Page 1

D a v i n c i L i t t l e

การแสดงผลงานศิ ล ปกรรม Little Davinci

“ แม่ ข องแผ่ น ดิ น ”


สาส์นจากคุณ วรนันท์ ผ่องเจริญกุล ประธานเฮือนศิลปินนาชา Nacha Artists’ Residence การแสดงผลงานศิ ล ปกรรม Little Davinci

“ แม่ ข องแผ่ น ดิ น ”

18 สิ ง หาคม - 5 กั น ยายน 2556 ณ เฮื อ นศิ ล ปิ น นาชา (Nacha Artists’ Residence) 31 ถ.ท้ า ยวั ง ต.ช้ า งม่ อ ย อ.เมื อ ง จ.เชี ย งใหม่ 50300 ขอขอบคุณ ผศ. สุรสิทธิ์ เสาว์คง อ. ศรีวรรณา เสาว์คง คุณ พรชัย ใจมา ผศ. ลิปิกร มาแก้ว คุณ อัคคภพ พฤกษ์ปิติ คุณ นิศาชล ชมภูพันธ์ คุณ คมสันต์ ปุมปัญญา คุณ สัณฐาน หลิมไพบูลย์ คุณ เจริญพร วงศ์ดอก คุณ สุมาภา ประดับแก้ว เจ้าหน้าที่ บริษัทลานนาคอนโด และ Nacha Coffee ทุกท่าน คุณ อุกฤษฏ์ วงศ์สัมพันธ์ คุณ วรนันท์ - คุณ ปรีชา ผ่องเจริญกุล และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ถ่ายภาพและจัดทำสูจิบัตร FLUKE Graphic & Design t. 0804969946

เลโอนาร์โด ดา วินชี ผู้วาดภาพที่มีชื่อเสียงที่สุด

ในโลกคือ ภาพโมนาลิซ่า มิใช่เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเมื่อ 500 กว่าปีมาแล้วเท่านั้น แต่ยังเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถ ในด้านต่างๆ เป็นนักออกแบบสถาปัตยกรรม นักประดิษฐ์ คิ ด ค้ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ผ ลงานมากมาย แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ใน คุณสมบัติ ที่สำคัญมากของ เลโอนาร์โด คือ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำจริง และทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่เขาทำ เฮือนศิลปินนาชา (Nacha Artists’ Residence) จัดโครงการประกวดวาดภาพ Little Davinci ขึ้นเพื่อส่งเสริม ศิ ล ปิ น เยาวชนตั้ ง แต่ ชั้ น ประถมศึ ก ษาตอนต้ น จนถึ ง ชั้ น มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มเี วทีทจ่ี ะได้แสดงออก เพือ่ สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ ในหัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมฉลอง พระเกี ย รติ พระปรี ช าสามารถ และพระวิ ริ ย ะของสมเด็ จ พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่ของ พสกนิ ก รชาวไทย เคี ย งคู่ พ ระบารมี ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ผู้ ท รงเป็ น พ่ อ หลวงของ

แผ่นดินและพสกนิกรชาวไทย มาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี

ที่ทรงครองราชย์ ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการการตั ด สิ น คื อ อาจารย์ศรีวรรณา เสาว์คง, ผศ.สุรสิทธิ์ เสาว์คง, อาจารย์

พรชั ย ใจมา, ผศ.ลิ ปิ ก ร มาแก้ ว , และที ม งาน อาทิ

คุณอัคคภพ พฤกษ์ปีติ, คุณนิศาชล ชมภูพันธ์, คุณคมสันต์ ปุมปัญญา ทีม่ สี ว่ นช่วยจนงานสำเร็จลุลว่ ง ตลอดทัง้ คณาจารย์ และนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดในครั้งนี้ ขอได้รับคำขอบคุณจากเฮือนศิลปินนาชา

(Nacha Artists’ Residence) ด้วยความจริงใจ

จิตรกรรมเยาวชน ครั้งที่ 1 “แม่ของแผ่นดิน” ศรีวรรณา เสาว์คง

โครงการประกวดภาพจิ ต รกรรม เยาวชน ครั้ ง ที่ 1 Little Davinci หัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน” จัดโดย เฮือนศิลปินนาชา (NACHA ARTISTS’ RESIDENCE) ส่งเสริมให้เยาวชน ที่มีความสามารถ ด้านศิลปะ ได้มีโอกาสแสดงออก ซึ่งผลงานสร้างสรรค์ ตามระดับการศึกษา และ อายุที่แตกต่างกัน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ จากพระราชกรณียกิจ ที่พระองค์ทรงเอื้ออาทร ต่อพสกนิกร ดุจมารดาของแผ่นดิน ทั้งยังสะท้อนถึงความรัก ความผูกพัน ระหว่าง มารดาและบุตร ปรากฏว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับ จากสถานศึกษา ต่างๆ ทุกภูมิภาค ให้ความร่วมมือส่งผลงาน เข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ไม่ เ พี ย งจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ท่ า นั้ น ยั ง มี ผ ลงานของเยาวชน จั ง หวั ด อื่ น ๆ ได้แก่ ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา ตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ นครราชสีมา นครสวรรค์ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กรุงเทพฯ ชลบุรี ตรัง และสงขลา รวมผลงานทัง้ หมด จำนวน 171 ภาพ นับเป็นความน่าประทับ ใจยิ่ ง จากความคิ ด หลากหลาย และทั ก ษะ ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนมาจาก

ครูสอนศิลปะ ในการแสดงออกซึ่งคุณค่าความงามที่ใสซื่อและบริสุทธิ์

น่าชื่นใจ ของจิตรกรรมระดับเยาวชน ที่ยังมิได้อาศัย ความช่ำชองในการ พัฒนางานเหมือนระดับศิลปิน ขอแสดงความยินดี กับครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แต่ละ สถาบันการศึกษา ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้ และขอขอบคุณ

ผู้เข้าร่วม โครงการการประกวดภาพจิตรกรรมเยาวชนทุกท่าน หวังว่า กิจกรรมของการประกวด “แม่ของแผ่นดิน” จะมีส่วนกระตุ้น สนับสนุน พัฒนาการสร้างสรรค์ ผลงาน ของเยาวชนผู้ใฝ่รักในศิลปะ มุ่งมั่นสู่เส้นทาง ของตนให้เติบโตก้าวหน้าต่อไป ขอขอบคุณ คุณปรีชา - วรนันท์ ผ่องเจริญกุล จากเฮือนศิลปิน นาชา ที่สนับสนุน ให้เกิดโครงการประกวดผลงานศิลปะ และกิจกรรม ทางศิลปะ ในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่องตลอดมา เพราะหากวงการ ศิลปะปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ

ก็จะไม่มีโอกาสพัฒนาผลงาน ให้เจริญรุ่งเรืองได้ จึงถือว่า เป็นคุณูประการ

แก่สังคมอย่างแท้จริง.


ระดับประถมศึ ก ษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) รางวัลพิเศษระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3)

ด.ญ.ทัสดา แก้วนิรมิตร์ (ป.3) โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี

ด.ญ.จรรยมณฑน์ ตุ้ยวงค์ (ป.1) โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน

ด.ช.จิรายุ วิเชียรชัยคิรี (ป.3) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จ.ตาก

รางวัลยอดเยี่ยม ด.ญ.กินรี จีโน (ชั้นอนุบาล 2) “ตามรอยแม่” เทคนิค สีพาสเทลบนกระดาษ 55 x 76 ซม. โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่

ด.ญ.ณัฐนันท์ จิตอารีย์ (ป.1) โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน

ด.ญ.อรชพร จงสุข (ป.1) โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่

ด.ช.โรจนินท์ อินตานิ (ป.1) ด.ญ.ปพิชญา สังข์นาค (ป.3) โรงเรียนคำ�เที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน

`

รางวัลที่ 3 ด.ญ.รพีพรรณ ศรีสด (ประถมศึกษาปีที่ 2) “แม่ของแผ่นดิน” เทคนิค สีพาสเทลบนกระดาษ 55 x 76 ซม. โรงเรียนคำ�เที่ยงอนุสสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่

` รางวัลที่ 2 ด.ช.กฤตภาส เพชรานนท์ (ประถมศึกษาปีที่ 2)

“แม่พระผู้ให้” เทคนิค สีพาสเทลบนกระดาษ 55 x 76 ซม. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ด.ญ.ศุภลักษณ์ เช้าโต (ป.1) โรงเรียนคำ�เที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่

ด.ช.ณัฏฐากรณ์ ทัพผดุง (ป.2) โรงเรียนชลประทานผาแตก จ.เชียงใหม่

ด.ญ.กาญจน์สุดา จะเสอ (ป.2) โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จ.เชียงใหม่


ระดับประถมศึ ก ษาตอนปลาย (ป.4 - ป. 6) รางวัลพิเศษระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)

ด.ช.วิชัย แซ่หวัง (ป.6) โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ จ.เชียงใหม่

ด.ช.วรารักษ์ แซ่หลี่ (ป.6) โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ จ.เชียงใหม่

ด.ญ.รุจิรา แซ่เฮ่อ (ป.6) โรงเรียนบ้านลวงเหนือ จ.เชียงใหม่

รางวัลยอดเยี่ยม ด.ช.ณัฐนันท์ ชัยกิจวัฒนะ (ประถมศึกษาปีที่ 5) “ความห่วงใยของแม่หลวง” เทคนิค สีพาสเทลบนกระดาษ 55 x 76 ซม. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ด.ญ.ปพิชญา กาเย็นทรีย์ (ป.5) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

รางวัลที่ 2 ด.ญ.เขมนิกา บุญกลาง (ประถมศึกษาปีที่ 6) “แม่ของแผ่นดิน” เทคนิค สื่อผสมบนกระดาษ 55 x 76 ซม. โรงเรียนใบบุญลำ�พูน จังหวัดลำ�พูน

รางวัลที่ 3 ด.ญ.อรณิชา อยู่ดี (ประถมศึกษาปีที่ 5) “ความดีของแม่” เทคนิค สีพาสเทลบนกระดาษ 55 x 76 ซม. โรงเรียนปิยมิตรวิทยา จังหวัดพะเยา

ด.ญ.รัชดาพร บุญรังษี (ป.6) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ จ.เชียงใหม่

ด.ช.จักรรินทร์ ลือสัก (ป.4) โรงเรียนใบบุญลำ�พูน จ.ลำ�พูน

ด.ญ.วริษา ทรายแก้ว (ป.4) โรงเรียนคำ�เที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่

ด.ญ.ปิยากร ใยดี (ป.6) โรงเรียนใบบุญลำ�พูน จ.ลำ�พูน

ด.ญ.รัฐชา ปัญญาใหญ่ (ป.5) โรงเรียนใบบุญลำ�พูน จ.ลำ�พูน

ด.ญ.อรณิชา ชัยชนะ (ป.5) โรงเรียนคำ�เที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่


ระดับมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) รางวัลพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) รางวัลยอดเยี่ยม ด.ช.ธนชัย แซ่เตี๋ยว (มัธยมศึกษาปีที่ 1) “ตามรอยแม่” เทคนิค สีอะคริลิคบนกระดาษ 55 x 76 ซม. โรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกูล) จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวพิชญาภัค กลยาณี (ม.3) โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รางวัลที่ 2 ด.ช.กฤษดาธัญ มหาวัน (มัธยมศึกษาปีที่ 3) “แม่พระผู้ให้” เทคนิค สีพาสเทลบนกระดาษ 55 x 76 ซม. โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลที่ 3 ด.ช.ณัฐภัทร ประสิทธิ์สร (มัธยมศึกษาปีที่ 1) “แม่ของผม” เทคนิค สีพาสเทลบนกระดาษ 55 x 76 ซม. โรงเรียนเทพา จังหวัดสงขลา

ด.ญ.คริสแบร์ บานี (ม.3) ด.ญ.วริศรา สุมาลัย (ม.1) โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่

ด.ช.นันทวัฒน์ ศิระจิตร (ม.1) โรงเรียนเทพา จ.สงขลา

นส.พิมผกา เลิศจิตติคุณ (ม.3) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ด.ญ.พรพิมล แซ่หว่อง (ม.1) โรงเรียนวัดแสมดำ� กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.แสงแก้ว ขันแก้ว (ม.2) โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สามเณรอาทิตย์ อาโต่ (ม.1) โรงเรียนเชตุพนศึกษา จ.เชียงใหม่

ด.ช.นิมิต สมบูรณ์ทอง (ม.2) โรงเรียนบ้านสามหลัง จ.เชียงใหม่

ด.ญ.สุกัญญา เมทาง (ม.1) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ จ.เชียงใหม่


ระดับมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.4 - ม. 6) และระดับประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 1-3 รางวัลพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-3

นายพิชาชาญ ผาสุขพรรณ์ (ม.6) โรงเรียนเทศบาล 4 จ.นครราชสีมา

นส.พิชญา หมื่นมหายศ (ปวช.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

นายศุภชัย สุขยะปุก (ปวช.2) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

รางวัลยอดเยี่ยม นายยะโจ นลินแก้ว (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3) “วันแม่แห่งชาติ” เทคนิค สีอะคริลิคบนเฟรมผ้าใบ 58 x 78 ซม. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นส.ยุพา ดีสม (ปวช.3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รางวัลที่ 2 นางสาวกาญจนา จีโน (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2) “ใต้ร่มพระบารมีแม่” เทคนิค สีอะคริลิคบนเฟรมผ้าใบ 58 x 78 ซม. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลที่ 3 นายพู่กัน ทาแล (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3) “สุขใจในแผ่นดินแม่” เทคนิค สีอะคริลิค 56 x 75 ซม. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายทังจี มาลีพดุง (ปวช.2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

นส.อาริญญา กันธิโน (ม.5) โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

นายวัชรพงศ์ จันทร์สอาด (ปวช.3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

นส.ธัญภัสสร์ ดอกจันทร์ (ม.4) โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม จ.เชียงใหม่

นายกฤษณรัช นันต๊ะคำ� (ม.6) โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

นส.วันดา ใจมา (ปวช.1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


เรียนศิลปะ กับ ศิลปินนาชา (สอนตั้งแต่พื้นฐาน-ประกอบอาชีพ) Study art with Nacha Artists (Beginning - Career) สำหรับเด็ก - รับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป (เน้นส่งเสริมจินตนาการและพัฒนาการด้านอารมณ์-สมาธิ) - เรียนวันละ 3 ชั่วโมง ( เสาร์ - อาทิตย์) - จำนวน 8 ครั้ง รวม 24 ชั่วโมง/คอร์ส ราคา 3,500 บาท - ไม่รวมอุปกรณ์ (นักเรียนนำมาเองโดยขึ้นอยู่กับประเภทของงาน) สำหรับผู้ใหญ่ - เรียนรู้ศิลปะตั้งแต่พื้นฐานการวาด-ความถนัดในแต่ละประเภท (การวาดเส้น- สีน้ำ - สีน้ำมัน - สีอคีลิค - ศิลปะประเภทอื่น ๆ) - เรียนวันละ 3 ชั่วโมง (เสาร์ - อาทิตย์) - จำนวน 8 ครั้ง รวม 24 ชั่วโมง/คอร์ส ราคา 4,500 บาท - ไม่รวมอุปกรณ์ (นักเรียนนำมาเองโดยขึ้นอยู่กับประเภทของงาน) For Kid - Age 7 years up (Imagine support and emotion-concentration development) - Study 3 hours/day (Saturday and Sunday) - 8 times, total 24 hours/course 3,500 baht - Not include stationary (Student brings it by yourself up to artwork) For Adult - Learning from beginning to expert in any kind of art. (Sketch-watercolor-acrylic-etc.) - Study 3 hours/day (Saturday and Sunday) - 8 times, total 24 hours/course 4,500 baht - Not include stationary (Student brings it by yourself up to artwork)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. / For more information please contact Tel: 053 252 983, 08-82635076 E-mail : nachaart13@gmail.com www.nachaart.com

Art Book Little Davinci  

Art Exhibition and Painting Competition (Little Davinci) in topic "Mother of Thailand"

Advertisement