Page 1

l


Udgivet af l)an sk Revyforfatterog I<on1po nistforbund

o•

• • o

..••••• ·•.•

• • • o

•• ••

o • •

o.

• • •

o • • o

• • • • • •• •

.. o • •

••

• o •

• o o • ••• o •

••••••

Redaktor: KAY

ItOSTl~AARD-FROHNE

Niende Aargang 1944


\


Indholdsfortegnelse. Nummet· Artis-Koch: Rad i ol' 11 o.11 clcu tlanxke Mu sik :

2. Halvnar 194:1 .................. ... ................. . •Januar K vartal 1944 April Kv;ulal 1944

o

•••• o

•••• o

o

o o

o •• o o

o

o o

o

•••••••••• •

•••••• o ••••••••••• o o

•••

o •••

•• o

IO

Nummer

j. Ravn -j onsen: Koda og Biografteatrene ..... . .. .. ...... .. ... .. .... ..... . Revylea tren es T ransmi!';sionct· . ...... ...... .. .... ... .. .. L94~ v a t· Biografleatrene:> Rek01·daa 1· . . ... .. .. . Skal rlroil de suite-Bureauet væt·e en Stat:;institutjon? ...................... .. . ...... . . . Koda og I drætsparken ... . .... .. ..... .. ............ ..... .. Koda til sl uite<le Komponister :;om J<'orfat te1·e .. ... . Mindeord om W il l y KieruJff ....... .................... .. . H vorfor holder vi :\lusikpropagan<la for den levende ;\lu:>ik? ........ ............... ... .... . .. ... . .. 9 K()(la ,:k al ha \"C :\l u,.;ikafgi n af Bio~raftea tJ·ene~ G rammofonmu,.;ik !>elvfplgelig .. .. . .. . .. .. .. . . . . .:\I m<leord om Eric \Vestberg .. ... .. . .................. .... Aanden;-, og Haanden,.; Arbej(le .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . •

Sigurd Berg: Uddrag

af Dansk

mu~iklitterær

Bibliografi for

A e:l t·et 19 4 1 ................................................ .

Bjerregaard -j e nlien: Fet·iebrev fra Naalehu:-et ... .. ........................... .

l. Blicher- Hansen: 1"ak ...................... . .... ... .. .... ..................... ... ...

•)

!J

·l

.)

Redaktionelle Artikler: Kolleg·tall Samarbejde .... .. ........ ..... ... .... . ... . Statutter for K oda's Belønn ing:;fon<l ... .... .. ........ . Sprang O}) som en Lpve, fal<li ned som • •• Koda's ordinære Generalforsamling og <len n es

Fortsættelse . . . . . . . . . . . . . . . . Harry Je nsen: F eriebrev fra Naalehuset ........................... ... .. .

li

.

n.

Mæ rkelig Maa<.le for R eklame .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . IO Ha n maa gerne kalde ~i g P rofessor .. . .. . . . .. . . . . . .. .

11

•)

li

111

111 111 l~

l

-•• •)

••

. ... ... ... ...... .

frem,,i:::ning er a fgiftspligtig .... .. .. .... .. .. . .. !) l >c1nske Rytme1~ ........ . ... .. .. !l D. R. K. F.'s Generalforsamling ....... .. .. ....... ... ... :1 ll. R K. F .:-; Medlemskort ..... .. ..... .... ........... ~! - Il D. R. K. F.',- Sommerhu,.; .,Naalehu:;:et" .. .... ... .. 4-:i ••••••• ••• •••• •

••• •

••

•••• l

•••

lO

Nr. 82:

Kay Rostgaard-Frohne: Betragtninger ved Aar,;.sktftet .. l En .:\1ærkedag. J. Ra\-"11-Jonsen, 2U Aar :;om l<'or., manu for D. R. K. F. .. ... ... • • • ••• •• ••• ••• •• • •• Dug-ens Gerning .skal P''e;; . .. ... ... .. ... .... . . . . . 1 Dansk Musikhandlerforening 190-1 -44 .. . ..... .. .. .. •l Musik-Litleratut·. ,.Sigut·d Berg: Fini" .. . ...... ... . :. 4 ,) Alfred H olck. :50 Aar . .. .. .. . . .. . ..... .. :) P ropagandaen for de gamle Grammofonplader .. . () En ny dansk Opera skabes (Walthe1· Schrøder) .. . En Overenskom::t med Revyteaterdirektpreme .... .. 7 8 Axel Kjerulf. 60 Aar ..................... .. ............. .. 7/ 8 O svald H elmuth. :50 Aar ......... .... ................ . 7 R 2 Ovcren;;koms1.er: Sangtekster paa. Po:;tkort., 1 Ref ramhefter og Ugeblade .................. . lO Sangtekster i Ugebladene ,.T empo· og ,.J<'littige Hæn<le1·'' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 11 ,R t sa". D. R. K . F.'s Salgsbureau . . . . .. . ...... .. 11 Musikforlæggernes Salgsopgprelser til Autoreme... 1~ Ib Schønbergs R adiotransmi~sion . . .. . . . . .... . . .. . .. 12 •

Solisternes Mi s brug af Autorernes Værker ..... ... .

-..••

En Dom: Grammofonmusik ve<! offentlig J<"'ilmsl

-

.,

11

M. 0.: Folk sl<ul<le bure vide .. . .. .................... .. To lyse H ove<ler jubilerer (Aage Stentoft og Stig I.Jomme.1·) . .. ............................. . ............ .

t ••• •• •

l

•)

Otto Petersen: F eriebt·ev f ra "Naalehuset'' ............. . ... . ............ 7 R

•• •• l

••

••••

-

Carl Rydahl: F eriebrev fra

11

N aalehuset" ............... . .............. 7 8

Spidvenderen: Smaa Hj ertesuk .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 7 8

!J

Spotteren: Er <lan~ke R efræner de bf(ls te eller <le ''ærste'? ... 7 8

l

Ted.: Folk skulde bare vide -

.......................... ...... .

-

.l

•••JANU A R 1944

9. AARGANQ l N D H O L D : l:et ncr.

*

h.uda og t: iog1 afteall'ene. Forbundsmed (lelt>l'er.

agtnin~er

ve :l .An,., k'ftet. Kollcf.dall Samurbcj le.

elraglninger ve -- -...

Tynget \·cd Byrden af el ~Iangefold af Vanskelighc<icr vandrer deL danske Samfund over Ta.•rskelen ind i del nye Aar, del 194·1, som manske for os v il bl i ve deL m es L skæbnesvang:re litHier Krigstidens haardc Vilkaar. DeL Aar, hvormed vi saa tavse og stilfeerdige som ingensinde for for faa Uger siden log Afsked, var et haardt og strengt Aar, præget, af dybt alvorlige Begi\ enheder, og i Dag - midt i den totale K rigs femle VinLer - slaar vi endnu mere usikre og beklemte overfor SpørgsmaaleL: hvad vil :FremLiden bringe? IlaabeL finder paany ved deLle Aarsskifte en Plads i vore lljerter, IlaabeL om Fredens endelige Komme. Kaster vi Blikkel Wbage over det svundne Aar, ser vi i del tæLle Mørke kun faa Lyspunkter. De danske skabende K unstnere har maatlet resignere og spænde Livremmen ind. Undtagelsestilstand, Spa~rrelid og forskellige Forbud har raml Restnurationsbranchen og Teater- og ForlysLeiseslivet hcuu·dt, &'Crlig i IlovedsLaden, og skabt en Arbej dsloshed inden for disse Erhverv, der i saa hoj Grad

NUMMER l

rss

• l

el.

l~ r

vore og d~ ttdU\·encle ~lu sike res A ··bejd~givcre og: Medarbejdere. Naar den lclle Kunsl i Ord og Toner hastes o~r hindres i sin l :dfolclelse, syne~ delle o~ ufatteligt. Thi netop den lette og lyse :.\1usik og Tekst er et bet~· clningsfulclt Lccl i Samfundet i en ~wær Tid, som den \i Illl gennem le\ er; den lindrer \o r Sorg og Smerte og faar os til for en Stund at glemme Krigens Besværligheder og de daglige Bekymringer. Hvor fatligt syntes os ikke en saa encslaaende Begi\ enhed i det svundne Aar som Hovedsladens :>oo Aars Kobslads-Jubilæm11. Under normale Forhold vilde vi have svælget i Orgier af festlig- :\l usik og Optog ude og inde, og Begivenheden \'ilde have prægel Teatre og Forlystefsesli\· overalt i Smilels og Sangens B), Kobenhavn. Nu forlob Dagen for Kobenbavnerne i al sin triste, graa Ih erdag~aglig-hed, og vi trak os till.Jage bag de nedrullede ( ~ar·diner og slængte Do re og tumlede i vore Tanker nwcl alle de skæbnebestemmende Problemer, som Krigen har skabt. Et cnkcll Lyspunkt har paakaldl de skabende Kunstneres Ol)JTiærksomhed. Vi har set. ]nor den

KJBLD BONFILS l l e l e;:a tt te PiaJto·Soli MAROKKO - MEMPHIS BOOGIE-WOOGIE - A STUDY IN GREEN - ELEPH ANT JUMP - BACK TO BACH - BLUES OP TH E BLACKSMITH - SOMETHI NG EXCITING YOKOHAMA - THIROS - MONKEY SERENADE - BLUE MIDNIGHT \t' i l h e l n1 D a n s c n , M u s i k . F o r l a &:

i 3 Hefter


Nr. 1

ORD OG TONER

Side 2

2 gode Spi esteder lqeni•rhusets Restaurant Central 15950

Hotel Kong Frederiks Restaurant-Bar Central 5902

Daglig Musik

levende Musik har faaet Greb i det danske Folk. Det forøgede Hjemmeliv har - i afgørende Grad understøttet af Musikhandlernes Propaganda - i stærkt Omfang skabt Grundlag for Hojnelsen af vor hjemlige Musikkultur. Mange Mennesker har faaet Lyst til selv at dyrke Musik paa et eller andet Instrument i Hjemmet, og paany samles - som vi gjorde det for en Menneskealder siden - Familie og Venner med hinanden under Motto'et: ,.Musik skal der til ! Syng og spil selv!" og faar mange ellers triste Timer udfyldt med Sang og Musik. I det begrænsede Omfang, der er spilJet dansk Musik offentlig i 19-1:3, har dansk Musik lige akkurat hævdet sin Ligestilling med den udenlandske. Men det er vel ogsaa det mindste, man kan forlange. Nogle enkelte Kapelmestre herhjemme har demonstreret, at de ikke synes at kende dansk Musik udover deres egne Manuskripter, og de Herrers ejendommelige Kærlighed til den udgivne danske Musik har man desværre maattet gøre den danske Statsradiofoni bekendt med. Dette har jo afgjort ikke været noget Lyspunkt i 1943. Derimod tor vi nok - indenfor Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds egne Rammer - betragte vort 25-Aars Jubilæum som en Begivenhed, der spredte Lys og Varme i vor liJle Kreds. Ved denne festlige Lejlighed kom til Orde en on•fattende Hyldest til Revyen og Visens muntre Kunst og den lettere Musik og Tekst, og fra Slot til Hytte hædredes Forbundet som det danske Smils og lyse Humørs Repræsentanter. Vore Medlemmer befæstedes i Troen paa, at vi har faaet en stor Opg.:we at røgte og løse, nemlig at skabe og bevare Smilet i vort Folk, og - som vor Formand, J . Rnvn-Jcnu~en, har ud-

ae.

oesens

Frederiksberggade 11, København K.

talt - skabe og bevare det netop blandt de Mennesker, der mest har Smilet behov. l mange Aar har vort Forbund og dets Medlemmer maaske i nogen Maade givet Rollen som Askepot i Kunstens Hus. Fattige er de Smuler, der rækkes os fra det Offentliges og Legate1·nes for vore Øjne veldækkede Bord. Stadig ser man visse Kredse blandt vore Arbejdsgivere afvise ~lv de rimeligste Krav fra de skabende Kunstnere om en anstændig Løn for vort Arbejde, uanset den rigelige Merfortjeneste, som adskillige af disse Arbejdsgivere har haft i en Am·række, og hvortil vi ikke mindst har bidraget. Uro, Haab og Længset brydes i vore Sind. Vi ved intet om, hvilke maaske endnu strengere Tider vi alle i vort Land vil komme til at gennemgaa. Der kan dog ikke tvivles om, at vi inden for vort Omraade faar end mere Brug for den Enighed og det · loyale Samarbejde, der har præget vort Forbund hidindtil; thi i Krigens Kølvand følger meget ondt, som skal og maa bekæmpes. l fælles Forventning og Haab om, at Krigens Afslutning er nær, mødes vi i Tillid til, at det nye Aa1· ogsaa har noget godt til os alle. Ka.y Rostgaard-Frølnu.

Koda

l

Biograllealrene .

Koda forlan&"er l • ;. af N ..tto· Bill~• · sal~ret i lloll!iikaf~:ift.

Der forhandles for Tiden mellem Koda og Fællesrepræsentationen for Danmarks Biografteatre om en ny Overenskomst fra l' Januar 1944. Igennem de 15 Aar, Koda har haft Overenskomst med FæJlesrepræsentationen, har Koda, takket VR' rc den første usle Overen.skomst, hele Tiden haft en Overenskomst, hvis Afgift ikke stod i noget rimeligt Forhold til Musikkens Betydning for Tonefi]m(ln, i ht,ilke Musikken qptager cu. lfa O!J oprfter aJ lule Filmen.

Naar Overenskomsten i 1928 blev saa ussel thi det er jo det rette Udtryk - var Aarsagen den, at man da havde Stumfiilrns. Disses Ledsagemusik blev i vidt Omfang aanunensat af Udtog og Brud-

USI Tlf. Central 2960

--


L

Nr.

,

"'

~

'""''

-

Side 3

ORD OG TONER

stykker af forskellige Musikva:'rker, og ifolgc den daværende Forfatterlov var Brudstykker jo ikke beskylLet. Nu var det selvfølgelig ikke altid, al L edsagemusikken var sammensat af lutler Brudstykker; men aL konstatere d elte vilde medfore et meget omfaiende Kontrolsystem med eventuelle efterfolg-ende Hetssager. DeLle vidste B"<ellesrepncsenlationen, og del benyttede den sig fuldtud af, saa Koda maaUe nøjes med en aarlig Almisse paa l 5,000 Kr., for andel og mere kunde delte B eløb ikke betegnes, og endvidere fik F ællesrepræsenlationC'n gennemtvung-et en 5 Aars Kontrakt. Allerede 2 Aar efter holdt Tonef·ilmen sil In dlog i de danske B iografleatre; dermed var i Grunden Kon traktens Basis bortfaldet, og de danske Biografejere høstede derefter i :3 Aar Gavn ar en Overenskomst, hvis Forudsætninger var bortfaldet l 19:3:~ sk ulde der sluttes ny Overenskomst, og da havde vi faael den nye F orfatierlov, der ganske havde a•ndret Kodas R eL~tilling; men nu viste det sig, hvor uhyre vanskeligt det er at faa en uanstændig lav Honorarsais hævet lil det anstændige. Det lykkedes ikke Koda aL faa en retfærdig Losning·; men vi maatte nojes med at faa de 15,000 • hæve l til 45,000 Kr. pr. A ar. Tænk, det var det 3-. dobbelte! - D et Joel efter noget; men :3 Gang-c ingenting betyder nu ikke særligt meget. l 19:~8 fremsatte K oda atter det procentuelle Krav; men det var netop paa samme Tidspunkt, hvor den nye Biograflov blev vedtaget, og jeg tør nok sige, at det benytlede man sig af paa en Maade, man aldrig tidligere havde kendt. Res ullaLet blev, aL Koda paany maatle lag·e mod en uretfærdig Overenskomst, ideL Afgiften kun blev forhojel til 100,000 Kr. pr. Aar. II vor uretfærdig d en er, fremgaar maaske bedst af det Faktum, at det b( tyd( J l' n 1t1usikafyift for de sloJ·f' k(Jb( nlw.t'llskc Bioyraftwtre paa fra 80 ØJ'(' t1l 2 /(r. pr. ForestillillrJ, allsaa for cu1 Billels Pris har Biografejeren den Musik, cle1· betyder alf for ForesLillingen og alt for hans Erhverv! Ethvert fornuftigt Menneske maa dog kunne forstaa, at eL saadant F orho ld er uholdbart! Koda har derfor denne Gang forlang-t l ( ( a.f N' lto-8 1/lc tsalgc t, d. v. s. Billetsa lgets Brutto minus Skallen li! Stat og Kommun e. De fleste, ikke mindst Publikum, vi l sikkert give K oda Ret i, at det er eL saare beskedent Krav, naar K oda forlanyC'r l Øre i il1usikafgift for hl'<'J" Ganr;, Biogrn[f•jercn sælrJeJ· c 11 Bille l til 1 Kr.! Koda har valgt den ene Procent, fordi vi da kommer til at ligge paa Linie med de ovrige nord iske L ande. l No ·rg c har man i mange Aar haft l %'s-Af-

giflen, i S1•t J lflt ligger man opp~ paa 1,2 og 1, :~ r;, og i Plll/((nd har rioj esteret fornylig afsagt en Dom, der har crkl<crel l r,~, 's-Musikafgiflen fot· ret og: rimeligt. BiografeJerne taler om den hoje Skat og Afgiften til Filmsfondcn, ja, men cleUe vedkommer dog ikke Komponisterne. Disse ønsker og har vel ogsaa ftei liJ al forlange en .tl ffjl"{f, (l( l' .'{/(lOJ" i(/ rimfli{)t Forhold til Musikkrns Bc tyclni11!1 for Tonefilmen Off df' llS off(' ntlig<. Frentt•l ...,·nmy. Enhver, der gaar i Biograftealer ved jo, hvad Musikken belyder for Biogafteatret :vrange Steder møder Musikken allerede Publikum i F'orhallen, hvor den forkorter Ventetiden. Os.r saa kommer man ind i Tealrcl. Iler møder man atter :1\fusikkl'n, forsL som et underholdende :\loment, medens Publikum kommer paa Plads. Derefter følger Re kfcw1< filmen f'. pan h t'ilkt• Biof}raf('j et tu hat en nu·r;rt !o;[or bultægl, deJ· tkk< komme, Enldcn ved, og til disse er der selvfølgelig· ogsaa Musik, ellers vilde Pu blikum uden T\ ivl reagc~:e paa en for Teaterejeren lielet smigrende 1\laade. San endelig kommer Vgere\yerne, Musik - ~lu­ sik, og tilsidst Filmen, der, del kan vi være enige om alle, er ganske og aldeiPs a(hængtg af Musikkens Toner. Til Slut Udgangsmusikken, saa man kan se, at Musikken folger Publikum fra rlei kommer, til riet gaar. Vden :\lusik, ingen Tonefilm, urlen Tonefilm, ingen Biografleatre ~ Det er et Faktum, og saa maa man vel nok karakterisere l ~( som et Raare beskedent Krav. Har de danske Biografteaterejere hojere Skat end deres ovt•igc skandinaviske Kolleger, saa ha1· de til Gcng<elcl Bc l'illmr;ssystrm< t som e11 st&J k og uigr;uu nd ret nye li!! Beskylfdsl' f o t ch ns Vi,·ksomllecl, og jeg skulde ikke tro, at de danske Biograftealereju·e onskede Iwerken de t/Ot'Skc Forhold, hvor Storstedelen af Biografteatrene er kommunetlc, eller de Sl'(?nske Fodwlcl, hvor de fleste Biografleatre ejes af bestemte Kapitaltrusier, indfort her i Danmark. J?o,- clnz rnkdtC' BiogJ'ctflratcrr.ieJ· betydet 1 ('o m t et i hans Burluc t, og der er den Fordel for Biografteaterejeren ved en procentual l\1usikafgift, at gaar Teatrets Indtægter ned, gaar ogsaa :\1usikafgiftcn til Koda ned. J. Rcu.:n-JonRc H. ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••

i Søvig' s Bodega •

: : • :

•• •••

J: anbe1 c1.les

Gathersgade 2 Telf. Central 10809 - 5486

:• -- den burde De kende •• •

~

:

: • :

••• •• :• ••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


ORD O G TON ER

Side 4

ftewylealreoes •

X oget lignende kan sig-es om Komponisten og

Trans-

hans ~1usik. Nu er det jo en kendt Sag, at det bet •veler en stor Reklame for en Hev:, forestilli ng at bli\'e transmitteret, Statsradiofonien onsker rl~rfor ikke, at Teaterelirektoren skal !tave noget særligt

miSSioner. ForfaCCer· o;; liomponi~C nuta lua,·e ~in rinu•li;:e .\.odel af 'l,roan~n•is!lliions·

Honorar for Urlsendelsen, hvilkel er v;anc;ke logisk. Det Transmissionshonorar, som helales f ra Statsradiofonien, skal derfor mlffukkf ndf kumme Skue'> pillerne, Musikerne og Autorprne (Forfatter ug Komponist) tilgocte, hvad der ogsaa slaar <Ulfort paa Statsradiofoniens Aftale. Med liensyn til Skuespill erne og Musikerne ligger Sagen klar: men hvor !tester af Transmi:;sionshonoraret er havnet, ved vi ikke, fm·modenthg i Teaterdirektørens Kasse. ~aa , \'i lilHier selvsagt T eatcrdir(:'klorcn enll\'er

bonor~tret .

Der har i nogen T icl hersket l ' tilfreclshccl i Scl'rlig Grad inden for Re\·yforfattcrnes Krens med H ensyn til det Honorar, der fra T ealerdirektørernes Side blev a fr egnet til dem for de resp<'kti\"C Revyers

Transmissioner. I nogle Tilfc.elcle har In·erken Forfatter eller Kompon ist faaet Andel i Statsradiofoniens Tran~­ m ission.shononn·, og naar det skete, fik man kun den PI·ocentdel, man skulcle ha\'e af selve F orcstiiJin~ens

Ind tægt. Det er g i,·et, at saadanne Furholcl er gan!"ke uholdbare : thi for en F orfatter ligger det jo saadan. at en Vi.se, som udsenries til hele Danmark, mister

en stor Del af sin Jiandelsv<erdi, d. \·. s. Provinsens Re\·yteatre laver ikke Ilun paa Viser, som er udsendt gennem Radioen og derfor kendt af sa mtlige Lyttere. Det er indlysende!

Nr. 1

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •••••••••••••••••••o ••

i • i• i• • i i •

Mange Mennesker har lært at spille og skaber sig derved daglig nye Venner ; nogle Mennesker har desværre aldrig lært at spille - og skaber sig ofte derved nye Uvenner !

i o

~

~

••

~

l

~ ••................................................................................•o l


- -.

Nr. 1

-

.

.

.

.

ORD OG TONER

Side 5

god Indtægt; men det maa blot ikkf, ske paa For- linges af grati~ Leve1·ing af Stor, clct \'~erc ~ig- Melodier eller 1\.•kster, for :\lelodierncs Vedkommenele fatternes og Komponistens Bekostning. Som F'olge heraf har Dansk llcvyforfaiter- og ortc blot med Udsigten til det ll onorar, clcr eventuelt Komponistforbund taget Sagen op, og Forbundet tilkommer fo1 Koda-Afgifterne vech·. Varictcmusik, har meddelt de to Teaterdirektør-Organisationer, at In ilket r1lenc 1kkc kan anses for at være noget rimevi for Fremtiden maa forlange i Transmissionshono- ligt Honorar for et originalt A1·bejde. Endvidere henstilles det alvorligt til de Ji'orfattcrar for Udsendelsen af en Vise Kr. :30 for Tekst og Musik og Kr. 25 for iransmitteret Sketch, Mo- re, der fortrinsvis har sogt Samarbejde med Komponister, som paa denne Maade leverer gratis Stof, nolog, Dialog o. lgn. Som man ser, er Kravet saare beskedent, saa at gøre det klart overfor Bevillingshaverne, at der det er uforstaaeligt, at den københavnske Privat- oyscw mcw betales Kompo·nist-Honora1· fo1· drl ikkC' teater-Direktørforening har nægtet at gaa ind paa frir A-fu.sikslo[, uclorcr J(oda-Afgtflcn, hv1lkc t ligeIreles gældc1· i de T ilf:ddr , hvor Forfatterne af /o1·vort Forslag. De1·efler er der kun een Vej at gaa, nemlig .~kr' lligc G1'Widc spgc~· SaHULI'bGjde med Komponiste-r, denne, c~t Fol'lnmdets Mcdlem.me?· ru~gtør· at lade der staar udenfor Forbundet. Forbundet kan ikke være tjent med, at Komponideres B idm.y til Re~·yernC' lrnnsmitt(>re fra saadanne Teatre, som ikke vil gaa ind paa li..,orbundets ri- ster, efter forst at have udkonkurreret Medlemmerne ved at levere gratis Stof, en Dag soger Optagelse me1ige og retfærdige Krav. J eg henleder herved vore Medlemmers Opmærk- i Forbundet, naar de i Lovene angivne Minimumssomhed paa Forholdet, saa de kan være opmærk- krav er opnaaei paa de ovrige Medlemmers Bekost• somme paa Sagen i god Tid. n mg. J. Ra vn-Jon.Sf'll.

................................................................................••

Red. bringer paany følgende :

Kollegialt SamarLejde. Adskilte Kontrakter. - Gratis Levering af Stof er illoyalt. - Undgaa Samarbejde med Folk, der arbejder uden Honorar.

Paa given Foranledning· anmodes saavel Forbundets Komponist- som Forfattermedlemmer om nøje at gøre sig bekendt med Lovenes § 15 og holde sig de deri indeholdte Principer for kollegialt Samarbejde efterrettelig. Ved en Generalforsamlingsbeslutning har Medlemmerne skarpt vendt sig mod Sammenblandingen af Aftaler om Levering af Musik og Tekst med Kontrakter om Arbejdsydelser af anden Art og har fastslaaei, at Overtrædelser af denne Regel betragtes som Modarbejdelse af Forbundet og har E ksklusion til Folge, jfr. Lovenes § 15 Det maa ligeledes betragtes som illoyal Optræden overfor Kollegerne, saafremt et Medlems Medarbejderskab ved en Cabaret- eller lign. Forestilling be-

••• :• ••

F o r nogle falder det svært

:

at lære at spille;

æ

••

i•

••

for andre falder det desværre let

••

•• æ

••

i• ••

at spille uden at have lært det! i

:

•• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

forLunJsmeddelelser. Medlemmernes Opmærksombed ben= ledes pa&, at det efter den gældende Praksis er en Forudsætning for Ud. betaling ai Stamandelen, at Kontingentindbetaling m. m. forinden er bragt i Orden til og med Januar Kvarta11944.

NYT DANSK MUSIKFORLAG udgiver kun dansk Musik, med Tekster af danske Fofatterre

NYT DANSii: MUSIJ{J?ORI.JAG - No•·•·ebrogade 34 Telf. Nora 7141


Side 6

odlllinilien Fredet·ik~ber.:Aab•a Hwerdace-

Telefon:

9,38-1~.

Otreaa fur Ikke bad.-adf'

Swttttlnteltal

Jlundq

~odthaab

o~r.

FHdac 9 ,30- 20

82~0

Indehaver : Fru KITTY ANDERSEN .-tul. af <lim. dansk La·geJOrt'llillg Alle An istenter er autoriseret af Den al m. dauke LR&rforenmg

:tluderafe t•ra-r

I alle Tilfælde. h'·or Jet ikke er Forfatteren og Komponis ten selv, der direkte for handler tiet tlramatiske Arbej de, henstiller vi til vore Medlemmer først at spge nærmere Oplys ning om det foreliggen de Snørgsmani hos Ko la-Dramatik. Paa given F oranledning henle les Mellemmernes Opmærksomhed paa F orbundets Nonnal-Slutscdlcr, som bedes benyttet ve l Salg af Arbej der til Teatre, Solister o. a., hvilket er af stor Betydning for den af F orbundet iværksatte Kontrol. B enyttelsen af disse Normal-Slutsedler vil tillige som Regel være Betingelsen for at opnaa F orbundets juridiske Konsu ltation i eventu elt opstaaede Tvi stspørgsmaal med Teaterdirektører o. a. MeJlemmerne kan ve l Henvendel--e til Sekretæren faa ti Jc;endt f lere Normnl-Slutsedler.

FORBUNDETS KASSERER. Alle Henvendelser t il F orbundet vedrørende Ind- og Udbetal ing samt Reklamationer angaaende Radio-Afregning bedes rettede til:

Komp. Axel Thingsted, lansebakken 36, Holte, Telf. Holte 1211 .

AaYeadeløe

Nr. l

ORD OG TONER

al

DRAMATISKE UDSENDELSER l RADIOFONIEN. \'i skal henleJe vore Medlemmers Opmærksomhed paa fØl gende: Udsendelse a f t/r(lmatisl.-c Værker i Statsrauiofonien er underkastet <fe Bestemmel ser, som af Undervisningsministeriet er tilstedt :mave! Koda-JJ rama tik som Drwma-R et i H . t. TeaterJo\'en :.tf l.t' F ebruar 19:ir"l med senere Ændring af l !1:38. I T ilslutning hertil falder bl. a . R adiorevyer ind under Begrebet tlranwtisl.-c Opfprelscr, og F orfatteren har ikke Ret til at bruge Melodier til saadanne Udsendelser utlen Komponistens T illa<ielse, for ttclcnlmuiske Melodiers Vedkommende skal Tilladelse foreligge fra Koda-Dramatik. Afhæn der man uclenlandske H ørespil til Radi of onien (uden ~lu:;ik), maa Drunw- Rcts Ti llatleise fo religge.

Kontingentrestancer Har et Medlem ikke betalt Kontingent for 2 Kvartaler, kan han i H. t. Lo• vene• § 5 •lettes af Forbundet og vil kun, naar den paag•ldende Restance er Indbetalt, kunne genoptages i H. t. Reglerne i Lovene• § § 2 og 4.

I NDBINDING AF " ORD OG TONER". Ved et fordelagtigt At·rangement er <ler truffet Aftale med Heydes Bogtrykkeri, at Forbundets Medlemmer for en Pris a f K r . 2,50 kan faa indbundet Aargangen af 11 0rd og Toner" i solidt Bind med Shirtings ryg. - Enkelte Num re af Bladet kan faa s ved Henvendel ~e til Sekretariatet.

P8eYdon)'mer.

Paa given Foranledning bringes det paany i Medlemmernes Erindring, at der i Lighed med, hvad der er indført i en Række andre Lande. gælder den Regel, at et Medlem af Koda højst maa have 2 Psevdonymer, der skal være allmeldt til og godkendt af Koda. Overholdes denne Regel ikke, vil det have til Følge, at Værker, der udføres offentlig under et eller flere Ikke anmeldte eller godkendte Psevdonymer, ikke vil kunne forvente nogen Opførelsesgodtgørelse gennem Koda.

Dantk Re..,forfatter• og Komponi•tforbunda

isebureau W••-•••••J 11, Kllhwn. V. Tlf. •••• 1711

Modlager Bediiiinger paa Fedsange, Taler, Arrangernentør ved alle Slags Fu ter m. m. Leder: P. Rocatis. Træffetid: Hverdage 11-1!1 og 17-19

R•pertoireli...ternP-. Medlemmernes Opmærksomhed henledes paa, at Repertoirelisteme Ugger ~d Eftersyn paa Koda's Kontor daglig mellem Klokken 12 og 15, Lørdag undtagen. Medlemskort bedes forevist.

Adresseforandring. F o randrer et Koda-Medlem Adresse, maa dette, ikke mind ;;t i vedkommende Medlems egen I nteresse, straks meddeles Koda . .

Anmeldelse. Husk at anmelde nye Værker. Anmeldelseskort kan rekvireres hos Koda.

Udgivet af uDansk Revyforfatter- og Kom ponistforbuncl". U d kommer en Gang om Maaneden. Redaktør : Kay Rostgaard-Fr~hne (Ansvarhavende). Redaktionsudvalg: Carl Viggo M eincke og Carlo Thomsen. Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition: Tlf. Ordrup 793 (daglig 9- 12). " Ord og Toner" er Medlem af Foreniagen af Dan ske U g~ blade, Fagblade og Tidaakrifter. Heydes Bogtrykkeri, K-bønhavn K.

t


9 . AARGANG INDHOLD:

fEBRUAR 1944

*

*

NUMMER 2

1!11'! nll' Biograftcatnme.; Rekonla:t t'. Solt ~ terne: ){J,.l>rug .li AutorCI'Ile" \ 'ærker. :\l('rllem ~Ji:-:te }H', l. F'ebt'Udl l!ll ·L l lan ,, mu ... iklitteræl' R ibliog t·n fi. Skal ·11 oit o~· .... uite-Bureauet \ 'a!l '<, en Stat...;Jn,.titutJOn'? ' F orbund ... medd<.'l el.-et

1943 var Biografteatrenes Rekordaar. ~eito-llilletsalg·_.;

h:at• ald•·ig· li;.:·;.:·c·t bojet•(• o;:· ' ':t•· l :t•;:! i'lill. lit•. sto•·•·_. end i 193~.

J Anledning af dt• Forhandlinger, -;om t'or T icten

finde1· Sled mellem Koda og· Fællesre pnvsen talionen for Danma1·ks Biografteatre, bragte "Ord og Toner" 1 sit Ridsle Nummer en mcrmere Omtale af 1'(h·iklingen gennem Tiderne mellem Koda og Biografie.:"'.trcn~ m. H. L den .Musikafgift, Koda kan p;ol'L' lovligt Knw paa hos Biografteatrene, for al di~se kan an\'endc beskyLtel Musik Yed den offentlige ~"ilmsf1·enwisning. ,Jeg gennemgik noje de forskeJlige Overenskomster, lige fra den forste i 1H28 og til den sidste Koda p;Ml\'lmgne 0\'erenskomst af t 9:18. cler har Yæt·et g<ddende til l. .Tanuar 19 1 J. .Jeg pan.\'iste, hvor unnsteendig la\'l i\Iusikafg·iflen laa , naar man Lager Hensyn til den Rolle, Musi kken spiller ved Biografleairenes Dril'l, op: h\'or bec:;kedent Koda 11u optraadlc, naar Koda i Dag lnm rorlanp;er en procenlltal ::\.<[usikafgift pna l ( ( af ~etto-Billelsalgel, o!fsuH l 01 (

t'or

hl'l, GrrtlfJ

Rio-

:w {fir 1 t 11 flillrf (ek5klugh l• [•,orI.vs lelsc.sska l.ten ) lil 1 lu .

f/I'Uj'f({tfl'rcjc rrn

ELODY

AND

l denne Arlikel skal jeg -.oge at gin~ en Fren•stilling af Biografteatrenes Kaar igennem de 6 Aar. den sidste 0\ e1·enskomst har \ <cret gældende, altsaa i Aarene l'l'a og: med Hl:~8 og ti l og: med HH:3. Xetto·llillet~al;:.-t stiger i tliss•~ nu~d ca. 15 ' l ~ ~Iill . •, •..

fi 1\.aa'

De ti l'orlobne Aar har \'<cret gyldne Aar fo1· clen danske Biografteaterdrift . .\'c ffo-IJillct""ulgct. cl. ,~. s. Billetsalget f'ksktw~H'f Fol'l~·stelsesafgiften. har . \·æret stigende hvert Aar , rle1· er gaaet. l 19:1H lan ~etta-Billetsalget i de danske Biografteatre paa ca. 21 J1.ill. K, .. d. \. s. at Koda ven den paai\ ungne Overenskomst nf 1fl38 ikkf' engang· fik l:! r,, i Musikafgift 1 9:~9 siigPr Netto-Bille~alget til 2IJ ~ Mill. Kr. , i HllO lil ~:1 :\Iill. K r., i Hlll er Netto-Billetsalget oppe paa ca. ~8 :\.fill. Kr., og det stiger stadig. 1942 kan -;a<tledes mode med et Netto-Billetsalg: paa ca. :~:11:! Milt. Kr., og 1943, det Am·. der ifolge Bio-

SWING

Seven old favorites l . My Bonnie. 2. When you and I were young, Maggie. 3. l clream of Jeannie. 4. Darting Nelly Gray. 5. Carry me back to old Virginny. 6. Aloha oe. 7. Londonderry at• r. Uri!Jinnl Udgal't' mrd Tekst og lu•t'l med ? .la ::lnwskripliont'l' Kl'. S.80 " ' Il; D E I J lll 11 1\. ~S E N. i.lllTs I lt. • Ji' O Ilt.. A. fJ


l Nr. 2

ORD OG TONER

Side l

grafforhandlerne$ Udtalelser paa Forh<mdlingsmodet merl Koda den 6. Deeemuer f. A. ble\' betegnet Rom katastrofalt for Biografteatrene i Danmark, Rlaar enhver Hekord, idet Netto-Billetsalget her andrager ca . .W l:! .\ltl/. Kr. d/ l , N r. .l .lli/1. Kr. IIU'I'l' t nd i det .t'orcawu . ndl A.w·.' Ved disse TaJ kan der ikke rokkes: thi de er Fakta, og man ser da. at Netto-Billetsalget fra 19:l~ til og med 19-t:~ er .steget med ca. l :J l~ ~Ii11. Kr., hvilket atter vil sige, at den Musikafgift, Koda hc\1' faaet fra de demske Biografteatre i 1H J;J, ikk( ( ' 11!/Clllg cuu/1 tt !Il' r l :: ( ( . At en ~aadan Situation er uholcihar, siger ~elv~

Jah, siger Biogrc.tfteaterejerne, vore Udgifter er o)!;saa steget. Det er rigtigt; men det samme kan alle andre, oysaa Kompuni.~fernt, s ige, og der er den Forskel mellem Biografteaterejerne og Komponisterne, at de førstnævnte ha r .fa a( t en {ni'Ot!r.f l udf<Nif pcw rrt. ' r.:; 1 ·> l~fill. K r ..' Komponisterne derimod har ikke faaet en rod Øre.

.

-

lte•• ;,:-Pnlte m !!iuifli.:-e 'l 'h11elo•• t•a. 3ft Ort•.

t•r

l 1943 har der i de danske Biografte.atre været frem\'ist Tonefilm i ca . J.32,030 Timer, d. , .. s. at Komponistens T inu.:lrl11 gennemsnitlig andrager ca. :Jn Øre. Det er ogsaa Rekord, men i Uanstændighed. Den Komponist, hvis Arbejde betyder alt for Filmen, der fremvises, og alt for Biografteaterejerens Erhverv, ham byder man en Løn for dette hans Aruejde paa f'Ct ..JO Ø n, hpj,qf W Ø1·e i Tim nl.' Dette kan den store Arbejderbefolkning, der udgør en betydende Del af Biografteatrenes Publikum, dog vist tage og føle paa! Jeg tør roligt sige, at der findes ikke i dette Land saa ringe en Arbejder, der betales saa usselt som Komponisterne til Musikken i de Tonefilms, der fremvises i de danske Biografteatre! Fra Biografteatereje111es Side har man, som Undskyldning antagelig for Situationen, fremført, at i disse Tider, hvor Importen af fremmede Fi1ms er indskrænket, maa de danske Komponister jo rig-

ae.

oesens

Frederiksberggade 11, København K.

tig lukrere af den "fc-~no111enHle" Afgift P<'la 10tl.lltlll Kr. Herti l er der for det forste rletle :ll sige, a l h\'ad enten Komponisten er dansk, tys k, l'nmsk eller :wensk, skal han have et <lnstændigt llonorar fo r sit Arbejde, og for det andet ligger F'orhol clet slet ikke som fremfot·t af Yisse Biografteatere.ierc. l 1943 er der i de danske Biograftea tre frem,·ist ialt 691 Film:;. Af disse er de l:H> drwsk( med (){),978 Opførelser, medeng Hesten .).)f) er ud r ti/a odskt med 99,0:37 Opførelser. Som man ser gaar Storstedelen af' de 101l,UOO Kr. altsaa til Udlandet; men dette ,·edk ommer jo ikke i mindste M<lade Ragen. H cor.fo1· skulde den udenlandske Kompon ist dog: ikke have et anstændigt Honorar for sil Arbejd e, og 11 l'OI'{ol' i Alverden skulde de elanske B iografteatre dog ,,nasse" paa de uclenland~kc Ku nstnere·? Den Moral kender vi ikke til i Koda ! Koda repræsenterer samtlige Ve1·dens Komponister paa dansk Territorium, og for os er det A the,idet, og ikke Nationaliteten, der er det afgorende for Honoreringen: men selvfolgel ig er 'i glade for den størst mulig-e danske Indsats i .Husikurlforelsen, saaledes at saa meget som muligt af de Beløb, der staar til Raadig·hed for Fordelingen, kan kom me de danske Komponister tilgode. . Jeg tror, at jeg \'ed denne Gennemgang Hf de danske Biografteatres Kaar i de 6 s icis te Aa r. med al mulig Tydelighed har gjort det klart, at Koda er endog me~et beskeden, naar Koda har fremsat Kravet om en Musikafgift fra de danske B iogTafteatre paa l ~,( af Netto-Billetsalget. Denne Sag maa løses nu. I 16 Aal· har man holdt Koda nede, nu er Taalmodigheden bristet, og kan Sagen ikke loses ad <mden Vej, tvinger man Koda til at soge Retten. Men Ansnu·et herfor er Fæ1Jesrepræsen tationens. Den Udbytning af Komponisterne, som fineler Sted i det danske Biografteatererhven·, kan anstæncligvis ikke fortsættes, og jeg tvivler ikke om, al jeg i denne Betragtning- h:u rlen l'tot·e Offentl ighed hag mig. .1. R(ll'/1 - .1( }ll,'j( Il.

usikforlag

A~

Tlf. Central 2960


O H I> O G 1' O N E H

Nr. 2

Su.Jc 3

••··················································································· · ····· ·· ··················································· · · · ····· · ···· · ·······~•• • •

a •• ••

:• ••

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund

:•

••

~•

Ordinær Generalforsamling

i• i

Ons d a g d e n 15. Mar ts 1944 Kl. 16 30 i Bo rge rn es Hus, R osenbo r gg ade 1

afhold(·~

: •

••

i•

1.

:•

2.

i i•• !• i • i • !•

3. 4.

i

5. 6. 7.

!•

Valg af Dirigent. Beretningen . Regnskabsoversigt. Revyteatrenes Transmissioner. Spørsmaalet vedrørende Sangtekster i Ugeblade og Tidsskrifter. Valg af 5 Bestyrelsesmedlemmer. (De efter Tur afgaaende er : Carl Viggo Meincke, Walther Schrøde r, Poul Sørensen, Axel Thingsted og Carlo Thomsen). Valg af en Bestyrelsessuppleant. (Efter Tur afgaar L. Howolt). Valg af 2 kritiske Re viso rer. (De efter Tur afgaaende er: Axel Andreasen og Vilfred Kjær). Eventuelt.

i•

i i i

Da Aarsfeste n i Aar er aflyst, indbydes Medlemmerne til kammeratligt Samvær eftet Generalforsamlingen, hvor Forbundet er Vært ved et Aftensbord med Snitter, Ungarsk Gul lasch, Ost, Øl Snaps og Kaffe. (Hu sk Brød- og Smørmærke r samt Tobak).

•• :

i

P. B V.

(sign.) J . RAVN-JONSEN

~•

i

8. 9.

••

: •

DAG SORDEN:

:

••

••

Til Medlemmerne!

~

/ (sign.) KAY ROSTG AARD-FRØ HNE

:

i i• : • :

i i•

••

i i i •• :

i

: •• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• •••••

:

Sekretær.

• i• : :• • : •

Form and.

Solisiernes MisLrug al Autorernes V ær~er. Vi Revyskri benter - Forfattere og· Komponister ha r altid k unnet glæde os ved at. have et godt F'o rhold lil vore A rbejdskammer::lter, M n~i kerne og Skues pillel'llC, og· - onl\'endt. Men der er eet bestemt Punkt, h\·o•· vi fra \'On Kammer ate rs Side er udt> fo1· et :Vfisbru g·, som \'i ikke længere ka11 fin de os i. J eg: tæ nker her is<:er paa den Solistoplra'den, der fi nder Sted i Foreninger, hvor F remførelsen a r vore Værker skæpper klækkeligt i adskillige Skuespillere~ og Akkompagnatorers Kasse, uden al ,.i, Forfatterne ')?: Kom pon is terne til Værket, fna r t n enesil' :od On' for den Brug, der gores af Yorl A rbejde. .Jeg ved, at clel Li l Tider er meget store Penge, en Skuc:;piller eller Skuespillerinde tager ind pan al opttwdc i l•,oreningcr med Sæsonen~ bedst~ Viser: men de. der har skre\·ct disse Vi~e1 fnar intet gom lwlst ud deraf. Et dctlt• rig'lig-t '? - Er dette 1 etfc.erdigt ·1 NeJ ; meu man cla•kkL•r sig hag clen Besk.\ ltel.sc, S<Hll Bt•grcht'l Frll ( IIIII !I gin~r; men det tor dog vist Higes ho.it op: klart, al den Frihed og: rten B<'~k~ ttcl-

-.c, der ligger i Begrebet Forenmg, ikkt har været lo,·fæstet for at dække sligt Misbrug ~lf andres Arbejde. Selvfolgelig ikke, og skulde riet ske, at PartPrne i denne Sag· ikke kan blive enige om at ordne Spørgsmaalel paa kammeratlig· 'Ma.ade. maa Problemet indankes fot· Retten. Men - jeg· tror ikke, det kommer saa vidt; thi her er jo dog· kun Tale om en Slendrian, der bo1· a• n d res, og j eg skulde tro, a t Formændene for de P<U'gældencte Skuespiller- og Solistorganisationet· vil rinde det rimeligt, at denne "ag ordnes paa en .Vlaade, -.aa det gode Kammeratshah opretholdes. .Jeg skulde ogsaa tro, at Tealerdirektorerne er intcre.-;seret i al raa en Orduing paa denne Sag; thi de har dog: ikke paa nogen :\Iaade Interesse 1, at de bedste Numre fra dere..c; Fore"ttllinger lner Aften sprccles ud for Tusinder og· atte1 Tusinder af Forl'll i ng:smedlemmer. P rol)lenw t er der all..::iaa, fnr alle Parlet. Skal vi ikke rnrsoge at lOSl det til ~nmtlq:re~ Tilfredshed'? Det \ ilrle YH:'l'e tlen \tPI'cligste Lo~ning. OJ,.~· - !oses skal det .in~ X,. Bf!. 1


DANSK REVYFORFA'rTER- OG KOMPONISTFORBUND

MEDLEMSLISTE PR. 1. FEBRUAR 1944

\KTI VE ~1EDLEMMER: A.llc 11

(l•')

... .. ....... .... . A xel A ndreasen (F) ..... ...... . Viggo Barfoed (F) .............. . H olger B ech (F) ..... .... ....... . 8. fl jrrN'{Jftanl-.Tc n~rn (K) . . . Sophus B randshalt ( K ) ...... . . . Dtul:vig Brandstrup (F) ........ . Chr. Bmiinin[lrl' (K) ........ . .. . Axel B reidahl (F) ........ ..... . . Edvard BrinTe (K) .............. . Ho lger Buehitave (F) ... .. ...... . .U o gen s Dam (F) . . ....... .... .

Eri/.; Fielm (K) ......... .. .. . .. .. Dan Folke (F) .......... . ...... . 8Øl'!JC FriiR (K) ... ........ ... . Flemming Geill (Il') ........... . H ugo Gyldmarlc (K) ........... .

.<::ven Gyldma·rl~ (K) ........... . Anker Hansen (F) ....... . .... . 08vald H elmu.th (F) . ......... . /

1

oul H ennill!JM' n (F)

.... .. .

Carl H ochheim (F) ...... . .. .... .. Alfred H olclc (F) .............. . T~fi Hrit;:;

H o111olt

(K) .. ..... ... .

A age J fmen$en CK) ... .... .... . .l-loyn1.~ K ruudr

(F) ..... . .. .. .. B reide Kierboe (F) .. ......... . .. . Willy Kierulff (K) .......... .. . .. :bel Kjcru.lf (F) ... .......... .. Vilfred Kjær (K) .............. .

Caf'l Viggo Meincl.-c (F) .. ... .

Unnasplads 1:-, (Y). Y e:-. ter •1697. Vesterbrogade !}!) : (V). Eva 4516. Parkvænget ~5 (Charl.). Helrup 3203. Dronningens Tværgade 16 (K) . Palæ 4200. .Jupiterve,i 17 (\'anl~be). l>am..-p :iOOl. l·~lbagacle 40 (S). ~undby 124!5. (;ml. :\l o,;e,·ej :~ l1 ( llag,;\"æd).

Holmbla<l,.,g·tHl<' 10!) A. (R). A m.

.tf

lit• /'('"

(l•' ) .....

.. ... .

-

l\. u i

:\'vkobin~. .. -Lin·leYej j

F al,..ter. T l f. .:\'\·kobingo . . - F. ll21. ( Y ). EY<l 22:).1. Kai Normann A ncle·rscn (K) .. . Siqfrerl l'eder.qm (F) ........... . H jertehu;;et (Lillerpd). Allerpil 2l:J. Ewald Pctersrn ("E pt.") (F) . .. llannebrngsga<le 2 D (\'}. Ent :?[1fl-l x. Otto P ete·rsen (F) ......... ... .. . Frc-.leriksvej :J9 (F). Goth. 9810. Sofu.s Petersen (l') . ............. . TieYer·lilsgade 4 (V). 1\.nurl I'llciffcr (F) ........ "" J! a rienclal~vej 7:} (F). Fa sa11 G7. .4. nwld Quistorff (K) ....... .. .. . Unnesgade 2:5 (K). Dyen 2636 y . .J. Ravn-Jonsen {F) ..... . ..... . :\orns,·ej JO (Charl.). Ordrup ·1400 . \\'o r.; :aae5vej 13 (V). N ora 5751. F'reclcl·i!.~ Roentis (F) .. ......... . K (ty Rost [la a rd-F rØil1w (F) .. . Solnl?ng<>t ~ {Kg-.-. L),lgby). L)·ngby 1570. Carl Rydohl (K) ........ ... ...... . &Ir. Bo ulevartl lOG (Y). V ester 3467. ·'-''''1' R !'' ( F ) . .. .... .. . l' o. O.l!$a~f. 11. S:,:lv, n.,_.. enbo r~gndc '; . Walthe1· Sch1·pde·~· {K) ........ . H ellasYej ~:1 (S). Amager 681!1. Robert Schpnfeldt (F) ....... . . Blegdams vej :l8 A (N). ~orn 1790 v. Victor Skaarup {F) ........... . Skolebakken ~1 (Gentofte). Gentofte ::!l07. .-lage Steffensen (F) ........... . Svn nevænget l (p). Ry·vang 2058 . ~altværk ~ \'ej 1 ~.1 (Kl-'trup). T.co SNnstnt}J (K) .. . ...... ... .. Poul Sprcn.~cn (F) .............. . GranhøjYej •l (K~" · Lyngby). Lyngby lli~ti. Ca do~ Tt mur (K) .. .. ..... .... . StrandhØj:=;vej :~1 (C ha r l.). Ordrup 3:l70. H11 !!o Tdliny (K) ....... . .. . . . .. G riffenfeldt~g-adc 8 ' (N). .4. xel Thing sted {K) ... ... ..... . Lansebakken :l G (Holte). Holte 1211 . Cnrlo Tho msen (K) .............. . Ellemosevej 48 (Hellerup). Gentofte 1400. \'e l An<lebakl;:en ·l ' (Fl. Goth. ~28 -1. ('j". Thoon<t 11 ( K ) .... ...... .. . . .'.1111'1•

I!IJ~

x.

Kolfll\'ej ~2 (~) . ..\mage1 7lli. Farumgade 15 (N). Taga ·1481 '. Raadmandsga-rlc 22 (N) . 'fa ga 578. \'æn~ l'gaarden, Al h~r~h\·ile\·ej 160 (Bag:-\·a·I'Cil . Bag:-:væ l'~ l ·l !l:!. Linncsga<.le 28 (K). Byen 2301 v. Viggo Rothesvej 20 (Charl.) . Heh'Up 127~1. Strawlboulentl"'l 7'2 (0) . T ria 940. Seir. Fasan vej 51 (F). Goth. 3342. Aa bouleYard 14 1 (N). Nora 8742. Nørrebrogade 18 A {N). Nora 8780. Hørtoftevej lO (Brh.). Bfi'Jla 1858. Spbakken ;J {Charl.) . Ordrup 2191. f' / o. J..R. S ..tgf. Fi,;;cher-Han::;en, Gl. St mn<l - 1~. _-\merik:n·ej :! ' ( \'). E \·a !Hl7. l h:::tru p Vænge 12 · ( Gcutoftt!). TI f.be~ked l'al:c t !l!llli. Aaboulcn1nl :,u (~). '!\om ;,201. Ægirsgade :J:~ (N). 'raga :3727. Raadvad!';vej 141 {NV). Soborg :{i ::s ' '· Egernvej r,:: (F). Goth. 9797. .Jen 3IØ\'S\'ej G (Charl.). Orrlrup :J8;,, Sofie\'ej 2:: (Hellerup). Hel ru p :)525. Aurikeivej 13 (Valby). Valb y 2641. Gammeltoft.;.;garlP l (K). J: yen :-,R24 u.

c

~

PASSl\' E l\IEDLE)l )lE U :

L.: tic; G/u istinn.•u;n

(K) ........ . Ht nril: Clmlst' tl (K) ... . ... ... .. r.rt·J! rrot tscllltfks( 11 (l~) ....... .. 1-:rik Hau~111 (K) ........... .

.Ila.

Huu ....,cn {K)

. ..... . .. .. .. .

H un·y Jnt~on (K)

... .. ..... .. . ..

V. Orlofj (F) .. .. .. . . . . .. . . .. . B. B ohlinu Petersen (K) ..... . Carl R(f.~mll~8cn (F) . .. . .. .. .luuli R iis (K) . ... .. ... .. ....... .. . ./. F i'. Stc"'fl'w?·d- Th al.-ilr!Rnr

~:;

1

(N.\'). Tag·a ·l !lO. Jngeboq~,·ej 17 (Hellerup). Helrup fil8!l. Amage rhroga~le 7 (S). Amager 6820. F ru MalfredsYej l O (S). Sun<lhy !1210. Ro;.enørn s Alle; Hi 1 (V) . .ful. Blom ,-gade 24 (N). T agn 4:31)7 x. X iels .Jueli'\'Cj 4 t (Sven,Jhorg). .l a<'. l>anefæ rdsn•j ·l ·· (\'). ~nr!l 8:i114. T~~lgau wl;:st:1-ædc• 4 (K). Ry<'n 1882 ~·.

Bi;:;peparken

.Jul.

Blmn ~~ade

,1:; (N).

( F) ........ . ..... .. .. ... ........... . : l "''" SI , ntoft (K) . .. ..... .... .. .

Chr. x· , A11c :1il (Kg!'. Lyngby). Lyngby 1717 . RU Inw =-vej 21i ( \ ' ). E \'a 4:127. ( Pn...;tlfd, . A polin-

p,~ ,·

Kan 11 Th i"fn/ R o.~rnlwi'!J (K )

Fortunforh·ej 6 pr. Klampenb org. Lyngby 20011 Hjorthol ms Allt· ~;, (N.V). Bella 315~.

1\.nud Vorl- Tho msrn (K) ..... .

L~'ulkonct·\•ænget

Pt~~tl V'l · ~tddhn (F)

Hll t•f: holm:>giHI<'

Th if'!rnwnn (K) ... .. ...... . .... .. ..... .. .

f t:u t t d).

2:: 2~

(V). N om 888fl. (N) . 1'nga 74 x.

1

Oesuden repræsenterer f orbundet Arvingerne efter: Henry Andersen (K) (ved Fru Kitt ]! Andcrstm , Mølle Alle 10 (Valby) Valby 2241 v ) . Alfred Kjærulf ( F ) (ved Fru /1•i,q 1\jæmlf, Frydendalsvej 33 (V). Vester 3639) Chr. R yming (K ) ( ved E n kefru Rymina, Thi sted). .Tohnnnes lVestermann (F) (ved Enkefru C. Westermann, Hovedvangen 21 (Rrh.). Hella 1648).


O H D O G T O N E lt

Nr. 2

Side 5

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dansk musiklillerær BiLiiograli ior

A:u·t~t

(h,.,,, tic•-".

\ 'ii\IIIA('Il,

~ ',

17

flt{

~llllli'C .

11

I'

a m a t i sk

,\J u ::. 1 1-:

· Ku n,ttH't't• '\l· ·d.::i!Pt og O\·ertro. ~at.tid. 1\ en l b c l'n11l ''"''" '' ~o:.,lc Op<:ruprohlcmcr. Berl. Aft. :!.i . .I ula. F'u 'O JI:.Ci ·k J l 111 l'~ u n~ t. :\Iac:kcn, S. 1111-1 11. li. Sf , it<f/1111: Film,..:op c;t.H~ll (Om \\',11t lli,ney o!{ t:•'·la H.tl:'tz). Fol'Uill, N1·. ~. S. 1!1-21. l J a n ., e

<:"u,uu

\ ttho ,·r,-Jr,lsul: ~lu ,.;ikbt>gen (Lek:-ikon on:r Mukudll'yk, 1\.ompon bter, ~ru,..•kin,tntmentt' l'. :\ltt,ik,·ærkc•· og

:\lu,.ikhi!"torien,. Am·,.t'll) 12 ~. -"''''" l.un": Ilet k~l. UiblwtC'k , <lan--kt' )Ju,JlwutografPI'. Il 1gcn, \'~rden, S. ·!:-,::-::ri:;.

Blandede Samlinger, Tidsskrifter, Aarbøger o. l. (.Jacob P lluclan) U• f,,, ' Ho!JI'I nit> ilt 11. DNomte i\f æ1His U bagn om .\Ju,ik. (itl S. J.',,,n,u. T1 J,,-kl'. f. ~ltbik og Teater. Film, Rallet. l'Ja,ti k. Ht• l. :·h. E l"ich ..;en . f;,·a" ",o fon /J .,,,ll'fu·". U1 :~.an J. l lan,..:k GrammofonhandlerFo bun l. l. ~Iog·en :: Ka arpe. :L \ arf.!.. ,,, t "'·'"· rt[(",·.~ P rogTnmmer. I~ed. Tolht•n h lgh. l/11 il: O!f Hfllld,f. 01gan f m ~I usikal"e-, Gtammofon - ,:;alllt :\T u "i J... n" l ru m en tbr.mt' h ~n . Udg. a f llan:-k :\lu;;;ikforlægger' a.t l. l~ ed. :\l. O. Wchfelt. J 2. Aa t·g·. (Heri ('n fol't-:at Fot·tt•L!,'nel:-;c o\'cr alle ny-u lkomne ~l usikalier.l l/ ":~if:h/l(r/, l. Udg .. tf \\'tlh. Ilan;-;en . He..l SHn l~yt•. :i.

II el h e.' len, l. Hft.

(;, n·, ,.,q,.J,, ,,,qku:

H vad

~v

n e., l >e om .Jazz'! .\a lb. A m hl.

:!. :\l a •i.

·"t

. l.··. u, r h F•·a Lnn<J,-Jolæ~t--mu::;ilHel'l. ) , fl. 2-1. Februar .

!l~tt.~ , 11:

K flr,•n

\ 'l ... ~·

11 . U 1~·. af Aka<lcmi.-k Ko Orke ~ ter Hel. Bi. • <: .11nbo g. · •. Aa rg. ( ), l ".'t To''' 1 . Udg. a f l lan:-k Re,·yf orfa tter -o!t l\.umpn111 tt\nhund. Re l. Kn~ H•btgaar 1-Ft·ohne. C:. Aar~. 1',-u r·a1tfll. Ti(k..;kr. f. Snng ng Mu•il-,. Red. S\. 1\.nek. l. \itt g. ( ll el'i Hubrike1 bl. ·t. f. Stemmepa:.lago~·il,, K itkeng thgclmu,..ik :-aml :Vfc Ideleber f ra for._J,elli~c SanA'- n~ ;\[ u ... ikfot·cninger.) R ltlll" ,., Ti 1.::.-J-a. t. modct'lll' J lan:-emu--ik. Udg·. af \\'ilh. II nn "Cll. n ~l. Yicto Sk l:ll:Up. ri. \ al g-. Solist,"· "\l e llem :-bl. f. llnn sk ~nli,rforhund. P. e(l. \ .1g11 Il e l t• nw n n. :! l. .-\a r g;.

\l i J i t æ r m u s i k : t .l Hegimentc:mu ... ik.

\l u s i k i n ' t r u m e n t c ,. : vfu ..;ildn.::tt·umentet•. Heri. T.

.rl lu·olttwuit 11: Mærkeli~<· Son·l.till. tri. Februo.n·.

Frn Flit.-buc til Flygel. Aalb. Stift,l.

~la r t~.

-· . •H l

f'lt •t ,. Jo"",l'ftltflllllll•,: Sti.t<livariu,,: H emmelig·he l. .Jyll.po-.t. ,;_ .1\l ll!.

,...,;,.,,l

(t~tn.~t ·

Sw·wfonens

Bed. \1.t. •)) _:_, .J u l''· Forfæd re. ~vt Ti<l~:s. f . •

Hi ~t(IJ'il•.

1111 ll jr,, J/,: \ iolinen o~· (len~ Ku nstin.l. S. 112-147. .1/0!/< 11.~ l\ Jltl, : Fo l' ug illlo.J J, mo-Urglcl IlW' t f•w. Pro l.'antu, S. 11-12. ,,,."fci'IIJ: \il Elektriciteten re\·olutionet e ;\fu,ikin,.<l umen tl'rne'? Pro c; ntu. S. 76 - 77. .l[o rlin Ut~·utll.'-~><tn: SaHiht."<lcn om o·_ nle "IC"li'C, H t·mmelic.he l. (On \"ioline_). IIt>ming. Iiil ::;,

r,

-'\ t

u s i J, :

111

/'. (;, .1/. /\•1 riSl.' \\'iellC:l'V:tl--cn~ ll i tol'ie ..)y)J.po,.l, 2:: ..Ju li. !:r•J nit. GlidHit ~~~~· 11: Hore•· .J azz til den lett~re .\Iu"ik'! •

1~· .

Hjælpeværker og Bibliografj.

()f'lo/:1•

fk

,.l'han-

.J,.J",. 1- "" l:;, ug· l l. "

1911.

.\l ed \'eh'illig T illadelse fm li r. l1edaktor 8t!JII' d lJt ,.li hring-er vi 1wdenf'or et Cdrlmf! nf det 1 " Dansk ~ltJ -;Jkticlsskrift' · X r. ~ (Februar 19 J 1) fremkomne Suppl..:ment til en l'ttlclsi<L'IHlig - me11 endnu ikke f'ulclf'ort Dansk 111\Jsiklilicnt•r Biografi, der omfatter alle trrkte nnl-:>ikliltenere A rlJejder af elanske Forfnttere ::;amt af udenland~kc Forfattere, forsan' Hl l de foreligger i dansk 0 \ er"æltelst. eller hchanclll'l' dauske ~1u ~jkfol'lw ld . ~ e(Jeno;;taaencle { •r/r/ i'({ !J \'i) sikkert \'<.c re a[ lnlen•sSt• for mange af 'ort Forh unds :\Iecl1cmmer og Blad et-; Læsere .

ne

Almindelig Musikhistorie. ./• "·'' ,,,. l nternation;lll Sonwn l .,1pHtngP

Hi

1

u· r a f i .:: k t·

~

am l

1

n 1!.. ,. ,. :

.} ol. Clou s, u: Fra Tonemc \ t•t·•lmt (Om dan:-ke og ft'Pitlmcdc i.Vlu~ikper:-cmli.u;heclcr) i " · Fnrf. s .. ~renne::-ker pna min Yej'. t.Jlu·i om ,Joarhim An dcr~en , \\'m. Behrend. Pet<. ('o·nehu.-, Balduin Dahl, Niel ,.: W. Gadl', Fin i Hen rh1ue,, \ ilt. H erold, Lang("-)liillel, Ca l ~ eJ,..cn, F r. Rung. P. ~tht.tm. :-\ie),. .Juel S'mon::en, Anl•n S\end_.;cn, 1\ichard ~trnu..:,, !-'it'gfr . \\'ngu·.

og· om K~mn.c _mu<:ikforenm~en) .

Dansk Musikhistorie. l\1/ilduyt H. u l,~.

7

'ft!/11 :

• ..

lau:-k mu.'tl\

Hlag:. J<'(Jl'lllll, •

~ .

lfl.

lt c v y.

h. , b n r e

/~',·ilt Jlb,·uh,un:>L 11 • \\ ey:"e-l<'ilmen:; Skæbne

t. F i l m:

. Bcrl. T it l.

l. ug 8. ApriL Bcma:. Kning· af F. ~la rkcr-.cn. ~"· April. Gu11! ild (;,lllf.z.,l: Scala-:\Iinder. Poul "''" ust 11: R d . æner. Ekst ru bl. ~:!. April. •

NYT DANSK MUSIKFORLAG udgit,er kun dansk Musik, lned Tekster af danske F o fatterre

Nl"l' lt . \NSii JlliSIIiFORL. .\.._ Telf. Nora 7141 '

Not•t•el••·o~·~tde

:)4-


Side 6

11'\"' r. _?

OHD OG TONER titl,:-;kr. S. 1- 7. Bemærkn af Knuda:,tc Ri i:-nge1 Po\'1 H ambu tger ~- .-;::.-:-,-1.

2 gode Spise te der

P e r ,.. n n a l i a ( B lich" - H nusu1 o ~

Central 15950

Hotel Kong Frederiks Restaurant-Bar

Jl nchwu(rl :)

Central 5902

a 11 g. e : .1. ,l/ 1•11ch C/11 islt ''"' 11: ~chlugeren ng <./Pn clan·d·.l' ~ang. .\nt·h. ~tift,titi. S. Fehrun r. ~

I n " t r u lll t' n t a l m u :• 1 k : 1·.'1'/in!J ll"oti• .J: llan...-kl' Symfoniet i ~let 1~ . . \ trh. IIl (lOl't'. ft".l l!llfl). Ila. )fu ..;iktid". ~. 7- J:: J> a n,

' •

,kal det· ril. Kh h. 1:!'1 S

...

ld1·æt :

t

T \'1.

fl

)l u , i k J i ' e t :

il; : lf• 1 rth•lllt 't. li: $tn•·,tilet Pia n til Fom:reJ,c af 'o r • Orke.;t('rntu,ik. Heri. Td. t.-,, F ebruat·. T i l. S. 7:?- 7::. 1\ nwlrrrJt R ii:<o ·''' ' : M U!-ik f<H alle (Koben ha \'Il maa hu vl! ,it Knn certhu,). Snc.- Pem. :!1. ~eptemb<'t. Andte U(ltalel~e• :!:!. ~t>ptem her. f.·;

I~11fio:

J:, n t :o n:

n ~vlioen

og •let

mu,..iknJ,kt> Ku lt u l'! h·.

Politiken t:J. September. J pl'!f''' B• n f :nn: Ra·lioen, Mu ,ik- PmgntllllllPI' . .Jyll.po't. :!:l. Oktober. l ' . .\fort·,,.~.~~~~: Ra linen o~ den le\'ell'l~ Mu,.ik ..\ :db. Amt ,.tio. 17. Augu,.t.

G 1 ammofon: /ltt nxk , 1/ u~i/:titl.~sl.:, iJ t: Arki\· fol' Gmmmofoni:t•f,pilnin:.(t!l' af .-Jan:-ke Kompo..-itioner. S. 107- 108. K u. H u• t• '''''"'"·Linrllllf!• 0/t•: H n1l'fOJ' t'vl<lf' Hu .::et med • runde ;;orte l'a ndekugel'·? Berl. T id. li. Oktohe•·· /\", H• J/t r,",w,,". L illfll nr. 0111 : HYordnn lilHil -'H illll'l' pa:• <"; •·u mmnfonplade r. Deri. T id. ~~~- Oktober. H "!l" Sdiymu "u: :\led Lykken;; Ga locher JHHI (Om Kn . Hegermann -LindenC'rone..- Samling af ...-jæl~lne Fonografval --el n~ r. J·:llll llHlfonplarlet·). P olitiken. 21. og ~:2 . .Januat·. R et, b e:-k~·ttf'l-..e>,

~tat

''l!

K o mmun e: J:, f,,",,,,;",, af~ivct af det \'ed .Ju .. tit -.. mini,teriet . . Sl•n,·e),,• .d J.:. ~ ~~'. l!t::7 nccf,atte U(lvalg ang-aaendt• P.n ga~c •·ing:-futholriPne ft~t 711 s.

S a m l i n g, e •. :

l le

Enkel te Fer:- o n alia:

Daglig Muelk

;,,,,,,"

~ .) -.~7.

Ku n.-tnere "" hu•t,..tnere. l~li S. ( Hel'l .\ nek:lotu· om nmngt• )Ju,.ikfolk l . (./ . Ho ru-.f"".~, 11:) ~l u ;.ik histor ier. !)4 S. T/1. ll 't/11 i"·": E:nd er ler ganl-!, 1 Skll\·en. Popuhett• Hin !Faficr· tl\'er ~ l<lll"kt> T nnPku rh tn cre. ) !!Hi ~-

Ingeniørhusets Restaurant

flltr~ I.IIIIJlMI: .la::

~.

(~kue.-'pillet·e ) . .lfu Hi/;"'

(og Aa-ti ~<t<-J' ) .

L'atl Bia1 nlwf: l·: n T inll' tn<'d Kompon i:-;ten f,' J il; {<,, /w • Soc:.-l>em. li. A pril. C/11 istion ((;oft ...,cholc/;) Folk ekær forl<cller. Heri. Tt •l. Till. 11., 18. og 2:1. Maj, 1., 8., t;;. og 2:! ..Junt. E:. Kebtrup: K ompo ni ~ten P ult 1 (,'ulln liO Aa r. l•' y n , Tid . :.W. NO\·ember. T h,... Ro:-;enherg: Fra ,. l lt•n lille ( 'aru ..:o" til lin H ""·~'''· F •\'n" ~tift,ti<l. 2:L Febr .

OansL Re•ylorlaller- og KomponisllorLuods MedlemsLorl. .J-lori Fore\'lsning af Legitimation~kortet ( de1 ikal v~ re forsynet med F otografi) og Erla~ggelse a f Garderobe- og BiJletafgift ha r Medlemmerne ~aafremt der ikke er udsolgt Adgang lil nedennævnte T eatres Foresti11ingcr som an fort: APOLLO-TEATRET. .\ KTI ETEATRET ~PHHI~ BHU ~ TEATER Ecn. eventuPit to B illettPr mod Afgift :~3 ~')re pt·. Billet. [l ET NY TEATER og FOLKETJ.;ATRET. v ~l llenventleJ<:e til Teatlet~ InspektØr Forc.~tilli n gsclagen mellem K lokken 14 og l;j kan Mcrllemmerne, naar BilletsaJget iØYrigt tilluder det, faa en Billet, e\·t. mel! Led ~ag~ t motl en Afl-..;ft af Kr. 1,6 ~ pr. BilJet. ~Y GADE TEATRET. En BilJet ,a rm evt. cm Letl:-agerbillet

(Pris K r. 1,6:1 pr. Billet) l-a n afhente' VE!(l Teatrets B il Jetkontor KJ . 17- 19. Ve<l Afhentningen pn~ kc~ Under .:;krift af v~ l kommendc• Medlem ~nm Kontrnl VE!(I Regn.;kab:-;opgorel sett -\. LLEGAJ>ET EATR ET l ftlJIJJER. ~.-\LJ~~- \'ed F orevisning· af Legitimation::;kort udleveres en Billet til Kr. 0,3fi pl us evt. en Ledsagerbillet ti l Kr. 2,7.>. H en vcn<lel:;e kan .~ k e til Billet kontoret f ra K l. 12, op; Ri Il ett (>l'JW . ko l t' lft't oj'hrn.tulf

tM

Kl. 18.

,•..............................................................................,•

ROIJE KRO TEATER. VG41 T elefonopringning om Dagen cl lel' \'&i H envenoebc '~l Billetkontot·et fp1• Forestillingen kan ~1 erUemm ernf' faa en B illet nHKI Afgift Kr. O,:l!l. f l.pt·dag og Sondag Unlltaget).

l Søvig's Bodega

\'ALENCIA. \'ed F orE!visning :tf Fo rbu•ull't, Lcgitimation.-. knt1 m ~l F ot.,gt·a fi g-ive .. ~l'ati .... \d!!:mg t'ot' l\lf'dlemmct·

(•",., H"u'b"'!l' 1:

i:

anbefale.~

Om

P lagiat . Laan ug Citat. l l u, .Mu ..:ik -

l i:

lllf'tl en PIICI' flerf! Lt>d ~<tQ.f•re.

Gathersgade 2 • • Det inds.lutrpes , at den ene BilJet er til persoui• Telf. Central 10809 - 5486 ! ••• li!}t Brug·. og at Overtrædelse af denne Be.~temme1se •• •• •• i - den burde De kende ; evt. kan merlfor0 Kortets Ko11fiskation. •• • • •................................................................................• Sekt·.


ORD OG TONER

Nr. 2

no

Skal droil de suile-Bu-

8

reauel wære en Stalsioslilulion?

8

Kontort·bef l Jllltd~ For·"la;: til J?rt·m•ifh·n~ » Binaa« . lige modlag·ct Kontorchef To1bc 11 L1111d." inl<'ressanle trykte Doktordisputats, .. Billedkunsten i retlig Bel~·sning", ind n d Do1·en, og clei eneste, jeg endnu har kunnet gore mig bekendt med, er derfor kun lwns Forslag til en lovfæslet droit de suite. Forslaget er udmærket og lagt an efter gamme Linier som dem, den danske bildende Kunstnerstand har nfsLukkct i sin lien' endelse til Pll<ien,.isningsministcriel i Sommer. Derimod vil hans Forslag til AdministraLionen af droit de suite sikkert \'ække ikke alene nogen Forbavselse, men ogsaa :\1odstand inden for Kunstnerkredse. li r. Torben Lund ,·il nemlig have denne AdministraLion gjort til en Sfotsim;titutiotl, helt og fuldt, saaleclcs nt Kunstnerne wgnt Indflydelse faar paa Bestyrelsens Sammensæt n in g·. Bestyrelsen skal nemlig, efter hans Forslclg, l)estaa af en Formand og; 5 Medlemmer, der udnævnes af Under\"isningsministcriet, saaledes at de ;{ af Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer henholdsvis Malerkunsten, Billedhug-gerkunsten og cle Q"raf i~ke Kunstarter. Jl v em de andre Bestyrelsesmedlemmer skal være, siges der intet om, og som man ser, danner Kunstnenles Bestyrelsesmedlemmer, der ovenikobeL ikke vælges af Kunstne1·ne seh, men af trndervisningsminisLeriet, ikke engang· Flertallet inden for Best~·­ relsen ~

oocoooooco o c ncc oooooooooocooccooca

8 Johs.

at

delle F orslag \'i l va-kke baade nogen Undren og Modsland inelen fol' Kunstnerkredse, der iøvrigL mccl den største Glæde hilser Kontorchef Torben Lunds sidste store Indsats paa Km1stneJTeltens Omt·aade.

8

A. Jensen

B

Skrivemaskiner og Skrivemaskine• Tilbehør

1•npir e n ;:•·o s

B N r. Voldgade 19

8

Cen tral 2476

c:x::n::JlJCJO!"..,CJOCJLJOCJOOOOOOOOOCOOOOOOOO :x::n::x:x:x:•wc

forl.undsmeddelelser .

.Jc!l: har

J cg skulde l ro,

Side 7

Statuttt"r f o•· li od a'~ B~lønning~fond . § l. KODA's Rand kan af R e~en·efonden am·ligt bP' ilge el Beloh paa Kr. :20011, In oraf Halvdeleli all vendes som BelC)nning Ul det :.\Iedlem af Dan~k Kompon istforening, lwil) hele almindelige Virksom hed man rineler del onskcJigt al opmuntre og beløn . ne, i Særdeleshed dersom der i cl en seneste Tid ha r ''æret opl"orl et Værk, hYis kunstneriske Kvalitet m.an i særlig- Grad finder Anledning· til at uelolUH.'. Den samme I<omponist kan ikke inden fo1 en Pt•riode af fem Aar komme i Betmglning igen. Den anden IIa\'del, Kr. l 000, <U\\'endes som Bl'lunning ti l :2 :.Vl edlemmer af Dansk U e\ yfodaLLcrog KomponisLforbuncl, en Komponist og en Forfatter, hvis hele Virksomhed man finder det onskeligt al opmuntn• og belonne, i S<erdeleshed lwis de paagældende i det sidste Aar har haft Værker fremme, lwis musikalske og; literære J(,·alitet inden for cll'll populære :vtusik" og Sangteksts Omraade man i sa·rlig- Grad finder Anledning til at l)elonne. Belynn ingen kan tildeles Komponist og Forfatll•r li! samme popuhere Musik- og Tekstværk; men c\(' l' kan ogsmt deles saaledes, at Belolmingen Kr. :JOO, tilfalder Komponisten Lil eet Værk, medens den an den Halvdel tilfalder Fotofatteren af Sangtekstt>11 til et andel i\Iusikværk. Benæ\ nelsen Sangtekst dækker de forskellige A1ter af :\Iusiktekster, som falder ind under det Ar bejclsomraade, der dækkes af Dansk Rev~rforfatter­ og Komponistforbunds Medlemmer. Den samme Komponist o~; Forfatter kan ikke inden for ~?n Periode af fem Aar komme : Betrag-t . . nmg

1~en.

~

O~a

(or i"ke bod4•odt>

\oh••n lhe rdne-t•

n.ao

2. Tilde lingen af Prisl>elonnmgen ske1 efter forud lndslilling af henholdsvis Dansk Komponist-Fol· enings og- Dansk Rey~·fo rfHtter- og Komponistforlmncl-; B~sl~Tels(\r.

ll'-4, llumlo~ o g. Fr<'d~ !t .:Jt)- :.!0

Tel e fon: t-odthaab S :t20

Hanclct~ BL~lutning

er inappellabel.

Indehaver : Pru KITTY AN DERSEN ,-tul. autori5cret :.r

Alle A ssi~lentcr er Ocn atm. da nske l ægcforenin~

al alm. dans/, LcrqrJon•uing llod t>ro~e l"rl101e r

pil dansh

usih!


ORD OG

Side 8

Nr. 2

FORBUNDETS KASSERER.

Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds

Visebureau Woraaaeavej 13, Kbhvn.

TO~ER

Alle Henvendelser til F orbundet vedr~n·endc Ind- og Udbetaling !'amt Reklamationer angaaen<lc Rnrlio-Afregning bedes rettede til:

v.

Komp. Axel Thingsted. Lansebakken 36, Hotte. Telf. Holte 1211 .

Tlf. Nora 5751

.\lucliuyt•r Nt'slillinger }JOa Ft·...,isanyt'. Taler . •4rrangemrnter l'ed alle Slans Ft•ster m . m. Lede r : f. Rocatb. Tra.•lfetid: H\'l·rdagc IL-t:: og- 11-HI

FORBUNDETS SEK:lETARIAT. Ad re.c::!'en er: Solvænget 2, Ly ngby. Til. Lyngby 1570.

ADVARSEL. Det henstilJf~ m ~get indtrængende til Medlemmerne torinden nye Aftaler sluttes med Ledere af Teatre og Kabaret· ~r m. '. om Opforelse af deres Værker , at man forud kon · terer med forbundets fonnand om, hvorvidt den paagælden de Teaterleder har udestaaeode MeUemværender med andre Forfattere og Komponister, idet man i bekræftende fald bOt nægte den paagældende Teaterleder m. v. Adgang til at opfore de onskede Værker, saalænge Tvistigheder med andre .\\edlemmer henstaar uaf~jort .

ADRESSEFORANDRING .

ontingentrestancer Har et Medlem ikke betalt Kontingent for 2 Kvartaler, kan han i H. t. Lo• venes § 5 slettes af Forbundet og vil kun, naar den paag•ldende Restance er indbetalt, kunne genoptages i H. t. . Reglerne i Lovene• § § 2 og 4.

forandrer De Adresse eller Telelon , maa dette straks meddeles Sekretæren. I~UBINDING

Hold Konlraklerne adskilt f l denne Tid, hvor adskillige Kontrakter udfærdlgea, bringer vi i Erindring, at det l Pølge en Oeneralforsamllngsbeslutning er forbudt Medlemmerne at lade deres Virk~ sombed aom Forfattere eller Komponister Inddrage l Kontrakter om Arbejdsydelse af anden Art, men at Aftale om Levering af Tekst o~ Musik altid økal ske l en særlig Kontrakt. OvertredeJse al denne Regel betragtes som Modarbejdelse al Forbundet og bar Bkakl usion til Pølge, j fr. Lovenes § 15.

AF uORD OG TONER" .

Ved et fordelagtigt A r rangement er der t ru f f el Aftale med H e yde:- Bog t rykl<eri, al Fot'butviet,.; :\led lemmer for en Pris af Kr. ~.:;o kan fan in•lhundet Aargangen af " Ord og T11ner" i .-olidt Bi n< l nwd Shi tting,.;ryg. Enkelte Num r~ af Bla~e t kan faa, ved Hen\·enrleJ,e til ~eheta1 ·ia tet.

llepf't•ioirelistet·ue. Medlemmernes Opmærksomhed henledes paa, at Re· pertoirelisternc ligger \•t Eftersyn paa Koda's K ontor daglig mellem Klokken 12 og 15, Lordag undtagen . Medlemskort bedes forevist.

Adresseforandring.

Forandrer et Koda-Medlem Adresse, maa dette, ikke mindst i vedknmmenrle M Grllems egen Interesse, strakc:: meddeles Kod u.

Anmeldelse.

Medlemmernes Opmærksombed ben= ledea

paa~

at det efter den gældende

Praksis er en Forudsætning for Ud. betaling al

Stamandolen~

at Kontin-

gentindbetaling m. m. forinden er bragt l Orden til og med Januar Kvartall944.

Hu!'ik at anmeltle n\'e Værke1'. Anmeldelseskort kan rek\·i• 1·c• ~s ho, KoJa.

--U<lgivet af "Dansk Hevyforfatlcr- og Komponistforbund ''. U d kommer en Gang om Manneden. RerlaktØr: 1\.att Rn~taaatd-Ji'rdlmc (Ansvarha.vende).

Reclaktiomudvalg: Crtl'l Viygo /llcinckr. og Carlo Tho msen. Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition: Tlf. Ordrup 793 (daglig 9-12). ,,Orrl og Toner" er MP.dlem nf Foreningen af Thnc:ke Ugebla(le, Fagblade og Tidsskrifter. Heyde ~ Rogtrykkeri, København K.

---

--


-

.._...

.

-

-

9. AAROAN O l N D H O L D:

MARTS 1944

*

*

H.a<lioen og· den danske Musik i ~id:-;te H alv aal' af HJ4:1. 'Mæl'kedag-. Spl'ang op som en Love, f<ddt ned ..;om bund~meddeleber .

a to en og i det

~idste

en

ans e

Kcxla og Idrætspal'ken. l En (;eneralforsa m li n gen. F o1

• USI

Ualvaa•-- af 1943.

Ved aL fremskynde Gennemgangen af Iladiaprog rammerne for sidste Knu·tal af l S 1:1 er del lvk• ked es, ved a i videreføre Statistiken med J lensyn til • den af Transmissionsorkeslrenc og Racliofonie11s egne Ensembler samt forskellige specielle F.nsembler udførte Musik, at dann e el samlet Billede af, i hvilket Omfang den danske l\1 u si k har gjort sig gældende i Tidsrummei l. Juli-:31. DecemLer l 9 1:1. De omstaaende Skemaer vil belyse delte, taget i Sammenlign in g· med en Ha~ k ke foru,1g-aaencle Kv a rtaler. Karakteristisk for del her omhauctlede Ilalvaar er den store Variation, cler har prægel :Musikudsencielserne med Ilensy11 til Transmissionsstederne og: cle benyttede særlige Ensembl(\r, hvilket er en naturlig F olge af den nye Dobbeltprogram-Orctning·. Kun ca. :30 f;r af den samlede trcmsmittercde lettere Mu• si k er saaledes udført af Iladiefon iens egne Ensembler, nemlig 2113 Numre ialt eller ('H. 1 ~ pr. Dag i (;ennemsn ii, hvilket jo ikke synes o\ CI'V~l!lclende. g fter det b ralle Fald fra !51 r r i .Januar K\ artal

ASA- Fi lmen

NUMMER 3

lil l l r;(· i April Kvartal ha1· der i det sidste Halvnar 1943 atter vist sig en lille Stigning til 16 '( dansk Musik. Sornmerensemblel, der unde1· forskellige Gæstedirigenter i Ferielirlen har remplaceret de fas Le Ensembler, ligger lavest med :38 r ( dansk Musik, og dette er vel næppe Meningen. Ellers ligger jo samtlige faste Radio-Ensembler ret højt, hojst CCI rl R ydah/ og R1clz. Atlcul.w u med henholds vi~ 61 og 60 <fr dansk lVlus ik. De i kan ikke nægtes, at A 1·nc Hconnwlbo< har skuffet de danske Komponister, naLurlig;vis ikke hvad Udførelsen angaar, men m. H. t. Spi11ehyppigheden for den danske Musik. I Ians Overtagelse a.f D irigentposten efter Low~ PJ'c'il har heiydet en væsentlig Nedgang i Procenttallet. Procentlallet for Aftenudsendelserne paa 50 betyder ikke saa meget, idel de udførte :1~6 Numre (170 dangke) hovedsagelig omfatter ældre Dansemusik med delvis frie Kompositioner. Nu faar vi se, lworledeg hans Afloser, T eddy P drrscll, klarer den Side af Sagen. l Gla~clcn over at se den fremrage nde D irigent knyHeL til Statsradiofonien for deL kommende

T EAT E RT O SS E T

med Marguerite Viby

Hvad er jeg uden dig ? Musette Vals To ung e Hjerte r, Foxtrot Tingeling ering for m i g, Foxtrot Forunderlige Maane, Tango Vi er de vaskeægte, danske Piger, Swingfax Musik : Sl1en Gyldmark . Tekster: Moge11s Dam

.

l\' I I .J D E L ltl U A N S E N • MlJSIIi·FORLt\.G


Nr ..3

ORD OG TONER

Side 2

Aar blandet· sig en Del Skepsis m. H . t. hans Indstilling- O\'er for de danske Kom ponister paa hre~l F1·ont. l-h-ad .Musik-Restauranternes Transmissioner angaar, ligger de paa enkelte Undtagelser nær a ll(• et pænt Stykke over de paabud te :3:3 r( dansk Mus ik, men som Helhed er P rocenttallet gaaet ned fra -19 til 15. Det ses let af Skemaet, hvorfra dette Fald llidrorer, idet fler e af de betydende Transmissions--

-

T

Etablissement

-

'

Orkesterleder

1

Aarhushallen Angleterre Arena Bellevue

orkestre har spillet færre danske Veerker end forhen. Hvorfor, maa man sporge. Man kunde da ell~r~ - gom Forholdene har udvi klet sig - forvente, a t det modsatte vilde h<we været TilfældeL Kapelmester K 11url D ol!JlWrd , hvis personlige P rocenttal har nerel :w, udtal te i 19:39 i el l ntcrvie\\ til Musiktidsskriftet .,Rytmer" bl. a.: " - clei er jo dog naturligt, at danske Lyttere SYltes om at hon elans ke Toner." Disse Ord hører man stadig gentaget

Juli- Oktober Kvartaler 1943

Antal l llf't af ltust k- d aosk t> · nnmrp 1

160 115 41 165

Jens Warny Bruno Henriksen Winstrup Olesen

Jan. Kv t. HJ43

April Kvt.

19-13

l

l

v·1ctor B remmg · ·

t·a pl't.

Ca.

l

63 52 14 l Ol

39 45 34 61

.

50

-

i foregaaende Kvartaler --

0

Okt.

Juli K v t.

Kvt. 1942

lApril Kvl.

Hl42 j 194~

Jan. Kv l. 1942

Ok L. Kvt.

--

--

J u li

K vt. 19-&1

1941

l

Apn Kvl

19-U

l

41

-

-

' -

40

-

25 66

0/

-

-

-

60

51

-

-

47

-

-

l 59

51

50

tE.· Kil.)

M. Skalka & J. Warny

Czardas

74

197

38

30

41

33

30

36 Skod s b

K. Dalgaard & Hassel Mich. Brøndum

Den kgl. Skydebane Grand Hotel, Odense

228 150 272 ! 117 24 62

Harald Mortensen Børge Kerte Willy Hørting

Hollænderbyen Kilden, Aalborg do.

46 4

132 16

35 25 66 43 39

21 3o 85 56

61 41

-

-

Valene

Rich. Johansen Ewans & H. Schreiber Kai Julian

Kronborg Havbad Marienlyst Søbad Lorry

153 95

Kai Julian E. Ludolph & N. Poss Kai Mortensen Carlo Thomsen Sid Merriman Knud Dalgaard Børge Kerte Knud Lynge Jens Warny Teddy Petersen Palmblad &Tørnqvist 1 Kai Mortensen .

NationaJ-Scaia do. Nim b Ratz Skandia Ungarsk Vinhus Varna do. do. Wivex do. do.

l

Zigeunerhallen

'

Wandy Tworek

4 69 60

IO

l

76 1 42 98 257 164 81 6 8 3tJO 153 ll 4 16 54 35 69 26 8 356 141 45 97 42 M6

40 45 63 55 38 49 75 43 36 30 51 31 40 46 49

31

26 35

57

-

-

-

l

-

89

41

l- ll -

40

42

37

42

38

-

-

-

72

-

-

-

--

-

50

-

Radio- Ensemble do. do. do. Middag og Eftm. do. Aften Sommer- Ensemblet

Mogens Han sen Carl Rydahl Ri ch. Madsen Arne Hammelboe do. PorskelL Dirigenter

l

!

-

59

60

-

-

34

32

37

-

-

.

-

41

43

-

44

-

50 46

l

(se omstaaende Skema)

l

39

-

-

l

43

l 36

-

-

-

-

-

-

-

41

43

44

47

53 78

38 71

46 69

28 59

l

l

-

t Varna)

46

45

49

44

48

45

l

46 •

l

159 64 143 92 148 89 1170 492 336 170 157 , 60 l

2113 1532

i alt

-

32

29

40 64 60 42 50 38

42 68

l

967

46

43 66

-

55 62 -

-

40 50 44

31 68

-

l

l

l

:

54

49

l

l

50

72 61

-,

-

50

53

46

47

70

48

47

-

74

43

·-

l l

-

53

47

-

l

l

Andre Udsendelser

-

-

--

65

l

-

-

-

43

-

-

45

-

{E.· 1\.11 )

-

57

-

l

i alt

50

-

--

-

62

94

47

l

Radio-Ensemblerne

-

-

l

l

-

l

3425 , 1538

i alt

-

-

-

-

28

36

60

-

45 33 47

88

-

-

-

48

Ode n~c

-

-

32 tSc ala)

-

33 57

40 (Scala)

-

-

29

Z ilt . hal

l

-

53 35 49

l

Cafe-Orkestrene

-

-

(Va rna~

215

35

47

46

-

-

60

-

-

-

30

( Wivex) (Wivex l

-

33

34

35

625

41

55

50

l

'

51

55

56

42

43

l

-

l

-

l

Transmitteret ialt

1

/7

1943-

31

/ 12

1943

7070 3130

44

48

50

49

48

50

44

47


OR D OG TONER

Nr. 3

Side 3

Andre Udsendelser i Juli-Oktober Kvartaler 1943. -

-

-

~

l

Ensembler eller lignende

Orkesterleder

.J USII\ ·

Non-Stop Udsendelser

\

Kay Eckhausen Helge Grøn Holger Meyer-Obel Otto Banner ' Kai Ewdns Niels Poss Bruno Henrichsen Otto Lington Leo Mathiesen Kai Mortensen Kai Møller Peter Rasmu<\sen B. Rager-Henrichsen Winstrup-Olesen

l l

-· - •

-::::-

Egne Mel odier Næsten ingen dansk Musik

ll

15 25 9

26 22 82

Egne ell. Ork.medl. Melodier

ll

Kun ringe Interesse for dansk Musik

o

105 l ol

46 54

44 53

1532

625

41

Jac. Boesens

~--

l l

29 36 44 54 48

Hf andre Kapelmestre, men Ord er som bekendt ofLe højst forskellige i Teori og Praksis - og Praksis er desvæne , aL Ud forelsen i Radioen af dansk Musik for nogle Dirigenters Vedkommende staclig Jigger i Underkanten af de paabudte 33 pCt. Et mørkt Kapitel danner en Række af Dobbeltprogrammernes Non-Stop Udsendelser ja man fristes ti l at betegne dem som i dobbelt F orstand de sorte Timer for dansk Musik. En Række Kapelmestre har her ikke undset sig for ikke alene at spille et Min imum af dansk Musik, men Li llige diverteret Lytte rn e med fortri nsvis egne eller deres Orkestermedlemmers Væ rker. En stor Del Manuskr iptmelodier har herved fortrængt de fo rl agsudgivne Melod ier. Vi ser ikke retter e, end at den Ti llid, der vises af Radiofonien, naar et Cafe-Orkesters Ydelser bringes videre til Lytterne gennem Transmissioner, og som bygger paa bestemte Forudsætninger, i høj Grad er svigtet i flere af de foreliggende Tilfælde. Som en ond, epidemisk Sygdom synes "Kapelmester-K ompositio ne rn e~~ al gribe om sig og vil

-~

Bemærkninger

67 71 6 1 66 95 60 5 33 30 30 2 13

54 35 35 59 16

{

ia l t

ca pCt.

56 188 98 78 11 o 33

Forsk. By- og Militærorkestre Tivoli-Orkestrene Kbh. Kommunes Koncerter Joh. Hye-Knudsen og i Pælledparken Kurt Rasmussen Diverse mindre Ensembler Andre Udse ndelser

danskt>

95 92 158 15 99 1 16 103 .o:: 8 11 6

--

~~--

l Il erar

A11tal \t .,

nu mn ·

Arb.led. Musikeres Ensemble do. do.

. -

l

kun kunne standses i sin videre Udvikling ved al-

vorlig Indgriben f r a Statsradiofoniens Side. DeL har til Gengæld virket opmuntrende aL se Arbejdsledige Musikeres Ensemble's Solidaritet og Trofasthed over for danske Komponister. Dette Ensemble under skiftende Ledelse af d'Herrer Kay Eckluw.scn, H elgl Grøn og H ol{Jo ft-1eyc1-0bcl er c:;rerdeles sympatisk indstillet overfor den lettere nationale Musik og fortjener n11e en vm·m og dybtfølt Tak. Hovedresultatet af nærværende Statistik viser allsaa desvæ rre en Nedgang fra 48 ti l 11 y( for den nationale Musik, og dei maa da haabes og forventes, a.t StatsJ·adiofonien ved Ucl vælgeZ.scn af f1'em lidige T1·ansntissions-01·kestn~ eller særlige Ensemble•,. i 1'~-usentlig G1·ad hal' sin Opmærksomhed henl'eudl paa saadanne, cle1· fornelen at tuh;h·l E liten, tilli{IC' i Geriling haJ vist der(:-: sympatisk< I ndstilIm q O l '( rfm· da11~k Musik. A rtis-K ok.

usikforlag

Frederiksberggade 11, København K.

Tlf. Central 2960


ORD OG TONER

Side 4

Nr. 3 •

tsparken.

oda og Sac-..us ....,,e l en Række Aar har Koda haft en Overenskomst med Idrætsparken angaaende Musikafgiften for Brug af beskyttet ~Iusik ved de almindelige Fodbold-Turneringskampe. Overenskomsten gik ud paa, at der for dette Musikforbrug skulde betales en Afgift paa Kr. :5,00, del' dækkede l>aade Korlas og Gramos Knw. Denne 0Yerenskomst var imidlertid forældet; thi ethvert fornuftigt Menneske maa rlog vel indrømme, at saafremt Musikudforeisen ved disse Kampe, som nu i mange T ilfælde samler op til 20,000 Tilskuere, har nogen som helst V~erdi, og det har den jo, viser det sig nu, saa er eu Afgift til Koda og Gramo paa iall Kr. 5,00 {Janskc Hl(' llingsl(J::;. Ha.1· 1Uw;lkn1 V ;trdi for de IUCI'nft· Kanzpe, liW't .4fgiftcn afpa~.'{< s eftn· d<·lll'lc Væ rdi, der i nogen Grad kan maales ved det Antal Mennesker, som Musiken kommer tilgode ved de givne Lejligheder. Den 1.9' .l!a.i f . A . opsagde Koda derfor Overenskomsten med Idrætsparken, der i dette Forholrl optræder som Mellemmand mellem Klubbern e og· Koda, i følgende Brev: Oen Aftale, ,;om er truffet m ellem Københu,·n,.. Idræt,.;park og KO DA <.len 20. September 19:38 angaaende Mu ~ikafgiften for Brug- af beskyttet Mu ~ik Yed almindelige Turnering.:;kampe, opsiges hen·ecl til OphØr den l. September d. A. Aarsagen til Opsigelsen er den Uen:-.artethed, ,.;om er til Stede \'e·l tlisse Turneri ng·skampe mecl Hensyn til Publikums Antal.

s~tiDJDenhæng.

Da vi naaede ind i December, maatte Koda h;n e en Afgørelse paa Sagen, og naar Idrætsparken ikke folte Trang ti1 a t møde op hos Koda, maatie Koda naturlig\'is tage Initiativet, og den l (J' Dc'Cl' mbu f. .4 ., altsaa t;2 Aar efter Opsigelsen, afsendte Koda da til Idrætsparken følgende Skrivelse med Korlas Fors la!!: til en n y Overenskomst: Vi tillader o,; herve;l at fremsende vort. l•'orslag ti l en ny 0\·eren,-komst angaaende Musikafgift for B rug af beskyttet Mu,.;ik 'c·l de saakaldte Turne rin~,.;kamp c. det. ,·ære ~ig inrien fot· Fodbold eUer andre Sportsgrene, i hvilke der eventuelt afholde~ Turneringskampe. .llusikaf.qiftcn anc/m !Ja faf.qcnrle: f'mifr 1000 betn{nult· Ti/.'?lm n ·,

.1/dlcm 1000 II!J 5000 lu tolou/1 T ilRime n· .... .... .. .... . ...

/11

fa[,.~ del'

••• o ••• o •• o o

o

o •• •

o

o

:i.

til KODA og til GRAM O.

l Pre pr. T il.:'kuer

til KODA og GRAM O. Der er \·ed lette For,.;lag taget. berettiget Hensyn t i l de s maa T u t·neri ng·skam p e, m ede~~ s de støn c og :-;tore Turneringskampe kommer op paa et anstæmligt Betaling.;;niveau, som er i 0\·erens:;temmelse merl <len Tarif, 1er er gældende for La ndskampe o. s. v. Overenskomsten træ-ler i Kraft l ' Januar 1944 oQ lober, indtil den af en af Pa rterne opsiges metl :: Maane·lers Varsel til en l' Janua r.

Paa denne Henvendelse modtog Koda s aa kort og- godt fø lgende Skrivelse fra Idrætsparken: Med Tak har \'i modtaget Dere!S B rev af tG' d:-. med Tilbud om ny Ovet·en skomst vedr. Benyttelse af he-.k yttet Musik ved Sport,.;anangementer. Vi bekJage1 at maatte meddele llem, at \'i for F odboldbanens Vedkommende ikke ser os i Stand t il a t give y•lerligere I ndq)mmebei· under ~ le nu\·ærende F orhold, hvorfor vi - i n d til vi ,.:er, h vordan Foraa rssæ~onen overhovedet urivikler sig gerne undlader at benytte beskyttet Musik undtagen ved de Land ~kampe, hvor KODA ha l' direkte Overenskomst med Dans k Boldspi l Union . Merl Hens yn til Anangementer paa Alletikbanen, lw0r Kodaafgiften hidtil har været hetalt af d e paa~ldende Spo1-tsklubber og af os har \·æ ret videretransporteret til Koda, •er \"i o ~ sel n.;ag t ikke i Stand til uden F orhandling med A nangørerne at forhØje A f gi ften, hvorfor vi maa hen vise Koda til at trætie i direkte F orbindelse med IJansk Atletik-F orbund og Københavns Atletikforbund om den ai Dem for eslaaedE' ForhØjel :>e. Rent privat maa vi s ige, at efter vo rt Skøn vil hellet· ikke Atletikfolkene kunne betalE' nogen F orhcij('lse under de nu værende Forhold .

paa. Meningen var nu, at der skulde følge en m undtlig Forhandling Sted om en ny Overenskomst; men dette blev ikke realiseret, og Tiden gik. ................................................................. . i • ••• •• ••• •• anbefales ••i

.. . Søvig' s Bodega

•• • i• •• •• •• den burde De kende •• .....................................................................................:•

Kr. 10.-

Kr.

Som det fremgaar af Skrivelsen, onskede Koda, at Afgiften kom til at staa i et mere rimeligt Forhold til AntaJlet af Publikum, saaledes at de stærkt besøgte Kampe med de store Indtægter kom til at betale mere end de mindre besøgte Turneringskampe, et ganske logisk Ræsonnement! Idrætsparken anmodede derefter telefonisk om, at Opsigelsen af praktiske Grun de blev udsk udt ti1 l' Januar 1944, og dette gik Koda selvfølgelig ind

Sothersgade 2 Telt. Central 10809 - 5486

K r. :3.50 li! KOI>A og K r. 1.!>0 til GRAMO.

-

-

D ett(' l'ar olt! l ntl't T ilbud om F O?·hrtndling, IJlankt Af~la!J paa Kodas Fo1't~lag, dtr rlo,q , - det maa enhver indrømme - tog bPrrffig r t H rn.~ yn fil aflp Sider!


Side 5

ORD OG TONER

Nr. 3

Koda havde herefter ikke andet at gøre end lage det blanke Afslag ti l Efterretning, og fra l' Januar 19·1·:1 har ldrætsparken allsaa inger' Overenskomst med Koda, og - l dr;pfspal'ken har intet som ll<•lst fonlet{J<' l sig jo1 at foa nogen O v< ruz.c;komsf. Dette er agens rellc Sammenhæng~

En Mærkedag.

T urneringskampenes Indtægter. Il vorledes forholder del sig· nu med Turneringskampenes Økonomi? J a, vi kan jo kun holnc os til lndl~Pglerne

ved Bill etsalgeL Billelpriserne ligg~r som bekendt fra 1 Of/ 2 /(1·. pt·. flzllel, og man regner antagelig ikke for hojt, naar man ansætter {;('iltlrnumits-Billetprisen til 11:! Kr. SaaJremt en saaclan Turneri ngskamp nu overværes af 6000 betalende· Tilskuere, giver det altsaa mindst en Bndto-Billrfincltægt paa 9000 Kr. At en Musikafgift paa 60 Kr. ( l Øre pr. Tilskuer) skulde tynge dette Budget, naar Musiken ellers har Betydning, det vil de færreste kunne begribe. Komm er vi op paa de store Kampe mecl f. Eks. 18,000 betalende Tilskuere, ja, saa ligger BruttoB il/efindtægten paa mindst 27,000 Kr., og paa dette Budget s piller en Musikafgift paa 180 Kr. ingen som helst Rolle. Her anføres udil'Ykkeligt Brutto-Bzllrtindta:~glen; thi der findes jo ogsaa andre Indtægter ved disse Kampe. Som det med al onskelig Tydelighed f1·emgaar af Kodas Forslag, er der i dette taget ethvert liensyn til de mindre besøgte Turneri ngskampe. l "Social-Demokraten" for den 11 ' Marts delte Aa r stod fø]g·ende: "Regner man mecl et Gennemsnit ·tf 4-:iOOO Til,;kuere pr. Kamp, naar Talen er om I drætsparkPos Fodboldbane, vil det sige, at Idrætsparken kommer af med 40-50 Kr. o. ~. v."

Dette er ikke korrekt. Turnering-skampe, der sam ler ·1-5000 Ti1skuere, vi1 ifølge K odas Forslag komme til at betale en Musikafgift til Koda og Gramo paa Kr. J.>.-.'

--Her er nu gjort Rede for Sagens rette Sammenhæng, og som man vil se, er der i Kodas Forslag af 16. Decbr. f. A. gjort Ret og Skel til alle Sider. Har Musiken Betydning for Turneringskampene, maa der naturligvis betales for den og netop efter de Linier, som Koda har trukket op, o~: som forøvrigt er gældende overalt. Der er et godt., gammelt Ord, der siger, at enhver skal have noget for sit! Detle Ord gælder ikke alene for Idrætsparken, der antagelig faar det, df'n skal have, men ogsaa for Koda! J. Rann-.Jousnz.

forfatteren. Direktør

J.

Ravn ~jonsen .

R. af D., D.M.

Den :31. :\l arls 1 9~1 ble\ R az•11cu Yalgt til Fut·mancl for Dansk Re,·yforfatter- og Komponi ~tfor­ bund, eller som det dengang hed "Hevyforfatterne~ Fol'bund", og· han har saaledes i :W Aar varetagel det ingenlunde lette - ja til Tider endda ret besværlige Formandsll\'en·. Cennem :20 Aar har han som Forkæmper for Kompenisler og Revy- og Tekstforfattere sat. alle sine rige E\'ner ind for deres Vel og økonomiske Fremgang. Hans Ledelse af vort Forbund har bragt rige og iojnefaldende faglige Resultater, og som Forbundets Repræsentant i Teaterraadet og Musikraadet, ligesom ved sit Medarbejderskab ved Forfatterlovens Revision, har han ydet og yder sladig Samfundet god Bistand til Løsning af vigtige Opgaver. Hele Ra t•;u n's fortjenstfulde Virke er saa almenkendt og har saa ofte \æret omtalt i Dagspressen, at jeg ikke her vil gentage Omtalen af de opnaaede Resultater, men \'Orl Forbund onsker Lykke og Held til endnu mange Aars resultatrig Gerning som Fører for os. Forbundet har som en dybtfølt Tak til R a r nen anmodet ham on1 at lade sig modellere i Buste af Billedhuggeren H ernum Andu·sen til Opstilling ad Aare i Koda's Lokaler merl forventet Ti1slub1ing fra Koda's Raad. K ay R.-F. notx:J•:ac Jnncoooooooooooooocoooooooonoooooco

8

8

... r en gt•os P up 1

Nr. Voldgade 19

--------

c l K'X M: KJ• V

Skrivemaskiner og Skrivemaskine-Tilbehør Central 2476

-------- ------------l

l

ICJ


Nr. 3

ORD OG TONER

Side b

Sprang op sotn en Løve,

faldt ned som Ht·. Ib S «.-bonb ..r<: øns kede Forli&: i T•·ansmis~ioossacen.

l al Stilhed havde ,·ort Forbund paa to Medlemmers Vegne anlagt Sag mod Hr. Ib Sclumberg angaaende Forfatter- og Komponisthonoraret for Transmissionen af Revyen i Skovriderkroens Teater • i Sommeren 19·1:l. Man vil derefter erindre, med hvilken Brask og Bram Hr. Schonberg startede denne Sag i Pressen, saa det kom unægtelig som en Overraskelse for Forbundet, at Hr. Schonberg i Forligskommissionen den 22' Marts lod mode ved en Fuldmægtig, der erkendte, at Hr. Schonberg skyldte Beløbet, som vil ,·ære at betale den 15' April. Se, naa r den Sagsogte erkender SogsmaaJets Rigtighed og indgaar paa at betale Belobet, kan Forbundet selvfolgelig ikke faa Dom for det principielle i Sagen. Vi maa derfor \·ente, til der dukker et anrfet Tilfælde op som Basis for en Retssag. I Sagen mod Hr. Schønberg gik det altsaa, som det saa ofte gaar, at det hjælper ikke at springe op som en Love, naar man ender med at falde ned som et Lam!

Generalforsamlingen. Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund afholdt ordinær Generalfor:>amling On~ag· den 15. Mat·t" Klokken 16,:30 i Borgerne ~ H u s. Formanden, ])irektor J. R aru-Jo 11sol, bpn Velkommen. Efter Formanden:-- For,.;lag· \·algte~ Land sret s~agforer Sinurd Bruun. enstemmigt til Dirigent. Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var iovligt indkaldt og gav derefter Ordet til Formanden , der aflagde Beretning om Forbundet:' Virke i det svundne Aa1. Formanden omtalte de Bestræbelset· af Økonomi sk og anden Art, der fta Be,.;tyrelsen:' Side \'at· gjort for at mildne de strenge Kaa r fot· mange af Forbundets Medlemmer i et Aar, cier har været kendetegnet af Undtagelsestilstand, Spærretid og Forbud paa mange Omraader. Gentagne Gange

havde man hem·endt sig til Stabradiofonien, ler ,.;aavidl g11t'ligt hnr sogt at bodt' paa de Indgreb, som man \'al· nO<It til at gpre. Der h.w·le været klaget til Ra dioledelsen over <'nkelte Kapelmestre, det· ikke kender anden <lan sk Musik end len, der er skre,•et af Kapelme~ teren eller af et Medlem a f Orkestret. Klagen 'a t' taget til Efte rretn i ng og <le paa~ældnde Kapelme:stre anm Hiet om at foran lre Ta ktik. Omtalte Forbunnet,.; :\le ldrken som Garant 'ed den s\'en,..ke l\Iu:oikuge ~a mt ved Propagandaen for den Je,·ende Mus ik, bl. a. ved et Par Kon kurrencer for Medlemmerne, det imidlertkl ikke havde vist Sagen stone Interesse. Gav Meddelelse om Gennemførelsen af en lang· Række Retssager og omtalte herunder særlig Sagen mod Bogtrykker 1\jcllin, hvilken Sag· havde g·ivet Genlyd i Pressen O\'E'I' ~ tor(' Dele af Landet. Gennem Teatenaadel og· Ju stit smini~teriel er det Jy kkPde ~ al indkassere betydelige Honorarer fra Rev i Il ingsluwere, der havde misligholdt deres Kontrakter. Omtalte, at der under Hensyntagen til de van:-;kelig·e T ine1· gennem Forbundet i visse Tilfælde var givet Di spen sation fra Minimumstariffen, sanledes bl. a. med Hen syn til Afgiften ved H elsingørrevyens Landstourne. J>et maatte dog fa st slaas at Di spenseringer ikke maa fØre~ videre af Medlemmerne privat. net er npclvendigt for at skabe R espekt for vort faglige Arbejde, at ethvert Spprgsmaal om [)i,:pen'-'ation maa gaa igennem F orbundet. Gav Meddelelse om den gaadefulde F orsvinden fra Q,[o Ra m~oc's Dødsbo af A lf n d Kjæ rulj"." Manus kript tiJ Zden Del af " Revyernes H i:'>torie". H vis nogle tilfældigt sk ulde komme paa Spor efter det, bede:' det meddelt til Forbundets Bestyrelse, der har besl uttet at give en Dusør til den, de1· kan skaffe Oplysninger <lerom. F::nd,•idere g·av Formanden en Oversigt o ..·er Forbunrlet:-; administrative Arbejde og forskelJige Opgaver i det svundne Aar og omtalte herundet· bl. a. paany Spørgs maalet \'edr. Optagelse af nye Me,llem mer, samt Spprgsmaalet om "Naalehu:-et", paa hvilket man har modtaget et Købstilbud paa 12.000 Kroner. Be:styrelsen kan imidlertid efter npje l)rpftelse ikke anbefale at sælg·e Sommerhuset, <ler undet· de nuværen<le Forhold er et Aktiv af virkelig Værd i, merlens ingen ve<l, om Penge i en Bank eller Obligationer vil beholde deres Vær li. Gik ud fra, at Generalforsamlingen er enig me'l ham i di ~s e Betragtninger. Omtalte til Slut Medlemsbladet "Ord tJ& Tone1·"s \'irk ;-;omme Arbejde for Forbundet, hvorefter Beretningen uden Diskussion toges enstemmigt til Efterretning. Kassereren, A.a{ Thiug."t( d, gav en Oversigt over F orhundets Aarsregn skab op; Status, for hvilket <ler ~ave:- en, tcmmigt ])echarg·e.

Formmulen fik derefter Or{let for en Redcg·p1·el se angaa ende Spprgsmaalet om Revyteatrenes Tran smi s~ ionet·. Stat" radiofonien har u·ltalt, at den Sum, der af Uadinfonien betales for Tran :--mi:--,.;ion clf en RevyforestilJi ng, skal holde alene <le udøven-le Kun.: 'tnere, Musikere, Komponis ter ov; For fattct·e .."kaclesJø:-;e, men Teatrene ha r enten kun ydet Komponi ~ tcl'nc ug F orfatteme en Ji Ile Procentdel a f <let modtagne

NYT DANSK MUSIKFORLAG udgiver kun dansk Musik, m ed Tekster af danske Forfattere

NYT

I) 1\.N~K

MIJSIK..,OHLAG - Nor•·eltror.;·ade :J.:-1 Telf. Nora 7141


OH.D OG TONER

Nr 3

Transm i ;-;swnsbelob cl let· i de fle:-le Tilfæ)Je slet i n te t a fgivet heraf. Omtalte len for Tiden ver~erende pnn<'tpiellc Retssag mod Tb Sdwubt ~"!l og meddelte, al Bestyrel,-en havde be;o;lutlet i Ft·emti len at forlange et Tran~mis,,ion~hononu paa :w Kt·. j)l. VISC fot· Tek,;t og l\lu,.;ik til,;ammen og z:-, Kr. for en Sketch. Carlr> Thrnllst 11 fremsalte nogle supplerende Oplysninger og meddelte, at han vil<le skænke, hvad der eventuelt maat.t.c komme ind lll ham i Erstatning ved R etssagen, til Forhun dets Undcr.slpllebesfond. Da ingen ydedigere _ønskede Ordet til uette Punkt, fik Sekretæren, Ka11 Rostgaru·rf-F'rphne, Ordet til F orelæggelsen af riet næs te Pun kt paa Dagsordenen: Spprgsmaalet vedr. S angtekster i Ug·eblade og Tidsskri fter. Sekretæren gav en hi s torisk Oversigt vedrørende det foreliggende Spørgsmaal og meddelte, al det nu var Bestyrel$en$ bestemte Agt at faa afgjort ved en Retssag, om et Musikforlag uden Autors Tilladel se kan videre$æ)ge en Mu :::iktek;;t til Offentliggøre] $e i U geblade og T idsskrifter. I den paafplgende Diskussion deJtog Alfred H olck, lf'ill11 /( juul/f, Carlos T( fim r, S z• en G yldma ~·k, Dan F'olkc og l/oyen s Kaco·p(., og der vi::;te sig en OYervejende Stem n ing for Gennemfprel~en af en To-Deling mellem Forfatter og K ompon ist af Afgiften, id el det sa mtidig maatte anses for rimeligt, at Komponistet·ne gik ind paa at dele lige med F orfattern e m. H . t. Licen~en for Grammofonplader, hvor Teksten ikke benyttes.

Fonmoulen fastslog· tibidst, at det ikke er saa meget ·Jet okonomi ske Problem, det drejer sig· om, men om en Ret, der er taget fra os, og som vi vil have tilbage igen, idet Musikforlæg·gerens Rettighed maa menes at være begræn set alene til OffenUig·gprelse af Teksten i Forbindel se med Musik. Dereftet· fik Poul Sp1·ensen Ordet og begrundede sit Fors lag om M edlemmernes T ilsl utning til Koda-Dramatik med, at det i den ~eneste T id har været saadan, at nogle Tealerdirektører har for l'pgt at gaa uden om F orbundets Minimums tarif, der fasbætter en .;amlet H onorar for Tekst og Mu$ik til lO pCt., horfor han fandt det rigtigst al hen~-tille til Medlemmerne at overveje og hel ~t Yedtage en kollektiv I n lmel<lebe i Koria-Dramatik, til hvilken man da kunde henvi"(' Teatt·et verl Kontraktens I ndgaaelse. Pormttttdt u gjor le opmærksom paa, at KoJa-Dramatik kun

kan optage Forfattere, der har musikdramatiske Rettigheder, og denne Betingelse ))lfylder man ikke, fordi man har sla·evet. en Sketch el. lign. Gjorde endvidere opmærksom paa I nkas$ationsafgiftcn, men fan It iovrigt Poul Sørensens Forslae; g-o Il nok, i<lel det dog bor underkastes nærmere Drdftel ~c . Vilde fon::-.l,ta, at ·ler opretles en hel n y Institu tion for M e·llcmmeme af F orhun let, en I nstitution, som fal<l<'r inrlenfo1· Forbundet:,; Rammer. Ila ingen pnskedr Ordel li l nærmere J >roftel se af Proble mel, fik Mayen s /Jruu Ordet. Redegjorde for Problemet om Je Skuespillen', der u len al :->pssrge om Forlov synger Vi ~cr , bande i Forcnin~ct· og· til Koncerle1, af et Teater ~ lobende

2 gode Spisesteder Ingeniørhusets Restaurant C<' ntral 15950

Hotel Kong Frederiks Restaurant-Bar Central 5902

Daglig Musik

f

GRAMMOFON SENSATION•

POLYPHON

100 j)ladeslder Endelig er del skel, som alle G rammolon -Etere har drømt om ' mange Aar: De behøver i kke al ski fte Naal for hver Plade Den nye, sensationelle Naal. Polyphon Superpermanent, sp i ller 100 Pia desider uden al slide Pladen me re end med Naaleskilt for hver Pladeside. Denne glimrende Naal - der er blevet saa ro sende om. talt t Dagspressen er nu i Handelen Landet over. Men hu sk : Kun l den onginc!le, trekantede, gule Æske. som inde holder S Naale

Pris pr Æske Kr 3,7S

Deres Forhandler fører Naalen

Reperlo1re. Be:.tyrel,;en havde tænkt :-;ig at optage Fot·handlinger mel Skue,;piller- og Solistorgani~alionernc, e\·t. rette H envenliebe til T eaterJirektorerne, fot at ..;pgc opnaaet, at Skuespillere og Soli:;ter ikke uden foru l indhentet Tilladelse ft·a Autorerne maa synge Yi ::-er eller Sange, de har fra riet paagælden<le Teater, hvortil de er knyttet. Foreslog Salget af Viser, Skelches o. l. centraliseret igennem et Bureau, der le ledes fnt Forbundet. Uddybede denne Tanke nærmere og· oplæ!'le Forslag·ets Or<Uyd. Under <len paafplgende Diskussion havde P n d. Rowtis. . l /J'1 1 ri H o le k og· P o l'/ V c nddbo O r<.! et, ll\'oreftet ~ler frn Mc llemmcrnes Side gayes enstemmig Tilslutning til Tanken vm Oprettelse af et \'i ;-;ebureau. Ved <let lerefter ::;te lfun~lne \'alg til Hc..;t~ t·clscn genvalgles H u/th( r Sdtnultt' og A .•·c l Tlun!fsir·cl ~amt l'11lll '-'ort•mwu. m~· lens F: ri k Ftc/111 og Ewald Pt l n ( EtlC) n:n ah.~·te.;. Til Rc.;:tyrche"~uppleanter ;rem·algte, /,. H u t·olt o~· ny\·algtc:: ~l!ll!/1 ns Raarpc. J.ig,•lede;o; genYalgte,; ile ~ kriti=-ke Re\ 1:5nl'l'r: A.•·t l Antin~~~~ 11 og \ "iUruT 1\jtu. Under ,,8n>ntuclt" fore:;log· /Jrtn Fo/k1, at dc1· ofreclc:-. noget mc1 c paa I\lecUem,;bla,let "Ord o~ Toner". ,aa Bla~let ble\· noget .,mukket·e og pænere i Udfprel:-en. ~lente. nt <let at "thd ll~· Toner" .:-aa ofte citere~ t Dap::;pt·c:;,.en, flll'pligter Forbundet til at gpre noget mere ud af Dladct, ,.;an det hiC\' :-. mukkt'r~ i Udforel:-:c og mere underhnl<lendl'. l ~len P•Wfolgendc Di!'\ku--sinn <lcltop. Mor11 n." /Jrttll, ,l/u-

t,.",


~

c!Fodlt/inilten

Opaa for ikkt" bad.-ad.-

.f4"t•ederiksber;:· s,·ontltlehal ,\abf'n lherdatrf'

9.30-l~.

Jlondaa- occ Fn-d..- 9.30-:10

Telefon: e.odthaab

8~~0

Indehaver : Fru KITTY AN DERSEN .4.ul. af alm . dansk Lcrgejon•11ing ~

Alk Assislenter er autoriseret ar Den alm. dans ke Lægeforenmg

llod.-ro•e l"riNt•r ..... ...

h ·tun·"• og Alfr(fl H olck, der gav deres Til::;lutnlng· til Dan Fnlkes For:::lag-, medens Formtwrh'n og; S t k1·ctæn u fust:-:Jog, at Stoffet l ,,Ord og Toner" maa være af faglig Art. l te1· e1· meppe lbad til at ofre meget mere paa Bladet, ll\'il ket Ka:-sereren, .-l.··( l Thinyst HI, ligelede,; ga,· Udtryk for. Un<ler " Eventuelt" foreslog Rocatis end\·i:lere at rette Henvendehe til Radiofonien om at faa nogle Ud,-endelser me;l Melodier, der var 3-10-1.} Aar gamle, i Stenet tm· enkelte af Ud ...en·lel,-eme med "Ældt·e llansemu:-.ik". Fo l'llltOtdt" \'il g-erne optage Irh;en og hen\'ende :-ig til Radi ofonien. Til Slut <lr.ofterfe,.; Sporgsmaalet fra flere Medlemmer~ Side om et herværen.te Grammnfon ,-elska b~ Afregninger, og Formanden lovetic at under:-pge Problemet. l la ingen yderli~erc on:;keie Onlet, hævede l Jiri~enten GenemJfor:-amlingen Klokken H).l:). Eftet· GeneralfOl'~amlingen :-amlerle:- :\Ie·llemmerne til kammeratligt Sanwær vecl et udmærket Aftem;bonl. E n mun tt>l' og vebkre,•el Vbc af Ani.-. r Hrw o.;r''' bi.d rog til at skabe t>n munt('l' Stemnin~. Sdn. !f•

Nr. 3

ORD OG TONER

Side 8

11:;

NYGADE TEATRET. En Billet samt evt. en Ledsagerbillet (Pris Kr. 1,65 pr. Billet) kan afhentes ved T eatrets BilJetkontor Kl. 17- 19. Ved Afhentningen ønskes Underskrift af vedkommende Medlem som Kontrol ved Regnskabsopgørelsen ALLEGADETEATRET l RIDDERSALEN. Ved J.i'or evi:;ning af Legitimationskort udleveres en Billet til Kr. 0,35 plus eYt. en Ledsagerbillet til Kr. 2, 75. H envendelse kan :;ke til Billetkontoret fra K J. 12, og BiJietterne skal v ære nfhcntedo fp1· [(l. 18. RØDE KRO TEATER. Ved Telefonopringning om Dagen el ler ved Henvendelse ved Billetkontoret fØr Forestillingen kan Medlemmerne f aa en Billet mod Afgift Kr. 0,35. (LØrdag og SØndag undtaget). VALENCIA. Ved F orevisning af F orbu ndets Legitimationskort med F otografi gives grati~ Adgang f or Medlemmet med en eller f lere Ledsagere.

Det indskærpes, at den ene Billet er til personligt Brug, og at Overtrædelse af denne Bestemmelse evt. kan medføre Kortets Konfiskation. Seler.

FORBUNDETS KASSERER. Alle H envendelser til F orbundet vedrørende Ind- og Udbetaling samt Reklamationer angaaende Radlo-Afregning bedes rettede til :

Komp. Axel Thingsted, Lansebakken 36, Holte, Telf. Holte 1211.

O•••L ReV)'Iorlatler- o• Kompoat•l-

fORBUNDETS SEIL1ETARIAT.

lorLuods MedlemøLorl.

Adressen er:

Solvænget 2, Lyngby. Tlf. Lyngby 1570.

Mod Forevisning af Legitimationskortet (der skal være forsynet med Fotografi) og Erlæggelse af Garderobe- og Billetafgift har Medlemmerne saafremt der ikke er udsolgt - Adgang til nedennævnte Teatres F orestillinger som anført: APOLLO-TEATRET. AKTIETEATRET NPRREBROS TEATER. E en, eventuelt to Billetter mod Afgift 35 Øre pr. BiJlet. DET NY TEATER og FOLKETEATRET. Ved H envenneJse til Teatrets Inspektør Forestillingsdagen meJlem Klokken 14 og 15 kan Medlemmerne, naar Billetsalget iØvrigt tillader det, faa en Billet, evt. med Ledsager mori en Afgift af Kr. 1,65 pr. Billet.

Daaak Revyforfatter- og Komponistforbunds

Visebureau Wor•••••••J l a, llbhwn. V. Tlf. •ara 1711

Modtayer Hediilinger paa Fe!lsange, Taler, Arrang~m~nler ved alle Slags Fesler m. m. Leder : F. Rocatis. Træffetid : Hverdage 11-l:i og 17-19

ADRESSEFORANDRING. forandrer De Adresse eller Telefon, maa dette straks meddeles Sekretæren. ADVARSEL. Det henstilles meget indtrængende til Medlemmerne forinden nye Aftaler sluttes med Ledere af Teatre og Kabareter m. v. om Opførelse af deres Værker - , at man forud konferer med forbundets Fonnand om, hvorvidt den paagældende Teaterleder bar udestaaende MeUemværender med andre forfattere og Komponister, idet man i bekræftende fald bØr nægte den paagældendc Teaterleder m. v. Adgang til at opfore de Ønskede Værker, saalænge Tvistigheder med andre Medlemmer henstaar uafgjort.

Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og Komponistforbun d" . Ud kommer en Gang om Maaneden. Redaktør: J(ay R oatgcwrd-Frphne (Ansvarhavende). Redaktionsudvalg: Carl Viggo Meincke og Cflrlo Thomsen. Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition: Tlf. Ordrup 793 (daglig 9- 12) . " Ord og T oner" er Medlem at Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykkeri, København K . •

,


9. AARGANQ

*

NUMMER 4

APRIL 1944

l N D H O l D : l>agen ,.; Gerning ,;kat O\'e,.; - og I>agen:-o Lh· ma<l leve:. - ~ a<l nær •let no rmale ~om muhgl! Folk skulde bare \'i le Ram•k Hevyforf.ttter- og Kompom~tforbund s Sommethu:-: "NaaJehu,.;et" 1 As:-;erbo. Dansk )!u,.;tkhandlerforening l!JO·I l!H-1. Mu-.ik-Litteratu r. Ko cl a 's onli næt·c Generalforsaml i n g og denne~ Fortsættelse. Forbundsmecldelel ::;er.

Dagens Gerning skal øves og Dagens Liv maa leves saa nær det normale som muligt! F ormanden for Dansk Musiker-Forbund, Hr. K nwsr-Anclc1 S( ll, fremsatte i "Dansk Musiker-Tidende" for et Par Manneder siden i en Artikel, betegnet "Kortsynethed", en Kritik af den uheldige Tendens, der er kommet Ul Udtryk bl. a. i nogle konservative P rovinsblade, og som gaar ucl paa nt klæde sig i Sc-ek og Aske og kvæle enhver AntJ dn ing nf li dt L ivsglæde. li r. K .-A. skre\ sanledes: "Visse P rovinsblade viser undertiden en forbloffencle Kortsynethed med liens} n til , lwad de mener e r formaalstjenligl at slaa til Lyd for under de for vort Samfun d saa vanskelige Forhold, som vi i elisse T ide r m aa leve under. De fleste fornu flige Menneske r - og for den Sags Skyld ogsaa Aviser er h eld igv is af den Opfattelse, at alt bor s~cltes inrl paa at leve Livet saa normalt, det er muligt, ov; i hver t F a ld ikke gor c ctet S\'<t'rere e1ler mere trist, end det er - - -

Ditise Ord nu· foranlediget ved , at et Par store konsetTatiYc Provinsblade havde opfordret til at stryge alle Festligheder i Foreninger. Nu ved vi naturligvis som alle andre, at Ticlen stemmer til Alvor; HH n 1•i t•ed sand r lig OfJSCW. uf det lyse danske Stnclda{J Ofl H umfil' < ,. Skud('ll D(llwwrks bcd,"'t( Ballast paa Sejladsen O\'er det oprørte Hav, vi i disse

onde Tider passerer. Del muntre og uskyldige Udslag af Li\ sg-lrcde, som Foreningsfester giver Udtryk for, har c;in allerstorste Betydning netop i Tider, som nu er inde, saa sikkert som Dagens Gerning skal aves og Dagens Liv maa leves, saa nær det normale som mu ligt. Dette var vort Forbunds Opfattelse, da vi i 19,10 henvendte os til Statsradiofonien paa et Tidspunkt, hvor Pessimismen var ved at bredL' sig (le1· ogsaa. J eg maa give Hr. Kruuse-Anderstn fuld Tilslutning, naar han sporger: H ro t·[ ol' m>n l)ccf SI':! 1 c' c <'il<' J' lll<'l't' trist, end de f (r?

Fra Bodil lpsen-Filmen: »MORDETS MELODI«:

SI PET l TE Musik: l;aslon Ciare t

Tekst: Pierre Bayle

Vals

Dansk Tekst: .llogens Dam Kr. 2.00

\VILHELM DANSEN , MlJSIK·FORLA.G


Side 2

ORD OG TO N ER

Nr. 4

----------------------------------------------·-------------------------------------------F or nylig· gjor de et af H ovedstadsbla dene sin e P rovi nskolleger F olgeskab som Dyds præ d ika nt, idet man under Udfoldelse af moralske Alvorsord fn~mhævede det malplacer ede i. at Skuespillerne fl'jn•de d~res J ubi læum ved en stolTe Festligh~d . Bortset fra , at F orargelsen hos Bladet var ba!-\cret paa et Sc""er ligt Forhold, finder jeg BladPtS almindeligt• Stilling t il l idfoldeise af F estivitag i disse vanskelige Aar meget k or tsynet. D er f or voldes megen Skade med denne Agitation i en De l af P ressen m od at leve L ivet saa norma lt som muligt. Ta.•nk hlot paa den okonom iske K ata stJ·ofe, der t r uer aJ le dl' Mennesker, der lever af Fester. Sam fundet lægger noelvendigt nok af San1 og Ofre paa os under de herskende F orhold, og er del ikke ganske naturligt og normalt, at Mennesk ene r eagerer herimod ved en Gang· ime11em at give det gode Jiumor paa Bunden et frit Loh under Udfoldelse af lirlt eller megen Festivitas, det være sig verl Forening-sballer eller .J uhilæumsfe.ster .. Det gavner de fleste at fore Tilv~erelsen indenfor saa normale Rammer, ~om del er muligt under den herskende Situation , o~ denne Betrag-tning- falder da ogsaa nojc sammen med de Udtalelser, der ved K rigens Beg·yndelse fra ans\'arlig Side fremsattes O\'er for det danske F olk. L:td mig- sl utte med at gentage de manende Orcl, som vort F orhunds F ormand, D irektor J. R (li'lt -.JonSt n frem satte i 19:19 her i .. O rd og T oner 11 : " Dtr

for Katast,·of<Jl , dr1· nwa skalHs Optimi.•HJil. d< r mcw ff>cles ny T l'o JHW L i/'( t s Godlu d, OfJ del' nwa paa l t h ved Om made O!J af l n h"< r to {lu.: fat . lu fiflt's K ,.æftc1· i, [o1· at D arJUI i l' id u;/ muli!T Grad kan b1·iug( det stol'st multfir ldaal of nwa d;lllliiHs op

A. rbt'fd.~t,·yrJh cd, til de flest 1nulig c Mennrsk cr!'(

- Men det opnaar m an ikkr ved at opford re til at stryge F estligheder i F oreni nger, der nu engang· er en nat urlig og no rmal Side af Samfun dsli vet i Danmark. •

K . - ('.

FoJL sLulde

Lare

-

Nu ~pri n ger alle Sommerens Hevyer ud. En fl ittig Meda rbej(ler \'Cd adskillige a f di~se ud:-.tøder i (len Anledning et JiJie Hjertesuk.

N u flyver alle Sommerens Sva ler ud over La nd et. Bøgen og alle de a ndre t·are Væ kster s p ringe1· ud - og R evyen 1e m ed dem. Revyfolket har haft t rav le Dage, m en nu s kal Lønnen f or al den Møj e hostes. Hvor ofte ha r man ikke indenfo r vor e Ræ kke r i de sidste Dage hørt disse Ord : F olk .~kuldt• IJan• vide, h v ot' S1'a·rf det t 'J' at skrit•c R ('ry i d i.!i.W' T idr·r!

,

2 gode Spisesteder Ingeniørhusets Restaurant Central 15950

Hotel Kong Frederiks Restaurant-Bar Central 5902

Daglig Musik

Naar \'i siger Folk, ta~ nker vi naturligvis først og fremmest paa de F olk, cler skriver eller ~ig-er. at R evyerne ikke er g-ode - i all F ald ikke god e nok. De f leste, man taler med, ved nok, al "det maa være sv<ert altid at sku11e va.'re morsom paa K omman d• l", men de færreste er klar over, at del er meget svccrere at være kedelig paa 1\:ommando. D el er ofte sværere at tie end at tale, især maaske for en D ansker med det gode Humor i n ygS<\-'kken. De Folk, der skriver om os i Bladene, og gør det med en Grundighed og Omh u, som vi er dem taknem melige for, bu r de vel i C runden nok \'ide, hvad det \"il sige at mantte sigtL• Stoffet nuomstund er. En Mand som Censor, D r. phil. / . C. No1 mamz, der jo er kend t som en stor Beundrer og Elsker af Revyerne, ved det, og han ved j o ogsna nok bedre end den enkelte R evyd igter, hvor Cra.·n~crne maa trækkes. Uden Tvivl skærer hvert K lip i de kaade Manuskripter lige saa dybt i Censors sann-iUighedsJuldc H jerte som i D igterens, men det er a lligevel til Tider uforstaaeligt haard t, llcUl r en Sketch eller Vise maa ryge ud for blot et eneste li lle Ord, som ingen har Jagt nogensomhelst dybere Mening i. Alt kan j o misforslaas, og nutil dags er det som bekenrlt ikke hare det, man s iger, men det F olk tror, man siger, der tæller. Derfor er den totale Mangel paa .,Satire", paa Skæmt over det ene e ller det andet paatrængende Emne, saare lei fo r kla rl igt for den, der tænker sig om, og ofte kan de om fatte nd e Strygn inger indtræffe saa sent, at det f orvolder katMtrofale Vanskeligheder m ed nyt Siof, med "Lægn ingen " af Revyens Hæ kkef ølge etc. Sua skri1• 110fJl'f andet, gensvarer den ubønhørlige Kritik. I maa j o selv vide, hvad man ka n s k rive og hvad ikke. Eller lad i Guds Navn væ re med at skrive Revu er!

D et sidste Arg ume nt k an vi vel nok, i dette Blad, lade ligge, m en det første! Skriv noget a ndet ! ,Ja , h vad er dette a ndet'? Det er veJ fr iske og gemytli ge, ly t iske og elegante N umre, V iser og Sit uationer a f a lmen gyl dig, uakt uel K om ik - og na t urligvis ka n man nok til en vis Gra d bygge en Revy op paa den Slags , men sa a komme r den aarvaag ne Kr it ik

'


Nr. 4

ORD OG TONER

Side 3

igen og s iger: iEhbæh! Del er slet ikke Revy. del er bare det kedelige ved Skuespillerne, at de alle c1· .,Stars'er", i alt Fald udi egen Jnclbilrlning-. og vil er en gemen Kabaret~ Men der er andre Tra~ ngsler for en stakkels va•lg-e deres Repertoire selv. Og tænk - lwis de nu gaar hen og: v<dgcr <l<•t Revyfod"aller, og disse andre er maaske endnu værforkerte~ Det er meget faa SkuespillPre, der med re enrl de før nævnle. Menigmand tror formcntligen, al naar en ltevy Sikkerhed kan bedomme deres egne E"ner ug Ytrkehar Premiere, saa lager den sig for Tekstens Ved- midier og det Stof, de faar at arbeJde med. Man har derfor ofte set, at selv nM g c t store Rcvyskuespilkommende nojagligt sandan ud, som F orfatteren eller Forfallerne onsker og mener, al den bor se leJ·e har kasseret den ene Vise efter den anden, forud, baade af liensyn Lil Publikums Krav og til F or- di han eller hun - nu havde sal sig i llovcdet., fatlerens personlig·e Prestige. Men ak - saaledes at han (hun) denne Gang· vilde være fin og· sart, er del jo sja~l dent. .Jeg kender for miL eget Ved- sti lfærdig- og litteJ~ær, muligvis i en dødkedelig Vise. kommend e kun een Scene, hvor saadanne Vilkaar Det. er heller ikke sjældent, at en iøvrigt velskrevet kan opnaas af en Forfatter. og- morsom Duet eller Terzet maa gaa helt ud, fordi Der er noget, der hedder Skyggerne bag Tt·ow n. en af de Kunstnere, der skulde være med i NummeIl vis man ikke i Tide si krer s ig mod dem, kan man ret, ikke ønsker at optræde sammen med andre. Jaa mange overflødige graa Haar i HovedeL Det Men lwad bliver Resultatet i Bedømmelsen Rf er de Skygger, der vrager og vælger mellem de for- lteYyen. Ja, i Anmeldelserne staar der f. Eks. folfattede Numre, kasserer, foretrækker og uddeler. gende: Disse "Skygger" burde kun være Forfatterne og "Hr. X. (eller Fru Y.) denne guclbenaadede, altid veloplagte Revykunstner, haYde af Forfallerne kun Komponisterne - men det er sjældent dem. Naturligvis maa en Direktør til syvende og sidst faaet lilde1t et Pa1· saare stille og humørforladte - selv om han muligvis ikke er videre sagkyndig, Viser, som den udmærkede Kunstn er maalte opbyde det sker jo - have den overste Myndighed i Tvivls- al sin Genialitet for al hale i Land. Skelelles var spørgsmaal. Det er jo ofte ham, der betaler Gildet. der heller ikke nogen af til denne herli~e SketchHan maa indenfor en vis, rimelig Grænse have Lov kunstner. ! morgen maa han - eller Di rektoren til at kassere blandt de Ting, hans Forfattere kom- vist. tale alvorligt med sine Forfattere!" mer med. Dog vil jeg gerne indskyde her, at selv om ~~orfatterne maa tage Bebrejdelserne til sig i det ofte fremhæves, at det er Direktøren, der løber Stilhed og nøjes med at skære T ænder. lng·en kan Risikoen og evl. betaler Gildet, gør Forfatterne og forlange, at Anmelden1e - eller Pu blikum - skal Komponisterne jo ogsaa en vis Indsats i Form af kunne reg-ne ud, hvorfor den eller den ikke har bedre Ideer, Arbejdskraft, Tid og Renonune, som de ogsaa Viser, men uretfærdigt er det alligevel, at Forfatmaa være beretiig·ede til at ligestille med en Ind- terne faar alle P ryglene. Del kun jo endelig ogsaa sals af Kontanter. o~saa tænkes, at en god Vise eller Sketch falder til Men Skyggerne! Lad os \'ære barmhjertige op; .Jorden i en mat eller misforstaaet llclforclse, men se bort fra de Enkelttilfælde, hvor Direktorens Kone, den Tanke \"i l vi naturligvis, her 1 Skuespillct·forVenner eJlcr llusholclerske faar forelagt Stoffet til bundets .J ubila~umsaar, helst lade fare. Bedommeise - vi ved jo, det sker - men saa er Vi har alle Venner blandt vore fle\yskucspille1·e, der Balletmesteren, Dekorationsmalere11, Regissoren, og d merer den dybeste B eundring for mange af der alle mener ai have den mest indgTibende For- dem, retf<erdigvis maa det ogsaa understreges, aL stand paa Viser og Sketchcs, og som sandelig· ikke mang·cn g·æv Skuespiller til Tider ha1· skaffet en venter, til de bliver spurgt. Forfatter en t.em1nelig ufortjent Succes ved sit herMen sidst og ikke mindst er der - Skuespiller- lige Foredrag af en Vise det. samme gælder ne. Vore kære talentfulde Venner, som vi omfatter Sketchene - men det burde \'ære ganske givet, al med den mc~t g-rccnseløse TaknemmeEg·hed, fordi cle der kun burde være l1 c Meninger om det enkelte med deres straalencle F'oredrag bringer vore fattige Nummer: Di rektorens, Forf<llterens o~; SkuespilleA<lllclrighedcr til nt funkle og gnistre og leve. Der rens, saalectes, al hYis Fodatter og Dircktnr var eni-

Jac. Boesens Frederiksberggade 11, København K.

usi kforlag Tlf. Central 2960


Side 4

ge om, at Nummeret egnede sig godt for vedkommende Skuespiller, kunde der· ikke opstacl nogen Diskussion om, hvorvidt han skulde udfore det e1ler .

eJ.

Nr. 4

ORD OG TONER

Nu aabner Revve111e i alle KobenhaVliS Forstæ• der fra Helsingøt· til Nykøbing Falster, fra Roskilde til Esbjerg, og Revyforfatterne, der jo i nogen Grad er Sæsonarbejdere, imødeser de store Indtægter. Lad os haabe, at Forstaaelsen for de vanskelige Kaar, under hvilke vi arbejder, maa vokse og eventuelt influere en lille Smule paa den strengt retfærdige Bedømmelse af vore Ydelser. Vi faar jo heller ikke 100 Procents Kaffe, Cigarer, Silkestrømper, eJler hvad De vil - kan det saa ikke tilgives, om der ogsaa i den aandelige Industri sniger sig en enkelt lille Procent Celluld ind? M . D.

o•••~ Rew~o..latler- •• Ko•p•••••lorl.aad. So••erLa• "NaaleLa•el" l A••erl.o.

Som det vil være Medlemmerne bekendt, har Best.}Telsen anset det for rigtigst ikke at sælge "Naalehuset", trods et i dette Foraar modtaget Tilbud paa en meget hoj Købesum, og indbyder derfor atter Medlemmerne til at ansøge om Ferieophold i vort dejlige Sommed1us i Asserbo. Der hersker ganske vist de samme unormale Forhold som i de 4 foregaaende Aar; men der kan ikke være Tvivl om, at adskillige Medlemmer trænger til at faa Del i det .Fond af Sundhed og Sommerglæder, som er Naturens Gave til enhver under et Ophold i det skønne Asserbo og ved Liselejestranden. Rationeringsbestemmelserne er stadig saa ugunstige som vel muligt for "Naalehuset"s Vedkommende, idet Madlavning ved Brug af Primusapparater er forhindret paa Grund af Petroleurnsmangelen, men som det vil være Medlemmerne bekendt, er et udmærket Komfur opstillet i "Naalehuset",

••···········~······························································· ···:•• • •

i Søvig' s Bodega i•

anbefales

i•

j

i

G 0 t he rsg a d e 2 • Telt. Central 10809 - 5486 :• •

•• •• •• • i - - den burde De kende : •• •• • • '····························································· ··•·············

..

og dette har virket yderst tilfredsstillende. Husmødrene bliver hurt igt fortr olige med Brugen. Der vil næppe opstaa nogen Vanskeligheder med Hensyn til Fremskaffelsen af Brænde eJJer Tørv. lovrigt meddeles følgende Oplysninger: Ansøgninger maa være indsendt til Forbundets Sekretariat, Solvænget 2, Lyngby, senest den 6. Maj d. A. Paa Ansøgningen maa være angivet, for hvilke Perioder der søges, samt om man har skolesøgende Børn. Der er 9 Perioder paa hver 15 ~ 16 Dage i Tidsrummet 15. Maj til 30. Septembe1 1914. Medlemmer JH('d skolf Sf~fJCild<' B prn lun · for trinsl·i..~ R et til at Sf$ge om Pe,·iod f~·ne N1·. ',-.1-6 (1 . .T uli til 1,j. A llf/Wd). I Sommerhuset forefindes alt fornødent BohaYe, Service (Glas, Parcellæn m. m.) og Kok ken udstyr, hvorimod Skeer, Gafler, Knive o. l. samt Sengetøj og Dækketøj rnaa medbringes. Enhver, der fa~w tildelt et Ferieophold i "Naalehuset", maa senest :~ Dage fo1· Indfl ytningen til Forhundets Kasserer indbetale K1·. l 0,00, hvilket Belob efter Bestyrelsens Beslut n in g ikkt• lilbagcbeta les, men ind~<tar i Fonden til Vedligeholdelse af .,Naalehuset" og- hl. a. skal dække Uds.d flerne til evt. Beskarligeiser paa Inventaret samt til Hengoring af Huset efter endt Ophold. Den i "Naaleh usct" oph:.L'nsrte Husorden maa noje over holdes. Hen- og Hjem rejse betales af Ansoge ren, men det tilraades i givet Fald ethvert Medlem, der faar tildelt et F erieophold, et Par Dage forind en den tildelte Periorlc at tilskri ve den Kol lega, der p. t. uehor "Naalehuset" for at indhente Oplysninger om evt. Tra nsport, Nogleudlevering· o. s. v. Nærmere Oplysn inger gives iøvrigt af Sommerhus-Udvalget, d'Hrr. A :tel Thinrl-~ff d og Ka y Ro.'{ffJCW rrl-FrfSh nr .

Sekr.

• pt

ans

• USI

'


.

'

• _,

*

,.JIIII;j

...

-

Side 5

ORD OG TONER

Nr. 4

Skuespillerinde ved »Det kgl. Teater'( BODIL IPSEN med Symfoniorkester, Dirigent: HANS SCHREIBER:

x

250 16

-

Pastoral Fantasi ove•· D. (;. A11de r sens Eventyr »Bo~:hveden«

Statsradiofoniens å capella Kor, Dirigent: MARTELLIUS LU'NDQVIST:

K 8024

-

ltloders•naalet Der e•• et y ndigt Laud

K 8027

-

Den danske Still•ed

Dans~ Musi~l.andler­ lorening 1904-1944. Den 13. Ap ril kunde Dansk Musikhandlerforening fejre sit 40 Aars Jubilæum under stor Opmærksomhed fra mange Sider. Ogsaa vort Forbund tog naturligt Del i Hyldeslen til denne Organisation, der under en dygtig og initiativrig Ledelse med Formanden, II r. Bog- og Musikhandler V iuoo N l l l.sen, i Spidsen, danner et yderst vigtigt Mellemled fra de skabende Kunstnere, Komponisterne og Tekstforfaite111e, iil Publikum. Særlig har den af Musikhandlerforeningen nu i 10 Aar gennemførte a~ulige Propaganda-Uge for den levende Musik vist sig at have den allersto rste Betydning ikke mindst okonomisk for vort Forbunds Medlemmer. Men ogsaa den kulturelle Side af Sagen bør fuldt anerkendes. Musikhandlerne Landet over har med deres populmre Motto "Musik skal der til! Syng og spil selv!" formaael ai oge den danske Ungdoms Interesse for den levende Musik og virksomt arbejdet for ai f oroge AntalJet af de personlige Musikudøvere i Hjemmene, hvad der kommer saavel den lødige som populære

San~'

:\l usik til gode. En stor Æ1·e og Opmuntring for dette Arbejde har det vfcrel, al Hans kg1. Hojhed Kronprins Frederik siden l ~M l har været Propagancla-Ug·ens Protektor. Vort li'orbund bringer Dansk Musikhandledorening rle bedste Onsker om et fortsal frugtbringende Virke.

Musi~-Lilleralur. Sigw·d llct!J: F I NI. 72 Sider. illustr< ret. .. L cl'cJldc ~fu.'{ik" .

Pod Bmmu r.

Sagt med det samme: Det er en velskrevet, fornajelig og saglig velfundet·el LC\'nedsbeskrive1se af den elskelige, dybt savnede Fini He1v·iqz""es, Musikhistorikeren, Redaktor Sitno·d Berg her har udsendt. Vi husker alle den gudbenaadede, herlige Spillemand Fw i , baade som Violinspiller og Klavertroldmand, og ser ham under Læsningen af denne Biografi lyslevende for os.


Nr. 4

ORD OG TONER

Side 6

Man stifter Bekendtskab med mange fornøjelige og interessante Træk af Fini's Kunstnertilværelse, i hvilken det sorgløse, naive Barnesind og· Trangen til at være god mod Dyr og Mennesker var saa fremherskende K a rak teregenskaber. Som Komponist er Fiui H( m iqucs' Navn gennem adskillige Værker bevaret for Efterverdenen. Det gør derfor denne smukke lille Bog dobbelt interessant at læse om Tilblivelsen af flere af hans musikalske Værker, lige fra han som syvaarig Gut skre\' sine første Klaverstykker, til han i Tiden efter Halvfjerdsaarsdagen \'ar optaget af sit Livs store Opgave, Omarbejdelsen af Musidkramaet "Volund Smed" til Opera. Simo·d /Jl'l'g slutte•· sin Biografi med at fastslaa. Fini som en Kulturfaktor, som alene begyndte at løse de samme Opgaver, der siden blev taget op af Radioens store og indviklede Maskineri, og at det maaske var Fini's største Betydning. Og deli har Sigurd Ber{J utvivlsomt Ret. Gennem sine egne Værker som Vuggevisen, Billedbogen e1Ier Myggerlansen og videre over Mozartske og Beethovenske Sonater og Romancer har Fini gjort vide Kredse af den brede Befolkning fortrolig med den klassiske Musik. En fortræffeJig og let overskuelig Bibliografi over Fini Henriques Kompositioner samt over Litteratur om ham slutter denne smukke lilJe Bog.

retning, genvalgtes Haadsmedlemmern e K nud(tge Ritsaget· og Kai Nonnann Andersen enstemmigt. L igeledes genvalgtes enstemmigt den statsautoriserede Revisor C. J. B c l'g og de 2 kritis ke Reviso rer A :t'P./ Tltingstl'Cl og M. O. Rickfclt. Da et Ekspeditionsuheld medførte, at to indsendte Forslag ikke kund e naa rettidig ud til Medl emmerne, afholdtes i Kontinuation af den ordinær e Generalforsamling en ekstraordinær Generalforsam ling Fredag den 1-1. April d. A. i Koda's Mødesal under Ledelse af Landsretssagforer Sigurd Bruun. Efter en længere Diskussion af de 2 Forslag l. ti l Udvidelse af Koda's Raad merl en Repræsentant for Underholdsmusikken, 2. om fraktionsvis Afstemning ved Valg til Koda's Raad, der var indsendt af de llerrer henholds vis Ch1·. Thomsen og Carlo Thomsen, enedes man om a t indkalde til en ny ekstraordinæ r Generalforsamling snarest, hvor Carlo Thomsens Forslag forelægges som et Ændringsforslag t il Lovenes § 7, medens Chr . Thomsen frafaldt sit Forslag.

Rr/.

Kay Rosf{Jctard-F,·øhne.

Hold Konlra~lerne ads~iltf

Koda's ord ære Geaerallorsa

hng

dennes Forlsællelse. Under Ledelse af Landsretssagfører Sigurd B1·uun afholdt Kodn sin ordinærP Generalforsamling Mandag den :3. April d. A. i Ingeniørernes Hus. Efter Formandens Beretning om Aarets Virksomhed, der enstemmigt godkendtes, og efter Direktør J. Ra vn-.Tonsens Fremla~ggelse af Aarsregnskabet, som ligeledes toges enstemmigt til Efter-

l denne Tid, hvor adskillige Kontrakter udfærdlgeø, bringer vi i Erlndrin~, at det i Følge en Oeneralforøamllngøbeølutning er forbudt Medlemmerne at lade deres Virk= sombed som Forfattere eller Komponister inddrage i Kontrakter om Arbejdøydel ~e af anden Art, men at Aftale om Levering af Tekøt og Musik altid økal ske i en øærlig Kontrakt. Overtrædelse af denne Regel betrag te• øom Modarbejdeløe af Forbundet og bar Eksklusion til Følge, jfr. Lovenes § 15.

NYT DANSK MUSIKFORLAG udgiver kun dan sk M u sik, med Tekster a f danske Forfattere

NTT DAN .K

TeU. Nora 7141

JIUSIK~.,ORLAf.t

NtJrr~brogade

!14


ORD OG TONER

Nr. 4

Dans~ Revylorlaller- og Komponisl-

lorLunds Medlems~orl. Mod :F'orevisning af Legitimationskortet (der skal være forsynet med Fotografi) og Erlæggelse af Garderobe- og Billelafgift har Medlemmerne saafremt der ikke er udsolgt - Adgang til nedennævnte Tea l res Foreslillinger som anført: APOLLO-Tl<JATRET. AKTIETEA 'l':IU<JT NØRRERROS TBATE R. Een, eventuelt to B illetler mod Afgift 35 Øre pr. Billet. !JET NY TEATER og FOLKETEATRET. Ve<.l Henvendclse til Tealrcts InspektØr Forestillingsdagen mellem Klokken 14 og Hi kan Medlemmerne, naar B illetsalget iØvrigt tillader det, faa en B illet, evt. merl Ledsager mod en Af gift af Kr. 1,65 pr. Billet. NYGADE TEATRg T. En Billet samt evt. en Led::;agerbillet (Pris Kr. 1,6:; pr. Billet) kan afhentes ved Teatrets BilJetkontor KJ. 17- 19. Ved Afhentningen ønskes Underskrift af vedkommende Medlem 50m Kontrol ved Regnskabl'o lJgØrel :'en ALLEGADETEATRET I RIDDERSALEN. Ved Forevislling af Legitimationskort udleveres en B illet til Kr. 0,3!) plus evt. en Lcdsagerbillet til Kr. 2,75. H envendelse kan ske til Billetkontoret fra Kl. 12, og Billetterne skal t·ær' n/henlede fp1· 1\l. 18. RØDE KRO TJ~ATE R Ved Telefonopringning om Dagen eller ved H envendelse ved Billetkontoret fØr Forestillingen kan Medlemmerne faa en B illet mod Afgift Kr. 0,35. (LØrdag og Spndag undtaget). VALENCI A. Ved Forevisning af Forbundets Legitimationskort med Fotografi gives g r atis Adgang for Medlemmer med en eller flere Ledsagere.

Det indskærpes, at den ene Billet er til personligt Brug, og at Overtrædelse af denne Bestemmelse evt. kan medføre Kortets Konfiskation. Sekr.

forLunds meddelelser. Rettelser og TilfØjelser til Medlemslisten. Ludvig

H ran<l~t.:rup

N.11t Mul/nu JH". J f.~

..... T lf. Ragsværd

:~! 1 11.

Side 7

c C"IOCJCJCJCJCJCJt:lt:lt:lt:lt:lt:lt:ICIClt:ICCCCJCJCCJCt:lt:ICCJCJCJt:lt:lc:x:x:JCi!l

8 8u o

Johs. A. Jensen Skrivemaskiner og Skrivemaskine•Tilbehør

(•.upir en ;,:...o~

Nr. Voldgad e 19

l

8 8o o

Central 2476

I alle Tilfælde, hvor det ikke er Forfatteren og Komponist.en selv, rier direkte forhandler det dramatiske Arbejde, henstiller vi til vore Medlemmer først. at søge nærmere Oplysning om det foreliggende Spørgsmaal hos Koda-Dramatik. Paa. given Foranledning henledes Medlemmerne Opmærks.omherl paa F orbundets Noonal-Sllttscdler, som bedes benyttet ved Salg af Arbejder til Teatre, Solister o. a., hvilket er af stor Betydning for den af F orbundet iværksatte Kontrol. B e nytteisen af cli~se N ormal-SI utsedler vil tillige som Regel være Betingelsen for at opnaa F orbundets jurieliske Konsultation i eventuelt opst..'laecle Tvistspprgsmaal merl T eaterdirektører o. a. Medl emmerne kan .-ed Henvendelse til Sekretæren faa tilsendt flere Normal-Slutsedler.

FORBUNDETS SEKRETARIAT . Adressen er: Solvænget 2, Lyngby. Tlf. Lyngby 1570.

Anvendelse al Psevdonymer. Paa given Foranledning bringes det paany i Medlemmernes Erindring, at der i Lighed med, hvad der er indført i en Række andre Lande, gælder den Regel, at et Medlem af Koda højst maa have 2 Psevdonymer, der skal være anmeldt til og godkendt af Koda. Overholdes denne Regel ikke, vil det have til Følge, at Værker, der udføres oifentlig under et eller flere ikke anmeldte eller godkendte Psevdonymer, ikke vil kunne forvente nogen Opførelsesgodtgørelse gennem Koda. ADRESSEFORANDRING. forandrer De Adresse eller Telefon, maa dette straks meddeles Sekretæren.

1!1~~: •

Borge Muller (F.), .\ malievej 16 A (V.). Tlf. E va 4<>27.

ADVARSEL.

FORBUN DETS KASSERER. Alle H envendelser til Forbundet vedrørende Ind- og Udbetaling samt Reklamationer a ngaaende Radio-Afregning bedes rettede til:

Det henstilles meget indtrængende til Medlemmerne forinden nye Aftaler sluttes med Ledere af Teatre og Kabareter m. v. om OpfØrelse af deres Værker - , at man forud konferer med forbundets fonnand om, hvorvidt den paagældende Teaterleder bar udestaaende Mellemværender med andre forfattere og Komponister, idet man i bekræftende Fald bør nægte den paagældende Teaterleder m. v. Adgang til at opfØre de ønskede Værker, saalænge Tvistigheder med andre Medlemmer henstaar uafgjort.

Komp. Axel Thingsted, Lansebakken 36, Holte, Telf. Holte 121 l.


~

c!Fodlllinillen ~.,rederik~bera· l a lt•n

ll w~rdact-

···························································: Os--a (or ikke- bøde-ødt•

s,·o•n•••ellttl

9 . 30- ltot, Wanda.: 0,;:1 Fredac

!•.:an

Spil

-20

Telefon: Godihaab S220 Indehaver: Fru KITTY ANDERSEN Aut. af alm. dansk LcrueJOrt'lling Alle Assislenter er autoriseret af Den alm. danske Læecforening

Fm-jattanlrclh ,,"ucrm· anmodes indtrængende om i egen Interesse at holde Forbundets Sekretariat underrettet om nye Tek::ter (O\·er$ættel~er eller originale Tekster). Af Hensyn til Radio-Kontrollen og rien nøjagtige Radio-Afregning vil det være pnskeligt, at Meddelelser om saadanne Teksttitler til 11!/t' K~mpo sitionrr (for Oversættelsers Vedkommende tillige den originale Titel) tilsendes Sekretariatet saa tidligt som mu1igt inden den offentlige FremfØrelse. Ligeledes bede~ ~ton tlige M cdlemme1·, der evt. benytter Pst'!uton!(mcr, meddele disse snarest til Sekretariatet (naturligvis under fuJd Diskretionspligt fra Sekretærens og Radiou dvalgets Side).

ontingentrestancer

Nr. 4

ORD OG TONER

Side 8

H•r et Medlem ikke betalt Kontingent tor 2 Kvart•ler, kan h•n i H. t. Lo• vene• § 5 •lette• • f Forbundet og vil kun, n••r den p•ag•ldende Re•t•nce er lndbet•lt1 kunne genoptage• i H. t. Reglerne i Lovene• § § 2 og •· INDBINDING AF uORD OG TONER". Ved et fordelagtigt Arrangement er der truffet Aftale med Heydes Bogtrykkeri, at Forbundets Medlemmer for en Pris af Kr. 2,50 kan fan indbundet Aargangen af nOrd og Toner" i solidt Bind med Shirtingsryg. - Enkelte Numre af Bla<iet kan faa s ved Henvendelse til Sehetariatet.

* NB. VEDRØRENDE SANGPOSTKORT. Forbundets Medle1nmer maa ved Kontrakters Underskirift indtil videre ikke overdrage R etten til deres Værker, tJære sig o-rigino.le eller Oversættelser, uden at der svares Licens, s01n Minim.um 2~2 Øre pr Kort ved eventuel Trykning af øaadanne.

dans h usihi

•• :

••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• DRAMATISKE UDSENDELSER l RADIOFONIEN . Vi skal henlede vore Medlemmers Opmærksomhed paa fØlgende: - Udsendelse af dramatiske Værker i Statsradiofonien er underkastet de Bestemmelser, som af Undervisningsministeriet er tilstedt saavel Koda-Dramatik som DramÆv·Ret i H . t. Teaterloven af 14' Februar 1935 med senere Ændring af 1938. I Tilslutning hertil falder bl. a . RadiMevyer ind under Begrebet drama.tiske Opførelser, og Forfatteren har jkke Ret til at bruge Melodier til saadanne Udsendelser uden Komponistens Tilladelse, for udenlandske Melodiers Vedkommende skal Tilladelse foreligge fra Koda-Dramatik. Afhænder man udenlandske H ;,respil til Radiofonien (uden Musik), maa Dra-tna-R ets Tilladelse foreligge.

Repertoirelisterne. Medlemmernes Opmærksomhed henledes paa, at Repertoirelisteme ligger trt Eftersyn paa Koda's Kontor daglig meUem Klokken 12 og 15, lØrdag undtagen. Medlemskort bedes forevist.

Koda-Meddeleløer. Adresseforandring. Forandrer et Koda-Medlem Adresse, maa dette, ikke mindst i vedkommende Medlems egen Interesse, straks meddel es Koda. Anmeldelse. Husk at anmelde nye Værker. Anmeldelseskort kan rekvireres hos Koda.

Daa1k Revyforfatter• og Komponi1tforbund1

Visebureau Wor•••••••J 11, llbhwn. V. Tlf. llora 1711

Modtager Restillinger paa Festsange, Taler, Arrangementer ved alle Slags Fesler m. m. Leder: F. Rocatis. Træffetid: Hverdage 11-1:{ og li-19

U{lgivet af "Dan. k Revyforfatte1·- og Kompon i:.tforbund". Udkomme•· en Gang om Maaneden. Redaktor: K" !l Rost[!aa rd-/<' rolt n c (An.-vaJ·haven<le). Redakt ionsudvalg: M oat·m~ /Jtt 111 og 1•.: 1·ik Fie/w. Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition: Tlf. Or<lru]' 79:3 (daglig 9- 12) . "Ord og Toner" er M~llem af Foreningen af Dan ske Uge· blade, Fagbla(le OJC Tid s:>kri ftc•·. Heyde;:, Rogtrykkel'i , København K.


9. AARGANG

MAJ 1944

*

NUMMER 5

*

F olk =-kulde b,ne vide INDHOLD: Kodatilsluttede Komponbter ~om Forfattere. Ye<ler jubilerer, :;o .\ at. l lan,-k ne,·yforfultet· og Komponi .~tfot·buncl Sommerhu · " Naalehu ~et" i A ,-~er bo. , P ropag-an 1aen fot· <ie gamle Grammofonpladet·. l l hm k Revy• forfatter- og Komponi=-tforbun1l:- ~I ecllem~kort. F orbundsmeddeleber.

Kodatilsluttede Romponister som Forfattere. )la n

~k n.l

OJtf)rlde

K••a,,·e•••~ ~

so•n

d t• r

betita~·et• Til~lutning·t~ n

Fo•·•·~""tt.tt••·.

For den saakaldte "populære Musik", cl. \'. s . Sangdanse, Tonefilmsmelodier, Schlagere o. lign .. har Kodas D riftsreglement altid bestemt, at Tekster til sandarme Melodier faldt uden for Honoreringen \'ed A fregningen a f den paagældende Melodi, sanfremt T eksten var skrevet af en Forfatter, der ikk(' \'ar tilsluttet Kod.:t. Denne Regel er baade rigtig og fuldtud korrekt, bl. a. af den sim ple G r und, Ht Koda til Mw:;ikforbru~;erne kun har overdraget de Retlig-hed e r, K oda besidder, og Koda repræsenterer ikke rlrn ikke-lilsluticrle [?orl'atlen; ReUighedet, og M usikforbrugernes M usikafgift lil Koda cl:t>kkcr nltsaa ikkt Bruflcll af r/(11 IUtl'/11(• T(kst, der som Folge deraf heller ikke kan fan nogen Andel i Aarets Afregn i ngshonora re r.

Det Afregningshonorar, der. hvis F orfatteren havde været tilsluttet Koda, ,·ar blevet godskrevet han<; K onto, kommer da si< t ikk( fil CdlH taliny, men forbliver i den store Afregningssum og kommer den·ed alle retmæssige ln tere~senter i denne Afreg ningssum tilgode. Kompon isten faar sin retmæssige Andel. men ikke m ere, si mpel t hen af den Grund, al man med l lensy n til Udforeisen af den Slags Musi k ikke kan kontrollere, lwor ofte Teksten udfores, og skuld e den vedtagne Goodv\' il1-0rclning, <ler ge:elclet· og k101 ga~lder f'o r lils luttede K omponisl- og Forfaltc rm edlem mer, overfores paa dette Forhold, ~maleclcs al Komponi sten forud en sin Komponistandel ogsaa fik Forfatle r nndelen , \'ilde han i Virkeli!!hcrlen blivl'

Vilfred Kjær:

MELODY

AND

SWING

Seven old favorites My bonn ie

Nelly Gray

\\'hen you and l weu yonng. Maggie Curry me back to old Virginn y

W l L D 1iJ L M U A N S E N. M U s I li • F O R J ,., A. G

-

I dream o{ .Jeannie Oloha Oe

-

Darl ing J.on donder ry Air -

K•·· 3,80


Side 2

beriget paa de 0\Tige Retsindeluweres Bekostning. Helt anderledes forholder det sig med den seriose :\'Iusik, der opfores paa Koncerter. De1· kan man bestemt kontrollere, naar den ikke-tilsluttede Forfatters Tekst anvendes. Da man her opkræver Musikafgiften pr. tl(lfon Musikværk og afregner igen pr. udfort llusikværk, er det kun logisk og korrekt, at Komponisten faar det fulde Honorar ved Afregningen minus den eventuelle Forl::egg-erandel ; thi h t r hen· Jfu:~ikforbrugc1'<' 11 betalt /01' hele V;vrkd, CclfcJ1'clsen af Tekste n har tære t locliu i H. t. Fo1·-

jattcrlol•Cns Para,cn·af 1.'1 e, oy da del' ikke t'ksisf(J't J'

Nr. s

ORD OG TONER

n og cIl Goodll'ill-Orclning paa dette Om raaclc. er

Komponisten i sin lovlige Ret til at fan hele Honoraret minus den eventuelle Forlagsandel udbetalt: thi han har til Koncertgi\·erens Disposition stillet et Værk, O\'Cr lwilket han og han alene har fri naadighed.

Naar tle11 tils itiltede Kompoui~f optrætlet• s ont Fot•fattet·. Som bekendt gælder der visse Regler for, at en Komponist kan blive tilsluttet Koda, og paa samme ~laade gælder der visse Regler for, at en Forfatter kan blive tilsluttet Organisationen. Dette ved enhver Komponist og Forfatter, og det tiltrænger ikke yderligere Kommentarer. .Men saa sker det stundom, at en Komponist inden for den saakaldte "populære Musik"s Rammer selv skriver Tekst til sin Melodi; men tilfredsstiller han nu ikke de Krav, der stilles for at kunne blive tilsluttet Koda som Forfatter, kan lut:n naturligvis ikke faa udb('talt noget Fo1'fatterhonorar. Han rangerer da med den Forfatter, der ikke er tilsl uttet Koda. Man kan selvfølgelig ikke blive tilsluttet Koda som Forfatter uden at opfylde Kravene. Det vilde dog være en stor Uretfærdighed over fo1· dem, som kun skal tilsluttes Koda som Forfattere. Selvfølgelig er der flere Komponister, der er fuldt kva1ificerede til ogsaa at være tilsluttet som Forfattere, og disse faar naturligvis deres Forfatterhonorar udbetalt; men de andre, som ikke opfylder disse Krav, kan kun af Koda betragtes som tilsluttede Komponi.qfl r. Man erindrer stadig, at her er kun Tale om den Musik, der udføres, uden at man kan kontrollere, h vor ottr og mw r Teksten udføres, a ltsaa den M usikudførelse, der falder ind under GoodwilJ-Ordm• n gen.

-Saalænge det kun drejede sig om faa og spredte Tilfælde: kunde Koda naturligvis se nogenlunde ]arge paa Sagen; thi den betød da intet for Koda

2 gode Spisesteder Ingeniørhusets Restaurant Central 15g50

Hotel Kong Frederiks Restaurant- Bar Central 5902

Daglig Mualk

okonomisk set m . Il. L Afregningen; men - efterhaanden voksede det iil Misbrug, og saa maatte der seld'olgelig sættes Stop for Trafikken. Og - det er det, der er sket i Aar og und er fuld :vledhold i Driftsregulativet! Det kan retteligt set heller ikke forund re de paagældende Komponister; thi de ved jo dog, at de kun er blevet tilsluttet Koda som Komponister. Ønsker de at komme i Betragtning ogsaa som Forfattere, maa de søge Tilslutning som Forfattere paa reglementeret Vis. Andet er der ikke a L gore. J. Ro vn-Jon,srn.

l

fol~

s"ulde Lare -vide -

M. D. har i "Ord og Toner" skrevet en artikel om en revys tilblivelsesvanskeligheder - højs t læseværdig, fordi han har ret. Men selv om M. D. momentvis taler både på forfatternes og komponisternes vegne, er artiklen dog stort set et hjertesuk fra en fot·fattrJ·, og maske kunde en komponist benytte lejligheden til spagfærdigt at give sit li1le besyv med. Komponisterne er jo sti11et over for de s amme censur-instanser som forfatterne, lige fra direktøren til garderobeforvalteren. Men komponisternes værker skal dog passere en instans mere - nemlig fo rfatterne. Som M. D. så rigLigt udtrykte det i en festtal e for nogen tid siden : I samarbejdet mellem komponister og forfattere er det forfatterne, der er m.ænJte1'nc (og komponisten1e altså konerne, der sagtmodigt dukker sig i mænnernes skygge). Jeg tror nok , det er en førerstilling, som forfatterne i tidernes morgen har tilranet sig og nu naturligvis nødig t giver afkald på. En følge heraf er bl. a ., at det oftest er komponisten, der møder op hos forfatteren og forelægger denne en række melodier, spændt på, om nogen af dem skulde finde nåde for hans oren. Og her kan jo forfatteren ligesom skuespil1eren godt være uheldig og vælge det forkerte (thi


Side .3

ORD OG TONEH

Nr. S

ikke alle forfattere har Ra musikalsk el orc som M. D.). Urvykomponislernc far ofle meg·eL ofte skyld for i deres værker nl \'ære banale og "gammelcla~:s". Gammeldags er i den almindelige be' iclsthecl noget af det styg-geslc og mest kompromillerencle, en komponist kan ,·ære. Folk skulde hare vide, al del tit gar saclan, al forfatteren ingensomhelst interesse har for de melodier, komponisten forelægger ham, men derimod bagefter s ig·er: ",J eg har el refræn her. Kunde De ikke ktgge på det og lave en melodi dertil ?u Re frænet har næslen allid ner - denne rytme:

med sma variatio-

Dadumdaclumdadumdadumdadumda Dadumdadumdadumcladumcladej Daclumdadumdadumdadumdadumda Da d u m dad um d ad umclaclumdaclej.

H ugu es Panassie

Jazzmusik og Swing D en internationalt kendte fran~ke jazzkntikers sidste Bog er udkommet paa Dansk. - Oversat og med Forord at Dr. phil. Sven Møller [{ristensen . Kr. 6,00

A T H E N Æ U M

Kr. 6,00

del enkelte Nummer: Di rektoren~. Forfatterens og Skuespillerens, sanledes al - " ændret til: " givet, at der kun burde være fin meninger om det enkelte nummer: direktørens, .forfatteren!:;, komponistens 0g: skuespillerens, saledes at - ". Det vil ligesiJm nere i kontakt med tidens rorclser, al og·sa konen far en vis ret. Tt d.

" - og sa bare et forslykke på 4-6 linie1· !" Resultatet må selvsagt blive "gammeldags". Komp osiloren har i og for sig nok al gøre med at undgå, al melodien bliver helt den samme, som han har Javel snese af gange til samme rytme. Nar melodien så er leveret til forfatteren, og denne bagefter af hensyn W nogle bemærkelsesværdige rim laver de maskuline endelser om til feminine og· de feminine til maskuline, saml sælter nogle oplakler og en enkelt absolut nød,·endig exlralinie ind, vil enhver kunne fantasere sig til, hvad enden bli\'er, nemlig el makværk, som lydeligt viser, at komponisten er talentløs, banal og gamm eldags. F olk skuld e bare vide - m en de ved del ikke. Jeg pås tår selvfolgelig- ikke, at det altid går for s ig pa denne måde, men nogen sjældenhed er del ikke. Ej heller tænker jeg mig, al der kan r okkes Yed vore gode venner forfattenles stilling som ,.mænncr" - alene af den grund, at komponisterne nutildags i almindelighed ikke af direktørerne engageres Lil arbejdet, således som forfatterne bliver det . Men lidt mere hensynlagen til musikens tarv kunde nok af og til være onskelig. Med henblik pa l\1. D.s udmærkede artikel vilde jeg- derfor gerne foresla side :3, sidste stykke : ,.- gh·et, al der kun burde være fl·( :Jieninger om

T o lyse Hoveder juLilerer. Ved el pud~igl Tilfa~ lclc kan lo af 'orc mest fremint>dende Hevydireklorer 1 dcune Sommer fejre hver et .Jubilæum, ganske \'ist kun et paa en halv Snes Aar, men det er da ogsaa ht'nge for en Tealerdirektor ~ Desuden er der del bemærkelses,·ærrlige verl dem, al de to Hen·er har gjort Springet ud i del store U\'isse fra samme Startsted - Studenterfor. entngen. De to lyse Hoveder, der her er Tale om, er Stiu LonzmeJ", Il ornb~ekrevyernes Fader, og Aoyc Steufojt, Apollorevyens Direklor. Den forste debuterede som D ireklor den 28. Ju ni 19:1:5. og Hornbækrevyen i Aar bliver den 10dc Re\'y, han sn!lter op. Slenl1>ft debuterede i nevyen 19:31 med lo )!elodier i det Aars Apollorevy, hvoraf den ene ,,J azzen er dod" fik en formidabel Succes og henledte Opmærksomheden paa den unge Manels Nn.Yn. Til Troels for det fælles . akademiske Startsted er de lo R evykonger saa \'idl forskellige som Ild og Vand, som Dagen og Natten, ]n ilket rober sig allerede i det ydre. Stig Lommer er gnistrende sorthaarel og morkojet, han ligner nærmest en fransk

Jac. Boesens Musikforlag Afs Frederiksberggade 11 , København K.

Tlf. Central 2960 '


Nr. S

ORD OG TONER

Side 4

Bonvivant, og Stentoft er blond som Kornet og har Øjne saa blaa som Isefjordens Vande. Den forste er fodt Kobenhavner, medens den anden har kastet Glans over Holbæk ved at lade sig fode der. Fælles for dem begge er Lysten til Teatervirksomheden og en V·is Forstand paa Penge. De startede begge i det praktiske Liv, den ene som Bankmand og den anden som Reklamemand. Besynderligt nok er det Banknwndcn. der har mest Forstand paa Reklamen, og R( klamnnandc-n, der forstaar sig bedst paa at lægge Pengene op.

Stig Lommer.

Stig Lommer begyndte sin Teaterbane ved at spille med i Studenterrevyerne, første Gang i 1932, hvor han bl. a. slog igennem med en ypperJig Parodi paa Johannes Pfnd.søn i "Cant". Den store, festlige J ohan n es selv saa ham dernede og morede sig kongeligt. Pa.a dette Tidspunkt havde Stig Lommer aJlerede opgivet Bankvæsenet for at blive Tegnet· ved Dansk Familirblad, hvor hans Talent og Flid snart skabte ham en indbr·ingende Stilling. Først for et Aars Tid siden opgav han denne veJlønnede Bibeskæftigelse for helt at kunne hell ige sig sine Teaterplaner. Efter et Par Sæsoners Optræden paa Scala, i Skyggen af den store Carl A/.qtrup, der dog ikke var fri for at være en liJle Smule jaloux paa det unge Menneske, og efter en enkelt RoJie paa Apolloteatret - hvor han flere Gange havde leveret Dekorationsudkast, aahnede Stig Lommer altsaa den

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •

! Søvig' s Bodega i

anbefales

:

•• •• :• •

Gothersgade 2 Telt. Central 10809 - 5486

-- den burde De kende

-

:

•• ••

•~ ••••...••••••.•.••••••••••••..••••...•....•.....•....•........................ :•• ~8.

Juni Hornbæk Sommerteater, hvor han s traks vistf' si ne paafaldende Evner Ul at sammensælte et ungt og særpræget Personale. Han lancerede det forste Aar Sigfred Jolwm;en, B(~~·gr R osenbetlUll og Tudlik ./ohansn1 som Revykun stnere, og blancit de ovrige var Pfr Gundnwn og Edna McKay, det elegante og morsomme Dansepar i helt originale D~m ­ se, hvortil Lommer selv gav ldeen1e. Endvidere va r Effen Jan::;p, TO I'C H'a llcnstn;m og To nni B cw me''l i denne første Hornbækrevy. Det blev en forrygen de Succes, og Sommeren igennem gled hele Korl eg-~ r af skinnende Biler op mod det store lyse H otel med det lille fan·erige Teater - ak ja, det va r i rle glade gamle Tider, hvor man ha vde Biler! Bian ell de bedste N um re fra rlen Gang vi l man maaske h uske bl. a. "Hornbæk Badeliv 1893", Operasangkoret "Til Lykke, til Lykke !41 , der var bygget paa Schuberts Rosamundeouverture, og i Anledning af Kronprinsparrets Bryllup den samme Sommer, og endelig Lomme1·s egen private Visesucces "Saa var det li'som Gassen gik lidt af BaJlonen". Det var Meningen kun at spille Revyen oppe i Hornbæk, men ved Feriens Slutning rykked e Lommer dristigt hele Historien ind paa Betty Nanse!.T eatret, og i et Par Maaneder gik Revyen herinde for fulde Huse. Med vrkslende lleld satte Stig Lommer i de følgende Aar Revyer op paa de mesl forskellige Steder : I Hornbæk, paa Betty Nansen-Teatret, i Riddersalen og Ambassadeur og paa Ititz ja, selv Nykøbing paa Falster lagde han for s ine Fødder. Blandt sine Revykunstnere har han ha ft Navne som Betty Nansen og Storm-Petersen (i samme Revy!), Johannr·s Mcyt r, Cm·t Alstntp, I. AI'Cl Wcrl, Gullmaj N01·in, Karnz Lykkr hu.s, Btrthc Qu isfucuu·d, Sigrid H orne-RwHrwsstn , Pl/('1' MallJ ll'!J og Sigfred JoJuuu;nz, og hans Dekorationer blev mal ede af bl. a. Stonn..P., Ha raid Ham~rn, Johan Bl h~·< ns.

N •

i :•

Mølimprægneringen foretages med

BENTEX KEMISKE FABRIK

!

Readhusstræde 17

TEX Telefon: Central 134 & 154


OR D OG T O NER

Nr. 5

('(c il Volf ur, Billmatln-f>C'[< 1 sen og-- naturligvis

Side 5

-

Lommer selv. Samllige hans Hcvyer har været prægede af rig Op f i nelsomhed og kræsen Smag, og Lommer er som Revymand baade fiol og dristig- en Slags Skaarup, omend i noget mindre Format okonomisk set heldig-\'is, men nok saa personlig c;ikker i Sma~en bande hvad Tekst og Velstyr angaar. Han er myreflitlig. jovial o~: inspirerende i Samarbejde og opfindsom i en sjælden Grad. Berømt i Teaterhistorien er hans dristige F orsøg med nl holde Premiere Kl. 7 om Morgenen under Spærretiden. Revyens Folk, Forfattere som .Komponister, har Grund til aL takke ham for hans foreløbige Indsats og ønske }Mm IJ eld til F1·emticlens Bedrifter.

** * •

f

GRAMMOFON SENSATION•

POLYPHON

~t~9ERftfA,t, C,~ Naalen. der spiller~..,)' 100 flladeslder Endelig er del skel. som elle Grammelon Etere her droml om • mange Aar: De behover ikke al skifte Naal lor hver Plade Den nye. sensationelle Naal Poly pho , Superpermanent, sptller 100 Pia desrder uden al slrde Pladen me re end med Naa leskrlt for hver Pladeside Denne glrmrende Naal - der er blevel saa rosende omtelt i Dagsp ressen er nu i Handelen Lendel over Men husk: Kun r d en orrq1nale, trekanled e, g ule Æske. som mde ho l d er S N aele.

Pri s pr. Æ.sk e Kr 3,75

Deres Forhandler fører Naalen Aage Stentoft.

Aage Stentoft starlede i 1933 som Leverandør af Melodier ti l Aareis Studenterrevy, ikke mindre end 12- 14 straalende Me lod ier f lød i første Omgang fra hans Nodepen , og et Par af dem blev af en vel menende Forfatt2r a nbragt i den følgende Sommers Apo1lorev~·. heriblandt den for næv11te ".Jazzen er dod" , og her f ik L udrig R mndsfrup Øret op for cl el unge Gen is Mul igheder og gav ham en Chance i si n Co-Optim istrevy paa Foniksteatrel. Dermed var Il olba~kyng·lingens Skæbne beseglet. J lan forlod Handelsbojskolen og R eklamevirksomherlen ( for and re, a ltsaa!) og blev en flittig og behændig Scillagerkomponist og sk ra bede saa mange Pcn~e sammen , at han nart k unde begynde selv at sa.•ttc Revyer op, først i Kompagn i med B randstr up, senere alene. Paa Foniksteatret salte han bl. a . "Leve de nordiske Piger" op med T utta R olf, Gtetn IJ.iiil'li(' og Liua ll'tcl. Il erfra hentede Nancy Natlwnsr-11 ham i 19:37 lil Apolloteatret, hvor han fo rst blev Komrniteret, senere Medcti rektor og en de lig Eneel i rektor. - Dod og Pine, jeg havcte nær glem t: det var jo ogsaa Stenlofl, der havde den frække Ide at

sætte Revy op paa Trekroner! Det var vistnok hans allerfors te. Ogsaa Stentoft er en flittig og opfindsom !lev~­ mand. Hans eget Bidrag Lil Revyerne har naiurlig,·is V<\:!Sen tl i g været Musiken, men han kan ogs<Ul meget godt tag-e et lille Nap med ved Teksten, hvorimod jeg nodig vilde se ham lave Dekorationer. Som D irektor har han været large nok til at give ogsaa andre Komponister en Chance paa sit Teater, vel nok især fordi hans mange andre Goremaal, som Filmsproducent, Hotelejer osv. lægger for stærkt Beslag paa hans Arbejdskraft. P ersonlig er han et saare fornøjeligt Menneske - naa r de f stikker ham - berømt for sil kæmpemæssige Hovede og sine fantastiske Historier, som han fortæller m ed stora r tet Lune og en skralelende Latter, den som i de helt unge Dage har indbragt ham clei malende Navn Slo.il)((/1< . Han er endnu ganske ung, knapt. nok ude af Lommelalderen, men han har opnaaet og overkommet en Masse, og hnns originale i ndsats i Tealerhistorien hedder "EtappeS uccessen ", Revyen der i fors te Omgang bliver en


Fiasko og forst efter en e1ler flere Fornyelser bli\'t..'l' den helt store Succl?s, der gaar et Aars Tid. De to }~·se Hoveder, der nu hm· nanet deres forste Jubilæum . har netop i dette Aar arbejdet intimt sammen. bl. a. ved Re,·yen ,,Det bedste af det bedste", o~: Stig Lommer sætter sin kommende Hornbækre\'Y op paa Stentofts ~1arienlystteater . De er begge unge, smarte og foretagsomme, og enten i Samarbejde eller, snarere, hver for sig, Yil de sikkert ogsaa fremtidig komme til at betyde meget for den kobenhavnske Ren·. Vort Forbuml onsker dem • begge god Vi nd i Sejlene til Farten fremover . Af. D .

50

Aar.

Alfred Holck. 1len

~L

Nr. 5

O RD O G T O N ER

Side 6

Juni fylder et af vort Forbund,. kendte lledlemmer, F orfatteren Alfn·tl H ol<'k, 50 Aar. A.lfrcd H olck. fler haa· været Medlem af Forbundet fra dets Stiftel:;e i 1918, debuterede samme Aar som Revyfoa·fatter, idet han i Samarbejde med afdøde Joh.<:. Wcst1 rmfom ~k rev "Sommel'lyst"Revyen. Tidligere ha\'de han dog allerCfle ,;krevet en Række Privat-Revyer for Garderne, Magasin ciu Nord og til det daværende Østerbro,; Teater. Fra SommerJy,t-Perioden erindre endnu hans Vi,;ea· "Nu gaar det godt igen", sunget af Olgn J,w;ol , og "Giv mig min Hat, min Stnk, min Ovet·frakke' ', oer blev foredraget af Zrtufl' uhtTf/. I (len gyldne Periode efter forrige Verden:-krig var .tlljr,.r/ H ole/: knyttet :-om H u,;•ligter til Lorry':- Riddersal, hvor bl. a. Lf'()IL R t storj f :-ang flere af han.' Vi .:er til Succe.'.

Danmarks største Specialforretning i

Foto og Kl:ao Hob og Sul.: af broarte ;\pparaCer

KONGSBAK

& C OH N Telf. Cen tral 2569

Vimmelskafte t 43

Ilet er dog- ::-om Refrain ligter og Sangtek::-tforfatlet, at Alfred H ole/.: har fundet si t egentlige Felt. Gennem en Aa rrække er adskillige af han,; Refa·ainer blevet hele Lan<ieplager. Alle \'i l saa ledes hu ~ ke "I>umme Gigolo", "Vi mdcle:paa Hawaii", 11 1 \\'ien mellem blomstrende Ranker", "Ni ,... sernes Parade", 11 1 dine Hænder" samt "Lille Prinses:-;e", og hvem har ikke nynnet me<l paa Alfred H olcks Tekst til "Stil nu jnd lHta de danske Stationer" paa Brik Fidw s populære Radiokending,;melodi til Kapelmester Louis 11 n il, hvilken Melodi i U(lla nrlet i en Aanække ble\' betragtet o;om <let <lanske Radios Kendings melodi. Fm de sene<e Aar hprer "Naar man :'er det hele saadan lidt fra oven", "Den faren le Svend" og 11 J eg- tæJJer kun de lyse Tjmer" til de m es L kendte. ttlfrcd H old•. der igennem Aarene har haft et fru gtbart Sam<u·bejde med mange af vore kendte danske Komponh,ler ~ om Cort Rydoltl, Chri.'(tirw Tlt01usc•n, Erik F'ic hil og Ca rl Ols<·n, regner ikke selv s in omfattende Sangtekst-Pr(}{luktion for mere end, h\·ad den er, men betragte1· :::i n Opg-ave :;om rent underhol{lencle og har derigennem bHrap;et t il at :-;ætte et lysere Præg paa Til\'æreben. Ogsaa .-om Hørespilforfatter er Alfn·d 1/olcks Na\'n blevet kendt, ..;aalerle:; til Cttrl Rwlahf .._ Mu~ik "l de ~maa T imer'' og "En Sommedag i Skoven", tiamt VinderhprespilJet "Natek,;pressen" fra "Politiken":-: Hørespil-Konkurrence. Alfred H olck har virket ;-;om Joua·nalist ved " B. T." , He <!aktør af "Teatret" og har leveret adskillige Bidrag til I>ag;og- Ugebladene. Han er saal edes for T iden Medarbejder ''ed "Ilet ny Radiobla<l" med "Radio-Rim" og " Radio-Smil" . I AnlCflning· af :JO-Aar:-:·dagen fejres Alfari H old• af en Kred s af Venner og Bekendte ved en Fe!'it i H aandværkerforeningen, men fler er enfinu flere, som hil=-er og hylder ham, og Forbun(let slutter sig· til Kredsen, der Ønsker, at Fremli flen \'il bringe ham en Række gode og frugtbringen de Arbejcl~aar.

/{u !f Ro.<>f!lf/f/rd-F't·olnlf.

• pt

• USI

ans

NYT DANSK MUSIKFORLAG udgiver kun dansk Musik, m ed Tekster af danske Forfattere N~'l, 1)~\N~K MIJ~IK."'Ctlll~ i\.C.:

TeU. Nora 7141

- No••••eltro;:atde

a ~l


Nr. 5

OUD OG TONEn

DaosL Rewylorlaller- og KompooisllorLuods Sommerl.us

•• " i " Naalebusel

AsserLo. '

-~

..

Side 7

occocccccccccoocoocccocooccoccccccccoooo

o

o

8 Johs. A. Jensen

8

8

P:•pir e n

;.:-•·o~

Nr. Voldgade 19

Skrivemaskiner og Skrivemaskine•Tilbehør

8

Centra l 2 4 76

CCJOOOOOOc:.JOOt.Jt:JC:10c..:JOOOOOOOOOOCOOCOO

~CJClCJO

Propagandaen for de gamle Grammofonplader (~rammofonhranchens

Der har været stærk Rift blandt :\Iedlemmernc om Ferieperioderne i Aar i "Naalehuset" , hvilkeL er let, forslaneligt i Betragtning af, !n-or SYærL del efterhaanclen i disse prisopskruede Tider er blevet at finde el Sted \·ed ~ordsjællands Badekyst, hvor Mennesker med beskedne [ndtægter kan feriere for en "billig" Penge. Nedennævnte Medlemmer har for ineleværende Aar faact tildelt el F erieophold i F orl>unclels Sommerhus i Asserbo i den an forte Rækkefolge: Komponisten Jlarry .Jensen: l 6-15 6. Fodatteren Otto P etersen : 16 6-;JO 6. K om ponisten C' a r l Rydahl: l 7- 15 7. Komponisten H ugo Gyldmark: 16 7-81 7. Forfatteren Sofus Petersen: l 8-15 8. Komponisten B. Bjerregaard-Jensen: 16 8-:n 8. Komponisten Vilfred Kj ær: September Maaned. De lykkelige "Fer iegæster'' vil i Aar finde eL fint og nymalet Sommerhus at tilbrin ge Sommerferien i, idel F orbundet har ofret et gennemg ribende Eftersyn og· R cparalion af H uset ud e og inde. Vi ansker ovennævnte misundelsesværdige Medl emmer nogle herlige Feriedage.

Sonz merll w~-Ud val!Jef.

Kaffeerstatning

FaJiesuclv<dg, lwis initiali\'rige Formand er :\Iusikforlægger FC'/dlnck Christiansen, har udsencll et Cirkuhere an!!aaende rlen storstilede Propaganda, der er inerksai for at fol·maa Publikum til at afle\·cre deres gamle Crammofonplaclcr, hvilket er aldeles paakra·vet for at holrle en nogenlunde tilfredsstillende hjemlig Produktion af nye Plader igang. Af næ\·nte Cirkula!re citerer vi føJg·ende: "Det· er fra Stabradiofoniens Stdc givet Tibagn om Udsendebe af el H orespil, skre' el af Forfatteren /<'lt mmiuy r7< ilt. I H 5}re::;pillels Handling· er Problemet omk l'ing de gamle Plader behandlet og i ndgaa r paa <'n fiks og underholdende :\laade. lJet er imidlerti<l ikke muligt at faa dette H orespil u<.J..;en lt for i Begyndel:-en af .runi ~lnaned.

Iler er truffet Aftale med for~ kellige ft·emtrædcnrle :\læn l, ler paa den ene eller anden l\1aade har Tilkr.ytning til Grammofonbranchen, om, at di;-;:-:e l\Iænd la ler :-ig intetTie\\ e i de store Blade. Det ~lrejet· .. ig om Olof f.'mts.~. RHt'II-Jonst•n. Emil R(( s( 11 m. fl. I det hele taget \"il der bli\"e skabt Røre om Su:.!,en, og der bll\·er næppe mange Avi~er i Landet. :-om ikke ,·il ~krh·e om <le gamJe Plader.

Af Hensyn til Statsradiofonien og- lillige paa Gt·un<l af Tilreltelægg:elsen af \'ot·e Akkvisition~rej.ser, :.;om i disse Ti<ler er meget ,·anskelige at gennemfØre planmæ!':sigt, har man beslutlet al flytte P ropag-andaen ~ Start f m d. 22. Maj til Omldet !f ti ..JJ ••1Jaj. H el ..:piller tillige <let Hens)'11 ind, at man mener, at F olk fpr P111~e er altfot· optaget af Jen tilstundende HØJtid til at kunne intere~::-.ere ;-;ig tih:trækkeligt for de ~amle Pht<ler."

Del kan i allerhøjeste Grad anbefales \'Ore Medlemmer og ioYrigt alle Læsere af ,.Ord og Toner 11 , som maa antages at besidde adskillige ældre Plader, al ofre disse nu, h\'or det er pankrævet, og derudover agitere kraftigt for det gode Formaal indenfor hver enkelt Bekendtskabskreds. Dermed statter Yi os selv lige saa vel som Branchen.

Kay Rostgcw 1'd-F n> h ne.


?F.

19'

d

Nr. 5

ORD OG TON ER

Side 8

forl.uadønaeddelelser .

o.r-- for

odKliniRen

Ikke bad•ad.-

f4.,rede••ik!llib_.•.;: S"'o••••neha.tl .labf'n lherdaat' 9 ,30- 1,.., Mnndac uctJi'rf'dac 9,30--:lft

Tf'Jie(oo: tøodtlaaab

8~~0

In dehaver: fru KITTY ANDERSEN

FORBUNDETS KASSERER. Alle Henvendelser til Forbundet vedrørende Ind- og Udbetaling samt Reklamationer angaaende Radio-Afregning bedes rettede til : Komp. Axel Thingsted, Lansebakken 36, Holte, Telf. Holte 1211.

.4.ul. uf al m. dum k Lægejoreuing Alle A:>sistenter er auton~eret af • Den alm. danske Lægeforenmg

o•••L Rew7 lorlatler- -. Ko•••••••lorLuad• Medle••Lorl.

Mod Forevisning af Legitimationskortet (der skal være forsynet med Fotografi) og Erlæggelse af Garderobe- og Billetafgift har Medlemmerne saafrernt der ikke er udsolgt - Adgang t il nedennævnte Teatres Forestillinger som anført: APOLLO-TEATRET. AKTIETEATRET NØRREBROS TEATER. Een, eventuelt to Billetter mod Afgift 35 Øre pr. Billet. DET NY TEATER og FOLKETEATRET. Ved Henvendelse til Teatrets Inspektør Forestillingsdagen mellem Klokken 14 og 15 kan Medlemmerne, naar Billetsalget iØvrigt tillader det, faa en Billet, evt. med Ledsager mod en Afgift af Kr. 1,65 pr. Billet. ~YGADE TEATRET. En Billet samt evt. en Ledsagerbillet (Pris Kr. 1,65 pr. Billet) kan afhentes ved Teatrets Billetkontor Kl. 17- 19. Ved Afhentningen ønskes Underskrift af vedkommende Medlem som Kontrol ved Regnskabsopgørelsen ALLEGADETEATRET l RIDDERSALEN. Ved F orevisning af Legitimationskort udleveres en Billet til Kr. 0,35 plus evt. en Ledsagerbillet til Kr. 2,75. Henvendelse kan ske til Billetkontoret fra Kl. 12, og Billetterne ska l t•ært afhentede /Ør Kl. 18. RØDE KRO TEATER. Ved Telefonopringning om Dagen eller ved Henvendelse ved Billetkontoret fpr Forestillingen kan Medlemmerne faa en Billet mod Afgift Kr. 0,36. (Lørdag og søndag undtaget). VALENCIA. Ved F ore\'isning af Forbundets Legitimationskort med Fotografi gives gratis Adgang for Medlemmer med en eller flere Ledsagere.

Det indskærpes, at den ene Billet er til personligt Brug, og at Overtrædelse af denne Bestemmelse evt. kan medføre Kortets Konfiskation.

Sekr. Daatk Revyforfatter• og Komponistforbunds

isebureau ••••••••••J

ta,

Kbhwn.

v.

Tlf. •••• 1711

Modlayer Rettillinger paa Festsange, Taler, Arrangementer ved alle SlafJS Fester m. m . Leder: F. Rocatis. Træffetid: Hverdage 11-1:{ og 17-!B

ADVARSEL. Det henstiUes meget indtrængende til Medlemmerne forinden nye Aftaler sluttes med Ledere af Teatre og Kabaret er m. v. om Opførelse af deres Værker - , at man forud kon ferer med forbundets fonnand om, hvorvidt den paagælden de Teaterleder bar udestaaende MeUemværender med andre forfattere og Komponister, idet man i bekræftende fald bør nægte den paagældende Teaterleder m. v. Adgang til at opføre de ønskede Værker, saalænge Tvistigheder med andre Medlemmer henstaar uafgjort. ADRESSEfORANDRING. forandrer De Adresse eller Telefon, maa dette straks meddeles Sekretæren.

I alle Tilfælde, hvor det ikke er Forfatteren og Komponi sten selv, der direkte forhandler det dramatiske Arbejde, henstiller vi til vore Medlemmer først at søge nærmere Op lysning om det foreliggende SpØrgsmaal hos Koda-Dramatik. Pa.a given F oranledning henledes Medlemmernes Opmærk somhed paa Forbundets Normal-Slutsedler, som bedes benyttet velt SaJg af Arbejder til Teatre, Solister o. a., hvilket er af stor Betydning for den af Forbundet iværksatte Kontrol. Be nytteisen af disse Normal-Slutsedler vil tillige som Regel væ re Betingelsen for at opnaa Forbundets juridiske Konsultation i eventuelt opstaaede TvistspørgsmaaJ med Teaterdirektører o. a. Medlemmerne kan ved Henvendelse til Sekretæren f aa tilsendt flere Normal-Slutsedler. fORBUNDETS SEKRETARIAT. Adressen er: Solvænget 2, Lyngby. Tif. Lyngby 1570.

P orfnttermrdlcmmr1'1W anmodes indtrængende om i egen Interesse at holde Forbundets Sekretariat underrettet om n)<. Tekster (Over;-;ættelser eller originale Tekster). Af Hensyn til Radio-Kontrollen og den nøjagtige Radio-Afregning vil det være .ønskeligt, at Meddelelser om saadanne Tek8ttitler til nye Ko mpm~itioner (for Oversættelsers Vedkommende t illige den origi nale Titel) tilsendes Sekretariatet saa tidligt som muligt inden den offentlige Fremførelse. Ligeledes bedes BamtligP M edlen-"mer, der evt. benytter P Hf'ztrlonf(mer, meddele disse snarest til Sekretariatet (na turligvi..; under fuld Di skretionspligt fra Sekretærens og Ra rHourivalgets Side).

-

Udgivet af "l>an~k Revyforfatter- og Komponi stforbund". Uclkommer en Gang om Maaneden. Redaktør: Kr111 Ro~t.qartrd-J<'r,,ltnf' (Ansvat·haven<le). Redaktionsudvalg: .ll o{ll'ns /Jam og J<;rik F'iehn. Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby l:i70. Annonce-gk ,:;pedition: Tlf. Ordrup 79a (•lnglig 9- 12). "Ord og Toner" et· Medlem af Foreningen af l>an ~ k~> Ugebla(le, Fagblade og Ti(J",.. k rifter. HeycleJ-: Bogtrykkeri, Køben havn K.


9. AARGANG l N D H O L D:

JUNI 1944

*

Radioen og d<·n (!·m:-ke Mu:..;ik. \Villv h.JCI'ttiff in memoriam. Feriebrev fra • hu~et". l En 11y Opera ,-kabe.... 1 llug > <;~!~!mad< vandt :-:in Sag·.

a to en

og

en

Vul dt•n nu ai'Rluttedc Ccnnemg;tn).!.' af' Itaclio-

pJngrnmmerne l'or inde\1 ~t.:l'l'1Hlc Aars forst<· K\artal l! l' Static:;tiken viderefort med llcn::-yn t il cl en af T ran :;mi.;;s iuH.sorl.;Ps t l'l'IH' og- I ~ad i o fon iens egne Ensembler uclfortc Musik. og; man kan lH!I'L'f'ler danne eL samlet Billedt' ai', i hvilkel Omfang· <ll'll dnnc:kL' :\Iusik har g·.·,·ort sio· uwldcndc i BPg'\. ndPlsen ar Anret. De omstuaende Skemaer belyser delle laget i Sammenligning; med forrigl' Aars 1\\artalcr samt .Januar Kvartale r 1$)..11 og- 1:2. Disse Programmer er hl'm<t•rkclsesværd ige i flere l Ienseender. T il Trods for, at Afbrydelserne af militære <;runde har \a>rcl lalrige og omfattende. er der ialt transmitteret 1:1 1R :\Iusiknumn' mod gennem snitl ig :~:100 Numre i de 2 foregaaende Kvartalt•r, og for de danske Vn•t·kcrs Vedkommende 202~ mod en. 1500, altsaa ogsaa god Fremg:ang:. der giver sig Udslag· i en H a.·vning: ar Procenltallel fra l~ til 17 pCt. Uaclio cn~ t•g·np E m;emhlet· l'l' naact gaa ~

~PO//

NUMMER 6

~

"K a.d1•-

• USI

ans e

lwjl som ing;en~inclc ticllig<'rc. nemli1-!.' :).:-> p< 't. dansk~.• .Jlt1sikprugrammet·. Iler lig-g-1 1' K< pclme~trcne TNd1. Mllrls 11 og (·,"l Rydulll i Sphben med henholdsvis ,'1 og l:-10 pCt. l>erimocl laa Aull Huoto11llH11s ~lid­ dags- 09: El'termi<ltlagskoncertcr lavc~l mccl :~9 pr'l., h' ilkel ikke \'ar uden Betydning, iclet <lL•l er \Cd disse Pcbendelser. al den n\'erc danske ~Iusik hurcle • rremfores. Ganske vist ha\•de l I r. llammelbne, antagelig efter ho.iere Onskc, seks 100 pC'l. danske Programmer, nwn hvad hJtelpcr det, nn<u· de clan"kt· :\I(\lodier negligeres i de m rig-e l\lsenclclser. T~ ­ pisk ror Januar K' artal Hl·ll 'ar form rigt de mange rene elanske -:\Iusikprogrammer inelen Tiacliofon i ens egne Hammer, sanledes 1 ~.. helt dan~he og adskillige saa godl som reni danske, en t•dnkling, clt• elanske Autorer er Radiofoniens Ledclsp 'dersl tak• nemmelig for . Og:'>aa for ('afe-OrJ,estrene.s Vedkommende e1· der en St gninv at notere pna 1 pCt.. fra 1:} til Hi p('t. clan~k .J[uc;ik. }{(•r er Kapelnwstren e Harultl 1

O-HH\') RS t!J.'t.'t:

(~:uu·d.,..angt•r· · \' :rl~~o.

liorh• liijol ..r.

~illu• ... ~r·o•nt•N · .

~lu:-.il\:

... lnnlu• ll••n. Fn\trot.

.\uuli /Ws.

,\lusik : .lt111ii /Ws.

Tek:-.t: l'oeleu.

Tekst: .lfo!Jl'rl., /Jllm.

f. JIU, l S-IO·\ ) I-.\' 194 't.

lha' N' de' nte' dt•' tue· di~'! Foxtr"l. ll\·o•·for h:u· li ~\:l'l' ~ \t•d at .... uilt•'! F11xtrnt

;\lusik: SPI'/1 nutdtllrtrk. Tt..•k:-.1: .ltt!Jt' Sie/f'f'fw'tl Mll!-~ik: Sow Gylllmarl•. Tekst: ,\loqeu .~ Dam . •


ORD OG TONER

Side 8

rF.

o..-.

c!FodKliniKen

Nr. 5

Forl.uad•~neddeleløer. lur

lkk.. b ........ ~

11"••t•tlt•••iksbe••;:· S\ ttiiiii1Ciutl 1

\a•4'• lherd .... tt,:Je- 1 .... Mønllac u.n •'rf'dac tt,:J0 - ~4t

1'•1efun: e.odtlaaab ~2!2!0

lndeluncr: Fru KITTY ANDERSEN .4.ul. al a /m . lia /1.\ /.' L W !J t'Jo,.,·"' ng Alle Assistenter er autOrtieret al • Den alm. danske Læ&l'forrmng

o•••L Rewylorlatler- •• Kom p•••••· lorl.uad• Medlem•Lorl. Mod f4"orevisning af Legitimationskortet (der skal være forsynet med Fotografi) og Erlæggelse af Garderobe- og Billetafgift har Medlemmerne saafremt der ikke er udsolgt - Adgang til nedennævnte Teatres Forestillinger som anført: APOLLO-TEATRET. AKTH~TEATRET NØRREBROS TEATER. Een, cnmtuelt to Billetter mod Afgift :J5 Ore pr. Billet. DET NY TEATER og FOLKETEATRET. Ved Henvendel e til Teatrets Inspektpr Forestillingsdagen mellem Klokken 14 og 15 kan Me<Uemmerne, naur Billetsalget ip\'l'igt tillader det, fua en Billet, evt. med l.e<lsnger motl en .\fgift af Kr. l,ti5 pr. Billet. NYGADE TEATRET. En Billet samt e\·t. en Ledsagerbillet (Pris Kr. 1,65 pr. Billet) kan afhentes ved Teatrets Billetkontor Kl. 17-19. Ved Afhentningen ønske); Underskrift af vedkommende Medlem som Kontrol ved Rc~nkabsopgereJsen ALLEGADETEATRET I RIDDERSALEN. Ved Forevisning nf Legitimationskort udleveres en Billet til Kr. 0,35 plus evt. en Ledsagerbillet til Kr. 2,75. Henvendel se kan !;ke til Billetkontoret fra Kl. 12, og Billetterne slml 1·:e,., afhentede /fir Kl. 1~. RØDE KRO TEATER. Ved Telefonopringning om Dagen eller ,.ed Henvendelse ved Billetkontoret før Forestillingen kan Medlemmerne faa en Billet mod Afgift Kr. 0,35. (L;rdag og søndag undtaget). VAl.ENCIA. \·ed Fore,-isning af Forbundet~ Lcgitimation!!kort med l;'otogrnfi give.; gratis A<lg-ang for :\le !lemmer med en eller flere Ledsagere.

Det indskærpes, at den ene Billet er til personligt Brug, og at Overtrædelse af denne BestemmeJse evt. kan medfore Kortets Konfiskation.

Sekr. D•••k ReY)'forfatter- og KompoDietforbunds

Visebureau Wor••••••ej 11, llbhwn. V. Tlf. •or• 1711

Modlager Besti/lingu paa Festsange, Taler, Arrangementer ued alle Sia[]! Ft~ler m. m. Leder· F. Rocatis. Tr.efretid: Hverdage 11-I::J ng li.}!}

FORBUNDETS KASSERER. Alle Henvendelser til Forbundet vedrørende Ind- og Udbetaling ::;amt Reklamationer angaaende Radio-Afret,'lling bede:. rettede til:

Komp. Axel Thingsted, Lansebakken 36, Holte, Telf. Holte 1211. ADVARSEL. Det henstiUes meget indtrængende til Medlemmerne forinden nye Aftaler sluttes med Ledere af Teatre og Kabaret er m. v. om Opførelse af deres Værker -, at man forud konferer med forbundets fonnand om, hvorvidt den paagælden de Teaterleder bar udestaaende MeUemværender med andre forfattere og Komponister, idet man i bekræftende fald bØr nægte den pasgældende Teaterleder m. v. Adgang til at opføre de ønskede Værker, saalænge Tvistigbeder med andre Medlemmer henstaar uafgjort. ADRESSEFORANDRING. forandrer De Adresse eller Telefon, maa dette straks meddeles Sekretæren. I alle Tilfælde, hvor det ikke er Forfatteren og Komponi.;;ten seJv, der direkte forhandler det dramatiske Arbejde, henstiller vi til vore Medlemmer først at spge nærmere Oplysning om det foreliggende SpØrgsmaal hos Koda-Dramatik. Paa given Foranledning henledes Medlemmernes Opmærksomhed paa Forbundets No-rnw.l-Slutscdler, som bedes benyttet ,·e~t Salg af Arbejder til Teatre, Solister o. a ., hvilket er af stor Betydning for den af Forbundet iværksatte Kontrol. Benyttelsen af disse Normal-Slutsedler vil tillige som Regel være Betingelsen for at opnaa Forbundets juridiske Konsultation i eventuelt opstaaede Tvistspørgsmaal med TeaterdirektØrer o. a. Medlemmerne kan ved Henvendelse til Sekretæren faa tilsendt flere Norma1-Siutsedler.

FORBUNDETS SEKRETARIAT. Adressen er:

Solvænget 2, Lyngby. Tif. Lyngby 1570. Fm·fattcrnu:dlemmaut anmodes indtrængende om i egen Interes~e at holde Forbundets Sekretariat underrettet om nye Tekster (Oversættelser eller originale Tekster). Af Hensyn til Radio-Kontrollen og den nøjagtige Radio-Afregning vil det være ønskeligt, at Meddelelser om saudanne Teksttitler til nyt· Kompositioner (for Oversættel sers Vedkommende tillige den originale Titel) tilsendes Sekretariatet saa tidligt som muligt inden den offentlige Fremførel se. Ligeledas bedes B<tmtlige Mt•r/ltJ17~mm·, rler evt. benytter P s t '.'rlo!'lf?ncr, meddele dis:::e sna rest til Sekretariatet (naturhg\'1S under fuld Diskretionspligt fra Sekretærens og Radioudvalget:-: Sirfe). Udgh·et af .,lian ·k Revyforfatter- og Komponi stforbund' . Udkommer en Gang om Maaneden. Redaktor: Ka 1 Rostgaard-[.~,·phnc (An. val'havende). Hedaktion ... udvalg: Mogctl S fJ,w, og f..'t·i/.: Piellll. Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ek pedition: Tlf. Ordrup 79:-J (daglig !>- 12). "Ord og Toner" et· Medlem af Foreningen af nan!;ke U geblade, Fagblade og Tidsskrifter. Heydes Bogtrykket·i , Kpbenhuvn K.


9. AARGANG

JUNI 1944

*

l N D H O L D: nadincn og dPn <lan. ke i\1 u "ik. E n 11 y O P<' r a :-k a bc~.

•to en

a

og

Aaret. De omstaaencte Skemaer belyser dette taget i Sammenligning med foiTiF:e Aars I\\·artaler samt Januar K varlaler 1911 op: l~. Disse ProgTammer er hcma·rkelsc':>\<t'rdigc i l'lere H enseender. Til Trods for, at .A Jbrydelserne af' milit<l·re Cnmde har \'a•ret talrige og omfattende. er rler ialt transmitteret 1:1 18 Mus iknumre mod grnnemsnitlig :~500 Numre i de ~ foregaaencle K\'ar-

ans e

elanske Autorer

~0~2

\ch·r~t

L1k-

f!J't L

Kijol.-r.

f:I/\1\CS-10~· \ · )

Ilacliofoniens LcdPlse

Ogsaa for ('a l'e-O rkest ren<:'':l \ \•dkom men cl t• er d~r l'll ~ttgninv; at notere paa 1 pCt.. fra l:) til IH pl t. dan~k I\Iusik. Il er et· h. ·qwlnwstrene HmCtld

fJaau·dlli:tll;i:«" ..·\' aJ,eu. Kor~f"

l\1'

nemmeliufor. '

mori en. 1500, allsaa ogsaa gorl F remgang·. der gi\'er sig Udslag i en ll<c\ ning af' Proccnttallcl fra l t til 17 pCt. Iladinens P$..!.'11<' Ensembler t~r naael saa APO/.l.O-UF;\'} R1\

• USI

lwjt. ~om ingen~indP tidlig-en•. uen1lig :->:-> p<'l. dansk" ;\lllsikpt•ogramiP 1'. u~r lig~ )r Kapelmestrene l~idl. 1/c·rl....: 11 og ('cu/ Uyd((/i/ i Spidsen mell ht~nlwld \ '.;; ~ 1 og So pCt. I h. 1 i mod la a A 1 li< Il 0111 nu Il Hu....: :\1 1 ldag-s- og- Eftennichla}!.·skoncertet· hl\'est. merl :~~ p< L, hvilkel ikkl' var uden Betydning-, idel del er VL'd cli~sc Ccl:-)L.Ilcteber. at den nYe n· elanske l\I usik hunle • frcmt'on's . Ganske \ ie;t havde Hr. llammelboe. antagelig efter hojere Ønske, seks l Oll pC' l. danske Programmer, nwn h\'ad hjrclpcr det. nam· dt"l dan~kc l\1<>1nclier negligeres i de o\Tig:e l.'dscndelRer. Typisk for .Januar Knntal Hl Il ,·ar fnrO\ rigt de mange rene danske ~[usik programmer inden Ilarlinf'uniens egne Hammer, sa<llecles l ~ helt danske og aclsktllige saa godt som rent clan!';kl:. en Cch tkling, de

llll

taler, og for de danske V<Prkers Vedkommende

*

\\'illy Kh•rulff in memoriam. Feriebrev fm .,Na.1J:. llug' <;yl{lmal'k \'andL in Rag.

en

arsluttede (;L'IlllCI11g'i\ll~.!.' Cif ltadioprogr<11llll1l'1'11C for i neleværende Aars først< I~' artal er Stalistiken viderefort med ll ensvn til clt•tt af' • Transmissionsork<'"i renP ov: I~adio(onicn" t•gne Ensembler ud l'orte l\1 us1 k, og man kan lwrel'tcr danne et 8amle1. Billede al', i h\'ilket Omfang den clnn"kc Musik har gjo r t sig: gwldeJHIL. i Begyndelsen ar \ 'ed den

NUMMER 6

~ill'«"'~r·ornt•N·. ~lnnlu•

ll•·n. Foxtrut.

1\lusik: An11li Hiis.

Tek st: floe/,11.

:\lusik: .\111di 1\iis.

TPkst: Jlot/l'lls nam.

!-.\' 194 1:

Ih n· er· de· ntf" · de· rne · di;:'! Foxtn•t. lh·or·for h:u· , .i ..,.,·a•r · ~ u•d at ... uailt•'? Fuxtrnt

" 1 1.~ 11 ·~ 1, ~•

u '

~ ~ •~

\1nsik: .'iP<'Il t;yttlmurl.-. ~1u~ik: SI/m

T t•k:-t: l11 ye Sief[rmrll

t;yldmm·k. Tekst:

1" . Jt 1 ~ 1 ' ' . l •' o n 1.~ l~ G

.Hogt'fl.~

nam .


Nr. 6

ORD OG TONER

Side 2

Udsendelserne, der hidrorer fra de forskellige specielle Ensembler, viser en Nedgang paa 5 pCt., hvilket alene hidrører fra "Swing-Profeterne"s NonStop Udsendelser. Tallene taler her for sig seh (se Skemaet). De arbejdsledige Musikeres Ensemblers paaskonnelsesværdige stadige Indsats for den lettere nationale Musik har ikke kunnet opveje de H errer Timm ermcuw . L eo llfathifSl n. N ids Foss og K onsorters negative Indstilling. Blandt By-Orkestrene er der Grund til at be-

~lm·ttnsNz, Winst1,(JJ Ol~sen,

Kni Juliæn, Huuu Gyldma?'k, .F'rod( Ha sel, Kai Jfcn·ten.scn og B ørne K( 1·tc J4~oregang..,mænd, der n11e modet· med o\·er 50 pCt. danske Musikprogrammer. Men iovrigt har adskillige nf Transmissionsorkætrene vist en sympatisk Indstilling O\'erfor dansk Musik, nogle dog i for udpræget Grad hvad angaar egne Vrerker, de saakaldte .,Kapelmester-Kompositioner". Dette nHw anstændigvis ophøre, og vi pam·egner st8dig Radiofoniens B istand i Pantalen heraf.

l

:Januar Kvartal

1944

Orkesterleder

Etablissement

152

Victor Breining

67

Ca. 1- - -

A utal lfu.;ik- llt~~rnf t.•a ----------!..--------!.:n.:.:.:u~ nu. tl tl:msh' r pCt.

Aarhushallen

--0/

-

i foregaaende Kvartaler

0

l J.an .

Juli-Okt April ~an. Kvt. Kvt. Kvt. 1943 1943 1913

44

Jan. Kvt. Bem æ rkn inger t 941 \

Kvi. 1942

-

-

50

39

l

-

----,..,--

(Arena )

Ambassade ur Angleterre Czardas Den kgl. Skydebane

Bruno Henriksen Jens \Varny Jens Warny Frode Hassel

Det nye Kassino, Aarhus Hollænderbyen Kilden, Aalborg NationaJ-Scaia

lll

144 114 134

86

\Vinstrup Olesen

22 67 47 7J 53

20 47 41 53 62

25 45

38

as

30 21

(Be Ile\' )

( B elle\ )

61

6b

195 151 195

Harald Mortensen Børge Kerte H. Hlichmann

do.

97

Kai Ewans

do.

Kai Julian Edv. Ludolph B. Roger Henrichsen Peter Rasmussen Hugo Gyldmark

do. Skandia do.

do. Ungarsk Vinhus do. Valencia

Knud Dalgaard Helge Valders Otto Lington

Wivex

Kai Mortensen Teddy Petersen

do.

j

128 75

66 50

63

32

66 43

-

Wandy Tworek

38

161 57 79

97 22 35

21

9

125

66

25 37 74

39 60 39 44 43 53

12

48

14 22

36

30

45

Caf~-Orkestrene

ialt

do. do.

do. do.

do. do.

do.

Mogens Hansen Rich. Madsen _ Carl Rydahl E. Lindorff-Larsen (Gæster) Ove Peters Knud Rasmussen

Radio-Ensemblerne

i alt

237

81

52

32

30

99

2457 1120

13 23

25

11167

-

l

-

-135

43

40

42

l

-

Odense

62

-

-

i alt

(se omstaaende Skema)

1944-u/s 1944

724

-

34

27 (Wivex .

35

-

49 40

21

26

35

35

-

-

29

37

- l-

49

44 28

45

(Vuna)

42

41

l 47

36

l - l

39

46

45

49

44

41

45

-

43

-

43

53

207 113 69 144 75 8 10 13 j

39 59 63 81 80 62 43 52

-

639

55

46

263

l

-

{Scala)

155 107

535 191 109 177 94

-

38

-

48 -

42 50 40 60 b4

l 40 50 42

66 -

68

44

l

!

l

-

78

6- 100 °/0 Ud s. - ' 3-100 o/o 35 2-1 00 o/1 5-100°/0 63 : 2-100 °/0 -

-

-

·-

54

47

l !

i

50

l

Andre Udsendelser 1/ 1

-

61 41

-

l

Transmitteret ialt

-

-

l

Arne Hammelboe

85 56

53

l

Radio-Ensemble } Middag og Eftm. do. Aften

35 35 Zig.hal

I M·I) st)

Zigeunerhallen

-

41 33 26

36

41

55

50

42

54

4348 , 2022 , 47

44

48

50

44

49

l


Nr. 6

ORD OG TONER

Side 3

Andre Udsendelser i Januar Kvartaler 1944.

-- --- .1 Ensembler eller lignende

Orkesterleder

-~==-~-~ -= -·~ ~ ~ - ~=~ ---~ ~---~~-~--7 - ----~~-~

l

Antal Mus1k- Heraf ; numru elanske

ca. pCt.

Bemærkninger l

Arb.led. Musikeres Ensemble do. do. do. Harmoni Orkester Hornorkester Aalborg By-Orkester Aarhus By-Orkester do. Det sjæll. Provinsorkester Lindes Sømandskvartet Bror Kalles Kapel Chr. Thomsens Kvintet Calle Martin s Kvartet Ensemble do. do. do. do. do . do. do. do. Andre Udsendelser

Kay Eckhausen Helge Grøn Holger Meyer-Obel Harald Christensen Geo rg A. Madsen T. K. J . Christoffersen Jens Schrøder Thom. Jensen Knud Rasmussen Johs. Asborg

i

35

70

83 81

41 47

49

9

7

78

20

8

40

12

6

50

33 45

16 9

49 20

21

6

29

6

2

33

8 8 lO

Aage Jørgensen M. Brems & Fernando Walther Bødker Niels Poss Grethe Hemmeshøj Frederiksen Leo Mathiesen Kai Møller Peter Rasmussen Kaj Timmermann ialt

mærke Hr. Th omas J ens en,..; Ydelse. :\Ian har Lov at vente af denne vor fremragende Kapelmester, der j o for ikke saa lang Tid siden fik offentlig Paaskønnelse, bl. a. efter Sigenele for sin Indsals for den nyere danske Musik, al han benytlede Lejligheden til at fremføre nogle flere elanske Værker i Radioen, naar han dirigerer Aarhus B~·-Orkester. 20 pCt. er for lidl, synes de danske Komponister. Hovedrestllialei af næn·ærencle Statistik viser altsaa en god Konsolidering; af dansk :VIusik, særlig paa Grund af Radiofoniens eget faste Greb om Sagen. Et andet Spørgsmaal er Grammofon- og Kortbølge-Udsendelserne, lwor der endnu mangler meg~t. før dansk Musik indtager rlcn samme Ligestilling som ved den leYende l\1usikuclforelse. En Statistik her vilde, løseligt set, vise beskæmmende Resulta-

ae.·

50

o es ens

Frederiksberggade 11, København K.

58

7 88 6 75 10 100

8

2

7

7 100

1- 100

°0

Udsendelse

Egne Værker

25

o

9 IO 19

O 4 3

]ol

3

55 86 54 80

13

16 14

30 24 19 26

l

l

724

263

36

40 16

NB! Delvis egne Værker Egne Værker Egne Værker

l NB!

ter for de danske Autorer. Slatistiken er paakrævet. men maa nok udskydes en Tid paa Grund af rlet omfatlende Materiale, der krc.ever megen Ticl for at bl i\ e behandlet. Det maa dog haabes og forventes, at Statsradiofonien retter sin Opmærksomhed paa dette Spørgsmaal med samme velvillige og forstaacnde Indstilling, som sket er for Transmissionsmusiken.

A.rt.is-Kok.

pt

ans

• us

usikforlag Tlf. Central 2960


Sldc~4----------------------~0~h~D:_U~G~1~'=0~N~T=E~!~t----------===============~=r=·=6== 2 gode Spisesteder Ingeniørhusets Restaurant Central 15950

Hotel Kong Frederiks Restaurant..Bar Centra l 5902

Daglig Musik

mere end ~o Aar \'ar han, dels som Komponist og dels ~om 1\.apelnwster op: ol'tc som begge D ele kll\·ttel til forskellige T eatre, lJl. a . Soncte r bro.<; • T t.•ater. 0 \'l'r Stalden. F onix-Tealret . Teatret paa l), rch;n "bakken o. fl. . Flere af han:-; l~om positioner naaecle fr em til .stor Popularitet. •)g; i Tonefilmen \'ar han ogsaa i flere .\:w en megd benyttet Komponist. \\'ilh· Ki.·rulff ble\ kun l J .\ar. alt for ung·. • s\·nc::; ,.i and1 e. til at g-aa lwrt fra D agt n~ l ;f' r ning; • men inden t'o r FurlntiHll't vil ,.i he\'a l\.' ~l' n det om ham ~om det for \"l.'rt Forhunds Trh·spJ sa a intcr l'"'eredc l\fcdlem, han Y a r. ng· t'or hans .-.;:m d e Ka.• t·li~hcd til d~ll Kunstart. l'orlnnHll't har s in ltnd i~ IIL'l1l

l , t•ntl't ug plud.-.elit!" kom Hud--kabel om lr1fl11 J, l 1 d t/ s l1od. l'or kort Tid idcn talte jeg med ham, og da \nr han til .. •\ ncladendc ra"k og- glad. Per \'Hr intet, nu t~ d~dE' pn.t, at det :-kulde 'a' re ~ir!.:; le t ~ang. ' 1

" l

lu n.\llrlen.

\\'1lh• Kientlff \Hl' en af Fnrl,unclel.:s \\•trnHWI". ug- hall \ar altid d~ ht intcrt.• ser~.:.•l i Jl'orhundt•h Anligg-ende!. l lftc gik ha11 'in e cgiH' Veje. han \'<t r jo ikk~:• s.ta hdt af 011 En-=.pænd('I'Hatur. ng· l1fte ha\'-

dc h.m ine egn(' i\leninger om dto Sporg·~maal, der h.nde lnl~::n• ... c for Forbundet... Lh Tri\'.-.r.l. ~lc­ ningt.r. r! Pr 'nr --tik mod--at cl em. jeg· maa::ke n:t·re k: men - der .-kal ikke her:::ke T"i,·l um. at han" Ord altid da.:>kkroe han~ oprigtig·e. :er1ige Syn pnn Tingene. Pl'l' onlig HU hnn et eJ . . k\ærdigt og- nmligt :i\Iennc ke. ma.\.. ke lidt re"en·eret, indtil man \':llldt lwns Forll·olighed; men ,·ar dette ~ket. san Inkkede

,,g

han .. ig o).!.·..,aa op ml'd fuld Tillid. \\"t Ily Kierulff 'ar bedst pna Tnmantbhaand;

thi an J...om han. stilfænlige. maa.ske lidt ~:ukasti­ ke Lune l'igtig til ~in l\lfnldclse og viste i mange ~man trejf han lig\' .:--an skarpe lagttaglllscSt'\'llC om 'nagne Fot·~tnaebe af Lh e~ for-.kellige F oretl\Cl . . er. lh.n \,u· uddannet ~om Piani . . t og kom i en me~'l ung Alder ind i .:torbyt\n~ Tenterli\·. t,en-

J.

~~~~l' li-J (} J/S( ' )/.

FerieLrev lra NaaleLusel. l l. .Ju ni 1!1-IL

1Jn jeg val' ltreng. ghL'{lc le jeg· mig hvert .\a1· til den .1.u·l ige Udflugt med Skolen t il Zoologi l' k Il a w. og end n u knn jet!; ty leligt hu-ke, hvoJ' ''nnc:kcligt <l<•t 'a1· fo r m ig- nt fa.1 Sovn i pjnent· :\attt•n f1l1' clcn int~l'l''-'ant~ Tu1. l'aa -amme ) l aadc ,·ar <let omtrent i .\at ~att en for, at jeg- -ammen med min lille F'amilil" . kulde• rPj .. c op til ",\ao[, /ntst f''. Vi glædede n" ...om Hpl'll til ntler al gen.;e d1"t 11 kære Hu..:" o~ d f! \'idundel'ligt' OmgivPI:-e•· <lerop pe i ~<,r<Hælla r HI,- \'e:-1 1'1' Hjm·ne. !ten l. .Juni ;-.tn1·tc le \'i \'ed Elll•n·li lt'll fra Cementbyen Kohenh:n n oc. nnk~1m til (len idylliskt• ~lt·lby nmk1mg· h. l. ::. ;\ l t~l He'-tevCign gik det neti til Forhundet..: Il u • og IH 01 '.Il' let dejli~t pau en ... na 10lig \'i at gen~l' (lt• Landskaber, '-tlm vi i A a ret forin len hawlc hc1 t at ~:elle "an nwgen P ri:-

NYT DANSK MUSIKFORLAG udgit•er kun dan sk 1vfusik , lned

Tekster af danske. Forfattere ,,~1'

lt.\XSii !JII •

~llil1.,4tiii .J.\C~

Telf. Nora 7141

- Xot•t•t•bt•o;:·ndt• !li


Nr. 6

ORD OG TONER

J)aøsk Revyforfatter- og Komponistforbunds

Visebureau

En

ny

Wor•aaeavej l 3, Kbhvn. V. Tlf. Nora 676 l

Side 5

dansk Opera skaLes

Modtager Bestillinger paa Festsange, Taler , Arrangementer ved alle Slags Fester m. m. Leder : F . Rocatis. T ræffetid : Hverdage 11-l:l og l i -1!1

paa og· holde a f. Snarl efter dreje<! e 'i ned ad Noras\'cj. passerede lirengekolonien og· va1· nu Yed Rejc:en:' Maa l:

Naaldw sd" . " Udenfor \'ar der en<lnu ikke ,;ket nogen Forandi ingcr, men ikke ~aa s nart \'Ul' \'l kommel ind i Huset, opdage<le vi, at der havde været ll aandværkere og "fikset op'' paa de byggelige Stue1· o\'cralt <luftede der enrlnu ~,·agt af Llk og Fernis. Denne OmganJ,!,· \'ar rigtignok ogsaa haar~it tlitnengt. Hu::-et e r endnu ikke malet udvendigt, men d('t 'il ske, ~aa:-na rt Vej ret be< Irer si~. I den Periode, vi 1 Aar har tilbragt i "Xcwlclw:H t", har det desværre regnet :-;aa godt :;om hver Dag. Nu gør det alligevel ikke ~aa meget, naar man ikke rejser ud for at faa ,;aa megen Sol, at man onsker al komm(' hjem med Udseen<le ~om en skolelet Gri~. Baade min K one og· jeg holder selvfolgelig som alle leven de Skabninger af Sol, men den behp,·er ikke ustan<l!'eligt at staa i Zenith for nt tilf1·e<lsslille o:;. Vi benyttede os alti<l om,~?;auendc af Ophol<hwejret og· var • strak:; paa Farte n og ns>d i ful<le Urag eftet· R egnskyllet den vidunderlige fri ske Duft af Gran. Og· sikke ~n en Ma!'se Ture man kan tage ud paa, der er i hvert F al<l Variationer nok til "et Ophold". Ku n e1· T iden gaaet :-an hurtigt, O!!.' vi kan ,;let ikke for staa, at vi allerede ha r været her i 14 !lage og i :\Iorgen skal give P lad:-: for F orfatt eren Otto Petersen med Familie. net bar trocb TI egn og u,..,ta<ligt \ 'ej l' "om sædvanlig \'æret en dejlig· F erie i 11 .\ twlclun.:r.t", og jeg staar fultkommen uforstaaende o\·erfor, at vort Forbuml ~kulde sælge <lette vo1·t Hus, :-:om ligger i en a f d~ ,.,kpnne,..te Egne af ,·ort Land. De :;a mme Menne~ker, alt mulig-:Manden Ole, La 1.~1 n og :M agnaten, Bag·er O/sn1, :-om vi i Fjor lærte at kende, lun ligelede:-: i An r mødt o::- m e<l <len største H jælp:;omhed o~ Velvilje, og hvem siger nu, om det maa lykkes for <b al finde lignende hjælpsomme Medmennesker, h\ is ,;, solgte Huset - cla nogle un<lsk yJder ~ig, at Forbindelsern e er saa daarlige - . og flytte<le f. Eks . o\rer til den overrendte " H ollywood-Lang·si<le" verl Nord sjæ llan<l~ Øst:;ide. "Snobbe1·nes Paradis". Nej, lad os behol<le vort •lej lige ".Vual< hus'' og forl:-ætlc med at holde det i gO<I Orden og 'ære paa \'agt ('1\"erfol' nødvendige Reparatione•-. Min udmærkede Chef, F <fdbt ('/, C!u·i~tiun~e11. har 1 .\ at givet mig Ferie i hele Jun i l\laane<t, og <len sidgte Del af Maane len skal yj tilbrin~c i let udmærkede og mor:;:omt indrettede ".\'a{t/.q H 11.<1.", der som bekendt ejes af Yort agted<' Medlem, Forfatteren o){ K omponi:-ten A tnoltl Quistol'ff. Til Slut takker \'i det ærede Forbund, fot·di ''i \'ar :-ua heldige at faa tildelt et Ophold og onsker, at Yore Efterfølgere, trod~ det noget u "ta dige Vejr, maa faa en lip;e saa vidunderlig Ferie, som vi hm· haft. Med <le h j erteligste Hil ~ ne r H llil'll •

./t i/S I /1.

Walther Schrøder. Et Urg·ie af malmfulde Kla\·el'ldan~e nHl<ler mtg, da jeg ~ tand set· udenfor en B ungalo\\ p.ta en frcdchg \ illavej i det yderste Sundby. H e1 bor Kompl)ni "ten H alt< 1 ~t·/"·pdt,· og hans nor,;kfpclte I•' tue, Bcrylwt, og min Næ1 væt·eJ...e ... kylde:- en n~1.turlig N y;;genighe l og l nten~s ...e for det dobbC'Ite Særsyn, at en dansk K omponh•t og· :\Iedlem af llan ,;k Re\~­ fOJ·fatter og Komponistforhun l har fuldfol t. en Opera af stort Format. "Var det et Tema fra llere=- O}lcra, j~>g f~SI hnl'lc l lem :;pille'!", sporger jeg, efter at je~ me<l tot· H jet teli~hcd et· ble,ct moritaget af det intere:;:;ante Kun:-tncrpar. "Nej" ,,·arer Fru Bergliot "min Mand ,·aager :::t1·engt O\'Cl', at ingen Toner fra .,Gunnar og lla lgcr~l" .li}lpet· uden for \æggene her. forinden Va.!rket er indlc\'Cl et til l let kgl. Teatet·. · ,.Der m· dog \'el næp11e megen S u n l y ni ig hed for" ind,kycler jel!,' ,.al en K omponbt )."aholaget vil(le finde paa al "laane" nogle af Dere."' OpeL.t-Te:mact·'!'' " Ilet trot· jeg be.-temt heller ikke" ·- "'igcr Walther Schrodcr - "n;en jeg har nu den l (ll-, at ingen andre end Tek,..tforfatteren, P utl1 il; Stt!fllttr~l, oe: min Kone skal k<'n l<· dette \'ærk, f11l cleb Skæbne et· bes temt paa Teatret. Rel\' O\'ct· for mine be•lste \' enner har je~· \'æret stan1lhafttg. " 11 \'m·dan fan<ll l>e pua at ,gi\'e llem t Ka,;t med en saadan krævende Opgave'!" " F1·n min Ungdom og op gennem \ tnt>nc har jeg ~kl·evet megen dramatisk Mu,;ik, ~aale<lc~ til Cc<il ll'aum 11s M elo·'rama " En K arne,al:-;nat" og nogle Tivoli-Ballette1· " l ykkc Peer" OA ,.Paa Vingerne", og p,enncm Fuldforelgen af en Rækk<.' :::tprre Orke::-ter\'ærker Yana.nedc Ly,..ten til at skrive

••···············································································~•• • •

l Søvig' s Bodega i i•

• l

anbefales

l

i

Gothersgade 2 Telf. Central 10809 - 5486 !• • •

l

l

: -- den burde De k ende

i

l l

• •

•~ •.••••.•..•••.•...••••........••.•.•......•....••......••••••••••••...••••••••.•


Nr. 6

ORD OG TONER

Side 6

cTocJKiiniKen

Oa••• lur

lk•e bad•ade

• ~a•ederik!~!~iberg S''ODIDJeJJaJ a!IH!• . ........... •,ae- a ~ . llaudac ...,Pr•dac 8,SO-ll0

Te l ef on : Godtb aa b 8»2 0

Indehaver: Fnt KITTY AN DE RSEN Aut. af alm . damk L (-r!ft'fOrt'lling Alle An tsllnln er aulorrse rel af

Den al m. danske l reeforenlnr

· , •let· ... en t.)pg.t\ t'. ::;yne, Jtg, , ." ·.,·et· ,J"tl " • k a hende Upern Kun tuet· l cjltghNI til fri U(lfoldcl e af nwnge bundne K ra.•ftet·.' ,,Hm·de De el\' Ideen til Operaen-. l ndlwl l'!'' , 'ej - jeg tnlte før t med for .. kellige uf mine Venner bl mdt Forfntterne, men ingen havde Ly,t 61 at g h•c k i K 1 t med Upgcne11. Imidlcrti l hnnle min go l" \"en Htn·uJor ;:ol fnuct den gode Ide at tarte en Annonl·e-Hubrik "Snmlrbejde' i \ort Rind ,Ord o~ Toner'. og herigennem kom jeg efter Hedak1pt·en" Til"'k) nde1:-e i Forbi n lel ,e med Tek"tforfnttet en Fredrtk N) gu n Nl. !'!a marhejdet mellem hnm o~ mig beg) ndte ~n p.ln Grundln~ n f et Udknst tH en i.lnncJ,k Opern i kl1\ftig og klar S.tg-n til.'' "l h·ol'længc hn r J te nu urbej~let pnn Operaen. og er Ile hl'lt færd1g mL>d le1t'? • ,,Jeg bcg)·ndte len :.!U. April l!14a og havde den fær<ligkomponct-et 1 ,r n nu. r i An r. det 'il ::,ige. intet færdigt 1\.la'crudtog, mt~n 1 SkJt <:er." Men nu I n...,trunH'ntatinnen - (ll.'n fnn'tager l ll' Yl.'l ikl,e " (•1\ '?" Jo. det gor jeg da rigtiJ.,:nok. ,l eg for-.tnar ikkt'. at nogen ... kul le kunne tugt~ fat }Hlll en ... a.ulan Opgn\'e uden ,ch· at kunne in tt·un1e.nterc, d. ,., :-. ken le Virkningen nf ]1\'el't l n...,tt·ument under lrke.::tret-. Udforel,e nf et mu ikdrnmatisk \ ._.,k. Jeg be~n n lte pnn ln,trumentntionen clen 3. .Jnnuaa· i An1· og er nu færdig med de 4 f pr, te af <)per,ten u Akter.'' , Det } ~ -der o\·et ,·ældende. Arbejder Komponi.,ter ''irkelig i ,ul\lant Tempo. Ve haa· dn og:--nu meget andet nt gøre. Pc et· JO en ... tærkt benyttet Kmft 'ed Rndioen:' ,Ja -men nnnr mnn len~r med en Opgave. som jeg go1· ~let med .,Gunnar og Hnlgerd " . helmer jeg ikke. for den er ('li

j

hbt f uldt ud."

"Og det ,ker 'cl ,an i Lobet a f meget kort T i,!'?" , Naah - - j.l f n,trumen ta t ionen b lh•et· jeg a ntagelig færdig med i Sommer. men dereftet· følger Ren-:krh·ningen

af Partitu ret, h\·ilket je~ og-.aa :--eh· be ørger, ngo rn ig antagelig en. 3 M.wne ler.

~l et

tug·er

,Det blh·er da et .. torre \'æ rk." ,,J a , Blyant,.,pnrtitu ret fylder cu. ~on F olio:--ider, fordelt i 2 \legtige Bind, men 1 Ren,.kr·ift frider det notagelig noget

mere." " E r De n u ikke bange for, at :\laterinlet skal komme noget til - jeg mener· i T ider ..om di ....e7" , Jo, F rygten er der nnturligYi' . men M :mu ~krip t et op-

Johs. A. Jensen Papir -

Nr. Volcfaøde 19

Ol

Sbiwe•nulriae-Tilhrh•r

Centra l 24 76

, , et -,ikkert ::;te.J, t•g· for~n'l'igt har jeg· · det be' •.1 r~ nu i•aa hojt for:-oikret. net er jo Re ... ult,ltet af halvan det Aa n Arbejde. <Jer her ligger ~amlet." . ,Har den Ta nke ikke =>trcjfet Dem, at en t.sland:-;k Opera , maa:--kc ,•ilde blive motHaget k·o)'t!{ t'''' . " ~ ej hvorfor dog det 7 Enhver llan ~kc t· er da fol'læng ,t ble,·et fortrolig med, hvo•· det bat· hen med ~let poht.:-ke Fælle,~kab med J.,Jand , men rent borbet herfra 'ti h lan1 0 ~ l>anmark altid \'a•re !"tærkt kn)itet til h'inan~len gennem Sag·acrne, ikke mind.-t Njal,; Saga, hvorfra I< ret.lnk Nygaard har hentet )lotin•t til .,Gunnar og· Halgen l" . I Radioen fremføre;: da ofte i::>land:-k Digtning·." "Tror Jle ikke, at en Opera , der foregik paa Hawaii, hav(le haft .storre Chance for Antagelse, rent ud :;tyr:smæssigt :-et. Jeg m~ner - U LI, Vadmel og lignende lune Stoffer \'il jo være lidt nmo::kelige a t frem~knffe i den nærmeste F remtid." f:: n Trækning gaat· henovct· \\'alther Schrocler,; An ,..igt. >e •.. 1,~0 t....' er ' min H ene !" .siger han. ,, Trikotagen et· ikke mit 11 l Felt. Men A fg~rel,;en af dette intime Spp1·g·:m1aal fa) le" forhanhentlig inden min 50-A ars F ,o<bel:"lag til næ~te Fo unr!" - - _ Ila jeg paany ,;taar udenfor Bungalow'en for hjemad~naendt•, toner nogle Strnfcr af "Lykken er ikke Gn Is eller Guld'' ud genn em de aabtw Yin luer, og- jeg :-\·i nger ærbod igt

min Hat til Hiben for Lan~e- :\I uller-Stipen diaten Walther SdtrO<.IN·, indtagende F nte Bergliot.

Hugo Gyldmar~

"andl

sin Sag. Lulu Ziegler-Cabaretten blev i E fteranret ledet af L ulu Z itgi<Ts Soster, A ase Z ic r1h r, som bl. a. fik \·ort Medlem Hugo Gyltl ma 1·k t il a t stille en Garanti for Caha rett~ns Drift paa 1.)00 Kr . Ca ha retten gav Unders kud; men Hugo Gyldmark nægtede at indbetale Garan tisummen, da han hæYdede, at en Række Udgifter \'ar seh·e Driften uvedkommende. Aase Ziegler anlagde derefter Sag mod Gyldmark, der ved Byrettens Dom af l. ,Jun i d. A. blev pure frifundet. Aase Ziegler skal tilbagebetale de a ller ede indbetalte 500 Kr . og endvidere betale 800 Kr. i Sagsomkostninger. Vi skal i .næste Nr. af ,,Ord og Toner" bringe en længere Cdskrift af Dommen, der giver en interessant og fornøjelig Skildring af Livet i den muntre lille Cabaret paa Kongens Nytorv. Udgh·et af ,. Dansk Revyforfatter- og Komponi stforbund". Udkommer en Gang om Maaneden. Redaktør: Kay Rostgcw. rd-F,.!lh~le (Ansva rhavende). Rec-laktion:-ud\·aJg: Mog ens / Jrtm og E1ik Fiehn. Reda ktion: Soh·ænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition: Tlf. Ordrup 793 (daglig 9- 12). " Ord og Toner" er Medlem af Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter. Heyct~~ Bogtrykkeri, K;benhavn K .

l


....

9 . AARGANG

jULl - AUGUST 1944

•••

l N D H O L D : E u 0\'et·en,konht nwd lh·v~ teater{iirektorct ne. Hdræncr ~ le bed:.te l'llet· de ,·ærte'? Osvald h u,.ct". F orbu ncl:snwddeleh:et·.

NUMMER 7 - 8

• •• • ••

l.\ Hilft H jerte uk.

f ',( )

\

.~a

r.

Er •lun skr•

h.Jvtred. A nt·.

n

ve rens omsl m e •

tre Som det Yil erindres,

hem~

ndigedeg

Best~Telsen

paa sidste Generalforsamling· til at træffe 0\ cren~­ komsteJ· med Teaterelirektorerne m. ,.. vedrorende Benyttelsen af T eatrenes løbende V iserepertoire verl Optræden af Skuespillerne sa;wel offenlliJ;{ som i Foren i ngc r. Ved cl Møde, der er afh oldt i ,J u ni

~lamwcl

mel-

lem det nedsa tte Bestyrelc;cs-echalg og samtliJ;{e betydende Teater direk torer , repræsenterende

Re\~

tea-

e vy-

ørerne. de Yise- og San~repertoire. med mindre Tilladel:sp hertil er gi\'et af Retsindehaverne. Endvidere 'a r Teatereli rektorerne indforstaaet med, at der i de fremtidig·e Kontrakter med Skuespillerne in(l fø r es den Passus, al del hver ken offentlig eller ved ForeningsoptnL•dcn er lilladt K unstneren at bruge Teatrets løbench' Vise- og Sangrepet'toire, med mindre der foreliJ;{g·er særlig Tilladclsl' fra Retsindehavct·ne.

trene i saavel Kobenhavn som Prodnsen, moclle vort Forbund fuld F or staalse hm; Teaterlederne for rle

En Skrivelse af ovenstanende I ndhold et· tilsttilet samllige bel~ ciende Revyteatereli rektorer, der vi-

af os fremsatte Synspunkter, og det vedloges en-

dere har gjort deres Skuespillerpersonaler heken d t hermen, og del omhandlede S porgsmaal skulde her -

•temmigt, at vor t

Forbund skriftlig skulde r clle

Henvendelse li l de enkelte Teatre om \ed Opslag i Skuespillerfoyer erne at henstille til Kunstn erne. at de ikke uden fo r Teatret foredrager dettes lnhcn-

efter 'ære bragt ind i et fast L ej e.

Y ed samme :\!ode tilkendcgm es fra alle~ Side. at man ligeledes indsaa Rimeligherlen af vort For-

Sommerens og Efteraarets Melodier:

Il o 11 N B LE J{ • Il. ~J

vy

E N t 9 4 4

Musik: A MDI RIIS -

AS.t\

-l~ihuen:

t•ETERS~JN« Musik SVEN GYLDMARK Te kster : MOGENS DAM

))EI JI .J l r

SH,;·I.Jom•uer·Fihueu: ))LEV Musik· AM Dl RIIS

1f l L D E L M D A N S E N.

~l

T ekster MOGENS DAM - ARVID MOLLER & EPE

U S I li • _..,O R I.J A G

I.JI\~ ET IJET« · Tekst<-r : MOG ENS DAM


Nr. 7

ORD OG TONER S1de 2

8

-

Dilettant bØr uimo 1:-:u~t u .h·ikle <let f or:-:lidtc Pos tulat mo 1

bunds !K r:n om Transmissions-Honorarer paa hen-

holds\ iL 30 Kr. IH'. Vise {Tekst og Musik) og 25 Kr. p1-. ketcl• 'ed Hadio-Fremforelse af en Re,·y eJier hgn. Fore!Stilling. I o, e rensstemmeise hermed har 'ort Forbund ,·ed Skrivelser af l . Juli d. A. til Prn attentrenes Direktørforening henstillet, at man 't d fremtidige Trnnsmissiuner af saadanne Fore:-tillinger Inder de ovennævnte llononu·beløb indgaa i BerC){Ilingen, ctcr d:mner nrundlag for Aftalen med Statsrndiofonien.

S

aa

Kny R.-F.

HJerlesuL.

ltamt lløreNpll. Stut radiofonien bragte den l:i. Juli et H9respil af en H r. rrr rl A. A 11dcnum - "Lige,(lm !Jan en Pinde'' ...om \llk-te nogen Forun lring - o,·er :lt Radiofonien ga\' Pind"

for noget -.nndant. l 1e1· 'ur ikke noget bemærkebe-.værdigt ved Produktet udO\ er det hnanej:'ende Mangel paa Originalitet, paa ldt• - og l dc('t' - , og man kun~le :-aamæntl gerne Inde (let forhlhe i Gll•m elen ... )!orke, h\'i:- det ikk~ n lr, at man havde l ) "t til n t hefte ,,ig \'ed et enkelt Af .. nit, det· hed .. Be~;g pml en St'hhlget·fabrik''. Hel'i frem::-.tille le den o:o ubeken~tte Hr. Andea·,.en en Uevyforfatter og en Hevykomponi~t i Samarbejde om e n populær Vi e, <len ,tore Schlager, :-om vi alle dr,mmer om nt lr\\e, men Hlm gerne kommer, uden at ,.j har anet det. Støttet af en temmelig dra .;ti ..:k l>iktion fra Skue .. pillerne:' Sine 'fremtraadte .te to Aandsarbej(lea·e som et Par forfærdelige Hi" er·, et Par Stratenro,·ere, der fra flere Decennier~ g.tmle \'i er og Re.fr~ner huggede og ,ammenflikkede Melodistumper og (lt-d til et moderne Refrain med et Par nandsvage Ver J)Uil. Sandan Ja,·er man nu engang Re''Y og Viser her i lnndet, gjorde Fodatteren f1·ejdigt gælden te. lJet ,.a,. h' erken \'ittigt elle a· gemytligt gjort, hvad de1· H w !'fÅ't ,·ilde h n ,.e fur~net En m~l Tenden:>en let kan jo ke, nt M idlet helliget· Hen,igten men ...elve ()en Be:otnebelt,e for at )a\'e Opkog pan den O\'erflani-.ke foa· ikke at ~ige l~agtige Pun tan•l. ut den dan~ke Re\'y· og Vi.sekunc;t er sua banal og udtrandt, :-om ,.j,";e Menne:'ker paastaar, vir· ker ganske u magelig, navnlig naar den fremsættes af en Mand, der ..::eh· pn::ker at optræde som Kabaret- og V isedigter. Hn,·de det ,·æret et :lf vore Medlemmer. der havne bega.uet denne St1·eg, kunde Konsek,·en,.en f orbun J:.,mæs~igt ..et 1kke ha,re \-æret i T,·ivl, men heller ikke en idHorladt

l godt

S pi

sted

Hotel Kong Frederib Restauraat-Bar Central 5902

Degllg •uelll

heJe Revydigternes Laug. Hanske Viser og Refrainer -.taar :-om Hclhe..l ab,.;olu t ikke under, men :.narere over de fle.:-tc andre :\latione1 ,. Kun =-t paa dette Omraade - men naturlig\'i:- kan le og-,-aa he t illand-. laves lilettantbk og talentlo,t Arbej de. ll erfot le\'ere le Hr. Ande 1 ..en i -=it u·i..:te H~re,pil et -.ta·aalen le Hc' . : .

Aala, de 8takkel..- Direktot·e•·! Het er, ..:om vi:.t almindelig erkendt, ..;lnwlendc Teat e 1 ti ler netop nu, og hnul Revyteatrene angaur, :-:pille r <le flt·ste jo efterhaanden to Gange ~lagligt og har drpnetHie udolgt til begge Fore::-tilling;er. Man s kulde albaa l ro, at 1>t ·ektørerne havde god Grund til al !!,læ-de sig· O\' CI' ' le bugnen1 de Kus::-er. Men det gpr de :-let ikke, na,•nlig· 1kke de IJJre kto rcr, de for Ticten forbereder T ournl·e1· mel le kobenha\'n ..;k e He\ yer. De finder paa alle mulige Krum ;-; pnng og jamrer og klage1 ;:ig over, at de glub::ke Forfattere og· Komponi..;tct - fo ··,~e at tale om det af:;.kyelige Rp\'el'foretag·en<ie, der h e Ile f\ 11 1 - finder det rimeligt, at der, ligesom ved de kpbenha\ 1_ ,.,ke Teatre, skal gives en Afgift til Autorerne paa 10 P rorent. l let e1· himmelraabende! Alt er jo ble\'et dyrere Lokale1·, T1 ·an~porto m ko :- tn in get·, llekorationer, Ko=-tumer, Skuespillere og Annon cer ult! llel'for maa F orfatterne og K omponi,.lerne 'irkel ig være :.ørle og forstaaende og kunne noje,.; med lidt mindre, f. E k". en be::keden Afgift ''n f;"''!l frn ull1 pr. Nummer. I> irekt d· ret·ne finder <let pa";~en-le at honorere f. Eks. en \'ise med 1110 K t·oner for en hel T o u l'nl' p an :i 1O Uger maa ~ke gen· nem 20 forskellige B yer, til T rods for, at F orbun<lets M im mumstnrif fa,.;t:'ætter en P ri:' af GO Kr. for hver af de ..;tØJ l'!' Ryer, :15 K r . for mindre og 2.) K r. fot· <l e m inds te, hvilket a)t:;aa vil "ige, at hvis Re,•yen ,;piller i f. E k s. ~:; B •\ ·l -.kulde H onoraret blive i .let min<bte :iOO K r. pr. Nu nune ·. Rimelige og be~kedne, som \'i jo er, forlange r vi i m i'JI ~r tid kun en Procentafgift p.la ialt 10 P rocent, der dele,.; nwllem cte for~kellige F orfattere og Komponiste1· i F orhol l t il det Antal Numre, de hat· med i F orestillingen. :Vlen det kan det· rigtignok ikke være Tale om - i dis.'{c T id' ,.!.' ! Ta·nk dog, h\•or alting er :-teget ! Pud ~igt nok ~yne~ Direktøreme at gaa ud ft-a, a t F m fattere og Komponii:ter kan kpbe alt, baade Mad, Toj, B oger, R~tgelse og l>rikkevat·e1· (:'amt betal e Skat) til Fo rk ti&"JH'i...er. Man regner ikke med, nt Udgifterne er :.tep;et for o..: og hvis de er, saa kan den Smule Blæk og P api1· ,·el ikke rage s aa vidt! Næ, Direktpremc vilde rigt.ig·nok find e let rimeligt, hvis Forfattere og K omponi~ter \'ilde gan n ed i H onorarerne i disse s11ære Tida. Til Geng-æld vil 1>i rektorerne bringe. det Offer at ~ætte Billetprh:erne op, men kun paa den Betingelse, at Autoreme il<ke f odanger Procenter!

Det kniber beace Steder. Et meget teaterinteres::eret Eftermi'ldag,:-;blad klagede f orleden over, at Forestillin gerne pna (le Hevyteatre, <ler spille r to Gange daglig, var altfor kOI'te, til T ro 1:-: fo1·, at Bill et• • pr1:-.erne JO er :-.at op. Bladet har formentlig ikke lugt .M ærke til, al A\·i :-:e rnes Abonnement og Løssalgspri:o e1· ,-teg-ct temmelig· kraftigt i <le senere Aar, samtidigt med at Sideantallet nu er halveret. for slet ikke at tale om Indholdet. Vi har al mulig Medfplel:'e m~l Pre- ..:en" Folk i dere..: ri ikable Glashuse, men vi s ynes ikke, de behøver at kas te med Sten efter Teatrene.

S pld Vf'nd f' J'f't1.


Nr. 7

Side 3

ORD OG TONER

8

60 Aar.

oftl• gjo1·t en

rc~ultatl·ig

l nd~!'tts

f'or

l'll

)!;Ild

S.tg

1 ~ l u..;iklivcts

T jeneste. !>an:-. k Uc\·yfol·l'attcl·- og· h n m pon j..,tforhuucl \)l·illgl'l' 'ort ansete :\h· llem en lucrteli)!, l.ykonsl\nmg l).! udtaler Ø nskd om enclnu 1 11 lang n a>kk. rige \ rhl.'jcl"aar til Ca\"11 u~ Cl:t>dC l'nr dan~k T catm· og ~ l u ... ikliv.

Er dans~e Refræner de Ledsle eller de værste? Et Inter~ieu' med den runariske Sang er Xzly V adavut. I Anledning· af et. l ntt••·vic\\ fornylig i l lag-;;:pre en om de elan ke Hefræner:: paa lane<lt• daarligc• K\ :tlitet ha1· et af Yore :\t ndlc>:mmer gjort {;engæld og c•ndc·r o fplgcn<le intf're:-::;ante R e::ultat af ;;i n<> An strengcl~er ..;om l nlel'\'iC\\<'1':

Axel Kjerulf.

Den ~l. ,Ju li fylclle F orfatteren Ji., <l Kir' ulj 60 Aar, lwilket ingen \ilde l r o om en :\1and, der som han er lig-e ung·dommelig af Yd re som af Sind. Det er en uh~ n' \i rksom T i ln~relse, A. N l KJc 1 ulf ka n s e tilbage paa . li an, som lige fra sine g-anske unge Dage har ha fl Tilknytning Lil T eatret ug 1\Iusiklivet, har ska bt s ig stor Anseelse hancle som Teaterm and og Musikkr iti kc r. lian vil huskes som den elegante og· ide ri ge l scenesa~tter \'ed " Casino" og paa "Scala" i de gl imrende og ~traa lende Dage under den s to re ufoq demmelige F rede Skaarupske }E";ra . •4..1"( l l(icntlf er Tealermand som faa, ke nd t baade som Skribent. Bear bejder ug lscencsæller. Uhyre produkli\ har ha n Yærel, idet han har skr e\ el eller oversal og bea r bejdet ca. 150 Lysts pil. Skuespil og Operette!'. Særl ig hor næn1es hans Ove rsæltelse af Operettern e " J~,Iag:ermusen", ., Som i Ungdommens Vaar" og " Zigeunerblod". Selv har han skreYel adskillige Korned ic1· og Operetter, saaled e~ "Grevinden af Nor rcb ro", " Kobenhavn erliv" og clct herhjemme enclmt uopforte Lystsp il " P apas hvide Handsker", som med slor Succes har været s p illet paa Naiionallealrci i Oslo og Svenska Tea lerH i Helsingfors. llans dra maliske Talen t om fatte r tm•sten alle Genre r, og han mestrer lige f uldt den elegante, Jiller:t! r e ~t il som clen den f olkelige og hrerle Form. indenfo r ,Jou nutli~liken lw r ha n særlig bcsbcftiget sig med ~1usi kkr it i kcn, og hans Indsats her er almenkendt. Da nsk :\Iuc:;ikli\· ejer i A.tJ/ K Jerulf en fin og interesseret Pe rsonlighed, cler ved , I1Yad han taler og s kr i\·e r om. SelY har han j o mod taget en grundig mu si ktcoreti~k 1 rclct an nelse. F or sin Virketrang har han bl. a . run det C dtosn ing som B est ~ ­ reJses medlem i Da ns k Tonek unstner fo r ening, m en iøvrigl er A.n·/ I<.i<·rulf al t id fyldt med Idee r og ha r

En n~opdukkel (lan:-k Refrænsanger udtale!', at <le dan. k e l{e f t a•ne1· er meS!et 'æne end «<e udenland tikc·. l >et t>l' jo unægtelig· en Plet paa de dan ske [•'orfattcrE>.." \'aabenskjold, men da vi har en :\l i--tanke 1111, at Gnmden til. at rlt> u(.lenlarHiskc Refræner :-ætle~ :::aa hpjt , ligg-er i Ukendskab til dere~ l ndholl"l det er jo ikke all!' \'Ol'~ ltt-"fr<l'll"~\1\gerl', der har lært Spmg 1 ret mange T im<>l h..11' vi op øgt 1len Yel·den-;berpmte J-unari.... kc· Sange1·, "\ zl) \ ;ula\'ut, ng be lt ham om en Udtaleh-e. :.\landen er berpmt, for<li han i -.it H jemland ~ Hadio aldrig ..yngel· sit eget I..an(.l~ Sange, men altid kun u dPnland~ke, ,;pecielt dan:::ke Refræner. Ov; det et· 'lejli~rt. at hore, h\":HI han ~gl'l' om von S.tngtekstel. "\ z l) \ .t la \"U t u ti tal el : J cg mcne1·, a t <le dan ... k c Hef•æner er de :-kpnne:'te i Yenlen. F. Ek:-. " H vad er jeg uden dig" e1· "kont, og den ,-ociale Sat"re <leri c1· \'idunderliJr. P aa l{u narisk hed(let· den ,.;amme Tek~t i Over ættcL c: ,, P lagi \la, nntu va", hvilket jo ]~der fol"fæt·\lelig banalt. og dumt, ikke? Det <lejlige dan~ke R im "<lig" og· "mip:" klinger ~aa poetisk og originalt i alle Oren derimod d et l'unari,;ke "vblak,;æøz" og pliak<:æpz" er jo ~aa fon~lidt og ligetil, at ma n ikke kan udholde at synge det. J eg ,.;ynge1· al<ll'ig paa mit ep:ct. F'olks Sprog saa k unde j o baad c jeg ..:eh· og L yttcme forslaa, ]l\ ad Sangen hmHIIer om. !Vl an skul rakke n e<l paa sil eget og ro--e det fre m m~le, :;om man ikke for~taat· ,;aa skal man nok blive popuJær. \' 1 t akker <len unge San ger for han:: int cresc:an te U d t alel!'er og b1·i n ger dem herm~l til Offentlighe<Jens K undskab. ,\Jmtlt rtll. OCOCCCC"lCJCCOCOCCOCOcx::li:JCJCJOOC! •CCCOOCJOCOOOOO

8 8 Johs. 8

A. Jensen

Papir en

~··os

Nr. Voldgade 19

Skrivemaskiner og Skrivemaskine-Tilbehør

8 8 8

Central 2476

--------


i'-.r. 7

ORD OG TONER

8

Side• ~4------------------------~~~~:_~::~~--~~~=-~~==~~~~~~~-----~ havn. Det er dog forst og f remm est som den fren _

o •••td -

Lalwlredø

ragende Vise-Fortolker indenfor dansk Hev} kunst, at han har skabt sin overva~ldende Popula ritet. lt a 1 , ud af hvis joviale Ansigt Sangv:la~den ligefrem 1~ ser, har i gode som i onde Dage holdt det danskl Humør højt og bevaret Yort Smil. Vi, Os\ aids Ko! Jeger indenfor vort For bund, lykollsker ham 1:1 Mærkedagen, der heldigYis ikke betyder nwrP en 1 en Milepæl paa en lang, s t ran lende Ku n~Lnt . bane ud i Fremtiden, hvor han af sin frod ig-e Fa tasi vil skabe os mange Glæder endnu Ycd sm Vi~ kunst.

Kuy Rostga(u·d-l•'ttihllt.

FerteLrewe fra ,,NaaleLusel' .

Oevald Helmuth.

En af vot·e mest fremragende Revyskuespillere, , ort land.skendtt• )fed lem O~l'ald Htlmzdh, rundede det hah·c Hunorede Aar den 14. Juli. Uhyre popuhcr, .som han er, morltog han stor Hyldest, ikke alene fra H o' edstaden. men fra hele Danmark, hvor hans mange Beundrere var g-lade for at faa Lejlighed til at Ulkkc hnm for det rige Maal af dansk Smil og Lune, han har skænket dem igennem Aarene ved in storartede Visekunst ~led sit letbevægelige ind har 0Sl'ald, som han jo km·t og godt kaldes, som ingen anden herhjemme tolket den folkelige Vise, .sa~wel den humorfyldte som den alvorlige. Lang er den Række Viser, som man endnu husker og stadig morer sig over, t lkket være hans SceneSkikkelser og den særprægede Form, hvormed han foredrager Visen1e, lige fra Sludrevisen "Hvis er h,·ems", den rorende .,Henne om Hjørnet", den unde dundige "Dit Hjerte er i Fare, Andresen", den g'l'inagtige ,,l den meJlems te Køje", den næsten gribende "Konen, Kællingen, Madammen" og den bramfri. klassiske "Ølhunden glammer'' til hans Succes\'iser i dette Aars Apollo-Re\'Y "Aarenes Gang" og "Der er meget langt til Rungsted". Ogsaa som skabende Revykunstner har han ofte gla.~et hele Danmark, idet han sammen med Fl. GeiU har skrevet flere populære Viser, f. Eks. Prinsevisen og Visen om Prinsen af \VaJes' Besøg i Køben-

Naar man engang hve1't ::~lie eller 4de Aar faa r det h:> gelige lille Brev fra Forbundet mc l Bu<lskab om, at n. er saa lykkelig at have faaet tildelt 1.-> Dage i Somme• hu ~et er det ikke saa mærkeligt, at man glæder :-;ir til sin Son' me ferie. - I Aa1· var jeg blandt (ie hellige, ug jeg gl~"C de­ mig mægtigt. Der findes nemlig intet .:-;kønnere Ol!; bedn• St at puste ud efter Aarets Be:;værligheder en<t det af all e He vyforfattere og Komponister :'aa kendte "Saalt Juu~". Ge synet var straalende. Da vore Gæ:-.tcr og n1in Kon e og je ankom, blev vi festligt modtaget af Komponisten li r. H11 J.,.stn, der selvfØlgelig havde hejst Flaget, men tillig·e b~ o:-. Velkommen med et godt Gla s Vin. Fo1-ntlen <lenne ,t() Elskværdighed havde han ydermere pyntet op med ft·i ... k Blomster paa Bordene, jo - det vat· en Moc!tage)!;e af Rang. Vejret havde jo ikke væt·et Han·y .Jensen nnadigt <le J>age, han tilbragte i Asserbo, men jeg lovede ham, naar je.u: kon, skulde det nok blive bedre. Og Vej ret holdt, hvad jeg lovede, saa Harry fik godt Vejr Resten af sin Ferie, som han tilbragte sammen med sin Familie i " Nol<ls Hu s", tilhØre 1evor udmærkede Kollega Anwld Qui.'fttnff. Vi hav<le ip\ 1gi megen Glæde af Harry i vor Ferie, med rorende Omsorg k .m han hver Dag for at høre til vort Refin\:ende og slaa PI lille Sludder af. Vi mødtes ved Stranrlen og l'tyrte<lc o:- me vilde Frydeskrig ud i de salte Bolge•·· Dagene svandt, de værre altfor hurt igt. Ilet er <let enc::te kedelige ved Asserbo, man er lige kommen derop, Os;!: inden man ved et Ord af det, skal man hjem igen. Sansnart det d~emrer i ens Tanker, at Hjemrejsen er næJ· forestaaende, bliver man trist i Sind. I en af <lis:;e triste Periodei . hvor jeg f;lte Trang til Udløsning og ikke havde noget ved Haanden at slaa l;& paa, tog jeg Gulvtæppet fra. Storstuen ud og bankede det. Og det var mig en Fornøj els e, (let trængte til det. Det havde med Garanti ikke været banket, siden •

NYT DANSK MUSIKFORLAG udgiwr kun dansk Musik, med Telcøn af danske Forfattere

IKFO TeU. Non 7141

D •

ør1ehro~rade

:14


Nr. 7

8

O lt D O G T O X E

jl•g tampt-.lc 15),. paa clt•t i 1!1~ l. !lette -.i g-e,., ikkP fn1· at f ork lei nt• (len ra1 e !lame, •ler !.:M .;aa pænt l'<'lll i ll u,.;et, det er fo1· meget for hentiP at bak-.<' det ~torc Tæppt M<'n jeg Y il fore..Jaa Somm<'l'hu,.- Utlvalget, at jeg faar ~omnH~l ~ hust>t ll\t•l't Aar i l :i ll:tge, sna PI Forbundet .;jJ<I,<'l' pna, at T:I:JIJH'l bil\ e1· banket. l leltf' l•'orslap; be Il•-. ta,~~;ct unde•· l l('ba t na.•-.t<' Gang;, Ud\'al~.t·ct ha :\l ode. ~a a, Spog ti bi le, jet:; takkl'l' Fm burHit>t for (le ufnqdPmnwhge \.1 llal!e. cle•· har \':t•ret et -.tort I.~·.;punkt i dio;,.c

tn ,.te T id~1. \l f•,J dl' hj<•

teli~-.H·

H il-.tw·· til Fn,·hundet , :\lC'ollt•mnwr . fJito /',fti '.~ 'n

111nl

f.'llllti/i •.

Endelig c•ftcr '2. l logn,- \ e>nt<'tHI paa G run(! ,tf U mlighrulet·ne 1 Kdben ha,·n ankom '1 til \Ol' tlejlige SommctT('sidens. Vi --ta r tet le hjemmefra KJ. Iil:.! :\Iandag :\I01·gen; men paa Vejen t il Haneg·aarden bort e \i gentap;ne Gant!,c <let ticlet opmunt rende T ilraab: ,.l>e kan g-orlt gaa hjem ig<>n, de•· kore •· i n g-en Tog i Il ag." Humoret. ble,· jo unægtelig ..;at et Pat· Gr:Hler n~l. men :-a:t kom j eg 1 T an ker om eng;a nl!,·. m i n yng..; te Son \':\ ,. \'eO at bojc n og·ct Træ til en Tmmmc, In ilket shtdig rmslykke<le~ fo r ha m, al jeg- eflet· et Par Tuners Forlob ,;:u~·d<', han hellere m a at.le hol<le OJI, hvo1·til han ,.,·a re le mig: ,. H\'i;-; man g ive r op , naar man ingenting." Saa tænkte jeg, yj gaar paa Banegaar<i en allig-evel. Efte1· ca. l Timer:- \ entetid kom <le•· et T og md paa Sporet, og- vi raabte alle H urra og indtog \'Ore Pladser. Der nn god Plads i T oget, da der jo sikkert var m a nge, der dels havde lyttet lil Folks t.aabelige Snak, og d el:-; ikke paa G•·und af Sporvognsst.andsning kuntie naa at komme. Efter ca. 1 :! T imes Ventetid ble'' der givet A fgang~ ...ignal, og vi raabtc 1gen Il una. ,Ja Toget gled ud fra Pe l'l'onen , efter at der i Hojttaleren \'ar bJe,·et meIdel t, at Toget. ku n k.orte til Lillet·p,l, <la der var bt'gaaet Sabotage i H illc r.o l. :\l en ,.i tænktt• bare paa at komme h01 t fra Byen og drog- et. LelteJ..;en,- Suk, da \'t kørte ud fra H olte efter at ha\'e fanet at vide, at Toget allig·e,·el ko1 te til IIillerod. J)a y j hverken lw v<le faact vaadl eller t~h·t, g·Jædede vi os til paa Hil len :hl Banegaanlsre,;laurant at f aa et Par Stykker Smoneb l'o.l Ol!.' en hoj4 blt1 amg-t Pih:ner. :'\1en ak og 'e, alt Yar luk ket o~· ingen T og· forel~bip;; men t rod" <let \'ar H umøtet høj t, efter at vi ,·at· naaet :;:aa lang-t, og med fuld F ortrostn in g- satte vi o::; til at \'ente paa Fredel'iks\·ærkToget, skont vi ikke kunde faa opklaret, om let vtlle kore eller ej. Rundt om os s;HI Folk og spiste medbt·agt Mad, og <len m e!'; t mi ~ un del scsvæ rdig;e vat· en H erre, der trak 1 :.! Fl. SnaJl::; op og skift~l cs til med ..;in Kone aL tage <>n Spicls af Flask en. Og sa a plu<lselig, da der var g·aaet et Par Timer, r u llede T oget in(l paa P erronen, og- vi glædede os til snart at være \'e<l Ve j s Ende. Men saa let sku lde det tkke g-aa. A nkommet t il Melby ved Hi-T1<Ien fand t ,.i os seh· forladte paa

ae.

oesens

Frederiksberggade 11, København K.

I~

Side f>

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •

~•

Søvig' s Bodega

: an be filh's

:

•• •• •

:•

Gothersgade 2 Telt. Central 10809 - 5486

- den burde /)e k end('

~• :: •

:

•• •• •

:•

•• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• StatHHH 11, <la den :\l and, {ler pll'j t~le at k1ll'r Jot •

Folk, amme 1\l org<'n \':u· kommet paa Jfo pit.alc·t. l len ud:-en<lt.c I<~k spedition t t'a f d<'n eJ ... kvær<hge ~kra•d l•r t :\1elb)c, <l<•r cflct· tHI:-killip;P Oprin~.tnin~er encleltg fik fat ('ni'! Ra 11/IO~M' 11 i LJ,-elejc, dc·r hentede <H. Vt'ntf:'ti<h•n. ill<h.•n Vognen kom, lwnyttP.dP vi til at kolw • dejh}!;e K~ Iling-et· og 1 _ K1lo SnHU' paa ~>n Bon<legaard. ~aa en<lc•hg; knm v· til \·m·t \ iduncil'lligt• Ferie-Hu,. "Naalehu,-et", h\·nr· \'i nu n~ der ~ol o~ \ and i fulde l> rag. C"rl Rml~thl.

Dans" Re..,ylorlatler- og Kon~poniøl­ lorl,unds Medlems~orl. :\lod Fore\ isning af Legitimationskortet (der skal \'<:\.!re forsynet. med Fotografi) og E r læggelse af Garderobe- og Billelafgjfl har .Medlemmerne saafremt der ikke er udsolgt - Adgang til nedennævnte Teatres Foresti11inger som anført: APOLLO-TEATRET. A K T I ETEATltET ~OR R EB I WS TEATER. Ecn, e\'cntuclt to Billetter mod Afgift :J.> Ore pr. Billet.

DET N Y TEATER og FOLKETEATRET. Ved H en\endel.;;e ti l Tea t ret" I n..,pektør Forc:-tillmgsdagen 11ellem K lokken l! og 1.> kan :\I edlemmenw, naa r B illetsalget ifi\ ngt tillader det, faa en B illet, e,·t. mc l Led:;ager mod en Af~ift a f K 1. l ,Il ,'j pr. Billet. ~ YGADE

TEAT R ET. En B illet ~nmt e\1. en Led~agerbillet (Pris h.r. l,G., pr. B 1llet) kan afhentes ved Teatrets Billetkontor KJ. 17-19. V ed Afhentningen pn::kes Underskrif t af Ye<lkommende ~f edlem ~om Kontrol ved Hegn:-kabsopgorel sen

ALL EG AnETEATRET I Hi l 11lERSA LE K. \ e· l Forcvbning af Legitimationskort u(ll1 Yere' en B illet til K r. o,:J5 plus evt. en L~l~gerbillet ti K r. 2.73. H enYendelse kan ,.ke til B illetkontoret fra K l. 12. o~ R illetterne skul l' æ t .: "fhrntcdc jor K l. 1S.

usikforlag Tlf. Central 2960


Side 6

11~redPrik~b~•·IC' aiNou Uw•rtl-•

tt,8e

11'0.

-

' 'ØDIDiehal

•••d. . . .

Ttdefon: ~odthaab

••o

11'1•111. .

Komp. Axel Thingsted, Lansebakken 36, Holh!. Telf. Holte 121 l.

•.se ••

lndehu \ er:

Fru KllTY ANDERSEN :lut. H{ al m clausJ. L~r'[lt'Jortmng

Alle As ltltnltr tr IUtorhtr tl a l • Ile n 1Im dan kt Lft Reloreninit

RODE KUO Tt~ ATER Ved Telefonopringning om Dagen eller \'Cd Hen\'endel e ved Billt tkontoret fø r Forestillingen knn Medlemmerne fan en BilJet mod Afgift Kr. 0,35. (l_.ørdng og ..:~ndng undtaget ). Al..E ~ C I

. \'ed Fot·e\'i .. mng nf For·bundet.: Leg itimationskort mel Fotog1afi ~h e, grnti" Adgang f or lle llemmer med en eller flere l ed ugcre.

Det indskærpes, at den ene BiJJet er til personligt Brug. og nt 0 \·ertrædelse af denne Bestemmelse evt . kan medfore Kor tets Konfiskation. Sekr. •

forl.aa.l .... e.l.leleleer. FORBUNDETS

FORBUNDETS KASSERER. Alle Henvendelser til Forbundet vedr,.rende Ind- 0 ~ Udbetalinr samt Reklama t ioner nngaaen• le Radio-Af regning bedes rettede t il:

8 =a w lk•• •••••••

·c!FodKiiniKen

\

Nr. 7-

ORD OG TONER

SEK~ETARIAT.

Adres en er: Solvænget 2, Lyngby. Tlf. Lyngby 1570.

1 alle Tilfælde, hvor det ikke er F orfatteren og K ) Il 1on: sten selv, der direkte forhan dler det dramatbke Arbejde henstiller vi til vore Medlemmer fprst at spge nærmere o1 _ lysning om det foreliggen de Spørgsmaal hos Koda-Dra matik Paa given Foranledning henledes Medlemmern es Opmfl!r ksomhed paa Forbundets "Vo-rnwl-Slut.icdler, som bedes b en~ t tct vell Salg af Arbejder til Teatre, Solister o. a., h\ ilket er af stor Betydning for d en af F orbundet iværksatte Kont rol. Benyttelsen af disse Normal-Slutsedler vil tillige som Regel væ re Betingelsen for at opnaa Forbundet,.; j u ridiske Kon sultntim i eventuelt opstaaede Tvistspørgsmaal med Teaterdirektl)rer o. a . Medlemmerne kan ved Henvendelse til Sekretæren f a • tilsendt flere Norrnal-Slutsedler.

•)

Fm ·fn ttermetllt mmN'"' anmode:; indtrængen de om i

eg€'1

Intere.s5e at holde Forbunciets Sekreta riat unelerrettet om n ve Tekster (Oversættelser eller originale Tekster). H Hen::.)'l til Radio-Kontrollen og den nøjagt ige Ra<lio-A fregnin g- vi det være _øn .s k~ligt, at Meddelelser om Stuvianne T< l.sttit let til lil/t Kompo sit iouer (for Over:-æt t elser5 Vedkommende t illige den originale Titel) til ~endes Sekretariatet saa tidli gt som muligt inden den offentlige F 1·emf nrclse. Ligeledes bedes Bt1mtlige M cdln nlllel", der e\'t. benyi.ter Pseudouymcr, meddele disse snarest til Sekreta riatet (naturligvis under fuld Di skretion5pli gt fra Sekretæ ren:;: og Radioudvalgets Side).

Reperfoirel i~••·•·•u". ADVARSEL. Det henstilles meget indtrængende til Medlemmerne forinden nye Aftaler luttes med Ledere af Te•tre og Kabareter m. v. om Opførelse af deres Værker - , at man forud konferer med Forbundets Fonnand om, hvorvidt den paageldencle Te•terleder har udestaaende MeUemverender med andre Forfattere og Komponister, idet man i bekræftende Fald bttr negte den pugældende Teaterleder m. v. Adgang til at opfere de onskede Værker, saalænge Tvistigheder med andre Medlemmer henstaar uafgjort. ADRESSEFORANDRING . forandrer De Adresse eller Telefon, maa dette straks meddeles Sekretæren.

Du.k Revyforfatter- oc KompoaidforiMmda

..........., 11, ll•hwn. V. Tlf. •••• 1711

..Vodtauer Ratil/ingu paa Ftsl!angt, Taltr, Arrangtmtnltr 1~d allt Slags Ftsltr m. m . Leder : F. Rocatis. Træffetid : Hverda!{e 11-13 og 17-19

Medlemmernes Opmærksomhed henledes paa, at Repertoirelisteme ligger ~d Eftersyn paa Koda' Kontor dagtig mellem Klokken 12 og 15, Lordag undtagen. Medlemskort bedes forevist.

Adresseforandring.

Forandrer et Koda-Medlem Adresse, ma a dette, ikke min,l..;t i vedkommende Medlems egen Interesse, st raks meddelea Koda. Anmeldelse.

Hu.sk at anmelde nye Værker. Anmeldel:'eskort kan rekvireres hos Koda.

Udgivet af " Dansk Revyforfatter- og Kompon istforbund". Udkommer en Gang om Maaneden . Redaktør: K ay Ro8tgaard-F ,·ølmc (An sva J·havende). Redaktionsudvalg: Mogens Dn m og Eri!: F iehn. Redaktion : Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570 . Annonce-Ekspedition: Tlf. 0Ntrup 793 (da glig 9-12). "Ord og Toner" er Medlem af Foreningen a f Dan ske U gebla<le, Fagblade og Ti(l~~krifter. Heyde3 Bogtrykkeri, København K.


9 . AARGANG

SEPTEMBER 1944

l N D H O L D: Gr,tmmofonmu::-ik

*

ve~l offl•ntlig

NUMMER 9

Filmsfrcnwi ning er afgifbpligtig. li vot·for holdet· "i :\lu-.ikpt'1 lpag.uHia for den leYendl' ~l u:-.ik'! (lanskP H-,• tmct·. l lu m t ll pl'e ... pil; l'll De1·igtigcb1•. Het· er lidt til al faa ~lisundi'I!;P af. ~man lljette .. uk .

rammo

• onmust

ve

o emvisning er a gi

Iioda fil~: ~illi:etadt en 1~.-~~atttin;:· pn.n K•·· ::1c• Jlt•. utl[ot•t Jlelodi sattit Sa~·etas Ontl~osiating'et• nttl>tl lit·. tc•o. Fredag den l' de;. falclt der vcrl D.\Tctten:-; 11' Afdeling en Dom a[ en ,·is <lktuel Karakter. ()~ da den endnu ikke h tr Y<PI'd offentligt fremme. skal "Ord og Toner" i Dag bringe en l" elskrift af Dommen, som uden 'J\·id han gor~ Hegn;np: paa Iwg·en Interesse i visse K redsc. At den anlagte Sag maatte faa en C dgan}r. som den i Dommen an forte. \ar ,.i klar O\ er. og d~t kan

ikke nok som undre. at det stadig skal være norlvendigt fur Koda at anhl'gge <lt;n Slag:-; oplagt(' Sager. Men det 'r all.saa noch•encligt. og det er cl~rfor med Glæde, man ln.~ser en Dom, som den her n n forte. i hvilken Helten \'Cd sin Afg!Jrt>lse kort 0$2.' klart alaar fast, at der i den næ' n te Sag ikke finde~ gge af T\'i\•1 om Kocla~ Het til l\Iusikal'gifl. naar

Bfteraarets store Melodier er skrevet af S\ EN f•I"LD!I 1\Rii:

..\!'tiD l IIIlS: l L D E I .nll 11 .t\ . ~ S

f~ ~.

Films oft'~utlig1 IL'dsage.s af < ~rammofunmusik, henhon'IHle tmder 1\o•las Heperluire. J)onun~u.

Uneler denne Sag neclla·g}~·cr ~ tg;;;og: ·rne Ko'hl l Internationalt Forhund til Des k~ t.tdsr :d' I\tlmponi~trcttigl~ed•~r i Da 11mark) Paastand p.ta, at S:tg;sogtP Hedaktor t\ U!/( Liirl( 1'.~ dol111lll" til at betale rlcm ~511 Kron er. suhs'dt;.t•rt et P"';ndre Beloh efter ltettens SJ,on. med Hente1 ;-> ', fr.t Sagens Anhl•g· clcn ~~- April 19 U "1111 Erstatning 1 Anledning nf. at der 'ctl de <l l ~ lr!'.::oog:te < rrang:crrde Forevi~ninger ~l r Filmene .Jt (/i( J/ l Sul O!f Ful l'' l .. og ,.J1!( //( 1il l !JriC:I' O!J l.1 llrlt IIw 1" hellilold.svi:' den ~(). Februar 1!l l l paa li o 1el .. '\' H ol te" og den :!H. Februar l~) Il paa llutel HustL'lllHH·g· i Lyngby. hvortil d(•r Yar of-

ASA-Filmen: "Elly Petersen". Nordisk Film: .. Teatcrtosset". ASA- Filmen: "Bedc;tcmor g a ar amok". ASA-Filmen: ., Frihed. Lighed - og Louise. Hornbæk-Revyen 1944. Stig Lommer- Filmen: ., Lev Livet let".

Jll l ' S l l i · F O IC J, A (~


Nr. 9

ORD OG TONER S1de 2 1:1' MS> M M

MCF"ili

M

M M i

KlCJ

Johs. A. Jensen Skriyem•eki•r Ol

Papir ea •ro

Skrivem•ekioe-Tilbeh·r

Nr. Voldgade 19

Cmcrøl 2476

-------

fentlig Adgang, hcu benyttet beskyttet Musik, n~m­ hg: Capua: O sole mio. Verdi: Udtog af .?P· RJgoletto, Sara a te: Zigeunerweisen, L<Ulge-Muller: Udtog .1f Henaissauce o![ Carl Olsen: Dansk Honnørmat rh. sag~ogte ha 1• nedlagt Paastnnd paa. Frifind~Jse. lndcr .._ngen er Yiclneforklaring afg1vet af Kontori t Gunnar l\logen ...en. Værkforer Einar Moller Nie)~(·n og On~ra~si tent Chnrle~ Kai Aage Leo :M,mdal. Ved de afgh ue Forklal'inger findes rlet bevi~t. n t de næ\ n te :) .Melodier har 'æret ben~·ttet ,·ed de paagældende F ilmsfore\ isninger, at samtlige nævnte }lelodier n\• der Beskyttelse i Henhold til Lov Nr. 119 af 26. April l [1:~:3. og at ~a).!sogerne repræ~entel'Cl' lndeha\ erne af Rettt-n tjJ de paagælrlende ~fu" ik-

' ærker.

lewende MusiL? 1 Anie lning af )tu-.ikp ropagandaugen holdt ForbundetFormand, Hr. Hu,·rr-JuJt"lll, folgen le Forelrag i R adiofoniet

den 29' Augu:-t:

Aarets store ::\lusikpropaganrla for den h~,·ench. Musik og Sang er inde. Ved Begrebet: Le\'ende ~lu sik og Sang J'or-;t. \S saadan Musik og Sang, cler hores direl,le og tk t\e naar frem til T ilhorerne ,·ed Hjælp n f m ekani::sk~:: Gengivelsesmidler som f. Eks. Had io og <~rammofon. Det er det 11' Aar, denn e Propagandauge afbolrles, og den bæres frem af alt, ll\'ad der het~·,l · · dansk Musikliv, og Hs. kgl. Hojhecl K.ro H p 1'111s Ft dn ik er Ugens høje Protektor. Hele Danmark vil i Ugen fra 27' Augusl til dt 'l 3' September staa i Musikpropagandaens T egn, Kol tcerter \'il blive afholdt, Sangkorene 'il n~ nne :\lu ... glæden ind i Publikums Øren, og fra Tu sineler af Forretningers Vinduer ,·il man ,·ed ""C clsli llinger af

Da Bestemmel ... erne i nH.>\·nte Lo,·' ~ l l e og ~ 1 t h Nr. t derho.s ikke, gaalecles :-om af Sa~sogt(' paa~taaet, kan komme til Am·endel;;e i det forelig·gende Ti1fa•lde. mna Ragsugte ,·ære ergtatnin~splig­

og \'en Plakater b1i\'e min~lel om e~ren " Formaal og Lusen:

tig. Er~tatningen finde~ efter alt for~liggende ~kons­ m~ ssigt at burde fasl.sæ tt es til 1:)0 K r., lwon·ed bema~rke.s, at Entreindt:l'gten ved de næ,·ntc 2 Frem\ isninger h~H' udgjort ca. l :)l) Kr.. !)g' at ~ag ogte har ladet In er af de paagældende Film fore\'ise ialt 6 eller 7 Gange med "amme ~lu.;; ikled~agel"e. Sagøgte finde.s at burde betale Sag~ogerne ..'agen!'\ Omkostninger med l 00 K1·.

Ogsaa den dan;;ke Statsradiofoni er blandt l' Jpagandi terne for den Je,·encle )lusik, de n Yil i Dt- .r . som Ugens storste A~itator , slaa fac:;l i samthue danske Hjem, at \'el er Radiofon ien med dens str)l'e :\Iusikoverflødiglwdshot·n en ko~te1ig Gave, som Pfterhaanden har spillet og ~un ~L't sig ind i aa a t ~ige hvert eneste Hjem her i Danmark; men der ligger og.saa en sjælden Lykke i den direkte Je,·eJHlr :Musik og ikke mindst i delte : sr z,. at kunne -.,p'lle. sr l t.: at kunne synge, med andre Ord: Hadioen er en god Ven af den le,·ende Musik og- Sang·. n en vækker nemlig d( n Interesse og: Forstaaclse. ...om m·ægerligt forer Mennesl\ct frem t il den levende )JuCO\;k og Sang.

T h i k l ude.· fol

R r f:

... ~t!/ Ø[llt R(<lokfn1· .4.arl• /Aiclo.· bØ1· indu1 J,) Dr {J( f1'a Dnfo til S"!I~Jj!JCI nr (Internationalt ForBeskyttels~

af Komponistrettigheder i D.mmark) befaJ, 150 Krfi11C1' ?n(d Rt nfn· ;j r;. j'lft d(11 ~2. AJnil19n Ofl i Sag~om'ko.'fninau· JtJ(I K1o11 0 .

mnd til

Intet

tempelforbehold.

(,..ign.) "'chulin.

ae.

oesens

Frederiksberggade 11, København K.

..... . . -.....11\oo -

Hvorfor Lolder Yi MusiL. propaganda for den

~lusikalier

.llusik .-;kt~l rht' ti/.1 St!il!l Uf/ spil s(/ 1'!

Der \·ar en T id, da Hacli<.•en som den stOI'L\ f rcm"tormende geniale Musikproducent truede mecl nt lobe alt o\·erende inden for 'ort hjemlige K on('Pl't-

USI

orlag Tlf. Central 2960


liv, og rundt i lljemmetw Llhte man ~Itmcl ng \1 · ]p \ed c!L•t \'a•ld af ~Jus i k o~ ~an~r. Mll11 Haclint'l1. dt:ll110 ma·~t i~e u ud tommelige .:\1 u:;J k h~\ eranclor nwd cl L' ..;t nre OrkL·~tre, de geniale Soli~ll'l' mclen for Vt>rdt'n~ udf11l'l'llcll' 1\0.unstnerslah, .sendte ud Cl\'er B~ og Land til saa at ·1ge hvert Pllc'\le ll jem. DLane nye Opfindtlse \'ar sa,\ g-eni;u, .._,,a alt-erobrende, at al anclen ~lu "ill'" og- Sang tabte den gtore .JI:.eng:des l nteres.~e. og mang-en en Y ~n af den le\'cncl~ :\luc;ik gjorde i del stille Ti eg-nskabeL op og· mente mccl en li11 c Yemoclig; ll oYcclr~·sten , at del var u igt.nkaldeligt forbi mul clansk KolH:crlli\ og dan">k

ll jenunemusik! 0!1 -

Side 3

ORD OG TONEn

Nr. 9

.'\(l(t

!lik de f !te lf

U lidt

1'/uhs.'

Det Yiste sig !lemlig ret snart. at da

X~

hecb-

chocket u\'er den Yenlensre\'olutionerenclc Opfindelse ha\'de sat sig, kom llacl ioen som for mc\ n t til at Yi rke som den store Musik vækker. I ,·icle Kredse nf \ 'Ol't F olk, ll\'or lnterc.ssen for )lusik hidtil ha,·cle Y<~ret cl ukendt B egreb, eller i a l F ald sjældent rakte ud O\'er Dognets l\Ieloclh~l' e ller .. H.ialnw' Of! Hulda" , der ble\' nu for l\Jusik og Sang skabt en lnler0c;sc og F orslaadse. der g:·u•ske logic;k maatte bt-\!re frem mod den le\ l'lHle :\fu~ik og cl en Je,·end c Sang! H adiofonien blev i Sandhed en Musikkens Apostel af lwjeste Rang, og Hesullalet kan enhver O\ ert~·cle sig om i Dag; thi aldrig har det danskP Koncertli,· hlomc;;tret som i delte Oj eblik. og aldrig har d er \'a•ret sunget mere og hcdre i Danmark end

m1omclage ~ Dt•r, hvor det forstc Chock maao::;ke holrlt si~ Ja•ngst, \"Hl' inden for Jlj cmmem usikkcn . Uadioen h;wde her bibragt Pu blikum nog;et af en .. I I \'ad-kan-det-n~·tte " -Fornemmelse. ).Jaar man, blot Yecl at tt·~·kke paa en Knap, kunde fa~t Stuen fyldt med ~Iu 1k Uflfort af et 1' !\:Iasses Orke;;ter og de mest hl'romte .'oli-;ter, faldt clen hjemlige .Jlusik jo ganskl til .Jorden . J a , sa:ulan tænkte m;m, og Klm ereL ble\' til et P~ ntcmo\lel, V iol inen 'lO\' Torn e rosesc)\ n i sin Kasse, og naar ma n kom c;ammen, lukkc~l e man op for Hadioen , horte, ll\'ad den kunde h~·de paa. eller man satte en Plade pan (;rammofonen , og seh· om man i o~.r for

sig- ;::.aynecle den hjemlige leYende \' ar der ing·en, som rigtig 'ilcle

~Iusik

\'a!l'(

\'C(l

ov:

Sang.

del.

Itlnsili"propn;:·and=•~n ~dart~~. :O:::ta \':11' {ll'l, ]lan .. }, .\Iu ikhanillerforening· hi :,!:tad af en Hækk<· \Ju .. ikm .. tituti one , 'lu .. ikut').!.'ani .. ationct· ni!. an h·t·, .!el' -.to l '•·n IL>"<'n l< :\Iu .. ik l•.ci, tog fat p l.t 1/ '~ii.J" ''l'"Utlllflt, '' fot· len n(• pna :die :\Iaa let· sun Y i l!. l i g-E' S <' af \'OI'l )ln -.ikJh·. l 1:1:]:] afhol itc .. tlen fo•· .. tt \l u ikpropa~an.la-U~P . -den b lev en .. t<n .'u ''l'e .. , og lcl'(~ftPr hh:~,· l1m --elvfolg·l•lig· c.ent ,tget A ar for Aa1· mc l , ta lig· men• o~ lllt"l'c l I el d og ll1f' l '"'tadig --toJ"I'e og :-to ne U lbyt (l'.

l godt Spisested Hotel Kong Frederiks Restaurant-Bar Centr.ll 5902

Daglig Musik

l'rop.lg:lll L l J.:lll ~uh. t'! ) glt' IP'"', •J'r Il \l ti æffe1• VI <IPn bl. a. ba:t 11' S\ t tit;<' 'e- \;, ·ge, hvor len og ..:w hu r u lrettet og '-'l:\ l g u .retter et ... t n·t lig" rorljt•n .. tful h .\ •·bej le for at \'ækkP og skabl' F or... taacl ~l'll af, l tOI t•n lwlturel Bety~l ni11g, le ligger i den "lc•n•JHic \Ju,ik", i ll.it•mmcmu-:ikken og Sang-en, i <lettt• s1 f t• at ~kahe T onerne• ng , f t• me-tlvil'lw i (le n mn .. ik:d~ke U lfpn•l:-c, h\"a<l t·lltt-n <lc>r •·•· T:dt• om in~lrunwnlnl t•ll<'r ,·okal :\In il\. l

..

llel gjallt om at faa F olk td attt•r ;~t lu~ l e l•)l for Klaveret, at faa \ olinen frem af Ka s, cn nc· S 1 ~bogt•rnc Jll' l af Ih• H(•n . l'-un ·le tlt•tlc Hc•.:-ultat opnaa gt•nnem Mu -.ikpropa~andacn . ··.t· Ih ltod10d\C't ful h O\"Cl'\'\111 let, og Haand i 11:1an l kun IP Ra 11nfnnien o~· t; ra nunof<lnen !t gan f un 1 H:J <len lP\ t>ll Jc :\Iu,.ik til Fn•mmc af dansK \l u i k- og S.mg:kult11r. U~·

H1 ·'"''"f t t

r i \'i,·/, 1 l1y/1t t/1'11 1111111 t.' U len fol' <IPt egentligt· KoiH"ll"lli\ tt·in:.:: ng \'o),>;Pl' nu :\lu-.ikliwt iJHlt•ll foc H jem og ShoiP 1 el Omfang og i t:n <11 l. der kun kan ~læ le enll\'u .t n l :\Ju .;ikven. ja. let kan vi .. l .. i!;'e", nl <l••t opnll'll' le l~t.'..:ultat .. ~ger hety !Pligt O\'Cl", hvn1 mnn fnn lt. fo. R liMn hoJit ,.,jt Jndtol!,, Og" der Cl' intet . Jr•r tydet Jl•lll e St-I n l,.,ninoo i l<'nne Beva·g<•l'-c, tværtimo r! H .. 1 l nu .. eJ\•e :\lu.,ik- l'ropag:m lat•n ,tnga:tr, ~aa hnr ien en

1

/o/d" li Clpg·a\'l' at )o,.,e. ll<'r er lt'lt -.ton• /,·u/1",·~ 1/1 Side :tf Sagen,

O:!" <il'l'

''r <l<'n

l J'/1 /'l 1"1" "III ;t ~t-~i.t{l •

l len /;o/lut• Ilt

Op~a,·e,

~ka! lo~t>s,

et• naturliQTi .. langt den vktig--te>. "g ... aa :;et u l f1':1 h•t Syn"JlUnkt, at 10-e:,; •len kulturC'Ilc• Opga\'e, ltl .. e.: <le n e l o~ an len crll\"erv ... mæ ... ige. A t len lev~n le .\I u .. ik OJ:. ~ .• ng i Hjem og i Skole og pan Knut'<'l'ler er af <IPn nllt•r .. t,t,.:-tr kulturelle Dety lnin~ er indJy .. en.lc. Et F(•lk, der le\"cl' i :\Ju .. ih., lmn ikke df\... aa vbt ~om "'lu-.ikk<•n .. tant· i P agt mc l '\l< nnc,.,J;:et.; u lo lcli!!'c Sj;cl, er KillPn til ædl·l c;)æ.le og SJ. abet< n af g~le O!.!." t•ene Tanket. J\Ju,.:ikkt>n er inlemational, ha:\"t.•t n\'CI' <le •jordicl\e <~ ram.. et og c.r Udt•·yk fnr den Tall', nm Or<lct ikke formnal' al g·en~.dvt• , h•n fnrhincle•· Folk og· Folkr• Jag, oglen..: Sprog for-taa::- O\"Cralt, lwnr Id ly<ler. < >!.!.· er man ~t. l t• me l · l: 'o\ eJ ..en. f} ler man. om paa in~en an IPn :\Jan le. Lin:!t' '- onhed igt•nnt>m Tonerne. nlt •let haardl'. clct grimme m...l '.gt' for :'II u .. ikken .. og S.lll~·pn.; fnræ Il l' n h l n l fl \' le l 'l:'. • :'llu·-ik IIJ' S.tn~ f:wr ~ICillll'-.kl't til at .. c opad. hun: fra let•

IP!" til laglll!.' kan nu;.?:e. og man forl·~ in 1 i et Hige, h\'111 Skonlw l Ol!, HPt"ind l'i Iler til lloj bor J... '-'d p.w Tlnggrun) ht:>raf fo•·,.,taar mnn u IPn Tvi\ l len < ._ .. \llturPlle l:t'l~ lnin~. let hnr. at cl Fol \'Ol'"''r op i :'IIu<k og Snng. (Slutte") .

det,

Spil dansh Musih!


1\ r. 9

ORD OG TONER

Side 4

l Hørespil.

, . . .. . . . . . . . . . . . . .aaaeea. .a . . .aeeeaaeeaee. . . . . . . . . . . . . .,~........MHMM......... .

i Søvig's Bodega l anbefales

Gathersgade 2 Telt. Central 10809 - 5486

-- den burde De kende

... --

...............•

.......................................................

er. Madt a .d den udenlandske Musik, som enkelte danske Musike1 e finder det opportunt at servere for et undrende dansk Publikum i den dansk\! Radio ved de h~glige Eftermiddags-edsendelser, har det 'akt Begejstring og Glæde bland t Lytterne, a t et nf Hadioen poulære te ,nyere Nan1e, Komponisten, D r. plul. BfH.(It F1 il::;, i indeværende Sommer hnr h ft en maanedlig Radto-Cd endelse af Jett~re Mu ik: , D(l z s/.'( Rytmu .. . H r. Borg~ Fri b. ~om i F Ot'HJtm har gjort sig fo1 del.lgtigt b kendt 'ed en Række 'el tilrettelagte Gr mmofon-C.w erier. har med ,,Danske Rvtmer'' øg t m Popularitet. Saadanne Programmer er Hg noget for det tore L~ ttcrflertal. De i1at' været præget af den god l! mag, o~ en Ræk k~ populæt e dan~ke M lod I t' l' et· 'c l di "e ma medlige l d ende l er ud fort af en d~ gtig· ~~u~iker med ledsagende ~ang af de tkke mmd1 c populære ~angere l. B/1(~/t r-Hausrn og p t 1' 1 11 l. De dnn ke Kumponi~tcr op; Tekstforfattere er ikk .-al ne Borg!..! Frii~. men ogs.ta Statsradiofonien Tak skyldig for di e ~faaneds-rd endelser, der er om en Mod' .t:gt mod alle de :mdre lettere Mu ikUd endel er 'ed 1.. -Tiden. Eu l\loch ægt gan l\e 'i~t. der langtft a e a· i "'tand til at op' eje alle de udan ke Rytmer, som Lytterne faar ind i tuen. men Danmark er jo et ært Land paa enkelte Omraader. Det er en Kendsgerning, ~om ofte er fa ts.Jaaet i Pre n. at Borge F ri's, b~Mde :som olist og med sme R\ tmikere, er en populær Radio-Kun tner, og L) ttente ~er uh·i\ Jsomt han fremtidige Pdsendeler at d.m ke R\·tmer i )fode med F o t ventningf.lt og Glæde. Og det fOJ tjener han. K. R.-F.

s

-

Unde Fælle:.t1tlen "Smun Hjert c,u k" hra..:t~ , O 'f ner i Numtet for A ug·u:.>t et In •hcg , bet ltiet ,[Ju H re pil . In tsender·en u ltalte heri \'e l en bekla ~eltg I tagelse, nt det den l .J. J uli d. A. tube ndte IT ore:- p il ,.l nt paa en Plade \at fo1·fattct af H r . Gu ri i \. . l lldt Ved Skrh·eh•e af 21. Augu ;::t <i. A. ~o r S t at "rad iofor opmærksom paa, at U<t:.en IeJ.:.cn, <let· h e<l " l let l' l' .-.om Plade , va 1• en Kabatet af Ca1'1 A.l'''', ' 11, alt:;aa il.l.t anført af Redaktøren og Foda ttcren Cu ri A. A li! h ,.~, 11 , , tl være Lytteme bekendt fm flere Horc.-p il. Vi beklager, at de1· i den ind.-endte Ar trkel hcl r ..n ~ig det famøse Bogstav A. ind i ForLttterml\ net , og f,t slaar, at det dilettanti ke A rbejde ,.a r ,..krc ,·et a f lh·. C

Andel t>n.

t

Hu

Her er ltdl lil al laa Misundelse al. flei. har

m od ta ~et

en lnu e t F e

brev fru ,)\a a le hu et" . Endelig

OJI

ndt T i ispunktet fo r Airej .. en til .-\"etb

t l Na lehu ...et.

Skønt det et midt i Augu-t, oplc\'l~l' man det skpnn··~ · · Hej-.ommervejr, høj H immel og· meget blaa m l en .. tra nde Sol. Fri og let i Sin l f.plcr m n n , j!!. Y c l a t ha' c eftc adt alt det daglige Slid og Slæb, og m a n e r ful l a f J· \entmng om det, man ganr i Mode. Det "'kal 1kke \æle nogen Hemmeligile l. 'l t je:r. .. 'Hll ~.ttut·en ellet,., 'kke er mi ... troi ;::k , men t\'æ rti mo l hal' oplt•\ nu t Lh tøl ..t~ Skuffel,..et paa Gru n l •tf m ·n <.:o lt t oe nhe t nogen G1·ad har ment, at Artiklerne om . · Iehtt-.e~t h næt met 1g "lligtetiet". Man kunde jo ~impelt h, n ikke In 1 e1e f r et Land- elle1· F elieOJihold ve l at vi .. e Utaknemn· 1gh i, men lovpt i,.e, det er "oleklru t. Imidlertid er jeg kommen i den Situ ttion, o~ det lw r .i<' gt1g godt af, at jeg maa erken le. jeg ha' t.·l:re t fejl. og let en ene te Maade, hvorpaa jeg k.111 sone m in H ro le. H~ad nu, da jeg .. kaJ til at kriYe om Naal eh u .. et ... det Omgive! el, Herligheder? Alle Or l et· brugi af m in Fot·gængere - alt e1 agt - aJle Supel'lati\'el' opb r u gt g fo1 mig bll'•er ku n tilbage at attc-tere R igt igheden af lt, hvari de er agt og skre\'et. F r m t Vedkommende kan jeg kun :;igc, a t jeg i l Jag 1gl:,et ynder at have H u og H aYe un ler Ku lt ur : m et enne Ferle i Naalehu et har været :\l e licin fo1 · m ig . . \. lt et

NYT DANSK MUSIKFORLAG udgit1er kun dansk Musik, med TeksteT af danske Forfattere

.. "1.-rrr D

~K Ml~.

IKFORL1 G Telf. Nora 7141

!

ørrebrocade :J l


OHD OG TO!'...ER

Nr. 9

' '·ttur Ht><l~ - J ) n).: h lltter - Gran F~IH'- og Birllgl.' u<lt•n for lloren har man •h•t "t>"'ko\' elle•· - h.t at nJt..;ammen, og 1 q~nc•· man ;-.aa •len indiun :-:umrner med t>t Yt.•j r· '·'" utamkt.•ligt paa ~ lt>rllw Aar,..tid, ...aa kan •l<•t -.i~e"' , at det unpnaat!li~e do~ e1· naact. J let " il ærgre min Pnktormand, der...om han fik at vicle, :1t Forbundet hal' konkurreret med ham i Jl clhrcd,.;anli~gcn~let, ng han vil va•rc .Jen enc.-.te i h<'le \ t'rdc•n, ... m ,·il ... lemme fcw. at ~aalehuq•t ,-J.;al ;-;ælge:-:. H e1·mt"l \'il je~ paa min Familit>-. og egne \ egne takkl' for i A:n, ng jt>g \11 lilhnnge T iden indtil næ4e Som me1· i F m·vc.>ntning om, :1t der maa bJive et H ul 1 Til<lcltngc>n .tf Ferienphol<l, hvo1 j<.'g kan ~mutte.> ind. ...~ ...

Bjt 1'1'1 f/Wiid-./1

1/.'1(' 1/.

lun

,. /l t(

t

1 :t' l'•

Side 5 t';' ' '

d

, '' aor./1111!1

,",, ,,,.,l

lille

1• 'l

n,".. ,

S/;;, lut•. ol /"utf1 •i!l Uroutf:: lli tj• • 11 /lo!J H<lfl,f,

til

/1 11 !1 :

" t;,",

/;)·il'! /1, Iau· j o f:,. 11 • t. ,\/um/1" Uy x1111 f,J, ,. !J, R· t'tl[ol'jatlt r ? · . l/, lit j . .. /,od1•it1 lift(, flt t'llt /11"/l!ft 11/lfl, /III Il tit Il !fil; il;!;, /111 ' ,f, oml,, .. l\ ltt ", ,, • 11, ./r 11 ::l;uh/11 ,/, ltdfl utl.''

l1jt

111

"!l

l lt•t npl~ ~(· .., dt.•,.., ær1 e ikke, h\' l'lll dt>r ''Hl dPIIlH' \':t'lllltll'li~<· h. lump, lc•1 skubbe h• de11 lalPntf u IIl• ung<• F n1 falt~r ':l'k f1 ,, (; n>-dfa<lct, men <iet m:w dog h:l\ ( \'a'l'l'l •lygtig" Folk, thi h' ilkc>n He' yd1rektor 'ilde 1kk<· 1'<~'1' )!t'lln t ·mtrum ft•l An v<•tHieh-C'n uf en ung F ol f:ttl<'r, <l<'r hav,lt• ·na•lalllll' E \IH' l, som h. n ud P heiffer andetsted s i ln tnvil'\\ 1•1 he:-kedcnt ti)Ja~ ~U~I'I ...;ig "l'h: 1111 !/III

Stiltit i

.ll i,·ltut lis, ou ""!Id 11}. Hn n .,. 'l'tttl

d St~nwrbtjdf, jt[f t'!ltlu miy 8 JII':I'II!J/ ,,Id t 1111 d Idt'c 1', f;ays IIff TIJI·'· 11!1 d t t 111111 ti/Uil!J[I , • ... Stil 011 R ttlnu Sl//1., IlSI'. ka11 j1 y. \ dOJI tid at Jtrtl nrdu11 til n t S.IIIJ!/t sl!f til Jll'iodif~ll udt'll ja[!,/,. H tlt~llill!l' , ., /;' '!1!1• l' j• !f

rltl

Smaa Hjerlesu". bt"~kt"den

u,,,.,"".,,:, nfd,

S/.", SJ''"',. "!l '""'' ./, "!l :ltltt ol !lfl ' ' IIII!/ " ' " ltltfll Ir• t •.J~ ,.",, l •' 11 11} llllllllr /','1 ,,,,u ,,, l ,", 1' '"" '

"./1 !f IIIl r intidlc•J·tid /mjt

En

/\IIIII f' ·

Dig~ et•.

lh em \':t!' <l(t nu, d~1· ~ag-de: "Got en ~tor :\land af ham, men gør let lang:-:omt"'? l let har i alt Fald 'æt·et en klog Mand. ~ommet 1 ler :-er· man E ksemplet· Jlaa, at (let aabenharl ikke kan ~ore=- Jang,..omt nok. Et !'aadant Ek=-empel er· Yor \' en 1\.mul Jlh<'l/{l'l', der ,,..ikkert nok vil ~1ve '" R<'l i, al han et· en =-tor Man l, men næppe i , at let ha r ~aaet f m· hurtigt. H an u Italer et og .m det i et I nten·ic\\ 1 .. ..~btrabht<let" med Oversknften "T1 A ar,.. Kamp for at bli ve Hevyforfaller", der vel kan faa t•n gammel Kollega til .tt =-ukke. \'i citerer:

11

''1 jr/1

jt q la•1·t l.ulu ssolt U t j IIIi I/f!"."

F:t '!lt Jllltt, 11!1 ,{,,. ha,·

1111 '!/111

11111/

rft

~IIII

{tll'llf/ftl/1

ttf

mil

.A I-

Ikke ... ;ll\dt! Ilet er da utænkeligt, al , h. lump<~ll" l:lkul<lc lun·e k u nnet holde overfor en saadan h.onku1 n•nrellcltaJ!,cr, me11 lcl kunde den alt saa . ., Lo<h·ig" maa jo ha H~ ~nn•l t•lll'r \' æl'l!l fejg. Men endnu ' aHTe gik Jet den arme Plwiffe1· o\.c>l·for· <len ~ to re l\ lump, llevyforfallerfm hundeL (;an ~l,<' \1 ~ 1 maatlc dl•l en skonne l lag alligevel aabne s i m• gyldn1 Poi'IP for dl'n :-.ll<'l'<•..,om h n"' l l' He f rai ndigier ( n<•m l i g <l(•n l 1.1g, ll\'111' han

E teraarets Nyheder •

Jlelodie•·n(" fr:a >> llornbæk

Hel·~·~n

l

!•~14 «

SID MERRIMAN 's Danseorkester Sang: Lily Broberg og Helge Leonhard SP 4370 -

Man sku' ha' det som Diogenes En yndig lille Fjer

Melodi~rne

Z 180 l 2 -

h·:a Filnaf'n: » l.. e\'

J..~il«'~ l•·~ «

LILY BROBERG med SID MERRIMAN's Orkester Lev som du er tosset til F ri skal du være •

~l•"lodiet•n("

h·a ( asino· Rel· ~·en » l 0 - 1 1- 16(< 1

TOVE STEINES--: Z l 80 l O -

Aab, Mogens Der kommer en Dag

KNUD P HEIF FER: Z 180 Il -

Det var det man sku' ha' været

OLE MONTY:

Z l RO Il

Det er ikke det, vi mangler

med Casi no Revyens Orkester Di rigent: HANS SC HREIBER


ORD OG TONER

Side 6

odKiiniKen •,••••dt•t•ik~b..r.:- S' ttllllll•ltatl , .................. ø.se

1 ""· ...adac

ec

Pndac tt. !I0-~0

~~O

'l'• l•fon: .-odthaab

lnd~h.ner : Fru KITTY ANDERSEN •-tul. af (l/m. tia11sk Læ!lt'JOrt'lliny Alle ASSIIIrlltt'r tr IUIOrllotret af

Otn alm d1n~ke l a:Rtlorrn rnr

(lpf).llt t

1

l<'us·bunJN ... [O\c fa,..t s.tltc Retingeiset for nwn h•t hol l t h.wr l t.

,/Jrt Jo frtt,

l

\

,

/.;.k 1 rrl

t

l'

<'l ..t),

1 " d, f

'tludt"raf• 1•r1-r

1

1/,

,

11

1 (

1

bodrt

l

t l:.ugt. J•!l lic11dr nud vt'tlrHdrutJul A 111, /Øl )'g /1111 t1JdrttJrl 1 N r t' J/· smr Jill r t·! F01sl fur ti . t ru ~ultll

, 1 1

Fo fa ttr

1

·d ""'' Rttti!llu rf.,. j u to•1 "''" r/r 1 1 • ntlr I r{,! ald iq !/<W r t OJ' fr" 111iq. /11r 1/,1 n /n·or fo 1

H n Ih t , 11llr l n' 11

d/r r l 1 Mjur

ltf,

i• !1

rlll

tf, ulli!ltl'd fruu/t

(rtr( dr t tilt· 7'ulrl ir ti \ • • rir t r 1 du 1111 ''''!li ... t/r/ 11

llp-

rlt.lt.t lu

1

,/,,r ...

l/lift,

/11l drt

srtldtl

jo f'oll:.

s11111

l'tt'l r

Ja, In u l mener Jlt•'! Ilet er 'trkclig "orgeligt. at ,·ort Forhun l k n n t uge i len l; r .td f t•j l .tf .. j n Op,ga H! og si IH' egne l..o\e. F'o1· det kuu ~lu ikke være H r. Pheiffet·, ~ let· mel Jern n l le sme "t r.t.llt•n le ~;gen .. kabet· t'g til T n~ f,; for ~in fr·emt·agende E\lle ttl a t ,.fa t Ot·denc til at smy~t.' si~" tJg sltl ene ... hulen ie H\'tme-.un,., lll.tlHdcr f•(.'Jl t!Jit' ... tt• li lit• U \ u t· ler • hg Egt>n .. knb: 7'uJ. t?

u,·or

infeC

~r -

Fn n. nnagt>n Te 1tet rubdk- Hedaktor ~jotxlc fo rleden opmæt k ..om pnu len ojen ... ynhge Emne-S~I. d('t' har præget og ta hg præget· d1s ..e Anr:. He,·yer. Aar,.agen .. kul ie nl<ln fin le det overfipdigt at p:HlJll'Ae. men den f't nabenbart endnu ikke g.taet Ol' fot· .td .. i.;tllige af Pre ... en ... l"olk. :\1:-~n bt',.,ætt'r .. ig 1 Anmel delser o~ Sottt .. er· O\'er, at H trtl Qui~t!JUtll'rl. :o;u_,a, J )an..:k Film , Sorte Ror,, Ctgat han Jlet en 0"'. "t.tdi~ (lukket· op igen. men man .. yne,. at 0\'erse, at Ria IenE> ~.:eh· jo heilet· ikke indehol(ler nit flll' meget bort"et ft·H, .tt Teutet·cen::uren jo heilet· ikke g ør ~et lettet e f n r· Re\ yforfa tterne. \' edkommende Tea tenubrik- Re.i a k to r u( J" k rev meget morsomt en ltlle ra k Kunkurrenee blandt .,-i ne Læ,.et·e om at åndsfonde Fot slag t il gode og· mor,.omme Emnet·. "om vore Re\'Yforfattere "kulde behandle, og mange af \'ore Mt>nlemmer hnt "tkket t l>.lg efter Dag inigt ~Tebet \ e<lkommende

DuM R..,forfatter-

01

Komponistforbunds

Vi e bure u Wer--•••J 11, Kllhwn. V. Tlf. •ora 1711

Modlaytr Hulillingtr paa Ftslsangt, Taltr, Arrang~nrtnttr r~d al/t Slags Ftsltr nr. nr. Leder: F. Rocatls. Træffetid: Hverdage 11-13 og 17-Hl

Hl ,d for at -.e, om der \irkcli!! "kulde ' •en" go le. br ugh.lt'e Emner, de h~wde oYer .. ct. Iler kom ikke et ene ..te S\.tr! - ) l an h.an \C) : -.ige. at ,Kommenta rerna gor.t sig ...Hilv'' - mf' n m.tn m.w h c k la~{ ~t ikke een af vore uimæl'lw le He,·ykr·it ikl.'fl' fanlt Anie nm~ til ttt op ..tille en Li.:-te O\ <'l' n m en delige (og ttlla l te) Emner, ..om , i n n !re h<~ r !.1 Jet lig~e. (\len dl) h:11· nok haft gt)Je G.·un le t1l at la le vært>.

Ga•aaaanaofcuapladc•r • Fol'lelen havde jeg len )l·:t'!P't•l-.l• elll' r .k~ bu r lt Jll,l.t· ... ke ~igt> Fot·nøjeJ...e , .t t en Pia le llll' l Pil a r mint \ ' l ' · var kornplet u J...olgt i Han leJen. end la i l t'l' !'ot·...;k<'!ligl' I n i..ptlninges. Ilet var mig· umul igt at opd ri vt n o~cn, og den blivet· tkke genind:-pillet. Jeg kom la til at tænke paa ll'll helu gclig<' og fu1dta•n1ig J'imelige T ing, at Fo r fatt et· O!.! h•llll)' oni~t fra ~I u­ ;:1kforl.tgene altid faar t ibenrlt et t•JI,·r t•• F ril-J- ...l'lllJlla r ct· af lere,. \ 'æt·ket·. Pet er ikke f li' det forlwll :-; \ , .. ri n!.!<' l:f'lob, det ko ... tet·, at man glæier ."ig O\'Ct' < li ~ ... ~· F l'il'k,.,<'mpla res , nH'll Haa """ 1111111 ftttlt t e/rur eller" vil l1Hlll oft<' glPmme at skaffe .:ig dem. Hvorfor i Ah·er l<•n fau t· man ikkt• analo:.:L herme:J bat·e een Gt·ammofonplade fra h\'l' r < )pl:t!.!l'l:--<' af t'l \'i .. e eller Monolog? Per et· .;jkkert mangl' Fot·fattcrl' og Komponi ..ter , eJer geme vil htl\'e en Samliug a f dl'!'<':- T in!.!, men mnn hu .. ker jo ikke ultirf at ren le hen om ll j onwt cft ct lem, naar ie er kommet. Mel G rammof(llt ct· <lt•t jo n\'en i Kobet sandan, at man daat·ligt nok n~ l, naa1· E n,. Ting c t· u lkommet, efter:-oom vi aldrig blin•t· ,;purgt. l 'l'l' vilde <ler fol' være al mulig Grund til at kl'æ\'e ;-;om <'11 Ht•t <'l'll grat i .. P lade ti J.,-ennt ti l baade Forfatter og- h. om p o n i ..;t a f lwc t Sang. l>a det jo kniber med Materialet i d<'nrH' T i<l. kan nuu• gerne knytte det sammen mel F or·lall.L!<'tHI<• om L e\'t'l ' in~· a f en gammel Pla Je i Bytte. t:fap~· Pr~miererne Et kobenhavn~k Eftermidtlag:--bla(l gav f n l") p len en .. [ nd,.endet·'' Plad" for en fo ral'l~et Kl age o\'t't', at Ht>,·yteatren e efterhaanden er kommet ind paa den ~kik at o m l æ ~ge og 1e\·i let·e Revyerne eftez· Premieren, ,.a,tle fe.. a t <l l' n alt ..a a :-let ikke et· den rigtige Revy, men et fort>lnhi,.?;t Udka-:l til len, P remieregæ:'terne faa r at "e. Rla<let ga\· ., Intl,.en len•n" ful cl::tændig Ret og hen,.tillede til R e,· ~·di rt'ktnrct'llP a t ~o re le re.. Re,·yer fær<lige, inden de vi::;tt> lem \'t' l en P rem i ere. Man kunde ikke undgaa at komme til at tænke paa, h\'orlede" ~nmtlige vore kyndige og· .::trengl' n e,·yanmcld ere plejer ut ende dere.:: uforgribelige Vota mel Venlinger ,;om: ,. n e.: \'yen trænger til en kraftig Rc:-kæring" - ,.l )j rcktl>ren maa i Morgen tale alvorligt med ,.ine Forfattet'(' og fan nogle nye Nunll'e indlagt" - ,. Naa r der bli\'er :-t roget lidt hi;-;t og her og lagt noget nyt in<l, er Suct•e,...;en :' ikl<er" ,",,.. de kære Anmeldere ebker at ,.j,,e de re" S.1g:wn 1:-:ka b ve-d :1 t )lege paa de T ing, der ~kaJ >;tryge .. , og hn•m a f Skue;-; pill er~ ne det· bor ha,·e flere Num re o:-\·. - men nu er dPl a Jt,.aa o~saa galt, hvi::. Direktørel'lle retter ::ig eft(•t· <let !

SJJid re

ur{ c l'l ll .

Udgivet af " Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund" . Udkommer en Gang om Maaneden. Redakt-r: Kay Rostgaard-F rfJI&ne ( Ansvarhavende). Redaktionsudvalg: Mog•ns Dam og Erik Fiel&n. Redaktion : Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition : Tlf. Ordrup 793 (daglig 9- 12). "Ord og Toner" er Medlem af Foreningen af Danske U geblade, Fagblade og Tidsskrifter. Heyde:: Bogtrykkeri, København K. •


9. AARGANG

OKTOB E R 1944

*

l N O H O L D : h. o la :-l.:al ha\P 1\I u,·k.lt'~ift ,tf oen og' den <ian::k< \l u"tk \ do.l. E n 1\l i..:fot·st :l :te!.L•. ~ a.t t klamt!. H an maa t! l 'l'tH "a lit• le\'en le )lu ~i k '?

*

NUMMER IO

Bi IJ.!I'ilf t P tlrP ue'- (; rammofonmw-.ik - ~ P l\'fnlg~lig! Hnudi 1\. \ a l'lnl 1!111. ~ 0 VI'I'I1 11 .. knlll t <'t'. El'it• \Vp tho• t•g m.\n fo r -.o g e t· at unrlg.ta Koda. ~ l:e rk •• lig ':\J nad P fot' ltP,..jg l' t·ofe,~na·! li \'(lt' for hollt't' \'i l't·o p agnn la fot· .'lt•n

Koda skal have Musikafgift af Biografteatrenes rammefonmusik selvfølgelig ! :\l edens Sagen mellem F<t>llesrepne::;entatione n for Danmarks Biografteatre og Ko la anga·wnde Ton efi lmsmusikken gaar sin Cnng Yect Landsretten, har der Yæret et andet Sporgsmaal . der skulde loses, nemlig J/ustkafoiflc Jl fil K oda oy (;mow i or ~'dfpn' /8( af (;nwwwlon ntusik i Bio!Jrafl t al n Ilt fra J' ./an tw 1 t tl ,J J' .Juli d . . t., efter h\·ilken Dato F;,t>lJesrepræsentat ionen har henstillet til sine Medlemmer ikke at anvende Grammofonmusik. H vad B iografLentrencs Annoncorer siger hertil, skal vi lade vccrc usag-L; vi ser derimod nf Dagbladene, hvad Pu blikum mener. Naa, Biografteatrene har selvfølgelig deres frie Vilj e i saa li enseende; men een Ting kommer ch., im idl ertid ikke uden om, og det er at betale Musikafgift til Koda og Gramo for den Tid, de uden no-

Nu foreligger den stærkt efterspurgte: MOGENS LORENTZEN: S N A

P~

gen som helgt Overenskomst har <Uh'eiHit (; rammot'onmu.;; Jk, tll'mlig i :\faanedcnlL' .Jannar- .Juli Hl 11. i\l cd liensyn t il t:ramo e 1 Al~dft Pn og~aa gaaet ~aa nogenlunde ind for de t næ\ n te l lah·aar: nH'll nngaacnde J\ocla skal Fællesrepnvsentationen i Sommer h<n c /ol hud t sine l\Iullemme1· at indbetale denne Afg-Ift, - rorstaa det, lwem dl'l' kan! Al der er en Række BiogTaftcaten·.iL' I'C, som alligc\·el lwr indbelalt Afgiften , skal kun ll<P\' ne~ l'or ikke nl gore nogen F rct.

li od a ;:a ar til

Sa~saul:1•g.

Da Koda hlev sat i Kunctsh.ab om, at F<l'llcsrepr;.cc;cntalionen skulde ha Y e henstillet 1il sine :\h <ilemmer ikke al hetnle den mt'\ n te l\1us1kafgift til

E Vl S E

De' r mic det samme, hvor jeg havner -

Kr. 1.50

Den slorf .wen.'ikt• Suc'Ct's

DET .\R HAN SOM .\R PRINS-.JN l MIN LILLA SAGA Det var midt i <>n Slowfox Musik og svensk T ekst : Lasse J)"lllquisl.

WILDELII HANSE.N , KIJSIK-FORL&G

Dan&k T ekst : Preben Len !J


ORD OG TONER

Side 2

Koda, 'at· der 1kke andet for Koda at gøre end anlægge Sag mod en Biografteaterejer. M ·m 'algte g m k e tilfæld ig Carlton-Teatret i Københa\ n, hvi Interesser i Sagsanlægget blev varetaget af Hoje teoretssagfører Gamborg. Fra Kodas Side blev Sagen anlagt som en Erft h& il g8.'·10.U; men da Sagen skulde procederes i Byretten Tirsdag den 10' Oktober, kom Koåas Modpart og bud om Forlig i Scrgcn, nwd at CarltonTtatr t IJttaltt dl n Afgift, som oprmdelig t'ar forlangt af Koder i Pællesskrirt Isen af 7' Juli d. A., ne-mlig d t dobhtlte af, h rad dt r 't'ctr bttalt af TeaIH t til Gra.mo for Tidsrummet Januar-Juli 1944, og saa var man naturligvis endvidere rede til at betale "agens Omkostninger, fastsat efter Rettens Skøn. Koda \ar Jmødekommende som altid og tog mod den fremstrakte Haand. Byretten bekræftede derefter Forliget, hvorefter Cutlton-Tf'afret for Tid.srumm t Januar Juli 191,., fil Koda skal betalt j'Jusikafgift for 81 ug af Grammnf()nmw~ik Kr. 131.60 plus 5 "'r Rl nte fra 26' August til Dato og S!t(( cnd1·ide1·t K1'. ;J:;,oo i Sagsomko.., tnmger. Efter denne Afgo1·else har Fællesrepræsentationen henstilJet til Medlemmerne at betale den af Koda forlangte Afgift. J. R a trn-Jo-n..~ t 11. SUCCES'nne fra

OB

B .. EK·RE\.IE

Belp Kjerulff-Schmidt • Vi er alle i samme Baad

Tekst ved Poul M. Jørgenøen Melodien bearh. ved Amdi Riis Aa1e Werrild m. TecldJ PeteneD og hans Ork. • Man sku' ha' det som Diogenes Tekst ved Mogens Dam Melodi ved Amdi Riis

P8LLO·REVYE:N Erica Voi,t m. Kjeld N•r•egånl og hans Ork. • En Dame fra 90'erne Tekst ved Epe-Poul Serenøen Melodi ved Aage Stentoft • Den var lille ifjor Tekst ved Epe Melodi ved Amdi Riis Chr. Arhoff og Povl Wiil&e • Inkassator søges } Tekst ved • Brevet til Liselotte Arvid MOller ~

l

O·BEVYE

A••• Werrild m. Tecltf7 •

og hans Ork.

Aah, Mogens

Tekst ved Knud Pheiffer Melodi ved Kai Ewans Victor • Der kommer en Dag Tekst ved Knud Phelffer Melodi ved Hans Schreiber

POLYPHO

l

Nr. 1O

den dansL i" Kwartal 19...1 4

Den sædvanlige Gennemgang af foregaa end KvartaJa Radioprogrammer er nu afs lu ttet. og- san tidig er Statistiken viderefort med Hens~ n til cte1 af Tranamiøsionsorkestrene og Radiofoniens t•g n Ensembler udførte Musik. Man kan herefter l'aa t: samlet Indtryk af, i hvilket Omfang ctansk .Ji u')ik har gjort sig gældende i April Kvartal 1911. De omøtaaende Skemaer belyser ctette, sammt'll lignet med en Række foregaaende K' artaler. Rent umiddelbart viJ de fleste Lyttere ul\' i\'lsonJ finde, at udenlandsk Musik spiller en O\ en·<L·Idend Rolle i Radioens Udsendelser. Og det er forslaaeligt, at de efterhaanden dominerende Grammofonplad e~ Udsendelser synes at give Programmerne et lndlwlrl. hvori dansk Musik er en Biting. Det vi l dog ses 1 Skemaerne, at ved de "Jevende.. Musikuds<.'IHleJ.:....:r er der benyttet 44 pCt. dansk l\Iusik, en Nedgan gfra forrige Kvartal paa 3 pCt. Omfanget a f 1 1 udsendte "levende" Musik viser ligeledes en ~ _ gang paa ca. 300 Numre ia1t (heraf ca. 200 clan.skt·) . Denne Nedgang fordeJer sig jævnt paa Cn f'e~O rkf'­ strene og de øvrige særlige Ensembler u defra, medens Radio-Ensemblerne har haft omlren t samme Antal udførte Musiknumre. Imidlertid viser del sig. at det færre Antal danske Numre næs ten udelukkende falder paa Radio-Ensemblerne, hvor N ed g-an gen er paa 15 pCt. (Femten) fra 55 til 40. Tuhl y P d usen er her som en anden artig Theodor gaact i Spidsen ved saa nær som mulig at overholde :3:~ pCt.Reglen. Hannem følger fra Cafe-Orkestl·en e de J l errer Liftqt&r~. og Knud Møller, medens ~V. H ortang og Kai M-Iler synes at ignorere Radioledelsens Paabud. En besynderlig Skæ,·hecl g·or sig gældende for de Herrer Jens War11ys og ll11mo Henribens Vedkommende. Man forstaar ikke, In orfor der skal være de store Spring i de danske Procenttal for de Herrers respektive 2 forske li ige T rans missionasteder. Saaledes har Bruno lienriksen kun spillet 14 pCt. danak Musik i Ambassadeur, me1. derimod 44 pCt. i Arena; og Jens \Varn y har ha ft 48 pCt. danske Programmer i Angleterre, men kun 33 pCt. i Czardas. løvrigt vil det ses, at adskillige KapeJme.stre i denne Gruppe har indrønunet den danske Musik fuld Ligestilling med den udenlandske vecl deres , Of det siger de danske Autorer clcm Tak for.

Indentor den tredie Gruppe, , Andre Udsendt""'!' ser.,, Vl'Ide F rentgangen for dansk Musik ha\'c \ ~t·rct overvældende, hvil ikke de sædvanlige 6 7 1rcrrer JAzzfolk hAvde tt•kket Procenttallet nedad i deres


Nr.

OI~D

tO ----

--

Etablissement

-

'l(>~Elt

Q(;

.

---

Orkesterleder

- -= ~:;,;

April Kvartal 1944 Autal

Side 3

II

f " Il"ii'k• - d erak .u numre ans ·e

l'll .

pt:t.

Ca.

0/

-Jan.-

i foregaaende Kvartaler

0

\p1 il April Kvt. Kvl.

Juli-Ok.l April Kvt. Kvl Kvt. 19-11 HH3 1943

l!l12

Bemærkningtor

HH l

Aarhushallen

Victor Breining

Ambassadeur Angleterre Arena Bellevue Czardas

140

46

44

39

50

-

-

(Arena)

Brun o Henriksen Jens Warny Bruno Henriksen Win strup Olesen Jen s Warny

do. Det nye Kassino, Aarh us Hollænderbyen Kilden, Aalborg do. Kronborg Havbad

64

94 124 34 122 45

13 60 15 75 15

14 48 44 61 33

41

61 38

25 66 30

U. V inh.

U. Vlnh.

U. Vin h

38

21

60

22

37

48

Winstrup Olesen Harald Mortensen Peer Frost Kai Mortensen W. Hørting

l l

6 30 32 66

55 54 60 59 22

62 66

2

25

-

45

- l

Knud Dalgaard

56 53 11 2 9

I

20 47

-

l

-

-

59

60

50 (Wivex)

l -

32

l

66

85

-

-- l (Scala)

Juhl-Thomsen

Lorry

Knud Lynge

do.

15

32 13

47

54 (Va r na) lVarno)

50

54

7

(M-lyst)

National-Scala do. do. do. Skandia do. do.

Kai Ewans Lindorff-Larsen Edv. Ludolph Kai Møller Lyng Anthonsen A. Buschardt Hugo Oyldmark

Ungarsk Vinhus Valencia do.

H. Valders Otto Lington Knud Møller

l - l -

64 81 225 87 74 29 73

33 56 93 21 35 14 36

52 69 42 24 47 48 49

39

45

39

38

35

-

100

53 l

43

40

76 69 27

21 21 8

28 30 30

38 30

-

-

57

-

l l

-

delv. egne

-

-

-

38

39

-

-

-

74

-

-

(Radlo·Orkestret)

104

Arne Hammelboe

Varna, Aarhus

52

12 170

20 318

Wandy Tworek C. Tørnquist

do. Wivex

54

39

42

40

-

60 53

-

47

(Varna)

46

-

l

(Scala) (Nimb) (Nimb )

73

Kai Mortensen

do.

ialt

Cafe-Orkestrene

Radio-Ensemblerne

52

49

49

42

41

2284 11065

47

46

45

(Wivex)

(Wivex)

30

40

l

Radio-Ensemble }l (Middag og Eftm.) Teddy Petersen do. (Aften) do. do. Mogens Hansen Sommer-Ensemble do. Radio-Ensemble Carl Rydahl do. Rich. Madsen

55

29

59

\ Wandy Tworek

Zigeunerhallen

40

651 284 120 33 73

l

49

l l

47

-

49

46

45

63

40

80 81

64 60

474

40

55

46

44

243

44

36

41

55

i alt

43

-

l

50 (Varna)

46 47

(Wivex) Wivt:o.) (Wivex li

34 114 40 60 50 18 55 46 63 17 1 16 1 94 220

50

36

-

42

72

78

53

l 46

56

70

50

47

-

l

-

l

Andre Udsendelser

i alt

(se omstaaende Skema)

554

• l

Transmitteret i alt

1/

4

l 944-

30

/6

1944

14016 1782

44

47

44

48

l

4-100 °/0 Uds. 1-1 00 olo 1-100 o/l 1-100 o o -


Side 4

oRD

Nr. l O

O t; T O N E R

Aadre Udseadelser i April Kvartal 1944. • Ensembler eller lignende

Arb.led. Musikeres Ensemble do. do. Aarhus By-Orkester do. Aalborg By-Orkester Blinde Musikeres Orkester Harmoni·Orkester,Sønderborg do. Odense do. do. do. H orsen s do. Hornorkester, Holbæk Guitar- og Mandolinorkestret Brandfolkenes Musikfore nin~ Bror Kalles Kapel En semble do. do. do. do. do. do. do. do. do. do.

Antal

Orkesterleder

Kay Eckhausen Helge Grøn Holger Meyer-Obel Thomas Jensen Knud Rasmussen Jens Schrøder Otto Ungton H. W. Kofoed A. Haar Chr. Jensen Alfr. Madsen Georg A . Madsen C. Simonsen Ax. Prederiksen P. Steenslev Axel Bendix Walther Bødker Henrik Blichmann Henry Hagernann Leo Mathiesen Eigil M ortensen Axel Pedersen Peter Rasmussen B. Roger Henrichsen Bertel Skjoldborg Kaj Timmermann

"

.•. Ilerar

~·a .

.u USI'·

l

numre danl'kel pCt.

20

8

40

24

17

71

18 4

13

72

24

l

1-100 °/0 Udsendelse

4 100 JO 42

22 6

12

55

5

35 5

21

83 60

4

80

4 5 15

3 75 3 60 15 100

Bemærkninger

1-100 °J0 Udsendelse

9

6

8

9

7

4

67 88 44

21

15

71

24 15

7 IO

29 67

37

10

27

Fortrinsvis egne Komp ositioner

14

3

49 29 25

8

21 16

Egne Kompositioner

14

48

6

24

41

19

46

30

14 5

47 12

43 18

l

o o

l

l

NB!

l

Andre Udsendelser

i alt

554

243

44

2

Overenskomster.

r

ligegyldige lnch•tilling for. at dansk Musik b u rde 'ise sit Ansig:t ikke mindst netop nu. DellnL~ Kreds af Kapelme.." tre ~iger altsaa i P raksis det samme, som en vis Di n:•ktor i fnlg-t' Dag~ p re:-;~l' ll fo r leden

skulde h:wc ~agt. nemlig. at rene da n.:ske P rogrammer ikkE" vilde 'ære til at holde ud at hore paa : men mnn undre~ unægtelig over. at nogen \'irkelig- finder det oppot·tunt :1t JH'aktiset·e sligt i Ord og t; erning. l h·or er det til Genga•ld ''elgorende :1t l'rfan'. at samtlige By-llarmoniol'kestre, A1·be.id!'k•d igc Musikere~ E nsemble o~ fle1·e andre har send t dL' danske Toner ud i i E tel'(m i ·aa sher kt Omfang, .som THIl~Hc ,·iser. 110\ ed resultatet af nærværeude Statistik \'iser 11lt a a de,:,\·ærre en be:skæmmende procent vi~ N erlgan~ for den danske .Mu,iks Vedkommende, men vi urltaler pa~my Haab og Fornmtning om . at Statsradiofonien~ Ledelst- rettf\r Søgelyset morl samt lige rle M u ikledere, som bPært>s med Retten til T1·ansmiss ior1er, men ikke SRmtidig o\·erholder Pligtl'n om at spille mindst en TrediedeJ dansk M LJsik. Og endelig onsker ,.i. at Radiofonien \"iser .samme forstaa~nde Indstilling \'ed Grammofon- og Kortbolgc-l ·dsendeJsente som ved den levende Musikud førclse. . t riis-Kok.

Sanetekster paa Postkort, i Refi'ain· hæfter OK' Uceblade. •

l Henhold til den Bemr nd igelse, rlcr gm·e.c; Bl'st~Telsen \'€'d <;eneralforsamlingsbeslutning af 1 :>. .Ma r ts i .Aar. er der nu sluttet Overenskoms t dels med Da nsk l\fusikforla•gg-erraad, dels med Forlagshuset <"";yldah l & Hansen i F orbi ndelse med Dan-;k M usikforh•gge rraad. H v.1d den f.pr:.tnæ,·nt e (h·eren:-kom::t angaa 1, er P a rtel'lle enige om at lade det p r incipielle ligge i Sporg ~maalet o m ErhverveJ ...c a f Ejendomsret ten til Tekste1 i anden Offentliggo•·ehe end ve<l Mu.sik udgaver. A f Musikfodægg-c>n• und~r ll:m:-k ~~u~ikfodæggenaa~ l beta le:. <le•· herefter tll Medlemmer af \'OI't Fo rbund fø lgende Hono1·arer: For Sangtek ter paa Po~t ko1·t 2 1 .! P re p1·. afregnet Po:. tkort. A f regne;; <i i re k te med Tek~; t fOI'fa tteme. For Sangtek:.te r i Ref rainheft er betale.;; 10 (1 ~ af Hcftc•·ne U d a lg~pri "'· Afregning finde1· Sted gennem F (•rbu ndet :: Sekretariat. net er en Aftale, at der ved o\'enanfø rte A fregninge•· kal medfølge Kopi af Tryk:.eddel o{:t' .~ f•·egning fm Ref ra inheft e-Grosl"i:-ten . F or S a ngtekster i Ugeblaffene " Tempo" og " J<'I itti!{C H æn •


O It D O t: T O N

Nr. 10 der'' a fregnes i H enhol1l til :!or).

æ !'lig- Overen"knm :-.t ( " llt"lt•n-

B~

R

Side 5

Eric

• Uvt•rcnslwm,..len mellern l l. H. h.. F. og l l. :\1. H., 1 det flg. kal•let Rl'tsi ndehaverne paa <len ene S1cle og r'odag;;hu . t'l Gyld<l hl & H an:-;en, i <let flg. kaldet F o rlag:-. hu:-et p:ta clt•n 1\nchm Sitit', lyder :-;aaledes : Hct. Jn(leha,·erne gh•er F o rlag -.hu sct Het t il t>flt'l' eget Va lg a t optage <le dem tilhorcn•le S,\llgtek--tc r i Ugebladl•nc ,,Tempo" og " Fiitti~e Hænder" . Forlag-sh u ,.,et. betaler herfo1· K1·. 100.00 (et ll undre.le) pr. Tekst f<H' ll\'er Offentlig·gøn•L·e i 1le enkelte l't' )ll'hll\ t' Bla de. F ollagsh u set man i hvert t•nkl'lt T ilfæl·de indhente FOI'læggerens T illadeL--e til Offenlliggprel se, i-det Mu sikforlæ)l.~erne e ft e1· A ftale med l l. H. K . F. t.tger Stilling he1t1l. Hct:'in11clun ·erne l'r berett1ged<> til 1 enkelte Tilfælde at ud ::.kyclt• elleJ' nægte Retten til Offenlliggprelse. :\ted n eth •n lll Offentliggorel sc erh\ervel' F o l'lag~hu :<et .."ig i kke nogensomhelst anden Ret end Hetten til at aftrykke Tek ~ t<>n i "Tem p o" og· "Flittige Hænder". F orlag·~h u set forpligter :-:tg; til i h\ert Tilfæl(le at anfflrc: "0 ptag·ct, med T i llarlel ~e a f .. .. .. (F o l'! æggeren s N a' n o~ l l. R. h . F.)." H vert Nummer af " Tempo" og " Flittige llæn lc1·" maa ikke inrlehol•ie mere en<l 2 St<lt-r Sangteks ter. Sælges eller u<l<leles et event uelt Res toplag af Sang og Vi setebte1· i Ugebladene 11 T em po'' og " F litlige li ænder" 1 samlet llelc, træffe:- de1· ~æ rlig Q,·erenskoms t med Rebin•lehaverne om ·\ .fgtft, hviJ(.;cn Afg 1ft ogsaa s kal erlægge:-, :'elv om cl saa<lanl H.e..,toplag uf Sange ng Vi ser tHideles grati s, f. Bk s. i Reklamc;jeme.l. Afreg n ing f1 nder Sled l<vartal:wi :- bagud, og F'ol'lags husct sen ler llah·,Jelen direkte til den paagælclende Mu s ikforlægger og Il a h·<lelen til l l. H. h .. Jo'.',., Kas:;erer. Ilet er en fa4 A ftale mellem Parterne, at ingen andre Bla•lc end " T empo" og " Fltltige H ænoer" tildeles Ret til at offcntligg p1P Sanglebter tilh~1·ende Ret::indehavernc ((1. \'. s. T ek:-te r, <le r 1 Fo1 bindeJ .;e mc l ~l u s ik er u<lgivet paa Forlag), sa a læng·e (lenne Kontrakt I.c1bcr. flog forbcholdC't Hebindchave rnc sig Het til i gan s ke enkelte Tilfæl(le at lade .an(lre Bla•l<• opl.age en enkell Teks t. O ven næ \ n te A f tale lpber foreløbig· f or en P eriode af et Aar iiHitil 1:-:te O ktober 19.J.o~, lworefter den kan op ~i gc :-; med t1·e ~l aaneder:- \'al':<el af Iwer af P allerne.

Da oven mc\·ute Honorarer, hid rorende S<U.t\ d fra Postkor t, Hefrai nheflcr som fra de lU~\ n le lT g·ehlarle, afregn e<; t i l Tekstfor faLle r ne, men det \ar den aiminelelige Opf a tte lse paa t ~ene r a l fo rsa mli np:en, at disse l ndlregler burde deles lige med cle res pl'l\.lin· Komponister, sam tidig med at f. Eks . L icenser, bi ct rorende f ra (; ra mmofonindspilninger, h\'or T eks ten ikke henytLes, lig eledes de le" lige m ellem K om ponist og Tekstforfatter, anbefales det \ed fremlicl igt Samarbejde Medlemm er ne imellem, a l der opretles en intern 0\·erenskomsi mellem Komponist og· F o r fatter, omhandlende Ligedeling; a f alle de Lnd lteglcr. der kan flvd e a f el f uld t ud f<~l l cs V<v r k. • K oy R.-F .

pil danslt

Wesll.erg død. •

Skaberen, og 1gennem mere l'IHI 21l Aar, af Sltm, del s\cnske Koda, h.ompomstcn, E1·1c W lsiiH' I'!J, er pludsPiig af).(aael \ed Stockholm, hun 0~ Aar g-1. For os, hans Ven n er, komnwr dette

Lederen

Direktor Dorl<'ll i

Bud.ska h sig· selv.

saa uventet , at man m·ilkaarliv: maa ~porg-e om det. n u og-saa kan va~ re rigtigt. Han v;w .JO en .Mand i si n hed s t t• Alder, initial ivrig og le\ ende som faa, og: - saa plnrlselig er han ikke m ere ih la ncll os. Del vi l blive et Savn, der la·ngc, længe \il foll's ; thi han \ar cl Menneske, der merl Begejstr ing op; sikker Tro gik ind for de Opgaver, cler skulde !oses. De nord iske K om ponister har mislet en god o~: trof ast s \ cnsk Ven, og \i l'orla-Fol\.{ maa i Fremliden f orlige os merl al sa\ ne en af vore bedste og; dygtigste K olleger, ja, jeg to r sige med Sandlwd, at Mccldclclsen om hans plu dselig-c Død \il \<l' l, hl• oprigti g Sorg· og· Deltagelse i samllige eu ropa·iske K omponistk rense. E ric \Vestberg ha\'dc levet sine unge StudPnll-rdage i V psa la : men tidligt lug )l usikken ham fangen. lian blev en y pperlig ( \ .• llist ug har rundt om i Sverige givet en Mængde 1\om:crlcr. En s kon nc Dag ble\' han lnlcnctenl for K o tH.' ci'tfor eninge n i Stockholm, og herfra gik han gaa nat u r ligt over til Sillll , som ha n \ c.u· l\I ed~tifier af. og som ha n i mere end :Ul Aar lcdede med en eminent

Dygtighed. A t 20 A arg e nergisk A1 hcjde inden fm Sftm maatlc slide paa sin :\l and , Pr en ~eh·fo lge, ikke ccuccoocooooooooooooooooooooooooocccccoo

o

o

8 Johs. 8

Skrivemaskiner og Skrivemaskine•Tilbehør

P a p ir en ;.:ros

usiltt --------

~

A. Jensen

Nr. Voldgade 19 CX :11CtJ! ._ ICJIL:M

Central 2476 l

: I :JC'.I •...JLX:I«

M

rx::x::::-

M

l

i

o

--------


N r. lO

OR D OG TO N ER

Side 6

,..............................................................................! : •• •• •• •• •• anbefales : Sothersgade 2 l Telt. Central 10809 - 5486 ••• •• •• •• den burde De kende ••

Søvig's Bodega

•• .............................................................................

mmdsl uaar der udfoldes en Energi som den, Eric \\ estberg altid var fyldt til Randen med. Han blev med andre Ord slidt op i den Tjeneste, han havde pantaget sig. og det kunde han maaske ogsaa mærke i de sidste Par Aar. Det gik ud ove•· Hjertet og Blodtrykket. Inden fur den Ha•r, der kæmpe1· for de skabende Kunstneres Rettigheder, blev han en forstt-' Stridsmand, og han er dod i Stovterne, maaske en lykkelig Dod for ham. Som Ven \':ll' Eric \Vestherg uforlignelig. Trofast og hjertelig, han gav altid det bedste, og han gav med en Glæde, saa det ,·ar en Oplevelse at \'ære sammen med ham .. Han kunde være lwas i Kampen: men bagefter. muu· Striden var endt, var han den forste til at række Haanden frem lian \'ar en Hjertets Adelsmand!

---

Der viJ bli\'e lagt mange Blomster paa Eric \restbergs Baare, og desværre tillader Forholdene det ikke, at \ i, hans danske Venner, kan folge ham det sidste Stykke Vej: men med disse faa og fattige Ord har· jeg forsøgt at fæste Mindet om ham i de danske Kredse, hvor han altid var en \'(.)]set og kærkommen Gæst. Ogsaa vi sorger og - savner~ J. Ravn-Jonsen.

En Masfor laaele. aar • • • fonecer at undcaa Koda. Ved en Kontrol, !':Om Koda har foretaget, har man faaet oply~t, at enkelte Biografteatre, der fpr ha1· anven<lt Grammofonmuslk, nu mener at kunne undgaa Koda 'ed at lade udf,re gammel Ftlmsmu,.ik, der ha1· ,·æret am·endt ved Tone-

ae.

oesens

Frederiksberggade 11, København K.

falmene, og man tror tOaa at kunne ~kyde . ~ig in(l und<•r (let for Tiden løbende Sug anlæg, ~om Koda har anlagt nw' FælJe"repJ-æsentationen for Danmark::- Biografte:\t re om Kc la-. Ret til Mu.-.ikafgift for U<lfprel:;e af besk ~1tet l\lu,;Jk Hitilagt i Tonefilm . Dt t t( (r i111idlt rtid ,,, {lrtllltliy .l/isfoJ'sittclt /.-:1

1 .

San nart ~lusikken lø:.rh·es fra Filmen, hat· den :-:eh·følgelig mtet med Sag:.anlægget" principielle Sporgsmaal at g~h·e. Ila t·angerer den med Grummofonmu.::-ik eller anden nf Tonefilmen uafhængig Mu ,ik . R.-./.

MærLela Maade for HeLlame. .JIUer-BaC!h bar Intet »laant« fra Joh. Seb. Ba~h. Den 25' September kunde man i "Politiken " læse følgende Medde lelse: En af de me~t ind,migrende Melodi er fra Ca,.,ino-Re ,·yen paa Alle-Scenen er " Jitter-Bach". Det lille Moth, --om Melodien e1· bygget over, har foranlediget ad,.,killige musikinteresserede Tilskuere i Teatret til at spprge, hvor Melodien er "laant " fra. Som Komponist til " Jitter-Bach" :.taar K ai r..'wun" i Programmet, og Ewan ~ indrpmroer frej, ligt, al han har laant Motivet fra Johu,w Sd111sticw B ach . ln-ilket i øvrigt og:.aa Melodiens Titel angiver. Derimod hævder Ewans, at heller ikke Bach har komponet·et i\lelo lien. lien gamle Meste1· har .:-elv "laant" Motivet, nemllJ.?: fra den gumle, katolske Kirkemusik. Om saa de mu;::ikals ke Munke ogsaa har laant Motivet, faar ~taa hen. F1·a den middelalderlige Kirkemusik via Bnch og Ewan ..: til en dan~k Revyscene maa imidlertid sige~ at n~re en u.:ædvanlig Løbebane for en lille Mel odi~tump.

--V i skal ikke komme nærmere ind paa den usædvanlige 1\Iaade, hvorpaa man behandler et af Verdens storste Musiknavne; og Maaden bliver ikke finere, naar man hører, at det er det ban Bluff. De1· flndu: intet MofilJ i H1·. Elt'ans ft.f c lod i, de r er laant fra Joh. Seb. Bach! Hr. Ewans kan a ltsaa ikke engang pynte sig med laante Fjer! -

usik orlag Tlf. Central 2960

Il.


O HD O< ; TO>JE lt

Nr. 10

-- -

Hworlor l.older vi Musi~­ propaganda for den le-wende Musi~.

l godt Spisested Hotel Kong F rederi.ks Restaurant-Bar

b .. ll~l'l' hca· Slutningen uf dt:t l 1n:~ !rag, sc•m Fol'l.)Ulldcts Fol'lnnnd, Hr. J . flumz-Joml( 11, holdt i Hndio1•n ~ len 2!1. A u gu t i A nlNininK :li ~l usi k prop a ga IH la ug ''11. \

Centra l 5902

Daglig Musik

Han maa gerne ~alde sig Professor! ~\.nlednin,;-

I

a[

~t

Interview.

K apelmesler H r.m·ik B liclunrtlllt har i Sommer forl ystet P ublikum i N akskov med ..;ine Toner, i<let han med sit Kapel har oplr<ta lt i " Lunahallen". Under d e tte 0J>hold pa.t Sydhavsøerne er han <len :;o• A ugu ..;t bl evet inler\'iewet af " \ 'estlolland,.; Avi,;", og· Bladet bringer <le bl. a . f pigende U ltalclse af ham: -- l le et· :;elv K omponist'.' :-;porger Journali~len. - J a , j eg har skrevet en J le}, men ifølge det strenge og al li l a lle,.;teds næn æt·en(lc KO I> A er jeg ikke Kompnni s t ! ,l eg· ha r !':,Øg t i K ra ft a f min Produktion at. f an Reml!Ynel sen Komponist, som vil med f pre \'isse F ol'<lele, men let har Yæret komplet umuligt, og nu har jeg

opg i vel. - F i n de~ der da ikke viss e Grænser og Regler for T ilegnelsen af en ~aadan Titel'? ~- \" is tnok, jeg ved det ikke bestemt. M en man har I n(ltryk uf, a t der ikke et· fa,;;tsat noget bestemt, men at d et nærmest a f g øres efter Forgodtbefi ndende, ~;aale<les at de n og- den kan blive K omponist, men ikke <le og <le ... ... E t elle r a ndet er <ler i hvert Fald galt, - h1'o1· F ejlen saa ligge r, skal jeg ikke kunne sige. :\l en Ile er alt:::aa alligevel. )1\'ad man kalder en

Komponist ?

- ll\'IHI

Ja, og som Regel ,:-;upplerer vi vort Program med Seh·kom positioner. I>et er K ODA heller ikke glad ,:-;ærli g ikke, naar vi spiller i Radioen. M enin ~:ten

er med rlis:->e Udtalelser, maa Vorhene

v ide !

KO<Ia h\·e r k en kan eller vil forby<le H r. B lichmann a t fpre T itlen K omponi:-t, ja, han maa for K O<Ias Skyl<! gerne kalde .:: i~ P rofe~sor ! Alt eflet· Behag ! -Il.

NYT

Si de 7

:\l usikpropagandacn,.; :\I.t,\1 ll' ikk<• al fremelske \ 11. luo~er, dem kan \'i jn hpr(' i Ra liuc11 elle•· 1 KCIIH~L·t·t .llt•nc, nej, paa ~let ja•\'tH', paa (let jæ\'IH', <h•t· hur Livet sat os Stævne, dt•t· skal ,.i \'III Pro\'(' st:w, heddt••· <let m~d ~n lilJe Om :;krivniug· i t•n af n,re kendtP Sangt>, og d<•t qældt•r ogsaa paa <lette Omraad<•. Vet Barn, clct· naar frem til al spille f. Eks. en af Ingeman n~ ,-mukke Aften s ange, ha1 elv fJll'St og fremnwst en dejlig ~l u,ikoplcvcl :;c ; men h.re ls t•n, " om staar rundt om K laveret med den lille Spilleman l og· s ynge•· tn(.>·d, hat· og~aa en OpleveJ..;c, (lt••·, omend det TJele c1· jævnt og- enkelt, ~tog alhge\ el fot· en lille Stund Jpftel' Sind og Sjæl op o\'t'l' Ilagens Graa. .Ja, den , der kan ... pille og· s ynge, et· velkommen ov<~ralt. hvor han elll~l hun \'i ~e r sig·, ng ll\'ad •ll•l knn Jwmme til nt betyde for \ e-lknmmende, behpvcr j<·g· ikke at g-aa na•rmet't~ i n• l paa hel'. Det f'l' <lerfot· ikke ;o;aa underligt, Hl ~ler, hvm· :\Iu~ikpi·opa­ gandacn :-;æl'ligt sætter ind, <let et· netop twer for lJtJrn, "'. Lnd ~lem lære at ,;pille, lad <lem læt·e al kende Mu si kkens for~llen le Tn(lfly Ieise; thi del \'il komme <lem til G avn hele <lere:-; L iv. H vor tit har \'i ikke hprt ~len Tiemærkning: J eg har ::;aamænd :-;pillet liclt som B arn, men mrne Forældre tog •let ikke ah·orligt nok, og s aa ble\· ~let ikke til noget! N ej, dette et· nemlig en Sag, <le•· af alle Forældre skal tages lige -;aa alvorligt som alt clet andet, der hører m~l ti l deres Rpt·ns Opdragelse ! Og Jlaa (lette Omraade har Ih\dioen øvet sin c.:tore I ndsats, i<let den har aabnet Øjne og Øren for dt>n Vær<li, <ler ligger gemt i Musikken og Sang-en. l>ette k en les da ogs:ul nu , og vore \I usiklærere og ).fusiklærerinder kan ta le med om 1-len forpgede I ntere~se. der nu er frem m e hos F orældrene med ll en")'ll til dcre:; B ørns mu:-;ik'llske Op~lragelse . J rt , Itu u· ,., l'ul t!ut IWIII~fo,f, li!!' So111l11 rl: ,~1{ 11f;i/;/:111 'r rf, 11 slon 0JII[nt.fJI l' til r{, t ym/,•! H vo1· mange O t·d kan syne:; !':pi!dte, kan nogle fna Strofer af en lille M elod i u d r ette Unclervæ rker. .Jeg kom mer h er ti l a t minde:; en lille B egivenhe.l fra mine u n ge Dnge. 1la laa der i Ih. T \':"Cr~-:Hl e et ., H jem for hjemlo--e :\lænd" , <1. Y. c:. et Stecl, hvor hjeml$)!<-e til dels forhutleeJe :\lamel kunde faa et bi ll igt ~ .ltlogi og et billigt ~Iaalti<l :\ta<l.

DANSK MUSIKFORLAG udgiver kun dansk Musik, rned T ekster af danske Forfattere

~TT

D f\NSI{ JIUSII{ • .,OilLAG - Not•t•ebro;:·atle !14 Telf. Nora 7141


ORD OG TONER

Side 8

Nr. IO

la r o •l un Il ,,Jt"tct, om mente, ut \'i butde r l l t h h lt O }J l Tth æt el 11 f m di e StaleJer il.k.- bnth•n tl«le 1 n~c kct, r k m .t.t engang unellcm ltl d r , ht t p f, l{ m o,. JUlie le g ung f01 drm. u , t, m 111 n k 111 ta:nS. '~" ikke ju t Son 1.1 ' k "b, n .t h amrnt: r , h\ ·" m w 'e i Oplæ ... nmgen ikke traf t ab•a lh erdac• tt,Se- I N. Wan da.: oc: • •rt'du;: !t.!JU - :!0 1 lnt{ ~.: h Jt fulJt. kun le der· jo uok, hr t o her, Te l ef on: Godtb aa b ~220 h e J lt 1• '1t ~umlen; men ble' let unget og znu-.ice~et. Indehaver: fru KITTY AN DERSEl\ j , , , ,, i c a lOJ t1 JeJ tg t -.t J Ile i ~ lien. og o f t<> h u· Jeg, :\uf. af atm dans/, Lu•yt>fOI"l'lltll(, 111 1 ' lutt lt A ftuten mel dlc .t t ... , lige .F re l In ilea O\ er Alle Assisrenter er aurorisrr_el af t'"' o• H), t:t TnurttliC 11ible ftem 1 Ojncm• pnn li"f'. • Orn al m dan ske læaelo renmr t: il' n hjt:mlo~, ~lu n l, el grtbetde Bl'\ h p m len Mnl{t, Tonetrll' 'tngen hav le over dt ::.e ~lcllllC'-kCJ, hd Hjerter• tk'-"' t , ,, ha·t let til Fullk munenhe! igt'nncm let·e;; e r Og dette skulde ogsaa ~yne.s l>a<ule ret og 11,' IIll' e lll't" mrn l re fot fejle h· Lt\'. turligt. Men l\lu tkkcn og S lllgf'tt vnr ult-..w r\,,glc•n. der· k unde lukke op fur· det G" lt> ho,., dem og lllodgorP de huut'lle Sinil. ~ Vi ejer i den danske Musik og· i den danske Og lnllkcn M .tgt h,11 L\lu tk og Sung ikke O\t>r R~trn! en herlig Kulturskat, som hor benyttes til Folkeg;l\ 11 l let c1 mm Un•rbe\ i"mng. at dt>n l.:t•rcr cllt>l' Lærel"inde, og Folkeglæde i den storst mulige l' d~lræk ning-. (let ret f o t t 1nr .t t tage ~ l u--tkken og Suge n i le res TjeneVi skal ikke \·ære Hjemmeforsyncre i den For te (mm ktn jo ~olt '-)'11~,. u1t•n fur ~nngtimernt•), meget stand, at vi er os selv nok, ,.i .skal ikke lukke af fo \l") k.tn lnn"e !"'p.m ... kt·otct in le. Og \ ok nc? Ju, h\'Or kun man f.ta en F01·-.amling til det gode af nyt og gammelt, som paa dPlte Om radt. nt nu~lte .. unmen ttl en jubhm le Enhed, blot m tn fmu· dem kommer til os udefra, selvfolgelig ikke; men dl.•t mM 1 en S.mg. kan ikke nægtes, at ,.i i huj C ract tnl'ng-cr lil at J.J,_ T tkkct 'æt·e :\l u ...ikpt·opagnndnen et· Kia \"e ret, Violinen \'C gjort opmærksom paa, at de danske Kompon s' · og S.mgbol{ell nu nltsnn attet· kommet til Et"(l og Værdighed J de dan kt> Hjem. og runJt i vore Skoler foregna•· •let· igennem Tiderne til de seneste Dage har skabt u.;:, f.'t stort og fot·ljt•n"tfullt Arbejde for at gore Mu ikkcn og et U\'Urderligt Fond af Musik og Sang-, som •.\;u eL S \llgf'n tal et \'irkeligt l l~ i ~k(llen _,\ rbt>idsprogt·um . rundt burde være faste Gæster i etl1\'ert dansk ll.Jllll. .\l en 11~ c Veje knn fin le-. , nye :\l nnl skal ,.,ætte... , og Og - der er det vidunderlige \'Cd Sagen, al .io dctfot· fur tsa.•ttt'l An t• t'ftt•t A a r ~lu-.ikpmpagandacn med mere man fordyber sig i dansk Musik, jo hcd n', .io ufotnlln l"kf't Kl".t ft til Clt\"11 (lg (;)~le fnt· Lan(l og- Folk. ,leg na•\nte ftH', .1t <lpg.t\'en t'~saa hnt· l'll ',·hrt ri•SIII<{'.'II~i!J skonnere svnes den at være. • Suic>. og let er k lart. Den er gr·oet op af Landet se h·, af Sko\' og l\Ia •·k. ~t u tkpæ iagogcrne. fn,.,trumentm ..lgl.'t"ne. M u ... ikfodæggernt', af Himmel og Sø, den friske dan!-ikc Bla•sl har g"J\'Ct. Komporu"tt...l"lle, M u . . ikhundler·n,•, Mu-ikernt· o. m. fl. har· el\'den Vingefang, og det hJaanendc II<n har fyld t dl'll folgehg den all('a·"tol·:...te lnle1·e- e i. nt den le\'cnJe Mu;:ik merl Magt og Kraft. 1 Hjem, r Skole og i Koncert.:aJe .lttcr ,·ække"' til Li\'e, (let er "1.1 m Ih• -.ende, n t Kommcntare1· er overflodig-e. Men ha,·Det er saa sandt, naar Digteren l\. a i H o/f nut 1/ll •le 1\lu,.,tkJHopag mdnen rkkt.• haft andet Formaul, \'l\1' den ~k river: .. Den danske Sang er en ung blond Pige. nlhge,el fmlæng t .tfgunet \"ed en blid og t·olig ll&!l. Ilet, der gaar og nynner i Danmarks Bus" . ler gu\ Mu akpi'Opng.mlaen Li\',kJ-aft og- Arbejd~mod, \"ar .Ja, det er netop Sagen: Den danske l\lusik f"' kort ng g, l t lette, nt len to l i Pagt med dnn-.k FolkckultuL skabt i Danmarks Gaard, og dl'rfor bor den ogsc < Ilt n \'tlle det rig-tige. 'il le efte1· E\·ne være metl t il at staa vort Hjerte nærmest. hejnt: og fot"æ<fle dPn lan ... ke Folke-.jæl! \

\

"JodlfiniKen

J4.,re-derikNbe•·.: s , ·onaaneltal

s,,

Ogsaa paa dette Omraade har .MusikpropagnndaU~en altsaa taget et Arbejde op, op; vi hnaber pan. \ "i maa ikke• ct .. nanae den danNke at vi paa dette, som paa alle andre af vore Arbejd.s Mu~ik! omraader, efterhaanden maa tæiJe samtlig·c danske EftE'rhanndt"'ll som A J"l)ejdet et· ::\k redet frem inHjem og Skoler som vore trofaste Meda rbejdere! den for Mu ~ikpropagandaen . er man i de senet·e A a,. Hermed ønskes saa alt godt for Aarets Musiki nogen Grad gaaet O\'er til at samle en Del af Pro- propagandauge! pagandnen om den danske ~lusik . <;id den maa løse de Opgaver, som er knyttet Lil dens Virke. Det er paakrævet, i Dag mere end noDaaak Reyyforfatter- Ol' KomponistforbuDcia gensinde.

isebureau

······••••J a, l

l(•hwn.

v.

Tlf. •••• 1711

Modtagu Htsli/lingtr paa Ftslsan~. Taltr, Arrangtmenltr l1td al/t Slags F~!ltr m. m. Leder: F. Rocatis. Træffetid : Hverdage 11-l:i og 17-19

J. Ra l'n-Joll.'UII.

Udgi\'et af "Dansk Revyforfatter- og K omponistf orbund" . Udkommer en Gang om .Maaneden. Redaktør : Kay Roatgaaf'd-Fr-hne (Ansvarhavende). Redaktionsudvalg : Mogens Dam og Erik Fiehn. Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition: Tlf. Ordrup 793 (daglig 9- 12) . " Ord og Toner" er Medlem af Foreningen af Da n ske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter. Heyde<: Bogtrykkeri, Kjlfbenhavn K.


9 AARGAN G

NOVEMBER 1944

*

NUMMER 11

*

I NDHOLD: Sangtekster i C geblad <>ne " Tempo'' og· ,, Flitt ig l' Hænder". og Komponistfo rbund s SalgshUI'<'aU. 1 Tak ! Mt•dlcm:-:ko rtPt.

i Ugebladene "Tempo" og "Flittige Hænder". Som omtalt i forrige J\ ummer af .. Ord og Toner" er der i F orbindelse med Dansk ~I usikforl::cggerraad s luttet Ove r en s komst. med F orlagshuset t~ .vldahl & H ansen angaaende de af vore Medlemmer forfatlede Sangtekster, der med F orlm nclets og F'orla:gge r nes Tilladelse optages i U gebladene " T empo'' og "Flittige H ænder". Afregningen til \.Ore lVIediemmer finder Sted kYartalsvis bagud g ennem F or b undet, altsaa forste Gang i ,Januar Maaned 1915. F or lagsh uset Gy ldah l & Ila n sen har dog været saa large at lad e Overenskom sten faa t ilbageYirkende K raft fra November 1 9 1 ~. saaledes a t de nf F orlagsh uset i T iden l 11 194:3:H,'l O 19 1-1 lu1 bt( T ekster honore r es med Kr. 50.pt-. Stk. udove r det Hon orar paa K r . 50.- pr. Stk. , ner i F orv ej en va r betalt til de respektive Musikforlæggere. D en ,-ore F or fatte 1111ed lemmer ti lkommenn e Ande l i dette E kstr ahonora r (d. v. s . K r . 25.- pr. kob l T ekst) er allerede afreg-net fra F or -

KJBLD BONPELB"

~~

lag;c:;huset og gennem Forbundels K a~s(~ r •r \'i cien~­ senclt til de respekt i ve Forfattere. Da anskill ig-c :\1edlemmer inde nfor clPt Tid"\rum, i hvilket den oprindehg-e K ontrakt med ,,Tempo" har været opsagt fra Fm·bundel ~ Side - enten ikke har ønsket at modtage noget Honorar for dere.c:; T ekster i " T em po" eller har montaget saadant under F orbehold, og derfor i nogle Tilfæld • maa anlag-es at ha ve et B el ob ti lgode hos de respektive F o rlæ ggere, som A ndel i de til Forlæggerne udbetalte H onorarer, anbefales det 11eci1cmmcrne i T\·ivlstilfælde at he1wendc s ig til Forhunnei,~; Sekreut>r, der er i B esiddelse af en LislL m·er .;;amtlige de i .,T empo" optagne Tekster. Delte gælder li~Pledl's for de i " F'lit..tige Hænder" trykte Tekster. Bestyrelsen u ncll a ner ikke paany at hen lede Medlemmernes Opmærksom hen paa. at det var den alm indel ige Opfattelse paa sinste Generalforsamling. at O\'ennæ\'n te Ind tægter b<n· deles lige med de t·e-

øløgaø.tø Plaø.o-BoJI

Marokko Memphis Boogie-Woogie A study in green WILHELM DANSEN. M.USJK.Ji'ORLA.G

Elephant Jump Back to Bach Blues of the blacksmith Something exciting

Yokohama Thirds Monkey serenade Blue midnight


N r. 11 D O<; T O N E H R O Side~2--------------------~~~~~~~~--------------------------spektivc Komponi~te1· indenfor Forbundet, lwis der er TnJe om et fuldt ud fælles Væ1·k. V~l fremtidigt "amarhe.idt' .Mell emmernc imellem aubefales det. at dt'r oprt'ttes en intern Overenskun1St mellem Komponist og F ln·fatter omhandlende Ligedeling i alle Forholrl af samtlig-e lndtægtet·, der kan flyde af et fulcH ud f<t•lles Va·rk. ~l ~TI

f ;l 'l'.

Dansk Revyforfatter• og Komponistforbunds Salgs bureau. I ad~kilige Aar har Savnet af et kommercielt Central-Bindeled gjort sig· gældende mellem Teatrets og Tribunens Kunstnere paa den ene Side og den Jetten• Tekst og- ~lusiks Skabere paa den anden Siet Salgs-Bureau for Viset-, Sange,

dt•. Planen

l)m

Skt•tches

l. til Brug for Solister ,.ed offentlig el-

Q.

"

••• •• ••• ••• •• ••• ••• •• •• •• •• •• ••• ••• •

•• ••• ••• •••

ler Forenings-Optræden har .derfor l:.t•ns,re \'æret forberedt indenfor ,·ort Forbund. og: ved C'~neralfor­ .samlingsbeslutning af 13. Marts 19ll er Bestyrel-

sen bemyndiget til at oprette et saactant Bureau for Salg

:1 f

Medlemmernes Va.•rkcr til na.•rmere af For-

sker at skaf/t si!l et Rcpc1·foirc, ski'C'l'r>l af aner-

k• ndfc Forfatt(•re ou Kcmzp()ntsfc·r.

bundet fastsatte l\linimum~takster. Planen staar nu foran sin Realisation. idet \'i har

Fordelene ved et saadant Bureau skulde synes iøj-

formaaet den kendte Teatt•nnand, F'orfatterc11. Skue-

nefaldende. Kunstnerne kan omgaaendc faa en Af-

spiller POUL VEXDELRO til at varetage Ledelsen

skrift af det anskede Repertoire. og til en fast, r i-

Kompon istfodmnd~

melig Pris. Kunstner og Folfatter undgaar de ofte

Salgsbureau ( HF.SA) for Hepertoire til T~atre og

ubehagelige Forhandlinger om Honorarsporgsmaalel

Solist brug. Bu1·raw•ts A drrssc er 11CIJ',-:h ol m.-:!fad t l l ,

m. m., og der spares megen Tid derved, at en Kunst-

af

Dansk

He\ yforfatler-

og:

Tlf. Tana 74 :t·. Kontortid 10-14. Uddvmzdc

1'0k,~_t[c

Kwnstn cn o11 Turtcrl(dt1'' l'il hcnflt>:'t' kunue hen1Jcndt siu tdl ddt, B u n rm. c1tf,•11 .-:aafrcmt man øn-

sker at ( rhrerrr

Till(tdf'l~(

til at udjcSt·c et elh r fltr( \.tl rkrr af Nl b• stc m t Forfatlt r. rt 'SJH kl. Kumpfmist. tUf'?' scurfn mf HIJHl Mof i Almindtli!fhul (•n-

ae.

ner ikke behover -

maaske adskillige Gange for-

ga_•,·es - at sætte sig i Forbindelse mect en eller flere Forfattere eller Komponister, hvis Adresser ogsaa ofte er ham ubekendt. Og endehg spares Tid os,r ArbeJde for alle Parter derved, at Forfatter og

Komponist ikke behover at beskæftige sig med

oesens

usikforlag

Frederiksberggade 11, København K.

Tlf. Central 2960


Sitlc 3

O It D O t; T O N E lt

Nr. Il

Dansk Revyforfatterog Komponistforbunds Salgsbureau

l godt Spisested

Viser, Sketches m . m. til Hotel Kong Frederiks Restaurant-Bar

Soli.41ite•· og

Central 5902

Leder : PO VL VE NDE LBO, Hørsholmsgade 22 Konto rtid t O 14 Tlf. Taga 74 x

Daglig Musik

Spørgsmaalet om Afskrivning af Tekster og Melodier, h vilket besørges af Bureauet paa Grundlag <U Bureauets Arkiv-Eksemplar af de respektive Værker. Det er Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds Bestyrelses Haab, at det her omtalte Bureau RESA, under Poul Vendetbo's LedPJse, maa virke helt efter sin H ensigt, at skabe et godt og kollegialt Samarbejde mellem Teatrets og Tribunens skabende og udo\'ende K unstnere. Bestyrelsen anmoder alle Medlemmer, specielt naturligvis F orfatterne, om i egen Interesse al slutte op om Bureauet. ('1' <ndz•idcrl'

ccf

dl'n

sl~Jn~te

Betydniny, al sa.mllige de M('cUemnu r, de.1· ~;nskc1· sig tilsluttet Bureauet, snarest tiiRcnfilr Bunazuts Lcde1·, POl'L D et

Te~ttre

VENDELBO, lf<H's/wlnu>gacil 22. et c Iler flere Eks~·mplarr1· af s<wdcuull l T<ll'/a r (Vzscr, Sange, Skclcho; m. m.). som man kon tænke siy har lnterc.~.·H f<Jr Solist( 1 o. lign. saml Sonwurtl'aferlrderc.

Det er en Seh·folge, at Bureauet ikke overdrager noget Værk for en lavere Pris end det i Forbundets Minim umstarif an forte Honorar. Saafreml en Forfatter eller Komponist onsker et højere H onorar for et Værk end Minimumshonoraret, eller iøvrigt knytter Vilkaar til SalgeL af Værket, maa dette meddeles skrift] igt til IT r. Vendelbo. Til Admin istration af Bureauet beregnes i ethvert T ilfælde 10 pCl. af det indkomne Honorar.

B u reauel sorger for en maskinskrevet A fskri f l af

Tek..<;tmanuskriptet for Viser og Sange, men A fskrifter af Sketches, Skuespil eller Klavernodet· maa betales ek..c;tra af Autor til Bm·cauct c.ftcr billigste Takst. Afreg·ning sker omgaaenrle fra Bureauet til Tekstforfatler og eller Komponist.

Koy R

F.

Tak! l Anledning af en Artikel i "Ord Of?." Tonet·" i Oktobernummeret med Overskriften "Mærkelig Me:l.c'ldc for Reklame" - vil jeg sige den anonyme li r. - n Tak, for det første, fordt D~ har beroliget vor Samvittighed med, at Kai Ewans tkkc "har prydet sig med laanle Fjer", f m· det and d naturligvis Tak for den yderligere Heklame, nævnte Artikel skaffede Melodien. Da lir. - n ojensynlig· ikke har gjort sig- den Ulejlighed at sælte sig ind i Tekst eller Melodi, er det mig - som Forlægger af ml.!\nle Værk - en Glæde at gore opmærksom paa, al Knurl Pheiffer i sin Tekst bojer sig ærbodigl for .Joh. Seb. Bach t>g gor et omend beskedent Forsog paa al va~kkc Swingungdommens Interesse for ctc gamle Mestre. Af samme Grund turde del være nødvendigt, og hat· Kai Ewans da ogsaa gjort det eneste t'igtige, at benytte en Slutningskadence i Bach's beromle Stil. K ai Ewans har altsaa ikke engang pyntet sig med

NYT DANSK MUSIKFORLAG udgiver kun dansk Musik, med Tekster af danske Forfattere

NYT DANSK

MUSII~FOIILAG

- No•·rebrogade !14

Telf. Nora 7141


Nr. t 1

OR D OC T ON E R

S1de 4

-------------------------------------------------------------------------,..............................................................................,

l

1 Søvig's

j

allbefales

l

Bodega

i i

Visebureau

Got hersgade 2 Telt. Central 10809 - 5486 :

a

ll

Dansk Rnyforfatter• og Komponistforbunds

Wor-•••vej l

~1

den burde De kende

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a,

Kbhvn. V.

Tlf. •ora 1711

Modlayer Beslillingtr paa Festsange, Taler , Arrangementer 11td alle Slags Fester m . m. Leder : F. Rocatis. Træffetid: Hverdage ll~I :l og 17~1H

lannt

Fjer

end::.ige hyllet

~ig·

i A non~ mitetl'HS

Sim, H r. -n ! l. Bliche r-llanscn

- ---

Kobenhavns Musikforlag A S

Til O\'en!'tnnende Cl' det sikkert kun nocivcndigt at criudre Hr. Musikforlægger I. Blicher-Hansen om et nndet Brev, han har ~kn~vet om samme Sag. I dette Brc,· :skrivet· Ilt'. Blid1er-llan.sen. at .,d1• i Dam~p1'1 sscn {rt m~uffr Udtalcl.-~c1' skylde.-: Ca...·ino. Rcl'Vl m: Pr c.~ ·c se kr, l ;t l' uden l'm· Billiu« /s,· or1 l' id 1l". Senere kalder han den nævnte Pres..-.cnotits for ..dn1 lidt amH•n rslp. · Of7 ikkt' hdt sundfærd in,,•·. ... l m~rar~ls1sr.. og .,lkke helt . .'twdfærdige" . er aJtsaa lir. Bliclwr-llanscn~ Betegnelse for ciet. vi har betegnet som en .. mærkelig M~u\de for Heklame". -n

O•••L Re•7lorlatler- •• Komp•••••lorLaad. Medlem•Lorl. Mod Forevisning af Legitimationskortet (der skal være forsynet med Fotografi) og Erlæggelse af Garderobe- og Billetafgift har Medlemmerne saafremt der ikke er udsolgt - .Adgang til nedennævnte Teatres Forestillinger som anført : APOLLO-TEATRET. AKTIETEATRET NØRREBROS TEATER. Een, eventuelt to Bille~r mod Afgift 35 Øre pr. Bil1et. DET NY TEATER og FOLKETEATRET. Veci Henvendelse til Teatrets Inspektør Forestillingsdagen mellem Klokken 14 og 15 kan Medlemmerne, naar Billetsalget iøvrigt tillader det, faa en Billet, evt. med Ledsager mod en Afgift af Kr. 1,65 pr. BiiJet.

Johs. A. Jensen Papir e a cro

Skrivemaskiner og Skri'ven~aslrine..Tilheher

Nr. Voldpele 19

Cmtrøl 2476

NYGA DE TEATRET. En Billet • amt evt. en Ledsager bilJet (Pri" Kr. 1,65 pr. Billet) kan afhentes ved Teatrets Bil Jetkontor Kl. 17-19. VecJ Afhentningen ønskes Under-skrift af vedkommende !\le<Uem som Kontrol ved Regn skab3opgprelsen ALLEGADETEATRET I RIDDERSALEN. Ved Forevt sning af Legitimationskort udleveres en Billet til Kr. O,:)!) plu~ evt. en Ledsagerbillet til Kr. 2,75. Henvendel se kan ke til Billetkontoret fra Kl. 12, og Billetterne ~knl vært afhentede før Kl. 18.

RØDE KRO TEA TER. Ved Telefonopringning om Dag en eJier ved Henvendelse ved Billetkontoret fØr Forestillingen kan Medlemmerne f aa en Billet mod Afgift Kr. 0,35 . (Lørdag og Søndag undtaget) . VALENCI A. Ved Forevisning af Forbundet~ Legitima tionskort moo Fotografi gives grati s Adgang f or Medlemmer med en eller flere Ledsagere.

Det indskærpes, at den ene Billet er til personligt Br ug, og at Over trædelse af denne Bestemmelse evt. kan medføre Kortets Konfiska tion.

Sekr.

forl.and•~neddelel•er. FORBUNDETS SEKRETARIAT. Adressen er: Solvænget 2, Lyngby. Tlf. Lyngby 1570. ADVARSEL. Det henstilles meget indtrængende til Medlemmerne forinden nye Aftaler sluttes med Ledere af Teatre og Kabareter m. v. om OpfØrelse af deres Værker - , at man forud konferer med Forbundets Fonnand om, hvorvidt den pasgældende Teaterleder bar adestaaende MeUemværender med andre Forfattere og Komponister, idet man i bekræftende Fald bØr nægte den pasgældende Teaterleder m. v. Adgang t il at opføre de ønskede Værker, saalænge Tvistigheder med andre Medlemmer henstaar uafgjort.

Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund". Udkommer en Gang om Maaneden. Redaktør: Ka y Rostgaar(l-Fr;hne (Ansvarbavende). Redaktionsudvalg: Mogens Dam og Erik Fiehn. Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition: Tlf. Ordrup 793 (daglig 9- 12). " Ord og Toner'' er Medlem af F oreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og T idsskrif ter . Heyde~ Bogtrykkeri, København K.


9. AARGANG l N D H O l D:

DECEMBER 1944

*

\anden:- og Haandl'll "' Arbt'jde. 1 Mu ~ik fodtt•ggerne Sal~.>;:.n pgorel Schonberg:- R:HI ott·a u -.mi ,;sion. J Forhund;:nwdcll•lel-.t• . .

ens og

NUMMER 12 t'l'

a an ens

Annden og- Ilelanden skulde gerne vandre enigt frem; thi kun naar dette er Tilfældet, skabes der den rette Indsats for Samfundet. Om dette skulde jeg da ogsaa mene, al der er fuld Enighed: men nanr saa Talen hlh er om Honorerinur Il af de to Faktorer, ja, saa opstaar der straks Uenighed, hvilkeL atter har sin Cinmd i, at en Mæng·de Mennesker ikke go r sig klart, h l'ilk( 11 F or.'?kd der er pcw Hawzde11s ou Acmdrns Arbf jdc. Det kan maaske derfor \'<ere ganske nyttigt at se lidt paa dette Forhold; thi og·saa paa dette' Omraade gælder det om at skabe den storst muligl' Forstaaelse o~; Kl arhed. Kort sagt bestaar Forskellen i, al medens Jla:mdens Arbejd e er begrænset af Tid, Rum og Sled, saa er Aandens Arbejde evigt, uforgængeligt og ikke afhængig af hverken Tid. Hu m eller Sted. Som Følge hernf vi l man se, at det er saa nog-enlu nde let at vurdere Ilaanctens Arbejrle, n an r Talen er om dette Arbejdes H onorering.

Vi ser det 1 diRse Dage i \o re Avi"cr, hv01 d t• r næslen hH!r Dag fremkommer nojagtige Vurdenn ger af. hvc\d en TotHle Kctrlofl cr er værd i liand PI og; Vandel. En Toncle Kartofler er Hl\~ultatet af Ilaanclens Arbejde i Forbindelse med \' is::;e Haamaterial~t, og naar Kartonerne er spist, saa er de f<crdige. De e1· i hoj Gracl begr~rnset af Ticl og Sted, og For~kel­ len i Vurderingen har andre Aarsager end sl'h P Arbejdets Resultat. Kartoflen. Paa samme ~l ande kan man B~·gning, et Ileelskab o. s. v.

Sang- og Klaverudgave

\'U rdere

en Bo f. •n

llelt anderlecle.s er det med Aanden::; Arbejde. Lad os tage iYlusikken, som lal af Aandens Skaberevne.

alt~an

er et Ucsul-

li vorledes ligger Forholdel her? ,J a, lænk paa Mozart, Beethoven og alle de

rige s lo re Komponister. Beethovens , , :\1aaneskinssonatt~" er spillet

elsker hlø.aødeø

Musik: E J1 f L R R E S B .V

lb

e.

Fra SAGA-Filmen : »To, som elsker hinanden« m ed Bodil Kjer og Ebbe Rode

ro, so

til Autnrenw. l

Digt : l'iggo Stuekenberg

Motiv fra Filmen tor Klaver med Tekst

\V I L D E L lU H A N S E N. M U S I K • F O R L A. G

-

Orkester

o\' -

~Iillio-


Side~2------------------------~l~>~l~~D~~U~l_:_1_'_0_~_r_E__ R___________________________ N_r.__ I2__

l godt Spisested Hotel Kong Frederiks Restaurant-Bar Central 5902

ncr n f 1 ;aug·". ug dog· (>r de11 ug vil t' vigt v:t•rc ligt> ny, lige fri k, Jige vidunderlig-.

l>en Levetid C l' ikke hegr~ ·n~ct af Tid. J~tllll elll'r 'ted. Il n kan paa een Cang ... pill e~ paa tu~inde Stedca· overalt paa .JorrleJI . Kartoflen og Hnffen mna nojes med :\l id dagsbordeL i en be t.emt "pi.sestue. Og medcn.s ,.l\laane,:;;kinssonaten" kan - lad mig bruge et meget jævnt Urltryk - ~ern·n:-. lige godt hver D4lg A ar for A ar paa tusinde Steder ,Jonlcn rundt, . aa er Kartoflen~ ug Boffens ~Iissiun ineiskrænket til Ct n ~ervel'ing, ocrmed Cl' det Slut. T.tger \'i et opf(lrt Il us..Ja, da Cl' Forholdet det ~amme. net .-.taat·, lwor det staar, det ældes Dag for Dag, og enh\'er kan t·egne ud, naar <h•t er tjenligt til Sauel'ing. .J eg haaber. jeg hermed i en anskue l ig og let tilgængelig Form har gjort rede for den Forskel, der er paa Haanden~ og Aandens Arbejde; men denne ~"orskel betinger da ogsa~t tiJs~,leladendL' en lwlt forskellig llonor ringsmaade. ,Jeg ~krh·er .. til5\yneladencte": th i ret beset kan man godt hæ' de. at llllnot·eringen er ens. Haandens Arbejde betales, naa.r ctet serven•s, naar det nyde ~ . llg dette fincter al1e er haade nat ur· ligt og ligetil. Men paa ~amm e Maade .skal Anndens Arbejde og~aa honor res. Iwer G:mg det .sen·eres. 1 saa Henseende ea· Forholnene i Virkelig-heden ganske ens. For~kellen ligger hlot deri. at medcn,g Bnffen og Kartoflen kun kan sen·eres t en Gang. saa kan ,.1\laaneskinssonaten" ..serveres·· e\'igt . .Mnn horer ofte Folk sige: - Xaar vi har kobt Noderne. mna vi 'el og-.saa han~ Lm· til at spille Værket!

Lou til i\~odestikkeren. J'rovi:dull til :\I us ikha ndll'ren o. s. v.. altsammen et udpneJ.!"l't ll aa n d cn~" ,\ rhejde. :-':l't saa Nod ehæftet paa KI:I\' Pr et, og det vil trak · under.strege. at det ktw er et Hns ultat af Hnandens Arbejde; der maa mere til, for Komponisten· Aand-.arbejde kommer frem: men ~aa \ ,l man og~aa kunne .. sen e re" dette A rbl•.icle, i k kp alen l:• aa la~n,l!e .;om Nodematerialet kan holde, llllll o\'et·hO\ edct paa\"irke.s Værket ikke i mind"ll' j Jaarle af Sliddet paa ~odematerialct. Af dette frem~aar med al ons kclip: T,\ delig-hcd. at dt>t, Komponisten har oH·rdragel .:VlusikforhL·gg:PI't>ll, <; rammofonfa uri kan h•n, Ton di lms J> rod uc en ten. k1111 11' Tillmlt/sl'/1 til ot f,·u-:{n( .llr/(}(/iul l i/ il·nltolll:·:t'is Papil'c t, Gmmmofouplad tll Of/ F illll sl )(u 111 rlt t. Saafn'mt Komponisten ~kulde ha\ c he l~.· s il Honorar udbetalt hos disse tre Produce nter, d. ,........ Honoraret for h ru· r.anp; hans Kunsl\·a.,rk blev "serveret". saa \'ilde henholclsds N ode rn e som C ralllmofonpladerne og Filmsbaandcne blive saa dyre. : t

det vilcte umuliggore al Viderehandel med d i~~e \'a re r. ) len netop derfor har da og·saa kl oge ll(n eder fundet paa rlet geniale, at der bor helales for Aandens Arbejdt.>, ht'c'l' Gang det "scrvert>s" o ffen tligt. Deri){en nem fordele..~ llonorering·en i n cl i re k le paa allt' nydende, saa Honoreringen ikke al ene b li\•pr lWerkommelig, men i Virkeligheden bli\·e r erlagt, uden at den nydende mærker til det. Dette er et Colombusæg, som Bern crk onven tionens Skabere skal have Æren for; th i paa den l\faad•.:o bliver Folkeslagene fuldt delagtige i Aandens KultUl·, de1· igen skaber Snilde og nye Veje f n r Ilaandens Arbejde! J. Ru t·n-J o!lsr'll .

Musi"forlæggernes Salgsopgørelser lil Autorerne.

Dansk Forfatterforening har i en A 1'likel "Forlæggerens Opg01·else til Forfatteren" i si t Medlemsblad for indeværende Maaned taget Problemet op /)tlf( U.'l.~OmHm rnt r r gansk< w·i[Jl ifJi.' (.Jeg om Forfatterens Kontrol med Forlagenes Opp;orelta~nker eh folgelig het· kun paa den offentlige lJdser O\' Cl Bogsalget. Da det samme Problem ogsaa forelse). eksisterer for vort Forhunds .Medlemme r op: - de At man hat· kobt Noderne. vil jo kun sige. at talrige nye ~fusikforlag (der fe, r fl eres VPdkomman h.u· ko b t saa og sna meget Haanden.s Arbejde, mende har vist og- stadig viser :;;ig at \'<cre i Be." idder nojagtigt kan beregnes af .Mu~ikforlæggeren. delse af ringe Levedygtighed) taget i B('tragtni ng Der er Papir. Kobet af Komponistens Værk til -:- nimelig-heden af Krav om Kontrol ved g iYen LejOverforing paa Papiret ,·ed de ~pecielle Nodetegn. hghed kan bli\'e aktuel, vil jeg tillade mig at citere


Sidl' 3

Nr. 12

...........................................................................................................................

Forbundets Bestyrelse og Bladets Redaktion ønsker

Forbundets Medlemmer og deres Fatnilie en glædelig Jul og et godt Nytaar!

J. Ravn. .Jonsen, Formand.

Kay Rostgaard. . Frøhne, Re-daktør .

........................................................................................................................... l >ed mod hu r han ingen Adgang til al fol'langc forc,·i l Fu1·læggerens Bpger ng Bil.tg ve<lrprcnde <len paag:clclen<lc Bug, men hvi~ en saa<l:m Sag ikke ordnes j F rivillighed, h\·a<l <len formentlig· bpr, et •ler ikke anden Udvej l'nu at. anlæggp n et...;sag mod Forlæggeren og undPJ' demw 1\C((Iæggt• l'aa tatHI paa, at de• give,. \<lgang til Hcvi ·ion af l•'ol'læggercn Bpger og B ilag. h.an Parterne <In ikke blive enig<' om en Revi:-.or, der skal u<lførc A l'bcj•let, vil Forholdet. oflc ordnes saalede~, at Retten u<lmel<ler en Re,·i or, _om _:aa har Krav pna al faa hele :\tatcrinlct forel ag-t. l >en ltet::;..:ag, som Forfalleren sk ulde anlægge, nma gaa u<i paa at faa tilkendt det Belpb, som en efter huns :'llening rigtig Opgørebe dl give ham. nette Bclob kan •rodt angive:- me<l Tilnærmel se.

et Par Uclclrag af Forfatterforeningens interessante A rtikel og ud fra denne kommentere Sporgsmaalet, som clet tager sig ud, set med Komponisterne.;; og Tekstforfatternes Øjne. Dansk J.'orfallcrforenings Bestyrelse har annwdet Foreningens juridiske Konsulent, Ilojesteretssagfører Olu f P ef <IS( 11 om en Udtalelse i det forcliggcncle Problem og skriver 1)1. a. folg-ende: 1>a <'Il F orfaller Il< k<> har anden Kontrol med et J•'or lag:- Udg·ivel se a f ha ns Værker end <len Trykkeri seddel, som det for nogle \ ar siden lykkedes F oreni ngen at faa (le fpren<le F ol'lag lll at gaa ind paa at udstede Yed Rø geme~ Trykn tng·, skal B est ~rrelsell stille Hr. H oje:-ti'J'E'-l . . ag-fcweren fol p;endc Spot·gsmaal: Saafremt en Forfattet· pn::;ker :'eh eller ved kyndig· Hist.m(l ( Hevision) at kontt·ollere Rigtigheden af den OpgprcJ:.;e o\·er Ralgel af han:' Bog (Bpger) indenfor en gi,·en Pel'iode, .som han har modtaget fra ~in Forla~gger, kan I•'01·læggeren da metl Hjemmel i Lovgi,·nin,gen eller i g-ælden le Rebprak,;is nægte ham ellet· han s Repræsentant A(lgang til det :\Iateriale (LagerOptælling, Boghandler-Hekvi:;itioner, Fakturaet·, Reg·ns kabsbøger m. \.), pan c; rundlag af lwilket Opgørelsen et· fot·rtaget '?

Bladet

,·iderc:

l>et fremgaar af <.let !iaaleclcs forcliggencle Rcspon:-um, at kun i Tilfælde af Ret--h•i::t kan en Fo1·fattcr kræve den ham af han::. Fo1lægp:er til:-endte Otlg$)l'<'l sc over Jerc-. forretning!:;mæs::;ige- :\Iellemværen<le ledsagt't af andre Bilag end en Trykkense<J<lel og en Lagerattest ( amt Redegørel,;e fn1 l >i:'po-.:itioner over F riek:;emplaret•). .M eden~ nu ;-,aa g<><lt :;om aJle s tpnc Forlag Pilten uden Opfordring eller efter AnrnQ(lning lc\·erer Forfatteren Trykkerise<ldel, .;om angive• det til Salg· og til Friek6emplarer trykte Oplag;, -,;aa er <let hi<ltil næppe forekommet, al t•t I•'orlag har };Hiet de am·ligc Opg5ircl scr, <let tiJ,;tiller Forfatteren, led"age af en Lagerattest. I•'or at kunne tilstille Forfatteren dl'll aarligc Opgprcl::e, maa Forlaget. selv ''ære i llc~i·ld<•I :-P af en Lager0}Jt;clling;; det vil derfor ikke kunne \'ære UO\'C'J'kommeligl at ::-ende den i (oekræflc:t) Kopi til Forfattcn•n, ~om

Højesteretssagforer Oluf Petersen oplysPI' der-P · efter i et Ttesponsum folgcncle: l le har forespurgt mig·, om en Forfatler har A(igang· til at kontrollere Hi gtig·hC(Ien •tf len Opgørebe over Ral g-et af et eller flere af han,. Værker, -som han modtaget fra si n Forl æg·gcr. :\lan lænket· ::;ig, at Forfntte1·en enten ~elv Piler ved en nc\ b..or pnsker at getmemse Fol'iæggcl'Cil !; Hpg;er m(>(! tilh<Fen le Bila~·. .Jeg :-.kal i (lt•tme -\nlL><Ining tillade mig; at oply:5e, at Forfatteren efter min :\fening ikke er forpligtet til at noje~ med et Hegnskab, Jwori Forlæggeren blot opgiver Salget og ltPs toplnget, nwn han rnan kunne forlange et dokumente•·ct Reg-n kali, <1. ,., s. han kan forlange Trykkeri ~ed<IPl saml Attes t fra (len Funktionæ1·, (ler har foretaget Optællingen .tf Re ... toplaget, eYentuell ogsaa Op~o ­ rel sc over, lworl~IC!:- <l~•· c1· disponeret o\·er Frieksemplart>J'.

~kn,·er

noooonoooooooooooooooooooooooooooooooooo

o

o

8 Johs. 8

~

A. Jensen

P a pi r en ;:a•o.,.

Nr. Voldgade 19

Skrivemaskiner og Skrivemaskine-Tilbehør Central 2476

o

B

OCJOOCJOOOOOOOOCIOOCIOOOOOCOOOOOOOCO.=r)C)CJII M CJW


Side

Nr 12

ORD OG TONER

4

-

l Fritz HeimbOrge r's Præmier • Emblemer - Medailler - Plaquetter Gl.

~øl w

købtw.

bøjtWt• Prillii

Tlf. V. 101'30 • 7.,30

der\ ed vil t~ komme i lle HIdel (' n f et fo1· ham betydning fuldt )lnterJUJe til Kontrol med Salget af han"~ Aa·bejder. Det t 1l træbte Fol maal viJde formentlig bed:.t kunne n tUe", nafu~rnt en nndnn Lage•·attest affattedes i Form nf et ~kemu, dea· vna fælle" for amtlige Forlag, og som vaJ lclt eftea· de i Prak j... hyppigst forekommende Rubrtker: Hæftede, in<lbundne og Eksemplarer i Materie, E k "em plat er pan Forlægget·en Lager, Eksemplarer bo!; Bogh.mdlCl nc (henhold"'' j., i fa,.t Regning og i Kommi~­ saon), Fl'iek emplnt·et· m. v. u l t efter nærmere Samraad mellem kyn(li~t· Rept·æ ·entunter for de interessere le Part m·.

Pamt:tpielt man det fra Forfutternes Side gøres gælden le, at de nu a.'<h·nnlig af Forbeggerne anvendte Op~rel er indeholdende 2, h$Jjst ·• Poster: Restoplag, Salg Hl<itil Opgøre! ens Da tum og e\ entuelt tillige udle''erede Fl'iek emplnret· - er alt for summariske og i Virkeligheden i et Fle•·tal uf Ti lfælde ikke muliggør Kontrol med Af ætningen, fpt• det Oplag, der dækkes af Tt·ykkeriedlen, er helt ude af Omsætningen. Naar Forfnttel'foreningen:- juridi ke Konsulent mener·, nt Fot·futtet·ne efter Ret og Billighed kan kræve en Lageratte t, an bpr Kravet og.-an tille:-. Om Formerne for en an lan Atte..,t ku1de det ikke kunne være vanskeligt at mm til Emghed.

-

Derfor hna· det Betydning, at Fot·fatteren i rimeligt Omfang fa a t' Adgang til Kontrol med Regnqkabet over de Fo•·retmnge1', han!; Arbejde !;ætter igang. Et væsentligt Skridt til 1-" remme af dette F ormaal vilde Indførelsen af Laget·-Atte ter kunne blive, og det maa synes saa meget mere berettiget at rej e dette Kra\', som nye Forlag, hvi Forretning.:-Standard endnu ikke kan være fæstnet, dukket· 011 i . t.adig eget Antal.

Sammenligner man nu ovennævnte Betragtninger med de Retningslinier, hvorefter Afregninger foretages f1·a Musikforlagene til vort Forbunds Medlemmet·, er der allerede i Spørgsmaalet om Trykkerisedler en Afvigelse i Kontrolspørgsmaalet. Saavidt jeg ved, har ingen af vore Medlemmer nogensinde set en Trykkeriseddel vedrørende de af deres

ae.

oesens

Frederiksberggade 11, Kebenhavn K.

-

Købn•ac;ergude 6:1. fi:;

Værker, der er udg in!t paa demske F orlag. 1\ , om Trykkerisedler har været rejst af \'OI't l• o1 ,d under de aarelange Forhandlinger om en ?\ t 111 , kontrakt, men da et enkelt af de forend e :\l us,kf) Jag stadig har været i Opposition mod l nclforel af Normalkontrakten, er det endntl ikke lykke 1 at opnaa denne rimelige Kon trol m ed Oplagets St< reJse. Regelmæssige Afregn inger, f. Eks. Cll C;u aarlig, kendes som bekendt indenfor den lette Mt si k og Teksts Omraade kun i fa a Ti l f<t>lde l JItu, de førende Musikforlag og vel i Reg len slet ikk af de periodiske Forlag-. Afregninger fn•msrnd oftest kun efter Opfordring og bestaa r kun i Opstilling, der summarisk angiver: TryklL' E k~~n plarer (uden Forevisning af Trykkeri seddel). F 1 Eksemplarer (uden nænnere Angivel se), !t& tb holdning og det herefter afgiftspligtige A ntal ~olg 1 Eksemplarer. Meget tilfredsstillende er del te ikkt, og Afregningerne har da ogse1a ofte givel Anlcdni 1 til større eller mindre Skumlerier. sikkert 1 dr fJ ste Tilfælde ganske uden Grund. Det er j o eng·a saaledes, at en Komponist og T ekstforfatte1·. ll\ ~ Værk har opnaaet en \' is Populari le l, gerne t ro . at netop deres Værk sælges i usædvanl ig- ma ng Klaverudgaver, og hertil bidrager ogsaa cle Noli tst som ofte fremkommer blandt Dagspressen~ Petit nyheder, hvoraf fremgaar, at nu har F orlag·et . a tiende eller endnu højere Oplag i Trykke11. Al ll\'cJ • Oplag maaske kun er paa nogle faa H und rede E k emplarer, staar der jo ikke anført, men d ette ku ndt en Trykkeriseddel omgaaende bi bringe A ulon>~·m· Oplysning om, saa deres Fantasi kund e afsvales l1dt. Jeg vil tro, at Grunden til, at Au torerne k\·ier ~ ig ved at forlang(• Trykkerisedler, som Regel er den, at de vilde føle det, som om de fr emsatte et MistiJJi..l.,__ votum til Musikforlæggerne, der er nogl e rare ~I 1-

USI

orag Tlf. Central 2960


Nr

O

12

l~

l>

o l:

T

o

Sidt• :,

N E lt

'}Jta. opeJtet:t.e;t ,,f3ajad.eMJ1.'' Operasangerinde ved Det kgl. Teater t~~tlit h Olth•u1• og Operasanger ved Dl·t kgl. Teater Otte• med HANS SC HHEIBEH's Orkt'ster - Bajaderen (Udtog) -

X 25035

v

t•c•d er~t·n s,·t•nd ~c·n

I og II Del

]Jta. opeJtef:t.eJ1. ,,rAe .ahe,, ,,~ta

llnusf'u og t•oul llt•i(•hardt

med HANS SC HRE IBER's Orkester

B 15008

~ Tre

Valse (Udtog) -

I og U Del

JJta. "H.o~ ~lJilYL 1944" Svend Z 180 16 -

..~\sut us~eu.

6«"t•d:a og I Jh•ik Neuutanu En yndig lille Fjer - I og ll Del

'l,o,·e

S~ei ut·~

og 'l ,oni Uierin;;·

med CASINO-REVYEN 's Orkester Dirigen t : Hans Schreiber

L. 180 l 7 - Jitter-Bach Maanepigerne

twsker, med hvem \'i alle staar paa en \ cnskahclig: Fod. i\Ien Fejlen ligger sanclelig cl&r, at Tr~rkkP ri­ sedlt•n ikkl• skal fremkomme efter Opforclrinp:, men som en naturlig· Funklton i IlandC'l.sl'orholdct. mellem F orlægger og; Autor. At det ikke l'r uigl•nmwmforligt. se· deraf. at Trykke ri:·wdler er ind fo rt i den nylig· oprettede 0 Yerenskomst meJlem vort Forbund og Dansk M usikforl<t'ggerrnad ang:aacncle Po.stkorl og Hefrai nhefter. ~Iu si ld'orlteg·gerraadt>t \ istl' her ikke minels l ved :Vl usikforle:eggct· Fe fd h c r k-( 'li, u~t iou~c n:-: l nitiati\ ~tor Forstaacls~ af \ ort Forhu nels S~·nspunkter, og mon del ikke og.:;,ta ~hulde lyhJ..e~ ,·ore Organisationer al dreje ind paa samme Spor i Sp orgsmaalel om ttdstcclelsc af Trykkeriseddel for en hver Form ellet· Udgave ar et musikalsk V<crk. Samtidig· hurde en aarl ip: Opgorelsc ledsaget af r.n Lag·erattest sam t Iledegorelsc for D ispo..;;itioner over

F riek:semplarer gore.g ohligat(lri~k. Den·ed vilde tncgcn K\ a:rulen•n og; uberettiget Skumh~n fo1·stmnmt!. <~ennemfot·tcs dette, t1·or jeg, al Ticlen vat· nwdcn til en afsluttende D rnftPlsc om ::--Jormalkontral\len. Det t'r dog· en h.enrl~VJ'rning-, at flm·p af 1ie Pu nkter, der \'ar indeholdt i \'ort Forhunels F'orsla}t til en i\ormalkontrakt, i de .senere Aar f'r }!."<Il' "'mfort \Cd Særartalcr, og hYorfor .saa ikke g,ore Sl,t idll t fuldt ud ov; skabe een l~ ontral,t, fa.>lles f01 all~· Musikforlagene, i Stedet fol' de fol'.skelligc og ofte besynderlige Kontrak tl'r, af hvilkl' der findes ligt• c;;~m mange, som de1· et ~Iu sikforl:lg og det er eflerhaanden de~va.•ITc ikke saa ganskl' f'aa. D et skulde derefter il,kl \'~re ugotligt Yed en C eneralforsamlingsheslutning- al hinde samtlige vore :\[t>cllemnwr til kun at maatle anvctHle Normalkon trakten , og-saa i llanclelsforh indelsl'll med de F o rl ag;.

NYT DANSK MUSIKFORLAG udgiver kun dan sk Musi k, med Tekster a f danske Forfattere

l

NYT D J\.NSii MUSIIiFORL..il .G Telf. Nora 7141

NoJ•t•ebro~·~•de

!14


Nr. 12

O H D O l; T O N E R

Sidt 6

,

............................................................................... •• •• •

l Søvig's Bodega i: !•

anbefales

•l

l• -

l

i: Gathersgade 2 Telt. Central 10809 - 5486 i •• :

i•

den burde De kende

•\ ...•..•..•..•.••..•...........••...........••.....•.•...•••.•.•.•••••.••.••.•• :• der t:•nclm• ikke 1..!1' tibluttet I>an~k ~ l u!'\ikforla•g:gcr­ ra.HI. og derml'd borteliminere det K:w,:-;, der fnr T iden r.mder. D 't dl ,\f o\ en~taal'nde fn•mgaa. at ror vort

Forbuud ~ll'dlemmer ek::·dstl'rl'r Prohh.' mC't an}!~tn­ rnde Kon trol med Noderegnskabet i ikke mindre Grnu end for F orfatterne med deres mangelfulde Kontrol med Bog~alget. Dog vil jeg an~e det for indnnfm· l\lulighederne.::- <._;ræn~e. al en Onlning kan gennem fores for \'O r t Vedkommtntle ved Fltr~taaele fl'd ~lusikforlæggerraadeL"- ~ide. hvad de nyliggennemftll'te 2 Overt'Hskom::;ter peger i Hetning af.

1\oy

Ro~tmwrd- F n>llllt .

IL SeLøoLergs Radio· Ira

• SmiSSIOD.

~om

det tlletc le vil \,l't'e bekendt ~ennem den ufortjente. men formedel t Ib ::-duwb. rg- JleltageJ ...e i Forctngcndet, p tltclnnge Omtale i ) >ng ... pre ...... en. behandlede,., fornylig paan~ \00 Hctt.en Jlnu l' rederik ... berg den i Foraaret fot·stc Gang fol'ltgte ~ 1g ang.lUende Spprg . . mnnlet om Ib Schonbmg::; Pligt hl l t bet ue Forfattet·- o·~ Komponi ... thonormet for Tr:m mi ..ionen af Hc\) en i ~kouiderkroen . . Teater i Sonuneren 194 , h\>ilket Forlig tmidJet·tid uf Hen.;rn til .'agcn pt·inciptellc Intet ... ,.,c blev trukket tilba!!C'. Efter \Ol' jur1di ke Kon ulent, 1 m l ... ret ... :sagfon~r ::-;,!Jltl'd B ~a' omhH;gchge Ih.'<.iegprehe for .:elve det forelig-gende Bet.tling"'"'JlPrgsmunl. og efter at .UdeJing-...ehef vod Stat . . 1:-td ofonien. ~l n gi t Pr W n·u, r 1 ha v le n f givet Vi l ncfnrkla ring, ble\' Sagen forhgt nalcde~. nt Ib S<'honbcrg ~kal indbetale h't pau ...tæ\ nte Bclob Kr. l 14,110 mt.'<i Halv~ leJen til vort Forbund Und('r tottcl e . . fond og ne . . ten til Skuc~pillerforcningen 1f l i!J. net knl her bemærke,.., at Forfatteren Ji'{".nu~tin,• 1 Gt Il og Komponi...,ten Ca lo Thomso1. pan hvi~ \'('gne For-

hundet h:wde anlagt Sagen, paa F'orhaand havde . . kænkl.'t ((et eventuelt tildpmtc Belpb til \'(?)g·ot ctHie Formaal.

Ib Schpnberg betaler (lc.-:tHien Sagen s Omkostnine;cr me 1 '33 Kr. l la ...e} ve Spprg:-maalet ane;aaendc

Forbundc>h K t :l\ o 1 henhold :.,·i:-: :10 h. . p . \ . . ~

Tran.,mb ... ion---Honoraret paa (Tek,t og- ) Ju ... ik) og :! ~ K r. pr. Sketl·h ,·ed Rt lio- F rem.LteJ,e af en Revy eller lig11. Fore ~tilling forlæng,·::-t er ordnet tilft·ed,.. ...tillende \'e<l ,·en;:,.bbclig Ovcren::kom::;t me,l Tcaterdirektorerne. var ~ier ingen tvingende Grund til at forlan ge l >om i den foreliggende Sag, <ler herefter i Ovct'Ctbstemmel :::e mNI d<• to Autorer.- pn ..ke maa anses fo•· af:-luttet tilfred~­ stillende ve<l det senest indgaaede Forl ig. Og for Fremtiden lader Teatcr<lirektorC't'nC <le ovenanfort e ' H nnor,trbel~b indgaa i BercgningPn , der· <lannu Grundlag for Aftalen med Stat.-radiofoni<'n forud fnl' en R<"'VVeller • ,.,... t,,' r. lign. Tran.:;mi ssion.

ForLundsmeddelelser. Bopæls- og andre Forandringer:

Dansk Revyforfatter• og Komponistforbunds Salgsbureau

Viser. Sketches m. m. til

Solister og Tentre Ledt r: POVL VENDELBO, Hørsholmsgade 2 2 Kontortid 10- 14 Tlf. Taga 74 x

I nur. HO\\Olt -

H jortlwllltSl't j

J l•.

/Ioift.

Udgivet af "Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund". Udkommer en Gang om Maane<len. Redaktør: Kay Rostgaard-Frphno (Ansvarhavende). Redaktionsudvalg: Mogens Dam og Erik F ie/m. Redaktion: Solvænget 2, Lyngby, Tlf. Lyngby 1570. Annonce-Ekspedition: T lf. Ordru p 793 (daglig 9-12). "Ord og Toner'' er Medlem af Foreningen af Danske U geblade, Fagblade og T idsskr if ter . Heydec; Bogtrykker i, København K .

Ord og Toner årgang 1944  
Ord og Toner årgang 1944  

Ord og Toner årgang 1944

Advertisement