Page 1

Page |1

ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556


Page |2

คานา ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้ง ด้านการคมนาคม ด้านการสื่อสาร รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ และอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวั นก็ล้วนแต่ ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น ในรายวิชา ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้ชี้แนะให้เห็น ถึง ความสาคั ญ ของเทคโนโลยี ที่มี ส่ว นเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งในชี วิ ต ประจ าวั น รวมถึง การแนะน าแนวทางในการใช้ เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เพื่ออานวยความสะดวกสบาย มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นตามกระบวนการเรียนการสอนของวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ จึงได้ กาหนดให้มีการ ออกแบบ และผลิตสินค้าสาหรับจาหน่ายในงาน GIFT ON THE MOON ของสาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โดยที่ตัวสินค้าจะต้องผ่านกระบวนการผลิตโดยมีเทคโนโลยีเข้ามา เกี่ยวข้อง เพื่อลดการใช้แรงงาน และผลิตสินค้าได้ทีละจานวนมาก ในเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น รายงานเล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล เนื้อหา และรายละเอียดของการผลิต EGG IN LOVE D.I.Y. DICUT STICKER จนถึงการนาไปวางจาหน่ายจริงภายในงาน GIFT ON THE MOON หากรายงานเล่มนี้มีความ ผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดทาต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

นางสาวณัฐชา เปิ้นมั่นคง ผู้จัดทา

ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556


Page |3

สารบัญ หน้า บทที่ 1 โครงการออกแบบผลิตสินค้าภายใต้หวั ข้อ LOVE PRODUCT

4

-

ที่มาและความสาคัญของโครงการ

4

-

วัตถุประสงค์

4

-

แนวความคิดในการออกแบบสินค้า

บทที่ 2 กระบวนการออกแบบ

5

-

ความต้องการและจุดมุง่ หมาย (Concept)

5

-

รูปลักษณ์ที่ต้องการ (Design Briefs)

5

-

เครื่องมือหลัก (Tools)

5

-

ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสินค้า

6

บทที่ 3 การผลิตผลงาน

7

-

ขั้นตอนการผลิตสติก๊ เกอร์ EGG IN LOVE

7

-

ทดสอบการใช้งาน

12

บทที่ 4 สรุปผลการทางาน

13

-

ประมวลภาพงาน GIFT ON THE MOON

13

-

ยอดขายประจาวัน ร้าน SEASON สรุปปัญหาและอุปสรรคของการทางาน

16 17

ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556


Page |4

บทที่ 1 โครงการออกแบบผลิตสินค้าภายใต้หวั ข้อ LOVE PRODUCT ทีม่ าและความสาคัญของโครงการ เนื่องจากงาน GIFT ON THE MOON ทีจ่ ัดขึ้นนี้เป็นช่วงเวลาใกล้ๆ กับเทศกาลวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็น เทศกาลแห่งความรัก กลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่มักจะให้ความสาคัญต่อเทศกาลนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคู่รัก หรือแม้แต่ กลุ่มเพื่อนซี้ หรือญาติพี่น้อง ก็จะมีการซื้อของให้กันเพื่อแสดงความรักต่อกันในช่วงเทศกาลที่วา่ นี้ จึงทาให้เกิดเป็น หัวข้อการผลิตสินค้าที่เป็น LOVE PRODUCT ขึ้น เพื่อจาหน่ายสิ่งของที่สามารถสื่อแทนใจให้กันและกันในช่วง เทศกาลแห่งความรักปีนี้ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อออกแบบ และผลิตจาหน่ายในงาน GIFT ON THE MOON วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2556 2. เพื่อศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ 3. เพื่อศึกษาข้อมูลความรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการผลิต

แนวความคิดในการออกแบบสินค้า เนื่องจากได้ทาการปรึกษากันภายในกลุ่ม SEASON แล้ว จึงได้ตดั สินใจที่จะทาสินค้าออกมาเป็นสติ๊กเกอรื ไดคัท ซึ่งเป็นสติก๊ เกอร์ที่สามารถลอกออกมาแปะได้เลย โดยมีการออกแบบลวดลายที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังอยู่ ภายใต้ของหัวข้อ LOVE PRODUCT ซึ่งในส่วนของผู้จดั ทารายงานเล่มนี้ จะเป็นลวดลายของคาเรคเตอร์ดีไซน์ทเี่ ป็น ตัวแทนของการส่งมอบข้อความสื่อรัก ให้กับผู้ที่จะได้รับ ซึ่งก็คือตัวน้องไข่ หรือ EGG IN LOVE ที่จะมีคาเรคเตอร์ของ ตัวน้องไข่ที่แตกต่างกันออกไปทั้งสิ้น 3 ลวดลายด้วยกัน

ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556


Page |5

บทที่ 2 กระบวนการออกแบบ 1. ความต้องการและจุดมุง่ หมาย (Concept) ต้องการออกแบบสินค้าที่มีดีไซน์น่ารัก เหมาะสาหรับเป็นตัวกลางในการสื่อรักให้กันในเทศกาลแห่งความรัก 2. รูปลักษณ์ที่ต้องการ (Design Briefs) 2.1 สติ๊กเกอร์ลวดลายน่ารักเหมาะกับเทศกาล 2.2 สามารถมอบให้กับคนรัก เพื่อนสนิท หรือญาติพี่น้องได้ 2.3 เหมาะสาหรับทุกเพศ ทุกวัย 3. เครื่องมือหลัก (Tools) 3.1 อุปกรณ์ในการผลิตสติ๊กเกอร์ -

สติ๊กเกอร์ PVC

3.2 อุปกรณ์ในการผลิต Package -

กระดาษอาร์ตด้าน

3.3 อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต (ด้านการออกแบบ) -

โปรแกรม Adobe Illustrator CS6

3.4 อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต (การพิมพ์) -

เครื่องพิมพ์ INKJET หมึกพิมพ์ 4 สีแบบ OUTDOOR สามารถกันน้า ทนแดด ทนฝนได้

ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556


Page |6

ขั้นตอนการออกแบบ การแก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบจนกระทั่งเป็นสินค้าที่สามารถใช้งานได้จริง

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวสินค้า ชื่อสินค้า

เอ้กอินเลิฟ ดี.ไอ.วาย. ไดคัท สติ๊กเกอร์

ชนิดสินค้า

สติ๊กเกอร์ PVC

วัสดุหลัก

กระดาษสติ๊กเกอร์ PVC

ผู้ผลิต

ณัฐชา เปิ้นมั่นคง

โทรศัพท์

080-614-6061

Email

natchapoen@gmail.com

สี

แดง/ฟ้า/เขียว

ขนาด

8.7 x 15 ซม.

ราคา

20 บาท ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556


Page |7

บทที่ 3 การผลิตผลงาน ขั้นตอนการผลิตสติก๊ เกอร์ EGG IN LOVE -

ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6

ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556


Page |8

 ภ า พ นี้ จั ด LAYOUT สาหรับไดคัทแบบกินเนื้อในของ ตัวสติ๊กเกอร์

 ภาพนี้จัด LAYOUT สาหรับไดคัทแบบมีขอบขาว

ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556


Page |9

สรุปชิ้นงานสาเร็จ ใช้การจัด LAYOUT แบบมีขอบขาว มีลวดลายของน้องไข่ทั้งหมด 3 แบบ ใช้สีและข้อความสื่อรักที่แตกต่างกันออกไป โดยมีไข่สีแดงแทนเด็กผู้หญิง ส่วนสีฟ้าและสีเขียวเป็นตัวแทนของเด็กผู้ชาย

ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556


P a g e | 10

รวบรวมส่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ INKJET แบบ OUTDOOR

ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556


P a g e | 11

สาเร็จออกมาเป็นสติ๊กเกอร์ EGG IN LOVE

ลอกแล้วแปะได้เลย!

ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556


P a g e | 12

ผ่านการทดสอบแล้ว สามารถใช้งานได้จริง

ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556


P a g e | 13

บทที่ 4 สรุปผลการทางาน การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในงาน GIFT ON THE MOON วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2556

ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556


P a g e | 14

ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556


P a g e | 15

สติ๊กเกอร์ไดคัท EGG INLOVE ราคาแผ่นละ 20 บาท สี 3 สี 3 ลายให้เลือก

ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556


P a g e | 16

ยอดขายประจาวัน ร้าน SEASON ในงาน Gift on the Moon 2013 ว/ด/ป

รายการสินค้า

11/2/13

สติกเกอร์ Lovely Car

รหัสสินค้า

สติกเกอร์ Robot Love รวม 12/2/13

สติกเกอร์ Lovely Car สติกเกอร์ We Love Chandra

สติกเกอร์ Robot Love สติกเกอร์ Love CRU สติกเกอร์ Lovely Car สติกเกอร์ Lovely Car สติกเกอร์ Egg รวม 13/2/13

สติกเกอร์ Lovely Car สติกเกอร์ We Love Chandra สติกเกอร์ Love Spilt สติกเกอร์ Lovely Car รวม รวมเป็นเงินทั้งหมด

ชื่อผู้ออกแบบ

จานวน (ชิ้น)

CAR-M-002 นายสรายุทธ งามระเบียบ CAR-M-003 CAR-M-004 CAR-M-005 ROB-B-001 นางสาวกฤติกา โสภาเธียร 100 บาท CAR-M-006 นายสรายุทธ งามระเบียบ LOV-C-001 นายชัชนันท์ ภูครองทอง LOV-C-002 LOV-C-003 ROB-B-002 นางสาวกฤติกา โสภาเธียร CRU-A-001 นายธีรดนย์ นุญาสิทธิ์ CAR-M-007 นายสรายุทธ งามระเบียบ CAR-M-008 นายสรายุทธ งามระเบียบ EGG-J-001 นางสาวณัฐชา เปิ้นมั่นคง 180 บาท CAR-M-009 นายสรายุทธ งามระเบียบ LOV-C-004 นายชัชนันท์ ภูครองทอง LOV-G-001 นายธงชัย ดุจกร CAR-M-010 นายสรายุทธ งามระเบียบ 80 บาท 360 บาท

ยอดรวม (บาท)

4

ราคา/ หน่วย (บาท) 20

1

20

20

1 3

20 20

20 60

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

20 20 20 20 20

1 1 1 1

20 20 20 20

20 20 20 20

ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556

80


P a g e | 17

สรุปปัญหาและอุปสรรคของการทางาน จากการจาหน่ายสินค่าพบว่า ผู้ทเี่ ข้าเดินชมผลงานจะเดินเข้ามาชมแล้วก็ผ่านไป ไม่กล้าแวะเวียนเข้ามา ถามถึงสินค้า และส่วนใหญ่พบว่าจะซือ้ สินค้าที่เป็นสติก๊ เกอร์เพื่อนาไปติดรถ และลวดลายที่เป็นตราสัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย ส่วนอุปสรรคในการทางานคือการแก้ไขแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้เข้าใจง่ายต่อผู้ที่ซื้อไป และปัญหาของการหาร้านที่รับพิมพ์สติ๊กเกอร์ไดคัทแบบกินเนื้อใน สุดท้ายแล้วจึงต้องแก้แบบทัง้ หมดให้เป็นแบบมี ขอบขาว ซึง่ ต้องใช้เวลาแก้พอสมควร

ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556


P a g e | 18

ที่มา: ณัฐชา เปิ้นมั่นคง, 2556

Natcha-ARTI3319-รายงานสรุปโครงการผลิตสินค้า LOVE PRODUCT  

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

Natcha-ARTI3319-รายงานสรุปโครงการผลิตสินค้า LOVE PRODUCT  

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์