Page 1

JAAR VERSLAG

2017


MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

NAT UUR Stru in en d o o r b o sse n e n d uine n. Oog in oog m et e e n g rote graze r of in stilte gen ieten en ture n vanuit d e vo g e lkijkhut, n atu u r lijk Vo o rne - Putte n. Terwijl je gen iet op het strand g aan d uize nd e n dieren h u n ga n g in de Vo o rd e lta. De vo e d se lrijkd o m m a a k t h et tot e e n we gre staurant vo o r d e tre kvo ge ls. Op een k lein h alf uur van Rotte rd am lo o p je in h et s oorten rijk ste d uinge b ie d van We st- E uro p a. D oor de afwis se linge n van d ro o g e n nat, h oog en la a g, zo nnig e n schad uw rijk vo e le n h eel veel vers chille nd e p lante n e n d ie re n z ich th u is in de natuur o p Vo o rne - Putte n, j i j toch ook?


3

JAARVERSLAG 2017

CONTINU PROCES

Na het neerzetten van de basis in 2016 is in 2017 de

Deze middelen leiden ook bij de bewoners tot een

focus gelegd op het verder positioneren van Voorne-Putten

zekere trotsheid op hun eiland wat zich laat zien in het

als dag- en verblijfsbestemming in de (vakantie)markt.

veelvuldig delen van film- en foto uitingen, blogs, vlogs en andere vormen van influencing marketing.

Hierbij zijn met name de diversiteit in activiteiten en

Het positioneren van de marketingorganisatie binnen

verblijfsmogelijkheden onder de aandacht gebracht.

regionale ontwikkelingen zoals de Landschapstafels,

Door het ontwikkelen van diverse awareness campagnes,

ontwikkelingen rondom het Haringvliet en de MRDH

in zowel Nederland als België en Duitsland, zijn informatie­

heeft verder zijn vorm gekregen.

zoekers richting de website geleid. Deze campagnes zijn zeer doelgericht en specifiek op interessegebieden

In de loop van het jaar is de verdere doorontwikkeling

van de doelgroepen ingezet. De drietalige website is

van de marketingorganisatie (na 2018), met name

gedurende jaar volledig vernieuwd waardoor het aantal

op financieel gebied, onderdeel van gesprek geworden

unieke bezoekers met 28 procent is toegenomen.

tussen gemeenten, ondernemers en de marketing­ organisatie. Dit proces is lopende en wij vertrouwen op

Daarnaast is er ook veel effort gestoken in het

een positief toekomstperspectief.

benadrukken van Voorne-Putten als ‘dichtbij-bestemming‘ binnen de Randstad middels billboards, magazines en

Meer informatie over onze activiteiten en de resultaten

social-mediacampagnes.

hiervan leest u in dit jaarverslag.

Irma van Oosten Directeur


4

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN Brielle 389

DOELSTELLINGEN

2016 2015 2011

360 319 635

Hellevoetsluis

680 611 1.223

Nissewaard

1.203 1.088 Westvoorne

VP

540 495

443 0

200

400

600

800

Groei aantal banen in toerisme en recreatie op Voorne-Putten

1.000

1.200

NL

13% 6%

243

Groeipercentage 2011-2016/7? werkgelegenheid toerisme en recreatie

miljoen euro toeristisch-recreatieve uitgaven

2011

76

2016

94

miljoen euro toegevoegde waarde toerisme en recreatie op Voorne-Putten

VISIE

M ISSIE

De vrijetijdseconomie vormt

“Voorne-Putten, wat

Zo willen we dat bezoekers

een belangrijk onderdeel

een verrassing, zoveel

na afloop van hun verblijf

van de economie op Voorne-

te doen en zo dichtbij!

op Voorne-Putten reageren.

Putten. Het streven naar

Wat een gastvrij en rijk

Deze reactie geeft de kracht

economische groei binnen

eiland. We hebben heerlijk

weer van het toeristisch

recreatie en toerisme zorgt

genoten van de vele

product én daarmee de

voor meer bestedingen

mogelijkheden en

kracht van de economie

en werkgelegen­heid. Hierdoor ontstaat

activiteiten. We komen graag terug!”

van het eiland. Alle keuzes en inspan­ningen van

een goed

Marketing OP Voorne-Putten

verblijfs­­klimaat dat

richten zich dan ook op

uit­eindelijk uitnodigt

het ‘vermarkten’ van ons

om te bezoeken, te

schitterende eiland en het

wonen en te werken.

versterken van de regionale

Marketing OP Voorne-­

economie.

Putten heeft de ambitie een belangrijke partner te zijn in deze regionale ontwikkelingen.


5

TERUGBLIK 2017

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN S T R ATE G I S C HE DOELEN In 2015 is de Marketingstrategie 2016-2018 opgesteld met een daarbij aansluitend Uitvoeringsprogramma. Hierin worden de volgende strategische doelen benoemd:

Versterking van imago Voorne-Putten

Extra bestedingen

Versterking van de totaalbeleving die

Met name de economische betekenis

aansluit bij het merk ‘1 eiland,

van het verblijfstoerisme is groot.

2 werelden’ draagt bij aan een

Verblijfstoeristen besteden ruim

stijgen.

positieve vakantie-ervaring. Dit

80 miljoen in de regio. Dit betreft

De eerste manier is

leidt weer tot een versterking van

uitgaven aan logies, zaken als

meer over­nachtingen of

loyaliteit, een versterking van

entree- en deelnamegelden,

dagrecreatie. Iedere

het imago en positieve berichten

consumpties en vervoer.

overnachting of dag­

over Voorne-­Putten in sociale

In vergelijking met andere toeristische

recreant brengt immers

netwerken (zowel mond-tot-mond als

gebieden zoals bijvoorbeeld Zeeland,

extra bestedingen met zich

bijvoorbeeld op internet). Een loyale

met een hogere gemiddelde besteding

mee. Dit zal kwantitatief

gast werkt in samenhang met een

ligt hier zeker een forse mogelijkheid

tot de meeste groei leiden.

marketingcampagne bevestigend en

tot groei.

Een tweede manier is om de

versterkend. Loyaliteit hangt sterk samen met imago en bekendheid. Door

Er zijn twee manieren om de bestedingen te laten

gemiddelde uitgaven per persoon te laten stijgen.

het uitdragen van een eenduidige,

Dit kan bijvoorbeeld

herkenbare en onderscheidende

door nieuwe

identiteit is het mogelijk de

productontwikkeling, door acties

bekendheid van het totaalproduct

die aankoop bevorderend werken

Voorne-Putten te versterken.

of door doelgroepen met een hoger bestedings­patroon aan te spreken.


6

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

ORGANISATIE

DI RE C T I E

RAAD VAN TO E ZICHT

Mevrouw W.H. van Oosten is directeur-bestuurder van

De Raad van Toezicht van Marketing OP Voorne-Putten

Marketing OP Voorne-Putten.

is belast met het toezicht op de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen.

FORMAT I E Op 31 december 2017 had Marketing OP Voorne-Putten

De Raad van Toezicht is in 2017 vier keer bijeen

3,4 fte in vaste dienst.

­geweest. Per 31 december 2017 bestond de RvT uit: De heer A.M. Martinus Voorzitter directeur/eigenaar Lindeloof BV De heer P.J. Verhoef Bestuurslid directievoorzitter Rabobank Voorne-Putten Mevrouw. M. Kalsbeek Bestuurslid Client Service Director Campagne Vacature Vacature


7

JAARVERSLAG 2017

SAMENWERKING

• Stichting Promotie Hellevoetsluis • VVV Nederland • VVV Zeeland • Eilandmarketing Goeree-Overflakkee • ARK, BBV, NBTC • Droomfonds • Rotterdam Marketing

Marketing OP Voorne-Putten zoekt actief samenwerking met aanbieders die een rol spelen in de toeristische sector in de regio of aanbieders die de inspanning van de organisatie kunnen versterken..

Structureel overleg met de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne over lopende projecten en ontwikkelingen.

Participatie activiteiten:

TO E R I S TI S C H E O RGA N I SATI E S G E M E E NTE N

TOE R I ST I SC H E ON D E R N E M E RS

Ondernemersadviesgroep

B E ZO E KE RS

1,5 miljoen bezoekers in 2017. De drie belangrijkste landen: • 64% NL • 18% DU • 12% BE

N ATU U R O RGA N I SATI E S

TO P VO O R N E P U T TE N

Belangrijke doelgroep: influence marketing van het eiland. 150.000 inwoners ontvingen in 2017 het HIER OP VP-magazine inclusief de VP pas.

RE GI O N A AL

I N WON E RS VP

PE RS E N ME D I A

• Landschapstafels Voorne-Putten en Haringvliet • Staatsbosbeheer • Natuurmonumenten • Wereld Natuur Fonds WNF • Zuid-Hollands Landschap • IVN

• Provincie Zuid-Holland • Metropoolregio Rotterdam Den Haag • Deltagebied/ Zuid-Hollandse eilanden • Nat. Park Haringvliet Biesbosch/Groenalliantie • Haringvliet in Stroomversnelling • Wandelroutenetwerk VPR • Stap uit je Stad • LTO


53

52

51 01

8

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

02

27 26

06 25

07 05 03

04

29

31 30 08

10

09

12 11

32

13

35

34

36

16 14

37 38

17

15

33 39 47

20

45

18

44

19 46

21

77 49

48 22

86

85

Verrassen met de Voorne-PuttenPas

23

24

87

In de gemeente Westvoorne kun je gebruik maken van de Voorne-PuttenPas voor allerlei leuke aanbiedingen en/of kortingsacties. Met deze pas voel je je echt een VIP Op Voorne-Putten.

land Voorne-Putten op één nd. Rust en ruimte geven i activiteiten te onderet een heerlijk zandstrand ebied, een rijke historie en ortieve activiteiten.

88

& om Westvoorne

75

Fietsen OM

IN&

Westvoorne

100KM

KNOOPPUNTEN

ROUTES

VPN-pas2018-2019-v2-171025.indd 2

25-10-2017 29/03/2018 14:5015:20

KNOPEN


9

JAARVERSLAG 2017 Einzigartiges Westvoorne

Westvoorne ist ideal zum Wandern. Erleben Sie die eindrucksvolle Natur im Naturreservat „Voornes Duin“, den Strand und

Die Gemeinde Westvoorne befindet sich auf der Insel Voorne-Putten in einer der schönsten Gegenden der Niederlande. In Westvoorne bieten Ruhe und Weite unzählige Möglichkeiten für alle erdenklichen Aktivitäten. Wir sind gesegnet mit einem herrlichen Sandstrand, einem wunderschönen Dünengebiet und einer ereignisreichen Geschichte. Auch lädt die Gegend zu vielen sportlichen Aktivitäten ein.

die reiche Geschichte, die sich u.a. in den wunderschönen Anwesen widerspiegelt. Hier kann man von Knotenpunkt zu Knotenpunkt wandern oder einfach mit den Haaren im Wind am Strand entlangschlendern. Unterwegs gibt es genügend Restaurants, die zum Verweilen einladen. Dort kann man sich herrlich entspannen oder Energie

Im „Strypepolder“ von Rockanje können Sie den Laarzenpad entlanggehen – einen 3,3 km langen, abenteuerlichen Naturpfad in einem wasserreichen Gebiet mit einer großen Vielfalt an Vögeln. Mitten in Oostvoorne können Sie einen Spaziergang durch das Landgut Mildenburg machen, das im 18. Jahrhundert erbaut wurde. Dieser Spaziergang kann um einen Gang über die Vogelboulevard-Route mit ihren wunderschönen Aussichtspunkten erweitert werden. Rockanje ist der feste Zielpunkt für die „Zeeuwse Beachvijfdaagse” und der Endpunkt der Langstreckenwanderung „Het Maaspad”. Die LAW5-Route, auch „Deltapad“ genannt, führt durch die Dünen von Voorne und macht einen Zwischenstopp in Rockanje.

1,1 4

0,41

0,37

0,93

0,9 9

0,33

haven

roluem 3e Pet

haven Chemie

0,4 9

0,1 0

0,90

1,03 1,88

4,21

1,7 9 1,3 1

33

2,82

2,10

1,7 5

63

62 61 64

0,57

0,27

42

Piershil ui 1,73

Sp

45

1,19

31

0,46

32

30 3

Hekelin

2,61

34

1,16

1,0 3

2 0,9

0,1 0

0,64

0,94

2,3 6

0,72

0,71

1,01

0,8 6

land Dirks n van Have

0,98

0,1 5

0,32 0,47

0,89

0,3 8

0,50

0,4 1 0,89

2,44

1,02

0,42

0,7 0

0,74

1,47

1,9 8

0,42

2,03

1,56 2,38

1,82

0,55

0,1 3

2,57

1,66

De Bernisse

41

1,78

0,86

4,19

7 1,7

0,5 1

0,29

0,22

0,16

0,20 0,20

1,12

0,27

0,5 7

0,53

0,9 8

3,07

0,68

1,47

1,2 7

0,85

0,20

0,49

0,50

ep

9 0,2

ddi

0,99

Zui

0,98

4,08

ell ev oe ts lui s-M idd el ha rn isTi en

35

2,20

67 51 Simonshaven 52

0,59

43

0,25

19 3 0,3

0,86

Ve erd ien st H

18 59

5 0,9

Stompaardse Plas

44

2,8 1

T

0,80

Zuidland

66

1,43

58 6 0,2

0 1,8

2,20

IE

1,09

65

2,14

2,23

Spijkenisse

27

0,32

0,38

0,20

0,50

0,49

47

0,56

0,77

48

16

0,32

75

54

0,40

55 2,36

0,09

1,4 7

1,15

53 1,98

8 0,3 68

2,18

78 87

3 0,2

LAW 5

1,61

57

0,53

1,59

29

26

56

Biert 79

1,30

0,16

22 28 0,64

0,30

15

De Hoek

0,14

72

0,9 1

2425 0,30

46

VL

3,50

GOEREE-OVERFLAKKEE

21

Mallenbos 1,10

81

49

en nt ee m ge

2,9 8

64

NG

69 1,9 1

23

0,68

82

0,65

2,8 0

2,28

84

1,04

2,12

72

0,85

98

14 1,60

2,00

3 km

0,87

2 1,4

0,66

2,26

69

77

0,51

12

2,15

78

en lhav

se

85

3,18

1 3,9

0 0,6

Verklaring

2

Geu

1,84

is

Abbenbroek

0,22

2,85

11

4,96

RI

Zuiderdiep 3,75

0,56

13

rn

12

0,99

89

Be

evoetslu is-St

65

1

toToronen hav

n shave

0,60

11 18 19

Piratenstrandje

HA

0

0,14

1,39

0,79

5 2,2

7 0,9

4,35

2,20

0,21

VOORNE-PUTTEN

Oudenhoorn

1,72

Stellendam

58

52 56

29/03/2018 14:18

LAW 6

29/03/2018 14:18

1,78

0,9 2

42

auren Sint-L

1,25

1,41

1,73

1,79

5 1,1

12

0 0,2

k

Ra

0,19

0,36

6 1,2

1

61

6 0,1

0,66

2,09

se

urg

Geervliet

1,55

3,08

29

39

26

le k

83

1,47

6 3

0,83

0,77

47

zu vielen sportlichen hGegend eu r Aktivitäten ein.

86

88 74 86

71 98

15 16

0,39

Hartelkanaal

87

Strand

Vlotbrug

44

0,70

0,3 8 0,65

Naturspielplatz

Hellevoetsluis

0,29

75

Catering/Radfahrer willkommen

73

1,18

0,9 7

23

88

Rietputten 75 Geschichte. Auch lädt die Volksbos Oeverbos

82

N

B ot

De Bernisse 76

Vogelschutzgebiet

Hafen

0,86

4 0,1

71 1,

eg

nb

Voo

Fährservice

0,12

Veerdie

3,00

Museum

l do

1,6

0 Wir sind gesegnet mit einem

A15

37 38

Information

aa

1,31

1,15

56

1,7 0

Historisches Gebäude

Horeca

16 3818

55

0,42 31

Krabbeplas

Heenvliet

2e Vlotbrug rne

2337 43 0,55 28 3 0,93

3,68

aven

36

39

TOP Routesammelpunkt

g

4 0,4

1,36

w

77

ineh

Vogelbeobachtungshütte

14 13

60

62 0,3

DOORHAKKEN ...

Sc

Se

Attraktion

rin

59

18 herrlichen Sandstrand, einem 077 0,92 0,2 16 0,89 76 wunderschönen Dünengebiet

4,46

0,68

6 1,0

Broekpolder

1,37

und einer ereignisreichen

5,78

Fremdenverkehrsbüro

We te

Kan

27

3,24

10

13

76

1,44

pse

0,53

0,75

0,33

0,33

nniëha ven

5 1,3

ellendam

11

11

59

1,76

65

57

46 13

0,1027

39

76

Britta

Strecke halb asphaltiert

ry

17

0,75

1,0 6

Nationaler Wanderweg LAW

IJzerenbrug

86

nst Hell

63

68 0,49

0,

0,5 4

0,5 6

5 0,8

Boonerlucht 0,28

0,68

21

62

Informationspunkt

St

22

1,72

Nieuwenhoorn

or

0,63

97

2,28

81

er

6 2,0

8 0,5

0,42

0,53

Quack- 87 strand

VPN-wandelkaart-wvoorne-wt12-D-180328.indd 2

83

1,03

85 84

99

14

0

0,29

72

Brielse Meer

1,80

1,53

21 26

1,07

0,89

Strand Haringvliet

3,76

2 1,9

at

Ravense 23 0,24 Hout

0,20

3

Quackjes-

83 water

„Quackjeswater“ ist ein Dünensee aus dem 17. Jahrhundert. Im Laufe der Zeit hat sich um den See herum ein feuchter Wald gebildet. Durch den Wald verläuft ein märchenhafter Wanderweg, der sehr zu empfehlen ist. Auf dem Dünensee und rund um ihn herum sind verschiedene Vögel zu sehen. Viele Entenarten und größere Brutvögel wie Blaureiher, Löffler und Seidenreiher brüten hier. Es ist der erste Platz in den Niederlanden, wo der Seidenreiher mit dem Brüten begann. Dieser weiße Vogel zieht hier seine Jungen zwischen den Löfflern groß. Im Frühjahr sind die Löffler die auffälligsten Vögel auf der Insel im Dünensee.

Neckar haven

7 78 0,9

18

Knotenpunktenroute

3 2,7

79

21

82

69

Route gepflastert

25

LAW5

Voornes Duin

83

0,48

0,46

nke

2,34

20 80

84

Legenda

24

88

85

80 71

1,27/0,55 Entfernung zum nächsten Punkt (km)

81 82 Haringvlietdam - Rockanje

l

Mildenburgbos 0,86

0,7 8

Foppenplas 94

0,9 2

68

75 64

86

6214 0,15

0,51 9 0,2 0,47

61

Ein Teil davon wurde als Niederwald genutzt. Vieles davon ist 0,15 31 verschwunden, aber man findet immer noch die alten Alleen, 0,36 32 einen Stinsenpflanzengarten und monumentale Bäume. 33 Wenn man die lange, gerade Hauptstraße entlanggeht, kann man sich noch vorstellen, dass es sich früher um ein barockes Anwesen handelte. Jetzt befindet sich hier ein Park mit einer Put van 1,99 großen Vielfalt an Blumen, Pflanzen und Bäumen, aber auch Heenvliet 34 vielen Rehen, Eichhörnchen, Vögeln und Pilzen. Auch im 35 Winter ist das Landgut Mildenburg einen Besuch wert!

Vierpolders 41

4 1,7

28

19

0,24

81 51

0,82

440, 27 46 22 63 0,7

0,9 0

2,55

0

6 0,9

0,12

0,31

0,49

Rozenburg

42 63

78 Ter Lucht 6846 0,16 24 0,46

9 1,5

47

7 1,1

1,45

0,35

Maassluis

67

Bla

43

0,59

Vrijheidsbos

6

1 0,8

Holierhoek

71

4 2,7 LAW 6

Vlietlanden 6718 Ve e r p o n t D e Kw a ke l 41 0,6

0 0,2

37 0,3

2 0,6

Maasland

0,17 7511

5 0,8

84

64 75 66

aa

Um 1700 war Mildenburg ein Obstgarten in den Dünen von Oostvoorne. Danach wuchs es zu einem Landgut mit Landhaus, Barockgarten, Irrgarten und einem Kuppelgebäude heran. Zwartewaal

1,4 6

1,20

44

2,60

15

3,3 1

33

anaal Calandk

1,15

2,13

Rockanje

9 0,4

3

78

82

0,88

47

lka n

Brielse Meer

52

1 0,5

Rockanje - Oostvoorne

42

3,86

3 0,9

0,95

33 89

Tipp

45

Tipp

53

36

4

Quackjeswater

Tinte

49

48

46

7 2,2

31

1,33

2,41

0,89

5

6 1,2

3,60

38

31 39

Strand Rockanje

39

rte

flächen und Sandbänken. Hier kann man wunderschön 2,55 1,61 wandern, die vielen Wattvögel entlang der Wasserlinie genießen und auch Fischadler sehen. Mit einem guten Fernglas kann man die Robben beim Sonnenbaden auf den Sandbänken beobachten. Sie können in Oostvoorne auch wunderschön am „Groene Strand“ wandern – einem alten Strandhaken mit Tälern und Gebüsch.

63

LAW 5

4

89

In der Gemeinde Westvoorne gibt es Strand in allen Formen und Größen. Auf den Badestränden in Rockanje können Sie herrlich in der Sonne liegen und in den gemütlichen Strandpavillons ein Getränk genießen. Attraktionen sind der Naturstrand Oostvoorne mit seinen vielen Vogelarten und den in der Sonne liegenden Seehunden auf der Westplaat und der „Groene Strand“, ein ehemaliger Strand, der heute ein Naturschutzgebiet mit feuchten Dünentälern und Sträuchern ist. An den wunderschönen weiten Sandstränden in Rockanje kann man 2,47 mit dem SUP Board fahren, kiten, Drachen fliegen lassen Ha und wandern.

Brielse Meer

59 0,57 Der Strand von Oostvoorne ist ein Naturstrand mit Watt50

1,63 VPN-wandelkaart-wvoorne-wt12-D-180328.indd 1

0,42

1,18

0,55

23

4,59

2,8 0

Am „Breede Water“ sieht man wegen der vielen Kormorane buchstäblich schwarz, und das „Quackjeswater“ wird jährlich Strype vom Löffler besucht, der dort brütet. Beim Wandern oder Radfahren kann man große Weidegänger wie das GallowRind antreffen, und viele werden sich von einem neugierigen 34 Hirsch beobachtet fühlen.

3,15

55

0,82

In Rockanje gibt es zwei Strandzugänge, genannt „1e Slag“ 57 1,79 und „2e Slag”, die sehr schön angelegt sind. Sie bieten ein 54 Plateau mit breiter Treppe zum Strand und Strandpavillons sowie einen eigenen Erste-Hilfe-Raum. Der Badestrand gehört 56jährlich die zu den Top 10 der saubersten Strände und erhält Brielle Auszeichnungen „Blauwe Vlag“ und „Quality58 Coast Award“. 1,99

4

Oostvoorne

0,80

32

Duin

72

ak eR els Bri

64

2,61

Im85 Sommer kann der Strand mit Handtuch, Liegestuhl und Sonnenschirm genossen werden. Im Herbst und Winter eignet sich der Strand wunderbar zum Spazierengehen und zum Muschelsam- 79 meln. Lassen Sie sich überraschen, was die großen Wellen alles zurückgelassen haben. Strand und84 0, Meer sind zu jeder Jahreszeit attraktiv.

1,04

82

Voornes Duin bietet Routen mit typischen Namen wie „Libellenroute”, „Bosmuisroute” und „Vogelboulevardroute”. Diese Routen und die Schatzsuchrouten für Kinder finden Sie im Besucherzentrum Tenellaplas. Dieses Zentrum ist ein schöner Start- und Zielpunkt für Wanderungen und Radtouren durch das Dünengebiet. Hier finden Sie wunderschöne Aussichten, Brutvögel und Wildpflanzen. Nehmen Sie an einem schönen Ausflug oder Workshop teil, oder genießen Sie die schönen Ausstellungen. Das Zentrum, der Dünensee und der Naturlehrgarten verdanken ihre Namen der Pflanze Anagallis tenella.

3 1,5

Oostvoorne - Rockanje

ha ve n

Strandspaziergang

0,23

35 0,80

24

5 0,3

0,3 6

Voornes

Pe tro le

um

Badstrand Rockanje

0 0,4

Breede Water 54

59

l

LAW 5

18 19

mehr ,4als 6 die Hälfte aller in den Niederlanden vorkommenden Wildpflanzenarten sind hier zu finden. Die Landschaft mit 4 72 offenen Graslandschaften, feuchten Tälern und Sträucher0,5 76 74 77 gruppen und Bäumen 0,8 diese enorme Vielfalt. 5 61 ermöglicht 71Während64 man im einen Moment fast mit den73 Schuhen im Wasser läuft, gelangt man wenig später zu einem trockenen 1 Dünengipfel. Ein Paradies für den Naturkenner, aber auch 2,4 Helhoek 4 2 für den Erholungssuchenden, der einfach nur die Natur genießen möchte. 0,31

7 2,0

7e

aa

84

1,01

lungsreich und bestehen aus Gebüsch, Dünenseen,

Sanddünen, Dünenwiesen und Wäldern. 7 75 1,1 0,7 1 0,30 62 1,02 67hier, Fast zwei Drittel aller Brutvogelarten nisten 0,25und etwas 68 82 0

telk an

6,41

Brielse Meer

6 1,4 2 0,1 86

Kruiningergors

In Voornes Duin verzaubern lassen

Strand Oostvoorne

2

6 2,7

87

15 14

W

16 52 0,80 11 0,11 5 42 0,32 12 51 69 0, Mildenburg 1,34 0,6 6 bos 66 56 2 Die Dünen von Voorne sind Teil eines1,3fast ununter65 brochenen, ausgedehnten Dünengebietes entlang 1,62 0,40 der Küste von 83 Voorne. Die Dünen sind sehr abwechs-

Brielsche Gat

0,62

Tipp

0,6 4

88 5 1,1

15

66

2,00

0,73

1,08

13

0,69

0,66

Tenellaplas

43

17

0,28

Neben dem Besucherzentrum Tenellaplas befindet sich das Freilichtmuseum „De Duinhuisjes“. Hier finden Sie typische Dünenbauernhöfe aus den Jahren 1900-1930. Sie wurden Stein für Stein zerlegt und im Museum wieder aufgebaut. Auf dem Gelände befand sich bereits ein Dünenbauernhof aus dem Jahr 1910 (Duinstraat), der heute denkmalgeschützt ist. Die anderen Häuser wurden nach ihrem ursprünglichen Standort in Rockanje benannt: Huttendijk, Kreekpad und Duinzoom. Sie sind im damaligen Stil eingerichtet. Sie sind gleichgroß, unterscheiden sich aber bei Grundriss und Ausstattung, je nach Beruf ihrer Bewohner.

78

55

1,11

74

e

Groene Strand

1,03

Etwas weiter liegt das Museum „De Koffieleut“, das vor allem alte Kaffeemühlen, Kaffeetassen sowie Ackerbauund Gartengeräte ausstellt.

uw

0,49

53

1,81

1,59

73

0,25

Har

Oosterlandse Rak

Brielse Meer Kruiningerrak

0,31

57

79

82

gibt es einen überraschend „witzigen“ Garten und eine A20 Terrasse.

381,02

3,48

64

0,55

35

0,81

Im alten Dorfzentrum stehen stattliche historische Häuser und die hübsch restaurierte Ruine der Jacoba-Burg aus dem 12. Jahrhundert.

Oostvoornse Meer

58 1,61

Rockanje - Oostvoorne

sich zwei31 Heimatmuseen. Das Museum „In den Halven Maen“ sich in einer ehemaligen Remise und zeigt alte 82 befindet Lebensmittel, Konservendosen und Tabakartikel. Außerdem

16

Strand

1,25

76

N ie

Geuzenbos

Tipp

0,17

88

Oranje Plassen 4

0,53

Das Oostvoornse Meer und die direkte Umgebung sind attraktive Ziele für sportliche Erholungssuchende, die gerne surfen, tauchen oder Mountainbike fahren. Es ist auch der perfekte Ausgangsort für herrliche Rad- und Wandertouren oder eine Entdeckungstour hoch zu Ross durch die grünen Wälder.

Hartelk anaal

Im Zentrum gibt es rund um den gemütlichen Dorfplatz ausreichende Parkmöglichkeiten. Rockanje bietet viele 5,62 attraktive Übernachtungsmöglichkeiten – von gemütlichen Familiencampingplätzen und intimen Bed & Breakfasts bis hin zu bezaubernden Luxushotels.

1,48

Die Sandbänke vor dem Strand von Rockanje sorgen für ruhiges Wasser, sodass die Kinder sicher am Ufer spielen und schwimmen können. Im Juli und August steht die Rettungsbrigade täglich zur Verfügung (im Mai und Juni an Wochenenden).

1

Tipp

0,80

Knapp außerhalb des Dorfes am Lodderlandsedijk befinden

Duinhuisjes

0,23

Tinte, ein Dörfchen in einer hübschen Polderlandschaft, lässt einen an vergangene Jahrhunderte denken. Das Reihendorf Tinte wird gut bewacht vom Môluk, einer bronzenen Vogelscheuche des Künstlers Adriaan Nette.

0,13

Tinte kennenlernen

Oostvoorne ist seit alters her ein beliebter Badeort. Seit den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts hat sich der Strand in Oostvoorne zu einem dynamischen Naturstrand mit Marschland und Sandplatten entwickelt, der viele Vögel anzieht. Außerdem sieht man hier regelmäßig Seehunde.

0,50

Entspannen in Oostvoorne

Rockanje hat den Charakter eines Badeortes par excellence. Durch die gesellige Betriebsamkeit und die Strandaktivitäten ist Rockanje ein beliebtes Ausflugsziel für junge und alte Strandgänger. Die Sonne genießen oder auf dem Wasser aktiv sein. Am Badestrand von Rockanje ist beides möglich.

0,42

WESTVOORNE HERUM

IN& UM

0,40

WANDERN Rockanje-Runde

1,0 2

tanken, um gestärkt weiterzugehen.

Goudswaard

Nieuw-Beijerl


10

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

MARKETING PART ICIPATIE O NDE RNE ME RS

360˚ O NLINE

Marketing OP Voorne-Putten

Online activiteiten spelen een

stemt haar activiteiten en

grote rol in de marketingaanpak

marketingaanpak af met

omdat het direct en snel is,

toeristisch recreatieve

1-op-1 kan zijn en de resultaten

ondernemers en biedt binnen

goed meetbaar zijn.

deze aanpak de mogelijkheid om,

3 6 0˚A A N PA K Marketing OP Voorne-Putten kiest voor een 360˚ marketingaanpak. De kracht van deze aanpak ligt in de eenduidige herhaling van de boodschap.

naast het regionale verhaal, ook

2017

het aanbod van de individuele

Diverse thematische on-line

ondernemer onder de aandacht

marketingcampagnes zijn

te brengen.

ingezet via Google, Facebook

De verschillende kanalen staan niet los van elkaar maar vormen samen een geheel. De consument doet aan selfservice en haalt zijn informatie via meerdere kanalen binnen. Net zoals het hem uitkomt.

en Instagram. Met gemiddeld Arda Riedijk,

1,5 miljoen impressies per

Camping ‘t Weergors:

campagne is er een mooi

“Om aan onze gasten te

resultaat qua awareness

laten zien hoe leuk hun

geboekt. Simultaan aan deze

kampeerervaring op Voorne-

campagnes is de website

Putten kan zijn, hebben we in

‘opvoorneputten.nl’ geheel

de promotiefilm van het eiland

vernieuwd en heeft er

beelden van ons eigen bedrijf

een optimalisatie van de

laten verweven. Met als

Duitse en Engelse versie

resultaat een effectief en zeer

plaatsgevonden.

betaalbaar marketingmiddel

Dit heeft geresulteerd in

dat al 20.000 keer bekeken is

een bezoekersgroei van

in een half jaar tijd.”

28 procent.


11

JAARVERSLAG 2017

STRATEGIE 360˚ KEN N IS EN ONTWIK KELING

360˚ O FFL I NE

360˚ PE RS & PR

360˚ GAS T HE E RSC HAP

2017

Hoewel onlineactiviteiten een

Marketing OP Voorne-Putten

belangrijke rol spelen in het

ontwikkelt diverse activiteiten

keuze- en informatieproces blijft

gericht op het aanbieden van

de rol van offline doelgroep

kennis. Dit gebeurt door middel

benadering nog steeds

van het organiseren van diverse

Marketing OP Voorne-Putten

Marketing OP Voorne-Putten is

belangrijk. Marketing OP

workshops voor toeristisch

creërt zoveel mogelijk free

licentiehouder van het VVV-merk

Voorne-Putten geeft dan ook

ondernemers. Onderwerpen als

publicity voor de regio in

voor de regio. Met name de digitale

diverse offlineproducten uit.

online marketing, gastheerschap

binnen- en buitenland. Voor dat

informatievoorziening, op door

en verdieping in de gast staan op

doel worden er persreizen naar

de toerist frequent bezochte

de agenda.

de regio georganiseerd en wordt

locaties, zal in de komende jaren

VPN-pas-wt5-161118.indd 3

18-11-2016 10:52

2017

het persrelatiebestand

worden uitgebreid. Tevens is de

inspiratiemagazine ‘HIER OP

2017

stelselmatig benaderd met

VVV-informatie van de regio

Voorne-Putten’ uitgegeven. In

Er is invulling gegeven aan

persberichten en nieuwsbrieven.

Voorne-Putten te vinden in de

dit magazine wordt het

kennisontwikkeling van

aanbod van de regio gepresen­

toeristisch- recreatieve

2017

teerd aan de bezoekers en

bedrijven in de regio.

Er zijn diverse redactionele

2017

inwoners van de regio.

Bijvoorbeeld in de cursus

artikelen geplaatst in de lokale

Exploitatie van 10 VVV-i-punten

De ‘ViP OP Voorne-Putten­pas’

‘Gastheerschap Haringvliet’ en

en regionale pers. Daarnaast

(2 nieuwe) en een

werd op het hele eiland

de ‘Informatiedag Futureland’.

is er aandacht besteed aan

zomerkantoor in Rockanje.

verspreid. Lokaal zijn er, samen

Ook zijn de eerste stappen

Voorne-Putten als wandeleiland

met citymarketingpartners,

richting een regionaal

door wandel­­verening Te Voet. In

evenementenkalenders,

e-learning programma gezet.

de recreatie­­krant Zuid-Holland

Afgelopen jaar werd het

landelijke VVV-app.

platte­gronden en routes

is een uitgebreid artikel

ontwikkeld.

geplaatst.


12

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

MARKETING DE S T I N AT I E MA RKE T I N G D O EN WE SA M E N

KEN N IS­ ONTWIK KELING

(INF LUE NCE­) M ARKE T ING (DO O R ANDE RE N)

Marketing OP Voorne-Putten

De customer journey laat zien

Authentieke, eerlijke marketing

De verhalen gaan over

richt zich op regionale

dat het daadwerkelijke bezoeken

is voor de regio Voorne-­Putten

onontdekte plekken, relevante

samenwerking van publieke en

een belangrijk onderdeel van de

een belangrijk speerpunt

thema’s, onverwachte

private partners in de regio

totale Voorne-­Puttenbeleving. is.

Inzet van beeldmateriaal en

ontmoetingen etc. Deze verhalen

Voorne-Putten.

Dit bezoek vindt direct plaats bij

persoonlijke verhalen, welke

worden vooral door derden

de onder­nemer/attractie. Het

ondersteunend zijn aan het merk

verteld. Denk hierbij aan de

Binnen de 360˚-marketing­

ware gastheerschap komt hier

VoornePutten, worden verwerkt

boswachter, de culinaire specialist,

aanpak zijn er voor ondernemers

tot uiting. Marketing OP Voorne-

in de marketingaanpak voor de

de watergeus, een reisfanaat,

diverse mogelijkheden om hun

Putten heeft hier geen directe

regio. Dit wordt bereikt door

etc. De content wordt niet alleen

product, als onderdeel van het

invloed op, echter wil zij hierin

inzet van zgn. influencers. Denk

door Marketing OP Voorne-Putten

regioverhaal, onder de aandacht

wel actief onder­steunend zijn.

hierbij aan bloggers, vloggers

gebruikt maar juist ook door

te brengen.

Dit door het organiseren van

en andere invloedrijke personen.

partners in de regio, opdat er met

kennis­bijeenkomsten en het

Deze personen hebben invloed

elkaar een eenduidig beeld naar

Hansje Brouwer,

ontwikkelen van producten

op hun eigen doelgroep en

buiten wordt gebracht.

Badhotel Rockanje:

waarmee de ondernemer/

worden eerder geloofd dan een

“Door de uitgave van het

attractie de uitstraling van de

commerciële boodschap.

prachtige blad ‘Hier’ bereiken

eigen onderneming én van

wij duizenden potentiële

Voorne-Putten kan versterken.

2017 Focus op goede content

17 vlogs

en compleet zijn

30 blogs

steeds duidelijker op de kaart.

2017

De webblog Verborgen Verhalen

nieuw op de portal website

De nieuwsbrief is populair

Ondersteuning gastheerschap

OP Voorne-Putten is de plek

zowel bij onze gasten als bij

door het aanreiken van onder

waar (toekomstige) bezoekers

onze medewerkers!

andere evenementenkalenders

geïnspireerd en verleid worden tot

en routekaarten.

een bezoek aan de regio.

gasten en staat Voorne Putten


13

JAARVERSLAG 2017

STRATEGIE P ROJE C TE N 2 017

TV-serie ‘Stroom’

Haringvlietdag-Korexcursie

Holland City

Nationaal Park Biesbosch-Haringvliet

Bloemenranden

Promotiefilms Voorne-Putten

ALLE KANALEN

ORGANISCH

Stap uit je Stad

Haringvliet in Stroomversnelling

On-line marketing campagnes


14

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

1.022 EVENEMENTEN


JAARVERSLAG 2017

OP DE KALENDER 2017

15


16

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

CUSTOMER JOURNEY: DROMEN, Online campagnes Impressies Clicks Ctr

AdWords

Facebook en

Hier OP VP magazine

(incl. Display & YouTube

Instagram

Aantrekken, inspireren en

35.120 1.150 2,9%

activeren bezoekers

1.548.244 27.867 2,0%

110.000 stuks 75.000 Huis-aan-huis Verspreiding: Voorne-Putten, Rotterdam e.o., Zeeland, diverse beurzen

Beurzen Vakantiesalon BelgiĂŤ Fiets- en Wandelbeurs 50-plus Beurs

Promotiefilms

Radiocampagne RTV Rijnmond

In 2017 zijn 4 films gemaakt over VP.

95.000 x bekeken Bekijk ze op YouTube:

2017: campagne Meimaand Fietsmaand

80 commercials / 4 adverteerders 377.000 luisteraars per week

Aantal bezoekers

77.200 17.000 98.332


17

JAARVERSLAG 2017

BEWUSTWORDING, ORIËNTATIE Digitale nieuwsbrieven 32.000 adressen

Contentbeheer landelijke websites • Route.nl

500.000 bezoekers per maand • VVV.nl

Website

111.000 bezoekers +28% tov 2016 +77% bezoekers uit Duitsland +185% bezoekers uit België

1.2 miljoen bezoekers per jaar • Route.nl/Heerlijk Buiten • Fietsknooppuntennetwerk/Zoover/ • Tripadvisor/VVV.nl

Promotieteam

266.400 paginaweergaven 42% stijging tov 2016 2 minuten sessieduur

Free publicity • AD wandel­-

boeken

Actief op: • Loggerfestival Vlaardingen • Havendag Middelharnis • Vliegerfestival Spijkenisse • Brielse Meer spektakel

onderzoek

• Vestingdagen

Social media

2.500.000 bereik 5600 volgers 2.347 volgers 4.235 berichten door derden

magazines • H-a-h bladen


18

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

4 M ILJO E N

NA DE BRIENENOORD


JAARVERSLAG 2017

PAS SA NTE N

RECHTSAF NAAR VOORNE-PUTTEN

19


20

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

CUSTOMER JOURNEY: PLANNEN EN BOEKEN Portal opvoorneputten.nl

Bezoekers portal

Herkomst bezoekers portal Top 5 Landen

1.022 evenementen 300 attracties-musea-monumenten

41% 55+

40%

Jonge gezinnen

111 verblijfsaccommodaties Overig

294 horeca-ondernemingen

80% NL 10% BE 3% VS 5% DU 2% overig

Verbeterde vindbaarheid

Contentkoppeling met andere websites Beleef Brielle.nl VVV.nl Diverse ondernemers Dochterwebsite

Blog.opvoorneputten.nl - Verbeterde versie - Verborgen Verhalen

Welcome - Wilkommen

Doorkliks vanuit SEA

Uitgebreide Duits- en

Top-5-pagina’s bestemmingen

Engelstalige websites

Evenementen Accommodaties Aantal bezoekers portal 2017

Verschil 2016 / 2017

110.000 +28%

Home

Zien en Doen

VP pas

35% 27% 18% 10% 10%


21

JAARVERSLAG 2017

CUSTOMER JOURNEY: BELEVEN Voorne-Putten pas

Wandel- en fietskaarten

Blikopener Award 2017:

110.000 ex. verspreid

• Wandelen/fietsen in en rond Westvoorne

Shuttle Voorne-Putten

• Plattegrond Hellevoetsluis

Wild op de Wallen

Gebruik

12%

Acceptanten

65

Informatiepanelen

Evenementenkalenders

Ontwikkeling informatiepanelen

Twee uitgaven à 10.000 ex in mei en juli

‘Kreken Kweken’

Inspiratiepunten 2

Content VVV-app

Gastheerschap

nieuwe inspiratiepunten geopend

80.000

• 10 digitale inspiratiepunten op VP

8

actieve gebruikers

• 1 informatiekantoor Rockanje (zomer)

Inspiratiepunten

bestaande inspiratiepunten Kennis • Gastheerschapscursus Haringvliet


22

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

ONDERNEMEN

4

Camping ‘t Weergors

Badhotel Rockanje

210 • Familiencamping

Zuiddijk 2 3221 LJ Hellevoetsluis +31 (0)181 31 24 30 info@weergors.nl www.weergors.nl

14

• Nahe historischer Festungshafen • Gemütliches Restaurant ’t Karrewiel • Spielplatz, Planschbecken, Tierwiese • Fischteich • An Fahrrad- und Wanderwegen

Tweede Slag 1 3235 CR Rockanje +31 (0)181 40 17 55 info@badhotel.nl www.badhotel.nl

P

67

• In de duinen, strand op loopafstand • Groot buitenzwembad en terras • Gezellige kamers, veelal met balkon en koffie-/theefaciliteiten • Brasserie en bar in ‘Lodge-stijl’ • Wifi en parkeren gratis

5

Camping NVH de Brongaard Noordse Molenweg 1 3225 LG Hellevoetsluis +31 (0)6 17 22 83 36 info@brongaard.nl www.brongaard.nl

20

Carlton Oasis Hotel

6

• FKK-Campingplatz • Nahe dem Zentrum • Kantine, Spiele und Darts • Schwimm-/Angelteich, Jeu de Boulle • Kleiner Kinderspielplatz • Geräumige Campingplätze

Camping Gorshoeve Kamplaan 4-6 3233 XD Oostvoorne +31 (0)181 48 23 18 info@camping-gorshoeve.nl www.camping-gorshoeve.nl

Curieweg 1 3208 KJ Spijkenisse +31 (0)181 62 52 22 info@oasis.carlton.nl www.carlton.nl/oasis

139

P

• 139 kamers en suites • 10 (vergader- en feest)zalen • Zwembad, sauna, fitness (gratis) • Stoere Engelse pub • Wifi en parkeren gratis • Veel fiets en wandelmogelijkheden

6

Verblijfsaccommodaties

15

44 • Grün, klein, ruhig • Gastfreundlich und persönlich • Gemütliches Café, Sonnenterrasse • Meer, Strand, See, Kultur, Radfahren, Wandern in der Nähe • Verschiedene Mietunterkünfte


23

JAARVERSLAG 2017

OVERNACHTEN Bungalows

AUF VOORNE-PUTTEN

OP VOORNE-PUTTEN

AUF VOORNE-PUTTEN

16

B&B Van Marion Zeeweg 23 3233 CV Oostvoorne +31 (0)181 48 93 99 www.benbvanmarion.nl

18

34 • Gebruik faciliteiten van ’t Wapen van Marion • Ligging nabij bos en duin • Vele fiets- en wandelmogelijkheden • Gratis uitstekende WiFi

17

B&B Landleven Langeweg 2 3222 LD Hellevoetsluis +31 (0)181 32 90 64

P

• Ruime, luxe kamers, eigen sanitair • Gasten roemen ons ontbijt

info@bedandbreakfastlandleven.nl

• Ruimte en rust in polderlandschap • Parkeren gratis op eigen terrein • Hoge beoordelingen boekingsites

www.bedandbreakfastlandleven.nl

• Wandelen, fietsen en strand nabij

+31 (0)6 52 38 41 31

WASSER

6

Grenze und Verbindung zu einer Insel mit unbegrenzten Möglichkeiten. Widersteh Wind und Wellen, tauche unter, schwebe oben und starr von den schönsten Stränden und Ufern auf Voorne-Putten. Vom einzigen Südstrand der Niederlande geniesst du von den fantastischen Aussichten und spürst du die salzige Seeluft. Die Bernisse, die alte Schifffahrtsroute, Trennung zwischen zwei Inseln und Verbindung mit der das Süsswasser eingelassen wird. Tauche im ‘Meer von Oostvoorne‘ und finde die Schifffahrtsgeschichte von Voorne-Putten oder fahre über das Schlachtfeld der Wassergeusen, dem ‘Meer von Brielle‘.

Vakantiepark Citta Romana Parkweg 1 3221 LV Hellevoetsluis +31 (0)181 33 44 55 info@cittaromana.com www.cittaromana.com

263

P

• 263 Ferienhäuser für 4 oder 6 Personen mit Küche und Bad • Meer und Strand zu Fuß erreichbar • Ab 1 Nacht reservieren • Ankunft jeden Tag der Woche möglich • Kostenlose Nutzung von Schwimmbad und Sauna • Kostenloses Sat-TV inkl. Canal Digital • Parken für Ihr Haus ist kostenlos • Kostenloses WLAN


24

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

CUSTOMER JOURNEY: DELEN


JAARVERSLAG 2017

25

Authentieke, eerlijke marketing is voor de regio Voorne-Putten een belangrijk speerpunt. Inzet van beeldmateriaal en persoonlijke verhalen, welke ondersteunend zijn aan het merk Voorne-Putten, worden verwerkt in de marketingaanpak voor de regio.


26

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

PARTICIPATIE ONDERNEMERS HIER-Magazine

Radiocampagne

Voorne-Puttenpas 2016

86

4

Oplage

ondernemers

ondernemers

Uitgiftepunten

110.000 Acceptanten

80 Gebruik

65

Deelname beurzen

Arrangementen

9

44

17

ondernemers

aanbieders op www.opvoorneputten

ondernemers

12%

PUBLICATIES

op de evenementenkalender

20 ondernemers in de accommodatiebrochure

Regionale beeldbank

Merk Op Voorne-Putten

Promotiefilms

Nieuw in 2017

25%

25

van de onder-

ondernemers/organisaties

35 deelnemers

nemers gebruikt het merk in de eigen uitingen


27

JAARVERSLAG 2017

METEN RESULTATEN Hotelovernachtingen (2016)

In plaats van in Q3 2017 werden de regionale overnachtingscijfers over 2016 pas in Q1 2018 bekend. De late aanlevering van recente gegevens belemmert de voortgang van de activiteiten en het efficiënt in kunnen springen op deze resultaten. In de komende jaren zal hierin een verbeterslag moeten worden gemaakt.

Totaal overnachtingen (2015) Verdeling overnachtingen

Campingovernachtingen (2016) Brielle

Nissewaard 30.447

Brielle 47.663 Nissewaard 52.250

29%

15%

27%

65%

64%

Hotelovernachtingen

Westvoorne 78.087

28.976

Campingovernachtingen

35%

• •

Westvoorne 111.929

27%

Hellevoetsluis 237.000 *

Zakelijk Congres/vergader Werknemers haven/industrie

58%

• •

* ram i ng

Havenovernachtingen

15000

8%

85%

Toeristisch Losse overnachtingen Seizoensplaatsen

44%

7%

36%

Herkomst toeristen

62%

Havenovernachtingen 2014-2016 2014

12000

9000

6000

3000

0

2015

2014

15%

2016

8%

2015 2016 Brielle

Hellevoetsluis

Bezoekers musea

NL

Marketingbestedingen ondernemers

35% 33.700

20% 15.700

(in euro’s)

30%

Westvoorne

B

GB

F

overig

Werkgelegenheid toerisme en recreatie 15

12

9

15% 6

12.100 3

1.700 Hellevoetsluis

D

5% 3% 7%

Brielle

Nissewaard

0 10.000 50.000 >100.000 10.000 50.000 100.000

0

Brielle Helle- Nisse- West- Voorne- Nedervoet- waard voorne Putten land sluis


28

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

GENIETEN VAN


JAARVERSLAG 2017

GASTVRIJ VOORNE-PUTTEN

29


30

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

AGENDA JANUARI

JANUARI

JANUARI

VP pas 2018/2019

Vakantiesalon Vlaanderen Jaarbeurs Utrecht Fiets en Wandelbeurs Gent

Facebook/Instagram campagne

7 15:20

25-10-201 .indd v2-171025

018-2019-

VPN-pas2

2

JANUARI - DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

Digitale nieuwsbrieven

Magazine Hier Op Voorne-Putten

SEA campagne Nederland, België en Duitsland

FEBRUARI

MAART

MAART-SEPTEMBER

Camping und Reise Messe in Essen

Regionale beeldbank

‘Dichtbij’-campagne Brienenoord

Google/Facebook/Instagram


31

JAARVERSLAG 2017

2018 APRIL

MEI

Wandel- en fietsroutekaarten Campagne Westvoorne (Duitstalig) Sportheld op Voorne-Putten Lassen Sie sich mit dem Voorne-PuttenPas überraschen

Voorne-Putten film 2 nieuwe films opnemen

Verrassen met de Voorne-PuttenPas

Gemeente Westvoorne ligt op het eiland Voorne-Putten op éénIn der Gemeinde Westvoorne können Sie den van de mooiste plekjes van Nederland. Rust en ruimte geven Voorne-PuttenPas für alle Arten von attraktiven Angeboten und/oder Rabatten nutzen. ontelbare mogelijkheden om allerlei activiteiten te ondernemen. Westvoorne is gezegend met een heerlijk zandstrand op het zuiden, een prachtige duingebied, een rijke historie en Mit diesem Pass können Sie sich auf Voorne-Putten wirklich wie ein VIP fühlen. de omgeving leent zich voor vele sportieve activiteiten.

de Westvoorne befindet sich auf der Insel Voorner der schönsten Gegenden der Niederlande. e bieten Ruhe und Weite unzählige Möglichkeiten für hen Aktivitäten. Westvoorne ist mit einem herrlichen m Süden, einem wunderschönen Dünengebiet und sreichen Geschichte gesegnet, und die Gegend viele sportliche Aktivitäten an. mationen über Spaziergänge in und um Westvoorne f: www.opvoorneputten.nl

MEI

In de gemeente Westvoorne kun je gebruik maken van de Voorne-PuttenPas voor allerlei leuke aanbiedingen en/of kortingsacties. Met deze pas voel je je echt een VIP Op Voorne-Putten.

Voor meer informatie over fietsen in & om Westvoorne kijk op: www.opvoorneputten.nl

uch einen Blick in die BeleefRoutes-App. ostenlos im App Store heruntergeladen werden. e den wunderschönen Naturlehrpfad in den Dünen mit Ihrem eigenen Führer auf Ihrem Smartphone.

ne-wt12-D-180328.indd 3-5

Wandern UM

Fietsen

IN&

Westvoorne HERUM

130KM

ROUTEN

MIT

OM

VPN-fietskaart-wvoorne-wt6-NL-180328.indd 3-5

IN&

Westvoorne

100KM

KNOTENPUNKTEN

KNOOPPUNTEN

VPN-pas2018-2019-v2-171025.indd 2

ROUTES

25-10-2017 29/03/2018 14:1815:20

VPN-pas2018-2019-v2-171025.indd 2

25-10-2017 29/03/2018 14:5015:20

MEI

MEI

JUNI

SEA campagne Nederland, België en Duitsland

Evenementenkalender Voorjaars- en zomereditie

Campagne Stap uit je Stad Vervolgcampagne

JUNI-JULI

SEPTEMBER

OKTOBER

Radiocampagne

50Plus Beurs

SEA campagne Nederland, België en Duitsland

Google/Facebook/Instagram

Randstad/Noord-Brabant inclusief opnames Vlogs in de regio


32

CO LOFO N Uitgave Marketing Op Voorne-Putten Industriehaven 8 3221 AD Hellevoetsluis 0181 – 312318 info@opvp.nl www.opvoorneputten.nl

Tekst Marketing Op Voorne-Putten Ontwerp Rep-Id Design | René Hofman Drukwerk Bestenzet Printing

MARKETING OP VOORNE-PUTTEN


ONTDEK DE HISTORIE VAN VOORNE-PUTTEN. ONTMOET ZEEHELDEN, WATERGEUZEN, KONINGEN EN GRAVINNEN. HET EILAND VAN AANVALLEN & VERDEDIGEN, TROTS EN ZELFSTANDIG. OP HEEL VOORNE-PUTTEN KOM JE ZE TEGEN: TROMP, DE RUYTER, JACOBA VAN BEIJEREN, WILLEM VAN ORANJE, ADMIRAAL LUMEY EN JAN BLANKEN. HET EILAND VERTELT HAAR VERHALEN EN ONTHULT HAAR GEHEIMEN IN DE VELE MUSEA, KERKEN EN MONUMENTEN.


OP DE WIND VAN GISTEREN KAN IK VANDAAG NIET ZEILEN. DE WIND VAN MORGEN BRENGT MIJ DEZE DAG OOK NOG NIET VOORUIT. DE WIND VAN NU MOET IK GEBRUIKEN OM VANDAAG VOORUIT TE GAAN.

Jaarverslag 2017  
Jaarverslag 2017  
Advertisement