Page 1

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ E-Mail ประวัติการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

5932040076 นางสาวอรสา นาถมทอง 20 กรกฎาคม 2540 55/4 ม.5 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 096-292-2325 orasanathom@gmail.com โรงเรียนไพศาลีพิทยา โรงเรียนไพศาลีพิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี


บทคัดย่อ  
บทคัดย่อ  
Advertisement