Page 1

Գինը՝ 100 դրամ

| № 39 (108), երկուշաբթի, մարտի 20, 2012 թ., www.orakarg.am

Ինչ­պես ա­զատ­վել ՀՀԿ-ի մե­նա­տի­րու­թյու­նից

Հա­յաս­տա­նում բիզ­նես մի­ջա­վայ­րը շատ ա­րագ է փոխ­վում Հարցազրույց «Ֆի­գա­րո ռես­տո­րան­ներ» ըն­կե­րու­թյան (Segafredo սրճա­րան­նե­րի, SFC Express բիստ­րո­նե­րի սե­փա­կա­նա­տեր) տնօ­րեն Դեյ­վիդ Բիք­վիթի հետ

էջ 3 ›››

Հայկ Խա­նում­յան, տե­սա­կետ

Պու­տի­նի մե­սի­ջը

էջ 2 ›››

Չաշ­խա­տող հնա­րա­վո­րու­ թյուն­ներ Հայկ Խա­նում­յան, տե­սա­կետ էջ 2 ›››

Վար­կան­շա­յին պա­տե­րազմ ­ն եր

Լի­զին­գով ու մաս­նա­վոր ներդ­րող­նե­րին էջ 6 ›››

Արևել­յան Եվ­րո­պան մաս­նատ­վում է Պատ­ճա­ռը տնտե­սա­կան խնդիր­ներն են էջ 7 ›››

Ընդ­դի­մու­թյու­նը յու­րաց­նում է Դա­մաս­կո­սը Մար­տե­րը տե­ղա­փոխ­վել են մայ­րա­քա­ղա­քի ա­մե­նա­ պաշտ­պան­ված թա­ղա­մաս էջ 7 ›››

Կ­տա­վա­յին նո­րաձևու­թյուն Ի՞նչ էին կրում կա­նայք հայ նկա­րիչ­նե­րի ար­վես­տում էջ 8 ›››

օ ր ա թ ե ր թ

Տո­կո­սա­դրույք­նե­րը վեր են նա­յում

Հա­յաս­տա­նում ֆի­նան­սա­կան շու­կա­յում տո­կո­սադ­ րույք­նե­րը նվա­զում են Կենտ­րո­նա­կան բան­կի գոր­ծո­ ղու­թյուն­նե­րից ան­կախ։ Թեև կար­ճա­ժամ ­կ ետ հատ­ վա­ծի հա­մար շու­կա­յի կոն­յունկ­տու­րան նպաս­տա­վոր է տո­կո­սադ­րույք­նե­րի նվազ­ման հա­մար, միջ­նա­ժամ­ կետ և եր­կա­րա­ժամ ­կ ետ հատ­վա­ծում տո­կո­սադ­րույք­ նե­րն ա­ճի մի­տում են ու­նե­նա­լու։

Բ­րի­տա­նիան հանձ­նում է ճա­ նա­պարհ­նե­րը

Ար­վես­տի գոր­ծե­րի 30%-ն ի վեր­ջո Չի­նաս­տա­նում է հայտն­վե­լու էջ 6 ›››

էջ 5 ›››

Կամ ինչ կապ ու­նի ռե­պո­յի գոր­ծի­քը շու­կա­յի հետ

Moody’s-ում ո­րո­շել են գնա­հա­տել մրցա­կից­նե­ րի ռիս­կե­րը էջ 6 ›››

Չի­նա­ցի­նե­րը շքե­ղաց­նում են շու­կան

«Վալ­լեքս»-ը ներդ­րում ­ն եր կա­նի Մար­տա­կեր­տի Կա­շեն հան­քա­վայ­րում

էջ 4 ›››

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

Որ­տե՞ղ են կազ­մել «Ժա­ ռան­գու­թյան» ցու­ցա­կը

Ար­ցա­խում $80-ի  մլն են սպա­սում

kremlin.ru

Հա­յաս­տա­նի երկ­րորդ և ներ­կա նա­խա­գահ­նե­րը փաս­ տո­րեն միա­ժա­մա­նակ Մոսկ­վա­յում են, և ՌԴ նո­րըն­ տիր նա­խա­գահն ըն­դու­նում է ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գա­ հին: Արդ­յոք Պու­տի­նը կըն­դու­նի Սերժ Սարգս­յա­նին, թե ոչ՝ հայտ­նի չէ: ՌԴ վար­չա­պե­տի մա­մու­լի ծա­ռա­յու­թյու­ նում «Օ­րա­կարգ»-ին տե­ղե­կաց­րին, որ ե­րեկ­վա դրու­ թյամբ նման հան­դի­պում նա­խա­տես­ված չէր, իսկ մյուս օր­վա (մար­տի 20-ի) «օ­րա­կար­գը հայտ­նի չէ»: n

Տե՛ս խմբագրականը` էջ 2 ›››

Օրվա

Ա­կա­դե­միա­կան ճշմար­տու­ թյուն է, որ վե­րա­ֆի­նան­ սա­վոր­ման տո­կո­սադ­րույ­ քի և ֆի­նան­սա­կան շու­կա­ յի տո­կո­սադ­րույք­նե­րի միջև առ­կա է ուղ­ղա­կի կապ: Հա­ յաս­տա­նում այդ կա­պը թույլ է: Բա­ցի այդ՝ ֆի­նան­սա­կան շու­կա­յի մաս­նա­կից­նե­րը չեն հետևում ԿԲ-ի ազ­դակ­նե­ րին և քա­ղա­քա­կա­նու­թյա­նը։ 2012թ. մար­ տի 6-ի ԿԲ խորհր­դի նիս­տի վերաֆի­ նանսավորման տո­կո­ սադ­րույ­քի վե­րա­բեր­յալ

վարքագիծ

Ա­ճին մնաց եր­կու տա­րի Ա­ռա­ջի­կա եր­կու տա­րում Հու­նաս­տա­նը կկա­րո­ղա­ նա տնտե­սա­կան աճ ար­ձա­նագ­րել, ներ­կա­յում եր­կի­ րը ճգնա­ժա­մի հաղ­թա­հար­ման ճա­նա­պար­հի կե­սին է, հայ­տա­րա­րել է Հու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ Լու­կաս Պա­ պա­դի­մո­սը։ Ն­րա խոս­քով՝ Ա­թեն­քը հնա­րա­վոր բո­լոր ջան­քե­րը կգոր­ծադ­րի պետ­պարտ­քի հեր­թա­կան վե­րա­ կա­ռու­ցու­մից խու­սա­փե­լու հա­մար։ Պա­պա­դի­մո­սը հի­շեց­րել է, որ Հու­նաս­տա­նում դեռ կան «բազ­մա­թիվ մար­դիկ, ո­րոնք պատ­րաստ են ա­մեն ին­չի՝ հա­նուն միաս­նա­կան ար­ժույ­ թի և եվ­րո­գո­տու ամ­բող­ջա­ կա­նու­թյան պահ­պան­ման»։ Վար­չա­պե­տը նա­խազ­գու­ շաց­ րել է նաև, որ Ա­ թեն­ քի հար­կաբ­յու­ջե­տա­յին կոն­սո­

լի­դա­ցիա­յի գոր­ծըն­թա­ցը դեռ եր­կար է շա­րու­նակ­վե­լու։ Ճգ­նա­ժա­մի հաղ­թա­հար­ ման ուղ­ղու­թյամբ Ա­թեն­ քի ձեռ­նար­կած քայ­լե­րը, իր հեր­ թին, դրա­ կան է գնա­ հա­տել Եվ­րա­հանձ­նա­ժո­ ղո­վի՝ Հու­նաս­տա­նի տնտե­ սու­թյան մո­նի­թո­րին­գի հա­ տուկ ստո­րա­բա­ժան­ման

ղե­կա­վար Հորստ Ռայ­խեն­ բա­խը։ «Ա­թեն­քը զգա­լիո­ րեն բա­րե­լա­վել է պե­տա­կան բյու­ջեի կա­տար­ման գոր­ծըն­ թա­ցի վե­րահս­կո­ղու­թյու­նը»,– հայ­տա­րա­րել է պաշ­տոն­յան։ Ի դեպ՝ Պա­պա­դի­մո­սի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը նա­խոր­ դել է Հու­նաս­տա­նի վար­ կա­դե­ֆոլ­տա­յին սվոփ­նե­ րի (CDS) վճա­րում ­ն ե­րի՝ ե­րեկ նա­խա­տես­ված ա­ճուր­դին։ Բա­ցի այդ՝ ե­րեկ եվ­րո­գո­ տու երկր­նե­րը Ա­թեն­քին են տրա­մադ­րել ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյան նոր փա­թե­թի ա­ռա­ջին տրան­շը՝ €5,5 մլրդ ծա­վա­լով։  n

ա ր­ձ ա­ն ա գ­ր ո ւ­թ յ ո ւ­ն ո ւ մ նշվում է, որ փետր­ վա­ րին շու­կա­յա­կան ռե­պո մի­ջին տո­կո­սադ­րույ­քը հուն­վար ամս­վա նկատ­մամբ նվա­զել է 0,5-տո­կո­սա­յին կե­տով և կազ­մել 10,9%, միջ­բան­կա­ յին ռե­պո տո­կո­սադ­րույ­ քը նվա­զել է 0,3-տո­կո­սա­ յին կե­տով և կազ­մել 10,7%: Մինչև մեկ տա­ րի մար­ ման ժամ ­կ ե­տով պե­տա­կան պար­տա­տոմ­սե­րի ա­ռաջ­ նա­յին շու­կա­յում նա­խորդ ամս­վա հա­մե­մատ մի­ջին

տո­կո­սադ­րույ­քը նույն­պես նվա­ զել է և կազ­ մել 8,9% (նվա­զու­մը՝ 1,7-տո­կո­սա­յին կետ): Բոր­սա­յա­կան միջ­ բան­կա­յին վար­կե­րի մի­ջին տո­կո­սադ­րույ­քը նա­խորդ ամս­վա հա­մե­մատ նվա­զել է 3,2-տո­կո­սա­յին կե­տով և կազ­մել 7,7%: Այս նվա­զում ­ն երն ու­շագ­ րավ են, ե­ թե հաշ­ վի առ­ նենք, որ շու­կա­յի «լակ­մու­ սա­յին թուղ­թը»՝ վե­րա­ֆի­ նան­սա­վոր­ման տո­կո­սադ­ րույ­քը, ան­ցած տար­վա սեպ­տեմ­բե­րից այս կողմ չի փո­փոխ­վել՝ ամեն անգամ ԿԲ-ն թողում է 8%-ի մա­կար­դա­կում։ ԿԲ-ում նշում են, որ 8%-ը ֆի­նան­սա­կան շու­կա­յի և

էջ 5 ›››


| № 39 (108), երկուշաբթի, մարտի 20, 2012 թ.

2 | Տեսանկյուն Որ­տե՞ղ են կազ­մել «Ժա­ռան­գու­թյան» ցու­ցա­կը

Խմբագրական

Պու­տի­նի մե­սի­ջը Ռու­սաս­տա­նի վար­չա­պետ, նո­րըն­տիր նա­խա­գահ Վ­լա­դի­միր Պու­տի­նը մար­տի 15-ին ՌԴ կա­ռա­վա­րու­ թյան նիս­տից հե­տո ըն­դու­նել է Հա­յաս­տա­նի երկ­ րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չար­յա­նին, ո­րը Մոսկ­ վա­յում էր ռու­սա­կան «ԱՖԿ Սիս­տե­մա» ըն­կե­րու­թյան տնօ­րեն­նե­րի խորհր­դի նիս­տին մաս­նակ­ցե­լու նպա­ տա­կով (Քո­չար­յա­նն այդ ըն­կե­րու­թյան տնօ­րեն­նե­րի խորհր­դի ան­դամ է): Ե­րեկ Մոսկ­վա­յում տե­ղի է ու­նե­ցել Եվ­րա­սիա­կան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան կազ­մա­կեր­պու­ թյան (ԵվրԱզԷՍ) Միջ­պե­տա­կան խորհր­դի նիս­տը, ո­րին մաս­նակ­ցել է ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­յա­ նը: Նիս­տը վա­րել է Ռու­սաս­տա­նի նա­խա­գահ Դ­միտ­ րի Մեդ­վեդևը: Հա­յաս­տա­նի երկ­րորդ և ներ­կա նա­խա­գահ­նե­րը փաս­տո­րեն միա­ժա­մա­նակ Մոսկ­վա­յում են, և ՌԴ նո­ րըն­տիր նա­խա­գահն ըն­դու­նում է ՀՀ երկ­րորդ նա­ խա­գա­հին: Արդ­յոք Պու­տի­նը կըն­դու­նի Սերժ Սարգս­ յա­նին, թե ոչ՝ հայտ­նի չէ: ՌԴ վար­չա­պե­տի մա­մու­ լի ծա­ռա­յու­թյու­նում «Օ­րա­կարգ»-ին տե­ղե­կաց­րին, որ ե­րեկ­վա դրու­թյամբ նման հան­դի­պում նա­խա­ տես­ված չէր, իսկ մյուս օր­վա (մար­տի 20-ի) «օ­րա­ կար­գը հայտ­նի չէ»: Չի բա­ցառ­վում, ի­հար­կե, որ այդ հան­դի­պու­մը կա­յա­նա մինչև ՀՀ նա­խա­գա­հի Երևան մեկ­նե­լը, բնա­կա­նա­բար՝ հայ­կա­կան կող­մի խնդրան­ քով: Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հը, ի­հար­կե, հան­դի­պել է իր ռուս պաշ­տո­նակ­ցին՝ Մեդ­վեդևին, և ըստ ա­րա­ րո­ղա­կար­գա­յին պրակ­տի­կա­յի՝ նոր­մալ կա­րող է թվալ, ե­թե չհան­դի­պի այդ երկ­րի վար­չա­պե­տի հետ, բայց ռուս-հայ­կա­կան ռազ­մա­վա­րա­կան հա­րա­բե­ րու­թյուն­նե­րի պա­րա­գա­յում դա նոր­մալ դիտ­վել չի կա­րող: Ան­կախ նրա­նից՝ Պու­տին-­Սարգս­յան հան­դի­ պումը կկա­յա­նա, թե ոչ, կա­րե­լի է պնդել, որ Քո­ չար­յա­նին ըն­դու­նե­լով՝ Պու­տի­նը ո­րո­շա­կի մե­սիջ է հղում և՛ Սարգս­յա­նին, և՛ նա­խընտ­րա­կան Հա­յաս­ տա­նին: Փաս­տը, որ ե­րեկ­վա դրու­թյամբ Պու­տի­ նի գրա­ֆի­կում Սարգս­յա­նի հետ հան­դի­պում նա­ խա­տես­ված չէր, շատ խո­սուն է: Խո­սուն է նաև այն, որ «ԱՖԿ Սիս­տե­մա»-ի նիս­տը հա­մըն­կավ ԵվրԱզԷՍ-ի նիս­տին: Հայտ­նի է, որ Պու­տի­նի և Սարգս­յա­նի անձ­նա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը սրվել են դեռ 2008թ. ռուսվրա­ցա­կան ճգնա­ժա­մից հե­տո, երբ Սարգս­յա­նը Պու­տի­նին հրա­պա­րա­կա­յին վի­րա­վո­րանք հասց­րած Սաա­կաշ­վի­լիին Երևա­նում մե­դալ հանձ­նեց: Դ­րա­ նով է, թերևս, բա­ցատր­վում այն, որ որ­պես վար­չա­ պետ Պու­տինն իր պաշ­տո­նա­վար­ման չորս տա­րում երբևէ Հա­յաս­տան չի ե­կել, իսկ Մոսկ­վա­յում Սարգս­ յա­նի հետ հան­դի­պում ­ն ե­րը սա­կա­վա­թիվ են ե­ղել՝ չնա­յած վեր­ջի­նիս բազ­մա­թիվ այ­ցե­լու­թյուն­նե­րին ՌԴ մայ­րա­քա­ղաք: Քո­չար­յա­նի ըն­դու­նե­լու­թյու­նը Պու­տի­նի կող­մից մե­ սիջ է առ այն, թե Ռու­սաս­տա­նի նո­րըն­տիր նա­ խա­գա­հը ում հետ չի ցան­կա­նա աշ­խա­տել իր եր­րորդ նա­խա­գա­հու­թյան ըն­թաց­քում: n

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

օ ր ա թ ե ր թ

Լույս է տեսնում 2011թ. սեպտեմբերի 21-ից: Հիմնադիր և հրատարակիչ՝ «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, վկայական` 03Ա080303, տրվ. 20.05.08թ. Հասցե՝ ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտայի 1 Հեռ.՝ +37410 500 119, էլ. փոստ՝ info@orakarg.am Գլխավոր խմբագիր՝ Կարեն Հարությունյան Թողարկման պատասխանատու՝ Մարատ Յավրումյան Վաճառք և բաժանորդագրություն՝ +374 10 500119, +374 55 026249 Գովազդ և մարքեթինգ՝ +374 55 441351 Մեջբերումներ անելիս հղումը «Օրակարգ»-ին պարտադիր է: Թերթի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուս­տա­ռադիո­ընթերցումն առանց «Օրակարգ»-ին հղման արգելվում է: Նյութերը չեն գրախոսվում և հեղինակներին չեն վերադարձվում: Գովազդների և R տառով հրապարակվող նյութերի բովանդա­կության համար խմբագրությունը պատասխանատվություն չի կրում: Տառատեսակը՝ Էդիկ Ղաբուզյանի Հրատարակության 1-ին տարի Ստորագրված է տպագրության՝ 20.03.2012թ. Տպաքանակը՝ 2000

Սո­ղո­մոն Փա­փազ­յան

«Ժ

ա­ռան­գու­թյան» ցու­ցա­ կից ստա­ցած ա­ռա­ջին տպա­վո­րու­թյունն այն է, որ ցու­ ցա­ կը գրել են Բաղ­ րամ­ յան 26-ում կամ ԵՊՀ աստ­վա­ծա­բա­նա­ կան ֆա­կուլ­տե­տում: Ին­չո՞ւ Բաղ­րամ­ յան 26-ում. ո­րով­հետև ցու­ցա­կի ան­ ցո­ ղիկ տե­ ղում է հայտն­ վել «Մարդ­ կա­յին զար­գաց­ման մի­ջազ­գա­յին կենտ­րո­ն»-ի (ՄԶՄԿ) տնօ­րեն Թևան Պո­ղոս­յա­նը: Նա hայտ­նի է նրա­նով, որ 2009թ. լծվեց հայ-թուր­քա­կան ար­ ձա­նագ­րու­թյուն­նե­րի օգ­տին քա­րոզ­ չու­թյուն ա­նե­լուն: Ինքն այ­սօր հա­ մար­վում է հա­սա­րա­կա­կան սեկ­տո­ րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ: Ի­րա­կա­նում, Սերժ Սարգս­յա­նին մեր­ձա­վոր մար­դու համ­ բավ ու­նի: Հե­տա­դարձ հա­յացք նե­տե­լով, թե որ լրատ­վա­մի­ջոց­ներն են հիմ ­ն ա­կա­նում ու­շադ­րու­թյուն դարձ­րել նրա վեր­ջին տա­րի­նե­րի գոր­ծու­նեու­թյա­նը՝ տես­ նում ենք, որ իշ­խա­նա­մետ լրատ­վա­ մի­ջոց­նե­րից բա­ցի՝ ու­րիշ ոչ ոք: 2010թ. «Հայ­լու­ր»-ը նրա հետ լրագ­րող­ներ էր գոր­ծու­ղում մար­զեր, որ­պես­զի լու­սա­ բա­նեին հայ-թուր­քա­կան ար­ձա­նագ­ րու­թյուն­նե­րի օգ­տին նրա ակ­տիվ քա­ րոզ­չու­թյու­նը: Հայտ­նի չէ ներ­քին քա­ ղա­քա­կա­նու­թյան վե­րա­բեր­յալ Թևան Պո­ղոս­յա­նի հայտ­նած որևէ միտք: Խո­սել է հիմ ­ն ա­կա­նում բո­լոր այն թե­մա­նե­րից, ո­րոնք որևէ կերպ չեն

ան­հանգս­տաց­նում իշ­խա­նու­թյուն­նե­ րին: Մի ա­ռի­թով իր կենտ­րո­նի մա­սին ա­սել է. «ՄԶՄԿ-ն ա­մեն ինչ ա­նում է, որ պատ­վով պա­հի Կենտ­րո­նա­կան և Արևել­յան Եվ­րո­պա­յի ա­մե­նա­կոմ­պե­ տենտ «ու­ղե­ղա­յին կենտ­րոն­նե­րից» մե­կի կար­գա­վի­ճա­կը»: Ին­չո՞ւ է «Ժա­ռան­գու­թյան» հա­ մա­մաս­նա­կան ցու­ցա­կը գրվել ԵՊՀ աստ­վա­ծա­բա­նա­կան ֆա­կուլ­տե­տում. ո­րով­հետև այս ֆա­կուլ­տե­տում ամ­ բիո­նի վա­րի­չը Սերժ Սարգս­յա­նի եղ­ բայր Լևոն Սարգս­յանն է: Այս ամ­բիո­ նում որ­պես դա­սա­խոս է աշ­խա­տում «Ժա­ռան­գու­թյուն»-ից խայ­տա­ռակ ձևով հե­ռաց­ված Վար­դան Խա­չատր­ յա­նը: Կու­սակ­ցու­թյու­նում նրա մոտ հայտ­նա­բե­րել էին իշ­խա­նու­թյուն­ նե­րի հետ մեր­ձեց­ման ձգտում ­ն եր, որն էլ պատ­ ճառ էր դար­ ձել պա­ րոն Խա­չատր­յա­նից տա­րան­ջատ­վե­լու: Ի՞նչ է այ­սօր կա­տար­վում «Ժա­ռան­ գու­թյուն»-ում: «Ժա­ռան­գու­թյուն»-ը թերևս հոգ­նել է ընդ­դի­մու­թյուն լի­ նե­լուց: Այ­սօր այդ կու­սակ­ցու­թյու­ նից իշ­խա­նու­թյան հա­մար ըստ էու­ թյան խնդիր­ներ կա­րող է ա­ռա­ջաց­նել միայն Զա­րու­հի Փոս­տանջ­յա­նը: Իսկ Թևան Պո­ղոս­յա­նի և Վար­դան Խա­ չատր­յա­նի վե­րա­դար­ձը «Ժա­ռան­գու­ թյուն» հու­շում է, որ այդ կու­սակ­ցու­ թյու­նը քա­ղա­քա­կան դաշտ է փո­խում: Րաֆ­ֆի Հով­հան­նիս­յա­նի ե­լույ­ թը իր կու­սակ­ցու­թյան հա­մա­գու­ մա­ րում խո­ սում է մեկ բա­ նի մա­ սին՝

«Ժա­ռան­գու­թյուն»-ը հե­ռու է ներ­հա­ յաս­տան­յան քա­ղա­քա­կան և սո­ցիա­ լա­կան խնդիր­նե­րից նույն­քան, որ­ քան երկ­րի այ­սօր­վա իշ­խա­նու­թյուն­ նե­ րը: Այ­ սօր նրանք միմ­ յանց գտել են այն­պես, ինչ­պես երկ­վոր­յակ­ներն են գտնում տա­րի­նե­րի բա­ժա­նու­մից հե­տո: Երբ ցու­ցա­կի ան­ցո­ղիկ տե­ ղում գտնվող «Ա­զատ դե­մոկ­րատ­ ներ»-ի ներ­կա­յա­ցուց­չին (նե­րո­ղու­ թյուն, զրույ­ցը հրա­պա­րակ­ման են­ թա­կա չէր) հարց­նում եմ, թե Ձեզ դո՞ւր է ե­կել Ձեր միաս­նա­կան ցու­ցա­կը, բոր­բոք­վում է. «Ուֆ, ի՞նչ ա­նեմ, գնա­ ցեք Րաֆ­ ֆիին հարց­ րեք, թե ին­ չո՞ւ է Թևան Պո­ղոս­յա­նը մտել ցու­ցակ»: Այ­ սինքն՝ գի­տի միաս­նա­կան ցու­ցա­կի խո­ցե­լի տե­ղը: Գի­տի նաև, թե որ­տե­ ղից է ե­կել հրա­հան­գը նրան ցու­ցա­կի խիստ ան­ցո­ղիկ տե­ղում տե­ղա­վո­րե­ լու հա­մար: Այ­սինքն՝ գի­տեն նաև, որ իշ­խա­նու­թյուն­ներն ի­րենց հա­մար այս ընտ­րու­թյուն­նե­րում ո­րո­շա­կի տո­կոս­ ներ են նա­խա­տե­սել: Այ­լա­պես «Ժա­ ռան­ գու­ թյան» ին­ չի՞ն էր պետք թար­ մաց­ նել ա­ ռանց այն էլ վեր­ ջին չորս տա­րում քննու­թյուն բռնած ցու­ցա­կը և Ար­մեն Մար­տի­րոս­յա­նի ու Լա­րի­սա Ա­լա­վերդ­յա­նի հա­մար նա­խա­տե­սել ոչ ան­ցո­ղիկ տե­ղեր, իսկ Թևան Պո­ղոս­ յա­նին և իշ­խա­նա­մետ բլո­գեր­նե­րից մե­կին, նաև հա­սա­րա­կու­թյանն ան­ հայտ նախ­կին փո­խոս­տի­կա­նա­պե­ տին բե­րել ան­ցո­ղիկ տե­ղեր:  n

Չաշ­խա­տող հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ Հայկ Խա­նում­յան

Ի

ս­րա­յել-Ադր­բե­ջան հա­րա­բե­ րու­թյուն­նե­րում մեղ­րա­մի­սի շրջան է: Այն ար­տա­հայտ­վում է մի­լիարդ­ներ ար­ժե­ցող զեն­քի մե­ծա­ քա­նա­կ առևտ­րով, հա­կաի­րա­նա­կան հռե­տո­րա­բա­նու­թյամբ, փո­խա­դարձ բարձ­րաս­տի­ճան այ­ցե­րով: Միև­նույն ժա­մա­նակ Ա­րա­բա­կան աշ­խար­հում Հա­յաս­տա­նի ըն­կա­լում ­ն ե­րը գո­հա­ցու­ ցիչ չեն՝ չնա­յած Հա­յաս­տա­նի «ա­րա­ բա­մետ» կողմ ­ն ո­րոշ­մա­նը: Վեր­ջերս իս­րա­յել­ցի մի վեր­լու­ծա­ բան հե­տաքրք­վեց՝ արդ­յոք Հա­յաս­ տա­նում կամ Ար­ցա­խում հա­կա­սե­մա­ կա­նու­թյուն կա՞: Պա­տաս­խանս բա­ ցա­սա­կան էր, մեր երկ­րում հա­կա­ սե­մա­կա­նու­թյան չգո­յու­թյան վառ օ­րի­նա­կը 2008թ. նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րին հա­ջոր­դած ցույ­ ցե­րի ժա­մա­նակ Իս­րա­յե­լի դրո­շի հետ կապ­ված պատ­մու­թյունն էր, երբ Հա­ յաս­տա­նի հան­րա­յին հե­ռուս­տա­տե­ սու­թյու­նը և իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին մոտ կանգ­նած այլ լրատ­վա­մի­ջոց­ներ փոր­ձե­ցին շա­հար­կել այն, սա­կայն հա­սա­րա­կու­թյան մեջ դա գրե­թե ար­ ձա­գանք չգտավ: Այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, նշե­ցի, որ Իս­րա­յե­լի կող­մից Ադր­բե­ ջա­նին ռազ­մա­կան տեխ­նի­կա­յի լայ­ նա­ծա­վալ վա­ճառ­քը չի կա­րող դրա­ կան զգաց­մունք­ներ ա­ռա­ջաց­նել այդ երկ­րի նկատ­մամբ: Հայ-հրեա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­ նե­րը հե­տաքր­քիր ըն­թաց­քի մեջ են: Ֆ­րան­սիա­յում, օ­րի­նակ, շատ հրեա­ կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ, հատ­ կա­պես Ֆ­րան­սիա­յի սո­ցիա­լիս­տա­ կան կու­սակ­ցու­թյա­նը մոտ կանգ­ նած կա­ռույց­ներ, ակ­տի­վո­րեն ա­ջակ­ ցում են Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյունը

ճա­նաչելու կամ դրա ժխտու­մը քրեա­ կա­նաց­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցին, ԱՄՆ-ում հա­կա­ռա­կը՝ հայ­կա­կան լոբ­բիս­տա­ կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րին տա­ րի­ներ շա­րու­նակ հա­զիվ էր հա­ջող­ վում այս հար­ցում թուր­քա­մետ հրեա­ կան կա­ռույց­նե­րին գո­նե չե­զո­քու­թյան մղել: Հայ­կա­կան լոբ­բիին օգ­նու­թյան ե­կան թուրք-իս­րա­յե­լա­կան սրվող հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը: Սա­կայն այ­սօր էլ ԱՄՆ-ի հրեա­կան լոբ­բին ակ­տի­վո­ րեն աշ­խա­տում է Ադր­բե­ջա­նի օգ­տին: Դա ար­տա­հայտ­վում է, օ­րի­նակ, ադր­ բե­ջա­նա­կան ավ­տո­րի­տար ռե­ժի­մի ա­ռա­ջաց­րած հա­կակ­րան­քը մեղ­մե­լու գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի մեջ: Վեր­ջերս կա­նա­դա­կան «Գ­լո­բա­ լի­զա­ցիա­յի ու­սում ­ն ա­սիր­ման կենտ­ րոն»-ի (http://www.globalresearch.ca) վեր­լու­ծա­բան Սո­րա­յա Սե­պահ­պուրՈւլ­րի­խի «Ադր­բե­ջան. մա­ֆիա պե­ տու­թյուն» հոդ­վա­ծում անդ­րա­դարձ կա իս­րա­յե­լա­կան լոբ­բիի ադր­բե­ջա­ նա­մետ ջան­քե­րին. «Իս­րա­յե­լա­կան լոբ­բիի կող­մից Ադր­բե­ջա­նի շա­հե­րի ա­ռաջմղու­մը Վա­շինգ­տո­նում, ին­չը նե­րա­ռում է հա­կա­հայ­կա­կան լոբ­բին­ գը, ամ­րապն­դել է այն տե­սա­կե­տը, որ Վա­շինգ­տո­նի ճա­նա­պարհն անց­նում է Ե­րու­սա­ղե­մով»: Հոդ­վա­ծում նկա­ րագր­ վում են նաև այն ջան­ քե­ րը, որ ա­նում է իս­րա­յե­լա­կան լոբ­բին Ադր­ բե­ջա­նի բռնա­պե­տին Վա­շինգ­տո­նում բարձր ըն­դու­նե­լու­թյան ար­ժա­նաց­նե­ լու հա­մար: Կ­կա­րո­ղա­նա՞ արդ­յոք հայ­կա­կան լոբ­բին հա­կազ­դել սրան: Վս­տա­հա­ բար՝ ա­յո՛: Պար­զա­պես Ար­ցա­խի հար­ ցի ուղ­ղու­թյամբ հար­կա­վոր է ա­վե­ լի հստակ ու կոոր­դի­նաց­ված քայ­լեր ա­նել: Հայ­կա­կան լոբ­բին այս ա­ռու­ մով մի շարք ա­ռա­վե­լու­թյուն­ներ ու­նի.

ա­ռա­ջի­նը նա ա­ռաջ է մղում հա­յու­ թյան շա­հե­րը: Իս­րա­յե­լա­կան լոբ­բին՝ ադր­բե­ջա­նա­կան, այ­սինքն՝ ոչ ան­մի­ ջա­կա­նո­րեն հրեա­կան շա­հե­րը, ին­չը նվա­զեց­նում է լոբ­բին­գի արդ­յու­նա­վե­ տու­թյու­նը: Հ­րեա­կան լոբ­բին ա­ռաջ է մղում ավ­տո­րի­տար ռե­ժի­մի շա­հերը, ին­չը նույն­պես ի­ջեց­նում է լոբ­բին­գի արդ­յու­նա­վե­տու­թյու­նը: Շատ հեշ­տու­ թյամբ կա­րե­լի է «փչաց­նել» այն կոնգ­ րե­սա­կան­նե­րին, որոնք հան­դես են գա­լիս Ադր­բե­ջա­նի օգ­տին: Այս նույն հա­մա­տեքս­տում Հա­յաս­տանն ու Ար­ ցա­խը պետք է բարձ­րաց­նեն ժո­ղովր­ դա­վա­րու­թյան ի­րենց մա­կար­դա­կը՝ հայ­կա­կան լոբ­բիս­տա­կան խմբե­րին մեծ խա­ղա­թուղթ տա­լով: Իր նա­խա­գա­հու­թյան վեր­ջում Ռո­ բերտ Քո­չար­յա­նը Կա­հի­րեում հան­ դի­պեց այն­տեղ հա­վա­տար­մագր­ված ա­րա­բա­կան երկր­նե­րի դես­պան­նե­րի հետ, ո­րոնց տե­ղե­կաց­րեց, որ Հա­յաս­ տա­նը ՄԱԿ-ում միշտ կողմ է քվեար­կել Ա­րա­բա­կան երկր­նե­րի լի­գա­յի նա­խա­ ձեռ­նու­թյուն­նե­րին: Հայ­կա­կան դի­վա­ նա­գի­տու­թյու­նը պետք է Ադր­բե­ջանԻս­րա­յել մեր­ձեց­ման պատ­մու­թյու­ նը մատ­նա­ցույց ա­նի հա­կաիս­րա­յե­ լա­կան տրա­մադ­րու­թյուն­ներ ու­նե­ցող ո­րոշ ա­րա­բա­կան երկր­նե­րում՝ փոր­ ձե­լով ար­ցախ­յան հար­ցում գո­նե չե­ զոք դիր­քո­րո­շում ­ն եր կոր­զել: Չ­նա­յած Թուր­քիա­յի՝ Իս­րա­յե­լի հետ գժտվե­լը և ա­րա­բա­կան երկր­նե­րում մեծ հե­ղի­ նա­կու­թյուն դառ­նա­լը կա­րող է դժվա­ րաց­նել այս աշ­խա­տան­քը: Ցա­վոք, հա­յու­թյու­նը վե­րը նշված հար­ ցե­ րում դեռևս պա­ սիվ է, ինչն էլ աշ­խա­տում է Ադր­բե­ջա­նի օգ­տին: Պատ­ճառ­նե­րը պետք է փնտրենք Ս­տե­փա­նա­կեր­տում, Երևա­նում և Վա­շինգ­տո­նում:  n

Օրաթերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ» հրատա­րակ­չու­թյան տպարանում, ք.Երևան, Արշակունյաց 2:

Խմ­բագ­րա­կա­նը չի պայ­մա­նա­վո­րում թեր­թի այլ հատ­ված­նե­րում նո­րու­թյուն­նե­րի ընտ­րու­թյունն ու լու­սա­բա­նու­մը: Այս  է­ջում հրա­պա­րակ­վող մյուս կար­ծիք­նե­րը կա­րող են չհա­մընկ­նել խմբագ­րու­թյան դիր­քո­րոշ­մա­նը:


№ 39 (108), երկուշաբթի, մարտի 20, 2012 թ. |

Տեսանկյուն | 3

Ինչ­պես ա­զատ­վել ՀՀԿ-ի մե­նա­տի­րու­թյու­նից

Ի

Թա­թուլ Հա­կոբ­յան

շ­խա­նա­կան կոա­լի­ցիա­ յի մաս կազ­ մող «Բար­ գա­վաճ Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թյու­նը (ԲՀԿ), ո­րը այ­սօր­վա խորհր­դա­րա­նում մե­ծու­թյամբ երկ­րորդ ուժն է Հա­ յաս­տա­նի հան­րա­պե­տա­կան կու­ սակ­ցու­թյու­նից (ՀՀԿ) հե­տո, մա­ յի­սի ա­ռա­ջին օ­րե­րին կա­յա­նա­ լիք խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­ րու­թյուն­նե­րին մաս­նակ­ցե­լու է ա­ռան­ձին ցու­ցա­կով: Նա­խա­ գահ Սերժ Սարգս­յա­նը վեր­ջին մեկ տար­վա ըն­թաց­քում ջան­ քեր թա­փեց և ու­ժա­յին կա­ռույց­ նե­րի մի­ջո­ցով ճնշում ­ն եր գոր­ ծադ­րեց կոա­լի­ցիոն իր գոր­ծըն­ կեր ԲՀԿ-ի վրա, որ­պես­զի խո­շոր գոր­ծա­րար Գա­գիկ Ծա­ռուկ­յա­ նի գլխա­վո­րած կու­սակ­ցու­թյու­նը ՀՀԿ-ի հետ մեկ ցու­ցա­կով մաս­ նակ­ցի ընտ­րու­թյուն­նե­րին: Ծա­ ռուկ­յա­նը տե­ղի չտվեց: Դ­րան հետևեց նախ­կին արտ­գործ­նա­ խա­րար Վար­դան Օս­կան­յա­նի ան­դա­մակ­ցու­թյու­նը ԲՀԿ-ին, ո­րը 2008թ. պաշ­տո­նա­թո­ղու­թյու­նից հե­տո ե­ղել է ներ­կա­յիս կա­ռա­վա­ րու­թյան տնտե­սա­կան և ար­տա­ քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան հուժ­կու քննա­դա­տը: Չա­փա­զան­ցու­թյուն կլի­նի են­ թադ­րել, որ ԲՀԿ-ն կ­դառ­նա ընդ­ դի­մու­թյուն, բայց ակն­հայտ է, որ այս կու­սակ­ցու­թյու­նը ձգտում է ոչ միայն ա­ վե­ լաց­ նել իր ներ­ կա­յու­թյու­նը խորհր­դա­րա­նում, այլև հաղ­թել ՀՀԿ-ին ա­ռա­ջի­ կա խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­ թյուն­նե­րում: Դա, ան­կաս­կած, դժվա­րի­րա­կա­նա­նա­լի ցան­կու­ թյուն է: Հա­ կա­ ռակ որ ՀՀԿ-ն ժո­ղովր­դայ­նու­թյուն չի վա­յե­ լում, նրա ձեռ­ քում են իշ­ խա­ նա­ կան, վար­չա­կան և բիզ­նես լծակ­ նե­ րի մե­ ծա­ գույն մասն ու ընտ­ րու­թյուն­նե­րը կեղ­ծե­լու բո­լոր գոր­ծիք­նե­րը: Ա­ռա­ջին նա­խա­գա­հի և ն­րա գլխա­վո­րած Հայ ազ­գա­յին կոնգ­ րե­սի (ՀԱԿ) շուրջ հա­մախմբ­ված են մի շարք քա­ղա­քա­կան ու­ժեր, ո­րոնց ա­ռաջ­նորդ­նե­րի մեծ մա­ սը Տեր-­Պետ­րոս­յա­նի նա­խա­գա­ հու­թյան տա­րի­նե­րին ե­ղել է նրա կող­քին: Չ­նա­յած այն ի­րո­ղու­ թյա­նը, որ Տեր-­Պետ­րոս­յանն ու ՀԱԿ-ը վեր­ջին մի քա­նի տա­րի­նե­ րին կորց­րել են ի­րենց հա­մա­կիր­ նե­րի մի մա­սին, սա­կայն շա­րու­ նա­կում են մնալ ա­մե ­նաազ­դե­ ցիկ ար­տա­խորհր­դա­րա­նա­կան ու­ ժը: Կաս­ կած չկա, որ խորհր­ դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի արդ­յուն­քում ձևա­վոր­վե­լիք նոր խորհր­դա­րա­նում ՀԱԿ-ը շո­շա­ փե­լի ներ­կա­յու­թյուն կու­նե­նա:

Նոր խորհր­դա­րա­նում, կոա­ լի­ցիա­յին մաս կազ­մող ՀՀԿ-ից ու ԲՀԿ-ից, ինչ­պես նաև ար­տա­ խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­ թյուն ՀԱԿ-ից բա­ցի, ա­մե ­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, ներ­կա­ յու­թյուն կու­նե­նան խորհր­դա­րա­ նա­կան ընդ­դի­մա­դիր եր­կու կու­ սակ­ցու­թյուն­ներ՝ ՀՅԴ-ն ու «Ժա­ ռան­գու­թյու­ն»-ը: Կոա­լի­ցիա­յի մաս կազ­մող եր­րորդ կու­սակ­ ցու­թյու­նը՝ «Օ­րի­նաց եր­կի­ր»-ը, ո­րի ա­ռաջ­նորդ Ար­թուր Բաղ­դա­ սար­յա­նը 2008թ. նա­խա­գա­հա­ կան ընտ­րու­թյուն­նե­րում ստա­ցել էր գրե­ թե 20 տո­ կոս քվե, լուրջ դժվա­րու­թյուն է ու­նե­նա­լու հաղ­ թա­հա­րե­լու խորհր­դա­րան մուտ­

ընտ­րու­թյուն­նե­րի ճա­նա­պար­հով այս կու­սակ­ցու­թյան ա­խոր­ժա­կը չա­փա­վո­րե­լու մա­սին է խոս­քը, ան­շուշտ: Այդ­պի­սի հնա­րա­վո­ րու­թյուն Հա­յաս­տա­նն ու­նի ա­ռա­ ջի­կա ա­միս­նե­րի ըն­թաց­քում: Քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը են­թադ­ րում է նաև պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­ թյուն­ներ: Եվ այ­սօր ճիշտ օրն է, որ­ նման պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­ թյուն ձեռք բեր­վի չորս ազ­դե­ցիկ ու­ ժե­ րի՝ ՀԱԿ-ի, ԲՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի և «Ժա­ռան­գու­թյան» միջև: Ան­գամ ա­ռան­ձին ցու­ցակ­նե­րով ընտ­րու­թյուն­նե­րին մաս­նակ­ցե­լու դեպ­քում այս կու­սակ­ցու­թյուն­նե­ րը կա­րող են պայ­մա­նա­վոր­վել և դաշ­նակ­ցել մեկ կարևո­րա­գույն

(այս ընտ­րու­թյուն­նե­րում՝ ՀԱԿ-ի, ԲՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի ու Ժա­ ռան­ գու­ թյան), քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­ րա­կու­թյան և հայ ընտ­րող­նե­րի վրա: Ե­ թե ի­ րոք, ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն ու «Ժա­ռան­գու­թյու­ն»-ը, ինչ­պես նաև Հա­յաս­տա­նի հա­ սա­րա­կու­թյու­նը ցան­կա­նում է ա­զատ­վել Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թյան մե­նա­տի­րու­թյու­ նից, ա­պա խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րից հե­տո, ըստ ա­ վե­ լի վաղ ձեռք բեր­ ված պայ­ մա­նա­վոր­վա­ծու­թյան, այս չորս ազ­դե­ցիկ ու­ժե­րը պետք է հա­մա­ ձայ­նու­թյուն ձեռք բե­րեն այն մա­ սին, որ հնա­րա­վո­րու­թյան դեպ­

քի հինգ­տո­կո­սանց ար­գել­քը: Այ­սօր Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջին ե­րեք դեմ­քե­րը՝ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­յա­նը, խորհր­դա­րա­նի նա­ խա­գահ Սամ­վել Նի­կո­յա­նը և վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­ յա­նը, ներ­կա­յաց­նում են ՀՀԿ-ն: Գոր­ծող խորհր­դա­րա­նում ՀՀԿ-ն ու­նի ո­րակ­յալ մե­ծա­մաս­նու­թյուն, ին­չը նշա­նա­կում է, որ խորհր­դա­ րան բեր­ված ա­մե ն օ­րենք և օ­րի­ նա­գիծ կա­րող է վա­վե­րաց­վել: Այս ի­րա­վի­ճա­կին՝ ՀՀԿ-ի քա­ ղա­քա­կան և տն­տե­սա­կան մե­նա­ տի­րու­թյա­նը, հնա­րա­վոր է վերջ տալ, ե­թե ա­ռա­ջի­կա խորհր­ դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­ րում ԲՀԿ-ն ու ընդ­դի­մու­թյու­ նը ճիշտ գնա­ հա­ տեն ի­ րենց ու­ ժերն ու հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը և միաց­յալ ճա­կա­տով պայ­քա­ րեն ՀՀԿ-ի դեմ, այդ թվում՝ միա­ սին պայ­քա­րեն, որ­պես­զի ՀՀԿ-ն հ­նա­րա­վո­րու­թյուն չու­նե­նա հա­ մա­տա­րած կեր­պով կեղ­ծել ընտ­ րու­թյուն­նե­րը, ին­չը նրան հա­ ջող­վեց 2007թ. խորհր­դա­րա­նա­ կան և 2008թ. նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րում: Ինչ­ պե՞ս վերջ տալ ՀՀԿ-ի մե­ նա­տի­րու­թյա­նը: Բա­ցա­ռա­պես սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գով,

հար­ցում՝ ընտ­րա­տե­ղա­մա­սե­ րում բռնել ընտ­րա­կեղ­ծա­րար­նե­ րի ձեռ­քը: Դա ար­դեն կլի­նի մե­ ծա­գույն հա­ջո­ղու­թյուն:

քում ի­րենք են ձևա­վո­րե­լու նոր կա­ռա­վա­րու­թյուն, և կամ կոա­լի­ ցիոն նոր կա­ռա­վա­րու­թյան կազ­ մում ՀՀԿ-ն մե­ծա­մաս­նու­թյուն չի լի­նե­լու: Իսկ դա հնա­րա­վոր կլի­ նի այն դեպ­ քում, ե­ թե այս չորս

«

Որ­չա՞փ են ընտ­րու­ թյուն­նե­րը կեղծ­վում Հա­յաս­տա­նում Որևէ ճշգրիտ հաշ­ վարկ չկա, թե որ­չափ են ընտ­րու­թյուն­նե­ րը կեղծ­վում Հա­յաս­տա­նում: Ըն­ դուն­ ված է ա­ սել, որ 1995թ. խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­ թյուն­նե­րից հե­տո իշ­խա­նու­թյան ղե­ կին գտնվող ու­ ժը իր օգ­ տին կեղ­ ծում է 300-500 հա­ զար քվե: Դ­րանք այն ընտ­րող­նե­րի քվե­ ներն են, ո­ րոնք կա՛մ չեն մաս­ նակ­ցում ընտ­րու­թյուն­նե­րին, կա՛մ ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես Հա­ յաս­տա­նից դուրս են: Հետևա­բար՝ որ­քան ակ­տիվ լի­նի բնակ­չու­թյան մաս­նակ­ցու­ թյու­նն ընտ­րու­թյուն­նե­րին, այն­ քան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը դժվա­ րու­թյուն­ներ կու­նե­նան կեղ­ծել դրանք: Այս­պի­սով՝ ար­դար ընտ­ րու­թյուն­ներ անց­կաց­նե­լու հույ­ սը պետք է դնել ոչ թե Եվ­ րո­ պա­յի ու եվ­րո­պա­կան կա­ռույց­ նե­րի, այլ կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րի

Եթե իրոք ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն ու «Ժա­ռան­գու­թյուն»-ը ցանկանում են ազատ­ վել ՀՀԿ-ի մենատիրությունից, պետք է հա­ մա­ձայնություն ձեռք բերեն այն մասին, որ հնարավորության դեպքում իրենք են ձևա­ վորելու նոր կառավարություն

»

կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րին հա­ջող­վի նոր խորհր­դա­րա­նում ա­պա­հո­վել տե­ղե­րի կե­սից ա­վե­լին: Շա­տե­րը կա­ռար­կեն, որ ե­թե ան­գամ հնա­րա­վոր է թույլ չտալ, որ ՀՀԿ-ն խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րում չստա­նա քվե­նե­րի 50 տո­կո­սից ա­վե­լին, ա­պա, միև­նույն է, հնա­րա­վոր չէ կոա­լի­ցիոն կա­ռա­վա­րու­թյուն ձևա­ վո­ րել ՀԱԿ-ի, ԲՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի ու «Ժա­ռան­գու­թյան» միջև: Գու­ ցե, ի­րա­վամբ, հնա­րա­վոր չէ այս չորս կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րի սերտ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը՝ հաշ­ վի առ­նե­լով անց­յա­լում նրանց միջև ե­ղած հա­կա­սու­թյուն­նե­րը: Բայց ե­թե ի­րոք նրանք ու­զում են փո­փո­խու­թյուն­ներ, ա­պա պետք է մի կողմ դնեն անց­ յա­ լի հի­ շո­ ղու­թյուն­ներն ու ներ­կա­յի հա­ վակ­նու­թյուն­նե­րը և հա­նուն Հա­ յաս­տա­նի ա­պա­գա­յի սահ­մա­նա­ փա­կեն իշ­խող ՀՀԿ-ի քա­ղա­քա­ կան, վար­չա­կան ու տնտե­սա­կան մե­նա­տի­րու­թյու­նը: Հա­կա­ռակ դեպ­քում, ևս հինգ տա­րի Հա­յաս­տա­նը մաշ­վե­լու է ՀՀԿ-ի ան­պա­տաս­խա­նա­տու և ան­փա­ռու­նակ կա­ռա­վա­րու­թյան պայ­ման­նե­րում: Նա­խորդ չորսհինգ տա­րի­նե­րին Հա­յաս­տա­նից ար­տա­գաղ­թել է մոտ 200 հա­զար մարդ, ար­տա­քին պարտ­քն ա­վե­ լա­ ցել է ա­ վե­ լի քան եր­ կու ան­ գամ, աղ­քատ­նե­րի թիվն ա­վե­լա­ ցել է 400 հա­զա­րով: Այս տխուր վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը կա­րե­լի է շա­րու­նա­կել այլ թվե­րով ու փաս­ տե­ րով: Բայց դա դա­ տարկ խո­ սակ­ցու­թյուն կլի­նի, ե­թե ա­ռա­ջի­ կա խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­ թյուն­նե­րում Հա­յաս­տա­նը, գո­նե մա­սամբ, չա­զատ­վի ՀՀԿ-ի մե­ նա­տի­րութ­յու­նից:  n

«Սիվիլիթաս» հիմնադրամը հրավիրում է «Ընտրարշավի օրակարգը» թեմայով քննարկմանը Բանախոսներն են` Արմակադի հիմնադիր

Խաչիկ Գևորգյանը հրապարակագիր

Սամվել Մարտիրոսյանը բժիշկ

Կարեն Քոլոյանը Քննարկումը կվարի «Սիվիլիթաս» հիմնադրամի տնօրեն

Սալբի Ղազարյանը

Քննարկումը տեղի կունենա մարտի 21-ին, ժամը 16:00-ին «Երևան» հյուրանոցի «Ռոսսինի» սրահում

Մասնակցությունը միայն նախնական գրանցումով՝

010 500 119

Տեղերը սահմանափակ են


| № 39 (108), երկուշաբթի, մարտի 20, 2012 թ.

4 | Փողեր

Հա­յաս­տա­նում բիզ­նես մի­ջա­վայ­րը շատ ա­րագ է փոխ­վում Հա­յաս­տա­նում մշա­կու­թա­բա­նա­կան խնդիր կա՝ ե­րի­տա­սարդ­նե­ րից շա­տե­րը սպա­սարկ­ման ո­լոր­տում չեն ցան­կա­նում աշ­խա­տել, քա­նի որ այդ ո­լոր­տի աշ­խա­տան­քի նկատ­մամբ հա­սա­րա­կա­կան ընդ­հա­նուր ար­հա­մար­հանք կա: «Օ­րա­կարգ»-ի հետ զրույ­ցում «Ֆի­գա­րո ռես­տո­րան­ներ» ըն­կե­րու­թյան (Segafredo սրճա­րան­նե­ րի, SFC Express բիստ­րո­նե­րի սե­փա­կա­նա­տեր) տնօ­րեն, ազ­գու­ թյամբ ա­մե­րի­կա­ցի Դեյ­վիդ Բիք­վիթն (David Bequette) ա­սում է, որ Հա­յաս­տա­նում բարձ­րա­գույն կրթու­թյու­նը դար­ձել է պար­տա­ դիր երևույթ, ո­րից հե­տո յու­րա­քանչ­յուրն ակն­կա­լում է ու­նե­նալ բարձր պաշ­ տոն ու շատ լավ աշ­ խա­ տանք, ին­ չը և խո­ չըն­ դո­ տում է, որ ե­րի­տա­սարդ­ներն ա­վե­լի ան­կաշ­կանդ ու եր­ջա­նիկ ապ­րեն: -Պրն Բիք­վիթ, «Ֆի­գա­րո ռես­տո­րան­ներ» ըն­կե­րու­ թյունն ար­դեն եր­կար ժա­ մա­նակ ներ­կա է Հա­յաս­ տա­նում: Դժ­վա՞ր է արդ­ յոք աշ­խա­տել հա­յաս­տան­ յան շու­կա­յում: Ին­չո՞վ է ա­ռանձ­նա­նում հայ հա­ճա­ խոր­դը այլ մշա­կույթ­նե­րի հա­ճա­խորդ­նե­րից: -­Հա­յաս­տա­նում աշ­խա­տե­լը բա­վա­կան հե­տաքր­քիր է հատ­ կա­պես ինձ հա­մար, քա­նի որ ես արևմտ­յան մշա­կույ­թի կրող եմ: Աշ­խա­տե­լը նման մի­ջա­վայ­րում նոր հո­րի­զոն­ներ է բա­ցում, ստի­ պում է ու­շադ­րու­թյուն դարձ­նել նոր ման­րուք­նե­րի: Դա գու­ցե նոր մար­տահ­րա­վեր է, սա­կայն նաև հնա­րա­վո­րու­թյուն է ծա­նո­թա­նա­ լու նոր բիզ­ նես մշա­ կույ­ թի, նոր հե­տաքր­քիր մարդ­կանց հետ: Յու­րա­քանչ­յուր երկ­րում սպա­ ռող­նե­րը տար­բեր սպա­սում ­ն եր ու պա­հանջ­ներ ու­նեն, և յու­րա­ քանչ­յուր երկ­րում բիզ­նե­սը պար­ տա­ վոր է հար­ մար­ վել նոր կա­ նոն­նե­րին, որ­պես­զի ա­պա­հո­ վի իր անդ­րազ­գա­յին մրցու­նա­ կու­ թյու­ նը: Դու չես կա­ րող նույն ձևով բիզ­նես ծա­վա­լել Ա­մե­րի­կա­ յում և Հա­յաս­տա­նում: Ակն­հայտ է, որ հա­յաս­տան­յան շու­կա մտնող բիզ­նես­նե­րը պետք է նոր մո­տե­ ցում ­ներ որ­ դեգ­ րեն, հայ սպա­ ռո­ղի պա­հանջ­նե­րը հաշ­վի առ­ նեն: Ընդ­հա­նուր առ­մամբ՝ ա­մե ն տեղ հա­ճա­խորդ­նե­րը պա­հան­ ջում են ո­րակ, ո­րը վե­րա­բե­րում է

թե՛ մա­տուց­վող ծա­ռա­յու­թյուն­նե­ րին, թե՛ սննդին, թե՛ ընդ­ հա­ նուր մի­ջա­վայ­րին: Ա­յո՛, հա­յաս­տան­յան շու­կան ա­ռանձ­նա­հա­տուկ է, սա­ կայն ոչ էքստ­րաօր­դի­նար:

Բիք­վի­թի խոս­քով՝ Հա­յաս­տա­նում ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի ո­լոր­տի աշ­խա­ տող­նե­րի նկատ­ մամբ բա­ցա­սա­

-­Հա­յաս­տան­յան շու­կա­յում ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի բարձր գնե­րը ոչ միշտ են հա­մա­ պա­տաս­խա­նում մա­տուց­ ման ո­րա­կին: Ին­չո՞վ բա­ ցատ­րել դա: -­Սա բա­վա­կան բարդ հարց է: Այս­տեղ ընդ­հա­նուր առ­մամբ գնե­ րը բարձր են, քա­ նի որ Հա­ յաս­տա­նը ցա­մա­քա­յին եր­կիր է, շրջա­պատ­ված է ոչ բար­յա­ցա­կամ հարևան­նե­րով: Բա­վա­կան ծախ­ սա­տար է ապ­րանք­նե­րի ներ­մու­ ծու­մը, և ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի հա­ մար ա­վե­լի դժվար է ե­կա­մուտ ստա­նալ ա­ռանց գնե­րը բարձ­ րաց­նե­լու: Բա­ցի այդ՝ այս­տեղ առ­ կա է մասշ­տա­բի է­ֆեկ­տի խնդի­ րը, շու­ կան փոքր է: Մեծ շու­ կա­ նե­րում պայ­քա­րում են մի­լիո­նա­ վոր սպա­ռող­նե­րի հա­մար, այ­նինչ Հա­յաս­տա­նում, իսկ ա­վե­լի ճիշտ է ա­սել՝ Երևա­նում, ա­ռա­վե­լա­գույ­նը 1-1,5  մլն հա­ճա­խորդ կա: Այ­սինքն՝ նմա­նա­տիպ զար­գա­ցող շու­կա­ յում կա­տար­վում են մեծ ծախ­սեր, սա­կայն փոքր շու­կա­յի մասշ­տա­ բով, ին­ չը ստի­ պում է բարձ­ րաց­ նել գնե­րը: Դժ­բախ­տա­բար, Հա­ յաս­տա­նում մենք գործ ու­նենք նաև ցած­րո­րակ ծա­ռա­յու­թյուն­ նե­ րի հետ: Սա­ կայն կար­ ծում եմ, որ հա­ճա­խորդ­նե­րը բարձր գնե­րի

կան վե­րա­բեր­ մուն­քը հան­գեց­ րել է ո­րա­կա­կան հե­տըն­թա­ցի:

դեպ­քում պետք է պա­հան­ջեն նաև բարձ­րո­րակ սպա­սար­կում: Դ­րա հա­մար պետք է հա­ճա­խորդ­նե­րին ա­վե­լի լավ ճա­նա­չել և ա­ռաջ­նա­ հեր­թու­թյուն տալ սպա­սարկ­ման ո­րա­կին, այլ ոչ թե գնին: -­Հա­յաս­տան­յան ի­րա­կա­ նու­թյու­նում գո­յու­թյուն ու­ նի ան­բար­յա­ցա­կամ, ան­ գամ ոչ հար­գա­լից վե­ րա­բեր­մունք սպա­սարկ­ ման ո­լոր­տում աշ­խա­տող մարդ­կանց, հատ­կա­պես մա­տու­ցող­նե­րի նկատ­ մամբ: Առնչ­վե՞լ եք արդ­յոք նմա­նա­տիպ խնդրի հետ: Ինչ­պե՞ս կա­րե­լի է կոտ­րել այդ կարծ­րա­տի­պը: -Ես 100 տո­կո­սով հա­մա­ ձայն եմ Ձեզ հետ: Հա­ յաս­ տան­ յան հա­սա­րա­կու­թյու­նում բա­վա­ կան եր­կար ժա­մա­նակ ծա­ռա­յու­ թյուն­նե­րի ո­լոր­տի աշ­խա­տող­նե­ րի նկատ­մամբ վե­րա­բեր­մուն­քը բա­ցա­սա­կան է ե­ղել, ին­չը հան­ գեց­րել է ո­րա­կա­կան հե­տըն­թա­ ցի: Ծա­ռա­յու­թյուն­ներ մա­տու­ցե­ լը գրե­թե նույ­նաց­վում է ստրկու­ թյան, ցածր խա­վի աշ­խա­տան­ քի հետ: Ս­տաց­վում է, որ ինչ­պես հա­ճա­խորդ­ներն են վե­րա­բեր­ վում մա­տու­ցող­նե­րին, այն­պես էլ սպա­սարկ­ման ո­լոր­տի աշ­խա­ տող­ներն են վե­րա­բերվում հա­ ճա­խորդ­նե­րին՝ ցած­րո­րակ ծա­ ռա­յու­թյուն­ներ մա­տու­ցե­լով: Ս­պա­սարկ­ման ո­լոր­տում աշ­ խա­տում են ե­րի­տա­սարդ­նե­րը, իսկ նմա­նա­տիպ վե­րա­բեր­մուն­ քի պայ­ման­նե­րում նրանք աշ­ խա­տում են վա­խի, ճնշվա­ծու­ թյան մի­ջա­վայ­րում: Պետք է այս խնդի­ րը լու­ ծել ու սկսել դրդա­ պատ­ճառ­նե­րից: Այս ո­լոր­տում աշ­խա­տե­լը պետք է դառ­նա ե­րի­ տա­սար­դի կա­րիե­րա­յի սկիզբ, ոչ թե կան­գառ տե­ղում: Օ­րի­նակ՝ մեր ըն­կե­րու­թյու­ նում սկսում ես ա­մե­նա­ներքևից ու ա­ ճում են մինչև կա­ ռա­ վար­ չի պաշ­տոն: Մենք մո­տի­վաց­նում ենք այն մարդ­ կանց, որոնք ցան­ կա­նում են աշ­խա­տել այս ո­լոր­ տում և եր­կա­րատև հե­ռան­կար­ ներ ու­նեն մեր ըն­կե­րու­թյան հետ կապ­ված: Այ­սինքն՝ ի­րա­տե­սա­կան է սկզբում աշ­ խա­ տել որ­ պես մա­ տու­ցող և ա­ճել մինչև մաս­նաճ­յու­ ղի կա­ռա­վա­րիչ: Հա­մե­նայն դեպս,

այդ մե­խա­նիզ­մով ենք աշ­խա­ տում մենք: Ինքս կա­րիե­րան այդ­ պես եմ սկսել: Սա նոր­մալ երևույթ է Արև­մուտ­քում, այն­տեղ այդ ճա­ նա­պար­հով են կա­յա­նում: Այ­ նինչ Հա­յաս­տա­նում բարձ­րա­գույն կրթու­թյուն ստա­նա­լը դար­ձել է պար­տա­դիր երևույթ, ո­րից հե­տո յու­րա­քանչ­յուրն ակն­կա­լում է ու­ նե­նալ բարձր պաշ­տոն, շատ լավ աշ­խա­տանք: Պետք է հաս­կաց­ նել ե­րի­տա­սար­դու­թյա­նը, որ կա­ րե­լի է սկսել ներքևից և ա­ճել, դա հնա­րա­վո­րու­թյուն կտա ա­նընդ­ հատ սո­վո­րել և կա­յա­նալ որ­պես մաս­ նա­ գետ և անձ: Այս ա­ ռու­ մով կարևոր է, որ տե­ղա­կան ըն­ կե­րու­թյուն­նե­րը ե­րի­տա­սարդ­ նե­րին հնա­րա­վո­րու­թյուն տան զար­գա­նա­լու, ի­րենց մտա­հ­ղա­ ցում ­ն երն ի­րա­կա­նաց­նե­լու, ա­ռա­ ջար­կեն խրա­խու­սա­կան փա­թեթ­ ներ, ստեղ­ծեն ա­զատ, ան­կաշ­կադ եր­ջան­կու­թյան մթնո­լորտ: Ես լիո­ վին հա­մոզ­ված եմ, որ սա հնա­րա­ վոր է, և սա ար­դիա­կան ըն­կե­րու­ թյան բնո­րո­շում է: -­Դուք ա­սում եք՝ Հա­յաս­ տա­նի շու­կան փոքր է, բայցևայն­պես այս շու­ կա­յում ար­տա­սահ­ման­ յան բազ­մա­թիվ բրենդ­ներ են ներ­կա­յաց­ված: Ի՞նչն է նրանց բե­րում այս­տեղ: -­Հա­յաս­տանն ու­նի ժա­մա­նա­ կա­կից մի­ջա­վայր: Չ­նա­յած հա­ յե­րը սի­րում են ի­րենց բար­քե­ րը, ինչ­պես արևել­յան մշա­կույ­թի կրող­նե­րը, բայց հա­յե­րը ցան­կա­ նում են մաս­նա­կից լի­նել արևմտ­ յան շու­կա­յի զար­գա­ցում ­ն ե­րին, ցան­կա­նում են լի­նել Արև­մուտ­քի մա­սը: Այդ պատ­ճա­ռով հա­մաշ­ խար­հա­յին բրենդ­նե­րը մտնում են այս շու­կա: Հա­յե­րը Արև­մուտ­ քի երկր­նե­րում շատ են լի­նում և այն ա­մե ­նը, ինչ տես­նում են այն­ տեղ, ցան­կա­նում են տես­նել նաև ի­րենց սե­փա­կան երկ­րում: -Որ­պես ար­տա­սահ­ման­ցի գոր­ծա­րար՝ ինչ­պե՞ս կբնու­ թագ­րեք Հա­յաս­տա­նի բիզ­ նես մի­ջա­վայ­րը: -­Հա­յաս­տա­նում բիզ­նես մի­ջա­ վայ­ րը շատ ա­ րագ է փոխ­ վում: Չ­նա­յած հա­յե­րի մեծ մա­սը հա­մա­ ձայն չէ այս տե­սա­կե­տին, նրանք չեն կա­րող տես­նել այն, ինչ ես եմ

տես­նում: Ես հա­ճա­խա­կի եմ լի­ նում ար­տա­սահ­մա­նում և ա­մեն ան­գամ վե­րա­դառ­նա­լով Հա­յաս­ տան՝ տես­ նում եմ այդ դի­ նա­ մի­ կան: Հա­յաս­տա­նում կան շատ նի­շա­ներ, ո­րոնք դեռ զբա­ղեց­ված չեն: Երբ այդ նի­շա­նե­րը զբա­ղեց­ վեն, կփոխ­վի ընդ­հա­նուր բիզ­ նես մի­ջա­վայ­րը: Այս­տեղ այն­ քան բան կա ա­նե­լու: Այդ հան­գա­ ման­քը շու­կան ա­ռա­վել գրա­վիչ է դարձ­նում: Կարևոր է, որ նոր ըն­ կե­րու­թյուն­նե­րը հաս­կա­նան, թե ին­չի կա­րիք ու­նի հայ սպա­ռո­ղը, հե­տա­զո­տեն շու­կան ու գտնեն անհ­րա­ժեշտ բիզ­նես­նե­րը: Ե­թե լի­նես ո­լոր­տի ա­ռաջ­նե­կը, հաս­ տատ հա­ջո­ղու­թյան կհաս­նես, քա­նի որ մրցակ­ցու­թյու­նը շատ ու­ժեղ է այս­տեղ, և ա­ռաջ­նեկն ու­նի իր ա­ռա­վե­լու­թյուն­նե­րը: Միան­գա­մայն տրա­մա­բա­նա­կան է, որ նոր կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­ րի մուտ­քը շու­կա սահ­մա­նա­փակ­ ված է, քա­նի որ խոս­քը փոքր շու­ կա­յի մա­սին է, ո­րին պետք է ներ­ կա­յա­նալ նոր ապ­րանք­նե­րով և ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րով: -­Դուք Երևա­նում նոր բրենդ եք բա­ցում՝ Seanabon, ինչ­պես նաև Segafredo ցան­ցի եր­րորդ սրճա­րա­նը: Կա­րե­լի՞ է ա­սել, որ հայ սպա­ռող­նե­ րը սի­րում են եվ­րո­պա­կան սննդա­յին բրենդ­նե­րը: -Այն­պի­սի երկր­նե­րում, ինչ­պի­ սին Հա­յաս­տանն է, պետք է գրա­ վել շու­կա­յի հնա­րա­վո­րինս մեծ մաս­նա­բա­ժին: Մենք ցան­կա­նում ենք գրա­վել առ­կա թա­փուր սեգ­ մեն­տը, ու­նենք նոր թի­րա­խա­յին շու­կա­ներ, ո­րոնք զար­գա­նա­լու նմա­նա­տիպ հնա­րա­վո­րու­թյուն են ըն­ձե­ռում: Ա­սենք, ե­թե Segafredo-ն շեշ­տը դնում է ժա­մա­նա­կա­կից, ու­րախ, եվ­րո­պա­կան ապ­րե­լա­ կեր­պով հա­յաս­տան­յան սպա­ռո­ ղի վրա, ա­պա մեկ այլ սրճա­րան թի­րա­խա­վո­րում է ու­րիշ ճա­շա­ կի և ապ­րե­լա­կեր­պի հա­ճա­խորդ­ նե­րի: Յու­րա­քանչ­յուր հա­ճա­խորդ իր նա­խա­սի­րու­թյուն­ներն ու ճա­ շակն ու­նի և ընտ­րում է ի­րեն հո­ գե­հա­րա­զատ մթնո­լոր­տը: Նույ­նը վե­րա­բե­րում է Seanabon սրճա­րա­ նին, ո­րը նո­րու­թյուն կլի­նի հայ­ կա­կան շու­կա­յի հա­մար:  n Մա­րի­լույս Ե­րեմ­յան


№ 39 (108), երկուշաբթի, մարտի 20, 2012 թ. |

Փողեր | 5

Ար­ցա­խում $80  մլն-ի են սպա­սում

«Վալ­լեքս»-ը ներդ­րում­ն եր կա­նի Մար­տա­կեր­տի Կա­շեն հան­քա­վայ­րում «Վալ­լեքս» խումբն ընդ­լայն­ վում է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում։ Բա­ցի Դրմ­բո­նի պղինձ-ոս­կու հան­քա­վայ­րի շա­հա­գոր­ծու­մից՝ ըն­կե­րու­թյու­նը պատ­րաստ­ վում է ներդ­րում­ն եր կա­տա­րել Մար­տա­կեր­տի շրջա­նի Կա­շե­նի հան­քա­վայ­րում (մոտ $80  մլն):

Շու­կա­յի մաս­ն ա­կ ից­ նե­րը լա­վա­տ ես չեն Մ­յուս կող­մից՝ միջ­նա­ժամ­կետ և եր­կա­րա­ժամ­կետ հատ­վա­ ծի հա­մար ֆի­նան­սա­կան շու­ կա­յ ի մաս­նա­կից­նե­րը թերևս այդ­քան էլ լա­վա­տես չեն։ Այս­ պես՝ փետր­վա­րին միջ­նա­ժամ­ կետ պար­տ ա­տ ոմ­սե­րի մի­ջին կշռված ե­կամ­տ ա­բե­րու­թյու­նը

«

19.12

եվրո/դրամ

19.03

511.71

3.36 p 0.66%

Ըստ ԼՂՀ վար­չա­ 540

թյուն­յա­նի՝ Կա­

PanARMENIAN

շենում մեկ­նար­

ու­սում ­ն ա­սի­րու­թյան հա­մար: «Վալ­լեքս» խմբի ղե­կա­վար Վա­լե­րի Մեժ­լում­յա­նը, «Բեյզ Մե­ թըլս» ՓԲԸ-ի գոր­ծա­դիր տնօ­րեն Ար­թուր Մկր­տում­յա­նը ներ­կա­յաց­ րել են նոր հան­քա­վայ­րի շա­հա­ գործ­ման հե­ռան­կար­նե­րը և այն հիմ ­ն ա­կան ա­նե­լիք­նե­րը, ո­րոնք թույլ կտան ստա­նալ արդ­յու­նա­ բե­րա­կան լավ ցու­ցա­նիշ­ներ։ Հան­քա­վայ­րի շա­հա­գոր­ ծու­մը նա­խա­տես­վում է սկսել մինչև 2015 թ., կարդ­յու­նա­հան­վի

հիմ ­ն ա­կա­նում պղինձ և մո­լիբ­ դեն: Ըստ ծրագ­րի՝ ա­ռա­ջի­կա 10 տա­րի­նե­րին կմշակ­վի մոտ 17  մլն տոն­նա հան­քան­յութ: Ն­ շենք, որ «Բեյզ Մե­ թըլս»-ը հիմ ­ն ադր­վել է 2002թ: Ըն­կե­րու­ թյան հիմ ­ն ադր­ման նա­խանշ­ ված նպա­ տակն էր «Վալ­ լեքս» խմբի ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի ար­ տադ­ր ա­կ ան  հզո­ր ու­թ յուն­ն ե­ր ի հա­մար կա­յուն հան­քա­հում­քա­ յին բա­զա­յի ստեղ­ծու­մը: Ըն­կե­րու­ թյու­նը շա­հա­գոր­ծում է Դրմ­բո­նի

մնա­ցել է ան­փո­փոխ՝ 14,6%։ Եր­կա­րա­ժամ­կետ պար­տա­ տոմ­սե­րի ե­կամ­տա­բե­րու­թյու­նը փետր­վա­րին կազ­մել է 15,4%, իսկ ար­դեն մար­տին Ֆի­նանս­ նե­րի նա­խա­րա­րու­թյու­նը եր­ կա­րա­ժամ­կետ պար­տա­տոմ­ սե­րը տե­ղա­բաշ­խ ել է 15,73% ե­կամ­տե­բե­րու­թյամբ։ Այն, որ միջ­նա­ժամ­կետ և եր­ կա­րա­ժամ­կետ պար­տա­տոմ­ սե­րի ե­կամ­տա­բե­րու­թյու­նը դրսևո­րում է ա­ճի մի­տում ­ներ, ա­վե­լի շատ պայ­մա­նա­վոր­ված է ար­տար­ժու­թա­յին շու­կա­յի մի­ տում ­նե­րով և ս­պա­սում ­նե­րով։ Փետր­վա­րին ար­տար­ժույ­թի շու­կա­յում ազ­գա­յին ար­ժույ­թը ԱՄՆ-ի դո­լա­րի նկատ­մամբ ար­ ժեզրկ­ վել է 0,3%-ով՝ կազ­ մե­ լով ֌388,6/$1։ Եվ­րո­յի և ռուբ­լու նկատ­մամբ ար­ժեզր­կու­մը ե­ղել է ա­վե­լի մեծ՝ հա­մա­պա­տաս­ խա­ նա­ բար 2,7% և 4,68%: Նա­ խորդ տար­վա փետր­վա­րի հա­ մե­մատ դրա­մը դո­լա­րի նկատ­ մամբ ար­ժեզրկ­վել է 6,06%-ով, եվ­րո­յի նկատ­մամբ՝ 3,07%-ով, ռուբ­լու նկատ­մամբ՝ 4,29%-ով: Ֆի­նան­սա­կան շու­կա­ յում առ­ կա են դրա­ մի հե­ տա­ գա ար­ժեզրկ­ման սպա­սում­ ներ, և հաշ­ վի առ­ նե­ լով այն, որ պե­տա­կան պար­տա­տոմ­ սե­րի ե­կամ­տա­բե­րու­թյու­ նը ո­րո­շում է պա­հան­ջ ար­կը

Շուկայի «լակմուսային թուղթը»՝ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, անցած տարվա սեպտեմբերից այս կողմ չի փոփոխվել՝ ամեն անգամ ԿԲ-ն թողնում է 8%-ի մակարդակում

»

520

կում է Ար­ցա­խի վեր­ջին տաս­նամ­

500

յա­կի ա­մե ­նա­խո­ շոր տնտե­սա­կան ծրա­գի­րը:

պղինձ-ոս­կու հան­քա­վայ­րը։ Ըստ ըն­կե­րու­թյան պաշ­տո­նա­կան կայ­ քի՝ տա­րե­կան ար­տադ­րում է մոտ 20 հազ. տոն­նա ապ­րան­քա­յին խտան­յութ՝ պղնձի 15-16% և ոս­կու 32-34 գրամ/տոն­նա պա­րու­նա­ կու­թյամբ: Պղն­ձի տեխ­նո­լո­գիա­ կան կորզ­ման ցու­ցա­նի­շը կազ­ մում է 94%, ոս­կու­նը՝ մինչև 75%: Ս­տոր­գետն­յա հան­քից տա­րե­կան արդ­յու­նա­հան­վում է շուրջ 350 հազ. տոն­նա հան­քա­քար:  n Ա.Չ.

Կամ ինչ կապ ու­նի ռե­պո­յի գոր­ծի­քը շու­կա­յի հետ տն­տե­սու­թյան վրա թող­նում է չե­զոք ազ­դե­ցու­թյուն։ Սա նշա­ նա­ կում է, որ փետր­ վա­ րին նա­ խորդ ամս­ վա նկատ­ մամբ ար­ ձա­նագր­ված 0,9% գնան­կու­մը և փետր­վա­րին 12-ամս­յա 3% գնա­ ճը այդ­քան էլ կապ­ված չեն ԿԲ-ի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի հետ։ Փետր­ վար­յան գնան­կու­մը մե­ծա­պես պայ­մա­նա­վոր­ված է ե­ղել մրգե­րի (3,7%) և բան­ջա­րե­ղե­նի (10,7%) գնե­րի նվազ­մամբ։ Ս­տ աց­վում է, որ փետր­վա­րին գնա­ճ ը նա­հան­ջել է մրգե­րի և բան­ջա­րե­ղե­նի շնոր­հիվ, իսկ ֆի­նան­սա­կան շու­կա­յում տո­կո­ սադ­րույք­նե­րի նվա­զու­մը ա­ռա­ ջին հեր­թին փոքր գնա­ճի արդ­ յունք է։ ԿԲ-ի կող­մից նշվող բո­ լոր ֆի­նան­սա­կան գոր­ծիք­նե­րի ժամ­կե­տ այ­նու­թյու­նը ա­ռա­վե­ լա­գ ույ­նը մեկ տա­րի է։

0.61 q 0.16%

390

370 19.09

Տո­կո­սա­դրույք­նե­րը վեր են նա­յում ‹‹‹ էջ 1

388.75

380

պետ Ա­րա Հա­րու­

Ըստ ԼՂՀ կա­ռա­վա­րու­թյան հա­ ղոր­դագ­րու­թյան՝ ե­րեկ «Վալ­ լեքս» խմբի հետ հա­մա­ձայ­նա­ գիր է ստո­րագր­վել Կա­շե­նի շա­ հա­գործ­ման վե­րա­բեր­յալ։ ԼՂՀ Վար­չա­պետ Ա­րա Հա­րու­թյուն­ յա­ նը նշել է, որ մեկ­ նար­ կում է Ար­ցա­խի վեր­ջին տաս­նամ­յա­կի ա­մե ­նա­խո­շոր տնտե­սա­կան ծրա­ գի­րը, ին­չի հա­ջող ի­րա­գոր­ծու­ մը կու­ղեկց­վի հար­կա­յին խո­շոր մուտ­քե­րի և սո­ցիա­լա­կան ա­ռան­ ձին խնդիր­նե­րի լուծ­մամբ: Ա­րա Հա­րու­թյուն­յա­նը ընդգ­ ծել է, որ հան­քարդ­յու­նա­բե­րու­ թյու­նը կա­րող է դառ­նալ Ար­ցա­ խի տնտե­սու­թյան ա­վան­դա­կան ճյու­ ղե­ րից մե­ կը, և այդ նպա­ տա­կով կա­ռա­վա­րու­թյունն իր հեր­թին մի­ջոց­ներ է հատ­կաց­ նում ըն­դեր­քի հա­մա­կող­մա­նի

դոլար/դրամ

480 19.09

19.03

19.12

ռուբլի/դրամ

13.3

0.09 p 0.68%

13,50 12,80 12,10 11,40 19.09

19.12

եվրո/դոլար

1.317

19.03 0.00 q 0.05%

1,39

1,32

1,25 19.09

19.12

WTI Brent

նավթ

19.03

107.09 0.03 p 0.03% 125.21 0.60 q 0.48%

US$/bbl.

125

100

75 19.09 ոսկի

19.12

կբ 100 հհ comex

19.03

1658.0 13.8 p 0.84% 1655.5 0.3 q 0.02%

US$/t oz.

1900

1650

Պետ­պար­տա­տոմ­սե­րի ե­կամ­տա­բե­րու­թյան ա­ճը, դրա­մի հե­տա­գա ար­ժեզր­կու­մը հան­ գեց­նե­լու են դրա­մա­յին ա­վանդ­նե­րի և վար­կե­րի տո­կո­սադ­րույք­նե­րի ա­ճի։

(շու­կա­յի մաս­նա­կից­նե­րը), այլ ոչ թե ա­ռ ա­ջ ար­կը (Ֆի­նանս­նե­ րի նա­խ ա­րա­րու­թյու­նը), ա­ռ ա­ ջի­կա ա­միս­նե­րին տո­կո­սադ­ րույք­նե­րի ա­ճը կպահ­պան­վի։ Պե­տա­կան պար­տա­տոմ­սե­րի

ե­կամ­տա­բե­րու­թյան ա­ճը, դրա­ մի հե­տա­գա ար­ժեզր­կու­ մը կհան­գեց­նեն դրա­մա­յին ա­վանդ­նե­րի և վար­կե­րի տո­կո­ սադ­րույք­նե­րի ա­ճի։  n Ար­մե ­նակ Չա­տին­յան

1400 19.09

(comex)

պղինձ

օ ր ա թ ե ր թ

Բաժանորդագրության համար դիմել «Հայփոստ» ՊՓԲԸ, հեռ. 51-45-46, 51-45-47 «Պրեսս Ստենդ» ՍՊԸ, հեռ. 52-21-99, (093)-88-68-01 «Պրեսս-Ատաշե» ՍՊԸ, հեռ. 27-02-22 «Հայմամուլ» ՓԲԸ, հեռ. 45-82-00, 45-89-17 «Բլից-Մեդիա» ՍՊԸ, հեռ. 52-53-01, 58-17-13 «Էքսպրես պլյուս» ՍՊԸ, հեռ. 54-84-30 Առաքումը՝ անվճար

8561

19.03 11.0 p 0.13%

US$/tonne

8900 8100 7300 6500 19.09

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

19.12

ցորեն

(cbt)

19.12

244.25

19.03 2.66 q 1.08%

US$/tonne

290

250

210 19.09

19.12

19.03

Տվյալները վերցված են 19.03, Երևան, ժ. 16:00 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, Bloomberg և Forex


| № 39 (108), երկուշաբթի, մարտի 20, 2012 թ.

6 | Մեծ փողեր

Վար­կան­շա­յին պա­տե­րազմ ­ն եր Moody’s-ում ո­րո­շել են գնա­հա­տել մրցա­կից­նե­րի ռիս­կե­րը Երբ 2008թ. ֆի­նան­սա­կան ճգնա­ժա­մի պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը դրվեց մի­ջազ­գա­յին վար­կան­շա­յին եռ­յա­կի՝ Moody’s-ի, Standard & Poor’s-ի (S&P) և Fitch Ratings-ի վրա, գոր­ ծա­ կա­ լու­ թյուն­ նե­ րը հայտն­վե­ցին կար­գա­վո­րիչ­նե­րի և հա­սա­րա­կու­թյան քննա­դա­տու­ թյան թի­րա­խում։ Հետ չմնա­լով շու­կա­յի ընդ­հա­նուր մի­տում­ն ե­ րից՝ միմ­յանց քննա­դա­տել սկսել են նաև գոր­ծա­կա­լու­թյուն­նե­րը։ Moody’s-ը, օ­րի­նակ, պար­բե­րա­բար կոշտ հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ է հնչեց­նում գոր­ծըն­կեր­նե­րի հաս­ցեին՝ պնդե­լով, թե նրանց վար­ կա­նիշ­ներն ա­դեկ­վատ չեն գնա­հա­տում ար­ժեթղ­թա­վոր­ման շու­ կա­յի ա­ճող ռիս­կե­րը։ Փոր­ձա­գետ­նե­րը վստահ են, որ գոր­ծա­կա­ լու­թյունն այդ­պի­սով փոր­ձում է իր կող­մը գրա­վել մրցա­կից­նե­րի հա­ճա­խորդ­նե­րին։

դիր­նե­րը 2008թ. ֆի­նան­սա­կան ճգնա­ժա­մի պա­ տաս­խա­նատ­վու­

novayagazeta.ru

պա­հանջ­նե­րը, իսկ տրա­մադ­րած վար­կերն ակ­տի­վո­րեն վե­րա­ծում են ար­ժեթղ­թե­րի։ Moody’s-ը քննա­դա­տել է վար­ կե­րով ա­պա­հով­ված ակ­տիվ­ն ե­ րի թո­ ղարկ­ ման մի շարք գոր­ ծարք­նե­րի վար­կան­շու­մը։ Խոս­ քը, մաս­նա­վո­րա­պես, ավ­տո­վար­ կե­րի ար­ժեթղ­թա­վոր­ման մա­սին է, ո­րոնք տրա­մադ­րել է ո­լոր­ տում մաս­նա­գի­տա­ցող Exeter Finance-ը։ S&P-ն դ­ րանց շնոր­ հել է AA վար­կա­նիշ, իսկ կա­նա­ դա­կան DBRS-ը՝ նոր, ա­ռա­վե­լա­ գույն AAA։ Moody’s-ը, ո­ րը որևէ

Moody’s-ը նա­խօ­րեին հրա­պա­ րա­կած իր «ԱՄՆ-ի ար­ժեթղ­թա­ վոր­ման ո­լոր­տի ռիս­կե­րը» զե­ կույ­ ցում նշում է, որ ար­ ժեթղ­ թա­վոր­ման ո­լոր­տում մի­տում­ նե­րը կրկին տագ­նա­պա­լի են՝ subprime հի­փո­թե­քով և բարձր­ ռիս­կա­յին այլ ակ­տիվ­ն ե­րով ա­պա­հով­ված պար­տա­տոմ­սե­ րի շու­կա­յի «փու­չի­կի» պայ­թյու­ նին հա­ջոր­դած «խա­ղաղ ժա­ մա­նակ­նե­րից» հե­տո։ Գոր­ծա­ կա­ լու­ թյու­ նը նշում է, որ բան­ կե­ րը կրկին սկսել են մեղ­ մել փո­խա­ռու­նե­րին ներ­կա­յաց­վող

ԱՄՆ-ի օ­րենս­

թյու­նը հա­ճույ­քով «բար­դում» են վար­կա­նշա­յին գոր­ծա­կա­լու­թյուն­ նե­րի վրա։

առն­չու­թյուն չու­նի այս ըն­կե­րու­ թյան հետ, հայ­ տա­ րա­ րել է, որ ին­քը եր­բեք այդ­քան բարձր վար­ կա­նիշ չէր շնոր­հի թո­ղարկ­ված այս գոր­ծիք­նե­րին։ Ն­շենք, որ ԱՄՆ-ի օ­րենս­դիր­ նե­րը հենց վար­կան­շա­յին գոր­ ծա­կա­լու­թյուն­նե­րին էին հա­մա­ րել «ֆի­նան­սա­կան փլուզ­ման

գլխա­վոր մեղ­սա­կից­ներ»։ ԱՄՆում 2010թ. ըն­ դուն­ ված Դոդ-Ֆ­ րեն­կի օ­րեն­քը գոր­ծա­կա­լու­թյուն­ նե­րին ի­րա­վունք է վե­րա­պա­ հում ոչ պաշ­տո­նա­կան տե­սա­ կետ հայտ­նել այն գոր­ծարք­նե­րի վե­րա­բեր­յալ, ո­րոնց հետ նրանք ան­մի­ջա­կան առն­չու­թյուն չու­ նեն։ Գա­ղա­փա­րի հե­ղի­նակ­նե­րի

կար­ ծի­ քով՝ սա կա­ րող է նպաս­ տել գոր­ծա­կա­լու­թյուն­նե­րի աշ­ խա­տան­քի ո­րա­կի բա­րե­լավ­մա­ նը։ Մի­ջազ­գա­յին վար­կա­ն­շա­յին եռ­յա­կում, փաս­տո­րեն, այս հնա­ րա­վո­րու­թյու­նը ո­րո­շել են օգ­ տա­գոր­ծել մրցա­կից­նե­րի հա­ճա­ խորդ­նե­րին ի­րենց կող­մը գրա­ վե­լու հա­մար։ Ընդ ո­ րում՝ Moody’s-ը միա­ կը չէ, որն օգտ­ վում է օ­ րեն­ քի ըն­ ձե­ռած այս հնա­րա­վո­րու­թյու­ նից։ Ա­ վե­ լի վաղ S&P-ն, օ­ րի­ նակ, քննա­դա­տել էր հի­փո­թե­քով ա­պա­հով­ված պար­տա­տոմ­սե­ րին Moody’s-ի կող­մից ա­ռա­վե­ լա­գույն վար­կա­նի­շի շնոր­հու­մը։ Fitch-ը, իր հեր­թին, քննա­դա­տել էր S&P-ին՝ հի­փո­թե­քա­յին շու­ կա­յում հա­ման­ման գոր­ծարք­նե­ րի հա­մար։ Գոր­ծա­կա­լու­թյուն­նե­րը, սա­ կայն, հեր­քում են փո­խա­դարձ մե­ղադ­րանք­նե­րի փաս­տը։ «Շու­ կան միայն շա­ հել է տա­ րա­ կար­ծու­թյու­նից»,– հայ­տա­րա­ րել են S&P-ում՝ ի պա­ տաս­ խան Moody’s-ի քննա­դա­տու­թյան։  n

Բ­րի­տա­նիան հանձ­նում է ճա­նա­պարհ­նե­րը Լի­զին­գով ու մաս­նա­վոր ներդ­րող­նե­րին

կբե­րեն բրի­տա­նա­կան ճա­նա­ պարհ­նե­րը, ա­վե­լի արդ­յու­նա­ վետ կծախ­ սեն դրանց պահ­ պան­մանն ուղղ­ված մի­ջոց­նե­րը, ո­րոնք կստա­նան պետբ­յու­ջեից։ Բա­ցի այդ՝ մաս­նա­վոր ըն­կե­րու­ թյուն­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն կու­նե­նան գու­մար վաս­տա­կել հա­րա­կից ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի հաշ­վին։

Մաս­նա­վոր հատ­վա­ծին փո­ խանց­վող ճա­նա­պարհ­նե­րը Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յի ավ­տո­ճա­նա­պար­ հա­ յին ցան­ ցի մոտ 3%-ն են։ Ներ­կա­յում ավ­տո­մայ­րու­ղի­նե­ րը կա­ռա­վա­րում է Մեծ Բ­րի­տա­ նիա­յի Պե­տա­կան ճա­նա­պար­ հա­յին գոր­ծա­կա­լու­թյու­նը։ Ակն­ կալ­վում է, որ ըն­կե­րու­թյուն­ նե­րը, ո­րոնք լի­զին­գով ձեռք

Մեծ Բ­ր ի­տ ա­ն իա­յ ի կա­ռ ա­ վա­ր ու­թ յու­ն ում վստահ են, որ ճա­ն ա­պ արհ­ն ե­ր ի՝ լի­զ ին­ գի հանձ­ն ու­մ ը հնա­ր ա­վո­ր ու­ թյուն կտա ոչ միայն մաս­ ն ա­ վոր ներդ­ր ող­ն եր ներգ­ր ա­վել, այլև բա­ր ե­լա­վել ավ­տ ո­մ այ­ րու­ղ ի­ն ե­ր ի ո­ր ա­կ ը։ Քե­մ ե­ր ո­ն ի խոս­ք ով՝ լի­զ ին­գ ի հանձն­ված ճա­ն ա­պ արհ­ն ե­ր ը չեն դառ­ն ա վճա­ր ո­վ ի, սա­կ այն ե­թ ե ներդ­ րողն աշ­խ ա­տ անք­ն եր տա­ նի ճա­ն ա­պ ար­հ ի թո­ղու­ն ա­կ ու­ թյան մե­ծ աց­մ ան ուղ­ղու­թ յամբ կամ նոր ճա­ն ա­պ արհ­ն եր կա­ ռու­ց ի, ա­պ ա ի­ր ա­վունք կու­ն ե­ նա լրա­ց ու­ց իչ գու­մ ար գան­ձ ել դրանց դի­մ աց։ Ներդ­ր ող­ն ե­ր ի

Դեյ­վիդ Քե­մե­րո­նը լի­զին­գով մաս­ նա­վոր ներդ­րող­ նե­րին կհանձ­նի ավ­տո­ճա­նա­ պարհ­նե­րի մոտ 3%-ը։

telegraph.co.uk

Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը եր­կա­րա­ժամ ­կ ետ լի­զին­գով մաս­նա­վոր ներդ­րող­նե­րին և օ­տա­րերկր­յա սու­վե­րեն ֆոն­դե­րին կփո­խան­ցեն ավ­տո­մայ­րու­ղի­նե­րը։ Ե­րեկ այս մա­սին հայ­տա­րա­րել է Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յի վար­չա­պետ Դեյ­վիդ Քե­մե­րո­նը՝ ներ­կա­յաց­ նե­լով երկ­րում ավ­տո­մո­բի­լա­յին ճա­նա­պարհ­նե­րի ցան­ցի ար­մա­ տա­կան բա­րե­լավ­ման պե­տա­կան ծրա­գի­րը, գրում է The Financial Times-ը։

գոր­ծ ու­ն եու­թ յան վե­ր ահսկ­մ ան նպա­տ ա­կ ով նա­խ ա­տ ես­վում է երկ­ր ում հա­տ ուկ գե­ր ա­տ ես­չ ու­ թյուն ստեղ­ծ ել։ Քե­մե­րո­նի ներ­կա­յաց­րած ծրագ­րի ու­շագ­րավ կե­տե­րից մեկն այն է, որ մաս­ նա­ վոր ըն­ կե­րու­թյուն­նե­րից բա­ցի՝ Մեծ Բ­րի­տա­նիան տրանս­պոր­տա­ յին են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րում

կա­տար­վող ներդ­րում ­ն ե­րում կներգ­րա­վի օ­տա­րերկր­յա սու­ վե­րեն ֆոն­դե­րին, ինչ­պի­սին, օ­րի­նակ, Չի­նաս­տա­նի ներդ­րու­ մա­յին կոր­պո­րա­ցիան է (CIC)։ Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յում ավ­տո­ճա­ նա­պարհ­նե­րի ցան­ցը 400 հազ. կմ­է, ո­րից 3,5 հազ-ը ավ­տո­մայ­ րու­ղի­ներն են, 344 հազ-ը՝ կոշտ ծած­կով ճա­նա­պարհ­ներ։  n

Չի­նա­ցի­նե­րը շքե­ղաց­նում են շու­կան Ար­վես­տի գոր­ծե­րի շու­կա­յի հա­ մաշ­խար­հա­յին ա­ռա­ջա­տա­րի տիտ­ ղո­ սը ԱՄՆ-ը զի­ ջել է Չի­ նաս­տա­նին։ 2011թ. շու­կա­յի 30% մաս­նա­բա­ժինն ի­րենց ձեռ­ քում են կենտ­րո­նաց­րել չի­նա­ցի կո­լեկ­ցիո­ներ­նե­րը, վկա­յում են Մաաստ­րիխ­տում Դա­սա­կան և ժա­մա­նա­կա­կից ար­վես­տի Tefaf մի­ջազ­գա­յին 25-րդ տո­նա­վա­ ճա­ռի ըն­թաց­քում հրա­պա­րակ­ ված զե­կույ­ցի տվյալ­նե­րը։

news.xinhuanet.com

Ար­վես­տի գոր­ծե­րի 30%-ն ի վեր­ջո Չի­նաս­տա­նում է հայտն­վե­լու

Իռ­լան­դա­ցի տնտե­սա­գետ Ք­լեր Մա­ք-էնդր­յո­ւի պատ­րաս­տած զե­ կույ­ցը փաս­տում է, որ 2010թ. Չի­ նաս­տա­նի ար­վես­տի գոր­ծե­րի շու­ կան ա­ ճել է 177%-ով, 2011թ.՝ ևս 64%-ով։ ԱՄՆ-ի շու­ կան, ընդ­հա­կա­ռա­կը, ան­ցած տա­րի Էջը պատրաստեց Տաթև Հովհաննիսյանը

2011թ. 30% մաս­ նա­բաժ­նով ար­ վես­տի գոր­ծե­րի շու­կան մե­նաշ­ նոր­հել է Չի­նաս­ տա­նը։

կրճատ­վել է 6%-ով։ Այժմ հա­մաշ­ խար­հա­յին շու­կա­յում Չի­նաս­տա­ նի մաս­նա­բա­ժի­նը 30% է, Միաց­ յալ Նա­հանգ­նե­րի­նը՝ 29% (նա­ խորդ ցու­ցա­նի­շը՝ 34%)։ Եր­րորդ տե­ղում Մեծ Բ­րի­տա­նիան է՝ շու­ կա­յի 22% մաս­նա­բաժ­նով։ Ընդ ո­րում՝ չի­նա­ցի­նե­րին հա­ջող­վել է

անգ­լիա­ցի­նե­րից ա­ռաջ անց­նել միայն վեր­ջերս՝ 2010թ.։ Եվ­րա­միու­թյան բո­լոր երկր­նե­րի ընդ­հա­նուր մաս­նա­բա­ժի­նը 34% է, այ­սինքն՝ եվ­րո­պա­ցի­նե­րը դեռ գե­ րա­զան­ցում են Չի­նաս­տա­նի ցու­ցա­ նի­շը։ Ու­շագ­րավ է, որ Հին աշ­խար­ հի երկր­նե­րի մեծ մա­սի ցու­ցա­նիշ­ նե­րը շա­րու­նա­կում են նվա­զել։ Այս­ պես՝ չոր­րորդ տե­ղում Ֆ­րան­սիան է՝

6% մաս­նա­բաժ­նով, հին­գե­րոր­դում՝ Գեր­մա­նիան՝ 2%-ով։ Ար­վես­տի գոր­ծե­րի հա­մաշ­ խար­հա­յին շու­կա­յում Չի­նաս­ տա­նի կտրուկ վե­րել­քը ա­ռա­ ջին հեր­թին պայ­մա­նա­վոր­ված է բնակ­չու­թյան բա­րե­կե­ցու­թյան ա­ճով, ար­վես­տի գոր­ծե­րի ազ­գա­ յին  հզոր շու­կա­յով, ինչ­պես նաև այն «ան­հոգ շռայ­լու­թյամբ», ո­րով չի­նա­ցի­նե­րը գնում են գոր­ծե­րը, նշում են փոր­ձա­գետ­նե­րը։ Զե­կույ­ցում նշվում է, որ ար­վես­ տի գոր­ծե­րի չի­նա­կան շու­կան ոչ միայն ո­րո­շա­կիո­րեն մե­կու­սա­ցած է, այլև լի տե­ղա­կան կար­գա­վո­ րիչ­նե­րի ան­կան­խա­տե­սե­լի ո­րո­ շում ­ն ե­րով։ Ընդ ո­րում՝ գեր­բարձր գներն այս­տեղ փոխ­հա­տուց­վում են չի­նա­ցի­նե­րի հայտ­նի ան­կան­ խա­տե­սե­լիու­թյամբ, որն ի հայտ է գա­լիս հա­շիվ­ն ե­րի վճար­ման

ժա­մա­նակ։ 250 ա­ճուր­դա­յին տնե­ րի հարց­ման հա­մա­ձայն՝ 2010թ. աշ­նա­նա­յին սե­զո­նի ըն­թաց­ քում սահ­ման­ված ժամ ­կ ե­տում չի վճար­վել ա­ճուր­դա­յին գնում ­ն ե­րի 40%-ը՝ ա­ վե­ լի քան €1,2 մլն ընդ­ հա­նուր ար­ժո­ղու­թյամբ։ Չի­նա­ցի­ նե­րը, որ­պես կա­նոն, նախ գնման ա­ռա­ջարկ են ներ­կա­յաց­նում, իսկ հե­տո սկսում են բա­նակ­ցել վերջ­ նա­կան գնի շուրջ։ Զե­կույ­ցում ներ­կա­յաց­վում են նաև ար­վես­տի գոր­ծե­րի շու­կա­յի զար­գաց­ման վեր­ջին 25 տար­վա մի­տում ­ն ե­րը։ Ա­մե­նա­ցածր ցու­ցա­ նիշն ար­ձա­նագր­վել է 1991թ., երբ շու­կա­յի գլո­բալ ծա­վա­լը հա­սել է $10  մլրդ­-ի։ Ռե­կոր­դա­յին ա­ռա­ վե­լա­գույ­նը գրանց­վել է 2007թ.՝ $66 մլրդ­-ի գնում ­ներ, 2011թ. հա­ մա­պա­տաս­խան ցու­ցա­նի­շը $64,1  մլրդ­ է։  n


№ 39 (108), երկուշաբթի, մարտի 20, 2012 թ. |

Աշխարհ | 7

Արևել­յան Եվ­րո­պան մաս­նատ­վում է Արևել­յան Եվ­րո­պա­յում ա­վե­լի ու ա­վե­լի նկա­տե­լի է դառ­նում երկր­ նե­րը եր­կու խմբի բա­ժա­նե­լու մի­տու­մը՝ կախ­ված նրանց տնտե­ սու­թյուն­նե­րի վե­րա­կանգն­ման տեմ­պե­րից, վկա­յում են Մի­ջազ­ գա­յին տնտե­սա­կան ու­սում­ն ա­սի­րու­թյուն­նե­րի Վիեն­նա­յի ինս­տի­ տու­տի (WIIW) տվյալ­նե­րը։ Այն դեպ­քում, երբ արդ­յու­նա­բե­րա­կան հա­մե­մա­տա­բար զար­գա­ցած երկր­նե­րում՝ Լե­հաս­տա­նում ու Չե­ խիա­յում, տնտե­սու­թյու­նը, չնա­յած թույլ կոն­յունկ­տու­րա­յին, շա­ րու­նա­կում է ա­ճել, բալ­կան­յան պե­տու­թյուն­նե­րին ու Հուն­գա­րիա­ յին ստագ­նա­ցիա և ան­կում է սպառ­նում։ Հուն­գա­րիան

չէ»,– նշել է նա։ Լան­ դես­ մա­ նի կար­ծի­քով՝ տնտե­սա­կան քա­ ղա­քա­կա­նու­թյու­նում կա­ռա­վա­ րու­թյուն­նե­րը շեշ­տը դնում են խնա­յո­ղու­թյան վրա, իսկ մաս­ նա­վոր տնա­յին տնտե­սու­թյուն­ նե­րը, ա­նո­րո­շու­թյան պայ­ման­ նե­րում, կրճա­տում են սպա­ռու­ մը։ Բա­ցի այդ՝ պետք է ակն­կա­ լել գոր­ծազր­կու­թյան աճ։ WIIW-ի հաշ­վարկ­նե­րով, սա­ կայն, այս ա­մե ­նը չի վե­րա­բե­րում Լե­հաս­տա­նին, Չե­խիա­յին ու Ս­լո­ վա­կիա­յին։ «Ե­րեք այս երկր­նե­րի տնտե­սու­թյուն­նե­րում լուրջ դիս­ բա­լանս­ներ չեն նկատ­վում»,– պար­զա­բա­նել է Լան­դես­մա­նը։

«Եվ­րո­պա­յում նոր ջրբա­ժան է գծվում»,– գեր­մա­նա­կան Handelsblatt պար­բե­րա­կա­նին պար­զա­բա­նել է WIIW-ի տնօ­ րեն Մայքլ Լան­դես­մա­նը։ Տն­տե­ սա­կան կոն­յունկ­տու­րա­յի թու­ լա­ցու­մը, որն Արևմտ­յան Եվ­րո­ պա­յում սկսվել է 2011թ. վեր­ջին, 2012թ. ա­վե­լի ու­ժեղ կդրսևոր­ վի Արևել­յա­նում։ Լան­դես­մա­նը լա­վա­տես չէ նաև տա­րա­ծաշր­ ջա­նի՝ ա­ռա­ջի­կա 2-3 տա­րի­նե­րի հե­ռան­կար­նե­րի հար­ցում։ «Պա­ հան­ջար­կի ա­վե­լաց­ման հնա­ րա­վո­րու­թյուն­նե­րի վեր­լու­ծու­ թյու­ նը ցույց է տա­ լիս, որ այս­ տեղ լուրջ աճ ակն­ կա­ լել պետք

ջրբա­ժա­նի «ան­ պա­տեհ» կող­մում է հայտն­վել։

euobserver.com

Պատ­ճա­ռը տնտե­սա­կան խնդիր­ներն են

Ըստ ավստ­րիա­ցի վեր­լու­ծա­ բան­նե­րի կան­խա­տես­ման՝ 2012թ. Լե­հաս­տա­նի ՀՆԱ-ն կա­ ճի 3%-ով, Ս­լո­վա­կիա­յի­նը՝ 1,5%ով, Չե­խիա­յի­նը՝ 0,5%-ով։ Միև­ նույն ժա­մա­նակ Հուն­գա­րիա­յում ու Ս­լո­վե­նիա­յում տնտե­սու­թյու­ նը կկրճատ­ վի 1%-ով, Խոր­ վա­ թիա­յում՝ 1,2%-ով, Բուլ­ղա­րիա­ յում ստագ­նա­ցիա կսկսվի։ Տն­տե­սա­կան ա­ռու­մով Արևել­ յան Եվ­րո­պա­յի ա­մե ­նաու­ժեղ եր­կի­րը Լե­հաս­տանն է, քա­նի

Ընդ­դի­մու­թյու­նը յու­րաց­նում է Դա­մաս­կո­սը Կի­րա­կի լույս եր­կու­շաբ­թի գի­ շեր Դա­մաս­կո­սում ար­յու­նա­ լի բա­ խում­ներ են տե­ ղի ու­ նե­ ցել զին­ված ընդ­դի­մու­թյան ու կա­ռա­վա­րա­կան զոր­քե­րի միջև։ Իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը վստա­հեց­ նում են, որ սա նա­խօ­րեին Սի­ րիա­յի մայ­րա­քա­ղա­քում ի­րա­ կա­նաց­ված պայ­թյուն­նե­րի պա­տաս­խա­նա­տու ա­հա­բե­կիչ­ նե­րի դեմ ուղղ­ված գոր­ծո­ղու­ թյուն էր։ Դա­մաս­կոս հա­վել­յալ զոր­քեր են մտցվել։ Կա­տա­ղի հրաձ­գու­թյու­նը սկսվել է ուշ գի­շեր, Դա­մաս­կո­սի Ալ Մազ­ե թա­ղա­մա­սում, որ­տեղ տե­ղա­կայ­ված են օ­տա­րերկր­ յա դի­վա­նա­գի­տա­կան ներ­կա­ յա­ցուց­չու­թյուն­ներ, կա­ռա­վա­րա­ կան շեն­ քեր։ Ալ Մազ­ են մշտա­ պես գտնվում է ոս­տի­կա­նա­կան ու­ժե­րի խիստ վե­րահս­կո­ղու­ թյան տակ։ Վեր­ջին շրջա­նում ոս­ տի­կան­նե­րին միա­ցել էին նաև զին­վո­րա­կան­նե­րը։ Բայց ինչ­ պես երևում է, սրա­նից Ալ Մա­զեն ա­ռա­վել անվ­տանգ չի դար­ձել։ Դա­մաս­կոս­ցի­նե­րի վկա­յու­ թյամբ՝ կի­րա­կի գի­շեր տե­ղի ու­ նե­ցած մար­տե­րից հե­տո մայ­ րա­քա­ղաք հա­վել­յալ զոր­քեր են մտցվել։ «Քա­ղա­քը զո­րա­նո­ցի է նման­վել»,– հա­ղոր­դում է գեր­մա­ նա­կան DPA գոր­ծա­կա­լու­թյու­նը։ Հի­շեց­նենք, որ այս տար­վա հուն­վա­րին Սի­րիա­յի ա­զատ բա­ նա­կի ապս­տամբ­նե­րը կարճ ժա­ մա­նա­կով վե­րահս­կո­ղու­թյան տակ էին վերց­րել Դա­մաս­կո­ սի ո­րոշ ար­վար­ձան­ներ։ Սա­կայն

ottawacitizen.com

Մար­տե­րը տե­ղա­փոխ­վել են մայ­րա­քա­ղա­քի ա­մե­նա­պաշտ­պան­ված թա­ղա­մաս

Բա­շար ալ Ա­սա­դի վար­չա­կար­գը ստիպ­ված է կռիվ տալ նաև մայ­րա­ քա­ղա­քի հա­մար։

կա­ռա­վա­րա­կան զոր­քե­րին հա­ ջող­վել էր նրանց դուրս մղել։ Սի­րիա­յի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը վստա­հեց­նում են, որ Ալ Մա­զեում կա­ռա­վա­րա­կան զոր­քե­րը բախ­ վել են ա­հա­բե­կիչ­նե­րի դի­մադ­ րու­թյա­նը, ո­րոնք պա­տաս­խա­նա­ տու են մար­տի 17-ին Դա­մաս­կո­ սում տե­ղի ու­նե­ցած պայ­թյուն­ նե­րի հա­մար։ Պաշ­տո­նա­կան Դա­մաս­կո­սը պնդում է, որ ա­հա­ բեկ­չու­թյուն­նե­րի հետևում կանգ­ նած է ընդ­դի­մու­թյու­նը, մաս­ նա­վո­րա­պես՝ Սի­րիա­յի ա­զատ բա­նա­կը, ինչ­պես նաև նրանց ա­ջակ­ցող Սաուդ­յան Ա­րա­բիան ու Կա­ տա­ րը։ Բա­ ցի այդ՝ ընդ­ դի­մու­թյա­նը զենք է մա­տա­կա­ րա­րում միան­գա­մից մի քա­նի պե­տու­թյուն, ա­ռա­ջին հեր­թին՝ Սաուդ­յան Ա­րա­բիան, Կա­տա­րը և Թուր­քիան՝ երկ­րին սահ­մա­նա­ կից Ի­րա­քի, Հոր­դա­նա­նի, Լի­բա­ նա­նի և Թուր­քիա­յի տա­րած­քով։ Ներ­կա­յիս բա­խում ­ն ե­րը ցույց են տա­ լիս, որ Բա­ շար ալ Ա­ սա­ դի վար­չա­կար­գը, այ­նո­ւա­մե ­նայ­ նիվ, ի վի­ճա­կի չէ լիա­կա­տար վե­րահս­կո­ղու­թյուն սահ­մա­նել Սի­րիա­յի մայ­րա­քա­ղա­քի նկատ­ մամբ։ Նա­խօ­րեին Դա­մաս­կո­սում

Էջը պատրաստեցին Սյուզաննա Հովհաննիսյանը և Լիլիթ Միքայելյանը

տե­ղի էր ու­նե­ցել ընդ­դի­մու­թյան զանգ­վա­ծա­յին երթ, ո­րը, տե­ ղի ի­րա­վա­պաշտ­պան­նե­րի խոս­ քով, ա­վարտ­վել է զանգ­վա­ծա­ յին ձեր­բա­կա­լու­թյուն­նե­րով։ Նշ­ վում է, որ սի­րիա­կան բա­նա­կի և ապս­տամբ­նե­րի միջև մար­տեր են տե­ղի ու­նե­նում երկ­րի լեռ­նա­ յին շրջան­նե­րում։ Տե­ղա­կան փոր­ձա­գետ­նե­րը նշում են, որ մար­տի 17-ին՝ Դա­ մաս­կո­սի, մար­տի 18-ին՝ Հա­լե­ պի ա­հա­բեկ­չու­թյուն­նե­րով իշ­ խող վար­չա­կար­գի հա­կա­ռա­ կորդ­նե­րը ձգտում են Սի­րիա­յում վա­ խի մթնո­ լորտ սփռել և տա­ պա­լել այս մա­յի­սին նշա­նակ­ված խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­ թյուն­նե­րը։ Ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­ րի նման զար­ գա­ ցու­ մը, իր հեր­ թին, կխո­չըն­դո­տի ՄԱԿ-ի և Ա­րա­ բա­կան պե­տու­թյուն­նե­րի լի­գա­յի հա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Քո­ֆի Ա­նա­նի միջ­նոր­դա­կան ա­ռա­քե­ լու­թյու­նը։ Ի դեպ՝ ե­րեկ Սի­րիա է ժա­մա­նել Քո­ֆի Ա­նա­նի նա­խա­ ձեռ­նու­թյամբ ձևա­վոր­ված փոր­ ձա­գետ­նե­րի խում­բը, ո­րը բա­ նակ­ցու­թյուն­ներ է վա­րե­լու երկ­ րի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հետ՝ Սի­ րիա մի­ջազ­գա­յին դի­տոր­դա­կան ա­ռա­քե­լու­թյուն ու­ղար­կե­լու ա­ռա­ ջար­կու­թյան շուրջ։  n

որ այն ու­նի հա­մե­մա­տա­բար մեծ ներ­քին շու­կա՝ հա­մա­պա­ տաս­խան բարձր պա­հան­ջար­ կով։ Բա­ ցի այդ՝ այս­ տեղ ար­ տա­հա­նու­մը կախ­ված չէ արդ­ յու­նա­բե­րու­թյան ցիկ­լա­յին ճյու­ղե­րից։ Արդ­յուն­քում պե­տու­ թյու­նն ա­վե­լի քիչ պարտ­քեր է կու­տա­կում, բան­կա­յին հա­մա­ կար­գին հա­ջող­վում է պահ­պա­ նել կա­յու­նու­թյու­նը։ Ս­լո­վե­նիա­յում և Հուն­ գա­րիա­յում ի­րա­վի­ճա­կը

տրա­մա­բա­նո­րեն հա­կա­ռակն է։ Հուն­գա­րիան, բա­ցի այդ, ու­նի պետ­պարտ­քի մեծ մա­կար­դակ՝ ՀՆԱ-ի 80%-ի հա­րա­բե­րակ­ցու­ թյամբ, այն դեպ­քում, երբ Արևել­ յան Եվ­րո­պա­յի մյուս երկր­նե­ րում ցու­ցա­նի­շը 40-50% է։ Հուն­ գա­րիա­յում ի­րա­վի­ճակն այն աս­ տի­ ճան է սրվել, որ Եվ­ րա­ միու­թյունն ու Ար­ժույ­թի մի­ջազ­ գա­յին հիմ ­ն ադ­րա­մն օգ­նու­թյան նոր փա­ թեթ են ծրագ­ րում €1520  մլրդ­-ի սահ­ման­նե­րում։  n


| № 39 (108), երկուշաբթի, մարտի 20, 2012 թ.

8 | Մշակույթ

Կ­տա­վա­յին նո­րաձևու­թյուն

Լու­սան­կար­նե­րը՝ Մա­րիա Հով­սեփ­յա­նի

Ի՞նչ էին կրում կա­նայք հայ նկա­րիչ­նե­րի ար­վես­տում

Հա­րու­թյուն Կա­լենց, «Զև­զիկ­յա­նի դի­ման­կար»:

Պետ­րոս Կոն­տու­րաջ­յան, «Շա­գա­նակ

Եփ­րեմ Սա­վա­յան, «Լու­սա­բեր Ղա­զար­յա­

վա­ճա­ռող աղ­ջի­կը»:

նի դի­ման­կար»:

Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հի և «Cosmopolitan Հա­յաս­ տան» ամ­սագ­րի հա­մա­տեղ «Նո­րաձևու­թյունն ար­վես­տում» ցու­ ցադ­րու­թյան շրջա­նա­կում այս օ­րե­րին կա­րե­լի է ծա­նո­թա­նալ 19րդ դա­ րի վեր­ ջի և 20-րդ դա­ րի հայ նկա­ րիչ­ ներ Վարդ­ գես Սու­ րեն­յան­ցի, Եր­վանդ Քո­չա­րի, Պետ­րոս Կոն­տու­րաջ­յա­նի, Մի­նաս Ա­վե­տիս­յա­նի, Փա­րա­վոն Միր­զո­յա­նի և այ­լոց վրձնած կա­նանց դի­ման­կար­նե­րին։ Հե­տաքր­քրա­կանն այս­տեղ կտավ ­ն ե­րի կող­քին տե­ղադր­ված մա­նե­կեն­ներն են՝ ժա­մա­նա­կա­կից բրենդ­նե­րի վեր­ ջին հա­վա­քա­ծու­նե­րի նմուշ­նե­րով, ինչն այ­ցե­լու­նե­րին ա­կա­մա զու­գա­հեռ­նե­րի է մղում։ Նո­րաձևու­թյան և ար­վես­տի կա­ պը միշտ էլ սերտ է ե­ղել: Մինչև 20-րդ դա­րը նո­րաձևու­թյու­նը, կա­րե­լի է ա­սել, ու­ղիղ կախ­վա­ ծու­թյան մեջ էր ար­վես­տից, իսկ նո­րաձևու­թյան ա­մե ­նաըն­դուն­ ված տա­րած­ման մի­ջո­ցը՝ դի­ման­ կա­րը։ Այ­սօր ար­վես­տը դար­ձել է նո­րաձևու­թյան ան­բա­ժա­նե­լի մի մա­սը, ո­գեշնչ­ման աղբ­յուր: Ջոն Գա­լիա­նոն, օ­րի­նակ, Գուս­տավ Կ­լիմ­տի կտավ­ն ե­րը պար­զա­պես ար­տատ­պում էր Dior-ի հա­վա­ քա­ծու­նե­րում։ Անց­յալ դա­րի նո­ րա­ձևու­թյան ար­քա Փոլ Պո­ւա­ րեի հա­մար կտո­րի նախ­շեր էին հե­ղի­նա­կում ֆրան­սիա­ցի իմպ­ րե­սիո­նիստ Ան­րի Մա­տիսն ու նկա­րիչ-ձևա­վո­րող Ռաուլ Դ­յու­ ֆին: Այ­դու­հան­դերձ, ար­վես­տի գոր­ծե­րի պարզ կրկնօ­րի­նա­կու­ մը նույն­քան հե­տաքր­քիր չէ, որ­ քան հա­գուս­տը, ո­րը ստեղծ­վել է նկար­չի գա­ղա­փա­րի վե­րաի­ մաս­տա­վո­րու­մից: Այս ա­ռու­մով Ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հում

կազ­մա­կերպ­ված ցու­ցա­հան­դեսն ինք­նին կա­րե­լի է որ­պես արտօբ­յեկտ դի­տար­կել։ «Ինչ­պես ար­վես­տում, այն­ պես էլ նո­ րաձևու­ թյան մեջ տա­ռա­ցի բա­ցատ­րու­թյուն­ներ փնտրել պետք չէ»,– պնդում է ցու­ցադ­րու­թյան հա­մադ­րող, Cosmopolitan ամ­սագ­րի նո­ րաձևու­թյան բաժ­նի խմբա­գիր Վա­նա­նե Ա­րարքց­յա­նը: Կ­տավ­ նե­րի ու մա­նե­կեն­նե­րի հա­մադ­ րու­թյուն­նե­րը ծնվել են Վա­նա­ նեի զգաց­մունք­նե­րի ու տպա­ վո­րու­թյուն­նե­րի վրա։ Եփ­րեմ Սա­վա­յա­նի կտա­վում, օ­րի­նակ, հնձվոր կին է պատ­ կեր­ ված, որի հա­գուս­տը տո­նա­կան տար­ րեր ու­նի. դրանք կար­ծես ա­վե­ լաց­վել են նկար­չին բնոր­դե­ լու հա­մար։ Կ­տա­վը մեկ­նա­բա­ նող զգես­տը ներ­կա­յաց­նում է ժա­մա­նա­կա­կից բիզ­նես կնոջ կեր­պա­րին հա­մա­պա­տաս­խա­ նող հա­գուստ՝ կրկին փոքր-ինչ ա­վե­լի շքեղ, քան ըն­դուն­ված է:

Ներ­կա­յաց­ված կտավ­ն ե­րից մի քա­նիսն ա­ռա­ջին ան­գամ են ցու­ ցադր­վում: Պետ­րոս Կոն­տու­րաջ­ յա­ նի 1936թ. վրձնած «Շա­ գա­ նակ վա­ճա­ռող աղ­ջի­կը» տա­րի­ ներ շա­րու­նակ Ազ­գա­յին պատ­ կե­րաս­րա­հի պա­հո­ցում է մնա­ցել և ցու­ցաս­րա­հում հայտն­վել է վե­ րա­կանգ­նու­մից հե­տո։ «Սա մեր ցու­ցադ­րու­թյան լա­վա­գույն գոր­ ծե­րից է: Վ­նաս­վածք­նե­րը շատ խորն էին. ես պար­ զա­ պես եր­ ջա­նիկ եմ, որ վե­րա­կանգ­նու­մը հասց­րին ժա­մա­նա­կին ա­վար­ տել, և մենք կա­ րո­ ղա­ ցանք այն ընդգր­կել հա­վա­քա­ծո­ւում»,– ա­սում է Վա­նա­նեն: Մեկ ա­միս շա­րու­նակ­վող ցու­ ցադ­րու­թյան ըն­թաց­քում Ազ­գա­ յին պատ­կե­րաս­րա­հում ա­մե ն շա­բաթ ար­վես­տին, նո­րաձևու­ թյանն ու գե­ղեց­կու­թյա­նը նվիր­ ված քննար­ կում ­ներ են նա­ խա­ տես­վում: Վա­նա­նե Ա­րարքց­յա­նը կար­ծում է, որ այս­պի­սով կա­րե­ լի է նպաս­տել պատ­կե­րաս­րահն այ­լընտ­րան­քա­յին ժա­ման­ցի վայր վե­րա­ծե­լուն: «Հու­սամ՝ նա­ խա­ձեռ­նու­թյու­նը կծա­ռա­յի նաև գաղտ­նի նպա­տա­կին, որ ե­րի­ տա­սարդ­նե­րը գան պատ­կե­րաս­ րահ, մշա­կույ­թի կենտ­րոն: Թող նո­րաձևու­թյու­նը գրա­վող բա­ռը լի­նի»,– ա­սում է Վա­նա­նեն: Ցու­ցադ­րու­թյան մուտ­քը, ի դեպ, ա­զատ է:  n Մա­րիա Հով­սեփ­յան

Սպորտ

Ֆե­դե­րե­րը՝ մրցա­շա­րի հաղ­թող հետ: Հան­ դի­ պու­ մը տևեց 1 ժամ 21 րո­պե: Չ­նա­յած ա­ռա­ջին սե­ թում ծա­վալ­ված թեժ պայ­քա­րին՝ շվեյ­ցա­րա­ցուն հա­ջող­վեց այս խա­ղում ևս հա­ջո­ղու­թյան հաս­ նել 7:6, 6:3 հաշ­ վով և չորրորդ­ ան­գամ դառ­նալ մրցա­շա­րի

Շ­վեյ­ցա­րա­ցի թե­նի­սիստ Ռո­ջեր Ֆե­դե­րե­րը, ո­րը Ին­դիան Ո­ւել­սի մրցա­շա­րի կի­սաեզ­րա­փակ­չում պար­տու­թյան մատ­նեց իս­պա­ նա­ցի Ռա­ֆա­յել Նա­դա­լին, եզ­ րա­փակ­չում ու­ժե­րը չա­փեց ա­մե­ րի­կա­ցի թե­նի­սիստ Ջոն Իզ­նե­րի

Լո­տի­նան՝ «Վիլ­յ ա­ռեալ»-ի մար­զիչ

Շարքը պատրաստեց Լուսինե Ասլանյանը

Մի­գել Ան­խել Լո­տի­նան կգլխա­վո­րի «Վիլ­ յա­ռեալ»-ը մինչև մրցաշր­ջա­նի ա­վար­տը:

ա­ռաջ­նու­թյան 28-րդ տու­րում «Լևան­ տե»-ից 0:1 հաշ­ վով կրած պար­տու­թյու­նից հե­տո, ո­րը 3-րդ­ ա­նընդ­մեջ պար­տու­թյունն էր ա­ռաջ­նու­թյու­նում: 28-րդ տու­րից հե­տո «Վիլ­յա­ռեալ»-ը, ո­րը նախ­ կի­նում պայ­քա­րում էր լա­վա­գույն քառ­յա­կում տեղ զբա­ղեց­նե­լու հա­ մար, 17-րդ հո­րի­զո­նա­կա­նում է:  n

Ֆե­դե­րե­րը չոր­րորդ ան­գամ դար­ձավ Ին­դիան Ո­ւել­սի մրցա­շա­րի հաղ­թող:

ՈՒԵՖԱ-ն՝ դա­տա­րա­նի ա­ռաջ Լե­հաս­տա­նի մրցակ­ցու­թյան և ս­պա­ռող­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան վար­չու­թյու­նը (UOKiK) դա­տի է տվել ՈՒԵՖԱ-ին: Ըստ Panarmenian. net-ի՝ լե­հա­կան ինս­տի­տու­տում կար­ծում են, որ կազ­մա­կեր­պու­ թյու­նը կա­րող է խախ­տած լի­նել լե­հա­կան օ­րենսդ­րու­թյու­նը, քա­նի

deportes.orange.es

Իս­պա­նա­կան «Դե­պոր­տի­վո»-ի նախ­կին գլխա­վոր մար­զիչ Մի­ գել Ան­խել Լո­տի­նան փո­խա­րի­ նել է «Վիլ­յա­ ռեալ»-ի գլխա­ վոր մար­զիչ Խո­սե Մո­լի­նա­յին: Այս մա­սին տե­ղե­կաց­նում է ՖԻՖԱ-ի պաշ­տո­նա­կան կայ­քը: 54-ամ­յա մաս­նա­գե­տը, ըստ նախ­նա­կան հա­մա­ձայ­նու­թյան, կգլխա­վո­րի իս­պա­նա­կան Պ­րի­մե­րա­յում ան­ հա­ջող հան­դես ե­կող թի­մը մինչև մրցաշր­ջա­նի ա­վար­տը: Նա­խորդ տար­վա մա­յի­ սից Լո­տի­նան գոր­ծա­զուրկ էր, երբ լքեց Լա Կո­ րուն­ յան: Մինչ այդ նա գլխա­վո­րել է «Օ­սա­սու­ նա»-ն, «Ռեալ Սոս­ յե­ դադ»-ը և «Էս­պան­յոլ»-ը: Մո­լի­նան պաշ­տո­նանկ է ար­ վել նա­խօ­րեին՝ Իս­պա­նիա­յի

հաղ­թող: Խա­ղից հե­տո Իզ­ներն ա­սել է, որ Ֆե­դե­րե­րը ար­դա­րա­ ցիո­րեն է հաղ­թել ի­րեն: «Ֆե­դե­ րերն այս խա­ ղում, ու­ ժեղ էր և ար­ժա­նի էր հաղ­թո­ղի կոչ­մա­ նը»,– ըստ Panorama.am-ի­՝ ա­սել է ա­մե­րի­կա­ցի թե­նի­սիս­տը:  n

որ ոչ մի պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն չի կրե­լու մրցա­շա­րե­րի խա­ղե­րի տոմ­սե­րի վա­ճառ­քի հետ կապ­ված հնա­րա­վոր խնդիր­նե­րի հա­մար: «Մենք նկա­տե­ցինք, որ դրույթ­ նե­րից շա­տե­րը թույ­լատր­ված չեն լե­հա­կան օ­րենսդ­րու­թյամբ: Ուս­ տի՝ մենք հայց կներ­կա­յաց­նենք

ՈՒԵՖԱ-ի դեմ»,– ա­ սել է UOKiK-ի քար­տու­ղար Մա­լոգ­ժա­տա Ցե­լո­խը: Մաս­նա­վո­րա­պես՝ լե­հա­կան ինս­ տի­տու­տը նոր­մալ չի հա­մա­րում այն, որ ՈՒԵՖԱ-ն պա­տաս­խա­նատ­ վու­թյուն չի կրում ին­տեր­նե­տում սխալ տե­ղե­կատ­վու­թյան, տեխ­նի­ կա­կան խնդիր­նե­րի հա­մար:  n

Պ­լա­տի­նին կհան­դի­պի Էր­դո­ղա­նի հետ ՈՒԵՖԱ-ի նա­խա­գահ Մի­շել Պ­լա­տի­նին կհան­դի­պի Թուր­ քիա­յի վար­չա­պետ Ռե­ջեփ Թա­ յիփ Էր­դո­ղա­նի հետ: Հան­դիպ­ ման ըն­թաց­քում եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լի ղե­կա­վա­րը մտա­ դիր է քննար­կել կո­ռուպ­ցիոն

սկան­դա­լը, ո­րը Թուր­քիա­ յում բռնկվել էր նա­ խա­ պես պայ­մա­նա­վոր­ված խա­ղերի պատ­ճա­ռով, հա­ղոր­դում է sport-express.ru-ն: Ն­ շենք, որ այս խա­ ղաշր­ ջա­նից ա­ռաջ Թուր­քիա­յում

բա­ցա­հայտ­վել են միան­գա­մից մի քա­ նի թի­ մեր, ո­ րոնք մաս­ նակ­ցել են նա­խա­պես պայ­մա­ նա­վոր­ված խա­ղե­րի: Հե­տաքն­ նու­թյան արդ­յուն­քում կա­լա­նա­ վոր­վել է «Ֆե­ներ­բախ­չե»-ի նա­ խա­գահ Ա­զիզ Յիլ­դի­րի­մը:  n

Orakarg Business Daily  

Create your own agenda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you