__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 26

Agtergrond

HOE STIG ’N MENS ‘N STAAT? Die Afrikanervryheidstigting se grondwet bepaal dat hy deur sy lede voorlopig met “staatstigtende gesag” beklee word. Dit is ’n gewigtige mandaat en verklaar waarom ons die Vryheidstigting nie as blote vereniging of organisasie sien nie, maar as bewéging. Maar dit is ook die oorsaak vir lewendige en gesonde debat onder ons voornemende burgers: Wat beteken dit, wat moet ons Beweging doen? Hoe stig ’n mens ’n staat? Ons politieke denke begin normaalweg nie by die stigting of oprigting van nuwe state nie, maar by die oorname van bestaande staatstrukture. Selfs nuwe state kom meestal tot stand deur ’n funksionele onderdeel van ’n bestaande staat, byvoorbeeld ’n kolonie, protektoraat, deelstaat of provinsie, onafhanklik te maak – ’n stap waarvoor diegene wat beheer oor die nuwe staatsgebied uitoefen, hulle aansprake na binne en na buite moet regverdig voordat so ’n nuwe staat erkenning van ander state sal kry. Na binne word dit geregverdig deur die legitimiteit en goeie regering van die nuwe staat se owerheid en na buite deur die vooruitsig dat ’n logiese staatseenheid met ’n samehangende bevolking voortaan onder sy eie beheer eerder as vreemde oorheersing sal staan. Die verwagting dat die voornemende staat met betrekking tot gebied en bevolking ’n sekere samehang sal vertoon, vind uitdrukking in die verwagting dat die aanspraak op staatskap histories begrond moet kan word. Daarom dat die ou Boererepublieke altyd weer mense se verbeelding aangryp en as dit nie was dat die Boere se nakomelinge vandag net ’n fraksie van die ou Republieke se bevolking uitgemaak het nie, kon dit ’n wesenlike aanspraak gewees het. As die geskiedenis egter ’n volk opgelewer het, maar die volk nie oor ’n gebied beskik wat hy ondubbelsinnig syne kan noem en tot ’n staat

26

|

Voorgrond

kan verhef nie, hoe stig hy dan ’n staat? Dit is die vraag waarvoor Afrikaners te staan gekom het en wat die Orania Beweging sy eie maak. Die antwoord is oënskynlik eenvoudig: Eerstens kies jy ’n gebied waar jy histories en wetlik die reg het om te vestig. Tweedens oorreed en beweeg jy soveel as moontlik van jou volksgenote om in die gebied te vestig en ’n volhoubare, selfstandige bestaan te voer. Daarvoor gebruik jy die beskikbare openbare en private instellings sover dit jou doel bevorder en nie benadeel nie. Derdens vestig jy owerheidsinstellings en oefen jy legitieme en goeie beheer uit sover jy kan, terwyl jy soveel moontlik erkenning vir jou instellings probeer verwerf, aanvanklik niestaatlik en selfs privaat, maar namate jy oor die vermoë beskik, staatlik of openbaar op die vlak waartoe jy in staat is. Vierdens bereik jy ’n punt waar die praktiese en simboliese omvang van jou vermoë en die erkenning wat dit geniet, as vryheid ervaar en beskryf kan word. Dié padkaart is egter net oënskynlik eenvoudig, want die uitdagings en struikelblokke op die werklike pad is legio. Wat doen jy byvoorbeeld as net ’n klein getal mense aanvanklik jou gedagte ondersteun, en hoe benader jy die gebied wat jy identifiseer? Op die eerste vraag antwoord die Orania Beweging deur eenvoudig voort te gaan met sy werk en die tyd te laat leer of hy reg is. Ek is

Profile for Orania

Orania voorgrond sept 2012  

Orania voorgrond sept 2012  

Advertisement