Page 1

Dryckesstrategi Norra Småland – EN FÖRSTUDIE –


Förstudien har visat att det finns goda förutsättningar att fortsätta arbetet med att ta fram en dryckesstrategi för Norra Småland. Marknaden efterfrågar drycker med ursprung och identitet, »terroir«, och det finns förutsättningar att öka odling och produktion av olika dryckesråvaror, främst i området kring Östra Vätterbranterna, men även i andra delar av länet. Det finns även förutsättningar för etablering av fler förädlingsanläggningar. En satsning på drycker kan komma att stärka identiteten för Småland som matlandskap där även drycken får en stark plats i måltiden.


Den stora variationsrikedomen av klimat och jordmån ger möjligheter att odla olika typer av råvaror. Utifrån de intervjuer som är genomförda är våra slutsatser att regionen passar ypperligt för odling av råvaror riktat direkt mot dryckesproduktion. Klimat- och jordmånsvariationer i regionen ger mycket bra förhållanden för att på olika håll i regionen odla råvaror med olika karaktär som var och en på sitt sätt kan bidra med en konkurrenskraftig produkt. Om man därtill lägger möjligheterna med jordförbättring och moderna odlingstekniker blir möjligheterna goda att styra råvarans karaktär och förutsättning att ge bra avkastning, oavsett vilken typ av dryckesråvara man väljer att odla. Om ett specifikt område skall framhållas är det Vätterns östra sluttningar tack vare dess näringsrika

Odling – klimat, jordmån, historik, kompetens och terroir jordmån och milda klimat och den positiva påverkan som Vättern har på mikroklimatet. Området är redan idag centrum för äppelodling och har en historik av frukt- och bärodling som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Som exempel kan ges att under 1960- och 70-talet låg 40% av Sveriges odling av svarta vinbär i regionen.

Kompetensen att odla spannmål finns i regionen. Det finns vissa odlingar, bland annat i Tenhultsområdet, där maltkorn direkt riktat mot ölproduktion odlas. Förutsättningarna för ökad lokal produktion av råvaror för ölbryggning finns. Vi tror att med rätt stimulans kan man skapa grunden för en kulinarisk region kring frukt- och bärodling i just Östra Vätterbranten. Klimatförutsättningarna finns, jorden är bördig och ger hög avkastning. Det finns en tradition av att odla frukt och bär. Befintliga producenter är villiga att driva på utvecklingen och har redan påbörjat arbetet med att skapa drycker med tydlig regional förankring i terroiren och i storytelling. Kopplat till detta har området redan ett stort antal besökare varje år. Förutsättningarna för att skapa en kulinarisk region är goda.


Tack vare regionens varierande klimat och jordmån har fler råvaror potential att odlas i större omfattning. Exempel på råvaror är vinbär, rabarber, plommon och päron. Även maltkorn har potential att odlas i större omfattning.

Produktion & förädling

Dessa råvaror kan odlas och växa på flera platser runt om i regionen, inte bara i Östra Vätterbranterna utan även på t.ex. Småländska höglandet. Det bör även finnas utrymme för ytterligare äppelodling i Östra Vätterbranterna och då även gamla sorter för dryckesproduktion. Björksav kan ha utvecklingsmöjligheter då tillgången till björk är mycket stor i Småland. Med rätt stimulans skulle man kunna få en växande och

– råvaror, tradition, anläggningar och kompetens

som skulle kunna användas för odling av dryckesråvaror. Här krävs dock större insatser i fråga om stöd och utbildning för att få igång en produktion.

hållbar odling och förädling av alkoholfria drycker av god kvalitet. Stimulansen vi talar om är dels uppmuntran och stöd till vidareutveckling av befintliga odlingar. Men även att få befintliga primärproducenter att se fördelen med att ställa om delar av sin produktion inriktat direkt på dryckesråvaror och att hjälpa dessa befintliga producenter att i större utsträckning använda befintliga råvaror till dryckesproduktion. Det finns redan goda exempel på detta i regionen. Vi ser också att det finns oanvända arealer

Det saknas vissa nyckelkompetenser i regionen när det gäller öl. Dessa nyckelkompetenser är i första hand i förädlingsledet. Anledningen till detta kan tillskrivas att vi idag inte har någon större förädlingsverksamhet i regionen. Bryggerier som tidigare fanns i många kommuner har lagts ner och kompetensen försvann med dem. Detta har vidare lett till att vi idag saknar dels utrustning och kompetens men också traditionen att förädla våra produkter till drycker. Även här ser vi att stöd och utbildning skulle behövas.


Marknad Marknaden för lokalt producerade drycker är stor och växer. Konsumenten blir mer och mer medveten och selektiv i sina val av dryck. Detta har dels att göra med större tillgänglighet av information gällande hälsa och miljö men konsumenten nås och utsätts för fler trender inom mat och dryck idag än för tio år sedan. Produkter som tillverkas i liten skala är mer intressanta för konsumenterna i dag och man kräver nästan en bakgrundshistoria på produkten för att den skall vara intressant. Förutsättningarna är goda för att nå ut med produkter. Vi kan dock se att det är inom försäljning och marknadsföring som den största flaskhalsen finns idag. Utbildningar och stöd kan underlätta och hjälpa befintliga producenter

– försäljningskanaler, produkter och förpackning

att komma in på en marknad där efterfrågan är stor av den här typen av produkter. Besöksnäringen är viktig för att nå ytterligare framgång. Vissa prestigeprodukter som appellerar till en köpstark marknad behövs. Trender skapas ibland av en liten klick

personer som ofta tilltalas av en prestigeprodukt. Även om dessa produkter i sig kanske inte har en så stor lönsamhet kommer deras framgång att spilla över på dels andra mer lukrativa produkter i sortimentet men det kommer även att sätta regionen på en kulinarisk karta. Förpackningens betydelse är stor. Här finns ett strukturellt problem för den lilla producenten. Då produktionen är liten och kompetensen i förädlingsledet saknas är man styrd till de förpackningar som erbjuds på större tapplinjer. I Norra Småland finns flera av parametrarna för att nå större marknadsframgångar – de naturgivna, odlingstraditionen och den lokala identiteten. Dock behövs stöttning, utveckling och uppmuntran till befintliga och potentiella producenter.


Förstudie »Dryckesstrategi Norra Småland« har genomförts under 2013–2014 av Coompanion Jönköpings län. Underlag till förstudien har i huvudsak tagits fram genom faktainsamling som statistik, rapporter och annan litteratur samt intervjuer med odlare, dryckesproducenter, leverantörer, grossister, forskare & andra specialister. Förstudien har finansierats med medel från Landsbygdsprogrammet, Jönköpings län.

Fortsatt arbete » Vi kan se att det finns goda förutsättningar att fortsätta arbetet med att utveckla småländska drycker. Småland kan genom ytterligare satsning på drycker förstärkas som kulinarisk region. Coompanion Jönköpings län har därför intresse av att fortsätta arbetet med en dryckesstrategi för Norra Småland.

«

Eksjö, december 2014

licence holder Regional Matkultur Småland matkultur@coompanion.se www.culinary-heritage.com

0381-159 60 jonkoping@coompanion.se www.jonkoping.coompanion.se

www.ordforradet.nu

Beställ rapporten via e-post: jonkoping@coompanion.se

Dryckesstrategi Norra Småland  

Förstudien »Dryckesstrategi Norra Småland« har genomförts under 2013–2014 av Coompanion Jönköpings län. Underlag till förstudien har i huvud...

Advertisement