Page 1

Գինը՝ 100 դրամ

| № 39, շաբաթ, նոյեմբերի 12, 2011 թ., www.orakarg.am

Պա­տե­րազմն այս ան­գամ շատ ա­վե­լի ա­ղե­տա­լի կլի­նի

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

Ի­տա­լիան վա­խեց­րել  է բան­կե­րին

Ան­կեղ­ծա­նա­լու պա­հը

Ֆի­նան­սա­կան կա­ռույց­նե­րին «ցա­վոտ» կո­րուստ­ներ են սպառ­նում էջ 6 ›››

Walt Disney-ի հա­ջո­ղու­թյան գաղտ­նի­քը

Շա­հույ­թի աճ՝ գո­վազդ­ նե­րի և զ­վար­ճան­քի զբո­ սայ­գի­նե­րի հաշ­վին էջ 6 ›››

Ա­զատ առևտ­րի գո­տու տես­լա­կա­նով

Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյունն ու­նակ  է ան­գամ զբո­սաշր­ջու­թյու­նը փրկել էջ 7 ›››

Gov.am

Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նը մնաց ա­ռանց մե­դալ­նե­րի

էջ 8 ›››

Հարկ վճա­րե­լը հեշտ գործ չէ

Հա­մաշ­խար­հա­յին բան­կը, Մի­ջազ­գա­ յին ֆի­նան­սա­կան կոր­պո­րա­ցիան և մի­ ջազ­գա­յին աու­դի­տո­րա­կան PwC ըն­կե­ րու­թյու­նը ե­րեկ հրա­պա­րա­կել են «Հար­ կա­յին վճա­րում ­ն եր-2012. գլո­բալ պատ­ կեր» (Paying Taxes 2012 The global picture) ա­մե ­նամ­յա զե­կույ­ցը։ Զե­կույ­ ցից պարզ­ վում է, որ հար­ կեր վճա­ րելն ա­մե ­նից դյու­րի­նը Մալ­դիվ ­յ ան կղզի­նե­րում  է, ա­մե ­նից

Ոս­տի­կա­նու­թյու­նում փո­փո­խու­թյուն­ներն այն­պի­սին են, որ տպա­վո­րու­թյու­նը, մեղմ ա­սած, եր­կա­կի  է։ Ե­թե սա բա­րե­ փո­խում է, ա­պա դեռ քիչ է, իսկ ե­թե «ի­րեն իր մարդ­կան­ ցով» շրջա­պա­տե­լու ճա­նա­պարհ է, ա­պա՝ ար­դեն շատ: n

Տե՛ս խմբագ­րա­կա­նը` էջ 2

Հա­յաս­տան­Չե­խիա՝ 0։2 էջ 8 ›››

օ ր ա թ ե ր թ

Հար­կա­յին վճա­րում ­ն ե­րի գլո­բալ պատ­կե­րում Հա­յաս­տա­նը 153-րդն  է 183-ից

Ա­սիան և Խա­ղաղ օվ­կիա­նո­սը մեկ­նել են Հա­վա­յան կղզի­ներ էջ 7 ›››

Ա­րա­բա­կան գար­նան տու­րիս­տա­կան հետևանք­նե­րը

էջ 4 ›››

էջ 5 ›››

էջ 3 ›››

Հայկ Զարգարյան, տե­սա­կետ էջ 2 ›››

Գ­լո­բալ շու­կա­նե­րում գնե­րը տա­տան­վում են, սահ­մա­նին՝ ոչ

Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ո­րո­շել  է հար­կել օֆ­շո­րա­յին կան­խավ­ճար­նե­րը

Հարցազրույց փոր­ձա­գետ Թո­մաս դե Վաա­լի հետ

Հ­նի և նո­րի խա­չու­ղում

Ցո­րե­նը չի սպի­տա­կում

Հար­կե­րը սահ­մա­նա­փակ կլվաց­վեն

Օրվա

վարքագիծ

Կար­միր մե­տա­ղից կախ­ված Պ­ղինձն ու մո­լիբ­դե­նը հարս­տաց­րել են բյու­ջեն Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թյան ա­ճի, աշ­խա­տա­տե­ղե­րի և բ­յու­ջե­տա­յին մուտ­քե­րի ա­պա­հով­ման տե­սա­կե­տից հան­ քարդ­յու­նա­բե­րու­թյու­նը Կա­ռա­վա­րու­թյան փրկիչն  է։ Այս­պես՝ այս տար­վա ա­ռա­ջին ինը ա­միս­նե­րին հան­ քարդ­յու­նա­բե­րա­կան ըն­կե­րու­թյուն­ներն ա­պա­հո­վել են բյու­ջեի հար­կա­յին մուտ­քե­րի ա­վե­լի քան 7%-ը, այն դեպ­քում, երբ ան­ցած տար­վա նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­ վա­ծում այդ ցու­ցա­նի­շը կազ­մում  էր ըն­դա­մե­նը 3%։ Հա­յաս­տա­նի հան­քարդ­յու­ նա­բե­րա­կան 10 խո­շոր ըն­ կե­րու­թյուն­ներն այս տար­ վա ինը ա­միս­նե­րին վճա­րել են մոտ ֌32 մլրդ­-ի հար­կեր, ին­ չը 2010թ. նույն ա­ միս­ նե­րի հա­մե­մատ կրկնա­կի

ա­վել  է։ Հան­քարդ­յու­նա­բե­ րա­կան ըն­կե­րու­թյուն­նե­ րի կող­մից վճար­ված հար­ կե­րի ծա­վա­լի ա­ճը պայ­ մա­նա­վոր­ված  է ա­ռա­ջին հեր­թին հա­մաշ­խար­հա­ յին շու­կա­յում մե­տաղ­նե­րի

գնե­րի ա­ճով, ին­չը, իր հեր­ թին, խթա­ նել է նաև արդ­ յու­նա­հան­ման ծա­վալ­նե­րը։ Այս տար­վա ինը ա­միս­նե­ րին Հա­յաս­տա­նում ա­ճել  է մե­տաղ­նե­րի ար­տադ­րու­ թյու­նը։ Մաս­նա­վո­րա­պես՝ սև պղն­ձի ար­տադ­րու­ թյունն ա­վե­լա­ցել  է 17%ով՝ կազ­ մե­ լով 6,45 հազ. տոն­նա, պղնձի խտան­յու­ թի­նը՝ 3,4%-ով՝ կազ­մե­ լով 91,7 հազ. տոն­ նա, մո­ լիբ­դե­նի և ֆե­ռո­մո­լիբ­դե­նի

էջ 5 ›››

բար­դը՝ Վե­նե­սո­ւե­լա­յում։ Հա­յաս­տա­նը հար­կե­րի վճար­ման դյու­րի­նու­թյան ցու­ ցա­նի­շով չի փայ­լում և 183 երկր­նե­րի շար­քում զբա­ղեց­րել  է 153-րդ տե­ղը։

էջ 4 ›››


| № 39, շաբաթ, նոյեմբերի 12, 2011 թ.

2 | Տեսանկյուն Խմբագրական

Ան­կեղ­ծա­նա­լու պա­հը Երբ խոս­վում  է Վ­րաս­տա­նում բա­րե­փո­խում ­ն ե­րի մա­ սին, ա­ռա­ջին օ­րի­նա­կը ոս­տի­կա­նու­թյունն  է։ Հա­մա­կար­ գը Սաա­կաշ­վի­լիի իշ­խա­նու­թյան գա­լուց հե­տո ամ­բող­ ջու­թյամբ հրա­ժա­րա­կան տվեց, հե­տո աշ­խա­տա­կից­նե­ րից մոտ կե­սը, որը կա­րո­ղա­ցավ հա­ջո­ղու­թյամբ հաղ­ թա­հա­րել վե­րընտ­րու­թյան փու­լը, կրկին հայտն­վեց ոս­տի­կա­նու­թյու­նում։ Կա­շա­ռա­կե­րու­թյան նվա­զե­ցումն ու ոս­տի­կա­նու­թյան բա­րե­փո­խու­մը, փոխլ­րաց­նե­լով միմ­ յանց, այ­սօր դար­ձել են Վ­րաս­տա­նի այ­ցե­քար­տը։ Երբ Սաա­կաշ­վի­լին սկսում  էր բա­րե­փո­խում ­ն ե­րը, նա ոս­տի­կա­նու­թյան բա­րե­փոխ­ման շատ հստակ հա­ յե­ցա­կարգ ու­ներ։ Ա­վե­լին՝ մինչ ինչ-որ քայլ նա­խա­ ձեռ­նե­լը իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը հա­սա­րա­կու­թյա­նը լրջո­ րեն նա­խա­պատ­րաս­տում  էին այդ քայ­լին, բա­ցատ­ րում, թե ինչ և ին­չու է ար­վե­լու։ Այս ա­ռու­մով Հա­յաս­տա­նը դեռ տա­րի­նե­րի ճա­նա­ պարհ ու­նի անց­նե­լու։ Նո­րան­կախ հան­րա­պե­տու­թյան գո­յու­թյան տա­րի­նե­րին միմ­յանց ՆԳ նա­խա­րար­ներ, հե­տո ոս­տի­կա­նա­պե­տներ են հա­ջոր­դել, իսկ լուրջ բա­րե­փո­խում ­ն ե­րի մա­սին խո­սե­լը դեռ վաղ  է։ Ա­վե­լին՝ ոս­տի­կա­նու­թյան պե­տի վեր­ջին փո­փո­խու­թյա­նը կադ­ րա­յին ջարդ  է հա­ջոր­դել։ Հարկ չկա երևի նշե­լու, որ այս ա­մե­նը որևէ կերպ չի բա­ցատր­վում։ Չի բա­ցատր­վում նաև, թե ինչ են ու­զում իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը, կամ ինչ  է ու­զում նոր ոս­տի­կա­նա­պե­ տը։ Հա­մա­կար­գում փո­փո­խու­թյուն­ներն այն­պի­սին են, որ տպա­վո­րու­թյու­նը, մեղմ ա­սած, եր­կա­կի  է։ Ե­թե սա բա­րե­ փո­խում է, ա­պա դեռ քիչ է, իսկ ե­թե «ի­րեն իր մարդ­կան­ ցով» շրջա­պա­տե­լու ճա­նա­պարհ է, ա­պա՝ ար­դեն շատ: Ուս­տի չպետք  է զար­մա­նալ, որ այս պայ­ման­նե­րում հան­րա­յին տրա­մադ­րու­թյուն­ներն ա­նո­րոշ են ու զգու­ շա­վոր։ Պետք չէ մո­ռա­նալ, որ խոսքն այն­պի­սի ո­լոր­ տի մա­սին  է, ո­րը կապ­ված  է յու­րա­քանչ­յու­րի ա­ռօր­ յա­յի հետ, ու ո­րի նկատ­մամբ ժո­ղովր­դի վստա­հու­ թյունն  էա­կան  է։ Իսկ ոս­տի­կա­նա­պե­տի գոր­ծո­ղու­ թյուն­ներն ա­ռայժմ վստա­հու­թյուն չեն ներշն­չում։ Ա­վե­լին՝ արդ­յոք ոս­տի­կա­նա­պե­տի ան­ցած ու­ժա­յին, այն էլ կոշտ ու­ժա­յին ճա­նա­պարհն էր հենց այն, ո­րը պետք էր ընտ­րել ու նաև հարկ չհա­մա­րել ան­կեղ­ծո­ րեն բա­ցատ­րել ժո­ղովր­դին, թե ի­րա­կա­նում ինչ նպա­ տակ էին հե­տապն­դում այս ընտ­րու­թյունն ու դրան հա­ջոր­դած կադ­րա­յին ջար­դը։ Ե­թե այս ա­մե­նը դեռ չի բա­ցատր­վում, են­թադ­րա­բար այլ են ոս­տի­կա­նա­պե­տի նշա­նակ­ման իրական նպա­ տակ­նե­րը։ Ուս­տի զար­մա­նա­լի չպետք է հնչեն ու քննա­ դատ­վեն այն տե­սա­կետ­նե­րը, թե վեր­ջին օ­րե­րի հրա­ժա­ րա­կան­ներն ու նշա­նա­կում ­ն ե­րը նա­խընտ­րա­կան  էին։ Մի­գու­ցե ար­դեն ժա­մա­նակն  է հստա­կու­թյուն մտցնել այս ա­մե ­նում ու ան­կեղ­ծո­րեն բա­ցատ­րել՝ սկսո՞ւմ ենք արդ­յոք ոս­տի­կա­նու­թյան ո­լոր­տում բա­րե­ փո­խում ­ն եր, թե՞ ոչ, ու­նե՞նք հա­յե­ցա­կարգ, թե՞ ոչ, թե՞ այս ա­մե ­նը բա­րե­փոխ­ումների հետ ընդ­ հան­րա­պես կապ չու­նի: n

տ ն տ ե ս ա կ ա ն

Հ­նի և նո­րի խա­չու­ղում

Հայկ Զար­գար­յան

«Ք

ա­ղ ա­ք ա կ ր­թ ո ւ ­ թյուն­նե­րը վախ­ ճան­ վում են ինք­ նաս­պա­նու­թյամբ». միտ­քը բրի­տա­նա­ցի պատ­մա­բան, 20-րդ դա­ րի երևե­ լի մտա­ ծող Առ­ նոլդ Թոյն­բիինն  է, որը քա­ղա­քակր­ թու­թյուն­նե­րի վե­րելքն ու ան­կու­մը պայ­մա­նա­վո­րեց վեր­ջին­նե­րիս՝ մի­ ջա­վայ­րի մար­տահ­րա­վեր­նե­րին ար­ ձա­գան­քե­լու կա­րո­ղու­թյամբ: Գո­ յու­թյան որևէ փու­լում քա­ղա­քակր­ թու­թյու­նը, բախ­վե­լով փո­փոխ­վող ի­րա­կա­նու­թյան նոր մար­տահ­րա­ վեր­նե­րին, չի հասց­նում փո­խա­կերպ­ վել ըստ մի­ջա­վայ­րի պա­հանջ­նե­րի և ինք­նա­բե­րա­բար դա­տա­պարտ­վում է կոր­ծան­ման: Պա­տա­հում է, որ հնի ու նո­րի բախ­ ման բե­կում ­ն ա­յին պա­հին հա­սա­ րա­կու­թյունն ար­տա­ծում  է «ստեղ­ ծա­րար փոք­րա­մաս­նու­թյուն» (crea­ tive minority), որն ըն­ դու­ նում է ժա­ մա­նա­կի մար­տահ­րա­վերն ու տա­լիս հա­մար­ժեք պա­տաս­խան՝ տե­ղա­փո­ խե­լով հա­սա­րա­կու­թյա­նը զար­գաց­ ման ա­ռա­վել բարձր փուլ: Այս­պես են ծնվում ու ա­ճում քա­ղա­քակր­թու­թյուն­ նե­րը: Այս­պես  էր, երբ Հու­լիոս Կե­սա­րը

օ ր ա թ ե ր թ

«Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, վկայական` 03Ա080303, տրվ. 20.05.08թ. Հասցե՝ ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտայի 1 Հեռ.՝ +37410 500 119, էլ. փոստ՝ info@orakarg.am Գլխավոր խմբագիր՝ Կարեն Հարությունյան Թողարկման պատասխանատու՝ Մարատ Յավրումյան Վաճառք և բաժանորդագրություն՝ +374 10 500119, +374 55 026249 Մեջբերումներ անելիս հղումը «Օրակարգ»-ին պարտադիր է: Թերթի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուս­տա­ռադիո­ընթերցումն առանց «Օրակարգ»-ին հղման արգելվում է: Նյութերը չեն գրախոսվում և հեղինակներին չեն վերադարձվում: Գովազդների և R տառով հրապարակվող նյութերի բովանդա­կության համար խմբագրությունը պատասխանատվություն չի կրում: Տառատեսակը՝ Էդիկ Ղաբուզյանի Հրատարակության 1-ին տարի Ստորագրված է տպագրության՝ 11.11.2011թ. Տպաքանակը՝ 2000

Օրաթերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ» հրատա­րակ­չու­թյան տպարանում, ք.Երևան, Արշակունյաց 2:

փոք­րա­մաս­նու­թյան» ար­ձա­գանք ար­տա­քին մար­տահ­րա­վեր­նե­րին: 1990-ա­կան­նե­րի սկզբին հայ­կա­ կան նո­րաս­տեղծ պե­տա­կա­նու­թյու­նը բախ­վեց դժվա­րա­գույն պատ­նե­շի՝ ի դեմս խո­ր տնտե­սա­կան ճգնա­ժա­մի, հյու­ծող պա­տե­րազ­մի և շր­ջա­փակ­ ման: Հա­յաս­տա­նը խորհր­դա­յին 70ամ­յա թմբի­րից հե­տո ա­ռե­րես­վեց դա­ ժան ի­րա­կա­նու­թյա­նը, ընդ ո­րում՝ ան­ զեն ու ան­պատ­րաստ: Սա մար­տահ­ րա­վեր  էր, ընդ ո­րում՝ ծան­րա­գույն: Ինչևէ, դա­րա­վոր ընդ­հա­տու­մից հե­ տո թերևս ա­ռա­ջին ան­գամ հայ ազ­գի «ստեղ­ծա­րար փոք­րա­մաս­նու­թյունն» ըստ ար­ժա­ն­վույն ըն­դու­նեց հար­վա­ ծը: «Փոք­րա­մաս­նու­թյու­նը» ե­րեք նա­ խա­գահ­ներն  էին, նրանց զի­նա­կից­ ներն ու նվիր­յալ­նե­րի մի փոքր խում­ բը, ո­րը լռու­թյամբ հա­մա­կերպ­վե­լու հանգս­տու­թյա­նը նա­խընտ­րեց պայ­ քա­րի ու ձևա­փոխ­ման ու­ղին: Հա­ջող­ վեց այն թե ոչ՝ կա­ րող են պա­ տաս­ խա­նել ա­զատ Ար­ցա­խի հա­յե­րը։ Սա­կայն կա մեկ այլ խնդիր. մար­ տահ­րա­վեր­նե­րը վե­րա­դառ­նում են՝ ար­դեն ար­տա­գաղ­թի, ծանր սո­ցիա­ լա­կան վի­ճա­կի, խարխլ­վող տնտե­ սու­թյան և աս­տի­ճա­նա­բար ա­նէա­ ցող ինք­նիշ­խա­նու­թյան տես­քով, իսկ եր­բեմ ­ն ի «ստեղ­ծա­գործ փոք­րա­մաս­ նու­թյու­նը» հան­գա­մանք­նե­րի բե­ րու­մով վե­րած­վում  է «կաշ­կան­դող մե­ծա­մաս­նու­թյան»: Թե ինչ­պի­սին կլի­նի հան­գու­ցա­լու­ ծումն այս ան­գամ, ցույց կտա միայն ժա­մա­նա­կը: Բայց տար­բե­րակ­ներն ըն­դա­մե­նը եր­կուսն են. մի ու­ղին տա­ նում է դե­ պի լճա­ ցում ու ան­ դունդ՝ «մե­ծա­մաս­նու­թյան» կա­պանք­նե­րում, իսկ մյու­սը՝ դե­պի վեր՝ մար­տահ­րա­ վեր­նե­րին ըն­դա­ռաջ, բայց ար­դեն նոր «փոք­րա­մաս­նութ­յան» ո­գեշնչ­մամբ:  n

Բեգ­լար­յա­նը կվե­րա­դառ­նա «ջղայ­նու­թյան կա­ռա­վար­ման» դա­սըն­թացն ա­վար­տե­լուց հե­տո

Լույս է տեսնում 2011թ. սեպտեմբերի 21-ից: Հիմնադիր և հրատարակիչ՝

հա­տեց Ռու­բի­կո­նը՝ դնե­լով Հ­ռո­մեա­ կան սպառ­ված Հան­րա­պե­տու­թյան ար­դեն ա­նի­մաստ գո­յու­թյան վեր­ջա­ կետն ու հռո­մեա­կան զո­րեղ կայս­րու­ թյան հիմ­ քը: Այս­ պես էր 1517թ., երբ Մար­տին Լ­յու­թե­րը սկսեց Մեծ ռե­ֆոր­ մա­ցիան՝ նա­խան­շե­լով ե­կե­ղե­ցու բա­ րե­փո­խում ­ն ե­րի սկիզբն ու ճա­նա­ պարհ հար­թե­լով Մեծ լու­սա­վո­րիչ­նե­ րի հա­մար: Սա­կայն պա­տա­հում  է նաև հա­ կա­ռա­կը, երբ հա­մայն­քը, չըն­դու­նե­ լով կամ  էլ չըն­կա­լե­լով մի­ջա­վայ­ րի մար­տահ­րա­վե­րը, շա­րու­նա­կում  է ապ­րել, ա­սես ո­չինչ չի փոխ­վել: Այդ դեպ­քում Մ­շա­կույ­թը սա­հում  է դե­պի ան­դունդ և վաղ թե ուշ կոր­ծան­վում: Պատ­ճա­ռը, ըստ Թոյն­բիի, «ստեղ­ծա­ րար փոք­րա­մաս­նու­թյան» ի­ներ­տու­ թյունն է և նետ­ ված ձեռ­ նո­ ցը բարձ­ րաց­նե­լու ան­կա­րո­ղու­թյու­նը: Թոյն­բիի քա­ղա­քակր­թա­կան  է­վոլ­ յու­ցիա­նե­րի տե­սու­թյու­նը կա­րե­լի  է տե­ղա­փո­խել նաև պե­տու­թյուն­նե­րի պատ­մու­թյան հար­թու­թյուն: Փոքր ազ­ գե­րը, բախ­վե­լով ծանր փոր­ձու­թյուն­ նե­րի, կա՛մ փո­խա­կերպ­վում են ու դառ­ նում զո­ րեղ, կա՛մ էլ դառ­ նում պատ­ մու­թյուն: Ա­ռանց­քա­յին դե­րը կրկին «ստեղ­ծա­րար փոք­րա­մաս­նու­թյանն»  է, որն իր վրա  է վերց­նում բա­րե­փո­խում­ նե­րի պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան ողջ բե­ ռը: Օ­րի­նակ­նե­րը կրկին շատ են: Հեն­րիխ 4-րդ Նա­վա­րա­ցին Ֆ­րան­ սիա­յի հա­մար օր­հա­սա­կան պա­հին կա­սեց­րեց Հու­գե­նոտ­յան պա­ռակ­ տիչ միջկ­րո­նա­կան պա­տե­րազմ ­ն ե­ րը՝ փրկե­լով եր­կի­րը մաս­նա­տու­ մից: Կոն­րադ Ա­դե­նաո­ւերն ու իր զի­ նա­կից­նե­րը Գեր­մա­նիա­յի փլա­տակ­ նե­րից վե­րա­կանգ­նե­ցին եր­բեմ ­ն ի կայ­սե­րա­կան վե­հու­թյու­նը: Ս­րանք ոչ այլ ինչ են, քան «ստեղ­ ծա­ րար

Սերգեյ և Նարեկ

Ե

րևա­նի նախ­կին քա­ղա­քա­պետ Գա­գիկ Բեգ­լար­յա­նը կա­րող  է քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն վե­րա­ դառ­նալ «ջղայ­նու­թյան կա­ռա­վար­ ման» դա­սըն­թա­ցին մեկ տա­րի մաս­ նակ­ցե­լուց հե­տո: Այն ա­վարտ­վում  է դեկ­տեմ­բե­րի 8-ին: Ինչ­պես հա­ղոր­ դել են քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին ե­րե­ կո­յան ժա­մե­րին մոտ կանգ­նած աղբ­ յուր­նե­րը, նա ար­դեն մի քա­նի ան­գամ այ­ցե­լել  է հին աշ­խա­տա­տեղ և ժպ­ տա­լով դուրս ե­կել: Հի­շեց­նենք, որ նախ­կին քա­ղա­ քա­պե­տի հան­րա­յին ի­մի­ջը զգա­լի վնաս կրեց 2010թ. վեր­ ջին՝ նա­ խա­ գա­հա­կան նստա­վայ­րի աշ­խա­տա­ կից­նե­րից մե­կին տփե­լու արդ­յուն­ քում: Մի­ջա­դե­պին հա­ջոր­դեց «ջղայ­ նու­թյան կա­ռա­վար­ման» մեկ տար­վա

դա­սըն­թա­ցը, որ­տեղ ո­լոր­տի լա­վա­ գույն մաս­նա­գետ­նե­րը փոր­ձում  էին ՀՀԿ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա­յին հետ վար­ժեց­նել մարդ­կանց տփե­լու սո­վո­րույ­թից: «Պա­րոն Բեգ­լար­յա­նը լուրջ ա­ռա­ ջըն­թաց  է գրան­ցել մարդ­կանց վրա չհար­ձակ­վե­լու հար­ցում, և կար­ծում եմ՝ մինչև տա­ րե­ վերջ ար­ դեն լիար­ ժեք կկա­րո­ղա­նա զբաղ­վել կարևոր պե­տա­կան գոր­ծե­րով` ա­ռանց այլ գե­րա­տես­չու­թյուն­նե­րի աշ­խա­տա­ կից­նե­րին ֆի­զի­կա­կան վնաս պատ­ ճա­ռե­լու»,– նշում  է դա­սըն­թա­ցի հա­մա­կար­գող, հո­գե­բան Կա­րի­նե Նալ­չաջ­յա­նը: «Նա լուրջ հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի  է հա­սել և դա­սըն­թա­ցի երկ­րորդ ամ­ սից սկսած՝ էլ չէր հար­ձակ­վում դա­ սա­խոս­նե­րի վրա, իսկ վեր­ջերս չի ծե­ծում նույ­նիսկ պա­հա­կին: Կար­ ծում եմ՝ նա պատ­րաստ է վե­րա­դառ­ նալ երկ­րի շե­նաց­ման աշ­խա­տանք­ նե­րին»,– կիս­վում  է հո­գե­բա­նը: Սա­կայն քաղ­տեխ­նո­լոգ­նե­րի կար­ ծի­քով՝ Գա­գիկ Բեգ­լար­յա­նին դեռ անհ­րա­ժեշտ  է ո­րո­շա­կի վե­րաբ­ րեն­դա­վո­րում՝ ա­վե­լի բա­րի կեր­ պար ստեղ­ծե­լու հա­մար: Փիա­ռի մաս­նա­գետ­նե­րը մշա­կել են ի­մի­ջա­ յին փո­փո­խու­թյան չորս քայլ, ո­րոնք

դրա­կան ա­սո­ցիա­ցիա­նե­րի մի­ջո­ցով կհեշ­տաց­նեն նրա վե­րա­դար­ձը մեծ քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն: 1. Նա­խա­տես­վում  է նոր, ա­վե­լի բաց լու­սա­յին գամ­մա­յի հետ ա­սո­ ցաց­վող մա­կա­նուն, որն այդ­քան ակն­հայ­տո­րեն չի ա­սո­ցաց­վի չա­րի­ քի հետ: 2. Գա­գիկ Բեգ­լար­յա­նը պետք  է ա­նընդ­հատ երևա ժպտա­ցող և ի­րե­ նից չսար­սա­փող ե­րե­խա­նե­րի ֆո­ նին, որ մարդ­կանց մեջ տպա­վո­րու­ թյուն ստեղծ­վի, թե նրա մեջ ինչ-որ լավ բան կա: 3. Հա­ ջորդ փու­ լում նա պետք է մարդ­կանց մեջ հա­մոզ­մունք ամ­ րապն­դի, որ իր մեջ ինչ-որ լավ բան կա՝ այր­վող տնից փրկե­լով մի քա­նի ե­րե­խայի, մեկ տա­տիկի և ցան­կա­լի  է նաև առն­վազն մեկ փոք­րիկ փի­սո­յի: 4. Այս փու­ լում նա պետք է այ­ ցե­ լի Պ­լա­սի­դո Դո­մի ն­գո­յի հա­ջորդ հա­ մեր­գին, ո­րի ա­վար­տին դե­մոնստ­րա­ տիվ չպետք է ծե­ծի ինչ-որ մե­կին: Ա­նընդ­հատ ի­րենց վայ­րը փո­խող աղբ­յուր­նե­րի հա­ղորդ­մամբ՝ Գա­գիկ Բեգ­լար­յա­նի ի­մի­ջա­յին թի­մը կա­րող  է ա­վե­լաց­նել նաև հին­գե­րորդ քայ­լը՝ պատ­կե­րել նրան գիրք կար­դա­լիս՝ սեր­մա­նե­լու ին­տե­լեկ­տո­ւալ աշ­խար­ հի հետ կա­պի ա­սո­ցիա­ցիան:  n

Խմ­բագ­րա­կա­նը չի պայ­մա­նա­վո­րում թեր­թի այլ հատ­ված­նե­րում նո­րու­թյուն­նե­րի ընտ­րու­թյունն ու լու­սա­բա­նու­մը: Այս  է­ջում հրա­պա­րակ­վող մյուս կար­ծիք­նե­րը կա­րող են չհա­մընկ­նել խմբագ­րու­թյան դիր­քո­րոշ­մա­նը:


№ 39, շաբաթ, նոյեմբերի 12, 2011 թ. |

Օրակարգ | 3

Պա­տե­րազմն այս ան­գամ շատ ա­վե­լի ա­ղե­տա­լի և քայ­քա­յիչ կլի­նի Քառ­նե­գիի հիմ ­ն ադ­րա­մի Կով­ կա­սի հար­ցե­րով ա­վագ փոր­ ձա­ գետ Թո­ մաս դե Վաա­ լը Civilnet.tv-ի հետ հար­ ցազ­ րույ­ ցում նշում է, թե չնա­ յած տա­րա­ծաշր­ջանն այ­սօր շատ ա­վե­լի հե­ռան­կա­րա­յին  է, քան տա­սը տա­րի ա­ռաջ, այ­դու­ հան­դերձ այն շա­րու­նա­կում  է ղա­րա­բաղ ­յ ան հա­կա­մար­տու­ թյան գե­րին մնալ։

-Կա­զա­նը Ձեզ հա­մար հիաս­թա­փեց­նո՞ղ  էր։ -Կա­զա­նին ան­համ­բեր սպա­ սում  էին նրանք, ով­ քեր ցա­ ն­ կա­նում  էին հա­կա­մար­տու­թյու­ նը լուծ­ ված տես­ նել, ընդ ո­ րում՝ լուծ­ված եր­կու կող­մե­րի հա­ մար  էլ ար­դար հիմ­քե­րով ու այն­ պես, որ նրանք եր­ կուսն էլ

«

ստա­նա­յին շատ ա­վե­լին, քան ցան­կա­նում  էին։ Ցա­վոք, դա տե­ ղի չու­նե­ցավ։ -2009թ. Դուք «Ղա­րա­բա­ ղի թնջու­կը» վեր­նագ­ րով հոդ­ված եք գրել, ո­րից մի հատ­ված մեջ­ բե­րեմ. «Ադր­բե­ջա­նի հա­ մար խնդրի ի­րա­կան ռազ­ մա­կան լու­ծում գո­յու­թյուն չու­նի։ Ռազ­մա­կան ագ­ րե­սիան այս երկ­րի հա­ մար ա­ղե­տա­լի կլի­նի»: Շա­ րու­նա­կո՞ւմ եք մնալ նույն կար­ծի­քին։ -Ադր­բե­ջա­նում մտա­ծում են, թե իրենք ա­ վե­ լ ի հա­ րուստ են, ա­վե­լի ու­ժեղ, պետբ­յու­ջ եից ա­վե­լի շատ գու­մար­ներ են հատ­կաց­նում բա­նա­կին, քան Հա­յաս­տա­նը, և ինչ­պես Ռեյ­գա­ նը սնան­կաց­րեց Խորհր­դա­յին Միու­թյու­նը, այն­պես  էլ իրենք կսնան­կաց­նեն Հա­յաս­տա­նը՝ սպա­ռա­զի­նու­թյուն­նե­րի մրցա­ վազք պար­տադ­րե­լով Երևա­ նին։ Ն­ րանք չեն խո­ սում պա­ տե­րազ­մի մա­սին, նրանք խո­ սում են սպա­ռ ա­զի­նու­թյուն­ նե­րի մրցա­վազ­քի մա­սին, ո­րը կսնան­կաց­նի Հա­յաս­տանն ու կստի­պի ա­վե­լ ի շատ զի­ջ ում ­նե­ րի գնալ։ Այս սցե­նա­րը տնտե­ սա­կան տե­սանկ­յու­նից ակն­ հայ­տո­րեն խնդրա­հա­րույց  է Հա­յաս­տա­նի հա­մար։ Սա­կայն ե­թե Ադր­բե­ջա­նը փոր­ձի ինչոր քայ­լեր ձեռ­նար­կել, դա կա­ վարտ­վի փո­խա­դարձ ոչն­չաց­ մամբ։ Ի­հար­կե, հա­յե­րի հա­ մար պա­տե­րազ­մը շատ ա­վե­ լի թանկ կար­ժե­նա, սա­կայն Ադր­բե­ջա­նի հա­մար նույն­պես սար­սա­փե­լի կլի­նի։ Պա­տե­ րազմն այս ան­ գամ շատ ա­ վե­ լի ա­ղե­տա­լի և քայ­քա­յիչ կլի­ նի, քան այն, ո­րի ա­կա­նա­տե­սը 90-ա­կան­նե­րին  էինք:

Ի­րա­կա­ նում շատ քիչ բան է փոխ­ վել Հա­յաս­տա­նում, մար­դիկ խո­սում են նույն խնդիր­նե­րի մա­սին, ո­րոնց մա­սին խո­ սում էին դեռևս տա­սը ա­ռաջ

»

-Ձեր մեկ­նա­բա­նու­թյուն­նե­ րը ժա­մա­նակ առ ժա­մա­ նակ նյար­դայ­նաց­նում են հայ­կա­կան կող­մին։ Ի՞նչ  է տա­լիս քննա­դա­տու­թյու­ նը Ձեզ։ -Կար­ ծում եմ՝ դա նոր­ մալ  է։ Եր­կու կող­մերն էլ ապ­րում են սե­ փա­կան ի­րա­կա­նու­թյուն­նե­րում։ Այդ ի­րո­ղու­թյուն­նե­րից շա­տե­րը քա­ղա­քա­կա­նաց­ված են, և դա նույն­պես հաս­կա­նա­լի  է։ Զ­գա­ցո­ ղու­թյուն կա, թե մենք չենք կա­ րող այլ կերպ, մենք պետք է հա­ մախմ­բենք ազ­գը, մենք չենք կա­ րող թու­լու­թյան որևէ նշան ցույց տալ։ Հետևա­պես, երբ ես սկսե­ցի այ­լընտ­րան­քա­յին ի­րո­ղու­թյուն­ ներ ա­ռա­ջար­կել, ինձ քննա­դա­ տե­ցին։ Կար­ծում եմ՝ հա­յերն ա­վե­լի ակ­տիվ են կար­դում, քան ադր­բե­ջան­ցի­նե­րը, և հ­նա­րա­ վոր է՝ սա է հիմ ­նա­ կան պատ­ ճա­ռը, որ հայ­կա­կան կողմն ինձ ա­վե­լի շատ  է քննա­դա­տում։ -Ո­մանք Ձեզ որ­պես ադր­ բե­ջա­նա­մետ են ըն­դու­նում։ Ի՞նչ կպա­տաս­խա­նեք, ե­թե մե­կը Ձեզ նման բան ա­սի։ -Կ­պա­տաս­խա­նեմ, թե տա­րա­ ծաշր­ջա­նում շա­տերն այս հա­կա­ մար­տու­թյան վե­րա­բեր­յալ ո­րո­ շա­կի պատ­կե­րա­ցում ­ն եր ու­նեն և ձգ­տում են դրա ա­պա­ցույց­ները գտնել։ -Ըստ Ձեզ՝ ի՞նչ է փոխ­ վել վեր­ջին տասը տա­րում Հա­յաս­տա­նում։ -Կար­ծում եմ՝ ի­րա­կա­նում շատ քիչ բան  է փոխ­վել Հա­յաս­տա­ նում։ Ակն­հայտ է, որ Երևա­նը մի փոքր ա­վե­լի բա­րե­կե­ցիկ  է դար­ ձել, ա­վե­լա­ցել  է պրո­ֆե­սիո­նա­ լիզ­մը նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րում և այլն, բայց մար­ դիկ դեռ շա­ րու­ նա­ կում են խո­ սել նույն այն խնդիր­նե­րից շա­տե­րի մա­սին, ո­րոնց մա­սին խո­սում  էին դեռևս տա­սը ա­ռաջ՝ գյու­ղա­կան շրջան­ նե­րի աղ­քա­տու­թյուն, ար­տա­ գաղթ, ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան պա­կաս: -«Շատ քիչ բան է փոխ­ վել» ար­տա­հայ­տու­թյու­ նը պի­տի ըն­կա­լել, թե

Քառ­նե­գիի հիմ­ նադ­րա­մի Կով­ կա­սի հար­ցե­րով ա­վագ փոր­ձա­ գետ Թո­մաս դե Վաալ։

շատ քիչ բան է ար­վել, և տե­սա­կա­նո­րեն դուք ա­մե­ նա­շատն եք հետ մնա­ցել ձեր հարևան­նե­րի՞ց։ -Ե՛վ ա­յո, և՛ ոչ: Հա­յաս­տա­նը հստակ ա­ռա­վե­լու­թյուն­ներ ու­ նի։ Հա­յաս­տա­նում կա ժա­ռան­ գու­թյուն ստա­ցած քա­ղա­քա­կան ո­րո­շա­կի կա­յու­նու­թյուն, և ով  էլ գա իշ­խա­նու­թյան, կար­ծում եմ՝ ստա­տուս քվոն նույն­քան կտրուկ

T I M I N G

F O R

The new Royal Lady Chronograph brings a breath of fresh air and clear blue water. The Royal Lady Chronograph is a timepiece dedicated to all ladies, elegant or spor ty, fighters or businesswomen, and to all of those who simply enjoy

-Վե­րա­դառ­նա­նք հիմ­ն ա­ կան խնդրին: Ինչ­պե՞ս են Ձեր թվար­կած մո­տե­ցում­ նե­րը տե­ղա­վոր­վում լուծ­ ման այն տար­բե­րա­կի մեջ, ո­րը կլի­նի ա­ռա­ջի­կա տասը կամ քսան տա­րում։ - Թույլ տվեք ինձ մեկ քայլ հետ կա­տա­րել և ա­սել, որ ան­ցած տա­ րի ես գիրք եմ հրա­ տա­ րա­ կել՝ «Կով­կա­սը. նե­րա­ծու­թյուն», որն ամ­բողջ այս տա­րա­ծաշր­ ջա­նի մա­սին  է։ Հիմ ­ն ա­կան եզ­ րա­հան­գումն այն  էր, որ տա­րա­ ծաշր­ջա­նում մշտա­պես ինչ-որ մի գոր­ծոն կա, ո­րը ու­շադ­րու­թյունն ա­վե­լի կարևոր խնդիր­նե­րից դե­ պի նվազ կարևոր­ներն է շե­ղում։ Ես չեմ կար­ ծում, թե գեր­ տե­ րու­ թյուն­ներն են ո­րո­շում Կով­կա­սի ճա­կա­տա­գի­րը։  n Զ­րու­ցեց Գ­րեգ Բի­լա­զար­յա­նը Հար­ցազ­րույցն ամ­բող­ջու­թյամբ (անգ­լե­րեն) դի­տեք Civilnet.tv կայ­քում։

C H A M P I O N S fine objec t s . The new Roy al L ad y Chronogr aph invites you on a new, adventure-packed journey. Edox is the official timekeeping partner of Class-1 and the FIA World Rally Championship. Edox – Timing for Champions.

Information & Shops › www.edox.ch

-Հի­մա 2011-ն է, և Դուք նոր վեր­ջա­բան եք գրե­լու։ Կա որևէ բան, ո­րը կփո­խի ար­դեն գրված վեր­ջա­բա­նը։ -Դժ­բախ­տա­բար, ոչ: Ակն­ հայ­տո­րեն վեր­ջին տա­սը տա­ րում զգա­լի փո­փո­խու­թյուն­ ներ են ե­ղել ինչ­պես Հա­յաս­տա­ նում, այն­պես  էլ Ադր­բե­ջա­նում ու Վ­րաս­տա­նում։ Տա­րա­ծաշր­ջանն այ­սօր դար­ձել  է շատ ա­վե­լի հե­ ռան­կա­րա­յին, քան տա­սը տա­րի ա­ռաջ էր: Սա­կայն սա միայն պե­ տու­թյուն­նե­րի ներ­սում։ Ե­թե դի­ տար­կե­լու լի­նենք տա­րա­ծաշր­ ջանն ամ­բող­ջու­թյամբ, սահ­ման­ նե­րը շա­րու­նա­կում են փակ մնալ, իսկ գլխա­վոր խնդի­րը ղա­րա­ բաղ­յան հա­կա­մար­տու­թյունն  է, ու բո­լո­րը կար­ծես նրա գե­րին են դար­ձել: Ե­ղել են հան­գու­ցա­յին պա­ հեր՝ Քի Վես­ թը 2001թ., Կա­ զա­նը՝ 2011թ.: Թ­վում էր, թե վեր­ ջա­պես խնդի­րը կլուծ­վի, սա­կայն ա­մե ն ինչ հե­տաձգ­վում է, ու հի­ մա մենք նույն ի­րա­վի­ճա­կում ենք։

Տարոն Թիթիզյան/«Օրակարգ»

-2003-ից հե­տո, երբ լույս տե­սավ Ղա­րա­բա­ղի մա­սին Ձեր գիր­քը՝ «Սև այ­գին», շատ բան չի փոխ­վել: Ե­թե այժմ գրե­լու լի­նեիք այս գրքի վեր­ջին գլու­խը կամ մեկ այլ գլուխ, ի՞նչն ու­ րիշ կլի­ներ այն­տեղ, ի՞ն­չը կփո­խեիք։ -Մեկ կամ մի քա­ նի գլուխ էլ կա­վե­լաց­նեի։ Թեև այս գիրքը տպագր­ վել է 2003թ., բայց ինձ հա­մար զար­մա­նա­լի  է, որ մինչ այժմ չկա հա­ման­ման մեկ այլ ու­ սում ­ն ա­սի­րու­թյուն, ո­րը հա­կա­ մար­տու­թյու­նը կվեր­լու­ծեր եր­ կու կող­մե­րի տե­սանկ­յու­նից  էլ։ Հետևա­պես՝ այս­պի­սի գրքե­րի պա­հան­ջարկ դեռ կա, և ես մտա­ դիր եմ ևս մեկ գլուխ ա­վե­լաց­նել, ո­րո­շա­կի շտկում ­ն եր կա­տա­րել և մինչև այս տա­րե­վերջ այն հանձ­ նել ըն­թեր­ցո­ղի դա­տին:

չի խախ­ տի, ինչ­ պես դա ար­ վեց Վ­րաս­տա­նում կամ Ադր­բե­ջա­ նում։ Սփ­յուռքն ակն­հայ­տո­րեն կա­յու­նաց­նող գոր­ծոն  է։ Բայց ա­յո՛, տնտե­սա­կան ա­ռու­մով Հա­ յաս­տա­նը տա­րա­ծաշր­ջա­նի ե­րեք երկր­նե­րից հա­վա­նա­բար ա­մե­ նա­վատ դիր­քե­րում  է։


| № 39, շաբաթ, նոյեմբերի 12, 2011 թ.

4 | Փողեր

Ցո­րե­նը չի սպի­տա­կում Չ­նա­յած հա­մաշ­խար­հա­յին շու­ կա­յում ցո­րե­նի գնե­րի շա­րու­ նա­կա­կան ա­ճին՝ Հա­յաս­տան ներկր­վող ցո­րե­նի մաք­սա­յին ար­ժե­քը ե­րեք տա­րի շա­րու­նակ փո­փո­խու­թյան չի են­թարկ­ վել։ 2011թ. եր­րորդ ե­ռամս­յա­ կում ներկր­ ված 1 տոն­ նա ցո­ րե­նի մի­ջին մաք­սա­յին ար­ժե­քը կազ­ մել է $253՝ 2009թ. $251-ի դի­մաց։ Ըստ Պե­տա­կան ե­կա­մուտ­նե­րի կո­մի­տեի տվյալ­նե­րի՝ այս տար­ վա ինը ա­միս­նե­րին Հա­յաս­տան ներկ­ րվել  է 276,5 հազ. տոն­ նա ցո­րեն՝ $70,3  մլն ընդ­հա­նուր մաք­սա­յին ար­ժե­քով։ Ներկր­ ված ցո­ րե­ նի մոտ 40%-ը բա­ ժին  է ըն­կել հու­լիս-սեպ­տեմ­ բեր ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծին՝ $28,5  մլն մաք­սա­յին ար­ժե­քով: Ընդ ո­րում՝ եր­րորդ ե­ռամս­յա­ կում ցո­րե­նի ներ­մու­ծու­մն ան­ ցած տար­վա նույն ժա­մա­նա­կա­ հատ­վա­ծի հա­մե­մատ կրճատ­ վել է մոտ 40 հազ. տոն­ նա­ յով: Ցո­րե­նի ներկր­ման ծա­վալ­նե­րի կրճա­տու­մը, ա­մե ­նայն հա­վա­ նա­կա­նու­թյամբ, պայ­մա­նա­վոր­ ված  է այս տա­րի Հա­յաս­տա­նում ցո­րե­նի ա­վե­լի լավ բեր­քով, ինչ­ պես նաև այն հան­գա­ման­քով, որ 2010թ. ներկ­րում ­ն ե­րի առ­յու­ ծի բա­ժի­նը կա­տար­վել  է մինչև սեպ­տեմ­բե­րի կե­սե­րը (2010թ. օ­գոս­տո­սի 15-ին Ռու­սաս­տա­նը ցո­րե­նի ար­տա­հան­ման  էմ­բար­ գո սահ­մա­նեց)։

Ընդ ո­րում՝ ար­տա­քին շու­կա­ նե­րում ցո­րե­նի գնի տա­տա­նում­ նե­րի պայ­ման­նե­րում Հա­յաս­ տան ներկր­ված մեկ տոն­նա ցո­ րե­նի մաք­սա­յին ար­ժե­քը կա­յուն մա­կար­դակ  է ար­ձա­նագ­րել՝ $253 1 տոն­ նա­ յի հա­ մար: Այս­ պես՝ 2010թ. եր­րորդ կի­սամ­յա­ կում 1 տոն­նա­յի մի­ջին մաք­սա­ յին ար­ժե­քը կազ­մում  էր $250, այս տար­վա նույն ժա­մա­նա­կա­ հատ­վա­ծում՝ $254։ Հա­մե­մա­տու­ թյան հա­մար նշենք, որ ան­ցած տար­վա ա­ռա­ջին կի­սամ­յա­կում հա­մաշ­խար­հա­յին շու­կա­յում 1 տոն­նա ցո­րե­նի գի­նը մի­ջի­նը $180 էր, այս տար­վա նույն ժա­ մա­նա­կա­հատ­վա­ծում՝ $230։ Ու­ շագ­րավ է, որ 2009թ. 1 տոն­նա­ յի մաք­սա­յին ար­ժե­քը կազ­մել  է $251, ան­ ցած տա­ րի՝ $255, այս տար­վա ինը ա­միս­նե­րին՝ $254։ Ս­տաց­վում  է, որ Հա­յաս­տան ներկր­վող ցո­րե­նի մաք­սա­յին ար­ժեքն այս տա­րի գրե­թե նույ­ նա­կան  է ե­ղել հա­մաշ­ խար­հա­յին շու­կա­յի գնե­ րին, այն դեպ­ քում, երբ ներկր­ ված ցո­րե­նի գնի մեջ նե­րառ­վում են նաև տրանս­ պոր­տա­յին ծախ­ սե­րը։ Հա­յաս­ տան ներկր­վող ցո­րե­նը հիմ ­ն ա­կա­ նում ղա­զա­խա­կան ծագ­ ման  է, իսկ Ղա­ զախս­տա­նից Հա­յաս­տան 1

gov.am

Գ­լո­բալ շու­կա­նե­րում գնե­րը տա­տան­վում են, սահ­մա­նին՝ ոչ

Ար­տա­քին շու­կա­նե­րում ցո­րե­նի գնի տա­տա­նում ­ն ե­րի պայ­ման­նե­րում Հա­յաս­տան ներկր­ված 1 տոն­նա ցո­րե­նի մաք­սա­յին ար­ժե­քը վերջին երեք տարիներին կա­յուն մա­կար­դակ է ար­ձա­նագ­րել՝ $253 մեկ տոն­նա­յի հա­մար:

տոն­նա ցո­րե­նի տե­ղա­փոխ­ման ծախ­ սը կազ­ մում  է շուրջ $100։ Ե­թե Հա­յաս­տան ներկր­ված ցո­ րե­նի մաք­սա­յին ար­ժե­քից հա­ նում ենք տրանս­պոր­տա­յին ծախ­սե­րը, ա­պա ստաց­վում  է, որ Ղա­զախս­տա­նը 1 տոն­նա ցո­րե­նը վա­ճա­ռել  է մի­ջի­նը $150ով, այն դեպ­քում, երբ հ ա­մ ա շ­խ ա ր­հ ա ­ յին շու­կա­յում 1 տոն­նա­յի գի­նը կազ­մել  է մի­ ջի­նը $230։ Ղա­զախս­ տա­նում ցո­ րե­նի գի­ նն իս­կա­պես ցածր է, բայց միայն այս տար­ վա եր­րորդ ե­ռամս­ յա­կում։ Ան­ցած տար­վա

Ցո­րենի 1 տոն­նա­յի մի­ջին գի­նը այս տար­վա եր­րորդ ե­ռամս­յա­կում կազ­մել  է

$156:

եր­րորդ ե­ռամս­յա­կի հա­մե­մատ ղա­զա­խա­կան ցո­րենն է­ժա­նա­ ցել է մոտ եր­կու ան­գամ (1 տոն­ նա­յի մի­ջին գի­նը այս տար­վա եր­րորդ ե­ռամս­յա­կում կազ­մել  է $156): Ն­ման գնե­րի պայ­ման­նե­րում, ե­թե այս տար­վա եր­րորդ ե­ռամս­ յա­կում Հա­յաս­տան ներկր­ված 1 տոն­նա ցո­րե­նի $254 մի­ջին մաք­ սա­յին ար­ժե­քը մոտ  է ի­րա­կա­ նու­թյա­նը, ա­պա ան­ցած տա­րի և այս տա­րեսկզ­բին Ղա­զախս­տա­ նից ներկր­ված ցո­րե­նի մաք­սա­ յին ար­ժե­քը մտա­ծե­լու տե­ղիք  է տա­լիս։ Չ­նա­յած հա­մաշ­խար­հա­յին շու­ կա­յում ցո­րե­նի գնե­րի փո­փո­ խու­թյան պայ­ման­նե­րում Հա­ յաս­տան ներկր­վող ցո­րե­նի մաք­ սա­յին ար­ժե­քը նույնն է մնա­ցել, ներ­քին շու­կա­յում հա­ցամ­թեր­քի

և ալ­յու­րի գնե­րը հա­մար­ժե­քո­ րեն են ար­ձա­գան­քել գլո­բալ շու­ կա­նե­րում ցո­րե­նի գնի ա­ճին։ Ըստ Ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան՝ 2011թ. եր­րորդ ե­ռամս­յա­կի արդ­յունք­նե­րով հա­ ցամ­թեր­քի գի­նը նա­խորդ տար­ վա հա­մե­մատ ա­ճել  է 11%-ով, բարձր տե­սա­կի ալ­յու­րի գի­նը՝ 14,8%-ով, իսկ ա­ռա­ջին տե­սա­կի ալ­յու­րի­նը՝ 19%-ով: Ի դեպ՝ ցո­ րե­ նի ալ­յու­ րի շու­ կան, ըստ Տն­տե­սա­կան մրցակ­ ցու­թյան պաշտ­պա­նու­թյան պե­ տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի, ու­նի կենտ­րո­նաց­վա­ծու­թյան բարձր աս­տի­ճան. շու­կա­յի ա­վե­լի քան 80%-ը բա­ժան­ված  է եր­կու խա­ ղորդ­նե­րի միջև («Ա­լեքս Գ­րիգ»-ի մաս­նա­բա­ժի­նը՝ 47,3%, «Մա­նա­ նա Գ­րեյն»-ի­նը՝ 34,4%)։  n Մա­րի­լույս Ե­րեմ­յան

Հարկ վճա­րե­լը հեշտ գործ չէ Հար­կա­յին վճա­րում ­ն ե­րի գլո­բալ պատ­կե­րում Հա­յաս­տա­նը 153-րդն  է 183-ից ‹‹‹ էջ 1 Հար­կա­յին վճա­րում ­ն ե­րի զե­կույ­ ցը նե­րա­ռում է 183 եր­կիր, վար­ կա­նի­շի պատ­րաստ­ման հա­մար հիմք են ըն­ դուն­ վել 2010թ. հու­ նի­ սից մինչև 2011թ. մա­ յիսն ըն­ կած ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծի ցու­ ցա­նիշ­նե­րը։ Հար­կե­րի վճար­ման դյու­րի­նու­թյու­նը բնու­թագ­րող վար­կա­նի­շի հաշ­վարկ­ման հիմ­ քում դրվել են մի­ ջին չա­ փի ըն­ կե­րու­թյան հա­մար հար­կե­րի և պար­տա­դիր վճարնե­րի քա­նա­կը, հար­կա­յին պար­տա­վո­րու­թյուն­ նե­րի կա­տար­ման հա­մար պա­ հանջ­վող ժա­մա­նա­կը, հար­կե­րի չա­փը, վճա­րում ­ն ե­րի վար­չա­րա­ րա­կան բե­ռը: Հար­կե­րի վճար­ման դյու­րի­նու­ թյան ցու­ցա­նի­շով Հա­յաս­տա­նը զբա­ղեց­րել  է 153-րդ տե­ղը՝ մեկ տա­րում դիր­քը բա­րե­լա­վե­լով 6 կե­տով։ Վ­ճա­րում ­ն ե­րի քա­նա­կով Հա­յաս­տա­նը դիր­քը բա­րե­լա­վել  է միան­գա­մից 46-րդ կե­տով՝ զբա­ ղեց­նե­լով 120-րդ տե­ղը, հայ­տե­ րի և ձևաթղ­թե­րի լրաց­նե­լու հա­ մար պա­հանջ­վող ժա­մա­նա­կով Հա­յաս­տա­նի դիր­քը բա­րե­լավ­ վել է 3 կե­տով՝ 166-րդ տեղ, իսկ հար­կե­րի ընդ­հա­նուր դրույ­քա­չա­ փե­րի մա­սով, ա­հա, դիր­քի նա­ հանջ  է ար­ձա­նագր­վել 6 կե­տով՝ 100-րդ տեղ:

Ըստ զե­կույ­ցի՝ Հա­յաս­տա­ նում մի­ջին չա­փի ըն­կե­րու­թյու­նը 34 վճա­րում  է կա­տա­րում, ո­րից միայն յո­թը՝ շա­հու­թա­հար­կի գծով։ Հար­կե­րի վճար­ման հա­ մար ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը տա­րե­ կան ծախ­սում են 500 ժամ, մաս­ նա­վո­րա­պես՝ շա­հու­թա­հար­կի վճար­ման հա­մար 132 ժամ։ Ըստ նա­խորդ զե­կույ­ցի՝ Հա­ յաս­տա­նում ըն­կե­րու­թյու­նը կա­ տա­րել է 50 վճա­րում, ո­րից 13-ը շա­հու­թա­հար­կի գծով, հար­կե­րի վճար­ման հա­մար ծախս­վել  է 581 ժամ, ո­րից 146 ժա­մը՝ շա­հու­թա­ հար­կի վրա։ Զե­կույ­ցի հե­ղի­նակ­նե­րի կար­ ծի­քով՝ Հա­յաս­տա­նում հեշ­տա­ ցել  է հար­կա­յին վճա­րում ­ն ե­րի գոր­ծըն­թա­ցը՝ նվա­զեց­վել վճա­

«

ուղ­ղու­թյամբ: Երկ­րում ներդր­ վել  է նաև պար­տա­դիր վճա­րում­ նե­րի  է­լեկտ­րո­նա­յին հա­մա­կարգ, հար­կա­յին հաշ­վետ­վու­թյուն­նե­ րի  է­լեկտ­րո­նա­յին ե­ղա­նա­կով ներ­կա­յաց­ման հա­մա­կարգ։ Թեև Հա­յաս­տա­նը, ընդ­հա­ նուր առ­մամբ, բա­րե­լա­վել  է դիր­ քե­րը հար­կե­րի վճար­ման դյու­ րի­նու­թյան ցու­ցա­նի­շով, այ­դու­ հան­դերձ տա­րա­ծաշր­ջա­նի հետ­ նա­պահն  է։ Այս­պես՝ հար­կե­րի վճար­ման դյու­րի­նու­թյան ցու­ ցա­նի­շով Վ­րաս­տա­նը վար­կա­նի­ շում զբա­ղեց­րել  է 39-րդ տե­ղը (դիր­քի բա­րե­լա­վում 22 կե­տով), Թուր­քիան՝ 75-րդ տե­ղը, Ադր­բե­ ջա­նը՝ 77-րդ տե­ղը (բա­րե­լա­վու­մ 26 կե­տով), Ի­րա­նը՝ 125-րդ տե­ղը (դիր­քը զի­ջել է 10 կե­տով)։

Հա­յաս­տա­նում մի­ջին չա­փի ըն­կե­րու­ թյու­նը 34 վճա­րում է կա­տա­րում, ո­րից միայն յո­թը՝ շա­հու­թա­հար­կի գծով, իսկ հար­կե­րի տես­քով վճա­րում է հա­սույ­թի 40,9%-ը

րում ­ն ե­րի թի­վը կոր­պո­րա­տիվ ե­կամ­տա­հար­կի, սո­ցիա­լա­կան ա­պա­հո­վու­թյան վճար­նե­րի, ան­ շարժ գույ­քի և հո­ղի հար­կե­րի

»

Հա­յաս­տա­նը հար­կե­րի վճար­ ման դյու­րի­նու­թյան ցու­ցա­նի­շով միև­նույն դիր­քե­րում  է Վիետ­ նա­մի (151-րդ տեղ), Ալ­բա­նիա­յի

(152-րդ տեղ), Ռու­մի ­նիա­յի (154րդ տեղ), Նի­կա­րա­գո­ւա­յի (155րդ տեղ) հետ։ Աշ­խար­հում մի­ջին չա­փի ըն­ կե­րու­թյուն­նե­րի հա­մար հար­կե­ րի վճա­րու­մը բա­վա­կան դյու­ րին  է Մալ­դիվ­յան կղզի­նե­րում (1ին տեղ), Կա­տա­րում (2-րդ տեղ), Հոն­գ Կոն­գում (3-րդ տեղ), Սին­ գա­պու­րում (4-րդ տեղ), Իռ­լան­ դիա­յում (5-րդ տեղ)։ Ա­մե ­նա­ բարդ պայ­ման­նե­րը ըն­կե­րու­ թյուն­նե­րի հա­մար Վե­նե­սո­ւե­լա­ յում են (183-րդ տե­ղը), Կոն­գո­յում (182-րդ տեղ), Ուկ­րաի­նա­յում (181-րդ տեղ)։ Ամ­փո­փե­լով նե­րառ­ված երկր­ նե­րի արդ­յունք­նե­րը՝ զե­կույ­ ցի հե­ղի­նակ­ներն ար­ձա­նագ­րել են, որ կա­ռա­վա­րու­թյուն­նե­րը շա­րու­նա­կում են բա­րե­փո­խում­ ներ ի­րա­կա­նաց­նել հար­կա­ յին հա­մա­կար­գե­րում՝ նպաս­ տե­լով գոր­ծա­րար մի­ջա­վայ­րի բա­րե­լավ­մա­նը։ 2006թ. հա­մե­ մատ՝ տնտե­սու­թյուն­նե­րի ա­վե­ լի քան 60%-ում հար­ կա­ յին բե­ ռը թեթևա­ցել  է 244 բա­րե­փո­ խում ­ն ե­րի ծրագ­րե­րի մի­ջո­ցով: Զե­կույ­ցում նե­րառ­ված երկր­ նե­րում այս տար­վա հար­կա­յին բա­րե­փո­խում ­ն ե­րի ա­մե ­նա­տա­ րած­ված ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյու­ նը  էլեկտ­րո­նա­յին հա­մա­կար­ գե­րի ներդ­րումն  է: 66 երկր­ում

ներ­կա­յում հնա­րա­վոր  է օն­լայն լրաց­նել հայ­տերն ու կա­տա­րել վճա­րում ­ն ե­րը։ Սահ­ման­ված հար­կա­յին պար­ տա­վո­րու­թյուն­նե­րի կա­տար­ման հա­մար ըն­կե­րու­թյուն­նե­րից նվա­ զա­գույն ժա­մա­նակ է պա­հանջ­ վում Տն­տե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ ցու­թյան և զար­գաց­ման կազ­մա­ կեր­պու­թյան (ՏՀԶԿ) երկր­նե­րում (195 ժամ), իսկ ա­մե ­նա­ժա­մա­ նա­կա­տա­րը Լա­տի­նա­կան Ա­մե­ րի­կա­յի և Կա­րիբ­յան ա­վա­զա­նի երկր­ներն են (382 ժամ)։ Կա­տար­ վող վճա­րում ­ն ե­րի թի­վը ևս կտ­ րուկ տար­բեր­վում  է երկ­րից եր­ կիր. ա­ռա­վել թվով վճա­րում ­ն եր ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը կա­տա­րում են Կենտ­րո­նա­կան և Արևել­յան Եվ­ րո­պա­յի երկր­նե­րում՝ տա­րե­կան 37,9 վճա­րում։ Վ­ճա­րում ­ն ե­րի քա­ նակն ա­վե­լի քիչ է ՏՀԶԿ երկր­նե­ րում՝ 13,1 վճա­րում: Աշ­խար­հում փոքր և մի­ջին ըն­կե­րու­թյուն­նե­ րը հա­սույ­թի 44,8%-ը վճա­րում են հար­կե­րի տես­քով, հար­կա­ յին օ­րենսդ­րու­թյան պա­հանջ­նե­ րի պահ­պան­ման հա­մար մի­ջի­ նը կա­տա­րում են 28,5 վճա­րում և տա­րե­կան ծախ­սում են 227 ժամ։ Հա­յաս­տա­նում փոքր և մի­ջին ձեռ­նար­կու­թյուն­նե­րը հար­կե­րի տես­քով վճա­րում են հա­սույ­թի 40,9%-ը։  n Մա­րի­լույս Ե­րեմ­յան


№ 39, շաբաթ, նոյեմբերի 12, 2011 թ. |

Փողեր | 5

Հար­կե­րը սահ­մա­նա­փակ կլվաց­վեն

դոլար/դրամ

Վեր­ջա­պես Ազ­գա­յին ժո­ղով հա­ սած հար­կա­յին փա­թե­թով Կա­ ռա­վա­րու­թյու­նը պատ­գա­մա­ վոր­նե­րին ա­ռա­ջար­կում  է «Շա­ հու­թա­հար­կի մա­սին» օ­րեն­քում փո­փո­խու­թյուն կա­տա­րել, ո­րը կսահ­մա­նա­փա­կի օֆ­շո­րա­յին գո­ տի­նե­րում գրանց­ված ըն­կե­րու­ թյուն­նե­րի հետ գոր­ծարք­նե­րում հար­կու­մից խու­սա­փե­լու հնա­րա­ վո­րու­թյուն­նե­րը: Ըստ ա­ռա­ջարկ­ վող փո­փո­խու­թյան՝ ե­թե տնտե­ սա­վա­րո­ղը օֆ­շո­րա­յին գո­տի­ նե­րում գրանց­ված կազ­մա­կեր­ պու­թյուն­նե­րից ապ­րանք­նե­րի, հիմ ­ն ա­կան մի­ջոց­նե­րի ձեռք­բեր­ ման հա­մար կա­տար­ված կան­ խավ­ճար­նե­րի դի­մաց մեկ տար­ վա ըն­թաց­քում չի ստա­նում ապ­րանք­նե­րը կամ հիմ ­ն ա­կան մի­ջոց­նե­րը, ա­պա պետք  է կան­ խավ­ճար­նե­րի գու­մա­րի հա­մար 20% շա­հու­թա­հարկ վճա­րի։ Կա­ ռա­վա­րու­թյու­նը լրա­ցու­ցիչ ցան­ կով սահ­մա­նե­լու  է, թե օֆ­շո­րա­ յին որ գո­տի­նե­րի վրա  է տա­րած­ վե­լու այս դրույ­թը։ Ընդ ո­րում՝ Կա­ռա­վա­րու­ թյունն այս­պի­սի սահ­մա­նա­ փակ­ման  է դի­մում այն դեպ­քում, երբ դեռ այս տա­ րի մա­ յի­ սին հա­մա­ձայ­նու­թյուն  էր տա­լիս

Պաշ­տո­նա­կան վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը լռում  է, թե ինչ ծա­վա­լի մի­ջոց­ներ են ար­տա­հո­սել օֆ­շոր­ներ։

«Հա­յաս­տա­նի Կա­ռա­վա­րու­թյան և Սեյ­շել­յան Կղ­զի­նե­րի Կա­ռա­ վա­րու­թյան միջև ե­կա­մուտ­նե­ րի և գույ­քի կրկնա­կի հար­կու­մը բա­ցա­ռե­լու և հար­կու­մից խու­ սա­փե­լը կան­խե­լու մա­սին» հա­ մա­ձայ­նա­գիր կնքե­լու Ֆի­նանս­ նե­րի նա­խա­րա­րու­թյան ա­ռա­ ջար­կու­թյա­նը։ Ըստ  էու­թյան՝ այս հա­մա­ձայ­նագ­րով ի­րա­վա­ կան հար­թու­թյու­նում Կա­ռա­վա­ րու­թյու­նը պաշտ­պա­նում  է օֆ­ շո­րա­յին Սեյ­շել­յան Կղ­զի­նե­րից ե­կող ներդ­րում ­ն ե­րը։ Հա­յաս­ տա­նը նման պայ­մա­նա­գիր ու­նի

նաև օֆ­շո­րա­յին Լ­յուք­սեմ­բուր­ գի, Կիպ­րո­սի հետ։ Այն, որ օֆ­շ որ­ն ե­ր ում ծվա­ րած փո­ղե­ր ը չեն խոր­շ ում Հա­ յաս­տ ա­ն ից, երևում  է Ազ­գա­ յին վի­ճ ա­կ ագ­ր ա­կ ան ծա­ռ ա­ յու­թ յան տվյալ­ն ե­ր ից։ Այս­պ ես՝ այս տար­վա ա­ռ ա­ջ ին կի­ս ամ­ յա­կ ում Լ­յ ուք­ս եմ­բ ուր­գ ից Հա­ յաս­տ ան կա­տ ար­ված ներդ­ րում ­ն ե­ր ի ծա­վա­լ ը կազ­մ ել  է $24,5  մլն կամ Հա­յ աս­տ ա­ն ի տնտե­ս ու­թ յան ի­ր ա­կ ան հատ­ վա­ծ ում կա­տ ար­ված ներդ­ րում ­ն ե­ր ի 3,3%-ը։ Հա­յ աս­տ ա­ն ի

0.36 p 0.09%

395 385 375

Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ո­րո­շել  է հար­կել օֆ­շո­րա­յին կան­խավ­ճար­նե­րը Հա­յաս­տա­նի Կա­ռա­վա­րու­թյու­ նը մի կող­ մից խթա­ նում է օֆ­ շո­րա­յին գո­տի­նե­րից Հա­յաս­ տա­նում կա­տար­վող ներդ­ րում ­նե­ րը, մյուս կող­ մից՝ սահ­ մա­նա­փա­կում օֆ­շոր­նե­րի մի­ջո­ցով հար­կու­մից խու­սա­փե­ լու ճա­նա­պար­հը։

384.09

365

ան­կ ա­խ ա­ց ու­մ ից հե­տ ո օֆ­շ ո­ րա­յ ին Լ­յ ուք­ս եմ­բ ուր­գ ից երկ­ րից տնտե­ս ու­թ յու­ն ում կա­տ ար­ վել են $88,5  մլն-ի ուղ­ ղա­ կի ներդ­ր ում ­ն եր։ Այս տա­ րի ներդ­ րում ­ներ չեն ե­ղել Կիպ­րո­սից, Վիր­ջին­յան Կղզի­նե­րից։ Հա­յաս­տա­նի հիմ ­ն ա­կան օֆ­շո­ րա­յին գոր­ծըն­կե­րը Կիպ­րոսն  է։ Այդ երկ­րից վեր­ջին քսան տար­ վա ըն­թաց­քում Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թյու­նում ներդր­վել  է շուրջ $100 մլն, և այդ մի­ջոց­նե­րի հիմ ­ն ա­կան մա­սը հայ­կա­կան ծա­ գում ու­նի։ Օ­րի­նակ՝ ան­ցած տա­ րի Կիպ­րո­սից կա­տար­ված հայ­ կա­կան ներդ­րում ­ն երն ուղղ­վել են կա­ցու­թյան կազ­մա­կերպ­ման ո­լորտ ($11 մլն), մե­ծա­ծախ և ման­ րա­ծախ առևտ­րի ո­լորտ ($400 հազ.), վար­ձույ­թի և լի­զին­գի ($308 հազ.), հան­քա­գոր­ծա­կան արդ­յու­նա­բե­րու­թյան և բաց հան­ քե­րի շա­հա­գործ­ման ($230 հազ.) ո­լորտ­ներ։ Հա­յաս­տա­նի օֆ­շո­րա­յին գոր­ ծըն­կեր­նե­րի թվում են Լիխ­տենշ­ տեյ­նը, Մեծ Բ­րի­տա­նիա­յի Վիր­ ջին­յան Կղ­զի­նե­րը, Կայ­ման­յան Կղ­զի­նե­րը։ Կայ­ման­յան Կղզի­նե­ րում գրանց­ված ներդ­րող­ներն ան­ցած տա­րի $4,6  մլն­-ի ուղ­ղա­ կի ներդ­րում ­ն եր են կա­տա­րել Հա­յաս­տա­նի ման­րա­ծախ առևտ­ րի ո­լոր­տում։ Իսկ թե այս տա­ րի­ նե­ րին ինչ ծա­վա­լի մի­ջոց­ներ են ար­տա­հո­ սել օֆ­շոր­ներ, պաշ­տո­նա­կան վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը լռում  է։  n Ար­մե ­նակ Չա­տին­յան

355 11.05

11.08

եվրո/դրամ

523.98

11.11 1.49 p

0.29%

560 540 520 500 480 11.05

11.08

ռուբլի/դրամ

12.58

11.11 0.02 p

0.16%

13,50 12,80 12,10 11,40 11.05

11.08

եվրո/դոլար

1.362

11.11 0.00 p

0.11%

1,51 1,44 1,37 1,30 11.05

11.08

WTI Brent

նավթ

11.11

98.12 0.34 p 0.35% 0.00% 113.71 0.00

US$/bbl.

125

100

Կար­միր մե­տա­ղից կախ­ված ‹‹‹ էջ 1 արտադ­րու­թյունն ա­ճել  է հա­ մա­պա­տաս­խա­նա­բար 9,7% և 6,5%-ով։ Ն­ման ա­ճը հաս­կա­նա­լի  է, քանի որ ե­ թե ան­ ցած տա­ րվա ինը ա­միս­նե­րին, օ­րի­նակ, 1 տոն­ նա պղնձի գնե­ րը տա­ տան­ վում էին $6,3-7,9 հազ-ի մի­ ջա­ կայ­քում, ա­պա այս տա­րի գնե­րը գտնվել են $8,3-10 հազ-ի մի­ջա­ կայ­ քում (մի­ ջին ա­ ճը՝ մոտ 30%)։ Ն­ման գնե­րի պայ­ման­նե­րում այս տար­վա հուն­վար-սեպ­տեմ­բե­րին Հա­յաս­տա­նից ար­տա­հան­վել  է $201  մլն-ի մաք­սա­յին ար­ժե­քով 86 հազ. տոն­նա պղնձի հան­քա­ քար։ Չ­նա­յած ան­ցած տար­վա ինը ա­միս­նե­րի հա­մե­մատ պղնձի հան­քա­քա­րի ար­տա­հա­նու­մը ֆի­ զի­կա­կան ծա­վա­լով կրճատ­վել  է մոտ 2 հազ. տոն­ նա­ յով, գու­ մա­ րա­յին ար­տա­հայ­տու­թյամբ ծա­ վալն ա­վե­լա­ցել  է 34%-ով։ Հա­յաս­տա­նի ընդ­հա­նուր ար­ տա­հան­ման մեջ պղնձի հան­քա­ քա­րին բա­ժին է ըն­կել 20%-ը։ Չզ­ տած (սև) պղնձի ար­տա­հան­ման ծա­վալն ա­վե­լա­ցել  է 16%-ով՝ կազ­մե­լով 6,3 հազ. տոն­նա, մաս­ նա­բա­ժինն ընդ­հա­նուր ար­տա­ հան­ման մեջ կազ­մել է մոտ 10%։ Մո­լիբ­դե­նին և ֆե­ռո­մո­լիբ­դե­նին

բա­ժին  է ըն­կել ար­տա­հան­ման ա­վե­լի քան 10%-ը։ Հա­մաշ­խար­հա­յին շու­կա­ յում այս տար­վա հուն­ վար-սեպ­ տեմ­բե­րին ոս­կու գնի ա­ճը բե­ րել  է նաև Հա­յաս­տա­նից ազ­ նիվ այս մե­տա­ղի ար­տա­հան­ ման ծա­վալ­նե­րի ա­ճի։ Այս­պես՝ 2011թ. ինը ա­միս­նե­րին ար­տա­ հան­վել  է $43,1  մլն­-ի 1,6 տոն­նա ոս­կի, այն դեպ­քում, երբ ան­ցած տար­վա նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­ վա­ծում Հա­յաս­տա­նից ար­տա­ հան­ վել է $17  մլն­-ի 988 կգ­ոս­ կի։ Ու­ շագ­ րավ է, որ այս տա­ րի

Հա­յաս­տա­նից ար­տա­հան­վող ոս­ կու փո­ շու 1 կգ­-ի գի­ նը կազ­ մել էր $27 հազ., այն դեպ­ քում երբ հա­մաշ­խար­հա­յին շու­կա­ յում «չեր­վոն» ոս­կու 1 կգ­-ի նվա­ զա­գույն գի­նը ինը ա­միս­նե­րին ե­ ղել է $42,8 հազ., իսկ ա­ ռա­ վե­ լա­գույ­նը՝ $59,2 հազ.։ Հան­քարդ­յու­նա­բե­րա­կան 10 խո­շոր ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի կող­ մից այս տար­ վա ինը ա­ միս­ նե­ րին նա­խորդ տար­վա նույն ժա­ մա­նա­կա­հատ­վա­ծի հա­մե­մատ վճա­րված մոտ ֌16  մլրդ­ ա­վել հար­կե­րի 56%-ը բա­ժին  է ըն­կել

75 11.05

«Զան­գե­զու­րի պղնձա­մո­լիբ­դե­ նա­յին կոմ­բի­նա­տ»-ին։ Այս ըն­կե­ րու­թյունն այս տար­վա հուն­վարսեպ­տեմ­բե­րին 2,2 ան­գամ ա­վե­ լի հարկ է վճա­րել, քան մյուս ինը ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը միա­սին վերց­ րած։ Հիմք ըն­դու­նե­լով վճա­րած հար­կե­րի ծա­վալ­նե­րը՝ մե­տաղ­ նե­ րի բարձր գնե­ րից օ­ գուտ չեն քա­ղել «Մա­քուր եր­կա­թի գոր­ ծա­րա­ն»-ը և «Ար­մե ­նիան քա­փըր փրոգ­րամ» ըն­կե­րու­թյու­նը (Ա­լա­ վեր­դու պղնձա­ձու­լա­կան գոր­ծա­ րան)։  n Ար­մե ­նակ Չա­տին­յան

Հանքարդյունաբերական խոշոր ընկերությունների վճարած հարկերը Ընկերություններ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբ.

2011 I-IX (մլն դրամ)

2010 I-IX (մլն դրամ)

Փոփոխություն Փոփոխություն (մլն դրամ) (%)

ոսկի

11.08

կբ 100 հհ comex

1900

1650

1400 11.05

(comex)

պղինձ

8100 7300 6500 11.05

Դինո գոլգ մայնինգ քամփնի

2 924

1 963

961

49%

ցորեն

Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ

1 904

1 287

617

48%

US$/tonne

Արմենիան քափըր փրոգրամ

1 262

1 263

-1

-0,1%

Գեո պրո մայնինգ գոլդ

1 024

638

386

61%

561

688

-127

-18%

364

351

13

4%

143

206

144%

Զանգեզուր մայնինգ

345

181

164

91%

Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատ

314

268

46

17%

31 629

15 631

15 998

102%

Ընդամենը Աղբյուրը՝ ՊԵԿ 1000 խոշոր հարկատուների ցանկ

4.4 q 0.06%

8900

155%

349

7434

11.11

9700

13 733

Արմենիան տիտանիում փրոդաքշն

11.08

US$/tonne

8 849

Արմենիան մոլիբդեն փրոդաքշն

1.7 q 0.09% 6.9 p 0.39%

US$/t oz.

22 582

Մաքուր երկաթի գործարան

1782.3 1766.5

11.11

(cbt)

11.08

260.51

11.11 0.73 q

0.28%

300 260 220 11.05

11.08

11.11

Տվյալները վերցված են 11.11, Երևան, ժ. 16:01 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, Bloomberg և Forex


| № 39, շաբաթ, նոյեմբերի 12, 2011 թ.

6 | Մեծ փողեր

Ի­տա­լիան վա­խեց­րել  է բան­կե­րին Ֆի­նան­սա­կան կա­ռույց­նե­րին «ցա­վոտ» կո­րուստ­ներ են սպառ­նում

Այս­պես, ըստ բրի­տա­նա­կան The Daily Telegraph-ի՝ բրի­տա­նա­ կան չորս խո­շո­րա­գույն բան­ կե­ րում պահ­ վում են 42  մլրդ ֆունտ ստեռ­լինգ ծա­վա­լով Ի­տա­լիա­յի պետ­պար­տա­տոմ­ սեր: Այս ա­ռու­մով ա­ռա­ջա­տա­ րը Barclays-ն է, ո­ րին բա­ ժին է ընկ­նում 25,7 մլրդ ֆունտ ստեռ­ լին­գի (€30  մլրդ) պետ­պար­ տա­տոմս, ընդ ո­րում՝ գու­մա­ րի 4  մլրդ ֆուն­տը ի­տա­լա­կան պետ­պարտ­քում կա­տար­ված ուղ­ղա­կի ներդ­րում ­ն երն են: Royal Bank of Scotland-ը Ի­տա­ լիա­յի պար­տա­վո­րու­թյուն­ նե­րում կա­տա­րել  է 9,7  մլրդ ֆունտ ստեռ­լին­գի ներդ­րում, ո­ րից 400  մլն ֆունտ ստեռ­ լին­ գը՝ պե­տա­կան պար­տա­տոմ­սե­ րում: Մ­յուս կող­մից՝ բան­կին հա­ ջող­վել  է մեկ տար­վա ըն­թաց­ քում «ա­ զատ­ վել» 2 մլրդ ֆունտ ստեռ­լի­նգ ծա­վա­լով ի­տա­լա­կան պար­տա­տոմ­սե­րից: Վեր­ջին ամ­ի ս­նե­րին HSBC-ն ևս կա­րո­ղա­ցել  է ա­զատ­ վել ի­տա­լա­կան պետ­պար­ տա­տոմսե­րի մի մա­սից և

Ի­տա­լիա­յի պար­տա­վո­րու­թյուն­ նե­րում ներդ­րում ­ն ե­րը հասց­նել 4,3  մլրդ ֆուն­ տի, ո­ րից 1,6  մլրդ ֆունտ ստեռ­լին­գը՝ պե­տա­կան պար­տա­տոմ­սե­րում: Lloyds Banking Group-ի ի­ տա­ լա­կան ակ­տիվ­ն ե­րը կազ­մում են 2,7 մլրդ ֆունտ ստեռ­ լինգ, ո­ րից 52  մլն­-ը պե­տա­կան պար­տա­ տոմ­սե­րում կա­տար­ված ներդ­ րում ­ն երն են: Ի­տա­լիա­յի պարտ­քա­յին պար­ տա­վո­րու­թյուն­նե­րում ակ­տիվ­ն եր ու­նեն նաև ֆրան­սիա­կան բան­ կե­րը: Այս­պես՝ Ի­տա­լիա­յի ա­վե­ լի քան €1,9 տրլն պետ­պարտ­քում Ֆ­րան­սիա­յի ֆի­նան­սա­կան կա­ ռույց­նե­րի ներդ­րում ­ն ե­րը կազ­մում են €100  մլրդ: Ֆ­րան­սիա­կան բան­ կե­րից ա­ռա­վել մեծ ծա­վա­լի ներդ­ րում ­ն ե­րը բա­ժին  են ընկ­նում Crédit Agricole-ին՝ €6,7  մլրդ։ Societe Generale-ի ներդ­րում ­ն երն ըն­թա­ ցիկ տար­վա սեպ­տեմ­բե­րի 9-ի դրու­թյամբ կազ­մել են €1,5 մլրդ: Գեր­մա­նա­կան բան­կե­րի՝ Ի­տա­ լիա­յի պե­տա­կան պար­տա­տոմ­ սե­րում ներդ­րում ­ն ե­րը կազ­մում են €6,7 մլրդ: Ի­տա­լա­կան պարտ­քում ակ­ տիվ­ն ե­րի մեծ ծա­վալ ու­նեն նաև ա­մե­րիկ­յան բան­կե­րը: Այս­պես՝ J.P. Morgan Chase&Co.-ի ներդ­ րում ­ն ե­րն ան­ցած ամս­վա դրու­ թյամբ կազ­մել են $6,1: Bank of America-ի՝ Ի­ տա­ լիա­ յի պե­տա­կան պարտ­քում ներդ­ րում ­նե­ րը $2,2 մլրդ­են, ո­ րից պե­ տա­կան պար­տա­տոմ­սե­րում՝ $1,5  մլրդ: Բա­ ցի այդ՝ բան­ կը $2,8  մլրդ­  է տրա­մադ­րել ի­տա­լա­ կան կոր­պո­րա­ցիա­նե­րին:

Ի­տա­լա­կան պարտ­քում ակ­ տիվ ­ն ե­րի մեծ ծա­ վալ ու­նեն ինչ­պես եվ­րո­պա­կան, այն­պես  էլ ա­մե­ րիկ­յան բան­կե­րը:

blogs.reuters.com

Եվ­րո­պա­յի խո­շո­րա­գույն բան­ կե­րը Ի­տա­լիա­յի պարտ­քա­յին ճգնա­ժա­մի պատ­ճա­ռով կա­ րող են «ցա­վոտ» կո­րուստ­ներ կրել, հատ­կա­պես երբ այս երկ­ րի պե­տա­կան պար­տա­տոմ­սե­ րի տա­րե­կան ե­կամ­տա­բե­րու­ թյու­նը հա­տել  է հո­գե­բա­նա­ կան 7%-ի սահ­մա­նը՝ հար­ցա­ կա­նի տակ դնե­լով պարտ­քե­րը վե­րա­ֆի­նան­սա­վո­րե­լու Հ­ռո­մի հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը։

Հատ­կան­շա­կան  է, որ եվ­րո­ պա­կան վար­կա­տու­նե­րը զգա­ լի կո­ րուստ­ ներ ար­ դեն կրել են հու­նա­կան պարտ­քի դուրսգր­ ման հետևան­քով: Ա­մե­րիկ­յան The Wall Street Journal-ի հա­ ղորդ­ մամբ՝ Crédit Agricole-ի (Ֆ­րան­սիա­յի մե­ծու­թյամբ եր­ րորդ բան­կը՝ ըստ կա­պի­տա­լի­ զա­ցիա­յի) զուտ շա­հույ­թը նվա­ զել  է 65%-ով՝ պայ­մա­նա­վոր­ված հու­նա­կան պե­տա­կան պար­տա­ տոմսե­րի դուրսգր­մամբ: Ա­վե­լին՝ բան­կի հու­նա­կան ստո­րա­բա­ ժան­ ման՝ Emporiki-ի վնա­ սն ըն­ թա­ցիկ տար­վա եր­րորդ ե­ռամս­ յա­կում կազ­մել է €397 մլն: Crédit Agricole-ը, ընդ­հա­նուր

առ­մամբ, դուրս  է գրել հու­նա­կան պե­տա­կան պար­տա­տոմ­սե­րի 60%-ը՝ €637  մլն ար­ժո­ղու­թյամբ։ Ըն­թա­ցիկ տար­վա եր­րորդ ե­ռամս­յա­կում ֆրան­սիա­կան մյուս խո­ շոր բան­ կի՝ Societe Generale-ի շա­հույթ­նե­րը ևս զ­գա­ լիո­րեն կրճատ­վել են՝ պայ­մա­ նա­վոր­ված հու­նա­կան պար­տա­ տոմ­սե­րի դուրսգր­մամբ: Societe Generale-ի հաշ­վեկշ­ռում հու­նա­ կան պետ­պար­տա­տոմ­սե­րի վնա­ սը կազ­մել է €333 մլն: Ի դեպ՝ նա­խօ­րեին մի­ջազ­գա­ յին Standard&Poor‘s վար­կան­շա­ յին գոր­ծա­կա­լու­թյու­նը սխալ­ մամբ ի­ջեց­րել  էր Ֆ­րան­սիա­յի վար­կա­նի­շը: Գոր­ծա­կա­լու­թյու­նը

սխալ հա­ղոր­դագ­րու­թյուն  էր ու­ ղար­կել  մի շարք հա­ճա­խորդ­նե­ րի՝ նրանց մոտ ԵՄ մե­ ծու­ թյամբ երկ­րորդ տնտե­սու­թյան ճգնա­ ժա­մում հայտն­վե­լու մտա­վա­խու­ թյան պատ­ճառ դառ­նա­լով: Գոր­ծա­կա­լու­թյու­նը սխալ հա­ ղոր­դագ­րու­թյու­նից հե­տո հրա­ պա­րա­կած հայ­տա­րա­րու­թյամբ տե­ղե­կաց­րել է, թե սխա­լը տե­ղի է ու­նե­ցել տեխ­նի­կա­կան խնդիր­ նե­րի պատ­ճա­ռով, և մ­տա­դիր չէ Ֆ­րան­սիա­յի նկատ­մամբ որևէ գոր­ծո­ղու­թյուն ձեռ­նար­կել, իսկ Ֆ­րան­սիա­յի վար­կա­յին վար­ կա­նի­շը շա­րու­նա­կում է ա­մե­ նա­բարձր՝ AAA մա­կար­դա­կում մնալ:  n

Walt Disney-ի հա­ջո­ղու­թյան գաղտ­նի­քը Շա­հույ­թի աճ՝ գո­վազդ­նե­րի և զ­վար­ճան­քի զբո­սայ­գի­նե­րի հաշ­վին

4-րդ­ ե­ռամս­յա­կում (2011թ. 3-րդ­ Ա­ մե­ րիկ­յան Walt Disney Co ըն­ ե­ռամս­յա­կում) ա­ճել  է 30%-ով՝ կե­րու­թյան զուտ շա­հույ­թը մինչև $1,1  մլրդ։ Մեկ բաժ­ նե­ 2010-2011 ֆին­տար­վա 4-րդ­ տոմ­սի հաշ­վով շա­հույ­թը 43 ե­ռամս­յա­կում (ա­վարտ­վել  է ցեն­տից ա­վե­լա­ցել  է մինչև 58 2011թ. հոկ­տեմ­բե­րին) ա­վե­լա­ ցենտ (+35%): ցել է 21%-ով՝ մինչև $4,8  մլրդ։ 2011թ. ըն­կե­րու­թյան մուլ­տար­ Այս մա­սին վկա­յում են ըն­կե­րու­ տադ­րու­թյան ստո­րա­բա­ժան­ թյան ե­ռամս­յա­կա­յին հաշ­վետ­ ման հա­սույ­թը կրճատ­վել  է 5%վու­թյան տվյալ­նե­րը։ Մեկ բաժ­ ով՝ $6,4 մլրդ­-ով։ Disney-ի վեր­ նե­տոմ­սի հաշ­վով ըն­կե­րու­թյան լու­ծա­բան­նե­րը սա պայ­մա­ շա­հույթն ա­վե­լա­ցել  է 24%-ով՝ նա­վո­րում են նրա­նով, որ $2,3-ից մինչև $2,53։ Հա­ ան­ցած տա­րի թո­ղարկ­ սույթն ա­վե­լա­ցել  է ված մուլտ­ֆիլ­մե­ 7%-ով՝ կազ­մե­լով Ըն­կե­րու­թյան րը («Խա­ղա­լիք­նե­ $40,8  մլրդ։ զուտ շա­հույ­թը 2010-2011 ֆին­տար­վա րի պատ­մու­թյու­ նը-3», «Ար­քա­ Ց ո ւ­ց ա­ն ի շ ­ 4-րդ­ ե­ռամս­յա­կում յա­դուստրն ու նե­ րի աճն ըն­ ա­ճել է 30%-ով՝ մինչև գոր­տը») ա­վե­ կե­ր ու­թ յու­ն ում լի հա­ջող­ված պ ա յ­մ ա­ն ա­վո ­ են ե­ ղել, քան րում են հիմ­ 2011թ. նա­խագ­ծե­ նա­կա­նում Walt րը («Թոր», «Կա­ Disney զվար­ պի­տան Ա­մե­րի­կա»)։ ճանք­նե­րի զբո­սայ­ Ըն­կե­րու­թյու­նը հա­ գի­նե­րի բարձր հա­ճա­ ջորդ ֆի­նան­սա­կան տար­վա խե­լիու­թյամբ, ինչ­պես նաև վե­րա­բեր­յալ կան­խա­տե­սում ­ն եր ըն­կե­րու­թյան կա­բե­լա­յին հե­ չի ա­րել։ Ի դեպ՝ 4-րդ­ ե­ռամս­յա­կի ռուս­տաա­լիք­նե­րում տե­ղադր­ հաշ­վետ­վու­թյան հրա­պա­րա­կու­ վող գո­վազդ­նե­րի ա­վե­լաց­ մից հե­տո Disney-ի բաժ­նե­տոմ­ մամբ։ Ըն­կե­րու­թյան զուտ շա­ սերն արժևոր­վել են 2,5%-ով։  n հույ­թը 2010-2011 ֆին­տար­վա

$1,1 մլրդ։

Ե­ռամս­յա­կա­յին հաշ­վետ­վու­թյու­նը Disney-ի բաժ­նե­ տոմ­սե­րը «թան­կաց­րել»  է

Էջը պատրաստեց Տաթև Հովհաննիսյանը

2,5%-ով։


№ 39, շաբաթ, նոյեմբերի 12, 2011 թ. |

Աշխարհ | 7

Ա­զատ առևտ­րի գո­տու տես­լա­կա­նով Այ­սօր ԱՄՆ-ի Հա­վա­յան կղզի­ նե­րի Հո­նո­լու­լու քա­ղա­քում մեկ­նար­կել  է Ա­սիա-խա­ղա­ղօվ­ կիա­նոս­յան տնտե­սա­կան հա­ մա­գոր­ծակ­ցու­թյան (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) եր­ կօր­յա գա­գա­թա­ժո­ղո­վը, ո­րին մաս­նակ­ցում են հա­մա­գոր­ ծակ­ցու­թյան ան­դամ 21 երկր­ նե­րի պատ­վի­րա­կու­թյուն­նե­րը: Գա­գա­թա­ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գում այս տա­րա­ծաշր­ջա­նի առևտ­րա­ յին հա­րա­բե­րու­թյուն­ների կար­ գա­վոր­ման խնդիր­ներն են։ Հո­նո­լու­լո­ւում ձեռ­նարկ­վել են անվ­տան­գու­թյան խիստ մի­ջո­ ցա­ռում ­ն եր, գա­գա­թա­ժո­ղո­վի շրջա­նա­կում քա­ղաք կժա­մա­նի շուրջ 10 հազ. հյուր, այդ թվում՝ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տոն­յա­ ներ, գոր­ծա­րար­ներ, լրագ­րող­ ներ: Գա­գա­թա­ժո­ղո­վը հյու­րըն­ կա­լող եր­կի­րը՝ ԱՄՆ-ը, մտա­ դիր  է հա­մա­ձայ­նու­թյուն ձեռք բե­րել կազ­մա­կեր­պու­թյան ան­ դամ մյուս երկր­նե­րի հետ առևտ­ րա­յին և տն­տե­սա­կան քա­ղա­ քա­կա­նու­թյան հա­մա­կար­գումն ընդ­լայ­նե­լու, ինչ­պես նաև ա­զատ առևտ­րի գո­տու՝ այս­պես կոչ­ված Անդ­րազ­գա­յին գոր­ծակ­ցու­թյան ստեղծ­ման շուրջ։

Վեր­ջին այս կա­ռույ­ցի հիմ ­ն ա­ քա­րը պետք  է դառ­նա ա­զատ առևտ­րի մա­սին Բ­րու­նե­յի, Չի­լիի, Նոր Զե­լան­դիա­յի և Սին­գա­պու­ րի միջև ար­դեն գոր­ծող բազ­մա­ կող­մա­նի հա­մա­ձայ­նա­գի­րը: Հա­ մա­ձայն Վա­շինգ­տո­նի նա­խա­ ձեռ­նու­թյան՝ գո­տու կազ­մում պետք է ընդգրկ­վեն նաև Ավստ­ րա­լիան, Մա­լայ­զիան, Պե­րուն և Վիետ­նա­մը: Չի­նաս­տա­նն ան­դա­ մակ­ցու­թյան հրա­վեր չի ստա­նա։ Քա­ղա­քա­գետ­նե­րի կար­ծի­քով՝ այս գա­գա­թա­ժո­ղո­վն առևտ­ րի զար­գաց­ման, ներդ­րում ­ն ե­ րի և այլ խնդիր­ նե­ րի քննարկ­ ման լա­վա­գույն հար­թակ­նե­ րից  է։ Պար­տա­դիր կա­տար­ման հա­մա­ձայ­նագ­րե­րը, սո­վո­րա­ բար, ստո­րագր­վում են ա­վե­լի ցածր մա­կար­դա­կով, հետևա­ պես՝ հե­տա­գա­յում տա­րա­ձայ­ նու­թյուն­ներ հար­թե­լը բա­վա­կան դժվար  է ըն­թա­նում։ Հատ­կան­շա­կան  է, որ ԱՄՆ-ը՝ ի դեմս պետ­քար­տու­ղար Հի­լա­ րի Ք­լին­թո­նի, APEC-ի երկր­նե­րին ա­ռա­ջար­կում  է նվա­զեց­նել  է­կո­ լո­գիա­կան ապ­րանք­նե­րի և ծա­ ռա­յու­թյուն­նե­րի, այդ թվում՝ քա­ մու ու­ժով աշ­խա­տող տուր­բին­ նե­րի և արևա­յին մարտ­կոց­նե­րի սա­կագ­նե­րը:

blogs.cfr.org

Ա­սիան և Խա­ղաղ օվ­կիա­նո­սը մեկ­նել են Հա­վա­յան կղզի­ներ

APEC-ի գա­գա­թա­ժո­ղո­վում կքննարկ­վի ա­զատ առևտ­րի գո­տու՝ Անդ­րազ­գա­յին գոր­ ծակ­ցու­թյան ստեղծ­ման հար­ցը:

տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­ թյան հա­մա­ձայ­նագ­րե­րի ստո­ րագ­րու­մը և դ­րա ա­պա­հով­ ման մե­խա­նիզմ ­ն ե­րի սահ­մա­նու­ մը: Այս­պես՝ ըստ Ս­պի­տակ տան մամ­լո քար­տու­ղար Ջեյ Քառ­նիի՝ դրա վկա­յու­թյու­նը ոչ միայն այս գա­գա­թա­ժո­ղո­վի կազ­մա­կեր­ պումն է ու քննարկ­ վե­ լիք հար­ ցե­րի շրջա­նա­կը, այլև Օ­բա­մա­յի՝ հա­ջորդ շա­բաթ Ավստ­րա­լիա և Ին­դոն­եզիա կա­տա­րե­լիք այ­ցե­րը: Ըստ ԱՄՆ-ի պետ­քար­տու­ղա­ րի տե­ղա­կալ Ո­ւիլ­յամ Բեռն­սի՝

Գա­գա­թա­ժո­ղո­վի ըն­թաց­քում հյու­րըն­կալ երկ­րի՝ ԱՄՆ-ի նա­ խա­գահ Բա­րաք Օ­բա­ման հան­ դի­պում ­ն եր կու­նե­նա կազ­մա­կեր­ պու­թյան ան­դամ մի շարք երկր­ նե­րի ղե­կա­վար­նե­րի, մաս­նա­վո­ րա­պես Ճա­պո­նիա­յի վար­չա­պետ Յո­սի­հի­կո Նո­դա­յի, Ռու­սաս­տա­ նի նա­խա­գահ Դ­միտ­րի Մեդ­ վեդևի, Չի­նաս­տա­նի նա­խա­գահ Հու Ձին­թաո­յի հետ: Օ­բա­մա­յի վար­չա­կազ­մը կարևո­րում  է Ա­սիա-խա­ղա­ղօվ­ կիա­նոս­յան տա­րա­ծաշր­ջա­նում

ներ­կա­յում APEC-ի երկր­նե­ րի միջև հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան ռազ­մա­վա­րու­թյան կարևոր բա­ ղադ­րիչ­նե­րից մե­կը Հնդ­կաս­տա­ նի «դե­պի Արևելք» քա­ղա­քա­կա­ նու­թյան խթա­նումն  է: Բեռն­սի խոս­քով՝ 21-րդ դա­րում կազ­մա­ կեր­պու­թյան և ԱՄՆ-ի միջև հա­ րա­բե­րու­թյուն­նե­րում ո­րո­շիչ գոր­ ծոն  է լի­նե­լու հենց Հնդ­կաս­տա­նի հետ հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը: Ն­շենք, որ նա­խօ­րեին ար­դեն տե­ղի  է ու­նե­ցել կազ­մա­կեր­պու­ թյան ան­դամ երկր­նե­րի ֆի­նանս­ նե­րի նա­խա­րար­նե­րի հան­դի­պու­ մը, որ­տեղ քննարկ­վող հիմ ­ն ա­կան հար­ցը ե­ղել  է եվ­րո­գո­տու պարտ­ քա­յին ճգնա­ժա­մը: Հան­դիպ­ման մաս­նա­կից­նե­րի կար­ծի­քով՝ ներ­ կա­յում այն սպառ­նա­լիք  է ամ­բողջ հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­սու­թյան հա­մար և իր ուղ­ղա­կի ազ­դե­ցու­ թյունն ու­նի նաև APEC-ի երկր­նե­րի վրա: ԱՄՆ-ի ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­ րար Թի­մո­թի Գայթ­նե­րը իր ե­լույ­ թում եվ­րո­պա­ցի ա­ռաջ­նորդ­նե­ րին կոչ է ա­րել տնտե­սու­թյան կա­ յու­նաց­ման ուղ­ղու­թյամբ ա­ռա­վել հա­մար­ձակ քայ­լեր ձեռ­նար­կել: APEC-ը ստեղծ­ վել  է 1989թ., ներ­կա­յում կազ­մա­կեր­պու­թյան կազ­ մում ընդգրկ­ ված է 21 պե­ տու­թյուն:  n

Ա­րա­բա­կան գար­նան տու­րիս­տա­կան հետևանք­նե­րը Չ­նա­յած Ա­րա­բա­կան գա­րու­նը հար­վա­ծեց Հ­յու­սի­սա­յին Աֆ­ րի­կա­յի ու Մեր­ձա­վոր Արևել­ քի զբո­սաշր­ջա­յին արդ­յու­նա­ բե­րու­թյա­նը, ո­լոր­տի ներ­կա­յա­ ցու­ցիչ­նե­րը, այ­նո­ւա­մե ­նայ­նիվ, վստահ են, որ շու­ տով ա­ մե ն բան իր տե­ղը կընկ­նի, գրում է BBC-ն։ Լոն­դո­նում այս շա­բաթ ըն­թա­ նում  էր Զ­բո­սաշր­ջու­թյան հա­ մաշ­խար­հա­յին տո­նա­վա­ճա­ռը (World Travel Market)։ Հս­ կա այս ցու­ցա­հան­դե­սը զբո­սաշր­ջա­յին բիզ­նե­սի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ  էր հա­վա­քել ամ­բողջ աշ­խար­հից։ Մեր­ձա­վոր Արևել­քի զբո­սաշր­ ջա­յին արդ­յու­նա­բե­րու­թյան ղե­ կա­վար­նե­րը խո­սել են Ե­գիպ­տո­ սում ու Թու­նի­սում ժո­ղովր­դա­ վա­րա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի և Լի­բիա­յում Մո­ւա­մար Կա­դա­ֆիի վար­չա­կար­գի տա­պալ­ման մա­ սին։ Ն­րանք բո­լորն  էլ ակն­կա­ լում են, որ 2012թ. զբո­սաշր­ջիկ­ նե­րի թի­վը տա­րա­ծաշր­ջա­նում կա­վե­լա­նա։

Դժ­վար տա­րի

Զ­բո­սաշր­ջու­թյու­նը Թու­նի­սի տնտե­սու­թյան կարևոր ճյու­ղե­ րից  է։ «Սո­վո­րա­կան» տա­րի­նե­ րին զբո­սաշր­ջու­թյան արդ­յու­նա­ բե­րու­թյու­նում զբաղ­ված  է մոտ կես  մլն մարդ. այն $2,5  մլրդ­-ի շա­հույթ  է բե­րում։ Սա­կայն Թու­ նի­սի Ազ­գա­յին զբո­սաշր­ջա­յին

գոր­ծա­կա­լու­թյան ղե­կա­վար­նե­ րից Մոն­սեֆ Բա­տի­խը խոս­տո­ վա­նում  է, որ զբո­սաշր­ջիկ­նե­ րի թի­ վը երկ­ րում 2011թ. նվա­ զել է 45%-ով։ «Սա դժվար տա­ րի  էր։ Սա­ կայն մենք հպարտ ենք, որ հե­ղա­փո­խու­թյան ժա­մա­ նակ երկ­րում կար ա­վե­լի քան 150 հազ. զբո­սաշր­ջիկ, և ն­րան­ցից ոչ մե­կը չտու­ժեց։ Թու­նի­սը խա­ղաղ և հ­յու­րըն­կալ եր­կիր  է։ Իսկ այժմ մենք ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյուն ենք դար­ձել»,– ա­սել  է նա։ Բա­տի­խի խոս­քով՝ ընտ­րու­թյուն­նե­րում իս­ լա­միս­տա­կան «Ան Նահ­դա» կու­ սակ­ցու­թյան հաղ­թա­նա­կը ոչ մի կերպ չի անդ­րա­դառ­նա զբո­ սաշր­ջա­յին բիզ­նե­սի ա­պա­գա­յի վրա։ «Ան Նահ­դա»-ն չա­փա­վոր իս­լա­մի կողմ ­ն ա­կից  է, իսկ երկ­ րի նոր կա­ռա­վա­րու­թյու­նը կոա­ լի­ցիոն  է լի­նե­լու։

Լ­րագ­րող­նե­րը չա­փա­ զանց­նում են Այս տար­վա նո­յեմ­բե­րի վեր­ ջին Ե­գիպ­տո­սում նշա­նակ­ված են խորհր­դա­րա­նի ստո­րին պա­ լա­տի ընտ­րու­թյուն­նե­րը, իսկ 2012թ. հուն­վա­րին՝ վե­րին պա­ լա­տի­նը։ Փոր­ձա­գետ­նե­րից շա­ տե­ րը կար­ ծում են, որ երկ­ րի նոր խորհր­դա­րա­նում ման­ դատ­նե­րի մեծ մա­սը կստա­նա «Ա­զա­տու­թյուն և ար­դա­րու­ թյուն» կու­սակ­ցու­թյու­նը, ո­րը ներ­կա­յաց­նում  է «Մու­սուլ­ման

Էջը պատրաստեցին Սյուզաննա Հովհաննիսյանը և Լիլիթ Միքայելյանը

եղ­բայր­նե­ր»-ի շա­հե­րը։ Սա ան­ հանգս­տու­թյան տե­ղիք  է տա­ լիս, քա­ նի որ կա­ րող  է կրո­ նա­կան հո­ղի վրա բռնու­թյան պատ­ճառ դառ­նալ. Ե­գիպ­տո­ սում բնակ­ չու­ թյան 10%-ը (մոտ 9  մլն մարդ) քրիս­ տոն­ յա է։ Այ­ դու­հան­դերձ, ե­գիպ­տա­կան Ramasside Travel տու­րիս­տա­կան ըն­կե­րու­թյան գոր­ծա­դիր տնօ­ րեն Մու­համ­ադ Յու­սե­ֆը վստա­ հեց­րել է, թե արևմտ­յան լրատ­ վա­մի­ջոց­նե­րը չա­փա­զանց­ված են ներ­կա­յաց­նում մու­սուլ­ման մե­ծա­մաս­նու­թյան ու քրիս­տոն­ յա փոք­րա­մաս­նու­թյան միջև միջ­դա­վա­նա­կան հա­կա­սու­ թյուն­նե­րի վե­րա­բեր­յալ լու­րե­րը։ Ն­րա խոս­քով՝ ի­րա­կան Ե­գիպ­ տո­սը շատ ա­վե­լի անվ­տանգ  է։

Լի­բիա­կան բո՞ւմ

Լի­բիան այս տա­րի տո­նա­վա­ ճա­ռում ներ­կա­յաց­ված չէր։ Սա­ կայն փոր­ձա­գետ­նե­րը կան­խա­ տե­ սում են, որ երկ­ րի զբո­ սաշր­ ջա­յին ին­դուստ­րիան կա­ճի, ե­թե Լի­բիան կա­րո­ղա­նա կա­յուն ու խա­ղաղ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյուն դառ­նալ։ Զ­բո­սաշր­ջու­թյան ո­լոր­ տի փոր­ ձա­ գետ Մայք Բուգս­ գան­գը, լոն­դոն­յան Bugsgang & Associates-ից, վստահ է, որ Լի­ բիան զբո­սաշր­ջա­յին հսկա նե­ րուժ ու­ նի, ո­ րը հարկ  է զար­ գաց­ նել։ Բա­ ցի այդ, ըստ փոր­ ձա­գե­տի, Լի­բիան մոտ  է Եվ­րո­ պա­յին, ին­չը նույն­պես գրա­վիչ  է զբո­սաշր­ջա­յին ին­դուստ­րիա­յի տե­սանկ­յու­նից։

cepolina.com

Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյունն ու­նակ  է ան­գամ զբո­սաշր­ջու­թյու­նը փրկել

Ա­րա­բա­կան գա­րու­նը խթա­նել  է զբո­սաշր­ջութ­յու­նը Մա­րոկ­կո­յում։

Սի­րիան նույն­պես այս տա­րի «ար­ձա­կուրդ»  էր վերց­րել ու տո­ նա­վա­ճա­ռում ներ­կա­յաց­ված չէր։

Ի­րա­կան կա­յու­նու­թյուն Ա­րա­բա­կան գա­րու­նը գրե­թե չդի­պավ Մա­րոկ­կո­յին։ Թեև այս­ տեղ ցույ­ցեր տե­ղի ու­նե­ցան, սա­ կայն ոչ այն թա­ փով, ինչ Թու­ նի­սում ու Ե­գիպ­տո­սում։ Երկ­ րի թա­գա­վոր Մու­համ­ադ 6-րդը ա­րագ գոր­ծեց՝ ա­ռա­ջար­կե­ լով սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­ փո­խում ­ն ե­րի ի­րա­կա­նա­ցում և

ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ինս­տի­ տուտ­նե­րի ու մար­դու ի­րա­վունք­ նե­րի ամ­րապն­դում։ Միա­պե­ տի ծրագ­րե­րը գրե­թե միա­ձայն ա­ջակ­ցու­թյուն ստա­ցան հու­լի­սին կա­յա­ցած հան­րաք­վեի ժա­մա­նակ։ Արդ­յուն­քում, ինչ­պես նշում  է Մա­ րոկ­կո­յի Ազ­գա­յին զբո­սաշր­ջա­ յին գոր­ծա­կա­լու­թյան գոր­ծա­դիր տնօ­րեն Աբ­դուլ­հա­միդ Աբ­դուն, այս տա­րի Մա­րոկ­կո այ­ցե­լած զբո­ սաշր­ջիկ­նե­րի թիվն ա­վե­լա­ցավ։ Նա չի կար­ծում, թե Եվ­րո­պա­յի տնտե­սա­կան խնդիր­նե­րը կա­րող են ազ­դել Մա­րոկ­կո­յի զբո­սաշր­ ջու­թյան զար­գաց­ման վրա։  n


| № 39, շաբաթ, նոյեմբերի 12, 2011 թ.

8 | Սպորտ

Հա­յաս­տան-­Չե­խիա՝ 0։2 Ե­րեկ՝ նո­յեմ­բե­րի 11-ին, Հա­յաս­ տա­նի ֆուտ­բո­լի ե­րի­տա­սար­ դա­կան հա­վա­քա­կանն անց­կաց­ րեց իր հեր­թա­կան հան­դի­պու­մը Եվ­րո-2013-ի ընտ­րա­կան փու­լի շրջա­նա­կում։ Ամ­բողջ խա­ղի ըն­ թաց­քում տի­րե­լով տա­րած­քա­յին ա­ռա­վե­լու­թյա­նը՝ մեր ֆուտ­բո­ լիստ­ներն այդ­պես  էլ չկա­րո­ղա­ ցան գրա­վել մրցակ­ցի դար­պա­սը։ Փո­խա­րե­նը խա­ղի վերջ­նա­մա­ սում Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նը եր­կու ան­գամ գնդակ ըն­դու­նեց սե­փա­կան դար­պա­սը և ցա­վա­լի պար­տու­թյուն կրեց 0։2 հաշ­վով։

Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կան 1.Ար­սեն Պետ­րոս­յան 5.Անդ­րա­նիկ Ոս­կան­յան 6.Մա­սիս Ոս­կան­յան 8.Ար­տակ Ա­լեք­սան­յան 9.Էդ­գար Մա­լաք­յան 13.Վա­րազ­դատ Հա­րո­յան 14.Հով­հան­նես Հով­հան­նիս­յան (10.Գևորգ Բա­դալ­յան՝ 72)

15.Կա­մո Հով­հան­նիս­յան (20.Ա­լեն Համ­բար­ձում­յան՝ 25) 16.Վալ­տեր Պո­ղոս­յան 17.Ար­տակ Ե­դի­գար­յան (22.Գևորգ Կա­րա­պետ­յան՝ 50) 19.Հով­հան­նես Համ­բար­ձում­յան

Չե­խիա­յի հա­վա­քա­կան 1.Մա­րեկ Ս­տեխ 2.Յան Լե­չակս 3.Լու­կաս Հեյ­դա 5.Տո­մաշ Կա­լաշ 6.Մի­լան Նիտ­րիանս­կի 7.Մա­րեկ Հա­նու­շեկ 11.Լա­դիս­լավ Կ­րեշ­չի 12.Վ­լա­դի­միր Դա­րի­դա 13.Մար­տին Նեշ­պուր (17.Յան Չ­րա­նոս­տա՝ 46) 14.Վաց­լավ Կադ­լեց 18.Լու­կաս Մա­րե­ցեկ Խա­ղից հե­տո կա­յա­ցած մա­ մու­լի ա­սու­լի­սին Չե­խիա­յի ե­րի­ տա­սար­դա­կան հա­վա­քա­կա­ նի գլխա­վոր մար­զիչ Յա­կուբ

Դ­րո­վա­լի­լը նշեց, որ ի­րենց հա­ վա­քա­կա­նի հա­մար բա­վա­կա­ն դժվար խաղ  էր։ Չե­խե­րի մար­զի­ չի կար­ծի­քով՝ իր թի­մը մի փոքր ա­վե­լի լավ խա­ղաց և ար­ժա­ նի  էր հաղ­թա­նա­կի։ Հա­յաս­տա­նի ե­րի­տա­սար­դա­ կան հա­վա­քա­կա­նի գլխա­վոր մար­զիչ Ռա­ֆա­յել Նա­զար­յանն անտ­րա­մա­դիր ներ­կա­յա­ցավ մա­մու­լի ա­սու­լի­սին։ Նա­զար­յա­ նը նշեց, թե մրցա­ կի­ ցը կար­ գով ա­ վե­ լի բարձր էր և մեր հա­ վա­ քա­կա­նից ա­վե­լի լավ  էր խա­ղում։ Նա­զար­յանն ա­վե­լաց­րեց, որ մեր տղա­ներն ա­վե­լի շատ  էին տի­ րում տա­րած­քա­յին ա­ռա­վե­լու­ թյա­նը, սա­կայն, ցա­վոք, այդ­պես էլ չկա­րո­ղա­ցան օ­գուտ քա­ղել դրա­նից։ Հա­յաս­տա­նի ե­րի­տա­սար­դա­ կան հա­վա­քա­կա­նն ա­ռա­ջին պար­տու­թյու­նը կրեց ընտ­րա­ կան այս մրցա­շա­րում։ Նո­յեմ­ բե­րի 15-ին մեր հա­վա­քա­կա­նը կմրցի Ո­ւել­սի իր հա­սա­կա­կից­նե­ րի հետ։  n

Հա­յաս­տա­նի ֆուտ­բո­լի ե­րի­տա­սար­դա­կան հա­վա­քա­կանն անց­կաց­րեց իր հեր­թա­կան հան­դի­պու­մը Եվ­րո-2013-ի ընտ­րա­կան փու­լի շրջա­նա­կում չե­խե­րի հետ։

Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նը մնաց ա­ռանց մե­դալ­նե­րի Հու­նաս­տա­նի Պոր­տո-­Կա­ րաս քա­ղա­քում ե­րեկ ա­վարտ­ վեց շախ­մա­տի Եվ­րո­պա­յի թի­մա­ յին ա­ռաջ­նու­թյու­նը։ Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նը վեր­ջին տու­րից ա­ռաջ ի­րա­կան շան­սեր  էր պա­ հա­պա­նում չեմ­պիո­նա­կան տիտ­ ղո­սին ար­ժա­նա­նա­լու հա­մար։ Դ­րա հա­մար Ար­շակ Պետ­րոս­յա­ նի սա­նե­րին անհ­րա­ժեշտ  էր ըն­ դա­մե ­նը ոչ-ո­քի ա­վար­տել մրցա­ մար­տը Գեր­մա­նիա­յի ընտ­րա­նու հետ, պայ­մա­նով, որ Ադր­բե­ջա­նի ընտ­րա­նին հաղ­թեր ռու­մի ­նա­ցի­ նե­րին ոչ ա­վել, քան մեկ միա­վո­ րի ա­ռա­վե­լու­թյամբ։ Հայ շախ­մա­տիստ­նե­րը, սա­ կայն, վեր­ ջին տու­ րում 1,5-2,5

Վեր­ջին տու­րում Լևոն Ա­րոն­յա­նը ոչ-ո­քի խա­ղաց Ար­կա­դի Նայ­դի­չի (­Գեր­մա­նիա) հետ։

հաշ­վով պար­տու­թյուն կրե­ցին Գեր­մա­նիա­յի ընտ­րա­նուց՝ չեմ­ պիո­նի կո­չու­մը զի­ջե­լով վեր­ ջին­նե­րիս։ Վերջ­նա­կան արդ­ յուն­քում Հա­յաս­տա­նի հա­վա­ քա­կա­նը վաս­տա­կած 13 միա­ վո­րով հանգր­վա­նեց չոր­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում։ Ար­ծա­թե մե­ դալ­նե­րին տի­րա­ցավ Ադր­բե­ջա­ նի, իսկ բրոն­զին՝ Հուն­գա­րիա­յի ընտ­րա­նին։ Ինչ վե­րա­բե­րում  է կա­նանց ընտ­րա­նուն, ա­պա նրանք, վաս­ տա­կե­լով 11 միա­վոր, զբա­ղեց­րին յո­թեր­որդ հո­րի­զո­նա­կա­նը, իսկ չեմ­պիո­նի կո­չու­մը վստա­հո­րեն նվա­ճեց Ռու­սաս­տա­նի հա­վա­քա­ կա­նը։  n

Ազդագիր 12.11-18.11 ԹԱՏՐՈՆ

\\«Սի­րա­յին խառ­նաշ­

Գ. Խանջ­յան, բեմ.՝ Ե. Ղա­

Շահ­նա­զար­յան, լի­րի­կա­

nn The Club

զանչ­յան, 12.11 / ժ. 19։00

կան դրա­մա, 18.11 / ժ.

17.11 /ժ. 19:00

\\AFG ֆիլ­մե­րի ցու­ցադ­

nn Հ.­ Թու­ման­յա­նի ան­վան պե­տա­կան տիկ­նի­կա­յին թատ­րոն

nn Խա­մա­ճիկ­նե­րի թատ­րոն

ի­րա­տե­սա­կան  է­լե­գիա,

փոթ», 13.11 / ժ. 19։00 \\Պ­րե­միե­րա, «Ձուկն

\\«Սի­րա­յին ի­րա­րան­

19։00

\\«Քաջ Նա­զար»,

\\«Կա­ռա­վա­րա­կան

րու­թյուն, ա­մե ն ե­րեք­շաբ­

ա­ռանց ջրի կամ suicide»,

ցում…  է­լի ի­րա­րան­ցում…

ման­կա­կան ներ­կա­յա­ցում,

հա­մերգ», 31-ամ­յա ներ­

թի / ժ. 20:00

18.11 / ժ. 19։00

սի­րա­յին››, կա­տա­կերգ. 2

հեղ.՝ Հ. Թու­ման­յան,

կա­յա­ցում, 18.11 /ժ. 19:00

\\«Ա­բու ­Հա­սա­նի

nn «Գոյ» թատ­րոն

տի, բեմ.՝ Ա­նուշ Սարգս­

nn Երևա­նի մնջա­ խա­ղի պե­տա­կան թատ­րոն

մա­շիկ­նե­րը», հեղ.՝

\\Պ­րե­միե­րա, «Մակ­բեթ»,

յան, 13.11/ ժ. 19։00

\\«Խաղ››, մի­մոդ­րա­մա 1

\\«Մատ­նա­չա­փի­կը»,

Ա. ­Լի­սից­յան, բեմ.՝ Լ.

հեղ.՝ Է. Իո­նես­կո, բե­մի

\\«Ար­ջը», «Ա­ռա­ջար­կու­

գոր­ծո­ղու­թյամբ,

­Ման­գա­սա­րո­վա, 12.11,

մտահ­ղաց­ման և բե­մադ­

թյուն», կա­տա­կեր­գու­

13.11

րու­թյան հե­ղի­նակ՝ Ա. Մա­

\\«­Սուտ­լիկ որս­կա­նը»,

գործ., հեղ.՝ Մ. Կա­մո­լետ­

բեմ.՝ Ա. Էլ­բակ­յա­նի, 15.11,

ԱԿՈՒՄԲ

22.11 / ժ. 13:00

nn Ulikhanyan Club \\Ռոք ֆեշն, 12.11 / ժ. 21:00

ե­րաժշ­տա­կան

nn MEZZO Classic House Club

հե­ղի­նակ և բե­մադ­րող

ներ­կա­յա­ցում,

\\Imagine Սիքս­տե­

rock, 13.11 / ժ. 21:00

թյուն­ներ 1 գործ., հեղ.՝

ռե­ժի­սոր՝ Ժի­րայր Դա­

հեղ.՝ Հ. Ք. Ան­դեր­սեն,

տը ներ­կա­յաց­նում  է լա­

\\Happy Birthday

նուկ­յան 12.11 / ժ. 19: 00

Ան­տոն Չե­խով, 17.11

դաս­յան, 17. 11/ ժ. 19:00

բեմ.՝ Ա. Էլ­բակ­յան, 16.11 /

վա­գույն հա­մաշ­խար­հա­

Ulikhanyan club, 14.11 /

բեմ.՝ Լ. ­Ման­գա­սա­րո­վա,

\\«Ս­կա­պե­նի ա­րաք­նե­

\\«Պա­րոն Բա­բի­կը և ու­

ժ. 13:00

յին հի­թե­րը, 15.11, 18.11 /

ժ. 21:00

15.11

րը», կա­տա­կեր­գու­թյուն

րիշ­նե­րը», հեղ.՝ Ժ. Հա­

\\«Գնդ­լիկ-բո­քո­նի­կը», Տ.

ժ. 21:30

\\Los Locos, flamenco,

\\«­Հենց Էն ­Հու­ռին»,

ըստ Ժ. Բ. Մո­լիե­րի, 13.11/

րու­թյուն­յան, բեմ.՝ Ե. Ղա­

nn Հա­մազ­գա­յին թատ­րոն

Քե­լեմ­յան, բեմ.՝ Ա. Էլ­բակ­

\\Impression և Ար­փի,

15.11 / ժ. 21:00

հեղ.՝ ­Հովհ. ­Թու­ման­յան,

ժ. 19: 00

զանչ­յան, կա­տա­կերգ. 2

\\Պ­րե­միե­րա, «Բ­լեզ»,

յան, 12.11 / ժ. 12:30, 14:00

13.11 / ժ. 21:30

\\AYO SHOW, 16.11/ ժ.

գործ., 18.11 / ժ. 19։00

կա­տա­կեր­գու­թյուն, հեղ.Կ.

\\«Մերկ թա­գա­վո­րը»,

\\City Project, bossanova,

19:00

Ման­յե, 13.11 /ժ. 19:00

ե­րաժշ­տա­կան ներ­կա­յա­

14.11 / ժ. 21:30

\\Սու­րեն Ա­ռուս­տամ­

\\Պ­րե­միե­րա, «Վոյ­ցեկ»

ցում, հեղ.՝ Հ. Ք. Ան­դեր­

\\«Ն­յո­ւանս»,  էթ­նո ջազ,

յան բլյուզ բենդ, 18.11 /

մյու­զիքլ, ռեժ.՝ Ա. Մա­կար­

սեն, բեմ.՝ Ա. Էլ­բակ­յան,

16.11 / ժ. 21:30

ժ. 21:00

յան, խո­րեոգ­րաֆ՝

13.11 / ժ. 12:30, 14:00

\\«Ջեզլ», 17.11 / ժ. 21:30

nn Stop club

բեմ.՝ Ռ. ­Բա­բա­յան, 16.11

\\The kings cross sender

Ս­կիզ­բը՝ ժ. 12:00, 14:00,

nn Հ.Պա­րոն­յա­նի ան­վան ե­րաժշ­տա­ կան կո­մե­դիա­յի պե­ տա­կան թատ­րոն

16:00:

\\Պ­րե­միե­րա, «Հա­րուս­

nn Գ.Սուն­դուկ­յա­նի ան­վան ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան թատ­րոն

տի աղ­ջի­կը տգեղ չի լի­

\\«Պատ­վի հա­մար»,

ժոր՝ Ա. Տեր­տեր­յան,

nn Հր. ­Ղափ­լան­յա­նի ան­վան Երևա­նի դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րոն

նում››, հեղ.՝ Ալ. Օստ­րովս­

դրա­մա, Ալ. Շիր­վան­զա­դե,

բե­ման­կա­րիչ՝ Հ. Խա­

nn Պե­տա­կան կա­ մե­րա­յին թատ­րոն

կի, բեմ.՝ Ե. Ղա­զանչ­յան,

12.11 / ժ. 19։00

չատր­յան, 15.11, 16.11 / ժ.

\\«Փնտր­վում է տղա­

11.11

թարգմ.՝ Դա­վիթ Մու­

\\«Ե­ղեգ­նու­հի», հե­քիաթ

19:00

մարդ», հո­գե­բա­նա­կան

\ \Սու­ր են Ա­ռ ուս­տ ամ­յ ա­ն ի

րադ­յա­նի, կա­տա­կերգ. 1

-մյու­զիքլ 2 գործ. հեղ.՝ Ռ.

\\«Ան­բան Հու­ռի», Ա.Ա­ղա­

դրա­մա, 12.11, 13.11 / ժ.

բլյուզ բենդ, 13.11

\\«Ջեզլ», 12.11/ ժ. 20:00

\\«Ախ, Ան­նա Ան­նա կամ

գործ., 11.11 / ժ. 19։00

Մա­րուխ­յան, 13.11 / 12:00

սար­յան, ման­կա­կան ներ­

19:00

\ \Dorians ռոք խումբ,

\\«Իմփ­րեշն» նվա­գա­

կրքոտ կի­րա­կի», 12.11 /

\\«Էս­պես մինչև ե՞րբ…»,

\\«Կով­կա­սի կավ­

կա­յա­ցում, 12.11 /ժ. 12:00,

\\«Երկ­յու­ղած լռու­թյուն»,

17.11

խումբ, սոուլ և ջազ,

ժ. 19։00

կա­տա­կերգ. 2 գործ., հեղ.՝

ճե շրջան», հեղ.՝ Ն.

14:00

մո­նո­ներ­կա­յա­ցում,

\ \Կա­տ ու­ն եր, 18.11

18.11/ ժ. 20:00

\\«Ոս­կե ձկնի­կը», հեղ.՝ Ալ. ­Պուշ­կին, բեմ.՝ Տ. ­Զա­հալ­յան, 17.11

Գ. Հո­վան­նիս­յան, դի­րի­ \ \NOOZ avantegarde,

nn «Գա­ֆես­ճեան» ար­վես­տի կենտ­րոն, CASCADE JAZZ

Orakarg Business Daily  

Create your own agenda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you