Page 1

SOCIALE INNOVATIE LOONT! EEN THEATERVOORSTELLING MET BEZOEKERS IN DE HOOFDROL


In de overtuiging dat het de moeite waard is te laten zien dat SOCIALE INNOVATIE loont, trekt de kennis- en netwerkorganisatie ?Hoe Zo! Veranderen vanaf het najaar 2012 het land in met het theater ‘Goeie Zaken’. Aan het theater werken behalve de netwerkpartners van ?Hoe Zo! Veranderen (in wisselende samenstelling) ook mee: § 

Frank Pot, emeritus hoogleraar Sociale Innovatie Radboud Universiteit Nijmegen

§ 

Studenten van de Hogeschool Fontys Bedrijfsmanagement & Techniek te Eindhoven


Een strategisch ingegeven vernieuwing op het terrein van organiseren / organisatiegedrag en omvat: §  strategische oriëntatie; §  flexibel werken; §  slimmer organiseren; §  product- marktverbetering. De organisatie die de afgelopen jaren met SOCIALE INNOVATIE aan de slag zijn gegaan, hadden daarvoor de volgende redenen: §  verhogen van arbeidsproductiviteit; §  verbeteren van bedrijfsprestaties; §  toename van innovatie; §  verhoging van arbeidskwaliteit; §  vernieuwing van arbeidsverhoudingen; §  ontplooiing van talent.

Onderzoek van TNO (2012) toont aan dat sociale innovatie veel kan bijdragen aan verbetering en vernieuwing in organisaties en dat het een positief effect heeft op de prestaties van de organisatie. Organisaties die werk maken van Sociale Innovatie laten een voorsprong zien op tal van terreinen vergeleken met nietsociaal innovatieve organisaties.


?Hoe Zo! Veranderen? De kennis- en netwerkorganisatie ?Hoe Zo! Veranderen is een platform voor -individueel en in collectief verband werkende- professionals die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap en zelfsturing met als doel in continu誰teit de kwaliteit en/of de arbeidsproductiviteit te verbeteren. De netwerkpartners van ?Hoe Zo! Veranderen zijn zich bewust van de positie die zij innemen in het maatschappelijke verkeer en trachten een bijdrage te leveren aan een betere wereld door hen, die in de organisatie verantwoordelijk zijn voor de profitability en de continu誰teit, te helpen dat te bereiken waarbij de belangen van alle daarbij betrokken partijen zorgvuldig op elkaar worden afgestemd.

?Hoe Zo! Veranderen bevordert dat haar netwerkpartners hun opdrachtgevers stimuleren na te gaan op welke wijze zij bij het implementeren van de vernieuwingen c.q. verbeteringen een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk, zonder daarbij het beoogde doel uit het oog te verliezen.

het doel voorop | de mens centraal | het resultaat telt


Om ook in de komende jaren te kunnen excelleren dient natuurlijk geïnvesteerd te worden in product- en procesinnovatie. Maar ook in duurzaamheid, betrokkenheid en deskundigheid van huidige en toekomstige medewerkers. Om van deze investering optimaal te kunnen profiteren worden hoge eisen gesteld aan organisaties. Aan de wijze waarop ze ‘georganiseerd’ zijn en waarop ze ‘verbonden’ zijn met kennispartners, con-collega’s, leveranciers, klanten et cetera. Maar ook aan de wijze waarop ze ‘geleid’ worden, daarbij inspelend op een doordachte HR-branding en -strategie. In het theater kan men aan de lijve ondervinden wat dát betekent !


WAT KAN HET PUBLIEK VERWACHTEN? Vertellen, zelfs bewijzen laten zien dat SOCIALE INNOVATIE loont is niet voor iedereen voldoende. Menig ondernemer, directeur of en bestuurder is pas overtuigd als hij of zij het zelf heeft BELEEFD. Het publiek krijgt een voorstelling voorgeschoteld van drie bedrijven.

de oriĂŤntatie

de confrontatie

de ontknoping


DE ORIËNTATIE In het eerste bedrijf -de ‘setup’ van het verhaal- wordt duidelijk gemaakt wat SOCIALE INNOVATIE is, wordt het belang ervan aangetoond en duidelijk gemaakt waarom het loont. Zodra het publiek weet waarover het gaat, is het ‘dramatisch’ kader vastgesteld. Het is een kwestie van kijken en luisteren.

De ‘waarheidspreker’ schetst met een aantal beelden het kader. Ervaren adviseurs uit het netwerk trekken het naar de praktijk van alledag. Het publiek zit deels al aan tafel of kan op eigen initiatief aanschuiven. Wie wil, kijkt en luistert.


DE CONFRONTATIE Publiek en netwerkpartners beleven Sociale Innovatie aan den lijve met alle uiterlijke of innerlijke hindernissen. Het publiek zal in het tweede bedrijf worden uitgenodigd elders in het theater met elkaar de dialoog aan te gaan. Ze zullen zelf door middel van een spel de kansen die Sociale Innovatie biedt, ervaren. De gesprekleiders begeleiden de groep en zorgen er tevens voor dat er een stelling over het thema kan worden geponeerd in het derde bedrijf.

De ‘waarheidspreker’ schetst met een aantal beelden het kader. Ervaren adviseurs uit het netwerk trekken het naar de praktijk van alledag. Het publiek zit deels al aan tafel of kan op eigen initiatief aanschuiven. Wie wil, kijkt en luistert.


DE ONTKNOPING Het publiek verzamelt zich weer in de grote zaal en kan centraal hun vragen stellen of hun stellingen poneren. De deskundigen aan tafel bespreken dat, waarbij het publiek zal worden uitgenodigd te reageren. De ‘regisseur’ betrekt ‘de Waarheidspreker’ erbij naar aanleiding van de antwoorden van de deskundigen en de reacties van het publiek. Zo ontstaat de interactie die voor sociale innovatie zo belangrijk is! Centraal staan de vragen: - ‘Wat heeft het publiek ervaren, wat er is gebeurt’ - ’Welke conclusies kunnen getrokken worden en hoe kan je ermee aan de slag’. De periode van onbekendheid en onduidelijkheid is voorbij!


Zonder SOCIALE INNOVATIE is innoveren een kansloze missie omdat innoveren ingrijpt op de SAMENWERKING tussen mensen!


VOOR WIE IS DE VOORSTELLING BEDOELD? De brede kennis en ervaring van de netwerk-partners van de kennis- en netwerkorganisatie ?Hoe Zo! Veranderen maakt het mogelijk verschillende doelgroepen aan te spreken en de voorstelling daarop aan te passen. Zo zal de ondernemer in het kleinbedrijf -het MKB- antwoord krijgen op vragen als ‘Hoe kan ik mijn ambitie waarmaken?’ en ‘Hoe kan het anders als de markt je ertoe dwingt?’ Behoort de onderneming inmiddels tot de groep MKB-plus dan is het antwoord op de vraag ‘Wat moeten wij doen om optimaal te profiteren van de ontwikkelingen in de markt?’ erg belangrijk. Maar ook voor bestuurders van maatschappelijke organisaties is de voorstelling meer dan de moeite waard, ongeacht de grootte van hun organisatie. Zij kunnen ontdekken dat het mogelijk is ‘het budget gerichte organiseren’ in te

ruilen voor ontwikkelingsgericht ondernemen’. Of krijgen antwoord op de vraag ‘hoe als gevolg van de inzet van intelligente, verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers de middelen gerichter ten goede zullen komen aan klanten en/of samenleving’. En tenslotte zijn ook bestuurders van organisaties in het publieke domein welkom voor het antwoord op de voor hun werkveld belangrijke vraag ‘Hoe zij het resultaat van hun inspanningen –gericht op het vervullen van hun maatschappelijke opdracht om de autonomie en arbeidsparticipatie van hun cliënten te vergroten-kunnen optimaliseren?’


CASTING EN REGIE

Voor de casting is namens ?Hoe Zo! Veranderen Hans Rutjes van R&R Social Innovators verantwoordelijk.

Voor de regie zijn verantwoordelijk: §  Marie-Thérèse Rooijackers van PSW §  Jan Harings van Trifier §  Arthur Popping van Popping Consulting


ORGANISATIE

Op verzoek van ?Hoe Zo! Veranderen heeft Orange Logic in de persoon van Tom Vaessen de organisatie van het theater op zich genomen.


DATA EN LOCATIES Het theater vindt in 2012 vooralsnog op 4 locaties in Nederland plaats voor de doelgroep MKB en MKB-plus. Bij de keuze van de locaties zal worden gekeken naar het (sociaal) innovatief karakter van de organisatie die de locatie beheert. Daarnaast kiezen we locaties die voor zichzelf spreken en waar gelet op de relatie met het ?Hoe Zo! Veranderen-netwerk de kosten laag kunnen zijn.

Momenteel hebben we de volgende data en locaties in gedachten 1e week oktober ‘12

techniekHuys

Veldhoven

2e week oktober ’12

Zuidpark

Amsterdam

november ‘12

Technovium

Nijmegen

november ‘12 of februari ‘13

C-Mill

Heerlen


INSPIRATIEMAP SOCIALE INNOVATIE! Ter gelegenheid van het theater willen we een uitgebreide publicatie realiseren waarin niet alleen het belang van Sociale Innovatie nog eens wordt belicht, maar waarin de lezer middels richtinggevende vragen op een groot aantal relevante onderwerpen een leidraad krijgt aangereikt voor het antwoord op de vraag: ‘Hoe ziet míjn plan eruit?’. Kortom: niet zomaar een publicatie, maar een katern bij het business-magazine Goeie Zaken dat later dient als INSPIRATIEMAP.


SPONSOREN GEZOCHT! Het theater Goeie Zaken biedt organisaties de gelegenheid zich te profileren als ‘deskundige’, als ‘ervaringsdeskundige’ of als ‘sympathisant van het gedachtegoed‘ van ?Hoe Zo! Veranderen, door het theater te sponsoren.

Wij geven de voorkeur aan sponsoring in plaats van aan het laten betalen van de bezoekers van het theater Goeie Zaken om op deze wijze zoveel mogelijk mensen dan wel organisaties kennis te laten nemen van het gedachtegoed van Sociale Innovatie en geen financiële drempels op te werpen.


Het sponsorpakket bestaat uit: • 

het geven van informatie tijdens de informatiemarkt voor en na de voorstelling en/of het adverteren in het speciale katern van het business-magazine Goeie Zaken over SOCIALE INNOVATIE;

• 

het uitdragen van het profiel van de organisatie als sociaal innovatief en uit dien hoofde het kunnen uitnodigen van een aantal medewerkers en/of relaties voor de theatervoorstelling;

• 

de plaatsing van het eigen logo en enige -beknopte- (bedrijfs)informatie op de website van het theater [hoezogoeiezaken.nl] en in de INSPIRATIEMAP die aan bezoekers van de voorstelling wordt uitgereikt;

• 

vermelding van de (bedrijfs)naam op de omslag van het boekje TRIBES van Seth Godin dat eveneens aan iedere bezoeker wordt uitgereikt tegen van een ingevuld enquêteformulier.


NETWERKPARTNERS Banning Advocaten, sectie Arbeidsrecht Becht Consultancy BedrijfsTalent Brainwaves Associates Cranendonck & Partners DaniĂŤls Services de Cygnus Adviesgroep Epheon ReĂŻntegratie Fontys, Bedrijfsmanagement & Techniek HR & management ideerijk Londen Project Design MetJoop Interim Management PDC Veghel

PH&Huitema Consult Popping Consulting Proconnext PSW Re-Spect voor mens en werk R&R Social Innovators Spoor2expert TechNet Business Development Trifier Verberne HR Consultancy Wehrens, Mennen & de Vries, Risk Management WeY Strategie Realisatie work21 Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs


info: www.hoezoveranderen.nl | e-mailadres: info@hoezoveranderen.nl ?Hoe Zo! Veranderen is een initiatief van Les Sages II B.V.

sponsor-brochure HR.april2012

Bidbook Theater 'Goeie Zaken  

De kennis- en netwerkorganisatie ?Hoe Zo! Veranderen is opgezet vanuit de overtuiging dat Sociale Innovatie loont. ?Hoe Zo! Veranderen bevor...

Bidbook Theater 'Goeie Zaken  

De kennis- en netwerkorganisatie ?Hoe Zo! Veranderen is opgezet vanuit de overtuiging dat Sociale Innovatie loont. ?Hoe Zo! Veranderen bevor...

Advertisement