Page 1

Kom hurtigt, sikkert og relevant i gang med dataanalyser

White Paper for danske forsyningsvirksomheder 2017 De danske vand-, spildevand- og varmeforsyningsvirksomheder har både som enkeltstående forsyninger og multiforsyningsvirksomheder store muligheder i forbedret performance. Målet er at understøtte en fremtidsorienteret forsyning, der er effektiv, har kvalitetsløsninger og god kundeservice.

BAGGRUND

DYNAMISK OG FAGLIG TILGANG

Inddragelse af data i beslutninger på et taktiskog strategisk niveau på den rigtige måde, og i den rigtige sammenhæng, kan give ny og værdifuld indsigt. Derfor er udvikling og implementering af generiske værktøjer til ledelsesrapportering (Business Intelligence) i stærk fremdrift.

Vi har hos Orbicon Informatik erfaret, at man med den rette faglige indsigt og målrettede værktøjer ikke behøver at udarbejde en komplet datastrategi og datakilde-afdækning for at komme godt i gang.

Dét, at komme i gang med at arbejde med dataanalyser har tidligere været svært, grundet barrierer som: kompleksitet, økonomi og manglende overblik. Mange af disse barrierer er nu heldigvis brudt ned, og det er derfor muligt at få udbytte med marginale investeringer og begrænset risiko. Nye IoT (Internet of Things) teknologier er blevet væsentlige parametre for at skabe effektiviseringer, herunder muligheden for at dele data og dermed at få en netværkseffekt på tværs af flere forsyninger eller samarbejdet mellem myndighed, borger og forsyning. Cloud-baserede dataanalyser med anvendelse af cognitive computing og machine learning har endvidere bevist sit potentiale i andre brancher, og er nu være klar til udrulning i forsyningsbranchen. Både danske og udenlandske energiselskaber har arbejdet med dette i flere år, og mulighederne for vand-, spildevand- og varmeselskaber banker nu for alvor på.

Med en stærk faglig og datamæssig forståelse har Orbicon Informatik over de sidste 30 år specialiseret sig i at omsætte datahåndtering til anvendelige og resultatskabende løsninger i de danske forsyninger. Koblingen af faglig forståelse med egne domæneeksperter og anvendelse af den nyeste teknologi giver os muligheden for at tilbyde markedet en dynamisk cloud-baseret løsning, som formår at tilpasse sig behovene i den enkelte forsyningsvirksomhed. Orbicon Informatik har valgt at tilbyde sine løsninger på en cloud-baseret platform. Dette giver en række åbenlyse fordele for forsyningerne, blandt andet, at hardware-investering minimeres, de eksponeres ikke direkte for teknologisk paradigmeskift og fleksibilitet i systemintegration øges. Cloud-platformen er oplagt som samarbejdsplatform, da det i et rettighedsstyret miljø er muligt at lade både interne og eksterne medarbejdere tilgå løsningen. Ligeledes giver cloud-teknologien mulighed for at trække på både interne og eksterne datakilder i samme løsning. Løsningen er derfor en balance imellem den mindst mulige risiko, optimeret økonomi og hurtige resultater.


De dynamiske dataanalyser er, opbygget med muligheden for, at der løbende kan tilføjes nye datakilder og løbende valideres på resultaterne. Gennem den dynamiske opdatering sikrer man sig, at alle medarbejdere altid har den nyeste forståelse og viden tilgængelig. Igennem vores faglige indsigt i forsyningsbranchen oplever vi samtidig, at det daglige arbejde identificerer nye behov og nye parametre, der påvirker resultaterne. Disse erfaringer bliver løbende inddraget i analyserne og dermed ligger de til grund for den rigtige beslutning.

HER SKAL VI SÆTTE IND I en undersøgelse udført af EY og PLUSS i sommeren 2016 har de danske forsyninger selv identificeret de største fokusområder.

HVORFOR SKAL FORSYNINGER TAGE DATAANALYSER MED I BESLUTNINGSPROCESSEN? Det er nærliggende, at forsyningerne blot afventer de næste politiske reguleringer som målsætning for deres drift af virksomheden. I Orbicon Informatik tror vi imidlertid på, at de danske forsyninger drives både af og ud fra mere end blot politik. Vi vurderer derfor, at nogle af fremtidens udfordringer og muligheder for dataanalyse er: • At den politiske regulering kan stimuleres ved god indsigt i egen forretning • Konsolidering og generationsskifte i både ledelser og på operationelle pladser kan ske på fuld oplyst grundlag • At forsyningernes grundlæggende ønske om en sund virksomhedsdrift (organisatorisk, kompetence og resultatmæssigt) fremmes ved analyser og bedre forståelse i flere niveauer.

Forsyningssikkerhed og sikker drift

Effektivisering og organisationsudvikling

Forudsigende

Kundeorientering, innovation og udvikling

Beskrivende

Analytisk kompetenceniveau

Anvisende

Simpel beslutningsanvisning

Flerfaktor og realtids beslutningsanvisning

Simpel forudsigelsesmodel

Flerfaktor og realtids forudsigelsesmodel

Simpel rapportering

Flerfaktor og realtids rapportering

Datatilgængelighed Få data med forsinkelse

Mange integrerede data i realtid

Kilde; Forsyningssektoren 2016 undersøgelse af strategier og tendenser, rapport af EY og PLUSS.

Fokus på netop disse tre områder vurderes at være uændret under de nyligt udmeldte regulatoriske forandringer, idet der konsekvent søges den optimale balance i et totaløkonomisk perspektiv. Ved anvendelse af dybere dataanalyse og dynamisk visning vil beslutningsprocesser vedr. ovenstående blive bedre funderet, hurtigere og mere kvalificerede. Ved at bruge specifikke analyser, der taler direkte ind i én eller flere af de ovenstående tre fokusområder, sikrer man med stor sikkerhed, at investering i dataidentifikation og analyse giver resultat.

Vi er privilegeret at leve i en tid, hvor teknologien blomstrer, ikke blot hvad opsamling af data angår, men også når det kommer til behandling af data. Ovenstående figur beskriver kompleksiteten i dataanalyser, der tidligere har været begrænset af manglende data og analytiske kompetence. De fleste historiske analyser og rapporter anvendt i forsyningsbranchen har haft et beskrivende islæt over sig og med få parametre forsøgt at simulere fremtiden. Med de i dag tilstedeværende datakilder og computerkraft er den anvisende og højkomplekse dataanalyse med flere datakilder nu mulig ved lav risiko.


Samtidig giver de nye teknologier, såsom computerbaseret mønstergenkendelse (machine learning), mulighed for at identificere komplekse sammenhænge, som man ikke har kendt til indtil nu. Den minimerede risiko og de nye muligheder er i gang med at skabe nye operationelle modeller og metoder indenfor forsyningsmarkedet.

HVORDAN KOMMER RESULTATERNE? Målet er at understøtte en fremtidsorienteret forsyning, der er effektiv, har kvalitetsløsninger og god kundeservice. Proces og fokus bør derfor omhandle at identificere data og resultatskabelse inden for primæret seks fokusområder: Teknologi Forholde sig til og implementer ny teknologi

Datakvalitet Dynamisk forbedring af datakvalitet

Performance Bedre indsigt i målopfyldelse

Bæredygtig økonomi Balance mellem anlægs- og vedligeholdsomkostninger

Eksekvering Implementering i beslutningsproces

Service interface og reaktionstid Bedre oplevet kundeservice

Orbicon Informatik er allerede klar med konkrete forslag til simple dataanalyser, der kan opsættes og tages i drift. Udgangspunktet er i registreret data samt anvendelse af fjernaflæst sensor- og forbrugsdata. Vi arbejder eksplorativt med tidsbegrænsede projekter, der tager afsæt i opstillede arbejdshypoteser. Vi ved, hvor vi skal lede efter nålen i høstakken, og derfor kan vi også hurtigt vise konkrete resultater.

KOM SIKKERT OG HURTIGT I GANG Vi arbejder i et format, der gør det gennemsigtigt for den enkelte kunde at vælge til eller fra. Processen har tre trin, hvor den enkelte forsyning har direkte mulighed for at fravælge et efterfølgende forløb. Det vil således altid sandsynliggøres hvilke resultater, der kan skabes, forud for en investering i løsningen. FASE 1

FASE 2

Proof of Concept

Dynamisk løsning

Fase 1 består af en eksplorativ konsulentopgave, der afdækker potentialet – er data tilgængelig, og hvor er den kritiske relevans hos kunden. Løsningen er målrettet faktiske forhold, men samtidig vurderet i et netværksperspektiv. Fase 2 er opsætning af løsning hos kunden som udgangspunkt dynamisk visning af data i et WebGIS analysemiljø med mulighed for samtidig visning af data enten direkte fra IoT kilder som smart meters eller sensorer. Løsningens dynamik består både i, at der løbende udstilles analyser med baggrund i nye målinger og registrering af data men også, at der ved relevans kan tilkobles flere datakilder for øget signifikans. I fase 3 forventes datamængden støt at vokse, og den vil løbende kvalificeres genem lærende systemer således, at både den enkelte forsyning forbedrer sit udbytte, imens en samlet (og muligvis nationalt) performance benchmark forbedres og bør anvendes til beslutninger om eksempelvis best practice, komponentvalg m.m. I forhold til traditionelle regneark og håndholdte statistisk analyseformater og generiske værktøjer til ledelsesrapportering adskiller Orbicon Informatiks databaserede og dynamiske analyser sig på følgende parametre - - -

Data bliver tilgængeligt for mange Indsigt i data kan hurtigt skabes Hurtig omsættes til handling

Udfaldet kan således anvendes på flere organisatoriske niveauer og med forskellig målsætning.

Ledelsesbeslutninger Performanceoverblik for organisationen

Projekt prioritering

Daglige driftsbeslutninger

FASE 3 Netværkseffekt

Registreret data og realtidsdata


Vi anbefaler, at starte simpelt og afgrænset når det handler om dataanalyser. Der er mange lavt hængende frugter, som vil kunne plukkes allerede efter de første simple analyser. Vi arbejder over tid med at øge datatilgængeligheden og det analytiske kompetenceniveau, for at understøtte de data-drevne beslutninger. I kan allerede nu få indsigt i vores arbejde med løsninger, der baseret på dyb analyse udstiller disse tre områder:

ESTIMERET FYSISK INDEKS

PERSPEKTIVERING

Teknologimodenhed i markedet er høj og i Danmark er åbne partnerskaber imellem leverandører ikke blot en mulighed, men noget der udøves hver dag. Teknologiudbyderne er mangfoldige og faldgruberne mange. Brug eksisterende dataindsigt i egen virksomhed sammen med kompetent sparring fra faglige leverandører til at vælge rigtigt.

Udbredelsen af sensorer og fjernaflæste målere i de danske forsyninger er nu ved at udgøre en Orbicon Informatik kan igennem vores betydelig kilde til big data. Inddragelsen af disse analyse værktøj vise hvor I bør pri• Orbicon Informatik kan igennem voresjer, analyse værktøj vise jer hvor I bør i beslutningsgrundlaget på et højere taktisk prioritere anvendelse af TV-inspektioner med baggrund i faktiske FI målinger data i oritere anvendelse af TV-inspektioner sammenlignelige områder, tidligere kendte tilstande, ydre påvirkninger og og strategisk niveau er oplagt. medI kan baggrund i faktiske FIinvesteringer målinger materiale. dermed enten reducere jeres i årlige TVinspektioner, og opnå samme eller bedre resultat, eller anvende samme i sammenlignelige investering til, at TV-inspicere langtområder, mere kritiske tidligere områder.

kendte tilstande, ydre påvirkninger Vi skal omfavne teknologien og bringe den i og materiale. I kan dermed enten spil således, at den danske forsyningsbranche reducere investeringer i årlige • Orbicon Informatik jeres kan gennem vores analyseværktøj vise jer, hvor I bør prioritere jeres indsats imod uvedkommende vand –igennem renovering eller TV-inspektioner, og opnå samme eller kapacitetsudvidelse. Ved anvendelse af registreret data for eksempelvis værdi,kan vise også internationalt, at vi ved forståelse UVEDKOMMENDE materialer, bedre resultat, samme alder og placeringeller kan vi anvende i en analyse med eksterne tilgængelige data fori vores forretning, inddragelse af teknologier om demografiske og vejrmæssige forhold sammen med mulige realtidsmålinger VAND • Orbicon Informatik kantil igennem voresmed analyse værktøj vise jer I bør af at TV-inspicere langt jeresinvestering netværk identificere områderne størst potentiale forhvor reduktion prioritere anvendelse afViTV-inspektioner med baggrund i faktiske FI målinger i og relevante leverandører kan være med til at uvedkommende vand. vurderer, at man med en marginal investering kan få mere kritiske ESTIMERET FYSISK sammenlignelige områder,områder. tidligere kendte tilstande, ydre påvirkninger og INDEKS

BRUD OG HAVERI UVEDKOMMENDE VAND

uvurderlig indsigt i, hvor forsyningerne kan finde millionbesparelser. materiale. I kan dermed enten reducere jeres investeringer i årlige TVinspektioner, og opnå samme eller bedre resultat, eller anvende samme investering til, at TV-inspicere langt mere kritiske områder.

definere fremtidens værktøjer.

• Orbicon Informatik kan igennem vores analyse værktøj vise jer, hvor I kan forvente størst risiko for brud og havari på jeres ledningsnetværk. Ved anvendelse af registreret data for eksempelvis materialer, alder og placering kan Orbicon Informatik kan igennemvise jer,identificere vi i en analyse med kan tilgængelige vej og trafikforhold • Orbicon Informatik gennem data voresom analyseværktøj hvor I bør områderne med størst potentiale for brud. I kan derved prioritere prioritere jeres indsats imod uvedkommende vand –igennem renovering eller vores analyseværktøj vise jer, hvor vedligeholdelsesindsats renoveringsprojekter med stor kapacitetsudvidelse. Vedog anvendelse af registreret data forøkonomisk eksempelvis værdi, I børalder prioritere indsats imod nøjagtighed og lavogrisiko for jeres uventet i det øvrige ledningsnet. materialer, placering kan vi ihavari en analyse med eksterne tilgængelige data om demografiske og vejrmæssige forhold sammen med mulige realtidsmålinger i uvedkommende vand – igennem jeres netværk identificere områderne med størst potentiale for reduktion af uvedkommende vand.eller Vi vurderer, at man med en marginal investering kan få renovering kapacitetsudvidelse. uvurderlig indsigt i, hvor forsyningerne kan finde millionbesparelser.

Ved anvendelse af registreret data, for eksempelvis værdi, materialer, alder og placering, kananalyse vi i værktøj en analyse • Orbicon Informatik kan igennem vores vise jer, hvor I kan • Orbicon Informatik kan igennem vores analyse værktøj vise jer hvor I bør forvente størst risiko for brud og havari på jeresdata ledningsnetværk. Ved med eksterne tilgængelige om prioritere anvendelse af TV-inspektioner med baggrund i faktiske FI målinger i anvendelse af registreret data for eksempelvis materialer, alder og placering kan ESTIMERET FYSISK sammenlignelige områder, tidligere kendte tilstande, ydre påvirkninger og demografiske og vejrmæssige forhold, i en analyse med tilgængelige data om vej og trafikforhold identificere BRUD OG HAVERI vimateriale. I kan dermed enten reducere jeres investeringer i årlige TVINDEKS områderne med størst potentiale for brud. I kan derved prioritere inspektioner, og opnå samme eller bedre resultat, eller anvende samme sammen med realtidsmålinger vedligeholdelsesindsats og mulige renoveringsprojekter med stor økonomisk investering til, at TV-inspicere langt mere kritiske områder. nøjagtighed lav risiko for uventet havari i det øvrige ledningsnet. i jeresognetværk, identificere områderne med størst potentiale for reduktion af uvedkommende vand. Vi vurderer, at • Orbicon Informatik kan gennem vores analyseværktøj vise jer, hvor I bør man jeres med en imod marginal investering kanrenovering eller prioritere indsats uvedkommende vand –igennem kapacitetsudvidelse. Ved anvendelse af registreret data for eksempelvis værdi, få uvurderlig indsigt i, hvor forsyninUVEDKOMMENDE materialer, alder og placering kan vi i en analyse med eksterne tilgængelige data omgerne demografiske vejrmæssige forhold sammen med mulige realtidsmålinger i kanogfinde millionbesparelser. VAND

Kort om Orbicon Informatik Orbicon Informatik er markedsledende inden for data- og fagsystemer til forsyningsvirksomheder, og har i mere end Orbicon Informatik kan igennem vores • Orbicon Informatik kan igennem vores analyse værktøj vise jer, hvor I kan 30 år været en førende aktør som leverandør af softwareløsanalyseværktøj vise jer, hvor I kan forvente størst risiko for brud og havari på jeres ledningsnetværk. Ved forvente størst data risiko for brudmaterialer, og havari anvendelse af registreret for eksempelvis alder og placeringninger kan til bl.a. fjernvarme, el, vand og spildevandsforsyning. vi i en analyse med tilgængelige data om vej og trafikforhold identificere på jeres anvenområderne medledningsnetværk. størst potentiale for brud. IVed kan derved prioritere Orbicon Informatik er en division under Orbicon A/S, som er vedligeholdelsesindsats og renoveringsprojekter med stor økonomisk delse af registreret data, for eksempelnøjagtighed og lav risiko for uventet havari i det øvrige ledningsnet. et af Danmarks førende tekniske rådgivningshuse med mere vis materialer, alder og placering, kan vi i en analyse med tilgængelige data end 600 medarbejdere. jeres netværk identificere områderne med størst potentiale for reduktion af uvedkommende vand. Vi vurderer, at man med en marginal investering kan få uvurderlig indsigt i, hvor forsyningerne kan finde millionbesparelser.

BRUD OG HAVERI

om geologi, vej og trafikforhold identificere områderne med størst potentiale for brud. I kan derved prioritere vedligeholdelsesindsats og renoveringsprojekter med stor økonomisk nøjagtighed og lav risiko for uventet havari i det øvrige ledningsnet.

Kontakt os eller læs mere på www.orbiconinformatik.dk

Profile for Orbicon

White paper danske forsyningsvirksomheder 2017  

White paper danske forsyningsvirksomheder 2017