Page 1

HOPE SOCIETY

NOVEMBER 9, 2009

2012 the End of the World?จริงหรือ 10 คําทํานายสะท้านโลก

วันสิ้นโลก

-ดาวดวงหนึ่งชื่อว่า Planet X หรือนิบิรุ (Nibiru) จะมาชนโลก ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ คือ -จะเกิดพายุสุริยะซัดถล่มโลก เกิดซุปเปอร์ แฟลร์จากดวงอาทิตย์ โลกจะถูกเผาผลาญ -วาระสุ ด ท้ า ยของโลกได้ ถ ู ก กํ า หนดไว้ แ ล้ ว มอดไหม้ สิ่งมีชีวิตล้มตายเป็นเบือ โดยปฏิทินชาวมายาว่า วันที่ ๒๑ ธันวาคม -สนามแม่เหล็กของโลกจะวิปริต จะเกิดการ ค.ศ.๒๐๑๒ เปลี่ยนแปลงอย่างกลัวขั้ว ขั้วเหนือจากกลาย

เป็นขั้วใต้ ขั้วใต้จะกลายเป็นขั้วเหนือ โลกจะหมุนกลับ - เพราะพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้บันทึกคําทํานายมา ด้าน แกนหมุนโลกจะหันเห นานแล้ว พระเยซูได้ทํานาย ไว้เมื่อ ปี ค.ศ. ๓๐ ใน นี้คือความเชื่อของชาวมายา พระธรรมมั ท ธิ ว บทที ่ ๒๔-๒๕ ทรงเตื อ นเหล่ า - ชาวมายาเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในอเมริกากลาง สานุศิษย์ประการแรกว่า “จงคอยเฝ้าระวังไว้ให้ดี ใน มีอาณาจักรรุ่งเรืองมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มีความ ยุคสุดท้ายจะมีหลายคนมาอ้างนามของพระองค์ใน ก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ ห ลากหลายด้ า น ทั ้ ง ฐานะผู้ช่วยให้รอด” สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ รวมไปถึงปฏิทิน ในพระธรรมวิวรณ์ได้กล่าวทํานายถึง “วาระสุดท้าย”

PAGE 1


HOPE SOCIETY

NOVEMBER 9, 2009 วว 9:13-16 “13 เมื่อทูตสวรรค์องค์ -มนุ ษ ย์ จ ะเสี ย ชี ว ิ ต หนึ ่ ง ในสามของ ที ่ ห กเป่ า แตรขึ ้ น ข้ า พเจ้ า ก็ ไ ด้ ย ิ น โลก ด้วยไฟ ควันและกํามะถัน (ข้อ เสียงออกมาจากเชิงงอนมุมทั้งสี่ของ ๑๘) นี่อาจจะเป็นสงครามยุคใหม่ที่มี แท่นทองคํา ที่อยู่เบื้องหน้าพระเจ้า

อาวุ ธ อั น มี พ ิ ษ สงอั น ร้ า ยกาจรอบ

14 เสียงนั้นสั่งทูตสวรรค์องค์ที่หกที่ ทิศทาง หรืออาจจะเป็นมลภาวะเป็น ถือแตรนั้นว่า "จงแก้มัดทูตสวรรค์ พิ ษ หรื อ เป็ น ไข้ ห วั ด ตั ว ใหม่ ท ี ่ ม ี ทั้งสี่ที่ถูกมัดไว้ที่แม่น้ําใหญ่นั้น คือ อานุภาพร้ายแรง(และดื้อยา)ซึ่งแพร่ แม่น้ํายูเฟรตีส"

หลายได้ ใ น เวลาอั น รวดเร็ ว และ

15 พระเจ้าทรงเตรียมทูตสวรรค์ทั้ง ทําให้คนเสียชีวิตกว่า ๒,๐๐๐ ล้าน สี่ไว้สําหรับชั่วโมง วัน เดือนและปี คน ที ่ จ ะให้ ฆ ่ า มนุ ษ ย์ เ สี ย หนึ ่ ง ในสาม -ทหารม้าสองร้อยล้านคน ประเทศ ส่วน

จีนประกาศเมื่อปี ๑๙๖๕ ว่ากองทัพ

16 และมีพลทหารม้าสองร้อยล้าน ของจีนมีทหาร ๒๐๐ ล้านคน ทหาร นี่คือจํานวนที่ข้าพเจ้าได้ยิน

ของแต่ละประเทศจะทําการรบราฆ่า

แล้วมีการทําลายล้างเกิดขึ้น โดย ฟั น กั น และกลายเป็ น สงครามโลก ทูตสวรรค์องค์ที่สี่ซึ่งเป็นเครื่องมือ ครั้งสุดท้าย พระคัมภีร์กล่าวว่าถึง ของมารซาตาน

กระนั้นมนุษย์ก็ยังไม่ยอมกลับใจเสีย

PAGE 2


HOPE SOCIETY

NOVEMBER 9, 2009

EX EA COMMODO CONSEQUAT DUIS. UT WISI ENIM AD ใหม่ ยังกราบไหว้บูชารูปเคารพ ทําลายชีวิตกันเอง 1. เมื่อทูตสวรรค์เป่าแตรคันแรก ไฟปนด้วยเลือดตกลง ทํ า ความผิ ด บาป ล่ ว งประเวณี แ ละลั ก ขโมย เชื ่ อ ใน มาบนแผ่นดินโลก ทําลายเผาผลาญหญ้าเขียวสดไป เวทมนตร์คาถา ดวงชะตาราศีและหมอดู

เสียหนึ่งในสามของโลก

(วว. ๙.๒๐-๒๑)

2. เมื่อเป่าแตรคันที่สอง มีลูกไฟใหญ่คล้ายกับภูเขา

20 มนุษย์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ ที่มิได้ถูกฆ่าด้วยภัยพิบัติ

ตกลงไปในทะเล

เหล่ า นี ้ ยั ง ไม่ ไ ด้ ก ลั บ ใจเสี ย ใหม่ จ ากงานที ่ ม ื อ เขาได้

ทะเลกลายเป็นเลือด

กระทํา ไม่ได้เลิกบูชาผี บูชา รูปเคารพที่ทําด้วยทองคํา

สัตว์ต่างๆ ใน

เงิน ทองสัมฤทธิ์ หินและไม้ รูปเคารพเหล่านั้น จะดู

ทะเลตายไปหนึ่ง

หรือฟัง หรือเดินก็ไม่ได้

ในสามส่วน

และ

ทํ า ให้

21 และเขาก็มิได้สํานึกผิดในการฆ่าฟันกัน และการเชื่อ 3. เ ป ่ า แ ต ร ค ั น ท ี ่ เวทมนตร์ การล่วงประเวณี และการลักขโมย

สาม มีลูกไฟ

ในภาษากรีก phamarkieon

ตกลงมาจากท้องฟ้า

มีรากศัพท์มาจากคําว่า “pharmacies” (ฟาร์มาซีส์) 4. เมื่อเป่าแตรคันที่สี่ ดวง เกี่ยวข้องกับยา การใช้ยา และยาเสพติด ก่อนหน้านี้

อาทิตย์ถูกทําลายไปหนึ่งในสาม ทําให้ดวงจันทร์

ยอห์นได้เห็นนิมิตของยุคสุดท้ายที่ใกล้เข้ามา

และดวงดาวพลอยอับแสงไปด้วย1233322211

เปโตรได้พยากรณ์ถึง

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า โลกของเรา จะถึงกาลแตกดับอย่างแน่นอน ด้วย สิ่งเหล่านี้ คือ ตะวันเพลิง อันตราย จากดาวพฤหัส อิทธิพลของดาวหาง ดาวฤกษ์วิ่งชนโลก

ดวงอาทิตย์ดับ

ดาวฤกษ์ระเบิด ละอองพิษ เชื้อโรค ชีวภาพ

อาวุธนิวเคลียร์

เคราะห์ตกใส่โลก

และดาว

“วันขององค์ 12 จงเฝ้ารอและเร่งวันของพระเจ้า ให้มาถึง ซึ่งวันนั้นท้องฟ้าจะถูกไฟ พระผู้เป็นเจ้า” ไว้ใน ผลาญสลายไป และโลกธาตุก็จะถูก ไฟเผาให้สลายไป ๒ ปต. 3:8-13 13 แต่ว่าตามพระสัญญาของ 10 แต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์นั้น เราจึงคอยท้องฟ้า นั้น จะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบ อากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ ที่ ย่องมา และในวันนั้น ท้องฟ้าจะล่วง ซึ่งความชอบธรรมจะดํารงอยู่ เสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้อง และ โลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟ และแผ่น พระเยซูตรัสว่า “ฉะนั้น จงเฝ้าระวัง ดินโลกกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในโลก ไว้ในดี เพราะพวกเจ้าไม่รู้ว่าองค์ นั้น จะต้องไหม้เสียสิ้น พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจะเสด็จมาวัน 11 เมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะต้อง ไหน” สลายไปหมดสิ้นเช่นนี้ ท่านทั้งหลาย ควรจะเป็นคนเช่นใดในชีวิตที่ 48 แต่ถ้าทาสนั้นชั่วและคิดในใจว่า บริสุทธิ์และดีงาม 'นายของข้ามาช้า'

49 แล้วจะตั้งต้นโบยตีเพื่อนทาสและกินดื่มอยู่กับเพื่อนขี้เมา 50 นายของทาสผู้นั้น จะมาในวันที่เขาไม่คิดในโมงที่เขาไม่รู้ 51 และจะทําโทษเขาถึงสาหัส ทั้งจะขับไล่ให้เขาไปอยู่ในที่ของพวกคนหน้าซื่อใจคด ซึ่งที่นั่นจะมี แต่การร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

PAGE 3


HOPE SOCIETY

NOVEMBER 9, 2009

ถ้ า ท่ า นตายวั น นี ้ ท ่ า นมั ่ น ใจไหมว่ า ประการ เหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว เขาจะ ท่านจะได้ไปอยู๋กับพระเจ้าที่สวรรค์ ได้กลับใจสํานึกในความผิดบาป และหันกลับมา หาพระเจ้าผู้ทรง ? สร้าง และรักเขา (ก่อนที่จะสายเกิน ไป ถ้าเหตุการณ์ 10 ประการนี้เกิด "โลกนี้จะมีวันอวสานไหม?" "โลกนี้ ขึ้นเมื่อไหร่ แสดงว่าโลกใกล้มาถึง จุดจบของมันแล้ว) จะแตกไหม?" "สงครามนิวเคลียร์ ล้างโลกจะเกิดขึ้นไหม?" คําพูด เหล่านี้เป็นคําพูดที่พวกเรามักได้ยิน ได้ฟังกันอยู่เสมอ พระคัมภีร์คริสเตียนได้บอกอย่าง ชัดเจน?ว่า "โลกนี้จะมีวันหนึ่งที่จะ อวสาน" และการอวสาน(สิ้นสุดของ โลก)ก็เกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ ด้วย ทําไมการสิ้นสุดของโลกจึงเกี่ยวข้อง กับพระเยซูคริสต์? พระเยซูคริสต์ตรัสอย่างชัดเจนว่า "การเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ มาเพื่อกําจัดบาป (รับแบกบาปแทน มนุษย์) โดยการตายไถ่บาปบนไม้ กางเขน" หลังจากที่พระองค์ตายแล้ว 3 วัน พระองค์ก็ทรงฟื้นจากความตาย และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และก่อนที่ พระองค์จะเสด็จขึ้นนั้นพระองค์ได้ ตรัสอีกว่า "ในไม่ช้าเราจะกลับมา อีก มาเพื่อรับคนที่สํานึกว่าตนเอง เป็นคนผิดบาป และเชื่อในเรา ไปอยู่ สวรรค์กับเรา แต่คนที่ปฏิเสธการ ช่วยเหลือจากเรา เขาก็ต้องพบกับ การพิพากษาที่ยุติธรรมของเรา ตามผลการกระทําของเขาเอง" แต่ด้วยความรักที่พระเยซูคริสต์มี ต่อมนุษย์ พระองค์จึงได้ตรัสคํา ทํานาย 10 ประการ ไว้ล่วงหน้า เพื่อถ้ามนุษย์ได้เห็นคําทํานาย 10

ทุกข์ลําบากใหญ่ยิ่ง อย่างที่ไม่เคยมี ตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้ และ ในเบื้องหน้าจะไม่มีต่อไปอีก 22 ถ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้น เข้า จะไม่มีมนุษย์รอดได้เลย แต่ เพราะทรงเห็นแก่ผู้เลือกสรร จึงทรง ให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า

ผู้อ่านที่รัก 10 คําทํานายข้างล่างต่อ 25 ดูเถิด เราได้กล่าวเตือนท่านทั้ง ไปนี้ ได้เกิดขึ้นจริงตาม ที่พระเยซูได้ หลายไว้ก่อนแล้ว 26 เหตุฉะนั้นถ้าใครจะบอกท่านทั้ง ทรงทํานายไว้แล้ว นั่นคือ... หลายว่า 'ท่านผู้นั้นอยู่ในถิ่น ทุรกันดาร' ก็จงอย่าออกไป หรือจะ มัทธิว 24:3-47 ว่า 'อยู่ที่ห้องใน' ก็จงอย่าเชื่อ 9 "ในเวลานั้นเขาจะอายัดท่านทั้ง 27 ด้วยว่าฟ้าแลบมาจากทิศตะวัน หลายไว้ ให้ทนทุกข์ลําบากและฆ่า ออก ส่องไปจนถึงทิศตะวันตกฉันใด ท่านเสีย และประชาชาติต่างๆจะ การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็น เกลียดชังพวกท่าน เพราะความ ฉันนั้น จงรักภักดีของท่านที่มีต่อเรา 29 "แต่พอสิ้นความทุกข์ลําบากแห่ง 10 คราวนั้นคนเป็นอันมากจะ วันเหล่านั้นแล้ว ดวงอาทิตย์จะมืด ถดถอยไป และอายัดกันและกัน ทั้ง ไป และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง จะเกลียดชังซึ่งกันและกันด้วย ดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้า และ บรรดาสิ่งที่มีอํานาจในท้องฟ้าจะ 13 แต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะ สะเทือนสะท้าน รอด 30 เมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์ จะ ปรากฏขึ้นในท้องฟ้า มนุษย์ทุกชาติ 15 "เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็น ทั่วโลกจะตีอกร้องไห้ แล้วจะเห็น สิ่งอันน่าสะอิดสะเอียน ซึ่งกระทําให้ บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆใน เกิดความวิบัติ ตามพระวจนะที่ตรัส ท้องฟ้า ทรงฤทธานุภาพและพระสิริ โดยดาเนียลผู้เผยพระวจนะนั้น ตั้ง เป็นอันมาก อยู่ในสถานบริสุทธิ์ 31 พระองค์ทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ 17 ผู้ที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาตึก อย่า ของพระองค์ มาด้วยเสียงแตรอันดัง ให้ลงมาเก็บข้าวของออกจากตึก ยิ่งนัก ให้รวบรวมคนทั้งปวงที่ ของตน พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้ว ทั้งสี่ 18 ผู้ที่อยู่ตามทุ่งนา อย่าให้กลับไป ทิศนั้น ตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึง เอาเสื้อผ้าของตน ที่สุดฟ้าข้างโน้น 19 แต่ในวันเหล่านั้น อนิจจาน่า 32 "จงเรียนคําเปรียบเรื่องต้น สงสารหญิงที่มีครรภ์ หรือมีลูกอ่อน มะเดื่อ เมื่อแตกกิ่งแตกใบ ท่านก็รู้ กินนมอยู่ ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว 20 จงอธิษฐานขอ เพื่อการที่ท่าน 33 เช่นนั้นแหละ เมื่อท่านทั้งหลาย ต้องหนีนั้น จะไม่ตกในฤดูหนาว เห็นบรรดาสิ่งเหล่านั้นก็ให้รู้ว่า หรือในวันสะบาโต พระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้ว 21 ด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความ 34 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้ง

PAGE 4


HOPE SOCIETY หลายว่า คนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วง ลับไปก่อนสิ่งทั้งปวงนั้นบังเกิดขึ้น 35 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคํา ของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย 36 "แต่วันนั้น โมงนั้น ไม่มีใครรู้ ถึง บรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาองค์เดียว 37 ด้วยสมัยของโนอาห์ ได้เป็น อย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมา ก็ จะเป็นอย่างนั้น 38 เพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ําท่วมนั้น คนทั้งหลายได้กินและดื่มกัน ทําการ สมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน จนถึงวันที่โนอาห์เข้าในนาวา 39 และน้ําท่วมมากวาดเอาเขาไป สิ้น โดยไม่ทันรู้ตัวฉันใด เมื่อบุตร มนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้น 40 เมื่อนั้นชายสองคนอยู่ที่ทุ่งนา จะ ทรงรับคนหนึ่ง ทรงละคนหนึ่ง 41 หญิงสองคนโม่แป้งอยู่ที่โรงโม่ จะทรงรับคนหนึ่ง ทรงละคนหนึ่ง 42 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้า ระวังอยู่ เพราะท่านไม่รู้ว่า องค์พระ ผู้เป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลา ไหน 43 จงจําไว้ว่า ถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ ได้ว่าขโมยจะมายามไหน เขาจะตื่น อยู่และระวัง ไม่ให้ทะลวงเรือนของ เขาได้ 44 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียม พร้อมไว้ เพราะในโมงที่ท่านไม่คิด ไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา 45 "ใครเป็นทาสสัตย์ซื่อและฉลาด ที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกบ่าวทาส สําหรับแจกอาหารตามเวลา 46 เมื่อนายมาพบเขากระทําอยู่ อย่างนั้น ทาสผู้นั้นก็จะเป็นสุข 47 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้ง หลายว่า นายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแล บรรดาข้าวของของท่าน

NOVEMBER 9, 2009 สาวกก็ถาม JC ด้วยเรื่องนี้เหมือน กัน ว่า 3 เมื่อพระเยซูประทับบน ภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้า ส่วนตัวกราบทูลว่า "ขอทรงโปรดให้ ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรเป็นหมายสําคัญว่าพระองค์จะ เสด็จมา และยุคเก่าจะสิ้นสุดลง" 4 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ระวังให้ ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง

คำทำนายประการที่ 1 จะมีผูที่อางตัวว‹าเปน ทางรอด และทางหลุด พน มัทธิว 24: 5 ด้วยว่าจะมีหลายคน มา ต่างอ้างนามของเราว่าตัวเขา เป็นพระคริสต์ เขาจะให้คนเป็นอัน มากหลงไป , 11 ผู้เผยพระวจนะ ปลอมหลายคนจะเกิดมีขึ้น และล่อลวงคนเป็นอันมาก ให้หลงไป

กว่า 4,200 ศาสนา (​จาก 5 ศาสนาหลักของโลก เมื่อ อดีต) 1 ทิโมธี 4:1 พระวิญญาณได้ตรัสไว้ อย่างชัดแจ้งว่า ต่อไปภายหน้าจะมี บางคนละทิ้งความเชื่อ โดยหันไป เชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวง และฟังคํา สอนของพวกผีปีศาจ

คำทำนายประการที่ 2 จะเกิด สงคราม กับขาวลือเรื่อง สงคราม (มัทธิว 24:6- 8) 6 ท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียง สงคราม และข่าวลือเรื่องสงคราม คอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลย ด้วย ว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จําต้องบังเกิดขึ้น แต่ที่สุดปลายยุคยังไม่มาถึง 7 เพราะ ประชาชาติต่อประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะ

ซึ่งพวกเราก็เห็นชัดในข่าวที่ ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ คือ นาย จิม โจนส์ และ นาย เดวิท โคเรซ ซึ่งอ้าง ตัวเป็นพระเยซูคริสต์ (ใน อดีตไม่เคย มีคนมาอ้าง เพิ่งจะมีในยุคนี้ นั่นแสดงว่า โลกนี้ใกล้ถึงอวสานแล้วจริง ๆ) โดยมีกลุ่มความเชื่อที่ สามารถอ้างอิงได้มี ถึง 43,870 กลุ่ม และศาสนาหลัก ๆ

จุดสีชมภูตรงกลาง คือการระเบิดของนิว เคลียร ที่ฮิโรชิมา เมื่อเทียบกับสีแดง Tsar Bamba ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

PAGE 5


HOPE SOCIETY ต่อสู้กัน

NOVEMBER 9, 2009 ดินโลกกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในโลก นั้น จะต้องไหม้เสียสิ้น

โดยสงครามที่คนมีคนตายมากที่สุด คือ Ware 2 = 52.6 ล้านคน โดย สงครามที่นานที่สุดคือ สงครามครู เสด ถึง 171 ปี เริ่มตั้งแต่การประท้วง การขัดแย้ง

ภายในประเทศ และลุกลามไปจนถึง สงครามโลก นับตั้งแต่ต้นศตวรรตที่ 20 นี้เป็นต้นมาได้เกิดสงครามโลก ถึง 2 ครั้ง และข่าวลือสงครามโลก ครั้งที่ 3 ก็ลือกันเรื่อย ๆ ๒ ปต. 3:8-13

เราคิดถึงไฟบัลลัยกัลป์ เมื่อครั้ง อเมริกาเอาระเบิดปรมาณูไปทิ้งใส่ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ เมื่อ 64 ปีที่แล้ว , ที่เมืองฮิ โรชิมา มีคนตายทันที 404,294 คน ล่วงมาถึงปัจจุบันนี้ อาวุธมหา

ประลัยชนิดนี้ได้รับการพัฒนาให้ ก้าวหน้าไปมากและทรงอานุภาพ ร้ายแรงยิ่ง ผลการสู่รบด้วยนิวเคลียร์

หนวก ตาบอดและบาดเจ็บ รังสีของ มันจะคงอยู่นานถึง ๑๐๐ ปี ทําให้ เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน เม็ด เลือดขาวขาดภูมิคุ้มกัน (มะเร็งเม็ด เลือดขาว) ผมร่วงและผอมตายใน ที่สุด ควันของนิวเคลียร์จะบังแสงของดวง อาทิตย์ไว้ ๙๐ % โลกจะเย็นลงทันที จนถึงลบ -11 องศา C จะหนาวจัด

พืชตาย น้ําแข็งตัว และสิ่งที่ชีวิตจะ ตายหมด ควันจะสูงขึ้นไป 18,000 เมตร นั้น คือ สูงกว่า ยอดเขาเอเวอเรส 1 เท่า ตัว คือ 8,848 เมตร และลูกไฟกว้่าง 8 กิโลเมตร และเมื่อเกิดสงคราม จะ ส่งผลกระทบต่อเนื่อง เฉพาะใน ตะวันออกกลาง

เราคิดถึงอาวุธนิวเคลียร์ น้ําหนัก ๒๐ เมกะตัน มีอานุภาพร้ายแรงกว่า 10 แต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า นั้น จะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบ ปรมาณู ๑ พันเท่า เมื่อถูกทิ้งลงไป ย่องมา และในวันนั้น ท้องฟ้าจะล่วง สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในรัศมี ๑ กม. จะพัง ราบเรียบ ประชากร ๓ ล้านคนจะ ในวาระสุดท้ายแหล่งน้ํามันจะถูก เสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้อง และ เผา ประเทศคูเวตมีบ่อน้ํามันอยู่ราว โลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟ และแผ่น ตายในทันที อีก ๒ ล้านคนจะหู

PAGE 6


HOPE SOCIETY ๒,๐๐๐ บ่อ และมีกระจัดกระจายในประเทศอื่นๆด้วย เช่น ซาอุดิ อารเบีย อิรัค บรูไน หากน้ํามัน เหล่านี้ถูกเผา มันจะปล่อยสาร 1.อากาศที่เรา หายใจ :ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ออกมา ๑ ล้าน๘ หมื่นตัน,ก๊าส คาร์บอนมอนอกไซด์ ๔๐ ล้านตัน ควันของมันจะ กระจายไปทั่วโลก (​เราคงจําได้ แค่การเผ่าขยะ ก็ ส่งผลต่อเชียงใหม่ หลายเดือน ) 2. ผลต่ออุณหภูมิโลก : ไฟจะลุกไหม้นานถึง ๖ เดือน โดยไหม้เสียหายวันละ ๑๑ ล้านบาเรล (๑ บาเรล เท่ากับ ๑๕๙ ลิตร) ความร้อนของโลกจะเพิ่มขึ้นอีก ๓๐ องศาเซลเซียส เป็น 40-50องศา 3. ผลต่อท้องฟ้า : โอโซนในบรรยากาศจะถูกทําลาย ท้องฟ้าจะมืดมัวทั่วแผ่นดิน 4. น้ํามันส่วนหนึ่งจะรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติและ ทะเล สัตว์น้ําจะตายหมด

คำทำนายประการที่ 3 จะเกิดแผ3นดินไหวในที่ต3าง ๆ ทั่วโลก (มัทธิว 24:7-8 )

NOVEMBER 9, 2009 อย่างนึงก็คือ ประเทศที่ไม่เคยมีแผ่นดินไหว ก็เริ่มมี แผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้ว เมืองไทยของเราก็เริ่มไหวเช่น กัน เฉพาะวันศุกร์ที่ผ่านมา 6 พย มีแผ่นดินไหวทั่วโลก 183 ครั้ง หรือ ประมาณ 8 ครั้งต่อชั่วโมง ปี 1979-1980 14510 2007-2008 61492 เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าตัว ข้อมูลจาก สถาบันสํารวจทาง ธรณีวิทยา USA http://neic.usgs.gov/neis/epic/epic_global.html

คำทำนายประการที่ 4 จะเกิดการ กันดารอาหาร (มัทธิว 24:7) ข้อ 7 : ทั้งจะเกิดกันดารอาหาร เพราะการสงคราม และประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว ดินฟ้าอากาศ เริ่มแปรปรวน อากาศเป็น พิษ สภาพแวดล้อมเริ่มเสื่อมโทรม ปัจจุบันนี้มีคน มากกว่า ครึ่งโลกที่กําลังขาดอาหาร และปัจจุบันนี้ก็มี เด็กตายเพราะขาดอาหาร เฉลี่ยแล้ว วันละประมาณ 40,000 คนทั่วโลก

ในเดือน พฤศจิกายน ปี 09 ที่ผ่านมา ที่ยะลาดิน ถล่ม เด็กเสียชีวิต เนื่องจากฝนตกหนัก 5 รายในวัน เดียว และมีน้ําท่วม 6 อําเภอ ถนนในสงขลาเสีย หาย ,ชุมพร คลื่นซัดท่าเทียบเรือ ๆ 5,000 ลําไม่ สามารถออกหาปลาได้ 7 ทั้งจะเกิดกันดารอาหารและแผ่นดินไหวในที่ ต่างๆ 8 เหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ ลําบาก ซึ่งต้องมีมาก่อนกําเนิดยุคใหม่ ซึ่งพวกเราก็ประจักษ์กันด้วยสายตาอยู่แล้ว และการ เกิดแผ่นดินไหวในแต่ละครั้งนั้น ก็ทวีความรุนแรง และ กลืนชีวิตมนุษย์มากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นที่น่าสังเกต

Hawaii 1 ใน 100 สถานที่ที่จะหายไปตอนน้ํา แข็งขั้วโลกละลาย อ้างอิงจาก 100places.com

PAGE 7


HOPE SOCIETY 13% of the population or 1.02 million ที่ไม่มีอะไรกินใน เวลานี้ หรือประมาณว่า 1 ใน 6 ของพวกเรา ตื่นมาพร้อมกับไม่รู้ว่า จะมีอะไรกินหรือไม่ จากสถิติของ World Food Program

คำทำนายประการที่ 5 จะมีโรคระบาดที่รุนแรง เกิดขึ้น (ลูกา 21:11) 11 ทั้งจะเกิดแผ่นดินไหว ใหญ่ และจะเกิดกันดาร อาหารและโรคภัยในที่ต่างๆ และจะมีความวิบัติอันน่า กลัว และหมายสําคัญใหญ่ๆ จากฟ้าสวรรค์ ในปี 2002 ปีเดียวมีคนตาย เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บถึง 58 ล้าน คน และสาเหตุอันดับหนึ่ง มาจาก โรคหัวใจ,การติด เชื้อ,มะเร็ง,เส้นเลือดอุดตันที่ สมอง,ติดเชื้อทางเดินหายใจ โดย เฉพาะโรคเอดส์ ก็ได้ทําให้คนตาย ไป ปี 01 ถึง 2.7 ล้านคน ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าโรคร้ายแรง ต่าง ๆ อาทิ เอดส์ หรือ อีโบล่า กําลังกระจายไปทั่วโลก แม้แต่ วงการ แพทย์เองก็หมดปัญญาใน การรักษาหรือแก้ไขโรคเหล่านี้ได้ มี โรคร้ายใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกปี ตั้งแต่ โรคเอดส์, โรคไข้หวัดนก,โรคไข้ หวัดสายพันธ์ใหม่

คำทำนายประการที่ 6 ความรักคนจะเยือก เย็นลง

NOVEMBER 9, 2009 วันที่ 10 กย ได้ตั้งให้เป็นวันป้องกัน การฆ่าตัวตายโลก ที่องค์การ อนามัยโลกได้ตั้งขึ้น ตั้งแต่ ปี 03 เพราะจากสถิติรายงานว่า จะมีคน ฆ่าตัวตายสําเร็จถึง มากกว่า 1 ล้าน คน/ปี นั้นหมายถึง ก่อนฟังเรา บรรยายจบ มีคนฆ่าตัวตายไปกว่า 100 คน หรือเทียบเป็นเงิน = 1,900 ล้านบาท และยังส่งผลถึง พ่อ,​แม่ และญาติพี่ น้อง กว่า 10 ล้านคน ประเทศไทย มีจํานวน 5000 คน/ปี

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า "การดํารงชีวิต อยู่ จําเป็นจะต้องอาศัยความกล้า มากกว่าการฆ่าตัวตายเสียอีก”

คำทำนายประการที่ 7 ความรูของมนุษยจะทวี มากขึ้น ดาเนียล 12:4

4 แต่ตัวเจ้าดาเนียลเอ๋ย จงปิด ถ้อยคําเหล่านั้นไว้และประทับตรา ซึ่งมีมูลต่อจิตใจ และต่อเศรษฐกิจ อย่างรุนแรง มีการประมาณว่า ชีวิต หนังสือนั้นเสีย จนถึงวาระสุดท้าย คน 1 คน จะเลี้ยงขึ้นมานั้น ถ้าเทียบ คนเป็นอันมากจะวิ่งไปวิ่งมา และ ความรู้จะทวีขึ้น" เงินจะเท่าในการเลี้ยงดู ตั้งแต่ค่า อาหาร, ค่าเช่าบ้าน,ค่าเรียน,ค่า หนังสือ,ค่าเดินทาง,เจ็บป่วย,ค่าจ้าง คนหนุ่มในยุดนี้ กลายเป็นคนที่มี คนดูแล,​ทําข้าวของเสีย ความรู้อย่างมาก โดยเฉพาะเด็กที่ หาย,เสื้อผ้า,อื่น ๆ เล่น Internet ที่อายุ 15-20 ปี สามารถใช้เวลาเพียงไม่ถึงปี มูลค่าของคนทั่วไป 1 คน ถ้าอายุ สามารถมีความรู้เท่ากับคนสมัย 35 ปี อาจต้องใช้เงินถึงคนละ 19 ก่อนตลอดชีวิต ล้านบาท ดังนั้นการสูญเสียหากมี การฆ่าตัวตาย อาจมีผลสูญเสียถึง ถ้าเราอยากเก็บข้อมูล ภาพของทุก 95,000 ล้่านบาท/ปี สิ่งทุกอย่างทั่วโลกในเป็นหมวดหมู่ และสามารถหาได้ง่าย ถ้าเป็นใน นี้ยังไม่นับ คนที่ยังไม่ตาย แต่ อยู่ อดีต เราอาจต้องทําการประสาน อย่างสิ้นหวัง งานไปยังทุกองค์กรในโลก,ทุกคน และหากได้รูปมาก็ต้องมีการถ่าย ความรักของพ่อแม่ เยือกเย็นลง, ภาพ, การขึ้นทะเบียน พร้อมตั้งชื่อ ต่อเจ้านาย หรือลูกจ้าง หรือลูกค้า รูป การจัดหมวดหมู่เพื่อให้สามารถ แทบไม่เหลือ นี้คือสภาพในยุด หาได้เจอ ยกตัวอย่าง การทะเบียน สุดท้าย รูปจํานวน 10 ล้านภาพ อาจต้องใช้ คนทํางานถึง 1,000 คน ทํางาน 12 ความรักของคนส่วนมากจะ ติดต่อ กัน 5 ปี นั่นคือต้องลงทุน เยือกเย็นลง เพราะความอธรรมแผ่ กว่า 1000 ล้านบาท กว้างออกไป 13 แต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะ รอด

PAGE 8


HOPE SOCIETY

NOVEMBER 9, 2009 แต่เมื่อมีเด็กคนหนึ่งคิดโครงการ เพื่อแก้ปัญหานี้ ทําโดยนํารูปต่าง ๆ มาทําเป็น เกมส์ เพื่อให้คนเล่นกัน โดยจะถูกต้องต่อเมื่อ ต้องตั้งชื่อ เหมือนกันทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการ ตั้งชื่อภาพ ทําให้สามารถรวบรวม ภาพกว่า 100 ล้านภาพ ในเวลา เพียงไม่ถึง 4 เดือน ผ่านคณะทํางาน ไม่กี่คน นี้คือตัวอย่างของความรู้ ของคนสมัยนี้ นี่เป็นเรื่องจริงที่พวกเราปฏิเสธไม่ ได้เลย เพราะความรู้ และความ เจริญของคนในยุคนี้นั้น ก้าวหน้า และก้าวเร็วกว่าคนในอดีต หลาย ร้อย หลายพันเท่า

20 ปี แถมยังสามารถมีภาพให้ดู ด้วยว่า ณ เวลานี้ แผ่นดินไหวทีไ่หน บ้าง พ่อ แม่ต้องเรียนรู้หลายอย่าง เพื่อ ให้ทันลูก ความรู้ด้านดนตรี วงดนตรีเมืองไทยสมัยรุ่นพ่อ แม่เรา ที่ดัง ๆ มีไม่ถึง 10 วง แต่ศิลปินใน Grammy มีกว่า 300 คน ความรู้ด้านสาขาวิชา มี มหาวิทยาลัยในโลก กว่า 10,000 แห่ง

การค้นหาสถิติแผ่นดินไหว การจัดการแสดงนิทรรศการ 100 สถานที่ ที่จะหลายไปจากโลก อ้างอิง สามารถทําได้ไม่ถึง 30 นาที ผม สามารถหาสถิติย้อนหลังไปได้ เป็น จาก www.100places.com

มี Website ที่ได้ทําขึ้นกว่า เพื่อให้ ข้อมูลมหาศาลกว่า 112 ล้าน

อีก 1 ในสถานที่ ๆ จะหายไปจากโลก

Web และวันนี้ มีการจดเพิ่มอีกถึง 128,169 Web ที่พร้อมจะให้ข้อมูลทุกอย่างที่เราต้องการ

คำ∙ำนายประการ∙ี่ 8 ความผิดบาปจะ∙วีความรุนแรงมากขึ้น (มั∙ธิว 24:12) (2 ∙ิโมธี 3:1-5) 12 ความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลง เพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไป

PAGE 9


HOPE SOCIETY

NOVEMBER 9, 2009 สถิติกรฆ่าตัวตาย ซึ่งบ่งชี้ว่าโลกไม่

ศาสนาแต่เปลือกนอก ส่วนแก่นแท้

น่าอยู่ สูงขึ้น ในไทย คือเมื่อเราฟัง

ของศาสนาเขาไม่ยอมรับ คนเช่นนั้น

บรรยายเสร็จ จะมีคนฆ่าตัวตาย 1

ท่านอย่าคบ

คน หรือ 3612 คน/ปีโดยเชียงใหม่ การล่วงประเวณี การกระทําผิดเรื่อง เพศ การหย่าร้าง กําลังเป็นเรื่อง เป็น 1 ใน 4 ของทั้งหมด ตั้งแต่ ธรรมดาในสังคม การอกตัญญูต่อ ลําพูน,แพร่,มฮส และ เชียงใหม่ พ่อแม่ การทําให้พ่อแม่เสียใจเป็น 2ทิโมธี 3 1- 5, 1 แต่จงเข้าใจข้อนี้ เรื่องปกติ การฆ่ากัน การทะเลาะ วิวาท จะเป็นเรื่องธรรมดาในสังคม คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้น จะเกิด คนเราจะยิ่งนับถือศาสนา แต่เปลือก เหตุการณ์กลียุค 2 เพราะมนุษย์จะ นอก แต่แก่นแท้ของศาสนานั้นเขา เห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน เย่อหยิ่ง ยโส กลับปฏิเสธ นี่กําลังแสดงให้เห็นว่า ชอบด่าว่า ไม่เชื่อฟังคําบิดามารดา ความผิดบาปกําลังทวีความรุนแรง มากจริง ๆ อกตัญญู ไร้ศีลธรรม 3 ไร้ มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้าย กัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชัง ความดี 4 ทรยศ มุทะลุ หัวสูง รัก ความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า 5 ถือ

คำ∙ำนายประการ∙ี่ 9 เรื่องของพระเจาจะ ถูกประกาศไป∙ั่วโลก

แล้ววาระสุดท้ายของโลกก็จะมาถึง มัทธิว 24:14 ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า จะได้ประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคําพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง ตอนนี้ มี คต กว่า 2.1 พันล้านคน ในขณะที่โลกมีประชากร สถิติเมื่อวานนี้ คนในโลกมีจํานวน 6,957,355,446 ล้านคน นั้นคือแค่ คต ประกาศเรื่องพระเจ้า แก่คน 3 คน คนทั่วโลกก็ได้ยินแล้ว http://www.ibiblio.org/lunarbin/worldpop Christianity: 2.1 billion หรือ 33% Islam: 1.5 billion : 21% Secular/Nonreligious/Agnostic/Atheist: 1.1 billion : 16% Hinduism: 900 million : 14% Chinese traditional religion: 394 million : 6% Buddhism: 376 million : 6% ซึ่งวันนี้เราก็เห็นแล้วว่า ข่าวประเสริฐเรื่อง พระเยซูคริสต์นั้นกําลังแพร่กระจายออกไปทั่วโลกจริง นั่นแสดงว่าโลก ของเรากําลัง จะใกล้ถึงที่สุดของมันแล้ว หลังจากคําทํานายทั้ง 10 ประการ ได้สําเร็จแล้ว วันนั้นโลกของเราใบนี้จะต้อง ถูกเผาผลาญด้วยไฟบรรลัยกัลป์ และหลังจากนั้นดวงตาทุกคู่ของมนุษย์ จะได้เห็นการพิพากษาอันเที่ยงธรรมของพระเยซูคริสต์ (2เปโตร 3:10)

PAGE 10


HOPE SOCIETY

NOVEMBER 9, 2009

สําหรับคนเหล่านั้นได้ รับการยกโทษบาปจากพระองค์ แล้ว เขาไม่กลัว กับการพิพากษา ที่กําลังจะมา แต่ สําหรับผู้ที่มี ความผิดบาป ซ่อนอยู่อย่าง มากมายในชีวิต เขาก็จะต้องได้ รับการพิพากษา และรับโทษตามการกระทําของเขา และต้องอยู่ในนรก เป็นนิตย์

คำทำนายประการที่

เงินสด, ระบบบัตรเครดิต มาเป็นระบบ Chip คอมพิวเตอร์ ยน 3: 16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรง ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่ วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

10 คนทั่วโลกจะ

ถูกบังคับให้ติดเครื่องหมายแห่งสัตว์ร้าย คือ 666

Revelation 13:16-18 และมันยังได้บังคับคนทั้งปวง ทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ คนมั่งมี และคนจน ไทยและทาส ให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวา หรือที่หน้าผากของเขา เพื่อไม่ให้ผู้ใดทําการซื้อขายได้ นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้น หรือชื่อของสัตว์ร้ายนั้น หรือเลขชื่อของมัน ในเรื่องนี้จงใช้สติปัญญา ถ้าผู้ใดมี ความเข้าใจก็ให้คิดตรึกตรองเลขของสัตว์ร้ายนั้น เพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่ง เลขของมันคือหก ร้อยหกสิบหก พระธรรมตอนนี้ได้บอกเราว่าจะมีการ บังคับให้ติดเครื่องหมายของสัตว์ร้ายไว้ที่มือขวาหรือที่ หน้าผาก หากผู้ใดที่ไม่มีเครื่องหมายนี้ก็จะไม่สามารถ ทําการซื้อขายได้ เมื่อพระธรรมตอนนี้ได้ถูกเขียนขึ้น มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้คนทุกคนติดเครื่องหมาย และในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเรื่องที่ง่ายมาก เป็นไปได้ที่จะมีการฝังไมโครชิปไว้ที่ใต้ผิวหนังเพื่อใช้ งานในการติดต่อซื้อขายกัน เป็นยุคที่ถัดจากระบบ

By โอฬาริก ศรีวงศ์ คริสตจักรความหวังเชียงใหม่ Hope of Chiangmai Church www.HopeOfChiangmai.com

PAGE 11

2012 the End of the World?  
2012 the End of the World?  

10 thing happen