Page 1

Գինը՝ 100 դրամ

| № 51 (120), երեքշաբթի, ապրիլի 11, 2012 թ., www.orakarg.am

Հին խո­ղո­վա­կի եր­գը

Կա­յու­նաց­նել ան­կա­յու­նը

Ի­րա­նից նավ­թամ­թեր­քը Հա­յաս­տան կհո­սի ըստ հա­մա­ձայ­նագ­րի

Ըստ Բեռ­նան­կեի՝ միակ փրկու­թյու­նը «Բա­զել-3»-ն է

էջ 4 ›››

Հայկ Խա­նում­յան, տե­սա­կետ

էջ 2 ›››

Ինչ­պես հա­վա­տալ և չ­կաս­կա­ծել

Սերն­դա­փո­խու­թյան պա­հը

Դե­րե­նիկ Մալ­խաս­յան, տե­սա­կետ էջ 2 ›››

Վե­րահս­կո­ղը կա­ռու­ցո­ղից շուտ հայտն­վեց

Ար­թուր Ջա­նի­բեկ­յա­նին ու Comedy Club-ին այս ո­րո­շու­մը $344  մլն է բե­րել էջ 6 ›››

Քր­դերն ան­ջատ­վում են Ի­րա­քի վար­չա­պե­տից

Ն­րան մե­ղադ­րե­լով բռնա­պե­տու­թյան մեջ էջ 7 ›››

Իմ ռա­դա­րը քո ռա­դարն է Գա­բա­լան նոր քննար­ կում ­ն ե­րի տե­ղիք է տվել էջ 7 ›››

Ազ­գա­յի­նը, ֆոլկ­ լո­րը հիմքն են, ո­րի վրա մաքր­ վե­լով ա­ճել է բա­լե­տը Հարցազրույց Ռուդոլֆ Խառատյանի հետ էջ 8 ›››

օ ր ա թ ե ր թ

Դո­լա­րը սի­րում է տնտե­սու­թյու­նը

Ըստ Կենտ­րո­նա­կան բան­ կի վի­ճա­կագ­րու­թյան՝ փետր­վա­րի վեր­ջին բան­ կա­յին հա­մա­կար­գում վար­կե­րի դո­լա­րի­զա­ցիան կազ­ մել է 62,3%, ա­ վանդ­ նե­րի­նը՝ 69,1%։

Ընտ­րե­լով TNT-ի հետ ա­պա­գան

Ըն­կե­րու­թյան թի­րա­խում մրցա­կից­նե­րի աշ­խա­տա­կից­ներն են էջ 6 ›››

էջ 3 ›››

Հա­յաս­տա­նում նոր թափ է հա­վա­քում տնտե­սա­վա­րող­նե­րի և քա­ղա­քա­ցի­նե­րի կախ­վա­ծու­թյու­նը դո­լա­րից

«Հ­յու­սիս-հա­րավ»-ում ա­ռայժմ հստակ է միայն խորհր­դատ­վու­թյու­նը էջ 5 ›››

Google-ը՝ կադ­րե­րի փնտրտու­քում

Հարցազրույց «168 ժամ» թեր­թի գլխա­վոր խմբա­գիր Սա­թիկ Սեյ­րան­յա­նի հետ էջ 6 ›››

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

Գ­նալ, թե չգնալ գյու­ղից

Ա­զատ կար­ձա­կեի կա­ռա­վա­րու­թյու­նը

Ֆոտոլուր

Հով­հան­նիս­յա­նին հարց ուղղ­վեց. «Ե­թե նա­խա­գահ դառ­ նա­ յիք, ո­ րը կլի­ ներ Ձեր հա­ ջորդ քայ­ լը»: Նա պա­ տաս­խա­նեց, որ հնա­րա­վո­րու­թյուն կտար, որ ի­րեն այ­ լընտ­րանք, մրցա­կից ծնվեր: Որ Հա­յաս­տա­նում նոր մարդ­կանց առջև հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը փակ են, որ չկա մրցակ­ցու­թյուն, որ նոր սերն­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ նե­րը չեն կա­րո­ղա­նում ճա­նա­չե­լի դառ­նալ, իս­կա­պես կա­րե­լի է հա­մա­րել ներ­կա­յիս ա­րա­տա­վոր քա­ղա­քա­ կան հա­մա­կար­գի հիմ ­ն աս­յու­նե­րից մե­կը: n

Տե՛ս խմբագրականը` էջ 2 ›››

Օրվա

Այս տար­վա ա­ռա­ջին եր­ կու ա­միս­նե­րին բան­կա­յին հա­մա­կար­գում դո­լա­րա­ յին վար­կե­րի ծա­վալն ա­վե­ լա­ ցել է մոտ ֌50 մլրդ­-ով՝ փետր­վա­րի վեր­ջին կազ­ մե­ լով ֌823,5  մլրդ։ Փետր­ վա­րի վեր­ջին հա­մա­կար­ գում դո­լա­րա­յին վար­կե­րի տե­սա­կա­րար կշի­ռն ընդ­ հա­նուր վար­կա­յին պորտ­ ֆե­ լում հա­ սել է 62,3%-ի։ Փաս­տա­ցի՝ եր­կու ամս­ վա ըն­թաց­քում վար­կե­րի

վարքագիծ

Կորց­նե­լով գնա­ճի ու ռե­պո­յի կա­պը ԿԲ-ն ան­փո­փոխ է թո­ղել վե­րա­ֆի­նան­սա­վոր­ման տո­կո­սադ­րույ­քը Ար­տա­քին և ներ­քին գնա­ճա­յին ճնշում ­ն ե­րը նվա­զա­գույն են, գնա­ճը՝ թի­րա­խա­յի­նից ցածր. այս պայ­ման­նե­րում Հա­ յաս­տա­նի Կենտ­րո­նա­կան բան­կը հեր­թա­կան ան­գամ վե­ րա­ֆի­նան­սա­վոր­ման տո­կո­սադ­րույ­քը թո­ղեց ան­փո­փոխ՝ 8% մա­կար­դա­կում: Վեր­ջին ան­գամ ԿԲ-ն վե­րա­ֆի­նան­սա­ վոր­ման տո­կո­սադ­րույ­քը վե­րա­նա­յել է ան­ցած տար­վա սեպ­տեմ­բե­րին՝ նվա­զեց­նե­լով 0,5-տո­կո­սա­յին կե­տով։ Ըստ ԿԲ հա­ղոր­դագ­րու­ թյան՝ 2012թ. մար­ տին ար­ձա­նագր­վել է 0,1% գնաճ, ին­չի արդ­յուն­քում

12-ամս­յա գնա­ճը նա­խորդ ամս­վա ցու­ցա­նի­շի նկատ­ մամբ նվա­զել է 0,8-տո­կո­ սա­յին կե­տով և կազ­մել

2,2%՝ ձևա­վոր­վե­լով տա­ տա­նում ­ն ե­րի թույ­լատ­ րե­լի մի­ջա­կայ­քից փոքրինչ ցածր մա­կար­դա­կում (գնա­ճի թի­րա­խա­յին ցու­ ցա­նի­շը 4±1,5% է)։ «Խոր­հուր­դը գնա­հա­ տեց, որ ՀՀ-ում գնա­ ճա­յին մի­ջա­վայ­րի վրա ար­տա­քին հատ­վա­ծի

էջ 5 ›››

դո­լա­րի­զա­ցիան ա­վե­լա­ցել է 1,4-տո­կո­սա­յին կե­տով։

Տո­կոս­նե­րը խթա­նում են Դո­լա­րա­յին վար­կե­րի պա­ հան­ջար­կը պայ­մա­նա­վոր­ ված է բան­կե­րի տո­կո­սա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյամբ։ Խն­ դիրն այն է, որ այս տար­վա եր­կու ա­միս­նե­րին բան­կա­ յին հա­մա­կար­գում դո­լա­րա­ յին վար­կերը հա­մե­մա­տա­ բար ա­վե­լի է­ժան էին։ Այս­պես՝ մեկ տա­րուց ա­վե­լի ժամ ­կ ե­տով դրա­ մա­յին վար­կի մի­ջին տո­կո­ սադ­րույ­քը եր­կու ամս­վա ըն­թաց­քում ա­ճել է 0,5-տո­ կո­սա­յին կե­տով՝ փետր­ վա­րին կազ­մե­լով 18,23%,

այն դեպ­քում, երբ դո­լա­րա­ յին վար­կե­րի մի­ջին տո­կո­ սադ­րույ­քը կազ­մել է 12,53% (ա­ճը՝ 0,03-տո­կո­սա­յին կե­տով)։ Դո­լա­րա­յին վար­կե­րը հա­ մե­մա­տա­բար է­ժան են, քա­ նի որ բան­կե­րը վեր­ջին շրջա­նում ար­տա­քին աղբ­ յուր­նե­րից ներգ­րավ­ում են ար­տար­ժու­թա­յին մի­ջոց­ներ։ Բա­ցի այդ՝ ներ­քին շու­կա­յում ևս դո­լա­րը բան­կե­րի հա­մար բա­վա­կան «է­ժան» է։ Այս­պես՝ կես տար­վա ա­վանդ­նե­րի մի­ջին տո­կո­ սադ­րույ­քը փետր­վա­րին, ան­ցած տար­վա դեկ­տեմ­ բե­րի հա­մե­մատ, ա­վե­լա­ ցել է 1-տո­կո­սա­յին կե­տով՝

էջ 4 ›››


| № 51 (120), երեքշաբթի, ապրիլի 11, 2012 թ.

2 | Տեսանկյուն

Գ­նալ, թե չգնալ գյու­ղից

Խմբագրական

Սերն­դա­փո­խու­թյան պա­հը Ե­րեկ «Սի­վի­լի­թաս» հիմ ­ն ադ­րա­մի կազ­մա­կեր­պած «Հար­յուր հարց, հար­յուր պա­տաս­խան» քննարկ­ման հյուրն էր «Ժա­ռան­գու­թյուն» կու­սակ­ցու­թյան ա­ռաջ­նորդ Րաֆ­ֆի Հով­հան­նիս­յա­նը: Լ­սա­րա­նից նրան հե­տաքր­քիր հարց ուղղ­վեց, ո­րը մո­տա­վո­րա­պես այս­պես էր հնչում. «Ե­թե նա­խա­գահ դառ­նա­յիք, ո­րը կլի­ներ Ձեր հա­ջորդ քայ­լը»: Հով­հան­նիս­յա­նը պա­տաս­խա­նեց, որ հնա­րա­վո­ րու­թյուն կտար, որ ի­րեն այ­լընտ­րանք, մրցա­կից ծնվեր: Որ Հա­յաս­տա­նում նոր մարդ­կանց առջև հնա­րա­վո­ րու­թյուն­նե­րը փակ են, որ չկա մրցակ­ցու­թյուն, որ նոր սերն­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը չեն կա­րո­ղա­նում ճա­նա­ չե­լի դառ­նալ, իս­կա­պես կա­րե­լի է հա­մա­րել ներ­կա­յիս ա­րա­տա­վոր քա­ղա­քա­կան հա­մա­կար­գի հիմ ­ն աս­յու­նե­ րից մե­կը: Հա­յաս­տա­նի քսան տար­վա ան­կա­խու­թյան ըն­ թաց­քում մշտա­պես փակ­վել են այն մի­ջոց­ներն ու հար­թակ­նե­րը, որ­տեղ քա­ղա­քա­կան նոր դեմ­քեր ու նոր գա­ղա­փար­ներ պետք է ի հայտ գան, ա­մե ն ինչ պտտվել է հնի շուրջ: Հ­նի շուրջ պտտվելն ի վեր­ջո դառ­նում է փակ շրջապ­տույտ, երբ եր­կի­րը զար­գա­ նա­լու և ա­ռաջ նա­յե­լու փո­խա­րեն սկսում է խնդիր­նե­ րի լու­ծու­մը ո­րո­նել նեղ շրջա­նա­կի մեջ ու չի կա­րո­ղա­ նում դուրս գալ այդ նեղ շրջա­նա­կից: Ա­վե­լին՝ չի ու­ զում դուրս գալ այդ շրջա­նա­կից: Արև­մուտ­քի զար­գա­ցած ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյուն­նե­ րում ար­դեն հար­յու­րամ­յակ­ներ ըն­դուն­ված պրակ­տի­կա է, որ քա­ղա­քա­կան սո­վո­րա­կան դեմ­քեր կա­րող են հա­ մազ­գա­յին մասշ­տա­բի գոր­ծիչ­ներ դառ­նալ ըն­դա­մե­նը մեկ ընտ­րաշր­ջա­նի ըն­թաց­քում: Բո­լո­րո­վին պետք չէ, որ ա­սենք՝ Ա­մե­րի­կա­յի բո­լոր նա­խա­գահ­նե­րը Էյ­զեն­հաուեր՝ Երկ­րորդ աշ­խար­հա­մար­տի հե­րոս լի­նեն: Ըն­դա­մե­նը մեկ ընտ­րաշր­ջա­նի ըն­թաց­քում Ա­մե­րի­կա­յի ոչ այն­քան հայտ­նի և աշ­խար­հին ան­հայտ Միթ Ռոմ ­ն ին կա­րող է դառ­նալ հա­մա­պե­տա­կան դեմք: Նույն մո­տե­ցումն է Եվ­ րո­պա­յում. Դը Գո­լի պես խա­րիզ­մա­տիկ գոր­ծի­չը, ազ­ գա­յին հե­րո­սը կա­րող է գա­հազրկ­վել ըն­դա­մե­նը ու­սա­ նո­ղա­կան շարժ­ման արդ­յուն­քում: Այ­սինքն՝ այս երկր­նե­րը շատ լավ հաս­կա­ցել են, որ հա­սա­րա­կու­թյու­նը կա­րող է զար­գա­նալ միայն սերն­ դա­փո­խու­թյան մի­ջո­ցով: Եվ նրանք նաև այդ պատ­ ճա­ռով են երկ­րի ղե­կա­վար­նե­րի ընտր­վե­լու ժամ ­կ ետ­ նե­րի սահ­մա­նա­փա­կում ­ն եր դրել: Հա­յաս­տա­նում, ի­հար­կե, ընտր­վե­լու ժամ ­կ ետ­նե­րի սահ­մա­նա­փա­կում ևս կա, սա­կայն դա չի օգ­նում, որ քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը դի­տարկ­վի փակ շրջապ­տույ­ տից դուրս: Քա­ղա­քա­կան հա­մա­կար­գի սերն­դա­փո­խու­թյու­ նը նշա­նա­կում է նաև տնտե­սու­թյան, մշա­կույ­թի և այլ ո­լորտ­նե­րի սերն­դա­փո­խու­թյուն: Քա­նի դեռ քա­ղա­ քա­կան շրջապ­տույ­տը չի դա­դա­րել, չի կա­րե­լի խո­սել սերն­դա­փո­խու­թյան մա­սին: Իսկ «կոմ­սո­մո­լի քար­տու­ղար»-ի տե­սա­կով սերն­դա­փո­խու­թյու­ նը տա­նում է ան­դունդ: n

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

օ ր ա թ ե ր թ

Լույս է տեսնում 2011թ. սեպտեմբերի 21-ից: Հիմնադիր և հրատարակիչ՝ «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, վկայական` 03Ա080303, տրվ. 20.05.08թ. Հասցե՝ ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտայի 1 Հեռ.՝ +37410 500 119, էլ. փոստ՝ info@orakarg.am Գլխավոր խմբագիր՝ Կարեն Հարությունյան Թողարկման պատասխանատու՝ Մարատ Յավրումյան Վաճառք և բաժանորդագրություն՝ +374 10 500119, +374 55 026249 Գովազդ և մարքեթինգ՝ +374 55 441351 Մեջբերումներ անելիս հղումը «Օրակարգ»-ին պարտադիր է: Թերթի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուս­տա­ռադիո­ընթերցումն առանց «Օրակարգ»-ին հղման արգելվում է: Նյութերը չեն գրախոսվում և հեղինակներին չեն վերադարձվում: Գովազդների և R տառով հրապարակվող նյութերի բովանդա­կության համար խմբագրությունը պատասխանատվություն չի կրում: Տառատեսակը՝ Էդիկ Ղաբուզյանի Հրատարակության 1-ին տարի Ստորագրված է տպագրության՝ 10.04.2012թ. Տպաքանակը՝ 2000

Հայկ Խա­նում­յան

Փ

ոքր բնա­կա­վայ­րե­րում նշվող հիմ ­ն ա­կան խնդիր­նե­րը, հատ­կա­պես ե­րի­տա­սարդ­նե­ րի հա­մար, աշ­խա­տան­քի և զ­վար­ ճան­քի վայ­րե­րի բա­ցա­կա­յու­թյունն է: Այս խնդիր­նե­րի հա­մար հիմ ­ն ա­կա­ նում մե­ղադ­րում են պե­տու­թյա­նը: Ես ե­ղել եմ տար­բեր երկր­նե­րի ծաղ­կուն գյու­ղե­րում, որ­տեղ կյան­քը մի այլ կերպ է դա­սա­վոր­ված, պե­տու­թյանն էլ չեն մե­ղադ­րում: Ֆ­րան­սիա­յում ձնե­բեկ (aspierge) շատ են սի­րում: Բո­լոր սու­պեր­մար­ կետ­նե­րում կա­րե­լի է հան­դի­պել այս բույ­սի բազ­մա­թիվ տե­սակ­նե­րի: Տար­բեր շրջան­նե­րի գյու­ղա­կան հա­ մայնք­նե­րի մո­տով անց­նող ճա­նա­ պարհ­նե­րի ցու­ցա­նակ­նե­րը ան­ցոր­ դին հրա­վի­րում են ձնե­բեկ գնե­լու: Մի օր մտա էլ­զաս­յան գյու­ղե­րից մե­ կը՝ տես­նե­լու ձնե­բե­կի մշա­կու­թյու­ նը: Դ­ րա­ նից ա­ ռաջ այդ բույսն ինձ

հա­մար ըն­դա­մե ­նը վայ­րի բույս էր, որ մենք հա­ վա­ քում էինք իջևան­ յան հո­վիտ­նե­րից: Հս­կ ա­յ ա­կ ան ջեր­մ ո­ց ա­յ ին տնտե­ սու­թ յուն, հար­մ ա­ր եց­ված հա­մ ա­ կար­գեր, ձնե­բ ե­կ ի տար­բ եր տե­ սակ­ն ե­ր ի մշա­կ ու­թ յուն: Տե­ր ը ե­ր ի­ տա­ս արդ էլ­զաս­ց ի էր, որն ինձ գա­ րե­ջ ուր հյու­ր ա­ս ի­ր եց, ծա­ն ո­թ աց­ր եց իր տնտե­ս ու­թ յանը: Պա­տ ա­հ ա­կ ան ան­ց որդ­ն ե­ր ը, ով­ք եր շեղ­վում էին ճա­ն ա­պ ար­հ ից և տն­տ ե­ս ու­թ յուն մտնե­լով՝ գնում ­ն եր ա­ն ում, ա­պ ա­ հո­վում էին ե­ր ի­տ ա­ս արդ ֆրան­ սիա­ց ու ար­տ ադ­ր ան­ք ի սպառ­մ ան փոքր մա­ս ը: Հիմ ­ն ա­կ ան մա­ս ը վա­ ճառ­վում էր սու­պ եր­մ ար­կ ետ­ն ե­ր ում և տար­բ եր խա­ն ութ­ն ե­ր ում՝ ա­ռ ա­ քիչ­ն ե­ր ի մի­ջ ո­ց ով: Տն­տ ե­ս ու­թ յան տե­ր ը՝ Ֆա­բ իե­ն ը, նրանց գտնում է հա­մ ա­ց ան­ց ում՝ տար­բ եր գյու­ ղատն­տ ե­ս ա­կ ան ֆո­ր ում ­ն ե­ր ում կամ խա­ն ութ­ն ե­ր ին է­լեկտ­ր ո­ն ա­յ ին նա­մ ակ­ն եր գրե­լով և իր մշա­կ ածն ա­ռ ա­ջ ար­կ ե­լով: Հաշ­վա­պա­հու­թյունն ինքն էր ա­նում, եր­բեք հար­կա­յի­նը նրա տնտե­սու­թյուն չէր ե­կել, ա­մե ն հաշ­ վետ­վու­թյուն ու­ղար­կում էր օն­լայն: Հար­կա­յի­նի հետ մի քա­նի ան­գամ էր շփվել, երբ այդ կա­ ռույ­ ցը սկսնակ գոր­ծա­րար­նե­րի հա­մար դա­սըն­թաց­ ներ էր կազ­մա­կեր­պել՝ հաշ­վետ­վու­ թյուն ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար ուղ­ ղու­թյուն ցույց տա­լու հա­մար: Ուր­բաթ և շա­բաթ ե­րե­կո­նե­րը տնտե­սու­թյան տա­րած­քում էին հա­ վաք­վում տի­րոջ ըն­կեր­նե­րը, ո­րոնք գա­րե­ջուր են խմում, պա­րում, տար­ բեր խա­ղեր խա­ղում:

Այս փոք­ րիկ զբո­ սան­ քից ինձ եր­ կու բան սաս­տիկ զար­մաց­րեց: Ա­ռա­ ջի­ն՝ որ գյու­ղում ևս կա­րե­լի է լիար­ ժեք ապ­րել ու զվար­ճա­նալ, և երկ­ րորդ՝ որ օգ­տա­գոր­ծե­լով բա­վա­կա­ն հա­սա­րակ տեխ­նո­լո­գիա­ներ՝ կա­րե­ լի է ա­պա­հո­վել ար­տադ­րան­քի վա­ ճառ­քը, հար­կա­յին և այլ մար­մի ն­ ներն էլ միայն ա­ջա­կից կլի­նեն քեզ: Մի քա­նի ա­միս անց վե­րա­դար­ ձա Հա­յաս­տան և մեկ­նե­ցի Ար­ցախ: Հե­ռուս­տա­տե­սու­թյամբ պա­տա­հա­ բար լսում էի գյու­ղին վե­րա­բե­րող հա­ղոր­դում: Գ­յու­ղի ա­վագ­ներն ար­ դա­րաց­նում էին ե­րի­տա­սարդ­նե­րի մեկ­նե­լը քա­ղաք, ո­րով­հետև գյու­ ղում աշ­խա­տանք և զ­վար­ճան­քի վայ­րեր չկան: Ա­կա­մա հի­շե­ցի իմ էլ­ զաս­ցի հե­րո­սին, ով թե՛ աշ­խա­տանք էր ստեղ­ծել իր ու ևս մի քա­նի հո­ գու հա­մար ու բա­վա­կա­ն ա­պա­հով կյանք էր վա­րում, թե՛ կա­րո­ղա­նում էր կազ­մա­կեր­պել իր և իր ըն­կեր­նե­ րի հան­գիս­տը, զվար­ճա­նա­լը: Ըն­կերս՝ աստ­վա­ծա­բան և քա­ ղա­քա­գետ Ա­լեք­սանդր Քա­նան­յա­ նը, ո­րը չորս տա­րի սո­վո­րել է Վա­ տի­կա­նի հա­մալ­սա­րան­նե­րում, լո­ կալ էլ­տա­նե­րի գա­ղա­փա­րը գլխին, տա­սը տա­րուց ա­վե­լի է՝ ապ­րում է Քար­վա­ճա­ռում՝ գրա­բա­րի իր դա­ սըն­թաց­նե­րով և քա­ղա­քա­ցիա­կան անն­կուն կեց­ված­քով: Ա­լեքսն ինձ հա­մար փոք­րիկ բնա­կա­վայ­րե­րի կյանքն աշ­խու­ժաց­նե­լու ու­նակ նա­ խա­ձեռ­նող, ա­կա­դե­միա­կան ան­ձի օ­րի­նակն է: Մեր գյու­ղե­րի ու ա­վան­նե­րի ա­պա­ գան Ֆա­բիե­նի և Ա­լեք­սի նման բնա­ կիչ­ներ ու­նե­նա­լն է:  n

Ինչ­պես հա­վա­տալ և չ­կաս­կա­ծել Դե­րե­նիկ Մալ­խաս­յան

Ա

պ­ րիլի 7-ին ՀՅԴ-ն, «Ժա­ ռան­ գու­ թյու­ ն»-ը և ՀԱԿ-ը դի­ մել էին վար­չա­պե­տին և ոս­տի­կա­նա­պե­ տին՝ խնդրե­լով տրա­մադ­րել երկ­րից մշտա­պես բա­ցա­կա, բայց ընտ­րա­ ցու­ցակ­նե­րում ընդգրկ­ված քա­ղա­ քա­ցի­նե­րի ամ­բող­ջա­կան ցան­կը։ Հա­ կա­ռակ դեպ­քում քա­ղա­քա­կան այս ու­ժե­րը սպառ­նա­ցել էին կաս­կա­ծի տակ դնել ընտ­րու­թյուն­նե­րի օ­րի­նա­ կա­նու­թյու­նը: Վար­չա­պե­տից և ոս­տի­ կա­նա­պե­տից ա­ռաջ ընկ­նե­լով՝ այս հարց­մանն ա­նուղ­ղա­կիո­րեն ար­ձա­ գան­քեց Սերժ Սարգս­յա­նը: Ապ­րի­լի 9-ին Ծաղ­կա­ձո­րում Սերժ Սարգս­յա­նը նկա­տեց, որ երկ­րից բա­ ցա­կա­յե­լը մարդ­կանց ընտ­րա­ցու­ ցակ­նե­րից հա­նե­լու հիմք չէ: Նա շեշ­ տեց, որ բա­ցա­կա­յող քա­ղա­քա­ցի­նե­ րի ա­նուն­նե­րի առ­կա­յու­թյու­նն ընտ­ րող­նե­րի ցու­ցա­կում չի նշա­նա­կում, որ նրանք ան­պայ­ման քվեար­կե­լու են: Ինչ­պես ա­սում են՝ «Աչ­քը տե­սա­ ծից է վա­ խե­ նում», հետևա­ բար այս հար­ցում Սերժ Սարգս­յա­նի հետ կա­ րե­լի է եր­կար վի­ճել: Հա­յաս­տան­յան ընտ­րու­թյուն­նե­ րին ա­կա­նա­տես յու­րա­քանչ­յուր քա­ ղա­քա­ցի ի­րա­վունք ու­նի չհա­վա­տա­ լու Սերժ Սարգս­յա­նին, և ար­դար ու ա­զատ ընտ­րու­թյուն­նե­րի խոս­տում­ նե­րի ա­ռու­մով չփո­խել իր կար­ծի­ քը: Նույն՝ 2008թ. նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ էր, երբ ընտ­րա­կա­շառ­քը բա­ժան­վում էր

հրա­պա­րա­կայ­նո­րեն, շատ դեպ­քե­ րում՝ նաև ի­րա­վա­պահ մար­մի ն­նե­ րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի ան­մի­ջա­կան հարևա­նու­թյամբ: Ընտ­րա­կեղ­ծիք­նե­րի շար­քը կա­ րե­լի է եր­կար թվար­կել: Ա­մե ­նա­հե­ տաքր­քիրն այն է, որ հենց այդ ընտ­ րու­թյուն­նե­րով իշ­խա­նու­թյան ե­կավ ներ­կա­յիս վար­չա­կար­գը, ո­րը հի­մա ա­զատ և ար­դար ընտ­րու­թյուն­ներ է խոս­տա­նում: Այդ պատ­ճա­ռով ՀՀ քա­ ղա­քա­ցուն այժմ շատ դժվար է հա­մո­ զել, որ մեռ­յալ հո­գի­ներն ու երկ­րից բա­ցա­կա­յող­նե­րը հան­կարծ չեն ո­րո­ շի ի­րենց քվեն տալ, ա­սենք, ՀՀԿ-ին: Ի­հար­կե, կա­րե­լի է բա­ցատ­րել, որ 2007թ. հա­մե­մատ ընտ­րող­նե­րի թվի ա­վե­լա­ցու­մը պայ­մա­նա­վոր­ված է այն հան­գա­ման­քով, որ 2007-ից մինչև 2012թ. չա­փա­հաս են դար­ձել 1989­ից մինչև 1994թ. ծնված­նե­րը: Ինչ­պես հայտ­նի է, այդ ըն­թաց­քում Հա­յաս­ տա­նում ծնե­լիու­թյան մա­կար­դա­կը խիստ բարձր էր: Սա­ կայն ընտ­ րող­ նե­րի ցու­ցա­կի հետ կապ­ված՝ հարկ է անդ­ րա­ դառ­ նալ ևս մեկ կարևոր գոր­ծո­նի, այն է՝ երկ­քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ընտ­րու­թյան ի­րա­վուն­քին։ Սկզ­բուն­քա­յին ա­ռու­մով կա­րե­լի է հա­մա­ձայն­ել, որ ՀՀ քա­ղա­քա­ցիու­ թյուն ստա­ցած մեր հայ­րե­նա­կից­ նե­րը ի­րա­վունք ու­նեն մաս­նակ­ցե­լու երկ­րի կա­ռա­վար­ման գոր­ծըն­թա­ ցին՝ ընտ­րու­թյուն­նե­րին մաս­նակ­ ցե­լու մի­ջո­ցով: Հա­յաս­տա­նում, որ­ տեղ յու­րա­քանչ­յուր հար­մար ա­ռիթ իշ­խա­նու­թյունն օգ­տա­գոր­ծում է ընտ­րու­թյուն­նե­րի արդ­յունք­նե­րը

խե­ղա­թյու­րե­լու հա­մար, երկ­քա­ղա­ քա­ցի­նե­րի գոր­ծո­նը իշ­խա­նու­թյուն­ նե­րի կող­մից կա­րող է հեշ­տո­րեն օգ­տա­գործ­վել: Ար­դեն իսկ հնչում են գնա­հա­տա­կան­ներ, որ ընտ­ րող­նե­րի թվի ա­վե­լա­ցու­մը պայ­ մա­նա­վոր­ված է երկ­քա­ղա­քա­ցի­նե­ րի հան­գա­ման­քով, քա­նի որ երկ­ քա­ղա­քա­ցիու­թյուն ըն­դու­նում են հիմ ­ն ա­կա­նում չա­փա­հաս քա­ղա­քա­ ցի­նե­րը: Սա­կայն երկ­քա­ղա­քա­ցիու­ թյուն ստա­ցած այդ նույն քա­ղա­քա­ ցի­նե­րը սո­վո­րու­թյուն ու­նեն Հա­յաս­ տա­նում չբնակ­վե­լու և զ­բո­սաշր­ջի­կի կար­գա­վի­ճա­կով Հա­յաս­տան այ­ցե­ լե­լու: Հիմ ­ն ա­կան մա­սը վի­րա­հա­յերն են, ո­րոնք Ռու­սաս­տա­նում ար­տագ­ նա աշ­խա­տան­քի մեկ­նե­լու հա­մար ստա­նում են ՀՀ քա­ղա­քա­ցիու­թյուն, ընդգրկ­վում ընտ­րող­նե­րի ցու­ցակ­ նե­րում և հ­նա­րա­վոր է՝ ան­գամ տա­ րին մեկ Հա­յաս­տան չգան: Հենց նմա­նա­տիպ քա­ղա­քա­ցի­նե­ րի ձայ­նե­րի օգ­տա­գոր­ծու­մը ոչ ազ­ նիվ նպա­տակ­նե­րով խիստ ռիս­կա­յին է, քա­նի որ մշտա­կան բնա­կու­թյուն ու­նե­ցող ան­ձանց կա­րե­լի է վե­րահս­ կել, այ­սինքն՝ շրջա­պա­տը կա­րող է տեղ­յակ լի­ նել, թե տվյալ քա­ ղա­ քա­ցին ինչ­քան ժա­մա­նա­կով է բա­ ցա­կա­յում Հա­յաս­տա­նից, մա­հա­ցած է, թե ոչ և այլն: Սա­կայն երկ­քա­ղա­ քա­ցի­նե­րի տե­ղա­շար­ժե­րը չեն վե­ րահսկ­վում շրջա­պա­տի կող­մից, քա­ նի որ նրանց գո­ յու­ թյանը քչերն են տեղ­յակ: Հետևա­բար՝ նրանց փո­խա­ րեն քվեար­կե­լը մեծ դժվա­րու­թյուն չի ներ­կա­յաց­նե­լու:  n

Օրաթերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ» հրատա­րակ­չու­թյան տպարանում, ք.Երևան, Արշակունյաց 2:

Խմ­բագ­րա­կա­նը չի պայ­մա­նա­վո­րում թեր­թի այլ հատ­ված­նե­րում նո­րու­թյուն­նե­րի ընտ­րու­թյունն ու լու­սա­բա­նու­մը: Այս  է­ջում հրա­պա­րակ­վող մյուս կար­ծիք­նե­րը կա­րող են չհա­մընկ­նել խմբագ­րու­թյան դիր­քո­րոշ­մա­նը:


№ 51 (120), երեքշաբթի, ապրիլի 11, 2012 թ. |

Օրակարգ | 3

Ա­զատ կար­ձա­կեի կա­ռա­վա­րու­թյու­նը «168 ժամ» թեր­թի գլխա­վոր խմբա­գիր Սա­թիկ Սեյ­րան­յա­նը մե­ ծա­մաս­նա­կան ընտ­րա­կար­գով պատ­գա­մա­վո­րու­թյան թեկ­նա­ ծու է ա­ռա­ջադր­վել Երևա­նի Ա­րաբ­կիր հա­մայնքն ընդգր­կող թիվ 4 ընտ­րա­տա­րած­քում: Civilnet.am-ի հետ զրույ­ցում Սեյ­րան­յանն ա­սում է, որ ընտր­վե­լու դեպ­քում օ­րենսդ­րա­կան ակ­տիվ գոր­ծու­ նեու­թյուն է ծա­վա­լե­լու, որ­պես­զի օ­րենք­նե­րը ծա­ռա­յեն ոչ թե իշ­ խա­նու­թյուն­նե­րի վե­րար­տադր­մա­նը, այլ քա­ղա­քա­ցուն: Զ­րույ­ցը կրճա­տում ­ն ե­րով ներ­կա­յաց­ված է ստորև:

«Օ­րենսդ­րա­կան գոր­ծու­նեու­թյուն եմ ծա­վա­լե­լու բա­ վա­կան ակ­տիվ,

-­Ձեր կար­ծի­քով՝ այն, ինչ տե­ղի է ու­նե­նում այ­ սօր Հա­յաս­տա­նում, արդ­ յոք օ­րենսդ­րա­կան բա­ ցի՞ հետևանք է, թե՞ քա­ղա­ քա­կան կամ­քի բա­ցա­կա­ յու­թյուն ու իշ­խա­նու­թյան ինք­նա­վե­րար­տադր­ման ա­նընդ­հատ ցան­կու­թյուն: -­Մեկ-եր­կու շա­բաթ ա­ռաջ քննարկ­վում էին ընտ­րա­կան օ­րենս­գիր­քը և առ­կա օ­րենսդ­ րա­կան բա­ցե­րը, այն հոդ­ված­ նե­րը, ո­րոնք ու­նեն եր­կա­կի ըն­ կա­ լում ­ներ: Ես իմ ե­ լույ­ թում նշե­ ցի, որ ան­կախ ցան­կա­ցած օ­րեն­քից, նույ­նիսկ ե­թե լի­ներ

ա­մե­նա­կա­տար­յալ օ­րեն­քը, այն չի կա­րող գոր­ծել և կի­րառ­վել ամ­ բող­ջու­թյամբ, ե­թե չլի­նի քա­ղա­ քա­կան կամք: Ի՞նչ է քա­ղա­քա­կան կամ­քը. դա իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի մեծ ցան­կու­թյունն է տվյալ դեպ­ քում ինչ-որ բան ա­նե­լու: Եվ ե­թե մենք վե­րա­դառ­նանք, թե այդ բա­ ցե­ րը ինչ նոր խնդիր­ ներ են բե­ րում հա­սա­րա­կու­թյան մեջ, կտես­ նենք, որ, օ­րի­նակ, ար­տա­գաղ­թը, ո­րի մա­սին այդ­քան խո­սում ենք… մար­դը չի գնում միայն սո­ցիա­լա­ կան ծանր վի­ճա­կի պատ­ճա­ռով: Ե­ղել են ա­վե­լի վատ պայ­ման­ներ հայ մար­դու, հա­յաս­տան­ցու հա­ մար, և նա կա­րո­ղա­ցել է դի­մա­ նալ և պա­հել իր ըն­տա­նի­քը, ու­ նե­ ցել է հույս և հա­ վատ վաղ­ վա օր­վա նկատ­մամբ: Այ­սօր չկա այդ հույսն ու հա­ վա­ տը, չկա ա­ պա­ գա­յի նկատ­մամբ որևէ վստա­հու­ թյուն, իր ե­րե­խա­յի, ըն­տա­նի­քի վաղ­ վա օր­ վա նկատ­ մամբ, և կա ար­դա­րու­թյան մեծ պա­կաս: -­Մենք ար­ժե­քա­յին հա­մա­ կար­գեր փո­խե­լու խնդիր ու­նենք: Այդ ա­ռու­մով ա­վե­ լի լավ, ա­վե­լի լուրջ գոր­ ծիք չէ՞ր չոր­րորդ իշ­խա­ նու­թյան գոր­ծի­քը՝ «168 ժամ»-ի լսա­րա­նը ձեռ­քի տակ ու­նե­նա­լը: -Ես չեմ ու­զում՝ անց­յա­լով խո­ սենք «168 ժա­մ»-ի մա­սին: -­Շա­րու­նա­կե­լո՞ւ եք Ձեր գոր­ծը «168 ժա­մ»-ում: -­Չեմ կար­ծում, որ կշա­րու­ նա­կեմ որ­պես խմբա­գիր, քա­ նի որ այլ աշ­խա­տան­քով զբաղ­ ված կլի­նեմ, և ծան­րա­բեռն­ վա­ծու­թյունս մեծ կլի­նի: Բայց «168 ժա­մ»-ը կշա­րու­նա­կի իր գոր­ծու­նեու­թյու­նը: -­Պատ­գա­մա­վո­րի հայտ Ձե­զա­նից բա­ցի մի քա­նի

որ­պես­զի մեր օ­րենսդ­րու­թյու­նը, Ազատ Գևորգյան/Օրակարգ

-Ող­ջույն, Սա­թիկ: Երբ մենք ամ­փո­փում էինք 2011-ը, Դուք մեր հյուրն էիք, ես Ձեզ հարց­րի՝ ե­թե Դուք լի­ նեիք իշ­խա­նու­թյուն, ի՞նչ կփո­խեիք, ի՞նչ կա­նեիք, ին­ չը չի ա­րել իշ­խա­նու­թյու­նը: Հի­մա Դուք պատ­րաստ­վում եք դառ­նալ իշ­խա­նու­թյուն: Ո՞­րը կլի­նի այն հիմ ­ն ա­կան խնդի­րը, ո­րը կբարձ­րաց­ նեք Ազ­գա­յին ժո­ղով մտնե­ լու պա­րա­գա­յում: -Այն ժա­մա­նակ ես պա­տաս­ խա­նե­ցի, որ կփո­խեմ կա­ռա­ վա­րու­թյու­նը, ա­զատ կար­ձա­ կեմ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը: Հի­մա էլ այդ կար­ ծի­ քին եմ, բայց տվյալ դեպ­քում, ա­ռա­ջադր­վե­լով որ­ պես պատ­գա­մա­վո­րու­թյան թեկ­ նա­ծու, բնա­կա­նա­բար այլ լիա­ զո­րու­թյուն­ներ եմ ու­նե­նա­լու և օ­րենսդ­րա­կան բուռն գոր­ծու­ նեու­թյուն եմ ծա­վա­լե­լու: Եվ օ­րենսդ­րա­կան գոր­ծու­նեու­թյուն եմ ծա­վա­լե­լու բա­վա­կան ակ­տիվ, որ­պես­զի մեր օ­րենսդ­րու­թյու­նը, օ­րենք­նե­րը ծա­ռա­յեն ոչ թե իշ­ խա­նու­թյուն­նե­րի վե­րար­տադր­ մա­նը կամ մի խումբ մարդ­կանց շա­հե­րին, այլ քա­ղա­քա­ցուն:

լրագ­րող­ներ, լրատ­վա­մի­ ջոց­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ ներ են ներ­կա­յաց­րել, և կար­ծում եմ՝ նրան­ցից շա­ տե­րը կլի­նեն խորհր­դա­րա­ նում: Ձեր կար­ծի­քով՝ դա ինչ­պե՞ս կանդ­րա­դառ­նա լրատ­վա­կան դաշ­տի վրա, արդ­յոք չի՞ սահ­մա­նա­փա­կի խոս­քի ա­զա­տու­թյու­նը: -Ընդ­հա­կա­ռա­կը, մա­մու­լին վե­ րա­բե­րող տար­բեր օ­րենսդ­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­ներ են լի­նում, և լ­րագ­րող­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյու­ նն այդ ի­ մաս­ տով, կար­ ծում եմ, միայն կա­րող է բա­րե­լա­վել ո­լոր­ տի աշ­խա­տանք­նե­րը: Ես կար­ ծում եմ՝ քա­ղա­քա­կան ի­մաս­տով լրագ­րող­նե­րի մուտ­քը խորհր­ դա­րան կա­րող է ո­րակ փո­խել ու դրա­կան մեծ ազ­դե­ցու­թյուն ու­նե­ նալ: Ի վեր­ջո՝ մեր լրագ­րող­ները, մշտա­պես լու­սա­բա­նե­լով հա­սա­ րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան կյան­ քը, այդ ի­ մաս­ տով ոչ թե քա­ ղա­ քա­կա­նու­թյու­նից են գնում հա­ սա­րա­կու­թյուն, այլ հա­սա­րա­կու­ թյու­նից՝ քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն: Սա շատ կարևոր նկա­տա­ռում է: -Այ­սինքն՝ մար­դիկ, ով­քեր ծա­նոթ են խնդրին: -Ա­ յո՛, ծա­ նոթ են մարդ­ կանց սո­ցիա­լա­կան խևդիր­նե­ րին, մշա­կույ­թի, կրթու­թյան, գի­ տու­թյան, ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան

խնդիր­նե­րին: Այ­սինքն՝ քա­ջա­ տեղ­յակ են ոչ միայն քա­ղա­քա­կա­ նու­թյա­նը վե­րա­բե­րող խնդիր­նե­ րին կամ քա­ղա­քա­կան խո­հա­նո­ ցին, այլև հա­սա­րա­կու­թյան բո­լոր խնդրի­նե­րին, և ի­րենց գոր­ծու­ նեու­թյան ըն­թաց­քում մշտա­պես ե­ղել են ա­մե­նա­թեժ կե­տե­րում: Այդ ի­մաս­տով լրագ­րող­նե­րը քա­ ղա­քա­ցուց, հա­սա­րա­կու­թյու­նից են գնում քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն՝ ի տար­բե­րու­թյուն բազ­մա­թիվ պատ­գա­մա­վոր­նե­րի, ո­րոնք մինչ օրս, նույ­նիսկ ի­րենց այս հնգամ­ յա գոր­ծու­նեու­թյան մեջ, չգի­տեն՝ ա­սենք, ինչ ար­ժե հա­ցը Հա­յաս­ տա­նում, որ կա­րող է հա­ցը, բեն­ զի­նը թան­կա­նալ… Այ­սինքն՝ մար­ դու օր­վա խնդիր­նե­րին, հոգ­սե­ րին նրանք տեղ­յակ չեն: Ն­ րանք գնում են, ինչ­ պես ան­ տեղ­յ ակ մտնում են խորհր­ դա­ րան, այն­ պես էլ ան­տեղ­յակ դուրս են գա­ լիս: Եվ ակ­ տիվ մաս­ նակ­ ցում են այն օ­րենսդ­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­ թյուն­նե­րին, երբ իշ­խա­նու­թյուն­ նե­րի կող­մից կոնկ­րետ հրա­հանգ է լի­նում՝ գնալ պառ­լա­մենտ և կո­ ճակ սեղ­մել: Կամ գնում են միայն այն ժա­մա­նակ, երբ հարցն ի­րենց բիզ­նես շա­հե­րին է վե­րա­բե­րում: Ն­րանք քա­ղա­քա­ցուն այն­տեղ չեն սպա­սար­կում: -­Սա­թի՛կ: Դուք մի քա­նի ա­միս ա­ռաջ մայ­րա­ցաք:

օ­րենք­նե­րը ծա­ռա­ յեն ոչ թե իշ­խա­ նու­թյուն­նե­րի վե­ րար­տադր­մա­նը կամ մի խումբ մարդ­կանց շա­հե­ րին, այլ քա­ղա­ քա­ցուն»,- ա­սում է Սաթիկ Սեյ­րան­ յա­նը:

Հի­մա նո­րա­ծին զա­վակ ու­ նե­նա­լով՝ զբաղ­վում եք քա­ղա­քա­կա­նու­թյամբ, ընդ ո­րում՝ բա­վա­կան ակ­տիվ փուլ եք այս պա­հին մտել՝ ընտ­րար­շավ ­ն եր, քա­րո­զար­ շավ ­ն եր: Նույն տա­րած­ քում նաև Զա­րու­հի Փոս­ տանջ­յանն է, ո­րը նույն­պես մայ­րիկ է, չորս զա­վակ­նե­ րի մայր: Մայ­րիկ լի­նե­լը չի՞ խան­գա­րում քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ լի­նե­լուն: Կամ մի­ գու­ցե օգ­նո՞ւմ է: -Ես մի ա­ռի­թով ա­սա­ցի՝ ին­չո՞ւ տղա­մարդ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ նե­րին չեն հարց­նում, օ­րի­նակ՝ ինչ­պես ես հա­մա­տե­ղում ըն­տա­ նիքդ, բիզ­նեսդ, քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նեու­թյունդ և այլն: Այդ հար­ցը հիմ ­ն ա­կա­նում տրվում է մայ­րե­րին, կա­նանց: Ես հա­մոզ­ ված եմ, որ ա­ մե ն ինչ պետք է ճիշտ կազ­մա­կեր­պել, որ­պես­զի մե­կը մյու­սի հաշ­վին չլի­նի: Ես սո­վոր եմ ակ­տիվ աշ­խա­տան­ քին, ակ­տիվ գոր­ծու­նեու­թյա­նը: Իս­կա­պես շատ ծանր է խմբագ­ րի աշ­խա­տան­քը: Նույ­նիսկ օ­րեր էին լի­նում, երբ մինչև կես­գի­շեր մնում ես, որ թեր­թը տպա­րան ու­ ղար­կես, իսկ քա­ղա­քա­կան ակ­ տիվ ժա­մա­նակա­հատ­ված­ում ստիպ­ված ես լի­նում լու­սա­դե­մի ն գնալ տուն…  n Ար­փի Մախ­սուդ­յան

Համ­բե­րու­թյան բա­ժա­կը լցվել է Ըստ Օս­կան­յա­նի` դատապարտված ենք ա­զատ և ար­դար ընտ­րու­թյուն­նե­ր անց­կա­ցնելու Ե­րեկ Շեն­գա­վիթ հա­մայն­քում ՀՀ նախ­կին արտ­գործ­նա­խա­րար, ԲՀԿ ան­դամ Վար­դան Օս­կան­յա­նն ընտ­րող­նե­րի հետ հան­դիպ­մա­ նը հայ­տա­րա­րել է, թե այս ան­գամ դատապարտված ենք ա­զատ ու ար­դար ընտ­րու­թյուն­նե­ր անց­կա­ցնելուն, ո­րով­հետև և՛ հա­ սա­րա­կու­թյան, և՛ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի համ­բե­րու­թյան բա­ժա­կը լցվել է: Ե­լույ­թից մի հատ­ված մեջ­բեր­ված է ստորև: Խորհր­դա­րա­նա­կան այս ընտ­ րու­թյու­նը մեր քսա­նամ­յա ան­կա­ խու­թյան թերևս ա­մե ­նա­կարևոր ընտ­րու­թյունն է: Ա­ռա­ջին՝ Հա­յաս­տա­նում քա­ղա­ քա­կան ի­րա­վի­ճա­կի փո­փո­խու­ թյան հրա­մա­յա­կա­նը եր­բեք այս­ քան հրա­տապ չի ե­ղել: Միա­ժա­ մա­նակ, այդ ի­րա­վի­ճա­կը փո­ խե­լու հնա­րա­վո­րու­թյու­նը եր­բեք այս­քան մեծ չի ե­ղել: Երկ­րորդ՝ Հա­յաս­տա­նում

ա­զատ ու ար­դար ընտ­րու­թյուն­ ներ անց­կաց­նե­լու անհ­րա­ժեշ­ տու­թյու­նը եր­բեք այս­քան ճա­ կա­տագ­րա­կան չի ե­ղել: Միա­ ժա­մա­նակ՝ ա­զատ ու ար­դար ընտ­րու­թյուն­ներ անց­կաց­նե­լու հնա­րա­վո­րու­թյու­նը եր­բեք այս­ քան մեծ չի ե­ղել: Այլ կերպ ա­սած՝ եր­կու պա­րա­ գա­նե­րում նպա­տակն ու հնա­ րա­վո­րու­թյու­նը հա­մընկ­նում են: Ի­հար­կե, բո­լոր վե­րը նշված

գոր­ծոն­նե­րը շաղ­կապ­ված են և մե­կը մյու­սին լրաց­նում են: Կու­զե­նա­յի սկսել վեր­ջից: Այս ան­գամ ի­րա­տե­սա­կան է ա­զատ ու ար­դար ընտ­րու­թյուն­նե­րի անց­ կա­ցու­մը, ո­րով­հետև և՛ հա­սա­րա­ կու­թյան, և՛ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի համ­բե­րու­թյան բա­ժա­կը լցվել է: Բո­լո­րը վճռա­կան են միաս­նա­բար ու ա­ռան­ձին-ա­ռան­ձին պայ­քա­ րել ընտ­րա­կեղ­ծիք­նե­րի դեմ: Դ­րա մա­սին են վկա­յում հա­սա­րա­կա­ կան բազ­մա­թիվ շար­ժում ­ն ե­րը և քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի՝ ընտ­րա­կեղ­ ծիք­նե­րի դեմ միաս­նա­բար պայ­ քա­րե­լու գործ­նա­կան քայ­լե­րը: «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տա­ն»-ը վճռա­ կան է այս հար­ ցում: Մենք ներդ­նե­լու ենք մարդ­կա­յին և

տեխ­նի­կա­կան հնա­րա­վոր բո­լոր ռե­սուրս­նե­րը և ինչ­պես ա­ռան­ձին, այն­պես էլ մյուս ու­ժե­րի հետ հա­ մա­գոր­ծակ­ցու­թյամբ պայ­քա­րե­լու ենք ընտ­րա­կեղ­ծիք­նե­րի դեմ, տեր ենք կանգ­նե­լու ու պաշտ­պա­նե­լու ենք յու­րա­քանչ­յու­րի քվեն: Հա­յաս­տա­նի հա­մար ա­զատ ու ար­դար ընտ­րու­թյուն­նե­րը անհ­ րա­ժեշտ են՝ որ­պես­զի վե­րա­ կանգ­նենք ժո­ղովր­դի վստա­հու­ թյու­նը հա­մա­կար­գի հան­դեպ, որ­պես­զի խորհր­դա­րա­նը ճիշտ ար­տա­ցո­լի երկ­րում առ­կա քա­ ղա­քա­կան պատ­կե­րը, որ­պես­ զի կա­րո­ղա­նանք վե­րաց­նել քա­ ղա­քա­կան մե­նաշ­նոր­հը և կա­ ռու­ցենք ի­րա­կան հա­կակ­շիռ­նե­ րի վրա հիմն­ված քա­ղա­քա­կան

հա­մա­կարգ, որ­պես­զի նոր խորհր­դա­րա­նը և նոր կա­ռա­վա­ րու­թյու­նը ու­նե­նան օ­րի­նա­կա­ նու­թյան և ժո­ղովր­դի վստա­հու­ թյան այն­պի­սի պա­շար, ո­րը թույլ կտա լու­ծել ժո­ղովր­դի առջև ծա­ ռա­ցած բար­դա­գույն խնդիր­նե­րը, ի­րա­կա­նաց­նել մեր երկ­րի ա­ռա­ ջըն­թա­ցի հա­մար անհ­րա­ժեշտ և ան­խու­սա­փե­լի խոր­քա­յին բա­ րե­փո­խում ­ն ե­րը և դի­մագ­րա­վել տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին և հա­մաշ­ խար­հա­յին մար­տահ­րա­վեր­նե­րին: Ա­ռանց ա­զատ ու ար­դար ընտ­ րու­թյուն­նե­րի, ա­ռանց քա­ղա­քա­ կան հա­կակ­շիռ­նե­րի և ա­ռանց օ­րի­նա­կա­նու­թյան մենք պար­զա­ պես դա­տա­պարտ­ված ենք ձա­ խող­ման:  n


| № 51 (120), երեքշաբթի, ապրիլի 11, 2012 թ.

4 | Փողեր

Հին խո­ղո­վա­կի եր­գը Ի­րա­նից նավ­թամ­թեր­քը Հա­յաս­տան կհո­սի ըստ հա­մա­ձայ­նագ­րի Նավ­թամ­թեր­քի ի­րաց­ման ի­րա­նա­կան ազ­գա­յին ըն­կե­րու­թյան գոր­ ծա­դիր տնօ­րեն Ջա­լիլ Սա­լա­րին օ­րերս հայ­տա­րա­րել է, որ Հա­յաս­ տա­նը հե­տաքրքր­ված է Ի­րա­նից նավ­թամ­թերք ներ­մու­ծե­լու հար­ ցում։ Հա­յաս­տա­նի վա­ռե­լի­քի շու­կա­յի խա­ղորդ­ներն էլ ա­սում են, որ Ի­րա­նից ներկր­վում է միայն դիզ­վա­ռե­լիք, ընդ ո­րում՝ փոքր խմբա­ քա­նա­կով, ու ան­գամ այդ ծա­վա­լում գե­րակշ­ռում է ոչ ի­րա­նա­կան ծագ­ման դիզ­վա­ռե­լի­քը, քա­նի որ ի­րա­նա­կա­նը ցած­րո­րակ է։ Օ­րերս ի­րա­նա­կան Mehr գոր­ ծա­կա­լու­թյու­նը, հղում կա­տա­ րե­լով Ջա­լիլ Սա­լա­րիին, տե­ղե­ կատ­վու­թյուն էր տա­րա­ծել, թե Հա­յաս­տա­նի հա­մար տնտե­սա­ պես ար­դա­րաց­ված չէ նավ­թամ­ թեր­քի ներ­մու­ծու­մը Վ­րաս­տա­ նից, ուս­տի Հա­յաս­տա­նը սկսել է այն ներ­մու­ծել Ի­րա­նից։ Սա­լա­ րին ա­ սել է, որ Ի­ րա­ նի մաս­ նա­ վոր սեկ­տո­րն ա­ռա­ջին փու­լում նավ­թամ­թերք կար­տա­հա­նի Հա­ յաս­տան ավ­տո­ճա­նա­պահ­նե­րով՝ հա­վե­լե­լով, թե նավ­թամ­թեր­քի ար­տա­հա­նու­մը այ­նու­հետև կշա­ րու­նակ­վի խո­ղո­վա­կա­շա­րով։ Ըստ Mehr գոր­ծա­կա­լու­թյան՝ փետր­վա­րին Ի­րա­նի և Հա­յաս­ տա­նի է­ներ­գե­տի­կա­յի նա­խա­ րար­նե­րը հա­մա­ձայ­նա­գիր են ստո­րագ­րել, ո­րի հա­մա­ձայն՝ Ի­րա­նը բեն­զին և նավ­թամ­ թերք կար­տա­հա­նի հարևան Հա­ յաս­տան։ Ըստ հա­մա­ձայ­նագ­ րի՝ Ի­րա­նը խո­ղո­վա­կա­շա­րով Հա­յաս­տան է մա­տա­կա­րա­րե­ լու բեն­զին, դի­զե­լա­յին վա­ռե­լիք, ինչ­պես նաև ա­վիա­ցիա­յի հա­մար նա­խա­տես­ված վա­ռե­լիք։ Հա­ մա­ձայ­նագ­րի գո­յու­թյան ու այլ

ման­րա­մաս­նե­րի մա­սին «Օ­րա­ կար­գ»-ին Հա­յաս­տա­նի է­ներ­գե­ տի­կա­յի և բ­նա­կան պա­շար­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյու­նից տե­ղե­կու­ թյուն­ներ խոս­տա­ցան տրա­մադ­ րել ա­ռա­ջի­կա օ­րե­րին։ Այս տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը բա­ վա­կան ու­շագ­րավ է հատ­կա­ պես Ի­րա­նի նկատ­մամբ ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի կող­մից կի­րառ­վող տնտե­սա­կան պատ­ժա­մի­ջոց­նե­ րի պայ­ման­նե­րում։ Խն­դիրն այն է, որ Հա­յաս­տա­նը պար­բե­րա­բար Ի­րա­նի տա­րածքն օգ­տա­գոր­ծում է նավ­թամ­թեր­քի ներկր­ման հա­ մար։ Ի­րա­կա­նում, խոս­քը ոչ մեծ ծա­վալ­նե­րի մա­սին է։ Ինչ­պես «Օ­րա­կար­գ»-ին ա­սա­ ցին Հա­յաս­տա­նի վա­ռե­լի­քի շու­ կա­յին քա­ջա­տեղ­յակ աղբ­յուր­նե­ րը, Հա­յաս­տան Ի­րա­նի տա­րած­ քով ներկր­վում է միայն դիզ­վա­ ռե­լիք, որն ու­նի թուրք­մե ­նա­կան ծա­գում։ Ներկր­վում է նաև ի­րաք­ յան դիզ­վա­ռե­լիք, ընդ ո­րում՝ վեր­ջինս բա­վա­կան ցած­րո­րակ է։ Օ­րի­նակ՝ այս տար­վա ա­ռա­ջին կի­սամ­յա­կում Ի­րա­նից Հա­յաս­ տան է ներկր­վել 7-8 հազ. տոն­ նա դիզ­վա­ռե­լիք, այն դեպ­քում,

Թավ­րիզ-Ե­րասխ խո­ղո­վա­կա­շա­րի հե­ռան­կար­նե­րը շա­րու­նա­կում են ա­նո­րոշ մնալ՝ ի հե­ճուկս պաշ­տո­ նա­կան հա­յտա­ րա­րութ­յուն­նե­րի։

մեկ ըն­կե­րու­թյուն։ Նույն ըն­կե­ րու­թյու­նը, ար­դեն Հա­յաս­տա­ նում, այս դիզ­վա­ռե­լի­քը խառ­նում է ա­վե­լի ո­րակ­յ ա­լի հետ ու ի­րաց­ նում ներ­քին շու­կա­յում»,– ա­սաց «Օ­րա­կար­գ»-ի աղբ­յու­րը։

երբ Վ­րաս­տա­նից ներկրվել է 25 հազ.։ Ս­ տաց­ վում է, որ Հա­ յաս­տան ներ­մուծ­ված դիզ­վա­ռե­ լի­քի 1/4-ը ներկր­վում է Ի­րա­նի տա­րած­քով։ Հա­յաս­տան­յան շու­կա­յի հիմ­ նա­կան խա­ղորդ­նե­րը ի­րա­նա­կան դիզ­վա­ռե­լիք չեն ներկ­րում, քա­նի որ այն ցած­րո­րակ է։ Բա­ցի այդ՝ Ի­րա­նն ար­գե­լում է երկ­րից նավ­ թամ­թերք ար­տա­հա­նել։ «Այս­պես ա­սած ի­րա­նա­կան ցած­րո­րակ դիզ­վա­ռե­լի­քը, ո­րը ա­վե­լի շատ ի­րաք­յան ծա­գում ու­նի, Հա­յաս­ տան է ներկ­րում հիմ ­ն ա­կա­նում

Խո­ղո­վա­կա­շա­րը «սա­ռել է» Ն­շենք, որ Թավ­րիզ-Ե­րասխ նավ­թամ­թեր­քի խո­ղո­վա­կա­ շա­րի կա­ռուց­ման նա­խա­գի­ծը, որն ա­մե ­նայն հա­վա­նա­կա­նու­ թյամբ նկա­տի է ու­նե­ցել Ջա­լիլ

Սա­լա­րին, քննարկ­վում է ար­դեն մի քա­ նի տա­ րի։ Ըստ Հա­յաս­ տա­նի է­ներ­գե­տի­կա­յի և բ­նա­ կան պա­շար­նե­րի նա­խա­րար Ար­մե ն Մով­սիս­յա­նի՝ նախ­նա­ կան պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյամբ նա­խագ­ծի 50%-ն ի­րա­կա­նաց­նե­ լու է ի­րա­նա­կան կող­մը ուղ­ղա­ կի ներդր­ման ե­ղա­նա­կով, 50%ի հա­ մար էլ հայ­ կա­ կան կող­ մին վարկ է տրա­մադ­րե­լու, ո­րը խո­ղո­վա­կա­շա­րի շա­հա­գոր­ծու­ մից հե­տո վե­րա­դարձ­վե­լու է շա­հու­թա­բա­ժին­նե­րից: Հի­շեց­նենք, որ Թավ­րիզ-Ե­ րասխ խո­ղո­վա­կա­շա­րի կա­ռու­ ցու­մը մեկ­նար­կե­լու էր 2009թ., ո­րը այ­նու­հետև հե­տաձգ­վեց մինչև 2010թ. ա­շուն։ Մեկ­նար­կը չտրվեց նաև ան­ցած տա­րի։ Տա­րա­ծաշր­ջա­նում վեր­ջին զար­ գա­ցում ­ն ե­րից հե­տո $160-180  մլն ընդ­հա­նուր ար­ժո­ղու­թյամբ նավ­ թամ­թեր­քի տե­ղա­փոխ­ման այս խո­ղո­վա­կա­շա­րի նա­խագ­ծի հե­ ռան­կար­նե­րը շա­րու­նա­կում են ա­նո­րոշ մնալ։ Նախ՝ Հա­յաս­տա­ նը պատ­րաստ­վում է նավ­թամ­ թերք ներկ­ րել մի երկ­ րից, ո­ րը, թեև լի­նե­լով նավթ արդ­յու­նա­ հա­նող եր­կիր, հա­զիվ է բա­վա­ րա­րում բեն­զի­նի և դիզ­վա­ռե­լի­քի ներ­քին պա­հան­ջար­կը։ Բա­ցի այդ՝ մի­ջազ­գա­յին պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րի պայ­ման­նե­րում Թեհ­րա­նը դժվար թե կա­րո­ղա­նա ֆի­նան­սա­վո­րել այդ նա­խա­գի­ծը։  n Ա.Չ.

Դո­լա­րը սի­րում է տնտե­սու­թյու­նը կազ­մե­լով 10,4%։ Մեկ տա­րուց ա­վե­լի ժամ ­կ ե­տայ­նու­թյան դրա­ մա­յին ա­վանդ­նե­րի մի­ջին տո­կո­ սադ­րույ­քն ա­վե­լա­ցել է 0,04-տո­ կո­սա­յին կե­տով՝ կազ­մե­լով 11,11%, այն դեպ­քում երբ դո­լա­րա­յին

ա­վանդ­նե­րի տո­կո­սադ­րույ­քը նվա­զել է 0,6-տո­կո­սա­յին կե­տով՝ կազ­մե­լով 7,3%։ Դո­լա­րա­յին վար­կե­րի տե­սա­կա­ րար կշռի ա­վե­լա­ցու­մը ո­րո­շա­կի ռիս­կեր է պա­րու­նա­կում։ Այս տար­ վա հուն­վար-փետր­վա­րին բան­կե­ րը դո­լա­րա­յին վար­կեր տրա­մադ­րել

են հիմ ­ն ա­կա­նում արդ­յու­նա­բե­րա­ կան ո­լոր­տի կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ նե­րին և առևտ­րի ո­լոր­տի ըն­կե­ րու­թյուն­նե­րին։ Փետր­վա­րի վեր­ջին եր­կու այս ո­լորտ­նե­րի ար­տար­ժու­ թա­յին վար­կե­րին բա­ժին է ըն­կել 56,5%։ Դ­րա­մի ար­ժեզրկ­ման պայ­ ման­նե­րում առևտ­րա­յին ո­լոր­տում առ­կա դո­լա­րա­յին վար­կե­րը ստեղ­ ծում են գնա­ճա­յին ռիս­կեր։

Փո­ղե­րը հա­նում են

Մ­յուս կող­մից՝ բան­կա­յին հա­մա­ կար­գում դրա­մա­յին ա­վանդ­նե­րի տո­կո­սադ­րույք­նե­րի բարձ­րա­ցու­ մը նպաս­տել է ա­վանդ­նե­րի դո­լա­ րի­զա­ցիա­յի նվազ­մա­նը. եր­կու ամ­ սում ա­վանդ­նե­րի դո­լա­րի­զա­ցիան նվա­զել է՝ 0,7-տո­կո­սա­յին կե­տով՝ փետր­վա­րի վեր­ջին հաս­նե­լով 69,1%։ Բան­կա­յին հա­մա­կար­գում դո­լա­րա­յին ա­վանդ­նե­րի ծա­վա­լը կազ­մել է մոտ ֌700 մլրդ։ Ն­շենք, որ հուն­վար-փետր­վա­ րին ա­վանդ­նե­րի դո­լա­րի­զա­ցիա­ յի նվա­զումն ամ­բող­ջո­վին պայ­ մա­նա­վոր­ված է ոչ ռե­զի­դենտ­նե­ րի դո­լա­րա­յին ա­վանդ­նե­րի մոտ ֌30  մլրդ­-ով կրճատ­ մամբ։ Ոչ ռե­ զի­դենտ­նե­րի կող­մից բան­կա­ յին հա­մա­կար­գից մի­ջոց­նե­րի դուրսհա­նու­մը հան­գեց­րել է նաև նրան, որ այս տար­վա ա­ռա­ջին եր­ կու ա­միս­նե­րին բան­կա­յին հա­ մա­կար­գում ա­վանդ­նե­րի ծա­վա­ լը նվա­ զել է 1,2%-ով՝ փետր­ վա­ րի վեր­ ջին կազ­ մե­ լով ֌1,011 տրլն։ Ոչ ռե­զի­դենտ­նե­րի ա­վանդ­նե­րի տե­ սա­կա­րար կշի­ռը բան­կե­րի ընդ­հա­ նուր ա­վանդ­նե­րում կազ­մել է 23%։

executivegov.com

‹‹‹ էջ 1

Առև­տուրն ու արդ­յու­նա­բե­րու­թյու­նը դո­լար են նա­խընտ­րում։

Բայց ե­թե ոչ ռի­զի­դենտ­նե­րը հա­նել են ի­րենց ար­տար­ժու­թա­ յին մի­ջոց­նե­րը բան­կա­յին հա­մա­ կար­գից, ռե­զի­դենտ­ներն այս եր­ կու ա­միս­նե­րին ֌16  մլրդ­-ով ա­վե­ լաց­րել են դո­լա­րա­յին ա­վանդ­նե­ րի ծա­վա­լը։ Ռե­զի­դենտ­նե­րի ա­վանդ­նե­րի վի­ճա­կագ­րու­թյու­նից երևում է, որ դո­լա­րա­յին ա­վանդ­նե­րի ծա­ վալն ա­վե­լա­ցել է հիմ ­ն ա­կա­նում ձեռ­նար­կու­թյուն­նե­րի և տ­նա­յին տնտե­սու­թյուն­նե­րի ժամ ­կ ե­տա­ յին ա­վանդ­նե­րի ա­ճի հաշ­վին։ Սա նշա­ նա­ կում է, որ տնտե­ սա­ վա­րող­նե­րը նա­խա­պատ­վու­թյու­ նը տա­լիս են «ա­վել­ցու­կա­յին» մի­ջոց­նե­րից տո­կո­սա­յին ե­կա­ մուտ­ներ ստա­նա­լուն՝ ներդ­ րում ­ն եր կա­տա­րե­լու կամ դրանք շրջա­նա­ռու­թյան մեջ դնե­լու փո­խա­րեն։

Բա­ցի այդ՝ ֆի­զի­կա­կան ան­ձանց հա­մար բան­կե­րի կող­մից դրա­մա­ յին ա­վանդ­նե­րի տո­կո­սադ­րույք­ նե­րի բարձ­րա­ցու­մը նպաս­տել է այս հա­ճա­խորդ­նե­րի դրա­մա­յին ա­վանդ­նե­րի ա­ճին։ Տ­նա­յին տնտե­ սու­թյուն­նե­րի ժամ ­կ ե­տա­յին դրա­ մա­յին ա­վանդ­նե­րի ծա­վալն ա­վե­ լա­ ցել է ֌10  մլրդ-ով, այն դեպ­ քում, երբ դո­լա­րա­յին ժամ ­կ ե­տա­ յին ա­վանդ­նե­րի ծա­վա­լն ավելացել է ըն­դա­մե­նը ֌5  մլրդ­-ով։ Ն­շենք, որ վար­կե­րի և ա­վանդ­ նե­րի դո­լա­րի­զա­ցիա­յի բարձր մա­ կար­դա­կը սահ­մա­նա­փա­կում է մո­ նե­տար գոր­ծիք­նե­րով գնա­ճի դեմ արդ­յու­նա­վետ պայ­քա­րե­լու ԿԲ-ի հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը։ Մար­տին 12-ամս­ յա գնա­ ճը կազ­ մել է 2,2%՝ դուրս մնա­լով թի­րա­խա­յին ցու­ցա­ նի­շի (4±1,5%) շրջա­նա­կից։  n Ար­մե ­նակ Չա­տին­յան


№ 51 (120), երեքշաբթի, ապրիլի 11, 2012 թ. |

Փողեր | 5

Վե­րահս­կո­ղը կա­ռու­ցո­ղից շուտ հայտն­վեց

դոլար/դրամ

0.10 p 0.03%

390

«Հ­յու­սիս-հա­րավ»-ում ա­ռայժմ հստակ է միայն խորհր­դատ­վու­թյու­նը Ա­սիա­կան զար­գաց­ման բան­ կի (ԱԶԲ) վար­կա­յին մի­ջոց­նե­ րով ի­րա­կա­նաց­վե­լիք «Հ­յու­ սի-հա­րավ» ավ­տո­ճա­նա­ պար­հի կա­ռուց­ման խորհր­ դա­տուի ա­նունն ա­վե­լի շուտ պարզ կլի­նի, քան շի­նա­րա­րու­ թյուն ի­րա­կա­նաց­նող ըն­կե­րու­ թյա­ն անունը։ Ինչ­պես ծախ­սել ա­սիա­կան բան­կի $500  մլն-ը՝ խոր­ հուրդ կտա ու կվե­ րահս­ կի բել­գիա-իս­պա­նա­կան կոն­սոր­ցիու­մը։

391.27

380

370 10.10

10.01

եվրո/դրամ

10.04

511.31

0.48 p 0.09%

540

«Ծ­րա­գիր-1» և «Ծ­րա­գիր-2»-ի

520

շրջա­նա­կում պետք է վե­րա­կա­

500

ռուց­վի ու վե­րա­ նո­րոգ­վի ընդ­հա­ նուր առ­մամբ 80

480 10.10

10.04

10.01

կմ­ ավ­տո­ճա­նա­

Ե­րեկ «Հ­յու­սիս-հա­րավ» ճա­ նա­պար­հա­յին մի­ջանց­քի և քա­ ղա­քա­յին կա­յուն զար­գաց­ման ներդ­րու­մա­յին ծրագ­րե­րի կա­ ռա­վար­ման խորհր­դի հեր­թա­ կան նիս­ տում, ո­ րը վա­ րել է ՀՀ վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­յա­ նը, «Հ­յու­սիս-հա­րավ ճա­նա­պար­ հա­յին մի­ջանց­քի ներդ­րու­մա­յին ԾԻԳ» ՊՈԱԿ-ին հանձ­նա­րար­վել է բել­ գիա­ կան Safege և իս­ պա­ նա­կան Eptisa ըն­կե­րու­թյուն­նե­ րի հա­մա­տեղ ձեռ­նար­կու­թյա­ նը հրա­վի­րել պայ­մա­նագ­րա­յին բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի: Ըստ Կա­ռա­վա­րու­թյան տա­րա­ ծած հա­ղոր­դագ­րու­թյան՝ նիս­ տում խոր­հուր­դը հաս­տա­տել է նաև «Հ­յու­սիս-հա­րավ» ճա­նա­ պար­հա­յին մի­ջանց­քի ներդ­րու­ մա­յին ծրագ­րի 2012թ. ա­ռա­ջին և երկ­րորդ տրան­շե­րի ամ­փոփ նա­խա­հա­շիվ ­ն ե­րը։

պարհ։

Ն­ շենք, որ ան­ ցած տա­ րի՝ նո­ յեմ­բե­րի վեր­ջին, բաց­վել էին «Հ­յու­սիս-հա­րավ» ճա­նա­պար­ հա­յին մի­ջանց­քի ներդ­րու­մա­յին ծրագ­րի կա­ռա­վար­ման խորհ­ դա­տո­ւի ընտ­րու­թյան՝ տեխ­ նի­կա­կան ա­ռա­ջարկ­նե­րի փա­ թեթ­նե­րը: Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, խորհր­դա­տո­ւի տեխ­նի­կա­կան ա­ռա­ջադ­րանք­նե­րի փա­թեթ ներ­ կա­յաց­րել էր 4 ըն­կե­րու­թյուն, թեև նա­խա­պես մաս­նակ­ցու­թյան ցան­կու­թյուն էր հայտ­նել 21-ը։ Հաղ­թող ըն­կե­րու­թյու­նը պետք է ի­րա­կա­նաց­նի ճա­նա­պար­հի շի­ նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­ րի վե­րահս­կո­ղու­թյու­նը, օ­ժան­ դա­կի շին­կազ­մա­կեր­պու­թյա­ նը՝ կազ­մե­լու ֆի­նան­սա­կան փաս­տաթղ­թե­րը, ո­րոնք ներ­ կա­յաց­վում են ԱԶԲ-ին, ինչ­պես

նաև վե­րա­պատ­րաս­տի հայ մաս­նա­գետ­նե­րին։ Ն­շենք, որ «Հ­յու­սիս-­հա­րավ» ճա­նա­պար­հա­յին մի­ջանց­քի շի­ նա­րա­րու­թյա­նը (եր­կա­րու­թյու­նը՝ 556 կմ) ԱԶԲ-ն 2009թ. հատ­կաց­ րել է $500 մլն (32 տա­րով, ո­րից 8 տա­րին՝ 1% տո­կո­սադ­րույ­քով, հե­տա­գա­յում՝ 1,5%)։ Հա­յաս­տա­ նի Կա­ռա­վա­րու­թյան հա­մա­ֆի­ նան­սա­վո­րու­մը $462  մլն է։ Շի­նա­ րա­րու­թյու­նը պետք է ա­վարտ­վի մինչև 2017թ. ­վերջ։ Թեև ան­ ցած տար­ վա հոկ­ տեմ­բե­րին բաց­վել էին «Ծ­րա­ գիր-1» և «Ծ­ րա­ գիր-2»-ի շրջա­ նա­կում ճա­նա­պար­հա­շի­նա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի ըն­կե­րու­թյուն­ նե­րի մրցու­թա­յին փա­թեթ­նե­ րը (ներ­կա­յաց­րել էին 6 ըն­կե­ րու­թյուն՝ 4 չի­նա­կան և 2 իս­պա­

նա­կան), առ այ­սօր հաղ­թող ըն­ կե­րու­թյան ա­նունն այդ­պես էլ հայտ­նի չէ։ Հի­շեց­նենք, որ այս տար­վա փետր­վա­րին ՀՀ տրանս­պոր­տի և կա­պի նա­խա­րար Մա­նուկ Վար­ դան­յա­նը հայ­տա­րա­րում էր, թե ճա­նա­պար­հա­շի­նա­կան աշ­խա­ տանք­նե­րը կմեկ­նար­կեն ապ­րի­լին։ «Ծ­րա­գիր-1» և «Ծ­րա­գիր-2»-ի շրջա­նա­կում պետք է վե­րա­կա­ ռուց­վի ու վե­րա­նո­րոգ­վի ընդ­ հա­նուր առ­մամբ 80 կմ­ ավ­տո­ ճա­նա­պարհ։ Երևան-Աշ­տա­րակ և Երևան-Ար­տա­շատ ճա­նա­պար­ հա­հատ­ված­նե­րի վե­րա­կանգ­նո­ ղա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը պետք է ա­վարտ­վեն 2013թ., իսկ Աշ­տա­ րակ-­Թա­լին հատ­վա­ծը պետք է վե­րա­կա­ռուց­վի մինչև 2014թ.։  n Ռու­բեն Սի­մոն­յան

ռուբլի/դրամ

13.18

0.04 q 0.30%

13,50 12,80 12,10 11,40 10.10 եվրո/դոլար

10.01

1.307

10.04 0.00 q 0.24%

1,39

1,32

1,25 10.10

10.01

WTI Brent

նավթ

10.04

101.8 0.66 q 0.64% 121.36 1.31 q 1.07%

US$/bbl.

Կորց­նե­լով գնա­ճի ու ռե­պո­յի կա­պը

125

ԿԲ-ն ան­փո­փոխ է թո­ղել վե­րա­ֆի­նան­սա­վոր­ման տո­կո­սադ­րույ­քը

100

‹‹‹ էջ 1 զար­գա­ցում ­ն ե­րը հիմ ­ն ա­կա­ նում Դ­րա­մա­վար­կա­յին քա­ ղա­քա­կա­նու­թյան ծրագ­րի բա­ զա­յին սցե­նա­րի շրջա­նակ­նե­ րում են. ա­ ռա­ ջա­ տար մի շարք երկր­նե­րում տնտե­սա­կան ակ­ տի­վու­թյան դրա­կան մի­տում­ նե­րի ներ­քո պա­րե­նա­յին ապ­ րանք­նե­րի մի­ջազ­գա­յին գնե­րը ձևա­վո­րում են թույլ գնա­ճա­յին մի­ջա­վայր: Մինչ­դեռ շա­րու­ նա­կում է դրսևոր­վել Դ­րա­մա­ վար­կա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­ թյան ծրագ­րում նա­խանշ­ված՝ նավ­թամ­թեր­քի շու­կա­յում գնե­ րի ա­ճի ռիս­կը՝ պայ­մա­նա­վոր­ ված Մեր­ձա­վոր Արևել­քում աշ­ խար­հա­քա­ղա­քա­կան զար­ գա­ ցում ­նե­ րով»,– նշված է ԿԲ հա­ղոր­դագ­րու­թյու­նում։ Ըստ ԿԲ-ի՝ հա­մաշ­խար­հա­ յին և Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­ թյուն­նե­րի զար­գաց­ման ներ­ կա հե­ռան­կա­րում ի­րա­տե­սա­ կան է կան­խա­տես­վող 12-ամս­ յա ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում գնա­ճի ձևա­վո­րու­մը 4% նպա­ տա­կա­յին ցու­ցա­նի­շի ±1,5-տո­ կո­սա­յին կետ տա­տա­նում ­ն ե­ րի թույ­լատ­րե­լի մի­ջա­կայ­քում: «Այս ի­րա­վի­ճա­կում խոր­հուր­դը նպա­տա­կա­հար­մար է գտնում պահ­պա­նել տո­կո­սադ­րույ­քի 8% մա­կար­դա­կը, ո­րը գնա­ճա­ յին մի­ջա­վայ­րի վրա կթող­նի

չե­զոք ազ­դե­ցու­թյուն»,– նշված է հա­ղոր­դագ­րու­թյու­նում:

Ցածր գնաճն էլ է վտան­գա­վոր Ն­շենք, որ ԿԲ-ի պահ­պա­նո­ ղա­կան նման վար­քա­գիծն այդ­ քան էլ հաս­կա­նա­լի չէ, ե­թե հաշ­վի առ­նենք, որ այս տար­վա ըն­թաց­քում 12-ամս­յա գնա­ճը նվա­զել է. մար­տին այն ա­վե­լի ցածր էր, քան թի­րա­խա­յին ցու­ ցա­նի­շի նվա­զա­գույն շե­մը։ Խն­ դիրն այն է, որ տնտե­ սու­ թյան հա­մար վտան­գա­վոր է ինչ­ պես մեծ, այն­ պես էլ փոքր գնա­ճը։ Հա­մաշ­խար­հա­յին փոր­ ձը ցույց է տա­լիս, որ երբ գնե­րը սկսում են նվա­զել, բնակ­չու­թյու­ նը սկսում է տնտե­սել մի­ջոց­նե­ րը և ծ­րագր­ված գնում ­ն ե­րը տե­ ղա­փո­խում մյուս ա­միս։ Արդ­ յուն­քում նվա­զում է սպա­ռու­ մը՝ ի հայտ բե­րե­լով խնդիր­ներ տնտե­սա­վա­րող­նե­րի հա­մար։ Տն­տե­սու­թյան զար­գաց­ման հա­մար օպ­տի­մալ է մի­ջին և կա­յուն գնա­ճը։ Կախ­ված երկ­րի զար­գաց­ման աս­տի­ճա­նից՝ տա­ տան­վում է նաև օպ­տի­մալ գնա­ ճը. օ­րի­նակ ԵՄ-ի հա­մար օպ­տի­ մալ գնաճ է 2%-ը, Ռու­սաս­տա­նը այս տար­վա հա­մար այն ծրագ­ րել է 7%-ի չա­փով, Հա­յաս­տա­նի հա­ մար օպ­ տի­ մալ գնաճ է հա­ մար­վում 4%-ը։

Մար­տին 12-ամս­յա գնա­ճի շե­ղու­մը թի­րա­խ ա­յին ցու­ցա­նի­ շից ԿԲ-ին պետք է հու­շ եր վե­ րա­ֆի­նան­սա­վոր­ման տո­կո­ սադ­րույ­քի վե­րա­նայ­ման անհ­ րա­ժեշ­տու­թյան մա­սին, ին­չը կխթա­ներ տնտե­սա­կան ակ­ տի­վու­թյու­նը։ Հատ­կա­պես երբ Կա­ռ ա­վա­րու­թյունն այս տա­րի խնդիր ու­նի ա­պա­հո­վել բյու­ջ եի հիմ­քում դրված 4,2% տնտե­սա­ կան ա­ճը։ Ն­շենք, որ մի շարք մի­ջազ­գա­ յին կա­ ռույց­ ներ, այդ թվում՝ Ար­ ժույ­թի մի­ջազ­գա­յին հիմ ­ն ադ­ րամը, այս տար­ վա հուն­ վա­ րին վե­րա­նա­յել էին Հա­յաս­տա­նի տնտե­սա­կան ա­ճի կան­խա­տե­սու­ մը՝ 4%-ից ի­ջեց­նե­լով 3,8%-ի։  n Ա.Չ.

75 10.10 ոսկի

10.01

կբ 100 հհ comex

9.5 p 0.58% 2.6 p 0.16%

US$/t oz.

1900

1650

1400 10.10

(comex)

պղինձ

12-ամս­յա գնա­ճ ի շե­ղու­մ ը թի­ր ա­խա­յին ցու­ցա­ն ի­շից ԿԲ-ին պետք է հու­շեր վե­ր ա­ֆի­ն ան­ս ա­վոր­մ ան տո­կ ո­ս ադ­ր ույ­ քի վե­ր ա­ն այ­մ ան անհ­ր ա­ժ եշ­տութ­յան մա­ս ին։

10.01

օ ր ա թ ե ր թ

Բաժանորդագրության համար դիմել «Հայփոստ» ՊՓԲԸ, հեռ. 51-45-46, 51-45-47 «Պրեսս Ստենդ» ՍՊԸ, հեռ. 52-21-99, (093)-88-68-01 «Պրեսս-Ատաշե» ՍՊԸ, հեռ. 27-02-22 «Հայմամուլ» ՓԲԸ, հեռ. 45-82-00, 45-89-17 «Բլից-Մեդիա» ՍՊԸ, հեռ. 52-53-01, 58-17-13 «Էքսպրես պլյուս» ՍՊԸ, հեռ. 54-84-30 Առաքումը՝ անվճար

8229

10.04 27.6 p 0.34%

US$/tonne

8900 8100 7300 6500 10.10

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

1630.5 1646.5

10.04

ցորեն

(cbt)

10.01

237.45

10.04 1.19 p 0.51%

US$/tonne

290

250

210 10.10

10.01

10.04

Տվյալները վերցված են 10.04, Երևան, ժ. 16:00 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, Bloomberg և Forex


| № 51 (120), երեքշաբթի, ապրիլի 11, 2012 թ.

6 | Մեծ փողեր

Կա­յու­նաց­նել ան­կա­յու­նը Ըստ Բեռ­նան­կեի՝ միակ փրկու­թյու­նը «Բա­զել-3»-ն է Բան­կե­րը պետք է մե­ծաց­նեն սե­փա­կան կա­պի­տա­լի ծա­վա­լը՝ ա­պա­հո­վե­լու հա­մար ֆի­նան­սա­կան հա­մա­կար­գի կա­յու­նու­թյու­ նը, հայ­տա­րա­րել է ԱՄՆ-ի Դաշ­նա­յին պա­հուս­տա­յին հա­մա­կար­գի (ԴՊՀ) ղե­կա­վար Բեն Բեռ­նան­կեն նա­խօ­րեին Դաշ­նա­յին պա­հուս­ տա­յին բան­կի՝ Ատ­լան­տա­յում կա­յա­ցած հա­մա­ժո­ղո­վի ըն­թաց­քում։

Ռու­սա­կան «Գազպ­րոմ մե­ դիա հոլ­դինգ»-ին պատ­կա­նող TNT ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի խում­ բը Comedy Club Production պրոդ­յու­սե­րա­կան կենտ­րո­նի վե­րահս­կիչ փա­թե­թի դի­մաց վճա­րել է 7,5 մլրդ ռուբ­լի (մոտ $253   մլն)։ Հուն­վա­րին կնքված այս գոր­ծար­քի ման­րա­մաս­նե­ րը «Գազպ­րոմ­բան­կ»-ը բա­ցա­ հայ­տել է 2011թ.­ իր ֆի­նան­սա­ կան հաշ­վետ­վու­թյու­նում։

Էջը պատրաստեց Տաթև Հովհաննիսյանը

մի­ջոց­ներ՝ հնա­ րա­վոր նոր ճգնա­ ժա­մի դեմ պայ­ քա­րե­լու հա­մար»։

վար­կա­վոր­ումը, ինչն էլ, իր հեր­ թին, կդան­դա­ղեց­նի տնտե­ սա­կան ա­ճի վե­րա­կանգն­ման գոր­ծըն­թա­ցը։ ԴՊՀ ղե­կա­վա­րը, իր հեր­ թին, վստահ է, որ ֆի­ նան­ սա­ կան կա­յու­նու­թյան ա­պա­հո­ վումն ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թյուն է, և

Сomedy Club-ի հիմ­ն ա­դիր և գլ­խա­վոր պրոդ­յու­սեր Ար­թուր Ջա­նի­բեկ­յան։

դեռ 2005-ից։ Սկ­ սե­ լով Comedy Club շոո­ ւից՝ վեց տար­ վա ըն­ թաց­ քում Comedy Club-ը դար­ ձել է հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թյան ա­մե ­նա­խո­շոր պրոդ­յու­սե­րը և մե­դիա­կոն­տենտ ար­տադ­րո­ ղը։ Ներ­ կա­ յում Сomedy Club-ը մի շարք հայտ­նի հա­ղոր­դում­ նե­ րի (Comedy Club, Comedy Women, Comedy Battle), շոու­ նե­րի («Դոմ-2») և սե­րիալ­նե­ րի («Ին­տեն», «Ու­նի­վեր» «Ու­ նի­վեր. նոր հան­րա­կա­ցա­րան», «Նա­շա Ռա­շա») ար­տադ­րողն ու պրոդ­յու­սերն է։ Ակն­կալ­վում է, որ 2012թ. կմեկ­նար­կեն մի շարք նոր նա­խագ­ծեր։ Ն­շենք, որ «Գազպ­րոմ մե­դիա հոլ­դինգ»-ի ակ­տիվ ­ն ե­րի թվում են նաև NTV, NTV+ հե­ռուս­տաա­ լիք­նե­րը, ինչ­պես նաև «Է­խո Մոսկ­վի», Relax FM, Next FM, Սի­ թի-FM ռա­դիոա­լիք­նե­րը:  n

դ­րան ուղղ­ված բո­լոր լու­ծում­ ներն էլ ըն­դու­նե­լի են։ «Ճգ­նա­ ժա­մի հասց­րած հսկա­յա­կան վնա­սը մեկ ան­գամ ևս­ ընդգ­ծում է հնա­րա­վոր բո­լոր մի­ջո­ցա­ռում­ նե­րի կարևո­րու­թյու­նը՝ կան­խե­լու հա­ մար ոչ վաղ անց­ յա­ լի դեպ­ քե­րի կրկնու­թյու­նը»,– հա­վե­լել է

Google-ը՝ կադ­րե­րի փնտրտու­քում Ըն­կե­րու­թյան թի­րա­խում մրցա­կից­նե­րի աշ­խա­տա­կից­ներն են Google ին­տեր­նետ հսկա­յի մոտ 5 հազ. աշ­խա­տա­կից նախ­կի­ նում աշ­ խա­ տել է Microsoftում: Այս­պի­սի եզ­րա­հանգ­ման են ե­կել ա­մե­րիկ­յան Business Insider հրա­տա­րա­կու­թյան փոր­ձա­գետ­նե­րը՝ հա­մա­պա­ տաս­խան ու­սում ­ն ա­սի­րու­թյուն կա­տա­րե­լով LinkedIn սոց­ցան­ ցի օգ­տա­տե­րե­րի շրջա­նում։ Google-ի շար­ քերն այժմ հա­ մալ­ րում են ոչ միայն Microsoft-ի, այլև IBM, HP, Yahoo!, Oracle, Cisco, Intel ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի նախ­ կին աշ­խա­տա­կից­նե­րը: Ներ­ կա­յում Google-ում աշ­խա­տում է IBM-ի 4,5 հազ., HP-ի 2,5 հազ. և Yahoo!-ի մոտ 2,4 հազ. նախ­ կին աշ­խա­տա­կից: Ընդ ո­րում՝ նրանց մեծ մա­սը ծրագ­րա­վո­րող­ է: Ն­ շ ենք, որ բջջա­ յ ին սար­ քա­վո­ր ում ­ն ե­ր ի շու­կ ա­յ ում

mediamax.am

Հաշ­վետ­վու­թյան հա­մա­ձայն՝ գոր­ծար­քի ընդ­հա­նուր գու­մա­ րը կազ­ մել է 10,2  մլրդ ռուբ­ լի ($344  մլն)։ Մ­ նա­ ցած 2,7  մլրդ ռուբ­ լին ($91 մլն) պետք է վճար­ վի ե­րեք տար­վա ըն­թաց­քում, ին­չը մե­ծա­պես պայ­մա­նա­վոր­ ված է Сomedy Club-ի նա­ խագ­ ծե­րի վար­կա­նի­շով։ Ընդ­հա­նուր առ­ մամբ, Сomedy Club-ի բիզ­ նե­ սը գնա­հատ­վում է մոտ 13,6 մլրդ ($459 մլն)։ Հուն­վա­րին գոր­ծար­քի ար­ժե­ քը չէր բա­ցա­հայտ­վել, թեև ռու­ սա­կան «Կո­մեր­սանտ» պար­ բե­րա­կա­նը, վկա­յա­կո­չե­լով իր աղբ­յուր­նե­րը, հա­ղոր­դել էր, որ TNT-ն մ­ տա­ դիր է Сomedy Club-ի վե­րահս­կիչ փա­թե­թի դի­ մաց վճա­ րել շուրջ $250   մլն։ Ըստ TNT-ի գոր­ծա­դիր տնօ­րեն Ռո­ման Պետ­րեն­կո­յի՝ Сomedy Club-ի ձեռք­բե­րու­մը պայ­մա­նա­ վոր­ված է հե­ռուս­տաըն­կե­րու­ թյան զար­գաց­ման ծրագ­րե­րով։ Сomedy Club-ի հիմ ­ն ա­ դիր և գլ­խա­վոր պրոդ­յու­սեր Ար­ թուր Ջա­նի­բեկ­յ անն այն ժա­մա­ նակ հայ­տա­րա­րել էր, որ ըն­կե­ րու­թյունն այլ ա­ռա­ջարկ­ներ ևս ս­տա­ցել է, սա­կայն «ընտ­րել է TNT-ի հետ ա­պա­գան»։ Сomedy Club-ը TNT-ի հա­ մար մե­դիա­կոն­տենտ ար­տադ­րում է

մա­պա­տաս­խան

homedit.com

Ար­թուր Ջա­նի­բեկ­յա­նին ու Comedy Club-ին այս ո­րո­շու­մը $344 մլն է բե­րել

«ԴՊՀ-ն չու­նի հա­

Google-ում աշ­խա­ տում է Microsoft-ի 5 հազ. նախ­կին աշ­խա­տա­կից։

«փո­խա­տե­ղու­մը» ըն­կե­րու­թյուն­ նե­րի շրջա­նում բա­վա­կան հա­ ճախ հան­դի­պող երևույթ է, նշում է Business Insider-ը։ Ն­շենք, որ 2011թ. Google-ի զուտ շա­ հույթն ա­ ճել է 15%-ով (տ/տ)՝ կազ­մե­լով $9,74  մլրդ։ Հա­սույթն ա­վե­լա­ցել է 29%-ով՝ մինչև $37,9 մլրդ։  n

Google-ի գլխա­վոր մրցա­կ ից հա­մ ար­վող Apple տեխ­ն ո­լո­ գիա­կ ան ըն­կ ե­ր ու­թ յան նախ­ կին աշ­խ ա­տ ա­կ ից­ն ե­ր ի մի մա­ սը ևս նա­խ ա­պ ատ­վու­թ յու­ն ը տվել է Google-ին։ Ն­ր անց թի­ վը մոտ 1,34 հազ. է։ Հե­տաքրք­րա­կան է, որ տե­ղե­ կատ­վա­կան տեխ­նո­լո­գիա­նե­ րի շու­կա­յում աշ­խա­տա­կից­նե­րի

«Ֆոր­մու­լա-1»-ը կտե­ղա­բաշխ­վի Սին­գա­պու­րում ավ­տոար­շա­վը մոտ $10  մլրդ կգ­նա­հատ­վի «Ֆոր­մու­լա-1» օ­ղա­կաձև ավ­տոար­շա­վի ա­ռաջ­նու­թյան սե­փա­ կա­նա­տեր ըն­կե­րու­թյու­նը մտա­դիր է բաժ­նե­տոմ­սե­րի ա­ռաջ­նա­ յին հան­րա­յին տե­ղա­բաշ­խում (IPO) ի­րա­կա­նաց­նել։ Reuters-ի հա­ ղորդ­մամբ՝ «Ֆոր­մու­լա-1» դա­սի ավ­տոար­շավ ­ն ե­րի անց­կաց­ման ի­րա­վուն­քը տնօ­րի­նող CVC Capital Partners ներդ­րու­մա­յին ըն­կե­ րու­թյու­նը եր­կա­րա­ժամ ­կ ետ հե­ռան­կա­րում կշա­րու­նա­կի սե­փա­կա­ նա­տեր մնալ, քա­նի որ վա­ճառ­քի կհան­վի «Ֆոր­մու­լա-1»-ի միայն մի մա­սը։ Ըստ Sky News-ի՝ IPO-ի հնա­ րա­վո­րու­թյան ու­սում ­ն ա­սի­րու­ թյու­նը կի­րա­կա­նաց­նի ա­մե­րիկ­ յան Goldman Sachs Group-ը CVC Capital-ի պատ­վե­րով։ Sky News-ի հա­ղորդ­մամբ՝ տե­ղա­բաշ­խու­մը, ա­մե ­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, կի­րա­կա­նաց­վի Սին­գա­պու­րի բոր­ սա­ յում։ Goldman Sachs-ը և

CVC Capital-ը այս տե­ղե­կու­թյուն­ նե­րը չեն մեկ­նա­բա­նել։ CVC Capital-ը տնօ­ րի­ նում է «Ֆոր­մու­լա-1»-ի բաժնե­տոմ­սե­ րի 63,4%-ը։ IPO-ի արդ­ յունք­ նե­ րով մրցա­ շա­ րը կա­ րող է գնա­ հատ­ վել $10 մլրդ: CVC Capital-ի տվյալ­նե­րի հա­մա­ձայն՝ «Ֆոր­ մու­լա-1»-ի տա­րե­կան հա­սույ­թը

sport.news.am

Ընտ­րե­լով TNT-ի հետ ա­պա­գան

Բեն Բեռ­նան­կե.

nj1015.com

Զար­գա­ցած երկր­նե­րի կենտ­րո­ նա­կան բան­կե­րի նա­խա­գահ­նե­ րին և ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րար­ նե­րին հաս­ցեագր­ված այս նա­ մա­կում Մի­ջազ­գա­յին ֆի­նանս­ նե­րի ինս­տի­տու­տը պա­հան­ջում է հե­տաձ­գել «Բա­զել-3»-ի կյան­ քի կո­չու­մը։ Բան­կիր­նե­րի կար­ ծի­քով՝ սե­փա­կան կա­պի­տա­լի և ի­րաց­վե­լիու­թյան նկատ­մամբ պա­հանջ­նե­րի խստա­ցու­մը, ինչ­ պես նաև ֆի­նան­սա­կան ինս­ տի­տուտ­նե­րի գոր­ծու­նեու­թյան ո­լոր­տը սահ­մա­նա­փա­կող օ­րենք­ նե­րը կխո­չըն­դո­տեն բիզ­նե­սի և տ­նա­յին տնտե­սու­թյուն­նե­րի

«Մեզ անհ­րա­ժեշտ է սե­փա­կան կա­պի­տա­լի ա­վե­լի բարձր մա­կար­ դակ, և հենց սրան է ուղղ­ված Բա­ զե­լի հա­մա­ձայ­նագ­րի 3-րդ տար­ բե­րա­կը, ո­րի կյան­քի կո­չումն անհ­ րա­ժեշտ պայ­ման է ֆի­նան­սա­կան կա­յու­նու­թյան ա­պա­հով­ման հա­ մար»,– ընդգ­ծել է Բեռ­նան­կեն։ ԴՊՀ ղե­կա­վա­րի այս հայ­տա­ րա­րու­թյու­նը կա­րե­լի է ըն­դու­նել որ­պես պա­տաս­խան՝ ուղղ­ված անդ­րազ­գա­յին խո­շոր բան­կե­ րի շա­հե­րի լոբ­բին­գով զբաղ­վող կազ­մա­կեր­պու­թյան՝ Մի­ջազ­գա­ յին ֆի­նանս­նե­րի ինս­տի­տու­տի նա­մա­կին։

Բեռ­նան­կեն՝ միա­ժա­մա­նակ նշե­ լով, որ ֆի­նան­սա­կան ճգնա­ ժա­ մից պետք է դա­ սեր քա­ ղել։ «Կարևոր դասն այն է, որ ստվե­ րա­յին բան­կե­րի գոր­ծու­նեու­ թյան հե­տա­գա ծա­վա­լու­մը կա­ րող է հան­գեց­նել ֆի­նան­սա­կան հա­մա­կար­գում ցնցում ­ն ե­րի տա­ րած­ման լրա­ցու­ցիչ ա­լիք­նե­րի ա­ռա­ջաց­ման»,– վստահ է ԱՄՆ-ի գլխա­վոր բան­կի­րը։ Բեռ­նան­կեի կար­ծի­քով՝ սթրես թես­տե­րը հան­գու­ցա­յին դեր կխա­ղան ֆի­նան­սա­կան հա­ մա­կար­գի խո­ցե­լի հատ­ված­նե­ րի՝ ճիշտ ժա­մա­նա­կին բա­ցա­ հայտ­ ման հա­ մար։ Նոր ճգնա­ ժա­մի դեպ­քում ԴՊՀ-ն այլևս չու­ նի հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջոց­ներ և գոր­ծիք­ներ՝ դրա դեմ արդ­յու­ նա­վետ պայ­քար մղե­լու հա­մար, զգու­շաց­րել է Բեռ­նան­կեն։  n

«Ֆոր­մու­լա»-ի IPO-ն, ա­մե ­նայն հա­վա­նա­ կա­նու­թյամբ, կանց­կաց­վի Սին­գա­պու­րի բոր­սա­յում։

կազ­մում է $1,55  մլրդ։ Ըն­կե­րու­ թյան անձ­նա­կազ­մի ան­դամ ­ն ե­րի թի­վը 200 է։ Ան­ցած տա­րի նո­յեմ­ բե­րին ըն­կե­րու­թյան գլխա­վոր փրո­մոու­թեր Բեռ­նի Էքլս­թոու­նը հայ­տա­րա­րել էր, թե մրցա­շա­րին ձեռն­տու է IPO-ի անց­կա­ցու­մը Սին­գա­պու­րի բոր­սա­յում՝ պայ­ մա­նա­վոր­ված Ա­սիա­յում ավ­ տոար­շավ ­ն ե­րի նկատ­մամբ հե­ տաքրք­րու­թյան ա­ճով։  n


№ 51 (120), երեքշաբթի, ապրիլի 11, 2012 թ. |

Աշխարհ | 7

Քր­դերն ան­ջատ­վում են Ի­րա­քի վար­չա­պե­տից Ն­րան մե­ղադ­րե­լով բռնա­պե­տու­թյան մեջ

Իր սպառ­նա­լիք­նե­րը Մա­սուդ Բար­զա­նին հնչեց­րել է ԱՄՆից վե­րա­դառ­նա­լուց ան­մի­ջա­ պես հե­տո, որ­տեղ բա­նակ­ցու­ թյուն­ներ է վա­րել նա­խա­գահ Բա­րաք Օ­բա­մա­յի հետ։ Բար­զա­ նիի խոս­քով՝ Ի­րա­քի վար­չա­պե­ տը փոր­ձում է մե­նաշ­նոր­հել իշ­ խա­նու­թյու­նը և հող է նա­խա­ պատ­րաս­տում բռնա­պե­տու­թյան վե­րա­կանգն­ման հա­մար։ Քր­դե­ րի ա­ռաջ­նոր­դին վրդով­եց­րել է, որ կա­ռա­վա­րու­թյան ղե­կա­վա­րը փաս­տա­ցի ի­րեն է են­թար­կել ու­ ժա­յին բո­լոր կա­ռույց­նե­րը։ Բար­զա­նին ծրագ­րում է ան­ հա­պաղ հա­մազ­գա­յին հա­մա­ գու­մար հրա­վի­րել՝ ե­րեք հիմ­ նա­կան հա­մայնք­նե­րի մաս­նակ­ ցու­թյամբ՝ շիա­կան (ո­րը ներ­կա­ յաց­նում է Նու­րի ալ Մա­լի­քին), սուն­նիա­կան և քր­դա­կան։ Հան­ դիպ­ման նպա­տակն է «ձեռ­նար­ կել ար­մա­տա­կան մի­ջո­ցա­ռում­ ներ, ո­ րոնք երկ­ րին թույլ կտան հաղ­թա­հա­րել ա­մե ­նա­սուր քա­ ղա­քա­կան ճգնա­ժա­մը»։ Ե­թե Ալ Մա­լի­քին ար­հա­մար­հի հա­մա­գու­ մա­րը, Մա­սուդ Բար­զա­նին կհրա­ ժար­վի ճա­նա­չել նրան՝ որ­պես կա­ռա­վա­րու­թյան օ­րի­նա­կան ղե­կա­վար։ Հա­ջորդ քայ­լը կլի­ նի հան­րաք­վեն Քր­դա­կան Ինք­ նա­վա­րու­թյու­նում։ «Սա շան­տաժ չէ։ Մենք եր­բեք չենք հա­մա­ձայ­նի բռնա­պե­տու­թյան վե­րա­կանգն­ մանը, ինչ գին էլ որ ստիպ­ ված լի­նենք վճա­րել»,– նա­խազ­գու­ շաց­րել է Բար­զա­նին։ Ի­րա­քից հնա­րա­վոր ան­ ջատ­ման մա­սին Բար­զա­նին

ուղ­ղա­կիո­րեն չի խո­սել, սա­կայն փոր­ձա­գետ­նե­րը վստահ են՝ ե­թե քրդե­րը հան­րաք­վե անց­կաց­նեն, օ­րա­կար­գում հենց այդ խնդիրն է լի­նե­լու։ Հ­յու­սի­սա­յին Ի­րա­քի քրդա­կան ինք­նա­վա­րու­թյու­նը փաս­տա­ցի ան­կախ պե­տու­թյուն է։ Հա­ջորդ քայ­լը ան­կա­խու­թյան պաշ­տո­նա­կան հռչա­կու­մը կլի­նի։ Բաղ­դա­դի հա­մար սա ծան­րա­ գույն հար­ված է և՛ քա­ղա­քա­կան, և՛ տնտե­սա­կան տե­սանկ­յ ու­նից։ Քր­դա­կան շրջան­նե­րում արդ­ յու­նա­հան­վում է ի­րաք­յան նավ­ թի մինչև 60%-ը։ Բա­ցի այդ՝ ո­րոշ շրջան­ներ, օ­րի­նակ՝ Քիր­քուք քա­ ղա­քի նավ­թով հա­րուստ շրջա­ կայ­քը, վի­ճե­լի են հա­մար­վում՝ այն­ տեղ ապ­ րում են և՛ քրդեր, և՛ ա­րաբ­ներ, և՛ թուրք­մե ն­ներ։ Քրդս­տա­նի ան­ջատ­ման դեպ­ քում այն­ տեղ կա­ րող են մի­ ջէթ­ նի­կա­կան բա­խում ­ն եր սկսվել։

«

kommersant.ru

Ի­րա­քի քրդե­րի և Բաղ­դա­դի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի միջև հա­րա­բե­ րու­թյուն­նե­րը ա­մե ­նա­լուրջ ճգնա­ժամն են ապ­րում Սա­դամ Հու­ սեյ­նի ժա­մա­նակ­նե­րից ի վեր։ Հ­յու­սի­սա­յին Ի­րա­քի քրդա­կան ինք­ նա­վա­րու­թյան ղե­կա­վար Մա­սուդ Բար­զա­նին Ի­րա­քի վար­չա­պետ Նու­րի ալ Մա­լի­քիին մե­ղադ­րել է բռնա­պե­տու­թյան վե­րա­կանգն­ ման ձգտման մեջ ու նա­խազ­գու­շաց­րել՝ դա ա­ղե­տի կհան­գեց­նի։ Ե­թե ի­րադ­րու­թյու­նը չփոխ­վի, Բար­զա­նին խոս­տա­ցել է Քր­դա­կան Ինք­նա­վա­րու­թյու­նում անց­կաց­նել հան­րաք­վե. խոս­քը նավ­թով հա­րուստ հյու­սի­սա­յին շրջան­նե­րի ան­ջատ­ման մա­սին է լի­նե­լու։ Ի­րա­քում քրդա­կան հար­ցի սրու­մը կա­րող է պայ­թյու­նավ­տանգ լի­նել հարևան երկր­նե­րի՝ Թուր­քիա­յի, Սի­րիա­յի և Ի­րա­նի հա­մար։

ան­կան­խա­տե­սե­լի ավ­տո­րի­ տար ա­ ռաջ­ նորդ, ո­ րը չի ցան­ կա­նում հաշ­վի նստել Վա­շինգ­ տո­նի հետ։ Ս­րա ա­պա­ցույցն է և՛ այն, որ Ի­րա­քի վար­չա­պե­տը սերտ կա­պեր է պաշտ­պա­նում դա­վա­նա­կից շիա­նե­րի հետ Թեհ­ րա­նում, և՛ հա­տուկ դիր­քո­րո­շու­ մը, ո­րը նա որ­դեգ­րել է Սի­րիա­ յի հար­ցում։ Փոր­ձա­գետ­նե­րից շա­տե­րի կար­ծի­քով՝ Ալ Մա­լի­քիի քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը վտան­գա­ վոր է նաև Ի­ րա­ քում. նա փաս­ տա­ցի բա­խում ­ն եր է հրահ­րում շիա և սուն­նի ար­մա­տա­կան­նե­ րի միջև, իսկ աշ­ խար­ հիկ, լի­ բե­ րալ կու­սայ­ցու­թյուն­նե­րին ցու­ ցադ­րա­բար ար­հա­մար­հում է՝ դուրս մղե­լով նրանց քա­ղա­քա­ կան գոր­ծըն­թաց­նե­րից։ Չի բա­ ցառ­ վում, որ ԱՄՆ-ը ցան­կա­նում է քրդա­կան հարցն օգ­տա­գոր­ծել որ­պես լծակ Ի­րա­ քի վար­չա­պե­տի վրա ճնշում գոր­ծադ­րե­լու հա­մար՝ նրա­նից զի­ջում ­ն եր կոր­զե­լով ի­րա­նա­ կան և սի­րիա­կան հար­ցե­րում։ Մեկ այլ վար­կա­ծով՝ Ի­րաք­յան

Քր­դա­կան ան­կա­խու­թյան ճա­ նա­պար­հին գլխա­վոր խո­չըն­ դոտն ա­վան­դա­բար հա­մար­վել է ԱՄՆ-ը։ Վա­շինգ­տո­նին ձեռն­տու չէր Ի­րա­քի մաս­նա­տու­մը, որ­տեղ մինչև վեր­ջերս տե­ղա­կայ­ված էին ա­մե­րիկ­յ ան զոր­քե­րը։ Բա­ցի այդ՝ Ի­րաք­յան Քրդս­տա­նի ան­ ջա­տու­մը լուրջ ճգնա­ժամ կհրահ­ րեր Թուր­քիա­յում, ո­րը Վա­շինգ­

Շա­հար­կե­լով քրդա­կան խա­ղա­թուղ­ թը՝ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը Թուր­քիա­յին հաս­կաց­ նում են, թե ինչպիսի ռիս­ կի է նա դի­մում՝ վա­րե­լով չա­փա­զանց ինք­նու­րույն քա­ղա­քա­ կա­նու­թյուն Քր­դա­կան ան­ջա­տո­ղա­կա­նու­ թյան խնդի­րը ռազ­մա­կան ճա­ նա­պար­հով լու­ծե­լը Նու­րի ալ Մա­լի­քիի հա­մար հեշտ չի լի­նի։ Քր­դերն ու­նեն ի­րենց զին­ված խմբա­վո­րում ­ն ե­րը, ո­րոնք ի վի­ ճա­կի են հետ մղել ի­րաք­յան կա­ նո­նա­վոր բա­նա­կի գրոհ­նե­րը։

»

տո­նի դաշ­նա­կիցն է ՆԱՏՕ-ում. Ան­կա­րան քրդե­րի դեմ պայ­քա­ րում է ար­դեն 30 տա­րի։ Սա­ կայն այժմ ԱՄՆ-ը իր մո­ տե­ցու­մը վե­րա­նա­յե­լու ինչ-ինչ պատ­ճառ­ներ ու­նի։ Նու­րի ալ Մա­լի­քին ա­վե­լի ու ա­վե­լի հա­ ճախ է ի­ րեն դրսևո­ րում որ­ պես

Մա­սուդ Բար­զա­ նին ԱՄՆ-ի նա­ խա­գահ Բա­րաք Օ­բա­մա­յի հետ հան­դիպ­մա­նը։

Քրդս­տա­նի ան­կա­խու­թյու­նը ԱՄՆ-ի ծրագ­րե­րի մեջ չի մտնում, սա­կայն ա­ռայժմ Վա­շինգ­տո­նը չի զսպի Բար­զա­նիի ու նրա հա­ մա­խոհ­նե­րի «ան­ջա­տո­ղա­կան ձգտում ­ն ե­րը»։ Ընդ ո­րում՝ ԱՄՆ-ը ազ­դան­շան է ու­ղար­կում ոչ այն­քան Բաղ­դա­ դին, որ­քան Ան­կա­րա­յին։ Ա­մե­ րի­կա­ցի­ներն այն­քան էլ գոհ չեն դիր­քո­րոշ­մամբ, ո­րը որ­դեգ­րել է Թուր­քիա­յի վար­չա­պետ Ռե­ջեփ Թա­յիփ Էր­դո­ղա­նը Ի­րա­նի հար­ ցում։ Վա­շինգ­տո­նը վստահ չէ, որ ի­րա­նա­կան մի­ջու­կա­յին օբ­յեկտ­ նե­րի հար­վա­ծի դեպ­քում ին­քը կկա­րո­ղա­նա ա­պա­վի­նել Ան­կա­ րա­յի ա­ջակ­ցու­թյա­նը։ Դժ­գո­հու­ թյան մեկ այլ ա­ ռիթ է Էր­ դո­ ղա­ նի կոնֆ­լիկ­տը տա­րա­ծաշր­ջա­ նում ԱՄՆ-ի գլխա­ վոր դաշ­ նա­ կից Իս­րա­յե­լի հետ։ Շա­հար­կե­լով քրդա­կան խա­ղա­թուղ­թը՝ ա­մե­ րի­կա­ցի­նե­րը Թուր­քիա­յին հաս­ կաց­նում են, թե ինչպիսի ռիս­կի է նա դի­մում՝ վա­րե­լով չա­փա­ զանց ինք­նու­րույն քա­ղա­քա­կա­ նու­թյուն։  n

Իմ ռա­դա­րը քո ռա­դարն է Ռու­սաս­տա­նը հնա­րա­վոր է՝ հրա­ժար­վի Ադր­բե­ջա­նում Գա­բա­լա­ յի ռա­դիո­տե­ղո­րո­շիչ խո­շոր կա­յա­նից և այն տե­ղա­փո­խի հարևան Հա­յաս­տան՝ ՆԱՏՕ-ի հետ սահ­մա­նին, ու Տավ­րո­սի լեռ­նե­րում մեկ ա­միս ա­ռաջ տե­ղա­կայ­ված ա­մե­րիկ­յան ռա­դիո­տե­ղո­րո­շիչ կա­յա­ նին ա­վե­լի մոտ։ Հա­կահր­թի­ռա­յին պաշտ­պա­նու­թյան հա­մա­կար­ գե­րի շուրջ ռուս-ա­մե­րիկ­յան ճգնա­ժա­մը՝ Ջորջ Բուշ Կրտ­սե­րի կա­ ռա­վա­րու­թյան նվե­րը, հե­ռու է լու­ծու­մից։ Ա­վե­լին՝ Վ­լա­դի­միր Պու­ տի­նի վե­րա­դար­ձը Կ­րեմլ կա­րող է սաստ­կաց­նել հռե­տո­րա­բա­նու­ թյու­նը, գրում է ավստ­րիա­կան Der Standard-ը։ Հա­յաս­տա­նի հա­մար ռու­սա­ կան բա­նա­կի նոր ռա­դիո­տե­ղո­ րո­շիչ կա­յա­նը նպաս­տա­վոր կլի­ նի անվ­տան­գու­թյան ա­պա­հով­ ման տե­սանկ­յ ու­նից։ Այդ­պի­սով. հնա­րա­վոր կլի­ներ բարձ­րաց­նել մեծ հաշ­վով մե­կու­սաց­ման մեջ գտնվող երկ­ րի (չորս հարևան­ նե­րից եր­կու­սի հետ Հա­յաս­տա­ նի սահ­ ման­ նե­ րը փակ են) ռազ­ մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թյու­նը։ Բա­ցի այդ՝ հո­վա­նա­վո­րի դե­րում

Ռու­սաս­տա­նը լրա­ցու­ցիչ ե­րաշ­ խիք­ներ կա­պա­հո­վեր լավ զին­ ված Ադր­ բե­ ջա­ նի հետ նոր պա­ տե­րազ­մի դեպ­քում։ Միան­գա­ մայն հա­ վա­ նա­ կան է, որ ռու­ սա­կան բա­նա­կը, վեր­ջին այդ դեպ­քում, հա­կա­մար­տու­թյա­ նը մի­ջամ­տի Գ­յում­րիի մեծ ռազ­ մա­բա­զա­յից։ Ճիշտ է՝ չի կա­րե­լի վստահ լի­նել, որ Ռու­սաս­տա­նը հան­դես կգա բա­ցա­ռա­պես Հա­ յաս­տա­նի կող­մից. ա­վե­լի հեշտ է

Էջը պատրաստեցին Սյուզաննա Հովհաննիսյանը և Լիլիթ Միքայելյանը

պատ­կե­րաց­նել «խա­ղա­ղու­թյան հար­կադ­րու­մը» հա­կա­մար­տու­ թյան վաղ փու­լում, մեկ­նա­բա­ նում է պար­բե­րա­կա­նը։ Որ­պես Գա­բա­լա­յի ռա­դիո­տե­ ղո­րո­շիչ կա­յա­նից հրա­ժար­վե­ լու պատ­ճառ Ռու­սաս­տա­նը նշում է ռազ­մա­բա­զա­յի վար­ձա­կա­լու­ թյան գնի բարձ­րա­ցու­մը, ին­չի մա­սին Ադր­բե­ջա­նի պաշտ­պա­ նու­թյան փոխ­նա­խա­րա­րը տե­ղե­ կաց­րել է փետր­վա­րի կե­սին։ Գի­ նն ըն­թա­ցիկ $7  մլն-ից բարձ­րաց­ վե­լու է $300  մլն­-ի։ Ա­վե­լի վաղ Մոսկ­վան հայ­տա­րա­րել էր Գա­ բա­լա­յի ռա­դիո­տե­ղո­րո­շիչ կա­ յա­նը քան­դե­լու, նրա տե­ղում նոր կա­յան կա­ռու­ցե­լու մտադ­ րու­թյան մա­սին, հի­շեց­նում է պար­բե­րա­կա­նը։ Ադր­բե­ջա­նը բազ­միցս է դժգո­ հել ռա­դիո­տե­ղո­րո­շիչ կա­յա­ նին առնչ­վող տե­ղե­կատ­վու­թյան պա­կա­սից, մաս­նա­վո­րա­պես՝

missiledefense.files.wordpress.com

Գա­բա­լան նոր քննար­կում ­ն ե­րի տե­ղիք է տվել

Գա­բա­լա­յի ռա­դիո­տե­ղո­րո­շիչ կա­յան, Ադր­բե­ջան։

բա­զա­յում ռուս զին­վոր­նե­րի թվա­ քա­նա­կի և ն­րանց դի­տարկ­ման օբ­յեկտ­նե­րի վե­րա­բեր­յալ։ Բա­ցի այդ՝ ՆԱՏՕ-ին հա­ կադր­ վող նոր ռա­դիո­տե­ղո­րո­շիչ կա­յա­նը, ադր­ բե­ջան­ցի­նե­րի խոս­քով, եր­կի­ րը կներ­քա­շի Արևելք-Արև­մուտք

առ­ճա­կատ­ման մեջ, ո­րը հա­կա­ սում է երկ­րի շա­հե­րին։ Ռա­դիո­տե­ղո­րո­շիչ կա­յա­նի վար­ձա­կա­լու­թյան մա­սին պայ­ մա­նագ­րի ժամ ­կ ե­տը լրա­նում է այս տա­ րի, հի­ շեց­ նում է Der Standard-ը։  n


| № 51 (120), երեքշաբթի, ապրիլի 11, 2012 թ.

8 | Մշակույթ

Ազ­գա­յի­նը, ֆոլկ­լո­րը հիմքն են, ո­րի վրա մաքր­վե­լով ա­ճել է բա­լե­տը Ան­վա­նի բա­լետ­մայս­տեր Ռու­դոլֆ Խա­ռատ­յա­նի ջան­քե­րով Ալ. Ս­պեն­դիար­յա­նի ան­վան օ­պե­րա­յի և բա­լե­տի ազ­գա­յին ա­կա­դե­ միա­կան թատ­րո­նի բա­լե­տա­յին խա­ղա­ցանկն ակ­տի­վո­րեն նո­րաց­ վում է, ընդ ո­րում՝ յու­րա­քանչ­յուր պրե­միե­րա ա­ռանձ­նա­նում է նոր մո­տեց­մամբ։ Civilnet.am-ը բա­լետ­մայս­տե­րի հետ զրու­ցել է ապ­րի­լի 14-ին կա­յա­նա­լիք պրե­միե­րա­նե­րի և հայ­կա­կան բա­լե­տի ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րի շուրջ։ ձախ դա­սա­վոր­ված ֆի­գուր­նե­ րը խորհր­դան­շում են նյու­թա­կան աշ­խար­հի զար­գա­ցու­մը, փո­խա­ կեր­պու­մը հոգևոր աշ­խար­հի: Բայց Վի­վալ­դիի մեկ­նա­բա­նու­ թյու­նը շատ ա­վե­լի թեթև է, հու­ մո­րա­յին: Այս եր­կու բա­լետ­ներն էլ մի գոր­ծո­ղու­թյամբ կներ­կա­ յաց­վեն, «Գա­րուն»-ը աղ­ջիկ­նե­ րը կպա­րեն՝ հա­վա­սա­րակշ­ռե­լով տղա­նե­րի կա­տա­րու­մը: -Վեր­ջին տա­րի­նե­րին թատ­րո­նում խա­ղա­ցան­ կի թար­մաց­ման «բե­ռը» Ձեր ու­սե­րին է: Հեր­թա­փոխ պատ­րաս­տո՞ւմ եք։ -­Դա շատ կարևոր է, քա­նի որ չեն ե­ղել բա­լետ­մայս­տեր­ներ: Ա­սեմ, որ հա­ջորդ մեր հա­մեր­գը՝ բա­լե­տի ե­րե­կոն, ե­րի­տա­սարդ խո­րեոգ­րաֆ­նե­րի ու­ժե­րով կներ­ կա­յաց­նենք: Ն­րանք ար­դեն եր­ կու ա­միս աշ­խա­տում են իմ ղե­ կա­վա­րու­թյամբ: Պատ­րաս­տում ենք ե­րի­տա­սարդ խո­րեոգ­րաֆ­ նե­րի՝ հուսով, որ քա­ջա­տեղ­յակ լի­նե­լով հա­մաշ­խար­հա­յին բա­ լե­տի զար­գա­ցում ­ն ե­րից՝ նրանք նույ­նը կի­րա­գոր­ծեն մեր թա­տո­ նում՝ հայ­կա­կան խառն­ված­քով: -Գո­յու­թյուն ու­նի՞ «հայ­ կա­կան բա­լետ»՝ հայ­ կա­կան պա­րար­վես­տին

Տարոն Թիթիզյան/«Օրակարգ»

-Oրերս Ձեր եր­կու նոր աշ­ խա­տանք կտես­նենք բե­ մում՝ Ռա­վե­լի «Բո­լե­ րո»-ն և Վի­վալ­դիի «Գա­ րուն»-ը։ Ին­չո՞վ է տար­ բեր­վե­լու Ձեր բե­մադ­րած «Բո­լե­րո»-ն, և ի՞նչ գա­ղա­ փար­ներ եք ներդ­րել Վի­ վալ­դիի ե­րաժշ­տու­թյու­նը պատ­կե­րա­վո­րե­լիս։ -«Բո­լե­րո»-ն շատ հայտ­նի ե­րաժշ­տու­թյուն է, և այս գոր­ծի մեր բե­մադ­րու­թյու­նը լրիվ նոր ըն­ թեր­ ցում է: Հիմ­ քում շատ հե­ տաքր­քիր՝ Ֆի­բո­նա­չիի թվա­յին զար­գաց­ման է­ներ­գե­տի­կան եմ ներդ­րել: Կա­տա­րե­լու է տղա­նե­ րի խում­բը, ին­չը պի­տի շեշ­տի այդ կու­տակ­ված է­ներ­գիան, դրա խա­չը խորհր­դան­շող ուղ­ղա­հա­ յաց և հո­րի­զո­նա­կան ուղղ­վա­ծու­ թյու­ նը: Կոնֆ­ լիկ­ տը հենց սա է: Ո­րոշ շար­ժում ­ն եր իս­պա­նա­կան պար են հի­շեց­նում, օգ­տա­գոր­ծել եմ նաև արևել­յան մար­ տաձևե­ րին հա­տուկ շար­ժում ­ն եր, ո­րոնք կընդգ­ծեն առ­նա­կա­նու­թյու­նը: Ինչ վե­րա­բե­րում է Վի­վալ­դիին, ա­ պա, ա­ յո՛, այն շատ ա­ վե­ լի քիչ է բե­մադր­վում, սա­կայն բե­մադր­ վում է, հատ­կա­պես ա­ռա­ջին մա­ սը՝ «Գա­րուն»-ը: Այս գոր­ծի հիմ­ քում Բո­տի­չե­լիի հա­մա­նուն գե­ ղան­կարն է: Ըստ ար­վես­տա­ գետ­նե­րի՝ կտա­վում ա­ջից դե­պի

վե­րա­բեր­մունքն շար­քը:

Ռու­դոլֆ Խա­ռատ­յա­նը պատ­մել է հայ­կա­կան բա­լե­տի ա­ռանձ­նա­հատ­կութ­յուն­նե­րի մա­սին:

հա­տուկ պլաս­տի­կա, խո­րեոգ­րա­ֆիա։ -Բարդ հարց է, ո­ րով­ հետև մինչև այ­ սօր փոր­ ձում են հաս­ կա­նալ՝ ինչ բան է ազ­գա­յին բա­ լե­տը: Դա, ի­հար­կե, վեր­տա­ռու­ թյու­նը չէ, երբ հայ­կա­կան ան­վան տակ ներ­կա­յաց­նում են հա­վա­ քա­կան շար­ժում ­ն եր՝ տրանս­ ֆոր­մաց­ված ազ­գագ­րա­կա­նից, ֆոլկ­լո­րից: Կան շար­ ժում ­ներ, ո­ րոնք կեն­ ցա­ղից են ե­կել ու մուտք գոր­ծել բա­լետ՝ իբրև ժեստ: Այս պա­րա­ գա­յում կա­րող է տար­բե­րու­թյուն լի­նել, քա­նի որ հա­յե­րը, օ­րի­նակ, շատ ա­վե­լի է­մո­ցիո­նալ են: Բայց այս ա­մե ­նը հղկվել է ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում: Ես միշտ այս­ պես եմ պատ­ կե­րաց­րել՝ ազ­գա­յի­նը, ֆոլկ­լո­ րը հիմքն են, ո­ րի վրա մաքր­ վե­լով ա­ճել է բա­լե­տը և դար­ձել հա­մա­մարդ­կա­յին շար­ժում ­ն ե­րի

հա­վա­քա­ծու: Բա­ցի կեն­ցա­ղա­յին շար­ժում ­ն ե­րից՝ գո­յու­թյուն ու­նեն շատ ա­վե­լի հին շար­ժում ­ն եր, ո­րոնք մի քա­նի հա­զար տար­վա պատ­մու­թյուն ու­նեն: Բա­լե­տի դպրո­ցում հի­մա գաղտ­նի դպրոց­նե­րից ե­կած շար­ժում ­ն եր կան, օ­րի­նակ՝ ա­ռա­ ջին դիր­ քը, երկ­ րորդ դիր­ քը և այլն, ո­ րոնք ի սկզբա­ նե նպաս­ տում էին տիե­զեր­քի հետ մարմ­ նի կա­պի ստեղծ­մա­նը: Այ­սօր մենք ա­ռանց հաս­կա­նա­լու ենք դրանք կա­ տա­ րում, բայց հա­ մոզ­ված եմ, որ դրանք շա­րու­նա­ կում են ծա­ռա­յել նույն նպա­տա­ կին՝ կա­պե­լով պա­րո­ղին հան­դի­ սա­տե­սի և միև­նույն ժա­մա­նակ տիե­զեր­քի հետ: Ազ­գա­յի­նը կա­րող է սյու­ժեի մեջ լի­նել, գա­ղա­փա­րի, որն այդ նույն շար­ժում ­ն ե­րով է զար­գաց­ վե­լու: Շար­ժում ­ն ե­րը նույնն են: Միակ ե­րան­գա­վո­րու­մը պա­րո­ղի

է,

է­մո­ցիո­նալ

-Ժա­մա­նա­կին Ձեր ա­նու­նը չէր իջ­նում Ալ. Ս­պեն­դիար­ յա­նի ան­վան օ­պե­րա­յի և բա­լե­տի ազ­գա­յին ա­կա­դե­ միա­կան թատ­րո­նի պաս­ տառ­նե­րից. իբրև պա­րող ներգ­րավ­ված էիք գրե­թե բո­լոր բե­մադ­րու­թյուն­նե­ րում: Ինչ­պի­սի՞ն էր պա­րո­ ղից ու­սուց­չի Ձեր ան­ցու­մը։ -Ան­ցու­մը սա­հուն ստաց­ վեց, ո­րով­հետև դեռ ե­րի­տա­ սարդ տա­րի­քում ինձ հե­տաքրք­ րում էր բե­մադ­րե­լը: Երբ կա­տա­ րում ես, ստաց­վում է, որ ինչ-որ մե­կի մեկ­նա­բա­նու­թյանն ես են­ թարկ­վում: Քո զգա­ցա­կան, է­մո­ ցիո­նալ մո­տե­ցում ­ն ե­րը բե­րե­լով՝ միև­ նույն է, դու միայն կա­ տա­ րողն ես։ 1970թ. ես սկսե­ ցի ինքս բե­ մադ­րել: Ս­տեղ­ծե­ցի Հա­յաս­տա­ նի երկ­րորդ բա­լե­տա­յին խում­բը, ո­րը կոչ­վում էր «Կա­մե­րա­յին բա­ լետ»: Այս խմբով մենք անդ­ րա­ դառ­նում էինք աշ­խար­հում այդ տա­րի­նե­րի նոր ուղ­ղու­թյուն­նե­ րին: Ի­հար­կե, հա­ճախ թույլ չէին տա­լիս ցու­ցադ­րել, ո­րով­հետև գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյուն կար, սահ­մա­նա­փա­կում ­ն եր կա­յին: Հե­ տո սկսե­ցին ցու­ցադ­րել Մոսկ­վա­ յի հե­ռուս­տա­տե­սու­թյամբ՝ որ­պես ա­վան­գարդ գոր­ծեր: Գի­տեի՝ բե­մից հե­ռա­նա­լը պի­ տի որ ծանր լի­ներ, բայց ես շատ զբաղ­ված էի և երբ ե­կավ ընտ­ րու­թյուն կա­տա­րե­լու ժա­մա­նա­ կը, հեշտ վե­րապ­րե­ցի:  n Զ­րու­ցեց Մա­րիա Հով­սեփ­յա­նը

Սպորտ

Ձ­յու­դո­յի եվ­րո­պա­կան միու­ թյան նա­խա­գահ Սեր­գեյ Սո­լո­վեյ­ չի­կը գնա­հա­տել է Չել­յ ա­բինս­կի նա­խա­պատ­րաս­տու­թյու­նը ձյու­ դո­յի Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյա­ նը, ո­րը տե­ղի կու­նե­նա ապ­րի­լի 26-29-ը: «Ես եվ­րո­պա­կան ազ­գա­յին մոտ 20 ֆե­դե­րա­ցիա­նե­րի նա­խա­ գահ­նե­րի եմ հրա­վի­րել: Ն­րանք այն մար­դիկ են, ո­րոնք ո­րո­շա­ կի կշիռ ու­ նեն բիզ­ նե­ սում, քա­ ղա­քա­կա­նու­թյան մեջ: Ես ու­զում եմ, որ նրանք ծա­նո­թա­նան բիզ­ նե­սի, քա­ղա­քա­կա­նու­թյան ներ­ կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ, այս­տե­ղից հե­ռա­նան լավ տպա­վո­րու­թյուն­ նե­ րով: Դա լի­ նե­ լու է ոչ միայն սպոր­տա­յին, այլ նաև մի քիչ քա­ ղա­քա­կան մի­ջո­ցա­ռում»,  – ա­սել է Սո­լո­վեյ­չի­կը, ըստ Panarmenian. net-ի՝ հա­ղոր­դում է Ռու­սաս­տա­ նի ձյու­դո­յի ֆե­դե­րա­ցիա­յի պաշ­ տո­նա­կան կայ­քը: Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյա­ նը Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նը կմասնակցի հետև­յալ կազ­մով՝ Շարքը պատրաստեց Լուսինե Ասլանյանը

Վան Բաս­տե­նը՝ «Մի­լան»-ի մար­զի՞չ Հո­լան­դա­ցի ֆուտ­բո­լա­ յին հայտ­նի մաս­նա­գետ Մար­ կո վան Բաս­ տե­ նը, որն ըն­ թա­ ցիկ մրցաշր­ջա­նի ա­վար­տից հե­ տո պետք է գլխա­ վո­ րի «Հե­ րեն­ վեն»-ը, կա­րող է հրա­ժար­վել այդ գա­ղա­փա­րից և փո­խա­րի­ նել «Մի­լան»-ի գլխա­վոր մար­զիչ Մա­սի­մի­լիա­նո Ա­լեգ­րիին: Այս մա­ սին, ըստ Panorama.am-ի, հա­ղոր­ դում է La Gazetta dello Sport-ը: Աղբ­յու­րի տե­ղե­կու­թյու­նով՝

մի­լան­յան ա­կում­բի սե­փա­կա­նա­ տեր Սիլ­վիո Բեռ­լուս­կո­նին պատ­ րաստ է բա­ժան­վել Ա­լեգ­րիից, ե­թե թի­մը չկա­րո­ղա­նա պահ­պա­ նել Ի­տա­լիա­յի չեմ­պիո­նի կո­չու­ մը: Հի­շեց­նենք, որ ա­ռաջ­նու­թյան ա­ վար­ տից 7 տուր ա­ ռաջ «Մի­ լան»-ը զբա­ղեց­նում է մրցա­շա­ րա­յին աղ­յու­սա­կի երկ­րորդ հո­ րի­զո­նա­կա­նը՝ մեկ միա­վո­րով հետ մնա­լով ա­ռա­ջա­տա­րից՝ «Յու­վեն­թուս»-ից:  n

en.wikipedia.org

Ձ­յու­դո­յի ԵԱ-ն մի քիչ քա­ղա­քա­կան է

Բռնց­քա­մար­տիկ­նե­րը մեկ­նում են Թուր­քիա Սեր­գեյ Սո­լո­վեյ­չիկ. «Ձ­յու­դո­յի եվ­րո­պա­ կան ա­ռաջ­նու­թյու­նը լի­նե­լու է ոչ թե պար­զա­պես սպոր­տա­յին, այլ նաև մի քիչ քա­ղա­քա­կան մի­ջո­ցա­ռում»:

Հով­հան­նես Դավ­թյան (60 կգ), Ար­մե ն Նա­զար­յան (66 կգ), Արտ­ յոմ Բաղ­դա­սար­յան (81 կգ), Գա­ յա­նե Հա­րու­թյուն­յան (48 կգ) և Ժան­նա Ս­տանկևիչ (57 կգ):  n

Լոն­դո­նի ա­մա­ռա­յին Օ­լիմ­պիա­ կան խա­ղե­րի բռնցքա­մար­տի մրցա­շա­րին մաս­նակ­ցե­լու ի­րա­ վունք Հա­յաս­տա­նից ա­ռայժմ ու­նի միայն 75 կգ քա­շա­յին Անդ­րա­նիկ Հա­կոբ­յա­նը: Ապ­րի­լի 14-ին Թուր­ քիա­յի Տ­րա­պի­զոն քա­ղա­քում կմեկ­նար­կի վեր­ջին օ­լիմ­պիա­կան վար­կան­շա­յին մրցա­շա­րը: Բռնց­քա­մար­տի Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նը Թուր­քիա կմեկ­նի ապ­րի­լի 11-ին: Ռինգ դուրս կգան

երևան­ցի­ներ Կոր­յուն Սո­ղո­մոն­յա­ նը (49 կգ), Հով­հան­նես Դա­նիել­ յա­նը (52 կգ), Ա­րամ Ա­վագ­յա­նը (56 կգ), Հ­ րայր Մաթևոս­ յա­ նը (69 կգ), էջ­միա­ծին­ցի Ա­րա Պու­լուզ­յ ա­ նը (64 կգ), գյում­րե­ցի Վ­լա­դի­միր Սա­րու­խան­յա­նը (60 կգ) և վա­նա­ ձոր­ցի Ար­թուր Խա­չատր­յա­նը (81 կգ): Բռնց­քա­մար­տի Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նի գլխա­վոր մար­զիչ Կա­րեն Ա­ղա­մալ­յ ա­նը նշել է, որ

բո­լոր յոթ մար­զիկ­ներն աշ­խար­հի և Եվ­րո­պա­յի տա­րի­քա­յին տար­բեր խմբե­րի ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի հաղ­ թող­ներ ու մրցա­նա­կա­կիր­ներ են և ու­նեն մի­ջազ­գա­յին մրցում ­ն ե­րի մաս­նակ­ցու­թյան հա­րուստ փորձ: Ն­րանք գտնվում են լավ մար­զա­ վի­ճա­կում և օ­լիմ­պիա­կան վար­ կա­նի­շի ար­ժա­նա­նա­լու նպա­տա­ կով են մեկ­նում Տ­րա­պի­զոն, ըստ News.am-ի՝ փո­խան­ցում է ՀԱՕԿ-ի պաշ­տո­նա­կան կայ­քը:  n

Orakarg Business Daily  

Create your own agenda