Page 1

TERUGBLIK OP ACHT JAAR ORDINA OPEN

Dit boek is een terugblik op onze Ordina Open, een mooie periode voor Ordina. We willen u hiermee nog één keer laten genieten van de vele hoogtepunten. Van de toptennissers die we hebben zien spelen, van de ambiance die elk jaar mooier werd, van de inhoudelijke programma’s en de internationale sprekers die ons inspireerden. De jaarlijkse radiospot moet u er helaas bij denken, omdat die niet op papier is te vangen. Wij wensen u veel plezier met dit aandenken. Ronald Kasteel, CEO Ordina N.V.

GAME, SET & MATCH ORDINA

Terugblik op acht jaar Ordina Open www.ordina.nl


Colofon Redactie: Ordina: Enrico de Boer, Tony Bosma, Erik de Kooter, Robert de Snoo, Michiel van Lopik, Jos de Haas, Art Ligthart, Onno Franken FixFactory: Sonja Vroling, Marcia Visser Eindredactie: Bondt Communicatie: Jos de Bondt Concept, ontwerp, realisatie: Ordina, afdeling Corporate Communicatie Fotografie: Alberto Heras, Edwin Verhoef en Vincent Basler Druk, lithografie: Thieme GrafiMedia Groep Dit boek is uitgegeven door FixFactory te Baarn in opdracht van Ordina. Š Ordina, 2010


Inhoud Voorwoord 2002 Ordina speelt zich bij iedereen in de kijker 2003 Wedstrijdspanning gekoppeld aan innovatie 2004 Voor iedereen een trofee 2005 Sport voor mazzelaars én voor pechvogels 2006 Het jaar van Michaëlla 2007 Ballonnen en een haviksoog 2008 Opnieuw kans om te snuffelen aan Ordina 2009 Nog één keer aan service

6 9 17 25 33 41 49 57 65
Voorwoord

Herinnering aan acht jaar Ordina Open Acht jaar al weer! Wat vliegt de tijd… Als de dag van gisteren herinner ik me dat Marcel Hunze, de directeur van het enige internationale grastennistoernooi in Nederland, ons het hoofdsponsorschap aanbood. Wij kenden elkaar al een tijdje, want Ordina nodigde al jaren relaties uit om het evenement bij te wonen. Een sportieve omgeving met tennis op topniveau. In die tijd genoten wij er al van.

W

ij hebben niet lang hoeven

betekenis gekregen bij een groot deel

Tennissterren als Roger Federer,

nadenken of wij onze be-

van het Nederlandse publiek. Wij

Justine Henin, Kim Clijsters, Leyton

trokkenheid bij het toernooi moesten

kijken tevreden terug. We hebben de

Hewitt en Sjeng Schalken bereidden

verstevigen. De toenmalige hoofd-

Ordina Open zien uitgroeien tot een

zich in Rosmalen voor op Wimbledon.

sponsor Heineken had veel publici-

absoluut toptennistoernooi in Neder-

Richard Krajicek nam afscheid tijdens

teit getrokken in deze rol. Ordina

land én we hebben onze doelen als

de Ordina Open en die beelden

stond op het punt toe te treden tot

hoofdsponsor ruimschoots bereikt.

gingen de hele wereld over. Het toer-

de top 3 van Nederlandse ICT-

nooi groeide elk jaar, net als Ordina.

ondernemingen. Wij zagen dan ook

Veel belangstelling voor de

Vlak voor een gedenkwaardige finale

goede kansen voor het vergroten van

sportieve prestaties

stond er zo veel verkeer vast op de A2

onze naamsbekendheid door het

De Ordina Open draaide uiteraard

dat zelfs de radiopresentator sprak

hoofdsponsorschap over te nemen.

vooral om sportieve prestaties. Ruim

over de file voor de Ordina Open. »

Achteraf gezien hebben wij dat

350.000 bezoekers en zo’n 6.000

goed ingeschat. Tijdens de acht jaar

relaties hebben genoten van tennis op

Ordina Open heeft de naam Ordina

topniveau in een prachtige ambiance.Toptennis gecombineerd met

Geniet nog één keer met ons mee

topprogramma’s

Ons sponsorcontract liep in 2009 af.

Elk jaar opnieuw boden we voor onze

Ik ben verheugd over onze opvolger:

relaties een aantrekkelijke combinatie

de toernooiorganisatie is een unieke

van toptennis en inhoudelijke pro-

samenwerking met UNICEF aange-

gramma’s aan. Zo verrasten we onze

gaan. De UNICEF Open verbindt

gasten in 2003 op Ordina’s toekomst-

topsport met maatschappelijk verant-

visie op 2020. En we nodigden boei-

woord ondernemen, een combinatie

ende en beroemde gastsprekers uit,

die ik van harte ondersteun.

zoals Jeff Howe en Joe Pine. En dat allemaal in een inspirerende omge-

Dit boek is een terugblik op onze

ving met heerlijke culinaire verras-

Ordina Open, een mooie periode

singen. Het toernooi was een relatie-

voor Ordina. We willen u hiermee nog

evenement waarbij ook iedereen in

één keer laten genieten van de vele

ons bedrijf zich betrokken voelde.

hoogtepunten. Van de toptennissers

Heel Ordina leefde mee. Op de

die we hebben zien spelen, van de

medewerkersdagen dompelden vele

ambiance die elk jaar mooier werd,

Ordinezen zich trots onder in de

van de inhoudelijke programma’s en

Ordina-sfeer die het toernooi

de internationale sprekers die ons

uitstraalde. Natuurlijk beperkte het

inspireerden. De jaarlijkse radiospot

hoofdsponsorschap zich niet tot die

moet u er helaas bij denken, omdat

ene toernooiweek. Om alles op tijd

die niet op papier is te vangen.

geregeld te krijgen, werden in de

Wij wensen u veel plezier met dit

aanloop ernaartoe bergen werk

aandenken.

verzet. En zo kon het dat de Ordina Open-geluiden al in januari voorzichtig begonnen te gonzen in de gangen

Ronald Kasteel,

van Ordina.

CEO Ordina N.V.
20 02 Ordina speelt zich bij iedereen in de kijker
Ordina Open 2002

Ordina Open. Een mooiere alliteratie is niet denkbaar. De Open paste Ordina vanaf dag één als een maatpak. Als subsponsor hadden we geproefd aan de unieke ambiance. Dat smaakte naar meer! Het hoofdsponsorschap kon in 2002 dan ook niet uitblijven. We gingen hard aan de slag met wat we wilden bereiken met het enige Nederlandse grastennistoernooi: natuurlijk onze naamsbekendheid versterken, maar ook een bron van trots zijn voor onze Ordinezen en een geliefd platform vormen voor relatiemanagement.

N

atuurlijk moest het publiek

ding van en er stonden advertenties in

medewerkers de handen uit de mou-

weten dat Ordina het toernooi

kranten en artikelen gekoppeld aan

wen gestoken voor het toernooi: tech-

van Heineken overnam. Als sluitstuk

acties in sportmagazines. Het mega-

nici, consultants, vormgevers, account-

van het toernooi in 2001 strooide een

bord langs de A2 bij Zaltbommel was

managers, directie en stafafdelingen

helikopter flyers uit boven het centre

niet te missen, evenmin als de grote

als HRM en Corporate Communicatie.

court waarop stond dat Ordina in

banner aan ons pand in Nieuwegein

Zij, en de toernooiorganisatie Libéma

2002 hoofdsponsor werd. Bezoekers

langs de A12. En dagelijks viel onze

Events, maakten er een unieke week

die het parkeerterrein verlieten, zagen

naam bij de sportuitzendingen van de

van. Ordinezen konden voor half geld

op een grote boog boven de weg: “Tot

NOS en Eurosport in de samenvat-

kaarten kopen voor de wedstrijden.

ziens bij de Ordina Open in 2002”.

tingen en de live-uitzendingen van de

In ons pand in Nieuwegein werd de

BNR en SkyRadio maakten er mel-

finales. Exposure genoeg, precies wat

dagelijkse toernooikrant de Daily

zo’n toernooi met internationale allure

News verspreid en in de lunchpauze

verdient.

waren de wedstrijden op het centre

“ DE OPEN PASTE ORDINA VANAF DAG ÉÉN ALS EEN MAATPAK.” 10

court via livestream te zien. De Ordina Een nieuwe naam voor een

Open: je kon er niet omheen en je

bekend toernooi

werd met open armen ontvangen.

In 2002 gingen we van start. Uit alle

In het VIP-dorp in Rosmalen konden

hoeken en gaten van Ordina hebben

we tijdens de Ordina Open dagelijks


zo’n honderd relaties ontvangen in de

De uitzending was via een oortele-

Nederlandse tennistopper. Kidsday

Hospitality Unit. ’s Ochtends werden

foontje te volgen. En Stanley begeleid-

groeide uit tot een legendarisch hoog-

ze getrakteerd op presentaties en

de onze clinics met relaties die graag

tepunt van de Ordina Open. De sfeer

discussies, en daarna zaten ze met

een balletje wilden slaan met een

was elk jaar opnieuw bijzonder.

hun neus boven op de wedstrijden. Elk

toptennisser uit het deelnemersveld

jaar gaf tennisprofessor en voormalig

van dat jaar.

Davis Cup-coach Stanley Franker een

Op het gras gebeurden in 2002 prachtige dingen. Schalken won tegen

voorbeschouwing op de wedstrijden

Kidsday een hoogtepunt

de Fransman Arnaud Clement. Bij de

en interviewde hij de tennissers in

De kinderen waren onze eregasten.

vrouwen schreef de fel spelende Eleni

onze VIP-unit. Dit gebeurde voordat

Al in 2002 was woensdag Kidsday:

Daniilidou geschiedenis voor Grieken-

de wedstrijden begonnen, zodat

relaties konden met hun kroost naar

land, een land dat nooit eerder een

iedereen goed geïnformeerd van het

de Ordina Open komen. De kinderen

zege op het hoogste tennisniveau had

spel kon genieten. Tijdens de finales

deden mee aan prijsvragen, knut-

behaald.

versloeg Stanley zelf live de acties op

selopdrachten, een persconferentie

het centre court via Radio Ordina.

en een clinic onder leiding van een 11


Ordina Open 2002

“ Alleen samen met de klant kan het out sourcingstraject een succes worden!” Enrico de Boer Sales Director

Sinds april 2008 werkt Enrico de Boer bij Ordina als Sales Director. Dat hebben we mede te danken aan de Ordina Open, omdat hij dat als fanatiek tennisser een schitterend toernooi vond. Als professional die al sinds 1987 in de IT zit, richt hij voor ons de schijnwerpers op hoe sourcing er in 2002 uitzag en wat het in de komende jaren gaat betekenen.

“In 2002 was uitbesteden van de

blijft een belangrijk doel, maar

dienstverlening in vele sectoren not

klanten streven tegenwoordig ook

done; nu is dat vanzelfsprekend.

naar meer executievermogen en een

In die tijd begonnen klanten met het

hogere wendbaarheid. Ze leggen

uitbesteden van het beheer van de

meer resultaatverplichting neer bij

infrastructuur. De kosten moesten

hun leverancier, willen zekerheid over

omlaag. Nu zie je veel meer multi-

de continuïteit van de dienstverlening

vendorsourcing: ook andere onder-

en verwachten dat de leverancier grip

delen van ICT worden uitbesteed.

heeft op de complexiteit van het

Klanten gaan daar nu veel bewuster

ICT-landschap.

mee om, zijn goed op de hoogte en hebben al veel leergeld betaald.

Veel outsourcingscontracten worden

Belangrijk is dat de regie door de

afgesloten met een service level

klant wordt gevoerd: van selectie van

agreement. Een overeenkomst waarin

de leverancier tot begeleiding bij de

onze diensten en prestatienormen

uitvoering. De klant, zowel de ICT-

meetbaar en voor een aantal jaar

afdeling als ‘de business’, moet

zijn vastgelegd. Het is niet gezegd dat

betrokken worden in het gehele

wanneer de SLA gehaald is, de klant

traject. Alleen samen met de klant

ook tevreden is. Daarom toetsen wij

kan het outsourcingstraject een

continu de klanttevredenheid in ons

succes worden.”

Service Excellence-programma, waarbij we ook de ‘zachtere’ kant mee-

12

Continuïteit staat voorop

nemen. Zo krijgen we meer transpa-

“Bedrijven gaan bij outsourcing niet

rantie en kunnen we gerichter inspe-

over één nacht ijs. Kostenbesparing

len op de wensen van de klanten.


Outsourcing moet ontzorgen en tegelijk zorgen voor wendbaarheid. Specifieke kennis wordt belangrijker, evenals focussen op een aantal thema’s. Als dienstverlener willen we nóg meer inspelen op de markt en samenwerkingsverbanden aangaan met andere specialistische partijen, waardoor we de klant het allerbeste kunnen bieden.”

“ WIJ TOETSEN CONSTANT DE KLANT TEVREDENHEID IN ONS SERVICE EXCELLENCE PROGRAMMA.” 13


Ordina Open 2002

14


15


Winnaars 2002 Enkel heren:

Sjeng Schalken

Enkel dames: Eleni Danillidou (foto) Dubbel heren: Damm/Suk Dubbel dames: Barclay/Muller

16


20 03 Wedstrijdspanning gekoppeld aan innovatie

17


Ordina Open 2003

In ons tweede sponsorjaar zette de Ordina Open als belangrijk sportevenement zichzelf nog meer op de kaart. De Belgische dames leverden een fraaie strijd op de banen, tot groot genoegen van de relaties van Ordina BelgiĂŤ. In een Belgisch onderonsje tussen Henin en Clijsters ging de laatste met de trofee aan de haal. Beide dames stopten enkele jaren later met tennissen, maar hebben inmiddels hun niet onverdienstelijke rentree gemaakt. Nog meer prachtige sportieve resultaten tekenden de Ordina Open van 2003, want bij de heren won Sjeng Schalken voor de tweede keer de finale. De Ordina Open had ook een primeur, want nadat Richard Krajicek zich in de eerste ronde gewonnen moest geven, maakte hij bekend dat hij ging stoppen als proftennisser vanwege een slepende elleboogblessure.

I

n de Hospitality Unit zat de vaart

Ordina Open bezoeken, waar alles

sessies met tennissers konden volgen.

er weer goed in. Ordina liet hier

over het toernooi en de tennissers

Bovendien waren de tv-opnames van

kersverse staaltjes van interactieve

te vinden was, tot en met de laatste

de NOB met streaming video op het

communicatie zien. Zo kregen de

uitslagen en standen, en natuurlijk het

beeldscherm te volgen.

honderden gasten van Ordina een HP

wedstrijdschema. In ĂŠĂŠn oogopslag

iPaq tot hun beschikking. Deze kleine

was te zien of je al naar het centre

Deze nieuwe snufjes waren niet alleen

personal computer was via wireless

court moest gaan voor die ene span-

voorbehouden aan onze VIP-gasten.

LAN verbonden met het Ordina-

nende partij of nog een drankje in het

Ook voor de veertig- tot vijftigduizend

netwerk dat voor de gelegenheid was

VIP-dorp kon nemen. Nog leuker was

andere tennisliefhebbers die op de

aangelegd. Zo kon je de site van de

dat onze gasten via hun iPaq de chat-

Ordina Open afkwamen dat jaar

18


hadden we iets nieuws bedacht. In het promodorp konden zij in ons ‘internetcafé’ gratis chatten, surfen en spelletjes spelen. Het bleek een groot succes. Ook bijzonder was de loterij: bezoekers kregen een lot en een kaart voor een prijsvraag. In het internetcafé kon je kijken of je in de prijzen was gevallen. Zo wist Ordina wedstrijdspanning te koppelen aan innovatie! VIP-programma 2003 uitgelicht: ‘Ordina met inhoud’ was de rode draad van het VIP-programma in 2003. Naast zaken als Veiligheid en Metamorfoses van organisaties stonden we vooral stil bij het belang van communicatie binnen de informatietechnologie. IT zonder C is als een café zonder tap. Zonder C geen internet, mobieltjes en waar anno 2010 veel over te doen is: social media. Over die zaken hadden wij

“ KERSVERSE INTERACTIEVE MOGELIJKHEDEN VOOR DE RELATIES IN PETTO.”

het al in 2003. Onder het motto

ben hun werk door de eeuwen heen

‘Communicatie: van rooksignalen

gedaan. Nog steeds komt de bood-

naar internet en verder…’ Communi-

schap op vele manieren bij ons bin-

catie is niet pas begonnen in ons

nen. Aan de hand van een beeldende

hoogtechnologische tijdperk; rook-

presentatie lieten we die evolutie van

signalen, gebarentaal en schrift heb-

communicatiemiddelen zien. 19


Ordina Open 2003

“ 2010 wordt het jaar van de waarheid voor organi saties” Tony Bosma Partner bij Ordina

Een van de sprekers in 2003 was Tony Bosma, inmiddels al weer tien jaar werkzaam bij Ordina. Hij startte als junior consultant en begon in 2006 in zijn huidige functie van partner futurist/trendwatcher binnen klantcontact en technologie. En met succes: hij is genomineerd voor ‘Trendwatcher of the Year 2010’ en behoort tot de top van Nederland. In 2003 deed hij al een paar opmerkelijke voorspellingen, die hij nu aanscherpt.

“De fysieke en virtuele wereld

ties, marketing en management, die

versmelten in een razendsnel tempo.

zich meer evolutionair ontwikkelen.

Het uiteindelijke resultaat is zelfs dat

Ik denk dat 2010 het jaar van de

ons virtuele leven net zo belangrijk

waarheid wordt: hoe gaan organisa-

of misschien zelfs belangrijker wordt

ties inspelen op de ontwikkelingen die

dan ons fysieke leven. Kenmerkend

zich in rap tempo manifesteren?”

is bijvoorbeeld hoe nu al de fysieke dialoog digitaliseert door de opkomst

Naar een meer sociale,

van diensten als Twitter. Sociale

menselijke maat

media ondersteunen ons natuurlijke

“We gaan toe naar een bidconomy

menselijke gedrag om ons te kunnen

waarin de consument bepaalt en

uiten. Dit maakt het zo succesvol.

niet de markt. Bedrijven moeten over

Technologie en diensten worden nu eindelijk ondersteunend aan de mens en dat versnelt het allemaal. Ik had niet gedacht dat het zich zo snel zou ontwikkelen als nu blijkt. De ontwikkelingen in de technologie volgen elkaar snel op. Maar ik zie een groot gat ontstaan tussen enerzijds de revolutionair voortschrijdende technologie, communicatie en het gedrag van de mens en anderzijds organisa20

“ EEN SUCCES VOLLE ONDER NEMING IS NIET PER SE EEN ONDERNEMING MET VEEL WINST, MAAR EEN MET TEVREDEN KLANTEN.”


hun branchegrenzen heen kijken

maat. Naar welzijn in plaats van wel-

hebben meegemaakt vergelijkbaar

om te zien wat de consument wil.

vaart. Een succesvolle onderneming is

met de Industriële Revolutie.

Technologie wordt steeds humaner

niet per se een onderneming met veel

En hoewel dat nu crisis en onrust met

en daarmee onzichtbaarder, Natu-

winst, maar een met tevreden klanten.

zich meebrengt, zijn we wel op weg

ral User Interfaces ofwel NUI zijn in

Succes is niet langer in geld uit te

naar een mooiere, menselijkere

opkomst. Daarmee hangt dataporta-

drukken. De maatschappij maakt een

toekomst.”

biliteit samen, maar ook privacy – wat

groeistuip door waar we over twintig

stelt dat nog voor? We gaan op zoek

jaar van zeggen dat we in het begin

naar een meer sociale, menselijke

van de 21e eeuw een nieuwe revolutie 21


Ordina Open 2003

22


23


Winnaars 2003 Enkel heren:

Sjeng Schalken (foto)

Enkel dames: Kim Clijsters (foto) Heren dubbel: Damm/Suk Dames dubbel: Dementieva/

24

Krasnoroutskaya


20 04 Voor iedereen een trofee

25


Ordina Open 2004

De lat steeds een stukje hoger. Voor de sfeer, de prestaties en ook voor de inhoud. Dat was de inzet in 2004, en dat lukte. De ambiance was super, want niet alleen de spelers op de Ordina Open gingen voor topprestaties, ook onze jongens van Oranje deden in dezelfde week hun uiterste best tegen Portugal. Op het grote scherm in het ´dorp´ waren de verrichtingen op het gras van Rosmalen te zien, plus die op de EK-grasmat. Niemand hoefde iets te missen. De grootste prestaties op de baan leverden Michael Llodra en Mary Pierce – een Frans onderonsje dus. Blij poseerden deze winnaars voor de camera met hun trofee, een in brons gegoten beeldje van een tennissende figuur, gemaakt door kunstenares Mirjam Jansen.

O

nze gasten konden met deze

ofwel het ‘Ordina Matchpoint’.

trofee voor een blauwe wand op

Stanley Franker was hier gastheer,

de foto, waar het centre court achter

spelers werden hier geïnterviewd

werd gemonteerd. De persoonlijke

en er was een prijsvraag. Wie verse

foto’s ontvingen zij later als ansicht-

wedstrijduitslagen wilde weten, kon

kaart. In de Hospitality Unit stond een

zich abonneren op de sms-service.

beeldtelefoon – toen nog een splin-

Actuele snufjes anno 2004.

ternieuwe ontwikkeling – waarmee

Typisch Ordina!

gebeld kon worden naar eenzelfde toestel in het vernieuwde internetcafé, 26

“ DE GROOTSTE PRESTATIES OP DE BAAN LEVERDEN MICHAEL LLODRA EN MARY PIERCE – EEN FRANS ONDER ONSJE DUS.”


27


Ordina Open 2004

“ Ordina’s oplossingen waren een kolfje naar de hand van de zorg”

Een van de programma’s in de Hospitality Unit draaide om ketenmanagement. Tot dan toe was dit vooral bekend uit het bedrijfsleven. In de zorg lagen op dat gebied nog veel kansen op verbetering. Erik de Kooter kan erover meepraten. Hij werkte bij The Vision Web toen Ordina het in 2004 overnam. Energie, telecom en industrie waren zijn werkgebieden. Nu is hij marktdirecteur Zorg.

“Mijn eerste Ordina Open maakte ik

verwerking en de vertraging in het

mee in 2004. Heel bijzonder vanwege

traject tussen behandelaars en

de sfeer en de sport, en natuurlijk de

verzekeraars.”

inhoudelijke programma’s. Daarop Erik de Kooter Marktdirecteur Zorg

terugkijkend zie je welke trends en

Sprong voorwaarts voor

ontwikkelingen in opkomst waren,

zorgmarkt

zoals in besturing en technologie. Die

“Ordina analyseerde de zorgmarkt en

hebben veel gedaan, ook in de zorg.

kwam met oplossingen. Wetten, contracten, polissen en afspraken lenen

In 2006 introduceerde Hans Hooger-

zich uitstekend voor geautomatiseerde

vorst het nieuwe zorgstelsel. De geld-

verwerking. Het resultaat: een snellere

pot verschoof naar de verzekeraars

doorvoer van wijzigingen, minder

en de zorgketen ontstond, met als

fouten, meer klanttevredenheid en

doel: meer kwaliteit en lagere kosten.

lagere kosten. Automatisering en

Een aantal schakels in de zorgketen

proactief management zijn voor hen

hebben direct te maken met de relatie tussen klant en leverancier. Daarbij zijn kennis en beschikbaarheid van de juiste informatie van belang. Dat valt nog niet mee gezien de steeds veranderende regelgeving en de nieuwe behandelmethoden. De dynamiek van het zorgdomein is prachtig, maar minder fraai waren de problemen met 28

“ KENNISONDER STEUNING IN DE ZORGKETEN MET ZORGKOMPAS.”


een sprong voorwaarts in service-

St. Anna Zorggroep, het Antoni van

het kan bijdragen aan de omslag

verlening en operational excellence.

Leeuwenhoek Ziekenhuis, ‘s Heeren

van budgetgedreven naar prestatie-

Loo en vooral het Erasmus MC.

gedreven werken. Zorg wordt steeds

Uit onze expertise en marktkennis

Na een aanbestedingstraject werd

belangrijker vanwege de vergrijzing,

kwam het Ordina ZorgKompas voort:

deze opdracht in januari 2009 aan

maar mag niet duurder worden.

een oplossing volgens de principes

Ordina en Oracle gegund. Binnen

Verzorging, chronische ziekten en

van Business Intelligence, op basis

een jaar is daar een systeem voor

geestelijke gezondheidszorg zijn de

van bouwstenen die samen snel een

logistiek, HR, payroll en finance

speerpunten van de toekomst en die

goede, schaalbare en uit te breiden

ingericht en opgeleverd.

moeten beheersbaar blijven.

managementinformatie-oplossing bieden.

Dat vraagt om meer preventief Technologie kan transparantie be-

denken in plaats van alleen

werkstelligen, maar de gevoelige rela-

oplossingen bieden voor bestaande

Ik ben trots op onze projecten op het

tie tussen zorgverzekeraar en zorg-

problemen. Ordina helpt daarbij.�

gebied van besturing en bedrijfs-

aanbieder maakt dat dit stapje voor

voering voor het Flevoziekenhuis,

stapje verloopt. ZorgKompas is mooi: 29


Ordina Open 2004

30


31


Winnaars 2004 Enkel heren:

Michael Llodra (foto)

Enkel dames: Mary Pierce (foto) Heren dubbel: Damm/Suk Dames dubbel: McShea/Sequera

32


20 05 Sport voor mazzelaars ĂŠn voor pechvogels

33


Ordina Open 2005

Ordinezen konden in 2005 tijdens hun middagsoepje vanuit de kantine in ons pand in Nieuwegein live meegenieten van de Ordina Open. Dat kon op de Ordina-manier: heel vernieuwend dankzij een livestream verbinding. Wat er zoal op het gras gebeurde? Heel wat. Koukalova bereikte vorig jaar al de finale, maar dit jaar ging ze nog een stapje verder door met de trofee naar huis te gaan. En dat terwijl ze nog maar amper grastoernooien had gespeeld. Bij de heren won Ancic, alias Super Mario, die op zijn zestiende de juniorenfinale van Wimbledon bereikte.

V

oor de gasten breidden we het

werd de post afgeleverd in fysieke

Club Marquise kreeg een eigen unit

interessante programma-aanbod

postvakjes in de unit. Ordina nam

op één hoog met zicht op baan 1.

nog verder uit. Nieuw was de Club

natuurlijk deel, maar ook een paar

Ook waren er inhoudelijke program-

Marquise, een netwerkclub om de top

vaste toernooisponsors zoals ATP,

ma’s over ‘Leiderschap’ en ‘The

van het Nederlandse bedrijfsleven

Audi, Achmea en Nashuatec/NRG.

Experience Economy’.

bij elkaar te brengen in een sportieve

We ontvingen relaties van netwerk-

ambiance. Van tevoren konden de

organisaties als het NCD, American

genodigden en deelnemers kennis-

Express, SMA, de Nederlandse

maken via een website waar iedereen

Federatie Zakenvrouwen en de Amstel

berichten kon posten. Op de dag zelf

Club. Dat deden we natuurlijk in stijl:

34


Ook nieuw was de langdurige verbin-

en sociale ontwikkeling. Het motto

Raemon Sluiter, Tjerk Bogtstra en

tenis die Ordina aanging met Right To

van RTP is dan ook: “Ieder kind heeft

John van Lottum. Tijdens een gala-

Play (RTP), een stichting van oud-

het recht om te spelen”. Tijdens de

avond in het Autotron – dress code:

schaatskampioen Johan Olav Koss

Ordina Open zamelden we geld in

wit – werden tennisreizen, clinics door

die wordt gedragen door vrijwilligers

voor één specifiek RTP-project voor

Sjeng Schalken in Monte Carlo en een

en topsporters. RTP ontwikkelt

kinderen in Mali. Op zondag startte

golfclinic met Niels Kraay geveild. Een

sport- en spelprogramma’s voor

het toernooi met ‘Celebrities of the

spetterend optreden van Do besloot

kinderen in achtergestelde gebieden,

Game’, met demonstratiewedstrijden.

de avond, die ruim 178.000 euro

omdat sport en spel een essentiële

Karin Bloemen, Antonie Kamerling en

opbracht.

bijdrage leveren aan de emotionele

Peter Heerschop waren erbij, evenals 35


Ordina Open 2005

“ De eerste vingeroefeningen met social media” Robert de Snoo Manager Emerging Services

Robert de Snoo is manager Emerging Services bij Ordina. In zijn terugblik op de editie 2005 komen we te weten dat er dat jaar veel te leren was waar we nu nog steeds veel aan hebben. “Ik herinner mij de Ordina Open 2005

radiozendertje op concrete producten.

vooral omdat we voor het eerst een

Daarmee kun je niet alleen het lo-

‘social media’-oefening deden met

gistieke proces veranderen, maar ook

het virtuele netwerk Club Marquise.

het klantproces. Nu, na vijf jaar, zie je

Daar hebben we veel van opgesto-

de eerste tekenen van een ‘semantisch

ken. Bijvoorbeeld dat mensen op

web’ ontstaan waarbij alles een online

directieniveau hier nog wel de meeste

identiteit krijgt en de verwevenheid

moeite mee hebben. Het zijn geen

met de fysieke wereld steeds groter

echte voortrekkers bij dit soort inno-

wordt. RFID kan ook werken als een

vatieve ontwikkelingen. We kwamen

sensor. Die mogelijkheid testen we

erachter dat zo’n platform heel basaal

nu uit met Philips en Agis binnen

moet zijn, zonder te veel tierelan-

DirectLife, een persoonlijk en interac-

tijntjes. Dat zie je ook bij de iPhone.

tief beweegprogramma via de Philips

Die is plat en functioneel uitgevoerd.

Activiteit Monitor. Dit is een kleine

Apple heeft duidelijke keuzes gemaakt

sensor die je bij je draagt. Koppel je

in applicaties. Dat hebben we geleerd.

die aan je pc, dan krijg je inzicht in

Tegenwoordig organiseren we een

je dagelijkse bewegingspatroon. Via

‘Social Media Lunch’. In het eerste

e-mail krijg je ondersteuning van een

gedeelte presenteren we tijdens een

personal trainer.”

broodje onze kennis op dit gebied. Daarna gaan onze relaties zelf aan de slag met een interactief spel, waarbij ze zelf de beste oplossing uit alle mogelijkheden moeten selecteren. In 2005 presenteerden we de mogelijkheden van RFID, ofwel radiofrequency identification. Een mobiele applicatie in een kleine chip met een 36

“ Wil je innovatief zijn en de klant echt centraal stellen, dan moet je beginnen met luisteren.”


Alles draait om personificatie

klant echt centraal stellen? Dan moet

soonlijker hadden kunnen maken als

“In 2005 hebben we samengewerkt

je beginnen met luisteren. En dan

we van tevoren aan klanten hadden

met Jempi Moens van Fresh Forward.

ontdek je al snel dat alles draait om

gevraagd wat zij wilden horen.

Moens predikte toen al dat marke-

personificatie: het hele bedienings-

teers de link met de klanten zijn

concept gaat naar één op één en

kwijtgeraakt. Zij zijn zo hard bezig met

organisaties moeten zich naar buiten

het identificeren van de klant, dat ze

richten. Bij Ordina doen we dat steeds

continu achter de feiten aan lopen.

meer. Op de Ordina Open 2005

De klant is intussen zeer zelfredzaam

waren er inspirerende presentaties en

geworden dankzij allerlei online dien-

was er veel persoonlijk klantcontact

sten en manifesteert zich ook steeds

mogelijk. Maar wetende wat ik nu

anders. Wil je innovatief zijn en de

weet, denk ik dat we het nóg per37


Ordina Open 2005

38


39


Winnaars 2005 Enkel heren:

Mario Ancic (foto)

Enkel dames: Klara Koukalova (foto) Heren dubbel: Suk/Vizner Dames dubbel: Medina Garrigues/

40

Safina


20 06 Het jaar van MichaĂŤlla

41


Ordina Open 2006

Een dagje vroeger beginnen. Dat leek ons wel zo lekker voor de spelers die daarna naar Wimbledon doorreizen. Daarom startte de Ordina Open met ingang van 2006 niet meer op maandag, maar op zondag. Nog meer nieuws: Ordina kreeg een nieuwe huisstijl. Dus ook de look & feel van de Ordina Open werden vernieuwd. Het centre court is niet langer ingepakt in foto’s van Ordinezen, maar straalt frisheid en beweging uit met sportieve blauwe, groene en oranje silhouetten. Dat was nog niet alles: de indeling van het terrein ging op de schop. Het VIP-dorp met ontvangstunits van grotere sponsoren verhuisde naar de waterkant. Een toplocatie! De Business Club is op het water gelegd. Daar kwamen ook het helikopterplatform en een aantal luxe sloepen te liggen. Een ware vooruitgang.

O

ok Right To Play (RTP) hoorde

charmante wijze door het program-

in 2006 weer van ons. Ronald

ma. Christie’s veilde een aantal top-

Kasteel had toegezegd dat we drie ton

stukken. Hans Klok bracht de avond

zouden inzamelen voor dit hartver-

tot een spectaculair slot, waarna RTP-

warmende initiatief. En we maakten

initiatiefnemer Johan Olav Koss uit

het waar. Wederom met een stijlvol

handen van Ronald Kasteel de cheque

feest – dress code: jawel, wit. Ditmaal

met de drie en al die nullen ontving.

in het restaurant van Maison van den

Maar 2006 was vooral het jaar van

Boer, aan het water. Presentatrice

Michaëlla Krajicek. Tot ieders verras-

Sylvana Simons leidde de gasten op

sing – misschien nog het meest die

42

“ Misschien nog het meest tot haar eigen verrassing sleepte ze de titel in de wacht!”


van haarzelf – drong ze door tot de finale van de Ordina Open en sleepte ook nog de titel in de wacht. ‘Onze’ Michaëlla wist niet wat haar overkwam en kon haar emoties nauwelijks de baas toen toernooidirecteur Marcel Hunze en haar broer Richard haar bij de prijsuitreiking toespraken. Onvergetelijk, deze Ordina Open.

43


Ordina Open 2006

“ De verbinding met de klant kwam tijdens de Ordina Open nadrukkelijk tot uiting” Michiel van Lopik Marktdirecteur Public

Wat wil de klant? En hoe pas ik mijn organisatie daarop aan? Dat kun je gerust vragen aan Michiel van Lopik. Hij is al weer tien jaar bij Ordina, inmiddels als marktdirecteur Public. Hij kent het beeld van klantbediening in het algemeen en weet hoe Ordina dit met het hoofdsponsorschap van de Ordina Open aanpakt. En dankzij zijn werk voor de overheid weet hij ook hoe die dat organiseert.

“Klantintimiteit is onmisbaar. De

Toprelaties uit de overheid

Ordina Open bevestigt voor mij hoe

aanwezig

we met relaties in de publieke sector

“Onze klantrelaties zijn de afgelo-

omgaan. De verbinding met de klant

pen jaren verbeterd. Gedurende ons

komt bij het toernooi nadrukkelijk tot

sponsorschap van de Ordina Open

uiting. Een vaste groep relaties kwam

zijn we steeds professioneler met onze

jaar in jaar uit terug. Die groep is

klanten omgegaan. De klantgroep

steeds groter geworden en de relaties

vanuit de publieke sector is ook groter

keken elk jaar weer uit naar het toer-

geworden. Dat heeft veel met klant-

nooi. De gemoedelijke, ongedwongen

intimiteit te maken en daar heeft de

sfeer is uniek. Die maakt het mogelijk

Ordina Open zeker aan bijgedragen.

dat verschillende klanten met elkaar

Ik verwacht dat de overheid in de

in gesprek gaan. Waar de meeste

toekomst zakelijker wordt.

business-to-business-events zich puur op het inhoudelijke richten, bood de Ordina Open iets extra’s. De intimiteit beperkte zich overigens niet alleen tot de klant, maar ook tot businesspartners zoals Accenture en Deloitte en ook technology-partners als Oracle.”

44

“ We coachen en verbinden, en maken het gemeenschappe lijke doel trans parant en expliciet.”


Ambtelijk ondernemerschap is in opmars. We staan pas aan het begin, maar de wil om geholpen te worden wordt steeds groter. Daarvoor is een uitstekende klantrelatie nodig. De vragen worden steeds complexer, maar achter een vraag ligt altijd een belangrijkere vraag. Die moeten we boven tafel zien te krijgen. We schuiven steeds meer op naar inhoudelijk adviseren. We coachen en verbinden, en maken het gemeenschappelijke doel transparant en expliciet. Dat is echt inhoudelijk werken en de klant iets extra’s meegeven. De hersens uit de mouwen dus.�

45


Ordina Open 2006

46


47


Winnaars 2006 Enkel heren:

Mario Ancic (foto)

Enkel dames: MichaĂŤlla Krajicek (foto) Heren dubbel: Damm/Paes Dames dubbel: Yen/Zheng

48


20 07 Ballonnen en een haviksoog

49


Ordina Open 2007

Het jaar 2007 werd even getekend door duizenden ballonnen. Publiekslieveling Sjeng Schalken ging namelijk stoppen met zijn tenniscarrière. Dat hij afscheid nam tijdens onze Ordina Open was niet toevallig: hier vierde hij triomfen, hier voelde hij zich thuis, in het warme bad van zijn eigen publiek. We zijn er trots op dat Sjeng ambassadeur van het toernooi en van Ordina was. Hij werd luid toegezongen en er gingen duizenden ballonnen de lucht in, terwijl hoog daarboven op een banner aan een vliegtuigje te lezen was: “Sjeng, bedankt!”

N

atuurlijk was er op de baan veel

Boogert, Tjerk Bogtstra, Jan Sie-

meebrengen om kennis te maken met

spannends te zien. Een grote

merink, Miriam Oremans en Sjeng

ons bedrijf. Aan het pand van Ordina

verrassing was dat Peter Wessels wist

Schalken. Een avontuurlijke editie

in Nieuwegein hing bovendien een

door te stoten tot de finale. Daar

dus, met het ene hoogtepunt na het

‘baanbrekend’ doek om iedereen op

moest hij het afleggen tegen Ljubi-

andere.

de A12 te attenderen op het toer-

cic, maar desondanks was het een

nooi en onze zoektocht naar nieuwe

enorme prestatie. De dames moesten

Kennismaken met Ordina

hun finalepartij een paar keer

In 2007 bleek het lastig te zijn om

afbreken vanwege het weer, maar

nieuwe mensen te werven. De Ordina

Technologische innovatie en Ordina

dat deed niets af aan de boeiende

Open bracht uitkomst. In het pro-

zijn zo goed als synoniem. In 2007

match tussen Jancovic en winnares

modorp stond een stand waar we

grepen we de kans om de nieuwste

Chakvetadze. Voor de editie 2007

mensen aanspraken. En tijdens een

systemen in te zetten bij de omrin-

werd een speciaal clinicprogramma

speciale middag en avond konden

gende programma’s én tijdens de

begeleid door Stanley Franker, Kristie

Ordinezen een potentiële collega

wedstrijden. Een waar genoegen,

50

medewerkers.


zowel voor de spelers als voor de kijkers. Wat we zoal introduceerden? Hawk-Eye bijvoorbeeld, een computersysteem dat de bal volgt. Hawk-Eye gebruikt minstens zes televisiecamera’s rond het tennisveld die gelinkt zijn aan een computer. Die computer leest de beelden in real-time en volgt de baan van de bal op elke camera. Deze zes invalshoeken worden gecombineerd, wat een accurate driedimensionale weergave van het pad van de bal oplevert. Die is te zien in een virtual reality-simulatie. Zo werd in de halve finale tussen Safina en Jancovic een onduidelijke situatie glashelder dankzij Hawk-Eye. De Ordina Open is het eerste grastennistoernooi dat Hawk-Eye heeft ingezet. Inmiddels is

Ook gebruikten we voor het eerst een

Customer Experience. Uit het buiten-

het een ingeburgerde techniek die ook

barcode (Evite) voor de ontvangst van

land ingevlogen experts praatten

bij de grand slams als Wimbledon

onze gasten. Iedere relatie kreeg na

de vips bij. Zo mochten we Joe Pine

wordt benut.

aanmelding een bevestigingsbrief met

verwelkomen, de auteur van The

barcode toegestuurd. Bij aankomst

Experience Economy. Hij legde uit

bij het toernooi werd die simpelweg

hoe je van alledaagse diensten een

gescand. Geen gezoek meer op

beleving maakt.

lijstjes, geen vinkjes meer met pen.

En Jonas Ridderstrale, de schrijver

Opgelost. Gebruiksvriendelijk en

van Karaoke Capitalism, stelde ons

snel, zowel voor onze relaties als

voor de keuze: verdien je geld door

onze medewerkers.

anderen te imiteren of durf je een

“ Dat Sjeng Schalken tijdens de Ordina Open afscheid van zijn tenniscarrière nam, was niet toevallig.”

oorspronkelijk product of bedieningsInhoudelijk was er veel te beleven,

concept neer te zetten?

met onderwerpen als Sourcing en 51


Ordina Open 2007

“ Game, set en match”

In 2006 besloot de Rabobank Groep om de centrale softwareafdeling OBT – kortweg Ontwikkel, Bouw & Test – uit te besteden aan Ordina. Jos de Haas was voorheen Senior Vice President van Rabobank en is nu directeur Outsourcing bij Ordina. In 2007 gaf hij op de Ordina Open een presentatie over deze deal, die vlak voor het toernooi een feit werd.

Jos de Haas Directeur Outsourcing

“Rabobank had redenen genoeg

Rabobank deed een intern onderzoek

om de OBT-afdeling te outsourcen.

onder de betrokken medewerkers.

De IT-kennis werd steeds schaarser.

‘Wat vind jij belangrijk?’ luidde de

Ook wilde de bank marktconforme

vraag. Ook werd met een Harrison-

tarieven voor de ICT-activiteiten

cultuuronderzoek de cultuur van

betalen. Bovendien wilde de bank

Rabobank bepaald. De ICT-dienstver-

een interessante loopbaan voor haar

leners die de deal interessant vonden,

medewerkers continueren, zowel voor

brachten een voorstel uit. Opvallend

het management als voor mede-

in het voorstel van Ordina was dat er

werkers aan systemen die kwamen te

over de toekomst van het Rabo-per-

vervallen of waarvan het werk naar

soneel heel serieus was nagedacht.

India ging.

Alle partijen die een voorstel hadden gedaan, kregen ook een Harrison-

Verschillende ICT-dienstverleners

cultuuronderzoek. Op dat moment

kwamen in aanmerking. Welke moest

waren er nog drie partijen in de race.

het worden? Daarvoor gaan we even terug naar de drie selectiecriteria. Ten eerste de dienstverlening. Had de kandidaat de capaciteiten en kennis in huis om de klus te klaren? Ten tweede de financiën: wat ging het Rabobank kosten? En ten derde: hoe zag de toekomst voor het personeel van Rabobank eruit? Die drie criteria wogen even zwaar. 52

“ Rabobank had redenen genoeg om de OBT-afdeling te outsourcen.”


Op basis van de voorstellen, het

Er moet ook een klik zijn. Die ontstaat

onderzoek is van waarde gebleken:

onderzoek en het medewerkersonder-

als er overeenkomsten zijn in de

de resultaten kloppen in de praktijk.

zoek koos Rabobank voor Ordina.

achtergrond en in de normen en

Net als Ordina is Rabobank een echte

Uiteindelijk was het voorstel van

waarden – noem het cultuur. Dit is

Hollandse onderneming, en dit zorgt

Ordina het beste: game, set en match.”

wezenlijk voor de perfecte match.

voor een goede match. Het verloop

Het verbaasde dus niemand dat de

bij deze medewerkers is lager dan

Overeenkomsten maken de match

Rabo-Ordina-deal ook qua cultuur

gemiddeld: je kunt dus voorzichtig

“Tijdens de Ordina Open kwam

een goede match was en is.

stellen dat de mensen het naar hun

partnerbemiddelaar Annelies Penning

zin hebben.”

vertellen over de geheimen van een

Anno 2010 is het contract drie jaar

langdurige relatie. Ze illustreerde hoe

oud. De Rabo-deal is in alle opzichten

lastig het is om twee mensen op basis

Ordina’s grootste outsourcingscon-

van feiten aan elkaar te koppelen.

tract. En het is een succes. Het cultuur53


Ordina Open 2007

54


55


Winnaars 2007 Enkel heren:

Ivan Ljubicic (foto)

Enkel dames: Anna Chakvetadze (foto) Heren dubbel: Coetzee/Wassen Dames dubbel: Chan/Chuang

56


20 08 Opnieuw kans om te snuffelen aan Ordina

57


Ordina Open 2008

Waar het programma in 2007 helemaal in tennissferen plaatsvond, kwam er in 2008 een oranje tintje bij: in de toernooiweek werd ook het EK voetbal in Oostenrijk en Zwitserland gespeeld. Na de barbecue genoot iedereen van een presentatie van doelman Hans van Breukelen en was Nederland-Roemenië (2-0) op groot scherm te volgen. De stemming zat er tijdens de tenniswedstrijden natuurlijk al stevig in, maar deze toegift hadden we ook niet willen missen. De tennissers – daar ging het tenslotte om – zorgden voor spannende potjes op het gras. Ferrer haalde na twee sets de trofee binnen, en bij de dames versloeg de Thaise Tanasugarn eerst onze Michaëlla en tot ieders verrassing sloeg zij zich in de finale tegen Safina naar de trofee.

W

as 2007 voor Ordina al een

wie kan er nou zeggen dat hij een

VIP-sferen. Een hapje en een drankje,

spetterend jaar, in 2008

sollicitatiegesprek heeft gehad tijdens

vermaak voor de kinderen en tennis

de Ordina Open?

kijken vanuit de skybox. En het werd

bouwden we voort op die successen. Recruitment was nog actiever dan

gewaardeerd.

vorig jaar. Opnieuw brachten Ordi-

Familiedag voor Ordinezen

nezen een mogelijke collega mee om

Natuurlijk blijven we trots en zuinig op

Het promodorp op het Autotron-terrein

aan Ordina te snuffelen. We gingen

onze trouwe medewerkers, dus wilden

kreeg een make-over: het werd groter

nog een stapje verder door nog

we ook hen tijdens de 2008-editie in

en er kwam een deel bij met luxe

tijdens het toernooi gesprekken met

het zonnetje zetten. Op een speciale

artikelen voor echte levensgenieters.

kandidaten in de tweede ronde te

familiedag konden ze met hun gezin

Onze skybox gonsde in 2008 dus als

voeren. Zeer onderscheidend, want

een dag Ordina Open meemaken in

een bijenkorf, ook al omdat RTL-Z

58


van daaruit uitzond. De gesprekken gingen niet alleen over tennis, maar ook over bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat belijden we niet alleen met de mond, maar daar ligt ook het ware Ordinahart. Uiteraard waren onze Raad van Bestuurleden Ronald Kasteel en Hans den Hartog achter de microfoon te vinden om erover te praten. Na het enthousiasme over de internationale sprekers bij de VIP-programma’s van 2007 waren onze relaties in 2008 wederom geestdriftig. En terecht. Eregast Jeff Howe onthulde bijvoorbeeld de geheimen van ‘Crowdsourcing’ oftewel: “Why the power of the crowd is driving the future of business.” Ook datamigratie, ICT Outsourcing, BPM en SOA werden uit de doeken gedaan. Opnieuw een boeiende reeks die mooie reacties opleverde.

“ Wie kan er nou zeggen dat hij een sollicitatie gesprek heeft gehad tijdens de Ordina Open?” 59


Ordina Open 2008

“ Elke service is een ace!”

Art Ligthart kwam mee met Panfox, dat Ordina in 1999 overnam. Inmiddels is Art partner op het gebied van ICT Architecture en is hij de laatste jaren met name bezig met Service Oriented Architecture, kortweg SOA. Geheel in tennissferen gaf hij zijn VIP-programma de titel: ‘Elke service is een ace!’ Art doet de achtergronden van SOA uit de

Art Ligthart Partner bij Ordina

doeken en geniet nog even na van de Ordina Open 2008.

“De Ordina Open was voor mij een

sneller worden aangepast. In 2003

unieke manier om met klanten in

was SOA een nieuwe architectuurstijl,

contact te komen. De Kidsday-formule

maar nu is die mainstream. Je kunt er

was écht onderscheidend. Je kon je

snel wijzigingen in bedrijfsprocessen

relatie in een ongedwongen sfeer op

mee doorvoeren en zelfs complete

een andere manier leren kennen.

bedrijfsmodellen mee aanpassen.

En onvergetelijk vond ik de helikopter-

Inmiddels is de ontwikkeling

vlucht die ik boven de Ordina Open

volwassener.”

mocht maken. Geweldig. Oplossingsgericht, minder Deze editie van de Ordina Open

complexiteit

markeert voor mij het begin van mijn

“Ik ben gek op innovaties. Ik hoop

bemoeienis bij een groot verander-

alleen dat we de komende jaren

programma van de Immigratie- en

niet weer nieuwe standaarden gaan

Naturalisatiedienst (IND), waar ik nog steeds namens Ordina werk. Tijdens de Ordina Open hebben we kennis over SOA kunnen uitwisselen met onze relaties. Met SOA kun je op een gemakkelijke manier software bouwen en systemen onderling laten communiceren. Door het gebruik van open standaarden kunnen systemen 60

“De Ordina kwaliteit: oplossings gericht en sturend op minder com plexiteit.”


ontwikkelen, maar juist met de bestaande technieken efficiëntie en effectiviteit gaan behalen. Met de huidige standaarden en architectuurstijlen moet je zeker jaren vooruit kunnen. Ik voorzie dat Ordina zich als transformatiepartner op proces en inhoud gaat opstellen. En dan met de Ordina-kwaliteit: oplossingsgericht en sturend op minder complexiteit. SOA wordt technisch gezien steeds gewoner, dus nu is het zaak meer op businesstoepassingen te focussen. Door de techniek simpeler, inzichtelijker en logischer te maken, krijgen de mensen met de domeinkennis het heft in handen en heeft de organisatie meer grip op kennis. En dáár kan Ordina de klant bij helpen.”

61


Ordina Open 2008

62


63


Winnaars 2008 Enkel heren:

David Ferrer (foto)

Enkel dames: Tamarine Tanasugarn (foto) Heren dubbel: Ancic/Melzer Dames dubbel: Erakovic/Krajicek

64


20 09 Nog één keer aan service

65


Ordina Open 2009

Editie 2009 kondigde op waardige wijze de afsluiting van ons hoofdsponsorschap aan. Overal was te zien hoe de Ordina Open zich sinds 2002 heeft ontwikkeld tot een toptoernooi qua uitstraling, ambiance, faciliteiten en professionaliteit. We zijn de spelers en het publiek steeds beter gaan bedienen, getuige de wereldtoppers, de almaar groeiende bezoekersaantallen, de Nederlandse spelers en aanstormende talenten die dolgraag naar Rosmalen kwamen.

V

oor de spelers was de Ordina

Dat was niet de enige gedroomde

Open top. Niet alleen als per-

tennisrentree: onze eigen Raemon

fecte voorbereiding op Wimbledon

Sluiter kwam op de Ordina Open

vanwege de klei onder het Rosmalen-

weer terug in Nederland na zestien

se gras, maar ook vanwege de

maanden eerder te zijn gestopt.

faciliteiten en service. Die werden

Hij maakte furore door wedstrijd na

geroemd. Door Kim Clijsters bijvoor-

wedstrijd sterker te gaan spelen.

beeld, die in 2003 het toernooi won.

Met het enthousiaste publiek aan zijn

Later gaf ze het proftennis op voor

zijde verbaasde Raemon aanvankelijk

het moederschap. Toen het weer ging

vooral zichzelf, maar algauw kreeg

kriebelen, koos ze de Ordina Open

het zelfvertrouwen de overhand en

2009 voor haar publieke rentree en

werden vriend en vijand verrast door

speelde ze een demonstratiewed-

Sluiters kracht. Uiteindelijk moest hij

strijd tegen Michaëlla Krajicek op het

zich gewonnen geven tegen Benjamin

centre court. Clijsters bleek in topvorm

Becker.

te zijn: in september won ze de US Open! 66

“ Ordina deelt opgedane kennis natuurlijk graag met de buitenwereld.”


Een editie met veel inhoud De medewerkers van Ordina werden deze laatste editie extra in het zonnetje gezet. Op de eerste zondag van het toernooi werden er via een interne actie 1000 kaartjes vergeven. In het VIP-dorp was dit jaar plaats voor Jong Ordina, het sociale, sportieve en inhoudelijke netwerk van meer dan 500 Ordinezen jonger dan 35 jaar. Zij leerden van Kees Nederstigt hoe je in één uur MBA wordt. De groei en ontwikkeling van Ordina was vooral te zien in de Hospitality Unit. Grote inhoudelijke thema’s werden aangesneden, zoals de visie van Ordina als transformatiepartner en de ontwikkelingen in de maatschappij vanwege de crisis. ZorgKompas, Overheid 3.0 en Architectuur 3.0 kwamen aan de orde. De crisis als motor voor innovatie en het nieuwe evenwicht binnen de financiële sector passeerden de revue. Onze relaties hoorden de sprekers ter plekke aan en twee bloggers van Ordina brachten verslag uit van de inhoud, want Ordina deelt opgedane kennis natuurlijk graag met de buitenwereld.

67


Ordina Open 2009

“ Overheid 3.0 heeft veel mogelijkheden” Onno Franken Directeur Solution Sales

Onno Franken, directeur Solution Sales, was eerdere jaargangen ook al gastheer voor onze relaties. Dit jaar drukte hij zijn stempel op het VIP-programma als kartrekker van Overheid 3.0. Daar is hij erg enthousiast over. En terecht, want de mogelijkheden zijn onuitputtelijk.

“Daar waar de overheid vroeger

en de ervaringen in de wereld van

automatisch gezag had, staan nu

e-business. Deze kennis is gebundeld

steeds meer kritische burgers op.

in het INDIGO-traject bij de Immigra-

Iedereen heeft een mening: ‘de over-

tie- en Naturalisatiedienst, kortweg

heid stuurt burgers van het kastje naar

IND. Daar hebben we in de praktijk

de muur, is log en traag en te bureau-

gezien welke toepassingen waardevol

cratisch’. Nu weet je vaak niet wat er

zijn en waar de kansen liggen voor

met een vraag gebeurt en met wie je

optimalisatie, en dat heeft geleid tot

contact kunt opnemen. Met Overheid

Overheid 3.0.

3.0 moet het contact van de overheid met de burger eenvoudiger en

Zo’n 25 mensen uit verschillende

soepeler verlopen. Je krijgt als burger

disciplines binnen de organisatie

sneller inzicht in waar je met je vraag

hebben in ongeveer elf maanden het

terechtkunt en je krijgt snel een ‘voor-

concept ontwikkeld. Uit die bijzon-

lopig’ antwoord voorafgaand aan een

dere samenwerking kwam een uniek

uitspraak. Overheid 3.0 is een totaal-

programma voort met conceptueel

concept voor organisatievernieuwing,

‘foldermateriaal’: een ingerichte

en vooral voor een gerichte, proac-

demo-omgeving die eenvoudig aan te

tieve, op maat gesneden interactie

passen is aan de uitgangspunten van

met de klant. Met trots kijk ik naar Overheid 3.0 en de manier waarop het programma tot stand is gekomen. Bij de ontwikkeling hebben we voortgebouwd op de inzichten van de ‘elektronische overheid’ 68

“Ordina is trans- formatiepartner: we kijken verder dan alleen naar techniek.”


elke potentiële klant. Zo kunnen we laten zien hoe een transformatietraject eruit gaat zien. Bij het traject hoorde natuurlijk ook het toetsen aan de bevindingen in de praktijk. Het concept is kritisch beoordeeld door zo’n twintig ambtenaren en ambtelijk bestuurders uit diverse overheidsorganen en in verschillende rollen. Ordina is tenslotte transformatiepartner: we kijken verder dan alleen naar techniek.” Supersimpel en zeer doeltreffend

parallel met het aanspraak maken

Centraal in Overheid 3.0 staat het

“Overheid 3.0 maakt alles transpa-

op en verstrekken van zorgpremies.

sneller doorvoeren van wettelijke

ranter en kan burgers ook proactief

Er is nog veel werk aan de winkel.

taken en regels. Daarmee heeft het

benaderen. Neem de student uit het

We implementeren Overheid 3.0 nu

programma impact op diverse facetten

buitenland die ieder jaar opnieuw zijn

per uitvoeringsinstantie, maar ik zou

van de organisatie: de besturing, de

verblijfsvergunning moet aanvragen.

graag zien dat de gegevens ook

primaire procesgang, het bedienings-

Zijn de omstandigheden niet veran-

tussen verschillende instanties worden

concept richting de klanten, de rollen

derd? Dan is het niet nodig om de

uitgewisseld. Zeker als die onder

en profielen van de medewerkers,

hele procedure opnieuw te doorlopen.

dezelfde wetgeving vallen. Kennis

de samenwerking met ketenpartners

De bekende gegevens zijn gewoon te

beschikbaar stellen aan ketenpartners

en de ICT-voorzieningen. Ook de

gebruiken voor verlenging. Het lijkt

en centralisatie van functies dus.

interactie tussen opdrachtgever en

supersimpel en dat wordt het nu ook.

Bestuurlijk is het lastig. Maar wie

uitvoeringsinstantie legt Overheid 3.0

Overheid 3.0 heeft veel mogelijk-

weet vormt het de basis voor

onder de loep. Meer samenwerking

heden. Bij de IND hebben we het al

Overheid 4.0…?”

moet leiden tot meer effectiviteit en

bewezen en we zijn in gesprek met

efficiency van beleid. Met technologie

andere partijen binnen de overheid.

en procedures zorgen we ervoor dat

Ook in de zorg zou het veel kunnen

kennis slimmer wordt georganiseerd

bijdragen. Kijk alleen al naar de

en ontsloten. 69


Ordina Open 2009

70


71


Winnaars 2009 Enkel heren:

Benjamin Becker (foto)

Enkel dames: Tamarine Tanasugarn (foto) Heren dubbel: Moodie/Norman Dames dubbel: Errani/Pennetta

72


73


74


75


76


TERUGBLIK OP ACHT JAAR ORDINA OPEN

Dit boek is een terugblik op onze Ordina Open, een mooie periode voor Ordina. We willen u hiermee nog één keer laten genieten van de vele hoogtepunten. Van de toptennissers die we hebben zien spelen, van de ambiance die elk jaar mooier werd, van de inhoudelijke programma’s en de internationale sprekers die ons inspireerden. De jaarlijkse radiospot moet u er helaas bij denken, omdat die niet op papier is te vangen. Wij wensen u veel plezier met dit aandenken. Ronald Kasteel, CEO Ordina N.V.

GAME, SET & MATCH ORDINA

Terugblik op acht jaar Ordina Open www.ordina.nl

http://www.ordina.nl/~/media/Files/Evenementen/Ordina%20Open/Ordina%20Open%20boekje  

GAME, SET & MATCH ORDINA Terugblik op acht jaar Ordina Open Colofon © Ordina, 2010 Dit boek is uitgegeven door FixFactory te Baarn in op...

Advertisement