Page 1

ordizia eginez 05.e$S:Maquetación 1 22/05/12 19:35 Página 1

Udal aldizkaria Revista municipal 2012ko ekaina 5 zk.

Ordizia eginez

Zaborrarekin zer egin dezakegu?

Arazoa ezkutatu ala konpondu?

Arazoak badu konponbidea

Zergatik gaizki egin ondo egin badezakegu?


Arazo handia daukagu: hondakin asko eta nahastuta Tenemos un gran problema: producimos demasiados deshechos y los mezclamos todos Gipuzkoar bakoitzak urtean 400 Kg hondakin botatzen ditu zabortegira. Cada Gipuzkoano produce 400 kg de basura al año, que van a parar al vertedero. Urtean

400 Kg Al año

Zergatik gertatzen da hori?

¿Por qué sucede esto?

KONTSUMO eredu linealean ari garelako Porque funcionamos según un modelo de CONSUMO lineal Zaborra pilatu Acumulación de basura

Natura ustiatu Explotación de la naturaleza

Kontsumitu Consumo


KONTSUMO eredua NOLAKOA HONDAKIN KUDEAKETA HALAKOA.

UN DETERMINADO MODELO DE CONSUMO conlleva UNA DETERMINADA GESTIร“N DE RESIDUOS.

HIRI HONDAKINEN ARAZOA LARRIA da. Los RESIDUOS URBANOS son un PROBLEMA GRAVE.

Legorreta 2011 Biriziklatze tasa Tasa de reciclado adibideak/ejemplos

33%

ERREFUSA

67% RECHAZO

75.949 Kg 23.330 Kg

0 Kg

Organikoa Orgรกnico

47.940 Kg

Papera Papel

Ontzi arinak Envases ligeros

Beira Vidrio

406.767 Kg Zabortegira Al vertedero


Zaborrarekin ZER EGIN dezakegu? ¿QUÉ PODEMOS HACER con la basura?

Zabortegian pilatu? ¿La depositamos en un vertedero? Ondorio kaltegarria: · CO2 isurketa handiak · Lixibiatuak · Arratoiak · Kiratsa · Biogas isurketa Consecuencias perjudiciales: · Grandes emisiones de CO2 · Lixiviados · Ratas · Hedores · Emanaciones de biogás


Arazoa EZKUTATU ala KONPONDU? ¿ESCONDER el problema o RESOLVERLO?

Erraustu? ¿La incineramos? Ondorio kaltegarriak: · Isurketa toxikoak (12-20 Km.) · Ingurumen eta osasun kalteak · Oso garestia · Errauts toxikoak (zabortegi bereziak) Consecuencias perjudiciales: · Emisiones tóxicas (15-20 km) · Perjuicios para la salud y el medio ambiente · Gran coste económico · Cenizas tóxicas (vertederos especiales)


O ond ZZ

o

egitera

goazz vamos a hacerlo bien

ZERGATIK GAIZKI EGITEN jarraitu, ONGI EGIN badezakegu? ¿POR QUÉ continuar HACIENDO MAL LAS COSAS, si PODEMOS HACERLAS BIEN?

= Nahastutako bilketa = Kutsadura =Zabortegia /Errauste planta Recogida sin selección = Contaminación =Vertedero /Incineradora

= Gaikako bilketa =Birziklatzea = Osasuna Recogida selectiva =Reciclar = Salud


O

ARAZOAK badu KONPONBIDEA EL PROBLEMA tiene SOLUCIÓN

Zero Zabor politika Política Zero Zabor 1.Hondakinak gutxitzea. 1. Reducción de residuos. · Kontsumo arduratsua. · Gehiegizko bildukinen aurkako neurriak. · Berrerabilpena bultzatu. · Teknologia garbiak indartu.

· Consumo responsable · Medidas contra embalajes excesivos · Promoción de la reutilización · Reforzar las tecnologías limpias

2.Birziklatzea. 2.Reciclar. Hondakinak ez nahastean datza konponbidea La solución es no mezclar los residuos

45%

8,5% 22% birziklatu ezin dena no reciclable

16%

8,5%


OHITURA ALDAKETA TXIKI bat nahikoa da... Es suficiente UN PEQUEÑO CAMBIO DE... COSTUMBRES 3.Bilketa sistema eraginkorra 3.Sistema eficaz de recogida

Atez Ate Puerta a puerta

Atal organikoa bildu. (zabor poltsaren erdia organikoa) Errefusa kopurua txikitu

Recogida de los residuos orgánicos (la mitad de los residuos que producimos son orgánicos) Reducción de desechos

Hondakinak ez nahastea: Bakoitza bere lekuan eta dagokion egunean

No mezclar los residuos: Cada residuo en su sitio y en el día correspondiente

Kubo marroia organikoarentzat

Cubo marrón para la basura orgánica

Komertzioetako edukiontziak

Contenedores para comercios

Lan eremuetako ekarpen-guneak

Lugar de recogida de los centros de trabajo


a...

...GAUZA HANDIAK lortzeko ...para alcanzar GRANDES LOGROS

2011

Atez ate datuetan. Los datos del puerta a puerta.

Birziklatze tasak Tasas de reciclaje 2011

100%

88% 50%

2011

2011

2011

85%

84%

80%

2008

2009

2009

2010

30%

33%

31%

29%

0 Usurbil

Hernani

Oiartzun

Antzuola

Alderatuz. Comparativas (Adibideak/Ejemplos)

Usurbil

Astigarraga

29%

atez ate

83%

puerta a puerta

10%

Arrasate Arrasate

70%

errefusa no reciclable

ATEZ ATE

5

edukiontzia contenedor

ESPAINIAKO INGURUGIRO MINISTERIOAREN ARABERA, USURBILGO BILTZE SISTEMA EREDUGARRIENEN ARTEAN SAILKATU DU.

Zarautz

Usurbil

22.697 biztanle/habitantes

6.062 biztanle/habitantes

354.058 kg urtean/al año

826.890 kg urtean/al año

SEGÚN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DE ESPAÑA, EL SISTEMA DE RECOGIDA DE USURBIL LO HA CLASIFICADO ENTRE LOS SISTEMAS MODÉLICOS.


Zer nahiago duzu? QuĂŠ prefieres?


ordizia eginez 05.e$S:Maquetación 1 22/05/12 19:36 Página 2

Udal aldizkaria • Revista municipal

Ordizia eginez

2012ko ekaina 5 zk. ■

Ordizia Eginez  

Ordizia Eginez

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you