. TroJs ,;in omfattende :\lu~ikergernin g· :'Out Komponi ~t og Kapelme".;ter hat· r;rll'n rrl H1·ink log faaet T id til at ofre sig i Arbejdet for ..-yge <>!t gamle Menne".;ker, :-.ærlig inden fo r Kunstnerkre Ise, men {let er saa typisk for ham, ,Jet er alti(l ".;kei i <let stille - han har aldrig pnskct at fna Tak for sin humanitære I nrl:;tilling, og· det er sikkert (;runden til, at han ikke er nogen velhavende Mand, som mange maaske vilde t ro paa G run< l af ha n:; overor<lentli g-e Pop u la ri t et. Erlmrrl Brink fejres anden Paas kedag af en KreI s af \' enner og Kollege1· \'Cd en Fe".;tlighed i O 11-Fello\\ palæets Ridcler.:al, og LotTy ha r b e.::l uttet a t gi ve Kdbenha vner-Komponi,;ten en A~re.;aften den 2. April. l>er ";kaJ nok bli Ye s tu\'Cn le fuldt i " LaJHI ... byen" <lenne Aften, hvoJ· han · tu ".;ind c•J' \'enner og Beundrere' Yil mpde frem og hylde ham .som T a l, for al den Munterhed og Glæde, han hat· bcn~dt {lem gennem Aarene gennem s in :\1usik . Vort F orbund:' Me<11emmer hilser K omponisten, Ka pelmc.:-teren og Menne.sket E'r/pard Brink paa JubilæumS<lagen o~ dnsker en lang Række Aar meri fortsat rigt \' JJ'ke i {len lette Kun=-t:; Tjene~te.

K tt11 R o f !JO ard-F r t,> lu u .

Spil dansR MusiRf


OHD OG TO!\ Elt

Nr 3

Side 3

aaa•aaaaaa•aaaeaaaa • aaaaaaaaaaaP•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa aaaa Aaaaaaaaaaaaa• a aa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaa aa aa a•a aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

•• •• •• ••

: • :

•• •• ••• •• •• •• •• ••

! •• :• •••

••• ••• ••

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund

: • :

••

•• •••

•• •••

•• •••

Ordinær Generalforsamling afholdes

: ••

Onsdag den 31. Marts 1948 Kl. 16,30 i KODA's Mødesal,

i

•• •• •

•• •• •

••

•••

:• • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : •

i•

: • : • : • :• • :

i :•

i• :• •••

•• : •• ••

1. Valg af Dirigent. ~. Beretningen. :~. RegnskabSO\ ersigt. 1. Valg af 5 Ueslyrelsesmectlemmer. a. Der foreslaas GcnYalg af Mogen~ Kaaroc, E'"alcl PetC'rsen, Erik Fit'hn, \\'alther Schroder og Axel 'I'hingsted. b. Da Ludvig Brandstrup paa Grund af Bo1"lrej sc har onskct al nedht.>ggP sit .i\Iandal. forcslaas del, at Suppleanten, Kurt Fotel, indtræder i Beslyn•lsen. 5. Valg af l, cvl. :Z Uestyrelst•ssupplt'c1.11lf'r, 1 Forf<ltle1· og 1 K omponist. 6. \'alg af :Z kriti~ke lle\'isorer. Der foreshws C:cnvalg af A\cl Andl'cast•n o~ Vilfred Kj<Pr. 7. Indstilling af et Medlem (ForfaUer) til K ODA's naacl. Bestyrelsen forcslaar Geil\'alg· af Ka~· nostp:aanl-Frohne. H. I11dstilling af <'t raadgi,·encle l\Iedlem ( K omponist) af KODA's Vur<leringsuctval~ i Sledet for H ugo G~·ldmark 0. Forslag om, at Afgiften fra Dansk Skuespiller Forbunds ~I idnats-Cabarette1· o. lign. Arrang<'menter o\·erfores ti l vort For bun els UnderstoUelsesfond. 10. El .Medlem og hans Forhold ti l LoYenes Il loyalitets-Paragraf. 11 . Forslag om Lovænd r ing·er : a. Redaktionel Ændring af Par agraf :) i Anledning af tidligere \'ecltaget Kontingentforho.ielse. b. Medlemmernes T ilslutning til N . C. B. c. Medlenu:; r ettighedcrne efter T ilbageflytning fra den passi\ c til den aktive l\lcdk•msgru ppe. 12. F or slag om 5 Aars Varighed for den nye Q, erenskomst med ~.C. B. 13. E vent uelt.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

! • : ••

: • • • •

For mand

: • :

• ! •

: •

!

• • ! • :• •

:

: ~

:•

i• :• •• •••

•• • 5 •• •

!•

P. B. V. (sign.) MOGENS DAM

!

•• ••

!•

!

med Dagsorden: LOV ~l·~N D R I ~GE IL

:• • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • : • :

!•

Ertcr den ordina.!re Generalforsamling afholdes en

••

••

DAGSOHDE.K:

i• : •••

•• :• •• • : ••

i

Kronprinsessegade 26, 2. Sal

•• •• ••

!

(sign.) KAY R O ~TGAARD- FR Ø HN E Sekretær

••

! • :

. •• l

l l l

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ........•••.....•.•.•.•....••..••••....••.........••..........••....•.......•.....••.•...•••.•••.••..•••••••••.•.•••••.••:•


ORD OG T O NER Side 4

,

l\ r .

-

e

y, bringer nedenfor Ordl)rden af den mellem ~ot't Forbund og N. C. B. fore-

Et godt Spis est e d

løbig for et Tid rum af 1 Aar opr~e ~.. m>nde Skrtvel:.e Ove•·enskomst. l en l e;.~S&e• Ud h n r N. C. B. lovet i videst mulig ..trækning at bidrage til, at de af Grammofon-Industrien ved Aftale af 15· Augu:;t 1947 givne Tilsagn overbo~, herunder bl. a. forud Underretning td Autorerne om, at deres Værker paatæ~kes mdspillet paa. et. NBI·mere IJI..Vtt '!)dspunkt, udført af du ~ d• .Bollat, ~~t og det Ensemble under den og den Dlrlgent og i <ten og den ArrangØrs Bearbejdelse. Endvidere Overholdelse . af droit moral-'Regleme samt Forhindrmg af Misbrug fra Selskabernes Persoi)Ales Side ved Værkernes B:obling og Programvalget.

Hotel Kong Frederiks Restaurant-Bar Central 5902

D•gllg

aik

Indu strien, at give Autorisulior. Ul og a ftule Vi,ka.. 1 tr Grammophon- og Film}II'Od ucentcr

eller and 1·,. lil.'llP

Foretagender til at frem ~ till e og handle med <.tam phonplader, Film og alle an lre til mekani,k Ta eMusikinstrumenter FORBUNDET~

hørende

I nd retning

rep 1oducerer

Uepertoit·e.

Forsaavidt angaar FORR U N I>ET,- Repertouc· amt>r i Film er følgende aftalt:

Overenskomst

Danma•·k: NCB retter Hem·en<lel :-:e til FORB U:\'fJ ET (

Mellem DANSK REVYFORFATTER OG KOMPONIST-

FORBUND, nedenfor kaldet FORBUNDET, og NORDISK COPYRIGHT BURAU A S, nedenfor kaldet NCB, er Dags

ducent maatte øn . . ke a t anYende :-;ig af F OHBl :\IlE

Dato oprettet fØlgende Overenskomst:

Repertoire t il Optagel :-:c i F ilm.

gældende Autor i hvet"t enkelt T il fæl le, naar rt J• l'ltJ

§ l.

No-rge, Sve1·ige:

FORBUNDET overdrager til NCB i den Tid, denne

NCB kan f1·it <li .sponerc FORHU N J)ETs Ht·Jet·tou

0\'erenskomst er løbende, Eneretten til paa mekaniske Tale-

Undtaget et· de Værker, :-om FORB UNJ IET te p. d(

eller Mus ikinstrumenter, Vaber, Plader, Baand eller anden

Medlemmer maatte ha,·c dtc:poneret O\er

til ~aa<ianne Instrumenter hØrende lndretmng, at overføre

om hvilken Dispo,::ition FOHllU Nn ET r e:-p.

alle mu,ikalske og literære Værker, til hvilke FORBUNDET

har underrettet N C R.

eller ~iet " Medlemmer ejer saadan Ret. Nevnte Ret og de Værker, ~om denne omfatter, kaldes nedenfor FORBUNDETs Repertoire. 0\'erdragelsen omfatter Ret for NCB til paa sin Side at

).J

1

P'!'Jt'l

Alle 'vrige L<wtl11: NCB kan frit di s ponere

b. at selv eller gennem

FORB U!\l> ET ~

I~ cpræ

Hc1

1

K

cntant e1· a t u lo

t

med, at Licensafgifteme bchØrif:,>1. Prlægge .

meddele Grammophon- og Filmproducenter, Radioselskaber eller andre lignende Foretagender Ret til at overf-re FO.R-

l o ejer., ,

1

e.

a~

gennem lovligt In<lg-rch, (lerund c r

Uct ~'-ag,

r

11

et

enhver Ktæn c. e

BUNDET3 Repertoire paa mekaniske Tale- og Musikinstru-

maatte anses fornpdcnt,

menter. Ovel"<irageJ.:;en omfatter ikke de forud til KODA over-

FORBUNDETs Repertoi re h indret resp. OJHl<lcl .Jen L statning, som gennem

dragne Rettigheder vedrørende mekanisk Reproduktion i Film eller i Forbindelse med Television.

al :-;oge

Hd s ~ag

evt. maat..le i lomrnl.' .

FORBUNDET s tiller JW a F orl a ngendP dPn fo1n!l Dokumentation for, at

FORBU N J ) J•~ T

:\I c llcmmer in•.e

for det i denne Ove1·en kom. t næ" n t(' Omt·tuvie ilat· D 'P

2• i FORBUNDETs og egen lntenaH:

f

NCB pantager

~:ig

litionsret til de paaga•l ll'n l(• Va• rke L

a. nt nyttiggøre den overdragne Ret ved mod Befrlliq af en Licen.,.afgift, ~om denne er aftalt mellem paa den

eøe

Side NCB og paa den anden Side Grammophcm- 01 lPiJm..

ae. Frederiksberggade t'l, K•.....,... IL

§ :L

FORBUNDET re p. <let

li'M

~1 ~~J IPmnwr forp ligtet

~ t"

NCB Oplysning om <l(• V<c rkcr, hvot·til de ejet <e me

USI

A

s

Tlf. Central 2960


3

---

ORD OG TONER

Nr. 3

ni sk-musikal!'ke Rettigheder sa mt meddele. paa hvilken Maade og t il hvem Licen sa fgifterne :-okal ~

~

FORBUNDET :'kaJ

for<le]('~ .

umi~ldelbarl

un lerrette NC'H om ny t

Fo r~ leling,

juridisk

Medhjælp, Retssager m. m. H vi s I n{ltægterne ved Retssager skulde O\'e rs tige Udgif-

re

terne, tilkommer der FORBUNl>gT 80 r •

fro

af Differencen.

§ 6. L icensafregning· finder Sled k\'arlaarlig pr.

:w. Juni, :w.

September og

~ros

l

!c::x:xx:1CJ(..

Central 2476 CCOCCJCCCOCOOOOCCCX:C:U

l

K:Jiii

*'

Licen safgifler, som t rl kommer

af NCB s Udgifter ved Kontrol, [ncasso,

l

Skrivemaskiner og Skrivemaskine-Tilbehør

o Nr. Voldgade 19

FORBUNDET resp. <let~ Me<llemm er, skal 80 pCt. afregne." t il FORBUNDET, men s 20 c.c tilkommer NCH til }lækning

(

Papir en

~OOOOCJOCJC:

8

A. Jensen

denne

. r: § ·>. incns~erede

8 8 Johs.

4

Overenskomst nævnte Rettighe·:ier.

A f de af NCB

o o o o o n n n o o o o o ooooooo.::::aoc:JCOOOOCJCJOOCX:'OCJOCX)!O

'*·

Medl em mer, som tJI FORBUNDET ove r·drager de

-

Side s

:n.

Il~cember

Biografiske Data vedrørende Medlemmer af

Dansk Revyforfatter· og Komponistforbund

:n. Mart,;,

og udsendes i A l-

mindelighed i den tJ·e<iie Maaned i Kvartalet folgentie efter Afregn i ngskvartalet.

....

s 7.

"

Denne 0\•erens komst træder i Kraft samtidig med <lens Underskrift. og løber l Aar. l>en kan opsiges med :1 Maaneders Varsel ved recomanderet Skrivelse. Er den ikke op::;agt inden Udløbet af for ste O'"erenskomgtperiode, lober den automatisk

vi~terc-

med l Aar::; Prolongation og s amme Op ~·:i ge1-

sesfri!';t.

§ 8. UoYerensstemmelser mellem FORBUNDET og NCB ang·aaende F ortolkningen af denne Overen skom st skal afgøres ved Voldgift. F orsaa-.idt Parterne ikke kan enes om Valget af tre<lie Voldgiftsmand, skal denne bes temmes af Præsiden-

o

ten i H pjesteret. KobenhaYn, <len

t· af

1 ~.

Februar 1948.

DANSK RVYFORF ATTER- OG KOMPONISTFORBUND .l loynu; nam,

Formand.

e NORlHSK COPYRIGHT BUREAU A S GcOI'!l<

Lounot•.

Hans Jergen J e nsen, K omp onist.

Født <len 23. September 1907 i Haderslev. Spgte fra 1921 Uddannelse i K laverspil hol' den fremragende tyske Pianist Friedrich \'On Behren lt. Fra 1!127 paa Rej ~e som Cafe- og Koncertpiani st. Mødte 19:~4 Revyforfatteren Evald Peters:en (Epe), og <terme l begyn !te et Samarbejde, der efterha~mden er resu lteret i el meget stort Antal Yi::;er og Sange for Revy, Variete og Radio. H ar desuden 1 Samnrbej<le med en Række andre Tekstforfattere, bl. a. Enk Lcth og afdøde Anker H ansen, skrevet adskillige populære \'i l'emelodier. Bl andt de me~t kendte af hans seneste Melodier kan nævnes "Sid ste Sporvogn", "Dagen, vi aldrig glemmer" og <.len store Træffer "nu l'kal ikke gi' mig Roser" til Epe's Tekst .

• l .

-

· Smoli:li:e Blo•nster ·

DekoJ~atio••er

· Kra.n se o=: Kurwe

&rene ~uRr ~esfi

-

GOTHERSGADE 129 - TLF. BYEN 7070

forLuodsmeddelel•er. RETTE LSE TlL

MI~nLE MSLISTEN.

Forfatteren I·:rik L< til: l. Sal th. , Herlev.

(ny A ·hesse): Pilegaar isvej 49,

FORBUNDETS SEKRETARIAT. Adressen er: Solvænget 2, Lyngby. Tlf. Lyngby 1570.


O R D O G 'l' O N E R _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _N_r_._3_

~S~'i~de~6---------------------------------------Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds

Visebureau Woraaaeavej l

a,

Kbhvn. V.

Tlf. Nora 6761

.\/odtayu Restillinger paa Festsange, Taler. Arrangementer ved alle Slags Fester m. m . Leder : F. Rocati s. Træffetid : Hverdage

u.u

og 11.19

ontingentrestancer Har et Medlem ikke betalt Kontingent for 2 Halvaar, kan han i H. t. Lo• venes § 5 alettea af Forbundet og v il kun, naar dan paagældende Restance er indbetalt, kunne genoptages i H. t . Reglerne i Lovene• § § 2 og 4. ' ••

Hold Kontrakterne adskilt!

l denne Tid, hvor adskillige Kontrakter udfærdiges, bringer vi i Erindring, at det l Følge en Oeneralforsamlingabeslutning er forbudt Medlemmerne at lade deres Virk= aomhed som Forfattere eller Komponister inddrage l Kontrakter om Arbejdsydelse af anden Art, men at Aftale om Leverln~ af Tekst og Musik altid skal ske i en særlig Kontrakt. Overtrædelse af denne Regel betragtes •om Modarbejdelse af Forbundet og har Bkskluølon til Følge, jfr. Lovenes § 15.

• I ulle Tilfælde, hvor det ikke er F orfatteren og Komponisten selv, der direkte forhan dler det dramatiske Arbejde, henstiller vi til vore Medlemmer fprst at spge nærmere Oplysning on1 det f oreliggende Snorg~maal hos Koda-Dramatik. Pn.a given Foranledning henledes Me,ilemmernes Opmærksomhed paa Forbundets Xormal-Slutsedler, som bedes benyttet ve..l Salg af Arbejder til Teatre, Solister o. a., hvilket er af stor Betydning for den af F orbundet iværksatte Kontrol. Benyttelsen af disse ~ormal-Slutsedler vil tillige som Regel være Betingelsen for at opnaa Forbundet.;; juridiske Konsultation i eventuelt opstaaede Tvi stspprgsmaal med Teaterdirektører o. a. 1\I&;Ilemmerne kan ved Henvendelse til Sekretæren faa tilsendt flere Normnl-Slutsedler.

Det sker, desværre ret hyppigt i den senere Tid, at Koncert- og ~iusikprogrammerne Yed offentlige Koncerter lader haant om Forfatterlo\·ens ~ 9, h ~·orcjte1· det er r n Pligt at an fore saavel KomponisfeM som Forfa.tte?·cns Navn ved deres Værker. A t undlade dette er som nævnt i Strid med Forfatterloven, og det vil ikke blive tolereret i Fremtiden. Det henstilles derfor meget indtrængende til de paagældende Arrangorer, at dr. nøje følger Lovens K rav paa dette Omraadc, da de ellers vil udsætte sig for Retssag med efter følgende Bøde. ·-

DRAMATISKE UDSENDELSER l RADIOFONIEN. Vi skal henlede vore l\1e llemmers Opmærksomhe l paa fø l-

gende: . . . - Udsendelse af dmmatisl.-e V ær ker 1 Statsrad1ofom er er underkastet de Bestemmelser, som af Undervisningsmin isteriet er tilstedt sanvel Koda-Dramatik som Drama-Ret i H. t. Teaterloven af 14' Februar 1935 med senere Ændring af 1938. I Tilslutning hertil f alder bl. a . Radiorevyer ind under Begrebet dramatiske OpfØrelser, og Forfatteren har ikke Ret til at bruge Melodier til saadanne Udsendelser uden Komponistens Tilladelse, for udenlandske Melodiers Vedkommende skal Tilladelse foreligge fra Koda-Dramatik. Afhænder man udenlandske H prespil til Radiofonien (u den Musik), maa Drama-Rets Tilladelse foreligge.

* ADVARSEL. Det henstilles meget indtrængende til Medlemmerne forinden nye Aftaler sluttes med Ledere af T eatre og Kabareter m. v. om Opførelse af deres Værker - , at man forud kon · ferer med f orbundets f onnand om, hvorvidt den pasgældende Teaterleder har udest aaende MeUemværender med andre f orfattere og Komponister, idet man i bekræftende Fald bØr nægte den paagældende T eaterleder m. v. Adgang til at opføre de anskede Værker, saalænge Tvistigheder med andre Medlemmer henstaar uafg jort.

* AnYendelse

al

Pse...donymer.

Paa given Foranledning bringes det paany i Mødlemmørnøs Erindring, at dør i Lighed mød, hvad der ør indført i en Række andre Lande, gælder den Regel, at et Medlem af Koda højst maa have 2 Psevdonymer , der skal være anmeldt til og godkendt af Koda. Overholdes denne Regel ikke, vil det have ti l Føl ge, at Værker, der udføres offentlig under et eller fl er e ikke anmeldte eller godkendte Psevdonymer, ikke vil kunne forvente nogen Opførelsesgodtgørelse gennem Koda. Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og Kompon istf orbund". Udkommer en Gang om Maaneden. R~ laktør: Kay Ros tgnard-Frphne (ansvarhavcn<le). Rooaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition: Tlf. Ordrup 793 (dag lig 9-12). "Ord og Toner" er Medlem af F or eningen af Dan ske U geblade, Fagblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykker i - København K. - Centr al 6522.


13. AARGANG

April 1948

*

*

l N O H O L O: Generalforsamlingen.

Resolution. E•har l Brinks .Jubilæum. gi,·else af danske Rettigheder i U. S. A. Sommerhuset.

l> a g :< o l ' <l e n : l. Valg af l>irigcnt. 2. Beretningen. :1. Regn.:kabsovcrsigt. .J. Valg af .) Bestyrelse:-;me !lemmer. a. l Jer fore,.;Jaas Genvalg af :\l ogen,.. Kaa røe, E'' :t Id Petersen, Erik Fichn, Walthe1· Sclll'd ler og •\xel Thing--

:i. h.

7. 8. ~).

"'tc l. b. l >n Lurhig Bt·an·L-trup paa Gruwl af Rortt ej se har on~kct at ne lla·gge it '\1<11 lat, torc,;Jaa.- .let, at Suppleanten Kurt Fotcl in !træ ler i BeslyrcJ ..,en. Valg af l, c\·t. 2 RcstyreJsc,.:suppleantcr, l Forfatter og l K omponist. Yalg af 2 kritisk<.' Rcvi,;orct. Der forcslaas <;envalg af Axel An<lrea-.cn O,.!; Yilfre l Kjær. I ndstilling af et l\lellem (Forfatter) til KOl>A's Ran l. Be)oityrel,;Pn foreshar Gemalg ,\f K.t) Ro:<tga.u·l Frohnc. J n{lstilling· nf et raadp;ivende Medlem (Komponi:-.. t) af KOI>A',; Yurlering-sudvalg i 3t( let fo1· Hug l G~ ldm:ll'k. F orslag om, at A f giften fra Dansk Skuc-.piller Forbu•HI"

:\liflnab-Caharettct o. lig'l1. Arrangementer tl\'erfMes til \'Ort F orbun Is U n lcrslotlC:'I'e'f ud.

10.

l Til Minde

om

l Fri-

In

enera ors Dan--k Ht>vyforfatt<>r- og Kompnnistforbun l afhollt Ol' linær Generalforsamling Onsdag <len :n. Mart:-; 1948 i Koda's Mo lesal, Kronpt·inse:<sega le 2G, mel folg-en le

NUMMER 4

Et :\Iedlcm og han ..: F01·hold til LO\'Cnes llloynlit~:t .-.-Pa­ t':l g; r a f.

11. For,.;lag om LoY~cnrl1inger. a. He Iaklionel .'Enclring af Paragrnf !i i AnlP-Inim~ af t1 llige1·e \'C>dtaget h.ontingent forhojel:-e. b. :\Te llemmerne::: Ttl.,.Jutnin~ til ~.C. n. l'. ?ll ellemi'rettighcderne efter Tilbageflytning; fra .len pa ..;sivc til len aktive \le Uem:,gruppe. 12. Forslag om ·l Aa1·s Varighc l for dPn nye Ovcren ,.,komst mel r\.C.B. 1:3. Eventuelt.

Supplement til l.

2. ;1_

4.

:J.

G.

Fnr~lag

llAGSOUI>E).:"F::\

f!llgc indkomne

For::l.l~:

om l\. m1Jnni:-tPn Hor!!;e Frii:- .-.om Kandidat til

Best yrelse~.walget. :\ln lforan--taltningl'l· o\'erfor v i::sc K) ll'ertarrangoH•r~ Pi ml vi r k som hed. FoliDid::-)eglet til at kon,.:oli lere Forhundcb ng :\Ie<llernmertecs ~ttlling O\ l'' f01 Stat~ra 1 iofonien. Forhol<bregler til Stkring af .i\ltl'imum:'tl'iffens 0\•et·hvl lelse. For:-lag· t il 'is:-e \'i g l igere General for::-;amling-sbe~l utning-er,; Optagel--e i Lo\'ene (F o t muleringen m·erlade:- til Gencralforsamling<m). Fot ,..(ag lil en Lo\·æn c ll·in~. h\·on·c l ~IL !lemmer, der er

Originaludgaven af den svenske Succes:

Bjældel{lang Bjallerklang, Bjallerklang Musik:

f~' ric

T el<::. t: Pele r S pur

og Gii.<;/a Klaver- og Orkesterudgave

WILHELM HANSEN, MUSIK .. FORLAG


O R D O G T O N E lt

Nr. 4

2.

3.

4.

5. 6.

at Trn nsm is~io n sorkestnme mbbJ·uget· Tran .. mi ::.iotwrne til a t b rin~c u forh lll:-nUl!"sig mange h.ompo~itioncr af de med virkende K apelmestre og Musikere. Stat:-a·a liofonien kan tkke in<lgaa paa nogen hindende Forpligtelse til, at St u lieudsenclel.;et n e ( t1gel :;om fl el hed) sk al indeholde :1:1' % dansk :\-Iu,.,ik; men l<• l et· hos Stabra<liofonien"' Le lel:'e en .tb:<olul Interesse og Velvtlje f o r dan sk Musik, og man vil :-prge for en Fot øge! e 1 Benytteben heraf. S tat sradiofonien \'il undersøge, om ~len er 1 S t m l til \e l l n dkpb af brug·bare Grammofonplader i Anllkvariatcr at fo rpge gi t lanske Pia lematerialc, saale le:- at man :-ælte" i Stand til at forØ~.!;e J n(blaget af dan..;k Mu,.;ik i Grammofon u lsendet:..erne. M ed H ensyn til F orbundets Onske om Lige,-tilling mel'cm danske og udenlandske Udsen leJser ve.lroren le Proveti l, Solister, Arrangementer m. '. dl man vise Veh ilje og skabe L igestilling, hvor man ::;kønner det muligt. N aar egnet .Mulighed foreligger, <HTangeres Causerier over danske Mu,..ikfilms. og 7. Øn:.;ket om, at P aabudet om Refrænsang kun ve l hvert :t Nummer ophæves, og om at <ler .m~ætte~ 2 Konsu lenter for det lette Repertoire, forelægge..:: Programudvalget.

P rogramu h·alget bar bcll.ln Ilet de 2 næ\ n le Spørg,-maal og ve:ltag·et at udtale, al man beklager ikke at se ..::ig i Stan l t il at ændre den t 1 ufne Bc::-lutning med H ensyn til R efrænsang, lige.;om U halget beklager ikke al kunne 1mo·-lekommc Ø nsket om An.:;ættelse af <le omhan<llede 2 Konsulenter. sign. F . E . J t n.;, u. H e1 ,.;hun 'i albaa i l>ag. Vi kunde have nægtet al gan m<YI t.il en Go lkendel~e af den nye 2 aarige Overen"kom,..t mellem Koda og Statsracliofonien, men <aer var i B e..,tyrel::-:en E nighe·1 om un ler le foreliggen le Om..::tændighe ler (man sku lde paa een Dag tage Stilling hertil) - i B etragtning af de store økonomiske I ntere!':ser, der stod paa Spil, at det v il<le væ re uforsvarligt at fore M edlemmerne u l 1 en nutaske l angYarig og ~lyr Lockout-Situation, og man gik derefter un ·ler P rote--t med til at forny Radio-O verenskom~ten for to • Aar . M en man Æ>kal ikke hvile i Iisse to Aar. Vi vil samle, og vi vil bo )e alle vore M e Il emmer hjælpe mel til at samle M a teriale til den næsle A ktiOJa. For m an~len kom viilere i sin B eretning ind paa M e·llemmernes f orskellige "afle lede" I n ltægter, h\'ilke i nogen G ra<l ha vde bØdet paa <.le svigtende Radio-I ndtægter. O mtalte den fomye le og f orbertrede K ontrakt mel F ol·lagshu c:et G yl.Oahl & H ansen gam t <le afsl ut tede ven,..kabelige O verenskomster me l G rammofonindu strien og N. C. B. En lvi· lere hanle mnn t r uffet e n ven .. kabelig A ftale m ed S kuespille r f orbunrlel om en f ast m i ndre Afgift paa :)() K r. f o r h v er .i\1 idnatscnba ret med Soli s ter. Op ly ste, at et Bestyrelse5u rlvalg arbejder me-l et F or.<:)ag til en No r mal k on t rakt med D ansk Musikforlæggerraad. I gennem Tea t ennadet h ar vi haft L ej lighel til at forsvare baade R e vyens og vo re enkelte M eilemmer::; l nteJ·e,.;~el', og vi v il d eltage i ~ len k omm ende Tea terko ngres i 1\l nj Maan e l her i Kpb en h a \'n. F o rma n(len har f prt F orhand linger i Norg<' i F jor og i Sverige - og nu sidst igen i N orge, og til Sommer be ler v i en hah· S n es n or ske og sven ske R ep ræ,..entant~r \'ære YOn' Gæste1· ve l et. Sommennø le. N æst e A tll Sver ige, og i 19!i0 faa r vi Kon gres, n aar Re,· ~·en f ylcler 100 A ar. I (len A nlc 1ning har B e::-;tyrelsen mange P laner, men det er erl'in u for tidligt at gpre Rede for (lem. F orovrigt har vi jo holdt og· vil s tadig holde M Nllemme rne jo u r gennem vore :\le llem . . mp.ler, som vi tror at kunne bet rngtc ~o m en Succe:':. T i l-

a

Side 3

s l u t n i n Ren k u nde væ re ·t~h'l'l', men t i l (i t•ng;,~,•)(.l ha l' vi trofa te Stamkunder og ivl'igt> IJcltagt•l'c i \'o n• l >i::;ku intH't'. Aat· fe ten si l t l' Aat· me1 H edtoft \ti bl i w cftl'dulgt i Aat· - formentlig 1 .Juni , naar dP nor(Jiskc Ga.• ter et· her. Be-.tyrl'l-.en hat· afholdt 11 Be tyre! • lll}) ler foru len Pil lang Rækkt• U 1\•;\lg .. nH) ler og undre Fnrllilndlinger. Sommerhu~ct var 1 ),..Le Aar fuldt he-at fra Midten af M .tj ltl Slutningen .tf Se}llt>mbt•t. -:\ælll\4 re i Aprilnummeret af OIU> OG T ON t•;H. Den S !> afsløre le.; Ravn-.)on.-.en.; ~ I indP~ten, (ag {len 18. M arb henlag·de vi en Kran,.. Jl:\U Elith \\'m·-ing· Ct'fl\', En Laurbærk1 an,; vil den :l. Atlril blive ovenakt Edvar4l Brink paa :;n Aab Jubilæum lagen Der et· optaget enkeile ny<' l\Ic•llemmer, m~n Be lyrcl ..en mener, at K ravene b,rr :'kærpc:-. og opfororc1· alle M e:llemmer til at O\'en eje, fpt· de hli\Ct Proponenter. Re:-tyreben op fotxlrer l\Ie llemmerne til i c•n lnu hpj el'C Gra l en. t for al komme til :\l e llem.;mpderne og endelig fremkomme med baa le K lager og F or:'lav; og ikke gemme det aJt..;ammen til GeneralforsamlJngen.

Poul .'-iOI'<'II.'l< n udtalte, at han frygtC(Ie, at l>eltagel.3en i :\1ellemsmødernc ville formiml:'ke:::, h\'i" man fort atte paa • den l\hta{le, man hiltil vat· gnaet frem, nPmlig n~l ikke i tilstrækkeligt Omf'lng at delagtiggøre ~I edlemmernc i Be.styl'elsen~ B eslutninger og H an llinget. Taleren sigtede her .S}1ecielt til, at den nye Kon trakt med N. C. B. var ble,•et af,..Juttet, u len at der \'ar rettet H en\'en le!::e til 'le llemmeme om at. u dtale <leres Mening og K ritik. Taleren var meget utilfre J.; mO<I denne Kontrakt o~ nn~kede en Re Jegorelse fra De .. tyrel,..en for denne" Remyn~li­ gelse til .tt af~lulte den, samt fot· Grunden til , at Kontrakten ikke \'ar ble\ et drøftet paa M edlemsmo lel'lle. Efter at Srkrl'læn•n h:wde meddelt, al dette \'ilde blh·e besva t·et un,ler P unkt 11 b, tog-e:- Formanden,.. Tieretning til Efterretning·. a l 3) 1..l't l Thing.'{tct/ forelagde Regnskabet for <let forlØbne Aat·. Der ,·ar paa Grund af en Ne-Jgnng t Under,kudet paa OR D OG TON E R'~ R cgn:;kab, <ler atter var foranle liget af Typograf .. trejken, opstaaet et mindre Drift::-0\'erskud i Aar. Efter Oplæ~mingen af H egn~kabet og Statu:> blev der givt•t Ilecharge for R egnskabet, da ingen :\l e llemme1· h:l\·de noget at indven<le. a l 4 a) l>er foretoges -;knftlig Afstcmnin~, hvoruneler hvert M ellem kun ie skri\'C indtil :: K 1lllllOni,tnavnP! paa Stemmeose Hen. Fnnnrn1tl< u foreslog Gcll\·alg af Erik Fiehn, W alther Schr5><ier og A ).el T hing::-;ted, Po,t/ So r« ns, u on.-.kc te B drge F riis in<! valgt, og H11 •ru Jtll~t n .m befalede Bjame lloy er og Erik Deneke. V ed .\fstcnm ingen faldt Stemmerne .;a:\lede.. : E rik F iehn ................. . '27 Stemmer W alther SciHo ler ....... .. '20 • •" '•) ..,_ A xel T hing-.ted ........... . ,, Borge F ri i~ .......... ....... . 7 " Erik Deneke ............... .. ·l " ,, B jarne H o yet· .... !l ••••• Det ble\· altsaa GEN \' A LG. b) Som R t•and:stru p:- Eftct·folgel· \'a)gte,., h urt F ottl. a l :l) Og·::;aa her foretog;cs ~kriftlig· Af,.;temning· unuer .... amme npje Kontrol som f,rr, og <le :~~ Stt~mmer fordelte ig ;:.om f_ølgcr: Qui~torff (efter Be.;;tyrel..:en'- For.-Jag) 21 Stt·rnmer , llprge F rii;, ( fore::;Jaaet af P ou l Sot en:'cn) lO Stemmer, l Stemmc.;c-llel \'ar ugyllig. Forfaller-Sup pleant en blev H olytr n ,,r.Jwrt. ·der \'algtes enst emm igt og uden A f:'temning paa Se Iler. S u ppleant e1· er a lt.saa: Quistot·ff og Buchn,·e.

.

-


Nr. 4

ORD OG TONER

Sid e 4

Anne Brown med det kongelige Kapel og Kor, Dirigent: JOH. HYE-KN L'DSEN Af Operaen "Porgy and Bess", George og Ir a Gershwin

"M y man 's go n e now" Introduetion og "Summertimeu

x 25112

Anne Brown Ved Flyglet: KJELL OLS SON

Adventures of Isabel Ollo Mortensen -

Sometimes I feellike a motherless child

Ogden Na sh

Hold oni

Stopping by woods o n a snowy evening Otto Morlensen -

(Negro spirituals)

Roberi Frost

L 28021

L 28022

a<i (i) Axel An<lreu~en og Yilfred Kjær genvalgtes som kriti::;ke R E'\isorer. ad 7) Kay Rostgaarrl-Ft·ohne in1stilleJes u len MO<Ikandidater til GenYalg paa Koda's Generalforsamling som Forfatter-Repræ--entant i Koda's Raad. ad 8) Paa For~lng af Erik Fiehn ,·aJgtes enstemmigt og mel stor Begej~tring Erll'(trd B1·ink som raadgi\'ende Kom]>oni:;tmedlem af Koda's Vurdering~udvalg. wl 9)

v, dtag<'f.

efter en korl Re· leg-øreise af Formanrlen. Ingen U<ltalelser af Me !lemmerne. ad 10) Hu!!o (;!lldJnrtrk rettede et Angreb mod Knu l Pheiffer for han~ illoyale Udtalelser i en offentlig Euquete om be:-temte af<lpde eller en lnu levende Forfatter-Kolleger. Efter Opfordring oplæste Sekretæren et Resume af ··lenne Enquete :-amt andre offentlige U<ltaleb•er af Knu l Pheiffer til lJagspre;:;sen og i mØ iegik herunder Pheiffer.-; Kritik af den paa:-taaede uretfær~lige lange Ventetid, fpr han - tro·ls sin Produkt i vi t et - var bleYet optaget i Forbundet. Under den paafplgen le Jh,;kussion, i hvilken deltog Poul Soren!'e·n. Dan Folke, Sofus Petersen, Fred. Rocati s og A rnol.l Qui ~torff, udtalte Pheiffer paa ~iflstnævnte~ Opfor~lring, at han ikke hn.Y~Ie haft til Hensigt at fremhæve sig ::.elv paa andres Bekostning, men dog havde pnsket at gøre lidt Reklame fo1· sin Re"y, hvilket han ikke kunde ind:'e kunde gøre noget. Iønigt mente han ikke at haYe gjort :-ig :'ky1dig i Kritik af Kolleger og Kammerater og tiJføjerle, at han ikke vitbte, h,·ordan man urlmeldte ::;ig af Forbundet, men at han var ,;Jlig dertil. Sekretæren indskpo en Oply:-ning om Udmel~lel:-e::;vilkaa­ rene, h\'orefter Knud Pheiffer demonstrativt udtatle, at hun

herved udmeldte sig med det i Lovene omtalte Varsel paa 3 Maaneder samt udtalte et "Tak for i Aften " og forl od 1\'I Ødet. Forsamlingen vedtog at fremsætte en samlet Mi!':bil!igel se$udtale, idet man i mo Isat FaJrl risikerede, at. Pheiffers U<lmeldelse af Udenforstaaen<le kan fortolkes paa anden Maade end den, hvorpaa den skete. Ved Haandoprækning stemte 26 for og· ingen imod detiC' F orslag, og Udtalel sen fik da følgende Ordlyd: "Generalforsamlingen <lrØftede forskellige af Ph eiffer fremsatte Udtalelser bl. a. til "Social-Demokraten" og andre Blade, og efter at have gennemdrøftet di s!'e U<ltalelser og hørt Pheiffet·s Re'legprelse, samt fun<leL <fenne utilfredsstillende, vedtog Generalforsamlingen at udtale sin Mi sbilligel se ang. Pheiffer, hvorefter man gaar over til næste Punkt paa Dagsor<lenen.

--(Paa Grund af Papir-Siluationen, der !':ætter en Græn ~e for "Ord og Toner"s Si<le·mtal, maa Re~ten af GeneralforRamling:;-Referatet udskydes til Maj-Numret).

Til Minde om Paa 25 Aars Dagen for vort afclocle Medlem, den talentfulde Komponist Elith Worsing's Dm-Lgang henlagde Formanden, Mo!Jens Dam, og Medlem af Bestyrelsen, Ca.rl Rydahl, en s igneret Krans paa Graven paa Vestre Kirkegaard.


V cd (~ene ralfo r:-a ml i ngen tit• n :.!:J :1 1H48 1 Forenm~en af danske Ug-chlu~le , Fagbia le og· TidsskllftU", til lwilken og.::aa "Ord og· T onl'r" e1· tiJ..,.Juttet, ve lto~e' det at lwnstille til a11e :\le-llcmmer at optage ne len• :-taaen le Re ...olution .... narc,..t muligt i •le l'C'pekti,·e B ia le.

RESOLUTION

"Generalforsamlingen den 23' J\larts 1948 i foreningen af danske Ugeblade, fagblade og Tidsskrifter udtaler med Henblik paa de n senere Tids Begive nheder i Udla ndet, at Ytringsfriheden er et saa fundamentalt Gode, at alle positive Kræfter i vort La nd maa samles om at værne de nne Mennes kerettighed og med alle demokratiske Midler bekæ mpe enhver Tendens, der soger at a ngribe dette Gode."

Edvard Brinks Jubilæum Vort ken lt<.'

Side 5

ORD OG TONER

Nr. 4

~le

llem, J:.'til'ttrtl R 1inl.' · ill Aars Jubilæw1l :-om skabende og u•lovende Mu sike r f<'jre.le~ i ~ t or Stil af han:-. talrigt· \ <'nner og Bekcn Iie 1 Ind - og U, IJan l. Ilet blev

til <'n hel F e.;tuge fo1 lenne typi~ke Kpbenha\ ner- Komponi!'t. Allerede anden P.ta.-ketlag fc ~tc le en Kre (,; af Vennel og Kolleger, 7H ialt, fo r ham i 0<1<1-Fello\\ palæet. F ra \'Ol'l F orburHI \':ll' som Gæ:-t1· in lbu Il F orman len, lluff( 1n; JJ"m, /{a 11 Ros trJruu·ti- FI'l>lllu, A . 1 l Thil /tfsir ti, A ,,f 4.ml rw 1 11, .t CJ.fl< ,<..,'(r•JJUISC/1 og Jt'rului/,· Rocatis. Festtalen holdte,.. af ,1/0!J< 11.'{ /Jn111, <ler ovcronlentlig mo1· ~omt hyld<' le .Jubila ren og u lt1) ktc \Ol't Fo1 bund ~ Tak for al <len Munterhc-·1 og Glæde, Hrl1·urd IJrin/; har bere:lt Pu blikum me.l :-:ine populære Melodier gennem <le mange Aar. En Fe~tayi,.:, indeholden le bl. a. en Række \'1 ser til .Jubilaren..:; Pri s, ,.:krc,·et a f A .11 l Amlu·a.,< u, F 1u/t1 d. Rowtis, 1\.(U/ RosttttlCO'rl-Frohllf, J\ "!H Sit /l< 1/.'H'II m. fl., bi lrog- ..;tærkt t il at bringe <l< n munt1 e S t< m n mg op i !løj l<'mc. l ler hol<lte,:; naturJig\'b en Hækk e '! •.leJ· til ;E r(; for J.;tl,ll rrl !:1 rn /;, <ler :-elv slutte le Fe,..tmi•Hngen med en Takketale paa l Time og 10 Minutter, en lang, men all nn<iet en l ke lelig· oratorisk Y rlel ,.:e. P aa se h e ,Jubilæums lagen <l<'n 2. AIH i l fej re le,.: Kompo-

Von F orburHI hn r fra Uncl••n isning"mini tl'dcl mo Ilagel ru• l••n tan<'11<1<' Sk dvP!fH•.

l NI>EitV ISNINCS:\11N IST l•:IUET 1\ob~nha vn ,

•1.

.1.

Apnl 1!1-18 .

.Journal N1

12!Hl 18 I :L

Mitltstt•J'i<'l for Ilandc l, Industri og Sofa1l ha1· gt•nncm ltttzaus Blll 'l'Hll cl<•n l G. Marts cl. A. uclsctHIL en saalvdcndL' l\lt•d<leh•lse 'eclroi'<!!Hle Fngi\ <'l• S<' af dar1:-:;ke Akt l\ Pr og Hctlighedcr af l'llh\<'1' .\rt i l}. S.A.: Patent- og \'arcmærkercttiglwder samt Fm·fattPr- og J{un sln<'l'l'l'ltiglwd0r Pk. (copyrightc:;}, som e r tagl't i Fon aring af O f fin~ u f Alicn Pro}wrty (Custodian ) i \Yashmgton, 'Il <'ftCI' Ansog-ning i 11\·crt enkelt Tilfælde kunne fon en tes fri gi\ et. Handelsministeriet opfordrer derfor her i Lanelet hjemmehorende Pcr~onc1·, Firmaer elll'l' jurieliske Personer, der et· ln d<'ha\·en~ af saaclanne ltt>ttigheclPr, Lil snarest muli~t og s0ncst den 1. l\1aj Hl 18 til Jl andclsministeri et at indsende Anmodning om Oplue\ elsc af Spærringen. Anm odninger skal fn•m"e ndes paa sær lige Blanketter, der 'il kumw faas 'ecl H en,·en<lclsc til Handelsministeriet, Acll·cssc: Slot:sho lmsgadc 10, Koben ha\ n K . ( H vilk0t hen cd meddeles.

p. :\I. v. E. B.

E . . L Kod1. Fm. Ad~killigc

af Forbundels :\Ie< llemmer har i For-

\'ejcn gjort Anmelde lse t il Koda om enmtuellc F or-

clringer paa lndta·gtcr af deres Ilettigheder i r. S. A., henhorende uncLr Custoclian i \Yashington, og clisse l\Ie<llemmPr beho\'er ikl\e at foretage \'iclen•, idet Koda tager sig af den i Skrl\ cl sen omtalte Anmeldelse. Skulde der imidlertid 'a~ re cnclnu nogle l\lcdlcmmer indenfor \'ott Forbund, der nwner at

Knw som omtalt i den ministcriellP S k ri\ cbe, se, ko n cll tornmine ..;;,r ri iyc Bhw kc•ftc•r n ·kt'll '< re•.~ rmlyacundc hos Forlwwld." St kl'ef :t' l', der tillige kan

ni sten i Lo ny, der havde a r rangeret en .-l·~ l'e,.;,tftcn fqJ' ham. EtabJis,..emcntet \'ar fyllt til Tn:engsel af K pbenha,·nere og F olk fm Pro\'in::-en, ler Aftenen igennem beg-ej"tret hyllede <len populære l\I u ... ikeJ'.

ha\'e

Efter at en Rækk<' Kun.;tnere h·n·de fremfort hen\'EXI en Snes af B nu/.'8 popuh:erc,;te Værker, me·l Kompnni :-ten :--eh· i SpiJ:-;en for Lol'l'y's (hke:-ter, ble\ .J u bilaren laurbærkranset af J\a,, Ro:"l!lttarrl-Fn>/u, paa llan sk Re\"yforf.ttter og Kornpo ni ~ tfo rbund ,., \'e ~?;n<'. og Repræ,.:cntanter for en Hække Orp;anisatione1· m enakl<' ham G:l.\'er un ler Frem:-;ip;el ,..L ar li flige Ord. Det \'ar en stor \ften, til lige :-tor Æ:r<' for· h.omponi..:ten /<,'rll'ttttl R ri11k som fnr , len dan:-;ke letter(' :\Ju,.,il.;. R· /t rt nf, n .

gi\ l' nærme re Oplysninge r, om dette onskes.

Spil dansh. Musih. f

· Sntlllike Hlontste•· · Delioraiiotter

·

li•·~•••se o~·

GOT HEH Sl~AOE

li.ur,re

129 - TLF BYEN 7070


...

Side 6

Nr. 4

ORD OG TONER Fra J:.'dt'tlrd Brink. der fornylig fejrede sit 50-Aars Kun ~tnerjubi­ læum under $tor Opmærksomhed, har Redaktione-n modtaget neden~taae-n­ de Linier.

-------- -------- ---- --- ------

- ~ - ooccccco

Johs. A. Jensen Papir

f)D

cro•

Skrivemaalåner og Skrivemulåne•Tilbehør

o o

8

8 8

For al Hyldest og Venlighed, der er vist mig fra Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund"s BestyCentral 2476 Nr. Voldgade 19 ;else og Medlemmer i Anledning af mit jubilæum, C O ' • ClCH •::::. bringer jeg min hjerteligste Tak. --------------En særlig Tak til Fonnanden, Mogens Dam, for virket yderst tilfredsstillende. Husm~drene bliver den ovenud morsomme Festtale, til Kay Rostgaardhurtigt fortrolige med Brugen. Det~ vil næppe vær e Frøhne for den smukke Tale ved Overrækkelsen af nogen Vanskelighed med Hensyn td Fremskaffelse Laurbærkransen, og til Axel Andreasen, Rostgaardaf Brænde eller Tørv. Frøhne, Frederik Rocatis og Aage Steffensen for deres Belysningen behø\'er man ikke at na:re nogen mesterlige Viser. Bekymring for, idet der som bekendt er mstaller et EDVARD BRINK. elektrisk Lys i »Naalehuset« og Rationeringen her af bortfaldet. lovrigt meddeles følgende Oplysn inger: Dansk Revyforfatter- og KompoAnsøgninger maa være indsendt til Forbunci e~s Sekretariat, Solvænget 2, Lyngby, senest den b . nistforhunds Sommerhus 1\faj d. A. Paa Ansøgningen maa være angivet, f or "Naalehuset" i Asserbo hvilke P erioder der søges, samt om man har skolePaarw staar vi foran den dejlige Sommertid med søgende Børn. Der er 9 Perioder paa hver 15 a F eriedagenes Indhold af Glæder og Sundhed. De~­ 16 Dage i Tidsrummet 15. Maj til :30. September værre et· Forholdene langtfra normale endnu, Ja 1948. Pr! edlemmer med skolesøu cnde Bønz har forvel egentlig værre end i Fjor paa enkelte OmrCla- tn'nsuis Ret til at søge om Prl"ioderne N1·. 4- ,)-6 der. Det er saa svært som nogensinde at finde et (1. J uli til 15. August) . I Sommerhuset forefindes alt fo rnødent Bohave, Sted ved Nordsjællands Badekyst, h vo1· F olk med vore beskedne Indtægter kan feriere, og vort For- ~crvice (Glas, Porcellæ n m. m.) og Kokkenudstvr , bunds Medlemmer maa prise sig lykkelige \'Cd at hvorimod Skeer, Gafler, Kni\·e o. l. samt Sengetoj eje Chancen for at kunne faa tildelt et Ferieopholc~ og Dækketøj maa medbringes. Enhver, der faar tildelt et F er ieophold i »Naalei vort Sommerhus i Asserbo og den·ed faa Del 1 det Fond af Sundhed og Sonunerglæder, de1· er Na- huset« , maa senest :J Dage for Indflytningen til turens Gave til enhver under Opholdet i det skonne Forbundets Kasserer indbetale Kr. 10,00, hYil ket Belob efter Bestyrelsens Beslutning ikke tilbageAsserbo og ved Liselejestranden. »Naalehusetc \'ar i Fjor fuldt optaget fra 1. Juni betales, men indgaar i F onden til Vedligeholdelse til 15. September, og der forventes ligeledes i Aar af »Naalehuset« og bl. a. skal dække Udgifterne stor Rift blandt vore Medlemmer om Fm·ieperio- til e\'t. Beskadigelser paa hwenta ret samt ti l Renderne. Det maa dog indskærpes, at Tildel ing af en goring af Huset efter endt Ophold. Den i »Naalehuset« ophængte II usonlcn maa Ferieperiode er betinget af det paagældcnde .M. dlems personlige Benyttelse af »Naalehuset« mt'd dl:!n no,Je overholdes. H en - og Hjemrejse betales af Ansoger cn, men allernærmesh Familie, d. \'. ~. Hustru og Born, derimod forventes det, at man ikke fylder Huset med det tilraades i givet Fald ethvert Medlem, der faar Venner og Bekendte, da dette ofte vil bet~·de et alt- tildelt et Ferieophold, et Par Dage forinden den tilfor stort Slid paa Bygningen og eventuelt medfore delte Periode at tilskrive den Ko11 ega, der p. t. bebor »Naalehuset« for at indhente Oplysninger om Beskadigelser paa Inventaret. Det bringes i Erindring, at der er et udmærket e\·t. Transport, Nogleudlevering o. s. v. Nærmere Oplysninger gives io\'rigt af SommeclKomfur opstilJet i »Naalehusetc, og dette har altid hus-Urlvalget, d'HlT. A)·el Thinysf.t'd og Ka y Rostfjaanl-Frøhne . S e kr.

-------------

1

1

Et godt Spisested Hotel Xoag Frederik• Restaurut•Bar

D••••• .....,

Central 5902

Udgivet af " Dansk Revyforfatter- og Komponistforbundn. Udkommer en Gang om Maaneden. . Redaktør: Kay Rostgaard-Fr,Øhne (ansvarhavende). &eoaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition: Tlf. Ordrup 793 (daglig 9- 12). "Ord og Toner" er Medlem af Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykkeri - København K. - Central 6522.


13. AARGANG

Maj 1948

*

l N O H O l 0 : Cenemlfo1·c:amlingen. :\l e llem..:nw lernc.

Smil

Kphcnha \' neJ'.

l nter.~kan<lina\

1 ... k

* l J l;ltlmal'l,

He\'yforfaltcr- og

NUMMER 5

jt•g fp •lt - ~le1· ha J' j e~ ltnd. F o l'bunJ s nw 1l'" n m p o ni t mntlt>.

PI

lelel ~ l·t·.

enera ors (Fort:-at f

\ p1 Jl-Xun· rct).

ad 11 a) J~ as;.::ereren , A .•·cl Tltmy:;t, t/, b<'gTunde le F or:-:la g·ct om en redaktionel •.:r;ndring af L<l\·ene, § ri i A nledning

af den Yod G cncralfor:-;amling·cn i Fjor \'e<liaP.nP. Lo,·æn<lring af § 1 \'ed rprende K onti n gen tforhpjelsen. 1 len n u fore~laa<. lt• •.:r~ n dring g·aar u l paa, a t :-:aafrcmt et :\l edlcm ikke har betalt K onting-ent "for 2 K \'artaler", rette~ til "for 2 H nhaa1" . I O\ rigt bih~=>holde.:-: § :) ua•tHlret. F or:-lag·et. ve<ltoge.' u den D isku ssion . ad 11 b ) F u1 lillli/Ih u fn~elap:de S pprg :.maalet ve ti ro ren< le ethvert Medlems F orpligl<'lsc lil al erklære sig indforst aaet m c l Overen;.::komsten mellem Forbu tHiet og· ~ or•lisk Cop~ righ t Burea u 1 idet ha n udtalte, a l man ikke k unde have, at de enkei l e M edlemmc1· kunde kom m e og gore l n<lsJge J,.el m ')(l at fa a si ne I nteres:->e1· varctag;et af N. C. n. l lcl at vær<' :\1<' llem a f F orbu ndet bor n-e re en;.;bcty len· le med a t 'ære :\l e 1• lem af N. C . B., hvilket bpr ~laa i Loven l'. Pon/ S_onJI.'HII f remkom med 2 S porgs maal: lh·orfor er Overen ..:kom --ten ikke b len~l lroftet paa :\Iedl<>m,mo Jerne'! og : Hvo r finde~ R csl yreJ<.•cns H em~ n ligeh-c til at af~l u th' 0\·eren"komsten u den }l e llemmerne:-: i\1ed,·i r ken'! Ilc\ll var af den Opfa t telse, a t K o n trakten liclligcrc hvilc-de paa en Genera l for sam l ingsbe,.,)u t n mg. Under <len ])aafolg-en<lc Diskus::-.ion tilbav;c,·i;-;le R o ..o~(ftwu · riF rolnll den f1·em sa tle K 1itik af HP stvrel~en Skri lt nwd •

In

lf ~.l B.-Kont t, en. Kt•nlrakt,•tt-. H en syn til FornyeJ..;"n • • F omyel st' pnn ~ lennc :\laa le h\ JiL·dl' paa l 'outumcn, idPt den ~en tagne Gange \'<li ble\ et f o n~·et uden f u. UOg''lUf'ndc l lroftebe, og· da man til m e·l i dcnn<' Omg·ang; ikke aletw hanlt• !!:ennemfort en F o1·m u lering af <>vcJ'l'n..:kom s ten, •H•r vat· M ag'l'll lil <len hidtil gæl<le n dt', h\'oJ'med ingen - hcll <·t· ikke p:1a )le-llem ... moderne eller Vt>-1 a n•lre Lejlighe<lct· havde ytl·<'t. :\l u.-hag, men o\'enikobet hank lJlllaaet væ~entlige For<Jeh· i T ilg ift , k u nde m an ikke i Be,..lyl·el . . cn , <lCJ' , eh·folgelig va1· Ji~e ~aa intere..::,;eret -.om de 0\Tige )l l ll<>mmer af Fnrhund<>t i. at m an opnaaedc ~an fordelagtige \ 'ilkaar om muligt, •lr pm m e om , a t n ogen kunde fin<le p.u .tt in kendl• nO!!Ct i m od , a t <lenne K ont r a k t b le,· undertegnet, hvilket io\'J'iv;t kun \':li' ,ket mel et A ar~ L o be t i(l for Overen kom,t<''l. • Efter en l ænge n~ Di sku::;::;ion . i ll\'ilken hl. a. "''n r; !JldnHII'/, , • t 'l T bill!f l t d og Jlou/ "a' uLSf t l dl•llog-, nm F • leJen r. o~· d el eventuelt modsatte ' ecl Q , crcn3kom:-t med '1'. C H. ve- ltoge ,. det uden Afstemninl-!. at ) l cllenmernc ~f' • t F ·b u nd herefter lo\ mæ-'sigt !'nmtidig er M e !lemmet af ~ .C. IL

a<l 11 c) T il Hely:::n ing a f dette P unkt oplæ, t e Ser.reta•ren L ovenes 'Ss 7• Efter en læn~ere l >i ... h,u,.,..io 1 t• g· H e~tyrc] ... cn u l E f tel'l'l'tni ng; e n H en,.. t i ll in~ fra f' o111 ·"III • ns. 11 om .,i ,.i le ... t m u ligt Om fa ng; at u nd!2,'aa U H•:flyt n.n)::. .tf i.\I edlt>mmet· til .ten pa,-

Musiken til

Succesrevyen 1948 paa Dagmar Musik : Amdi lUis

T l.!h"tu : 1/orge .\lulle r -

l~p <'

- Poden

WILHELM HANSEN, MUSIK .. FORLAG


Si de 2

!C;ive Medlem,gt uppe". \"e l ll.lan J,oprækning ,.,temte 11 for og ingen 1motl Hen-.tilhng~n, Formulering. a 1 12) Udgik, i let det n ltoge.;; .:-enere at ,·en le tilba~e til dettt' Punkt. l >erefte1· gik man o\·er til Punkterne pua <len sullJllt ,., 11de })aysordt"ll: ad t) U lgik

Nr. S

ORD OG T ONE H

~om

behan.llet under Be,;tyreJ,. e~valget.

ad :!) Kunde efter Poul So,·,"·"' ns U rltalelse t.lge~ :-ammen med Punkt ::, men var forpvri~t. i og for ,;ig klarlagt under de foruJguuentle I l!·pftel,er og ,·ild(' bli,·e {)et y l('r)ig:ere un.let· <le næ=>te. ad Punkt :n J>o1tl Spn.:us1 n>: Fore.. . porg:-cl, om Overen,..kom,..ten med Statsrndiofonien \'Ur underiikre,·et, be:-;varede3 af Re.;;tyreJ..;en med et Ja. merl Tilføjende, at len 1..rælder for 2 Aar. ad l) UnJer dett~ Punkt behandlede$ =-pecielt Tilfæ! let med ])irektor Stig Lommer. <let· lun· le presset 4 af Forbundet:. )lerllemmer ned i P ri:;. F n r 111r1 w f, n ]h1inte1·e.le, a t ·let i saadanne Tilfælde tilrandedes Medlemmerne :-t rak:- n t hl:!nvende .;;ig til Be--tyreJ.,.en OLt faa Raa.l anga,tende. hvilken Holdning man ;;kulde indtage O\'E: l'fot· For:-og i Retning af at uJl'ierbyde Medlemmerne, i Stedet for ,el\' at behan<lle Spørg..;maalet og, som her nu· sket, risikere, at ~ a l!en k omplic(>rede:.- 'e.l .Medlcmm('me", egnC' Ihcsftel~er md wlkommn<le I li rektor. Formtlltdt" meddelte yderligen~. at Forbun.lct haY<le rettet Henvendelse til Stig Lommer om, at han bor n,·erh l) le Tariffen, tla han i mod~at Fald ikke vil kunne faa Yærker af Forhun leb :MedJ(>mmer. Poul s~•~·utst n fore;;log, .t t de \'igtig~te Gener:llfor.:-:llnling.-.be~utninger bleY trykt ...;om et Tillæg· til LoYene, :::naJede.;; at det tierven kunde undgaa .... at )Jedlemmer m.1a ~ke af Ukend:>kab til Lovene og <li,·erse Re~temmeber, begaar den Fejl at la le .;;jg unde1·byde. JoYrigt mente Poul Soren~C'n ikke, ,,t man :-kuloe lade Stig Lommer :-:lippe for nt betale de Penge, han hanie giYet for lidt for de paagældenJe Arbejder. A1'1'itl Miille•·. der \'ar 'let ene af de fire omtalte Medlemmer, fremkom med en Redegorel~e for Sagen~ Fol'lpb. Af denne fr(>mgik det, at det Af ... Jag, Iie fire :\ledlemmet· hade givet i Prisen for ~lere~ V ærker, nærmest maatte betegne,; :;om en Slag~ Laan til Stig Lommer, hvorfor :Medlemmerne mente, at de :-tadig hanle P enge tilgode hos L<>mmer. ad 5) Vedtoge:- me:i Bemærkning om, at Spprg:;maalet bor ~lrøftes paa M ed l em:-:m~de1·. ad 6) Behandlet under Pkt. 11 c. ad 7) Behandlet under Pkt. 10, idet det :>amme Medlem.

,·i~te

.-ig at Yære

ad 8) R ostgaa.rrl-Jt~,.oh11e redegjorde for, hYorledes B e,;tyl'elsens energiske Arbejde med Udarbejdel~n af denne K onh•akt havde resu lteret i, at man nu Yar nnuet saa vidt, at man tu1·de love. at dette A rbejde vilde være af.-)utt(>t i Løbet af det kommenoe Aar.

ae.

cesens

Frederiksberggade 11, København K.

~lan gik derefter over til de to af Be~~yreben frem:.ath~

Fln·:;lag til Punkter paa Dagsordenen , nemlig a) og b).

ad a) Frwmruuh u fremkom me.l et For:-lag- om, at man ,;kulde frem.:tille nogle B lanketter indeholden,le en Erklæring-, som Skue.:;pillere og andre :-;kulde opfordres ti at under~k riw. l)b:-;e Erklæringer :-kulde gaa ud paa, at Vedkommende lo\'edc ikke at optræde med <let Hepertoire, han eller hun paa Tea· tret optraa<lte i, uden for Teatret. uden at fer t ilflo l F orfatter og· K omponist I ndtægt af saadannc eventuelle O pfo rel::-er. For..;Jaget blev ve.ltaget, og det overlode:- til Be.-(yrel,.:<m at formulere Erklæringen . ;d b) flette P unkt ble,· kun gjort til Gen s tan l for <: 1 gan ..-ke kort, ren t orienterende J> røft else, men Yi l ved :-ene t· e Lejlighed bl i\ e nærmere gennemdr9ftet. Rost!fa a ni-P roh "' gjorde klart R ede for det. H.erpaa fulgte -ten egentlige Dagsonlens Ph-t. l :J, nem lig: ~Hl

1:~) r>ulfm lt. Herunder

rettede H nyo U y ltl 111a·rk et :;karpt Angreb paa l\.uda's Vurderings-Tarif, idet han fandt. at den lettere )l u~ik fik for lidt i Forhold til ·len .-erio:-e :Vlu~ik.

l>i:":-e U(ltaleber blev imp leg-anet af ,Jen ene af F Ol·bun<leb Repræ~entanter i Koda'~ Vurderingsud\'alg·, S rrn ( ,'oldnHII'k. Han mente ikke efter for,.:kellige Under:-;Øgel:-e r at haYe fundet Uoveren:-stemmeher, der kan berett ig e til Kritik mo-l KoJa. Under den paafplgende Drøfteh;c ha \·dc bl. a. J Juli Folkt og Erik Fit.,lll O r let, ~d;:tnævnte ..;pec1elt i Klarlæggel:-en af For;:kellen mellem Mu:::ikformernc Rh ap.-o li og Potpourri. Til Slut <lrpfte·fe..; paa H nn'JI J t nsens Foranl edn i n ~ Sporg,maalet om Stat s radiofoniens A:Jgang til at gpre -;ig· bekendt m e l, Jwad ler fremkommet· af nye Grammofon· n ' :-:pilninger. Det oply,.tes, at Direktør F. E. J cnsen ha Yde in<lrommet, at Ra liocn fik alle nye Pla.Jer til sen,It til Gen• nemspilling fra G rammofonindustrien. Den ordinære Generalfors amling hævedes derefter K ln 1-.ken 20,10. Efter en Dirigent

kort

Pau~e

afholdtes derefter under

samm e

EKSTRA ORDI N..I<-:H GENEHAI.FORS ..Ul LI NG meJ l lagsorden: Lovændringer. 1) Den redaktionelle .-l<.;n<lring i lm.cnes § ,) af Ordene

"to K,·artaler" til "to H ah·aar" vedtoges enstemmigt. 2) M edlemmernes lovmæssige Ti l~l utning til N. C. B . vedtoges ligeledes enstemmigt. llen ekstraordinære Generalfor:-arnling hæ,·et Kl .

~0,20.

Spil dansh Musilt f •

USI

A

s

Tlf. Central 2960


Nr 5

\nnonce 1 " Hun,k i\lu -1l<ct 'J'i<hm le'' f o t l. :\l aj l ~ · l f ml er \'1 ~~~ lt·n s ta::tr•n h• Opn wh, ..,Oill vi tilluJ,.,. o gengive . .-In le t f' l' manenle 1 lt"<l, ,.ag t 1 e n \ h •1 t un l t or lau ,k letten• :\l u i k. J,', l . l ''"

Smil l{øbenha vner!

·•t

En Stjernep arade i K. B.-Hallen

Yort fi'oruuncl hm dt• Lorelag <lL·n ~. l\l aJ hloklwn ~0 -~:~.:w arrangeret L n stu1· Konce t·t. 1 l ru n torparadernes Tempel, K. D. 11 all en. Det lo r siges, at denne Koncert ble\ en stn\alendl' Succes. EftPr at Bestyrelsen ha Yde \cd taget at afholdt• Koncerten for at skaffe Midle1· bl. a. lll Afho ldelse af <lL'll interskandinadske R e,yforfatler- og Komponistkongres i ,Juni Maan Pd, ~aa man mecl ikke helt :sikr e FOJ'\'Cntningel· Dagen i Mode. Maj Maatwd er .io ikke <len gunstigste ~Iaaned at afholde K oncert i, me<l Konkurrence fra Tivoli , Hakken. Uevyt•rne og den gronne Sko\. l\len H eldel stod os bi. F aa Timer eflcr, at Billet salget \'at' aabnet, kunde der m C'lcles all udsolgt. ~u maa det jo ogsaa sigt•s, al sjældent er K obenlw,·nernt' budt paa PL ~ aa twerdaacligt Program. En lang; R ække dejlige hunstn t• n · ha\'d e beredYilligt stillet sig til D isposition for Formaalet. Vi næ\ ne1· d t• ~Ie(h i r kendt): Vidor Borg-e, Else ColbC'r, Ft·anclscn-Trioen, Gerela Gilboc m. Sol<lal<'rkor, I kn G~·]clenblondc, Jlo]g·er F æll<'ssan}!t: 1·, 0 5\ ~ll cl IIclmuth, K åthC' Hi<'~iegcr, .Marius .Jacousen. i\Joge ns Kilde, Vilfred K jæt, Konlt Sisters. l\Iargot Lande r, Ellen L ojmar. Eitwr ~orb:n.: , E<l1th Oldrup, g :ga Olga-S\PtHlscn, Sig1'1·Nl P L•dersell , Jl> Sc:hon l>eq?,·, \\'and~ '1\,·orPk og E1·ika \'oigt. fonuh n en Ha.!l\:kl~ udmærh:cde A k kom pagnatorcr. Al'ten en igPmwm liljubledes KunslnPrnc af det Yeloplaglc og g-lade Pubiiku m ..) o, vist siclder Smilet i Ilojs<t'clet endnu hel hjpmme. Som en munter og; s lagfærdig Compe r Q holdt F ormanden. Jf&f/ ( n.o.; Da m . sammen paa det h e le . Vittigt pnt:senlerPde han tle forskellige Kunstner e og lakkede dem t)fter Iwers Y deJse med at O\·errække dem skonn e Dl oms ter og morsomme Gaver. Folks Beg·ejstring havde naael Kogepunktet og T emperaturen 1 Hallen fulgie for den Sags Skyld godt med - cla Koncert en sluttede et Kvarter for Miclnat. Kobenluwner-Smilet hanle sejret. Vo r t Forbund takker paa det hj erteligs te de medvirkende Kunst ner e samt for Skandinavisk K oncertd irektion og Val rur La rsens \ elv iHige Assistance ved T ilrettelreg·gelsen af K on cert en. Alle bidrog de ti l at skabe en kunstnerisk og okonomisk Succes ti] Gavn for \Ol't ForbmHls faglige Virke . occcccoo ooccccccccccocoocccccccco occcccc

8 8

o

Johs. A. Jens en Pnpir en ~··os

8 NT.

Voldgade 19

8 8

Skrivemaskiner og Skrivemaskine-Tilbehør

~

Side

OUD OG TON EH

8

CentTal 2 476

ounoooooocooccvooccocco~cooocccocnuowuu

-

I Danmark er )eg født der har jeg Rod ...

Sb,•rkl'. nW!!Ct ~t<Prkr• 1\: 1·~ ·f ler har mnhiliser,•t ~lu!"ik.

sig til Kamp m od dt•n h•ttL•rt> d<m::;;kp

Kampen fores ikke af d<'l danske Fol ks Flertal. nwn af nop:lc ganske faa, som sicldt>t' nwd :\hm s igt•r rent ud. at

dc~n

~Jagtt~ll.

IPltere rlan:-,kP

.Mu sil ~

ikke duer! Vi sigt·l· : Som l\lusikkt:n U(ltrykl\PI' , ig (det g-ældet bnacle lettere og h o i en•)

cl P n t il PilhYt'!' Tid Cdtryk for cll){ clan skt ~incl og 1\Pls l\IPntalitd. V or l\lus ik hold C'r op mecl at \ ' H 1'l! dan:::k. PI'

1

naar den s kal kopiere andre. :!Yi n n sig-t!!', at de dan::; k<' Tekster c•r undtll'lod igl'. V i siger: 0\ l'l'S(Pt de

uclPnlancl~kc.

og; det \' il væ n •

Forsvar n ok !

1 Tn der Uesættels<'n stod

\'t

sammen t>m al1. hvad

cler , at· dansk. I-LT.ZELP D EX LETTf.l~E DA:"\ S h E

l\H'S lK I DENS Vm·t. Fm·lag,

EKSI~T E~S l\.Al\IP ! Bt~~~cl­

'\YT l>A::\ S K . har tlf'er

tebc ns Ophor solgt. :39 -

~lOG TREn l\' E

-

K om-

positioner af <lL)n lette r P Art til folgend ]) Lande: ~orge, Sn•t·ige, S<:hweiz. Luxembourg. H olland. Hel-

gien, Frankng. England, Canada. l talien.

Palæ~ti­

na og Amerili:a. Paa lignende

~Iaade

hat· andre

dan~ke

F oring

afsat Kompositioner ti1 Cdlan<let. D en Musik, som angribes og negligeres i s it Hj emland, nyder Be \'aagenhed og lnlct·essc

1

Udlan-

det, i en saaclan Grad, at man ofrer StPrling og Dollars paa at erlwen e sig den.

findes større Bc'l'is fo1· den .~kaddiyc F( jl/(([!elsc. som r! c n daw~kl' 1llu.c~ik tor T idrn <,. ·udKa,n, de

l'

sat forhcrhicmmc? • DANSKE l\1USIKFHE! Y i appe1l erer til D tlm! Spil dan sk l\Iusik! I kke kun ft·a '01·t Forlag, men vi beder D em erindr e alle <le danske Sukccs'er, De har haft fra de forskellig-c Forlag. L:.Hl {hmsk ~1u:3ik bli\'c Nr. l paa Hepertoiret!

Saa at sige hl'('t' Radio ka11 far/( U(/landl'(s 1 /u.~ik,

men 1•i lw ·· iny('/l Radio fil df'n rlam:kc.


OHO OG TONER

Side 4

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds Sommerhus nNaalehusetC< i Asserbo

Nr. 5

den og Fraflytning henholdsYis den L)' og :10' (:~l ') i l\I aaneden, alJe Dage KJ. 12 Middag·, idet llusl't ,·ecl Forbundets Foranstaltning blin!r gj01 t hen Pclt·ent i Ticten mellem hvert Holdski fte. EYentuelle Klager eller andre lienYendeJser \'edrorencle Sommerhuset i Ferieticlen bedes herefte!' rettet til Inspektoren, H1. Quistorff. der seh har Sommerhus i qNaalehuset«s un11ddelbare Xærhed. og- hvis Adres~c i KobenhaYn ioYrigt e1· : Lin nesgade 2~1 (K.), Tclf. Byen :26:~6 y. Vi onsker de misundelsesYærdige Medlem mer og: ·Feriegæster... nogle herlige Fer iedage der oppe i Asserbo's dejlige Natur. Ord og Toner<· modtag-li' gerne et lille Fer iebreY fra }1\·er af de lykkelige ·Feriebarn«.

Medlemsmøderne Da Bestyrelsen er af den Opfattelse, at Stprstc · parten af Medlemmerne har andet at bruge derc ...

Et stort Antal l\Iedlcmm0J' hc:t\ de ogsaa tlenne Gang sogt om Tildeling af en Ferieperiode i )) N aal Phuset~ i den tibtundenclc Sommer. Efter Indstilling fra ~ommerlnts-CrlYalgct. har Best~Telsen dere ftl'r tildelt IH?dennceYnte ):Iedlemmer et Feriopholcl i Xaalehuset« i den an forte Ha•kkefolge: Komponisten Hu!fo (;y[dmark. Fm·fa tteren Ca r[ H vell/u i m. Komponisten B,ia r nr H Olf' 1·. Komponisten Harry .{( n.-;nl. FnrfattL'l'Cn So lu.~ P< f l r.~, n. Komponisten Carl Rydaltl. Forfatteren Fl. Geill. .M edlemmernes Opmærksomhed henledes paa. at Ferieopholdet kun er bereg1wt for Medlemmer med den allernærmeste Familie. Komponisten A n/o/d QuiRto,·ff har som de fon'gaaende Aar Yeh·illigst. paataget sig- fh·cn·et som Inspektor for ·~aale­ huset .. Sommerh u:s- U<h·algt~t go r opmærksom paa, a t Indflytning sker henholds,·is den l ' og 16' i ):Iaane-

· Sntukke Blon•~te•· · Dekor:ttio11er · Kt•anse o a· li

•••·,·e

&rene duRr ~esfi GOTH ERSGA DE 129 - TLF. BY EN 70i0

W eek-end til end at ofre den paa et Mpde i en varm Sal, og Bestyrelsen selv udenfor de egentlige Ferie maaneder er godt optaget af Udvalgsmoder af forskellig faglig Art, herunder Forberedelserne til Sommerens

interskandinaviske

Revyfor fattermøde

sam t

Normalkontrakten, gør man Medlemmerne opmærksom paa, at de maanedlige Lordags-M edlemsmØder ikke afholdes i Sommerhalvaaret (Maj- September incl.) .

Interskandinavisk Revyforfatter- og Komponistmøde Som dPi \'i l erindres, havde den no1·ske nc,~ forfatterfor<'ning i Fjor Sommer in\ ileret sekR a l Destyreisens .:\Iedlemmer til Oslo, h\'OI' de u nclc·r C dfolclelscn af en storsiaaet Gæstfrihed ,·ar Yært:-.fol k for de danske Deltagere i en 1' gc, i h Y i lkPn der afholdl<'s en Hække Moder Lil Forberedelse al' et intimt Samarbej de mellem nm·sl<<' og dan ~k <' Hen·-Au to r er . • Senere har B'ormanden 2 (~ange \Wl'l't den S \ Pil ske Sammenslutning >Skap, s Ga·st \'<'cl lignencll' 'l\loder, der afholdtes i Stockholm . Vort Forbunds Bestyrelse har nu ment at maaite ' gor e Gengccld, og man har dereftL'l' st•ndt lnclbydclsP til saavcl No rge som Sverige ti l DC'liagelsP i et


Nr. 5

Side 5

ORD OG TONER

interskandinavisk Autormode i J uni 1\faaned. Modet vil sandsynligt finde Sted i Dagene 16.-~J. J uni. F orbundets ln,~itation omfatter H Deltagere f1·a Norge og l fra Sverige. Vore skandimwiske Kolleger vil \'Cd stor Velvilje fra .tage Stc ntofts Side blive indkvarteret paa »Mal'ienlyst<<. Fon1<lcn en Række Moder, ln ur Bestyrclst'n \'il drøfte de fælles faglige Problemer med Norclma.! ndene og S\·cnskernc, vil der bli\ e Lejlighed for alle Forbundets Medlemmer til at '~~re sammen med vore nordiske Venner og Kolleger 'cd en Sommerfest, rimeligvis i de smaa Haver i Pilealleen, hvorom nærmere Meddelelse vil bli\·e udsendt senere. Det er Bestyrelsens Haab, at Sanl\'æret. \ed en saadan Fest maa dels indlede et intimt Samarbejde mellem Revy-Autorerne i vore 3 nordiske Brodrelande, dels befæste det hjertelige Kammeratskab, der allerede bestaa1· mellem mange af os. Som andetsteds omtalt i Bladet, har Beslyrelsc..n ladet afholde en Koncert i K. B.-Hallen for at skaffe den fornødne økonomiske Basis for Dækningen af Udgifterne ved deLte interskandinaviske Møde, og vi haaber at være i Stand til at berede vore Gæster nogle festlige Dage, hvor faglige Diskussioner blandes med Fornøje1ser og hyggelige Udf lugter.

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds Medlemskort Mod Forevisning af Legitimationskortet (der skal være forsynet med Fotografi) og Erlæggelse af Garderobe- og Billetafgift har Medlemmerne saa.fremi der ikke er udsolgt - Adgang til nedennævnte Teatres Forestillinger som anført : AKTIETEATRET NØRREBROS TEATER. Een, eventuelt to Billetter mod Afgift 35 Øre pr. Bi1let. DET NY TEATER og FOLKETEATRET. Ved Henvendelse til Teatrets I nspektør Forestillingsdagen mellem Klokken 14 og 15 kan Metllemmerne, naar Billetsalget iovrigt tillader det, faa en Billet, evt. med Led~ager morl en Afgift af Kr. 1,65 pr. Billet. NYGADE TEATRET. En Billet samt evt. en Led sagerbillet (Pris Kr. 1,65 pr. Billet) kan afhentes ved Teatrets Billetkontor KJ. 17- 19. V ed Afhentningen pnskes Under-

Et godt Spisested Hotel Kong Frederiks Restaurant-Bar Central 5902

Daglig Musik

skrift af vedkommende l\1oolem som Kontrol ved ltegn. kub :opgøreh;en ALLEGADETEATRET I RIDDERSALEN. Ve l Forevi mng af Legitim 1tionskort udleveres en Btllet. til Kr. 0,35 plus C\' L en Ledsagerbillet til Kr. 2,75. Henven(lelsc kan ske til Billetkontoret fra Kl. 12, og Billetterne sknl t•æ-rc afhrntcdc for Kl. 18.

RØDE KRO TEATER. Ved Telefonopringning om Dagen eJier ved Henvendelse ved Billetkontoret før Forestillingen kan Medlemmerne faa en Bi11 et mod Afgift Kr. 0,35. (LØrdag og Søndag undtaget). VALENCIA. Ved Forevisning af Forbundeis LegJttmationskort med Fotografi gives gratis Adgang for Merllemmer med en eller flere Ledsagere.

Til samtlige ~omme rens Re\ y forestillinger l·egner Bestyrelsen med, at Fribillet 'kan faas mod sædvanlig Afgift. Det indskærpes, at den ene Billet er til personligt Brug, og at Overtrædelse af denne Bestemmelse evt. kan medføre Kortets Konfiskation. Sekr.

Notitser Formanden, M og( n.o..; Dam. har netop afsluttet en Uges Ophold i Stockholm, hvor han efter Indbydelse har deltaget i den S\ enske Forfatter- og Komponist-Sammenslutning ~ skap«s Droftelser \'edrorende Organiseringen af sYenske Revy-Autorer med Dansk Rcvyforfatter- og Komponistforbunds fag1ige Opbygning som Eksempel. Drøftelserne vil blive forisat ved det skandinaYiske Sommermo<le, der omtales andetsteds i Bladet, og som de svenske Repræsentanter ser hen til med store Forventninger. .•••,. l sidste Uge af Maj Maancd afholdes her i København en skandinavisk Teaterkongres med Deltagelse af Teaterchefer, Forlæggere, Skuespillere, Fi1msfolk og fra vort Forbund Formanden, Jfogen..:;

Dam.

Forbundsmeddelelser FORBUNDETS KASSERER. AJle Henvendelser til Forbundet vedrørende Ind- og Udbetaling samt Reklamationer angaaende Radio-Afregmng bedes rettede til:

Komp. Axel Thingsted, Lansebakken 36, Holte, Telf. Holte 12tl.

fORBUNDETS SEKRETARIAT. Adre.c;sen er: Solvænget 2, Lyngby. Tlf. Lyngby 1570.


Dansk Reyyforfatter- og Komponistforbundø

Wo r aaaeave j l a, IU1hwn. V. Tlf. •ora &71 1

Modtager Bestillinger paa Festsange, Taler, Arrangementer L'td alle Slags Fesler m. m. Leder : F. Rocatls. Træ ffe tid : Hverdage 11-13 og 17-19

Hold Koalraklerne adskilt! l denne Tid, hvor adskillige Kontrakter udfærdiges, bringer vi i Erindring, at det i Følge en Generalforsamlingsbeslutning er forbudt Medlemmerne at lade deres Virksomhed som Forfattere eller Komponister

inddrage i

Nr . 5

ORD OG TONER

Side 6

Kontrakter om

Arbejdsydelse af

anden Art, men at Aftale om Levering af Tekst og Musik altid skal ske i en særlig Kontrakt. Overtrædelse af denne Regel betragtes som Modarbejdelse af Forbundet og har Eksklusion til f Ølge, jfr. Lovenes § t 5.

* I alle Tilfælde, hvor det ikke er Forfatter en og Komponisten seh·, der direkte forhandler det dramatiske Arbejde, henstiller vi til vore Medlemmer først at s~ge nærmere Oplysning om det foreliggende SpørgsmaaJ hos Koda-Dr amatik. Pa.a given Foranledning henledes Medlemmernes Opmærksomhed paa F orbundets Xormal-Slu.tsccller, som bedes benyttet ved Salg af Arbejder til Teatre, Solister o. a., h\·ilket er af stor Betydning for den af Forbundet h·ærksatte Kontrol. Benyttelsen af disse Normal-Slutsedler vil tillige som Regel være Betingelsen for at opnaa Forbunde~..; juridiske Konsultation i eventuelt opstaaede Tvistspørgsmaal med Teaterdirektører o. a. Medlemmerne kan ved Henvendelse til Sekretæren faa tilsendt flere Normnl-Slutsedler.

Det sker, desværre ret hyppigt i den senere Tid, at Koncer t- og 1\lusikprogrammerne ved offen t lige Koncerter lader haant om Forfatterlovens § 9, hvorefter df' t er en Plint at anførr saavel Kompont"...~te-ru~ .~om Forfaffrrrns N a un ved deres Værker. At undlade dette er som nævnt i Strid med Forfatterloven, og det vil ikke blive toler eret i F remtiden. Det henstilles derfor meget indtrængende til de paagældende Arrangorer, at de noie følger Lovens K rav paa dette Omraadc, da de ellers vil udsætte sig for Retssag med efterfølgende Bøde.

ontingentrestancer Har et Medlem ikke betal t Kontingent for 2 Halvaa r , kan h a n i H. t. Lo• vene• § 5 • lettes af Forbundet og v il kun, n a ar den p a ag• ldende Res tance er Indbetalt, kunne genoptage• i H. t. Reglerne i Lovene• § § 2 og 4 . DRAMATISKE UDSENDELSER l RADIOFON IEN. Vi skal henlede vore Medlemmers Opmær ksomhed paa f pl. gende : . . . - Udsendelse af dramatiske Værker 1 Statsradiofonten er under kastet de Bestemmelser, som af Undervisningsministeriet er tilstedt saavel K oda-Dramatik som Drama-Ret i H. t. Teaterloven af 14' Februa r 1935 med Senere Ændring af 19:J8. I Tilslutning hertil fal der bl. a. Radiorevyer in d under Begrebet dramatiske O pfprelser, og F orfatteren har ikke Ret til at bruge Melodier til saadanne U dsendelser uden Komponistens Tilladelse, for udenlandske Melodiers Vedkommende skul Tilladelse foreligge fra Koda-Dram atik. Afhænder man wienlandske Hørespil til Radiofonien ( uden Musik) , maa Dra-ma-R ct.<J Tilladelse foreligge.

* ADVARSEL Det henstiUes meget indtrængende til Medlemmerne forinden nye Aftaler sluttes med Ledere af Teatre og Kabareter m. v. om Opførelse af deres Værker - , at man forud kon · fe~r med f orbundets f onnand om, hvorvidt den paagælden de Teaterleder har udestaaende MeUemværender med andre forfattere og Komponister, idet man i bekræftende Fald bør nægte den paagældende Teaterleder m. v. Adgang til at opfore de onskede Værker, saalængc Tvistigheder med andre Medlemmer henstaar uafgjort.

* Anvend else

al

P sevdon ymer.

Paa given Foranledning bringes det paany i Medlemmernes Erindring, at der i Lighed med, hvad der er indfprt i en Række andre Lande, gælder den Regel, at et M edlem af Koda hØj st maa have 2 Psevdonymer, der skal være anmeldt til og godkendt af Koda. Overholdes denne Regel ikke, vil det have til f Ølge, at Værker, der udfores offentlig under et eller flere ikke anmeldte eller godkendte Psevdonymer, ikke vil kunne forvente nogen Opførelsesgodtgf>relse gennem Koda. Udgivet af "Dansk Revyforfat ter - og Komponistforbund". Udkommer en Gang om Maaneden. R~! aktør : Kay Rostgaard-FrcShne (ansvarhaven(lc). Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyng by 1570. Annonce-E kspedition: T lf. Ordrup 793 (daglig 9- 12). "Ord og Toner" er Medlem af F oreningen a f Dan5~ke U geblade, F agblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykkeri - Københa \n K. - Central 6522.


13 . AA RGANG

j uni- juli 194 8

*

NUMMER 6 - 7

*

l N D H O L D : I let inlcr.-kanditl<l\'iskc Re' •\HUlo mo le lli. :.!L Jun i 1!1·18. l l Jepartement cht.>f F redPt'ik G ra.tc in memr t tam. Koda l )ramatik't- l\. 111 k un em·P. l Hc\'yerne:o Slag:-i•lc. H en\'e'ldt•l t' til Regering og Ht ~"'(lag. Ax el AtHirea;"en 'jll Aa t. l Carl Hyduhl 1:11 Aar. F orbund smed( le !el =-er.

Det interskandinaviske Revyautormøde 16.

21. Juni 1948

191 Yil staa som et skelsættende Aar for de nordiske UeYyaulorer. Da Sommermodel paa ')Marienlysl« slutlede den :Z1. Juni, var ftevyautorern es skandinaviske Union en Kendsgerning. og den kommende Tids UdYikl ing, efter al de r espekth·e Laneles Organisationer har ratificeret Unionens Lo\'e og Driftsplan. skal \'ise, hvor langt vi forhaabentligt naar i de fælles Bestræbelser for al opnaa bedre Kaar for de noreliske Re\·yautorer . • Dansk Revyforfatter - og Komponistforbund føler stor Glæde ved at have kunnet modlage vo re nordiske Kolleger til dette Sommermode og dermed \'iderefore del Samarbejde, h\'ortil Grunden saa Yellykket blev lagt sidste Sommer i Norge. Del er nu Mening·en hvert Aar i Sommer t iden fremover al afholde et Unionsmøde paa Skift i de nordiske Lande, næste Aa r i S\·erige og i 1950, Hundredaaret for den danske Revy, paany i Danmark. Men tilbage til dette Aars Sommermocle. Vort Forbund havde - efter at det okonomiske Grundlag

for Modets Afholdelse Yar bragt i Orden ved 0 Ye rskudet fra den stort anlagte og med Succes gennemforte Københavner-Koncert i K. D.-Hallen d. 8. Ma.i - indbudt 8 norske og 4 S\ enske Re\'yaulorer som Deltagere i ~Iod et. Fra ~ orge mod te Forfattern e ..-1 rnc S !'end.'{< n, F i 11 n B ø. K(u.t1'( B ø. H . H e1 bc r th. S1Je1 Te B r1•re, Arild Frlclborg. A ri/cl Haga. Egil Hayrn og Friman C/a.~.w- n og f ra S\'eri ge: Forfatterne Georg Eltasson og B< rndt C'arlbu g samt Komponisterne Kai (;ullmar og· A lva,r K raft. Fra Danmat·k deltog \'Ort Forbunds samlede Bestyrelse. Flere af \'O re nordiske Kolleger ha vde yndige J en ter og Flickor med, h\'ilket i allerhojeste Grad forhojede Glæden ved Samværet under den mere selskabelige Del af Sommermodet Gæsterne ankom tidligt om Morgenen Onsdag den 16. Juni til H elsingor og ble\· her modlaget af Formanden, Mo,qen.~ Da.m. og Bestyrelsesmedlem K urt Foiel. der under hele Sammentrædet fungerede som en udmærket maitre de plaisirs. Yore nordiske Yen-

Frederiksberg Teater

SOMMER-REVYEN 194 8 Man skal lege med de Ting t1m cU lWs -

Epe -

P oeten

Be- Bop Sve11 Gyldmar!.

Mogens Dam

udkommet for Klaver Kr. 2,80

WILH E LM H A N SEN, MUSIK .. fO R LAG


Nr. 6

ORD OG TONER

Side 2

7

ner fik straks udleYeret en Ku\'ert, der indeholdt et med ,·ort Forbunds menige ::\ledlcmmer, der i stort trykt detailleret Pro~n·am, en Kobenha,·ns-Brochure Antal havde atm1eldt Deltagelse. Som Forbundets samt diverse Koreplaner for Nærtrafik og Spon·eje. Gæster deltog endYidere Censor I. C. S 0 1 ma nn og Derefter transporteredes hele Selskabet til ::.1\iari<.'n- Landsretssagfører, Direktor Siyurd B nwn. Hm en lyst , h\ or vi H•d Imodekommt•nhed fra Yort MPd- var festligt smykket med danske, norske og S\'enskL Jem, Direktor Aatlf Stnztoffs Side, var sat i Stand Flag og med kulot-te Lamper, og Yore nordiske Koltil at indkvartere Yore nordiske Kolleger, og det tør leger betragtede med Interesse det for Købenlunvel nok siges, at Arrangementet vakte stor Begej- nerne særprægede Folkeliv, som her rørte sig. Afstring hos disse. Efter at Gæsterne i Dagens Lob tenfesten formede sig særdeles fornojeligt . God l\Ia<l havde udhvilet sig efter Rejsens Besværligheder, - upaaklagelig Servering - mange og muntre Tasamledes alle Mødedeltagerne til en hrggelig Mid- ler - kort sagt den rigtige Stemning, ,som maa dag, hvor Mogens Dam bød Velkommen til en Række raade, naar Revyfolk er sammen. Der var en lænforhaabentlig udbytterige Dage. I festligt SamYær gere yppe rlig Tale af Nordmanden Frima n C'laRs( n lærte man her hinanden personligt at kende, og ved ( Lyktemannen), samt Viser af K urt Fotel og K ay de første private Samtaler knyttedes Deltagerne Rostgaard-Frøhnr. Kw·t Fotel digtede om det nordlsammen og forberedte herigennem de senere faglige ske Samarbejde, og i hans Vise hed det bl. a . : Drøftelser. I leen ut ::-amJe alt nordi ... k til eet Kongresser .~/ml Yære selskabeligt anlagt, og med bleY f(){lt for min bt tu:-intl Aar !'iden. velberaad Hu havde Komiteen derfor resen·eret hele l >et er re\·erenter talt :"let ikke lidt, I leen har ko~tet me·l T iden. Torsdagen til Sann·ær af fornøjelsesmæssig Art. l >en fik jo Fiasko igen og igen Ved 9-Tiden tog ~lodedeltagerne med Jernbanen til <.1g ko,..ted Armeer af opYakte :\lænd Københa\-n, h\·oreftet~ de mellem 10-12 besaa Poli..:and:-ynligvi ~ o::~e Re,·yfolk, men ak fikens Hu...-; og var Ek.<?frabladefs Gæster. Ved et her tier den histori ske Viden. Glas Vin blev ,.i budt Velkommen af Bladets TeaterA arhun<lr~ler fpr GClrm 'len Gamle fik B ry::-t, medarbejder. 'Jiogen.~ Dam takkede paa Revyautofloj Vikingemanden fra Stran len rernes Vegne og fremhævede Ekstrabladets Interespail Gæ ~tebesøg til (len modsatte K y~t se for Revykunsten. Ogsaa fra svensk og norsk Side og knalded si n Genbo paa Panden. blev der rettet Hilsener til Ekstrabladet, der præsteFor Vikingerne, ·lenne mjodgale Flok , var langtfra romantiske, blo:ls<:klne Pj ok, rede den Kunst at fotografere Selskabet ved An(le leve<.!, naar SancU1e...len endlig skal frem, komsten til Politikens H us og en god Times Tid seaf hæderligt Rov fra hinanden. nere, da man saa Rotationspresserne i Virksomhed, at forære os et Eksemplar hver af Ek..-;frabladrt med En ældgammel D rom blev en Realitet : et Norden med nedlagte Yaaben. BiJJedet.. Det var et meget veJJykket Besøg. \'i har ikke Krudt paa det fælles Tapet, Efter en fornojelig Lunch i Restau rant G1·øffcn men tvær tim041 Gangdpren aaben. i Tivoli, hvor man spiste den fra :»::\Iarienl:vst« med• Nu mpdes Yi frit for i fre .leligt Lag bragte Frokostpakke, modtes man Klokken 15 paa at h·Mte Revyen s P roblemf'r i Dag. Et u ch·i let nordisk ReYvfælles.skab Københa\·ns Raadhus. h\·or Borgmester Binrh:lc z· • <let holder Yi her oYer Paa ben. paa Magistratens Vegne modtog Re,·yautorerne op: i en frisk og fornøjelig Tale bod Velkommen. PnRostgaa rd-F1·øhne slog i sin Vise til Lyd for »Huder Værtsskab af Borgmesteren og Raadhusforvalter Kaarøe serveredes nu en festlig Kaffeanretning, mørets forenede Nationer« . Det hed saaledes : hvor man fik Lejlighed til at stifte Bekendtskab Den "lette kunst", :::om Cl' =-å :-\'ær at lære, øver vi med de berømte Raadhuspandekager. Man besaa i NOHGE, SVERRI G, J>ANMARK under folket!' sympa ti. derefter under k-yndig Ledelse Raadhusets smukke Revyernes autorer er hump1·gesandter, som me:.l fli l organi::-e1·er ~mil og glæåe videnom. Sale og andre Lokaliteter og kørte derefter ud til Skønt r eYyens glade kun::-t - :;om ~ let er \·edtægbmæ ... .::ig Pilealleen til en kammeratlig Aftenfest i »Krøgers :::kik Have«, hvor Nordmændene og Svenskerne mødtes ofte bli'r forkætret af en gold, humørfnt·ladt kritik,

ae.

cesens

Frederiksberggade 11, København K.

USI

A

s

Tlf. Central 2960


Nr. 6 - 7

Oltl> OG TONEH

::-a er den muntre tek:::t og mel«~ li t'or iæJJc._ kauct tolk: fo1· humor vil alti l c:amle og forene et folk. Hvi s bare <let humpr, som vi i \'ugg·ega\'e fik. ud over NORJJE!\ ..; græn::-er li l alverden~ lande ~i k. H \'is NORDEN .. :-m .l blot ku' fortrænge <lette har{lt' dra~·. der præget· ord og gerning h o ~le an Ire fol kc,;Ja~·. Skab liU.MØRI:::TS FHI I"OIU<~ NEIH~ NATlONER, det ,•il lo~e

mange slag·:; konflikter af den \'an:.kcJig:,..te a1·t; for har nationerne humpr, ;:,a ln'r •le Ji,·et mere let og forstår, at også <lllclre end de -.el\' kan ha' ret. )! ens verden spger at forene:-; under U. T,' ,; flag· i fa::;t organi~eret .lfmagt, e1· det NORI>E!'\'" .'ag at .skabe en hump1·eb alliance, :;Jm engang kanske kan lØ~e fred sJJ roblem et uden \'Ol<l og tn111g. S K AN J>J N A VIEN g·år foran ; smilet::; fa n c \'U j er :;lo!t; vore lande altid hpjt let fl'ie Ol'<l i ære holdt. Og di-:ku :;:;ionerne \'il mellem () ,;t og \"t>-.t gå mindn· clr~>jt, om problemerne bJi'•· <lroftet, ncn· humpret er hojt.

Ved 22-Tiden maatte de Gæster, der hanlc Domicil paa » Maricn lysl~ , afsled for at naa Toget til Helsingor, men de O\ rige FC'std eltagcl c fortsatte C'nclnu en Times Tid det (o!'nojC'I ige Sam\ ~er ved cl Anker Ol. Efter disse :2 Dages m un tre Optakt Y ar Fn,dagen og Lorelagen helliget de fag-lige Droftclscr, der fandt Sted dels paa »Marienlyst~ , dels i Net•stformanclen, E ,·ik Pie h ns Sommenilla paa Bergmanelselal s\ ej i H elsingør, som Fichn gæs tfrit hawle stillet til Forbundels Disposition. Ved disse 2 Dages faglige l\1oder drøftede man i n elgaaende LoYene for en nordisk

A 11u

S,·,

Side

~

Itt'\'Y a u tor- li n iun. paa Gruntllag· a f d af J/(Ju, ",. l Ja 111 udcu·hc•.J det Forslag. I>cn norslH! ForfattPJ' 1\rl((n /Jo l'unt;L'l'P<lc> som SPkl'Pt~ ·r \ ' tl d ht•gg-t• Dag-<'s D1'oi telsL'I'. \'1 skal ikke hc>t' komme na'l'lllCl'P ind paa lndholdl'l al dis~l' Lo\'(.', der jo vil bli ve fon1 1agl 1ll•d1Pmnwl'IH! til Goclkenclelse sene r e, men blot anl'on', at dC'I' he rskede fuld Enigh Pd blandt samtli~.. De legerede om de enkelte ParagTaffe1·. Den cnstPmtmge Vedtag-els<' lovet· et godt lttlsultal for <let fn)mltdigc noreliske Samarbejde for faglige og okonomis kP Forbed ringer af H e\·~ forfatte rn es h.aar. l ·<lovet· l Tn ions- LO\ ene drofl('(les enkelte akluell~ Problemer, dt>r fordagdes af ~ orsk Hcvyforfat.terfot·C'nings F ormancl, ,-1rnc S/'( nr/s(n.

Om Sondagen ,·ar arrangeret en Udflugt Lil Fredct·iksborg Slot m. m. l en !t æ kke Biltlr, der fra forskellig Stele \at· s tillet til Itaadighed, korte ~I o­ dedellagPrne med Damer \ed 1O- Tiden til Hillerod. E flet· cL des\ æiTP altfor kort DC'sog paa Slottet hot·lc man ud i Gribshov, lwor dt meclbt·agtc ')ladkur\'e fr~1 ~ :i\Ial'icnlyst<• d<>lles ud. og Lunchen indtoges i naturskonne Omgh Plscr. Al d enne Frokost i rlen p:ronnc elanske Boges kov bL'gcjslred.f, \ ' Ol'C norsk<. og S\ <'nskc G<Pster nu· ojensynligt og ogsaa fm os nan::;ke rc er <'ll Sko' tur jo alt i cl en Op le\ else. Efte1· F rokostl'll korte ~~'Iskabet til F'rcclt'riks\ ærk, h vo r Kaffen indloges i p, ( drr i/;.•.:t'<t'l'k Hot1 l, og de ncrdi gke Kollt·~er fik ~aaledes L ejlighed til at Sl' det hislorisl\:e Sted, h\·or saa mange Re,·~ er i Aarcnes Lob er ble\ l'l td. Koreluren om Eftermiddagen forte

Fra S o m merfeste n i • D e s maa Haver 1 P ilealleen• Tle l11: n•H'ili ... kc nJ·~IfnJ'<:n k \ l e ll'l'. • Jul.~. 11 (Norg-t>), .llou• 11.~ flau1 (llanma1·k) og G!Ol'!f Elia~s"'l (~H'l 'ige ).


Nr. 6 -7

ORD OG TONER

Side 4

Deltagerne over Tibirke, Tisvilde, Raagelej e og langs Nordkysten tilbage til »Marienlyst «. En JWagtfuld Tur i det herlige Sommervejr, h\·or Danmarks Natur viste sig fra den skønneste Side. Sommermødet kulminerede Sondag Aften Klokken 19 i en Festmiddag, ved h\'ilken Jlogt ns Dam i muntre Vendinger takkede for Besøget og gjorde Modets Status op. Talen mundede ud i et Leve for det nordiske Venskab. Efter Hurraraabene for hvert af Landene fulgte Afsyngelsen af Nationalsangene . •41 nt• Sttendscu og Georg Eliasson rettede ligeletles i begejstrede Vendinger en Tak til vort Forbund for Værtsskabet. Endvidere havde flere Talere, bl. a. F in u Bø og Bn"'tldf Ca rfb, rg, Ordet for i muntre Vendinger at prise Kammeratskabet, Damerne og andre fornøjelige Emner, og til Slut blev Forbundets •Slagsang« fra Aarsfesterne, »Symposion«, afsunget, efter at Rostgaard-Frøhne havde prist det gode Humør som en god Medicin i disse graatriste Tid~r: Der flæbe:- omkring o-: , og F nlk bæ1·er F iol' for gamle, hærgeJe terra mater. Men lad Ølfilistrene hulke i Ko1· <ie jammerfyldt e Sørgekantater, fo r vi, <iet· er bænket merl Bægre paa Bnr l, er Glæden:' Apostler i Gern ing og Or.l. Det sunde Humøt· og de glade=-te Smil vi fi sker op af velfyldte Kander : vi lyser i Band hver en Ta nke om H ,·j) • før Vinen os til:-id:-t overmander. l Morgen vi vaagner til Hverdag paany "om nøgterne Sjæle et Ste'i i vo1· By.

Ja, det blev sent - for Samværet fortsattes for en Række af Deltagerne ved en Midnats-Cabaret, der afholdtes paa :.Marienlyst« i Anledning af Helsingørs Børnehjælpsdag. Ved denne Cabaret optraadte iøvrigt et Par af vore norske Gæster, Pianistinden Liv W esenberg og Forfatteren, Skuespilleren og Di rektoren H. H erbn·th, under stort Bifald. Mandag var Afrejsens Dag, og Deltagerne spredtes mod Nord og Øst - ja, endog Vest, idet A rne Svendsen fortsatte sit Danmarksbesøg med en Sviptur til Svendborg. Tilbage bliver Mindet om en Række gode Dage, præget af godt Kammeratskab, en god Aand og et oprigtigt Ønske fra samtlige Mødedeltagere om et virksomt Samarbejde i Fremtiden Nordens Lande imellem til Gavn for Revyautorerne. Vi for vort Vedkommende udtaler et hjerteligt: Paa Gensyn! Cajus Gaudeamus.

Departementschef Frederik Graae • • m memor1am

Det var med dyb Vemod, at danske skabende Kunstnere modtog Budskabet om, at Departemen ~s­ chef F rt>derik G raae Y ar blandt de Omkomne n •d Aalborgbaaden »Københa\'ll«S Forlis. Et uhyr e virksomt Liv, præget af det store og uegennyttige Arbejde, han udførte gennem sin lange og høj e E mbedsgerning, fandt sin Afslutning ved denne Skibskatastrofe. Departementschef Frederik Grcwc f1 k den Lykke, at hans Livsgerning netop blev paa et Omraade, hvor han af fuldt Hjerte kunde lægge alle sine Kræfter og rige Evner i det kulturelle Arbejde indenfor den levende Kunst. l den inderligste Forbindelse stod han - selv i Besiddelse af en Ku nstnernatur - i Pagt med Kunsten og indlevede sig i dennes forskellige Former , især hvad angik Musik, Digtekunst og Litteratur. Fra Kunstens Verden blev der der da ogsaa for et Par Aar siden, da han som Embedsmand faldt for Aldersgrænsen, yrlel ham den største Anerkendelse og givet Udtryk fm· den Taknemmelighed, man følte over for ham, hvilket bl. a. gav sig Udslag i, at Kunsh·enner lod prR·ge en Mindemedaille til hans Ære. Indenfor vort . Forbund vil hans Navn blive bevaret. Vi vil huske, med hvilken Interesse han omfattede vort Forbund og dets Arbejde. Vort F orbunds Repræsentanter i Koda's Raad lærte ved F orhandlingsbordet hans noble og følsomme Karakter at kende og at beundre den Maade, hvorpaa han ikke alene som Statens Repræsentant, men ogsaa

---------------- ---- --- --------

c LJCCXJCCC

Johs. A. Jensen

pi dans

l

USI

l

Papir e n cro •

l

B Nr.

V oldgade 19

--------

- c

M X

i

M M...,

8o o o

Skrivemaskiner og Skrive01a1kine-Tilbehør

o

Central 2 4 76

-------- ---------------


Nr. 6

7

OltD OG TONEH

Et godt Spisested '

Hotel Kong Frederiks Restaurant-Bar Central 5902

Side 5 l{c laktiorwn hcn!Pdt•r ~'l<' llemmer·ne clpm:t•rk:;omh• d pna den lobend t• Konk u ri ('III"~', nm 1\oda- llr:unt il, har• 111 lhult td ,i IPt Jo'J"i ,. . t,•n for In lll' v t •lin~ nf \ ' :erlo•nH' nu n:l!rnwr· ig ,...jn .\f lutning. Eftl'r Opfor ll·ing bllngt•t \J p:wny In Jby lcJ .;;cn . fuld" u r,!) y l:

I nterna tion alt F o r bund t1l Beskytte lse af K omp onistrethghed er 1 D anm a rk (K O DA)

Daglig Musik

Indbydelse som l\le nneskt• - tog Stilling Lil de m<mgt•arledc P roblemer, som har foreligget for Koda' s Itaad genn em Aarenc. ~etop i det sidste A<u, h\ or Departem entschef Grcwe i Kommissionen, clPr er nt'<lRai til ai udarbejde den længe sa\ nede og haanlt noelvend ige ReYision af Kunstner -og· Forfatterretten af 1 93:~, har udforl et intenst Arbejde for en snal'lig Gennemførelse af en fæll es skandinavisk Ophavsret, viste han sig O\ erordentlig lydhor for vort F01·buncls specielle Onsker Lil Beskyltelse af den lettere Kunst, ikke mindst med Hensyn Lil del fatale H ul i den nu gældende Lov, som vedrører den afgiftsfrie Anvendelse af Tekstværker 'ed Koncerter og 1 Foremnger. Depar tementschef Frede ri k Guwc var en Mand, der sil noget kolige Ydre til Troels, elskede L ivsglæde. Han ejede selv detle harmluse dejlige H um or, der sætler Kulor paa Tilværelsen. Han elskede at synge en Feslvise, og vort Forb unds MNllemmer v il huske ham f ra de P a r Gange, da han for nogle Aar ti lbage 'ar Forbundels Gæst 'ed Aars festen , og h vor han fik Lejlighed til al udfolde et herligt H um or. Og Koda's Raad vi l mindes FrC'dl ri k (;raac og h ans overordentlig indlagende Frue, der fulgte ham i Doden, som et P ar slraalencte Værter, naar de en Gang aarl ig inviterede Raactel OYer ti l dereR S kovejendom »Topheden« i Ven els~ ssel. Det var en Oplevelse. Dep artementschef F1 cd l ' i k G1 lWf •...., Nan1 og Gerning vi l ikke blive glemt. Æret 'ære hans l\1inde. o

Kay Rosf.qaard-Frøhn('.

· Smtlkl.:fl' RloDisi._.r · Dekoratione r · KJ•tttlse og· litlr,·e

Konkurrence om et musik-dramatisk Værk KOD A-D ltAMA TI h mdb~· der hcn·Pd Mecill.'mmet· af' Dansk Komponist-Forcmng« og Dansk lt<•\ yforfatter- o~ Komponistfurbuncl « til Dcltd.gehw 1 en Konkun en n• om en hah A ftcns Opera eller •n hel Aftens Operette. Til Medlemmer af Dommerkom i teen n1l'd He n:-;~ 11 til Operaen har Det kgl. Tt>ater for sil Vedkommende udpeget Kapclmeste1· Eyisto Tanflu, nw<lPns KODA-DRAl\IAT l K har udpPgct Kapelmester E 11. il ]\.C'('SCn og D r. phil. Torben 1\..1 uyh. Til :Vl edlemmer af DommerlwmitePn med H<:>nsvn til Operetten har KODA-DltA:VIATlK udpeget Kapelmester Emil Rc•(s(n og Kapelmesler Alll(· linmnu lboc. Ret til Forandring- i Dommerkomiteer ne ug- l d' ideise af disse forbeholdes. Præmien for hvert af disse Værker ansættes til Kr. 5.000, dog saal(:'<les, al TekstforfatlerPns V t dt\rlag er indbefattet heri, og at Komponisten maa træffe nærmere Aftale med sin Medarbejder om dennes Vederlag. Deltagelse i Konkurrencen staar aabcn for elln't\rt :\Iedlem af de paagælctencle Organi~ationer. Domnwrkomitecn er dog ikke forpligtet til at t ildele el af Værkerne Præmie, men er frit stillet mc<l Hensyn tll Sporgsmaalet om, lworYi<lt noget V:.l·rk OYerho\ eclel bor pnemieres. Dommerkomiteens Afgorelse 1 clcnne HenseendP kan ikke knl!\'es mot i,·erel og kan ikke indbringes for Domstolene. Værkerne indleveres i letla.•selig Partitulr med underlag-t Tekst og særskilt Tekstbog- til KODAD}{A~1 ATI K 's K ontor, Kronprinsessegade 26, K , lllHler Mærke eller Pseudonym paa den lukkede ~a\­ nekm crt. der skal indeholde Komponistens og Tekstforfatterens \"irkcligt> ~a' n. l Tilfælde af Ikke-Præmie r ing Yil de ikke nntagnt') Va.•rker kunne afhentes paa K OD A 's Kontor med Anghelse af det paa ~:n·­ nckm erlen sl<laencle P:seuclonn11 eller Mærke. • F rislen for lncllP\'Cl'ing ar Værkerne udloher den :3 l 12 Hl 1 ~ Kl. 12 præcis. 1\:obenhavn, den 1. April Hl17.

&rene ~uRr røesti GOT HE RSGADE 129 - TLF.

til

BYE~

7070

(sign.) S. O. Rwu-~1((/. (sign.) Siuul'c/ B, HUtl. l nfc nwtionnlf St /skal> ful nnu~ikdrotJlati."ke Rcftiy ludtt i lJrwmark ( l\. OD .4.-D RA1lfA.Tll\. ).


Nr. b - 7

ORD OG TONER

Side 6

Revyernes Slagside Et Pu Ol'd i ADle dDing af e n e n øtemmig Kritik

Øjeblikkets danske lte\'y har \'æret ude for Kritik i Aar. Og da Kritik L'l' Tegn paa Inten~sse, skal ,.i ,·ære glade for det. Sel\'om \'i maaske indenfor YOr specielle Kreds synes, at Kritiken ikke har v~ret helt retfærdig adresseret. Men det maa saa være \ 'Ol' Sag at tage de Punkter op, hvor Kritiken er berettiget, paavise, hvor efter vor ).lening Ansvaret for eventuelle uheldige Foreteelser ligger og prove at gøre en Indsats for at ændre Forholdene til det bedre. Hovedanken mod Aarets HeYyer synes at være, at Gøglet, den barokke Komik, har bredt sig paa Bekostning af Satiren, af det menneskelige Indhold, af den hensigtsrettede Linje i Rev~·en. Og \'i maa indrømme, at det - i en stor Del af denne Sommers Revyer - er rigtigt. Desværre. Misforstaa mig nu ikke: Vi maa til enhver Tid hævde, at den brede Komik, den saftige Form, alt det, som Snobberne under Betegnelsen »Lavkomik« rynker paa Næsen ad - ogscw har sin baade menneskelige og kunstneriske Berettigelse. Og \'i maa aabent og ærligt være bekendt, at vi ogsaa har til Opga,·e at tilfredsstille Publikums Behov i den Retning. Men med Eftertryk paa »Og,qan «. For hvis der sker det, at denne ene af dansk Hevys mange forskelligartede Ingredienser tager saadan Overhaand, at den k\·æler andre og lige saa berettigede Elementer i vores Kunstform, - saa et· der noget galt ! Teatret afspejler Samtidens )fentalitet. Der er derfor i og for sig intet overraskende i, at dette Aar, hvor Rigsdagen har ofret betydelig mere Tid og Lidenskab paa Tipstjenesten end paa l\Iarshallplanen, og hvor Tegneserier og lignende blomstrer saa stærkt i \"isse Dele af den papirrationerede Presse, ogsaa paa Revyens Omraade har \'æret kende-

tegnet ved, at Skuespillere og Direktorer af det fra Forfatternes Haand foreliggende Stof har foretr ukket det allerlettest tilgængelige. Som sagt, der er intet overraskende i dette Fænomen. Men det er unægtelig kunstnerisk lielet tilfredsstillende for os Forfattere, at F orestilling·en1e derved faar en tydeligt udtalt Slagside og ikke naar frem i Rampelyset med alle de Facetteringer, ,.i oprindelig ha vde tilstræbt. Kritiken kan \'i ikke beklage os over. For den har Ret paa dette Punkt. Den kan i sin Bedømmelse kun tage Hensyn til, hvad der kommer frem paa Scenen, og ikke til, lwad vi eventuelt med et Suk har maaltet gemme ned i Skrivebordsskuffen. 1\len vi maa ha\·e Lov til at sige, at naar denne Kritik h o\ edsagelig rettes imod os, har den forkert Adresse. Den maa rettes imod de Kræfter, der har Ansvaret for, at kun den ene Side af vort Arbejde konu1wr frem i Lyset. Og \'i maa selv gore vort til, aL den uheldige Tingenes Tilstand rettes. l de kritiske Oversigtsartikler og Enqueter, som Dagspressen har bragt om Sommerens Revyer, har man flere Gange set Tredivernes PH-ltevyer fremhævet som et efterfølgelsesværdigt Forbillede. Og dette giver et Fingerpeg om, hvad der kan gores l'or at bringe Revyen paa ret Køl - uden den nun erende Slagside. H\·ad er nemlig Forskellen paa disse Revyer og denne Sommers'? - J a, prøv engang at læse Teaterannoncerne! H vor man dengang blev opfordret til at komme hen og hore en bestemt Fo rfnfft' 1"S Mening om Tingene, raaber nu alle Revyannoncer: »KOnl hen og bliv underholdt af de og de Skucspillen' ! « Og saa kan jo ingen fortænke Skuespillerne i, at de maa faa den Opfattelse, at de er det eneste saliggorende ved Foretagendet. Og da de har tiltvunget sig en faktisk Medbestemmelsesret ved Repertoiret - for Hovedkræfternes Vedkommende mere end blot Medbestemmelsesret - maa Resultatet unegerligt bli,·e Forestillinger, der udelukkende bestaar af Numre, der lige øjeblikkeligt

Sommerens store danske T ræffer:

Et lillebitte Hus paa en lillebitte Vej Musik: Eric Christiansen

Tekst: .John IJ . .Jensen

M U S l K F O R LA G E T l M U D l C O Sølvgade 10, København K.

Telt. Central 7653 - Palæ 7671 - 3471


Nr. t>

O lt lJ O G T O 1:\ E l~

7

faar F olk til at kla~ke huj est i ~ c.c\L rnc. Og l l\· ael det er for ~u m re, \ed \ l allesamnwn. For at en Revy skal 'a!re en kunsllwrisk TT~llwd, kræY er den en Afbalanc:crin~ af ~toffet. cl er ikke kan O\ e r lades til hYer enkelt Skuespillers Forgotltbefin<lende. n e, ~ens I ndslag af aktuelt Stof gor, at Indsiucler ingstidcn er saa kort, at Skuespilleren kun kan naa at sætle sig grundigt ind i sine egne .. umr e, m e n nat urnoch·endigt kun kan

han~

et meg-l't be-

S ide 7

.saa faa Tilfælch) f' l' Nunll'P twlop af d"n .Art. som vilde ha\ c ra:Hl<·t !;od ]Hl a <len med Het l!~ Jo·it ise redt~ ~lagsidP

\'1

i de

store« l ~e\'\'• Cl' . HevvforfatterP kan ku11 •

\~l..!t·,~

tak1wmmeliw~

fut·. at Pre!:iscn~ K n tik har paa1w~ct et l\ l isfnrhold. 'i maa samtidig haabe, at

med sin utvivlsomme lndflyclelse hos Direktorcr og ~kuespillerc vil ll1L!I1

h,i~t·l pe

clPn

os at faa Fpjlen rettet. Blandt: anclet

\'Pcl

ikke

at adresSC'I'l' Kritiken mod os alene. Ell"r dog ho-

grænse t Overblik over H l'lheden. Og dette fremmer

' <'clsageligt. Ogsaa .Journaliststanclen vil cle -

ikke Ensem blementaliteten. Resultatet maa natur-

uretfærcllgl -

noelYendigt b1ive -

o\ Pl' sig, hvis andre Kra~ftcr bestemte, at Avisc!rne

det, det er ble' et.

Og det blh'er ik ke anderledes, før Direktorerne lærer at se paa en SkuespiBers Præstation i en Ilevy ikke som en !lække Enkeltnumre, men som en Rolle

gansk«' faa et ikke sa.•rligt flat t<'I'PtHle Sk-t'•t·

kun maaltc tr~·kke det, som [Jcst muligt McnneskL'l' staks gritlede af! Pult/ SfH't nscn.

i H elheden, som m an lige saa lidt kan lade den enkelte Skuespiller beskære i en Revy som i et Skuespil. Vi vil væ r e n a aet et langt Skridt i den H.etning, den Dag man præsenterer en Re\'y for Publikum og Kritik som f. Eks. en Arvid 1\I i.iller-Rev~· og ikke s om f. Eks. en Ib SchoniJerg-Re\'y. (Eller 11Yi1ke Navne man nu vil sætte ind. Altsaa en Forfaitel-

rev y i Stedet for -

som i Øjeblikket -

en Skue-

s pille 1'1l'l'Y) . Hermed m enes s elvfo lgelig ikke, at der kun skulde kunne v æ re een enkelt F orfa t t er ved ln·er R e,·ry. Eller at samme Forfatter ikke sk ulde kunne medvirke ved fl er e. Naar f. E ks. Soya k a n have flere Forestininger lobende samt idig, hvorf or skulde saa ikke ogsaa vi have Lov t il det ? Den Kritik, der i Aar e r blevet s a l ind paa dette Punkt, har i et vist Omfa n g for Yekslet Aarsag og Virkning. De Ting, h v ormed en F orfatter ikke har fund et Naade f or en Skuespiller s Øjne (Direk t ion en s An tagelse af S toffet s pi11er h er i Praksis in gen R olle), maa han soge afsa t a n detsteds, h v is h a n v il have Lon f or s it Arbejde. A t han saa h ellere h a v de set dem indgaa som Led i den H elhed, de oprindelig var bestemt for, er en an den Sag. Og at de som Enkeltpræstationer var kommet IJeclre t il der es R et

i den Skuespiller s Mund, d e clire)\le v a r s krevet fo r, er endnu en tredj e. Alligevel ser man af og t il, a t de hæ\'der sig. Der er Numre i P eriferiens R evyer, der har faaet p æn Kri tik, m en som \'ilde have virket b edre i rle KobenhavnelTevyer, hYor Forfatter en ikke m agtede at faa dem placer et. Og læg vel Mærke til, at det i ikke

F oreningen uf dan::-k~ Ugeblade. Fagblade og Ti<l s-.k rifter, til Jwilken og..:aa "Ord og Tonet·" er til sluttet, hat· gennem Fællesrepræ:-cntali (liH'Il for <lan~ke U gcbla<le, Lokalbludf', Fagblade og; Tids=-k ri f t et· rettet en li <'Il \'etulclsc til negel'ingen og Hig~dag<'ll og omdelt lcnne til Folkeling:cts og; Lan lstingels ).1e llemmer. da <len korte Sommet·...amlinl!.· ble,- indkal<lt. l la det ::.ikkert \il være af Bel~(lning·, at Henven<lel-.en::, OffentliggOl·el~e bli\'er :-aa u<lbre Il .;om muligt, bl'inger vi nedenfor Onlly:lcn , som <len fremgaar af Tid s~kriftet ,, Prc:- ... cn",:: .J uli-Augu l't- !'\ ummer l fl4S:

Til R( flt J'ing ou ULgsday.

I L ighed med Dagspressen lillader »Fællesrepræsentationen for danske L' geblade, Lokalblade. Fagblade og Tidssk rifter« sig lwrYed at anmode om . at der ogsaa giYes den ne Yidtu c1br edle og forskell igartede Del af Pressen Lempelser i Papirrestriklionerne. Vi gor opmærksom p aa, at \ ore Foreninger omfatter ca. 500 B ladl', der a lle har et naturligt samf undsnuessig t og k ult u relt F or maa] og desuden gi\ er Tr~·kkerie1· O\'el' hele Danmark en uetydelig Beskæftig else, ligesom de b eskæftiger et meget sto r t An t a l l\Icnnesk er 'ecl Hedaktion, Administration og D ist ri bue ring . Y i e r a f den o, erbevisning, at der ikke k an hersk e T vi\'1 om den p eriodisk e Presses store B ety d n mg i et demo kratisk L an d, idet talrige faglige, s agli ge, for en ingsm æssige og loka le ~ porgsmaal h e r fi n der der es en este F orum. D enne mangear ted e P resse er b levet h aa rcle r e ra mt saa Yel a f Papir restriktion e r ne som af B eskatnin g-en e n d Dagspressen, og Yi h ens tiller de r for indtræ n gende til den h oj c R eg e rin g: og Rigsdag a t tage rimelige H en syn t il d e ns nat urlige


Nr. o-7

ORD OG TONER

Side 8

Interesser, da den h~t~mmes meget sta~rkt i Losning:cn af sine OpgaYer \Cd d0 indforte store llegrænsning-L'l'. Dens Yidtforgn'netlc Arbejde kan ikke udfort>s af andre Hladc. F:cllt s1'tJII'<t~t nlafinnC'n fot · danske Uyebla<le.

Lokalblwll', Fuyblad(

O[l

Tid.o..:sh.Tijter·

H. K. HOL/Il Form:tnd.

70 Aar

pa~ni med Otto Utlstr r/ og- .'-io•rtr -

kun pcl'ifet·isk be~kæ it

g-et ;,i g- med Re' yarbejde. I>et er naturligt, at A. .··d Andn·nsr 11 under ~t e n man ..,l'aarig·e ~las:'>eudfol•lelsc som Revydigter mel :5 in spræbke og kaade Vi sekunst ofte har opnaaet sto: Popularitet.. A l,..,,j). li~e af han" Yi,-er nynnes den Dag i l >.q.~' overalt i l>anm; .·k, saalede=- foru{}en ~le ovennænlte bl. a. ,.Under den h vide Bt v", ,. Uet :'k al ~n a la ng:-omt, men ;;jkkert - '' og- K vartette•·n~ .,Sol\ bryllup-.k,•artetten" og .. Ih, hvor \'at· <let s temn i n ~ ... ful " A ·d A.wlrtu:~~~~ har :-\'igtet Revyens Mu.-e, men ikke \ ,, kun::ten. Han er en :--æt"<lele:' benyttet og =-kattet Le\·erar. ltn· af muntre Kantate1· op; ,,Ilessert-Vbet·'' til store F orening "'fe::ter og· Firma-.Jubilæer og har her op ·lyrkct et SpectalP, som er u len Sidestykke: Finessen med at knække Or lcnP O\'et· i Slutningen af \'er-:linietne, hvorved ofte o\·erraskende Ting· opstaar. Er "[)res· spræbk i :-in J)igtekun,_t, er han til Gengr·ld -.om Menneske den mest beskedne indenfor Digterk r e l,;cn. Ingen, som mpder ham paa Gaden, \'il i <len stilige, h i l haarede Herre anse ham for en af Kobenha\·nerhumot·t-t • kaaJeste og muntresta Repræ::entanter. Skal man ud t ale et særligt Ønske ved denne festlige Lejlig·hc1l, maa det væ re, at "Ures" overvinder sin Beskedenhed og samler rle bedste af sine Vi ser og TegTiinger i en Mindebog, til Glæde f o r han :nulevende store Venne -og Beun-:lrerskare og; til at vi ~e kommende Generationer en Prøve paa <let herlige <lan,-ke Sm l og· Humpr i Begyndeben af 4let tyvende Aarhundre<le. K a !l Rostww rr/-Frolu11.

60 Aar Axel Andreasen, F orfatter

Tor."<lag den 8. Juli fyldte "/lru~". ;:;om \'Ol't skattede :\le-llem .-lxd A ,zdrt'IISt n.~ nom {ie guerre ly{let·, hal\'-fjerd:-: A ar. og en ~tor Vennekred.::.- Landet O\'er benyttede denne Lejhghed til at lykpn;,ke ham og takke fot· han~ utrættelige Arbejde gennem ~nart 411 Aar for Be\'arelsen af det <lan . . h Lune og ægte Kobenha vnerhumor. Efter at ha\·e flirtet lidt i al Hyggelighe<l med Fru Timlia i nogle Anr, :-o\·igtede Drc ... plu<belig Scenekunsten og ble'' ~mti<iig med at \'ære Bladtegnet· YCI.I .,Politiken" en flittig Revy::;kribent. Som Re\'yforfatter debutere<ie han i Sommeren HH9 med .. Skærmbrædtet" paa .. Somrnerly~t" (det ~enere Fønix-Teater og nu\·ærende Fre.le1·ik=-berg Teater). I Aan•ne dereftet· virkede han ved ,.Olympia" (<let ~enere "Arena" i Ti\·oli), .,0\·er Stalden" og ved .,Centralteatret" (nu Cirku:og "Wodd Cinema") i den for~te- og ene;:;te - Revy, der havde Premiere Nytaarsdag HJ12 og blev flatteret af saa fornemme flevykt-æfte1· :-om Carl og Oda Al:.;trup, Stribolt. Amelie Kirkegaard, Jutta Lun•i, Henry Seemann , Jacoba Je-.-.en o. fl. Efter Tivoli-Re\ yen i .,Gla.-~alen" 1914 blev han i 1915 engageret af Fred( Skcwl'!IJI til i Forenmg mecl Joh,mne~ /lflm at "krive Scala-Re\'yen "Rødt og Hvidt" og i 1916--17 Revyerne .,Guldregn" og "Kongerevyen" sammen med Alfrul Kjæt'Hlf og Prtul Sfl m tilt'. Efter nogle Aar~ }fedarbejder~kab \'e<l en Række TivoliRevyer og "Ronbonniere"-Revyer blev A :rel Andna.q(•u paany knyttet til Sc.ala-Teatret og .::krev het· ad--killige af Al:;trup :; og Liva_" Sukce.wi-.er, for Eksempel .,Hun hed Emil ", ,.Jeg pudl"et· Dere Haand, Madam '' , "Kommer han ej sna t·t'', "Ligeglad over ~let hele'' og .,Gulclbunen" !::amt i Scala· "i~lte Sæ-.on hl. a. OJga Svendsens " Nylxxlei·vi.,c". Efter Scala:s Lukning har Axel Antl11a.q'' n - u<IO\'el' en enkelt Norrebt·o-Revy og en Revy i .,Ridclersalen" i Kom-

Carl Rydahl, Komponist

611 Aar - og dog ung og munter af Sin l ~"om faa. Det et den Karakteristik, <len gtore Vennekl'e<b maa gi\e vort land ~­ ken<lte Medlem, Komponisten og Mus ikeren Carl R!fdalzl. Han fødte:-o i Grenaa den 11. Juli 1888 som Spn af Mu ~•k ­ direktpr .Vid.>i !'1'11'/'!!('n (Komponisten til <len populære Sp tl leman<lsmelodi " Iler er Mu ;) i Maren s Bovscbien ") og· f il< sanledes allerede fra Barndommen Interessen for Musik in<l podet. Carl R!!dnltl skylrier for en stol l>el sin Fader, dc1 ''ar streng i :-ine Kra\' til den vor<lende Musiker, ;Eren for ~i n fremragende mu:,;ikal.ske Kunnen. Allerede som !l-aarig medvirke<le Cad Ritdahl .-,om Tromme:'lage1· i Fade1·en s Orkester ved :--amtlige Koncerter og l>an:-;eballet· i G 1 enaa. Efter en al:;idig M u ·ikeruddannel se, bl. a. ho" rll•n ældre Broder. Clu·. R ttllliny, <ler dengang var Mu:-:ik<lit·cl< tljr i Herning·, rej -


Nr. 6

7

ORD OG TONER

øte han fra :-;il 19. til 22. Aar ~om \ 'iolini:-t i Tysklan(l og blev efter :-;in H jemkom--t f()r::;l Koncertme:.lel' i O<len:-c ByOrkester, derefter Koncertmester og ~enere Kapelme,.,tcr i Scala-Teatrel t 1'-Øbenhavn i dette~ gyldne Periode under Frede ~J.. cHn'tl J's Jh rektion og an~atte:-; ende lig fa a Aa t e flet· Senlas Lukning i Statsra<liofoniens Orkester, lnot han nu virker som landskendt Vtolini~t o~ En~embleleder. Faa blandt vort F01·bund s Komponistme.ilemmer ha t· '1<1· ledes haft en mere omfattende Musike1·uddannelse end Cu rl R udahl, og <lette kendetegner da ogsaa hans omfattende Komponi stvirl<e, :·mavet tndcnfor <len seriøse Mu ~ik ~om in,lenfor den "lettere'' Gen re, der maa ske er nok saa !;Vær. I beg~e Mu~ikformet· har han forstaaet a t skrive Væt·ker, <ler hat· ;get hans Popularitet som udøvende Mu siker. Allerede som 1 :~-aal'ig var han begyn<lt at komponere, men det var først i Scala-Pet·ioden, al han slog sit Navn fa st som skabende Mu1'iker. Fra <lenne Periode vil erindres " Pariserdukken", " Brevet til Ole" og det store dramatiske Dansenummer " Ved Totempælen". Af hans landskendte Dansetræffere mindes "Der gaar Dans i Lunde", "Zarago:-~a" og Verdenschlageren " Rio de Janeiro" , de1 i Popularitet naat· tæt op til J alousi-Tango af Gade.. Ogsaa et Par Tivoli-Pantomimer " Peter Opdager" og "Den st ore Bastian" har han skrevet. En lang Række velskrevne lpdige Værker, saale..Je!-> flere Koncert- og Balletsuiter ~a mt adskillige mindre Koncertnumre hører til Ra,lioens og Musikrestauranternes ynd(:{!e Repertoire. Carl R ydaili har i en lang Aarrække været et :-kattet Medlem af vort F orbunds Bestyrelge, og alle Kolleger forenes i Ønsket om en f01tsat Række gode og v irksomme Arbej<l saar for den tresaal'ige unge skabende og udpvende Musikel' C((r{ Rirla/z f.

Side 9

ALLEGADETEATRET I IUDIJERSALEN. Ved F orevisning af Legitimationskort udleveres en Billet til Kr. 0,35 plus evt. en Ledsagerbillet til Kr. 2,7!i. H enven(lelse kan ske til Billetkontoret fra Kl. 12, og Billetterne sJ.:n L uære afhentede fpr K l. 18.

RØDE KRO TEATER. Ved Telefonopringning om Dagen eJier ved Henvendelse ved Billetkontoret fpr Forestillingen kan Medlemmerne faa en Billet mod Afgift Kr. 0,35. (LØrdag og SØn dag undtaget). VALENCIA. Ved F 01·evisning af Forbundet<; Legitimationøkort med F otografi gives gratis Adgang for Medlemmer med en eller f lere LedF;Ugere.

Til samtlige Sommerens Revyforestill in ger r egner Bestyrelsen med, at Fribillet ~an faas mod sædvanlig Afgift. Det indskærpes, at den ene Billet er til personligt Brug, og at Overtrædelse af denne Bestemmelse evt. kan medføre Kortets Konfiskation.

Seler.

Nye Adresser .l!w;rkforlli!Jft l lllu(hco A S er flyttet til ,l..,dfl'fladt JO, Kbhvn.

K. (Telf. C. 7G5:l -

Palæ 7671). Slcmulinrwisk Gmmmofon A IS er flyttet til H <;ffdwys,·cj 18, Kbhvn.-Valby (Telf. Valby o700). Censor, nr. phil I. C. No rmann'~ Sommeradresse er: p. t. Gaardejer Peter 01 --cn, J\a!'bo pr. Lum:-aas.

K a11 R o!rlfJrwrd-F rollllf.

Forbundsmeddelelser Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds Medlemskort Mod Forevisning af Legitimationskortet (der skal være forsynet med Fotografi) og Erlæggelse af Garderobe- og Billetafgift har Medlemmerne saafremt der ikke er udsolgt - Adgang til nedennævnte T eatres Forestillinger som anført: AKTIETEATRET NØRREBROS TEATER. Een, eventuelt to Billetter mod Afgift 35 Øre pr. Billet. DET NY TEATER og FOLKETEATRET. Ved Henven<ielse til Teatrets I nspektør F orestillingsd agen mellem K lokken 14 og 15 kan Medlemmerne, naar Billetsalget iØvrigt tillader det, faa en Billet, evt. med Ledsager mod en Afgift af Kr. 1,65 pr. Billet. NYGADE TEATRET. En Billet samt evt. en Ledsagerbillet (Pris Kr. 1,6f> pr. Billet) kan afhentes ved Teatrets BilJetkontor KJ. 17- 19. Ved Afhentningen ønskes Underskrift af vedkommende MedJem som Kontrol ved Regnskabsopgørel sen

Rettelser til Medlemsfortegnelsen Adresseforandringer: Forf. Poul Forf. El'l k

H en n ing~en:

U :'~e rpt l

pr. KokkedaL Leth: P tlegaardsvej 49, l. th., Herlev (Telf. c. 9077) . F orf. Po,·! Vendelbo: Parkvænget 2, Charlottenlun{L Komp. Hugo TeUing: Blegdamsvej U(), l. (0.), ØbrQ :~014 v. FORBUNDETS KASSERER. Alle Henven delser til F orbundet vedrørende Ind- og U dbetaling samt Reklamationer angaaende Radio-Afregning bedes rettede til: Komp. Axel Thingsted, Lansebakken 36, Holte, Telf. Holte 1211. NB. VEDRØRENDE SANGPOSTKORT. Forbunde ts Medle-rmner maa. ved Kontrakters Underskrift ind til videre ikke o11erdrage R etten til dBres Værker, væ-re :tig originale eller Oversættelser, uden at der svarr~ Licem, som Jl.fini1nu.m 2lh Orc pr K ort ved eventuel Trykning af scz.a.danne.

FORBUNDETS SEKRETARIAT.

Spil dansR Musih.!

Adressen er: Solvæ nget 2, Lyngby . Tlf. Lyngby 1570.


1

Side l o

Nr 6

ORD OG TONER

Dansk ReY)'forfatter- og Komponistforbunds

Visebureau Woraaaeavej

11, Kbhvn.

v.

Tlf. Nora &7& l

Modtager Restillinger paa Festsange. Taler, :\rrangemenler ved alle Slags Fester m. m. L eder : F. Rocatls. Træffetid: Hverdage 11-1:3 og 17-19

7

ontingentrestancer Har et Medlem ikke betalt Kontingent tor 2 Halvaar, kan han i H. t. Lo· venes § 5 slettes af Forbundet og vil kun, near dan paagældende Restance er indbetalt, kunne genoptages i H. t. Reglerne i Lovenas § § 2 og 4. DRAMATISKE UDSENDELSER l RADIOFONIEN.

Hold KøniraLierne adsLillf l denne Tid, hvor adskillige Kontrakter udfæ rdiges, bringer vi i Erindring, at det i Følge en Generalforsamlingsbeslutning er forbudt Medlemmerne at lade deres Virksomhed som Forfattere eller Komponister inddrage i Kontrakter om Arbejdsydelse af anden Art, men at Aftale om Levering af Tekst og Musik altid skal ske i en særlig Kontrakt. Overtrædelse af denne Regel betragtes som Modarbejdelse af Forbundet og har Eksklusion til fØlge, jfr. Lovenes ~ 15.

I alle Tilfælde, hvor det ikke er Forfatteren og Komponisten selv, der direkte forhandler det dramatiske Arbejde, henstiller vi til vore Medlemmer først at søge nænnere Oplysning om det foreliggende Spørgsmaal hos Koda-Dramatik. Paa given Foranledning henledes Medlemmernes Opmærksomhed paa Forbundets Nornwl-Slutsedler, som bedes benyttet ve,{ Salg af Arbejder til Teatre, Solister o. a., hvilket er af stor Betydning for den af Forbundet iværksatte Kontrol. Benyttelsen af disse Normal-Slutsedler vil tillige som Regel være Betingelsen for at opnaa Fo·rbundet...-; j uridiske Konsultation i eventuelt opstaaede T vistspprgsmaal med Teaterdirektører o. a. Medlemmerne kan ved Henvendel5e til Sekretæren faa tilsendt flere Nonnal-Slutserller.

Det sker, desværre ret hyppigt i den senere Tid, at Koncer t- og Musikprogrammerne ved offentlige Koncerter lader haant om Forfatterlovens § 9, hvorefter def. er en Pligt at anføre

saauel K omponi.c;tens ved deres V ær ker.

~om

Forfatterens Sa vn

At undlade dette er som nævnt i Strid med Forfatterloven, og det vil ikke blive tolereret i Fremtiden. Det henstilles derfor meget indtrængende til de paagældende Arrangører, at de nøje følger Lovens K ra1.• paa dette Omraade, da de e11ers vil udsætte sig for Retssag med efterfølgende Bøde.

Vi skal henlede vore Medlemmet·s Opmærksomhed paa følgende: . . . - Udsendelse af dramatiske Værker 1 Statsradiofonten er underkastet de Bestemmelser, som af Undervi sningsministeriet er tilstedt saavel Koda-Dramatik som Dra'YIWI-Ret i H. t. Teaterloven af 14' Februar 1935 med senere Ændring af 1938. I Tilslutning hertil falder bl. a. R adiorevyer ind under Begrebet dramatiske Opfp-relser, og Forfatteren har ikke Ret til at bruge Melodier til saadanne Udsendelser uden Komponi stens Tilladelse, for udcnW.ndske Melodier s Vedkommende skal Tilladelse foreligge fra Koda-Dramatik. Afhænder man udenlandske H ørespil til Radiofoni en (urlen ~1 usik), maa Drama-Rets Tilladelse foreligge.

* A D V A R S E L. Det henstiUes meget indtrængende til Medlemmerne forinden nye Aftaler sluttes med Ledere af Teatre og Kabareter m. v. om Opforelse af deres Værker - , at man forud kon · ferer med forbundets fonnand om, hvorvidt den paagælden de Teaterleder bar udestaseode Mellemværender med andre f orfattere og Komponister, idet man i bekræftende faJd bor nægte den paagældende Teaterleder m. v. Adgang til at opfore de ønskede Værker, saaJænge Tvistigheder med andre Medlemmer benstaar uafgjort.

* Anvendelse

al

Psevdonymer.

Paa given Foranledning bringes det paany i Medlemmernes Erindring, at der i Lighed med, hvad der er indført i en Række andre Lande, gælder den Regel, at et Medlem af Koda hojst maa have 2 Psevdonymer, der skal være anmeldt til og godkendt af Koda. Overholdes denne Regel ikke, vil det have til fØlge, at Værker, der udføres offentlig under et eller flere ikke anmeldte eller godkendte Psevdonymer, ikke vil kunne forvente nogen Opførelsesgodtgørelse gennem Koda. Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund". Udkommer en Gang om Maaneden. Redaktør: Kay Rostgaard-Frphne (ansvårhavende). Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition : Tlf. Ordrup 793 (da glig 9- 12) . "Ord og Toner" er Medlem af Foreninren af Dan!'ke Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykkeri -- København K. - Central 6522.


. .

13. AAROANO

August 1948

*

*

NUMMER 8

l N D H O L 0: Revyen i Modvind. l Propaganda-Ugen fiH' den levende Mu,;ik. l ~I ecllem:;mød e. · Hen lette Ku nst i Svenoborg. H ver lagen :-. smaa Tra ge<lier. , Sflmmerbrcve fra "Naalehusei" . F orbun<bmeo lrleleber.

• en 1 Den forløbne Sommer bragie Revyens Folk en usædvanlig Oplevelse paa baade godt og ondt. R evye-n blev nemlig almindeligt Samtaleemne blandt Folk, det store Stof for Pressen i Agurketiden, og Dønningerne af denne litterære Fejde naaede saagar helt op i Kulturens stærkt forskansede Ørner ede i Rosenørns Alle. Som det for er sagt paa et af vore Moder, har der i de senere Tider blæst en strid Vind mod Revyens Folk, men denne Gang r ejste den sig formelig t il en hel Orkan. I Begyndelsen \'ar Pressen, selvfølgelig. Gennem Bladenes Anmeldelser af de mange Revyer skimtede man ikke blot Utilfredshed med den enkelte Revy eller de enkelte Numre, men med, om jeg maa bruge et merkantilt Udtryk, hele Revyindustrien herhjemme. Da de fleste af de store Revyer havde haft deres Premier er, stod det ganske klart for visse vidtskuende Augurer, at Revysæsonen 194.8 som Helhed var blevet en Sku ffelse, og man begyndte at spørge sig selv om Aarsagerne. Der bleY hurtigt Enighed om, at den folelige »Degeneration« inden-

VIn for Genren maatte tilskrives Forfatterne. Ak ja ba1·e det var saa let! Paa e<'n og samme Dag startede tre kobenhavnske Blade derefter Enqueter, baade blandt »kendte« Folk og blandt mere beskedne Gallup-Ofre, og her var ligeledes saa nogenlunde Enighed om, at Revyen, eller i alt Fald uens nuværende Dyrkere, havde overlevet sig selv. For os indenfo1· Forbundet, der hele Aaret rundt beskæftiger os med Revyerne og de dermed beslægtede Problemer, kom denne Orkan egentlig ikke overraskende, men dens Forlob bod dog paa flere uanede Episoder. Det morsomme er, at h vis man gennemgaar samtlige Anmeldelser fra samtlige københavnske Revyer i denne Sonm1er - som altsaa skal have været særlig mislykket finder man gennemsnitlig i hver eneste Revy mindst 5-6 Numre, som betegnes som aldeles fortræffelige, velskrevne, grinagtige, vittige - alt hvad der er dejligt men senere kan man i de samme Blade, tildels af de samme P enne, faa at vide, at der i Sommer ikke har \'æret eet eneste Lyspunkt.

Musiken til

Dac:•nar· Ile''~"Cit Frederil.:sber~·-ne,, ~Ten

Cirli:tiS• R et~~"ell Musik : Amdi Riis og S/lrtl Gyldmark

Ilelsi••gør· R~,,.~e•• Dot•nbæk-Rev,,.e•• Stig· Lon1nter· Re''' ·en

WILHELM HANSEN, MUSIK-FORLAG


Side 2

ORD OG TONER

H vad kan \'i nu faa ud af det? J o - for det f orste dette, at :Menneskets Taknemmelighed er saarc kortvar ig, og at Anmeldere har en kummerlig H ukommelse. Det er der maaske ikke noget at sige til. N am· den sanm1e Ma nd skal anmelde 10 12 Revyer paa een Sommer, kan det være svært at holde sammen paa ell(.'l' faa o,·erb1ik on •r Stoffet. Det kan nat ur ligvis gores, men det koster god Vilje og stor Ulejl ig hed, og den er der vist ikke mange, der gider ofre paa noget saa per ifert i Litteraturen som Revrer ne. Her ligger nemlig een af Sagens Pudler begra\'(~ t ! ~Ian vakler i sin Opfattelse af Revyerne. Samtidig med, at man ikke ofrer dem den Omtan ke og Res pekt, som man nodvendigvis maa udvise 0\·er for de '> litterære« Skuespil, stiller man lejlighedsvis lige saa stor e Krav til Re\·yerne, og Sommer ens store Diskussion viser j o iovrigt med en f or os saare glædelig Tydelighed, at der faktisk er saa stor Interesse for Revy ens Kunstfor m, at den er al m ulig Ulejlighed værcl.

Nr. 8

Aarsager til :.Revyens De~ene~·ation« skal jeg Pegp

paa enkelte fremførte Motivcnnger saasom: Di l'el\tørernes trustdannende, samlebaanclsligncnde Fahri. kationsmetoder med tilhørende Tilsidesætte1st af Forfattemea Meninger og Ønsker, Skuespille IlE>, usurpatoriske Krav om at bestemme Stoffets Indhold og Fordeling - i saa Henseende f remsatte \ 01• brave og talentfulde Ven Osvald H elm ut h et J ·g~­ fremt uhyrligt Krav - og endelig P r essens ::;1 igtende Evne - eller vel snarer e Vilje - t il at bidrage til Højnelse af Revyernes Kvalitet gen 11 0m velovervejede Raad og Anvisninger. Dette maa Pildelig ikke opfattes som en ynkelig Beklagelse 0 , e1• :.daarligec Anmeldelser. Tvæ rtimod mencJ· jeg >ft~. at Anmelderne er altfor elskvær dige, og seh 11ar jeg personlig absolut intet at klage ove1, men drt er, det maa være, forkert, naar Pressen i sine eg-nll Anmeldelser roser til højre og venstre igennem Lln halv Snes Anmeldelser og der efter slam· h ele Produktionen sammen i een Bunke og frakender all En af Ku lt urhovdingene med det officielle blaa Revyerne enhver Gnist af Satire eller Vid. Det hele Stempel, Hr. Raadsformand J ulius Bomholt, har er et stort og kompliceret Spørgsmaal, som forh aavist Revyerne den Æ re at stemple dem alJe under bentlig i den kommende Vinter \'i l ku nne dro1t~ls eet som underlodige, platte og blottede for Sat ire. livligt indenfor vort Forbund paa Medlem smodernc. Det var haarde Ord i :Maj fra en saa højtstaaende Revyen fortjener det, og j eg h ·ivler ikke om, at Dignitar, og de vilde have ramt os meget haardt, Pressens Anmeldere, der al1e er f linke og uvild ig-p hvis man havde turdet tr o. at der laa et forsvarligt Mennesker, som sikkert hver især in tet hellere vil Studium af Revyerne, en ærlig Vilje og Evne til end more sig godt, før eller sen er e vil yde os al at forstaa dem, bag, men den paafolgende Debat, mulig Støtte til et Reformarbejde. hvor Poul Sø rensen saa elegant for te Revyens ForMen dertil maa vi selv gøre det forste Skridt. Vi svar, \'iste med al onskelig Tydelighed, hvor uhyg- har Lov til at sige, mener jeg, at vore Uevyer t) 1• gelig slet funderet Hr. Raadsformandens Meninger. ikke saa slette, som man nu over een K am vil gorfl var. Som om dette ikke kunde vær e nok, forfulgte dem til, men mange af dem er for r inge. N ogle er Statsradiofonien Fiaskoen ved sin autori tære Ude- ikke daarligere, end de var i »de gode gamle Dag<~ . lukkelse af de sædva nlige Revytransmissioner og nogle ofte en hel Del bedre, og h ele Genren er gi \'et udsendte, f or at sætte K1 onen paa Værket, tilmed vanskeligere i Dag end for 50 Aar siden. Men alllg<~­ sin egen Revy, der var indsendt anonymt af en af vel maa vi benytte den i Aar givne Lejlighed til at Radiofoniens egne Underanfor er e, og som blev dan- tage hele vort Arbejde op til nøje Grans kning og ske Revyf orfat teres mæ rkeligste, men ogsaa fornøje- sige: Hvad kan vi gøre for at puste ny t Liv i neligste Oplevelse i denne Sommer. vyen som Kunstform? Kan vi faa Direk lorerne og Vi kan \·ist godt lade de ) to St udenters« død- Skuespillerne til at makke ret og na vn! ig : kan vi triste litteræ re Trikotagearbejde hvile i Fred paa selv finde nye Veje for Revyen? Ska l v i l>or t fra Radioens ef t erh aanden omfa ngs r ige Hundekirke- »Lagkagerevyenc, skal vi have Handli ng-s re\·ycr, elgaard og f astslaa, at den i hver t Fald ikke var ler hvad skal vi? Lad os ikke afYise hek· Kri tiken ' som den har formet sig i Aar, som uberettiget, lad noget Be\·is fo r Radioens Kompetence til at udsly nge Ba nstraa ler mod de professionene Revyer. os prøve at lære af den og lad os vise \'O l' d ybe K~l'l . Uden a t vil1e gaa ind paa de forske11ige mulige li..ghed til ikke Revyen - ikke Profess ior~en, n1en Kunstformen - ved at anerkende, at HP\.\'t'rnc i , ex , ..:::x:::x:::.~ag, hvis vi fortsat skal have saa mange, tra~ng·er til Fornyelse og Forbedring, for selv om de ild\P alle er slette, kan de fleste uden Tvivl god t t 'l'lle ·t t bl' (' ' 1ve bedre, men Muligheden for at gor c clcm bedre Skrivemaslåner og Papir eo eros rIgger først og fremmest hos Revypns Pg-ne F olk. Skrivemaskine..TilbeJ.er Forfatterne og Komponisterne - slia l \'J ikke vise Nr. Voldgade 19 de andre, at vi kan endnu'! Central 2476

- -------- --------

Johs. A. Jensen

--------

.- M H

WJ M • • , .

c:xxxx::-

IO:X:•

M M M M H

-----····

MogenB Dam.

l


ORD OG TONER

Nr. 8

Side 3

.

Propaganda-Ugen for den levende usik I Ugen fra den 5. September til Sondag den 12. September holdes den am·lige Propaganda- Uge for deu leYende l\Iusik, som for 13 Aar stelen startedes af Dansk Musikhandlerforening, og som under Protektion af Hans Majestæt Kongen for hvert Aar har Yundet mere og mere Terræn. Da Propagandaen paabegyndtes i sin Tid, stod den levende ·M usik !læsten overfor en Katastrofe. Radioen Yar blevet den store Oplevelse; bare en Drejning paa en Knap, og saa strammede lVIusiken u<l i Stuen, men man glemte Glæden \'ed selv at frembringe Tonerne og Oplevclsen ved at overvære en Koncert og clcn·ed mærke Samborigheden mellem de udovende Kunstnere og Tilhorcrne. I Lobet af faa Aar kom der dog en naturlig Reaktion, og Interessen for den levende ~Musik vandt langsomt Terræn paany, ikke mindst paa Grund af Propaganda-Ugen, der fik en stigel\dc Tilslutning af alle de Organisationer herhjemme, der virker for den levende Musik Og nu i Aar, da ~ugen<< fejrer det lille 15 Aars Jubilæum, sker det i allerbedste Forstaaelse med Slatsradiofonien , som gennem Aarene har Yist stor F orstaaclse for Sagen. Det ligger ogsaa lige for, at alle Musikvenner - og er vi ikke det de allerfleste af os - maa føle det som en Pligt at støtte Propagandaen for den levende Musik, saa sandt som at en af de storste kulturelle Opgaver bestaar i at faa Folk til at leve i :Musik. T onesproget er det eneste Udtryksmiddel, alle i Verden kan forstaa, skoni og levende som clct er. Og Forstaaelscn og Oplevelsen er storst for dem, der synger og spiller selv. Ugen fra den 5.-12. September skulde samtidig

· Smuli:li:e Blotoster · Dekoraiio••er · Kr:•••se og littrve

GOTHERSGADE 129 - TLF. BYE:'\ 7070

ge1·ne blive en god dansk musikalsk F'cstuge, Il\ m· man kan faa Lejlighed Lil at vise, at clansk Koncertog Musikli' kan staa l\1aa1 med cll•t udenlandske. Isa~r haabcr vi, at Stat~radiofonicn i cl0nne Uge isa•r hvad angaar den lettere :Musik - ladPr .h•rntæppet gaa ned for den clagligl' mnerikanslw l\lusik og giver Plads for righoldige danske Programmer udover de siragne :33 pCt. Som skabende Kunstnere maa ethvert :\1edlcm af 'ort Forbund \tere interesseret i et godt Resultat af den forestaaende Propaganda-Uge for den levende Musik. Der er derfor al gyldig Grund til paany at opfordre Medlemmerne til hYcr igær inden for sit Omraacle at understrege Propaganda-Ugt•ns kendte Motto

Musik skal der til; syng og spil selv! og yde den bedste Indsats for Opgaven. K. R.-F.

Medlemsmøde Det 'første Medlemsmøde efter Sommerferien af,. holdes i Oktober Maaoed. Det eneste Emne for Diskussionen paa dette Møde vil blive.: Oprettelsen af den nordiske Revyforfatter-Unioo, deus Love og Vedtægter. Da det vil være af stor Betydning at Spørgsmaalet bliver geonemdrøftet forinden det forelægges en Generalforsamling til Vedtagelse, forventes stor Tilslutning fra Medlemmeroes Side til Oktobermødet. Der vil tilgaa Medlemmerne nærmere Meddelelse om Datoen for Mødets Afholdelse, men forinden ønsker Bestyrelsen at vide, om der stadig er Stemoiog for at lægge Medlemsmøderne som hidtil Kl. 14 paa den sidste Lørdag i Maaoeden, eller om et Aftenmøde, evt. et Møde Søndag Formiddag, er at foretrække. Det skulde jo gerne være saadan, at man finder et Tidspunkt, hvor det størst mulige Antal Medlemmer kan komme til Stede. Der vil i nær Fremtid blive tilsendt Medlemmeroe eo Stemmeseddel, hvorved man kan give Udtryk for sin Stillingtagen til Spørgsmaalet.

Sekr.


Nr.

ORD OG TONER

Side 4

Med venhg Tilladel e af vort e.b te Medlem, Forfatteren, Redaktør V. Ot-loff i SvendbGrg, bringer vi nedenstaaende U<klrag af han:. :ntere:.sante Artikel i " Svendborg Avi.::" for den 23/7 la48:

Den lette K11nst i Svendborg Trak fra ReyYsceaea øRottefalcleacc 60 •••, Udt om deas ZO Dlukttu•, og de mange Skv.espWue og Fodatten Det vår helt smerteligt i F jor at læse om, at den Jette Kunst i Svendborg Sommerteater var blevet for let. Sommerteatret skulde jo gerne være en Pryd for Byen og har da ogsaa været det i mangfoldige Aar. I Mands Minde har det lille Teater i den idylliske Skov været til megen Fryd og Glæde for Svendborgerne og Sommergæsterne. Naar det nu netop er 60 Aar siden det opstod, kan nogle Glimt af dets Historie være paa sin Plads.

D I gammel Tid laa i Caroline Amalielund et idyllisk Skovfogedhus, Bindingsværk, Straatag, en høj og bred K vist. Det var det, der i 1888 ombyggedes og indrettedes til Sommerteater, sener e flere Gange tilbygget og omdannet. Den første Vært var Ole Knudsen. En Søn af denne var Artillerigeneralen, som hver Sommer til sin Død for faa Aar siden gensaa sin Barndoms By og Skov.

D Der har været gjort F orsøg paa at flytte Sommerrevnen ind i Byen, en dødfødt Ide, som heldigvis mislykkedes. En Gellin (Bror til ham med Harmonikaen) havde faaet sat en mægtig flot Revy op i det gamle Teater, som den Gang ejedes af Sangforeningen. Primadonna var den bedaarende Bergliot Skands. Orkestret bestod af syv Solister, bl. a. af den • opdukkende Stjernekomponist Normann Andersen. Der var det store Sus i Foretagendet. Revyen gik en Uge. Der manglede kun Publikum. Saa var det Løb kort. Et Aar forsøgte man i Forsamlingsbygningen. I Christiansminde nøjedes man med Tanken. Det blev altsaa kun siaaet yderligere fast, at Caroline Amalielund er det rette Sted

ae.

oesens

Frederiksberggade 11, København K.

-

til sommerkomedien, og hvor skulde man ogsaa finde bedre Forbold til dette Formaal.

D Hvor bar der været mange festlige Stunder i de11 herlige avale Skov, og hvor har man ofte moret sig i det ofte noget for tropisk varme T empel for <len lette Kunat. Kritik og Utilfredshed har der af og til været AOk af. Hvor er der ikke det? Se til Kobenhavn, hvor man for Tiden skændes, saa det ryger, om Revyerne. Det er galt med Direktørerne, Forfatterne, Komponisterne, Skuespillerne og P ublikum. Kan det være værre? Revyen er imidlertid sejghvet. Den har holdt sig fra Oldtiden og holder nok Sæson endnu. Der vil altid være noget at gøre :\ a 1 bos hinanden og i Samfundslivet, og saa skader det vel ikke at faa det frem. Der kan ogsaa i He\ yen komme Ting frem, som ikke er af det gode, Tan ·('ligheder og Platheder, som er undsluppet Censtt r(ln, men det hævner sig i Reglen. I sin gode og egentlige Form er Revyen et re\sende og rensende Middel i Tidens Bedrøvelighed. At den lette Kunst kaster Smil og Munterhed O\ er Hverdagslivets Stræb har sikkert sin Berettigelse og Betydning.

D Naar vi nu nævner de fleste Navne paa de Direktører og Skuespillere, der har tilbragt en eller flere Somre i Skovteatret, bliver det ikke i Rækkefølge, men alene Navnene vil være nok til at fren.drage Minder og Begivenheder i mange Svendborgeres Sind. Direktørerne var der gennemgaaende tre Sæsoner i Træk. De er sikkert alle mødt med frisk Mod og store Forventninger, og selv om baade det kunstneriske og økonomiske Resul tat var f<;rskelligt, er vist ingen rejst bort med Tab. Alle taler de, der endnu lever, med Begejstring om Sommertiden i Svendborg. Den første Direktør var Thorvald Frederiksen med sin i Svendborg fødte Frue. Thorvald og Ju ll<'. som Parret kaldtes, kom igen nogle Aar senere. De var ellers i mange Aar knyttet til Nørrebros Teatnr, han som Regissør. Deres tre Børn gik ogsaa li l Te· atret. Den næste Direktør var N. F. Svendsen, ham vi gentog efter: :.Speller vi i Aften, eller spelier vi ikke. Der er fem Kraaner i Kassen.« Hans Revy hed • :.Stenmandenc, forfattet af Holger Rosenbcrg, den

USI

nt.

Central 2960


Nr. 8

ORD OG TONER

~lUC

-------------------------------------

Gang Redaktionss!?krelær ved det nystartede »Folkebladet«. »Slenmanden« \'ar inspireret af Kirkebetjent, Krigsraad Kochs Slensamling, In ori var en efter Krigsraaclens o, erbevisning forslenet Mand, som han sel\' havde fundet. Det var en varm Tur, næsten Tortur, for Rolf \IVølclike hver Aften at gaa indhyllet i graa Fillog spille Stenmanden. Ved Flyglet sad Fru \Voldike. Ægteparrets Son er Skuespiller Poul \Voldike. Næste Direktør var Carl Thomsen, forst gift med en Bryggerdalter fra Nakskov, senere med den dygtige og smukke Skuespillerinde Ellen Bardram. Carl Thomsen var senere i mange Aar Direktør for Teatret paa Amager og Fader til de to verdensberomte Danserinder med Kunstnernavnet »Elka Twins«. Hvor er de nu?

Saa fulgte Otto Rohde, Inspektør ved »Casino«, og Anthon Jensen, Inspektør ved »Dagmar«, med Sonnen Arne Jensen, der selv blev Teaterdirektor, men er død for mange Aar siden. Anthon Andersen, i mange Aar Inspektør ved Odense Teater, opforte en Sommer »Havfruen«, en rigtig lokal Revy b~·g­ get over Generalkonsul Peter \i\Tessels eventyrlige Oplevelser. Saa var der Kaj Paaske, Svend Aggerholm, Schumacher, Ove Bassoe, Martin Screp. I 1911 havde vi Sigurd Wantzin, der har fulgt Radioen fra Begyndelsen, forst som Regissor, nu til1ige som Iscenesætter. Axel Jacobsen, senere rejsende Teaterdirektør og Biografdirektør i Kobenhavn, Reckendorff, senere Biografelirektor i Roskilde. I 1929 Povl Vendelboe. I 30'erne sammen Zangenberg og Karl J orgensen, der nu skal have Biograf i Odense. Wessmann og Lundbeck er der n u paa 5. Aar. L undbeck j ubilerer jo hele Sommeren som Skuespiller i 40 Aar.

D Det var de 20 Direktører i 60 Aar. Af Skuespillere har der været flere Hundrede. Alle deres Navne h uskes ikke. Mange er døde, andre har forladt Scenen eller er af andre Grunde glemt af Terpsikore. Adskillige knyttede varige Venskabs- eller endnu stær kere Baand med Byens Børn. Ingen har sikkert fra disse Scenens Born hort andet end glade Udtalelser om den dejlige Tid med lyse Sommerminder. Flere af dem havde deres Gennembrud her og blev til store Kanoner i Kobenhavn. Forst og fremmest Carl Alstrup, som efter en Viniertourne i Norge haYde sin Debut paa \'Ol' Sommerscene midt i 90'erne. Car1 Alstrup var en stor godmodig Lommel, som man kunde mærke vilde og kunde gaa frem. Nogle af hans Viser huskes endnu her i Byen. Den smukke og dygtige Kirstine Friis Hjorth "ar her ogsaa i 90'erne, da hendes Mand, Edmund Hjorth, var Dircktor. Han fik en mærkelig Skæbne.

5

lian dode af et Hjerteslag paa l!ll Trappe i New ): ork. Fru Friis lljol'lh blev en beundret Skucspilh.!rincle, ister paa Norrebros T eater ( Taxanwtel·kuskens Datter« bl. a.). l sine sidste Aar leelede Fruen Radioens Bornckor. Ægteparret maatte i Svendborg begrave deres spæde Barn. - ~h·ns Itt•chcndorff var Direktor, havde han de to yndige Sostre Edith og Ebba Groth. De salte mange Hjerte~ i Brand. Ebba dode til stor Sorg, kun 18 Aar gammel. Edith fik en glorvtcrdig Karriere. I Hobetal af Holler gjorde hun Lykke baade i Pro\ ins og Hovedstad. Lad os blot nævne Phyllis i »Da \i var 21 « og Ku thie i »All H eidelberg« sammen med Otto Lagoni som Prinsen. Edith blev i Svendborg gift med Hans Buemann. Senere blev hun den berømte Filmhelt VaJd. Psilanders Hustru. Edith bor nu i København. Fru Jacoba Jessen - Kuba -var ogsaa en fortryllende Stjerne paa Sommerscenen. Hun har nu i flere Aar bestyrel »Kroen « i Tivoli. I Zangenbergs Tid var Karen Lausen den indtagende Primadonna. Hun er nu gift med Impressarioen Albert Unruh i København. Ove Bassoe haYde el Aar samlet Kræfter som Laurits Olsen, Carl Lauritsen og Alfr. Bagger. Da kunde der spilles Revy. Ib Scllønberg har traadt sine smaa Børnesko i Fælden. Lad os saa lige nævne Axel Larsen, Vald. Lippert, Holger Petersen (Gissemand), Nic. Brechling, Einar Reim, Ejnar Larsen, Sigurd Larsen, Knoblauch, N uppenau, Beermann, Gunnar H elsengreen osv. osv. Dansemester Tolneborg har fundet sin udmærkede Dansepartner i Sommerteatret. Mange Forfattere har \'æret i Ilden ved Tilber edningen af Revyerne. Holger Rosenberg var den første, senere A.xel Breidahl, Aage Stephensen, 1\-Iarius Andersen og undertegnede. Herluf Jensenius tegncde i sin Ungdom kendte Figurer. Ofte har Direktorerne selv staaet for Anretningen og puttet Slagsange og Slagnumre ind, spædet op med Bidrag af lokale Kræfter.

D For ReYyen er l\lusiken et Yæsentligt Tilbehor. Mange dygtige Musikere har været med her. Den beromteste \'ar Viggo l\1eincke, ham der gjorde :\lu-

Et godt Spisested Hotel Kong Frederiks Restaurant-Bar Central 5902

Daglig Musik


ORD OG TONER

Side 6

sikcrne opmærksom paa, at Noderne \'ar de sorte Punkh'r paa Bladet. l Begyndelsen udgjorde et KlaYer Orkestret. l 90'erne Yar den dygtige Pianistinde Marie Bergmann af den musikalske Aarhusslægt i flere Sæsoner Yed KlaYcret. Senere kom der f lere Stemnwr til. Orla Thomsen dirigerede i nogle Aar. Ogsaa lokale l\lusikere har \'irket i Orkestret.

D Maaske vil en og anden mene, at de væsentligste ~ a\·ne og betydeligste Begh·enheder med sode og sure Minder er sprunget OYer. Det kan ha\'e sine egne Aarsager. Forhaal>entlig bliYer der f remdeles Plads til og Betingelser for den lette Kunst i S\'endl>orgs SomTjalve. merliY.

Hverdagens smaa Tragedier S\·en l A s~ erbo ~a<l vetl sit Arbejd sbord pa a lligterværk~tedet og gav en aktuel Vi se, han hav<le ~kre,·et om Problemet "Vest- Øst ", den sid~te Afpu<lsning. Det var ikke, for(li han ventede at faa denne Vi se placeret ved noget Revyteater. Dels hprte han jo ikke til de Revy-forfattere, der havde llirektprerne5 Øre - havde f ordnigt heller ikke i en lang Aarrække øn sket at give RoBen som ihærdig Supplikant overfor de Herrer - dels \'ar det jo almindelig kenJt, at Direktørerne saa mere Forretning i at bygge <leres Revyforestillinger op paa Viser af rent underholdende, refrænpræget Art. 1\fen han havde altsaa ikke kunnet lade være med at skrive denne beske Vise, skpnt han godt vid ste, at den aldrig vilde give Bonu~. Han ha\·de faaet Udlpsning for Tanker, der havde grebet - eller i h\·ert Fald burde have grebet - alle. - Telefonen ringede. Svend As:-crbo tog Hørerpret. Det var Gunnar Svendsen, hans gode Ven, Komponisten, med hvem han ~aa ofte havde samarbejdet, rlesværre hyppig~ t med det Resultat, at de fælles Værker Jag<les ned i Skrivebordskuffen, uden at Glæden ve<! fort sat Samarbejde dog derved ha,·de lidt noget Skaar. "Hallo. Goddag du - det er Gunnar ! Har du læst Eftermiddagsbladene - - ?" "Næ - om hvad, Gunnar !" "Jo, Redaktør Therkel Ring har faaet den glimrende Ide at sætte en Revy 011 paa Excel sior-Teatret med helt nye Autorer uden for den Kred s, der i Forvejen dominerer Revyerne - og han har ringet mig op og s purgt, om jeg vil skrive Musiken sammen med Jack Ewers og et Par andre. Han udtaler, at enhver, rier har en god Vh•e, kan sende den til ham. Alt vil blive læs t omhyggeligt igennem og faa en fair Chance for at blive placeret." "Ja, <let ly(ier tiltalende, men mon Therkel Ring ved , hvad han gaar ind til - - ?'' "Svend, jeg kan selvfplgelig ikke garantere (lig noget men jeg synes, du s kulde sende et Par Viser ud til ham hvi s Aanden ellers har været O\'er dig i <len si(l ~ te Tid. Du kan rolig gpre det - han opfordrer selv til det og vil som sagt seh· læ::.e hver T,Øddel igennem. Saa snart, han har faaet noget brugeligt Stof samlet, er det hans Mening at tage ud til Slangerup eller et andet idyllisk Sted sammen med et Par af Forfatterne og oc:: Komponister for at bearbejde det." "Ja, jeg tror nok, jeg har 2-3 Ting lidt uden for det

Nr. 8

almindelige - men skulde jeg ikke J ~Hie d ig :;ætte dem i 1\lusik fprst - - '? " " ~ej, Svend Jarl Ring fprs t læse d ine Viser igennem. Send dem ud til ham paa han s Kontor paa Allemands-J ournalen, der er han hver Formi~ ldag. Naa, d et va r bare det, jeg vilde henlede din Opmærksomhed paa - Chancen er <ler manske nu. Jeg løber igen - rygen<le travlt, for staa du Far\·el, du gamle! " - - S'•end Asserbo lagde Rpret paa. En modig Ma nd, denne Therkel Ring, tænkte han. Men hvorfor ikke? Som tidliget e Teaterkritiker vih;te han jo, hvor Tampen brænd te og ku nde han faa de rigtige Finansfolk bag sig, saa skulde <let 110k kunde lade sig gøre at faa skrevet en Revy, ~om K ritiken saa længe havde efterlyst den. - S\·end As..;e rbo tilbragte Eftermiddagen mel npj e at gennemtænke, hvad han skulde sende U<l til den vordend e Tea terdirektør og Revy-Reformator. Resultatet blev, at der med Aftenposten afgik en stor gul Konvolut, indehol<lende a ViseManu skripter, et hOfligt Brev samt - f or a lle E ventualitet ers Skyld - en frankeret Svarkonvolut . Og saa gik Ilagene - og Ugerne. Gennem Nolitc:er i Dagspressen læste Svend Asserbo, at Direktø r Ring efter be:lste Møn stre var rej st til en idylli sk Provin sby i Nordsjælland, hvor han feberagtigt arbejdede sammen med a F orfattere og lig-e saa mange Komponi ster. Der ventedes det helt s tore. Der var nu f orløbet en hel Maaned, si<len Ac:serbo havde sendt Ring sine Manuskripter, men endnu h av<le han intet S,·ar mo !taget. Han havde flere Gange f orspgt at f aa Ring i Tale gennem Telefonopringninger, men enten ' '<tr han lige gaaet eller ogsaa ventedes han i Lobet af kort Tid. Revyen fik Premiere paa Ercelsi or-Teatret, uven ligt mO<ltaget af Anmelderne - negativ Kritik som vanlig - det var en Si•le af Sagen. Ingen af Svend Asserbos Viser var m~l, hvad han jo heller ikke havde ventet, men han ha vde dog regnet me<i at faa sine Manus kripter retur, hva. l enten de nu var læs t igennem eller ikke af den ideali stisk ind s t illede Dit·ektpr. Ulejligheden med at returnere Papirerne kunde dog næppe ,·ære saa st or, da Asserbo jo hawle f orud set dette og vedlagt Svarkonvolut, men maaske Svarportoen var brugt til at s tive TeJ.tret s svigtende Økonomi af. Revyen standsede efter kort Tid helt, der gik lidt Dønninger i den Anledning, og enkelte af de fa ste Medarbejd ere tog }laa Rekreation sophold for at faa Nerven1e li<lt i Or rlen efter det yder ~t magre økonomi ske Udbytte af Samarbejdet. Svend Asserbo saa stadig intet til !'ine 1\Ianus kl-i pter, skl'ev et Par ' 'enlige Breve til <len <les iJlu~ionere le Teaterdirek- og Redaktpr, men saa stadig intet til sin gule frankerede Svarkonvolut Asserbos Konklu sion heraf blev herefter den, at Ring foruden at have vist sig uegnet som Revy-Reformator tillige ejede den kedelige Evne at være uhØflig. Et Par Dage efter Gunnar Svendsens Hjemkom st f ra Rekreationsopholdet ringede Asserbo til Vennen og kon dolerede ham. " Kan du forresten forklare mig, hvorfor R ing ikke sen<ler mig mine l\1anu,-kripter igen. /Jd c r aabcu{l(f?'[ en almincldirt S!'fl!lhed hoR Twtl'rriiJ•ckton ,., at d1 !utnu r R cHJII kt fot Au ton r.~ A.I'IH'jclt Ofl Bjendom. Jeg ved ikke, h vor mange Nodemanu:o;kripter (lu har ude at svømme, men f or mit \'~!k o mmende drejer <let sig om flere Hundrede Vi:-eTekster, :-;om i Tiden s Løb er ofret til en eller anden Molok, med Svarporto og det hele. Ha,·de (lu ikke ringP.t til mig, Gunnar, var jeg sgu' heller ikke gaaet paa <len denne Gang, men nu -:kal <let ''ære Slut - --." ,,Siu(l(ler, Svend" - s varede Gunnar Svendsen - "(let er jo en af H,·erda gens .-. maa Tragedier, at vi gaar paa'en igen ved fpr t givne Lejlighed. Vil (lu forre sten hprc en Melodi, jeg lavede paa Vejen hjem i Toget - -?" Ga udcamzu~ .

t


Siuc 7

OUIJ OG TONEH

N r. 8

glæ le, og alle <le .~ maa Hagat ..llcl·, om t>t' o.:. san vclkendtt!, og som gor ::.it til, at alle \'i, som hrtr· \'ærd G:c ll't' t "~mdL'­ huset", fplet· os som hjemme fr 1 <let pj~b\ik, Noglt•n ll'tlt• r \ erand' hu·en. -~lin lillc Son paa 1.i Aar lun du da og aa til slll<' h.amnwratcr og ovt.gr fh•kcn Ile J•l"rtlct nH.Jd "Vi 1.lml op og h oldt• Sommerferie i \'tli'<'S eg l' t. H u ." Og nu lt.\·er vi i Il aabet om, at <let ikke vil v:.1e alt for mange A:u·, inden vi Cl' Jwl<iige med n Ophold igt'll, for det vil· le være dejligt al mærlw Solen \ rrme og skunlt• lldt Solbrændthe.l pua KitHiemc, for ~let opna.LL'{le vi ikkt• i Srl!nmeren HH8 ... (let n•gncdc, da vi korn .. . n. s. v.. men t r~ s alt. 14 rolige og .stilll• l lage, ,;om vi kun kan 'io{e Tak fo1·.

Sommerbreve fra »Naalehuset«

( t,

Komponi ten Nalehuset, Juli

F orfatteren C(ti/ lJnchhrilll ,;krner: Det regne le, da ,.i kom , og det regnede, <la n tog derfra, og <.let 1·egne le alt, imens vi var der. Efter 7 Aars Forlob hawle min F amilie og jeg atter F ornojel,;en at gen,-e "Naalehuset", og skpnt V ejrguderne ikl'e var os naa<lige, nol vi 11 herlige llnge i Fred og Ro gu bkeloY Yi hav le tn!-{et V intertøjet med. Naar man hjemme ngtig vil nyde Hj emmehyggen, hænder det un lertiden, man kigger lidt irriteret til R adioen, men i "Naalehuset" kigge<le vi mange Gange læng;seb::fu ldt. til <len tomme Radiohyl le; ll\Or ,·il le let h .. ,·e været dejHgt med bare en ganske lille bitte R a·dio blot til at hpre Vejrudsigten for len kommende l>ag. Som een af " Naalehuset"s fØrste Gæster fra 193:~ har jeg haft Lejlighe..l til igennem efterfplgen,le BesØg al fplge U lviklingen paa "Naalehuset"s GruneL Alle de smaa nyplante<le Grantræer fra 19:{:1 er nu bleYet herlige skyggefulde Graner, og det skete flere Gange under Ophol<let, at jeg unde1·hol(lt m in Familie mel l\lin der om de forste B e=-Øg heroppe. SelvfØlgel ig var Gen -:ynet med Ole J.,cu ·.~cll glædeligt, og jeg blev en lnu engang· præsenteret for han-: A' bom tale, da han u n ler forrige Krig blev torpe<lerct Sømand. - Købmand F'lwlenkRcn blev ogsaa hiJ:.;t mc l Gen.s:,.'llsglæde og je~ mel 1:! Olier, og vi havde den Oplevelse, at K obman<len k u nde trække paa Smilebaan<iet, hvilket min Kone men te var umuligt. Kolleger, som har haft <len Glæde at faa til<lelt et Oph old i Hu set, kenler alle de smaa Oplevelser, ler folger mel da Feriekoloniens Drenge var ankommet, fi k vi c>fter en T imes F orl ob en Sten igennem Ruclen - <let fik man og~an si<lste Aar, forlalle Ole mig·, og let samme hændte op;saa for mig i 1941. Sengene~ knirken le Is l nol 'i mc.l (;cn:-\'lb'

.

.

/Jjlll'/11

lHor.ldu im.

/io''' r

~kt·i,·e•·:

l~HS.

Ja - så e1· \'i her atter - i det hyggelig(• "Nulehu~". Man nikker genkendende l l •let hele og findel, · t (ler egenthg intet er forandret.. Sengene knirker, som de g-jot'(ic (let !St<bt, vi var hn .:>g trappen op til bte sal er der og .. å stadig musik i. - Jo - fotTe:-ten - en gansl<e lille æn<ll'ing er der skel, idel den rare "Nol l" Qu=,t"lrff har rig~et en ganske vist interimistisk læselampe lil o\'enonn· dobbeltsengen - og det el' behageligt, na man en enkelt gang finder ti<lligt. i seng m e. l en god bog ! V ej r liget var ·nok en k en· le ba r:-kt et p a r d l~L - me11 hva<l gør det \'t er jo kommet herop for at ",;pæn le fra" og et par ha ndfuide grankogler i komfuret gl\ ( 1 hurtigt lune i h ele huset, så man rigtigt kan hygge sig inden dpre. Apt'O}lO::> indetHiprs hygge: ville <let ikke være en go·! idt~ med l a 2 rigtig magelige læn<'stole'? Og me<l det. amm<', 't er ved id(.erne: hva<l mener :-ommerhus-uth·alget om al n l lægge flaskegas i kpkkenet? H vis forbundet fin<ler <let for dyrt, kun le det måske tænkes, at de medlemmer, <ler ~!ædet· ~i g over et ophold i " Nalehusel", kun<le "spytte i bø:;~en"'? Nå - tilbage til vejret det klarede .;nalt op og ga'' os nogle dejlige dage heroppe - og vi sen<ier forbun let en venlig tanke, idet \'i håber på et snarligt gensyn me-l " t\ a lehuset".

* K omponisten Ha 1'1'!1 J r ll!'H n ... kri\'Ct': H vor havde vi glæ.iet. o=- til at komme 1 "Kil.alehu:-et" i Aar, ug hvor blev (let dog et vi<.lunrlerligt Ophold. Forin len \ i ankom til H U-"et, h:.wdc ': tilbragt et P a,. U ger ned e i Greve Stran<l ho" vor Familie, O!r man kan ikke sige an1let, en(! at let er en be:tydelig For.;k~J paa dette Stcrl og saa det skpnne As:-:erbo. Ilet er baadc Luften og Vandet - og .;aa slet 'kke tale om <Il: dejlige Omgi,·el::er, som der fin ie~ i Nordsjællan•l. Vi ankom til "Naalehuset" F redag den lli. .Juli n~d :\L 1daplid, og <Jet var ligesom, at det gode \'ej r kom mel o.:. Vi fik nu H1 Dage med Sol og Varme Ferie,lage, ,.i \':ist

Dansk Schlager i Særldasse:

Har du Tid, har du Lyst, har du Lejlighed f M u... ik: Eri k Dene/æ

T ekst : Charlie .U aller

MUSIKFORLAGET IMUDICO 'is Sølvgade 10, København K.

Telf. Central 7653 - Palæ 7671-3471


Nr. 8

ORD OG TON ER

Side 8

ikke viJ risikere at komme til at gi\'e Rollen som Sulte-

s

aldrig har haft Mage til - det var en stor Glæde at se, h\ordan Dørnene ligefrem livede op. . Det er nu slet ikke o:aa morsomt at sætte Sig ned og krive et Brev om Naalehu:-be pget - ~let vil i de allerfle!:'te Tilfælde ,•irke som en Propa~nn la fot· Stedet, og- f lere af \'Ore Me-dlemmer ,.jJ faa Ly.::t til nt tilbringe en Ferie deroppe, og der vil hengaa endnu længere T id, f~rend det maa lykke for en atter at komme i Betragtn ing - men paa en a~­ den Maade b;r man vel og,aa være en Smule menneskclJg og haabe, at andre, dt>r ikke ha r oplevet et Ophold i ,. Naalehuset4' - ogsaa maa faa Lejl ighed til det. . I>et \'llr med virkelig Sorg, vi i Aar sug,.ie Farvel t1l Stedet, og vi takker Forbundet paa det oprigtigste for den dejlige Tid.

Ha rry J cttsetz.

F orfatteren So{II.S Pdt-'rstnr skri ver Naalehu et", den 9. Aug. 1948. " Hvor er her dt>jligt heroppe i A sserbo ! Her er lige bestemt den henrivende Ro og Fred, man trænger til, naar Nerverne i J..ngere Tid har .st aaet paa Hpjkant. Vejrguder~e har ikke været oil helt naaJige, men h\·ad - man kan alhd hygge sig ogsaa indendprs i "Naalehuset" selv under den verste Tordenskylle. Kun er Rejsen herop ikke just vanvittig grinagtig, h\·is man da ikke selv har Bil. Toget fra HillerØd er som Regel forsinket ofte op mod tre K\·arter. Togføreren har ~ikkert ,ode Bekendte der i Byen, som han har svært ved at faa ~agt Farvel til; og imen5 sidder, staar og hænger Pas::agererne sammenstuvede som Sardiner i en Daa5e; - naa, det kan Sommerhusudvalget jo ikke gØre for; men man aander lettet, naar man endelig er kommet til Bestemmelsel'stedet. Ihukommende Meddelelsen om, at Opholdet i .,NaaJehuset" kun er beregnet for .Medlemmer med deres allernænne~te Familie, har jeg kun taget min Kone, min mest s ympatiske Svigerinde og min Hund med. Hun -det er nemlig en Dame - hedder 11 Fred" og passer altsaa til Omgivelserne. Hun hverken g~r elJer ør, hvor hun ikke maa. HuJ• elsker den lettere Musik, derfor anfægter det hende ikke Spor, at Harru Jtntøna har boet heroppe før os. Havde det været en Riisagertype, hun kunde have sporet, havde hun maaske begyndt at knurre ved Ankomsten. Vi bader hende hver Dag med "4711", f,r hun skal i Strandbad, for ikke hun af Hensyn til eve11tuelle ko~eriske Operasangere - skal komme til at forurene Vandet. - Hu.n bryder sig ikke om Mælkemanden, der kommer her, og han har heller ikke min Intere.s.se. Postbudet skelder han ogsaa lidt ud, andtagen naar han kommer med Postanvisninger, saa log1 er hun med Halen. Sig saa, at Runde ikke er kloge! Cigaretter, Tændstikker og Bajere er meget uartige Ord i K~tbmendenes Ører heroppe, Skibs-, Hvidtøl og Sodavand kan til Nlkf gaa an, saa " Naalehuset" kan udmærket benyttes som ,,.Afvenningsanstal~' ; men trods dette er der alligevel dejligt heroppe. Kun Til jeg anbefale alle, som kommer hertil, at have saa mept Forrud med hjemmefra .som vel muligt, hvis man da

kunstner. kk H b ty. e am urgerryg Vi havde blandt andet et :-tort 81'k der Orm i under\'ejs, - naa, Ormene skal med, - leve. det Rest en, vi havde med, ,·ar heldigvi s Konsel'\'es jo ogsaa . 't 0 det gaar der ikke Orm 1. samt Kogespn • g )' Ly·holmer A kvaYit" Drikkevandet her er gult og •gner " :s ' men det smager knapt saa godt. . . Desværre mang ler he r et Radioapparat. Ikke fordi Jeg er en y nder a f at Jade dette fungere hele rDØgnet, men kdet var dog rart a t h ave d et• dersom Magister . \\ erner a t ter s ulde fan u dsendt en a f Sine glimrende Rad10revyer, det er nem· mteressan · t a t h"'re IJg " • hvor forfærdelig en saadan Revy v 1skal · være for at kunne blive optaget med Hr. Bomho1t s e sJgt l h. t nelse. N l " aa e huset " har selvfølgelig ikke kunne un< A gaa 1s .1og h t -k mme sig lidt gennem de forløbn e ar, m en uet er a ::. æ . i Le'J· h 1 er d og 1'kk e værre end, at en Jille Oppudsnmg ve: J 1g e< kan oprette dette. Det er jo kun et ~mme rhu s og. kan ~f Medlemmerne ikke forlanges at skulle mdeholde hve1 ken Billardværelse, Keglebane, Tennishal, Badeværelse e11er Barnesenge, f or 1· 81·vet Fald maa vi ogsaa have .en polstret Hundekurv herop. Her er dejligt, som her er, og 1 Særd~lesh~ naar · 1 hvert v1s.se smaa Skavanker efterhaanden rettes. Jeg bhver , . Fald aldrig ked af et Ophold her i "Naalehuset'. Ubegribeligt, at vi engang paa en Generalforsamling har drøftet at afhænde det. Det maa aldrig ske! Nu skal jeg ind og stjæle Morgenfruer i Quistorffs Have~ - men jeg har faaet Lov af Fruen. Og saa tilslut sender jeg Forbundet min bedste H ilsen heroppe fra!

Sofus Pete'tsen .

Rettelaer tfl Medlemaforte1nelsen Adresseændring. Forfatteren Axel BreidahJ, Sortedams Dossering 59 1 (Ø.) .

Skandinat•isk Ode()ft A / S er flyttet til SØlt•gade 10, KØb enhat•n K. (Tlf. C. 765.'1).

• Columbia Grammofon A/ S og His MMters V oice er flyttet til H;f!din.giJVej 18, Valby. (Tlf. Valb y 6700).

• ltlusikforlægg~ Bandberg J;røenun. h4r den J1. Juli d. A. afhændet "Nyt ®n.sk MU8ikfori4ø" til Musikforlægger Peer Frost, "Vildnt~ Musikforlng". "N11t ®uk Mwrikforlag" d·rives videre som selt•sf.ændigt Forlng med tidligere Ka.pelm.f:s te·r ved Odense Teater, Komponisten Poul Lcnulon, som Disponent.

Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund" . Udkommer en Gang om lrlaaneden. Redakt;r: Kay Rostgaal'<i-F'11bne (ansvarhavende). Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1670. Annonce-Ekspedition: Tlf. Ororup 793 (darlig 9 12). "Ord og Toner" er Medlem af Forerunren at Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykkeri -

København K. -

Central 6522.


13. AARGANG

*

September - Oktober 1948

*

NUMMFH 9-10

:\1uliPmsnHHIPI'IH'. Axt•l Hrcidahl dCIII. l Nordisk l N D H O L D: Er Re\'yen clcg<•ncreret? l Fest i Lorry. HeYyunion. Sttm En 2fl-arsdag. l RP\ ).<'Il <•ndnu Ptlgang· - . l l>ansk mnsiklilt<·l·ær Hihl iog-ra f i. F o rbundsmcdd<•l c lser.

? enerere • Diskussionen i Studenterforeningen Lørdag den 18. September 1948 D et har 'u~ret en urolig- Somm<'r for Hc,·yautorerne, der tilsidst kom ud i en n•gula·r Storm af Angreb fra forskellig Sidl• af Folk, dl•r med ston·c eller især mincll'e Kendskab til, lwad de talte og skre\ om - mente sig b0rettiget til at kritiSl'l'C Hevyen og fastslaa, at den clcgcncrercdc, ja, at He\'Y<'ns Dage faldisk var talte. DPi er nu blt•\ et fastsiaaet nogl e Gange for i de sidste 96 Aar. uden at TicYyens L ivskraft e r bl0vct forring<'t, m0n Emnet interesserer Offe ntligheden levende, og i Erkendelse heraf hanle Studenterforeningen taget S porgsnwalet op og in\ i te ret llPpræsPnlanter for Tic\ y forfatl<'r r, Teatenlirektorer, Slnwspi1lerc og Publikum til at tage Del i Diskussionen og gin~ deres :\[l'ninp: t il K ende. Sam el DirektorC'l'lW som Skuespillern r glimreciC' dog ved deres F'ravcerclse, op; det ].;.mHle lwrefter forudses, at der ikk0 \ilde blin· 'l'ale om slmTe cl h t'rgerencle Men i n ger.

Efter at Iedenele Senior, Dr. ju 1· St'fll Clall~t n, havde budt \" elkomnwn til den f\•ldtc Store Sal e:, • gav han Ordet til Formanden for Dansl'\ H t>\'yforfattcr- og Komponistforbuncl. Forfatterc•n M out ll.'i Du 111 . In em Sen i m atet havde bedt indlede DiskussiOnen : »Er Ile\~ Pil degC'nereret '?« l sin l ncllcclning tHitalte t1! o y t n::: Da m derefter folgen de: Der sker stol'<' Ting· 1 Vl'nlcn i \'Orc· Ilagt>. I Kn•ml læg"!~'Pl' V<•slmagtl.!l'll<'!' Hcpnl'l't•l.tanlcr sig fo1· F1lddenh 1" II r . .1\loJotm·; i L illeasien Oj.{ paa Balkan slaas Hrocln. ni! ~ostrc uwd Fætn• op: K Ul';incr, i Fmnkrig· J,æmp~·~· d<' G au l h• dralwlig·t fo1· at konmw i S<'nl!.' med Ma' i~11 nc. paa G!·, .. land indfm't>l' I>anmarks Stat::;miJ .. .stl'l' en ~~~urs Sel\'slyn~ og lanl'Prer :-;amtidig· den Il) 1\J'atinnals<l 1g-, .. Llllt• Peter J ~ddPrknp" - og- lwt· i Kolwnhavn <'l' det stnn• Stridssporg·smaal: Er l~t'\' Yt'll i llag d1•gl lwrcrct ~ l>l· maa m1 ikke tro, at jt•g ans(•l· dette• sidsh• ProhJem fol' uv:l'RI'ntligt elll•r blot dPt mindst vip;tigl'. T' ærtimorl. Jl•g til-

Øjeblikkets m est spillede J.tfrlodi:

Lille Peter Edderl(op Spike O'Brien Kla\'er- og Orkestemelga \'e

WILHELM HANSEN, .l\1USIK .. FORLAG


Nr. 9-10

ORD OG TONER

Side 2

legger nemlig Revyen - i alt Fald her i Danmark - en ganske overordentlig Betydning, fo ruden at jeg mener, den er en heltud naturlig og meget typisk Udtryksform for de demokratiske nordiske Folkeslag. Allerede i de gamle Sagaer og hos Sakso kan man jo læse om, hvor høj t man værdsatte ikke alene Skjaldene med de store Drapaer, men ogsaa de, der kunde dyste i Ord og skælde hinanden rigtig godt ud. levrigt er jeg i mit Syn paa Revyerne fuldkommen enig med vor nuværende Statsminister. Han gjorde sidste Foraar Revyforfatternes Forbund, for hvilket jeg har den Ære at være Formand, den Glæde at holde vor Foraarstale og sagde heri: "Jeg er en meget stor Ven af Revyen- og Revyerne. Ikke alene, fordi jeg holder af at more mig, men ogsaa, fordi jeg tillegger Revyerne en meget stor Betydning som opinionsdannende Faktor i det danske Aandsliv. Jeg er temmelig vant til at blive skældt ud i A ' ·iserne - i alle T ilfælde Oppositionens - og jeg er ogsaa vant til at blive nævnt i Revyerne, men jeg er meget mere bange for en ondskabsfuld og vittig Vise eller Sketch i en Revy, end jeg er for en drabelig Salve i en Modstanderavis. Hvad der kun staar een Gang eller et Par Gange i en Avis, glemmes hurtigt. Hvis der staar een Dag i "Berlings ke Tidende", at jeg er Idiot, vil det næppe gøre I ndtryk paa andre end de, der vidste det i F orwjen, men hvis en Vise eller en Sketch i en Revy fremstiller mig som Icliot, og det bliver opført 100-150 Gange, vil det ikke kunne undlade før eller senere at blive en uomstødelig Sandhed." Statsministeren knyttede til disse spøgefulde Bemærkninger nogle alvorsfulde Ord til Revyens Folk om at være fordornsfri og tolerante, frygtløse, men forstaaende ogsaa overfor Modstandere - og det kan vi vist alle underskrive. Som sagt, jeg betragter altsaa Problemet, om vore Revyer er degenererede, som ganske vigtigt, og jeg er Studenterforeningen taknemmelig, fordi den har givet Revyforfatternes Formand Lejlighed til at fremfore nogle af '"ore Synspunkter. Jeg skal gøre det saa kort, jeg formaar, da det jo ikke skal være noget Foredrag, men en I ndledning til en Diskus•

SI O n.

Det er et !~tort Mindeaar i Aar. For 100 Aar siden kæmpede Danmark en heltemodig Krig og sejrede, og hvad der var næsten vigtigere, Demokratiet vandt en epokegørende Sejr, der kronedes med den Grundlo,•, som siden har været vor Stolthed til Trods for adskillig Misbrug og daarlig Fortolkning siden. Endvidere var det i Aar 100 Aar siden, paa den sidste Dag i Aaret 1848, at den første danske, og dermed den første nordiske Revy, gik over Brædderne, idet Erik Bøgh paa Casino havde Premiere paa noget, han kaldte en Tryllefarce "Nytaarsnat 1850". Dermed var Grunden lagt til den Form for Aandsliv, der senere har haft sin rige Blomstring gennem Revyerne, og allerede næste Aar, nemlig 184!>, fik den første Revy sin Premiere. Som et betydningsfuldt historisk Træk kan jeg maaske ogsaa nævne, at jeg i 1918 for første Gang her i Studentet·foreningen havde Premiere paa en Revy og senere samme Aar i Tivoli. Hernede har Revyen altid været holdt i Ære,

ae.

cesens

Frederiksberggade 11, København K.

og den har aldrig udartet til udstyrsbugnende Salonunderholdninger som saa mange andre Revyer paa de professio nelle Teatre. Hernede fra er mangfoldige Revyskribenter, Komponister og Skuespillere udgaaet, og i Øjeblikket hat· vi hele tre Revydirektører : Aage Stentoft, Stig Lommer og Paul Mourier. Det er altsaa ganske naturligt, at vi taler Revy hernede. For nu at afgøre, om Revyen i Dag er degenereret, d. v. s. om den er væsentlig daarligere end tidligere Dages Revyer eller det, ma n med et noget upræcist Udtryk kalder "de gode gamle Revyer", maa man vel først gøre sig klart, hvad der forlanges af en Revy. H vad er en Revy? - J a, Salmonsen har ikke noget om det - der plejer jeg altid at se efter først - men jeg mener at turde paastaa, at Ordet Revy ogsaa i denne Forbindelse betyder "T ilbageblik" eller bedre "Overblik". Man holder Mønstring, man lader alle de senere Begivenheder, alle de stadig aktuelle Spørgsmaal passere Revy, og man - d. v. s. F orfatteren og hans Publikum - staar som Generalen og gør Honnør for bagefter at uddele Ros og Dadel efter Fortjeneste, mest det sidste. Der kan vel ikke være nogen Tvivl om, at en Revy forst og fremmest skal indeholde Satire, bedsk eller gemytlig K n tik af offentlige Personer og Gerninger. Det gor ikke noget, at det er morsomt - selvom nogle er tilbøjelige til at mene, at jo kedeligere noget er, jo f inere - en morsom Vi se, Sketch eller Vits slaar ofte bedre og lever længere end en nok saa skarp eller berettiget Satire, der kun er kedelig. Men ligervis som Mennesket ikke lever af Bmd alene, og Aanden hos en Revygænger ikke kan ernære sig ved Satire alene, maa Revyens I ndhold af Salt og Peber kr.} d res af andre I ngredienser, derfor har man suppleret den med saadan noget som Skønsange, barokke komiske Situationer, P jattedialoger og V røvleviser, og tro endelig ikke, at de er o\·er flødige. Enhver Revyforfatter og da ganske særlig enhH•r merkantil Revydirektør kan fortælle dem, at det ofte er det vrøvlede, der haler Succes'en i Land, og selv om dette lyder som en modbydelig materiel Betragtning, er der det at sige til det, at hvis den samme Revy, der trækker F olk til sig paa Udstyr og V røvl, blot ogsaa indeholder en god P ortion Satire, som man altsaa saa at sige lokker F olk til at hore paa, saa har Vrøvlet virkelig sin Berettigelse. Det kan ikke være bare P . H . fra Ende til anden. Desværre. Men er Revyerne i Dag nu daarligere eller muligvis bedre end de tidligere Dages? J a, jeg har jo -som for antydet t over tredive Aar været Revyforfatter og i den T id næslen hvert eneste Aar skrevet to-tre Revyer, nogle faa Gange endog 6 paa eet Aar, og jeg har ikke oplevet eet eneste Aar, hvor der ikke et eller flere Steder i Pressen stod, at nu \'ar det snart ikke til at holde disse Revyer ud mere, F ormen 'ar forældet, I ndholdet tyndt, Forf atterne udskrevne og alt det. I tredive Aar igennem og forøvrigt vistnok ogsaa i de foregaaende tredive Aar igennem og forøvrigt ogsaa i de fo regaaende tredive Aar - saa der maa vel være noget om det. Naar Spørgsmaalet i Aar har opnaaet en saa forbloffende Aktualitet, skyldes det muligvis nok, at Soslangen i Lock Ness ikke har gj01·t sin sædvanlige Pligt i Agurketiden, Pro-

USI

A

s

Tlf. Central 2960


Nr. 9- 10

l

ORD OG TONER

f essor Pieard har været for S<.'nl paa det, og 1'1·ins Harald ha r ligget syg. Noget skal man jo havt• al bryde de redakt ionelle H oveder med. J eg skal dog g1\ c mine gode \en l'er i Pressen den Marg111, at der vistnok fakt1sk har hl.rskcl nogen Skuffelse ogsaa hos Publikum ovc1· Re• ~cm e lig<' siden B esættelsestiden, og form<'ntlig skyldtes deLte, at Trangen til det frie og muntre Ord efter de onde Aars Tvang og T ynge var skærpet saa O\'<'l'Ordentligt. Det mærkelige er, at samt1dig med at man raaber om Revyernes Forfald, har næsten alle Re' yer i Aa1· ikke alene været store Publikumssucces'er, men ogsaa indeholdt. Ting, som fik den mest uforbeholdne Ros i de fleste Blade og paa samme Maadc hos del store Publikum. J eg har ofte hørt ganske pri vate Folk sidde og snakke om de forfærdelige Re' yer og i samme Aandedræl tale om, hvor 'anvittig morsom Osvald H elmuth eller Clara Oslo var, og hvor ghmrende V1ser de havde. Men da Tonen nu een Gang er anslaact i Pressen, anser enhver god Kobenhanler det for sin Pligt at istemme d en . Men Jworfor har Pressen anslaaet denne Tone? Sikkert ikke af Ondskab eller af llad til Revyfonnen, il<ke en Gang til Revyforfatternc. J eg tror, det i nogen Grad skyldes de mange Revyer. Naturligvis svækker det Re' y<'rne hver for sig, at Krudtet skal spredes over t.i eller toh forskellige Fæstningsværker, og at fem seks af Forfatterne h' er skriver tre fire Rev}er. Samt1dig vil den Anmelder, der har fa aet den triste Lod at. anmelde alle dtsse Revye1·, efterhart-nden faa de aktuelle Emner \'endt og d reje t, til de hænger ham ud af llal~en, og en nojc Granskning af Hevyanmeldelserne i A ar vil da ogsaa vise denne kendelige Afslappelse af A nmelderens Modtagelighed, der kulminerer l en ligefrem hadefuld Afvisning af Forfatternes Anstrengelser. Man kan ogsaa faa for meget Mecodrin. Mit Synspunkt er, som jeg har sagt det for, at Re,•yet·nc i Dag er, som de var i gamle }Jage: dels gode og dels daarlige, men der er flere af dem i Dag, flere maaskc end Byens Vækst kræver. De s~ nes maa~ke, det. er mærkeligt, at ieg som Revyforfatternes Formand tager til Ordet for færre Revyer. Det gor jeg i og for sig heller ikke, f or de fem-s<'ks Forfattere, der her i Kobenhavn leverer ti Revyer, kunde jo indskrænke sig l id t, og desuden er der et stort Ma r l;; ed i Provin sen , hvor de hidtil har levet af Smulerne fra det rige kobenha\ nske Bord, bare til ( I l lun·ct Betaling. Hvorfor saa ikke gaa derud og skrive nogle gode Re~ ycr? Man maa jo ikke tro, at jeg tkkc sætter Pris paa de gamle Dages Revy<'r. Det kommer an paa, hvad man forstaat· ved de gamle Dage. Som Son af en af de store ~raml<' fra Tiden for ca. !50 Aar tilbage, J ohannes Dam, har jeg naturl igns al mulig Veneration for de gamle R<•vyer, hvis det er den Tid, man tænker paa, men ærlig talt 'ar de som Helhed ikke S1wr bedre end vore Dages og paa mange Punkter endda ringere. Det var lettere at skrive Revy den Gang. Begivenhederne var færre o~· derfor større. Da kuncle man skriv<• en hel V ise om Arne og Trane, der g-ik T ur i T i\·oli og byttede H andsker, nu kan man ikke engang skrive en hel Vise om en T ivolidircktor, der skifter Fane, og ''ære s1kker 11aa at blive f orstaact. Revyforfatterne har langt flere H ensyn at tag~ unrlcr UdarhejdelsPn <'nd i gamle Dage. Naar min Far og l\I<•Ibye skrev Revy, tog d e paa L andet i 14 Dage og kom hj<'m med hele R e\'yen fiks og f ærdig i et Stilcha•ftc, skr<'' et med Mclb ycs noble Haandski'ift. H jemme i Kobenhavn stod hel(' T eatret med sit fast ansatt~ Personale og ventede paa d<'m. Revyen hlev læst op for Peter \'ilh. og f or F rederik J ensen, og de \'al' de <•neste, der kunde \'O\'e at komme med l ndvendins,?;er eller Forslag. De ha\'dc til Geng·æld hcggc t.o F orstand paa d et.

Side 3

Vore Daves Forfattere har !:>om Hcgt>l mindst to lJirckto· rer, hvoraf hojst den ene har en lille Smule Fol'slaat>lse af, lnad Revy c1·, derna•st har dt• indtil otte Primadonnaer nf begge Kon at slaas med, og dd er skam ikke I.Jarc saadun, at en Skuespiller kan sige, at dt•tl og cl<•n Linj<• kan (•llt•t· vil han ikke synge, nej, han kas!WI'I't il,kc hlot sint> egne Ting, men helst ogsaa de andres, og til G<mgæld fordægge1· han Onsker om, at der skal skrives V1scr eller Monologt•r af d(·t og det Indhold. F orf ..Ltlt'ren er med andre O n l dl' graderet til en Slags Le,·erandor, der kun er det, fordi han tilfældig' is er i Besiddelse af Axel Senensens Himonlhog. Det e1· en fattig Trost, at flere af Dtrt•Uorcrne nu letter hans Bynlm· YCd at ansætte opimod en halv Snes Forfattere ved samme Revy. Det gavner JO heller ikke Revyens Ansigt standpunktmæssigt set. A ngaaend<• Standpunktet nc. J eg har ofte set den Anl<c rettet. mod Revyerne, at de ingen Standpunkter havde. lJPt kan her og der \'ære berettiget, men jeg maa sporge: Er dc>t Meningen, at en Re' y skal f01·fægte cet bestemt politisk <•Iler rettere partipolitisk Standpunkt? Nej! Revyen skal forfægte Fot·fatterens eller Forfatternes Livssyn og derudfra deres Standpunkttagen til de enkelte aktuelle Foretcel~c>r. De skal netop ikke i Baad . D<'l. er ikke det mindste i Vejen f01·, at en brandrød og en dyb kongcblaa Forfatter kan skrive en god Revy sammen. l>cr er virkcltg Stof nok, der ikke bt•hovcr at indrangeres under Partlsynspunkter. Efter min Mening bor en Revyforfatter ikke Yære Medlc·m af nogetsomhelst andet P arti end de uafhængige> og fordomsfri Betragteres Parti - som ikke er anmeldt paa Rigsosven - men naturligvis hor han have et Standpnnkt. et moralsk St.aasted. J eg vil hævde, at. Danmark i J>ag hat· mindst lige saa mange af den Slags Forfattere, som Yi ha' d<' i Peter Vil h.s Tid. Jeg ønsker natur!ig"'·is ikke at næ\'lll' Navne, og

p

til Komponister, Forfattere, Kapelmestre, Musikere og alle Forhandlere, ja enh ver Forretnings- og \'enskabsforhindcl"e, som i L ohet af de 13 Aar blev knyttet os imellem.

Da jeg paa Grund af min lang\ .1rige S~ gdnm har '\Ct mig nodsagd til at overdrage mine 2 forlag, "N~ t d<t ns k Musildorlag"' og ,,Cont111enta Mu~ik­ forla~r'. til ;\\usikforla·gger lir. Per Fro-, t, vil min l iustru og j e~ herved gern e ha\ e Lo\' at udtale 'o r Tak for de Aar, der er gaad.

Dere::Gudrun og Michael Handberg ..Jørgensen Færo\ eJ 4, Orholm pr. l yngby


Nr. 9 - 10

ORD OG TONER

Side 4

det 't l dl" 'ær· nah t af mig at paastaa, at f. Eks. alle Re' yforfnttt•rforbu n tit• t s .Mc dlcnmwr vn t' l igt• uthna:rkl'dc, ml' n jeg 'il paa. taa, at Aanrlen lig' Talentet i Yorc I >agt.•s nc,) et· hg-c._• ~a a god som da. E n saada n F o l'faldspcriodc, som da Sc.lia t·ev) er n c hcht.•rskcdl' Tid<>ns :mag-, t• r \'l held ig>' IS ikke indt• i, og set· \' i blot dt> halvt t•cd s Aat• tilbag'c, maa vi dc)g' Jlæ\ nc forskelh~c._· Fonl) ~ls~ r n~ For:-og paa at push' nyt Li\' i de gamlt· Vinflasl,c._•r. l>a g-amle Skaarup var sat ud af sit k erc St.·ala, gtk han til den modsattl..• Ydt•l'ltg-lwJ og ~attt• en ,·irkclig intclh.•ktuel straalt.•tlllc }{c, y t'Jl paa !\urrPbro. })u Lnch·ig Brandstt up vat· blevet kt.•d af Gltmmcrt.•t paa Scala, gik han ht.•n og satte den forstt.· Co-Optimistrcvy op. Da skuldt• de han: set twgt.>jstrcc.lc Anmeldclst.•r - det første• Aar. To Sæsoner (•ftet· var man der igcu med He\'yerncs For·fald! Ila Stig Lommet' havde i ndst•t. at han i dP Hollcr, han fik tildelt paa Scala, ikke kunde g-ore sig llaab om at fordunkle Carl Alstrup, startede han Hornbæk re\ yt.·t·nc, der og-saa dengang betegnedl'S sum et vellykket Fremskridt - og sanelan ku ncit• man b li\ e ved. HH•rkcn Rt•vyenw ell\•r dens Fnrfattere er dt•g-eneret·ede. Der eJ· ,·ist ingen Grund til at tag-t' saa tungt paa det. Hevyen ''il altid lew i dette demokratiske og- gemytlig·c Land. En anden Ting er det, at dt•r ligger en stor Chance for dt·n Direktor, der uafhængig af sin Kone, sin Financier, sin Skræddet· og sine Skuespillen• vil pnwc at lade Fot·fatterne bryde nye Raner. Og Forfattcmc maa naturligTis ogsaa gorc deres Indsats og- ikke sætte sig til Hette paa deres HonorarehL'Cks o,g sige : I )et g-aa r sgu nok al l ige,·cl. De.' t' maa findes nyt' \'e.it'. gka) vi væk fra Lagkagerevyerne. Skal vi ha\'e Handling, Drammespil eller h\'atl?

Vi hanhede jo paa et \'ink fra oven, d."· s. fra l\Iont 8:1int Michel, det intellektuelle Munkekloster i Rosenorns Alle, ln-ot· "to Studenter" skulde \'ise Vejen, men Jærtegm•t udebleY. Der ,·ilde egentlig være Grund til for Stuuenterforeningen, som har fostret saa mange fremragende Revyfolk, at protestere mod, at Hadiocn tillader et saadant Værk at fremtræde som forfattet af netop to Studenter, s~l\- om den ene var en Magister. Med di-5-se spredte Bemærkninger har jeg villet peg-c paa Fortrin og Fejl ved \'on• Dages Revy. J>er kunde siges endnu mangt og meget om dem, og det ,·il forhaabentligt andre gøre. J eg ønsker blot at fastslaa: Er Ht•\·ycn i Dag genereret? I kke Spot·! Den staar ikke engang i Stampe! I gvcrig-c og Norge ser man hvert Aar med stor Forwntning hen til de danske Revyer. Men vi kan g-odt \'ære hekendt at pro,·e nye Veje, men dem vil jeg ikke tal«' om her i Aften. Finder jeg nogle, saa skal j t'~ nok fa a bragt dem tt l l' d tryk paa et T eater. Revyen skal tale for sig- selv!

Efter Indledningen .der hilstes mecl Difald, fik Forfatteren Poul Sorn1s( n Ordet. Han fastslosr. at naar Revyen har en Slagside. Rk~·ldes clet ikke mindst det Forhold. at Direktorerne ser udpra~get kommer-

cielt paa Sporgsmaalct og er nlldt til det paa Grund af de hojt' Stjerne-Gager, som maa betales idag. Det er ogsaa af denne Grund, al Di re!' tur er nc l' l' kommet ind paa at g-h·e 2 daglige km·t c Aftenfurestillinger og endnu flere om Søndagen. Poul So1 ( nst n vilde ha\'e Censuren helt og fuldt afskaffet og næ\'nte et Par Eksempler paa, In m· ledes Censm·cn stadig greb ind. DeL skete blandt andet i Stcinckes Justitsministcrtid. Cdtalte, a t han ion·igt fandt, at Censor l. C'. NormaJill var <·n fort.iL'nstfuld Mand, der burde ha\'(' en hoj P ension men han burde ha\'e den straks. Poul So n ·n.•N n gik io\'rigt imod l\logens Dams Tanke om Legat<•r og lignende Statslwlonninger, idet han mente, Ytl'ingsfr iheden \'jlde blive bastet hos Legalnyetern e. Ti lsidst efterlyste Poul Sørens( n den anden Student. der \'at· tullagt som den sorgelig beromte lla<lioi'C'\'~·s Opha\', og bad ham melde sig, Jn·is han var til StPdP i Salen. Ingen r eagerede dog herpaa. Formanden for Teat erraadet, Dr. jur. l r .U ai•'(', f r emsatte som Repræsentant for Publikum det Sporgsmaal, om det i Virkeligheden \'CU' - ikke HeYyen - men Revyens Publikum, der \'ar clegenprcrPt. Han fandt, at Tilskuerne ikke altid Yar Yeloplagt nok, naar det kom i Revyteatret. Publikum maa ikke frembringe den samme seriose Stemning i TC'atPrsalen som i et Missionshus, hvor en ViUiglwcl snm bekendt ikke modtages paa samme Maa<lc indenfor som udenfor Murene. Forfatteren Poul H enningsrn gav Dr .le Main~ HPt heri. Publikum er for Tiden temmelig talen llost. l »de gamle Re\·yers Tid« \'al' Publikum oplagt i Pn>Yisorietiden som ligeledes senest uneler den lyxkt' Besættelse og kunde opfatte den fineste Pointe. ~u derimod fulgte Folk alt for lidt med i, lwad T iden bringer. Maatte ligeledes fastholde, at Censuren stadig opretholdes, blandt andet med T eatenlirekton'rnes Velsignelse, idet Direktorer gennem Ccns urc'n foler sig ansvarsløse - og det er nogC't af det hojcste i vor Tid at være ansYarslos. (Di fald). Rev~·en1 e

er ikke blevet ringere i de sids t<.' 8- 1O Aar, men Hevyens Vilkaar er ble\'ct ringen •. Der burde være mange Revyer, men i smaa T· •ab·<', mccl llVl'rt sit udvalgte Publikum. Der kunde DirC'klorcrIH' saa sætte Forestillinger op for en bestemt Smag og et bestemt Publikum. I de store Teaterrum kom-

Dansk træffer:

N år solen den skinner og himlen er blå Musik: Edl'ard Brink

Tekst: Kay Roslgaard-Frolme

M U S l K F O R LAG ET l M U D l C O Sølvgade 10, København K.

~

Telt. Central 7653 - Palæ 7671-3471


Nr. 9-10

Side 5

O R IJ O G T O N E R

mer Ti\'oli-Abonnincrnc og gamle TantPr ind, Ridcll'r nioratd 11l<'<l d<' lndhtultc~ til <'t hygg<>ligt Sanl\':PI' Og glO!' dumt Og .!.'alter ikkL' Ct }lak af, h\'ad f!et , ed f•t munk1·t Smon·elJrodo;;bortl, hYnr Tah•t· s:unt Fut't•drag nr gaml<' og 11,\'l' YtsPI" :-;atb• c•1 l'orno.ic""ligt drej er ~ig- om - det lyd<'l' 1kkl' dl'mokratisk, men Punklu1n for dt>n interc. ~at\tt I> islwssinttsaft n. det er del. ( Bil'ald). Kau 1:.-F. P vuf Henni,l !f-"<'11 mentL· ligelcdl'S, at ~kucspille r­ gagcnw maatlt' ned, og Dir<'klol'l'I'IH! burde eksp(•rim cnlen~ med l~l' ~·erne paa ~amnw i\Iaade som med dl!t almindeligt• TPatcJTepPrtoi t·c. I> e res ~~ nspunkter • m aa u<bkiftcs. Lad llS faa nogle 11~ L' Ht'\'.\ direktort·r. der pro\ er med nyt, ungt• Skut•sptllerc og n~·" FcJrEt abliRsc•nwntet Lo n~ 's dir<'ktion lwr vis l vort faU('l'l'. Der e1· Tah•nlcr nok, d t• 't•ntcr 1\ u n paa at forhund den vt>l\'il.k at :-;tille »Landsby()Jl « til t',l faa L O\ lil at komme frem. Og her kwHic Itadinen træde Slottenele til, men i Stedet stoch·r den ltL'\ .nm cligll'•cl for afhol<klsen a f en fest li l fordel for fra sig og scr\'erer sciY noget lig·egyldigt h ah dan- ».!. N'u Il-Jun.-.:( tl's mindt•[ollfl «. net Pjat. Festen 'il findt• sted om aftenen tirsdag· clen !l. Endnu en ltost fra Publikum, en Student dog no\•cmbcr d. a., og det ne<lsattP fesluclYalg er nu ikke den anden fra Itatlio-Ue\ ~en - ha' de Onlt't. H an haY<le dog ikke nog<'l posilh t at fremfore og igang med lilrettP.hcggelsl'l1 af programmet. Vort gode mcdiPm, komponisten Erlt•o ni l'in k. var eg·entlig kun en Uekra•flclse paa de foregaaende T aleres Pam;land om det talenllose Publikum. der sa ofte har g·jm·t et stort og 11seh 1sk arbejde Den kenelle Stu<lenler-ItevysktH.'spille r, Forman- i humanita•rt ojemed, har ogsa i rlPtle tilf<Plcle loclen for K gl. MajcsUHs Acteurs, Landsn'lssagforer Yet at Ya~rc fest udvalget bch.i<Pipelig med at trylle E igil ./r nscn. omtalte, al en Tiække af de mest virksolister frem og i det hele und fange nogle god<' somme n evvforfaUere havde faaet deres Start i • StuclenlelTe\ .\'erne ' der Iwerken skelede til Publikum ideer. Vi håbe1· pa et godt resultat til gavn for Sekr. eller Skuespillerne. H enstillede til ReYyforfalterne, det gode formål. at de satte Direktorerne Stolen for Doren H'd al nægte at skrive pjattet Slof. Efter at ftfag ens Dam havde imodegaaet de foregaaende Talere og herunder bl. a. fastslog, at han naturlig\'is r ent principielt var imod al C\:msur, men blot ikke fandt Tidspunklet ojeblikkelig egnet til Bestyrelsens rundspørge til medlemmerne for at finde Ophæ,·clse a f Teatercensuren, gav han Poul Scren- frem til et sådant tidspunkt for afholdelsen af medsen og· Eigil ,J enscn Het i, at Revyforfatterne maa lemsmøderne, at det størst mulige antal kan komme tage sig sammen O\'erfor Dirckt.or ernc og Skuespil- til stede, gav desværre det kedelige resultat, at kun 24 lerne og i det hele Yære bestandig vaag·en O\'erfor medlemmer ialt viste sagen den interesse at besvare enh ver Vej lil Fornyelse og Forbedring. forespørgslen. D. v. s., at kun 1 af medlemskredsen D en ledende Senior, Dr. jur. S re n Clausen. rett<'- synes at være interesseret i afholdelsen af sadanne de til Slut en Tak ti l I ndlederen og de 0\Tigc D elta- månedlige møder. Af de 24 afgivne svar stemte de 17 gere i Diskussionen og uddrog som Konklusion af for at bibeholde den aidste lørdag i maneden klokken denne, at Jlcyyer nes ojeblikkeligc Slagside i II O\ cd- 14, evt. klokken 15. 4 medlemmer ønskede medlemssagen ikke skyldes lteYyens Forfattere, men AnsYa- møderne afholdt om aftenen og 3 foretrak søndag forr et maa. lægges paa det laJentlose Publikum, paa middag. R eYyclireklorc r ne, <ler mangler Autoritet overfor De afgivne stemmer hidrørte for flertallets vedkomSkuespillerne, de mange Primadonnaer, mancllig·c mende fra de samme medlemmer, som hidtil har væsom k\'inde1igc, der dom int'rcr alt og alle og oppe- ret deltagere i medlemsmøderne, og det er ærlig talt bærer for store Gager. ll(•rmc<l sl uttede den interes- for ringe et antal, til at der skal kunne komme noget sante Diskussion, der dog 'ilde '<ere f orlobct nok sandt retningsgivende billede for bestyrelsen ud af saa interessant, om enkelte R cpnL'Sentanler for Tea- drøftelserne. terdircktorernc og Skuespillerne ogsaa hm ck~ haft Det planlagte første medlemsmøde vil nu blive af,. L ejlighed til at udcl~·be deres l\Iening om Problemer- holdt n e. , J.. ørda;: den :10. ol,~obet• klokl~en l ll l\leden s Dansen gik paa Store Salen. samledes Se-

Fest

l

Lorry

n

Medlemsmøderne

i lioda '"s ntødesal

Spil dansh Musih!

og det ma da håbes, at tilslutningen hertil bliver adskillig større end resultatet af afstemningen viaer.


Nr. 9- IO

ORD OG TONER

Side 6

Axel Breidahl død

Hans omfattende forfatterskab for teatret begyndte med en række revyer og farcer til Norrebros Teater, f ortsalte derfra med forskellige muntre og f olkelige sangspil på Sondebros Teater, f. eks. "Bag de rode porte" og " Christianshavn", og han opnåede i samarbejde med Axel F rische den eventyrlige succes paa Folketeatret med farcen " E bberod Bank". Hans seneste dramatiske arbejder var af en al"orligere art, og skuespillet .,Frøkenklostret" opnåede en s~or og velfortjent sukces på Folketeatret. Det kan med sandhed siges, at A:rel Breidahl har skænket det danske publiku m utallige gode og glade teateraftener. Axel Brcidahl udfoldede et interesseret virke indenfor forskelligt filantropisk arbejde, var høj F rim u re r og Rotarymedlem og sad som medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Rode Kors. Breidrthl var medlem af vort forbund fra dette blev stiftet i 1918 og virkede som forbundets formand i femå r et 1919 -

1924, da han frivilligt nedlagde hvervet og foreslog J. R a'' nJonsen som sin efterfølger, hvilket han selv regnede f or en

Aze l Breidahl, R. af D. p. p.

• 3(1/t 1876 .

t

4/

10

af sine bedste gerninger. Alle kolleger indenfor vort forbund vil mindes "B rei" som en af de store indenfor vor kunstart, som den gode kammerat og læremester. Æret være hans minde! Kay Ro:~tuaarcl-Fro lmc. •

1948

Atter er en af vor medlemskreds' store "gamle" segnet. En af det berømte danske humors ypperste penneforere, forfatteren og journalisten Axel Bn:iclahl, som i en menneskealder viste vejen for den yngre generation af humorister, har lukket sine ojne. Døden indtraf ganske pludselig og ramte ham ved arbejdsbordet i hjemmet, frimurerstiftelsen på Sortedamsdosseringen. Et hjerteslag satte for stedse punktum for et rigt kunstnerli,·. Med vemod erfarede vi dette dodsbudskab, og minderne om ham springer levende frem, minder om et festligt og broget liv som visedigter, revyforfattcr, komponist, kabaretkunstner og ., Tæppehistoriker", dramatiker samt oversætter og bearbejder. Ved 50-års jubilæet i 1944 som journalist fandt man rig anledning til at berømme ,./<'udo· Brei" som en allround journalist, der mestrede noget af det sværeste indenfor journalistiken, nemlig at kunne skl-ive en god vittighed, hvad der stundom er adskilligt sværere end at skrive en lang og dybsindig ledende artikel. Axel Bn·idahls ., Tæppehisorier" gjorde i en lang årrække .,Politikcn"s teaterrubrik til den mest læste af samtlige dagblades faste rubriker. A:rel Breidahl var i besiddelse af en udpræget musikalitet,

der kom til stor nytte ved hans opereth~o,·ersættelser, bl. a. "Phi-Phi" og .,No, No, Nanette" og ikke mindst den fortræffeJige nyoversætteise af operaen .,Carmen" til Det kongelige Teater. Hans komponisttalent vises bedst ved den lille iørefaldende og overordentlig populære melodi til Louis Levys børnesang "Sørens far har pengell, der vil leve frem gennem tiden. Han kunde s1kkert have drevet det videre som komponist, om han ikke - og med udpræget held - havde haft øA mange andre jern i ilden, ofte samtidig.

Nordisk Revyunion Emnet for drøftelserne på det forestaende oktober-medlemsmode bliver som tidligere omtalt elannelsen af den nordiske revyunion. Det meddeles nu fra Sverige, at >>Foreningen svenska kompositorer av popularmusik« (Sk{lp) Yt)d et mode den 31. august d. a. ligeledes har clrofll'L det Yigtige spørgsmål angående dannelsen af Nordisk Revyunion. Det meddeles, at de svenske r e\·yautorer besluttede at udtale deres store ti1frcclshNl over dannelsen af unionen og i princippet godkendte det foreliggende forslag til statutter. Det vedtoges endvidere at indbyde til unions-arsmode i Stockholm i juni 1949 under værtsskab af S kap.

Til delegater i det interimistiske præsid i um valgtes Slatp's formand, hr. Einar Hylin, og næstfOJ·manden, hr. G('org EliaBson. Som repræsentanter ved junimødet valgtes enelvidere de herrer AIPar Kraft, Berndt Carl.~son, eller evt. hr. Gii.'~ta Rybmnt, hvilke sidstnævnte får sæde i den komite, der skal forberede årsmødet.

---------------------B B

LA OOOCCC

8o

Johs. A. Jensen Pattlr en

B Nr.

Skrivemaskiner og Skrivema1kine•Tilbehør

~:ro•

Voldgade 19

IMEMMMCMHMMCMMMICJ

o o

--

Central 2476

- ~ - ~ ----

o

------- --------


ORD O G T ONE ll

N r. 9- l G

Stim En 25-årsdag

Side 7

til autorerne. Operaen gjordt> st•h:sa.gt formidabet lykke hoR det forståenrle puhlikum. Klokken o,:lO var der nattscxa, og festli~hcd<n Rluttt•dt• merl clans til Thore I•~rlings ork<>ster langt hton 1 morgPnlimernc. Alt i alt må det sig-es, at Stim ha.\rle ovt•rordcntlig æu~ af det festlige jubilæumsarrangement, fra hvilket g:.csterrt<• er rejst hjem med de bedst minder. Ketl/ Rostuaard Frolutc.

Den 24. september kunne Koda's !'lvenske sosterst>lskab S tim (Foreningen svenska tonsailares internatwnella musikbyrå) fejre sil tolifemårs-jubilaum. Denne begivenhed fandt u nder f estlige former sted i forbindclt:e med Den nordiske u noins konference i dagene t.i rsdag den 21. septembc1· til f redag den 24. september inclusive. For uden Koda's forretningsudvalg, rådsformand N. O. R aast ed, næstformanden, .4sge1· Trillzdm-HansC;n, og direktør Sigurcl Bruun, dellog efter Stim's særlige indbydelse en I sin artikel :t Revyen i Modvind« siger !t-f og t ns r ådsrep ræsentant for henholdsvis Dansk Komponistforening og Dansk Revyforfallet·- og Komponistforbund, og Koda's Darn, at »h ele Gen r en givet er vanskeligere i Dag r åd havde hertil delegeret komponisten Knudfif/t Riisaue1· og end for 50 Aar siden«. Det kan vi vist godt fastsla, er rigtigt. Sporgsf orfatteren Kay Rostrj(wrd-Frolllle. Af vekslende med de 2 første dages alvorlige unionsformålet er sa blot : II vorfor er den \ anskl'ligerc i handlinger havde Stim arrangeret lunch i de hyggelige lodag '? kaler i Tegnerlunden 3, middag i Trianon-reslauranlen og Under diskussionen i studenterforeningen udtalte nattsexa på Slim, efter at gæsterne havde haft den lidt tunge P oul Ilenningsen, at det er publikum, der er talentf ornojelse at overvære Kurt Atterbergs nye opera "Stormen" lost At publikum - derunder pressen - har sin på Kungl. Teatern. part i miser en, er ogsa jeg overbevist om, men jeg Om torsdagen tog de egentlige jubilæumsfestligheder deres vil hellere kalde det blasert end talentlost. Og h\orbegyndelse med en festkoncert 1 Kungl. Musikaliska Akademien. Kulminationen nåedes naturligvis på selve jubilæurnsledes skulde det blaserte kunne undgås i en tid, d agen f redag den 24. seJ)lember. hvor p ublikum daglig i alle s lags blade stopfodres Begivenhederne indledtes forst med en stilfuld reception med alt det, som rcYyen tidligere næsten ha\ de pai Stim's festligt blomsterprydede lokaler i Tep;nerlunclen 3, tent på : Dagens vise, »Ærbodigst , »At tænke h vor der i Jobet af et par eftermiddagstimer fra Sveriges sig -« , »Peter Plys«, tegneserier, causerier, 'yittigog hele Nordens musikverden overraktes Stim værdifulde hedssicler o. s . v. Kan man vente, at et så forvænt gaver og pragtfulde blomsterdekorationer som tak og hyld est f or godt samarbejde. Paa Koda's 'egne overrakte f orpublikum skal skrige hoj t af begejstring, blot fordi manden, N. O. Raastcd, og direktor Si!Jin·d Bnnm en kostbar det far stoffet ser veret i et revyteater? og meget smuk vase i kgl. kobenhavnsk porcelæn. Dette - t ror jeg - er en af de meget væsentOm a ftenen afholdtes i Restaurant Gillet's festlige lokaler lige g runde t il, at hele genren er Yanskeligere i dag. på Brunkebergstorg en festbanket, i hvilken deltog ca. 230 Del er sagt i sommer , at der skal tages stallelgæster med statsråd Zette?·berg og præses for Musikaliska punkt i revyen - standpunkt til verdensproblem0rakademien, biskop Aulen, i spidsen. Del blev en særdeles vellykket jubilæumsmiddag, festlig og fornojelig arrangeret. Et ne, til de sma og store begivenheder og standpunkt a ntal - heldigvis rationeret til 6 - alvorlige og skæmtei politik. Denne standpunkttagen skulde alts<:\. kunne f ulde t aler, en enkelt versificeret af pseudonymet Berco skaffe re' yerne stolTe bc\ agenhecl hos publikum og gjorde særlig lykke, hyldede jubilaren på forskellig måde. presse. Under middagen udfortes taffclmusiken af William Linds J eg t illader mig at tro, at cl et Cl' en misforstaelse. ensemble. E ndvidere sang Bjorlingkvartett.en en udmærket f estvise, der fik stort bifald. F or del forste er der næppe noget, hym·yed kunst Senere på aftenen i en pavsc under dansen fremfortC's som og da navnlig den letbenede kunst - lober en u rprem iere en skæmteopera i 2 akter "Vilddjuret i kryptan", sådan fare for at. bli\·e syrlig og trist. og k' <crulercnder ha ndlede om det heller ikke her i Danmark tidligere de som del at skulle tjene el program. Fot· det anu kendte fænomen , at "musikforbrugeme" i begyndelsen følte det: lad os i f læng gribe i posen og se på foreteelser sig højst krænkede over at skulle betale for musikud foreisen som »Ær bodigst< og »At ta:nke sig -« . Tjener rle

Revyen endnu en gang

· Smul.:li:e Bloms te r · D e li:ot--atione t.. · f {t•a••se og f{ twve

~rene t8u/ir ~eafi GOTli EB SGADE 129 - TLF. BYEN 7070

n ogel program? Nej . Ikke clestomitHlre har Yi Rtuderet dem daglig g(mn~.:;m jeg Yerl il~ke hYor mange år og gor det stadig - uden at komme til at gabe. Ih·orfor '? Foreli clet Q r morsomt gjort - ofte det r ene pjank, men noget grinagtigt og talentfuldt pjank. Og imelltlm er der en og amlen, ~ler får en tiltrængt en på skrinet. Heri, tror jeg, ligger en »I)Udel«, som ogsa gældPr l'l'\ ~en. Om re\ yen tager stanrlpunld, om den tjener l:l ellt.,r nndt.:l stort og keddigt formål eller kun clet at komme folk t il at le,


Nr. 9- IO

ORD OG TONER

Side 8

et· uv~l'~entligt, blot indholdet er talentfuldt gjort og- nwrsomt. Den\.•d bliYer al tale om ændringer i reYycns form om lag-kagL'l'CYY eller handlingsrev~· eller noget helt tredie unudvendig. Ih urdmt far revven nu chance for at tilfreds• stilk dette krav·? J a, her er det, at vi m a »bide i \'o res egen barm«. for der kræ Y es simpelthen en menta litetsændring hos dem, der har mPcl r evy at gore. Det er ikke nok at lun·e talent, fantasi og humor. Ile\ yen må bli,·e ensemblekunst. og dette g-ælder bade direkturer, forfattere, komponister, s kuespillere, og ll\'em der ellers har en indsats at gore. Det kan ikl(e Yære nogen hemmelighed, at en re,·ypremierc nuomstunder ofte er slutstenen pa et orgie af hen synslost brodnid, skændsmål, frikadelleri, chikane og to\·tr~~kkeri mellem de medvirkende af alle slags. At resultatet ofte ikke er nerre, end det er, er egentlig besynderligt, men det kunne u tdvlsomt bliYe meget bedre, hYis de medvirkende fik øjnene op for samarbejdets betydning, dette, at det ikke bare ga~lder om, at jeg lille mand far sa og sci mange numre placeret i forestillingen, m en at revyen som helhed bliYer sa god. som det e r ensemblet muligt at gore den. Det ,·il kunne SYare sig kunstnerisk, og det dl - ogsa for den enkelte deltagerkunne svare sig - rent ud sagt i rede penge. Ax. Th.

Dansk musiklitterær Bibliografi for Aaret 1945 Mt-d nh·illig TillaclelsP fra Ilt·. n<'daktnr Si!lw·d R ery hring<'r vi ncdenfot· et Cddrag af det i .. I>ansk Musiktidsskrift" ~r. 8- Hl•!8 fremkomne Supplement til (;11 fuld~tændig men PJHI nu ikke fuldfort - I>nnsk nntsiklitt<>ræt· Riblio~rafi, der omfattN aJIP trvkte nw• siklittcræn• Arlwider af danske Forfat• tere samt af udenlandsk<· Fol'fatten>, fot·saavidt de fMelig-g<'r i dansk Ov~r­ .sættelse eller ht•handlcr danske Musikforlwld. ~Pdenstaacnd<' Uddrag ,.il sikkPrt væn· af Interesse for mange af v01·t F01·hunds Medlt•mmt·r og Bladets Læsen•.

I. Bibliografi, Terminologi, Musikførere

hard Schcpelern i LeY. mus. S. 43-44 og D r. ~ram. i Dn..;cophih'n [l!IH-] 4;, Nr. 12 S. 8- 11. [7]

Il. Tidsskrifter, Aarbøger A CTA l\ll'SICO LOGIC'A. Dansk Hed. Knud .Jcprws<·n. Vol. XYII l~I..J.;", [-4G). [8] ARBEJDEHSANGEHEN. Hed. L. Mouning. 8. Aat·~· . [ !1] I>AN~IAHKS SAi\GL.·E11EI~FOREXI~GS AARSSKRI F'T. 2. A a r g. l l OJ J>A~SK KI RKEl\Il'S I KERTil>E~lJE. Red. F. Klæbe!, T h. M. Aagaard og V. Bitscl1. 42. Aarg-. [11 ] llA~SK hiRKESANGS AAHSSKIUFT. Hed. P. Ilamhu rgPt· og- II. Vilstrup. li. Aarg. l!J4;i- 4(i. [l ~ ] DAN S K 1\ll"SIKER-TIDENllE. Red. O. Kruuse-A n dct'St•n. 33. Aarg. [ 13] DANSK 1\H: SIKTIDSSKRIFT. Red. -Nils Schorring . Aarg. [ H] DISCOPHILEN. Red. K nud K otzebue. l. Aarg. [ 1DH-] L1, 2. Aarg. 1945 [ -46]. l1 GRA MMO FON-BHA NCHEN. Red. Mogens Kaarøe; fra N ' 4 Gusta,· B rock. 7. Aarg. [ 11 , LEVENDE M'CSIK. Red. Gunnar Ileerup. 4. Aarg . [1 !)4:; 146. [1 7J MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORGANIST- OG K A '\ TO RSAMFUNll AF 1905. Red. Peter Thomsen og E mll •us Ban gert. 11. Aarg. [l l MUSIK OG HANDEL. Red. M. O. Richfclt. lG. Aarg. [ 1 ~1] 1\ltTSIK-AMATOREN. Red. H . C. Larsen .4. Aarg. [~ O] Ml:SIKENS .J ULE-ALBUM. Hed. Herman C. Larsen. 4R R. Aarhus . [ 21] NORD I SK TIDSSKRIFT FOR TALE OG STgMME. Ht•d. A. Tamm, A. Dahl, E. Jacobson-Lilius, Il. B<'ri ng Li isLC'rg. 9 • . A ar#->. er [ .. '' .. ?J ORD OG TONER Red. K. Rostgaard-Frohne. 10. Aarg. [ 2~] SANGERBLADET. Red. O. Th. Christensen. 24. Aarrr. [ 24 J SOLI STEN. Red. Vagn H ed<'mann. 25. Aaq:~·. [2:; l TRIRCNE. Vdg. af Arttun Musikforlag. Red. Borge J. C• .Moll<·r. l. Aarg. ( ~li]

·w.

III. Almindelig Musikhistorie. B M·!l f F ,·ii.r~: Den klassiske og den romantiske Musik. l Aalh. Sti ftstid. l. Maj. l :w l l'o!•l 1/omburflcr: Musikkens Fremtid. l Mor.gcnbl. 7. J uli. [ :l~ ]

.T. N.: Musikkens Epoker. l Musikamatøren Nr. 4, !l , fi. [36j h"uurl ./t•mwn: Om moderne Mu sik. · Roskilde Dagh!. 21. og 22. Juni. (::7 J s~·,.,, .1/olhr 1\ ri:~t, n~en: Musikalske Stilproblemer. S or nlDemokr. 21. .Jan. Bemærkn. af Knudåge Riisager 2;'i .J a n., af Moller K ristensen l. Fehr., af Finn Høffding 20. F l'b r., af Moller Kri stensen, H anna Lund og Karl Hjarnhof 22. Fe bL [;Js] B11r.'J(. Friis: ~ymfnnisk Prog-mmmu sik [paa Gram mofonpl a<lt•r]. Krist. Daghl. 20. Fehr. [ IG] : Ny Grammofonmusik. 1-11. /Aalb. Stiftstid. li. og 2!1. ~ept. ( 17]

Siaurd

Hcrg: Dansk musiklitterær Bibliografi fot· Aan•t J!)47. l I>. Musiktid ss. S. 30-:):>, 4!l-f,2, 77-7!1. [ l] E ,r lin[l Winl:d: Dansk l\Jusikudgivelse. En delvis forsomt kulturel Opgave. l Jyllandspostl"n ~1. Juli. [:l) : Nodemanuskript<·r paa Statsbiblioteket i Aarhus. l I>a. Musiktidss. S. 164-67, 182-8:;. [4] KrLi Fim·: Symfonibngcn. I-11. 1!18 18!1 S. [fi] K nlld H{germa n11-L indcncnmc: Het kgl. Teaters Op<'rafot·cr. Scenisk Gcnnem~ang af 40 Operaværker nwd historigk(• og litterære Kommentarer. 260 S. -L.. 32 T"l. Se hertil Ger-

+

Et godt Spisested Hotel Kong Frederiks Restaurant-Bar Central 5902

Daglig Musik


Nr. 9

tO

Si de 9

ORD OG TONER

[ Om Grammofonindspilninger af Musikens lioYe<h'æJ·hr], se Nr. 15. (·JS] H . C. flcwscn: Kunstnerhonorarer i gamle I>agc. 1 JJiscophilen 194f>[-46]. Nr. 12. [·Hl]

\o re/Is( n: Den sidste Aften. l Om den fl'it• dauske (ll!j) Had w] . . Social-Dem. 18. MaJ. H'nld< nuo· ll'nl in q: Hadio Ot k<'stn·t gt•nnem 20 Aat·. l Ila. Musiker-Tid. S. 273-i!i. Ogsaa i Da. Musiktidss. S. 188 (115] -!JO.

1/t'lnlcl

IV. Dansk Musikhistorie. D ·r a m a t i :-; k J/ 11 ~· i k Da nsk Tc(L tcr-A.arbog for 1944-45. Ved Knud Atlung. ·Hi S. [G~]

J o/za nnes FMiss: Med den kongelige Thespiskærre gt•ntwm Danmark. 144 S. (G4] H . No'rnuom lfanscn: En Rædselsdag i dansk T<>aterhiston<'. [ Operahusets Brand 1689]. l Aalb. Amtslid. 24 .•Jan. Ogsaa i Da. P olit.ik Nr. 6. (Gf>) Rolw1·t N eiicndron: Theate1·museet ved Christiansborg i Ord og Billeder. 4. forøgede Udgave. 104 S. 1944. [GG a]

s

(l

11 !l t

G r a m m u f '' IL Uoma F1·iis: Smukt dansk In itiativ i Granunofnnplat.lcr. l (117] Aalb. Stlftstid. 11. Jan. : De sidste Nyhedct· i danske Grammofonplader. l Aalh. l118] Sliftstid. 2. Juni. : Nye danske Grammofonpladct·. l Knst. Dagbl. 7. Aug. [11!1] B. Jh.: [Nordisk Polypbon A/S 2!iaars .Jubilæum]. l Gram[120] mofon-Branchen Nr. 4 S. 3.

F u )' l 11 .'i t Eddi~", Safieat/z:

./a:z

M ogens H olnH{J(utnl Nielsen: Dansk Jazz-Album. Indled n. J oh s. Norgaard . 80 S. Aarh. [n] M ogens H olmeyaani Nielsen [Udg.]: H,·ad med J azz'en '? Jazz-Enquete. !iG S. Aarhus. [74] StJen Mu ller Krisic1uwn: Dansk Jazz. l Social-Dem. 2·1. April (7:i]

F' ,a g l i !l O r !l "

N rt d i n Er nst C'h1·istilwsut: Kampen om Radioen i de fem Besætte!-

scsaar. Social-Dem. 6. l\laj. [ 101] • S t·uul Enf1cl/wnll: Musikken i Danmarks Radio. l Le\·. mus. s. 14- 18. (102] P oul flrunlHn·ycr: Radioen og l\1usikku1turen. I-IL Morgenbl. H. og 21. Sept.. [lo:~) Stiy Mcn•ilcl: Glimt fra det besatte Radiohus. Aalb. Stiftstid. 28. Maj. [ 1 04] Tn ,qc ll!odcn.'len: Da Danmarks Radio bleY lysk Pro}>agandaApJ>:.trat.. l Aalb. Amtsti cl. 3. Maj. [lO!>] T ayc Nissen: Radioen for, under og eft.er - . l Information 16. J uni. [lOfi] Rndiocn og den elanske Musik. l Ord og Toner Nr. :3, 7-8, [107] l K mulriyc Rii!iflf/C1': Rad ioen og Musiklivet. l Tidss. f. R a. d i o. s. 29~-3!>. [109] : Musik i Radi oen. [Forskellen paa mekanisk og din•kt<• (110] Musikgengivelse] . l N aLtid. 2. Marts. S. C.: Radioens Direkto1· om Ufrihedens Aar. l Berl. Tid. 6. Maj. [ 111] Ha ns Sdhcrfi!J: l>en befriede Radio. l Land og F olk 11. [ 112] Jun i.

o.

usikl

t

[124]

11

isa ti un

t

r :; o

11

rz l i n

Johs. Allen: "De tre fra Radioen" blev opfundet. af Skaarup. l B. T. 7 . Febr. [1G4] Moye11s Brandt: Else Mari e [ H ansen] og llans Kurt. GS S. [HiG] ('/ir. /lo unwrk: [Interview med I. Bliclwt··llansen om "De (1fJ7] tre fra Radioen'']. Berl. Aflcn. 10. Fcbt· . BJtANDSTRUP, Ll.JDVIG. H erbert Stciotlutl: [Interview]. 18. Marts. [172] CARLA~DER, CARL. K1 <p·Smiliug: Den gamle Musiker og Operasanger bli\'Cl' [111)] 7:; Aar. Da. Musiker-Tid. S. !JS-!.1!1 . CHRISTIANSEN, ERIC. Ord og Toner Nr. 3. [177] CIIRISTOPHERSE~, GERDA. J eg gav aldrig op. [Erindrmgcr]. 171l S. ((178) : H c n ry H elisen: Lykonskning til Gerda Ch ristopherscn. l Bcrl. Aft.en 28. Feb1·. (179] l 'ayn Poulsen: Et Li,· i Arbejde. l Horsens Folkebl. 27. • Febr. [180] CII RISTOPIIERSEN, II. E. Gerelet Cllristophrsc11: Min Fa1·. l R('rl. Tid. Till. 25. Febr. [181] CORNELIUS , PETER. K nu d H e[Jerman n-L i udcnc l' O11 e: IJiskogTafier V. l Da 1\Iusiktidss. S. 91-!13, 11~-l!i. (1S2] DENEKE, ERIK. Ord og Toner Nr. 6. [183] ELSE l\IARIE. Flt mmin!J Gcill: Danmarks Operettcpar. l GrammofonBranchen Nr. 2 S. 7 ·S. [1S7] GELLIN, HERMAKN.

c:

Se Bor!fsfron,

pil dansk

l' l'

DANSK DISCOPHI L FORENI:l\G. Se !\1·. 15. DANSK KOMPONISTFORENING. Se Nr. 14. DANSK MUSIKER FORBUND. Se ::--.t·. I.~. DANSK MU'SIKHANDLERF ORE~J~G. ~c '\1. lU. DANSK REVYFORF ATTER- OG KOMPONISTFORBUND. Se Nr. 23. DANSK SOLIST-FORBUND. Se Nr. 2f>.

P III u s i k l i l' < t Gcor!J V. /J eii!Jl.'l.'Wil: Vi spiller os frem ... En Fortælling om Nutid ens T roubadourer. 140 S. Fredericia. [7G] K nudage Riisagcr: Kommer Koncerthuset? fi Kohenhavn). l Nat.tid. G. F ebr. Bcmærkn. af Gustav Albeck i Jyllandsposten 3. Marts, af Rissager sst. lf>. April, af Albec.'k :W. April. [84]

sli

[G7] Dansemusik

R ('

Frederiksbergske Forl}stclscr. 58 S.

S ven ll1ollc1· K 1·istcnsen: Danmarks Frihedssang. l Salmons. Leks. T idss. Sp. 2:>7- 2:i8.

l

f'

Enu~t.

HA NSEN, EHIK. l\. Rnsir/(Uird-l<'rrlllllf. 1)0 Aar. liOFFMAHK, IIERl\IAN. Ot·d og- Toner Nr. 7-8. II OY J ·~R, BJAR NE. l Ord og Toner Nr. 7-8.

l Ord

og- Tonet' Nr. 12. [1V9] [2<'7] [208]


Side IO JENSEN, HARRY. l OrJ og Tonu Nr. 9.

Nr. 9- to

ORD OG TONER

[211]

Dansir Rev,forfatter- 01 Komponistforbunds

isebureau

JØRGENSEN, KJELD. [215] l Ord og Toner Nr. 11. KURT. HANS. Flt m mi11g Geill: Danmarks Operettepar. l Grammofon-Branchen Nr. 2 S . 7-8. [224] NIELSEN, CARL. . Annt· Marie Telmanyi: Min Far. l Berl. Tid. Till. 28. Jan. [2•13] - : Ht•nrik Juul Hansen: Carl Nielsen ved Skrivebordet. l Bt•rl. Aften 31. Marts. [244] - : .Stt•en Albn•ctsen: Et sidste Besøg i Carl Nielsens Stuer. l Natt.tid. 15. April. [2·15] - : Jiirgt•n Balcr: Carl Nielsen og Vi. l Ekstrabl. 25. April. (246] - : Niel.-~ f.' ri is: Vor store Komponist Carl Nielsen. l Aalb. Stiftstid. 6. Juni. Ogsaa i Viborg Stiftstid. 7. Juni. (247] : Jiirgnt Bal::t1r: i Grammofon-Branchen Nr. 3 S. 2--3.

(248] : Dag Wiwliug Sørensen i Festskrift til O. M. SandYik. [249] Oslo. REUMERT, ATHALIE. Vie l'i11ding: Debut i 1875 [Interview]. l Ekstrabl. 16. [260] Fe br. RIIS, AMDI. [261] l Ord og Toner Nr. 9. RIISAGER, KNVDAGE. Carl Willum Hansen: Kultur og Frihedssang. l Da. Musiktidss. S. 129. Bemærkn. af Otto Mortensen S. 148 49, af Sven Lunn S. 171-73. Se ogsaa Nr. 53. [263] : Papago10: .,And er makt" [Interview]. l Norsk Musikliv Nr. 9-10 S. 5-10. [264] SADOLIN, MARGRETHE KRABBE. [268] l'agn Hedcmamt i Solisten Nr. 7-8. SCHIØTZ AKSEL. Chab ir i Discophilen 1945[-46] Nr. l. [269] : Jørgen Drachmann: [Inten;ew]. l Aalb. Stiftstid. 23. [270] Febr. SCHRØDER, WALTHER. Kay Rostgaard-Frohne i Ord og Toner Nr. 3. [277] - : r Da. Musiker-Tid. S. 91. [278] SVE!'JSTRUP, LEO. [282] 1 Ord og Toner N r. 10. THI ELEMANN, PER. [290] l Ord og T oner Nr. 10. VAD-THOMSEN, KNUD. [298] l Ord og Toner Nr. 11. -

Wor-aeevej l

TH.

••r• 1711

a,

Kbhvn. V.

Modtager Butiiiinger paa Festsange, Taler, Arrangementer ved alle Slags Fester m. m. Leder: F.

Rocatls. Træffetid: Hverdage 11-13 og 17-19

WENNERBERG, GUNNAR. Erik Abrahamsen: Gluntarnes Tilblivelse. l Aalb. Stiftstid. 26. Aug. [418]

VI. Teori og Teknik .. Æstetik o. l. H elge Albrechtsen: Lidt om Grammofonteknik og Pladcslid. 1 Discophilen 1945[-46] Nr. 3 S. 1-7. [4:32] Om daarlige Grammofoner og ndaarlige" Plader. l Gramcofon-Branchen Nr. l S. 5-6, Nr. 2 S . 5. [ 4:3:'l Erik Abrahamsen : Underholdningsmusik. l Aalb. Stiftsti . 24. Sept. [ 439 • : Den musikalske Oplevelse. l Aarhus Stiftstid. 28. Okt. [440] Gunhild Andersen: Om at lytte til Musik. l Land og F olk [ 441J 17. Okt.

Forbundsmeddelelser Rettelser til

M~dlemsfortegnelsen

Adresseændringer : Forfatteren Mogens Kaarøe, Bolbrovænge 9, Rungsted Kyst. Koinponisten Kai Norma1zn Andersen: Gl. Kongevej 136 (V.) - Tlf. Eva 2235. Sommer: "Søgaard", Gjorslev pr. Klippinge -

Tlf. Klippiuge 2u.

Komponisten Karen Th isted R osenberg: Moseskrænten 17, Søborg. FORBUNDETS KASSERER. Alle Henven delser til Forbundet vedrørende Ind- og Udbetaling samt Reklamationer angaaende Radio-Afregning bedes rettede til : Komp. Axel Thingsted, Lansebakken 36, Holte, Telf. Holte 1211.

V. Fremmede Landes Musikhistorie.

CROSBY, BING.

NB. VEDRØRENDE SANGPOSTKORT. Forbundets Medlemmer maa ved Kontrakters Underskrift indtil videre ikke overdrage Retten til deres V ær ker, være tri.g originale eller Ot•ersættelser, uden at der soores Licens, som Minimum• .2~~ Øre tyr Kort ved eventuel Try'k·ning af sa.a.lUlnne.

[:li l] M. H. N. i Musikamatøren Nr. 7. FOSTEH, STEPHEN. [373] Mac .i Musikamatøren Nr. 6. LEHAR, FRANZ. Enketragedie. l Helge Jen sen : Enkevals Enkefeber [379] Aarh. Stiftstid. Till. 18. Febr. STRAUSS, RICHARD. B•rge Friis: Richard Strauss og Programmusikken. l K rist. Dagbl. 20. Marts. [ 413]

Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og Komponistforbu.nd". Udkommer en Gang om Maaneden. Redaktør: Kay Rostgaard-Frrhne (ansvarhavende). Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition: Tlf. Ordrup 793 (daglig 9- 12). "Ord og Toner" er MedJem af Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykkeri - Kpbenha vn K. - Central 6522.

AMERIKA Bør11e Friis: Amel'ikanske Swingplader dukker op igen. l [337] Aalb. Stiftstid. 13. Juni.

Per s onalia


13 . AA RG ANG

November 19 48

*

*

NUM MER 11

l N D H O L D : Mcdlemsmød( 1 nc. Arb<•jdsspilrl. l Lorry-festen aflyst. ~~ !ormallll i dcu norske n•vyforfatterforcnmg. Ekst1 aordinær genct·alforsamling. Sæsonens k mk. l Eft!•t· lwhag - . f Komp. N. O. Haastecl - GO år. 1 Et lille inter\'icw. , En hilsen til H ancllH'rg-.Jorgt•mwtL f Timer med Beethoven. l Prins Haralds Kalender. l KonktllT<•nc(•. MpF. 1!1·18.

erne Som det vil være de fleste af medlemmerne be- de en for alle egnet modetid Sl1illct en v1s rolle. kendt, indbod bestyrelsen i oktober l 9·17 til en l'ække Mange af vore kornponistmedlcmm0r 'ar, som udmecllemsmocler med det formal at sætte alle sporgs- o\'ende musikere, forhindret \Cd arbejde i at kommal, fag·Jige eller andre, der kunne interessere med- me, men det var pafaldcnde, al sa fa af \'ore forlemmerne, under debat og samtidig gore rede fo r fattermedlemmer fandt tid eller lej lighed til at delbest) retsens lobende arbejde. l\led klædelig optimis- tage. Bestyrelsen beklager dette forhold. men troster me bekendtgjorde den energiske bestyrelse, at disse moder \'ille bl h e en fasi institution den sidste lo r- sig med at betragte dette som et tegn på medlemdag i Jn·cr maned og \'ar at betragte som en radgi- mci·nes ubegrænsede tillid tJI dens gode vilje og vende og kontrollerende plcnarforsam ling som slotte arbejdskraft, og denne tillid find er 'i naturlig\ is fuldt ud berettiget. Imidlertid erfarer man fra tid for bestyr elsens arbejde. • De forste moder syntes at love godt Der mocltc til anden ad mindre åbenbare 1\ildcr, at enkelte for uden bestyrelsen 20-23 medlemmer, og mange medlemmer •vtrer utilfrcdshc<l med enkelte af beinte1·essante sporgsmål bragles på bane og bh''' gen- styrelsens •dispositioner eller un cllaclcl ses~wnder, og nemclr oftct. Destyreisen hentede enkelte impulsl'r til uden at \'ille diskutere disse klagers berettigelse i yderliger e fremstod for det kollegiale og faglige h\'crl enkelt tilfælde mna bestyrelsen hævde, at det arbejde, men desværre syntes interessen for disse hanle Yæret nyttigere og mere l o~ all. om disse belor elagsmoder allerede pa den anden side nytar at klagelser \'ar blevet fremsat pa nwdlemsmoclerne, tabe sig. Formentlig har vanskeligheden vecl at fin- så at de der kunne imodegas <.'Iler ta~e:-, til efter-

n ens

usik

Slowfox

Musik : Niels Foss . T ekst : V ictor Skaarup . An-.: Vilfrecl Kjær

WILHELM HANSEN, MUSIK .. FORLAG


Nr. Il

ORD OG T O NER

Side 2

retning af bestyrelsen og derved fa gavnlige konsekvenser. Desværre viste det sig ved genoptagelsen af medlemsmoderne efter sommeren i'\r, altså oktobermødet, at bestyrelsens forhåbninger om storre mødedeltagelse endnu engang skulde skuffes: Der var på oktobermodet udover bestyrelsen kun mødt 5 • medlemmer, og på dagsordenen stod endda et efter bestyrelsens mening så vigtigt emne som »forslag til forfatning for nordisk revyunion«. Det var så at sige dødsdommen over de faste medlemsmoder, der her ble\· afsagt. Bestyrelsen havde på forhånd til medlemme1,1e rundsendt spørgeskemaer for at finde frem til det tidspunkt for modet, der ville passe medlemmerne bedst. Kun 25 medlemmer ulejligede sig med at besvare dette spørgsmål, men man fandt da frem ti l det tidspunkt, der syntes at passe flertallet bedst. Resultatet var altså mere end magert. Bestyrelsen har o\·ervejet, om det ville være formålstjenligt at kombinere medlemsmoderne med en liden sen·ering for de fremmodte, men tanken blev opgivet, blandt andet pa grund af kassererens stædige modstand. Det ville jo ogsa være noget af en falliterklæring og et udtryk for mistillid til medlemmernes faglige ans\·arsfolelse, ln·is vi skulde beværte dem for at arbejde med pa deres eget vel. Bestyrelsen har derfor med blodende hjerte besluttet at afskaffe institutionen, de faste medlemsmoder. Fremtidig vil der kun blive indkaldt til moder, når der har samlet sig sil meget arbejdsstof eller meldt sig så påtrængende problemer. at det ligefrem er bydende nødvendigt at hore medlemmernes mening, og man går da indtil videre ud fra, at medlemmerne i rørende tillid til dens evner og· gode vilje lader bestyrelsen varetage forbundets forretninger, som den finder for gavnligst. Til afskeden med de faste kontaktmoder vil bestyrelsen dog gerne knytte en kraftig henstilling til medlemmerne om, så ofte anledning gives, skriftligt

ae.

oesens

Frederiksberggade 11, København K.

-

at fremsætte forslag, spørgsmål eller klag<'!', ~om da vil kunne samles og drøftes pa et. medl cm~n wdC'. Bestyrelsen har den oprigtigste vilje til ikk<. ah nr at klare de løbende forretninger pa beclslc mad 1g til at finde nye veje for den faglige fremg-ang. 1 11 også til lydhørt at påtage os arbejdet med ct(' pgaver, medlemmerne måtte ønske at st ille os, t1l <. ~ses t ilfredshed, til glæde og glorie for besiy n I.. 'l og ikke mindst t il gavn og fremgan g for D <ll ,k revyforfatter- og komponistforbund. Mogc,zs Dtu

Arbejdsspild Et uheldigt Sammentræf af Omstændigheder, s '1 skyldes rene Tilfældigheder, der ikke kan bL br• des nogen af de implicerede, har medfort, at to vore Medlemmer efter at have udfort et bes\< lrl og tidskrævende Arbejde har set sig beruYet IL delen af deres Fortjenstmulighed er. Jeg skal ikke nævne Navne, da det in tet tj ener 1 • det er det rent principielle i Sagen, der har l nt esse. Men da jeg tilfældigt hørte om Sagen, 1 jeg klar over, at ethvert af vore ForfattermedleJ mer uforskyldt kan komme ud for et lignende l ' hcl hvis man ikke i Forvejen er opmærKsom paa l• : ren. Derfor disse Linjer. Det, som er sket, er, at to Forfatte-re h ver fot ·" har ot•e-n;at samme udenlandske Succe~open t t t' . n ene til Brug for Scenen. Den anden til lHusikforla og Radio. Begge har, kollegialt set, den bedste Sa vittighed. Oversættelsesretten er lo\· ligt erlw cn l af henholdsvis det Teaterforlag og det l\tlusikforl ng hver af Oversætterne har arbejdet for. l\t[<.• n clen a dem, der faar sin Oversættelse op paa Scenen, g·acl r Glip af de Indtægter ved Koda- og Radioa fr egmng etc., som ellers normalt vilde have været ble' et et Del af hans Arbejdsudbytte. Og den, der faar si1 Oversættelse ud i Musikhandlen, i Radioen o. s. ' . faar til Gengæld ikke de Teaterindtægter, han hm de paaregnet. Noget saadant bør ikke kunne gentage sig. Det Pr Arbejdsspild at lade to kvalificerede Over sælterfl bruge Tid og Kræfter til samme Opgave for saa

USI

orag Tlf. Central 2960


Nr. 11

ORD OG TONER

derefter hver ror sig- kun al hoslP <let halve Udbytte for deres Slid. For slet il\ke at tale om, at det bli\er et forfærdeligt Smadder for KODA, N.C.H., \Od eget HaclioafregningstHh alg og Iignenele Insl llutionet· al finde ud af, 11\'ilkl'n 0\'er~~eiters Tekst der er benvttet i hvert enkelt Tilfa.~ lcl e . • .Moralen er, at man fremtidigt \ed Otwretteo,·erS~t>Ltcl scr, inden man gaar i Gang med Arbejdet, bor sik re sig, at n ettighederne folgeg ad. At det Mus ikforlag, man arbejder for, forud træffer Aftale med clet Teaterforl ag, der har S<.:cneopl'ol'elsesrettcn. Ellt'r om\'endt. Og hds de to Forlag ingen Aftale har, bor Oversælteren i egen In teresse sflu slutte Aftale med begge. Ellers risikerer han ikke alene at gaa Glip af en \'æsentlig· Del af sit Udbytte, m en han bl iver maaske ogsaa Aarsag til, at en Kollega, der i god Tro arbejder med samme Opgave, gaar Glip af en Del af siL De to F orfatter e, som det i denne Omgang er gaaet ud over, kan forhaabenllig ikke have noget imod, al jeg drager Sagen frem, jeg synes, den har Bud til os alle.

Poul

Søren.~en.

Lorry-festen maatte aflyses Som m eddelt i forrige nummer af »Ord og Toner« 'ar der planlagt en fest i »Lorry« tirsdag den 9. november til fordel for vort forbunds understøttelsesarbejde gennem J. Ra\'n-J onscns mindefond. En rcckke udmærkede kunstn er e havde da og·så lovet deres medvirken, enkelte af dem dog med et lille forbehold. Desværre viste det sig kort tid for festens afholdelse, at ikke færre end fire af de mecl\' irkende malte melde fra pa grund af engagemenler \'Cd teater, koncert eller bortrejse. Da vort forbund ikke med den forholdsvis korte tidsfrist turde regne med at kunne s kaffe andre fine solister, og vi kun ville ga i gang med at arrangere noget, der bod publikum et program, der gav lyst til al komme igen en anden gang, Set festudvalget kun clen udvej at måtte aflyse den planlagte Lorry-fest. Festudvalget beklager meget denne udgang på sagen, men finder anledning ti l at r ette den anerbedste tak t il Lon·y's direktion, der sa venligt haYCle stillet etablissementet til forbundets ·lisposition, samt til vort gode medlem Edl'nnl Blink. der som vanlig havde ydet si n vænli fulde medvirken under tilrettelæggelsen af programmet.

Spil dansh. Musih. f

Side 3

Ny formand i den norske revyforfatterforening Arne Svendsen trækker sig tilbage og afløses af Sverre Bævre

Arne S vendse n

Pa et mode i Norsk Re\·yforfatter forcning i forrige mane<l meddelte dens dygtige og afholde formand, forfatteren A' Hl' S rcnd.w n, til medlemmernes store beklagelse, at han ikke mere sa sig i stand til at bekla~de formandsposten. Da a1lc forsog pa at overtale ham til at fortsætte glippede, \ algte man til hans efterfolger forfatteren S cl 11 c IJ c.t l' J (. Nar Arne Svendsen nu trækker sig tilbagP. fra det hven·, han med så stor ildhu og ære har beklædt i en mTække, skyldes det forskellige arsagcr. Han Pr ikke længer e nogen hel flod eskæg, selv om han er smuk og· 'cl konserveret, han har meget trm lt med sine r evyer og sku espil , og da han desuden bor en times rejse ft·a Oslo pa sin hyggelige lyslgar<l, falder det ham ofte ret besYærligt at varelage foreningens tan· sa godl, som han nu onsl,er det, og endelig kan han nu, da han gar, sige, at han i alt fald kan oj ne virkeliggorelsen af den plan, han seh har kaldt sin »kongstanke<. : oprettelsen af den nordiske union mellem r e\ yforfattere og komponister. Alle danske kolleg·er, der pa modet i sommer traf sammen med den norske formand, 'il Y~t·rc enige om at kat·aklerisPrc ham som en klog og tænksom forhandler. idealistisk og lo~ al til dl't yderste og et elskeligt menneske med en stilfærdig humor. der bade incitere r og varmer. Vi troster os m ed habet om trods formandsskiftet atter at sku11c modes m<~d Arm' Svendsen mange gangl' Yed \'Ore kollegiale moder og sender Yore norske kolleger de bedste onsker for den nye formand.


Ekstraordinær generalforsaJttling Onsdagen den 24. noYember 1948 kl. 16 afholdt forbundet en ekstraordinær generalforsamling i Koda's modesal, Kronprinsessegade 26, med folgende dagsorden: 1. Vedtagelse af forfatning for Nordisk Revy• u mon. 2. Forslag til en principiel udtalelse om forbun-

a.

dets indstilling overfor censur. EYentuelt.

Formanden, ftlogcn.s Dam, bod velkommen og foreslog direktor. landsretssagforer Sigurd Bruun til dirigent. Denne, der valgtes enstemmigt, konstaterede generalforsamlingens lodighecl og rettidige indvarsling og gav derefter ordet til 1\Iogens Dam . Formanden gav en orienterende oversigt Yeclrorende den nordiske reYy-unions tilblivelse. Gennemgik derefter det foreliggende forfatningsudkast punkt for punkt. Efter en indgaende droftelse af udkastets enkeltheder, hvorunder enkelte ændringer foretoges, Yedtog generalforsamlingen enstemmigt folgende Resolution Ek.sfraol'ditlc'tT generalforsamling. afholdt i Dansk Rcz•yforfattc r og Kompon iR f forbund den 2-i. tzo l'cm bct· 19!,.8 , bemyndiger bestyrelsen til af fuldfore forhandlingcnze om forfatning for den nordiske revy-union, ::;alcdcs at det cndcligf7 udkast forehtVffC~ forbzuulcts ordinære generalfor::;amling i for(lrct 194.'J.

Nr. Il

ORD OG TONER

Side 4

I stedet for elirektor Sigurd Bruun, som \'ar forhindret i fortsat at Yære til stede, ledede lVIogens Dam resten af generalforsamlingen. Forfatteren Poul Sorcru~cn motiverede derefter sit under dagsordenens punkt 2 fremsatte forslag til en principiel udtalelse om forbundets indstilling overfor censur, hvilket var foranlediget ved gentagne udtalelser i den senere tid i dagspressen, der fastslår danske revyforfattere som tilhængere af teatercensur.

· Smukke Blomster · Dekorationer · Kranse oa- Kwarwe

&rønø duRr Tasfi GOTH ERSGADE 129 - TLF. BYEN 7070

Generalforsamlingen erklærede sig efter en kort droftelse fuldt enig med Poul Sorensen og vedtog enstemmigt folgende re::;olut ion: Idet generalforsamlingen udtaler sin taknemmelige paskonnelse for det frisind og det pe1·sonlige mod, hYormecl censor, dr. phil. Jacob Normann i en vanskelig tid har gjort en indsats for på revuens felt at bevare ytringsfriheden. og idet generalforsamlingen anerkender den al tid 1·edebonne forhandlingsvenlighed, der har præget censors embedsgerning, skal genel·aUorsamlingen i anledning· af den for tiden stedfindende drøftelse af ønskværdigheden om en fremtidig ophævelse af teatercensuren udtale, at Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund principielt er modstander af enhver form for censur- det være sig pa teatrets, filmens eller andre omrader - hvadenten denne censur udo\·es af embedsmænd under centraladnlinistrationen eller af lokale politimyndigheder. Under punkt :3: »E\'entuelt« fortes på foranledning af komponisten Ha1·ry Jem;en en længere dis kussion om arbejclsvilkarene for nogle af de ved de1 kollegiale æresrets kendelser i sin tid berørte medlemmer. Det fastsloges, at de afsagte kendelser 1 ingen henseende har haft til formål at hindre de pågældende medlemmer i at ar bejde på vanlig mådr som skabende eller udøvende kunstnere, hvilket be styrelsen gentagne gange har givet udtryk for ved given foranledning. Bestyrelsen var påny villig til i giYet fald at fastslå dette. Til slut bragte sekretæren, Kay RostgaaTd-Frolzne, en foresporgsel fra Koda til medlemmernes k undskab, hvorvidt nogle af forbundets medlemmer måtte være i besiddelse af dokumentation for, at de har haft kompositioner opført på offentlige koncerter i U. S. A. i året 19·16. Gener alforsamling sluttet klokken l 83o.

Sæsonens krak Frederiksberg Teater rr krakket. En Række af Forbundets 1\Iecllemmer, baade Forfattere og Komponister, sidder tilbage med Smerten. Underskud ca. 100.000, justitsministerielt Deposittm1 ca. 8000. Talende Tal. De i saa hoj Grad utilstrækkelige 8000 Kroner er aabenbart blevet deponeret, da Knurl Rc:r traaclte til som Direktor. Hans Virksomhed begyndte me(l en Opgangsperiode, hvor han tjente saa meget, at han sammen med et Konsortium kunde kobe Teatret, }n•is Pris i Dag anslaas til ca. 80.000. Siden gik clef daarligt, han maatte sælge Teatret og igen blive


Side 5

ORD OG TONER

Nr. 11

Lejer og har nu maatiet standse. Åh~n In erken dengang, Teaterkassen svommccle i Penge, eller da Vendepunktet kom, og det begyndte at g-aa nedad, fandt Myndighederne nogen Anledning til at kræve Depositummet sanledes t'orogel. at det :svarede til T idens stigende Driftsomkostninger indenfor Teatret. Dette er forkert. Og i den paagældende Periode har 'ort Forbund h aft en Repræsentant stelelende i Teatcrraadct., uden at der er blevet fo retaget noget For sog· paa en effektiv okonomisk Sikring. Dette er endnu mere for kert. Ovensiaaende bedes ikke opfattet som nog·en Bebrejdelse til vort nuværende Tcaterraadsmedlcm, ved h\ is Indtræden Tidspunktet rimelig\ is allerede V(U forpasset. 1.\Ien man maa haabe, at han vi l være paa Vagt og gore sil Ul, at Risikoen for Gentagelser formindskes i eih\ eri Tilfælde, hvor der er Lejlighed til det. Poul S øten.'U!1l.

Efter behag eller

otte VISer

a ni kr. stykket

Er det direktøren eller forfatteren, der bestemmer prisen for et arbejde Der synes ikke at være grænser for, Jwilkc oplevelser forf attere (og komtlonister) kan komme ud for med revydirekt oret· selv i disse gemwmorg·aniserede tider. "Ot·d og Toner" ser sig i stand til at fortælle et eventyr - eller rettere en virkelig oplevelse, der lyd<'r som et event) r, omend ikke af de gode gamle. Nåt· vi fortæller dette eventy r, er det ikke blot for at underholde vore læsere, men for at stille dem pa vagt mod lignende oYerrumplinger fra sådanne dh·ektorer, som ikke tager det for noje med deres optræden over for f orfattere og komponister. En revyforfatter, som vi kan kalde Frue/c Frccls:t l på grund af hans fordringsløse og medgorligc færd tgcnnem de 30 år, hvor han har skrevet revy, havde i mange år og ved det, man ,kalder behageligt samarbejde, leveret revyer til en direktør, hvem vi (or visse å r sagers skyld kan kalde Pet< r Pungk:rr. Sommetider havde Frode Fredsæl været enemand om revyen - ofte med stort held - til andre tider havde han kun trukket en del af læsset og derfor oppebåret sin part af de bekendte 7 forfatterprocenter citer foregående venskabelig aftale. En sommer for nogl e år siden meddelte direktor Pungkær

llludsl'lig forfattl•ren, at frc•mtidi~ turde han lwn gut<' sig håh om at nyde den ufnrl j t•Jill' a•n• at med,·irkl' n •d lu·. Pungka·rs re' •\<'r, Jwis han vil h• indsPtlll<• sit nlof til bt•hagt·ligt udvalg. lh·t af dircklon•n all t ·mudi~st ac<·cptl•tt •clt• \' ill•· da blive honon•rct llletl en ln:dicdl'l procent Jll'. llllllliiH't'. lJI'ltl• princip, dt•r ved forstc ojPkast kan se bestikkt•nclt• rctfa•t•cltgt ud og naturli~vis kan hl•gg<'S til ~p·und fnr 1'11 min imumstarif, k''i<·tle F rode F r<•dsæl s ig i m id lertid \ ' Cd at a ncrk~nde, forst og fremmest fordi han J.el'\'cd blev ganskt• ude af stand til at sikre sig en an sta•tulig indtæ~l, iallfahl kunde han iklw forud kalkulen· s ine indtægter )lå clt•n lwmuwndc somnH•rs revy, da omfangl•l af hans forfaltl't'hkah udPiuklu•ndt• ,·illc afhænge af clireklut l'un,:tkærs luner. Forfatt<•rcn sattes meJ andre nrcl i klasse med forhandlet c af hur~ler, Slll"ællt•mænd eller julekort, det· frygtooml faluydt•t· deres vat·er n•d dorene, men clcsudt•n ind<>holdt trl'dit>tlt•lshmlot·arprincippl't ad~killige UOJiklan·Jc tn·oblemcr, s.tll'dcs for t~ ks­ cmpcl: H vorvidt forfatteren skulde oppebært• sin stakkds tt·l'dicdel, hvis et af hans tlumrc g-ik ud efter )'n•micrcn dkt· på Kl'twt·alproYcn hle\· strugct nf l) C(!nsot·, ~) clirekturcn, :3) di rektorens fl.·ue elle!" 1',.< ntuclt elskerinde, t) finansie1"1.:!11, ;,) gardcrobeko11en cllet ti) den skuespiller eller s kuespillcrind<•, der skulde hav(• udfort del. JJircktot· P ungkær kunclc ikke accetlh:rc, måske ikke engang opfatte, Frocle Fredsæls bctænkl'lig-hedcr, og forfatten •n betakkede sig så fot· den ham tiltænkte ær •, h,·orvcd et mangeårigt samarbejde oplostes. Nu iår - i foråret - henvendte direktor Punkæt• sig, formentlig inspireret af l'l Jlar af sine sidste kns tban• uheld, til Frode Ft·cdsæl og bad denne om atter at ll·n•n· slof til en n•vy, som di re k to ren ,·j Ile Rætte op på et af vore mondæne badehoteller. lian henviste tll gammelt vcnskah og Ramarlw.ide, som så meningslost \'at· blevet afht·udt og sagd<•: Du ved jo godt, JCg synes, du er dt'H hcdstP af Jem all<'sammcn, og helst s<> r, at du alene skri\·ct· hele r ev ) en, nwn du har jo så meget om orenc - · Jig \il dP jo ha\'C fat i allesammen og det kan knibe for dig nwrl at na det. llcrfot· har jeg også bedt enkelte andre forfattPn• nm at skri\ e noget til mig. Allright! svarede fodatteren med vanlig fredsonunelighed, men jeg vil ikke skriYc pa lykke og fromme i håb om en trediedel hist og her. J cg vil kunne regne sikkert med ialtfuld to, tre procent, naturlib'Yis mod at jeg l('\'Cl"ct· dertil svarende antal numn?. - J a , Jet er klart. Kom hare med stoffet, svarede Pungkær. · Men nu ikke nog-et med, at skuespillerm• kasseret·, hvad der passer dem. N ej. - H vor Yil d \l hen? Du ved da nok, at jeg selv hestemmer alting ganske alt?ne og synes, at alt, hvad du laYcr, er så storartet, fot·s1krede direkblren mccl store hjerte l i g·c og blanke oj n e. Glad og fortrostningsfuld gik forfatteTen hjt>m og skrc\· 8 Yiser, som han, efterhånden som de blev færdige, afle,·erede til hr. P ungkær. Ileune tog godt imod \'ærkenw, •ja for de flestl's vedkommende ligefrem med en stormende hcgejstring.

I DINE ØJNE Melodien, der med så stor sukces blev lanceret i radioen af Weekend-Hyttens Kor T ekst : John D. Jensen Mu...,ik ved Palle \\ ·in t her

MUSIKFORLAGET IMUDICO Sølvgade 10, København K.

Afs

Telf. Central 7653 - Palæ 7671-3471


Side 6

Nr. 11

ORD OG TONER

Hun fonJelte dem på stedt.>t (dt!i 'il sig-e i tankeme) til personalets forskellige medlt•mntt~ l· og opildnede Frode F n• dsæl til at ~ hjem og skrive flere. Forfatteren gik hj em opfyldt af inspirat ion og fot·håunmger. llennegang var d<.•r ingen t\·ivl, for en g·angs skyld var han virkelig" i salveten. Han havde oprindel ig tænkt pa at bidrage også til et par andre revyer, som han var opfordret til ' men han svntes aJiin·evel det var dl•t rareste Jlå dette • h , tJdspunkt kun at koncentrere sig om Pungkærs n •vy. Ile \"ar jo dog gamle venner og samarhcj derc. Og med ~ine S numre og den aftale, han havde gjort med Pung-kær, matte han ialtfald være sikker pa :l procent. Ganske vist nu· der ikke skrc,·et nogen kontrakt, men det beroede kun pa, at Peter Pungkær efter sin egen mening er så usædvanlig hæderli~·. at han hader og afskyr kontrakter. Et ord og d stort, fedt håndslag er nok for en hædersmand af Peter Pungkærs format. Ca. 14 dage efter den sidste vises aflevering og . fa dage fu1· premieren på Pungkærs badehotclre\'y modtog .Frode Fredsæl fl-a direktoren t•t tykt brev indeholdende samtlige hans bidrag - undtagen et eneste - og nogle varmt medfolende linier, hvori direktøren beklagede, at han kun kunne finde anvendelse for den ene vise, "men jeg· sender de andre ting tilbuge nu i så god tid, at du har mulighed for at afsætte dem andre steder." Nu e1· det jo altid så sin egen sag at plact•re re,·ys tof, der er skre,·et for bestemte skuespillere, på andre teatre, og desuden havde alle de O\Tige revyer, hvor Frode Fn•dsæl kunne ha,·e tænkt sig- at placere stof. haft premiere. I>e tilbagesendte åndsværker ville altsa ikke komme til at sprede lys og ,·arme andre steder end i forfatterens centralfyr. - I gr·unden var det godt, at vi ikke fik skrevet nogen kontrakt, tænkte forfatteren. - laitfald godt for Peter Pungkær, men også godt for mig, for hvor ville det have gjort mig ondt at skulle ha,·e anlagt sag imod en så trofast gammel ven . Det er· naturligvis kedeligt, at jeg har skrevet sa mange viser til ingen nytte, men jeg har jo da ialtfald een vise med, og den betaler han så nok ekstra pænt for ..... . Så gik den sommer. Pungkæ1·s revy var ikke nogen ubetinget succes - desværre, tænkte Fredsæl - men det kunne han jo egentlig ikke gore for, så meg-et mere, som hans egen vise i folge pressen var hlandt de få, der gjorde sig. Han horte ikke noget fra direktøren, men da han i september ydmygst fremsendte en anmodning om honorar for sit arhejde, modtog han fra Peter Pungkær kroner 72 og seksogtredive ore, lwilket var, hvad en b·ediedel procent havde indbragt. Forfattc1·cns medlidenhed med den arme direkto1· overskyggede naturligvis ganske hans ærgrelse over at have skrevet otte viser mod en betaling af 72 kr., og der var jo heller ingen kontrakt at henvise til, og en mand, der har så meget om ørene som direktør Pungkæ1·, kan jo ikke sådan huske alt, hvad der bliver sagt. Allermindst, hvad han selv siger. Og her slutter eventyret. Frode Fredsæl nojcdes med at konstatert•, at således kan en revydi l"l•ktor endnu tillade sig at optræde, o~ at han seh· ha,·de været en kæmpeidiot, men - for at blive i eventyrstilen - fra denne dug satte han aldrig så meget som en fingerspids på skl'ivemaskinen uden at have en stemplet, kontrasigneret, vidneunderskre,·et og i enhver henseende uomstødelig kontrakt hængende foran sig på væggen, der hvor Peter Pung-kærs hjerteligt smilende ansigt - ikke uligt Al Capone's - for ha,·de hængt og så ofte opmuntret ham til dåd. Pumwruirkrl.

o

60 ar

N . O. Raasted, R . af D.

Fredag den 26. noYember fyldte formanden fo1· Koda's rcicl, komponisten, domorganist N. O. Raastcd, 60 ar. Fra mange sider er han naturlig·\'is i denne anledning blevet hyldet for sin gode indsats i musikliYet, bade som slutbende og udoYende fin kunstner og som medlem af Koda's råd gennem 18 ar, heraf de sidste godt Il ar som formand for Koda. Inden for Koda har N. O. Raasted virket med en udpræget smidig forhandlingseYne, sa de foreliggende problemer forholdsvis gnidningslost har kunnet loses. Koda har hans store interesse, og man kan godt sige, at N. O. Raasted er forskeH ig fra de fleste bestyrelsesformænd. Det er saledes en kend t ting blandt medlemmerne, at han i stort som i smat folger Koda's arbejde. Ved hyppige besog pa kontorerne gor han sig fortrolig med Koda's virke og foler det daglige liv i »nr. 26« på pulsen. I anledning af mærkedagen, der heldigvis ikke betyder andet end en milepæl på en forhåbentlig lang og fortsat frugtbringende faglig og kunstnerisk bane ud i fremtiden, vil Dansk ReYyforfatierog Komponistforbund gerne have lov til at hilse og lykonske den tresarigc ungdommelige radsforrnancl. Kay R o.c;f{}aard-Frolzne.

Et godt Spisested Hotel Kong Frederiks Restaurant-Bar

Spil dansh mus ih f

Centra l 5902

D•gllg

U&ik


N r. l l

ORD OG T ON E R

Side 7

Et lille interview

Efterskrift

.tLrd Ureitl11hl hat· i sin tid tulsendt et hutd lt•alcrhistorit•t' under nantt•t "T<l'Jipct", og nu konmwt· lJc med cl bind filmshistorier, sigt•r jeg til d<•n alsidige lnwlt! Ilt ~t~liutf. Sym•s l>l' ikke, det l'l' pa tide! stgl•t Fot fattcn·n. ~u er det mere end fiO iu· sitlcn, dl· lewndc hilleder kom til Dan mark. Og- jeg er ~å glad fot, at dl•t er N11bt rt .-..tor111 /'dt,r :><ns tegnmg<•r, det li,·er op mellem de $1!J historter fra vidt forskellige steder.

En hilsen til Handberg..Jørgensen

- lhad kalder De lJcres nye bog'? - ,.Filmens Smil" - og- jeg hat· cll'l indtryk, at (;t avet's Anderst•ns forlag 1 Al'lnts er det ideelle for dc•nnc bog. Jeg har modt stm· forstaelsc. Dt•n er ikke et led i Deres filmhistoriske arbejde~ - D<•t kan man vel ikke pastå, men den er, otltcnd l't sidespring, så dog en tone, omend en k\ tk, t mit arbejdes s~ mfoni . Jeg har jo lovet fortsælteisen af "Da I sbjørnen var lille" , men den ma - tilgiv mtg- \ente en stund endnu. - lh ordan bli\C'I' man nu filmhistoriker? Arnold Rending· gTuncler ikke et Ojeblik. I nlervit•wvant, som han er, siger han omgacndc: 1\lan ma have et stm·l kartotek og en endnu s tone kæt ltghccl og til f o jer: J cg l' l' bare manden, der broderer pa historiens tæppe. Det er da heller ikke siL lidt! - Ilet er i h\'ert fald dejltgt ... og brydsomt. - Ua r I>c forslag til " I shjornens yng<•l"? - J eg vil håbe, at fodæggeren dukl-..ct· OJl. Forlæggerne har nu ikke, indtil dette ojebhk, \'æret ellevilde efter at betræde mi n e fliser, sa meget mærkelig-ere, som der næppe filtde::; 10 eksemplarer uf nunc 20 bugPr i hoglaclcme. - H vornar begyndte Uc systematisk at arlll'jde med filmen '? - Tag ht•llcre "Prologen" forst: Så tidligt som i l!lO!>, dPt ar Nordisk }ll'OdllcLredc s:l ftlm, debtttCl'Cd(> jeg: fot·an J<amcraet som en lille knægt, det· fandt legen cvl'nlyrlig·. J eg fortsatte sporadisk i branchen uden at g<•nere barne::;tjcrnct·nc. Da jeg 'ar 20, skrev jeg· t' il hjæl pclos bog om dansk film og cen lige gå bed:ucndc, ligegyldig om Tlut .Jense11. - Kom de ud'? - Nej, twj, der er vtrkelig en flig af retfærdighed til i denne verden. Da jeg l)('gyndtc som J Oll l nalist, med ronmde interview til provinsprcssen, var d(•l .1. ll. SamiiHTf/ og . \.,·d Jud. der matte holde for. Bemærkede De Sandherg~ Det er snart 2::> år siden, sa })(.• ser, at min kærlig·hed til filmen er af g-ammel dato. I 20 at· har jeg- arbejdet med at kmtlæggc dan sk films land. - Man lutlcler Dem i bladene for stumfilmens Yen, vil det • stgc ... Hending afbrych ·r mig·. Med fry~t for at bliw kaldt gammeldap:s dri ster jeg mig til at nwnc, at ftlmcn, der er fudt slum, burde have ,·cubk·vet nwd at Yærc stum. I>crmcd va•re ikke sagt, at jeg- ikke kan henrykkes over llolly'' oo<.ls ta.lendc og tonende mirakler men inderst inde synger det a f takncmnw)ig-hed O\·er, at jeg dog ha l' oplevt>t stumfilmen pa hele dens vej. Shtw• sag·de dengang-: Skal fil m kunsten forædiP s, ma man lære af norden. Jeg- vtl antag t•, al den stm·e Brite <h•rmed ogsa rakte Valhy en rose ... IlY is jeg- ikke ta'r for megen af Dcn•s tid, kære koll<•ga , sa skrh lige, at l. december udsPndcr .i<•g ,.Filnwns Von•halsc", rig t illustreret. - Det er vel Emili< Samtmils gaga? - Netop, også hendes , men hun var jo ikke <>ne om bedt·iftcrne Iwerken på landet, i luften eller i vandeL Men Yi må jo heller ikk<• glemme A.r.el ,l/ntt.·wll, Ei1Hn· Zanycubcrg og A /j N il'lseu. Rud.

<:udum og j\J il'lu((/ li and/u ry-.fot'fft w;t n f'l'<'lllforte i sidste numll\l'l' af Ord ug Tom·r« !'11 tak til danskl' skabende ug- u cl O\ t-n de kunst n<· re n1. n. for samarbt'.i det geillH'm <.'Il arr:.Pklw, i anl<•dn i n g ar, at musikforlceg-p:Pr I Ianclbcrg-,Jorg"nscn pa grm11l n f si n langvarige S) gdom ha vd<.~ S<' t sig 110dsagt>l til at O\ entrage sin forlags\ irksomhc<l til hr. P(>,.

F rost. Det er med stor nwclfulelsc, at danske musikskabPnclc autorer har modta~et mt•cl<kil,lsen om H andberg-Jorgcnscns ophor med sit virkt" som ledt>!' af <le ~ forlag ~ N) t dansk musikforlag og f'ontinenta musikforlag«. :\led scjg l'Hergi og <>fter ovel·vindelse af mange \ anskl'liglwdcr he:n dl' han nwcl fortncfrclig slotte af sin hustru <lt'cYct f'orst.; N) t dansk4" O!! siden Continenta ~ frem. sa at beggt! forlagene ma betegnL'S som forcndt' lwrhjemmc. Det \ar en ingen} und<.) let opga\'c, .Jl•c-hacl Ila n dberg-J orgcnsen g a\' sig: i kast. nwcl pa det cla\·<er cncle tidspunkt, i 19:35, at starte d for! <tg med det formal udelukkende at udgive elanske musiln <L r ker. En af arsagernc til, at han helligede sig wlgivelsen af dansk musil\:, var, at han gt•nH? sa n\ l', un~e lU\YIW komme frem pa parna~s<.'t. :\lange elanske Jmmponister og lekgtforfattere ga' han e n chance, og han h ar da ogsa haft den gla:<lc, at flen• af clc n ye autorer, som fik udgiYct værke r pa ~'t llansk musikforlag eller Continent<l«, senere har skabt s ig stor popularitet. Hancllwq~;-.Jor~engens leveJHle inter esse for og kæl'lighccl til den dansk(_) musik e r da h e ldigYis ofte gennem arene blevet lwlOJuwt nwd solide Succes'er. Fra cle senere år kan 1sær mc\ n es B 1·ic C'lnistinnsuzs og l 'i/J ud 1\.,iu r..:.: mu~1k til tegncfilmen »Fyrtojct « med Skaa111ps sangtekster. h\ llke melodier Hanclher~-.Jorgensen mecl stor okonomisk risiko udgav, men som ble\ fort frem til en formidabel s ucces mc<l alle muligheder for c1t blive popuhcr e ogsa ude i verden . Handbe rg-J orgensen har erfaret, at d ")t ikke altid er en lukratiY forretning at V:.l'l'<"' Pn idealistisk musikforlæg~u·, cl. Y. 5. hellige sig arbejdet med dansk musi k ude n nogen so m helst skL•lcn til degcrkultu. r en, men de n store kreds af danske autorer. komponister og t ekstforfatte r e. som han gennem si n e forlag i tlc forlobnc 1:1 ftr har knyttet forbindelse rncd, \'il nu \ 'Cd hans fn1træ<len enigt bringe ham l n \arm tak og: onskc alt godt for ham og hans hustru i fremtiden, især at han må oYervindc sygdommen, der sa ubarmhjertigt har trængt. ham ud af den Yirksomhc<l, som ejede hans Yarmcste interesse. 1

K ay R.-F.


Side 8

Nr. 11

ORD OG TON E R

Timer med Beethoven

Philip-Kru.-:onau: Bt t'thol't ns ey"u Ord. Oversat af Kai Flor. 62 sider, kr. 4.SO hft., kr. 5.15 indb. Carl Allcrs Bogforlag.

I denne lille bog har forfatteren, en kendt hollandsk forlægger og musikelsker, samlet et ud\·alg tanket· og udtalelser af den store tonedigtcr, som på grund af sin horelidelse, der forhindrt•de ham i at fore t'n samtale, ofte var tvunget til at nedskrive sine tanker. Sygdommen, der gjorde ham livet så ,·anskeligt, har derfor beriget komm<'ndc slægter meu Beethovens efterladte uvurderlige materiale i form af bre,·e, "konversationshefter", .,Heiligenstadt Testamentet" samt randbemærkninger på partiturer og nodemanuskripter. Gennem disse hans egne ord kommer læseren Beetho,•en nærmere end gennem mangt et udforligt værk om mesteren, og derfor er denne lille bog af stor betydning for forståe lsen af både hans menneskelige og k-unstneriske personligheder. Det er givet, at ingen på 62 sider kan gh·e et fuldstændigt indtryk af den største blandt de store toncdigtere, men gennem de velvalgte citater af Beethovens egne ord lærer vi geniet ganske godt at kende. Det er dog kun et beskedent udvalg, Philip Kruseman her har publiceret, blandt det meget, som Beethoven har efterladt verden skriftligt, og en fordybelse i hans tanker for eksempel ved læsning af det meget fyldigere værk " Beethovens briefe", udvalgt af Hugo Leichentritt (Deutsche Bibliotek) bringer sikkert den interesserede Beethoven nærmere. Men læseren vil dog ved ~enta­ gende læsning af den her foreliggende lille samling af "Ord" opleve mange nydelsesrige "timer med Beethoven". Den lille bog, der fremtræder i et nydeligt udstyr, trykt hos Bianco Lunos Bogtrykkeri på godt papir, er forsynet med forord af Kai Flor, der også har besørget O\'ersættclsen af de hollandske kommentarer o~ de tyske originalmanuskripter. Denne bog bor blive årets julcga,·e til alle musikinteresserede. K . R.-F.

Prins Haralds kalender (en smuk gave-ide) Det er os en glæde at henlede opmærksomheden på, at 27. årgang af den populære ,.Prins Haralds Kalender" nu er udkommet. Den smukke og praktiske kalender, i h\·is redaktion direktør, landsretssagforer Sigurd Bru101 er indtrldt i stedet for vor afdøde formand, J. Ravn-Jonsen, tjener et betydende formål, idet den sælges til fordel for spædbørnshjemmet "Danmark", som ikke mindst under de nuværende vanskelige forhold har bru,g- for den størst mulige økonomiske støtte. Prins Haralds Kalender vil egne si~ .fortrinligt som en kærkommen julegave til vore kvindelige pårørende og er henned anbefalet på det bedste til forbundets medlemmer og bladets læsere.

---------------- -------- -- -·----- --------B

Johs. A. Jensen P apir en

cro•

H Nr. Voldgade 19 ---------------

Skrivematlåner og Skrivem ukine-Tilbehør

Central 2476

-------- -------- --------

KODA beder på gi ven foran ledning forbu ndet søge oplyst, hvorvidt nogle af medlemmerne maatte være i besiddel se af dokumentati on fo r, at de har haft kompositioner opført på offentlige kon certer i U. S. A. i året 1946. H envendelse snarest til sekretariatet.

Konkurrence I Anledni ng af Musikpædagogisk Forenings GO Aars J u bilæum har Wilhelm Hansens Musikforlag stillet et BeloL paa Kr . 1.000,- til Disposition for Præmier i en KONKU R RENCE FOR KOMPOSITIONE R TIL MUSIKUNDERVl SNI NGEN. Musikkens Art:

2-og 4-hændige Klaverstykker samt Kompositioner fo r Violin Klaver egnet til den moderne Undervisning og overkommelig i teknisk Henseende. Bctil!gelser for Deltagerne:

Manuskripterne indsendes til Musikpædagogisk Foreni ngs Formand, Hr. Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S., eller til Wilhelm Hansens Musikiorlag, Gothersgade 9- 11, K. senest den 1.5. J anuar 1949. Enhvet· Kom•olut eller Pakke skal mærkes " MpF. 1948". De indsendte Værker skal være forsynet med tydeligt Mærke, som ogsaa skal f indes uden paa en lukket Konvolut indeholdende Komponistens Navn og Adresse. Kun Vinderens Navnekuvert vil blive aabnet. Ønsker man ef ter Konku n encens Afgørelse at faa det tilsendte Manuskript returne ret, maa tilstrækkelig Returporto medfolge i den lukkede Navnekuvert, og uden paa denne maa skrives "Returporto medfølger" - i saa Tilfælde aabnes Kuverten for at retu rn<>re Manuskriptet til rette vedkommende. Udelukket f1·a at del tage i Konkurrencen er enhver, der direkte eller indirekte et knyttet til Dommerkomiteen eller sidder i MpF .s Bestyrelse. Pr~l

cmiernc:

l. Præmie er Kr . 500,-, 2. Præmie Kr . 300,-

og 3. P ræ mie Kr. 200,-. Endvidere forpligter Wilhel m Hansens Musikfol'lag sig til at udgive Værket paa de sædvanl ige Vilkaar med I ndtægter f ra Nodesalg, Grammof on m. m. Wilhel m Hansens Musikforlag forbeholder sig Ret til at udgive a nd re af de indsendte værker efter nærmere Forhandlinger. Udfaldet af Konkurrencen vil blive offentliggjort i Da gspressen den 15. J anuar 1949.

Udgi vet af " Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund". Udkommer en Gang om Maa neden. Redaktør: Kay Rostgaard-Fr,Øhne (ansvarha vende). Redaktion : Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-E kspedition: Tlf. Or<lrup 793 (daglig 9- 12). "O rd og Toner" er Medlem af F oreningen af Danske Ugeblade, F a gblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykkeri -

Københa vn K. -

Central 6522.


~-

.-

-

-

-..-

-

-~

13 ÅRGANG

Dece mbe r 194 8

*

*

NUMMER 12

f N D H O L 0 : Minimumstariffen for honorarer \'<'cl salg af vhwr, Sk(•tclws m. m. l Slatsradiofoniens Viggo Rar·fcwd e1· dod. taling for originale melodiPI' og originale tekster.

~W­

ar1

1n1

for honorarer ved salg af viser, sketches m. m. Som det ,·il n\!re medlemmerne af vort forbund bekt'lHli, blev der i foraret 19:37 Yeclt.aget en tarif med minimumshonorarer \ed salg af viser og sketclles m. m. til teatre, c·abareiier og ciab1isscment.er med solist.optrædcn. Det dl ligeledeR Yides, at dC'r i de forlob1w sn~rt 12 ar ingen forandring·er er sket med disse honorarer, som af en række be\ lllingshaven• stædigt regnedes for maksimumspriscr. Nu er det jo ingen hemmelighed, at pengenes \'~·rdi er fal<let i en meget betydelig grad, kobckraften er blen't særdeles forringet. Samticlig har a utorerne set, hvorledes de udovende kunstneres gager og honorarer er reguleret opad, idet de har fulgt <let ~tige nde pristal, ja for nogles vedkommend<.' endda steget ganske bet) cleligt over dette. De minimumshonorarcr, del' er ydet og stadigt ydes a utorerne, ma derfor siges at \'ære i hojc~tc grad utidss\ arende, og som det Yed medlemsmoclPr

og andre lejliglwder Cl' omtalt, har 'ort forbund~ bestyrelse opmærksomheden vendt mod en ændring af dette forhold, der kunne hidfore en rimelig og naturlig bedring, sa en ansta?JHlig· honorering af vore Yærker kan pareg-nes. Dette Cl' sa meget mere pakrc.e\'l,i, som der fo r tiden synl's at ~ke en forsk~·<lning indenfor fcn·lystebcsbranchen, idet en række musikrest.aurantei~ op: udstillinger soger at stimulere Llet S\ ·~tentle besog ved omfattPndc solistoptneclen, ln or kunstnere Png-agere~ til at optræde med <lcn~s aktuelle revyog caba ret viser, sange eller sketch es. U n<le1· normale forhold, <l.\. s. nar de skabcn<lL"' autorers honorarer ligger pa et anstn.,ndigt 111\1 au, ville man .io kun hilse dd udvidede arbejdsmhrkcd med tilfredshed, men nu el' det dcs\~L'lTC sadan. at arbcjdsgi\·erne helst il{ke. ja ofte slet ikke, regner med, at det· skal betales autorerne noget ftw ben~·Uelsen af

N yhed:

Carl Nielsen: Mascarade, opera l. akt Studie-partitur i faksimile " Kr. 30,00

WILHELM HANSEN, MUSIK .. FORLAG


......

~

Nr. 12

OR D OG TO N ER

Side 2

... ...... ......

~~

~

~

...

~~

..............................................................................

~~

Forbundets bestyrelse og bladets redaktion ønsker forbundets medlemmer og deres familie en glædelig jul og et godt nytaar! Mogens Dam, formand.

Kay Rostgaard.. Frøhne, redaktør.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

deres ,·ærker, men koncentrerer hele interessen om at fa solisterne til at optræde, koste ln·ad det Yil. Vi har naturligYis intet imod, at \'orc \'cnner, sol isterne. tjener alt det. de kan. sel\' om Yi ikke kan lade den formodning helt ude af betragtning, at de meg-et høje solisthonorarer er medbestemmende til den herskende misere indenfor forlystelsPsomradet, llll''ll det ,·irker forstemmende pa autorerne, at h\·erken solister eller beYillingshaYere lader deres tanker strejfe forfatterhonorarerne - eller muligvis mener, at et sted ma der skt:\!res for at dække de ovrige udgifter. Vort forbund venter nu pa ,·cdtagelsen. forhabentlig inden næste ars udgang, af den nye fællesnordiske forfatter- og kunstnerret. der ''il betyde en i forhold til den nugældende forfatterret Yidtgående beskyttelse af autorernes okonomiske rettighedm·, men indtil da håber bestyrelsen pa ved ,·ecltagelsen inelenfor forbundet pa forstkomnwnde ordinære generalforsamling af en revideret minimumstarif at rade bod pa Yorc medlemmers pekunia•re fortrædeligheder ved at fore taksterne op til et nh·eau, der svarer til den <1hnindelige pristalsstig• n mg. Endvidere er man klar 0\'er. at en oml<l'gning af honoreringen fra teatre og etablissementer indenfor hovedstadsområdet er nodvendig, ligesom flere af de store provinsbyers scener ma ligestilles med hovedstaden, især hvad angar den procentuelle afn'g-

ae.

oesens

Frederiksberggade 11, København K.

ning, der som bekendt for ojeblikket andrager 10 ' , af billetindtægten pr. sæson for tekst og musik til sammerL En sadan forbedret minimumstarif for honorarer ved salg af \'iser og sketches m. m. skulle i forb indelse med oprettelsen af Nordisk Revy-Union betJ- cl(• en ncsentlig bedring i fremtiden af \'Ore forbun ds medlemmers og skandina\'iske kolleger s faglige ogokonomiske kar, indtil hullerne i den nugælclendP forfatterJoy er stoppede.

Ka,y Rostgrwrd-Prølz m.

Statsradiofoniens betaling for originale melodier og originale tekster Minimumstaksten forhøjet med 45 pCt. l begyndelsen af no,•embcr måned henvendte f or

bundet sig til Statsradiofonien om at fa r0gul cn•t betalingen for originale melodier og tekster, d{'r ann~ndes ,:cd de dramatiske udsendelser, som f. eks. kabaretter, J"l'\"yer og lignende, med et dyrtidstilla:>g, der S\'arer til den almindelige pristalsstigning sich•n gidste regulering i 19:~9 . Det er os en gieede at meddele vore nH'dlemm er det svar, Statsradiofonien den 25. november d. å r har giYet \'ort forbund. Det lyder saledes:

USI

orag

A

s

Tlf. Central 2960


,_

Nr. 12

l

.

.._....

--

,

••

OR D OG T O NE R

Side 3

•••·······························································································--···································································••• •• •••

••• •

i•

i

·•••leste•nnita;: s un~et

:

•• : •• : •• ••• •

af Otte Svendsen med akkomp. af strygeensemble og k or

:

••

dirigent: 1\ai Mortensen

i•

• :• •

(A 134)

: •:•

Statsr·aclioforaietts Pir:el~or

~

••• •• • ••

E t barn er født i Betlehem - Det kimer nu til julefest (M 11 138 )

æ

••

: • :

Til fød selsdag hos onkel H arald (SP 45o6)

••• •••

i• • i

1llecllentutet•

• æ •• ••• ••• ••• ••• •• •• •• •• •• ••• ••• •• ••

•• : •

Med onkel Harald paa bondegaard ( SP 4565)

: •• •• ••

~•f ll~tfliokor·et

Julen har bragt vel sig net bud Det kimer nu til julefest (SP 4067)

:

:• • :

E t barn er født i Betlehem Gl ade jul , dejlige j ul (SP 4068)

i• • i : • :

•• ••• •• •• •• ••• •• ••• •• ••• ••• •• ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dansk Revyforfatter• og Komponistforbund.

I anledning af skrivelse af 10. d. m. undlader man ikke at meddele, at der fra dags dato vil blive ydet et dyrtidstillæg på 45 ° 0 til den minimumstakst pa 50 kr., der ydes for originale melodier og tekster J som anvendes ved de dramatiske udsendelser, ved kabaretter J revyer og lignende. F. E. Jensen.

Viggo Barfoed er død

---

Som man \'il se, har Statsradiofonien imudekommet vort forbunds onske, og vi tror, \'i taler pa samtlige medlemmers vegne, nar \i bringer Slatsr adiofonien en tak for den forslaelsc og imodckommenhed, den her har udYist O\ er for os. P. f. v. M ogens Dam. formand.

Fodt :31 / 1 18!l!i -

1 Kay Rostgaar rl- F rohnc. • • ucco• • •ccc::acCXJc::acccccuccccccccccccccccccc

o

.

8 Johs. 8 Nr.

--

Voldgade 19

- ~ ---

8

A. Jensen

Papir eo gros

-- .,.. --

8o

Skrivemaskiner og Skrivemaskine..Tilbehør

Central 2476 CC:X::.CJCXJOCOCr-tCr-tCr-tCCJCCar::IOCX:M:l« ø 1

o

~ 1

dod 1•1 / 1:.! 1!148.

Et Ul•rstath•ligt tab hnr ramt dan:-;k jout'J alistik o~ \'isl·· kunst. Kun ;,a år g:anmwl clode Danmarks mest kendte o~ JlopulærPste digter \ 1!/!IO Hen Jonl, alias .,Ærbouigsl", ptt Set. Lukas-S ti f telsen dt<'l' at ha\'c g-cntH'mg-ået en meget svær opc·•·ation for en 1\lU\'Plid<>lsc, han i den sidste t id hanle lidt undct·. Hele Danmark ,·jJ opt·igtig sorgl' og beklage tabet af en digter, som på en sjælden m~ule cjcdP den kostelig\~ e\'ne at f å folket til at smile. llag- dter dag ng- ug·c efter uge skre\' h an g'('nncm en menneskt•al dcr sine sattt'tske, med gnist ren-


Side 4

Nr. 12

ORO OG TONER

Den nye danske operette

GADEPRINSESSEN skrevd af Mogens Brandt Musik:

/~mil

Ut•t•sen

Vers: Mogens Kaarøe

M U S l K F O R LAG ET IMUDICO Sølvgade 10, København K.

de talent formede Vt!l'S om dognets uktueJIP begin.•uheder, en lyrisk reportage, fyldt med fomemt vid og- befriende humor, uden sidestykke. Hans vers, som Lan formede nwd et diJ.,rterisk talent og en ganske cncstående e\'lle til variation, gjorde ham på sit særlige områdt• til en ener på det danske parnas. Hans kommentarer til dagens hændelser gjorde ham til den uerstattelige skildrer af en \'ersificeret danmarkshistorie. Lykkeligvis er der bevaret en omfattende 1·ække årlige udgaver af hans vers, de•· for en vældig læsekreds horte fast med til julens gan!bord. Ikke alene den menighed, som han om morgenen under læsningen af dagens "Ærbodig·st" skænkede dagens første store smil og et fond af optimisme, men også den lytterhær, der med o\·e•·ordentlig glæde og fon-entning fulgte oplæsningen i radioen af Ærbodigst ugerevy, vil dvbt føle savnet af den populære digter . . l' iggo Barfoed var - i modsætning til den sprælske "Ærbødigst'' - t>t af de mest stilfærdige og- fitmæltc mennesker her i landet, tilbagetrukken uden dog på nogen måde at være menneskesky, men han, der som ingen anden kunne få smilene frem hos folk, sås meget sjældent selv i denne situation. Det er derfor ikke saa ovenældende meget, offentligheden \'ed om denne versets suvet·æne stormester. Det er dog kendt, at han opvoksede i en landsby-præstegård, skrev sine forste viser under skoletiden i Aalborg katcdralsknlc, digtede uforlignelige selskabssange til borgerskabet i Horsens og debut<>rede som re\·vforfatter i l!llf>. Kun et par år virkt·de han ved • revyen og holdt derefter pause i 20 år, indtil han forst i 193ii påny fik med t<·ater-rcvy at gøre som medarb<'.idcr ved Apollo-revyen. Lejlighedsvis skrev han vise•· for sct•ncn, og det kan især noteres, at han har skre,·ct alt, hvad .l/u.r: lf,ulBt n har sunget i sine danske opcrettc-forcstilli ngc1·. Men det blev •journa1istiken, d.\', s. hans egen nyskabelse, den lyrisk-humoristiske journalistik, de•· tog ham helt fan• gen. Og det er som ,..-Erbodigst", han hat· ovet sit mandsværk, der vil stå som et monument fo•· livet i llanmark i tiden under og mellem de to \'erdengkrigc. Vort forbund hawl(• den ære at tælle l 'i!l!l" Ba?·{oed i vor medlemskreds, og vi fole•· alle dt•t smertelige tah af vor fornemste bannerforer for, ja sch·e kongen ove1·, begrebet "dansk smil og lune". Vi vil bevare mindet om en frcmtr·ædendc kollega med en enestående begavelse og et fint og nobelt menneske. K"y RoRtgmr rd-f.'roh nr.

· Smukke Blomster • Dekorationer

c1røne auRr ~østi GOTHERSGADE J29 - TLF B\'E'\ 7fli0

~

Telf. Central 7653 - Palæ 7671-3471

Hold Konlraklerne adskilt! 1 denne Tid, hvor adskillige Kontrakter udfærdiges, bringer vi i Erindring, at det i FØlge en Generalforsamlingsbeslutning er forbudt Medlemmerne at lade deres Virksomhed som Forfattere eller Komponister inddrage i Kontrakter om Arbejdsydelse af anden Art, men at Aftale om Levering af Tekst og Musik altid skal ske i en særlig Kontrakt. Overtrædelse af denne Regel betragtes som Modarbejdelse af Forbundet og har Eksklusion til Fs)lge, jfr. Lovenes § 15.

* I alle Tilfælde, hvor det ikke er Forfatteren og Kom poni sten selv, der direkte forhandler det dramatiske Arbejde henstiller vi til vore Medlemmer først at søge nærmere Op lysning om det foreliggende SpØrgsmaal hos Koda-Dramatik . Paa given Foranledning henledes Medlemmernes Opmærksomhed paa Forbundets Nornutl-Slu.tsedler, som bedes ben~t tet ved Salg af Arbejder til Teatre, Solister o. a., h vil ket er af stor Betydning for den af Forbundet iværksatte Kontrol. Benyttelsen af clisse Normal-Slutsedler vil tillige som Regel væ re Betingelsen for at opnaa F orbundets juridiske Kon su ltation i eventuelt opstaaede Tvistspprgsmaal med Teaterdirektører o. a. Medlemmerne kan ved Henvendelse til Sekretæren faa tilsendt flere Norrnal-Slutsedler.

Udgivet af "Dansk Revyforfattel'- og Komponistforbund" . Udkommer en Gang om Maaneden. Redaktør: Kay Rostgaard-Frøhne (ansvarhavende). Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition: Tlf. Ordrup 793 (daglig 9-12). "Ord og Toner" er Medlem af Foreningen af Danske U g&blade, Fagblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykkeri - København K. - Central 6522.

Et godt S pi es te d Hotel Kong Frederik• Rntaurant-Bar Central 5902

D•gllg Musik

Ord og Toner årgang 1948  

Ord og Toner årgang 1948