Page 1

Одржана 13. соколска бициклијада

БИЛТЕН ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ * ГОДИНА VIII * БРОЈ 95 * ЈУЛ 2017.

Реконструкција локалног пута према мјесним заједницама чечавског краја

Отворена манифестација "Теслићко љето"

Пријем најуспјешнијих ученика средњих школа

БЕСПЛАТАН ПРИМЈЕРАК

Потписан Уговор о пружању комуналних водних услуга


TESLI]KE NOVOSTI

Начелник Миличевић и његов замјеник обишли радове на FISCHE пројекту

Начелник општине Теслић Милан Миличевић и његов замјеник Милован Станковић обишли су радове на првој и другој фази пројекта водоснабдијевања и каналисања отпадних вода на подручју територи је оп шти не Те слић, по зна ти јег као FISCHE пројекат. Прва фаза која је завршена, вриједности преко 4,5 милиона КМ, подразумијевала је изградњу читавог низа чврстих

објеката као што су резервоари, пумпне и препумпне станице, као и значајну водоводну и канализациону мрежу. На постојећу примарну мрежу сада се грана секундарна водоводна мрежа на коју ће бити прикључено око 2.500 домаћинстава, од којих је већ један значајан проценат прикључен. Начелник општине Теслић Милан Миличевић каже да су радови и на другој фази пројекта поодмакли и теку планираном

динамиком. "Ево до овог момента од 37 километара примарне водоводне мреже на овом тзв. чечавском дијелу пројекта је положено већ око 22 километра. Значи то иде добро, у априлу су кренули радови и динамика радова иде заиста одлично. У овом пројекту, ко ји је, хај де да кажемо, можда и значајнији од оног првог, ће бити прикључено преко 2.000 корисника и ради се о простору који је посебно проблематичан јер снабдијевање водом овог чечавског краја је увијек била болна тачка и већи период године људи нису имали воде, посебно у љетним мјесецима, тако да овим пројектом тај проблем ће бити ријешен", рекао је Миличевић. Упоредо с овим радовима градиће се шест мањих или већих резервоара, од којих је највећи онај у Стењаку, који ће имати капацитет 2.500 кубних метара воде. "Дакле, велико је задовољство мене као начелника општине да овај пројекат функционише и иде планираном динамиком и да можемо очекивати завршетак ове друге фазе за неких 15 мјесеци и тада можемо очекивати и прве прикључке на секундарну мрежу", навео је начелник Миличевић.

Потписани уговори с корисницима USAID-овог програма подршке маргинализованим групама

Уговори са још три корисника Фонда за подршку маргинализованим групама жена који су добили по 5.000 КМ за покретање сопственог бизниса потписани су у Теслићу 21. јуна. Протеклог мјесеца петнаест корисница је потписало уговор. Овим уговорима осигурана је подршка маргинализованим групама жена у развоју бизниса, од чега 50 посто средстава даје општина Теслић, а 50 посто USAID/PPMG. Ово је је дна од акти внос ти ко је је спровела Општинска управа Теслић у сарадњи с USAID-ом, која показује настојања да се учини све што је у ње ној надлежности да се број незапослених на подручју општине Теслић смањи. Програм подршке маргинализованим групама ће подржати покретање и развој 2

бизниса женама жртвама насиља, особама с инвалидитетом, мајкама особа с инва ли ди те том, не за по сле ним мла дим женама. Помоћ је усмјерена маргинализованим групама жена јер смо свједоци да непово-

љан положај жена и поражавајуће статистике о учешћу жена свакодневно доводе жене на маргину друштва. Иако предузетништво није универзалан лијек за све настале промјене и проблеме, оно је свакако дио рјешења.

jul 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Потписан Уговор о пружању комуналних водних услуга

Стратегијом развоја општине као један од кључних приоритета дефинисано је унапређење водоснабдијевања на подручју општине Теслић. С тим у вези, општина Теслић и ПКД "Рад" Теслић ушли су у један заједнички пројекат тзв. MEG пројекат, а који финансира и подржава Влада Швајцарске, а имплементира га преко UNDP-а, а он подразумијева јачање финансијских, организационих и оперативних капацитета у водоводима одабраних локалних управа. Једна од тих одабраних локалних управа је и општина Теслић и овај пројекат је предвиђен као једна дванаестогодишња инцијатива, а која ће се спроводити у три фазе. У садашњој фази један од врло важних корака јесте и овај уговор који је потпи сан, тзв. PSA до ку мент (Уго вор о пружању комуналних водних услуга), а којим се прецизно дефинишу права и обавезе уговорних страна, општине Теслић и ПКД "Рад", односно прецизно су дефинисана питања за трајно, несметано и одрживо водоснабдијевање на подручју општине Теслић, а поготово имајући у виду тренутно проширење водоводне мреже. Начелник општине Теслић Милан Миличевић каже да је овај документ улаз у неке но ве про је кте ко ји ће, осим са мог водоснабдијевања, побољшати и неке дру-

Уприличен пријем за ученике генерације основних школа

Начелник општине Теслић Милан Миличевић уприличио је пријем за ученике генерације основних школа са подручја општине Теслић. Пријему је присуствовало осам ученика, који су добили признања и скромне новчане награде за свој труд и рад. Ученици истичу да им је то подстицај да и у будућности постижу одличне резултате, а открили су колико труда и рада су уложили да би постали ученици генерације. Према ријечима Миличевића, као и претходних година, ученици генерације

jul 2017.

ге ствари које су у вези с привредним амбијентом. "Ви знате сви да је велики дио територије општине Теслић у склопу једног великог FISCHE пројекта и да имамо обавезу и циљ да квалитетно извршимо водоснабдијевање комплетне територије општине Теслић и то иде у једном добром ритму, али постоји онај дио који се односи на водозахват, на квалитет воде, на софтверско праћење квалитета воде за будући период и сада улазимо у ту фазу и овај пројекат је увод у ту једну нову фазу иза које слиједи улаз у друге пројекте које такође финансира Влада Швајцарске и који ће бити чак толико широки да ће бити везани за неке подстицаје у запошљавању, самозапошљавању...", рекао је Миличевић.

Директор ПКД "Рад" Теслић Лука Јотановић наглашава да би питања која су дефинисана овим уговором требало да допринесу квалитету услуга према крајњим корисницима. "Посебно овдје истичем дефинисање питања формирања цијена водоводних услуга, дефинисање субвенционисања потрошње угроженим категоријама становништва, дефинисање контроле квалитета пружених услуга и многа друга питања која су дефинисана овим уговором на задовољство општине, предузећа 'Рад' и надам се и корисника наших услуга", нагласио је Јотановић. "Када говоримо о комплет пројекту MEG, његова вриједност је преко 12 милиона швајцарских франака на период од четири године, с тим да конкретно овај уго вор не но си са со бом ни ка кву финансијску вриједност у том смислу, али је један од важнијих корака према добијању бесповратних средстава која се планирају пласирати кроз овај кредит, а која ће изности неких 600.000 КМ ко ја ће би ти да та оп шти ни Те слић на располагање како би се финансирали пројекти из стратегије развоја", рекао је Горан Штефатић, менаџер MEG пројекта.

су примљени у кабинет начелника, гдје им је изражена захвалност за резултате које су постигли током протеклог школовања. "Ово је добра прилика да најуспјешни јим основ ци ма чес ти та мо и подржимо их у њиховом даљем школовању. Они су успјех породице, школе, а наравно највише су успјех сами себи јер су уложили много напора и труда у своје знање. Ја вјерујем, као што и они као млади људи вјерују, да знање и квалитетно школовање никад не може остати без резултата, с обзиром на вријеме у којем

живимо, гдје се већ дуги низ година мало цијени знање и стручност у систему у којем живимо. Ми у Општинској управи настојимо да то не буде тако и надам се да ће се у врло блиском периоду у Републици Српској почети на прави начин вредновати управо оно што је најважније, а то је стручност и знање које млади људи показују", рекао је Миличевић. Пријем представља једну у низу активности коју проводи начелник општине као вид подршке младим, перспективним и успјешним ученицима, спортистима и другим заслужним Теслићанима. 3


TESLI]KE NOVOSTI

Реконструкција локалног пута према мјесним заједницама чечавског краја

У мјесним заједницама Горњи и Доњи Ружевић у току су радови на реконстру кци ји ло кал ног пу та Те слић Укриница - Чечава - Растуша - Кремењаш, у дужини од 2.000 метара. Овај пут је усљед слијегања тла био у катастрофалном стању. Према ријечима мјештана овог краја, путем је био отежан саобраћај због великих рупа. "Стање је било катастрофално. Пут је буквално био рупа на рупи, није се могло пролазити, тешко је било чак и ми мо ила зи ти се јер су ди је ло ви асфалта били тотално униште ни, али са да ће за хва љу јући за ла га њу Оп штин ске упра ве би ти дос та ола кшан саобраћај за мјештане ове мјесне заједнице, као и околних које гравитирају овим пу тем", ре к ла је Анђела Кршић,

мјештанин Горњег Ружевића. Дарко Лазић, такође мјештанин Горњег Ружевића, каже да је зими било готово немогуће очистити пут. "Овим путем саобраћају становници многих мјесних заједница као што су Радња, Укриница, Растуша, Горњи и Доњи

Ружевић, а ово је и заобилазни пут за Чечаву. Ово је прва дионица која иде од магистралног пута до основне школе у Горњем Ружевићу", појаснио је Лазић. Радове на реконструкцији овог локалног пута у потпуности финансира општина Теслић.

Пријем најуспјешнијих ученика средњих школа

Начелник општине Теслић Милан Миличевић уприличио је пријем ученика генерације двије теслићке средње школе, током којег је било ријечи о постигнутим резултатима присутних ученика, њиховим плановима и проблемима с којима се сусрећу генерације по завршетку студија. Пријему су присуствовала три ученика, ученик генерације СМШ "Јован Дучић", Моника Готовац (гимназија), затим учени4

ци генерације СШ "Никола Тесла", Стефан Петровић (техничар друмског саобраћаја) и Љубинко Зарић (електричар), ко ји су до би ли при зна ња и скро мне новчане награде за свој труд и рад. Према ријечима Миличевића, као и претходних година, ученици генерације су примљени у кабинет начелника, гдје им је изражена захвалност за резултате које су постигли током протеклог школовања.

"И ове године је настављена традици ја при је ма учени ка ге не ра ци је сре дњих шко ла, одно сно ђака ко ји су у Теслићу остварили најбоље резултате. Оно што сам им поручио јесте да ће општи на уви јек ста ти иза та лен то ва них људи који на тај начин дижу квалитет будућег живота наше општине", рекао је Миличевић. Миличевић се осврнуо и на привилегије које имају ученици генерације у односу на друге ученике у погледу општинских стипендија. "Ученици генерације, значи најуспјешнији ученици, аутоматски стичу право на стипендије према правилнику о додјели сти пен ди ја, што ће им си гур но у одређеној мјери олакшати школовање", додао је Миличевић. Ученици истичу да им је то подстицај да и у будућности постижу одличне резултате, а открили су колико труда и рада су уложили да би постали ученици генерације. Пријему су присуствовали и директори ове двије образовне установе.

jul 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Отворена хидроелектрана "Жираја два"

У Би је лом Бучју, код Те слића, 22. ју на пу ште на је у рад но во из грађена ма ла хи дро елек тра на "Жира ја два", инсталисане снаге 900 киловата, у коју је уложено 1,3 милиона евра. Хидроелектрану, чија је планирана го диш ња прои зво дња између два и

два и по милиона киловата, пустили су у рад министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Сребренка Голић, министар индустрије енергетике и рударства Петар Ђокић, амбасадор Италије у БиХ Никола Ми на си, као и начел ник оп шти не

Теслић Милан Миличевић. Свечаном пуштању у рад електране присуствовали су представници Општин ске упра ве Те слић и по ред наведених званица и министар здравља и социјалне заштите Драган Богданић.

Шакановић: Наша срца су током вожње куцала за "Добра срца"

Хуманисти Александар Шакановић и Деан Јокић успјешно су се вратили из манастира Острог, гдје су се запутили 22. маја ове године. Као што је познато, циљ хуманитарне вожње на бициклу, био је прикупљање новчаних средстава за теслићко Удружење помоћ дјеци с посебним потребама "Добро срце". "Захваљујем начелнику општине Теслић Милану Миличевићу, који је подржао ову акцију, као и осталим хуманим људима који су породицама дали снаге, воље и позитивне енергије да истрају у даљем лијечењу своје дјеце. Што се тиче саме акције, најбитније од свега је да су прикупљена одређена новчана средства. То је био најважнији подухват због којег сам организовао ову акцију.

jul 2017.

Наша срца су током вожње куцала за 'Добра срца' и на тај начин сам хтио да поручим дјеци с посебним потребама и њиховим породицама да нису препуштени сами себи, те да смо ми и комплетно Удружење заједно увијек с њима", рекао је Шакановић. Шакановић и Јокић возили су нешто мање од 400 километара, а овај пут су савладали за 22 сата вожње. "Након пређених 372,5 км, дошли смо на Св. мјесто гдје смо се помолили за здравље ових малишана. Сама конфигурација пута изискивала је прије свега изузетно добру физичку, а и психолошку припремљеност. Али сама помисао зашто ово ради мо да ва ла нам је до да тну сна гу и мотивацију да истрајемо на нашем задатку", додао је Шакановић.

5


TESLI]KE NOVOSTI

Отворена манифестација "Теслићко љето"

У организацији Туристичке организације општине Теслић, а под покровитељством начел ни ка оп шти не Те слић, наступом чланова СКПД "Просвјета", у градском парку започела је манифестација "Теслићко љето". Младост и искуство смјењивали су се током двочасовног програма на љетној позорници у Градском парку пред великим бројем окупљених Теслићана. Начел ник оп шти не Те слић Ми лан Миличевић рекао је да ће Општин ска упра ва нас то ја ти да обезбије ди дово љно ква ли те тних садржаја, та ко да грађани Те слића и пу бли ка из дру гих

градова буду задовољни. "Теслићко културно љето и ове годи не, већ тра ди ци онал но, отва ра се концертом Културно-умјетничког друштва 'Просвјета' и увод је у низ културних зби ва ња у на шем гра ду. Да кле, с поносом могу рећи да смо у сарадњи с Туристичком организацијом осмислили овај про је кат ко ји је оживио Те слић и пружио при ли ку свим мла ди љу ди ма који се баве културно-умјетничким радом да покажу своје таленте. Ја сам сигу ран да ће ве ли ки број на ших суграђана овог љета бити гости овдје у Градском парку, а и на другим мјестима

гдје ће бити културних садржаја", рекао је Миличевић. Директор Туристичке организације општине Теслић Синиша Божић рекао је да је тај догађај само једна у низу манифеста ци ја ко је ће би ти пред став ље не грађанима општине Теслић током два наредна мјесеца. "Српско просвјетно и културно друштво 'Просвјета' је обогатило почетак Теслићког љета, надам се да ће посјећеност током наредних догађаја бити као и ова. Поред оних традиционалних као што су 'Овновијада', 'Цицваријада', 'Фишијада', биће организован и велики број концерата на отво ре ном, али и дру гих кул тур носпортских догађаја", рекао је Божић. Предсједник СПКД "Просвјета" Живко Петровић истиче да је његово друштво имало част отворити ову манифестацију, а с Туристичком организацијом и у наредном периоду радиће на што богатијем садржају "Теслићког љета". "Надам се да ће и ово туристичко љето да протекне као и преходна три, да буде садржај но, бо га то и да ће грађани уживати у лијепим догађајима, како у парку, тако и у кино-сали, градској плажи и другим мјестима", прича Петровић. Теслићко љето трајаће наредна два мје се ца. За тва ра ње ма ни фес та ци је очекује се почетком септембра када ће бити одржана и традиционална привредно-туристичка манифестација "Овновијада" на Вучјој планини.

Дочек моштију светог великомученика кнеза Лазара косовског

У храму Пресвете тројице у Теслићу уз присуство великог броја вјерника, а поводом празника Видовдана, уприличен је дочек честица моштију светог великомученика кнеза Лазара косовског. Након тога је услиједио молебан који су служили свештеници Архијерејског намјесништва теслићког. Архијерејски намјесник протојереј ставрофор Миладин Вуковић рекао је да за православне хришћане Видовдан представља једно вјечито опредјељење. "У историји српског народа постоје два најзначајнија имена која су 6

опредијелила српски народ. Једно је свети Сава, који нас је опредијелио за

живот по јеванђељу, и друго је свети цар Лазар косовски, који нас је опредијелио да, ако будемо у прилици, и умремо и страдамо за свето јеванђеље. Страдање на путу светог јеванђеља јесте уградња себе у вјечну грађевину храма историје свога народа и зато свети цар Лазар и јесте дубоко у души и свијести српскога народа", рекао је намјесник теслићки Миладин Вуковић. Након молебана у порти храма Пресвете тројице услиједила је свечана академија посвећена Видовдану и 200. годишњици страдања вожда Карађорђа Петровића.

jul 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Младиковине: Одржан меморијални турнир и служен парастос погинулим борцима

У организацији Општинске борачке организације и мјесних одбора Младиковина, Луг Марковића и Узвинске

одржан је 9. меморијални турнир у малом фудбалу посвећен погинулим борцима овог краја.

У склопу меморијалног турнира служен је парастос, а вијенце су положили породице погинулих бораца, представници општинске и мјесних борачких организација, начелник општине Теслић Милан Милићевић са сарадницима и представници политичких партија. Начелник Миличевић каже да је на људима који воде локалну заједницу и Републику Српску да потомцима ових људи који су дали највећу жртву коју човјек може дати за своју земљу, обезбиједе могућност опстанка на овим просторима. "Оно што ми као људи који водимо локалну заједницу и Републику Српску не треба да заборавимо на највећу тековину која је остала, а то је Република Српска, да је сачувамо и достојно бранимо. Најбољи начин да то урадимо јесте да се кроз наш свакодневни посао и активности боримо на мјестима на којима живимо и радимо за добробит и стварање да би ова република била боља за потомке ових људи који су дали своје животе, да не би одлазили из Теслића и Републике Српске", рекао је Миличевић.

Горња Радња прославила славу храма

У Горњој Радњи обиљежена је крсна слава храма светог великомученика цара Лазара. Многобројни вјерници, међу којима и замјеник начелника општине Теслић Милован Станковић, обиљежили су славу храма литургијом у цркви, а затим опходњом око храма и ломљењем славског хљеба. Нису заборавили ни своје погинуле српске јунаке који су своје животе дали за Републику Српску. За њих је служен парастос, а вијенце на спомен-обиљежје положили су замјеник начелника општине Милован Станковић, представници општинске и борачких организација, чланови породица погинулих бораца, као и представници политичких партија. Прославу храмовне славе увеличали су и чланови КУД "Душан Станковић" из Чечаве.

jul 2017.

7


TESLI]KE NOVOSTI

Обиљежена крсна слава храма Пресвете тројице

Храм Пре све те тро ји це у Те слићу је своју крсну славу, Духове, обиљежио 4. јуна. Као и свих претходних година, слава теслићког храма протекла је свечано, ломљењем славског колача, свечаном литијом улицама Теслића и славским ручком, уз присуство великог броја вјерника. Ли тур ги ју у хра му Пре све те тро ји це служили су свештеници теслићких парохија. Светој литургији присуствовало је око 500 вјерника, међу којима и представници Општинске управе Теслић. Замјеник начелника Милован Станковић честитао је крсну славу свештенству храма и додао да се празник Свете тројице обиљежава у духу вјере и традиције Срба. Такође, поводом крсне славе, испред храма Пресвете тројице традиционално је организован и народни збор.

Парастос за пале борце Брезових дана

На Ма ли ња ку, у мје сној за је дни ци Ђулићи, служен је парастос и положени вијенци на спомен-обиљежје палих бораца протеклог Одбрамбено-отаџбинског 8

рата са подручја Брезових дана. Вијенце на спомен-обиљежје погинулим борцима том приликом положили су породице погинулих бораца, представници

Општинске управе Теслић, представници мјесне Борачке организације, представници Општинске борачке организације, те представници политичких партија.

jul 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Служен парастос за пале борце Витковаца

У мјесној заједници Витковци је у субо ту, 3. ју на, служен па рас тос и по ложени ви јен ци на спо мен-оби љежје па лих бор ца про те клог Од брам бе но-

отаџбинског рата са подручја ове мјесне заједнице. Вијенце на спомен-обиљежје погинулим борцима том приликом положили су

породице погинулих бораца, представници Општинске управе Теслић, представници Општинске борачке организације, те представници политичких партија.

Мошти светог цара Лазара у Блатници

У цркви св. великомученика цара Лазара у Блатници 27. јуна, поводом празника Видовдана, изложене су мошти светог цара Лазара. Мо шти ма се по кло нио ве ли ки број вјерника, као и представници јавног те политичког живота општине Теслић. Под сјећамо, Српска пра во сла вна црква 28. јуна обиљежава Видовдан, празник посвећен светом великомученику кнезу Лазару и свим српским мученицима који су погинули у Косовском боју 1389. године. На литургијама у свим православним храмовима помиње се страдање које је оставило вјечну поруку на историју, етику и традицију српског народа. Видовдан или празник сјећања на косов ску погибију обиљежен је црве ним словом у календару СПЦ, а за назив празника везује се свети Вид који је, према "Прологу" владике Николаја Велимировића, поријеклом са Сицилије.

jul 2017.

9


TESLI]KE NOVOSTI

Обиљежена слава Војске Републике Српске

У организацији старјешина и бораца ве те ра на оп шти не Те слић (ОС ТАВ), у не дје љу, 2. ју ла, оби љежава ње крсне славе Војске Републике Српске, Видовдана, почело је служењем парастоса и полагањем вијенаца у храму Пресвете

тројице, за више од 550 погинулих бораца са подручја ове општине током посље дњег Од брам бе но-отаџбин ског рата. Вијенце су положили, представници Општинске управе Теслић, породице по-

гинулих бораца, Организације ветерана и стар је ши на ОС ТАВ и пред ста вни ци политичких партија. Након служења парастоса, одржан је традиционални ручак бораца у просторијама Стрељачког клуба "Геофон".

Служен парастос погинулим борцима у Блатници

У Блатници је поводом Видовдана служен парастос и полагано цвијеће на спомен-обиљежје гдје су уклесана имена погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата из Језера, Подјезера, Јасенице и Блатнице. 10

На заједничко спомен-обиљежје погину лим бор ци ма ви јен це су по ложили представници Општинске управе Теслић, представници општинске Борачке организа ци је, по ро ди це по ги ну лих бо ра ца и представници политичких партија.

jul 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Служен парастос за погинуле борце Булетића

У Булетићу, код Теслића, 28. јуна служен је парастос за 23 погинула српска борца у протеклом Одбрамбеноотаџбинском рату из овог мјеста.

Парастос је служен поводом хришћанског празника Видовдана. На спомен-обиљежје погинулим борацима Булетића вијенце су положили

породице погинулих бораца, представници мјесне и Општинске борачке организације, представници Општинске управе и представници политичких партија.

Ветерани из Теслића на обиљежавању 25. годишњице "Пробоја коридора"

Чланови Општинске борачке организације Теслић, ветерани и демобилисани борци теслићких српских бригада Војске Републике Српске присуствовали су у Дугој њиви, код Модриче, на позив Организационог одбора обиљежавању 25. година од "Пробоја коридора" - битке за живот, којом је прекинута 42 дана дуга копненоваздушна блокада западног дијела Републике Српске и Републике Српске Крајине. Покровитељи путовања су Општинска борачка организација Теслић и Кабинет начелника општине Теслић.

jul 2017.

11


TESLI]KE NOVOSTI

Прослављена крсна слава цркве у Прибинићу

У Прибинићу је 3. јуна обиљежена крсна слава цркве светог цара Константина и царице Јелене. Тим поводом служена је литургија, преломљен славски колач, изабран кум цркве за сљедећу годину и уприличен

Пишите нам Поштовани грађани, свoје приједлоге, приче и информације које желите да буду објављене у билтену шаљите на адресу општине Теслић са назнаком "за билтен" или на e-mail адресу: informisanje@opstina teslic.com 053/411-524. штампа: Независнe новине. www.opstinateslic.com 12

славски ручак. Свету литургију служио је свештеник прибинићке парохије Драган Марковић, уз саслужење свештеника Драгише Симића. Уз присуство великог броја вјерника, слави цркве је присуствовао и замјеник

начелника општине Теслић Милован Станковић. Кум крсне славе ове године је био Анђелко Вуковић из Горњег Булетића, док је за сљедећу годину кумство прихватио Винко Миљановић из Прибинића.

Одата почаст погинулим борцима у Младиковинама и Жарковини

Борцима погинулим у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату 6. јуна служен је парастос и положени вијенци на спомен-обиљежје у мјесној заједници

Жарковина. Вијенце на спомен-обиљежје погинулим борцима том приликом положили су, породице погинулих бораца, замјеник

jul 2017.


TESLI]KE NOVOSTI ИЗВАНРЕДАН УСПЈЕХ РАШИЋЕВЕ

Пријем за младог стријелца Бранка Ковачевића Начелник општине Теслић Милан Миличевић уприличио је 1. јуна пријем за младог стријелца Стрељачког клуба "Геофон" Теслић Бранка Ковачевића, који је недавно постао кадетски и јуниорски првак Босне и Херцеговине, те имао врло запажен резултат на турниру у Минхену, гдје му је фалио један бод да испуни норму за квалификације на Олимпијске игре за младе, које се сљедеће године одржавају у Аргентини. Током пријема, који је одржан у кабинету начелника општине, а којем је присуствовао и тренер клуба Невен Рашић, било је ријечи о досадашњим резултатима стријелаца "Геофона", као и плановима за будућност и финансијској ситуацији у клубу. Начелник општине Теслић Милан Миличевић рекао је да ће општина Теслић уложити сигурно напоре да Теслић има још једног олимпијца и напоменуо да значајно финансира Стрељачки клуб "Геофон", негдје око 50% њихових потреба. "Ми ћемо наравно налазити и резервне варијанте као што смо их увијек налазили, јер они имају један читав низ свјетских такмичења која доста коштају и сигуран сам да ћемо заједно сарађивати као и до сада и произвести још много успјешних талената", додао је Миличевић, искористивши прилику да Ковачевићу честита на досадашњим резултатима и пожели му успјех у будућности. Тренер Невен Рашић каже да је захвалан начелнику за све што чини за стрељачки клуб. "Као и обично, увијек нам у помоћ стиже начелник и његова помоћ у смислу финансија, јер у ова тешка времена тешко је пронаћи начин да се за спорт, који је у Теслићу на завидном нивоу, пронађу средства. Међутим, начелник нам увијек изађе у сусрет и без те помоћи не би било могуће ићи на сва такмичења", рекао је Рашић. Млади стријелац Бранко Ковачевић изразио је наду да ће успјети да испуни норму за Олимпијске игре младих.

Старија пионирка Алмина Рашић је на Појединачном атлетском првенству БиХ за сениоре/ке, које је током 10. и 11. јуна одржано у Зеници, оборила свој лични рекорд, тако да је у сениорској конкуренцији резултатом 12,86 узела бронзану медаљу. 100 м (Ж) Ф УКУПНО Рекорд БиХ: 12.17 Канита Билић ɋɬɚɡɚ 2

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ Ʉɚɧɢɬɚ Ȼɢɥɢʄ

3

ɂɜɚɧɚ Ɇɚɰɚɧɨɜɢʄ Ⱥɥɦɢɧɚ Ɋɚɲɢʄ

5

Ƚɨɞ. 97

Ʉɥɭɛ Ɂȿ

ɋɬ. ɛɪ. 171

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ 12,32

ɉɥɚɫɦɚɧ 1

97

ȻɅ

109

12,61

2

03

ɌȿɋɅɂȶ

155

12,86

3

Преко викенда (17.и 18.), такође у Зеници, одржано је Јуниорско првенство БиХ, гдје је Алмина Рашић поправила свој резултат на 12,75 освојивши златну медаљу. Клупски колега Игор Рашић узео је треће мјесто у дисциплини троскок. 100 м (Ж) - ФИНАЛЕ Рекорд БиХ:12.17 Канита Билић W: +2.6 м/с ɋɬɚɡɚ 4

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ Ⱥɥɦɢɧɚ Ɋɚɲɢʄ

Ƚɨɞ. 03

3

Ɇɟɪɯɭɧɢɫɚ Ɇɭɬɚɩɱɢʄ Ⱥɧɢɰɚ Ȼɚɪɬɭɥɚ

00

ɋȺ

72

12.96

2

6

00

ȽɅȺ

33

13.10

3

5

Ɇɢɥɢɰɚ Ȼɨɲʃɚɤ

00

ȻɈɊ

84

13.20

4

2

02

ɇȽ

12

13.37

5

1

ɇɟʁɪɚ Ȼɟʄɢɪɛɚɲɢʄ Ⱥɫɢʁɚ Ɏɪʂɚɤ

04

ɋȺ

76

13.56

6

7

Ɍɢʁɚɧɚ Ɂɟɤɢʄ

01

ȽɅȺ

34

13.56

6

8

Ⱦɭʃɚ Ƚɢɧɡɛɭɪɝ

02

ɋȺ

77

Ⱦɇɋ

Ⱦɇɋ

ТРОСКОК (М) Ɋ. ɛɪ. 6

Ʉɥɭɛ ɌȿɋɅ

ɋɬ. ɛɪ. 3

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ 12.75

ɉɥɚɫɦɚɧ 1

Рекорд БиХ:15.62 м Дамир Харачић

4

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ Ɇɢɪɡɚ Ʉɚɫɭɦɨɜɢʄ ɋɬɟɮɚɧ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ ɂɝɨɪ Ɋɚɲɢʄ

3

ȿɦɢɪ ɏɪʃɚɞɨɜɢʄ

03

Ɂȿ

11.24

4

1

ɉɟɬɚɪ Ɇɚɧɞɢʄ

99

ɁȼɈ

10.82

5

7

ɋɟɞɢɧ ɏɟɰɨ

97

Ɂȿ

14.65

ȼ. Ʉ.

5

Ƚɨɞ. 00

Ʉɥɭɛ ɋɅɌ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ 12.52

ɉɥɚɫɦɚɧ 1

00

ȻɅ

12.32

2

00

ɌȿɋɅ

12.11

3

Надамo се да ће нам нешто интензивнији рад са Алмином (јер на располагању имамо доста времена) допринијети да обори рекорд БиХ за њену категорију. начелника општине Теслић Милован Станковић, представници мјесне Борачке организације, представници Општинске борачке организације, те представници политичких партија. Замјеник начелника Милован Станковић истакао је да су борци дали велику жртву за ову општину и да им се на овај начин исказује једна врста захвалности за цијену коју су платили. У исто вријеме служен је парастос и положени вијенци погинулим борцима у Младиковинама, гдје су присуствовали, представници Општинске управе Теслић, представници Општинске борачке организације, те представници политичких партија.

jul 2017.

13


TESLI]KE NOVOSTI

Одржана 13. соколска бициклијада

У организацији Српског соколског друштва "Свети Петар Цетињски" у Теслићу је у недјељу, 4 јуна, одржана соколска бициклијада "Соко 2017" на којој је учествовало око стотину бициклиста. Традиционалну соколску бициклијаду подржала је и Општинска управа Теслић, а на пут до Прибинића бициклисте је испратио замјеник начелника Милован Станковић. "Лијепо је што Српско соколско друштво сваке године на овој традиционалној мани-

фестацији окупља велики број младих људи и то је добра смјерница ка бављењу спортом и здравом начину живота", рекао је Станковић. Старјешина теслићких соколова Славољуб Петричевић рекао је да је циљ ове манифестације, која се одржава тринаести пут, промоција бициклизма и здравог живота. Петричевић је овом приликом позвао на чешћу употребу бицикла јер за то, како је нагласио, постоји низ оправданих разлога.

"Све наше дневне активности су око два километра и бицикл, као јефтино превозно средство, идеална је прилика за наше по тре бе, а ује дно по го ду је рехабилитацији и регенерацији ножних зглобова, смањењу кардиоваскуларних болести и смањењу тјелесне масе", навео је Петричевић. Овогодишња бициклијада се возила по већ устаљеној рути, на релацији Теслић Прибинић, а саобраћај је за вријеме бициклијаде регулисала полиција из Теслића.

Уприличен пријем за Рукометни клуб "Теслић"

Начелник општине Теслић Милан Миличевић у уторак, 20. јуна, уприличио је пријем за Рукометни клуб "Теслић", који је у Другој лиги Републике Српске освојио прво мјесто, чиме су остварили могућност 14

за та кмичење у Првој лиги Ре пу бли ке Српске. Према ријечима начелника општине Теслић Милана Миличевића, рукометни спорт у Теслићу има традицију и разгова-

рао је с руководством клуба о проблемима и потребама с којима се сусрећу. "Подршка локалног буџета је била веома коректна, а биће и убудуће. Размислиће се о томе, а видим и да је циљ да се настави такмичење у Првој лиги и надам се да ће и у тој лиги рукометни клуб да постиже овако добре резултате", навео је Миличевић. Аднан Дикаџић, капитен Рукометног клуба "Теслић", каже да је сада на управи, стручном штабу и играчима да се договоре да ли имају играчки кадар за Прву лигу. "Начелник нам је дао подршку да се договоримо, углавном имамо сву његову подршку. На нама је да се саберемо да видимо да ли имамо играчки кадар за Прву лигу. Моје мишљење је да тренутно немамо, али да бисмо уз враћање неких наших играча из других клубова могли да се такмичимо у тој лиги", рекао је капитен Дикаџић. Рукометни клуб у Теслићу постоји већ 55 година.

jul 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Одржан Кадетски међународни рејтинг турнир "Словенско братство"

У прос то ри ја ма ЈУ "Петар Петровић Његош" у Теслићу, 26. јуна 2017. године одржан је Кадетски међународни рејтинг турнир "Словенско братство", рапид дисциплина, између шахиста из Републике Српске и Русије. У групи кадета до 18 го ди на де ве то го диш ња Милана Бабић је од седам партија била најуспешни ја и за би љежила шест побједа, сестра Маша је овај пут остварила четири побједе и заузела 6. мјесто. Ово је 15. пехар у њиховој колекцији!

КК "Sochin" најбољи на турниру "Лозница oпен 2017"

Карате клуб "Sochin" Бања Врућица је учествовао на интернационалном турниру "Лозница oпен 2017", гдје су у конкуренцији

jul 2017.

22 клуба из Србије и Босне и Херцеговине освојили прво мјесто у генералном пласману (12 златних, 12 сребрних и 15 бронзаних).

Данијела Цвијановић из КК "Sochin" проглашена је за најбољу такмичарку турнира са четири златне медаље. 15


Теслићки атлетичари успјешни у Брчком

На 21. међународним уличним тркама у Брчком теслићки атлетичари су се окитили медаљама. Најбољи од њих је био Чедомир Смиљанић у дисциплини 200 м за пионире, који је освојио златну медаљу, Марија Гачић је у истој конкуренцији била сребрна, у конкуренцији

старијих пионира Милош Гачић је на 400 м био други, док су у конкуренцији старијих пионира Милан Ристић и Алмина Рашић освојили бронзане медаље. У трци на 10.000 метара за јуниоре наш дугопругаш Жељко Купрешак је био четврти, док је у трци цицибана Раде

Ђурђевић био трећи. Мора се истаћи изванредна организација такмичења јер се организатор и те како потрудио да све буде на висини, наравно мора се истаћи и то да је директор трке наш Теслићанин Боро Ђурђевић.

Teslićke novosti - jul 2017. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period jun 2017. godine

Teslićke novosti - jul 2017. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period jun 2017. godine

Advertisement