Starz booklet nederlands versie 2

Page 1


RI S KANT E Z AKE N Vanui tdehui di gehygi ëner i cht l i j nenheef tdeover hei di ngest el ddatde t andar t sz i chmoethoudenaanr egel somt r entdevei l i ghei dvandepat i ënt t i j densmedi schebehandel i ngen. Wet enschapheef tal z ondereni gevor m vant wi j f el bewez endathetmeestgebr ui kt eappar aati ndedent al esect or ookhetgevaar l i j ksti s. Watz i ti nuwmeer f unct i espui t ? Waar om behandel tuz eander sdannaal denof af z ui gt i ps? Mett weemat enmet en, br engtuwpat i ënt eni n aanz i enl i j kgr ootgev aarvoorkr ui sbesmet t i ng. Meer der est udi eshebbenaanget oonddatde bi ol ogi schel adi ngz i chi ndet i pver z amel denhet ont wer pv andet i pst er i l i sat i ever hi nder d. Zoal shetgez egdel ui dt : Al sj ehetni etk an schoonmak endank anj ehetookni etst er i l i ser en. Vel enhebbengepr obeer domdebi nnenk antv aneen ver st opt emeer f unct i espui tschoont emak enmet behul pv aneenflosdr aadofendovi j l . Di ti snat uur l i j k eeni nef f ect i eveenvoor alvi ez eopl ossi ngvooréén v andemeestvoor k omendepr obl emen.

Dev ast eaut ocl aveer bar emeer f unct i espui t t i pi s wel l i chtvei l i gvoordeeer st epat i ënt . Si mpel weg omdathetgeschi kti svooreenaut ocl aaf , het geen bet ek entdatdemat er i al ent egendehoge t emper at ur env aneenaut ocl aafkunnen. Ui t er aar d gar andeer tdi tnoggeenper f ect est er i l i sat i e. Regel gevendei nst i t ut enoverdehel ewer el dhebben ver kl aar ddatal seenappar aatmoei l i j kschoont e mak eni s, dateenmal i g( di sposabl e)gebr ui kwor dt aanger aden.info@servicedental.nl 023 549 3040 Cruciale O-ring, de verzegeling op het contactpunt

Inkeping Tip-Lock

Gescheiden lucht en water lumen

6 luchtkanalen

Originele eigenschappen 95 mm lengte met “Hex Air Core” configuratie Verstelbare hoek van de tip door middel van het buigen van de tip Verkrijgbaar in enkelkleurig of in 6 verschillende soorten kleuren Starz Tipz Orginal is de voorkeur van de meeste klanten die Amerikaanse stijl spuiten gebruiken zoals A-dec, DCI, Forest, en Heka

Saffier Blauw

Mirange Geel

Rhodoliet Framboos

Citrien Oranje

Jade Groen

Amethist Paars

Zowel de Original als de HP-tip designs zijn vrij omwisselbaar en passen op dezelfde manier in alle adapters


Cr uci al eOr i ng, dever z egel i ng ophet cont act punt

I nkepi ngTi pLock

Geschei denl ucht enwat erl umen

2l ucht kanal en

HPei genschappen 65mm l engt emet" Dual Ai rCor e"conďŹ gur at i e( l ucht kamer s) Ver st el bar ehoekvandet i pdoormi ddel vanhetbui genvandet i p Ver kr i j gbaari nenkel ofi n6ver schi l l endesoor t enkl eur en HP" Dual Ai rCor e"ver hoogtdel ucht dr uki nver gel i j ki ngmetde Or i gi nal t i ps St ar zTi pzHPi sdevoor keurvandemeest ekl ant endi eEur opese spui t engebr ui kenz oal s: Si r ona, KavoenLuz z ani

Sapphi r eBl auw

Mi r ageGeel

Rhodol i t eFr amboos

Ci t r i neOr anj e

JadeGr oen

Amet hy stPaar s

Zowel deOr i gi nal al sdeHPt i pdesi gnsz i j nvr i j omwi ssel baarenpassenopdez el f demani eri nal l eadapt er s


BI NNE NHE TS T ARZS Y S T E E M QRSTZ1090KavoK4Adapt er

Eenki j kj ei ndeul t i emeadapt er .

Speci fiekont wor penvooruwuni eke meer f unct i espui t . El keSt ar zadapt eri seennauwkeur i gmedi sch hul pmi ddel , datcompl exemet al enonder del enmet ver schi l l endeOr i ngencombi neer t , z odatuw meer f unct i espui tdeui t st ekendpr est er endeSt ar z di sposabl et i paccept eer t .

Af sl ui t i ng: Compl et eaf schei di ng vanl uchtenwat er .

Gr i p: Zek er hei ddatdet i p past .

Smer en: Maakthet pl aat sen/ ver wi j der envan det i pgemakk el i j k.

Or i ngmat er i aal : Speci fiekgek oz enen geschi ktvoorde aut ocl aaf .


info@servicedental.nl 023 549 3040

De combinatie van een hoge kwaliteit disposable tip en duurzame adapter creĂŤert het systeem van de perfecte disposable meerfunctiespuittip. Het verzekert directe droge lucht en betrouwbare prestaties. Het systeem kan binnen enkele seconden worden gekoppeld aan elke meerfunctiespuittip. Reparatiekits zijn beschikbaar om de duurzaamheid van de adapters te garanderen. Betrouwbare prestaties, consistente verneveling en betere hygiĂŤne.


QRSTZ1090KavoK4Adapt er

HetSt ar zTi pzsy st eemi seenbewez enopl ossi ngomdek ansopkr ui sbesmet t i ngt ever mi nder enent egel i j k er t i j ddepr est at i esvanhet appar aat , datuhetmeestgebr ui ktbi j uwpat i ënt , t ever bet er en.Geenl ekk age, beschadi gdeofvi ez et i psmeer . St ar zi nt egr eer theel snelennaadl oosmetuwhui di geappar at en.Wi jonder st eunenhetgr oot st eassor t i mentaanmeer f unct i espui t envanUSA,Japanen Eur opa. Bi nneneenpaarmi nut enkuntuuwmeer f unct i espui tomz et t enom St ar zTi pzt egebr ui k en, enal suomwatvoorr edendanook ni ett evr edenbent ,dankuntudeSt ar zTi pznetz osnelweerver wi j der en.Onz egar ant i evoordepr est at i esenhetver l engde gar ant i epr ogr ammaver z ek er endatuj ar enl angt evr edenz ul tz i j n. T andar t senvanoverdehel ewer el dki ez envoorSt ar zTi pz , omdatz i j al l eenmetdebest epr oduct enhunpat i ënt enwi l l enbehandel en.

ReachFort heSt ar z-TheGal axy’ sHi ghPer f or manceTi pSyst em


Stap 1: Identificeer uw adapter

Stap 2: Bel Service Dental - 023 549 3040

Luzzani

Chirana

Kavo

Morita

Castellini

Anthos

Siemens Sirona

Faro

Ritter

Unic Heka

DCI

ADEC


Kl aarom St ar zTi pzeenkanst egeven? St ap1: I dent i ficeeruwmeer f unct i espui t . LUZZANI

Heef tuhul pnodi gom uwmeer f unct i epsui t

SI RONA

t ei ndent i ficer en? •Maakeenf ot ov anuwmeer f unct i espui tspui t . •St uurdef ot oi neenemai l metdenaamv ande pr akt i j k, uwnaam, adr es, t el ef oonnummeren cont act per soonnaari nf o@ser vi cedent al . com T r i al Ki tNodi g: QRSTZT1050

T r i al Ki tNodi g: QRSTZT1070

Di r ect eUpgr ade

EenSer vi ceDent al ver t egenwoor di ger ver i fieer tuwspui tvooru. Al sdati sgedaandan weetuwel kpr oef pakk etumoetbest el l en.


Al suwpr akt i j knognooi tSt ar z Ti pzheef tgepr obeer dof gek ocht , dani shetpr oef pakk et i et svooru. HetSt ar zT i pzpr oef pakk etgeef tude mogel i j khei domk enni st emak enmetde di sposabl et i ps, z ondereni ger i si co' s. Metde30dagen' ni etgoedgel d t er uggar ant i e' kuntuki j k enofdeSt ar zT i pz geschi ktz i j nvooruwpr akt i j k. Al suhet gevoel heef tdatdeSt ar zT i pzni etgeschi kt z i j nvooruwpr akt i j k, dankuntudeadapt er k ost el oosbi nnen30dagenr et our ner en.


Watz i teri nhetpr oef pakket ? Al suer acht erbentgek omenwatvoor meer f unct i espui tugebr ui kt , dankuntuhet geschi kt epr oef pakk etbest el l en. Al suhetSt ar zT i pzpr oef pakk etheef tbest el d danont v angtudeSt ar zT i pzadapt er , 15 St ar zT i pzOr i gi nal en15St ar zT i pzHP Di sposabl eT i psommetel k aart ever gel i j k en. Decombi nat i ev aneenhoogwaar di get i pen eenduur z ameadapt ercr eĂŤer thetper f ect e sy st eemvoordedi sposabl e meer f unct i espui tt i p. MetdeSt ar zT i pzbentu ver z ek erver z ek er dv andi r ectdr ogel uchten bet r ouwbar epr est at i es.

DeT r i al Ki tk omtmetal l eswatunodi gheef t omhetSt ar zTi pzsy st eemi nuwpr akt i j k vooreenr i si col oz eeval uat i et egebr ui k en.

1pr oef pakk etperpr akt i j k.


info@servicedental.nl 023 549 3040

Bevat 15 x Starz Tipz Original samples

Bevat 15 x Starz Tipz HP samples

Bevat 1 x Starz tip adapter van uw keuze


Luz z ani Mi ni Li ghtpr oef pakket Si r onaC8pr oef pakket

St ar zTi pzPak

St ar zTi pzPakHP

QRSTZT1050

St ar zTi pz( 150t i ps)ver schi l l ende

St ar zTi pzHP( 150t i ps)ver schi l l ende

QRSTZT1070

KavoK4T r i al Ki tpr oef pakket

Si r ona4000pr oef pakket

St ar zTi pzPr oPak

St ar zTi pzPr oPakHP

QRSTZT1090

QRSTZT1071

St ar zTi pzPr o( 1500t i ps)ver schi l l ende

St ar zTi pzPr oHP( 1500t i ps)ver schi l l ende


Luz z ani MM /MLAdapt er

Si r onaSpr ayvi tC8Adapt er

r onaSpr ayvi tC8r epar at i eki t Luz z ani MM /MLr epar at i eki t Si

QRSTZ1050

QRSTZ1070

ORK1050

KavoK4Adapt er

Si r onaSpr ayvi t4000Adapt er

QRSTZ1090

QRSTZ1071

ORK1070

KavoK4r epar at i eki t

CeflaAnt hosSPr epar at i eki t

ORK1090

ORK1035

Om al l ebeschi kbar eAdapt er s, Repai rKi t s, T r i al Ki t senSt ar zTi pzpr oduct ent ez i en

WWW. SERVI CEDENTAL. NL


T el : 0235493040

i nf o@ser vi cedent al . nl ser vi cedent al . nl

F a x : 0235384224