Page 1

LICENSBETINGELSER

1. Anvendelse 1.1.Betingelserne gælder for enhver anvendelse af Orbicon Informatiks egenudviklet software, herefter kaldet ”Løsningen”. 1.2.Generelle Forretningsbetingelser for Orbicon Informatik er gældende, med mindre andet er angivet i denne aftale.

2. Gyldighedsperiode 2.1. Ved at installere hele af eller dele af Løsningen, accepterer licenstager alle vilkår og betingelser i denne Licensaftale. 2.2. Licensen er gældende i den periode der er aftalt mellem Parterne eller indtil den måtte blive bragt til ophør af anden grund.

3. Rettigheder 3.1. Orbicon Informatik har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder herunder ophavsretten til Løsningen udviklet af Orbicon Informatik, samt skriftligt materiale, dokumentation m.v. udarbejdet af Orbicon Informatik. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver og versioner af ovennævnte. 3.2. Løsningen er beskyttet af ophavsretslovens regler. 3.3. Orbicon Informatik giver med denne licens en tidsbegrænset ikke eksklusiv, uoverdragelig, brugsret til Løsningen. 3.4. Således er Orbicon Informatik berettiget til at sælge licenser til softwaren til andre, og i øvrigt berettiget til frit at disponere over Løsningen og rettighederne hertil. 3.5. Kunden må alene anvende Løsningen til eget brug, og brugsretten må derfor ikke videreoverdrages, kopieres, udlejes, sublicensieres m.v. uden Orbicon Informatiks udtrykkelige skriftlige tilladelse. Dette gælder også mellem koncernforbundne selskaber og offentlige enheder. 3.6.Orbicon Informatik er ansvarlig for, at der ikke sker nogen krænkelse af tredje-mandsrettigheder ved anvendelse af Løsningen. 3.7. Rejses der sag mod licenstager om krænkelse af tredjemandsrettigheder som følge af Løsningen, er licenstager pligtig til at give Orbicon Informatik skriftlig meddelelse herom. Orbicon Informatik kan herefter vælge at overtage sagen. 3.8. Ved manglende overholdelse af Orbicon Informatiks instrukser og retningslinjer er Orbicon Informatik berettiget til omgående og uden

forudgående varsel at bringe brugsretten til ophør samt kræve erstatning for eventuelt tab som følge heraf. 3.9 Alt materiale der stilles og alle data der stilles til rådighed af kunden, forbliver kundens ejendom.

4. Erstatning 4.1. Orbicon Informatik er alene forpligtet til at erstatte tab, der er en følge af væsentlig mangel eller anden væsentlig misligholdelse fra Orbicon Informatiks side. 4.2. Orbicon Informatiks erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, mistede besparelser, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, ikke erstattes. 4.3. Orbicon Informatiks samlede erstatningsansvar kan dog under ingen omstændigheder overstige det maksimale dæknings-beløb i forhold til Orbicon Informatiks IT-ansvarsforsikring.

5. Produktansvar 5.1. Orbicon Informatik er ansvarlig for produktskade forvoldt af Løsningen. 5.2. Orbicon Informatik er dog ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, mistede besparelser, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data samt skade, der af leverancen er forvoldt på fast ejendom eller på løsøre. 5.3 Orbicon Informatiks ansvar i forbindelse med produktskade er desuden underlagt den i § 4 angivne beløbsmæssige begrænsning.

6. Priser og betaling 6.1. Alle priser er angivet ekskl. moms. Priserne reguleres efter de til enhver tid gældende principper for prisregulering i Orbicon Informatik. 6.2. De fakturerede beløb opkræves i henhold til særskilt aftale eller efter regning og forfalder til betaling på fakturadatoen med en betalingsfrist på 14 dage med mindre andet er særskilt aftalt. Ved for sen betaling kan Orbicon Informatik, uden påkrav, kræve rente og rykkergebyr i henhold til rentelovens bestemmelser.

7. Tvist og Værneting 7.1. Aftalen er underlagt dansk ret.


7.2. Alle tvistigheder skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. 7.3 Såfremt der mellem parterne opstår uenighed om et juridisk eller teknisk spørgsmål, kan hver af parterne anmode om, at der for rekvirentens regning indhentes en vejledende udtalelse fra en uafhængig sagkyndig på grundlag af Voldgiftsinstituttets til enhver tid gældende regler for juridisk/teknisk udtalelse i ITsager. 7.4 Hvis tvisten ikke løses efter de omtalte regler for juridisk/teknisk udtalelser i IT-sager, skal tvisten afgøres ved en voldgift i Viborg ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

2/2

Profile for Orbicon

Licensbetingelser  

Licensbetingelser