Page 1


ค� ำ แนะน� ำ การใช้ ง าน E-book เล่มนี้เป็นเรื่องราวของการแจ้ง เหตุการณ์กับทางสถานีวิทยุ จส.100 โดยภายใน จะเป็นการเรียนรู้วิธีการแจ้งเหตุกับสถานีวิทยุ จส.100 ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องศึกษาวิธีการแจ้งเหตุ ต่าง ๆ จากรูปภาพและเนื้อหาที่แสดงออกมาในรูป แบบอินโฟกราฟิก และรับชมตัวอย่างการแจ้งเหตุ จากวีดิโอแอนิเมชั่น นอกจากนี้ E-book เล่มนี้ จะท�ำให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้วิธีการแจ้งเหตุการณ์ใน ประเภทต่าง ๆ กับสถานีวิทยุ จส.100 ได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว


Co pro  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you