Page 1


Chiangmai Street Show 2014 “ มีโชว มาโชร” สถานที่ (อยางไมเปนทางการ) : บริเวณสวนสุขภาพและถนนโดยรอบ วันที่จัดงานเทศกาล : 13 -15 ธันวาคม 2014 (ศุกร,เสาร,อาทิตย) เวลาการแสดง : 15.00 -22.00 น. คอนเซฟงาน : เปนงานเทศกาลจัดแสดงศิลปะริมถนนที่มนี ักแสดงจากนานาชาติและนักแสดงจากในประเทศ ไทยและในทองถิ่นเชียงใหม ซึ่งจะจัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหมเปนครัง้ แรก ซึ่งงานนี้ไดมีการจัดขึ้นแลว ตามเมืองใหญทั่วโลกและในประเทศไทย เชน กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และอุดรธานี งานเทศกาลนี้มี จุดเดนทีก่ ารแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงโชวในพืน้ ที่ทจี่ ํากัด ในลักษณะการแสดงริมถนนและ กลางแจงโดยผูท ี่มาเที่ยวชมจะพากันเขามาลอมวงกันดู หรือปูเสื่อนั่งดูเปนกลุมก็ได Chiangmai street show ครั้งที่ 1 นี้จดั ขึ้นเพื่อความบันเทิงในชวงเดือนแหงเทศกาล เพื่อเปนการรองรับคนเชียงใหมและนักทองเที่ยวที่จะเดินทางเขามาในจังหวัดเชียงใหม อีกทั้งยังเปน การสงเสริมการทองเทีย่ วของจังหวัดและภาคเหนือ งานนีจ้ ึงเปดใหเขาชมฟรีดวยการรวบรวมเอาการ แสดงจากนักแสดงทั่วโลกและไทย โดยมุงหวังทีจ่ ะมอบความสุขใหกับชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว และสรางพื้นที่ที่ไมมีขอ จํากัดของภาษาและวัฒนธรรม ที่สามารถสรางความสัมพันธและกิจกรรม สําหรับนักทองเทีย่ วชาวตางชาติไดดวย และขณะเดียวกันถือเปนการสงเสริมใหนกั แสดงสตรีทโชวของ จังหวัดเชียงใหมไดมีเวทีแสดงออกและพัฒนาไปสูสากลอีกดวย การแสดงแตละโชวจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนการแสดงไปตามจุดตางๆ เพื่อใหผชู มสามารถเลือก ชมไดอยางอิสระ โดยนักแสดงแตละทีมจะมีรอบการแสดงประมาณ 20-30 นาที แตละการแสดงจะใช พื้นที่อยางจํากัดในลักษณะริมถนน ผูท ี่เขามาเที่ยวจะมีลักษณะลอมวงเขามาดูหรืออาจนั่งลงปูเสื่อดูก็ ได ลักษณะการแสดง : ศิลปะริมถนนมีหลายรูปแบบ เชน Mime (ละครใบ), Clowning (ตัวตลก โบโซ คนหนาขาว), Balloon modeling , Contortions (ตัวออน) and Escates, Fire eating (คนพนไฟ), Sword swallowing (คนกลืนดาบ), Puppeteering (โชว หุนกระบอก) ฯลฯ กลุม เปาหมายของผูเขาชม : กลุมนักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัย จนถึงบุคคลทั่วไป และกลุมครอบครัว *หมายเหตุ เนื่องจากเปนการจัดงานครั้งแรก กลุมนักเรียน นักศึกษาจะเปนกลุมที่ ขอความรวมมือในการรวมกิจกรรมและรวมการแสดงตลอดจนเปนผูเ ขาชมไดงายและมาที่สุด หนวยงานที่จะเชิญเขารวม : ททท., สสส., เทศบาลนครเชียงใหม ,หอการคา, สภาวัฒนธรรม,และ องคกรเอกชน เชน โคก เอส เปปซี่ ธนาคาร


Stage 1

Stage 2

ถ.นิมมานเหมินทร

สวนสุขภาพ

Stage 3

Stage 4

Stage5

Stage 6 Stage 7

Stage 8

หอประชุม มช.


Chiangmai Street Show  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you