Page 1

Отворен Други фестивал аматерских позоришта ex-Yu

БИЛТЕН ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ * ГОДИНА IX * БРОЈ 98 * ОКТОБАР 2017.

Теслић у суфициту преко милион КМ

Три теренске амбуланте добиле мини-лабораторије

Изграђен нови мост у насељу Бежља

БЕСПЛАТАН ПРИМЈЕРАК

Годину дана другог мандата начелника Миличевића


TESLI]KE NOVOSTI

Теслић у суфициту преко милион КМ

Одборници СО Теслић одржали су 10. редовну сједницу на којој су поред осталих тачака дневног реда разматрали и извјештај о извршењу буџета за првих шест мјесеци текуће године. Планирани овогодишњи буџет општине Те слић про је кто ван у ви си ни од 16.250.000 КМ за првих шест мјесеци остварен је са 60%, односно 973.202 марке више у односу на план. Извјештај је свакако добио одборничку подршку и ово је први пут у задњих неколико година да је у једном извјештајном периоду остварен суфицит. Иако је исказан суфицит од 973.202 КМ, на ово се може додати и износ од 200.000 КМ, а по основу уплате ПДВ-а који ће бити ускоро уплаћен у буџет општине. Према томе, рачунајући и прилив од ПДВ-

а, суфицит износи 1.173.202 КМ. "Оно што је значајно нагласити кад је у питању буџетска потрошња у првом полугодишту 2017. године је то да смо успјели у великој мјери обезбиједити ликвидност буџета без кредитних средстава, што је подразумијевало да су углавном све обавезе, било према буџетским корисницима или уговорне обавезе по основу робе и услуга, углавном измириване у уговореним роковима", рекао је Милован Станковић, замјеник начелника општине Теслић. На 10. редовној сједници теслићки одборници су донијели и нову одлуку о стимулативним мјерама за запошљавање у привреди. Ранија одлука која је претходне двије године била у примјени претрпјела је одређене измјене, тако да нови

текст сада предвиђа и подстицање самозапошљавања, а такође је предвиђено да се осим производних занимања могу стимулисати и услужне дјелатности. "Оно што се дешавало у претходном временском периоду је да су привредни субјекти који су се пријавили на конкурс запошљавали највећи број радника и углавном су конзумирали сва расположива средства, тако да су ови мали увијек били у прилици да не могу користити та средства и мислим да смо овом одлуком ту ситуацију поправили", нагласио је Станковић. На дневном реду ове сједнице нашла се и информација о актуелној проблематици локалног Дома здравља, која се огледа у недобијању сагласности надлежног министарства за запошљавање, како меди-

Информисање грађана о транспарентности процеса јавних набавки у Општинској управи Теслић

Општина Теслић као јединица локалне самоуправе поштује и примјењује најновији Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник" број: 39/14 од 19.5.2014. године), а који је усвојен у мају 2014. године, чија примјена почиње од новембра 2014. године. Сам закон је креиран тако да се сви поступци јавних набавки морају објављивати јавно, а на сајту Агенције за јавне набавке (www.ejn.gov.ba), што је општина Теслић и чинила. Да бисмо информисали грађане општине Теслић, а који су начелнику општине на претходним изборима дали неоспориву подршку, овим путем реагује мо и образлажемо све оно за шта локална опозиција тврди "да није у складу са законом". Прије свега се осврћемо на тврдњу локалне опозиције да је буџет општине Теслић оштећен за 200.000 КМ, а због одустајања извођача "Планум" ДОО и "Нискоградња" АД, а приликом изградње путне инфраструктуре у Теслићу. Наиме, Закон о јавним набавкама нигдје не дефинише да се може забранити понуђачима да одустају од додијељеног тендера. Једина могућност која остаје уговорним органима јесте активирање банкарских гаранција за озбиљност понуда у случају одустајања, али само за вриједност радова по једном путном правцу (лот) 2

преко 100.000,00 КМ (члан 61. Закона о јавним набавкама), што је општина Теслић и учинила. Овим путем информишемо грађане да је општина Теслић у току 2016. године расписала три тендера, а у вези с изградњом локалне и некатегорисане путне мреже. У оквиру три јавна позива уговорена је изградња 47 путних праваца. Укупна процијењена, односно тржишна вриједност изградње путева износила је 2.945.500,00 КМ, док је након транспарентно спроведене процедуре, уговорена вриједност укупних радова била 2.618.869,38 КМ, што јасно показује да је општина Теслић у односу на процијењену вриједност уштедјела средства у износу од 326.630,62 КМ, односно у односу на планира не ври је дности уштеђено је пре ко 300.000,00 КМ. Претходно наведене чињенице су посљедица транспарентног рада и објављива-

ња тендера, а који се у потпуности спроводе у складу са законом. Уштеда у средствима би била и сигурно већа, али нажалост тржиште у Републици Српској и БиХ је такво да имамо веома мали број извођача, па су се на чак 15 путних праваца као потенцијални извођачи радова једино и пријавиле поменуте фирме. Овим путем, такође, информишемо грађане да су сви тендери били објављени јавно, на сајту Агенције за јавне набавке и у "Службеном гласнику Босне и Херцеговине". Било који заинтересовани грађанин наводе може провјерити на сајту Агенције (www.ejn.gov.ba), и то под сљедећим редним бројевима: 643-1-3-14-3-11/16; 643-1-3-34-323/16; 643-1-3-42-3-29/16. Такође, позиви на доставу понуде су објављени у "Службеном гласнику БиХ" и то се може провјерити на сајту "Службеног гласника" (http://sllist.ba/ ), и то под сљедећим редним бројевима: 15/16 од 04.03.2016, стра на 12: 25/16 од 05.04.2016, страна 25; 29/16 од 22.4.2016, страна 12. Провјеравајући податке са сајта Агенције за јавне набавке, било који грађанин ће видјети да су тендерске документације биле јавно објављене на сајту Агенције и да је било ко ко је регистрован у систем могао тендерску документацију преузети и извршити

oktobar 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

ља", истиче Мирољуб Летић, предсједник СО Теслић. Сједница је завршена кадровским питањима, у оквиру чега је за директора ЈУ Дјечије обданиште "Палчић" именована Сандра Прпош, директора Центра за социјални рад Ратко Маркочевић и Туристичке организације општине Теслић Синиша Божић.

цинског, тако и немедицинског кадра. Овај проблем довео је у питање нормално функционисање установе, јер је евидентан одлив посебно медицинских радника, па је стога Скупштина донијела закључак усмјерен према руководству Дома здравља од којег тражи да без обзира на све обезбиједи функционисање установе у складу с њеном намјеном.

"Тај недостатак сагласности сигурно да кочи неке правне норме самог руководства Дома здравља, али у сваком случају ми не смијемо дозволити да Дом здравља не функционише на добробит грађана општине Теслић и мислим да ту не би требало да буде проблема у неком наредном периоду због тога што у сваком случају сви смо ми потенцијални корисници Дома здрав-

увид у исту. Документација је била објављена 20 дана, а наводи опозиционих политичара о тајности тендерских документација су или измишљотине или неупућеност у Закон о јавним набавкама. Такође, желимо информисати грађане да општина Теслић у 2016. години није имала нити једну жалбу на тендерску документацију нити на додјеле уговора, што се може провје рити на сајту Агенције (https://www.ejn.gov.ba/Resolution/ResolutionSearch) под одјељком одлуке УРЖ-а и Суда БиХ, а гдје поменуте институције објављују све жалбе и одлуке по жалби за све уговорне органе у Босни и Херцеговини. Да је било било каквих неправилности у тендерској документацији или додјели уговора, сваки заинтересовани учесник у поступку јавне набавке је могао упутити жалбу Канцеларији за разматрање жалбе. Јавно објављивање позива и тендерских документација, квалитетне тендерске документације, чињеница да није било нити једне жалбе на процедуре јавних набавки општине Теслић, довели су до знатно нижих цијена и уштеда у буџету, што се не би могло рећи за претходне периоде. Наравно да увијек може боље, али изнесене тврдње опозиције су спекулације које се лако могу провјерити, јер сви подаци стоје јавно на сајту Агенције за јавне набавке. Одсјек за јавне набавке и заједничке послове

Презентован ReLOaD пројекат организацијама цивилног друштва

oktobar 2017.

У Теслићу је 12. септембра презентован пројекат Регионални програм Уједиње них на ци ја за за па дни Бал кан (ReLOaD), који финансира ЕУ, а спроводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП). У оквиру истог догађаја су присутни пред ста вни ци ор га ни за ци ја ци вил ног друштва упознати с приоритетним областима за пројекте који ће бити финансирани током реализације пројекта. Приоритетне области за пројекте који ће бити имплементирани на територији општине Теслић су усклађене са стратегијом развоја општине, а то су заштита животне средине, социјална инклузија, млади, култура и спорт.

У име пројектног тима УНДП расправи је присуствовала Бранка Матић, која је присутним представницима OCD представи ла би тне ин фор ма ци је о про је кту и предстојећем јавном позиву за финансира ње про је ка та из стра те шки важних области. Забиљежена је велика посјећеност представника невладиних организација и спортских удружења на догађају, који су активно учествовали у расправи. Том приликом су најављене и неке од наредних активности, као што је одржавање дана отворених врата у Теслићу током трајања јавног позива, као и обука за представнике невладиног сектора. 3


TESLI]KE NOVOSTI

Годину дана другог мандата Прије годину дана огромном већином грађана општине Теслић, др Милан Миличевић изабран је по други пут за начелника општине Теслић. У протеклих годину дана завршена је реализација прве фазе и започета друга фаза једног од најважнијих пројеката у задњих 30 година на подручју општине Теслић, то јест пројекта водоснабдијевања и каналисања отпадних вода, познатијег као FISCHE пројекат, којим се рјешава водоснабдијевање за око двије трећине наше општине. Прва фаза која је завршена, вриједности преко 4,5 милиона КМ, подразумијевала је изградњу читавог низа чврстих објеката као што су резервоари, пумпне и препумпне станице, као и значајну водоводну и канализациону мрежу. На постојећу при мар ну мрежу са да се гра на секундарна водоводна мрежа на коју ће бити прикључено око 2.500 домаћинстава, од којих је већ један значајан проценат прикључен. Од до сада реализованих укупно 37 километара примарне водоводне мреже у дијелу наше општине који гравитира према Чечави положено је око 22 кило-

метра примарних водова, на које се у другој фази реализације пројекта очекује при кључење око 2.000 до маћин ста ва чечавског краја, гдје је водоснабдијева-

ње један од најзначајнијих животних проблема. Пројектом је предвиђена изградња укупно 126 км примарних водова и 90 км дистрибутивне мреже само у под-

Информација о индустријској зони "Ланара" и статусу инвеститора из Холандије

Преузимањем локалне власти крајем 2012. године, начелник општине је затекао неуређену површину од 14 хектара која је предвиђена за индустријску зону "Ланара", али нити један корак није урађен који би ставио ту индустријску зону у функцију и створио претпоставке за долазак инвеститора. У наставку, а у циљу информисања грађана општине Теслић, дајемо преглед и кораке које је локална власт урадила од 2013. године па до сада, а све у циљу оспособљавања индустријске зоне, која је један од основних предуслова за долазак инвеститора и отварања нових радних мјеста: • у 2013. години Влада РС преноси у власништво општине Теслић осам ха земљишта у сврху формирања зоне; • одлуци Владе РС претходила је активност Општинске управе на дефинисању стварног титулара власништва над овим комплексом и изузимању из стечајне масе ДИ "Борја" Теслић, овог земљишта; • одлуком Скупштине општине Теслић, формира се индустријска зона "Ланара"; • у новембру 2014. године у оквиру EU4

SESBI пројекта, који је финансирала ЕУ, извршена израда Студије изводљивости за зону; • усвојен регулациони план зоне којим су у зони формиране укупно 23 парцеле, намијењене изградњи пословних објеката величине 4.200 до 8.600 м2; • извршена израда главног пројекта током 2015. године (вриједност пројекта је 21.038 КМ) и прибављене потребне дозволе; • током 2016. године до јула извршено уређење дијела пословне зоне (изграђена је водоводна инфраструктура у оквиру улице Нова 2 и Нова 6, изграђена канализациона ин фрас тру кту ра за ис те ули це (одвојена оборинска и фекална), извршена изградња доњег строја пута поменутих улица и постављање ивичњака, остављен је горњи строј пута и асфалта. Осим тога, доведен је подземни 10 КВ вод струје од електро дистри бу ци је до зо не. Уку пно је за поменуте радове издвојено око 410.000 КМ. У току је припрема за завршетак асфалтира ња по ме ну тих ули ца, чија је уку пна дужина 600 м. Активности се спроводе са

донатором, који би требало да финансира постављање асфалта (дебљина 7+4 цм два слоја). Очекује се да до краја грађевинске сезоне буду завршени ови послови). Поменутим уређењем је обухваћено укупно 11 парцела чија је укупна површина око 71.000 м2. Из претходног образложења, јасно је видљиво да је општина Теслић од 2013. године па до сада, нефункционалан и неуређен простор од осам ха, ставила у функцију и 11 парцела потпуно уредила за долазак потенцијалних инвеститора. Такође, у циљу тачног информисања грађана општине Теслић, у наставку дајемо преглед свих корака, а који се тичу холандског инвеститора: • први званични сусрет с представницима компаније TSR из Холандије био је током ав гус та 2015. го ди не. Та да је представљена понуда општине у домену расположивих парцела у зони, подстицајне политике и сл.; • у периоду од септембра до децембра услиједило је неколико састанака с власником компаније TSR Питом Класеном у вези с условима инвестирања и куповине парце-

oktobar 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

начелника Миличевића

систему "Чечава". У оквиру секундарне мреже канализације у току су завршни радови на изградњи канализације у насељима Ружевић, Доњани, Бања Врућица, а рађен је развој секундарне мреже у насељима Бежља, Милојевићи, Бркић Поток, Горњи Теслић, Брезна, Јасенова и Возник. Про је кат из гра дње оба ло ут врда и уређења корита Велике и Мале Усоре други је значајан пројекат који се реализује током ове године, вриједности око 4,5 милиона КМ. Овим пројектом се градско језгро Теслића и приградска насеља обезбјеђују од поплава, а сам град и његова околина попримају знатно урбанији изглед. Пројектом је предвиђена и изградња пјешачке стазе дуж обале Велике Усоре од Маргите до градског моста, а такође уређење постојећих обалоутврда до стадиона "Пролетера". Обезбјеђивањем од поплава иначе плавних дијелова града и приградских насеља, отварају се нове атрактивне локаци је за из гра дњу стам бе но-по сло вних објеката дуж обале Велике и Мале Усоре. У току протекле године настављено је и уређење индустријске зоне "Ланара",

гдје је уложено од стра не Оп штин ске управе око 700.000 КМ, гдје су неколико домаћих и страних инвеститора купили четири локације за покретање производње, неки од којих су већ почели изградњу прои зво дних ха ла. У по дручју индустријске зоне "Ланара" предвиђено је укупно 12 потенцијалних локација за инвеститоре. Ове године завршена је реконструкција значајног путног правца Ружевић - Г. Радња - Укри ни ца - Чечава у дужини од преко два км, а такође пут у МЗ Луг Барићи, пут у насељу Баре у МЗ Д. Ружевић и Мала Усора, а у току је припрема и до краја текуће године очекује се реализација асфалтира ња путних пра ва ца у Ра дешићима, Доњој Врућици, Горњој Врућици, Бардацима, Руднику, Шњеготини, Очаушу, Узвинској, Густом Теслићу и у Улици Јефте Вуковића. Општинска управа је такође суфинансирала припрему за асфалтирање пута у МЗ Чечава, дионица Преседло - Илићи, као и у Миљковачи у МЗ Булетић. Реконструисани су и мостови у Радешићима, Гољница у Очаушу, мост за цркву у Очаушу, мост за Ђукиће у Липљу, мост у

Бежљи, мост у МЗ Јасеница, као и мостови за Г. Угодновић, два моста на путу Булетић - Инова, мост на Округлој, мост у Слатини, мост на Боровници у Очаушу. У протеклој години постављена је и нова расвјета у насељима Узвинска, Радња, Жираја и Потконџило. Извршена је и реконструкција средњошколског центра у Теслићу, чија је укупна вриједност радова износила око 190.000 КМ, од чега је општина Теслић обезбиједила 50 одсто, док је другу половину обезби је дио УН ДП БиХ. Та кође је реконструисана сала основне школе у Блатници, а у наредном периоду и сама школа у вриједности око 200.000 КМ, такође финансирано од стране Општинске управе и УНДП. Ове године у изградњи имамо и четири велика стамбено-пословна објекта, површи не 11.000 м2, што по ка зу је да је Оп штин ска упра ва ство ри ла по во љно окружење за нови градњу, како пословних, тако и стамбених јединица. Општинска управа предвођена начелником Миличевићем наставиће као и до сада радити у интересу свих грађана општине Теслић.

ла у зони. Општина Теслић је на сједници Скупштине одржаној у новембру 2015. године донијела закључак о давању сагласности на уговор о пословно-техничкој сарадњи између општине Теслић и компаније TSR (одлука број 01-013-73/15) којим су дефинисани међусобне обавезе и права; • дана 4.2.2016. године закључени су уговори о купопродаји земљишта (нотарски уговор) и уговор о пословно-техничкој сарадњи. Уговорима је дефинисано (члан I одлуке о пословно-техничкој сарадњи и чланом 6. купопродајног уговора) између осталог да је инвеститор дужан да у року од годину дана изгради пословне објекте и започне с пословним активностима. Чланом 6. купопродајног и чланом III став 2. уговора о пословно-техничкој сарадњи је дефинисано да општина задржава право једнос-

траног раскида уговора у случају да инвеститор не испуни обавезе изградње објеката у року од годину дана од дана потписивања уговора; • 18.8.2016. године упутили смо e-mail с упитом о намјерама купца, а који се тичу планова о почетку радова на изградњи објеката; • дана 25.8.2016. године Класен нас је обавијестио да је он свој дио дионица у компанији TSR продао г. Ден Хартогу и да исти не одустаје од реализације пројекта у Теслићу, али да је потребно више времена да се обезбиједе банкарска средства за реализацију; • дана 11.11.2016. упутили смо допис компанији "FUTURA T.S.R. HOLDING", у коме је затражено објашњење о разлозима кашњења реализације уговорних обавеза инвеститора и подсјетили их да имамо могућност да раскинемо уговор; • дана 23.11.2016. године г. Класен је обавијестио општину да је дошло до проблема у пословању компаније TSR и да је нова компанија која је преузела власништво над њом поново морала да покрене процес преговора код холандског министарства економије и њихове матичне банке (ING банка) за зајам за реализацију инвестиције у Теслићу. Обећао је више информација на-

кон Нове године; • дана 18.1.2017. затражена је информација о стању реализације пројекта и дана 19.1.2017. г. Класен је дао информацију да је дошло до проблема у обезбјеђењу средстава за реализацију пројекта, те да је неизвјесно да ли ће бити могуће реализовати исту. У том контексту у e-mailu је навео да су сагласни да општина Теслић парцеле које су купили прода другим заинтересованим инвеститорима; • у вези с насталом ситуацијом, општина Теслић је, увиђајући све разлоге за кашњење на реализацији пројекта, ипак била приморана да покрене процедуру раскида уговора, која је у току, након чега се двије поменуте парцеле враћају у власништво општине Теслић. Нажалост, холандски инвеститор је одустао од инвестиционог пројекта, али све заинтересоване грађане овим путем обавјештавамо да су продате и четири нове парцеле, и то фирмама из домена металопрерађивачке и дрвопрерађивачке индустри је. Та кође, фир ме ко је су ку пи ле парцеле, дужне су да у роковима, у складу с уговором изграде хале, запосле раднике са подручја општине Теслић и започну с радом. Одјељење за привреду

oktobar 2017.

5


TESLI]KE NOVOSTI

Три теренске амбуланте добиле мини-лабораторије

Три теренске амбуланте теслићког Дома здравља добиле су мини-лабораторије. Циљ је, како из Управе поручују, здравствене услуге што више приближити пацијентима. Задњих неколико година теслићки Дом здравља у сарадњи с Општинском управом у континуитету ради на унапређењу рада теренских амбуланти. Директор ове установе Младен Кованушић истиче да је једно од кључних опредјељења менаџмента приближити здравствене услуге стано-

вништву у руралним подручјима. Након уређења простора и набавке пратеће опреме, на ред је дошло увођење мини-лабораторијских процедура. "Ево овдје смо у Прибинићу, у једној од три амбуланте гдје ћемо инсталирати мини-лабораторијску опрему. Поред Прибинића, опре му ћемо ин ста ли ра ти у амбулантама у Блатници и Чечави. Вриједност опреме је око 10.000 КМ и комплет је финансирано из општине Теслић", рекао је Кованушић.

Мини-лабораторије које су инсталиране у три највеће теренске амбуланте врло су битне љекарима за рад у породичној медицини, а уједно требало би да олакшају доступност услуга пацијентима који су на антикоагулантној терапији. "Лабораторијске претраге које планирамо увести у подручне амбуланте у Прибинићу, Чечави и Блатници подразумијевају утврђивање количине протромбина у крви и одређивање вриједности ИНР-а за пацијенте који су до сада морали из тих теренских ам бу лан ти сва ких се дам да на, односно петнаест, а поједини и мјесечно да долазе овдје у главну лабораторију. Такође уводимо и одређивање појединих упалних параметара као што су седиментација и фибриноген. И морам да напоменем да смо већ раније у већину теренских амбуланти увели одређивање липидограма, односо количине холестерола и триглицерида у крви", навео је Стојан Смиљанић, помоћник директора за медицинска питања. До краја године теслићки Дом здравља требало би да стави у функцију нови простор главне лабораторије и породичне медицине, а у плану је и набавка санитетског возила, као и замјена крова на згради Хитне помоћи.

Изграђен нови мост у насељу Бежља

У мјесној заједници Бања Врућица, насељу Бежља, завршени су радови на из гра дњи бе тон ског мос та, пре ко Бежљанске ријеке, чију су изградњу фи6

нансирали мјештани и Општинска управа. Према ријечима предсједника Савјета мјесне заједнице Бања Врућица Алексан-

дра Шакановића, мјештани овог дијела мјесне заједнице већ дужи низ година имали су проблема с мостом, чија је конструкција била дрвена. "Морам да изразим једно велико задовољство овом инвестицијом, јер је она била пријеко потребна за наше житеље, а сав материјал је донирала Општинска управа Теслић, док су мјештани овог дијела насеља платили извођача радова", рекао је Шакановић. Шакановић је додао да је ова инвестиција у потпунсти оправдана, те је искористио прилику да у име Савјета мјесне заједнице упути ријечи захвалности начелнику општине Теслић и сви ма ко ји су до при ни је ли да се ова акција спроведе у дјело. Мје шта нин Бежље Мла ден Де спић рекао је да је стари мост био у изузетно лошем стању и да ће овај нови бетонски много значити за око 30 породица које живе са друге стране ријеке.

oktobar 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Информација о експлоатацији шљунка у општини Теслић

Водама, јавним водним добром, хидротехничким објектима, ријекама и потоцима управља Јавна установа "Воде Српске" (Закон о во дама Републике Српске). Надлежност ове установе је, између осталог, и експлоатација шљунка (члан 127. став 1. тачка е. Закона). На подручју општине Теслић шљунак се есплоатише у мањим количинама из ријечног корита Велике Усоре. С обзиром на то да су у питању мале количине шљунка, у претходном периоду није постојала заинтересованост Јавне установе "Воде Српске" за ово питање. На састанку с представницима Јавне установе "Воде Српске", који је одржан 2015. године, презентовали смо питање уређења ријечног корита рије ке Велике Усоре. Поучени искуством из 2014. године, те уоченим опасносностима од формираних спрудова који представљају физичке препреке у ријечном кориту, тражили смо од представника Јавне установе да као управљачи водног добра изађу на терен и сниме стање ријечног корита Велике Усоре, те у складу са законом предузму мјере на уређењу истог. Том приликом представницима општине је сугерисано да предложе локације које је неопходно уредити те да ће Јавна установа дати даље препоруке, с тим да они превасходно акценат дају на веће ријеке (Босну, Саву, Дрину и Уну). Након што смо доставили списак лока-

ција које је потребно уредити, сугерисано нам је да сачекамо да се изради нови правилник о експлоатацији минералних сировина. У мају ове године, у Шамцу на састанку ресорног министарства, Инспектората и представника девет општина које имају проблем с нелегалном експлоатацијом шљунка, речено је да је израђен нови Правилник о експлоатацији минералних сировина из водотока који би требало да доведе до бољег и транспарентнијег функционисања приликом експлоатације шљунка и уређења ријечног корита. Поводом изнесених неистина од стране теслићког СНСД-а, а у вези с наводном штетом од 500.000,00 КМ која је нанесена буџету Републике Српске, а због нелегалне експлоатације шљунка из ријечног корита Велике Усоре, износимо чињенице које непобитно доказују да локална опозија окупљена око СНСД-а свакодневно путем режимских медија пласира лажне информације, те осмишљава и монтира лажне процесе. Како је могуће да је у 2012. години, у периоду власти СНСД-а, у општинску касу уплаћено само 30,19 КМ на име накнада за експлоатацију шљунка? Ако се узме у обзир да је 2012. године општина инвестирала око 3,2 милиона КМ у инфраструктуру, превасходно у путеве, поставља се питање о каквој начињеној штети од 500.000,00 КМ данас гово ри локална опозиција предвођена СНСД-ом? Основи узрок повећаног наноса шљунка у сливу ријеке Велике Усоре, те његово гомилање и стварање водних баријера је кретање шумских трактора кроз планинске потоке, те прекомјерне сјече шуме које се дешавају уназад десетак година.

Евидентно је повећано замућење водотока Велике Усоре, које се у љетним мјесецима, када је водостај низак, осјети и на самој градској плажи. Ове године смо били свједоци да се усљед сјече шуме на подручју блатничког краја (Јасеница) повећала мутноћа воде на локалитету града. Локални СНСД би превасходно требало да се позабави питањем незаконитих активности које се спроводе у ШГ "Борја" у Теслићу, којим руководе њихови кадрови. Комунална полиција у сарадњи с припадницима Полицијске станице Теслић свакодневно врши ин спекцијско-комунални надзор те предузима законом прописане мјере, а које су резултирале издавањем низа рјешења, забрана и прекршајних налога за експлоатацију шљунка. Надлежност општине Теслић у случају експлоатације шљунка и јесте у домену надзора и то заједно с Полицијском станицом у Теслићу, док издавање дозвола и убирање накнада по основу експлоатације одлази у буџет Републике Српске, а након чега јединица локалне самоуправе добија само мали дио средстава. Општинска управа, мјесне заједнице па и грађани наше општине имају коректну сарадњу с Јавном установом "Воде Српске". Често се савје ти МЗ и поје динци обраћају Општинској управи са захтјевом за уређење ријечног корита. Такве захтјеве просљеђујемо Јавној установи као управљачу вода и водног јавног добра. Један од таквих примјера су МЗ Радешићи и Гомјеница, гдје су мјештани у догово ру с Општинском управом и Јавном установом "Воде Српске" извели радове на ојачању обалоутврде. Одјељење за инспекцијске послове

Завршена изградња мокрог чвора у основној школи у Горњем Теслићу

Подручна основна школа у Горњем Теслићу добила је нови мокри чвор и тоалет у згради. Иако је оваква врста уређења основних школа у надлежности Министарства просвјете и културе РС, слуха за њихов дугогодиш њи про блем има ла је Оп штин ска управа Теслић на челу с начелником Миланом Миличевићем. Миличевић је нагласио да Општинска управа кад год има прилику интервенише како би се побољшали услови у школама. "Иако ово ни је у ин ге рен ци ји и на -

oktobar 2017.

длежности Општинске управе, ми свуда када имамо прилику и када имамо неку хитну интервенцију да побољшамо услове за рад у школи, ми то учинимо. Радили смо то до сада на више мјеста. Ја заиста апелујем на надлежно министарство да испуни своје обавезе из своје надлежности према школским објектима", рекао је Миличевић. Директор школе Бране Пеулић је захвалио начелнику и Општинској управи на свему што су до сада учинили за ову школу. "Ово је био дугогодишњи проблем ове

школе и ја захваљујем начелнику што је нашао могућности да се овај проблем ријеши. Исто тако захваљујем што је током прошле године извршено асфалтирање спортског полигона код ове школе, тако да се на неки начин стварају услови за бољи наставни процес", рекао је Пеулић. 7


TESLI]KE NOVOSTI

Прослављен дан школе у реконструисаној фискултурној сали уз најаву нових инвестиција

При го дном свечаношћу, а за тим славским ручком и ломљењем славског колача, 21. септембра обиљежена је Мала Госпојина - Дан Основне школе "Доситеј Обрадовић" у Блатници. Током свечаности, која је уприличена у централној школи у Блатници, ученицима и наставницима предата је на употребу реконструисана фискултурна сала. У овој акцији учествовала је и Оп-

штинска управа Теслић. Реконструисана је унутрашњост фискултурне сале, што је подразумијевало замјену подлоге, освјежава ње уну траш њос ти са ле и пра тећих садржаја. Замјеник начелника општине Теслић Милован Станковић најавио је у скоријем периоду реконструкцију школе, коју ће фи нан си ра ти УН ДП и оп шти на Те слић.

"Оп штин ска упра ва је осми сли ла пројекат реконструкције школе овдје у Блатници. Вриједност пројекта је негдје око 200.000 КМ. Учешће у финасирању овог пројекта је предвиђено на начин да ће 50% средстава финансирати УНДП, а других 50% из буџета општине Теслић. Пројекат реконструкције подразумијева санацију крова, замјену столарије и замјену фасаде", рекао је Станковић. Миладин Готовац, директор школе, истиче да је општина Теслић све вријеме пратила рад и развој ове школе. "Захваљујући начелнику и локалној управи, као и УНДП-у, ова школа је одабра на да ос тва ри сис тем енер гет ске ефикасности, што подразумијева потпуно нови кров, фасаду и столарију", нагласио је Готовац. Том манифестацијом обиљежено је 109 година рада школе у Блатници, која је почела с радом давне 1908. године указом тадашње Аустроугарске државе.

"Фондација Хастор" додијелила стипендије за осам теслићких ученика

Организација "Фондација Хастор", која се бави стипендирањем ученика и студената са подручја цијеле Босне и Херцеговине, потписала је уговоре о стипендирању с осам теслићких ученика. Уговоре је потписало пет ученика основних и три ученика средње школе. Висина мјесечне стипендије за основце је 100 и за средњошколце 150 КМ, а додјељују се за свих 12 мјесеци. Приликом додјеле стипендија посебно се гледа социјални и економски статус, потом школски успјех ученика, док су у фокусу и њихове волонтерске активности, којима се могу бавити у "Фондацији Хастор". Сви стипендисти волонтирају 10 сати мјесечно у својој заједници. Потписивању уговора присуствовао је и начелник Одјељења за друштвене дјелатности Жељко Перишић, који је захвалан "Фондацији Хастор" што помаже школовање теслићких ученика и студената. "Имали смо прилику да присуствујемо закључивању уговора с осам стипендиста са подручја општине Теслић, који су први пут закључили уговоре с 'Фондацијом Хастор' из Сарајева. Ја у име Општинске упра8

ве Теслић захваљујем Фондацији, која и ове године активно учествује и наша општина нашла се међу многобројним општинама у БиХ. Ради се укупно о осам стипендија укупне вриједности 11.400 КМ", рекао је Перишић. Према свом концепту, Фондација даје стипендије током цијеле године. Стипендистима који поправе успјех у школи додјељује се и 13. стипендија. Ко једном постане стипендиста, Фондација му омогућава подршку и стипендију све до краја школовања, нагласио је Сеид Фијуљанин, директор

"Фондације Хастор". "Једанаести пут смо присутни на подручју општине Теслић и потписујемо уговоре о стипендирању с нашим основцима и средњошколцима. Битно је нагласити да имамо и неколико студента са подручја општине који ће потписати уговоре крајем октобра, дакле 15 стипендиста са подручја општине Теслић. Укупно смо присутни на подручју преко 110 општина из БиХ. Томе су доказ и стипендисти са подручја ваше општине који су кренули добијати стипендију у основној школи, а сада су већ на факултету и планирају уписати магистарски. Годишње се издваја за основце 1.200 КМ, за средњошколце 1.800 КМ и за студенте 3.000 КМ по кориснику, али оно што је нарочито важно јесте наш менторски рад с корисницима стипендија како бисмо их држали на правом колосијеку примјерног понашања, доброг учења и осјећаја да помажу једни другима", рекао је Фијуљанин. "Фондација Хастор", поред стипендирања, омогућава ученицима и да волонтирају након завршене средње школе у овој фондацији.

oktobar 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Поклони теслићким првачићима

Начелник општине Теслић Милан Миличевић подије лио је паке тиће за 352 првачића са подручја општине Теслић, који су ове године сјели у школске клупе. Ми личевић је пожелио ус пје шан почетак школовања и изразио наду да ће ови млади људи, уз помоћ својих учитеља, бити научени да постану прави људи и дио локалне заједнице који ће унаприједити њен живот у неком будућем времену. Начелник је рекао да је ове године у школама на подручју општине Теслић упи-

сано укупно 352 првачића, те је указао на проблем смањеног броја новорођене дјеце који из године у годину долази све више до изражаја. "И ове године смо симболично обиљежили почетак школске године, односно упис првачића на територији општине Теслић. Традиционално на овај начин им пожелимо срећан почетак школе и том приликом уручимо симболичне поклоне, да им буду знак сјећања и успомена на прве школске дане. Оно што је извјесно, а са-

мим тим и забрињавајуће, је чињеница да је из године у годину мањи број уписаних првачића. Тренд рађања дјеце је у силазној путањи, зато Општинска управа чини што је у њеној могућности, од новчаних накнада за треће и свако наредно рођено дијете, финансијског подстицаја за вантјелесну опло дњу, осни ва ње пред школ ских вртићких група по подручним школама, односно то је један комплексан проблем у који треба да се укључи читаво друштво", рекао је Миличевић.

Одржан 5. традиционални фестивал фолклора

У организацији КУД "Наши обичаји", а под покровитељством начелника општине Теслић Милана Миличевића, у градском парку одржан је 5. традиционални фестивал фолклора. Фестивал игре и пјесме је прилика да се покажу резултати које су чланови КУД "Наши обичаји" постигли у току године, те да посјетиоци доживе дио богатства народних обичаја, игара и пјесама, као и раскош очуваних народних ношњи или ипак оних које су врло пажљиво урађене по узору на њих. На одржаном концерту играма и пјесмама представили су се и гости, осам друштава из Републике Српске и Србије. Гости су изразили задовољство органи за ци јом овог кул тур ног до гађаја и дружењем.

oktobar 2017.

9


TESLI]KE NOVOSTI

Отворен Други фестивал аматерских позоришта ex-Yu

Пред ста вом "За је днички стан" у изведби Аматерског позоришта "Бранислав Нушић" из Пачетине - Вуковар, 29. септембра у Теслићу је отворен Други фестивал аматерских позоришта ex-Yu. Теслићки фестивал аматерских позоришта ревијалног је карактера, те је пре-

двиђено да се сваке суботе, до 4. новембра, одигра по једна позоришна представа, гдје ће учес тво ва ти ама тер ска позоришта са простора бивше Југославије, односно Србије, Хрватске, Словеније, Црне Горе и РС/БиХ. Спонзор овог догађаја који ће обога-

тити културу Теслића је начелник општине Милан Миличевић. Наредна представа је у суботу, 7. новембра, а Теслићани ће моћи уживати у представи коју ће извести глумци аматерског позоришта из Уба, "Раша Плаовић".

Обиљежена слава цркве у Криваји

Ју тар њом мо ли твом у па ро хиј ској цркви св. архангела Михаила, литијом која је услиједила до спомен-обиљежја палих бо ра ца Од брам бе но-отаџбин ског ра та гдје је служен па рас тос, а за тим славским обредом и ручком обиљежена је крсна слава црквене општине Криваја, празник Рођења пресвете Богородице, Мала Госпојина. Поред многобројних вјерника, обиљежавању крсне славе и наведеним догађаји ма при сус тво вао је и начел ник општине Теслић Милан Миличевић. 10

oktobar 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Отворена изложба "Један град, једна прича" Чедомира Мркајића

У с у б о т у, 3 0 . с е п те м бра, у га ле ри ји градског биоскопа от во р е н а ј е и з л о ж б а цртежа Чедо мира Мркајића. Изложа "Један град, једна прича" биће отворена до 10. октобра. "Ово је по клон свим Те слићанима", рекао је Мркајић и на ја вио још дви је изложбене поставке.

Служен парастос за 19 погинулих бораца Укринице У мјесној заједници Укриница 18. септембра служен је парастос, а за тим и по ложено цви јеће на спомен-обиљежја палих бораца Од брам бе но-отаџбин ског ра та, ци вил них жрта ва ра та, као и жртава палих током Другог свјетског рата. Цвијеће на спомен-обиљежје, на којем су уклесана имена 19 палих бораца са подручја ове мјесне заједнице, страдалих током посљедњег Одбрамбено-отаџбинског рата, положили су породице погинулих бораца, представници мјесне и општинске борачке организације, представници Општинске упра ве и пред ста вни ци политичких партија.

oktobar 2017.

11


TESLI]KE NOVOSTI

Начелник Миличевић присуствовао устоличењу епископа зворничко-тузланског г. Фотија

Ње го во прео све штен ство епис коп зворничко-тузлански Фотије свечано је устоличен у саборном храму пресвете Богородице у Бијељини. Међу бројним вјерницима и званични-

ци ма, ко ји су при сус тво ва ли овом до гађају био је и начелник општине Теслић Милан Миличевић. Епископ Фотије је на овом мјесту наслиједио владику Хризостома, који је иза-

бран за митрополита дабробосанског. Свети архијерејски сабор СПЦ изабрао је епископа Фотија 25. маја за епископа зворничко-тузланског са сједиштем у Бијељини.

Служен парастос за погинуле борце Шњеготине

У мјесној заједници Шњеготина 24. септембра служен је парастос, а затим и положени вијенци на спомен-обиљежје палих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата. Вијенце на спомен-обиљежје, на којем су уклесана имена шест палих бораца са подручја ове мјесне заједнице, страдалих током последњег Одбрамбеноотаџбинског рата, положили су породице погинулих бораца, представници мјесне и општинске борачке организације, представници Борачке организације Челинца, представници Општинске управе и представници политичких партија.

Пишите нам Поштовани грађани, свoје приједлоге, приче и информације које желите да буду објављене у билтену шаљите на адресу општине Теслић са назнаком "за билтен" или на e-mail адресу: informisanje@opstina teslic.com 053/411-524. штампа: Независнe новине. www.opstinateslic.com 12

oktobar 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Прослава Мале Госпе у жупи Бежља

Начелник општине Теслић Милан Миличевић је 8. септембра присуствовао прослави Мале Госпе, патрона жупе Бежља.

Жупа Бежља је по свећена рођењу блажене дјевице Марије и данас окупља око 160 вјерника католичке вјероисповијес-

ти, углавном старије популације, док је у ранијем периоду овдје боравило око 3.000 вјерника.

Служен парастос погинулим борцима у Прибинићу

У При би нићу је 10. септембра служен парастос за 19 бораца из овог мјеста погинула у протеклом Од брам бе ноотаџбинском рату. Вијенце су код спомен-обиљежја погинулим борцима положили предста вни ци Оп штин ске управе, представници општинске Борачке организа ци је, по ро ди це погинулих бораца и предста вни ци по ли тичких партија.

oktobar 2017.

13


TESLI]KE NOVOSTI

Уприличен пријем за успјешне младе шахисткиње

Младе шахисткиње Шаховског клуба "Младост" Теслић, осмогодишње сестре Маша и Милана Бабић из Теслића, оствариле су велики успјех на протеклим шаховским такмичењима. Ове године сестре су наступиле на разним првенствима, гдје су својим шаховским зна њем на дма ши ле све ос та ле такмичаре. Том приликом начелник општине Теслић Милан Миличевић уприличио је пријем за ове мла де пер спе кти вне спортисткиње. Начелник општине изразио је задовољство и честитао сестрама Бабић на постигнутом успјеху. "Маша и Милана већ дужи низ година у континуитету постижу изузетне резултате у шаховском спорту. Велико ми је задовољ ство би ло упри личити при јем и уручити симболичне награде, које ће им бити драге и успомена у будућем периоду када постану једне од најуспјешнијих шахисткиња. У име Општинске управе могу да кажем да ћемо их увијек подржати у читавом низу такмичења која су пред њима. Мора се рећи да је у врхунском спорту потребно имати значајна средства да бисте успјели, велика је захвалност и њиховим родитељима што су се максимално потрудили да им све обезбиједе, али такође и Општинска управа је ту да помогне како би оне и даље постизале врхунске резултате", рекао је Миличевић. Током пријема, који је одржан у каби-

нету начелника општине, било је ријечи о досадашњим резултатима које су постигле Маша и Милана, као и плановима за будућност и финансијској ситуацији у клубу. Овог мјесеца Маша и Милана су учес-

твовале и на Међународном шаховском тур ни ру за ка де те и ју ни оре, ко ји је одржан у Читлуку, гдје су одличном игром и резултатом сестре из Теслића поред старијих и искуснијих играча показале своју шаховску снагу и поново доминирале.

Алмина Рашић златна у вишебоју

У дисциплинама четворобоја (скок удаљ, кугла три кг, 100 м и 300 м) Алмина Рашић је сакупила 2/481 бод, што јој је донијело златну медаљу у конкуренцији старијих пионирки (2002. и 2003. годиште), док је Милош Гачић у конкуренцији млађих пионира у тробоју био четврти. 14

Атлетско првенство БиХ у вишебоју је 30. септембра 2017. одржано у Сарајеву у техничкој организацији АК "Сарајево". Овим такмичењем су показали гдје се налазе јер прошле године на овом такмичењу Алмина Рашић се није пласирала чак ни међу прве три такмичарке, а ево данас је златна. oktobar 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Такмичари Карате клуба "Sochin" учествовали на 18. међународном турниру "Крањ опен 2017"

У суботу, 16. септембра, у градској спор тској дво ра ни "Пла ни на" у Кра њу (Словенија) одржан је 18. традиционални међународни карате турнир "Крањ опен". На овом такмичењу учествовали су каратисти из шест земаља: Аустрије, Хрватске, Црне Го ре, Срби је, Бо сне и Херцеговине и домаћина Словеније. Такмичари Ка ра те клу ба "Sochin" Ба ња Врућица, Карате клуба "Вила" Добој и Ка-

рате клуба "Српски соко" Бијељина на овом такмичењу су бранили боје Карате академије Републике Српске. Такмичарски резултати чланова Карате академије Републике Српске ни овај пута нису изостали, а најзначајније су свакако двије медаље у екипној конкуренцији: - златна медаља у борбама екипно за јуниорке и

- сребрна медаља у катама екипно такође за јуниорке. Екипу јуниорки су чиниле: Јована Деспић (Sochin), Данијела Цвијановић (Sochin), Ма ри на Ма ли во је вић (Sochin) и Дијана Старчевић. У појединачној конкуренцији остварени су сљедећи успјеси, такође у оквиру репрезентације: - Мелиха Макаревић, бронзана медаља у борбама појединачно за кадеткиње и - Марина Маливојевић (Sochin), двије бронзане медаље у борбама појединачно и у катама појединачно. Осим проведеног времена у дворани на борилиштима, тренери и такмичари су спојили угодно с корисним, те посјетили познату туристичку дестинацију Словеније - Бледско језеро, а самим тим ово такмичење учинили за себе незаборавним. Тренерски састав Милан Бојић из Бијељине и Светислав Кузмић из Добоја задо во љан је ос тва ре ним ре зул та ти ма чланова Карате академије РС на овом међународном такмичењу.

Планинарски клуб "Очауш" љето обиљежио многобројним активностима

Планинари из теслићког Планинарског клуба "Очауш" имали су веома активну сезону овог љета. С почетком сезоне извели су низ једнодневних припремних излета у околини Теслића, на наше планине Очауш, Борја, Урљај и Вучју планину. Планинарске стазе на нашим планинама имају довољну висинску разлику и тежину да успони на њима дјелују као припрема за високогорске акције. Након локалних излета, у сопственој организацији су извели успоне на Биоково, Влашић, Шатор, Цинцар, Враницу и Дурмитор, а чланови клуба су се затим прикључили пријатељским клубовима из Србије на успонима на Проклетије у Црној Гори, Татре у Словачкој и Пирин у Бугарској. План за љетну сезону 2017. године био им је успон на 15 високогорских врхова, што су врхови преко 2.000 метара надморске висине. С крајем септембра тај план су већ и остварили.

oktobar 2017.

У паузама између успона на високе врхове правили су излете и пјешачења по околини Теслића, занимљивим стазама у Републици Српској, али и ван наших граница. Од нарочито лијепих мјеста истичу недавно пјешачење изузетно лијепом, али опасном стазом кроз кањон ријеке Милешевке код Пријепоља у Србији. За

наредну годину у ПК "Очауш" намјеравају да у сопственој организацији изведу неколико веома привлачних вишедневних и високогорских успона. Због тога позивају заинтересоване Теслићане да им се већ ове јесени придруже на локалним излетима, како би на вријеме остварили висинске и кондиционе услове. 15


Медаље за атлетичаре

У недјељу, 19. септембра, у Читлуку је одржан Атлетски митинг 12. меморијал Боже Гагро на коме је учествовало 20 атлетских клубова из БиХ, Хрватске и Србије. Атлетски клуб из Теслића је имао представнике у четири конкуренције, гдје су освојили три златне и двије сребрне медаље. Игор Рашић - златна медаља у

дисциплини троскок, конкуренција јуниора, Рада Благојевић - сребрна медаља у дисциплини даљ, конкуренција старијих пионирки, Алмина Рашић - златна медаља у дисциплини 100 м, конкуренција старијих пионирки, Алмина Рашић - златна медаља у дисциплини даљ, конкуренција старијих пионирки.

Чедомир Смиљанић - сребрна медаља у дисциплини 60 м, конкуренција цицибана. У конкуренцији млађих пионира/ки четврта мјеста су узели Ања Биљановић и Милош Гачић у дисциплини бацања вортекса, а Алмина Рашић је добитница пехара за најуспјешнију кадеткињу. Оно што је најбитније јесте да труд није узалудан јер наши атлетичари стално подижу своје личне рекорде.

Teslićke novosti - oktobar 2017. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period septembar 2017. godine

Teslićke novosti - oktobar 2017. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period septembar 2017. godine

Advertisement