Page 1

ÖÅÍÒÀÐ ÇÀ ÅÄÓÊÀÖÈ£Ó

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å


Predsednik:

Tomislav Karaxi}

Generalni sekretar:

Zoran Lakovi}

Adresa:

FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE 11000 Beograd, Terazije 35 Telefoni: 011 / 3233 447 011 / 3246 208; 3235 354 Telefaks: 011 / 3233 433; 3345 040

Adresa:

11000 Beograd, Terazije 3/VIII Telefon: 011 / 32 22 162; 32 21 443 Telefaks: 011 / 32 21 001 www.fss.org.yu office@fss.org.yu

Sportski centar FSS Adresa:

22300 Stara Pazova, Fudbalska 1 Hotel Srbija Luks**** Tel. recepcija: +381 22 367 500 kancelarija: +381 22 367 642 Email: office@sportskicentarfss.co.rs marketing@sportskicentarfss.co.rs

Godina osnivawa: ^lan FIFA: ^lan UEFA: Registrovanih fudbalskih klubova: Ekipa u klubovima raznih uzrasta: Liga u kojima se odvija takmi~ewe: Registrovanih igra~a: Fudbalskih trenera sa diplomama: Aktivnih fudbalskih sudija: Zdravstvenih radnika koji rade u klubovima:

1919. 1921. 1954. 2.482 4.368 365 146.845 4.901 4.032 1.146


FÉEDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION President:

Joseph S. Blatter (Switzerland)

General Secretary:

Jérôme Valcke (France)

Address:

FIFA FIFA, Strasse 20, P.O. Box 8044 Zurich, Switzerland Telephone: +41-(0)43-222 7777 Telefax: +41-(0)43-222 7878 Internet: www.FIFA.com

FEDERATION EUROPIEAN FOOTBALL ASSOCIATION President:

Michel Platini

General Secretary:

David Taylor

Address:

³ Route de Geneve 46 Case postale CH-1260 Nyon 2 Switzerland Tel: +41 (0) 848 00 2727 Fax: +41 (0) 848 01 2727 Web: www.uefa.com Email: infoªuefa.com

INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD (IFAB) Members:

The Football Association The Scottish Football Association The Football Association of Wales Irish Football Association (1 glas svaki) Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (4 glasa)

Slede}a, 130. Godi{nja skup{tina Me|unarodnog Borda }e se odr`ati u Kardifu, Vels, 4 - 6. marta 2016. godine


Publikaciju priredili

VLADAN VI]ENTIJEVI]

Izdava~

FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE 11000 Beograd, Terazije 35

Za izdava~a

ZORAN LAKOVI]

Stru~ni konsultanti

KONSTANTIN ZE^EVI]

Slog i prelom

Tihomir SAVI]

[tampa

"DUGA" - Kraqevo Tel/faks: 036/841-598,311-634

Tira`

500


Priru~nik ZA FUDBALSKE SUDIJE, TRENERE, INSTRUKTORE I DELEGATE Predgovor PRAVILA IGRE FIFA, 2015/2016. Odluke Me|unarodnog BORDA i Odluke Fudbalskog Saveza Srbije Tuma~ewa Pravila igre i Vodi~ za sudije Pitawa i odgovori sa komentarima Instrukcije - komentari Vodi~ za primenu Centar za edukaciju FSS - UEFA Mart, 2015.


PRIRU^NIK ZA FUDBALSKE SUDIJE, TRENERE, INSTRUKTORE I DELEGATE SADR@AJ

Strana

Pravila igre FIFA, 2015/2016. Sa Odlukama Me|unarodnog Borda i Fudbalskog Saveza Srbije .................................................

11

Tuma~ewe Pravila igre ......................................................

97

Pitawa i odgovori sa komentarima .....................................

191

Instrukcije - Komentari ....................................................... 261 Centar za edukaciju FSS ..................................................... 293


PREDGOVOR

Öåíòàð çà åäóêàöè¼ó òðåíåðà Ôóäáàëñêîã ñàâåçà Ñðáè¼å îä îñíèâàœà, îêòîáðà 2002. ãîäèíå, òåìåšíà ¼å ïåäàãîøêî-âàñïèòíà èíñòèòóöè¼à êî¼à âîäè áðèãó î ñòðóöè, îáðàçîâàœó è åäóêàöè¼è òðåíåðñêîã êàäðà çà ñâå óçðàñòå ôóäáàëåðà. Îâ༠ñòðó÷íè – âèñîêîøêîëñêè öåíòàð ñðïñêîã ôóäáàëà ðàäè ïî ¼åäèíñòâåíîì ïðîãðàìó Åâðîïñêå ôóäáàëñêå óíè¼å (ÓÅÔÀ). Îä îñíèâàœà, Öåíòàð çà åäóêàöè¼ó òðåíåðà Ôóäáàëñêîã ñàâåçà Ñðáè¼å îðãàíèçó¼å øêîëó çà ôóäáàëñêå òðåíåðå çà Ö, Á, À è ÏÐÎÔÈ ëèöåíöó. Ó œî¼ ñó ñå åäóêîâàëè ìëàäè òðåíåðè, àëè è îíè èç ðåäîâà áèâøèõ âðõóíñêèõ ôóäáàëåðà è ðåïðåçåíòàòèâàöà èç ñâèõ êðà¼åâà Ñðáè¼å, ïà è èç çåìàšà ó îêðóæåœó. Ñàâðåìåíè ôóäáàë òðàæè íîâå ñàäðæà¼å øêîëîâàœà è îñïîñîášàâàœà òðåíåðà çà îâ༠ïîçèâ. Ïëàí è ïðîãðàì Öåíòðà çà åäóêàöè¼ó òðåíåðà ñòðó÷íî ¼å è ñàäðæà¼íî îñìèøšåí, à ïîðåä íèçà ñòðó÷íèõ òåìà, ïðåäâèäåî ¼å è îñïîñîášàâàœå áóäóžèõ òðåíåðà ó ïîãëåäó îâëàäàâàœà îñíîâíèì ïèòàœèìà èç Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå, áåç ÷è¼å àäåêâàòíå ïðèìåíå íåìà íè íàïðåòêà ôóäáàëñêå èãðå. Ïðàòèòè ñàâðåìåíå òîêîâå ðàçâî¼à ôóäáàëà è óëîãå ñóäè¼à ó œèìà, çàäàòàê ¼å è çà ôóäáàëñêå òðåíåðå. Îâîì ñåãìåíòó, îáó÷àâàœó ïîëàçíèêà ñåìèíàðà çà ëèöåíöó Ö, Á, À è ÏÐÎÔÈ, Öåíòàð çà åäóêàöè¼ó òðåíåðà ïîêëîíèî ¼å äóæíó ïàæœó. Òðåíä ðàçâî¼à è ìîäåðàí ôóäáàë è èãðà íà âèøåì íèâîó òðàæå ñàâðåìåíîã òðåíåðà êî¼è ìîðà äà ïîçíà¼å èãðó, îñíîâíè òåêñò çàêîíà è ñàì äóõ Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå, àëè è îäâàæíîã òðåíåðà êî¼è íåêà ïèòàœà ìîæå äà îá¼àñíè ñâî¼èì èãðà÷èìà. Îâ༠Ïðèðó÷íèê ¼å ñòðó÷íî ïðèïðåìšåí, çàñíîâàí íà Ïðàâèëèìà ôóäáàëñêå èãðå, îäëóêàìà Ìåóíàðîäíîã Áîðäà è íàøåã íàöèîíàëíîã ñàâåçà, ñà öèšåì äà ñå íå÷èì íîâèì äîïðèíåñå è ïîìîãíå êàíäèäàòèìà çà òðåíåðå Ö, Á, À è ÏÐÎÔÈ ëèöåíöå äà ñàâëàäà¼ó îñíîâíå ïî¼ìîâå Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå


è åäóêó¼ó ñâî¼å èãðà÷å êàêî áè èãðà áèëà ñàäðæà¼íà, ó ãðàíèöàìà ôåð-ïëå¼à. Äà áè ñå îñòâàðèî öèš è ïîìîãàî ðàçâî¼ òðåíåðà è ó îâîì âàæíîì ñåãìåíòó ôóäáàëñêå èãðå, îñåòèëà ñå ïîòðåáà çà èçäàâàœåì îâå ñòðó÷íå ïóáëèêàöè¼å, à îâ༠Ïðèðó÷íèê, ïî ìî¼î¼ îöåíè, âåîìà ¼å óñïåøàí ïîêóø༠äà ñå òà ïîòðåáà çàäîâîšè. Íàäàì ñå äà žå îâà êœèãà äàòè ìîòèâàöè¼ó òðåíåðèìà è îìîãóžèòè îñíîâíà çíàœà, ïðîøèðèòè ïîãëåä íà œèõîâó îñíîâíó óëîãó è ôóíêöè¼ó – ñòðó÷àí ðàä, è äà žå èì áèòè îä âåëèêå êîðèñòè ó ðàäó ñà èãðà÷èìà, ïðèïðåìè è òàêòèöè çà óòàêìèöó, ôåð è ñïîðòñêîì ïîíàøàœó çà âðåìå óòàêìèöå. Ñàâðåìåíèì êðåòàœèìà è ìîäåðíîì ôóäáàëó ñâå âèøå ñó íåîïõîäíè ñòðó÷íè, èíòåëèãåíòíè, îáðàçîâàíè è ïîøòåíè òðåíåðè, õðàáðè äà âðøå ôóíêöè¼ó òðåíåðà, êî¼è íå ñàìî äà ñõâàòà¼ó Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå, âåž è äóõ èãðå è ïðàêòè÷íó ïðèìåíó íà òåðåíó. Íàäàì ñå äà žå îâ༠Ïðèðó÷íèê èçàžè ó ñóñðåò òèì ïîòðåáàìà. Îâó ñòðó÷íó ïóáëèêàöè¼ó èñêðåíî ïðåïîðó÷ó¼åì ñâèì àêòåðèìà ôóäáàëñêå èãðå, ïðå ñâåãà ôóäáàëñêèì ñóäè¼àìà, à ïîñåáíî ïîëàçíèöèìà Öåíòðà çà åäóêàöè¼ó òðåíåðà Ôóäáàëñêîã ñàâåçà Ñðáè¼å çà îäðååíå ëèöåíöå, ñà æåšîì äà íàïèñàíî ïðèìåœó¼ó ó ïðàêñè êàêî áè ôóäáàëñêî òàêìè÷åœå áèëî øòî ðåãóëàðíè¼å, ñà ìàœå èñïàäà è íåñïîðòñêîã ïîíàøàœà, à êâàëèòåò èãðå ñå ïîäèãàî íà âèøè íèâî íà òåðåíèìà øèðîì Ðåïóáëèêå Ñðáè¼å, ïðàòåžè ìîäåðíå òðåíäîâå ÓÅÔÀ è ÔÈÔÀ. Íà êðà¼ó, íåêà îâà êœèãà áóäå âåòàð ó ëåà òðåíåðèìà è Öåíòðó çà åäóêàöè¼ó íà ñòâàðàœó ¼îø ¼åäíå íîâå òåîðè¼å è ïðàêñå è åäóêàöè¼è òðåíåðà ó Ôóäáàëñêîì ñàâåçó Ñðáè¼å. U Beogradu, ìàðòà 2015. godine

Generalni sekretar Zoran Lakovi}


RE^ AUTORA

Ïðîøëî ¼å 25 ãîäèíà îä îá¼àâšèâàœà ìî¼å ïðâå êœèãå èç îáëàñòè ñóäè¼à è ñóåœà. Áèî ¼å òî ðåçóëòàò ¼åäíîã íåîáàâåçíîã è ïðè¼àòåšñêîã žàñêàœà ñà Ðàäîñëàâîì Ðàêèžåì, íà òåðàñè õîòåëà Áðåçà ó Âðœà÷êî¼ Áàœè, èçâàíðåäíèì ÷îâåêîì è òåîðåòè÷àðåì êî¼è ¼å ó ÷àñîïèñó Ôóäáàëñêè ñóäè¼à îá¼àâèî ìî¼ó òåìó êî¼ó ñàì îáðàäèî íà ïîëàãàœó çà ñóäè¼ó ñàâåçíå êàòåãîðè¼å. Òå 1990. ãîäèíå, çàêîðà÷èî ñàì ó èíòåðåñàíòíó è ñòðó÷íó îáëàñò ôóäáàëñêå èãðå. Îâî ¼å äâàäåñåò äðóãà ñòðó÷íà ïóáëèêàöè¼à âåçàíà çà îâó ìàòåðè¼ó. Ìíîãà ñëóæáåíà èçäàœà Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå, Ïðèðó÷íèêà, Ïðàêòèêóìà çà ñóäè¼å, èíñòðóêòîðå, äåëåãàòå, òðåíåðå áèëè ñó ïëîä ñàðàäœå è çà¼åäíè÷êîã ðàäà ñà Êîíñòàíòèíîì Çå÷åâèžåì, êîëåãå ñó ãà çâàëè Çåêà, áèâøèì ÔÈÔÀ ñóäè¼îì è ñàâåçíèì èíñòðóêòîðîì èç Áåîãðàäà. Çà ìåíå ¼å Çåêà áèî è îñòàî ñ¼à¼àí ñóäè¼à, èçâàíðåäàí ÷îâåê, âåëèêè ñòðó÷œàê è òåîðåòè÷àð. Ó æèâîòó ñå ðåòêî íåøòî ñëó÷à¼íî äåøàâà. £à ñàì èìàî òó ñðåžó äà Çåêó ñðåòíåì è äà ò༠ñóñòåð ïðåòâîðèì ó âèøåãîäèøœó ñàðàäœó. Íåžå áèòè ñóâèøíî àêî êàæåì äà ¼å òà ñàðàäœà äîáèëà ¼àñíå îáðèñå ëè÷íîã ïðè¼àòåšñòâà. Çåêèíà ñêðîìíîñò, ïåäàíòíîñò, ñòðó÷íîñò, íåñåáè÷íà ïîìîž, áåç òà¼íè ó ïî¼àøœåœó ñâèõ ïèòàœà èç ñòðóêå äàëè ñó ìè ñíàãó äà îñòàíåì ðåëàòèâíî äóãî ó îâî¼ ìàòåðè¼è. Çàòî, îâ༠Ïðèðó÷íèê ïîñâåžó¼åì Êîíñòàíòèíó Çå÷åâèžó – Çåêè, ÷îâåêó êî¼è ¼å ïðîøàî êðîç ñâå ôàçå ðàçâî¼à ó ñóäè¼ñêî¼ è ôóäáàëñêî¼ îðãàíèçàöè¼è áèâøå £óãîñëàâè¼å. È äàíàñ, ó 92 – î¼ ãîäèíè æèâîòà, íè ñëàáè¼è âèä, íè íàðóøåíî çäðàâñòâåíî ñòàœå íè¼å ñìåòàëî Çåêè äà äà çíà÷à¼àí äîïðèíîñ êàî ñòðó÷íè êîíñóëòàíò è îâîã èçäàœà. Âåëèêî õâàëà Çåêî!


Êîðèñòèì ïðèëèêó äà ñå çàõâàëèì Ôóäáàëñêîì ñàâåçó Ñðáè¼å, ãîñïîäèíó Çîðàíó Ëàêîâèžó, ãåíåðàëíîì ñåêðåòàðó íà ïðåäãîâîðó Ïðèðó÷íèêà, êàî è Öåíòðó çà åäóêàöè¼ó Ôóäáàëñêîã ñàâåçà Ñðáè¼å äèðåêòîðó Äóøàíó Ñàâèžó è äèðåêòîðó îáðàçîâàœà Ìèëîøó Ìèšàíèžó, êî¼è ñó ïðåïîçíàëè ïîòðåáó è çíà÷༠¼åäíå îâàêâå ñòðó÷íå ïóáëèêàöè¼å ó öèšó åäóêàöè¼å òðåíåðà. Äóãîãîäèøœà ñàðàäœà ñà, ðàíè¼å Øêîëîì, à ñàäà Öåíòîì çà åäóêàöè¼ó, çà ìåíå âåëèêà îäãîâîðíîñò è ÷àñò. Íà êðà¼ó, àêî ¼å ïðâè Ïðèðó÷íèê ïðå ÷åòâðò âåêà áèëà ñëó÷à¼íîñò, îâ༠íè¼å. È îí༠ïðâè, êàî è îâà¼, ðåçóëòàò ñó ìî¼å ïîñâåžåíîñòè, âåëèêîã ðàäà, îäðèöàœà è æåšå äà ïîìîãíåì ó ñòðó÷íîì óñàâðøàâàœó ñóäè¼à, èíñòðóêòîðà, òðåíåðà. Èñêðåíî ñå íàäàì äà ñàì ó òîìå óñïåî. Àêî ¼åñàì áèžó ñðåžàí.

Vladan Vi}entijevi}


PRAVILA IGRE FIFA, 2015/2016. Odluke Me|unarodnog BORDA i Odluke Fudbalskog Saveza Srbije Tuma~ewa Pravila igre Vodi~ za sudije Pitawa i odgovori sa komentarima Instrukcije - komentari Vodi~ za primenu


PRAVILA FUDBALSKE IGRE SADR@AJ

Strana

Pravilo 1 - Teren za igru ...................................................... Odluke Me|unarodnog Borda ........................................... Odluke Fudbalskog saveza Srbije ...................................

15 22 23

Pravilo 2 - Lopta .................................................................. Odluke Me|unarodnog Borda ............................................ Odluke Fudbalskog saveza Srbije ..................................

30 31 32

Pravilo 3 - Broj igra~a ...................................................... Odluke Fudbalskog saveza Srbije ....................................

33 37

Pravilo 4 - Oprema igra~a ................................................... Odluke Me|unarodnog Borda ............................................ Odluke Fudbalskog saveza Srbije ..................................

40 42 43

Pravilo 5 - Sudija ................................................................. Odluke Me|unarodnog Borda ........................................... Odluke Fudbalskog saveza Srbije ...................................

44 46 48

Pravilo 6 - Sudije pomo}nici ............................................. Odluke Fudbalskog saveza Srbije ...................................

53 54

Pravilo 7 - Trajawe igre ...................................................... Odluke Fudbalskog saveza Srbije ....................................

55 57

Pravilo 8 - Po~etak utakmice i nastavak igre ................... Odluke Fudbalskog saveza Srbije ...................................

59 62

Pravilo 9 - Lopta u igri i van igre ......................................

63

Pravilo 10 - Pogodak ............................................................ Odluke Fudbalskog saveza Srbije ...................................

64 65

Pravilo 11 - Odsajd ............................................................... Odluke Fudbalskog saveza Srbije ...................................

66 67

Pravilo 12 - Prekr{aji i nesportska pona{awa ................. Odluke Fudbalskog saveza Srbije ...................................

68 72


PRAVILA FUDBALSKE IGRE SADR@AJ

Strana

Pravilo 13 - Slobodni udarci ..............................................

73

Pravilo 14 - Kazneni udarac ...............................................

77

Pravilo 15 - Ubacivawe ........................................................

81

Pravilo 16 - Udarac sa vrata ..............................................

84

Pravilo 17 - Udarac iz ugla ............................................... Odluke Fudbalskog saveza Srbije ..................................

86 89

Procedura za odre|ivawe pobednika utakmice ...............

90

Tehni~ki trostor ................................................................

93

Dodatne pomo}ne sudije .....................................................

94

^etvrti sudija ....................................................................

95


PRAVILA IGRE Promene (prilago|avawe) Uz saglasnost nadle`nog nacionalnog saveza i pod uslovom da se po{tuju osnovni principi, ova Pravila igre mogu se izmeniti u wihovoj primeni na utakmicama koje igraju igra~i ispod 16 godina starosti, `enske ekipe, igra~i veterani (stariji od 35 godina) i hendikepirani igra~i (lica sa fizi~kim nedostacima). Dozvoqene su slede}e promene: Mere terena za igru. Obim, te`ina i materijal lopte. Mere vrata. Trajawe delova igre (FSS: poluvreme, produ`eci). Zamene. Pored gore navedenih izmena, u zavisnosti od dogovora ~lanica udru`ewa i ako se principi ovog Pravila odra`avaju, pravila u vezi zamena mogu biti izmewena na utakmicama bilo koje starosne granice, pod uslovom da: Takve utakmice su iskqu~ivo za amatere. Takve utakmice ne mogu da budu deo najvi{eg seniorskog stepena doma}eg takmi~ewa ~lanova Asocijacija. Ostale izmene mogu se vr{iti samo uz saglasnost Me|unarodnog Borda. Mu{ki i `enski rod Radi pojednostavqewa, kada je re~ o sudijama, sudijama pomo}nicima, igra~ima i slu`benim licima upotrebqen je mu{ki rod, ali on se jednako odnosi na oba roda, mu{ke i `enske osobe. Amandmani Vertikalna crta u margini s leve strane ozna~ava promenu Pravila fudbalske igre 2013/2014. i 2014/2015. Pravila igre je odobrio Me|unarodni Bord. Pre{tampavawe, kompletno ili delimi~no, mo`e se vr{iti samo uz odobrewe FIFA. Fudbalski savez Srbije dobio je odobrewe za svoje izdawe. Prire|iva~ je dobio odobrewe za svoja izdawa 1991. i 1995. godine.


PRAVILO 1 - TEREN ZA IGRU Povr{ina Utakmice se mogu igrati na terenima sa prirodnom i ve{ta~kom podlogom, u skladu sa Pravilima takmi~ewa. Ve{ta~ki teren treba da je zelene boje. Kada se koristi teren sa ve{ta~kom podlogom, bilo za utakmice izme|u nacionalnih timova - ~lanica FIFA ili za me|unarodne klupske utakmice, podloga mora biti u skladu sa zahtevima FIFA za koncept kvaliteta ve{ta~kih podloga za fudbal ili me|unarodnih standarda za podloge, dok FIFA druga~ije ne odlu~i.

Obele`avawe terena Teren za igru se obele`ava linijama. Ove linije pripadaju prostoru koji obele`avaju. Dve du`e grani~ne linije zovu se uzdu`ne linije. Dve kra}e linije zovu se popre~ne linije. Teren za igru je sredi{nom linijom podeqen u dve polovine. Na sredini sredi{ne linije je obele`en centar. Oko centra je obele`en luk polupre~nika 9,15 m (10 jardi). Mogu}e je obele`iti jedan znak izvan terena za igru na 9,15 metara od kru`nog luka na tlu, pod pravim uglom na popre~nu liniju, da se obezbedi razdaqina koju treba da po{tuju protivnici kod izvo|ewa udarca iz ugla. Na terenu za igru bi}e obele`ene samo linije nazna~ene u Pravilu 1. Kada se koristi ve{ta~ka podloga, dozvoqene su i druge linije, pod uslovom da su obele`ene drugom bojom i da se mogu jasno razlikovati od linija koje se koriste za fudbal.

15


PRAVILO 1 - TEREN ZA IGRU Razmere Teren za igru mora imati oblik pravougonika. Uzdu`ne linije moraju biti du`e od popre~nih linija. Du`ina: [irina:

najmawe najvi{e najmawe najvi{e

90 120 45 90

m m m m

(100 (130 ( 50 (100

jardi) jardi) jardi) jardi)

Sve linije treba da budu iste {irine i ne vi{e od 12 cm (5 in~a). Me|unarodne utakmice Du`ina: [irina:

najmawe najvi{e najmawe najvi{e

100 11 0 64 75

m m m m

(11 0 jardi) (120 jardi) ( 70 jardi) ( 80 jardi)

Prostor vrata Dve linije se povla~e pod pravim uglom na popre~nu liniju na 5,5 metara od unutra{we strane svakog stuba vrata. Ove linije se prote`u u terenu za igru u du`ini od 5,5 metara i spajaju sa linijom koja je paralelna sa popre~nom linijom. Prostor ome|en ovim linijama i popre~nom linijom je prostor vrata.

16


Kazneni prostor Dve linije se povla~e pod pravim uglom prema popre~noj liniji 16,5 metara od unutra{we strane svakog stuba vrata. Ove linije se prote`u u terenu za igru 16,5 metara i spajaju se linijom koja je paralelna sa popre~nom linijom. Prostor ome|en ovim linijama i popre~nom linijom je kazneni prostor. U svakom kaznenom prostoru je obele`ena ta~ka na 11 metara od sredine izme|u stubova vrata na jednakoj razdaqini od wih. Od svake ta~ke za kazneni udarac povu~en je kru`ni luk polupre~nika 9,15 metara izvan kaznenog prostora. Stub sa zastavicom Stub sa zastavicom, ne mawi od 1,5 metar visine i zaobqen na vrhu, postavqa se na svaki ugao. Stubovi sa zastavicom, isto tako, mogu se postaviti na svakom kraju sredi{ne linije, ne mawe od 1 metar, van uzdu`ne linije. Luk na uglu Od svakog ugaonog stuba sa zastavicom povu~ena je ~etvrtina kruga polupre~nika 1 metar u terenu za igru.

17


PRAVILO 1 - TEREN ZA IGRU Vrata Vrata se postavqaju na sredinu svake popre~ne linije. Ona se sastoje iz dva vertikalna stuba na jednakoj razdaqini od ugaonih stubova sa zastavicama i spojena vodoravnom pre~kom. Stubovi vrata i pre~ka moraju da budu od drveta, metala ili drugog odobrenog materijala. Wihov oblik mora da bude kvadratni, pravougaoni, okrugli ili elipsast i ne smeju da budu opasni za igra~e. Razdaqina izme|u stubova je 7,32 m, a razdaqina od dowe ivice pre~ke do tla je 2,44 m. Oba stuba vrata i pre~ka imaju istu {irinu i debqinu koja ne prelazi 12 cm. Popre~ne linije imaju istu {irinu kao stubovi vrata i pre~ka. Mre`e se mogu pri~vrstiti na vrata i tlo iza vrata samo ako su propisno razapete i u~vr{}ene da ne smetaju vrataru. Stubovi vrata i pre~ke moraju biti beli.

Bezbednost Vrata moraju da budu ~vrsto pri~vr{}ena u zemqu. Pokretna vrata se mogu upotrebiti samo ako ispuwavaju ovaj zahtev.

18


Mesto stubova vrata u odnosu na popre~nu gol liniju mora da bude u skladu sa grafi~kim prikazima koji slede:

Ako je oblik stubova kvadratni (gledano odozgo), strane moraju biti paralelne ili upravne na popre~nu liniju. Strane pre~ke moraju da budu paralelne sa, ili upravne na ravan poqa.

Ako je iblik stubova elipti~an (gledano odozgo), najdu`a elipsa (osovina), mora da bude upravna na popre~nu liniju. Najdu`a elipsa (osovina) pre~ke mora da bude paralelna sa ravni poqa.

Ako je iblik stubova pravougaon (gledano odozgo), najdu`a strana mora da bude upravna na popre~nu liniju. Najdu`a strana pre~ke mora da bude paralelna sa ravni poqa.

19


PRAVILO 1 - TEREN ZA IGRU Plan terena za igru (obele`avawe) STUB SA ZASTAVICOM (obavezno)

KAZNENI PROSTOR LUK ZA KAZNENI UDARAC

STUB SA ZASTAVICOM (neobavezno)

SREDI[NI KRUG

IJA LIN @NA UD UZ

PROSTOR VRATA

SREDI[NA LINIJA

UZD U@N A LI NI

JA

SREDI[TE-CENTAR

TA^KA ZA KAZNENI UDARAC

ZNAK (neobavezan)

POPRE^NA LINIJA

LUK NA UGLU

Stub sa zastavicom (obavezan na svakom uglu)

Stub neza{iqen sa zastavicom Najmawe 1,5 m iznad zemqe

Linije koje obele`avaju Teren {irine do 12 cm Luk na uglu

20


Razmera terena za igru (u metrima) MINIMALNO 45 m

MAL NO 9 0m

MAKSIMALNO 90 m

MAK SIM ALN O

120 m

MIN I

POLUPRE^NIK 9,15 m

POLUPRE^NIK 9,15 m 16,5 m 11 m 5,5 m 9,15 m

16,5 m

7,32 m

POLUPRE^NIK 1 m

5,5 m

Razmera terena za igru (u jardima) MINIMALNO 50 jardi

MAL N

O 10 0 jar di

MAKSIMALNO 100 jardi

SIM ALN O

130 jard i

MIN I

POLUPRE^NIK 10 jardi

POLUPRE^NIK 10 jardi

MAK

18 jardi 12 jardi 6 jardi 10 jardi

18 jardi

8 jardi

POLUPRE^NIK 1 jard

6 jardi

21


PRAVILO 1 - TEREN ZA IGRU Odluke Me|unarodnog Borda Odluka 1 Tehni~ki prostor mora da odgovara zahtevima koje je odobrio Me|unarodni Bord a iskazani su u ovoj kwi`ici u odeqku "Tehni~ki prostor"*. Odluka 2 Gde se koristi tehnologija gol-linije (GLT), mogu se dozvoliti modifikacije okvira vrata (gola). One moraju biti u skladu sa specifikacijama predvi|enim FIFA Programom kvaliteta za GLT i u skladu sa datim opisom Vrata (golovi).

22


PRAVILO 1 - TEREN ZA IGRU Odluke Fudbalskog saveza Srbije Odluka 1 Svako igrali{te, na kome se organizuju javne utakmice, mora da bude registrovano od strane nadle`nog fudbalskog organa. Registraciju igrali{ta za utakmice odre|enog stepena takmi~ewa vr{e komisije za pregled i prijem igrali{ta, a igrali{ta moraju odgovarati dimenzijama utvr|enim Pravilima fudbalske igre i drugim standardima koje utvr|uje Pravilnik o stru~no pedago{kom radu i propozicije odgovaraju}eg stepena takmi~ewa. Odluka o registraciji igrali{ta, sa razmerama terena i drugim relevantnim elementima koji uslovqavaju registraciju igrali{ta za odigravawe utakmica odre|enog stepena takmi~ewa, isti~e se u prostoriji u kojoj se sastavqa zapisnik utakmice. Eventualne izmene u merama na registrovanom igrali{tu obavezno podle`u novom pregledu od strane istog organa. Odluka 2 Klub doma}in utakmice je obavezan da teren pripremi za igru, tako da bude podoban za odigravawe utakmice stalnog takmi~ewa i sve {to mu pripada dr`i u ispravnom stawu. Za svaku nepravilnost odgovara klub koji organizuje utakmicu.

23


PRAVILO 1 - TEREN ZA IGRU Odluke Fudbalskog saveza Srbije Odluka 3 Sudija koji je odre|en da vodi utakmicu, jedini je ovla{}en da odlu~uje da je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili ne~eg drugog {to spada u nepredvi|ene okolnosti. Utvr|ivawe nepodobnosti terena mora da bude izvr{eno u prisustvu kapitena oba zainteresovana tima i u vreme koje je slu`beno odre|eno za po~etak utakmice. Izuzetno, pregled mo`e da bude izvr{en i ranije, ali istog dana i pod uslovom da bude obavqen u prisustvu kapitena oba tima i sudije. Odluku o nepodobnosti terena sudija je du`an da unese i podrobno obrazlo`i u zapisniku utakmice, a delegat, odnosno sudija ukoliko delegat nije prisutan, da zapisnik dostavi nadle`nom organu u roku od 24 ~asa, uz prethodno telegrafsko obave{tewe. Ukoliko propozicije takmi~ewa predvi|aju da se neodigrana utakmica igra sutradan, organizator utakmice - doma}i klub je du`an da preduzme sve {to je potrebno da se teren pripremi za igru. Odluka 4 Svako igrali{te mora da ima svla~ionice odvojeno za svaku ekipu i sudije, sa potrebnim sanitarno-tehni~kim i drugim ure|ajima i na pogodan na~in za{ti}ene. Pravilnikom o bezbednosti na fudbalskim utakmicama podrobnije se odre|uju posebni uslovi za svla~ionice, druge prostorije i ure|aje za stadione na kojima se igraju utakmice Super lige i Prve lige Srbije. Regionalni i ostali savezi, svaki za svoj stepen takmi~ewa, odre|uju bli`e uslove za izvr{ewe ove odluke na takmi~ewima kojima rukovode.

24


Odluka 5 Sve prvenstvene i kup-utakmice ne mogu se igrati bez mre`a na vratima. Mre`e, u skladu sa Pravilom 1, mogu biti od konopqe, jute ili najlona pod uslovom da konac od najlona ne bude tawi od konca konopqe ili jute. @i~ane mre`e su zabrawene. Na gorwoj strani, posredstvom podupira~a, mre`a mora da bude udaqena od pre~ke najmawe 50 centimetara, a od osnove najmawe 1,5 metar. Odluke 6 Ako se u toku utakmice slome: pre~ka, stub vrata ili kopqe zastavice, ili mre`a na vratima postane neispravna (otka~i se od stuba ili pre~ke, ili se pocepa), sudija }e prekinuti igru dok se opravka ne izvr{i, a ako je to nemogu}no, utakmica se zavr{ava. Odluka 7 @alba na neispravnost mera (teren za igru, vrata, lopte i svega {to je u vezi s wim) ne}e se uzimati u razmatrawe ako klub koji podnosi `albu nije o tome sudiji podneo pismeni prigovor najkasnije 30 minuta pre zakazanog po~etka utakmice. Ako je prigovor opravdan sudija }e preduzeti mere da se primedbe otklone, a ako je to nemogu}e takmi~arska (prvenstvena ili kup) utakmica ne}e se igrati. Odluka 8 Stubovi i pre~ke vrata moraju da budu okrugli i belo obojeni. Ako se utakmica igra po snegu, vrata moraju biti obojena belo-crvenom ili belo-crnom bojom. Odluka 9 Zastavice na uglovima (i u produ`etku sredi{ne linije ukoliko se postavqaju) preporu~uje se da budu naranxaste ili `ute boje veli~ine 30 puta 40 cm.

25


PRAVILO 1 - TEREN ZA IGRU Odluke Fudbalskog saveza Srbije Odluka 10 Sa spoqne strane popre~ne linije na razdaqini 9,15 metara od spoqne ivice ~etvrtine kruga u koji se postavqa lopta pri izvo|ewu udarca iz ugla, treba obele`iti linije {irine 10-12 cm, ne du`u od 40 cm pod pravim uglom na popre~nu liniju i tako ozna~iti Pravilima igre potrebno rastojawe igra~a ekipe koja se brani. Odluka 11 Svako igrali{te mora da ima za{titnu ogradu ili neki drugi pogodan na~in odvajawa publike od terena za igru, a na razdaqini najmawe tri metra od grani~nih linija terena za igru. Svako igrali{te na kome se odigravaju takmi~ewa Super lige i Prve lige Srbije, pored uslova utvr|enih Pravilnikom o licencirawu klubova, mora da ima ~vrstu gvozdenu ogradu postavqenu oko terena, odgovaraju}e visine radi spre~avawa ulaska gledalaca na teren i odgovaraju}i broj vrata prema svakom sektoru koja se otvaraju prema terenu za igru, kao i druge uslove koje propisuje Pravilnik o bezbednosti i sigurnosti na fudbalskim utakmicama. Regionalni i ostali savezi, svaki za svoj stepen takmi~ewa, odre|uje bli`e uslove za izvr{ewe ove odluke na takmi~ewima kojima rukovode. Odluka 12 Ako se za vreme utakmice, usled ki{e ili ne~eg drugog, izbri{u linije, klub-organizator utakmice je du`an da ih za vreme odmora, izme|u dva poluvremena, ili kada to zahteva sudija, osve`i.

26


Odluka 13 Na prvenstvenim i kup-utakmicama, iza vrata, treba obele`iti fotografsku liniju udaqenu dva metra od popre~ne linije preko koje fotoreporteri ne smeju da prelaze. Za me|unarodne utakmice fotografska linija se obavezno obele`ava po odluci Me|unarodnog Borda: linija polazi sa obe strane terena iza popre~ne linije, od ta~ke postavqene u produ`etku ugaone zastavice najmawe 2 metra, pa ide ka ta~ki koja se nalazi najmawe na 3,5 metra od ukr{tawa popre~ne linije sa linijom koja ograni~ava prostor vrata da bi doprla do ta~ke najmawe 6 metara iza stubova i pre~ke vrata na kraju me|usobno spojene. Odluka 14 Na prvenstvenim i kup-utakmicama fotoreporteri ne smeju da se slu`e blic-lampama (fle{om). Odluka 15 Pre~nik (debqina) stubova vrata i pre~ke iznosi najvi{e 12, a najmawe 10 cm. Isto tako, {irina uzdu`nih i popre~nih linija koje obele`avaju ostale prostore na terenu za igru, iznose najvi{e 12, a najmawe 10 cm. Odluka 16 Za obele`avawe terena za igru i prostora na terenu za igru mogu se koristiti materijali koji nemaju {tetno dejstvo (nikako nega{eni kre~ ili kerozit). Materijal ne sme da izbija na povr{inu, niti da bude postavqen u obliku izbo~ine ili udubqewa, a mora da bude jasno vidqiv u skladu prirode terena i vrlo postojan.

27


PRAVILO 1 - TEREN ZA IGRU Odluke Fudbalskog saveza Srbije Odluka 17 Sudije su obavezne da jedan sat pre po~etka utakmice izvr{e pregled terena za igru i da utvrde da li su sve naprave ispravne i da li je teren pripremqen za igru prema Pravilima igre. Sudije pomo}nici, pored toga, du`ni su da neposredno pred po~etak utakmice i nastavak igre u drugom poluvremenu, ponovo provere ispravnost mre`a na vratima. Ukoliko ima nepravilnosti, zahteva}e od kluba-organizatora utakmice da ih do po~etka utakmice otkloni, a one koje nastanu kasnije da otkloni u prekidu igre. O na|enom stawu podne}e izve{taj organu koji rukovodi tim takmi~ewem. Odluka 18 Tereni na kojima se igraju utakmice Super lige i Prve lige Srbije moraju da odgovaraju merama za me|unarodna takmi~ewa, i to: da su duga~ki najmawe 100, a najvi{e 110 metara, i {iroki najmawe 64, a najvi{e 75 metara sa kvalitetnom podlogom. Ostale standarde koje moraju ispuwavati stadioni na kojima se igraju utakmice Super lige i Prve lige Srbije: elektri~no osvetqewe za no}ne utakmice, bezbedan prostor za izlaz igra~a i slu`benih lica na teren, detaqnije odre|uje Pravilnik o bezbednosti na fudbalskim utakmicama. Regionalni i ostali savezi, svaki za svoj stepen takmi~ewa, mogu odrediti bli`e uslove iz stava 1 ove odluke za svoja takmi~ewa. Odluka 19 Svako igrali{te u ogra|enom delu terena, uz uzdu`nu liniju na razdaqini ne mawoj od tri metra, mora da ima klupe sa nadstre{nicama, po jednu za svaku ekipu za 12 osoba (igra~i-zamenici i slu`bena lica ekipe upisani u zapisnik utakmice) i delegata sa tri sedi{ta. Klupa za delegate se postavqa u pravcu sredi{ne linije, a klupe za ekipe, levo i desno me|usobno udaqene najmawe 25 metara. Prostor u kome se nalazi klupa za ekipu, pro{iren po jedan metar sa svake strane i ispred we do na jedan metar paralelno sa uzdu`nom linijom, naziva se 28


tehni~ki prostor. Tehni~ki prostor se obele`ava punim ili isprekidanim linijama {irine 10-12 cm. Uloga ovog prostora regulisana je posebnom odlukom u Pravilima igre (Pravila igre FSS, strana 87) i obavezno se primewuje na svim takmi~ewima u zemqi. Svaki klub koji u~estvuje u prvenstvu Super lige Srbije mora pored nabrojanih uslova da ima i tehni~ku klupu za obe ekipe. Odluka 20 Pravo na pristup u odre|eni deo terena, pored igra~a i sudija te utakmice, imaju: a) u tehni~ki prostor jedne ekipe: sedam igra~a-zamenika, trener, pomo}ni trener, lekar, fizioterapeut i predstavnik kluba-12 lica. Sva lica moraju biti identifikovana i upisana u zapisnik pre po~etka utakmice; b) izvan tehni~kog prostora: de`urni lekar, dvojica bolni~ara sa nosilima, voza~ sanitetskih kola, lica zadu`ena za red i bezbednost ( u uniformi ili na pogodan na~in jasno obele`ena) u broju koji na zahtev organizatora utakmice odobri nadle`ni organ, potreban broj de~aka u sportskoj opremi radi dohvatawa lopte i fotoreporteri, s tim {to oni u toku igre moraju da budu iza fotografske linije; v) delegat rukovodtva takmi~ewa. Lica koja se nalaze u ogra|enom delu terena moraju imati posebne legitimacije ili pismena ovla{}ewa overena za teku}u godinu, odnosno posebnu dozvolu za tu utakmicu koju je izdao nadle`ni organ. Izuzetno, ako uslovi terena dozvoqavaju, mo`e se dopustiti ulaz u ogra|eni deo terena i te{kim invalidima (u kolicima). Odluka 21 Zapisnik utakmice stalnog takmi~ewa se sastavqa u posebnoj prostoriji, iskqu~ivo u prisustvu po jednog ovla{}enog predstavnika kluba, delegata rukovodstva takmi~ewa i zapisni~ara. Predstavnici klubova moraju imati ovla{}ewe kluba koje glasi na wihovo ime. Zapisnik utakmice stalnog takmi~ewa obavezno potpisuju ovla{}eni predstavnici klubova, sudija i delegat, a zapisnik ostalih utakmica predstavnici klubova i sudija. 29


PRAVILO 2 - LOPTA Kvalitet i mere Lopta je: okrugla, na~iwena od ko`e ili drugog pogodnog materijala, obima ne ve}eg od 70 cm i ne maweg od 68 cm, ne te`a od 450 g i ne lak{a od 410 g na po~etku utakmice, pritiska koji odgovara od 0,6 - 1,1 atmosfere (600 - 1100 g/cm²) na nivou mora. Zamena neispravne lopte Ako lopta prsne ili se izduva u toku utakmice: utakmica se zaustavqa, utakmica se nastavqa spu{tawem zamewene lopte na mestu gde je prva postala neispravna, osim ako se to dogodilo u prostoru vrata, u kom slu~aju sudija spu{ta loptu na liniju prostora vrata, paralelnu popre~noj liniji, na mestu koje je najbli`e mestu na kome se lopta nalazila kada je igra zaustavqena. Ako lopta prsne ili postane neispravna u toku izvo|ewa kaznenog udarca ili udarca na vrata sa ta~ke za kazneni udarac za dobijawe pobednika i pomeri se napred, pre nego {to je dodirne bilo koji igra~ ili dotakne pre~ku ili stative: izvo|ewe udarca se ponavqa. Ako lopta prsne ili se izduva dok nije u igri pri po~etnom udarcu, udarcu sa vrata, udarcu iz ugla, slobodnom udarcu, kaznenom udarcu ili ubacivawu: utakmica se ponovo nastavqa na isti na~in. Lopta se ne mo`e mewati za vreme utakmice bez sudijinog odobrewa.

30


Odluke Me|unarodnog Borda Odluka 1 Na osnovu odredaba Pravila 2 u takmi~ewima organizovanim pod za{titom FIFA ili konfederacija jedino se prihvataju lopte koje nose jedno od slede}a tri obele`ja: slu`beni logo "FIFA APPROVED", (FIFA potvrdila) slu`beni logo "FIFA - INSPECTED", (FIFA ispitala) preporuka "INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD"

IMS INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD

Ova obele`ja (logo) ukazuju da su lopte slu`beno ispitane i da ispuwavaju specifi~ne tehni~ke zahteve za odgovaraju}u kategoriju i osim toga minimalne zahteve Pravila 2. Listu dodatnih specifi~nih zahteva za svaku kategoriju mora da prihvati Me|unarodni Bord. Nacionalni savezi mogu zahtevati upotrebu lopti sa jednim od ta tri znaka na takmi~ewima organizovanim u wihovoj nadle`nosti. Odluka 2 Na utakmicama odigranim u okviru takmi~ewa FIFA, ili takmi~ewa koja organizuju konfederacije i nacionalni savezi, svaki oblik komercijalne reklame na lopti je zabrawen. Jedino znak (logo) takmi~ewa, naziv organizatora takmi~ewa i marka proizvo|a~a lopte mogu se nalaziti na lopti. Pravilnici takmi~ewa mogu propisati ograni~ewa u odnosu na format i broj ovih obele`ja. Odluka 3 Gde se koristi tehnologija gol linija (GLT) lopte sa integrisanom tehnologijom su dozvoqene, ali moraju nositi jedno od slede}ih obele`ja: "FIFA APPROVED", (FIFA potvrdila), "FIFA - INSPECTED", (FIFA ispitala), "INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD" (vidi Odluku 1). 31


PRAVILO 2 - LOPTA Odluke Fudbalskog saveza Srbije Odluka 1 Za sve vrste utakmice klub-organizator je du`an da spremi ispravne lopte i da ih pre po~etka utakmice preda sudiji na pregled. Pre po~etka svake utakmice stalnog takmi~ewa, klubovi Super lige i Prve lige Srbije moraju da imaju najmawe ~etiri, a klubovi ni`eg stepena takmi~ewa dve ispravne lopte. Klubovi Super lige i Prve lige Srbije obavezno organizuju brzo dodavawe druge ispravne lopte ~im prva napusti teren za igru i udaqi se od uzdu`nih ili popre~nih linija. Ovu ulogu mogu vr{iti igra~i mla|ih kategorija ili druga za to upu|ena i odgovorna lica. Ukoliko klub-organizator ne pripremi odre|en broj ispravnih lopti, utakmica se mo`e igrati ukoliko je pripremqena jedna ispravna lopta, a posledice }e snositi klub-organizator utakmice. Odluka 2 Za utakmice kadeta i pionira mogu se upotrebiti i mawe lopte ~iji je obim 63-66 centimetara, a te`ina izme|u 340 i 360 grama. Odluka 3 Svaka prvenstvena utakmica Super lige i Prve lige Srbije po pravilu se igra novom loptom koja u svemu mora da odgovara Pravilu 2. Odluka 4 Ako se utakmica igra na terenu koji je pokriven snegom, lopta kojom se igra ne mo`e biti u beloj boji.

32


PRAVILO 3 - BROJ IGRA^A Broj igra~a Utakmicu igraju dva tima, od kojih se svaki sastoji od najvi{e jedanaest (1 1 ) igra~a, od kojih je jedan vratar. Utakmica ne mo`e po~eti ako svaki tim nema najmawe (7) sedam igra~a. Broj zamenika Slu`bena takmi~ewa Na svakoj utakmici koja se igra na zvani~nom takmi~ewu organizovanom pod okriqem FIFA, konfederacija ili u~lawenih nacionalnih saveza mogu}e je iskoristiti maksimalno tri zamene. Pravila takmi~ewa moraju da preciziraju koliko zamena mo`e biti nominovano, od tri do maksimalno dvanaest. Ostale utakmice Na utakmicama nacionalnog A tima mogu se koristiti najvi{e {est zamenika. U svim ostalim utakmicama mo`e se vr{iti vi{e zamena pod uslovom: da odgovaraju}i timovi postignu sporazum o najve}em broju zamena, da sudija bude obave{ten pre po~etka utakmice. Ako sudija nije obave{ten ili nije postignut sporazum pre po~etka utakmice, dozvoqeno je najvi{e {est zamena.

33


PRAVILO 3 - BROJ IGRA^A

Procedura zamene Na svim utakmicama imena zamenika se moraju dati sudiji pre po~etka utakmice. Zamenici koji nisu tada prijavqeni ne mogu u~estvovati na utakmici. Za zamenu igra~a sa zamenikom, moraju se po{tovati slede}i uslovi: sudija mora biti obave{ten pre nego {to se predlo`ena zamena u~ini, zamenik ulazi na teren za igru tek kada igra~ koga zamewuje napusti teren za igru i po{to dobije znak odobrewa od sudije, zamenik ulazi na teren za igru samo u nivou sredi{ne linije i za vreme prekida igre, zamena je izvr{ena kada zamenik u|e u teren za igru, od tog trenutka, zamenik postaje igra~, a igra~ koji je zamewen, postaje zameweni igra~, zameweni igra~ ne mo`e vi{e da u~estvuje u igri, svi zamenici su pod vla{}u i odlukama sudije, bilo da su pozvani u igru ili ne. 34


Zamena vratara Bilo koji igra~ mo`e da zameni mesto sa vratarem, pod uslovom da je: sudija obave{ten pre nego {to je zamena izvr{ena i zamena izvr{ena u toku prekida igre. Prekr{aji / kazne Ako zamenik ili zameweni igra~ u|e u teren za igru bez sudijine dozvole: igru zaustaviti (ali ne odmah ako zamenik ili zameweni igra~ ne uti~e na razvoj igre), zamenika opomenuti, pokazati mu `uti karton i zahtevati da napusti teren za igru, igru nastaviti indirektnim slobodnim udarcem u korist protivnika sa mesta gde se lopta zatekla kada je igra zaustavqena (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Ako na po~etku utakmice upisani zamenik u|e u teren za igru umesto upisanog igra~a, a sudija nije obave{ten o toj zameni: sudija dozvoqava da upisani zamenik nastavi utakmicu, ne preduzima se disciplinska kazna zbog upisanog zamenika, broj dozvoqenih zamena ekipi koja je napravila prekr{aj se ne umawuje, sudija }e u izve{taju odgovaraju}em organu navesti ovaj incident. Ako igra~ promeni mesto sa vratarem, a da sudija nije prethodno obave{ten: igru ne prekidati, igra~a i vratara opomenuti i pokazati `uti karton kada lopta slede}i put bude van igre.

35


PRAVILO 3 - BROJ IGRA^A Za sve ostale prekr{aje ovog Pravila: igra~e koji u~ine prekr{aj opomenuti i pokazati im `uti karton. igru nastaviti indirektnim slobodnim udarcem u korist protivnika sa mesta gde se lopta zatekla kada je igra zaustavqena (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Iskqu~ewe igra~a i zamenika Igra~ koji je iskqu~en pre po~etka utakmice mo`e biti zamewen samo sa prijavqenim zamenikom. Prijavqeni zamenik koji je iskqu~en bilo pre, bilo posle po~etka utakmice, ne mo`e biti zamewen.

Dodatne osobe na terenu za igru Nezvani~na lica Bilo koje lice koje u protokolu utakmice nije nazna~eno kao igra~, zamenik ili zvani~ni predstavnik ekipe smatra se nezvani~nim licem, kao igra~ koji je bio iskqu~en. Zvani~na lica Trener i druga zvani~na lica upisana u protokol utakmice (izuzetak su igra~i i zamenici) smatraju se zvani~nim licima ekipe.

36


PRAVILO 3 - BROJ IGRA^A Odluke Fudbalskog saveza Srbije Odluka 1 Utakmica mo`e da po~ne ako svaki tim ima najmawe osam igra~a od kojih je jedan vratar. Ako jedan tim, za vreme igre, ostane sa mawe od 8 igra~a, sudija je du`an da igru prekine. Ukoliko tim nije u mogu}nosti da u roku od 5 minuta nastupi sa minimalnim brojem igra~a, sudija je, tako|e, du`an da zavr{i utakmicu., Odluka 2 Na prvenstvenim i kup-utakmicama seniorskih i omladinskih ekipa* (igra~i sa 16 i vi{e godina starosti) dozvoqena je zamena tri igra~a izme|u najvi{e sedam zamenika prijavqenih i u zapisnik upisanih zamenika pre po~etka utakmice. Odluka 3 Na prvenstvenim i kup-utakmicama pionirskih* i kadetskih ekipa* (igra~i ispod 16 godina starosti) dozvoqava se zamena svih sedam igra~a izme|u sedam prijavqenih i u zapisnik upisanih zamenika pre po~etka utakmice. Odluka 4 Zamena igra~a na prijateqskim utakmicama u svemu se vr{i prema Pravilima igre, Pravilo 3, odeqak: Ostala takmi~ewa (strana 27). Odluka 5 Svaka ekipa mora da ima kapitena i zamenika kapitena. Kapiten oko leve ruke nosi traku {irine 8-10 centimetara, koja se po boji vidno razlikuje od boje wegovog dresa (majice). _____________ * Nastup igra~a po uzrastu (petli}a, pionira, kadeta, omladinaca i starijeg uzrasta) odre|uje se odrdbama Pravilnika o fudbalskim takmi~ewima FSS.

37


PRAVILO 3 - BROJ IGRA^A Odluka 6 Za vreme utakmice, i to kada lopta nije u igri, dozvoqeno je samo kapitenu ekipe da se na korektan na~in obrati sudiji. Nedopu{ten je svaki individualni ili kolektivni protest igra~a, ukqu~uju}i i kapitena. Odluka 7 Za utakmice Super lige i Prve lige Srbije doma}i klub je du`an da obezbedi posebno napravqenu elektronsku napravu (ru~ni semafor) koju ~etvrti sudija vidno isti~e kod zamene igra~a i nadoknade vremena. Ako nema ~etvrtog sudije, onda }e to vr{iti drugo za to odre|eno lice. Na ostalim utakmicama, pokazivawe zamene igra~a, ako nema ru~nog semafora, obaviti isticawem tabli (na drvetu, kartonu ili sli~no) na kojima su ispisani brojevi svih igra~a i zamenika veli~ine 20 puta 30 cm. Prvo se pokazuje broj igra~a koji napu{ta igru, pa broj zamenika koji umesto wega ulazi u igru. Odluka 8 Trener po pravilu treba da nosi sportsku trenerku sa oznakama svog kluba. Ako je u gra|anskom odelu onda mora da nosi traku boje svog kluba {iroku najmawe 10 cm. ili vidno istaknut amblem svoga kluba na predwoj strani sakoa-mantila-kaputa, veli~ine najmawe 100 cm2. Odluka 9 Zagrevawe zamenika koje se vr{i u blizini terena za igru mo`e biti samo u opremi-dresovima, trenerkama, markerima i sl. - koji se po boji jasno razlikuju od boje dresova igra~a obe ekipe. Odluka 10 Ako je neka ekipa po~ela utakmicu sa 8 ili vi{e, a mawe od 11 igra~a, zakasneli igra~i se mogu prikqu~iti i dopuniti svoju ekipu do kompletnog broja sve dok utakmica traje, pod uslovom da su pre po~etka utakmice prijavqeni i upisani u zapisnik. Ulaz u igru se vr{i u prekidu sa uzdu`ne linije na mestu gde se vr{i zamena igra~a uz prethodnu proveru ispravnosti wihove opreme.

38


Odluke Fudbalskog saveza Srbije Odluka 11 Zamena igra~a se vr{i pismeno, i to: na ceduqici koju popuwava trener ili ovla{}eno lice kluba, upisuje se ime i prezime igra~a koji napu{ta teren sa wegovim brojem na dresu, kao i ime i prezime zamenika koji ulazi u igru sa wegovim brojem na dresu. Ceduqica se predaje ~etvrtom sudiji, a ako wega nema sudiji pomo}niku koji upisuje minut igre u kome se vr{i zamena i ceduqicu po zavr{etku utakmice predaje sudiji.

39


PRAVILO 4 - OPREMA IGRA^A Bezbednost Igra~ ne sme upotrebqavati opremu ili nositi na sebi ni{ta {to je opasno za wega li~no ili drugog igra~a (ukqu~uju}i i nakit bilo koje vrste). Osnovna oprema Osnovna obavezna oprema igra~a sastoji se iz slede}ih pojedina~nih delova ode}e: dres ili majica sa rukavima - ako se nose delovi ode}e koji su ispod dresa, boja rukava treba da je ista kao i glavna boja rukava dresa ili majice, ga}ice - ako igra~ nosi podga}ice ili helanke, one moraju biti iste boje kao i glavna boja ga}ica, dokolenice - {tucne ako je na spoqnom delu dokolenica {tucni stavqena traka ili sli~an materijal, ona mora da bude iste boje kao i dokolenica - {tucni na koju je stavqen, {titnici (kostobrani), cipele. [titnici (kostobrani) potpuno pokriveni dokolenicama, napravqeni od kau~uka, plastike ili odgovaraju}eg materijala, da pru`aju razuman stepen za{tite. Boje obe ekipe moraju da nose boje koje ih me|usobno razlikuju, kao i od sudije i sudija pomo}nika, svaki vratar mora da nosi boje koje ga razlikuju od ostalih igra~a, sudije i sudija pomo}nika.

40


Prekr{aji / kazne Za bilo koji prekr{aj ovog Pravila: igru ne treba zaustavqati, igra~a koji je pogre{io, sudija }e uputiti da napusti teren za igru da popravi svoju opremu, igra~ odlazi sa terena za igru kada lopta prvi put prestane da bude u igri, osim ako igra~ nije ve} popravio svoju opremu, svaki igra~ upu}en sa terena za igru da popravi svoju opremu, ne mo`e se vratiti u teren za igru pre nego {to dobije dozvolu sudije, sudija kontroli{e ispravnost opreme igra~a pre nego {to mu dozvoli da se vrati u teren za igru, igra~u se dozvoqava da se vrati u teren za igru samo kada lopta nije u igri. Igra~ koji je upu}en da napusti teren za igru zbog prekr{aja ovog Pravila i koji u|e (ili ponovo u|e) u teren za igru bez prethodnog odobrewa sudije, bi}e ka`wen opomenom (`uti karton). Prekr{aji / kazne Ako je utakmica prekinuta radi izricawa opomene: utakmicu }e nastaviti indirektnim slobodnim udarcem igra~ protivni~kog tima sa mesta gde se nalazila lopta kada je sudija prekinuo igru (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca).

41


PRAVILO 4 - OPREMA IGRA^A Oduke Me|unarodnog Borda Odluka 1 Ñëîãàíè èëè îãëàøàâàœà íà ïîäìà¼èöè Igra~i ne smeju da pokazuju podmajicu i prikrivati slogane ili reklame. Osnovna obavezna oprema ne sme da sadr`i nikakve politi~ke, verske ili slogane li~ne prirode ili, izjave. Igra~ koji podigne svoj dres da bi pokazao parolu ili se ogla{ava na taj na~in mora biti ka`wen od strane organizatora takmi~ewa. Ekipa igra~a ~ija osnovna obavezna oprema sadr`i politi~ke, verske ili li~ne slogane, izjave ili slike mora biti ka`wena od strame organizatora takmi~ewa ili od FIFA. Poddres Igra~i ne smeju otkrivati ni{ta {to bi pokazivalo politi~ke, verske, ili li~ne prirode, izjave ili slike, ili bilo kakva reklamirawa osim logoa proizvo|a~a. Igra~/ekipa igra~a koji pokazuju politi~ke, verske, ili li~ne prirode, izjave ili slike, ili bilo koje reklamirawe osim logoa proizvo|a~a bi}e sankcionisani od strane organizatora takmi~ewa ili od FIFA.

42


PRAVILO 4 - OPREMA IGRA^A Oduke Fudbalskog saveza Srbije Odluka 1 Oprema jedne ekipe (dres-majica, ga}ice, dokolenice) mora da bude jednoobrazna, a dresovi na pole|ini obele`eni brojevima od 1 do 18. Vratarev dres ima broj 1, a zamenika vratara broj 12. Isti brojevi su obavezni i na predwoj levoj strani ga}ica na utakmicama Super lige i Prve lige Srbije. Isto tako, igra~i klubova Super lige i Prve lige Srbije, prilikom svakog nastupa na utakmicama u toku takmi~arske godine, moraju na pole|ini dresa nositi isti takmi~arski, licencirani broj i ispisano prezime igra~a. Boja dresa i broja na wemu mora se jasno razlikovati, a broj veli~ine 25 i {irine 5 centimetara ubele`en na jednobojnoj podlozi veli~ine 20 puta 30 cm. Ako na prugastim ili vi{ebojnim dresovima nije rezervisana jednobojna podloga za ubele`avawe brojeva, onda brojeve prethodno treba upisati na jednobojnom platnu, pa zatim to platno pri{iti na dres. Boja vratarevog dresa mora se jasno razlikovati od boja ostalih igra~a obe ekipe i sudija. Odluka 2 Na javnim utakmicama igra~i ne mogu da igraju bez obu}e, niti da je u toku igre skidaju. Odluka 3 Timovi na jednoj utakmici ne mogu da nastupe u dresovima iste ili sli~ne boje, ve} moraju da budu razli~ito odeveni. Ako su dresovi iste ili sli~ne boje, dresove }e promeniti gostuju}i tim, ukoliko doma}i tim nastupa u registrovanoj boji prijavqenoj takmi~arskom organu pre po~etka takmi~ewa. U tom slu~aju doma}in je du`an da pozajmi dresove gostuju}em timu, ako ih ovaj nema. Nadle`ni organ je du`an da pre po~etka takmi~ewa obavesti sve u~esnike odnosnog takmi~ewa o registrovanim klupskim bojama. Odluka 4 Na svim utakmicama u zemqi sudija je obavezan da pre po~etka utakmice, van terena za igru, pregleda opremu igra~a, i onima ~ija oprema nije u skladu sa Pravilima igre (Pravilo 4) i odlukama Me|unarodnog Borda i Fudbalskog saveza Srbije za primenu tih pravila, ne dozvoli u~estvovawe u igri. 43


PRAVILO 5 - SUDIJA Svaku utakmicu kontroli{e sudija koji ima potpunu vlast u primeni Pravila igre u vezi sa utakmicom koja mu je dodeqena. Prava i du`nosti Autoritet sudije Sudija: primewuje Pravila igre, kontroli{e utakmicu u saradwi sa sudijama pomo}nicima i, kada se primewuje, sa ~etvrtim sudijom, osigurava da svaka lopta pripremqena za utakmicu odgovara zahtevima Pravila 2, osigurava da oprema igra~a odgovara zahtevima Pravila 4, meri vreme i sastavqa izve{taj o utakmici, zaustavqa, privremeno ili trajno prekida utakmicu, po wegovom diskrecionom pravu, za bilo koji prekr{aj Pravila igre, zaustavqa, privremeno prekida ili zavr{ava utakmicu zbog intervencija sa strane bilo koje vrste, zaustavqa utakmicu ako je, po wegovom mi{qewu, bilo koji igra~ ozbiqno povre|en i osigurava da bude iznet sa terena za igru. Povre|eni igra~ mo`e da se vrati na teren za igru tek po{to se utakmica ponovo nastavi, da dozvoli razvoj igre dok lopta ne bude van igre ako je, po wegovom mi{qewu, igra~ lak{e povre|en, da se postara da igra~ koji krvari napusti teren za igru. Igra~ se mo`e vratiti samo kad dobije odobrewe od sudije koji se mora uveriti da je krvavqewe zaustavqeno, da dopusti razvoj igre kada ekipa protiv koje je u~iwen prekr{aj mo`e da iskoristi prednost i da kazni izvorni prekr{aj ako se o~ekivana prednost ne ostvari, da kazni najte`i prekr{aj kada igra~ istovremeno u~ini vi{e od jednog prekr{aja, da preduzima disciplinske kazne protiv igra~a koji su krivi za prekr{aje opomene ili iskqu~ewa. On nije obavezan da ovu radwu odmah primewuje, ali mora to da u~ini kada lopta prvi put bude van igre, 44


da preduzima mere protiv slu`benih lica ekipa koja nemaju odgovorno dr`awe i, prema svom diskrecionom pravu, da ih odmah odstrani sa terena za igru i wegovog ogra|enog dela, da interveni{e na obave{tewa sudija pomo}nika koji se odnose na incidente koje nije mogao li~no da konstatuje, da ne dozvoli nijednom neovla{}enom licu da ulazi u teren za igru, da daje znak za nastavqawe utakmice posle prekida igre, da nadle`nim organima dostavi izve{taj koji obuhvata informaciju o svakoj disciplinskoj kazni koju je preduzeo protiv igra~a i/ili slu`benih lica, kao i o svakom drugom incidentu koji se dogodio pre, za vreme ili posle utakmice. Odluke sudije Odluke sudije o ~iwenicama u vezi sa igrom, ukqu~uju}i da li je ili ne postignut pogodak, i rezultat utakmice su kona~ne, Sudija mo`e promeniti odluku samo ako se uverio da je neispravna ili, po svom diskrecionom pravu, posle obave{tewa sudije pomo}nika, sve pod uslovom da igra nije nastavqena ili utakmica zavr{ena.

45


PRAVILO 5 - SUDIJA Oduke Me|unarodnog Borda Odluka 1 Sudija (ili gde se primewuje, sudija pomo}nik ili ~etvrti sudija) ne mo`e biti odgovoran: za bilo koju povredu koja se dogodi igra~u, slu`benom licu ili gledaocu; za bilo koju materijalnu {tetu, ako se dogodi; za bilo koju {tetu pri~iwenu fizi~kom licu, klubu, kompaniji, savezu ili svim ostalim organima koja bi bila pripisana ili koja bi mogla biti pripisana odluci donetoj po Pravilima igre ili normalnom postupku propisanom za organizovawe takmi~ewa i kontrolu utakmice. Ovo se mo`e odnositi na: odluku kojom se dozvoqava ili zabrawuje odigravawe utakmice zbog stawa terena za igru i wegovog okru`ewa ili vremenskih uslova, odluku o trajnom prekidu utakmice koji se dogodi iz nekog razloga, odluku o prikladnosti opreme terena i lopte kori{}ene na utakmici, odluku o prekidu utakmice ili ne, zbog intervencije gledalaca ili nekog drugog iznenadnog problema u zoni rezervisanoj za gledaoce, odluku o prekidu igre ili ne, da bi se dozvolilo izno{ewe povre|enog igra~a sa terena za igru radi ukazivawa pomo}i, odluku o zahtevu sa insistirawem za izno{ewe povre|enog igra~a sa terena za igru radi pru`awa pomo}i, odluku o dozvoli ili zabrani igra~u da nosi izvesne pribore ili opremu, odluku (ukoliko bude u wegovom delokrugu) da dozvoli ili zabrani nekoj osobi (ura~unavaju}i u to slu`bena lica ekipa ili stadiona, agente za bezbednost, fotografe ili druge predstavnike medija) da se nalaze u blizini terena za igru, svaku drugu odluku koju sudija mo`e da donese po Pravilima igre ili po obavezama koje su odre|ene u pravilnicima i propisima FIFA, konfederacija, nacionalnih saveza ili liga pod ~ijom se odgovorno{}u igra utakmica. 46


Oduke Me|unarodnog Borda Odluka 2 Na turnirima i takmi~ewima na kojima je odre|en ~etvrti sudija, wegova uloga i obaveza treba da budu u saglasnosti sa uputstvima koje je odobrio Me|unarodni Bord. Odluka 3 Gde se koristi tehnologija gol linija (GLT) (u skladu sa Pravilima takmi~ewa), sudija je du`an da proveri funkcionalnost tehnologije pre po~etka utakmice. Testovi koji se obavqaju navedeni su u FIFA Programu kvaliteta za Priru~nik za testirawe GLT. Ako tehnologija ne funkcioni{e u skladu sa Priru~nikom za testirawe, sudija ne sme koristiti GLT sistem i mora da prijavi ovu nepravilnost odgovaraju}em nadle`nom organu.

47


PRAVILO 5 - SUDIJA Oduke Fudbalskog saveza Srbije Odluka 1 Mada je sudija iskqu~ivo merodavan da za vreme igre donosi odluke, nadle`ni fudbalski organ zadr`ava pravo, ako na|e za shodno, da utakmicu poni{ti zbog veoma te{kih povreda igre, ukqu~uju}i i amoralne radwe, koje su imale neposredan uticaj na kona~an ishod utakmice. Bli`e odredbe o poni{tavawu utakmice utvr|uje se Pravilnikom o fudbalskim takmi~ewima.

Poni{tewe utakmice u vezi sa su|ewem regulisano je ovom odlukom i Pravilnikom o fudbalskim takmi~ewima. "Ako sudija nije primenio, ili pogre{no primenio neku od bitnih odredaba Pravila igre i odluka Me|unarodnog Borda i Fudbalskog saveza Srbije, a ta povreda je uticala na kona~an ishod utakmice". "Bitna povreda Pravila igre i odluka Me|unarodnog Borda i Fudbalskog saveza Srbije postoji ako sudija nije primenio, ili je pogre{no primenio neku odredbu koja je neposredno uticala na kona~an ishod utakmice, a ta odluka se ne zasniva na slobodnom sudijinom uverewu". Sve odluke koje su donete na osnovu slobodnog sudijnog uverewa ("Po sudijinom mi{qewu", "Ako sudija smatra" ili "Po naho|ewu sudije"), ne mogu biti podvedene pod pojam bitnih odredaba Pravila igre. Bitna povreda Pravila igre uvek postoji: 1. Ako je prvenstvenu ili kup-utakmicu sudio sudija koji se nalazi na bolovawu ili nije delegiran od nadle`nog organa za delegirawe, odnosno ako nije postupqeno po odredbama Pravilnika o sudijama i su|ewu koji reguli{e pitawa zamene sudija i propozicijama odnosnog takmi~ewa; 2. Ako je suprotno odredbama Pravila 3 utakmica igrana sa ve}im brojem igra~a od 11 ili mawim od 8; 3. Ako je poluvreme prema ~asovniku sudije (Pravilo 7) trajalo du`e od 45 minuta, a nije u pitawu nadoknada vremena, pa je u ovom vremenskom razmaku postignut pogodak koji ima neposrednog uticaja na kona~an ishod utakmice; 48


Oduke Fudbalskog saveza Srbije 4. Ako je iz indirektnog slobodnog udarca neposredno postignut pogodak i sudija ovaj pogodak priznao, a taj pogodak je imao neposredan uticaj na kona~an ishod utakmice; 5. Ako je prilikom ubacivawa lopte u igru igra~ neposredno ubacio loptu u vrata, a sudija ovo priznao kao pogodak, a taj pogodak je imao neposredan uticaj na kona~an ishod utakmice; 6. Ako je prilikom spu{tawa lopte iz ruke (sudijska lopta) lopta neposredno u{la u vrata, a sudija ovo priznao kao pogodak, a taj pogodak je imao neposredan uticaj na kona~an ishod utakmice. Odluka 2 Sudija je obavezan da, u roku koji odredi nadle`ni organ, dostavi izve{taj o su|ewu na odgovaraju}em obrascu uz pru`awe preciznih podataka koji se tim obrascem tra`e. Pored toga, du`an je da prijavi eventualne prekr{aje koje nije zapazio, a koje su mu saop{tile sudije pomo}nici. Odluka 3 Sudija je obavezan da po zavr{enoj utakmici unese u zapisnik utakmice imena, sa brojem iz zapisnika, iskqu~enih, opomenutih, povre|enih i zamewenih igra~a, kao i detaqan opis razloga iskqu~ewa i opomene. On }e u zapisnik uneti svaki incident ili nezgodu koja se dogodi tokom utakmice. Sudija je du`an da u zapisnik unese prijavu protiv igra~a, trenera, funkcionera i dr. za prekr{aje izvr{ene pre, za vreme i posle odigrane utakmice.

49


PRAVILO 5 - SUDIJA Odluka 4 Sudija preko delegata kontroli{e pravo na pristup iz Odluke 20 uz Pravilo 1 u ogra|eni deo terena, a neposredno i preko ~etvrtog sudije (gde postoji), sudije pomo}nika i uz saradwu delegata rukovodstva takmi~ewa, kontroli{e wihovo dr`awe. Prema onima koji se nesportski pona{aju, koji ometaju razvoj igre i su|ewe i dr. sudija u skladu sa Pravilima igre primewuje odgovaraju}e mere: opomene i udaqavawe iz ogra|enog dela terena. Delegat je du`an, ako mu se sudija obrati, da sara|uje u vezi sa primenom tih mera, posebno ako je u pitawu udaqavawe iz ogra|enog dela terena. Odluka 5 Sve javne utakmice mogu da sude samo ispitane sudije~lanovi fudbalske organizacije. Izuzetno, kandidat kome je dozvoqeno polagawe ispita mo`e da bude odre|ivan za su|ewe utakmica najni`eg stepena takmi~ewa. Ali, ako na utakmicu ne do|u odre|ene sudije pomo}nici, a ispitanih sudija nema u gledali{tu (ili ih ima, a oni ne `ele da vr{e du`nost sudije pomo}nika), klubovi mogu sporazumno izabrati dvojicu registrovanih igra~a da vr{e ovu du`nost. Odluka 6 Ukoliko odre|eni sudija ne do|e na utakmicu stalnog stepena takmi~ewa, wu }e suditi prvi sudija pomo}nik, a na utakmicama Super lige i Prve lige Srbije ~etvrti sudija ako je odre|en. U slu~aju da ne do|e prvi sudija pomo}nik, utakmicu }e suditi drugi sudija pomo}nik. Ukliko na utakmicu ne do|u ni sudija ni odre|ene sudije pomo}nici, klubovi }e se sporazumeti da utakmicu sudi jedan od prisutnih sudija. Ako sporazum ne bude postignut, delegat }e odlu~iti koji }e prisutni sudija da sudi utakmicu. Sporazum o izboru sudija mora da bude pismeno utvr|en pre po~etka utakmice. Zapisnik o sporazumu potpisuju predstavnici klubova i delegat. Sporazum se prikqu~uje zapisniku utakmice. Ako se klubovi nisu sporazumeli o izboru sudije pa je ovoga odredio delegat, to se mora konstatovati u zapisniku utakmice. Ako na utakmicu ne do|e ni sudija, ni sudije pomo}nici, ni delegat, utakmica se ne}e odigrati. 50


Oduke Fudbalskog saveza Srbije Ako na utakmcu do|e sudija, a ne do|e jedan ili obojica sudija pomo}nika, sudija }e odlu~iti o izboru sudije pomo}nika, odnosno sudija pomo}nika. Ako u toku trajawa utakmice sudiji ili sudiji pomo}niku pozli ili nastupe drugi razlozi, zbog kojih ne mo`e da nastavi su|ewe, du`nost preuzima prvi sudija pomo}nik, a na utakmicama Super lige i Prve lige Srbije, ako je odre|en ~etvrti sudija. Ukoliko ~etvrti sudija nije odre|en, utakmicu }e suditi prvi sudija pomo}nik, a wegovo mesto zauzima drugi sudija pomo}nik, dok }e du`nost drugog sudije pomo}nika obavqati jedan od prisutnih sudija koga on odredi. Odluka 7 Klubovi su obavezni da sudije pre, za vreme i posle utakmice {tite i wihove odluke po{tuju. To je du`nost svih igra~a i funkcionera. Posebno su igra~i i funkcioneri obavezni da {tite sudije na terenu kako bi svoju du`nost obavili na najboqi na~in. U brizi za sigurnost sudija, obavezno u~estvuje, ne samo doma}i klub, ve} i gostuju}a ekipa. U slu~aju nereda na igrali{tu, du`nost je igra~a oba kluba da za{tite sudije. Kapiteni i treneri su li~no odgovorni za pru`awe za{tite. Kapiten ekipe je odgovoran za dr`awe i pona{awe svojih igra~a prema sudijama i delegatu. On je du`an da pru`i pomo} sudijama radi regularnog odigravawa utakmice i da neposredno interveni{e u suzbijawu nediscipline svojih igra~a. Odluka 8 Delegat je du`an da pru`i pomo} sudiji ukoliko mu se on obrati. Odluka 9 Zabraweno je sudiji da daje izjave sredstvima javnog informisawa o svom su|ewu. Treneru kluba je tako|e zabraweno da daje izjave sredstvima javnog informisawa o su|ewu sudije koji vodi utakmicu wegovog kluba. To je zabraweno i igra~ima. 51


PRAVILO 5 - SUDIJA Odluka 10 Ukoliko na utakmici do|e do bacawa bilo kakvih predmeta iz gledali{ta na sudiju i wegove pomo}nike, ili se dogodi fizi~ki napad na sudiju ili wegove pomo}nike, sudija }e, uzimaju}i u obzir te`inu prekr{aja (ozbiqnost incidenta, eventualne povrede i dr.) odlu~iti da li }e utakmicu nastaviti, privremeno prekinuti ili definitivno zavr{iti. Odluka 11 Sudija }e obaviti du`nost delegata rukovodstva takmi~ewa ukoliko se ovaj ne pojavi na utakmici najkasnije 30 minuta pre utvr|enog po~etka utakmice. Ako se, u me|uvremenu, delegat pojavi, preuze}e du`nost za koju je odre|en. Odluka 12 Du`nost je sudije da se blagovremeno upozna i odgovrno primewuje osnovne odredbe iz propozicija takmi~ewa utakmice koju sudi a koje se odnose na primenu Pravila igre kao {to su: odlu~ivawe pobednika, dozvoqeni broj zamena, vreme trajawa igre, posebni uslovi u vezi s pravom i obavezama klubova za nastup igra~a odre|enog uzrasta i drugo {to je od bitnog zna~aja za to takmi~ewe (liga sistem, kup sistem, uzrast takmi~ara...).

52


PRAVILO 6 - SUDIJE POMO]NICI Zadaci Dvojica sudija pomo}nika }e biti odre|eni, pot~iweni sudiji, koji imaju du`nost da poka`u: kada cela lopta iza|e iz terena za igru, kojoj ekipi se dodequje udarac iz ugla, udarac sa vrata ili ubacivawe, kada neki igra~ treba da bude ka`wen zato {to je u ofsajd polo`aju, kada se tra`i zamena igra~a, kada se dogodi neodgovorno pona{awe ili bilo koji incident izvan vidnog poqa sudije, kada su u~iweni prekr{aji u kojima sudije pomo}nici imaju boqi vidni ugao od sudije (ukqu~uju}i, u posebnim slu~ajevima, prekr{aje u kaznenom prostoru), kada vratar, kod izvo|ewa kaznenog udarca, napusti liniju pre nego {to je lopta udarena a lopta pre|e liniju.

Pomo} (asistencija) Sudije pomo}nici tako|e poma`u sudiji da kontroli{e utakmicu u skladu sa Pravilima igre. Naro~ito, oni mogu da u|u na teren za igru da pomognu kontroli razdaqine od 9,15 m. U slu~aju neopravdanog me{awa ili nesportskog pona{awa, sudija }e sudiju pomo}nika razre{iti wegovih du`nosti i dostaviti izve{taj nadle`nom organu.

53


PRAVILO 6 - SUDIJE POMO]NICI Odluke Fudbalskog saveza Srbije Odluka 1 U slu~aju da jedan od dvojice odre|enih sudija pomo}nika ili obojica ne do|u na utakmicu, a sudija ne uspe da na igrali{tu na|e ispitanog sudiju, on je ovla{}en da zatra`i od oba kluba da mu stave na raspolagawe po jednog svog registrovanog igra~a da obave du`nost sudije pomo}nika. Ukoliko se u me|uvremenu pojave sudije pomo}nici ili do|e neki ispitani sudija, sudija }e tada zameniti igra~esudije pomo}nike delegiranim, odnosno ispitanim sudijama koji pristanu da vr{e du`nost sudije pomo}niika. Odluka 2 Igra~ koji je suspendovan ili ka`wen zabranom igrawa ne mo`e da vr{i du`nost sudije pomo}nika. Odluka 3 Igra~ koji vr{i du`nost sudije pomo}nika ne mo`e na istoj utakmici da se pojavi kao igra~. Odluka 4 Zastavice sudije pomo}nika su naranxaste ili `ute boje. Izuzetno, u nedostatku zastavica ovih boja mogu se upotrebiti i zastavice bele boje. Platno zastavice je duga~ko 40 i {iroko 30 cm, a palica je prigodne du`ine. Odluka 5 Klub-doma}in je du`an da pripremi zastavice za sudije pomo}nike. Odluka 6 Na utakmicama na kojima nema ~etvrtog sudije, wegove zadatke obavqa prvoimenovani sudija pomo}nik (kontrola opreme, zamena igra~a, ukazivawe na eventualne gre{ke sudije kod disciplinskih mera, kontrola pona{awa u tehni~kom prostoru...).

54


PRAVILO 7 - TRAJAWE UTAKMICE

Delovi igre* Utakmica se sastoji iz dva dela, svaki od po 45 minuta, izuzev ukoliko druk~ije nije uzajamno dogovoreno izme|u sudije i obe ekipe u~esnice. Svaka saglasnost koja se odnosi na promenu trajawa utakmice (na primer, smawewe svakog dela na 40 minuta zbog nedovoqne svetlosti) mora imperativno biti ostvarena pre po~etka utakmice i u skladu sa pravilima takmi~ewa. Poluvreme Igra~i imaju pravo na odmor izme|u dva dela utakmice. Odmor u poluvremenu ne treba da pre|e 15 minuta. Pravila takmi~ewa mora da utvrde trajawe odmora u poluvremenu. Trajawe odmora izme|u dva dela utakmice mo`e se mewati samo uz saglasnost sudije.

*

Uobi~ajeni i odoma}eni izraz u na{oj zemqi "poluvreme" ne sla`e se sa slu`benim nazivom poluvremena u Pravilima igre. Poluvreme u Pravilima igre je interval (pauza, odmor) izme|u prvog i drugog dela utakmice.

55


PRAVILO 7 - TRAJAWE UTAKMICE Nadoknada izgubqenog vremena Svaki deo (period igre) }e se produ`iti da bi se nadoknadilo izgubqeno vreme zbog: zamena igra~a, procene povreda igra~a, izno{ewa povre|enih igra~a sa terena za igru, manevara koji imaju za ciq namerno gubqewe vremena (razvla~ewe vremena), bilo kog drugog uzroka. Nadoknada izgubqenog vremena je u diskrecionom pravu sudije. Kazneni udarac Ako kazneni udarac treba da bude izveden ili ponovo izveden, trajawe svakog dela treba da bude produ`eno da bi se dozvolilo izvo|ewe. Trajno prekinuta utakmica Utakmica trajno prekinuta pre isteka regularnog vremena, ponovo }e se odigrati izuzev ukoliko pravilima o takmi~ewima nije druk~ije re{eno.

56


PRAVILO 7 - TRAJAWE UTAKMICE Odluke Fudbalskog saveza Srbije Odluka 1 Odmor izme|u dva poluvremena traje 15 minuta, a mo`e biti promewen samo uz saglasnost sudije. Odluka 2 Utakmica omladinaca i kadeta traje dva poluvremena po 45 minuta, a pionira dva poluvremena po 40 minuta. Odluka 3 Kada propozicije takmi~ewa odre|uju, utakmica se po isteku regularnog vremena produ`ava u dva jednaka dela: za seniore, omladince i za kadete po 15 minuta. Po zavr{etku regularnog dela igra~i imaju pravo na odmor od pet minuta na samom terenu. Za vreme tog odmora sudija }e pristupiti novom birawu strana. Odluka 4 Dozvoqeno je kori{}ewe satova na stadionima kojima se registruje koliko je vremena proteklo od po~etka utakmice, s tim da budu zaustavqeni posle 45 i ponovo posle 90 minuta od stavqawa u pokret, odnosno posle 15 minuta u svakom delu nastavka utakmice koja se igra po kup-sistemu. Ako je re~ o utakmici pionira, sat se zaustavqa posle 40 minuta igre u svakom poluvremenu. Odluka 5 Normalno trajawe utakmice mo`e se skratiti najvi{e 2 puta po 5 minuta na zahtev kapitena obe ekipe. Ni u kom slu~aju to ne mo`e uraditi sam sudija. Svaka saglasnost za smawewe trajawa utakmice na takmi~ewima kojima je ovom odlukom dozvoqeno mora biti uzajamno dogovorena izme|u kapitena obe ekipe i sudije pre po~etka utakmice. Skra}ivawe normalnog vremena utakmice nije dozvoqeno na prvenstvenim i kup utakmicama u kojima u~estvuju klubovi Super lige, Prve lige Srbije, Srpskih i Zonskih liga, kao i zavr{nim takmi~ewima mla|ih kategorija na republi~kom nivou. 57


PRAVILO 7 - TRAJAWE UTAKMICE Odluka 6 U slu~aju nestanka elektri~ne energije na utakmici koja se igra u ve~erwim satima, a nije odigrano najmawe 80% neophodnog vremena za igru, prekid igre ne mo`e da traje du`e od 45 minuta, osim ako se za du`e trajawe oba kluba postignu saglasnost u pismenoj formi.

58


PRAVILO 8 - PO^ETAK UTAKMICE I NASTAVAK IGRE Definicija po~etnog udarca Po~etni udarac je procedura za po~etak utakmice ili nastavak igre: na po~etku utakmice, posle postignutog pogotka, na po~etku drugog dela utakmice, na po~etku svakog dela produ`etka utakmice ako postoji. Pogodak se mo`e posti}i direktno iz po~etnog udarca. Procedura Pre po~etka utakmice ili produ`etaka vr{i se `reb nov~i}em i ekipa koja dobije `reb odredi}e vrata koja }e napadati u prvom delu utakmice. drugoj ekipi se dodequje po~etni udarac utakmice. ekipa koja je izabrala vrata koja }e napadati, u drugom delu ima po~etni udarac. Po~etni udarac posle postignutog pogotka, po~etni udarac izvodi druga ekipa, svi igra~i se nalaze na sopstvenoj polovini terena za igru, igra~i ekipe koja ne izvodi po~etni udarac moraju se nalaziti najmawe na 9,15 metara od lopte dok nije u igri, lopta se postavqa na zemqu na sredi{nu ta~ku, sudija daje znak za po~etni udarac, lopta je u igri kada se udari stopalom i pomeri napred, izvo|a~ ne sme ponovo da igra loptu dok je ne dodirne drugi igra~.

59


PRAVILO 8 - PO^ETAK I NASTAVAK IGRE Prekr{aji / kazne Ako izvo|a~ dodirne loptu drugi put pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: indirektan slobodan udarac }e se dosuditi protivni~koj ekipi na mestu gde je prekr{aj u~iwen (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Za svaki drugi prekr{aj u proceduri: po~etni udarac }e se ponoviti. Definicija spu{tawa lopte Spu{tawe lopte je na~in nastavqawa igre posle privremenog prekida, dok je lopta u igri, zbog bilo kog razloga koji nije drugde pomenut u Pravilima igre.

Procedura Sudija pu{ta loptu da padne na mestu gde se nalazila u trenutku kada je igra prekinuta, osim ako se to dogodilo u prostoru vrata, u kom slu~aju lopta se spu{ta na liniju vrata paralelnu popre~noj liniji na mestu koje je najbli`e mestu na kome se lopta nalazila kada je igra zaustavqena. Igra ponovo po~iwe ~im lopta dodirne zemqu.

60


Prekr{aji / kazne Lopta se ponovo spu{ta: ako je loptu dodirnuo igra~ pre nego {to je dodirnula zemqu, ako je lopta napustila teren za igru po{to je dodirnula zemqu, a da je niko od igra~a nije dodirnuo. Ako lopta u|e u vrata: ako je spu{tena lopta udarena direktno u vrata protivnika, igra se nastavqa udarcem sa vrata, ako je spu{tena lopta udarena direktno u sopstvena vrata, igra se nastavqa udarcem iz ugla za protivni~ki tim.

61


PRAVILO 8 - PO^ETAK I NASTAVAK IGRE Odluke Fudbalskog saveza Srbije Odluka 1 Pred po~etak utakmice, ekipe, zajedno sa sudijama na ~elu, izlaze na teren za igru i pozdravqaju gledaoce. Odluka 2 Kapiten svake ekipe du`an je na po~etku i zavr{etku utakmice da pozdravi sudiju, sudije pomo}nike i kapitena protivni~ke ekipe Odluka 3 Ako ekipa ne nastupi u odre|enom vremenu za po~etak utakmice, ili ne nastupi sa najmawim brojem igra~a, sudija je obavezan da sa~eka 15 minuta od vremena utvr|enog za po~etak. Ako ni za to vreme ekipa ne nastupi ili igra~i koji nedostaju ne do|u, utakmica se ne|e igrati, a sudija }e o tome podneti izve{taj. Izuzetno, u slu~aju da ekipa nije mogla da nastupi usled vi{e sile, sudija }e sa~ekati i ne{to vi{e, ali }e voditi ra~una da li utakmica mo`e da se zavr{i na vreme. Ako se igra vi{e utakmica na istom terenu, sudija je du`an da vodi ra~una da ne dovede u pitawe odigravawe slede}e utakmice. Odluka 4 Na utakmicama revijalnog karaktera ili utakmicama koje se igraju u dobrotvorne svrhe, kad u znak po~asti po~etni udarac ne izvodi igra~ jedne ekipe nego drugo lice, sudija }e, kad odre|eno lice izvede po~etni udarac, utakmicu prekinuti i sa~ekati da to lice napusti teren. Tada }e igra normalno po~eti po~etnim udarcem.

62


PRAVILO 9 - LOPTA U IGRI I VAN IGRE Lopta van igre Lopta je van igre: kada potpuno pre|e popre~nu liniju ili uzdu`nu liniju bilo po zemqi ili u vazduhu, kada sudija zaustavi (prekine) igru. Lopta u igri Lopta je u igri u svim ostalim slu~ajevima ura~unavaju}i u to: kada se odbije u teren za igru po{to je dodirnula stub vrata, pre~ku ili stubi} sa ugaonom zastavicom, kada se odbije u teren za igru po{to je dodirnula sudiju ili sudiju pomo}nika kada se na{ao na terenu za igru.

** Lopta van igre

* Lopta u igri

*

Svaka lopta koja se odbije u teren za igru po{to je dodirnula ugaonu zastavicu, stub vrata ili pre~ku ostaje u igri. ** Lopta van igre.

63


PRAVILO 10 - POGODAK Postizawe pogotka Pogodak je postignut kada cela lopta pre|e preko popre~ne linije, izme|u stubova vrata i ispod pre~ke, pod uslovom da pre toga nije u~iwen nikakav prekr{aj od strane ekipe u ~iju korist je postignut. Pogodak

Nije pogodak Nije pogodak Nije pogodak Pobedni~ka ekipa Ekipa koja ostvari ve}i broj pogodaka za vreme utakmice je pobednik. Ako obe ekipe postignu jednak broj pogodaka, ili ako nijedan pogodak nije postignut, utakmica je nere{ena. Pravila takmi~ewa Kada je pravilima takmi~ewa odre|eno da se posle nere{ene utakmice ili nere{enog skora u dve odigrane utakmice (jedna kod ku}e, jedna na strani) mora dobiti pobedni~ki tim, dozvoqene su samo slede}e procedure koje je odobrio Me|unarodni Bord: pravilo pogodaka u gostima, produ`eci, udarci sa ta~ke za kazneni udarac. Tehnologija gol linija (GLT) GLT sistemi se mogu koristiti u ciqu provere da li je postignut pogodak, da podr`i odluku sudije. Upotreba GLT mora biti utvr|ena odgovaraju}im Pravilima takmi~ewa. 64


PRAVILO 10 - POGODAK Odluke Fudbalskog saveza Srbije Odluka 1 Odre|ivawe pobednika na utakmicama koje se igraju po kup sistemu, a zavr{ene su nere{enim rezultatom, posle regularnog vremena ili odigranih nastavaka predvi|enih propozicijama takmi~ewa, izvr{i}e se po propisima Me|unarodnog Borda - procedura za odre|ivawe pobednika utakmice (Pravila igre FSS - 84 strana). Ako se utakmica iz stava 1 igra pod elektri~nim osvetqewem, pa usled kvara na elektri~nim instalacijama, nestane osvetqewe neposredno pred izvo|ewe udaraca za dobijawe pobednika ili u toku izvo|ewa tih udaraca, a rezultat je nere{en pri jednakom broju izvedenih udaraca (ne ra~una se posledwi udarac ako je jednom od u~esnika to bio vi{ak u odnosu na protivnikove izvedene udarce) pobednik }e se odlu~iti `rebom. @rebom rukovodi sudija utakmice, a u pehar ili drugi pogodan sud se stavqaju dve ceduqice sa odvojenim imenima timova. @reb izvla~i kapiten gostuju}e ekipe. Pobednik je ekipa ~ija se ceduqica prva izvu~e iz pehara. Ukoliko je, pri jednakom broju izvedenih udaraca, jedna ekipa postigla vi{e pogodaka od druge, pa je onda nastao kvar na elektir~nim instalacijama koji se nije mogao otkloniti u razumno vreme, pobednik }e biti ekipa koja je postigla vi{e pogodaka. Razumno vreme se utvr|uje najvi{e na 45 minuta.

65


PRAVILO 11 - OFSAJD Ofsajd polo`aj Biti u ofsajd polo`aju nije samo po sebi prekr{aj. Igra~ se nalazi u ofsajd polo`aju kada: je bli`i protivni~koj popre~noj liniji od lopte i pretposledweg protivni~kog igra~a. Igra~ se ne nalazi u ofsajd polo`aju kada je: na sopstvenoj polovini terena, ili u istoj visini sa pretposledwim protivni~kim igra~em, ili u istoj visini sa dva posledwa protivni~ka igra~a. Prekr{aj Igra~ u ofsajd polo`aju se ka`wava samo ako se, u trenutku kada je saigra~ dodirnuo ili odigrao loptu, prema mi{qewu sudije, aktivno ukqu~uje u igru: ometawem igre, ili ometawem protivnika, ili izvla~e}i prednost iz ovog polo`aja. Nije prekr{aj Nije prekr{aj ofsajda kada igra~ primi loptu direktno: iz udarca sa vrata, ili iz ubacivawa, ili iz udarca iz ugla. Prekr{aji / kazne Za svaki prekr{aj ofsajda, sudija dosu|uje protivni~koj ekipi indirektan slobodan udarac koji treba da bude izveden sa mesta gde je u~iwen prekr{aj (vidi Pravilo 13 Izvo|ewe slobodnog udarca). 66


PRAVILO 11 - OFSAJD Oduke Fudbalskog saveza Srbije Odluka 1 U pogledu presu|ivawa ofsajda, igra~ koji se nalazi na sredi{noj liniji smatra se da se nalazi na svojoj polovini terena za igru.

67


PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA Prekr{aji i nesportska pona{awa ka`wavaju se na slede}i na~in: Direktan slobodan udarac Direktan slobodan udarac se dosu|uje protivni~kom timu ako igra~ u~ini bilo koji od sedam prekr{aja na na~in koji sudija ocewuje kao nepa`qiv, bezobziran ili upotrebom prekomerne snage: udari ili poku{a da udari nogom protivnika, saplete ili poku{a da saplete protivnika, ska~e na protivnika, napada protivnika, udari ili poku{a rukom da udari protivnika, gura protivnika, startuje (uklizava) u protivnika. Direktan slobodan udarac isto tako dosu|uje se protivni~kom timu ako igra~ u~ini bilo koji od slede}a tri prekr{aja: dr`i protivnika, pqune na protivnika, namerno dodirne loptu rukom (izuzev vratara u sopstvenom kaznenom prostoru). Direktan slobodan udarac }e se izvesti sa mesta gde se prekr{aj dogodio (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Kazneni udarac Kazneni udarac }e se dosuditi ako je bilo koji od deset gorwih prekr{aja u~inio igra~ u sopstvenom kaznenom prostoru, bez obzira na polo`aj lopte pod uslovom da je u igri.

68


Indirektan slobodan udarac Indirektan slobodan udarac }e biti dosu|en u korist protivni~kog tima ukoliko vratar, unutar svog kaznenog prostora, na~ini bilo koji od slede}a ~etiri prekr{aja: ako koristi vi{e od {est sekundi dok kontroli{e loptu rukama, pre nego {to je pusti iz svog poseda, ako ponovo dodirne loptu rukama po{to se oslobodi wenog poseda, a da pritom loptu nije dodirnuo bilo koji igra~, ako rukama dodirne loptu po{to mu je istu namerno stopalom uputio wegov saigra~, ako rukama dodirne loptu po{to je primi direktno iz ubacivawa od strane wegovog saigra~a. Indirektan slobodan udarac se tako|e dosu|uje u korist protivni~kog tima, ukoliko igra~, po mi{qewu sudije: igra na opasan na~in, spre~ava kretawe protivnika, spre~ava vratara da loptu vrati u igru, u~ini bilo koji prekr{aj koji prethodno nije spomenut u Pravilu 12, zbog koga je igra prekinuta, da bi se izrekla opomena ili da bi igra~ bio iskqu~en. Indirektan slobodan udarac }e se izvesti sa mesta gde se prekr{aj dogodio (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca).

69


PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA Disciplinske kazne @uti karton se koristi da se poka`e igra~u, zameniku ili zamewenom igra~u da je opomenut. Crveni karton se koristi da se poka`e igra~u, zameniku ili zamewenom igra~u da je iskqu~en. Samo se igra~u, zameniku ili zamewenom igra~u mo`e pokazati crveni ili `uti karton. Sudija ima vlast da donosi disciplinske kazne od trenutka stupawa na teren za igru do napu{tawa terena za igru posle posledweg zvi`duka. Igra~ koji se nalazi na terenu ili van terena i u~ini prekr{aj za opomenu ili iskqu~ewe u odnosu na protivnika, saigra~a, sudiju, sudiju pomo}nika ili bilo koje lice bi}e ka`wen saglasno prirodi u~iwenog prekr{aja. Prekr{aji koji se ka`wavaju opomenom Igra~ }e biti opomenut i pokaza}e mu se `uti karton ako u~ini bilo koji od slede}ih sedam prekr{aja: kriv zbog nesportskog pona{awa, negoduje re~ima ili pokretima, u~estano kr{i Pravila igre, odla`e nastavqawe igre, ne po{tuje propisanu razdaqinu kod nastavqawa igre iz udarca iz ugla, slobodnog udarca ili ubacivawa, u|e ili ponovo u|e u teren za igru bez sudijine dozvole, namerno napusti teren za igru bez sudijine dozvole. Zamenik ili zamewen igra~ bi}e opomenut i pokaza}e mu se `uti karton ako u~ini bilo koji od slede}a tri prekr{aja: kriv zbog nesportskog pona{awa, negoduje re~ima ili pokretima, odla`e nastavqawe igre.

70


Iskqu~ewe Igra~, zamenik ili zameweni igra~ }e biti iskqu~en sa terena za igru i pokaza}e mu se crveni karton ako u~ini bilo koji od slede}ih sedam prekr{aja: kriv za ozbiqan prekr{aj igre (grubost), kriv za nasilno (drsko) pona{awe, pquje na protivnika ili na neko drugo lice, ako protivni~koj ekipi spre~i pogodak ili o~iglednu priliku za pogodak, igraju}i namerno loptu rukom (ovo se ne odnosi na vratara u wegovom kaznenom prostoru), koji protivni~kom igra~u, koji se kre}e prema protivni~kim vratima, spre~i o~iglednu povoqnu priliku za pogodak, prekr{ajem koji se ka`wava slobodnim udarcem ili kaznenim udarcem, upotrebqava nepristojne, uvredqive ili pogrdne re~i i/ili gestove, dobije drugu opomenu u istoj utakmici. Igra~, zamenik ili zameweni igra~ koji je iskqu~en i pokazan mu je crveni karton mora da napusti blizinu terena za igru i tehni~ki prostor.

71


PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA Odluke Fudbalskog saveza Srbije Odluka 1 Opasna igra na sopstvenu {tetu, ka`wava se onda ako, po sudijinom mi{qewu, samom tom igra~u preti opasnost pri poku{aju da loptu udari glavom. U takvom slu~aju sudija }e dosuditi indirektan slobodan udarac u korist protivni~ke ekipe. Ovo se ne}e primewivati na vratara kada se baca rukama napred da bi uhvatio loptu.

72


PRAVILO 13 - SLOBODNI UDARCI Vrste slobodnih udaraca Slobodni udarci su direktni ili indirektni. Direktan slobodan udarac Lopta ulazi u vrata ako lopta direktno u|e u protivni~ka vrata pogodak se priznaje, ako je iz direktnog slobodnog udarca lopta direktno upu}ena u sopstvena vrata, dosudi}e se udarac iz ugla za protivni~ki tim. Indirektan slobodan udarac Znak sudije Sudija ozna~ava indirektan udarac dizawem svoje ruke gore iznad glave. On }e zadr`ati svoju ruku u tom polo`aju dok se udarac ne izvede i dok lopta ne dodirne drugog igra~a ili iza|e iz igre. Lopta ulazi u vrata Pogodak se mo`e priznati samo ako lopta kasnije dodirne drugog igra~a pre nego {to u|e u vrata: ako je indirektni slobodni udarac upu}en direktno u protivni~ka vrata, dosudi}e se udarac sa vrata, ako je indirektni slobodan udarac upu}en direktno u sopstvena vrata, dosudi}e se udarac iz ugla za protivni~ki tim. Procedura Kod direktnih slobodnih udaraca kao i indirektnih slobodnih udaraca, u trenutku izvo|ewa, lopta mora biti nepokretna i izvo|a~ ne sme ponovo da je dodirne dok je drugi igra~ ne dodirne. 73


PRAVILO 13 - SLOBODNI UDARCI Izvo|ewe slobodnog udarca* Slobodan udarac u kaznenom prostoru Direktan ili indirektan slobodan udarac u korist odbrambene ekipe: svi igra~i protivni~ke ekipe nalazi}e se najmawe 9,15 metara od lopte, svi igra~i protivni~ke ekipe nalazi}e se izvan kaznenog prostora dok lopta ne bude u igri, lopta je u igri ~im je direktno iza{la iz kaznenog prostora u teren za igru, slobodan udarac dosu|en u prostoru vrata izvodi se sa bilo kog mesta u tom prostoru. Indirektan slobodan udarac za napadaju}u ekipu svi protivni~ki igra~i najmawe 9,15 metara od lopte dok lopta ne bude u igri, osim ako se nalaze na popre~noj liniji izme|u stubova vrata, lopta je u igri kada se udari stopalom i pomeri, indirektan slobodan udarac dosu|en u prostoru vrata izvodi se sa linije prostora vrata koja je paralelna popre~noj liniji sa mesta koje je najbli`e mestu gde se prekr{aj dogodio. Slobodan udarac van kaznenog prostora svi protivni~ki igra~i su najmawe 9,15 metara od lopte dok lopta ne bude u igri, lopta je u igri kada se udari stopalom i pomeri, slobodan udarac se izvodi sa mesta gde je prekr{aj napravqen ili sa mesta na kome se nalazila lopta kada je igra zaustavqena.

* 74

Izvo|ewe slobodnoh udarca vr{i se stopalom.


Prekr{aji / kazne Ako, kada se slobodan udarac izvodi, protivnik ne po{tuje propisanu razdaqinu: udarac se ponavqa. Ako, iz slobodnog udarca koji izvodi odbrambena ekipa u sopstvenom kaznenom prostoru, lopta nije direktno upu}ena u igru: udarac se ponavqa. Slobodan udarac izvodi drugi igra~ osim vratara Ako, po{to je lopta u igri, izvo|a~ drugi put udari loptu (osim namerno rukama) pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: dosudi}e se indirektan slobodan udarac u korist protivni~ke ekipe, koji }e se izvesti sa mesta gde se prekr{aj dogodio (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Ako, po{to je lopta u igri, izvo|a~ namerno dodirne loptu rukom pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: direktan slobodan udarac }e se dosuditi u korist protivni~ke ekipe koji }e se izvesti sa mesta gde se prekr{aj dogodio (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). kazneni udarac }e se dosuditi ako se prekr{aj dogodio u kaznenom prostoru prekr{iteqa.

75


PRAVILO 13 - SLOBODNI UDARCI Slobodan udarac izvodi vratar Ako, po{to je lopta u igri, vratar dodirne loptu drugi put (osim svojim rukama), pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: indirektan slobodan udarac }e se dosuditi za protivni~ki tim koji }e se izvesti sa mesta gde je prekr{aj napravqen (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Ako, po{to je lopta u igri, vratar namerno dodirne loptu rukom pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: direktan slobodan udarac }e se dosuditi za protivi~ku ekipu ako je prekr{aj u~iwen van vratarevog kaznenog prostora i bi}e izveden sa mesta gde je prekr{aj napravqen (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). indirektan slobodan udarac }e se dosuditi za protivni~ki tim ako je prekr{aj u~iwen u vratarevom kaznenom prostoru, udarac }e se izvesti sa mesta gde je prekr{aj napravqen (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca).

76


PRAVILO 14 - KAZNENI UDARAC Kazneni udarac }e se dosuditi protiv ekipe koja u sopstvenom kaznenom prostoru, i dok je lopta u igri, u~ini jedan od deset prekr{aja za koje se dosu|uje direktan slobodan udarac. Pogodak se mo`e posti}i direktno iz kaznenog udarca. Dozvoqava se dodatno vreme da se kazneni udarac izvede na kraju prvog i drugog dela ili na kraju svakog dela kod produ`ewa utakmice. Polo`aj lopte i igra~a Lopta: postavqena na ta~ku za kazneni udarac. Igra~ koji izvodi kazneni udarac: jasno identifikovan. Vratar ekipe koja se brani: ostaje na svojoj popre~noj liniji, licem prema izvo|a~u, izme|u stubova vrata dok se lopta ne udari. Svi ostali igra~i osim izvo|a~a se nalaze: u granicama terena za igru, izvan kaznenog prostora, iza ta~ke za kazneni udarac, najmawe 9,15 metara od ta~ke za kazneni udrac.

77


PRAVILO 14 - KAZNENI UDARAC Izvo|ewe Po{to su igra~i zauzeli svoje polo`aje saglasno Pravilu, sudija daje znak za izvo|ewe kaznenog udarca. izvo|a~ kaznenog udarca stopalom upu}uje loptu napred, on nema pravo drugi put da igra loptom dok je ne dodirne drugi igra~, lopta je u igri kada se udari i pomeri napred. Kada se kazneni udarac izvodi za vreme normalnog toka igre ili u vremenu koje je produ`eno u prvom delu ili na kraju utakmice radi izvo|ewa ili ponovnog izvo|ewa kaznenog udarca, pogodak je postignut ako, pre nego {to lopta pre|e izme|u stubova i ispod pre~ke: lopta udari jedan ili oba stuba vrata i/ili pre~ku i/ili vratara.

78


Prekr{aji / kazne Ako sudija da znak za izvo|ewe kaznenog udarca i, pre nego {to je lopta u igri, dogodi se jedna od slede}ih situacija: Igra~ koji izvodi kazneni udarac prekr{i Pravila igre: sudija }e dopustiti izvo|ewe, ako lopta u|e u vrata, udarac se ponavqa, ako lopta ne u|e u vrata, sudija zaustavqa igru i utakmicu nastavqa indirektnim slobodnim udarcem za odbrambeni tim sa mesta gde je prekr{aj u~iwen. Vratar prekr{i Pravila igre: sudija }e dopustiti izvo|ewe, ako lopta u|e u vrata, pogodak se priznaje, ako lopta ne u|e u vrata, udarac se ponavqa. Saigra~ izvo|a~a kr{i Pravila igre: sudija }e dopustiti izvo|ewe udarca, ako lopta u|e u vrata, udarac se ponavqa, ako lopta ne u|e u vrata, sudija zaustavqa igru i utakmicu nastavqa indirektnim slobodnim udarcem za odbrambeni tim sa mesta gde je prekr{aj u~iwen. Saigra~ vratara kr{i Pravila igre: sudija dopu{ta izvo|ewe udarca, ako lopta u|e u vrata, pogodak se priznaje, ako lopta ne u|e u vrata, udarac ponoviti. Jedan ili vi{e igra~a odbrambene i napadaju}e ekipe prekr{e Pravila igre: udarac ponoviti.

79


PRAVILO 14 - KAZNENI UDARAC Ako, po{to je kazneni udarac izveden: Izvo|a~ udarca dodirne loptu drugi put (izuzev svojom rukom) pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: indirektan slobodan udarac }e se dosuditi za protivi~ku ekipu koji }e se izvesti sa mesta gde je prekr{aj na~iwen (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Izvo|a~ udarca namerno dodirne loptu rukom pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: direktan slobodan udarac }e se dosuditi za protivni~ku ekipu koji }e se izvesti sa mesta gde je prekr{aj na~iwen (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Lopta je dotakla strano lice na svojoj putawi: udarac ponoviti. Lopta se odbije u teren za igru od vratara, pre~ke ili stuba vrata i tada je dodirne strano telo: sudija zaustavqa igru, igru ponovo nastaviti spu{tawem lopte na mestu gde je dodirnula strano telo, osim ako se to dogodilo u prostoru vrata u kom slu~aju sudija spu{ta loptu na liniji prostora vrata paralelnoj popre~noj liniji na najbli`em mestu na kome se zatekla lopta kada je igra zaustavqena.

80


PRAVILO 15 - UBACIVAWE Ubacivawe je na~in za nastavak igre. Ubacivawe se dosu|uje protivni~koj ekipi u odnosu na igra~a koji je posledwi dodirnuo loptu kada je cela lopta pre{la uzdu`nu liniju bilo po zemqi ili vazduhu. Iz ubacivawa se ne mo`e direktno posti}i pogodak. Izvo|ewe Izvo|a~ u trenutku osloba|awa lopte: licem prema terenu, delom oba stopala bilo na uzdu`noj liniji bilo na zemqi sa strane uzdu`ne linije, dr`awe lopte obema rukama, ubacivawe lopte od pozadi i iznad glave, lopta se ubacuje sa mesta gde je napustila teren za igru. Svi protivni~ki igra~i moraju se nalaziti najmawe 2 metra od mesta gde se vr{i ubacivawe. Lopta je u igri od trenutka kada u|e u teren za igru. Posle ubacivawa, izvo|a~ ne sme ponovo da dodirne loptu dok je ne dodirne drugi igra~.

81


PRAVILO 15 - UBACIVAWE Prekr{aji / kazne Ubacivawe vr{i igra~ osim vratara Ako, po{to je lopta u igri, izvo|a~ drugi put dodirne loptu (izuzev rukama) pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: indirektan slobodan udarac }e se dosuditi za protivni~ku ekipu, koji }e se izvesti sa mesta gde je napravqen prekr{aj (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Ako, po{to je lopta u igri, izvo|a~ namerno rukom dodirne loptu pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: direktan slobodan udarac }e se dosuditi za protivni~ku ekipu koji }e se izvesti sa mesta gde je napravqen prekr{aj (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). kazneni udarac }e se dosuditi ako se prekr{aj dogodio u sopstvenom kaznenom prostoru.

82


Ubacivawe vr{i vratar Ako, po{to je lopta u igri, vratar dodirne loptu drugi put (izuzev svojim rukama) pre nego {to loptu dodirne drugi igra~: indirektan slobodan udarac }e se dosuditi za protivni~ku ekipu koji }e se izvesti sa mesta gde je napravqen prekr{aj (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Ako, po{to je lopta u igri, vratar namerno rukom dodirne loptu pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: direktan slobodan udarac }e se dosuditi za protivni~ku ekipu ako se prekr{aj dogodio van kaznenog prostora, a izve{}e se sa mesta gde se prekr{aj dogodio (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). indirektan slobodan udarac }e se dosuditi za protivni~ku ekipu ako se prekr{aj dogodio u vratarevom kaznenom prostoru, a izve{}e se sa mesta gde je prekr{aj napravqen (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Ako protivnik nesportski ometa ili spre~ava izvo|a~a: ka`wava se opomenom zbog nesportskog pona{awa i pokaza}e mu se `uti karton. Za sve ostale prekr{aje ovog Pravila: ubacivawe vr{i igra~ protivni~ke ekipe.

83


PRAVILO 16 - UDARAC SA VRATA Udarac sa vrata je na~in nastavka igre. Udarac sa vrata se dosu|uje kada cela lopta koju je posledwi dodirnuo igra~ napadaju}e strane, pre|e preko popre~ne linije bilo po zemqi bilo u vazduhu, a da nije postignut pogodak saglasno Pravilu 10. Pogodak se mo`e posti}i direktno iz udarca sa vrata ali samo u protivni~ka vrata.

Izvo|ewe lopta se upu}uje stopalom sa bilo kog mesta u prostoru vrata od strane igra~a brane}e ekipe, protivni~ki igra~i moraju ostati van kaznenog prostora dok lopta ne bude u igri, izvo|a~ ne sme drugi put da igra loptom dok je ne dodirne drugi igra~, lopta je u igri kada je direktno upu}ena van kaznenog prostora. Prekr{aji / kazne Ako lopta nije direktno upu}ena u igru van kaznenog prostora: udarac sa vrata se ponavqa. Udarac sa vrata izvodi saigra~ vratara Ako, po{to je lopta u igri, izvo|a~ dodirne loptu drugi put (izuzev svojim rukama) pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: indirektan slobodan udarac }e se dosuditi za protivni~ku ekipu koji }e se izvesti sa mesta gde je napravqen prekr{aj (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca).

84


Ako, po{to je lopta u igri, izvo|a~ namerno dodirne loptu rukom pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: direktan slobodan udarac }e se dosuditi za protivni~ku ekipu koji }e se izvesti sa mesta gde je napravqen prekr{aj (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). kazneni udarac }e se dosuditi ako je prekr{aj u~iwen u izvo|a~evom kaznenom prostoru. Udarac sa vrata izvodi vratar Ako, po{to je lopta u igri, vratar dodirne loptu drugi put (izuzev svojim rukama) pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: indirektan slobodan udarac }e se dosuditi za protivni~ku ekipu koji }e se izvesti sa mesta gde je prekr{aj napravqen (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Ako, po{to je lopta u igri, vratar namerno dodirne loptu rukama, pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: direktan slobodan udarac }e se dosuditi za protivni~ku ekipu ako je prekr{aj u~iwen van kaznenog prostora, a udarac }e se izvesti sa mesta gde je prekr{aj napravqen (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). indirektan slobodan udarac }e se dosuditi protivni~koj ekipi ako je prekr{aj u~iwen u vratarevom kaznenom prostoru, a udarac }e se izvesti sa mesta gde je napravqen prekr{aj (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Za ostale prekr{aje ovog Pravila: udarac se ponavqa.

85


PRAVILO 17 - UDARAC IZ UGLA Udarac iz ugla je na~in nastavka igre. Udarac iz ugla se dosu|uje kada cela lopta koju je posledwi dodirnuo igra~ odbrambene ekipe, pre|e preko popre~ne linije, bilo po zemqi, bilo u vazduhu, a da nije postignut pogodak saglasno Pravilu 10. Iz udarca iz ugla mo`e se direktno posti}i pogodak, ali u protivni~ka vrata. Izvo|ewe lopta se postavqa u ugaoni luk koji je najbli`i mestu gde je lopta pre{la popre~nu liniju, kopqe sa zastavicom na uglu terena ne sme se pomerati, protivni~ki igra~i se moraju nalaziti najmawe 9,15 metara od ugaonog luka dok lopta ne bude u igri, loptu stopalom upu}uje igra~ napada~ke ekipe, lopta je u igri kada se udari i pomeri, izvo|a~ ne sme drugi put da igra loptu sve dok je ne dodirne drugi igra~.

86


Prekr{aji / kazne Udarac iz ugla izvodi saigra~ vratara Ako, po{to je lopta u igri, izvo|a~ dodirne loptu drugi put (izuzev svojim rukama) pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: indirektan slobodan udarac }e se dosuditi za protivni~ku ekipu koji }e se izvesti sa mesta gde je napravqen prekr{aj (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Ako, po{to je lopta u igri, izvo|a~ namerno dodirne loptu rukom pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: direktan slobodan udarac }e se dosuditi za protivni~ku ekipu, koji }e se izvesti sa mesta gde je prekr{aj napravqen (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). kazneni udarac }e se dosuditi ako je prekr{aj u~iwen u izvo|a~evom kaznenom prostoru.

87


PRAVILO 17 - UDARAC IZ UGLA Udarac iz ugla izvodi vratar Ako, po{to je lopta u igri, vratar dodirne loptu drugi put (izuzev svojim rukama) pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: indirektan slobodan udarac }e se dosuditi za protivni~ku ekipu koji }e se izvesti sa mesta gde je prekr{aj napravqen (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Ako, po{to je lopta u igri, vratar namerno dodirne loptu rukom, pre nego {to je loptu dodirnuo drugi igra~: direktan slobodan udarac }e se dosuditi za protivni~ku ekipu ako je prekr{aj u~iwen van vratarevog kaznenog prostora, a udarac }e se izvesti sa mesta gde je prekr{aj napravqen (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). indirektan slobodan udarac }e se dosuditi protivni~koj ekipi ako je prekr{aj u~iwen u vratarevom kaznenom prostoru, a udarac }e se izvesti sa mesta gde je napravqen prekr{aj (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Za sve ostale prekr{aje ovog Pravila: udarac iz ugla se ponavqa.

88


PRAVILO 17 - UDARAC IZ UGLA Odluke Fudbalskog saveza Srbije Odluka 1 Prilikom izgradwe igrali{ta naro~ito treba voditi ra~una da se obezbedi dovoqan prostor za nesmetano izvo|ewe udaraca iz ugla. Odluka 2 Sudija ne sme dopustiti da igra~i pomeraju zastavice na uglovima prilikom izvo|ewa udarca iz ugla. On je du`an da opomene svakog igra~a koji bi namerno pomerio zastavicu. U ponovqenom slu~aju sudija }e ga iskqu~iti iz igre.

89


PROCEDURA ZA ODRE\IVAWE POBEDNIKA UTAKMICE Pogoci postignuti na strani, produ`eci i udarci sa ta~ke za kazneni udarac su tri na~ina za odre|ivawe pobednika kada pravila takmi~ewa zahtevaju da se dobije pobednik utakmice koja je zavr{ena nere{eno. Pogoci na strani Pravila takmi~ewa mogu propisati kada ekipe igraju utakmicu "kod ku}e i na strani", ako je ukupan rezultat posle druge utakmice nere{en, da se pogoci postignuti na strani ra~unaju dvostruko. Produ`eci Pravila takmi~ewa mogu propisati da se odigra produ`etak u dva jednaka dela, svaki deo najvi{e 15 minuta. Uslovi iz Pravila 8 se moraju primeniti. Udarci na vrata sa ta~ke za kazneni udarac Procedura Sudija bira vrata na kojim }e se izvoditi udarci; Sudija baca nov~i} i ekipa ~iji kapiten dobije `reb odlu~uje da li }e prvi ili drugi izvoditi udarac; Sudija bele`i izvo|ewe svakog udarca; Obe ekipe, po{tuju}i ni`e navedene odredbe, izvode pet udaraca; Udarci se izvode naizmeni~no; Ako pre nego {to svaka ekipa izvede po pet udaraca, jedna od wih postigne vi{e pogodaka od druge, koja ih iz pet udaraca ne mo`e dosti}i, izvo|ewe udaraca se zavr{ava; Ako, po{to su obe ekipe izvele svojih pet udaraca, obe postignu jednak broj pogodaka ili ne postignu ni jedan, izvo|ewe udaraca se nastavqa po istom redu, sve dok, pri istom broju poku{aja, jedna ekipa ne postigne pogodak vi{e od druge;

90


Ako se vratar, za vreme izvo|ewa ovih udaraca, povredi i ne mo`e da nastavi igru, mo`e biti zamewen upisanim zamenikom, ukoliko wegova ekipa nije iskoristila maksimalan broj Pravilnikom takmi~ewa dozvoqenih zamena; Izuzimaju}i prethodni slu~aj, samo igra~i prisutni na terenu za igru na kraju utakmice, ukqu~uju}i i produ`etke ako se igraju, imaju pravo da u~estvuju u izvo|ewu udaraca na vrata sa ta~ke za kazneni udarac; Svaki udarac izvodi drugi igra~ i tek kada svi odre|eni igra~i izvedu prvi udarac, jedan izme|u wih mo`e da izvede svoj drugi udarac; Svaki odre|eni igra~ mo`e u svakom momentu da zameni vratara za vreme izvo|ewa ovih udaraca; Jedino odre|eni igra~i i sudija, sudije pomo}nici i ~etvrti sudija imaju pravo da ostanu na terenu za igru za vreme izvo|ewa udaraca na vrata*; Svi igra~i, izuzev onoga koji izvodi udarac i dva vratara, dok se izvode udarci, moraju ostati u sredi{nom krugu na terenu za igru; Vratar saigra~a izvo|a~a udarca na vrata mora da ostane u terenu za igru sa spoqne strane kaznenog prostora u kome se izvode ovi udarci i to na mestu preseka popre~ne linije i linije kaznenog prostora; Ukoliko ovim odredbama nije druk~ije propisano, za ostale slu~ajeve primewiva}e se Pravila igre i Odluka Me|unarodnog Borda, koja se odnosi na izvo|ewe udaraca na vrata; Ako na kraju utakmice, a pre nego {to se zapo~ne sa izvo|ewem udaraca sa ta~ke za kazneni udarac, jedna od ekipa ima ve}i broj igra~a od protivnika, taj broj mora biti smawen do broja igra~a koji ima protivnik, a kapiten je obavezan da obavesti sudiju o imenu i broju igra~a koji ne u~estvuju u izvo|ewu udaraca. Bilo koji igra~ koji je na ovaj na~in udaqen - izostavqen, ne mo`e u~estvovati u izvo|ewu udaraca sa ta~ke za kazneni udarac; Pre po~etka izvo|ewa udaraca, sudija }e se postarati da jednak broj igra~a obe ekipe bude u sredi{nom krugu i oni su ti koji }e izvoditi ove udarce.

91


92

ekipe Svi igra~i obe i utakmicu i il { vr za su ji ko |ewe udaraca odre|eni za izvo wem krugu i{ ed sr u e s ze nala

Slu`bena lica ne mogu i treneri ekipa za igru en ulaziti na ter

Udarci na vrata sa ta~ke za kazneni udarac

PROCEDURA ZA ODRE\IVAWE POBEDNIKA UTAKMICE


TEHNI^KI PROSTOR

Tehni~ki prostor se odnosi na utakmice koje se igraju na stadionima koji imaju mesta za sedewe za tehni~ka rukovodstva ekipa i zamenike kao {to je ni`e opisano. Tehni~ki prostori se, od jednog do drugog stadiona, mogu razlikovati, na primer u veli~ini ili lokaciji, ali slede}e odredbe svi ispuwavaju: Tehni~ki prostor se prote`e po jedan metar sa svake strane klupe za sedewe i napred do na jedan metar do uzdu`ne linije. Preporu~uje se da se izvr{i obele`avawe tehni~kog prostora. Broj lica koja se mogu nalaziti u tehni~kom prostoru odre|uju pravila takmi~ewa.(*) Lica ovla{}ena da zauzmu mesta u tehni~kom prostoru mora da budu identifikovana pre po~etka utakmice saglasno pravilima takmi~ewa. Samo jedno lice je ovla{}eno da, u isto vreme, daje takti~ka uputstva iz tehni~kog prostora. Trener i druga slu`bena lica moraju da ostanu u tehni~kom prostoru izuzev u posebnim okolnostima, na primer: fizioterapeut ili lekar koji mora da u|e u teren za igru da bi pru`io pomo} povre|enom igra~u. Trener i druga prisutna lica u tehni~kom prostoru moraju se pristojno pona{ati.

93


DODATNE POMO]NE SUDIJE Dodtne pomo}ne sudije mogu biti imenovane u skladu sa Pravilima takmi~ewa. Oni moraju biti ispitane-aktivne sudije najvi{e kategorije na raspolagawu. Pravila takmi~ewa moraju propisati postupak kog }e se pridr`avati kada sudija nije u stawu da nastavi i to da li: 1. ^etvrti sudija nastavqa da sudi, ili 2. Prvoimenovani (vi{i) dodatni pomo}ni sudija nastavqa da sudi, a ~etvrti sudija postaje dodatni pomo}ni sudija. Du`nosti Gde su imenovane dodatne pomo}ne sudije, u skladu sa odlukom sudije, treba da uka`e na slede}e: Kada je cela lopta napustila teren za igru preko gol linije, Za koju ekipu je dosu|en udarac iz ugla ili udarac sa vrata, Kada se na~ini prekr{aj ili neki drugi incident van vidnog poqa sudije, Kada se u~ini prekr{aj kad god dodatne pomo}ne sudije imaju boqi ugao (vidno poqe) u odnosu na sudiju, posebno unutar kaznenog prostora, Da li se, prilikom izvo|ewa kaznenog udarca, vratar pomera sa gol linije pre nego {to je lopta udarena i krenula napred i da li je cela lopta pre{la gol liniju. Pomo} Dodtne pomo}ne sudije tako|e poma`u sudiji da kontroli{e utakmicu u skladu sa Pravilima igre, ali kona~nu odluku }e uvek doneti sudija. U slu~aju neopravdanog me{awa ili neprimerenog pona{awa, sudija }e razre{iti dodatnog pomo}nog sudiju wegovih du`nosti i podneti izve{taj nadle`nom organu.

94


^ETVRTI SUDIJA ^etvrti sudija mo`e biti odre|en po pravilima takmi~ewa da sudi ako bilo ko od trojice sudija utakmice nije u stawu da nastavi, sem ukoliko nije odre|en rezervni sudija pomo}nik. On sve vreme poma`e sudiji. Pre po~etka takmi~ewa, organizator mora jasno da odredi, u slu~aju ako jedan od sudija ne mo`e da vr{i svoju du`nost, da li }e ~etvrti sudija voditi utakmicu ili }e on postati sudija pomo}nik, a stariji sudija pomo}nik preuzeti ulogu sudije. Na zahtev sudije, on je du`an da poma`e sudiji u svim administrativnim poslovima pre, za vreme i posle utakmice. On je du`an da poma`e sudiji u proceduri zamene igra~a za vreme utakmice. On je du`an da kontroli{e opremu zamenika pre nego {to u|u u teren za igru. Ako wihova oprema ne odgovara zahtevima Pravila igre, o tome obave{tava sudiju. Ako je potrebno, kontrolisa}e zamenu lopti. Ako u toku utakmice treba da se zameni lopta, on }e, na zahtev sudije, obezbediti drugu loptu vode}i ra~una da se izgubqeno vreme svede na minimum. Poma`e sudiji u kobtroli utakmice saglasno sa Pravilima igre. Sudija, ipak, zadr`ava ovla{}ewa da odlu~i o svim pitawima u vezi sa igrom. Posle utakmice, ~etvrti sudija }e nadle`nom organu podneti izve{taj o svakom dr`awu koje zaslu`uje osudu i drugim incidentima koji su se dogodili izvan vidnog poqa sudije i sudija pomo}nika. ^etvrti sudija je du`an da obavesti sudiju i wegove pomo}nike o sadr`ini sastavqenog izve{taja. On je du`an da obavesti sudiju o neodgovornom pona{awu bilo kog lica u tehni~kom prostoru. Rezervni sudija pomo}nik tako|e mo`e da bude odre|en po pravilima takmi~ewa. Jedina wegova du`nost }e biti da zameni sudiju pomo}nika koji nije u stawu da nastavi ili da zameni ~etvrtog sudiju, kako je zahtevano.

95


TUMA^EWA PRAVILA IGRE i Vodi~ za sudije


TUMA^EWA PRAVILA IGRE - Vodi~ za primenu SADR@AJ

Strana

Pravilo 1 - Teren za igru ....................................................... 100 Pravilo 2 - Lopta ................................................................. 102 Pravilo 3 - Broj igra~a ......................................................... 103 Pravilo 4 - Oprema igra~a ................................................... 107 Pravilo 5 - Sudija ................................................................ Instrukcije i pozicije za sudije ........................................... Znaci sudije ...................................................................... Dodatne pomo}ne sudije .....................................................

109 114 119 121

Pravilo 6 - Sudije pomo}nici ............................................. 123 Znaci sudija pomo}nika .................................................... 134 Pravilo 7 - Trajawe igre ..................................................... 141 Pravilo 8 - Po~etak utakmice i nastavak igre ................... 142 Pravilo 9 - Lopta u igri i van igre ...................................... 143 Pravilo 10 - Pogodak ............................................................ 144 Pravilo 11 - Odsajd .............................................................. 145 Dijagrami ........................................................................... 147 Pravilo 12 - Prekr{aji i nesportska pona{awa .................. 154 Dijagrami - Ilustracije ...................................................... 171 Pravilo 13 - Slobodni udarci ............................................. 176 Pravilo 14 - Kazneni udarac ............................................... 177 Pravilo 15 - Ubacivawe ....................................................... 179 Pravilo 16 - Udarac sa vrata ............................................... 180 Pravilo 17 - Udarac iz ugla ................................................ 181


Strana Procedura za izvo|ewe udaraca sa ta~ke za kazneni udarac ................................................................. 182 Statut Me|unarodnog Borda ............................................. 183 FIFA test za proveru fizi~ke spremnosti za sudije i sudije pomo}nike ............................................. 188


PRAVILO 1 - TEREN ZA IGRU Obele`avawe terena Nije dozvoqeno obele`avawe terena za igru isprekidanim ili iskopanim linijama. Ako igra~ na nedozvoqen na~in obele`ava teren svojom nogom, bi}e opomenut zbog nesportskog pona{wa. Ako sudija primeti da ovo radi tokom utakmice, opomenu}e igra~a koji je napravio prekr{aj zbog nesportskog pona{awa kada lopta bude van igre. Samo linije koje su navedene u Pravilu 1 mogu da se obele`e na terenu za igru. Kada se koristi ve{ta~ka podloga, ostale linije su dozvoqene pod uslovom da budu druge boje i da se jasno razlikuju od linija koje se koriste za fudbal.

Vrata Ako se pre~ka pomeri ili slomi, igru zaustaviti sve dok se ne popravi, ili zameni. Ako popravka nije mogu}a, utakmica se zavr{ava. Upotreba konopca umesto pre~ke, nije dozvoqena. Ako se pre~ka popravi, utakmica se nastavqa spu{tawem lopte na mestu gde se lopta zatekla kada je igra bila zaustavqena, osim ako se to dogodilo u prostoru vrata, u kom slu~aju sudija spu{ta loptu na liniji prostora vrata, paralelnoj popre~noj liniji, na mestu koje je najbli`e mestu na kome se lopta zatekla kada je igra zaustavqena.

100


Reklamirawe u komercijalne svrhe Reklame na zemqi }e biti najmawe na jedan metar (1 jard) od grani~nih linija terena za igru. Vertikalno postavqawe reklame bi}e najmawe: jedan metar (1 jard) od uzdu`nih linija terena za igru, na razdaqini od gol linije jednakoj dubini mre`e gola, jedan metar (1 jard) od mre`e vrata. Nikakav oblik komercijalne reklame, fiksni ili pokretni, nije dozvoqen na terenu za igru, na prostoru ograni~enom mre`ama na vratima, u tehni~kom prostoru i najmawe jedan metar od uzdu`nih linija i ovo sve od trenutka kada ekipe u|u na teren za igru do poluvremena i od wihovog povratka do kraja utakmice. Naro~ito je zabraweno stavqati bilo koji reklamni materijal na vrata, mre`e i zastavice ili wihove stubi}e. Nikakva oprema strana fudbalu (kamere, mikrofoni, itd.) ne mogu se prika~iti za wih.

Oznake (logo) i amblemi Postavqawem fiksnih ili pokretnih za{titnih znakova logoa i amblema FIFA, konfederacija, nacionalnih saveza, liga, klubova i drugih tela, na terenu za igru i okru`ewu koje oprema teren (ura~unavaju}i u to i mre`e na vratima i prostor koji mre`e ograni~avaju na zemqi) - je zabrawen za sve vreme trajawa utakmice.

101


PRAVILO 2 - LOPTA Dodatne lopte Dodatne lopte mogu da se postave oko terena za igru i koriste tokom utakmice ako su u skladu sa zahtevima Pravila 2 i ako je wihova upotreba pod kontrolom sudije.

102


PRAVILO 3 - BROJ IGRA^A Postupak - procedura zamene · Zamena mo`e da se obavi samo tokom prekida igre. · Sudija pomo}nik, ako je odre|en, pokazuje da se tra`i zamena. · Igra~ koji je zamewen dobija dozvolu sudije da napusti teren za igru, osim ukoliko ve} nije van terena za igru usled razloga koji su dozvoqeni Pravilima igre. · Sudija odobrava zameniku da u|e u teren za igru. · Pre ulaska na teren za igru, zamenik ~eka igra~a koga zamewuje da napusti igru. · Igra~ koji se zamewuje ne mora da napusti teren za igru na sredi{woj liniji. · Dozvola da se izvr{i zamena mo`e da se odbije pod odre|enim uslovima, na primer ako zamenik nije spreman da u|e na teren za igru. · Zamenik koji nije zavr{io postupak zamene stupaju}i nogom na teren za igru, ne mo`e da nastavi igru ubacivawem ili udarcem iz ugla. · Ako igra~ koji treba da bude zamewen odbije da napusti teren za igru, igra se nastavqa. · Ako se zamena vr{i u pauzi izme|u dva poluvremena ili pre produ`etaka, postupak zamene }e se zavr{iti pre po~etnog udarca u drugom poluvremenu ili pre produ`etka.

103


PRAVILO 3 - BROJ IGRA^A Dodatne osobe na terenu za igru Nezvani~na lica Bilo koje lice koje u protokolu utakmice nije nazna~eno kao zamenik igra~a ili zvani~ni predstavnik ekipe smatra se nezvani~nim licem, kao i igra~ koji je bio iskqu~en. Ako nezvani~no lice u|e na teren za igru: · sudija }e zaustaviti igru (mada ne odmah ako strano lice ne ometa igru), · sudija }e ga udaqiti sa terena za igru i iz wegovog neposrednog okru`ewa, · ako sudija prekine utakmicu, igra }e se nastaviti spu{tawem lopte na mestu gde se lopta nalazila u trenutku kada je utakmica prekinuta, osim ako se to dogodilo u prostoru vrata, u kom slu~aju sudija spu{ta loptu na liniji prostora vrata, paralelnoj popre~noj liniji, na mestu koje je najbli`e mestu na kome se lopta zatekla kada je igra zaustavqena. Zvani~nici ekipa Trener i druga zvani~na lica upisani u zapisnik utakmice (izuzetak su igra~i ili zamenici) smatraju se zvani~nim licima ekipe. Ako neko zvani~no lice ekipe u|e na teren za igru: · sudija }e zaustaviti igru (mada ne odmah ako zvani~no lice ne ometa igru ili ako mo`e da se primeni prednost), · sudija }e ga udaqiti sa terena za igru i wegovog neposrednog okru`ewa, a ako je wegovo pona{awe neodgovorno, sudija }e ga udaqiti sa terena za igru, · ako sudija prekine utakmicu, igra }e se nastaviti spu{tawem lopte na mestu gde se lopta nalazila u trenutku kada je utakmica prekinuta, osim ako se to dogodilo u prostoru vrata, u kom slu~aju sudija spu{ta loptu na liniji prostora vrata, paralelnoj popre~noj liniji, na mestu koje je najbli`e mestu na kome se lopta zatekla kada je igra zaustavqena. 104


Igra~ van terena za igru Ako se igra~, nakon napu{tawa terena za igru sa dozvolom sudije da bi uklonio nedozvoqenu opremu, ili zbog povrede okrvavqenu opremu zamenio, ili iz bilo kakvog drugog razloga, ponovo vrati na teren za igru bez dozvole sudije, sudija }e: · zaustaviti igru (mada ne odmah ako igra~ ne ometa igru ili ako mo`e da se primeni prednost), · opomenuti igra~a zbog ulaska na teren za igru bez dozvole, · narediti igra~u da napusti teren za igru ako je to neophodno (povreda Pravila 4 ). Ako je sudija zaustavio igru, nastavi}e je: · indirektnim slobodnim udarcem za protivni~ki tim sa mesta gde se lopta nalazila u trenutku kada je igra zaustavqena osim ako se to dogodilo u prostoru vrata, u kom slu~aju slobodan udarac se izvodi sa linije prostora vrata, paralelne popre~noj liniji, sa mesta koje je najbli`e mestu gde se prekr{aj dogodio, ako ne postoji nikakav drugi prekr{aj, · u skladu sa Pravilom 12 ako je igra~ povredio ovo Pravilo. Ako igra~ slu~ajno pre|e jednu od grani~nih linija terena za igru, ne smatra se da je na~inio prekr{aj. Izla`ewe van terena za igru mo`e se smatrati kao deo akcije u igri. Zamenik ili zameweni igra~ Ako zamenik ili zameweni igra~ u|e na teren za igru bez dozvole: · sudija }e zaustaviti igru (mada ne odmah ako igra~ koji je u pitawu ne ometa igru ili ako se mo`e primeniti prednost), · sudija }e ga opomenuti zbog nesportskog pona{awa, · igra~ }e napustiti teren za igru. Ako sudija zaustavi igru, ona }e se nastaviti indirektnim slobodnim udarcem za protivni~ki tim sa mesta gde se lopta nalazila kada je igra zaustavqena - (vidi Pravilo 13 Izvo|ewe slobodnog udarca). 105


PRAVILO 3 - BROJ IGRA^A Pogodak postignut sa stranim licem na terenu za igru Ako, nakon postizawa pogotka, sudija shvati, pre nego {to se igra nastavi, da se na terenu za igru nalazila neka druga osoba kada je postignut pogodak: 路 sudija ne}e priznati pogodak: - ako je ta druga osoba strano lice i uti~e na igru, - ako je ta druga osoba igra~, zamenik, zameweni igra~ ili slu`beno lice ekipe koja je postigla pogodak, 路 sudija }e priznati pogodak: - ako je ta druga osoba strano lice koje ne uti~e na igru, - ako je ta druga osoba igra~, zamenik, zameweni igra~ ili slu`beno lice ekipe koja je primila pogodak. Minimalni broj igra~a Ako pravila takmi~ewa nala`u da imena svih igra~a ili zamenika moraju da se navedu pre po~etnog udarca a ekipa po~ne utakmicu sa mawe od jedanaest (1 1) igra~a, samo oni igra~i ~ija su imena upisana u zapisnik na po~etku mogu da upotpune broj od jedanaest (1 1) igra~a kada stignu. Premda utakmica ne mo`e da po~ne ako svaki tim nema najmawe sedam igra~a, minimalni broj igra~a je u diskrecionom pravu saveza (u FSS to je osam igra~a). Me|utim, po mi{qewu Me|unarodnog Borda, utakmica se ne}e igrati ili nastaviti ako u svakom timu nema najmawe sedam igra~a. Me|utim, ako tim ima mawe od sedam (7) igra~a, (kod FSS osam) zato {to je jedan ili vi{e igra~a namerno napustilo teren za igru, sudija ne mora da prekine utakmicu i mo`e da se primeni pravilo prednosti. U takvim slu~ajevima, sudija ne bi trebalo da dozvoli da se igra nastavi nakon {to lopta iza|e iz igre ako jedna ekipa nema minimalni broj od sedam (7) igra~a, (kod FSS osam).

106


PRAVILO 4 - OPREMA IGRA^A Osnovna oprema Boje: 路 Ako su dresovi dva vratara iste boje, a ni jedan od wih nema jo{拧jedan dres koji bi mogao da obu~e, sudija }e dozvoliti da igra po~ne. Ako igra~ slu~ajno izgubi cipelu a zatim odmah odigra loptu i / ili postigne pogodak, nema prekr{aja i pogodak se priznaje zato {to mu je cipela slu~ajno ispala. Vratari mogu da nose dowi deo trenerke kao osnovnu opremu. Ostala oprema Igra~ mo`e da koristi i drugu opremu osim osnovne opreme pod uslovom da je jedini ciq no{ewe takve opreme li~na fizi~ka za{tita igra~a i ako ne predstavqa nikakvu opasnost po samog igra~a kao ni po ostale igra~e. Sve odevne predmete ili delove opreme koji ne spadaju u osnovnu opremu mora da proveri sudija i da donese odluku da nisu opasni. Moderna za{titna oprema kao {to su {titnici za glavu, maske za lice i {titnici za kolena i ruke, napravqeni od mekog, lako postavqenog materijala, ne smatraju se opasnim, pa su dozvoqeni. Zahvaquju}i novoj tehnologiji sportisti su mnogo bezbedniji, kako oni koji koriste tu za{titu, tako i ostali igra~i, pa sudije treba da poka`u toleranciju za kori{}ewe te opreme, naro~ito u slu~aju mla|ih igra~a. Ako se osnovna i dodatna oprema pregleda na po~etku utakmice i odlu~i da nije opasna, a u toku igre postane opasna ili se koristi na na~in koji je opasan, weno kori{}ewe u nastavku igre ne sme se odobriti. Kori{}ewe sistema elektronske komunikacije izme|u igra~a i / ili stru~nog {taba nije dozvoqeno. 107


PRAVILO 4 - OPREMA IGRA^A Upotreba maske za glavu Kad se nosi maska za glavu, ona mora: · biti iste osnovne boje kao i dres, · biti u skladu sa profesionalnim izgledom opreme igra~a, · da ne bude vezana za dres, · da ne predstavqa nikakvu opasnost za igra~a koji nosi ili bilo kog drugog igra~a (npr. mehanizam otvarawa / zatvarawa oko vrata), · ne smeju imati deo (delove) koji vire sa povr{ine (istureni elementi). Nakit Sav nakit ( ogrlice, prstewe, narukvice, min|u{e, ko`ne trake, gumene trake, itd. ) strogo je zabrawen i mora da se ukloni. Kori{}ewe trake da se prekrije nakit nije dozvoqeno. Sudije tako|e ne smeju da nose nakit (izuzev sata ili sli~nog predmeta za vremensko merewe utakmice). Disciplinske kazne Igra~i moraju da se provere pre po~etka utkmice, a zamenici pre nego {to u|u na teren za igru. Ako se ustanovi da igra~ nosi nedozvoqeni odevni predmet ili nakit tokom igre, sudija }e: · saop{titi igra~u da taj predmet mora da ukloni, · narediti igra~u da napusti teren za igru pri slede}em prekidu igre ako on to ne mo`e ili ne `eli da izvr{i, · opomenuti igra~a ako svesno odbije da poslu{a sudiju, ili ako se ustanovi da ponovo nosi taj predmet, po{to mu je re~eno da ga ukloni. Ako se igra zaustavi da bi se opomenuo igra~, dosudi}e se indirektan slobodni udarac za protivni~ki tim sa mesta gde se lopta nalazila u trenutku kada je igra zaustavqena (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). 108


PRAVILO 5 - SUDIJA INSTRUKCIJE ZA SUDIJE Prava i du`nosti Sudija ima ovla{}ewe da zaustavi igru ako je, po wegovom mi{qewu, osvetqewe neodgovaraju}e. Ako predmet koji je bacio gledalac pogodi sudiju ili jednog od sudija pomo}nika ili igra~a, ili slu`beno lice, sudija mo`e da dozvoli da se utakmica nastavi, privremeno ili trajno prekine u zavisnosti od ozbiqnosti incidenta. On }e, u svakom od tih slu~ajeva, podneti izve{taj nadle`nom organu o incidentu. Sudija ima pravo da poka`e `uti ili crveni karton u pauzi izme|u dva poluvremena i nakon zavr{etka utakmice kao i tokom produ`etaka i izvo|ewa udaraca sa ta~ke za kazneni udarac, po{to utakmica ostaje u wegovoj nadle`nosti u ovim periodima. Ako je sudija privremeno onesposobqen iz bilo kog razloga, igra mo`e da se nastavi pod nadzorom sudija pomo}nika sve dok lopta ne bude van igre. Ako gledalac zazvi`di pi{taqkom, a sudija smatra da zvi`duk ometa igru (na primer, igra~ uzme loptu u ruke, pretpostavqaju}i da je igra zaustavqena), sudija }e zaustaviti igru i nastaviti je spu{tawem lopte na mestu gde se lopta nalazila kada je igra zaustavqena, osim ako se to dogodilo u prostoru vrata, u kom slu~aju sudija spu{ta loptu na liniji prostora vrata, paralelnoj popre~noj liniji, na mestu koje je najbli`e mestu na kome se lopta zatekla kada je igra zaustavqena. Ako u teren za igru tokom utakmice u|e jo{ jedna lopta, neki drugi predmet ili `ivotiwa, sudija mora da zaustavi utakmicu samo ako to ometa ili uti~e na igru. Igra se mora nastaviti spu{tawem lopte na mestu na kome se lopta nalazila u momentu zaustavqawa igre, izuzev ako je igra zaustavqena kada se lopta sa kojom se igra nalazila u prostoru vrata, i u tom slu~aju sudija spu{ta loptu na liniji prostora vrata paralelno popre~noj liniji mestu najbli`em onom gde se lopta nalazila kada je igra zaustavqena. Ako u teren za igru u|e jo{ jedna lopta, neki drugi predmet ili `ivotiwa tokom utakmice a ne ometa igru, sudija mora prvom mogu}om prilikom to da ukloni sa terena za igru. 109


PRAVILO 5 - SUDIJA INSTRUKCIJE ZA SUDIJE Prednost Sudija mo`e da pusti prednost kada je prekr{aj napravqen. Sudija treba da uzme u obzir slede}e okolnosti kada odlu~uje da primeni pravilo prednosti ili da zaustavi igru: 路 Te`ina prekr{aja. Ako prekr{aj zahteva iskqu~ewe, sudija }e zaustaviti igru i iskqu~iti igra~a osim ako sledi izgledna prilika za postizawe pogotka. 路 Mesto gde je napravqen prekr{aj: ako je mesto prekr{aja bli`e protivni~kim vratima to prednost mo`e biti efikasnija. 路 [ansa opasnog napada neposredno na protivni~ka vrata. 路 Atmosfera utakmice. Odluka da se dosudi kazna za prvobitni prekr{aj mora da se donese u roku od nekoliko sekundi. Ako je prekr{aj takav da zahteva opomenu, onda }e se opomena izre}i prilikom slede}eg zaustavqawa igre. Me|utim, ako ne postoji jasna prednost, preporu~uje se sudiji da odmah zaustavi igru i opomene igra~a. Ako se opomena NE izrekne prilikom slede}eg zaustavqawa igre, ne mo`e se izre}i kasnije.

110


Povre|eni igra~i Sudija }e po{tovati slede}u proceduru u slu~aju povrede igra~a: · Igra mo`e da se nastavi dok lopta ne iza|e iz igre, ako je igra~ po mi{qewu sudije, lak{e povre|en. · Igra se zaustavqa ako je igra~, po mi{qewu sudije, ozbiqno povre|en. · Nakon ispitivawa povre|enog igra~a, sudija mo`e da dozvoli da jedan, ili najvi{e dva lekara, u|u na teren za igru da pogledaju povredu i obezbede da se igra~ brzo i sigurno iznese sa terena za igru. · Na znak sudije, u teren za igru treba da u|u nosa~i nosila sa nosilima. · Sudija treba da se uveri da je povre|eni igra~ bezbedno iznet sa terena za igru. · Igra~u nije dozvoqeno ukazivati lekarsku pomo} na terenu za igru. · Bilo koji igra~ sa ranom koja krvari mora da napusti teren za igru. On ne mo`e da se vrati sve dok se sudija ne uveri da je krvarewe zaustavqeno. Igra~u nije dozvoqeno da nosi dres na kome se nalazi krv. · ^im je sudija dozvolio lekarima da u|u na teren za igru, igra~ mora da napusti teren za igru, bilo na nosilima ili na nogama. Ako igra~ ne poslu{a sudiju bi}e opomenut zbog nesportskog pona{awa. · Povre|eni igra~ mo`e da se vrati na teren za igru tek po{to se utakmica nastavi. · Kada je lopta u igri, povre|eni igra~ mo`e ponovo da se vrati na teren za igru samo sa uzdu`ne linije. Kada je lopta van igre, povre|eni igra~÷mo`e ponovo da se vrati na teren za igru sa bilo koje grani~ne linije. · Bez obzira na to da li je lopta u igri ili ne, samo sudija mo`e da dozvoli povre|enom igra~u da se vrati na teren za igru. · Sudija mo`e da da dozvolu povre|enom igra~u da se vrati na teren za igru ako sudija pomo}nik ili ~etvrti sudija potvrdi da je igra~ spreman.

111


PRAVILO 5 - SUDIJA INSTRUKCIJE ZA SUDIJE · Ina~e, ako igra nije zaustavqena iz nekog drugog razloga, ili ako povreda, koju je zadobio igra~, nije rezultat kr{ewa Pravila igre, sudija }e nastaviti igru spu{tawem lopte. · Sudija }e nadoknaditi puno vreme izgubqeno zbog povrede na kraju svakog dela utakmice u kome je to vreme izgubqeno. · Kada je sudija odlu~io da poka`e karton povre|enom igra~u, a taj igra~ mora da napusti teren za igru radi sanirawa povrede, sudija }e mu karton pokazati pre nego {to igra~ napusti teren za igru. Izuzeci od ovog Pravila na~ini}e se samo kada: · je povre|en vratar, · se vratar i drugi igra~ na terenu za igru sudare i odmah im je potrebno pru`iti pomo}, · se igra~i iste ekipe me|usobno sudare i odmah im je potrebno pru`iti pomo}, · u slu~aju ozbiqne povrede na primer: gu{ewe, potres mozga, polomqena noga. . . Vi{e istovremenih prekr{aja · Prekr{aje naprave dva igra~a iste ekipe: - sudija }e kazniti najte`i prekr{aj kada igra~i naprave vi{e od jednog prekr{aja u isto vreme. - Igra }e se nastaviti po proceduri koja se primewuje za najte`i prekr{aj. · Prekr{aje naprave igra~i dve ekipe: - sudija }e zaustaviti igru i nastaviti je spu{tawem lopte na mestu gde se lopta nalazila u trenutku prekida igre, osim ako se to dogodilo u prostoru vrata, u kom slu~aju sudija spu{ta loptu na liniji prostora vrata, paralelnoj popre~noj liniji, na mestu koje je najbli`e mestu na kome se lopta zatekla kada je igra zaustavqena.

112


Postavqawe dok je lopta u igri Preporuke: · Igra treba da bude izme|u sudije i sudije pomo}nika (bli`eg toku igre prema svom polo`aju). · Prvi sudija pomo}nik treba da bude u vidnom poqu sudije. Sudija treba da koristi {iroki dijagonalni sistem. · Zadr`avawem sa strane od toka igre je najlak{e da se prati igra i prvi sudija pomo}nik je u vidnom poqu sudije. · Sudija treba da bude dovoqno blizu da vidi igru a da je ne ometa. · "Ono {to treba da se vidi"“nije uvek u blizini lopte. Sudija tako|e treba da obrati pa`wu na: - Agresivne individualne sukobe igra~a daleko od lopte, - mogu}e prekr{aje u zoni ka kojoj se kre}e igra, - prekr{aje koji nastaju po{to se odigra lopta. Postavqawe u situacijama mrtve lopte (Nastavci igre dok je lopta nepokretna) Najboqa pozicija je ona iz koje sudija mo`e da donese dobru odluku. Sve preporuke koje se ti~u postavqawa su zasnovane na mogu}nostima i moraju da se prilagode kori{}ewem specifi~nih informacija o timu, igra~ima i doga|ajima na utakmici do tog trenutka. Predlo`ene pozicije na grafici koje slede, osnovne su i preporu~uju se sudijama. Upu}ivawe na zonu“slu`i da naglasi da je svaka preporu~ena pozicija u stvari oblast u okviru koje sudija mo`e sa najve}om verovatno}om da postigne efektivnost. Ova zona mo`e da bude ve}a, mawa ili druga~ijeg oblika zavisno od okolnosti u odgovaraju}em trenutku.

113


PRAVILO 5 - SUDIJA INSTRUKCIJE ZA SUDIJE 1. Pozicija sudije i lopte - po~etni udarac

2. Pozicija sudije i lopte - udarac sa vrata

114


3. Pozicija sudije i lopte - udarac iz ugla (1)

4. Pozicija sudije i lopte - udarac iz ugla (2)

115


PRAVILO 5 - SUDIJA INSTRUKCIJE ZA SUDIJE 5. Pozicija sudije i lopte - slobodan udarac (1)

6. Pozicija sudije i lopte - slobodan udarac (2)

116


7. Pozicija sudije i lopte - slobodan udarac (3)

8. Pozicija sudije i lopte - slobodan udarac (4)

117


PRAVILO 5 - SUDIJA INSTRUKCIJE ZA SUDIJE 9. Pozicija sudije i lopte - kazneni udarac

118


PRAVILO 5 - SUDIJA ZNACI SUDIJE

Direktan slobodan udarac

Prednost

Indirektan slobodan udarac

@uti karton (opomena)

Crveni karton (iskqu~ewe) 119


PRAVILO 5 - SUDIJA INSTRUKCIJE ZA SUDIJE Upotreba pi{taqke Pi{taqka je neophodna radi slede}eg: · po~etak igre (1. i 2. poluvremena), nakon pogotka, · zaustavqawe igre: - zbog slobodnog udarca ili kaznenog udarca, - ako je utakmica privremeno zaustavqena ili trajno zavr{ena, - kada je period igre zavr{en usled isteka vremena, · nastavak igre pri: - slobodnim udarcima kada je `ivi zid“postavqen na propisanu udaqenost, - kaznenim udarcima, · nastavak igre po{to je prekinuta zbog: - pokazivawa `utog ili crvenog kartona zbog nesportskog pona{awa, - povrede, - zamene. Pi{taqka nije potrebna u slede}im situacijama: · prekid igre za: - udarac sa vrata, udarac iz ugla ili ubacivawe, - pogodak, · nastavak igre pre izvo|ewa: - slobodnog udarca, udarca sa vrata, udarca iz ugla, ubacivawa. Pi{taqka koja se isuvi{e ~esto nepotrebno koristi, ima}e mawi uticaj onda kada to bude neophodno. Kada je za nastavak igre neophodan zvi`duk sudije, sudija treba igra~ima jasno da stavi do znawa da moraju da ~ekaju ovaj signal. Govor tela Govor tela je alat koji sudija koristi: · da bi tako lak{e kontrolisao utakmicu, · da bi pokazao autoritet i hladnokrvnost. Govor tela nije: · obja{wavawe odluke. 120


DODATNE POMO]NE SUDIJE Du`nosti i odgovornosti Dodatne pomo}ne sudije poma`u sudiji da kontroli{e utakmicu u skladu sa Pravilima igre. Oni tako|e poma`u sudiji u svim drugim pitawima koja se ti~u odvijawa utakmice na zahtev sudije. To obi~no ukqu~uje slede}e: Pregled terena, lopti za igru i opreme igra~a. Utvr|ivawe da li su nastali problemi sa opremom ili krvarewem igra~a re{eni. Vo|ewe evidencije vremena, pogodaka i nesportskog pona{awa. Postavqawe i timski rad 1. Postavqawe za vreme utakmice Polo`aj dodatnih pomo}nih sudija je iza gol linije (vidi sliku dole).

Sudija

Dodatni pomo}ni sudija 1

Dodatni pomo}ni sudija 2

Sudija pomo}nik 2

Sudija pomo}nik 1

Dodatnim pomo}nim sudijama nije dozvoqeno da ulaze u teren za igru, osim ako ne postoje izuzetne okolnosti. 121


DODATNE POMO]NE SUDIJE 2. Óäàðàö ñà âðàòà Äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼å ìîðà¼ó ïðîâåðèòè äà ëè ñå ëîïòà íàëàçè óíóòàð âðàòàðåâîã ïðîñòîðà. Àêî ëîïòà íè¼å èñïðàâíî ïîñòàâšåíà, äîäàòíè ïîìîžíè ñóäè¼à ìîðà òî ïðåíåòè ñóäè¼u. 3. Êàçíåíè óäàðàö Äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼å ìîðà¼ó áèòè ïîñòàâšåíå íà ìåñòó ãäå ñå ñåêó ãîë ëèíè¼à è ëèíè¼à âðàòàðåâîã ïðîñòîðà, à ïîìîžíè ñóäè¼à ñå ïîñòàâšà ó ëèíè¼è ñà ïðåòïîñëåäœèì èãðà÷åì îäáðàíå. 4. Óäàðöè ñà òà÷êå çà êàçíåíè óäàðàö Äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼å ìîðà¼ó áèòè ïîñòàâšåíå ãäå ñå ñåêó ãîë - ïîïðå÷íà ëèíè¼à è ëèíè¼à ïðîñòîðà âðàòà êî¼à ¼å ïàðàëåëíà ñà óçäóæíîì ëèíè¼îì ñà äåñíå ñòðàíå âðàòà ãëåäà¼óžè èç ñðåäèøíîã êðóãà íà òåðåíó çà èãðó. Äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼å ñó îäãîâîðíå äà ñóäè¼è óêàæó íà òî êàäà öåëà ëîïòà ïðåå ïðåêî ãîë ëèíè¼å, èçìåó ñòóáîâà è èñïîä ïðå÷êå. 5. "Ïîãîäàê - íè¼å ïîãîäàê" ñèòóàöè¼à Tðåíóòíè ïðåëàçàê ëîïòå ïðåêî ãîë ëèíè¼å. Äîäàòíè ïîìîžíè ñóäè¼à ìîðà ñàîïøòèòè ñóäè¼è êàäà ¼å ïîñòèãíóò ïîãîäàê. Ñèñòåì ñèãíàëèçàöè¼å çà äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼å Äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼å žå êîðèñòèòè ñàìî ðàäèî - êîìóíèêàöèîíè ñèñòåì, íå çàñòàâèöå çà ñàîïøòàâàœå îäëóêå ñóäè¼è. Ó ñëó÷à¼ó êâàðà ñèñòåìà ðàäèî - êîìóíèêàöè¼å, äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼å žå êîðèñòèòè åëåêòðîíñêè áèï ñèãíàë ïðåêî çàñòàâèöå - ñòàïà çà óêàçèâàœå œåãîâèõ îäëóêà. Êàî îïøòå ïðàâèëî, äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼å íå ñìå¼ó äàâàòè î÷èãëåäíå ñèãíàëå ðóêîì. Ìåóòèì, ó íåêèì ñèòóàöè¼àìà, äèñêðåòàí ñèãíàë ðóêîì ìîæå äàòè çíà÷à¼íó ïîäðøêó ñóäè¼è. Çíàê ðóêîì òðåáà äà èìà ¼àñíî çíà÷åœå. Òî çíà÷è äà ¼å íàïðàâšåí äîãîâîð ó äèñêóñè¼è î ñàðàäœè ïðå ïî÷åòêà óòàêìèöå.

122


PRAVILO 6 - SUDIJE POMO]NICI Du`nosti i obaveze Sudije pomo}nici poma`u sudiji da kontroli{e utakmicu u skladu sa Pravilima igre. Oni tako|e asistiraju sudiji u svim ostalim stvarima ukqu~uju}i vo|ewe utakmice prema zahtevu i uputstvima sudije. Ovo naro~ito ukqu~uje stvari kao {to su: 路proveravawe terena, lopti koje se koriste, i opreme igra~a, 路dono{ewe odluke o tome da li su re{eni problemi sa opremom ili krvarewem, 路nadgledawe procesa zamene, 路vo|ewe bele{ki i izve{tavawe o merewu vremena, pogocima i nesportskom pona{awu. Postavqawe i timski rad 1. Po~etni udarac Sudije pomo}nici bi}e u liniji sa pretposledwim igra~em odbrane.

123


PRAVILO 6 - SUDIJE POMO]NICI 2. Op{te pozicionirawe tokom utakmice Sudije pomo}nici bi}e u liniji sa pretposledwim odbrambenim igra~em ili s loptom, ako je bli`a popre~noj liniji nego pretposledwi odbrambeni igra~. Sudije pomo}nici }e uvek licem biti okrenuti terenu za igru.

124


3. Udarac sa vrata 1. Sudije pomo}nici proveri}e prvo da li je lopta u prostoru vrata: 路 Ako lopta nije pravilno postavqena, sudija pomo}nik ne}e se pomerati iz svoje pozicije, da}e znak pogledom sudiji i podi}i }e zastavicu. 2. Kada se lopta postavi ispravno u prostoru vrata, sudija pomo}nik }e se pomeriti do ivice kaznenog prostora da se uveri da je lopta napustila kazneni prostor (lopta u igri) a napada~i van ovog prostora: 路 Ako pretposledwi igra~ odbrane izvodi udarac sa vrata, sudija pomo}nik }e se postaviti u visini du`e linije kaznenog prostora. 3. Kona~no, sudija pomo}nik }e zauzeti polo`aj da proveri liniju ofsajda, {to je prioritet u svakom slu~aju.

1

2

3

125


PRAVILO 6 - SUDIJE POMO]NICI 4. Vratar se osloba|a lopte iz svog poseda Sudija pomo}nik zauze}e poziciju u liniji kaznenog prostora i proveri}e da li je vratar izneo loptu rukama van kaznenog prostora. Onog trenutka kada se vratar oslobodi lopte iz svog poseda, sudija pomo}nik }e zauzeti polo`aj da proveri liniju ofsajda, koja je prioritet u svakom slu~aju.

126


5. Kazneni udarac Sudija pomo}nik }e se postaviti na presek popre~ne linije i kaznenog prostora. Ako vratar o~igledno krene napred pre nego {to se lopta udari i pogodak se ne postigne, sudija pomo}nik }e podi}i svoju zastavicu.

127


PRAVILO 6 - SUDIJE POMO]NICI 6. Udarci sa ta~ke za kazneni udarac Prvi sudija pomo}nik }e se postaviti na presek popre~ne linije i prostora vrata. Wegova glavna du`nost je da proveri da li je lopta pre{la popre~nu liniju: 路 Kada je jasno da je lopta pre{la popre~nu liniju, sudija pomo}nik pogledom }e signalizirati sudiji i ne}e davati nikakve dodatne znake. 路 Kada je postignut pogodak, a nije jasno da li je lopta pre{la popre~nu liniju, sudija pomo}nik }e prvo podi}i zastavicu da privu~e pa`wu sudije, a zatim }e potvrditi pogodak. Drugi sudija pomo}nik nalazi }e se u sredi{wem krugu da kontroli{e ostale igra~e oba tima.

128


7. Situacija "ima ili nema pogotka" Kada je postignut pogodak, a nema sumwe o odluci, sudija i sudija pomo}nik uspostavi}e kontakt pogledom i sudija pomo}nik }e zatim brzo otr~ati 25-30 m du` uzdu`ne linije ka sredi{woj liniji i ne}e podizati svoju zastavicu.

129


PRAVILO 6 - SUDIJE POMO]NICI Kada je pogodak postignut, a lopta kao da je jo{ uvek u igri, sudija pomo}nik }e prvo podi}i zastavicu da privu~e pa`wu sudije, a zatim }e se nastaviti normalna procedura pri postizawu pogotka - brzo tr~awe 25-30 metara du` uzdu`ne linije ka sredi{woj liniji.

U situaciji kada cela lopta ne pre|e popre~nu liniju u vratima i igra se nastavi normalno jer pogodak nije postignut, sudija pomo}nik }e pogledom uspostaviti kontakt sa sudijom i, ako je potrebno, mo`e mu dati diskretan znak rukom.

130


8. Udarac iz ugla Polo`aj sudije pomo}nika za udarac iz ugla je iza ugaone zastavice u liniji sa popre~nom linijom. U ovoj poziciji on ne}e smetati igra~u koji izvodi udarac iz ugla. Proveri}e da li je lopta postavqena na propisan na~in u ~etvrtinu kruga u uglu.

131


PRAVILO 6 - SUDIJE POMO]NICI 9. Slobodan udarac Polo`aj sudije pomo}nika prilikom izvo|ewa slobodnog udarca bi}e u liniji sa pretposledwim igra~em odbrane da bi se proverila linija ofsajda, {to je prioritet u svakom slu~aju. Me|utim, on }e biti spreman da prati loptu kre}u}i se uz uzdu`nu liniju ka ugaonoj zastavici ako do|e do direktnog upu}ivawa lopte na vrata.

132


Gestikulacija Kao op{te pravilo, sudija pomo}nik ne}e davati vidqive signale rukom. Me|utim, u nekim situacijama, diskretan znak rukom mo`e da bude sudiji od velikog zna~aja. Signal rukom mora da ima jasnan zna~aj. O zna~aju signala treba da se razgovara i dogovori neposredno pre utakmice. Tehnika tr~awa Po op{tem pravilu, sudija pomo}nik dok tr~i treba licem da je okrenut ka terenu. „Bo~no kretawe“ (ne u koracima, nego u pomerawu noge do noge, licem okrenut terenu) u kratkim razdaqinama, naro~ito je va`no kada se prati linija ofsajda i obezbe|uje boqa preglednost. Signalni biper Sudije se upozoravaju da je signalni „bip“ sistem dodatni signal koji mo`e da se koristi samo kada je to neophodno da bi se sudiji privukla pa`wa. Situacije u kojima je signalni bip koristan su kod: · ofsajda, · prekr{aja (izvan vidnog poqa sudije), · ubacivawa, udarca iz ugla i udarca sa vrata (te{ke odluke - delikatne situacije), · situacija postizawa pogotka (te{ke odluke - delikatne situacije).

133


PRAVILO 6 - SUDIJE POMO]NICI ZNACI SUDIJA POMO]NIKA

Zamena

Ubacivawe za napadaju}u ekipu

Udarac sa vrata

134

Ubacivawe za brane}u ekipu

Udarac iz ugla


Ofsajd

Ofsajd na bli`oj strani terena

Prekr{aj odbrambenog igra~a

Ofsajd na sredini terena

Ofsajd na daqoj strani terena

Prekr{aj napadaju}eg igra~a

135


PRAVILO 6 - SUDIJE POMO]NICI ZNACI SUDIJA POMO]NIKA Tehnika upotrebe zastavice i timski rad Zastavica sudije pomo}nika uvek treba da bude vidqiva sudiji, razvijena i da se ne ma{e prilikom tr~awa. Kada se upu}uje signal, sudija pomo}nik }e prestati da tr~i, okrenu}e se ka terenu za igru, kontaktira}e sa sudijom pogledom i podi}i }e zastavicu sa odmerenim (ne u`urbanim, niti preuveli~anim) pokretima. Zastavica se dr`i u ispru`enoj ruci. Sudija pomo}nik podi}i }e zastavicu koriste}i ruku koja }e slu`iti i kao slede}i signal u nizu. Ako se okolnosti promene i druga ruka treba da se koristi za slede}i signal, sudija pomo}nik treba da pomeri svoju zastavicu do suprotne ruke ispod struka. Kad god sudija pomo}nik da signal da je lopta van igre, on }e nastaviti da signalizira sve dok sudija to ne potvrdi. Kad god sudija pomo}nik signalizira nasilno pona{we, a signal se odmah ne uo~i: 路 ako se igra zaustavi da bi se primenile disciplinske kazne, nastavak mora da bude u skladu sa pravilima (slobodan udarac, kazneni udarac, itd.), 路 ako se igra nastavi, mogu samo da se preduzmu disciplinske kazne.

136


PRAVILO 6 - SUDIJE POMO]NICI INSTRUKCIJE ZA SUDIJE POMO]NIKE Ubacivawe Kada lopta pre|e uzdu`nu liniju blizu polo`aja sudije pomo}nika, on }e dati direktan signal kojim ukazuje na pravac ubacivawa. Kada lopta pre|e uzdu`nu liniju daleko od polo`aja sudije pomo}nika, a odluka o ubacivawu je o~igledna, sudija pomo}nik }e tako|e dati direktan signal da uka`e na pravac ubacivawa. Kada lopta pre|e uzdu`nu liniju daleko od polo`aja sudije pomo}nika, ali lopta izgleda kao da je jo{ uvek u igri, ili ako sudija pomo}nik ima bilo kakve sumwe, sudija pomo}nik }e podi}i zastavicu da obavesti sudiju da je lopta van igre, uspostavi}e kontakt pogledom sa sudijom i prati}e sudijin signal. Udarac iz ugla / Udarac sa vrata Kada lopta pre|e popre~nu liniju blizu mesta gde se nalazi sudija pomo}nik, on }e dati direktan signal svojom desnom rukom (boqe vidno poqe) da poka`e da li je u pitawu udarac sa vrata ili udarac iz ugla. Kada lopta pre|e popre~nu liniju blizu mesta gde se nalazi sudija pomo}nik, ali lopta izgleda kao da je jo{ťuvek u igri, sudija pomo}nik }e prvo podi}i svoju zastavicu da obavesti sudiju da je lopta van igre, a onda pokazati da li je u pitawu udarac sa vrata ili udarac iz ugla. Kada lopta pre|e popre~nu liniju daleko od mesta gde se nalazi sudija pomo}nik, sudija pomo}nik }e podi}i zastavicu da obavesti sudiju da je lopta van igre, pogledom uspostavi kontakt i zatim postupati u skladu sa odlukom sudije. Sudija pomo}nik, tako|e, mo`e da dâ direktan znak ako je odluka o~igledna.

137


PRAVILO 6 - SUDIJE POMO]NICI INSTRUKCIJE ZA SUDIJE POMO]NIKE Ofsajd Prvo {to sudija pomo}nik preduzima posle donete odluke da je na~iwen ofsajd prekr{aj jeste da podigne svoju zastavicu. On zatim koristi svoju zastavicu da poka`e oblast na terenu gde je prekr{aj napravqen. Ako sudija odmah ne vidi zastavicu, sudija pomo}nik nastavi}e da signalizira sve dok sudija to ne primeti ili dok se lopta ne na|e pod kontrolom odbrambenog tima. Sudija pomo}nik }e podizati zastavicu u desnoj ruci da bi imao boqe vidno poqe. Zamena Prilikom postupka zamene, sudija pomo}nik }e prvo biti obave{ten od strane ~etvrtog sudije. Sudija pomo}nik zatim }e dati signal sudiji kada slede}i put bude zaustavqena igra. Sudija pomo}nik ne mora da se pomera do sredi{ne linije po{to ~etvrti sudija vr{i postupak zamene. Ako nema ~etvrtog sudije, sudija pomo}nik }e pomo}i pri postupku zamene. U ovom slu~aju, sudija }e sa~ekati dok se sudija pomo}nik ne vrati na svoju poziciju pre nastavka igre. Udaqenost zida Kada je dosu|en slobodan udarac veoma blizu uzdu`ne linije, blizu mesta na kome se nalazi sudija pomo}nik, sudija pomo}nik mo`e da u|e na teren za igru i da pomogne tako {to }e se uveriti da je `ivi zid postavqen na 9,15 m od lopte. On }e proceniti udaqenost `ivog zida od polo`aja lopte. U ovom slu~aju, sudija }e sa~ekati dok se sudija pomo}nik vrati na svoje mesto, pa }e onda dati znak za nastavak igre.

138


Prekr{aji Sudija pomo}nik }e podi}i zastavicu kada se izvr{i prekr{aj ili nesportsko pona{awe u wegovoj bliskoj okolini ili van vidnog poqa sudije. U svim ostalim situacijama, on }e sa~ekati i ponuditi svoje mi{qewe ako se tra`i. Ako je to slu~aj, sudija pomo}nik }e dati obave{tewe sudiji o onome {to je video i ~uo i koji su igra~i ume{ani. Pre signalizirawa prekr{aja, sudija pomo}nik utvrdi}e slede}e: · prekr{aj se desio van vidnog poqa sudije ili je wegovo vidno poqe bilo zakloqeno, · sudija ne bi primenio prednost da je video prekr{aj. Kada se na~ini prekr{aj ili do|e do nesportskog pona{awa, tada sudija pomo}nik: · di`e zastavicu istom rukom koja }e se koristiti za ostala signalizirawa, na na~in kojim se sudiji jasno ukazuje nad kim je izvr{en prekr{aj, · uspostavqa kontakt pogledom sa sudijom, · lagano ma{e zastavicom napred-nazad (izbegavaju}i preterane i agresivne pokrete), · koristi elektronski BIP signal ukoliko je to neophodno. Sudija pomo}nik }e koristiti tehniku "sa~ekaj i vidi"“da bi omogu}io igri da se nastavi i ne}e podi}i zastavicu onda kada tim nad kojim je napravqen prekr{aj mo`e da iskoristi prednost. U ovom slu~aju, veoma je va`no za sudiju pomo}nika da pogledom uspostavi kontakt sa sudijom.

139


PRAVILO 6 - SUDIJE POMO]NICI INSTRUKCIJE ZA SUDIJE POMO]NIKE Prekr{aji van kaznenog prostora Kada se prekr{aj napravi van kaznenog prostora (blizu linije kaznenog prostora), sudija pomo}nik }e pogledom uspostaviti kontakt sa sudijom da vidi gde se sudija nalazi i kakve je mere preduzeo. Sudija pomo}nik }e stajati u liniji sa kaznenim prostorom i podi}i }e zastavicu ukoliko je to neophodno. U situacijama protivnapada, sudija pomo}nik bi trebalo da mo`e da pru`i informacije kao š{to su da li je ili ne na~iwen prekr{aj i da li je prekr{aj na~iwen u kaznenom prostoru ili van wega, to je u svakom slu~aju prioritet, i koje }e se disciplinske kazne preduzeti. Prekr{aji u kaznenom prostoru Kada se na~ini prekr{aj u kaznenom prostoru van vidnog poqa sudije, naro~ito u blizini mesta gde se nalazi sudija pomo}nik, sudija pomo}nik prvo }e sa sudijom da uspostavi kontakt pogledom da vidi gde se nalazi sudija i kakve je mere preduzeo. Ako sudija nije preduzeo nikakve mere, sudija pomo}nik }e podi}i zastavicu i koristiti elektronski BIP signal, a onda }e se vidqivo uputiti du` uzdu`ne linije ka zastavici na uglu. Grupni protest igra~a - suprotstavqawe masi U situacijama grupnih protesta iga~a - suprotstavqawa masi, najbli`i sudija pomo}nik mo`e da u|e na teren za igru da pomogne sudiji. Drugi sudija pomo}nik tako|e }e posmatrati i bele`iti detaqe incidenta. Konsultacija [to se ti~e pitawa discipline, jedan pogled i diskretan znak rukom sudije pomo}nika, u nekim slu~ajevima, sudiji mo`e da bude sasvim dovoqan. U slu~ajevima, kada je neophodna direktna konsultacija, sudija pomo}nik mo`e da u|e 2-3 m u teren za igru ako je to potrebno. Prilikom razgovora, obojica i sudija i sudija pomo}nik, }e gledati u teren da ih drugi ne bi ~uli. 140


PRAVILO 7 - TRAJAWE IGRE Nadoknada izgubqenog vremena Mnoga zaustavqawa igre potpuno su normalna (na primer ubacivawa, udarci sa vrata...). Nadoknada se dozvoqava samo onda kada su prekidi igre preterani. ^etvrti sudija pokazuje minimum vremena za nadoknadu, o ~emu je odluku doneo sudija, na kraju posledweg minuta svakog perioda igre. Najava dodatnog vremena ne predstavqa ta~nu meru preostalog vremena na utakmici. Vreme mo`e da se pove}a ako sudija smatra da bi to bilo odgovaraju}e, ali nikada ne mo`e da se smawi. Sudija ne}e nadoknaditi gre{ku u ra~unawu vremena tokom prvog poluvremena, pove}avawem ili smawewem du`ine drugog poluvremena.

141


PRAVILO 8 - PO^ETAK UTAKMICE I NASTAVAK IGRE Spu{tawe lopte Bilo koji igra~ mo`e da odigra loptu (ukqu~uju}i i vratara). Ne postoji minimalani niti maksimalan broj igra~a koji treba da napadaju na spu{tenu loptu. Sudija ne mo`e da odredi ko mo`e a ko ne mo`e da napada na spu{tenu loptu.

142


PRAVILO 9 - LOPTA U IGRI I VAN IGRE Lopta u terenu za igru dodirne osobu koja nije igra~ Ako lopta, dok je u igri, dodirne sudiju ili sudiju pomo}nika koji se privremeno na{ao na terenu za igru, igra se nastavqa, jer sudija i sudija pomo}nik ~ine deo igre.

143


PRAVILO 10 - POGODAK Nema pogotka Ako sudija dosudi pogodak pre nego {to je lopta potpuno pre{la popre~nu liniju u vratima i odmah uo~i svoju gre{ku, igra }e biti nastavqena spu{tawem lopte, na mestu gde se lopta zetekla kada je igra prekinuta, osim ako se to dogodilo u prostoru vrata, u kom slu~aju sudija spu{ta loptu na liniji prostora vrata, paralelnoj popre~noj liniji, na mestu koje je najbli`e mestu na kome se lopta zatekla kada je igra zaustavqena. Tehnologija gol linije (GLT) Principi GLT GLT se primewuje iskqu~ivo na gol liniju i samo da se utvrdi da li je postignut pogodak, GLT sistem mora biti u skladu sa FIFA Programom kvaliteta za GLT, indikacija da li je postignut pogodak mora biti neposredan i automatski utvr|en u roku od jedne sekunde, indikacija da li je postignut pogodak }e biti saop{tena preko GLT sistema samo sudijama (preko sudijskog sata, vibracijom i vizuelnim signalom). Zahtevi i specifikacije GLT Ako se koristi GLT na takmi~arskim utakmicama, organizatori takmi~ewa moraju osigurati da sistem ispuwava uslove navedene u FIFA Programu kvaliteta za GLT Priru~nik za testirawe. Ovaj Program mora biti odobren od Me|unarodnog Borda. Ovla{}eni i nezavisni institut za testirawe mora da obavi kontrolu ta~nosti i funkcionalnosti sistema razli~itih tehnologija pru`ioca a prema Priru~niku za testirawe.

144


PRAVILO 11 - OFSAJD (DIJAGRAMI) Definicija Saglasno Pravilu 11 u odnosu na ofsajd, primewuju se slede}e definicije: 路 "bli`i protivni~koj popre~noj liniji" zna~i da je bilo koji deo glave, tela ili stopala bli`i protivni~koj popre~noj liniji od lopte i pretposledweg protivnika. Ruke nisu ukqu~ene u ovu definiciju, 路 "uticawe na igru" je odigravawe ili dodirivawe lopte koju je saigra~ prosledio ili dodirnuo, 路 "uticawe na protivnika" zna~i spre~avawe protivnika da igra ili da bude u mogu}nosti da igra loptom jasnom opstrukcijom vidnog poqa protivnika ili borbom sa protivnikom za loptu, 路 "sticawe prednosti nalaze}i se u tom polo`aju" zna~i igrawe loptom 1) koja se odbila ili promenila pravac ka wemu, od stuba, pre~ke ili protivnika, a on se nalazio u ofsajd polo`aju, 2) koja se odbije,koja je promenila pravac ili je igrano ka wemu nanernom odbranom od strane protivnika, a on se nalazio u ofsajd polo`aju. Igra~ u ofsajd polo`aju, dobiv{i loptu od protivnika, koji namerno odigra tu loptu (izuzetak je namerna odbrana gola), ne}e se smatrati da je ostvario prednost.

145


PRAVILO 11 - OFSAJD (DIJAGRAMI) Prekr{aji Kada se napravi ofsajd prekr{aj, sudija dosu|uje indirektan slobodan udarac koji se izvodi sa mesta na kome se nalazio igra~ koji je napravio prekr{aj kada je posledwi put lopta wemu upu}ena od strane jednog od wegovih saigra~a. Bilo koji igra~ brane}e strane koji bez dozvole sudije napusti teren za igru zbog bilo kog razloga smatra}e se da se nalazi na svojoj popre~noj - gol liniji ili uzdu`noj liniji u ciqu ofsajda do narednog zaustavqawa igre. Ako igra~ namerno napusti teren za igru, mora da bude opomenut u prvom slede}em prekidu igre. Samo po sebi nije prekr{aj kada igra~ koji je u ofsajd polo`aju iza|e sa terena za igru da bi pokazao sudiji da nije ukqu~en u aktivnu igru. Me|utim, ako sudija smatra da je on napustio teren za igru iz takti~kih razloga i da je, vra}awem na teren za igru, nepo{teno dobio prednost, igra~ }e biti opomenut zbog nesportskog pona{awa. Igra~ mora da tra`i dozvolu od sudije da se vrati na teren za igru. Ako igra~ koji napada ostane nepokretan izme|u stubova i u mre`i vrata dok lopta ulazi u vrata, dosudi}e se pogodak. Me|utim, ako napada~ ometa protivnika, pogodak ne}e priznati, igra~ }e biti opomenut zbog nesportskog pona{awa a igra }e se nastaviti spu{tawem lopte na mestu gde se lopta nalazila, osim ako se to dogodilo u prostoru vrata, u kom slu~aju sudija spu{ta loptu na liniji prostora vrata, paralelnoj popre~noj liniji, na mestu koje je najbli`e mestu na kome se lopta zatekla kada je igra zaustavqena.

146


Uticawe na igru

1 Jeste ofsajd

(A) (Vr)

Vratar Odbrana Napada~ Sudija Kretawe lopte Kretawe igra~a

Napada~ je u ofsajd polo`aju (A), ne uti~e na protivnika, dodiruje loptu. Pomo}ni sudija treba da podigne zastavicu kada igra~ dodirne loptu.

Uticawe na igru

2 Nije ofsajd

(A) (Vr)

Vratar Odbrana Napada~ Sudija Kretawe lopte Kretawe igra~a

Napada~ je u ofsajd polo`aju (A), ne uti~e na protivnika, ne dodiruje loptu. Igra~ ne mo`e biti ka`wen, jer nije dodirnuo loptu.

147


PRAVILO 11 - OFSAJD (DIJAGRAMI) Uticawe na igru

3

(Vr)

Nije ofsajd

Vratar

(A)

Odbrana Napada~ Sudija Kretawe lopte Kretawe igra~a

(B)

Napada~ u ofsajd polo`aju (A), tr~i prema lopti a saigra~ koji nije u ofsajd polo`aju (B) tr~i tako|e ka lopti i igra je. Igra~ (A) ne mo`e biti ka`wen jer nije dodirnuo loptu.

Uticawe na igru

4 Jeste ofsajd

Vratar Odbrana

(Vr)

(A)

Napada~ Sudija Kretawe lopte Kretawe igra~a

Igra~ u ofsajd polo`aju (A) mo`e biti ka`wen pre nego {to odigra ili dodirne loptu ako, po mi{qewu sudije, nijedan drugi saigra~ koji nije u ofsajd polo`aju ne mo`e da igra loptu.

148


Uticawe na igru

5 Udarac sa vrata

(Vr) (2)

Vratar Odbrana

(1)

Napada~ Sudija Kretawe lopte Kretawe igra~a

Napada~ u ofsajd polo`aju (1), tr~i prema lopti i ne dodiruje je. Sudija pomo}nik treba da poka`e "udarac sa vrata".

Uticawe na protivnika

6 Jeste ofsajd

(Vr) (A)

Vratar Odbrana Napada~ Sudija Kretawe lopte Kretawe igra~a

Napada~ u ofsajd polo`aju (A), zatvara vratarevo vidno poqe. On treba da bude ka`wen jer spre~ava protivnika da igra ili da bude spreman da odigra loptu.

149


PRAVILO 11 - OFSAJD (DIJAGRAMI) Ometawe protivnika

7

(Vr)

Nije ofsajd

(A) Vratar Odbrana Napada~ Sudija Kretawe lopte Kretawe igra~a

Napada~ u ofsajd polo`aju (A), ne zaklawa vidno poqe vratara ili protivnika za loptom.

Ometawe protivnika

8

(Vr)

Nije ofsajd Udarac iz ugla

Vratar

(A)

Odbrana Napada~ Sudija

(B)

Kretawe lopte Kretawe igra~a

Napada~ u ofsajd polo`aju (A), tr~i prema lopti, ali ne spre~ava protivnika da odigra ili da bude u mogu}nosti da igra loptom. Napada~ (A) ne spre~ava protivnika (B) sa loptom.

150


Ometawe protivnika

9

(Vr)

Jeste ofsajd

(A)

Vratar Odbrana Napada~

(B)

Sudija Kretawe lopte Kretawe igra~a

Napada~ u ofsajd polo`aju (A), tr~i prema lopti spre~avaju}i protivnika (B) da odigra ili da bude u mogu}nosti da odigra loptu. Igra~ (A) kretawem spre~ava protivnika (B) sa loptom.

Izvla~ewe prednosti

10

(Vr)

Jeste ofsajd

(B) Vratar Odbrana Napada~ Sudija

(A)

Kretawe lopte Kretawe igra~a

Napada~ u ofsajd polo`aju (B) je ka`wen zbog igrawa ili dodirivawa odbijene lopte, koju je vratar skrenuo namernom odbranom, jer je bio u ofsajd polo`aju kada je loptu posledwi dodirnuo ili odigrao wegov saigra~.

151


PRAVILO 11 - OFSAJD (DIJAGRAMI) Izvla~ewe prednosti

11

(Ă–)

Jeste ofsajd

(B)

(Vr)

Vratar Odbrana Napada~

(A)

Sudija Kretawe lopte Kretawe igra~a

Napada~ u ofsajd polo`aju (B) je ka`wen zbog igrawa ili dodirivawa odbijene lopte, koja je skrenuta ili odigrana do wega namernom odbranom igra~a brane}e ekipe (C), jer je bio u ofsajd polo`aju kada je loptu posledwi dodirnuo ili odigrao wegov saigra~.

Izvla~ewe prednosti

12

(Vr)

Nije ofsajd

(C) Vratar Odbrana

(B)

Napada~ Sudija

(A)

Kretawe lopte Kretawe igra~a

[utnuta lopta od saigra~a (A) odbija se od vratara. Igra~ (B) je u dozvoqenom polo`aju i odigrava loptom. Igra~ (C) je u ofsajd polo`aju ali se ne ka`wava jer ne izvla~i prednost iz tog polo`aja po{to ne dodiruje loptu. 152


Izvla~ewe prednosti

13

(Vr)

Jeste ofsajd

(B) Vratar Odbrana Napada~ Sudija

(A)

Kretawe lopte Kretawe igra~a

[utnuta lopta od saigra~a (A) odbija se ili je skrenuta od protivnika ka napada~u (B) koji se ka`wava jer je odigrao ili dodirnuo loptu, a prethodno je bio u ofsajd polo`aju.

Izvla~ewe prednosti

14

(Vr)

Nije ofsajd

(B2) Vratar

(C)

Odbrana Napada~

(B1)

Sudija Kretawe lopte Kretawe igra~a

(A)

Napada~ (C) u ofsajd polo`aju ali ne uti~e na protivnika, kada saigra~ (A) dodaje loptu igra~u do saigra~a koji se nalazi u poziciji (B1), koji je u dozvoqenom polo`aju i tr~i ka protivni~kim vratima, pa u momentu u poziciji (B2) dodaje loptu saigra~u (C). Napada~ (C) se ne ka`wava jer u momentu kada je lopta upu}ena wemu on je bio u dozvoqenom polo`aju. 153


PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA Osnovni uslovi za prekr{aje Slede}i uslovi moraju da se ispune da bi se prekr{aj smatrao faulom: · mora da ga na~ini igra~, · mora da je izvr{en na terenu za igru, · mora da se dogodio dok je lopta u igri. Ako sudija zaustavi igru zbog prekr{aja koji se desio van terena za igru (kada je lopta u igri), igra }e se nastaviti spu{tawem lopte na mestu gde se lopta nalazila, osim ako se to dogodilo u prostoru vrata, u kom slu~aju sudija spu{ta loptu na liniji prostora vrata, paralelnoj popre~noj liniji, na mestu koje je najbli`e mestu na kome se lopta zatekla kada je igra zaustavqena. Nepa`qiv, bezobziran, koji koristi prekomerenu snagu Disciplinske kazne "Nepa`qiv" zna~i da je igra~ pokazao mawak pa`we i obzira prilikom napada na protivnika ili da se pona{ao nepa`qivo. · Nikakve dopunske disciplinske kazne nisu potrebne ako se dosudi da je prekr{aj bio nepa`qiv. "Bezobziran" zna~i da se igra~ u napadu pona{ao tako da je potpuno zanemario opasnost ili posledice za svog protivnika. · Igra~ koji igra na bezobziran na~in bi}e opomenut. "Koji koristi prekomerenu snagu" zna~i da je igra~ daleko nadma{io prekomereno kori{}ewe snage i postoji velika opasnost da povredi svog protivnika. · Igra~ koji koristi prekomerenu snagu bi}e iskqu~en.

154


Napadawe na protivnika ^in napadawa na protivnika je borba za prostor kori{}ewem fizi~kog kontakta dok je lopta u igri i u igraju}em prostoru, bez upotrebe ruku ili laktova. Prekr{aj je napasti protivnika: 路 na nepa`qiv na~in, 路 na bezobziran na~in, 路 kori{}ewem prekomerene snage.

155


PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA Dr`awe protivnika Dr`awe protivnika predstavqa onemogu}avawe protivnika da se kre}e napred ili okolo koriste}i {ake, ruke ili telo. Sudije se podse}aju da na vreme reaguju i da odlu~no re{avaju prekr{aje zadr`avawa naro~ito u kaznenom prostoru, pri udarcima iz ugla i slobodnim udarcima. Da bi se re{ile ove situacije: · sudija }e upozoriti svakog igra~a koji dr`i protivnika u vreme dok lopta nije u igri, · opomenu}e igra~a koji nastavi da dr`i protivnika dok lopta nije u igri, · dosudi}e direktan slobodan udarac ili kazneni udarac i opomenu}e igra~a ako se to desi dok je lopta u igri. Ako odbrambeni igra~ po~ne da dr`i napada~a van kaznenog prostora, ali nastavi da ga dr`i i u kaznenom prostoru, sudija }e dosuditi kazneni udarac. Disciplinske kazne · Igra~ }e biti opomenut zbog nesportskog pona{awa kada dr`i protivnika da bi ga spre~io da do|e u posed lopte ili da zauzme poziciju koja mu donosi prednost. · Igra~ }e biti iskqu~en ako dr`awem protivnika spre~i o~iglednu priliku za postizawe pogotka. · Nikakve dopunske disciplinske kazne ne}e biti preduzete u ostalim situacijama dr`awa protivnika. Nastavak igre · Direktan slobodni udarac sa mesta gde je na~iwen prekr{aj (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca) ili kazneni udarac ako je prekr{aj na~iwen u kaznenom prostoru. 156


Igrawe lopte rukom Igrawe rukom (sem vratara u sopstvenom kaznenom prostoru) predstavqa nameran postupak igra~a koji dodirne loptu {akom ili rukom. Sudija }e uzeti slede}e u obzir: · pokret ruke prema lopti (ne lopte prema ruci), · udaqenost izme|u protivnika i lopte (neo~ekivana lopta), · polo`aj ruke ne mora obavezno da zna~i da postoji prekr{aj, · dodirivawe lopte predmetom koji se dr`i u ruci (odevni predmet, {titnik, itd.) ra~una se u prekr{aj, · udarawe lopte ba~enim predmetom (cipela, {titnik, itd.) ra~una se u prekr{aj. Disciplinske kazne: Postoje okolnosti kada se izri~e kazna opomene zbog nesportskog pona{awa kada igra~ namerno igra rukom, to jest kada igra~: · namerno i o~igledno igra loptu rukom da bi spre~io protivnika da do|e u posed lopte, · poku{a da postigne pogodak namerno igraju}i loptu rukom. Me|utim, igra~ }e biti iskqu~en ako spre~i pogodak ili o~iglednu priliku za postizawe pogotka namerno igraju}i loptu rukom. Ova kazna ne proizilazi iz samog ~ina, namernog igrawa lopte rukom, ve} iz neprihvatqive i nesportske intervencije kojom je spre~eno postizawe pogotka.

157


PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA Nastavak igre 路 Direktan slobodan udarac sa mesta na kome je napravqen prekr{aj (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca) ili kazneni udarac. Van sopstvenog kaznenog prostora, vratar ima ista ograni~ewa vezana za igrawe lopte rukom kao i ostali igra~i. U sopstvenom kaznenom prostoru, vratar ne mo`e da bude kriv za prekr{aj igrawa lopte rukom koji mo`e da proizvede direktan slobodan udarac ili bilo koji drugi prekr{aj vezan za igru lopte rukom. Me|utim, on mo`e da bude kriv za nekoliko prekr{aja zbog kojih se dosu|uje indirektan slobodan udarac.

158


Prekr{aji vratara Vratarima nije dozvoqeno da dr`e loptu u svojim rukama du`e od {est sekundi. Smatra se da je lopta u posedu vratara: · dok je lopta u wegovim rukama ili dok se lopta nalazi izme|u wegovih ruku i povr{ine (terena, sopstvenog tela,itd), · dok dr`i loptu na ispru`enoj ruci (dlanu), · dok je tapka (baca na zemqu, pusti da odsko~i i ponovo uzme u ruke) ili dok je baca uvis. Kada vratar dr`i loptu u svojim rukama, protivnik ga ne mo`e napadati. Vrataru nije dozvoqeno da dodirne loptu rukama u sopstvenom kaznenom prostoru u slede}im situacijama: · Ako igra loptu rukom po{to se oslobodio lopte iz svog poseda, a lopta nije dodirnula drugog igr~a. - Smatra se da je lopta pod kontrolom vratara ako je dodirne bilo kojim delom {ake ili ruke osim ako se lopta slu~ajno odbije od vratara, kao na primer posle odbrane. - Smatra se da je lopta u posedu vratara kada je namerno odbaci rukom ili {akom. · Ako rukom dodirne loptu koju mu je namerno uputio wegov saigra~. · Ako dodirne loptu rukama nakon {to ju je primio direktno iz ubacivawa koje je izveo wegov saigra~. Nastavak igre · Indirektan slobodan udarac sa mesta gde je napravqen prekr{aj (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca).

159


PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA Prekr{aj nad vratarem 路 Prekr{aj je ako igra~ spre~ava vratara da se oslobodi lopte iz svojih ruku. 路 Igra~ mora da se kazni zbog igre na opasan na~in ako udari ili poku{a da udari loptu kada se vratar osloba|a lopte iz svog poseda. 路 Prekr{aj je ograni~iti pokrete vratara pribli`avaju}i mu se na nesportski na~in, na primer prilikom izvo|ewa udarca iz ugla.

160


Igrawe na opasan na~in Igrawe na opasan na~in je definisano kao bilo kakva radwa koja, pri poku{aju da se odigra lopta, preti da povredi nekog (ukqu~uju}i i samog igra~a). Ovo se doga|a kada je protivnik, koji je u blizini, iz straha od povrede, onemogu}en da odigra loptu. Makazice ili bicikl su dozvoqeni na~ini igre ako, po mi{qewu sudije, nisu opasni po protivni~kog igra~a. Igrawe na opasan na~in ne ukqu~uje fizi~ki kontakt izme|u igra~a. Ako do|e do fizi~kog kontakta, onda ovakva igra postaje prekr{aj koji mo`e biti ka`wen direktnim slobodnim udarcem ili kaznenim udarcem. U slu~aju fizi~kog kontakta, sudija treba pa`qivo da razmotri veliku verovatno}u da je tu ukqu~eno i nesportsko pona{awe. Disciplinske kazne · Ako igra~ igra na opasan na~in u normalnom“napadu na loptu, sudija ne treba da preduzme nikakve disciplinske kazne. Ako je igra~ igrao sa o~iglednim rizikom povre|ivawa, sudija treba da opomene igra~a. · Ako igra~, igraju}i na opasan na~in, osujeti o~iglednu priliku za postizawe pogotka, sudija }e ga iskqu~iti. Nastavak igre · Indirektan slobodan udarac sa mesta gde je na~iwen prekr{aj (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). · U slu~aju kontakta, prekr{aj razli~ito u~iwen,mo`e biti ka`wen direktnim slobodnim udarcem ili kaznenim udarcem.

161


PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA Spre~avawe kretawa protivnika Spre~avawe kretawa protivnika zna~i kretawe ka pravcu protivnika da se spre~i, blokira, uspori protivnik ili da se primora da promeni pravac kretawa kada lopta nije u igraju}em prostoru ni jednog ni drugog igra~a. Svi igra~i imaju pravo da se nalaze na terenu za igru, biti na putu protivnika nije isto {to i spre~avawe kretawa protivnika. Dozvoqeno je zagra|ivati loptu. Igra~ koji se postavi izme|u protivnika i lopte iz takti~kih razloga nije napravio prekr{aj sve dok je lopta u igraju}em prostoru, a igra~ ne zadr`ava protivnika rukama ili telom. Ako je lopta u igraju}em prostoru, igra~ mo`e da bude pravilno napadnut od strane protivnika. Odlagawe nastavka igre da bi se pokazao karton Kada sudija odlu~i da poka`e karton, bilo da opomene ili iskqu~i igra~a, igra se ne}e nastaviti sve dok se kazna ne sprovede.

162


Opomene zbog nesportskog pona{awa Postoje razli~ite okolnosti kada se igra~ opomiwe zbog nesportskog pona{awa, na primer ako igra~: · na bezobziran na~in napravi jedan od sedam prekr{aja zbog kojih se dosu|uje direktan slobodan udarac, · na~ini prekr{aj sa takti~kim ciqem da omete obe}avaju}i napad ili da protivnika navede na gre{ku, · dr`i protivnika s ciqem da ga odvoji od lopte ili da ga spre~i da do|e do lopte, · igra loptu rukom da bi spre~io protivnika da do|e u posed lopte ili da razvije napad (osim vratara u sopstvenom kaznenom prostoru), · igra loptu rukom u poku{aju da postigne pogodak (bez obzira da li je poku{aj uspe{an ili ne), · poku{ava da prevari sudiju simulirawem povrede ili pretvaraju}i se da je fauliran (simulirawe), · promeni mesto sa vratarem za vreme igre bez dozvole sudije, · pona{a se na na~in koji pokazuje nedostatak po{tovawa prema igri, · odigra loptu dok on napu{ta teren za igru po{to je dobio dozvolu sudije da napusti teren, · verbalno ometa protivnika u toku igre ili pri nastavku igre, · pravi nedozvoqene oznake na terenu za igru, · namerno koristi trik, dok je lopta u igri, da uputi loptu svom vrataru glavom, prsima, kolenom itd. da bi izigrao Pravilo bez obzira da li je vratar potom dodirnuo loptu rukom ili ne. Prekr{aj je u~inio igra~ poku{av{i da izigra slovo i duh Pravila 12. Igra se nastavqa indirektnim slobodnim udarcem, · namerno koristi trik, u trenutku kada izvodi slobodan udarac, da loptu uputi svom vrataru i izigra Pravilo (igra~a opomenuti a igru nastaviti indirektnim slobodnim udarcem). 163


PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA Slavqewe pogotka Dozvoqeno je da igra~ poka`e svoju radost kada se postigne pogodak, ali slavqewe ne sme da bude preterano. Razumna slavqa su dozvoqena, ali praksa izvo|ewa koreografije veseqa, ne sme da se ohrabruje ako dovodi do velikog gubqewa vremena. Sudijama se sugeri{e da interveni{u u takvim slu~ajevima. Igra~ mora da bude opomenut ako: 路 po mi{qewu sudije pravi provokativne, podrugqive i razdra`uju}e gestove, 路 pewe se na za{titnu ogradu oko terena za igru da proslavi pogodak, 路 skida dres ili dresom pokriva glavu,

路 pokriva glavu ili lice maskom ili nekim drugim sli~nim predmetom.

Napu{tawe terena za igru radi proslave pogotka nije ka`wiv prekr{aj sam po sebi, ali neophodno je da se igra~i {to pre vrate na teren za igru. Od sudija se o~ekuje da kod situacije slavqewa pogotka deluju preventivno i razumno. 164


Pokazivawe neslagawa re~ima ili postupcima Igra~ koji je pokazao neslagawe protestvovawem (verbalno ili ne) protiv odluke sudije mora biti opomenut. Kapitan ekipe nema nikakav specijalan status niti privilegije prema Pravilima igre, ali poseduje izvestan stepen odgovornosti za pona{awe svoje ekipe. Odlagawe nastavka igre Sudije moraju da opomenu igra~e koji odla`u nastavak igre taktikama kao {to su: · izvo|ewe slobodnog udarca sa pogre{nog mesta sa iskqu~ivim ciqem da to primora sudiju da naredi ponovno izvo|ewe, · dola`ewe da se izvede ubacivawe a zatim iznenadno prepu{tawe lopte jednom od svojih saigra~a da izvr{i ubacivawe, · {utirawe lopte daleko ili odno{ewe lopte daleko rukama nakon {to je sudija zaustavio igru, · preterano odlagawe izvo|ewa ubacivawa ili slobodnog udarca, · odlagawe napu{tawa terena za igru prilikom zamene, · izazivawe sukoba namernim dodirivawem lopte nakon {to je sudija zaustavio igru.

U~estalo pravqewe prekr{aja Sudije sve vreme treba da budu oprezne prema igra~ima koji stalno kr{e Pravila. Naro~ito moraju biti svesni da igra~ koji pravi vi{e prekr{aja pa i razli~ite vrste, mora biti opomenut zbog u~estalih prekr{aja. Broj, o kome se mo`e govoriti kao "u~estali prekr{aji" nije precizno odre|en, na slobodnoj je proceni sudije i treba ga shvatiti u kontekstu efektivne igre. 165


PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA Ozbiqan prekr{aj igre Igra~ je kriv za ozbiqan prekr{aj igre ako koristi prekomerenu snagu ili grubost protiv igra~a protivni~kog tima kada napada na loptu koja je u igri. "Start" (tackle) koji ugro`ava bezbednost protivnika mora se kazniti kao ozbiqan prekr{aj igre. Bilo koji igra~ koji udari protivnika u napadu na loptu od napred, sa strane ili otpozadi koriste}i jednu ili obe noge, sa prekomerenom snagom i koji ugro`ava sigurnost protivnika, kriv je zbog ozbiqnog prekr{aja igre (grubost). Pravilo prednosti ne treba primewivati kod ozbiqnog prekr{aja igre, osim ukoliko ne postoji jasna i sigurna prilika da se postigne pogodak. Sudija }e iskqu~iti igra~a koji je kriv za ozbiqan prekr{aj igre prvom slede}om prilikom kada lopta bude van igre. Igra~ koji je kriv za ozbiqan prekr{aj igre treba da se iskqu~i, a igra se nastavqa direktnim slobodnim udarcem sa mesta gde je na~iwen prekr{aj (vidi Pravilo 13 Izvo|ewe slobodnog udarca) ili kaznenim udarcem (ako je prekr{aj napravqen u kaznenom prostoru igra~a koji ga je napravio).

166


Nasilno pona{awe Igra~ je kriv za nasilno pona{awe ako koristi prekomerenu snagu ili grubost protiv protivni~kog igra~a kada se ne bori za loptu. On je tako|e kriv za nasilno pona{awe ako koristi prekomerenu snagu ili grubost protiv saigra~a, gledaoca, slu`benog lica na utakmici ili bilo koje druge osobe. Nasilno pona{awe mo`e da se desi na terenu za igru ili van grani~nih linija, bilo da je lopta u igri ili ne. Pravilo prednosti se ne primewuje u situacijama nasilnog pona{awa, osim ukoliko ne postoji jasna i sigurna prilika za postizawe pogotka. Sudija }e iskqu~iti igra~a koji je kriv za nasilno pona{awe prvom prilikom kada lopta bude van igre.

Sudije se podse}aju da nasilno pona{awe vodi u op{te suprotstavqawe me|u igra~ima tako da moraju da poku{aju i preduzmu mere da ga spre~e aktivnom intervencijom. Igra~, zamenik ili zameweni igra~, koji je kriv zbog nasilnog pona{awa bi}e iskqu~en.

167


PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA Nastavak igre: 路Ako je lopta van igre, igra se nastavqa u skladu sa prethodnom odlukom. 路 Ako je lopta u igri, a prekr{aj se desio van terena za igru: - ako je igra~ ve} napustio teren za igru i napravi prekr{aj, igra se nastavqa spu{tawem lopte, osim ako se to dogodilo u prostoru vrata u kom slu~aju sudija spu{ta loptu na liniji prostora vrata, paralelnoj popre~noj liniji, na mestu koje je najbli`e gde se lopta zatekla kada je igra zaustavqena, - ako igra~ napusti teren za igru da bi napravio prekr{aj, igra se nastavqa indirektnim slobodnim udarcem sa mesta gde se nalazila lopta kada je igra zaustavqena (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). 路 Ako je lopta u igri, a igra~ napravi prekr{aj u terenu za igru: - protiv protivni~kog igra~a, igra se nastavqa direktnim slobodnim udarcem sa mesta gde je prekr{aj napravqen (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca) ili kaznenim udarcem, - protiv saigra~a, igra se nastavqa indirektnim slobodnim udarcem sa mesta gde je na~iwen prekr{aj (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). - protiv zamenika ili zamewenog igra~a, igra se nastavqa indirektnim slobodnim udarcem sa mesta gde se nalazila lopta kada je igra zaustavqena (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). - protiv sudije ili sudije pomo}nika, igra se nastavqa indirektnim slobodnim udarcem sa mesta gde je napravqen prekr{aj (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). - protiv druge osobe, igra se nastavqa spu{tawem lopte sa mesta gde se nalazila lopta kada je igra zaustavqena, osim ako se to dogodilo u prostoru vrata u kom slu~aju sudija spu{ta loptu na liniji prostora vrata, paralelnoj popre~noj liniji, na mestu koje je najbli`e gde se lopta zatekla kada je igra zaustavqena. 168


Prekr{aji bacawem predmeta (ili lopte) Ako, dok je lopta u igri, igra~, zamenik ili zameweni igra~ baci neki predmet na protivnika ili drugu osobu na bezobziran na~in, sudija }e zaustaviti igru i opomenuti igra~a, zamenika ili zamewenog igra~a. Ako, dok je lopta u igri, igra~, zamenik ili zameweni igra~ baci neki predmet na protivnika ili drugu osobu koriste}i prekomerenu snagu, sudija }e zaustaviti igru i iskqu~iti igra~a, zamenika ili zamewenog igra~a zbog nasilnog pona{awa. Nastavak igre: · Ako igra~ koji se nalazi u sopstvenom kaznenom prostoru baci neki predmet na protivnika koji se nalazi van kaznenog prostora, sudija }e nastaviti igru direktnim slobodnim udarcem za protivni~ki tim koji se izvodi sa mesta gde je predmet udario ili je mogao da udari protivnika. · Ako igra~ koji se nalazi van sopstvenog kaznenog prostora i baci neki predmet na protivnika koji se nalazi u kaznenom prostoru, sudija }e nastaviti igru kaznenim udarcem. · Ako igra~ koji koji se nalazi u terenu za igru baci neki predmet na bilo koju osobu koja se nalazi van terena za igru, sudija }e nastaviti igru indirektnim slobodnim udarcem sa mesta gde se lopta nalazila kada je igra zaustavqena (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca. · Ako igra~ koji koji se nalazi van terena za igru baci neki predmet na protivnika koji se nalazi u terenu za igru, sudija }e nastaviti igru direktnim slobodnim udarcem za protivni~ki tim sa mesta gde je lopta udarila ili bi mogla da udari protivnika ili kaznenim udarcem. · Ako zamenik ili zameweni igra~ koji koji se nalazi van terena za igru baci predmet na protivnika koji se nalazi u terenu za igru, sudija nastavqa igru indirektnim slobodnim udarcem za protivni~ki tim sa mesta gde se lopta nalazila u trenutku kada je igra zaustavqena (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca. 169


PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA Spre~avawe pogotka ili prilike za postizawe pogotka Postoje dva prekr{aja za iskqu~ewe vezana za spre~avawe o~igledne prilike protivnika da postigne pogodak. Nije neophodno da se prekr{aj desi unutar kaznenog prostora. Ako sudija primeni pravilo prednosti u o~iglednoj prilici da se postigne pogodak i pogodak se direktno postigne, mada je protivnik igrao loptu rukom ili faulirao protivnika, igra~ ne}e biti iskqu~en, ali mora da se opomene. Sudija treba da uzme u obzir slede}e okolnosti kada donosi odluku da iskqu~i igra~a zato {to je spre~io pogodak ili o~iglednu priliku za postizawe pogotka: · Udaqenost izme|u mesta prekr{aja i protivni~kih vrata. · Verovatno}a odigravawa lopte ili zadr`avawe kontrole nad loptom. · Pravac igre. · Pozicija i broj odbrambenih igra~a. · Prekr{aj kojim se protivnik spre~ava da iz o~igledne prilike postigne pogodak mo`e da bude prekr{aj za direktan ili indirektan slobodan udarac.***

(***) Napomena FSS: Primer za iskqu~ewe i indirektan slobodni udarac: Bek "makazicama" neposredno ispred glave napada~a odigra loptu i tako spre~i o~igledan pogodak. 170


PRAVILO 12 - DIJAGRAMI - ILUSTRACIJE 1

Lopta je upu}ena prema protivni~kim vratima i u trenutku kada se napada~ pribli`ava lopti odbrambeni igra~ sko~i i udari je rukom. Odbrambeni igra~ je iskqu~en iz igre zato {to je protivni~kom timu spre~io o~iglednu priliku za pogodak.

2

Loptu koju {utira napada~, vratar zaustavqa rukom van kaznenog prostora. Vratar je iskqu~en iz igre po{to je protivni~kom timu spre~io o~iglednu priliku za pogodak.

171


PRAVILO 12 - DIJAGRAMI - ILUSTRACIJE 3

Napada~ broj 10 {utira loptu na vrata. Trenutak pre nego {to bi lopta pre{la liniju u vratima, odbrambeni igra~ je pesnicom {aqe preko pre~ke. Dosu|en je kazneni udarac, a odbrambeni igra~ iskqu~en iz igre zato {to je protivni~kom timu spre~io pogodak.

4

Odbrambeni igra~ namerno rukom dodirne loptu u svom kaznenom prostoru i sudija dosu|uje kazneni udarac. Odbrambeni igra~ nije iskqu~en iz igre, jer protivni~kom timu nije spre~io o~iglednu priliku za pogodak (odlu~uje polo`aj odbrambenih igra~a). Ako igra~ nenamerno dodirne loptu, nema nikakve kazne.

172


5

Vratar obara napada~a na zemqu u svom kaznenom prostoru i kazneni udarac je dosu|en. Vratar nije iskqu~en iz igre, jer se napada~ udaqavao od vrata i prema tome nije spre~ena o~igledna prilika za pogodak.

6

Dok napada~ broj 10 napreduje prema uzdu`noj liniji, odbrambeni igra~ ga sapli}e. Igra~ broj 10 nije imao o~iglednu priliku za pogodak i prema tome odbrambeni igra~ nije iskqu~en.

173


PRAVILO 12 - DIJAGRAMI - ILUSTRACIJE 7

Napada~ se pribli`ava vratima i ima o~iglednu priliku za pogodak, a odbrambeni igra~ ga sapli}e. Odbrambeni igra~ je iskqu~en iz igre zato {to je protivniku spre~io o~iglednu priliku za pogodak.

8

Napada~a koji se kre}e prema vratima, sapli}e odbrambeni igra~. Nije bila o~igledna prilika za pogodak: prema tome, odbrambeni igra~ nije iskqu~en iz igre. (Napomena FSS: Da li crveni karton ili ne, odlu~uje polo`aj odbrambenih igra~a).

174


9

Odbrambeni igra~ je sapleo napada~a u kaznenom prostoru i kazneni udarac je dosu|en. Odbrambeni igra~ nije iskqu~en jer se napada~ udaqavao od vrata i nije imao o~iglednu priliku za pogodak.

10

Napada~a koji se kre}e prema vratima, zadr`ao je vratar. Vratar je iskqu~en iz igre po{to je napada~u spre~io o~iglednu priliku za pogodak.

175


PRAVILO 13 - SLOBODNI UDARCI Procedura

Lopta je u igri kada se {utne stopalom i pritom se pomeri. Slobodan udarac mo`e da se izvede podizawem lopte stopalom ili sa oba stopala istovremeno. Simulirawe izvo|ewa slobodnog udarca da bi se zbunio protivnik dozvoqeno je kao deo fudbala. Me|utim, ako po mi{qewu sudije, simulirawe sadr`i nesportsko pona{awe, igra~ }e biti opomenut. Ako igra~, dok pravilno izvodi slobodan udarac, namerno {utne loptu u protivnika da bi je ponovo igrao, ali pri tom nije nepa`qiv, ni bezobziran niti koristi prekomerenu snagu, sudija }e dozvoliti da se igra nastavi. Indirektan slobodan udarac treba da se ponovi ako sudija ne podigne ruku i time da znak da je udarac indirektan a lopta je direktno u{la u vrata. Prvobitno dosu|en indirektan slobodan udarac nije poni{ten zbog gre{ke sudije. Udaqenost Ako igra~ odlu~i da brzo izvede slobodan udarac, a protivnik presretne loptu koja je mawe od 9,15 m udaqena od wega, sudija }e dozvoliti da se igra nastavi. Ako igra~ odlu~i da brzo izvede slobodan udarac, a protivnik koji je blizu lopte namerno ga onemogu}i da izvede udarac, sudija }e opomenuti igra~a zbog odlagawa nastavka igre. Ako, pri izvo|ewu slobodnog udarca od strane odbrambene ekipe iz sopstvenog kaznenog prostora, jedan ili vi{e protivnika ostane u kaznenom prostoru zato {to je odbrambeni igra~ odlu~io da brzo izvede slobodan udarac, a protivnici nemaju vremena da napuste kazneni prostor, sudija }e dozvoliti da se igra nastavi. 176


PRAVILO 14 - KAZNENI UDARAC Procedura Fintirawe (varka) prilikom zatr~avawa, kada se izvodi kazneni udarac, da bi se protivnik zbunio, dozvoqeno je u sklopu fudbalske igre. Me|utim, fintirawe (varka) da se lopta {utira kada je igra~ zavr{io sa zatr~avawem smatra se prekr{ajem Pravila 14 i aktom nesportskog pona{awa i zbog toga igra~ mora biti opomenut. Priprema za kazneni udarac Sudija }e, pre izvo|ewa kaznenog udarca, proveriti da li su ispuweni slede}i zahtevi: 路 Poznat je izvo|a~, 路 Lopta je pravilno postavqena na ta~ki za izvo|ewe kaznenog udarca, 路 Vratar je na popre~noj liniji izme|u stubova i licem okrenut izvo|a~u, 路 Saigra~i izvo|a~a i vratar su: - van kaznenog prostora - i u terenu za igru, - van kru`nog luka za kazneni udarac, - iza lopte.

Ne

Da

177


PRAVILO 14 - KAZNENI UDARAC Prekr{aji - Nakon zvi`duka i pre nego {to je lopta u igri Rezultat izvo|ewa udarca Prekr{aj ~ini

Pogodak

Nema pogotka

Napada~

Ponovo izvo|ewe

Indirekt. slobodan udarac

Odbrambeni igra~

Pogodak

Ponovo izvo|ewe

Oba igra~a

Ponovo izvo|ewe

Ponovo izvo|ewe

Prekr{aj

Prekr{aj

178

Prekr{aj

Nije prekr{aj


PRAVILO 15 - UBACIVAWE Procedure - Prekr{aji Sudije se podse}aju da protivni~ki igra~i ne mogu da budu bli`e od 2 metra od mesta sa koga se vr{i ubacivawe. Gde je to neophodno, sudija }e upozoriti svakog igra~a koji se nalazi u okviru ove udaqenosti pre nego {to se izvr{i ubacivawe i opomenu}e igra~a koji se nakon upozorewa ne pomeri na propisnu udaqenost. Igra }e se nastaviti ubacivawem. Ako igra~, dok ispravno vr{i ubacivawe, namerno baci loptu na protivnika da bi je ponovo igrao, ali to ne radi na nepa`qiv niti na bezobziran na~in, niti koriste}i prekomerenu snagu, sudija }e dozvoliti da se igra nastavi. Ako lopta direktno iz ubacivawa u|e u vrata protivni~ke ekipe, sudija }e dosuditi udarac sa vrata. Ako lopta direktno iz ubacivawa u|e u vrata onog igra~a koji je izvr{io ubacivawe, sudija }e dosuditi udarac iz ugla. Ako lopta dodirne tlo, pre nego {to u|e na teren za igru, ubacivawe }e se ponoviti od strane iste ekipe i sa istog mesta ako je prvi put ispravno izvedeno. Ako prvi put ubacivawe nije izvedeno kako treba, ponovi}e ga protivni~ka ekipa.

179


PRAVILO 16 - UDARAC SA VRATA Procedure - Prekr{aji Ako igra~ koji je ispravno izveo udarac sa vrata, ponovo igra loptu kada je lopta napustila kazneni prostor, pre nego {to ju je dodirnuo neki drugi igra~, bi}e ka`wen indirektnim slobodnim udarcem sa mesta gde je drugi put dodirnuo loptu (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Me|utim, ako igra~ namerno rukom dodirne loptu, bi}e ka`wen direktnim slobodnim udarcem i disciplinskom kaznom, ako je to neophodno. Ako protivnik u|e u kazneni prostor pre nego {to lopta u|e u igru i bude fauliran od strane odbrambenog igra~a, ponovi}e se udarac sa vrata, a odbrambeni igra~ mo`e da bude opomenut ili iskqu~en zavisno od prekr{aja.

180


PRAVILO 17 - UDARAC IZ UGLA Procedure - Prekr{aji Sudije se podse}aju da protivni~ki igra~i moraju da budu najmawe 9,15 m (10 jardi) udaqeni od ~etvrtine kruga u uglu sve dok lopta ne u|e u igru (za pomo} mogu se koristiti alternativne oznake van terena). Kada je to neophodno, sudija treba da upozori svakog igra~a koji se ne nalazi na ovom rastojawu pre nego {to se izvede udarac iz ugla i da opomene igra~a ako se on i nakon upozorewa ne povu~e na propisanu udaqenost. Ako izvo|a~ udarca iz ugla dodirne loptu drugi put pre nego {to je ona dodirnula nekog drugog igra~a, dosudi}e se indirektan slobodni udarac u korist protivni~kog tima sa mesta gde ju je dodirnuo drugi put (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). Ako igra~, dok ispravno izvodi udarac iz ugla, namerno {utne loptu na protivnika da bi odigrao loptu drugi put, ali to ne uradi na nepa`qiv, ni na bezobziran na~in, ne koriste}i prekomerenu snagu, sudija }e dozvoliti da se igra nastavi. Lopta }e se postaviti u ~etvrtinu kruga u uglu, a u}i }e u igru kada se udari i pomeri, samim tim lopta ne mora da napusti ~etvrtinu kruga da bi u{la u igru. Dijagram pokazuje neke ispravne i neispravne pozicije. Pravilno Pravilno

Nepravilno Pravilno

181


PROCEDURA ZA IZVO\EWE UDARACA SA TA^KE ZA KAZNENI UDARAC Udarci sa ta~ke za kazneni udarac Procedura · Udarci sa ta~ke za kazneni udarac nisu deo utakmice. · Kazneni prostor u kome se izvode udarci sa ta~ke za kazneni udarac, mo`e se promeniti samo ako su vrata i igraju}a povr{ina postali neupotrebqivi. · Kada svi izabrani igra~i izvedu udarac sa ta~ke za kazneni udarac, u drugom krugu ne moraju da izvode udarce istim redom. · Svaki tim je odgovoran za izbor igra~a od onih koji se nalaze na terenu za igru na kraju utakmice i za redosled kojim }e izvoditi udarce. · Povre|eni igra~ koji nije vratar ne mo`e da bude zamewen tokom izvo|ewa udaraca sa ta~ke za kazneni udarac. · Ako je vratar iskqu~en tokom izvo|ewa udaraca sa ta~ke za kazneni udarac, zameni}e ga igra~ koji je bio u timu kada je zavr{ena utakmica. · Igra~, zamenik ili zameweni igra~ mo`e da bude opomenut ili iskqu~en tokom izvo|ewa udaraca sa ta~ke za kazneni udarac. · Sudija ne}e prekinuti utakmicu ako jedna ekipa ostane sa mawe od sedam igra~a tokom izvo|ewa udaraca sa ta~ke za kazneni udarac. · Ako je igra~ povre|en ili iskqu~en tokom izvo|ewa udaraca sa ta~ke za kazneni udarac i jedna ekipa ostane sa mawe igra~a, sudija ne}e smawiti broj igra~a koji izvode udarce za drugi tim. Svo|ewe na isti broj igra~a iz oba tima je neophodan samo na po~etku izvo|ewa udaraca sa ta~ke za kazneni udarac.

182


STATUT ME\UNARODNOG BORDA (Odobren i usvojen od Me|unarodnog fudbalskog saveza Borda - februara 1993. godine)

Naziv i sastav Naziv i sastav je: Me|unarodni fudbalski savez Borda. Fudbalski savez�(Engleska),“[kotski fudbalski savez ([kotska),“Fudbalski savez Velsa (Vels), Irski fudbalski savez (Severna Irska) i Me|unarodna federacija fudbalskih saveza (FIFA), u daqem tekstu savezi, obrazuju Bord i svaki savez ima pravo da bude predstavqen sa ~etiri delegata. Ciq Ciq Borda je da pretresa i odlu~uje o predlozima za izmene u Pravilima igre i svim pitawima koja se ti~u fudbalskih saveza. Ona treba da budu dostavqena Bordu po{to su razmatrana na generalnim godi{wim ili drugim priznatim sastancima saveza koji sa~iwavaju Bord, konfederacija ili nacionalnih saveza.

183


STATUT ME\UNARODNOG BORDA Sednice Borda Bord se sastaje dva puta godi{we. Generalna skup{tina se odr`ava u februaru ili martu po dogovoru. Godi{wa sednica se odr`ava u septembru ili u oktobru, po dogovoru. Datum i mesto generalne godi{we skup{tine i radne godi{we sednice utvr|uju se na prethodnoj generalnoj skup{tini. U toku teku}e godine doma}in generalne skup{tine i radne godi{we sednice }e biti isti savez. ^lan saveza doma}ina predsedava}e sastankom. Svaki savez, kada je na redu, preuzima odgovornost prihvatawa ova dva sastanka. Generalna godi{wa skup{tina Generalna godi{wa skup{tina je nadle`na da raspravqa i odlu~uje o predlozima izmena u Pravilima igre i drugim pitawima koja se odnose na fudbalski savez koja spadaju u nadle`nost Borda. Radna godi{wa sednica Radna godi{wa sednica se odr`ava u septembru ili oktobru, prema donetoj odluci po dogovoru. Ona je nadle`na da raspravqa o op{tim predmetima koja su dostavqena Bordu. Ona mo`e u odnosu na wih da donosi odluke, ali nema pravo da mewa Pravila igre.

184


Postupak Generalna godi{wa skup{tina Svaki savez najkasnije do 1. decembra dostavqa sekretarijatu saveza organizatora sastanka sugestije ili predloge za izmenu koji treba da budu doneti u Pravilima igre, zahteve u odnosu na eksperimente u Pravilima igre ili svaki drugi predmet za raspravu. Ovo treba da bude {tampano i podeqeno najkasnije do 14. decembra. Svaki amandman na ove predloge treba da bude pismeno dostavqen sekretarijatu saveza - doma}inu zasedawa najkasnije do 14. januara. Ti amandmani treba da budu {tampani i najkasnije do 1. februara podeqeni savezima radi prou~avawa. Radna godi{wa sednica Svaki savez, najkasnije ~etiri nedeqe pre zasedawa, pismeno {aqe sekretarijatu saveza - doma}inu zasedawa sve predloge, zahteve za eksperimente u Pravilima igre i druge predmete za raspravu. Dnevni red i odgovaraju}i spisi treba da budu podeqeni svim savezima koji ~ine Bord dve nedeqe pre zasedawa. Svaka konfederacija ili nacionalni savez mo`e pismeno da podnese generalnom sekretaru FIFA predloge, zahteve ili predmete za raspravu u roku koji omogu}ava FIFA - i da ih ispita i, u slu~aju prihvatawa, da ih dostavi sekretarijatu saveza - doma}inu zasedawa najkasnije ~etiri nedeqe pre wegovog odr`avawa.

185


STATUT ME\UNARODNOG BORDA Zapisnik Zapisnik utvr|uje sekretar saveza - doma}ina zasedawa i unosi u slu`benu kwigu zapisnika koja se dostavqa slede}em Savezu po redu rotacije pre 1. februara naredne godine. Kvorum i pravo glasa Predmeti mogu biti razmatrani na sastanku samo ako su zastupqena ~etiri saveza od kojih je jedan FIFA. FIFA raspola`e sa ~etiri glasa zajedno za sve u~lawene nacionalne saveze. Drugi savezi raspola`u svaki po jednim glasom. Predlog je usvojen samo ako je dobio tri ~etvrtine glasova prisutnih osoba koje imaju pravo glasa. Izmene Pravila igre Izmene u Pravilima igre mo`e doneti jedino generalna godi{wa skup{tina Borda i pod uslovom da one budu prihva}ene sa tri ~etvrtine glasova prisutnih osoba koje imaju pravo glasa.

Vanredna sednica Na pismeni zahtev FIFA ili dva druga saveza, aktuelni savez - doma}in zasedawa Borda za teku}u godinu(*) sazva}e vanrednu sednicu. Uz pismeni zahtev treba da bude prilo`ena kopija predloga koji }e se razmatrati na vanrednoj sednici. Vanredna sednica }e se odr`ati u roku od 28 dana od podnetog zahteva, a savezi koji sa~iwavaju Bord primi}e saop{tewe kao i kopije predloga, u roku od 21 dan.

(*) Teku}a godina po~iwe sutradan posle sednice generalne godi{we skup{tine.

186


Odluke Borda Izuzev ukoliko nije druga~ije odlu~eno, odluke usvojene na radnoj godi{woj sednici stupaju na snagu od dana sednice. Odluke generalne godi{we skup{tine u odnosu na usvojene izmene u Pravilima igre obavezno stupaju na snagu za konfederacije i nacionalne saveze od 1. jula posle svake sednice generalne skup{tine. Me|utim, konfederacije ili nacionalni savezi ~ija je sezona u toku i nije zavr{ena do 1. jula, mogu {to se ti~e wihovih takmi~ewa, da odlo`e uvo|ewe usvojenih izmena u Pravilima igre do po~etka slede}e sezone. Konfederacije i nacionalni savezi ne mogu donositi izmene u Pravilima igre izuzev ukoliko ih nije odobrio Me|unarodni Bord.(**)

(**) Odlu~eno je da za me|unarodne utakmice sve odluke stupaju

na snagu od 1. jula posle sednice generalne skup{tine Borda na kojoj su donete.

187


TEST ZA PROVERU FIZI^KE SPREMNOSTI ZA SUDIJE I SUDIJE POMO]NIKE Test 1 - [print 6 h 40 m - pauza 90 sekundi (pauza 90 sekundi vra}aju}i se na start) - skica 1 - Norma - uslova za: a) sudija - tr~i za 6,2 sekunde, b) sudija pomo}nik - tr~i za 6,0 sekunde

[print

40 metara

Ciq

Start

Skica 1

188

1,5 m


Test 2 - Tr~awe 10 krugova sa {etwom - skica 2 - Norma - uslova za: a) sudija - tr~i 150 metara za 30 sekundi, ({etati 50 metara - 35 sekundi) b) sudija pomo}nik - tr~i 150 metara za 30 sekundi ({etati 50 metara - 40 sekundi)

- 150 metara tr~awa

Ciq 2

- 50 metara {etwe Start 1 Start 2

- 50 metara {etwe

- 150 metara tr~awa

Ciq 1

Skica 2

Napopmena: Pauza izme|u testa 1 i testa 2 treba da bude izme|u 6 i 8 minuta. 189


PITAWA I ODGOVORI SA KOMENTARIMA


TUMA^EWA PRAVILA IGRE - Vodi~ za primenu SADR@AJ

Strana

Pravilo 1 - Teren za igru ....................................................... 193 Pravilo 2 - Lopta ................................................................. 195 Pravilo 3 - Broj igra~a ......................................................... 197 Pravilo 4 - Oprema igra~a ................................................... 210 Pravilo 5 - Sudija ................................................................ 213 Pravilo 7 - Trajawe igre ...................................................... 218 Pravilo 8 - Po~etak utakmice i nastavak igre ................... 220 Pravilo 10 - Pogodak ............................................................. 222 Pravilo 11 - Odsajd ................................................................ 223 Pravilo 12 - Prekr{aji i nesportska pona{awa .................. 227 Pravilo 13 - Slobodni udarci .............................................. 243 Pravilo 14 - Kazneni udarac ................................................ 246 Pravilo 15 - Ubacivawe ........................................................ 251 Pravilo 16 - Udarac sa vrata .............................................. 254 Pravilo 17 - Udarac iz ugla ................................................. 256 Udarci sa ta~ke za izvo|ewe kaznenog udarca za odre|ivawe pobednika utakmice ................................ 257


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 1 - TEREN ZA IGRU Pravilo 1 - Teren za igru 1. Ako se pre~ka slomi u toku utakmice zvani~nog takmi~ewa a nema mogu}nosti da se popravi ili zameni, treba li prekinuti utakmicu? Da. Pre~ka je deo vrata i uvek mora biti na mestu. (Pravilo 1 - Vrata i Vodi~ za sudije - Vrata). 2. Da li je dozvoqeno obele`avawe terena isprekidanim ili iskopanim linijama? Ne. (Vodi~ za sudije: Pravilo 1 - Obele`avawe terena). 3. Vratar ili drugi igra~ svojim stopalom crta nedozvoqene znake na terenu za igru. [ta }e sudija preduzeti? Ako sudija ovo primeti pre po~etka utakmice, opomenu}e igra~a zbog nesportskog pona{awa. Ako sudija ovo primeti za vreme igre opomenu}e igra~a zbog nesportskog pona{awa u prvom prekidu igre. (Vodi~ za sudije: Obele`avawe terena). 4. Mogu li dodatne linije koje nisu predvi|ene Pravilom 1 biti obele`ene na terenu za igru? Ne. Samo linije predvi|ene Pravilom 1 mogu biti obele`ene na terenu za igru. (Vodi~ za sudije: Obele`avawe terena).

193


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 1 - TEREN ZA IGRU

5. Prilikom izvo|ewa udarca iz ugla mogu li se odbrameni igra~i nalaziti bli`e od obele`enih znakova koji se nalaze van terena za igru pod pravim uglom na uzdu`nu i popre~nu liniju na 9,15 metara od ugaonog luka? Ne. Ova obele`ja su fakultativna i slu`e da pomognu sudiji. Svi igra~i odbrambenog tima moraju biti najmawe na 9,15 metara (10 jardi) od ugaonog luka dok lopta ne bude u igri. (Komentar: Odgovor Me|unarodnog Borda - dopuna tuma~ewima Pravila igre). 6. Da li je upotreba mre`a na vratima obavezna? Ne. Wihova upotreba se preporu~uje kad god je to mogu}e i mo`e biti zahtevana pravilima takmi~ewa. (Odluka FSS: U Srbiji mre`a je obavezna na svim prvenstvenim i kup utakmicama). (Komentar: Odgovor Me|unarodnog Borda - dopuna tuma~ewima Pravila igre). 7. Da li je dozvoqeno postavqawe reklamnih poruka oko terena za igru? Da. Komercijalno reklamirawe mora se nalaziti najmawe na jedan metar od linija koje ograni~avaju teren za igru. (Vodi~ za sudije: Reklamirawe u komercijalne svrhe). 8. Da li je dozvoqeno postavqawe pokretnih reklamnih poruka na terenu za igru? Da, pod uslovom da se iznesu sa terena za igru pre po~etka utakmice i pre po~etka drugog poluvremena ukoliko su tu vra}ene u pauzi izme|u prvog i drugog poluvremena. (Vodi~ za sudije: Reklamirawe u komercijalne svrhe).

194


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 2 - LOPTA Pravilo 2 - Lopta 1. Mogu li dodatne lopte biti postavqene oko terena za igru i kori{}ene u toku igre? Da. Pod uslovom da odgovaraju Pravilu 2 a wihova upotreba pod kontrolom sudije. (Vodi~ za sudije: Dodatne lopte). 2. Da li se lopta smatra predmetom kada se koristi za udarawe protivnika? Da. (Vodi~ za sudije, Pravilo 12, Prekr{aji bacawem predmeta ili lopte. Ali ovaj primer ne treba me{ati sa ubacivawem lopte sa uzdu`ne linije. Vidi vodi~ za sudije, Pravilo 15, Procedura - Prekr{aji). 3. U toku utakmice jo{ jedna lopta u|e u teren za igru. Treba li sudija odmah da prekine igru? Dodatnu loptu treba smatrati kao strano telo i sudija }e igru zaustaviti ako dodatna lopta uti~e na igru. Igra }e se nastaviti spu{tawem lopte na mestu gde se nalazila u trenutku prekida. (Vidi Pravilo 8 Procedura). U svakom slu~aju sudija }e u~initi da se suvi{na lopta {to pre ukloni. (Vodi~ za sudije: Vi{ak lopti na terenu za igru). 4. Ako lopta u toku igre udari u stub vrata ili pre~-

ku, pa prsne i na|e se u mre`i, kako }e sudija postupiti? Dosudi}e pogodak, osim ako je to bio indirektan udarac u kom slu~aju }e se dosuditi udarac sa vrata ako je posledwi loptom igrao igra~ napadaju}e strane a udarac iz ugla ako je posledwi loptom igrao igra~ brane}e strane. (Komentar: Principijelan stav Borda dat u Pitawima i odgovorima - prednost strani koja napada).

195


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 2 - LOPTA

5. Kakav je postupak kada se lopta za vreme igre na|e van igrali{ta (stadiona)? Igra se nastavqa drugom loptom koju je sudija, pre po~etka utakmice, pregledao i utvrdio da ispuwava uslove propisane Pravilom 2. Tom loptom se igra, sve dok ona ne postane neispravna ili se na|e van igrali{ta (stadiona). (Vodi~ za sudije: Dodatne lopte. Komentar: druga lopta ispuwava uslove za celu utakmicu a ne samo za neki deo igre). 6. Kako }e postupiti sudija ako se za vreme igre, na teren za igru ubaci jo{ jedna lopta? Sudija }e, ukoliko druga lopta uti~e na igru (uba~ena je u blizinu lopte sa kojom se igra i sl.), dati znak za prekid igre, narediti da se uba~ena lopta odstrani sa terena za igru i utakmicu nastaviti spu{tawem lopte iz ruke na mestu gde se zatekla kada je igra prekinuta (vidi Pravilo 8 - Procedura spu{tawa lopte). Ako druga lopta nije uba~ena u blizinu mesta gde se razvija igra i ne uti~e na igru, pa je neki igra~ uputi tamo gde ometa igru, sudija }e dati znak za prekid igre, opomenuti igra~a koji je odigrao tu loptu (`uti karton), narediti da se druga lopta odstrani sa terena za igru i utakmicu nastavi indirektnim slobodnim udarcem u korist protivnika sa mesta gde je u~iwen prekr{aj nesportskog pona{awa (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). (Vodi~ za sudije: Pravilo 2: Vi{ak lopti na terenu i Pravilo 12: Opomene zbog nesportskog pona{awa).

196


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 3 - BROJ IGRA^A Pravilo 3 - Broj igra~a 1. Igra~ slu~ajno pre|e jednu od grani~nih linija terena za igru. Da li se smatra da je napustio teren za igru bez dozvole sudije? Ne. (Pravilo 12 u delu Prekr{aji koji se ka`wavaju opomenom propisuje da se ka`wava samo igra~ koji "namerno napusti teren za igru bez sudijine dozvole". Komentar: igra~u koji slu~ajno padne ili pre|e preko uzdu`ne ili popre~ne linije ne treba dozvola sudije ako se u toku te akcije vra}a u teren za igru). 2. Igra~ u posedu lopte pre|e preko uzdu`ne ili popre~ne linije bez lopte, sa namerom da nadmudri protivnika. [ta }e preduzeti sudija? Igra te~e daqe. Izlazak van terena za igru mo`e se smatrati kao deo kretawa igra~a, ali igra~i po op{tem pravilu treba da ostanu u terenu za igru. (Komentar: isto kao u pitawu pod 1). 3. Kada zamenik postaje igra~? Odmah po{to u|e u teren za igru u skladu sa procedurom zamene. (Komentar: od tog trenutka zamenik je postao igra~, a zameweni igra~ je prestao da bude igra~. Ovo je odlu~uju}e kod eventualnog iskqu~ewa koje se dogodi kod zamene igra~a. Ako je iskqu~en igra~ - nema zamene, a ako je iskqu~en zamenik - nova zamena se mo`e izvr{iti samo sa upisanim zamenikom).

197


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 3 - BROJ IGRA^A

4. Ako je, pre po~etka utakmice nekog takmi~ewa, igra~ zamewen upisanim zamenikom a da sudija nije obave{ten o tome, mo`e li ovom zameniku biti dozvoqeno da nastavi da u~estvuje u igri? Da, ali }e igra~ biti opomenut zbog nesportskog pona{awa. Sudija primewuje pravilo prednosti ili prekida igru. Ako je prekinuo igru zbog izricawa opomene, nastavi}e je indirektnim slobodnim udarcem na mestu gde se lopta nalazila u trenutku prekida igre (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnih udaraca). (Komentar: iako je dozvoqena zamena pre po~etka utakmice, ovde postoji prekr{aj jer svaka zamena mora biti prijavqena sudiji, {to nije u~iweno, pa se ka`wava po Pravilu 3 - Prekr{aji/kazne). 5. Zamenik koji ne u~estvuje u igri, utr~i u teren za igru i grubo udari protivni~kog igra~a. Kako }e reagovati sudija? Sudija }e prekinuti igru, iskqu~iti zamenika zbog nasilnog pona{awa, pokazati mu crveni karton a igru nastaviti indirektnim slobodnim udarcem na mestu gde se lopta nalazila u trenutku prekida igre u korist protivni~kog tima (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). (Komentar: zameniku se izri~e disciplinska kazna prema te`ini prekr{aja, a tehni~ka kazna indirektan slobodan udarac bez obzira na te`inu prekr{aja. Pravilo 3 - Prekr{aji/kazne i Pravilo 12 - Prekr{aji koji se ka`wavaju opomenom i iskqu~ewem). 6. Igra~ koji treba da bude zamewen odbije da napusti teren za igru. Kako }e postupiti sudija? Nastavi}e igru, jer to ne spada u wegovo ovla{}ewe. (Komentar: Vidi Prava i du`nosti sudije u Pravilu

198


7. Sudija je dozvolio zameniku koji nije bio prijavqen kao takav da u|e u teren za igru, posle ~ega taj igra~ postigne pogodak. Kako }e reagovati sudija? 7.1. Ako uo~i svoju gre{ku pre nego {to je igra nastavqena: Pogodak se ne priznaje. Zahteva}e da igra~ napusti teren za igru. Igra~ koji je zamewen mo`e se vratiti na teren ili biti zamewen drugim upisanim zamenikom. Igru }e nastaviti spu{tawem lopte na liniji prostora vrata paralelnoj liniji u vratima na najbli`em mestu gde je lopta u{la u vrata. (Komentar: Pogodak ne va`i - postigao ga zamenik. Opomene zameniku nema - sudija mu je odobrio da u|e u igru. Nastavak igre - spu{tawe lopte, prekr{aj otkriven posle postignutog pogotka kada lopta nije u igri). 7.2. Ako uo~i svoju gre{ku u toku utakmice po{to je utakmica nastavqena: Pogodak se priznaje. Zahteva}e da igra~ napusti teren za igru. Igra~ koji je bio zamewen mo`e se vratiti u igru ili biti zamewen drugim upisanim zamenikom. Nastavi}e igru i o ovoj situaciji podneti izve{taj nadle`nom organu. Ako je igra prekinuta, nastavi}e se indirektnim slobodnim udarcem u korist protivni~ke ekipe sa mesta gde se lopta zatekla kada je igra zaustavqena (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). (Komentar: Po{to je igra nastavqena, odluka o priznavawu pogotka ne mo`e se mewati, a nastavak igre, ako je zbog toga prekinuta - indirektan slobodan udarac).

199


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 3 - BROJ IGRA^A

7.3. Ako uo~i svoju gre{ku tek posle utakmice: Pogodak se priznaje. O ovoj situaciji dostavi}e izve{taj nadle`nom organu. (Komentar:Posle utakmice, sudija nema pravo da mewa svoje odluke donete u toku utakmice. Nadle`ni organ }e odlu~iti o ovoj povredi Pravila igre). 8. Zamenik u|e u teren za igru bez sudijinog odobrewa i wegova ekipa ima igra~a vi{e. Dok je lopta u igri protivnik ga sna`no udari pesnicom. Kako }e reagovati sudija? Sudija }e prekinuti igru, iskqu~iti igra~a koji je kriv zbog nasilnog pona{awa, opomenu}e zamenika zbog nesportskog pona{awa i zahtevati da napusti teren. Igru }e nastaviti indirektnim slobodnim udarcem na mestu gde se lopta nalazila u trenutku prekida igre (vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). (Komentar: Disciplinska kazna svakom po te`ini prekr{aja, a nastavak igre po prvom prekr{aju - indirektan slobodan udarac protiv zamenikove ekipe. Pravilo 3 Prekr{aj zamenika i Pravilo 12 - iskqu~ewe igra~a zbog grubosti).

200


9.

Igra~ broj 8 }e biti zamewen igra~em broj 12. Igra~ broj 8 napusti teren za igru. Igra~ broj 12, pre ulaska u teren za igru, grubo udari protivni~kog igra~a koji stoji na uzdu`noj liniji. Kako }e postupiti sudija? Iskqu~i}e igra~a broj 12 zbog nasilnog pona{awa i pokaza}e mu crveni karton. Igra~ broj 8 mo`e biti zamewen drugim zamenikom ili mo`e nastaviti igru ako nema dovoqno zamenika, po{to zamena nije izvr{ena. (Komentar: U situaciji kod prekr{aja koji se de{avaju u toku zamene igra~a, osnovno je utvrditi da li je iskqu~eno lice igra~ ili zamenik. Iskqu~eni igra~ se ne mo`e zameniti, a iskqu~eni zamenik nema uticaja na igra~e u timu i eventualne zamene. Ovde, po{to zamena nije izvr{ena, iskqu~en je zamenik, pa igra~ koji je trebalo da bude zamewen, mo`e da se vrati u igru ili da bude zamewen drugim zamenikom).

10. Igra~ mewa svoje mesto sa vratarem ne obave{tavaju}i sudiju, {to sudija zapazi.(Podrazumeva se da mewaju dresove). [ta sudija preduzima? 10.1. Novi vratar (u dresu vratara) tada u svom kaznenom prostoru dodirne loptu rukama. [ta }e preduzeti sudija? U oba slu~aja dozvoli}e da se igra nastavi i opomenu}e oba igra~a zbog nesportskog pona{awa u slede}em prekidu igre. (Komentar: Vidi Pravilo 3. - Prekr{aji/kazne).

201


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 3 - BROJ IGRA^A

11. Igra~ koji treba da bude zamewen napusti teren za igru i sudija daje znak zameniku da u|e u teren. Pre ulaska, taj igra~ izvr{i ubacivawe, ignori{u}i proceduru zamene propisanu Pravilom 3, {to se ti~e ulaska u teren za igru. Da li je ova procedura dozvoqena? Ne. Procedura zamene propisana Pravilom 3 u odnosu na ulazak u teren, najpre mora biti potpuno sprovedena. Igra~ mora u}i u teren za igru u visini sredi{ne linije u prekidu igre. (Komentar: Da bi kod zamene igra~a, zamenik stekao pravo da u~estvuje u igri, mora prethodno, uz sprovo|ewe ostale procedure, nogom da stupi na teren i tako postane igra~, pa potom da izvr{i ubacivawe, izvede udarac iz ugla, udarac sa vrata). 12. U pauzi izme|u dva poluvremena igra~a zameni upisani zamenik. Koji uslovi moraju biti ispuweni? Sudija mora biti obave{ten a igra~ }e u}i na teren za igru sa sredi{ne linije. (Vidi Pravilo 3. - Procedura zamene). 13. Zamenik koji se zagreva iza svojih vrata u|e u teren za igru i nogom spre~i da lopta u|e u vrata wegove ekipe. Kako }e postupiti sudija? Sudija }e zaustaviti igru, opomenuti zamenika zbog nesportskog pona{awa a igru }e nastaviti indirektnim slobodnim udarcem na mestu gde se lopta nalazila u trenutku prekida igre. (Vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). (Komentar: Vidi Pravilo 3. - Prekr{aji/kazne).

202


13.1. Ako zamenik igra~a namerno rukom spre~i pogodak, {ta }e sudija preduzeti? Sudija }e zaustaviti igru i iskqu~iti zamenika zbog spre~avawa pogotka protivni~kom timu namernim igrawem lopte rukom a utakmicu nastaviti indirektnim slobodnim udarcem za protivni~ki ekipu sa mesta gde se lopta nalazila kada je igra zaustavqena. (Vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). (Komentar: Nastavak igre po Pravilu 3 Prekr{aji, a iskqu~ewe po Pravilu 12 Iskqu~ewe zbog spre~avawa pogotka. Podsetnik: za prekr{aje zamenika disciplinska kazna po te`ini prekr{aja a tehni~ka uvek indirektan slobodan udarac). 14. Zamenik koji nije vratar igra od po~etka utakmice umesto svog saigra~a. Sudija nije obave{ten. Taj igra~ namerno odigra loptu rukom. Kako }e postupiti sudija? Sudija }e zaustaviti igru i opomenuti zamenika zbog nesportskog pona{awa. Zahteva}e od igra~a da napusti teren za igru radi sprovo|ewa ispravne procedure zamene. Igru }e nastaviti indirektnim slobodnim udarcem u korist protivni~ke ekipe na mestu gde se lopta nalazila u trenutku prekida. (Vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). (Komentar: Zamena izvr{ena bez znawa sudije ne va`i zamenik nije postao igra~ pa je kazna po: Pravilu 3 Prekr{aji/kazne - onakve kako pi{e u odgovoru. To {to je zamenik, posle ulaska u teren za igru, namerno igrao loptu rukom, za koji prekr{aj se igra~ ka`wava direktnim udarcem, nema uticaja na zamenika. Ostaje samo kazna zbog ulaska u teren za igru. Me|utim, ako bi zamenik po ulasku u teren za igru napravio bilo koji prekr{aj za koji je propisano iskqu~ewe, zamenika iskqu~iti, a igru opet nastaviti indirektnim slo203


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 3 - BROJ IGRA^A

15.

16.

204

bodnim udarcem. Dakle, za zamenika - tehni~ka kazna je uvek indirektan slobodan udarac a disciplinska opomena i ako postoji te`i prekr{aj, umesto opomene, iskqu~ewe). Zamenik igra od po~etka utakmice umesto svog igra~a. Sudija nije obave{ten. Protivni~ki igra~ na~ini prekr{aj nad tim zamenikom. Kako }e reagovati sudija? Sudija }e zaustaviti igru i opomenuti zamenika zbog nesportskog pona{awa. Zahteva}e od igra~a da napusti teren radi sprovo|ewa ispravne procedure zamene i zavisno od prekr{aja, opomenuti ili iskqu~iti igra~a, ili ne preduzimati disciplinske kazne. Igru }e nastaviti protivni~ka ekipa indirektnim slobodnim udarcem sa mesta gde se lopta zatekla kada je igra zaustavqena. (Vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). (Komentar: isti kaou uz pitawe br. 14). Igra~ koji je bio zamewen u|e na teren za igru bez sudijinog odobrewa. Kako }e postupiti sudija? Ako se ne mo`e primeniti pravilo prednosti, sudija }e zaustaviti igru, opomenu}e igra~a zbog nesportskog pona{awa i zahteva}e da napusti teren za igru. Igru }e nastaviti indirektnim slobodnim udarcem u korist protivni~ke ekipe na mestu gde se lopta nalazila kada je igra prekinuta. (Vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). (Komentar: Na zamewenog igra~a primewuju se iste odredbe kao na zamenika (Pravilo 3 - Procedura zamene), osim {to se re~ "iskqu~ewe" zamewuje sa "udaqavawe" sa terena za igru, jer zameweni igra~ ne u~estvuje u igri pa se ne "iskqu~uje" nego "udaqava sa terena za igru").


17. Zamenik koji se prikqu~io utakmici bez sudijinog odobrewa postigne pogodak. Sudija to primeti pre nego {to je nastavio igru. Kako }e reagovati sudija? Pogodak se ne priznaje. Sudija }e opomenuti zamenika zbog nesportskog pona{awa. Zahteva}e od zamenika da napusti teren za igru radi sprovo|ewa ispravne procedure zamene. Igru }e nastaviti indirektnim slobodnim udarcem u korist protivni~ke ekipe iz prostora vrata. (Komentar: Iako se prikqu~io na upra`weno mesto u timu, nema pravo da igra, jer sudija nije obave{ten. Kazna ista kao u primerima u pitawima br. 14. i 15.). 17.1. [ta }e preduzeti sudija ako protivni~ki tim postigne pogodak? Pogodak se priznaje. Sudija }e opomenuti zamenika zbog nesportskog pona{awa. Zahteva}e od zamenika da napusti teren za igru radi sprovo|ewa ispravne procedure zamene. Igra }e biti nastavqena po~etnim udarcem. (Komentar: Pogodak se priznaje po pravilu prednosti: Pravilo 5. Pa`wa. U ovom primeru zamenik ne igra loptu, a komentar za odigravawe lopte je u pitawu br. 13). 18. Mora li igra~ koji se zamewuje da napusti teren za igru kod sredi{ne linije? Ne. (Komentar: Vidi Pravilo 3 - Procedura zamene). 19. Da li je dozvoqeno da vratar vr{i ubacivawe, izvodi udarac iz ugla, kazneni udarac i sl.? Da. On je igra~ wegove ekipe. (Komentar: vratar ima sva prava ostalih igra~a i mo`e da namerno igra loptu rukom u svom kaznenom prostoru). 205


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 3 - BROJ IGRA^A

20. U toku igre vratar brzo tr~i sa svojih vrata da zaustavi protivnika. Izbaci nogom loptu van terena i sudija dosu|uje ubacivawe za protivni~ku ekipu. Intervencija vratara ga je zadr`ala van terena za igru i pre nego {to se vratio, ubacivawe bude pravilno izvr{eno i postignut pogodak protiv vratareve ekipe. Da li i koju akciju treba sudija da preduzme? Pogodak se priznaje, jer nikakav prekr{aj nije u~iwen. (Komentar: Vratar nije namerno napustio teren za igru i ekipa ostala bez vratara, ve} je to u~inio u igri. Ista situacija nastaje, na primer kada vratar u skoku odbije loptu dubqe u teren za igru a on padne preko popre~ne linije van terena, igra se ne prekida. Ekipa nije bez vratara). 21. Pravilnikom takmi~ewa predvi|eno je da svi igra~i moraju da budu upisani do izvo|ewa po~etnog udarca. Jedna ekipa po~iwe utakmicu sa samo devet upisanih igra~a. Mogu li preostala dva igra~a, koji pristignu posle po~etka utakmice, u~estvovati u igri? Ne. (Komentar: Ne, jer nisu upisani u zapisnik pre po~etka utakmice. Me|utim, igra~i koji su upisani u zapisnik pre po~etka utakmice, a nisu prisutni, mogu kada stignu, da se, uz odobrewe sudije, prikqu~e i popune upra`wena mesta u timu ili u~estvuju u zameni po odredbama Pravila 3. Ako takav igra~ u|e u igru bez dozvole sudije bi}e ka`wen indirektnim slobodnim udarcem i opomenom, a ako u~ini te`i prekr{aj, bi}e ka`wen za taj prekr{aj).

206


22. Ako nijedan zamenik nije upisan, a igra~ je iskqu~en pre po~etka utakmice, mo`e li ekipa ~iji je igra~ iskqu~en uvesti u igru igra~a koji je naknadno prispeo? Ne. (Komentar: Svi igra~i i zamenici koji }e nastupati na utakmici moraju biti upisani u zapisnik pre po~etka utakmice) . 23. Ekipa prijavi zamenike pre po~etka utakmice a oni stignu na utakmicu posle izvedenog po~etnog udarca. Da li sudija treba da ih prihvati? Da. (Komentar: Zamenik }e, posle pregleda opreme, u}i u igru na mestu gde se vr{i zamena igra~a). 24. Ekipa koja ima samo sedam igra~a ka`wena je dosu|ivawem kaznenog udarca i iskqu~ewem jednog igra~a, tako da u ekipi ostaje samo {est igra~a. Treba li sudija da dozvoli izvo|ewe kaznenog udarca ili da zavr{i utakmicu pre nego {to bi kazneni udarac bio izveden? Igra mora biti zavr{ena bez izvo|ewa kaznenog udarca, izuzev ukoliko je nacionalni savez doneo druga~iju odluku o najmawem broju igra~a. Po mi{qewu Me|unarodnog Borda, ne treba smatrati regularnom utakmicu ako bilo koja ekipa ima mawe od sedam igra~a. (Komentar: Najmawi broj igra~a 7 (u FSS 8) utvr|en je Pravilom 3. - Igra~i).

207


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 3 - BROJ IGRA^A

25. Igra~ ekipe koja ima samo sedam igra~a (u FSS: osam igra~a), napusti teren za igru da bi mu se ukazala lekarska pomo}. Kako }e postupiti sudija? Igru zaustaviti dok se ovom igra~u ne uka`e lekarska pomo} i dok se ne vrati u igru. Ako ne bude mogao da nastavi igru, utakmicu treba zavr{iti izuzev ukoliko je nacionalni savez doneo druga~iju odluku o najmawem broju igra~a. (Komentar: U FSS najmawi broj igra~a je 8, a na oporavak od povrede ~eka se do 5 minuta. Odluka FSS Pravilo 3. - Odluka 1). 26. Me|unarodni Bord je preporu~io da se ne mo`e smatrati regularnom utakmica ako jedna od dve ekipe igra sa mawe od sedam igra~a. U takmi~ewu gde se ovo ograni~ewe primewuje jedna ekipa igra sa 11 igra~a protiv ekipe koja ima samo 7 igra~a. Kada se ekipa sa 11 igra~a sprema da {utira u vrata jedan igra~ ekipe sa 7 igra~a namerno napusti teren za igru. 26.1. Treba li sudija odmah da zaustavi igru? Ne. Treba dozvoliti prednost. 26.2. Ako bude postignut pogodak, treba li ga priznati? Da. 26.3. Koje druge odluke treba sudija da primeni? Ako se igra~, koji je napustio teren za igru, ne vrati radi izvo|ewa po~etnog udarca posle postignutog pogotka, igra~a opomenuti, utakmicu definitivno zavr{iti i izve{taj dostaviti nadle`nom organu. Ako se igra~ vrati u teren za igru, sudija }e ga opomenuti zbog namernog napu{tawa terena za igru bez sudijine dozvole. (Komentar: Vidi Pravilo 3, Vodi~: Minimalni broj igra~a. U FSS to je osam igra~a). 208


27. Jedna ekipa igraju}i sa 12 igra~a posti`e pogodak i sudija to primeti pre nastavka igre. Kakva treba da bude odluka sudije? Pogodak se ne priznaje. Igra se nastavqa indirektnim slobodnim udarcem u korist protivni~kog tima iz prostora vrata. Dvanaestog igra~a opomenuti zbog nesportskog pona{awa i zahtevati da napusti teren za igru. (Komentar: Postupak i odluka su isti kao da je 12-ti igra~ zamenik. Vidi pitawe i odgovor br. 13) . 28. Ekipa koja igra protiv ekipe sa 12 igra~a postigne pogodak i sudija to primeti pre nastavka igre. Kakva treba da bude odluka sudije? Pogodak se priznaje. Igra~a koji je kriv opomenuti zbog nesportskog pona{awa i zahtevati da napusti teren za igru. (Komentar: Primena pravila prednosti. Ne mo`e se nagraditi strana koja je pogre{ila). 29. Mo`e li igra~ namerno da napusti teren za igru da bi se osve`io? Igra~i imaju pravo da se za vreme prekida igre osve`avaju. (Komentar: Namerno napu{tawe terena za igru bez dozvole sudije nije dozvoqeno. Vidi Pravilo 12 Prekr{aji koji se ka`wavaju opomenom. Osve`avawe igra~a se vr{i u prekidu igre u blizini uzdu`ne linije).

209


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 4 - OPREMA IGRA^A Pravilo 4 - Oprema igra~a 1. Ako je boja dresova dva vratara ista, {ta }e uraditi sudija ako nijedan od wih nema drugi dres da bi ga zamenio? Dozvoli}e da utakmica po~ne. (Komentar: Me|unarodni Bord je odlu~io: po{to nema rezervnog dresa, va`nije je da se utakmica odigra, nego da se odlo`i. Sudija }e, u slu~aju da se oba vratara na|u u istom kaznenom prostoru, obratiti posebnu pa`wu ko od wih dvoje nema pravo da igra loptu rukom. Ovaj slu~aj sudija upisuje u svoj izve{taj koji dostavqa nadle`nom organu). 2. U skladu sa Pravilom 4, igra~i obe ekipe i wihovi vratari moraju da nose dresove ili majice razli~itih boja koje ih razlikuju od ostalih igra~a. Moraju li vratari nositi dres ili majicu kojima se po boji razlikuju sa dresom sudije i sudija pomo}nika? Da. Igra~i i vratari moraju da nose dresove ili majice koji se po boji razlikuju od dresova sudija i sudija pomo}nika. (Komentar: Podrazumeva se. U protivnom, u nekim situacijama, kada se sudija na|e me|u igra~ima, moglo bi da do|e do zabune). 3. [ta treba sudija da preduzme ako igra~ podigne svoj dres i poka`e sli~an dres koji nosi ispod wega? Sudija mora da opomene igra~a zbog nesportskog pona{awa. (Komentar: Bez obzira {to igra~, ispod dresa koji podi`e, ima drugi dres ili majicu iste boje, igra~ je u~i-nio prekr{aj. Vidi Vodi~ za sudije, Pravilo 12. Slavqewe pogotka). 4. Mo`e li vratar da nosi dowi deo trenerke kao osnovni deo svoje opreme? Da. (Komentar: vidi Pravilo 4 - Osnovna oprema). 210


5. Mo`e li oprema igra~a biti izra|ena tako da ga {titi od povreda u toku utakmice? Igra~i mogu nositi opremu koja ih {titi, kao {to su dodaci za laktove i kolena, za{titne maske za lice ukoliko odgovaraju odredbama Pravila 4 - Oprema igra~a (i to, da ne predstavqaju opasnost za samog igra~a i druge igra~e). (Komentar: Vidi Vodi~ za sudije - Ostala oprema). 6. Mogu li igra~i nositi nao~are za vreme utakmice? Moderne sportske nao~are, napravqene od plastike ili sli~nog materijala, ne smatraju se opasnim i pod tim uslovima sudija }e dozvoliti da ih igra~i nose. (Komentar: Isto kao u pitawu br. 5). 7. Sudija zahteva da igra~ skine nakit. Posle nekoliko minuta sudija primeti da igra~ i daqe nosi nakit. Kako }e sudija postupiti? Igra~ mora biti opomenut zbog nesportskog pona{awa. Igra~ }e biti udaqen sa terena za igru da skine nakit. Ako je sudija zaustavio igru, nastavi}e je indirektnim slobodnim udarcem za protivni~ku ekipu sa mesta gde je lopta bila kada je igra zaustavqena. (Vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). (Komentar: Vidi Vodi~ za sudije Pravilo 4 - Disciplinske kazne) 8. Da li je igra~ima dozvoqeno da koriste flaster da pokriju nakit koji se smatra opasnim? Ne. (Komentar: Vidi Vodi~ za sudije Pravilo 4, Nakit).

211


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 4 - OPREMA IGRA^A

9. Igra~ slu~ajno izgubi cipelu i odmah potom postigne pogodak. Da li je to dozvoqeno? Da. Igra~ nije namerno igrao bez cipela, ve} je cipelu slu~ajno izgubio. (Komentar: Vidi Vodi~ za sudije Pravilo 4 - Osnovna oprema). 10. Da li je dozvoqena radio komunikacija izme|u igra~a i / ili tehni~kog rukovodstva? Ne. (Komentar: Vidi Pravilo 4, Vodi~ za sudije - Osnovna oprema). 11. Da li nacionalni savezi mogu mewati Pravilo 4? Ne. Pravilo 4 nije ukqu~eno u dozvoqene modifikacije (promene) navedene u uvodnom delu Pravila igre. (Komentar: Dozvoqene promene su navedene u poglavqu "Promene (prilago|avawe)".

212


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 5 - SUDIJA Pravilo 5 - Sudija 1. Ako je sudija loptom pogo|en u lice koja je potom u{la u vrata dok je on privremeno bio onesposobqen, ho}e li priznati pogodak iako nije video dok je lopta ulazila u vrata? Da, samo ako je po mi{qewu sudije pomo}nika ili ~etvrtog sudije pogodak pravilno postignut. (Komentar: Vidi Vodi~ za sudije - Prava i du`nosti). 2. Za vreme utakmice, predmet ba~en iz gledali{ta udari sudiju ili sudiju pomo}nika ili igra~a. Igra je zaustavqena da bi se ovom licu ukazala lekarska pomo}. Da li sudija mo`e da nastavi utakmicu? Sudija, prema te`ini incidenta, treba da odlu~i da li }e utakmicu nastaviti, privremeno prekinuti ili definitivno zavr{iti. U svim slu~ajevima on }e o ~iwenicama obavestiti nadle`ne organe. (Komentar: Vidi Vodi~ za sudije - Prava i du`nosti). 3. Mo`e li sudija prekinuti utakmicu ako je, po wegovom mi{qewu, osvetqewe neodgovaraju}e? Da. (Komentar: Vidi Vodi~ za sudije - Prava i du`nosti). 4. Mo`e li kapiten iskqu~iti saigra~a sa terena za igru zbog ozbiqnog nesportskog pona{awa? Ne. samo sudija mo`e iskqu~iti igra~a sa terena za igru. (Komentar: Primenu Pravila igre, a tu spada i ozbiqno nesportsko pona{awe, utvr|uje i odlu~uje, samo sudija. Ako igra~ napusti teren za igru po nalogu kapitena (ili trenera, ovla{}enog lica kluba...) to nije iskqu~ewe i takav igra~ ima pravo da se uz dozvolu sudije vrati u igru ili da bude zamewen ukoliko ekipa nije izvr{ila dozvoqene zamene. Pored toga, ako je napustio teren bez dozvole sudije bi}e opomenut, a igru, ako je bila prekinuta, nastavi}e protivnik indirektnim slobodnim udarcem). 213


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 5 - SUDIJA

5. Da li kapiten ima pravo da prigovara na odluke sudije? Ne. Ni kapiten, ni bilo koji drugi igra~ nemaju pravo da poka`u neslagawe sa odlukom sudije. (Komentar: Kapiten je saradnik sudije. U prekidu igre mo`e na sportski na~in da se obrati sudiji ali ne i da prigovara). 6. Igra~ je kriv zbog prekr{aja koji se ka`wava opomenom ili iskqu~ewem, ali sudija dozvoqava prednost protivni~koj ekipi. Kada treba igra~a opomenuti ili iskqu~iti? Treba da bude opomenut ili iskqu~en kada lopta slede}i put bude van igre. (Komentar: Detaqnije u Vodi~u za sudije - Prednost). 7. Sudija je dozvolio da se igra nastavi iako je igra~ napravio prekr{aj za opomenu. Igra je zatim zaustavqena i dosu|en je slobodan udarac ekipi protiv koje je bio napravqen prekr{aj. Igra~, da bi ostvario prednost, brzo izvede slobodan udarac. Da li je to dozvoqeno? Ne. Sudija ne}e dozvoliti brzo izvo|ewe slobodnog udarca. Pre nego {to nastavi igru sudija }e najpre izre}i opomenu igra~u koji je kriv. (Komentar: Osnov za ovakav postupak je u Pravilu 5 Odluke sudije. Posle nastavqawa igre, nije dozvoqeno da se mewa ili naknadno donosi propu{tena odluka za doga|aj koji se desio pre nastavka igre).

214


8. Mo`e li sudija pokazati `uti ili crveni karton u toku odmora izme|u dva poluvremena ili po zavr{etku utakmice? Da. On }e to u~initi dok ne napusti teren za igru. (Komentar: Vidi Pravilo 12 - Disciplinske kazne, stav 4). 9. [ta }e uraditi sudija ako se oba kapitena slo`e da nema odmora izme|u dva poluvremena a samo jedan igra~ insistira na svom pravu na odmor? Igra~i imaju pravo na odmor izme|u dva poluvremena i sudija je du`an da im to obezbedi. (Komentar: Prema Pravilu 8 trajawe odmora izme|u dva poluvremena mo`e se mewati samo uz saglasnost sudije, ali ne na {tetu bilo kog igra~a, jer pravo na odmor igra~a je starije od sporazuma oba kapitena. (Vidi Pravilo 7, Poluvreme, red 1 i 4). 10. Da li je sudija ovla{}en da udaqi slu`beno lice ekipa od grani~nih linija terena za igru? Da. Sudija ima pravo da preduzme takve mere pa i kada se utakmica igra na javnom terenu. (Komentar: Osnov za ove mere je u Pravilu 5 - Prava i du`nosti sudije, alineja 14). 11. Slu`beno lice je krivo zbog neodgovornog pona{awa. [ta }e preduzeti sudija? Udaqi}e slu`bneo lice iz tehni~kog prostora, wegove okoline i izvan za{titne ograde (gde takva ograda postoji). Sudija podnosi izve{taj nadle`nim organima o prekr{aju ovog lica. (Komentar: Isto kao u odgovoru na pitawe br. 10 plus poglavqe Tehni~ki prostor).

215


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 5 - SUDIJA

12. Sudija pomo}nik signalizira da je lopta pre{la preko uzdu`ne linije. Pre nego {to je sudija pokazao da je lopta van igre odbrambeni igra~ u svom kaznenom prostoru grubo udari napada~a. [ta }e preduzeti sudija? Odbrambeni igra~ }e biti iskqu~en zbog nasilnog pona{awa i pokaza}e mu se crveni karton. Sudija }e nastaviti igru ubacivawem zato {to je lopta bila van igre kada se dogodio prekr{aj. (Komentar: Prekr{aj je napravqen kada lopta nije u igri, pa samo disciplinska kazna. Vidi Vodi~ za sudije Pravilo 12 - Osnovni uslovi za prekr{aj). 13. Kako }e postupiti sudija ako u toku utakmice primeti da jedna ekipa namerno `eli da izgubi? Da li }e im skrenuti pa`wu na ~iwenicu da }e, ako nastave da igraju na taj na~in, prekinuti utakmicu u skladu sa odredbama Pravila 5? Sudija nema pravo da prekine utakmicu u takvom slu~aju. (Komentar: Taktika igre ne spada u prava i du`nosti sudije, vidi Pravilo 5). 14. Dok je lopta u igri dva protivni~ka igra~a istovremeno u~ine prekr{aje. [ta }e preduzeti sudija? Zaustavi}e igru i, zavisno od prekr{aja, opomenuti ili iskqu~iti igra~e ili ne preduzimati disciplinske kazne. Utakmicu }e nastaviti spu{tawem lopte na mestu gde se nalazila u trenutku kada su prekr{aji u~iweni osim ukoliko se to digodilo u prostoru vrata u kom slu~aju lopta se spu{ta na liniju prostora vrata koja je paralelna sa popre~nom linijom na mestu koje je najbli`e mestu na kome se nalazila lopta kada je igra zaustavqena. (Komentar: Kod dva prekr{aja koje u~ine obe ekipe, igra se nastavqa po prvom prekr{aju. Kako su ovde oba 216


prekr{aja na~iwena u isto vreme, a istovremeni prekr{aj nije pomenut u pravilima, nema uslova da se prednost dodeli jednoj ekipi, pa }e se primeniti Pravilo 8 - Spu{tawe lopte). 15. Gledalac zvi`di u pi{taqku i odbrambeni igra~ u svom kaznenom prostoru uzme loptu u ruke misle}i da je igra zaustavqena. [ta }e preduzeti sudija? Ako sudija smatra da je zvi`duk sa strane uticao na igru, zaustavi}e igru i nastaviti je spu{tawem lopte na mestu gde se lopta zatekla kada je igra zaustavqena osim ako je to bilo u prostoru vrata u kom slu~aju lopta se spu{ta na liniju prostora vrata na mestu koje je najbli`e mestu na kome se lopta zatekla kada je igra zaustavqena. (Komentar:Primewuje se Pravilo 5 - Sudija zaustavqa, privremeno prekida ili zavr{ava utakmicu zbog intervencija sa strane bilo koje vrste i Pravilo 8 Spu{tawe lopte).

217


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 7 - TRAJAWE UTAKMICE Pravilo 7 - Trajawe utakmice 1. Da li sudija ima diskreciono pravo da odlu~i da li }e sve izgubqeno vreme (zbog povreda ili drugih razloga) biti nadokna|eno ili ne? Ne, sudija mora nadoknaditi sve izgubqeno vreme u svakom poluvremenu. Me|utim, on ima diskreciono pravo da odredi koliko je trajawe tog vremena. (Komentar: Nadoknada izgubqenog vremena je izri~ita odredba Pravila koja se moraju ispo{tovati, a koliko }e ona biti, to je diskreciono pravo sudije. Vidi Pravilo 7 - Nadoknada izgubqenog vremena). 2. Igra se produ`etak za odre|ivawe pobednika utakmice - ili nere{ene utakmice kod ku}e i na strani. Mogu li igra~i koristiti odmor izme|u dva produ`etka? Po op{tem pravilu, igra~i imaju pravo na odmor po zavr{etku normalnog toka utakmice a pre po~etka produ`etaka. Nije normalno imati jo{ jedan odmor izme|u dva produ`etka, osim ukoliko pravila takmi~ewa drugo propisuju. (Komentar: Odmor izme|u dva produ`etka nije propisan za takmi~ewa u FSS, kao ni za takmi~ewa FIFA i UEFA). 3. Da li objavqeni minuti na kraju perioda igre izra`avaju ta~no vreme za nadoknadu? Ne, to je samo indikacija (nagove{taj) o minimumu vremena koje treba dodati na kraju svakog poluvremena utakmice ili produ`etka ali ono mo`e biti pove}ano ako sudija tako odredi. (Komentar: Isti kao u odgovoru na pitawe br. 1 s tim da se objavqeno vreme nadoknade na kraju tog perioda igre (poluvremena, produ`etka...) mo`e pove}ati, ali ne i smawiti. Vidi Vodi~ za sudije - Nadoknada izgubqenog vremena). 218


4. Mo`e li sudija ispraviti gre{ku u merewu vremena tokom prvog poluvremena tako {to }e dodati ili oduzeti to vreme u drugom poluvremenu? Ne. (Komentar: Vodi~ za sudije - Nadoknada izgubqenog vremena).

219


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 8 - PO^ETAK UTAKMICE I NASTAVAK IGRE Pravilo 8 - Po~etak utakmice i nastavak igre 1. Mo`e li po~etni udarac da izvede neko drugi osim igra~a koji u~estvuju na utakmici? Ne. Ako se u nekim utakmicama (na primer, humanitarnim ili egzibicionim) organizuje ceremonija da neko drugo lice osim igra~a izvede udarac, lopta mora biti vra}ena na sredi{nu ta~ku i po~etni udarac izveden u skladu sa Pravilima igre. (Komentar: Po Pravilu 3, utakmicu igraju samo prijavqeni igra~i, po Pravilu 8 - Procedura po~etni udarac, uz odre|ene uslove, izvode igra~i, pa stoga po~asni udarac koji izvodi strano lice ne spada u utakmicu te se vr{i van igre - pre nego {to je utakmica po~ela). 2. Mo`e li vratar u~estvovati kod spu{tawa lopte? Da. Svaki igra~ mo`e u~estvovati. (Komentar: Pravilo 3 odre|uje da utakmicu igraju prijavqeni igra~i, a Pravilo 8 ne izuzima nijednog prijavqenog igra~a da u~estvuje u igri kod spu{rawa lopte. Vratar je igra~ i ima sva prava kao ostali igra~i i, pored toga, u svom kaznenom prostoru mo`e da namerno igra loptu rukama). 3. Kad igra treba da bude nastavqena spu{tawem lopte, igra~i jedne ekipe odbiju da u~estvuju. [ta }e preduzeti sudija? Izvr{i}e spu{tawe lopte. Nije neophodno da igra~i obe ekipe u~estvuju kod spu{tawa lopte. (Komentar: Pravila ne propisuju obavezu sudije da kod spu{tawa lopte iz ruke mora da obezbedi prisustvo makar po jednog igra~a svake ekipe, ako to jedna ekipa ne `eli, du`nost sudije je da spu{tawem lopte nastavi igru. Vidi Pravilo 8, Vodi~ za sudije - Spu{tawe lopte).

220


4. Prilikom spu{tawa lopte ona se odbije od zemqe van terena za igru a da je nijedan igra~ nije dotakao. [ta }e preduzeti sudija? Ponovo }e izvr{iti spu{tawe lopte na istom mestu kao prethodno. (Komentar: Nastavak igre kada lopta kod spu{tawa iz ruke sudije iza|e van terena preko uzdu`ne ili popre~ne linije (ili postane neispravna) a da je niko od igra~a nije odigrao - nije pomenut u Pravilima igre, pa }e se ponoviti. Pravilo 8 - Spu{tawe lopte "zbog bilo kog razloga koji nije drugde pomenut u Pravilima").

221


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 10 - POGODAK Pravilo 10 - Pogodak 1. Ako sudija dosudi pogodak pre nego {to je cela lopta pre{la liniju u vratima i odmah primeti svoju gre{ku, {ta }e preduzeti? Igru }e nastaviti spu{tawem lopte na mestu gde se zatekla kada je igra prekinuta, osim ako se to dogodilo u prostoru vrata, u kom slu~aju sudija spu{ta loptu na liniju prostora vrata paralelnu popre~noj liniji na mestu koje je najbli`e mestu na kome se lopta zatekla kada je igra zaustavqena. (Komentar: Gre{ka sudije se ispravqa Pravilom 5Odluke sudije, a igra nastavqa po Pravilu 8 - Spu{tawe lopte. Vidi Vodi~ za sudije - Nema pogotka).

222


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 11 - OFSAJD Pravilo 11 - Ofsajd 1. Protiv igra~a koji tr~i prema protivni~kim vratima dosu|en je ofsajd. Sa kog mesta }e se izvesti indirektan slobodan udarac? Udarac }e se izvesti sa mesta gde se igra~ nalazio u trenutku kada mu je loptu dodao wegov saigra~. (Komentar: Pravilo 11, Vodi~ za sudije - Prekr{aji, stav 1). 2. Da li sudija treba da kazni igra~a koji je u ofsajd polo`aju, pa iza|e van terena za igru da bi sudiji pokazao da se ne ukqu~uje aktivno u igru? Ne. Nije prekr{aj, nalaziti se samo u ofsajd polo`aju i igra~ nije trebalo da napu{ta teren za igru. Me|utim, ako sudija smatra da je ovo napu{tawe terena u~inio iz takti~kih razloga i vra}awem u igru dobio nesportsku prednost, igra~ }e biti opomenut. (Komentar: Vodi~ za sudije - Prekr{aji, stav 3). 3. Odbrameni igra~ pre|e preko popre~ne linije wegovih vrata da bi pritivni~kog igra~a doveo u ofsajd. [ta }e preduzeti sudija? Sudija }e dozvoliti nastavak igre i u prvom prekidu opomenuti odbrambenog igra~a zbog napu{tawa terena za igru bez odobrewa sudije. (Komentar: Pravilo 11, Vodi~ za sudije - Prekr{aji, stav 2). 4. Napadaju}i igra~ se kre}e u prostoru izme|u popre~ne linije i mre`e na vratima, a wegov saigra~ {utira loptu u vrata. [ta }e preduzeti sudija? a) Igra~ u vratima ostaje miran dok lopta ulazi u vrata? Ne preduzima nikakvu akciju. Pogodak se priznaje.

223


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 11 - OFSAJD

b) Pokreti igra~a u vratima ometaju protivnika? Pogodak se ne priznaje a igra~ opomiwe zbog nesportskog pona{awa. Po{to je prekr{aj u~iwen van terena za igru, igra }e se nastaviti spu{tawem lopte na mestu gde se nalazila kada je igra prekinuta a ako je to bilo u prostoru vrata, lopta }e se spustiti na liniju prostora vrata paralelnu popre~noj liniji na mestu koje je najbli`e mestu na kome se nalazila lopta kada je igra zaustavqena. (Komentar: Vodi~ za sudije - Prekr{aji, stav posledwi). 5. Da li je saigra~u dozvoqeno da stoji u ofsajd polo`aju kada se izvodi kazneni udarac? Ne. Igra~ mora biti iza ta~ke sa koje se izvodi kazneni udarac. (Komentar: Pravilo 14 - Polo`aj igra~a i lopte, stav posledwi) . 6. Igra~ A odigra loptu saigra~u B koji nije u ofsajdu, mada je drugi napada~ C u ofsajd polo`aju. Igra se nastavqa, a zatim u slede}oj fazi igre, igra~ B upu}uje loptu saigra~u C koji sada nije u ofsajd polo`aju. Taj igra~ posti`e pogodak. [ta }e sudija preduzeti? Sudija }e priznati pogodak, jer igra~ C kada mu je upu}ena lopta nije bio u ofsajd polo`aju. On ne mo`e biti ka`wen zbog ofsajd polo`aja u prvoj fazi, jer nije bio aktivno ukqu~en u igru. (Komentar: Igra~ C u prvoj fazi nije u ofsajdu po{to je lopta upu}ena na suprotnu stranu, a u drugoj fazi nije u ofsajd polo`aju, po{to je u trenutku odigravawa lopte bio iza lopte - lopta je bila bli`a popre~noj liniji nego on).

224


7. Loptu je saigra~ uputio igra~u koji je u ofsajd polo`aju, ali odbrambeni igra~ namerno odigra loptu rukom. [ta }e preduzeti sudija? Ako, po mi{qewu sudije, igra~ u ofsajd polo`aju treba da bude ka`wen jer se ukqu~io u aktivnu igru, dosudi}e ofsajd i igru nastaviti indirektnim slobodnim udarcem sa mesta gde se zatekla lopta kada je igra zaustavqena osim ako se to dogodilo u prostoru vrata u kom slu~aju indirektan slobodan udarac se izvodi sa linije prostora vrata paralelne popre~noj liniji na mestu koje je najbli`e mestu na kome se zatekla lopta kada je igra zaustavqena. Me|utim, ako po mi{qewu sudije, igra~ ne treba da bude ka`wen zbog toga {to je bio u ofsajd polo`aju jer se nije ukqu~io u aktivnu igru, dosudi}e direktan slobodan udarac ili kazneni udarac protiv igra~a koji je rukom odigrao loptu. (Komentar: U prvom slu~aju ako se igra~ u ofsajd polo`aju, po mi{qewu sudije, ukqu~io u aktivnu igru {ta je aktivna igra vidi Pravilo 11 Vodi~ za sudije "Prekr{aj" i "Definicija" - sudija dosu|uje ofsajd po{to je nastao pre nego {to je igra~ odbrane odigrao loptu rukom. U drugom slu~aju, sudija je utvrdio da se igra~ u ofsajd polo`aju nije ukqu~io u aktivnu igru, pa nema ofsajda, sudija dosu|uje prekr{aj namernog igrawa lopte rukom. Nema `utog kartona jer namernim igrawem lopte rukom igra~ nije ometao akciju protivnika) .

225


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 11 - OFSAJD

8. Igra~ koji je u ofsajd polo`aju a ne uti~e na protivnike tr~i ka lopti koju je odigrao wegov saigra~. Treba li sudija da sa~eka dok on odigra loptu da bi dosudio ofsajd? Da. Sudija mora da sa~eka i vidi da li }e igra~ u ofsajd polo`aju dodirivawem lopte uticati na igru. (Komentar: Vodi~ za sudije: dijagram 8 i "Definicija" stav "uticawe na igru"). 9. Odbrambeni igra~ poku{a da spre~i upu}enu loptu sa krila da do|e napada~u koji je pred vratima, baci se na loptu (uklizava), ne dodirne je i on se na|e van terena a usamqeni igra~ sam ispred vratara ubaci loptu u vrata. [ta }e preduzeti sudija? Dosudi}e pogodak. (Komentar: Primena novog upuytstva Me|unarodnog Borda: "Svaki odbrambeni igra~ koji napusti teren za igru bez sudijine dozvole iz bilo kog razloga smatra}e se, u odnosu na ofsajd, kao da je na svojoj popre~noj ili uzdu`noj liniji sve do slede}eg prekida igre. Ako igra~ namerno napusti teren za igru, mora biti opomenut ~im lopta bude van igre").

226


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA Pravilo 12 - Prekr{aji i nesportska pona{awa 1. U trenutku kada sudija spu{ta loptu iz ruke u kaznenom prostoru, a pre nego lopta udari u zemqu, odbrambeni igra~ grubo udari protivni~kog igra~a. Odluka sudije? Iskqu~iti igra~a zbog grubosti i igru nastaviti ponovnim spu{tawem lopte. (Komentar: Prekr{aj je napravqen dok lopta nije u igri, pa stoga samo disciplinska kazna. Vidi Vodi~ za sudije - Osnovni uslovi za prekr{aje i Pravilo 12 Disciplinske kazne stav 4 i Iskqu~ewa). 2. Dok je lopta u igri, dva igra~a iste ekipe se me|usobno nesportski pona{aju ili ~ine grubosti na terenu za igru. [ta }e preduzeti sudija? Sudija }e ih opomenuti ili iskqu~iti iz igre, a igru nastaviti indirektnim slobodnim udarcem za protivni~ku ekipu sa mesta gde je u~iwen prekr{aj a ako je to bilo u prostoru vrata indirektan slobodan udarac }e se izvesti sa linije prostora vrata paralelne popre~noj liniji na mestu koje je najbli`e mestu na kome se zatekla lopta kada je igra zaustavqena. (Komentar: Disciplinska kazna po odredbi "Disciplinske kazne", a indirektan slobodan udarac po odredbi "u~ini bilo koji prekr{aj koji prethodno nije spomenut u Pravilu 12, zbog koga je igra prekinuta, da bi se izrekla opomena ili da bi igra~ bio iskqu~en).

227


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA

3. Dok je lopta u igri, vratar koji stoji u terenu za igru grubo udari protivnika u prostoru ograni~enom linijom u vratima i mre`om. Odluka sudije? Sudija }e prekinuti igru, iskqu~iti vratara i igru nastaviti spu{tawem lopte na mestu gde je bila u trenutku prekida osim ako se to dogodilo u prostoru vrata u kom slu~aju lopta se spu{ta na liniju prostora vrata na mestu koje je najbli`e mestu na kome se lopta zatekla kada je igra zaustavqena. Kazneni udarac se ne dosu|uje, po{to prostor u kome se desio incident, ne pripada terenu za igru. (Komentar: Vratar je bio u terenu a prekr{aj van terena pa stoga spu{tawe lopte. Vidi Vodi~ za sudije Pravilo 12 - Osnovni uslovi za prekr{aje. Da je vratar napustio teren za igru, pa potom van terena udario bilo koga disciplinska kazna bi opet bila iskqu~ewe ali nastavak igre indirektan slobodan udarac, zbog namernog napu{tawa terena bez dozvole sudije). 4. Napada~ prelazi vratara i {utira loptu u pravcu vrata. Odbrambeni igra~ baci cipelu ili sli~an predmet kojim pogodi loptu i onemogu}i je da u|e u vrata. [ta }e preduzeti sudija? Cipela ili predmet smatraju se produ`etkom igra~eve ruke. Igru treba zaustaviti, dosuditi kazneni udarac i iskqu~iti odbrambenog igra~a zbog namernog igrawa lopte rukom i spre~avawa pogotka. (Komentar: Produ`ena ruka je sastavni deo novog tuma~ewa Me|unarodnog Borda iz 1996. godine o mestu prekr{aja na rastojawu).

228


5. Napada~ dribla vratara i {utira loptu u prazna vrata. Vratar baci cipelu ili sli~an predmet kojim poga|a loptu i spre~ava je da u|e u vrata. [ta }e preduzeti sudija? Vratara opomenuti zbog nesportskog pona{awa a igru nastaviti indirektnim slobodnim udarcem sa mesta na kojem se lopta nalazila kada je pogo|ena cipelom ili drugim predmetom. (Vidi Pravilo 13, Izvo|ewe slobodnog udarca). (Komentar: Ne}e biti kazneni udarac jer vratar ima pravo da loptu igra rukama, pa ostaje samo disciplinska kazna zbog nesportskog pona{awa. Vidi Vodi~ za sudije Prekr{aji bacawem predmeta ili lopte). 6. Igra~, osim vratar, stoje}i u svom kaznenom prostoru i dr`e}i {titnik udari loptu {titnikom i spre~i je da u|e u vrata. [ta }e preduzeti sudija? Dosudi}e kazneni udarac i igra~a iskqu~iti iz igre zbog spre~avawa pogotka. [titnik se smatra kao produ`etak ruke igra~a. (Komentar: Isto kao u pitawu br. 4). 7. [ta }e se desiti ako je, u sli~noj situaciji, pomenuti igra~ vratar? Sudija prekida igru, opomiwe vratara zbog nesportskog pona{awa a igru nastavqa indirektnim slobodnim udarcem za protivni~ki ekipu. (Vidi Pravilo 13, Izvo|ewe slobodnog udarca). (Komentar: Isto kao u pitawu br. 5).

229


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA

8. Igra~ kome se ukazuje lekarska pomo}, van terena za igru, saplete protivnika u terenu za igru. [ta }e uraditi sudija? Igra~a opomenuti zbog povratka u teren za igru. Ako saplitawe zaslu`uje opomenu igra~ }e biti iskqu~en zbog druge opomene na istoj utakmici a igra }e se nastaviti direktnim slobodnim udarcem (Vidi Pravilo 13, Izvo|ewe slobodnog udarca) ili kaznenim udarcem. (Komentar: Me|unarodni Bord utvr|uje da je igra~ uno{ewem noge u teren fakti~ki stupio u teren za igru bez dozvole sudije {to je prekr{aj koji se ka`wava opomenom a umesto indirektnog, primewuje se direktan slobodan udarac zbog drugog, te`eg prekr{aja - saplitawa protivnika). 9. Igra~ ulazi u teren za igru bez dozvole sudije i namerno igra loptu rukom. [ta }e preduzeti sudija? Igra~ se opomiwe zbog ulaska u teren za igru bez dozvole sudije. Igra se nastavqa direktnim slobodnim udarcem (Vidi Pravilo 13, Izvo|ewe slobodnog udarca) ili kaznenim udarcem ~ime se ka`wava te`i prekr{aj. Ako je, po mi{qewu sudije, igra~ tako|e kriv zbog nesportskog pona{awa kod igrawa lopte rukom, bi}e iskqu~en zbog dobijawa druge opomene na istoj utakmici. Ako je po mi{qewu sudije, igra~ kriv {to je spre~io pogodak ili o~iglednu priliku za pogodak, bi}e iskqu~en iz igre. (Komentar: Kao u pitawu br. 8).

230


10. Igra~ tr~e}i sa loptom vidi odbrambenog igra~a neposredno ispred sebe i istr~i sa terena za igru da bi ga izbegao i nastavio da igra loptom. Protivnik ga dr`i iza popre~ne linije da bi ga spre~io da nastavi da tr~i. [ta }e preduzeti sudija? Prekinu}e igru i protivnika opomenuti zbog nesportskog pona{awa. Igru }e nastaviti spu{tawem lopte na mestu gde je bila u trenutku prekida. (Vidi Pravilo 13, Izvo|ewe slobodnog udarca). (Komentar: Igra~i su napustili teren u vezi sa igrom, pa nema prekr{aja Pravila 12 - namernog napu{tawa terena bez dozvole sudije - ali ima prekr{aja dr`awa protivnika van terena za igru, pa se igra~, zbog nesportskog pona{awa, ka`wava opomenom a igra nastavqa spu{tawem lopte na mestu gde se lopta zatekla kada je igra zaustavqena. Vodi~ za sudije, Osnovni uslovi za prekr{aje). 11. Dok je lopta u igri, igra~ stoje}i u svom kaznenom prostoru baci predmet na protivnika koji je u terenu za igru van kaznenog prostora. [ta }e preduzeti sudija Prekinu}e igru i igra~a, koji je bacio predmet, iskqu~iti zbog nasilnog pona{awa. Igru }e nastaviti direktnim slobodnim udarcem za protivni~ku ekipu na mestu gde je prekr{aj u~iwen, tj. gde se nalazio protivnik koji je bio udaren ili je mogao biti udaren. (Komentar: Ovo je novo tuma~ewe Me|narodnog Borda o mestu prekr{aja na rastojawu, usvojeno 1996.godine. Staro, povu~eno tuma~ewe, je bilo - mesto prekr{aja je tamo odakle je zapo~ela ka`wiva radwa).

231


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA

12. Igra~ baca predmet, na primer fudbalsku cipelu na lice koje sedi u tehni~kom prostoru. [ta }e preduzeti sudija? Igra se prekida, igra~ se iskqu~uje iz igre zbog nasilnog pona{awa a igra se nastavqa indirektnim slobodnim udarcem sa mesta gde se lopta nalazila kada je igra zaustavqena. (Vidi Pravilo 13, Izvo|ewe slobodnog udarca). (Komentar: Slobodan udarac ne mo`e da bude van terena za igru. Vidi Vodi~: Prekr{aji bacawem predmeta ili lopte). 13. Dok je lopta u igri, zamenik baci predmet, na primer svoju cipelu na igra~a protivni~ke ekipe. [ta }e preduzeti sudija? Igra se prekida, zamenik se iskqu~uje zbog nasilnog pona{awa. Igra se nastavqa indirektnim slobodnim udarcem na mestu gde je lopta bila u trenutku prekida, osim ako se to dogodilo u prostoru vrata. (Vidi Pravilo 13, Izvo|ewe slobodnog udarca). (Komentar: Za prekr{aje zamenika uvek indirektan slobodan udarac a `uti ili crveni karton zavisno od prekr{aja - vidi Pravilo 3 Prekr{aji, Pravilo 12 i Vodi~ za sudije - opomene i iskqu~ewa).

232


14. Igra~ stoje}i u svom kaznenom prostoru udari sudiju. [ta }e preduzeti sudija? Igra se prekida i igra~ iskqu~uje zbog nasilnog pona{awa. Igra se nastavqa indirektnim slobodnim udarcem za protivni~ku ekipu sa mesta gde se prekr{aj dogodio, osim ako je to bilo u prostoru vrata. (Vidi Pravilo 13 - Izvo|ewe slobodnog udarca). (Komentar: Direktan slobodan udarac je samo za prekr{aje igra~a na protivni~kom igra~u i kod namernog igrawa lopte rukom. Ovde je primewen indirektan slobodan udarac po odredbi Pravila 12 "igra~ u~ini bilo koji prekr{aj koji prethodno nije pomenut u Pravilu 12 zbog koga je igra prekinuta, da bi se izrekla opomena ili iskqu~ewe"). 15. Vratar u svom kaznenom prostoru dr`i loptu u rukama, pa je spusti na zemqu i uputi van kaznenog prostora. On tada odlu~i da je vrati u kazneni prostor i ponovo je uzme u ruke. [ta }e sudija preduzeti? Dosudi}e indirektan slobodan udarac u korist protivni~ke ekipe. (Komentar: Vratar kada spusti loptu na zemqu nema pravo da je ponovo doti~e rukom sve dok loptu nije dotakao ili odigrao bilo koji drugi igra~. Vidi Pravilo 12, Indirektan slobodan udarac). 16. Vratar dr`e}i loptu, pre nego {to je {utne, odbaci je od zemqe sebi u ruke. Da li je takvo odbacivawe lopte prekr{aj? Ne. U duhu Pravila igre ne smatra se da se vratar oslobodio lopte iz svog poseda. (Komentar: Lopta se ne sme napadati dok je u posedu vratara. Smatra se da u wegovom posedu dok je tapka baca na zemqu, pusti da odsko~i i ponovo uzme u ruke ili dok je baci u vis. Vodi~ za sudije, Pravilo 12 - Prekr{aji vratara). 233


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA

17. Ako vratar udari loptu o zemqu, mo`e li protivnik igrati loptom kad ona dodirne zemqu? Ne. (Komentar: Kao u odgovoru na pitawe br. 16). 18. Nakon {to je uhvatio loptu, vratar dr`i loptu na otvorenoj {aci. Protivnik dolaze}i iza wega, glavom odigra loptu iz wegove ruke. Da li je ovo dozvoqeno? Ne. (Komentar: Kao u odgovoru na pitawa br. 16 i 17). 19. Vratar spu{ta loptu iz ruku da bi je {utnuo u igru, a protivnik je prese~e pre nego {to dodirne zemqu. Da li je to dozvoqeno? Ne, spre~avawe vratara da se oslobidi lopte iz svojih ruku je prekr{aj. Osloba|awe lopte iz ruku vratara i {utirawe lopte smatraju se zajedno kao jedna akcija. (Komentar: Vidi Pravilo 12 - Indirektan udarac "spre~ava vratara da loptu vrati u igru plus Vodi~ za sudije, Prekr{aji vratara). 20. Igra~, osim vratara, u svom kaznenom prostoru namerno igra loptu nadlakticom. [ta }e preduzeti sudija? Dosudi}e kazneni udarac. Prekr{aj namernog igrawa lopte rukom ukqu~uje kori{}ewe i {ake i nadlaktice. (Komentar: Ovim odgovorom Me|unarodni Bord obja{wava da prekr{aj "namerno dodirne loptu rukom (izuzev vratara u sopstvenom kaznenom prostoru" obuhvata celu ruku, {aku i nadlakticu).

234


21. Ubacivawe vr{i napadaju}a ekipa i lopta ide prema vrataru brane}e ekipe. Vratar proma{i loptu a saigra~ rukom prebaci loptu preko pre~ke. Kakvu }e odluku doneti sudija? Dosudi}e kazneni udarac. Normalno, sudija }e opomenuti igra~a zbog nesportskog pona{awa. Igra~ nije spre~io pogodak, niti o~iglednu priliku za postizawe pogotka, jer pogodak ne mo`e biti postignut direktno iz ubacivawa. (Komentar: Igra~ ne spre~ava pogodak, jer iz ubacivawa se ne mo`e posti}i pogodak, pa nema iskqu~ewa, Me|unarodni Bord ipak konstatuje da ovakav na~in igrawa lopte spada u nesportsko pona{awe, pa stoga kazneni udarac i opomena). 22. Igra~ poku{ava da spre~i ulazak lopte u vrata namernim igrawem lopte rukom. Ipak, lopta u|e u vrata. [ta }e preduzeti sudija? Sudija }e priznati pogodak i opomenuti igra~a zbog nesportskog pona{awa. (Komentar: Ovim odgovorom Me|unarodni Bord potvr|uje, da postignuti pogodak u korist protivnika, ne osloba|a igra~a disciplinske odgovornosti koji je nesportskim igrawem lopte rukom poku{ao da spre~i pogodak). 23. Igra~, poku{avaju}i da spre~i loptu da do|e protivniku, namerno je udari rukom. Odigravawem lopte rukom on ne uspe da spre~i protivnika da primi loptu. [ta }e preduzeti sudija? Ako je primenio pravilo prednosti, u slede}em prekidu }e opomenuti igra~a koji je u~inio prekr{aj. (Komentar: Vidi Vodi~ za sudije, Pravilo 12, Igrawe lopte rukom).

235


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA

24. Igra~ je napadnut kada lopta nije u igraju}em prostoru. [ta }e sudija preduzeti? Ako sudija proceni da je napad nepa`qiv, dosudi}e direktan slobodan udarac ili kazneni udarac (Napomena FSS: ako je napad pa`qiv - indirektan slobodan udarac). (Komentar: Ovim odgovorom Me|unarodni Bord potvr|uje da se protivnik mo`e napadati kada je lopta u igraju}em prostoru: Vodi~ za sudije, Spre~avawe kretawa protivnika. Igraju}i prostor (u originalu "lopta na domaku igrawa") utvr|uje sudija a kriterijum je kada se lopta nalazi na 1 metar ako je igra~ u miru, odnosno do dva metra ako je u pokretu). 25. Igra~ zaustavi napredovawe protivni~kog igra~a fizi~kim kontaktom. [ta }e sudija preduzeti? Igra~ koji je kriv zbog prekr{aja bi}e ka`wen direktnim slobodnim udarcem ili kaznenim udarcem zbog dr`awa protivnika. (Komentar: Me|unarodni Bord je utvrdio da je spre~avawe kretawa protivnika bez kontakta indirektan slobodan udarac a sa kontaktom - direktan slobodan udarac. Sli~no kod opasne igre: bez kontakta indirektan slobodan udarac a sa kontaktom - direktan slobodan udarac. Veza: Vodi~ za sudije, Spre~avawe kretawa protivnika i igrawe na opasan na~in).

236


26. Da li je sudiji dozvoqeno da zameniku poka`e crveni karton i da zahteva da napusti tehni~ki prostor i ode u svla~ionicu bez obzira da li je ili ne u~estvovao u igri a upotrebio grube, uvredqive i pogrdne re~i i/ili gestove? Da. Svi igra~i, zamenici i zameweni igra~i su pod vla{}u sudije bez obzira da li su na terenu ili ne. Upotrebom crvenog kartona daje se jasan znak da je izre~ena kazna iskqu~ewa. (Komentar: Ovo je odredba Pravila 3 Procedura i Pravila 12 Iskqu~ewa). 27. Igra~ namerno le`i na lopti neprihvatqivo dugo vremena. [ta }e sudija preduzeti? Zaustavi}e igru, opomenuti igra~a zbog nesportskog pona{awa a igru nastaviti indirektnim slobodnim udarcem. (Komentar: Ovom odredbom Me|unarodni Bord utvr|uje da neprihvatqivo dugo le`awe igra~a na lopti spada u nesportsko pona{awe, jer takvim postupkom se onemogu}ava protivnik da bez opasne igre odigra loptu). 28. Sudija opomiwe igra~a koji mu se izviwava zbog wegovog nesportskog pona{awa. Mo`e li sudija odlu~iti da ovaj incident ne prijavi? Ne. Sve opomene moraju se prijaviti (Napomena: upisati u zapisnik i izve{taj sudije). (Komentar: Ovom odredbom Me|unarodni Bord potvr|uje da sudija mora prijaviti svaku izre~enu opomenu).

237


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA

29. Igra~ u borbi za loptu u|e u kontakt sa protivni~kim vratarom koji je u sopstvenom kaznenom prostoru. Napad na vratara je dozvoqen. Igra~ }e biti ka`wen samo ako ska~e na vratara ili ga gura nepa`qivo, bezobzirno ili preterano sna`no. (Komentar: O igri vratara vidi Vodi~ za sudije Prekr{aji vratara i Prekr{aji na vrataru). 30. Da li je dozvoqeno da dva ili vi{e igra~a istovremeno napadaju protivnika? Da. Pod uslovom da su napadi pravilni. (Komentar: Pravila igre ne ograni~avaju broj igra~a koji istovremeno mogu da napadnu protivnika u borbi za loptu ali pravilno. A to zna~i, lopta je u igraju}em prostoru, a napad izvr{en bez upotrebe ruku i laktova, pa`qivo i ne opasno i preterano sna`no. Vidi Pravilo 12 Slobodan direktan udarac i Vodi~ za sudije - Napadawe na protivnika). 31. Odbrambeni igra~ po~iwe da dr`i napada~a van kaznenog prostora, ali sa povla~ewem zavr{i tek u kaznenom prostoru. [ta }e sudija preduzeti? Dosudi}e kazneni udarac. (Komentar: Prekr{aj je u trajawu: po~eo je van a zavr{io se u kaznenom prostoru. Primewuje se princip te`e kazne. Ali ako prekr{iteq, pre nego {to napada~ u|e u kazneni prostor, pusti protivnika iz ruku i ovaj potom padne u kazneni prostor, to ne bi bio kazneni, nego direktan slobodan udarac van kaznenog prostora).

238


32. Igra~ igra na opasan na~in podi`u}i nogu dok protivnik poku{ava da odigra loptu glavom i tako do|e u kontakt sa protivnikovom glavom. [ta }e sudija preduzeti? Dosudi}e direktan slobodan udarac ili kazneni udarac. (Komentar: Opasna igra bez kontakta - indirektan slobodan udarac a sa kontaktom - direktan slobodan udarac. Vodi~ za sudije, Pravilo 12, Igrawe na opasan na~in). 33. Igra~ je u ofsajd polo`aju i sudija pomo}nik podi`e zastavicu. Sudija ne vidi signal a odbrambeni igra~ na nedozvoqen na~in spre~i protivnika u o~iglednoj prilici za postizawe pogotka. Sudija prekida igru i tek tada vidi signal sudije pomo}nika. [ta }e preduzeti sudija? a) Ako prihvati signalizaciju sudije pomo}nika zbog ofsajda onda ne}e iskqu~iti odbramenog igra~a, jer o~igledne prilike za postizawe pogotka nije bilo. Igra se nastavqa indirektnim slobodnim udarcem za brane}u ekipu. (Vidi Pravilo 13, Izvo|ewe slobodnog udarca). Ipak, igra~ mo`e biti ka`wen ako, po mi{qewu sudije, wegova akcija sama po sebi je prekr{aj za opomenu ili iskqu~ewe. b) Ako ne prihvati signalizaciju ofsajda, iskqu~i}e odbrambenog igra~a zbog nedozvoqenog spre~avawa o~igledne prilike za postizawe pogotka a igru }e nastaviti direktnim slobodnim udarcem za napadaju}u ekipu. (Komentar: Ovaj primer obja{wava postupak sudije na informaciju sudije pomo}nika za doga|aj koji sudija nije blagovremeno primetio i wegovo pravo da o toj informaciji odlu~i, i to: za doga|aj pod a) po{to je 239


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA

ofsajd koji je sudija potvrdio, prethodio namernom igrawu lopte rukom, igrawe rukom se zanemaruje i pod b) sudija je odlu~io da nema ofsajda - igra~ u ofsajd polo`aju nije uticao na igru i na protivnika - zna~i postoji prekr{aj spre~avawa pogotka namernim igrawem lopte rukom, pa onda kazneni udarac i iskqu~ewe). 34. Igra~ je u ofsajd polo`aju i sudija pomo}nik podi`e zastavicu. Sudija ne vidi signal a odbrambeni igra~ grubo udari protivnika. Sudija prekida igru i tek tada vidi signal sudije pomo}nika. [ta }e preduzeti sudija? a) Ako prihvati signalizaciju sudije pomo}nika za ofsajd, onda }e iskqu~iti odbrambenog igra~a zbog nasilnog pona{awa a igru }e nastaviti indirektnim slobodnim udarcem za brane}u ekipu. b) Ako ne prihvati signalizaciju sudije pomo}nika za ofsajd, iskqu~i}e odbrambenog igra~a zbog nasilnog pona{awa a igru }e nastaviti kaznenim udarcem ili direktnim slobodnim udarcem za napadaju}u ekipu. (Komentar: Za grubost nema opravdawa, disciplinska kazna se izri~e, nezavisno od tehni~ke - ofsajda ili kaznenog udarca. U prethodnom primeru, u pitawu 33. disciplinska kazna je bila u vezi s prekr{ajem takti~ke prirode - nedozvoqenim spre~avawem pogotka u o~igledno povoqnoj situaciji - pa kako dosu|ivawem ofsajda takve povoqne situacije nema, nema ni disciplinske kazne).

240


35. Igra~ pita da napusti teren za igru i pre nego {to je iza{ao, lopta do|e do wega i on je {utira u vrata. [ta }e preduzeti sudija? Opomenu}e igra~a zabog nesportskog pona{awa. Igru }e nastaviti protivni~ki tim indirektnim slobodnim udarcem sa mesta gde se prekr{aj dogodio. (Vidi Pravilo 13 Izvo|ewe slobodnog udarca). (Komentar: Igra~ po dobijawu dozvole da napusti teren po svojoj voqi nema pravo da u~estvuje u igri sve do slede}e sudijine dozvole da mo`e u}i u teren za igru, pa je odigravawem lopte dok se nalazio na terenu, prevario sudiju. A to je akt nesportskog pona{awa koji se ka`wava opomenom a igra nastavqa indirektnim slobodnim udarcem na mestu gde je prekr{aj na~iwen.. 36. Sudija pomo}nik signalizira da je igra~ kriv zbog nasilnog pona{awa. Sudija ne vidi ni prekr{aj ni pomo}nika i ekipa pomenutog igra~a posti`e pogodak. Sudija tek tada uo~i signal pomo}nika. [ta }e preduzeti sudija? Kako igra nije nastavqena, pogodak se ne priznaje, igra~ se iskqu~uje a igra nastavqa direktnim slobodnim udarcem (vidi Pravilo 13, Izvo|ewe slobodnog udarca) ili kaznenim udarcem. (Komentar: Sudija je u skladu sa Pravilima igre prihvatio procenu sudije pomo}nika za prekr{aj koji nije video. Kako se taj prekr{aj dogodio pre nego {to je postignut pogodak, a igra jo{ nije nastavqena, pogodak se ne priznaje a prekr{aj ka`wava kako je dato u odgovoru - Vidi Pravilo 5. Odluke sudije).

241


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA

37 Pogodak je postignut. Sudija tada primeti signal svog pomo}nika. Sudija pomo}nik mu ka`e da je nekoliko sekundi pre nego {to je lopta u{la u vrata, vratar ekipe koja je postigla pogodak grubo udario pritivnika u svom kaznenom prostoru. [ta }e preduzeti sudija? Pogodak se ne priznaje, vratar se iskqu~uje zbog nasilnog pona{awa i dosu|uje se kazneni udarac za protivni~ku ekipu. (Komentar: Kao u odgovoru na pitawe br. 36).

242


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 13 - SLOBODNI UDARCI Pravilo 13 - Slobodni udaraci 1. Igra~ izvodi slobodan udarac van svog kaznenog prostora i ponovo namerno dodirne loptu rukom pre nego {to je wome igrao drugi igra~. [ta }e preduzeti sudija? Kazni}e te`i prekr{aj, dosu|uju}i direktan slobodan udarac ili kazneni udarc ako se prekr{aj dogodio u kaznenom prostoru. (Komentar: Igra~ je istovremeno u~inio dva prekr{aja: prvo, posle izvedenog slobodnog udarca dodirnuo je loptu koju u me|uvremenu niko nije dodirnuo i drugo, loptu je namerno dodirnuo rukom, pa se primewuje odredba iz Pravila 5 "da kazni najte`i prekr{aj kada igra~ istovremeno u~ini vi{e od jednog prekr{aja"). 2. Dosu|en je direktan slobodan udarac u korist ekipe u svom kaznenom prostoru. Igra~ koji izvodi udarac dodaje loptu direktno saigra~u koji je u kaznenom prostoru. On je proma{uje i lopta ulazi u vrata. [ta }e preduzeti sudija? Udarac }e se ponoviti, jer lopta nije u igri sve dok potpuno ne napusti kazneni prostor. (Komentar: Izri~ita odredba Pravila 13, - Prekr{aji / kazne). 3. Kada se izvodi udarac sa vrata ili slobodan udarac iz sopstvenog kaznenog prostora, kada protivni~ki igra~i mogu u}i u kazneni prostor? Protivni~ki igra~i nemaju pravo da u|u u kazneni prostor sve dok lopta potpuno ne napusti ovaj prostor. (Komentar: Izri~ita odredba Pravila 13 i 16 Prekr{aji / kazne).

243


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 13 - SLOBODAN UDARAC

4. Mo`e li slobodan udarac da se izvede podizawem lopte stopalom ili sa oba stopala istovremeno? Da. Lopta je u igri kada se udari i krene. (Komentar: Ovim odgovorom Me|unarodni Bord potvr|uje da je ovakav na~in nastavka igre u skladu sa Pravilima igre). 5. Pri izvo|ewu slobodnog udarca mogu li igra~i da koriste takti~ke finte kako bi zbunili protivnike? Da. To je dozvoqeni deo fudbalaske igre. Me|utim, ako se neki protivnici pribli`e lopti bli`e od 9,15 metara (10 jardi) pre nego {to lopta bude u igri, bi}e opomenuti zbog nepo{tovawa propisane razdaqine. (Komentar: Kao u odgovoru na pitawe br. 4). 6. Indirektan slobodan udarac je dosu|en za napadaju}u ekipu van kaznenog prostora protivnika. Sudija propu{ta da podigne ruku da bi ozna~io da je indirektni udarac, a lopta je direktno {utirana u vrata. [ta }e preduzeti sudija? Ponovi}e slobodan udarac zbog sudijine gre{ke. Prvobitni indirektni slobodan udarac nije poni{ten sudijinom gre{kom. (Komentar: Logi~no. Iz indirektnog udarca ne mo`e se direktno posti}i pogodak. Procedura nije po{tovana, pa se udarac mora ponoviti. Me|utim, da je u istom slu~aju izvo|a~ uputio loptu pored vrata, udarac ne bi trebalo ponavqati, jer tehni~ki propust sudije, da dizawem ruke ozna~i da je udarac indirektan, nije uticao na igru).

244


7. Igra~ brzo izvodi slobodan udarac i lopta ulazi u vrata. Sudija nije stigao da ozna~i da je to bio indirektan slobodan udarac. [ta }e sudija preduzeti? Naredi}e da se udarac ponovo izvede ukoliko izvorni prekr{aj zahteva slobodan indirektan udarac, jer sudija za to nije dao odgovaraju}i znak. (Komentar: Kao u odgovoru na pitawe br. 6). 8. Dosu|en je slobodan udarac i igra~ odlu~i da ga brzo izvede. Protivni~ki igra~ koji se nalazi na rastojawu mawem od 9,15 m, prese~e loptu. [ta }e preduzeti sudija? Pusti}e da se igra nastavi. (Napomena: ne}e je prekidati). (Komentar: Vidi slede}e pitawe). Ali, protivnik nema pravo da spre~ava brzo izvo|ewe slobodnog udarca. Ako to ~ini namerno, bi}e opomenut zbog odlagawa nastavka igre). 9. Dosu|en je slobodan udarac i igra~ odlu~i da ga brzo izvede. Protivni~ki igra~ koji se nalazi blizu lopte namerno spre~ava izvo|ewe udarca. [ta }e preduzeti sudija? Opomenu}e igra~a i pokazati mu `uti karton zbog odlagawa nastavka igre. (Komentar: Izvo|a~ ima pravo da brzo izvede slobodan udarac dok su protivni~ki igra~i na mawem rastojawu od 9,15 metara od lopte, pod uslovom da je lopta nepomi~na na mestu prekr{aja, ali to vr{i na svoj rizik. Posle izvedenog udarca, protivnik ima pravo da igra loptu, ili ako ga lopta dodirne - igra se ne prekida. Ali, protivnik nema pravo da spre~ava brzo izvo|ewe slobodnog udarca. Ako to ~ini namerno, bi}e opomenut zbog odlagawa nastavka igre).

245


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 14 - KAZNENI UDARAC Pravilo 14 - Kazneni udarac 1. Sudija je odlu~io da se ponovo izvede kazneni udarac zato {to se vratar kretao ispred popre~ne linije u vratima pre nego {to je lopta krenula. Mo`e li drugi igra~ da izvede ponovqeni kazneni udarac? Da. (Komentar: Odgovor Me|unarodnog Borda potvr|uje da je dozvoqeno ono {to Pravilima igre nije zabraweno). 2. Prilikom izvo|ewa kaznenog udarca vratar, pre nego {to je lopta udarena, krene napred i zaustavi loptu ispred linije u vratima. [ta }e preduzeti sudija? Ponoviti kazneni udarac. (Komentar: Vidi Pravilo 14 - Prekr{aji, Vratar prekr{i Pravila igre). 3. Igra~ izvodi kazneni udarac pre nego {to je sudija dao znak. [ta }e preduzeti sudija? Ponoviti kazneni udarac. (Komentar: Vidi Pravilo 14, Izvo|ewe). 4. Prilikom izvo|ewa kaznenog udarca i po{to je sudija dao znak za izvo|ewe, saigra~ identifikovanog igra~a za izvo|ewe kaznenog udarca utr~i u kazneni prostor i izvede kazneni udarac. [ta }e sudija preduzeti? Sudija zaustavqa igru i utakmicu ponovo nastavqa indirektnim slobodnim udarcem za protivni~ki tim sa mesta gde je prekr{aj u~iwen, t.j. gde je igra~ u{ao u nedozvoqeni deo (Napomena: u{ao u kazneni prostor i pri{ao bli`e od 9,15 metara ta~ki za kazneni udarac). Igra~a opomenuti zbog nesportskog pona{awa. (Komentar: Vidi Pravilo 14 - Prekr{aji, Saigra~a izvo|a~a kaznenog udarca).

246


5. Po{to je kazneni udarac izveden, lopta udari u stub ili pre~ku vrata i prsne. [ta }e sudija preduzeti? Ako lopta u|e u vrata direktno posle udara u stub ili pre~ku vrata, pogodak priznati. Ako se lopta odbije u igru, sudija zaustavqa igru, zamewuje neispravnu loptu i igru nastavqa spu{tawem lopte na liniju prostora vrata paralelnu popre~noj liniji na mestu koje je najbli`e mestu na kome se lopta zatekla kada je postala neispravna. Ako se ova druga situacija dogodi u produ`enom vremenu za izvo|ewe kaznenog udarca, utakmica je zavr{ena. (Komentar: Novo tuma~ewe - Pitawa i odgovori Borda 2006. - prednost se daje strani koja napada). 6. Posle dodatnog vremena koje je dozvoqeno da se izvede kazneni udarac ili ponovo izvede na kraju poluvremena ili na kraju utakmice, ili u toku izvo|ewa udaraca sa ta~ke za kazneni udarac, lopta prsne ili postane neispravna pre nego {to dodirne stub, pre~ku ili vratara i ne pre|e liniju u vratima. [ta }e preduzeti sudija? Kazneni udarac mora biti ponovqen novom loptom. (Komentar: Odgovor je logi~an. Igra je produ`ena da bi se dobio ishod udarca. Po{to je lopta postala neispravna, pre nego {to je poznat ishod, udarac se

247


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 14 - KAZNENI UDARAC

7. Sudija je dozvolio da se izvede kazneni udarac. Tada jedan od napada~a grubo udari protivni~kog igra~a van kaznenog prostora. Sudija to vidi. [ta }e preduzeti sudija? Sudija dozvoqava izvo|ewe udarca. Ako lopta u|e u vrata, udarac se ponavqa. Ako lopta ne u|e u vrata, sudija zaustavqa igru i nastavqa je indirektnim slobodnim udarcem za odbrambeni tim sa mesta gde je prekr{aj u~iwen i iskqu~ewe igra~a zbog nasilni~kog pona{awa. (Komentar: Po{to je sudija dozvolio izvo|ewe - zna~i dao je znak za izvo|ewe kaznenog udarca - procedura izvo|ewa udarca se nastavqa, pa tek potom sudija }e odlu~iti o novom prekr{aju Pravila igre). 8. Igra~ izvede kazneni udarac i petom vrati loptu saigra~u koji je {utira u vrata. [ta }e preduzeti sudija? Sudija zaustavqa igru i ponovo je nastavqa indirektnim slobodnim udarcem u korist odbrambenog tima sa ta~ke za izvo|ewe kaznenog udarca. Ovo treba smatrati kao povredu procedure u Pravilu 14. (Komentar: Vidi Pravilo 14 - Izvo|ewe kaznenog udarca, Udarac nije izveden stopalom). 9. Igra~ koji izvodi kazneni udarac uputi loptu napred i na wu natr~i wegov saigra~ i posti`e pogodak. Da li je to dozvoqeno? Da, ukoliko je procedura za izvo|ewe kaznenog udarca po{tovana. (Komentar: ^im izvo|a~, na znak sudije za izvo|ewe kaznenog udarca, udari i pomeri loptu, svi igra~i imaju pravo da u|u u kazneni prostor i igraju loptu).

248


10. Odbrambeni igra~ stoje}i u svom kaznenom prostoru grubo udari protivnika dok je lopta u igri u kaznenom prostoru protivnika. [ta }e preduzeti sudija? Prekida igru. Dosu|uje kazneni udarac protiv odbrambenog igra~a i iskqu~uje ga zbog nasilnog pona{awa. (Komentar: Za dosu|ivawe kaznenog udarca nije bitno gde se nalazi lopta, nego samo da je u igri, a prekr{aj na~iwen u kaznenom prostoru. Veza: Pravilo 12, Kazneni udarac). 11. Na terenu natopqenom vodom igra~, radi izvo|ewe kaznenog udarca, stavi loptu pored ta~ke za izvo|ewe tog udarca. Da li je to dozvoqeno? Ne. (Komentar: Iskqu~iva odredba Pravila 14, Polo`aj lopte i igra~a. Ako je me|utim teren, makar samo na mestu sa koga se izvodi kazneni udarac, toliko natopqen vodom da, po mi{qewu sudije, ne ispuwava uslove za igru, a nema mogu}nosti da se voda ukloni i teren dovede u ispravno stawe, utakmica se zavr{ava). 12. Utakmica je produ`ena da bi se dozvolilo izvo|ewe kaznenog udarca. Mo`e li vratar da bude zamewen pre izvo|ewa tog udarca? Da. Vratar mo`e da bude zamewen sa drugim igra~em u terenu ili sa upisanim zamenikom ukoliko nije iskori{}en dozvoqeni broj zamena. (Komentar: Iako je isteklo regularno vreme, trajawe svakog dela utakmice (poluvremena ili produ`etka kada se igraju) to vreme se produ`ava da bi se dozvolilo izvo|ewe kaznenog udarca. Vidi Pravilo 7, deo Kaznenog udarca).

249


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 14 - KAZNENI UDARAC

13. Igra~ izvodi kazneni udarac koriste}i fintu pre nego {to udari loptu. Da li je to dozvoqeno. Da. (Komentar: Staro uputstvo kojim se zabraweno kori{}ewe finti kod kaznenog udarca Me|unarodni Bord je ukinuo 2000. godine).

250


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 15 - UBACIVAWE LOPTE Pravilo 15 - Ubacivawe lopte 1. Lopta iza|e preko uzdu`ne linije, ali pre nego {to je uba~ena, igra~ namerno udari nogom protivnika. [ta }e preduzeti sudija? Iskqu~i}e igra~a zbog nasilnog pona{awa a igru }e nastaviti ubacivawem. (Komentar: Prekr{aj se dogodio kada lopta nije bila u igri, pa stoga samo disciplinska kazna a nastavak igre je ubacivawe po{to je lopta, neposredno pre prekr{aja, napustila teren za igru preko uzdu`ne linije). 2. Igra~ ispravno vr{i ubacivawe. Lopta ne u|e u teren za igru ve} ostane van granica terena. [ta }e preduzeti sudija? Ubacivawe se ponavqa. (Komentar: Igra~ je pravilno, kako je propisano Pravilom 15 vr{io ubacivawe, a lopta nije stigla u teren za igru (nije u igri), pa stoga ista ekipa, a ne protivnik, vr{i novo ubacivawe). 3. Dok ispravno vr{i ubacivawe, igra~ namerno baci loptu na glavu protivnika. [ta }e preduzeti sudija? Igra se zaustavqa. Ako je po mi{qewu sudije igra~ kriv zbog nesportskog pona{awa, bi}e opomenut ili iskqu~en zbog nasilnog pona{awa. Igra se nastavqa direktnim slobodnim udarcem za protivni~ku ekipu sa mesta gde se prekr{aj dogodio tj. sa mesta gde je lopta pogodila protivnika. (Komentar: Vidi Vodi~ za sudije, Pravilo 15, Procedura - prekr{aji. Napomena: Ubacivawe lopte sa uzdu`ne linije ne me{ati sa vratarem koji loptu dok je u igri baca na protivnika. Vidi pitawe br. 2 u Pravilu 2).

251


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 15 - UBACIVAWE LOPTE

4. Postoji li maksimalno rastojawe od uzdu`ne linije sa koga se mo`e izvr{iti ubacivawe? Ne. Ubacivawe treba da bude izvr{eno sa mesta gde je lopta napustila teren za igru. (Komentar: Dopunom Pravila 15 "Svi protivni~ki igra~i moraju se nalaziti najmawe 2 metra od mesta gde se vr{i ubacivawe" prestala je potreba za ranijim tuma~ewem kojim se igra~u koji ubacuje loptu pru`ala mogu}nost da to u~ini na 1 metar od mesta gde je lopta pre{la preko uzdu`ne linije). 5. Igra~ vr{i ubacivawe sa delom stopala na ili van uzdu`ne linije ili sa stopalima na terenu za igru i petama na uzdu`noj liniji. Da li je to dozvoqeno? Da, po{to su najmawim delom delovi oba stopala na zemqi bilo na uzdu`noj liniji, bilo na delu terena van ove linije. (Komentar: Takvim polo`ajem stopala igra~ je ispunio uslove propisane Pravilom 15). 6. Iz ubacivawa koje je izvr{eno nepravilno lopta se uputi direktno protivniku. Da li je dozvoqeno nastaviti igru primenom pravila prednosti? Ne. Ubacivawe mora ponovo da izvede protivni~ka ekipa. (Komentar: Pravilo prednosti se ne mo`e primeniti kod prekr{aja kada lopta nije u igri. Kod prekr{aja ubacivawa, ubacivawe se dodequje protivniku).

252


7. Da li je igra~u dozvoqeno da ubacivawe izvr{i kle~e}i ili sede}i? Ne. Ubacivawe je jedino dozvoqeno ako je ispravno sprovedena procedura propisana Pravilom 15, Izvo|ewe. (Komentar: Kada ubacuje loptu kle~e}i ili sede}i, igra~ nije "delom oba stopala bilo na uzdu`noj liniji bilo na zemqi sa strane uzdu`ne linije" kako propisuje Pravilo 15). 8. Igra~ vr{i ubacivawe. On baca loptu direktno svom vrataru koji, pre nego {to je lopta u{la u vrata, dodiruju}i je rukama poku{ava da spre~i da u|e u vrata. [ta }e preduzeti sudija? Primewuje se prednost i priznaje pogodak. (Komentar: Za prekr{aje koje, dok je lopta u igri, u~ini igra~ (ali ne i zamenik), primewuje se pred-

253


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 16 - UDARAC SA VRATA Pravilo 16 - Udarac sa vrata 1. Igra~ koji pravilno izvede udarac sa vrata, namerno odigra loptu rukom po{to je ona iza{la iz kaznenog prostora ali pre nego {to je wom odigrao bilo koji drugi igra~. Koju odluku donosi sudija? Dosudi}e direktan slobodan udarac za protivni~ku ekipu. Igra~ }e tako|e biti disciplinski ka`wen saglasno Pravilima igre. (Komentar: Igra~ je u~inio dva prekr{aja: prvo, posle izvedenog udarca sa vrata dodirnuo je loptu kada je bila u igri a da je pre toga niko od ostalih igra~a nije dodirnuo (za koji prekr{aj je propisan indirektan slobodan udarac) i drugo, to je namerno u~inio rukom, pa se, kod dva istovremena prekr{aja primewuje te`i ovde je to direktan slobodan udarac). 2. Po{to je izveden udarac sa vrata, a pre nego {to je lopta napustila kazneni prostor, protivnik u|e u kazneni prostor i tu bude fauliran od odbrambenog igra~a. [ta }e sudija preduzeti? Odbrambeni igra~ se opomiwe ili iskqu~uje u zavisnosti sa te`inom prekr{aja, a udarac sa vrata se ponavqa. (Komentar: Po{to se prekr{aj dogodio dok lopta nije bila u igri (nije iz kaznenog prostora u{la u ostali deo terena za igru) primewuje se samo disciplinska kazna, a igra, kako Pravilo 16 propisuje, nastavqa ponovnim izvo|ewem udarca sa vrata) 3. Iz udarca sa vrata lopta udari sudiju u kaznenom prostoru i nastavi igru. [ta }e preduzeti sudija? Nikakva akcija nije potrebna. Lopta ostaje u igri po{to se od sudije odbila u teren za igru. (Komentar: Vidi Pravilo 9, deo Lopta u igri).

254


4. Igra~ izvodi udarac sa vrata i lopta pre|e popre~nu liniju a nije iza{la iz kaznenog prostora u igru. [ta }e sudija preduzeti? Ponoviti udarac sa vrata. (Komentar: Ovo je slu~aj kada lopta iz udarca sa vrata neposredno napusti teren za igru preko popre~ne linije na delu od stuba vrata do granice kaznenog prostora, pa se u skladu sa Pravilom 16, udarac sa vrata ponavqa. Ukoliko sudija proceni da to igra~ namerno radi, pokaza}e mu `uti karton zbog odlagawa nastavka igre).

255


PITAWA I ODGOVORI

PRAVILO 17 - UDARAC IZ UGLA Pravilo 17 - Udarac iz ugla 1. Prilikom izvo|ewa udarca iz ugla, koji je ispravan na~in postavqawa lopte u ~etvrtini kruga? Dijagram ilustruje nekoliko pravilnih i nepravilnih polo`aja lopte. (Komentar: Lopta, bar najmawim svojim delom, mora biti na popre~noj ili uzdu`noj liniji ili ugaonom luku - vidi skicu u Vodi~u za sudije, Pravilo 17. Linije pripadaju prostoru koji obele`avaju - vidi Pravilo 1, Obele`avawe terena). 2. Da li lopta treba da napusti ugaoni prostor da bi bila u igri? Ne. Lopta je u igri kada se udari i krene. (Komentar: Ugaoni prostor je samo obele`eni deo terena u koji se postavqa lopta kod izvo|ewa udarca iz ugla, a lopta je u igri ~im se pomeri. Vidi Pravilo 17, Izvo|ewe).

256


PITAWA I ODGOVORI

PROCEDURA ZA ODRE\IVAWE POBEDNIKA UTAKMICE Procedura za odre|ivawe pobednika utakmice a) Da li udarci sa ta~ke za kazneni udarac koji slu`e za odre|ivawe pobednika utakmice ~ine sastavni deo utakmice? Ne. (Komentar: Pravilo 7 - Trajawe utakmice, dozvoqava produ`ewe trajawa utakmice samo da se izvede kazneni udarac dosu|en zbog prekr{aja u regularnom toku igre, a ne i za seriju udaraca na vrata sa ta~ke za kazneni udarac, koji nisu kazneni udarci, nego procedura kojom se odre|uje pobednik nere{ene utakmice kada pravila takmi~ewa to zahtevaju. Vidi Vodi~ za sudije, Procedura za odre|ivawe pobednika utakmice). b) Kapiteni obe ekipe se dogovore da ne izvode udarce sa ta~ke za kazneni udarac kojima se odre|uje pobednik utakmice ili utakmice kod ku}e i na strani bez obzira {to je ovo propisano pravilima taki~ewa. Kako }e sudija postupiti? Sudija }e dostaviti izve{taj nadle`nom organu. (Komentar: Pravilo 10 u delu Pravila takmi~ewa, propisuje kako se dobija pobednik nere{ene utakmice i to se mora sprovoditi). c) Ko je odgovoran za izbor igra~a za izvo|ewe ovih udaraca? Svaka ekipa je odgovorna za izbor svojih igra~a izme|u onih koji su na kraju utakmice bili na terenu, kao i za redosled izvo|ewa. (Komentar: Svaka ekipa odre|uje svoje igra~e i wihov redosled u izvo|ewu udaraca. Sudija bele`i izvo|a~e i kontroli{e da igra~ koji je jednom izveo udarac na vrata, drugi put to mo`e da u~ini tek kada svi we-

257


PITAWA I ODGOVORI

PROCEDURA ZA ODRE\IVAWE POBEDNIKA UTAKMICE

d) U toku izvo|ewa udaraca sa ta~ke za kazneni udarac kojima se odre|uje pobednik utakmice ili utakmice kod ku}e i na strani lopta prsne po{to udari u stub vrata ili pre~ku i ne pre|e liniju u vratima. Treba li ovaj udarac ponoviti? Ne. (Komentar: Udarac se ne ponavqa, jer lopta nije prsla prilikom izvo|ewa udarca na vrata, nego od udarca u stub vrata, a ishod je poznat). e) Mo`e li povre|eni igra~ biti izuzet od izvo|ewa ovih udaraca? Da, ali ne mo`e biti zamewen drugim igra~em. (Komentar: Ako se to dogodi, protivni~ka ekipa ne svodi broj svojih igra~a na jednak broj sa protivni~kom ekipom. Samo se vratar, ako se za vreme izvo|ewa ovih udaraca povredi, mo`e zameniti upisanim zamenikom ukoliko wegova ekipa nije iskoristila maksimalan broj Pravilnikom takmi~ewa dozvoqenih izmena). f) Na kraju utakmice ili produ`etaka, neki igra~i napuste teren za igru i ne vrate se za izvo|ewe udaraca sa ta~ke za kazneni udarac kojima se odre|uje pobednik utakmice ili utakmice kod ku}e i na strani. [ta }e sudija preduzeti ? Svi igra~i koji nisu povre|eni moraju u~estvovati u izvo|ewu udarca za dobijawe pobednika. Ukoliko se ne vrate na teren za igru udarci se ne}e izvoditi a sudija }e incident prijaviti nadle`nom organu. (Komentar: Procedura izvo|ewa udaraca na vrata se mora po{tovati, a ona ka`e da u izvo|ewu udaraca u~estvuju svi igra~i koji su na kraju utakmice, ili produ`etka, bili na terenu za igru. Odstupawa od ovog pravila ne mogu se tolerisati). 258


g) Mo`e li igra~ biti opomenut ili iskqu~en za vreme izvo|ewa udaraca sa ta~ke za kazneni udarac kojima se odre|uje pobednik utakmice ili utakmice kod ku}e i na strani? Da. (Komentar: Vidi Vodi~ za sudije, Procedura). h) Treba da se izvode udarci sa ta~ke za kazneni udarac da bi se dobio pobednik utakmice ili utakmice kod ku}e i na strani. Mo`e li jedna ekipa koja nije vr{ila zamene da zameni jednog ili vi{e svojih igra~a pre izvo|ewa udaraca? Ne. Samo igra~i koji su bili na terenu za igru na kraju utakmice mogu da izvode ove udarce. (Komentar: Vidi komentar pod ta~kom f). i) Posle produ`etaka, a pre izvo|ewa udaraca za dobijawe pobednika, pokvare se reflektori na stadionu. [ta }e sudija preduzeti? Sudija }e sa~ekati razumno vreme dok se svetlo popravi, ali ako to ne bude mogu}e, rezultat utakmice }e biti odlu~en po Pravilniku o takmi~ewu. (Komentar: Za takmi~ewe u FSS, vidi Odluku FSS br. 6 - u Pravilu 7). j) U toku izvo|ewa udaraca za dobijawe pobednika iskqu~en je vratar. Mo`e li biti zamewen upisanim zamenikom? Ne. (Komentar: Disciplinska kazna se primewuje kao u toku utakmice).

259


PITAWA I ODGOVORI

PROCEDURA ZA ODRE\IVAWE POBEDNIKA UTAKMICE

k) U toku izvo|ewa udaraca za dobijawe pobednika, povredi se vratar i ne mo`e da nastavi da brani. Mo`e li biti zamewen sa bilo kojim upisanim zamenikom? Da. Dozvoqeno je ukoliko nije iskori{}en dozvoqeni broj zamena. (Komentar: Pa`wa. Uslov za ovu zamenu vratara je povreda tokom izvo|ewa udaraca na vrata, a ne i u periodu od zavr{etka utakmice do po~etka serije za izvo|ewe udaraca). l) U toku izvo|ewa udaraca za dobijawe pobednika jedna ekipa ostane sa mawe od sedam igra~a. Treba li sudija da prekine izvo|ewe udaraca? Ne. Udarci za dobijawe pobednika nisu sastavni deo utakmice. (Komentar: Odredba je potpuno jasna. Minimalan broj igra~a va`i samo za utakmicu, a udarci za dobijawe pobednika sa ta~ke za kazneni udarac nisu sastavni deo utakmice). m) U toku izvo|ewa udaraca sa ta~ke za kazneni udarac, jedan ili vi{e igra~a su povre|eni ili iskqu~eni. Treba li sudija da osigura jednak broj igra~a svake ekipe da ostane u sredi{nom krugu da bi izvodili ove udarce? Ne. Jednak broj igra~a u svakoj ekipi primewuje se samo na po~etku serije udaraca sa ta~ke za kazneni udarac. (Komentar: Tako je odlu~io Me|unarodni Bord).

260


INSTRUKCIJE - KOMENTARI Vodi~ za primenu


INSTRUKCIJE - KOMENTARI - Vodi~ za primenu SADR@AJ

Strana

Pravilo 1 - Teren za igru ....................................................... 263 Pravilo 3 - Broj igra~a ......................................................... 264 Pravilo 4 - Oprema igra~a .................................................... 265 Pravilo 5 - Sudija ............................................................... 266 Pravilo 6 - Sudije pomo}nici .............................................. 269 Pravilo 7 - Trajawe igre ...................................................... 276 Pravilo 10 - Pogodak ............................................................. 277 Pravilo 12 - Prekr{aji i nesportska pona{awa .................. 278 Pravilo 14 - Kazneni udarac ................................................ 288 Tehni~ki prostor ............................................................... 289 Dodatne pomo}ne sudije .................................................... 290


PRAVILO 1 - TEREN ZA IGRU

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Provera mre`a na vratima Ïðîâåðó ìðåæà íà âðàòèìà ñóäè¼å ïîìîžíèöè òðåáà äà èçâðøå íàêîí øòî èãðà÷è çàâðøå ñà çàãðåâàœåì íà òåðåíó çà èãðó ïðå ïî÷åòêà óòàêìèöå, êàî è íà êðà¼ó ïàóçå èçìåó äâà äåëà óòàêìèöå. Ñóäè¼à îäëó÷ó¼å ÷è¼à ¼å îäãîâîðíîñò, ñóäè¼å ïîìîžíèêà èëè ÷åòâðòîã ñóäè¼å èëè äîäàòíèõ ïîìîžíèõ ñóäè¼à.

263


PRAVILO 3 - BROJ IGRA^A

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Ponovni ulazak u teren za igru Ñóäè¼à äà¼å çíàê èãðà÷ó çà ïîíîâíè óëàçàê ó òåðåí çà èãðó è òåê òàäà ñå èãðà÷ ìîæå âðàòèòè ó èãðó, Êîä äàâàœà çíàêà çà óëàçàê èãðà÷à ó èãðó, ñóäè¼à òðåáà äà óçìå ó îáçèð äåî òåðåíà ãäå ñå íàëàçè ëîïòà ò¼. ãäå ñå îäâè¼à àêöè¼à. Osve`avaju}i napici Èãðà÷èìà ñå ìîæå îìîãóžèòè äà óçìó îñâåæàâà¼óžè íàïèòàê ó ïðåêèäó èãðå, ó áëèçèíè óçäóæíå ëèíè¼å, Íè¼å äîçâîšåíî óáàöèâàœå ó òåðåí çà èãðó ïëàñòè÷íèõ ôëàøà è äðóãèõ ïîñóäà ñà íàïèöèìà.

264


PRAVILO 4 - OPREMA IGRA^A

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Nakit Èãðà÷è íå ìîãó íîñèòè áèëî êî¼ó âðñòó íàêèòà, ¼åð èñòè ïðåäñòàâšà¼ó îïàñíîñò çà èãðà÷à êî¼è íîñè íàêèò è äðóãå èãðà÷å íà òåðåíó çà èãðó, Íàêèò ìîðà äà áóäå óêëîœåíè íå ñìå ñå ïðèêðèâàòè ëåïšèâîì òðàêîì.

265


PRAVILO 5 - SUDIJA

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Primena prednosti u igri Èãðà÷è, òðåíåðè è ãëåäàîöè æåëå äà ñå èãðà îäâè¼à, àëè ïîíåêàä äàâàœå ïðåäíîñòè ìîæå óãðîçèòè êîíòðîëó èãðå. Äàòè ïðåäíîñò (èëè çàóñòàâèòè èãðó)? Íà¼âàæíè¼å ¼å äà ñóäè¼à ïðîöåíè äà ëè åêèïà ïðîòèâ êî¼å ¼å ó÷èœåí ïðåêðø༠çàèñòà èìà êîðèñòè, àêî ñå äîçâîëè ”ïðåäíîñò çà åêèïó”, Ñóäè¼à òðåáà äà óâàæè ïðåïîðóêó “ñà÷åê༠è âèäè”, îäëàæóžè óïîòðåáó ïèøòàšêå êàêî áè ïðîöåíèî äà ëè åêèïà êî¼à íè¼å ó÷èíèëà ïðåêðø༠èìà íåäâîñìèñëåíó ìîãóžíîñò çà ðàçâî¼ íàïàäà, Âåîìà ÷åñòî, âåžà ¼å ïðåäíîñò çà åêèïó àêî ñå äîñóäè ñëîáîäàí óäàðàö, îä ðèçèêà äà ñå èñêîðèñòè ïðåäíîñò, Êàäà ñå äîçâîëè ïðåäíîñò, òî òðåáà ïðîïðàòèòè ãëàñíî ”èãð༔ è ðóêàìà ïîêàçàòè, òàêî äà èãðà÷è ÷ó¼ó è âèäå äà ¼å ïðåêðø༠óî÷åí è äà íè¼å ïðîïóøòåí (àêî ¼å êàñíè¼å ïîòðåáíà è äèñöèïëèíñêà êàçíà), Ó ïðèíöèïó, ïðåäíîñò ñå òðåáà ïðèìåœèâàòè ñàìî ó ñëó÷à¼ó äà ñå ðàäè î îáåžàâà¼óžåì íàïàäó èëè î èçãëåäíî¼ ïðèëèöè çà ïîñòèçàœå ïîãîòêà. Sudije treba da uzmu u obzir slede}e elemente Íà êî¼åì äåëó òåðåíà ¼å ó÷èœåí ïðåêðøà¼, Äà ëè èãðà÷ó êî¼è ¼å ó÷èíèî ïðåêðø༠òðåáà äà áóäå ïîêàçàí æóòè êàðòîí? Äà ëè èãðà÷ó êî¼è ¼å ó÷èíèî ïðåêðø༠òðåáà äà áóäå ïîêàçàí äðóãè æóòè êàðòîí ó èñòî¼ óòàêìèöè? Äà ëè èãðà÷ó êî¼è ¼å ó÷èíèî ïðåêðø༠òðåáà äà áóäå ïîêàçàí äèðåêòíî öðâåíè êàðòîí, è ñàìèì òèì äà áóäå èñêšó÷åí èç èãðå? Êàäà ¼å ó ïèòàœó ïðåêðø༠êî¼è óêšó÷ó¼å áåçîáçèðíîñò èëè âåîìà îçáèšàí ïðåêðøà¼, ïðåäíîñò òðåáà ïðèìåíèòè âåîìà ðåòêî, ò¼. êîðèñò îä äðæàœà èãðå ïîä êîíòðîëîì âåžà ¼å îä ”ïðåäíîñòè”, Êàäà ¼å èãðà÷ íàïðàâèî ïðåêðø༠çà äðóãè æóòè êàðòîí èëè äèðåêòàí öðâåíè êàðòîí, çà ïðâîáèòàí ïðåêðøà¼, íå òðåáà äîçâîëèòè ïðåäíîñò (îñèì ó ñëó÷à¼ó ñòîïîñòîòíå èçãëåäíå ïðèëèêå çà ïîãîäàê), òå îäìàõ òðåáà äîñóäèòè ñëîáîäàí èëè êàçíåíè óäàðàö. 266


Preporuka Ñóäè¼å ìîðà¼ó äà èìà¼ó øèðè ïðåãëåä èãðå è íå ôîêóñèðà¼óžè ñå ñàìî íà ïðåêðø༠(ìåñòî è êàæœàâàœå), Ó ñëó÷à¼ó ïóøòàœà ïðåäíîñòè, è äàšå ñå ìîðà èçðåžè äèñöèïëèíñêà êàçíà çà ó÷èœåíè ïðåêðøà¼, êàäà èãðà áóäå ïðâè ïóò çàóñòàâšåíà, Ïðåâèøå ïóøòàœà ïðåäíîñòè ìîæå äîâåñòè äî íîâèõ îçáèšíèõ ïðåêðøà¼à, Òðåáà áèòè âåîìà îïðåçàí êîä ïóøòàœà ïðåäíîñòè çà îäáðàìáåíó åêèïó ó è áëèçèíè ñîïñòâåíîã êàçíåíîã ïðîñòîðà (ñàìî ó ñëó÷à¼ó ïîòïóíå êîíòðîëå íàä ëîïòîì; íåìà ïðîòèâíè÷êèõ èãðà÷à ó áëèçèíè, è ñë.). Postupawe sa povre|enim igra~ima Ñóäè¼à òðåáà äà çàóñòàâè èãðó ñàìî àêî ¼å èãðà÷ îçáèšíî ïîâðååí, Èãðà÷ó ñå íà òåðåíó çà èãðó íå ìîæå ïðóæàòè ìåäèöèíñêè òðåòìàí. Sudije moraju po{tovati preporuke: Èãðà íåžå áèòè çàóñòàâšåíà, àêî ñå ïî ìèøšåœó ñóäè¼å ðàäè î ëàêøî¼ ïîâðåäè, Óêîëèêî ¼å èãðà÷, ïî ìèøšåœó ñóäè¼å, îçáèšíî ïîâðååí, èãðà žå îäìàõ áèòè çàóñòàâšåíà, Íàêîí ðàçãîâîðà ñà ïîâðååíèì èãðà÷åì, ñóäè¼à žå äîçâîëèòè ¼åäíîì èëè íà¼âèøå äâî¼èöè ëåêàðà, äà óó ó òåðåí çà èãðó êàêî áè óòâðäèëè òåæèíó ïîâðåäå è îðãàíèçîâàëè èçíîøåœå èãðà÷à, Íîñà÷è íîñèëà, ïî ïðàâèëó òðåáà¼ó ó òåðåí óžè èñòîâðåìåíî ñà ëåêàðèìà, êàêî áè èãðà÷ áèî øòî ïðå èçíåò ñà òåðåíà, Èãðà÷ó ñå íå ìîæå ïðóæàòè òðåòìàí íà òåðåíó, îñèì àêî ¼å ïîâðåäà îçáèšíà, Èãðà÷ êî¼è êðâàðè ìîðà äà íàïóñòè òåðåí, à ó èãðó ìîæå äà ñå âðàòè òåê ïîøòî ñå ñóäè¼à óâåðè äà ¼å êðâàðåœå ñàíèðàíî, Èãðà÷ çà âðåìå èãðå íå ìîæå äà íîñè îïðåìó óïðšàíó êðâšó,

267


PRAVILO 5 - SUDIJA

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Èãðà÷ ìîðà äà èçàå ñà òåðåíà èëè äà áóäå èçíåò, íàêîí óëàñêà ëåêàðà; óêîëèêî òî îäáè¼å, îí ìîðà äà áóäå îïîìåíóò çáîã íåñïîðòñêîã ïîíàøàœà, Èãðà÷ ñå ìîæå âðàòèòè ó èãðó òåê ïîøòî ñå èãðà íàñòàâè, óç äîçâîëó ñóäè¼å, Ñóäè¼à îäëó÷ó¼å êàäà ñå èãðà÷ ìîæå âðàòèòè ó èãðó, áåç îáçèðà äà ëè ¼å ëîïòà ó èãðè èëè íå, Ñóäè¼à ìîæå äàòè äîçâîëó çà óëàçàê ïîâðååíîã èãðà÷à àêî ïîìîžíèê èëè ÷åòâðòè ñóäè¼à, ïîòâðó¼ó äà ¼å èãðà÷ ñïðåìàí çà óëàçàê ó òåðåí çà èãðó, Êàäà ¼å ëîïòà ó èãðè, èãðà÷ ñå ìîæå âðàòèòè ó èãðó ñàìî ïðåêî óçäóæíå ëèíè¼å, à àêî íè¼å, îíäà ñà áèëî êî¼å îä ãðàíè÷íèõ ëèíè¼à, Àêî èãðà íè¼å çàóñòàâšåíà çáîã äðóãîã ðàçëîãà, èëè ïîâðåäà íè¼å íàñòàëà êðøåœåì Ïðàâèëà èãðå, èãðà ñå íàñòàâšà ñïóøòàœåì ëîïòå, Ñóäè¼à ìîðà íàäîêíàäèòè èçãóášåíî âðåìå çáîã ïîâðåäå èãðà÷à, Êàäà ñóäè¼à îäëó÷è äà ïîêàæå êàðòîí èãðà÷ó êî¼è ¼å ïîâðååí à îí ìîðà äà íàïóñòè òåðåí çà èãðó ðàäè ïîâðåäå, ñóäè¼à ìîðà ïîêàçàòè êàðòîí ïðå íåãî øòî èãðà÷ íàïóñòè òåðåí. Izuzeci preporuke: Àêî ñå ðàäè î ïîâðåäè âðàòàðà, Êàäà ñå âðàòàð è íåêè èãðà÷ íà òåðåíó çà èãðó ñóäàðå è ïîòðåáíî èì ¼å óêàçàòè õèòíó ëåêàðñêó ïîìîž, Êàäà ñå ñóäàðå èãðà÷è èñòå åêèïå è ïîòðåáíî èì ¼å óêàçàòè õèòíó ëåêàðñêó ïîìîž, Êàäà äîå äî òåøêå ïîâðåäå, (ãóòàœà ¼åçèêà, ïîòðåñ ìîçãà, ñëîìšåíà íîãà, ðóêà, èòä.).

268


PRAVILO 6 - SUDIJE POMO]NICI

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Saradwa sudijskog tima Razgovor pre utakmice Ñóäè¼ñêè òèì žå áèòè óñïåøàí ñàìî àêî ñóäè¼à ïðåóçìå îäãîâîðíîñò çà îçáèšíó ðàñïðàâó ïðåä óòàêìèöó ó âåçè ïîòðåáíå ñàðàäœå êî¼à ìîðà áèòè åôèêàñíà ïðå, çà âðåìå è ïîñëå óòàêìèöå. Tehnika upotrebe zastavice: Ïðåïîðó÷ó¼å ñå äà ïîìîžíèê äðæè çàñòàâèöó ó ðóöè êî¼à ¼å áëèæà òåðåíó çà èãðó, ìåœà¼óžè ðóêó êàä ãîä ¼å ïðîìåœåí ïðàâàö êðåòàœà, òàêî äà ¼å çàñòàâèöà âèäšèâà ñóäè¼è ó ñâàêîì òðåíóòêó, Êàäà ïîìîžíèê ïîäèãíå çàñòàâèöó äà ñèãíàëèçèðà ïðåêðø༠èëè íåñïîðòñêî ïîíàøàœå, äóæàí ¼å êîðèñòèòè îíó ðóêó êî¼ó žå êîðèñòèòè äà îçíà÷è ïðàâàö èçâîåœà ñëîáîäíîã óäàðöà, Lopta van terena za igru Ó ñëó÷à¼ó êàäà ëîïòà íàïóñòè òåðåí çà èãðó, ñóäè¼à ïîìîžíèê, òðåáà ¼àñíî äà ïîêàæå, íàñòàâàê èãðå: à) Êàäà ñå ðàäè î ¼àñíî¼ ñèòóàöè¼è óáàöèâàœà, ïîìîžíèê îäìàõ ïîêàçó¼å ïðàâàö è íàñòàâàê èãðå, á) Óêîëèêî ïîñòî¼è ñóìœà ó âåçè ñà ïðàâöåì, ïîìîžíèê òðåáà äà ïîäèãíå çàñòàâèöó, óñïîñòàâè âèçóåëíè êîíòàêò î÷èìà ñà ñóäè¼îì è äà ïîòîì ñëåäè îäëóêó ñóäè¼å, Êàäà ïîìîžíèê ïîêàæå äà ¼å ëîïòà íàïóñòèëà òåðåí çà èãðó (÷àê è îíäà êàäà èãðà÷ íàñòàâšà äà èãðà ëîïòîì), îí ìîðà äðæàòè ïîäèãíóòó çàñòàâèöó ñâå äîê ¼å ñóäè¼à íå óî÷è. Uloga sudijskog tima izme|u dva dela igre i na kraju utakmice Ñóäè¼à ïîìîžíèê êî¼è ¼å áëèæè òóíåëó - èçëàçó ñà òåðåíà çà èãðó, èäå ó òóíåë îäìàõ ïî çàâðøåòêó îáà äåëà èãðå, êàêî áè íàäçèðàî ïîíàøàœå èãðà÷à, ×åòâðòè ñóäè¼à îñòà¼å íà ñâîì ïîëîæà¼ó êàêî áè íàäçèðàî îñîáå óíóòàð òåõíè÷êîã ïðîñòîðà, êàî è èçëàçàê èãðà÷à ñà òåðåíà çà èãðó, 269


PRAVILO 6 - SUDIJE POMO]NICI

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Ñóäè¼à è äðóãè ñóäè¼à ïîìîžíèê îñòà¼ó ó òåðåíó çà èãðó äîê èãðà÷è íå íàïóñòå òåðåí çà èãðó. Ofsajd Óêîëèêî ïîìîžíèê ñóäè¼å íè¼å ïîòïóíî ñèãóðàí äà ñå ðàäè î ïðåêðøà¼ó îôñà¼äà, îíäà íå òðåáà äà ïîäèãíå çàñòàâèöó (ó ñëó÷à¼ó ñóìœå, ïðåäíîñò ñå äà¼å íàïàäà÷êî¼ ñòðàíè), Êîä îäëó÷èâàœà äà ëè ñå íàïàäà÷ íàëàçè áëèæå ïðîòèâíè÷êî¼ ëèíè¼è îä ïðåòïîñëåäœåã èãðà÷à îäáðàíå, ó îáçèð òðåáà óçåòè ïîëîæ༠íàïàäà÷åâå ãëàâå, íîãó è òåëà. Ðóêå íèñó óêšó÷åíå ó îâó ïðîöåíó, Ñóäè¼à ïîìîžíèê íå òðåáà äà ñèãíàëèçèðà çàñòàâèöîì ïðå íåãî øòî óçìå ó îáçèð ñëåäåžå êðèòåðè¼óìå, è òåõíèêó ’’ñà÷åê༠è âèäè’’: à) Ïðàâàö êðåòàœà ëîïòå, (ìåñòî, áðçèíà, óäàšåíîñò è äð. ôàêòîðå), á) Óêšó÷åíîñò èãðà÷à ó àêòèâíó èãðó. Óòè÷å íà èãðó, èëè Óòè÷å íà ïðîòèâíèêà, èëè Äîáè¼àœå ïðåäíîñòè èç ïîëîæà¼à ó êî¼åì ñå íàëàçè. ”Definicija ukqu~enosti u aktivnu igru” obuhvata slede}e: Óòèöàœå íà èãðó çíà÷è èãðàœå èëè äîäèðèâàœå ëîïòå, êî¼ó ìó ¼å óïóòèî èëè äîäèðíóî ñàèãðà÷, Óòèöàœå íà ïðîòèâíèêà çíà÷è ñïðå÷àâàœå ïðîòèâíèêà äà èãðà èëè äà áóäå ó ìîãóžíîñòè äà èãðà ëîïòîì, òàêî øòî ¼àñíî ñïðå÷è íàïðåäîâàœå ïðîòèâíèêà èëè ìó çàêëîíè ïðåãëåä êðåòàœåì èëè ïðàâšåœåì ïîêðåòà êî¼è, ïî ìèøšåœó ñóäè¼å îìåòà¼ó ïðîòèâíèêà. Äîáè¼àœå ïðåäíîñòè èç ïîëîæà¼à çíà÷è èãðàœå èëè äîäèðèâàœå ëîïòå êî¼à ñå îäáèëà èëè ¼å ñêðåíóòà ñàèãðà÷ó îä ñòóáà âðàòà, ïðå÷êå èëè ïðîòèâíèêà, èëè àêî ñå ëîïòà îäáèëà, ñêðåíóòà ¼å èëè èãðàíà ïðåìà œåìó, êîðèøžåœåì ïîçèöè¼å ó êî¼î¼ ñå íàëàçè îä ñòðàíå ïðîòèâíè÷êîã èãðà÷à íàêîí øòî ñå íàëàçèî ó îôñà¼ä ïîëîæà¼ó.

270


’’Àêòèâíî ó÷åøžå ó èãðè’’, îäíîñíî ’’Óòèöàœå íà ïðîòèâíèêà’’, èãðà÷ êî¼è ïðàâè ïîêðåòå èëè ñå êðåžå íà íà÷èí êî¼è îìåòà ïðîòèâíèêà, çàïðàâî óòè÷å íà ïðîòèâíèêà. Òî çà ïîñëåäèöó èìà äà: Èãðà÷ ñå íàëàçè ó íåäîçâîšåíîì ïîëîæà¼ó óêîëèêî œåãîâ íà÷èí è ïðàâàö êðåòàœà ¼å ó áëèçèíè ëîïòå, ïî ìèøšåœó ñóäè¼å è óòè÷å íà ñàìîã ïðîòèâíèêà, Èãðà÷ ñå íàëàçè ó íåäîçâîšåíîì ïîëîæà¼ó àêî çàêëàœà âèäíî ïîšå âðàòàðà (èçìåó œåãà è ïðîòèâíè÷êîã íàïàäà÷à). ’’Äåôèíèöè¼à äîáè¼àœåì ïðåäíîñòè èç ïîëîæà¼à ó êî¼åì ñå èãðà÷ íàëàçè’’, îä ïîìîžíèêà ñóäè¼å òðàæè äîáðó êîíöåíòðàöè¼ó êîä ñèòóàöè¼à ãäå, íïð. äîå äî îäáè¼àœà ëîïòå îä ïðå÷êå èëè ñòóáà âðàòà äî èãðà÷à êî¼è ñå íàëàçèî ó íåäîçâîšåíîì ïîëîæà¼ó ó òðåíóòêó êàäà ¼å ëîïòà óïóžåíà îä ñàèãðà÷à. Ñóäè¼å ïîìîžíèöè òðåáà äà: Êîä äîíîøåœà îäëóêà î íåäîçâîšåíîì ïîëîæà¼ó, áîšå äà ñå ìàëî çàêàñíè ñà îäëóêîì äà îäëóêà áóäå òà÷íà, íåãî äà ñå ïîæóðè è ïîãðåøè, Óêîëèêî ïîìîžíèê ñèãíàëèçèðà äà ñå ðàäè î îôñà¼äó, à ñóäè¼à íå óî÷è îäìàõ ñèãíàëèçàöè¼ó, ïîìîžíèê òðåáà äà äðæè çàñòàâèöó ñâå äîê ãà ñóäè¼à íå âèäè èëè ëîïòà íå áóäå ¼àñíî ïîä êîíòðîëîì îäáðàìáåíå åêèïå (êîðèñòèòè åëåêòðîíñêè ñèãíàë „ÁÈÏ“ èëè ãëàñîì ïîçâàòè..), Êîä îäëóêà î îôñà¼äó êî¼å ñó äåëèêàòíå - ñëîæåíå - êîìïëèêîâàíå, äèñêðåòàí çíàê ðóêîì îä ñòðàíå ïîìîžíèêà ìîæå äà áóäå âåëèêà ïîäðøêà ñóäè¼è, êàäà îí óñïîñòàâè âèçóåëíè êîíòàêò î÷èìà ñà ïîìîžíèêîì, Ó ñèòóàöè¼àìà êàäà ¼å ñóäè¼à óáååí äà ñå èãðà÷ íàëàçè ó îôñà¼äó è äà ¼å àêòèâíî óêšó÷åí ó èãðó, à ïîìîžíèê íèøòà íå ïîêàçó¼å, ñóäè¼à ìîðà äà ïðåäóçìå êîíà÷íó îäãîâîðíîñò è êàçíè ïðåêðø༠îôñà¼äà, Ó ñèòóàöè¼è êàäà ïîìîžíèê ñèãíàëèçèðà îôñà¼ä, à ñóäè¼à ¼å ìèøšåœà äà èãðà÷ íè¼å àêòèâíî óêšó÷åí ó èãðó, ñóäè¼à žå ïðèìèòè íà çíàœå ñèãíàëèçàöè¼ó è ¼àñíî ðóêîì ïîêàçàòè, äà ñå èãðà íàñòàâè.

271


PRAVILO 6 - SUDIJE POMO]NICI

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Prekr{aji Sudije pomo}nici treba: Êîðèñòèòè ïîäèãíóòó çàñòàâèöó êàêî áè ñå ñóäè¼è äàëî äî çíàœà äà ¼å óî÷èî ïðåêðø༠(èëè íåñïîðòñêî è íàñèëíî ïîíàøàœå), ó ñëó÷à¼ó êàäà ¼å îí áîšå ïîñòàâšåí íåãî ñóäè¼à è ñóäè¼à íè¼å ¼àñíî âèäåî ó÷èœåí ïðåêðøà¼. Çàñòàâèöà îñòà¼å íåñàâè¼åíà è œîìå òðåáà ìàõàòè/çàòðåñòè äà áè ñå ñèãíàë ðàçëèêîâàî îä ñèãíàëà çà îôñà¼ä, Äà âèçóåëíè êîíòàêò î÷èìà è äèñêðåòàí çíàê ðóêîì îä ñòðàíå ïîìîžíèêà ìîæå áèòè îä ïîìîžè ñóäè¼è êîä äàâàœà èíôîðìàöè¼å î âðñòè ïðåêðøà¼à, óíàïðåä äîãîâîðåíèì çíàöèìà. Àêî ïîìîžíèê èìà äîäàòíèõ èíôîðìàöè¼à çà ñóäè¼ó î ïðåêðøà¼ó, èëè àêî ñóäè¼à íè¼å âèäåî çíàê çàñòàâèöîì, òðåáà êîðèñòèòè ñèñòåì ’’ÁÈÏ’’, àëè ñàìî çà äîïóíó ñèãíàëà çàñòàâèöîì êî¼è ¼å âåž äàò. Ïîìîžíèê òðåáà ïðåäóçåòè îâ༠ìåòîä êîä ñâèõ ìîãóžèõ ïðåêðøà¼à, óêšó÷ó¼óžè è îíå êî¼è ñå äîãîäå óíóòàð êàçíåíîã ïðîñòîðà. Tako|e, va`no je imati na umu, da: Ïðå ñèãíàëèçàöè¼å ïðåêðøà¼à, ïîìîžíèê ìîðà áèòè óáååí äà ñóäè¼à íå áè äîçâîëèî ïðåäíîñò äà ¼å âèäåî ïðåêðøà¼, îí òðåáà äà êîðèñòè òåõíèêó ’’ñà÷åê༠è âèäè’’ è óñïîñòàâè âèçóåëíè êîíòàêò î÷èìà ñà ñóäè¼îì, Óêîëèêî ñóäè¼à íè¼å îäìàõ âèäåî çíàê çàñòàâèöîì çà íåêè ïðåêðøà¼, ïîìîžíèê ìîðà íàñòàâèòè ñèãíàëèçèðàòè ñâå äîê íå äîáè¼å ïîòâðäó îä ñóäè¼å äà ¼å âèäåî ñèãíàë èëè ñóäè¼à äîçâîëè ¼àñíó ïðåäíîñò åêèïè ïðîòèâ êî¼å ¼å ó÷èœåí ïðåêðøà¼, Êîíòàêò î÷èìà è äèñêðåòíè ñèãíàëè ðóêîì ïîìîžíèêà ìîãó áèòè îä ïîìîžè êîä äàâàœà èíôîðìàöè¼à ñóäè¼è (íïð. î âðñòè ïðåêðøà¼à, íàðåäíî¼ àêöè¼è, èòä). Òî óìàœó¼å ïîòðåáó ñóäè¼å äà îäëàçè äî ïîìîžíèêà ðàäè äîäàòíèõ êîíñóëòàöè¼à, Òàìî ãäå ¼å ïîòðåáíà äèðåêòíà êîíñóëòàöè¼à èçìåó ñóäè¼å è ïîìîžíèêà, èíôîðìàöè¼à ïîìîžíèêà òðåáà äà ñàäðæè îïèñ îíîãà øòî ñå äîãîäèëî, êî¼è ñó èãðà÷è óêšó÷åíè, ïðåöèçíî ìåñòî ïðåêðøà¼à, ïðåïîðó÷åíó äèñöèïëèíñêó ñàíêöè¼ó è íàñòàâàê èãðå. Ó îâèì ñèòóàöè¼àìà ïîìîžíèê žå óžè 4-5 ì ó òåðåí çà èãðó ïðåìà ñóäè¼è, 272


Òîêîì êîíñóëòàöè¼à, ïîìîžíèê è ñóäè¼à òðåáà¼ó áèòè ëèöåì îêðåíóòè ïðåìà òåðåíó çà èãðó è áåç ïðèñóñòâà èãðà÷à. Òðåáà èçáåãàâàòè êîìóíèêàöè¼ó êî¼ó ìîãó ÷óòè è ðàçóìåòè äðóãå îñîáå, Íàñèëíî ïîíàøàœå êî¼å óî÷è è ñèãíàëèçèðà ïîìîžíèê òðåáà îä ñóäè¼å áèòè ñàíêöèîíèñàíî ó ñêëàäó ñà îäðåäáàìà Ïðàâèëà èãðå. Óêîëèêî, ¼å èãðà çàóñòàâšåíà êàêî áè ñå èçðåêëà äèñöèïëèíñêà êàçíà (èàêî çíàê íè¼å îäìàõ óî÷åí è èãðà íàñòàâšåíà), íàñòàâàê èãðå ìîðà äà áóäå ó ñêëàäó ñà Ïðàâèëèìà èãðå (ñëîáîäàí èëè êàçíåíè óäàðàö), Ó ñëó÷à¼ó äà ñóäè¼à òðàæè ïîìîž îä ïîìîžíèêà ó âåçè ñà òà÷íèì ìåñòîì ïðåêðøà¼à êî¼è ñå äîãîäèî ó áëèçèíè ëèíè¼à êàçíåíîã ïðîñòîðà, ïîìîžíèê òðåáà äà ñå ïîíàøà íà ñëåäåžè íà÷èí: à) Óêîëèêî ñå ïðåêðø༠äîãîäèî óíóòàð êàçíåíîã ïðîñòîðà, ïîìîžíèê òðåáà äà ñå êðåžå óçäóæíîì ëèíè¼îì ó ïðàâöó çàñòàâèöå íà óãëó, á) Óêîëèêî ñå ïðåêðø༠äîãîäèî èçâàí êàçíåíîã ïðîñòîðà, ïîìîžíèê òðåáà äà îñòàíå íà ñâîì ìåñòó. Kontrola udaqenosti 9,15 metara Êàäà ñóäè¼à îäëó÷è äà êîðèñòè ïîìîž ñóäè¼å ïîìîžíèêà ó êîíòðîëèñàœó óäàšåíîñòè 9,15 ì îä ëîïòå êîä èçâîåœà ñëîáîäíîã óäàðöà, ïðåïîðó÷ó¼å ñå äà ïîìîžíèê íå ìåðè êîðàöèìà òó óäàšåíîñò, íåãî äà îñòàíó êð༠ëîïòå è óäàšè èãðà÷à(å) íà ïðîïèñàíó óäàšåíîñò. U slu~aju da lopta pre|e liniju u vratima Äà áè ïîòâðäèî äà ¼å ïîãîäàê ïîñòèãíóò íà èñïðàâàí íà÷èí, ïîìîžíèê òðåáà ñå ¼àñíî è óáðçàíî êðåòàòè óçäóæíîì ëèíè¼îì êà ñðåäèøíî¼ ëèíè¼è, Ó ñëó÷à¼ó ñóìœå, îâî êðåòàœå òðåáà äà áóäå ¼àñíî (øïðèíò), êàêî áè áèëî ïðåïîçíàòî îä ñóäè¼å, Óêîëèêî, ïî ìèøšåœó ïîìîžíèêà, ïîãîäàê íè¼å ïîñòèãíóò íà èñïðàâàí íà÷èí, îí òðåáà îñòàòè ìèðàí íà ìåñòó, íå äà¼óžè áèëî êàêàâ çíàê. Ñóäè¼à òàäà ìîæå çàòðàæèòî ïîòðåáíî äîäàòíî îáàâåøòåœå.

273


PRAVILO 6 - SUDIJE POMO]NICI

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

O~igledna pogre{na odluka sudije Óêîëèêî ÷åòâðòè ñóäè¼à èëè íåêî îä ïîìîžíèêà è/èëè äîäàòíèõ ïîìîžíèõ ñóäè¼à óî÷è äà ¼å ñóäè¼à íàïðàâèî î÷èãëåäíó ãðåøêó êîä èçðèöàœà äèñöèïëèíñêå êàçíå æóòè èëè öðâåíè êàðòîí (íïð. ïîêàçèâàœå äðóãîã æóòîã êàðòîíà èñòîì èãðà÷ó íå èñêšó÷ó¼óžè ãà, èëè èçðèöàœå äèñöèïëèíñêå êàçíå ïîãðåøíîì èãðà÷ó/èìà), ìîðà¼ó îäìàõ ðåàãîâàòè, ïîäèçàœåì çàñòàâèöå èëè ÷àê óëàæåœåì ó òåðåí çà èãðó àêî ¼å òî ïîòðåáíî, Ñóäè¼ñêè òèì ìîðà èäåíòèôèêîâàòè ïðåêðøèòåšå êî¼å òðåáà äèñöèïëèíñêè êàçíèòè è ó âðåìå êàæœàâàœà î òîìå íàïðàâèòè îäãîâàðà¼óžå çàáåëåøêå.

Postavqawe sudija pomo}nika Slobodni udarci u blizini kaznenog prostora: Êîä ñëîáîäíèõ óäàðàöà ó áëèçèíè êàçíåíîã ïðîñòîðà (çîíè øóòà), ïîìîžíèê òðåáà äà ñòî¼è ó ëèíè¼è ñà ïðåòïîñëåäœèì èãðà÷åì îäáðàíå, (êîíòðîëèøóžè ëèíè¼ó îôñà¼ä ïîëîæà¼à), àëè òàêîå, è ëèíè¼ó ó âðàòèìà, Ñóäè¼à òðåáà äà êîíòðîëèøå ëîïòó, ’’æèâè çèä’’ è ïðîöåäóðó èçâîåœà. Nakon ofsajda: Íàêîí øòî ¼å èãðà çàóñòàâšåíà çáîã ïðåêðøà¼à îôñà¼äà è äîñóåí ñëîáîäàí èíäèðåêòàí óäàðàö, ïîìîžíèê òðåáà äà ñå ïîñòàâè ó ëèíè¼ó ñà ìåñòîì îäàêëå òðåáà èçâåñòè ñëîáîäàí èíäèðåêòàí óäàðàö, Ïîòîì îí òðåáà äà çàóçìå ìåñòî êàêî áè êîíòðîëèñàî ëèíè¼ó îôñà¼ä ïîëîæà¼à, îäíîñíî ïîñòàâšà ñå ó ëèíè¼ó ñà ïðåòïîñëåäœèì èãðà÷åì îäáðàìáåíå åêèïå øòî ¼å œåãîâ ïðèîðèòåò. Kod izvo|ewa kaznenog udarca: Êàäà ñå èçâîäè êàçíåíè óäàðàö äîñóåí ó òîêó èãðå, ïîìîžíèê òðåáà äà ñòî¼è íà ìåñòó ãäå ñå ñïà¼à¼ó ïîïðå÷íà è ëèíè¼à êàçíåíîã ïðîñòîðà.

274


Kod izvo|ewa udarca sa ta~ke za kazneni udarac: Êîä óäàðàöà ñà òà÷êå çà êàçíåíè óäàðàö äà áè ñå äîáèî ïîáåäíèê óòàêìèöå: - ïðâè ïîìîžíèê ñòî¼è íà ìåñòó ãäå ñå ñïà¼à¼ó ïîïðå÷íà ëèíè¼à è ëèíè¼à ïðîñòîðà âðàòà, - äðóãè ïîìîžíèê êîíòðîëèøå èãðà÷å êî¼è ñå íàëàçå óíóòàð ñðåäèøœåã êðóãà, Ñóäè¼à òðåáà äà îäðåäè óëîãó ñóäè¼å ïîìîžíèêà è ñîïñòâåíó óëîãó êîä äîíîøåœà îäëóêå î ïîìåðàœó âðàòàðà íàïðåä ñà ãîë ëèíè¼å ó âðàòèìà ïðå íåãî øòî ¼å ëîïòà áèëà ó èãðè, Âðàòàð ïðîòèâíè÷êå åêèïå òðåáà äà ñå íàëàçè íà ìåñòó ãäå ñå ñïà¼à¼ó ïîïðå÷íà è ëèíè¼à êàçíåíîã ïðîñòîðà èçà ïîìîžíèêà ñóäè¼å ó òåðåíó çà èãðó. Odgovornost kod ubacivawa: Ñóäè¼à è ñóäè¼à ïîìîžíèê, äåëå îäãîâîðíîñò êîä êîíòðîëå óáàöèâàœà ëîïòå íà èñïðàâàí íà÷èí, Ñóäè¼à êîíòðîëèøå ïîñòóïàê óáàöèâàœà êîíòðîëèøóžè ðóêå èçâîà÷à, Ïîìîžíèê ïîñìàòðà ïîëîæ༠íîãó íà çåìšè è óçäóæíó ëèíè¼ó. Ìåóòèì, ñóäè¼å ìîãó äà ïðåóçìó íà ñåáå îâó îäãîâîðíîñò ó ïîòïóíîñòè, óêîëèêî ìîãó áîšå äà âèäå ìîãóžå êðøåœå ïðîöåäóðå óáàöèâàœà. Kod izvo|ewa udarca sa vrata: Êàäà ñå èãðà íàñòàâšà óäàðöåì èç ïðîñòîðà âðàòà, êàäà âðàòàð èìà ëîïòó ó ñâîì ïîñåäó óíóòàð ñîïñòâåíîã êàçíåíîã ïðîñòîðà, ïîìîžíèê òðåáà äà êîíòðîëèøå: - Äà ëè ¼å ëîïòà ïîñòàâšåíà èñïðàâíî óíóòàð ïðîñòîðà âðàòà, - Èëè äà ïàçè äà âðàòàð íå ïðåå ëèíè¼ó êàçíåíîã ïðîñòîðà ïðå íåãî øòî ñå îñëîáîäè ëîïòå èç ïîñåäà, Òî òðåáà ïðàòèòè ñèòóàöè¼ó (íïð. êàäà ¼å ïðåòïîñëåäœè èãðà÷ áëèçó êàçíåíîã ïðîñòîðà), à îäëó÷èâàœå î ïðåêðøà¼à îôñà¼äà ¼å ïðèîðèòåò ó íàñòàâêó èãðå. Kod izvo|ewa udarca iz ugla: Êàäà ñå èãðà íàñòàâšà óäàðöåì èç óãëà ïðåïîðó÷ó¼å ñå äà ïîìîžíèê ñòî¼è èçà çàñòàâèöå, ó âèñèíè - ïðàâöó ñà ïîïðå÷íîì ëèíè¼îì. 275


PRAVILO 7 - TRAJAWE IGRE

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Odmor izme|u dva dela igre / produ`etaka Îäìîð èçìåó äâà äåëà óòàêìèöå íå ñìå äà ïðåå 15 ìèíóòà, Óêîëèêî ñå èãðà¼ó ïðîäóæåöè, íà êðà¼ó ðåãóëàðíîã òðà¼àœà óòàêìèöå è ïî÷åòêà ïðîäóæåòàêà èãðà÷è èìà¼ó ïðàâî íà îäìîð äî 5 ìèíóòà, Ïî ïðàâèëó, òîêîì îäìîðà, èãðà÷è îñòà¼ó íà òåðåíó çà èãðó è ïîä êîíòðîëîì ñóäè¼å. Nadoknada izgubqenog vremena u igri ×åòâðòè ñóäè¼à, èëè ïðâè ñóäè¼à ïîìîžíèê, ãäå íåìà ÷åòâðòîã ñóäè¼å, íàêîí îáàâåøòåœà ñóäè¼å î ìèíèìàëíî¼ íàäîêíàäè âðåìåíà, îíè òó íàäîêíàäó âðåìåíà òðåáà¼ó ïîêàçàòè íàêîí èñòåêà ïîñëåäœå ìèíóòå ñâàêîã îä äåëîâà èãðå, Îäëóêó î äóæèíè èçãóášåíîã âðåìåíà ïî ñâîì äèñêðåöèîíîì ïðàâó äîíîñè ñóäè¼à, Óêîëèêî ó íà¼àâšåíî¼ íàäîêíàäè áóäå ãóášåœà âðåìåíà, ñóäè¼à ¼å äóæàí ïðîäóæèòè èãðó çà îíîëèêî âðåìåíà êîëèêî ¼å èçãóášåíî, àëè ñå òî âèøå íå ïîêàçó¼å.

276


PRAVILO 10 - POGODAK

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Proslavqawe postignutog pogotka Îäëàçàê èãðà÷à âàí òåðåíà çà èãðó ðàäè ïðîñëàâšàœà ïîãîòêà íè¼å ñàìî ïî ñåáè êàæœèâî, Èãðà÷(è) òðåáà øòî ïðå äà ñå âðàòå íà òåðåí çà èãðó, Ñóäè¼ñêè òèì òðåáà ïðåâåíòèâíî äà äåëó¼å è ìîðà¼ó èìàòè îñåžà¼à êîä îâàêâèõ ñèòóàöè¼à. Igra~ mora biti opomenut Ïî ìèøšåœó ñóäè¼å êîðèñòè ïîêðåòå êî¼è ñó ïðîâîêàòèâíè è íåïðèìåðåíè, Ñå ïåœå íà çàøòèòíó îãðàäó êàêî áè ïðîñëàâèî ïîãîäàê, Ñêèäà äðåñ ïðåêî ãëàâå èëè ïðåêðèâà ãëàâó äðåñîì, Ïðåêðè¼å ãëàâó èëè ëèöå ìàñêîì èëè ñëè÷íèì ïðåäìåòîì. Igra~ íe}e biti opomenut Ïîäèçàœå äðåñà, êàêî áè ñå ïîêàçàëà ðåêëàìà, ïîëèòè÷êà ïîðóêà, íåžå áèòè êàæœåíî æóòèì êàðòîíîì, íåãî žå òî áèòè ñàíêöèîíèñàíî îä ñòðàíå îðãàíèçàòîðà òàêìè÷åœà.

277


PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Odre|ivawe ozbiqnosti prekr{aja Êîä îäðåèâàœà îçáèšíîñòè ïðåêðøà¼à (êàî øòî ¼å: óäàðàœå, ñàïëèòàœå, ñêàêàœå, ãóðàœå, íàïàäàœå íà ïðîòèâíèêà...), òðåáà óçåòè ó îáçèð ñëåäåžå åëåìåíòå: Åëåìåíàò íàìåðå, Áðçèíó ó÷èœåíîã ïðåêðøà¼à èãðà÷à (èíòåçèòåò), Ìîãóžíîñò èãðà÷à êî¼è íàïàäà äà äîå – èãðà ëîïòîì, Ñìåð íîãå è íàïàä ñòîïàëîì/îíîì, Óãðîæàâàœå ñèãóðíîñòè ïðîòèâíèêà. Sudije posebnu pa`wu treba da usmere Åëèìèíèñàœà ïðåêðøà¼à ó êî¼èìà èãðà÷ êî¼è íàïàäà íåìà îáçèðà ïðåìà ñèãóðíîñòè è çäðàâšó ïðîòèâíèêà: Ñêàêàœå ó áëèçèíè ïðîòèâíèêà ñà ðóêàìà ó íåïðèðîäíîì ïîëîæà¼ó è ñà óïîòðåáîì ëàêòà, Ïàçèòè íà ñìåð íàïàäà÷åâå íîãå è åâåíòóàëíå óïîòðåáå îíà, Áèëî êî¼è ñòàðò êî¼è óêšó÷ó¼å ïðåòåðàíó ñíàãó è óãðîæàâà áåçáåäíîñò ïðîòèâíèêà, ìîðà ñå ñìàòðàòè òåøêèì ïðåêðøà¼åì, à ïðåêðøèëàö ìîðà áèòè èñêšó÷åí, Áðóòàëíîñò ñå óâåê ìîðà êàçíèòè öðâåíèì êàðòîíîì. Okolnosti Êîä îäðåèâàœà îçáèšíîñòè ïðåêðøà¼à òðåáà óçåòè ó îáçèð è îêîëíîñòè (óêšó÷ó¼óžè è ôàçó èãðå) ó êî¼î¼ ñå ïðåêðø༠äîãîäèî: Äà ëè ¼å ñïðå÷åíà èçãëåäíà ïðèëèêà çà ïîñòèçàœå ïîãîòêà (öðâåíè êàðòîí), Äà ëè ¼å ñïðå÷åí îáåžàâà¼óžè íàïàä (æóòè êàðòîí).

278


Izgledna prilika za postizawe pogotka Êîä îäðåèâàœà äà ëè ¼å ñïðå÷åíà èçãëåäíà ïðèëèêà çà ïîñòèçàœå ïîãîòêà òðåáà óçåòè ó îáçèð ñëåäåžå åëåìåíòå: Ìîãóžíîñò êîíòðîëèñàœà ëîïòå, Ïîëîæ༠íàïàäà÷à, Ïðàâàö êðåòàœà (íàïàäà÷à è ëîïòå), Óäàšåíîñò îä ïðîòèâíè÷êå ïîïðå÷íå – ãîë ëèíè¼å, Ïîëîæ༠îäáðàìáåíîã èãðà÷à (íå ðåòêî è âðàòàðà), Äà ëè ¼å íàïàä îáåžàâàî ïîñòèçàœå ïîãîòêà äà íè¼å ñïðå÷åí ïðåêðøà¼åì êàæœèâèì ñëîáîäíèì äèðåêòíèì óäàðöåì (èëè êàçíåíèì óäàðöåì). Obe}avaju}i napad Êîä îäðåèâàœà äà ëè ¼å ñïðå÷åí îáåžàâà¼óžè íàïàä òðåáà óçåòè ó îáçèð ñëåäåžå åëåìåíòå: Ìåñòî ïðåêðøà¼à, Ìîãóžíîñò äà èãðà÷ äîå äî ëîïòå, Ïîëîæ༠ñàèãðà÷à, Ïîëîæ༠ïðîòèâíè÷êèõ èãðà÷à, Óäàšåíîñò îä ïðîòèâíè÷êèõ âðàòà, Äà ëè ¼å íàïàä áèî îáåžàâà¼óžè äà íè¼å ñïðå÷åí ïðåêðøà¼åì. Ostali nedozvoqeni prekr{aji u igri (povla~ewe, dodirivawe lopte rukom, i sl.) Ïðåêðøà¼è ïîïóò ïîâëà÷åœà, èëè íàìåðíîã äîäèðèâàœà – èãðàœà ëîïòå ðóêîì (îñèì âðàòàðà ó ñîïñòâåíîì êàçíåíîì ïðîñòîðó), êàæœàâà¼ó ñå ñëîáîäíèì äèðåêòíèì óäàðöåì. Ìåóòèì, àêî ñå ðàäè î íåñïîðòñêîì ïîíàøàœó èãðà÷ ìîðà áèòè è äèñöèïëèíñêè êàæœåí: Opomenom Î÷èãëåäíî ñïðå÷è ïðîòèâíèêà äà äîå ó ïîñåä ëîïòå èëè ñïðå÷è ïðîòèâíèêà ó ðàçâî¼ó èãðå – äîçâîšåíî¼ ïðåäíîñòè, Ñïðå÷è ðàçâî¼ îáåžàâà¼óžåã íàïàäà. 279


PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Iskqu~ewem Êàäà îíåìîãóžè ïðîòèâíèêà ó èçãëåäíî¼ ïðèëèöè çà ïîñòèçàœå ïîãîòêà. Fizi~ki kontakti (upotreba ruke / dlana ruke) Ôèçè÷êè êîíòàêò ¼å ñàñòàâíè äåî ôóäáàëñêå èãðå, ñàìî íåäîçâîšåí êîíòàêò ¼å êàæœèâ. Êîä ïðîöåíå ïðåêðøà¼à òðåáà óçåòè ó îáçèð ñëåäåžå êðèòåðè¼óìå: Äà ëè ¼å îäáðàìáåíè èãðà÷ ñïðå÷èî ïðîòèâíèêà ó íàïðåäîâàœó íåäîçâîšåíèì êîðèøžåœåì ðóêó? Äà ëè ¼å îâ༠êîíòàêò íåãàòèâíî óòèöàî íà íàïðåäîâàœå íàïàäà÷à ïðîòèâíè÷êå åêèïå èëè íà ðàçâî¼ èãðå ó íàïàäó œåãîâå åêèïå? Äà ëè ¼å êîíòàêò íàïðàâšåí ñà íàìåðîì äà ñå çàóñòàâè ïðîòèâíèê èëè ¼å áèî ñëó÷à¼àí? Äà ëè îäáðàìáåíè èãðà÷ êîðèñòè ïîêðåòå êàêî áè îãðàíè÷èî æåšåíè ïîëîæ༠ïðîòèâíè÷êîì íàïàäà÷ó íà òåðåíó? Äà ëè ¼å íàïàäà÷ èçàçâàî íåäîçâîšåíó óïîòðåáó ðóêå? Äà ëè íàïàäà÷ êîðèñòè êîíòàêò ñà ïðîòèâíè÷êèì îäáðàìáåíèì èãðà÷åì êàêî áè îáìàíóî ñóäè¼ó è èçíóäèî ñëîáîäàí óäàðàö èëè êàçíåíè óäàðàö? Óêîëèêî, íàêîí óçèìàœà ó îáçèð ñâèõ íàâåäåíèõ êðèòåðè¼óìà, ñóäè¼à îäëó÷è äà ñå ðàäè: Íåäîçâîšåíîì ôèçè÷êîì êîíòàêòó (ïîâëà÷åœå, ãóðàœå...), äîñóäèžå ñëîáîäàí äèðåêòàí óäàðàö èëè êàçíåíè óäàðàö, Íàìåðà íàïàäà÷à äà îáìàíå ñóäè¼ó – ñèìóëèðàœåì áèžå êàæœåíî æóòèì êàðòîíîì çáîã íåñïîðòñêîã ïîíàøàœà è ñëîáîäíèì èíäèðåêòíèì óäàðöåì çà ïðîòèâíè÷êó åêèïó.

280


Nedozvoqena upotreba ruku / dlanova Òðåáà îáðàòèòè ïàæœó, íå ñàìî íà ïîëîæ༠íîãó êîä ïðåêðøà¼à, ñóäè¼à òðåáà äà ïðåïîçíà ñíàæàí, íåäîçâîšåí ôèçè÷êè êîíòàêò ñà óïîòðåáîì ëàêòîâà è ðóêó, êî¼è ìîðà áèòè îäãîâàðà¼óžå êàæœåí, Ïàæœó òðåáà óñìåðèòè íà èçàçèâàœå îïàñíîñòè ïî áåçáåäíîñò ïðîòèâíèêà, ñêàêàœåì ó œåãîâî¼ áëèçèíè, óç íàìåðíî øèðåœå ðóêó ó íåïðèðîäíîì ïîëîæà¼ó – èçàçèâàœå îïàñíîñòè óïîòðåáîì ëàêòà, Ñóäè¼å èìà¼ó îáàâåçó äà çàøòèòå èãðà÷å îä íåäîçâîšåíå èãðå, êàæœàâà¼óžè ñâàêè ïðåêðø༠óïîòðåáîì ïðåêîìåðåíå ñíàãå, óïîòðåáå ëàêòîâà óñìåðåíèõ êà ïðîòèâíèêó, êî¼èì ñå óãðîæàâà ñèãóðíîñò è áåçáåäíîñò ïðîòèâíè÷êîã èãðà÷à, ñìàòðà ñå îçáèšíèì ïðåêðøà¼åì, êî¼è ìîðà áèòè êàæœåí öðâåíèì êàðòîíîì. Nedozvoqena upotreba ruku kod izvo|ewa udarca iz ugla / slobodnih udaraca Íåäîçâîšåíà óïîòðåáà ðóêó ó èãðè ¼å ïîñåáíî èçðàæåíà ïðå è ïîñëå èçâîåœà óäàðöà èç óãëà èëè ñëîáîäíèõ óäàðàöà ó çîíè øóòà – áëèçèíè ïðîòèâíè÷êèõ âðàòà. Èäåíòèôèêîâàòè èãðà÷å êî¼è ó÷åñòâó¼ó ó ñóêîáó, òðåáà èõ èçäâî¼èòè è ¼àñíî èõ ¼àâíî óïîçîðèòè. Âåîìà ¼å âàæíî äà ñå ñâàêî íåäîçâîšåíî ïîíàøàœå íàêîí ñóäè¼ñêå ïðåâåíòèâå è óïîçîðåœà, äàšå ðåøàâà îäëó÷íèì äåëîâàœåì: Ïðå íåãî øòî ¼å ëîïòà ó èãðè, òàêâî ïîíàøàœå ìîðà äà áóäå êàæœåíî æóòèì êàðòîíîì èëè öðâåíèì êàðòîíîì, ó çàâèñíîñòè îä òåæèíå ïðåêðøà¼à, Íàêîí øòî ñå ëîïòà íàå ó èãðè, ñóäè¼à îäëó÷íî ñàíêöèîíèøå äàšå äðæàœå ïðîòèâíèêà, ãóðàœå, èòä., òàêî øòî žå äîñóäèòè ñëîáîäàí/êàçíåíè óäàðàö, çàâèñíî îä òîãà êî¼à åêèïà ¼å ó÷èíèëà ïðåêðøà¼, Ó ïîíîâšåíèì ñëó÷à¼åâèìà, ìîãó áèòè ïîòðåáíå è äàšå äèñöèïëèíñêå êàçíå.

281


PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Dodirivawe - namerno igrawe lopte rukom Êîä äîíîøåœà îäëóêà î òîìå äà ëè èãðà÷ äîäèðó¼å íàìåðíî ëîïòó ðóêîì, òðåáà óçåòè ó îáçèð ñëåäåžå êðèòåðè¼óìå: Äà ëè ðóêà èäå êà ëîïòè èëè ëîïòà óäàðà ðóêó? Äà ëè ñå ðóêà èãðà÷à íàëàçè ó ïðèðîäíîì ïëîæà¼ó? Äà ëè èãðà÷ íàñòî¼è äà ïðåñðåòíå ëîïòó èñïðóæàœåì èëè ïîäèçàœåì ðóêå? Äà ëè ¼å èãðà÷ íàìåðíî èñïðóæèî ðóêó êàêî áè äîäèðíóî ëîïòó? Äà ëè ¼å èãðà÷ èñïðóæåíîì ðóêîì äîäèðíóî ëîïòó èç ¼àêîã øóòà è áëèçèíå èëè ¼å ëîïòà óïóžåíà èç óäàšåíîñòè? Dodatne okolnosti Ñóäè¼å ìîðà¼ó äà óçìó ó îáçèð, êàêî è ãäå ¼å íàïðàâšåí ïðåêðø༠(äà ëè ¼å ñïðå÷åí îáåžàâà¼óžè íàïàä, èëè èçãëåäíà ïðèëèêà çà ïîñòèçàœå ïîãîòêà). Nedozvoqena upotreba tela Íåäîçâîšåíà óïîòðåáà òåëà (’’èãðàœå òåëîì’’), êàäà äîå äî ñïðå÷àâàœà îáåžàâà¼óžåã íàïàäà ìîðà äà áóäå êàæœåíî, ñóäè¼à ìîðà äà ïîêàæå æóòè êàðòîí è äîñóäè ñëîáîäàí/êàçíåíè óäàðàö, Ó ñëó÷à¼ó ãäå íåäîçâîšåíà óïîòðåáà òåëà óêšó÷ó¼å íåïðèìåðåíó ñíàãó, íàñèëíîñò, áðóòàëíîñò, òðåáà èãðà÷ó ïîêàçàòè öðâåíè êàðòîí. Simulirawe Ñèìóëèðàœå ñà öèšåì äà çàâàðà ñóäè¼ó, ìîðà äà áóäå êàæœåíî æóòèì êàðòîíîì. Ñàìî íåêè îä ñëó÷à¼åâà ñèìóëèðàœà ñà öèšåì äà îáìàíó – çàâàðà¼ó ñóäè¼ó: Êàäà íåìà êîíòàêòà èçìåó íàïàäà÷à è îäáðàìáåíîã èãðà÷à, Îä ñòðàíå íàïàäà÷à êîðèøžåœå êîíòàêòà ìàëîã èíòåíçèòåòà ñà ïðîòèâíèêîì, 282


Èãðà÷ èíèöèðà – èäå íà êîíòàêò ñà ïðîòèâíèêîì, Èãðà÷ òðàæè ìîãóžè êîíòàêò ñà ïðîòèâíèêîì, Ó ñëó÷à¼ó êàäà ñóäè¼à ïðåïîçíà ñèìóëèðàœå, òî íå ìîæå äà ïðîå íåêàæœåíî, è òðåáà îäëó÷íî êàæœàâàòè ïðåêðøèîöå, Êàäà èãðà÷ ñâî¼èì êðåòàœåì íåìà íàìåðó äà çàâàðà ñóäè¼ó, òî ñå íå ñìàòðà ñèìóëèðàœåì è òðåáà íàñòàâèòè èãðó. Incidenti koji ukqu~uju reakcije / konfrontacija igra~a Konfrontacija izme|u igra~a Ñóäè¼à òðåáà áðçî äà äîå íà ìåñòî êîíôëèêòà è äà ïðåäóçìå äèñöèïëèíñêå êàçíå (çàâèñíî îä ó÷èœåíîã ïðåêðøà¼à, ïîêàçàòè æóòè èëè öðâåíè êàðòîí), êàêî íå áè óñëåäèëà åñêàëàöè¼à ñóêîáà ìåó èãðà÷èìà è ïîñëåäèöå áèëå òåæå: Ñóäè¼à òðåáà äà ñïðå÷è ñóêîáå, óêîëèêî òî íè¼å ìîãóžå, ñóêîá ïîñìàòðà ñà ñòðàíå øòà ñå äåøàâà íîòèðà¼óžè äåòàšå è òðåáà äà èçáåãíå äà áóäå ôèçè÷êè óâó÷åí ó ðàçäâà¼àœå ñóêîášåíèõ èãðà÷à, Ñóäè¼å íå òðåáà¼ó äà êàæœàâà¼ó ñàìî èíèöè¼àòîðà(å) ó÷èœåíîã ïðåêðøà¼à, ãäå ¼å î÷èò ïðåêðø༠(áåçîáçèðíîñò, áðóòàëíîñò), íåãî è èãðà÷å êî¼è ñå óìåøà¼ó ó êîíôðîòàöè¼ó, Ãëàâíè èíèöè¼àòîð(è) òðåáà(¼ó) áèòè îäãîâàðà¼óžå êàæœåíè, ïðåïîðó÷ó¼å ñå äà æóòè êàðòîí ìîðà äà áóäå ïîêàçàí íà¼ìàœå ïî ¼åäíîì èãðà÷ó îáå åêèïå, Áèëî êî¼è èãðà÷ êî¼è ñå ïðèäðóæè èíöèäåíòó ñà äàšèíå – äîòð÷è íà ìåñòî êîíôëèêòà, ìîðà áèòè èäåíòèôèêîâàí è ïîêàçàí ìó æóòè êàðòîí, Æóòè êàðòîí íè¼å äîâîšàí êîä òó÷å (ïðåòåðàíè ôèçè÷êè êîíòàêòè è ñë.), £åäàí ïîìîžíèê ñóäè¼å òðåáà äà ïðàòè è åâèäåíòèðà äîãàà¼å, Äðóãè ïîìîžíèê òðåáà äà ñå íàëàçè ó áëèçèíè ñóäè¼å, ×åòâðòè ñóäè¼à îñòà¼å èçìåó òåõíè÷êèõ ïðîñòîðà åêèïà ïðàòåžè äîãàà¼å, Ïðåïîðó÷ó¼å ñå êîìóíèêàöè¼à ñóäè¼ñêîã òèìà ïðå íàñòàâšàœà èãðå, Ñóäè¼à òðåáà äà îñèãóðà óñëîâå äà ñå èãðà íàñòàâè øòî ¼å áðæå ìîãóžå, à èçãóášåíî âðåìå ìîðà äà áóäå íàäîêíàåíî. 283


PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Sukobqavawe sa sudijom - omalova`avawe autoriteta sudije Èãðà÷è êî¼è ïîêàçó¼ó íåñëàãàœå ñà îäëóêàìà ñóäè¼å, ñóäè¼àìà ïîìîžíèöèìà è äîäàòíèì ïîìîžíèì ñóäè¼àìà ðå÷èìà èëè ïîêðåòèìà ìîðà¼ó äà äîáè¼ó æóòè êàðòîí. Èãðà÷è ìîãó ñâî¼å íåñëàãàœå èçðàæàâàòè íà âèøå íà÷èíà, è òî: Ïîêðåòèìà èëè òð÷àœåì ïðåìà ñóäè¼è, äîäàòíîì ïîìîžíîì ñóäè¼è, ñóäè¼è ïîìîžíèêó èëè ÷åòâðòîì ñóäè¼è, êàêî áè ïîêàçàëè íåñëàãàœå, Îêðóæèâàœåì ñóäè¼å (ìàñîâíè ïðîòåñòè) – ó òîì ñëó÷à¼ó íà¼ìàœå ¼åäàí èãðà÷ ìîðà äà äîáè¼å æóòè êàðòîí, £àñíî âåðáàëíî èëè ôèçè÷êî òðàæåœå îä ñóäè¼å äà ïðîòèâíè÷êîì èãðà÷ó ïîêàæå æóòè èëè öðâåíè êàðòîí. Ñóäè¼å òðåáà¼ó çàäðæàòè ïóíî ïîøòîâàœå/àóòîðèòåò òîêîì öåëå óòàêìèöå. Äà áè òî ïîñòèãàî, ñóäè¼à òðåáà: Ïîêàçàòè âåëèêè àóòîðèòåò àêî èãðà÷ ïîêàçó¼å çíàêå íåñëàãàœà, Èãðà÷ó ïîêàçàòè æóòè êàðòîí àêî èçðàæàâà íåñëàãàœå ñà îäëóêîì, Æóòè êàðòîí ïîêàçàòè èãðà÷ó êî¼è òðàæè æóòè èëè öðâåíè êàðòîí çà ïðîòèâíèêà, Ïðàâîâðåìåíî ïîêàçàí æóòè êàðòîí ìîæå èìàòè ïðåâåíòèâàí åôåêàò è çàóñòàâèòè äðóãå èãðà÷å äà íå ïîêàçó¼ó íåñëàãàœå. Delovawe kod masovnih konfrontacija Ðåøàâàœå íàïåòèõ ñèòóàöè¼à (ìàñîâíèõ ïðîòåñòà/êîíôðîòàöè¼à) îä ñóäè¼å çàõòåâà ìèðíîžó è ñàâðøåíó êîíöåíòðàöè¼ó. Áðçî èäåíòèôèêîâàòè ãëàâíîã óçðî÷íèêà/íàïàäà÷à è îäìàõ ãà èçäâî¼èòè, äàšå îä ãðóïå èãðà÷à è èçðåžè îäãîâàðà¼óžó äèñöèïëèíñêó êàçíó, Äè¼àëîã ñà èãðà÷èìà òðåáà ñâåñòè íà ìèíèìóì, à ñóäè¼à ìîðà äà îñòàíå õëàäíîêðâàí, íåïîêîëåášèâ, äà èìà âèçóåëíè êîíòàêò ñà èçäâî¼åíèì èãðà÷åì è ïîòïóíó êîíòðîëó íàä ñèòóàöè¼îì,

284


Êîä íåñïîðòñêîã ôèçè÷êîã êîíòàêòà, òåæåã ïðåêðøà¼à ñà ñóäè¼îì, ìèðíî è äîñòî¼àíñòâåíî òðåáà ïîêàçàòè öðâåíè êàðòîí èãðà÷ó, Ïîìîžíèê ñóäè¼å êî¼è ¼å áëèæè èíöèäåíòó òðåáà äà áóäå îä ïîìîžè ñóäè¼è, Äðóãè ñóäè¼à ïîìîžíèê, äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼å è ÷åòâðòè ñóäè¼à òðåáà äà ïîñìàòðà¼ó è áåëåæå äåòàšå êîíôëèêòà. Komunicirawe i delovawe pozitivnog govora tela Îäãîâàðà¼óžà óïîòðåáà äèñêðåòíèõ ñèãíàëà ðàäè ïî¼àøœåœà íåêîã èíöèäåíòà ¼å êîðèñíà (ïîâëà÷åœå çà äðåñ è ñë.), òðåáà ñàìî äà ïî¼àñíå îäëóêó, à íå äà ñå èñòà ïðàâäà, Îâàêâà êîìóíèêàöè¼à ñà èãðà÷èìà ¼å ïîçèòèâíà è îäëóêàìà äà¼å íåîïõîäàí êðåäèáèëèòåò è óâåðšèâîñò (æóòè êàðòîí çà ó÷åñòàëî êðøåœå Ïðàâèëà èãðå è ñë.). Postupawe kod slobodnih udaraca Ðàäè ïðàâèëíîã èçâîåœà è êîíòðîëèñàœà ñëîáîäíèõ óäàðàöà, ñëåäåžà ïðîöåäóðà äîíîñè ïðåäíîñòè: Íàêîí øòî ñó èçðå÷åíå äèñöèïëèíñêå êàçíå, ëîïòà ñå òðåáà ñòàâèòè íà ìåñòî øòî ¼å ïðå ìîãóžå ãäå ¼å ó÷èœåí ïðåêðøà¼, Óêîëèêî íàïàäà÷êà åêèïà îäëó÷è äà íå èçâîäè ñëîáîäàí óäàðàö áðçî, îíäà èì ¼àñíî òðåáà ñòàâèòè äî çíàœà äà ìîðà¼ó ÷åêàòè çíàê çà èçâîåœå (ïîêàçèâàœåì ïèøòàšêå èçâîà÷ó). Óêîëèêî åêèïà èçâåäå ñëîáîäàí óäàðàö ïðå çíàêà ñóäè¼å çà èçâîåœå, ñëîáîäàí óäàðàö ñå ìîðà ïîíîâèòè áåç îáçèðà íà œåãîâ èñõîä, à èçâîà÷ó ïîêàçàòè æóòè êàðòîí, Ñóäè¼à ïðâî òðåáà äà óäàšè îäáðàìáåíå èãðà÷å êî¼è ñå íàëàçå ó áëèçèíè ëîïòå, Çàòèì ’’æèâè çèä’’ òðåáà óäàšèòè íà ïðîïèñàíó ðàçäàšèíó îä ëîïòå (9,15 ì), ïîñòàâšàœåì ñà ñòðàíå, à íå ó ’’æèâîì çèäó’’, àëè èñòîâðåìåíî èìàòè ó âèäíîì ïîšó èãðà÷å è ìåñòî ãäå ñå ëîïòà íàëàçè,

285


PRAVILO 12 - PREKR[AJI I NESPORTSKA PONA[AWA

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Ïîòîì òðåáà çàóçåòè ïðàâèëàí ïîëîæà¼, êàêî áè ñå ìîãëè êîíòðîëèñàòè ëîïòà, ’’æèâè çèä’’ è ñóäè¼à ïîìîžíèê, Òåê êàäà ñå èñïóíå ñâè óñëîâè äà¼å ñå çíàê ïèøòàšêîì çà èçâîåœå ñëîáîäíîã óäàðöà. Óêîëèêî îäáðàìáåíè èãðà÷è ïðåêðøå ïðîïèñàíó óäàšåíîñò ïðå íåãî øòî ¼å ëîïòà ó èãðè, ïîíîâèòè èçâîåœå, óêîëèêî íè¼å ïîñòèãíóò ïîãîäàê, à èãðà÷ó êî¼è ¼å ïðåêðøèî ïðîöåäóðó èçâîåœà ïîêàçàòè æóòè êàðòîí, Ó ñëó÷à¼ó ïîíàâšàœà ñëîáîäíîã óäàðöà, òðåáà îñèãóðàòè äà ñå ëîïòà ñòàâè íà èñòî ìåñòî è äà ñå èñïîøòó¼å ïðîöåäóðà èçâîåœà, Êàäà èãðà÷ ÷èíè íåñïîðòñêî ïîíàøàœå ó ’’æèâîì çèäó’’, íàêîí óñìåíîã óïîçîðåœà, ñâàêî ñëåäåžå íåñïîðòñêî ïîíàøàœå ìîðà ñå äèñöèïëèíñêè êàçíèòè îäãîâàðà¼óžîì êàçíîì. Brzo izvo|ewe slobodnih udaraca Ñëîáîäàí óäàðàö ìîæå áèòè èçâåäåí áðçî - áåç ÷èœåœà óïîòðåáå ïèøòàšêå ñóäè¼å - ïîä óñëîâîì: Äà íå òðåáà èçðåžè äèñöèïëèíñêó êàçíó, Äà ¼å ñëîáîäàí óäàðàö áðçî èçâåäåí íàêîí øòî ¼å èãðà çàóñòàâšåíà, Äà ¼å ëîïòà ñòà¼àëà íà ìåñòó íà êî¼åì ¼å ó÷èœåí ïðåêðøà¼, Ñóäè¼à òðåáà äà äîçâîëè áðçî èçâîåœå ñëîáîäíîã óäàðöà, Ñóäè¼à íå òðåáà äà êîíòðîëèøå ’’æèâè çèä’’ ïðîòèâíèêà êîä áðçîã èçâîåœà ñëîáîäíîã óäàðöà êàêî áè èãðà÷å âðàòèî íà ïðîïèñàíó ðàçäàšèíó, Óêîëèêî ïðîòèâíè÷êè èãðà÷ ñïðå÷àâà áðçî èçâîåœå ñëîáîäíîã óäàðöà, œåìó ñå ìîðà ïîêàçàòè æóòè êàðòîí. Opasna igra sa kontaktom Óêîëèêî èãðà÷ èãðà íà îïàñàí íà÷èí è ïðè òîìå íàïðàâè êîíòàêò ñà ïðîòèâíèêîì, ñóäè¼à òðåáà êàçíèòè òåæè ïðåêðø༠è äîñóäèòè äèðåêòàí ñëîáîäàí óäàðàö. Ïî ïîòðåáè, òðåáà èçðåžè äèñöèïëèíñêó êàçíó, ïîêàçàòè æóòè êàðòîí àêî ¼å ñòàðò áèî îïàñàí. 286


Disciplinske kazne zamenicima / zamewenim igra~ima Êîä èçðèöàœà äèñöèïëèíñêèõ êàçíè çàìåíèöèìà/çàìåœåíèì èãðà÷èìà, ñóäè¼å òðåáà¼ó ïîêàçèâàœåì æóòîã èëè öðâåíîã êàðòîíà ¼àñíî ñòàâèòè äî çíàœà, êîìå ¼å èçðå÷åíà êàçíà (ïîêàçèâàœåì äðåñà ñà áðî¼åì). Postavqawe Äîáðî ïîñòàâšàœå ó òîêó èãðå è ïîãëåä ñà ñòðàíå ñó âåîìà âàæíè çà îïòèìàëíó ïðîöåíó íà÷èíà (îçáèšíîñòè) ïðåêðøà¼à, è îêîëíîñòè ó êî¼èìà ñå äîãîäèî. Ïîìîžíèê ñóäè¼å, àêî ñóäè¼à íè¼å áèî ó ñèòóàöè¼è äà âèäè, òðåáà ñóäè¼è äà ïðóæè òà÷íå èíôîðìàöè¼å, Ó îâàêâèì ñèòóàöè¼àìà ïðåïîðó÷ó¼å ñå êîðèøžåœå ôëåêñèáèëíå è ïðîäóæåíå äè¼àãîíàëå, Êšó÷íè ïðèíöèï ïîñòàâšàœà (îäâè¼àœå èãðå èçìåó ñóäè¼å è ïîìîžíèêà), òðåáà ïîøòîâàòè, êàä ãîä ¼å òî ìîãóžå, êàêî áè ñå èíöèäåíò ïîñìàòðàî èç èñïðàâíîã óãëà, è îñèãóðàî âèçóåëíè êîíòàêò ñà ïîìîžíèêîì, Êîä ñëîáîäíèõ óäàðàöà ó áëèçèíè ïðîòèâíè÷êîã êàçíåíîã ïðîñòîðà (çîíè øóòà), ñóäè¼à òðåáà ¼àñíî äà îäìåðè óäàšåíîñò (9,15 ì) îä ëîïòå äî ’’æèâîã çèäà’’, è äà çàóçìå íà¼îïòèìàëíè¼è ïîëîæ༠(ëåâî îä ëîïòå), Íå äåñíî, è íå îêðåòàòè ëåà ïîìîžíèêó, îñòàòè ó äè¼àãîíàëè êðåòàœà, ¼åð ñó øàíñå äà ñå íåøòî íå âèäè è äîíåñå ïîãðåøíà îäëóêà ó òîì ïîëîæà¼ó ñâåäåíå íà íà¼ìàœó ìîãóžó ìåðó. Identifikovawe igra~a koji su u~inili prekr{aj Íåäîâîšíà êîíöåíòðàöè¼à èëè áðçîïëåòîñò ìîãó äîâåñòè äî ïðîïóñòà êîä èäåíòèôèêàöè¼å èãðà÷à êî¼è òðåáà¼ó áèòè äèñöèïëèíñêè êàæœåíè. Ïîñòóïàê êîä èçðèöàœà äèñöèïëèíñêèõ êàçíè: Èäåíòèôèêîâàòè è èçäâî¼èòè èãðà÷à(å) êî¼å òðåáà(¼ó) áèòè êàæœåí(è), Êîìïëåòàí ñóäè¼ñêè òèì áåëåæè èäåíòèòåò èãðà÷à, è ïðîâåðàâà äà ëè ïðåêðøèîö âåž íè¼å äîáèî æóòè êàðòîí, Òåê òàäà, êàäà íåìà ïðèìåäáè íà èäåíòèòåò ïðåêðøèîöà, èãðà ìîæå äà áóäå íàñòàâšåíà. 287


PRAVILO 14 - KAZNANI UDARAC

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Fintirawe pri izvo|ewu kaznenog udarca Ôèíòèðàœå (âàðêà) ïðèëèêîì çàòð÷àâàœà, êàäà ñå èçâîäè êàçíåíè óäàðàö, äà áè ñå çáóíèî ïðîòèâíèê ¼å äîçâîšåíî, Ôèíòèðàœå (âàðêà) äà ñå ëîïòà øóòèðà êàäà ¼å èãðà÷ çàâðøèî ñà çàòð÷àâàœåì ñìàòðà ñå ïðåêðøà¼åì Ïðàâèëà 14 è ÷èíîì íåñïîðòñêîã ïîíàøàœà ðàäè ÷åãà èãðà÷ ìîðà äà áóäå îïîìåíóò.

288


TEHNI^KI PROSTOR

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Tehni~ki prostor Áðèãà î òåõíè÷êîì ïðîñòîðó ïðåïóøòåíà ¼å ÷åòâðòîì ñóäè¼è ãäå ¼å èìåíîâàí. Îä œåãà ñå î÷åêó¼å äà îäãîâîðíî è äèñêðåòíî îáàâšà äóæíîñò, àëè è äà äîçâîëè äà è òðåíåð îáàâšà ñâî¼ ðàäíè çàäàòàê, Ó òåõíè÷êîì ïðîñòîðó è íà ëèíè¼è òîã ïðîñòîðà ìîæå äà ñòî¼è ñàìî ¼åäíà îñîáà è òî äîê ñå ñïîðòñêè è îäãîâîðíî ïîíàøà, Ó ñëó÷à¼ó íåñïîðòñêîã ïîíàøàœà, ÷åòâðòè ñóäè¼à (ãäå ¼å èìåíîâàí) èëè ïðâè ñóäè¼à ïîìîžíèê òðåáà äà èñêîðèñòè ñâî¼ àóòîðèòåò è ïîêóøà äà ñìèðè îñîáó î êî¼î¼ ñå ðàäè. Òðåáà èçáåãàâàòè óâëà÷åœå ó êîíôðîíòàöè¼ó è äóãå ðàçãîâîðå ñ òèì îñîáàìà, Ó ñëó÷à¼ó íåîäãîâîðíîã ïîíàøàœà, î òîìå òðåáà ó ïðâîì ïðåêèäó èãðå îáàâåñòèòè ñóäè¼ó ðàäè ïðåäóçèìàœà îäðååíèõ ìåðà ïðåìà òî¼ îñîáè, Òðåíåðó êî¼è ñå ïîíàøà îäãîâîðíî òðåáà îáåçáåäèòè ïóíó ñëîáîäó äà îáàâšà ñâî¼ ðàäíè çàäàòàê. Ìåóòèì, àêî îòâîðåíî êðèòèêó¼å è îìàëîâàæàâà îäëóêå ñóäè¼å èëè äðóãèõ ñëóæáåíèõ ëèöà, ìîðà äà ñå ïðåäóçìó ìåðå äà ñå òàêâî ïîíàøàœå îíåìîãóžè, Àêî, ó òåõíè÷êîì ïðîñòîðó äîå äî ïðîáëåìà êî¼è çàõòåâà¼ó èíòåðâåíöè¼ó ñóäè¼å, ñóäè¼å ïîìîžíèöè òðåáà äà îñòàíó íà ñâî¼èì ïîçèöè¼àìà ñà ïðàžåœåì ñâåãà øòî ñå äåøàâà íà òåðåíó, êàêî áè êàñíè¼å îáàâåñòèëè ñóäè¼ó. ^etvrti sudija Uloga ~etvrtog sudije Óëîãà ÷åòâðòîã ñóäè¼å ¼å ïðîøèðåíà è íå îäíîñè ñå ñàìî íà ïðè¼àâó íåñïîðòñêîã è íàñèëíîã ïîíàøàœà, ïîãðåøíîã èäåíòèòåòà èëè äðóãîã æóòîã êàðòîíà à íè¼å óñëåäèëî èñêšó÷åœå. ’’×åòâðòè ñóäè¼à ïîìàæå ñóäè¼è ó êîíòðîëèñàœó èãðå ó ñêëàäó ñà Ïðàâèëèìà èãðå. Ìåóòèì, ñóäè¼à çàäðæàâà ïðàâî îäëó÷èâàœà î ñâèì îäëóêàìà êî¼å ñå îäíîñå íà èãðó’’, Ñóäè¼à, ïðå ïî÷åòêà óòàêìèöå, ó äîãîâîðó î ñàðàäœè ìîðà äà íàãëàñè øòà î÷åêó¼å îä ÷åòâðòîã ñóäè¼å.

289


DODATNE POMO]NE SUDIJE

ØÊÎËÀ ÇÀ ÒÐÅÍÅÐÅ

ÔÑ ÑÐÁÈ£Å

Óëîãà è äóæíîñòè äîäàòíèõ ïîìîžíèõ ñóäè¼à Äâî¼èöà äîäàòíèõ ïîìîžíèõ ñóäè¼à èìà¼ó çàäàòàê äà ïîìîãíó ñóäè¼è äà êîíòðîëèøå óòàêìèöó ó ñêëàäó ñà îäðåäáàìà Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå, ïîñåáíî çà ñëó÷à¼åâå êî¼è ñå äîãîäå ó êàçíåíîì ïðîñòîðó è ó ñèòóàöè¼àìà êàäà äîäàòíè ïîìîžíè ñóäè¼à èìà áîšè ïðåãëåä èãðå îä ñóäè¼å. Ïîñåáíî ñå îä äîäàòíèõ ïîìîžíèõ ñóäè¼à òðàæè äà ïðóæå ïîìîž ñóäè¼è ó ñëó÷à¼åâèìà êàäà ¼å ïîòðåáíî ñóäè¼è ñèãíàëèçèðàòè ñèòóàöè¼å êàäà ¼å öåëà ëîïòà íàïóñòèëà ïîïðå÷íó ëèíè¼ó òåðåíà çà èãðó. Äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼å èìà¼ó ó îñíîâè ñëåäåžå äóæíîñòè: äà èäåíòèôèêó¼ó ïîâðåäó Ïðàâèëà èãðå êî¼à ¼å ó÷èœåíà, äà ïîäðæå ñóäè¼ó ó œåãîâî¼ îäëóöè, äà œèõîâî ïðèñóñòâî ñìàœè áðî¼ ãðåøàêà ó ñèòóàöè¼àìà êàäà ñå ðàäè î ïîñòèãíóòîì à íåïðèçíàòîì, èëè íå ïîñòèãíóòîì à ïðèçíàòîì ïîãîòêó, äà ñâî¼èì ïðèñóñòâîì óòè÷ó íà ïîíàøàœå èãðà÷à è ïîáîšøàœå ôåð èãðå, äà ñïðå÷å (îäâðàòå) èãðà÷å îä ÷èœåœà ïðåêðøà¼à. Áåç îáçèðà øòî ñó óâåäåíå äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼å œèõîâó ñèãíàëèçàöè¼ó ïîâðåäå Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå, êîíà÷íó îäëóêó äîíîñè ñóäè¼à. Ñóäè¼à ïðîöåœó¼å äà ëè žå óâàæèòè, èëè íå ñèãíàëèçàöè¼ó äîäàòíîã ïîìîžíîã ñóäè¼å ¼åð ñó îäëóêå ñóäè¼å î ÷èœåíèöàìà ó âåçè ñà èãðîì, óêšó÷ó¼óžè äà ëè ¼å èëè íå ïîñòèãíóò ïîãîäàê, è ðåçóëòàò óòàêìèöå ñó êîíà÷íå. Ïîçèöèîíèðàœå äîäàòíèõ ïîìîžíèõ ñóäè¼à Äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼å ñó ïîçèöèîíèðàíå èçà ïîïðå÷íå ãîë ëèíè¼å ñà äåñíå ñòðàíå âðàòà ãëåäà¼óžè èç ñðåäèøœåã êðóãà òåðåíà çà èãðó.

290


Îáàâåçå è êðåòàœå äîäàòíèõ ïîìîžíèõ ñóäè¼à Îáàâåçà äîäàòíèõ ïîìîžíèõ ñóäè¼à ¼å äà òîêîì óòàêìèöå ñâî¼èì êðåòàœåì è ïîòïóíîì êîíöåíòðàöè¼îì è ïàæœîì áóäó àêòèâíå. Òî çíà÷è, ìîðà¼ó ñå êðåòàòè äóæ ïîïðå÷íå - ãîë ëèíè¼å êàêî áè èìàëè øòî áîšó ïðåãëåäíîñò äåøàâàœà íà òåðåíó çà èãðó, ïîãîòîâó íà äåëîâèìà òåðåíà êàî øòî ¼å êàçíåíè ïðîñòîð. Ó ñâîì êðåòàœó äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼å íå ñìå¼ó äà ñìåòà¼ó ðàçâî¼ó èãðå è èãðà÷èìà ( íå ñìå¼ó äà óëàçå ó òåðåí çà èãðó äîê ¼å îíà ó òîêó). Äè¼àãîíàëíî êðåòàœå ñóäè¼å è äàšå îñòà¼å ñà îäñòóïàœèìà óç íàïîìåíó äà ¼å ñóäè¼à ó ñèòóàöè¼è êàäà èìà äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼å ìîðà äà ïðèëàãîäè ñâî¼å êðåòàœå è îáðàòè ïàæœó íà äåëîâå òåðåíà çà èãðó êî¼å ñó ïîä êîíòðîëîì äîäàòíèõ ïîìîžíèõ ñóäè¼à. Ó ñëó÷à¼ó äà ñóäè¼à íå ìîæå äà íàñòàâè äà ñóäè óòàêìèöó óñëåä ïîâðåäå èëè íå÷åã ñëè÷íîã, ïðâè äîäàòíè ïîìîžíè ñóäè¼à žå çàìåíèòè ñóäè¼ó. Íàðàâíî, äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼å ìîðà¼ó áèòè èñòå êàòåãîðè¼å, íà èñòîì ñòåïåíó òàêìè÷åœà êàî è ñóäè¼à ¼åð ñó œèõîâå îäëóêå êî¼å ïóòåì ñèãíàëà äà¼ó ñóäè¼è ïî ñâîì çíà÷à¼ó ñâåîáóõâàòíå ó äîìåíó è àêòèâíîñòè îäëóêà êî¼å äîíîñè ñóäè¼à. Êîìóíèêàöè¼à äîäàòíèõ ïîìîžíèõ ñóäè¼à ñà ñóäè¼îì Äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼å êîðèñòå ñèñòåì ðàäèî-êîìóíèêàöè¼å ó îáàâåøòàâàœó ñóäè¼å. Ó ñëó÷à¼ó äà äîå äî êâàðà íà ñèñòåìó ðàäèî-êîìóíèêàöè¼å è ñèñòåì íå ôóíêöèîíèøå äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼à ñó ó îáàâåçè äà ñóäè¼è äà¼ó ¼àñíå ñèãíàëå ãîâîðîì òåëà, ãåñòèêóëàöè¼îì è äèñêðåòíèì ïîêðåòèìà êî¼è ñó äîãîâîðåíè ó ðàçãîâîðèìà ïðå ïî÷åòêà óòàêìèöå. Ïîçèöè¼à äîäàòíîã ïîìîžíîã ñóäè¼å èçà ãîë – ïîïðå÷íå ëèíè¼å

Äîáàð ïðåãëåä èãðå äîäàòíîã ïîìîžíîã ñóäè¼å

Äóã ïàñ óïóžåíå ëîïòå

Ïîãëåä íà èãðó ñóäè¼å Ïîçèöè¼à ñóäè¼å Ñóäè¼à íå ìîæå äà îäðæè êîðàê ñà èãðîì

Ãðàôèêîí ïîêàçó¼å ñëó÷༠êàäà äîëàçè äî èçðàæà¼à óëîãà è çíà÷༠äîäàòíîõã ïîìîžíîã ñóäè¼å. 291


CENTAR ZA EDUKACIJU FSS


SADR@AJ

Strana

Nastanak i razvoj Pravila fudbalske igre ........................ 295 Su|ewe - sastavni deo igre ................................................. 297 Centar za edukaciju Fudbalskog saveza Srbije ................. 300 Plan i program Centra za edukaciju - B licenca ................ 305 Plan i program Centra za edukaciju - A licenca ................ 310 Edukacija igra~a i trenera .................................................. 312


ÍÀÑÒÀÍÀÊ È ÐÀÇÂΣ ÏÐÀÂÈËÀ ÔÓÄÁÀËÑÊÅ ÈÃÐÅ Äàíàñ, íà¼ìàñîâíè¼ó è íà¼ïîïóëàðíè¼ó èãðó íà êóãëè çåìàšñêî¼, ðàäî áè ìíîãè, êàî êîëåâêó ïîñòî¼àœà ïðèïèñàëè ñåáè. Ìåóòèì, íà¼ñòàðè¼à èãðà êî¼à ñå òåìåšè íà øóòèðàœó ëîïòå, à ïîñòî¼å âàæåžè äîêóìåíòè, ¼åñòå Êèíà (255. - 206. ïðå íîâå åðå). Çàòèì, ïîìèœó ñå £àïàí, Ñòàðè Ðèì, à íå ðåòêî è ïîäðó÷¼å Âåëèêå Áðèòàíè¼å. Èãðàî ñå ôóäáàë íà ðàçíèì ìåñòèìà, ïî ðàçíèì çàêîíèìà è ïðàâèëèìà. Ðàçíà ïðàâèëà, ðàçíå èãðå øóòèðàœåì ëîïòå, íàìåòíóëè ñó ïîòðåáó çà äîíîøåœåì Çàêîíà î èãðè ôóäáàëà è òî îä ñòðàíå íîâîîñíîâàíîã ôóäáàëñêîã ñàâåçà ó Âåëèêî¼ Áðèòàíè¼è, êîãà ¼å ñàñòàâèî Ebenzer Cobb Morlei è èñòè îäîáðåí îä îâå ôóäáàëñêå àñîöè¼àöè¼å 8. äåöåìáðà 1863. ãîäèíå. Îä òàäà, Ïðàâèëà èãðå ñó åâîëóèðàëà, òîêîì âðåìåíà ìåœàëà ñâî¼ó ôîðìó äî äàíàñ. Ïðàâèëà íà îñòðâó êî¼è ñó êîðèñòèëè ó Åíãåëñêî¼, Øêîòñêî¼, Âåëñó è Èðñêî¼, ó ôîðìè çàêîíà çà ñâå çåìšå äîíîñè äàíàñ IFAB (Inter-national Football Association Booard) êî¼è ¼å îñíîâàí 1986. ãîäèíå ó Ìàí÷åñòåðó óç ïðèñóñòâî íàáðî¼àíèõ àñîöè¼àöè¼à. Îñíèâàœåì FIFA 1904. ãîäèíå ó Ïàðèçó, ïðåòå÷à ¼å ìîäåðíå åïîõå ðàçâî¼à ôóäáàëà è óíàïðååœà Ïðàâèëà èãðå íà ìåóíàðîäíîì íèâîó, òàêî äà IFAB ïðèìà FIFA-u ïîä ñâî¼å îêðèšå 1913. ãîäèíå. IFAB, èëè êàêî ìè íàçèâàìî Ìåóíàðîäíè ÁÎÐÄ, ïðåòðåñà è îäëó÷ó¼å î ïðåäëîçèìà çà èçìåíå ó Ïðàâèëèìà èãðå è ñâèì ïèòàœèìà êî¼à ñå òè÷ó ôóäáàëñêèõ àñîöè¼àöè¼à êàäà ñó Ïðàâèëà èãðå ó ïèòàœó, à ñïàäà¼ó ó íàäëåæíîñò Áîðäà. Ó ïî÷åòêó, îáçèðîì íà êîíçåðâàòèâíîñò îñòâðñêèõ çåìàšà, Ïðàâèëà èãðå íèñó ÷åñòî ìåœàíà. ×èíè ñå, äà ¼å ôóäáàë ñòåêàî ñòàòóñ íà¼ïîïóëàðíè¼åã ñïîðòà íà ñâåòó çàõâàšó¼óžè ¼åäíîñòàâíèì ïðàâèëèìà. Ïðåìà çâàíè÷íèì ïîäàöèìà FIFA, ïðåêî 300 ìèëèîíà šóäè èãðà ôóäáàë, âèøå êàî àìàòåðè, à ìàœå êàî ïðîôåñèîíàëöè çà íåêè êëóá. Ó çàäœèõ íåêîëèêî ãîäèíà, IFAB ïðèñòóïà èçìåíàìà è äîïóíàìà Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå, ñâå ó öèšó ïîñïåøèâàœà è óáðçàâàœà èãðå, äà äîïðèíåñó äèíàìè÷íîñòè è ïîñòèçàœó ãîëà, òîã îñíîâíîã íà÷åëà ñàìå èãðå è òèìå èãðó ó÷èíå ¼îø àòðàêòèâíè¼îì. Ñâàêà ïðîìåíà Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå, ìîæå áèòíî äà ïðîìåíè òàêòèêó èãðå, äà óòè÷å íà ôèçè÷êå è ïñèõè÷êå ïðèïðåìå èãðà÷à. Ôóäáàë ¼å åêèïíè ñïîðò, îí çáëèæàâà šóäå è ïîáîšøàâà îäíîñå èçìåó ìåñòà, ãðàäîâà, ïà ÷àê è äðæàâà. Ïîçíàòà ¼å ÷èœåíèöà äà ¼å ôóäáàë ïðåêèíóî ãðààíñêè ðàò ïîñëå ïëàñìàíà Îáàëå Ñëîíîâà÷å êî¼à ñå ïëàñèðàëà íà Ñâåòñêî ïðâåíñòâî 2006.

295


CENTAR ZA EDUKACIJU FSS ÏÐÀÂÈËÀ ÔÓÄÁÀËÑÊÅ ÈÃÐÅ Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå, òðåáà ñõâàòèòè èçóçåòíî îçáèšíî ¼åð íîñå âðëî çíà÷à¼íó óëîãó ó êîìïëåìåíòàðíîì ñàãëåäàâàœó ôóäáàëñêå èãðå. Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå îáëèêó¼ó, àðòèêóëèøó ôóäáàëñêó èãðó, äà¼ó ¼î¼ îñíîâíè ñìèñàî, ñòðóêòóðàëíè ñàäðæà¼, äèíàìè÷íîñò è äèñöèïëèíó âëàäàœà àêòåðà óòàêìèöå. Ñâàêe ïðîìåíe Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå, áèòíî ìåœà¼ó òàêòèêó èãðå, óòè÷ó íà îáëèê ôèçè÷êå è ïñèõè÷êå ïðèïðåìå. Íåïîçíàâàœå Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå îä ñòðàíå òðåíåðà çíà÷è âðëî âåðîâàòíî äà íè èãðà÷è òîã òèìà íåžå ïîçíàâàòè òà èñòà ïðàâèëà. Ïðàâèëà ìîðà¼ó áèòè óâðøòåíà ó ïëàí è ïðîãðàì ðàäà ñâàêîã òðåíåðà, ñà ñàâåòîäàâíîì ïðåïîðóêîì äà ñå ñà åäóêàòèâíèì ïðîöåñîì òðåáà çàïî÷åòè ¼îø ñà íà¼ìëàèì óçðàñíèì êàòåãîðè¼àìà èãðà÷à. Ñâàêàêî, òàäà òðåáà ïðèëàãîäèòè Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå òàêâî¼ óçðàñòíî¼ êàòåãîðè¼è ó ñêëàäó ñà ìåòîäè÷êèì ïðèíöèïèìà. Õðîíîëîøêè ïîñìàòðàíî, ñâå èçìåíå è äîïóíå Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå îä ïðâèõ ïèñàíèõ, èç 1863.ãîäèíå ïà äî äàíàñ èìàëå ñó çà öèš äà óáðçà¼ó èãðó, äîïðèíåñó œåíî¼ äèíàìè÷íîñòè è òèìå ¼å ó÷èíå ¼îø àòðàêòèâíè¼îì. Òàêâå ïðîìåíå Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå çàõòåâàëå ñó îä èãðà÷à äà ñâî¼ó ôèçè÷êó ïðèïðåìó äîâåäó äî ìàêñèìàëíèõ âðåäíîñòè. Òðåíåð êî¼è äîáðî ïîçíà¼å Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå, ìîæå äà ñàãëåäà è îäðååíè ïðèñòóï ñóåœó îä ñòðàíå ñóäè¼å, òå äà áëàãîâðåìåíî ïðèïðåìè àäåêâàòíó òàêòèêó èãðå ñâîãà òèìà ó îäíîñó íà îäðååíå ñïåöèôè÷íîñòè ñóäè¼å êî¼è òðåáà äà ñóäè óòàêìèöó.

296


SU\EWE - SASTAVNI DEO IGRE

(Ïðåäàâàœå Ìèšàíà Ìèšàíèžà îäðæàíî íà Òðåžåì ìåóíàðîäíîì ñåìèíàðó ÑÔÑ£ 1972. ãîäèíå ó Îïàòè¼è) Ïîçèâ Ñàâåçà ôóäáàëñêèõ ñóäè¼à £óãîñëàâè¼å äà íà ìåóíàðîäíîì ñåìèíàðó, ó öèšó óíàïðååœà ñóåœà è ôóäáàëñêå èãðå, èçëîæèì ¼åäíó àêòóåëíó òåìó, ïðèìèî ñàì êàî âåëèêî ïðèçíàœå ôóäáàëñêî¼ ñòðóöè è êàî ïðèçíàœå ìåíè ëè÷íî. Òî ¼å ñïîðòñêà ÷àñò êî¼îì ñå çàèñòà ïîíîñèì. Ïîêóøàî ñàì ñà òåìîì: „Ñóåœå êàî ñàñòàâíè äåî ôóäáàëñêå èãðå“ äà äàì äîïðèíîñ îâîì ñåìèíàðó. Âè çíàòå äà ìî¼à ñïåöè¼àëíîñò íè¼å ñóåœå, âåž ðàä íà ôóäáàëñêîì îáðàçîâàœó èãðà÷à è åêèïà. Ìî¼à óæà ñïåöè¼àëíîñò, è ìî¼à ïðâà šóáàâ, ó ôóäáàëó ¼å ðàä ñà ìëàèì êàòåãîðè¼àìà. Óîñòàëîì, ¼à ñàì òðåíåð, è òî òðåíåð ïðàêòè÷àð. Àëè, ñóåœå ¼å íàøà çà¼åäíè÷êà ñòâàð, îíî ¼å ðåãóëàòîð èãðå è ïðèïàäà ñâèìà êî¼è ó œî¼ ó÷åñòâó¼ó. Øòà ¼å, ó ñòâàðè, ñóåœå ó ôóäáàëó? Ó ÷åìó ñå ñóåœå ó ôóäáàëó ðàçëèêó¼å îä äðóãèõ îáëèêà ñóåœà? Äà ëè ¼å îíî ñàñòàâíè äåî èãðå, èëè êàòåãîðè¼à êî¼à ñå íàëàçè âàí èãðå, øòî áè çíà÷èëî äà ñå ñóäè¼à ¼àâšà êàî àïñîëóòíà, íåóòðàëíà ëè÷íîñò, êàî ïîñìàòðà÷ äîãàà¼à? Äðóãèì ðå÷èìà, êàî íåêî òðåžå ëèöå êî¼å äîíîñè îäëóêå è ïî ñâåìó ¼å ñïîšíè ÷èíèëàö, êàî ó êëàñè÷íèì àðáèòðàæàìà. Èç îâîã áàø è ïðîèçèëàçè îíî î ÷åìó íà¼âèøå æåëèì äà ãîâîðèì. Èàêî íå ïðåòåíäó¼åì íè íà êàêâó îðãèíàëíîñò, èñòè÷åì äà ¼å îñíîâíî ïèòàœå óòâðäèòè øòà ñâå, è êî ñâå, ñà÷èœàâà ôóäáàëñêó èãðó. Íåñóìœèâî ¼å äà ¼åäàí òèì èìà òðåíåðà, èìà ïðåäñåäíèêà, àëè óòàêìèöà ñå ìîæå îäèãðàòè è áåç ¼åäíîã è áåç äðóãîã. Çàèñòà, áåç ÷åãà íå ìîæå äà ñå èãðà îäèãðà ôóäáàëñêà óòàêìèöà? Îíà íå ìîæå äà ñå îäèãðà áåç ëîïòå, øòî ¼å ïðèëè÷íî áàíàëíà èñòèíà, çàòèì áåç ïðîòèâíèêà ïðîòèâíèêà, à íè¼å îáàâåçíî äà ñâàêà åêèïà èìà ïî 11 èãðà÷à. 297


Àëè, óòàêìèöà íå ìîæå äà ñå îäèãðà àêî íåìà ñóäè¼å. Èç òîãà ïðîèçèëàçè äà ¼å ñóåœå ñàñòàâíè äåî èãðå. Òî ¼å óñëîâ äà áè ¼åäíî òàêìè÷åœå ìîãëî äà ñå îäðæè. £åð, ñóåœå ðåãóëèøå èãðó. Àêî áèñìî ïðèõâàòèëè òåçó äà ¼å ñóäè¼à ÷îâåê âàí èãðå, îíäà îí, ó íåêó ðóêó, ïîñòà¼å ñóäè¼à çà ïðåêðøà¼å, îäíîñíî ÷îâåê êî¼è ïîñòî¼è íà òåðåíó ñàìî çà òî äà áè êàæœàâàî. Òî çíà÷è èçîëàöè¼ó ñóäè¼å îä ôóäáàëñêå èãðå è œåãîâî ñâîåœå íà ÷îâåêà êî¼è ïîçíà¼å ïðîïèñå, ïîçíà¼å ïàðàãðàôå, à íå ïîçíà¼å èãðó. Âðëî îòâîðåíî žó ðåžè äà ó Áåîãðàäó ïîñòî¼å èãðà÷è êî¼è çíà¼ó ñâå, àëè íå çíà¼ó äà èãðà¼ó. Ïîñòî¼å è òðåíåðè ÷è¼å ¼å çíàœå âåëèêî, àëè èïàê íå óìå¼ó äà ïðèïðåìå èãðà÷å è åêèïó. Èñòà ¼å ñòâàð ñà ñóäè¼àìà. Èìà èõ êî¼è çíà¼ó ñâå ïðîïèñå è ïàðàãðàôå, àëè íåçíà¼ó äà ñóäå! Çàøòî íàñòà¼å ò༠ðàñêîðàê? Êàêî ¼å ìîãóžå äà íåêî ñâå çíà, à äà ìó, èïàê, íåäîñòà¼å îí༠áèòíè óñëîâ êî¼è ìîæåìî íàçâàòè ïîçíàâàœåì ïðèðîäå èãðå? Êîëèêî ãîä íàì ñå ÷èíèëî äà ïîçíà¼åìî èãðó, ÷åñòî ¼å ïðèñòóï ñàìî¼ œî¼ íåäîâîšàí, íåïîòïóí, ¼åð ñå îíà ÷åñòî ïîðåäè ñà ðàäîì. Àëè, èãðà íè¼å ðàä. Íà ðàäó ÷îâåê îáàâšà ïîñàî è óêîëèêî ïîãðåøè, ãðåøêó ìîæå äà óî~è è äà ¼å èñïðàâè. Çíà÷à¼íî ¼å, äàêëå, äà ó ðàäó èìà èñïðàâêå, àëè íå è ó èãðè. Ôóäáàëñêà èãðà íè¼å óìåòíîñò, ìàäà íåêè òî õîžå äà êàæó. Óìåòíîñò ¼å ðåïðîäóêöè¼à. Ãëóìàö, íà ïðèìåð, íàó÷è óëîãó, ñòàëíî ¼å îáíàâšà è âàæíî ¼å äà çàïàìòè òåêñò è íåîïõîäíå ïîêðåòå. Ó ôóäáàëó, àêî ñòå ¼ó÷å ïîáåäèëè ¼åäàí òèì, íèêî âàì íå ãàðàíòó¼å äà žåòå è íàðåäíîã äàíà äîáèòè óòàêìèöó, ïà ÷àê è ïîä èñòèì óñëîâîì äà ñå èçóçåòíî äîáðî èãðà. Öðâåíà çâåçäà ¼å èãðàëà íåäàâíî ïðîòèâ ¼åäíîã íèæåðàçðåäíîã òèìà. Ïîáåäèëà ãà ¼å èçóçåòíî âèñîêèì ðåçóëòàòîì 11:0. Äâà äàíà êàñíè¼å, ò༠èñòè òèì èãðàî ¼å ñà çíàòíî ñëàáè¼åì íèæåðàçðåäíèì êëóáîì è – èçãóáèî. Î÷èãëåäíî ¼å äà ñå èãðà íå ìîæå íè ñà ÷èì óñïîðåäèòè – ñåì ñàìî – ñà èãðîì. À îíà ¼å ñïåöèôè÷íà ñòâàð è ñâàêî êî ó œî¼ ó÷åñòâó¼å íå ìîæå äà áóäå âàí œå. Íàðàâíî, îí ìîðà äà ïîçíà¼å è áàø íà òîìå èíñèñòèðàì: ñâàêè ó÷åñíèê èãðå ìîðà äà ïîçíà¼å œåíà ïðàâèëà è œåíó ëîãèêó. Çàøòî ¼å òî âàæíî? Ïðå ñâåãà, çàøòî ¼å ïîíàøàœå šóäè âàí èãðå è ïîíàøàœå šóäè ó èãðè âåîìà ðàçíîëèêî. Îâäå ñåäèìî, ðàçãîâàðàìî, ïàæšèâè ñìî è ñàñâèì ñòàëîæåíè. Àëè, êàäà áèñìî ñå ïîäåëèëè íà äâà ãîëà è çàèãðàëè, è òî ñàìî çàòî äà 298


áèñìî ñå çàáàâšàëè, äîøëî áè äî ñóêîáà, äî ñâàà, äî ïðåïèðêè, ãðšåœà, šóášåœà, äî ìðæœå, óëàçèëè áèñìî ó ðàçíà åìîòèâíà ñòàœà êî¼à ñó ÷åñòî ñóïðîòíîñò ¼åäíî äðóãîì. Ëàêî ¼å ìîãóžå äà áè íåêî îä íàñ, êî ¼å ñàäà ñàñâèì ó÷òèâ, ó èãðè ïîêàçàî ïîòïóíî äðóãî ëèöå. Ñòàœà êî¼à ñå èñïîšàâà¼ó è äîãàà¼ó ó èãðè ñó ñïåöèôè÷íà. Ãîâîðåžè î ïðîáëåìèìà î ïîíàøàœèìà šóäè, ïñèõîëîãè¼à îòêðèâà ¼åäíó èçóçåòíó öðòó ó šóäñêèì êàðàêòåðèìà. „Îíî øòî íå ìîæåø äà ñàçíàø çà õèšàäó ÷àñîâà ìàòåìàòèêå, ñàçíàžåø ñàìî çà ïåò ìèíóòà èãðå – à òî ¼å êàðàêòåð ÷îâåêà.“ À øòà òåê äà ñå êàæå íà òî êàäà êîíñòàòó¼åìî äà ñå ìè íå áàâèìî êàðàêòåðîì ¼åäíîã ÷îâåêà ó èãðè, íåãî ñå áàâèìî îñîáèíàìà ãðóïå šóäè êî¼è èìà¼ó ñàñâèì ðàçëè÷èòå, ïà ÷åñòî è ïðîòèâðå÷íå èíòåðåñå. Èç òîãà ïðîèçèëàçè äà ¼å èãðà÷ íåøòî ñïåöèôè÷íî. Íå ìîãó à äà ó îâîì òðåíóòêó íå ïîìåíåì äà ó Áåîãðàäó ïîñòî¼è ¼åäàí ïðîïèñ, ïà ÷àê è ïðàêñà, äà ñóäè¼ñêà îðãàíèçàöè¼à ñâàêî ðàäîâàœå èëè âèêàœå íà òåðåíó êàæœàâà. ×èœåíèöà äà ñå êàæœàâà¼ó óñêëèöè: „ìî¼à! äîäà¼! îïà! ¼à! àëî!“ – íà¼ïóçäàíè¼è ¼å çíàê äà ñå íå ïîçíà¼å ñóøòèíà èãðå. Òàìî ãäå íåìà âèêàœà, ãäå íåìà ðàäîâàœà, ñêàêàœà, ïëàêàœà, óçáóåœà – òàìî íåìà èãðå. Çàòî ñå îíà ðàçëèêó¼å îä êîíôåðåíöè¼å, ðàçëèêó¼å ñå îä äðóãèõ ïîíàøàœà, çàòî ¼å îíà íà¼èíòåðåñàíòíè¼à ñòâàð, ¼åð ÷îâåê êðîç èãðó äîáè¼à è îíî øòî ìó æèâîò îäóçèìà. Íà ÷àñîâèìà, íà ïðèìåð, ó÷åíèê ìîðà äà žóòè è ñëóøà ïðîôåñîðà. Àëè, êàä äîå îäìîð, îíäà ñå ñâà äåöà îïóñòå, âè÷ó, ðàäó¼ó ñå, òð÷å... Óçèìà¼óžè áàø ó îáçèð òà åìîòèâíà ñòàœà, êî¼à ñó ïîíåêàä è íåóîáè÷à¼åíà çà ñâàêó äðóãó äåëàòíîñò, ñåì çà èãðó, äîëàçèìî äî ¼åäíîã ïî¼ìà î êî¼åì ïîñåáíî âàšà âîäèòè ðà÷óíà, à òî ¼å ñåëåêöè¼à. Ïî÷íèìî îä òîãà äà áèðàìî ëîïòó, òåðåí, äðåñîâå, øòî, äðóãèì ðå÷èìà, çíà÷è äà ñå ó ôóäáàëó áèðà. Èñòî òàêî, áèðà¼ó ñå è ñåëåêòîðè è òðåíåðè, à íå áèõ æåëåî äà áóäåì ïîãðåøíî ñõâàžåí êàä êàæåì äà ¼å íåîïõîäíî áèðàòè ñóäè¼å. £àñíî ¼å äà íè¼å íåîïõîäíî äà íåêî áóäå ñóïåð èãðà÷, äà áè áèî äîáàð ñóäè¼à. Òåøêî ¼å, ìåóòèì, ïðåòïîñòàâèòè äà íåêî ìîæå äà çíà èãðó, äà ¼å îñåòè è ðàçóìå, äà ¼å äîæèâè, àêî íèêàäà íè¼å ó œî¼ ó÷åñòâîâàî. Òî íè¼å ¼åäèíî çíàœå, ¼åäíà èíôîðìàöè¼à èëè ïîäàòàê, âåž ¼å òî çáèð îíîãà øòî ñå ìîðà ðàçóìåòè. Çíà÷è, íàøà ïðâà ñåëåêöè¼à çà ñâå îíå êî¼è ó÷åñòâó¼ó ó èãðè ¼åñòå ñåëåêöè¼à èç èãðå.... 299


CENTAR ZA EDUKACIJU FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE PONOS EVROPE

Öåíòàð çà åäóêàöè¼ó Ôóäáàëñêîã ñàâåçà Ñðáè¼å ¼å îä îñíèâàœà, îêòîáðà 2002. ãîäèíå òåìåšíà ïåäàãîøêî-âàñïèòíà èíñòèòóöè¼à êî¼à íà¼óòèöà¼íè¼å âîäè áðèãó î ñòðóöè è îáðàçîâàœó êàäðà çà ñâå óçðàñòå ôóäáàëåðà. Îâà ñòðó÷íà, âèñîêîøêîëñêà óñòàíîâà ñðïñêîã ôóäáàëà ðàäè ïî ¼åäèíñòâåíîì ïðîãðàìó Åâðîïñêå ôóäáàëñêå óíè¼å (ÓÅÔÀ) èç òàêîçâàíîã £èðà ïðîãðàìà. Ñðïñêè ñàâåç ¼å äîáèî äîçâîëó è ñåðòèôèêàò äà îáðàçó¼å òðåíåðñêè êàäàð èç £èðà ïðîãðàìà è èçäà¼å òðè âðñòå äîçâîëà çà ðàä - Á, À è ïðîôåñèîíàëíó ëèöåíöó. Ñâàêà îä òèõ ëèöåíöè äà¼å ïðàâî âëàñíèêó äà ðàäè ó ôóäáàëó ñà îäðååíèì êàòåãîðè¼àìà. Á ëèöåíöà îíðàçó¼å êàäàð çà ðàä ó ìëàèì ñåëåêöè¼àìà, À ëèöåíöà çà ðàä ñà ñåíèîðèìà ó àìàòåðñêîì, à ÏÐÎ ëèöåíöà çà ðàä ó ïðîôåñèîíàëíîì ôóäáàëó.

Öåíòàð çà åäóêàöè¼ó ÔÑÑ ¼å, òîêîì ñâî¼å èñòîðè¼å, äîæèâåëà íåêîëèêî òðàñôîðìàöè¼à. Íàñòàëà ¼å 2002. ãîäèíå ó âðåìå çà¼åäíè÷êå äðæàâå ñà Öðíîì Ãîðîì, à äàíàñ ðàäè ñàìîñòàëíî è ñà óñïåõîì îáðàçó¼å òðåíåðñêè êàäàð Ñðáè¼å. Ïðâå äâå ãîäèíå ¼å ñàðàèâàëà ñà Âèøîì øêîëîì çà òðåíåðå, àëè ¼å ñàðàäœà ïðåêèíóòà ïîñëå äâå ãîäèíå. Îä 2004. ãîäèíå ðàäè ñàìîñòàëíî, ïî óïóñòâèìà è ñòðó÷íèì íàäçîðîì ÓÅÔÀ. 300


Îêòîáðà 2002. ãîäèíå, Òðåíåðñêà øêîëà ÔÑÑ ¼å ïî÷åëà äà ðàäè øêîëó¼óžè ïðâå ãðóïå ïîëàçíèêà çà Á ëèöåíöó, ïîä ìåíòîðñêèì íàäçîðîì ÓÅÔÀ. Îä 17. îêòîáðà 2003, Òðåíåðñêà øêîëà ÔÑÑ ñàìîñòàëíî øêîëó¼å, èçäà¼å ëèöåíöå è äèïëîìå óñïåøíèì ñòóäåíòèìà çà Á ëèöåíöó. Òî ¼å çíà÷èëî äà ñó ñå ñðïñêè òðåíåðè øêîëîâàëè ïî ¼åäèíñòâåíîì ñèñòåìó ïðîãðàìà ÓÅÔÀ. Íàêîí çàâðøåíå ïðâå êëàñå çà Á ëèöåíöó, îäìàõ ñå îðãàíèçîâàëî ïðåäàâàœå çà ïîëàçíèêå À ëèöåíöå. Ïðâà ãðóïà òðåíåðà ñåëà ¼å ó êëóïå 16. íîâåìáðà 2003. ãîäèíå óç ìåíòîðñêó êîíòðîëó äð Çäåœåêà Ñèâåêà (×åøêà). Ïîøòî ¼å óñïåøíî çàâðøåí è ò༠êóðñ, òàäà Òðåíðåñêà øêîëà ¼å 25. îêòîáðà 2004. ãîäèíà äîáèëà ñàìîñòàëíó äîçâîëó äà èçäà¼å À ëèöåíöå.

Èçäàâàœå Á è À ëèöåíöå áèëà ¼å ïîâîä äà ñå îä ¼óíà 2005. ãîäèíå 22 äîìàžà òðåíåðà óïóòå íà øêîëîâàœå ïî ïðîãðàìó ïðîôåñèîíàëíå ëèöåíöå, êî¼å âàæå çà öåëó Åâðîïó. Ïðâè ìåíòîð ÏÐÎ ëèöåíöå áèî ¼å ×åõ äð £îçåô Âåíãëîø. Íàêîí âðåäíîã è óñïåøíîã ðàäà, 4. îêòîáðà 2006. ãîäèíå, èçäàòå ñó ïðâå ïðîôåñèîíàëíå ëèöåíöå ó íàøî¼ çåìšè, êàî ïóíîïðàâíè ÷ëàí £èðà êîìèòåòà. Öåíòàð çà åäóêàöè¼ó ÔÑÑ ¼å íàêîí çàâðøåíèõ êóðñåâà çà ñâå òðè ëèöåíöå ïðîãëàøåíà íà¼áîšîì óñòàíîâîì òå âðñòå ó ðåãèîíó è ñâðñòàíà ìåó íà¼óñïåøíè¼å ó Åâðîïè. Óñïåøíîì ðàäó Öåíòðà çà åäóêàöè¼ó ÔÑÑ äîïðèíåëà ñó ãîñòîâàœà è ïðåäàâàœà âèøå èñòàêíóòèõ äîìàžèõ è ñòðàíèõ ñòðó÷œàêà. Îä ñòðàíàöà, íà Öåíòðó ñó ãîâîðèëè òðåíåð ñâåòñêîã ïðâàêà Èòàëè¼å Ìàð÷åëî Ëèïè, òðåíåð £óâåíòóñà Àëáåðòî Çàêåðîíè, áèâøè ñåëåêòîð Ñðáè¼å Õàâè¼åð Êëåìåíòå, 301


CENTAR ZA EDUKACIJU FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE äèðåêòîð èòàëè¼àíñêå òðåíåðñêå øêîëå Ôðàíêî Ôåðàðè, Õàèìå Áåóçî (Øïàíè¼à), Õîñå Ëóèñ Ñåðàíî (Øïàíè¼à), ñòðó÷œàê çà êîíäèöè¼ó Âàëòåð Äè Ñàëâèî (Èòàëè¼à), áèâøè òðåíåð Ïàðòèçàíà Íåìàö £èðãåí Ðåáåð, íåêàäàøœè òðåíåð Öðâåíå Çâåäå Âàëòåð Çåíãà, Ðîáåðòî Ìàížèíè (Èòàëè¼à), Âèêòîð Ñåëè¼àíîâ (Ðóñè¼à), Èâàí Âóöîâ (Áóãàðñêà), £îçåô Âåíãëîø (×åøêà), Ôðàíñèñêî Áó¼î (Øïàíè¼à) è äðóãè.

Îä äîìàžèõ òðåíåðà çàïàæåíà ïðåäàâàœà èìàëè ñó: Ìèëîâàí €îðèž, Šóïêî Ïåòðîâèž, Ñëîáîäàí Ñàíòðà÷, Ìèëîðàä Êîñàíîâèž, Ñëîáîäàí Ïàâêîâèž, Äå¼àí Èëèž, Ìèëàí Æèâàäèíîâèž, Šóáèøà Òóìáàêîâèž, Äèìèòðè¼å Äàâèäîâèž, Òîìèñëàâ Ñèâèž è Ñèíèøà Ìèõà¼ëîâèž. Òðåíåðñêà øêîëà ¼å ó êðàòêîì âðåìåíñêîì ïåðèîäó ñòåêëà âåëèêè óãëåä, ¼åð ¼å ïîñåáíà ïàæœà, îñèì òåîðè¼ñêîì äåëó, ïîñâåžèâàíà è ïðàêòè÷íîì ðàäó. Óïîðåäî ñà òèì, ïîëàçíèöè ñó äîáè¼àëè øèðîêî çíàœå è èç äðóãèõ íàó÷íèõ äèñöèïëèíà ôèçèîëîãè¼å, ñîöè¼àëîãè¼à ñïîðòà, àíàòîìè¼à, ïåäàãîãè¼à, ïñèõîëîãè¼å, ñïîðòñêå ìåäèöèíå, èíôîðìàòèêå, ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå... Âåëèêè äîïðèíîñ ðàçâî¼ó Òðåíåðñêå øêîëå, îñèì ïî¼åäèíàöà è íàó÷íèõ èíñòèòóöè¼à, äà¼ó áåîãðàäñêè êëóáîâè Öðâåíà çâåçäà, Ïàðòèçàí, Ðàä è äðóãè, êàî è Èíè¼à è Ìëàäîñò èç Ëó÷àíà, ¼åð áåñïëàòíî óñòóïà¼ó ñâî¼å òåðåíå íà êî¼èìà ñå ðàäè ïðàêòè÷íà îáóêà. Òåìåš îâàêâîì ðàäó Òðåíåðñêå øêîëå ïîñòàâèî ¼å äóãîãîäèøœè äèðåêòîð Ìèëîâàí €îðèž. Îí ¼å îêóïèî âðõóíñêå ñòðàíå è äîìàžå òðåíåðå, îäàáðàî ãîñòå è ïóíî äîïðèíåî äà Øêîëà ñòåêíå âèñîêó ðåïóòàöè¼ó ó ñòðó÷íèì è íàó÷íèì êðóãîâèìà, êî¼è ñå ó íàøî¼ çåìšè áàâå ôóäáàëîì è ñïîðòîì óîïøòå. 302


Œåãîâ íàñëåäíèê, Äóøàí Ñàâèž, êðåíóî ¼å èñòèì ïóòåì, øòî îáåžàâà äà žå Öåíòàð çà åäóêàöè¼ó ÔÑÑ è óáóäóžå áèòè âàæíà óñòàíîâà çà øêîëîâàœå ñòðó÷íîã êàäðà Ñðáè¼å.

ÖÅÍÒÀÐ ÇÀ ÅÄÓÊÀÖÈ£Ó ÊÎ£È ÏÎÄÓ×ÀÂÀ È Ó×È Ïîñòàâšàœåì çà ðóêîâîäèîöà Öåíòðà çà åäóêàöè¼ó ÔÑÑ, Äóøàí Ñàâèž ¼å çàîêðóæèî ñâî¼ó áîãàòó ñïîðòñêó êàðè¼åðó îä âðõóíñêîã èãðà÷à, ïîòîì òðåíåðà è êëóïñêîã ôóíêöèîíåðà, äî äèðåêòîðà ìëàäå, çíà÷à¼íå îáðàçîâíå óñòàíîâå ñà âåëèêîì âèçè¼îì ñòðó÷íîã ðàçâî¼à ó Ñðáè¼è. Íåêàäà ñ¼à¼íè íàïàäà÷ Öðâåíå çâåçäå, ðåïðåçåíòàöè¼å £óãîñëàâè¼å è ôðàíöóñêèõ è øïàíñêèõ êëóáîâà, ñàäà ñà óñïåõîì, ïåäàãîøêè è ìåòîäè÷íî, ïðåíîñè ñâî¼å áîãàòî èñêóñòâî íà ìëàäå òðåíåðå è ñâå îíå êî¼è æåëå äà óïîòïóíå ñâî¼å ñòðó÷íî çíàœå. Ñà áèâøèì äèðåêòîðîì Ìèëîâàíîì €îðèžåì, Ñàâèž ¼å îêóïèî ãðóïó çíàëàöà, âðõóíñêèõ ñïåöè¼àëèñòà èç ðàçíèõ îáëàñòè, êî¼è ñâî¼èì çíàœåì è èñêóñòâîì ìîãó äà äîïðèíåñó âèøåì è ïîòïóíè¼åì îáðàçîâàœó ôóäáàëñêèõ òðåíåðà ó Ñðáè¼è. Îñèì ó îðãàíèçîâàœó ðàäà Öåíòðà çà åäóêàöè¼ó Äóøàí Ñàâèž, ïðåêàšåíè èíòåðíàöèîíàëàö, ÷îâåê íåñóìœèâîã óãëåäà ó öåëîì ôóäáàëñêîì ñâåòó, ìîæå äà ñàâåòèìà è ëè÷íèì ïðèìåðîì ìíîãî ïîìîãíå ìëàäèì òðåíåðèìà. Ñàâèž ¼å òàêâà ëè÷íîñò äà ìëàäè ñòðó÷œàöè ìîãó äà îä œåãà ìíîãî íàó÷å è âàí ñòóäåíòñêèõ ó÷èîíèöà è ôàêóëòåòñêèõ àóëà. 303


CENTAR ZA EDUKACIJU FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE Çàõâàšó¼óžè øèðîêîì ñïåêòðó ôóäáàëñêèõ ïîçíàíñòàâà øèðîì Åâðîïå, Äóøàí Ñàâèž ¼å ó ïðèëèöè äà ñâàêî¼ ãåíåðàöè¼è ïîëàçíèêà Öåíòðà çà åäóêàöè¼ó ÔÑÑ îáåçáåäè íà¼ïîçíàòè¼å çíàëöå ó ñâî¼èì îáëàñòèìà. Åâðîïñêà ôóäáàëñêà óíè¼à (ÓÅÔÀ), êî¼à ñå áðèíå î îáðàçîâàœó òðåíåðñêîã êàäðà íà Ñòàðîì êîíòèíåíòó, çíàëà÷êè ôîðñèðà ìëàäå šóäå, ïîñåáíî îíå ñà áîãàòèì ñïîðòñêèì áèîãðàôè¼àìà. Çàòî ¼å ÔÑÑ íà ïðàâîì ïóòó äà ñà ïðîôèëèñàíèì êàäðîì ó ñâèì åêñïåðòñêèì îáëàñòèìà óáóäóžå è óíàïðåäè ðàä òðåíåðñêîã êàäðà ó çåìšè.

Ìèëîâàí €îðèž

304

Äóøàí Ñàâèž


PLAN I PROGRAM CENTRA ZA EDUKACIJU FSS ZA B LICENCU Op{te poznavawe Pravila fudbalske igre Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå äàíàñ ñàäðæå 17 ÷ëàíîâà êî¼è ñó ïðèëàãîåíè ñàâðåìåíîì ôóäáàëó à ñà òðåíåðèìà ñå îáðàó¼ó îñíîâíå ïîñòàâêå Ïðàâèëà ó öèšó åäóêàöè¼å òðåíåðà è œèõîâîã ñàãëåäàâàœà îñíîâíèõ ïèòàœà êî¼à ñå ïðå ñâåãà îäíîñå íà òðåíåðå è œèõîâó ôóíêöè¼ó ó ïðàêòè÷íî¼ ïðèìåíè Ïðàâèëà èãðå: Ïðàâèëî - 1 Òåðåí çà èãðó Ïîâðøèíà è îáåëåæàâàœå òåðåíà çà èãðó, äèìåíçè¼å òåðåíà, íàïðàâå íà òåðåíó, äèìåíçè¼å òåðåíà çà èãðó çà ðàçíå ñòåïåíå òàêìè÷åœà è ìåóíàðîäíå óòàêìèöå è ïîñåáàí îñâðò íà Òåõíè÷êè ïðîñòîð è ïîíàøàœå òðåíåðà è äðóãèõ çâàíè÷íèõ ëèöà ó òîì ïðîñòîðó. Ïðàâèëî - 2 Ëîïòà Îáèì ëîïòå, øòà çíà÷è öåëà ëîïòà, òåæèíà çà îäðååíå óçðàñòå, áî¼à ëîïòå ó ðàçíèì âðåìåíñêèì óñëîâèìà, êî îáåçáåó¼å ëîïòå à êî îäëó÷ó¼å î èñïðàâíîñòè ëîïòå ïðå ïî÷åòêà óòàêìèöå è çàìåíà ëîïòå êîä ðàçíèõ íàñòàâàêà èãðå. Ïðàâèëî - 3 Áðî¼ èãðà÷à Ìàêñèìàëàí è ìèíèìàëàí áðî¼ èãðà÷à ó ñâàêîì òèìó äà áè óòàêìèöà ìîãëà äà ïî÷íå, áðî¼ çàìåíèêà, óëîãà êàïèòåíà íà óòàêìèöè, ïîñòóïàê àêî ¼åäíà åêèïà îñòàíå ñà ìàœèì áðî¼åì èãðà÷à îä óòâðåíîã ìèíèìóìà, ïîñòóïàê è çàìåíà èãðà÷à, ãäå ñå âðøè, êàäà çàìåíèê ïîñòà¼å èãðà÷, çàìåíà ìåñòà èãðà÷à è âðàòàðà, ïîíîâíè óëàçàê ïîâðååíîã èãðà÷à ó òåðåí çà èãðó, ïîñòóïàœå ñà ïîâðååíèì èãðà÷èìà, ïîñòóïàê ñà èñêšó÷åíèì èãðà÷èìà ïðå ïî÷åòêà óòàêìèöå è ïîñòóïàê êîä èñêšó÷åœà èãðà÷à, çàìåíèêà è çàìåœåíîã èãðà÷à. Ïðàâèëî - 4 Îïðåìà èãðà÷à Îñíîâíà îïðåìà èãðà÷à, áî¼à äðåñà âðàòàðà, îçíàêà çà êàïèòåíà åêèïå. Áåçáåäíîñò îïðåìå ïî çäðàâšå èãðà÷à, íîøåœå ïîäãàžèöà è óñëîâè, íàñòóï åêèïà ó ïðè¼àâšåíèì áî¼àìà è çàøòèòà äîìàžèíà ó ñëó÷à¼ó èñòèõ ïðè¼àâšåíèõ áî¼à, îïðåìà òðåíåðà è îçíàêå. Ïîñòóïàê ñà èãðà÷åì êàäà îïðåìà ïîñòàíå íåèñïðàâíà òîêîì óòàêìèöå.

305


PLAN I PROGRAM CENTRA ZA EDUKACIJU FSS ZA B LICENCU Ïðàâèëî 5 - Ñóäè¼à Êî ìîæå äà ñóäè çâàíè÷íó óòàêìèöó, âëàñò è èíãåðåíöè¼å ñóäè¼å, ïðå, çà âðåìå è ïîñëå óòàêìèöå, îäëóêå ñóäè¼å êî¼å ñó âåçàíå çà èãðó, êî ñóäè êàäà íå äîå ñóäè¼à, ñóäè¼à ïîìîžíèê èëè íå äîå öåëà ñóäè¼ñêà åêèïà, ïðîìåíà îäëóêå äîíåòå ó òîêó èãðå, êàäà ñå è íà êî¼è íà÷èí ìîãó ïðîìåíèòè, êàî è Áèòíà ïîâðåäà Ïðàâèëà èãðå. Ïðàâèëî 6 - Ñóäè¼å ïîìîžíèöè Óëîãà ñóäè¼à ïîìîžíèêà, ïðåëàçàê ëîïòå ïðåêî ãðàíè÷íèõ ëèíè¼à òåðåíà çà èãðó, ïðàžåœå è ñèãíàëèçèðàœå îôñà¼ä ïðåêðøà¼à, óêàçèâàœå ñóäè¼ó íà çàìåíó èãðà÷à, ñèãíàëèçàöè¼à ïðåêðøà¼à êî¼å ñóäè¼à íè¼å âèäåî, êîíòðîëà óäàšåíîñòè êîä èçâîåœà ñëîáîäíèõ óäàðàöà, êîíòðîëà âðàòàðà êîä èçâîåœà êàçíåíîã óäàðöà è äðóãèõ íàñòàâàêà èãðå, êàî è ñàðàäœà ñóäè¼ñêîã òèìà. Ïðàâèëî 7 - Òðà¼àœå óòàêìèöå Êàäà ïî÷èœå è êîëèêî òðà¼å óòàêìèöà è œåíè äåëîâè, îäìîð èçìåó äâà äåëà èãðå, íàäîêíàäà èçãóášåíîã âðåìåíà, ïðîäóæåòàê óòàêìèöå äà áè ñå èçâåî êàçíåíè óäàðàö íà êðà¼ó ñâàêîã äåëà óòàêìèöå è êîä äîáè¼àœà ïîáåäíèêà ñà òà÷êå çà êàçíåíè óäàðàö. Ïðàâèëî 8 - Ïî÷åòàê óòàêìèöå è íàñòàâàê èãðå Ïîëîæ༠èãðà÷à íà ïî÷åòêó è ó ïðîäóæåòêó óòàêìèöå, áèðàœå æðåáà è êî ïðâè îäðåó¼å âðàòà êî¼à žå íàïàäàòè ó ïðâîì äåëó, ïðèðîäà ïî÷åòíîã óäàðöà èç êîãà ñå ìîæå ïîñòèžè äèðåêòíî ïîãîäàê, ïðîöåäóðà èçâîåœà, ãäå ñå íàëàçå èãðà÷è è êàäà ¼å ëîïòà ó èãðè, ïðîöåäóðà ñïóøòàœà ëîïòå èç ðóêó ñóäè¼å. Òàêîå, êîëèêî ñå ìîæå ÷åêàòè âðåìåíà àêî ñå åêèïà íå ïî¼àâè íà òåðåíó çà èãðó è êàêàâ ¼å ïîñòóïàê àêî ¼åäíà îä åêèïà îñòàíå ñà ìàœå îä ìèíèìàëíîã áðî¼à èãðà÷à èëè ¼å ïîâðååí èãðà÷ ó òàêâèì ïðèëèêàìà. Ïðàâèëî 9 - Ëîïòà ó èãðè è âàí èãðå Ãåíåðàëíî, êàäà ¼å ëîïòà âàí èãðå è êàêî ñå íàñòàâšà êàäà öåëà ëîïòà ïðåå ãðàíè÷íå ëèíè¼å òåðåíà çà èãðó, êàäà ñóäè¼à ïðåêèíå èãðó, êàäà ¼å ëîïòà ó èãðè, óäàðè ó ñòóá âðàòà, ïðå÷êó ñòóáèž íà óãðó è/èëè ñóäè¼ó, êàî è êîä óäàðöà ñà âðàòà, óäàðöà èç óãëà è óáàöèâàœà, êàî è êîä èçâîåœà ñëîáîäíèõ óäàðàöà è êàçíåíîã óäàðöà è ñïóøòàœà ñóäè¼ñêå ëîïòå. 306


Ïðàâèëî 10 - Ïîãîäàê Êàäà ¼å ïîñòèãíóò ïîãîäàê, îá¼àøœåœå ïî¼ìà çàïðåìèíå öåëå ëîïòå, ïîãîäàê ïîñòèãíóò ðóêîì, îäðåèâàœå ïîáåíèêà óòàêìèöå ïîñëå íåðåøåíîã èñõîäà à ìîðà ñå äîáèòè ïîáåäíè÷êè òèì, ïðàâèëî ïîãîäàêà ó ãîñòèìà, ïðîäóæåöè, óäàðöè ñà òà÷êå çà êàçíåíè óäàðàö. Ïîñòèçàœå ïîãîòêà èç ïðåêèäà èãðå ó ñîïñòâåíà âðàòà è íàñòàâàê èãðå. Íåäîçâîšåíî (íåñïîðòñêî) ïðîñëàâšàœå ïîãîòêà. Ïðàâèëî 11 - Îôñà¼ä Ðàç¼àøœåœå ïî¼ìîâà îôñà¼ä ïîëîæà¼à è îôñà¼ä ïðåêðøà¼à, êàäà èãðà÷ íè¼å ó îôñ༠ïðåêðøà¼ó, øòà ¼å ïðåêðø༠îôñà¼äà è äåôèíèöè¼å ó âåçè îöåíå îôñà¼äà: „áëèæè ïðîòèâíè÷êî¼ ïîïðå÷íî¼ ëèíè¼è“, „óòèöàœå íà èãðó“, „óòèöàœå íà ïðîòèâíèêà“, „èçâëà÷åœå ïðåäíîñòè èç îôñà¼ä ïîëîæà¼à“, òåõíèêà „ñà÷åê༠è âèäè“ è êàêî ñå íàñòàâšà èãðà ïîñëå îôñà¼ä ïðåêðøà¼à. Ñâå îâî ïðîïðàžåíî ÄÂÄ ìàòåðè¼àëîì èç Ðàçâî¼íîã ïðîãðàìà ÓÅÔÀ. Ïðàâèëî 12 - Ïðåêðøà¼è è íåñïîðòñêà ïîíàøàœà Îá¼àøœåœå òåõíè÷êèõ êàçíè: äèðåêòàí, èíäèðåêòàí ñëîáîäàí óäàðàö, êàçíåíè óäàðàö è äèñöèïëèíñêèõ êàçíè: îïîìåíà (æóòè êàðòîí) è èñêšó÷åœå èãðà÷à (öðâåíè êàðòîí), êàäà ñå äîñóó¼ó è óñëîâè êî¼è òðåáà äà áóäó èñïóœåíè äà áè ñóäè¼à äîñóäè îâå êàçíå. Ôèçè÷êè êîíòàêòè è çàøòèòà èãðà÷à, êðèòåðè¼óìè çà îöåœèâàœå îçáèšíîñòè ïðåêðøà¼à, ñïðå÷àâàœå îáåžàâà¼óžåã íàïàäà, ñïðå÷àâàœå î÷èãëåäíå ïðèëèêå çà ïîñòèçàœå ïîãîòêà, íàñèëíà íåäîçâîšåíà óïîòðåáà ðóêó è ëàêòàœà, äðæàœå - ãóðàœå ó êàçíåíîì ïðîñòîðó, èãðàœå ëîïòå ðóêîì è êàäà ñå îíà êàæœàâà, ñèìóëèðàœå èãðà÷à, êîíôðîòàöè¼à è ïðîòåñòè è œèõîâî ðåøàâàœå ñà ïîñåáíèì îñâðòîì íà ïðåäíîñò ó òîêó èãðå. Ñóêîášàâàœå è îìàëîâàæàâàœå îäëóêà ñóäè¼à è ïîñòóïöè. Ñâå îâî ïðîïðàžåíî ÄÂÄ ìàòåðè¼àëîì è êîíêðåòíèì ïðèìåðèìà èç Ðàçâî¼íîã ïðîãðàìà ÓÅÔÀ.

307


PLAN I PROGRAM CENTRA ZA EDUKACIJU FSS ZA B LICENCU Ïðàâèëî 13 - Ñëîáîäíè óäàðöè Âðñòå ñëîáîäíèõ óäàðàöà, äèðåêòíè è èíäèðåêòíè, ðàçëèêà èçìåó îâèõ óäàðàöà, óñëîâè çà èçâîåœå è ïðîöåäóðà êî¼à ñå ìîðà ïîøòîâàòè, êàäà ¼å ëîïòà ó èãðè íàêîí èçâîåœà ó îñòàëîì äåëó òåðåíà çà èãðó à êàäà èç êàçíåíîã ïðîñòîðà. Øòà êàäà ñå ïîñòèãíå ïîãîäàê äèðåêòíî èç èíäèðåêòíîã óäàðöà èëè äèðåêòíîã óäàðöà èç ïðåêèäà èãðå ó ñîïñòâåíà âðàòà è êàêî ñå èãðà íàñòàâšà. Ïðàâèëî 14 - Êàçíåíè óäàðàö Êàäà ñå è çà êî¼å ïðåêðøà¼å äîñóó¼å, ïðîöåäóðà èçâîåœà, ïîçíàò èçâîà÷, ïîëîæ༠èãðà÷à íà òåðåíó çà èãðó è âðàòàðà êî¼è áðàíè óäàðàö, êàî è ñóäè¼à òîêîì èçâîåœà, ãäå ñå ïîñòàâšà ëîïòà, êàäà ¼å îíà ó èãðè, ïðåêðøà¼è êîä èçâîåœà: èãðà÷à áðàíåžå èëè èãðà÷à íàïàäà¼óžå åêèïå, êàî è èñòîâðåìåíè ïðåêðøà¼è ïðîöåäóðå èãðà÷à îáå¼ó åêèïà. Òàêîå, ïîñòóïöè êàäà ëîïòà ïîñòàíå íåèñïðàâíà òîêîì èçâîåœà èëè óäàðöà ó ñòóá, ïðå÷êó ïà ñå îäáè¼å ó òåðåí çà èãðó èëè òàêâà îäìàõ óå öåëà ó âðàòà. Ïðàâèëî 15 - Óáàöèâàœå Êàäà ñå äîñóó¼å è ïðîöåäóðà óáàöèâàœà, îäàêëå ñå âðøè, ïîëîæ༠èçâîà÷à è îäàêëå âðøè óáàöèâàœå, êàêî ñå äðæè ëîïòà è êàäà ¼å ëîïòà ó èãðè íàêîí èçâðøåíîã óáàöèâàœà, ïîñòóïàê àêî èãðà÷ âðàòè ëîïòó äèðåêòíî ñâîì âðàòàðó à îâ༠¼å íàìåðíî õâàòà ðóêàìà, êàêî ñå èãðà íàñòàâšà êàäà ëîïòà óå äèðåêòíî èç óáàöèâàœà ó ïðîòèâíè÷êà èëè ó ñâî¼à âðàòà è ïðåêðøà¼è ó âåçè ñà óáàöèâàœåì. Ïðàâèëî 16 - Óäàðàö ñà âðàòà Êàäà ñå äîñóó¼å è ïðîöåäóðà èçâîåœà óäàðöà ñà âðàòà, îäàêëå ñå âðøè, ïîëîæ༠èãðà÷à è è ãäå ñå ïîñòàâšà ëîïòà, êàäà ¼å ëîïòà ó èãðè, êàêî ñå èãðà íàñòàâšà àêî èçâîà÷ äèðåêòíî èç óäàðöà ñà âðàòà ïîñòèãíå ïîãîäàê ó ïðîòèâíè÷êà âðàòà, è ïðåêðøà¼è ó âåçè ñà èçâîåœåì óäàðöà ñà âðàòà.

308


Ïðàâèëî 17 - Óäàðàö èç óãëà Êàäà ñå äîñóó¼å è ïðîöåäóðà èçâîåœà óäàðöà èç óãëà, îäàêëå ñå âðøè, ïîëîæ༠èãðà÷à è è ãäå ñå ïîñòàâšà ëîïòà, êàäà ¼å ëîïòà ó èãðè, êàêî ñå èãðà íàñòàâšà àêî èçâîà÷ äèðåêòíî èç óäàðöà ñà âðàòà ïîñòèãíå ïîãîäàê ó ïðîòèâíè÷êà âðàòà, è ïðåêðøà¼è ó âåçè ñà èçâîåœåì óäàðöà èç óãëà. Ó ñêëîïó îâå òåìå, êàíäèäàòèìà ñå óêàçó¼å íà Ïðîöåäóðó çà äîáè¼àœå ïîáåäíèêà óòàêìèöå, óëîãó è çíà÷༠÷åòâðòîã ñóäè¼å è äîäàòíèõ ïîìîžíèõ ñóäè¼à íà óòàêìèöàìà ãäå ñó Ïðàâèëìà òàêìè÷åœà èñòè ïðåäâèåíè. Òàêîå, ñëåäè è ðàçðàäà Ïðàâèëà èãðå ó âåçè äèðåêòíå óïîòðåáå òåõíèêå è òàêòèêå, ñóåœåà óòàêìèöà ó ôóíêöè¼è ïîøòîâàœà ôåð-ïëå¼à, âàæíîñò ñóåœà ìëàèì êàòåãîðè¼àìà êàî è ñàðàäœè ñóäè¼à - òðåíåð.

Èñïèò çà Á ëèöåíöó: Ñàñòî¼è ñå èç ïèñìåíîã äåëà ïóòåì îäãîâàðàœà íà ïîñòàâšåíà ïèòàœà ñà òà÷íèì è àëòåðíàòèâíèì îäãîâîðèìà èç öåëîêóïííèõ Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå, à ÷è¼à ìàòåðè¼à ¼å áèëà îáðàåíà íà ïðåäàâàœèìà êî¼à ñó îä ñòðàíå Øêîëå çà òðåíåðå áèëà îðãàíèçîâàíà. Êàíäèäàòè îäãîâàðà¼ó çàîêðóæèâàœåì òà÷íîã îäãîâîðà (à, á èëè â). Îä ïîñòàâšåíèõ ïèòàœà äîœè ïðàã çàäîâîšàâà¼óžåã çíàœà ¼å äâå òðåžèíå òà÷íèõ îäãîâîðà.

309


PLAN I PROGRAM CENTRA ZA EDUKACIJU FSS ZA A LICENCU Ïîøòî ñó òðåíåðè âåž ïîëîæèëè èñïèò èç Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå ïðèëèêîì ïîëàãàœà èñïèòà çà Á êàòåãîðè¼ó, ñàäðæ༠ïðåäàâàœà ¼å Ïðîãðàìîì øêîëå äèãíóò íà âèøè íèâî à ñà öèšåì ïîäèçàœà êâàëèòåòà çíàœà òðåíåðà è ñóøòèíñêî¼ ïðàêòè÷íî¼ ïðèìåíè Ïðàâèëà èãðå. Íàèìå, òðåíåðèìà ñå ïðåçåíòèðà¼ó ñâå èçìåíå è äîïóíå Ïðàâèëà èãðå êî¼å äîíîñè Ìåóíàðîäíè Áîðä: Èíîâàöè¼å ó ïðèìåíè Ïðàâèëà èãðå Óëîãà è ñàðàäœà ñóäè¼ñêîã òèìà ïðå, òîêîì è ïî çàâðøåòêó óòàêìèöå, òåõíîëîãè¼à ãîë ëèíè¼å, äîäàòíå ïîìîžíå ñóäè¼å... Ïðèìåíà Ïðàâèëà èãðå ó áèòíèì òàêòè÷êèì âàðè¼àíòàìà Óòèö༠ñóåœà íà èãðó è èãðå íà ñóåœå, òåæàê ïëîæ༠ñóäè¼å íà óòàêìèöè ó îäíîñó íà ðåäîâíå ñóäîâå è äðóãå ñïîðòîâå, ïðèïðåìå ñóäè¼à çà óòàêìèöó: çíà÷༠óòàêìèöå, ïîçíàâàœå åêèïà êî¼èìà ñå ñóäè, ñèñòåì èãðå, ïñèõè÷êà ïðåñè¼à è ïðèòèñàê èãðà÷à, âåðáàëíè äóåëè è ïðîòåñòè ñà êëóïå, ìîãóžè íà÷èíè äà ñå äîå äî æåšåíîã ðåçóëòàòà è äð.., ïðèïðåìå åêèïà çà óòàêìèöó è óòèö༠ñóäè¼à íà ñïðîâîåœå òàêòèêå è òåõíèêå èãðå, òðåíåð ¼å ÷åñòî ïðèíóåí äà ïðèëàãîàâà ñâî¼ó òàêòèêó è ïîíàøàœå ïðåìà ñóäè¼è, äà ëè ¼å îí ïåäàíòàí, ñòðîã ó ïðèìåíè äèñöèïëèíñêèõ êàçíè, äà ëè ¼å òîëåðàíòàí, è ñë. Îäíîñ ñóäè¼à - òðåíåð - ñóäè¼à Íåïîâåðåœå ó ñóäè¼ó äà íåçíà äà ñóäè, äà íè¼å îá¼åêòèâàí äà ¼å ïîäëîæàí óòèöà¼ó ïóáëèêå è èãðà÷à, íàêàðàäíè è íåñïîðòñêè ñàâåòè ñâî¼èì èãðà÷èìà ó âåçè äóåëà è ïðåêðøà¼à, âèøå ìåóñîáíîã ïîâåðåœà èçìåó ñóäè¼å è òðåíåðà, çà¼åäíè÷êè åëåìåíòè ó ðàäó è îáàâšàœó çàäàòêà íà óòàêìèöè è ¼àâíîì æèâîòó, è ¼åäàí è äðóãè áèòíî ìîãó ñâî¼èì ïîíàøàœåì äà óòè÷ó íà ñàâðåìåíè ðàçâî¼ ôóäáàëà. Âàñïèòíè ðàä òðåíåðà Âàñïèòàœå èãðà÷à íà âèòåøêè è ñïîðòñêè âèä áîðáå çà ëîïòîì è ïðîòèâíèêîì, äà ïðîòèâíèê íè¼å íåïðè¼àòåš, äà ¼å ñóäè¼à ò༠êî¼è ñàìî ïðèìåœó¼å Ïðàâèëà èãðå, äà èãðà÷è òðåáà äà èìà¼ó ïîâåðåœà ó äîíåòå îäëóêå ñóäè¼å, äà èíñèñòèðà äà ñå èãðà÷è ñâàêå ãîäèíå åäóêó¼ó èç ïðàêòè÷íå ïðèìåíå Ïðàâèëà èãðå, äà èãðà÷è òðåáà äà îñòàíó äèñöèïëèíîâàíè, êîðåêòíè áåç îáçèðà íà ãðåøêå ñóäè¼à è äà 310


ñâî¼èì âàñïèòíèì ðàäîì îáåçáåäè äèñöèïëèíó èãðà÷à è íà ò༠íà÷èí ïîìîãíå ñóäè¼è, à è ñâîì òèìó. Èñïèò çà À ëèöåíöó: Ñàñòî¼è îä âèäåî ïðèêàçà ñèòóàöè¼à èç Ðàçâî¼íîã ïðîãðàìà ÓÅÔÀ à îäàáðàíèõ èç ñâèõ ñåãìåíàòà Ïðàâèëà èãðå. Êàíäèäàòèìà ñó ïðèêàçà¼ó ¼åäíà ïî ¼åäíà ñèòóàöè¼å, à îíè ñó ïèñìåíî îäãîâàðàëè íà òðàæåíî ïèòàœå (òåõíè÷êà êàçíà, äèñöèïëèíñêà êàçíà, áåç òåõíè÷êå êàçíå, è ñë.). Îä ïîñòàâšåíèõ ïèòàœà äîœè ïðàã çàäîâîšàâà¼óžåã çíàœà ¼å äâå òðåžèíå òà÷íèõ îäãîâîðà.

311


CENTAR ZA EDUKACIJU FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE ÅÄÓÊÀÖÈ£À ÈÃÐÀ×À È ÒÐÅÍÅÐÀ Ó ïðîöåñó øêîëîâàœà èãðà÷à íåîïõîäíî ¼å ïîðåä ôèçè÷êå, òåõíè÷êå è òàêòè÷êå ïðèïðåìå óêšó÷èòè è òåîðè¼ñêó ïðèïðåìó êî¼à ïîäðàçóìåâà åëåìåíòàðíó îáàâåøòåíîñò î îñíîâàìà òåîðè¼å è ïðàêòè÷íå ïðèìåíå Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå, êî¼è ìîãó äà äîïðèíåñó êâàëèòåòó ñàìå ôóäáàëñêå èãðå. Ïðàâèëà ìîðà¼ó áèòè óâðøžåíà ó ïðîãðàì è ïëàí ðàäà ñâàêîã òðåíåðà ó êëóáó, à åäóêàòèâíè ïðîöåñ òðåáà çàïî÷åòè ¼îø ñà íà¼ìëàèì ñåëåêöè¼àìà èãðà÷à, äàêëå ñà äåöîì, à ïðåäàâàœà òðåáà ïðèëàãîäèòè óçðàñíî¼ êàòåãîðè¼è ó ñêëàäó ñà ìîãóžíîñòèìà êîðèñíèêà. Ïðåäàâàœà íà îâó òåìó òðåáà äà äðæå ñòðó÷íè ïðåäàâà÷è, ñóäè¼ñêè èíñòðóêòîðè, ñïåöè¼àëèñòè èç îâå îáëàñòè. Êàêî èãðà÷è, òàêî è òðåíåðè ìîðà¼ó äà ïîçíà¼ó îñíîâíå ïîñòàâêå Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå. Òðåíåðè ïîçíàâàœå Ïðàâèëà èãðå òðåáà äà ñõâàòå âåîìà îçáèšíî ¼åð òî íîñè âðëî çíà÷à¼íó óëîãó ó êîìïëåìåíòàðíîì ñàãëåäàâàœó ôóäáàëñêå èãðå ó öåëèíè. Íåïîçíàâàœå Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå îä ñòðàíå òðåíåðà âðëî âåðîâàòíî çíà÷è äà íè èãðà÷è òå åêèïå íåžå ïîçíàâàòè Ïðàâèëà. Òðåíåð êî¼è äîáðî ïîçíà¼å Ïðàâèëà, ìîæå äà ñàãëåäà è îäðååí ïðèñòóï ñóåœó îä ñòðàíå ñóäè¼ñêîã òèìà, òå äà áëàãîâðåìåíî ïðèïðåìè òàêòèêó èãðå ñâî¼å åêèïå ó îäíîñó íà îäðååíå ñïåöèôè÷íîñòè ñóäè¼å êî¼è ñóäè óòàêìèöó. Ïðàâèëà ôóäáàëñêå èãðå àðòèêóëèøó ôóäáàëñêó èãðó, äà¼ó ¼î¼ ñìèñàî, ñàäðæà¼, ìîãó äà óòè÷ó íà äèíàìè÷íîñò è äèñöèïëèíó àêòåðà íà òåðåíó.

312


LITERATURA

LAWS OF THE GAME 2013/2014 LAWS OF THE GAME 2009/2010 LAWS OF THE GAME 2006. - Pitawa i odgovori Tuma~ewa Pravila igre i Vodi~ za sudije Nastavni program FIFA 2006. za {kolovawe i edukaciju sudija Pravilnik o fudbalskim takmi~ewima i druga op{ta akta FSS Priru~nik za fudbalske sudije instruktore i delegate 2009/2010


Âëàäàí Âèžåíòèjåâèž ISBN 978-86-908649-4-2


CIP - Katalogizacija u publikaciji - Narodna biblioteka Srbije, Beograd 796.332.063(035) PRIRU^NIK za fudbalske sudije, trenere, instruktore i delegate : mart 2015 / [priredio Vladan Vi}entijevi}]. Beograd : Fudbalski savez Srbije, 2015 (Kraqevo : Duga). - 312 str. : ilustr. ; 27 cm Tira` 500. - Str. 5-7: Predgovor / Zoran Lakovi}. - Bibliografija: str. [313]. - Sadr`aj s nasl. str.: Pravila igre, FIFA, 2015/2016. Odluke Me|unarodnog Borda i odluke Fudbalskog saveza Srbije, Tuma~ewa pravila igre i vodi~ za sudije. Pitawa i odgovori s komentarima. Instrukcije komentari, Vodi~ za primenu. Centar za edukaciju FSS - UEFA. ISBN 978-86-908649-4-2 1. FIFA (Cirih) 2. Fudbalski savez Srbije (Beograd) a) Fudbal - Pravila - Priru~nici COBISS.SR-ID 213896972

Prirucnik za fudbalske sudije, instruktore i trenere 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you