Page 1

Одржан 17. традиционални маскенбал за дјецу

БИЛТЕН ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ * ГОДИНА VIII * БРОЈ 94 * ЈУН 2017.

Подстицајне мјере у привреди оправдале свој смисао

Свечани дефиле теслићких матураната

Обиљежен Међународни дан породице

БЕСПЛАТАН ПРИМЈЕРАК

Апел Oпштинске управе Теслић: Водимо рачуна о нашем граду


TESLI]KE NOVOSTI

Подстицајне мјере у привреди оправдале свој смисао З а х ва љ у ј у ћ и с т и м ул ат и в н и м м ј е р а м а з а п о ве ћ а њ е б р о ј а запослених, које се у општини Теслић примјењују од 2014. године, з а к љ у ч н о с п р о ш л о м год и н о м запослен је 271 радник у реалном с е к то ру. С о бз и р о м н а то д а с у д и р е к т н и п од с т и ц а ј и и з бу џ ета оправдали свој смисао, општинска администрација наставља с овом праксом. Крајем маја 2013. године локални парламнет у Теслићу, на приједлог начелника општине Милана Миличевића, донио је Одлуку о стимулативним мјерама и условима додјеле подстицајних средстава за запошљавање незапослених лица искључиво у производним

дјелатностима. У периоду од 2014. до 2016. године расписана су два јавна позива на основу којих је кроз директне подстицаје из буџета направљено више од милион КМ реализације. "Запослено је 189 радника у привреди. На два расписана јавна позива јавило се девет привредних субјеката који су извршили реализацију тих подстицајних средстава. Битно је напоменути да су ефекти подстицаја у привреди, у том временском периоду, били видљиви, поготово када се узме у обзир да је у свим привредним субјектима који су подстицани из општинског буџета повећан број запослених радника у том временском периоду", рекао је начелник Одјељења за привреду и пољопривреду Борислав Тешић. Те ш и ћ ј е д од а о д а ј е к р оз двогодишњу анализу подстицајних

мјера у привреди, на основу којих се по утврђеним к р и те р ј ум и м а стимулише запошљавање по новом р а д н и к у у в и с и н и од 5 . 0 0 0 К М , утврђено је да су ефекти з а д о во љ о ва ј у ћ и , п о с еб н о а к о с е у з м е у о бз и р д а о с и м д и р е к т н и х постоје и индиректни ефекти који се огледају у запошљавању додатних 82 радник а, што у збиру даје 271 новозапослено лице са евиденције Завода за запошљавање. С обзиром на то да су директни подстицаји из буџета оправдали свој смисао, општинска администрација наставља с овом прак с ом. За ову н а м ј е н у у о во год и ш њ е м бу џ ет у планирана су средства у висини од 300.000 КМ.

Начелник Миличевић боравио у студијској посјети граду Фреибургу

Начелник општине Теслић Милан Миличевић боравио је на студијском путовању у Њемачкој, у покрајини Баден-Виртемберг, граду Фреибургу. Циљ посјете је био да се испитају могућности улагања у BEAR подручје у оквиру којег је и општина Теслић. Улагања би се односила на обновљиве изворе енер ги је и енер гет ску ефи ка сност, а ко ја би била подржана кроз пројекте ЕУ, као и могућности топлификације општине Теслић кориштењем обновљивих извора енергије. Такође, циљ је био и упознати се с начином функционисања општина у покрајини Баден-Виртемберг, а у оквиру којег су промовисани и привредни потенцијал и повољни пословни амбијент општине Теслић. Током боравка организован је низ састанака с локалним званичницима, те разговор с Matern Von Marshall, пред ста вни ком у пар ла мен ту Ње мачке (Бундестаг) и чланом парламентарне Комисије за околину. Организатор студијског путовања била је организација "Konrad Adenauer", а осим начелника Миличевића, делегацију су чинили и начелници општина Тешањ и Жепче, те представници градова Приједор, Мостар и Зеница.

2

jun 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Правилником о додјели грађевинског земљишта стимулисати инвеститоре

На осмој редовној сједници одржаној 31. маја одборници СО Теслић донијели су Правилник о условима и начину додјеле непокретности у својини општине испод тржишне цијене или без накнаде. Према ријечима начелника општине Милана Миличевића, ради се о историјској одлуци за ову локалну заједницу којој је претходила, како је рекао, дугогодишња битка у вези с измјеном Закона о стварним правима. Доношењем Правилника о условима и начину додјеле непокретности у својини општине испод тржишне цијене или без накнаде широм се отварају врата за инвестирање и домаћим и страним

инвеститорима, рекао је Миличевић и додао да се може очекивати у наредном периоду да се активира прво пословна зона "Ланара", а након завршетка судског спора и пословна зона "Борја". "Успјело се у томе да по том закону можемо под одређеним условима, зависно од броја запослених, врсте инвестиције и врсте производње, да додијелимо земљиште у пословној зони, која је припремљена одговарајућом инфраструктуром, врло повољно, а зависно од броја запослених радника, та цијена може бити и нула КМ, свакако уз све законске одредбе које ти инвеститори треба да испуне", нагласио је Миличевић.

На осмој редовној сједници локалног парламента донесена је и одлука да се породице погинулих бораца субвенционишу са 50 одсто цијене учешћа грађана у суфинансирању пројекта изградње секундарне канализационе и водоводне мреже. Предсједник Скупштине Мирољуб Летић истакао је да је ово један од начина сензибилнијег односа власти према овој популацији. "Сигурно да је то нешто позитивно за породице погинулих бораца, које су на неки начин творци Републике Српске. Сигурно је да и у наредном периоду треба водити рачуна о тим категоријама, јер су оне највећи даваоци Републике Српске. То значи да их никада не смијемо заборавити и да им треба увијек давати могућност субвенције кроз разне видове, па тако и овај о водоводу и канализацији", истакао је Летић. Оно што је, такође, обиљежило ово скупштинско засједање је напуштање сједнице од стране дијела опозиције након што није прихваћен приједлог да се у Савјет плана измјене дијела Регулационог плана зоне С-7 и дијела Регулационог плана ЗТЦ "Бања Брућица" именује један члан из овог центра.

Састанак начелника Миличевића с представницима њемачке амбасаде у БиХ

Начел ник оп шти не Те слић Ми лан Ми личевић је у четвртак, 18. маја, у Тешњу присус тво вао сас тан ку са ше фом Одбо ра Европског парламента за југоисточну Европу Doris Pack и шефом Одјела за Европу и Сјеверну Америку у централи фондације "Konrad Adenauer" др Hänselom. Сас тан ку су та кође при сус тво ва ли и начелници општина Тешањ и Жепче, које заје дно с оп шти ном Те слић чине BEAR по дручје пословне ефикасности. Бивша заступница у Европском парламенту Doris Pack је нагласила да је задовољна овим подручјем, али исто тако и добром сарадњом ове три општине. Packova је такође навела да јој је драго да види да је новац Европ ског пар ла мен та ус мје рен на општине које имају велике потенцијале.

jun 2017.

3


TESLI]KE NOVOSTI

Потписани уговори с корисницима програма финансирања покретања бизниса Уговори којима се реализује пројекат "Ин тер вен ци је ра зво ја тржи шта у сектору пословних услуга на подручју оп шти не Те слић", ко ји им пле мен ти ра Општинска управа Теслић у сарадњи с Регионалном развојном агенцијом REZ и про је ктом "MarketMakers", ко ји подржава Влада Швајцар ске потписа ни су у сриједу, 31. маја, у Теслићу. У оквиру пројекта расписан је јавни по зив за пос то јеће пра вне су бје кте и не за по сле на ли ца ко ја има ју на мје ру да по кре ну влас ти ти по сао у облас ти пословних услуга. Овим пројектом, чија је укупна вриједност 20.000 КМ, потписани су уговори за два start-up предузетника и двије фирме, а резултат је креирање пет нових радних мјеста. Се ктор по сло вних услу га има нај већи потенцијал за младе да у потпунос ти ис ко рис ти сво је та лен те, вјештине и боље разумијевање модерног тржишта, трендова и алата. Оп штин ска упра ва Те слић ће и у

даљем периоду подстицати сваки вид за пош ља ва ња и са мо за пош ља ва ња, те уложити напоре да буде добар партнер у другој фази пројекта "MarketMakers". У оквиру пројекта средњим школама су обе зби јеђене ли цен це SolidWorks, а одржана је и пре зен та ци ја

Начелник Миличевић у посјети општини Житиште

Сједница Скупштине Удружења Теслићана општине Житиште, којој су традиционално присуствовали начелник општине Теслић Милан Миличевић, директор Туристичке организације Синиша Божић, као и Борислав Тешић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду, одржана је у недјељу, 14. маја. На одржаној сједници Скупштине били су присутни и представници осталих удружења Теслићана из Војводине, односно 4

Титела, Мошурина, Шајкаша и Ђурђева. Начелник општине Теслић Милан Миличевић нагласио је да су прецизирани модалитети и правци будуће сарадње и закључено да је досадашња сарадња с удружењима Теслићана који живе на подручју Војводине била изузетно успјешна, те да ће у наредном периоду бити додатно унапријеђена. "Договорени су даљи правци будуће сарадње, а поготово када су у питању крајеви

ди плом ских ра до ва сре дњо шко ла ца који су рађени уз помоћ овог алата. Матуранти ће у склопу пројекта посје ти ти те хно ло шки парк HUB 387 у Сарајеву, гдје ће имати прилику да из прве ру ке чују о ис кус тви ма тих мла дих љу ди ко ји су на за ви дном ни воу развили своју пословну идеју.

из којих они долазе и евентуалне инвестиције и њихове потребе за инфраструктурним пројектима везано за Вучју планину, Бијело Бучје, Брић и остале крајеве одакле су отишли", рекао је Миличевић. Такође, начелник Миличевић састао се и с предсједником општине Житиште Митром Вучуревићем, гдје је изражено задовољство досадашњим степеном сарадње, те је наглашена обострана спремност за њеним наставком у разним активностима.

jun 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Средњошколци поново на пољу хуманости

Ученици теслићког Средњошколског центра "Јован Дучић" потврдили су, по ко зна који пут, да су истински хуманисти, али и изузетни организатори хуманитарних активности, посебно усмјерених према најмлађој популацији. Половином маја посјетили су локални Дом здрвља и од раније прикупљених новчаних средстава, иако не планираних за ову намјену, педијатријској амбуланти поклонили два стола за пресвлачење и прегледање беба, те одређену количину дидактичког материјала и играчака. Координатор Савјета ученика у Средњошколском центру Биљана Дракул појаснила је да су раније организованом хуманитарном акцијом међу ученицима сакупљена одређена средства, односно 510 КМ, за лијечење Софије Мићевић. С обизом на то да дјевојчица није успјела да се избори за живот, ученици су, каже, одлучили да та средства усмјере ка педијатријској амбулати. "Нажалост, мала Софија је преминула. Наши ученици су жељели да учине нешто добро, поготово за дјецу,

узимајући у обзир да смо сви своје прве моменте провели на одјељењу педијатрије. Зато смо заједно одлучили да тај новац усмјеримо према педијатријској амбуланти", рекла је Дракулова. Предсједник Савјета ученика Хана Субашић истакла је да је ово једна у низу њихових хуманитарних акција, нагласивши да су њихове активности посебно усмјерене ка најмађој популацији. "Ми смо та средства сачували и хтјели смо да их прослиједимо на нешто што би помогло свима нама. Педијатрији смо купили оно што им је потребно. Купили смо два стола за пресвлачење беба, нешто дидактичког материјала и одређену количину играчака за чекаоницу да се дјеца могу забавити. Такође смо им хтјели купити и телевизор, али смо сазнали да га већ имају", додала је Субашићева. У Дому здравља изразили су захвалност ученицима који су препознали потребе ове здравствене установе и направили овај диван гест. Начелник

педијатријске амбуланте Жељка Ковачевић-Миличевић сматра да су ови млади људи показали да у Теслићу, заправо, живе добри и племенити људи, јер се ради о узрасту који управо треба да крочи у прави живот и праве проблеме. "Оно што ми покушавамо је да овај простор у који долазе дјеца до шест година буде за њих прихватљив, да они избјегну страх од доктора који смо сви ми имали док смо били дјеца. Из тих разлога свакако је значајна и ова посјета омладине из средње школе, која је донирала столиће за преглед бебица нашој установи. Свакако желим да захвалим на првом мјесту тој дивној омладини и њиховим родитељима, који су тако дивно васпитали и одгојили своју дјецу, али свакако и професорима, педагозима и психолозима школе, који су наставили тај један пут који су родитељи започели. Овом приликом смо показали да смо једна велика породица, породица добрих људи коју предводи добра и квалитетна омладина", казала је Ковачевић-Миличевићева.

Одржан састанак Привредног савјета Сједница Привре дног савјета општине Теслић, као и јавна расправа о Нацрту правилника о условима и начину отуђења непокре тности у својини општине испод тржишне цијене одржана је у сриједу, 17. маја, у малој сали Општинске управе Теслић. Привредни савјет, као и остали при вредници, је задовољан понуђеним прави лн иком, за који се сматра да ће донијети нова радна мјеста, прије свега у пословној зони "Ланара". Такође, усвојено је неколико конструктивних приједлога који ће бити убачени у правилник.

jun 2017.

5


TESLI]KE NOVOSTI

Апел Општинске управе Теслић: Водимо рачуна о нашем граду

Узимајући у обзир чињеницу да Теслић посјећује велики број туриста, Општинска управа константно издваја средства за уређење урбаног подручја. У протеклом периоду одрађене су многе активности у складу с Програмом заједничке комуналне потрошње, али нажалост неријетки су случајеви да се због недоличног понашања појединаца оштећују објекти и јавне површине. У складу с планираним активностима дефинисаним општинским Програмом заједничке комуналне потрошење на урбаном подручју Теслића протеклих дана видљиво је да су реконструисана аутобуска стајалишта, саниране и постављене нове клупе и канте за отпатке, обновљене зелене површине, а постављени су и бетонски стубови који одвајају пјешачке стазе од коловоза, тј. онемогућавају заустављање и паркирање возила на пјешачким површинама. Из надлежног општинског одјељења поручују да је опредјељење Општинске управе да се Теслић као туристичка дестинација учини што љепшим и привлачнијим, посебно

најуже урбано језгро. "Општинска управа у склопу редовне прољећне активности на уређењу извршила је санацију одређених комуналних објеката, аутобуских стајалишта, постављање клупа, канти за отпатке, а такође је у току акција под називом 'Вратимо тротоаре пјешацима' у склопу које се постављају заштитни стубићи који спречавају непрописно паркирање на тротоарима. С обзиром на то да је Теслић град туризма, опредјељење Општинске управе је да у складу с усвојеним програмом врши редовно одржавање објеката комуналне потрошње, као и одржавање зелених површина. Стога ћемо настојати да у наредном периоду инвестирамо у ове актиности како би наш град изгледао што љепше и урбаније", рекао је начелник Одјељења за стамбенокомуналне послове Игор Јовановић. Иако се константно из општинског буџета издвајају средства за уређење урбаног подручја, неријетко се дешава да јавни простори и објекти буду предмет вандализма, тако да се већ

завршене ствари морају поново третирати, односно поправљати. Да је тако, потврђује призор порушених бетонских стубова који штите пјешачке стазе. Стога из општинске управе указују на потребу обзирнијег односа према имовини, а све с циљем да се расположива средства усмјеравају у даљи развој, а не на поправке скоро завршених послова. "Умјесто поправке и обнављања наведених комуналних објеката, било би корисније тај новац усмјерити на нове заједничке садржаје на јавним мјестима, зато апелујем на грађане да чувају свој град и градску имовину, а свака уочена оштећења или оне који оштећују, пријавити надлежним службама", рекла је Вања Пајкановић, шеф Одсјека за односе с јавношћу и грађанска питања. Из Општинске управе су поручили да се озбиљно разматра идеја покривања видео-надзором свих важнијих раскрсница Теслића, како би се унаприједила безбједност и пјешака, и возача, али и општинске имовине.

Хуманитарна вожња "Бициклима за Добро срце" Члан Удружења за помоћ дјеци с посебним потребама "Добро срце" Александар Шакановић кренуо је 22. маја из Теслића бициклом на пут дуг 400 километара ка манастиру Острог. Циљ ове хуманитарне акције је прикупљање новчаних средстава која ће бити донирана породицама дјеце с посебним потребама. Александар Шакановић, који је на пут ка манастиру Острог кренуо с пријатељем Деаном Јокићем, истакао је да је циљ ове 6

хуманитарне акције прикупљање новчаних средстава која ће бити донирана Удружењу за помоћ дјеци с посебним потребама. "С обзиром на то да сам стални члан Удружења и у свакодневном сам контакту са дјецом с посебним потребама и њиховим породицама и сусрећући се с њиховом проблематиком, одлучио сам да на неки начин помогнем и ублажим њихове проблеме што се тиче финансијске природе. Користим прилику да позовем све људе који су у финансијској могућности и у складу

с њиховим буџетским средствима да помогну својим уплатама на број жиро рачуна Удружења за помоћ дјеци с посебним потребама 'Добро срце'. Нашу хуманитарну вожњу ка Острогу ће пратити свештеник Далибор Ђекић, којем дубоко захваљујем", рекао је Шакановић. Начелник општине Теслић Милан Миличевић рекао је да хуманитарну акцију "Бициклима за Добро срце" подржала Општинска управа, као и он лично, те је захвалио свима који су то учинили.

jun 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Потписани уговори с корисницима УСАИД-овог Програма подршке маргинализованим групама

У Теслићу су 4. маја потписани уговори с корисницима Фонда за подршку маргинализованим групама жена. Овим уго во ри ма оси гу ра на је по дршка маргинализованим групама жена у ра зво ју би зни са, од чега 50 пос то сред ста ва да је оп шти на Те слић, а 50 пос то УСА ИД/ППМГ. Оса мна ест ко ри сни ца ових сред ста ва до биће уку пно 90.000 КМ за покретање сопственог бизниса. Про грам по дршке мар ги на ли зо ва ним групама ће подржати покретање и развој бизниса женама жртвама насиља, особама с инвалидитетом, мајкама особа с инвалидитетом, незапосленим мла дим жена ма. По моћ је ус мје ре на

мар ги на ли зо ва ним гру па ма жена јер смо свје до ци да не по во љан по ложај жена и по ражава јуће ста тис ти ке о учешћу жена свакодневно доводе жене на маргину друштва. Иако предузетништво није универзалан лијек за све настале промјене и проблеме, оно је свакако дио рјешења. "Си гур но да је ово је дна од акти вности које је спровела локална управа у са ра дњи с УСА ИД-ом, ко ја по ка зу је наша настојања да учинимо све што је у нашој надлежности да се број незапосле них на по дручју оп шти не Те слић смањи. Надам се да ће подршка коју су добиле ових 18 корисница бити на нивоу да им омогући стабилан бизнис од

којег могу очекивати материјалну сатисфакцију за свој рад", рекао је замјеник начел ни ка оп шти не Те слић Ми ло ван Станковић. Амила Дедић, косултант УСАИД-овог Про гра ма по дршке мар ги нал зо ва ним групама, каже да ће поред финансијске по дршке, ко ри сни це ових сред ста ва имати и савјетодавну подршку. "Јако је важно осигурати им подршку у финансијском смислу, како би уз све оне страхове који се јављају на самом почет ку има ле фи нан сиј ску по дршку, али поред тога и савјетодавну подршку, као и сва ку дру гу по дршку ко ја им је важна за опстанак њиховог бизниса", нагласила је Дедићева. "Изузетна прилика да се покаже хуманост на дјелу и надам се да ће овакве акције на сличан начин помоћи људи добре воље", рекао је Миличевић. Вјерујемо да ћемо у овој заједничкој причи унијети топлине, ведрине и љубави у ова неискварена срца, те да ћемо породицама дати снаге, воље и позитивне енергије да истрају у даљем лијечењу своје дјеце. БРОЈ ЖИРО РАЧУНА НА КО ЈИ МОЖЕТЕ ВРШИТИ УПЛАТУ ЈЕ ОТВОРЕН КОД АД РА ЗВОЈ НЕ БАН КЕ: 562-09900019002-39

jun 2017.

7


TESLI]KE NOVOSTI

Обиљежен Међународни дан породице

Обиљежавање Међународног дана породице, 15. маја, започето је пригодним културно-забавним програмом у спортској дворани "Радолинка", а у организацији Туристичке организације општине Теслић, Дома здравља "Свети Сава" и под покровитељством начелника општине Теслић. У обиљежавању Међународног дана породице учествовали су сви вртићи са подручја општине Теслић, чланови Српског културног и просвјетног друштва "Просвјета", плесни клуб С.И.Т., као и многобројни грађани ове општине. Начелник општине Теслић је, уз помоћ Туристичке организације и Дома здравља "Свети Сава", организовао ову манифестацију са жељом да она буде обиљежена као прави породични дан. Међународни дан породице је прилика да се гласније него иначе стави значај на породицу, као и чињеницу да је свака породица посебна и јединствена, а да им је заједничка узајамна брига за све њене чланове. Директор Дома здравља "Свети Сава" Теслић Младен Кованушић рекао је да је данашњи дан добра прилика да укажемо на све проблеме с којима се сусреће данашња породица. "Мислим да је данашњи дан добра прилика да укажемо и на позитивне ствари и на проблеме које носи данашња савремена породица. Стручњаци су усаглашени да је данас

дефинитивно криза породице на снази, девастиран је потпуно систем вриједности, промијењени су модели понашања у односу на неки ранији период", рекао је Кованушић. "Основни циљ ове манифестације је промоција породице као најважније јединке друштва. Ово је прилика да се промовише и подстиче породица, рађање и обнављање наше популације", рекао је Данијел Петровић, стручни сарадник за туризам у Туристичкој организацији општине Теслић. Додијељене су и награде за најбоље литерарне и ликовне радове на тему "Моја породица". ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ: 1. Ана Миљановић - ОШ "Стеван Душанић" Прибинић

2. Јована Јовић - ОШ "Вук Караџић" Теслић 3. Срна Франк - ОШ "Петар Петровић Његош" Теслић ЛИКОВНИ РАДОВИ: 1. Лана Грабовац - предшколска група при ОШ "Иво Андрић" Ђулићи 2. Никша Субашић - Дјечји вртић "Палчић" Теслић 3. Нађа Гачић - предшколска група при ОШ "Петар Петровић Његош" Теслић У склопу Међународног дана породице у кино-сали је организовано и приказивање цртаних филмова за дјецу. Такође, у оквиру Међународног дана породице одржано је предавања у свим основним и средњим школама на тему "Превенција болести овисности", које је одржао психолог и психијатар Дома здравља.

Одржан 17. традиционални маскенбал за дјецу

У организацији Туристичке организације општине Теслић и Агенције "Скаут", а под покровитељством начелника општине Теслић, у Теслићу је одржан 17. традиционални маскенбал за дјецу. Након свечаног отварања, учесници маскенбала су продефиловали центром града до градског парка, гдје је настав8

љен забавни програм, те је вршен избор најбоље маске, најбоље организоване групе на маскенбалу и избор најмлађег учесника. Златко Шкребић из агенције "Скаут" појаснио је да за разлику од ранијих година када је маскенбал био организован у затвореном простору, ове године први пут је ор-

ганизован на отвореном у градском парку. "Вријеме нас је заиста послужило, ово је први пут да радимо маскенбал вани. Мислим да нисмо погријешили, наставићемо и сљедећих година ако нас вријеме послужи", рекао је Шкребић. Шкребић је, такође, изразио задовољство због великог одзива, како учесника, тако и публике, која је дошла да испрати маскенбал. "Имали смо 11 група и негдје око 52 појединачне маске које су жељеле да се такмиче. Мислим да је било преко 300 мали ша на уче сни ка мас кен ба ла и пре ко 1.000 посјетилаца", рекао је Шкребић. Побједник у категорији најбоље организоване групе је Дјечја играоница "Нађа" с костимима Индијанаца, док је у појединачној категорији прво мјесто освојио Ноа Пљеваљчић с маском Мексиканца.

jun 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

jun 2017.

9


TESLI]KE NOVOSTI

Свечани дефиле теслићких матураната

Свечаним окупљањем у спортској дворани "Радолинка", а затим и дефилеом улицама Теслића, матуранти двије теслићке средње школе опростили су се од својих средњошколских дана. Начелник општине Теслић Милан Миличевић, који је присуствовао овом догађају, рекао је да спортска дворана, која је храм спорта и младости, и у овом случају испуњава свој пуни ефекат. "Ово је већ постала традиција да овдје у дворани организујемо испраћај матураната и мислим да је то најљепши начин да они крену у неку нову етапу свог живота. Ми као Општинска управа и надлежна одјељења смо увијек ту да им изађемо у сусрет и заједно са средњим школама бу-

демо они који организују овакав скуп и наравно да наградимо оне који су најбољи", рекао је Миличевић. Миличевић је додао да свима жели пуно успјеха у животу и раду. "Ја им свима желим пуно успјеха у животу и раду и надам се да ће бити бољи него ми, њихови родитељи, генерације ко је су при је њих ства ра ле Ре пу блику Српску, и надам се да ће живјети у неком пуно бољем и квалитетнијем времену него ми", истакао је Миличевић. Према ријечима директора Јавне устано ве Сре дњо школ ски цен тар "Јо ван Дучић" Дејана Поздеровића, испраћено је 189 матураната из осам одјељења од чега су три одјељења гимназије, једно одјеље-

ње економских техинчара, трговачких техничара, угоститељско-кулинарских техничара, једно одјељење конобара-кувара и одјељење трговаца. Директор Средње школе "Никола Тесла" Теслић Вељко Јотановић рекао је да

личевић истакао је да је ова манифестација добра прилика да се покаже да наша ди ја спо ра по сје ду је значај не капацитете и ресурсе у области науке. "У наредна три дана одржаће се конференције, симпозијуми и остале културне акти внос ти, да кле, у пи та њу су презентације читавог низа достигнућа изузетно успјешних људи који су поријеклом са наших простора. Наравно, то је добра прилика да и те људе из области науке анимирамо да своја знања усмјере ка овим просторима, а надам се да је то

и циљ чита вог ску па", ре као је Ми личевић. Босанскохерцеговачко-америчка академија наука и умјетности (BHAAAS) је основана у новембру 2007. године у САД, са жељом да се босанскохерцеговачка дијаспора у Сјеверној Америци и Канади повеже по професионалним и академским основама, као и да се успоставе мос то ви са ра дње и раз мје на зна ња између бх. дијаспоре и научних, академских и културних институција у матици земљи.

Дани Академије наука и умјетности у Теслићу Начелник општине Теслић Милан Миличевић је 25. маја присуствовао деветим сусретима под називом "Дани Босанскохерцеговачко-америчке академије наука и умјетности (BHAAAS)", који су одржани у хотелу "Кардиал" до 28. маја. Циљ овог ску па је пре нос зна ња врхунских стручњака који су поријеклом са наших простора, а који раде на престижним универзитетима у САД, Канади и другим развијеним земљама, колегама и студентима у БиХ. Начелник општине Теслић Милан Ми10

jun 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

му је велико задовољство што је директор школе која испраћа 40. генерацију матураната. "Заиста ми је велика част што сам директор школе коју је ове године завршило 174 ученика, међу којима има-

мо значај не ре зул та те све до ре пу бличког и држа вног ни воа. Ма ло ко ја генерација је била успјешна као ова и то ми је по се бно за до вољ ство. Ова школа школује ученике у пет трогодишњих занимања и пет четворогодишњих

занимања", поручио је Јотановић. Ученик ге не ра ци је шко ле "Јо ван Дучић" је Моника Готовац, која је завршила гимназију, а школе "Никола Тесла" Стефан Пе тро вић (те хничар друм ског саобраћаја).

24. међународна улична трка у Приједору У уторак, 16. маја 2017. године, шест одабраних атлетичара Атлетског клуба "Теслић Б.Б." учествовало je на 24. међународним уличним тркама у Приједору под називом "Волим Приједор", које се традиционално одржавају поводом Дана града Приједора. Одабрана шесторка је освојила двије сребрне и једну бронзану медаљу. Сребрне медаље су освојили: Милан Ристић у конкуренцији осмих разреда на 800 м и Чедомир Смиљанић у конкуренцији четвртих разреда на 400 м. Бронзану медаљу у конкуренцији ученица петих разреда на 500 м освојила је Марија Гачић. У дисциплини 1.000 м Жељко Купрешак је био четврти, док су Милош Гачић и Јован Секулић у својим дисциплинама заузели шесто и седмо мјесто.

jun 2017.

11


TESLI]KE NOVOSTI

Обиљежена крсна слава храма Вазнесења Господњег у Бањи Врућици

Светом архијерејском литургијом, литијом око храма и ломљењем славског колача храм Вазнесења Господњег у Бањи Врућици прославио је своју крсну славу Вазнесење Господње - Спасовдан. Светој архијерејској литургији коју је служио нови митрополит дабробосански Хризостом (до јуче епископ зворничкотузлански) присуствовао је велики број

Пишите нам Поштовани грађани, свoје приједлоге, приче и информације које желите да буду објављене у билтену шаљите на адресу општине Теслић са назнаком "за билтен" или на e-mail адресу: informisanje@opstina teslic.com 053/411-524. штампа: Независнe новине. www.opstinateslic.com 12

вјерника међу којима и начелник општине Теслић Милан Миличевић. Начелник општине, који је уједно и предсједник Грађевинског одбора за изградњу овог храма, честитао је крсну славу храму и свим парохијанима, и додао да постоји још доста добрих планова када је изградња око храма у питању. "У име Грађевинског одбора ове цркве

на Врућици, могу да будем заиста срећан и задовољан, као и да захвалим свим оним добрим људима из наше парохије који помажу у изградњи ове цркве. Она је заиста већ величанствена, потпуно украшена и завршена. Имамо још доста добрих планова да на овом лијепом мјесту изградимо још неке пратеће објекте и сигуран сам да ћемо то успјети", рекао је Миличевић.

Служен парастос погинулим борцима у Блатници

У понедјељак, 8. маја, у Блатници поводом Марковдана служен је парастос и положено је цвијеће на спомен-обиљежје гдје су уклесана имена погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата из Језера, Подјезера, Јасенице и Блатнице. На заједничко спомен-обиљежје поги-

нулим борцима вијенце су положили замјеник начелника општине Теслић Милован Станковић, предсједник Скупштине општине Теслић Мирољуб Летић, представници општинске Борачке организације, по ро ди це по ги ну лих бо ра ца и представници политичких партија.

jun 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Организован парастос у Бањи Врућици

Парастос за 88 погинулих српских бораца у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату и за шест цивилних жртава рата из Доњана, Бање Врућице и Брезових Дана служен је у Бањи Врућици 24. маја. Парастос је служен поводом хришћанског пра зни ка Ва зне се ња Го спо дњег Спа сов да на, сла ве хра ма у Ба њи Врућици.

Замјеник начелника општине Теслић Милован Станковић истакао је да су борци дали велику жртву за ову општину и најмање што се може учинити јесте да се достојанствено сваке године ода почаст тим херојима. "По мен је ми ни мал но што можемо учинити за жртве које су учиниле много за опстанак Републике Српске, а и спасава-

ње многих живота", рекао је Станковић. На заједничко спомен-обиљежје погинулим борацима Бање Врућице, Доњана и Брезових Дана вијенце су положили замјеник начелника општине Теслић Милован Станковић, представници општинске Борачке организације, породице погинулих бораца и представници политичких партија.

Одата почаст погинулим борцима у Доњем Ранковићу У мјесној заједници Доњи Ранковић 15. маја служен је парастос и положени су вијенци на спомен-обиљежје борцима погинулим у протеклом Одбрамбеноотаџбинском рату. Вијенце су код спомен-обиљежја погинулим борцима положили породице погинулих бораца, предствници мјесне Борачке организације, предстваници општинске Борачке организације, замјеник начелника општине Теслић Милован Станковић и предсједник

jun 2017.

Скупштине општине Теслић Мирољуб Летић и представници политичких партија. 13


TESLI]KE NOVOSTI

Парастос погинулим борцима у Угодновићу и Бијелом Бучју

У не дје љу, 28. ма ја, у Уго дно вићу служен је парастос и положени су вијенци за 31 српског борца из овог мјеста погинула у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату. Такође, и у Бијелом Бучју служен је парастос за 14 погинулих бораца Војске Републике Српске. Парастосу је присуствовало више од 300 вјерника, велики број њих да нас живи на прос то ри ма Србије, а воде поријекло из овог села. Цвијеће на спомен-обиљежја на којем су уклесана имена погинулих бораца са подручја Угодновића и Бијелог Бучја положили су замјеник начелника општине Теслић Милован Станковић, представници мјесне и општинске Борачке организације, породице погинулих бораца, као и представници политичких партија.

"Збор српских соколова" код манастира Липље

Соколска манифестација "Збор српских соколова" одржана је у недјељу, 28. маја. Ова манифестација се одржава већ традиционално у циљу сарадње с Православном црквом и има духовни и спортско-рекреативни карактер. Послије учешћа соколова на светој литургији организовано је витешко надметање у традиционалним дисциплинама. Постигнути су сљедећи резултати: Бој на брвну: 1. мјесто - Саша Савић 2. мјесто - Борис Станковић 3. мјесто - Славиша Савић Скок удаљ: 1. мјесто - Младен Пињић 2. мјесто - Борис Станковић 3. мјесто - Саша Шкребић Надвлачење клипом: 1. мјесто - Славиша Савић 2. мјесто - Саша Савић 3. мјесто - Миломир Мишић Скокови преко препрека: 1. мјесто - Борис Станковић 2. мјесто - Младен Пињић 3. мјесто - Марко Шкребић Бацање камена с рамена: 1. мјесто - Саша Савић 2. мјесто - Слађан Ђукић 3. мјесто - Славиша Савић 14

Надвлачење конопцем: 1. мјесто - Соколска чета Липље 2. мјесто - Соколска чета Очауш 3. мјесто - Соколска чета Шњеготина Најбоље резултате постигли су соколови Соколске чете из Очауша. У витешким надметањима активно је учествовао и Жељко Перишић, начелник Одјељења за друштвене дјелатности у Општинској управи Теслић, члан Соколске

чете из Горњег Булетића. Својим присуством ову манифестацију увеличали су и игуман манастира Липље Теофан Шкобо и монах Сергеј. Старјешина српских соколова Славољуб Петричевић истиче да је манифестација успјешно реализована и да су велики допринос манифестацији дали Миро Шкребић, члан Соколске чете Врела, као и домаћини Соколске чете Липље и Шњеготина.

jun 2017.


TESLI]KE NOVOSTI

Најуспјешније сестре Бабић на првенству БиХ

Сестре Милана и Маша Бабић из Теслића, ученице трећег разреда ЈУ ОШ "Петар Петровић Његош" у Теслићу, учествовале су на 18. Кадетском и омладинском првенству Босне и Херцеговине у шаху. Државно првенство ове године одржано је у Зеници од 19. до 23. маја, на коме је учествовало укупно 119 такмичара

у различитим старосним групама. Сестре близнакиње су заиграле у старијој старосној групи до 10 година и оставиле иза себе осам старијих такмичарки. Милана је освојила златну медаљу и пехар, одиграла без пораза, од девет освојила 8,5 поена те побиједила све дјевојчице, а са сестром Машом је договорила реми. Маша је сакупила 7,5

поена од могућих девет и освојила сребрну медаљу. Овим наступом сестре су потврдиле своју снагу и остварени резултат од прошлогодишњег државног првенства. Теслићке шахисткиње припремају се за предстојећи Кадетски шаховски фестивал у Сарајеву и Европско првенство, које ће бити одржано у Црној Гори, Будва, у јуну.

Липовчићу Фишеровски резултат на првенству БиХ

На 18. кадетском и јуниорском шаховском првенству Босне и Херцеговине Марко Липовчић, члан Школе шаха "Мат" из Теслића, пету годину заредом осваја прво мјесто и златну медаљу. И ове године је наступио у конкуренцији дјечака до 12 година и био неприкосновен. Кадетско и јунорско првенство БиХ ове године је одржано у Зеници од 20. до 23. маја. У Марковој групи наступило је десет такмичара, а одиграно је девет кола. Марко је са девет побједа из девет партија остварио Фишеровски резултат и једини је с оваквим резултатом међу девет теслићких шахиста. Показао је надмоћ над осталим такмичарима, пошто је имао два поена више од другопласираног Душана Јоксимовића из

jun 2017.

Обудовца и три поена више од трећепласираног Фариса Адвића из Сарајева. Пласман је био сљедећи: Марко Липовчић 9 поена (Школа шаха "Мат", Теслић), Душан Јоксимовић 7 (ШК "Црвена звезда", Обудовац"), Авдић Фарис 6 (Сарајево), Никола Мрковић 5 (ОШК "Мат" Источна Илиџа), Данис Фејзић 5 (ШК "Стари град" Сарајево), Тарик Газија 4 (ОШК "Јуниор" Сарајево), Хрвоје Докњас 3,5 (ШК "Орашје"), Енис Осмић 3,5 (ТШК "Слобода" Тузла), Томислав Иванковић 2 (ШК "Широки Бријег") и Филип Пехар 0 (ШК "Бротњо" Читлук). Оствареним резултатом Марко је потврдио континуитет шампиона Босне и Херцеговине од 2013. до 2017. године.

15


Успјешни Рашићи

На појединачном првенству БиХ у атлетици за млађе јуниоре/ке, које је 21. маја ове године одржано у Сокоцу, теслићки атлетичари су имали успјеха у

три дисциплине, гдје су освојили по једну златну, сребрну и бронзану медаљу: Алмина Рашић, златна медаља у

дисциплини 100 м, и Игор Рашић, сребрна медаља у дисциплини бацања копља и бронзана у дисциплини троскока.

Teslićke novosti - jun 2017. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period maj 2017. godine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you