Page 1

Գինը՝ 100 դրամ

| № 37 (106), հինգշաբթի, մարտի 15, 2012 թ., www.orakarg.am

Թի­մա­կից­նե­րով հայտն­վել խորհր­դա­րա­նում և ի­րա­վի­ճակ փո­խել Խա­չա­տուր Սու­քիաս­յա­նը պատ­րաստ­վում է պայ­քա­րի

Հա­վեր­ժա­կան փո­ղեր Լոն­դո­նը թո­ղար­կե­լու է պար­տա­տոմ­սեր, ո­րոնց մար­ման ժամ ­կ ետն ինքն է ո­րո­շե­լու

էջ 4 ›››

Հայկ Խա­նում­յան, տե­սա­կետ

էջ 2 ›››

Բա­ցա­կա­յող օ­ղա­կը՝ լի­նել ընդ­դի­մու­թյուն

Սո­ղո­մոն Փա­փազ­յան, տե­սա­կետ էջ 2 ›››

Ա­մեն ինչ առջևում է

Ֆուտ­բո­լով կզբաղ­վի Հայ­րա­պետ­յա­նը չի ա­ռա­ջադր­վի ա­ռա­ջի­կա ընտ­րու­թյուն­նե­րին էջ 4 ››› Citigroup-ը «տա­պա­լել» է ԴՊՀ-ի թես­տը էջ 6 ›››

Խ­նա­յո­ղու­թյուն խնա­յո­ղու­թեանց Canon-ը ծախ­սե­րը կրճա­ տում է $5 մլրդ­-ով էջ 6 ›››

Հին օ­րե­րի նոր եր­գը

Ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը խճճվել են Պարզ չէ՝ կողմ են նրանք, թե դեմ Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին օբ­յեկտ­նե­րի ռմբա­կոծ­մա­նը էջ 7 ›››

Ռու­սա­կան ձմեռ ու սո­ցիա­ լա­կան գա­րուն

Պու­տինն այս ան­գամ գու­ցե հաս­կա­նա, թե ինչ են ու­զում ի­րե­նից էջ 7 ›››

Ե­րի­տա­սար­դա­ կա­նը ե­րի­տա­ սար­դու­թյան հա­մար էջ 8 ›››

էջ 3 ›››

օ ր ա թ ե ր թ

Ռեյ­դե­րու­թյուն Երևա­նից դուրս

ՏՄՊՊՀ-ն տու­գա­նեց գե­րիշ­խող բեն­զա­վա­ճա­ռին

Սթ­րե­սի մեջ

Չի­նաս­տա­նի վար­չա­պե­տը կու­սակ­ցու­թյա­նը նա­խազ­գու­շաց­րել է «Մ­շա­կու­թա­յին հե­ղա­փո­խու­թյամբ» էջ 7 ›››

Հարցազրույց հ­րա­պարա­կա­խոս Տիգ­րան Պասկևիչ­յա­նի հետ

էջ 6 ›››

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

Հանձ­նե­լու մո­լուցք

Չ­լի­ներ հայ­րե­նա­դար­ձու­թյու­նը, չէր լի­նի ար­տա­գաղ­թը

PanARMENIAN

Ե­րեկ հայտ­նի դար­ձավ, որ ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րար Վա­չե Գաբ­րիել­յանն ու ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­ րար Հ­րայր Թով­մաս­յանն ան­դա­մակ­ցում են ՀՀԿ-ին: Պարզ է, որ աշ­խա­տում է պար­տադ­րան­քի ինս­տի­տու­ տը՝ կա՛մ դառ­նում եք հան­րա­պե­տա­կան, կա՛մ զրկվում եք պաշ­տո­նից և բո­լոր ար­տո­նու­թյուն­նե­րից: n

Տե՛ս խմբագրականը` էջ 2 ›››

Օրվա

Բեն­զի­նի և դիզ­վա­ռե­լի­քի շու­կա­յում գե­րիշ­խող դիրք ու­նե­ցող «Սի­թի պետ­րոլ գրուպ» (CPS) ըն­կե­րու­թյան ռեյ­դե­րա­յին գոր­ծո­ղու­թյու­նը (սե­փա­կա­նա­տի­րոջ կամ­ քին հա­կա­ռակ ըն­կե­րու­թյան ոչ բա­րե­կա­մա­կան կլա­ նում) ար­ժե­ցավ ֌100  մլն: Տն­տե­սա­կան մրցակ­ցու­ թյան պաշտ­պա­նու­թյան պե­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի (ՏՄՊՊՀ) նա­խա­գահ Ար­տակ Շա­բո­յա­նը հանձ­նա­ժո­ղո­ վի ե­րեկ­վա նիս­տին հայ­տա­րա­րեց, որ անհ­րա­ժեշտ է հետևո­ղա­կան լի­նել, որ խո­շոր, գե­րիշ­խող դիրք ու­ նե­ցող ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը չկլա­նեն կամ խնդիր­ներ չստեղ­ծեն շու­կա մուտք գոր­ծող փոքր ըն­կե­րու­թյուն­ նե­րի հա­մար։ Մո­տա­վոր հաշ­վարկ­նե­րով՝ CPS-ի նկատ­ մամբ նշա­նակ­ված տու­գան­քն ա­վե­լի փոքր է, քան նրա շրջա­նա­ռու­թյան 1%-ը: ՏՄՊՊՀ-ն, ու­սում ­ն ա­սի­ րե­լով CPS-ի (մաս­նա­բա­ ժի­նը բեն­զի­նի շու­կա­յում՝ 41,76%, դիզ­վա­ռե­լի­քի շու­ կա­յում՝ 40,8%) ան­ցած տար­վա գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­ րը մե­ծա­ծախ և ման­րա­ծախ

վարքագիծ

ԱՊՊԱ չու­նե­ցող­նե­րին բռնել տե­սախ­ցի­կով Ոս­տի­կա­նու­թյան նա­խա­ձեռ­նու­թյան մա­սին Ոս­տի­կա­նու­թյու­նն ա­ռա­ ջար­կում է վար­չա­կան վա­ րույթ­ներ հա­րու­ցել և տու­ գա­նել վա­րորդ­նե­րին, ե­թե տե­սան­կա­րա­հա­նող կամ լու­սան­կա­րա­հա­նող սար­ քե­րով հայտ­նա­բեր­վել է ԱՊՊԱ պայ­մա­նագ­րի բա­ ցա­կա­յու­թյուն։ Օ­րենսդ­ րո­րեն ա­ռա­ջարկ­վում է նաև սահ­մա­նել այն­պի­ սի դրույթ­ ներ, ո­ րոնք թույլ կտան ԱՊՊԱ պայ­մա­նագ­րի

բա­ցա­կա­յու­թյու­նը հայտ­ նա­բե­րել տե­ղե­կատ­վա­ կան հա­մա­կար­գի մի­ջո­ցով, այլ ոչ թե տրանս­ պոր­ տա­ յին մի­ջո­ցի պե­տա­կան հաշ­ վառ­ման կամ գրանց­ման ժա­մա­նակ: Այ­սօր Ոս­տի­կա­նու­թյու­ նը Կա­ռա­վա­րու­թյան հաս­ տատ­մանն է ներ­կա­ յաց­նե­լու «Ավ­տոտ­րանս­ պոր­տա­յին մի­ջոց­նե­ րի օգ­տա­գոր­ծու­մից բխող

պա­տ աս­խ ա­ն ատ­վու­թ յան պար­տա­դիր ա­պա­հո­վագ­ րու­թյան մա­սին» օ­րեն­քում և «Վար­չա­կան ի­րա­վա­ խախ­տում ­ն ե­րի վե­րա­բեր­ յալ» օ­րենսգր­քում փո­փո­ խու­թյուն­ներ կա­տա­րե­լու օ­րենսդ­րա­կան փա­թե­թը։ Օ­րենսդ­րա­կան փո­փո­ խու­թյան անհ­րա­ժեշ­տու­ թյու­նը Ոս­տի­կա­նու­թյու­նը

էջ 4 ›››

շու­կա­յում, դրանք ո­րա­կեց որ­պես գե­րիշ­խող դիր­քի չա­րա­շա­հում։ Ան­ ցած տա­ րի CPS-ը 1 լիտր «ռե­գուլ­յար» տե­սա­կի բեն­զի­նը Երևա­նի և մար­ զե­րի մե­ծա­ծախ շու­կա­յում

ի­րաց­րել է ֌415-ով: Երևա­ նի իր բեն­զալ­ցա­կա­յան­նե­ րում CPS-ը բեն­զի­նը վա­ճա­ ռել է ֌440-ով, իսկ մար­զե­ րում՝ ֌420-ով: Այս մա­ սին տե­ղե­կաց­րեց ՏՄՊՊՀ նա­ խա­գա­հի օգ­նա­կան Ար­ման Մա­նա­սար­յա­նը՝ նշե­լով, որ փոքր բեն­զալ­ցա­կա­յան­ նե­ րը բո­ ղո­ քել են, որ չէին կա­րո­ղա­նում աշ­խա­տել ֌5 մար­ժա­յով, և այդ գնե­ րը հան­ գեց­ րել են նրանց սնան­կու­թյա­նը: Ըստ նրա՝ CPS-ի նման գնա­յին քա­ղա­ քա­կա­նու­թյան արդ­յուն­քում փոքր տնտե­սա­վա­րող­ ներն իս­կա­պես հայտն­վել են անմ ­խ ի­թար վի­ճա­կում, քա­նի որ չեն կա­րո­ղա­ցել

էջ 5 ›››


| № 37 (106), հինգշաբթի, մարտի 15, 2012 թ.

2 | Տեսանկյուն

Հանձ­նե­լու մո­լուցք

Խմբագրական

Ա­մեն ինչ առջևում է Ե­րեկ հայտ­նի դար­ձավ, որ Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ ցու­թյանն են ան­դա­մակ­ցում ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րար Վա­չե Գաբ­րիել­յանն ու ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­րար Հ­րայր Թով­մաս­յա­նը: Թե՛ Գաբ­րիել­յա­նը և թե՛ Թով­մաս­ յա­նը բա­վա­կան լավ մաս­նա­գետ­ներ և պար­կեշտ մար­ դիկ են, ո­րոնց ներ­կա­յու­թյու­նից, ինչ խոսք, կա­ռա­վա­ րու­թյու­նը առն­վազն ի­մի­ջա­յին ա­ռու­մով շա­հում է: Մ­յուս կող­մից՝ այն եր­կու ո­լորտ­նե­րը, որ ղե­կա­ վա­րում են Գաբ­րիել­յանն ու Թով­մաս­յա­նը, բա­վա­ կան լուրջ խնդիր­ներ ու­նեն: Ֆի­նան­սատն­տե­սա­կան ո­լոր­տի խնդիր­ներն առնչ­վում են երկ­րի ընդ­հա­նուր տնտե­սա­կան ծան­րի վի­ճա­կին: Ար­դա­րա­դա­տու­թյան ո­լոր­տում խնդիր­նե­րը նույն­քան, ե­թե ոչ ա­վե­լի խորն են՝ ար­դա­րու­թյան և ան­կախ դա­տա­րան­նե­րի բա­ցա­ կա­յու­թյուն, դա­տա­րան­նե­րի ղե­կա­վա­րում Բաղ­րամ­յան 26-ից և սու­բօր­դի­նա­ցիա դա­տա­խա­զու­թյա­նը և այլն: Այս հա­մա­տեքս­տում Գաբ­րիել­յա­նի ու Թով­մաս­յա­նի ան­դա­մակ­ցու­թյու­նը ՀՀԿ-ին կա­րե­լի է դի­տել որ­պես Սերժ Սարգս­յա­նի՝ մար­տի 10-ին ՀՀԿ հա­մա­գու­մա­ րին հնչեց­րած ե­լույ­թի տրա­մա­բա­նա­կան շա­րու­նա­կու­ թյուն: Ե­լույ­թի հիմ ­ն ա­կան մեխն այն էր, որ ի­րա­կա­նում հեչ էլ վատ չէ, հա­ջո­ղու­թյուն­ներ են ար­ձա­նագր­վել, եր­կիրն ա­ռա­ջըն­թաց է ու­նե­ցել և այլն: Այ­սինքն՝ ստեղծ­վում է մտա­ցա­ծին մի պատ­կեր, ո­րը ներ­կե­լու հա­մար նոր գույ­ներ են պետք: Տվ­յալ դեպ­ քում Գաբ­րիել­յա­նի և Թով­մաս­յա­նի գույ­նը այդ չե­ղած պատ­կե­րին նոր գույն է հա­ղոր­դում: Մի գույն էլ ա­վե­ լա­նում է ի դեմս Վիկ­տոր Դալ­լաք­յա­նի, ո­րը, չլի­նե­ լով և չ­դառ­նա­լով օ­լի­գարխ, տա­րի­ներ շա­րու­նակ կա­ րո­ղա­ցել է մե­ծա­մաս­նա­կա­նով հաղ­թա­նակ տա­նել Վա­նա­ձո­րում: Ս­տաց­վում է ծիա­ծա­նի նման մի բան, երբ կան գույ­ ներ, և կա կա­մար, բայց դրանք ան­մի­ջա­պես չքա­նում են, երբ Ա­րե­գա­կը փո­խում է դիր­քը: Թերևս քչե­րը հա­վա­տան, որ պրո­ֆե­սիո­նալ ֆի­նան­ սիստն ու ի­րա­վա­բա­նն այն­քան են տար­վել ցե­ղակ­րո­նու­ թյան ուս­մուն­քով, որ օր-մե­ծու­թյուն ո­րո­շում են մնաց­յալ կյան­քը նվի­րա­բե­րել այդ գա­ղա­փար­նե­րին: Պարզ է, որ աշ­խա­տում է պար­տադ­րան­քի ինս­տի­տու­տը՝ կա՛մ դառ­ նում եք հան­րա­պե­տա­կան, կա՛մ էլ զրկվում եք պաշ­տո­ նից և բո­լոր ար­տո­նու­թյուն­նե­րից: Աշ­խա­տում է նաև հա­ մո­զե­լու ինս­տի­տու­տը՝ վար­չա­պետն իր վա­ղուց­վա թի­ մա­կից­նե­րին հոր­դո­րում է ան­դա­մակ­ցել իր՝ վեր­ջերս ան­դա­մակ­ցած կու­սակ­ցու­թյա­նը: Հի­շեց­նենք, որ ՀՀԿ-ն չոր­րորդ կու­սակ­ցու­թյունն է, ո­րին ան­դա­մակ­ցել է վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­ յա­նը. մինչ այդ նա ե­ղել է Կոմ ­կ ու­սի, ՀՀՇ-ի և ԱԺՄ-ի ան­դամ: Իսկ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­յա­նը նախ­ քան ՀՀԿ-ին ան­դա­մակ­ցե­լը ե­ղել է ՀՀՇ-ի և Կոմ ­կ ու­ սի ան­դամ: Այն­պես որ՝ Գաբ­րիել­յա­նի ու Թով­մաս­յա­նի հա­մար ա­մե ն ինչ դեռ առջևում է: n

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

օ ր ա թ ե ր թ

Լույս է տեսնում 2011թ. սեպտեմբերի 21-ից: Հիմնադիր և հրատարակիչ՝ «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, վկայական` 03Ա080303, տրվ. 20.05.08թ. Հասցե՝ ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտայի 1 Հեռ.՝ +37410 500 119, էլ. փոստ՝ info@orakarg.am Գլխավոր խմբագիր՝ Կարեն Հարությունյան Թողարկման պատասխանատու՝ Մարատ Յավրումյան Վաճառք և բաժանորդագրություն՝ +374 10 500119, +374 55 026249 Գովազդ և մարքեթինգ՝ +374 55 441351 Մեջբերումներ անելիս հղումը «Օրակարգ»-ին պարտադիր է: Թերթի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուս­տա­ռադիո­ընթերցումն առանց «Օրակարգ»-ին հղման արգելվում է: Նյութերը չեն գրախոսվում և հեղինակներին չեն վերադարձվում: Գովազդների և R տառով հրապարակվող նյութերի բովանդա­կության համար խմբագրությունը պատասխանատվություն չի կրում: Տառատեսակը՝ Էդիկ Ղաբուզյանի Հրատարակության 1-ին տարի Ստորագրված է տպագրության՝ 14.03.2012թ. Տպաքանակը՝ 2000

Հայկ Խա­նում­յան

Վ

եր­ջերս հա­յաս­տան­յան մի շարք բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­ տոն­յա­ներ, անդ­րա­դառ­նա­լով ար­ցախ­յան խնդրին, կրկին խո­սե­ ցին տա­րածք­ներ հանձ­նե­լու մա­սին: Ն­րանց ձայ­նակ­ցեց ԼՂՀ նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հակ­յա­նը՝ ակ­նար­կե­լով փոխ­զի­ջում ­ն ե­րի մա­սին: Ս­րան զու­ գա­հեռ՝ Ադր­բե­ջա­նում հնչե­ցին հեր­ թա­կան հա­կա­հայ­կա­կան հայ­տա­րա­ րու­թյուն­նե­րը, զեն­քի ու­ժով խնդի­ րը լու­ծե­լու սպառ­նա­լիք­նե­րը, ի հա­վե­լումն դրա՝ դի­պու­կա­հար­նե­ րի ակ­տի­վու­թյու­նը և հայ զին­վո­րի սպա­նու­թյու­նը: Ես մի քա­նի ան­գամ հարց­րել եմ ՀՀ բարձ­րաս­տի­ճան դի­վա­նա­գետ­նե­րի,

թե ին­չու են արտ­գործ­նա­խա­րա­ րի կամ նրա տրա­ մա­ չա­ փի և ա­ վե­ լի բարձր այլ պաշ­տոն­յա­նե­րի կող­ մից ար­վում «կա­ռու­ցո­ղա­կան» ան­ վան­վող, իսկ ի­րա­կա­նում պարտ­վո­ ղա­կան հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ: Դ­րա մեջ դի­վա­նա­գի­տա­կան որևէ հնարք չի երևում: Գու­ ցե՞ կան բա­ ներ, որ հա­սա­րա­կու­թյու­նը չի հաս­կա­նում: Մի­ջազ­գա­յին հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­ րի և դի­վա­նա­գի­տու­թյան պատ­մու­ թյան մեջ չկա մի դեպք, երբ կող­ մե­րից մեկն ա­նընդ­հատ խո­սի զի­ ջում ­ն ե­րի մա­սին և ս­տա­նա ա­վե­լին: Ընդ­հա­կա­ռա­կը, դա­սա­կան դի­վա­ նա­ գի­ տա­ կան հնարքն այն է, որ պա­ հան­ ջում են չա­ փից շատ՝ ցան­ կա­ցած նվա­զա­գույնն ու­նե­նա­լու հա­մար, հատ­կա­պես երբ հաղ­թող կողմ ես: Ի վեր­ ջո, ի՞նչ են տա­ լիս հա­ կա­ մար­տու­թյան լուծ­ման գոր­ծին հայ­ կա­կան կող­մի՝ տա­րածք­ներ հանձ­ նե­լու մա­սին հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­ րը: Ադր­ բե­ ջա­ նը հե՞տ է քա­ շում իր դի­պու­կա­հար­նե­րին, հայ­տա­րա­րում է, որ հինգ կամ վեց շրջան ստա­ նա­լուց հե­տո ճա­նա­չե­լու է Ար­ցա­ խի ժո­ղովր­դի ինք­նո­րոշ­ման ի­րա­ վո՞ւն­քը, թե՞ հրա­ժար­վում է ռազ­մա­ կան հռե­տո­րա­բա­նու­թյու­նից: Ընդ­ հա­կա­ռա­կը, ա­վե­լի է մե­ծաց­նում հիս­տե­րիան, իր սև ցու­ցակ­նե­րը ո­ղո­ղում Ար­ցախ ժա­մա­նող օ­տա­ րերկր­յա օ­րենս­դիր­նե­րի, շոու-բիզ­ նե­սի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի, լրագ­ րող­նե­րի ա­նուն­նե­րով, շան­տա­ժի լեզ­վով խո­սում Ս­տե­փա­նա­կեր­տում մաս­նաճ­յու­ղեր ստեղ­ծող բան­կե­րի,

մի­ջազ­գա­յին հա­սա­րա­կա­կան կազ­ մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի հետ: Իսկ մի­գու­ցե Ար­ցա­խի շրջան­նե­րը Հա­յաս­տա­նի պաշ­տոն­յա­ներն Ադր­ բե­ջա­նի հա­մա՞ր չեն հանձ­նում: Մի­ գու­ցե նրանք ցան­կու­թյուն ու­նեն մի­ ջազ­գա­յին դե­րա­կա­տար­նե­րի մոտ կա­ռու­ցո­ղա­կա՞ն երևալ: Մի­գու­ցե: Սա­կայն մի­ջազ­գա­յին հա­րա­բե­րու­ թյուն­նե­րում հարգ­վում է սե­փա­կան շա­հերն ա­ռաջ մղե­լու կա­րո­ղու­թյու­ նը, ոչ թե չհիմ ­ն ա­վոր­ված «կա­ռու­ցո­ ղա­կա­նու­թյու­նը»: Ա­վե­լին՝ հանձն­վո­ ղա­կա­նու­թյու­նը եր­բեք կա­ռու­ցո­ղա­ կա­նու­թյուն չի դիտ­վում, զի­ջում ­ն ե­րի պատ­րաստ կող­մի ն ա­վե­լի ու ա­վե­ լի են ճնշում, հատ­ կա­ պես երբ հա­ կա­ռակ կողմն ան­զի­ջում է: Ի վեր­ջո, նոն­սենս է, երբ Գա­րե­գին Նժ­դե­հի գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյու­նը որ­դեգ­րած կու­սակ­ցու­թյան ա­ռաջ­նորդ­ներն են խո­սում տա­րածք հանձ­նե­լու մա­սին. ե­թե Նժ­դեհն էլ ժա­մա­նա­կին սրանց պես մտա­ծեր, ա­պա այ­սօր ոչ միայն Ս­յու­նիք, այլև գու­ցե ընդ­հան­րա­պես Հա­յաս­տան չու­նե­նա­յինք: «Վի­կի­լիք­ս»-ի բա­ցա­հայ­տում ­ն ե­րից պարզ դար­ ձավ, որ Սերժ Սարգս­ յա­նին մտե­րիմ գոր­ծա­րար Մի­խա­ յիլ Բաղ­դա­սա­րո­վը ՀՀ նա­խա­գա­հին ա­ռա­ջար­կել էր բնա­կեց­նել Ար­ցա­ խի թերբ­նա­կեց­ված շրջան­նե­րը՝ թե­ կուզ միայն Ադր­բե­ջա­նին ա­վե­լի զի­ ջող դարձ­նե­լու հա­մար: ՀՀ նա­խա­ գա­հը լսել իսկ չէր ու­զել նման ա­ռա­ ջար­կի մա­սին: Պարզ­վում է՝ բիզ­նես շրջա­նակ­նե­ րում ա­վե­լի հստակ են պատ­կե­րաց­ նում հա­յոց ազ­գա­յին շա­հը:  n

Բա­ցա­կա­յող օ­ղա­կը՝ լի­նել ընդ­դի­մու­թյուն

Սո­ղո­մոն Փա­փազ­յան

Հ

ՀԿ-ն իր 13-րդ հա­մա­գու­մա­րի օ­րը պետք է քա­ղա­քա­կան աս­պա­ րե­զից հե­ռա­նար հենց նա­խընտ­րա­ կան կար­գա­խո­սի պատ­ճա­ռով: Ի՞նչ է նշա­նա­կում՝ հա­վա­տանք, որ փո­ խենք: Ով­քե՞ր հա­վա­տան, ո՞ւմ հա­վա­ տան, ին­ չո՞ւ հա­ վա­ տան և ի՞ն­ չը փո­ խեն, ո՞ւմ փո­խեն, ին­չո՞ւ փո­խեն: «Հա­վա­տանք, որ փո­խենք» կար­ գա­խո­սը քա­ղա­քա­կան աս­պա­րեզ հենց նոր ոտք դրած քա­ ղա­ քա­ կան ու­ժի կամ գործ­չի կար­գա­խոս է՝ ոչ ոք նրան չգի­տի: Ընդ­հան­րա­պես հա­վա­ տը կա­ րող է տա­ րած­ վել կա՛մ Աստ­ ծո, կա՛մ ան­ հայտ մե­ կի վրա, ո­ րի դրսևոր­ման ե­րաշ­խի­քը դի­մա­ցի­ նի հա­ վատն է: Նա դեռևս ո­ չինչ չի ա­ րել, բայց ու­ զում է, որ ի­ րեն հա­ վա­ տան: ՀՀԿ-ի դեպ­ քում քա­ նի դեռ երկ­րում մար­դուն վե­րա­բե­րող որևէ դրա­կան նկա­տե­լի փո­փո­խու­թյուն չկա, այն գա­ղու­թա­րա­րի կար­գա­խոս է, ո­րը զեն­քով մտել է օ­տար եր­կիր և ա­սում է՝ լավ կլի­նի: Ոչ գա­ղու­թա­ րա­րը պետք է սկսեր փո­փո­խու­թյուն­ նե­րից, հե­տո գրո­հեր մար­դու հա­վա­ տի վրա: Ի՞նչ է ա­ սում Սերժ Սարգս­ յա­ նը՝ էս եր­ կի­ րը եր­ կիր է, ո­ րի ա­ մե ն մի

քա­ռա­կու­սի սան­տի­մետ­րը փրկագն­ վել է հա­ յի ար­ յամբ: Ի՞նչ կապ ու­ նի հա­յի ար­յու­նը ձեր բա­զում պար­տա­ կա­նու­թյուն­նե­րի հետ, ո­րոնք պետք է ա­րած-վեր­ջաց­րած լի­նեիք: «Ո՞վ է մեզ ի­րա­վունք տվել փնո­վել մեր եր­ կի­րը, ինք­նա­խա­րա­զան­վել»,– շա­ րու­նա­կում է երկ­րի ղե­կա­վա­րը: Այս նա­խա­դա­սու­թյու­նը նա ա­սում է, ո­րով­հետև եր­բեք ընդ­դի­մու­թյուն չի ե­ղել, այ­լա­պես կտար­բե­րեր «փնո­ վել» և «քննա­դա­տել» հաս­կա­ցու­ թյուն­նե­րը: Երկ­րի ղե­կա­վարն ու­զում է, որ մար­դիկ հաս­կա­նան ի­րեն, ու­ զում է, որ գնա­հա­տեն իր ա­ռաջ­նոր­ դած կու­սակ­ցու­թյան կա­տա­րած աշ­ խա­տանք­նե­րը: Նա թվե­րով է մատ­ նան­շում, թե հատ­կա­պես ին­չը պի­տի գնա­հա­տեն քա­ղա­քա­ցի­նե­րը: Ըստ իս՝ Սերժ Սարգս­յա­նը չի տի­ րա­պե­տում ի­րա­վի­ճա­կին մի պարզ պատ­ճա­ռով՝ 1993-ից Հա­յաս­տա­նում լի­նե­լով միայն իշ­խա­նու­թյան մեջ՝ նա բա­ցար­ձա­կա­պես կորց­րել է կա­ պը երկ­ րի և քա­ ղա­ քա­ ցու հետ: Նա գո­ նե ե­ րեք-չորս տա­ րի պետք է լի­ ներ ընդ­դի­մու­թյան մեջ, պետք է իշ­ խա­նու­թյան կա­մա­յա­կա­նու­թյուն­նե­ րի արդ­յուն­քում ու­նե­նար անձ­նա­ կան շա­հույ­թի կո­րուստ­ներ, որ­պես­ զի հաս­կա­նար, թե ինչ է մարդ­կանց ու­զա­ծը: Երբևէ ընդ­դի­մու­թյուն չլի­ նե­լը նրա գոր­ծու­նեու­թյան բա­ցա­կա­ յող օ­ղակն է: Ին­չո՞ւ շար­քա­յին քա­ղա­ քա­ցին պետք է հաս­կա­նա նրան, ե­թե նա­խա­գա­հից շար­քա­յին քա­ղա­քա­ ցի ա­մե ­նաո­րո­շա­կի տե­ղե­կու­թյու­նը

մի­ջազ­գա­յին կա­ռույց­նե­րի հետ երկ­ րի հա­մար հե­տաքրք­րու­թյուն ներ­կա­ յաց­նող շատ հան­դի­պում ­ն ե­րի մա­ սին այն է, որ «քննարկ­վե­ցին եր­կուս­ տեք հե­տաքրք­րու­թյուն ներ­կա­յաց­ նող հար­ցեր»: Սո­վի շե­մին կանգ­նած քա­ղա­քա­ ցին ի՞նչ ի­ մա­ նա, թե ո­ րոնք են երկ­ րի ղե­կա­վա­րի մո­տիվ ­ն ե­րը այս կամ այն նա­խա­դա­սու­թյունն ա­սե­լիս: Ոչ ոք չգի­տեր Ս­տա­լի­նի մո­տիվ ­ն ե­րը Ուկ­ րաի­նա­յի ար­հես­տա­կան սո­վը կազ­ մա­կեր­պե­լիս: Մենք ի՞նչ ի­մա­նանք, թե ի՞նչ է մտա­ծում Սերժ Սարգս­յա­նը, երբ ա­սում է. «Մար­դը չի կա­րող բա­րո­յա­ կան լի­նել մեկ մա­կար­դա­կում՝ մյուս մա­կար­դա­կի հաշ­վին»: Չէ՞ որ ՀՀ նա­ խա­գա­հը գե­րա­զանց գի­տի, որ վի­ ճակն ան­ տա­ նե­ լի վատ է, բայց այդ մա­սին չի խո­սում: Ոչ ոք չգի­տի ճշմար­ տու­թյու­նը տիե­զե­րա­կան մա­կար­դա­ կով, բայց դա չի նշա­նա­կում, որ հաղ­ թա­թուղթն ընդ­հան­րա­պես ո­չինչ չի­ մա­ցո­ղին բարդ հա­մա­դա­սա­կան նա­ խա­դա­սու­թյուն­ներ ներ­կա­յաց­նե­լու մեջ է: Մար­դուն ցույց տուր բա­րո­յա­ կան բո­լոր մա­կար­դակ­նե­րը իշ­խա­նու­ թյան ա­ռան­ձին վերց­րած մեկ ան­հա­ ջո­ղու­թյան օ­րի­նա­կով: Բայց քա­նի որ երկ­րի ղե­կա­վա­րը խո­սում է նվա­ճում­ նե­րի մա­սին, ու­րեմն ճիշտ չէ. ինչ­պե՞ս հա­վա­տալ մի բա­նի, որն ար­դեն ճիշտ չէ: Հա­վա­տը չեն մու­րում, կանգ­նում են մարդ­կանց ա­ռաջ՝ մարմ ­ն ա­վո­րե­ լով այդ հա­վա­տը: Եվ ընդ­հան­րա­պես, մար­դու գոր­ծը իր նմա­նին հա­վա­տա­ լը չէ, այլ վստա­հե­լը:  n

Օրաթերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ» հրատա­րակ­չու­թյան տպարանում, ք.Երևան, Արշակունյաց 2:

Խմ­բագ­րա­կա­նը չի պայ­մա­նա­վո­րում թեր­թի այլ հատ­ված­նե­րում նո­րու­թյուն­նե­րի ընտ­րու­թյունն ու լու­սա­բա­նու­մը: Այս  է­ջում հրա­պա­րակ­վող մյուս կար­ծիք­նե­րը կա­րող են չհա­մընկ­նել խմբագ­րու­թյան դիր­քո­րոշ­մա­նը:


№ 37 (106), հինգշաբթի, մարտի 15, 2012 թ. |

Օրակարգ | 3

Չ­լի­ներ հայ­րե­նա­դար­ձու­թյու­նը, չէր լի­նի ար­տա­գաղ­թը Հ­րա­պարա­կա­խոս Տիգ­րան Պասկևիչ­յա­նը ռե­ժի­սոր Ա­րա Շիրին­ յա­նի հետ հե­ղի­նա­կել է մի ֆիլմ՝ «Ան­ծա­նոթ մը հայ­րե­նիք», ո­րը պատ­մում է 1946-48 թթ. Մեծ հայ­րե­նա­դար­ձու­թյան մա­սին: Ֆիլ­ մի թե­մա­տի­կան բա­վա­կան ար­դիա­կան է Հա­յաս­տա­նի այ­սօր­վա ար­տա­գաղ­թի հա­մա­պատ­կե­րում: Civilnet.tv-ն Պասկևիչ­յա­նի հետ զրու­ցել է գաղ­թի թե­մա­յի շուրջ:

«

որ նպա­տակ ու­նեք լույս սփռել Մեծ հայ­րե­նա­դար­ ձու­թյան ժա­մա­նակ տե­ղի ու­նե­ցած ի­րա­դար­ձու­թյուն­ նե­րի վրա: Ձեզ հա­ջող­ վե՞լ է ի­րա­կա­նաց­նել այդ մտադ­րու­թյու­նը: -­Ֆիլ­մը բաղ­կա­ցած է եր­կու մա­ սից: Ա­ռա­ջին մասն ամ­բող­ջո­վին նվիր­ված է Մեծ հայ­րե­նա­դար­ ձու­թյան պատ­մա­կան նա­խադր­ յալ­նե­րին, ո­րով­հետև շա­տե­րը լու­րե­րի մա­կար­դա­կով գի­տեն, որ պա­տե­րազ­մից հե­տո Ս­տա­լի­նը լուրջ հա­վակ­նու­թյուն­ներ ու­ներ Թուր­քիա­յից ո­րոշ տա­րածք­ներ՝ Կար­սի, Ար­դա­հա­նի նա­հանգ­ նե­րը, միաց­նել Հա­յաս­տա­նին և Վ­րաս­տա­նին: Դ­րա հա­մար առ­կա էին պատ­մա­քա­ղա­քա­կան հիմ­ քեր, ո­րոն­ցից ա­մե ­նա­կարևորն այն էր, որ հա­յու­թյու­նը զրկվել էր իր հայ­րե­նի­քից, աշ­խար­հասփ­ յուռ էր, և ն­րանք հայտ էին ներ­ կա­յաց­րել՝ վե­րա­դառ­նա­լու հայ­ րե­ նիք: Դա ա­ ռա­ ջին դեպքն էր, երբ այս երևույ­թը ձևա­կերպ­վեց որ­պես հայ­րե­նա­դար­ձու­թյուն, քա­նի որ 20-30-ա­կան­նե­րին այս երևույ­թը կոչ­վում էր ներ­գաղթ: Ի­հար­կե, այս հար­ցը գեր­տե­րու­ թյուն­նե­րի կող­մից չըն­դուն­վեց,

-­Ֆիլ­մի ներ­կա­յաց­ման ժա­ մա­նակ Դուք նշել էիք,

ա­սում է, որ հայ­ րե­նա­դար­ձու­թյուն

»

ին­ֆոր­մա­ցիա­յի բա­ցար­ձակ ան­ հա­սա­նե­լիու­թյան պայ­ման­նե­րում: Բո­լոր նրանց, ում հետ հար­ցազ­ րույց եմ կազ­մա­կեր­պել, տվել եմ մի հարց՝ ե­թե դուք ի­մա­նա­յիք, որ Հա­յաս­տա­նում այդ­պի­սին էր ի­րա­վի­ճա­կը, կվե­րա­դառ­նա­յի՞ք: Շատ քչերն են պա­տաս­խա­նել, որ ե­թե ի­րենց տե­ղե­կաց­նեին, որ Հա­յաս­տանն ու­նի ի­րենց կա­րի­քը, բայց այս­ տեղ տի­ րում է նմա­ նա­ տիպ ի­րա­վի­ճակ, կգա­յին: Այ­սօր նման ներ­գաղթ կազ­մա­կեր­պել հնա­րա­վոր չէ: Հայ­րե­նա­դար­ձու­ թյուն ա­պա­հո­վե­լու միակ ձևն այ­ սօր այն է, որ Հա­յաս­տա­նը դառ­ նա գրա­վիչ եր­կիր: Ես չեմ ա­սում, որ այդ դեպ­քում աշ­խար­հում ապ­ րող տա­ սը մի­ լիոն հա­ յերն ան­ մի­ջա­պես կգան Հա­յաս­տան, այդ ժա­մա­նակ ևս կ­լի­նեն թե՛ ներ­գաղ­ թող­ներ, թե՛ ար­տա­գաղ­թող­ներ, բայց այդ գնա­ցող­նե­րը դու­ռը չեն շրխկաց­ նի գնա­ լիս: Սա է ա­ մե­ նավ­տան­գա­վո­րը, քա­նի որ մար­ դիկ հիաս­ թափ­ ված են լի­ նում ոչ միայն Հա­յաս­տա­նից, այլև հա­յե­ րից, և ար­տա­սահ­մա­նում ապ­րում են մե­կու­սաց­ման մեջ:

-Սփ­յուռ­քի նա­խա­րա­րու­ թյունը ծրագ­րեր է մշա­ կում, ո­րոնց նպա­տակն է կազ­մա­կեր­պել հայ­րե­նա­ դար­ձու­թյուն: Ձեր կար­ ծի­քով՝ այ­սօր հնա­րա­ վո՞ր է ներ­գաղթ դե­պի Հա­յաս­տան: -Այն­պի­սի հայ­րե­նա­դար­ձու­ թյուն, ներ­գաղթ, ինչ­պի­սին ե­ղել է 30-ա­կան­նե­րին, 1946թ.՝ Մեծ հայ­րե­նա­դար­ձու­թյու­նը, ան­ գամ 1960-ա­կան­նե­րի հար­կադ­ րա­կան ներ­գաղ­թի մի­ջո­ցա­ ռում ­ն ե­րը, այդ­պի­սի երևույթ­ներ դժվար թե տե­ղի ու­նե­նան, ո­րով­ հետև դրանք տե­ղի էին ու­նե­նում

-Ո՞րն է այն կոնֆ­լիկ­տը, որ այ­սօր մարդ­կանց ստի­ պում է հե­ռա­նալ այդ­պի­ սի զայ­րույ­թով և ա­տե­լու­ թյամբ՝ իշ­խա­նու­թյուն­նե՞­րը, սո­ցիա­լա­կան ի­րա­վի­ճա՞­կը, թե՞ ու­րիշ պատ­ճառ էլ կա: -­Տասն օր ա­ռաջ ես մե­կին զան­ գա­հա­րել էի՝ հրա­վի­րե­լու ֆիլ­ մի դիտ­ ման: Նա հարց­ րեց՝ ին­ չի մա­սին է ֆիլ­մը: Ես կա­տա­կով պա­տաս­խա­նե­ցի՝ այն մա­սին է, թե ոնց վեր­ջին հար­յուր տա­րում ո­չինչ չի փոխ­վել: Ա­մե ­նա­ցա­վա­ լին այն է, որ ո­չինչ չի փոխ­վել, և ա­մե ­նա­մեծ կոնֆ­լիկտն ա­ռա­ ջա­նում է հենց այդ պատ­ճա­ռով: Այն ժա­մա­նակ մարդ­կանց խա­ բել են, ֆիլմ են նկա­ րա­ հա­ նել Երևա­նի մա­սին, որ­տեղ ար­հես­ տա­կա­նո­րեն վեց ավ­տո­մե­քե­նա­ նե­րով ու­ժեղ երթևե­կու­թյուն են ա­ռա­ջաց­րել մայ­րա­քա­ղա­քում՝ ցույց տա­ լու հա­ մար, որ այս­ տեղ բո­լորն ավ­տո­մե­քե­նա ու­ նեն: Այ­սօր էլ է ի­րա­վի­ճա­կը նույ­ նը, պար­զա­պես խա­բում են քա­ ղա­քա­կիրթ ձևե­րով՝ ար­գե­լե­լով ա­զատ հե­ռուս­տա­տե­սու­թյուն­ նե­րի ե­թեր­նե­րը, սո­ցիո­լո­գիա­ կան տվյալ­նե­րի մի­ջո­ցով: Ես ե­րեկ կար­դա­ցել եմ, որ Ա­հա­րոն Ա­դի­բեկ­յա­նը ա­սել է՝ «մար­դիկ

Ընտրություններին գնում են հաղթողնե­ րի հետևից, իսկ դրան հաջորդող 4-5 տարինե­ րին՝ լքում Հայաստանը -Որ­քա­նո՞վ են փոխ­կա­ պակց­ված ներ­գաղ­թի և ար­տա­գաղ­թի խնդիր­նե­րը Հա­յաս­տա­նում: -Ես բա­վա­կան եր­կար ժա­մա­ նակ է, ինչ ու­ սում ­նա­ սի­ րում եմ այս խնդի­րը, և տ­պա­վո­րու­թյուն ու­նեմ, որ ե­թե չլի­ներ Մեծ հայ­րե­ նա­դար­ձու­թյու­նը, և չ­լի­նեին ընդ­ հան­րա­պես հայ­րե­նա­դար­ձու­ թյուն­նե­րը, չէր լի­նի ար­տա­գաղ­ թը: Ի­հար­կե, ար­տա­գաղթ կու­ նե­նա­յինք, սա­կայն դա կու­նե­նար աշ­խա­տան­քա­յին բնույթ: Հայ­ րե­նա­դար­ձու­թյու­նը հող նա­խա­ պատ­րաս­տեց, 1970-ա­կան­նե­րի կոն­վեն­ցիա­նե­րով ամ­րագր­վեց, և ճա­ նա­ պարհ բա­ ցեց, որ մար­ դիկ գնան, վե­րա­դառ­նան հայ­ րե­նիք: Ընդ ո­րում՝ ար­դեն գնում էին ոչ միայն այն մար­դիկ, ով­քեր ե­կել էին, այլև նրանք, ով­քեր փո­ խ­կա­պակց­ված էին այդ մարդ­ կանց հետ: Այ­սօր մենք նպա­տակ ու­նենք նաև հաս­կա­նալ հայ­րե­ նա­դար­ձու­թյան խոր­քա­յին, հո­գե­ բա­նա­կան, սո­ցիա­լա­կան կա­պե­ րը: Ես միշտ ինչ-որ կոնֆ­լիկտ եմ տես­նում մար­դու և հա­սա­րա­կար­ գի, մար­դու և մ­շա­կու­թա­յին մի­ ջա­վայ­րի միջև, որն ա­նընդ­հատ շրջապ­տույտ է ա­ռա­ջաց­նում:

Պասկևիչ­յանն

PanARMENIAN

-­Պա­րոն Պասկևիչ­յան, ֆիլ­ մի նկա­րա­հա­նու­մը պայ­ մա­նա­վոր­ված էր նրա­նով, որ Հա­յաս­տա­նում ար­տա­ գաղթն ու­ժե­ղա­նո՞ւմ է, և մենք կանգ­նած ենք դե­ մոգ­րա­ֆիկ խնդրի ա­ռա՞ջ, թե՞ սցե­նա­րի ընտ­րու­թյու­նը պա­տա­հա­կան էր: -Ես շատ վա­ ղուց մտադ­ րու­ թյուն ու­նեի նման ֆիլմ նկա­րա­ հա­նել, դեռ 1990-ա­կան­նե­րին: Ս­ցե­նա­րը այն ժա­մա­նակ պայ­ մա­նա­վոր­ված էր ոչ այն­քան ար­ տա­գաղ­թով, որ­քան այն հար­ գան­ քով, որ, ըստ իս, Մեծ հայ­ րե­նա­դար­ձու­թյու­նը 20-րդ դա­րի ա­մե ­նա­մեծ ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­ րից մեկն է ե­ ղել հայ ժո­ ղովր­ դի կյան­քում: Դա ճա­կա­տագ­րա­ կան ի­րա­դար­ձու­թյունն էր և իր ճա­կա­տագ­րա­կան բնույ­թով զի­ ջում է միայն 1915թ. Ցե­ ղաս­ պա­ նու­թյա­նը: Սա­կայն երբ մեկ տա­ րի ա­ռաջ մեր մո­տիվ ­ն ե­րից մե­կը ներ­կա­յաց­նում էինք «Եվ­րա­սիա» հիմ ­ն ադ­րա­մի ծրագ­րե­րից մե­կի ժա­մա­նակ, մեր հիմ ­ն ա­կան նպա­ տակ­ նե­ րից մեկն այն էր, որ ու­ սում ­ն ա­սի­րենք այս թե­ման, ֆիլմ նկա­րա­հա­նենք ա­հագ­նա­ցող ար­տա­գաղ­թի ֆո­նի վրա:

սա­կայն այն­քան էր ար­ծարծ­վել հայ­րե­նա­դար­ձու­թյան թե­ման, այն­պի­սի մեծ ոգևո­րու­թյուն էր տի­ րում, որ անհ­ նար էր չբարձ­ րաց­նել այն: Թեև Ս­տա­լի­նը, Հա­ յաս­տա­նի այդ ժա­մա­նակ­վա ղե­ կա­վար­նե­րը շատ լավ գի­տեին, որ տնտե­սա­պես դա հնա­րա­վոր չէ, բայցևայն­պես Ս­տա­լի­նը ստո­ րագ­ րեց, և մոտ 90 հազ. մարդ վե­րա­դար­ձավ Հա­յաս­տան: Մենք ֆիլ­մի հե­տա­գա մա­սե­րում պետք է ցույց տանք, թե ինչ տվեց հայ­ րե­նա­դար­ձու­թյու­նը Հա­յաս­տա­ նին, ինչ տվեց Հա­յաս­տա­նը հայ­ րե­նա­դարձ­նե­րին, քա­նի որ լավ փո­խազ­դե­ցու­թյուն­ներ են ե­ղել:

հիաս­թափ­ված են, սա­կայն մենք սի­րում ենք գնալ հաղ­թող­նե­ րի հետևից»: Այդ նույնն ա­ սում էին 40-ա­կան­նե­րին՝ Խորհր­դա­ յին Միու­ թյու­ նը հաղ­ թել է ֆա­ շիզ­մի ն, հետևա­բար ե­կեք Հա­ յաս­ տան: Այ­ սինքն՝ ոնց այն

ա­պա­հո­վե­լու միակ ձևն այ­սօր այն է, որ Հա­յաս­ տա­նը դառ­նա գրա­վիչ եր­կիր:

ժա­մա­նակ, այն­պես էլ հի­մա, գնում են հաղ­թող­նե­րի հետևից: Այ­սինքն՝ ընտ­րու­թյուն­նե­րին գնում են հաղ­թող­նե­րի հետևից, իսկ դրան հա­ջոր­դող 4-5 տա­րի­ նե­րին՝ լքում Հա­յաս­տա­նը:  n Ար­փի Մախ­սուդ­յան


| № 37 (106), հինգշաբթի, մարտի 15, 2012 թ.

4 | Օրակարգ

Թի­մա­կից­նե­րով հայտն­վել խորհր­դա­րա­նում և ի­րա­վի­ճակ փո­խել Խա­չա­տուր Սու­քիաս­յա­նը պատ­րաստ­վում է պայ­քա­րի

Սու­քիաս­յա­նը PanARMENIAN

Մե­ծա­մաս­նա­կան ընտ­րա­կար­ գով ա­ռա­ջադր­ված պատ­գա­ մա­վոր­նե­րի գրան­ցու­մը կսկսվի մար­տի 22-ից: Սու­քիաս­յա­նը կար­ծում է՝ հիմ ­ն ա­վոր­ված չեն այն խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րը, թե ի­րեն կա­րող են չգրան­ցել պատ­ գա­մա­վո­րու­թյան թեկ­նա­ծու Հա­ յաս­տա­նից հա­ճա­խա­կի բա­ցա­ կա­յե­լու պատ­ճա­ռով. «Ա­մե ն ինչ օ­րեն­քի սահ­ման­նե­րում է»: Բա­ցառ­ված չէ, որ Խա­չա­տուր Սու­քիաս­յա­նն ընդգրկ­ված լի­ նի նաև ՀԱԿ-ի հա­մա­մաս­նա­կան ցու­ցա­կում: «Այդ հար­ցը ես Լևոն Տեր-­Պետ­րոս­յա­նի հա­յե­ցո­ղու­ թյանն եմ թո­ ղել, որ­ պես ա­ ռաջ­ նորդ՝ նա կո­րո­շի: Ե­թե ո­րո­շու­մը կա­յաց­վի, բո­լորս տեղ­յակ կլի­ նենք»,– ա­սել է նա: Հար­ ցին, թե ին­ չու է ու­ զում կրկին պատ­գա­մա­վոր դառ­նալ, ե­թե իր ցան­կու­թյամբ հրա­ժար­ վել է պատ­գա­մա­վո­րա­կան ման­ դա­տից, Սու­քիաս­յա­նը պա­տաս­ խա­նել է, որ 2008թ. մարտ­մեկ­յան ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րից հե­տո պատ­գա­մա­վո­րա­կան ման­դա­ տը վայր դնե­ լը ճիշտ էր: Հի­ մա նա կար­ծում է, որ խորհր­դա­րա­ նում մթնո­ լորտ է փոխ­ վել, կա­ րե­լի է թի­մա­կից­նե­րով հայտն­ վել ԱԺ-ում և ի­ րա­ վի­ ճակ փո­ խել: Նա թի­մա­կից է հա­մա­րում այն մարդ­ կանց, որոնք ՀԱԿ-ից

կանց­նեն խորհր­դա­րան, նաև՝ իր նման մտա­ծող­նե­րին: «Մթ­նո­ լոր­ տը, ո­ րը ստեղծ­ վել էր, այդ­ տեղ հնա­րա­վոր չէր լի­նի նա­խա­ տես­ված ծրագ­րեր ա­ռաջ տա­ նել, ու ընդ­հան­րա­պես հնա­րա­ վոր չէր լի­նի աշ­խա­տել»,– ա­սել է Սու­քիաս­յա­նը Սու­քիաս­յա­նի կար­ծի­քով՝ հա­ մաշ­խար­հա­յին ֆի­նան­սատն­տե­ սա­կան ճգնա­ժա­մի պայ­ման­նե­ րում Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­ թյան վա­րած տնտե­սա­կան քա­ ղա­քա­կա­նու­թյու­նը կոս­մե­տիկ

ԱՊՊԱ չու­նե­ցող­նե­րին բռնել տե­սախ­ցի­կով Ոս­տի­կա­նու­թյան նա­խա­ձեռ­նու­թյան մա­սին ‹‹‹ էջ 1 պայ­մա­նա­վո­րել է ավ­տո­մե­քե­ նա­նե­րի պե­տա­կան գրանց­ման և հաշ­վառ­ման ըն­թա­ցա­կար­ գը հնա­րա­վո­րինս պար­զեց­նե­ լու, առ­կա խնդիր­նե­րին ի­րա­ վա­ կան լու­ ծում տա­ լու և հա­ կա­սու­թյուն­նե­րը վե­րաց­նե­լու հան­գա­ման­քով: Ներ­կա­յիս օ­րենսդ­րա­կան դաշ­ տի պայ­ման­նե­րում ավ­տո­մե­ քե­նա­նե­րի պե­տա­կան հաշ­վա­ ռում անց­կաց­նե­լու կամ գրան­ցե­ լու ժա­մա­նակ անհ­րա­ժեշտ է ու­ նե­նալ ԱՊՊԱ պայ­մա­նա­գիր, իսկ դրա բա­ցա­կա­յու­թյան հա­մար նշա­նակ­վում է տու­գանք։ Տու­ գան­քը նշա­նակ­վում է, ե­թե ավ­ տո­մե­քե­նա­յի վա­րոր­դը ԱՊՊԱ պայ­մա­նա­գիր չու­նի տա­սը օ­րից ա­վել։ Յու­րա­քանչ­յուր տա­սը օր­ վա հա­մար տու­գան­քը կազ­մում է նվա­զա­գույն աշ­խա­տա­վար­ձի հնգա­պա­տի­կի չա­փով (֌5 հազ.), սա­կայն յու­րա­քանչ­յուր տար­ վա հա­մար՝ ոչ ա­վե­լի, քան ֌100 հազ.։ Ոս­տի­կա­նու­թյու­նը գտնում է, որ նման պայ­ ման­ նե­ րում տրանս­պոր­տա­յին մի­ ջո­ցի պե­տա­կան հաշ­վա­ռում կամ գրան­ցում ի­րա­կա­նաց­ նե­լիս ԱՊՊԱ պայ­մա­նագ­րի ստուգ­ման և դ­րա բա­ցա­կա­ յու­թյան դեպ­քում վար­չա­կան

Ոս­տի­կա­նու­թյու­նն ա­ռա­ջար­կում է վար­չա­կան վա­րույթ­ներ հա­րու­ցել և տու­գա­նել վա­ րորդ­նե­րին, ե­թե տե­սան­կա­րա­հա­նող կամ լու­սան­կա­րա­հա­նող սար­քե­րով հայտ­նա­ բեր­վել է ԱՊՊԱ պայ­մա­նագ­րի բա­ցա­կա­յութ­յուն։

պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան են­ թար­կե­լու գոր­ծըն­թա­ցը բա­ վա­կան ժա­մա­նակ է պա­հան­ ջում։ «Դա էա­կա­նո­րեն ազ­դում է տրանս­պոր­տա­յին մի­ջոց­նե­ րի հաշ­վա­ռում ի­րա­կա­նաց­նող ստո­րա­բա­ժա­նում ­ն ե­րի ծա­ռա­ յու­թյուն­նե­րի ո­րա­կի վրա»,– գտնում է Ոս­տի­կա­նու­թյու­նը։ Խնդ­րի լուծ­ման հա­մար ա­ռա­ ջարկ­վում է օ­րեն­քով սահ­մա­ նել այն­պի­սի դրույթ­ներ, ո­րոնք թույլ կտան ԱՊՊԱ պայ­մա­նագ­ րե­րի ի­րա­վա­խախ­տում ­ն ե­րը հայտ­նա­բե­րել տե­ղե­կատ­վա­ կան հա­մա­կար­գի մի­ջո­ցով, այլ ոչ թե տրանս­պոր­տա­յին մի­ջո­ ցի պե­տա­կան հաշ­վառ­ման կամ գրանց­ման ժա­մա­նակ:

Արդ­յուն­քում տրանս­պոր­տա­յին մի­ջոց­նե­րի պե­տա­կան հաշ­վառ­ ման կամ գրանց­ման ժա­մա­նակ ոչ թե ի­րա­կա­նաց­վե­լու է վար­չա­կան ի­րա­վա­խախ­տում ­ն ե­րի վե­րա­բեր­ յալ գոր­ծե­րով վա­րույթ, այլ ԱՊՊԱ պայ­մա­նա­գիր չու­նե­նա­լու դեպ­ քում մերժ­վե­լու է հաշ­վա­ռու­մը։ Նա­խա­տես­վում է նաև, որ ԱԺում օ­րենսդ­րա­կան փա­թե­թի ըն­ դուն­ման դեպ­քում, տե­սան­կա­ րա­հա­նող կամ լու­սան­կա­րա­հա­ նող սար­քե­րով հայտ­նա­բեր­ված ԱՊՊԱ պայ­մա­նագ­րի բա­ցա­կա­ յու­թյան դեպ­քե­րի հա­մար վար­ չա­կան վա­րույթ­նե­րը և տու­ գանք­նե­րը կսկսեն գոր­ծել 2013թ. հուն­վա­րի 1-ից։  n Ռու­բեն Սի­մոն­յան

կար­ծում է, որ ընտ­րա­կեղ­ծիք­նե­ րի մե­խա­նիզ­մը չի կա­րող աշ­խա­տել Կենտ­րո­նում:

նկա­տի ու­նեմ առև­տու­րը, դա վե­րա­բե­րե­լու է հա­գուս­տին»,– ա­սել է նա: Նախ­կին պատ­գա­մա­վո­րը դրա­կան է հա­մա­րում, որ տնտե­ սու­թյու­նից հաս­կա­ցող գոր­ ծա­րար­նե­րը հայտն­վեն Ազ­գա­ յին ժո­ղո­վում, սա­կայն ընտր­վե­ լու դեպ­քում չի պատ­րաստ­վում միայն գոր­ծա­րար պատ­գա­ մա­վոր­նե­րից կազմ­ված խումբ ստեղ­ծել խորհր­դա­րա­նում. նա ի­րեն ՀԱԿ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­ րի կող­քին է պատ­կե­րաց­նում: n

է ե­ղել: Ընտր­վե­լու դեպ­քում նա ՀԱԿ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­ րի օգ­նու­թյամբ ու­զում է զբաղ­ վել տնտե­սա­կան խնդիր­նե­րով: Սու­քիաս­յա­նը կար­ծում է, որ այ­ սօր­վա հար­կա­յին օ­րենսդ­րու­ թյու­նը պետք է ամ­բող­ջու­թյամբ փո­խել, նաև ներկր­վող ո­րոշ ապ­րանք­նե­րի հա­մար վե­րաց­ նել հար­կը: «Հենց մենք Ազ­գա­յին ժո­ղո­ վում հայտն­ վենք, ես ա­ մե ն ինչ ա­նե­լու եմ, որ այդ ո­լոր­տում լի­նի զրո­յա­կան հար­կում, ես

Ֆուտ­բո­լով կզբաղ­վի Հայ­րա­պետ­յա­նը չի ա­ռա­ջադր­վի ա­ռա­ջի­կա ընտ­րու­թյուն­նե­րին

Հա­յաս­տա­նի ֆուտ­բո­լի ֆե­դե­ րա­ցիա­յի նա­խա­գահ, հան­րա­պե­ տա­կան պատ­գա­մա­վոր Ռու­բեն Հայ­րա­պետ­յա­նը ե­րեկ հայ­տա­ րա­րել է, որ մա­յի­սին կա­յա­նա­ լիք ընտ­րու­թյուն­նե­րում չի ա­ռա­ ջադր­վի: Ա­վե­լի վաղ խոս­վում էր, որ նա ա­ ռա­ ջադր­ վե­ լու է թիվ 1 ընտ­րա­տա­րած­քում, ո­րը ընդգր­ կում է Երևա­նի Ա­վան վար­չա­կան շրջա­նը: Իր չա­ռա­ջադր­վե­լը Հայ­րա­ պետ­յա­նը պայ­մա­նա­վո­րել է զբաղ­վա­ծու­թյամբ: «Ես շատ եմ մեկ­նում գոր­ծու­ղում ­ն ե­րի հա­վա­ քա­ կա­ նի հետ և ՈՒԵՖԱ-ի կո­ մի­ տե­նե­րի նա­խա­գա­հի տե­ղա­կալն եմ, և ՈՒԵՖԱ-ի ու ՖԻՖԱ-ի նիս­ տե­րը զու­գա­դի­պում են, եր­կու­ շաբ­թի, ե­րեք­շաբ­թի օ­րե­րին են, և իմ զբաղ­վա­ծու­թյան հետ կապ­ ված՝ կու­սակ­ցու­թյու­նում ո­րո­ շե­ ցին, որ ա­ վե­ լի լավ կլի­ նի ես զբաղ­վեմ ֆուտ­բո­լով և ա­վե­ լի օ­գուտ կտամ ֆուտ­բո­լին»,– ա­սել է նա՝ հա­վե­լե­լով, որ մաս­ նակ­ցե­լու է նա­խընտ­րա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րին: «Ես նա­խընտ­րա­կան գոր­ծըն­ թաց­նե­րին կմաս­նակ­ցեմ, այն էլ շատ ակ­տիվ, քա­նի որ ես Հան­րա­ պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թյան ան­ դամ եմ և պար­տա­վոր եմ ա­ջակ­ ցել իմ կու­սակ­ցու­թյա­նը, որ­պես­զի հաղ­թա­նակ տա­նի ընտ­րու­թյուն­ նե­րում»,– նշել է Հայ­րա­պետ­յա­նը: Ըստ Yerkir.am կայ­քի՝ ­Ռու­բեն Հայ­րա­պետ­յա­նի նման ո­րո­շու­մից

Ֆոտոլուր

Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նախ­կին պատ­ գա­մա­վոր Խա­չա­տուր Սու­քիաս­ յա­ նը, որը նաև հա­ ջորդ խորհր­ դա­րա­նում է ցան­կա­նում ներ­ կա­յաց­ված լի­նել, ե­րեկ կա­յա­ցած մամ­լո ա­սու­լի­սին հայ­տա­րա­ րել է, որ ին­քը կու­սակ­ցա­կան չէ, բայց Հայ ազ­գա­յին կոնգ­րե­սի (ՀԱԿ) ան­ դամ է որ­ պես ան­ հատ (Azatutyun.am): Սու­քիաս­յա­նն ար­դեն իսկ ա­ռա­ջադ­րել է իր թեկ­նա­ծու­թյու­ նը Կենտ­րո­նի թիվ 10 ընտ­րա­տա­ րած­քում և հա­մոզ­ված է, որ ինքն է հաղ­թե­լու այդ ընտ­րա­տա­րած­ քում: Նա կար­ծում է, որ ընտ­րա­ կեղ­ծիք­նե­րի մե­խա­նիզ­մը չի կա­ րող աշ­խա­տել Կենտ­րո­նում: Նույն ընտ­րա­տա­րած­քում, ա­մե­ նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, նրա հետ կմրցի «Նու­շիկ­յան ա­սո­ցիա­ ցիա»-ի նա­խա­գահ Գա­րե­գին Նու­շիկ­յա­նը, ո­րը խնա­միա­կան կա­պեր ու­նի գլխա­վոր դա­տա­ խազ Աղ­վան Հով­սեփ­յա­նի հետ: Սու­քիաս­յանն իր մրցակ­ցին հա­ջո­ ղու­ թյուն է մաղ­ թում, բայց մտա­ հոգ­ ված է. «Ինձ միայն մի հարց է մտա­ հո­ գում, որ գլխա­ վոր դա­ տա­խա­զը ի­րա­վունք չու­նի քա­ղա­ քա­կա­նու­թյամբ զբաղ­վե­լու: Նա «Նիգ-Ա­պա­րան»-ով էլ ի­րա­վունք չու­նի զբաղ­վե­լու… Նա պետք է լի­ նի միայն Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­ տու­թյան գլխա­վոր դա­տա­խա­զը»:

Ռու­բեն Հայ­րա­պետ­յան. «Ես նա­խընտ­ րա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րին կմաս­նակ­ցեմ, այն էլ շատ ակ­տիվ»:

ա­մե ­նա­շա­տը տխրել է նրա ըն­ կե­րը՝ գոր­ծա­րար-պատ­գա­մա­ վոր Սամ­վել Ա­լեք­սան­յա­նը: «Շատ տխուր եմ, շատ անտ­րա­մա­դիր, որ ըն­կերս չի ու­զում ա­ռա­ջադր­ վի»,– ա­սել է Ա­լեք­սան­յա­նը՝ հա­ վե­լե­լով, թե նա­խօ­րեին ամ­բողջ օ­րը ըն­կե­րո­ջը հա­մո­զել է փո­ խել ո­րո­շու­մը, բայց ա­պարդ­յուն: Ա­լեք­սան­յանն ա­ռա­ջադր­վե­լու է թիվ 7 ընտ­րա­տա­րած­քում:  n Մ.Ե.


№ 37 (106), հինգշաբթի, մարտի 15, 2012 թ. |

Փողեր | 5

«Ջազ­վե»-ն դիր­քո­րո­շում կհայտ­նի փոր­ձաքն­նու­թյուն­նե­րից հե­տո «Ջազ­վե» ըն­կե­րու­թյու­նը ապ­ րան­քա­յին նշա­նի ա­պօ­րի­նի օգ­ տա­գործ­ման մա­սին մա­մու­լում շրջա­նառ­վող տե­ղե­կու­թյուն­նե­ րի վե­րա­բեր­յալ իր դիր­քո­րո­շու­ մը կհայտ­նի միայն հա­մա­պա­ տաս­խան փոր­ձաքն­նու­թյուն­ նե­րի արդ­յունք­նե­րը ստա­նա­ լուց հե­տո:

դոլար/դրամ

389.68

0.01 p 0.00%

395 385 375 365 355 14.09

14.03

14.12

եվրո/դրամ

508.77

3.41 q 0.67%

540 520

Ըն­կե­րու­թյու­նը ե­րեկ հա­ղոր­դագ­ րու­թյուն է տա­րա­ծել, ո­րում մաս­ նա­վո­րա­պես աս­ված է. ««Ջազ­ վե» ՍՊԸ-ն ս­ տեղծ­ վել է 2003թ. և իր գոր­ծու­նեու­թյան ըն­թաց­ քում հասց­րել է ձեռք բե­րել բա­ րի համ­բավ ու սիր­վել մեր շատ հա­մա­քա­ղա­քա­ցի­նե­րի կող­մից: «Ջազ­վե» ըն­կե­րու­թյու­նը «Ջազ­ վե» ապ­րան­քա­յին նշա­նի ներ­ քո գոր­ծող սրճա­րան­նե­րում մա­ տուց­վող ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի, ճիշտ քա­ղա­քա­կա­նու­թյան, ինչ­ պես նաև իր եր­կա­րատև գոր­ծու­ նեու­թյան ըն­թաց­քում մտա­վոր սե­փա­կա­նու­թյան ինս­տի­տու­տի հան­դեպ ցու­ցա­բե­րած հար­գան­ քի շնոր­հիվ ներ­կա­յում հան­դի­ սա­նում է Հա­յաս­տա­նում ա­մե ­նա­ մեծ սրճա­րա­նա­յին ցան­ցը, որն ընդգր­կում է թվով 9 սրճա­րան: Անդ­րա­դառ­նա­լով վեր­ջերս մա­մու­լում տեղ գտած տե­ղե­ կատ­վու­թյա­նը՝ կապ­ված «Ջազ­ վե» ըն­կե­րու­թյան կող­մից

500 480 14.09 ռուբլի/դրամ

«Բարբ­րի Լի­մի­թեդ» ըն­կե­րու­ թյա­նը պատ­կա­նող ապ­րան­ քա­յին նշա­նը ա­պօ­րի­նի օգ­տա­ գոր­ ծե­ լու հետ, հարկ ենք հա­ մա­ րում նշել, որ «Բարբ­ րի Լի­ մի­թեդ» ըն­կե­րու­թյու­նը 2011թ. նո­յեմ­բե­րի 25-ին «Ջազ­վե» ՍՊԸին ու­ղար­կած նա­մա­կով խնդրել է դա­դա­րեց­նել «Բարբ­րի Լի­ մի­թեդ» ըն­կե­րու­թյա­նը պատ­ կա­նող ապ­րան­քա­յին նշա­նի օգ­տա­գոր­ծու­մը: Խոս­քը վե­րա­բե­րում է դեռևս 2003թ. բաց­ված՝ Երևան քա­ղա­քի Ի­սա­հակ­յան փո­ղո­ցում գտնվող ա­ռա­ջին «Ջազվե» սրճա­րա­ նին, որ­տեղ օգ­տա­գործ­վող պա­ տե­րի հար­դա­րան­քը «Բարբ­րի

Լի­մի­թեդ» ըն­կե­րու­թյու­նը նմա­ նեց­րել է իր ապ­րան­քա­յին նշա­նին: «Ջազվե» ըն­կե­րու­թյու­նը 2012թ. փետր­վա­րի 24-ին ստա­ցել է Երևա­նի Կենտ­րոն և Նորք-­Մա­ րաշ վար­չա­կան շրջան­նե­րի ընդ­ հա­նուր ի­րա­վա­սու­թյան դա­տա­ րա­նի փետր­վա­րի 17-ի ո­րո­շու­ մը՝ «Բարբ­րի Լի­մի­թեդ» ըն­կե­ րու­թյունն ընդ­դեմ «Ջազ­վե» ՍՊԸ հայ­ցա­դի­մու­մը վա­րույթ ըն­դու­ նե­լու մա­սին: Ներ­կա­յում հայ­ ցա­դի­մու­մն ու­սում ­ն ա­սիր­վում է «Ջազ­վե» ըն­կե­րու­թյան շա­հե­րը ներ­կա­յաց­նող «Լեքս Փարթ­ներս» ի­րա­վա­բա­նա­կան գրա­սեն­յա­կի կող­մից:

Հաշ­վի առ­նե­լով այն, որ հայ­ցի ա­ռար­կա հան­դի­սա­ցող ապ­րան­ քա­յին նշա­նը դեռ 2003-ից օգ­տա­ գործ­վում է բո­լո­րո­վին այլ՝ ըն­կե­ րու­թյան գոր­ծու­նեու­թյանը որևէ կերպ չառնչ­վող ծա­ռա­յու­թյուն­նե­ րի շրջա­նա­կում, ինչ­պես նաև այն հան­գա­ման­քը, որ ՀՀ մտա­վոր սե­ փա­կա­նու­թյան գոր­ծա­կա­լու­թյան կող­մից ներ­կա­յում կա­տար­վում է խնդրո ա­ռար­կա ապ­րան­քա­յին նշա­նի պատ­կա­նե­լու­թյու­նը ո­րո­ շե­լու վե­րա­բեր­յալ փոր­ձաքն­նու­ թյուն, «Ջազվե» ըն­կե­րու­թյու­նը իր դիր­քո­րո­շու­մը կհայտ­նի միայն հա­մա­պա­տաս­խան փոր­ձաքն­նու­ թյուն­նե­րի արդ­յունք­նե­րը ստա­ նա­լուց հե­տո»:  n

Ռեյ­դե­րու­թյուն Երևա­նից դուրս ՏՄՊՊՀ-ն տու­գա­նեց գե­րիշ­խող բեն­զա­վա­ճա­ռին ‹‹‹ էջ 1 բեն­զի­նը վա­ճա­ռել ա­վե­լի բարձր գնե­րով։ Մա­նա­սար­յանն ա­սաց, որ ՏՄՊՊՀ-ն բա­ցա­հայ­տել է տասն­ յակ դեպ­ քեր, երբ CPS-ի քա­ ղա­ քա­կա­նու­թյան «զոհ» դար­ձած փոքր բեն­զալ­ցա­կա­յան­նե­րի տե­ րե­րը ստիպ­ված են ե­ղել ի­րենց բիզ­նե­սը վա­ճա­ռել նույն CPS-ին կամ կնքել բեն­զալ­ցա­կա­յան­նե­րի հա­մա­տեղ օգ­տա­գործ­ման պայ­ մա­նա­գիր։ «Պայ­մա­նագ­րե­րը բա­ վա­կան նվաս­տա­ցու­ցիչ են, քա­ նի որ շա­հույ­թի 98%-ը տնօ­րի­նել է CPS-ը, 2%-ը՝ բեն­զալ­ցա­կա­յա­նի սե­փա­կա­նա­տե­րը»,– ա­սաց նա։ ՏՄՊՊՀ-ի կար­ծի­քով՝ CPS-ի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը ոչ միայն խո­չըն­դո­տել են փոքր բիզ­նե­սը, այլև խա­թա­րել են մրցակ­ցա­յին դաշ­տը։ Հանձ­նա­ժո­ղո­վը գե­րիշ­ խող դիր­քի չա­րա­շահ­ման հա­մար նշա­նա­կեց ֌100  մլն­-ի տու­գանք և CPS-ին պար­տադ­րեց ե­րեք օ­րում վե­րաց­նել խախ­տում ­ն ե­րը։ Ն­ շենք, որ СPS-ը ՏՄՊՊՀին ներ­կա­յաց­րել էր մար­զե­րում և Երևա­նում բեն­զի­նի գնե­րի տար­բե­րու­թյան հիմ ­ն ա­վո­րում­ ներ, մաս­նա­վո­րա­պես՝ մար­զե­ րում բեն­զի­նի ցածր գնե­րը պայ­ մա­նա­վոր­ված են ե­ղել տրանս­ պոր­տա­յին ծախ­սե­րով, տե­ ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մի ն­նե­րի սահ­մա­նած ա­վե­ լի ցածր տուր­քե­րով։ Հանձ­նա­ ժո­ղովն այդ փաս­տարկ­նե­րը հիմ ­ն ա­վոր­ված չի հա­մա­րել: Ու­ շագ­րավ է, որ ե­րեկ­վա նիս­տին

13.22

0.02 p 0.15%

13,50 12,80 12,10 11,40 14.09 եվրո/դոլար

14.12

1.307

14.03 0.00 q 0.06%

1,39

1,32

1,25 14.09

14.12

WTI Brent

նավթ

14.03

106.55 0.16 q 0.15% 126.09 0.13 q 0.10%

US$/bbl.

125

CPS-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը չէին մաս­նակ­ցում։

100

Տու­գան­քը կա­րող էր ա­վե­լի մեծ լի­նել Թեև CPS-ը տու­գան­վել է ֌100 մլն­ով, այն­քան էլ պարզ չէ, թե որ­քա­ նով են տու­գան­քի չա­փը և խախ­ տու­մը հա­մա­հունչ ի­րար։ Ըստ «Տն­ տե­սա­կան մրցակ­ցու­թյան պաշտ­ պա­նու­թյան մա­սին» ՀՀ օ­րեն­քի՝ գե­րիշ­խող դիր­քի չա­րա­շա­հումն ա­ռա­ջաց­նում է տու­գան­քի նշա­ նա­կում ֌5  մլն­-ից ֌200  մլն­-ի չափ: Ան­ցած տա­րի Հա­յաս­տանն ընդ­հա­նուր առ­մամբ ներկ­րել է 358 հազ. տոն­ նա նավ­ թամ­ թերք, ին­չը նշա­նա­կում է, որ CPSին բա­ժին է ըն­կել մոտ 145 հազ. տոն­ նա։ Ե­ թե նույ­ նիսկ հիմք ըն­ դու­նենք 1 տոն­նա նավ­թամ­թեր­ քի գի­նը՝ մի­ջին մաք­սա­յին ար­ ժե­քի չա­փով, ա­պա ըն­կե­րու­թյան հա­սույթն ան­ցած տա­րի կա­ րող է կազ­ մած լի­ նել առն­ վազն $150 մլն։ Ս­ տաց­ վում է, որ ըն­ կե­ րու­թյու­նը տու­գան­վել է հա­սույ­ թի ըն­դա­մե ­նը 0,2%-ի չա­փով։ Ն­շենք, որ մինչև «Տն­տե­սա­ կան մրցակ­ցու­թյան պաշտ­պա­ նու­թյան մա­սին» օ­րեն­քում կա­ տար­ված փո­փո­խու­թյուն­նե­րը (ու­ժի մեջ են մտել ան­ցած տար­ վա մա­յի­սին) գե­րիշ­խող դիր­ քի չա­րա­շահ­ման տու­գան­քի չա­ փը կազ­մում էր ի­րա­վա­խախտ­ ման նա­խորդ տար­վա հաuույ­թի 2%-ի չափ, բայց ոչ ա­ վե­ լի, քան ֌300 մլն։ Ս­ տաց­ վում է, որ դեռ 2010թ. այս նույն ա­րար­քի հա­մար

14.03

14.12

75 14.09 ոսկի

14.12

կբ 100 հհ comex

14.03

1690.0 7.5 q 0.44% 1657.4 36.8 q 2.17%

US$/t oz.

1900

1650

Ե­թե նույ­նիսկ հիմք ըն­դու­նենք 1 տոն­նա նավ­թամ­թեր­քի գի­նը՝ մի­ջին մաք­սա­յին ար­ժե­ քի չա­փով, ա­պա CPS-ի հա­սույթն ան­ցած տա­րի կա­րող է կազ­մած լի­նել առն­վազն $150  մլն։ Ս­տաց­վում է, որ ըն­կե­րու­թյու­նը տու­գան­վել է հա­սույ­թի ըն­դա­մե ­նը 0,2%-ի չա­փով։

CPS-ը կտու­գան­վեր ֌300 մլն, այլ ոչ թե ինչ­պես հի­մա՝ ֌100 մլն։ Թեև ընդ­հա­նուր առ­մամբ օ­րեն­քի փո­փո­խու­թյուն­նե­ րը են­թադ­րում են մրցակ­ցա­ յին ա­ռան­ձին խախ­տում ­ն ե­րի

տու­գանք­նե­րի չա­փե­րի ա­վե­լա­ ցում, բայց գե­ րիշ­ խող դիրք ու­ նե­ցող ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի հա­մար այդ փո­փո­խու­թյուն­նե­րը կար­ծես ա­վե­լի նպաս­տա­վոր են։  n Ար­մե ­նակ Չա­տին­յան

1400 14.09

14.12

(comex)

պղինձ

օ ր ա թ ե ր թ

Բաժանորդագրության համար դիմել «Հայփոստ» ՊՓԲԸ, հեռ. 51-45-46, 51-45-47 «Պրեսս Ստենդ» ՍՊԸ, հեռ. 52-21-99, (093)-88-68-01 «Պրեսս-Ատաշե» ՍՊԸ, հեռ. 27-02-22 «Հայմամուլ» ՓԲԸ, հեռ. 45-82-00, 45-89-17 «Բլից-Մեդիա» ՍՊԸ, հեռ. 52-53-01, 58-17-13 «Էքսպրես պլյուս» ՍՊԸ, հեռ. 54-84-30 Առաքումը՝ անվճար

72.8 q 0.85%

US$/tonne

8900 8100 7300 6500 14.09

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

8531

14.03

ցորեն

(cbt)

14.12

236.53

14.03 1.93 q 0.81%

US$/tonne

290

250

210 14.09

14.12

14.03

Տվյալները վերցված են 14.03, Երևան, ժ. 16:00 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, Bloomberg և Forex


| № 37 (106), հինգշաբթի, մարտի 15, 2012 թ.

6 | Մեծ փողեր

Սթ­րե­սի մեջ Նա­խօ­րեին ԱՄՆ-ի Դաշ­նա­յին պա­հուս­տա­յին հա­մա­կար­գը (ԴՊՀ) հրա­պա­րա­կել է ա­մե­րիկ­յան 19 խո­շո­րա­գույն բան­կե­րի սթրես թես­տե­րի արդ­յունք­նե­րը։ Ըստ ֆի­նան­սա­կան կար­գա­վո­ր­չի՝ մակ­ րոտն­տե­սա­կան ան­բա­րեն­պաստ սցե­նա­րի և նա­խա­տես­ված շա­ հա­բա­ժին­նե­րի վճար­ման պայ­ման­նե­րում բան­կե­րից միայն 15-ի ի­րաց­վե­լիու­թյան ցու­ցա­նիշ­նե­րը կլի­նեն ե­րաշ­խա­վոր­ված մա­կար­ դա­ կում։ Չորս բան­ կեր, այդ թվում՝ Citigroup-ը, պետք է վե­ րա­ նա­յեն շա­հա­բա­ժին­նե­րի վճար­ման, ինչ­պես նաև բաժ­նե­տոմ­սե­րի հետգնման հա­մար նա­խա­տես­վող գու­մար­նե­րի ծա­վա­լը։ 20%-ով։ Այս պայ­ման­նե­րում, ըստ կար­գա­վոր­չի հաշ­վարկ­նե­ րի, ա­ռա­ջի­կա ի­նը ե­ռամս­յակ­ նե­րի ըն­թաց­քում բան­կե­րի ընդ­ հա­նուր վնաս­նե­րը կկազ­մե ն $534  մլրդ, իսկ թես­տա­վոր­ված բան­կե­րի ի­րաց­վե­լիու­թյան ա­ռա­ ջին մա­կար­դա­կի՝ 2011թ. 3-րդ­ ե­ռամս­յա­կի 10,1% մի­ջին ցու­ցա­ նի­շը 2013թ. 4-րդ­ ե­ռամս­յա­կում կնվա­զի մինչև 6,3%։ Ընդ ո­րում՝ «19 բան­կե­րից չոր­ սի՝ Citigroup-ի, Ally Financial-ի, SunTrust-ի և MetLife-ի ի­ րաց­ վե­ լիու­թյան մեկ կամ մի քա­նի ցու­ ցա­նիշ­ներ կա­րող են նվա­զել ան­ գամ ե­րաշ­խա­վոր­ված մա­կար­ դա­կից։ Այս բան­կե­րից ե­րե­քը

ԴՊՀ-ն սթ­ րես թես­ տեր է անց­ կաց­ րել Ally Financial, American Express, Bank of America, Bank of New York Mellon, BB&T, Capital One, Citigroup, Fifth Third Bancorp., Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Keycorp., MetLife, Morgan Stanley, PNC Financial Services, Regions Financial, State Street, SunTrust, U.S. Bancorp և Wells Fargo բան­կե­րում։ Ըստ ԴՊՀ-ի հա­ղոր­դագ­րու­ թյան՝ ան­բա­րեն­պաստ սցե­նա­րը են­թադ­րում է գոր­ծազր­կու­թյան աճ մինչև 13% (ներ­ կա­ յիս 8,3%ի դի­ մաց), ինչ­ պես նաև բաժ­ նե­ տոմ­սե­րի ար­ժեզր­կում 50%-ով և բ­նա­կա­րան­նե­րի գնե­րի ան­կում

ան­բա­րեն­պաստ սցե­նա­րի և նա­ խա­տես­ված շա­հա­բա­ժին­նե­րի հատ­կաց­ման պայ­ման­նե­րում կար­ձա­նագ­րեն ա­ռա­ջին մա­կար­ դա­կի ի­րաց­վե­լիու­թյան գոր­ծակ­ ցի նվա­զում»։ Թես­տե­րի հա­ճե­լի ա­նակն­կա­լը թերևս Bank of America-ի ար­ ձա­ նագ­րած դրա­կան արդ­յունքն էր, ո­րը, 2009թ. ար­ձա­նագ­րե­լով վա­ տա­գույն ցու­ցա­նիշ­նե­րը, ԴՊՀ-ի պա­հան­ջով հար­կադր­ված էր կա­ պի­տա­լը մե­ծաց­նել լրա­ցու­ցիչ $34  մլրդ­-ով։ Փո­խա­րենը, այս ան­ գամ տհաճ ա­նակն­կալ է մա­տու­ ցել Citigroup-ը, ո­րը, ըստ ԴՊՀ-ի, ի­րաց­վե­լիու­թյան անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­նե­րը կա­րող է բա­վա­րա­ րել միայն շա­հա­բա­ժին­նե­րը չա­ վե­լաց­նե­լու և բաժ­նե­տոմ­սե­րը շու­կա­յից հետ չգնե­լու դեպ­քում։ «Մենք ծրագ­ րում ենք ա­ պա­ գա­յում ևս սեր­տո­րեն հա­մա­ գոր­ծակ­ցել ԴՊՀ-ի հետ՝ ա­վե­ լի լավ հաս­կա­նա­լու հա­մար մո­ դել­նե­րը, ո­րոնք օգ­տա­գործ­վում են սթրես թես­տեր անց­կաց­նե­լու հա­ մար»,– աս­ ված է Citigroup-ի

wordpress.com

Citigroup-ը «տա­պա­լել» է ԴՊՀ-ի թես­տը

Citigroup-ը, Ally Financial-ը, SunTrust-ը և MetLife-ը տա­պա­լել են ԴՊՀ-ի սթրես թես­տե­րը։

փոր­ձա­գետ­նե­րի կար­ծի­քով, վկա­ յում են դրա­կան դի­նա­մի­կա­յի մա­ սին, իսկ ԴՊՀ-ն մի­ տում ­նա­ վոր է խստաց­րել թես­տե­րի պայ­ման­նե­ րը՝ հաշ­վի առ­նե­լով գլո­բալ տնտե­ սա­կան անկ­ման հե­ռան­կա­րը։ Թեև ԴՊՀ-ում նշել են «ու­սում­ նա­սի­րու­թյան զուտ տե­սա­կան լի­նե­լու հան­գա­ման­քը, ո­րը որևէ կերպ չի հա­վակ­նում կան­խա­տե­ սում լի­նե­լու», ֆի­նան­սա­կան վե­ րոնշ­յալ կա­ռույց­նե­րի գնան­շում­ նե­րը առևտ­րա­յին հար­թակ­նե­րի փա­կու­մից հե­տո 4%-ով ան­կում են ապ­րել։  n

տա­րա­ծած հա­ղոր­դագ­րու­թյու­ նում։ Բա­ ցի այդ՝ Citigroup-ում մտա­դիր են մինչև տա­րե­վերջ ԴՊՀ-ին ներ­կա­յաց­նել կա­պի­տա­ լի վե­րա­բաշխ­ման նոր ծրա­գիր, ո­րը կհա­մա­պա­տաս­խա­նի կար­ գա­վո­ր­չի պա­հանջ­նե­րին։ Չ­նա­յած այս ա­մե­նին՝ փոր­ձա­ գետ­նե­րը սթրես թես­տե­րի արդ­ յունք­նե­րը դրա­կան են գնա­հա­ տում, քա­ նի որ 2009թ. ապ­ րի­ լին ա­ռա­վել մեղմ պայ­ման­նե­ րով սթրես թես­տե­րը 19 բան­կե­րից միայն 10-ն էին հաղ­թա­հա­րել։ Հետևա­պես՝ այս արդ­յունք­նե­րը,

Հա­վեր­ժա­կան փո­ղեր

Լոն­դո­նը թո­ղար­կե­լու է պար­տա­տոմ­սեր, ո­րոնց մար­ման ժամ ­կ ետն ինքն է ո­րո­շե­լու

jmvigil.blogspot.com

Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յի կա­ռա­վա­րու­թյու­նը մտա­դիր է թո­ղար­կել 100ամ­յա պար­տա­տոմ­սեր, ինչ­պես նաև ա­ռանց մար­ման ժամ ­կ ե­տի ար­ժեթղ­թեր, ինչ­պի­սիք ոչ մի այլ եր­կիր այժմ չի թո­ղար­կում (100 տա­րի մար­ման ժամ ­կ ե­տով պարտ­քեր սպա­սար­կում է միայն Մեք­ սի­կան)։ Այս ա­ռա­ջարկ­նե­րը հա­ջորդ շա­բաթ կհրա­պա­րակ­վեն Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յի 2013թ. բյու­ջեի նա­խագ­ծում, գրում է բրի­տա­նա­կան The Daily Mail-ը՝ հի­շեց­նե­լով, որ նմա­նա­տիպ պար­տա­տոմ­սե­րի թո­ղարկ­ման ա­ռա­ջին փոր­ձը կի­րառ­վել է 18-րդ դա­րում։

Լոն­դո­նում կրկին մտա­ծում են հա­վեր­ ժա­կան փո­ղե­րի մա­սին։

Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յի ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րար Ջորջ Օս­բոռ­նը մի շարք հան­դի­պում ­ն եր է նա­խա­տե­սում ներդ­րող­նե­րի և փոր­ձա­գետ­նե­րի հետ՝ քննար­կե­լու հա­մար «գե­րեր­ կար» կամ «հա­վեր­ժա­կան» պար­ տա­տոմ­սե­րի հնա­րա­վոր պա­հան­ ջար­կը։ Ն­շենք, որ այս­պի­սի պար­ տա­տոմ­սե­րի թո­ղարկ­ման դեպ­քում է­մի­տենտն ինքն է ո­րո­շում պարտ­ քի մար­ման ժամ ­կ ե­տը։ «Հա­վեր­ժա­կան» պար­տա­տոմ­ սե­րի թո­ղարկ­մամբ Մեծ Բ­րի­ տա­նիա­յի կա­ռա­վա­րու­թյու­նը

փոր­ձում է ա­ռա­վե­լա­գույն օ­գուտ քա­ղել պետ­պարտ­քի ցածր տո­ կո­սադ­րույք­նե­րից, ո­րոնք այ­սօր պատ­մա­կան նվա­զա­գույն մա­ կար­դա­կում են։ Ս­տան­դարտ 10ամ­յա պար­տա­տոմ­սերն այժմ ի­րաց­վում են տա­րե­կան 2% ե­կամ­տա­բե­րու­թյամբ։ Հե­տաքրք­ րա­կան է, որ բրի­տա­նա­կան պար­տա­տոմ­սե­րի շրջա­նա­ռու­ թյան մի­ ջին՝ տա­ սը տա­ րի ժամ­ կե­տը կրկնա­կի գե­րա­զան­ցում է Արև­մուտ­քի զար­գա­ցած պե­տու­ թյուն­ նե­ րի, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի

ե­կամ­տա­բե­րու­թյան տա­րե­կան տո­ կո­սա­յին մեկ կե­տով ա­վե­լա­ցու­մը երկ­րի հար­կա­տու­նե­րից տա­րե­կան 20 մլրդ ֆունտ ստեռ­լինգ ա­վե­լի գու­մար կպա­հան­ջի։ Ն­շենք, որ «հա­վեր­ժա­կան» պար­ տա­տոմ­սե­րի թո­ղարկ­ման ա­ռա­ջի­ նը փոր­ձը 18-րդ դա­րում էր՝ «Հա­ րա­վա­յին ծո­վե­րի ըն­կե­րու­թյուն» ֆի­նան­սա­կան բուր­գի գո­յու­թյան տա­րի­նե­րին։ «Հա­վեր­ժա­կան» պար­տա­տոմ­սե­րի դեպ­քում կա­ռա­ վա­րու­թյու­նը վճա­րում է միայն տո­ կոս­նե­րը և չի մա­րում դրանք։ Ա­ռա­ ջին հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­ մի տա­րի­նե­րին ևս թո­ղարկ­վում էին «հա­վեր­ժա­կան» պար­տա­տոմ­ սեր, ո­ րոնք հայտ­ նի էին որ­ պես «ռազ­մա­կան փո­խա­ռու­թյուն­ներ»։ Այդ­պի­սիք մինչև օրս էլ շրջա­նառ­ վում են շու­կա­յում, և բ­րի­տա­նա­ կան կա­ռա­վա­րու­թյու­նը շա­րու­նա­ կում է վճա­րել տո­կոս­նե­րը։  n

ար­ժեթղ­թե­րի հա­մա­պա­տաս­խան ցու­ցա­նի­շը։ Ն­շենք, որ Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յի պետ­պարտ­քը կազ­մում է ՀՆԱ-ի 65%-ը և ար­դեն հա­տել է տրի­լիոն ֆունտ ստեռ­լին­գի սահ­մա­նը։ Փոր­ ձա­գետ­նե­րի կար­ծի­քով՝ ա­ռա­ջի­ կա տա­րի­նե­րին այն, ա­մե­նայն հա­ վա­նա­կա­նու­թյամբ, կշա­րու­նա­կի ա­ճել։ Եվ չնա­յած երկ­րի իշ­խա­նու­ թյուն­նե­րի՝ բյու­ջեն հա­վա­սա­րակշ­ ռե­լու մա­սին բո­լոր հայ­տա­րա­րու­ թյուն­նե­րին՝ մինչև 2015թ. վեր­ջինս կշա­րու­նա­կի մնալ դե­ֆի­ցի­տա­յին, գրում է պար­բե­րա­կա­նը։ Բ­յու­ջե­տա­յին պա­տաս­խա­նատ­ վու­թյան բրի­տա­նա­կան բյու­րոն օ­ րերս զգու­ շաց­ րել էր, որ պար­ տա­տոմ­սե­րի տո­կո­սադ­րույք­նե­րի հնա­րա­վոր բարձ­րա­ցու­մը կա­րող է հան­գեց­նել պար­տա­վո­րու­թյուն­ նե­րի ընդ­հա­նուր ծա­վա­լի կտրուկ ա­ճի։ Այս­պես՝ պար­տա­տոմ­սե­րի

Խ­նա­յո­ղու­թյուն խնա­յո­ղու­թեանց Ֆո­տո­տեխ­նի­կա­յի և է­լեկտ­րո­նի­կա­յի ար­տադ­րու­թյամբ զբաղ­վող աշ­խար­հի խո­շո­րա­գույն Canon ճա­պո­նա­կան ըն­կե­րու­թյու­նը մտա­ դիր է ա­ռա­ջի­կա չորս տա­րում կոր­պո­րա­տիվ ծախ­սե­րը կրճա­տել առն­վազն 400  մլրդ յե­նով (մոտ $4,84  մլրդ)՝ փո­խար­ժեք­նե­րի տա­ տա­նում­ն ե­րի և եվ­րո­պա­կան շու­կա­յում պա­հան­ջար­կի նվազ­ման բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցու­թյու­նը մեղ­մե­լու նպա­տա­կով։ Canon-ի գնա­հատ­մամբ՝ յե­նի կա­ յուն բարձր փո­խար­ժե­քն ըն­թա­ ցիկ տա­րում ըն­կե­րու­թյան գոր­ ծառ­նա­կան շա­հույ­թը տա­րե­կան կտրված­քով կկրճա­տի ա­վե­լի քան 100  մլրդ յե­նով ($1,21  մլրդ)։ Դո­լա­րի և եվ­րո­յի հա­մե­մատ ճա­պո­նա­կան ար­ժույ­թի փո­խար­ժե­քը, որ­պես Էջը պատրաստեց Տաթև Հովհաննիսյանը

կա­նոն, զգա­լիո­րեն ազ­դում է ճա­ պո­նա­ցի ար­տա­հա­նող­նե­րի վրա. յե­նի բարձր փո­խար­ժե­քը են­թադ­ րում է գոր­ծա­րար­նե­րի շա­հույ­թի նվա­զում, ցածր փո­խար­ժե­քը՝ շա­ հույ­թի աճ։ Ն­շենք, որ Canon-ի բիզ­ նե­սի մոտ կե­սը բա­ժին է ընկ­նում ոչ ճա­պո­նա­կան շու­կա­նե­րին։

Ծախ­սե­րի կրճատ­ման նպա­տա­ կով ըն­կե­րու­թյու­նը ծրագ­րում է ընդ­լայ­նել արդ­յու­նա­բե­րա­կան ռո­ բոտ­նե­րի կի­րա­ռու­մը, ո­րոնք մինչ այս լայ­նո­րեն օգ­տա­գործ­վել են տպիչ­նե­րի ար­տադ­րու­թյան մեջ։ Canon-ն այժմ մտա­ դիր է դրանք կի­րա­ռել նաև տե­սախ­ցիկ­նե­րի ոսպն­յակ­նե­րի ար­տադ­րու­թյան մեջ։ Բա­ցի այդ՝ ըն­կե­րու­թյու­նը ծրագ­ րում է մինչև 2015 ֆին­ տա­ րին տա­րե­կան հա­սույթն ա­վե­լաց­նել մինչև 5 տրլն յեն ($60,5 մլրդ), ին­չը 41%-ով գե­րա­զան­ցում է 2011թ. հա­ մա­պա­տաս­խան ցու­ցա­նի­շը։ 2011թ. Canon-ի զուտ շա­ հույթն ա­ ճել է

0,8%-ով՝ կազ­մե­լով 248,63  մլրդ յեն ($3,24  մլրդ), վա­ճառք­նե­րը կրճատ­ վել են 4%-ով՝ մինչև 3,6 տրլն յեն ($46,9 մլրդ), գոր­ծառ­նա­ կան շա­հույ­թը նվա­զել է 2,3%-ով՝ մինչև 378 մլրդ յեն ($4,9 մլրդ)։ Հի­շեց­նենք, որ ըն­թա­ցիկ տար­վա հուն­վա­րի վեր­ջին Canon Inc-ի նա­ խա­գահ Ցու­նե­ձի Ու­տի­դան հրա­ ժա­րա­կան ներ­կա­յաց­րեց 2012թ. հա­մար ըն­կե­րու­թյան ֆի­նան­սա­ կան ցու­ցա­նիշ­նե­րի բա­ցա­սա­կան կան­խա­տես­ման պատ­ճա­ռով։ Մար­տի 29-ից Canon-ը կգլխա­վո­րի ըն­կե­րու­թյան տնօ­րեն­նե­րի խորհր­ դի նա­խա­գահ Ֆու­ջիո Մի­տա­ րիան։  n

bloomberg.com

Canon-ը ծախ­սե­րը կրճա­տում է $5  մլրդ­-ով

Յե­նի բարձր փո­խար­ժե­քը 2012թ. Canon-ի գոր­ծառ­նա­կան շա­հույ­թը կկրճա­տի 100 մլրդ յե­նով ($1,21 մլրդ)։


№ 37 (106), հինգշաբթի, մարտի 15, 2012 թ. |

Աշխարհ | 7

Հին օ­րե­րի նոր եր­գը

Չի­նաս­տա­նի վար­չա­պե­տը կու­սակ­ցու­թյա­նը նա­խազ­գու­շաց­րել է «Մ­շա­կու­թա­յին հե­ղա­փո­խու­թյամբ»

Վեն Ցզ­յա­բաոն դեռ ժա­մա­նակ կու­նե­նա «բա­րե­լա­վե­լու» ինքն ի­րեն։

«Մենք պետք է ա­ռաջ շարժ­վենք ինչ­պես տնտե­սա­կան, այն­պես էլ քա­ղա­քա­կան կա­ռուց­ված­քա­յին բա­րե­փո­խում ­ն ե­րի ուղ­ղու­թյամբ։ Սա վե­րա­բե­րում է հատ­կա­պես մեր կու­սակ­ցու­թյան ու երկ­րի ղե­կա­վար հա­մա­կար­գի բա­րե­ փոխ­մա­նը»,– ա­սել է Ցզ­յ ա­բաոն՝ դրանք «ան­հե­տաձ­գե­լի խնդիր» հա­մա­րե­լով։

Պետ­խորհր­դի վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նում իր վեր­ջին մամ­ լո ա­սու­լի­սը Ցզ­յ ա­բաոն սկսել է է­մո­ցիո­նալ տո­նով՝ հայ­տա­րա­րե­ լով, որ ցա­ վում է վեր­ ջին տաս­ նամ­յա­կի տնտե­սա­կան ու սո­ ցիա­լա­կան խնդիր­նե­րի հա­մար և որ որ­պես ա­ռաջ­նորդ՝ իր կա­ ռա­վար­ման շրջա­նում խնդիր­նե­ րի «պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը

kn-online.de

Ե­րեկ Չի­նաս­տա­նի վար­չա­պետ Վեն Ցզ ­յ ա­բաոն հայ­տա­րա­րել է, որ երկ­րին «ան­հա­պաղ» քա­ ղա­քա­կան բա­րե­փո­խում­ն եր են անհ­րա­ժեշտ, հա­կա­ռակ դեպ­ քում կա­րող են կրկնվել «Մ­շա­ կու­թա­յին հե­ղա­փո­խու­թյուն»-ը հի­շեց­նող ող­բեր­գու­թյուն­նե­րը։ Նա նշել է, որ բա­ րե­ փո­ խում­ նե­րը կարևոր են երկ­րի տնտե­ սու­ թյան հա­ մար և պետք է ի­րա­կա­նաց­վեն «աս­տի­ճա­նա­ բար ու կա­նո­նա­վոր կեր­պով»։

պետք է իր վրա վերց­նի»։ Ցզ­յա­ բաոն հա­վե­լել է. «Ես դեռ կա­րող եմ բա­րե­լա­վել աշ­խա­տանքս»։ Չի­նաս­տա­նի վար­չա­պե­տը հայ­ տա­րա­րել է, որ 2012թ. տնտե­սա­ կան ա­ճի կան­խա­տե­սու­մը մինչև 7,5% ի­ջեց­նե­լու ո­րո­շու­մը մեծ նշա­նա­կու­թյուն ու­նի տնտե­սու­ թյան խթան­ման հա­մար։ Նա նշել է, որ Չի­նաս­տանն ակ­տի­վաց­նում

է քայ­լե­րը ար­ժու­թա­յին բա­րե­ փոխ­ման ուղ­ղու­թյամբ՝ խոս­տա­ նա­լով յո­ւա­նը դարձ­նել ա­վե­լի ա­զատ փո­խար­կե­լի։ Վեն Ցզ­յա­ բաոն խո­ սել է նաև չին-ա­մե­րիկ­յան առևտ­րա­յին հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի մա­սին և ա­սել, որ կցան­կա­նար ընդ­լայ­նել ապ­րանք­նե­րի ներկ­րու­մը ԱՄՆից ու մե­ ծաց­ նել երկ­ կողմ ներդ­ րում ­ն ե­րի ծա­վա­լը։ Թայ­վա­նի հետ Չի­նաս­տա­նի հա­րա­բե­րու­ թյուն­նե­րից Ցզ­յ ա­բաոն «ընդ­հա­ նուր առ­ մամբ գոհ» է, սա­ կայն կցան­կա­նար է՛լ ա­վե­լի ամ­րապն­ դել տնտե­սա­կան կա­պե­րը։ Ճա­ նա­պար­հը, ըստ Ցզ­յ ա­բաո­յի, չի­ նա­կան ու թայ­վա­նա­կան բան­կե­ րի միջև փո­խա­դարձ ներդ­րում­ նե­րի ա­վե­լա­ցումն է։ Ն­շենք, որ ե­րեկ ա­վարտ­ վել է Չի­նաս­տա­նի խորհր­դա­ րա­նի՝ Ժո­ղովր­դա­կան ներ­կա­ յա­ցու­ցիչ­նե­րի հա­մա­չի­նա­կան

ժո­ղո­վի նստաշր­ջա­նը։ Օ­րենս­ դիր­ներն ըն­դու­նել են կա­ռա­ վա­րու­թյան աշ­խա­տան­քի վե­ րա­բեր­յալ հաշ­վետ­վու­թյու­նը, երկ­րի տնտե­սա­կան ու սո­ցիա­ լա­կան զար­գաց­ման ծրա­գիրն ու 2012թ. բյու­ջեն, Ք­րեա­դա­ տա­վա­րա­կան օ­րենսգր­քում կա­տա­րել փո­փո­խու­թյուն­ներ, ո­րոնք հստա­կեց­նում են ոս­տի­ կա­նու­թյան լիա­զո­րու­թյուն­նե­րը այ­լա­խոհ­նե­րի ձեր­բա­կալ­ման ժա­մա­նակ։ Այս տար­վա հոկ­տեմ­բե­րին Չի­ նաս­տա­նում կսկսվի իշ­խա­նու­ թյան փո­խանց­ման գոր­ծըն­թա­ ցը, ո­րը տե­ղի է ու­նե­նում տա­ սը տա­րին մեկ։ Են­թադր­վում է, որ Չի­նաս­տա­նի փոխ­նա­խա­ գահ Սի Ց­զին­պի­նը կզբա­ղեց­ նի նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նը, իսկ Վեն Ցզ­յ ա­բաոն վար­չա­պե­տի իր ա­թո­ռը կզի­ջի փոխ­վար­չա­պետ Լի Կեց­յա­նին։  n

Ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը խճճվել են ԱՄՆ-ի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մեծ մա­սը կողմ կլի­նի Ի­րա­նի դեմ ռազ­ մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րին, ե­թե հաս­տատ­վի, որ Թեհ­րա­նը մի­ ջու­ կա­ յին զենք է ստեղ­ ծում։ Այս մա­ սին է վկա­ յում Reuters-ի և Ipsos սո­ցիո­լո­գիա­կան ծա­ռա­յու­թյան ի­րա­կա­նաց­րած հար­ցու­մը։ Տ­րա­մա­բա­նո­րեն հա­կա­ռակն է վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը World Public Opinion ան­կախ կազ­մա­կեր­պու­թյան ու Մե­րի­լեն­դի հա­մալ­սա­րա­ նի հար­ցում­ն ե­րում։ Հա­ մա­ ձայն Reuters-ի և Ipsos-ի հա­մա­տեղ հարց­ման՝ մաս­նա­ կից­նե­րի 56%-ը հայ­տա­րա­րել է Ի­րա­նի դեմ ռազ­մա­կան ակ­ցիան պաշտ­պա­նե­լու պատ­րաս­տա­կա­ մու­թյան մա­սին՝ ի­րա­նա­կան մի­ ջու­կա­յին ծրագ­րի ռազ­մա­կան բնույ­թը մատ­նան­շող ա­պա­ցույց­ նե­րի առ­կա­յու­թյան դեպ­քում։ Դեմ է ար­տա­հայտ­վել հարց­ված­ նե­րի 39%-ը։ Հար­ցին, թե կողմ կլի­նեն արդ­ յոք նրանք Ի­րա­նին ռազ­մա­ կան հար­ված հասց­նե­լուն, ե­թե դա հան­գեց­նի բեն­զի­նի գնե­րի

բարձ­րաց­մա­նը, ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի 53%-ը դրա­կան է պա­տաս­խա­նել, 42%-ը՝ բա­ցա­սա­կան։ Ընդ ո­րում՝ ԱՄՆ-ի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի զգա­լի մա­սը՝ 62%-ը, հայ­տա­րա­րել է, որ կպաշտ­պա­նի ի­րա­նա­կան մի­ջու­ կա­յին օբ­յեկտ­նե­րի ռմբա­կո­ծու­մը Իս­րա­յե­լի կող­մից։ Հե­տաքրք­րա­կան է, որ World Public Opinion ան­ կախ կազ­ մա­ կեր­պու­թյան և Մե­րի­լեն­դի հա­ մալ­սա­րա­նի հարց­ման տվյալ­ նե­րը միան­գա­մայն այլ բան են վկա­յում՝ ա­մե­րի­կա­ցի­նե­ րի մեծ մա­ սը չի պաշտ­ պա­ նում

Ի­րա­նի դեմ հնա­րա­վոր ռազ­մա­ կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը։ Այս­պես. հարց­ված­նե­րի 69%ը կար­ծում է, որ ԱՄՆ-ը դաշ­նա­ կից­նե­րի հետ պետք է շա­րու­նա­ կի դի­վա­նա­գի­տա­կան ճնշու­մը Թեհ­րա­նի վրա։ Ան­գամ Հան­րա­ պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թյան հա­ մա­խոհ­նե­րի մե­ծա­մաս­նու­թյունն (58%) է դեմ ԱՄՆ-ի մաս­նակ­ցու­ թյա­նը հնա­րա­վոր ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րին։ Հարց­ված­ նե­ րի 49%-ը կար­ ծում է, որ ե­ թե Իս­րա­յե­լը ռմբա­կո­ծի Ի­րա­նի մի­ ջու­կա­յին օբ­յեկտ­նե­րը, ԱՄՆ-ը պետք է չե­զո­քու­թյուն պահ­ պա­նի։ Ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի 25%-ը վստահ է, որ այդ դեպ­քում հարկ է ռազ­մա­կան օգ­նու­թյուն ցու­ցա­ բե­րել Թել Ա­վի­վին, 14%-ը կար­ ծում է, որ ԱՄՆ-ը պետք է սահ­ մա­նա­փակ­վի միայն դի­վա­նա­գի­ տա­կան ա­ջակ­ցու­թյամբ։

dailycaller.com

Պարզ չէ՝ կողմ են նրանք, թե դեմ Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին օբ­յեկտ­նե­րի ռմբա­կոծ­մա­նը

ԱՄՆ-ում դեռ չեն կողմ ­ն ո­րոշ­վել` ինչ ա­նել մի­ջու­կա­յին Ի­րա­նի հետ։

«Պատ­ճառ­նե­րից մե­կը, թե ին­ չու ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րը չեն ող­ջու­ նում Իս­րա­յե­լի հնա­րա­վոր հար­ ձա­կու­մը ի­րա­նա­կան օբ­յեկտ­նե­ րի վրա, հա­մոզ­մունքն է, որ այդ մի­ջո­ցա­ռում ­ն ե­րը արդ­յու­նա­վետ չեն լի­նի»,– ա­սում է World Public Opinion-ի տնօ­րեն Ս­թի­վեն Կու­ լը։ Ա­մե­րի­կա­ցի­նե­րի միայն 18%ն է հա­վա­տա­ցած, որ ռմբա­կո­ ծու­թյու­նը Թեհ­րա­նի մի­ջու­կա­յին

ծրա­գի­րը կհե­տաձ­գի հինգ և ա­վե­լի տա­րով։ Ն­շենք, որ ա­ռա­ջին հար­ցումն ի­րա­կա­նաց­վել է մար­տի 8-11-ը, հարց­մա­նը մաս­նակ­ցել է 1084 ա­մե­րի­կա­ցի։ Երկ­րորդ հար­ցումն անց­կաց­վել է 727 մար­դու շրջա­ նում մար­տի 3-7-ը։ Վի­ճա­կագ­ րա­կան սխա­լի հնա­րա­վո­րու­ թյու­ նը եր­ կու դեպ­ քում էլ մինչև 4,5% է։  n

Ռու­սա­կան ձմեռ ու սո­ցիա­լա­կան գա­րուն Պու­տինն այս ան­գամ գու­ցե հաս­կա­նա, թե ինչ են ու­զում ի­րե­նից

Ռու­սաս­տան­ցի­նե­րի զգա­լի մասն ա­ջակ­ցում է Պու­տի­նին, հա­վա­ տա­ցած է Պոզ­նե­րը, ին­չը բա­ ցատ­ րում է նրա­ նով, որ ռու­ սաս­տան­ցի­նե­րի կեն­սա­մա­կար­ դակն այ­ սօր շատ ա­ վե­ լի բարձր է, քան երկ­րի ողջ պատ­մու­թյան

ըն­թաց­քում, հետևա­պես այս տե­սանկ­յու­նից ընտ­րու­թյուն­ նե­րի արդ­յունք­նե­րը լե­գի­տիմ են։ «Մ­յուս կող­մից՝ քա­ղա­քա­ կան պայ­քա­րի պայ­ման­նե­րը խմբագր­ վել էին հօ­ գուտ Պու­ տի­նի, ուս­տի այս տե­սանկ­յու­ նից ընտ­րու­թյուն­ներն ա­նար­դար էին»,– նշում է նա։ Պու­տի­նը պրագ­մա­տիկ քա­ ղա­ քա­ կան գոր­ ծիչ է, թեև բո­ ղո­քի ա­լի­քը նրան ա­նակն­կա­ լի բե­ րեց։ Ու հի­ մա նա ձգտում է վե­րա­կանգ­նել հա­վա­սա­րակշ­ ռու­թյու­նը՝ ո­րո­շա­կի հե­ռա­վո­ րու­թյուն է պահ­պա­նում «Ե­դի­ նա­յա Ռո­սիա»-ից, ա­ջակ­ցում ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան բա­րե­ փո­խում ­ն ե­րին, հան­րա­յին հե­ ռուս­տա­տե­սու­թյուն ստեղ­ծե­լու

Էջը պատրաստեցին Սյուզաննա Հովհաննիսյանը և Լիլիթ Միքայելյանը

Ա­ռա­ջի­կա­յում Ռու­սաս­տա­նի բո­ղո­քի շար­ժու­մը «երկ­րորդ շնչա­ nnm.ru

Նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­ թյուն­նե­րից հե­տո Վ­լա­դի­միր Պու­տի­նի հա­կա­ռա­կորդ­նե­ րը բղա­վում են՝ «ա­նար­դար էին», կողմ­ն ա­կից­նե­րը՝ «ա­մե ն ինչ ար­ դար էր»։ Ինչ-որ ա­ ռու­ մով եր­ կու կող­ մերն էլ ճիշտ են, ա­մե­րիկ­յան International Herald Tribune պար­բե­րա­կա­ նում գրում է ռուս հայտ­նի հե­ ռուս­տա­հա­ղոր­դա­վար Վ­լա­դի­ միր Պոզ­նե­րը։

գա­ղա­փա­րին։ «Այ­դու­հան­դերձ, դեռ վաղ է ա­սել՝ արդ­յոք Պու­տի­ նի հա­մար լիո­վին հստակ է՝ ինչ է ու­զում ի­րեն փո­խան­ցել բո­ղո­ քի ա­լի­քը, կամ արդ­յոք նա­խա­ գա­հու­թյան նրա եր­րորդ ժամ ­կ ե­ տը նվազ ավ­տո­րի­տար և ա­ռա­ վել ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան կլի­ նի»– ամ­փո­փում է Պոզ­նե­րը։

ռու­թյան» անհ­րա­ ժեշ­տու­թյուն կզգա։

Ըստ ֆրան­սիա­կան Le Figaro-ի՝ ա­ռա­ջի­կա­յում բո­ղո­քի շար­ժու­մը Ռու­սաս­տա­նում «երկ­րորդ շնչա­ ռու­թյան» անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­նը կզգա։ Թեև շարժ­ ման մաս­ նա­ կից­ նե­ րի թիվն այժմ նվա­ զել է, բայց նրանք ա­ռաջ­վա պես վճռա­ կան են տրա­մադր­ված։ Ա­վե­ լին՝ այս շար­ժու­մը չի նա­հան­ջի,

քա­նի որ երկ­րում դժգո­հու­թյուն­ նե­րի բուն պատ­ճառ­նե­րը դեռ վե­ րաց­ված չեն, և Պու­տի­նը շա­րու­ նա­կում է գե­րագ­նա­հա­տել իր քա­ղա­քա­կան վստա­հու­թյու­նը, գրում է պար­բե­րա­կա­նը։ Շար­ժու­մը, ա­մե­նայն հա­վա­նա­ կա­նու­թյամբ, կփո­խի վեկ­տո­րի ուղ­ղու­թյու­նը։ Շարժ­ման ա­ռաջ­ նորդ­նե­րը կան­խա­տե­սում են, որ եր­կա­րա­ժամ ­կ ետ հե­ռան­կա­րում ցույ­ցե­րի նոր՝ ար­դեն սո­ցիա­լա­ կան բնույ­ թի ա­ լիք կսկսվի, ո­ րի հիմ ­ն ա­կան ազ­դա­կը կլի­նի եվ­րո­ գո­տու ճգնա­ժա­մի՝ Ռու­սաս­տա­նի տնտե­սու­թյան վրա ու­նե­ցած ազ­ դե­ցու­թյու­նը։ Նավ­թի գնե­րի ան­ կու­մը, գնա­ճի տեմ­պը՝ նա­խա­գա­ հի շռայլ խոս­տում ­ն ե­րի ֆո­նի վրա, քա­ղա­քա­կան ծանր հետևանք­ներ կու­նե­նա, կան­խա­տե­սում է ֆրան­ սիա­կան պար­բե­րա­կա­նը։  n


| № 37 (106), հինգշաբթի, մարտի 15, 2012 թ.

8 | Մշակույթ

Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նը ե­րի­տա­սար­դու­թյան հա­մար Անց­յալ տա­րի Հա­յաս­տա­նի պե­ տա­կան ֆիլ­հար­մո­նիկ նվա­գա­ խում­բը հա­մեր­գա­շա­րով հան­ դես ե­կավ Հա­յաս­տա­նի բու­ հե­րում՝ ե­րի­տա­սարդ­նե­րին մա­տու­ցե­լով դա­սա­կան հա­մե­ մա­տա­բար դյու­րըն­կալ ծրա­գիր։ Նա­խա­ձեռ­նու­թյանն այս տա­ րի միա­ցել է նաև Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան նվա­գա­խում­բը: Մար­ տի 15-27-ը Երևա­ նի ութ բու­հե­րում Ե­րի­տա­սար­դա­կան նվա­գա­խում­բը և Հա­յաս­տա­նում ԱՄՆ-ի դես­պա­նու­թյու­նը հան­դես կգան «Ե­րի­տա­սարդ­նե­րը ե­րի­տա­ սարդ­նե­րի հա­մար» հա­մա­տեղ նա­խագ­ծով՝ նվիր­ված հայ-ա­մե­ րիկ­յան դի­վա­նա­գի­տա­կան հա­ րա­բե­րու­թյուն­նե­րի 20-ամ­յա­կին: Hollywood Non-Stop խո­ րագ­ րի ներ­քո ե­րա­ժիշտ­նե­րը մե­կու­ կես ժամ հատ­ ված­ ներ կհրամց­ նեն ա­մե­րիկ­յան հայտ­նի ֆիլ­մե­ րի սաունդտ­րեք­նե­րից՝ «Խի­զախ սիր­տը», «Աստ­ղա­յին պա­տե­ րազմ ­ն եր», «Մեկ ան­գամ Ա­մե­րի­ կա­յում», «Մա­տա­նի­նե­րի տի­րա­ կա­ լը» և այլն։ Կհն­ չեն նաև ա­ մե­ րիկ­յան կոմ­պո­զի­տո­րա­կան ար­ վես­տի վառ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ Ջորջ Գերշ­վի­նի, Լեո­նարդ Բերնշ­ տեյ­նի, Ջոն Վիլ­յամ­սի ստեղ­ծա­ գոր­ծու­թյուն­նե­րը: Հա­մերգ­նե­րի

ըն­թաց­քում կներ­կա­յաց­վեն հատ­ ված­ներ այն­պի­սի լե­գեն­դար մյու­ զիքլ­նե­րից, ինչ­պի­սիք են «Պոր­ գին և Բե­ սը» և «Վեսթ­ սայդ­ յան պատ­մու­թյուն»-ը: «Մ­յու­զիքլ­ներն ի­րենց էու­թյամբ զուտ ա­ մե­ րիկ­յ ան երևույթ են, տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում դրանք ոչ միայն չեն կորց­րել ի­րենց հմայքն ու հան­րա­հայ­տու­թյու­նը, այլև ա­վե­լի են ար­ժևոր­վել»,– ա­սում է Հա­յաս­տա­նում ԱՄՆ-ի դես­պա­ նու­թյան հա­սա­րա­կայ­նու­թյան հետ կա­պե­րի բաժ­նի ղե­կա­վար Քե­րին Ի. Ռոբ­լին։ Ս­տեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի պար­ տի­տու­րը մշակ­վել և պատ­րաստ­ վել է հա­տուկ Պե­տա­կան ե­րի­տա­ սար­դա­կան նվա­գախմ­բի հա­մար, ընդ ո­րում՝ հենց հո­լի­վուդ­յան ա­ռա­ջա­տար կի­նոս­տու­դիա­նե­ րի կող­մից, ո­րոնց և պատ­կա­նում են հե­ղի­նա­կա­յին ի­րա­վունք­նե­րը: Ըստ նվա­գախմ­բի գլխա­վոր դի­ րի­ժոր և գե­ղար­վես­տա­կան ղե­ կա­վար Սեր­գեյ Սմ­բատ­յա­նի՝ այս ծրա­գի­րը մեկ նպա­տակ ու­նի՝ հա­ րուստ և հա­գե­ցած ե­րաժշ­տու­ թյամբ հայ ե­րի­տա­սար­դու­թյանն ա­վե­լի մո­տեց­նել և հա­ղոր­դա­կից դարձ­նել ոչ միայն ա­մե­րիկ­յան ե­րաժշ­տար­վես­տին, այլև սիմ­ֆո­ նիկ հա­մերգ­նե­րին։ Ակն­կալ­վում է, որ հա­մա­գոր­ ծակ­ցու­թյու­նը կշա­րու­նակ­վի, և

Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան նվա­գա­խումբ

Երևան­յան բու­հե­րում հնչե­լու է հո­լի­վուդ­յան ֆիլ­մե­րի ե­րաժշ­տու­թյուն՝ հո­լի­վուդ­յան կի­նոս­տու­դիա­նե­րից

ճար­տա­րա­գի­տա­կան, Մ­խի­ թար Հե­րա­ցու ան­վան պե­տա­ կան բժշկա­կան, Հայ-­ռու­սա­ կան և Հա­յաս­տա­նի ա­մե­րիկ­յան հա­մալ­սա­րան­նե­րում: Այսպիսի հա­մերգ­նե­րը չա­փա­ զանց տա­րած­ված են: Նույ­նիսկ Royal Philharmonic-ի պես հե­ ղի­ նա­կա­վոր նվա­գա­խում­բը ժա­մա­ նակ առ ժա­մա­նակ անդ­րա­դառ­ նում է պո­պուլ­յար ստեղ­ծա­գոր­ ծու­թյուն­նե­րի, իսկ հան­րա­հայտ Boston Pop նվա­գա­խում­բը հիմ ­ն ա­ կա­նում այս­պի­սի ե­րաժշ­տու­թյուն է կա­տա­րում: Միայն Վիեն­նա­յի

Ե­րի­տա­սար­դա­կան նվա­գա­խում­ բը հնա­րա­վո­րու­թյուն կու­նե­նա ԱՄՆ-ում ներ­կա­յաց­նել հայ կոմ­ պո­զի­տոր­նե­րի կի­նոե­րաժշ­տու­ թյու­նը: Սա­կայն այս նա­խա­գի­ ծը, ինչ­ պես նշեց Քե­ րին Ի. Ռոբ­ լին, պետք է դեռ Մ­շա­կույ­ թի նա­ խա­րա­րու­թյան հա­վա­նու­թյանն ար­ժա­նա­նա: Hollywood Non-Stop հա­մեր­գա­ շա­րը կմեկ­նար­կի Երևա­նի պե­ տա­կան հա­մալ­սա­րա­նում և կ­շա­ րու­նակ­վի Երևա­նի թատ­րո­նի և կի­նո­յի պե­տա­կան ինս­տի­տու­ տում, Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան

ՀՀ ԱՄՆ-ի դես­ պա­նա­տան հա­ սա­րա­կայ­նու­թյան հետ կա­պե­րի բաժ­նի ղե­կա­վար Քե­րին Ի. Ռոբ­լին և Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ե­րի­ տա­սար­դա­կան նվա­գախմ­բի գլխա­վոր դի­րի­ ժոր և գե­ղար­վես­ տա­կան ղե­կա­վար Սեր­գեյ Սմ­բատ­յա­ նը։

ֆիլ­հար­մո­նի­կի նման պահ­պա­նո­ ղա­կան նվա­գախմ­բե­րը երբևէ չեն շեղ­վում դա­սա­կան եր­կա­ցան­կից: Հա­յաս­տա­նի եր­կու գլխա­վոր նվա­գախմ­բե­րը վեր­ջին տա­րի­նե­ րին մի շարք նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­ նե­րով փոր­ձում են ե­րի­տա­սարդ հան­դի­սա­տե­սին հա­մեր­գաս­րահ բե­րել։ Բ­նա­կան է, որ այս ճա­նա­ պար­հին տար­բեր են տա­րի­նե­րի պատ­մու­թյուն ու­նե­ցող Ֆիլ­հար­մո­ նի­կի և ըն­դա­մե­նը մի քա­նի տա­րի ա­ռաջ ձևա­վոր­ված Ե­րի­տա­սար­ դա­կա­նի նա­խա­սի­րու­թյուն­նե­րը։  n Մա­րիա Հով­սեփ­յան

Սպորտ

Ե­ րեկ «Պոստ սկրիպտ» մա­ մու­ լի ա­կում­բում լրագ­րող­նե­րի հետ հան­դի­պում են ու­նե­ցել Հա­յաս­ տա­նի հու­նահ­ռո­մեա­կան ըմբ­ շա­մար­տի հա­վա­քա­կա­նի գլխա­ վոր մար­զիչ Լևոն Ջուլ­ֆա­լակ­յա­ նը, նո­րըն­ծա չեմ­պիոն Ար­թուր Ա­լեք­սան­յա­նը, ըմ­բիշ­ներ Ռո­ման Ա­մո­յանն ու Յու­րի Պատ­րի­կեևը: Մա­մու­լի ա­սու­լի­սի ժա­մա­նակ ամ­փոփ­վել են արդ­յունք­նե­րը, խոս­վել է Ռո­ման Ա­մո­յա­նի մաս­ նակ­ցու­թյամբ աղմ ­կ ա­հա­րույց մար­տի և մի շարք այլ հար­ցե­րի մա­սին: Ջուլ­ֆա­լակ­յա­նը նշել է, որ, ընդ­ հա­ նուր առ­ մամբ, գոհ է արդ­յունք­նե­րից, ցա­վում է միայն, որ Եվրոպայի առաջնության վրա ստվեր է գցել խայ­ տա­ ռակ մրցա­վա­րու­թյու­նը:

Ըստ Ջուլ­ֆա­լակ­յա­նի՝ ա­ռա­ ջի­կա­յում տե­ղի կու­նե­նա Ըմբ­ շա­մար­տի մի­ջազ­գա­յին ֆե­դե­ րա­ցիա­յի (FILA) բյու­րո­յի նիս­տը, որ­ տեղ, ի թիվս այլ հար­ ցե­ րի, քննարկ­վե­լու են մրցա­վար­նե­րի սխալ­նե­րը, ո­րոնք թույլ են տրվել Բելգ­րա­դի Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­ նու­թյա­նը: Բ­յու­րո­յի ան­դամ ­ն ե­ րը պետք է ո­րո­շեն նաև Ռո­ման Ա­մո­յա­նի ո­րա­կազրկ­ման հար­ցը: «Ինչ­պես ար­դեն հայտ­նի է, ադր­բե­ջան­ցի Էլ­չին Ա­լիևի հետ մե­նա­մար­տից հե­տո մրցա­վա­րը ո­րա­կազր­կել էր մեր մար­զի­կին: Հու­սով եմ՝ FILA-ն ճիշտ ո­րո­շում կըն­դու­նի, և ո­րա­կազր­կու­մը չի ազ­դի Ռո­մա­նի հե­տա­գա ե­լույթ­ նե­ րի վրա: Սա­ կայն ե­ թե FILA-ն որևէ այլ ո­րո­շում կա­յաց­նի, մեր

Եվգենի Պլ­յ ուշ­չեն­կոն չի մասնակցի Ռու­սաս­տա­նի գե­ղա­սահ­քի ֆե­ դե­րա­ցիան մար­տի 14-ին հրա­ պա­րա­կել է ազ­գա­յին հա­վա­քա­ կա­նի կազ­մը, ո­րը մար­տի 26-ից ապ­րի­լի 1-ը Նից­ցա­յում կմաս­ նակ­ցի Աշ­խար­հի ա­ռաջ­նու­թյա­նը: Օ­լիմ­պիա­կան չեմ­պիոն Եվ­գե­նի Պլ­յուշ­չեն­կոն ծնկի վնաս­ված­քի

պատ­ճա­ռով բաց կթող­նի Աշ­ խար­հի ա­ռաջ­նու­թյու­նը: Ըստ News.am-ի՝ մե­նա­սահ­քում Ռու­ սաս­տա­նը կներ­կա­յաց­նեն Աշ­ խար­հի ա­ռաջ­նու­թյան բրոն­զե մե­դա­լա­կիր, Եվ­րո­պա­յի փոխ­չեմ­ պիոն Ար­թուր Գա­չինս­կին և Սեր­ գեյ Վո­րո­նո­վը:  n

ֆե­դե­րա­ցիան, Օ­լիմ­պիա­կան կո­ մի­տեն և Ս­պոր­տի նա­խա­րա­րու­ թյու­նը հա­մա­պա­տաս­խան մի­ ջոց­ներ կձեռ­նար­կեն»,– հայ­տա­ րա­րել է Ջուլ­ֆա­լակ­յա­նը: Բելգ­րա­դում ա­վարտ­ված Եվ­ րո­պա­յի հու­նահ­ռո­մեա­կան ո­ճի ըմբ­շա­մար­տի ա­ռաջ­նու­թյու­նից Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նը վե­ րա­դար­ձավ 3 մե­դա­լով՝ թի­մա­ յին հաշ­վար­կում գրա­վե­լով 5-րդ տե­ղը: Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյան 1/8 եզ­րա­փակ­չում Ա­մո­յա­նի և Ա­լիևի միջև մե­նա­մար­տը, մրցա­ վար­նե­րի շնոր­հիվ, ա­վարտ­վեց հօ­գուտ ադր­բե­ջան­ցու: Հայ մար­ զի­կին ո­րա­կազր­կե­ցին, քա­նի որ մե­նա­մար­տի վեր­ջում նա հրա­ ժար­վել էր սեղ­մել հա­կա­ռա­կոր­ դի ձեռ­քը:  n

PanARMENIAN

Ջուլ­ֆա­լակ­յան. Խայ­տա­ռակ մրցա­վա­րու­թյու­նը ստվեր է գցել Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյան վրա

Լևոն Ջուլ­ֆա­լակ­յան. «Մենք չենք բո­ղո­քար­կի Ըմբ­շա­մար­տի մի­ջազ­գա­յին ֆե­դե­րա­ ցիա­յի ո­րո­շու­մը, քա­նի որ նրանք պատ­ժել են եր­կու կող­մի ն էլ՝ թե՛ մրցա­վար­նե­րին և թե՛ Ա­մո­յա­նին»:

Panasonic-ը՝ Պա­րա­լիմ­պիկ խա­ղե­րի պաշ­տո­նա­կան գոր­ծըն­կե­ր Panasonic ըն­կե­րու­թյունն ընդ­լայ­նել է գոր­ծըն­կե­րու­թյան շրջա­նակ­նե­ րը Մի­ջազ­գա­յին օ­լիմ­պիա­կան կո­ մի­տեի հետ: Ըն­կե­րու­թյու­նը ստո­ րագ­րել է պայ­մա­նա­գիր՝ ստա­նա­ լով 2012թ. Պա­րա­լիմ­պիկ խա­ղե­րի պաշ­տո­նա­կան գոր­ծըն­կե­րոջ կար­ գա­վի­ճակ, ո­րոնք տե­ղի կու­նե­նան

Լոն­դո­նում Օ­լիմ­պիա­դա­յի ա­վար­ տից հե­տո, ըստ Panarmenian.net-ի՝ հա­ղոր­դում է championat.com-ը:

Ըն­կե­րու­թյու­նը կտրա­մադ­րի աու­դիո և տե­սա­սար­քա­վո­րում­ ներ, այդ թվում՝ մեծ LED էկ­րան­ ներ, ձայ­նա­յին հա­մա­կար­գեր, թվա­յին տե­սախ­ցիկ­ներ և հե­ռուս­ տա­տե­սա­յին սար­քա­վո­րում ­ն եր:  n Շարքը պատրաստեց Լուսինե Ասլանյանը

Orakarg Business Daily  

Create your own agenda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you