Page 1

Գինը՝ 100 դրամ

| № 90 (159), երեքշաբթի, հունիսի 26, 2012 թ., www.orakarg.am

Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան թես­տին պատ­րաստ­վե­լիս Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի պատ­մու­թյու­նից

Էմ­բար­գոն՝ ու­ժի մեջ

Ծ­րա­գիր է, ո­րը պետք է ի­րա­կա­նաց­վի

ԵՄ-ն հաս­տա­տել է Ի­րա­նի նկատ­մամբ լայ­նա­մասշ­տաբ պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րի փա­թե­թը

էջ 3 ›››

Հարցազրույց ֆի­նանս­նե­րի փոխ­նա­խա­րար Վար­դան Ա­րամ­յանի հետ

էջ 7 ›››

Ա­նակն­կալ­ներ սպա­սել քա­ ղաք­նե­րից խմբագրական

էջ 2 ›››

Ար­տա­գաղ­թում են նաև լրագ­ րող­նե­րը Սո­ղո­մոն Փա­փազ­յան, տե­սա­կետ էջ 2 ›››

Ա­վե­լի լավ ա­պա­գա­յի կա­րիք

Ա­վե­լի վատ, քան են­թադ­րում էին Fitch-ն ի­ջեց­րել է Կիպ­րո­սի վար­կա­նիշ­նե­րը էջ 6 ›››

Դ­րա­մի հե­տա­գա ար­ժեզրկ­ման կան­խա­տե­սում ­ն ե­րի ֆո­նին ազ­գա­յին ար­ժույ­թը շա­բա­թը սկսել է ամ­րապն­ դու­մով։ Ե­րեկ թե՛ բոր­սա­յում, թե՛ ներ­բան­կա­յին շու­ կա­յում դրամն ամ­րապն­դել է դիր­քե­րը. ներ­բան­կա­յին շու­կա­յում այն արժևոր­ վել է 1 կե­ տով։ Ն­շենք, որ ան­ ցած շա­բաթ ար­տար­ժու­թա­յին շու­կա­յում դրա­մի փո­ խար­ժե­քը 2006թ. հու­նի­սից ի վեր նոր ա­ռա­վե­լա­գույն է գրան­ցել՝ ֌419,5/$1։

Եվ­րո­պան կրճա­տում է աղ­քատ պե­տու­թյուն­նե­րի ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյու­նը էջ 6 ›››

Հս­տակ ու ըն­կա­լե­լի թո­շակ­ներ

էջ 6 ›››

Տոմս՝ ինչ-որ ուղ­ղու­թյամբ Շոտ­լան­դիա­յում ան­կա­խու­թյան դեմ ուղղ­ված քա­րո­զար­շավ է մեկ­նար­կել էջ 7 ›››

Վ­րաս­տա­նը հի­շել է «Ա­մե­րի­կա­յի ձայ­ն»-ը

«Կ­վի­րիս պա­լիտ­րա». իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը եր­կի­րը վե­րա­դարձ­նում են խորհր­դա­յին ժա­մա­նակ­ներ էջ 7 ›››

Ե­րազ հայ­թայ­թող ար­վես­տա­գե­տը էջ 8 ›››

Շա­բաթն սկսվեց ամ­րապն­դու­մով Ան­ցած շա­բաթ­վա վե­ցամ­յա ա­ռա­վե­լա­գույ­նից հե­տո դրա­մը փոր­ձում է վե­րա­կանգ­նել դիր­քե­րը

Դո­նոր­նե­րը հրա­ժար­վում են աղ­քատ­նե­րից

Ռոմ­պեյն ա­ռա­ջար­կել է բա­րե­փո­խել կեն­սա­թո­շա­կա­յին հա­մա­կար­գը ԵՄ երկր­նե­րում

օ ր ա թ ե ր թ

9 771829 331002

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

I SSN 1829- 331X

12159 >

էջ 4 ›››

Ֆոտոլուր

Մի­ջազ­գա­յին ճգնա­ժա­մա­յին խում­բը զե­կույց է հրա­ պա­րա­կել Հա­յաս­տա­նում մա­յի­սի 6-ին կա­յա­ցած ընտ­ րութ­յուն­նե­րի մա­սին: n

Տե՛ս էջ 5 ›››

Օրվա

Ե­րեկ «Նաս­դաք Օէ­ՄէՔս Ար­մե ­նիա» բոր­սա­յում ի­րա­ կա­նաց­վել է $2,45  մլն­-ի առք և վա­ճառ­քի գոր­ծարք՝ ֌417,96/$1 մի­ ջին կշռված փո­խար­ժե­քով: Ե­թե բաց­ ման փո­խար­ժե­քը կազ­ մել է ֌418/$1, ա­ պա փակ­ ման փո­խար­ժեքն ար­դեն ֌417,9/$1 էր: Բոր­սա­յում ի­րա­կա­նաց­ված գոր­ծարք­ նե­րի ծա­վալն ու փո­խար­ժե­ քի փո­փո­խու­թյու­նը կար­ծես

վարքագիծ

Եվ­րո­պան մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի հար­ցե­րով հա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ կու­նե­նա Եվ­րա­միութ­յան 27 երկր­նե­րի արտ­գործ­նա­խա­րար­նե­ րը Լ­յուք­սեմ­բուր­գում կա­յա­ցած հան­դիպ­մա­նը հա­վա­ նութ­յուն են տվել ԵՄ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յան և­ անվ­տան­գութ­յան հար­ցե­րով բարձր հանձ­նա­կա­ տար ­Քեթ­րին Էշ­թո­նի՝ մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի հար­ցե­ րով ԵՄ հա­տուկ ներ­կա­յա­ցուց­չի պաշ­տոն ստեղ­ծե­լու ա­ռա­ջար­կին։ «Ես ԵՄ մար­ դու ի­ րա­ վունք­նե­րի հար­ցե­րով հա­ տուկ ներ­կա­յա­ցուց­չի շու­ տա­փույթ նշա­նա­կում եմ ակն­կա­լում»,- հայ­տա­րա­ րել է ­Քեթ­րին Էշ­թո­նը։ Ընդ

ո­րում՝ ա­ռայժմ հստակ չեն հա­տուկ ներ­կա­յա­ ցուց­չի ի­րա­վունք­ներն ու պար­տա­կա­նութ­յուն­նե­րը։ Եվ­րա­միութ­յան ար­տա­ քին դի­վա­նա­գի­տա­կան

ծա­ռա­յութ­յունն ա­վե­լի վաղ տե­ղե­կաց­րել էր, որ հա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը ԵՄ-ի ա­նու­նից մաս­նակ­ ցե­լու է մար­դու ի­րա­վունք­ նե­րին նվիր­ված մի­ջազ­ գա­յին հա­մա­ժո­ղով ­ն ե­րին։ Եվ­րա­միութ­յան մի շարք երկր­նե­րում (­Գեր­մա­նիա, ­Դա­նիա, Շ­վե­դիա) ար­դեն կան մար­դու ի­րա­վունք­ նե­րի հար­ցե­րով ԵՄ հա­ տուկ ներ­կա­յա­ցուց­չութ­ յուն­ներ։  n

վկա­յում են ար­տար­ժու­թա­ յին շու­կա­յում վի­ճա­կի կա­ յու­նաց­ման մա­սին։ Ներ­բան­կա­յին շու­կա­յում դրա­մի ամ­րապն­դու­մը հա­ մե­մա­տա­բար մեծ է ե­ղել՝ 1 կե­տով։ Բան­կե­րը դո­լա­ րը գնել են հիմ ­նա­ կա­ նում ֌416-417-ով և վա­ճա­ռել ֌419-420-ով։ Ի­հար­կե, մե­կօր­յա զար­ գա­ցում ­ն ե­րը բա­վա­րար չեն փո­խար­ժե­քի կա­յու­նա­ցում

ար­ձա­նագ­րե­լու հա­մար (ո­ րին հա­ջոր­դե­լու է դրա­ մի ամ­րապն­դում), այ­դու­ հան­դերձ առք և վա­ճառ­քի մար­ժան խո­սում է այն մա­ սին, որ բան­կե­րի մոտ դրա­ մի կտրուկ ար­ժեզրկ­ման սպա­սում ­ն եր չկան։ Ա­մե ն դեպ­քում, դեռ վաղ է ար­ձա­նագ­րել, որ ար­ տար­ժու­թա­յին շու­կա­յում ա­ճել է վստա­հու­թյունն ազ­ գա­յին ար­ժույ­թի նկատ­ մամբ։ Խն­ դիրն այն է, որ թեև ան­ ցած շա­ բաթ դրա­ մի և դո­լա­րի պա­հան­ջար­ կը գրե­թե հա­վա­սա­րակշռ­ ված է ե­ղել (ներ­բան­կա­ յին շու­կա­յում բան­կե­րի կող­ մից գնվել է $75,7  մլն

էջ 4 ›››


| № 90 (159), երեքշաբթի, հունիսի 26, 2012 թ.

2 | Տեսանկյուն Խմբագրական

Ար­տա­գաղ­թում են նաև լրագ­րող­նե­րը

Ա­նակն­կալ­ներ սպա­սել քա­ղաք­նե­րից Աշ­նա­նը Հա­յաս­տա­նում կա­յա­նա­լու են տե­ղա­կան ինք­ նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րի (ՏԻՄ) ընտ­րու­թյուն­ներ, ո­րոնք կարևոր նշա­նա­կու­թյուն ու­նեն իշ­խա­նու­թյան հա­ մար: Գաղտ­նիք չէ, որ իշ­խա­նու­թյուն­ներն ընտ­րու­թյուն­ նե­րի ժա­մա­նակ ընտ­րա­կեղ­ծիք­նե­րի մե­քե­նան աշ­խա­տեց­ նե­լու հա­մար հիմ ­ն ա­կա­նում օգտ­վում են հենց ՏԻՄ ղե­կա­ վար­նե­րի ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րից: Վեր­ջին­ներս իշ­խա­նու­թյան վե­րար­տադ­րու­թյու­նն ա­պա­հո­վող հիմ ­ն ա­կան օ­ղակն են: Մա­յի­սին կա­յա­ցած խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­ նե­րի ըն­թաց­քը ցույց տվեց, որ ՏԻՄ ընտ­րու­թյուն­նե­րը իշ­խա­նու­թյան հա­մար այն­քան էլ հարթ չեն ըն­թա­նա­լու, հատ­կա­պես Հա­յաս­տա­նի մեծ քա­ղաք­նե­րում: Մայ­րա­քա­ղաք Երևա­նում, չնա­յած տե­ղա­կան իշ­խա­ նու­թյուն­նե­րը ՀՀԿ-ա­կան են, կենտ­րո­նա­ցած է այն կրի­տի­կա­կան զանգ­վա­ծը, ո­րը քիչ վե­րահս­կե­լի և ռա­ ցիո­նալ քվեար­կու­թյուն է կա­տա­րում: Ընտ­րող­նե­րին մա­նի­պուլ­յա­ցիա­յի են­թար­կե­լու գոր­ծըն­թա­ցը Երևա­ նում նվազ արդ­յու­նա­վետ է: Երկ­րորդ քա­ղաք Գ­յում­րիում, չնա­յած այն բա­նին, որ ա­վան­դա­բար իշ­խա­նա­մետ հա­յացք­նե­րը գե­րակշ­ ռել են, վեր­ջին շրջա­նում այդ ա­վան­դույ­թը խախտ­վել է: Մա­յի­սի 6-ի ընտ­րու­թյուն­նե­րի արդ­յուն­քում ՀՀԿ-ն Գ­յում­րիում տա­պալ­վեց և ՏԻՄ ընտ­րու­թյուն­նե­րին ըն­ դա­ռաջ՝ կանգ­նել է ընդ­հան­րա­պես քա­ղա­քը իր հիմ­ նա­կան մրցա­կից ԲՀԿ-ին հանձ­նե­լու շե­մի ն: Բա­վա­կան հե­տաքր­քիր ի­րա­վի­ճակ է հան­րա­պե­տու­ թյան եր­րորդ քա­ղա­քում՝ Վա­նա­ձո­րում, որ­տեղ ՀՀԿին վեր­ջերս հա­րած Վիկ­տոր Դալ­լաք­յա­նը պար­տու­ թյուն կրեց քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան ներ­ կա­յա­ցուց­չից: Այս հան­գա­ման­քը ցույց տվեց, որ իշ­ խա­նա­կան մե­քե­նան ա­մե ­նա­կա­րող չէ: Ե­րեք քա­ղաք­նե­րի օ­րի­նակ­նե­րը թերևս վկա­յում են, որ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հա­մար հատ­կա­պես դժվար է լի­ նե­լու պայ­քա­րը քա­ղաք­նե­րում: Կա­րե­լի է են­թադ­րել, որ քա­ղա­քա­յին ընտ­րա­զանգ­վածն ա­վե­լի ընդ­դի­մա­դիր է: Ի­րա­կա­նում, սա­կայն, այլ գոր­ծոն­ներ կան, թե ին­չու հենց քա­ղաք­նե­րում է իշ­խա­նու­թյու­նը տա­նուլ տա­լիս: Նախ՝ քա­ղա­քա­յին բնա­կիչն ա­վե­լի լավ տե­ղե­կաց­ ված է, այդ թվում՝ սե­փա­կան ի­րա­վունք­նե­րին, և ն­րան ա­վե­լի դժվար է ա­հա­բե­կել, որ որևէ մե­կին չընտ­րե­լու դեպ­քում կա­րող են նրա հետ հաշ­վե­հար­դար տես­նել: Երկ­րորդ՝ քա­ղա­քում հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րից բնա­ կիչ­նե­րի կախ­վա­ծու­թյու­նը այն­քան կրի­տի­կա­կան չէ, որ­քան գյու­ղում: Գ­յու­ղա­պե­տի հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­ րը գյու­ղի յու­րա­քանչ­յուր ըն­տա­նի­քի հետ կարևոր են վեր­ջի­նիս խնդիր­նե­րը լու­ծե­լու կամ առն­վազն խնդիր­ ներ չհա­րու­ցե­լու ա­ռու­մով: Եր­րորդ՝ գյու­ղա­կան վայ­րե­րում մեծ դեր ու­նի ար­յու­ նակ­ցա­կան-ազ­գակ­ցա­կան գոր­ծո­նը, և հա­ճախ մար­ դիկ ընտ­րու­թյա­նը մաս­նակ­ցում են դրա­նից ել­նե­լով: Սեպ­տեմ­բե­րին կա­յա­նա­լիք ՏԻՄ ընտ­րու­ թյուն­նե­րում ա­նակն­կալ­ներ պետք է սպա­սել քա­ղաք­նե­րից: n

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

օ ր ա թ ե ր թ

Սո­ղո­մոն Փա­փազ­յան

Ի

մ գոր­ծըն­կեր Ար­տակ Ա­լեք­ սան­յա­նը հա­մոզ­ված է, որ լրագ­րող­նե­րը նույն­պես մե­ ղա­վոր են, որ երկ­րից ար­տա­գաղթ կա: Ան­կեղծ ա­սած՝ վատ ժա­մա­նակ է ընտ­րել այդ­պի­սի բան ա­սե­լու հա­ մար՝ բժիշկ­նե­րը դեռ պայ­քա­րում են Վա­հե Ա­վետ­յա­նի կյան­քի հա­մար: Իսկ Վա­հեին ար­հես­տա­կան շնչա­ռու­թյան դուռն են հասց­րել ոչ լրագ­րող­նե­րը: Խն­ դիրն էլ հենց դա է՝ չա­ փա­ զանց շատ բան է խան­ գա­ րում suc­ cess story-ներ ա­նե­լուն: Ին­չո՞ւ պետք է լրագ­րո­ղը գտնի հա­ջո­ղակ­նե­րի կամ հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի պատ­մու­թյուն­ ներ: Ե­թե այդ հա­ջո­ղակ­ներն ու հա­ ջո­ղու­թյուն­ներն այ­նո­ւա­մե ­նայ­նիվ կան ու դրանք շատ չեն, նյու­թը կա­ րող է լի­նել միայն այն մա­սին, թե ին­ չու դրանք շատ չեն: Իսկ ե­թե դրանք

Հա­րու­թյուն Հա­րու­թյուն­յան Yerkir.am

Հիմնադիր և հրատարակիչ՝ Հասցե՝ ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտայի 1 Հեռ.՝ +37410 500 119, էլ. փոստ՝ info@orakarg.am Գլխավոր խմբագիր՝ Կարեն Հարությունյան Թողարկման պատասխանատու՝ Մարատ Յավրումյան Վաճառք և բաժանորդագրություն՝ +374 10 500119, +374 55 026249 Գովազդ և մարքեթինգ՝ +374 55 441351 Մեջբերումներ անելիս հղումը «Օրակարգ»-ին պարտադիր է: Թերթի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուս­տա­ռադիո­ընթերցումն առանց «Օրակարգ»-ին հղման արգելվում է: Նյութերը չեն գրախոսվում և հեղինակներին չեն վերադարձվում: Գովազդների և R տառով հրապարակվող նյութերի բովանդա­կության համար խմբագրությունը պատասխանատվություն չի կրում: Տառատեսակը՝ Էդիկ Ղաբուզյանի Հրատարակության 1-ին տարի Ստորագրված է տպագրության՝ 25.06.2012թ. Տպաքանակը՝ 2000

Հ­նա­րա­վոր է՝ ես լրագ­րող էլ չեմ, բայց քա­նի դեռ ինձ հան­դուր­ժում են որ­պես լրագ­րող, ես ու­զում եմ պատ­ մել ինք­նաս­պա­նու­թյուն­նե­րի, օ­լի­ գար­խիա­յի, սահ­մա­նա­մերձ գյու­ղե­ րի, «օ­ րենք»-ի՝ որ­ պես մեռ­ նող բա­ ռի մա­ սին: Success story-ն շա­ քա­ րա­վա­զի բիզ­նես սկսե­լու ան­հա­ջող փորձ ա­ րա­ ծի ին­ չի՞ն է պետք: Ե­ թե դա ժո­ղովր­դի դի­մադ­րո­ղա­կա­նու­ թյու­նը բարձ­րաց­նող լրագ­րո­ղա­կան հնարք է, ես չեմ ու­ զում որևէ մե­ կի հետ գործ ու­ նե­ նալ այդ հնար­ քով: Ես ու­զում եմ, որ նա ի­մա­նա ա­վե­լի վատ պատ­մու­թյուն­ներ, ո­րոնք նրա դի­մադ­րո­ղա­կա­նու­թյու­նը կբարձ­ րաց­նեն: Ու ե­թե իմ հե­ռուս­տա­դի­տո­ ղը գիրք չի կար­դում կամ թատ­րոն ու օ­պե­րա չի հա­ճա­խում, այ­սինքն՝ դի­ մադ­րո­ղա­կա­նու­թյան այլ օ­ջախ­ներ չի ստեղ­ծում իր մեջ, դրա հա­մար կա հե­ռուս­տա­տե­սու­թյու­նը: Հե­ռուս­տա­ տե­սու­թյունն ամ­բող­ջու­թյամբ պետք է դառ­նա պե­տու­թյան դի­մադ­րո­ղա­ կա­նու­թյան ու­ժե­ղաց­ման օ­ջախ: Ե­թե նա այդ օ­ ջա­ խը չէ, ես չեմ կա­ րող հա­ջո­ղակ մեղ­վա­պա­հի կամ ա­տամ­ նա­բույ­ժի պատ­մու­թյուն­նե­րով սնել ամ­բողջ եր­կի­րը: Բո­լո­րը չէ, որ կա­ րող են մե­ղու պա­հել և ա­տամ բու­ ժել: Ես կա­րող եմ պատ­մել այն մա­ սին, թե ինչ­ պես է success story հե­ ռուս­տա­ռե­պոր­տաժ­նե­րով պե­տու­ թյունն իր վրա­ յից գցում բա­ զում պար­տա­վո­րու­թյուն­ներ, ո­րոնք դեռ իր նա­խորդ կա­ռա­վա­րու­թյան ծրագ­ րե­րի մաս էին, ուր մնաց՝ ներ­կա: Ես միշտ կա­րող եմ պատ­մել պե­տա­կան «обходить»-ից: Քա­ նի դեռ չեմ ար­ տա­գաղ­թել:  n

Բզկտ­ված դրոշ­նե­րի եր­կի­րը

Լույս է տեսնում 2011թ. սեպտեմբերի 21-ից: «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, վկայական` 03Ա080303, տրվ. 20.05.08թ.

շատ են, ոչ մի նյութ էլ ա­նե­լու կա­րիք չկա, քա­ նի որ հա­ ջո­ ղա­ կի կամ հա­ ջո­ղու­թյան պատ­մու­թյուն­նե­րը երկ­րի տնտե­սա­կան, քա­ղա­քա­կան, սո­ցիա­ լա­կան, մշա­կու­թա­յին ձեռք­բե­րում ­ն ե­ րի բաղ­կա­ցու­ցիչն են: Այ­սինքն՝ ու­ նենք այն­պի­սի եր­կիր, որ­տեղ յու­րա­ քանչ­յու­րը կա­րո­ղա­նում է դրսևոր­վել: Բայց փոք­ րիկ խնդիր կա՝ ար­ տա­ գաղ­թում են նաև լրագ­րող­նե­րը: Ընդ ո­րում՝ մնա­ցած լրագ­րող­նե­րը նույն­ պես մտա­ծում են ար­տա­գաղ­թե­լու մա­ սին: Ես չեմ բա­ ցա­ ռում, նո­ թի հե­ ղի­նա­կը, մի­գու­ցե, մտքի ծայ­րով էլ չի անց­կաց­նում երկ­րից հե­ռա­նալ: Երկ­ րից հե­ռա­նա­լու մա­սին չեն մտա­ծում նաև մեր նա­խա­րար­նե­րը, վար­չա­պե­ տը: Եվ՝ ի՞նչ: Կա­ րո՞ղ են լրագ­ րող­ նե­ րը նրանց մա­սին ռե­պոր­տաժ­ներ, ակ­ նարկ­ ներ կամ էս­ սե­ ներ գրել: Եվ ի՞նչ պետք է ա­պա­ցու­ցեն դրա­նով: Ո՞ւմ հա­ջո­ղու­թյու­նը պետք է ցույց տան: Պետք է ա­պա­ցու­ցեն միայն մեկ բան՝ լավ բան է իշ­խա­նու­թյան մեջ լի­նե­լը: Չէ՞ որ հատ­կա­պես նրանք են լրագ­րող տես­նե­լիս թմբկա­հա­րում՝ ին­չո՞ւ եք միայն վատ պատ­մու­թյուն­ներ գրում: Հարց է ա­ռա­ջա­նում՝ իսկ ին­չո՞ւ պետք է լավ պատ­մու­թյուն­ներ գրեմ: Ես որևէ թեր­թում կամ հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թյու­ նում փոր­ ձաշր­ ջան չեմ անց­ նում, որ­ պես­զի պատ­մու­թյուն­ներ հո­րի­նեմ, և պե­տու­թյունն էլ այն­պի­սի պե­տու­թյուն չէ, որ­տեղ մա­մու­լին հենց հա­ջո­ղակ­ ներն ու հա­ջո­ղու­թյուն­ներն են պա­ կա­սում: Ես ռե­ժի­սոր չեմ Հո­լի­վու­դում, ո­րի խնդի­րը ԱՄՆ-ին ա­նուղ­ղա­կիո­րեն կամ ուղ­ղա­կիո­րեն ա­ջակ­ցելն է, պար­ զե­րես ա­նե­լը իր երկ­րի և մ ­ն աց­յալ աշ­ խար­հի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի առջև:

Օ

­րեր ա­ռաջ նշվեց պե­տա­կան խորհր­դա­նի­շնե­րի օ­րը: Երթ ե­ղավ՝ բա­վա­կա­ն ազ­դե­ցիկ, փու­չիկ­ ներ չկա­յին, բայց Ե­ռա­գույ­նը ծփում էր: ԶԼՄ-ներն էլ լու­սա­բա­նե­ցին եր­թը՝ ա­ռանց թե­րա­ցում ­ն ե­րի մատ­նանշ­ ման: Մի խոս­քով, ինչ­պես ա­սում են, «գալչ­կան» դրվեց, հանձ­նա­րա­րու­ թյու­նը կա­տար­ված էր: Կազ­մա­կեր­ պիչ­նե­րը գոհ էին և եր­ջա­նիկ: Այն, որ պե­տա­կան խորհր­դա­ նի­շներն ա­ռանձ­նա­հա­տուկ վե­րա­ բեր­մուն­քի պետք է ար­ժա­նա­նան, քննարկ­ ման թե­ մա չէ: Սա­ կայն մեր պե­տա­կան այ­րերն այդ «ա­ռանձ­ նա­հա­տուկ վե­րա­բեր­մուն­քը», ըստ երևույ­թին, ըն­կա­լում են տա­րին մեկ

ան­գամ՝ հու­նի­սի 15-ին: Այ­լա­պես ինչ­ պես բա­ցատ­րես խու­նա­ցած և բզկտ­ ված Ե­ռա­գույն­նե­րի առ­կա­յու­թյու­նը հան­րա­պե­տու­թյու­նով մեկ: Ինչ­պե՞ս բա­ցատ­րես, երբ պաշ­տոն­յան պե­տա­ կան օրհ­ներ­գի ժա­մա­նակ մաս­տակ է ծա­մում կամ ձեռ­քե­րը հետևում պա­ հած՝ փսփսում է կող­ քին կանգ­ նած մեկ այլ պաշ­տոն­յա­յի ա­կան­ջին: Տա­րի­ներ ա­ռաջ ներ­կա էի մի ճամ­ բա­րի փակ­ման հան­դի­սու­թյան, որ­ տեղ նաև սփյուռ­քա­հայ ե­րե­խա­ ներ կա­յին: Երբ ի­ջեց­րին դրոշ­նե­րը, մի աղ­ ջիկ ի­ րեն, բա­ ռի բուն ի­ մաս­ տով, նե­տեց գետ­նին՝ Ե­ռա­գույ­ նի տակ, և այն բռնե­ լով՝ կա­ սեց­ րեց դրո­շի՝ գետ­նին քսվե­լը: Ն­րա դաս­ տիա­րա­կու­թյունն էր այդ­պի­սին: Ն­րա հա­ մար խորթ էր տես­ նել իր երկ­ րի դրո­շը գետ­նին քսվե­լիս: Ն­րա հա­ մար դեռ օ­րո­րո­ցից հա­յոց պե­տա­կա­ նու­թյու­նը «միս ու ար­յուն էր» ստա­ ցել, և ն­րան ա­մե նևին չէր հե­տաքրք­ րում, թե ով կամ ով­քեր են իշ­խում իր հայ­րե­նի­քում: Սփ­յուռ­քա­հայ որևէ գաղ­թօ­ջա­ խում չեք տես­նի բզկտված Ե­ռա­գույն: Ն­ման դրոշ­նե­րի հայ­րե­նի­քը Հա­յաս­ տանն է: Մեզ մոտ դրան­ցից շատ կա, որ­քան ու­զեք: Այ­ցե­լեք մար­զեր, գյու­ ղեր, շրջեք վար­չա­կան շրջան­նե­րով և կ­հա­մոզ­վեք: Եվ կա­րիք չկա «հիա­ նալ» հարևան հան­րա­պե­տու­թյան պատռ­ված դրո­շով և ա­մե ն օր գրել այդ մա­սին: Ե­րեկ մեր ֆո­տոխ­ցի­կը մայ­րա­քա­ ղա­քի սրտում ար­ձա­նագ­րեց հեր­ թա­կան բզկտված Ե­ռա­գույ­նը: Բ­նա­ կան է՝ այն մեկ վայրկ­յա­ նում կամ

մեկ օ­րում այդ­պի­սին չդար­ձավ: Շա­ բաթ­ներ շա­րու­նակ կե­նաց ու մա­հու պայ­քար էր մղել քա­մի ­նե­րի դեմ՝ իր ամ­բող­ջա­կա­նու­թյան հա­մար: Չ­դի­ մա­ցավ և տե­ղի տվեց: Չ­դի­մա­ցավ, ո­րով­հետև ի­րեն հի­շում են տա­րին մեկ ան­գամ, այն էլ՝ Երևա­նի կենտ­ րո­նում երթ ա­նե­լով: Չ­դի­մա­ցավ, ո­ րով­ հետև իր հան­ դեպ «սերն ու հար­գան­քը» ի­մի­տա­ցիա է և «միս ու ար­յուն» չի ստա­ցել: Հենց այս­պես՝ ի­մի­տա­ցիա­նե­րով էլ ապ­ րում ենք և չենք նկա­ տում, որ տա­նուլ ենք տա­լիս ա­մե ­նա­թան­ կա­գի­նը՝ պե­տա­կա­նու­թյու­նը: Մ­խի­ թար­վում ենք է­ժա­նա­գին հա­մե­մա­ տու­թյուն­նե­րով և չենք ու­զում նկա­ տել, որ մի­ջա­կու­թյունն ու զոռ­բա­ յու­թյու­նը բզկտել են մեր ո­րո­վայ­նը: Չենք ու­զում նկա­տել, որ եր­կի­րը սկսվում է սահ­ ման­ նե­ րից, այլ ոչ թե օ­պե­րա­յի հա­րա­կից տա­րած­քից: Չենք ու­զում նկա­տել, որ պե­տա­կան խորհր­դա­նիշ­նե­րը հար­գելն ու փայ­ փա­յե­լը ան­ձի պաշտ­ան­մուն­քի հետ որևէ ա­ղերս չու­նի: Չենք կա­րո­ղա­ նում նկա­տել, որ մեր պաշ­տոն­յա­նե­ րը ոչ թե ի­րենց տես­նում են պե­տու­ թյան մեջ, այլ պե­տու­թյունն են բա­ ժա­նել ի­րար մեջ: Ու հենց այս­պես էլ ապ­րում ենք… Հ.Գ. Խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­ թյուն­նե­րի քա­րո­զար­շա­վի ժա­մա­ նակ Աղ­վան Վար­դան­յա­նը, Ա­րա­ րա­տի մար­զի Զո­րակ գյու­ղում նկա­ տե­լով գյու­ղա­պե­տա­րա­նի վրա­յի բզկտված դրո­շը, հա­ջորդ օ­րը Ե­ռա­ գույն ու­ղար­կեց: Լավ է, փո­խել են: Իսկ մնա­ցա՞­ծը…  n

Օրաթերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ» հրատա­րակ­չու­թյան տպարանում, ք.Երևան, Արշակունյաց 2:

Խմ­բագ­րա­կա­նը չի պայ­մա­նա­վո­րում թեր­թի այլ հատ­ված­նե­րում նո­րու­թյուն­նե­րի ընտ­րու­թյունն ու լու­սա­բա­նու­մը: Այս  է­ջում հրա­պա­րակ­վող մյուս կար­ծիք­նե­րը կա­րող են չհա­մընկ­նել խմբագ­րու­թյան դիր­քո­րոշ­մա­նը:


№ 90 (159), երեքշաբթի, հունիսի 26, 2012 թ. |

Տեսանկյուն | 3

Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան թես­տին պատ­րաստ­վե­լիս Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի պատ­մու­թյու­նից

Հ

Թա­թուլ Հա­կոբ­յան

ու­լի­սի 19-ին Ար­ցա­խում կա­յա­նա­լու են նա­խա­գա­ հա­կան հեր­թա­կան՝ թվով հին­գե­րորդ ընտ­րու­թյուն­նե­ րը: Մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյան և ան­գամ Հա­յաս­տա­նի կող­մից դեռևս դե յու­րե չճա­նաչ­ված հան­րա­պե­տու­թյան ղե­կա­վա­րի պաշ­տո­նի հա­մար պայ­քա­րում են չորս թեկ­նա­ծու­ներ՝ գոր­ծող նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հակ­յա­ նը, խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­ մա­վոր, Ար­ցա­խի հե­րոս Վի­տա­ լի Բա­լա­սան­յա­նը, Երևա­նի ագ­ րա­րա­յին հա­մալ­սա­րա­նի Ար­ ցա­խի մաս­նաճ­յու­ղի ռեկ­տո­րի տե­ղա­կալ Ար­կա­դի Սո­ղո­մոն­յա­ նը և ան­կու­սակ­ցա­կան Վա­լե­րի Խա­չատր­յա­նը: Գոր­ծող նա­խա­գա­հի վե­րընտր­ վե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը շատ մեծ են մի քա­նի պատ­ճառ­ նե­րով: Ա­ռա­ջին՝ ինչ­պես Հա­յաս­ տա­նում, այն­պես էլ Ար­ցա­խում, չի ե­ղել նա­խա­գա­հա­կան որևէ ընտ­րու­թյուն, ո­րի ըն­թաց­քում, ըստ պաշ­տո­նա­կան տվյալ­նե­րի, հաղ­թի ընդ­դի­մու­թյան թեկ­նա­ ծուն, կամ, այս­պես ա­սենք, գոր­ ծող նա­խա­գա­հը պար­տու­թյուն կրի: Երկ­րորդ՝ գոր­ծող նա­խա­ գահ­նե­րն օգ­տա­գոր­ծում են իշ­ խա­նա­կան և ու­ժա­յին լծակ­նե­րը: Եր­րորդ՝ Բա­կո Սա­հակ­յ ա­նի դեպ­ քում Ար­ցա­խի ա­ռա­ջա­տար բո­լոր քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րը, այդ թվում՝ ՀՅԴ-ն, պաշտ­ պա­ նում են հենց նրա թեկ­նա­ծու­թյու­նը: Ս­տեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կը՝ նա­ խա­գահ Սա­հակ­յ ա­նի վե­րընտր­ վե­լու ան­խու­սա­փե­լիու­թյու­նը, մի կող­մից տրա­մա­բա­նա­կան է, բայց մյուս կող­ մից՝ օգ­ տա­ կար չէ Ար­ցա­խի հա­մար մի­ջազ­ գա­յին ըն­կալ­ման տե­սանկ­յ ու­ նից: Երբ կան­խավ գրե­թե հայտ­ նի են լի­նում ընտ­րու­թյուն­նե­ րի արդ­յունք­նե­րը, մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյունն այդ ընտ­րու­թյուն­ նե­րին նա­յում է կաս­կա­ծան­քով: Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան երկր­նե­ րի հա­մար վա­ղուց ան­ցել են այն ժա­մա­նակ­նե­րը, երբ ընտ­րու­ թյուն­նե­րի արդ­յունք­նե­րը կան­ խո­րոշ­ված են լի­նում, ա­վե­լին՝

գոր­ծող նա­խա­գահ­նե­րը վե­ րընտր­վում են քվե­նե­րի բա­ցար­ ձակ ա­ռա­վե­լու­թյամբ: Ի տար­բե­րու­թյուն Հա­յաս­տա­ նի՝ Ար­ցա­խում նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րը չեն կեղծ­վում: Բայց, ի տար­բե­րու­թյուն Հա­յաս­ տա­նի, Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հա­ կան ընտ­րու­թյուն­ներն անց­նում են այ­լընտ­րան­քա­յին թեկ­նա­ծուի բա­ցա­կա­յու­թյան պայ­ման­նե­ րում: Իսկ երբ չկա այ­լընտ­րանք, ա­նար­դա­րու­թյուն­նե­րի ու կեղ­ ծիք­նե­րի դի­մե­լը դառ­նում է ա­վե­ լորդ ու ա­նի­մաստ: Նա­խա­գա­հի ինս­տի­տու­տը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում ներդր­ վել է պա­տե­րազ­մի ա­վար­տից հե­տո: 1994թ. դեկ­տեմ­բե­րի 21ին Ար­ցա­խի խորհր­դա­րա­նն ըն­ դու­նեց ո­րո­շում նա­խա­գա­հա­ կան կա­ռա­վա­րում մտցնե­լու մա­ սին, իսկ ար­ դեն հա­ ջորդ օ­ րը՝ դեկ­տեմ­բե­րի 22-ին, խորհր­դա­ րա­ նը փակ, գաղտ­ նի քվեար­ կու­ թյամբ՝ 50 «կողմ», 2 «դեմ» և 1 «ձեռն­ պահ» ձայ­ նե­ րով, Ռո­ բերտ Քո­չար­յա­նին ընտ­րեց նա­ խա­գահ: Մինչ այդ՝ 1992թ. օ­գոս­ տո­սի 15-ից, Քո­չար­յա­նը Լեռ­նա­ յին Ղա­րա­բա­ղը ղե­կա­վա­րում էր Պաշտ­պա­նու­թյան պե­տա­ կան կո­մի­տեի (ՊՊԿ) նա­խա­գա­ հի կար­գա­վի­ճա­կով: Եր­բեմն լրատ­վա­մի­ջոց­նե­ րում Ար­ցա­խի ա­ռա­ջին ա­ռաջ­ նորդ է նշվում Ար­ թուր Մկրտչ­ յա­նը, ո­րը սպան­վեց իր բնա­կա­ րա­նում 1992թ. ապ­րի­լին: Քա­նի որ ան­կա­խու­թյան հռչա­կու­մից հե­տո Ար­ցա­խը խորհր­դա­րա­ նա­կան հան­րա­պե­տու­թյուն էր, երկ­րի ա­ռաջ­նոր­դը հենց Ազ­գա­ յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահն էր, ու­ րեմն կա­րե­լի է Ար­թուր Մկրտչ­յա­ նին հա­մա­րել ան­կախ Ար­ցա­խի ա­ռա­ջին ա­ռաջ­նոր­դը: Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում խորհր­դա­րա­նա­ կան ա­ռա­ջին ընտ­րու­թյուն­ներն անցկաց­վել էին 1991թ. դեկ­տեմ­ բե­ րի 28-ին, իսկ մի քա­ նի օր անց՝ 1992թ. հուն­ վա­ րին, ՀՅԴ-ն ներ­կա­յաց­նող Ար­թուր Մկրտչ­ յանն ընտր­վել էր խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հի, հետևա­բար և Ար­ ցա­խի ա­ռաջ­նոր­դի պաշ­տո­նում: Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում հա­ մա­ժո­ղովր­դա­կան ա­ռա­ջին նա­ խա­գա­հա­կան ուղ­ղա­կի ընտ­րու­ թյուն­ներն անցկաց­վե­ցին 1996թ. նո­յեմ­բե­րի 24-ին: Ռո­բերտ Քո­ չար­յա­նն ա­ռա­ջադր­ված մյուս եր­կու թեկ­նա­ծու­նե­րի՝ Բո­րիս

Բա­կո Սա­հակ­յա­նի վե­րընտր­վե­լու ան­խու­սա­փե­լիու­թյու­նը մի կող­մից տրա­մա­բա­նա­կան է, մյուս կող­մից՝ օգ­տա­կար չէ Ար­ցա­խի հա­ մար մի­ջազ­գա­յին ըն­կալ­ման տե­սանկ­յու­նից:

Ա­ռու­շան­յա­նի (վեր­ջինս տար­բեր պաշ­տոն­նե­րում միշտ ե­ղել է իշ­ խա­նա­կան հա­մա­կար­գում, այդ թվում՝ ՊՊԿ նա­խա­գա­հի, այ­ սինքն՝ Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նի տե­ ղա­կալ) և Ար­ցա­խի կո­մու­նիստ­ նե­րի ա­ռաջ­նորդ Հ­րանտ Մել­ քում­յա­նի հետ պայ­քա­րում, ստա­ ցավ ձայ­նե­րի մոտ 89 տո­կո­սը: Ընտր­վե­լուց մի քա­նի ա­միս անց՝ 1997թ. մար­ տին, Հա­ յաս­ տա­նի ա­ռա­ջին նա­խա­գահ Լևոն Տեր-­Պետ­րոս­յա­նը ԼՂՀ նա­խա­ գահ Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նին հրա­ վի­ րեց Երևան՝ նրան վստա­ հե­ լով Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը: Ար­ցա­խում նա­խա­գա­ հի ա­թո­ռը մնաց թա­փուր: 1997թ. սեպ­տեմ­բե­րի 1-ին Լեռ­նա­յին Ղա­ րա­բա­ղում տե­ղի ու­նե­ցան ար­ տա­հերթ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­ րու­թյուն­ներ. արտ­գործ­նա­խա­ րար Ար­կա­դի Ղու­կաս­յա­նը քվե­ նե­րի մոտ 90 տո­կո­սով հաղ­թեց Բո­րիս Ա­ռու­շան­յա­նին և Ար­ցա­խի պետ­հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խոս Ար­թուր Թով­մաս­յա­նին: 2002թ. օ­գոս­տո­սի 11-ին տե­ղի ու­նե­ցան նա­խա­գա­հա­կան եր­ րորդ ընտ­րու­թյուն­նե­րը. գոր­ծող նա­խա­գահ Ար­կա­դի Ղու­կաս­յա­նը քվե­նե­րի մոտ 89 տո­կո­սով հաղ­ թեց Ար­թուր Թով­մաս­յա­նին, Ալ­ բերտ Ղա­զար­յա­նին ու Գ­րի­գո­րի Ա­ֆա­նաս­յա­նին: Ար­ցա­խում նա­խա­գա­հա­ կան միակ ընտ­րու­թյուն­նե­ րը, ո­րի ըն­թաց­քում ա­ռա­ջադր­ վեց այ­լընտ­րան­քա­յին թեկ­նա­ ծու, տե­ղի ու­նե­ցավ 2007թ. հու­ լի­սի 19-ին: Բա­կո Սա­հակ­յ ա­նին,

Փո­փո­խու­թյուն­ներն ակն­հայտ են…

Ար­մե ն Դուլ­յան, Ejournal.am-ի բլո­գից

Ե

րբ Տիգ­րան Սարգս­յա­նը 2008թ. ապ­րի­լին վար­չա­ պետ նշա­նակ­վեց, աղ­քա­տու­ թյան մա­կար­դա­կը Հա­յաս­տա­ նում, ըստ Հա­մաշ­խար­հա­յին բան­ կի, կազ­ մում էր 23 տո­ կոս։

Այս տար­վա փետր­վա­րին Հա­ յաս­տա­նի աշ­խա­տան­քի և սո­ ցիա­լա­կան հար­ցե­րի նա­խա­րա­ րը փաս­տեց՝ աղ­քա­տու­թյան մա­կար­դա­կը Հա­յաս­տա­նում հա­ սել է 35,8 տո­կո­սի։ Հի­ մա մեկ այլ ցու­ ցա­ նիշ, որն օ­րերս հրա­պա­րա­կեց «Հետք» լրատ­վա­մի­ջո­ցը։ 2009թ., այ­ սինքն՝ երբ վար­չա­պե­տը նոր էր նշա­նակ­վել, նրա բան­կա­յին հաշ­ վում կար մոտ 17 մի­ լիոն դրամ և 22 հա­զար դո­լար։ 2011թ. վեր­ ջին Տիգ­ րան Սարգս­ յանն ու­ ներ ար­ դեն 35 մի­ լիոն դրամ և 860 հա­ զար դո­ լար։ Այ­ սինքն՝ իր

պաշ­տո­նա­վար­ման տա­րի­նե­ րին վար­չա­պե­տը մի­լիո­նա­տեր դար­ձավ։ Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետն ա­մե ն ինչ ա­րեց, որ­ ի­րա­կա­նու­ թյուն դառ­նա «Հա­վա­տա, որ փո­խես» կար­գա­խո­սի ա­ռա­ջին մա­սը՝ եր­կու­շաբ­թի օ­րե­րը մե­ռե­ լոց դար­ձան…, և ա­մե ­նաու­րա­ խա­լին այն է, որ վեր­ջին տա­րի­ նե­րի ակն­հայտ փո­փո­խու­թյուն­ նե­րը Հա­յաս­տա­նում զգում է ոչ միայն վար­չա­պե­տը իր բան­կա­ յին հաշ­ վին, այլև լայն զանգ­ ված­նե­րը՝ ի­րենց ա­ռօր­յա կյան­ քում…  n

ո­րի թեկ­նա­ծու­թյու­նը պաշտ­պա­ նե­ցին Ար­կա­դի Ղու­կաս­յա­նը և Սերժ Սարգս­յա­նը (վեր­ջինս ար­ դեն զբա­ղեց­նում էր Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը), մար­ տահ­րա­վեր նե­տեց ԼՂՀ արտ­ գործ­նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ Մա­ սիս Մա­յիլ­յա­նը: 2007թ. ընտ­րու­ թյուն­նե­րին մաս­նակ­ցում էին նաև Ար­ցա­խի կոմ ­կ ու­սի ա­ռաջ­ նորդ Հ­րանտ Մել­քում­յանն ու խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­վոր Ար­մե ն Աբ­գար­յա­նը: Ընտ­րու­ թյուն­նե­րում հաղ­թեց Սա­հակ­յ ա­ նը՝ ստա­նա­լով քվե­նե­րի շուրջ 85 տո­կո­սը: Երկ­րոր­դը Մա­սիս Մա­ յիլ­յանն էր, ո­րը ստա­ցավ ձայ­նե­ րի ա­վե­լի քան 12 տո­կո­սը: Ար­ցա­ խի նա­խա­գա­հա­կան որևէ ընտ­ րու­թյան ժա­մա­նակ որևէ թեկ­նա­ ծու այդ­քան քվե­ներ չէր ստա­ցել: Ընտ­րու­թյուն­նե­րից հե­տո Մա­յիլ­ յա­նը հայ­տա­րա­րեց, որ ճա­նա­ չում է ընտ­րու­թյուն­նե­րի արդ­ յունք­նե­րը և Սա­հակ­յ ա­նին հա­ մա­րում ընտր­ված նա­խա­գահ: Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սի ճա­նաչ­ ված ե­րեք (Հա­յաս­տան, Ադր­ բե­ջան, Վ­րաս­տան) և չ­ճա­նաչ­ ված կամ մա­սամբ ճա­նաչ­ված ե­րեք (Ար­ցախ, Աբ­խա­զիա, Հա­ րա­վա­յին Օ­սիա) երկր­նե­րի նա­ խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­ րից հե­տո դժվար է հի­շել մեկ այլ դեպք, երբ ընդ­դի­մա­դիր կամ այ­ լընտ­րան­քա­յին թեկ­նա­ծուն ճա­ նա­չած լի­նի ընտ­րու­թյուն­նե­րի օ­րի­նա­կա­նու­թյու­նը: Փո­խա­նակ ճիշտ օգ­տա­ գոր­ծե­լու Մա­յիլ­յա­նի այս կեց­ ված­քը մի­ջազ­գայ­նո­րեն,

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

ընտ­րու­թյուն­նե­րից հե­տո նրա և ն­րա ըն­տա­նի­քի ան­դամ ­ն ե­րի դեմ սկսվե­ցին տա­րա­տե­սակ ճնշում­ ներ: Կարճ ժա­մա­նակ­վա ըն­թաց­ քում աշ­խա­տան­քից ա­զատ­վե­ցին Մա­յիլ­յա­նի եր­կու եղ­բայր­նե­րը, ո­րոն­ցից մե­կը զբա­ղեց­նում էր Ար­ցա­խի ոս­տի­կա­նա­պե­տի տե­ ղա­կա­լի, երկ­րոր­դը՝ անվ­տան­ գու­թյան ու­ժե­րի պե­տի տե­ղա­կա­ լի պաշ­տո­նը: 2012թ. հու­լի­սի 19-ի նա­խա­գա­ հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րում այ­ լընտ­րան­քա­յին թեկ­նա­ծու է հա­ մար­վում Ար­ցա­խի հե­րոս Վի­տա­ լի Բա­լա­սան­յա­նը, ո­րը կարևոր դե­րա­կա­տա­րու­թյուն է ու­նե­ ցել 1991-1994 թթ. ա­զա­տագ­րա­ կան պա­տե­րազ­մում և ար­ժա­ նա­ցել Ար­ցա­խի բարձ­րա­գույն պարգևին: Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան առ­կա­ յու­թյու­նը (իսկ ժո­ղովր­դա­վա­րու­ թյան կարևո­րա­գույն բա­ղադ­րիչ­ նե­ րից մե­ կը հենց ա­ զատ և ար­ դար ընտ­րու­թյուն­նե­րի անց­կա­ ցումն է) Ար­ցա­խի մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման դժվա­րին ու եր­կա­ րատև ճա­նա­պար­հի պա­հանջ­ ված պայ­ ման­ նե­ րից է: Ե՛վ բա­ նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցում, և՛ մի­ ջազ­գա­յին աս­պա­րե­զում հա­յու­ թյան ձեռ­քին ա­վե­լի   հզոր լծակ, քան Ար­ցա­խի ժո­ղովր­դա­վա­րու­ թյունն է ավ­տո­րի­տար Ադր­բե­ջա­ նի նկատ­մամբ, պար­զա­պես չկա: Հետևա­ բար՝ ա­ մե ն ինչ պետք է ա­նել, որ նա­խա­գա­հա­կան այս ընտ­րու­թյուն­նե­րն անց­նեն ժո­ ղովր­դա­վա­րա­կան չա­փա­նիշ­նե­ րին հա­մա­պա­տաս­խան:  n

օ ր ա թ ե ր թ

Բաժանորդագրության համար դիմել «Հայփոստ» ՊՓԲԸ, հեռ. 51-45-46, 51-45-47 «Պրեսս Ստենդ» ՍՊԸ, հեռ. 52-21-99, (093)-88-68-01 «Պրեսս-Ատաշե» ՍՊԸ, հեռ. 27-02-22 «Հայմամուլ» ՓԲԸ, հեռ. 45-82-00, 45-89-17 «Բլից-Մեդիա» ՍՊԸ, հեռ. 52-53-01, 58-17-13 «Էքսպրես պլյուս» ՍՊԸ, հեռ. 54-84-30 Առաքումը՝ անվճար


| № 90 (159), երեքշաբթի, հունիսի 26, 2012 թ.

4 | Փողեր

Ծ­րա­գիր է, ո­րը պետք է ի­րա­կա­նաց­վի

-Պրն Ա­րամ­յան, ին­չո՞վ է պայ­մա­նա­վոր­ված, որ լրա­ ցու­ցիչ հար­կա­յին ե­կա­ մուտ­նե­րի հա­վա­քագ­րու­ մը ան­հա­վա­սա­րա­չափ է բաշխ­վել ե­ռամս­յակ­նե­ րի միջև, ռիս­կա­յին չէ՞ սա արդ­յոք։ -Սո­վո­րա­բար մենք հար­կե­րի հա­վա­քագ­րու­մը կա­տա­րում ենք նույն սե­զո­նայ­նու­թյամբ, ինչ նա­ խորդ տա­րի­նե­րին։ Սե­զո­նայ­նու­ թյու­նը նա­խանշ­վում է տնտե­ սա­վա­րող սուբ­յեկտ­նե­րի վար­ քագ­ծով. ե­թե նրանք ա­վե­լի շատ արդ­յունք են ստեղ­ծում տար­վա երկ­րորդ կե­սին, ա­պա ակն­հայտ է որ ա­վե­լա­նում է հարկ­ման բա­ զան, և ն­ րանք ա­ վե­ լի շատ էլ հարկ են վճա­ րում երկ­ րորդ կե­ սին։ Նույն գա­ղա­փա­րա­խո­սու­ թյու­նը դրել ենք նաև այս տար­ վա բյու­ջե­ի ե­կամ­տա­յին մա­սի

Վար­դան Ա­րամ­ յան. «Կար­ծում եմ՝ դրա­մա­վար­կա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­ թյու­նը թու­լաց­նե­ լու ո­րո­շա­կի տեղ PanARMENIAN

2012թ. հուն­վար-մա­յի­սին Պե­ տա­կան ե­կա­մուտ­նե­րի կո­ մի­տեն, նա­խորդ տար­վա նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ ծի հա­մե­մատ, հա­վա­քագ­րել է ֌14,6  մլրդ­-ով ա­վե­լի հար­ կեր։ Սա այն դեպ­ քում, երբ տար­վա ըն­թաց­քում հար­կա­յին ե­կա­մուտ­նե­րի հա­վա­քագ­րու­մը պետք է ա­վե­լա­նա ընդ­հա­նուր առ­մամբ ֌101  մլրդ­-ով։ Ս­տաց­ վում է, որ տար­ վա մնա­ ցած յոթ ա­միս­նե­րին պետք է հա­վա­ քագր­վի հա­վել­յալ ֌86,4  մլրդ (ընդ­հա­նուր գու­մա­րի 85,5%ը) կամ մեկ ամս­ վա կտրված­ քով ֌12,3  մլրդ­-ով ա­վե­լի։ Ցու­ ցա­ նիշն իր մեջ ռիս­ կեր է պա­ րու­նա­կում, թեև «Օ­րա­կարգ»ին տված հար­ցազ­րույ­ցում ֆի­նանս­նե­րի փոխ­նա­խա­րար Վար­դան Ա­րամ­յանն ա­սում է, որ ֌101 մլրդ հա­վել­յալ հար­կա­ յին ե­կա­մուտ­նե­րի հա­վա­քագ­ րու­ մը ծրա­ գիր է, ո­ րը պետք է ի­րա­կա­նաց­վի։

կա­տար­ման մեջ։ Չեմ կար­ծում, որ բյու­ջեի հար­կա­յին հա­վա­ քագր­ման հետ խնդիր­ներ կու­նե­ նանք։ Դա ծրա­գիր է, ո­րը պետք է ի­րա­կա­նաց­վի։ -Վեր­ջին շրջա­նում ազ­գա­ յին ար­ժույ­թը բա­վա­կան ա­րագ տեմ­պով ար­ժեզրկ­ վեց։ Ն­ման տեն­դեն­ցի պայ­ման­նե­րում, և հաշ­վի առ­նե­լով այն, որ բան­կե­ րի վար­կա­յին պորտ­ֆե­ լի մոտ 65%-ն ար­տար­ժու­ թա­յին է, արդ­յոք խնդիր­ ներ չե՞ք տես­նում մի­ջոց­ նե­րի վե­րա­դար­ձե­լիու­թյան հետ կապված։ -Նախ անհ­րա­ժեշտ է հաս­կա­ նալ, թե բան­ կե­ րի կող­ մից ար­ տար­ժու­թա­յին վար­կերն ո՞ւմ են տրա­մադր­վում։ Ե­թե դրանք տրվում են ար­տա­հա­նող­նե­րին կամ ներկ­րող­նե­րին, այ­սինքն՝ տնտե­սա­վա­րող­նե­րին, ո­րոնք կապ­ված են ար­տա­քին առևտ­ րաշր­ջա­նա­ռու­թյան հետ, ա­պա այս մա­սով վե­րա­դար­ձե­լիու­թյան

խնդիր չկա, քա­ նի որ նրանց ե­կա­մուտ­նե­րը դո­լա­րա­յին են։ Կամ ե­թե ար­տար­ժու­թա­յին վար­ կե­ րը գնում են սպառ­ ման շու­ կա, և վար­կա­ռու­նե­րի մեծ մա­սի ե­կա­մուտ­նե­րը կրկին դո­լա­րա­յին են, այս­տեղ նույն­պես խնդիր­ներ չկան։ Ռիս­կեր կա­րող են ա­ռա­ջա­ նալ այն վար­կա­ռու­նե­րի մա­սով, ո­րոնց ե­կա­մուտ­նե­րը դրա­մա­յին են. այս­տեղ է, որ պետք է զգոն լի­նել։ Կար­ծում եմ՝ Կենտ­րո­նա­ կան բան­կը ու­շի ու­շով հետևում է ի­րա­վի­ճա­կին։ Առևտ­րա­յին բան­կե­րը նույն­պես կա­րո­ղա­նում են այ­սօր կա­ռա­վա­րել ի­րենց ռիս­կե­րը։ -Հա­յաս­տա­նում ար­դեն եր­ րորդ ա­միսն ա­նընդ­մեջ ար­ձա­նագր­վում է ցածր գնաճ, ֆի­նանս­նե­րի նա­ խա­րա­րու­թյունն էլ ԿԲին խոր­հուրդ է տա­լիս տնտե­սա­կան ա­ճի խթան­ ման նպա­տա­կով մեղ­ մել դրա­մա­վար­կա­յին

կա, բայց պետք է հաշ­վի առ­նել ար­ տա­քին մի­ջա­վայ­ րի և փո­խար­ժե­քի գոր­ծո­նը»:

քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը։ Չ­նա­յած այս ա­մե­նին՝ վե­ րա­ֆի­նան­սա­վոր­ման տո­ կո­սադ­րույ­քն այդ­պես էլ չի ի­ջեց­վում և շա­րու­նա­կում է մնալ 8% մա­կար­դա­կում։ Ին­չո՞ւ։ -Պետք է հաշ­ վի առ­ նել, որ դրա­մա­վար­կա­յին քա­ղա­քա­ կա­նու­թյունն աշ­խա­տում է փո­ խանց­ման մե­խա­նիզմ ­ն ե­րով, ինչն ար­տա­հայտ­վում է դրա­ մա­կան ագ­րե­գատ­նե­րով։ Ե­թե այս կամ այն տո­կո­սադ­րույ­քի պայ­ման­նե­րում դրա­մա­յին ագ­ րե­գատ­ներն ա­ճում են, ու­րեմն տնտե­սու­թյու­նը պատ­րաստ է այդ տո­կո­սի պայ­ման­նե­րում կլա­նել մի­ջոց­նե­րը։ Իսկ խնդիր­նե­րը եր­կուս­տեք են։ Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ցան­կա­ նում է տես­նել ա­վե­լի ցածր տո­ կո­սադ­րույք­ներ, որ մի­ջոց­նե­ րը մաս­նա­վոր հատ­վա­ծին ա­վե­ լի հա­ սա­ նե­ լի լի­ նեն, ու պետք է կա­տա­րի այն­պի­սի գոր­ծո­ղու­ թյուն­ներ, որ տո­կո­սադ­րույք­նե­րը

նվա­զեն։ Դ­րա հա­մար գոր­ծա­դի­ րը սկսում է վար­կե­րի սուբ­սի­դա­ վոր­ման ծրագ­րեր։ Մ­յուս կող­մից՝ այն, ինչ կա­տա­ րում է ԿԲ-ն, ու­նի եր­կու հիմ ­ն ա­ կան նպա­տակ՝ գնաճ և ֆի­նան­ սա­կան կա­յու­նու­թյուն, ո­րոնց հաշ­վեկշ­ռից էլ ո­րո­շում է, թե ինչ­պի­սին պետք է լի­նեն տո­կո­ սադ­րույք­նե­րը։ Դ­րանք չեն կա­ րող էա­պես շեղ­վել շու­կա­յում առ­կա տո­կո­սադ­րույք­նե­րից։ Այ­ սինքն՝ չի կա­րող լի­նել այն­պես, որ ԿԲ ռե­պո տո­կո­սադ­րույ­քը լի­ նի 5%, իսկ միջ­բան­կա­յին 7-օր­յա ռե­պո տո­կո­սադ­րույ­քը՝ 10-11%։ Ինչ վե­րա­բե­րում է գնա­ճին, ա­պա պետք է միշտ ա­ռաջ նա­յել։ ԿԲ-ն քայ­լեր է ձեռ­նար­կում ոչ թե այ­սօր­վա գնա­ճի, այլ 12-ամս­յա գնա­ճի հա­մար, քա­նի որ գո­յու­ թյուն ու­նի ժա­մա­նա­կա­յին լագ։ Կար­ծում եմ՝ դրա­մա­վար­կա­ յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը թու­ լաց­նե­լու ո­րո­շա­կի տեղ կա, բայց պետք է հաշ­վի առ­նել ար­տա­քին մի­ջա­վայ­րի և փո­խար­ժե­քի գոր­ ծո­նը։ Դ­րա­մի ար­ժեզրկ­ման ներ­ կա­յիս պայ­ման­նե­րում, ե­թե ԿԲ-ն գ­նա տո­կո­սադ­րույք­նե­րի կտրուկ նվա­զե­ցում ­ն ե­րի, ա­պա կա­րող է սպե­կուլ­յա­ցիա­նե­րի տե­ղիք տալ։ Է­ժա­նա­ցած փո­ղը ԿԲ-ից կհո­ սի փո­խար­ժե­քի շու­կա, և դ­րա­մի ար­ժեզր­կու­մը, օ­րի­նակ, եր­կուե­րեք ա­միս անց 12% ե­կա­մուտ կա­պա­հո­վի։ Պետք է հաշ­վեկշ­ռել և պետք է հաս­կա­նալ, որ մենք դո­լա­րի­զաց­ ված տնտե­սու­թյուն ենք, և առ­կա են գնե­րի վրա փո­խար­ժե­քի փո­ խանց­ման մե­խա­նիզմ ­ն եր։ Կրկ­ նեմ՝ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ցան­կա­ նում է տես­նել տո­կո­սադ­րույք­նե­ րի նվա­զում և մի­ջոց­նե­րի մատ­չե­ լիու­թյուն, բայց ԿԲ-ի դերն էլ այն է, որ ա­ պա­ հո­ վի ցածր գնաճ և ֆի­նան­սա­կան կա­յու­նու­թյուն։  n Զ­րու­ցեց Ար­մե ­նակ Չա­տին­յա­նը

Շա­բաթն սկսվեց ամ­րապն­դու­մով Ան­ցած շա­բաթ­վա վե­ցամ­յա ա­ռա­վե­լա­գույ­նից հե­տո դրա­մը փոր­ձում է վե­րա­կանգ­նել դիր­քե­րը ‹‹‹ էջ 1 և վա­ճառ­վել $88,7  մլն), սա­կայն ա­վե­լա­ցել է մաս­նա­վոր փո­խան­ ցում ­ն ե­րի ծա­վա­լը, իսկ քա­ղա­քա­ ցի­նե­րը չեն շտա­պել հրա­ժար­վել ար­տար­ժույ­թից։ Նա­խորդ շա­ բաթ­վա ըն­թաց­քում դրամն ար­ ժեզրկ­վել է 4 կե­տով, և պա­հան­ ջար­կի բա­վա­րար­ման ու դրա­ մի կտրուկ ար­ժեզր­կու­մը զսպե­ լու նպա­տա­կով Կենտ­րո­նա­կան բան­կը բոր­սա­յում վա­ճա­ռել է $1,6 մլն։ Ընդ ո­րում՝ ան­ցած շա­բաթ ար­ տար­ժու­թա­յին շու­կա­յում փո­ խար­ժե­քը 2006թ. հու­նի­սից ի վեր նոր ա­ռա­վե­լա­գույն է գրան­ցել՝ ֌419,5/$1։ Forex Club-ի վեր­լու­ծա­ բան Մի­քա­յել Վերդ­յա­նի կար­ծի­ քով՝ պատ­ճառն այն է, որ եվ­րո­ գո­տում առ­կա ա­նո­րո­շու­թյուն­նե­ րի ֆո­նին ներկ­րող­նե­րի և բ­նակ­ չու­թյան շրջա­նում պահ­պան­վել է դո­լա­րի մեծ պա­հան­ջարկ։ «Աշ­ խար­հում դո­լա­րի ամ­րապնդ­ ման ֆո­նին և ներ­քին շու­կա­յում

կա­յուն պա­հան­ջար­կի պայ­ման­ նե­րում հնա­րա­վոր է դրա­մի հե­ տա­գա ար­ժեզր­կում։ Այս շա­ բաթ բոր­սա­յում մի­ջին կշռված փո­խար­ժե­քը կա­րող է հաս­ նել ֌422,5/$1-ի։ Այ­նու­հան­դերձ, դրա­մի ար­ժեզր­կու­մը մեղմ­վե­լու է կար­գա­վո­րո­ղի գոր­ծո­ղու­թյուն­ նե­րով, և ԿԲ-ն կա­րող է ին­տեր­ վեն­ցիա­նե­րով մի­ջամ­տել ար­ տար­ժու­թա­յին շու­կա­յին՝ կան­ խե­լու դրա­մի կտրուկ ար­ժեզր­ կու­մը»,– կար­ծում է Վերդ­յա­նը։ Ն­շենք, որ թեև ան­ցած շա­բաթ Կենտ­րո­նա­կան բան­կի մի­ջամ­ տու­թյունն ար­տար­ժու­թա­յին շու­ կա­յում անն­շան է ե­ղել, այ­դու­ հան­ դերձ փաս­ տը խո­ սում է այն մա­ սին, որ ԿԲ-ն չի ցան­ կա­ ցել թույ­լատ­րել դրա­մի ար­ժեզրկ­ման տեմ­պի ա­րա­գա­ցում։ Մա­յիս-հու­ նիս ա­միս­նե­րի Կենտ­րո­նա­կան բանկն ար­տար­ժու­թա­յին շու­կա­ յում վա­ճա­ռել է մոտ $80 մլն, չնա­ յած դրան՝ դրամն ար­ժեզրկ­վել է 25 կե­տով կամ մոտ 7%-ով։  n Ռու­բեն Սի­մոն­յան

Ան­ցած շա­բաթ ար­տար­ժու­թա­յին շու­կա­ յում դրա­մի փո­խար­ժե­քը 2006թ. հու­նի­ սից ի վեր նոր ա­ռա­վե­լա­գույն է գրան­ ցել՝ ֌419,5/$1:


№ 90 (159), երեքշաբթի, հունիսի 26, 2012 թ. |

Փողեր | 5

Ա­վե­լի լավ ա­պա­գա­յի կա­րիք Մի­ջազ­գա­յին ճգնա­ժա­մա­յին խմբի խոր­հուրդ­նե­րը Հա­յաս­տա­նին

418.63

0.00 0 0.00%

430 420 410 400 390 380 25.12

25.03

եվրո/դրամ

522.66

25.06 0.00 0 0.00%

530

510

Ճգ­նա­ժա­մա­յին խմբի կար­ծի­քով՝ Հա­յաս­տանն

490 25.12

25.03

25.06

ա­վե­լի լավ ա­պա­ գա­յի կա­րիք ու­նի,

ռուբլի/դրամ

12.61

0.00 0 0.00%

քան նրա թե­րաճ տնտե­սու­թյունն է Ֆոտոլուր

Բր­յու­սե­լում տե­ղա­կայ­ված Մի­ ջազ­գա­յին ճգնա­ժա­մա­յին խումբ հե­ղի­նա­կա­վոր հե­տա­զո­տա­ կան կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը զե­ կույց է հրա­պա­րա­կել Հա­յաս­ տա­նում մա­յի­սի 6-ին կա­յա­ցած ընտ­րու­թյուն­նե­րի մա­սին: «Հա­ յաս­տան. պե­տա­կա­նա­շի­նու­թյան հնա­րա­վո­րու­թյուն» (Armenia: An Opportunity for Statesmanship) վեր­նագր­ված զե­կույ­ցում նշվում է, որ մա­յի­սին կա­յա­ցած խորհր­ դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րից հե­տո Հա­յաս­տա­նը պատ­րաստ­ վում է 2013թ.՝ ա­ռանց­քա­յին նշա­ նա­կու­թյուն ու­նե­ցող նա­խա­գա­ հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րին, ո­րը կան­խո­րո­շե­լու է, թե որ­քա­նով է եր­կի­րը ձեր­բա­զատ­վել եր­կու տաս­նամ­յակ շա­րու­նակ ընտ­րա­ կեղ­ծիք­նե­րով անց­կաց­վող ընտ­ րու­թյուն­նե­րից և թե որ­քա­նով է կա­րող ձևա­վո­րել իշ­խա­նու­ թյուն, ո­րի լե­գի­տի­մու­թյու­նը թույլ կտա ի­րա­կա­նաց­նել հա­մընդգր­ կուն բա­րե­փո­խում ­ն եր և կար­ գա­վո­րել Ադր­բե­ջա­նի հետ առ­կա խնդիր­նե­րը: «Նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­յա­ նի հա­ մար դա պա­ տեհ հնա­ րա­ վո­րու­թյուն է ընտ­րող­նե­րի առջև ցու­ցա­բե­րե­լու պե­տա­կան գործ­ չի ի­մաս­տու­թյուն՝ ա­ռա­ջի­կա­ յում սպաս­վող ընտ­րու­թյուն­նե­ րից ա­ռաջ, ո­րոնք հա­վա­նա­բար մրցակ­ցա­յին են լի­նե­լու»,– նշված է զե­կույ­ցում: Զե­կույ­ցում նշվում է, որ 2008թ. հե­տընտ­րա­կան բռնու­թյուն­նե­րին հա­ջոր­դած քա­ղա­քա­կան ճգնա­ ժա­մը, ինչ­պես նաև հա­մաշ­խար­ հա­յին տնտե­սա­կան ճգնա­ժա­ մը ցնցել են Հա­յաս­տա­նը: «Քա­ ղա­քա­կան ոչ բա­վա­րար կամ­ քը և խո­շոր գոր­ծա­րար­նե­րի դիմադ­րու­թյու­նը խլաց­րել է ար­ դեն իսկ ու­ շա­ ցած այն երկ­ չոտ բա­րե­փո­խում ­ն ե­րը, որ իշ­խա­նու­ թյուն­ ներն սկսել էին: Արդ­ յուն­ քում տնտե­սու­թյու­նը շա­րու­նա­ կում է թույլ դի­վեր­սի­ֆի­կաց­ված և դր­սի դրա­մա­կան փո­խան­ցում­ նե­րից վտան­գա­վոր կախ­վա­ծու­ թյան մեջ մնալ: Բարձր մա­կար­ դա­կում կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ պայ­ քա­ րի մի քա­ նի լուրջ փոր­ ձեր ե­ղել են: Սա­կայն գոր­ծա­դիր իշ­ խա­նու­թյու­նը փաս­տա­ցի շա­րու­ նա­կում է մնալ ան­վե­րահս­կե­լի: Դա­տա­կան հա­մա­կար­գն ան­կախ չէ և կոմ­պե­տենտ չէ. դա­տա­խա­ զու­թյու­նը վե­րահս­կում է դա­տա­ կան գոր­ծըն­թա­ցը, և իշ­խա­նու­ թյուն­նե­րին հաշ­վե­տու դարձ­նե­ լու մե­խա­նիզմ ­ն ե­րը մեծ հաշ­վով ա­նարդ­յու­նա­վետ են»,– նշում են զե­կույ­ցի հե­ղի­նակ­նե­րը: Ըստ զե­կույ­ցի՝ լրատ­վա­մի­ ջոց­նե­րի ա­զա­տու­թյու­նը բա­վա­ րար չէ: «Չ­նա­յած լրագ­րող­նե­րի և լ­րատ­վա­մի­ջոց­նե­րի դեմ ա­նօ­րի­ նա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի թի­ վը նվա­զել է, սա­կայն հե­ռուս­տա­ տե­սու­թյան ո­լոր­տում տա­կա­վին կար­ծիք­նե­րի բազ­մա­զա­նու­թյան ընդգծ­ված պա­կաս կա, մինչ­դեռ հե­ռուս­տա­տե­սու­թյու­նը շա­րու­ նա­կում է մնալ հա­յաս­տան­ցի­նե­ րի գե­րակ­շիռ մե­ծա­մաս­նու­թյան տե­ղե­կատ­վու­թյան աղբ­յու­րը»,– նշված է փաս­տաթղ­թում: «Նա­խա­գահ Սարգս­յա­ նը և ն­րա կա­ռա­վա­րու­թյու­նը

դոլար/դրամ

գի­տակ­ցում են ա­մե ­նահ­րա­տապ խնդիր­նե­րից շա­տե­րը, սա­կայն բազ­մա­թիվ բա­րե­փո­խում ­ն եր ըն­ դա­ մե ­ նը թղթի վրա են կամ են­թադ­րա­բար դրանք մշակ­ վել են այն­ պես, որ կի­ րարկ­ ման մե­խա­նիզմ ­ն երն ա­նարդ­ յու­նա­վետ լի­նեն: Բարե­փո­խում­ նե­րի նկատ­մամբ զգու­շա­վոր, է­վոլ­յու­ցիոն մո­տե­ցու­մը լա­վա­ գույն դեպ­քում ե­րե­րուն կա­յու­ նու­թյուն է ա­պա­հո­վում: Հան­րա­ պե­տա­կան և «Բար­գա­վաճ Հա­ յաս­տան» կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րի կոա­լի­ցիա­յի քանդ­վե­լը և նոր, ա­վե­լի մրցակ­ցա­յին խորհր­դա­ րա­նի ձևա­վո­րու­մը վար­չա­կազ­ մի հա­մար կա­րող է բա­րե­փո­ խում ­ն երն ի­րա­կա­նաց­նե­լու անհ­ րա­ժեշտ խթա­նը լի­նել: Սա­կայն փո­փո­խու­թյուն­նե­րի ճա­նա­պար­ հին կա­ղա­լը Հա­յաս­տա­նի հա­ մար կնշա­նա­կի ո՛չ ամ­րաց­նել Հա­յաս­տա­նի ու­ժեղ կող­մե­րը, ո՛չ էլ լավ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­ րար­շավ ա­պա­հո­վել: Եր­կիրն ա­վե­լի լավ ա­պա­գա­յի կա­րիք ու­ նի, քան նրա թե­ րաճ տնտե­ սու­ թյունն է և հարևան­ նե­ րի հետ ան­լու­ծե­լի հա­կա­մար­տու­թյուն­ նե­րը»,– նշված է զե­կույ­ցում: Մի­ջազ­գա­յին ճգնա­ժա­մա­յին խում­բը Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովր­ դա­վա­րա­ցու­մը շա­րու­նա­կե­լու, տնտե­սա­կան աճն ու բա­րե­փո­ խում ­ն ե­րը խթա­նե­լու և Լեռ­նա­ յին Ղա­րա­բա­ղի հար­ցում Ադր­ բե­ջա­նի հետ բա­նակ­ցու­թյուն­ նե­րում ա­վե­լի լավ պատ­րաստ լի­նե­լու հա­մար մի շարք ա­ռա­ ջար­կու­թյուն­ներ է ներ­կա­յաց­ նում, այդ թվում՝ տնտե­ սա­ կան բա­րե­փո­խում ­ն ե­րը դարձ­ նել խիստ ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թյուն և պե­տա­կան ինս­տի­տուտ­նե­ րի նկատ­մամբ մե­ծաց­նել հան­ րու­թյան վստա­հու­թյու­նը; բա­րե­ լա­վել ընտ­րա­կան գոր­ծըն­թա­ցի թե­րու­թյուն­նե­րը, ո­րոնք մատ­ նան­շել է Մի­ջազ­գա­յին դի­տոր­ դա­կան ա­ռա­քե­լու­թյու­նը; կո­ ռուպ­ցիա­յի դեմ պայ­քա­րը շա­ րու­նա­կել դարձ­նել պե­տա­կան ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թյուն՝ պա­տաս­ խա­նատ­վու­թյան են­թար­կե­լով դրա­նում ներգ­րավ­ված պաշ­ տոն­յա­նե­րին; քրեա­կան դա­ տա­վա­րու­թյան նոր օ­րենս­գիրք ըն­դու­նել, ո­րը կու­ժե­ղաց­նի

դա­տա­կան հա­մա­կար­գի ան­ կա­խու­թյու­նը, կմե­ծաց­նի փաս­ տա­բան­նե­րի դե­րը և կ­փոք­ րաց­նի գլխա­վոր դա­տա­խա­ զի իշ­խա­նու­թյու­նը; մե­ծաց­նել մա­րդու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­ պա­նի գրա­սեն­յա­կին ֆի­նան­ սա­կան ա­ջակ­ցու­թյու­նը, հատ­ կա­պես նրա գոր­ծու­նեու­թյա­ նը մար­զե­րում; ոս­տի­կա­նու­թյան նկատ­մամբ հաս­տա­տել քա­ ղա­քա­ցիա­կան վե­րահս­կո­ղու­ թյուն; պայ­քա­րել ու­ժա­յին մար­ մին­նե­րում առ­կա կո­ռուպ­ցիա­ յի դեմ; ստեղ­ծել նա­խա­րա­րու­ թյուն, ո­րին ոս­տի­կա­նու­թյու­նը հաշ­վե­տու կլի­նի; Լեռ­նա­յին Ղա­ րա­բա­ղի խնդի­րը Ադր­բե­ջա­նի հետ լու­ծե­լու հար­ցում կրկնա­ պատ­կել ջան­քե­րը և Թուր­քիա­յի

և հարևան­նե­րի

13,20

հետ ան­լու­ծե­լի հա­կա­մար­տու­ թյուն­նե­րը:

հետ երկ­խո­սու­թյան պա­տու­հա­ նը բաց պա­հել: Ճգ­նա­ժա­մա­յին խում­բը ա­ռա­ ջար­կու­թյուն­ներ է ա­նում նաև ԱՄՆ-ին, Եվ­րո­պա­կան Միու­ թյա­նը և մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­ կեր­պու­թյուն­նե­րին: Մաս­նա­վո­ րա­պես՝ նրանց հոր­դո­րում է տեխ­նի­կա­կան և ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյուն և օգ­նու­թյուն ցու­ ցա­բե­րել Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­ վա­րու­թյա­նը ընտ­րու­թյուն­նե­րին մաս­նակ­ցած­նե­րի ցու­ցակ­նե­րի հետ կապ­ված խնդիր­նե­րը լու­ ծե­լու մեջ, հատ­կա­պես ուռ­ճաց­ ված ընտ­րա­ցու­ցակ­նե­րի հար­ ցում, ո­րը խա­թա­րում է հան­րու­ թյան՝ ընտ­րու­թյուն­նե­րի նկատ­ մամբ վստա­հու­թյու­նը:  n Տաթև Հով­հան­նիս­յան

12,50

11,80 25.12

25.03

եվրո/դոլար

1.248

25.06 0.01 q 0.68%

1,34

1,27

1,20 25.12

25.03 WTI Brent

նավթ

25.06

78.89 0.87 q 1.09% 90.05 0.93 q 1.02%

US$/bbl.

120

95

70 25.12 ոսկի

25.03

կբ 100 հհ comex

25.06

1565.5 35.5 q 2.22% 1658.7 91.8 p 5.86%

US$/t oz.

1800

1700 1600 1500 25.12

25.03

(comex)

պղինձ

7300

25.06 8.8 q 0.12%

US$/tonne

8600

7800

7000 25.12 ցորեն

(cbt)

25.03

259.13

25.06 6.52 p 2.58%

US$/tonne

250

210 25.12

25.03

25.06

Տվյալները վերցված են 25.06, Երևան, ժ. 16:00 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, Bloomberg և Forex


| № 90 (159), երեքշաբթի, հունիսի 26, 2012 թ.

6 | Մեծ փողեր

Դո­նոր­նե­րը հրա­ժար­վում են աղ­քատ­նե­րից Եվ­րո­պան կրճա­տում է աղ­քատ պե­տու­թյուն­նե­րի ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյու­նը

Fitch-ն ի­ջեց­րել է Կիպ­րո­սի վար­կա­նիշ­նե­րը Fitch մի­ջազ­գա­յին վար­կան­շա­ յին գոր­ծա­կա­լու­թյունն ի­ջեց­ րել է Կիպ­րո­սի Հան­րա­պե­ տու­թյան թո­ղար­կո­ղի դե­ֆոլ­ տի եր­կա­րա­ժամ ­կ ետ վար­կա­ նիշն օ­տա­րերկր­յա և ազ­գա­յին ար­ժույթ­նե­րով՝ ВВ+ մա­կար­դա­ կից մինչև ВВВ-։ Կար­ ճա­ ժամ­ կետ վար­կա­նի­շը F3-ից ի­ջեց­ վել է մինչև В։ Բո­ լոր վար­ կա­ նիշ­նե­րին շնորհ­վել է «բա­ ցա­սա­կան» կան­խա­տե­սում։ Երկ­րի վար­կան­շա­յին ա­ռաս­ տա­ղը վե­րա­հաս­տատ­վել է ААА մա­կար­դա­կում։ Գոր­ծա­կա­լու­թյունն իր ո­րո­շու­ մը պայ­մա­նա­վո­րել է կա­պի­տա­լի այն ծա­վա­լի ա­վե­լաց­մամբ, որն անհ­րա­ժեշտ կլի­նի կիպ­րա­կան բան­կե­րի ա­ջակ­ցու­թյան հա­մար՝ հա­մե­մատ հուն­վար­յան գնա­հա­ տա­կա­նի։ Ըստ Fitch-ի մաս­նա­ գետ­նե­րի՝ Cyprus Popular Bank-ին անհ­րա­ժեշտ €1,8  մլրդ­-ից բա­ցի կպա­հանջ­վի ևս €4  մլրդ՝ երկ­րի վար­կա­յին մյուս կազ­մա­կեր­պու­ թյուն­նե­րի վե­րա­կա­պի­տա­լի­զա­ ցիա­յի հա­մար։ Ն­րանց վնաս­նե­ րի մի մա­սը պայ­մա­նա­վոր­ված է վար­կա­յին պորտ­ֆել­նե­րում

հու­նա­կան ակ­տիվ ­ն ե­րի էա­կան ծա­վա­լով։ Բա­ցի այդ՝ ա­ճել է ան­ հու­սա­լի վար­կե­րի թի­վը՝ ՀՆԱ-ի և գոր­ծազր­կու­թյան անկ­ման ընդ­հա­նուր ֆո­նին։ Fitch-ում կար­ ծում են, որ ե­ թե ան­գամ Հու­նաս­տա­նը մնա եվ­րո­ գո­տում, Կիպ­րո­սի բան­կե­րը միջ­ նա­ժամ ­կ ետ հե­ռան­կա­րում վնաս­ ներ կկրեն կիպ­րա­կան տնտե­սու­ թյան ռե­ցե­սիա­յի պատ­ճա­ռով։ Գոր­ծա­կա­լու­թյան փոր­ձա­գետ­ նե­րի հա­մոզ­մամբ՝ 2012թ. երկ­ րի պետ­պարտ­քը կգե­րա­զան­ ցի ՀՆԱ-ի 100%-ը, թեև մինչ այս ցու­ցա­նիշն ակն­կալ­վում էր 88%ի մա­կար­դա­կում։ Բ­յու­ջեի դե­ֆի­ ցի­տը, կան­խա­տե­սում ­ն ե­րի հա­ մա­ձայն, կկազ­մի ՀՆԱ-ի 3,9%-ը։ Կիպ­րո­սին անհ­րա­ժեշտ են ֆի­նան­սա­կան բա­րե­փո­խում­ ներ՝ տնտե­սու­թյան ար­տադ­ րո­ղա­կա­նու­թյան ու մրցու­նա­ կու­թյան բարձ­րաց­ման հա­ մար, աս­ված է գոր­ծա­կա­լու­թյան հա­ղոր­դագ­րու­թյու­նում։ Ն­շենք, որ հու­նի­սի 14-ին Կիպ­ րո­սի սու­վե­րեն վար­կա­յին վար­ կա­ նի­ շը Ba3-ից մինչև Ba1 մա­ կար­դակ էր ի­ջեց­րել Moody’s գոր­ծա­կա­լու­թյու­նը։  n

Շ­տա­պի մեջ Porsche-ն ս­պոր­տա­յին մե­քե­նա­նե­րի բիզ­նե­սը վա­ճա­ռում է VW-ին Porsche գեր­մա­նա­կան ավ­տո­կոն­ցեռ­նի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը հայ­տա­ րա­րել է սպոր­տա­յին ավ­տո­մե­քե­նա­նե­րի ար­տադ­րու­թյու­նը «հնա­ րա­վո­րինս ա­րագ» Volkswagen AG (VW)-ին վա­ճա­ռե­լու մա­սին։ Ե­ րեկ Porsche-ի տնօ­ րեն Մար­ տին Վին­տեր­կոռ­նը հայ­տա­րա­ րել է, որ ըն­կե­րու­թյու­նը ցան­ կա­նում է հնա­րա­վո­րինս ա­րագ ա­վար­տել սպոր­տա­յին մե­քե­ նա­նե­րի ար­տադ­րու­թյան բիզ­ նե­սի 50,1% մաս­նա­բաժ­նի վա­ ճառ­քի գոր­ծար­քը։ Վեր­ջինս գնա­ հատ­ վում է մոտ €4,5 մլրդ ($5,65 մլրդ)։ Վին­տեր­կոռնը հեր­քել է քա­ ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րի մե­ ղադ­րանք­նե­րը, թե ըն­կե­րու­ թյան բաժ­նե­տոմ­սե­րի չհարկ­վող այս փա­թե­թի վա­ճառ­քը մինչև 2014թ. օ­գոս­տո­սը հար­վա­ծե­լու Էջը պատրաստեց Տաթև Հովհաննիսյանը

է գեր­մա­նա­ցի հար­կա­տու­նե­րի գրպա­ նին։ Ն­ շենք, որ Porsche-ն կա­րող էր այս փա­թե­թը վա­ճա­ ռել 2014թ. օ­գոս­տո­սին օպ­ցիո­նի ճա­նա­պար­հով։ «Ա­մե ն ինչ ճիշտ հա­կա­ռակն է. պե­տու­թյու­նը կշա­հի շա­հու­թա­ հար­կի հաշ­վին»,– բաժ­նե­տե­րե­ րի ժո­ղո­վին հայ­տա­րա­րել է Վին­ տեր­կոռնը։ Հատ­կան­շա­կան է, որ վեր­ ջինս նաև VW-ի գլխա­ վոր տնօ­րենն է։ Ն­ շենք, որ VW-ն ար­ դեն տնօ­ րի­ նում է Porsche-ի սպոր­ տա­ յին մե­քե­նա­նե­րի բիզ­նե­սի 49,9% մաս­նա­բա­ժի­նը։ VW-ն գոր­ծար­քի փա­կումն ակն­կա­լում է ա­ռա­ջի­կա ա­միս­նե­րին։  n

sofiaecho.com

Ա­վե­լի վատ, քան են­թադ­րում էին

Ոչ կա­ռա­վա­րա­կան Data կազ­ մա­կեր­պու­թյան զե­կույ­ցի հա­ մա­ձայն՝ Եվ­րո­պա­յի ֆի­նան­սա­ կան ճգնա­ժա­մը հան­գեց­րել է նրան, որ մի շարք պե­տու­թյուն­ ներ սկսել են կրճա­տել հիմ ­ն ադ­ րամ ­ն ե­րի մի­ջոց­նե­րը, ո­րոնց գոր­ ծու­նեու­թյունն ուղղ­ված է աղ­ քատ երկր­նե­րի ա­ջակ­ցու­թյա­նը։ «Դո­նո­րա­յին» բյու­ջե­նե­րի ա­մե­ նա­մեծ կրճա­տու­մը գրանց­վել է Իս­պա­նիա­յում և Հու­նաս­տա­նում։

Եվ­րո­պան կրճա­ տել է «դո­նո­րա­ յին» մի­ջոց­նե­րը։

հա­մար անհ­րա­ժեշտ օգ­նու­թյան ծա­ վալն այն­ քան էլ մեծ չէ՝ հա­ մե­մատ այն գու­մար­նե­րի, ո­րոնք ծրագ­րում է ծախ­սել ԵՄ-ն, օ­րի­ նակ, իս­պա­նա­կան բան­կե­րի վե­ րա­կա­պի­տա­լի­զա­ցիա­յի վրա։  n

Եվ­րո­պան, ընդ­հա­նուր առ­մամբ, սկսել է այս նպա­ տակ­ նե­ րի հա­ մար մե­կու­կես տո­կո­սով քիչ մի­ ջոց­ներ հատ­կաց­նել։ Հատ­կան­շա­կան է, որ աղ­ քատ երկր­նե­րին ա­ջակ­ցու­թյան

Հս­տակ ու ըն­կա­լե­լի թո­շակ­ներ Ռոմ­պեյն ա­ռա­ջար­կել է բա­րե­փո­խել կեն­սա­թո­շա­կա­յին հա­մա­կար­գը ԵՄ երկր­նե­րում Եվ­րա­միու­թյան բո­լոր երկր­ նե­ րը պետք է զբաղ­ վեն կեն­ սա­թո­շա­կա­յին հա­մա­կար­գե­րի բա­րե­փոխ­մամբ՝ «հստակ ժամ­ կետ­նե­րում և ըն­կա­լե­լի նպա­ տակ­նե­րով», հայ­տա­րա­րել է Եվ­րո­պա­կան խորհր­դի նա­խա­ գահ Հեր­ման վան Ռոմ­պե­յը։ «Կա­րե­լի է հանձ­նա­րա­րա­կան­ ներ տալ ողջ Միու­թյան հա­մար, որ կեն­սա­թո­շա­կի անց­նե­լու տա­ րի­քի և կ­յ ան­քի տևո­ղու­թյան միջև հստակ կապ լի­նի»,– պար­ զա­բա­նել է Ռոմ­պե­յը գեր­մա­նա­ կան Welt am Sonntag պար­բե­րա­ կա­նին տված հար­ցազ­րույ­ցում։ Պաշ­տոն­յա­յի կար­ծի­քով՝ «խոս­ քը հանձ­նա­րա­րա­կան­ներ տա­ լու կամ չտա­ լու մա­ սին չէ, այլ այն մա­սին, որ 27 երկր­նե­րից յու­ րա­քանչ­յու­րը բա­րե­փո­խի կեն­ սա­թո­շա­կա­յին իր հա­մա­կար­ գը հստակ ժամ ­կ ետ­նե­րում և չա­ փո­րո­շիչ­նե­րին հա­մա­պա­տաս­ խան»։ Ռոմ­ պե­ յը շեշ­ տել է նման

Եվ­րո­պա­կան խորհր­դի նա­խա­գահ Հեր­ման վան Ռոմ­պեյն ա­ռա­ջար­կել է բա­րե­փո­խել ԵՄ կեն­սա­թո­շա­կա­յին հա­մա­կար­գը։

ԵՄ հեր­թա­կան գա­գա­թա­ժո­ղո­ վը, ո­ րին կարևոր դեր է վե­ րա­ պահ­վում եվ­րո­գո­տու խնդիր­ նե­րին հստակ պա­տաս­խան­ներ ա­ռա­ջար­կե­լու գոր­ծում։ Գեր­մա­ նա­կան պար­բե­րա­կա­նին տված հար­ցազ­րույ­ցում Ռոմ­պեյն անդ­ րա­դար­ձել է նաև ԵՄ ինս­տի­տու­ ցիո­նալ բա­րե­փո­խում ­ն ե­րի, բան­ կա­յին միու­թյան ստեղծ­ման և մի շարք այլ հար­ցե­րի։  n

ո­րո­շում ­ն ե­րի հար­կա­դիր լի­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­նը։ «Սա այն թե­մա­նե­րից է, ո­րը մենք պետք է քննար­կենք ա­ռա­ ջի­կա ա­միս­նե­րին, չնա­յած ինչոր կե­տեր կդնենք չո­րեք­շաբ­թի և հինգ­շաբ­թի ԵՄ գա­գա­թա­ժո­ ղո­վի քննարկ­մա­նը»,– ընդգ­ծել է Ռոմ­պե­յը։ Ն­շենք, որ հու­նի­սի 28-29ը Բր­յու­սե­լում գու­մար­վե­լու է

BlackBerry-ն հան­վել է վա­ճառ­քի Կա­նա­դա­կան RIM-ը հրա­ժար­վում է սմարթ­ֆոն­նե­րի ար­տադ­րու­թյու­նից BlackBerry սմարթ­ֆոն­ներ ար­տադ­րող կա­նա­դա­կան Research in Motion Ltd. (RIM) ըն­կե­րու­թյու­նը, ըստ Sunday Times-ի, բիզ­նե­սը եր­կու մա­ սի կբա­ժա­նի, և չի բա­ցառ­վում՝ վա­ճա­ռի BlackBerry-ի ար­տադ­ րու­թյան ստո­րա­բա­ժա­նու­մը։ RIM-ը BlackBerry սմարթ­ֆոն­նե­ րի ար­տադ­րու­թյան ստո­րա­բա­ ժա­նու­մը հնա­րա­վոր է ա­ռան­ձին ըն­կե­րու­թյու­նում ա­ռանձ­նաց­նի՝ այն վա­ճա­ռե­լու նպա­տա­կով։ Ըն­ կե­րու­թյու­նում ան­ցած ա­միս հայ­ տա­ րա­ րել են, թե վար­ ձել են JP

Morgan-ին և RBC Capital-ին՝ գոր­ ծո­ղու­թյուն­նե­րի ռազ­մա­վա­րա­ կան ծրա­գիր մշա­կե­լու հա­մար։ Հա­վա­նա­կան գնորդ­նե­րի թվում, ըստ պար­բե­րա­կա­նի, Facebook սոց­ ցանցն է ու առ­ ցանց առևտ­ րի Amazon ըն­կե­րու­թյու­նը։ RIM-ում չեն բա­ցա­ռել նաև սմարթ­ֆոն­նե­րում հա­ղոր­դագ­րու­թյուն­նե­րի փո­խա­ նակ­ման հա­մա­կարգն ա­պա­հո­ վող ստո­րա­բա­ժան­ման վա­ճառ­քը։ Քն­նարկ­վում է նաև ըն­կե­րու­թյու­ նը չմաս­նա­տե­լու, սա­կայն բաժ­նե­ տոմ­սերն ա­վե­լի խո­շոր կոր­պո­րա­ ցիա­յի, օ­րի­նակ՝ Microsoft-ին վա­ ճա­ռե­լու հնա­րա­վո­րու­թյու­նը։

zeit.de

Fitch-ը վե­րա­նա­յել է Կիպ­րո­սի վար­կա­յին վար­կա­նիշ­նե­րը։

kurier.at

arabstoday.net

Աշ­խար­հի ա­մե ­նաաղ­քատ երկր­ նե­րին հատ­կաց­վող ֆի­նան­սա­ կան ա­ջակ­ցու­թյու­նը վեր­ջին տա­սը տա­րում ա­ռա­ջին ան­գամ կրճատ­վել է, նշում են ֆի­նան­ սա­կան փոր­ձա­գետ­նե­րը։

BlackBerry-ի վա­ճառք­նե­րը վեր­ջին շրջա­ նում ան­շե­ղո­րեն նվա­զել են։

Հի­շեց­նենք՝ մար­տի վեր­ջին՝ ե­ռամս­յա­կա­յին հաշ­վետ­վու­թյան հրա­պա­րա­կու­մից հե­տո, RIM-ի գոր­ծա­դիր տնօ­րեն Տորս­տեն Հեյ­նը հայ­տա­րա­րեց, թե մտա­ դիր է վա­ճա­ռել ըն­կե­րու­թյու­նը, և ա­ռա­ջարկ­ներ է ակ­նկա­լում։ Հատ­կան­շա­կան է, որ վեր­ջին շրջա­նում BlackBerry սմարթ­ֆոն­ նե­րի վա­ճառք­ներն ան­շե­ղո­րեն նվա­զել են։  n


№ 90 (159), երեքշաբթի, հունիսի 26, 2012 թ. |

Աշխարհ | 7

Էմ­բար­գոն՝ ու­ժի մեջ

Եվ­րա­միու­թյան ար­տա­քին հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վը հաս­տա­տել է ըն­թա­ցիկ տար­վա հուն­վա­րի 23-ի ո­րո­շու­մը՝ հու­լի­սի 1-ից Եվ­րա­միու­թյան երկր­ներ ի­րա­նա­կան նավ­թի ներկր­ման էմ­ բար­գո հայ­տա­րա­րե­լու մա­սին։

վա­մի­ջոց փա­կել։

Ի­րա­քը փա­կում է բե­րա­նը լայ­նա­մասշ­տաբ պատ­ժա­մի­ջոց­ նե­րի փա­թե­թը:  n

Շոտ­լան­դիա­յում ան­կա­խու­թյան դեմ ուղղ­ված քա­րո­զար­շավ է մեկ­նար­կել

standard.co.uk

Շոտ­լան­դիա­յում, ո­րը նա­խա­ պատ­րաստ­վում է ան­կա­խու­ թյան հան­րաք­վեի անց­կաց­ մա­նը, Միաց­յալ Թա­գա­վո­ րու­ թյան կազ­ մից դուրս գա­ լու դեմ ուղղ­ված քա­րո­զար­շավ է մեկ­նար­կել։ Այն ի­րա­կա­նաց­ վում է «Ա­վե­լի լավ է միա­սին» կար­գա­խո­սով։

Ա­լիս­տեր Դառ­լին­գը Շոտ­լան­դիա­յի ան­կա­խու­թյան հան­րաք­վեն հա­մա­րել է տոմս մեկ

Իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը մտա­դիր են ա­վե­լի քան 40 օ­տա­րերկր­յա լրատ­վա­մի­ջոց փա­կել Ի­րա­քի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը դի­ տար­կում են երկ­րի տա­րած­ քում գոր­ծող օ­տա­րերկր­յա ա­վե­լի քան 40 լրատ­վա­մի­ջո­ ցի ներ­կա­յա­ցուց­չու­թյուն­նե­րի փակ­ման հնա­րա­վո­րու­թյու­նը՝ ար­տո­նագ­րի գոր­ծո­ղու­թյան ժամ ­կ ետն ա­վարտ­վե­լու հիմ­ նա­վոր­մամբ։ Ն­րանց թվում են, մաս­նա­վո­րա­պես, բրի­տա­նա­ կան BBC-ն և ա­մե­րիկ­յան Voice of America-ն։

ծրագ­րում է փա­կել լրատ­վա­ մի­ջոց­նե­րի ներ­կա­յա­ցուց­չու­ թյուն­ներն այն պատ­ճա­ռով, որ նրանք չեն վճա­րել (ար­տո­նագ­ րավ­ճար­նե­րը)»,– հայ­տա­րա­րել է պաշ­տոն­յան։ Ի­րա­քի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի գոր­ծո­ղու­թյուն­ներն ա­ռա­ջաց­րել են լրագ­րո­ղա­կան հան­րու­թյան քննա­դա­տու­թյու­նը։ «Սա միան­ գա­ մայն սխալ և ան­ խո­ հեմ քայլ է, քա­նի որ եր­կիրն այժմ քա­ղա­ քա­կան ան­կա­յուն ի­րադ­րու­թյու­ նում է։ Մենք հույս ու­ նենք, որ այս ո­րո­շումն իս­կա­պես քա­ղա­ քա­կան դրդա­պատ­ճառ­ներ չու­ նի»,– հայ­տա­րա­րել է ի­րաք­յան Journalistic Freedoms Observatory կազ­մա­կեր­պու­թյան ներ­կա­յա­ ցու­ցիչ Զիադ ալ Ա­ջի­լին։ Ըստ BBC-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի՝ ըն­կե­րու­թյու­նը խնդրի շուրջ բա­ նակ­ցու­թյուն­ներ է վա­րում Ի­րա­քի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հետ։  n

Ի­րա­քի հե­ռա­հա­ղոր­դակ­ցու­թյան և լ­րատ­վա­մի­ջոց­նե­րի հանձ­նա­ ժո­ղո­վի ներ­կա­յա­ցուց­չի խոս­քով՝ ձեռ­նարկ­ված մի­ջո­ցա­ռում ­ն ե­ րը որևէ կերպ կապ­ված չեն մե­ դիաըն­կե­րու­թյուն­նե­րի մաս­նա­ գի­տա­կան գոր­ծու­նեու­թյան հետ։ «Հե­ռա­հա­ղոր­դակ­ցու­թյան և լ­րատ­վա­մի­ջոց­նե­րի հանձ­նա­ժո­ ղո­վը նա­մակ­ներ է ու­ղար­կել՝ տե­ ղե­կաց­նե­լով, որ կար­գա­վո­րի­չը

ուղ­ղու­թյամբ՝ դե­պի ա­նո­րո­շու­թյուն։

Բ­րի­տա­նա­կան YouGov ինս­տի­ տու­տի ի­րա­կա­նաց­րած հարց­ման արդ­յունք­նե­րով՝ Շոտ­լան­դիա­յի ան­կա­խու­թյան գա­ղա­փա­րին դեմ է շոտ­լան­դա­ցի­նե­րի 57%-ը, կողմ՝ 33%-ը։  n

«Կ­վի­րիս պա­լիտ­րա». իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը եր­կի­րը վե­րա­դարձ­նում են խորհր­դա­յին ժա­մա­նակ­ներ

balzatul.livejournal.com

Եր­թու­ղա­յին տաք­սի­նե­րում ռա­ դիո լսե­լու նկատ­մամբ ար­գել­ քի սահ­մա­նու­մը, ինչ­պես նաև Global TV ըն­կե­րու­թյա­նը պատ­ կա­ նող ա­ վե­ լի քան 300 ար­ բան­յա­կա­յին ա­լե­հա­վաք­նե­ րի բռնագ­րա­վու­մը Վ­րաս­տա­նը վե­րա­դարձ­նում են խորհր­դա­ յին ժա­մա­նակ­ներ, երբ մար­ դիկ գաղտ­ նի էին լսում «Ա­ մե­ րի­կա­յի ձայն» ռա­դիո­կա­յա­նը, գրում է «Կ­վի­րիս պա­լիտ­րա» օ­րա­թեր­թը: քա­նի որ «ա­րա­բա­կան գար­ նան կարևոր գոր­ծոն­նե­րից մե­ կը շփում ­ն երն էին սո­ցիա­լա­կան ցան­ցե­րում»: Եր­թու­ղա­յին տաք­սի­նե­րում ռա­դիո լսե­լու ար­գել­քի սահ­մա­ նու­մը պաշ­տո­նա­պես հիմ ­ն ա­ վոր­վում է գո­վազ­դա­յին հայ­ տա­րա­րու­թյուն­ներ թույլ չտա­լու

Էջը պատրաստեցին Սյուզաննա Հովհաննիսյանը և Լիլիթ Միքայելյանը

«Կ­վի­րիս Պա­լիտ­ րա». իշ­խա­նու­ թյուն­նե­րը ձգտում

Մուր­սին հաշտ­վել է Իս­րա­յե­լի հետ Ե­գիպ­տո­սի նոր նա­խա­գա­հը խոս­տա­ցել է հետևել երկ­րի մի­ջազ­գա­յին պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րին Ե­գիպ­տո­սի ընտր­ված նա­խա­ գահ Մու­հա­մադ Մուր­սին իր ա­ռա­ջին մամ­լո ա­սու­լի­սում, որ­պես պե­տու­թյան ղե­կա­վար, հայ­տա­րա­րել է երկ­րի մի­ջազ­ գա­յին բո­լոր պայ­մա­նագ­րե­ րին ու պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­ րին հետևե­լու պատ­րաս­տա­ կա­մու­թյան մա­սին, հա­ղոր­դում է Reuters-ը։ Վեր­լու­ծա­բան­ ներն այս հայ­տա­րա­րու­թյան մեջ ա­ռա­ջին հեր­թին Իս­րա­յե­ լի հետ խա­ղա­ղու­թյան հա­մա­ ձայ­նագ­րի պահ­պան­ման մե­սիջ են տե­սել։

են հնա­րա­վո­րինս սահ­մա­նա­փա­կել խոս­քի ա­զա­տու­ թյու­նը։

մեկ­նա­բա­նու­թյամբ։ Ի­րա­կա­նում, ըստ պար­բե­րա­կա­նի, ար­գել­ քը սահ­ման­վել է, քա­նի որ շատ ռա­դիոա­լիք­ներ կա­ռա­վա­րա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րին այ­լընտ­ րան­քա­յին տե­ղե­կատ­վու­թյուն են հե­ռար­ձա­կում: Վ­րա­ցա­կան ընդ­դի­մու­թյու­նը չի բա­ցա­ռել, որ ա­ռա­ջի­կա­յում կփակ­վեն նաև մի շարք հե­ռուս­ տաըն­կե­րու­թյուն­ներ։  n

en.rian.ru

Թա­գա­վո­րու­թյու­նից դուրս գա­ լուն ուղղ­ված ար­շա­վի մեկ­նար­ կը։ Շոտ­լան­դիա­յի ան­կա­խու­թյան հան­րաք­վեի հստակ ամ­սա­թիվն ա­ռայժմ հայտ­նի չէ։ Հա­վա­նա­բար, այն կանց­կաց­վի 2014թ.։

Վ­րաս­տա­նը հի­շել է «Ա­մե­րի­կա­յի ձայ­ն»-ը

Ըստ պար­բե­րա­կա­նի՝ իշ­խա­նու­ թյուն­ներն այս կերպ ձգտում են հնա­րա­վո­րինս սահ­մա­նա­փա­ կել խոս­քի ա­զա­տու­թյու­նը։ Ընդ ո­րում՝ հոկ­տեմ­բե­րին կա­յա­նա­ լիք խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­ րու­թյուն­նե­րին ըն­դա­ռաջ օ­րա­ թեր­թը չի բա­ցա­ռել նաև սահ­մա­ նա­փա­կում ­ն ե­րը ին­տեր­նե­տում,

դիր են ա­վե­լի րերկր­յա լրատ­

Տոմս՝ ինչ-որ ուղ­ղու­թյամբ

Քա­րո­զար­շա­վը գլխա­վո­րում է Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յի ֆի­նանս­նե­ րի նախ­կին նա­խա­րար Ա­լիս­տեր Դառ­լին­գը, ո­րը Շոտ­լան­դիա­յի ան­կա­խու­թյան հան­րաք­վեն հա­ մա­րել է տոմս մեկ ուղ­ղու­թյամբ՝ դե­պի ա­նո­րո­շու­թյուն։ Դառ­լին­ գի կար­ծի­քով՝ ե­թե Շոտ­լան­դիան Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յի մաս մնա, կշա­ հի տնտե­սա­կան, քա­ղա­քա­կան և սո­ցիա­լա­կան ա­ռում ­ն ե­րով։ Հի­շեց­նենք, որ մա­յի­սի 25-ին Շոտ­լան­դա­կան ազ­գա­յին կու­ սակ­ցու­թյան ա­ռաջ­նորդ, Շոտ­ լան­դիա­յի ա­ռա­ջին նա­խա­րար Ա­լեքս Սել­մոն­դը պաշ­տո­նա­պես տվել էր Շոտ­լան­դիա­յի՝ Միաց­յալ

թյուն­նե­րը մտա­ քան 40 օ­տա­

rt.com

Հի­շեց­նենք՝ ըն­թա­ցիկ տար­ վա հուն­վա­րին Եվ­րա­միու­թյու­ նը հաս­տա­տել է Ի­րա­նի դեմ սահ­մա­նա­փակ պատ­ժա­մի­ջոց­ ներ են­թադ­րող փա­թե­թը: Հու­ լի­սի 1-ից, փաս­տո­րեն, ու­ժի մեջ է մտնում Թեհ­րա­նի նկատ­մամբ

Հանձ­նա­ժո­ղո­վի կող­մից տա­ րած­ված հա­ղոր­դագ­րու­թյու­նում նշվում է, որ Ի­ րա­ նի դեմ պատ­ ժա­մի­ջոց­նե­րի վեր­ջին այս փա­ թեթն ուղղ­ված է Ի­րա­նի մի­ջու­ կա­ յին ծրագ­ րի ու դրա ֆի­ նան­ սա­վոր­ման աղբ­յուր­նե­րի դեմ:

Ի­րա­քի իշ­խա­նու­

de.rian.ru։

ԵՄ-ն հաս­տա­տել է Ի­րա­նի նկատ­մամբ լայ­նա­մասշ­տաբ պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րի փա­թե­թը

Մու­հա­մադ Մուր­սին խոս­տա­ցել է հետևել

«Ես կպահ­պա­նեմ բո­լոր պայ­մա­ նագ­րերն ու պար­տա­վո­րու­թյուն­ նե­րը մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյան առջև,– հայ­տա­րա­րել է Մուր­սին։Ե­գիպ­տո­սը մտա­դիր չէ մի­ջամ­ տել այլ պե­տու­թյուն­նե­րի ներ­քին գոր­ծե­րին, բայց այլ պե­տու­թյուն­ նե­րին էլ թույլ չի տրվի մի­ջամ­տել մեր պե­տու­թյան ո­րո­շում ­ն ե­րին»։ Մուր­ սին ար­ դեն լքել է «Մու­ սուլ­ման եղ­բայր­ներ» շարժ­ման և ն­րա քա­ղա­քա­կան թևի՝ «Ա­զա­ տու­թյուն և ար­դա­րու­թյուն» կու­ սակ­ցու­թյան շար­քե­րը։ Այդ­ պի­սով նա կա­տա­րել է «բո­լոր

երկ­րի մի­ջազ­գա­յին բո­լոր պար­տա­վո­ րու­թյուն­նե­րին։

ե­գիպ­տա­ցի­նե­րի նա­խա­գահ դառ­նա­լու» ու իս­լա­միստ­նե­րի ա­սո­ցիա­ցիա­յի շար­քե­րը լքե­լու նա­խընտ­րա­կան իր խոս­տու­մը։ Ն­շենք, որ հու­նի­սի 16-17-ին տե­ղի ու­նե­ցած նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի երկ­րորդ փու­ լում Մուր­ սին ստա­ ցել էր ընտ­ րող­նե­րի ձայ­նե­րի 51,73%-ը, նրա մրցա­կից Ե­գիպ­տո­սի նախ­կին վար­չա­պետ Ահ­մադ Շա­ֆի­կը՝ 48,27%-ը։  n


| № 90 (159), երեքշաբթի, հունիսի 26, 2012 թ.

8 | Մշակույթ «Ար­ցա­խի ա­զա­ տագ­րու­մը». աջ ձեռ­քը վեր՝ դե­պի դրո­շը պար­զած ա­զա­տա­տենչ մար­տիկ։

«Մե­ծա­րանք՝ Ար­ցա­խի հե­րո­սին»։

«Ապ­րիլ­յան ե­ղեռ­ նի հու­շար­ձա­նը». գաղ­թի ճամ­փե­ քին եր­կու քույր և ան­հա­շիվ հա­րա­ զատ­ներ կորց­րած հա­յոր­դու հո­գու ճիչն ու սրտի բո­ ղո­քը՝ ուղղ­ված դե­պի եր­կինք: Բեյ­րու­թա­հայ նշա­նա­վոր քան­դա­կա­գործ Զա­վեն Խ­տըշ­յա­նը։

Ե­րազ հայ­թայ­թող ար­վես­տա­գե­տը Լևոն Լա­ճիկ­յան, ար­վես­տա­բան «Լի­բա­նա­նի հայ հա­մայն­քի օ­րե­րը Հա­յաս­տա­նում» ծրագ­ րի շրջա­նա­կում Երևա­նի պատ­ մու­թյան թան­գա­րա­նում օ­րերս բաց­վեց բեյ­րու­թա­հայ նշա­ նա­վոր քան­դա­կա­գործ Զա­ վեն Խ­տըշ­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծու­ թյուն­նե­րի ան­հա­տա­կան ցու­ցա­ հան­դե­սը՝ հո­վա­նա­վո­րու­թյամբ

ՀՀ սփյուռ­քի նա­խա­րա­րու­թյան և Երևա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի: «Ար­վես­տա­գետն ա­նե­րազ մար­ դու ե­րազ հայ­թայ­թողն է»,– այս­ պես է բա­նաձևում ար­վես­տա­գե­ տի ա­նե­լի­քը Զա­վեն Խ­տըշ­յա­նը։ Ինքն էլ, ար­ դեն 80 տա­ րի, ապ­ րում է նույն ա­ռա­քե­լու­թյամբ՝ իր ե­րազ­ներն ու իղ­ձերն ար­տա­հայ­ տե­լով քան­դա­կա­յին ձևե­րի մեջ ու դրանց մի­ջո­ցով։ Մանկուց ե­րա­զել է կոմ­պո­ զի­ տոր դառ­ նալ։ Շատ է սի­ րել

դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թյուն։ Տա­ րի­ ներ անց էլ հի­ շում է բեյ­ րու­ թյան Բուրջ Հա­մու­դի խա­նութ­ նե­րից մե­կի անկ­յ ու­նում ըն­ կած այն սկա­վա­ռա­կը, ո­րը պի­ տի տուն տա­ ներ ու ա­ մե ն ի­րի­կուն լսեր Ի­գոր Ստ­րա­վինս­ կու կա­խար­դա­կան մե­ղե­դի­նե­ րը: Հայ­րը, սա­կայն, չի խրա­խու­ սել «օ­դա­յին» այդ զբաղ­մուն­քը: Բայց դեմ չի ե­ ղել որ­ դու՝ քան­ դա­կա­գործ դառ­նա­լու ցան­կու­ թյա­նը. դա ար­դեն իս­կա­կան տղա­ մար­ դու գործ է, որն ա­ մե­ նօր­ յա կռիվ է են­ թադ­ րում քա­ րի ու մե­ տա­ ղի հետ: Ու տա­ րի­ ներ անց Զա­վե­նը հենց քան­դա­ կի մի­ջո­ցով էր ար­տա­հայ­տե­լու իր չկորս­ված սերն առ նո­րին մե­ ծու­թյուն ե­րաժշ­տու­թյու­նը: Բեյ­րու­թի «Ն­շան Փա­լանջ­յան» ճե­մա­րանն ա­վար­տե­լուց հե­տո 1949-1952 թթ. Զա­վեն Խ­տըշ­յա­նը սո­վո­րել է Գե­ղար­վես­տի ա­կա­ դե­միա­յում, ա­պա մեկ­նել Փա­ րիզ՝ ու­սու­մը շա­րու­նա­կե­լու տե­ ղի Ազ­գա­յին բարձ­րա­գույն ար­ վեստ­նե­րի դպրո­ցում: Այ­սօր ևս հ­պար­տու­թյամբ է տա­լիս ու­սու­ ցիչ­նե­րի ա­նուն­նե­րը՝ Հ­յու­բերտ Յան­սես, Մար­սել Ժի­մոն, Ալֆ­ րեդ Ժան­ յո։ Ու­ սա­ նող էր, երբ 1954թ. ցու­ցադր­վեց «Փ­թի փա­ լե» հռչա­կա­վոր ցու­ցաս­րա­հում։ Արդ­յուն­քում հա­ջորդ եր­կու տա­ րի­նե­րին ստա­ցավ Փա­րի­զի Գե­ ղար­վես­տի ա­կա­դե­միա­յի եր­կու մրցա­նակ­նե­րը։ 1964թ. ծննդա­վայ­րում Զա­վեն Խ­տըշ­յա­նը բա­ցում է իր ա­ռա­ջին ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դե­սը: Այդ տա­ րի էր, որ գաղ­ թա­ կան ծնող­նե­րի զա­վա­կը Բեյ­րու­թին մեր­ձա­կա Բիք­ֆա­յա բար­ձուն­քին վեր խո­յաց­րեց 1915թ. ան­մեղ զո­ հե­րի հի­շա­տա­կը հա­վեր­ժաց­նող

հու­շա­կո­թո­ղը: Այն գաղ­թի ճամ­ փե­քին եր­կու քույր և ան­հա­շիվ հա­րա­զատ­ներ կորց­րած հա­յոր­ դու հո­գու ճիչն ու սրտի բո­ղոքն էր՝ ուղղ­ված դե­պի եր­կինք: Զա­վեն Խ­տըշ­յա­նը կո­թո­ղա­յին այդ հու­շար­ձա­նից հե­տո միան­ գա­մից հայտ­նի ա­նուն դար­ձավ ողջ հայ սփյուռ­քում: Չշ­տա­պեց, սա­կայն, շա­հար­կել իր ա­նու­ նը՝ իջ­նե­լով այն կո­մեր­ցիոն ար­ վես­տի մա­կար­դա­կի: Դժ­վա­րու­ թյամբ էր բա­ժան­վում գոր­ծե­ րից, ո­րոնք հա­րա­զա­տա­նում էին ի­րեն: Ծե­րու­նա­զարդ վար­պե­տը շատ է սի­րում կրկնել. «Ար­ձա­նիս շո­շա­փե­լը նույնն է, թե մար­մի նս կշո­շա­փեմ»: Մի ան­գամ նույ­նիսկ շատ բարձր գին է դրել, որ­պես­ զի չգնեն: Գ­նել են սա­կայն: Ըն­տա­նիքն ապ­րեց­նե­լու հա­ մար Խ­տըշ­յա­նը հիմ ­ն ա­կա­ նում պատ­ վեր­ ներ կամ, ինչ­ պես ինքն է ա­ սում, «ապսպ­ րանք» է վերց­րել: Միա­ժա­մա­ նակ «Ճար­տա­րա­պե­տու­թյուն» է դա­սա­վան­դել Բեյ­րու­թի Գե­ ղար­վես­տի ա­կա­դե­միա­յում: Հե­ տաքր­քիր են նրա դա­տո­ղու­ թյուն­նե­րը քան­դա­կա­գոր­ծու­ թյան ու ճար­տա­րա­պե­տու­թյան հա­մե­մա­տու­թյան շուրջ: Վեր­ ջինս, ըստ նրա, «բնա­կե­լի քան­ դակ է, իսկ քան­դա­կը՝ անբ­նակ ճար­տա­րա­պե­տու­թյուն»: Երևան­յան ցու­ցա­հան­դե­սը կոչ­ ված է ամ­փո­փե­լու Զա­վեն Խ­տըշ­ յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ար­գա­ սա­վոր ու­ղին: Այդ ըն­թաց­քում, ի­հար­կե, նա հասց­րել է ճա­նա­ չում ձեռք բե­րել թե՛ Լի­բա­նա­նում, թե՛ Մեր­ձա­վոր Արևել­քում: Հի­շա­ տա­ կենք միայն մի փաստ. երբ Բեյ­րու­թում տա­րի­ներ ա­ռաջ լույս տե­սավ Սե­զա­րի «Քան­դա­կա­ գոր­ծու­թյու­նը Լի­բա­նա­նի մեջ»

հան­րա­գի­տա­րա­նա­յին աշ­խա­ տու­թյու­նը, դրա շա­պի­կին մեր հայ­րե­նակ­ցի աշ­խա­տանք­նե­րից մե­կի վե­րատ­պու­թյունն էր պատ­ կեր­ված: Մեջ­բե­րենք նաև նրա ար­վես­տի մա­սին լի­բա­նան­ցի ժա­մա­նա­կա­կից քննա­դատ Ժո­ զեֆ Թար­ա­պի հետև­յալ միտ­քը. «Խ­տըշ­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կեր­պը հիմն­ված է պա­րու­րո­ղի և պա­րուր­վա­ծի տրա­մա­խո­հու­թյան վրա»: Զա­վեն Խ­տըշ­յա­նի ստեղ­ծա­ գոր­ծու­թյուն­ներն ի­րենց ո­ղորկ մա­կե­րես­նե­րով և ծա­վա­լա­յին ինք­նա­տիպ լու­ծում ­ն ե­րով ակն­ հայտ ե­րաժշ­տա­կան հնչե­ղու­ թյուն ու­նեն: Բ­նա­կան է ըն­թա­ցել ի­րա­պաշտ ար­ձա­նա­գոր­ծու­թյու­ նից դե­պի վե­րա­ցարկ­ված-ո­ճա­ վոր­ված քան­դա­կա­գոր­ծու­թյուն տա­նող ճա­նա­պար­հը: Ն­րա գոր­ ծերն ընդ­հան­րա­պես հատ­կո­րոշ­ վում են բնոր­ դի՝ երկ­ րից դե­ պի եր­կինք սլաց­քը հա­վեր­ժաց­նե­լու կա­րո­ղու­թյամբ և այդ սահ­մա­ նա­գի­ծը հաղ­թա­հա­րել փոր­ձող հե­րո­սի կեր­պա­վոր­մամբ: Ցու­ցադր­ված գոր­ծե­րից ա­ռանձ­նաց­նենք «Աս­թար­թե աստ­վա­ծու­հին», ո­րը կեր­պա­վո­ րում է Ա­ րա Գե­ ղե­ ցի­ կի ու Շա­ մի­րա­մի սի­րա­վե­պի փյու­նիկ­ յան տար­բե­րա­կը: Աս­թար­թեն, ըստ փյու­նիկ­յ ան դի­ցա­բա­նու­ թյան, եր­կինք­նե­րի աստ­վա­ծու­ հին է և պատ­ կեր­ ված է ճախ­ րան­քի պա­հին: Խոս­տո­վա­նենք, որ Զա­վեն Խ­տըշ­յա­նը մինչ այս ցու­ցա­հան­ դե­ սը ծա­ նոթ ա­ նուն չէր Մայր հայ­րե­նի­քում: Հու­սանք, թե ներ­ կա ցու­ցա­հան­դե­սը շրջա­դար­ ձա­յին կլի­նի քան­դա­կա­գոր­ծի կյան­ քում՝ տա­ լով նրան ստեղ­ ծա­գոր­ծա­կան լիցք ու կո­րով:  n

Orakarg Business Daily  

Create your own agenda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you