Page 1

Գինը՝ 100 դրամ

| № 84 (153), հինգշաբթի, հունիսի 14, 2012 թ., www.orakarg.am

Իմ խոր­հուր­դը ե­րի­տա­սարդ ե­րա­ժիշտ­նե­րին՝ շոու չա­նել

Նավ­թը կորց­նում է նշա­նա­կու­թյու­նը

Մեզ չվե­րա­բե­րող հարց է «Շեն կոն­ցեռ­ն»-ի սե­փա­կա­նա­տե­րը՝ Օս­կան­յա­նին առնչ­վող քրեա­կան գոր­ծի մա­սին

ԱՄՆ-ը նվա­զեց­րել է է­ներ­գա­կի­րի գլո­բալ պա­հան­ջար­կի կան­խա­տե­սու­մը

Հարցազրույց Բո­րիս Կուշ­նի­րի հետ

էջ 8 ›››

էջ 6 ›››

Հա­սա­րա­կու­թյուն՝ ա­ռանց հե­տաքն­ նող լրագ­րող­նե­րի Հայկ Խա­նում­յան, տե­սա­կետ

էջ 2 ›››

Ո՞վ է կա­թո­ղի­ կո­սին թույլ տվել բո­վան­ դա­կա­զերծ ա­նել ե­կե­ղե­ցին Սո­ղո­մոն Փա­փազ­յան, տե­սա­կետ էջ 2 ›››

Մար­տահ­րա­վեր քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյա­նը

Անց­յա­լում մնա­լու վտան­գը

Հա­մաշ­խար­հա­յին բան­կը չի հա­վա­տում Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թյա­նը և կա­ռա­վա­րու­թյան տնտե­սա­կան քա­ ղա­քա­կա­նու­թյա­նը։ Ե­թե հուն­վա­րին ՀԲ-ն կան­խա­տե­ սում էր, որ այս տա­րի հան­րա­պե­տու­թյու­նում տնտե­ սա­կան ա­ճը կկազ­մի 4,3%, ա­պա բան­կի ե­րեկ հրա­պա­ րա­կած զե­կույ­ցում ցու­ցա­նի­շը նվա­զել է 0,2-տո­կո­սա­ յին կե­ տով՝ մինչև 4,1%։ Հա­ յաս­ տա­ նը միակ եր­ կիրն է տա­րա­ծաշր­ջա­նում, ո­րի տնտե­սա­կան ա­ճի կան­խա­տե­ սումն ի­ջեց­վել է։

«Ա­րա­րատ­ցե­մենտ» գոր­ծա­րա­նը դա­դա­րեց­րել է աշ­խա­տանք­նե­րը էջ 3 ›››

Մր­գեր կա­ռա­ վա­րու­թյան հաս­տատ­մա­նը

Ս­խալ­նե­րը ուղ­ղե­լու ճա­նա­պար­հին

ԵՄ պաշ­տոն­յա­նե­րը կքննար­կեն «բան­կա­յին միու­թյան» ստեղծ­ման ու­ղի­նե­րը էջ 6 ›››

Հու­նաս­տա­նը հա­սել է Կիպ­րոս

Moody’s-ն ի­ջեց­րել է Կիպ­րո­սի խո­շո­րա­գույն բան­կե­րի վար­կա­նիշ­նե­րը էջ 6 ›››

Դե­րե­րը է­պի­զո­դիկ չեն Ի­րա­նը Ադր­բե­ջա­նի հա­մար սպառ­նա­լիք է Կաս­պից ծո­վում էջ 7 ›››

Հո­ռե­տե­սել են Հա­յաս­տա­նին Հա­մաշ­խար­հա­յին բան­կը նոր ռիս­կեր է տե­սել Հա­յաս­տա­նի տնտե­սա­կան ա­ճի հա­մար

«Բա ո՞ւր էիր» տրա­մա­ բա­նա­կան շղթա­յի շուրջ էջ 3 ›››

Պե­տու­թյունն ա­վե­լաց­նում է «Հայ­կա­կան միրգ» ըն­կե­րու­թյան կա­պի­տա­լը էջ 5 ›››

օ ր ա թ ե ր թ

I SSN 1829- 331X

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

9 771829 331002

12153 >

էջ 4 ›››

Ֆոտոլուր

Օս­կան­յա­նի՝ քա­ղա­քա­կան ընդգծ­ված դեմք լի­նե­լը մի պահ ու­շադ­րու­թյու­նից դուրս թո­ղեց այն հան­գա­ման­քը, որ ԱԱԾ-ի հե­տաքրք­րա­սի­րու­թյան օբ­յեկ­տը նաև «Սի­վի­ լի­թաս» հիմ ­ն ադ­րամն է և ն­րա մե­դիա նա­խագ­ծե­րը: n

Տե՛ս խմբագրականը` էջ 2 ›››

Օրվա

Ե­րեկ Հա­մաշ­խար­հա­յին բան­կը հրա­պա­րա­կել է «Հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­ սու­թյան հե­ռան­կար­ներ» (Global Economic Prospects) հու­նիս­յան զե­կույ­ցը, ո­րում ան­փո­փոխ է թո­ղել ըն­թա­ ցիկ տար­ վա հա­ մար հա­ մաշ­խար­հա­յին տնտե­ սու­թյան ա­ճի հուն­վար­ յան կան­խա­տե­սու­մը՝ 2,5%։ Գա­լիք եր­կու տա­րի­նե­րի

վարքագիծ

Եղեռնի զո­հե­րի ժա­ռանգ­նե­րին փոխ­հա­տու­ցում կվճար­վի Ա­վե­լի քան մեկ տա­րի տևած դա­տա­վա­րու­թյու­նից հե­տո շուրջ $2,1  մլն կվ­ճար­վի Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­ թյան զո­հե­րի ժա­ռանգ­նե­րին AXA S.A. ա­պա­հո­վագ­ րա­կան ըն­կե­րու­թյան Ժա­ռանգ­նե­րի փոխ­հա­տուց­ ման հիմ ­ն ադ­րա­մից, հա­ղոր­դում է «Ա­զա­տու­թյուն» ռա­դիո­կա­յա­նը: Եր­կու­շաբ­թի Միաց­յալ Նա­ հանգ­նե­րում կա­յա­ցած դա­ տա­կան լսում ­ն ե­րի ժա­մա­ նակ դա­տա­վոր Ք­րիս­տի­ նա Ս­նայ­դե­րը հայ­տա­րա­րել է, որ ե­թե փաս­տա­բան­ նե­րը հա­մա­ձայ­նեն, ա­պա հայց­վոր­նե­րից 100-ի գոր­ ծը կկարճ­ վի, և այդ

մա­սով վճա­րում ­ն ե­րի չե­քեր կտրա­մադր­վեն։ Ն­ շենք, որ Holthouse Carlin & Van Trigt հաշ­ վա­ պա­հա­կան ըն­կե­րու­թյու­նը վա­վե­րաց­րել է 100 հայ­ցե­ րը, ո­րոնց ներ­կա­յաց­նող­նե­ րին և կտ­րա­մադր­վի նշված գու­մա­րը:

Փոխ­հա­տուց­ման տրա­ մադ­րու­մից հե­տո հիմ ­ն ադ­ րա­ մում կմնա $700 հազ. գու­ մար։ Ն­ շենք նաև, որ հայ­ ցեր կան, ո­ րոնք դեռ վա­րույ­թում են: Հի­շեց­նենք՝ ֆրան­սիա­ կան AXA S.A. ա­պա­հո­վագ­ րա­կան ըն­կե­րու­թյան հիմ­ նադ­րա­մի ն 13 հազ. հայց է ներ­կա­յաց­վել: Այս տար­վա սկզբին ըն­կե­րու­թյան ի­րա­ վա­բա­նը ո­րո­շել էր, որ դի­ տարկ­ վե­ լու են $15 հազ. և ա­վել գու­մա­րի պա­հան­ջով հայ­ցա­դի­մում ­ն ե­րը։  n

հա­մար հա­մաշ­խար­հա­ յին տնտե­սու­թյան ա­ճի մա­ սով ՀԲ-ն ա­վե­լի լա­վա­տես է. 2013թ. հա­ մար կան­ խա­ տես­ վում է 3%, 2014թ. հա­ մար՝ 3,3% աճ։ Զար­գա­ցած երկր­նե­րի մա­ սով ՀԲ-ն իր հուն­ վար­ յան կան­խա­տե­սում ­ն ե­րը թո­ղել է ան­փո­փոխ։ Տն­տե­ սա­ կան աճն այս երկր­ նե­ րում ընդ­հա­նուր առ­մամբ

կկազ­ մի 1,4%, ԵՄ-ում բանկն ակն­ կա­ լում է 0,3% ան­կում։ ՀԲ-ն 0,1-տո­կո­սա­յին կե­ տով վե­րա­նա­յել է զար­ գա­ցող տնտե­սու­թյուն­նե­ րի այս տար­ վա տնտե­ սա­ կան ա­ճի կան­խա­տե­սու­մը՝ ցու­ցա­նի­շը նվա­զեց­նե­լով մինչև 5,3%։ Զե­ կույ­ ցի վե­ րա­բեր­յալ ՀԲ-ի հա­ղոր­ դագ­րու­թյու­նում նշվում է, որ զար­գա­ցող երկր­նե­ րը պետք է պատ­ րաստ­ վեն հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­սու­թյու­նում ա­ռա­ջի­ կա տա­րի­նե­րին հնա­րա­վոր ան­կա­յու­նու­թյա­նը։ ՀԲ-ի զար­գաց­ման հե­ ռան­կար­նե­րի խմբի տնօ­րեն

էջ 5 ›››


| № 84 (153), հինգշաբթի, հունիսի 14, 2012 թ.

2 | Տեսանկյուն Խմբագրական

Մար­տահ­րա­վեր քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյա­նը Վար­դան Օս­կան­յա­նի և ն­րա հիմ ­ն ադ­րած «Սի­վի­լի­ թաս» հիմ ­ն ադ­րա­մի շուրջ կա­տար­վող ի­րա­դար­ձու­ թյուն­նե­րը ոչ միայն քա­ղա­քա­կան, այլև հստակ քա­ղա­ քա­ցիա­կան են­թա­տեքստ են պա­րու­նա­կում: Օս­կան­յա­ նի՝ քա­ղա­քա­կան ընդգծ­ված դեմք լի­նե­լը մի պահ ու­ շադ­րու­թյու­նից դուրս թո­ղեց այն հան­գա­ման­քը, որ ԱԱԾ-ի հե­տաքրք­րա­սի­րու­թյան օբ­յեկ­տը նաև «Սի­վի­լի­ թաս» հիմ ­ն ադ­րամն է և ն­րա մե­դիա նա­խագ­ծե­րը: Ակն­հայ­տո­րեն փորձ է ար­վում խո­չըն­դո­տել իշ­խա­ նու­թյան վե­րահս­կո­ղու­թյու­նից դուրս գտնվող լրատ­վա­ մի­ջոց­նե­րի գոր­ծու­նեու­թյու­նը: Ան­կախ քա­ղա­քա­ցիա­ կան շար­ժում ­ն երն ու լրտա­վա­մի­ջոց­նե­րը բա­վա­կա­ն տհա­ճու­թյուն­ներ են պատ­ճա­ռել իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին՝ տար­բեր խնդիր­նե­րի հետ կապ­ված, որ­տեղ իշ­խա­նու­ թյու­նն ակն­հայ­տո­րեն գոր­ծել է հան­րա­յին շա­հի դեմ: Հատ­կա­պես վեր­ջին տա­րի­նե­րին քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան ինս­տի­տուտ­նե­րն ա­պա­ցու­ցել են, որ ո­րո­շա­կի կոնկ­րետ դեպ­քե­րում ըն­դու­նակ են հա­ կակ­շիռ դառ­նալ և հա­սա­րա­կա­կան կար­ծի­քը պար­ տադ­րել իշ­խա­նու­թյա­նը: «Սի­վի­լի­թա­ս»-ի մե­դիա նա­ խագ­ծերն ան­մասն չեն մնա­ցել այս գոր­ծըն­թաց­նե­րից: Հետևա­բար՝ բնա­կան է, որ իշ­խա­նու­թյու­նը փոր­ ձում է խո­չըն­դո­տել կամ չե­զո­քաց­նել «Սի­վի­լի­ թաս»-ի գոր­ծու­նեու­թյու­նը, ո­րը քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան լուրջ հար­թակ է դար­ձել: «Փո­ղե­րի լվա­ցում» բա­ռա­կա­պակ­ցու­թյամբ շա­հար­ կե­լով Վար­դան Օս­կան­յա­նի ա­նու­նը՝ փորձ է ար­վում խնդի­րը տե­ղայ­նաց­նել Օս­կան­յան-իշ­խա­նու­թյուն մի­ ջանց­քում: Իսկ այս պա­րա­գա­յում ներ­կա­յաց­վե­լու է, թե «քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րը պար­զա­պես հա­րա­բե­ րու­թյուն­ներ են պար­զում միմ­յանց հետ, ին­չն էա­կա­ նո­րեն նվա­զեց­նում է հա­սա­րա­կա­կան հե­տաքրք­րու­ թյան ու ա­ջակ­ցու­թյան մա­կար­դա­կը»: Պատ­վե­րով աշ­խա­տող ո­րոշ լրատ­վա­մի­ջոց­ներ նույ­նիսկ փոր­ձեր են անում խնդի­րը տե­ղա­փո­խել ազ­գա­յին և կ­րո­նա­կան տի­րույթ՝ հրահ­րել կեղծ հայ­ րե­նա­սի­րա­կան և ե­կե­ղե­ցա­սի­րա­կան տրա­մադ­րու­ թյուն­ներ: Բ­նա­կա­նա­բար, այս ա­մե ­նը ար­վում է ու­ շադ­րու­թյու­նը խնդրի բուն էու­թյու­նից շե­ղե­լու և այլ հար­թու­թյուն տե­ղա­փո­խե­լու նպա­տա­կով: Սա­կայն փաս­տը մնում է փաստ, որ հայ­րե­նի ԱԱԾ-ն «փո­ղեր լվա­նա­լու» մե­ղադ­րան­քով ուղ­ղա­ կիո­րեն ար­շա­վանք է սկսել նաև լրատ­վա­մի­ջո­ցի դեմ, ինչն ա­մե նևին չի խո­սում այն մա­սին, որ իշ­խա­ նու­թյու­նը նպա­տակ ու­նի Հայս­տա­նում ամ­րապն­դել ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ինս­տի­տուտ­նե­րը: Ընդ­հա­կա­ ռա­կը, նման գոր­ծե­լաո­ճը բնո­րոշ է ավ­տո­րի­տար և բռ­նա­պե­տա­կան ռե­ժիմ ­ն ե­րին, ո­րոնց ա­մե­ նաա­ռա­ջին թշնա­մի ն ան­կախ լրատ­վա­մի­ջոց­ ներն են ու ա­զատ խոս­քը: n

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

օ ր ա թ ե ր թ

Լույս է տեսնում 2011թ. սեպտեմբերի 21-ից: Հիմնադիր և հրատարակիչ՝ «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, վկայական` 03Ա080303, տրվ. 20.05.08թ. Հասցե՝ ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտայի 1 Հեռ.՝ +37410 500 119, էլ. փոստ՝ info@orakarg.am Գլխավոր խմբագիր՝ Կարեն Հարությունյան Թողարկման պատասխանատու՝ Մարատ Յավրումյան Վաճառք և բաժանորդագրություն՝ +374 10 500119, +374 55 026249 Գովազդ և մարքեթինգ՝ +374 55 441351 Մեջբերումներ անելիս հղումը «Օրակարգ»-ին պարտադիր է: Թերթի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուս­տա­ռադիո­ընթերցումն առանց «Օրակարգ»-ին հղման արգելվում է: Նյութերը չեն գրախոսվում և հեղինակներին չեն վերադարձվում: Գովազդների և R տառով հրապարակվող նյութերի բովանդա­կության համար խմբագրությունը պատասխանատվություն չի կրում: Տառատեսակը՝ Էդիկ Ղաբուզյանի Հրատարակության 1-ին տարի Ստորագրված է տպագրության՝ 13.06.2012թ. Տպաքանակը՝ 2000

Հա­սա­րա­կու­թյուն՝ ա­ռանց հե­տաքն­նող լրագ­րող­նե­րի Հայկ Խա­նում­յան

Ա

յ­սօր հա­յաս­տան­ցի և ար­տա­ սահ­ման­ցի բազ­մա­թիվ փոր­ ձա­գետ­ներ, տար­բեր ո­լոր­տում ներ­գրավ­ված մար­դիկ ի­րենց ե­լույթ­ նե­րում խո­սում են Ար­ցա­խի պա­սի­ վու­թյան, մաս­նա­վո­րա­պես ան­կախ մա­մու­լի և տե­ղե­կատ­վու­թյան ո­րա­ կի հետ կապ­ված հար­ցե­րի մա­սին: Այս ա­մե ­նի բա­ցա­կա­յու­թյու­նը հատ­ կա­պես զգաց­վում է շար­քա­յին ար­ ցախ­ցու վրա: Բազ­մա­թիվ հար­ցեր, ո­րոնք հու­զում են Ար­ցա­խի հա­սա­ րա­կու­թյա­նը, այդ­պես էլ չեն տրվում կամ տրվում են նեղ շրջա­նակ­նե­րում՝ ա­ռանց բարձ­րա­ձայ­նե­լու և պա­տաս­ խան­ներ փնտրե­լու: Վեր­ջերս լրագ­րող­նե­րի շրջա­նա­ կում անց­կաց­ված փոք­րիկ հար­ցա­ խույ­ զը ցույց տվեց, որ լրագ­ րո­ ղա­ կան հե­տաքն­նու­թյուն վեր­ջին տա­ րի­նե­րին Ար­ցա­խում ընդ­հան­րա­պես չի ի­րա­կա­նաց­վել: Ն­մա­նա­տիպ հե­ տաքն­նու­թյուն­նե­րը տար­բեր երկր­ նե­րում հիմ ­ն ա­կա­նում ի­րա­կա­նաց­ վում են հան­րա­յին մի­ջոց­նե­րի ծախս­ ման արդ­յու­նա­վե­տու­թյու­նը ստու­ գե­լու, հան­րա­յին հնչե­ղու­թյուն ստա­ցած թե­մա­նե­րին ման­րակր­կիտ

անդ­րա­դառ­նա­լու նպա­տա­կով: Բազ­ մա­թիվ հե­տաքն­նու­թյուն­ներ օգ­նել են տար­բեր հա­սա­րա­կու­թյուն­նե­րի արդ­յու­նա­վետ պայ­քա­րել կո­ռուպ­ ցիա­յի դեմ, նպաս­տել քա­ղա­քա­կան հա­մա­կար­գի զար­գաց­մա­նը, բե­րել ո­րոշ վար­չա­կար­գե­րի և քա­ղա­քա­կան թի­մե­րի տա­պալ­մա­նը (այս ա­ռու­մով երևի ա­մե ­նան­շա­նա­վո­րը Ո­ւո­թեր­գեյ­ թի գործն էր, ին­չը բե­րել է ԱՄՆ-ի նա­ խա­գահ Նիք­սո­նի հրա­ժա­րա­կա­նին): Ին­ չո՞ւ Ար­ ցա­ խում չկան նման հե­ տաքն­նու­թյուն­ներ, ին­չու տար­բեր խնդիր­նե­րի մա­սին ա­վե­լի աշ­խույժ չի խոս­վում: Կար­ծիք­նե­րից մեկն այն է, որ մենք ար­ տա­ քին թշնա­ մի ու­ նենք, հետևա­բար պետք է զգույշ լի­ նել, մեզ ա­մե ն քայ­լի հետևում են: Սա ար­դեն հնա­ցող տար­բե­րակ է, քան­ զի այդ թշնա­ մու հիմ ­նա­ կան նպա­ տա­կը մեզ թու­լա­ցած տես­նելն է: Հա­ սա­րա­կու­թյանն ա­մե ­նա­շա­տը թու­ լաց­նում է ա­նար­դա­րու­թյու­նը, սո­ ցիա­լա­կան բևե­ռա­ցու­մը, խնդիր­նե­րի մա­սին լռու­թյու­նը: Հետևա­բար՝ ոչ թե պետք է լռել, քան­զի թշնա­մի ու­նենք, այլ պետք է խնդիր­նե­րի հան­րա­յին քննար­կում ­ն եր սկսել՝ ու­ժեղ հա­սա­ րա­կու­թյուն ու­նե­նա­լու հա­մար: Երկ­րորդ տա­րած­ված կար­ծիքն այն է, որ հա­սա­րա­կու­թյու­նը դրա կա­րի­քը չի զգում: Սա հատ­կա­պես իշ­խա­նու­ թյուն­նե­րի ա­ռաջ քա­շած տար­բե­րակն

է: Տար­բեր հան­դի­պում ­ն ե­րում իշ­խա­ նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն ա­սում են, որ ոչ մե­կին չեն ար­գե­լել խո­սել կամ գոր­ ծել, բո­ լորն ա­ զատ են այս հար­ցում, պար­զա­պես հա­սա­րա­կա­ կան պա­հանջ չկա: Զար­գա­նա­լու ա­զատ հնա­րա­վո­րու­ թյուն­ներ ու­նե­ցող երկր­նե­րում նման պա­հանջ սո­վո­րա­բար լի­նում է: Հա­ սա­րա­կա­կան նման պա­հանջ չի լի­ նում Հ­յու­սի­սա­յին Կո­րեա­յում, Թուրք­ մենս­տա­նում, հե­տա­դի­մա­կան երկր­ նե­րում: Հետևա­բար՝ նման կար­ծիք հայտ­նող­նե­րը պետք է հրա­ժար­ վեն այս միտ­քը կրկնե­լուց և փոր­ձեն գտնել այլ պա­տաս­խան­ներ: Ար­ցա­խին անհ­րա­ժեշտ են հա­սա­ րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­ րի և տար­բեր նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­ րի կող­ մից ՀՀ-ում ար­ դեն իսկ կի­ րառ­ ված մի շարք ծրագ­ րեր, ո­ րոնք ուղղ­ված են մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյա­նը, դա­տա­կան գոր­ ծըն­թաց­նե­րի թա­փա­նա­ցի­կաց­մա­ նը, հան­րա­յին մի­ջոց­նե­րի ծախս­ման հաշ­վետ­վու­թյուն­նե­րին, հե­տաքն­ նա­կան լրագ­րու­թյուն­նե­րին և այլ­նի: Ն­մա­նա­տիպ ծրագ­րե­րի ի­րա­կա­նաց­ ման հա­մար պետք է շա­հագր­գիռ լի­ նի հատ­կա­պես պե­տու­թյու­նը՝ սե­փա­ կան մի­ջոց­նե­րի ծախս­ման վե­րահս­ կո­ղու­թյան արդ­յու­նա­վետ մե­խա­նիզմ ստեղ­ծե­լու տես­նակ­յու­նից:  n

Ո՞վ է կա­թո­ղի­կո­սին թույլ տվել բո­վան­դա­կա­զերծ ա­նել ե­կե­ղե­ցին Սո­ղո­մոն Փա­փազ­յան

Կ

ա­թո­ղի­կոս Գա­րե­գին Բ-ն կար­ գա­լույծ է ա­րել հեր­թա­կան հոգևո­րա­կա­նին ե­կե­ղե­ցա­կա­նին ան­ հա­րիր վար­քի հա­մար: Ե­թե հաշ­ վի առ­նենք, որ կար­գա­լույծ ար­վա­ ծը կու­սակ­րոն է (ա­բե­ղա՝ կու­սակ­րոն հոգևո­րա­կա­նու­թյան ա­մե ­նա­ցածր աս­տի­ճա­նը), կա­րե­լի է են­թադ­րել, թե այդ ինչ ան­հա­րիր վարք է: Ըն­դուն­ված է կար­ծել, որ բո­լոր կա­թո­ղի­կոս­նե­րից Գա­րե­գին Բ-ն ա­ մե ­ նից շատ է հան­ դես ե­ կել կար­ գա­լու­ծու­թյան հրա­ման­նե­րով: Այդ­ պի­սի վի­ճա­կագ­րու­թյուն Մայր Ա­թո­ ռը չու­նի: Կամ հրա­ժար­վում է հրա­ պա­րա­կել: Սա­կայն գրե­թե հայտ­նի չէ մեկ դեպք գո­նե գոր­ծող կա­թո­ղի­կո­ սի օ­րոք, երբ ե­կե­ղե­ցին հա­սա­րա­կու­ թյան ու­շադ­րու­թյու­նը հրա­վի­րի, թե հատ­կա­պես ին­չի հա­մար են կար­գա­ լույծ ար­վում հոգևո­րա­կան­նե­րը: Կա­ րե­լի է են­թադ­րել, որ ե­կե­ղե­ցին եր­ բեք հա­ճույ­քով չի խո­սում որևէ մե­ կի կամ երևույ­թի դա­տա­պար­տե­ լիու­ թյան մա­ սինվ: Բայց նա պի­ տի հի­ շի, որ ե­ թե որևէ մե­ կը հոգևո­ րա­ կա­նին ան­հա­րիր վարք է ցու­ցա­բե­ րում, նրան ա­վա­զա­նի ա­նու­նը վե­ րա­դարձ­նե­լով՝ ե­կե­ղե­ցին ու­ղար­կում է աշ­խար­հիկ հա­սա­րա­կու­թյուն, այ­ սինքն՝ մեզ մոտ, իսկ մենք պար­տա­ վոր ենք ի­մա­նալ, թե ով է գա­լիս մեր «գիր­կը»՝ ա­նա­ռակ որ­դի՞ն, թե՞ մո­լոր­ յալ զա­վա­կը:

Կա­թո­ղի­կոս Գա­րե­գին Բ-ի օ­րոք ե­կե­ղե­ցին դա­դա­րել է լի­նել հրա­պա­ րա­կա­յին ինս­տի­տուտ: Միա­ժա­մա­ նակ, իր հո­տը նա «հա­վա­քագ­րում» է մարդ­կան­ցից, ո­րոնք չէին հրա­ժար­վի ի­մա­նալ, թե ում մոտ են գնում: Ե­ թե խնդի­րը հա­վատն է Աստ­ծո հան­դեպ, դրա հա­մար աշ­խար­հում չա­փա­զանց շատ քրիս­տո­նեա­կան կա­նո­նիկ ուղ­ ղու­թյուն­ներ կան, ե­թե խնդի­րը հատ­ կա­պես Հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ ցուն ամ­րագր­վելն է, քա­ղա­քա­ցին այդ ե­կե­ղե­ցու մա­սին ի­մա­ցու­թյամբ պետք է պաշտ­պան­ված լի­նի խո­ցե­լի երևույթ­նե­րից: Այդ­պե՞ս է, թե՞ ոչ: Փոր­ ձենք հաս­կա­նալ: Հոգևո­րա­կան լի­նե­լը մեզ մոտ նույնն է, ինչ ՀՀԿ-ա­ կան լի­ նե­ լը, եր­ կուսն էլ ե­րաշ­խա­վո­րում են բա­րե­կե­ ցիկ կյանք: Սա­կայն միայն ժա­մա­նա­ կա­կից Հա­յաս­տա­նում է հնա­րա­վոր, որ հոգևո­րա­կա­նը ոչ պա­կաս ՀՀԿ-ա­ կան լի­նի՝ ի դեմս Ա­րա­րատ­յան թե­մի ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ Նա­վա­ սարդ ար­քե­պիս­կո­պոս Կ­ճո­յա­նի: Ո՞վ կա­ րող է ա­ սել՝ ին­ չո՞ւ պետք է հոգևո­րա­կա­նը մտա­ծի լավ կյան­քի մա­ սին: Ին­ չի՞ց է վա­ խե­ նում նա, երբ ձգտում է ճոխ կյան­ քի: Նա վա­ խե­ նում է սո­ված մնա­լուց: Սո­վի սպառ­ նա­լի­քը մար­դուն ա­գահ է դարձ­նում: Հո­գու խոր­քում հոգևո­րա­կան­նե­րի մեծ մա­սը ե­կե­ղե­ցուն «ան­դա­մագր­ վե­լուց» ա­ռաջ նախ մեր­ժում է Աստ­ ծուն: Խոս­քը ժա­մա­նա­կա­կից հոգևո­ րա­կա­նու­թյան մա­սին է: Ո­րով­հետև քա­նի դեռ Նա­վա­սարդ ար­քե­պիս­կո­ պո­սը «Բենթ­լի» է վա­րում, նա օ­րի­նակ ծա­ռա­յող է: Իսկ ո՞վ է ե­րաշ­խա­վո­րել նրա «Բենթ­լին»՝ կա­թո­ղի­կո­սը: Ո՞վ

է կա­թո­ղի­կո­սին թույլ տվել բո­վան­ դա­կա­զերծ ա­նել ե­կե­ղե­ցին: Ոչ ոք: Բայց ե­թե նա մնա բո­վան­դա­կու­թյան մեջ, չի կա­րող լու­ծել Երևա­նի կենտ­ րո­նում կե­ցա­վայր ու­նե­նա­լու խնդի­ րը: Ե­թե նա մտա­հո­գու­թյուն հայտ­նի, ա­սենք, երկ­րի սո­ցիալ-տնտե­սա­կան անմ ­խ ի­թար վի­ճա­կի մա­սին՝ ա­ռանց նույ­նիսկ մե­ղա­վոր­ներ մատ­նան­շե­ լու, ստիպ­ված պի­տի հաշ­վե­տու լի­ նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին այն տնտե­ սա­կան գոր­ծու­նեու­թյան հա­մար, որ ինքն է ի­րա­կա­նաց­նում: Մո­մի գոր­ծը կբար­դա­նա: Իշ­խա­նա­մետ լրատ­վա­ մի­ջոց­նե­րը պատ­մա­կան ակ­նարկ­նե­ րով կանդ­րա­դառ­նան մեր ե­կե­ղե­ցու ա­նօ­րի­նու­թյուն­նե­րին, ո­րոնք հայ ժո­ ղովր­ դի պատ­ մու­ թյան մաս են դար­ ձել Գ­րի­գոր Լու­սա­վոր­չից ի վեր: Նույ­ նիսկ ՀԱԿ-ի ան­ դամ Հ­ րանտ Բագ­ րատ­յա­նը կներգ­րավ­վի այս գոր­ծին, քա­ նի որ բա­ ցի նրա­ նից, որ նա լավ է տի­րա­պե­տում հայ ե­կե­ղե­ցու պատ­ մու­թյա­նը, նա այդ պատ­մու­թյու­նը ներ­կա­յաց­նում է շատ ըն­կա­լե­լի: Երբ ժա­մա­նա­կին խնդիր դրվեց, որ ե­կե­ղե­ցին պետք է ան­ջատ լի­նի պե­ տու­ թյու­ նից, այն նախ և ա­ ռաջ վե­ րա­բե­րում էր աշ­խար­հիկ հա­ճույք­նե­ րին: Այդ հա­ճույք­նե­րը ե­կե­ղե­ցու գոր­ ծը չէին: Ե­թե որևէ ե­կե­ղե­ցա­կան ի­րեն տվել է աշ­խար­հիկ զե­խու­թյուն­նե­րին, նրան մի՛ ու­ղար­կեք «բաց հա­սա­րա­ կու­թյուն», քա­նի որ մենք՝ զե­խա­սեր­ ներս, չենք վա­զում ե­կե­ղե­ցու գիր­կը, փոր­ձեք նրա­նից ստա­նալ այն, ին­չին կոչ­ված եք դուք՝ հոգևո­րա­կան­ներդ: Քա­նի որ ե­թե ձեզ մոտ է նա կա­պե­րը կտրել, պատ­ կե­ րաց­ նում եմ, թե աշ­ խար­հիկ կյան­քում ինչ կլի­նի:  n

Օրաթերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ» հրատա­րակ­չու­թյան տպարանում, ք.Երևան, Արշակունյաց 2:

Խմ­բագ­րա­կա­նը չի պայ­մա­նա­վո­րում թեր­թի այլ հատ­ված­նե­րում նո­րու­թյուն­նե­րի ընտ­րու­թյունն ու լու­սա­բա­նու­մը: Այս  է­ջում հրա­պա­րակ­վող մյուս կար­ծիք­նե­րը կա­րող են չհա­մընկ­նել խմբագ­րու­թյան դիր­քո­րոշ­մա­նը:


№ 84 (153), հինգշաբթի, հունիսի 14, 2012 թ. |

Տեսանկյուն | 3

Անց­յա­լում մնա­լու վտան­գը «Բա ո՞ւր էիր» տրա­մա­բա­նա­կան շղթա­յի շուրջ չեն խոր­շում իշ­խա­նու­թյուն­նե­ րի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րին հա­վա­ նու­թյուն տա­լուց: Բ­նա­կա­նա­բար, այդ գոր­ծիչ­նե­րի պատ­ճա­ռա­բա­ նու­թյունն այն է, որ Վար­դան Օս­ կան­յա­նի արտ­գործ­նա­խա­րար ե­ղած ժա­մա­նակ քա­ղա­քա­կան հե­տապն­դում ­ն ե­րի բազ­մա­թիվ դեպ­ քեր են ե­ ղել: Այ­ սինքն՝ ներ­ կա ա­պօ­րի­նու­թյու­նն ար­դա­րաց­ վում է նախ­կին­նե­րով: Հար­ցադ­րում ­ն եր են հնչում՝ բա ո՞ւր էր Օս­կան­յա­նը, երբ ձեր­ բա­կա­լում էին նույն­պես նախ­ կին արտ­գործ­նա­խա­րար Ա­լիկ Ար­զու­ման­յա­նին: Ե­թե այս տե­ սանկ­յու­նից նա­յենք, Հա­յաս­տա­ նում թերևս չկա կշիռ ու­ նե­ ցող որևէ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ, որն իր կամ հա­մա­կար­գի կա­տա­ րած սխալ­նե­րից զերծ լի­նի: Ե­թե նմա­նա­տիպ շղթա­յով ա­ռաջ­ նորդ­վենք, կա­րող ենք ա­սել՝ բա ո՞ւր էր Ա­լիկ Ար­զու­ման­յա­նը, երբ Տեր-­Պետ­րոս­յա­նի ժա­մա­նակ հե­տապնդ­վում էին դաշ­նակ­ ցա­կան­նե­րը: Տ­րա­մա­բա­նա­կան

ԱԱԾ-ի կող­ մից նախ­ կին արտ­ գործ­նա­խա­րար Վար­դան Օս­ կան­յա­նին «փո­ղե­րի լվաց­ման» գոր­ծի մեջ ներ­քա­շե­լուն զու­գա­ հեռ՝ հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­ կան դաշ­տում ո­րո­շա­կի հստա­ կեց­ման գոր­ծըն­թաց է սկսվել: Խն­դի­րը բո­լո­րո­վին էլ Օս­կան­յա­ նին պաշտ­պա­նել-չպաշտ­պա­նե­ լը չէ: Խն­դիրն ա­վե­լի շուտ տվյալ երևույ­թի նկատ­մամբ վե­րա­բեր­ մունքն է: Ար­դեն քչերն են կաս­կա­ծում, որ իշ­խա­նու­թյան ա­մե ­նա­բարձր օ­ղակ­նե­րից հրա­հանգ է ի­ջեց­ված ԱԱԾ-ի մի­ջո­ցով քա­ղա­քա­կան հե­տապն­դում սկսել Օս­կան­յա­ նի դեմ, որն իր հրա­պա­րա­կա­յին քա­ղա­քա­կան գոր­ծո­ւ­նեու­թյամբ հա­վա­նա­բար խիստ ան­հանգս­ տու­թյուն է պատ­ճա­ռում գոր­ծող իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին: Սա­կայն չկաս­կա­ծե­լով ան­գամ, որ Վար­ դան Օս­կան­յա­նը են­թարկ­վում է քա­ղա­քա­կան հե­տապնդ­ման՝ հա­ս ա­ր ա­կ ա­կ ան-քա­ղա­ք ա­կ ան դաշ­տում կան գոր­ծիչ­ներ, ո­րոնք

շղթան կա­րե­լի է շա­րու­նա­կել մինչև Տիգ­րան Մեծ և անց­յա­լին նա­յե­լով՝ ի վեր­ջո ազ­գո­վի մնալ անց­յա­լում: Ե­թե ներ­կա­յում պատ­վե­ րով կա­տար­վում են բա­ցա­հայտ ա­պօ­րի­նու­թյուն­ներ, ա­պա միան­ շա­նակ պետք է դա­տա­պար­տել և պայ­քա­րել դրանց դեմ: Ան­մեղ­ սու­նա­կու­թյուն է դրանք ար­դա­ րաց­նել այն հան­գա­ման­քով, որ Սերժ Սարգս­ յա­ նից ա­ ռաջ էլ են ա­պօ­րի­նու­թյուն­ներ ե­ղել: Օ­րի­ նակ՝ Խորհր­դա­յին Հա­յաս­տա­ նում քա­ղա­քա­կան հա­յացք­նե­ րի հա­մար մարդ­կանց գնդա­կա­ հա­րում էին. հի­մա ի՞նչ՝ ազ­գո­վի շնոր­հա­կա՞լ լի­նենք, որ հի­մա ոչ թե գնդա­կա­հա­րում, այլ քրեա­ կան գործ են հա­րու­ցում: Ն­ման մո­տե­ցու­մը պար­զա­ պես ին­ ֆան­ տի­ լիզմ է կամ էլ Բաղ­րամ­յա­ն 26-ի պատ­վի­րած ե­րաժշ­տու­թյուն, ո­րի տակ պա­ րում են ո­րոշ «ընդ­դի­մա­դիր» գոր­ծիչ­ներ:  n Դե­րե­նիկ Մալ­խաս­յան

Տ­րա­մա­բա­նա­կան շղթան կա­րե­լի է շա­րու­նա­կել մինչև Տիգ­րան Մեծ և անց­յա­լին նա­յե­ լով՝ ի վեր­ջո ազ­գո­վի մնալ անց­յա­լում:

«Սի­վի­լի­թա­ս»-ին առնչ­վող քրեա­կան գոր­ծը քա­ղա­քա­կան պատ­վեր է ԳԱԼԱ-ն ԱԱԾ աշ­խա­տա­կից­նե­րին կոչ է ա­նում հրա­ժար­վել «անշ­նոր­հա­կալ պար­տա­կա­նու­թյու­նից» Գ­յում­րիի ԳԱԼԱ հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թյու­նը հան­դես է ե­կել հայ­ տա­րա­րու­թյամբ՝ «Սի­վի­լի­թաս» հիմ ­ն ադ­րա­մի դեմ սկսված գոր­ ծը ո­րա­կե­լով քա­ղա­քա­կան պատ­վեր: Հայ­տա­րա­րու­թյու­նը ներ­կա­ յաց­ված է ստորև: հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թյան նա­խա­ դեպն ու փոր­ձը՝ մենք հա­մոզ­ված ենք, որ քրեա­ կան գործն ուղ­ ղորդ­ված քա­ղա­քա­կան պատ­ վեր է: Մենք կար­ ծում ենք, որ Հա­յաս­տա­նում ժո­ղովր­դա­վա­ րա­կան ինս­տի­տուտ­նե­րի դեմ պայ­քարն ա­նօ­գուտ, ա­նարդ­յու­ նա­ վետ զբաղ­ մունք է, իսկ այդ պայ­քա­րում ի­րա­վա­պահ մար­ մին­նե­րին որ­պես գոր­ծիք օգ­տա­ գոր­ծե­լու մե­թոդն ուղ­ղա­կի վա­յել չէ մեր պե­տու­թյա­նը:

ԳԱԼԱ հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թյան աշ­խա­տա­կազմն իր մտա­հո­ գու­թյունն է հայտ­նում «Սի­վի­ լի­թաս» հիմ ­ն ադ­րա­մի գոր­ծու­ նեու­թյան շուրջ տե­ղի ու­նե­ցած վեր­ջին զար­գա­ցում ­ն ե­րի կա­ պակ­ցու­թյամբ: «Սի­վի­լի­թաս» հիմ ­ն ադ­րամն այն կազ­մա­կեր­ պու­թյուն­նե­րից է, ո­րի գոր­ծու­ նեու­թյու­նը միտ­ված է ՀՀ-ում բաց հա­սա­րա­կու­թյուն և հան­րա­ յին բարձր գի­տակ­ցու­թյուն ձևա­ վո­րե­լուն: Հաշ­վի առ­նե­լով ԳԱԼԱ

ԳԱԼԱ հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թյա­նը լավ ծա­նոթ են «հար­կա­յին ստու­ գում ­ն եր», «ապ­րան­քա­գի­տա­կան փոր­ձաքն­նու­թյուն», «հար­ցաքն­ նու­թյուն­ներ» և «այլ քննչա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ» տեր­մին­նե­րը, և մենք հա­մոզ­ված ենք, որ ժամ­ կե­տանց այս մե­թոդ­նե­րով ա­զատ, ազ­նիվ և ան­կաշ­կանդ գոր­ծու­ նեու­թյուն ծա­վա­լող որևէ կազ­մա­ կեր­պու­թյան «պա­տին սեղ­մե­լու» ցան­կա­ցած օ­պե­րա­ցիա դա­տա­ պարտ­ված է ձա­խող­ման: ­Մենք զո­րակ­ցու­թյուն ենք հայտ­նում «Սի­վի­լի­թաս» հիմ ­ն ադ­րա­մի աշ­ խա­տա­կազ­մին, այդ կազ­մա­կեր­ պու­թյան յու­րա­քանչ­յուր ան­դա­ մի և հոր­դո­րում ենք չվհատ­վել ու

«Ա­զա­տու­թյուն» ռա­դիո­կա­յա­ նի ու­նե­ցած տե­ղե­կու­թյուն­նե­ րով՝ «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թյան ա­ռաջ­նորդ Գա­ գիկ Ծա­ռուկ­յա­նին պատ­կա­նող «Ա­րա­րատ­ցե­մե նտ» գոր­ծա­րա­նը դա­դա­րեց­րել է աշ­խա­տանք­նե­րը։ Գա­գիկ Ծա­ռուկ­յա­նի մամ­ լո խոս­նակ Ի­վե­տա Տո­նո­յանն «Ա­զա­տու­թյուն» ռա­դիո­կա­յա­ նի հետ զրույ­ ցում ո՛չ հեր­ քել, ո՛չ հաս­տա­տել է այս տե­ղե­կու­թյուն­ նե­րը։ Նա միայն նշել է, որ գոր­ ծա­րա­նը շա­րու­նա­կե­լու է աշ­խա­ տան­քը, և որևէ աշ­խա­տող գոր­ ծա­զուրկ չի մնա: «Քա­ղա­քա­կան են­թա­տեքստ պետք չէ այս­ տեղ փնտրել»,– ա­սել է Տո­նո­յա­նը։ «Ա­րա­րատ­ցե­մե նտ» գոր­ ծա­րա­նը 2003-ից պատ­կա­ նում է Գա­գիկ Ծա­ռուկ­յա­նի

«Օրակարգ»-ի արխիվից

«Ա­րա­րատ­ցե­մե նտ» գոր­ծա­րա­նը դա­դա­րեց­րել է աշ­խա­տանք­նե­րը

«Քա­ղա­քա­կան են­թա­տեքստ պետք չէ այս­տեղ փնտրել»,– ա­սում է Ծա­ռուկ­յա­նի խոս­նա­կը։

սե­փա­կա­նու­թյու­նը հան­դի­սա­ցող «Մուլ­տի գրուպ» ըն­կե­րու­թյա­նը։

Գոր­ծա­րա­նում աշ­խա­տում է հա­ զա­րից ա­վե­լի մարդ։  n

չընկր­կել, քա­նի որ սա ոչ թե մե­ կի կամ մի կա­ռույ­ցի, այլ քա­ղա­ քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան յու­ րա­քանչ­յուր մաս­նի­կի, ան­հա­տի և խմ­բի պայ­քարն է, բո­լոր այն գի­ տա­կից մարդ­կանց, ով­քեր պայ­ քա­րում են քա­ղա­քա­կան կեղ­տոտ խար­դա­վանք­նե­րով հա­սա­րա­կու­ թյան վրա ազ­դե­ցու­թյուն գոր­ծե­ լու փոր­ձե­րի դեմ և ան­հա­տա­կան ա­զա­տու­թյուն­նե­րի ձեռք­բեր­ման հա­մար: Սա հա­մընդ­հա­նուր շա­հի հա­ մար մղվող պայ­քար է, ո­րի արդ­ յուն­քում մե­կընդ­միշտ պետք է վե­ րաց­վի ու­ժա­յին­նե­րի մի­ջո­ցով քա­ ղա­քա­կան հաշ­վե­հար­դար տես­ նե­լու ա­րա­տա­վոր պրակ­տի­կան:

Մենք հոր­ դո­ րում ենք նաև այս գոր­ծով զբաղ­վող և միա­ժա­մա­ նակ մեր ազ­գի անվ­տան­գու­ թյունն ա­պա­հո­վող կա­ռույ­ցի բո­ լոր ազ­նիվ աշ­խա­տա­կից­նե­րին՝ հրա­ժար­վել քա­ղա­քա­կան պատ­ վեր կա­տա­րե­լու տհաճ, անշ­նոր­ հա­կալ պար­տա­կա­նու­թյու­նից: Ան­կա­խու­թյան 20 տա­րի­նե­րի ըն­ թաց­քում քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­ սա­րա­կու­թյան ձևա­վո­րու­մը մեր ա­մե­նա­մեծ ձեռք­բե­րում ­ն ե­րից է, և մենք պատ­ րաստ ենք հա­ վա­ սա­րա­պես պայ­քա­րել և կանգ­ նել այդ հա­սա­րա­կու­թյան յու­րա­ քանչ­յուր ան­դա­մի կող­քին՝ նրա դեմ ոտնձ­գու­թյուն­նե­րը բա­ցա­ռե­ լու հա­մար:  n


| № 84 (153), հինգշաբթի, հունիսի 14, 2012 թ.

4 | Օրակարգ

Մեզ չվե­րա­բե­րող հարց է «Շեն կոն­ցեռ­ն»-ի սե­փա­կա­նա­տե­րը՝ Օս­կան­յա­նին առնչ­վող քրեա­կան գոր­ծի մա­սին А1plus.am-ը զրու­ցել է «Շեն կոն­ցեռ­ն»-ի սե­փա­կա­նա­տեր Սամ­ վել Բեգ­լար­յա­նի հետ, ո­րը մոտ եր­կու տա­րի ա­ռաջ ձեռք է բե­րել «Հանթս­ման Բիլ­դինգ Փ­րո­դաքթս» ըն­կե­րու­թյու­նը: Այս ըն­կե­րու­ թյան ան­վան հետ է կապ­վում Հա­յաս­տա­նի նախ­կին արտ­գործ­ նա­խա­րար Վար­դան Օս­կան­յա­նի և ն­րա հիմ ­ն ադ­րած «Սի­վի­լի­ թաս» հիմ ­ն ադ­ րա­ մի շուրջ աղ­ մու­ կը: Ն­ շենք, որ «Հանթս­ ման Բիլ­ դինգ Փ­րո­դաքթս» ըն­կե­րու­թյան վա­ճառ­քից ստաց­ված գու­մա­րը դրա նախ­կին սե­փա­կա­նա­տեր Ջոն Հանթս­մա­նը հանձ­նել է Վար­ դան Օս­կան­յա­նին և ն­րա «Սի­վի­լի­թաս» հիմ ­ն ադ­րա­մի ն:

է զբաղ­վել, այդ ար­դեն, ճիշտն ա­սած, ես չեմ կա­րող ո­րո­շել կամ ի­ մա­ նալ, չի էլ հե­ տաքրք­ րում ինձ:

-Պա­րոն Բեգ­լար­յան, հայտ­ նի է, որ Դուք եք ձեռք բե­ րել «Հանթս­ման Բիլ­դինգ Փ­րո­դաքթ­ս»-ը: Այժմ այդ ըն­կե­րու­թյան վա­ճառ­քի հետ կապ­ված քրեա­կան գործ է հա­րուց­վել, և աս­ վում է, որ 2  մլն դո­լա­րա­ նոց գոր­ծար­քից հար­կեր չեն մուծ­վել: Ո՞րն է Ձեր մեկ­նա­բա­նու­թյունն այդ առ­թիվ: -Ինչ ձևով որ վա­ ճառ­ քը ֆիք­ սած է, մենք հենց էդ գնով էլ ձեռք ենք բե­րել, թե դրա­նից հե­ տո ինչ խնդիր է ե­ղել, կամ ով ում է վա­ ճա­ ռել, ճիշտն ա­ սած, մենք էդ­ քան տեղ­յակ չենք: Մեզ մոտ հար­կա­յի­նի ստու­գում ­ն ե­րի արդ­ յուն­քում ա­մե ն ինչ պարզ ու մա­ քուր է ե­ ղել: Մեզ հետ կապ­ ված ընդ­հան­րա­պես խնդիր չի ե­ղել:

ստու­գել, բան­կա­յին փո­խան­ ցում ­ն ե­րը, ա­մե ն ին­չը հա­մա­ պա­տաս­խա­նում է: ԱԱԾ-ի հետ կապ­ ված ինչ-որ խնդիր կամ ինչ-որ մի բան բա­ցար­ձա­կա­ պես չի ե­ղել: Ե­թե ինչ-որ մե­կը մի բան վա­ճա­ռում է 1000 դրա­մով, և դուք օ­րի­նա­կան առ­նում եք, հար­կա­յին թղթա­բա­նու­թյան մեջ ֆիք­սում եք, որ դա ա­ռել եք 1000 դրա­ մով: Հե­ տո, թե այդ վա­ ճա­ ռո­ղի հետ կապ­ված խնդիր կլի­ նի կամ չի լի­նի, դա ի՞նչ կապ ու­ նի ձեզ հետ: Կոնկ­րետ «Շեն կոն­ ցեռն»-ն է գնոր­դը, և էդ հար­ցը գնոր­ դի հետ ոչ մի կապ չու­ նի: Իսկ թե վա­ճա­ռո­ղը հե­տա­գա­յում ինչ խնդիր է ու­նե­ցել, մենք տեղ­ յակ էլ չենք ան­ գամ: Ինչ գնով վա­ճա­ռել են, մենք կոնկ­րետ էդ­ քան գու­մար փո­խան­ցել ենք ի­րենց հաշ­վին:

-Ե­թե հրա­վի­րեն ԱԱԾ, կգնա՞ք: -Բ­նա­կա­նա­բար, ե­թե հրա­վի­ րեն ԱԱԾ, ես և ՀՀ յու­ րա­ քանչ­ յուր քա­ղա­քա­ցի էլ պար­տա­վոր ենք գնալ: Նույն բանն ենք էն­ տեղ ա­սե­լու:

-Իսկ Դուք այս գոր­ծով հրա­վիր­վե՞լ եք ԱԱԾ՝ ցուց­ մունք տա­լու որ­պես վկա: -Չէ՛: Մեզ մոտ ուղ­ ղա­ կի հար­ կա­յին թղթա­բա­նու­թյունն են

-Այ­սինքն՝ տեղ ­յակ չե՞ք ե­ղել, որ այդ փո­ղե­րը լվաց­վե­լու էին, ինչ­պես ԱԱԾ-ն է պնդում [հար­ ցադ­րու­մը А1plus.am-ինն է:

-Պն­դո՞ւմ եք, որ «Շեն կոն­ ցեռ­ն»-ը փո­ղե­րի լվաց­ման հետ կապ չու­նի: -Բա­ցար­ձակ:

«Ե­թե ինչ-որ մե­կը մի բան վա­ճա­ռում է 1000 դրա­մով, և դուք օ­րի­նա­կան առ­նում եք, հար­կա­յին թղթա­բա­նու­թյան մեջ ֆիք­սում եք, որ դա ա­ռել եք 1000 դրա­մով: Հե­տո, թե այդ վա­ճա­ռո­ղի հետ կապ­ված խնդիր կլի­նի կամ չի լի­նի, դա ի՞նչ կապ ու­նի ձեզ հետ»,– ա­սում է Բեգ­լար­յա­նը:

ԱԱԾ-ն չի պնդում, որ փո­ ղե­րը լվաց­վել են – խմբ.]: -Մենք ո՛չ փող ենք լվա­ նում, ո՛չ էլ ինչ-որ մե­ կին ինչ-որ հան­ ցա­ գոր­ ծու­ թյան մեջ օ­ գուտ ենք տա­ լիս: Ե­թե փո­ղե­րի լվաց­ման հարց է, «Շեն կոն­ցեռ­ն»-ը բա­ցար­ձակ կապ չու­ նի: Ե­ թե մե­ կը ինչ-որ մի բան վա­ճա­ռում է, դուք առ­նում եք, հե­տո ձեզ հե­տաքր­քի՞ր է՝ այդ փո­ ղը լվա­նում են, թե չէ: Ես ընդ­հան­ րա­պես չգի­տեմ՝ փող լվա­նա­լը տվյալ պա­րա­գա­յում ոնց ա լի­նում, ե­թե մարդն իր ու­նե­ցած ապ­րան­քը վա­ճա­ռում է: Էս­տեղ փող լվա­նա­ լու ինչ-որ հարց չեմ տես­նում:

-Այ­սինքն՝ ըստ Ձեզ՝ ի­րա­ տե­սա­կան չէ՞ ԱԱԾ-ի ներ­ կա­յաց­րած մե­ղադ­րան­քը: -Ես չեմ կա­րող կար­ծիք հայտ­ նել, ԱԱԾ-ի կա­յաց­րած ո­րոշ­մա­ նը կողմ լի­նել կամ դեմ, ո­րով­ հետև ան­ գամ տեղ­յ ակ չեմ, ԶԼՄ-նե­ րից եմ տեղ­յ ակ: Ան­ ձամբ ԱԱԾ-ի որևէ ներ­ կա­ յա­ ցուց­ չի հետ ո՛չ զրու­ ցել եմ, ո՛չ էլ ինձ մե­ ղադ­ րանք են ա­ ռա­ ջադ­րել: Գ­նոր­դի հետ դա կապ չու­ նի: Իսկ թե վա­ ճա­ ռողն էդ գու­ մա­ րը լվա­ ցել ա, կամ կե­ րել ա կամ ու­րիշ բիզ­նե­սի մեջ ա դրել, թե բա­րե­գոր­ծու­թյամբ

-Իսկ կա­րե­լի՞ է ի­մա­ նալ՝ ինչ նպա­տա­կով եք գնել «Հանթս­ման» ըն­կե­րու­թյու­նը: -Բիզ­նե­սա­յին նպա­տա­կով: -ԱԳ նախ­կին նա­խա­րար Վար­դան Օս­կան­յանն ար­ դեն հայ­տա­րա­րել է, որ այս գոր­ծը քա­ղա­քա­կան պատ­վեր է: Ո՞րն է Ձեր կար­ծի­քը, Ձեր գնա­հա­տա­ կանն այդ առ­թիվ: -Ես քա­ղա­քա­կա­նու­թյամբ ո՛չ զբաղ­վում եմ, ո՛չ էլ տեղ­յակ եմ՝ Օս­կան­յանն ինչ է ա­սել: Ե­թե քա­ ղա­ քա­ կան պատ­ վեր է, կամ իս­ կա­պես չգի­տեմ ինչ-որ մի բան է, դա մեզ չհե­տաքրք­րող ու չվե­րա­ բե­րող հարց է:  n

Ալ.Ար­զու­ման­յան. «Իմ նկատ­մամբ էլ մինչև այ­սօր քրեա­կան գործ կա փո­ղե­րի լվաց­ ման հոդ­վա­ծով, այն­պես որ՝ ես շատ լավ պատ­կե­րաց­նում եմ այդ բա­նե­րը»:

ՀՀ նախ­կին արտ­գործ­նա­խա­րար, ԱԺ «Ժա­ռան­գու­թյուն» խմբակ­ ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր, «Ա­զատ դե­մոկ­րատ­ներ» կու­սակ­ցու­թյան ան­դամ Ա­լեք­սանդր Ար­զու­ման­ յանը 7or.am կայ­ քիի հետ զրույ­ ցում, անդ­րա­դառ­նա­լով Վար­դան Օս­կան­յա­նին առնչ­վող քրեա­կան գոր­ծին, ա­սել է. «Ես գոր­ծի հան­ գա­մանք­նե­րին ծա­նոթ չեմ, ըն­ թաց­քում կերևա, բայց ակն­հայտ է, որ քա­ղա­քա­կան են­թա­տեքստ, քա­ղա­քա­կան դրդա­պատ­ճառ կա այս ա­մե ն ին­չում։ Իմ նկատ­մամբ էլ մինչև այ­ սօր քրեա­ կան գործ

կա փո­ղե­րի լվաց­ման հոդ­վա­ծով, այն­պես որ՝ ես շատ լավ պատ­ կե­րաց­նում եմ այդ բա­նե­րը»: «Ժա­ռան­գու­թյուն» կու­սակ­ ցու­թյան մա­մու­լի խոս­նակ Հով­ սեփ Խուր­շուդ­յա­նից էլ 7or.am-ը հե­ տաքրքր­ վել է, թե այդ կու­ սակ­ցու­թյունն ինչ տե­սա­կետ ու­ նի նախ­կին արտ­գործ­նա­խա­րար Վար­դան Օս­կան­յա­նին փո­ղե­ րի լվաց­ման հա­մար կաս­կա­ծե­լու մա­սին։ «Տա­րօ­րի­նակ է, որ այդ ու­սում ­ն ա­սի­րու­թյու­նը հա­մըն­կավ Վար­դան Օս­կան­յա­նի ակ­տիվ քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նեու­թյան

հետ, հատ­կա­պես խորհր­դա­րան նրա մտնե­լու հետ։ Ե­թե հան­կարծ պարզ­վի, որ դա քա­ղա­քա­կան են­թա­տեքստ ու­նի, ին­չը շատ հնա­րա­վոր է, կար­ծում եմ, որ դա ա­նըն­դու­նե­լի մո­տե­ցում է։ Եվ ընդ­հան­րա­պես՝ այդ գոր­ծե­լաո­ ճը, մենք կար­ծում ենք, ա­ռա­ջին ան­գա­մը չէ, որ տե­ղի է ու­նե­նում քա­ղա­քա­կան ընդ­դի­մա­խոս­նե­ րի հան­դեպ»– ա­սել է Խուր­շուդ­ յա­նը՝ չբա­ցա­ռե­լով, որ Վար­դան Օս­կան­յա­նի նկատ­մամբ քա­ղա­ քա­կան հե­տապն­դում է ի­րա­կա­ նաց­վում։  n

Օս­կան­յա­նը հրա­ժար­վել է ցուց­մունք տալ Հա­յաս­տա­նի նախ­կին արտ­ գործ­նա­խա­րար, ԲՀԿ ան­դամ Վար­դան Օս­կան­յա­նը հրա­ժար­ վել է ցուց­ մունք տալ Ազ­ գա­ յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­ թյան՝ ի­ րեն և իր հիմ ­նադ­ րած «Սի­վի­լի­թաս» հիմ ­ն ադ­րա­մի ն առնչ­վող հա­րուց­ված քրեա­կան գոր­ծի շրջա­նա­կում: «Ֆեյս­բու­ք»-ի իր է­ջում Օս­ կան­յա­նը ե­րեկ մաս­նա­վո­րա­պես գրել է. «Այ­ սօր կրկին հրա­ վիր­ վել էի Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­ թյան ծա­ռա­յու­թյուն՝ ցուց­մունք տա­լու: ԱԱԾ-ի ե­րեկ տա­րա­ծած հա­ղոր­դագ­րու­թյան բո­վան­ դա­կու­թյու­նից ակն­հայտ էր,

որ հա­րուց­ված քրեա­կան գոր­ ծի շրջա­նա­կում ես հար­ցաքնն­ վում եմ ոչ թե որ­պես վկա, այլ կաս­կած­յալ: Սա նկա­տի ու­նե­ նա­լով՝ ես ո­րո­շե­ցի օգտ­վել իմ սահ­մա­նադ­րա­կան ի­րա­վուն­քից և ցուց­մունք չտալ»: Ն­շենք, որ ԱԱԾ-ն մա­յի­սի 25-ին քրեա­կան գործ է հա­րու­ցել՝ հան­ ցա­վոր ճա­նա­պար­հով ստաց­ված ա­ռանձ­նա­պես խո­շոր չա­փե­րով ե­կա­մուտ­ներն օ­րի­նա­կա­նաց­ նե­լու (փո­ղե­րի լվա­ցում) դեպ­ քով՝ նա­խա­տես­ված ՀՀ քրեա­ կան օ­րենսգր­քի 190-րդ հոդ­վա­ ծի 3-րդ մա­ սի 1-ին կե­ տի հատ­ կա­նիշ­նե­րով, որն առնչ­վում է Վ.

Սարգիս Բուլղադարյան/«Օրակարգ»

PanARMENIAN

Ակն­հայտ է, որ քա­ղա­քա­կան են­թա­տեքստ կա

Օս­կան­յա­նը նշել է, որ հա­րուց­ված քրեա­ կան գոր­ծի շրջա­նա­կում ին­քը հար­ցաքնն­ վում էր ոչ թե որ­պես վկա, այլ կաս­կած­ յալ, ուս­տի հրա­ժար­վել է ցուց­մունք տալ:

Օս­կան­յա­նին և ն­րա հիմ ­ն ադ­րած «Սի­վի­լի­թաս» հիմ ­ն ադ­րա­մի ն:  n


№ 84 (153), հինգշաբթի, հունիսի 14, 2012 թ. |

Փողեր | 5

Հո­ռե­տե­սել են Հա­յաս­տա­նին ‹‹‹ էջ 1 Հանս Թիմ­ե­րի խոս­քով՝ կա­պի­ տա­լի հա­մաշ­խար­հա­յին շու­ կան և ներդ­րող­նե­րի տրա­մադ­ րու­թյուն­նե­րը միջ­նա­ժամ ­կ ետ կտրված­քում ան­կա­յուն են մնա­ լու, քա­ղա­քա­կա­նա­պես դժվար է լի­նե­լու տնտե­սա­կան ի­րա­վի­ճա­ կի կա­յու­նա­ցու­մը։ Ն­ման պայ­ ման­նե­րում զար­գա­ցող երկր­նե­րը ջան­քե­րը պետք է նպա­տա­կաուղ­ ղեն ար­տադ­րո­ղա­կա­նու­թյան բարձ­րաց­ման բա­րե­փո­խում ­ն ե­ րին ու են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­ րում ներդ­րում ­ն ե­րինև ոչ թե գլո­ բալ տնտե­սա­կան ի­րա­վի­ճա­կի ա­մե ­նօր­յա փո­փո­խու­թյուն­նե­րին ար­ձա­գան­քե­լուն։

Հա­յաս­տա­նին չեն հա­վա­տում Հատ­կան­շա­կան է, որ այն դեպ­քում, երբ հա­մաշ­խար­հա­ յին տնտե­սու­թյան ա­ճի կան­խա­ տե­սու­մը մնում է ան­փո­փոխ, իսկ զար­գա­ցող երկր­նե­րի ա­ճի կան­ խա­տե­սու­մը նվա­զում է 0,1-տո­ կո­սա­յին կե­տով, ՀԲ-ն Հա­յաս­ տա­նի տնտե­սա­կան ա­ճի հուն­ վար­յան կան­խա­տե­սու­մը վե­րա­ նա­յում է 0,2-տո­կո­սա­յին կե­տով՝ նվա­զեց­նե­լով այն մինչև 4,1%։ Հա­մա­ձայն զե­կույ­ցի՝ Եվ­րո­ պա­յի և Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա­ յի մի շարք երկր­ներ, մաս­նա­վո­ րա­պես Հա­յաս­տա­նը, Մոլ­դո­վան, Մա­կե­դո­նիան ու­նեն ար­տա­քին ֆի­նան­սա­վոր­ման պա­հան­ջարկ (ար­տա­քին վճա­րա­հաշ­վար­կա­յին մեծ դե­ֆի­ցիտ, պարտ­քի սպա­ սար­կում), ինչն այդ երկր­նե­րին հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­սու­թյան ըն­թա­ցիկ պայ­ման­նե­րի կտրուկ փո­փո­խու­թյուն­նե­րի դեպ­քում դնում է խո­ցե­լի վի­ճա­կի մեջ։ Կան­խա­տես­վում է, որ այս տա­րի

Հա­յաս­տա­նում ըն­թա­ցիկ վճա­ րա­յին հաշ­վեկ­շիռ/ՀՆԱ ցու­ցա­նի­ շը կկազ­մի 11,6%։ Ն­ շենք, որ ՀԲ-ի կող­ մից Հա­ յաս­տա­նի տնտե­սա­կան ա­ճի կան­խա­տես­ման նվա­զե­ցու­մը գրե­թե ամ­բող­ջո­վին պայ­մա­նա­ վոր­ված է ներ­քին գոր­ծոն­նե­րով և ոչ թե հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­ սու­թյու­նում և գոր­ծըն­կեր­ներ երկր­նե­րում բա­ցա­սա­կան զար­ գա­ցում ­ն ե­րով։ Խն­դիրն այն է, որ Հա­յաս­տա­նը միակն է տա­րա­ ծաշր­ջա­նում, ո­րի տնտե­սա­կան ա­ճը նվա­զեց­վել է։ Այս­պես՝ Ռու­ սաս­տա­նի հա­մար ՀԲ-ն կան­խա­ տե­ սել է 3,8% տնտե­ սա­ կան աճ՝ նա­խորդ կան­խա­տե­սու­մը բարձ­ րաց­վել է 0,3 կե­տով։ ՀԲ-ն Ադր­ բե­ջա­նի և Թուր­քիա­յի պա­րա­ գա­յում տնտե­սա­կան ա­ճի հուն­ վար­յան կան­խա­տե­սու­մը թո­ղել է ան­փո­փոխ՝ հա­մա­պա­տաս­խա­ նա­բար 3,1% և 2,9%։ Վ­րաս­տա­նի դեպ­քում բան­կը բա­վա­կան լա­ վա­տես է՝ տնտե­սա­կան ա­ճի նա­ խորդ կան­խա­տե­սու­մը բարձ­ րաց­վել է միան­գա­մից 1-տո­կո­ սա­յին կե­տով՝ մինչև 6%։ Հա­յաս­տա­նի տնտե­սա­կան ա­ճի ցու­ցա­նի­շի նվա­զե­ցու­մը մտա­հո­գիչ է, հատ­կա­պես ե­թե հաշ­ վի ենք առ­ նում, որ հան­ րա­ պե­տու­թյան առևտ­րատն­տե­սա­ կան եր­կու հիմ ­ն ա­կան գոր­ծըն­ կե­րներից մեկում՝ Ռու­սաս­տա­ նում, ՀԲ-ի կան­խա­տե­սում ­ն ե­րով վի­ճա­կը ա­վե­լի լավ է լի­նե­լու, քան կան­խա­տես­վել էր հուն­վա­ րին, իսկ ԵՄ-ում վի­ ճա­ կի վատ­ թա­րա­ցում չի սպաս­վում։ Ն­շենք, որ Ռու­սաս­տա­նին և ԵՄ-ին բա­ժին է ընկ­նում Հա­յաս­ տա­նի ար­տա­քին առևտ­րի 55%ը, ար­տա­հան­ման 65%-ը, օ­տա­ րերկր­յա ներդ­րում ­ն ե­րի ա­վե­ լի քան 70%-ը։ Ռու­սաս­տա­նին, բա­ ցի այդ, բա­ ժին է ընկ­ նում

դոլար/դրամ

410 400 390 380 13.12

13.03

եվրո/դրամ

13.06

520.07

2.60 p 0.50%

530

510

490 13.12 Ըն­թա­ցիկ տար­վա Հա­յաս­տա­նի տնտե­սա­կան ա­ճի մա­սով հո­ռե­տես է ոչ միայն ՀԲ-ն։

մաս­նա­վոր դրա­մա­կան փո­խան­ ցում ­նե­ րի 85%-ը։ Ու թեև պաշ­ տո­նա­կան վի­ճա­կագ­րու­թյունն ար­ձա­նագ­րում է տնտե­սա­կան ակ­տի­վու­թյան ա­վե­լա­ցում (7,2%՝ հուն­վար-ապ­րի­լին), մա­յի­սին 12-ամս­յա 0,2% գնաճ, տնտե­սու­ թյան կա­ռուց­ված­քի փո­փո­խու­ թյուն, մի­ջազ­գա­յին կա­ռույց­նե­ րը Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թյան մա­սին այլ կար­ծի­քի են։ Ն­շենք, որ ըն­թա­ցիկ տար­վա հա­մար Հա­յաս­տա­նի տնտե­սա­ կան ա­ ճի մա­ սով հո­ ռե­ տես է ոչ միայն ՀԲ-ն։ Ար­ժույ­թի մի­ջազ­ գա­յին հիմ ­ն ադ­րա­մը գար­նա­նը նույն­պես վե­րա­նա­յել էր Հա­յաս­ տա­ նի ՀՆԱ-ի ա­ ճի իր նա­ խորդ կան­խա­տե­սու­մը՝ այն ի­ջեց­նե­լով 0,2-տո­կո­սա­յին կե­տով՝ մինչև 3,8%։ Ս­ տաց­ վում է, որ մի­ ջազ­ գա­յին եր­կու հե­ղի­նա­կա­վոր կա­ ռույց­նե­րի կող­մից ակն­կալ­վող ցու­ցա­նիշ­ներն ա­վե­լի փոքր են, քան կա­ռա­վա­րու­թյան դեպ­քում է։ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­ թյունն այս տար­ վա բյու­ ջեի

հիմ­քում դրել է ՀՆԱ-ի 4,2% աճ և 4±1,5% գնաճ. մակ­րոտն­տե­սա­ կան եր­կու այս ցու­ցա­նիշ­նե­րից է կախ­ված բյու­ջեի կա­տա­րու­մը։ Գոր­ծա­դի­րի կող­մից ըն­թա­ցիկ տար­վա պետբ­յու­ջեի հիմ­քում դրված լրա­ցու­ցիչ ֌101  մլրդ­ ե­կա­մուտ­նե­րից մոտ ֌70  մլրդ­-ը պետք է հա­վա­քագր­վի տնտե­ սա­կան ա­ճի և գ­նա­ճի հաշ­վին։ Ն­շենք, որ մո­տա­վոր հաշ­վարկ­ նե­րով ՀՆԱ-ի 0,1-տո­կո­սա­յին կե­տով ա­ճը պետք է ա­պա­հո­ վի մոտ ֌2  մլրդ­-ի հար­կա­յին ե­կա­մուտ­ներ։ Ըստ էու­թյան ստաց­վում է, որ թե՛ ՀԲ-ն և թե՛ ԱՄՀ-ն, ո­րոնք ֆի­ նան­սա­կան և տեխ­նի­կա­կան օ­ժան­դա­կու­թյուն են ցու­ցա­բե­ րում կա­ռա­վա­րու­թյան հար­կաբ­ յու­ջե­տա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյա­ նը, տնտե­սու­թյան կա­յուն ա­ճին ուղղ­ված բա­րե­փո­խում ­ն ե­րին, չեն հա­վա­տում գոր­ծա­դի­րին և ն­րա կող­մից ձեռ­նարկ­վող քայ­ լե­րին։  n Ար­մե ­նակ Չա­տին­յան

Պե­տու­թյունն ա­վե­լաց­նում է «Հայ­կա­կան միրգ» ըն­կե­րու­թյան կա­պի­տա­լը

13.06

13.03

ռուբլի/դրամ

12.73

0.17 p 1.35%

13,20

12,50

11,80 13.12

13.03

եվրո/դոլար

1.253

13.06 0.00 p 0.17%

1,34

1,27

1,20 13.12

13.03

WTI Brent

նավթ

13.06

83.16 0.16 q 0.19% 97.54 0.40 p 0.41%

US$/bbl.

130

105

80 13.12 ոսկի

13.06

13.03

կբ 100 հհ comex

1580.2 1610.3

7.9 p 0.50% 6.5 q 0.40%

US$/t oz.

1900

Կա­ռա­վա­րու­թյունն ա­վե­լաց­նում է իր մաս­նակ­ցու­թյու­նը 100% պե­ տա­կան մաս­նա­բաժ­նով «Հայ­կա­կան միրգ» ըն­կե­րու­թյու­նում։ Ըն­ կե­րու­թյան կա­նո­նադ­րա­կան կա­պի­տա­լը կա­վե­լա­նա մոտ ֌138  մլնով՝ ան­շարժ գույ­քի տես­քով։ գոր­ծա­դի­րը պար­տա­վոր­վեց այն ա­վե­լաց­նել ևս $300 հազ-ով։ Թեև նշվում է, որ «Հայ­կա­կան միրգ» ըն­կե­րու­թյու­նը պե­տա­կան է, սա­կայն կա­պի­տալն ամ­բող­ջո­ վին ձևա­վոր­վել է վար­կա­յին մի­ ջոց­նե­րի հաշ­վին։ Գ­յու­ղատն­տե­ սու­թյան մի­ջազ­գա­յին զար­գաց­ ման հիմ ­ն ադ­րամն (IFAD) ան­ցած տա­րի Հա­յաս­տա­նում սկսել է ի­րա­կա­նաց­նել «Գ­յու­ղա­կան կա­ րո­ղու­թյուն­նե­րի ստեղծ­ման ծրա­ գիր» (տրա­մադր­վել է $13,48 մլն-ի վարկ և $0,5  մլն­-ի դրա­մաշ­նորհ), ո­րի բա­ղադ­րիչ­նե­րից մեկն էլ «Հայ­կա­կան միրգ» ըն­կե­րու­թյան հիմ ­ն ումն է։ Նա­խա­տես­վում է, որ ըն­կե­րու­թյան մի­ջո­ցով և ժա­մա­ նա­կա­կից տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի կի­ րառ­մամբ պետք է կազ­մա­կերպ­ վի պտղի և ըն­կու­զե­ղե­նի արդ­ յու­նա­վետ ար­տադ­րու­թյուն: «Հայ­կա­կան միրգ» ըն­կե­րու­ թյան հիմ ­ն ա­կան խնդիր­նե­ րի թվում նաև գյու­ ղա­ կան աղ­ քա­տու­թյան նվա­զե­ցումն է,

0.99 p 0.24%

420

Մր­գեր կա­ռա­վա­րու­թյան հաս­տատ­մա­նը

Այ­սօր­վա կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­ տում գյու­ղատն­տե­սու­թյան նա­ խա­րա­րու­թյու­նը գոր­ծա­դի­րի հա­վա­նու­թյանն է ներ­կա­յաց­նե­ լու ««Հայ­կա­կան միրգ» ԲԲԸ կա­ նո­նադ­րա­կան կա­պի­տա­լում պե­ տու­թյան մաս­նակ­ցու­թյան մա­ սին» ո­րոշ­ման նա­խա­գի­ծը։ Գ­յուղ­նա­խա­րա­րու­թյունն ա­ռա­ ջար­կում է ըն­կե­րու­թյան կա­նո­ նա­դիր կա­պի­տալն ա­վե­լաց­նել Էջ­միա­ծին քա­ղա­քում գտնվող մաս­նա­շեն­քի եր­կու հար­կե­րի և «Երկ­րա­գոր­ծու­թյան գի­տա­կան կենտ­րոն» ՊՈԱԿ-ից վերց­վե­լիք 15 հա-ի հաշ­վին։ Ըն­կե­րու­թյան կա­պի­տա­լը մոտ ֌138  մլն­-ով ա­վե­լաց­նե­լու անհ­րա­ ժեշ­տու­թյու­նը պայ­մա­նա­վոր­ված է կա­ռա­վա­րու­թյան՝ ան­ցած տար­ վա նո­յեմ­բե­րին ըն­դունած ո­րո­շու­ մով, ո­րը վե­րա­բե­րում էր 100-տո­ կո­սա­նոց պե­տա­կան «Հայ­կա­ կան միրգ» ըն­կե­րու­թյան ստեղծ­ մա­նը։ Ն­շենք, որ ըն­կե­րու­թյու­նը հիմն­վեց $1,7  մլն կա­պի­տա­լով, և

414.60

1650

«Հայ­կա­կան միրգ» ըն­կե­րու­ թյու­նը գոր­ծու­ նեու­թյու­նը կսկսի պտղա­տու ծա­ռե­

1400 13.12

13.06

13.03

(comex)

պղինձ

7388

34.2 p 0.46%

US$/tonne

8600

րի տնկա­րան­նե­րի հիմ­ն ու­մով։ 7800

փոք­րա­ծա­վալ ար­տադ­րող­նե­ րի կա­րո­ղու­թյուն­նե­րի և ե­կամու­ տի ա­վե­լաց­ման ա­ջակ­ցու­թյու­նը՝ նպա­տակ­նե­րը կա­պե­լով հայ­կա­ կան պտղի և ըն­կու­զե­ղե­նի ար­ տադ­րու­թյան հետ։ «Հայ­կա­կան միրգ» ըն­կե­րու­ թյան տնօ­րեն Ալ­վի­նա Ա­վագ­ յա­նը «Օ­րա­կար­գ»-ին ա­սաց, որ հատ­կաց­վե­լիք 15 հա հո­ղա­տա­ րած­քում նա­խա­տես­վում է հիմ­ նել պտղա­տու ծա­ռե­րի տնկա­ րան։ IFAD-ի վար­կա­յին մի­ջոց­ նե­րով ի­րա­կա­նաց­վող ծրագ­րով Տա­վու­շի, Վա­յոց Ձո­րի, ինչ­պես նաև Ա­րա­գա­ծոտ­նի մար­զում պետք է հիմն­վեն ցու­ցադ­րա­

կան այ­գի­ներ։ Հե­տա­գա­յում, ե­թե գյու­ղա­ցիա­կան տնտե­սու­թյուն­ նե­րը ցան­կա­նան հիմ ­ն ել այդ­պի­ սի այ­գի­ներ, տնկի­նե­րը կա­րող են ստա­նալ «Հայ­կա­կան միրգ»-ի տնկա­րա­նից։ Ըստ Ա­վագ­յա­նի՝ այս ըն­թաց­քում ըն­կե­րու­թյան աշ­խա­տա­կից­ներն ար­դեն այ­ ցե­ լել են մի շարք հա­ մայնք­ ներ, ընտ­րել հո­ղա­տա­րածք­նե­րը, որ­ տեղ պետք է հիմն­ վեն ցու­ ցադ­ րա­կան այ­գի­նե­րը։ Ա­ռա­ջի­կա­յում ըն­կե­րու­թյու­նը նա­խա­տե­սում է պատ­վի­րել տնկի­նե­րը։ Ա­վագ­յա­ նի խոս­քով՝ այ­գի­նե­րի հիմ ­ն ու­մը կսկսվի 2013թ. գար­նա­նը։  n Ռու­բեն Սի­մոն­յան

7000 12.12 ցորեն

(cbt)

12.03

228.27

12.06 1.93 p 0.85%

US$/tonne

250

210 13.12

13.03

13.06

Տվյալները վերցված են 13.06, Երևան, ժ. 16:00 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, Bloomberg և Forex


| № 84 (153), հինգշաբթի, հունիսի 14, 2012 թ.

հա­մաշ­խար­հա­յին պա­հան­ջար­կը կկազ­մի 810 հազ. բա­րել/օր։

Նավ­թը կորց­նում է նշա­նա­կու­թյու­նը ԱՄՆ-ը նվա­զեց­րել է է­ներ­գա­կի­րի գլո­բալ պա­հան­ջար­կի կան­խա­տե­սու­մը 2012թ. նավ­թի հա­մաշ­խար­հա­յին պա­հան­ջար­կը կկազ­մի 810 հազ. բա­րել/օր, ինչն ա­վե­լի վաղ կան­խա­տես­ված ցու­ցա­նի­շին զի­ջում է 150 հազ. բա­րել/օր-ով, աս­ված է ԱՄՆ-ի Է­ներ­գե­տիկ տե­ղե­կատ­ վու­թյան գոր­ծա­կա­լու­թյան (EIA) հա­ղոր­դագ­րու­թյու­նում։ կնվա­ զի 850 հազ. բա­ րել/օրով՝ կազ­մե­լով օ­րա­կան 2,7  մլն բա­րել՝ հա­մե­մատ 2011թ. վեր­ ջի 3,5  մլն բա­րել/օր ցու­ցա­նի­շի։ 2013թ. Ի­րա­նում նավ­թի արդ­յու­ նա­հա­նու­մը կնվա­զի ևս 200 հազ. բա­րել/օր-ով։ ՕՊԵԿ-ը, իր հեր­ թին, հայ­ տա­ րա­ րել է, որ 2012թ. 2-րդ կի­ սամ­յա­կում, չնա­յած սե­զո­նա­յին բարձր պա­հան­ջար­կի, հնա­րա­ վոր է նավ­թի արդ­յու­նա­հան­ման ցու­ցա­նիշ­նե­րի ո­րո­շա­կի «թու­լա­ ցում»։ Հի­շեց­նենք՝ այ­սօր Վիեն­ նա­յում նա­խա­տես­ված է ՕՊԵԿ ան­դամ երկր­նե­րի հեր­թա­կան հան­դի­պու­մը, ո­րի ըն­թաց­քում քննարկ­վե­լու է նավ­թի արդ­յու­ նա­հան­ման ծա­վալ­նե­րի քվո­տա­ նե­րի հար­ցը։ Ի դեպ՝ ՕՊԵԿ-ի նավ­ թա­ յին զամբ­յու­ղի գի­նը հու­նի­սի 12-ին վեր­ջին կես տար­վա ըն­թաց­քում ա­ռա­ջին ան­գամ նվա­զել է 95 $/ բա­րել մա­կար­դա­կից՝ կազ­մե­լով $94,99 մեկ բա­րե­լի դի­մաց։  n

EIA-ն Նավթ ար­տա­հա­նող երկր­ նե­րի կազ­մա­կեր­պու­թյան (ՕՊԵԿ) ոչ ան­դամ պե­տու­թյուն­նե­րում 120 հազ. բա­րել/օր-ով ա­վե­լաց­ րել է նավ­ թի և նավ­ թամ­ թերք­ նե­րի ար­տադ­րու­թյան ա­ճի կան­ խա­տե­սու­մը՝ մինչև 800 հազ. բա­րել/օր։ Ըստ EIA-ի՝ ըն­թա­ցիկ տա­րում այս երկր­նե­րում նավ­թի արդ­յու­նա­հա­նու­մը կկազ­մի մոտ 52,72  մլն բա­րել/օր։ ՕՊԵԿ-ի ոչ ան­ դամ պե­ տու­ թյուն­նե­րում նավ­թի ա­ռա­վել մեծ ծա­վալ­նե­րով արդ­յու­նա­հա­ նում EIA-ն կան­խա­տե­սում է Հ­յու­ սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յում։ Գոր­ծա­ կա­լու­թյու­նում ակն­կա­լում են, որ ըն­թա­ցիկ տա­րում ԱՄՆ-ում և Կա­նա­դա­յում նավ­թի արդ­յու­ նա­հա­նու­մը կա­ճի 890 հազ. բա­ րել/օր-ով, իսկ 2013թ.՝ 470 հազ. բա­րել/օր-ով։ EIA-ի կան­խա­տես­մամբ՝ ոչ բա­ վա­րար ներդ­րում ­ն ե­րի պատ­ճա­ ռով Ի­րա­նում նավ­թի արդ­յու­ նա­հա­նու­մը մինչև տա­րե­վերջ

Ընդ­լայ­նում ձայ­նի դի­մաց Բ­րա­զի­լիան իր պայ­ման­ներն է թե­լադ­րում ԱՄՀ-ին

Ժո­զե Մա­նո­ւել Բա­ռո­զուն «բան­

«Վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­ րը վկա­ յում են տնտե­ սա­ կան և դ­րա­մա­վար­կա­յին միու­թյու­նը նոր մա­կար­դա­կի բարձ­րաց­նե­ լու անհ­րա­ժեշ­տու­թյան մա­սին՝ բան­կա­յին և հար­կաբ­յու­ջե­տա­յին ա­վե­լի սերտ ին­տեգր­մա­նը զու­ գա­հեռ»,– աս­ված է եվ­րո­պա­ցի ա­ռաջ­նորդ­նե­րի ամ­փո­փիչ հա­ մա­տեղ հայ­տա­րա­րու­թյան սևա­ գիր տար­բե­րա­կում, ո­րը հայտն­ վել է Reuters-ի տրա­ մադ­ րու­ թյան տակ։ Փաս­տաթղ­թի տեքս­ տը հու­նի­սի 14-ին կքննար­կեն ԵՄ լիա­զոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Գա­գա­թա­ժո­ղո­վում եվ­րո­ պա­ցի ա­ռաջ­նորդ­նե­րը պետք է

կա­յին միու­թյան» ստեղ­ծու­մը հնա­ րա­վոր է հա­մա­ րում մեկ տա­րում՝ մինչև 2013թ.։

տա­ րում՝ մինչև 2013թ.։ Բա­ ռո­զո­ւի խոս­քով՝ դրա հա­մար պար­տա­դիր չէ փո­խել գո­յու­ թյուն ու­նե­ցող կոն­վեն­ցիա­նե­ րը։ ԵՄ-ն պետք է «էա­կան քայ­ լեր» ձեռ­նար­կի ա­վե­լի սերտ ին­ տեգր­ման ուղ­ղու­թյամբ, ե­թե բլո­կը ցան­կա­նում է հաղ­թա­հա­ րել ճգնա­ ժա­ մը և շտ­ կել թույլ տված սխալ­նե­րը, ընդգ­ծել էր ԵՄ պաշ­տոն­յան։  n

քննար­կեն եվ­րո­պա­կան դրա­մա­ վար­կա­յին և տն­տե­սա­կան ին­ տեգր­ման խո­րաց­ման ու­ղի­ներն ու հիմ ­ն ա­կան կե­տե­րը, ինչ­պես նաև ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծը, ո­րի ըն­թաց­քում ակն­կալ­վում է կյան­ քի կո­չել այս նպա­տակ­նե­րը։ Ըստ Եվ­րա­հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ժո­զե Մա­նո­ւել Բա­ ռո­զո­ւի՝ «բան­կա­յին միու­թյան» ստեղ­ծու­մը հնա­րա­վոր է մեկ

Հույսն արևել­քում է ծա­գում Ս­նան­կա­ցած SAAB-ը գնորդ է գտել Շ­վե­դա­կան SAAB մե­քե­նա­շի­նա­ կան ըն­կե­րու­թյան կա­ռա­վա­ րիչ­նե­րը հայ­տա­րա­րել են, որ սնան­կա­ցած ավ­տոար­տադ­րո­ ղի հա­մար գնորդ է գտնվել։ Ակն­կալ­վում է, որ հա­մա­ձայ­նագ­ րի ման­րա­մաս­նե­րը կհրա­պա­ րակ­վեն ա­ռա­ջի­կա օ­րե­րին։ Ըստ շվե­դա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի՝ խոս­ քը National Electric Vehicle Sweden (Nevs) կոն­սոր­ցիու­մի մա­ սին է, ո­րը մաս­նա­գի­տա­ցած է

է­լեկտ­րա­մո­բիլ­նե­րի ար­տադ­րու­ թյան մեջ։ Ըն­կե­րու­թյան սե­փա­ կա­նա­տե­րե­րը ներդ­րող­ներ են Հոնգ Կոն­գից և Ճա­պո­նիա­յից։ Ն­ շենք, որ SAAB-ը մինչև 1990-ա­կան­նե­րի վերջ շվե­դա­կան արդ­յու­նա­բե­րու­թյան շար­ժիչն էր, սա­կայն խնդիր­նե­րի պատ­ ճա­ռով ըն­կե­րու­թյու­նը վա­ճառ­ վեց General Motors-ին։ 2010թ. ա­մե­րիկ­յան ավ­տոհս­կան հրա­ ժար­վեց շվե­դա­կան իր ակ­տի­ վից ֆի­նան­սա­կան խնդիր­նե­րի

Շ­վե­դա­կան SAAB-ը գնորդ է գտել։

պատ­ճա­ռով։ Եվս մեկ տա­րի անց ըն­կե­րու­թյու­նը հայ­տա­րա­րեց սնան­կաց­ման մա­սին։  n

Moody’s-ն ի­ջեց­րել է Կիպ­րո­սի խո­շո­րա­գույն բան­կե­րի վար­կա­նիշ­նե­րը Moody’s մի­ջազ­գա­յին վար­կան­շա­յին գոր­ծա­կա­լու­թյու­նը հայ­տա­ րա­րել է Կիպ­րո­սի եր­կու խո­շոր բան­կե­րի վար­կա­նիշ­նե­րի ի­ջեց­ ման մա­սին։ Կիպ­րա­կան բան­կե­րը զգա­լի վնաս­ներ կկրեն Հու­ նաս­տա­նի՝ եվ­րո­գո­տին լքե­լու դեպ­քում, աս­ված է գոր­ծա­կա­լու­ թյան հա­ղոր­դագ­րու­թյու­նում։

ԱՄՀ կա­ռա­վա­րիչ-տնօ­րեն Ք­րիս­տին Լա­գար­դը և Բ­րա­զի­լիա­յի նա­խա­գահ Դիլ­մա Ռու­սե­ֆը, դեկ­տեմ­բե­րի 1, 2011թ.:

գա­գա­թա­ժո­ղո­վը կօգ­տա­գոր­ ծի՝ ԱՄՀ-ում ձայ­նի ի­րա­վուն­ քի քվո­տա­նե­րը վե­րա­բաշ­խե­լու նպա­տա­կով։ «Մենք վշտա­ցած ենք՝ տես­նե­ լով, որ երկր­նե­րը, գի­տակ­ցե­լով հան­դերձ, որ կկորց­նեն ի­րենց ազ­դե­ցու­թյու­նը, կողմ են քվո­ տա­նե­րի պահ­պան­մա­նը։ ԱՄՀ լրա­ցու­ցիչ մի­ջոց­նե­րի հար­ցը դեռ ա­ նո­ րոշ է։ Այն կա­ րող է գե­ րա­ զան­ցել կամ զի­ջել $10  մլրդ­-ը»,– Reuters-ին պար­զա­բա­նել է Բ­րա­ զի­լիա­յի կա­ռա­վա­րու­թյան ներ­ կա­յա­ցու­ցի­չը։  n

Bank of Cyprus-ի վար­կա­նի­շը B1ից ի­ ջեց­ վել է մինչև B2, Hellenic Bank-ի­նը՝ B1-ից մինչև Ba3։ Կիպ­ րո­սի ե­րեք խո­շո­րա­գույն ֆի­ նան­սա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­ րից մե­կի՝ Cyprus Popular Bank-ի վար­կա­նի­շը դրվել է վե­րա­ նայ­ման՝ հնա­րա­վոր ի­ջեց­ման կան­խա­տես­մամբ։ Հատ­կան­շա­կան է, որ վե­ րոնշ­յալ ե­րեք բան­կե­րի վար­կա­ յին պորտ­ֆել­նե­րի զգա­լի մի մա­ սը բա­ժին է ընկ­նում Հու­նաս­տա­ նի բնա­կիչ­նե­րին։ Այս­պես՝ Cyprus Popular Bank-ի տրա­մադ­րած վար­կե­րի ընդ­հա­նուր ծա­վա­լի մոտ 42%-ը վեր­ջին­նե­րիս ձեռ­քում է։ Bank of Cyprus-ում այս ցու­ցա­ նի­շը 34% է, Hellenic Bank-ում՝ 17%: «Այդ­պի­սով՝ Հու­նաս­տա­նի ել­քը

եվ­րո­գո­տուց ինչ­պես ուղ­ղա­կի, այն­պես էլ ա­նուղ­ղա­կի ազ­դե­ցու­ թյուն կու­նե­նա կիպ­րա­կան բան­ կե­րի վրա»,– աս­ված է Moody’s-ի հա­ղոր­դագ­րու­թյու­նում։ Հու­նաս­տա­նի՝ եվ­րո­յից հրա­ ժար­վե­լու հա­վա­նա­կա­նու­թյու­ նը Moody’s-ը «զգա­ լի» է գնա­ հա­տում՝ նշե­լով, որ հու­նի­սի 17-ի խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­ րու­թյուն­նե­րի արդ­յունք­ները է՛լ ա­վե­լի կմե­ծաց­նեն դեպ­քե­րի նման զար­գաց­ման հա­վա­նա­կա­ նու­թյու­նը։ Հի­շեց­նենք, որ 2011թ. մար­տին Moody’s-ը Կիպ­րո­սին շնոր­հել է «աղ­բա­յին վար­կա­ նիշ»՝ Ва1։ Ն­ շենք նաև, որ Կիպ­ րո­ սի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը դի­մել են Ռու­սաս­տա­նին՝ €5  մլրդ­-ի

diepresse.com

ԱՄՀ ան­դամ երկր­ներն այս ապ­ րի­լին խոս­տա­ցել էին հիմ ­ն ադ­ րա­մի մի­ջոց­ներն ա­վե­լաց­նել մինչև $430  մլրդ՝ եվ­րո­գո­տու խնդրա­հա­րույց երկր­նե­րին օգ­նե­ լու հա­մար կազ­մա­կեր­պու­թյանն ա­վե­լի լայն հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ ըն­ձե­ռե­լու նպա­տա­կով։ Ներ­կա­ յում Բ­րա­զի­լիան զգու­շաց­նում է, որ հնա­րա­վոր է՝ խոս­տաց­վա­ծից ա­վե­լի քիչ մի­ջոց­ներ տրա­մադ­րի, հա­ղոր­դում է Reuters-ը։ Հատ­կան­շա­կան է, որ հու­նի­ սի 18-19-ը մեք­սի­կա­կան Լոս Քա­ բո­սում կա­յա­նա­լիք G20 գա­գա­ թա­ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գում հիմ­ նա­կա­նում եվ­րո­գո­տու պարտ­ քա­յին խնդիր­ներն են լի­նե­լու։ Բ­րա­զի­լիան ակ­նար­կել է, որ

Եվ­րո­գո­տին պետք է շարժ­վի բան­կա­յին և հար­կաբ­յու­ջե­տա­ յին միու­ թյան ստեղծ­ ման ուղ­ ղու­թյամբ. քայ­լե­րի «ճա­նա­ պար­հա­յին քար­տե­զը» կհա­մա­ ձայ­նեց­վի հու­նի­սի 28-29-ը Եվ­ րա­միու­թյան գա­գա­թա­ժո­ղո­վի շրջա­նա­կում։

Հու­նաս­տա­նը հա­սել է Կիպ­րոս

diariopb.com.br

Մեծ քսան­յա­կի (G20) գա­գա­ թա­ժո­ղո­վի նա­խա­շե­մի ն Բ­րա­ զի­ լիան ռիս­ կի է դի­ մել՝ բարձ­ րաց­նե­լով խա­ղադ­րույքն ու զգու­շաց­նե­լով, որ հնա­րա­վոր է՝ չմաս­նակ­ցի Ար­ժույ­թի մի­ ջազ­գա­յին հիմ ­ն ադ­րա­մի կա­ պի­տա­լի ընդ­լայն­ման ծրագ­ րին՝ ա­ ռանց հստակ խոստ­ ման, որ հիմ ­նադ­ րա­ մում զար­ գա­ցող երկր­ներն ա­վե­լի շատ ձայն կստա­նան։

ԵՄ պաշ­տոն­յա­նե­րը կքննար­կեն «բան­կա­յին միու­թյան» ստեղծ­ման ու­ղի­նե­րը

inautonews.com

2012թ. նավ­թի

Ս­խալ­նե­րը ուղ­ղե­լու ճա­նա­պար­հին

goldsilver.com

e-novine.com

6 | Մեծ փողեր

Կիպ­րա­կան բան­կե­րը զգա­լի վնաս­ներ կկրեն Հու­նաս­տա­նի՝ եվ­րո­գո­տին լքե­լու դեպ­քում։

միջ­պե­տա­կան վարկ ձևա­կեր­պե­ լու խնդրան­քով։ Ան­ցած տա­րի ռու­սա­կան կող­մը հա­մա­ձայ­նել էր Կիպ­րո­սին €2,5  մլրդ­-ի (կազ­մում է երկ­րի ՀՆԱ-ի 10%-ը) հա­կաճգ­ նա­ժա­մա­յին վարկ տրա­մադ­րել։ Գու­մա­րը կիպ­րա­կան իշ­խա­նու­ թյուն­նե­րը նա­խա­տե­սում են ուղ­ ղել տե­ղա­կան բան­կե­րի վե­րա­ կա­պի­տա­լի­զա­ցիա­յին։  n Էջը պատրաստեց Տաթև Հովհաննիսյանը


№ 84 (153), հինգշաբթի, հունիսի 14, 2012 թ. |

Աշխարհ | 7

Ե­գիպ­տո­սում ձևա­վոր­վել է Սահ­մա­նադ­րա­կան ա­սամբ­լեան

Ա­սամբ­լեա­յի կազ­մում նե­րառ­ վել է հար­ յուր պատ­ վի­ րակ։ 39 տեղ զբա­ղեց­րել են խորհր­դա­ րա­նի ստո­րին պա­լա­տի (որ­ տեղ իս­լա­միստ­ներն ու­նեն մե­ ծա­մաս­նու­թյուն) պատ­գա­մա­ վոր­նե­րը։ Վեց տեղ բա­ժին է ըն­ կել դա­տա­վոր­նե­րին, ի­նը տեղ՝ ի­րա­վուն­քի ո­լոր­տի մաս­նա­գետ­ նե­րին։ Մե­կա­կան տեղ ա­սամբ­ լեա­յում ստա­ցել են Ե­գիպ­տո­ սի պաշտ­պա­նու­թյան, ներ­ քին գոր­ծե­րի և ար­դա­րա­դա­ տու­թյան նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ Սահ­մա­նադ­րա­կան ա­սամբ­ լեա­ յի կազ­ մում ընդգրկվել են արհ­միու­թյուն­նե­րի 21 պատ­վի­ րակ և 13 հա­սա­րա­կա­կան գոր­ ծիչ։ Բա­ցի այդ՝ ա­սամբ­լեա­յի ան­ դամ են դար­ձել Ե­գիպ­տո­սի «Ալ Ազ­հար» հե­ղի­նա­կա­վոր հա­մալ­ սա­րա­նի հինգ ու Ե­գիպ­տո­սի քրիս­տո­նեա­կան հա­մայնք­նե­րի չորս ներ­կա­յա­ցու­ցիչ։ Որևէ ո­րո­շում ըն­դու­նե­ լու հա­մար Սահ­մա­նադ­րա­կան

washingtonpost.com

Ե­գիպ­տո­սի խորհր­դա­րա­նը ձևա­վո­րել է Սահ­մա­նադ­րա­կան ա­սամբ­լեան, ո­րը պետք է մշա­ կի երկ­րի նոր հիմ ­ն ա­կան օ­րեն­ քը, հա­ղոր­դում է AFP-ն։

ա­սամբ­լեա­յին անհ­րա­ժեշտ կլի­ նի ստա­նալ կա­ռույ­ցի ան­դամ­ նե­րի նվա­զա­գույ­նը 67%-ի հա­ մա­ձայ­նու­թյու­նը։ Ինչ­պես նշում է AFP-ն, նա­խա­պայ­մանն անհ­րա­ ժեշտ է, որ իս­լա­միստ­նե­րը չու­ նե­նան ճնշող ա­ռա­վե­լու­թյուն։ Հի­շեց­նենք՝ Ե­գիպ­տո­սի խորհր­ դա­րա­նը մեկ ան­գամ ար­դեն ձևա­վո­րել է Սահ­մա­նադ­րա­ կան ա­սամբ­լեա՝ 2012թ. մար­տին, ո­րում տե­ղե­րի մեծ մա­սը բա­ժին էր ըն­կել իս­լա­միստ­նե­րին։ Սա­ կայն ապ­րի­լին դա­տա­րա­նի ո­րոշ­ մամբ ա­սամբ­լեան լու­ծար­վեց՝ հիմ ­նա­ վո­ րու­ մով, որ այն չի ար­ տա­հայ­տում ե­գիպ­տա­կան ամ­ բողջ հա­սա­րա­կու­թյան կար­ծի­քը։ Ն­շենք, որ Սահ­մա­նադ­րա­կան

Սահ­մա­նադ­րա­ կան ա­սամբ­լեա­յի ընտ­րու­թյուն­նե­րը Ե­գիպ­տո­սի խորհր­դա­րա­նում։

ա­սամբ­լեա­յի նոր կազ­մի շուրջ բա­նակ­ցու­թյուն­ներն ա­ռանց որևէ ա­ռա­ջըն­թա­ցի շա­րու­նակ­վում էին մի քա­նի շա­բաթ։ Կա­ռույ­ցի ձևա­ վոր­ման սկզբուն­քի վե­րա­բեր­յալ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րը հա­մա­ձայ­ նու­թյան ե­կան միայն Ե­գիպ­տո­սի բարձ­րա­գույն զին­վո­րա­կան խոր­ հուր­դի սպառ­նալի­քից հե­տո, որ ե­թե քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րը 48 ժամ­վա ըն­թաց­քում որևէ ո­րոշ­ ման չհան­գեն, զին­վո­րա­կան­ներն ի­րենք կձևա­վո­րեն ա­սամ­բե­լան։ Ար­դեն հու­նի­սի 8-ին հայ­տա­րար­ վեց ա­սամբ­լեա­յի ձևա­վոր­ման սկզբուն­քի շուրջ հա­մա­ձայ­նու­ թյան մա­սին, և ն­շա­նակ­վեց ան­ դամ ­ն ե­րի ընտ­րու­թյան ամ­սա­թի­ վը։  n

Շր­ջան­ցե­լով հյու­սի­սից Նի­կա­րա­գո­ւան այ­լընտ­րանք է ստեղ­ծում Պա­նա­մա­յի ջրանց­քին Նի­կա­րա­գո­ւա­յի խորհր­դա­րա­ նը սկսել է քննար­ կել «դա­ րի նա­խագ­ծի»՝ Պա­նա­մա­յի ջրանց­քի կրկնօ­րի­նա­կի (ո­րը կմիաց­նի Ատ­լանտ­յան և Խա­ ղաղ օվ­կիա­նոս­նե­րը) կա­ռուց­ ման վե­րա­բեր­յալ օ­րի­նա­գի­ծը։

Դա­նիել Օր­տե­ գան «դա­րի նա­ խագ­ծի» հար­ցում մեծ ակն­կա­լիք­ներ ու­նի։

n-tv.de

Ներ­կա­յիս Նի­կա­րա­գո­ւա­յի տա­ րած­քում անդ­րօվ­կիա­նոս­յան ջրանցք կա­ռու­ցե­լու մտադ­րու­ թյուն են ու­նե­ցել դեռ իս­պա­նա­ ցի­նե­րը 16-րդ դա­րում։ 19-րդ դա­ րում մշակ­վել է նա­խա­գի­ծը, ան­ գամ մեկ­նար­կել են շի­նաշ­խա­ տանք­նե­րը, սա­կայն արդ­յուն­քում նա­խա­պատ­վու­թյու­նը տրվել է Պա­նա­մա­յին։ Դ­րա­նից հե­տո նի­ կա­րա­գո­ւա­կան այ­լընտ­րան­քա­ յին եր­թու­ղին ո­րոշ ժա­մա­նա­ կով մո­ռա­ցու­թյան է մատն­վել. Պա­նա­մա­յի ջրանց­քի առ­կա­յու­ թյան պայ­ման­նե­րում այն ի­մաստ չու­ներ։ Ի­րադ­րու­թյունն այժմ փոխ­վել է։ Բանն այն է, որ ան­ գամ ըն­ դար­ձա­կու­մից հե­տո (պետք է ա­վարտ­վի մինչև 2015թ.) Պա­նա­ մա­յի ջրանց­քը չի կա­րո­ղա­նա ըն­ դու­նել նավ­թա­յին սու­պերհե­ղու­ կա­նա­վեր և խո­շոր չա­փե­րի այլ նա­վեր։ Նի­կա­րա­գո­ւա­կան նոր ջրանց­քը կկա­ռուց­վի հաշ­վի առ­ նե­լով հենց այս հան­գա­ման­քը։ Երկ­րի իշ­խա­նու­թյուն­նե­ րը կար­ ծում են, որ նոր ջրանց­ քով կի­րա­կա­նաց­վի հա­մաշ­խար­ հա­յին բեռ­նա­փո­խադ­րում ­ն ե­րի

4,5%-ը՝ ա­վե­լին, քան ի­րա­կա­ նաց­վում է Պա­նա­մա­յի ջրանց­ քով (2,9%-ից մինչև 4%)։ Ա­պա­գա ջրանց­քը կու­նե­նա ևս մեկ ա­ռա­ վե­լու­թյուն՝ հա­մե­մատ Պա­նա­մա­ յի ջրանց­ քի. այն թույլ կտա 800 կմ­-ով կրճա­տել ճա­նա­պար­հը ԱՄՆ-ի ատ­լանտ­յան նա­վա­հան­ գիստ­նե­րից դե­պի խա­ղա­ղօվ­ կիա­նոս­յան։ Նա­խագ­ծի գլխա­ վոր թե­ րու­ թյունն այն է, որ այն ե­րե­քու­կես ան­գամ եր­կար կլի­նի Պա­նա­մա­յի ջրանց­քից (286 կմ՝ ընդ­դեմ 81,6 կմ­-ի)։ Աշ­խա­տանք­ ներն ակն­կալ­վում է ա­վար­տել հինգ տա­րում։ Հիմ ­ն ա­վո­րե­լով նա­խագ­ծի անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­նը՝ Նի­կա­րա­ գո­ւա­յի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը վկա­ յա­կո­չում են Պա­նա­մա­յի փոր­ ձը, ո­րի ե­կա­մուտ­նե­րը՝ ջրանց­ քի շա­հա­գոր­ծու­մից, կկազ­մե ն տա­րե­կան $2,5  մլրդ։ Արևմտ­յան

Էջը պատրաստեցին Սյուզաննա Հովհաննիսյանը և Լիլիթ Միքայելյանը

կի­սագն­դում Հա­յի­թիից հե­տո ա­մե ­նաաղ­քատ Նի­կա­րա­գո­ւա­յի հա­մար սա հսկա­յա­կան գու­մար է։ Բա­ցի այդ՝ նոր ջրանց­քը թույլ կտա ստեղ­ծել նվա­զա­գույ­նը 40 հազ. աշ­խա­տա­տեղ։ Հա­նուն գայ­թակ­ղիչ այս հե­ ռան­կա­րի՝ Դա­նիել Օր­տե­գան պատ­րաստ է տնտե­սա­կան դա­ շինք կնքել ան­գամ վա­ղե­մի հա­ կա­ ռա­ կորդ ԱՄՆ-ի հետ։ Անդ­ րօվ­կիա­նոս­յան ջրանց­քի կա­ ռուց­ման հա­մար անհ­րա­ժեշտ ներդ­րում ­ն ե­րի ծա­վա­լը գնա­ հատ­ վում է $30  մլրդ։ Գու­ մա­ րի կե­սը, ըստ Նի­կա­րա­գո­ւա­ յի նա­խա­գա­հի, պետք է ա­պա­ հո­վեն ա­մե­րի­կա­ցի ներդ­րող­նե­ րը։ Բա­ցի ԱՄՆ-ից՝ պո­տեն­ցիալ ներդ­րող­նե­րի շար­քում Օր­տե­ գան հի­շել է «ռազ­մա­վա­րա­կան դաշ­նա­կից­ներ» Վե­նե­սո­ւե­լա­ յին, Բ­րա­զի­լիա­յին, Չի­նաս­տա­ նին, Ճա­պո­նիա­յին ու Հա­րա­վա­ յին Կո­րեա­յին։  n

Դե­րե­րը է­պի­զո­դիկ չեն Ի­րա­նը Ադր­բե­ջա­նի հա­մար սպառ­նա­լիք է Կաս­պից ծո­վում Կա­տա­րա­կան «Ալ Ջա­զի­րա» հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թյունն անդ­ րա­դար­ձել է Ադր­բե­ջա­նի դե­րին՝ Ի­րա­նի նկատ­մամբ ռազ­մա­կան հնա­րա­վոր հար­վա­ծի դեպ­քում։ Արև­մուտ­քի կող­մից Ի­րա­նին ռազ­մա­կան հնա­րա­վոր հար­վա­ ծը քա­ղա­քա­կան հրա­պա­րակ է դուրս բե­րել Ադր­բե­ջան ան­վամբ եր­կի­րը: Չ­նա­յած Ի­րա­նը և Ադր­ բե­ջա­նը բա­վա­կան մոտ են աշ­ խար­հա­քա­ղա­քա­կան ա­ռու­մով, նրանց հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը ներ­կա­յում լավ չես ո­րա­կի։ Ի­րա­ նը վստահ է, որ իր դեմ պայ­քա­ րում Ադր­բե­ջա­նին ոչ է­պի­զո­դիկ դե­րա­կա­տա­րում է վե­րա­պահ­ ված, նշում է «Ալ Ջա­զի­րա»-ն։ Ներ­կա­յում Իս­րա­յե­լը Ադր­բե­ ջան զեն­քի գլխա­վոր մա­տա­կա­ րարն է: Ադր­բե­ջա­նը, միա­ժա­մա­ նակ, մտա­ դիր չէ հաշտ­ վել ղա­ րա­բաղ­յան հա­կա­մար­տու­թյան ներ­կա­յիս ստա­տուս քվո­յի հետ, ին­չի վկա­յու­թյու­նը նրա ին­տեն­ սիվ սպառ­ազի­նումն է։ Ադր­բե­ ջա­նում փոխ­զի­ջում ­ն ե­րի մա­սին չեն մտա­ծում, փո­խա­րե­նը մտա­ ծում են հա­կա­ռա­կոր­դի հետ

ի­րենց ու­ժե­րը չա­փե­լու մա­սին: Ադր­բե­ջա­նի ռազ­մա­կան բյու­ջեն գե­րա­զան­ցում է $3  մլրդ­-ը: Բա­ քուն պա­հա­կա­նա­վեր է ստա­նում ԱՄՆ-ից, և ա­մե­րի­կա­ցի մաս­նա­ գետ­նե­րը մար­զում են Ադր­բե­ ջա­նի ռազ­մա­ծո­վա­յին հա­տուկ ստո­րա­բա­ժա­նում ­ն ե­րը։ Ռու­սաս­տա­նը Հա­յաս­տա­նի ռազ­մա­վա­րա­կան գոր­ծըն­կերն է: Այս դեպ­քում Ադր­բե­ջա­նի լա­վա­ գույն գոր­ծըն­կե­րը, ո­րը բա­վա­ րա­րում է սպա­ռա­զի­նու­թյուն­նե­ րի նրա պա­հան­ջար­կը, Իս­րա­յելն է: Մ­յուս կող­մից՝ Ադր­բե­ջա­նին ան­հանգս­տաց­նում է Ի­րա­նի հետ իր հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի լար­վա­ ծու­թյու­նը, քա­նի որ պաշ­տո­նա­ կան Բաք­վին ձեռն­տու չէ տա­րա­ ծաշր­ջա­նում հա­կա­մար­տու­թյան նոր օ­ջա­խի ստեղ­ծու­մը: Ադր­բե­ջա­նի հա­մար ի­րա­նա­ կան սպառ­նա­լի­քը զգա­լի է նաև Կաս­պից ծո­վում, ո­րի չե­զո­քաց­ ման հա­մար Ադր­բե­ջա­նն օգտ­ վում է ԱՄՆ-ի ռազ­մա­կան ա­ջակ­ ցու­թյու­նից։ Ադր­բե­ջա­նա­կան նա­ վա­տոր­մում ա­մե­րիկ­յան ներ­կա­ յու­թյու­նը, իր հեր­թին, լրջո­րեն ան­հանգս­տաց­նում է Ի­րա­նին:  n

Օ­բա­մա­յի աչ­քի ա­ռաջ ԱՄՆ-ի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան հե­ղի­նա­կու­թյու­նը նվա­զում է աշ­խար­հում Մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյան աչ­ քում զգա­ լի նվա­ զել է Բա­ րաք Օ­բա­մա­յի ար­տա­քին քա­ղա­քա­ կա­նու­թյան հե­ղի­նա­կու­թյու­նը, վկա­յում են ա­մե­րիկ­յան Pew Research Center հե­տա­զո­տա­ կան ըն­կե­րու­թյան ի­րա­կա­նաց­ րած հարց­ման արդ­յունք­նե­րը։ Հե­տա­զո­տու­թյունն ի­րա­կա­նաց­ վել է այս տար­վա մար­տի 17-ից ապ­րի­լի 20-ն ըն­կած ժա­մա­նա­ կա­հատ­վա­ծում՝ 21 պե­տու­թյու­ նում։ Հարց­ման մաս­նա­կից­նե­րին հարց­րել են, թե ինչ­պես են նրանք վե­րա­բեր­վում Բա­րաք Օ­բա­մա­ յին, նրա վե­րընտր­ման հե­ռան­ կար­նե­րին, տնտե­սա­կան ու ար­ տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյա­նը։ Հա­մա­ձայն հե­տա­զո­տու­թյան արդ­յունք­նե­րի՝ եվ­րո­պա­ցի­նե­ րի ու ճա­պո­նա­ցի­նե­րի ա­ջակ­ցու­ թյու­նը փոքր-ինչ նվա­զել է, թեև շա­րու­նա­կում է բա­վա­կան բարձր մնալ։ Գոր­ծերն ա­մե ­նա­վատն են մու­սուլ­մա­նա­կան երկր­նե­րում ու Չի­նաս­տա­նում։ ԱՄՆ-ի նա­խա­գա­հի ա­ջակ­ցու­ թյան մա­կար­դակն ա­մե ­նա­մեծ ան­կումն ապ­րել է Չի­նաս­տա­ նում՝ 57%-ից նվա­ զե­ լով մինչև 27%: «Ալ Կաի­դա»-ի ա­ռաջ­նորդ Ու­սա­մա բեն Լա­դե­նի ոչն­չա­ցու­ մից մեկ տա­րի անց Պա­կիս­տա­ նում Օ­բա­մա­յի ա­ջակ­ցու­թյան մա­կար­դա­կը նվա­զել է մինչև 7%։ ԱՄՆ-ի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­ նու­թյան ա­ջա­կից­նե­րի թի­վը Ռու­ սաս­տա­նում 40%-ից ի­ջել է մինչև 22%։ Հե­տա­զո­տու­թյու­նը պար­զել է, որ Օ­բա­մա­յի ա­ջակ­ցու­թյան մա­կար­դա­կը բարձր է ԱՄՆ-ի

prisonplanet.tv

Զին­վո­րա­կան­նե­րի հոր­դորն աշ­խա­տեց

Օ­բա­մա­յի հե­ղի­նա­կու­թյու­նը բարձր է ԱՄՆ-ի դաշ­նա­կից երկր­նե­րում։

դաշ­նա­կից­նե­րի շրջա­նում, հատ­ կա­պես Եվ­րո­պա­յում։ Այս­պես՝ Օ­բա­մա­յի վե­րընտր­մա­նը կողմ են ար­տա­հայտ­վել եվ­րո­պա­ցի­նե­րի մեծ մա­սը (Ֆ­րան­սիա­յում հարց­ ված­նե­րի 92%-ը, Գեր­մա­նիա­ յում՝ 89%-ը, Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յում՝ 73%-ը, Իս­պա­նիա­յում՝ 71%-ը, Ի­տա­լիա­յում՝ 69%-ը), ճա­պո­նա­ ցի­նե­րը (հարց­ված­նե­րի 66%-ը), բրա­զի­լա­ցի­նե­րը (հարց­ված­նե­րի 72%-ը)։ Ե­գիպ­տո­սում հարց­ված­ նե­րի 76%-ը, Հոր­դա­նա­նում՝ 73%ը և Լի­բա­նա­նում՝ 62%-ը դեմ են նրա վե­րընտր­մա­նը։ Հարց­ված­նե­րի շրջա­նում փոխ­ վել է նաև տնտե­սա­կան ի­րո­ղու­ թյուն­նե­րի ըն­կա­լու­մը. հա­մաշ­ խար­հա­յին տնտե­սա­կան ճգնա­ ժամն ու չի­նա­կան տնտե­սու­թյան ա­ ճը հան­ գեց­ րել են նրան, որ հարց­ված­նե­րի մեծ մա­սը Գեր­ մա­նիա­յում, Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յում, Ֆ­րան­սիա­յում ու Իս­պա­նիա­յում տնտե­սա­կան նոր գեր­տե­րու­ թյուն է ան­վա­նել Չի­նաս­տա­նը և ոչ թե ԱՄՆ-ը։  n


| № 84 (153), հինգշաբթի, հունիսի 14, 2012 թ.

8 | Մշակույթ

Իմ խոր­հուր­դը ե­րի­տա­սարդ ե­րա­ժիշտ­նե­րին՝ շոու չա­նել Բո­րիս Կուշ­նի­րը քսան տա­րուց ա­վե­լի ապ­րում և ս­տեղ­ծա­գոր­ ծում է Ավստ­րիա­յում, Վիեն­նա­յի կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի պրո­ֆե­սոր է։ Ջու­թա­կա­հա­րը հայտ­նի է որ­պես փայ­լուն ման­կա­վարժ՝ նրա սա­նե­րից են Յու­լիան Ռախ­լի­նը և Նի­կո­լայ Ց­նայ­դե­րը: Ե­րի­տա­ սարդ տա­րի­նե­րին բազ­մա­թիվ հե­ղի­նա­կա­վոր մրցույթ­նե­րում հաղ­թե­լուց հե­տո Կուշ­նիրն այ­սօր հան­դես է գա­լիս մի­ջազ­գա­յին մրցույթ­նե­րի ժյու­րիի կազ­մում: «Ա­րամ Խա­չատր­յան» մրցույ­թին Կուշ­նիրն ա­ռա­ջին ան­գամ էր մաս­նակ­ցում: Սի­վիլ­Նեթին ջու­թա­ կա­հա­րը պատ­մել է մրցույ­թից իր տպա­վո­րու­թյուն­նե­րի ու ե­րի­ տա­սարդ կա­տա­րող­նե­րի խնդիր­նե­րի մա­սին։ -Ի՞նչ­պի­սին էին տպա­վո­ րու­թյուն­նե­րը «Ա­րամ Խա­ չատր­յան» մրցույ­թից։ -Հա­մե­մա­տե­լով այս մրցույ­թը հան­րա­հայտ մրցույթ­նե­րի հետ՝ կա­ րող եմ ա­ սել, որ այն սկսում է հե­ղի­նա­կու­թյուն, ուժ և վս­տա­ հու­ թյուն ձեռք բե­ րել: Այս տա­ րի մաս­նա­կից­նե­րի մա­կար­դա­ կի ա­ռու­մով այն կա­րող էր մրցել ցան­կա­ցած մի­ջազ­գա­յին մրցույ­ թի հետ: -Մր­ցույթն ար­դեն ա­վարտ­ վել է. կա­րո՞ղ եք ա­սել, որ կա­յին ակն­հայտ ու­ ժեղ մաս­նա­կից­ներ, բա­ ցա­հայ­տում ­ն եր կամ հիաս­թա­փու­թյուն­ներ։ -Ի­ հար­ կե, ա­ մե ն ինչ էլ կար: Ցա­ վոք, ես դեռ չեմ կա­ րող ա­ նուն­ ներ նշել, բայց կա­ րող եմ վստահ ա­սել, որ լա­վա­գույն­նե­րը եզ­րա­փա­կիչ ան­ցան: Կա­յին նաև այն­պի­սիք, ով­քեր միայն փու­լե­ րից մե­ կում լավ հան­ դես ե­ կան: Տե­ղի տվե­ցին նյար­դե­րը, հոգ­նա­ ծու­թյու­նը, լար­վա­ծու­թյու­նը: Այս տա­րի «Ա­րամ Խա­չատր­ յան» մրցույ­ թին զգաց­ վեց փոր­ ձա­ռու և ան­փորձ մաս­նա­կից­նե­ րի տար­բե­րու­թյու­նը: Կա­յին այն­ պի­սիք, ո­րոնց շատ հա­վա­նե­ ցի, սա­կայն ոչ բո­լո­րը դի­մա­ցան ծանր ժա­մա­նա­կա­ցույ­ցին։ Ժա­ մեր տևող պա­րապ­մունք­նե­րից հե­ տո բարդ է գրե­ թե մեկ ժամ բե­մում հան­դես գալ բազ­մա­ զան ծրագ­րով ու ու­ժե­րի վեր­ջին լա­րու­մով:

-Դուք եր­կար տա­րի­ներ La Rouse Boughton Ստ­րա­դի­ վա­րիու­սի ջու­թակ եք նվա­ գում. ինչ­պե՞ս է գոր­ծիքն անդ­րա­դառ­նում մաս­նակ­ցի կա­տար­ման վրա։ -Շատ կարևոր է, որ կա­ տա­ րո­ղը լավ գոր­ծիք ու­նե­նա: Սա էա­ կան է հատ­ կա­ պես հայ կա­ տա­րող­նե­րի դեպ­քում: Ար­տա­ սահ­մա­նից շատ մաս­նա­կից­ ներ կա­յին, ո­րոնք բարձ­րա­ կարգ գոր­ծիք­ներ ու­նեին: Պատ­ կե­ րաց­ րեք, որ մե­ կը շատ լավ է նվա­ գել, բայց նրա գոր­ ծի­ քի ձայ­նը ցածր է, այն չի լսվում մեծ դահ­լի­ճում: Ժ­յու­րին, լսո­ղու­ թյու­ նը լա­ րե­ լով, լսում է նրան, իսկ հե­ տո բեմ է բարձ­ րա­ նում մեկ ու­րի­շը, օ­րի­նակ՝ նույն Ստ­ րա­դի­վա­րիու­սի կամ Գ­վառ­նե­ րիի ջու­թա­կով, և գոր­ծի­քը լա­ րե­լու պա­հից կլա­նում ժյու­րիի ու­շադ­րու­թյու­նը: Մենք, ի­հար­կե, աշ­խա­տում էինք ու­շադ­րու­թյուն չդարձ­ նել տար­բե­րու­թյա­նը, բայց նույ­ նիսկ հո­գե­բա­նո­րեն է դա ազ­ դում: Լավ գոր­ծիք­նե­րն օգ­նում են կա­տա­րո­ղին: Ես խնդրել եմ մրցույ­թի կազ­ մա­կեր­պիչ­նե­րին օգ­նել ե­րի­տա­ սարդ­նե­րին։ Կա­րե­լի է վար­ձա­ կա­լու­թյամբ գոր­ծիք վերց­նել և տ­րա­մադ­րել ե­րի­տա­սարդ մաս­ նա­կից­նե­րին, այ­լա­պես հայ կա­ տա­րող­նե­րի հա­մար շատ դժվար է մրցակ­ցել ար­տա­սահ­ման­ ցի­ նե­ րի հետ: Կարևոր է նաև, որ նրանք հնա­րա­վո­րու­թյուն

ի­դեա­լա­կան չեն նվա­գել: Պա­ տա­հա­կան սխալ­նե­րը, վրի­պակ­ նե­ րը միշտ էլ հնա­ րա­ վոր են: Լ­ սե­ լով նրանց՝ մենք երբևէ ու­ շադ­րու­թյուն չէինք դարձ­նում նման ման­րուք­նե­րին: Կարևոր էր ձայ­նը, հնչո­ղու­թյու­նը, ար­տա­հայտ­չա­կա­նու­թյու­նը: Իսկ հի­մա բո­լորս սո­վո­րել ենք ի­դեա­լա­կան հնչո­ղու­թյա­ նը: Ե­թե մրցույ­թի մաս­նա­կի­ցը մեկ կամ, աստ­ ված մի ա­ րաս­ ցե, եր­ կու վրի­ պակ է թույլ տա­ լիս, վերջ, նա խա­ ղից դուրս է: Ե­ թե այս­պես շա­րու­նակ­վի, ե­րի­տա­ սարդ կա­տա­րող­նե­րը հետզ­հե­ տե նման­վե­լու են հա­մա­կար­գիչ­ նե­րի, ո­րոնց ե­րաժշ­տու­թյու­նը ոչ ո­քի չի ո­գեշն­չի:

Բո­րիս Կուշ­նի­րը՝ «Ա­րամ Խա­չատր­յան» մրցույ­թից իր տպա­վո­րութ­յուն­նե­րի մա­սին։

ու­նե­նան դահ­լի­ճում նվա­ գախմ­ բի հետ մի քա­ նի փորձ անց­կաց­նել: -Ո­րոշ ե­րա­ժիշտ­ներ ա­րա­ տա­վոր են հա­մա­րում ե­րի­տա­սարդ­նե­րի միջև մրցակ­ցու­թյան գա­ղա­փա­ րը։ Ըստ Ձեզ՝ ին­չի՞ հա­մար են մրցույթ­նե­րը դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թյան ո­լոր­տում։ -Մեր օ­րե­րում ե­րի­տա­սարդ ե­րա­ժշ­տին անհ­րա­ժեշտ է կա­ րիե­րա սկսել: Եր­կու ճա­նա­պարհ գո­յու­թյուն ու­նի. մե­կը՝ հան­դի­ պել հռչա­կա­վոր դի­րի­ժո­րի, ո­րը կըն­դու­նի, որ կա­տա­րո­ղը խոս­ տում ­նա­ լից է, և հա­ ճախ հան­ դես կգա նրա հետ, հնա­ րա­ վո­ րու­թյուն կտա նվա­գել հա­մերգ­ նե­րին: Այդ­պի­սի օ­րի­նակ­ներ կան՝ Ան­նա Սո­ֆի Մու­թե­րը, ո­րին ման­կուց ա­ջակ­ցել է Հեր­բերտ ֆոն Կա­րա­յա­նը, իմ ու­սա­նող­նե­ րից Նի­կո­լայ Ց­նայ­դե­րը հա­ճախ հան­դես է գա­լիս Գեր­գիևի, Բո­ րեն­ բոյ­ մի հետ: Բայց այս օ­ րի­ նակ­ նե­ րն այն­ քան էլ շատ չեն, քա­ նի որ դժվար է հան­ դի­ պել այն­պի­սի մար­դու, ո­րը հա­մաշ­ խար­հա­յին ճա­նա­չում ու­նի և կ­ցան­կա­նա ա­ջակ­ցել:

Մ­յուս ճա­նա­պար­հը, ըն­դու­ նենք թե ոչ, մրցույթ­ներն են: Այլ ճա­նա­պարհ գրե­թե անհ­նար է գտնել: Ե­թե կա­տա­րո­ղը հաղ­ թում է մրցույ­ թում և լավ ե­ րա­ ժիշտ է, ա­պա մրցույթն օգ­նում է նրան ա­ռաջ շարժ­վել: Դա հնա­ րա­վո­րու­թյուն է տա­լիս բազ­մա­ թիվ հա­մերգ­ներ ու­նե­նալ, զար­ գա­նալ ու հռչակ ձեռք բե­րել:

-Ձեր կար­ծի­քով՝ ո՞ր ե­րաժշ­ տու­թյու­նը կա­րող է նպաս­ տել ե­րի­տա­սարդ կա­տա­ րո­ղի զգա­ցո­ղու­թյուն­նե­րի զար­գաց­մա­նը։ -Կար­ծում եմ՝ շատ կարևոր է, որ ե­րի­տա­սարդ­նե­րը շատ կա­ տա­րեն դա­սա­կան­նե­րին՝ Բեթ­ հո­վեն, Բ­րամս, Շու­բերտ, Մո­ ցա­ րտ: Սա անհ­ րա­ ժեշտ է: Զու­ գա­ հեռ պետք է կա­ տա­ րել ժա­ մա­նա­կա­կից ե­րաժշ­տու­թյուն՝ Շոս­տա­կո­վիչ, Պ­րո­կոֆև, Խա­ չատր­ յան: Բայց այս դեպ­ քում չա­ փա­ զանց կարևոր է, որ ընտր­վի ժա­մա­նա­կա­կից լավ ե­րաժշ­տու­թյուն: Հա­ ճախ լի­ նում է այն­ պես, որ կա­տա­րո­ղը ստիպ­ված է ժա­մա­ նակ և ուժ վատ­նել որևէ նո­րաձև կոմ­պո­զի­տո­րի ստեղ­ծա­գոր­ծու­ թյու­նը ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար, մինչ­ դեռ այն մո­ ռաց­ վում է կա­ տա­րու­մից կես ժամ անց: Բայց չէ որ ե­րա­ժիշ­տը մի քա­նի ա­միս շա­ րու­նակ պի­տի ապ­րի այդ ե­րաժշ­ տու­թյամբ: Իմ խոր­հուր­դը ե­րի­ տա­սարդ­նե­րին՝ շոու չա­նել, այլ մտա­ծել ներ­կա­յաց­րած ե­րաժշ­ տու­թյան մա­սին:  n Զ­րու­ցեց Մա­րիա Հով­սեփ­յա­նը

-Դուք նաև ու­սու­ցիչ եք, կա՞ն արդ­յոք ընդ­հա­նուր մի­տում ­ն եր ե­րի­տա­սարդ ջու­թա­կա­հար­նե­րի մոտ, ի՞նչն է փոխ­վում ժա­մա­նա­ կի ըն­թաց­քում։ -­Շատ է բարձ­րա­ցել կա­տար­ ման տեխ­նի­կա­յի մա­կար­դա­ կը: Լա­զե­րա­յին սկա­վա­ռակ­նե­րի ի հայտ գա­լը փո­խել է կա­տար­ ման նկատմամբ վե­րա­բեր­մուն­ քը: Դ­րանք հնա­րա­վո­րու­թյուն են տա­լիս լսել ի­դեա­լա­կան կա­ տա­րում՝ տեխ­նի­կա­յի ա­ռու­ մով շտկված, բա­զում ա­ռան­ձին կտոր­նե­րից հա­վաք­ված: Բայց սա շատ է խան­գա­րում ի­րա­կան տա­ղան­դը տես­նել կյան­քում, մրցույ­թի ժա­մա­նակ: Մեծ կա­տա­րող­նե­րը՝ Օյստ­ րա­խը, Կո­գա­նը և այլք, եր­բեք

Սպորտ

Կա­յա­ցել է Ռու­սաս­տա­նի Կա­ զան քա­ղա­քում անց­կաց­վող կա­նանց Գ­րան պրիի 3-րդ տու­ րը: Է­լի­նա Դա­նիել­յ ա­նը սև խա­ ղա­քա­րե­րով գե­ղե­ցիկ հաղ­թա­ նակ է տա­ րել Թուր­ քիան ներ­ կա­յաց­նող Բե­թուլ Ջեմ­րե Յըլ­դը­ զի նկատ­մամբ: Այս մա­սին, ըստ

Sportarmenia.com-ի, հա­ղոր­դում է Հա­յաս­տա­նի շախ­մա­տի ֆե­դե­ րա­ցիա­յի պաշ­տո­նա­կան կայ­քը: 3-րդ տու­րից հե­տո Հա­յաս­տա­նի ու­ժե­ղա­գույն շախ­մա­տիս­տու­ հին իր ակ­տի­վում ու­նի 3 միա­ վոր և միանձն­յա գլխա­վո­րում է մրցա­շա­րա­յին աղ­յու­սա­կը:

3-րդ տու­ րի մյուս պար­ տիա­ նե­րում գրանց­վել են հետև­յալ արդ­յունք­նե­րը. Կո­նե­րու – Մու­զի­չուկ ½-½ Տ. Կո­սին­ցե­ւա – Հոու Յի­ֆան 0-1 Չ­մի­լի­տե – Գալ­յ ա­մո­վա 1-0 Ն. Կո­սին­ցե­ւ ան – Կոս­տեն­յուկ 1-0 Ս­տե­ֆա­նո­վա – Լահ­նո ½-½  n

Գ­վար­դիո­լան կրկին մեր­ժել է Աբ­րա­մո­վի­չին Կա­տա­լո­նա­կան «Բար­սե­լո­նա»-ի նախ­կին գլխա­վոր մար­զիչ Խո­ սեպ Գ­վար­դիո­լան դարձ­յալ մեր­ ժել է Լոն­դո­նի «Չել­սի»-ի սե­փա­ կա­նա­տեր Ռո­ման Աբ­րա­մո­վի­չին: Շարքը պատրաստեց Լուսինե Ասլանյանը

Ռուս գոր­ծա­րա­րն իս­պա­նա­ցի մաս­նա­գե­տին ա­ռա­ջար­կել է լոն­ դոն­յան ա­կում­բի գլխա­վոր մարզ­ չի պաշ­տո­նը: Աբ­րա­մո­վի­չի գոր­ծա­կալ­նե­րը բա­ նակ­ցու­թյուն­ներ են վա­րել Գ­վար­ դիո­լա­յի հետ: Մար­զի­չը հրա­ժար­վել

է խո­սել իր պլան­նե­րի մա­սին: Ա­ռա­ջի­կա­յում «Չել­սի»-ն եր­կու տար­վա պայ­մա­նա­գիր կա­ռա­ջար­ կի գլխա­վոր մարզ­չի ժա­մա­նա­կա­ վոր պաշ­տո­նա­կա­տար Ռո­բեր­տո դի Մա­տեո­յին, ըստ News.am-ի՝ հա­ ղոր­դում է Sport24.fr-ը:  n

Անգ­լիան Ռու­նիի կա­րիքն ու­նի Անգ­լիա­յի հա­վա­քա­կա­նի գլխա­ վոր մար­ զիչ Ռոյ Հոջ­ սո­ նը նշել է, որ թի­մը ո­րա­կազրկ­ված հար­ ձակ­վող Ո­ւեյն Ռու­նիի կա­րիքն ու­ նի, ո­ րը դեռ մեկ խաղ բաց է թող­նե­լու: «Մենք իս­կա­կան գաղտ­նի հաղ­թա­թուղթ ու­նենք: Դա Ո­ւեյնն է: Նա հիա­նա­լի մար­զա­վի­ճա­ կում է գտնվում: Ե­թե նա ցու­ցադ­ րի ի­րեն բնո­րոշ ֆուտ­բո­լը, ա­պա մրցա­կից­նե­րի հա­մար է՛լ ա­վե­լի դժվար կլի­նի մեզ հաղ­թել: Այժմ մենք առջևի գծում սրու­ թյան պա­կաս ու­նենք: Ֆ­րան­սիա­ յի հա­վա­քա­կա­նի հետ խա­ղում ու­ նեինք մեկ կամ եր­ կու պահ, ո­րոնք Ռու­նին այլ կերպ կի­րաց­ ներ»,– Հոջ­սո­նի խոս­քը, ըստ Sportarmenia.com-ի, մեջ­բե­րում The Telegraph-ը:  n

site-de-joueurs.com

Է­լի­նա Դա­նիել­յա­նը հաղ­թա­նա­կով է մեկ­նար­կել

Ո­ւեյն Ռու­նին Անգ­լիա­յի հա­վա­քա­կա­նի գաղտ­նի հաղ­թա­թուղթն է:

Orakarg Business Daily  
Orakarg Business Daily  

Create your own agenda