Page 1

Գինը՝ 100 դրամ

| № 7 (76), հինգշաբթի, հունվարի 19, 2012 թ., www.orakarg.am

Բռ­նա­գան­ձում ­ն ե­րի տա­րի Հարկադիրին քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը չի հե­տաքրք­րում

Թա­քուն գոր­ծարք

Թուր­քիան կա­րիք ու­նի ա­վե­լի շատ վե­րա­փոխում ­ն ե­րի

Telcell-ի բաժ­նե­տե­րե­րը գնել են Megapay-ը

էջ 4 ›››

Հարցազրույց թուրք մտա­վո­րա­կան Չեն­գիզ Աք­թարի հետ

էջ 5 ›››

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

Ինչ­պես աշ­խա­տել Հա­յաս­տա­նում Հայկ Խա­նում­յան, տե­սա­կետ

էջ 2 ›››

Ո՞վ կհաղ­թի Կենտ­րո­նում

Հայրաստեղծից չեն վա­խե­նում

Սո­ղո­մոն Փա­փազ­յան, տե­սա­կետ էջ 2 ›››

Պայ­թյու­նա­ վտանգ ի­րա­վի­ճակ

Ճա­պո­նա­ցի­ներն աչք են դրել եվ­րո­պա­կան է­ժա­ նա­ցող ակ­տիվ ­ն ե­րի վրա էջ 6 ›››

Հիմ ­ն ա­դիրը՝ ա­ռանց պաշ­տո­նի Ջե­րի Յան­գը հե­ռա­ցավ Yahoo!-ից էջ 6 ›››

Հա­րա­վա­յին Օ­սիա. քա­ղա­քա­ կան ճգնա­ժամ-2 Ալ­լա Ջիոևա­յին խա­բել են ինչ­պես ե­րե­խա­յի էջ 7 ›››

Միգ­րանտ­նե­րը փո­խում են ուղ­ ղու­թյու­նը Մա­մու­լը Ռու­սաս­տա­նում միգ­րա­ցիա­յի ոչ միան­շա­ նակ հա­սա­րա­կա­կան ըն­ կա­լում է ար­ձա­նագ­րել էջ 7 ›››

Փի­լի­սո­փա­յա­կան քա­րեր էջ 8 ›››

Թ­վե­րը թվաց­յալ են

Պե­տ ե­կ ա­մ ուտ­ն ե­ր ի կո­մ ի­տ եի (ՊԵԿ) նա­խ ա­գա­հ ի տե­ ղա­կ ալ Ար­մ են Ա­լա­վերդ­յ ա­ն ը ե­ր եկ հայ­տ ա­ր ա­ր ել է, որ վեր­ջ ին ե­ր եք տա­ր ի­ն ե­ր ի ըն­թ աց­ք ում հար­կ ա­յ ին վար­չ ա­ր ա­ր ու­թ յան բա­ր ե­լավ­մ ան արդ­յ ուն­ք ում խո­ շոր հար­կ ա­տ ու­ն ե­ր ի մաս­ն ա­բ ա­ժ ի­ն ը հա­վա­ք ագր­ված հար­կ ե­ր ի ընդ­հ ա­ն ուր ծա­վա­լում 35-40%-ից ա­ճ ել է մինչև 60% (նրա բնո­ր ոշ­մ ամբ՝ Հա­յ աս­տ ա­ն ում խո­ շոր հարկ վճա­ ր ող­ ն եր են հա­ մ ար­ վում 462 տնտե­ սա­վա­ր ող սուբ­յ եկտ­) ։ ՊԵԿ-ի կող­մ ից ներկայացված խո­շ որ հարկ վճա­ր ող­ն ե­ր ի ցան­կ ի տվյալ­ն ե­ր ը, սա­ կայն, այլ բան են ա­ ս ում՝ էա­ կ ան փո­ փ ո­ խ ու­ թ յուն տե­ղ ի չի ու­ն ե­ց ել։

Ա­վիա­լի­զին­գա­յին կրքե­րը թե­ժա­նում են

«Գ­րա­վի՛ր Ո­ւոլ սթրիթն» անց­նում է խիստ խնա­յո­ղու­թյան ռե­ժի­մի էջ 7 ›››

օ ր ա թ ե ր թ

Հար­կա­հա­վա­քի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը չի հաս­տատ­վում

Գեր­ման Գ­րե­ֆը՝ ռու­սա­կան գա­զի ա­պա­գա­յի մա­սին էջ 6 ›››

Է­կո­նո­մի­կա­յից է­կո­նո­միա

էջ 3 ›››

Ֆոտոլուր

Ե­րեկ Ա­բով ­յ ան փո­ղո­ցում սկսվել է մայ­թեզր­յա տա­ ղա­վար­նե­րի ա­պա­մոն­տա­ժու­մը: Ին­չո՞ւ Երևա­նի նա­ խորդ քա­ղա­քա­պե­տին չտրվեց այդ ա­պա­մոն­տաժ­ման ման­ դա­ տը… n

Տե՛ս խմբագրականը` էջ 2 ›››

Օրվա

ՊԵԿ-ի կող­մից հրա­պա­ րակ­վող խո­շոր հարկ վճա­ րող­նե­րի տա­րե­կան ցան­կե­ րի ու­սում ­ն ա­սի­րու­թյու­նը չի հաս­տա­տում Ա­լա­վերդ­յա­նի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը։ Հիմք ըն­դու­նե­լով, որ Հա­ յաս­տա­նում խո­շոր հարկ վճա­րող­ներ են հնչեց­րած 462 ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը՝ 2008թ. հարկ վճա­րող­նե­րի

վարքագիծ

ՀԲ-ն Հա­յաս­տա­նում կան­խա­տե­սում է 4,3% աճ Հա­մաշ­խար­հա­յին բան­կը (ՀԲ) նվա­ զեց­ րել է 2012թ. հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­ սա­կան ա­ճի իր կան­խա­տե­ սու­մը մին­չեւ 2,5%՝ հու­նի­ սի 3,6%-ի հա­ մեմ ­ ատ: Ինչ­ պես Ար­ժույ­թի մի­ջազ­գա­ յին հիմ ­ն ադ­րա­մը (ԱՄՀ), ո­ րը 2012թ. հա­ մար կան­ խա­ տե­ սել է 4% աճ, այն­ պես էլ ՀԲ-ն հա­մա­րում են, որ եվ­րո­գո­տու պարտ­քա­յին խնդիր­նե­րը կվնա­սեն հա­ մաշ­խար­հա­յին, մաս­նա­վո­ րա­պես զար­գա­ցող երկր­ նե­րի տնտե­սու­թյուն­նե­ րին: Ե­րեկ հրա­պա­րակ­ված «Հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­ սա­կան հե­ռան­կար­նե­րը

2012թ.» զե­կույ­ցում ՀԲ-ն հում­քի գնե­րի նվազ­ման և տ­րանս­ֆերտ­նե­րի կրճատ­ ման ֆո­նին Հա­յաս­տա­նի հա­մար այս տա­րի կան­խա­ տե­սում է 4,3% աճ (անց­յալ տար­վա հուն­վա­րին ՀԲ-ն 2012թ. Հա­յաս­տա­նում 4,9% աճ էր կան­խա­տե­սում), իսկ 2013թ.՝ 4,2%: Հա­յաս­տա­նի 2012թ. պե­տա­կան բյու­ջեի հիմ­քում նույն­պես դրված է 4,2% ա­ճը, իսկ ԱՄՀ-ն կան­ խա­տե­սում է 4% աճ: Ըստ ՀԲ-ի՝ հա­մաշ­խար­հա­ յին տնտե­սու­թյու­նը 2012թ. կդան­դա­ղի, ին­չը բա­ցա­սա­ կան ազ­դե­ցու­թյուն կու­նե­ նա զար­գա­ցող երկր­նե­րի

տնտե­սու­թյուն­նե­րի վրա: Այս տար­վա տնտե­սա­կան ա­ճի կան­խա­տե­սում ­ն ե­րը զար­ գա­ցող երկր­նե­րի հա­մար ՀԲ-ն հու­նիս­յան 6,2%-ից ի­ ջեց­ րել է մինչև 5,4%, իսկ բարձր ե­կա­մուտ ու­նե­ցող երկր­նե­րի կան­խա­տե­սու­ մը 2,7%-ից ի­ջեց­րել է մինչև 1,4%: Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, ըստ ՀԲ-ի, հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­սա­կան աճն ըն­թա­ցիկ տա­ րում կկազ­ մի 2,5%, իսկ 2013թ.՝ 3,11%: ՀԲ-ն այս տա­ րի Վ­ րաս­ տա­նում կան­խա­տե­սում է ՀՆԱ-ի 3,3% աճ, Ադր­բե­ջա­ նում՝ 3,1%:  n Մա­րի­լույս Ե­րեմ­յան

ցու­ցա­կի ա­ռա­ջին 462 ըն­ կե­րու­թյուն­նե­րը վճա­րել են ընդ­հա­նուր առ­մամբ ֌392  մլրդ­-ի հար­կեր, ին­ չը կազ­մում է պետբ­յու­ջե մուտ­քագր­ված ֌598,8  մլրդ հար­կա­յին ե­կա­մուտ­նե­ րի 65,5%-ը։ Ճգ­նա­ժա­մա­ յին 2009թ. այդ ըն­ կե­ րու­ թյուն­նե­րն ա­պա­հո­վել էին պետբ­յու­ջեի հար­կա­յին

ե­կա­մուտ­նե­րի 63,9%-ը, 2010թ.՝ 63,4%-ը։ Հաշ­վի առ­ նե­լով, որ 2011թ. ցու­ցա­նիշ­ նե­րը դեռ չեն հրա­պա­րակ­ վել, հնա­րա­վոր չէ ներ­կա­ յաց­նել այդ ըն­կե­րու­թյուն­ նե­րի կող­մից վճար­ված հար­կե­րի ծա­վալ­նե­րը, բայց ի­նը ա­միս­նե­րի արդ­յուն­ քով՝ այդ 462 ըն­կե­րու­թյուն­ նե­րն ա­պա­հո­վել են պետբ­ յու­ջե մուտ­քագր­ված հար­ կա­յին ե­կա­մուտ­նե­րի 64%-ը։ Փաս­տո­րեն, խո­շոր հարկ վճա­րող­նե­րի մաս­նա­բա­ ժի­նն ընդ­հա­նուր հար­կա­ յին մուտ­ քե­ րում այս տա­ րի­նե­րին միշտ ե­ղել է 60%ից ա­վե­լի, և նույ­նիսկ մինչև բա­րե­փո­խում ­ն ե­րը 462 ըն­ կե­րու­թյուն­նե­րը կրել են պետբ­յու­ջեի բե­ռը։

էջ 4 ›››


| № 7 (76), հինգշաբթի, հունվարի 19, 2012 թ.

2 | Տեսանկյուն Խմբագրական

Հայրաստեղծից չեն վա­խե­նում Ե­րեկ Ա­բով­յան փո­ղո­ցում սկսվել է մայ­թեզր­յա տա­ղա­վար­նե­րի ա­պա­մոն­տա­ժու­մը: Անց­յալ տա­րի, երբ Երևա­նի քա­ղա­քա­պետ Կա­ րեն Կա­րա­պետ­յա­նը հայ­տա­րա­րեց իր հե­ռա­նա­ լու մա­սին՝ դա պայ­մա­նա­վո­րե­լով ռու­սա­կան ըն­ կե­րու­թյու­նում բարձր պաշ­տո­նի ա­ռա­ջար­կով, կաս­կա­ծե­լի էր, որ նա իս­կա­պես դրա հա­մար է հե­ռա­նում: Շա­տե­րը Կա­րա­պետ­յա­նի ո­րո­շու­մը բա­ցատ­ րե­ցին նրա­նով, որ Փա­փազ­յան փո­ղո­ցը մանր կրպա­կա­տե­րե­րից մաք­րե­լով՝ նա չկա­րո­ղա­ցավ գոր­ծը շա­րու­նա­կել և տ­րա­մա­բա­նա­կան ա­վար­ տին հասց­նել քա­ղա­քի կենտ­րո­նում, հատ­կա­պես Ա­բով­յան փո­ղո­ցում, քա­նի որ բարձ­րա­գույն իշ­ խա­նու­թյու­նից չստա­ցավ այդ ման­դա­տը: Չս­տա­ցավ թերևս եր­կու պատ­ճա­ռով. նախ՝ այն­ տեղ, ի տար­բե­րու­թյուն Փա­փազ­յան փո­ղո­ցում ծայ­րը ծայ­րին հասց­նող առևտ­րա­կան­նե­րի, բախ­ վե­լու էր խո­շոր շա­հե­րի, հա­ճախ՝ քա­ղա­քա­կան շա­հե­րի հետ, և երկ­րորդ՝ այդ խո­շոր­նե­րի հա­ խից գա­լը ան­հա­մե­մատ բարձ­րաց­նե­լու էր նրա վար­կա­նի­շը: Իշ­խա­նու­թյու­նը հա­վա­նա­բար զգու­շա­ցավ այս երկ­րորդ տար­բե­րա­կից, քա­նի որ քա­ղա­քա­պե­ տի պաշ­տո­նը լա­վա­գույն ցատ­կահ­րա­պա­րակն է դե­պի վար­չա­պե­տի և հատ­կա­պես նա­խա­գա­հի պաշ­տոն: Ի դեպ՝ Ժա­կի Շի­րա­կի, Ռե­ջեփ Էր­դո­ղա­նի և այ­ լոց կեն­սագ­րու­թյուն­նե­րը հենց դա էլ փաս­տում են: Երևա­նի դեպ­քում այդ «վտան­գը» շատ ա­վե­լի մեծ է, քա­նի որ այն Հա­յաս­տա­նի ընտ­րա­զանգ­վա­ ծի կեսն է, որ­տեղ կենտ­րո­նա­ցած է երկ­րի քա­ղա­ քա­կա­նա­պես ա­մե ­նաակ­տիվ, ա­մե ­նա­տե­ղե­կաց­ ված և ա­մե ­նադժ­գոհ զանգ­վա­ծի գե­րակ­շիռ մա­սը: Հարց կա­րող է ա­ռա­ջա­նալ՝ իսկ մի՞­թե Երևա­նի ներ­կա քա­ղա­քա­պետ Տա­րոն Մար­գար­յա­նը նույն­ պես չի կա­րող հա­վակ­նել վար­չա­պե­տի կամ նա­ խա­գա­հի ա­թո­ռին: Պա­տաս­խա­նը միան­շա­նակ է՝ ոչ: Ին­չո՞ւ: Ո­րով­հետև նա, թեև լավ թա­ղա­պետ է ե­ղել Ա­վան հա­մայն­քում և գու­ցեև լավ քա­ղա­քա­ պետ լի­նի Երևա­նում, միև­նույն է, ինք­նաս­տեղծ (self-made) անձ­նա­վո­րու­թյուն չէ, այլ հայ­րաս­տեղծ (father-made) է, և չու­նի իր նա­խոր­դի կրթա­կան ցենզն ու խա­րիզ­ման: Ա­բով­յան փո­ղո­ցի կրպակ­նե­րի ա­պա­մոն­տա­ժու­ մը պետք է դի­տար­կել ոչ միայն ա­ռա­ջի­կա խորհր­ դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի նա­խօ­րեին իշ­ խա­նու­թյան կող­մից ու­ժեղ­նե­րի և թույ­լե­րի հա­վա­ սա­րու­թյան տպա­վո­րու­թյուն ստեղ­ծե­լու մտադ­ րու­թյամբ, այլև նրա­նով, որ իշ­խա­նու­թյու­նը վտանգ չի տես­նում Երևա­նի ներ­կա քա­ղա­ քա­պե­տի մեջ: n

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

օ ր ա թ ե ր թ

Լույս է տեսնում 2011թ. սեպտեմբերի 21-ից: Հիմնադիր և հրատարակիչ՝ «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, վկայական` 03Ա080303, տրվ. 20.05.08թ. Հասցե՝ ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտայի 1 Հեռ.՝ +37410 500 119, էլ. փոստ՝ info@orakarg.am Գլխավոր խմբագիր՝ Կարեն Հարությունյան Թողարկման պատասխանատու՝ Մարատ Յավրումյան Վաճառք և բաժանորդագրություն՝ +374 10 500119, +374 55 026249 Մեջբերումներ անելիս հղումը «Օրակարգ»-ին պարտադիր է: Թերթի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուս­տա­ռադիո­ընթերցումն առանց «Օրակարգ»-ին հղման արգելվում է: Նյութերը չեն գրախոսվում և հեղինակներին չեն վերադարձվում: Գովազդների և R տառով հրապարակվող նյութերի բովանդա­կության համար խմբագրությունը պատասխանատվություն չի կրում: Տառատեսակը՝ Էդիկ Ղաբուզյանի Հրատարակության 1-ին տարի Ստորագրված է տպագրության՝ 18.01.2012թ. Տպաքանակը՝ 2000

Ինչ­պես աշ­խա­տել Հա­յաս­տա­նում

Հայկ Խա­նում­յան

Չ

ի­նաս­տա­նի՝ հա­մաշ­խար­հա­ յին ա­ռա­ջա­տար տնտե­սու­ թյուն դառ­նա­լու գոր­ծում էա­ կան է ե­ղել չի­նա­կան սփյուռ­քի դե­ րը: Վեր­ջին քսան­հինգ տա­րում չի­նա­կան տնտե­սու­թյան մեջ ար­ տա­սահ­ման­յան ուղ­ղա­կի ներդ­րում­ նե­ րի 70 տո­ կո­ սը բա­ ժին էր ընկ­ նում չի­նա­կան սփյուռ­քին: Կա­րե­լի է ա­սել, որ չի­նա­կան սփյուռքն է Չի­ նաս­տա­նը հասց­րել այ­սօր­վա մա­ կար­դա­կին: Սփ­յուռ­քը Չի­նաս­տա­ նի կարևոր հարս­տու­թյուն­նե­րից է հա­մաշ­խար­հա­յին գեր­տե­րու­թյուն դառ­նա­լու ճա­նա­պար­հին: Արդ­յոք հայ­կա­կան սփյուռ­քը կա­ րո՞ղ է նման բե­կում ­ն ա­յին դեր խա­ ղալ հա­յոց հա­մար, և ին­չո՞ւ ան­կա­ խու­ թյու­ նից քսան տա­ րի անց Հայ­ կա­կան սփյուռ­քի պո­տեն­ցիա­լը մնում է քիչ օգ­տա­գործ­ված: Ե­թե 1990-ա­կան­նե­րին Սփ­յուռ­ քը Հա­յաս­տա­նում մաս­նակ­ցում էր միայն հու­մա­նի­տար ծրագ­րե­րում,

ա­պա ար­դեն 90-ա­կան­նե­րի վեր­ջին այն սկսեց դիտ­ վել որ­ պես բիզ­ նես գոր­ծըն­կեր: 2000-ա­կան թթ. երկ­ նիշ ա­ճի տա­րի­նե­րին օ­տա­րերկր­ յա ուղ­ղա­կի ներդ­րում ­ն ե­րի մեջ Հայ­ կա­կան սփյուռ­քի բա­ժի­նը կազ­մում էր 25-30 տո­կոս, դրանք հիմ ­ն ա­կա­ նում մի­ջին բիզ­նե­սի ո­լոր­տում ար­ վող ներդ­ րում ­ներն էին, դրանց մի մա­սը կա­րե­լի էր նաև «հայ­րե­նա­ սի­րա­կան» ներդ­րում ­ն ե­րի շար­քին դա­սել: Սերժ Սարգս­յա­նի իշ­խա­նու­ թյան ա­ռա­ջին տա­րում Սփ­յուռ­քում սպա­սո­ղա­կան վի­ճա­կը հե­տա­գա տա­րի­նե­րին վե­րած­վեց լուրջ հիաս­ թա­փու­թյան հատ­կա­պես մի շարք ան­վա­նի գոր­ծա­րար­նե­րի ծրագ­րե­ րի դա­դա­րե­ցու­մից և ՀՀ իշ­խա­նու­ թյուն­նե­րի հաս­ցեին քննա­դա­տու­ թյու­նից հե­տո: «Ծի­ծեռ­նա­կը» ե­ղավ «Լին­սի» հիմ ­ն ադ­րա­մի ծրագ­րե­րի դա­դա­րե­ ցու­մը, Հա­յաս­տա­նում իր բիզ­նե­ սի խնդիր­նե­րի մա­սին բարձ­րա­ձայն խո­սեց Վա­հագն Հով­ն ան­յա­նը, հայ­ կա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րն ակ­տի­ վո­րեն լու­սա­բա­նե­ցին այս կամ այն խաբ­ված սփյուռ­քա­հայ գոր­ծա­րար­ նե­րի պատ­մու­թյուն­նե­րը, ո­րոնք, բնա­կա­նա­բար, ազ­դե­ցին Սփ­ յուռ­քի վստա­հու­թյան մա­կար­դա­ կի վրա, մա­ նա­ վանդ որ ար­ տերկ­ րի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րին խա­բող­ նե­րի ա­նուն­նե­րը ա­սո­ցաց­վում էին ՀՀ բարձ­րա­գույն իշ­խա­նու­թյուն­նե­ րի հա­րա­զատ­նե­րի ա­նուն­նե­րի հետ: Նույ­նիսկ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին լո­ յալ այն­պի­սի գոր­ծա­րար, ինչ­պի­սին Լևոն Հայ­րա­պետ­յանն է, խստա­ գույնս քննա­դա­տեց Հա­յաս­տա­նում առ­կա հա­մա­կար­գը: Չի­նա­կան սփյուռ­քը իր հայ­րե­ նի­ քում ներդ­ րում ­ներ սկսել է ա­ նել հա­մա­պա­տաս­խան պայ­ման­նե­րի ստեղ­ծու­մից հե­տո: Դենս­յաո­պին­ յան բա­րե­փո­խում ­ն ե­րը ճա­նա­պարհ

բա­ցե­ցին ար­տերկր­յա չի­նա­ցի­նե­ րի նե­րու­ժի ա­ռա­վե­լա­գույնս օգ­տա­ գործ­ման հա­մար: Այ­սօր Հա­յաս­ տա­նում ա­մե ­նա­բարձր մա­կար­դա­ կով խոս­վում է Սփ­յուռ­քի նե­րու­ժի ոչ լիար­ժեք օգ­տա­գործ­ման մա­սին, սա­կայն դրա հա­մար պայ­ման­ներ ստեղ­ ծե­ լու ոչ մի քայլ չի ար­ վում: Այլևս տար­բեր խոս­տում ­ն ե­րը, տա­ րա­տե­սակ հա­մա­հայ­կա­կան հա­վաք­ նե­րը ոչ մի վստա­հու­թյուն չեն ա­ռա­ ջաց­նում Սփ­յուռ­քի գոր­ծա­րար­նե­ րի մեջ: Նույ­նիսկ ռու­սա­հայ գոր­ծա­ րար­նե­րը, որոնք ա­ռա­վե­լա­գույնս «մարզ­ված են» կո­ռուպ­ցիա­յի և հո­ վա­նա­վոր­չու­թյան պայ­ման­նե­րում աշ­խա­տե­լուն, այ­սօր խու­սա­փում են Հա­յաս­տա­նում ներդ­րում ­ն եր ա­նել: Ցա­վոք, անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­նե­ րի հե­ռան­կա­րը բա­վա­կան հե­ռու է թվում: Դա ա­վե­լի է բար­դաց­նում ՀՀ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի՝ նման պայ­ման­ ներ ստեղ­ծե­լու ցան­կու­թյան բա­ցա­ կա­յու­թյու­նը: Հետևա­բար ո՞վ պետք է ստեղ­ծի այդ պայ­ման­նե­րը: Վեր­ջին տա­րի­նե­րին Հա­յաս­տա­ նում քա­ղա­քա­ցիա­կան ակ­տի­վու­ թյան ա­ճին մե­ծա­պես նպաս­տում են ար­դեն հա­յաս­տաբ­նակ դար­ձած սփյուռ­քա­հա­յե­րը: «Մա­ֆիոզ» իշ­խա­ նու­թյուն­նե­րին, տնտե­սու­թյան օ­լի­ գար­խիկ կա­ռուց­ված­քը անդ­րօվ­ կիա­նո­սից քննա­դա­տե­լու փո­խա­րեն նրանք պրակ­տի­կո­րեն պայ­քա­րում են ար­դար մրցակ­ցա­յին պայ­ման­ներ ու­նե­ցող, է­կո­լո­գիա­պես մա­քուր, ժո­ղովր­դա­վար Հա­յաս­տա­նի հա­ մար: Հենց այս ակ­ տիվ մար­ դիկ էլ պետք է օ­րի­նակ ծա­ռա­յեն Սփ­յուռ­ քի (և ոչ միայն) գոր­ծա­րար­նե­րի հա­ մար: Սփ­յուռ­քի հայ­կա­կան բիզ­նե­սը պետք է էա­ պես ա­ ջակ­ ցի և օ­ ժան­ դա­կի քա­ղա­քա­ցիա­կան ակ­տի­վու­ թյա­նը Հա­յաս­տա­նում՝ հա­նուն հայ­ րե­նի­քում իր իսկ գոր­ծու­նեու­թյան հա­մար պայ­ման­նե­րի ստեղծ­ման:  n

Ո՞վ կհաղ­թի Կենտ­րո­նում Սո­ղո­մոն Փա­փազ­յան

Կ

ենտ­րոն հա­մայն­քում գա­րու­նը թեժ է լի­նե­լու: Ըստ մա­մու­լի հրա­ պա­րա­կում ­ն ե­րի՝ խորհր­դա­րա­նա­կան ա­ռա­ջի­կա ընտ­րու­թյուն­նե­րին մե­ծա­ մաս­նա­կան ընտ­րա­կար­գով ա­ռա­ ջադր­վել են պատ­րաստ­վում Խա­չա­ տուր Սու­քիաս­յա­նը և Գա­գիկ Բեգ­լար­ յա­նը: Ա­ռա­ջի­նը Կենտ­րոն հա­մայն­քից ար­դեն ե­ղել է ԱԺ պատ­գա­մա­վոր, ո­րից զրկվել է քա­ղա­քա­կան թերևս ան­հա­ ջող խա­ղադ­րույ­քի հա­մար, երկ­րոր­դը զբա­ղեց­րել է Կենտ­րո­նի հա­մայն­քա­ պե­տի, այ­նու­հետև Երևա­նի քա­ղա­քա­ պե­տի պաշ­տո­նը, ո­րից հե­ռաց­վել է ՀՀ նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մի ներ­կա­ յա­ցուց­չին ծե­ծե­լու հա­մար: Եր­կուսն էլ այ­սօր օ­լի­գարխ են, յու­ րա­քանչ­յուրն իր ժա­մա­նա­կին մո­ լեգ­նել է այս երկ­րի վրա որ­պես ան­ պատ­ժե­լի գոր­ծա­րար, ո­րին կա­րե­ լի է ա­մե ն ինչ: Եվ ա­հա՝ Բեգ­լար­յա­ նը և Սու­քիաս­յա­նը պայ­քա­րե­լու են ի­րար դեմ: Ա­ռա­ջի­նի «մաս­նա­գի­տա­ կան» կա­րի­քը՝ որ­պես քվե բե­րող, իշ­ խա­նու­թյունն ու­նի: Բեգ­լար­յանն էլ

իշ­խա­նու­թյան կա­րիքն ու­նի, որ վե­ րա­դարձ­նի եր­բեմ ­ն ի դիր­քե­րը: Իսկ ի՞նչն է Սու­քիաս­յա­նին ստի­պել կրկին մտնել պայ­ քա­ րի մեջ: Կա մի քա­նի տար­բե­րակ: Ա­ռա­ջին՝ նա ար­դեն պայ­մա­նա­ վոր­վել է իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հետ, որ քա­ղա­քա­կան հո­տա­ռու­թյան մա­սով կողմ ­ն ո­րոշ­ված է: Երկ­րորդ՝ վստահ է, որ ի­րա­վի­ճակ է փոխ­ վել, և ոչ ոք չի կա­ րող ի­ րեն խան­գա­րել, որ­ հաղ­թի ՀԱԿ-ի դրո­շի ներ­ քո: Այս­ տեղ փոք­ րիկ խնդիր կա՝ ՀԱԿ-ն ինքն է ձեռ­քե­րը լվա­ցել մե­ծա­ մաս­նա­կա­նից՝ վստահ լի­նե­լով, որ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը ոչն­չի առջև կանգ չեն առ­նի մե­ծա­մաս­նա­կա­նի բո­լոր տե­ղե­րը վերց­նե­լու հա­մար: Եր­րորդ՝ հաշ­վել է Բեգ­լար­յա­ նի հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը և գի­ տի, որ նա այդ­ քան փող և հե­ ղի­ նա­կու­թյուն չու­նի, որ­պես­զի հաղ­թի մի հա­մայն­քում, որ­տեղ մի ան­գամ (ճիշտ է, թա­ղա­պե­տի ընտ­րու­թյուն­ նե­ րում) ար­ դեն հաղ­ թել է փո­ ղով և «հե­ղի­նա­կու­թյամբ»: Չոր­րորդ՝ ար­դեն գի­տի, որ ՀԱԿ-ի հա­մա­մաս­նա­կան ցու­ցա­կում ան­ցո­ ղիկ տեղ չի զբա­ղեց­նում: Հին­գե­րորդ՝ պար­զա­պես իր ա­ռա­ ջադր­ման գա­ղա­փա­րով ա­ռայժմ շո­շա­ փում է ընտ­րա­տա­րած­քի ընտ­րող­նե­րի

տրա­մադ­րու­թյու­նը՝ ի­մա­նա­լով, որ սո­ վո­րա­բար Կենտ­րո­նի բնա­կիչ­ներն ի­րենց ձայ­նը տա­լիս են ընդ­դի­մու­թյա­նը: Վե­ցե­րորդ՝ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րից վրեժ է լու­ ծում այն ա­ մե ­ նի հա­ մար, ինչ նրանք ա­րե­ցին իր հետ 2008-ից ի վեր: Բո­լոր տար­բե­րակ­ներն էլ ար­դիա­ կան են: Եր­կու թեկ­նա­ծու­ներն էլ ըստ էու­թյան խա­ղում են նույն խա­ ղա­քար­տե­րով և խա­ղի այն կա­ նոն­նե­րով, ո­րոնք թե­լադ­րում է իշ­ խա­նու­թյու­նը: Ե­թե Սու­քիաս­յա­նը չի վա­յե­լում իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հո­ վա­նա­վո­րու­թյու­նը, նա փո­ղով և հե­ ղի­նա­կու­թյամբ իր ընտ­րող­նե­րի հետ աշ­խա­տե­լու է մինչև ընտ­րու­թյուն­ նե­րը, Բեգ­լար­յա­նը՝ հենց ընտ­րու­ թյուն­նե­րի օ­րը: Իսկ ե­թե Սու­քիաս­ յա­նի հան­դեպ իշ­խա­նու­թյուն­ներն առն­վազն չե­զոք են տրա­մադր­ված, ի­րա­վի­ճակն ընդ­հան­րա­պես դուրս է գա­լու վե­րահս­կո­ղու­թյու­նից, քա­նի որ Սու­քիաս­յա­նը նույն­պես չի խու­սա­ փի քվեար­կու­թյան օ­րը ա­նել մտքովն ան­ցա­ծը, որ­պես­զի կա՛մ պահ­պա­ նի իր օգ­ տին տրված ձայ­ նե­ րը, կա՛մ ա­վե­լաց­նի դրանք մեր երկ­րի 20-ամ­ յա ընտ­րա­կան գոր­ծըն­թա­ցում հայտ­ նի բո­լոր մե­թոդ­նե­րով, ո­րոնք լի­նե­լու են Բեգ­լար­յա­նի հաղ­թա­նա­կի հիմ­ նա­կան մե­թոդ­նե­րը:  n

Օրաթերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ» հրատա­րակ­չու­թյան տպարանում, ք.Երևան, Արշակունյաց 2:

Խմ­բագ­րա­կա­նը չի պայ­մա­նա­վո­րում թեր­թի այլ հատ­ված­նե­րում նո­րու­թյուն­նե­րի ընտ­րու­թյունն ու լու­սա­բա­նու­մը: Այս  է­ջում հրա­պա­րակ­վող մյուս կար­ծիք­նե­րը կա­րող են չհա­մընկ­նել խմբագ­րու­թյան դիր­քո­րոշ­մա­նը:


№ 7 (76), հինգշաբթի, հունվարի 19, 2012 թ. |

Օրակարգ | 3

Թուր­քիան կա­րիք ու­նի ա­վե­լի շատ վե­րա­փո­­խում ­ն ե­րի Հուն­վա­րի 19-ին լրա­նում է Հ­րանտ Դին­քի սպա­նու­թյան հին­գե­րորդ տա­րե­լի­ցը: Այդ կա­ պակ­ցու­թյամբ Civilnet.tv կայ­քը ե­ րեկ ու­ ղիղ կապ էր հաս­ տա­ տել Դին­քի ըն­կեր­նե­րի ու հա­ մա­խոհ­նե­րի հետ (կայքն այ­սօր էլ զրու­ ցե­ լու է թուրք մտա­ վո­ րա­կան­նե­րի հետ): Հեգ­նա­կան կեր­պով՝ Ս­տամ­բու­լի դա­տա­րա­ նի կող­ մից Հ­ րանտ Դին­ քի դա­ տավճ­ռի հրա­պա­րա­կու­մը գրե­ թե համըն­կավ ող­բեր­գու­թյան տա­րե­լի­ցի օր­վան: Կայ­քի ա­ռա­ ջին հյու­ րը ե­ րեկ թուրք մտա­ վո­րա­կան Չեն­գիզ Աք­թարն էր, ո­ րը «Նե­ րե՛ք մեզ, հա­ յե՛ր» ար­ շա­վի նա­խա­ձեռ­նող­նե­րից է:

«Մեր կաս­կած­ ներն ար­դա­րա­ ցան։ Գոր­ծի կեղ­ ծում՝ ի­րա­կան մար­դաս­պան­նե­ րին ար­դա­րաց­նե­ լու հա­մար»,–

-­Չեն­գիզ, Ձեզ պար­զա­պես կհարց­նեի՝ ինչ­պե՞ս եք։ -­Մենք ա­վե­լի շատ զայ­րա­ցած ենք (Հ­րանտ Դին­քի սպա­նու­թյան դա­տավճ­ռից), քան ցա­վում ենք։ Մեր կաս­կած­ներն ար­դա­րա­ցան։ Գոր­ծի կեղ­ծում՝ ի­րա­կան մար­ դաս­պան­նե­րին ար­դա­րաց­նե­լու հա­մար։ -­Դուք ա­սա­ցիք, որ կաս­կա­ ծում էիք, որ այդ­պես էլ կլի­նի՞։ -Ան­կեղծ ա­սած՝ ակն­կա­լում էինք նման դա­տավ­ճիռ, բայց ոչ այդ­չափ գո­ռո­զու­թյամբ։ Մենք ա­ վե­ լի շատ հայ­ ցեր էինք ակն­ կա­լում և հատ­կա­պես ակն­կա­լում էինք, որ դա­տա­րա­նը կըն­դու­նի

Դին­քի մար­դաս­ պա­նի դա­տավ­ճի­ ռը նկա­րագ­րում է Չեն­գիզ Աք­թա­րը:

մե­ղադ­րող կող­մի տե­սա­կե­տը, որ սա ա­հա­բե­կիչ­նե­րի խմբա­վո­ րում է: Սա­կայն, ցա­վոք, դա­տա­ րա­նը չըն­դու­նեց այս մե­ղադ­րան­ քը՝ ողջ սպա­նու­թյու­նը վե­րա­ծե­ լով պար­զու­նակ սպա­նու­թյան, որն ի­րա­կա­նաց­րել է ազ­գայ­նա­ կան, գա­ղա­փա­րա­խո­սա­կան մի ե­րի­տա­սարդ, ո­րը շատ զայ­րա­ ցած էր Հ­րան­տի վրա։ -Ե­թե այս վճի­ռը կա­յաց­վեր մեկ տա­րի ա­ռաջ՝ նախ­քան

ընտ­րար­շա­վը, նախ­քան այն ա­մե­նը, ինչ տե­ղի է ու­նե­նում այդ­տեղ քուրդ ակ­տի­վիստ­նե­րի հետ, ի՞նչ եք կար­ծում, այն տար­բե՞ր կլի­ներ։ -Ոչ այդ­քան: Դժ­բախ­տա­բար իշ­խող կու­սակ­ցու­թյու­նը եր­կար ժա­մա­նակ հետևել է ազ­գայ­նա­ կան այդ ա­ լի­ քին և դա­ դա­ րել է բա­րե­փո­խում ­ն եր կա­տա­րել։ Ես կար­ծում եմ՝ մեկ այլ տհաճ զու­ գա­ դի­ պու­ թյուն էր այն, որ երբ

ե­րե­կո­յան հրա­պա­րակ­վեց դա­ տավ­ճի­ռը, թուր­քա­կան ողջ պե­ տու­թյու­նը ո­գե­կո­չում էր Կիպ­րո­ սի ա­մե ն­ահայտ­նի և ագ­րե­սիվ ազ­գայ­նա­կա­նի հի­շա­տա­կը։ -Ն­րանք նշում էին Կիպ­ րո­սի Թուր­քա­կան Հան­ րա­պե­տու­թյան նա­խա­ գահ Ռաուֆ Դենկ­թա­շի մահ­վան տա­րե­լի­ցը։ Վա­ ղը Հ­րանտ Դին­քի սպա­ նու­թյան 5-րդ տա­րե­լիցն

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

է։ Դուք թուրք հա­սա­րա­ կա­կան գոր­ծիչ, մտա­վո­րա­ կան եք, որ ցան­կա­նում է փո­փո­խու­թյուն­ներ կա­տա­ րել Թուր­քիա­յում հենց հա­ նուն Թուր­քիա­յի, ինչ­պես նաև Հ­րան­տի ըն­կերն եք: Ինչ­պես բո­լո­րը, այն­պես էլ Դուք ցան­կա­նում եք, որ նա կեն­դա­նի լի­ներ՝ շա­րու­ նա­կե­լով մեզ ա­ռաջ մղել այս ճա­նա­պար­հով, ո­րի կա­րի­քը մենք իս­կա­պես ու­ նենք։ Ի՞նչ եք կար­ծում, ի՞նչ կլի­նի վա­ղը։ -Ես տեղ­յակ եմ վաղ­ վա եր­ թի նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­ խա­տանք­նե­րից, և ն­րանք ինձ ե­ րեկ չէ ա­ ռա­ ջին օրն ա­ սել են, որ ակն­կա­լում են ա­ռա­վե­լա­գույ­ նը հազար մար­դու մաս­նակ­ցու­ թյուն։ Ե­րեկ­վա (դա­տա­րա­նի) ո­րո­շու­մից հե­տո, կար­ծում եմ, մենք մի քա­նի տասն­յակ հա­զար կլի­նենք, մար­դիկ շատ բար­կա­ ցած են։ Մար­դիկ կօգ­տա­գոր­ծեն այս հնա­րա­վո­րու­թյու­նը՝ ի­րենց զայ­րույթն ար­տա­հայ­տե­լու և հու­սալ շա­րու­նա­կե­լու հա­մար։ Թուր­քիան կա­րիք ու­նի ա­վե­լի շատ վե­րա­փո­­խում ­ն ե­րի՝ ա­վե­լի շատ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան հա­ մար։  n Սալ­բի Ղա­զար­յան Հար­ցազ­րույ­ցը դի­տե՛ք Civilnet.tv կայ­քում

օ ր ա թ ե ր թ

Բաժանորդագրության համար դիմել «Հայփոստ» ՊՓԲԸ, հեռ. 51-45-46, 51-45-47 «Պրեսս Ստենդ» ՍՊԸ, հեռ. 52-21-99, (093)-88-68-01 «Պրեսս-Ատաշե» ՍՊԸ, հեռ. 27-02-22 «Հայմամուլ» ՓԲԸ, հեռ. 45-82-00, 45-89-17 «Բլից-Մեդիա» ՍՊԸ, հեռ. 52-53-01, 58-17-13 «Էքսպրես պլյուս» ՍՊԸ, հեռ. 54-84-30 Առաքումը՝ անվճար

Հանձնաժողովի դիրքորոշումը չի կարող խանգարել Սենատի քննարկմանը:

Ֆ­րան­սիա­յի Սե­նա­տի հանձ­նա­ժո­ղո­վը՝ ընդ­դեմ հայ­կա­կան օ­րի­նագ­ծի Ֆ­րան­սիա­յի Սե­նա­տի ի­րա­վա­ կան հար­ցե­րով հանձ­նա­ժո­ ղո­վը ե­րեկ մեր­ժել է Սե­նատ ներ­կա­յաց­ված ցե­ղաս­պա­նու­ թյուն­ նե­ րի, այդ թվում՝ Հա­ յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյան ժխտու­ մը քրեա­կա­նաց­նող օ­րի­ նա­գի­ծը՝ այն հա­մա­րե­լով հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան: «Մե­դիա­մաքս»-ին Ֆ­րան­սիա­ յի Հայ դա­տի գրա­սեն­յա­կի ղե­ կա­վար Հ­րաչ Վար­ժա­պետ­յա­նն ա­սել է, որ հանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­ դամ ­նե­ րը 23 «կողմ», 9 «դեմ» և

8 «ձեռն­պահ» ձայ­նե­րի հա­րա­ բե­րակ­ցու­թյամբ մեր­ժել են օ­րի­ նագ­ծի տեքս­տը: Ըստ Վար­ժա­պետ­յա­նի՝ հանձ­ նա­ժո­ղո­վի ան­դամ ­ն ե­րը սե­նա­ տոր­նե­րին հոր­դո­րել են հրա­ ժար­վել հուն­վա­րի 23-ին Սե­նա­ տում նա­խա­տես­ված օ­րի­նագ­ծի քննար­կու­մից՝ պատ­ճա­ռա­բա­ նե­ լով, որ 2011թ. մա­ յի­ սին Սե­ նա­տը չէր ըն­դու­նել նմա­նա­տիպ օ­րի­նա­գի­ծը: «Այ­նո­ւա­մե ­նայ­նիվ, հանձ­նա­ ժո­ղո­վի այդ դիր­քո­րո­շու­մը չի կա­րող խան­գա­րել Սե­նա­տի

լիա­գու­մար նիս­տում հուն­վա­ րի 23-ին սպաս­ վող քննարկ­ մա­ նը, քա­նի որ ներ­կա պա­հին սե­ նա­տոր­նե­րի մե­ծա­մաս­նու­թյու­ նը կողմ է օ­րի­նագ­ծի քննարկ­մա­ նը»,– ա­սել է Վար­ժա­պետ­յա­նը՝ հա­վե­լե­լով, որ օ­րի­նա­գիծն ար­ դեն փո­խանց­վել է Սե­նա­տի օ­րա­ կարգ, որն ար­դեն իսկ հաս­տատ­ ված է: Նա նաեւ նշել է, որ Սե­նա­ տի նա­ խա­ գահ Ժան Պիեռ Բե­ լը վեր­ջերս հայ­տա­րա­րել է, որ թեև կողմ չէ նմա­նա­տիպ օ­րի­նագ­ծե­րի քննարկ­մա­նը Սե­նա­տում, բայց չի խո­չըն­դո­տի գոր­ծըն­թա­ցը:  n


| № 7 (76), հինգշաբթի, հունվարի 19, 2012 թ.

4 | Փողեր

Բռ­նա­գան­ձում ­ն ե­րի տա­րի Հարկադիրին քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը չի հե­տաքրք­րում

տնտե­սա­վա­րող այն սուբ­յեկտ­նե­ րը, ո­րոնք պե­տու­թյան առջև մեծ՝ մի քա­նի տասն­յակ մի­լիո­նի պար­ տա­վո­րու­թյուն­ներ ու­նեն և այդ ե­ղա­նա­կով փոր­ձում են խու­սա­ փել դրանց կա­տա­րու­մից։ Ան­ցած տա­րի Ռու­սաս­տա­նում պրիս­տավ­ն ե­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն ստա­ցան ար­գե­լել պար­տա­պան­ նե­րի մեկ­նու­մը երկ­րից: «Օ­րա­ կարգ»-ի հար­ ցին, թե Հա­ յաս­ տա­նը չի՞ պատ­րաստ­վում նույն­ պես այդ պրակ­ տի­ կան ներդ­ նել, Պո­ղոս­յա­նը պա­տաս­խա­նեց. «ԴԱՀԿ-ն փոր­ ձում է հաս­ կա­

«

Պո­ղոս­յա­նը «բիզ­նես չու­նի»

Միհ­րան Պո­ղոս­ յա­նը հեր­քում է

Լ­րագ­րող­նե­րից մե­կի դի­ տարկ­մա­նը, որ լի­նե­լով պե­տա­ կան պաշ­տոն­յա՝ ԴԱՀԿ ղե­կա­վա­ րը բիզ­նես­ներ ու­նի, Պո­ղոս­յա­նը պա­տաս­խա­նեց, թե 2007-ից, ինչ գոր­ ծի է ան­ ցել ԴԱՀԿ-ում, բիզ­ նես գոր­ծու­նեու­թյամբ չի զբաղ­

լու­րե­րը, որ ղե­կա­ վա­րե­լու է ՀՀԿ-ի Քա­նա­քեռ-­Զեյ­ թուն հա­մայն­քի նա­խընտ­րա­կան շտա­բը և ն­շա­ նակ­վե­լու է նա­

Եթե 2009թ. ԴԱՀԿ-ի միջոցով բռնագանձումների ծավալը կազմել էր ֌6 մլրդ, ապա անցած տարի` ֌14,2 մլրդ նալ ինչ­ պես այդ, այն­ պես էլ մի շարք այլ մե­խա­նիզմ ­ն ե­րի արդ­ յու­նա­վե­տու­թյու­նը, այլ երկր­նե­ րում ար­ձա­նագր­ված արդ­յունք­ նե­ րը և միայն նոր դա կի­ րա­ ռել։ Այդ ուղ­ղու­թյամբ աշ­խա­տանք է

»

եմ: Դ­ րանք վար­ ձով տրված են այդ կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րին։ Այ­սօր այդ­քան մա­սով են իմ բիզ­ նես­նե­րը, ո­րը ինձ բա­վա­րա­րում է պե­տա­կան պաշ­տո­նում աշ­խա­ տել և ֆի­նան­սա­պես ա­պա­հով լի­նել»,– ա­սաց Պո­ղոս­յա­նը։ Նա հեր­ քեց մա­ մու­լում շրջա­նառ­վող

վել՝ «վա­ճա­ռել-հե­ռա­ցել է «Քեթ­ րին Գ­րուպ»-ից»։ «Քեթ­րի­նի շեն­քը հան­դի­սա­նում է իմ սե­ փա­կա­նու­թյու­նը, և «Ֆ­րեշ» սու­ պեր­մար­կետ­նե­րի ո­րոշ շեն­քե­րի սե­փա­կա­նա­տե­րը նույն­պես ես

խա­գա­հի վե­ րահս­կո­ղա­կան ծա­ռա­յութ­յան ղե­ կա­վար:

լու­րե­րը, որ ին­քը ղե­կա­վա­րե­լու է ՀՀԿ-ի Քա­նա­քեռ-­Զեյ­թուն հա­ մայն­քի նա­խընտ­րա­կան շտա­ բը և ն­շա­նակ­վե­լու է նա­խա­գա­հի վե­րահս­կո­ղա­կան ծա­ռա­յու­թյան ղե­կա­վար: «Ես ա­մե ն ինչ ի­մա­ նում եմ մա­մու­լից»,– ասաց ԴԱՀԿ ղե­կա­վա­րը։  n Ար­մե ­նակ Չա­տին­յան

Թ­վե­րը թվաց­յալ են Հար­կա­հա­վա­քի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը չի հաս­տատ­վում ‹‹‹ էջ 1 Ու թեև ո­րո­շա­կի բա­րե­փո­խում­ ներ ՊԵԿ-ում կա­տար­վել են, խո­ շոր հարկ վճա­րող­նե­րին հար­կա­ յին դաշտ բե­րե­լու հար­ցում լուրջ ա­ռա­ջըն­թաց տե­սա­նե­լի չէ: Դ­րա մա­ սին վկա­ յում է նրանց վճա­ րած հար­կե­րում ուղ­ղա­կի հար­ կե­րի (շա­հու­թա­հարկ, ե­կամ­տա­ հարկ) մաս­նա­բա­ժի­նը։ Այս­պես՝ 462 ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի վճա­րած հար­կե­րում ուղ­ղա­կի հար­կե­րի մաս­նա­բա­ժի­նը 2008թ. կազ­մում էր 22,1%, 2010թ.՝ 20,4%, 2011թ. ինը ա­միս­նե­րին այդ ցու­ցա­նի­ շը հա­ սել է 26%-ի։ Ա­ ռա­ ջին հա­ յաց­քից կա­րե­լի է են­թադ­րել, որ խո­շոր հարկ վճա­րող­նե­րն ա­վե­ լի շատ շա­ հու­ թա­ հարկ են վճա­ րել, քան մինչև ճգնա­ժա­մը։ Սա­ կայն պետք է հաշ­ վի առ­ նել, որ ան­ցած տա­րի, 2008թ. հա­մե­մատ, Հա­յաս­տա­նում մի­ջին աշ­խա­տա­ վար­ձն ա­վե­լա­ցել է 25%-ով, ին­ չը նշա­նա­կում է, որ ա­վե­լա­ցել է աշ­խա­տա­կից­նե­րի ե­կամ­տա­հար­ կը։ Ս­տաց­վում է, որ խո­շոր հարկ

«

Ֆոտոլուր

Վեր­ջին տա­րի­նե­րին ար­ձա­ նագր­վել է բռնա­գան­ձում ­ն ե­ րի զգա­ լի աճ։ ԴԱՀԿ ղե­ կա­ վա­ րի խոս­քով՝ ե­թե 2009թ. ԴԱՀԿ-ի մի­ջո­ցով բռնա­գան­ձում ­ն ե­րի ծա­ վա­ լը կազ­ մել էր ֌6 մլրդ, ո­ րից ֌1,2  մլրդ­-ը՝ հօ­գուտ բյու­ջեի, ան­ ցած տա­րի այդ ծա­վա­լը կազ­մել է ֌14,2 մլրդ, ո­ րից հօ­ գուտ բյու­ ջեի՝ ֌2,4  մլրդ։ «Ե­թե նախ­կի­նում մար­դիկ պարտ­քե­րի վե­րա­դարձ­ ման հար­ցում դի­մում էին ինչ-ինչ ե­ղա­նակ­նե­րի, ներ­կա­յում նրանք դի­մում են դա­տա­կան ատ­յան­նե­ րին»,– բռնա­գան­ձում ­ն ե­րի և կա­ տա­րո­ղա­կան թեր­թե­րի ա­ճը այդ­ պես բա­ցատ­րեց Պո­ղոս­յա­նը։ Ըստ նրա՝ ան­ցած տա­րի մե­ծա­ ցել է հայտ­նա­բեր­ված մի­տում ­ն ա­ վոր սնան­կաց­ման գոր­ծե­րի թի­վը. ե­թե 2010թ. ԴԱՀԿ-ն դա­տա­խա­ զու­թյուն էր ու­ղար­կել մի­տում ­ն ա­ վոր սնան­կաց­ման 21 գործ, ո­րից 11-ի մա­սով հա­րուց­վել էր քրեա­ կան գործ, ան­ցած տա­րի այդ­պի­ սի գոր­ ծե­ րի թի­ վը կազ­ մել է 35, ո­րից 17-ի մա­սով հա­րուց­վել է քրեա­կան գործ։ Պո­ղոս­յա­նի խոս­ քով՝ սնան­կաց­ման են դի­մում

տար­ վում, բայց դրա հետ կապ­ ված կան խնդիր­ ներ. մեր բնակ­ չու­թյան զգա­լի մա­սը մեկ­նում է ար­տագ­նա աշ­խա­տան­քի և կա­ րո­ղա­նում է գու­մար աշ­խա­տել: Ն­մա­նա­տիպ գոր­ծա­ռույթ ի­րա­կա­ նաց­նե­լով՝ հար­կա­դիր ծա­ռա­յու­ թյու­նը նրանց կզրկի դրա­նից»։ Պո­ղոս­յա­նի խոս­քով՝ ի­րենք հրա­ժար­վել են այդ պրակ­տի­կան ներդ­նե­լուց, քա­նի որ Հա­յաս­տա­ նից շա­տե­րը մեկ­նում են դրսում փող աշ­խա­տե­լու և պարտ­քե­րը փա­կե­լու հա­մար:

Ֆոտոլուր

Ռու­սաս­տա­նում Դա­տա­կան պրիս­տավ ­ն ե­րի դաշ­նա­յին ծա­ռա­յու­ թյու­նը ան­ցած տար­վա­նից հնա­րա­վո­րու­թյուն է ստա­ցել ար­գե­լել պար­տա­պան­նե­րի մեկ­նու­մը ար­տեր­կիր։ Ե­րեկ հրա­վիր­ված ա­սու­ լի­սին Հա­յաս­տա­նի դա­տա­կան ակ­տե­րի հար­կա­դիր կա­տար­ման ծա­ռա­յու­թյան (ԴԱՀԿ) ղե­կա­վար Միհ­րան Պո­ղոս­յանն ա­սաց, որ ի­րենք ձեռն­պահ կմնան ռու­սա­կան օ­րի­նա­կը կրկնե­լուց, քա­նի որ Հա­յաս­տա­նից մար­դիկ մեկ­նում են աշ­խա­տե­լու հենց պարտ­քը փա­կե­լու հա­մար։ Պո­ղոս­յա­նը հեր­քեց մա­մու­լում շրջա­նառ­վող այն լու­րե­րը, որ ին­քը զբաղ­վե­լու է քա­ղա­քա­կա­նու­թյամբ:

Չ­նա­յած Ա­լա­վերդ­յա­նի հայ­տա­րա­րու­թյա­նը՝ ՊԵԿ-ի ցան­կե­րից երևում է, որ թե՛ 2008թ., թե՛ մյուս տա­րի­նե­րին 462 ըն­կե­րու­թյուն­նե­րից հար­կե­րի հա­վա­քագ­րու­մը հա­վա­սա­րա­ չափ ընկ­նում է հար­կա­յին և մաք­սա­յին մար­մի ն­նե­րի վրա։

վճա­րող­նե­րի ուղ­ղա­կի հար­կե­ րի տե­սա­կա­րար կշռի ա­վե­լա­ցու­ մը հիմ ­ն ա­կա­նում պայ­մա­նա­վոր­ ված է խո­շոր հարկ վճա­րող­նե­րի ոչ թե շա­հու­թա­հար­կի ծա­վալ­նե­ րի ա­վե­լա­ցու­մով, այլ աշ­խա­տա­ կից­նե­րի ե­կամ­տա­հար­կի ա­ճով։

2008թ. 462 ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը վճա­ րել են ընդ­հա­ նուր հար­կե­րի 65,5%-ը, 2009թ.՝ 63,9%-ը, 2010թ.՝ 63,4%-ը

»

ՊԵԿ-ի ցան­կե­րից նաև երևում է, որ թե՛ 2008թ., թե՛ մյուս տա­ րի­նե­րին այդ 462 ըն­կե­րու­թյուն­ նե­րից հար­կե­րի հա­վա­քագ­րու­ մը հա­վա­սա­րա­չափ ընկ­նում է հար­կա­յին և մաք­սա­յին մար­ մին­նե­րի վրա։ Այս­պես՝ 2008թ. հար­կա­յին մար­մի ն­նե­րը հա­վա­ քագ­րել են ընդ­հա­նուր հար­կե­րի 49,8%-ը, 2010թ.՝ 49,7%-ը։ 2011թ. ի­նը ա­միս­նե­րի կտրված­քով՝ 462 հարկ վճա­րող­նե­րից հա­վա­ քագր­ված ընդ­հա­նուր հար­կե­րի 54%-ը հա­վա­քել է հար­կա­յի­նը։  n Ար­մե ­նակ Չա­տին­յան


№ 7 (76), հինգշաբթի, հունվարի 19, 2012 թ. |

Փողեր | 5

Թա­քուն գոր­ծարք

դոլար/դրամ

«

375 365 355 18.07

ան­կա­յու­նու­թյու­նը և ներ­քին շու­ կա­յում ինֆլ­յա­ցիոն ֆո­նը: Զամբ­ յու­ղի ար­ժե­քի բարձ­րաց­ման վրա ա­ռա­վե­լա­գույն ազ­դե­ցու­թյուն է ու­նե­ցել շա­քա­րա­վա­զի թան­կա­ ցու­մը 19,7%-ով: «ՍԹԱՐ սո­ցիա­լա­կան զամբ­ յուղ» նա­խա­գի­ծը մեկ­նար­կել է 2011թ. օ­գոս­տո­սի 1-ին: Նա­խագ­ ծի նպա­ տակն է սահ­ մա­ նել վե­ րահս­կո­ղու­թյուն ա­ռա­ջին անհ­ րա­ժեշ­տու­թյան ապ­րանք­նե­րի նկատ­մամբ: Նա­խագ­ծի շրջա­ նա­կում, երկ­շա­բա­թյա պար­բե­ րա­կա­նու­թյամբ, ներ­կա­յաց­վում է զամբ­յու­ղի ըն­թա­ցիկ ար­ժե­քի փո­փո­խու­թյու­նը նա­խորդ ցիկ­լի նկատ­մամբ: «ՍԹԱՐ սո­ցիա­լա­կան զամբ­ յուղ» նա­խագ­ծում նե­րառ­ ված է լայն պա­ հան­ ջարկ ու­ նե­ցող 180 ապ­րան­քա­յին միա­ վոր, այդ թվում՝ շա­քա­րա­վազ, կաթնամթերք, մա­յո­նեզ, ձու, ձեթ, գինի, անձեռոցիկ և սո­ցիա­ լա­կան նշա­նա­կու­թյան այլ ապ­ րանք­ներ:  n

18.01

18.10

եվրո/դրամ

496.57

0.54 q 0.11%

540 520 500 480 18.07

18.10

ռուբլի/դրամ

12.31

18.01 0.04 q 0.32%

13,50

Telcell-ի պլատ­

12,80

ֆոր­մը MegaPay վճա­րա­յին տեր­

12,10

մի­նալ­նե­րի զգա­լի մա­սում տե­ղա­կա­

11,40 18.07

յե­լուց հե­տո կվե­

18.10

18.01

րա­նայ­վեն ա­ռան­ ձին ծա­ռա­յու­ թյուն­նե­րի միջ­ նոր­դավ­ճար­նե­րը:

եվրո/դոլար

1.283

0.01 p 0.68%

1,53

ք­լի­րին­գի ի­րա­կա­նաց­ման լի­ցեն­ զիա ու­նե­ցող վճա­րա­հաշ­վար­ կա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի հա­մար սահ­ման­վել է ընդ­հա­նուր կա­պի­տա­լի նվա­զա­գույն չափ՝ ֌100 մլն: Եր­կու ըն­կե­րու­թյուն­ներն էլ հիմ ­ն ադր­ վել են 2007թ.: MegaPay-ն ու­ նի 273 վճար­ ման տեր­մի ­նալ Երևա­նում, 77-ը՝ մար­զե­րում: Telcell-ն ու­նի ա­վե­լի քան 300 տեր­մի ­նալ:

MegaPay-ն ու­ նի 273 վճար­ման տեր­մի­ նալ Երևա­նում, 77-ը՝ մար­զե­րում: Telcell-ն ու­ նի ա­վե­լի քան 300 տեր­մի­նալ

«ՍԹԱՐ սո­ցիա­լա­կան զամբ­յու­ղը» թան­կա­ցել է 2012թ. հուն­վա­րին «Ս­թար» առևտ­րա­յին ցանցն ամ­փո­փել է «ՍԹԱՐ սո­ցիա­լա­կան զամբ­ յուղ» նա­խագ­ծի նա­խորդ տար­ վա արդ­յունք­նե­րը, ըստ ո­րի՝ նա­ խագ­ծի մեկ­նար­կից՝ 2011թ. օ­գոս­ տո­սի 1-ից, մինչ դեկ­տեմ­բե­րի 31-ը, զամբ­յու­ղի ար­ժե­քը բարձ­ րա­ցել է 1,43%-ով: Ըն­կե­րու­թյան տա­րա­ծած հա­ ղոր­դագ­րու­թյան հա­մա­ձայն՝ նա­ խագ­ծի արդ­յունք­ներն ամ­փո­փե­ լիս հաշ­ վի են առն­ վել գնա­ յին բո­լոր փո­փո­խու­թյուն­նե­րը, ո­րոնք նա­խագ­ծի ի­րա­կա­նաց­ման հինգ ա­միս­նե­րի ըն­թաց­քում անդ­րա­ դար­ձել են զամբ­յու­ղի ար­ժե­քի բարձ­րաց­մա­ն վրա 1,43%-ով: Այս ցու­ցա­նի­շի վրա ազ­դել է եր­կու հիմ ­ն ա­կան գոր­ծոն՝ սե­զո­նայ­նու­ թյու­նը (0.082%) և մա­տա­կա­րար­ ման գնի փո­փո­խու­թյու­նը (1,34%): Վեր­ջինս պայ­մա­նա­վոր­ված է ե­ղել հիմ ­ն ա­կա­նում ար­տա­քին գոր­ծոն­նե­րով, ինչ­պի­սիք են հա­ մաշ­խար­հա­յին շու­կա­յում հում­ քա­յին ապ­րանք­նե­րի գնե­րի

385

Ֆոտոլուր

Telcell ըն­կե­րու­թյու­նում «Օ­րա­ կարգ»-ին տե­ղե­կաց­րին, որ եր­ կու ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը շա­րու­նա­ կե­լու են գոր­ծել որ­պես ա­ռան­ձին ի­րա­վա­բա­նա­կան անձ, հան­դես գալ սե­փա­կան բրեն­դով, սա­կայն տե­ղի է ու­նե­նա­լու «Մե­գա Պան­ տե­րա» ըն­կե­րու­թյան մե­նեջ­մե ն­ թի և զար­գաց­ման ռազ­մա­վա­ րու­թյան փո­փո­խու­թյուն, ա­վե­լա­ նա­լու են ըն­կե­րու­թյան կող­մից տրա­մադր­վող ծա­ռա­յու­թյուն­նե­ րը, և Telcell-ի բո­ լոր ծա­ ռա­ յու­ թյուն­նե­րը հա­սա­նե­լի են լի­նե­լու նաև MegaPay հա­մա­կար­գով: Ըն­կե­րու­թյու­նում տե­ղե­կաց­ րին, որ Telcell-ի պլատ­ ֆոր­ մը MegaPay վճա­րա­յին տեր­մի ­նալ­ նե­րի զգա­լի մա­սում տե­ղա­կա­յե­ լուց հե­տո կվե­րա­նայ­վեն ա­ռան­ ձին ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի միջ­նոր­ դավ­ճար­նե­րը։ Ն­շենք, որ այ­սօր MegaPay վճա­րա­յին տեր­մի ­նալ­ նե­րով բո­լոր վճա­րում ­ն ե­րը կա­ տար­վում են ա­ռանց միջ­նոր­ դավ­ճա­րի (պա­հում՝ 0%): Telcellում ա­սա­ցին, որ կո­մու­նալ

ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի համար վճա­ րում ­ն ե­րի միջ­նոր­դավ­ճա­րը կլի­նի 0%, իսկ մյուս ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի հա­մար միջ­նոր­դավ­ճա­րը կախ­ ված կլի­նի վճար­ման գու­մա­ րի չա­փից։ «Վ­ճա­րում ­ն ե­րի ժա­ մա­նակ առ­կա են հաս­տա­տուն ծախ­սեր, մաս­նա­վո­րա­պես՝ ան­ դոր­րագ­րի ծախ­սե­րը, և անհ­րա­ ժեշտ է, որ դրանք փոխ­հա­տուց­ վեն, բա­ցի այդ՝ ըն­կե­րու­թյու­ նը ո­րո­շա­կի ե­կա­մուտ ու­նե­նա»,– ա­սա­ցին ըն­կե­րու­թյու­նում։ Ն­շենք, որ ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը և ֆի­նան­սա­կան շու­կա­յի մաս­ նա­կից­նե­րը չեն հրա­պա­րա­կում գոր­ծար­քի ար­ժե­քը։ Հիմք ըն­ դու­ նե­ լով MegaPay-ի 2010թ. ֆի­ նան­սա­կան հաշ­վետ­վու­թյուն­նե­ րը (2011թ. հաշ­վետ­վու­թյուն­նե­րը դեռևս հա­սա­նե­լի չեն)՝ ըն­կե­րու­ թյան գի­նը կա­րող է տա­տան­վել $1-2  մլն­-ի շրջա­նա­կում։ Վ­ճա­րա­հաշ­վար­կա­յին գոր­ծու­ նեու­թյու­նն ըն­թա­ցիկ լուրջ ծախ­ սեր չի պա­հան­ջում և բա­վա­կա­ նա­չափ ե­կա­մուտ­ներ է ա­պա­հո­ վում. 2010թ. Telcell-ի շա­ հույ­ թը կազ­ մել է ֌17 մլն, իսկ MegaPayի­նը՝ մոտ ֌14 մլն: MegaPay հա­մա­կար­գի վա­ճառ­ քի հիմ ­ն ա­կան պատ­ճառ­նե­րից մե­կը կա­րող է լի­նել ան­ցած տար­ վա մա­յի­սին «Վ­ճա­րա­հաշ­վար­ կա­յին հա­մա­կար­գե­րի և վ­ճա­ րա­հաշ­վար­կա­յին կազ­մա­կեր­ պու­թյուն­նե­րի մա­սին» օ­րեն­քում կա­տար­ված փո­փո­խու­թյուն­նե­ րը, ըստ ո­րոնց՝ դրա­մա­կան փո­ խան­ցում ­ն ե­րի ի­րա­կա­նաց­ման լի­ցեն­զիա կամ վճա­րա­յին գոր­ ծիք­նե­րի և վ­ճա­րա­հաշ­վար­կա­յին փաս­տաթղ­թե­րի պրո­ցե­սին­գի և

0.57 q 0.15%

395

Telcell-ի բաժ­նե­տե­րե­րը գնել են Megapay-ը Հա­յաս­տա­նի վճա­րա­հաշ­վար­ կա­յին շու­կա­յում տե­ղի է ու­ նե­նում ակ­տիվ ­ն ե­րի կոն­սո­լի­ դա­ցում։ Telcell վճա­րա­յին հա­ մա­կար­գի բաժ­նե­տե­րե­րը ձեռք են բե­ րել MegaPay վճա­ րում­նե­ րի հա­մա­կար­գը («Մե­գա Պան­ տե­րա» ըն­կե­րու­թյուն), սա­ կայն հայ­տա­րա­րում են, թե չեն պատ­րաստ­վում միա­վո­րել եր­ կու ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը: Ո­րո­շա­ կի գոր­ծըն­թաց­ներ ի­րա­կա­նաց­ նե­լուց հե­տո նոր բաժ­նե­տե­ րե­րը կվե­րա­նա­յեն MegaPay-ի միջ­նոր­դավ­ճար­նե­րը. դրանք ներ­կա­յում ա­վե­լի ցածր են, քան Telcell-ի­նը: Ու­շագ­րավ է, որ ոչ միայն այս գոր­ ծար­ քի գի­նը չի հրա­պա­րակ­վում, այլև փորձ է ար­ վում շու­ կա­ յի հա­ մար կարևոր ի­րա­դար­ձու­թյու­ նը զերծ պա­հել լրատ­վա­մի­ջոց­ նե­րի ու­շադ­րու­թյու­նից:

388.25

»

Ի­րա­վա­բա­նա­կան ան­ձանց պե­տա­կան ռե­գիստ­րում Telcell-ը ՓԲԸ է, իսկ մաս­նա­կից­նե­րը ե­րեքն են՝ Տաթևիկ Ա­վե­տիս­ յան, Ա­րամ Սարգս­յան և Եվ­գե­նի Տ­րեյս­տեր (ռու­սա­կան վճա­րա­ հաշ­վար­կա­յին «Դել­տա տե­լե­կոմ» ըն­կե­րու­թյան գլխա­վոր տնօ­րենն է)։ «Մե­գա Պան­տե­րա» ըն­կե­րու­ թյան բաժ­նե­տե­րե­րի մա­սին տե­ ղե­կու­թյուն­ներ չկան: Ըստ մա­մու­լում շրջա­նառ­վող լու­րե­րի՝ «Մե­գա Պան­տե­րա» ըն­ կե­րու­թյու­նը փոխ­կապ­ված է Պե­ տե­կա­մուտ­նե­րի կո­մի­տեի նա­ խա­գահ Գա­գիկ Խա­չատր­յա­ նի հետ, իսկ Telcell-ը՝ վար­ չա­ պետ Տիգ­րան Սարգս­յա­նի եղ­բոր հետ:  n Ար­մե ­նակ Չա­տին­յան

1,46 1,39 1,32 1,25 18.07

18.10

WTI Brent

նավթ US$/bbl.

18.01

101.43 0.72 p 0.71% 112.09 0.56 p 0.50%

125

100

75 18.07 ոսկի

18.10

կբ 100 հհ comex

18.01

1656.0 15.0 p 0.91% 1655.8 0.2 p 0.01%

US$/t oz.

1900

1650

1400 18.07

(comex)

պղինձ

18.10

8235

18.01 13.2 p 0.16%

US$/tonne

9700 8900 8100 7300 6500 18.07 ցորեն

(cbt)

18.10

220.92

18.01 1.29 q 0.58%

US$/tonne

330 290 250 210 18.07

18.10

18.01

Տվյալները վերցված են 18.01, Երևան, ժ. 16:00 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, Bloomberg և Forex


| № 7 (76), հինգշաբթի, հունվարի 19, 2012 թ.

6 | Մեծ փողեր

Պայ­թյու­նավ­տանգ ի­րա­վի­ճակ Ե­րեկ Մոսկ­վա­յում «Գայ­դար­յան ֆո­րում»-ի շրջա­նա­կում մեկ­նար­ կել է «Ռու­սաս­տան և աշ­խարհ. 2012-2020» խո­րագ­րով տնտե­սա­ կան ե­ռօր­յա հա­մա­ժո­ղո­վը։ Վեր­ջի­նիս օ­րա­կար­գում Ռու­սաս­տա­ նի՝ մինչև 2020թ. սո­ցիալ-տնտե­սա­կան զար­գաց­ման ռազ­մա­վա­ րու­թյան քննար­կումն է։ Հա­մա­ժո­ղո­վի շրջա­նա­կում Ռու­սաս­տա­նի և Արևել­յան Եվ­րո­պա­յի խո­շո­րա­գույն բան­կե­րից մե­կի՝ «Ս­բեր­ բանկ»-ի նա­խա­գահ, ՌԴ տնտե­սա­կան զար­գաց­ման և առևտ­րի նախ­կին նա­խա­րար Գեր­ման Գ­րեֆն իր մտա­հո­գու­թյունն է հայտ­ նել Ռու­սաս­տա­նի է­ներ­գե­տիկ, մաս­նա­վո­րա­պես գա­զա­յին ո­լոր­տի հե­ռան­կար­նե­րի վե­րա­բեր­յալ, հա­ղոր­դում է RBC Daily-ն։ «Է­ներ­գե­տիկ ո­լոր­տում մեր որ­ դեգ­րած ու­ղին ահ­ռե­լի ռիս­կեր է պա­րու­նա­կում»,– ա­սել է Գ­րե­ ֆը՝ հա­վե­լե­լով, որ այն, ինչ ներ­ կա­յում տե­ղի է ու­նե­նում բնա­կան գա­զի հա­մաշ­խար­հա­յին շու­կա­ յում, վա­ խեց­ նում է ի­ րեն։ «Ակն­ հայտ է, որ մենք կա­ րիք ու­ նենք

նոր և մր­ցու­նակ մի­ջամ­տու­թյան։ Այս ա­ մե ­ նին մեր գլխա­ վոր պա­ տաս­խա­նը պետք է լի­նի ա­զատ շու­կա­յա­կան տնտե­սու­թյու­նը և մր­ցակ­ցու­թյու­նը»,– մեջ­բե­րում է RBC Daily-ն Գ­րե­ֆի խոս­քը։ «Վեր­ջին շրջա­նում զար­ գա­ցած տնտե­սու­թյուն­նե­րի

«Ս­բեր­բանկ»-ի նա­խա­գա­ հի խոս­քով՝ գա­զա­յին ո­լոր­տի ընդ­հա­նուր ար­դիա­կա­նաց­ ման պայ­ման­նե­րում Ռու­սաս­ տա­նի մաս­նա­բա­ժի­նը գա­զի հա­մաշ­խար­հա­յին պա­շար­ նե­րում փոխ­վում է։ Ներ­կա­յում այն գնա­հատ­վում է 25%։ «Մենք փոր­ձում ենք գա­զա­մուղ­ներ կա­ ռու­ցել և պահ­պա­նել գա­զի արդ­ յու­նա­հան­ման մեր մե­նաշ­նոր­հը, ին­չը նոր մո­տե­ցում ­ն եր է պա­հան­ ջում»,– հա­մա­ժո­ղո­վում եզ­րա­փա­ կել է իր ե­լույ­թը Գ­րե­ֆը։ Ն­շենք, որ բա­վա­կան բարձր է մնում Ռու­սաս­տա­նի բյու­ ջեում նավ­թա­գա­զա­յին ո­լոր­տից ստաց­ված ե­կա­մուտ­նե­րի մաս­ նա­բա­ժի­նը։ Մաս­նա­վո­րա­պես՝

է­ներ­գե­տիկ, մաս­նա­վո­րա­պես գա­զի ո­լոր­տում տե­ղի են ու­նե­ նում լուրջ փո­փո­խու­թյուն­ներ և ար­դիա­կա­նաց­ման ակ­տիվ գոր­ ծըն­թաց­ներ, ո­րոնց վառ օ­րի­ նա­կը Միաց­յալ Նա­հանգ­ներն է։ Այն­տեղ մաս­նա­վոր տրանս­ պոր­տի՝ գա­զի անց­ման գոր­ծըն­ թա­ցը զանգ­վա­ծա­յին տեխ­նո­ լո­գիա­յի է վե­րած­վում»,– նշել է Գ­րե­ֆը՝ հի­շեց­նե­լով, որ ԱՄՆ-ի է­ներ­գե­տիկ գոր­ծա­կա­լու­թյու­ նը դե­պի ա­վե­լա­ցում է վե­րա­նա­ յել գա­զի հա­մաշ­խար­հա­յին պա­ շար­նե­րի կան­խա­տե­սու­մը։ «Իսկ Ռու­սաս­տա­նը դեռ ար­դիա­կա­ նաց­ ման շե­ մի ն է։ Մենք չենք հա­սել ա­ճի ի­նո­վա­ցիոն փու­ լին»,– ա­սել է Գ­րե­ֆը։

rian.ru

Գեր­ման Գ­րե­ֆը՝ ռու­սա­կան գա­զի ա­պա­գա­յի մա­սին

Գեր­ման Գ­րեֆ. «Է­ներ­գե­տիկ ո­լոր­տում մեր որ­դեգ­րած ու­ղին ահ­ռե­լի ռիս­կեր է պա­րու­նա­կում»։

ե­թե 2008թ. նավ­թա­գա­զա­յին ո­լոր­տից ստաց­ված ե­կա­մուտ­նե­ րը ՌԴ դաշ­նա­յին բյու­ջեում կազ­ մում էին 47,3%, ա­ պա ան­ ցած տա­րի ցու­ցա­նի­շը 49,2% էր։  n

Ա­վիա­լի­զին­գա­յին կրքե­րը թե­ժա­նում են Բ­րի­տա­նա­կան Royal Bank of Scotland-ը (RBS) $7,3  մլրդ­-ով ճա­պո­նա­կան Sumitomo Mitsui Financial Group-ին է վա­ ճա­ ռել իր ա­վիա­լի­զին­գա­յին բիզ­ նե­ սը՝ RBS Aviation Capital-ը։ Սա ոչ միայն ա­վիա­լի­զի­ն­գա­ յին բիզ­նե­սի պատ­մու­թյան մեջ խո­շո­րա­գույն գոր­ծարքն է, այլև RBS-ի ազ­գայ­նա­ցու­մից հե­տո նրա ոչ պրո­ֆի­լա­յին ակ­ տիվ ­ն ե­րի ա­մե ­նա­մեծ վա­ճառ­ քը, հա­ղոր­դում է BBC-ն։ Հատ­ կան­ շա­ կան է, որ այս գոր­ ծար­քը ճա­պո­նա­ցի­նե­րի «եվ­ րո­պա­կան» ա­ռա­ջին խո­շոր ձեռք­բե­րու­մը չէ և, ա­մե ­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, չի լի­նի նաև վեր­ջի­նը, կան­խա­տե­սում են փոր­ձա­գետ­նե­րը։ RBS Aviation Capital-ը հիմ ­ն ադր­ վել է 2001թ.։ Ներ­կա­յում այն 206 ինք­նա­թիռ ու­նի, ո­րոնք վար­ձա­ կա­լա­կան հի­մունք­նե­րով տրա­ մադ­րում է British Airways, EasyJet, Qantas և Ryanair ա­ վիաըն­ կե­ րու­թյուն­նե­րին։ Ա­վե­լին՝ RBS-ը

blogs.reuters.com

Ճա­պո­նա­ցի­ներն աչք են դրել եվ­րո­պա­կան է­ժա­նա­ցող ակ­տիվ ­ն ե­րի վրա

մինչև 2015թ. ա­վիա­պար­կը ևս 87 ինք­նա­թի­ռով հա­մալ­րե­լու պար­տա­վո­րու­թյուն­ներ ու­նի։ RBS-ի ա­վիա­լի­զին­գա­յին բիզ­ նե­սը շա­հու­թա­բեր է (վեր­ջին 6 ամ­ սում՝ $89  մլն), սա­ կայն բա­ վա­կան բարձր են ի­րաց­վե­լիու­ թյան նկատ­ մամբ դրվող պա­ հանջ­նե­րը։ Սա է պատ­ճա­ռը, որ RBS-ի ազ­գայ­նա­ցու­մից հե­ տո այս բիզ­նե­սը նե­րառ­վել է

է ա­վիա­լի­զի­ն­գա­յին բիզ­նե­սի պատ­ մու­ թյան մեջ։ RBS-ի հա­ մար ևս­ այս գոր­ծար­քը բա­վա­ կան կարևոր է։ Ն­ րա ոչ պրո­ ֆի­լա­յին ակ­տիվ­ն ե­րի ծա­վա­ լը վեր­ջին ե­րեք տա­րում 258 մլն ֆունտ ստեռ­լին­գից կրճատ­վել է մինչև 100 մլն ֆունտ ստեռ­ լինգ ($153,9  մլն)։ «Ն­ման ծա­վա­լի գոր­ծար­քի կնքու­մը զգա­լի հա­ ջո­ղու­թյուն է մեր ոչ պրո­ֆի­լա­ յին ակ­տիվ­ն ե­րի ստո­րա­բա­ժան­ ման հա­մար, հատ­կա­պես նման տա­տա­նո­ղա­կան շու­կա­յի պայ­ ման­նե­րում»,– Reuters-ին ա­սել է RBS-ի ֆի­նան­սա­կան տնօ­րեն Բր­յուս վան Սաու­նը։ Փոր­ձա­գետ­նե­րը ևս սա հա­ջող գոր­ծարք են հա­մա­րում։ «Ս­րանք ոչ այն­քան ի­րաց­վե­լի եր­կա­րա­ ժամ ­կետ ակ­ տիվ­ներ էին, ինչը են­թադ­րում էր, որ RBS-ը դրան­ ցում պի­տի խո­շոր չա­փե­րի կա­ պի­տալ պա­հուս­տա­վո­րեր»,– Bloomberg-ին ման­րա­մաս­նել է Shore Capital-ի փոր­ձա­գետ Գա­ րի Գ­րին­վու­դը։ Ն­շենք, որ RBS Aviation Capital-ի

RBS-Sumitomo Mitsui Financial Group գոր­ծարքն ար­ժե­ցել է $7,3 մլրդ։

բան­կի ոչ պրո­ֆի­լա­յին այն ակ­ տիվ­ն ե­րի թվում, ո­րոնք են­թա­ կա են վա­ ճառ­ քի։ Այս ուղ­ ղու­ թյամբ բանկն ա­ռա­ջին քայ­լե­ րը ձեռ­նար­կել էր դեռևս 2009թ., սա­կայն ճգնա­ժա­մա­յին տա­րի­ նե­րին ակ­տիվ­ն ե­րի ար­ժեզր­կու­ մը տա­պա­լել էր վա­ճառ­քի ա­ռա­ ջին փոր­ձը։ RBS-Sumitomo Mitsui Financial Group գոր­ծար­քը խո­շո­րա­գույնն

հա­վա­նա­կան գնորդ­նե­րի ցան­ կում էին նաև ա­ մե­ րիկ­յան Wells Fargo-ն և չի­նա­կան պե­տա­կան China Development Bank-ը։ Ձեռք­ բե­րու­մից հե­տո Sumitomo Mitsui Financial-ը բրի­տա­նա­կան լի­ զին­գա­յին բիզ­նե­սը կմիա­վո­րի ա­վիա­ցիոն սե­փա­կան ակ­տիվ­ն ե­ րի հետ, ըն­կե­րու­թյան լի­զին­գա­ յին ա­վիա­պար­կում հաշվ­վում է 90 ինք­նա­թիռ։ Ա­վիա­լի­զին­գա­յին բիզ­նե­սի հե­ ռան­կար­նե­րը բա­վա­կան ոգևո­ րիչ են։ Ե­թե 1990թ. լի­զին­գա­յին ըն­կե­րու­թյուն­նե­րին էր պատ­կա­ նում հա­մաշ­խար­հա­յին ա­վիա­ պար­կի 12%-ը, ա­պա 2010թ. այս ցու­ցա­նի­շը 36% էր, մաս­նա­բա­ ժի­նը 2015թ., ըստ կան­խա­տե­ սում ­ն ե­րի, կա­ճի մինչև 50%։ Ի դեպ՝ այս գոր­ ծար­ քը շու­ կա­ յում նոր մի­ տում է ի հայտ բե­ րում. ճա­պո­նա­կան ֆի­նան­սա­ կան ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը սկսել են «ա­գա­հո­րեն» կլա­նել ակ­տիվ­ն ե­ րը, ո­րոնք սե­փա­կան կա­պի­տալն ա­վե­լաց­նե­լու հա­մար վա­ճառ­քի են հա­նում եվ­րո­պա­կան բան­կե­րը։  n

Հիմ ­ն ա­դիրը՝ ա­ռանց պաշ­տո­նի Yahoo!-ի հա­մա­հիմ­ն ա­դիր և նախ­կին գլխա­վոր տնօ­րեն Ջե­րի Յան­ գը սե­փա­կան դի­մու­մի հա­մա­ձայն հե­ռա­ցել է ըն­կե­րու­թյու­նից։ «Ե­ կել է ժա­մա­նա­կը, որ ես իմ հե­տաքրք­րու­թյուն­նե­րը Yahoo!-ի սահ­ ման­նե­րից դուրս բա­վա­րա­րեմ»,– աս­ված է Յան­գի՝ տնօ­րեն­նե­ րի խորհր­դին ուղղ­ած նա­մա­կում։ Ընդ ո­րում՝ Յան­գը հե­ռա­ցել է ինչ­ պես Yahoo!-ի, այն­ պես էլ չի­ նա­ կան Alibaba-ի և ճա­ պո­ նա­ կան Yahoo!-Japan ո­րո­նո­ղա­կան պոր­տա­լի տնօ­րեն­նե­րի խորհր­ դի կազ­մից։ 43-ամ­յա պաշ­տո­նա­թող Յան­գը հա­ջո­ղու­թյուն է մաղ­թել ըն­կե­ րու­թյան գլխա­վոր տնօ­րեն Ս­կոտ Թոմփ­սո­նին՝ վստա­հու­թյուն հայտ­ նե­ լով, որ Yahoo!-ին հրա­ շա­լի ա­պա­գա է սպաս­վում։ Յան­գը Yahoo!-ն հիմ ­ն ադ­րել է Դե­յվիդ Ֆի­լո­յի հետ հա­մա­ տեղ Ս­թեն­ֆոր­դի հա­մալ­սա­րա­նի աս­պի­րան­տու­րա­յում սո­վո­րե­լու Էջը պատրաստեց Տաթև Հովհաննիսյանը

տա­րի­նե­րին (1994-1995 թթ.), իսկ 2007-2009 թթ. զբա­ղեց­րել է ըն­ կե­րու­թյան գլխա­վոր տնօ­րե­նի պաշ­տո­նը։ Ա­վե­լի ուշ նրան այս պաշ­տո­նում փո­խա­րի­նեց Քե­ րոլ Բար­ ցը՝ մինչև 2011թ. սեպ­ տեմ­բե­րին հե­ռա­խո­սա­յին պաշ­ տո­նան­կու­թյու­նը։ Ոչ պաշ­տո­նա­ կան տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով՝ Բար­ցի հե­ռաց­ման պատ­ճա­ռը Yahoo!-ի

ֆի­նան­սա­կան վատ ցու­ցա­նիշ­ ներն էին։ Ա­վե­լի վաղ լու­րեր էին շրջա­նառ­ վում, թե Yahoo!-ն, Թոմփ­ սո­ նի ղե­ կա­վա­րու­թյամբ, մտա­դիր է ո­րոշ փո­փո­խու­թյուն­ներ կա­տա­րել տնօ­ րեն­նե­րի խորհր­դի կազ­մում։ Վեր­ ջին շրջա­նում խորհր­դի աշ­խա­տան­ քը պար­բե­րա­բար ար­ժա­նա­նում էր բաժ­նե­տե­րե­րի քննա­դա­տու­թյա­նը։ Նույն 2011թ. սեպ­տեմ­բե­րին Third Point LLC հեջ ֆոն­դը (նրան է պատ­ կա­ նում Yahoo!-ի 5,2%-ը) տնօ­ րեն­ նե­րի խորհր­դի ո­րոշ ան­դամ ­ն ե­րի կոչ էր ա­րել պաշ­տո­նա­թող լի­նել։ Third Point LLC-ում նրանց մե­ղադ­ րել էին «կա­ռա­վար­չա­կան լրջա­ գույն սխալ­նե­րի» և «ըն­կե­րու­թյան ար­ժեզրկ­ման» մեջ։ Ն­շենք, որ Յան­գի պաշ­տո­ նա­թո­ղու­թյան մա­սին լու­րին

sfexaminer.com

Ջե­րի Յան­գը հե­ռա­ցավ Yahoo!-ից

Ջե­րի Յանգ. «Ե­կել է ժա­մա­նա­կը, որ ես իմ հե­տաքրք­րու­թյուն­նե­րը Yahoo!-ի սահ­ման­ նե­րից դուրս բա­վա­րա­րեմ»։

հա­ջոր­դել է Yahoo!-ի բաժ­նե­տոմ­ սե­րի 3,4-տո­կո­սա­նոց արժևո­ րում։ Ներդ­րող­նե­րի կար­ծի­քով՝ հենց Յանգն է ըն­կե­րու­թյան վա­ ճառ­քի կամ վե­րա­կա­ռուց­ման հիմ ­ն ա­կան խո­չըն­դո­տը։ Խոս­ քը, մաս­նա­վո­րա­պես, 2009թ. Microsoft-ի հետ $47  մլրդ­-ա­ նոց գոր­ծար­քի ձա­խող­ման մա­ սին է, հի­շեց­նում է BBC-ն։ Ուս­տի

շու­կա­նե­րը Yahoo!-ի հա­մա­հիմ­ նադ­ րի այս քայ­ լը դրա­ կան են գնա­հա­տել։ 2011թ. 3-րդ­ ե­ռամս­յա­կում Yahoo!-ի զուտ շա­հույ­թը կազ­մել է $298 մլն, ին­չը 25%-ով զի­ջում է նա­ խորդ տար­վա հա­մա­պա­տաս­խան ցու­ցա­նի­շին։ Ներ­կա­յում ըն­կե­րու­ թյան ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րից օգտ­վող­ նե­րի թիվն ա­վե­լի քան 500 մլն է։  n


№ 7 (76), հինգշաբթի, հունվարի 19, 2012 թ. |

Աշխարհ | 7

Է­կո­նո­մի­կա­յից է­կո­նո­միա Ֆի­նան­սա­կան խո­շոր կոր­պո­րա­ցիա­նե­րի քա­ղա­քա­կա­նու­թյան դեմ հան­դես ե­կող «Գ­րա­վի՛ր Ո­ւոլ սթրի­թ»-ի ակ­տի­վիստ­նե­րը, ո­րոնք 2011թ. աշ­նա­նը կա­րո­ղա­ցել էին ա­վե­լի քան $800 հազ. հան­գա­նա­ կել, այժմ ըն­դա­մե ­նը $170 հազ. ու­նեն։ Ս­նան­կա­ցու­մից խու­սա­փե­ լու հա­մար ցու­ցա­րար­նե­րը ո­րո­շել են ա­վե­լի խնա­յո­ղա­բար ծախ­ սել գու­մար­նե­րը։ «Օ­կու­պանտ­նե­րը» լիա­հույս են, որ խնա­յո­ղա­ կան ռե­ժի­մը թույլ կտա գո­յատևել մինչև գա­րուն, իսկ հե­տո շար­ ժու­մը կվե­րածն­վի նոր թա­փով, հա­ղոր­դում է BBC-ն։ Ձևա­վոր­վե­լով 2011թ. սեպ­տեմ­բե­ րին Ն­յու Յոր­քում՝ «Գ­րա­վի՛ր Ո­ւոլ սթրիթն» ըն­դա­մե­նը մի քա­նի շա­ բաթ անց իր հաշ­վին ար­դեն $800 հազ. ու­ներ։ Սա ակ­տի­վիստ­նե­ րին թույլ տվեց բո­ղո­քի ակ­ցիա­ներ սկսել ԱՄՆ-ի խո­շոր քա­ղաք­նե­ րում, ո­ րտեղ մե­ կը մյու­ սի հետևից հայտն­վե­ցին վրա­նա­յին ճամ­բար­ ներ։ Անց­ յալ տար­ վա վեր­ ջին, սա­ կայն, ԱՄՆ-ի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը փաս­տա­ցի վե­րաց­րին վրա­նա­յին

բո­լոր քա­ղաք­նե­րը։ «Օ­կու­պանտ­նե­րը» այժմ էլ շա­ րու­նա­կում են պար­բե­րա­բար եր­ թեր և ցույ­ցեր կազ­մա­կեր­պել, սա­ կայն դրանք այլևս այն­քան տպա­ վո­րիչ չեն, որ­քան նախ­կի­նում, և լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում չեն։ Գ­րե­թե դա­դա­ րել են նաև հան­գա­նա­կու­թյուն­նե­ րը, ի հա­ շիվ ո­ րոնց էլ «ապ­ րում» էր շար­ժու­մը։ «Ե­թե մենք շա­րու­ նա­կենք ծախ­սել այն­պես, ինչ­պես

նախ­կի­նում, ա­մե­նայն հա­վա­ նա­կա­նու­թյամբ մեկ ամ­ի ս հետո պար­զա­պես կսնան­կա­նանք»,– հայ­տա­րա­րել է շարժ­ման ֆի­նան­ սա­կան հար­ցե­րով աշ­խա­տան­քա­ յին խմբի ան­դամ Հեյ­վուդ Քե­րին։ «Գ­րա­վի՛ր Ո­ւոլ սթրի­թ»-ի կայ­ քում ներ­կա­յաց­ված ֆի­նան­սա­ կան հաշ­վետ­վու­թյու­նից երևում է, որ մի­ջոց­նե­րի մեծ մա­սը ծախս­ վել է ա­ռա­ջին անհ­րա­ժեշ­տու­թյան ապ­րանք­նե­րի ձեռք­բեր­ման հա­ մար։ Սա­ կայն քիչ չեն նաև տա­ րօ­րի­նակ ծախ­սե­րը։ Այս­պես՝ հոկ­ տեմ­բե­րին շարժ­ման մշա­կույ­թի հար­ցե­րով աշ­խա­տան­քա­յին խում­ բը Հե­լոո­ւի­նի կա­պակ­ցու­թյամբ $3 հազ-ի տիկ­ նիկ է գնել, նո­ յեմ­ բե­ րին բժշկու­թյան հար­ցե­րով խում­ բը $2,5 հազ. է ծախ­սել բու­ժիչ թե­ յեր գնե­լու հա­մար։

thebellforum.com

«Գ­րա­վի՛ր Ո­ւոլ սթրիթն» անց­նում է խիստ խնա­յո­ղու­թյան ռե­ժի­մի

«Օ­կու­պանտ­ներն» այ­սու­հետ $100-ը գե­րա­զան­ցող ցան­կա­ցած ծախս քվեար­կու­թյան կդնեն։

Արդ­յուն­քում շարժ­ման տրա­ մադ­ րու­ թյան տակ մնա­ ցել է ըն­ դա­մե­նը $170 հազ., ին­չի կա­պակ­ ցու­թյամբ էլ «Գ­րա­վի՛ր Ո­ւոլ սթրի­ թը» խիստ խնա­յո­ղու­թյան ռե­ժիմ է սահ­մա­նել։ $100-ը գե­րա­զան­ցող ցան­կա­ցած ծախս այ­սու­հետ հաս­ տատ­վե­լու է քվեար­կու­թյան մի­ջո­ ցով։ Ցու­ցա­րար­նե­րը, բա­ցի այդ, պատ­րաստ­վում են ակ­տի­վաց­նել

ջան­քե­րը հան­գա­նա­կու­թյուն­նե­ րի ուղ­ղու­թյամբ։ Այդ­պի­սով՝ ակ­ տի­վիստ­նե­րը հույս ու­նեն դի­մա­ նալ մինչև գա­ րուն, երբ շար­ ժու­ մը, նրանց խոս­քով, երկ­րորդ շունչ կստա­ նա։ «Մեզ հա­ մար կարևոր չէ՝ մեր հաշ­ վին $1 է, թե $1  մլն։ Մենք շա­րու­նա­կե­լու ենք ա­նել այն, ինչ ա­նում էինք մինչ այժմ»,– ա­սել է Հեյ­վուդ Քե­րին։  n

Հա­րա­վա­յին Օ­սիա. քա­ղա­քա­կան ճգնա­ժամ-2 Ալ­լա Ջիոևա­յին խա­բել են ինչ­պես ե­րե­խա­յի

Հա­րա­վա­յին Օ­սիա­յի ընդ­դի­մու­թյան ա­ռաջ­նորդ Ալ­լա Ջիոևան ե­րեկ հետ է կան­չել ստո­րագ­րու­թյու­նը քա­ղա­քա­կան ի­րադ­րու­ թյան կար­գա­վոր­ման վե­րա­բեր­յալ երկ­րի նախ­կին նա­խա­գահ Է­դո­ւարդ Կո­կոյ­տիի հետ ստո­րագ­րած հա­մա­ձայ­նագ­րից։ Նա նաև նա­խա­գա­հի ժա­մա­նա­կա­վոր պաշ­տո­նա­կա­տար Վա­դիմ Բ­րովցևից պա­հան­ջել է իշ­խա­նու­թյունն ի­րեն փո­խան­ցել, հա­ղոր­դել է «Ռիա նո­վոս­տի»-ն։ Ջիոևան իր այս ո­րո­շու­մը պայ­մա­նա­վո­րել է նրա­ նով, որ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը չեն ի­րա­գոր­ծել հա­մա­ձայ­նագ­րով ամ­ րագր­ված պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­նե­րը։ իշ­խա­նու­թյան ա­նօ­րի­նա­կան զավ­ թում՝ դրա­նից բխող բո­լոր ան­ցան­ կա­լի հետևանք­նե­րով»,– սպառ­նա­ ցել է Ջիոևան։ Խոս­տաց­ված հետևանք­նե­ րը, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­ թյամբ, բո­ղո­քի նոր ցույ­ցե­րը կլի­ նեն։ Ջիոևան ար­դեն հայ­տա­րա­րել է շա­բաթ օ­րը զանգ­վա­ծա­յին ցույ­ ցեր կազ­մա­կեր­պե­լու իր մտադ­ րու­թյան մա­սին՝ «Հա­վա­տար­մու­ թյուն Հա­րա­վա­յին Օ­սիա­յի օ­րենք­ նե­րին և Սահ­մա­նադ­րու­թյա­նը» կար­գա­խո­սով։

newsru.com

«Այս հա­մա­ձա­յ­նագ­րի ո՛չ ո­գին, ո՛չ էլ տա­ռը չի պահ­պան­վել։ Մեզ ե­րե­ խա­ նե­ րի պես խա­ բել են»,– հայ­ տա­ րա­ րել է Ջիոևան՝ նշե­ լով, թե հետ է կան­ չում իր ստո­ րագ­ րու­ թյու­նը Կո­կոյ­տիի հետ ստո­րագ­ րած հա­մա­ձայ­նագ­րից։ Նա պա­ հան­ջել է օ­րեն­քով նա­խա­տես­ ված կար­գով ա­պա­հո­վել իշ­խա­ նու­թյան փո­խան­ցու­մը Հա­րա­վա­յին Օ­սիա­յի ժո­ղովր­դի կող­մից ընտր­ ված նա­խա­գա­հին, այ­սինքն՝ ի­րեն։ «Այս պա­հան­ջի ի­րա­գոր­ծու­մից հրա­ժար­վե­լը կգնա­հատ­վի որ­պես

Ջիոևան չի մաս­ նակ­ցի մար­տի 25-ի նա­խա­գա­ հա­կան ընտ­րու­ թյուն­նե­րին:

Ջիոևան՝ ափ­սո­սանք հայտ­նե­լով, որ Ռու­սաս­տա­նի միջ­նոր­դա­կան ջան­քե­րը ցան­կա­լի արդ­յունք­ներ չեն ա­պա­հո­վել։ «Մոս­կով­յան բարձ­րաս­ տի­ճան պաշ­տոն­յա­նե­րի մաս­նակ­ ցու­թյու­նը ողջ այս գոր­ծըն­թա­ցին ստի­ պում է ինձ կաս­ կա­ ծել նրանց մտադ­րու­թյուն­նե­րի ան­կեղ­ծու­թյան մեջ»,– ա­սել է օ­սա­կան ընդ­դի­մու­ թյան առ­ջա­նոր­դը։

Ջիոևան վե­ րա­ նա­ յել է նաև այս տար­վա մար­տի 25-ի նա­խա­գա­հա­ կան նոր ընտ­րու­թյուն­նե­րին մաս­ նակ­ցե­լու իր ո­րո­շու­մը, քա­նի որ դրանք սկսել է կրկին ա­նօ­րի­նա­կան հա­մա­րել։ «Ես որևէ նոր ընտ­րու­թյուն չեմ հան­ դուր­ ժի այն պարզ պատ­ ճա­ռով, որ Հա­րա­վա­յին Օ­սիա­յի օ­րի­ նա­կան ճանապարհով ընտր­ված նա­խա­գահն եմ»,– հայ­տա­րա­րել է

Փոր­ձա­գետ­նե­րի կար­ծի­քով՝ Ջիոևա­յի այս ո­րո­շու­մը վկա­յում է Կ­րեմ­լի միջ­նոր­դա­կան ջան­քե­րի տա­պալ­ման մա­սին, ին­չը Հա­րա­վա­ յին Օ­սիա­յում ի­րադ­րու­թյան լար­վա­ ծու­թյան և քա­ղա­քա­կան նոր ճգնա­ ժա­մի պատ­ճառ կա­րող է դառ­նալ։ Հի­շեց­նենք, որ Հա­րա­վա­յին Օ­սիա­յում քա­ղա­քա­կան ճգնա­ժա­ մի պատ­ճա­ռը Գե­րա­գույն դա­տա­ րա­նի ո­րո­շումն էր, ո­րով ան­վա­ վեր էին ճա­նաչ­վում ան­ցած տար­ վա նո­յեմ­բե­րին նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի երկ­րորդ փու­ լի արդ­յունք­նե­րը։ Դեկ­տեմ­բե­րի 9-ին Մոսկ­վա­յի միջ­նոր­դու­թյամբ քա­ղա­քա­կան ի­րադ­րու­թյան կար­ գա­վոր­ման շուրջ հա­մա­ձայ­նա­գիր էր ստո­րագր­վել, ո­րից հե­տո երկ­ րի գոր­ծող նա­խա­գահ Է­դո­ւարդ Կո­կոյ­տին հե­ռա­ցել էր նա­խա­գա­ հի պաշ­տո­նից՝ լիա­զո­րու­թյուն­նե­ րը փո­խան­ցե­լով վար­չա­պետ Վա­ դիմ Բ­րովցևին։  n

Միգ­րանտ­նե­րը փո­խում են ուղ­ղու­թյու­նը 2011թ. դեկ­տեմ­բե­րին Ռու­սաս­տա­նում օ­տա­րերկր­յա քա­ղա­քա­ ցի­նե­րի թի­վը կազ­մել է 9,1  մլն, ո­րոն­ցից 1,3  մլն­-ը աշ­խա­տան­քի թույլտ­վու­թյուն է ու­նե­ցել և զ­բաղ­ված ե­ղել երկ­րի տնտե­սու­թյան մեջ։ Ն­րան­ցից 4  մլն­-ը ներ­կա­յա­ցել է որ­պես ոչ աշ­խա­տան­քա­յին միգ­րանտ, մնաց­յալ 3,8  մլն­-ի՝ ռու­սա­կան տնտե­սու­թյու­նում ներգ­ րավ­ված լի­նե­լու մա­սին պաշ­տո­նա­կան վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը լռում է, գրում է Eurasianet կայ­քը՝ վկա­յա­կո­չե­լով ՌԴ Դաշ­նա­յին միգ­րա­ ցիոն ծա­ռա­յու­թյան տվյալ­նե­րը։ Հա­մա­ձայն 2011թ. հա­մա­ռու­սաս­ տան­յան մար­դա­հա­մա­րի տվյալ­ նե­րի՝ երկ­րի շրջան­նե­րը հնա­ րա­վոր է բա­ժա­նել եր­կու խմբի։ Ա­ռա­ջի­նում երկ­րա­մա­սերն են, ո­րոնց բնակ­չու­թյու­նը միգ­րա­ ցիոն շար­ ժի հետևան­ քով նվա­ զում է, մյուս խմբում այս­ պի­ սի շար­ժը բնա­կիչ­նե­րի թվի ա­վե­լա­ ցում է են­թադ­րում։ Միգ­րանտ­նե­րի հա­մար ա­ռա­վել գրա­վիչ են Մոսկ­վա­յի և Լե­նինգ­ րա­դի մար­զե­րը, որ­տեղ նրանք

2011թ. կազ­մել են բնակ­չու­թյան հա­մա­պա­տաս­խա­նա­բար 9,08% և 7,2%-ը։ Ան­ ցած տա­ րի միգ­ րանտ­նե­րը կազ­մել են Մոսկ­վա­ յի բնա­կիչ­նե­րի 5,37%-ը։ «Նե­զա­ վի­սիամ­յա գա­զե­տա»-ն (No. 274, 15 դեկ­ տեմ­ բերի, 2011թ., էջ 1) և «Իզ­վես­տիա»-ն (No. 244, 28 դեկ­ տեմ­բերի, 2011թ., էջ 6) 2011թ. դե­ պի Մոսկ­վա միգ­րանտ­նե­րի հոս­ քի նվա­զում են ար­ձա­նագ­րել՝ նա­խորդ տար­վա հա­մե­մատ 20%ով։ Ըստ պար­բե­րա­կան­նե­րի՝ սա

Էջը պատրաստեցին Սյուզաննա Հովհաննիսյանը և Լիլիթ Միքայելյանը

կա­րող է պայ­մա­նա­վոր­ված լի­ նել միգ­րա­ցիոն հոս­քե­րի ուղ­ղու­ թյուն­նե­րի փո­փոխ­մամբ՝ Մի­ջին Ա­սիա­յի միգ­րանտ­նե­րի հա­մար շատ ա­վե­լի գրա­վիչ է դառ­նում Ղա­զախս­տա­նը։ «Մոս­կովս­կի­յե նո­վոս­տի»-ն (No. 184, 16 դեկ­տեմ­ բերի, 2011թ., էջ 5) ան­ցած տա­րի Ռու­սաս­տա­նում տա­ջիկ ան­չա­ փա­հաս միգ­րանտ­նե­րի թվի աճ է ֆիք­սել, թեև ՌԴ Դաշ­նա­յին միգ­ րա­ցիոն ծա­ռա­յու­թյունն այս­պի­սի մի­տում չի ար­ձա­նագ­րել։ ՌԴ Կենտ­րո­նա­կան բան­կի տվյալ­ նե­ րը վկա­ յում են, որ 2011թ. եր­րորդ ե­ռամս­յա­կում Ռու­սաս­տա­ նում ֆի­զի­կա­կան ան­ձանց կող­ մից կա­տա­րված դրա­մա­կան փո­ խան­ցում ­ն ե­րի հիմ ­ն ա­կան ուղ­ղու­ թյուն­նե­րը ե­ղել են Տա­ջիկս­տա­նը և Ուզ­բեկս­տա­նը։ Նշ­ված ժա­մա­ նա­կա­հատ­վա­ծում Ռու­սաս­տա­ նից Ուզ­բեկս­տան է փո­խանց­վել $1,5  մլրդ, Տա­ջիկս­տան՝ $1  մլրդ։

Ridus.ru

Մա­մու­լը Ռու­սաս­տա­նում միգ­րա­ցիա­յի ոչ միան­շա­նակ հա­սա­րա­կա­կան ըն­կա­լում է ար­ձա­նագ­րել

Ռու­սաս­տա­նում միգ­րանտ­նե­րի հա­մար ա­ռա­վել գրա­վիչ են Մոսկ­վա­յի և Լե­նինգ­րա­դի մար­զե­րը։

Միգ­րա­ցիա­յի և միգ­րանտ­նե­րի հա­սա­րա­կա­կան ըն­կա­լումը Ռու­ սաս­տա­նում եր­կա­կի է։ Մի կող­մից՝ օ­տա­րերկր­յա քա­ ղա­քա­ցի­ներն ըն­կալ­վում են որ­ պես «պե­տու­թյա­նը օ­գուտ բե­ րող մար­դիկ»։ Այս ա­ռու­մով ռու­ սա­կան հա­սա­րա­կա­կան կար­ ծի­քը դրա­կան է գնա­հա­տում միգ­րա­ցիա­յի ու դրա դրա­կան ազ­դե­ցու­թյան խթան­մանն ուղղ­ ված պե­տա­կան քայ­լե­րը։ Մ­յուս

կող­մից՝ միգ­րա­ցիան և միգ­ րանտ­նե­րը սպառ­նա­լիք են ըն­ կալ­վում հյու­րըն­կա­լող հա­սա­ րա­կու­թյան հա­մար։ Ռուս ուղ­ ղա­փառ ե­կե­ղե­ցին, օրինակ, տա­րա­կու­սան­քով է նա­յում միգ­ րա­ցիոն շար­ժե­րին ու իշ­խա­ նու­թյուն­նե­րին հոր­դո­րում է խստաց­նել վե­րահս­կո­ղու­թյու­ նը միգ­րանտ­նե­րի նկատ­մամբ («Մոս­կովս­կի կոմ­սո­մո­լեց», No. 2, 10 հուն­վարի, 2012թ., էջ 3)։  n


| № 7 (76), հինգշաբթի, հունվարի 19, 2012 թ.

8 | Մշակույթ

Փի­լի­սո­փա­յա­կան քա­րեր Հով­հան­նես Կա­րա­բեկ­յան. «Ար­վես­տը պետք է գե­ղե­ցիկ ու ի­մաս­տուն լի­նի» «Ինձ Աստ­ված կան­չեց ու խնդրեց օգ­նել մի մար­դու, ո­րը մա­հա­ նում էր լեռ­ նե­ րում: Ես գտա նրան քա­ րե­ րի փլված­ քի տակ: Հոգ տա­րա նրա մասին, բու­ժե­ցի, սա­կայն երբ ինձ տրված ժա­մա­նա­կը վեր­ջա­ցավ, չկա­րո­ղա­ցա թող­նել նրան և հետ դառ­նալ դրախտ: Չեմ հի­ շում, թե որ­ քան մնա­ ցինք միա­ սին, բայց ո­ րոշ ժա­ մա­ նակ անց ես լույս աշ­խարհ բե­րե­ցի իմ հրեշ­տա­կին… Երբ միա­սին վե­ րա­ դար­ ձանք դրախտ, դռնե­ րը փակ էին… Մեզ այլևս ներս չթո­ ղե­ցին…». պատ­մու­թյու­նը Հով­հան­նես Կա­րա­բեկ­յա­նին մի քար է պատ­մել, քար, ո­րում քան­դա­կա­գոր­ծը տե­սել է «Հ­րեշ­տա­կին»: Ի­վան Կա­րա­բե­կո­վը, 1976թ. Դուբ­նա­յում պաշտ­պա­նե­լով իր դոկ­տո­րա­կան ա­տե­նա­խո­սու­ թյու­նը, գի­տու­թյան նկատ­մամբ իր պարտ­քը կա­տար­ված էր հա­ մա­րե­լու: Հե­տո հաս­կա­նա­լով, որ նոր բան ֆի­զի­կա­յին տալ չի կա­ րող՝ գիտ­նա­կա­նը հո­գե­բա­նա­ կան ծանր կա­ ցու­ թյան մեջ էր հայտն­ վե­ լու, ու հենց այդ ժա­ մա­ նակ էլ ծնվե­ լու էր Հով­ հան­ նես Կա­րա­բեկ­յան ար­վես­տա­գե­ տը: Վե­րա­դարձ­նե­լով ծնող­նե­րի կող­մից տրված ա­նու­նը՝ նա վե­ րա­դարձ­նում է նաև ման­կու­թյան ե­րա­զան­քը: Գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տո­րը կյան­քի զգա­լի մա­սը նվի­րել է ար­վես­տին: 34 տա­րի­նե­րի ըն­ թաց­քում Կա­րա­բեկ­յա­նը յու­րօ­րի­ նակ ման­րա­քան­դակ­նե­րի մի հա­ վա­քա­ծու է ստեղ­ծել։ Ն­րա տանն այ­սօր շուրջ ե­րեք­ հար­յուր քարպատ­մու­թյուն­ներ կան, դրանք ցու­ցադր­վել են Հա­յաս­տա­նում և ԱՄՆ-ում: Փոք­ րիկ այս ման­ րա­քան­դակ­նե­րում ար­վես­տա­գե­ տի միկ­րո­կոս­մոսն է՝ մի ամ­բողջ փի­լի­սո­փա­յու­թյուն: Կա­րա­բեկ­յա­նի կի­նը՝ Ին­նա Կա­րա­բե­կո­վան, պատ­մում է.

«Սև­ծով­յան ա­փին հանգս­տա­ նա­լիս նրան մի քար է պա­տա­ հել։ Ա­սում էր, որ քա­րը նա­յել է ի­րեն: Նա վերց­րել է այդ քարն ու սկսել փորփ­րել՝ փոր­ձե­լով տե­սա­նե­լի դարձ­նել իր ըմբռ­նած հա­յաց­քը»: Կա­րա­բեկ­յա­նը հա­մա­րում էր, որ քա­րե­րը կա­րող են պատ­մու­ թյուն­ներ պատ­մել մարդ­կանց և աշ­խար­հի մա­սին: Իսկ պատ­ մու­թյուն­նե­րը տար­բեր են՝ լե­ գենդ­ներ, հե­քիաթ­ներ՝ ըն­թեռ­ նե­լի սյու­ժե­նե­րով, և նույն­քան ըն­թեռ­նե­լի այ­լա­բա­նու­թյուն­ ներ, վար­կած­ներ, մտա­հո­ գու­ թյուն, ցնծու­ թյուն, սեր: Լև Տոլս­տոյ, Լեո­նար­դո դա Վին­ չի, Մ­ հեր Մկրտչ­ յան, Մար­ տի­րոս Սար­յան, Ա­լեք­սանդր Պուշ­կին, Մս­տիս­լավ Ռոստ­րո­ պո­վիչ, Ա­րամ Ղա­րա­բեկ­յան. սրանք դի­մա­քան­դակ­ներ չեն միայն՝ նրան­ցից յու­րա­քանչ­յու­ րը ձոն է, հե­ղի­նա­կի հա­յաց­քը՝ ուղղ­ված շա­տե­րին սի­րե­լ ի այս կեր­պար­նե­րին։ Կա­րա­բեկ­յա­նը չէր փոր­ձում տա­րա­ծել սե­փա­կան ար­վես­ տը, ա­ռա­վելևս՝ վա­ճա­ռել: Ն­րա ե­րա­զան­քը դպրոց ստեղ­ծելն էր,

Հով­հան­նես Կա­րա­բեկ­յան, ման­րա­քան­դակ­ներ՝ «Հայ­կա­կան թա­գա­վո­րի խո­հե­րը» 2002թ., «­Ձո­ներ» 1975-2008 թթ.։

որտեղ ե­րե­խա­նե­րը կսո­վո­րեին ան­մի­ջա­կա­նո­րեն շփվել հայ­կա­ կան բնու­թյան հիմ ­ն ա­կան է­լե­ մեն­տի՝ քա­րի հետ։ Դպ­րո­ցը դեռ չկա…, ինչ­պես և ար­դեն չկա Հով­ հան­նես Կա­րա­բեկ­յա­նը։ Կ­յան­քի վեր­ջին ա­միս­նե­րին, երբ Կա­րա­բեկ­յա­նը գամ­ված էր ան­կող­նուն, Սու­սան­նան՝ հար­սը,

վար­պե­տին զբա­ղեց­նե­լու հա­ մար ման­րա­քան­դակ­նե­րի պատ­ կե­րագր­քի ստեղծ­ման աշ­խա­ տանք­ներ ձեռ­նար­կեց: Այն այժմ գրե­ թե պատ­ րաստ է և շու­ տով լույս կտես­նի՝ հե­ղի­նա­կի նե­րա­ ծու­թյամբ և ծա­նո­թագ­րե­րով: Մ­տե­րիմ ­ն ե­րը ե­րա­զում են Վար­ պե­տի թան­գա­րա­նի ստեղծ­ման

մա­ սին: Իսկ մինչ այդ ման­ րա­ կեր­պար­նե­րը մնում են տա­նը, ինչ­պես և ցան­կա­նում էր Կա­րա­ բեկ­յա­նը:  n Մա­րիա Հով­սեփ­յան Հով­հան­նես Կա­րա­բեկ­յա­նի ման­ րա­քան­դակ­նե­րի մա­սին պատ­մող տե­սան­յու­թը` Civilnet.tv կայ­քում:

Սպորտ

Ա­րոն­յա­նը հա­վա­սար­վեց Կառլ­սե­նին Վեյկ ան Զեեում Tata steel ա­նու­նը կրող փա­ռա­տո­նի A խմբի մրցա­ շա­ րում չորս տու­ րից հե­տո Հա­յաս­տա­նի ու­ժե­ ղա­գույն շախ­մա­տիստ Լևոն Ա­րոն­յա­նը վաս­տա­կած 3 միա­ վո­րով կի­սում է ա­ռա­ջին հո­րի­ զո­նա­կա­նը նոր­վե­գա­ցի Մագ­ նուս Կառլ­սե­նի հետ: Լևոնն ա­ռա­ջին եր­կու տու­րե­րի հաղ­թա­նա­կից հե­տո եր­րորդ տու­ րի կենտ­րո­նա­կան պար­տիա­յում պարտ­վեց հենց նոր­վե­գա­ցի գրոս­ մայս­տե­րին: Մր­ցա­կից­ներն ընտ­րե­ ցին թա­գու­հու գամ­բիտ սկզբնա­ խա­ղը, և ս­պի­տակ­նե­րով խա­ղա­ցող Կառլ­սե­նին հա­ջող­վեց պար­տիա­ յի միջ­նա­մա­սում շո­շա­փե­լի ա­ռա­ վե­լու­թյուն ստա­նալ: Թեև Ա­րոն­ յա­նը կա­րո­ղա­ցավ ինչ-որ չա­փով շտկել ի­րա­վի­ճա­կը, սա­կայն նրան այդ­ պես էլ չհա­ ջող­ վեց գտնել դե­ պի ոչ-ո­քիի տա­նող ճա­նա­պար­հը։ Շարքը պատրաստեց Անդ­րա­նիկ Գ­րի­գոր­յանը

Հա­յաս­տա­նի հա­ վա­քա­կա­նը տա­ րին սկսում է 45րդ հո­րի­զո­նա­կա­ նում:

Կառլ­սեն-Ա­րոն­յան

Հա­յաս­տա­նը 45-րդն է աշ­խար­հում

պար­տիան, Վեյկ ան Զեե, A խմբի մրցա­շար, եր­րորդ տուր:

Կառլ­սե­նը, վերջ­նա­խա­ղում ու­նե­ նա­լով փիղ, ձի և զին­վոր՝ նա­վա­կի և զին­վո­րի դի­մաց, 68-րդ քայ­լում ստի­պեց Լևո­նին անձ­նա­տուր լի­նել։ Բա­րե­բախ­տա­բար, այս ան­գամ էլ Ա­րոն­յա­նը կա­րո­ղա­ցավ ցույց տալ պար­տու­թյու­նից հե­տո հո­գե­ բա­նո­րեն ա­րագ վե­րա­կանգն­վե­լու իր ու­նա­կու­թյու­նը և չոր­րորդ տու­ րում հաղ­թա­նակ տա­նել ԱՄՆ-ն ներ­կա­յաց­նող Գա­տա Կամս­կիի նկատ­մամբ։ Այս հաղ­թա­նա­կը, ո­րը մրցա­շա­րի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րի կող­մից ար­ժա­նա­ցավ տու­րի լա­ վա­գույն պար­տիա­յի հա­մար սահ­ ման­ված 500 եվ­րո մրցա­նա­կին, օգ­ նեց Լևո­նին միա­վոր­նե­րով հա­վա­ սար­վել պար­տիան ի­տա­լա­ցի Ֆա­ բիա­նո Կա­րո­ւա­նա­յի հետ ոչ-ո­քիով ա­վար­տած Մագ­նուս Կառլ­սե­նին:

Կես միա­ վոր պա­ կաս են վաս­ տա­կել Կա­րո­ւա­նան և ադր­բե­ջան­ ցի Թե­մուր Ռա­ջա­բո­վը: Ռու­սաս­ տա­նը ներ­կա­յաց­նող միակ շախ­ մա­տիս­տը՝ Սեր­գեյ Կար­յա­կի­նը, ևս չորս գրոս­մայս­տեր­նե­րի հետ միա­ սին, վաս­տա­կել է 2 միա­վոր: Այ­սօր հայ­կա­կան շախ­մա­տի ա­ռա­ջա­տա­րը հին­գե­րորդ տու­րի շրջա­նա­կում մրցե­լու է հո­լան­դա­ցի Լ­յուկ վան Վե­լիի հետ։ Վեյկ ան Զեեի փա­ ռա­ տո­ նի C խմբի մրցա­շա­րին է մաս­նակ­ցում նաև Է­լի­նա Դա­նիել­յա­նը, ո­րը, սա­ կայն, ան­հա­ջող է մեկ­նար­կել: Է­լի­ նան չորս տու­ րից հե­ տո վաս­ տա­ կել է 1 միա­վոր և կի­սում է 12-13րդ հո­րի­զո­նա­կան­նե­րը: Ա­ռա­ջա­ տարն այս­տեղ ռու­սաս­տան­ցի Մաք­սիմ Տու­րովն է:  n

Ե­րեկ ՖԻՖԱ-ն հ­րա­պա­րա­կեց ազ­գա­յին հա­վա­քա­կան­նե­րի դա­ սա­կարգ­ման հուն­վար­յան աղ­յու­ սա­կը։ Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­ կա­նը պահ­պա­նել է միա­վոր­նե­ րի քա­նա­կը, չնա­յած զբա­ղեց­նում է ոչ թե 46-րդ հո­րի­զո­նա­կա­նը, ինչ­պես դեկ­տեմ­բե­րին էր, այլ Նի­գե­րիա­յի ազ­գա­յին թի­մի հետ միա­սին կի­սում է ար­դեն 45-րդը։ Վար­կա­ն­շա­յին աղ­յու­սա­կի ա­ռա­ջին տասն­յա­կը փո­փո­խու­ թյուն չի կրել 2011թ. դեկ­ տեմ­ բե­ րի հա­մե­մատ։ Այն վստա­հո­րեն շա­րու­նա­կում է գլխա­վո­րել աշ­ խար­հի և Եվ­րո­պա­յի չեմ­պիոն Իս­պա­նիա­յի հա­վա­քա­կա­նը: ՖԻՖԱ-ի դա­սա­կարգ­ման աղ­ յու­սա­կի լա­վա­գույն տասն­յա­կում տեղ գտած, ինչ­պես նաև 2014թ.

աշ­խար­հի ա­ռաջ­նու­թյան ո­րա­ կա­վոր­ման փու­լում Հա­յաս­տա­ նի հա­վա­քա­կա­նի հետ միև­նույն խմբում ընդգրկ­ված հա­վա­քա­ կան­նե­րի ցու­ցա­նիշ­նե­րը. 1. Իս­պա­նիա – 1564 (միա­վոր) 2. Հո­լան­դիա – 1365 3. Գեր­մա­նիա – 1345 4. Ու­րուգ­վայ - 1309 5. Անգ­լիա – 1173 6. Բ­րա­զի­լիա – 1143 7. Պոր­տու­գա­լիա - 1100 8. Խոր­վա­թիա - 1091 9. Ի­տա­լիա - 1082 10. Ար­գեն­տի­նա – 1067 11. Դա­նիա - 1032 31. Չե­խիա – 749 45. ՀԱՅԱՍՏԱՆ – 612 83. Բուլ­ղա­րիա - 410 156. Մալ­թա - 140  n

Orakarg Business Daily  

Create your own agenda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you