Page 1

• BrUssels FOr all • BrUXelles POUr TOUs

BrUXelles POUr TOUs GUIDE TOURISTIQUE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE FraNç ais

Nederl aNds

eNglish

depuis dix ans

BrUssel VOOr alleN

ToerisTische gids voor de reizigers meT beperkTe mobiliTeiT NederlaNds

FraNçais

eNglish

VOOr alleN

BrUssel 131118_BPT_2013-COVER.indd 1

19/11/2013 9:24:37


Tien jaar 2003-2013

BRUSSEL VOOR ALLEN ToERisTischE gids vooR dE REizigERs mET BEpERkTE moBiliTEiT w w w. b r u s s e l vo o ra l l e n . b e

Toegang en Mobiliteit voor Allen vzw A. Renoirstraat 5/4 • B-1140 Evere info@brusselvoorallen.be

heeft deze gids gemaakt met de steun van

de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie belast met Toerisme, de Franse Gemeenschapscommissie, voor Bijstand aan personen met een handicap, en VisiTBrussels


W

anneer een toerist in Brussel strandt, lijkt hij over alles te kunnen beschikken om de stad op een aangename wijze te ontdekken. voor een toerist met een beperkte mobiliteit is dit niet zo evident, aangezien de stad hem niet altijd dezelfde mogelijkheden biedt. zo bestaan er nog steeds verschillende lacunes die moeten worden opgevuld om de verschillende toeristische plaatsen volledig toegankelijk te maken voor deze personen. daarnaast, is het voor hen uiteraard volstrekt legitiem om toegang te krijgen tot de brede waaier aan restaurants, hotels, culturele activiteiten en andere vrije-tijd-faciliteiten die Brussel biedt. dit is meteen ook de reden waarom ik in samenwerking met de sector en met visiTBRUssEls de levendige wens koester om de nodige voorwaarden te creëren voor een ruimere toegang voor personen met een handicap. het is dus van essentieel belang om op de eerste plaats alle politieke verantwoordelijken, gewestelijke en gemeentelijke functionarissen en promotors te sensibiliseren voor een betere toegang tot de ruimten en gebouwen voor personen met een beperkte mobiliteit (pBm’s). het is belangrijk om een toerisme “voor allen” te ontwikkelen en de sector de mogelijkheid te bieden om hier op in te spelen met het nodige enthousiasme, gezonde verstand en professionalisme. het komt er dus op aan ervoor te zorgen dat de plaatsen die beantwoorden aan de pBm-criteria worden geïdentificeerd en gerepertorieerd en dat zij algeheel bekend raken. de drietalige editie 2013 van “Brussel voor allen” maakt het mogelijk om personen met een beperkte mobiliteit beter te informeren over de verschillende toegankelijke toeristische plaatsen en bezienswaardigheden en een breder publiek te sensibiliseren. deze gids is eveneens een efficiënt instrument voor reisagentschappen en -organisatoren en aanbieders van vervoersdiensten of overnachtingen. omdat het de 10e editie van deze handleiding is , worden de lay-out en de grafische vormgeving herzien om die te moderniseren daarnaast, is het van essentieel belang om alle mogelijke initiatieven aan te moedigen en pistes aan te bieden om de expertise verder te laten reiken dan het uitsluitend repertoriëren van de toegankelijke plaatsen. daarom ondersteun ik ook in het bijzonder de initiatieven van de vzw TmA coNcEpT (Toegang en mobiliteit voor Allen), die sinds meerdere jaren alles in het werk stelt om het toerisme en de vrije tijdsbesteding in Brussel voor iedereen toegankelijk te maken en dit door de toegankelijkheid van de Brusselse hotels, restaurants en musea te analyseren. op middellange en lange termijn, moeten de toeristische plaatsen op zodanige wijze worden ingericht dat zij het voor iedereen mogelijk maken om toegang te krijgen tot alle facetten van het Brussels leven.

christos doulkeridis de minister-voorzitter van de Franse gemeenschapscommissie, belast met Toerisme

2

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


A

l tien jaar lang informeert de gids ‘Brussel voor allen’ ons over de toegankelijkheid van toeristische bezienswaardigheden in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Al tien jaar lang kunnen personen met een beperkte mobiliteit uit dit boekje informatie halen voor ze de deur uit gaan. Een positief bijkomend gevolg is dat deze gids ook een soort ‘sneeuwbaleffect’ heeft, in die zin dat de toeristische plaatsen, die graag in deze wegwijzer willen staan, dankzij ‘Brussel voor allen’ gesensibiliseerd worden voor het begrip toegankelijkheid. de gids is een hulpmiddel voor mensen met een handicap of met een beperkte mobiliteit om te kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven. hiermee komen we tegemoet – en dat moeten we toch even onderstrepen - aan een derde van de Belgische bevolking, en zelfs meer als we ook rekening houden met de entourage van mensen die mobiliteitsproblemen hebben. Alle initiatieven om toegankelijkheid in de brede zin van het woord te stimuleren, stellen mensen met een handicap in staat om, net zoals valide personen, zelfstandig te participeren aan het sociale, economische, politieke en culturele leven. het is een manier om hen zo goed mogelijk op te nemen in de samenleving. dit vraagstuk krijgt mijn grootste aandacht. de filosofie achter mijn beleid is immers gebaseerd op het idee van de inclusie van personen met een handicap. En een van de manieren om die inclusie te bereiken is om plaatsen beter toegankelijk te maken en ervoor te zorgen dat ze autonoom kunnen worden gebruikt. sinds vele jaren geef ik financiële hulp aan verscheidene verenigingen om acties gericht op toegankelijkheid te ondersteunen, zoals de toegankelijkheid van festivals, waaronder couleur café, de realisatie van de gids ‘Brussel voor allen’ of het besluit ‘toegankelijkheid’, dat ervoor heeft gezorgd dat vier diensten gespecialiseerd in toegankelijkheidskwesties werden erkend. daarnaast steun ik acties om het grote publiek te sensibiliseren, zoals de ‘libercity’-dag georganiseerd door AmT concept en het gratis parcours dat de dienst phare uitstippelt om mensen bewust te maken van de moeilijkheden die personen met een beperkte mobiliteit ervaren. Als Brussels minister voor leefmilieu steun ik onder meer ook leefmilieu Brussel bij alle initiatieven om de talrijke groene ruimten van ons gewest toegankelijk te maken. leefmilieu Brussel beschikt over een inventaris van de maatregelen die al werden genomen in het kader van toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit. het gaat onder andere over het verlagen van stoepranden, aangepaste parkings en rustplaatsen, het plaatsen van lineaire geleiding voor blinden en slechtzienden, het aanpassen van wegen, het aanleggen van een helling als alternatief voor trappen of het plaatsen van aangepaste speeltoestellen. de terechte vraag naar aangepast toerisme voor mensen met beperkte mobiliteit vindt heel wat weerklank. ik hoop dat deze nieuwe uitgave zal bijdragen tot een betere toegankelijkheid en deze doelgroep de informatie zal aanreiken die ze nodig heeft om zich maximaal te kunnen ontplooien. Evelyne Huytebroeck Brussels minister voor Bijstand aan personen met een handicap. meer informatie op www.brusselvoorallen.be

3


H

et Brussels hoofdstedelijk gewest voert een actief beleid ten gunste van de integratie en de toegang tot meer autonomie voor personen met beperkte mobiliteit (pBm) – zowel voor Brusselaars als voor bezoekers – die onze hoofdstad willen ontdekken. Naast de sociale hulp die wordt toegekend aan personen met een handicap, verbetert het gewest dag na dag de toegang tot vervoer, diensten, ontspanning, huisvesting en onderwijs. het spreekt vanzelf dat Brussel, hoofdstad van 500 miljoen Europeanen, meer moet doen dan andere steden om in dit domein het goede voorbeeld te geven. sinds een paar jaar stelt visiTBRUssEls, het agentschap voor communicatie en toerisme van het Brussels hoofdstedelijk gewest, alles in het werk om een toeristisch aanbod te ontwikkelen dat aangepast is aan mindervaliden. op de website van visiTBRUssEls staat trouwens een pagina met plaatsen die toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit : www.visitbrussels.be/pbm. met het oog op een betere diagnose van de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit, werkt visiTBRUssEls nu samen met AmT concept via de installatie van een link tussen de twee websites : www.brusselvoorallen.be en www.visitbrussels.be dankzij de doorstroming van gegevens tussen de twee sites kan het pBm-profiel van de website van visiTBRUssEls voortaan duidelijk worden gemeten, meer bepaald het type toegankelijkheid van elke toeristische locatie in het gegevensbestand : logiesinfrastructuur, hotels, restaurants, musea, winkel-, sport- en vrijetijdscentra. Behalve op zijn website vermeldt visiTBRUssEls de plaatsen die toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit ook in de meeste van zijn brochures. daarom, voor de coherentie en om deze informatie te vervolledigen, hebben wij er prijs op gesteld deze papieren editie van de gids «Brussel voor Allen» te steunen. het belang van de toegankelijkheid van de toeristische locaties en van een goede reisvoorbereiding zijn essentieel voor een geslaagd verblijf. Talrijke toeristische infrastructuren zijn zich bewust dat toegankelijkheid integraal deel moet uitmaken van het promotiebeleid. visiTBRUssEls wil de reeds genomen en de toekomstige initiatieven promoten en aanmoedigen in het kader van een nog sterkere profilering van Brussel als duurzame bestemming.

Patrick Bontinck gedelegeerd Bestuurder van visiTBRUssEls

4

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


N

u reeds 10 jaar draagt de gids “Brussel voor Allen“ bij tot de ontwikkeling van het “toerisme voor allen“. sinds de oprichting van de vzw TmA concept in 2003 biedt deze gids een toegankelijkheidsdiagnose. de gids biedt aan zowel de toeristen met beperkte mobiliteit, de reisagentschappen, de dienstverleners, de vervoersmaatschappijen als het hotelwezen praktische informatie. de gids “Brussel voor Allen“ positioneert zich als een brongids gelinkt aan de internetsite www.brusselvoorallen.be. in de gedrukte gids wordt eenvoudige en beknopte informatie rond de toegankelijkheid gegeven waarbij voor de meer gedetailleerde informatie en illustraties naar de website wordt verwezen. op de website staan informatieve fiches over logies, restaurants, musea, shopping- en sportcentra. Elke fiche verschaft praktische en gedetailleerde informatie onder andere : een beschrijving, het adres, het telefoonnummer, het plan, foto’s,... maar tevens zeer specifieke informatie en opmerkingen over de plaatsen die bezocht werden door het team van TmA concept. TmA concept geeft aanbevelingen om de gedragsbarrières en de bouwkundige belemmeringen, die het voor toeristen met een handicap moeilijk maken om veilig te reizen, te verminderen. op dit ogenblik vormen het gebrek aan informatie, aan aangepaste voorzieningen en aan begrip vanwege de professionele toeristische sector, een echte hinderpaal voor de ontwikkeling van een toerisme zonder discriminatie. Een van de basisvoorwaarden van elke reis is dat reizigers over betrouwbare en gedetailleerde informatie beschikken over de plaats die zij willen bezoeken. Een trede die moet worden overbrugd, een slecht berekende deurbreedte of een verkeerd geplaatste bloembak kunnen de reizigers met een handicap of hun begeleiders in een afhankelijke positie plaatsen en een bron van vermoeidheid betekenen. Niettemin is de toegankelijkheid tot de toeristische bezienswaardigheden nog niet bepaald verworven, o.a. op het vlak van het openbaar vervoer, de openbare gebouwen, de winkels, de restaurants, de vrijetijdsruimten, enz. Tot slot nog even vermelden dat deze gids op zich zeker niet volstaat om Brussel te ontdekken. hij vormt een aanvulling op andere traditionele toeristische gidsen die onontbeerlijk blijven om ten volle te kunnen genieten van de talloze culturele en vrijetijdsactiviteiten in onze hoofdstad. sinds 10 jaar verschaft de gids “Brussel voor Allen“ nuttige informatie aan allen die Brussel bezoeken en die om diverse redenen tijdelijk of permanent geconfronteerd worden met een vermindering van hun mobiliteit. hierbij horen ook de personen waarvan de handicap verband houdt met verschillende types van beperking (visuele, auditieve, onderste ledematen ) of bijkomende factoren (besturen van een kinderwagen, zwangere vrouwen, bejaarden…). ons team wenst dat de ervaring van 10 jaar van “Brussel voor Allen“ voor allen, hun familieleden en hun begeleiders een belangrijke en onmisbare bron van informatie is voor een leuk verblijf in Brussel. Miguel GEREZ gedelegeerd bestuurder TmA concept vzw (Toegang en mobiliteit voor Allen) meer informatie op www.brusselvoorallen.be

5


INHouD INLEIDING

pagina 2-5

LoGIEs

pagina 32

INHouD

pagina 6

BaRs & REstauRaNts

pagina 40

PIctoGRaMMEN

pagina 7

DaNcINGs

pagina 56

VERVoER

pagina 8

HaNDELsZakEN

pagina 57

PRaktIscH / DIENstEN

pagina 58

• vliegtuig

pagina 8

• Trein

pagina 10

• Bus - metro - Tram

pagina 12

• Taxi

pagina 13

• Auto

pagina 14

toERIsME

pagina 14

VRIjE tIjD / cuLtuuR

pagina 15

• Bioscopen

pagina 15

• musea

pagina 16

• Theater en spektakelzalen pagina 22 • Tentoonstellings & confer. pagina 25 • parken

pagina 29

• sport / zwembaden

pagina 31

• geld

pagina 58

• Toiletten

pagina 58

• verenigingen

pagina 59

• cultusoorden

pagina 60

• politie

pagina 60

• post

pagina 61

• gezondheid

pagina 61

tMa coNcEPt

pagina 62

MEt DaNk

pagina 65

kLEINE HaNDLEIDING

pagina 66

U vindt dezelfde strucure van inhoud op onze website www.brusselvoorallen.be waar u terecht kunt voor meer uitvoerige en volledige informatie. English version : turn upside down (p.69) MEDEwERkERs : Deze publicatie is opgesteld door de wzw TMA Concept (Toegang en Mobiliteit voor Allen). Project Director: Miguel GereZ Meetwaarden en redactie: Géraldine lesAGe, laurent DrOuillON, Joséphine VersTrAeTeN, Grégory VANGAMPelAere, lorenzo TOlFO, André MOONs et Miguel GereZ . Grafisch ontwerp, lay-out en productie: A.MOONs-seraphine Graphics bvba Technisch tekenen en het symbool: Anne-sophie Petit, architect 6

Version française : tête-bêche (p.1)

secretariaat: eleanor NAZArYAN Modellen: Anne DelVAux, Pierrot GirAsA, Miguel GereZ, Veronique lONCiN en Fabrice FrANCOis Foto’s: salvatore VilArDO, Géraldine lesAGe, André MOONs, Miguel GereZ, laurent DrOuillON, Michel MerNier, VisiTBrussels et WBT. ©TMA Concept v.z.w., Brussel 2013 elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van enig onderdeel van deze gids, op welke manier is verboden zonder schriftelijke toestemming van TMA Concept vzw. Gratis, mag niet worden verkocht.

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


PIctoGRaMMEN Hieronder vindt u de pictogrammen die in deze gids gehanteerd worden. Elke categorie heeft een kleur:

GRoEN toegankelijk type I : de gebouwen zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit, de ideale situatie voor een autonoom actief leven.

oRaNjE Min of meer toegankelijk type II : de gebouwen zijn zonder hulp van een derde persoon niet toegankelijk; ze zouden echter wel toegankelijk kunnen zijn mits een aantal eenvoudige en zelfs niet zo dure werken : pas daarna is een autonoom leven mogelijk.

Toegankelijk

Toegankelijke parking

Voorzieningen voor blinden en slechtzienden

Toegankelijk voor personen met een verstandelijke beperking

Toegankelijk mits assistentie

Parking mits assistentie

Blinde personen en slechtzienden met assistentie

Toegankelijk met hulp voor personen met een verstandelijke beperking

Aangepast toilet

Voetgangers met hulpmiddelen

Voorzieningen voor doven en slechthorenden

Geluidsversterkende apparatuur

Toilet mits assistentie

Voetgangers met hulpmiddelen mits assistentie

Doven en slechthorenden mits assistentie

Assistentiehonden

de wet van 10 mei 2007 om te strijden tegen discriminatie, beschouwt de hulphond als een onmisbare steun voor de blinden. de wetgever heeft er dus een uitzondering gemaakt voor geleidehonden, ze moeten worden aanvaard in een openbare plaats, met inbegrip van bars en restaurants. ‘assistentiehonden’ is een verzamelnaam voor alle speciaal getrainde honden om mensen te helpen met een handicap en daarmee de autonomie van deze personen te vergroten. Er zijn verschillende soorten hulphonden: • honden (ook wel ‘blindengeleidehond’) voor de blinden en slechtzienden; • honden getraind om bepaalde klanken te herkennen en voor doven en slechthorenden; • getrainde honden om mensen te helpen met mobiliteitsproblemen; • honden voor mensen met epilepsie, diabetes of de ziekte van Alzheimer meer informatie op www.brusselvoorallen.be

7


VERVoER Eens in Brussel aangekomen, per trein of vliegtuig, nemen de meesten onder ons het openbaar vervoer en de taxis om zich te verplaatsen in de stad. voor de personen met beperkte mobiliteit is het echter niet aangeraden te rekenen op het openbaar vervoer. het merendeel van de infrastructuren werden ontworpen toen mobiliteit voor personen met een handicap niet ’aan de orde’ was. de mivB (maatschappij voor het intercommunaal vervoer) ontwikkelt een toegankelijkheidsplan dat elke dag meer en meer resultaten geeft. in januari 2012 beschikt een derde van de metrostations over een lift. © mivB Elk van deze stations heeft ook een veiligheidsstreep die op de grond is aangebracht. Alle stations hebben tactiele tegels aan de perronranden, geleidelijnen op de grond die leiden tot borden in Braille. visuele en auditieve aankondigingen zijn operationeel in alle metrostellen. Er zijn verschillende aanpassingsprojecten van stations reeds bezig (zie Bruxellesespacespublics.be). Alle buslijnen zijn uitgerust met een lage vloer. lijn 71 wordt in januari 2012 als de enige bus beschouwd die volledig toegankelijk is. de nieuwe tramstellen van het type T3000 en T4000 hebben binnenin een aangepaste en ingerichte plaats. de auditieve aankondiging is ook op deze voertuigen operationeel. Er zijn ook andere aangepaste diensten die in het Brussels gewest een belangrijke ontwikkeling kennen (www.bruxellessocial.irisnet.be). Bovendien zijn een honderdtal Brusselse taxis uitgerust voor het vervoeren van rolstoelgebruikers..

VLIEGtuIG Als u een vliegtuigreis wil maken, moet u bij de reservering in uw reisbureau zeker vermelden dat u een handicap hebt en aangeven welke uw noden zijn. zo krijgt u tijdens de hele reis de nodige bijzondere aandacht: assistentie op de grond, hulp bij het instappen, uitstappen en overstappen. de formaliteiten voor passagiers met met een handicap worden door de diverse luchtvaartmaatschappijen steeds meer gestandaardiseerd. Toch kunnen ze van maatschappij tot maatschappij nog altijd aanzienlijk verschillen, zeker als het om chartervluchten gaat.

VE

Bied u op de dag van uw vertrek ruim op voorhand aan bij de incheckbalie van de luchtvaartmaatschappij waarmee u reist (minstens 2 uur voor het vertrek). het personeel van die balie zal contact nemen met de

R Vo

ER

8

voor de maatschappijen waarvoor sN Brussels Airlines de diensten verzekert, moeten de volgende formaliteiten worden vervuld: - Een vragenlijst invullen waarop uw behoeften

qua medische assistentie nader worden bepaald (ondertekend door uw dokter als uw handicap van recente datum is, dus minder dan één jaar) - Technische vragen beantwoorden over het type rolstoel dat u gebruikt: manueel of elektrisch (natte batterijen moeten worden verpakt in een hermetische doos die u op de luchthaven kunt kopen), opplooibaar frame of niet, afmetingen enz. Aan uw dossier zal een codenummer worden toegekend, dat aangeeft welke hulp u nodig hebt.

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


©Visit Brussels

LucHtHaVEN BRussEL NatIoNaaL - algemene informatie : 0900/70 000 - of website : www.brusselsairport.be - hulpdienst sN Brussels Airline : www.biac.be aVIa PaRtNER : 02/723 06 66 GLoBE GRouND : 02/723 30 51 -parking: een aantal voorbehouden parkeerplaatsen vóór de ingang van de vertrek- en de aankomsthal. het is ook mogelijk om uw wagen voor de duur van uw reis in de parking van Front park 1, 2 en lock park achter te laten (info: 02/715.21.10) in het luchthavengebouw: gemakkelijke verplaatsingen, liften op elke verdieping, talrijke toegankelijke restaurants. .

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

V

voor reizigers die vanuit zaventem vertrekken biedt hAc (home Advanced check-in) de mogelijkheid om de bagage thuis af te halen en de tickets de avond voor het vertrek al te overhandigen. dit is een regeling in afspraak met sN Brussels Airlines waardoor de reiziger onmiddellijk naar de instappoorten kan gaan en niet meer aan de incheckbalie van de bagage hoeft aan te schuiven. hoewel de reizigers dankzij deze service nog amper 45 minuten vóór het vertrek in de

luchthaven aanwezig moeten zijn, raden we u toch aan om er minstens anderhalf uur op voorhand te zijn, zodat u rustig de tijd hebt om alle vereiste formaliteiten te vervullen .

VER

hulpdienst, die u zal begeleiden tot u in het vliegtuig bent gestapt. het is mogelijk dat u zich moet aanbieden aan een instappoort (of boarding gate) die speciaal is voorbehouden voor rolstoelgebruikers, dat u als eerste aan boord van het vliegtuig moet gaan, of dat u bij tussenlandingen uw plaats niet mag verlaten enz.

oE

R

9


tREIN - Dienstregelingen en informatie om uw reis beter voor te bereiden, kan u onze treinplanner raadplegen met informatie over de dienstregelingen in real time. www.belgianrail.be/jp/nmbs-routeplanner/query. exe/nn Algemene informatie NmBs : 02/528.28.28 of www.nmbs.be - Dienstverlening op maat : NmBs mobility biedt personen met beperkte mobiliteit een gratis dienstverlening aan, speciaal ontworpen om treinreizen te vergemakkelijken vanaf het vertrekstation tot het bestemmingsstation. deze dienstverlening is beschikbaar van de eerste tot de laatste trein en dit 7 dagen op 7, in 131 stations in BelgiĂŤ: 114 stations zijn toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit met of zonder rolstoel en 17 stations werken samen met taxibedrijven die afgestemd zijn op het vervoer van personen met een rolstoel. het betreft het vervoeren van personen met een rolstoel van een station zonder dienstverlening naar een station met dienstverlening. - Reserveer uw assistentie op maat minstens 24u voor uw vertrek : - per telefoon op 02.528.28.28, alle dagen van 7u tot 21u30 - online via het reserveringsformulier op onze site : http://pmr.b-rail.be/pbm_prd/ Reservationpage.aspx?lang=nl Wanneer uw assistentie bevestigd is, beschikt u over de garantie van : - Uw assistentie bij het opstappen en uitstappen van de trein ; - de beschikbaarheid van de uitrustingen voor uw assistentie (mobiele laadbrug aangepast aan uw behoeften, enz.) zonder reservatie zal het stationspersoneel zijn uiterste best doen om u te ontvangen en te helpen, maar kunnen we u geen garantie van uw reis bieden wanneer de nodige uitrusting niet ter beschikking is of wanneer het bevoegd personeel hiervoor niet aanwezig is. VE

deze dienst is volledig gratis en is beschikbaar voor reservaties voor assistentie die online worden aangevraagd of via het contact center (02 528 28 28, alle dagen van 7u. tot 21.30 u.). om te kunnen genieten van deze volledig gratis dienst, vink je het hokje “ik wens een bevestiging te ontvangen van mijn assistentie per sms� aan bij je online reservatie of bevestig je het telefonisch aan de operator tijdens je reservatie per telefoon. Wenst u meer informatie betreffende deze dienstverlening? www.belgianrail.be/nl/klantendienst/faq/beperkte-mobiliteit-sms.aspx - Lijst van de stations met dienstverlening de gratis assistentie is ter uwer beschikking in 131 stations (114 stations + 17 stations in samenwerking met taximaatschappijen) www.belgianrail.be/nl/klantendienst/reizigersmet-beperkte-mobiliteit/stations-assistentie.aspx Diensten en faciliteiten in de stations : www.belgianrail.be/nl/stations-en-trein/zoekeen-station.aspx De dag van de reis : gelieve u op de dag zelf minstens 20 minuten voor het vertrek van uw trein aan te melden in het station aan het afgesproken ontmoetingspunt, vastgelegd bij uw reservering, voorzien van uw vervoersbewijs. Folders : - de gids voor reizigers met een beperkte mobiliteit is beschikbaar in het station en op www. nmbs.be hierin vindt u alle informatie over de aanpassingen van de diensten die NmBs mobility u ter beschikking stelt om zo uw verplaatsingen per trein te vereenvoudigen. - download de folder www.belgianrail.be/nl/ klantendienst/~/media/879cF7c962Ad4A589c5 7d5E6Bc3d5A10.ashx - Wens je de folder in brailleschrift te ontvangen? Richt je vraag tot : assistance@nmbs.be

R Vo

ER

10

ontvang gratis de bevestiging van uw assistentie per sMs

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


BRussEL-ZuID

toegang via de Fonsnylaan of de Frankrijkstraat Parking : ondergrondse parking Q-park, 24u/24 open. ingang Frankrijkstraat 40. volg de aanwijzingen. momenteel zijn er 7 plaatsen voorbehouden op verdieping (-2), rij A; een trapje van 12 cm geeft toegang tot de liften; ongeveer 100 m in open lucht tot ingang station kant toegang Eurostar en Thalys. taxi’s : overdekte straat; toegang aangegeven van aan de hoofdgang; een trottoirband te overschrijden. Loketten surbaissés : 1 côté préventes internationales, 1 côté service intérieur, 1 côté départs immédiats et 2 au comptoir des informations touristiques. Loketten : verlaagde loketten: 1 langs kant internationale voorverkoop, 1 langs kant van binnenlands verkeer, 1 langs kant onmiddellijk vertrek en 2 aan de desk toeristische informatie. toiletten : meerdere speciaal ingerichte toiletten; de meest geschikte bevinden zich vlakbij de toegang naar perron nr. 3; 2 aangepaste toiletten in de Eurostar-ruimte

V VER

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

©Visit Brussels

Faciliteiten voor reizigers met beperkte mobiliteit • gratis rolstoel ter beschikking • mobiele oprijhelling • Toiletten voor personen met beperkte mobiliteit • liften op het perron • Roltrap (omhoog) • Roltrap (omlaag) • onthaalpunt

oE

R

11


Bus - MEtRo - tRaM de rolstoelgebruiker zal zich uiterst moeilijk kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer in Brussel. de mivB en het gewest doen er echter alles aan om dagelijks de toegankelijkheid van de stad te verbeteren. heden zijn er 25 stations met de lift toegankelijk. de ruimte tussen het perron en de metrostellen blijft echter een grote hindernis. daarom heeft de mivB in een beleidingsdienst voorzien -> www.stib.be/pmr-pbm-metro.html?l=nl

sTiB- metro, tramway and bus - web : www.stib.irisnet.be - 02/515.20.00 - fax 02/515.32.85 - email: contact.centre@stib.irisnet.be - web: www.stib.irisnet.be Betreffende Tec / de lijn - bus. - de lijn: Tel. : 02/515.28.28 - Website: www.delijn.be - TEc: iNFo-TEc : 010/23.53.53 - Tel. : 010/23.53.11 - Fax : 010/23.53.10 - Website: www.tec-wl.be

ŠVisit Brussels

de personen met een handicap voor wie het onmogelijk is zich te verplaatsen met het openbaar vervoer kunnen, in functie van het erkenningsniveau van hun handicap gebruik maken van de deur-tot-deur vervoerdienst aangeboden door de dienst minibus van de mivB. - 02/515.23.65 - www.stib.be/minibus.html

Algemene informaties betreffende het openbaar vervoer in Brussel :

VE

R Vo

ER

12

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


tax I

Bruxelles home services - Tel. : 02/527.16.72 - Rijdt in Brussel en naar andere grote steden van het land. de reservatie kan op de dag zelf gebeuren. Forfaitaire prijzen. speciale vaste prijs tussen de luchthaven en Brussel. Dienst aangepast Vervoer (DaV) - Tel. 02/270.94.36 (9.00 - 13.00) - Rijdt in het noorden van Brussel; één tot twee weken op voorhand reserveren; tarief per km te rekenen vanaf grimbergen. taxi Hendriks - Tel. : 02/752.98.00 (6.00 - 19.00) - Fax : 02/752.98.01 - Email : info.melsbroek@hendriks.be - Web : www.hendriks.be - Rijdt in het hele land; 24 u vooraf reserveren; vervoer buiten spitsuur : reservatie zelfde dag mogelijk; forfaitaire prijs; speciale vaste prijs tussen de luchthaven en Brussel; erkend dienstencheque bedrijf; begeleid vervoer van kamer tot kamer (bijhuizen te gent, Antwerpen, charleroi, limburg) sociaal Vervoer Brussel - Tel. : 02/544.12.44 (9.00 - 12.00) - Rijdt in het Brusselse hoofdstedelijk gewest, 7 dagen op 7; 2 dagen op voorhand reserveren. - gunstig tarief per afgelegde km

contrePied vzw vervoer en begeleiding van minder mobiele personen : - 02/763.19.04 / 0474.54.65.36 - www.contrepied.be - info@contrepied.be contrepied is een vzw die actief is op het vlak van vervoer en bijstand aan personen voor wie verplaatsingen, boodschappen of andere dagelijkse handelingen een hindernis vormen. transport & Vie, vzw - 02./612.72.93 transportetvie@hotmail.com - onze doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit personen met een handicap en bejaarden. onze acties zijn : terbeschikkingstelling van een minibus die is aangepast aan de personen met beperkte mobiliteit, begeleiding bij administratieve formaliteiten, individuele begeleiding privé of medisch, uitvoering van huishoudelijke taken , organisatie van culturele activiteiten of uitjes, begeleiding bij herinschakeling in het beroepsleven. association Espoir vzw - 02/428 24 01 www.associationespoir.be M.B.t. taxis - www.mbt.be taxis-services mixtes - 0487 982 982 , E-mail : scbi@live.be - www.taxis-services.sitew.com - personalised service : airports, Eurostar, Railwaystations, hotels... - cars for 4 persons and pRm.

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

V

taxis Verts PBM - Tel. : 02/ 349 45 45 - Rijdt in Brussel en omgeving. Reservatie mogelijk de dag zelf, tarief per afgelegde km.

unitax - Tél. : 02/720.02.02 (9.00 - 19.00) - Rijdt in Brussel en omgeving; reservering mogelijk op de dag zelf; tarief per afgelegde km vanaf zaventem..

VER

Tussen 2002 en 2008 heeft het bedrijf Taxis verts 59 voertuigen in gebruik genomen die speciaal aangepast zijn voor rolstoelen. de theoretische wachttijd bedraagt een kwartier na de telefonische oproep, maar het is aangeraden om een uur te voorzien.

oE

R

13


au to indien u met uw eigen wagen reist, dan kan de volgende informatie nuttig zijn :

touring club van België - informatie : 02/286 3384

koninklijke automobielclub van België pechverhelping (members only) : 078/15.20.00

touring wegenhulp : 02/287 09 00 070/34.47.77

toERIsME Enkele nuttige adressen voor uw vertrek of tijdens uw verblijf. toerisme anders E-mail : info@tourisme-autrement.be - Tel. : 02/646 66 51 - Fax : 02/646 36 11 - www.tourisme-autrement.be Infopunt toegankelijk Reizen het infopunt Toegankelijk Reizen is een dienst van Toerisme vlaanderen. - grasmarkt 61 - 1000 Brussel - Tel. +32 (0)70 23 30 50 - Fax +32 (0)70 23 30 51 - E-mail : post@accessinfo.be - Web : www.accessinfo.be

© miguel gerez

wallonia-Brussels tourism (wBt) - Rue saint-Bernard, 30 B-1060 Bruxelles - www.belgique-tourisme.be - info@opt.be

VIsItBRussELs - Brussels info place (Bip) - koningstraat 2 - 1000 Brussel - Tel. + 32 (0)2 513 89 40 - e-mail : info@visitbrussels.be - open dagelijks van 10 u tot 18 u - gesloten op 25/12 en 1/1 VIsItBRussELs - stadhuis van Brussel - grote markt - 1000 Brussel VIsItBRussELs - aankomst per trein - zuidstation - open dagelijks van 10 u tot 18 u - gesloten op 25/12 en 1/1 VIsItBRussELs - aankomst per vliegtuig - Brussels Airport - Toerist information office - Aankomsthall - 7/7, van 8 tot 21 u. - gesloten op 25/12 en 1/1 Web : www.visitbrussels.be


VRIjE tIjD / cuLtuuR voor diegenen die houden van een activiteit overdag hebben we enkele toegankelijke zwembaden uitgezocht en ook parken die vast en zeker een aangename ontspanning zullen bieden. verscheidene parken werden aangepast en toegankelijk gemaakt voor de pBm’s : pedepark te Anderlecht ; koningpark te Jette ; hallepoortpark te Brussel ; Abdij van Terkameren te Elsene ; scheutbospark te sint-Jans-molenbeek, Elisabethpark te koekelberg. in de directe omgeving van het Atomium, in het ossegempark, treft u een gezondheidsparcours voor pBm’s aan. ze werden speciaal ingericht naar de behoeften van de personen met beperkte mobiliteit (pBm) en maken van de parken, groene ruimtes voor iedereen . kleine zavel plaats : © André moons

B I o s co P E N in Brussel zijn er een groot aantal bioscoopzalen. slechts heel weinig zalen zijn echter toegankelijk voor rolstoelgebruikers. de meeste hebben trappen en meestal is de ingang aan de kant van het scherm. zonder hulp zult u de film moeten volgen met uw neus tegen het doek. Wij vermelden als toegankelijke zalen alleen de gelijkvloerse zalen en de zalen waarvan de afstand tussen de ingang en het scherm ons redelijk lijkt. in de lijst hebben we geen bioscopen opgenomen die aan geen van die criteria beantwoorden en ook geen bioscopen waar u eerst een aantal trappen moet doen alvorens in de zaal binnen te kunnen.

kINEPoLIs (24 zalen + 1 IMax-zaal)

heilig kruisplein • 1050 Brussel Tel. : 02/627.16.40 • soc.flagey@skynet.be Web : www.flagey.be

Eeuwfeestlaan 20 • 1020 Brussel Tel. : 02/474.26.00 Web : www.kinepolis.com

GaLERIEs cINEMa

MoVy-cLuB (1 zaal)

koninginnengalerij, 26 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 514.74.98 • contact@galeries.be Web : www.galeries.be

monnikenstraat 21 • 1190 Brussel Tel. : 02/537.69.54 Web : www.movyclub.cinenews.be

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

BI o s

FLaGEy

c

het is spijtig dat geen enkele Brusselse bioscoop in zijn programma’s het zaalnummer van de getoonde film vermeldt, aangezien het mogelijk is dat de exploitant de programmering van de zalen in allerlaatste instantie moet wijzigen.

o

PE

N

15


Filmmuseum- cINEMatEk

uGc De Brouckère (12 zalen)

Baron-hortastraat 9 • 1000 Brussels Tel. : 02/551 19 19 • info@cinematek.be Web : www.cinematek.be

Brouckèreplein 38 • 1000 Brussel Tel. : 02/218.57.25 Web : www.ugc.be

NoVa (1 zaal)

uGc toison d ’or (14 zalen)

Arenbergstraat 3 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 502.32.83 Web : www.nova-cinema.org

guldenvlieslaan 8 • 1050 Brussel Tel. : 0900 10 440 Web : www.ugc.be

stuDIo 5

LE VENDôME ( 7 zalen)

heilig kruisplein • 1050 Brussel Tel. : 02/641.10.20 Web : www.flagey.be

Waversesteenweg 18 • 1050 Brussel Tel. : 02/502.37.00 Web : www.cinema-vendome.be

MusEa de meer dan 80 musea in Brussel getuigen van de culturele rijkdom van de hoofdstad van Europa. spijtig genoeg zijn ze niet allemaal toegankelijk. in de gids ’Brussel voor allen’ hebben wij een brede waaier van musea beschreven die wel toegankelijk zijn. Tijdens uw bezoek hebt u de gelegenheid om een deel van het erfgoed en het culturele verleden van België te ontdekken in de koninklijke musea voor schone kunsten, het koninklijk museum voor kunst en geschiedenis, het koninklijk museum voor midden-Afrika in Tervuren enz. U kunt ook meer folkloristische aspecten van het land leren kennen in het museum van de gueuze of het museum voor het kostuum en de kant of een museum bezoeken dat gewijd is aan een kunstvorm waar we in België terecht heel trots op zijn, namelijk het stripverhaal: het Belgisch centrum van het Beeldverhaal. Wie met kinderen naar Brussel komt, raden wij het kindermuseum, het internationaal marionettenmuseum of het museum voor Natuurwetenschappen aan. Wij wensen u veel plezier!

BIo

autowoRLD

27, Avenue Emile Bossaert • 1080 Brussel Tel. : 02/ 414 02 09 • info@aquariologie.be Web : www.aquariologie.be

Jubelpark 11 • 1000 Brussel Tel. : 02/736.41.65 • info@autoworld.be Web : www.autoworld.be

s co

PEN

16

aquaRIuM

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


BEGIjNHoF VaN aNDERLEcHt

kapelaansstraat 8 • 1070 Brussel Tel 02/527.13.83 • info@erasmushouse.museum Web : www.erasmushouse.museum koNINkLIjkE BIBLIotHEEk VaN BELGIë

museum voor drukkerij en literatuur 4, keizerslaan • 1000 Brussel Tel. : 02/519 53 11 • musimp@kbr.be Web : www.kbr.be sINt MIcHELs EN sINt GoEDELE katHEDRaaL

voorplein sint-goedele • 1000 Brussel Tel. : 02/217.83.45 Web : www.cathedralestmichel.be BELGIscH stRIPcENtRuM

zandstraat 20 • 1000 Brussel Tel. : 02/219.19.80 • visit@cbbd.be Web : www.cbbd.be INtERNatIoNaaL cENtRuM VooR staD, aRcHItEctuuR EN LaNDscHaP (IcsaL / cIVa)

kluisstraat 55 • 1050 Brussel Tel. : 02/642.24.50 • Web : www.civa.be staDHuIs VaN BRussEL

Mu

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

©Visit Brussels

grote markt • 1000 Brussel Tel. : 02/279.43.65 Web : www.brucity.be

sE

a

17


ERasMusHuIs, FILosoFIscHE EN kRuIDENtuIN

kapittelstraat • 1070 Brussel Tel. 02/521 13 83 • info@erasmushouse.museum Web : www.erasmushouse.museum BELGIscH MusEuM VooR RaDIoLoGI

militair hosp. k. Astrid, Bruynstraat 2 • 1120 Br. Tel. : 02/264 40 97 info@radiology-museum.be Web : www.radiology-museum.be

MusEuM VooR scHoNE kuNstEN VaN ELsENE

Jean van volsemstraat 71 • 1050 Brussel Tel. : 02/515.64.21 • museum@elsene.be Web : www.museedixelles.be MusEuM VaN cHINa - MIssIoNNaRIssEN VaN scHEut

548 B, Ninoofsesteenweg • 1070 Bruxelles. Tel. : 02/526 14 00 • jipebeni@gmail.com MusEuM VaN GENEEskuNDE

BELVuE MusEuM

paleizenplein, 7 • 1000 Bxl Tel. : 02/502 46 23 • info@belvue.be Web : www.musbellevue.be

campus Erasmus (U.l.B.) lenniksebaan 808 • 1070 Brussel Tel. : 02/555.34.31 • dgaspavo@ulb.ac.be Web : www.medicmuseum.org MusEuM VaN DE GEïNtEGREERDE PoLItIE

BRaILLEMusEuM

Engelandstraat 57 • 1060 Brussel Tel. : 02/533 32 11 • info@braille.be Web : www.braille.be

luchtmachtlaan 33 • 1040 Brussel Tel. : 02/642.69.29 Web : www.polfed-fedpol.be/org/org... ZoöLoGIEMusEuM (uLB)

BRussELs MusEuM VaN DE GuEuZE

Brouwerij cantillon, gheudestraat 56 •1070 Br. Tel. : 02/521 49 28 • info@cantillon.be Web : www.cantillon.be

auguste Lameere UlB cp160/15 F.d.Rooseveltlaan 50 • 1050 Brussel Tel. : 02/650.36.78 • vdesmet@ulb.ac.be Web : www.ulb.ac.be/sites/musees/zoologie/ presentation.html

BRussELs MusEuM VaN DE MoLEN EN VaN DE VoEDING

MusEuM VaN MINERaLoGIE EN GEoLoGIE

Windmolenstraat 21 • 1070 Brussel Tel. : 02/ 245 37 79 cdumoulin@evere.irisnet.be Web : www.moulindevere.be M

u sE

a

18

depagestraat 30 • 1050 Brussel Tel. : 02/650.22.36 • mspronck@ulb.ac.be

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


©Visit Brussels

kINDERMusEuM

cINEMatEk FILMMusEuM

Burgemeesterstraat 15 • 1050 Brussel Tel. : 02/640.01.07 • info@childrenmuseum.be Web : www.museedesenfants.be

Baron hortastraat 9 • 1000 Brussel Tel. : 02/551 19 19 • info@cinematek.be Web : www.cinematheque.be

MuZIEkINstRuMENtENMusEuM

MusEuM VaN HEt kostuuM EN DE kaNt

hofberg 2 • 1000 Brussel Tel. : 02/545.01.53 • info@mim.fgov.be Web : www.mim.fgov.be

Museum of the city of Brussels violetstraat 6 • 1000 Brussel Tel. : 02/213 44 50 Tel. : 02/213 44 58 (serv. éducatif) Web : http://brusselsmuseums.be/

U.l.B. institut de pharmacie Triomflaan 4 • 1050 Brussel Tel. 02/650.52.7 • vanhaele@ulb-ac.be Web : http://www.ulb.ac.be//musees/mpmp/

BRussELs tRaMMusEuM

Tervurenlaan 364 bis • 1150 Brussel Tel. : 02/515.31.08 • info@mtub.be Web : www.trammuseumbrussels.be

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

Mu

MusEuM VaN GENEEskRacHtIGE PLaNtEN EN FaRMacIE

sE

a

19


© andré Moons

INtERNatIoNaaL MaRIoNEttENMusEuM tHéâtRE Du PERRucHEt

théâtre du Perruchet Woudlaan 50 • 1050 Brussel Tel. : 02/673.87.30 • info@theatreperuchet.be Web : www.theatreperuchet.be

M

leuvensesteenweg 13 • 3080 Tervuren Tel. : 02/769.52.11 • info@africamuseum.be Tel. : 02/769.52.00 (visites guidées) Web : www.africamuseum.be

MaGRIttE MusEuM

koNINkLIjk MusEuM VaN HEt LEGER EN DE kRIjGsGEscHIDENIs

koninklijke musea voor schone kunsten van België Regentschapsstraat 3 • 1000 Brussel Tel. : 02/508 32 11 • info@kmkg-mrah.be Web : www.musee-magritte-museum.be

Jubelpark 3 • 1000 Brussel Tel. : 02/737.78.33 • infocom@klm-mra.be Tel. : 02/737.79.07 (bezoeken) Web : www.klm-mra.be

u sE

a

20

koNINkLIjk MusEuM VooR MIDDEN-aFRIka

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


louis Bertrandlaan 33/35 • 1030 Brussel Tel. : 02/241.56.27 • muschaerbiere@yahoo.fr Web : http://users.skynet.be/museedelabiere koNINkLIjkE MusEa VooR kuNstEN EN GEscHIEDENIs

Jubelpark 10 • 1000 Brussel Tel. : 02/741.72.11 • info@kmkg-mrah.be Tel. : 02/741.72.15 (educatieve dienst) Web : www.kmkg-mrah.be

koNINkLIjkE MusEa VooR scHoNE kuNstEN VaN BELGIë

Regentschapsstraat 3 • 1000 Brussel Tel. : 02/508.32.11 • info@fine-arts-museum.be Tel. : 02/508.33.50 (educatieve dienst) Web : www.fine-arts-museum.be MusEuM VooR NatuuR wEtENscHaPPEN

vautierstraat 29 • 1000 Brussel Tel. : 02/627.42.38 • info@sciencesnaturelles.be Web : www.natuurwetenschappen.be

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

Mu

MusEuM VaN HEt BELGIscH BIER

sE

a

21


tHEatER EN sPEktakELZaLEN Brussel heeft als hoofdstad een gevarieerd aanbod aan spektakelzalen, danszalen en zang en muziekzalen. zoals dit het geval is voor de andere hoofdstukken van de gids ’Brussel voor Allen’ hebben we ervoor gekozen de spektakelzalen te beschrijven om slechte verrassingen te vermijden.

©Visit Brussels

de plaatsen waar een of meerdere trappenhallen zijn, hebben we er wijselijk uitgelaten. het is echter aangeraden wanneer u reserveert, te vermelden of u een passen kan zetten, of u uit uw rolstoel kan of niet,... teneinde de meest geschikte en meest toegankelijke plaatsen te krijgen.

aNcIENNE BELGIquE

kRuIDtuIN

Anspachlaan 110 • 1000 Brussel Tel. : 02/548.24.24 Web : www.abconcerts.be

koningsstraat 236 • 1210 Brussel Tel : 02/226.12.11 • botanique@arcasdis.be Web : www.ais.be/botanique

BEuRsscHouwBuRG

koNINkLIjk cIRcus

20-28, A. ortsstraat • 1000 Brussel onderrichtsstraat 81 • 1000 Brussel Tel. 02/550 03 50 • tickets@beursschouwburg.be Tel. : 02/218.20.15 Web : www.beursschouwburg.be Web : www.cirque-royal.org

tHE

VoRst NatIoNaaL

94, Waterlosesteenweg • 1060 Brussel Tel. : 02/538 90 20 richard.joukovsky@lejacquesfranck.be Web : www.leacquesfranck.be

globelaan 36 • 1190 Brussel Tel : 0900-69 500 - tickets (50 cent/ minute) Tel. int : +32 70 25 20 20 - tickets (30 cent/ min.) Web : www.vorstnationaal.be

a tE

Rs

22

cuLtuREEL cENtRuM jacquEs FRaNck

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


GaLERIEs cINEMa - koNINGINNENGaLERIj

tHéâtRE NatIoNaL

koninginnegalerij 26 • 1000 Brussel Tel. : 02/514.74.98 • contact@galeries.be Web : www.galeries.be

111-115, Jacqmainlaan • 1000 Brussel Tel. 02/203 41 55 • Web : www.theatrenational.be theatrenational@theatrenational.be

HaLLEN VaN scHaaRBEEk

koNINkLIjk PaRktHEatER

koninklijke ste-mariastraat 22A • 1210 Brussel Tel. : 02/218.21.07 • Web : www.halles.be

Wetstraat, 3 • 1000 Brussel Tel. 02/505.30.30 theatre.royal.du.parc@skynet.be Web : www.parc.belgonet.com

MuNt (DE)

kVs leopoldstraat 4 • 1000 Brussel Tel. : 070/23.39.39 • Web : www.demunt.be MuséE INtERNatIoNaL DE La MaRIoNNEttE - tHéâtRE Du PERRucHEt

tHéâtRE DE PocHE

tHéâtRE saINt-MIcHEL

gymnasiumweg, 1a • 1000 Brussel gsm: 0476.30.29.01 • Tel. 02/ 647.27.26 thomas@poche.be • Web : www.poche.be

pater Eudore devroyestraat 2 • 1040 Brussel Tel. 02/ 732.70.73 • info@theatrestmichel.com Web : www.theatrestmichel.com

tHéâtRE DEs MaRtyRs

tHéâtRE VaRIa

martelaarsplein 22 • 1000 Brussel Tel. 02/223.32.08 • theatre.martyrs@busmail.net Web : www.theatredesmartyrs.be

skepterstraat 78 • 1050 Brussel Tel. : 02/640.82.58 • reservation@varia.be Web : www.varia.be

tHéâtRE LEs taNNEuRs

tHuRN & taxIs

huidevettersstraat 75-77 • 1000 Brussel Tel : 02/ 502 37 43 • Res. : 02/ 512 17 84 info@lestanneurs.be • site www.lestanneurs.be

havenlaan 86c • 1000 Brussel Tel : 02/ 424.22.98 • tt@tour-taxis.com Web : www.tourtaxis.com tH

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

E

Avenue de la Forêt 50 • 1050 Brussels Tel. : 02/ 673.87.30 • info@theatreperuchet.be

kvs_Bol & kvs_Top lakensestraat 146 • 1000 Brussel Tel. : 02/210 11 12 • tickets@kvs.be infos & Administratie : 9 Arduinkaai 9 • 1000 Brussel Tel. : 02/210 11 00

at

ERs

23


o oN

st.

24

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

ŠVisit Brussels

tENt


tENtooNstELLINGs & coNFERENtIEZaLEN atELIERs DEs taNNEuRs

caFE sINt-GoRIksHaLLEN

huidevettersstraat 58-62 • 1000 Brussel Tel. : 02/548 70 00 • info@ateliersdestanneurs.be Web : www.ateliersdestanneurs.be

sint-goriksplein 1 • 1000 Brussel Tel. : 02/502.44.24 • info@hallesaintgery.be Web : www.hallessaintgery.be

atoMIuM

INtERNatIoNaaL cENtRuM VooR staD, aRcHItEctuuR EN LaNDscHaP (IcsaL / cIVa)

Atomiumsquare • 1020 Brussel Tel. : 02/475 47 75 • info@atomium.be Web : www.atomium.be

kluisstraat 55 • 1050 Bruxelles Tel. : 02/642.24.50 • Web : www.civa.be

autowoRLD

cHaLEt RoBINsoN

Jubelpark 11 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 736.41.65 • info@autoworld.be

steigerpad 1 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 372 92 92 Web : www.chaletrobinson.be

koNINkLIjkE BIBLIotHEEk VaN BELGIë MusEuM VooR DRukkERIj EN LItERatuuR FLaGEy

heilig kruisplein • 1050 Brussel Tel. : 02/ 627.16.40 • soc.flagey@skynet.be Web : www.flagey.be

tENt

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

o

©Visit Brussels

keizerslaan 4 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 519 53 56 • musimp@kbr.be Web : www.kbr.be

o

Ns

t.

25


GaLERIEs cINEMa - koNINGINNEGaLERIj

MuZIEkINstRuMENtENMusEuM

koninginnegalerij 26 • 1000 Brussel Tel. : 02/514.74.98 • contact@galeries.be Web : www.galeries.be

hofberg 2 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 545.01.53 • info@mim.fgov.be

HaLLEN VaN scHaaRBEEk

koninklijke ste-mariastraat 22A • 1210 Brussel Tel. 02/218.21.07 Web : www.halles.be HuIs VaN DE autoMoBIEL

Woluwelaan 46, bus 6 • 1200 Brussel Tel. 02/778.64.00 • info@maisondelautomobile.be Web : http://maisondelautomobile.be/ location-de-salles/ ERasMusHuIs, FILosoFIscHE EN kRuIDENtuIN

kapittelstraat 31 • 1070 Brussel Tel. 02/ 521.13.83 • info@erasmushouse.museum MuNtPuNt

Filmmuseum - cINEMatEk

Baron-hortastraat 9 • 1000 Brussel Tel. : 02/551 19 19 • info@cinematek.be Web : www.cinematek.be MaGRIttE MusEuM

koninklijke musea voor schone kunsten van België Regentschapsstraat 3 • 1000 Brussel Tel. : 02/508 32 11 • info@kmkg-mrah.be Web : www.musee-magritte-museum.be koNINkLIjkE MusEa VooR kuNstEN EN GEscHIEDENIs

Jubelpark 10 • 1000 Brussel Tel. : 02/741.72.11 • info@kmkg-mrah.be Tel. : 02/741.72.15 (educatieve dienst) Web : www.kmkg-mrah.be koNINkLIjkE MusEa VooR scHoNE kuNstEN VaN BELGIë

6, muntplein • 1000 Brussel Tel. : 02/ 278 11 27 • Web : www.muntpunt.be www.muntpuntteam.be BELVuE MusEuM

paleizenplein, 7 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 502 46 23 • info@belvue.be Web : www.belvue.be

Regentschapsstraat 3 • 1000 Brussel Tel. : 02/508.32.11 • info@fine-arts-museum.be Tel. : 02/508.33.50 (educatieve dienst) Web : www.fine-arts-museum.be MusEuM VooR NatuuR wEtENscHaPPEN

vautierstraat 29 • 1000 Brussel Tel. : 02/627.42.38 • info@sciencesnaturelles.be Web : www.natuurwetenschappen.be tENt

o oN

st.

26

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


PaRLaMENtaRIuM

Wiertzstraat 60 • 1047 Brussel Tel. : 02/ 283 22 22 parlamentarium@europarl.europa.eu Web : http://www.europarl.europa.eu/visiting/ nl/homepage.html squaRE BRussELs BRussELs MEEtING cENtRE

glass Entrance kunstenberg • 1000 Brussel Tel : 02/515.13.00 • info@square-brussels.com Web : www.square-brussels.com tHuRN & taxIs

havenlaan 86c • 1000 Brussel Tel : 02/ 424.22.98 • tt@tour-taxis.com Web : www.tourtaxis.com wIELs | HEDENDaaGs kuNstENcENtRuM

tENt

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

o

©Visit Brussels

van volxemlaan 354 • 1190 Brussel Tel. : 02/ 340 00 53 event@wiels.org ; michael@wiels.org Web : www.wiels.org

o

Ns

t.

27


o oN

st.

28

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

ŠVisit Brussels

tENt


PaRkEN sinds 2008 werden 7 Brusselse parken toegankelijk gemaakt voor de pBm’s : het pedepark te Anderlecht ; koningpark te Jette ; hallepoortpark te Brussel ; Abdij van Terkameren te Elsene ; scheutbospark te sint-Jans-molenbeek, Elisabethpark te koekelberg. ze werden speciaal ingericht om te voldoen aan de eisen van de personen met beperkte mobiliteit (pBm’s) en op die manier toegankelijk voor iedereen. Een aantal wegen werden verbreed, gestabiliseerd en de hellingen werden verzacht. voor een optimale ontvangst van de personen met een handicap werden zelfs de bewakers speciaal opgeleid en een aantal uitrustingen zoals de toiletten werden aangepast. voor een betere interactie met de omgeving werden specifieke communicatiemiddelen geplaatst langs bepaalde parcours. in het Boudewijnpark bijvoorbeeld en het pedepark worden de slechtzienden bijgestaan door geleidelijnen op de grond die hen brengen tot het informatiebord in braille. dit is een unicum voor Brussel. ook op de speelpleinen kunnen de jongere mindervaliden zich voortaan ook amuseren samen met de andere kinderen op beveiligde en makkelijk toegankelijke schommels.

tER kaMERENBos

LEs jEux D’HIVER

dianelaan • 1050 Brussel

chemin du croquet 1 • 1050 Brussel Tel. : 02/649.08.64 • gsm : 0476/ 74 50 85 info@yeuxdhiver.be • www.jeuxdhiver.be

BRuPaRck

MINI EuRoPa Aan de voet van het Atomium (heizel) Tel. : 02/474.83.83 Web : www.bruparck.com ZoNIëNwouD

Bruparck • 1020 Brussel Tel. : 02/478.05.50 • info@minieurope.com Web : www.minieurope.com PaRk VaN BRussEL

Een kaart te verkrijgen bij het Nationaal geografisch instituut vermeldt de parkings die toegankelijk zijn voor pRm’s

koningsstraat • 1000 Brussel

DE MELLaERts-VIjVERs

PaRk VaN DE PEDE

vorstlaan 275 • 1150 Brussel Tel. : 02/779.36.21

Neerpedestraat • 1070 Anderlecht

Pa

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

R

k

EN

29


PaRk VaN DE HaLLEPooRt

koNING BouDEwIjNPaRk

hallepoort • 1000 Brussel

Wereldtentoonstellinglaan, laerbeeklaan 1090 Brussel

woLuwEPaRk EN MELLaERts-VIjVERs

Tervuerenlaan • 1150 Brussel kRuIDtuINPaRk

GEZoNDHEIDsPIstE - PaRk VaN ossEGEM

1000 Brussel

koningsstraat 236 • 1210 sint-JoosT-ten-NodE juBELPaRk

Blijde-inkomstlaan • 1040 Brussel PaRk scHEutBos

scheutbosstraat • 1080 sint-Jans-molenbeek

sPEcIaaL aaNGEPast sPEELPLEIN sINt-LaMBREcHts-woLuwE

ELIsaBEtHPaRk dumontlaan 40 • 1200 Brussel Tel. : 02/761.28.21 leopold ii-laan • 1081 Brussel

sPEELPLEIN jEuGDPaRk jEttE

g. de greeflaan • 1090 Brussel sPEELPLEIN waRaNDEPaRk

paleizenplein / koningsstraat 1000 Brussel

Pa

R k

EN

30

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


sPoRtZaLEN / ZwEMBaDEN sPoRtcENtRuM VaN ouDERGEM

EsPaDoN (ZwEMBaD)

dorpelingstraat 89 • 1160 Auderghem Tel. : 02/ 673 55 78

veldstraat 69 • 1040 Brussel Tel. : 02/640 38 38

sPoRtcENtRuM VaN HEt ZoNIëNwouD

LoNGcHaMP (ZwEMBaD)

Waversesteenweg 2057 • 1160 Auderghem Tel. : 02/672 93 30 adeps.auderghem@cfwb.be Web : www.adeps.be/soignes

1, de Fré square • 1180 Brussel Tel. : 02/374 90 05 • sport@uccle.be LouIs NaMècHE (ZwEMBaD)

sPoRtcENtRuM ‘La woLuwE’ van kalckstraat 93 • 1080 Brussel Tel. : 02/410.08.03 Emmanuel mounierlaan 87 1200 sint-lambrechts-Woluwe Tel. : 02/762 85 22 • book.csw@skynet.be Web : www.centresportifdelawoluwe.be sPoRtcENtRuM VaN sINt-PIEtERs-woLuwE

NEDER-oVER-HEMBEEk (ZwEMBaD)

lombartzijdestraat 120 • 1120 Brussel Tel. : 02/268.00.43 océaDE (ZwEMBaD)

salomélaan 2 • 1150 Brussel Tel. : 02/762.12.75 sPoRtcoMPLEx tERDELt

Terdeltplein • 1030 Brussels Tel. : 02/242 57 38 • info@tcterdelt.be Web : www.tcterdelt.be sPoRtZaaL cHEVaLIER aLBERt tRIcot

sportverening ’ AscTR’ vzw marathonlaan 1 • 1020 Brussel Tel. : 02/476 13 76 jeanvilette@belgacom.net

Bruparck • 1020 Brussel Tel. : 02/478.43.20 • info@oceade.be Web : www.oceade.be PoséIDoN (ZwEMBaD)

dapperenlaan 4 • 1200 Brussel Tel. : 02/771.66.55 • poseidon.piscine@chello.be Web : www.rbp.be/piscine.htm tRItoN (ZwEMBaD)

oudstrijderslaan 260A • 1140 Br. Tel. : 02/247.63.20 sP

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

o

Rt

31


Lo G I E s voor het opmaken van de onderstaande lijst van hotels hebben wij ons gebaseerd op de lijst “Brussels Booking desk” ter beschikking gesteld door visitBrussels. de meeste hotels van deze lijst werden eind 2011, begin 2010 bezocht om de toegankelijkheid van de gemeenschappelijke ruimten en de kamers na te gaan. Wij hebben enkele nieuwigheden ontdekt en ook een aantal interessante gelegenheden waar een hotel en een restaurant met elkaar verbonden zijn, waardoor u toegang hebt tot aangepaste toiletten. het is niet altijd even eenvoudig om die toiletten te vinden, omdat ze soms niet goed zijn aangegeven. vraag dus even na aan het onthaal of in het restaurant (bijvoorbeeld in Novotel Brussels centre Tour). We wijzen er ook nog op dat het toeristisch informatiekantoor voor België (grasmarkt 62) toegankelijk werd gemaakt met een gelijkvloerse toegang en automatische deuren. Bovendien (grasmarkt 61 - 02 504 03 00) opende Toerisme vlaanderen het ’infopunt Toegankelijk Reizen’, een informatiebalie voor reizigers met een handicap over de toegankelijkheid van de toeristische infrastructuur in binnen- en buitenland (02 504 03 00). om u bij uw keuze te helpen, hebben wij aan de gebruikelijke logo’s op onze website commentaar toegevoegd over de kenmerken van de plaatsen. in de beschrijving hebben wij de breedte van de smalste deur vermeld als dit minder dan 83 cm was. heel algemeen kunnen we zeggen dat er nergens bedden zijn met een aanvaardbare hoogte. We raden u dan ook aan om blokken mee te nemen om uw bed hoger te plaatsen. de meeste badkamers zijn voorzien van een bad, maar we hebben expliciet op onze website vermeld als er een douche is in plaats van een bad. verder zijn er slechts zeer weinig hotels die aangepast zijn voor slechthorenden (fax in de kamers, visuele bel- en alarmsystemen) en slechtzienden. in nagenoeg alle hotels is een geleidehond toegelaten. sommige hotels vragen hiervoor wel een toeslag tussen 10 € à 15 € per dag, maar in andere is dit gratis. Tot slot, de kamers. het hotelwezen in Brussel is relatief luxueus en duur. de prijzen variëren aanzienlijk in functie van het seizoen. over het algemeen zijn ze goedkoper tijdens het weekend. vraag uitleg wanneer u reserveert ! aDaGIo BRussELs cENtRE MoNNaIE aPaRtHotEL

Anspachlaan 20 • 1000 Brussel Tel. : 02/212 93 00 h7242-dm@adagio-city.com Web : www.adagio-city.com/brussels

astRID cENtRE HôtEL ***

zaterdagplein 11 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 219.31.19 • astrid@3starshotels.be Web : www.astridhotel.be atLas HôtEL ***

aMIGo HotEL *****

Lo

G

IE

s

32

Amigostraat 1-3 • 1000 Brussel Tel. : 02/547 47 47 • directline : 02/547 47 53 mverplancke@roccofortecollection.com Web : www.roccofortehotels.com

oude graanmarkt 30 • 1000 Brussel Tel. : 02/502 60 06 • info@atlas-hotel.be Web : www.atlas-hotel.be jacquEs BREL - jEuGDHERBERG

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


caRREFouR DE L’EuRoPE ****

zavelputstraat 30 • 1000 Brussel Tel. : 02/218.01.87 brussels.brel@laj.be Web : www.laj.be BEst wEstERN couNty HousE HotEL

helden square 2-4 • 1180 Brussel Tel. : 02/ 375 44 20 Web : www.bestwestern.be/countyhouse

grasmarkt 110 • 1000 Brussel Tel. : 02/504.94.00 • info@carrefoureurope.net Web : www.sabenahotels.com/carrefour cascaDE HotEL ZuID

5-7 Fonsnylaan, • 1060 Brussel Tel. 02/533 10 90 infomidi@cascadehotel.be Web : www.cascadehotel.be cHâtELaIN *****

BEst wEstERN PREMIER soDEHotEL La woLuwE

E. mounierlaan 5 • 1200 Brussel Tel : 02/775.21.11 • info@sodehotel.eu Web : www.sodehotel.eu

All suite hotel-Brussels kasteleinstraat 17 • 1000 Brussel Tel. : 02/646.00.55 • info@chatelain.net Web : www.le-chatelain.net cItaDINEs HotEL ***

BREuGHEL-NEDERLaNDstaLIGE jEuGDHERBERG

heilige geeststraat 2 • 1000 Brussel Tel. : 02/511 04 36 • brussel@vjh.be Web : www.jeugdherbergen.be/brussel

guldenvlieslaan 61-63 • 1060 Brussel Tel. : 02/543.53.53 Web : www.citadines.be cItaDINEs saINtE catHERINE ***

BRIstoL-stEPHaNIE HotEL****

louizalaan 91-93 • 1050 Brussel Tel. : 02/543.33.11 • hotel-bristol@bristol.be Web : www.bristol.be caMPaNILE HotEL **

Brandhoutkaai 51 • 1000 Brussel Tel. : 02/221.14.11 • stecatherine@citadines.be Web : www.citadines.be coNRaD INtERNatIoNaL BRussELs HotEL *****

Lo

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

G

campanile Brussels Airport : op 3 km van de louisalaan 71 • 1050 Brussel vuchthaven. Excelsiorlaan, 2 • 1930 zaventem Tel. 02/542.42.42 Tel. 02/720.98.62 • campanile.zaventem@skynet.be brusselsinfo@conradhotels.com Web : http://conradhotels3.hilton.com IE

s

33


cRowNE PLaZa BRussELs - LE PaLacE****

ginestestraat 3 • 1210 Brussel Tel. : 02/203.62.00 • info@cpbxl.be Web : www.crowneplaza.com DoME HotEL ****

kruidtuinlaan 9-12-13 • 1000 Brussel Tel. : 02/218.06.80 • info@hotel-le-dome.be Web : www.hotel-le-dome.be FIRst EuRoFLat HotEL ****

karel de grotelaan 50 • 1000 Brussel Tel. 02/230.00.10 reservation@firsteuroflathotel.be Web : www.firsteuroflathotel.be FoRMuLE 1 HotEL - BRussELs aIRPoRt **

Bessenveldstraat17 a • 1831 machelen-diegem Tel. : 02/725.69.00 Web : www.tripadvisor.com/hotel_Re.... http:// www.hotelformule1.com FouR PoINts HotEL BRussELs ****

paul spaakstraat 15 • 1000 Brussel Tel. 02/645.61.11 Web : www.fourpoints.com GoLDEN tuLIP HotEL BRussELs BouLEVaRD ***

kruisvaartenstraat 3 • 1210 Brussel Tel. : 02/205.15.11 Web : www.thonhotels.be kruidtuin © visiTBRUssEls

Lo

G

IE

s

34

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


HotEL aLoFt BRussELs scHuMaN

Jean Reyplein • 1040 Brussel Tel. : 02/800 0888 reservations.brussels@alofthotels.com Web : www.aloftbruxelles.com HôtEL aRIs **

grasmarkt 78-80 • 1000 Brussel Tél. : 02/514 43 00 • aris@3sh.be Web : www.arishotel.be HotEL couRtyaRD By MaRRIott ****

olympiadelaan • 1140 Evere Tel. : 02/337.08.08 courtyard.brussels@courtyard.com Web : www.courtyard.com/brucy coMFoRt INN ERasME ***

lenniksebaan 790 • 1070 Brussel Tel. : 02/523.62.82 • comfort@skynet.be Web : www.hotelerasme.com HotEL RaMaDa BRussELs woLuwE

pleiadenlaan 67- 69 • 1200 Brussel Tel. : 02/775.31.80 info@ramadabrusselswoluwe.be Web : www.ramadabrusselswoluwe.be HILtoN BRussELs cIty ****

G

Lo

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

©Visit Brussels

Rogierplein • 1210 Brussel Tel. : 02/203 31 25 • Réservation : 0800/12 246 sales.brusselscity@hilton.com Web : www.brussels-city.hilton@hilton.com IE

s

35


HoLIDay INN BRussELs aIRPoRt ****

HotEL sILkEN BERLayMoNt BRussELs ****

holidaystraat 7 • 1831 diegem Tel. : 02/720.58.65 www.holiday-inn.comm/hotels/bru-airport

karel de grote laan 11-19 • 1000 Brussel Tel. : 02/231.09.09 hotel.berlaymont@hoteles-silken.com site : www.silkenberlaymont.com

HoLIDay INN BRussELs cIty cENtRE ****

charleroisesteenweg 38 • 1060 Brussel Tel. : 02/533.66.66 Web : www.holiday-inn.com/bru-cityctr HoLIDay INN BRussELs-scHuMaN ****

Breydelstraat 20 • 1040 Brussel Tel. : 02/280 40 00 hotel@holiday-inn-brussels-schuman.com Web : www.holidayinn.com/brusselschuman HoLIDay INN ExPREss BRussELs ***

Hyatt REGENcy BRussELs BaRsEy ****

louisalaan 381-383 • 1050 Brussel Tel. : 02/649.98.00 • brussels@hyattintl.com Web : www.brussels.regency.hyatt.com IBIs HotEL BRussELs aIRPoRt ***

Bessenveldstraat, 17 • 1831 diegem Tel. : 02/725.43.21 Web : www.ibishotel.com/gb/ hotel-1090-ibis-brussels-airport/ IBIs HotEL BRussELs cENtRE sINt-katELIjNE ***

Berkenlaan, 5 • 1831 diegem Tel. : 02/725.33.80 Web : www.holidayinn-brussels.com/airport/ Joseph plateaustraat 2 • 1000 Brussel Tel. : 02/513.76.20 • h1454@accor-hotels.com HoLIDay INN GaRDEN couRt BRussELs ExPo*** Web : www.ibishotel.com/fr/ hotel-1454-ibis-brussels-centre-ste-catherine/ keizerin charlottelaan 6 • 1020 Brussel Tel. : 02/478.70.80 hige.brusselsexpo@skynet.be Web : www.holidayinn.com HotEL BLooM ! ***

koningsstraat 250 • 1210 sint-Joost-ten-Node Tel : 02/220.66.11 Web : www.hotelbloom.com

Lo

Romeinse steenweg 572 • 1853 Brussel Tel. : 02/461.00.21 Web : www.ibishotel.com/gb/ hotel-2846-ibis-brussels-expo-atomium/ IBIs HotEL BRussELs GRaND PLacE ***

grasmarkt 100 • 1000 Brussel Tel. : 02/514.40.40 • h1046@accor.com Web : www.ibishotel.com/fr/ hotel-1046-ibis-brussels-off-grand--place/

G

IE

s

36

IBIs HotEL BRussELs ExPo **

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


IBIs-accoR HotELs (ZuID) ***

MERcuRE BRussELs cENtER LouIsE

charleroisesteenweg 38 • 1060 Brussel Engelandstraat 2-20 • 1060 Brussel Tel. : 02/541.44.44 • Web : www.ibishotel.com/ Tel : 02/5336666 fr/hotel-3152-ibis-brussels-centre-gare-midi/ mercurebrusselslouise@alliance-hospitality.com Web : www.mercure.com IZaN aVENuE LouIsE **** MERcuRE HôtEL BRussELs aIRPoRt **** Blanchestraat 4 • 1000 Brussel Tel. : 02/535.95.00 • avenuelouise@izanhoteles.es 74, Jules Bordetlaan • 1140 Brussel Tel : 02/726.73.35 • h0958@accor-hotels.com Web : www.solmelia.com La MaIsoN Du DRaGoN HotEL ****

NH atLaNta HotEL ****

Adolphe maxlaan 146-160 • 1000 Brussel Tel. 02/218.82.15 • hotel.maisondudragon.bru@skynet.be MaRRIott HotEL *****

Adolphe maxlaan 7 • 1000 Brussel Tel. : 02/217.01.20 • nhatlanta@nh-hotels.be Web : www.nh-hotels.com

NH HotEL GRotE ZaVEL **** A. ortsstraat 3-7 • 1000 Brussel Tel. 02/516.90.90 • mhrs.brudt.ays.mgr@marriotthotels.com Web : www.marriotthotels.com/BRUdT Bodenbroeckstraat 2-4 • 1000 Brussel Tel. : 02/518 11 00 MaRtIN’s cENtRaL PaRk **** reservations@nh-hotels.com Web : www.nh-hotels.com karel de grotelaan 80 • 1000 Brussel Tel. : 02/2 230 85 55 • mcp@martinshotels.com Web : www.martins-hotels.com/ Max HotEL ****

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

G

Europakruispunt 3 • 1000 Brussel Tel. : 02/548.42.11 • info.brussels@lemeridien.com Web : www.lemeridienbruxelles.fr

Lo

MéRIDIEN HotEL *****

kleine zavel © André moons

Adolphe maxlaan 107 • 1000 Brussel Tel. : 02/219.00.60 • max@3sh.be Web : www.maxhotel.be/

IE

s

37


NoVotEL BRussELs aIRPoRt ***

RaDIssoN BLu Eu HotEL

da vincilaan 25 • 1831 diegem Tel. : 02/725.30.50 • h0467@accor.com

idaliestraat 35 • 1050 Brussel Tel. 02 626 81 11 • info.brusselseu@radissonblu.com Web : www.radissonblu.fr/euhotel-brussels/

NoVotEL oFF GRotE MaRkt HotEL *** RaDIssoN BLu RoyaL HotEL BRussELs ***** grasmarkt 120 • 1000 Brussel Tel. : 02/514 33 33 • h1030@accor.com Web : www.accor.com PaRk INN By RaDIssoN BRussELs ZuID HotEL ****

marcel Broodthaersplein 3 • (Avenue Fonsny) 1060 Brussel • Tél. : 02/535 14 00 info.brussels-midi@rezidorparkinn.com Web : www.parkinn.com/hotel-brussels PLaZa HotEL*****

Wolvengracht 47• 1000 Brussel Tel. 02/227 30 40 • info.brussels@radissonsas.com Web : www.royal.brussels.radissonsas.com RENaIssaNcE BRussELs HôtEL *****

parnassusstraat 19 • 1050 Brussel Tel. : 02/505 50 50 rhi.bru.renaissance@renaissancehotels.com Web : www.renaissancehotels.com scaNDIc HotEL GRaND PLacE *****

Adolphe maxlaan 118-126 • 1000 Brussel Tel. 02/278 01 00 • reservations@leplaza-brussels.be Web : www.leplaza-brussels.be PREsIDENt HotEL ****

Arenbergstraat 18 • 1000 Brussel Tel. : 02/548 18 05 • grand.place@scandichotels.be Web : www.scandichotels.com/grandplace sHERatoN HotEL *****

Lo

Rogierplein 3 • 1210 Brussel • Tel. : 02/224.31.11 reservations.brussels@starwoodhotels.com Web : www.sheraton.com/brussels

quEEN aNN HotEL ***

sLEEP wELL - jEuGDHERBERG

Emile Jacqmainlaan 110 • 1000 Brussel Tel. : 02/217.16.00 • info@queen-anne.be Web : www.queen-anne.be

dambordstraat 23 • 1000 Brussel Tel. : 02/218.50.50 info@sleepwell.be Web : www.sleepwell.be

G

IE

s

38

World Trade center. koning Albert ii-laan 44 • 1000 Brussel Tel. : 02/203.20.20 • wtc.info@presidenthotels.be Web : www.presidenthotels.be/wtc

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


soFItEL BRussELs EuRoPE *****

VINtaGE HotEL***

Jourdanplein 1 • 1040 Brussel Tel. : 02/235 51 00 • h5282@accor.com Web : www.sofitel.com

dejonckerstraat 45 • 1060 Brussel Tel. : 02/533.99.80 • info@vintagehotel.be Web : www.vintagehotel.be

staNHoPE HotEL *****

waRwIck BaRsEy HotEL BRussELs ****

9, handelsstraat • 1000 Brussel Tel. : 02/506 91 11 • info@stanhope.be Web : www.stanhope.be

louizalaan 381-383 • 1050 Brussel Tel. : 02/649.98.00 • www.warwickbarsey.com res.warwickbarsey@warwickhotels.com

tHE DoMINIcaN HotEL-DELuxE DEsIGN

leopoldstraat 9 • 1000 Brussel Tel. 02/203 08 08 • info@thedominican.carlton.be Web : www.thedominican.be tHE HotEL, BRussELs *****

Waterloolaan 38 • 1000 Brussel Tel. : 02/504.11.11 • reservations@thehotel.be Web : www.thehotel.be tHoN HotEL BRussELs cIty

17, Bolwerklaan • 1210 Brussel Tel. : 02/205 5111 • reservations@thehotel.be Web : www.thonhotels.be

G

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

Lo

75 Wetstraat • 1000 Brussel Tel. : 02/204 39 11 • eu@thonhotels.be Web : www.thonhotels.be

©Visit Brussels

tHoN HotEL Eu****

IE

s

39


caFé’s & REstauRaNts deze rubriek bevat een verre van volledige lijst van restaurants en bars die wij tijdens de voorbereiding van deze gids hebben bezocht. de keuze van de zaken is bepaald door de smaak van de auteurs en de referenties uit andere toeristische gidsen. Uiteraard is dit slechts een kleine greep uit het aanbod. op enkele uitzonderingen na zijn er haast geen instellingen met toegankelijke toiletten. Een aantal restaurants zijn verbonden met een hotel, waar wel aangepaste toiletten kunnen worden gevonden. deze toiletten worden echter niet systematisch aangeduid en het is aanbevolen om inlichtingen te vragen aan de bar van het restaurant of aan het onthaal. deze toiletten zijn op onze website vermeld. BRassERIE DE 1898

oudergemselaan 4 • 1040 Brussel Tel. : 02/230 22 32 • brasserie1898@gmail.com Web : http://brasserie1898.eresto.net aRtHuR’s

Rue de Trèves, 26 • 1050 Brussel Tél : 02/502.89.37 • contact@arthurs.be Web : www.arthurs.be au cocHoN D’oR

Brandhoutkaai 15 • 1000 Brussel Tel/Fax : 02/218.07.71 auRIGE (L’)

Avenue de Tervueren, 24 • 1040 Brussel Tél/Fax : 02/735 71 03

©Visit Brussels

B’aRtIst caFé

BaR & sto RE

40

kasteleinstraat 17 • 1000 Brussel Tel : 02/646.00.55 • brasserie1898@gmail.com Web : www.le-chatelain.be/bartist.asp

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


©Visit Brussels

BaBEko

BELGa quEEN

place sainte catherine 26 • 1000 Brussel Tel. /Fax : 02/218 62 83 • babeko.info@gmail.com Rue Fosse-aux-loups 32 • 1000 Brussel Web : www.babeko-sainte-catherine.be Tel. : 02/217 21 87 info.brussels@belgaqueen.be Web : www.belgaqueen.be BaR GREEN wItcH BELLoNE caFé

BaR LE RIxos

vlaanderenstraat 46 • 1000 Brussel Tel. : 0486/52.35.31 guy.samyn@gmail.com Web : www.bellone.be

Rue vandevelde 24 • 1030 Brussel Tel. : 0486/37.51.71

BIG MaMa

BaR PaRaLLèLE

place Fernand cocq 27 • 1050 Brussel Tel. : 02/512.30.41 • barparallele@gmail.com

place de la vieille halle aux Blés 41-42 • 1000 Brussel Tel. : 02/513 36 59 info@bigmama.be Web : www.bigmama.be

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

caF E

Rue duquesnoy 45-47 • 1000 Brussel Tel. : 02/502 78 05

&

sto RE

41


BLEu DE toI

BRassERIE MéRoDE

Rue des Alexiens 73 • 1000 Brussel Tel. /Fax : 02/ 502 43 71 • bleudetoi@skynet.be Web : www.bleudetoi.be

Tervurenlaan 9 • 1040 Brussel Tel. : 02/735.51.11 • info@brasseriemerode.com Web : www.brasseriemerode.be

BoccoNI

BRassERIE saINt LaMBERt

Amigostraat 1 • 1000 Brussel Rue voot (place st-lambert) 40 Tel : 02/547.47.15 • www.ristorantebocconi.com 1200 Woluwé-saint-lambert Tel. : 02/303.69.55 BostoN stEak HousE BRassERIEs Du suD (LEs) place Rogier 6 • 1210 Brussel Tel. : 02/201 54 32 Web : www.bostonsteackhouse.be BouRGEoIs (LE)

Rue st-lambert 36 1200 Woluwé-saint-lambert Tel. : 02/771.47.87 BRouEttE

Beenhouwersstraat 17 • 1000 Brussel Tel : 02/ 511 84 45 BRassERIE DE La RouE D’oR

grote markt 2-3 • 1000 Brussel Tel. : 02/511 54 94 • info@labrouette.be Web : www.brouette.be BRuMaIRE (LE)

Rue des chapeliers 26 • 1000 Brussel Tel. : 02/514.25.54 Web : www2.resto.be/rouedor BRassERIE HoRta

BaR &

BRussELs GRILL

Rue des sables 20 • 1000 Brussel Tel. : 02/217.72.71 • ciearthur@win.be Web : brasserie.horta@yahoo.fr

place de Brouckère 19 • 1000 Brussel Tel. : 02/219 12 19 • www.brussels-grill.be

BRassERIE La MaIsoN HautE

BRussELs GRILL

Avenue georges henri, 281 1200 Woluwé-saint-lambert Tel. : 02/733.03.13

Avenue de la Toison d’or, 7 • 1000 Brussel Tel. : 02/512 37 68 Web : www.brussels-grill.be

sto RE

42

Avenue des villas, 1 • 1060 Brussel Tel. : 02/539 32 54

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


BRussELs GRILL

caFé wILtcHER’s

Avenue du Boulevard 21 • 1210 Brussel Tel. : 02/274 13 30 site : www.brussels-grill.be

Avenue louise 71 • 1050 Brussel Tel : 02/542.48.50

caFé BocaGE

caLaLou (LE)

van meenenplein 35A • 1060 Brussel Tel : 02/737.30.32

kleine Beenhouwersstraat 33 • 1000 Brussel Tel : 02/513 15 62 • lecalalou@hotmail.com Web : www.lecalalou.be

caFé coMPtoIR

caNtINE DE La VILLE (La)

Rue de la paix, 22 • 1050 Brussel Tel. : 02/503 22 36

hoogstraat 72 • 1000 Brussel Tel. : 02/512.88.98 Web : www.cantinedelaville.be

caFé DEs éPIcEs (LE)

Jourdanplein 21 • 1040 Brussel Tel. 02/280.43.17 • reservation@cafedesepices. be Web : www.cafedesepices.be

caRPE DIEM

Tervuerenlaan 13 • 1040 Brussel Tel : 02/735.05.49 casa MaNuEL BRassERIE

caFé DEs HaLLEs saINt-GéRy

saint-géryplein 1 • 1000 Brussel Tel : 02/502.44.24 • info@hallesaintgery.be Web : www.hallessaintgery.be

grand place 34 • 1000 Brussel Tel. : 02/511 47 47 casa MaNuEL REstauRaNt

caFé LE PaRNassE Rue chair et pain 9 • 1000 Brussel Tel. : 02/511 47 47 parnassusstraat 19 • 1050 Brussel Tel : 02/505.29.29

caVE Du Roy

caFé MétRoPoLE

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

caF E

de Brouckèreplein 31 • 1000 Brussel Tel. : 02/219.23.84

grote markt 14 • 1000 Brussel Tel : 02/502 14 11 • info@caveduroy.com Web : www.caveduroy.com

&

sto RE

43


côtELEttE (La)

cItIZEN (LE)

Beenhouwersstraat 30 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 512 59 19

sint Bonifaciusstraat , 4 • 1050 Brussel Tel. : 02/502 00 08

cHaLEt RoBINsoN

cLaN DEs BELGEs (LE)

steigerpad 1 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 372 92 92 • www.chaletrobinson.be

vredestraat 20 • 1050 Brussel Tel. : 02/511 11 21 • www.leclandesbelges.com

cHaRLEs quINt

coco (LE)

grasmarkt 97 • 1000 Brussel

luxemburgplein 10 • 1050 Brussel Tel. : 02/230.22.30 • info@cocoeat.be Web : www.cocoeat.be

cHEZ LéoN

coIN DE MER Rue des Bouchers 18 • 1000 Brussel Tel : 02/511.14.15 • welcome@leon1893.com Web : www.chezleon.be cHI-cHI’s

greepstraat 33-35 • 1000 Brussel Tel. : 02/502 66 01 • coindemer@hotmail.com cook aND Book

Brusselsesteenweg 541 • 3090 overijse Fax : +32 2 726 86 48 info@chichis.be/fr/overijse.php site : www.restos.be

paul hymanslaan 251 1200 sint-lambrechts-Woluwe Tel. : 02/761.26.00 • www.cookandbook.be cREscENDo

cHIN

Rue de l’Aqueduc 103 • 1050 Brussel Tel. /Fax : 02/537 22 90 Web : http://sites.resto.com/c/chin/

Rogierplein 3 • 1210 Brussel Tel. : 02/224.34.20 reservation.brussels@sheraton.com Web : www.crescendorestaurant.com

cINaBRE DE GaRaNcE

DauPHIN

hoogstraat 198 • 1000 Brussel Tel : 02/502.16.04 Web : www.cinabredegarance.com

disco Bar le dauphin demeurlaan 2-4 • 1060 Brussel Tel. : 0472/56.80.14

BaR & sto RE

44

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


DRuG oPERa

EstRILLE Du VIEux BRuxELLEs (L’)

Rue grétry 51 • 1000 Brussel Tel. : 02/229 16 66 • info@drugopera.be Web : www.drugopera.be

Rollebeekstraat 7 • 1000 Brussel Tel. : 02/512 58 57 • patrick.lechien@skynet.be Web : www.estrille.be

Eat & BEat Box

Et quI Va RaMENER LE cHIEN ?

Rue du Bailli 78 • 1050 Brussel Tel. : 02/850 25 16 Web : www.eatnbeatbox.com/fr/beat/concept

Rollebeekstraat 2 • 1000 Brussel Tel. : 0476 79 00 89 micheline@walacetouch.be Web : www.etquivaramenerlechien.eu

EB EN VLoED

ExkI DE BRouckèRE

place sainte- catherine 22 • 1000 Brussel Tel. : 02/229 00 09 • info@brasserie-ebenvloed.be de Brouckèreplein 14 • 1000 Brussel Tel. : 02/219 98 550 • Web : www.exki.be Web : www.brasserie-ebenvloed.be EcaILLER Du PaLaIs RoyaL (L’)

FaLstaFF (LE)

Bodenbroeckstraat 18 • 1000 Brussel Tel. : 02/512.87.51 • www.lecaillerdupalaisroyal.be

henri-mausstraat 19 • 1000 Brussel Tel. : 02/511.87.89 • montecristobel@skynet.be Web : www.falstaff-brussels.be

EL VERGEL

FooDsquaRE BaR BRassERIE

Troonstraat 39 • 1050 Brussel Tel. : 02/502 69 30 • elvergel@skynet.be Web : www.elvergel.be

zwarte lievevrouwstraat 32 • 1000 Brussel Tel. : 02/505.50.50 • www.novotel.com/fr/hotel-2122

EPIcERIE (L’)

GRaND caFé (LE)

Anspachlaan 78 • 1000 Brussel Europakruispunt 3 • 1000 Brussel Tel. : 02/548 42 11 • www.restaurantlepicerie.com Tel. : 02/513 02 03 • grand.cafe@skynet.be Web : www.legrandcafe.be EstRaGoN (L’)

GRaPEVINE (tHE)

luxemburgplein 11 • 1050 Elsene Tel. : 02/280 00 17 • grapevine@skynet.be

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

caF E

chazallaan 200 • 1030 Brussel Tel. : 02/215.24.88 Web : www.brasserie-restaurant-estragon.be

&

sto RE

45


GuIGNoL

kasBaH

vootstraat/st-lambertplein 32 1200 sint-lambrechts-Woluwe Tel. : 02/772 88 14 • woluwe@guignol.be Web : www.guignol.be

Antoine dansaertstraat 20 • 1000 Brussel Tel. : 02/502.40.26 kokoB (LE)

Gustus MuNDI (LE)

hoogstraat 44 • 1000 Brussel Tel. : 02/502.28.14 • gustusmundi@gmail.com HôtEL oRts

Auguste ortsstraat, 38-40 • 1000 Brussel Tel. : 02/517.07.17 • haddad@hotelorts.com Web : www.hotelorts.com HEctoR cHIckEN (VooRPLEIN sINt-GILLIs)

Waterloosesteenweg 57 • 1060 sint-gillis Tel. : 02/534.83.17 • haddad@hotelorts.com Web : www.hector.be jaRDINs DE L’EuRoPE

BaR &

L’aLBaN cHaMBoN (+ LE BaR «LE 19IEME»)

de Brouckereplein 31 • 1000 Brussel Tel. : 02/217 23 00 site : www.metropolehotel.com L’oBjEctIF REstauRaNt

11-19, karel de grotelaan • 1000 Brussel Tel. : 02/231.09.09 Web : www.hoteles-silken.com/ hotel-berlaymont-brussels/en/ restaurante-lobjectif/ L’oRFéo

st lambertusstraat 202/98 1200 sint-lambrechts-Woluwe Tel. : 02/762.61.82

Rue haute 18 • 1000 Brussel Tel. : 02/512 60 41

kaBukI

HEt GouDBLoMMEkE IN PaPIER

kiekenmarktstraat 32 • 1000 Brussel Tel. : 02/218.86.96

cellebroersstraat 55 • 1000 Brussel Tel. : 02/511.16.59 • www.fleurenpapierdore.be

kaPItEINtjE (LE)

La LéGENDE

sint katelijnestraat 30 • 1000 Brussel Tel. : 02/511.71.58

stoofstraat e 35 • 1000 Brussel Tel. /Fax : 02/512 64 17

sto RE

46

lievevrouwbroersstraat 10 • 1000 Brussel Tel. : 02/511.19.50 • info@kokob.be Web : www.kokob.be

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


ŠVisit Brussels

caF E

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

&

sto RE

47


sto RE

48

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

ŠVisit Brussels

BaR &


La MaIsoN Du cyGNE

LaLooNa

charles Bulsstraat 2 • 1000 Brussel laloona café-bar Tel. : 02/511 82 44 • info@lamaisonducygne.be Waterloosesteenweg 296 • 1060 sint-gillis Web : www.laloona.be Web : www.lamaisonducygne.be La MaRéE

LéoPoLD BRassERIE & BaR (LE)

Rue de Flandre 99 • 1000 Brussel Tel. : 02/511 00 40 Web : www.lamaree-sa.com

luxemburgstraat , 35 • 1050 Brussel Tel. : 02/546.18.03 reservations@hotel-leopold.be

La MaRIE josEPH

LE BouNtjE

Quai du Bois à Brûler 47-49 • 1000 Brussel Tel. : 02/218 05 96

Blaesstraat, 139 • 1000 Brussel Tel. : 472 53.50.53 Web : www.lebountje.be

La PEtItE FoNtaINE

LE caFé Du VauDEVILLE REsto - BaR korte Beenhouwersstraat 5-7 • 1000 Brussel Tel. : 02/503 50 53 La PIoLa

Rue du page 2 • 1050 Brussel Tel. : 02/538 91 29 Web : www.lapiola.be

koninginnegalerij 11-13 • 1000 Brussel Tel. : 02/511.23.45 info@cafeduvaudeville.be Web : www.cafeduvaudeville.be LE cHaLEt D’oDIN

Rue du page 45 • 1050 Brussel Tel. : 02/533 98 33 • info@quincaillerie.be Web : www.quincaillerie.be

louisalaan 91-93 • 1050 Brussel Tel. : 02/543.33.11 Web : www.bristol.be

La RosE Du DésERt

LE cHaLEt Du GyMNasE

hoogstraat 189 • 1000 Brussel Tel : 02/614.61.87

gymnasiumweg • 1050 Brussel Tel. : 02/649.70.02

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

caF E

La quINcaILLERIE

&

sto RE

49


cHaLEt Du LaERBEEk

LE PEtIt BRuxELLEs

laarbeeklaan 145 • 1090 Brussel Tel. : 02/478.08.88

Beenhouwersstraat 4-6 • 1000 Brussel Tel. : 02/511 52 35

LE cHaR D’oR

LE PLattEstEEN

grasmarkt 89 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 511 15 30 • lechardor@hotmail.com Web : www.lechardor.be

kolenmarktstraat 41 • 1000 Brussel Tel. : 02/512 82 03 LE quaI - tHE LoBstER sHoP

LE DoMaINE DE LINtILLac

vlaanderenstraat 25 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 511 51 23 Web : http://sites.resto.com/ domainedelintillacbxl/ LE FouRNEau

sint-katelijne plein 8 • 1000 Brussel Tel. : 02/513 10 02

Baksteenkaai 14 • 1000 Brussel Tel. : 02/512.37.36 LE sauVoIR

1 devauxstraat • 1000 Brussel Tel. : 02/516 90 90 marc.de.ruijter@marriothotels.com Web : www.lesauvoir.be LE swItcH

LE GaINsBaR

Blaesstraat 145 • 1000 Brussel Tel. : 0497 82 26 16 LE PaoN RoyaL

LE VaRIétés

oude graanmarkt 6 • 1000 Brussel Tel. : 02/513.08.68 • g. 0475 70 23 94 info@paonroyal.com Web : www.paonroyal.com

Watteeustraat 31 • 1000 Brussel Tel. : 02/512 99 22

sto RE

50

sint-kruisplein 4 (Flagey) • 1050 Elsene Tel. : 02/ 647 04 36 • georges@levarietes.be Web : www.levarietes.be LE VIEux coLoMBIER

LE PERRoquEt

BaR &

vlaanderenstraat 6 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 503 14 80 info@switchrestofood.be Web : www.switchrestofood.be

Beenhouwersstraat 8-10 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 513 49 56

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


LIDo

MIaM MIaM

heydenberglaan (meudon square), 2 1200 sint-lambrechts-Woluwe Tel. : 02/770.29.49

Rue du congrès, 6 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 218.09.69 • www.miammiam.be

LIttLE asIa

MIDtowN GRILL

sint-katelijnestraat 8 • 1000 Brussel Tel.: 02/502 88 36 littleasia@skynet.be

paul devauxstraat 4 • 1000 Brussel Tel. : 02/516.91.00 mhrs.brudt.dfb@marriothotels.com Web : www.midtowngrill.be

LuNcH coRNER

MILLE Et uNE NuIts

luxemburgstraat, 16a • 1000 Brussel Tel.: 02/ 512.18.91

moscowstraat 7 • 1060 sint-gillis Tel. : 02/537.41.27 • info@milleetunenuits.be Web : www.milleetunenuits.be

MaDoNNa MEDIcI (La)

MILoRD (LE) place Jourdan, 20 • 1040 Bruxelles Tel. : 02/ 230.46.11 MaGIc RuBENs

sint-lambertusstraat 202 1200 sint-lambrechts-Woluwe Tel : 02/772.42.03 MokaFé

Bergstraat 4 • 1000 Brussel Tel. : 02/503 38 65 • info@magic-rubens.be Web : www.magic-rubens.com MaMy LouIsE

koninggalerij 9 • 1000 Brussel Tel. : 02/511.78.70

Jean stasstraat, 12 • 1060 Brussel Tel. : 02/ 534.25.02 Web : www.mamylouise.be

oudergemsesteenweg 50 • 1040 Etterbeek Tel. : 02/742.28.10 • multi-culti@skynet.be

McDoNaLD’s

NEw kEtjE

de Brouckereplein • 1000 Brussel porte de Namur • 1050 Elsene

luxemburgplein 4 1050 Elsene • Tel : 02/503.43.55

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

caF E

MuLtI-cuLtI

&

sto RE

51


NouVEau tastE

PLaNètE RouGE

ginestestraat 3 • 1210 Brussel Tel. : 02/203.62.00 Web : www.nouveautaste.be

schrijnwerkerstraat 98 • 1200 Brussel Tel. : 02/770 08 17 • Web : www.planeterouge.be PLoEGMaNs

o’FaRREL

luxemburgplein 7 1050 Elsene • Tel : 02/ 230 18 87

hoogstraat 148 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 503 21 24 • Web www.ploegmans.be PuLLMaN

oLIVa

Rogierplein 20 • 1210 Brussel Tel. : 02/ 274.24.63

luxemburgplein 12 1050 Elsene • Tel : 02/ 230.15.82 LEoPoLDswIjk

PER caso

Brandhoutkaai 3 • 1000 Brussel Tel. : 02/229 03 08 • resto@percaso.be Web : www.percaso.be PIZZa Hut DE BRouckERE

de Brouckereplein 16 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 218.66.11 • Web : www.pizzahut.be

luxemburgplein 9 • 1050 Elsene Tel. : 02/280.25.52 • info@quartier-leopold.be Web : www.quartier-leopold.be quaRtIER LIBRE

lesbroussartstraat 16 • 1050 Elsene Tel. : 02/644 94 00 quIck

PIZZa Hut BEuRs

Anspachlaan, 69 a • 1000 Brussel Tel. : 02/ 512.21.94 • Web : www.pizzahut.be

Bastioensquare - Naamse poort 1050 ixelles quIck

PIZZa Hut RoGIER

kruidtuinlaan 10-11 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 223.30.00 • Web : www.pizzahut.be

sint lambrechtsstraat, 202 (b25) sint-lambrechts-Woluwe • Tel. 02/ 770.90.58

BaR & sto RE

52

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


RâLE-BoL

Edelknaapstraat 6 • 1050 Elsene Tel. 02/ 640 06 93 Web : www.ralebol.be RENDEZ Vous DEs aRtIstEs

de Jonckerstraat, 24 • 1060 Brussel Tel. 02/ 538 95 43 Web : www.rendezvousdesartistes.be REstauRaNt cIPRIaNI

gretrystraat 56 • 1000 Brussel Tel. 02/ 219 22 81 restaurant.cipriani@hotmail.com REstauRaNt coIMBRa

©Visit Brussels

Jean volderslaan, 54 • 1060 sint-gillis Tel. 02/ 538.65.35 info@restaurant-coimbra.be Web : www.restaurant-coimbra.be REstauRaNt DE La BouRsE (LE) REstauRaNt VINcENt vischverkoopersstraat, 22-24 • 1000 Brussel Tel. 02/ 511.99.29 REstauRaNt EL GREco

36, grote markt • 5, Tussen vleesch en Brood 1000 Brussel • Tel. 02/ 511 89 82

dominicanenstraat 8-10 • 1000 Brussel Tel. : 02/511.26.07 • info@restaurantvincent.com Web : www.restaurantvincent.com RIstoRaNtE PIZZERIa saLVaRINo

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

caF E

generaal meiserplein 10 • 1030 Brussel Tel. : 02/734.58.06 Web : www.salvarinoristorante.be

&

sto RE

53


RoI DEs BELGEs

taVERNE Du PassaGE

Jules van praetstraat 35 • 1000 Brussel Tel. 02/ 513.51.16

koninginnegalerij 30 • 1000 Brussel Tel. 02/512.37.31 • tavernedupassage@skynet.be Web : www.tavernedupassage.com

RosI sNack

taVERNE EsPERaNcE

cellebroersstraat 61 • 1000 Brussel Tel. 02/ 514 53 71 RuGByMaN N° 1

Finistèrestraat, 1-3 • 1000 Brussel Tel/Fax : 02/219.10.28 Web : www.hotel-esperance.be taVERNE La BRaGaNça

4, Quai aux Briques • 1000 Brussel Tel. 02/ 512 56 40 • gsm 0475/ 276 195 Web : www.rugbyman1.com skIEVELat saBLoN

overwinningsstraat 23 • 1060 Brussel Tel. 0484/03.62.07 taVERNE t’saIs quoI

J.stevensstraat 16/18 • 1000 Brussel Tel. 02/ 502.25.12 • sablon@skievelat.be Web : www.skievelat.be

georges henrilaan, 373 • 1200 Brussel Tel. 02/ 733.22.28

sMooDs

tcHIN tcHIN tHaï FooD

koningsstraat 250 • 1210 sint-Joost-ten-Noode Tel. : 02/220.66.66 Web : www.smoods.net

Rue américaine 89 • 1050 Brussel Tel. 02/ 534 00 73

soLE D’ItaLIa

tERRassE (La)

gretrystraat 63 • 1000 Brussel Tel. 02/ 219 08 34

keltenlaan , 1 • 1040 Brussel Tel. 02/ 732 28 51 • info@brasserielaterrasse.be Web : www.brasserielaterrasse.be

taPas BaR

tHaI cIty

Bd du Roi Albert ii, 44 • 1000 Brussel Tel. 02/ 203.20.20 www.husapresidentpark.com/dining-en.html

grétrystraat 43 • 1000 Brussel Tel. 02 217 77 30

BaR & sto RE

54

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


tHaNH BINH

VIMaR

Jules van praetstraat 7 • 1000 Brussel Tel. : 02/513.81.18

Jourdanplein, 70 • 1040 Brussel Tel. : 02/231.09.49

tHE NEws BaR

waLL stREEt caFé

11-19, karel de grote laan • 1000 Brussel Tel. : 02/231.09.09

Wetstraat 17 • 1040 Brussel Tel. : 02/280.47.58

tHE tEa HousE

wIELs | cENtRE D’aRt coNtEMPoRaIN

Rue de Rollebeek 5 • 1000 Brussel Tel. /Fax : 02/ 511 81 17 theteahouse@skynet.be

Avenue van volxem 354 • 1190 Brussel Tel. : 02/340 00 53 • Web : www.wiels.org event@wiels.org ; michael@wiels.org ZEBRa

toucH & Go (LE)

vredestraat, 15 • 1050 Brussel Tel. : 02/ 503 40 34

sint-goriksplein 35 • 1000 Brussel Tel. : 02/503 41 12 Eat susHI BRuxELLEs

tRaDI NatuRa

Anspachlaan 57 • 1000 Brussel Tel. : 476 98 29 41 VIEILLE VILLE

kleine Beenhouersstraat 6-8 • 1000 Brussel Tel. : 02/ 511 61 60

place du champs de mars 5 Entrée clients du restaurant : 7, square du Bastion • 1050 Brussel Tel. : 02/207 15 70 • bruxelles1@eatsushi.be Web : www.eatsushi.be McDo BRuxELLEs

Nieuwstraat 124 • 1000 Brussel Tel. : 02/219 11 67 • Web : www.mcdonalds.be

sint-Bonifaasstraat 35 • 1050 Brussel Tel. : 02/503 31 11 info@auvieuxbruxelles.com Web : www.auvieuxbruxelles.com

PaRk sIDE BRassERIE

24, Blijde inkosmtlaan • 1040 Brussel Tel. : 02/238 08 08 • info@restoparkside.be Web : www.restoparkside.be

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

caF E

VIEux BRuxELLEs

&

sto RE

55


BRussELs By NIGHt - DaNcINGs LEs jEux D’HIVER

©Visit Brussels

Nachtclub voor trendy yuppies chemin du croquet 1 • 1050 Brussels Tel : 02/ 649.08.64 • gsm : 0476/ 74 50 85 info@jeuxdhiver.be Web : www.jeuxdhiver.be

BaR & sto RE

56

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


HaNDELsZakEN Boetieks en winkels ontbreken in het stadscentrum en in de wijken rond de louizapoort en de Naamsepoort zeer zeker niet. ook de Nieuwstraat is een zeer populaire autovrije winkelzone. in deze rubriek zijn winkelcentra opgenomen die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. ze bieden een zeer ruime keuze van de meest uiteenlopende winkels: kleren, boeken, cd’s, decoratieartikelen, juwelen enz. vaak is het ook mogelijk om er een hapje te eten. vele shopping centers hebben ook toegankelijke toiletten. BasILIx sHoPPING cENtER

MuNtGaLERIjEN

420, keizer karellaan • 1082 Brussel Tél.: 02/468 03 00 • site : www.basilix.be

Anspachlaan • 1000 Brussel

aGoRa GaLERIjEN

hoek van de heuvelstraat en de grasmarkt 1000 Brussel

GaLERIjEN PassaGE 44

kruidtuinlaan 44 • 1000 Brussel sINt HuBERtusGaLERIjEN

aNsPacH GaLERIjEN

Anspachlaan 30 - 36 • 1000 Brussel

Beenhouwersstraat 1000 Brussel IkEa aNDERLEcHt

GuLDENVLIEsGaLERIjEN

1432 Bergensesteenweg • 1070 Br. Tél. : 070 22 22 13 • www.ikea.be wEstLaND sHoPPING cENtER

17-20 guldenvlieslaan of 29-31 Elsenesteenweg • 1050 Brussel

433, sylvain dupuislaan • 1070 Brussel

LouIsaGaLERIjEN - EsPacE LouIsE

woLuwé sHoPPING cENtER

guldenvlieslaan • 1050 Brussel

200, sint-lambertusstraat • 1200 Brussel Tél . 02 771 20 45

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

P

Nieuwstraat • 1000 Bruxelles

sHo

GaLERIjEN cIty 2

PI

NG

57


PRaktIscH / DIENstEN GELD

to I L E t t E N Aangepaste openbare toiletten vinden in Brussel is een echte prestatie. dit zal ongetwijfeld de grootste moeilijkheid zijn voor rolstoeltoeristen die Brussel tijdens hun verblijf in de hoofdstad zullen ontmoeten.

gEldAUTomAAT

voor het centrum en de bovenstad geven we hier een lijstje van de toiletten die zonder al te veel moeilijkheden toegankelijk zijn. voor de bioscopen, musea, hotels, restaurants, zwembaden enz. met aangepaste toiletten verwijzen wij naar de betreffende rubrieken.

de toegankelijkheid van bankkantoren varieert zeer sterk. de openingsuren hangen van het kantoor af. doorgaans zijn banken open tussen ongeveer 9 uur en 16.30 uur. Een aantal kantoren zijn ook open op zaterdagmorgen. in het centrum zijn er ontelbare geldautomaten. ze bevinden zich buiten aan de muur van bankkantoren of in een «sas» of «sluis». de automaten in de «sas» zijn alleen toegankelijk voor klanten van de bank. ze zijn vaak vrij hoog aangebracht (knoppen op 140 cm boven de grond, scherm nog hoger) en moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. voor blinden zijn er helemaal geen voorzieningen. de wisselkantoren bevinden zich voornamelijk in de luchthaven, in de stations en in het centrum van Brussel, rond de grote markt. Tot slot vermelden we nog even dat uw credit card ook wordt aanvaard in een groot aantal winkels, restaurants, hotels en stations.

DIE

BovENsTAd - parking hallepoort, Waterloolaan 103, op het niveau -1 (ma - vrij, 7 - 20 u) - parking poelaert, poelaertplein, op het -1 (ma-za, 7 - 24 u / dinsd, 10 - 24 u) - zuidstation

Nieuwe aangepaste toiletten in Evere

N st

EN

58

Bij verlies of diefstal van uw kaart, kunt u (24 uur op 24) bellen met de volgende nummers: : - American Express : 02/676.21.21 - Eurocard et visa : 070/344.344

cENTRUm - galerijen van de passage 44, kruidtuinlaan 44 (maandag tot zaterdag, van 10 tot 18 uur) - galerijen city 2, Nieuwstraat, op de niveaus -1 en +1 - galerijen Anspach center, Anspachlaan 30-36 (sleutel vragen aan de infobalie) - galerijen de munt, muntplein (sleutel vragen aan het onthaal van de post) - galerijen Agora, grasmarkt - pizza hut, Beursplein - mc donald’s, Beursplein - métro Brouckère - centraal station - Noord station

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


VERENIGINGEN Ter voorbereiding van uw verblijf in Brussel zou u wellicht contact willen nemen met een aantal verenigingen die u hun activiteiten kunnen voorstellen. hierna volgen enkele suggesties Vlaamse Federatie voor Gehandicapten st. Jansstraat 32-38 - 1000 Brussel Tel. : 02/515.02.61 - E-mail : info@vfg.be

Belgische Vereniging voor Verlamden charles demeerstraat 105-107 - 1020 Brussel Tel. : 02/421.69.65 - Fax : 02/421.69.60

katholieke Vereniging voor Gehandicapten Arthur goemaerlei 66 - 2018 Antwerpen Tel. : 03/216.29.90 - Fax : 03/248.14.42 E-mail : post@kvg.be

oeuvre Nationale des aveugles (Franstalig) daillylaan 90-92 - 1030 Brussel Tel. : 02/241.65.68 - Fax : 02/215.88.21

Ziekenzorg cM Nationaal secretariaat haachtsesteenweg 579 bus 40 - 1031 Brussel Tel. : 02/245.47.83 - Fax : 02/246.47.79 E-mail : ziekenzorg@cm.be Fevlado (organisatie voor personen met een auditieve handicap) - coupure Rechts 314 - 9000 gent Tel. : 09/224.46.76 - Fax : 09/329.07.47 E-mail : fevlado@pandora.be - www.fevlado.be toemeka (organisatie voor personen met een verstandelijke handicap) p/A Filosofenfontein - Waversebaan 352/2 3001 heverlee Tel. : 016/40.69.61 - Fax : 016/40.76.92 E-mail : toemeka@chello.be - www.toemeka.be Belgische confederatie voor Blinden en slechtzienden (BcBs) george henrilaan 278 - 1200 Brussel Tel. : 02/732.53.24 - Fax : 02/735.64.53 E-mail : bcbs-cbpam@skynet.be

centre Francophone de la Langue des signes a.s.b.l. (Franstalig) paleizenstraat over de Bruggen 458 1020 Brussel - Tel./Fax : 02/478.14.48 DĂŠcalage vzw geĂŻntegreerd toerisme via reizen of ontspanning en vrije tijd kersentijdstraat 2 bus 272 - 1150 Brussel Tel./fax : 00 32 (0)2 772 19 52 E-mail : info@decalage.be Website : www.decalage.be

dit logo, gemaakt door inclusion Europe, betekent dat de begeleidende tekst is geschreven in eenvoudige taal ter kennis van de mensen die moeite hebben met begrip

Blindenzorg Licht en Liefde-vzw kunstlaan 24 bus 21 - 1000 Brussel Tel. : 02/286.52.50 - Fax : 02/230.45.21

DIE

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

N

De Brailleliga Engelandstraat 57 - 1060 Brussel Tel. : 02/533.32.11 - Fax : 02/537.64.26 Website : www.braille.be st

EN

59


andere erediensten: Grote Moskee van Brussel - Renaissancelaan - Jubelpark - 1000 Brussel - Tel.: 02/735.21.73

cuLtusooRDEN de volgende gebedshuizen zijn met hulp toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Rooms-katholieke eredienst: Heilig Hartbasiliek van koekelberg - Basiliekvoorplein 1 - 1083 Brussel - Tel.: 02/425.88.22 meerdere voorbehouden parkeerplaatsen op het voorplein van de Basiliek. gelijkvloerse ingang. Binnenin, meerdere verschillende niveaus, toegankelijk via verplaatsbare houten hellende vlakken (maar niet altijd beschikbaar!). sint-Michiels- en sint-Goedele-kathedraal - Tel.: 02/217.83.45 het voorplein heeft meerdere treden, maar het gebouw is ook via de zij-ingang toegankelijk. Aangezien de deur slotvast is, moet uw bezoek wel worden aangekondigd. kerk van onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand - kolenmarkt - 1000 Brussel - Tel.: 02/514.31.13 kerk van onze-Lieve-Vrouw ter kapelle - kapelleplein - 1000 Brussel - Tel.: 02/512.07.37 - Eén trede aan de ingang kerk van onze-Lieve-Vrouw ter Finisterrae - Nieuwstraat - 1000 Brussel - Tel.: 02/217.52.52 Magdalenakerk - magdalenastraat - 1000 Brussel Tel.: 02/511.28.45

DIE

Protestantse kerk van Brussel - coudenberg 5 - 1000 Brussel - Tel.: 02/513.23.25 - Eén trede aan de ingang, dan gelijkvloers.

PoLItIE het noodnummer van de eenheidspolitie is 101. oproepen naar dit nummer zijn gratis. 112 is het Europese nummer. hieronder hebben we een lijst opgesteld van enkele politiebureaus die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers: - politiecommissariaat - centrale divisie kolenmarkt (dichtbij de grote markt) - toegang tot het onthaal: gelijkvloers met een hellend vlak. - politiecommissariaat - Elsene, Fernand coqlaan (naast het gemeentehuis) - toegang tot het onthaal: twee treden, ingangsdeur: 2 x 79 cm. - politiecommissariaat - Brussel, clovislaan toegang tot het onthaal: één trede. - politiecommissariaat - Etterbeek, sint-pieterssteenweg toegang tot het onthaal: één kleine trede, bellen alvorens binnen te gaan (en de bel is te hoog aangebracht voor rolstoelgebruikers).

N st

EN

60

sint-Niklaaskerk - Taborastraat - 1000 Brussel - Tel.: 02/513.80.22

synagoge - Regentschapsstraat 32 - 1000 Brussel - Tel.: 02/512.43.34 - Er zijn treden aan de ingang, maar er is een verplaatsbaar hellend vlak beschikbaar.

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


Post de postkantoren zijn doorgaans geopend van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur. Enkele postkantoren zijn ook op zaterdagmorgen open. voor algemene informatie over de post kunt u telefoneren naar info-poste/post op nummer 02/226.215.11

- Bogaardenstraat, op de hoek met de zuidstraat: een trede van 3 cm aan de ingang. - Naamsepoort, Elsensesteenweg, ingang aan de straatkant met een kleine afgeschuinde trede. - Louizalaan, op de hoek met de Wethoudersstraat: een trede van 3 cm aan de ingang. - sint-Pieterssteenweg, op de hoek met de oudergemlaan: een trede van 3 cm aan de ingang. - kortenberglaan, nabij het Rond punt schuman: één kleine trede aan de ingang. - Noordstation: gelijkvloers postkantoor. - Muntcentrum: onthaal van de post gelijkvloers, maar daarna met een lift tot op de eerste verdieping, waar het postkantoor zich bevindt. klantendienst : 02/201.23.45 Web : www.post.be

indien u tijdens uw verblijf gezondheidsproblemen hebt, kunt u de onderstaande telefoonnummers bellen. Eventueel wordt u doorverbonden met de bevoegde diensten. oproepen naar de hulpdiensten 100, 105 en 107 zijn gratis. het telefoonnummer 100 is eveneens verbonden met een fax. de apotheken zijn doorgaans open van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. op zaterdag zijn de apotheken alleen ’s morgens open. Er is een beurtrol voor de apotheken om een wachtdienst (24 uur op 24, ook op zondag) te verzekeren. het adres van de apothekers van wacht is normaal aan elke apotheek aangeplakt. mEdischE spoEddiENsTEN - Allerhande spoedgevallen: 100 - zware brandwonden: 02/268.62.00 - Antigifcentrum: 070/245.245 - Rode kruis: 105 - Tandartsen van wacht: 02/426.10.26 of 02/428.58.88 - dokters van wacht: 02/479.18.18 of 02/648.80.00 psychosociAlE spoEddiENsT - Tele-onthaal/Tele-service: 107 - zelfmoordpreventie: 0800/32.123 - Anonieme Alcoholici: 02/513.23.36 - s.o.s. solitude, voor mensen die zich eenzaam voelen: 02/548.98.08 - s.o.s. Jongeren: 078/15.44.22

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

N

- Nieuwstraat, Galerijen city II: gelijkvloers postkantoor op niveau (-1).

GEZoNDHEID

DIE

slechts weinige postkantoren zijn toegankelijk voor mensen met met een handicap. hieronder vermelden wij enkele postkantoren die met hulp wel toegankelijk zijn:

st

EN

61


COCOF sensibiliseringscursus, georganiseerd door AMT Concept

VERwEZENLIjkINGEN VaN tMa coNcEPt training van ambtenaren van het gewest en de gemeenten. onderzoek en analyse van wegen, openbare en particuliere gebouwen: creatie en implementatie van het concept van ÂŤvoetgangerslussenÂť in diverse gemeenten van Brussel sinds 2004, Handicap & Duurzame Toegankelijkheid 2009, Sport gids, Signaletiek van de toeristische trekpleisters in Brussel ... acties : Week van de Mobiliteit, conferenties, educatieve cursus aangeboden door de Cocof, .... Libercity : sensibiliseringsdag voor scholen en studenten tussen 18 en 25.

Geleide bezoeken voor Allen : een piloot project in samenwerking met Voir & Dire Bruxelles voor het organiseren van circuits toegankelijk voor pBm Brussel voor Allen : toeristische gids voor pmR in het Brussels hoofdstedelijk gewest. 62

VooRBEELDEN VaN uItGaVEN

Handicap & duurzame toegankelijkheid (2009)

Sportgids , 2008- 2009

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

Studies 2009 - 2011

Signaletiek van de toeristische trekpleisters in Brussel (2011)


VooRstELLING VaN DE VERENIGING tMa coNcEPt t TmA concept (Toegang en mobiliteit voor Allen) viert dit jaar haar tiende verjaardag en heeft als doel, aan gemeenten en de administratie in het Brussels hoofdstedelijk gewest en Wallonië, technisch advies en expertise ter beschikking te stellen om «redelijke» oplossingen te stimuleren op het gebied van toegankelijkheid van openbare en private plaatsen voor mensen met een handicap. om zijn ontwikkeling te bereiken, heeft TmA concept in 2003, de eerste toeristische gids voor reizigers met beperkte mobiliteit gepubliceerd : Brussel voor allen in 2005, bij de publicatie van de tweede editie van de gids, is een online versie geboren in aanvulling van de gedrukte publicatie. de drietalige website vond snel een onverwacht internationaal succes. vvv-kantoren of toeristen met een handicap uit alle continenten nemen contact op en bezoeken regelmatig de website. DE actIEs VaN tMa coNcEPt Wij willen de verschillende actoren van de politieke en economische wereld informeren en interpelleren aangaande de concrete behoeftes van de personen in een situatie van handicap op het vlak van de fysieke omgeving. - organisatie van opleidingen op het vlak van toegankelijkheid - studie- en adviesbureau - uitgave van technische en pedagogische werken voor beroepslui en constructeurs - documentatie en adviezen voor professionelen en personen in situatie van handicap, - actieve deelname aan de staten-generaal voor verkeersveiligheid - uitwisseling van informatie en synergieën tussen de Belgische en buitenlandse verenigingen in het bijzonder in het kader van Europese projecten, - lid van de cAWab (collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles) sinds haar oprichting en betrokken bij verschillende adviesraden en commissies ...

TmA concept : toEGaNG EN MoBILItEIt VooR aLLEN miguel gEREz

A. Renoirstraat 5/4 • 1140 Evere Tel. +32(0)2 705.03.48 • gsm +32(0) 477.31.86.07 magmaybe@hotmail.com • info@brusselvoorallen.be

Training door AMT Concept 2002~2012


ToeGAnG

circuLeren

GeBruiken

Het begrip ‘personen met beperkte mobiliteit’ met andere woorden, de persoon die om verscheidene redenen tijdelijk of permanent geconfronteerd wordt met een beperking van zijn mobiliteit, vormt het meest interessante punt voor ons omdat deze notie rekening houdt met verschillende parameters die verbonden zijn met verschillende types van mogelijke aanwezige deficiënties (visuele, auditieve, onderste ledematen) of bijkomende beperkingen (besturen van een buggy, zwangerschap, ouderen...). deze visie van mobiliteit en verplaatsingen is van toepassing op een breder spectrum van de bevolking, het debat wordt ruimer waardoor de handicap van enkelen een meer dynamische notie van handicap in een situatie krijgt. het is dan mogelijk via een actie gericht op de huidige structuren, de effecten van segregatie en discriminatie ten aanzien van deze mensen, te beperken. in totaal vertegenwoordigen de personen met beperkte mobiliteit, 30 à 35 % van de bevolking.

ENkELE Data 2002~2012

2002 : oprichting van TMA Concept door een groep vrienden die zich kan beroepen op een jarenlange ervaring op het vlak van toegankelijkheid. 2003 : Uitgave van de eerste toeristische gids voor toeristen met beperkte mobiliteit: Brussel voor Allen. 2005 : drietalige website voor de reiziger met beperkte mobiliteit: brusselvoorallen.be samen met de tweede editie van de gedrukte gids. 2008 : synergie met Le Petit Futé Brussel en de portaalsite www.petitfute.be. ontmoeting met de organisatie Voir & Dire Bruxelles voor het opstarten van de «geleide bezoeken voor allen». oprichting van het toegankelijkheidparcours voor de cocoF. 2010 : voortzetting van de samenwerking met Le Petit Futé en derde editie van de gids Brussel voor Allen. 2011 : Alle technische aspecten van de website worden volledig opnieuw ontworpen om het surfen voor de bezoekers te vergemakkelijken. TmA bevordert ook de rondleidingen met Voir & Dire. ontstaan van het project Libercity bestemd voor scholen en studenten tussen 18 en 25. invoeging van een portaal van ‘WBT’ en VisitBrussels die verwijzen naar onze site en tegelijk een erkenning vormt van de actie van TmA en het begin van een uniek partnerschap voor de promotie van het toerisme voor allen. 2012 : voortzetting van de samenwerking tussen TmA en WBT, visitBrussels, bevorderen van geleide bezoeken met voir & dire, organisatie van de tweede sensibiliseringsdag libercity en publicatie van de vierde gedrukte versie van Brussel voor Allen (drietalig). TmA heeft dus, door de uitdaging aan te gaan het Brussels gewest toegankelijk te maken, een ware deskundigheid ontwikkeld op het vlak van de toegankelijkheid van de infrastructuren en de openbare ruimten in Brussel. Tegenwoordig laat het toegankelijke toerisme voor de reiziger met beperkte mobiliteit niet meer onverschillig. 64

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


MEt DaNk Wij wensen alle personen die hebben bijgedragen tot de verwezenliijking van deze toeristische gids te bedanken en in het bijzonder :

VooR DE FINaNcIëLE stEuN

de minister-voorzitter van de Regering van de Franse gemeenschapscommissie, bevoegd voor Toerisme, de Brusselse minister voor steun aan personen met een handicap, de vlaamse gemeenschapscommissie en visitBrussels het team van de Regering van de Franse gemeenschapscommissie bevoegd voor Toerisme : - stéphane JANs, coördinator van de cel Toerisme - isabelle vANlAThEm, coördinatrice van de cel - mélusine BARoNiAN, persattachée - christel hENdRicX, kanselarij Fgc het team van het Brussels ministerie steun aan personen met een handicap : - véronique gAilly, Adjunct kabinetsdirectrice - Aurélie hERREmANs, Adviseur - Nicolas RoElENs, persattaché de vlaamse gemeenschapscommissie : - dirk BRoEkAERT Algemeen directeur - peggy voEsTERzooNs, Adjunct van de directeur visitBrussels : - partick BoNTiNck, Afgevaardigd Bestuurder - pierre massart, spokesperson - martha meeze, spokesperson - huguette mAisoN-dARdENNE , bevoegd voor Quality destination - kathleen dAvisTERs, sustainable Tourism Fgc : - Anne lEEBREchT, directrice administratie toerisme - Jacques vAN cAm, hoofd administratieve chef - Jacques mAscART, Administratie dienst sport

VooR HuN stEuN

©Visit Brussels

- sonia viJvERmANs, Wallonië-Brussel Toerisme - isabel RocARUiz, Wallonië-Brussel Toerisme - greet vANdENRiJT, Toerisme vlaanderen - pieter ghysEls, info punt - Rose gARoFAlo - providence ligoTTi - de 19 gemeenten van het Brussels hoofdstedelijk gewest


kleine Handleiding Kleine handleiding Beste lezer Wanneer je iemand met een handicap ontmoet, voel je je soms niet op je gemak. daar is nochtans geen enkele reden toe. lees deze folder en zet je al een grote stap vooruit ...

Algemene tips

Richt je meer op het "kunnen", dan op hetgeen men niet kan. Gebruik dagdagelijkse woordenschat. Je mag in alle vrijheid de woorden "kijken" en "zien" gebruiken in de nabijheid van een persoon met een visuele handicap, "stappen" en "lopen" bij een persoon in een rolstoel of "luisteren" en "horen" wanneer je je richt tot een persoon met een auditieve handicap. Sluit iemand met een handicap niet uit tijdens een gesprek, begroeting, ... Vraag of je kan helpen en op welke manier je dat het beste doet. Richt je rechtstreeks tot de persoon met een handicap, ook als hij/zij in gezelschap is. Bij indiscrete vragen zonder je je met de persoon in kwestie best af. Beste lezer Wees niet beledigd als de betrokkene jouw assistentie weigert. Wanneer je iemand met eenVraag handicap voel je jewat soms gerustontmoet, om te herhalen je niet goed hebt begrepen. niet op je gemak. Daar is nochtans geen enkele reden toe.niemand prettig. Staar de persoon niet aan, dat is voor Lees deze folder en je zet al eenNeem grotegeen stap betuttelende vooruit ... en/of familiaire houding aan.

66

meer informatie op www.brusselvoorallen.be


UELE

MENSEN MET EEN VISUELE HANDICAP - Trek de aandacht van de betrokkene door even je hand op zijn/haar arm te leggen.

MENSEN MET EEN VISUELE - Stel jezelf voor. ene door even je hand op HANDICAP - Bied de persoon jouw arm aan maar duw hem/haar niet vooruit (want dat geeft een onveilig gevoel). - Trek de aandacht van de betrokkene door even je hand op

te leggen. - Inzijn/haar kleine arm en/of drukke plaatsen loopt de gehandicapte beter maar duw hem/haar niet -achter dan naast Stel jezelf voor. je. g gevoel). de trede: persoon jouwofarm aan maar duw hem/haar niet - -IsBied er een vertel ze naar boven/beneden gaat en wanvooruit dat geeft een onveilig gevoel). opt de gehandicapte beter neer ze (want begint/stopt. - In kleine en/of drukke plaatsen loopt de gehandicapte beter

- Beschrijf de wegen die je neemt, geef een gedetailleerde achter dan naast je. ven/beneden gaat en wan- beschrijving van de plaatsen, mensen en dingen. - Is er een trede: vertel of ze naar boven/beneden gaat en wan-

- Zijn ga steeds een trede voorop en leg de hand van neererzetrappen: begint/stopt. , geef een gedetailleerde de persoon op de trapleuning. - Beschrijf de wegen die je neemt, geef een gedetailleerde en en dingen. van zorg de plaatsen, en dingen. - Isbeschrijving er een deur: dat zemensen helemaal open of helemaal dicht voorop en leg de hand van -isZijn (een half open deur is een gevaarlijk obstakel) en van zeg of de er trappen: ga steeds een trede voorop en leg de hand deur naar binnen of naar buiten draait. de persoon op de trapleuning.

Is er een helemaalop open of helemaal dicht al open of helemaal dicht- -Plaats de deur: handzorg vandat dezepersoon de rugleuning van de zitis (eenom halfte open deur is een gevaarlijk obstakel) en zeg of de rlijk obstakel) en zeg of de plaats gaan zitten. deur naar binnen of naar buiten draait. aait. - -Een toiletbezoek: ga eens de toiletruimte binnen, kijk na of Plaats de hand van de persoon op de rugleuning van de zitde rugleuning van de zit- alles inom orde is enzitten. beschrijf de ruimte. plaats te gaan

- -Vermijd obstakels.ga eens de toiletruimte binnen, kijk na of Een toiletbezoek: truimte binnen, kijk na of alles in orde is en beschrijf de ruimte. - Wanneer je vertrekt, zeg dat dan ook tegen de persoon in e. -kwestie, Vermijd obstakels. praten tegen muren is voor niemand aangenaam

ook tegen de persoon in r niemand aangenaam

- Wanneer je vertrekt, zeg dat dan ook tegen de persoon in kwestie, praten tegen muren is voor niemand aangenaam

Sc

Een initiatief van Bruno De Lille, Een initiatief van Bruno De Lille, Schepen van gelijke kansen van de Schepen Stad Brussel. van gelijke kansen van de Stad Brussel. meer informatie op www.brusselvoorallen.be

"Vou 67 "AMT


DOVEN EN SLECHTHORENDEN MENSEN MET EEN VISUELE

et kan.

jheid de woorn persoon met ersoon in een ot een persoon

sprek, begroe-

este doet.

HANDICAP - Tijdens een gesprek moet je je aandacht steeds op de persoon zelf richten en maak oogcontact met degene met wie je

- Trek de spreekt. aandacht van de betrokkene door even je hand op zijn/haar arm te leggen. - Laat duidelijk je gezicht zien.

- Stel jezelf voor. - Geef bij het begin van het gesprek kort het onderwerp aan.

estie best af.

- Beschrijf de wegen die je neemt, geef een gedetailleerde - Laat ruimte vragen en opmerkingen. beschrijving van devoor plaatsen, mensen en dingen.

- Ga na of alles duidelijk is.

- Besef dat gebaren, gebarentaal en mimiek, net als schrift, - Zijn er trappen: ga steeds een trede voorop en leg de hand van communicatiemiddelen zijn. de persoon op de trapleuning.

- Vermijd raak de

- Je mag

MEN HAND

- Gebruik

- Zijn er leg ze u

- Herhaa

- Is er een deur: zorg dat ze helemaal open of helemaal dicht is (een half open deur is een gevaarlijk obstakel) en zeg of de deur naar binnen of naar buiten draait.

- Benade makkel

- Plaats de hand van de persoon op de rugleuning van de zitDE FYSIEK plaats om te gaan zitten.

- Neem v

- Een toiletbezoek: ga eens de toiletruimte binnen, kijk na of Weesisattent voor signalen van de persoon met een handicap, alles in-orde en beschrijf de ruimte.

- Mensen

GEHANDICAPTEN

wanneer die assistentie vraagt.

- Vermijd obstakels.

- Bied je iets aan, doe dat dan binnen handbereik.

- Wanneer je vertrekt, zeg dat dandragen ook van tegen delasten. persoon in - Vraag of je kan helpen bij het zware kwestie, praten tegen muren is voor niemand aangenaam - Is de persoon slecht te been: ondersteun hem/haar maar neem de leiding niet over.

- Bied een stoel aan wanneer iemand moeilijk kan blijven rechtstaan. - Kom op gelijke hoogte van een rolstoelgebruiker zodat oogcontact makkelijk is. Een initiatief van Bruno De Lille, Schepen van gelijke kansen van de Stad Brussel. 68

- Zorg da

- Spreek klaar en duidelijk, niet te snel en zonder te overdrijven

gebruik van de lippen te luide stem).beter - In kleine(overdreven en/of drukke plaatsen loopt en deeen gehandicapte achter dan naast je. - Praat niet door elkaar.

p, ook als hij/zij

repen.

- Duw ee gangpa

- Bied de- Articuleer persoonzojouw arm aan maar duw hem/haar niet goed mogelijk. vooruit (want dat geeft een onveilig gevoel).

- Werk devertel geluiden uit naar de omgeving weg, wantgaat ze worden al - Is er een trede: of ze boven/beneden en wanversterkt door een hoorapparaat. neer ze begint/stopt.

weigert.

- Laat de te gaan

meer informatie op www.brusselvoorallen.be

- Ontwijk

- Praat Al

- Onders


MENSEN MET EEN VISUELE HANDICAP MENSEN MET EEN VISUELE - Trek vanachterwaarts de betrokkene door je hand op - Laatdedeaandacht rolstoel steeds kantelen om even een trede af HANDICAP zijn/haar te gaan.arm te leggen.

eds op de pergene met wie je

- Duw rolstoel niet en rijd in het midden -- Stel jezelf voor. Trek deeen aandacht vantedevlug betrokkene door evenvan je het hand op gangpad. zijn/haar arm te leggen. - Bied de persoon jouw arm aan maar duw hem/haar niet - Zorg dat er rond de rolstoel steeds voldoende ruimte blijft. vooruit (want dat geeft een onveilig gevoel). - Stel jezelf voor. - Vermijd het duwen tegen of stil te staan voor een rolstoel en

derwerp aan.

r te overdrijven uide stem).

nt ze worden al

als schrift,

t een handicap,

k.

-- Bied In raak kleine en/of drukke plaatsen loopt deduw gehandicapte de persoon in jouw de rolstoel aan zonder toestemming. de persoon armniet aan maar hem/haarbeter niet achter dan naast je. vooruit (want dat geeft een onveilig gevoel). - Je mag gerust meer uitleg vragen over de handicap. -- Is een trede: ze naar boven/beneden gaat en beter wanIn er kleine en/of vertel drukkeofplaatsen loopt de gehandicapte neer ze begint/stopt. achter dan naast je. -- Beschrijf de wegen neemt, geef een gedetailleerde Is er een trede: vertel die of zejenaar boven/beneden gaat en wanbeschrijving van de plaatsen, mensen en dingen. neer ze begint/stopt. -- Zijn er trappen: ga steeds trede voorop en leg de hand van MENSEN MET EEN Beschrijf de wegen die een jeVERSTANDELIJKE neemt, geef een gedetailleerde de persoon op de trapleuning. beschrijving van de plaatsen, mensen en dingen. HANDICAP -- Zijn Is erereen deur: ga zorg dat ze helemaal open of helemaal dicht trappen: steeds - Gebruik eenvoudige taal. een trede voorop en leg de hand van is (een half open deur is een gevaarlijk obstakel) en zeg of de de persoon op de trapleuning. Zijn er pictogrammen/symbolen de kamer, wijs ze aan en deur naar binnen of naar buitenindraait. legeen ze uit.deur: zorg dat ze helemaal open of helemaal dicht - Is er - is Plaats de hand van deispersoon op de rugleuning van de zithalf open deur - (een Herhaal wat belangrijk is. een gevaarlijk obstakel) en zeg of de plaats om binnen te gaanof zitten. deur naar naar buiten draait. - Benader de persoon als een gelijke, dat maakt het contact -- Plaats Een toiletbezoek: ga de toiletruimte binnen,van kijkde nazitof makkelijker. de hand van deeens persoon op de rugleuning alles inom orde isgaan en beschrijf dehij/zij ruimte. plaats tegehandicapte zitten.niet, - Ontwijk de hoort er ook graag bij. -- Vermijd obstakels.tijd, - Neem voldoende Een toiletbezoek: ga wees eensniet deongeduldig. toiletruimte binnen, kijk na of in Algemeen orde enNederlands beschrijf de ruimte. - Praat en geen - alles Wanneer je isvertrekt, zeg dat dandialect. ook tegen de persoon in kwestie, praten tegen muren is voor niemand aangenaam - Mensen met een verstandelijke handicap denken ook na. - Vermijd obstakels. - Onderschat mogelijkheden de persoon niet. de persoon in - Wanneer je de vertrekt, zeg datvan dan ook tegen kwestie, praten tegen muren is voor niemand aangenaam

e lasten.

hem/haar maar

ijk kan blijven

iker zodat oog-

Deze ‘Kleine handleiding’ is een initiatief van de schepen van gelijke kansen van de stad Brussel. in samenwerking met de verenigingen Vous et Moi, Licht en Liefde, Inclusie Vlaanderen, AMT Concept, ONA, stad Gent, en de verschillende vrijwilligers aanwezig op de vergadering van de Werkgroep voor personen met een handicap.

Een initiatief van Bruno De Lille, Schepen van gelijke kansen van de Stad Brussel. meer informatie op www.brusselvoorallen.be

69

Nl bruxellespourtous  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you