Page 1

Գինը՝ 100 դրամ

| № 43 (112), երեքշաբթի, մարտի 27, 2012 թ., www.orakarg.am

Ֆի­նա­լում մնա­ցին ե­րե­քը ՀԲ նա­խա­գա­հու­թյան մրցա­պայ­քա­րը մոտ է հան­գու­ցա­լուծ­մա­նը

Էս­տո­նա­կան երգ Երևա­նում քննար­կե­ցին կեն­սա­թո­շա­կա­յին բա­րե­փո­խում­ն ե­րը

էջ 6 ›››

Հայկ Խա­նում­յան, տե­սա­կետ էջ 2 ›››

Մնալ ջրի երեսին

Կա­յուն «կլիենտ­ներ» Սո­ղո­մոն Փա­փազ­յան, տե­սա­կետ էջ 2 ›››

«Նո­րա­թուխ» ավ­տո­բուս­նե­րում ան­լար ին­տեր­նետ են նա­խա­տե­սում էջ 5 ›››

Մի­նի տո­կիո­ներ

Ճա­պո­նիան ո­րո­շել է խթա­նել ար­տա­հա­նումն ու մշա­կույ­թը էջ 6 ›››

Հե­տընտ­րա­կան սինդ­րոմ «Պ­րո­խո­րո­վա­կան­նե­րը» նա­խընտ­րում են ար­տա­գաղ­թել, Պու­տի­նի կողմ­ն ա­կից­նե­րը՝ մնալ Ռու­սաս­տա­նում էջ 7 ›››

Ժո­ղովր­դա­վա­ րու­թյան Սե­նե­գա­լի հրաշ­քը

Գոր­ծող նա­խա­գա­հը ինք­նա­կամ հրա­ժար­վել է պայ­քա­րել իշ­խա­նու­թյան հա­մար էջ 7 ›››

Փող խա­ղա­ղու­ թյան դի­մաց Վա­շինգ­տո­նը վե­րա­ կանգ­նել է Կա­հի­րեին ռազ­մա­կան օգ­նու­թյան տրա­մադ­րու­մը էջ 7 ›››

էջ 3 ›››

օ ր ա թ ե ր թ

Երբ վեր­ջա­նում է շա­բա­թը

Կամ ի՞նչ է կա­տար­վում Հա­յաս­տա­նի բեն­զի­նի շու­կա­յում Հա­յաս­տա­նում բեն­զի­նը կրկին ո­րո­շել է թան­կա­նալ, բայց ոչ թե սո­վո­րա­կա­նի պես ֌10-ով, այլ միան­գա­մից ֌20-ով։ Հա­յաս­տա­նի բեն­զի­նի շու­կա­յում ձևա­վոր­վել են օ­րի­նա­չա­փու­թյուն­ներ, ո­րոնք Տն­տե­սա­կան մրցակ­ ցու­թյան պաշտ­պա­նու­թյան պե­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­ վը (ՏՄՊՊՀ) չի տես­նում։

Բ­յու­ջե­տա­յին Express Iberia-ն մայր ըն­կե­րու­թյու­նից նոր ա­վիա­փո­խադ­րող է ա­ռանձ­նաց­րել էջ 6 ›››

ՀԱԿ-ի ու «Ժա­ռան­գու­թյան» հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը լար­վում են

էջ 5 ›››

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

Հի­շո­ղու­թյու­նը՝ ար­հա­մարհ­ված

Չ­հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նից հա­կա­մար­տու­թյան

PanARMENIAN

Երևի կա­րիք չկա գյուղ­նա­խա­րա­րին և ընդ­հան­րա­պես կա­ռա­վա­րու­թյա­նը հի­շեց­նել, որ դեռ 1990-ա­կան­նե­րի սկզբին Հա­յաս­տա­նն ան­ցում է կա­տա­րել ա­զատ շու­կա­ յա­կան տնտե­սու­թյան, որ­տեղ ապ­րան­քի գի­նը կամ դրա վար­քա­գի­ծը ո­րոշ­վում է ոչ թե նա­խա­րա­րի կա­բի­նե­տում, այլ շու­կա­յում՝ ա­ռա­ջար­կի և պա­հան­ջար­կի օ­րեն­քով: n

Տե՛ս խմբագրականը` էջ 2 ›››

Օրվա

Հա­յաս­տա­նի բեն­զի­նի շու­ կա­յի 20-օր­յա ան­դոր­ րը մար­ տի 24-ին (շա­ բաթ) կրկին խախտ­վեց. մայ­րա­ քա­ղա­քի բո­լոր բեն­զալ­ցա­ կա­յան­նե­րում բեն­զի­նը նո­ րից թան­ կա­ ցավ՝ այս ան­ գամ ֌20-ով. «ռե­ գուլ­յար» տե­սա­կի բեն­զինն այժմ

վարքագիծ

Տաթևի հա­մար ներդ­րում ­ն եր կհայ­թայ­թեն հա­մա­տեղ ՄԱԿ-ի հա­յաս­տան­յան գրա­սեն­յա­կի ղե­կա­վար Դա­ֆի­ նա Գերչևան և Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին մրցու­նա­կու­թյան հիմ ­ն ադ­րա­մի (ՀԱՄՀ) գոր­ծա­դիր տնօ­րեն Ար­ման Խա­ չա­տուր­յա­նը ե­րեկ հու­շա­գիր են ստո­րագ­րել Տաթևում և հա­րա­կից գյու­ղե­րում հա­մայնք­նե­րի զար­գաց­ման և ծ­րագ­րե­րի ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար ներդ­րում ­ն եր ներգ­ րա­վե­լու գոր­ծում հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան մա­սին: Ինչ­պես հա­ղոր­դում է «Մե­ դիա­մաքս»-ը, Դա­ֆի­նա Գերչևան տե­ղե­կաց­րել է, որ մի­ջոց­նե­րի հայ­թայ­թումն ուղղ­ված է լի­նե­լու 2012թ. հուն­վա­րին ՄԱԿ-ի հա­յաս­ տան­յան գրա­սեն­յա­կի և Ազ­գա­յին մրցու­նա­կու­թյան

հիմ­ն ադ­րա­մի հա­մա­տեղ մշա­կած «Տաթև» գյու­ղա­ կան հա­մայն­քի զար­գաց­ ման քա­ռամ­յա ծրագ­րի ի­րա­գործ­մա­նը: Ծ­րա­գի­րը ուղղ­ված է Տաթևում և հա­ րա­կից գյու­ղե­րում հա­մայն­ քա­յին և զ­բո­սաշր­ջա­յին

ե ն­թ ա­կ ա­ռ ո ւ ց­վա ծ ք­ն ե­ր ի զար­գաց­մա­նը և նոր աշ­խա­ տա­տե­ղե­րի ստեղծ­մա­նը: Ար­ման Խա­չա­տուր­յա­նը տե­ղե­կաց­րել է, որ ծրագ­ րի ար­ ժեքն է $1,6 մլն, ո­ րի 20%-ը ֆի­նան­սա­վոր­վե­լու է ՄԱԿ-ի կող­ մից: Նա նշել է, որ ար­դեն ապ­րի­լին կսկսեն անց­կաց­վել մի­ջո­ցա­ռում­ ներ՝ ուղղ­ված ֆի­նան­սա­ կան մի­ջոց­նե­րի ներգ­րավ­ մա­նը մի­ջազ­գա­յին կա­ ռույց­նե­րից, մաս­նա­վոր և հան­րա­յին հատ­վա­ծի ներ­ կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րից:  n

վա­ճառ­վում է ֌490-ով։ Հի­ շեց­ նենք, որ մար­ տի 3-ին (շա­բաթ) բեն­զի­նը թան­կա­ ցել էր ֌10-ով։ Շու­կա­յի խա­ղորդ­ներն ա­ սում են, որ ներ­ քին շու­ կա­յում գնե­րի բարձ­րա­ ցումն ամ­բող­ջո­վին պայ­ մա­նա­վոր­ված է նավ­թի

հա­մաշ­խար­հա­յին գնե­րով և այս տար­վա հուն­վա­րի 1-ից Հա­յաս­տա­նի օ­րենսդ­ րա­կան դաշ­տի փո­փո­խու­ թյամբ։ Ն­ շենք, որ վեր­ ջին 20 օր­վա ըն­թաց­քում հա­ մաշ­խար­հա­յին շու­կա­յում նավ­թը թան­կա­ցել է մոտ 2%-ով (ե­ րեկ Brent տե­ սա­կի նավ­թը վա­ճառ­վում էր $125,25/1 բա­ րել): Հա­ յաս­տա­նի ներ­քին շու­կա­ յում բեն­զի­նը թան­կա­ցել է 4,3%-ով։ Ճիշտ է, նավ­ թի

էջ 4 ›››


| № 43 (112), երեքշաբթի, մարտի 27, 2012 թ.

2 | Տեսանկյուն

Հի­շո­ղու­թյու­նը՝ ար­հա­մարհ­ված

Խմբագրական

Մ­նալ ջրի ե­րե­սին Նա­խընտ­րա­կան Հա­յաս­տա­նում քա­ղա­քա­կան ու­ժե­ րի ու գոր­ծիչ­նե­րի գոր­ծո­ղու­թյուն­ներն օ­րե­ցօր դուրս են գա­լիս ա­ռողջ տրա­մա­բա­նու­թյան շրջա­նա­կից: Դեռ մեկ ա­միս ա­ռաջ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ո­րո­շեց նե­ րել տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մի ն­նե­րին գույ­քա­հար­կի և հո­ղա­հար­կի գծով քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ա­պառք­ներն ու հաշ­վարկ­ված տույ­ժե­րը, ընդ­հա­նուր առ­մամբ՝ 43  մլրդ դ­րամ: («Օ­րա­կարգ»-ը կա­ռա­վա­րու­ թյան այդ քայ­լը ո­րա­կել էր «Ընտ­րա­կա­շառք-2012» (թիվ 28, 24.02.2012)): Շա­բաթ օ­րը Գյու­ղատն­տե­սու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­ նը հա­ղոր­դագ­րու­թյուն է տա­րա­ծել, որ­տեղ նշվում է, որ նա­խա­րար «Սեր­գո Կա­րա­պետ­յա­նը խորհր­դակ­ցու­ թյան էր հրա­վի­րել հան­րա­պե­տու­թյան կա­թի մթեր­ ման և վե­րամ­շակ­ման խո­շոր ձեռ­նար­կու­թյուն­նե­ րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին՝ քննար­կե­լու կա­թի մթեր­ման գնի ի­ջեց­ման վե­րա­բեր­յալ վեր­ջին շրջա­նում նա­խա­ րա­րու­թյան «թեժ գծով», ինչ­պես նաև այլ աղբ­յուր­ նե­րով ստաց­վող ա­հա­զան­գե­րի ու դժգո­հու­թյուն­նե­ րի ի­րա­կան հիմ­քե­րը, ար­տադ­րող­նե­րի և մ­թե­րող­նե­րի հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի կա­նո­նա­կարգ­ման խնդիր­նե­րը»։ «Մեր հան­դիպ­ման նպա­տա­կը շա­հա­վետ և ըն­դու­ նե­լի պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյան ձեռք­բե­րումն է՝ կա­թի գնի նվա­զում թույլ չտա­լու հա­մար»,– ըստ հա­ղոր­ դագ­րու­թյան՝ ա­սել է գյուղ­նա­խա­րա­րը: Երևի կա­րիք չկա պա­րոն գյուղ­նա­խա­րա­րին և ընդ­հան­րա­պես կա­ռա­վա­րու­թյա­նը հի­շեց­նել, որ դեռ 1990-ա­կան­նե­րի սկզբին Հա­յաս­տա­նն ան­ցում է կա­ տա­րել ա­զատ շու­կա­յա­կան տնտե­սու­թյան, որ­տեղ ապ­րան­քի գի­նը կամ դրա վար­քա­գի­ծը ո­րոշ­վում է ոչ թե նա­խա­րա­րի կա­բի­նե­տում, այլ շու­կա­յում՝ ա­ռա­ ջար­կի և պա­հան­ջար­կի օ­րեն­քով: Որ գյու­ղա­ցին և ընդ­հան­րա­պես գյու­ղո­լոր­տը պե­ տա­կան ա­ջակ­ցու­թյան կա­րիք ու­նեն, քննարկ­ման ա­ռար­կա չէ: Կա­ռա­վա­րու­թյունն այդ ա­ջակ­ցու­թյու­ նը գյու­ղատն­տե­սու­թյա­նը տրա­մադ­րում է կոնկ­րետ ո­լորտ­նե­րի և գոր­ծու­նեու­թյուն­նե­րի սուբ­սի­դա­վոր­ ման մի­ջո­ցով։ Քիչ է, թե շատ այդ սուբ­սի­դա­վո­րու­ մը՝ այլ թե­մա է: Սա­կայն միան­շա­նակ է, որ չի­նով­ նի­կը չի կա­րող բիզ­նե­սին գին թե­լադ­րել և ա­նըն­ դու­նե­լի հա­մա­րել որևէ ապ­րան­քի գնի բարձ­րա­ ցում կամ ի­ջե­ցում, որ­քան էլ դա բա­րե­հունչ լի­նի պո­տեն­ցիալ ընտ­րող գյու­ղա­ցու ա­կան­ջին: «Օ­րի­ նաց եր­կիր»-ում հանգր­վա­նած նա­խա­րա­րը, սա­կայն, խնդիր ու­նի այդ կու­սակ­ցու­թյան հա­մար իր նե­րա­ ծին չա­փով ձայ­ներ ա­պա­հո­վել՝ թե­կուզև պար­զու­ նակ պո­պու­լիզ­մով: Ինչ­պես ՕԵԿ մյուս նա­խա­րար­նե­րը (Մա­նուկ Վար­ դան­յան, Ար­մե ն Ե­րից­յան), ո­րոնք նա­խա­րար դառ­ նա­լու հա­մար մեկ օ­րում դար­ձան ՕԵԿ-ա­կան, գյուղ­ նա­խա­րա­րը ևս խն­դիր ու­նի հա­նուն պաշ­տո­նի՝ ջրի ե­րե­սին պա­հել այս կու­սակ­ցու­թյու­նը: Արդ­յոք ընդ­ հան­րա­պես ջանք պե՞տք է այդ կու­սակ­ցու­թյա­ նը ջրի ե­րե­սին մնա­լու հա­մար՝ ու­րիշ քննարկ­ ման հարց է: n

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

օ ր ա թ ե ր թ

Լույս է տեսնում 2011թ. սեպտեմբերի 21-ից: Հիմնադիր և հրատարակիչ՝ «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, վկայական` 03Ա080303, տրվ. 20.05.08թ. Հասցե՝ ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտայի 1 Հեռ.՝ +37410 500 119, էլ. փոստ՝ info@orakarg.am Գլխավոր խմբագիր՝ Կարեն Հարությունյան Թողարկման պատասխանատու՝ Մարատ Յավրումյան Վաճառք և բաժանորդագրություն՝ +374 10 500119, +374 55 026249 Գովազդ և մարքեթինգ՝ +374 55 441351 Մեջբերումներ անելիս հղումը «Օրակարգ»-ին պարտադիր է: Թերթի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուս­տա­ռադիո­ընթերցումն առանց «Օրակարգ»-ին հղման արգելվում է: Նյութերը չեն գրախոսվում և հեղինակներին չեն վերադարձվում: Գովազդների և R տառով հրապարակվող նյութերի բովանդա­կության համար խմբագրությունը պատասխանատվություն չի կրում: Տառատեսակը՝ Էդիկ Ղաբուզյանի Հրատարակության 1-ին տարի Ստորագրված է տպագրության՝ 26.03.2012թ. Տպաքանակը՝ 3000

Հայկ Խա­նում­յան

Ա

շ­ խար­ հում մեծ տեղ է հատ­ կաց­վում կո­լեկ­տիվ հի­շո­ ղու­թյա­նը: Հատ­կա­պես այն ժո­ղո­վուրդ­նե­րը, ո­րոնք ան­ցել են պա­տե­րազմ­ն ե­րի ու ցե­ղաս­պա­ նու­թյուն­նե­րի մի­ջով, հսկա­յա­կան հու­շա­հա­մա­լիր­ներ ու­նեն, ո­րոնք նաև ե­րի­տա­սարդ սերն­դի դաս­տի­ արա­կու­թյան կարևոր վայ­րեր են: Ար­ցախ­յան պա­տե­րազ­մի ա­վար­տից գրե­թե եր­կու տաս­նամ­յակ է ան­ցել, ե­ կել է նոր սե­ րունդ, ո­ րը պա­ տե­ րազ­մը չի հի­շում, և ո­րին պատ­շաճ չենք ներ­կա­յաց­նում ոչ վաղ անց­յա­ լի պատ­մու­թյու­նը: Տա­րի­ներ ա­ռաջ ըն­կեր­նե­ րով գնա­ցե­լ էինք Ֆ­րան­սիա­յի Էլ­ զա­սի շրջա­նի Շիր­մեկ ա­վա­նում գտնվող «Էլ­զաս-­Մո­զել» հի­շա­տա­կի

թան­գա­րան, որ­տեղ հա­վա­քել էին նա­ցիս­տա­կան Գեր­մա­նիա­յի կող­մից այս տա­րածք­նե­րի վրա հար­ձակ­մա­ նը վե­րա­բե­րող ցու­ցան­մուշ­ներ, զոհ­ ված­նե­րի լու­սան­կար­ներ, ցու­ցադր­ վում էին ֆիլ­մեր, ա­ռան­ձին սեն­յակ­ նե­րում կա­յին պա­տե­րազ­մի ի­մի­տա­ ցիա­ներ՝ վառ­վող տներ, կրա­կոց­ներ և այլն: Կեն­դա­նի մի թան­գա­րան, ո­րը միան­գա­մից քեզ տե­ղա­փո­ խում է ան­ցած դա­րի 40-ա­կան թթ. սկիզբ: Գ­նա­ցինք նաև շրջա­նում գտնվող թան­գա­րա­նի վե­րած­ված հա­մա­կենտ­րո­նաց­ման ճամ­բար­ներ, որ­տեղ ժա­մա­նա­կին դա­տա­պարտ­ վել էին Էլ­զա­սում և Լո­թա­րին­գիա­ յում բնակ­ված բազ­մա­թիվ հրեա­ ներ: Այս ա­մե ­նը բա­վա­կան տպա­վո­ րիչ էր և հու­զիչ: Եվ­րո­պա­կան տար­ բեր կա­ռույց­ներ խրա­խու­սում են կո­լեկ­տիվ հի­շո­ղու­թյա­նը, հատ­կա­ պես Հո­լոքոս­տը հի­շե­լուն ուղղ­ված զա­նա­զան ծրագ­րեր, ո­րոնց մի­ջո­ ցով եվ­րո­պա­կան ա­շա­կեր­տու­թյունն ու ե­րի­տա­սար­դու­թյու­նը հա­մոզ­վում են ֆա­շիզ­մի ան­թույ­լատ­րե­լիու­թյան մա­սին պնդում­ն ե­րի մեջ: Ս­տե­փա­նա­կեր­տի Զոհ­ված ա­զա­ տա­մար­տիկ­նե­րի թան­գա­րա­նում տպա­վո­րում են ար­ցախ­յան պա­տե­ րազ­մում զոհ­ված տղա­նե­րի՝ պա­տե­ րից նա­յող նկար­նե­րը: Ա­վե­լի հու­ զիչ են նրանց հետ կապ­ված պատ­ մու­թյուն­նե­րը: Պա­տե­րազ­մում մենք կորց­րե­ցինք սե­րունդ, ո­րոնց բա­ ցա­կա­յու­թյու­նը ճա­կա­տագ­րո­րեն է անդ­րա­դառ­նում մեր զար­գաց­ ման վրա: Ն­վի­րու­մի, անձ­նա­զո­հու­ թյան այս պատ­մու­թյուն­նե­րը պետք

է դառ­նան ե­րի­տա­սարդ սերն­դին, և ոչ միայն նրանց, կրթե­ լու ե­ ղա­ նակ, ցույց տան, որ ձեռք բե­րա­ծը այն­քա՜ն մեծ կո­րուստ­նե­րի արդ­յունք է: Ս­տե­փա­նա­կեր­տի կենտ­րո­նա­կան շեն­քե­րից մե­կի ա­ռա­ջին հար­կում է տե­ղա­վոր­ված Զոհ­ված ա­զա­տա­ մար­տիկ­նե­րի թան­գա­րա­նը: Փոք­ րիկ տա­ րածք՝ նույ­ նիսկ ե­ ղած ցու­ ցան­մուշ­նե­րը ցու­ցադ­րե­լու հա­մար: Ն­ման վե­րա­բեր­մուն­քը կո­լեկ­տիվ հի­շո­ղու­թյա­նը ոչ միայն ա­նար­գանք է զոհ­ված­նե­րի հի­շա­տա­կի հան­դեպ, այլև ան­փույթ վե­րա­բեր­մունք դե­պի ա­պա­գան: Մեծ ու  հզոր թան­գա­րան չկա­ռու­ցե­լու որևէ հիմ­ն ա­վո­րում ար­ դա­րաց­ված չէ: Ար­ ցա­ խում մինչ այ­ սօր էլ կան ա­վեր­ված բնա­կա­վայ­րեր ու պա­ տե­րազ­մի ժա­մա­նակ շար­քից դուրս ե­կած մե­ծա­քա­նակ ռազ­մա­կան տեխ­նի­կա: Այս ա­մե ­նը պետք է հա­ վաք­ վի մի տեղ, նույն­ պես դառ­ նա կեն­դա­նի թան­գա­րան՝ այ­ցե­լու­նե­րի հա­մար տպա­վո­րիչ դարձ­նե­լով պա­ տե­րազ­մի այս կամ այն դրվա­գը: Պա­տե­րազ­մի ա­վար­տից եր­կու տաս­նամ­յակ էլ չի ան­ցել: Մի­գու­ ցե քի՞չ ժա­մա­նակ է կո­լեկ­տիվ հի­ շո­ղու­թյանն անդ­րա­դառ­նա­լու հա­ մար: Մի­գու­ցե ան­փո՞ւյթ ենք, ո­րով­ հետև զոհ­ված­նե­րը դեռ կեն­դա­ նի են ու հուշ չեն դար­ ձել: Չէ՞ որ մո­նու­մեն­տալ գոր­ծե­րը ծնվում են ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րից տաս­ նամ­յակ­ներ անց: Մի­գու­ցե: Սա­ կայն պա­տե­րազ­մի ա­վար­տից հե­ տո ծնված­ներն ար­դեն ու­սա­նող են դառ­նում…  n

Կա­յուն «կլիենտ­ներ»

Սո­ղո­մոն Փա­փազ­յան

Ա

­րա­րա­տի մար­զում բնակ­վող ըն­ կերս լի­ մո­ նադ է փա­ կում իր ա­նաս­նա­ֆեր­մա­յում՝ կո­վե­րի, խո­ զե­րի և մեկ է­շի ըն­կե­րակ­ցու­թյամբ։ Հարց­նում եմ՝ գնորդ­ներ ու­նե՞ս։ Ա­սում է՝ կա­յուն կլիենտ­ներ են։ Իսկ մրցա­կից­նե՞ր։ Ա­սում է. «Մի եր­կու­սը կան, ի­րանց պան­րի զա­վո­դում են էս գործն ա­նում։ Դ­րանց լի­մո­նա­դի մեջ է­ սեն­ ցիան շատ է, գա­ զը՝ քիչ»։ Ծա­ նոթս գա­զին ա­վե­լի մեծ տեղ է տա­ լիս, քան է­սեն­ցիա­յին։ Սո­ցիո­լոգ Ա­հա­րոն Ա­դի­բեկ­յա­ նին հա­ վաս­ տի չեն թվում «կոն­ կու­ րենտ ֆիր­մա­յի»՝ «Հա­յաս­տա­նի եվ­ րո­պա­ցի բա­րե­կամ­ն եր» կազ­մա­կեր­ պու­թյան օ­րերս ա­րած հար­ցում­ն ե­րը, ըստ ո­րոնց՝ ԲՀԿ-ն ա­վե­լի շատ ձայն ու­նի ԱԺ ընտ­րու­թյուն­նե­րում, քան ՀՀԿ-ն։ Ա­դի­բեկ­յա­նի «տվյալ­նե­րը» հա­կա­ռակն են վկա­յում, ո­րով­հետև ին­քը քա­ղա­քա­կա­նա­պես «ակ­տիվ բնակ­չու­թյան շրջա­նում անց­կաց­ված հար­ցում­ն երն է ներ­կա­յաց­նում, ոչ թե Հա­յաս­տա­նի ընդ­հա­նուր բնակ­չու­ թյան»։ Պա­րոն Ա­դի­բեկ­յանն այլ խոս­ քով, «կոն­կու­րենտ» սո­ցիո­լո­գի հար­ ցում­ն ե­րում է­սեն­ցիա­յի ա­վել­ցուկ է նկա­տում։ «Հա­յաս­տա­նի եվ­րո­պա­ցի

բա­րե­կամ­ն ե­ր»-ը սպառ­նում է հայ­ կա­կան սո­ցիո­լո­գիա­յի հոր՝ այս բո­լոր տա­րի­նե­րին վաս­տա­կած հա­ցի մե­ թո­դո­լո­գիա­յին։ Հայրն ա­ռա­ջար­կում է իր մե­թո­դո­լո­գիան։ Եր­կու դեպ­քում էլ լի­մո­նադ ստա­նա­լու հա­մար անհ­ րա­ժեշտ է գազ և է­սեն­ցիա։ Հայ­կա­կան սո­ցիո­լո­գիա­յի հայ­րը հա­մոզ­ված է, որ ա­ռա­ջի­կա խորհր­ դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի արդ­յուն­քում կձևա­վոր­վի կոա­լի­ցիա ՀՀԿ-ի շուրջ։ Իսկ ե­թե հան­կարծ սո­ ցիո­լո­գը հայ­տա­րա­րի հա­կա­ռա­կը, որ կոա­լի­ցիա կձևա­վոր­վի ԲՀԿ-ի կամ ՀԱԿ-ի շուրջ, դրա­ նից նրա «սո­ ցիո­ լո­գիան» կդա­դա­րի՞ «սո­ցիո­լո­գիա» լի­նել։ Ո՛չ, չի դա­դա­րի, ո­րով­հետև Ա­հա­րոն Ա­դի­բեկ­յա­նը խո­սում է ոչ թե հնա­րա­վո­րի, այլ անհ­րա­ժեշ­տու­թյան մա­սին: Հ­նա­րա­վո­րը քվեն է, ո­րը չի կա­րե­լի կեղ­ծել, անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­ նը՝ քվեն ՀՀԿ-ի օգ­տին, որն ա­ռանց կեղ­ծե­լու չի լի­նում: Բայց ին­չո՞ւ է Ա­հա­րոն Ա­դի­բեկ­յա­ նը կար­ ծում, որ մենք ընդ­ հան­ րա­ պես սո­ցիո­լո­գիա­կան հար­ցում­ն ե­ րի կա­րիք ենք զգում: Երկ­րորդ՝ ին­ չո՞ւ է կար­ ծում, որ իր անց­ կաց­ րած հար­ցում­ն ե­րի կա­րիքն ենք զգում: Մենք նույ­նիսկ «Հա­յաս­տա­նի եվ­րո­ պա­ցի բա­րե­կամ­ն ե­ր»-ի հար­ցում­ն ե­ րով ոգևոր­ված չենք, ո­րով­հետև, ըստ դրանց, ՀՀԿ-ն 37 տո­ կոս ա­ ջակ­ ցու­ թյուն ու­նի: Սո­ցիո­լո­գիան բայ­ղու­շու­ թյուն չէ: Ան­ցած բո­լոր տա­րի­նե­րին մենք ար­դեն տե­սել ենք, թե ինչ­պես է իշ­խա­նու­թյու­նը պրն Ա­դի­բեկ­յա­նին կան­խավ պատ­վի­րել հրա­պա­րա­կել այն թվե­րը, ո­րոնք ին­քը նկա­րե­լու է

ընտ­րու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ: Լի­նել իշ­խա­նու­թյան «կա­յուն կլիեն­տը» չի նշա­նա­կում ի­մա­նալ այն մարդ­կանց ա­խոր­ժա­կը, որոնք նույ­նիսկ բնա­ կան հում­քից պատ­րաստ­ված լի­մո­ նադ չեն սի­րում: Իմ ծա­նոթ­նե­րից մե­կը Դու­բա­յից խո­շոր խմբա­քա­նա­կով տղա­մար­դու ներք­նազ­գեստ էր բե­րել Հա­յաս­տան: Հարց­նում եմ՝ էդ­քան տղա­մարդ ու­ նե՞նք: Ա­սում էր, չէ, բայց էս­տեղ խո­ րա­ման­կու­թյուն կա, ին­քը «ու­նի­վեր­ սալ տրու­սիկ ա՝ համ շալ­վա­րի տա­ կից կա­րաս հագ­նես, համ ստա­դիո­ նում սրա­նով կա­րաս վա­զես, համ էլ որ­պես շոր­ծիկ [կի­սա­տա­բատ - Ս. Փ.] կա­րաս հագ­նես»: Ծա­նոթս ակն­կա­ լում էր, որ «կլիենտ­նե­րը» կգնա­հա­ տեն ներք­նազ­գես­տի բազ­մա­ֆունկ­ ցիո­նա­լու­թյու­նը ու ներք­նազ­գես­տով կպառ­կեն, ներք­նազ­գես­տով կվա­զեն մար­զա­դաշ­տում և ներք­նազ­գես­տով կիջ­նեն Աշ­տա­րա­կի ձոր: Հայ­կա­ կան սո­ցիո­լո­գիան ինձ հի­շեց­նում է այդ ներք­նազ­գես­տը՝ ին­քը համ թիվ է, համ ա­պա­գա կեղ­ծիք­նե­րի մասշ­ տաբն է, համ էլ հաց է: Ա­դի­բեկ­յա­ նը «լի­մո­նադ է փա­կում ա­նաս­նա­ ֆեր­մա­յում» և ու­զում է, որ բո­լո­րը դա ըն­կա­լեն որ­պես Վ­րաս­տա­նի զո­ վա­ցու­ցիչ ըմ­պե­լիք­նե­րի գոր­ծա­րան­ նե­րից դուրս ե­կած տան­ձի լա­գի­ձե: Ու հենց հայտն­ վում է պան­ րա­ գոր­ ծա­րա­նի «սո­ցիո­լո­գը», Ա­դի­բեկ­յա­ նը հար­վա­ծի տակ է վերց­նում պան­ րա­գոր­ծա­րա­նը և ոչ թե մտա­ծո­ղու­ թյու­նը, թե որ­տեղ պետք է ար­տադր­ վի լի­մո­նա­դը: Ո­րը մեր դեպ­քում նաև ներք­նա­շոր է:  n

Օրաթերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ» հրատա­րակ­չու­թյան տպարանում, ք.Երևան, Արշակունյաց 2:

Խմ­բագ­րա­կա­նը չի պայ­մա­նա­վո­րում թեր­թի այլ հատ­ված­նե­րում նո­րու­թյուն­նե­րի ընտ­րու­թյունն ու լու­սա­բա­նու­մը: Այս  է­ջում հրա­պա­րակ­վող մյուս կար­ծիք­նե­րը կա­րող են չհա­մընկ­նել խմբագ­րու­թյան դիր­քո­րոշ­մա­նը:


№ 43 (112), երեքշաբթի, մարտի 27, 2012 թ. |

Օրակարգ | 3

Չ­հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նից հա­կա­մար­տու­թյան ՀԱԿ-ի ու «Ժա­ռան­գու­թյան» հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը լար­վում են

Ան­ցած հինգ­շաբ­թի «Հայ­կա­կան ժա­մա­նակ» թեր­թի գլխա­վոր խմբա­գիր, ընդ­դի­մա­դիր Հայ ազ­գա­յին կոնգ­րե­սի ներ­կա­յա­ցու­ ցիչ Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը իր փաս­տաթղ­թերն էր ներ­կա­յաց­րել ԿԸՀ՝ պատ­գա­մա­վո­րու­թյան թեկ­նա­ծու ա­ռա­ջադր­վե­լու թիվ 7 ընտ­րա­ տա­րած­քում (Երևա­նի Մա­լա­թիա-­Սե­բաս­տիա թա­ղա­մա­սը), որ­տեղ նա պայ­քա­րե­լու է գոր­ծա­րար-պատ­գա­մա­վոր Սամ­վել Ա­լեք­սան­ յա­ նի դեմ: Պարզ­ վեց, որ այդ նույն ընտ­ րա­ տա­ րած­ քում իր թեկ­ նա­ծու­թյունն է ա­ռա­ջադ­րել ընդ­դի­մա­դիր «Ժա­ռան­գու­թյուն» կու­ սակ­ցու­թյան ա­ռաջ­նորդ Րաֆ­ֆի Հով­հան­նիս­յա­նը: Ա­վե­լի ուշ վեր­ ջինս հայ­տա­րա­րեց, թե չի ի­մա­ցել Փա­շին­յա­նի ա­ռա­ջադր­ման մա­ սին՝ ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տին ա­ռա­ջար­կե­լով ի­րար դեմ չպայ­քա­րել ընտ­րա­տա­րածք­նե­րում: Ե­րեկ հրա­վիր­ված ա­սու­լի­սին Րաֆ­ֆի Հով­հան­նիս­յա­նը հայ­տա­րա­րել է իր թեկ­նա­ծու­թյու­նը թիվ 7-ից հա­նե­լու մա­սին: Մեկ այլ ա­սու­լի­սի ժամանակ էլ Նի­կոլ Փա­շին­ յա­նը Րաֆ­ֆի Հով­հան­նիս­յա­նի ա­ռա­ջար­կը հա­մա­րել է անտ­րա­մա­ բա­նա­կան: ՀՅԴ-ն իր հեր­թին Հով­հանն­իս­յա­նի ա­ռա­ջար­կը հա­մա­ րել է ժա­մա­նա­կավ­րեպ: Ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի զար­գա­ցու­մը հու­ շում է, որ ընդ­ դի­ մա­ դիր ու­ ժե­ րը ոչ միայն չեն միա­ վոր­ վում, այլև ի­րենց է­ներ­գիան կար­ծես միմ­յանց դեմ են ուղ­ղում: «Ես կոչ էի ա­րել ընդ­դի­մու­թյան բո­լոր ու­ժե­րին գտնել մեկ ձևա­ չափ՝ 41 մե­ծա­մաս­նա­կան ընտ­ րա­տա­րածք­նե­րում հան­դես գա­ լու մեկ ընդ­հա­նուր թեկ­նա­ծո­ւով: ՀՅԴ-ն ժա­մա­նա­կավ­րեպ հա­ մա­րեց և ա­ռա­ջար­կեց հե­տաձ­ գել մինչև գրան­ ցում­նե­ րի պա­ հը: ՀԱԿ-ին ա­ռա­ջարկ ար­վեց 41 ընտ­րա­տա­րածք­նե­րում պաշտ­ պա­նել ՀԱԿ-ի 21, «Ժա­ռան­գու­ թյան» 7 թեկ­նա­ծու­նե­րին, իսկ մնա­ ցա­ ծում ՀՅԴ-ի կամ այ­ լընտ­րան­քա­յին թեկ­նա­ծու­նե­ րին, սա­կայն ա­ռա­ջար­կը մերժ­ վեց»,– ե­րեկ հայ­տա­րա­րել է Րաֆ­ֆի Հով­հան­նիս­յա­նը: «Ցա­ վում եմ դրա հա­ մար, ո­ րով­ հետև ես կար­ ծում եմ, որ սա ընդ­հա­նուր առ­մամբ հան­րա­յին,

հա­սա­րա­կա­կան դաշ­տում վեր­ ջին շրջա­նում ընդ­դի­մա­դիր պահ­ված­քի հե­տագ­ծի բնու­թագ­ րա­ կան ախ­ տա­ նիշն է։ Ես հաս­ կա­ նում եմ, որ ա­ մե ն մե­ կը ու­ նի ամ­բի­ցիա­ներ, ա­մե ն մե­կը ու­ նի ինք­նա­սի­րու­թյուն, ծա­ռա­յե­լու հնա­րա­վո­րու­թյու­նը յու­րաց­նե­ լու մղում, բայց ցա­վում եմ այդ մերժ­ման հա­մար»,– ա­սել է նա: Իր հեր­թին՝ Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը, լրագ­րող­նե­րի հետ հան­դիպ­մա­ նը ներ­կա­յաց­նե­լով «Ժա­ռան­գու­ թյուն»-ՀԱԿ ա­նարդ­յունք բա­նակ­ ցու­թյուն­նե­րի նա­խա­պատ­մու­ թյու­նը, հայ­տա­րա­րել է, որ «Ժա­ ռան­գու­թյուն»-ը ի­րենց առջև պայ­ման է դրել, որ ե­թե Րաֆ­ֆի Հով­հան­նիս­յա­նը հա­նի իր թեկ­ նա­ծու­թյու­նը թիվ 7-ից, ա­պա

Նի­կոլ Փա­շին­յա­նը անտ­րա­մա­բա­նա­

Ֆոտոլուր

կան է հա­մա­րել

է իր թեկ­նա­ծուին՝ պայ­մա­նով, որ «Ժա­ռան­գու­թյուն»-ը հա­նի թիվ 1, 4, 6, 9,12 ընտ­րա­տա­րածք­ նե­րից իր թեկ­նա­ծու­նե­րին: Այ­ սինքն՝ ե­թե այս տրա­մա­բա­նու­ թյու­նն ըն­դու­նենք, ու­րեմն «Ժա­ ռան­ գու­ թյուն»-ը պետք է մնար ա­ռանց թեկ­նա­ծու­նե­րի»,– ա­սել է Փա­շին­յա­նը: Հով­հան­նիս­յան-­Փա­շին­յան հե­ ռա­կա բա­նա­վե­ճին ա­վե­լի ուշ միա­ցել է ԱԺ «Ժա­ռան­գու­թյուն» խմբակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր Ստ­յո­պա Սա­ֆար­յա­նը, ո­րը հայ­ տա­րա­րել է հետև­յա­լը. «Ես չեմ կար­ծում, որ Նի­կոլ Փա­շին­յան տե­սակն այս հա­սա­րա­կու­թյան մեջ շատ է: Ա­վե­լին՝ դա լավ է, որ շատ չէ» (Panorama.am):

ՀԱԿ-ը դրա դի­մաց պետք է հա­նի իր թեկ­նա­ծու­նե­րին հինգ ընտ­ րա­տա­րածք­նե­րից՝ թիվ 1-ից, 4-ից, 6-ից, 9-ից, 12-ից: Ըստ Փա­ շին­յա­նի՝ «Ժա­ռան­գու­թյան» այս ա­ռա­ջար­կը անտ­րա­մա­բա­նա­կան է և հետևա­բար քննարկ­ման են­ թա­կա չէ (Azatutyun.am): «ՀԱԿ-ը գնա­հա­տել է, որ այս­ պի­սի ա­ռա­ջար­կը հիմք չի տա­ լիս բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի հա­ մար, ո­րով­հետև չեմ կար­ծում, թե որևէ մե­կը տրա­մա­բա­նա­ կան հա­մա­րեր այս­պի­սի ա­ռա­ ջար­կու­թյու­նը: Ես կա­րող եմ ա­սել ա­վե­լին՝ ինչ­պի­սի՞ն կլի­ներ «Ժա­ռան­գու­թյան» ար­ձա­գան­ քը, ե­թե ՀԱԿ-ը ա­ռա­ջար­կեր, որ թիվ 7 ընտ­րա­տա­րած­քից հա­նում

Րաֆ­ֆի Հով­հան­ նիս­յա­նի՝ ի­րար դեմ չպայ­քա­րե­լու ա­ռա­ջար­կը:

Հե­ռա­կա բա­նա­վե­ճին միա­ցել է նաև ՀԱԿ-ի մա­ս կազ­մող Հա­յոց հա­մազ­գա­յին շարժ­ման նա­խա­ գահ Ա­րամ Մա­նուկ­յա­նը: Խո­սե­լով Րաֆ­ֆի Հով­հան­նիս­յա­նի հնչեց­ րած ա­ռա­ջար­կի մա­սին՝ նա ա­սել է. «Իսկ դրա­ նից ա­ ռաջ մենք էն­ քա՜ն լավ ա­ռա­ջարկ էինք ա­րել, ո­րը մերժ­վեց»: Ըստ նրա՝ «Ժա­ռան­գու­ թյան»-ն ի­րենք ա­ռա­ջար­կել էին այդ հար­ցե­րը քննար­կել մինչև ա­ռա­ջադ­րում­ն ե­րի փու­լը, սա­կայն այն­տե­ղից մեր­ժել էին՝ ա­ռա­ջար­ կե­լով քննար­կել հե­տո: Ա­ռա­ջադ­ րում­նե­րից հե­տո, ըստ Ա­րամ Մա­ նուկ­յա­ նի, շատ դժվար է դառ­ նում պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­նե­ րի ձեռքբե­րու­մը (Tert.am):  n Լի­լիթ Մի­քա­յել­յան

Սու­քիաս­յա­նը խնդրում է ո­րո­շումն ա­րա­գաց­նել Խա­չա­տուր Սու­քիաս­յա­նը դի­մում է ներ­կա­յաց­րել թիվ 10 ընտ­րա­ տա­րած­քա­յին ընտ­րա­կան հանձ­ նա­ժո­ղո­վին՝ խնդրե­լով իր հար­ ցով ո­րո­շու­մը կա­յաց­նել հնա­րա­ վո­րինս շուտ: Սու­քիաս­յա­նի դի­ մումում աս­ված է. «2012թ. մար­տի 17-ին դի­ մել եմ Ձեզ խնդրե­ լով ՀՀ ոս­տի­կա­նու­թյան անձ­նագ­ րա­յին և վի­զա­նե­րի վար­չու­թյան 15.03.2012թ. թիվ 25/01-15311 գրու­ թյու­նը հաշ­վի չառ­նել և սահ­ման­ ված կար­ գով գրան­ ցել ինձ՝ որ­ պես պատ­գա­մա­վո­րի թեկ­նա­ծու: Առ այ­սօր թիվ 10 ընտ­րա­տա­րած­ քա­յին ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­ վի կող­մից ո­րո­շում չի կա­յաց­վել: Կան­խա­տե­սե­լով թիվ 10 ընտ­ րա­տա­րած­քա­յին ընտ­րա­կան

հանձ­նա­ժո­ղո­վի ո­րոշ­ման ել­ քը, ինչն ակն­ հայտ է դառ­ նում իշ­խա­նու­թյան վե­րահս­կո­ղու­ թյան տակ գտնվող զանգ­ վա­ ծա­յին լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի կող­ մից միա­կող­մա­նիո­րեն տա­րա­ ծած տե­ղե­կու­թյուն­նե­րից; հաշ­վի առ­նե­լով այն, որ իմ հա­մոզ­մամբ բա­ցա­սա­կան ո­րո­շու­մը կա­յաց­ վե­լու է որ­քան հնա­րա­վոր է ուշ, որ­պես­զի փոր­ձեք ինձ զրկել իմ ի­րա­վունք­նե­րից օգտ­վե­լու հնա­ րա­վո­րու­թյու­նից, նաև ժամ ­կ ե­ տի ի­մաս­տով (իսկ մենք լավ գի­ տենք, որ քա­րոզ­չու­թյունն ի­րա­ կա­նաց­վում է ո­րո­շա­կի ժամ ­կ ե­ տում), խնդրում եմ իմ հար­ ցով ո­րո­շու­մը կա­յաց­նել հնա­րա­վո­ րինս շուտ»:  n

Հայ հե­ղա­փո­խա­կան դաշ­նակ­ ցու­թյան (ՀՅԴ) Բ­յու­րո­յի ան­դամ, ԱԺ Դաշ­նակ­ցու­թյուն խմբակ­ ցու­թյան ղե­կա­վար Վա­հան Հով­ հան­նիս­յա­նը ե­րեկ, ի պա­տաս­ խան «Ա­զա­տու­թյուն» ռա­դիո­կա­ յա­նի հար­ցին, հայ­տա­րա­րել է, որ չի հա­վա­տում Սերժ Սարգս­յա­նի գլխա­վո­րած Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թյան «Հա­վա­տանք, որ փո­խենք» կար­գա­խո­սին և «լավ է ա­նում, որ չի հա­վա­տում»: «Լավ եմ ա­նում… ես պատ­ճառ­ ներ ու­նեմ չհա­վա­տա­լու: Ես հա­ վա­տում եմ Աստ­ծուն, ոչ թե պե­ տա­կան գոր­ծիչ­նե­րին»,– ա­սել է նա: Դաշ­նակ­ցու­թյուն խմբակ­ցու­ թյան ղե­կա­վա­րին հա­վատ չեն ներշն­չում ո՛չ իշ­խա­նա­կան ու­ժե­ րի պատ­գա­մա­վո­րու­թյան թեկ­ նա­ծու­նե­րի ցու­ցակ­նե­րը, ո՛չ էլ երկ­րում առ­կա նա­խընտ­րա­կան մթնո­լոր­տը: Վա­հան Հով­հան­նիս­ յա­նի կար­ծի­քով՝ հա­յաս­տան­ցի­ նե­ րի շրջա­ նում այս պա­ հին տի­ րում է հիաս­թա­փու­թյուն ա­ռա­ջի­ կա ընտ­րու­թյուն­նե­րի նկատ­մամբ: Նա «ինք­նին հիաս­թա­փեց­նող» է ո­րա­կել նաև իշ­խա­նա­կան ու­ժե­րի ա­ռա­ջադ­րած թեկ­նա­ծու­նե­րի ցու­ ցակ­նե­րը՝ ողջ «ող­բեր­գու­թյու­նը» հա­մա­րե­լով այն, որ «իշ­խա­նու­ թյուն­նե­րի ու­նե­ցա­ծը դա էր»: «Այդ ցու­ցա­կում կա­րե­լի էր ո­րոշ թար­մու­թյուն ակն­կա­լել, սա­կայն

PanARMENIAN

Ֆոտոլուր

Հով­հան­նիս­յա­նը չի հա­վա­տում «Հա­վա­տանք, որ փո­խենք»-ին

Հով­հան­նիս­յա­նին հա­վատ չեն ներշն­չում ո՛չ իշ­խա­նա­կան ու­ժե­րի պատ­գա­մա­վո­րու­ թյան թեկ­նա­ծու­նե­րի ցու­ցակ­նե­րը, ո՛չ էլ երկ­րում առ­կա նա­խընտ­րա­կան մթնո­լոր­տը:

ի՞նչ ե­ղավ՝ չի­նով ­ն ի­կը չի­նով ­ն ի­ կի հետևից, բարձ­րաս­տի­ճան­ նե­րը վերև, ցած­րաս­տի­ճան­նե­ րը ներքև»,– հայ­տա­րա­րել է Դաշ­ նակ­ցու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը՝ նկա­տե­լով, որ իշ­խա­նու­թյուն­նե­ րին ձեռն­տու է հիաս­թափ­ված ու ան­տար­բեր ընտ­րա­զանգ­վա­ծը՝ ընտ­րա­կա­շառ­քի կամ այլ կեղ­ծիք­ նե­րի մի­ջո­ցով վե­րար­տադր­վե­լու հա­մար:

«Բ­նակ­չու­թյան ինչ-որ մաս կա­ րող է հիաս­թափ­վել և չ­մաս­նակ­ ցել բո­ լո­ րո­ վին… ո՞ւմ է դա ձեռն­ տու՝ իշ­խա­նու­թյա­նը: Ինչ­քան մարդ հիաս­թափ­վեց ու չե­կավ, այն­քան խախտ­ման դու­ռը լայն է բաց­ վում, այն­ քան շատ տեղ կա լցո­նե­լու կամ ձայ­ներ վե­րագ­րե­լու չքվեար­կած­նե­րի և այլն, այն, ինչ միշտ կա­տար­վել է»,– ա­սել է Հով­ հան­նիս­յա­նը:  n


| № 43 (112), երեքշաբթի, մարտի 27, 2012 թ.

4 | Փողեր Երբ վեր­ջա­նում է շա­բա­թը Կամ ի՞նչ է կա­տար­վում Հա­յաս­տա­նի բեն­զի­նի շու­կա­յում ‹‹‹ էջ 1 թան­կա­ցու­մը կամ է­ժա­նա­ցու­մը նույն հա­մա­մաս­նու­թյամբ չի ազ­ դում բեն­ զինի վրա, բայցևայն­ պես նաև նման ա­րա­գու­թյամբ չի կա­րող ազ­դել բեն­զի­նի գնի փո­ փո­խու­թյան վրա: Այս տար­վա զար­գա­ցում­ն ե­ րից երևում է, որ Հա­ յաս­ տա­ նի բեն­զի­նի շու­կա­յում գնե­րի փո­ փո­խու­թյուն­նե­րը ո­րո­շա­կի օ­րի­ նա­չա­փու­թյուն­ներ ու­նեն։ Նախ՝ բեն­զի­նը ար­դեն մի քա­նի ան­ գամ թան­կա­նում է հանգստ­յան օ­րե­րին, և շա­բաթ­վա ա­ռա­ջին օ­րը՝ եր­կու­շաբ­թի, սպա­ռող­ները կանգ­նում են փաս­տի ա­ռաջ։ Երկ­րորդ օ­րի­նա­չա­փու­թյունն այն է, որ բեն­զի­նը միան­գա­մից

թան­կա­նում է բո­լոր ըն­կե­րու­ թյուն­նե­րի մոտ։ Ան­հաս­կա­նա­լ ի է, թե ինչ­պես են շու­կա­յի խա­ղորդ­ներն այն­ պես ծրագ­րում ի­րա­ցում ­նե­ րը, որ «է­ժան» խմբա­քա­նա­կը միշտ վեր­ ջա­ նում է հանգստ­ յան օ­րե­րին։ Ի­հար­կե, բեն­զ ի­ նի շու­կա­յի 85%-ը կենտ­րո­նաց­ ված է եր­ կու՝ «Սի­ թի պետ­ րոլ գրուպ» (շու­կա­յի մաս­նա­բա­ժի­ նը՝ 41,76%) և «Ֆ­ լեշ» (մաս­ նա­ բա­ժի­նը՝ 42,62%) ըն­կե­րու­թյուն­ նե­րի ձեռ­քում, բայց շու­կա­յում գոր­ծում են նաև «Մաքս հուր», «Ռան օյլ», «Մի­կա լի­մի­տեդ» ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը։ Ս­տաց­ վում է, որ շու­ կա­ յի այդ հիմ­ նա­կան խա­ղորդ­նե­րի պա­շ ար­ նե­ րը սպառ­ վում են նույն օ­ րը՝

Հաշվետվություն

հան­գեց­նե­լով գնե­րի ա­ճի, ին­չը գործ­նա­կա­նում անհ­նար է։ Մեկ օ­րում բո­լոր ըն­կե­րու­թյուն­ նե­րի մոտ բեն­զի­նի գնե­րի փո­ փո­խու­թյու­նը հա­կամր­ցակ­ցա­ յին հա­մա­ձայ­նու­թյան տար­րեր է պա­րու­նա­կում, և դա «Տն­տե­սա­ կան մրցակ­ցու­թյան պաշտ­պա­ նու­թյան մա­սին» օ­րեն­քով պատ­ ժե­լի է։ Տն­տե­սա­կան մրցակ­ցու­ թյան պաշտ­պա­նու­թյան պե­տա­ կան հանձ­նա­ժո­ղո­վը, սա­կայն, կա՛մ չի տես­ նում բեն­ զի­ նի շու­ կա­յի խա­ղորդ­նե­րի «օ­րի­նա­չափ» վար­քա­գի­ծը, կա՛մ չի ցան­կա­նում տես­նել։ Տն­տե­սա­վա­րող­նե­րի միջև գաղտ­նի հա­մա­ձայ­նու­թյունն ի­րա­վա­կան տե­սա­կե­տից բա­ վա­կան դժվար ա­պա­ցու­ցե­լի է,

Ան­հաս­կա­նա­լի է, թե ինչ­պես են շու­ կա­յի խա­ղորդ­ներն այն­պես ծրագ­րում ի­րա­ցում ­ն ե­րը, որ «է­ժան» խմբա­քա­ նա­կը միշտ վեր­ ջա­նում է հանգստ­ յան օ­րե­րին։

քա­նի որ դրանք սո­վո­րա­բար կնքվում են բա­նա­վոր, և ՏՄՊՊՀից լուրջ ջան­քեր են պա­հանջ­վե­ լու դա ա­պա­ցու­ցելու համար։ Հա­կամր­ցակ­ցա­յին հա­մա­ձայ­ նու­թյան հա­մար սահ­ման­ված է տու­գանք ֌5-ից մինչև ֌200 մլն,

իսկ այդ ճա­նա­պար­հով գնե­ րի չհիմ­ն ա­վոր­ված բարձ­րաց­ ման հետևան­քով տնտե­սա­վա­ րող սուբ­յեկ­տի ստա­ցած շա­հույ­ թը (ե­կա­մու­տը) են­թա­կա է գանձ­ ման պետբ­յու­ջե:  n Ա.Չ.


№ 43 (112), երեքշաբթի, մարտի 27, 2012 թ. |

Փողեր | 5

Էս­տո­նա­կան երգ

դոլար/դրամ

Երևա­նում քննար­կե­ցին կեն­սա­թո­շա­կա­յին բա­րե­փո­խում ­ն ե­րը

Ըստ կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րի՝ մի­ ջո­ցառ­ման նպա­տա­կը ոչ միայն կեն­սա­թո­շա­կա­յին բա­րե­փո­ խում­ն ե­րի մի­ջազ­գա­յին փոր­ձի քննար­կումն է, այլև հա­սա­րա­կու­ թյան շրջա­նում կեն­սա­թո­շա­կա­ յին բա­րե­փո­խում­ն ե­րի վե­րա­բեր­ յալ ի­րա­զե­կու­թյան և ֆի­նան­սա­ կան գրա­գի­տու­թյան մա­կար­դա­ կի բարձ­րա­ցու­մը։ Ի­րա­զե­կու­թյան հիմ­ն ա­կան խո­ղո­վա­կը՝ հե­ռուս­ տաըն­կե­րու­թյուն­նե­րը, բա­ցա­ռու­ թյամբ մե­կի, չէր մաս­նակ­ցում մի­ ջո­ցառ­ման լու­սա­բան­մա­նը։ Աշ­խա­տան­քի և սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի նա­խա­րար Ար­թուր Գ­րի­գոր­յա­նը հայ­տա­րա­րեց, որ Հա­յաս­տա­նում մեծ թա­փով կեն­ սա­թո­շա­կա­յին բա­րե­փո­խում­ն եր են ըն­ թա­ նում, և 2014թ. հուն­ վա­ րի 1-ից ներդր­վե­լու է կեն­սա­թո­ շա­կա­յին պար­տա­դիր կու­տա­կա­ յին հա­մա­կար­գը, ո­րի հա­ջո­ղու­ թյու­նը կախ­ված է շա­հա­ռու­նե­րի ի­րա­զեկ­ման մա­կար­դա­կից և ֆի­ նան­սա­կան գրա­գի­տու­թյու­նից։ Ն­շենք, որ ՀՀ Կա­ռա­վա­րու­թյան ըն­դու­նած կեն­սա­թո­շա­կա­յին բա­ րե­փո­խում­ն ե­րի ծրագ­րով, ինչ­ պես նաև մի շարք են­թաօ­րենսդ­ րա­կան ակ­տե­րով ամ­րագր­ված են կեն­սա­թո­շա­կա­յին ակ­տիվ­ նե­րի ներդր­ման ուղ­ղու­թյուն­նե­ րը։ Մաս­նա­վո­րա­պես՝ ակ­տիվ ­ն ե­ րի կա­ռա­վա­րիչ­նե­րին թույ­լատր­ վում է մի­ջոց­ներ ներդ­նել Տն­տե­ սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան և զար­գաց­ման կազ­մա­կեր­պու­թյան երկր­նե­րի (32 երկր­նե­րի շար­քում են պարտ­ քա­ յին լուրջ խնդիր­ ներ ու­նե­ցող Հու­նաս­տա­նը, Պոր­ տու­գա­լիան, Իս­լան­դիան, Իս­պա­ նիան, Ի­տա­լիան) պե­տա­կան և կոր­պո­րա­տիվ ար­ժեթղ­թե­րում։

«Օ­րա­կարգ»-ի հար­ցին, թե Կա­ ռա­վա­րու­թյու­նը չի՞ պատ­րաստ­ վում վե­րա­նա­յել ներդ­րում­ն ե­րի ուղ­ղու­թյուն­նե­րը՝ հաշ­վի առ­նե­ լով Եվ­րո­պա­յում վեր­ջին պարտ­ քա­յին ճգնա­ժա­մը, նա­խա­րա­ րը պա­տաս­խա­նեց. «Ինձ հա­ մար ան­հաս­կա­նա­լի է նման ան­ հանգս­տու­թյու­նը, երբ մենք դեռ չենք կի­րա­ռել պար­տա­դիր կու­ տա­կա­յին բա­ղադ­րի­չը: Հա­մա­ կար­գը կեն­դա­նի օր­գա­նիզմ է և պատ­րաստ է ար­ձա­գան­քել ցան­ կա­ցած հնա­րա­վոր խնդրի, և այս սե­մի­նա­րին եվ­րո­պա­ցի մաս­նա­ գետ­նե­րի հետ նույն­պես քննարկ­ վե­լու են խնդիր­նե­րը, ո­րոնք ա­պա­գա­յում կա­րող են ի հայտ գալ»։ Գ­րի­գոր­յա­նի հա­մոզ­մամբ՝ հա­մա­կար­գը կա­յուն պա­հե­լու հա­մար ի­րենք ստեղ­ծել են բո­լոր նա­խադր­յալ­նե­րը:

Էս­տո­նա­կան երգ

Հա­յաս­տա­նում կեն­սա­թո­շա­ կա­յին պար­տա­դիր կու­տա­կա­ յին հա­մա­կար­գը մշակ­վել է Էս­ տո­նիա­յի փոր­ձի հի­ման վրա։ Այդ եր­կի­րը կեն­սա­թո­շա­կա­յին բա­ րե­փո­խում­ն ե­րը սկսել է 1999թ., իսկ 2003թ. ներդ­րել է պար­տա­ դիր կու­տա­կա­յին հա­մա­կար­գը։ Սա­կայն ի տար­բե­րու­թյուն Էս­ տո­նիա­յի, որ­տեղ պար­տա­դիր կու­տա­կա­յին հա­մա­կար­գը տա­ րած­վում է 1983-ից հե­տո ծնված քա­ղա­քա­ցի­նե­րի վրա, Հա­յաս­ տա­նում այն տա­րած­վում 1974ից հե­ տո ծնված­ նե­ րի վրա։ Էս­ տո­նիա­յում կու­տա­կա­յին վճար­ նե­րի դրույ­քա­չա­փը սահ­ման­ ված է 6%, ո­ րից 2%-ը վճա­ րում է աշ­խա­տա­կի­ցը, իսկ 4%-ը՝ պե­ տու­թյու­նը, այն դեպ­քում, երբ

0.71 p 0.18%

390

380

370 26.09

26.12

եվրո/դրամ

26.03

513.16

1.08 q 0.21%

540

Ֆոտոլուր

Երևա­նում ե­րեկ մեկ­նար­կել է սո­ցիա­լա­կան ա­պա­հո­վու­թյան և կեն­սա­թո­շա­կա­յին բա­րե­փո­խում ­ն ե­րի վե­րա­բեր­յալ եր­կօր­յա մի­ ջազ­գա­յին սե­մի ­նար-խորհր­դակ­ցու­թյուն՝ Եվ­րա­հանձ­նա­ժո­ղո­ վի TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument) օ­ժան­դա­կու­թյան գոր­ծի­քի շրջա­նա­կում: Մի­ջո­ցա­ռու­մը կազ­մա­կեր­ պել են ՀՀ Սո­ցիա­լա­կան ա­պա­հո­վու­թյան պե­տա­կան հիմ ­ն ադ­րա­մը և «Կեն­սա­թո­շա­կա­յին հա­մա­կար­գի ի­րա­զեկ­ման կենտ­րոն» հիմ­ նադ­րա­մը (ԿՀԻԿ): Ան­ցած շա­բաթ հայ­տա­րար­վել էր, որ մի­ջո­ցառ­ մա­նը կմաս­նակ­ցի նաև վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­յա­նը: Նա, սա­ կայն, չէր ե­կել:

388.64

520

Ար­թուր Գ­րի­գոր­յա­նի (նկա­րում՝ ա­ջից 2-րդը) խոս­քով՝ կեն­սա­թո­շա­կա­յին պար­տա­դիր

500

կու­տա­կա­յին հա­մա­կար­գի ներդր­ման հա­ջո­ղու­թյու­նը կախ­ված է շա­հա­ռու­նե­րի ի­րա­ զեկ­ման մա­կար­դա­կից և ֆի­նան­սա­կան գրա­գի­տութ­յու­նից։

Հա­յաս­տա­նում կու­տա­կա­յին վճա­րի չա­փը կազ­մե­լու է աշ­խա­ տա­վար­ձի 10%-ը, ո­րի կե­սը վճա­ րե­լու է պե­տու­թյու­նը։ Մի­ջո­ցառ­մա­նը ներ­կա Էս­տո­ նիա­յի ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րա­ րու­թյան կանց­լեր (աշ­խա­տա­ կազ­մի ղե­կա­վար) Վեյ­կո Տա­լին «Օ­րա­կարգ»-ի հար­ցին, թե ինչ կո­րուստ­ներ կրե­ցին կեն­սա­թո­ շա­կա­յին կու­տա­կա­յին ֆոն­դե­րը Եվ­րո­պա­յում պարտ­քա­յին ճգնա­ ժա­մի հետևան­քով, պա­տաս­խա­ նեց, որ այդ ֆոն­դե­րը հիմ­ն ա­կան վնաս­նե­րը կրե­ցին 2008-2009 թթ. հա­մաշ­խար­հա­յին ֆի­նան­ սատն­տե­սա­կան ճգնա­ժա­մի ժա­ մա­նակ։ «Այդ տա­րի­նե­րին մենք կորց­րինք ֆոն­դե­րի ար­ժե­քի մոտ 1/3-ը, բայց դա ա­ րագ վե­ րա­ կանգն­վեց»,– ա­սաց նա՝ հա­վե­ լե­լով, որ Եվ­րո­պա­յում պարտ­ քա­յին ճգնա­ժամն ու­նե­ցել է ազ­ դե­ցու­թյուն, բայց ոչ այն­քան մեծ։ «Կար­ծում եմ, որ Եվ­րո­պա­յում պարտ­քա­յին ճգնա­ժա­մի խո­րա­ ցու­մը լուրջ ազ­դե­ցու­թյուն կու­ նե­նա ոչ միայն կեն­սա­թո­շա­կա­ յին, այլև Եվ­րո­պա­յի ողջ ֆի­նան­ սա­կան և տն­տե­սա­կան հա­մա­ կար­ գի վրա։ Մենք հու­ սով ենք, որ Եվ­րո­պան կհաղ­թա­հա­րի այդ խնդիր­նե­րը, և վեր­ջին քայ­լե­րը հույս են ներշն­ չում ա­ վե­ լի լավ ա­պա­գա­յի նկատ­մամբ»,– նշեց էս­տո­նա­ցի պաշ­տոն­յան։ Ն­շենք, որ 2008թ. Էս­տո­նիա­ յի Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը դա­դա­ րեց­րել էր իր մաս­նա­բաժ­նի

480 26.09

փո­խան­ցու­մը ա­պա­գա թո­շա­ կա­ռու­նե­րի կու­տա­կա­յին հաշ­ վի­նե­րին։ Բա­ցի այդ՝ Էս­տո­նիան գնում է կեն­սա­թո­շա­կա­յին տա­ րի­քի բարձ­րաց­ման. այդ երկ­ րում կա­նանց հա­մար կեն­սա­թո­ շա­կա­յին տա­րի­քը 61 տա­րին է, իսկ տղա­մարդ­կանց հա­մար՝ 63 տա­րին։ 2026թ. կեն­սա­թո­շա­կա­ յին տա­րի­քը կբարձ­րաց­վի 65-ի։

23 տա­րի կու­տա­կել, 7 տա­րում ծախ­սել Հար­ցին, թե արդ­յոք Հա­յաս­ տա­նը չի՞ պատ­րաստ­վում վե­ րա­նա­յել կեն­սա­թո­շա­կա­յին տա­ րի­քը, սո­ցապ­նա­խա­րա­րը բա­ ցա­սա­կան պա­տաս­խան տվեց: «Մենք գտնում ենք, որ այդ տա­ րի­քը (63) սահ­մա­նե­լը հա­մա­ հունչ է մեր պե­ տու­ թյան քա­ ղա­քա­կա­նու­թյա­նը։ Դեռ խո­ սակ­ ցու­ թյուն չկա, որ պետք է կեն­սա­թո­շա­կա­յին տա­րիք փոխ­ վի»,– ա­սաց նա։ 2010թ. տվյալ­նե­րով՝ Հա­յաս­ տա­նում կյան­քի մի­ջին տևո­ղու­ թյու­ նը կազ­ մել է 74 տա­ րի, այդ թվում՝ տղա­մարդ­կան­ցը՝ 70,4 տա­րի, կա­նան­ցը՝ 77,2 տա­րի։ Ս­տաց­վում է, որ կեն­սա­թո­շա­կա­ յին ներ­կա­յիս նվա­զա­գույն տա­ րի­քի պայ­ման­նե­րում տղա­մար­ դիկ կեն­սա­թո­շակ­նե­րը կու­տա­ կե­լու են 23 տա­րի և այդ մի­ջոց­ նե­րը ծախ­սե­լու են ըն­դա­մե ­նը 7 տա­րի։  n Ար­մե ­նակ Չա­տին­յան

26.03

26.12

ռուբլի/դրամ

13.31

0.08 p 0.60%

13,50 12,80 12,10 11,40 26.09

26.12

եվրո/դոլար

1.324

26.03 0.00 q 0.25%

1,39

1,32

1,25 26.09

26.12

WTI Brent

նավթ

26.03

106.76 0.11 q 0.10% 125.36 0.23 p 0.18%

US$/bbl.

125

100

75 26.09 ոսկի

26.12

կբ 100 հհ comex

1633.8 1660.1

26.03 1.7 q 0.10% 2.3 q 0.14%

US$/t oz.

1900

1650

«Նո­րա­թուխ» ավ­տո­բուս­նե­րում ան­լար ին­տեր­նետ են նա­խա­տե­սում ա­րա­գու­թյամբ ին­տեր­նետ ա­պա­ հո­վող MyFi մո­դեմ­ն եր: «Այս պա­հին նոր ժա­մա­նած ավ­ տո­բուս­նե­րից մոտ 80-ը շա­հա­ գործ­ման են հանձն­վել, ո­րոն­ցում նա­խա­տես­վում է տե­ղադ­րել ան­ լար ին­տեր­նետ ա­պա­հո­վող մո­ դեմ­ն ե­րը: Ավ­տո­բուս­նե­րի շա­հա­ գործ­ման յու­րա­քանչ­յուր փու­լում հա­մա­պա­տաս­խա­նա­բար հա­սա­ նե­լի կլի­նի Wi-Fi ին­տեր­նե­տը»,– նշեց Ծա­տուր­յա­նը՝ հա­վե­լե­լով, որ այդ նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը կնպաս­ տի, որ հա­սա­րա­կու­թյունն ա­վե­լի շատ օգտ­վի ավ­տո­բուս­նե­րից: «Օ­րանժ Ար­մե­նիա»-ի հան­րա­ յին կա­պե­րի պա­տաս­խա­նա­տու Լի­լիթ Մար­տի­րոս­յա­նի խոս­քով՝ նոր ավ­տո­բուս­նե­րում Wi-Fi ին­ տեր­նե­տի տե­ղադ­րու­մը քննարկ­ ման փու­լում է, և դ­րա գոր­ծարկ­ ման ժամ ­կ ե­տը դեռ հայտ­նի չէ:

(comex)

պղինձ

26.12

8447

26.03 50.7 p 0.60%

US$/tonne

8900 8100

Wi-Fi մո­դե­մի ն կա­րող են միա­ ժա­մա­նակ միա­ Ֆոտոլուր

Չի­նաս­տա­նից Երևան ժա­մա­նած 249 ավ­տո­բուս­նե­րում նա­խա­ տես­վում է տե­ղադ­րել անվ­ճար ան­լար ին­տեր­նետ: Այս մա­սին «Օ­րա­կարգ»-ի թղթակ­ցին տե­ղե­ կաց­րեց «Երևա­նի քա­ղա­քի կա­ ռա­վար­ման տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի կենտ­րոն»-ի փոխտ­նօ­րեն Վա­ հագն Ծա­տուր­յա­նը: Ն­րա խոս­ քով՝ ավ­տո­բուս­նե­րում Wi-Fi կա­ պի տե­ղադ­րու­մը 2011թ. ամ­ռա­նը մեկ­նար­կած պի­լո­տա­յին ծրագ­րի շա­րու­նա­կու­թյունն է: 2011թ. հու­նի­սին Երևա­նի քա­ ղա­քա­պե­տա­րա­նի, Երևան քա­ ղա­քի կա­ռա­վար­ման տեխ­նո­լո­ գիա­նե­րի կենտ­րո­նի և «Օ­րանժ Ար­մե ­նիա» ըն­կե­րու­թյան նա­խա­ ձեռ­նու­թյամբ  Երևա­նի մի շարք եր­թու­ղի­նե­րի ավ­տո­բուս­նե­րում տե­ղադր­վե­ցին մինչև  7,2 Մբ/վ

1400 26.09

Wi-Fi մո­դե­մի ն կա­րող են միա­ ժա­մա­նակ միա­նալ ըն­դա­մե ­նը 5 սարք, իսկ ավ­տո­բուս­ներն ու­նեն 24 նստա­ տեղ: Դա, Լի­ լիթ Մար­ տի­րոս­յա­նի մեկ­նա­բա­նու­թյամբ, խնդիր չէ, «քա­նի որ ըստ վի­ճա­ կագ­րու­թյան և հե­տա­դարձ ար­ ձա­գանք­նե­րի՝ հինգ ուղևո­րից ա­վե­լի օգ­տա­գոր­ծող­ներ գրե­թե չեն պա­տա­հում»:

նալ ըն­դա­մե ­նը 5 սարք, իսկ ավ­տո­ բուս­ներն ու­նեն 24 նստա­տեղ:

Հաշ­վի առ­նե­լով, որ Հա­յաս­տա­ նում օ­րե­ցօր ա­ճում է Wi-Fi կա­պին միա­նա­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նե­ ցող սմարթ­ֆոն­նե­րի վա­ճառ­քը՝ ավ­ տո­բուս­նե­րում ին­տեր­նետ օգ­տա­ գոր­ծող­նե­րի թի­վը նույն­պես կա­րող է ա­ճել: Այդ պա­րա­գա­յում ավ­տո­ բուս­նե­րում ա­վե­լի  հզոր մո­դեմ­ն ե­րի տե­ղադր­ման կա­րիք կլի­նի:  n Լու­սի­նե Պա­ռավ ­յ ան

7300 6500 26.09 ցորեն

(cbt)

26.12

240.67

26.03 0.28 p 0.11%

US$/tonne

290 09/26/11

250

210 26.09

26.12

26.03

Տվյալները վերցված են 26.03, Երևան, ժ. 16:00 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, Bloomberg և Forex


| № 43 (112), երեքշաբթի, մարտի 27, 2012 թ.

6 | Մեծ փողեր

Ֆի­նա­լում մնա­ցին ե­րե­քը Ան­ցած շա­բաթ­վա վեր­ջին Հա­ մաշ­խար­հա­յին բանկն (ՀԲ) ա­վար­տել է կազ­մա­կեր­պու­ թյան նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նին թեկ­նա­ծու­նե­րի ա­ռա­ջադր­ման հայ­տե­րի ըն­դու­նու­մը։ ԱՄՆ-ի ա­վան­դա­կան թեկ­նա­ծո­ւից բա­ ցի՝ բարձր այս պաշ­տո­նին հա­ վակ­նում են Աֆ­րի­կա­յի և Հա­ րա­վա­յին Ա­մե­րի­կա­յի զար­ գա­ցող երկր­նե­րի ներ­կա­յա­ ցու­ցիչ­նե­րը։ Ա­մե ն դեպ­քում՝ վեր­ջին­նե­րիս շան­սե­րը նվա­ զա­գույն են. չգրված օ­րեն­քով ՀԲ նա­խա­գա­հի ա­թո­ռը մշտա­ պես զբա­ ղեց­ նում են ԱՄՆ-ի քա­ղա­քա­ցի­նե­րը։ ՀԲ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նի հա­ մար մղվող պայ­քա­րում փոր­ձա­ գետ­նե­րը բա­ցար­ձակ ֆա­վո­րիտ են հա­մա­րում ԱՄՆ-ի նա­խա­գահ Բա­րաք Օ­բա­մա­յի ա­ռա­ջադ­րած թեկ­նա­ծո­ւին՝ ա­մե­րիկ­յան Դարտ­ մու­տի քո­լե­ջի նա­խա­գահ, ԱՄՆ-ի քա­ղա­քա­ցի Ջիմ Յեն Կի­մի ն։ Ծա­ գու­մով հա­րավ­կո­րեա­ցի (Կի­մի ըն­տա­նի­քը Միաց­յալ Նա­հանգ­ ներ է տե­ղա­փոխ­վել 1959թ.) այս պաշ­տոն­յա­յի ա­ռա­ջադ­րու­մը յու­ րօ­րի­նակ փոխ­զի­ջում է Վա­շինգ­ տո­նի և զար­գա­ցող երկր­նե­րի միջև, նշում են փոր­ձա­գետ­նե­րը։ Զար­գա­ցող աշ­խար­հը վա­ղուց է պա­հան­ջում, որ ՀԲ-ն ղե­կա­վա­րի ան­ցու­մա­յին տնտե­սու­թյուն­նե­րի

democraticunderground.com

ՀԲ նա­խա­գա­հու­թյան մրցա­պայ­քա­րը մոտ է հան­գու­ցա­լուծ­մա­նը

ՀԲ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նի ա­մե ­նա­հա­վա­նա­կան թեկ­նա­ծուն Բա­րաք Օ­բա­մա­յի ա­ռա­ ջադ­րած ծա­գու­մով հա­րավ­կո­րեա­ցի Ջիմ Յեն Կիմն է։

խնդիր­նե­րին լա­վա­տեղ­յակ մե­ կը։ ԱՄՆ-ի կող­ մից Կի­ մի ա­ ռա­ ջադ­րու­մը վկա­յում է, որ հա­ջորդ ան­գամ այս պաշ­տո­նը իս­կա­պես կա­րող է զար­գա­ցող երկ­րի ներ­ կա­յա­ցու­ցիչ զբա­ղեց­նել։

Կի­մի պաշտ­պան­ներն ու քննա­դատ­նե­րը Այս­պի­սով՝ Միաց­յալ Նա­հանգ­ նե­րը ևս հինգ տա­րի կպահ­պա­նի իր ան­վե­րա­պահ ազ­դե­ցու­թյու­ նը ՀԲ-ի վրա։ Կի­ մի ն ար­ դեն իր ա­ջակ­ցու­թյունն է հայտ­նել Հա­ րա­վա­յին Կո­րեան։ Ա­մե ­նայն հա­ վա­նա­կա­նու­թյամբ, Կի­մի թեկ­ նա­ծու­թյու­նը կպաշտ­պա­նի նաև Եվ­րո­պան՝ ի պա­տաս­խան

Ար­ժույ­թի մի­ջազ­գա­յին հիմ­ն ադ­ րա­մի (ԱՄՀ) ղե­կա­վա­րի պաշ­տո­ նին Ք­րիս­տին Լա­գար­դի թեկ­նա­ ծու­թյան՝ ԱՄՆ-ի պաշտ­պա­նու­ թյա­նը։ Ն­շենք, որ ԱՄՀ-ի և ՀԲ-ի ձևա­ վոր­ ման պա­ հից ի վեր՝ Հին և Նոր աշ­խարհ­նե­րին հա­ջող­վել է պահ­պա­նել ջենթլ­մե ն­յան հա­ մա­ձայ­նու­թյու­նը. ՀԲ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նում բա­ցա­ռա­պես ա­մե­ րի­կա­ցի­ներ են, ԱՄՀ կա­ռա­վար­չի պաշ­տո­նում՝ եվ­րո­պա­ցի­ներ։ Օ­բա­մա­յի այս ընտ­րու­թյու­նը, այ­դու­հան­դերձ, միան­շա­նակ ար­ ձա­ գան­ ք չի գտել։ Կի­ մը մի քա­ նի տա­րի զբա­ղեց­րել է Ա­ռող­ ջա­պա­հու­թյան հա­մաշ­խար­հա­ յին կազ­մա­կեր­պու­թյան ղե­կա­վա­ րի պաշ­տո­նը, և փոր­ձա­գետ­նե­րը

մտա­վա­խու­թյուն ու­նեն, որ չու­նե­ նա­լով հա­մա­պա­տաս­խան փորձ՝ Կի­մը ջան­քե­րը կկենտ­րո­նաց­նի հիմ­ն ա­կա­նում ա­ռող­ջա­պա­հու­ թյան և կր­թու­թյան ո­լորտ­նե­րի զար­գաց­ման ուղ­ղու­թյամբ՝ գլո­ բալ տնտե­սա­կան ա­ճը խթա­նե­լու և հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին մի­ջո­ցա­ ռում­ն եր ձեռ­նար­կե­լու փո­խա­րեն։ Հի­շեց­նենք, որ ըն­թա­ցիկ տար­ վա փետր­վա­րին ՀԲ նա­խա­գա­ հի պաշ­տո­նը լքե­լու մտադ­րու­ թյան մա­սին Ռո­բերտ Զե­լի­կի հայ­տա­րա­րու­թյու­նից հե­տո հա­ վա­նա­կան թեկ­նա­ծու­նե­րի թվում նշվում էին ԱՄՆ-ի պետ­քար­տու­ ղար Հի­լա­րի Ք­լին­թո­նի և Ս­պի­ տակ տան տնտե­սա­կան նախ­կին խորհր­դա­կան Լոու­րենս Սա­մեր­ սի ա­նուն­նե­րը։ Ա­վե­լի ուշ, սա­ կայն, այս լու­րե­րը հերք­վե­ցին։

Հույ­սը վեր­ջինն է մեռ­նում ՀԲ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նի հա­ մար մղվող պայ­քա­րում Կի­մի մրցա­կից­նե­րը Աֆ­րի­կա­յի և Հա­ րա­վա­յին Ա­մե­րի­կա­յի ներ­կա­յա­ ցու­ցիչ­ներն են։ Սև մայր­ցա­մաքն ա­ռա­ջադ­րել է Նի­գե­րիա­յի ֆի­ նանս­նե­րի նա­խա­րար Ն­գո­զի Օ­կոն­ջո-Ի­վեա­լա­յի թեկ­նա­ծու­թյու­ նը, որը շուրջ հինգ տա­ րի զբա­ ղեց­րել է ՀԲ կա­ռա­վա­րիչ-տնօ­ րե­նի պաշ­տո­նը։ ՀԲ նա­խա­գա­հի

պաշ­տո­նի եր­րորդ թեկ­նա­ ծուն կրկին տնտե­ սա­ գետ է՝ Կո­ լում­բիա­յի ֆի­նանս­նե­րի և գ­յու­ ղատն­տե­սու­թյան նա­խա­րար Խո­ սե Ան­տո­նիո Օ­կամ­պոն։ Ն­րա թեկ­նա­ծու­թյունն ա­ռա­ջադ­րել է Բ­րա­զի­լիան՝ Դո­մի­նիկ­յան Հան­ րա­պե­տու­թյան խնդրան­քով։ Հատ­կան­շա­կան է, որ զար­գա­ ցող ա­ռա­ջա­տար երկր­նե­րը՝ Չի­ նաս­տանն ու Հնդ­կաս­տա­նը, այդ­ պես էլ թեկ­նա­ծու­ներ չեն ա­ռա­ ջադ­րել։ «Ամ­բողջ աշ­խար­հը հրա­ շա­լի գի­տակ­ցում է, թե ով է լի­նե­լու ՀԲ նոր նա­ խա­ գա­ հը։ Այս խնդիրն ար­դեն լուծ­վել է Մեծ քսան­յա­կի դռնփակ հան­դի­պում­ն ե­րի ըն­թաց­ քում։ Այս­պի­սի ի­րա­վի­ճա­կում զար­ գա­ցող խո­շոր տնտե­սու­թյուն­նե­րի հա­մար ա­նի­մաստ կլի­ներ ի­րենց թեկ­նա­ծու­նե­րին ա­ռա­ջադ­րել՝ գի­ տակ­ցե­լով հան­դերձ, որ պար­տու­ թյուն են կրե­ լու»,– The Royal Bank of Scotland-ի գլխա­ վոր տնտե­ սա­ գետ Սիլ­վիո Պե­րու­զո­յի խոս­քը մեջ­բե­րում է ռու­սա­կան РБК Daily պար­բե­րա­կա­նը։ Ակն­ կալ­ վում է, որ ՀԲ նոր նա­ խա­գա­հի ընտ­րու­թյան քվեար­կու­ թյու­նը կկա­յա­նա ապ­րի­լի սկզբին։ Իսկ մինչ այդ թեկ­նա­ծու­նե­րը հան­ դի­պում­ն եր են անց­կաց­նում տար­ բեր երկր­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­ րի հետ՝ վճռո­րոշ քվեար­կու­թյու­ նից ա­ռաջ նրանց ա­ջակ­ցու­թյու­նը ստա­նա­լու նպա­տա­կով։  n

Iberia-ն մայր ըն­կե­րու­թյու­նից նոր ա­վիա­փո­խադ­րող է ա­ռանձ­նաց­րել Cool Japan ան­ վամբ այս ծրա­ գիրը կմեկ­նար­կի հա­ջորդ ա­միս։

Մի­նի տո­կիո­ներ Ճա­պո­նիան ո­րո­շել է խթա­նել ար­տա­հա­նումն ու մշա­կույ­թը Ճա­պո­նիա­յի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը երկ­րի սահ­ման­նե­րից դուրս առևտ­րա­յին թա­ղա­մա­սեր բա­ցե­լու ո­րո­շում են կա­յաց­րել։ Դ­րանք կկրեն Տո­կիո­յի առևտ­րա­յին հայտ­նի թա­ղա­մա­սե­րի (Գին­զա, Սիմ­ բո­ւա, Հա­րաձ­յու­կու) ա­նուն­նե­րը, որ­տեղ կենտ­րո­նա­ցած է նո­րաձև խա­նութ­նե­րի մեծ մա­սը։ Ճա­պո­նիա­յի կա­ռա­վա­րու­թյու­նը այդ­պի­ սով մտա­դիր է նպաս­տել ինչ­պես երկ­րի սահ­ման­նե­րից դուրս ճա­պո­նա­կան մշա­կույ­թի տա­րած­մա­նը, այն­պես էլ դե­պի Ծա­գող արևի եր­կիր զբո­սաշր­ջա­յին հոս­քի մե­ծաց­մա­նը։ Ճա­պո­նիա­յի է­կո­նո­մի­կա­յի նա­խա­ րա­րու­թյան Cool Japan («Խե­լա­հեղ Ճա­պո­նիա») ան­վամբ այս ծրագ­րի մեկ­նար­կը նա­խա­տես­ված է հա­ ջորդ ա­միս։ Նա­խագ­ծին կմաս­ նակ­ցեն ոչ միայն բրեն­դա­յին ապ­ րանք­նե­րի ի­րաց­մամբ զբաղ­վող ճա­պո­նա­կան խո­շոր ռի­թեյլ­նե­րը, այլև փոքր խա­նութ­նե­րը, ո­րոնք զբաղ­վում են, օ­րի­նակ, հու­շան­ վեր­նե­րի վա­ճառ­քով։ Ակն­կալ­վում է, որ մինչև 2020թ. նո­րաձև ար­տադ­րանք թո­ղար­ կող ճա­պո­նա­կան ըն­կե­րու­թյուն­ նե­րի՝ Ճա­պո­նիա­յի սահ­ման­նե­րից դուրս վա­ճառ­քի ծա­վալ­նե­րը Cool Japan-ի շնոր­հիվ կա­վե­լա­նան 8-11 տրլն յե­նով (մինչև $130  մլն): AFP-ի

հա­ղորդ­մամբ՝ ծրա­գի­րը նպա­ տակ ու­նի նպաս­տել ճա­պո­նա­կան մշա­կույ­թի տա­րած­մա­նը ա­ռա­ջին հեր­թին Չի­նաս­տա­նում, Հա­րա­վա­ յին Կո­րեա­յում, Հնդ­կաս­տա­նում, Ֆ­րան­սիա­յում և ԱՄՆ-ում։ Հատ­կան­շա­կան է, որ ան­ցած տար­վա հոկ­տեմ­բե­րին հա­գուս­տի ար­տադ­րու­թյամբ զբաղ­վող ճա­ պո­նա­կան 15 ըն­կե­րու­թյուն Սին­ գա­պու­րում մի­նի թա­ղա­մաս էին հիմ­նել՝ Harajuku Street Style ան­ վամբ։ Այս նա­խա­գի­ծը գնորդ­նե­րի շրջա­նում մեծ հե­տաքրք­րու­թյուն էր ա­ռա­ջաց­րել, և Սին­գա­պու­ րի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը երկ­րում լրա­ցու­ցիչ խա­նութ­ներ բա­ցե­լու թույլտ­վու­թյուն էին տվել։  n

Իս­պա­նա­կան Iberia ա­վիաըն­ կե­ րու­ թյան նոր՝ Iberia Express բյու­ջե­տա­յին ա­վիա­փո­խադ­րո­ ղը նա­խօ­րեին ա­ռա­ջին թռիչքն է ի­րա­կա­նաց­րել, հա­ղոր­դում է ֆրան­սիա­կան Agence FrancePresse գոր­ծա­կա­լու­թյու­նը։ Այս լուրն ու­շագ­րավ է Iberia-ի աշ­ խա­տա­կից­նե­րի՝ փետր­վա­ րից շա­րու­նակ­վող ան­ժամ ­կ ետ գոր­ծա­դու­լի ֆո­նին։ Բ­յու­ջե­տա­յին նոր ա­վիաըն­կե­ րու­թյու­նը թռիչք­ներ կի­րա­կա­ նաց­նի 17 ուղ­ղու­թյուն­ով։ Ակն­ կալ­ վում է, որ ըն­ թա­ ցիկ տա­ րում դրանց թի­ վը կհաս­ նի 20ի, ուղևո­րա­հոս­քը կգե­րա­զան­ցի 2,5  մլն­-ը։ Նոր ա­վիա­փո­խադ­րո­ ղի տնօ­րին­մա­նը մայր ըն­կե­րու­ թյու­նը 14 ինք­նա­թիռ կհանձ­նի, ըն­կե­րու­թյու­նում 500 աշ­խա­տա­ տեղ կստեղծ­վի։ Iberia-ի ղե­կա­վա­րու­թյու­ նը նպա­տակ ու­նի բյու­ջե­տա­յին ա­վիա­փո­խադ­րո­ղի մի­ջո­ցով ըն­ կե­րու­թյան վնա­սա­բեր չվերթ­նե­ րը կրկին շա­հու­թա­բեր դարձ­ նել։ Խոս­քը, ա­ռա­ջին հեր­թին, ոչ մեծ հե­ռա­վո­րու­թյան չվերթ­նե­րի մա­սին է։ Iberia-ում բյու­ջե­տա­յին ա­վիա­փո­խադ­րո­ղից €100  մլն­-ի հա­վել­յալ ե­կա­մուտ են ակն­կա­ լում։ Ընդ ո­րում՝ այս ցու­ցա­նի­շը բա­վա­կան ու­շագ­րավ է ա­վիա­ փո­խադ­րում­ն ե­րի գլո­բալ շու­կա­ յի հո­ռե­տե­սա­կան կան­խա­տե­ սում­ն ե­րի ֆո­նին։

Iberia-ի նա­խա­ գահ Ան­տո­նիո Վաս­կե­սը հայ­տա­ րա­րում է Iberia Express բյու­ջե­տա­ յին ա­վիա­փո­ խադ­րո­ղի ստեղծ­ ման մա­սին։

elblogoferoz.com

designapplause.com

Բ­յու­ջե­տա­յին Express

Այս­պես` Օ­դա­յին տրանս­պոր­ տի մի­ջազ­գա­յին ա­սո­ցիա­ցիա­ յի (International Air Transport Association, IATA) վեր­ջին՝ մարտ­ յան կան­խա­տես­ման հա­մա­ձայն՝ 2012թ. ա­վիաըն­կե­րու­թյուն­նե­րի վա­ռե­լի­քա­յին ընդ­հա­նուր ծախ­ սե­ րը կկազ­ մե ն $214  մլրդ։ Ըստ IATA-ի՝ ա­վիա­կե­րո­սի­նի մաս­նա­ բա­ժի­նը կկազ­մի ա­վիաըն­կե­րու­ թյուն­նե­րի գոր­ծառ­նա­կան բո­լոր ծախ­սե­րի 34%-ը։ Ա­սո­ցիա­ցիա­յի փոր­ձա­գետ­նե­րի կար­ծի­քով՝ ներ­ կա­յում ա­վիաըն­կե­րու­թյուն­նե­ րի բնա­կա­նոն գոր­ծու­նեու­թյան գլխա­վոր խո­չըն­դո­տը նավ­թի բարձր գներն են։ IATA-ն, բա­ ցի այդ, վե­րա­նա­յել է ա­վիաըն­ կե­րու­թյուն­նե­րին այս տար­վա շա­հույ­թի կան­խա­տե­սու­մը՝ այն դեկ­տեմ­բե­րին նշվող $3,5  մլրդ­ից նվա­զեց­նե­լով մինչև $3  մլրդ։ Iberia-ի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը հայ­տա­րա­րել է, որ բյու­ջե­տա­ յին ա­վիա­փո­խադ­րո­ղի ստեղ­ծու­ մը որևէ կերպ չի անդ­րա­դառ­նա Էջը պատրաստեց Տաթև Հովհաննիսյանը

մայր ըն­կե­րու­թյան աշ­խա­տա­ կից­նե­րի վրա։ Մ­յուս կող­մից՝ ա­վիաըն­կե­րու­թյան արհ­միու­ թյու­նը դեմ է հան­դես ե­կել Iberia Express-ի ստեղծ­մա­նը՝ պնդե­ լով, որ այս քայ­լը կհան­գեց­նի ոչ միայն ա­վիաըն­կե­րու­թյան անձ­ նա­կազ­մի, այլև աշ­խա­տա­վար­ ձե­րի կրճատ­մա­նը։ Հատ­կան­շա­ կան է՝ փետր­վա­րից շա­րու­նակ­ վող գոր­ծա­դուլ­նե­րի պատ­ճա­ռով Iberia-ն բազ­միցս հար­կադր­ված է ե­ղել հե­տաձ­գել չվերթ­նե­րը։ Ն­շենք, որ Iberia Express-ի մեկ ուղ­ղու­թյամբ ա­վիա­տոմ­սե­րը €25 և ա­վե­լի կար­ժե­նան։ Ի դեպ՝ ե­րեկ հայտ­նի է դար­ձել, որ Ավստ­րա­լիա­յի խո­շո­րա­գույն Qantas և չի­ նա­ կան China Eastern Airlines ա­վիաըն­կե­րու­թյուն­նե­ րը ևս մ­տա­դիր են հա­մա­տեղ բյու­ջե­տա­յին ա­վիա­փո­խադ­րող ստեղ­ծել, ո­րը կկենտ­րո­նա­նա ա­ռա­վե­լա­պես դե­պի Չի­նաս­տան, Ճա­պո­նիա և Հա­րա­վա­յին Կո­րեա չվերթ­նե­րի ուղ­ղու­թյամբ։  n


№ 43 (112), երեքշաբթի, մարտի 27, 2012 թ. |

Աշխարհ | 7

Հե­տընտ­րա­կան սինդ­րոմ

Հա­մե­մատ 2011թ. սեպ­տեմ­բե­ րի՝ Ռու­սաս­տա­նը լքել ցան­կա­ ցող­նե­րի թիվն այս մար­տին եր­ կու ան­ գամ կրճատ­ վել է՝ 22%ից նվա­զե­լով 11%-ի։ Այս մա­սին վկա­յում են Հան­րա­յին կար­ծի­ քի ու­սում ­ն ա­սի­րու­թյան հա­մա­ ռու­սա­կան կենտ­րո­նի՝ նա­խա­ գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րից հե­տո ի­րա­կա­նաց­րած հարց­ ման տվյալ­նե­րը։ Ռու­սաս­տա­նը լքել ցան­կա­ցող­ նե­րի մեծ մա­սը, ինչ­պես և 2011թ. սեպ­տեմ­բե­րին, ե­րի­տա­սարդ­ներ են՝ 18-ից 24 տա­ րե­ կան յու­ րա­ քանչ­յուր չոր­րորդ ռու­սաս­տան­ ցին մտա­ դիր է մշտա­ կան բնա­ կու­թյուն հաս­տա­տել ար­տերկ­ րում։ Տա­րի­քի հետ ար­տա­գաղ­ թե­լու ցան­կու­թյու­նը նվա­զում է։

Այս­պես, 25-ից 34 տա­րե­կան­նե­րի խմբում Ռու­սաս­տա­նը լքել ցան­ կա­ցող­ներն ար­դեն 14% են, 35-ից 44 տա­րե­կան­նե­րի խմբում՝ 13%, 45-ից 59 տա­րե­կան­նե­րի խմբում՝ 7%։ Հան­րա­յին կար­ծի­քի ու­սում­ նա­սի­րու­թյան հա­մա­ռու­սա­ կան կենտ­րո­նը հարց­ված­նե­րին ա­ ռանձ­ նաց­ րել է նաև ըստ քա­ ղա­քա­կան նա­խընտ­րու­թյուն­նե­ րի։ Հար­ցումն ի­րա­կա­նաց­վել է այս տար­ վա մար­ տի 4-ին տե­ ղի ու­նե­ցած նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի արդ­յունք­նե­րի հրա­պա­րա­կու­մից հե­տո։ Ընտ­րու­թյուն­նե­րում հաղ­թած Վ­լա­դի­միր Պու­տի­նի կողմ­ն ա­ կից­ներն ա­մե ­նա­քիչն են ցան­ կա­նում լքել Ռու­սաս­տա­նը՝ հարց­ման մաս­նա­կից­նե­րի 6%-ը։

Հա­վա­նա­կան ար­տա­գաղ­թող­նե­ րի թվում գե­րակշ­ռում են Մի­խա­ յիլ Պ­րո­խո­րո­վի կողմ­ն ա­կից­նե­ րը՝ 25%։ 2011թ. սեպ­տեմ­բե­րին՝ Ռու­սաս­ տա­նի վար­չա­պետ Վ­լա­դի­միր Պու­տի­նի և նա­խա­գահ Դ­միտ­րի Մեդ­վեդևի փո­խա­տեղ­ման մա­սին հայ­տա­րա­րու­թյու­նից ան­մի­ջա­պես հե­տո, Հան­րա­յին կար­ծի­քի ու­սում­ նա­սի­րու­թյան հա­մա­ռու­սա­կան կենտ­րո­նը վկա­յեց, որ եր­կի­րը լքել ծրագ­րում է հարց­ված­նե­րի 22%-ը։ Այ­դու­հան­դերձ, կենտ­րո­նը հստա­ կեց­րեց, որ հար­ցումն ի­րա­կա­նաց­ վել էր նախ­ քան Պու­ տի­ նի՝ պաշ­ տո­նա­կան ա­ռա­ջադ­րու­մը, ուս­տի հարց­ման արդ­յունք­նե­րը պայ­մա­ նա­վոր­ված չէին իշ­խող «Ե­դի­նա­ յա Ռո­սիա» կու­սակ­ցու­թյան ղե­ կա­վա­րու­թյան ծրագ­րե­րով։

rnns.ru

«Պ­րո­խո­րո­վա­կան­նե­րը» նա­խընտ­րում են ար­տա­գաղ­թել, Պու­տի­նի կողմ ­ն ա­կից­նե­րը՝ մնալ Ռու­սաս­տա­նում

Պ­րո­խո­րո­վը կոտ­րել է ե­րի­տա­սարդ ռու­սաս­տան­ցի­նե­րի հույ­սե­րը։

կար­ծում են, որ ընդ­դի­մու­թյան զանգ­վա­ծա­յին ե­լույթ­նե­րից հե­ տո մարդ­կանց, այդ թվում՝ ե­րի­ տա­սարդ­նե­րի շրջա­նում երկ­րի նկատ­մամբ պա­տաս­խա­նատ­ վու­թյան զգա­ցում ու ինչ-որ բան փո­խե­լու ցան­կու­թյուն է ա­ռա­ջա­ ցել՝ չնա­յած Պու­տի­նի հաղ­թա­ նա­կին։  n

Ռուս փոր­ձա­գետ­նե­րը տա­ րա­կար­ծիք են Հան­րա­յին կար­ ծի­քի ու­սում­ն ա­սի­րու­թյան հա­ մա­ռու­սա­կան կենտ­րո­նի գնա­ հա­տա­կան­նե­րը մեկ­նա­բա­նե­ լիս։ Ո­ մանք սա բա­ ցատ­ րում են ընտ­րու­թյուն­նե­րից հե­տո բո­ղո­ քա­կան տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի ընդ­հա­նուր անկ­մամբ, մյուս­նե­րը

Աբ­դու­լայ Վա­դը (ձա­խից) ճա­նա­չել է Մա­կի Սա­լի հաղ­թա­նա­կը։

Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան Սե­նե­գա­լի հրաշ­քը Գոր­ծող նա­խա­գա­հը ինք­նա­կամ հրա­ժար­վել է պայ­քա­րել իշ­խա­նու­թյան հա­մար Նա­խօ­րեին ողջ գի­շեր Սե­նե­գա­լը ցնծու­թյան մեջ էր. այս­տեղ ժո­ ղովր­դա­վա­րա­կան ճա­նա­պար­հով փոխ­վել է երկ­րի նա­խա­գա­հը։ 85-ամ­յա Աբ­դու­լայ Վա­դը, ո­րը մտա­դիր էր վե­րընտր­վել եր­րորդ ան­գամ, ընտ­րու­թյուն­նե­րի երկ­րորդ փու­լում ճա­նա­չել է իր պար­ տու­թյու­նը։ Ա­վե­լին՝ նա զան­գա­հա­րել է հիմ ­ն ա­կան մրցա­կից, երկ­ րի նախ­կին վար­չա­պետ Մա­կի Սա­լին՝ ան­ձամբ շնոր­հա­վո­րե­լու նրան։ Սա նշա­նա­կում է, որ Վա­դը չի պայ­քա­րե­լու իշ­խա­նու­թյան հա­մար, հա­կա­ռակ դեպ­քում՝ Սե­նե­գա­լին քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­ տե­րազմ էր սպառ­նում։ Վա­դը Սե­նե­գա­լի նա­խա­գահն էր 2000-ից։ Եր­րորդ ան­գամ ա­ռա­ ջադր­վե­լու ո­րո­շու­մը, ո­րի հա­մար նա օ­րենսդ­րա­կան «սո­ղանցք» էր հայտ­նա­բե­րել, բա­ցա­սա­կան ար­ ձա­ գանք էր գտել ինչ­ պես երկ­ րի ներ­սում, այն­պես էլ նրա սահ­ ման­նե­րից դուրս։ Ֆ­րան­սիան և ԱՄՆ-ը Վա­դից պա­հան­ջել էին հա­նել թեկ­նա­ծու­թյու­նը։ Ընդ­դի­մա­դիր ու­ժե­րին ընտ­ րու­թյուն­նե­րից ա­ռաջ հա­ջող­վեց հա­մախմ­բել շար­քե­րը։ Ն­րանց ա­ջակ­ցու­թյան շնոր­հիվ ընդ­դի­ մա­դիր թեկ­նա­ծու­նե­րից հենց Սալն էլ հաղ­թա­հա­րեց ա­ռա­ջին փու­լի ար­գել­քը, իսկ Վա­դը ստա­ ցավ ձայ­նե­րի 34,8%-ը։ Երկ­րորդ փու­լում Սա­լին ի­րենց ա­ջակ­ցու­ թյու­նը հայտ­նե­ցին ոչ միայն մյուս ընդ­դի­մա­դիր, այլև այն գոր­ծիչ­ նե­րը, ո­րոնց մեր­ժել էին գրան­ցել որ­պես նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու։ Սե­նե­գա­լի ժո­ղո­վու­րդը Սա­լից մեծ ակն­կա­լիք­ներ ու­նի. նա խոս­ տա­ցել է ա­ռա­ջին հեր­թին ի­ջեց­նել բրնձի հար­կե­րը։ Նա­խընտ­րա­կան ար­շա­վի ըն­թաց­քում նա խստո­րեն

քննա­ դա­ տել է նաև Վա­ դի՝ հա­ վակ­նոտ նա­խագ­ծեր ֆի­նան­սա­ վո­րե­լու ո­րո­շում­ն ե­րը։ Դ­րան­ցից է, օ­րի­նակ, «Աֆ­րի­կա­յի վե­րածն­ նուն­դը» հու­շար­ձա­նի կա­ռուց­ման նա­խա­գի­ծը. այս կո­թողն իր չա­ փե­րով գե­րա­զան­ցում է նյու­յորք­ յան Ա­զա­տու­թյան ար­ձա­նին։ Հատ­կան­շա­կան է, որ Ֆ­րան­ սիա­յի նա­խա­գահ Նի­կո­լա Սար­ կո­զին, չսպա­սե­լով պաշ­տո­նա­ կան արդ­յունք­նե­րի հրա­պա­րակ­ մա­նը, Վա­դի ո­րո­շու­մից հե­տո շնոր­հա­վո­րել է Սեն­եգա­լի ժո­ ղովր­դին՝ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան հաղ­թա­նա­կի կա­պակ­ցու­թյամբ։ Սա­լը, իր հեր­թին հայ­տա­րա­րել է, որ իր հետ միա­ սին հաղ­ թել է Սե­նե­գա­լի ժո­ղո­վուր­դը։ «Մենք ամ­բողջ աշ­խար­հին ա­պա­ցու­ցե­ ցինք, որ մեր ժո­ղովր­դա­վա­րու­ թյու­նը կա­յուն է։ Ես կլի­նեմ բո­լոր սե­նե­գալ­ցի­նե­րի նա­խա­գա­հը։ Այս հաղ­թա­նա­կը, ո­րը մե­ծա­մաս­նու­ թյան կամ­քի ար­տա­հայ­տումն է, վկա­յում է, որ ժո­ղո­վուր­դը բազ­ մա­թիվ խնդիր­ներ ու պա­հանջ­ներ ու­նի»,– ա­սել է Սա­լը։  n

Էջը պատրաստեցին Սյուզաննա Հովհաննիսյանը և Լիլիթ Միքայելյանը

Վա­շինգ­տո­նը վե­րա­կանգ­նել է Կա­հի­րեին ռազ­մա­կան օգ­նու­թյան տրա­մադ­րու­մը ԱՄՆ-ի պետ­քար­տու­ղար Հի­լա­րի Ք­լին­թո­նը հայ­տա­րա­րել է, որ Վա­շինգ­տո­նը վերսկ­սում է տա­րե­կան $1,3   մլրդ­-ի ռազ­մա­կան օգ­ նու­թյան տրա­մադ­րու­մը Ե­գիպ­տո­սին։ Այն դա­դա­րեց­վել էր չորս հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի աշ­խա­տա­կից­նե­րի, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի, դա­տա­կան հե­տապնդ­ման պատ­ ճա­ռով։ ԱՄՆ-ը ո­րո­շել է չսրել կոնֆ­լիկ­տը և փաս­տա­ցի զի­ջում­ նե­րի է գնա­ցել Կա­հի­րեին։ Փոր­ձա­գետ­նե­րի կար­ծի­քով՝ Բա­րաք Օ­բա­մա­յի վար­չա­կազ­մը հաշտ­վել է Ե­գիպ­տո­սի իս­լա­մա­կա­նաց­ ման հետ։ Կա­հի­րեին տրա­մադր­վող ռազ­մա­ կան օգ­նու­թյան վե­րա­կանգն­ման մա­սին Հի­լա­րի Ք­լին­թո­նը հայ­տա­ րա­րել է Կոնգ­րե­սում։ Պետ­քար­ տու­ղա­րի խոս­քով՝ ԱՄՆ-ը վերսկ­ սում է վճա­րում­ն ե­րը Ե­գիպ­տո­սին, քա­ նի որ նա «ըստ էու­ թյան կա­ տա­րում է Իս­րա­յե­լի հետ խա­ղա­ ղու­թյան շուրջ իր պար­տա­վո­րու­ թյուն­նե­րը»։ Ս­պի­տակ տան այս քայ­լը կոնգ­րե­սա­կան­նե­րից շա­ տե­րի դժգո­հու­թյունն է հա­րու­ ցել։ Ա­ռա­վելևս, որ պետ­քար­տու­ ղա­րը նա­խընտ­րել է չհի­շա­տա­ կել Ե­գիպ­տո­սում ԱՄՆ-ի կող­մից ֆի­նան­սա­վոր­վող հա­սա­րա­կա­ կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի 43 աշ­խա­տա­կից­նե­րի, այդ թվում՝ 27 օ­տա­րերկ­րա­ցի­նե­րի դա­տա­կան հե­տապնդ­ման մա­սին։ Այս թե­ման շա­րու­նա­կում է մնալ ա­մե­րի­կա-ե­գիպ­տա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի փոր­ձա­ քա­րը, սա­կայն Վա­շինգ­տո­նում, երևում է, ո­րո­շել են, որ այժմ Կա­ հի­րեի հետ վի­ճե­լու ժա­մա­նա­կը չէ։ Ա­րա­բա­կան աշ­խար­հի հան­ գու­ցա­յին այս պե­տու­թյան ա­ջակ­ ցու­թյունն ԱՄՆ-ի հա­մար կարևոր է և՛ սի­րիա­կան, և՛ հա­վա­նա­կան ի­րան­յան հա­կա­մար­տու­թյու­նում։ Այդ իսկ պատ­ճա­ռով Բա­րաք Օ­բա­մա­յի վար­չա­կազ­մը հաս­կաց­ նում է, որ պատ­րաստ է աչք փա­ կել ե­գիպ­տա­կան ժո­ղովր­դա­վա­ րու­թյան տա­րօ­րի­նա­կու­թյուն­նե­ րի վրա։ Հոս­նի Մու­բա­րա­քի աշ­խար­հիկ վար­չա­կար­գի տա­պա­լու­մից մեկ տա­րի անց Ե­գիպ­տո­սի խորհր­դա­ րա­նա­կան ման­դատ­նե­րի բա­ցար­ ձակ մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը պատ­ կա­նում է իս­լա­միստ­նե­րին։ Իս­ լա­միս­տա­կան խո­շոր շարժ­ման՝

«Մու­սուլ­ման եղ­բայր­նե­ր»-ի թի­ րա­խում այժմ նա­խա­գա­հա­կան ա­թոռն է։ «Եղ­բայր­ներ»-ի ա­ռաջ­ նորդ­նե­րը հրա­ժար­վել են պե­ տու­թյան ղե­կա­վա­րի պաշ­տո­նին ի­րենց շար­քե­րից թեկ­նա­ծու չա­ ռա­ջադ­րե­լու խոս­տու­մից։ «Ներ­ կա հա­վակ­նորդ­նե­րից և ոչ մե­ կը մեր ա­ջակ­ցու­թյանն ար­ժա­ նի չէ»,– բա­ցատ­րել են շարժ­ման ա­ռաջ­նորդ­նե­րը։ Այ­սօր «Մու­սուլ­ման եղ­բայր­ ներ»-ը Ե­գիպ­տո­սի ա­մե­նաազ­ դե­ ցիկ ուժն է։ Շարժ­ ման քա­ ղա­ քա­կան թևը՝ «Ար­դա­րու­թյուն և ա­զա­տու­թյուն» կու­սակ­ցու­թյու­ նը, հա­մո­զիչ հաղ­թա­նակ է տա­ րել խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­ թյուն­նե­րում։ Երկ­րորդ տե­ղը բա­ ժին է ըն­ կել «Ան Նուր» կու­ սակ­ ցու­թյու­նը ներ­կա­յաց­նող ա­ռա­վել ար­մա­տա­կան սա­լա­ֆիա­կան­նե­ րին։ Վեր­ջին­նե­րիս ծայ­րա­հե­ղա­ կա­նու­թյունն ու ան­հան­դուր­ժո­ղա­ կա­նու­թյու­նը դրսևոր­վեց խորհր­ դա­րա­նի նիս­տում, երբ սա­լա­ֆի պատ­գա­մա­վոր­նե­րը հրա­ժար­վե­ ցին մեկ րո­պե լռու­թյամբ հար­գել ղպտի­նե­րի հոգևոր ա­ռաջ­նորդ Շե­նու­դա 3-րդի հի­շա­տա­կը։ Ա­ մեն ինչ խո­ սում է այն բա­ նի օգ­տին, որ ա­ռա­ջի­կա նա­ խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­ րից հե­տո պե­տու­թյան բարձ­րա­ գույն պաշ­տոնն էլ բա­ժին կհաս­ նի իս­լա­միստ­նե­րին։ Լի­բե­րալ ու աշ­խար­հիկ կու­սակ­ցու­թյուն­նե­ րը, ո­րոնց հա­մա­խոհ­նե­րը Կա­հի­ րեի «Թահ­րիր» հրա­պա­րա­կի ցու­ ցա­րա­րնե­րի շրջա­նում մե­ծա­մաս­ նու­թյուն էին կազ­մում, երկ­րի ղե­ կա­վա­րու­թյու­նում ներ­կա­յաց­ված չեն։ Չե­զոք, չա­փա­վոր ու բո­լո­րին ձեռն­տու քա­ղա­քա­կան գործ­չի՝

fullcomment.nationalpost.com

newsone.com

Փող խա­ղա­ղու­թյան դի­մաց

Օ­բա­մա­յի վար­չա­կազ­մը հաս­կաց­նում է, որ պատ­րաստ է աչք փա­կել ե­գիպ­տա­ կան ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան տա­րօ­րի­նա­ կու­թյուն­նե­րի վրա։

նա­խա­գահ ընտր­վե­լու գա­ղա­ փարն իս­լա­միստ­նե­րը փաս­տա­ցի թա­ղել են։ Եր­կի­րը ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես կա­ռա­վա­րող զին­վո­րա­կան­նե­րը հա­զիվ թե առ­ճա­կատ­ման գնան «Մու­սուլ­ման եղ­բայր­նե­ր»-ի ու սա­ լա­ֆիա­կան­նե­րի հետ՝ պաշտ­պա­նե­ լով պե­տու­թյան աշ­խար­հիկ մո­դե­ լը։ Ն­ման պայ­ման­նե­րում Ե­գիպ­տո­ սի ամ­բող­ջա­կան իս­լա­մա­կա­նա­ցու­ մը միայն ժա­մա­նա­կի հարց է։ Ըստ ա­մե­նայ­նի՝ սա հաս­կա­ցել են նաև ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը։ Փոր­ ձա­գետ­նե­րի կար­ծի­քով՝ ա­մե­րիկ­ յան ռազ­մա­կան օգ­նու­թյան տրա­ մադ­րու­մը Կա­հի­րեին այ­սու­հետ պայ­մա­նա­վոր­ված է լի­նե­լու մեկ վճռո­րոշ հան­գա­ման­քով՝ Ե­գիպ­ տո­սը չպետք է չեղ­յալ հայ­տա­րա­ րի 1979թ. խա­ղա­ղու­թյան հա­մա­ ձայ­նա­գի­րը Իս­րա­յե­լի հետ։ Այ­նո­ւա­մե ­նայ­նիվ, ան­գամ այս հար­ցում վստա­հու­թյուն չկա։ Եր­ կու շա­բաթ ա­ռաջ իս­լա­միստ­նե­րի կող­մից վե­րահսկ­վող խորհր­դա­ րա­նը կոչ էր ա­նում երկ­րից վտա­ րել Իս­րա­յե­լի դես­պա­նին ու դա­ դա­րեց­նել գա­զի մա­տա­կա­րա­ րում­ն ե­րը Ե­գիպ­տո­սի գլխա­վոր թշնա­մի «սիո­նիս­տա­կան կազ­ մա­վոր­մա­նը»։  n


| № 43 (112), երեքշաբթի, մարտի 27, 2012 թ.

8 | Մշակույթ

Այլևս ոչ մի երկ­խո­սու­թյուն Մեկ ա­միս ա­ռաջ «Ա­վե­լաց­ված ար­ժե­քի մա­սին» օ­րեն­քում փո­փո­ խու­թյուն­նե­րը հան­գեց­րին գրա­խա­նութ­նե­րում գրքե­րի կտրուկ թան­կաց­ման։ Ի պա­տաս­խան՝ ձևա­վոր­վեց «Դեմ ենք գրքե­րի թան­ կաց­մա­նը» նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը, ո­րը մի շարք հայ­տա­րա­րու­թյուն­ նե­րով և ա­ռա­ջարկ­նե­րով փոր­ձեց շտկել ի­րա­վի­ճա­կը: Գ­րող, գրա­ կա­նա­գետ, լրագ­րող և նա­խա­ձեռ­նու­թյան ան­դամ Հո­վիկ Չարխչ­ յա­նի հետ «Օ­րա­կարգ»-ը զրու­ցել է շարժ­ման ձեռ­նար­կած քայ­լե­ րի, գրո­ղի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի և ար­ձա­կա­գիր Հով­հան­նես Իշ­խան­յա­նի նկատ­մամբ գրաքն­նու­թյան նա­խա­դե­պի մա­սին: -Այս պա­հին ի՞նչ փու­լում է գրքե­րի թան­կաց­ման դեմ պայ­քա­րը, արդ­յոք անդ­րա­ դար­ձե՞լ է այն Ձեր և գ­րա­ խա­նութ­նե­րի հա­րա­բե­րու­ թյուն­նե­րի վրա։ -Չէի ցան­ կա­ նա խնդիրն իմ ան­ձով միայն պայ­մա­նա­վո­րել, քա­նի որ այն վե­րա­բե­րում է բո­լոր ըն­թեր­ցա­սեր­նե­րին: Մեր կռիվն ան­հա­տա­կան չէ, բո­լո­րի հա­մար է: Խն­դի­րը չի կար­գա­վոր­վել, ընդ­հա­կա­ռա­կը՝ մտել է փա­կու­ ղա­յին մի ի­րա­վի­ճա­կի մեջ, ո­րից մենք այժմ ելք ենք ո­րո­նում: Մենք դի­մե­ցինք կա­ռա­վա­րու­ թյա­նը, խնդրե­ցինք հար­ցը կար­ գա­վո­րել, ընդ ո­րում՝ նշե­ցինք, թե որ­տեղ են ի­րենք վրի­պել, և ինչն է անհ­րա­ժեշտ շտկել: Սա­ կայն շտկում­ն ե­րի փո­խա­րեն կա­ ռա­վա­րու­թյու­նը դի­մեց քայ­լե­րի, ո­րոնք շե­ղում են խնդրի կար­գա­ վոր­ման ու­ղուց: Մեղ­քը բար­դում են գրա­վա­ճառ­նե­րի վրա՝ չփոր­ ձե­լով խոս­տո­վա­նել սե­փա­կան վրի­պում­ն ե­րը և որևէ փորձ չա­ նե­լով դրանք սրբագ­րե­լու: Այժմ գրա­խա­նութ­նե­րին գրա­ վոր պար­զա­բա­նում է ու­ղարկ­ վել, ո­րի հա­մա­ձայն՝ վե­րա­ կանգն­ վում են գրքե­ րի նախ­ կին գնե­ րը։ Սա­ կայն սա ժա­ մա­նա­կա­վոր լու­ծում կա­րող է լի­նել՝ ընտ­րու­թյուն­նե­րը կա­ վարտ­ վեն, ու նո­ րից հին գնե­ րը կվե­րա­դառ­նան: -Այս պա­հին ո­րո՞նք են նա­խա­ձեռ­նու­թյան պա­հանջ­նե­րը։

-Մենք պատ­րաստ­վում ենք անց­նել ա­վե­լ ի ակ­տիվ պայ­քա­ րի: Այլևս ոչ մի երկ­խ ո­սու­թյուն իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հետ: Մենք կոնկ­րետ պա­հանջ­ներ ենք ներ­ կա­յաց­նե­լու և հե­տա­մուտ լի­նե­ լու դրանց կա­տար­մա­նը, քա­նի որ հա­մոզ­վե­ցինք, որ մեր երկ­ խո­սու­թյունն իշ­խ ա­նու­թյուն­նե­ րի հետ ազ­նիվ չէր՝ նրանք մեզ այլ բան էին ա­ սում, սա­ կայն ա­նում էին մեկ այլ բան: -Ձեր «Սու­լա­մի­թա. Սևա­ կի մեծ սե­րը» գիր­քը, ո­րը Պա­րույր Սևա­կի մեծ սի­րո պատ­մու­թյան մա­սին է և գր­ված է կեն­դա­նի նյու­թի հի­ման վրա, անն­կա­րագ­ րե­լի հա­ջո­ղու­թյուն ու­նե­ ցավ։ Կ­պ ատ­մե ք՝ ինչ­պե՞ս հա­ջող­վեց կյան­քի կո­չ ել նման գա­ղա­փա­րը։ -Ն­յու­թե­րը սկսել եմ հա­վա­ քել դեռ 80-ա­կան­նե­րին: Երբ նյութն այն ծա­վա­լ ի դար­ձավ, որ ար­ժա­նի էր ներ­կա­յաց­վե­լու ըն­թեր­ց ո­ղին, և ա­մե­նա­կարևո­ րը՝ երբ հա­ջ ող­վեց գտնել Սու­ լա­մի­թա­յին և ն­րա­նից ստա­ նալ նյու­թ ի պա­կա­սող մա­ սը, հենց այդ ժա­մա­նակ ծնվեց գրքի գա­ղա­փա­րը: Ի­հար­կե, ես գի­տեի, որ հա­սա­րա­կու­թյու­նը կա­րող է այն չըն­դու­նել, ո­րով­ հետև չի ե­ղել նա­խ ա­դեպ։ Ցա­ վոք, մեր երկ­ րում շատ փոք­ րա­թիվ է, ե­թե չա­սեմ՝ բա­ցա­ կա­յում է մեծ մարդ­կանց անձ­ նա­կան կյան­քին վե­րա­բե­րող գրա­կա­նու­թյու­նը:

«Սու­լա­մի­թա»-ն վե­րահ­րա­տա­ րակ­վել է հինգ ան­գամ: Սա­կայն հե­ղի­նա­կը չի կա­րող ա­նընդ­հատ նույն կե­ տում մնալ, ես կգե­ րա­ դա­սեի նոր գիրք տպագ­րել: -Այս օ­րե­րին մա­մու­լում քննարկ­վում է ե­րի­տա­ սարդ ար­ձա­կա­գիր Հով­ հան­նես Իշ­խան­յա­նի նկատմամբ հե­տապն­դու­ մը։ Ին­չո՞վ է պայ­մա­նա­վոր­ ված գրաքն­նու­թյան այս վառ օ­րի­նա­կը, և ինչ­քա­ նո՞վ է ա­զատ այ­սօր գրո­ղը Հա­յաս­տա­նում։ -Սա շատ ցա­վա­լի նա­խա­դեպ է, ընդ ո­ րում՝ նաև շատ վտան­ գա­ վոր: Մենք բազ­մա­թիվ ա­ռիթ­ներ ենք ու­նե­ցել տես­նե­լու, թե ինչ­պես է ա­զատ խոս­քը հե­տապնդ­վում: Բայց ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ա­զատ խոս­քի հե­տապն­դում կար­ծում էինք, որ մեր երկ­րում չկա: Ի տար­բե­րու­թյուն հոդ­վա­ ծի, ինչ-որ փաս­տաթղ­թե­րի՝ գե­ ղար­վես­տա­կան ստեղ­ծա­գոր­ ծու­թյու­նը հե­ղի­նա­կի հո­րի­նո­ վի աշ­խարհն է, ո­րը լի է պայ­մա­ նա­կա­նու­թյուն­նե­րով: Հան­կարծ տես­նել, որ այդ պայ­մա­նա­կա­նու­ թյուն­նե­րը կա­րող են հե­տապնդ­ ման ա­ռիթ դառ­նալ… Սա ար­դեն իսկ բա­ ցա­ հայ­ տում է բուն նպա­ տա­կը՝ փոր­ձում են ա­հա­բե­կել մե­կին, որ­պես­զի դաս լի­նի մյուս­ նե­րին: Այդ­պի­սի սեր­մե­րը կա­րող են շատ վատ ծի­լեր տալ: Սա աբ­ սուրդ է: Շատ լավ է, որ մտա­վո­րա­կան­ նե­ րը, գրող­ նե­ րն աղմ ­կում են և պատ­ րաստ են ոտ­ քի կանգ­ նել և պաշտ­պա­նել ի­րենց գրչըն­կե­րո­ ջը: Ան­կախ նրա­նից՝ հա­վա­նում եմ ես Հո­վիկ Իշ­խան­յա­նի լե­զուն, ո­ճը թե ոչ, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան միտ­քը միայն ա­զա­տու­թյան պայ­ ման­նե­րում կա­րող է գո­յատևել:  n Զ­րու­ցեց Դիա­նա Մու­րա­դո­վան

Գ­րող, գրա­կա­նա­գետ, լրագ­րող Հո­վիկ Չարխչ­յան. «Ս­տեղ­ծա­գոր­ծա­կան միտ­քը միայն ա­զա­տու­թյան պայ­ման­նե­րում կա­րող է գո­յատևել»:

-Ինչ­պե՞ս հա­ջող­վեց կապ հաս­տա­տել Սու­լա­մի­թա­ յի հետ։ -Սու­լա­մի­թա­յին չա­փա­զանց պա­տա­հա­կան գտանք Իս­րա­յե­ լում՝ Շու­լա­միթ Շա­լի­դին ա­նու­ նով: Այս ա­նու­նը ոչն­չով չէր հի­ շեց­նում Սու­լա­մի­թա Ռուդ­նիկ ա­նու­նը, բայց ինչ-որ ներ­քին ձայն ինձ կար­ծես հու­շում էր, որ պետք է հե­տաքրքր­վել: Նա­մա­ կագ­րու­թյուն սկսվեց, հե­տո էլ՝ բա­նակ­ցու­թյուն­ներ, ո­րով­հետև նա մոտ կես տա­ րի չէր հա­ մա­ ձայն­ ում ինչ-որ բան տրա­ մադ­ րել: Սա­կայն կա­մաց-կա­մաց կա­ րո­ղա­ցա սա­ռույ­ցը կոտ­րել: Ն­րա նա­մակ­նե­րի հի­ման վրա հնա­ րա­վոր ե­ղավ գիր­քը կա­ռու­ցել: -Գիր­քը հրա­տա­րա­կե­լուց ա­ռաջ չէ՞իք տա­րա­կու­սում։ -Ոչ մի վայրկ­ յան: Գիր­ քը պետք է նաև այլ կերպ ըն­կալ­ վի՝ այն ի­րա­կա­նում մեծ սի­րո պատ­մու­թյան մա­սին է։ Ա­նուն­ ներն ա­ մենևին կարևոր չեն: Այ­սօր, չգի­տեմ թե ին­չու, ե­րի­ տա­սարդ­նե­րի մոտ զգաց­մուն­ քայ­նու­թյան պա­շ ա­րի պա­կաս

կա, ինչ-որ չոր սի­ րո վի­ ճակ­ նե­րի են ան­ցել: Պետք է նրանց պատ­մել, թե ի­րա­կան սե­րը ինչ դրսևո­րում ­ներ է ու­նե­նում, որն է մեծ, աս­պե­տա­կան, անձ­նա­ զոհ սե­րը: -Այ­սօր այն հնա­րա­վոր է ձեռք բե­րել միայն գետ­ նան­ցում ­ն ե­րում, այն էլ պատ­ճե­նի տես­քով։ Ին­ չո՞վ է դա պայ­մա­նա­վոր­ ված։ Այդ տե­սակ վա­ճառ­ քից Դուք հա­սույթ ստա­ նո՞ւմ եք։ -Ես նույ­նիսկ չգի­տեմ՝ ով­քեր են դա ա­նում: «Գր­քա­հե­նու­թյու­ նը» այս գրքի նկատ­մամբ դեռևս 2005թ. է սկսվել, երբ ա­ ռա­ ջին տպա­քա­նա­կը սպառ­վեց: Ես բազ­ միցս ինքս եմ մո­ տե­ ցել գրա­վա­ճառ­նե­րին և խնդ­րել, որ այդ­ պի­ սի բան չա­ նեն, դեպք է ե­ղել, որ ի­րենց ներ­կա­յու­թյամբ պատ­ռել եմ գիր­քը: Այս­տեղ միայն նյու­թա­կա­նի խնդի­րը չէ, ըն­թեր­ցողն ար­ժա­նի է ո­րակ­յալ գրքի, իսկ այն, ինչ գրա­ վա­ճառ­ներն են ա­նում, հա­մար­ յա վի­րա­վո­րանք է ըն­թեր­ցո­ղին:

Զ­րույցն ամ­բող­ջութ­յամբ դի­տեք Civilnet.tv կայ­քում:

Սպորտ Անգ­լիա­յի ֆուտ­բո­լի ազ­գա­յին հա­վա­քա­կա­նի նախ­կին գլխա­ վոր մար­զիչ Գ­լեն Հոդ­լը հայ­տա­ րա­ րել է, որ ցան­ կա­ նում է ժա­ մա­նա­կա­վո­րա­պես վե­րա­դառ­նալ ազ­գա­յին թիմ և գլ­խա­վո­րել այն Եվ­րո­պա­յի 2012թ. ա­ռաջ­նու­թյու­ նում: 54-ամ­յա մաս­նա­գետն Անգ­ լիա­յի հա­վա­քա­կա­նում աշ­խա­տել

է Աշ­խար­հի 1998թ. ա­ռաջ­նու­թյու­ նում, սա­ կայն մեկ ա­ միս հե­ տո հե­ռաց­վել է հաշ­ման­դամ­ն ե­րի հաս­ցեին սկան­դա­լա­յին ար­տա­ հայ­տու­թյուն­նե­րից հե­տո: «Ե­թե ես վա­ղը մա­հա­նամ, կյան­ քը լիար­ժեք չեմ հա­մա­րի,– Հոդ­լի խոս­քը, ըստ Panorama.am-ի, մեջ­ բե­րել է Reuters-ը:– Հա­վա­նա­բար,

չեն կա­րող ինձ աշ­խա­տանք ա­ռա­ջար­կել ազ­գա­յին թի­մում: Բայց ե­թե նման հնա­րա­վո­րու­ թյուն ու­նե­նա­յի, կա­րող եմ ա­սել, որ բա­վա­րար թվով բարձ­րա­ կարգ ֆուտ­բո­լիստ­ներ ու­նենք՝ Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյու­նում ար­ ժա­նա­պատ­վո­րեն հան­դես գա­լու հա­մար»:  n

«Չել­սի»-ն ու­զում է բարձ­րաց­նել մրցու­նա­կու­թյու­նը «Չել­սի»-ի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը մտա­դիր է ձեռք բե­րել Մադ­րի­դի «Ռեալ»-ի հար­ձակ­վող­ներ Ք­րիշ­ տիա­նո Ռո­նալ­դո­ւին և Գոն­սա­լո Ի­գո­ւաի­նին: The Telegraph-ի տե­ ղե­կաց­մամբ՝ եր­կու ֆուտ­բո­լիստ­ նե­րի դի­մաց «կա­պույտ­նե­րի» Շարքը պատրաստեց Լուսինե Ասլանյանը

սե­փա­կա­նա­տեր Ռո­ման Աբ­րա­ մո­վի­չը պատ­րաստ է ա­ռա­ջար­ կել 100  մլն եվ­րո: Միև­նույն ժա­մա­նակ, «Չել­ սի»-ն պատ­ րաստ է ձեռք բե­ րել «Նա­պո­լի»-ի հար­ձակ­վո­ղա­ կան դո­ ւե­ տը: Ըստ Armsport.amի՝ Է­դին­սոն Կա­վա­նիի և Է­սե­ կիել Լա­վե­սիի դի­մաց «Չել­սի»-ն

կա­ րող է 70   մլն եվ­ րո վճա­ րել ի­տա­լա­ցի­նե­րին: «Չել­սի»-ի ակ­ տի­վու­թյու­նը տրանս­ֆե­րա­յին շու­կա­յում պայ­մա­նա­վոր­ված է այն փաս­ տով, որ թի­ մի ղե­ կա­ վա­րու­թյու­նը ցան­կա­նում է ամ­ րապն­դել կազ­մը և բարձ­րաց­նել մրցու­նա­կու­թյու­նը Պ­րե­միեր լի­ գա­յում: n

Բռնց­քա­մար­տի­կին ա­զա­տազր­կում է սպառ­նում Պ­րո­ֆե­սիո­նալ բռնցքա­մար­տի 68 կգ քա­ շա­ յին կար­ գում WBO (Բռնց­քա­մար­տի հա­մաշ­խար­հա­ յին կազ­մա­կեր­պու­թյուն) վար­ կա­ծով աշ­խար­հի չեմ­պիոն, Ֆի­ լի­պին­նե­րի կոնգ­րե­սա­կան Մե­ նի Պակ­յաոն ան­ հիմն է հա­ մա­ րում իր դեմ քրեա­ կան գոր­ ծի հա­րուց­ման հնա­րա­վո­րու­թյու­նը: Ֆի­լի­պին­նե­րի հար­կա­յին տես­ չու­թյու­նը պաշ­տո­նա­կան բո­ղոք է ներ­կա­յաց­րել բռնցքա­մար­տի­ կի դեմ, ո­րը հրա­ժար­վել է տես­ չու­թյան աշ­խա­տա­կից­նե­րին տրա­մադ­րել հար­կե­րի վճա­րում­ նե­րի փաս­տաթղ­թե­րը: Դա­տա­խա­զու­թյու­նը քննար­ կում է քրեա­կան գոր­ծի հա­րուց­ ման հնա­րա­վո­րու­թյու­նը: Պակ­ յաո­յին կա­րող է սպառ­նալ մինչև եր­կու տա­րի ա­զա­տազր­կում:

15rounds.com

Գ­լեն Հոդ­լը ցան­կա­նում է վե­րա­դառ­նալ

Բռնց­քա­մար­տի­կը հեր­քում է հար­կեր չվճա­րե­լու մա­սին մե­ ղադ­րանք­նե­րը, ըստ News.am-ի՝ հա­ղոր­դում է Boxingscene-ը:  n

Orakarg Business Daily  
Orakarg Business Daily  

Create your own agenda