Page 1

1

The Foundation for Strong Family การให้เกียรติบิดามารดา

อพยพ 20:12 “จงใหเกียรติแกบิดามารดาของเจาเพื่ออายุของเจาจะไดยืนนาน บนแผนดินซึ่งพระเจาของเจาประทานใหแกเจา ..” คริสตจักรความหวังเชียงใหม่ โดย อ.โอฬาริก ศรีวงศ์ Facebook:: http://www.facebook.com/hopeofchiangmai) Email : orarick@gmail.com


2

รากฐานสำคัญของความเจริญทาง เศรษฐกิจ , สังคม และความเปนอยูของเรา กำลังสั่นคลอนอยางยิ่ง และแสดงปญหาในสภาพที่รุนแรงที่สุด หรือเรียกวา อาการโคมา นั้นคือ สถาบันครอบครัว ปจจุบันพบวาสถาบันครอบครัวมีอัตราความเสี่ยงเปนที่นาตกใจ ในอเมริกาคาเฉลี่ยของชีวิตสมรส จะอยูที่ 7 ปครึ่ง 60% ของการแตงงานครั้งที่สองก็ยังเกิดความลมเหลวอีกเชนกัน นั่นหมายความวาการแตงงานที่ประสพความสำเร็จมีอัตราที่นอยมาก แมจะตองแตงงานอีก 2-3 ครั้ง นั่นหมายถึงวามีการหยารางกันในทุกๆ 30 วินาทีในอเมริกา และการหยาราง ณ เวลานี้ ไมไดจำกัดเพียง การหยารางระหวาง สามี และภรรยา แตที่เราคาดไมถึงคือ การหยารางเลยไปถึง เด็ก ๆ แลว เดี๋ยวนี้เด็กๆ ก็สามารถหยารางจากพอแมไดเชนกัน ลูก ๆ ของเราที่เติบโตขึ้น ไมมีแมแตจะคิดวา จะมีสวนในการดูแล พอแมไดอยางไร? เราทุกคนในหองนี้ แทบจะหมดโอกาสในการรับการดูแล และใหเกียรติอยางเพียงพอ ตอลูกๆ ของเรา ที่เราดูแลเขาจนเติบใหญมา กลอน เรื่องลูกตอพอ และสำหรับลูก การที่เราดูแลพอแม เกี่ยวของอยางไร ตออนาคตของเรา ตอเงินเดือนของเรา หรือตอธุรกิจที่เรากำลังทำอยู มันเกี่ยวอยางมาทีเดียว เพราะ BB บอกวา ‘หากเราดูแลอยางดี อายุเราจะยาวนานขึ้น’ ในภาษาเดิม ใหความเขาใจวา เราจะอยูอยางยั่งยืน ไมตายโหง หรืออายุยืน มีความสุขแมยามแกเฒา ปราศจากภัย อันตรายตัวอยางของ ลูกที่ ฆาตรกรรมพอ แม เพราะพระเจาบอกวา ถาเราใหเกียรติพอ แมเรา พระเจาจะใหเรามีอายุยืนนาน พูดงาย ๆ คือ ‘ถาอยากมีความสุขตอนแก ตองดูแล และใหเกียรติพอ แมตั้งแตตอนนี้’

อพยพ 20:12 “ไมไดเจาะจงหรือบังคับวาตองเปนเวลาไหนหรืออายุเทาไหร”

แคเพียงบอกใหเราใหเกียรติบิดามารดาโดยที่ไมไดพูดอะไรหรือหมายความถึงเด็กๆ เลย แมวาคุณจะอายุแปดสิบแลว พอแมคุณอายุรอยปก็ตามยังไงก็ตองใหเกียรติทานอยูดี


3

ทำไมพระเจ้าสั่งให้เราให้เกียรติบิดามารดา WHY DID GOD GIVE THIS COMMANDMENT? 1.

ไม่มีบิดามารดาคนไหนสมบูรณ์แบบ There are no perfect parents. วันหนึ่ง เราหลายคนในที่นี้ อาจได้เป็น พ่อ หรือแม่ ของใครคนใดคนหนึ่ง ถ้าเรารู้ว่า เราเองก็ยังไม่สมบูรณ์ ก็ให้รู้เถิดว่า พ่อแม่เรา ก็ไม่ต่างจากเราเหมือนกัน ทุกคนเป็นคนบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า จึงไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ เราจะเป็นคนที่มีความทุกข์ที่สุด ถ้าเราคาดหวังให้คนปฎิบัติต่อเราอย่างไร? - ทำตามที่รับปากเอาไว้ - ส่งงานตามเวลา - ช่วยปกป้องเรา เวลาคนมาว่าเราลับหลัง - ตักข้าวให้เราก่อน - หรือพูดกับเราดี ๆ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบมานานแล้ว แม้เราพยายามเพียงไหนก็ตาม และหลักการนี้ ก็ไม่เว้นสำหรับ ความเป็นพ่อ-แม่ก็ตาม ไม่มีทางที่พ่อ แม่จะสมบูรณ์แบบ พ่อแม่ เรา อาจจะดีด้านหนึ่ง แต่ก็อาจจะอ่อนแอในอีกด้านหนึ่ง พ่อแม่บางคน มีความรักต่อลูกอย่างมาก และมากเสียจนทำให้ลูกตนเองเสียนิสัย หรือพ่อแม่บางคน ก็เคร่งครัดในตัวลูกอย่างมาก จนลูกก็เก็บกด และโตมาเป็นคนทีต่อต้านสังคม อาจกลายเป็นคนหัวรุนแรง ก็เป็นได้ พ่อแม่ เราแต่ละคน ก็เป็นลูกมา ก่อน และถ้าลูกเคยผิดพลาด พ่อแม่ ก็ผิดพลาดเช่นกัน ทุกคนต่างมีข้อเสีย มีจุดอ่อนและต่างก็เคยทำผิดด้วยกันทั้งนั้น ถ้าจะมีก็แต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบ แต่พ่อแม่ที่ทำตัวไม่น่าให้เกียติก็มีอยู่มากเช่นกัน อาจจะประพฤติตัวไม่เหมาะสม ละเลยในหน้าที่ของพ่อแม่ แต่พระเจ้าบอกว่ายังไงเราก็ต้องเคารพท่านในฐานะที่ท่านเป็นพ่อแม่ ซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน หรือสถานที่ไหน ที่บ้าน ที่คจ. หรือว่าที่ทำงาน และไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเราก็ต้องเคารพท่านด้วยความจริงใจของเรา หาตัวอย่าง เรื่อง ลูกที่มีพ่อแม่ ปัญญาอ่อน จึงไม่มีประโยชน์ ที่เรา จะมาเกลียดพ่อแม่และ มาจองล้างจองผลาญผู้ที่ให้กำเนิดเราหน้าที่เราคือ แม้โนอาห์ พ่อที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกสมัยนั้น หลังน้ำท่วมโลก ก็ฉลองน้ำลดมากไปหน่อย จนนอนเปลีอยกาย ในเต้นท์ของตนเองด้วยซ้ำ ไม่ใช่ตรงฟุตบาท ที่คูเมือง หลังเล่นสงกรานต์ แต่ เชม ฮาม และยาเฟท ก็มาพบ ผลก็คือ ฮามถูกสาปกลายเป็นต้นตระกูลทาส ของทั้ง เชม และยาเฟท


4

2.

การเคารพเริ่มต้นจากที่บ้าน Respect for authority begins at home นี่ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญที่เด็กๆ ทุกคนต้องเรียนรู้ เพราะมันจะส่งผลถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในที่โรงเรียน และในที่ทำงานเด็กที่เติบโตขึ้น อาจจะพูดว่า ไม่เห็นมีใครบอกฉันเลยว่าจะต้องทำยังไง? แต่จริงๆ แล้วคุณรู้แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างเพียงแต่ว่าคุณจะทำมันหรือไม่เท่านั้นเอง ดังนั้นพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้ในการเคารพ พระเจ้าวางพ่อแม่ไว้ในตำแหน่งที่เราควรให้การเคารพนับถือ ดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องให้ความเคารพแก่ท่านเช่นกัน พ่อแม่ เป็นผู้ให้กำเนิด, เป็นครูคนแรก เป็นเพื่อนคนแรก ,เป็นแม่บ้านคนแรก, เป็นพ่อครัว และแม่ครัวคนแรก, เป็นโคชคนแรก, และเป็นทุกอย่างสำหรับเรา แม้จำสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม เราจึงต้องเคารพ ถ้าเราเคารพเจ้านายในที่ทำงาน, ลูกค้า, หรือผู้ใหญ่ในบ้านเมืองฉันใด เราควรเรารพ พ่อแม่เราฉันนั้น เราสามารถแสดงความเคารพ ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวต่าง ๆในชีวิตของเราให้ท่านฟัง, ถามการตัดสินใจ, ถามความคิดเห็น,ปรึกษาเรื่องราวต่างๆต่อท่าน พ่อ แม่เต็มไปด้วยประสบการณ์ และที่มากกว่านั้น คือความจริงใจต่อเราอย่างไม่มีใครเสมอเหมือน ที่จะให้คำแนะนำต่อเรา อย่างดีที่สุด , จริงใจที่สุด พร้อมที่จะช่วยเราอย่างไม่มีขีดจำกัด เท่าที่เราจะหาได้ในจากใคร ๆ ในโลกนี้ ผมเอง ก็ถามคุณแม่อยู่เสมอ ว่าคจ เป็นอย่างไร?, ผมเทศนาเป็นอย่างไรบ้าง, เราต้องทำเรื่องนั้น เรื่องนี้อย่างไร

3.

ความสัมพันธที่เรามีตอพอแมจะสงผลถึงความสัมพันธของเรากับผูอื่น : How I relate to my parents will affect every other relationship? การสรางชีวิตที่จริงนั้นแทจริงเริ่มตนที่บาน ประวัติของ คนประสบความสำเร็จที่ เกิดจากการสรางที่บาน อะไร ๆ ที่เกิดขึ้นที่ บาน จะเปนรากฐานหลักของอุปนิสัยของเรา ที่จะสงผลถึงคนอื่นทั้วหมด ไมวาที่โรงเรียน, ที่ทำงาน คริสตจักร และในทุกที่ ที่เราไป ที่เราปรากฏตัว หรือที่เรา วิธีการที่เราอยูในบาน ไมวาจะเปน การแบงความรับผิดชอบ, วิธีการใหรางวัล,การลงโทษ, สิ่งที่เปนคานิยม , ความกลัว, ความชอบ ความไฝฝน, ความทะเยอทะยาน, การมาอยูใน คจ. มีครอบครัวใหม จึงเปนเหมือนโอกาสใหม สำหรับทุกคน ในการวางรากฐานชีวิตใหม เพื่อเราสามารถมั่นใจไดวาชีวิตที่เหลืออยู จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสำหรับเราเอง และคนที่เกี่ยวของกับเรา, สังคม และโลกใบนี้ ความสัมพันธจริงๆ แลวถูกสรางขึ้นจากที่บาน และการที่คุณแสดงออกถึงความไมเขาใจและไมเขาใจแมแตการกระทำของตัวเอง อาจเปนเพราะวาคุณยังไมไดเคารพพอแมของคุณเอง และในชีวิตแตงงานของหลายคูตองลมเหลว เพราะไมไดใหเกียรติพอแมสามีหรือภรรยา ผลจากการสำรวจแสดงใหเห็นวาคนที่เขากับพอแมไดดี จะมีชีวิตที่ราบรื่น และสามารถเผชิญความความเครียด และแรงกดดันไดดี


5

จะใหเกียรติพอแมของฉันไดอยางไรHOW AM I TO HONOR MY PARENTS? ซึ่งขึ้นอยูกับชวงชีวิตในแตละวัย เพราะในแตละวัยก็จะแตกตางกันออกไป 1. ในฐานะที่เปนเด็ก :จะใหเกียรติพอแมดวยการเชื่อฟง และการเคารพนับถือ AS A CHILD, I HONOR MY PARENTS BY OBEYING AND RESPECTING THEM. เอเฟซัส 6:1 ฝายบุตรจงนบนอบเชื่อฟงบิดามารดาของตนในองคพระผูเปนเจาเพราะกระทำอยางนั้นเปนการถูก

..การเชื่อฟง คือ ทำตามที่ทานพูด ทำดวยความตั้งใจ ดวยความพอใจ และทำทันที ใน bb กลาวไววาตราบใดที่คุณยังอยูในความดูแลของพอแม และยังตองพึ่งพาอาศัยทาน ลูกมาในครัวกอน มาชวยหยิบกะทะใหแมที ... เดี่ยวกอน คุณตองเชื่อฟงทาน การเชื่อฟง โดยทั่วไปประกอบดวย 3 อยาง 1. Willfully : สมัครใจ 2. Pleasantly : มีความสุข และยินดี 3. Immediately : โดยทันที รวดเร็ว สรุป การเชื่อฟง ก็คือ: การสมัครใจ และปรารถนาที่จะกระทำตามดวยความยินดีทำอยางทันทีดวยความรวดเร็วรีบดวน


6

2.

ในฐานะที่เปนวัยรุน : จะใหเกียรติพอแมดวยการยอมรับและชื่นชมพวกทาน AS A YOUNG PERSON, I HONOR MY BY ACCEPTING AND APPRECIATING THEM. ยิ่งคุณโตขึ้นมากเทาไหรคุณก็จะเริ่มเห็นขอเสียของพอแมมากขึ้นเทานั้นแตสิ่งสำคัญอยูที่วาคุณตองยอมรับมันใหได แมกระทั่งความออนแอของทาน แตการยอมรับไมไดหมายถึงการจำใจทำ เสแสรง แตก็ไมไดหมายถึงการละเลย หรือเมินเฉยตอความผิดและก็ไมไดหมายความวาใหเห็นดวยกับทุกอยางที่ทานใหเราทำแลวการยอมรับ หมายถึงอะไร? การยอมรับ หมายถึง มี 3 ประการ(ฐานะวัยรุน) 1. การตระหนักวาพระเจาใชทานใหนำฉันมายังโลกนี้ : Realizing that God used them to bring me into the world บางทีพอแมทานอาจจะเปนคนที่ดีมากหรือไมดีเลย หรือไมวาทานจะเลี้ยงคุณมาแบบไหนก็ตาม คุณควรจะตระหนักวาทานไดใหชีวิตแกคุณ คุณเปนหนี้ทานและพระเจาเลือกทานเพื่อใหกำเนิด แกเราในโลกนี้ ไมมีทาน เราก็ไมมีทางเกิดมาได 2.

การฟงในสิ่งที่ทานพูด : Listening to what they have to say เราแสดงการยอมรับคนใด คนหนึ่ง โดยการฟงเขา

สุภาษิต 23:22 จงฟงบิดาของเจาผู ใหกำเนิดเจาและอยาดูหมิ่น มารดาของเจาเมื่อนางแก แมเราอาจไมเห็นดวย นั้นก็ไมไดหมายความวาเราจะไมฟง เราสามารถฟง และนำมาพิจารณาดูได ไมเสียหายอะไร เมื่อคุณแยกครอบครัวออกมาถึงแมวาคุณไมตองทำตามคำแนะนำของทานหรืออาจจะมีบางอยาง ที่คุณไมเห็นดวยแตถึงยังไงคุณก็ยังตองใหเกียรติทานดวยการรับฟงทาน 3.

การยอมรับ และการให้อภัย: Acceptance includes forgiveness จริงๆ แล้วเราเองที่มักทำให้คนที่เรารักเจ็บปวดมากที่สุดทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ถ้าทุกครั้งที่เราทำผิด เราต้องการคนให้อภัยเราฉันใด คนอื่น ๆ ก็ต้องการ การให้อภัยคนฉันนั้น และหากเราไม่ให้อภัย คนที่ทำผิดต่อเรา หรือ แม้พ่อแม่ที่ปฎิบัติต่อเราอย่างไม่ถูกต้อง พระเจ้าก็จะไม่ให้อภัยเราเช่นกัน ฉะนั้นในครอบครัวต้องเริ่มสร้าง รากฐานมาจากการให้อภัยเพราะยังไงเราก็ทำให้คนอื่นเจ็บปวดอยู่แล้ว ปัจจุบันเราอาจจะไม่นิยมให้เกียรติบิดามารดา


7

สุภาษิต 20:20 ถ้าคนหนึ่งคนใดแช่งบิดาหรือมารดาของตนประทีปของเขาจะดับมืดมิด ความขมขื่นเป็นสิ่งที่ทำลายตัวเอง และมันจะทำร้ายคุณมากกว่าคนที่ทำให้คุณรู้สึกขมขื่นด้วยซ้ำไป และไม่ว่าคุณจะรู้สึกขมขื่นต่อการกระทำของพ่อแม่คุณที่ผ่านมาในอดีตก็ตามแต่ยังไงคุณก็ต้องยอมให้ท่าน มาควบคุมชีวิตของคุณอยู่ดีถึงแม้ว่าท่านจะทำผิดมากแค่ไหนเราก็ต้องให้อภัยท่านเพราะพ่อแม่เรา ก็มาจากพระประสงค์ของพระเจ้าและไม่ว่าเราจะได้รับความเจ็บปวดมากขนาดไหนแต่ถ้าเราตอบสนองอย่างถูกต้อง คนที่มีความสุขไม่ใช่ คนที่มีอะไรพร้อม แต่เป็นคนที่มีความสุขได้กับสิ่งที่มี ไม่ว่ามากหรือน้อย เฉลยธรรมบัญญัติ 26:11 ท่านจงปีติร่าเริงด้วยของดีทุกสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทา แก่ท่านแก่ครอบครัวของท่าน แก่ตัวท่านเองและคนเลวีและคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหมู่พวกท่าน พระเจ้าไม่ได้บอกให้เรายอมรับเพียงแต่สิ่งที่ดีและไม่ดีของท่านเท่านั้น แต่เรายังต้องชื่นชมในตัวท่านอีกด้วย บางคนอาจจะคิดว่ามันยากที่จะทำแบบนั้นแต่มีอยู่สองสิ่งที่เราสามารถชื่นชมได้ในตัวท่านชื่นชมในสิ่งที่ท่านเป็น นอกจากยอมรับแล้ว ยังต้องชื่นชม


8

2 สิ่งที่เราควรชื่นชม 1. ชื่นชมในความพยายามของท่าน : You can appreciate their effort การเลี้ยงลูกเป็นสิ่งที่ยากต้องอาศัยเวลา และพลังอย่างมาก คุณเคยคิดบ้างไหมว่า ชีวิตของพ่อแม่จะดีมากขนาดไหนถ้าไม่ต้องมัวแต่เอาเวลามาเลี้ยงดูคุณ? พวกท่านสามารถอธิบายได้ถึงความเครียด ซึ่งคุณอาจจะสังเกตเห็นได้จากผมหงอกของท่าน คุณจำได้ไหมว่าว่าข้อสุดท้าย ที่คุณได้ขอบคุณพ่อแม่ที่ได้ส่งเสีย เลี้ยงดูมา คือเมื่อไหร่? และมีใครอีกบ้างที่คุณควรจะทำอย่างนี้? 2. ชื่นชมในความเสียสละของท่าน : You can appreciate their sacrifice การเลี้ยงดูลูกเป็นสิ่งที่ต้องใช้เงินอย่างมาก เมื่อคู่รักเลือกที่จะมีลูก เขาก็เลือกก็แสดงว่าเขาเลือกที่จะหยุดทำสิ่งอื่น ดังนั้น เราจึงควรชื่นชมในความเสียสละของท่าน สุภาษิต 23:22 จงฟังบิดาของเจ้าผู้ให้กำเนิดเจ้าและอย่าดูหมิ่นมารดาของเจ้าเมื่อนางแก่ .. 3. ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ : จะให้เกียรติโดยการรับรองและไม่ทอดทิ้งท่าน : AS AN ADULT, I HONOR MY PARENTS BY AFFIRMING AND NOT ABANDONING THEM. ปัจจุบันผู้สูงอายุในเชียงใหม่ มีเพิ่มขึ้นกว่า 2553 ประชากรสูงอายุของประเทศไทยจะเพิ่มเป็น 7.6 ล้านคน หรือร้อยละ 11.4 โดยในจำนวนนี้ จะมีจำนวนผู้หญิงมากกว่า จากเหตุผลว่า ผู้หญิงอาจตายช้ากว่า จากกองวางแผนทรัพยากรมนุษย์ นั้นคือทุก 10 คน จะมีผู้สูงอายุ 1 คน คนเราส่วนใหญ่เมื่อแก่ตัวลง ความเคารพ และคุณค่าในตัวยิ่งลดน้อยลง จากคนที่มีอิทธิพล มีพลังวังชา มีความสามารถ ก็ค่อยลดหายไป และสิ่งนี้ไม่ได้เกิด เฉพาะพ่อแม่เรา แต่เกิดขึ้นกับเราทุกคนเราจึงดูแล กันเป็นทอด ๆ เมื่อท่านอยู่ที่นี้ เราจึงปรารถนาจะดูแลกันและกัน จนแก่กันไปข้างหนึ่งเราอยากจะสร้างที่พักสำหรับ ผู้ใหญ่ใน คริสตจักร ให้สามารถอยู่ด้่วยกันอย่างมีความสุข มีกิจกรรมดี ๆ ,มีการตรวจสุขภาพเสมอ คจ.เรามีภาระใจเราจะสร้าง 50+ Club ที่จะเป็นสโมสรสำหรับ คนอายุ 50-90 ปี สามารถใช้เวลา ในการทำกิจกรรมด้วยกันหลากหลาย อาทิ การเล่นกีฬายอมเช้า พร้อมอาหารสุขภาพ, ช่วงบ่าย Keep fit ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพ, น้ำผักปั่น, น้ำเต้าหู้ พร้อมรำไทเก็ก ว่ายน้ำเพื่อสร้างปอดให้แข็งแรง และเป็นกีฬาที่ลดแรงกระแทกบ่าย ๆ มาอ่านหนังสือ, ฟังเพลง, แบ่งปันความรู้ตามประสพการณ์ และความถนัดแก่ลูก ๆหลาน ๆ เย็นมา ก็ออกกำลังกาย เดินเร็ว, ฝึกเต้น Hip Hop, และสังสรรค์ เข้ากลุ่มแคร์ เสาร์ ทำงานเพื่อสังคม เยี่ยมเยียนคนป่วย อาทิตย์ มานมัสการที่ คจ อาจมาทำกับข้าวให้ทาน โดยท่าสามารถสมัครเข้า 50+ ได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อสะสมเงิน เพื่อพร้อมสำหรับชีวิตที่มีความสุขในวัยเกษียร โดยการสะสมเงินตั้งแต่อายุ 30 ปี เพียงเดือนละ 500 บาท ทำนองนี้


9

พอแมหลายๆคนยิ่งแกตัวลงก็จะยิ่งไมมีใครใหความเคารพ เพื่อนที่เคยมีก็เริ่มลมหายตายจากทักษะและความสามารถตางๆ ก็เริ่มหายไปดวย ลูกๆที่เจริญเติบโตขึ้นก็มัวแตยุงอยูกับครอบครัวใหม ที่แยกออกไป แตเราหารูไมวา สิ่งที่ทานตองการก็คือการรับรอง การยอมรับ และพระเจาตองการใหเรารับรองทาน ในชีวิตที่เหลืออยู ของทานตราบที่ทานยังมีชีวิตอยู คุณสามารถรับรองพอแม ไดดวยการ http://www.tecumseh.ca/townhall/departmental-services/fireติดตอสื่อสารกับทานอยูเสมอ ไมวาจะเปนการเขียนจดหมาย emergency-services/older-and-wiser เขียนการดหรือโทรศัพท อาจจะเปนการใหกำลังใจหรือแบงปนเรื่องราวตางๆในชีวิตของคุณซึ่งเปนสิ่งที่ทานสนใจอยูแลว สุภาษิต 3:27 อยายึดความดีไวจากผูที่สมควรจไดรับในเมื่อสิ่งนี้อยูในอำนาจของเจาที่จะกระทำได เราควรทำในสิ่งถูกตองในขณะที่เรามีชีวิตอยูก็คือการรับรองพอแมของเรา เพราะวาในงานศพของทาน ไมวาเราจะเอาดอกไมทั้งโลกมาจัดไวในงาน ก็ไมไดมีประโยชนอะไรกับทานเลย มันเปนแตประโยชนของทานเทานั้น แตถาคุณอยากจะใหดอกไมแกทาน ก็จงใหเสียตั้งแตวันนี้ การรับรองพอแมหมายถึงการรับฟงปญหาและใหคำปรึกษา เมื่อทานตองการ ถึงแมวาคุณจะชวยแกปญหาไมได แตอยางนอยคุณก็สามารถชวยทานไดดวยวิธีการรับฟง ดังตัวอยางของโมเสสที่ฟงพอตาและนางรูธ ที่เชื่อฟงแมสามีในพระคัมภีรไดกลาวไววา การดูแลผูสูงอายุแตละคนในครอบครัวของทาน จะเปนสิ่งที่แสดงถึงความเชื่อ ของทานดวย วาจะมีความเปนคริสเตียนหรือไม 1 ทิโมธี 5:8 ถาแมผูใดไมเลี้ยงดูวงศญาติของตนและโดยเฉพาะอยางยิ่งคนในบานเรือนของตนผูนั้นก็ไดปฏิเสธพระศาสนา เสียแลว และชั่วยิ่งกวาคนที่ไมไดเชื่อเสียอีก สังคมในปจจุบันจะเปนครอบครัวที่เต็มเปนดวยความยุงเหยิงตลอดเวลาและทอดทิ้งผูสูงอายุไปตามลำพัง ในพระคัมภีรสอนเราวาเมื่อพอแมหรือปูยาตายายแกเกินไปที่จะดูแลตัวเองไดมันไมใชความรับผิดชอบของรัฐบาล แตเปนความรับผิดชอบ ของคุณเองและมันก็เปนวัฎจักรของชีวิตแตเมื่อเวลาผานไปบทบาทนี้ก็จะยอนกลับเมื่อคุณยังเด็กๆ พอแมเลี้ยงดูคุณปอนขาวปอนน้ำอาบน้ำให เปนหวงเปนใยและดูแลคุณแตเมื่อคุณโตขึ้นพวกทานก็จะแกลง และบทบาทก็จะกลับกันกลายเปนคุณที่จะตองดูแลทานปอนขาวทานอาบน้ำ และเปนหวงเปนใยทาน และพระเจาก็ไดบอกไววาการกระทำเรานี้เปนสวนหนึ่งของการเปนคริสเตียน


10

นั้นอาจจะหมายถึงความแตกตางของหลายๆสิ่งหลายๆอยางอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนน้ำมันในรถ การเชิญชวนใหพอแมมาเยี่ยมที่บาน หรือการจางพยาบาลมาดูแลทานเมื่อทานไมสามารถดูแลตัวเองได แตประเด็นก็คือ ความรับผิดชอบของคุณที่จะตองแนใจวาทานจะไดรับการดูแลเปนอยางดี พวกคุณหลายๆคนคงเจอกับปญหานี้อยู แตพระเจาก็บอกใหเราใหเกียรติพอแม 1 ทิโมธี 5:4 ถาแมมายคนใดมีลูกหลานก็ใหลูกหลานนั้นหัดปฏิบัติหนาที่ทางศาสนาโดยปฏิบัติกับครอบครัวของตนกอน และใหตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะวาการกระทำเชนนี้เปนที่พอพระทัยพระเจา .. มันเปนสิ่งที่นาสนใจที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนมเพื่อเราบนกางเขน เพื่อไถบาปใหกับคนทั้งโลกนี้ แตสิ่งหนึ่งที่พระองคไมเคยลืมก็คือ การเปนหวงเปนใยพระมารดากอนที่จะสิ้นพระชนม

สำหรับพอแมถาคุณตองการไดรับการใหเกียรติคุณจะตองใหเกียรติคนอื่นดวย อยาบนวาลูกหรือทำใหเขาโกรธแตเลี้ยงดู ใหเขาเติบโตอยางมีหลักการดวยความรัก อ.เปาโลไดบอกวาอยากวนใจลูกหรือทำใหลูกรูสึกรำคาญ อยาพยายามทำใหลูกเปนเหมือนตัวเองแคคุณคนเดียวก็เพียงพอแลวบนโลกนี้ หัวใจสำคัญแหงการเลี้ยงลูกก็คือ http://www.youtube.com/watch?v=b0_eJOU-CQg&feature= หลักการของความรักเด็กทุกคนตองเรียนรู 2 สิ่งดวยกันคือ 1. การไมเชื่อฟงจะนำมาซึ่งความเจ็บปวด 2. แตการเชื่อฟงนำมาซึ่งอิสระเสรีภาพคุณจะเปนคนที่ไววางใจไดและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ในฐานะของพอแมที่เปนคริสเตียนเปาหมายหลักในชีวิตของคุณควรจะใหลูกไดมารูจักกับพระเจาเมื่อเขาโตขึ้นก็จะสามารถ เขาใจได เพราะถึงแมวาเราจะตายไปแตเราก็จะแนใจไดวาเราจะไปเจอกันอีกครั้งบนสวรรค เพราะทุกคนไดรูจักกับพระเจาแลว เพราะฉะนั้นมันเปนสิ่งที่งายมากที่จะใหเกียรติพอแม เมื่อเรารูสึกวาเขาเปนคนดี


11

แตสำหรับคนที่ไดรับความเจ็บปวดจากพอแมในพระคัมภีรไดกลาวไววามีการพิพากษาสำหรับคนที่ทำรายลูกของตัวเอง และดูแลเขาในทางที่ผิด หรือละเลยในการดูแลลูกเขาจะตองไดรับการพิพากษา พระเจาไมไดบอกใหคุณปฎิเสธและไมได ใหคุณกลาวหาพอแมของคุณในขอผิดพลาดตางๆและพระเจาไมตองการใหคุณเสแสรงแกลงทำแตในความเปนจริงแลว ในพวกเราหลายๆคนก็ยังคงแบกสิ่งเรานี้ไวทำใหไมสามารถจบสิ้นกันไดสักทีเพียงแคคิดถึงก็สามารถทำใหคุณรองไหและ รูสึกเจ็บปวด ถาคุณยังโกรธพอแมแตก็ยังเชื่อฟง

พวกทานถือวาเปนการตัดสินใจที่ดีที่จะทำใหเกิดสันติสุข เพียงแตคนตองปลดปลอยความโกรธนั้นออกไปยอมรับมันไมตอง เก็บซอนมันไว เปนการตัดสินใจที่จะตำหนิติเตียน และเริ่มที่จะซื่อสัตยสิ่งที่จำเปนจะตองทำก็คือการอธิษฐานรวมกัน กับพอแม จนกวาคุณจะสามารถกาวขามผานมันไปได ถาคุณไมสามารถพูดกับพอแมอาจเปนเพราะทานไมยอมฟง หรือวาทานลืม หรือแมแตวาคุณไมสามารถจะพูดคุยกับทานไดผมขอหนุนใจใหคุณแบงปนความเจ็บปวดนี้กับพี่นอง คริสเตียน หรือพี่เลี้ยงแตเพื่อประโยชนของลูกคุณเองคุณตองหยุดวัฎจักรนี้ใหได และจบมันตรงนี้ และพระเจาเทานั้นที่รูวา คุณรูสึกอยางไรกับความเจ็บปวดนั้น และพระเจาก็หวงใยและสามารถชวยเยียวยาความเจ็บปวดของคุณไดถาคุณยอมให พระเจาเขามาจัดการเรื่องนี้ แตอีกกลุมหนึ่งของพวกคุณอาจจะถูกพอแมทอดทิ้งไมวาจะเปนพอ แม หรือทั้งพอและแม ยังไงในพระคัมภีรก็ไดบอกใหเรายังคงตองใหเกียรติบิดามารดาอยูดีในการหยารางกันนั้น มีเด็กๆหลายคนที่ถูกบังคับให bedded#at=143 ตองเลือกวาจะอยูกับพอหรือแมและไมวาเราจะอยุกับใครแตในพระคัมภีรก็ยังบอกใหเราใหเกียรติทั้งสองคน แตสำหรับลูกๆที่ถูกทอดทิ้งพระเจาถือวาคุณเปนคนที่พิเศษ คุณจะไดรับความสนใจเปนพิเศษจากพระเจา และพระเจาจะทรงรับผิดชอบเด็กๆที่ถูกทอดทิ้ง และไมวาจะอยูในสถานการณใดคุณก็จะมีพระเจาผูที่รักคุณ อยางไมมีเงื่อนไขและไมเคยทอดทิ้งคุณและพระองคทรงตองการใหคุณอยูในครอบครัวของพระองค ตองการใหคุณได รูจักพระองคผานทางพระเยซูคริสต พระเจาทรงรักคุณมากเกินกวาที่คุณคิด ฉะนั้นใหเรามาทำความรูจักกับพระเจาของเราพระคัมภีรไดกลาวไววาคริสตจักรก็คือครอบครัว และมันจะอยูตราบนานกวา ครอบครัวในฝายรางกายของทานจะมีแคครอบครัวของพระเจาและมีพวกเราซึ่งเปนของพระเจา และจะอยูดวยกันตลอดไป และพี่นองในพระคริสตและคุณก็สามารถเปนสวนหนึ่งในครอบครัวซึ่งจะไมมีวันแตกสลายเพราะวาเราจะอยุดวยกัน ตราบชั่วนิรันดร ฉะนั้นใหเราระมัดระวังและมั่นคงมีความเปนหวงเปนใยในความสัมพันธในรางกายของพระคริสต ซึ่งเปนครอบครัวของพระเจา

การให้เกียรติแก่บิดามารดา  

การให้เกียรติแก่บิดามารดา,parent