{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1


1

JAARVERSLAG 2018

TOEKOMSTPERSPECTIEF VOORNE-PUTTEN

In 2018 is de positionering van Voorne-Putten als ­dag-

Het positioneren van de marketingorganisatie binnen

en verblijfsbestemming in de (vakantie)markt) verder

regionale ontwikkelingen zoals de Landschapstafels,

uitgebouwd. Hierbij zijn met name de diversiteit in

ontwikkelingen rondom het Haringvliet en de MRDH

activiteiten en verblijfsmogelijkheden onder de aandacht

heeft verder zijn vorm gekregen.

gebracht. Mede door de diverse awarenesscampagnes, in zowel

Gedurende het gehele jaar is de verdere doorontwikkeling

Nederland als België en Duitsland, heeft dit geleid

van de marketingorganisatie (na 2018), met name op

tot een zeer succesvol toeristenseizoen waar de

financieel gebied, onderdeel van gesprek geweest tussen

gunstige weersomstandigheden natuurlijk een grote,

gemeenten, ondernemers en de marketingorganisatie.

ondersteunende, rol hebben gespeeld.

Dit proces is zeer tijdrovend geweest en verlegde de focus van de organisatie naar de interne processen in

De campagnes zijn zeer doelgericht en specifiek op

plaats van de gewenste uitvoeringsactiviteiten.

interessegebieden van de doelgroepen ingezet. De

Wij zijn dan ook zeer verheugd dat dit proces op een

drietalige website is gedurende het jaar, op het gebied

positieve wijze is afgerond waarbij er een langdurig

van organische vindbaarheid, opnieuw geoptimaliseerd

toekomstperspectief is afgesproken. Hierdoor is het

waardoor het aantal unieke bezoekers met 23 procent

mogelijk gezamenlijk met stakeholders een langdurige

is toegenomen. Daarnaast is er ook veel effort gestoken

aanpak voor de marketing en promotie van Voorne-

in het benadrukken van Voorne-Putten als ‘dichtbij-

Putten te ontwikkelen.

bestemming‘ binnen de Randstad middels billboards, magazines en social-mediacampagnes. Deze middelen

Meer informatie over onze activiteiten en de resultaten

leiden ook bij de bewoners tot een zekere trotsheid op

in 2018 leest u in dit jaarverslag.

hun eiland wat zich laat zien in het veelvuldig delen van film- en foto-uitingen, blogs, vlogs en andere vormen van

Irma van Oosten

influencing marketing.

Directeur


2

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

MARKETING VISIE

MISSIE

Marketing OP Voorne-Putten (MOVP)

“Voorne-Putten, wat een verrassing,

is dé regionale partner voor het in de

zoveel te doen en zo dichtbij! Wat

markt zetten van regio en plaatsen.

een gastvrij en rijk eiland. We

MOVP is de destinatie­marketing­

hebben heerlijk genoten van de vele

organisatie waar marketingprofes­

mogelijkheden en activiteiten. We

sionals werken met gebiedskennis,

komen graag terug!”

Voorne-Putten is verweven in ons DNA. Wij bundelen de krachten van

Zo willen we dat bezoekers na afloop

Voorne-Putten, delen onze kennis,

van hun verblijf op Voorne-Putten

verbinden en vertalen onze ambities

reageren.

naar een gefundeerde meerjaren-

Deze reactie geeft de kracht weer van

marketingstrategie en uitvoeringsplan

het toeristisch product én daarmee

in samenwerking met onze stakeholders.

de kracht van de economie van het eiland. Marketing OP Voorne-Putten zorgt met destinatiemarketing voor een economische impuls in het gebied om een aantrekkelijk verblijfsklimaat

Groei aantal banen in toerisme en recreatie op Voorne-Putten Brielle

te creëren voor recreatie, wonen en werken.

410 383 333

Hellevoetsluis

629 593 569 1.242 1.239 1.093

Nissewaard

Westvoorne

VP

571 550 492

2017 2016 2012

NL

15% 10% Groeipercentage werkgelegenheid toerisme en recreatie 2012-2017

253

miljoen euro toeristisch-recreatieve uitgaven


3

TERUGBLIK 2018

OP VOORNE-PUTTEN S T RATE G I S C H E DOELEN

Versterking imago Voorne-Putten

Extra bestedingen

De vrijetijdseconomie vormt een

Versterking van de totaalbeleving

Er zijn twee manieren om de

belangrijk onderdeelvan de economie

die aansluit bij het merk ‘1 eiland,

bestedingen te laten stijgen.

op Voorne-Putten. Het streven naar

2 werelden’ draagt bij aan een positieve

economische groei binnen recreatie en

vakantie-ervaring. Dit leidt weer tot

De eerste manier is meer over­

toerisme zorgtvoor meer bestedingen

een versterking van loyaliteit, een

nachtingen of dagrecreatie. Iedere

en werkgelegenheid.

versterking van het imago en positieve

overnachting of dag­recreant brengt

Om de missie te realiseren zijn twee

berichten over Voorne-­Putten in sociale

immers extra bestedingen met zich

strategische hoofddoelen benoemd.

netwerken (zowel mond-tot-mond als

mee. Dit zal kwantitatief tot de meeste

bijvoorbeeld op internet). Een loyale

groei leiden.

gast werkt, in samenhang met een marketingcampagne, bevestigend en

Een tweede manier is om de

versterkend. Loyaliteit hangt sterk

gemiddelde uitgaven per persoon te

samen met imago en bekendheid. Door

laten stijgen. Dit kan bijvoorbeeld door

het uitdragen van een eenduidige,

nieuwe productontwikkeling, door

herkenbare en onderscheidende

acties die aankoop bevorderend werken

identiteit is het mogelijk de bekendheid

of door doelgroepen met een hoger

van het totaalproduct Voorne-Putten te

bestedings­patroon aan te spreken.

versterken.

2012

2017

82 101

miljoen euro toegevoegde waarde toerisme en recreatie op Voorne-Putten


4

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

ORGANISATIE

DI RE C T I E

RAAD VAN TO E ZICHT

Mevrouw W.H. van Oosten is directeur-bestuurder van

De Raad van Toezicht van Marketing OP Voorne-Putten

Marketing OP Voorne-Putten.

is belast met het toezicht op de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen.

FORMAT I E Op 31 december 2018 had Marketing OP Voorne-Putten

De Raad van Toezicht is in 2018 vier keer bijeen

3,4 fte in vaste dienst.

­geweest. Per 31 december 2018 bestond de RvT uit: De heer A.R.J. Martinus Voorzitter directeur/eigenaar Lindeloof BV De heer P.J. Verhoef Bestuurslid algemeen directeur Rabobank Randmeren Mevrouw. M. Kalsbeek Bestuurslid client service director Campagne Dhr. P. Polie Bestuurslid directeur/eigenaar Destinatie X Vacature


5

JAARVERSLAG 2018

SAMENWERKING

• Stichting Promotie Hellevoetsluis • VVV Nederland • VVV Zeeland • Eilandmarketing Goeree-Overflakkee • ARK, BBV, NBTC • Droomfonds • Rotterdam Marketing

Marketing OP Voorne-Putten zoekt actief samenwerking met aanbieders die een rol spelen in de toeristische sector in de regio of aanbieders die de inspanningen van de organisatie kunnen versterken. Samenwerking leidt, naast nieuwe verbindingen en netwerken, tot een bundeling van kennis, middelen en

creativiteit. Structureel overleg met de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne over lopende projecten en ontwikkelingen.

Participatieactiviteiten

Belangrijkste landen: 64% NL 18% DU 12% BE 8% Overig

TO E R I S TI S C H E O RGA N I SATI E S G E M E E NTE N

TOE R I ST I SC H E ON D E R N E M E RS

Ondernemersadviesgroep

Bezoekers

N ATU U R O RGA N I SATI E S

TO P VO O R N E P U T TE N

Belangrijke doelgroep: influence marketing van het eiland. 150.000 inwoners ontvingen in 2018 het HIER OP VP-magazine inclusief de VP-pas.

RE GI O N A AL

I N WON E RS VP

PE RS E N ME D I A

• Landschapstafels Voorne-Putten en Haringvliet • Staatsbosbeheer • Natuurmonumenten • Wereld Natuur Fonds WNF • Zuid-Hollands Landschap • IVN

• Provincie Zuid-Holland • Metropoolregio Rotterdam Den Haag • Deltagebied/ Zuid-Hollandse eilanden • Nat. Park Haringvliet Biesbosch/Groenalliantie • Haringvliet in Stroomversnelling • Wandelroutenetwerk VPR • Stap uit je Stad • LTO


6

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

VOORNE-PUTTEN

Mensenwerk De Jacobaburcht bij Oostvoorne is een goed bewaard geheim vol historie, verhalen, planten en dieren. Medewerkers van Erfgoedhuis Zuid-Holland en het ZuidHollands Landschap komen er graag. Ad en Menno vertellen u waarom.

Jacobaburcht

Burcht vol erfgoed, natuur en rust

‘Verleden wordt hier tastbaar’

Tekst: Roza van der Veer | Foto: Floris Scheplitz

Wie: Ad van der Zee Beroep: Historicus en consulent Erfgoedhuis Zuid-Holland “De Burcht van Oostvoorne wordt de Jacobaburcht genoemd naar Jacoba van Beieren. De burcht was haar eigendom toen ze gravin van Holland en Zeeland was. Maar of ze er ooit is geweest? Dat is de vraag! Voorne is een gebied waar lokale heren nog lang tamelijk onafhankelijk de macht uitoefenden. Door zijn geïsoleerde ligging tussen Zeeland en Holland in, kwam Voorne pas later onder de heerschappij van de graven van Holland. De burcht is gebouwd in de 12de eeuw door de heren van Voorne. Nadat hun geslacht in de 14de eeuw uitstierf, werd de burcht grafelijk bezit. Deze burcht, een zogeheten ‘mottekasteel’, is mooi gelegen. Het ligt op een deels kunstmatige heuvel (een motte) met een gracht eromheen. De restanten zijn hier en daar opgemetseld en er heerst een heerlijke rust. Een plek waar het verleden tastbaar wordt als je over de brug loopt en onder de poort doorgaat. Daar kan geen geschiedenisles tegenop. Ga erheen met je (klein)kinderen!’’

8

Algemeen Dagblad, 18 april

Fietsroutekaart LF Maasroute, december

Zuid-Hollands Landschap • 3 • 2018

Beleef Zuid-holland, juli

Algemeen Dagblad, 27 juli

Ssst, niet verder vertellen... : de Jacobaburcht is gewoon te bezoeken. De burcht ligt vlak bij Landgoed Mildenburg, in beheer bij het ZuidHollands Landschap. Open: tussen 1 april en 1 oktober dagelijks van 9 tot 18 uur. Entree: € 2 per volwassene, €1 per kind (maximaal € 6 per gezin). Zie www.zhl.nl/agenda

Wie: Menno van Lopik Beroep: Assistent regiohoofd Eilanden (Goeree, Voorne en IJsselmonde) “De Jacobaburcht ligt vlak bij Landgoed Mildenburg dat in beheer is bij het Zuid-Hollands Landschap. De lange laan op het landgoed met prachtige oude bomen is oorspronkelijk een zichtlijn. Vanuit de burcht hadden de bewoners tussen de bomen door zicht op het strand. Ga je naar de burcht, sta dan even rustig stil op de toegangsbrug. Het talud tussen het water en de burcht is heerlijk wild met bloeiende planten en struikgewas. Dat geeft muizen, vlinders en vogels - zwartkop en roodborstje bijvoorbeeld – de kans op voedsel en nestgelegenheid. Het water in de gracht is rijk aan planten en je ziet er veel soorten libellen zoals glazenmakers maar ook roodoogjuffers en de azuurwaterjuffer. Als je dan even later in de burcht bent, die prachtig hoog gelegen is, moet je vooral op de muurvegetatie letten. Hier zie je muurvarentjes, een plant die op oude muren groeit. De Jacobaburcht is echt een groene oase van rust. Elke keer vind ik dat een verrassing.’’

‘Overal libellen en muurvarentjes’ Zuid-Hollands Landschap • 3 • 2018

9


7

JAARVERSLAG 2018

IN DE MEDIA

AD, 18 december TK1845_bas_v1_022.indd 22

TrosKompas, november

routes zuid-holland

De leukste tips voor een gezellig dagje uit vind je op www.opvoorneputten.nl

Mississippihaven 8 OOSTVOORNE

Oostvoornse Meer

ro ut e

03 04

N49 6

09 Polder Naters

Spu Sp S pu Spui

11

terin

g

32

N57

Zwartewaal

Strypsche Wetering

Vierpolders

HELLEVOETSLUIS

N497

Blanke Waal

2e Vlotbrug

4

Nieuwenhoorn

N49

19

21

22

swe

Voorne

N57

18

Het Scheur

Donauhaven 7e Petroleumhaven

31 BRIELLE Tinte

Weterin g

17

N57

20 Quackjeswater

Calandkanaal

Ruigeplaathaven Brielse Molenvest Meer

25

12 BRIELLE

Slui

N496

15

11 HAVENS 5500-5700

26

Lange Vest

08

10

S t r yp psch e

16

N o o r d z e e

O Oo Oosterla lan anndse ands and ddse Rak ds landse

Helhoek

Strype

Stuifakker

Rockanje

5

A1

53

02 06 Oostvoorne 07 Polder 05 Rugge

18

Breedewater

10 HAVENS 5700-6200

Binnenspuikanaal

N218

51 52

N2

N15

14 18 80

Hartelhaven

N218

Algemeen Dagblad, 24 juli

30-10-18 09:52

Middelhoek

N5

7

Buitenhaven Zuiderdiep

H a r i n g v l i e t

Binnenhaven

Marina Stellendam

Heliushaven

23

Tramhaven

Oudenhoorn © Falkplan BV

Zuid-Holland | Westvoorne | 50,71 km | route 141880 op www.route.nl

Voorne & Verdedigen Overal op Voorne vind je verdedigingswerken die herinneren aan de eeuwenlange strijd tegen vijanden die het eiland wilden bezetten. Deze route neemt je mee door verschillende plaatsjes met elk hun eigen historie en verder kun je onderweg genieten van eeuwenoude bezienswaardigheden. Direct aan het begin van deze route kun je een kijkje nemen bij De Biberbunker. Deze betonnen bunker met drie meter dikke muren ligt verscholen in de duinen. Tussen 1940 en 1945 deed deze bunker dienst als radarcommandopost van de Duitse Luftwaffe. Vanuit hier werden alle geallieerde bommenwerpers die op weg naar Duitsland waren onderschept. Vervolgens fiets je door Oostvoorne naar de rand van het Brielse Meer. Daar fiets je langs de vuurtoren Stenen Baak die hier werd gebouwd in 1630. Neem een kijkje in deze toren om meer te

weten te komen over de geschiedenis van de vuurtoren. Vervolgens fiets je verder naar Hellevoetsluis via de binnenstad van Den Briel, hier proef je de sfeer van 1 april 1572 toen Alva door de watergeuzen werd verdreven. Aan de rand van Hellevoetsluis vind je de Kazerne Haerlem. In deze kazerne verbleef het garnizoen in vredestijd en in tijden van oorlog verbleven er zo’n 350 man. Naast de kazerne zelf vind je hier onder andere een kruit- en projectielenmagazijn en een kustkanon dat de tand des tijds heeft doorstaan.

328 • route.nl

Algemeen Dagblad, 28 april

Route.nl, april

Scan deze QR-code en bekijk de route online.

Bezienswaardigheden De Biberbunker De Biberbunker is een betonnen bunker die tussen 1940 en 1945 werd gebruikt door de Duitse Luftwaffe. Stenen Baak De Stenen Baak is een vuurtoren aan de rand van de Brielse Maas. De toren werd hier gebouwd in 1630 en tot 1781 heeft de vuurtoren schepen begeleid. Kazerne Haerlem In deze kazerne verbleef in vredestijd het garnizoen en in tijden van mobilisatie en oorlog een bezettingsmacht van 350 man. Je vindt hier ook een eeuwenoud kanon.


8

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

MARKETING 360˚ AANPAK

Marketing OP Voorne-Putten kiest voor een 360˚ marketingaanpak. De kracht van deze aanpak ligt in de eenduidige herhaling van de boodschap. De verschillende kanalen staan niet los van elkaar maar vormen samen een geheel. De consument doet aan selfservice en haalt zijn

ga st

informatie via meerdere kanalen binnen. Net zoals het hem uitkomt.

chap s r e onli he ne

&

offl in e

p ers pr

n ke

n

is

en

o nt

w ik kelin g


9

JAARVERSLAG 2018

STRATEGIE 360˚ O NLIN E Het merendeel van de potentiële

De doelgroepen kunnen zeer gericht en

Simultaan aan deze campagnes zijn

bezoekers orienteert zich on-line.

effectief op basis van hun interesses en

de sites ‘opvoorneputten.nl’ en

Daarom zijn er gedurende het gehele

mediagedrag worden bereikt. Hiervoor

‘blog.opvoorneputten.nl’ samengevoegd

jaar diverse campagnes uitgezet waarin

worden onder andere video’s, Facebook,

wat heeft geleid tot een stijging van de

de kernwaarden natuur, water, historie

Instagram, YouTube, bannering,

organische vindbaarheid.

en havens middels thema’s (fietsen,

retargeting en adwords ingezet.

watersport, wandelen, korte vakanties) onder de aandacht worden gebracht.

Website

23% Google Ads

Facebook/Instagram

stijging websitebezoek

1.607.000

2.350.000

425%

impressies

impressies

stijging aantal Duitse bezoekers

218% stijging aantal Belgische bezoekers


10

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

MARKETING UITGELICHT OP VOORNE-PUTTEN Deze maand is er weer genoeg te beleven op Voorne-Putten. Van stoepkrijten op het plein in Spijkenisse tot een spetterend spektakel op het water bij het Brielse Meer. Marketing OP Voorne-Putten licht een aantal evenementen voor je uit.

neemt je mee door de natuur en vertelt welke planten je tegenkomt rondom de bunkers. Lopend door de koffievallei naar de Adcockbunker kom je onderweg veel tegen! Van loopgraven, diverse bomen, vele struiken, bijzondere vogels en vele soorten bloemen en planten!

Doensdag vestingkids Kom maar op als je durft! Op een speelse manier kun je op woensdag 13 juni tijdens een spannende speurtocht kennismaken met de militaire geschiedenis van Hellevoetsluis. Na de speurtocht volgt er een zoektocht naar een heuse schat die ergens in de kustbatterij achter de Kazerne Haerlem verstopt is. Tip; Een zaklamp is heel handig om mee te nemen!

Vliegerfestival Het Vliegerfestival is een evenement voor het gehele gezin dat plaatsvindt op zondag 24 juni aan de Maasboulevard in Spijkenisse. De vliegers vormen een adembenemend schouwspel in fantastische kleuren. Vliegeraars uit heel Nederland presenteren zich in de vliegershows. Er is uiteraard ook voldoende ruimte om zelf te vliegeren en er zijn tal van andere activiteiten voor het hele gezin.

BuytenLust Festival Als je Jacoba van Beieren af wil zien dalen van haar burcht kom dan naar het BuytenLust festival op zaterdag 16 juni. Natuurlijk is er die dag ook een gezellige lifestyle markt, zijn er diverse foodtrucks en een stoere oldtimershow.

Dat Voorne-Putten omgeven is door water zal je niet zijn ontgaan. En wat is nou mooier als je een dag vermaken op en in het water? Als je op zoek bent naar actie en snelheid kun je je hart ophalen. Zo zijn er een aantal uitstekende kitespots te vinden langs de stranden van Rockanje en Oostvoorne. Of ga eens waterskiën of wakeboarden op het Brielse Meer of het Haringvliet. Durf je de hoge snelheden en hoogtes zelf niet aan? Dan kun je op het strand of het terras genieten van alle activiteit op het water. Na een spetterende aftrap op vrijdagavond 22 juni met een verlichte vlootschouw en vuurwerk barst het Brielse Meer Spektakel op zaterdag en zondag los met roeiwedstrijden, demonstraties van de reddingsbrigade, duiken en wakeboarden. Uiteraard kan je ook zelf het water op, huur een boot, waterfiets of neem deel aan de golf & zeil-clinics. Kom ook naar de floating party, alles wat drijft op het water is welkom.

Excursie: Natuur, Bunkers & Historie Ontdek de prachtige natuur rondom de diverse bunkers van Rockanje op zondag 17 juni. De gids

Brielle achter de voordeur Ook zo benieuwd wat er achter die voordeur gebeurt? Mis het niet, op zaterdag 30 juni kom je erachter! Achter vijfentwintig Brielse voordeuren kun je voorstellingen van tien tot twintig minuten bijwonen. Na de traditionele balkonscene bij hotel de Zalm gaat dit culturele feest van start. Met de routeplattegrond in de hand loop je deze middag langs zang, dans, muziek, poëzie en locatietheater.

Uit eten

Overnachten

Uit eten

Grandcafé Swins is gevestigd aan de Swinsedreef in het mooie bosgebied van Rockanje. Naast heerlijke steaks en burgers ook bijvoorbeeld verse tonijn en gamba’s, gecombineerd met rijke salades en prachtige desserts. Grandcafé Swins creëert een bourgondische, betaalbare maar vooral unieke smaakbeleving. www.grandcafeswins.nl

Het ultieme kampeergevoel. Lijkt kamperen je leuk? Probeer dan eens een nachtje (of twee) in deze superstoere Sky-Lodge daktent. Ideaal om het kampeergevoel te beleven! Camping ’t Weergors ligt op loopafstand van het strand en de vesting van Hellevoetsluis.

Grand Café 1661 is nét even anders. Het zonnige terras is het lekkerste plekje op het centrale plein binnen de Vesting van Hellevoetsluis. Binnen is het restaurant eigentijds en warm ingericht en is het een gastvrij adres voor een uitstekend ontbijt, lunch of tongstrelend diner! www.1661.nl

www.weergors.nl

Weg van Water

Ben je op zoek naar rust en ontspanning? Huur eens een sloepje of

een kano of vaar mee met de fluisterboot. Iets actiever? Neem je fiets mee, vaar over met een pontje en maak een heerlijk rondje. Wie weet spot je nog een zeehond of een zeearend. Er varen in de zomermaan-

Kijk voor het totale evenementenoverzicht op www.opvoorneputten.nl/evenementen vr 15 juni & za 16 juni za 16 juni

Spijkenisse Live BuytenLust Festival

vr 22 juni t/m zo 24 juni Brielse Meer Spektakel

Spijkenisse Oostvoorne Brielse Meer

zo 24 juni zo 24 juni zo 24 juni

Kanonschieten

Hellevoetsluis

Vliegerfestival

Spijkenisse

Ringsteken en Braderie

Rockanje

za 23 juni

Truck en Tractor Pulling Oudenhoorn

Oudenhoorn

za 30 juni

Brielle achter de voordeur

Brielle

za 23 juni

Talent op straat

Spijkenisse

za 7 juli

Maritiem Festival

Hellevoetsluis

Ook voor kinderen is er natuurlijk van alles te ontdekken rondom het

water. Trek je zwembroek aan en en ga spelen bij de waterpeelplaats, een speeleiland, een waterpark of op het strand. Tip; Fiets de Spelen & Spetteren route en ontdek het Brielse Meer! Deze route is te koop

Voor de kids

Dagje uit

Kom potjes schilderen voor vaderdag!

Geniet van een heerlijke buitenrit te Geniet van een heerlijke buitenrit te paard. Manege stal flicka organipaard. seert uitstekende buitenritten voor Manege organiseert alle ruiters,Stal ookFlicka onervaren! uitstekende buitenritten alle De buitenrit duurt een uurvoor en met ruiters, ook een onervaren!. elke rit gaat ervaren begeleider De buitenrit duurt eenteuur mee. Wij hopen u snel zienenopmet de elkevan rit gaat ervaren begeleider rug onzeeen brave paarden! mee.Wij hopen u snel te zien op de rug van onze brave paarden! www.manegestalflicka.nl www.manegestalflicka.nl!

den diverse pontjes rondom VoornePutten. Voor de actuele vaartijden kijk je op www.deltapontjes.nl.

Op zaterdag 16 juni mogen kinderen gratis een potje komen beschilderen voor hun allerliefste papa. Kom naar Bloemenhandel Dick Hagestein in Oostvoorne en maak een mooi vaderdagkadootje! www.dickhagestein.eu

Voel je een vip op Voorne-Putten met de Voorne-Puttenpas

bij de VVV en gratis te downloaden op onze website. Voor alle mogelijkheden kijk je op www.opvoorneputten.nl/water

Dagje uit BEACHCLUB VIEW is een sfeervolle, warme strandclub met een fantastische VIEW op het strand en de zee van Rockanje. Kom en geniet van elkaar, van het leven en van onze overheerlijke hapjes en drankjes. www.beachclubview.nl

Met de gratis Voorne-Putten pas ontvang je bij een groot aantal attracties, musea en recreatiebedrijven korting of een leuke attentie. Je kunt met het hele gezin, tenzij anders aangegeven, gebruik maken van de ViP-Pas. De pas is gratis verkrijgbaar bij de VVV, hotels, camping en B&B’s. Kijk op www.opvoorneputtenpas.nl voor alle leuke aanbiedingen en laat je verrassen!

Dagje uit

Uit eten

Lifestyle

Sloepvaren? Doen! Maak een vaartochtje met één van onze luxe “Amigo” sloepen. U bent uw eigen schipper, een vaarbewijs is niet nodig. Heerlijk varen tussen de eilandjes, langs strandjes, terrassen en historische plaatsen aan het Brielse Meer.

In een geheel gerestaureerde monumentale boerderij aan de Zuiddijk 2 te Hellevoetsluis is ons restaurant gunstig gelegen. Restaurant ’t Karrewiel is een garantie voor een sfeervol en comfortabel avondje uit. Wij staan voor persoonlijke service en gastvrijheid, daarnaast dragen wij er zorg voor sfeer en comfort betaalbaar te houden.  www.restaurantkarrewiel.nl

Edward’s Hair Care Bijoux is inmiddels een begrip in de regio. Bij deze trendy kapsalon kun je rekenen op persoonlijk advies en aandacht voor hem en haar. Ook kun je hier terecht voor de merken Kerastase, L’Oréal , Olaplex en Marc Inbane. Hoonaartstraat 68 Hellevoetsluis Tel. 0181-318376 www.edwardshair.nl

www.geijsman-watersport.nl

Uit eten

Overnachten

Of het nu gaat om een kopje koffie, een heerlijke lunch, onze onbeperkte specials of het organiseren van uw onvergetelijke trouwerij. Met uitzicht over het prachtige terras bent u bij Restaurant Duinhoek aan het juiste adres!

Familie Camping De Krabbeplaat. Dichtbij en toch zo ver weg, u heeft de beleving in het verre te zitten. Wij bieden modern - verwarmd sanitair, supermarkt, zwemwater met speelattributen, speeltuin, speelbos, snackbar, bar, entertainment en kinderboerderij.

www.duinhoek.nl www.krabbeplaat.nl

Uit eten

Shoppen

Bij restaurant/paviljoen de Duinrand kunt u genieten van hoge kwaliteit gerechten voor een toegankelijke prijs. Vanaf nu is het ook mogelijk om diverse gerechten te bestellen uit onze buitenkeuken. Wanneer de weersomstandigheden het toelaten koken wij elke dag buiten! Komt u langs?

’t Doosje van Lobs * choco-cadeau shop * Chocola voert in deze winkel de boventoon. U ziet hoe de chocolade op ambachtelijke wijze gemaakt wordt in een eigen chocoladeatelier. Kortom een unieke beleving in het hart van Brielle.

www.paviljoendeduinrand.nl

www.het doosje.nl

Lifestyle Dagje uit

Lifestyle

Lifestyle

Relax-Lin iszomer Programma een massagestudio 2018: waar ontspanning voor lichaam en Festivals op buitenpodium geest voorop staan. U bent welkom bij muziekcafé MACH: voor ontspanningsmassage, hotstonemassage, voetreflexzonetheZa. 30-06 Bluesnight rapie en babymassage. 21.00 uur - Sweet MaryOok Janegeef ik sportmassage omNight de lichamelijke Za. 28-07 Sixties conditie de sportbeoefenaar te 21.00 uurvan - TBA verbeteren of teWallenpop herstellen. Bel nu Zo. 19-08 Klein 0613442681. www.relaxlin.nl 12.00 uur - TBA www.machmuziek.nl

De Hellevoetse Kapper Laat uw haar eens onze uitdaging zijn! Voor een goede knipbeurt of een mooie kleur bent u bij ons op het juiste adres. De zaak is voorzien van airconditioning. Wij werken op afspraak. Dames en heren kapsalon Rijksstraatweg 104 3223KB Hellevoetsluis Tel. 0181-317229

Relax-Lin is een massagestudio waar ontspanning voor lichaam en geest voorop staan. U bent welkom voor ontspanningsmassage, hotstonemassage, voetreflexzonetherapie en babymassage. Ook geef ik sportmassage om de lichamelijke conditie van de sportbeoefenaar te verbeteren of te herstellen. Bel nu 0613442681. www.relaxlin.nl

Vischstraat 3, Brielle, 0181-410434

LEDboard-campagne A16, Brienenoord 11 weken, april-september

10

miljoen passanten

Filmopnamen VP-film Mei-juni

160.000 views in 2018

Recreatiebijlage, mei-oktober,

48 97.500

adverteerders Verspreiding: Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Oplage

360˚ O FFL I N E Hoewel onlineactiviteiten een belangrijke rol spelen in het keuze- en informatieproces blijft de rol van offline doelgroepbenadering nog steeds belangrijk. Marketing OP Voorne-Putten geeft dan ook diverse offlineproducten uit.

ex.


11

JAARVERSLAG 2018

STRATEGIE Ontdek op jouw eiland!

een andere wereld

Weet jij waar op

‘Opvoorneputten.nl’

Voorne-Putten je

heeft het antwoord.

dit kunt zien?

En weet nog veel meer

En hoe dicht bij

plekken om te ontdekken

huis dit is?

op jouw eiland.

Advertentie in de gemeentegidsen van Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne, Nissewaard

156.534 76.000

inwoners

huishoudens

AMBITIE VOOR EEN BETERE LEEFOMGEVING LANDSCHAPSTAFEL

13

DUURZAME PROJECTEN OP VOORNE-PUTTEN Brochure Landschapstafel Voorne-Putten + organisatie Projectenmarkt Juni

Vakantiebeurs Utrecht, Vakantiesalon Antwerpen, Fiets- en wandelbeurs Gent, Camping und Reise Messe Essen

290.000 bezoekers in totaal


12

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

MARKETING 360ËšKE NNIS E N ONTWIKKE LING

360Ëš GAST HE E RSCHAP

Marketing OP Voorne-Putten verzorgt

De customer journey laat zien dat het

diverse activiteiten gericht op

daadwerkelijke bezoek een belangrijk

kennisontwikkeling. Bijvoorbeeld door

onderdeel van de totale Voorne-Putten

het organiseren van workshops voor

beleving is. Dit bezoek vindt plaats bij

toeristisch ondernemers. Daarnaast

de ondernemer/attractie. Het ware

verzamelt en analyseert Marketing OP

gastheerschap komt hier tot uiting.

Voorne-Putten data die bijdragen in het

Marketing OP Voorne-Putten heeft hier

nemen van gefundeerde beslissingen.

geen directe invloed op, maar zij wil hierin wel actief ondersteunen. Dit door het organiseren van kennisbijeenkomsten en het ontwikkelen van producten waarmee de ondernemer/attractie de uitstraling van de eigen onderneming en Voorne-Putten versterkt. 2018

2018

10

30

VVV i-punten

deelnemers

1

Workshop Marketing LST Voorne-Putten

VVV-Zomerkantoor

10

10.000

On-line reputatiemanagementanalyses

Evenementenkalenders

.

5

3.500

Bedrijfsdoelgroepenanalyses

Wandel- en fietsroutes


13

JAARVERSLAG 2018

STRATEGIE ( I NF LU E N CE­) MA R KETIN G ( D O OR A N D EREN )

360˚ PE RS & PR

Authentiek en eerlijk zijn kernbegrippen

Marketing OP Voorne-Putten creërt

van de marketing voor de regio Voorne-­

zoveel mogelijk free publicity voor de

Putten .Beeldmateriaal Putten. Beeldmateriaal en persoonlijke

regio in binnen- en buitenland. Voor

verhalen, welke ondersteunend zijn

dat doel worden er persreizen naar

aan het merk Voorne-Putten, worden

de regio georganiseerd en wordt het

verwerkt in de marketingaanpak. Hierin

persrelatiebestand stelselmatig benaderd

worden influencers (bloggers, vloggers

met persberichten en nieuwsbrieven.

en andere invloedrijke personen) ingezet. Zij hebben invloed op hun eigen doelgroep en worden eerder geloofd dan een commerciële boodschap.

2018

2018

10

18

artikelen

nieuwe vlogs

in lokale en regionale pers

30

35.000

nieuwe blogs

digitale nieuwsbrieven

op de portalwebsite


14

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

MARKETING DE S T I N AT I E M ARKETIN G DO EN WE SA M EN Marketing OP Voorne-Putten stemt haar

Binnen de marketingstrategie zijn er

activiteiten en marketingstrategie af

voor betrokken partijen mogelijkheden

met toeristisch recreatieve ondernemers,

om gebruik te maken van ontwikkelde

overheden en regionale organisaties.

tools en te participeren in producten en activiteiten. Marketing OP Voorne-Putten biedt regionale gezamenlijke activiteiten aan maar ook individueel maatwerk.

2018

91

10

participanten

adverteerders

HIER magazine

nieuwsbrieven

48

5

participanten

adverteerders

Genieten OP Voorne-Putten

Facebook OP Voorne-Putten

10

20

adverteerders

adverteerders

RTV Rijnmond campagne

evenementenkalenders

12

15

participanten

gebruikers

Voorne-Putten vlogs

beeldbank OP Voorne-Putten


15

JAARVERSLAG 2018

STRATEGIE P ROJE C TE N 2 018

DestinatieLab Nederland

LF Maasroute

Toerisme Perspectief 2030

NP NL Delta

RTV Rijnmond Zomertoer

Landschapstafel Voorne-Putten

Haringvliet op de Kaart

Broedweek Provincie Zuid-Holland

Ode aan het Landschap


16

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

CUSTOMER JOURNEY: DROMEN, Online campagnes Impressies Clicks Ctr

AdWords

Facebook en

Hier OP VP magazine

(incl. Display & YouTube

Instagram

Aantrekken, inspireren en activeren van

2.350.000 38.964 1,9%

bezoekers

1.607.000 52.261 3,3%

110.000 stuks 75.000 huis-aan-huis verspreiding op Voorne-Putten, in Rotterdam e.o., Zeeland en diverse beurzen

91 participerende ondernemers

Beurzen Vakantiebeurs,

Aantal bezoekers

105.200 Vakantiesalon, 73.000 Antwerpen Fiets- en Wandel15.000 beurs, Gent Camping und Reise Messe, Essen 95.000 Utrecht

Promotiefilms

Radiocampagne RTV Rijnmond

In 2018 zijn 4 films gemaakt over VP.

160.000 x bekeken Bekijk ze op YouTube:

2018: campagne Meimaand Fietsmaand

80 commercials / 8 adverteerders / 4 vlogs 377.000 luisteraars per week


17

JAARVERSLAG 2018

BEWUSTWORDING, ORIËNTATIE

• Route.nl

500.000 bezoekers per maand • VVV.nl

1,2 miljoen bezoekers per jaar • Route.nl/Heerlijk Buiten • Fietsknooppuntennetwerk/Zoover/ • Tripadvisor/VVV.nl

Free publicity d

magazines

Hartelhaven

De leukste tips voor een gezellig dagje uit vind je www.opvoorneput op ten.nl

Mississippihaven

80 18 14 Oostvoornse Meer N15

ute ro

• H-a-h bladen

N218

03 04 Stuifakker

10 HAVENS 5700-6200

52

51

Breedewater

Binnenspuikanaal

8 OOSTVOORNE

53

02 06 Oostvoorne 07 Polder

05 Strype

10

S t r yp psc

09

Polder Naters

Weterin g

11

17

g

32

N57

Strypsche Wetering

Zwartewaal

Vierpolders

Nieuwenhoorn

N494

H a r i n g v Binnenl i e t haven Marina Stellendam

onderzoek Social media

4.332.000 bereik 7.000 volgers (+ 25%) 2.412 volgers (+3%)

1.452 volgers (+3%) 9.335 berichten derden (+120%)

Zuid-Holland

| Westvoorne

Heliushaven

23

Blanke Waal

N57

19

2e Vlotbrug

N57

Buitenhaven Zuiderdiep

Het Scheur Donauhaven 7e Petroleumhaven

Spui Spu Sp S pu

Tinte terin

Calandkanaal

12 BRIELLE

HELLEVOETSLUIS

N497

11 HAVENS 5500-5700

Ruigeplaathaven Brielse Molenvest Meer

BRIELLE

Voorne

18

N57

20

21

22

25 31

Sluiswe

Quackjeswater

A15

26

Lange Vest

08

he

16 Rockanje 15

N o o r d z e e

O Oo Oosterla lan landse anndse ands and ddse Rak ds

Rugge

Helhoek

N496

boeken

routes zuid-hollan

N218

• AD wandel­-

8

10 adverteerders

landelijke websites

N21

35.000 adressen

Contentbeheer

N496

Digitale nieuwsbrieven

Tramhaven

| 50,71 km | route

Middelhoek

Oudenhoorn © Falkplan BV

141880 op www.route .nl

Voorne & Ver dedigen

Overal op Voorne vind je verdedigin die herinnere n aan de eeuwenlangswerken weten te komen over tegen vijanden ge strijd de de geschiede die het eiland vuurtoren. Vervolgen nis van bezetten. Deze wilden naar s fiets je verder route neemt Hellevoetsluis verschillende je mee door via de binnensta plaatsjes met Den Briel, hier d van elk hun eigen historie en verder proef je de sfeer 1572 toen kun je onderweg van van eeuwenou genieten verdreven Alva door de watergeuz 1 april de bezienswa en werd . ardigheden. Direct aan het begin van deze Aan de rand je een kijkje van route kun nemen bij De Kazerne Haerlem. Hellevoetsluis vind je de Deze betonnen Biberbunker. In deze kazerne het garnizoen bunker met verbleef dikke muren in vredestijd drie meter ligt verscholen en in tijden van oorlog verbleven Tussen 1940 in de duinen. er zo’n 350 man. Naast en 1945 deed de kazerne zelf dienst als deze bunker vind je hier radarcommandopos een kruitonder andere Duitse Luftwaffe en projectiele t van de nmagazijn een kustkanon . Vanuit hier en geallieerde bommenw werden alle dat de tand des tijds heeft doorstaan. erpers die op Duitsland waren weg naar onderschept. fiets je door Oostvoorn Vervolgens e naar de Brielse Meer. Daar fiets je langs rand van het Scan deze QR-code Stenen Baak de vuurtoren die hier werd en bekijk de gebouwd in 1630. Neem een kijkje route in deze toren om meer te online. 328 • route.nl

Website

Bezie nswaa rdighe

den

De Biberbunke r De Biberbunke r is een betonnen tussen 1940 bunker die en 1945 de Duitse Luftwaffe. werd gebruikt door Stenen Baak De Stenen Baak is rand van de Brielseeen vuurtoren aan de Maas. De toren hier gebouwd werd in 1630 vuurtoren schepen en tot 1781 heeft de begeleid. Kazerne Haerlem In deze kazerne verbleef in vredestijd garnizoen en in tijden van mobilisatie het oorlog een bezettingsm en acht van 350 Je vindt hier ook man. een eeuwenoud kanon.

135.000 bezoekers +21% tov 2017 +415% stijging Duitse bezoekers +218% stijging Belgische bezoekers +29% stijging Engelse bezoekers 326.236 paginabezoeken +23% tov 2017


18

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

PR EN

Algemeen Dagblad, 12 maart

Algemeen Dagblad, 12 maart

Algemeen Dagblad, 12 maart


19

JAARVERSLAG 2018

FREE PUBLICITY

Algemeen Dagblad, 16 maart

Kampeer & Caravan Kampioen, december


20

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

CUSTOMER JOURNEY: PLANNEN EN BOEKEN Portal opvoorneputten.nl

Bezoekers portal

Top 5 Landen

1.101 evenementen 300 attracties-musea-monumenten

Herkomst bezoekers portal

44% 55-plussers

113 verblijfsaccommodaties

37% jonge gezinnen

19% overig

289 horeca-ondernemingen

73% NL 13% D 9% B 4% Iran 1% UK

Verbeterde vindbaarheid

Contentkoppeling met andere websites Beleef Brielle.nl VVV.nl Diverse ondernemers Dochterwebsite

- integratie ‘blogopvp’ en ‘opvp.nl’ - zoekfunctie-optimalisatie

Welcome - Wilkommen

Doorkliks vanuit SEA

Uitgebreide Duits- en

Top-5-pagina’s bestemmingen

Engelstalige websites

Evenementen Accommodaties Aantal bezoekers portal 2018

Verschil tov 2017

135.000 +21%

Home

Zien en Doen

VP pas

32% 29% 25% 13% 12%


21

JAARVERSLAG 2018

CUSTOMER JOURNEY: BELEVEN Voorne-Putten pas

Wandel- en fietskaarten

110.000 ex. verspreid

• Wandelen/fietsen in en rond Westvoorne

Gebruik

Acceptanten Uitgifte-

punten

16%

69

80

Evenementenkalenders Twee uitgaven à 10.000 ex in mei en juli

Gastheerschap

Content VVV-app

Inspiratiepunten • 10 digitale inspiratiepunten op VP

80.000

• 1 informatiekantoor Rockanje (zomer

actieve gebruikers

Kennis • bedrijfsdoelgroepanalyses


22

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

INSPIREREN, STIMULEREN

Lassen Sie sic dem Voorn h mit e-PuttenPa s

Die Gemeind e Westvoor ne befindet Putten in eine sich auf der r der schö nsten Geg Insel Voor In Westvoor neenden der ne bieten Niederlan Ruhe und alle erdenklic de. Weite unzä hen Aktivitäte hlige Mög Sandstran n. Westvoor lichkeiten d im Süde für ne ist mit n, einem wund einem herrl einer ereig ichen erschönen nisreichen Dünengebiet Geschicht bietet sich e gesegnet und für viele spor , und die Geg tliche Aktiv Weitere Infor end itäten an. mationen über Spaz finden Sie iergänge auf: www in und um .opvoorn Westvoorne eputten. nl Werfen Sie auch eine n Blick in Diese kann die BeleefRo kostenlos utes-App im App Store Entdecken . herunterg Sie den wund eladen werd erschönen von Rockanje en. Natu mit Ihrem eigenen Führ rlehrpfad in den Dün en er auf Ihrem Smartpho ne.

überrasche

n

In der Gem einde Wes Voornetvoorne PuttenP können as für alle Sie den Angebo Arten von ten und/od attraktiven er Rabatte n nutzen. Mit dies em Pass können wirklich Sie sich wie ein auf Voo VIP fühl rne-Putt en. en

Wandern

UM VPN-wandelk

aart-wvoorne

-wt12-D-1803

IN& Westvoorn e

130KM 28.indd

3-5

Westvoorne ist ideal zum Wandern. Erleben

wunderschönen Anwesen widerspiegelt. Hier kann man von Knotenpunkt zu Knotenpunkt wandern oder einfach mit den Haaren im Wind am Strand entlangschlendern. Unterwegs gibt es genügend Restaurants, die zum Verweilen einladen. Dort kann man sich herrlich entspannen oder Energie tanken, um gestärkt weiterzugehen.

WANDERN

HE

RUM R Sie O die U eindrucksvolle T E N M Natur im NaturI Tden Strand reservat „Voornes Duin“, und KNO TENPU NKTEN die reiche Geschichte, die sich u.a. in den

IN& UM

Einzigartiges Westvoorne

VPN-pas2018

Die Gemeinde Westvoorne befindet sich auf der Insel Voorne-Putten in einer der schönsten Gegenden der Niederlande. In Westvoorne bieten Ruhe und Weite unzählige Möglichkeiten für alle erdenklichen Aktivitäten. Wir sind gesegnet mit einem herrlichen Sandstrand, einem wunderschönen Dünengebiet und einer ereignisreichen Geschichte. Auch lädt die Gegend zu vielen sportlichen Aktivitäten ein.

-2019-v2-171

025.ind Im „Strypepolder“ d 2 von Rockanje können Sie den Laarzenpad

WESTVOORNE HERUM

entlanggehen – einen 3,3 km langen, abenteuerlichen Naturpfad in einem wasserreichen Gebiet mit einer großen Vielfalt an Vögeln. Mitten in Oostvoorne können Sie einen Spaziergang durch das Landgut Mildenburg machen, das im 18. Jahrhundert erbaut wurde. Dieser Spaziergang kann um einen Gang über die Vogelboulevard-Route mit ihren wunderschönen Aussichtspunkten erweitert werden. Rockanje ist der feste Zielpunkt für die „Zeeuwse Beachvijfdaagse” und der Endpunkt der Langstreckenwanderung „Het Maaspad”. Die LAW5-Route, auch „Deltapad“ genannt, führt durch die Dünen von Voorne und macht einen Zwischenstopp in Rockanje.

29/03/25-102018 2017 14:1815:20

Rockanje-Runde

Entspannen in Oostvoorne

Tinte kennenlernen

Rockanje hat den Charakter eines Badeortes par excellence. Durch die gesellige Betriebsamkeit und die Strandaktivitäten ist Rockanje ein beliebtes Ausflugsziel für junge und alte Strandgänger. Die Sonne genießen oder auf dem Wasser aktiv sein. Am Badestrand von Rockanje ist beides möglich.

Oostvoorne ist seit alters her ein beliebter Badeort. Seit den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts hat sich der Strand in Oostvoorne zu einem dynamischen Naturstrand mit Marschland und Sandplatten entwickelt, der viele Vögel anzieht. Außerdem sieht man hier regelmäßig Seehunde.

Tinte, ein Dörfchen in einer hübschen Polderlandschaft, lässt einen an vergangene Jahrhunderte denken. Das Reihendorf Tinte wird gut bewacht vom Môluk, einer bronzenen Vogelscheuche des Künstlers Adriaan Nette.

Die Sandbänke vor dem Strand von Rockanje sorgen für ruhiges Wasser, sodass die Kinder sicher am Ufer spielen und schwimmen können. Im Juli und August steht die Rettungsbrigade täglich zur Verfügung (im Mai und Juni an Wochenenden).

Das Oostvoornse Meer und die direkte Umgebung sind attraktive Ziele für sportliche Erholungssuchende, die gerne surfen, tauchen oder Mountainbike fahren. Es ist auch der perfekte Ausgangsort für herrliche Rad- und Wandertouren oder eine Entdeckungstour hoch zu Ross durch die grünen Wälder.

Im Zentrum gibt es rund um den gemütlichen Dorfplatz ausreichende Parkmöglichkeiten. Rockanje bietet viele attraktive Übernachtungsmöglichkeiten – von gemütlichen Familiencampingplätzen und intimen Bed & Breakfasts bis hin zu bezaubernden Luxushotels.

Im alten Dorfzentrum stehen stattliche historische Häuser und die hübsch restaurierte Ruine der Jacoba-Burg aus dem 12. Jahrhundert.

In Voornes Duin verzaubern lassen

Strandspaziergang

Die Dünen von Voorne sind Teil eines fast ununterbrochenen, ausgedehnten Dünengebietes entlang der Küste von Voorne. Die Dünen sind sehr abwechslungsreich und bestehen aus Gebüsch, Dünenseen, Sanddünen, Dünenwiesen und Wäldern.

Im Sommer kann der Strand mit Handtuch, Liegestuhl und Sonnenschirm genossen werden. Im Herbst und Winter eignet sich der Strand wunderbar zum Spazierengehen und zum Muschelsammeln. Lassen Sie sich überraschen, was die großen Wellen alles zurückgelassen haben. Strand und Meer sind zu jeder Jahreszeit attraktiv.

Fast zwei Drittel aller Brutvogelarten nisten hier, und etwas mehr als die Hälfte aller in den Niederlanden vorkommenden Wildpflanzenarten sind hier zu finden. Die Landschaft mit offenen Graslandschaften, feuchten Tälern und Sträuchergruppen und Bäumen ermöglicht diese enorme Vielfalt. Während man im einen Moment fast mit den Schuhen im Wasser läuft, gelangt man wenig später zu einem trockenen Dünengipfel. Ein Paradies für den Naturkenner, aber auch für den Erholungssuchenden, der einfach nur die Natur genießen möchte. Am „Breede Water“ sieht man wegen der vielen Kormorane buchstäblich schwarz, und das „Quackjeswater“ wird jährlich vom Löffler besucht, der dort brütet. Beim Wandern oder Radfahren kann man große Weidegänger wie das GallowRind antreffen, und viele werden sich von einem neugierigen Hirsch beobachtet fühlen.

Knapp außerhalb des Dorfes am Lodderlandsedijk befinden sich zwei Heimatmuseen. Das Museum „In den Halven Maen“ befindet sich in einer ehemaligen Remise und zeigt alte Lebensmittel, Konservendosen und Tabakartikel. Außerdem gibt es einen überraschend „witzigen“ Garten und eine Terrasse. Etwas weiter liegt das Museum „De Koffieleut“, das vor allem alte Kaffeemühlen, Kaffeetassen sowie Ackerbauund Gartengeräte ausstellt.

Wir sind gesegnet mit einem herrlichen Sandstrand, einem wunderschönen Dünengebiet und einer ereignisreichen

In Rockanje gibt es zwei Strandzugänge, genannt „1e Slag“ und „2e Slag”, die sehr schön angelegt sind. Sie bieten ein Plateau mit breiter Treppe zum Strand und Strandpavillons sowie einen eigenen Erste-Hilfe-Raum. Der Badestrand gehört zu den Top 10 der saubersten Strände und erhält jährlich die Auszeichnungen „Blauwe Vlag“ und „Quality Coast Award“.

Geschichte. Auch lädt die Gegend zu vielen sportlichen Aktivitäten ein.

Der Strand von Oostvoorne ist ein Naturstrand mit Wattflächen und Sandbänken. Hier kann man wunderschön wandern, die vielen Wattvögel entlang der Wasserlinie genießen und auch Fischadler sehen. Mit einem guten Fernglas kann man die Robben beim Sonnenbaden auf den Sandbänken beobachten. Sie können in Oostvoorne auch wunderschön am „Groene Strand“ wandern – einem alten Strandhaken mit Tälern und Gebüsch.

VPN-wandelkaart-wvoorne-wt12-D-180328.indd 1

35.000

E-newsletters per jaar

Beurswand Fiets- en wandelbeurs Gent

15.000 bezoekers

29/03/2018 14:18

Wandel-z-card Westvoorne

21.000 (in 2 talen)

ex


23 23

JAARVERSLAG 2018

NAVIGEREN, ACCOMMODEREN

UnterkĂźnfte 2018

17

20.000

Evenementenagenda en fietsroutekaart: ex. deelnemende oplage ondernemers

VPN-accfld-D-wt3-180122.indd 1

22/01/2018 13:27

Accommodatiebrochure:

20

deelnemende ondernemers

Op Voorne-Putten VIP-card

125.000

exemplaren verspreid

ex.


24

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

CUSTOMER JOURNEY: DELEN

Never Stop Travelling.eu

Kidseropuit.nl, travelblog


25

JAARVERSLAG 2018

YouTube

RTV Rijnmond

Authentieke, eerlijke marketing is voor de regio Voorne-Putten een belangrijk speerpunt. Inzet van beeldmateriaal en persoonlijke verhalen, welke ondersteunend zijn aan het merk Voorne-Putten, worden verwerkt in de marketingaanpak voor de regio.


26

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN


27

JAARVERSLAG 2018

METEN RESULTATEN

In plaats van in Q3 2017 werden de regionale overnachtingscijfers over 2016 pas in Q1 2018 bekend. De late aanlevering van recente gegevens belemmert de voortgang van de activiteiten en het efficiënt in kunnen springen op deze resultaten. In de komende jaren zal hierin een verbeterslag moeten worden gemaakt.

Hotelovernachtingen (2017)

Totaal overnachtingen (2017) Verdeling overnachtingen

Nissewaard

Brielle 67.021

-24%

49.080

15%

+34%

Nissewaard 46.858

Campingovernachtingen (2017)

59%

Westvoorne 84.766

Westvoorne 129.366

Campingovernachtingen

35%

Toeristisch Losse overnachtingen Seizoensplaatsen

29%

Hellevoetsluis 237.000 *

Zakelijk Congres/vergader Werknemers haven/industrie

• •

+42%

7%

85%

65% Hotelovernachtingen

11%

41%

Brielle 28.860

• •

53%

* ram i ng

Havenovernachtingen

Herkomst toeristen

61%

Havenovernachtingen 2015-2017 15000

beleven

12000

9000

2015

6000

3000

0

2016 2017

15%

2015 2016 2017 Hellevoetsluis

Brielle

Bezoekers musea

onderzoek

Marketingbestedingen ondernemers

2016 - 2017

35%

31.200 29.700

20% 13.000 13.600

Hellevoetsluis

Westvoorne

13.000 12.200

Brielle

NL

dromen

(in euro’s)

30%

D

9%

5% 3% 7%

B

GB

F

overig

Werkgelegenheid toerisme en recreatie 15

(in percentage beroepsbevolking)

12

9

15% 6

1.000 1.200 Nissewaard

3

0 10.000 50.000 >100.000 10.000 50.000 100.000

0

Brielle Helle- Nisse- West- Voorne- Nedervoet- waard voorne Putten land sluis


28

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

Foto: Piet de Kreij

VERBORGEN NATUUR


29

JAARVERSLAG 2018

OP VOORNE-PUTTEN

The municipality of Westvoorne has grown into a recreational and natural area in the last decades. This destination has rich fauna and flora thanks to the Voornes Duin, one of the most species-rich dunes of Western Europe. Having a long-term vision, the municipality has declared it will preserve the natural areas while making them more accessible to nature lovers.

Green Destinations Top 100 ITB Berlijn


30

CO LOFO N Uitgave Marketing Op Voorne-Putten Industriehaven 8 3221 AD Hellevoetsluis 0181 – 312318 info@opvp.nl www.opvoorneputten.nl

Tekst Marketing Op Voorne-Putten Ontwerp Rep-Id Design | René Hofman Drukwerk Bestenzet Printing

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN


3

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

XXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxx


Profile for opvoorneputten

Jaarverslag 2018  

Jaarverslag 2018  

Advertisement