Page 1

Завршено асфалтирање пута у мјесној заједници Доња Врућица

БИЛТЕН ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ * ГОДИНА IX * БРОЈ 99 * НОВЕМБАР 2017.

Пријем за новоименованог генералног конзула БиХ у Њемачкoj

Локални парламент именовао ново руководство вртића "Палчић"

Потписани уговори о додјели пластеника

БЕСПЛАТАН ПРИМЈЕРАК

Начелник Милан Миличевић у радној посјети Мађарској


TESLI]KE NOVOSTI

Начелник Милан Миличевић у радној посјети Мађарској

Начелник општине Теслић Милан Миличевић боравио је у службеној посјети мађарском граду Морахалом заједно са директором Туристичке организације општине Теслић Синишом Божићем и директором Здравствено-туристичког центра "Бања Врућица" Александром Радошевићем. Посјета је организована у организацији амбасадора Босне и Херцеговине у Мађарској Александра Драгичевића. Том приликом вођени су разговори са градоначелником Морахалома Zoltánom Nógrádijem и његовим сарадници-

ма о бу дућој са ра дњи дви је оп шти не ко је има ју значај не сличнос ти, при је свега у туризму, узмајући у обзир да и једна и друга општина имају респектабилне субјекте у бањском туризму засноване на термо-минералној води. Такође су вођени разговори о пројектима који се тичу пољопривредне производње. Званичан почетак сарадње на заједничким пројектима ће започети половином децембра након састанка двије државне делегације Мађарске и БиХ, који ће бити одржан у Сарајеву.

Конзул Републике Хрватске посјетио општину Теслић

Генерални конзул Републике Хрватске у БиХ Златко Крамарић боравио је у радној посјети општини Теслић и том приликом се сас тао с начел ни ком оп шти не Миланом Миличевићем. Миличевић је истакао да је ово друга посјета генералног конзула Крамарића 2

општини Теслић, те да је досадашња сарадња с Конзулатом Републике Хрватске у Бањалуци била успјешна, изразивши наду да ће иста, у наредном периоду, заједничким напорима још више побољшати. Главна тема састанка била је рекон-

струкција моста у Слатини који је у лошем стању, а који представља главну комуникацију с Комушином и Конџилом. "Оп штин ска упра ва је уви јек би ла спремна да подржи све пројекте који су везани за животе Хрвата на општини Теслић, од инфраструктуре, социјалних про-

novembar 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Пријем код начелника поводом Међународног дана бијелог штапа

Поводом 15. октобра, Међународног дана бијелог штапа, начелник општине Теслић Милан Миличевић уприличио је пријем за представнике Општинске организације слијепих и слабовидих Теслић. Начелник је истакао да је Општинска управа с овом организацијом у претходном периоду имала изузетну сарадњу. "Морам рећи да је то удружење једно од оних удружења које своју улогу макси-

мал но до бро ко рис ти. Има ју иза се бе одличне резултате у низу пројеката који су везани за побољшање услова живота слијепих и слабовидих особа. Ја захваљујем Удружењу на њиховом ентузијазму и на заиста много добрих идеја, од којих многе нису ни скупе и могу се ријешити", рекао је Миличевић и обећао помоћ и подршку у наредном периоду. На састанку је такође разговарано о

учешћу Удружења у формирању општинских докумената, као што су стратегије и акциони планови. Драгослав Недић, предсједник Општинске организације слијепих и слабовидих, рекао је да су од када дјелује и ради ова организација постигнути одређени резултати захваљујући Општинској управи, прије свега кроз финансијску подршку у реализацији неколико пројеката. блема, па до будућих пројеката, гдје општина може да помогне у погледу суфинан си ра ња. То ком про те клих го ди на реализовано је више пројеката на простору мјесних заједница Студенци, Комушина и Сла ти на, а ри јеч је о пу тним комуникацијама, електрификацији, јавној расвјети", рекао је Миличевић, те додао да је у досадашњем периоду постојала добра сарадња с предсједницима савјета мјесних заједница и удружењима грађана која заступају њихове интересе. Састанку је присуствовао и замјеник начел ни ка оп шти не Те слић Ми ло ван Станковић.

novembar 2017.

3


TESLI]KE NOVOSTI

Пријем за новоименованог генералног конзула БиХ у Њемачкoj Начелник општине Теслић Милан Миличевић је организовао пријем за новоименованог генералног конзула БиХ у Франкфурту Лучиана Калужу. У разговору је изражена обострана жеља за уна пређењем би ла те рал них односа између двије земље. Пожеливши господну Калужи успјешан мандат, начелник општине је истакао да је један од кључних задатака одржавање добрих односа с представницима наше дијаспоре, те успостављање значајних контаката с потенцијалним инвеститорима. "Велико ми је задовољство било разговарати са генералним конзулом БиХ у Њемачкој, Лучианом Калужом. Прије свега новоизабрани конзул је из Теслића, задо вољ ство ми је да оп шти на има још једног човјека који се налази на значајној позицији и који ће, сигуран сам, са ове по-

Општинска управа: Поступак помоћног објекта је у складу

Поступак уклањања дрвених гаража које се налазе на земљишту у власништву општине у Хиландарској улици у потпуности је у складу са законом. Тако су утврдили представници Општинске управе Теслић поводом низа спекулација изнесених у јавности. Све је почело у августу ове године када је Одјељење за просторно уређење општине Теслић Ахмета Карајицу позвало да се изјасни о уклањању привременог објекта, односно дрвене гараже саграђене на општинској земљи. Одје ље ње је рје ше њем оба ве за ло именовано лице да у остављеном року уклони објекат, а с обзиром на то да то није учињено, ангажовано је предузеће које је тре ба ло да тај пос ту пак ре али зу је. Међутим, све је остало на покушају, јер су уклањање објекта спријечили људи који су се огласили као насљедници Карајице. Начел ник Одје ље ња за прос тор но уређење тврди да је комплетан поступак 4

урађен у складу са законом, наводећи да је био приморан затражити полицијску интервенцију. "Значи то је дио простора који улази у заједничку грађевинску парцелу. Општинско је земљиште, гараже су привременог карактера грађене седамдесет и неке године. У три наврата смо ми њих информисали, упознали их с процедуром, тако да не могу рећи да смо ми неочекивано до-

шли, дакле све је у складу са законом", објаснио је Никола Стокић, начелник Одјељења за просторно уређење. Земљиште на којем је седамдесетих година прошлог вијека изграђен спорни објекат и то у сврху магацинског простора 1/1 је у власништву општине. Секретар СО Дарио Поповић појашњава да је орган који је издао тадашње рјешење прецизно навео када инвеститор

novembar 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

зиције помоћи да се успоставе значајни контакти, прије свега с потенцијалним инвеститорима, а такође и одржати добре односе с представницима наше дијаспоре. Теслић је и до сада имао неколико људи који су били или су и сада у дипломатским круговима, али морам признати да досадашња искуства из тих контаката ни су би ла значај на за на шу оп шти ну, односно није направљен нити један корак. Међутим, овај пут сам увјерен, познава-

јући господина Калужу, да ћемо имати једну сарадњу из које ће општина Теслић има ти сво је бе не фи те", ре као је Ми личевић. Генерални конзул БиХ у Франкфурту Лучиано Калужа захвалио је на пријему и уједно упознао начелника о будућим активностима које се односе на унапређење односа између ове двије земље. "Разговор с начелником општине протекао је у договору на које начине оства-

рити сарадњу између њемачких привредника и институција с општином Теслић. Начелник је заиста изашао у сусрет у смислу да даје комплетну подршку у начину остварења будуће сарадње, и ја вјерујем да ће се она десити из разлога што је Њемачка један од највећих инвеститора у БиХ. Са друге стране, потребно је да и ми заједнички своје капацитете усмјеримо да се та сарадња оствари по питању свих области", рекао је Калужа.

уклањања привременог са законом

о свом трошку треба да очисти, односно ослободи локацију. "Имали су право да саграде привремени објекат који је привременог карактера и тај објекат ће се уклонити по захтјеву надлежног органа који је издао рјешење за уклањање о трошку инвеститора и без накнаде. Њима је то тада било саопштено и они су пристали на те услове. Одустало се од рушења само зато што су се у магаци ну на ла зи ле ства ри ко је је тре ба ло изнијети, а које су имовина насљедника, чисто да не би дошло до оштећења тих ствари", нагласио је Поповић. Представници Општинске управе су закључили да ће поступак уклањања објекта даље ићи својим током, наглашавајући да ништа неће бити урађено мимо прописа који регулишу овакву проблематику, те да ће земљиште намијењено за стамбенопословну изградњу бити додијељено оном инвеститору чија понуда буде најприхватљивија у процесу лицитације.

novembar 2017.

5


TESLI]KE NOVOSTI

Дјечији вртић "Палчић" добио је ново руководство. Иако се ова установа сврстава у ред успјешнијих, нови директор сматра да има још простора за унапређење стања.

Према ријечима новоименованог директора Сандре Прпош, њен радни ангажман биће посебно усмјерен према стварању бољих услова за боравак дјеце у

овој установи, од стварања бољих услова за несметано одвијање цјелокупног васпитно-образовног рада до побољшања квалитета исхране, бољих хигијенских

Ускоро нова одлука о стипендирању ученика и студената

До нове године општина Теслић би требало да добије нову одлуку о стипендирању ученика и студената. Нова одлука се доноси како би се исправиле одређене мањкавости, али увеле и одређене новине. Према ријечима начелника Одјељења за друштвене дјелатности Жељка Перишића, постојећа Одлука о стипендирању ученика и студената из 2013. године има одређених мањкавости, посебно у смислу надлежности између 6

Скупштине и начелника општине. Новом одлуком коју је у форми нацрта документа једногласно усвојио локални парламент биће исправљени ти недостаци, али се уводе и одређене новине. "Прва измјена је та што смо предвидјели увођење дефицитарних занимања. То значи да ће студенти који се образују за дефицитарна занимања имати обезбијеђена средства у буџету и она ће износити најмање десет одсто од укупно предвиђених средстава за стипендије.

Друга новина је та да ћемо већ у средњој школи стимулисати одличне ученике, односно ученике добитнике Вукове дипломе, а трећа новина је та да убудуће нећемо стипендирати студенте другог и трећег студијског циклуса, тј. студенте мастер и докторских студија. То из простог разлога што сматрамо да треба што више младим људима омогућити да добију основно академско образовање, а даље се могу усавршавати и уз рад", појаснио је Перишић.

novembar 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Локални парламент именовао ново руководство вртића "Палчић" услова, као и боље сарадње с родитељима. С обзиром на то да су у протеклом периоду одрађене значајне активности на спољашњем уређењу објекта чиме се добило на бољој енергетској ефикасности, на њој је обавеза, каже, да се усмјери на унутрашње уређење. "У претходном периоду кроз пројекат општине и УНДП-а урађена је спољашња реконструкција објекта, чиме је постигнута боља енергетска ефикасност, тако да мени преостаје да радим на уређењу енетеријера, тј. замјени дотрајалог намјештаја и обнови дидактичког материјала. Оно што сам препознала јесте да овдје недостаје занимљивије и

садржајније дјечје игралиште, које ће бити прилагођено свим узрастима дјеце и њиховим потребама. Изградњом таквог игралишта дјеци ће бити омогућен што чешћи боравак у природи", казала је Прпошева. Новоименована директорица, која је по занимању просвјетни радник, нагласила је да је њена намјера организовати што чешће посјете дјеце одређеним знаменитостима, али свакако потенцирати и рад на кадровском усавршавању запослених. Један од циљева је, напомиње, и проширење капацитета, у првом реду јасличких група. "Пошто свако дијете има право на предшколско васпитање и образовање,

радићу на проширењу капацитета, нарочито јасличких група, како би листа чекања била што краћа. Поред тога, настојаћу да дјецу из руралних подручја укључим у овај процес. Стога, позивам директоре свих основних школа у нашој општини да нађу разумијевања за потребе дјеце која припадају њиховом уписном подручју и да заједничким пројектом омогућимо свој дјеци предшколско васпитање и образовање", поручила је Прпошева. Општински вртић у Теслићу тренутно има 150 дјеце распоређених у двије јасличке и пет вртићких група. Осим тога, у свом саставу има и једну групу дјеце с тешкоћама у развоју. Перишић је додао да је у процедури доношења нове одлуке о стипендирању ученика и студената предвиђено да се одржи и јавна расправа на којој се очекује активно учешће будућих студената, а све с циљем да се уради што квалитетнији документ. "Након спроведене јавне расправе коначан приједлог одлуке наћи ће се пред одборницима локалног парламента. С обзиром на то да је радна верзија документа добила једногласну подршку, може се закључити да ће нова одлука бити усвојена и надам се да ћемо конкурс за додјелу стипендија за наредну школску, односно академску годину расписати по новој одлуци", закључио је Перишић. Општина Теслић годишње за стипендирање ученика и студената издваја 250.000 КМ, што у односу на друге локалне заједнице представља завидан износ. Уколико могућности буду дозвољавале, намјера је да се тај оквир повећа, поручено је из Одјељења за друштвене дјелатности.

novembar 2017.

7


TESLI]KE NOVOSTI

Саопштење и апел Комуналне полиције

Трагом информације са друштвених мрежа да су непозната лица на локацији Радолинка - Основна школа "Петар П. Његош" поставила непознату материју, с инди ци ја ма да је ри јеч о хра ни за псе, службеници Одјељења за инспекцијске послове с комуналном полицијом су извршили инспекцијски надзор поменуте локације, а случај је пријављен и Полицијској станици у Теслићу. Увидом на терену није уочена поменута материја, те молимо грађане општине Теслић да уколико примијете сумњиву материју која обликом подсјећа на отров за псе да о локацији исте одмах обавијесте службенике Одјељења за инспекцијске послове с комуналном полицијом на дежурни број 063/776-851 и полицију на број 122. Моле се грађани да се не упуштају у рјешавање овог проблема самоиницијативно, посипање отрова на јавне површине је кршење закона. Уколико до тога дође, надлежни орган ће поступити у складу са законом и санкционисаће починиоца. Као што је у случају пожара приоритетан потез сваког грађанина да одмах позове ва тро гас це, мо ли мо грађане да и овакве случајеве схвате крајње озбиљно,

те да одмах обавијесте полицију и Комуналну полицију, како би се правовремено реаговало како не би били угрожени животи, посебно дјеце. Уколико се заиста ради о отрову, пос-

тављањем обавјештења о томе на друштвеним мрежама, без обавјештавања полиције и Комуналне полиције, проблем се неће ријешити сам од себе, а неодговорно је према безбједности суграђана.

Потписани уговори о

У ма лој са ли опши не Те слић 13. октобра уприличено је потписивање уговора између одабраних корисника, "Муслим Аида" и општине Теслић о додјели пластеника. Након спроведеног јавног позива и бодовања пристиглих захтјева, одабрана су лица која су добила пластенике. Додијељено је 20 пластеника, површине 100 м 2 у трај но вла сниш тво, с по тре бном опремом за наводњавање кап по кап. Пројекат подразумијева спровођење дво дне вне обу ке за по ро ди це ко је су изабране на основу јавног позива с циљем да стекну вјештине и знања потребне за пластеничку производњу. Циљ пројекта подршке пластеничке прои зво дње "Му слим Аида" је по моћ породицама у стању социјалне потребе, те успостављања пољопривредног предузетништва.

8

novembar 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Завршено асфалтирање пута у мјесној заједници Доња Врућица У мјесној заједници Доња Врућица завршени су радови на асфалтирању некатегорисаног пута тзв. Сокак, у дужини од 720 метара. Начелник општине Теслић Милан Миличевић рекао је да је ово наставак реализације Програма изградње некатегорисаних путева. "Након реконструкције дионице локалног пута према Чечави и асфалтирања пута у Радешићима у дужини од једног км, завршена је и дионица некатегорисаног пута у Доњанима, која до сада није могла бити асфал ти ра на из ра зло га што су се изводили радови на примарном канализационом воду кроз ову улицу", рекао је Миличевић. Предсједник мјесне заједнице Доња Врућица Саво Бубић истакао је да је ово

заједничка инвестиција мјештана и Општинске управе, гдје су мјештани финансира ли при пре му по дло ге, а Оп штин ска управа финансира полагање асфалтне подлоге у ширини од четири метра. "Ријеч је о путном правцу којим, послије Улице Петра Јокића, која је главна улица у

нашој мјесној заједници, гравитира највише домаћинстава, њих око 45, и то им је једини приступни пут кућама", нагласио је Бубић. Након ове инвестиције наставља се с реконструкцијом осталих дионица усвојених скупштинским Програмом изградње некатегорисаних путева.

додјели пластеника

Право учешћа у овом пројекту имале су незапослене особе са подручја општине Теслић које посједују властито земљи ште по го дно за пос тав ља ње плас те ни ка и уз гој поврћа у бли зи ни стамбеног објекта у којем станују. Највећу предност су имали млади кандидати и повратници. Начелник Одјељења за привреду и пољопривреду у Општинској управи Теслић Борислав Тешић каже да ће корисни ци има ти уви јек на ра спо ла га њу стручну службу за пољопривреду како би могли извући максимум из своје производње. Пројекат финансирају хуманитарна организација LDSC у износу 40%, као и општина Теслић, док одабрани корисници учествују са 20% средстава. Координатор пројекта је организација "Муслим Аид".

novembar 2017.

9


TESLI]KE NOVOSTI

Обиљежено 26 година од оснивања Теслићких српских бригада

Одата почаст погинулим борцима Горњег Теслића и Врела

У мјесној заједници Горњи Теслић 8. октобра је служен парастос, а затим и положени вијенци на спомен-обиљежје палих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата. Вијенце на спомен-обиљежје, на којем су уклесана имена 21 палог борца са подручја ове мјесне заједнице, страдалих током посљедњег Одбрамбено-отаџбинског рата, положили су породице погинулих бораца, представници мјесне и општинске борачке организације, начелник општине Милан Миличевић са сарадницима и представници политичких партија. У исто вријеме служен је парастос у мјесној заједници Врела, а вијенце на спомен-обиљежје палих бораца страдалих током посљедњег Одбрамбено-отаџбинског рата положили су породице погинулих бораца, представници мјесне и општинске борачке ор га ни за ци је, пред ста вни ци општинске управе и представници политичких партија.

10

novembar 2017.


TESLI]KE NOVOSTI У Горњем Булетићу 14. октобра је служењем парастоса и полагањем цвијећа на спомен-обиљежје палих бораца протеклог Одбрамбено-отаџбинског рата обиљежено 26 го ди на од фор ми ра ња Те слићких српских бригада. Вијенце на спомен-обиљежје том при ли ком по ложили су по ро ди це погинулих бораца, замјеник начелника општине Теслић Милован Станковић, представници општинске и мјесне борачке организације, пред ста вни ци Оп штин ске управе Теслић, чланови Равногорског покрета, представник Пјешадијског пука РС Оружаних снага БиХ, представници Остава и представници политичких партија. У Гор њем Бу ле тићу је 14. октобра 1991. године из та даш ње 19. пар ти зан ске бри га де фор ми ра на Те слићка српска бригада, која је не што ка сни је, због лакшег оперативног рада, поди је ље на на прву и дру гу бригаду, покривајући близу 190 км фронта.

Служен парастос за погинуле борце Парлога

У мјесној заједници Парлози 22. октобра служен је парастос, а затим положени вијенци на спомен-обиљежје палих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата.

novembar 2017.

Вијенце на спомен-обиљежје на којем су уклесана имена палих бораца са подручја ове мјесне заједнице положили су породице погинулих бораца, представници мјесне и општинске борачке организације, представници политичких партија.

У име Општинске управе на споменобиљежје палих бораца цвијеће су положили и ода ли почаст за мје ник начел ни ка оп шти не Те слић Ми ло ван Станковић и предсједник СО Теслић Мирољуб Летић. 11


TESLI]KE NOVOSTI

Одиграна монодрама "Госпођа министарка" у Теслићу

Пишите нам Поштовани грађани, свoје приједлоге, приче и информације које желите да буду објављене у билтену шаљите на адресу општине Теслић са назнаком "за билтен" или на e-mail адресу: informisanje@opstina teslic.com 053/411-524. штампа: Независнe новине. www.opstinateslic.com 12

Обиљежена Недјеља дјетета

Креативном радионицом и дружењем за дјецу ометену у развоју, као и њихове родитеље, Центар за социјални рад је обиљежио Недјељу дјетета. У овој установи истичу да је обиљежавање дјечје недјеље традиција која из године у годину окупља малишане и њихове родитеље с основним циљем да се кроз креативне

novembar 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Монодрама "Госпођа министарка", према комаду Бранислава Нушића и тексту Галета Јан ковића, у изведби првакиње позоришта на Теразијама Љиљане Стјепановић, одиграна је у теслићком биоскопу 10. октобра. Најшира публика Љиљану памти још од дебитантских "Музиканта", преко "Срећних људи" и "Породичног блага", до упечатљиве улоге у серији "Село гори, а баба се чешља". Добитница је награде "Жанка Стокић" 2013. године. Стјепановићева је рекла да се представила улогом Живке министарке и да је ово савремена варијанта Нушићеве министарке. "Публика сјајно реагује на ову представу, јер је овај комад актуелан за сва времена", нагласила је Стјепановићева. Она је напоменула да је текст врло духовито написан, али да је било и исправки током времена јер су се политичке ствари мијењале, а текст је прилагођаван и осавремењиван. Сала теслићког биоскопа била је премалена да прими све заинтересоване. Представа је изведена у организацији СПКД "Просвјета", из којег наглашавају да је ова представа тест за теслићку публику и да би у наредном периоду требало да буде више оваквих гостовања познатих умјетника. радионице и дружење укаже на значај дјечјих права која су, иначе, дефинисана Међународном конвенцијом о правима дјетета. Ове године Центар за социјални рад је Недјељу дјетета обиљежио под мотом "Дјечји свијет, мој свијет", а пажња је била усмјерена према дјеци ометеној у развоју. Директор установе Ратко Маркочевић сматра да на промоцији права дјеце константно треба радити, јер је ријеч о врло осјетљивој популацији. "У радионицу организовану за дјецу с посебним потребама и њихове родитеље укључени су социјални радници и психолози. Након испољавања креативног рада за дјецу су обезбијеђени

novembar 2017.

пакети школског прибора који ће, надам се, користити њиховом даљем раду и признавању њихових могућности", истакао је Маркочевић. Маркочевић је додао да је главни циљ организовања оваквог садржаја подизање свијести за што већим уважавањем могућности дјеце ометене у развоју и равноправним укључивањем у систем друштвене заједнице. Дјечјој недјељи и промоцији дјечјих права, како код нас, тако и у свијету, посвећена је прва седмица у октобру. У Теслићу су, осим Центра за социјални рад, обиљежиле и друге организације које у свом раду имају додира с најмлађом популацијом. 13


TESLI]KE NOVOSTI

Сестре Бабић најбоље на турниру у Бањалуци

У Бањалуци је 14. октобра у ОШ "Иво Андрић", у организацији Школе шаха "Скакач" Бањалука, одигран шаховски турнир 19. отворено првенство за дјецу до девет година старости. Сестре Бабић,

Милана и Маша, из Теслића, ученице IV разреда ЈУ ОШ "Петар Петровић Његош" Теслић, одбраниле су титулу шампиона. Сестре су свих седам партија одиграле без пораза, а међусобно су склопиле

реми. Милана је са освојених 6½ поена уз додатне критеријуме заузела прво мјесто, колико је имала и њена сестра Маша, која је заузела друго мјесто. Побједнику су припали прелијеп пехар и статуа скакача, традиционални поклон велемајстора Боркија Предојевића, златна медаља и шаховска литература. Маша је награђена сребрном медаљом, дипломом и шаховским књигама. Милана је један од ријетких играча који је од 1999, од када се играју ови турнири, остварила двоструки тријумф. На овом традиционалном турниру уз право учешћа ученика свих основних школа из Босне и Херцеговине, наступила су рекордна 32 играча из основних школа из Добоја, Теслића, Приједора, Витеза, Дервенте, Трна, Бронзаног Мајдана, Ламовите и Бањалуке, међу којима је било шест дјевојчица. Млади шахисти су имали по 10 минута за размишљање током партије и бонус од пет секунди за сваки повучени потез. Укупно је одиграно 112 партија, у којима је виђено само 14 ремија! Правду је дијелио Немања Шипка, ФИДЕ судија, док је награде уручио и такмичење затворио Борислав Предојевић, руководилац Школе шаха "Мат" из Теслића. Напомињемо да је турнир посјетио и велемајстор Милан Вукић из Бањалуке, четвороструки првак Југославије и шаховска легенда на овим просторима.

Атлетичарке друге на кросу БиХ и РС

Екипно првенство БиХ и Републике Српске у кросу је у суботу, 21. октобра, одржано у Великој Кладуши, гдје је у дисциплини 1.000 м женска екипа Атлетског клуба "Теслић Б.Б." у саставу 14

Алмина Рашић, Ања Биљановић и Марија Гачић освојила сребрну медаљу како на нивоу БиХ, тако и на нивоу Републике Српске у конкуренцији старијих пионирки (2002. и 2003. годишта).

novembar 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Златна Алмина Рашић

Нај бржа сто ме тра ши ца Бо сне и Хер це го ви не је у пе так, 13. ок то бра, на два та кмичења би ла не дос тижна.

Злато и сребро за теслићке атлетичаре У Прњавору је у недјељу, 8. октобра, одржан 1. јесењи крос АК САН на коме су учество ва ли и најмлађи атлетичари Атлетског клуба "Теслић Б.Б.". Тамара Станић је убједљивом побједом на 300 м у конкуренцији 2008. годишта освојила златну медаљу, док је у истој конкуренцији бронзану медаљу освојио Раде Ђурђевић.

novembar 2017.

Прва зла тна ме да ља на оп штин ском првенству између осам основних шко ла, ко је је одржано у при је по дне вним часовима, а онда у послијеподне-

вним часо ви ма на ку пу "Здра во" у сунчаној Бањалуци, гдје је освојила и пе хар за нај ви ше осво је них бо до ва у дисциплини.

"Sochin" најбољи на "Апатинском победнику 2017"

Задњег викенда у октобру Карате клуб "Sochin" из Бање Врућице учествовао је на турниру "Апатински победник 2017". На турниру је учествовало 15 клубова са око 350 такмичара. У генералном пласману прво мјесто је

освојио Карате клуб "Sochin" са 19 златних, девет сребрних и пет бронзаних медаља. На овом турниру су наступили са 23 такмичара из свих категорија, од пионира до ветерана. 15


Теслићанке најбоље у Гуњи

Међународни шаховски Рапид турнир "Опен Гуња 2017" одржан је 7. октобра у просторијама ОШ "Антун и Стјепан Радић" у Гуњи у Хрватској.

На истом је учествовало 79 такмичара различитог узраста. Деветогодишње сестре Бабић, Маша и Милана, из Теслића успјешно су одиграле овај турнир и у гру-

пи дјевојчица до 12 година сакупиле највише поена и освојиле златну и сребрну медаљу. Овом приликом Теслићанке су награђене и новчаним наградама.

Teslićke novosti - novembar 2017. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period oktobar 2017. godine