Page 1

Գինը՝ 100 դրամ

| № 101 (170), չորեքշաբթի, հուլիսի 18, 2012 թ., www.orakarg.am

Գ­նաճ՝ ըստ Թ­վի­նին­գի

Forbes-ը բա­րե­լով է չա­փել

Վի­ճա­կա­գիր­ներն անց­նում են եվ­րո­պա­կան ստան­դարտ­նե­րի

Ար­ժա­նա­պա­տիվ մարդն այ­սօր փա­կու­ղում է հայտն­վել

Պու­տի­նը նավ­թա­գա­զա­յին ո­լոր­տում աշ­խար­հի ա­մե ­նաազ­դե­ցիկ մարդն է էջ 4 ›››

Հարցազրույց ռե­ժի­սոր Սեր­գեյ Լոզ­նի­ցայի հետ

էջ 6 ›››

Նկարել և հավատալ խմբագրական

էջ 2 ›››

Ի՞նչ կապ ու­նի՝ Շու­շա­նը լավ ձայն ու­նի, թե չէ

Հա­րա­կի­րի

Սո­ղո­մոն Փա­փազ­յան, տե­սա­կետ էջ 2 ›››

Անտ­րա­մա­­ բանա­կան ո­րո­շում ­ն ե­րի քա­րո­զիչ­նե­րը

Հա­րու­թյուն Հա­րու­թյուն­յան, տե­սա­կետ էջ 3 ›››

Կա­պի­տա­լը լքում է Չի­նաս­տա­նը

ԱՄՀ-ն գո­վել է Պոր­տու­գա­լիա­յին Լի­սա­բո­նը հա­վա­տա­րիմ է ստանձ­նած պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րին էջ 6 ›››

Մա­րի­սա Մա­յե­րը նշա­նակ­վել է Yahoo!-ի գլխա­վոր գոր­ծա­դիր տնօ­րեն էջ 6 ›››

Ցն­ցել Սի­րիան

Մար­տե­րը տե­ղա­փոխ­վել են Դա­մաս­կոս էջ 7 ›››

Ար­քա­յա­կան խնա­յո­ղու­թյուն Իս­պա­նիա­յի թա­գա­վորն իր աշ­խա­տա­վար­ձը կրճա­տել է 7%-ով էջ 7 ›››

Ան­հա­տույց հյու­րըն­կա­լում Դու­շան­բեն հա­մա­ձայ­նել է ռու­սա­կան ռազ­մա­բա­զա­յի ներ­կա­յու­թյանը՝ ևս 49 տա­րով էջ 7 ›››

Ա­ռա­քե­լու­թյունն ա­նի­րա­գոր­ծե­լի է Կա­ռա­վա­րու­թյա­նը 7% ա­ճի հար­ցում կփրկի միայն վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը

Օ­տա­րերկր­յա ներդ­րում ­ն ե­րը կրճատ­վել են 7%-ով էջ 6 ›››

Google-ը փո­խել Yahoo!-ով

օ ր ա թ ե ր թ

9 771829 331002

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

I SSN 1829- 331X

12170 >

էջ 8 ›››

«Օրակարգ»-ի արխիվից

System of a Down խմբի մե­ ներ­ գիչ Սերժ Թանգ­ յա­ նը վեր­ջերս նոր ձայ­նաս­կա­վա­ռակ է թո­ղար­կել՝ «Հա­րա­ կի­րի»: Սի­վիլ­Նե­թի հետ զրույ­ցում նա ա­սում է, որ աշ­ խարհն ինքն իր ձեռ­քով ինք­նաս­պան է լի­նում: n

Տե՛ս էջ 5 ›››

Օրվա

Հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­սու­թյան զար­գաց­ման հե­ռան­ կար­նե­րի կան­խա­տե­սում ­ն ե­րը շա­րու­նա­կում են վատ­ թա­րա­նալ, ին­չին Հա­յաս­տա­նում ու­շադ­րու­թյուն չեն դարձ­նում։ Չ­նա­յած Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թյան զար­ գաց­ման թե՛ ար­տա­քին, թե՛ ներ­քին սահ­մա­նա­փակ հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րին՝ ըն­թա­ցիկ տար­վա հա­մար բյու­ջեի հիմ­քում դրված 4,2% ա­ճին փո­խա­րի­նել է նա­ խա­գա­հի նա­խան­շած 7%-ի թի­րա­խը։ Ն­ման ա­ճի պայ­ ման­նե­րում, ֌101  մլրդ լ­րա­ցու­ցիչ հար­կա­յին մուտ­քե­րից բա­ցի, անհ­րա­ժեշտ կլի­նի հա­վա­քագ­րել ևս ֌50  մլրդ, ին­չը գործ­նա­կա­նում գրե­թե անհ­նա­րին է։ Ար­ժույ­թի մի­ջազ­գա­յին հիմ ­ն ադ­րա­մը (ԱՄՀ) շա­ րու­նա­կում է հո­ռե­տես մնալ հա­մաշ­խար­հա­յին

վարքագիծ

Ինչ­պես առևտ­րա­յին բանկ Դ­րա­մի ան­ցած շա­բաթ­վա 8 կե­տով արժևո­րու­մը Կենտ­րո­նա­կան բան­կին մո­տա­վոր հաշ­վարկ­նե­րով $45 հազ-ի ե­կա­մուտ­ է ա­պա­հո­վել։ Նա­խորդ շա­բաթ դրա­ մի աժևոր­ման գոր­ծըն­թացն այս շա­բաթ հայտն­վել է ար­ ժեզրկ­ման փու­լում։ «Նաս­ դաք ՕէՄԷքս Ար­մե­նիա» բոր­ սա­յում ե­րեկ ի­րա­կա­նաց­վել է $4,6 մլն­-ի առք ու վա­ճառ­քի գոր­ծարք՝ ֌412/$1 մի­ջին փո­ խար­ժե­քով։ Ան­ցած շա­բաթ բոր­սան փակ­վել էր ֌411,5/$1 մի­ջին փո­խար­ժե­քով։ Դ­րա­ մի ար­ժեզր­կում է ար­ձա­ նագր­վել նաև ներ­բան­կա­յին ար­տար­ժու­թա­յին շու­կա­յում։

Բան­կե­րը $1-ը ե­րեկ գնել են ֌409-411-ով և վա­ ճա­ ռել ֌413-415-ով։ Այն, որ դրա­ մը այս շա­ բա­թը սկսե­լու էր ար­ժեզր­ կու­մով, սպա­սե­լի էր, ա­ռա­ վելևս, որ ար­հես­տա­կան էր ան­ցած շա­բաթ­վա արժևոր­ ման գոր­ծըն­թա­ցը։ Կտ­րուկ տա­տա­նում ­ն ե­ րը մեղ­մե­լու հա­մար ԿԲ-ն, ի­հար­կե, մի­ջամ­տել է ար­ տար­ժու­թա­յին շու­կա­յին՝ ան­ ցած շա­բաթ բոր­սա­յում գնե­լով

$5,2 մլն՝ ֌412,01/$1 մի­ ջին փո­ խար­ժե­քով։ Մի­ջին փո­խար­ժե­ քից երևում է, որ ԿԲ-ն դո­լար է գնել հիմ ­ն ա­կա­նում շա­բաթ­ վա երկ­րորդ կե­սին։ Արդ­յուն­ քում ԿԲ-ն դ­ րա­ մի արժևոր­ ման պայ­ման­նե­րում մո­տա­վոր հաշ­վարկ­նե­րով «աշ­խա­տել» է ֌19 մլն կամ $45 հազ.։ Ն­շենք, որ ԿԲ-ն հու­նի­սին բոր­սա­յում վա­ճա­ռել է $25,6 մլն՝ ֌414/$1 և $1,6  մլն՝ ֌419,44/$1 փո­խար­ժե­քով (հու­նի­սի 22-ից հե­տո ԿԲ-ն բոր­սա­յում գոր­ ծարք չի ի­րա­կա­նաց­րել)։ Փո­ խար­ժեք­նե­րի այդ տար­բե­րու­ թյունն էլ ա­ պա­ հո­ վել է ԿԲ-ի $45 հազ-ի ե­կա­մուտ­նե­րը։  n

տնտե­սու­թյան ա­ճի հար­ ցում։ ԱՄՀ-ն World Economic Outlook հու­լիս­յան զե­կույ­ցում թե՛ ըն­թա­ցիկ,

թե՛ հա­ջորդ տար­վա հա­մար նվա­զեց­րել է հա­մաշ­խար­ հա­յին տնտե­սու­թյան ա­ճի նա­խորդ՝ ապ­րիլ­յան կան­ խա­տե­սու­մը։ Արդ­յուն­քում 2012թ. հա­մար կան­խա­տես­ վում է 3,5%-ի աճ (ապ­րիլ­ յան կան­խա­տե­սու­մը նվա­ զեց­վել է 0,1-տո­կո­սա­յին կե­տով), 2013թ. հա­մար՝ 3,9% (նվա­զե­ցու­մը՝ 0,2-տո­ կո­սա­յին կետ)։ Հա­յաս­տա­նի հիմ ­ն ա­ կան առևտ­րատնտե­սա­կան

էջ 4 ›››


| № 101 (170), չորեքշաբթի, հուլիսի 18, 2012 թ.

2 | Տեսանկյուն Խմբագրական

Քա­ղա­քա­կան դաշ­տի բծա­վոր մար­դիկ

Նկարել և հավատալ Ար­ժույ­թի մի­ջազ­գա­յին հիմ ­ն ադ­րա­մը վե­րա­նա­յել է հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­սու­թյան ա­ճի ապ­րիլ­յան կան­ խա­տե­սու­մը՝ այն 0,1-տո­կո­սա­յին կե­տով նվա­զեց­նե­ լով՝ մինչև 3,5% (տե՛ս «Ա­ռա­քե­լու­թյունն ա­նի­րա­գոր­ծե­լի է» հոդ­վա­ծը): Չ­նա­յած հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­սու­թյան ա­ճի կան­խա­տե­սում ­ն ե­րը վե­րա­նայ­վում են, սա­կայն Հա­յաս­տա­նում չեն շտա­պում վե­րա­նա­յել տնտե­սա­կան ա­ճի սե­փա­կան կան­խա­տե­սում ­ն ե­րը: Կամ ա­վե­լի ճիշտ՝ հա­կա­ռա­կը՝ վե­րա­նա­յում են դե­պի բարձ­րա­ցում. Հա­ յաս­տա­նի 2012թ. բյու­ջեի հիմ­քում դրված է 4,2% աճ, ին­չը նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րից ա­ռաջ քիչ է թվա­ցել Սերժ Սարգս­յա­նին, և նա կա­ռա­վա­րու­թյան ա­ռաջ ա­ճի նոր նշա­ձող է դրել՝ 7%: Բ­նա­կան է, որ նա­խա­գա­հի սահ­մա­նած նշա­ձո­ղը հետևում չու­նի տնտե­սա­գի­տա­կան ման­րա­մասն հաշ­ վարկ­ներ ու հիմ ­ն ա­վո­րում ­ն եր: Այն քա­ղա­քա­կան նշա­ ձող է: Այս պայ­մա­նե­րում ի՞նչ պետք է ա­նի կա­ռա­վա­րու­ թյու­նը, երբ ան­գամ բյու­ջեով նա­խա­տես­ված 4,2% ա­ճի ա­պա­հո­վումն է կաս­կա­ծի տակ դրվում մի­ջազ­գա­ յին կա­ռույց­նե­րի կող­մից (ԱՄՀ-ն Հա­յաս­տա­նում 2012թ. կան­խա­տե­սել է 3,8%, իսկ Հա­մաշ­խար­հա­յին բան­կը՝ 4% աճ). բնա­կա­նա­բար, պետք է զբաղ­վի նկար­չու­թյամբ: Ներ­կա ի­րա­վի­ճա­կում անհ­նար է 7% աճ ա­պա­հո­վել տար­վա կտրված­քով՝ ա­ռանց ստվե­րի կրճատ­ման: Տա­ րին ար­դեն կիս­վել է, սա­կայն որևէ խո­շո­րա­մասշ­տաբ ներդ­րու­մա­յին ծրա­գիր, ո­րը կա­րող է մուլ­տիպ­լի­կա­տիվ է­ֆեկ­տով ազ­դել տնտե­սա­կան ա­ճի վրա, չի սկսվել: Թեև մա­յի­սին հայ­տա­րար­վեց, որ մեկ­նար­կում է «Հ­յու­սիս-հա­րավ» ճա­նա­պար­հա­յին մի­ջանց­քի կա­ռու­ ցու­մը, սա­կայն այդ ծրա­գիրն էլ ա­ռայ­սօր թղթի վրա է: Թղ­թի վրա են շա­րու­նա­կում մնալ նաև հայ-ի­րա­նա­կան նա­խագ­ծե­րը, ո­րոնց մա­սին ա­նընդ­հատ խոս­վում է: Սահ­մա­նա­փակ է նաև կա­ռա­վա­րու­թյան՝ պա­հան­ ջար­կի խթան­ման գոր­ծի­քա­կազ­մը: Չ­կան օ­տա­րերկր­ յա կամ տե­ղա­կան խո­շո­րա­մասշ­տաբ ներդ­րում ­ն եր, իսկ ե­ղած ներդ­րում ­ն երն էլ հիմ ­ն ա­կա­նում ուղղ­ված են հան­քարդ­յու­նա­բե­րու­թյա­նը, ո­րը ծայ­րա­հե­ղո­րեն կախ­ ված է մի­ջազ­գա­յին շու­կա­յի տա­տա­նում ­ն ե­րից և ընդ­ հա­նուր հա­մաշ­խար­հա­յին շու­կա­յի կոն­յունկ­տու­րա­յից: 7% ա­ճը նշա­նա­կում է կեն­սա­մա­կար­դա­կի բա­րե­լա­ վում՝ նոր աշ­խա­տա­տե­ղեր, աշ­խա­տա­վար­ձե­րի և կեն­ սա­թո­շակ­նե­րի բարձ­րա­ցում և այլն: Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ստիպ­ված է լի­նե­լու նկա­րել թվե­րը և մարդ­կանց հա­մո­ զել, որ նրանք սկսել են լավ ապ­րել: Մ­յուս կող­մից՝ Հա­յաս­տանն ու­նի 7% աճ ա­պա­հո­վե­լու նե­րուժ: Դա հնա­րա­վոր է, ե­թե իշ­խա­նու­թյու­նը քա­ղա­քա­ կան կամք դրսևո­րի և իր վե­րար­տադ­րու­թյու­նը մի կողմ դնե­լով՝ լրջո­րեն զբաղ­վի կարճ ժա­մա­նա­կահատ­վա­ծում թե­կուզ կաց­նա­յին մե­թոդ­նե­րով ստվե­րի կրճատ­մա­նը, հա­վա­սար մրցակ­ցա­յին պայ­ման­ներ ստեղ­ծե­լուն, բիզ­նե­ սը իշ­խա­նու­թյու­նից տա­րան­ջա­տե­լուն: Սա­կայն դա նման կլի­նի, որ իշ­խա­նու­թյունը կտրի այն ծա­ռի ճյու­ղը, ո­րի վրա նստած է: n

Պետ­րոս Ղա­զար­յան, Ejournal.am

Պ

արզ­վում է՝ Հ­մա­յակ Հով­հան­ նիս­յա­նը ո­րո­շել է ա­ռա­ջադր­ վել որ­պես պատ­գա­մա­վո­ րու­թյան թեկ­նա­ծու Ա­վա­նում՝ «ԲՀԿ-ի ցու­ցա­կում լի­նե­լու բի­ծը իր վրա­ յից հա­նե­լու հա­մար»: Վս­տահ եմ, որ պա­րոն Հով­հան­նիս­յա­նը նման բար­ գա­վաճ բծի բե­ռան տակ մտնում էր ազ­գա­յին վեհ գա­ղա­փար­նե­րից ել­նե­ լով: Իսկ թե ինչ­պի­սի վեր­լու­ծու­թյան արդ­յուն­քում է այս գոր­ծի­չը ե­կել այն եզ­րա­կա­ցու­թյան, որ Ա­վա­նից պատ­ գա­մա­վոր դառ­նա­լը բիծ է մաք­րում, իմ հա­մեստ ու­նա­կու­թյուն­նե­րը թույլ չեն տա­լիս ըմբռ­նել: Փո­խա­րե­նը, վեր­լու­ծե­լով վեր­ջի­նիս բիծ մաք­րե­լու

օ ր ա թ ե ր թ

Լույս է տեսնում 2011թ. սեպտեմբերի 21-ից: Հիմնադիր և հրատարակիչ՝ «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, վկայական` 03Ա080303, տրվ. 20.05.08թ. Հասցե՝ ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտայի 1 Հեռ.՝ +37410 500 119, էլ. փոստ՝ info@orakarg.am Գլխավոր խմբագիր՝ Կարեն Հարությունյան Թողարկման պատասխանատու՝ Մարատ Յավրումյան Վաճառք և բաժանորդագրություն՝ +374 10 500119, +374 55 026249 Գովազդ և մարքեթինգ՝ +374 55 441351 Մեջբերումներ անելիս հղումը «Օրակարգ»-ին պարտադիր է: Թերթի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուս­տա­ռադիո­ընթերցումն առանց «Օրակարգ»-ին հղման արգելվում է: Նյութերը չեն գրախոսվում և հեղինակներին չեն վերադարձվում: Գովազդների և R տառով հրապարակվող նյութերի բովանդա­կության համար խմբագրությունը պատասխանատվություն չի կրում: Տառատեսակը՝ Էդիկ Ղաբուզյանի Հրատարակության 1-ին տարի Ստորագրված է տպագրության՝ 17.07.2012թ. Տպաքանակը՝ 1000

քա­ղա­քա­կան թիմ, ո­րոնք եր­բեմն տրա­մագ­ծո­րեն հա­կա­ռակ քա­ղա­ քա­կան դիր­քեր և գա­ղա­փար­ներ են ու­նե­ցել: Իսկ ինչ­պե՞ս է պա­տա­հել, որ այդ թի­մե­րը, կու­սակ­ցու­թյուն­նե­ րը, ո­ րոնց մի մա­ սը զգա­ լի դե­ րա­ կա­տա­րում է ու­նե­ցել մեր քա­ղա­քա­ կան կյան­ քում, չեն փա­ կել «լեյ­ տե­ նանտ Շ­միդ­տի որ­դի­նե­րի» մուտ­քը, չեն էլ հե­տաքրքր­վել, թե ով է դառ­ նում ի­րենց ան­դամ, և ցույց չեն տվել հա­սա­րա­կու­թյա­նը, որ ի­րենք, բա­ցի լի­դե­րի դաբ­րոն, ու­նեն սկզբունք­ներ և ներ­կու­սակ­ցա­կան ինս­տի­տուտ­ ներ, ին­չը կու­սակ­ցու­թյուն կոչ­վե­լու պար­տա­դիր պայ­ման է: Այն­տեղ, որ­ տեղ լի­դերն ու­նի ան­սահ­մա­նա­փակ իշ­խա­նու­թյուն, Հ­մա­յա­կի նման­նե­րը (այս պա­րա­գա­յում՝ որ­պես ընդ­հան­ րա­ կան կեր­ պար) միշտ էլ պա­ րարտ հող կու­նե­նան քա­ղա­քա­կան և քա­ ղա­քա­գի­տա­կան գոր­ծու­նեու­թյան հա­մար: Ցա­վոք, մեր քա­ղա­քա­կան դաշ­տի բո­ լոր հիմ ­նա­ կան ու­ ժերն այս հար­ ցում միան­ ման են: Ե՛վ ընդ­ դի­ մու­ թյուն, և՛ իշ­խա­նու­թյուն տա­րան­ջա­ տում ­ն երն այս­տեղ միայն պայ­մա­նա­ կան են:  n

Ի՞նչ կապ ու­նի՝ Շու­շա­նը լավ ձայն ու­նի, թե չէ

Սո­ղո­մոն Փա­փազ­յան

«Ու տ ն տ ե ս ա կ ա ն

բա­վա­կան հա­րուստ և պատ­մա­կան փոր­ձը, կա­րե­լի է պնդել, որ այդ ու­ ղին այն­քան էլ արդ­յու­նա­վետ չէ: Դա­տեք ինք­ներդ: Հ­մա­յակ Հով­ հան­նիս­յա­նը կո­մու­նիստ լի­նե­լու բի­ ծը մաք­ րե­ լու հա­ մար հա­ րել է Դաշ­ նակ­ցու­թյա­նը, այ­նու­հետև, ՀՅԴ բծից ա­զատ­վե­լու ազ­նիվ մղու­մից ել­նե­լով, դար­ձել է Դե­միրճ­յա­նի ՀԺԿ ան­դամ: Այ­նու­հետև մտել է Գե­ղամ­յա­նի թի­մի մեջ, այս բծից փոր­ ձել է ա­ զատ­ վել՝ անց­նե­լով Սամ­վել Բա­բա­յա­նի թիմ: Դ­րա­նից հե­տո բծե­րի դեմ պայ­քա­ րին նոր թափ է հա­ղոր­դել Տեր-­Պետ­ րոս­յա­նին սա­տա­րե­լով, հա­վա­նա­ բար արդ­յուն­քից բա­վա­րար­ված չլի­ նե­լով՝ մտել է ԲՀԿ, այս­տեղ էլ միայն բծե­րի հան­դի­պե­լով՝ ո­րո­շել է բծե­րի դեմ ան­հա­վա­սար պայ­քա­րում ու­ժե­ րը փոր­ձել Ա­վա­նում: Ն­ման հա­րուստ կեն­սագ­րու­թյուն ու­նե­ցող գոր­ծիչ­նե­րի պա­կաս, ցա­ վոք, Հա­յաս­տա­նում չկա: Ն­րանք վար­կա­բե­կում են և՛ քա­ղա­քա­կան գործ­չի, և՛ քա­ղա­քա­գե­տի, և՛ վեր­լու­ ծա­բա­նի ինս­տի­տուտ­նե­րը: Սա­կայն այս­տեղ խնդիրն ու­նի հա­ կա­ռակ կողմ: Հ­մա­յակ Հով­հան­նիս­ յա­ նը փո­ խել է մոտ մեկ տասն­ յակ

ր­վագ­ծի» հա­ղոր­դա­ վար Պետ­րոս Ղա­զար­ յա­նը հարց­նում է. «Ին­չո՞ւ Մա­զը [­Թա­տե­րա­կան ինս­տի­տու­տի ռեկ­ տոր Ար­մե ն Մազ­ման­յա­նը] չի խո­սում «Հարս­նա­քա­րի» դեպ­քե­րի մա­սին»: Ա­հա­վա­սիկ ՀՀԿ-ա­կան պատ­գա­մա­ վոր Մար­գա­րիտ Ե­սա­յանն իր բլո­գում խո­ սեց. «Ոնց ենք ձգտում փո­ թոր­ կի է­ ֆեկտ ստա­ նալ ու չենք ստա­ նում»: Մազ­ ման­ յանն ի դեպ նույն­ պես խո­ սեց. «Ես Մազ եմ իմ ըն­կեր­նե­րի հա­ մար, այ գնդիկ-բո­քո­նիկ»: Հա­մար­յա մար­տահ­րա­վեր: Ա­վե­լի վաղ խո­սել էր ՀՀԿ-ա­կան մեկ այլ պատ­գա­մա­վոր՝ երգ­չու­հի Շու­շան Պետ­րոս­յա­նը: Նա Ռու­բեն Հայ­րա­պետ­յա­նի հրա­ժա­րա­կա­նից հե­տո դեպ­քե­րի մա­սին ա­սել էր. «Գի­ տեք, որ ոչ մեկս էլ Տեր Աստ­ված չենք: Բո­լորս էլ աչ­քեր ու­նենք, ա­կանջ­ներ ու­ նենք, բայց մենք չենք դա­ տա­ վոր­ նե­ րը»: Ոչ մեկս էլ Տեր Աստ­ ված չէ, քա­ նի դեռ ցա­ վը մեզ չի դարձ­ նում

«Տեր Աստ­ված»: Շու­շան Պետ­րոս­յա­նի խոս­քի վրա էլ հենց կանգ կառ­նենք, բայց այդ խոս­քում հաս­ցեա­տեր կլի­ նեն հռչա­կա­վոր Մա­զը և «պաշ­տո­նա­ թող» լրագ­րող Մար­գա­րիտ Ե­սա­յա­ նը: Չ­մո­ռա­նանք՝ Ռու­բեն Հայ­րա­պետ­ յա­նի թիկ­նա­պահ­նե­րը «Հարս­նա­քա­ րում» մահ­վան ել­քով բռնու­թյուն էին գոր­ծադ­րել Վա­հե Ա­վետ­յա­նի հան­ դեպ: Եվս չորս հո­գի հա­մե­մա­տա­բար է­ժան պրծավ նույն ա­ռի­թով: Ո՞վ է Շու­շան Պետ­րոս­յա­նը, ո­րից լրագ­րող­նե­րը դեպ­քի մա­սին ընտր­ յալ պատ­գա­մա­վո­րի և մոր խոսք էին ու­զում: Մենք բո­լորս հա­մակ­րել ենք Շու­շան Պետ­րոս­յա­նին, մենք հիա­ցել ենք նրա ձայ­ նով, թե­ պետ ոչ եր­ գե­ րով: Բայց ձայ­նը հա­րա­բե­րու­թյուն չէ: Հե­ռուս­տա­տե­սու­թյամբ հնչած ձայ­նը նույնն է, ինչ հե­ռուս­տա­տե­սու­թյամբ ԱՄՆ-ի նա­խա­գահ Բա­րաք Օ­բա­մա­ յի ձայ­նը, տա­ղան­դա­վոր եր­գիչ­նե­րի փնտրտու­քով զբաղ­վող «Շանթ» հե­ ռուս­տաըն­կե­րու­թյան «Աստ­ղիկ» կամ «Ժո­ղովր­դա­կան եր­գիչ» նա­խագ­ծե­րի եր­գիչ­նե­րի ձայ­նը, ո­րոնց աչ­քե­րի մեջ մենք չենք նա­ յում: Եվ ի­ րենք էլ մեր աչ­քե­րի մեջ չեն նա­յում: Հա­րա­բե­րու­ թյու­նը Շու­շա­նի ՀՀԿ-ա­ցումն է, նրա հայ­տա­րա­րու­թյու­նը Ռու­բեն Հայ­րա­ պետ­յա­նի մա­սին, ո­րով­հետև այդ հայ­տա­րա­րու­թյամբ նա մտնում է որ­ դե­կո­րույ­սի տուն: Թեր­թե­րից մե­կի խմբա­գի­րը հա­սա­ րա­կու­թյա­նը կոչ էր ա­նում հար­գան­քով ար­տա­հայտ­վել Շու­շա­նի մա­սին: «Կին է»,– գրել էր խմբա­գի­րը: Ես կա­րող եմ Շու­շա­նի մա­սին հար­գան­քով ար­տա­ հայտ­վել, ե­թե նրա ձեռ­քին էլ «Կա­լաշ­ նի­կով» ավ­տո­մատ կա, իմ ձեռ­քին էլ: Մենք կա­րող ենք հար­գան­քով սպա­ նել միմ­յանց: Բայց մենք ան­հա­վա­սար վի­ճա­կում ենք, ավ­տո­մա­տը նրա ձեռ­ քին է, ես ըն­դա­մե­նը «ա­նա­պա­տում կան­չո­ղի ձայնն» եմ (հո շատ ան­հա­ մեստ չստաց­վե՞ց): Ա­սածս է՝ ես ան­զեն եմ, Վա­հեի ըն­տա­նիքն ան­զեն է, իսկ Ռու­բեն Հայ­րա­պետ­յա­նը դեռ զին­ված

է: Ընդ ո­ րում՝ Շու­ շա­ նը նրանց կող­ մից է, ով­քեր ու­նեն հետևակ, մի խոս­ քով՝ բա­ նակ: Ես հա­ մա­ ձայն եմ չվի­ րա­վո­րել կնո­ջը, ինչ­պես էլ նա ար­տա­ հայտ­վի, բայց մեզ մի՛ դրեք է­թի­կա­յի դաշ­տում, ո­րով­հետև նա էլ չի կա­րող ա­ սել այն ա­ մե­ նը, ինչ մտա­ ծում է: Ի վեր­ջո, ես ի­րա­վունք ու­նեմ մտա­ծե­լու, որ խո­սե­լիս Շու­շանն ա­վե­լի ան­կեղծ է, քան եր­գե­լիս: Ն­րա եր­գից եր­բեք էլ ազ­դակ­ներ չեն հա­սել ինձ, բայց խոս­ քից հաս­նում են: Ես զենք եմ փնտրում պաշտ­պան­վե­լու հա­մար: Եր­գե­լիս նա չի ա­սում՝ սի­րեք զմի­մեանս, բայց խո­ սե­լիս կար­ծես ա­սի՝ լավ է ա­րել, սպա­ նել է: Ես հա­մա­ձայն եմ չվի­րա­վո­րել նրան, բայց չգի­տեմ, թե ոնց կպա­հեմ ինձ, ե­թե ի Հա­յաս­տանս շա­ռա­չեց­ րած նրա ապ­ տա­ կը հաս­ նի իմ ե­ րե­ խա­յին: Չէ՞ որ նա ի վեր­ջո ապ­տակ է հնչեց­րել: Ո­րով­հետև Վա­հեն էլ ինչոր մե­կի որ­դին էր: Ե­թե մար­դը ե­րե­ խա­ներ չու­նի, պետք է ու­նե­նա է­թի­ կա­յի զգա­ցում: Շու­շանն ու­նի ե­րե­ խա­ներ, նրա ա­մու­սի­նը, ո­րը պատ­ րաստ է սատ­կաց­նել (ա­մուս­նու բառն է) ո­մանց, հա­մա­պա­տաս­խա­նա­բար հայր է: Այ Շու­շա­նին վի­րա­վո­րող­նե­ րի մի մա­սը ե­րե­խա չու­նի: Վի­րա­վո­ րան­քի մեջ միշտ ար­յուն կա: Վի­րա­ վո­րան­քը, ե­թե այն զո­հի բե­րա­նից է, նրան հա­վա­սա­րեց­նում է մար­դաս­ պա­նին: Շու­շա­նը և ն­րա ա­մու­սի­ նը հա­վա­տար­մու­թյուն են հայտ­նել մար­դաս­պա­նին, նրանք այդ­պի­սով ի­րենց ե­րեխա­նե­րին ա­ռիթ են տվել լի­նե­լու նույն­քան զոհ, որ­քան Վա­հեն էր: Ն­րանք դա ա­րել են՝ այդ­պես էլ Ռու­բեն Հայ­րա­պետ­յա­նից չկոր­զե­լով նույն­քան զոհ լի­նե­լու ին­տե­լեկ­տո­ւալ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը: Պատ­ճա՞­ ռը: Ո­րով­հետև Շու­շանն ու նրա ա­մու­ սի­ նը սո­ ված են: Հա­ ցը նրանց վի­ ճակ­վում է կոր­պո­րա­տիվ հա­մակ­ րան­քի շրջա­նակ­նե­րում: Այս­տեղ ի՞նչ կապ ու­նի՝ Շու­շա­նը լավ ձայն ու­նի, թե չէ:  n

Օրաթերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ» հրատա­րակ­չու­թյան տպարանում, ք.Երևան, Արշակունյաց 2:

Խմ­բագ­րա­կա­նը չի պայ­մա­նա­վո­րում թեր­թի այլ հատ­ված­նե­րում նո­րու­թյուն­նե­րի ընտ­րու­թյունն ու լու­սա­բա­նու­մը: Այս  է­ջում հրա­պա­րակ­վող մյուս կար­ծիք­նե­րը կա­րող են չհա­մընկ­նել խմբագ­րու­թյան դիր­քո­րոշ­մա­նը:


№ 101 (170), չորեքշաբթի, հուլիսի 18, 2012 թ. |

Օրակարգ | 3

Չեմ հա­վա­տում, պա­րո՛ն նա­խա­րար

Yerkir.am

Գ

­յու­ղատն­տե­սու­թյան նա­ խա­րար Սեր­գո Կա­րա­ պետ­յա­նը Tert.am-ի հետ զրույ­ցում ինչ-ինչ վի­ճա­կագ­րու­ թյուն է բե­րել՝ իբր մշա­կո­վի հո­ ղա­տա­րած­քի մե­ծաց­ման մա­սին, ու հայ­տա­րա­րել, թե «հաս­տատ մի քա­նի տա­րի հե­տո անմ­շակ հող չենք ու­նե­նա­լու»: Ի­հար­կե, պա­րո՛ն նա­խա­ րար, ե­թե մարզ­պե­տա­րան­նե­ րի գյուղ­վար­չու­թյուն­նե­րը զան­ գեն գյու­ղա­պե­տնե­րին ու ա­սեն, որ գար­նա­նա­ցա­նի ու աշ­նա­նա­ ցա­նի վե­րա­բեր­յալ այս տա­րի մի քիչ ա­վե­լի թվան­կար­չու­թյուն ա­րեք, Ձեր ա­սա­ծը կի­րա­կա­նա­ նա: Գ­յուղ­նա­խա­րա­րը նշում է, թե այս տա­րի միայն 25 հա­զար հեկ­տար է ա­վե­լա­ցել: Չեմ հա­ վա­տում, պա­րո՛ն նա­խա­րար, ո­րով­հետև Դուք երբևէ մո­նի­տո­ րինգ չեք ա­նում, այլ հեն­վում եք մարզ­պե­տա­րան­նե­րի նկա­րած թվե­րի վրա:

Ու­նենք գյու­ղից «գլուխ հա­նող» նա­խա­րար, ո­րի միակ ուշ­քու­միտ­ քը այն տա­րածք­ ներն են, որ­տեղ ծի­րան է ա­ճում ու այն­պի­սի բա­ներ, ո­րոն­ցով հնա­րա­ վոր է լցնել «Արտ­ ֆու­դի» բան­կա­ նե­րը, իսկ այն­ տեղ, որ­տեղ ես Ֆոտոլուր

Սևակ Հա­կոբ­յան

Փաստ է՝ Հա­յաս­տա­նի գյուղն­ շա­նա­կու­թյան հո­ղե­րի 70 տո­ կոսն անմ­ շակ է: Ե­ թե հո­ ղի մշակ­ման աճ նկատ­վեր, ա­պա կգրեինք, թե նա­խա­րա­րի՝ անմ­ շակ հող չու­նե­նա­լու հա­վաս­ տիա­ցում ­ն ե­րը պար­զա­պես չա­ փա­զան­ցու­թյուն են, բայց քա­նի որ գյու­ղա­ցին գնա­լով կտրվում է հո­ղից, ստիպ­ված ենք փաս­տել, որ մեր նա­խա­րա­րը, մեղմ ա­սած, մեզ հի­մա­րի տեղ է դնում: Պա­րո՛ն նա­խա­րար, այս տար­ վա ա­ ռա­ ջին կե­ սին, ըստ վիճ­ ծա­ռա­յու­թյան տվյալ­նե­րի, միայն օ­դա­յին ճա­նա­պարհ­նե­րով Հա­ յաս­տա­նից ա­ռանց վե­րա­դար­ձի գլուխն ա­ ռել-փա­ խել է 56 հա­ զար մարդ: Ն­ րանց մեծ մա­ սը գյու­ ղե­ րից է: Չեմ կար­ ծում, թե հո­ղը ցա­նել են ու նոր գնա­ցել՝ ձեր թվե­րը ա­պա­հո­վե­լու հա­մար: Իսկ ին­չո՞ւ չեմ հա­վա­տում գյուղ­նա­խա­րա­րի՝ «անմ­շակ հող չի լի­նե­լու» հա­վաս­տիա­ ցում ­ն ե­րին, ո­րով­հետև չեմ տես­ նում նա­խա­րա­րու­թյան քայ­ լերն այդ ուղ­ղու­թյամբ: Բե­րեմ մի հա­սա­րակ, ա­մե ­նա­մոտ օ­րի­ նա­կը ու ինձ հա­մար նա­խա­րա­ րի լո­լո­նե­րը հա­մա­րեմ փակ­ված: Ես ծնվել ու մե­ ծա­ ցել եմ գյու­ ղում, ու­նենք հսկա­յա­կան հո­ղա­ տա­րածք­ներ, բայց, պա­րո՛ն նա­ խա­րար, թո­ղել եմ, ե­կել ու հաս­ տատ­վել Երևա­նում, ո­րով­հետև գյու­ղում անհ­նար է ապ­րել: Հո­ ղե­րի խնդի­րը գյու­ղում միա­կը չէ, սա մեծ շղթա­յի մեկ օ­ղակն է. խնդիր է հո­ղը, ջու­րը, ա­կում­բը, աս­ֆալ­տը, գոր­ծա­րա­նը: Գ­յու­ ղում չկա աշ­խա­տանք, և միայն

հո­ղա­գոր­ծու­թյամբ գյու­ղա­ցին չի կա­ րող ապ­ րել, չկա վե­ րամ­ շա­կող ձեռ­նար­կու­թյուն, և միակ հույ­սը ապ­րան­քը մայ­րա­քա­ղա­ քի վե­րա­վա­ճա­ռող­նե­րին ջրի գնով հանձ­ նելն է: Ե­ թե ան­ գամ կա աշ­խա­տանք, ա­պա վար­ ձատ­րու­թյու­նը մի քա­նի ան­գամ զի­ջում է մայ­րա­քա­ղա­քում նույն աշ­խա­տան­քը կա­տա­րո­ղի վար­ ձատ­րու­թյա­նը: Չ­կա հար­մա­րա­ վե­տու­թյուն, մար­դիկ դեռ ձիու սայ­լե­րով (դրանց կառք ա­սե­լը չա­փա­զան­ցու­թյուն է) են գնում շու­ կա, քա­ նի որ այդ ճա­ նա­ պարհ­նե­րին մե­քե­նա­յով երթևե­ կե­լը անմ­տու­թյուն է: Նա­խորդ տա­րի­նե­րին մենք քա­ ղում էինք մեր ու­ նե­ ցած 3 հեկ­տա­րի խո­տը և պա­հում 4 կով, ար­դեն քա­նի տա­րի է, պա­ րո՛ն նա­խա­րար, որ քա­ղում ենք ըն­դա­մե ­նը մեկ հեկ­տա­րը,

էի ապ­րում մինչև Երևան գա­լը, ա­ճում է միայն կար­տոլ:

ո­րով­հետև ես ար­դեն նշե­ցի, թե ին­ չու այլևս գյու­ ղում չեմ ապ­ րում, իսկ հայրս օգ­ նող չու­ նի: Եր­կու եղ­բայր­ներս էլ են ե­կել Երևան՝ գործ գտնե­ լու: Կո­ վե­ րին էլ մոր­թել ենք կամ ու­ղար­ կել Ի­րան՝ ա­վե­լի լավ կյան­քով ապ­րե­լու: Մ­նա­ցել է ըն­դա­մե ­նը մե­կը, նա էլ մինչև տա­րե­վերջ իր նա­խորդ ե­րեք սերն­դա­կից­նե­րի բախ­տին կար­ժա­նա­նա, ո­րով­ հետև նախ կաթ չի տա­լիս, թեև կթում ենք վար­չա­պե­տի տեխ­նո­ լո­գիա­նե­րով, բա­ցի այդ՝ մոր­թե­ լու ենք, որ ե­կա­մուտ չտված հո­ ղի մշակ­ման պարտ­քե­րը տանք: Ե­կող տա­րի հայրս ար­դեն հող չի մշա­կե­լու, օ­գուտ չի տա­ լիս. կա­ռա­վա­րու­թյու­նը վե­ րաց­րեց մեկ հեկ­տա­րի հա­ մար տրա­մադր­վող 35 հա­զար դրամ սուբ­սի­դիան, է­ժան վար­ կե­ րի հա­ մար էլ չենք դի­ մում,

ո­րով­հետև պետք է վերց­նենք ու ոչ թե հող մշա­կենք, այլ պարտ­ քե­րը տանք: Ե­ թե կով չենք պա­ հում, հող չենք մշա­կում, ու­րեմն գյու­ղում ա­նե­լիք չու­նեն նաև ծնող­ներս, ով­ քեր ար­ դեն կգան Երևան՝ այս­տեղ հաս­տատ­ված ի­րենց զա­վակ­նե­րի մոտ: Ն­րանց գա­ լով միան­ գա­ մից մի քա­ նի կո­ րուստ է ու­նե­նում գյու­ղը. նախ՝ դա­տարկ­վում է, երկ­րորդ՝ հո­ ղը զրկվում է մշա­կից, եր­րորդ՝ շնչա­հեղձ է լի­նում քա­ղա­քը, չոր­ րորդ՝ ևս մի քա­ նի հեկ­ տար հող է միա­ նում անմ­ շակ դար­ ձած 70 տո­կո­սին, հին­գե­րորդ՝ տե­ղի է ու­նե­նում ա­նաս­նագլ­ խա­քա­նա­կի հար­կա­դիր մորթ, վե­ցե­րորդ՝ պարզ­վում է, որ գյուղ­նա­խա­րա­րը մեզ խա­բել է՝ սուտ խոս­տում ­ն եր տվել, յո­ թե­րորդ… Եվ այս ա­մե ­նը միայն այն պատ­ճա­ռով, որ ու­նենք գյու­ ղից «գլուխ հա­ նող» նա­ խա­րար, ո­րի միակ ուշ­քու­միտ­ քը այն տա­ րածք­ ներն են, որ­ տեղ ծի­րան է ա­ճում ու այն­պի­ սի բա­ներ, ո­րոն­ցով հնա­րա­վոր է լցնել «Արտ­ֆու­դի» բան­կա­նե­ րը, իսկ այն­տեղ, որ­տեղ ես էի ապ­ րում մինչև Երևան գա­ լը, ա­ճում է միայն կար­տոլ: Եր­կու օր ա­ռաջ Երևան բան­ վո­րա­կան աշ­խա­տան­քի տե­ ղա­փոխ­վեց հարևա­նիս տղան՝ կնոջ ու նո­րա­ծին ե­րե­խա­յի հետ: Ն­րանց ծնող­ներն էլ ար­դեն հող չեն մշա­կե­լու: Բա, պա­րո՛ն նա­ խա­ րար, դրա հա­ մար էլ չեմ հա­ վա­ տում, երբ ա­ սում եք, թե այլևս անմ­շակ հող չի լի­նե­լու: n

Անտ­րա­մա­բա­նա­կան ո­րո­շում ­ն ե­րի քա­րո­զիչ­նե­րը

Հա­րու­թյուն Հա­րու­թյուն­յան

Մ

եր դա­սա­րա­նի Աի­դան դպրոցն ա­վար­տե­լուց ան­ մի­ջա­պես հե­տո ա­մուս­նա­ցավ: Աի­դա­յի ծնող­նե­րը քյա­վառ­ցի­ ներ էին, և այդ տա­ րա­ ծաշր­ ջա­ նին վա­յել ծի­սա­կար­գով նրան ա­մուս­նաց­րին՝ մեծ հար­սա­նիք, օ­ժիտ և այլն: Մեկ այլ հա­մա­դա­սա­րան­ցուս՝ Գո­հա­րին, ե­թե թող­նեին ու­թե­ րորդ դա­սա­րա­նում, կա­մուս­նա­ նար: Նա էլ ա­ մուս­ նա­ ցավ վեր­ ջին զան­գի խնջույ­քից հե­տո: Խն­ջույ­քին նույ­նիսկ ըն­կերն էր ե­ կել և մեզ հետ մնաց մինչև լու­սա­բաց: Նա­րի­նեն, որ հայ­րե­նա­ դար­ձի ըն­տա­նի­քից էր, նույն­ պես ա­մուս­նա­ցավ շատ շուտ՝

ա­վար­տա­կան քննու­թյուն­նե­րից հե­տո: Սու­սա­նը փա­խավ սի­րած տղա­յի հետ: Խորհր­դա­յին տա­րի­ներն էին, և դեռ ոչ ոք չէր մտա­ծում, որ Հա­ յաս­տա­նը կա­րող է ան­կախ պե­ տու­ թյուն լի­ նել: Ոչ ո­ քի մտքով չէր անց­նում, որ ա­մուս­նու­թյու­ նից 32 տա­ րի անց կպարզ­ վի, որ ի­րենք սխալ են ա­մուս­նա­ցել, և որ հենց այդ վաղ ա­ մուս­ նու­ թյան արդ­յուն­քում ի­րենք որ­պես լիար­ժեք կին չեն կա­յա­ցել: Ինչ որ է, նրանք բո­ լո­ րը ար­ դեն տա­տիկ­ներ են և եր­ջա­նիկ՝ ի­րենց ըն­տա­նի­քով, հարս­նե­րով, փե­սա­նե­րով և թոռ­նիկ­նե­րով: Այն ժա­մա­նակ ոչ ո­քի չէր հե­ տաքրք­րում, թե կա­ռա­վա­րու­ թյունն ինչ օ­ րենք­ ներ է ըն­ դու­ նում, և արդ­յոք կա­րե­լի՞ է ա­մուս­ նա­նալ 17 տա­րե­կա­նում: Դե ե­ թե դա ոչ ո­ քի չէր հե­ տաքրք­ րում, նշա­ նա­ կում է նաև, որ նման խնդիր գո­յու­թյուն չու­ներ: Իսկ ե­թե խնդիր գո­յու­թյուն չու­ ներ, նշա­նա­կում է՝ ապ­րում էինք այն­պես, ինչ­պես ըն­դուն­ված էր: Մարդ կար, շուտ էր ա­ մուս­ նա­ նում, մարդ կար՝ ուշ: Մարդ էլ կար չէր ա­մուս­նա­նում՝ բախ­ տը չէր բաց­ վում, կամ ինքն էր այդ­պես ցան­կա­նում: Ի­րոք, աղ­ ջիկ­նե­րի դեպ­քում հա­ճախ են ա­սում. «Բախ­տը բաց­վեր, մար­ դու գնար»: Հի­ մա պարզ­ վում է՝ բախտ բա­ցո­ղը և բախ­տի տե­րը կա­ ռա­վա­րու­թյունն է: Ո­րո­շել է՝

աղ­ջիկ­նե­րին ա­մուս­նա­նալ կա­ րե­լի է միայն 18 տա­րին լրա­նա­ լուց հե­ տո: Ու մե­ կը չկար այդ կա­ռա­վա­րու­թյու­նում, որ ա­սեր՝ սի­րե­լի­նե՛րս, բա որ աղջ­կա բախ­տը 17-ում բաց­վի, չա­մուս­ նա­նա, իսկ 18-ում ար­դեն փակ­ ված լի­նի, ո՞վ է տե­րը: Այդ ինչ­ պե՞ս ո­րոշ­վեց, որ 17-ում ա­մուս­ նա­նա­լը վտան­գա­վոր է ա­ռող­ ջու­թյան հա­մար: Բայց մեր ի­րա­կա­նու­թյու­ նում պարզ­վում է՝ ցան­կա­ցած ո­րոշ­ման հա­մար ծա­փա­հա­րող­ ներ կան: Օ­րերս հե­ռուս­տա­տե­ սու­թյամբ լսե­ցի մի սեք­սո­լո­գի, որ պնդում էր, թե ե­ րի­ տա­ սար­ դը մինչև 28 տա­ րե­ կան չպետք է սեք­ սով զբաղ­ վի: Ա­ սում էր՝ դրա­ նից շուտ սեք­ սով զբաղ­ վե­ լը վնաս է: Մեկ ու­ րիշն էլ պնդում էր, որ ե­ թե աղ­ ջի­ կը 18 տա­րե­կա­նից շուտ է ա­մուս­նա­ նում, ա­պա նրա կոն­քե­րը ճիշտ չեն ձևա­վոր­վում, և ա­ռող­ջու­ թյան հետ կապ­ ված խնդիր­ ներ են ա­ռաջ գա­լիս: Մի հո­գե­բան էլ պնդում էր, որ ե­ թե ուշ ա­ մուս­ նա­նան, ա­պա հա­սուն կլի­նեն և կմ­տա­ծեն աշ­խա­տանք, տուն տա­նիք ու­նե­նա­լու մա­սին…. և այլն: Ին­չեր ա­սես, որ չեն ա­սում այս կա­պա­լա­ռու սա­զան­դար­նե­ րը: Պարզ­վում է, ըստ մեր հո­գե­ բա­ նի, 17-ում ու­ նակ չեն մտա­ ծե­ լու, իսկ 18-ում խել­ քը ծով է բռնում: Պապս ա­ սում էր, թե ե­րե­խան ծնվում է և իր հետ հա­ ջո­ղու­թյուն է բե­րում: Պապս

մնաց 20-րդ դա­ րում, իսկ մեր 21-րդ դա­րի հայ հո­գե­բան­նե­ րը այլ կերպ են մտա­ծում: Ա­վե­ լի ճիշտ՝ «մտա­ ծում» են ըստ կա­ռա­վա­րու­թյան ո­րո­շում ­ն ե­րի: Այն, որ պատ­վե­րով քա­ղա­քա­ գետ­ներ, հո­գե­բան­ներ, տնտե­ սա­գետ-վե­լու­ծա­բան­ներ կա­յին, նո­ րու­ թյուն չէր, բայց որ պատ­ վե­րով ու­ռո­լոգ կամ սեք­սո­պա­ թո­ լոգ­ ներ ևս կան, սա ար­ դեն նոր ո­ րակ է: Մար­ դիկ պատ­ րաստ են ի­րենց տա­րի­նե­րի քրտնա­ջան աշ­խա­տան­քը, ու­ սու­մը և ու­սում ­ն ա­սի­րու­թյուն­նե­ րը մեկ օ­րում հօդս ցնդեց­նել հօ­ գուտ պետ­պատ­վե­րի: Ըն­կերս, որ վերև­նե­րին մոտ կանգ­նած անձ­նա­վո­րու­թյուն է, պնդում է, որ պետ­պատ­վեր, որ­ պես այդ­ պի­ սին, չկա, ի­ րենք են ինք­նա­կամ «տրվում»՝ մտա­ծե­լով,

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

որ օ­րե­րից մի օր «ի­րենց բա­կում էլ ե­րաժշ­տու­թյուն կհնչի»: Թող հնչի, ես դեմ չեմ, բայց ոչ իմ, քո, նրա, մի խոս­քով՝ ան­մեղ հա­սա­ րա­կու­թյան հաշ­վին, ում գլու­ խը ար­դու­կում են ա­մե ն ան­գամ անտ­րա­մա­բա­նա­կան ո­րո­շում ­ն եր ըն­դու­նե­լուց հե­տո: Մեր դա­սա­րա­նի աղ­ջիկ­նե­ րի հետ կապս չի խզվել: Ն­րանք բո­ լորն էլ, ան­ կախ նրա­ նից՝ 17ում ա­մուս­նա­ցան, թե ա­վե­լի ուշ, նույնն են մնա­ցել՝ ա­ռա­քի­նի, կա­նա­ցի: Ն­րանց ե­րե­խա­նե­րից ո­մանց ճա­նա­չում եմ: Կրթ­ված, գե­ղեց­կա­դեմ, հրա­շա­լի ե­րի­տա­ սարդ­ներ են, և ոչ ոք չի կա­րող ինձ հա­կա­ռա­կը հա­մո­զել: Ես մնում եմ իմ կար­ ծի­ քին, չնա­ յած ստիպ­ ված նաև լսում եմ պատ­ վե­րի տակ կքած «մաս­նա­գետ­նե­ րին»:  n

օ ր ա թ ե ր թ

Բաժանորդագրության համար դիմել «Հայփոստ» ՊՓԲԸ, հեռ. 51-45-46, 51-45-47 «Պրեսս Ստենդ» ՍՊԸ, հեռ. 52-21-99, (093)-88-68-01 «Պրեսս-Ատաշե» ՍՊԸ, հեռ. 27-02-22 «Հայմամուլ» ՓԲԸ, հեռ. 45-82-00, 45-89-17 «Բլից-Մեդիա» ՍՊԸ, հեռ. 52-53-01, 58-17-13 «Էքսպրես պլյուս» ՍՊԸ, հեռ. 54-84-30 Առաքումը՝ անվճար


| № 101 (170), չորեքշաբթի, հուլիսի 18, 2012 թ.

4 | Փողեր

Գ­նաճ՝ ըստ Թ­վի­նին­գի Վի­ճա­կա­գիր­ներն անց­նում են եվ­րո­պա­կան ստան­դարտ­նե­րի ՀՍԳԻ-ն նա­խա­տես­վում է հրա­ պա­րա­կել 2014թ. սկզբից։ Ն­շենք, որ հաշ­վարկ­ման բա­ զա­յի, մե­թո­դո­լո­գիա­յի փո­փո­խու­ թյունն ան­խու­սա­փե­լիո­րեն բե­րե­ լու է Ս­պա­ռո­ղա­կան գնե­րի ին­ դեք­ սի և ՀՍԳԻ-ի միջև շեղ­ ման։ Այս­պես, օ­րի­նակ, ի տար­բե­րու­ թյուն սպա­ռո­ղա­կան գնե­րի ին­ դեքս­նե­րի, ՀՍԳԻ-ում չեն նե­րառ­ վում բնա­կա­րա­նի սե­փա­կա­նա­ տի­րոջ հա­մար պայ­մա­նա­կան հաշ­վարկ­վող վար­ձավ­ճար­նե­րը, կյան­քի ա­պա­հո­վագ­րու­թյու­նը, բժշկա­կան ա­պա­հո­վագ­րու­թյու­ նը և այլն։ Այ­դու­հան­դերձ, «Թ­վի­նինգ» ծրագ­րի շրջա­նա­կում Ազ­գա­ յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­ թյան և ո­լոր­տի մաս­նա­գետ­նե­րի հա­մար ան­ցած շա­բաթ կազ­մա­ կերպ­ված սե­մի ­նա­րին՝ նվիր­ված Հար­մո­նի­զաց­ված սպա­ռո­ղա­ կան գնե­րի ին­դեք­սի ներդր­մա­նը, ԱՎԾ-ի գնե­րի վի­ճա­կագ­րու­թյան և մի­ջազ­գա­յին հա­մադ­րում ­ն ե­րի բաժ­նի պետ Գուր­գեն Մար­տի­ րոս­յա­նը «Օ­րա­կար­գին» ա­սաց, որ եր­կու ին­դեքս­նե­րի միջև շե­ ղում պետք է որ չլի­ նի՝ հաշ­ վի առ­նե­լով այլ երկր­նե­րի փոր­ ձը, ո­րոնք հաշ­վար­կում են եր­կու

Հա­յաս­տա­նում քննարկ­վում է ազ­գա­յին Ս­պա­ռո­ ղա­կան գնե­րի ին­դեք­սի փո­խա­ food.uk.msn.com

Ըստ Ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան (ԱՎԾ)՝ Հա­յաս­տա­ նում սպա­ռո­ղա­կան գնե­րի ին­ դեք­սի (ո­րը գնա­ճը բնու­թագ­ րող միակ ցու­ ցա­ նիշն է) հաշ­ վարկ­ման մե­թո­դո­լո­գիան ամ­ բող­ջո­վին հա­մա­պա­տաս­խա­նում է մի­ջազ­գա­յին ստան­դարտ­նե­ րին։ Այ­դու­հան­դերձ, Եվ­րա­միու­ թյան «Թ­վի­նինգ» ծրագ­րի շրջա­ նա­կում հատ­կաց­ված մոտ €1  մլն­ -ի դրա­մաշ­նոր­հա­յին մի­ջոց­ նե­րը ԱՎԾ-ի հա­մար լրա­ցու­ցիչ խթան են՝ գնա­ճի հաշ­վարկ­ման մեկ այլ մե­թո­դո­լո­գիա­յի անց­նե­ լու հա­մար։ Հա­յաս­տա­նում քննարկ­վում է Ս­պա­ռո­ղա­կան գնե­րի ին­դեք­ սի փո­խա­րեն ԵՄ-ում ըն­դուն­ ված Հար­մո­նի­զաց­ված սպա­ռո­ ղա­կան գնե­րի ին­դեք­սի (ՀՍԳԻ) ներդր­ման տար­բե­րա­կը: ՀՍԳԻ-ի ներդ­րու­մը ԱՎԾ-ի հա­մար կարևոր քայլ է ԵՄ ստան­դարտ­ նե­րին հա­մա­պա­տաս­խա­նե­լու ճա­նա­պար­հին։ Նոր ին­դեք­սի ներդ­րու­մը են­ թադ­րում է տվյալ­նե­րի հա­ վա­քագր­ման փո­փո­խու­թյուն­ ներ, ապ­րանք­նե­րի և ծա­ռա­յու­ թյուն­նե­րի վե­րա­դա­սա­կար­գում:

ին­դեքս­ներն էլ։ «Շե­ղում ­ն ե­րը լի­ նում են միայն կազմ-կա­ ռուց­ ված­քի փո­փո­խու­թյամբ պայ­մա­ նա­վոր­ված։ Գ­նա­յին տե­ղե­կատ­ վու­թյու­նը հիմ ­ն ա­կա­նում նույնն է»,– նշեց Մար­տի­րոս­յա­նը։ Ա­ռայժմ հստակ չէ՝ ԱՎԾ-ն եր­ կու ին­դեքս է հրա­պա­րա­կե­ լու, թե հրա­ժար­վե­լու է ազ­գա­ յին Ս­պա­ռո­ղա­կան գնե­րի ին­ դեք­սից՝ հօ­գուտ ՀՍԳԻ-ի։ Ե­թե

ան­գամ հրա­պա­րակ­վեն եր­կու ին­դեքս­ներն էլ, ան­հաս­կա­նա­լի է մնում, թե դրան­ ցից ո­ րը պի­ տի հիմք ըն­դու­նել գնա­ճի չափ­ ման հա­մար։ Ն­շենք, որ ներ­կա­ յում այս նպա­տա­կի հա­մար օգ­ տա­գործ­վում է Ս­պա­ռո­ղա­կան գնե­րի ին­դեք­սը։ Բա­ցի այդ՝ ՀՍԳԻ-ի ներդ­րու­մը թույլ չի տա հա­մե­մա­տու­թյուն­ներ կա­տա­րել նա­խորդ տա­րի­նե­րի

րեն ԵՄ-ում ըն­ դուն­ված Հար­մո­ նի­զաց­ված սպա­ ռո­ղա­կան գնե­րի ին­դեք­սի ներդր­ ման տար­բե­րա­կը:

հետ, քա­նի որ ըստ էու­թյան հա­ մե­մատ­վե­լու են եր­կու տար­բեր ցու­ցա­նիշ­ներ։ Հի­շեց­նենք՝ Հա­յաս­տա­նում Ս­պա­ռո­ղա­կան գնե­րի ին­դեք­սը (գնա­ճը) ըստ մե­թո­դա­բա­նու­թյան հաշ­վարկ­վում է՝ հիմք ըն­դու­նե­ լով 470 ան­վա­նում ապ­րանք-ծա­ ռա­յու­թյուն­նե­րի գծով գնե­րի փո­ փո­խու­թյու­նը։  n Ռու­բեն Սի­մոն­յան

Ա­ռա­քե­լու­թյունն ա­նի­րա­գոր­ծե­լի է Կա­ռա­վա­րու­թյա­նը 7% ա­ճի հար­ցում կփրկի միայն վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը ‹‹‹ էջ 1 գոր­ծըն­կեր­ներ ԵՄ-ի և Ռու­սաս­ տա­նի տնտե­սա­կան ցու­ցա­նիշ­նե­րը հու­լիս­յան զե­կույ­ցում պահ­պան­վել են ապ­րիլ­յան կան­խա­տե­սում ­ն ե­րի մա­կար­դա­կում։ Այս տա­րի ԵՄ-ում կար­ձա­նագր­վի 0,3%-ի ան­կում, Ռու­սաս­տա­նում՝ 4% տնտե­սա­կան աճ։ Ու­ շագ­ րավ է, որ թեև ԱՄՀ-ն ան­փո­փոխ է թո­ղել ա­ճի կան­ խա­տե­սու­մը ԱՊՀ տա­րա­ծաշր­ջա­ նի հա­մար (ըն­թա­ցիկ տա­րում այն ակն­կալ­վում է 4,1%-ի մա­կար­դա­ կում), ԱՊՀ երկր­նե­րի հա­մար (բա­ ցա­ռու­թյամբ Ռու­սաս­տա­նի) կան­ խա­տե­սումն ի­ջեց­վել է 0,1-տո­կո­ սա­յին կե­տով՝ մինչև 4,5%։ ԱՄՀ-ն դեռևս չի հրա­ պա­ րա­ կել World Economic Outlook-ի ամ­ բող­ջա­կան տար­բե­րա­կը, որ­տեղ ներ­կա­յաց­ված կլի­նեն կան­խա­ տե­սում ­ն երն ա­ռան­ձին երկր­նե­րի մա­սով, սա­կայն գլո­բալ տնտե­ սու­թյան, ա­ռան­ձին տա­րա­ծաշր­ ջան­նե­րի և խո­շոր տնտե­սու­թյուն­ նե­րի մակ­րոտն­տե­սա­կան ցու­ցա­ նիշ­նե­րից կա­րե­լի է են­թադ­րել, որ Հա­յաս­տա­նի տնտե­սա­կան ա­ճի կան­խա­տե­սու­մում հա­զիվ թե էա­ կան փո­փո­խու­թյուն­ներ լի­նեն։ Հի­շեց­նենք՝ ապ­րի­լին ԱՄՀ-ն Հա­յաս­տա­նի հա­մար կան­խա­ տե­սել էր 3,8% տնտե­սա­կան աճ, այն դեպ­քում, երբ կա­ռա­վա­րու­ թյու­նը այս տար­վա բյու­ջեի հիմ­ քում դրել է 4,2%-ի տնտե­սա­կան աճ։ Ե­թե ԱՄՀ-ն ըն­թա­ցիկ տար­ վա հա­մար նույ­նիսկ բարձ­րաց­ րած լի­նի կան­խա­տե­սու­մը՝ հաշ­ վի առ­նե­լով գլո­բալ տնտե­սու­ թյան զար­գա­ցու­մը, այն հա­զիվ թե գե­րա­զան­ցի 4,2%-ը։

Սահ­մա­նա­փակ հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ Հի­շեց­նենք՝ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­յա­նը հու­նի­սի 18-ին կա­ ռա­վա­րու­թյան ա­ռա­ջին նիս­տում վար­չա­պե­տի և նա­խա­րար­նե­ րի առջև խնդիր է դրել ըն­թա­ցիկ տար­վա հա­մար ա­պա­հո­վել 7%-ի տնտե­ սա­ կան աճ։ Թե ինչ հաշ­ վարկ­նե­րի հի­ման վրա է ո­րոշ­վել ցու­ցա­նի­շը, հստակ չէ։ Ա­ մեն դեպ­քում, այն մինչև տա­րե­ վերջ գոր­ծա­ դի­րի հիմ ­ն ա­ կան գլուխ­ կոտ­րուկն է լի­նե­լու։ Խն­դիրն այն է, որ ոչ բա­րեն­ պաստ ար­տա­ քին և ներ­ քին մի­ ջա­վայ­րի պայ­ման­նե­ րում սահ­մա­նա­փակ են բյու­ ջեի հիմ­ քում դրված 4,2%-ից բարձր տնտե­սա­կան ա­ճի ա­պա­ հով­ման հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը։ Նախ՝ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը մեծ հույ­ սեր չի կա­ րող կա­ պել ար­ տա­քին մի­ջա­վայ­րի հետ, քա­նի որ գլո­բալ տնտե­սու­թյան կտրուկ բա­րե­լա­վում հա­զիվ թե լի­նի։ Ըստ ԱՄՀ փոր­ձա­գետ­նե­րի՝ զար­գա­ ցող երկր­նե­րում տնտե­սա­կան ա­ճի տեմ­պի ռիս­կե­րը կար­ճա­ժամ­ կետ հե­ռան­կա­րում կապ­ված կլի­ նեն ար­տա­քին գոր­ծոն­նե­րի հետ։ «Զար­գա­ցող և ձևա­վոր­վող շու­կա­ յա­կան տնտե­սու­թյուն­նե­րով երկր­ նե­րում կար­գա­վո­րող մար­մին­ նե­ րը պետք է պատ­ րաստ լի­ նեն

քա­ղա­քա­կա­նու­թյան ճշգրտման՝ հաշ­վի առ­նե­լով զար­գա­ցող երկր­ նե­րի թույլ հե­ռան­կար­նե­րը, ար­ տա­հան­ման ա­ճի տեմ­պի դան­դա­ ղու­մը և կա­պի­տալ ներ­հոս­քի տա­ տա­նո­ղա­կա­նու­թյու­նը»,– նշվում է ԱՄՀ զե­կույ­ցում։ Այս ա­մե ­նը նշա­նա­կում է, որ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թյու­ նը պետք է պատ­րաստ­վի ոչ թե տնտե­սա­կան ա­ճի ա­վե­ լի բարձր տեմ­ պե­ րի ա­պա­հով­մա­նը, այլ հա­կա­ռա­կը՝ ու­նե­նա գլո­բալ տնտե­ս ա­կ ան պ ա յ­մ ա ն­ն ե ­ րի փո­փո­ խ ո ւ­թ յ ո ւ ն ­ նե­րին ար­ ձա­գ ան­ք ե­լու և հետևանք­ նե­րը մեղ­մե­լու սցե­նար։ Ծ­րագր­ված բարձր ա­ճի ա­պա­հով­ման մյուս ուղ­ղու­թյու­նը կա­րող են ներ­քին ռե­ սուրս­նե­րը լի­նել։ Թեև գոր­ծա­դի­ րը գտնում է, որ առ­կա են ներ­քին ռե­սուրս­նե­րի հաշ­վին տնտե­սա­ կան ա­ճի ա­պա­հով­ման հնա­րա­վո­ րու­թյուն­ներ՝ հստակ չէ, թե խոս­քը քա­նի տո­կո­սա­յին կե­տով ա­վե­լաց­ ման մա­սին է։ Ն­շենք, որ ներ­քին ռե­սուրս­նե­ րի հաշ­վին տնտե­սա­կան ա­ճի ա­պա­հով­ման լա­վա­գույն ճա­ նա­պարհ­նե­րից մե­կը պա­հան­ ջար­կի խթա­նումն է՝ մեղ­մե­ լով հար­կաբ­յու­ջե­տա­յին քա­ղա­ քա­կա­նու­թյու­նը։ Այդ հար­ցում ևս կա­ռա­վա­րու­թյան հնա­րա­ վո­րու­թյուն­նե­րը բա­վա­կան

7% տնտեսա­կան աճի դեպքում պետբ­յու­ջե պետք է մուտ­քագր­վի հա­վել­յալ

֌50 մլրդ:

սահ­մա­նա­փակ են. գոր­ծա­դի­րը սա չի էլ թաքց­նում։ Այս­պես՝ Կենտ­րո­նա­կան բան­ կի «Դ­րա­մա­վար­կա­յին քա­ղա­քա­ կա­նու­թյան ծրագ­րի» մա­սին իր եզ­րա­կա­ցու­թյու­նում ֆի­նանս­ նե­րի նա­խա­րա­րու­թյու­նը մա­յի­ սին նշել էր, թե հար­ կաբ­ յու­ ջե­ տա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը, պար­տադր­ված լի­նե­լով պարտ­ քի կա­յու­նու­թյան ա­պա­հով­ ման խնդրով, խիստ սահ­մա­նա­ փակ հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ ու­ նի ընդ­լայն­վող քա­ղա­քա­կա­նու­ թյուն ի­րա­կա­նաց­նե­լու ա­ռու­մով: «Հետևա­բար՝ դրա­մա­վար­կա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան չե­զոք սցե­ նա­րի ընտ­րու­թյան ներ­քո Կենտ­ րո­նա­կան բան­կը պետք է ա­ռա­վել բարձր ճկու­նու­թյուն ցու­ցա­բե­ րի՝ տնտե­սա­կան ակ­տի­վու­թյան նվազ­ման ռիս­կե­րի դրսևոր­ման պա­րա­գա­յում պատ­րաստ լի­նե­ լով ան­մի­ջա­պես ճշգրտել քա­ ղա­քա­կա­նու­թյան ուղ­ղու­թյուն­ նե­րը»,– աս­ված էր ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյան պատ­րաս­տած փաս­տաթղ­թում։ Այ­դու­հան­դերձ, ԿԲ-ն այս ըն­ թաց­ քում ոչ միայն չի գնա­ ցել դրա­մա­վար­կա­յին քա­ղա­քա­կա­ նու­թյան պայ­ման­նե­րի մեղ­ման, այլև շա­րու­նա­կում է ան­փո­փոխ պա­հել վե­րա­ֆի­նան­սա­վոր­ման տո­կո­սադ­րույ­քը։

Եվս ֌50 մլրդ

Ըստ էու­ թյան՝ թե՛ ար­ տա­ քին, թե՛ ներ­քին պայ­ման­նե­ րը լուրջ հնա­րա­վո­րու­թյուն­ ներ չեն ստեղ­ ծում 7% տնտե­ սա­կան ա­ճի ա­պա­հով­ման հա­ մար։ Ի­հար­կե, թվա­բա­նա­կան

մա­նի­պուլ­յա­ցիա­նե­րի ճա­նա­ պար­հով կա­րե­լի է ա­պա­հո­վել ոչ միայն 7%-ի, այլև երկ­նիշ տնտե­ սա­կան աճ, սա­կայն անհ­րա­ժեշ­ տու­թյուն է ա­ռա­ջա­նա­լու ա­պա­ հո­վել սո­ցիալ-տնտե­սա­կան և մակ­րոտն­տե­սա­կան ցու­ցա­նիշ­ նե­րի աճ ևս։ Մաս­նա­վո­րա­պես՝ տնտե­սա­ կան ա­ճը պետք է ա­պա­հո­վի հար­կե­րի հա­վա­քագր­ման մա­ կար­դա­կի ա­վե­լա­ցում։ Այս­պես՝ ըն­թա­ցիկ տար­վա հա­մար կա­ ռա­վա­րու­թյու­նը նա­խան­շել է ֌101  մլրդ լ­րա­ցու­ցիչ հար­կա­յին ե­կա­մուտ­նե­րի հա­վա­քագ­րում, ո­ րից մոտ ֌70  մլրդ­-ը պետք է ա­պա­հով­վի 4,2% տնտե­սա­կան ա­ճի և գ­նա­ճի (4±1,5%) հաշ­վին։ Ե­թե կա­ռա­վա­րու­թյա­նը հա­ջող­ վի ա­պա­հո­վել ֌101  մլրդ­-ի հա­ վա­քագ­րու­մը, և այս տա­րի ար­ ձա­նագր­վի 7% տնտե­սա­կան աճ, ա­պա պետբ­յու­ջե պետք է մուտ­ քագր­վի հա­վել­յալ ֌50  մլրդ գու­մար։ Ե­թե հաշ­վի առ­նենք, որ կա­ռա­ վա­րու­թյու­նը ֌101  մլրդ հար­կե­ րից ֌70 մլրդ­-ը ծրագ­րում է հա­ վա­քագ­րել այս տար­վա երկ­րորդ կի­սամ­յա­կում, ա­պա ստաց­վում է որ ա­ռա­ջի­կա 6 ա­միս­նե­րին ընդ­ հա­ նուր առ­ մամբ պետք է հա­ վա­քագր­վի ֌120  մլրդ հա­վել­յալ հար­կա­յին ե­կա­մուտ կամ ամ­սա­ կան կտրված­քով ֌20  մլրդ­-ով (33,3%-ով) ա­վե­լի։ Հա­վա­քագր­ ման նման տեմ­պե­րի ա­պա­հո­ վում գործ­նա­կա­նում գրե­թե անհ­նար է, ա­ռա­վել ևս, որ առ­ կա են ռիս­կեր ան­գամ ֌101 մլրդ­ -ի հա­վա­քագր­ման հար­ցում։  n Ար­մե ­նակ Չա­տին­յան


№ 101 (170), չորեքշաբթի, հուլիսի 18, 2012 թ. |

Օրակարգ | 5

Մենք ան­գի­տակ­ցա­բար ինք­ներս մեզ սպա­նում ենք. Սերժ Թանգյան

-«Հա­րա­կի­րի» նշա­նա­կում է ինք­նաս­պա­նու­թյուն: Դ­րա­նով Դուք ա­վե­լի մեծ պա­տաս­խա­նատ­վու­ թյուն եք դնում ինձ, Ձեզ

0.32 p 0.08%

430 420 410

390 380 17.01

17.07

17.04

եվրո/դրամ

505.83

4.18 p 0.83%

«Մենք հսկա­յա­ կան ազ­դե­ցու­ թյուն ու­նենք

530

բնակ­չու­թյան գե­ րա­ճի, շրջա­կա մի­ջա­վայ­րի աղ­

-Ե­կեք խո­սենք ինչ­պես «Հա­րա­կի­րիի» մա­սին, այն­պես էլ այս բա­ռի ընտ­ րու­թյան և օգ­տա­գործ­ման, «հո­լո­քոստ» բա­ռի օգ­տա­ գործ­ման և այն ա­մե­նի մա­սին, որ ար­տա­հայ­տում են Ձեզ: Դ­րանք հա­ճախ ինչ-որ չա­փով մե­լա­մաղ­ ձոտ են և հա­մա­պա­տաս­ խա­նում են թե­մա­յին: -«Հա­րա­կի­րի» ան­վա­նումն ընտ­րել եմ դեռ 2011թ., երբ Նոր Զե­լան­դիա­յում էի: Այդ ժա­մա­ նակ էր, որ մո­լո­րա­կի վրա ահ­ ռե­լի քա­նա­կու­թյամբ ձկնե­րի և թռ­չուն­նե­րի մահ ար­ձա­նագր­ վեց: Ինձ հա­ մար այս դեպ­ քը խորհր­դան­շա­կան և աստ­վա­ ծաշնչ­յան նշա­նա­կու­թյուն ու­ներ: Ես կա­րիք ու­նեի մի երգ գրե­լու, ո­րով կար­տա­հայ­տեի ինքս ինձ և կ­հաս­կա­նա­յի խնդրի էու­թյու­ նը հո­գե­բա­նա­կան տե­սանկ­յ ու­ նից: Այդ­ պես էլ ծնվեց սկա­ վա­ ռա­կի ան­վա­նու­մը: Մ­յուս եր­գերն ուղ­ղա­կի հա­ջոր­դել են միմ­ յանց, դրան­ցից շա­տե­րը ծնվել են ինձ հա­մար շատ ծանր 2011թ. ըն­թաց­քում: Շատ հե­ տաքր­ քիր մի բան էլ. ու­զում էի օգ­տա­գոր­ծել «հա­րա­ կի­րի» բա­ռը, ո­րը ճա­պո­նե­րեն նշա­նա­կում է ծի­սա­կար­գա­յին ինք­նաս­պա­նու­թյուն կամ բա­ ռա­ցիո­րեն՝ ո­րո­վայ­նի կտրում: Այս սկա­վա­ռա­կով ես ու­զում էի ոչ միայն նկա­րագ­րել շրջա­ կա մի­ջա­վայ­րի դեգ­րա­դա­ցիան, որն այժմ տե­ղի է ու­նե­նում մո­ լո­ րա­ կի վրա, այլև ցույց տալ, թե մարդ­կու­թյունն ինչ է ա­նում: Մենք ան­գի­տակ­ցա­բար սպա­ նում ենք ինք­ներս մեզ:

411.48

400

System of a Down խմբի մե­ ներ­գիչ Սերժ Թանգ­յա­նը վեր­ ջերս նոր ձայ­նաս­կա­վա­ ռակ է թո­ղար­կել՝ «Հա­րա­կի­ րի»՝ ինք­նաս­պա­նու­թյուն: Սալ­ բի Ղա­զար­յա­նի հետ զրույ­ցում Թանգյանն ա­ սում է, որ մենք ան­գի­տակ­ցա­բար սպա­նում ենք ինք­ներս մեզ: Սի­վիլ­Նե­ թի հար­ցազ­րույ­ցը կրճա­տում­ նե­րով ներ­կա­յաց­ված է ստորև:

510

տոտ­ման, բնա­ կան ռե­սուրս­նե­րի չա­րա­շահ­ման

490 17.01

17.04

17.07

վրա: Մենք ինք­ ներս օգ­նում ենք PanARMENIAN

-­Սերժ, Ձեր «Հա­րա­կի­րի» ձայ­նաս­կա­վա­ռակն ար­ դեն լույս է տե­սել և խո­ սակ­ցու­թյուն­նե­րի ա­ռար­ կա է դար­ձել ոչ միայն ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­ հում, այլև ինձ նման սո­ վո­րա­կան մարդ­կանց շրջա­նում, ո­րոնք ե­րաժշ­ տու­թյան մի­ջո­ցով սո­ ցիա­լա­կան, քա­ղա­քա­ կան կամ այլ տե­սա­կի թե­ մա­նե­րի են հան­գում: Եվ այս ալ­բոմն էլ հենց դա է ար­տա­հայ­տում: -Ա­յո՛, մե­սի­ջը այս սկա­վա­ռա­կի կարևոր մասն է: Ինչ­պես և ե­ղել է նախ­ կի­ նում, այս ան­ գամ էլ շեշտն ա­վե­լի շատ դրվել է մե­ սի­ջի վրա:

դոլար/դրամ

և բո­լո­րիս վրա, քան այն մարդ­կանց, ո­րոնք այդ­պես են վար­վում մեզ հետ: -­ Շատ լավ նկա­ տա­ ռում է: Ես երբևէ չէի մտա­ծել այդ ուղ­ղու­ թյամբ: Ա­յո՛, դա մեր պա­տաս­խա­ նատ­ վու­ թյունն է: Մենք հսկա­ յա­կան ազ­դե­ցու­թյուն ու­նենք բնակ­չու­թյան գե­րա­ճի, շրջա­կա մի­ջա­վայ­րի աղ­տոտ­ման, բնա­ կան ռե­սուրս­նե­րի չա­րա­շահ­ ման վրա: Մենք ինք­ ներս օգ­ նում ենք ոչն­չաց­նել մեր տու­նը, բայց որևէ մե­կը դա չի նկա­տում: Մեր կյան­ քը մեզ հա­ մար շատ կարևոր է, և մենք շա­րու­նա­կում ենք ապ­րել այն­պես, ինչ­պես սո­ վոր ենք՝ ա­ռանց ու­շադ­րու­թյուն դարձ­նե­լու այս ա­մե ­նին: -­Ձեր եր­գե­րից մե­կում օգ­ տա­գոր­ծում եք «հո­լո­ քոստ» բա­ռը: Ինչ­պե՞ս եք Դուք օգ­տա­գոր­ծում եզ­րը: Արդ­յոք դրա­նով ար­տա­ հայ­տո՞ւմ եք հա­մընդ­հա­ նուր մարդ­կա­յին ող­բեր­ գու­թյու­նը, և ո՞ր Հո­լո­քոս­ տի մա­սին է խոս­քը: -­Շատ լավ հարց է: Ես ու­զում էի թող­նել լսող­նե­րի մեկ­նա­բա­ նու­թյա­նը, բայց դա ան­մի­ջա­ կա­նո­րեն կապ­ված է իս­րա­յե­ լա-պա­ղես­տին­յան հար­ցի հետ, ո­րով­հետև Հո­լո­քոս­տի տո­ղում աս­վում է. «Հո­լո­քոստ, ո­րի ժա­ մա­նակ դու ապ­րել ես մեծ վախ, ինչ­պե՞ս դու կա­րող ես ուղ­ղա­կի բռնա­զավ­թել մեկ այլ ե­րե­խա­ յի ար­ցուն­քը»: Սա ուղ­ղա­կի տա­ ռապ ­յ ա­լի և տա­ռապ ­յ ա­լի կող­ մից ու­րի­շին տա­ռա­պել ստի­ պե­լու երկ­վու­թյունն է՝ այլ ձևով ար­տա­հայտ­ված: Եր­ գը նաև խո­ սում է եր­ կու պե­տու­թյուն ստեղ­ծե­լու անհ­ րա­ժեշ­տու­թյան մա­սին: Այն­տեղ կա ջա­զա­յին գե­ղե­ցիկ մի կտոր կնոջ և ե­րե­խա­յի մա­սին. կի­նը քնեց­նում է ե­րե­խա­յին՝ ա­ռանց վա­խե­նա­լու, որ գլխա­վերևով ռում­բեր են թռչում, և խո­սում է Իս­րա­յե­լի տար­բեր շրջան­նե­րի մա­սին, ո­րոնք ռմբա­կոծ­վում  են «Հա­մա­սի» հրթիռ­նե­րով և այլն: Այն նաև անդ­րա­դառ­նում է բռնա­զավթ­մա­նը, դրա երկ­վու­ թյա­նը, շա­րու­նա­կա­կա­նու­թյա­նը և այլ­նի: Սա­կայն նկա­տել եմ, որ մար­ դիկ սա վե­ րագ­ րում են այլ

բա­նե­րի, օ­րի­նակ՝ occupy շար­ ժում ­ն ե­րին, հա­յե­րի ցե­ղաս­պա­ նու­թյա­նը և տար­բեր այլ բա­նե­ րի: Այս ա­ մե ­ նի լավ կողմն այն է, որ ե­թե ե­րաժշ­տու­թյու­նը ճիշտ ձևով է ներ­կա­յաց­վում, այն կա­ րող է այլ տպա­վո­րու­թյուն թող­ նել, ին­չը ևս կարևոր է: -Ես վեր­ջին մարդն եմ աշ­ խար­հում, ով պետք է խո­ սի ե­րաժշ­տու­թյան մա­ սին, սա­կայն քո ե­րաժշ­ տու­թյունն ու­նի հրա­ տա­պու­թյան և, ինչ­պես ար­դեն ա­սա­ցի, մե­լա­ մաղ­ձո­տու­թյան միաս­նու­ թյու­նը, ո­րը նման է ինքն ի­րեն փնտրե­լուն: Այն ինձ հա­սա­նե­լի է և ս­տի­պում է մտա­ծել եր­գի բա­ռե­րի մա­սին: -Ան­շուշտ, իմ ե­րաժշ­տու­թյան մեջ միշտ ե­ղել է մե­լա­մաղ­ձո­ տու­թյուն: Ս­պա­նես, չեմ կա­րող եր­ջա­նիկ երգ գրել: -­Հայ ես, է­լի: -­Գի­տե՞ս, Սալ­բի, ես դա միշտ ա­ սում եմ, երբ մար­ դիկ հարց­ նում են՝ ինչ­ պես է ձեր մշա­ կույթն ազ­դել ձեր ե­րաժշ­տու­ թյան վրա: Ե­ թե ա­ վե­ լի խո­ րը մտա­ծենք այդ մա­սին՝ բա­ցի ո­րո­շա­կի մե­ղե­դա­յին հնչե­րանգ­ նե­րից, ես կար­ծում եմ, որ եր­գի մե­լա­մաղ­ձո­տու­թյու­նը գա­լիս են մեր մշա­կույ­թի ար­մատ­նե­րից: -Ի­րա­կա­նում ծնվե­լիս մենք ար­դեն 600 կգ բեռ ու­ նենք մեր ու­սե­րին: Occupy եզ­րը, «Բռ­նա­զավ­թած

ռուբլի/դրամ

12.69

0.11 p 0.87%

ոչն­չաց­նել մեր տու­նը, բայց որևէ մե­կը դա չի նկա­

13,20

տում»,– ա­սում է Թանգ­յա­նը:

ար­ցունք­ներ» եր­գը, ո­րի ա­նի­մա­ցիան ա­րեց Է­րիկ Նա­զար­յա­նը, և այն հար­ գան­քը, որ ցու­ցա­բե­րում եք occupy-ի [խոս­քը վե­ րա­բե­րում է «Գ­րա­վիր Ո­ւոլ սթ­րի­թը» և այլ նման շար­ժում­ն ե­րի – խմբ.] գա­ ղա­փա­րին, ինչ-որ ա­ռու­ մով դրա­կա­նո­րեն է ներ­ կա­յաց­վում այս եր­գե­րում: -Կար­ծում եմ՝ ա­յո՛: Շ­նոր­ հա­կա­լու­թյուն: Հո­լո­վակ­նե­ րը հսկա­յա­կան դեր խա­ղա­ցին՝ ցույց տա­լու այս զգաց­մունք­նե­ րի մի մա­սը: «Հա­րա­կի­րի» հո­ լո­վա­կը, կար­ծում եմ, հու­զիչ է: Այն ներ­կա­յաց­նում է շատ բան, այն միայն մեկ խնդիր չէ, մեկ պնդում չէ: Այն վե­ րա­ բե­ րում է նավ­թին, վե­րա­բե­րում է սպառ­ մա­նը, աղ­տոտ­մա­նը, զանգ­վա­ ծա­յին մա­հե­րին, շատ բա­նե­րի, ո­ րոնք ազ­ դում են մեր կյան­ քի վրա այ­սօր, նաև զավ­թիչ շար­ ժում ­ն ե­րին, պա­տե­րազմ ­ն ե­րին: Եվ դա այս ձայ­նագ­րու­թյան կի­ զա­կետն էր: Այն գրվել է ան­ցած տա­ րի, այն­ պես որ՝ դրա մեծ մա­սը բխում է ժա­մա­նա­կա­կից ծրագ­րե­րից, աշ­խար­հում տե­ղի ու­նե­ցող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­ րից՝ Ա­րա­բա­կան գա­րուն, եվ­րո­ պա­կան ճգնա­ժամ, ֆի­նան­սա­ կան խնդիր­ներ, գոր­ծազր­կու­ թյան  բարձր մա­կար­դակ, ԱՄՆ-ի խիստ բևե­ռաց­ված հա­սա­րա­կու­ թյուն: Այս ա­մե ­նը շատ ի­րա­կան են ներ­կա­յաց­ված ձայ­նագ­րու­ թյան մեջ:  n Զ­րույցն ամ­բող­ջու­թյամբ դի­տե՛ք Civilnet.am կայ­քում:

12,50

11,80 17.01

17.04

եվրո/դոլար

1.228

17.07 0.00 p 0.07%

1,34

1,27

1,20 17.01

17.04

WTI Brent

նավթ

17.07

88.69 0.26 p 0.29% 104.32 0.95 p 0.92%

US$/bbl.

120

95

70 17.01 ոսկի

17.04

կբ 100 հհ comex

17.07

1589.8 33.3 p 2.14% 1589.1 2.5 q 0.16%

US$/t oz.

1800

1700 1600 1500 17.01

17.04

(comex)

պղինձ

7685

17.07 2.2 p 0.03%

US$/tonne

8600

7800

7000 17.01 ցորեն

(cbt)

17.04

324.44

17.07 0.55 q 0.17%

US$/tonne

330 290 250 210 17.01

17.04

17.07

Տվյալները վերցված են 17.07, Երևան, ժ. 16:00 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, Bloomberg և Forex


| № 101 (170), չորեքշաբթի, հուլիսի 18, 2012 թ.

6 | Մեծ փողեր

Կա­պի­տա­լը լքում է Չի­նաս­տա­նը Օ­տա­րերկր­յա ներդ­րում ­ն ե­րը կրճատ­վել են 7%-ով

Պու­տի­նը նավ­թա­գա­զա­յին ո­լոր­տում աշ­խար­հի ա­մե­նաազ­դե­ցիկ մարդն է Ա­մե­րիկ­յան Forbes ամ­սա­գի­ րը հրա­պա­րա­կել է աշ­խար­հի նավթ և գազ արդ­յու­նա­հա­նող 25 խո­շո­րա­գույն ըն­կե­րու­թյուն­ նե­րի վար­կա­նի­շը: Ըստ վար­ կա­նի­շի հե­ղի­նակ­նե­րի՝ այս ըն­ կե­րու­թյուն­նե­րի վրա ա­մե ­նից մեծ ազ­դե­ցու­թյունն ու­նի Ռու­ սաս­տա­նի նա­խա­գահ Վ­լա­դի­ միր Պու­տի­նը: Վար­կա­նի­շը գլխա­վո­րում է սաու­դա­կան Saudi Aramco ըն­կե­ րու­թյու­նը, որն օ­րա­կան արդ­յու­ նա­հա­նում է 12,5 մլն բա­րել նավթ։ Ըն­կե­րու­թյան տա­րե­կան հա­ սույ­ թը կազ­ մում է $1 մլրդ: Երկ­ րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում ռու­սա­ կան «Գազպ­րոմ» ըն­կե­րու­թյունն է՝ գա­զի արդ­յու­նա­հան­ման հա­ մաշ­խար­հա­յին ա­ռա­ջա­տա­րը՝ 9,7  մլն բա­րել/օր նավ­թա­յին ցու­ ցա­նի­շով: Ա­ռա­ջա­տար­նե­րի եռ­ յա­կը եզ­րա­փա­կում է ի­րա­նա­կան National Iranian Oil Co.-ն՝ 6,4 մլն բա­րել/օր ցու­ցա­նի­շով: Ռու­սա­կան ըն­կե­րու­թյուն­նե­ րից վար­կա­նի­շում ընդգրկ­ված են նաև «Ռոս­նեֆտ»-ը՝ 15-րդ հո­ րի­զո­նա­կա­նում, և «Լու­կօյլ»-ը՝ 18-րդում։ Ըստ վար­կա­նի­շի հե­ղի­նակ­նե­ րի՝ այս ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի վրա ա­մե ­նից մեծ ազ­դե­ցու­թյունն ու­նի Ռու­սաս­տա­նի նա­խա­ գահ Վ­լա­դի­միր Պու­տի­նը: Վեր­ ջինս կա­ րող է ազ­ դել ոչ միայն

Ռու­սաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թյան կող­մից վե­րահսկ­վող «Գազպ­ րո­մի» կամ իր հա­մա­խոհ Ի­գոր Սե­չի­նի գլխա­վո­րած «Ռոս­նեֆ­ տի», այլև մյուս ըն­կե­րու­թյուն­նե­ րի վրա: Այս­պես՝ վար­կա­նի­շում 7-րդ հո­րի­զո­նա­կա­նը զբա­ղեց­րած բրի­տա­նա-հո­լան­դա­կան Royal Duth Shell-ի և «Գազպ­րո­մի» հա­ մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը Սա­խա­լի­ նում եր­կար տա­րի­նե­րի պատ­ մու­թյուն ու­նի։ Բա­ցի այդ՝ ա­մե­ րիկ­յան ExxonMobil-ը (վար­ կա­ նի­շում 4-րդ հո­րի­զո­նա­կան), ի­տա­լա­կան Eni-ն (19-րդ հո­ րի­զո­նա­կան) և նոր­վե­գա­կան Statoil-ը (20-րդ հո­րի­զո­նա­կան) «Ռոս­նեֆ­տի» հետ Արկ­տի­կա­ կան շել­ֆի շա­հա­գործ­ման շուրջ լայ­նա­մասշ­տաբ պայ­մա­նագ­րեր են ստո­րագ­րել: Դ­րանց բո­լո­րի ստո­րագր­մանն անխ­տիր ներ­կա է գտնվել Վ­լա­դի­միր Պու­տի­նը։ Ըստ Forbes-ի՝ թեև ռու­ սա­ կան ըն­կե­րու­թյուն­ներն Ա­սիա­յում ուղ­ ղա­կիո­րեն մրցակ­ցում են Saudi Aramco-ի հետ, 2010թ. Պու­ տի­ նը հան­ դես է ե­ կել ՕՊԵԿ-ի ան­ դամ երկր­նե­րի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ ցու­թյան օգ­տին: Ն­շենք, որ 2011թ. Պու­տի­նը Forbes-ի ա­մե ­նաազ­դե­ցիկ մարդ­ կանց վար­կա­նի­շում զբա­ղեց­րել էր 2-րդ հո­րի­զո­նա­կա­նը՝ զի­ջե­ լով ԱՄՆ-ի նա­խա­գահ Բա­րաք Օ­բա­մա­յին:  n

Օ­տա­րերկր­յա մի­ջոց­նե­րի ներ­հոս­քը Չի­նաս­տան նվա­զում է:

ա­վե­լա­ցել են 48,2%-ով՝ կազ­մե­ լով $35,4 մլրդ: Ըստ Չի­նաս­տա­նի առևտ­րի նա­խա­րա­րու­թյան տվյալ­նե­րի՝ ըն­թա­ցիկ տար­վա ա­ռա­ջին կի­ սամ­յա­կը ար­տա­հան­ման ուղղ­ վա­ծու­թյուն ու­նե­ցող չի­նա­կան ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի հա­մար բա­ վա­կան բարդ ժա­մա­նա­կա­հատ­ ված է ե­ղել: Ար­տա­հան­ման ծա­ վալն ա­ վե­ լա­ ցել է 9,2%-ով այն դեպ­քում, երբ ան­ցած տա­րի ա­ճը կազ­մել է 24%: Ար­տա­հան­ման վրա բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցու­ թյուն են ու­նե­ցել ար­տա­քին շու­ կա­նե­րում ցածր պա­հան­ջար­կը,

Չի­նաս­տա­նում ար­տադ­րու­ թյան ինք­նար­ժե­քի բարձ­րա­ ցու­մը և բիզ­նես մի­ջա­վայ­րի վատ­թա­րա­ցու­մը: Հաշ­վե­տու ժա­մա­նա­կա­հատ­ վա­ծում ներկ­րում ­ն երն ա­ճել է 6,7%-ով: Ներկր­ ման ա­ ճը զսպել է հում­քի շու­կա­նե­րում գնե­րի ան­կու­մը և ներ­քին պա­հան­ջար­ կի կրճա­տու­մը։ Ըստ նա­խա­րա­րու­թյան՝ ներկր­ ման և ար­տա­հան­ման ա­ճի տեմ­ պե­րի միջև տար­բե­րու­թյու­նը կա­ րող է պահ­ պան­ վել նաև ըն­ թա­ ցիկ տար­վա երկ­րորդ կի­սամ­յա­ կում:  n

ԱՄՀ-ն գո­վել է Պոր­տու­գա­լիա­յին Լի­սա­բո­նը հա­վա­տա­րիմ է ԵՄ ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­ թյան դի­մաց ստանձ­նած պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րին Ար­ժույ­թի մի­ջազ­գա­յին հիմ­ նադ­րա­մը (ԱՄՀ) հաս­տա­տել է Պոր­տու­գա­լիա­յին հեր­թա­ կան՝ €1,48 մլրդ տ­րան­շի հատ­ կա­ցու­մը €78  մլրդ ֆի­նան­ սա­կան ա­ջակ­ցու­թյան ծրագ­ րի շրջա­նա­կում, հա­ղոր­դում է Reuters-ը: Հիմ ­ն ադ­րա­մը Լի­սա­ բո­նին կոչ է ա­րել շա­րու­նա­ կել խնա­յո­ղու­թյան մի­ջո­ցա­ ռում ­ն ե­րի ու բա­րե­փո­խում ­ն ե­րի ի­րա­կա­նա­ցու­մը։ Ըստ ԱՄՀ-ի՝ մինչ 2012թ. վերջ Պոր­տու­գա­լիա­յին կհա­ջող­ վի ա­պա­հո­վել ֆի­նան­սա­ կան նպա­տա­կա­յին ցու­ցա­նիշ­ նե­րը։ Ե­կա­մուտ­նե­րի նվա­զու­ մը, այ­դու­հան­դերձ, կհան­գեց­ նի նրան, որ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը չեն կա­րո­ղա­նա ա­պա­հո­վել բյու­ ջեի դե­ֆի­ցի­տի նա­խանշ­ված

Գոր­ծազր­կու­թյան մա­կար­դա­կի կտրուկ ա­ճը զբաղ­վա­ծու­թյան ո­լոր­տում բա­րե­ փո­խում ­ն եր է պա­հան­ջե­լու Պոր­տու­գա­լիա­յի իշ­խա­նու­թյուն­նե­ րից։

theaustralian.com.au

Forbes-ը բա­րե­լով է չա­փել

Չի­նաս­տան օ­տա­րերկր­յա մի­ ջոց­նե­րի ներ­հոս­քը շա­րու­նա­կում է կրճատ­ վել։ Այս­ պես՝ 2012թ. ա­ռա­ջին կի­սամ­յա­կում օ­տա­ րերկր­յա ներդ­րում ­ն ե­րի ծա­վա­ լը 2011թ. նույն ժա­մա­նա­կա­ հատ­վա­ծի հա­մե­մատ նվա­զել է 3,0%-ով՝ կազ­մե­լով $59,1  մլրդ: Հաշ­վե­տու ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ ծում ա­մե­րիկ­յ ան ըն­կե­րու­թյուն­ նե­րի ներդ­րում ­ն ե­րը նվա­զել են 3,2%-ով՝ մինչև $1,63 մլրդ, եվ­րո­ պա­կան­նե­րի­նը՝ 1,6%-ով (մինչև $3,52  մլրդ): Ներդ­րում ­ն ե­րի հիմ­ նա­կան ծա­վալն ա­պա­հո­վել են ա­սիա­կան երկր­նե­րը, ո­րոնք հու­ նի­սին Չի­նաս­տա­նում ներդ­րել են $51,1 մլրդ, ին­ չը 2,8%-ով զի­ ջում է ան­ցած տար­վա նույն ժա­ մա­նա­կա­հատ­վա­ծի ցու­ցա­նի­շը: Չի­նաս­տանն ըստ էու­թյան վե­ րած­վում է կա­պի­տալ ար­տա­ հա­նող պե­տու­թյան։ Այս­պես՝ 2012թ. ա­ռա­ջին կի­սամ­յա­կում ոչ ֆի­նան­սա­կան ո­լոր­տում չի­ նա­կան ուղ­ղա­կի ներդ­րում ­ն երն

epochtw.com

izvestia.ru

2012թ. հու­նի­սին Չի­նաս­տա­ նում օ­տա­րերկր­յա ներդ­ րում ­ն ե­րի ծա­վա­լը տա­րե­կան կտրված­քով կրճատ­վել է 6,9%ով՝ կազ­մե­լով $12  մլրդ, ին­չը շուրջ $3  մլրդ­-ով գե­րա­զան­ցում է մա­յի­սին ար­ձա­նագր­ված ցու­ ցա­նի­շը՝ $9,23  մլրդ։

մա­կար­դա­կը։ Ան­ցած տա­րի Պոր­ տու­գա­լիա­յի բյու­ջեի դե­ֆի­ցի­տը կազ­ մել է ՀՆԱ-ի 5,9%-ը: 2012թ. հա­մար դե­ֆի­ցի­տի նպա­տա­կա­յին ցու­ցա­նիշ է սահ­ման­ված ՀՆԱ-ի 4,5%-ը, 2014թ.՝ ՀՆԱ-ի 3%-ը: Լի­սա­բո­նի խնա­յո­ղու­թյուն­նե­ րի «խիստ քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­ նը՝ ի հե­ճուկս եվ­րո­գո­տու ճգնա­ ժա­մի ճնշում ­ն ե­րի», ար­ժա­նա­ցել

է ԱՄՀ-ի գո­վա­սան­քին։ Հիմ ­ն ադ­ րա­մի փոր­ձա­գետ­նե­րը կարևո­ րել են մրցու­ նա­ կու­ թյան և տն­ տե­սա­կան ա­ճի ա­պա­հով­մանն ուղղ­ված բա­րե­փո­խում ­ն ե­րը, սա­ կայն զգու­շաց­րել, որ գոր­ծազր­ կու­թյան կտրուկ ա­ճը զբաղ­վա­ ծու­թյան ո­լոր­տում հե­տա­գա բա­ րե­փո­խում ­ն եր կպա­հան­ջի իշ­խա­ նու­թյուն­նե­րից։  n

Google-ը փո­խել Yahoo!-ով Մա­րի­սա Մա­յե­րը նշա­նակ­վել է Yahoo!-ի գլխա­վոր գոր­ծա­դիր տնօ­րեն Ա­մե­րիկ­յան Yahoo! ըն­կե­րու­ թյան գլխա­վոր գոր­ծա­դիր տնօ­րեն է նշա­նակ­վել Google-ի փոխ­նա­խա­գահ Մա­րի­սա Մա­ յե­րը։ Ն­րա նշա­նակ­մամբ Yahoo!-ում մտա­ դիր են ա­ վե­ լի մեծ ու­շադ­րու­թյուն դարձ­ նել նոր տեխ­նո­լո­գիա­նե­րին ու ար­տադ­րան­քին։ Մինչ նոր տնօ­րե­նի ան­վան հրա­ պա­րա­կումն ակն­կալ­վում էր,

որ այս պաշ­տո­նը կզբա­ղեց­նի Yahoo!-ի գոր­ծա­դիր տնօ­րե­նի ժա­մա­նա­կա­վոր պաշ­տո­նա­կա­ տար Ռոս Լևին­սո­նը: Մա­ յե­ րը Google-ում է՝ սկսած 1999-ից, և աշ­ խա­ տել է հիմ ­նա­ կա­նում ըն­կե­րու­թյան ո­րո­նո­ղա­ կան հա­մա­կար­գի ու գլխա­վոր է­ջի ստեղծ­ման ուղ­ղու­թյամբ: Վեր­ջին շրջա­նում նա ղե­կա­վա­ րել է ո­րո­նո­ղա­կան հսկա­յի նա­ վի­գա­ցիոն և քար­տե­զագ­րա­կան,

այդ թվում՝ Google Maps, Earth, Local և Street View ծա­ռա­յու­թյուն­ նե­րի աշ­խա­տանք­նե­րը: Մա­յե­րը նաև ա­ մե­ րիկ­յան Walmart ման­ րա­ծախ առևտ­րի ցան­ցի տնօ­ րեն­նե­րի խորհր­դի ան­դամ է: Ն­ շենք, որ վեր­ ջին մեկ տա­ րում Yahoo!-ն ե­ րեք գլխա­ վոր գոր­ծա­դիր տնօ­րեն է փո­խել: Մա­յե­րի նա­խոր­դը՝ Ս­քոթ Թոմ­ սո­նը, մա­յի­սին պաշ­տո­նից հե­ ռաց­ վեց, երբ պարզ­ վեց, որ

ինք­նա­կեն­սագ­րու­թյան մեջ ին­ ֆոր­մա­ցիոն տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի գծով գի­տա­կան աս­տի­ճան ի­րա­ կա­ նում նա չու­ նի։ 2011թ. սեպ­ տեմ­բե­րին 2,5 տա­րի պաշ­տո­նա­ վա­րե­լուց հե­տո գլխա­վոր գոր­ ծա­դիր տնօ­րե­նի պաշ­տո­նից ա­զատ­վեց նաև Քե­րոլ Բար­ցը: Yahoo! ին­տեր­նետ պոր­տա­ լը դժվար ժա­ մա­ նակ­ ներ է ապ­ րում. պատ­ճա­ռը Google ո­րո­ նո­ղա­կան հսկա­յի և Facebook

սոց­ցան­ցի հետ մրցակ­ցու­թյունն է։ Չ­նա­յած Yahoo!-ն շա­րու­նա­ կում է մնալ ԱՄՆ-ի խո­շո­րա­գույն վեբ-պոր­տալ­ը, փոր­ձա­գետ­նե­րի կար­ծի­քով՝ ըն­կե­րու­թյու­նը վնաս­ ներ է կրում, քա­նի որ ժա­մա­նա­ կին պատ­շաճ ու­շադ­րու­թյուն չի հատ­կաց­րել սո­ցիա­լա­կան ցան­ցի գոր­ծա­ռույթ­նե­րով ծա­ռա­յու­թյուն­ նե­րին։  n Էջը պատրաստեց Տաթև Հովհաննիսյանը


№ 101 (170), չորեքշաբթի, հուլիսի 18, 2012 թ. |

Աշխարհ | 7

Ցն­ցել Սի­րիան

Մար­տե­րը տե­ղա­փոխ­վել են Դա­մաս­կոս Ար­դեն եր­րորդ օրն է՝ Սի­րիա­ յի մայ­րա­քա­ղա­քում շա­րու­ նակ­վում են մար­տե­րը։ Ապս­ տամբ­նե­րը հայ­տա­րա­րում են, որ Դա­մաս­կո­սում վե­րահս­ կում են եր­կու թա­ղա­մաս՝ Մի­ դա­նը հա­րա­վում և Թա­դա­մու­ նը արևել­ քում։ Ն­ րանք նշա­ նա­ռու­թյան տակ են վերց­րել վար­չա­կան շեն­քե­րը, փա­կում են հիմ ­ն ա­կան մայ­րու­ղի­նե­րը՝ զոր­քե­րի տե­ղա­շար­ժը խո­չըն­ դո­տե­լու հա­մար, և զին­վոր­ նե­ րին կոչ են ա­ նում անց­ նել ի­րենց կող­մը։

Իս­պա­նիա­յի թա­գա­վորն իր աշ­խա­տա­վար­ձը կրճա­տել է 7%-ով Իս­պա­նիա­յի թա­գա­վոր Խո­ւան Կառ­լոս 1-ի­նը ո­րո­շել է իր աշ­ խա­տա­վար­ձը կրճա­տել 7,1%-ով՝ պայ­մա­նա­վոր­ված երկ­րի տնտե­ սա­կան ծանր ի­րադ­րու­թյամբ, հա­ղոր­դում են իս­պա­նա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը։

Ար­դեն եր­րորդ օրն է՝ Սի­րիա­յի մայ­րա­քա­ղա­քում շա­րու­նակ­վում են մար­տե­րը։

խորհր­դում նոր բա­նաձև ներ­կա­ յաց­նե­լու նա­խա­շե­մի ն: Վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը Սի­րիա­յում, նե­րառ­յալ բարձ­րաս­ տի­ճան պաշ­տո­նա­տար ան­ձանց ան­ցու­մը ապս­տամբ­նե­րի կողմն ու կա­տա­ղի մար­տե­րը Դա­մաս­ կո­ սում, նշան են, որ Բա­ շար ալ Ա­սա­դի նկատ­մամբ ճնշումն ու­ ժե­ղա­նում է, և կա­ռա­վա­րու­թյու­ նը չի կա­րող դի­մա­նալ, հայ­տա­ րա­րել է ԱՄՆ-ի պետ­քար­տու­ղար Հի­լա­րի Ք­լին­թո­նը BBC-ին տված հար­ցազ­րույ­ցում։ Նա հեր­քել է են­թադ­րու­ թյուն­նե­րը, թե Արև­մուտ­քը չի

ցան­կա­նում վճռա­կան մի­ջո­ցա­ ռում ­ն եր ձեռ­նար­կել Սի­րիա­յում։ Ք­լին­թո­նի խոս­քով՝ ե­թե Պե­կինն ու Մոսկ­ վան ՄԱԿ-ում զբա­ ղեց­ նեին վճռո­րոշ դիր­քո­րո­շում և ճն­ շում գոր­ծադ­րեին Ա­սա­դի վրա, արդ­յունքն ի­րեն սպա­սեց­նել չէր տա։ ԱՄՆ-ի պետ­քար­տու­ղա­րի կար­ծի­քով՝ Սի­րիա­յում իշ­խա­նու­ թյան խա­ղաղ փո­խանց­ման հա­ մար ժա­մա­նակ դեռ կա, չնա­յած Կար­միր խա­չի մի­ջազ­գա­յին կո­ մի­տեն հայ­տա­րա­րել է, որ եր­կի­ րը քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­ մի ի­րադ­րու­թյու­նում է։  n

Մա­ֆիան ոչ միայն ան­մահ է Անդ­րազ­գա­յին կազ­մա­կերպ­ված հան­ցա­վո­րու­թյու­նը տա­րե­կան $870  մլրդ­ է ա­պա­հո­վում

Թմ­րան­յու­թե­րի ա­պօ­րի­նի շրջա­նա­ռու­թյու­նը տա­րե­կան մոտ $320  մլրդ­ է ա­պա­հո­վում։

ՄԱԿ-ի՝ թմրան­յու­թե­րի և անդ­ րազ­գա­յին կազ­մա­կերպ­ված հան­ցա­վո­րու­թյան դեմ պայ­քա­ րի վար­ չու­ թյու­ նը սկսել է գլո­ բալ տե­ղե­կատ­վա­կան ար­շավ՝ կարևո­րե­լով անդ­րազ­գա­յին կազ­մա­կերպ­ված հան­ցա­վո­րու­ թյան վտան­գը։ ՄԱԿ-ի տվյալ­նե­րով՝ հան­ցա­ գործ­ներն ա­մե ­նից շատ շա­ հում են թմրան­յու­թե­րի ա­պօ­ րի­նի շրջա­նա­ռու­թյու­նից՝ տա­ րե­ կան մոտ $320  մլրդ։ Տա­ րե­կան $250  մլրդ հան­ցա­վոր

պար­տա­վոր չէ իր ե­կա­մուտ­նե­ րի և ծախ­սե­րի հա­մար հաշ­վե­տու լի­նել որևէ մե­կի ա­ռաջ։ Սա­կայն հաշ­վի առ­նե­լով երկ­րի տնտե­ սա­կան ծանր ի­րադ­րու­թյունն ու պետբ­յու­ջեի ծախ­սե­րի կրճատ­ ման անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­նը՝ թա­ գա­վոր Խուան Կառ­լոս 1-ինն անց­ յալ տա­րի ա­ռա­ջին ան­գամ ո­րո­շեց հրա­պա­րա­կել թա­գա­վո­րա­կան տան բյու­ջեի մա­սին տվյալ­նե­րը։ Ն­շենք, որ աշ­խա­տա­վար­ձե­ րը մինչ այս 7,1%-ով կրճա­ տել էին Իս­պա­նիա­յի վար­չա­պետն ու կա­ռա­վա­րու­թյան ան­դամ ­ն ե­ րը. նրանք հրա­ժար­վել էին նաև տա­րա­տե­սակ բո­նուս­նե­րից։ Այժմ Իս­պա­նիա­յի վար­չա­պե­տը ստա­ նում է ամ­սա­կան €6,5 հազ., նա­ խա­րար­նե­րը՝ €5,3 հազ.։  n

Ռու­սա­կան 201-րդ ռազ­մա­բա­զան Տա­ջիկս­տա­նում կմնա ևս 49 տա­րի։

Ան­հա­տույց հյու­րըն­կա­լում Դու­շան­բեն հա­մա­ձայ­նել է ռու­սա­կան ռազ­մա­բա­զա­յի ներ­կա­յու­թյանը՝ ևս 49 տա­րով

fskn.ru

Անդ­րազ­գա­յին կազ­մա­կերպ­ ված հան­ցա­վո­րու­թյու­նը՝ մարդ­կանց առև­տու­րը, կեղծ­ ված ապ­րանք­նե­րի վա­ճառ­քը, թմրան­յու­թե­րի ա­պօ­րի­նի շրջա­ նա­ռու­թյու­նը, զեն­քի առև­տու­ րը, միգ­րանտ­նե­րի ա­նօ­րի­նա­ կան տե­ղա­փո­խումն ու է­կո­լո­ գիա­կան հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­ նե­րը, տա­րե­կան $870  մլրդ­-ի շա­հույթ են ա­պա­հո­վում։ Գու­ մա­րը վեց ան­գամ գե­րա­զան­ ցում է զար­գաց­ման նպա­տակ­ նե­րին ուղղ­վող պաշ­տո­նա­կան օգ­նու­թյան ծա­վա­լը։

Այ­սու­հետ նա ստա­նա­լու է տա­րե­ կան €272 հազ., ին­չը €20 հազ-ով քիչ է նախ­կին աշ­խա­տա­վար­ձից։ Միա­պե­տի օ­րի­նա­կին հետևել են թա­գա­վո­րա­կան ըն­տա­նի­քի բո­ լոր ան­դամ ­ն ե­րը։ Իս­պա­նա­կան գա­հի թա­գա­ժա­ռանգ ար­քա­յազն Ֆե­լի­պեն նույն­պես կրճա­տել է իր տա­րե­կան աշ­խա­տա­վար­ձը €10 հազ-ով և այժմ ստա­նա­լու է տա­րե­կան €136 հազ.։ Թա­գու­հի Սո­ֆիա­յի, ար­քա­ յադուստ­րեր Ք­րիս­տի­նա­յի և Ե­լե­ նա­յի, ինչ­պես նաև գա­հա­ժա­ ռանգ ար­քա­յազ­նի կնոջ՝ Լե­տի­ ցիա­յի տա­րե­կան ե­կա­մուտ­նե­ րը կրճատ­վել են €60 հազ-ով և կազ­մել €293 հազ.։ Հա­մա­ձայն Իս­պա­նիա­յի Սահ­ մա­նադ­րու­թյան՝ միա­պե­տը

metronews.ru

redigitaltv.com

Ապս­տամբ­նե­րը Դա­մաս­կո­սում են կենտ­րո­նա­ցել մայ­րա­քա­ղա­ քի ար­վար­ձան­նե­րում ընդվ­զում­ նե­րի ճնշու­մից հե­տո։ Ն­րանք հա­մա­կարգ­ված հար­ձա­կում են սկսել լույս եր­կու­շաբ­թի գի­շե­րը։ Ապս­տամբ­նե­րի հրա­մա­նա­տա­ րու­թյու­նը հայ­տա­րա­րել է, որ իր առջև նպա­ տակ է դրել եր­ կի­ րը հասց­նել քա­ղա­քա­ցիա­կան բա­ ցար­ձակ անհ­նա­զան­դու­թյան վի­ ճա­կի՝ գոր­ծո­ղու­թյունն ան­վա­ նե­լով «Հ­րա­բուխ Դա­մաս­կո­սում, երկ­րա­շարժ Սի­րիա­յում»։ Մար­տեր են ըն­թա­նում նաև Իդ­լիբ քա­ղա­քի շրջա­կայ­քում, որ­տեղ գնդա­ցիր­նե­րով ու ա­կա­ նա­նետ­նե­րով զին­ված ապս­ տամբ­ նե­ րի դեմ դուրս են բեր­ վել տան­կեր։ Ընդ­դի­մու­թյունն ին­տեր­նե­տում տե­ղադ­րել է Իդ­ լի­բում նկար­ված կադ­րեր, սա­ կայն դրանց իս­կու­թյու­նը ստու­ գե­լը գործ­նա­կա­նում անհ­նար է։ Հա­ղորդ­վում է տասն­յակ զո­հե­ րի ու վի­րա­վոր­նե­րի մա­սին։ Ն­շենք, որ հա­կա­մար­տու­թյու­նը սրվել է ՄԱԿ-ի Անվ­տան­գու­թյան

Ար­քա­յա­կան խնա­յո­ղու­թյուն

խմբա­վո­րում ­ն ե­րը ստա­նում են կեղծ­ված ապ­րանք­նե­րի վա­ ճառ­քից։ Մարդ­կանց առև­տու­րը հան­ցա­վոր աշ­խար­հին տա­րե­ կան մոտ $32  մլրդ­-ի ե­կա­մուտ­ ներ է ա­պա­հո­վում, միգ­րանտ­նե­ րի ա­նօ­րի­նա­կան տե­ղա­փո­խու­մը՝ մինչև $7 մլրդ։ Հան­ցա­վոր ցան­ցե­րը պա­կաս շա­հույթ չեն ստա­նում շրջա­կա մի­ ջա­վայ­րի ա­պօ­րի­նի շա­հա­գոր­ծու­ մից։ Բ­նա­փայ­տի ա­պօ­րի­նի առև­ տու­րը միայն Հա­րա­վարևել­յան

Էջը պատրաստեցին Սյուզաննա Հովհաննիսյանը և Լիլիթ Միքայելյանը

Ա­սիա­յում տա­րե­կան $3,5  մլրդ­ -ի ե­կա­մուտ է գե­նե­րաց­նում, փղոսկ­րի, ռնգեղջ­յու­րի եղջ­յուր­ նե­րի ու վագ­րի վա­ճառ­քը հան­ ցա­վոր խմբա­վո­րում ­ն ե­րին տա­ րե­կան մոտ $75 մլն է բե­րում։ ՄԱԿ-ի փոր­ձա­գետ­նե­րը նշում են, որ հան­ցա­վոր խմբե­րի գոր­ ծու­նեու­թյու­նը կա­րող է հան­գեց­ նել ա­ռան­ձին երկր­նե­րի ու ամ­ բող­ջա­կան տա­րա­ծաշր­ջան­նե­րի ա­պա­կա­յու­նաց­ման։ Բա­ցի այդ՝ անդ­րազ­գա­յին հան­ցա­վո­րու­ թյու­նը սնում է կո­ռուպ­ցիան տե­ ղա­կան մա­կար­դա­կում։  n

Տա­ջիկս­տա­նը հա­մա­ձայ­նել է իր տա­րած­քում ռու­սա­կան 201-րդ ռազ­մա­բա­զա­յի՝ 2014ից հե­տո տե­ղա­կայ­ման մա­ սին հա­մա­ձայ­նագ­րի Մոսկ­վա­ յի ա­ռա­ջար­կին, հայ­տա­րա­րել է Ռու­սաս­տա­նի ցա­մա­քա­յին զոր­քե­րի գլխա­վոր հրա­մա­ նա­տար, գե­նե­րալ-գնդա­պետ Վ­լա­դի­միր Չիր­կի­նը։ Ն­ր ա խոս­ք ով՝ տա­ջ ի­կ ա­կ ան կող­մ ը հա­մ ա­ձ այ­ն ագ­ր ի նա­ խա­գ իծն ըն­դ ու­ն ե­լ ի է հա­մ ա­ րել։ Փաս­տ ա­թ ուղթն ամ­ր ագ­ րում է 201-րդ բա­ զա­ յ ի տե­ ղա­կ ա­յ ու­մ ը Տա­ջ իկս­տ ա­ն ում 49 տա­ ր ով։ Բա­ ց ի այդ՝ հա­ մա­ձ այ­ն ա­գ ի­ր ը պահ­պ ա­ն ում է Տա­ջ իկս­տ ա­ն ում ռու­ս ա­կ ան բա­զա­յ ի ներ­կ ա­յ ու­թ յան առ­ կա կար­գ ը՝ ան­հ ա­տ ույց հիմ­ քով։ Ըստ Չիր­կ ի­ն ի՝ տա­ջ ի­ կա­կ ան կող­մ ը խոս­տ ա­ց ել է «ա­ռ ա­վե­լա­գ ույնս ա­ջ ակ­ց ել

հա­մ ա­ձ այ­ն ագ­ր ի միջ­գե­ր ա­տ ես­ չա­կ ան հա­մ ա­ձ այ­ն եց­մ ա­ն ը»։ Ն­շենք, որ անց­յալ շա­բաթ ռու­ սա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը հա­ ղոր­դում էին, թե Դու­շան­բեն ցան­կա­նում է 201-րդ ռազ­մա­բա­ զա­յի տե­ղա­կայ­ման դի­մաց տա­ րե­ կան առն­ վազն $250 մլն վար­ ձա­կա­լու­թյան գու­մար ստա­ նալ։ ՌԴ պաշտ­պա­նու­թյան նա­ խա­րա­րու­թյու­նում հայ­տա­րա­րել էին, թե Ռու­սաս­տա­նը դեռևս չի ստա­ցել բա­զա­յի վար­ձա­կա­լու­ թյան վե­րա­բեր­յալ հա­մա­ձայ­ նագ­րի տա­ջի­կա­կան տար­բե­րա­ կը։ Ա­վե­լի ուշ ՌԴ գլխա­վոր շտա­ բի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը նշել էր, թե Տա­ջիկս­տա­նը ռազ­մա­բա­զա­յի վար­ձա­կա­լու­թյան վե­րա­բեր­յալ ա­վե­լի քան 20՝ «Ռու­սաս­տա­նի հա­մար ոչ պարզ ու ա­նըն­դու­նե­լի պա­հանջ» է ա­ռաջ քա­շել։ Ն­շենք, որ Տա­ջիկս­տա­նում ա­վե­լի քան 7 հազ. ռուս զին­ծա­ ռա­յող կա։  n


| № 101 (170), չորեքշաբթի, հուլիսի 18, 2012 թ.

8 | Մշակույթ

Ար­ժա­նա­պա­տիվ մարդն այ­սօր փա­կու­ղում է հայտն­վել «Ոս­կե ծի­րան» մի­ջազ­գա­յին 9-րդ կի­նո­փա­ռա­տո­նի հյու­րե­րի թվում նաև հայտ­նի ռե­ժի­սոր Սեր­գեյ Լոզ­նի­ցան էր, ո­րը եր­կու տա­րի ա­ռաջ կի­նոաշ­խար­հը գրա­վեց իր ստեղ­ծած ա­ռա­ջին իսկ խա­ղար­կա­յին ֆիլ­մով: 2010թ. Լոզ­նի­ցա­յի «Իմ եր­ջան­կու­թյուն» ֆիլմը մաս­նակ­ցեց Կան­նի փա­ռա­տո­նի հիմ ­ն ա­կան մրցույ­թին, իսկ «Ոս­կե ծի­րա­նին» ար­ժա­նա­ցավ երկ­րորդ մրցա­նա­կի: Ռե­ժի­ սո­րի հա­ջորդ՝ «Մ­շու­շում» դրա­ման այս տա­րի Կան­նում ստա­ցավ «Ֆիպ­րե­սի» մրցա­նա­կը: Ֆիլ­մը ցու­ցադր­վեց նաև 9-րդ «Ոս­կե ծի­ րա­նի» մի­ջազ­գա­յին խա­ղար­կա­յին ֆիլ­մե­րի մրցույ­թում և հաղ­ թող ճա­նաչ­վեց: «Օ­րա­կար­գը» Սեր­գեյ Լոզ­նի­ցա­յի հետ զրու­ցել է խա­ղար­կա­յին և վա­վե­րագ­րա­կան կի­նո­յի ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­ նե­րի, ինչ­պես նաև մարդ­կա­յին ար­ժա­նա­պատ­վու­թյան մա­սին: -Դուք դո­կու­մեն­տա­լիստ եք, Ձեր վա­վե­րագ­րա­կան ֆիլ­մե­րը մի շարք մրցա­ նակ­նե­րի են ար­ժա­նա­ցել։ Ին­չո՞ւ և ինչ­պե՞ս ան­ցաք խա­ղար­կա­յին կի­նո­յի։ -Կող­քից նա­յե­լիս կա­րող է թվալ, թե ինչ-որ ար­տա­ռոց բան է տե­ ղի ու­ նե­ ցել (ժպտում է Մ.Հ.)։ Ի­րա­կա­նում ես ա­վար­տել եմ խա­ղար­կա­յին կի­նո­յի բա­ժի­ նը՝ Նա­նա Ջոր­ջա­ձեի և Ի­րակ­լի Կ­վի­րի­կա­ձեի ար­վես­տա­նո­ցում։ Բանն այն է, որ խա­ղար­կա­յին կի­ նո նկա­րե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն ինձ միայն վեր­ջերս ըն­ձեռ­վեց: Եվ սա զար­մա­նա­լի չէ՝ ո՞վ պի­տի լուրջ գու­մար­ներ վստա­հեր ան­ ծա­նոթ, ան­հայտ մե­կին: -Ան­ցու­մը դժվա՞ր չէր, աշ­ խա­տան­քում տար­բե­րու­ թյուն­ներ զգո՞ւմ եք։ -Կի­նո­լեզ­վի տես­անկ­յ ու­նից որևէ տար­բե­րու­թյուն չկա՝ խա­ ղար­կա­յին կի­նո ես նկա­րում, թե վա­վե­րագ­րա­կան: Իսկ նյու­թի, նկա­րա­հան­ման ըն­թաց­քի տե­ սանկ­յ ու­նից՝ տար­բե­րու­թյու­նը,

ի­հար­կե, մեծ է։ Վա­վե­րագ­րա­կան կի­նո­յում մի շարք խնդիր­ներ կան, այդ թվում՝ է­թի­կա­կան. ես ա­մե ն բան չեմ կա­րող ցույց տալ վա­վե­րագ­րա­կան ֆիլ­մում, սահ­ մա­նա­փա­կում ­ն եր կան: Ֆոր­ մալ ի­ մաս­ տով ևս մեծ է տար­բե­րու­թյու­նը՝ վա­վե­րագ­րա­ կան ֆիլ­ մում ինձ հետ աշ­ խա­ տում է եր­ կու-ե­ րեք մարդ, իսկ խա­ղար­կա­յին կի­նո­յում նկա­րա­ հան­ման խում­բը մինչև 70-ի կա­ րող է հաս­նել։

Սեր­գեյ Լոզ­նի­ցա. «Երբ սկսում եմ աշ­խա­տել ֆիլ­մի վրա, ես ան­հայտ ճա­նա­պարհ եմ ընկ­նում…»։

հա­ջո­ղու­թյու­նից հե­տո դա­ դա­րեք վա­վե­րագ­րա­կան կի­նո ստեղ­ծել։ -Ի դեպ՝ վեր­ ջերս եմ ա­ վար­ տել վա­վե­րագ­րա­կան մի ֆիլմ՝ «Սուրբ Ան­տո­նիո­յի հրաշ­քը»։ Այն ամ­բող­ջու­թյամբ ես եմ պատ­ րաս­ տել. և´ ռե­ ժի­ սորն էի, և´ օ­պե­րա­տո­րը, և´ մոն­տա­ժո­ղը: 40-րո­պեա­նոց ֆիլմ է։ Պոր­տու­գա­լիա­յում, որ­տեղ նկա­րել եմ, գո­յու­թյուն ու­նի տոն, ո­րի ըն­թաց­քում տեր հայրն օրհ­ նում է սկզբում մարդ­ կանց, հե­ տո կեն­դա­նի­նե­րին՝ կո­վե­րին, այ­ծե­րին և այլն: Մեծ, գե­ղե­ցիկ, գու­նեղ տոն է: Մի քա­նի օր ա­ռաջ Պոր­տու­գա­լիա­յում կա­յա­ցավ ֆիլ­մի պրե­միե­րան, հենց այն­տե­ ղից եմ Երևան ե­կել։

-Հար­մարա­վե՞տ զգում եք Ձեզ խա­ղար­կա­յին կի­նո­յի ռե­ժի­սո­րի դե­րում։ -Գի­տեք, երբ ա­ռա­ջին ան­ գամ մե­քե­նա­յի ղե­կին նստե­ցի, ինձ կար­ծես տա­նը զգա­ցի, կար­ ծես ամ­բողջ կյան­քում մե­քե­նա էի վա­րել: Նույ­նը տե­ղի ու­նե­ցավ նաև այս դեպ­քում՝ սկսե­ցի նկա­ րել ու հաս­կա­ցա, որ դրա հա­մար եմ ծնվել: Ի­րա­կա­նում եր­կու ժան­ րում էլ ինձ շատ ա­զատ եմ զգում: -Հ­նա­րա­վո՞ր է, որ Ձեր եր­ կու խա­ղար­կա­յին ֆիլ­մե­րի

-Կար­ծիք կա, թե կի­նոն

լա­վա­գույն քա­րոզ­չա­մի­ ջոցն է։ Հա­մա­ձա՞յն եք այդ մտքին։ -Բա­ցար­ձա­կա­պես հա­մա­ձայն չեմ: Մար­դիկ են քա­րոզ­չու­թյամբ զբաղ­վում, ոչ թե ար­վես­տը: Քա­ րոզ­չու­թյու­նը սկսվում է, երբ հա­ տուկ նպա­տակ­ներ եք հե­տապն­ դում, ո­րոնք ար­վես­տի հա­մա­ տեքս­տից դուրս են: Երբ սկսում եմ աշ­խա­տել ֆիլ­մի վրա, ես ան­ հայտ ճա­նա­պարհ եմ ընկ­նում… -Ռե­ժի­սո­րի և ս­ցե­նա­րիս­ տի ընտ­րու­թյան հնա­ րա­վո­րու­թյուն­նե­րը գրե­ թե ան­սահ­մա­նա­փակ են. ին­չո՞վ Ձեզ գրա­վեց Վա­ սի­լի Բի­կո­վի «Մ­շու­շում» պատմ­ված­քը։ -Ն­րա­նով, ինչ այն­տեղ կա։ Նա նկա­րագ­րում է մի ի­րա­վի­ճակ,

ո­րում մար­դը հա­սա­րա­կու­թյան մաս­նիկ լի­նե­լու պատ­ճա­ռով փա­կու­ղում է հայտն­վում: Իսկ փա­կու­ղում հայտն­վե­լու գլխա­ վոր պատ­ճառն էլ այն է, որ նա ար­ժա­նա­պա­տիվ մարդ է։ Ս­ տաց­ վում է, որ նա՝ իբրև ար­ժա­նա­պա­տիվ մարդ, չի կա­ րող ապ­րել կամ կա­րող է, բայց ար­դեն որ­պես ար­ժա­նա­պատ­ վու­թյու­նը կորց­րած մարդ: Ի՞նչ եք կար­ ծում, խնդիրն ար­ դիա­ կա՞ն չէ: -Ձեր կար­ծի­քով՝ ին­չո՞վ է ա­ռանձ­նա­նում «Ոս­կե ծի­րա­նը»։ -Ն­րա­նով, որ այն Երևա­նում է: Այս­տեղ արև է, տաք: Ես չէի կա­ րող Երևան չգալ, այս­ տեղ մարդ­կա­յին ջեր­մու­թյուն կա:  n Զ­րու­ցեց Մա­րիա Հով­սեփ­յա­նը

Սպորտ

Ե­րեկ Ֆուտ­բո­լի պատ­մու­թյան և վի­ճա­կագ­րու­թյան մի­ջազ­գա­յին ֆե­դե­րա­ցիան (IFFHS) հրա­պա­ րա­կել է աշ­խար­հի ֆուտ­բո­լա­յին լի­գա­նե­րի վար­կան­շա­յին աղ­յու­ սա­կը։ Այն գլխա­վո­րում է Իս­պա­ նիան, ո­րը զգա­լի ա­ռաջ է ան­ցել Ար­գեն­տի­նա­յից, Բ­րա­զի­լիա­յից, Անգ­լիա­յից և Ի­տա­լիա­յից։ Աղ­յու­ սա­կում նե­րառ­ված են 122 երկր­ նե­րի ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րը։ Հաշ­վի

են առն­վել ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­ րում 2012թ. հուն­ վա­ րի 1-ից մինչև հու­լի­սի 10-ն անց­կաց­ված հան­դի­պում ­ն ե­րը։ Հա­յաս­տա­նի ա­ռաջ­նու­թյունն այս աղ­յու­սա­կում զբա­ղեց­նում է 79-րդ հո­րի­զո­նա­կա­նը։ Վ­րաս­ տա­ նը զբա­ ղեց­ նում է 66-րդ հո­ րի­զո­նա­կա­նը, Ադր­բե­ջա­նը՝ 111րդը, Թուր­քիան՝ 16-րդը, Ի­րա­նը՝ 18-րդը։  n

1. Իս­պա­նիա – 761,0 միա­վոր 2. Ար­գեն­տի­նա– 613,0 3. Բ­րա­զի­լիա – 590,0 4. Անգ­լիա – 470,0 5. Ի­տա­լիա – 469,0 6. Գեր­մա­նիա – 445,0 7. Չի­լի – 411,5 8. Պա­րագ­վայ – 384,0 9. Ֆ­րան­սիա – 371,0 10. Հո­լան­դիա – 358,5

Իս­պա­նիա­յի հա­վա­քա­կա­նի և Մադ­րի­դի «Ռեա­լի» 31-ամ­յա դար­պա­սա­պահ Ի­կեր Կա­սիլ­յա­սը Marca-ին հետ զրույ­ցում ա­սել է, որ ա­ռա­ջի­կա­յում չի պատ­րաստ­ վում ա­վար­տել կա­րիե­րան։ «Ես հույս ու­նեմ, որ ա­մեն ինչ լավ ըն­թացք կու­նե­նա, և ես կխա­ղամ Շարքը պատրաստեց Լուսինե Ասլանյանը

մինչև 37 տա­րե­կան։ Ֆուտ­բոլն ինձ շատ բան է սո­վո­րեց­րել։ Օ­րի­ նակ՝ օգ­տա­կար դա­սեր քա­ղել պար­տու­թյուն­նե­րից։ Ֆուտ­բո­լի հա­մար ես եր­բեք ո­չինչ չեմ զո­հա­ բե­րել, ընդ­հա­կա­ռա­կը՝ ֆուտ­բոլն է ինձ տվել այն ա­մե­նը, ինչ ես հի­ մա ու­նեմ։ Այդ պատ­ճա­ռով բո­ղո­ քե­լու ա­ռիթ չու­նեմ»,– ա­սել է ան­ վա­նի դար­պա­սա­պա­հը։  n

artleo.com

Կա­սիլ­յ ա­սը բո­ղո­քե­լու ա­ռիթ չու­նի

it.wikipedia.org

Հա­յաս­տա­նը 79-րդ հո­րի­զո­նա­կա­նում է. IFFHS

Ռաֆայել Նադալ. «Աշխատում եմ ամբողջությամբ պատրաստ լինել Օլիմպիադային»:

Հու­սով եմ՝ պատ­րաստ կլի­նեմ Օ­լիմ­պիա­դա­յին Աշ­խար­հի եր­րորդ ռա­կետ իս­պա­ նա­ցի Ռա­ֆա­յել Նա­դա­լը վստահ չէ, որ կհասց­նի վե­րա­կանգն­վել վնաս­ված­քից մինչև Օ­լիմ­պիա­ կան խա­ղե­րի մեկ­նար­կը: «Ա­ մե ն ինչ ա­ նում եմ վե­ րա­կանգն­վե­լու հա­մար: «Ռո­ լան Գա­ րո­ սից» հե­ տո ինձ հա­ մար հեշտ չէր, սա­ կայն այժմ շատ հուզ­ված եմ, աշ­խա­տում եմ ամ­բող­ջու­թյամբ պատ­րաստ լի­նել Օ­լիմ­պիա­դա­յին: Հու­ սով եմ՝ իմ վի­ճա­կը կլա­վա­նա, և ես Լոն­դոն կվե­րա­դառ­նամ՝ ամ­բող­ջու­թյամբ ա­պա­քին­ված

վնաս­ված­քից: Դա իմ նպա­տակն է: Իսկ դրո­շա­կակ­րի դե­րը խոս­ տա­նում է դառ­նալ ան­մո­ռա­նա­ լի ի­րա­դար­ձու­թյուն իմ կյան­ քում»,– Նա­դա­լի խոս­քը, ըստ Sportarmenia.com-ի, մեջ­բե­րում է Tennis.com-ը: Հի­շեց­նենք, որ Օ­լիմ­պիա­ դան մեկ­նար­կում է հու­լի­սի 27ին, իսկ թե­նի­սի մրցա­շա­րը՝ հա­ ջորդ օ­րը: Օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­ րի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թյան ժա­ մա­նակ Ռա­ֆա­յել Նա­դա­լին է վստահ­ված կրել Իս­պա­նիա­յի ազ­գա­յին դրո­շը:  n

Orakarg_Business_Daily  

Create your own agenda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you