Page 1

BILTEN OP[TINE TESLI] / mart 2014.

NOVI PRISTUP LIJE^EWU U DZ "SVETI SAVA"

Specijalisti~ki pregledi u Tesli}u

str. 3

Sigurniji saobra}aj u nasequ Bari}

Otpravnik poslova u Ambasadi SAD Nikolas Hil u posjeti na~elniku

Mogu}e finansirawe projekata preko Ambasade SAD str. 6 i 7 str. 2 i 3

Po~ela izgradwa kru`ne saobra}ajnice

Boqe IT obrazovawe za Tesli}ane

Otvorena prva {kola ra~unara u Tesli}u

str. 9

Besplatan primjerak


TESLI]KE NOVOSTI ODR@ANO 14. REDOVNO ZASJEDAWE SO TESLI]

Novi Program podsticaja poqoprivredne proizvodwe Poqoprivredni proizvo|a~i koji ostvare pravo na podsticajna sredstva }e ista zasigurno dobiti u godini podno{ewa

Tokom 14. redovnog zasjedawa Skup{tine op{tine Tesli} posebna pa`wa bila je posve}ena Programu o dodjeli podsticajnih sredstava za poqoprivredu u 2014. godini, a koji je usvojen velikom ve}inom glasova. Novi program podsticawa poqoprivredne proizvodwe donosi niz novina u ovoj oblasti i uop{te pitawe raspodjele sredstava tretira na jedan kvalitetniji i transparentniji na~in u odnosu na dosada{we periode, a ono {to je bitno jeste da se napu{ta stara praksa preno{ewa obaveza iz ranijeg perioda, tako da }e ubudu}e poqoprivredni proizvo|a~i koji ostvare pravo na podsticajna sredstva ista zasigurno dobiti u toj godini. "Ona rje{ewa koja dobiju poqoprivredni proizvo|a~i i koji to po propisanim kriterijumima zaslu`e, ta sredstva }e dobiti do kraja kalendarske 2014. godine, jer smatramo da poqoprivredna proizvodwa na taj na~in treba da ima jednu izvjesnost u pogledu finansijskih sredstava, koja }e se ostvariti za doma}instva u poqoprivredi koja su komercijalna i nekomercijalna", rekao je predsjednik Kluba odbornika SDS-a Du{an Stoji~i}. Na dnevnom redu su se tako|e na{li: Izvje{taj o realizaciji podsticajnih

mjera u poqoprivredi za 2013. godinu, Izvje{taj o realizaciji programa izgradwe i odr`avawa lokalnih i nekategorisanih puteva u 2013. godini, Izvje{taj o ure|ewu gra|evinskog zemqi{ta, kao i Izvje{taj o realizaciji zajedni~ke komunalne potro{we u 2013. godini koji su dobili ve}insku odborni~ku podr{ku. Na~elnik op{tine Tesli} Milan Mili~evi} rekao je da je ve}ina programa bila optere}ena obavezama stvorenim u proteklom periodu, ali da su napravqeni vidni pomaci. "Samo za puteve u 2013. godini bili smo optere}eni skoro za milion KM iz 2012. godine, za gradsko gra|evinsko zemqi{te iz 2012. preneseno oko 300.000 KM, za podsticaje u poqoprivredi iz 2012. godine preneseno 168.000 KM, {to je umawilo buxetske mogu}nosti za realiza-

ciju programa iz 2013. godine", pojasnio je Mili~evi}. On je dodao da se bez obzira na sve navedene pote{ko}e sa zadovoqstvom mo`e tvrditi da je najve}i dio programa, uz sva optere}ewa, bio realizovan. Donesena je i Odluka o sprovo|ewu izbora u mjesnim zajednicama koji }e biti odr`ani 13. aprila, a dopuwena je i Odluka o op{tinskim priznawima i nagradama. "Donijeli smo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o op{tinskim priznawima i nagradama, gdje smo iskoristili statutarnu mogu}nosti i u novu odluku ugradili mogu}nost da op{tina Tesli} dobije po~asnog gra|anina. Ovo priznawe }e se dodjeqivati qudima koji su dali nesebi~an i veliki doprinos za grad i op{tinu Tesli}", rekao je predsjednik Skup{tine op{tine Tesli} @eqko Peri{i}.

Sigurniji saobra}aj

Po~ela izgradwa

U tesli}kom nasequ Bari} su 15. februara otpo~eli radovi na izgradwi raskrsnice s kru`nim tokom saobra}aja. Prema planiranoj dinamici aktivnosti, radovi na realizaciji ovog projekta traja}e tri mjeseca, uz uspostavqen poseban re`im saobra}aja, a izvodi}e ih preduze}e "MG Mind" iz Mrkowi} Grada. Na~el nik op {ti ne Te sli} Mi lan Mili~evi} smatra da }e realizacijom 2

ovog investicionog poduhvata biti rije{en vi{egodi{wi problem koji je predstavqao us ko grlo u sao bra}aju na podru~ju tesli}ke op{tine. Prema wegovim rije~ima, postoje}a raskrsnica je, zbog izrazito frekventnog saobra}aja, vrlo ~esto bila mjesto saobra}ajnih nezgoda, tako da je bilo nu`no reagovati na rje{avawu ovog problema.

Mili~evi} je rekao da inicijativa datira jo{ od prije zadwih lokalnih izbora i da je sastavni dio wegovog predizbornog obe}awa, te je izrazio o~ekivawe da }e izvo|a~ radova uspje{no pratiti planiranu dinamiku aktivnosti. Na~elnik op{tinskog Odjeqewa za prostorno ure|ewe Nikola Stoki} rekao je da je u ovom projektu obaveza op{ti ne bi la da pri pre mi pro jek tnu

mart 2014.


TESLI]KE NOVOSTI NOVI PRISTUP LIJE^EWU U DZ "SVETI SAVA"

Specijalisti~ki pregledi u Tesli}u

U tesli}kom Domu zdravqa "Sveti Sava" 11. februara potpisan je protokol o saradwi, koji }e omogu}iti da gra|ani op{tine Tesli} koriste specijalisti~ke zdravstvene usluge qekara dobojske bolnice u tesli}kom Domu zdravqa. Protokol su potpisali direktorica Doma zdravqa "Sveti Sava" @eqka Kova~evi}-Mili~evi}, direktor bolnice "Sveti apostol Luka" Doboj Vlado \ur|evi} i na~elnik op{tine Tesli} Milan Mili~evi}. Prema \ur|evi}evim rije~ima, protokolom je predvi|ena jedna boqa i trajnija saradwa, koja }e najvi{e koristiti gra|anima op{tine Tesli}, koji imaju potrebu za zdravstvenom za{titom. "Podaci pokazuju da veliki broj gra|ana ove op{tine mora putovati u Doboj radi specijalisti~kih pregleda, i taj trend je sve izra`eniji, npr. ~ak 150 qudi dolazi mjese~no za internisti~ku zdravstvenu za{titu i iz tih razloga smo postigli ovakav sporazum", pojasnio je \ur|evi}. On je rekao da je dogovoreno da internisti~ka ambulanta gra|anima Tesli}a bude dostupna svih pet dana u sedmici, {to zna~i da Tesli}ani koji imaju potrebu za internisti~kom specijalisti~kom za{titom vi{e ne}e morati da dolaze u Doboj, izuzev onih koji imaju potrebu za bolni~kim lije~ewem. @eqka Kova~evi}-Mili~evi}, direktorica ove zdravstvene ustanove, pojasnila je da }e usluge specijalista isprva biti obavqane ponedjeqkom i srije-

Usluge specijalista }e isprva biti obavqane ponedjeqkom i srijedom, a preciznije informacije pacijenti mogu dobiti kod svojih porodi~nih qekara i uz ovjerenu uputnicu dom, te da budu}i korisnici ovih usluga mogu da dobiju preciznije informacije kod svojih porodi~nih qekara i uz ovjerenu uputnicu, pregled }e mo}i da zaka`u u Stanici hitne pomo}i. "Do{lo je vrijeme da primarna i sekundarna zdravstvena za{tita funkcioni{u na druga~iji na~in, da otvore neka nerije{ena pitawa koja su postojala izme|u ova dva nivoa zdravstvene za{tite i da osiguraju me|usobno boqu komunikaciju, a sve za dobrobit pacijenata", istakla je Ko-

va~evi}-Mili~evi}eva. Ona je naglasila da }e u ciqu pru`awa {to boqe zdravstvene za{tite od 1. marta porodi~na medicina raditi u popodnevnim ~asovima, kao i subotom, a laboratorija ujutro od {est ~asova, tako da }e i oni gra|ani koji zbog obaveza na poslu nisu u prilici da koriste usluge Doma zdravqa sada mo}i to da urade. Na~elnik tesli}ke op{tine Milan Mili~evi} pozdravio je ove aktivnosti rekav{i da je opredijeqenost lokalne zajednice boqa dostupnost zdravstvene za{tite svim pacijentima i da }e sve aktivnosti u tom pravcu imati podr{ku lokalne zajednice. Pru`awe specijalisti~ke zdravstvene za{tite bi}e vr{eno iz oblasti op{te hi rur gi je, der ma to ve ne ro lo gi je, urologije, ORL, a u bliskoj budu}nosti i iz ortopedije i oftalmologije.

u nasequ Bari}

kru`ne saobra}ajnice

dokumentaciju s prate}im dozvolama i saglasnostima, te da rije{i imovinskopravna pitawa. Stoki} je pojasnio da }e kru`na raskrsnica biti izgra|ena tako da ima jednu {i ru i sa sva ke stra ne po dvi je dolazne saobra}ajne trake, te da je wen osnovni ciq da se rastereti saobra}aj na ulazu u gradsko podru~je i pove}a bezbjednost u~esnika u saobra}aju.

mart 2014.

3


TESLI]KE NOVOSTI Odr`ana sjednica Foruma za bezbjednost op{tine Tesli}

Pa`wu posvetiti odredbama Zakona o okupqawu U skup{tinskoj sali u Tesli}u, 27. februara odr`ana je sjednica Foruma za bezbjednost op{tine Tesli}, na kojoj je bilo rije~i o sprovo|ewu Zakona o javnom okupqawu, te setu zakqu~aka koji su usvojeni

tokom posqedweg zasjedawa Foruma. Tokom prvog dijela sjednice, ~lanovi Foruma su konstatovali da su zakqu~ci sa prethodne sjednice, a koji se odnose na po ja~an za je dni~ki rad po li cij skih

slu`benika i inspekcijskih slu`bi na suzbijawu nelegalne prodaje pirotehni~kih sredstava i poja~an edukativni rad sa djecom {kolskog uzrasta i uop{te gra|anima, o posqedicama i {tetnostima upotrebe

Zadu`enost op{tine Tesli}

Revizija tro{ewa

Analizom buxeta op{tine Tesli} za period 2008 - 2012. godina utvr|eno je da je zadu`enost op{tine Tesli} u tom periodu uve}ana za 3.291.693 KM. Navedeno zadu`ewe i neophodnost servisirawa prenesenih obaveza iz tog perioda direktno su opteretili buxet op{tine i umawili wegovu razvojnu komponentu u 2013. i 2014. godini. Naime, prema pomenutoj analizi, zadu`enost op{tine Tesli} zakqu~no sa 31.12.2008. godine iznosila je 5.908.156 4

KM, dok je sa 31.12.2012. godine wena zadu`enost 9.199.849 KM. Ista analiza pokazuje da je zadu`enost op{tine Tesli} za prvih osam mjeseci 2013. godine, po formirawu nove skup{tinske ve}ine, umawena za 1.969.248 M, te zakqu~no sa 28.8.2013. godine iznosi 7.230.601 KM. Ove cifre su najboqi pokazateq obima optere}ewa buxeta, koje je nastalo u periodu od 2008. do 2012. godine, a ~ije servisirawe zna~ajno umawuje razvojne i investicione planove.

U vezi s navedenim, imaju}i u vidu ~iwenicu da je najve}i dio obaveza proistekao iz 2012. godine, a kako bi se razri je {i le sve ne do umi ce u vezi s nastankom tih obaveza, tokom posqedweg zasjedawa Skup{tine op{tine Tesli}, na pri je dlog Klu ba odbor ni ka SDS-a usvojen je set zakqu~aka, kojim se nala`e na~elniku op{tine Tesli} da sprovede postupak izbora nezavisnog revizora koji }e izvr{iti reviziju buxeta op{tine Tesli} za 2012. godinu.

mart 2014.


TESLI]KE NOVOSTI pirotehni~kih sredstava, u potpunosti sprovedeni u djelo. Nakon toga, predstavnici Policijske stanice Tesli} prisutne su upoznali s odredbama Zakona o javnom okupqawu. Tokom izlagawa predstavnici PS Tesli} napomenuli su da ako do|e do odr`avawa nenajavqenog skupa, bi}e preduzete radwe da se isti zabrani, ali ako ve} to nije mo gu}e ura di ti, akce nat }e bi ti stavqen na odr`avawe javnog reda i mira, dok }e po wegovom zavr{etku organizatori istog biti procesuirani. Tako|e, istaknuto je da sva organizovawa skupova putem dru{tvenih mre`a nisu u skladu sa Zakonom. Predsjednik Foruma za bezbjednost op{tine Tesli} Bogoqub Sekuli} rekao je da su tokom zasjedawa uz raspravu o Zakonu o ja vnom okupqawu do ne se ni i odre|eni zakqu~ci. "Najbitniji zakqu~ak je taj da se sva ta javna okupqawa odvijaju u skladu sa Zakonom, a ako ve} do|e do okupqawa gdje nije zakonska procedura ispo{tovana u cijelosti, onda je najbitnije da se sprije~i eventualno nasiqe, uni{tavawe imovine, povre|ivawe itd.", rekao je Sekuli}. On je dodao da se drugi bitan zakqu~ak odnosi na nepostojawe skup{tinske odluke kojom je odre|eno mjesto za odr`avawe skupova. "Sa foruma je upu}en apel Skup{tini op{tine Tesli} da na jednoj od narednih sjednica donese odluku o mjestu gdje ta javna okupqawa treba da se odr`avaju, {to je i obaveza koja proisti~e iz Zakona o javnom okupqawu", istakao je Sekuli}. Zakon o javnom okupqawu donesen je 2008. godine. Prema odredbama ovog zakona, prijava za odr`avawe javnog skupa podno si se naj ka sni je pet da na pri je odr`avawa skupa organizacionoj jedinici MUP-a na ~ijoj teritoriji je najavqeno okupqawe, dok je za organizovawe javne priredbe rok za prijavu sedam dana.

OBAVJE[TEWE ZA JAVNOST Iskqu~ewe javne rasvjete u Bari}u Obavje{tavamo gra|ane op{tine Tesli} da }e zbog pripreme i izvo|ewa radova na izgradwi kru`ne saobra}ajnice u Bari}u do}i do iskqu~ewa javne rasvjete u zoni kru`nog toka i to: - Na magistralnom putu M-4 u pravcu Bawaluke, od raskrsnice na Bari}u do table Tesli}, koja ozna~ava ulaz na podru~je grada; - U pravcu ^e~ave, od raskrsnice do Gra~una; - U Ulici svetog Save, od raskrsnice do supermarketa "Maxi". Navedeni radovi na izgradwi kru`ne saobra}ajnice traja}e 90 radnih dana. Tim povodom, molimo sve u~esnike u saobra}aju za ve}u opreznost, pogotovo u ve~erwim i no}nim satima na pomenutoj lokaciji, kao i za razumijevawe i strpqewe dok radovi na kru`noj saobra}ajnici ne budu privedeni kraju.

umawila razvojne komponente

buxeta u 2012. godini Na prijedlog Kluba odbornika SDS-a usvojen je set zakqu~aka, kojim se nala`e na~elniku op{tine Tesli} da sprovede postupak izbora nezavisnog revizora koji }e izvr{iti reviziju buxeta op{tine za ovu godinu

mart 2014.

"Kao Klub odbornika predlo`ili smo jedan set zakqu~aka, kojim smo prakti~no ovlastili na~elnika op{tine da raspi{e konkurs i izabere nezavisnu revizorsku ku}u, koja }e izvr{iti reviziju buxeta za 2012. godinu i zakonitosti tro{ewa buxetskih sredstava u istoj, kako bi se otklonile sve politi~ke dileme i koji }e biti dostavqen Skup{tini na uvid", re kao je tom pri li kom predsjednik Kluba odbornika SDS-a Du{an Stoji~i}. 5


TESLI]KE NOVOSTI Otpravnik poslova u Ambasadi SAD Nikolas Hil u

Mogu}e finansirawe projekata preko Ambasade SAD Nikolas Hil, otpravnik poslova u Ambasadi SAD u Bosni i Hercegovini, boravio je u posjeti op{tini Tesli} i tom prilikom se sastao s Milanom Mili~evi}em, na~elnikom ove op{tine. Tokom razgovora, koji su vo|eni u kabinetu na~elnika op{tine, bilo je rije~i o aktuelnoj ekonomsko-politi~koj situaciji na podru~ju op{tine, odnosu lokalne i vlasti na republi~kom nivou kao i mogu}nostima saradwe i konkurisawa ka odre|enim sredstvima za projekte preko Ambasade SAD u BiH. Prema rije~ima na~elnika op{tine Tesli} Milana Mili~evi}a, predstavnik Ambasade SAD u BiH prvo se upoznao s aktuelnom situacijom u op{tini Tesli}, a za tim je bi lo ri je~i i o odre|enim planovima u pogledu saradwe. "Kada ka`em pod aktuelnom situacijom, mislim na ekonomska pitawa, fun-

kcionisawe lokalne vlasti, odnos lokalne i republi~ke vlasti, i to su pitawa ko ja su po se bno in te re so va la gospodina Hila", rekao je Mili~evi}. "Posebno je va`no za lokalnu zajednicu da je otvorena mogu}nost da preko

Ambasade SAD u BiH komuniciramo i tra`imo partnere za sprovo|ewe projekata uz pomo} ameri~kih investitora ili projekata koje finansiraju ameri~ke ne vla di ne or ga ni za ci je na po dru~ju BiH", rekao je Mili~evi}, dodav{i da

Ministarstvo trgovine i turizma RS odbilo prijedloge projekata

Vlada nema para za tesli}ki turizam

Tri projektna prijedloga iz op{tine Tesli}, upu}ena Ministarstvu trgovine i turizma RS u avgustu 2013. godine, po konkursu za finansirawe projekata iz oblasti turizma u 2013. godini, odbijena su, uz obrazlo`ewe da nisu prikupili dovoqno bodova u postupku procjene i vrednovawa opravdanosti finansirawa. Naime, rije~ je o projektima "Turisti~ka signalizacija za kvalitetniji tu6

rizam op{tine Tesli}", upu}en od strane Turisti~ke organizacije op{tine Tesli}; "Ure|ewe pje{a~ke staze i izleti{ta na turisti~kom lokalitetu Lipqe, op{tina Tesli}", predlo`en od strane op{tine Tesli}, i "Projekat pove}awa turisti~ke ponude op{tine Tesli} kroz izgradwu planinarskih staza i odmarali{ta kao novi proizvod u op{tini Tesli}", predlo`en od strane

Sportskog udru`ewa "Planinarsko udru`ewe Adrenalin". Kako je navedeno u obrazlo`ewu rje{ewa, Komisija je, vode}i se "op{tim kriterijumima za finansirawe projekata iz oblasti turizma", ocijenila da se ukupan broj dodijeqenih bodova po svim kriterijumima, za sva tri projekta pojedina~no, kre}e izme|u 45 i 47 bodova, {to nije bilo dovoqno za dobijawe

mart 2014.


TESLI]KE NOVOSTI posjeti na~elniku

Gra|ani ne vjeruju "Elektrodistribuciji"

"Astronomski" ra~uni za struju u decembru }e op{tinu Tesli} ubrzo posjetiti predstavnik za ekonomske odnose Ambasade SAD u BiH i ve} tada bi se otvorila mogu}nost konkurisawa na neke od projekata. Mili~evi} se osvrnuo i na saradwu lokalne i republi~ke vlasti u Tesli}u, rekav{i da se nakon otvorenog pisma upu}enog premijerki RS @eqki Cvijanovi} i sjednice Vlade RS, koja je ubrzo potom odr`ana na Ba wi Vru}ici, ni je desilo ni{ta bitno u pogledu pozitivnih promjena u odnosu republi~ke i lokalne vlasti, te je izrazio bojazan da, i pored spremnosti lokalne zajednice za saradwu, do we ne}e do}i i u ovoj godini zbog, kako je naglasio, opstrukcije Vlade RS. Ovo je jedna od prvih posjeta Nikolasa Hila nekoj od lokalnih zajednica od preuzimawa du`nosti otpravnika poslova i odlaska biv{eg ambasadora Patrika Muna 24. avgusta 2013. godine.

sredstava. Tako od 79 prihva}enih i finansiranih projekata od strane Ministarstva, 20 dolazi sa podru~ja grada Bawaluke, sedam iz [ipova, pet iz Fo~e, ~etiri iz Novog Grada itd dok su sa podru~ja op{tine Tesli} sredstva odobrena za projekat "Izgradwa otvorenog bazena hotela "Kardijal", podnosioca ZTC "Bawa Vru}ica".

mart 2014.

Ve li ki broj gra|ana op {ti ne Te sli} putem dru{tvenih mre`a, ali i li~no u prostorijama "Elektrodistribucije" u Tesli}u, `alio se na previsoke ra~une za decembarsku potro{wu elektri~ne energije. Gra|ani tvrde da je u pi ta wu pre va ra, jer, ka ko ka`u, "astronomski" ra~uni koje su dobili za de cem bar ni su re al na sli ka wi ho ve potro{we. "Iako je cijena struje ista za novembar i za decembar, moj ra~un za decembarsku potro{wu struje ve}i je ~ak za 40 KM. Po{to nas je dvoje u ku}i, nemogu}e je da potro{imo toliko vi{e struje u decembru nego u novembru. Ne tro{imo ni{ta previ{e. Oti{ao sam da se `alim u "Elektrodistribuciju" u Tesli}u i oni su mi rekli da, ~ak i da je tako, moram platiti, a jedna zaposlena se ~ak i smijala na moju prijavu", ka`e Du{an Banovi}, koji isti~e da je redovan plati{a, te da je bio primoran da plati i ovaj ra~un. Pri~a o "astronomskim" ra~unima

za struju prvo se pojavila na dru{tvenim mre`ama, a zatim vrlo brzo je postala i najaktuelnija tema na ulicama Tesli}a. U tesli}koj "Elektrodistribuciji" tvrde da sumwe gra|ana nisu opravdane, te da oni nisu nai{li na slu~aj da je `alba za decembarski ra~un opravdana, a da su sve `albe provjeravali. Priznaju i da se veliki broj gra|ana zaista i obratio u wihove prostorije zbog vi so kih ra~una za de cem bar sku po tro{ wu, ali oni svoj po sao, ka ko ka`u, rade regularno i odgovorno, te osnova za `albu nema. "Sve reklamacije koje su stigle na uslu`ni centar "Elektrodistribucije" su provjerene, ali nije bilo opravdanih reklamacija. Bilo ko ko vjeruje da ima problem s potro{wom, slobodno neka se obrati uslu`nom centru. Ako utvrdimo da je zaista do{lo do gre{ke na mjernim ure|ajima, mi }emo izvr{iti korekciju", rekao je upravnik "Elektrodistribucije" u Tesli}u Vladimir Peri}. 7


TESLI]KE NOVOSTI SET PROGRAMSKIH MJERA URODIO PLODOM

Uspjeh novog rukovodstva DZ Tesli} Odmah je rije{en problem nedovoqnog izlaska qekara u podru~ne ambulante, produ`eno radno vrijeme stomatolo{ke i slu`be laboratorije, kao i rekonstruisano ginekolo{ko odjeqewe

No vo ru ko vod stvo Do ma zdrav qa "Sveti Sava" u Tesli}u, na ~elu sa direktorkom prim. dr @eqkom Kova~evi}-Mili~evi}, odlu~no je da setom programskih mjera ovu zdravstvenu ustanovu svrsta u sam vrh najuspje{nijih domova zdravqa u Republici Srpskoj, {to dosad nije bio slu~aj. Direktor ove zdravstvene ustanove @eqka Kova~evi}-Mili~evi} istakla je da je dolaskom novog rukovodstva zate~en veliki broj problema, te da je odmah rije{en goru}i problem nedovoqnog izlaska qekara u podru~ne ambulante, koji je sada duplo ve}i. Prema wenim rije~ima, rje{avawe ovog problema posebno je vidqivo u terenskoj ambulanti u ^e~avi, gdje je u ranijem

periodu qekar ordinirao dva puta sedmi~no s nepunim radnim vremenom, a sada u ovoj ambulanti qekar radi ~etiri puta sedmi~no i to s punim radnim vremenom. Kova~evi}-Mili~evi}eva je naglasila da je broj izlazaka qekara pove}an u svim terenskim ambulantama, uprkos tome {to su od oktobra pro{le godine tri qekara upu}ena na specijalizaciju.

Ona ka`e da je jedna od mjera bila i ta da se, zbog uo~enih potreba stanovni{tva produ`i rad stomatolo{ke i slu`be laboratorije, tako da se sada pacijenti stomatologu mogu obratiti i u popodnevnim satima, ali i subotom. Uvo|ewe discipline u tesli}ki Dom zdravqa vidqivo je i kroz ~iwenicu da je vozilo koje je raniji direktor koristio za svoje potrebe, na inicijativu novog direk-

Obiqe`en po~etak sedmice posve}ene svetom Simeonu Miroto~ivom

Uprili~ena svetosimeonska

Svetosimeonska akademija uprili~ena je 24. februara u Tesli}u, u okviru koje je odr`ano stru~no predavawe na temu "Istorija pravoslavqa u Pousorju". Akademiju su organizovali tesli}ko Arhijerejsko namjesni{tvo i Svetosavska omladinska zajednica, povodom jubileja 900 godina od ro|ewa svetog Simeona Miroto~ivog. Arhijerejski namjesnik u Tesli}u Miladin Vukovi} precizirao je da je ovaj doga|aj, zapravo, po~etak obiqe`avawa sedmice posve}ene svetom Simeonu Miroto~ivom, te da uporedo s pri~om o Nemawi}ima po~iwe i 8

ciklus predavawa o istoriji pravoslavqa u Pousorju. Vukovi} je naveo da je tokom marta do polovine aprila planirano da budu odr`ana predavawa o svim parohijama kroz vrijeme, koje objediwuje tesli}ko Arhijerejsko namjesni{tvo, a sve s

Planirano je da do kraja aprila budu odr`ana predavawa o svim parohijama kroz vrijeme, s ciqem podizawa svijesti o duhovnom nasqe|u pravoslavnih Srba u Pousorju

ciqem podizawa svijesti o duhovnom nasqe|u pravoslavnih Srba u Pousorju, kao i svijesti u smislu duga prema precima koji su mnogo toga ostavili u nasqe|e. Prema wegovim rije~ima, predvi|eno je da se poslije najavqenog seta predavawa izrade istorijska ~itanka i interaktivna mapa, koje }e dati svojevrsan pe~at istorijskom nasqe|u sa ovih prostora. Na akademiji su govorili istaknuti stru~waci, istori~ar Slavoqub Luki} i etnolog Aleksa Kasapovi}. Kasapovi} je rekao da wegovu poruku treba razumjeti tako da se treba posve-

mart 2014.


TESLI]KE NOVOSTI tora, stavqeno u funkciju svakodnevnog odlaska qekara na teren, a zbog operativnijeg rada ustanove Kova~evi}-Mili~evi} je, osim {to obavqa rukovodnu funkciju, ostala i u osnovnom procesu rada, odnosno na svom mjestu u ordinaciji, tako da je po broju registrovane i pregledane djece na prvom mjestu. "Dinami~no i raznovrsno po~eli smo rad na prevencijni, tako da smo u terenskim ambulantama imali preventivne neurolo{ke preglede pacijenata, kao i besplatnu spirometriju za pu{a~e. Dan dijabetesa smo obiqe`ili besplatnim mjerewem krvnog pritiska i {e}era u krvi, a u {kolama organizujemo stru~na predavawa na temu reproduktivnog zdravqa", navela je Kova~evi}-Mili~evi}eva. Ona je rekla da je nakon 40 godina rada Doma zdravqa u potpunosti rekonstruisan prostor ginekologije, a ono {to je posqedwe obiqe`ilo uspjeh ove zdravstvene ustanove je dobijawe statusa sertifikovanog doma zdraqa. U smislu stimulisawa zaposlenih, Kova~evi}-Mili~evi}eva je podsjetila da su, na dan krsne slave Doma zdravqa, radnicima koji su navr{ili 20 ili 30 godina radnog sta`a, kao i onima koji su dobili dijete u 2013. godini, prvi put, uru~eni prigodni pokloni i nagrade, ali i da se od zaposlenih tra`e odgovornost, disciplina i maksimalno zalagawe. Dom zdravqa "Sveti Sava" Tesli} uspje{no posluje, te iz ove zdravstvene ustanove najavquju da }e se u narednom periodu intenzivirati aktivnosti na infrastrukturnim i drugim ulagawima u ustanovu. Tokom januara, Dom zdravqa u Tesli}u postao je jedna od samo ~etiri sertifikovane zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj.

akademija titi, ne samo prikupqawu istoriografske gra|e i usmenim predawima, ve} na osnovu utvr|enih ~iwenica obiqe`iti arheolo{ke lokalitete, kako bi oni dobili svoje fizi~ko uobli~ewe. On se nada da }e se u Republici Srpskoj, u dogledno vrijeme, formirati Institut za istinu o Srbima, koji }e u svakoj lokalnoj zajednici imati svoje podru~no odjeqewe, jer je to istinska potreba. Svetosimeonskoj akademiji u Tesli}u prisustvovao je i vladika zvorni~ko-tuzlanski Hrizostom, kao i u`e rukovodstvo op{tine i mnogobrojni gra|ani.

mart 2014.

Boqe IT obrazovawe za Tesli}ane

Otvorena prva {kola ra~unara u Tesli}u

Prva {ko la ra~una ra u Te sli}u "Agencija ITC" (Informaciono-tehnolo{ki centar) po~ela je s radom u februaru, a sa polaznicima radi magistar robotike, mehantronike i organizacije Aleksandar Stani}, koji je i osniva~ "Agencije ITC". Stani} nagla{ava da su ra~unari sastavni dio svakodnevnog `ivota u savremenom svijetu, te je upravo zbog toga vrlo bi tno do bro po zna va ti rad na ra~unaru i na taj na~in olak{ati svakodnevne aktivnosti. "Agencija ITC organizova}e obuke ra da na ra~una ru za po la zni ke svih uzrasta, a nastava }e se odvijati u prosto ri ja ma {ko le u Uli ci Ste va na Sin|eli}a bb. Po red {ko le ra da na ra~unaru, u ponudi je i servis ra~unara, ali i {kola jezika. Imamo osnovne kurseve ra~unara kao i poslovne pakete", ka`e Stani}. U prvoj tesli}koj {koli ra~unara posebno isti~u ponudu koju su pripremili za najmla|i uzrast, a u pitawu je "IT Kids obuka". Ciq ove obuke je da najmla|i na {to la k{i i je dnos ta vni ji na~in nau~e rad na ra~unaru. "Uz kvalitetno provedeno vrijeme i

stru~no osmi{ qen pro gram dje ca }e vrlo brzo i lako mo}i da prihvate i zavole ra~unare koje ne}e koristiti samo za igru. Znawa koja ponesu iz na{e {kole mo}i }e svakodnevno primjewivati u praksi, a bi}e im od velike koristi i u nastavku {kolovawa", rekao je Stani}. "Agencija ITC" svojim polaznicima nudi i {kolu italijanskog, wema~kog i engleskog jezika, a za najmla|e su prilagodili i verziju "IT Kids" za sva tri jezika. Svim polaznicima na raspolagawu }e biti nivoi prilago|eni wihovom znawu, a to su osnovni, ni`i sredwi, vi{i sredwi i napredni. Upis na kursve stranih jezika vr{i}e se tokom cijele godine, a po la zni ci }e s pro fe so ri ma raditi u mini-grupama od po osam ~lanova. "Polaznici svake grupe ne bi trebalo da ~ekaju na po~etak obuke du`e od 15 dana. Na svim nivoima }emo te`iti podjednako na razvoju ~itawa, pisawa, izra`avawa i razumijevawa nekog od stranih jezika kod polaznika. Sami polaznici }e diktirati i tempo nastave, kao i termine, ka`e Stani} te dodaje da polaznike u "Agenciji ITC" o~ekuju vrlo kvalitetni profesori stranih jezika. 9


TESLI]KE NOVOSTI OBIQE@EN DAN BORACA RS

Najvi{e boli nepravda

Slu`ewem parastosa i polagawem vijenaca u hramu Presvete trojice, 15. februara je u Tesli}u obiqe`en Dan boraca Odbrambeno-otaxbinskog rata, a molitvenom pomenu prisustvovali su predsjednik BORS Pantelija ]urguz i na~elnik op{tine Tesli} Milan Mili~evi}. Pantelija ]urguz, prvi ~ovjek Bora~ke organizacije RS, rekao je da bora~ka populacija `ivi u vremenu koje ne obe}ava dosta dobroga i da dijeli istu sudbinu naroda u cjelini. ]urguz je istakao da su vidqive namjere i `eqe institucija vlasti, i sada i ranije, da se popravi polo`aj demobilisanih boraca, ali da to nije u mjeri koju zaslu`uju, dodaju}i da borce najvi{e boli nepravda. "Ne prav da u smi slu ra spo dje le onoga {to imamo na raspolagawu. Pored toga, do`ivjeli smo jedno raslojavawe gdje se mali broj qudi sve vi{e bogati, dok ve}i broj lo{e `ivi, jer nam je uni{tena privreda, nemamo nove kapacitete i {to prakti~no imamo neku vrstu okupacije na ovim prostorima i za htje ve iz di je la EU da se pre ma ovim kategorijama izdvaja sve mawe u

buxetu RS", pojasnio je ]urguz. Mili~evi} je rekao da lokalna zajednica, iako raspola`e skromnim sredstvi ma, ~ini sve {to je mo gu}e da zadovoqi potrebe bora~ke populacije. On smatra da je republi~ka vlast zatajila u po gle du bri ge pre ma bor ci ma, a ~emu su doprinijeli i wihovi predstavnici. "Postavqa se pitawe da li qudi koji predstavqaju ovu populaciju rade svoj posao, jer na dana{wi dan u isto vrijeme gla|u {trajkuju ratni veterani srpske vojske", naglasio je Mili~evi}. Skupu je prisustvovalo vi{e od 300 gra|ana, me|u kojima veliki broj boraca, porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, predstavnika politi~kih partija i gostiju. Na spomen-plo~u s uklesanim imenima vi{e od 550 poginulih boraca Vojske RS, vijence i cvije}e polo`ili su predstavnici republi~ke i op{tinske bora~ke organizacije, na~elnik op{tine Tesli} i predstavnici politi~kih partija. Obiqe`avawe Dana boraca Vojske Republike Srpske u Tesli}u organizovala je op{tinska Bora~ka organizacija.

Klub malog fudbala "Mladost" iz Tesli}a organizovao je utakmicu humanitarnog karaktera u JU SC "Radolinka", a sav prihod od prodatih ulaznica namijewen je Udru`ewu za pomo} djeci sa posebnim potrebama. Ulaznica je simboli~no ko{tala jednu KM, a od 1.200 sjede}ih mjesta u dvorani, tek ne{to mawe od 100 mjesta je bilo popu-

Odr`ana manifestacija

Dragana Pozderovi}

Pored sportiste godine, priznawa su dodijeqena jo{ u ~etiri kategorije: najboqi sportski kolektiv, najuspje{niji trener, najuspje{niji sportski radnik i najperspektivniji sportista

Dragani Pozderovi}, atleti~arki Atletskog kluba "Tesli} B.B.", pripala je titula najboqeg sportiste op{tine Tesli} za 2013. godinu, na manifestaciji "Izbor sportiste 2013. godine", odr`anoj 22. februara u Sportsko-rekreacionom centru "Radolinka". Priznawe i pehar Pozderovi}evoj, reprezentativki BiH u disciplinama tros10

kok i skok udaq, uru~io je zamjenik na~elnika op{tine Tesli} Milovan Stankovi}. Pored sportiste godine, priznawa su dodijeqena jo{ u ~etiri kategorije i to: za najboqi sportski kolektiv progla{en je SK "Geofon" Tesli}, za najuspje{nijeg trenera progla{en je trener AK "Tesli} B.B." Ilija Risti}, titula za najuspje{nijeg sportskog radnika pripala je Vojislavu Kovanu{i}u, u ime Ko{arka{kog kluba "WBS", a nagrada za najperspektivnijeg sportistu pripala je ~lanici SK "Geofon" Tatjani \ekanovi}. Milovan Stankovi}, zamjenik na~elnika op{tine Tesli}, rekao je da, imaju}i u vidu ~iwenicu da je op{tina Tesli} uvijek bila rasadnik sportskih talenata, koji su je na mnogim takmi~ewima predstavqali u najboqem svjetlu, lokalna uprava nastoji

da u skladu sa svojim mogu}nostima pomogne rad sportskih klubova i da ovogodi{wa sredstva za tu namjenu iznose 300.000 KM. "Nadam se da }e Savjet za sport na pravi~an na~in rasporediti ta sredstva, ~ini mi se da ona nisu ba{ u skladu s potrebama sportskih organizacija, ali kapacitet buxeta op{tine nije omogu}io ve}u svotu para za te namjene i mi }emo se truditi da u budu}em vremenskom periodu obimnije finansiramo sportske aktivnosti na{e op{tine", istakao je Stankovi}. Najboqi sportista op{tine Tesli} u 2013. godini, Dragana Pozderovi}, rekla je da atletiku trenira ve} ~etiri godine i da je atletika sport kojim je htjela da se bavi odmalena. Pozderovi}eva je dodala

mart 2014.


TESLI]KE NOVOSTI ODR@ANA HUMANITARNA UTAKMICA ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA

Mali fudbal za velike stvari weno. Gra|ani koji su prisustvovali ovom sportskom doga|aju izrazili su nezadovoqstvo zbog malog odziva sugra|ana. "U dvorani, posebno vikendom, ima veliki broj sportskih doga|aja samo {to qudi nemaju razvijenu tu svijest da mogu do}i ovdje, opustiti se i u`ivati u sportu. Evo i utakmica koja je humanitarnog karaktera je slabo posje}ena, a to je zaista {teta",

ka`e jedan od prisutnih gra|ana. Trener Kluba malog fudbala "Mladost" Aleksandar [akanovi}, koji je jedan od organizatora ove humanitarne utakmice, tvrdi da je s obzirom na ekonomsku situ aci ju u dru{ tvu, sva ka po mo} ipak dobrodo{la. "Sva nov~ana sredstva od prodatih karata idu na ra~un Udru`ewa za pomo}

djeci sa posebnim potrebama. Ova utakmica je bila prvenstvenog karaktera Druge futsal lige grupe Centar, ka`e [akanovi}. Svoje snage na terenu odmjerili su Klub malog fudbala "Mladost" iz Tesli}a i prwavorski "Obili}", a utakmi ca je za vr{e na ner ije {e nim rezultatom.

"Izbor sportiste 2013. godine"

najboqi sportista Tesli}a

da su weni najboqi rezultati: zlato na Pojedina~nom prvenstvu BiH u skoku udaq u kategoriji starijih juniora, kao i troskoku u kategoriji seniora, drugo mjesto u disciplini troskok na Pojedina~nom prvenstvu

mart 2014.

BiH za mla|e juniore, zatim, tre}e mjesto na Dvoranskom prvenstvu BiH u disciplini u skoku udaq. Priznawa su, tako|e, dodijeqena i najboqim sportistima po granama sporta:

Najboqi fudbaler - @eqko Stojanovi}, FK "Mineral" Bawa Vru}ica Najboqi rukometa{ - Dragan Martinovi}, RK "Eling" Najboqi ko{arka{ - Filip Baji}, KK "Tesli}" Najboqi strijelac - Tatjana \ekanovi}, SK "Geofon" Najboqi atleti~ar - Dragana Pozderovi}, AK "Tesli} B.B." Najboqi kugla{ - Ernest Vasi}, Kugla{ki klub "Mineral" Najboqi karatista - Valentina Suboti}, Karate klub "Tigar" Najboqi {ahista - Vladanka Tomi}, [ahovski klub "Mladost" Najboqi teniser - Borjana Derowi}, Teniski klub ZTC "Bawa Vru}ica" 11


TESLI]KE NOVOSTI

Odr`ano Dvoransko prvenstvo BiH u skaka~kim disciplinama

Tesli}ki skaka~i zablistali u Zenici

Na atletskom Dvoranskom prvenstvu Bosne i Hercegovine u skaka~kim discplinama, koje je odr`ano u SRC "Kambero vi}a po qe" u Ze ni ci, mla di atle ti~ari Atlet skog klu ba "Te sli} B.B." osvojili su ~etiri medaqe. Medaqama u disciplini skok udaq okitili su se: Milan Risti} konkurencija mla|ih pionira - bronzana medaqa,

Isidora Kr{i} u konkurenciji starijih pionira - srebrna medaqa, Dragana Pozderovi} u konkurenciji juniora - zlatna medaqa i disciplini troskok u konkurenciji juniora - bronzana medaqa. Ovo je prvi nastup na{ih skaka~a u ovoj godini i veoma sam zadovoqan rezultatima, mislim da mo`emo jo{ boqe pogotovu kad je rije~ o Isidori Kr{i},

koja je rezultatom pokazala da ima dosta prostora za napredovawe, a i Pozdero vi}evoj, ko ja je na ovo ta kmi~ewe oti{la s povredom noge i upalom zuba", rekao je trener Atletskog kluba "Tesli} B.B.". Atletski klub "Tesli} B.B." trenutno broji oko 55 ~lanova, u selekcijama od cicibana do juniora.

Odr`ano Dvoransko atletsko prvenstvo u BiH

Aleksandar Kahvi} drugi u sarajevskoj "Zetri" Na Dvoranskom atletskom prvenstvu BiH, koje je odr`ano u Olimpijskoj dvorani "Zetra" u Sarajevu, atleti~ar Aleksandar Kashvi}, ~lan Atletskog kluba "Tesli} B.B.", osvojio je srebrnu medaqu. Svoj pro{logodi{wi rezultat (9,41) sa 12

dvoranskog prvenstva u Zenici Kahvi} je popravio za 24 stotinke (9,17), {to ga je svrstalo na drugu poziciju iza izvanrednog Mihajla Memedovi}a iz Sokoca (8,94) u trci na 60 m, ~ime je postavio novi dvoranski rekord BiH u konkurenciji cicibana.

mart 2014.


TESLI]KE NOVOSTI OBOGA]ENA TESLI]KA SPORTSKA SCENA

Osnovan Odbojka{ki klub "Mladost"

U prisustvu predsjednika Odbojka{kog saveza RS Milutina Popovi}a, 26. februara u Tesli}u je osnovan Odbojka{ki klub "Mladost", koji }e, za po~etak, okupqati odbojka{e u selekcijama pioniri i kadeti, u `enskoj i mu{koj kategoriji. Direktor Odbojka{kog kluba "Mladost" Jadranko Stankovi} izrazio je zadovoqstvo zbog ~iwenice da je osnivawu kluba prisustvovao predsjednik OS RS Milutin Popovi}, te je izrazio mi{qewe da je u pitawu klub koji }e sigurno ostvariti ozbiqan sportski rezultat. "U pitawu je klub koji }e se ubrzo

na}i na sportskom nebu op{tine Tesli} i koji }e napraviti sigurno ozbiqne rezultate", rekao je Stankovi}, dodav{i da }e klub od Odbojka{kog saveza dobiti tehni~ku pomo} i da ne postoje razlozi da se ne krene s ozbiqnim radom. Stankovi} je iskoristio priliku da pozove mlade op{tine Tesli} da se prikqu~e radu novog odbojka{kog kluba, koji }e koristiti sale osnovnih {kola "Petar Petrovi} Wego{" i "Vuk Karaxi}", a u skorije vrijeme i Sportske dvorane "Radolinka". Predsjednik Odbojka{kog saveza RS Milutin Popovi} rekao je da Savez "Veoma smo zadovoqni rezultatom Kahvi}a, ali mislim da je imao prostora da se jo{ malo pribli`i rezultatu prvopla si ra nog Me me do vi}a. U sva kom slu~aju, te 23 stotinke do rekorda koji je strariji kolega na{eg Saleta postavio nisu nedosti`ne", rekao je trener AK "Tesli} B.B." Ilija Risti}. On je ~estitke uputio i Igoru Ivanovi}u, koji je rezutatom 9,51 zauzeo petu poziciju u ovoj konkurenciji. Takmi~ewe je odr`ano u organizaciji Atletskog kluba "Sarajevo" u svih {est starosnih kategorija, od cicibana do seniora, u disciplinama 60 m i 60 m prepone. U~e{}e na tekmi~ewu uzelo je 150 atleti~ara i atleti~arki iz 15 klubova.

mart 2014.

podr`ava i poma`e osnivawe novih odbojka{kih klubova. "Mi u Savezu okupqamo 60 odbojka{kih klubova koji aktivno djeluju i odbojka{ka porodica je, po broju klubova, nakon fudbala najmasovnija u Republici Srpskoj", rekao je Popovi} i dodao da se podr{ka koju pru`aju pri formirawu klubova ogleda u materijalnoj podr{ci, opremi i osloba|awu odre|enih obaveza u prvoj takmi~arskoj godini - kotizacija, ~lanarina, obaveza po osnovu anga`ovawa sudija i sli~no. Trenutno na podru~ju op{tine Tesli} egzistira 19 sportskih klubova.

Pi{ite nam Po{tovani gra|ani, svoje prijedloge, pri~e i informacije koje `elite da budu objavqene u biltenu {aqite na adresu op{tine Tesli} sa naznakom "za bilten" ili na e-mail adresu: informisanje@opstinateslic.com 053/ 411-524. [tampa: Nezavisne novine. www.opstinateslic.com 13


TESLI]KE NOVOSTI PREDSTAVQEN KO[ARKA[KI KAMP

KK WBS putuje na Zlatibor

Ko{arka{ki klub WBS predstavio je svojim ~lanovima na zajedni~kom treningu u JU SC "Radolinka" ko{arka{ki kamp "Maxima", koji }e tokom qeta biti odr`an na Zlatiboru. ^lanovi kluba ve} su bili u prilici da borave u ko{arka{kom kampu na Jahorini, odakle nose samo pozitivna iskustva - nova poznanstva i znawe. Upravo zbog toga, vi{e od stotinu djece, koju je okupio Ko{arka{ki klub WBS, ve} sada se raduje i kampu na Zlatiboru. "Mi nudimo izuzetno kvalitetetan sadr`aj jer, pored ko{arka{ke pri~e s redovnim treninzima, imamo razna takmi~ewa, gdje djeca pokazuju {ta mogu u datom trenutku. U samom kampu ima nekih aktivnosti koje su djeci interesantne, nudimo i modernu tehnologiju, vajrles, internet u~ionice... Ono {to je posebno

bitno za roditeqe, vodimo ra~una o djeci i qekarska za{tita je prisutna 24 sata, rekao je menaxer Ko{arka{kog kampa "Maxima" Zlatibor Slavi{a Bo`ovi}, koji je ovom prilikom posjetio Ko{arka{ki klub WBS u Tesli}u. Rukovodstvo kluba iskoristilo je ovo priliku i za zajedni~ko fotografisawe svih selekcija, sumirawe rezultata, ali i planova za naredni period. Isti~u da sa djecom rade samo stru~ni i obrazovani treneri, {to je vrlo bitno za wihov napredak, ali i razvijawe same sportske kulture. "Imamo pet mu{kih selekcija i dvije `enske selekcije. [to se ti~e mu{kih selekcija imamo juniore, kadete, pionire, pretpionire i bejbi basket, dok kod djevoj~ica imamo kombinovanu selekiciju kadetkiwe i pionirke i jednu ~istu

selekciju pretpionirke. Radimo u O[ "Petar Petrovi} Wego{", O[ "Vuk Stefanovi} Karad`i}" i JU SC "Radolinka" te smatram da smo maksimalno iskoristili kapacitete i vjerujte treba nam jo{", ka`e trener Ko{arka{kog kluba WBS Vawa Suba{i}. Trener kluba Sini{a \ur|evi} navodi da klub postoji tek oko ~etiri godine te smatra da je najve}i uspjeh kluba upravo veliki broj djece koji su okupili u svom okriqu. "I pored te{ke ekonomske situacije koja nas je pratila u prvim godinama postojawa, mi smo uspjeli sve to da prevazi|emo jer smo imali veliku podr{ku djece i wihovih roditeqa", ka`e \ur|evi}. Vrijedni ~lanovi kluba trude se da redovno dolaze na treninge, ali i da slu-

Odr`ana pojedina~na {ahovska prvenstva

Osnovci odmjerili snage

[kola {aha "Mat" iz Tesli}a u saradwi s Osnovnom {kolom "Ivo Andri}" iz \uli}a, "Vuk Karaxi}" Tesli} i "Petar Petrovi} Wego{" Tesli} za 2014. godinu organizovala je tokom februara pojedina~na {ahovska prvenstva u~enika. Prvenstva su bila mje{ovitog karaktera, {to zna~i da su djevoj~ice i dje~aci igrali zajedno. Na takmi~ewu u {koli "Ivo Andri}" \uli}i u~estvovao je 21 takmi~ar. U grupi od I do V razreda nastupilo je 13 takmi~ara od kojih je jedna {ahistkiwa, dok je u grupi od VI do IX razreda nastupilo osam takmi~ara, od kojih su bile dvije {ahistkiwe. U obje grupe igrano je po Bergerovom sistemu trinaest, odnosno sedam kola. Na Pojedina~nom {ahovskom prvenstvu u Osnovnoj {koli "Vuk Karaxi}" Tesli} u~estvovalo je 20 takmi~ara. U grupi od I 14

do V razreda nastupilo je 12 takmi~ara, od kojih je bila jedna {ahistkiwa, dok je u grupi od VI do IX razreda nastupilo osam {ahista. U obje konkurencije igrano je po Bergerovom sistemu, to jest svako sa svakim. Osnovna {kola "Petar Petrovi} Wego{", tako|e iz Tesli}a, organizovala je 6. februara teku}e godine Pojedina~no {ahovsko prvenstvo u~enika na kojem je u~es-

tvovao 21 takmi~ar. U grupi od I do V razreda nastupilo je {est {ahista, dok je u grupi od VI do IX razreda nastupilo 15 takmi~ara, od kojih su bile dvije {ahistkiwe. U konkurenciji od I do V razreda igrano je po Bergerovom sistemu, dok je u konkurenciji od VI do IX razreda igrano po {vajcarskom sistemu sedam kola. Takmi~are je pozdravio Borislav Predojevi}, predsjednik [kole {aha "Mat", a za regularnost takmi~ewa brinuo je FIDE majstor @eqko Simi}, republi~ki sudija. Takmi~ewe je planirano kalendarom takmi~ewa [kole {aha "Mat", a sprovodi se s ciqem "pronala`ewa" {ahovskih talenata i novih imena u {ahu op{tine Tesli}, a ovo je jedan od prvih testova koji treba da bude putokaz za daqi rad i usavr{avawe.

mart 2014.


TESLI]KE NOVOSTI "MAXIMA"

^lanovi ADP "Branislav Nu{i}" se, u saradwi s Rajfajzen bankom, predstavili djeci seoskih podru~ja op{tine

"Trnoru`ica" obradovala mali{ane {aju savjete trenera. Uskla|ivawe {kolskih obaveza i sportskih aktivnosti ne pada im te{ko. Bitna je, kako ka`u, samo dobra organizacija. U klubu su stekli nove prijateqe, navike, a prije svega veliku qubav prema ko{arci kao i takmi~arski duh. "Treniram u klubu godinu dana. Moj brat i tata su mi preporu~ili da do|em ovdje jer su i oni igrali ko{arku. Treneri ka`u da i meni prili~no dobro ide", ka`e Sara, ~lanica `enske selekcije Ko{arka{kog kluba WBS. U zdravoj atmosferi, kvalitetno organizovanim treninzima i dru`ewu mladi tesli}ki ko{arka{i i ko{arka{ice i u narednom periodu potrudi}e se da ni`u samo uspjehe. A nadaju se i novim ~lanovima u svojim selekcijama.

Dje~iji ansambl Amaterskog dramskog pozori{ta "Branislav Nu{i}" iz Tesli}a imao je u januaru dosta obaveza u vezi s projektom koji je ra|en u saradwi sa Rajfajzen bankom. Naime, po raspisanom konkursu za dodjelu sredstava nevladinim organi-

zacijama i udru`ewima gra|ana i na{e po zo ri {te je pri jav qe no sa dje~jom predstavom "Trnoru`ica". To je podrazumijevalo u~e{}e ovog ansambla s navedenom predstavom u seoskim sredinama - ruralnim dijelovima op{tine Tesli}, gdje djeca nisu u prilici da ~esto gledaju ovakve predstave. Predstava je igrana u Vitkovcima, ^e~avi, Kamenici i u gradu Tesli}u. Ovom prilikom na{i mali glumci su jo{ jednom odu{evili najmla|u publiku, kako svojom glumom i ma{tom, tako i svojim rasko{nim kostimima, koji upravo podsje}aju na kostime iz bajke. Zainteresovanost djece sa podru~ja na{e op{tine za ovakve predstave je velika pa je i na~elnik op{tine predlo`io da se s ovakvim na~inom rada i saradwe s udaqenim seoskim sredinama nastavi i ubudu}e.

Otpo~ela inicijativa da se istra`e zlo~ini na prostoru ove op{tine po~iweni u periodu Nezavisne Dr`ave Hrvatske

Otvorena izlo`ba "Moje Jadovno" Dokumentarna izlo`ba "Moje Jadovno" otvorena je 23. januara u Tesli}u u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice (SOZ) Tesli} i Udru`ewa gra|ana "Jadovno 1941" iz Bawaluke. Koordinator rada tesli}kog SOZ-a Mladen Kova~evi} rekao je da za organizovawe ove izlo`be postoji nekoliko razloga, prije svega {to je izlo`bena postavka svojevrsno svjedo~anstvo o stradawu srpskog naroda, a drugo {to je u Tesli}u pokrenuta inicijativa da se istra`e zlo~ini na prostoru ove op{tine po~iweni u periodu Nezavisne Dr`ave Hrvatske (NDH). Kova~evi} je naveo da je saradwa s Udru`ewem gra|ana "Jadovno 1941" jedan od prvih koraka u istra`ivawu zlo~ina na prostoru tesli}ke op{tine po~iwenih za vrijeme Drugog svjetskog rata.

mart 2014.

Predsjednik Udru`ewa "Jadovno 1941" Du{an Basta{i} rekao je da izlo`ba ima funkciju prevencije genocida i da predstavqa doprinos ovog udru`ewa u borbi za biolo{ki opstanak srpskog naroda na ovim podru~jima.

Izlo`bena postavka "Moje Jadovno" predstavqena na 15 panoa, koji pokazuju istinu o stradawu Srba za koju se dugo nije znalo

Basta{i} je istakao da je izlo`bena postavka "Moje Jadovno" predstavqena na 15 panoa, koji pokazuju istinu o stradawu Srba za koju se dugo nije znalo. Sekretar Udru`ewa Predrag Lozo smatra da je zna~aj ove izlo`be u tome {to je to jedan "vapaj" da se vrati dostojanstvo `rtvama kompleksa logora smrti Gospi}, Jadovno i Pag. On je rekao da je ovo poku{aj da se preispita vlastiti nacionalni odnos prema pro{losti u NDH, kao i uop{te odnos prema stradawu srpskog naroda u 20. vijeku. Prema wegovim rije~ima, uspomena na `rtvu nije retrogradna i ne zahtijeva revan{izam, ve} poma`e da se stvari iz pro{losti ne bi dogodile u budu}nosti. Izlo`ba "Moje Jadovno" bi}e otvorena narednih 10 dana. 15


Mar~elo u klubu "Faraon"

Dolazi "glasnogovornik generacije"

Mla di srbi jan ski re per Mar~elo najavio je svoj nastup u tesli}kom klubu "Faraon" 19. aprila ove godine, a wegovom dolasku ve} se raduju mnogobrojni obo`avaoci. Danijel Bari}, organizator koncerta, ka`e da je ve} sada sve spremno za nastup jednog od najve}ih aktuelnih muzi~kih imena iz Srbije. "Ciq nam je bio da i daqe poku{avamo da radimo ne{to malo druga~ije, kao {to smo i obe}ali poslije DJ Contesta Faraon 2013. Odlu~ili smo da cijena ulaznice za nastup Mar~ela bude pet KM, da bi {to ve}i broj na{ih sugra|ana to sebi mogao i priu{titi", ka`e Bari}. Mar~elo, kojeg mnogi nazivaju i "glasnogovornik generacije", svoj debi album "De Facto" objavio je u novembru 2003. godine. Potom je uslijedila saradwa s reperima iz regije, a publika ga je dobro prihvatila zbog wegovih pjesama koje su do la zi le iz srca i opo mi wa le srbijansko dru{tvo.

TESLI]KA MUZI^KA SCENA

"Dinkov hibrid" osvaja ~ak i Ameriku

Dvadesetdvogodi{wi Dinko Mati~i} iz Tesli}a bavi se muzikom ne{to vi{e od {est godina, a muzika je lagano po~ela da mu kroji `ivotni put. Dinko je ve} sada prepoznatqiv po svom specifi~nom stilu koji je svojevrsni "hibrid" metala i dubstepa ili, kako je to on sam najbli`e oka ra kte ri sao, kao elektro hard 'n' heavy. Sve je po~elo kada je Dinko nabavio svoj prvi instrument, gitaru, a potom i klavijature. Poslije toga je u~io svirati, a wegovo dotada{we znawe manifes to va lo se kroz sni ma we obrada popularnih doma}ih i stranih pjesama u simfonijskom aran`manu. "Te`io sam da mi svaki put snimak bude {to boqi. Po~eo sam da u~im o muzi~koj produkciji i prednostima koje digitalna tehnika donosi muzici. Vremenom sam po~eo i da se zanimam za elektronsku muziku, pa sam eksperimentisao s raznim muzi~kim pravcima, da bih na kraju spojio elektro muziku sa metalom", pri~a Dinko. Krajem 2013. godine Dinko objavquje i svoju prvu pjesmu "22:22", a potom je nastala i pjesma "Brain damage", koja je pokupila i najve}e pohvale i interesovawe kod publike. Prije samo nekoliko dana svjetlo dana ugledala je i pjesma "Dirty Soun-

dwave", koja je samo potvrdila wegov kvalitet i zasigurno mu pokazala da publika od wega o~ekuje jo{ vi{e. "Zasad sam imao priliku da promovi{em svoj rad na radio-stanicama Scrub Radio u Los An|elesu u SAD, na KOUVR radio u Vankuveru u Kanadi, na bawalu~kom BIG 1 radiju, te na kablovskoj televiziji ELTA 1 HD. Dobio sam izuzetno dobre kritike prilikom promocija, a svaka mogu}nost promovisawa mog rada mi mnogo zna~i", rekao je Dinko Mati~i}. U planu je da do kraja 2014. godine Dinko snimi svoj prvi album na kojem }e se zasigurno na}i i pjesme nastale u saradwi s lokalnim bendovima iz Tesli}a, ali i regiona, sa samo jednim ciqem - o`ivqavawe na{e muzi~ke scene. "Kod nas je generalno te{ko da se neko probije samo radom s muzikom. Pogotovo s muzikom koja nije komercijalna. Mo`da je pomalo i sarkasti~no, ali ja sam malo poznatiji u inostranstvu nego u svom gradu. Sigurno }e biti planova za inostranstvo, a mo`da i saradwa s nekim od nezavisnih inostranih muzi~ara", poru~uje Dinko te dodajte da svi koji `ele preslu{ati wegove pjesme to mogu uraditi na YouTube kanalu Dinko Maticic.

Teslićke novosti - mart 2014.  

Vijesti sa područja opštine Teslić za mjesec februar 2014. godine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you