Page 1

Скупштинска већина опет одбила продају земљишта у пословној зони "Борја"

БИЛТЕН ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ * ГОДИНА XI * БРОЈ 125 * ЈАНУАР 2020.

Начелник Миличевић наградио прворођену бебу у 2020. години

Умјесто новогодишњег коктела пакетићи за најмлађе из социјално угрожених породица

Заштита насеља Гај од будућих поплава

БЕСПЛАТАН ПРИМЈЕРАК

Миличевић: За све разумне људе одлука Народне скупштине је потпуно ирационална


TESLI]KE NOVOSTI

Скупштинска већина земљишта у пословној

У Теслићу је 30. децембра одржан наставак 27. редовне сједнице Скупштине општине Теслић, која је два пута прекидана, као и 28. редовна сједница СО Теслић. На наставку 27. редовне сједнице СО Теслић одборници су једногласно усвојили Нацрт буџета за 2020. годину, али су одбили да расправљају о Нацрту ребаланса буџета општине Теслић за 2019. годину. "Нацрт буџета за 2020. годину је једногласно прихваћен, мада је наш став да је он и раније требало да буде усвојен јер није било разлога да се већ два пута одгађа и да се до самог краја ове године не нађе на дневном реду. Што се тиче ребаланса, сада је већ постало беспредметно да расправљамо о њему. Једноставно, он је исто требало да се нађе раније на дневном реду, тако да, и да је усвојен, не би могао да се спроведе и да да одређене резултате који су њиме били предвиђени", навео је Милан Касаповић, предсједник Клу ба одбор ни ка Српске де мо крат ске странке. Радном верзијом усвојеног документа у 2020. години планирају се остварити приходи у висини од 19 милиона КМ, што је за 650.000 марака више у односу на текућу годину. Иако о документу није вођена

Начелник општине Теслић на конференцији МЕГ пројекта у Сарајеву

У Сарајеву је 3. и 4. децембра одржана конференција на тему "Управљање људским потенцијалима и транспарентност", у оквиру МЕГ пројекта општинског еколошког и економског управљања, који финансира Влада Швајцарске у партнерству с локалним самоуправама и Развојним 2

про гра мом Ује ди ње них на ци ја (УН ДП БиХ). У име општине Теслић, као дугогодишњег учесника МЕГ пројекта, на конференцији су били општински начелник Милан Миличевић, начелник Одјељења за привреду и пољопривреду Борислав Тешић и

шеф Одсјека за локални економски развој и европске интеграције Драган Мишић. Велики значај ове конференције је у томе што општина Теслић има одличну сарадњу са МЕГ пројектом у смислу садашњих, а и будућих пројеката и грантова за општину Теслић у оквиру МЕГ пројекта.

januar 2020.


TESLI]KE NOVOSTI

опет одбила продају зони "Борја"

већа расправа, испоставило се да је појединцима који долазе из СНСД-а жеља за медијским мраком о дешавањима у општини Теслић, јер предлажу да се у коначној верзији буџета средства за јавно информисање укину. На 28. редовној сједници локалног парламента, која је такође одржана истог дана, оно што је посебно окарактерисало ово скуп штин ско за сје да ње је то што одборничка већина није прихватила приједло ге одлу ка о из мје на ма прос тор нопланске документације, као и одлуку о продаји земљишта у пословној зони "Борја", од којих су очекивана значајна средства за развојне пројекте у буџету. "Оно што је веома битно напоменути је то да ни овог пута скупштинска већина није имала разумијевања за тачке које се тичу регулационих планова, као и тачке о продаји земљишта у пословној зони 'Борја', гдје би се реализацијом тог пројекта грађевин ско земљиште ко је је ту пре двиђено привело намјени, а самим тим би се буџету оп шти не Те слић при ба ви ла значај на сред ства ко ја би има ла мо гућност да се нађу у развојним програмима за сље дећу го ди ну", ис та као је Касаповић.

Миличевић на састанку Вијећа за спровођење мира у Сарајеву

У Сарајеву је 3. децембра одржан састанак политичких директора одбора Вијећа за спровођење мира и високог представника, којем је присуствовао и начелник општине Теслић Милан Миличевић, заједно са градоначелником Градишке Зораном Аџићем, начелником општине Тешањ Сеадом Хускићем, начелником општине Градачац Едисом Дервишагићем, начелником општине Томиславград Иваном Вукади ном, као и ге не рал ним се кре та ром Са ве за оп шти на и гра до ва Ре пу бли ке Српске Ацом Пантићем и директорицом Савеза општина и градова Федерације БиХ Весном Трављанин. Наведени начелници општина позвани су као примјери позитивне праксе у БиХ, како би упознали политичке директоре Ви-

januar 2020.

јећа за спровођење мира с развојем ситуације на нивоу локалне самоуправе генерал но, као и у за је дни ца ма чији су представници. Управни одбор Вијећа за спровођење

мира жели чути мишљења о могућностима за побољшање напретка на терену, омогућити размјену позитивних искустава и унаприједити сарадњу и координацију на локалном нивоу широм БиХ. 3


TESLI]KE NOVOSTI

Миличевић: За све разумне људе одлука Народне скупштине је потпуно ирационална

Поводом одлуке Народне скупштине Републике Српске да не распусти по приједлогу Владе РС скупштине општина у Теслићу и Рудом, начелник општине Теслић Милан Миличевић изјавио је да је за све разумне и нормалне људе, не само у Теслићу, него и у Републици Српској, одлука Народне скупштине Републике Српске о нераспуштању Скупштине општине Теслић потпуно ирационална, али за све оне који су свјесни и који знају гдје и у каквом друштву живимо, она је чак и очекивана. "Кон кре тно, ја сам је очеки вао, нажалост. С обзиром на то да се ради о истој и моралној, и људској и политичкој вертикали, која се креће од локалног нивоа па до самог врха Републике Српске,

могло се очекивати да ће нешто овако доћи. Али ово је одлука која је много шира од саме општине Теслић и која шаље једну веома лошу поруку, која је потпуно супро тна би ло ка квим де мо крат ским размишљањима и имаће далекосежне посљедице, које ће тек као бумеранг да се врате у многе локалне заједнице у цијелој Републици Српској", рекао је Миличевић. Он је додао да је ово порука свим будућим одборницима, свим будућим посланицима, свим будућим начелницима и градоначелницима да су политичка трговина и политичка пијаца, политички трансфери у ман да ти ма, са свим нор мал ни и легализовани. "Поставља се питање како да Прије-

Начелник Миличевић наградио прворођену бебу у 2020. години

Илма Хатић прва је беба рођена у 2020. години. Кћерка мајке Индире и оца Адвана на свијет је дошла 1. јануара и тако постала прва беба из Теслића рођена у овој години. Тим поводом начелник општине Те4

слић Милан Миличевић посјетио је нашу малу суграђанку и њене родитеље. Начелник општине је рекао да Општинска управа наставља с праксом да прворођено дијете у новој години и његова породица буду симболично награђени,

длог одлуке Владе Републике Српске о распуштању двије локалне скупштине - одбије Народна скупштина Републике Српске. Практично се поставља питање да ли је то одраз неповјерења посланика Народне скуп шти не пре ма Вла ди Ре пу бли ке Српске. Дакле, далекосежне су посљедице према општини Теслић, милионске штете које су начињене незаконитим одлукама актуелне скупштинске већине, али те посљедице ће наравно бити још веће. Судске пресуде које по том питању постоје ће, наравно, бити исплаћене, али оно што је по мени много теже и далекосежније од тих новчаних губитака је тај морални принцип и једно расположење бирачког тијела и становника општине Теслић, бирача Републике Српске, како је изгубљена и неповра тно оштећена вје ра у ин сти ту ци је Републике Српске", изјавио је Миличевић. Ми личевић је на гла сио да је је дну мрљу на засједање Народне скупштине бацила заиста објективна сумња о томе да је намјерно укинут пренос сједнице Народне скуп шти не на Ја вном сер ви су, на РТРС-у, на тему која је могла да каже грађанима Републике Српске за многе малверзације и кривична дјела у току ова два референдума. Дакле, Јавни сервис Републике Српске поново је показао да у ствари није јавни сервис и да није народни сервис, закључује Миличевић. те пожелио да се број ново рођенчади значајније повећа. "И ове године смо на најљепшем годишњем задатку који има начелник општине, а то је посјета првој рођеној беби. Ове године то је дјевојчица Илма, а њој и родитељима желим дуг и срећан живот, много здравља и осмијеха на лицу. Традиционално, већ седму годину заредом како смо увели један обичај, а то је да дарујемо прву рођену бебу са 500 КМ и симболичним поклонима. Лијепо је да се дјеца рађају, да млади људи постају родитељи и да имају намјеру да живе и стварају породицу у нашем граду, али оно што није

januar 2020.


TESLI]KE NOVOSTI

Општина Теслић и CEFE БиХ потписали Уговор о партнерству

За мје ник начел ни ка оп шти не Те слић Милован Станковић потписао је с ор га ни за ци јом CEFE БиХ уго во ре о пар тнер ству и удружива њу ре сур са. Уго во ри су по тпи са ни у окви ру CEFE програма подршке предузетништву, ко-

ји реализује CEFE БиХ уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ. Циљ програма је јачање компетенција будућих предузетника и подршка по кре та њу и ра зво ју по сло вних по ду -

хвата у дванаест локалних заједница. CEFE методологија је свеобухватан скуп вјежби и инструкција осмишљених да стимулишу позитивне промјене у различитим ра звој ним про це си ма пу тем метода искуственог учења.

добро то је тренд који не само да постоји у Теслићу, него и у цијелој РС и БиХ, а то је број рођене дјеце. Оно што локална заједница чини на том плану су директне и индиректне мјере. Једна од мјера је одлука коју спроводимо већ дужи низ година, а то је по 500 КМ за свако треће и наредно рођено дјете у породици, као и подстицаји за вантјелесну оплодњу", рекао је Миличевић. Срећни родитељи који су добили најљепши новогодишњи поклон, кћерку Илму, обрадовали су се посјети начелника и похвалили начин на који Општинска управа води бригу о дјеци.

januar 2020.

5


TESLI]KE NOVOSTI ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ИЗМЈЕШТАЊУ

Заштита насеља поплава

Начелник општине Теслић Милан Миличевић и његов замјеник Милован Станковић обишли су 9. децембра радове на уређењу ушћа, односно измјештању корита ријеке Мала Усора на ушћу у Велику Усору. Овај пројекат у значајној мјери треба да смањи могућност од изливања Мале Усоре, поготово у насељу Гај, које је увијек трпјело велику штету од поплава, чак и неколико пута годишње. Начелник Миличевић истиче да је ово само један дио пројекта регулације корита Велике и Мале Усоре који се ради већ неколико година. "Пројекат регулације корита Велике и Мале Усоре је један свеобухватан проје-

кат, који већ неколико година озбиљно радимо. Овај садашњи дио радова се односи на измјештање корита Мале Усоре у Велику Усору. Пројекат је рађен врло студиозно. Он, у суштини, треба да направи оно што је наша велика потреба, а то је у овом случају код ових радова превенција изливања ријеке Мале Усоре, поготово у насељу Гај, које је редовно, па чак и по неколико пута годишње, плављено. Овај пројекат тече динамиком која је већ планирана, а у другој фази, која ће се десити у наредних петнаестак дана, имамо још један дио регулације корита Велике Усоре, а односи се на насеље Стењак и на чишћење корита. Већ је та јавна набавка у завршетку, тако да се може очекивати

да ћемо наредних мјесец дана мање-више ријешити двије битне ставке у пројекту регулације корита ријека Велике и Мале Усоре и свега оног што чини превенцију штета од поплава. Стално сам у контакту с извођачима и са стручним тимом из Општинске управе и могу рећи да сам веома задовољан током радова који су иза нас и који су пред нама", рекао је Миличевић. Он се такође осврнуо на опструкције које има од актуелне скупштинске већине по питању доношења одлука које се управо односе на овакве пројекте. "План капиталних улагања општине Теслић и Одлука о кредитном задужењу у свом изворном облику у висини од 6,5 милиона КМ је у великој мјери предвидио и комплетан завршетак регулације корита ријека Велике и Мале Усоре. Нажалост, неодговорна скупштинска већина, која размишља више о својим некаквим личним фрустрацијама него о потребама становника општине Теслић, упорно не усваја ни једну ни другу одлуку. Међутим, видите и сами да без обзира на то покушавамо да оним расположивим средствима оп штин ског буџета учини мо све што можемо да смањимо штете од недоношења ових одлука. Не очекујем да ће скупштинска већина у овом саставу или било која почети да ради на неки нормалан начин, а у интересу становника општине Теслић, али с моје стране учинићу све да сви документи који иду на такву скупштину, а који се односе на развојне пројекте, буду припремљени квалитетно као што су припремани свих ових година", истиче

Молитва у знак подршке српском народу и Цркви у Црној Гори 6

januar 2020.


TESLI]KE NOVOSTI КОРИТА РИЈЕКЕ МАЛЕ У ВЕЛИКУ УСОРУ

Гај од будућих

Миличевић. Осман Кахвеџић, власник фирме "Бетон-Коп" из Оџака, која је изабрана за најпо во љни јег извођача ра до ва на овом про је кту, каже да фир ма ра спо лаже одличном механизацијом, да има искуства на оваквим пословима те да очекује завршетак радова прије рока. "Наш задатак је да измјестимо корито

ријеке Мала Усора на ушћу у ријеку Велику Усору, затим да урадимо четири каскаде. Иначе смо до бро обучени и опремљени механизацијом и стручним кадром за обављање оваквих послова. Вријеме нам поприлично иде наруку, имамо 60 дана за завршетак радова, а ми се надамо да ћемо га завршити бар за пола од тог времена. Рок завршетка по уговору је

крај ја ну ара. Ме ха ни за ци јом ра спо лажемо у пуном капацитету, од четири ровокопача, четири камиона, булдожерима и другом опремом, а између осталог и обученим ка дром. Ра ди ли смо ова кве пројекте уназад четири-пет година у више наврата и успјешно смо то реализовали и надамо се да ће и овај проћи без проблема", рекао је Кахвеџић. Велики број грађана Теслића, међу којима и начелник општине Милан Миличевић, окупио се у храму Пресвете тројице да би паљењем свијећа и молитвом пружили подршку српском народу у Црној Гори који протестује због усвајања дискриминаторског Закона о слободи вјероисповијести. У знак подршке српској цркви и народу у Црној Гори молебан су одслужили свештеници архијерејског намјесништва теслићог.

januar 2020.

7


TESLI]KE NOVOSTI

Почели радови на чишћењу корита ријеке Велике Усоре узводно од градског моста

Начел ник оп шти не Те слић Ми лан Миличевић обишао је радове на регулацији, односно чишћењу корита Велике Усоре, које се упоредо изводи с активнос ти ма на ре гу ла ци ји ко ри та Ма ле Усоре. Недуго након започетих активности на измјештању ушћа Мале у Велику Усору, односно измјештању дијела корита Ма ле Усо ре, почели су и ра до ви на чишћењу и уређењу корита Велике Усоре. Радови се изводе у дужини од 900 ме та ра узво дно од град ског мос та до Храст потока. Пројекат се реализује с циљем заштите од плављења насеља Стењак, које неријетко трпи штету од све

чешћег изливања Велике Усоре. "Ово је један од најзначајнијих пројека та у по сље дњих пе де се так го ди на. Становништво Стењака има велике проблеме с плављењем насеља. Овај пројекат је једна позитивна прича из Теслића, гдје се може кад се хоће и кад видимо одређене проблеме и да се заједнички одлучимо да урадимо нешто што је добро за народ и за средину у којој живимо", каже Есад Алагић, одборник у СО Те слић и акти вис та мје сне за је дни це Стењак. Приликом обиласка радова, начелник општине Милан Миличевић рекао је да се од пројеката који се упоредо изво-

де на ре гу ла ци ји дви је ри је ке очеку је значајан помак у превенцији плављења, посебно насеља Гај и Стењак. "Ово је озбиљан пројекат који су радили експерти за ову област и ради се тачно по одређеном пројекту и апсолутно нема никаквих импровизација. Вриједност ових ра до ва је око 65.000 КМ. Про ду бљи ва њем и чишћењем ко ри те ри је ке Ве ли ке Усо ре ће се по већати брзи на про то ка на овом ди је лу и ко личине воде, што ће у знатној мјери смањити ризик од поплаве у овом насељу", истиче Миличевић. Ми личевић је ис та као да про је кат уређења корита Велике Усоре подразу-

Одржана шеста манифестација "Сњежни град"

Ово го диш ње чаро ли је шес тог "Сњежног гра да" су у град ском пар ку отвориле врата многобројним посјетиоцима, а ово зимско царство је украшава ло Те слић 15 да на за ври је ме новогодишњих празника. "Сњежни град" је свечано отво рио начел ник оп шти не Те слић Ми лан Ми 8

личевић, који је обраћајући се посјетиоцима истакао да ову манифестацију посвећује дјеци, те пожелио да им сваки наредни дан буде срећнији и веселији. "Шес ту го ди ну за ре дом 'Сњежни град' је у Теслићу, а најважније сваке године је лијепо, весело и са много дјеце. И ове године отварамо 'Сњежни град' у

januar 2020.


TESLI]KE NOVOSTI

мијева и облагање обала каменом с обје стране, али да ће то због скупштинског неусвајања плана капиталних улагања праћеног кредитним задужењем остати за неко друго вријеме. "С обзиром на опстуркцију скупштинске већине и недоношења одлуке о кредитном задужењу, а та су средства била

januar 2020.

намијењена и за овај пројекат, ми ту каскамо, али шта је ту је. Надамо се и сигур ни смо да ћемо учини те све у будућности да и то буде урађено. Оно што је та кође не оп хо дно је да пре ма одлуци коју смо донијели на Скупштини, а и по плану рада Цивилне заштите, они треба да обезбиједе вреће које треба да

буду у припревности да би се поставиле на вријеме и свакако ћемо задужити Цивилну заштиту, која на томе увелико ради", рекао је Миличевић. У скло пу за почетих акти внос ти на уређењу корита Велике Усоре планирано је да се извезе 6.000 кубних метара материјала из корита ријеке.

градском парку, а ово је увод у све празничне дане и збивања. Ове године, за разлику од претходних, Туристичка организација, која је и коначни организатор, ви ше се ба зи ра ла на дје цу осно вних школа која ће учествовати. Низ је манифес та ци ја, а угла вном ће би ти про праћене у са ли град ског би ос ко па. Такође бих најавио и дочек православне Нове године, до поноћи уз 'YU групу', а послије поноћи испред храма Пресвете тро ји це ћемо пожеље ти на шим су грађанима све најбоље у наредној години", рекао је начелник општине Теслић Милан Миличевић. "Сњежни град", који се одржава већ неколико година у организацији Туристичке организације општине Теслић, у сарадњи с Културним центром и начелником општине Миланом Миличевићем,

почео је традиционалним доласком Дједа Мраза. "Ово је шести 'Сњежни град' и, за разлику од претходних, ове године учествују ученици основних школа 'Вук Караџић' и 'Пе тар Пе тро вић Ње гош', та кође и ученици Средње школе 'Никола Тесла'. У сали градског биоскопа ће бити приказано неколико представа и већином програ ми за дје цу", ре кла је Су за на Липовчић, директорица Туристичке организације. "Сњежни град" је завршен 4. јануара, Великим божићним концертом Српског просвјетног и културног друштва "Просвјета". На отварању манифестације хуманитарна организација "Сви за Космет" поставила је штанд за прикупљање слаткиша за дјецу са Косова и Метохије. 9


TESLI]KE NOVOSTI Начелник Миличевић: Дјечја срећа и радост на првом мјесту

Умјесто новогодишњег коктела пакетићи за најмлађе из социјално угрожених породица

Умјесто организовања традиционалног новогодишњег коктела, начелник општине Теслић Милан Миличевић одлучио

је да за новогодишње празнике и крај годи не обра ду је нај млађе из со ци јал но угрожених породица. Поред новогоди-

шњих пакетића, осмијех на њиховим лицима изазвала је представа "Црвенкапа и лијени вук", коју је одиграо тим васпи-

миру, добром здрављу, заједно са својом породицом. У храму Пресвете тројице архијереј-

ски намјесник теслићки Миладин Вуковић са све штен ством служио је све ту божићну литургију.

Божићна литургија у Теслићу

У храму Пресвете тројице у Теслићу је поводом најрадоснијег хришћанског пра зни ка, Божића, служена све та божићна литургија уз присуство многобројних вјерника, међу којима је био и начелник опшине Милан Миличевић. Миличевић је грађанима Теслића и Ре пу бли ке Српске чес ти тао Божић уз традиционални поздрав мир божји, Христос се роди и пожелио да га проведу у 10

januar 2020.


TESLI]KE NOVOSTI тачица из вртића "Јежева кућица", а представи су присуствовала и дјеца из поменутог врића. Док славимо радост и топлину новогодишњих празника, не смијемо заборавити да покрај нас живе суграђани којима је потребно дати помоћ, топлу ријеч и подршку. "И ове године као и прошле умјесто новогодишњих коктела, пријема или било каквог гламура одлучили смо, и мислим да је то при мје ре но вре ме ну у ко јем живимо, а посебно нашој општини Теслић у којој Општинска управа и Скупшти на фун кци они шу на одво је ним колосијецима, да обрадујемо најмлађе и да сав тај новац и средства који се иначе троше на манифестације типа коктела поклонимо кроз пакетиће и друге облике помоћи најмлађим Теслићанима који најтеже живе. И заиста њихова радост, која је могла да се примијети на њиховим лицима, не може замијенити било какав новогодишњи коктел и тако ћемо сигурно радити и убудуће", рекао је начелник Милан Миличевић. Даница Диамант-Николић, директорица вртића "Јежева кућица", а уједно и глумица у представи коју су одиграле за дјецу, истакла је да је "Црвенкапа и лијени вук" измамила много осмијеха. "Сваке године организујемо представу за дјецу из нашег вртића, а ове смо одиграле и за социјално угрожену дјецу. Срећа, љепота и радост којом дјеца испуне душу и срце не могу се описати, једино се могу осјетити и живјети", рекла је Даница Диамант. Очекујемо да овај хумани гест буде под стрек, мо тив за све по је дин це, удружења и организације да свакодневно помажу људима и да сви заједно бар на тренутак учинимо мали напор и помогнемо једни другима. Архијерејски намјесник теслићки Миладин Вуковић истакао је да Божић има посебан значај у православном народу, прије свега што је то празник рођења господа Исуса Христа, а са друге стране што има својеврсну ноту која позива на породично и уопштено јединство међу људима. "Овогодишњи празник Рођења Христовог носи са собом поруку мира, љубави и пра шта ња, али изнад све га подршку братском настојању браће из Црне Горе да одоле искушењима поводом празника Божића и да одоле искушењима које им је донио нови Закон о сло бо ди вје рои спо ви јес ти од стра не државе Црне Горе", рекао је Миладин Ву ко вић, ар хи је реј ски на мје сник те слићки.

januar 2020.

Љепоте народних обичаја за Бадњи дан

Мјештани три теслићке мјесне заједнице Прибинић, Доњи Булетић и Горњи Булетић и ове године су на себи својствен начин обиљежили Бадњи дан. Традиција оживљена послије рата окупила је многобројне житеље ова три села како би у што радоснијем и веселијем духу пронијели бадњак кроз свој крај. Оно што је посебно дошло до изражаја јесте то што су се у току проношења на једном мјесту, како то мјештани кажу код Лукине кафане, сусрела све три бадњака. Традиционално окупљање и ове године примамило је велики број мјештана три мјесне заједнице, који су уз свирку, пјесму и неизоставно кувано вино испољили раскош позитивних емоција. Годинама је тако, испричали су окупљени људи и истакли да догађај из године у

годину мами све већи број учесника. Овогодишњи домаћин бадњака из Прибинића била је Шумска управа Прибинић. У Доњем Булетићу ту обавезу на себе је преузео Синиша Тутњевић, док је у Горњем Булетићу домаћин бадњака био Милан Остојић. Свакако да је и ове године прослава Бадњег дана организована уз благослов парохијских свештеника Драгана Марковића и Милоша Јовића, који су својим присуством дали још већу димензију догађају. Иначе, од раних јутарњих часова, када су домаћини кренули у сјечу бадњака, празнични дан је обиловао раскошем позитивних емоција. Прослава је завршена у вечерњим сатима налагањем бадњака у портама мјесних цркава у Прибинићу и Булетићу.

11


TESLI]KE NOVOSTI

Уприличена Фолклорно-музичка шареница

У сусрет новогодишњим и божићним празницима Културни центар Теслић уприличио је Фолклорно-музичку шареницу, манифестацију намијењену дјеци. Догађај је организован у склопу "Сњежног града", који већ шест година у Теслићу одсликава претпразничне зимске радости и чаролије. Ово вече забаве намијењено дјеци школског и предшколског узраста обиловало је изведбама фолклорних, ритмичких и музичких група које свој рад испољавају кроз културно-умјетничка

Пишите нам Поштовани грађани, свoје приједлоге, приче и информације које желите да буду објављене у билтену шаљите на адресу општине Теслић са назнаком "за билтен" или на e-mail адресу: informisanje@opstina teslic.com 053/411-524. штампа: Независнe новине. www.opstinateslic.com 12

друштва и школске секције. Фолклорномузичку шареницу, која је своју оправданост показала још прошле године, својим наступом употпунили су и гости из иностранства. "Ово је забавно вече за најмлађу дјецу, односно дјецу школског и предшколског узраста. Дакле, вече је забавног карактера и управо циљ ове вечери је да у програмском садржају учествују дјеца која су током године вјежбала, радила и спремала неке музичке тачке за које нису била у прилици да их на неким

репрезентативнијим догађајима прикажу", рекла је директорка Културног центра Теслић Жељка Драганић-Вуковић. Фолклорно-музичкој шареници дан прије претходио је новогодишњи концерт Музичког друштва "Исидор Бајић", а у склопу "Сњежног града" послије је уприличена позоришна представа "Деда Мразова женидба", затим плесна представа "Успавана љепотица", као и велики божићни концерт Српског просвјетног и културног друштва "Просвјета".

Предавање "Кроз српски језик са смијехом"

У организацији Српског просвјетног и културног друштва "Просвјета" уприличено је предавање познатог српског лингвисте Милорада Телебака. За предавање под називом "Кроз српски језик са смијехом" овај познати стручњак националне граматике каже да је ријеч о једној од његових језичких монокомедија која на занимљив и духовит, а уједно разумљив и поучан начин указује на потребу унапређивања језичке културе народа.

Телебак истиче да је сав његов рад, посебно у задњих 30 година, усмјерен према народу, према најширим масама. Он наглашава да се никада више није тако јавно говорило као данас, али да нам истовремено језичка култура никада није била на нижој љествици, што и не чуди, како каже, јер се захваљујући реформама у задње четири деценије правопис и

januar 2020.


TESLI]KE NOVOSTI

У Теслићу промовисана књига Владимира Каламанде "Није Инстаграм гума на бициклу"

У организацији Културног центра Теслић и Завода за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево у Теслићу је промовисана књига Теслићанина Владимира Каламанде "Није Инстаграм гума на бициклу". Каламанда је добитник књижевне награде "Совица" за 2019. годину за најбоље дјело за дјецу и младе. Овај роман је написан у дијалошкој

форми, вјештом руком аутора који познаје и књижевни поступак и психологију савременог дјетета. Написан је питким и модерним стилом, с мноштвом референци на стварност која нас окружује, а говори о важним и озбиљним стварима. Ово је роман који ће данашња дјеца сасвим сигурно радо читати и идентификовати се с његовим јунацима, и кроз њих с људским и озбиљним

вриједностима. Сам Каламанда је током промоције истакао да је инспирацију нашао у својој породици. Такође је нагласио како одрасли често нису свјесни интелектуалних способности дјеце која често примјећују ствари далеко боље од одраслих људи. Фасцинантна је била пажња и заинтересованост публике током цјелосатног Владимировог излагања.

граматика српског језика све мање уче у школама. "Српски језик, дакле граматика и правопис, се не учи. Можда мало у основној школи и то је све. У средњој школи се то не обнавља, не проширује као што би требало и онда људи заврше факултете, а о језику не знају ни онолико колико су знали у основној школи. Несразмјер између говорне и језичке праксе и образовања указује да нам је ниска језичка и говорна култура", истакао је Телебак. Оно што је неопходно јесте, поручује Телебак, да се српски језик мора вратити у школе и учити онако како се учио некада, наглашавајући да није случајно као наставни

предмет први у дневнику и свједочанству, те да није случајно био најзаступљенији у наставном процесу. Он сматра да се школама морају вратити углед и достојанство, као и критерјуми оцјењивања при чему само знање треба вредновати. То је оно што доприноси напретку друштва, увјерава Телебак. Предавање "Кроз српски језик са смијехом" одржано је као једно у низу циклуса предавања под заједничким називом "Агапе", које организује друштво "Просвјета", а све поводом обиљежавања значајних историјских датума и истакнутих личности. "У овој години је 800. годишњица

аутокефалности Српске православне цркве, 630 година од Косовског боја, десетогодишњица упокојења патријарха Павла, па и минула стогодишњица Великог рата. Ми покушавамо да укажемо на све оно што је било у нашој националној прошлости и не само то, јер 'Просвјета' има важну задаћу да његује, чува и афирмише наше велике националне вриједности као што су језик и писмо", рекао је предсједник теслићке "Просвјете" Алекса Касаповић. Кроз његовање и чување језика чува се народ. Нестане ли језика нестаће и народа. Језик чува народ, а народ чува језик. Ми га, нажалост, не чувамо и дај боже да сачувамо себе, поручено је са овог предавања.

januar 2020.

13


TESLI]KE NOVOSTI

Пријем за најперспективнијег спортисту Републике Српске Матеја Рашића

Начелник теслићке општине Милан Миличевић уприличио је пријем за Матеја Рашића, члана Стрељачког клуба "Геофон", који је остварио значајне успје хе у про те клој го ди ни и ко ји је на Избо ру спор тис те Ре пу бли ке Српске ове године изабран за најперспективнијег спортисту Републике Српске. Пријему су та кође при сус тво ва ли и тре нер Стрељачког клуба "Геофон" Невен Рашић и Софија Ковачевић, једна од нај-

перспективнијих спортисткиња овог клуба. Говорећи о својим резултатима, Матеј Рашић је рекао да је већ двије године узастопно првак Републике Српске у категоријама сениора и кадета и једну годину првак у категорији пионира, као и да је првак Босне и Херцеговине у категоријама сениора и кадета. Истакао је да му је пријем код начелника подстицај за даљи рад и нове успјехе.

Невер Рашић, тренер у Стрељачком клубу "Геофон", изјавио је овом приликом да су Ма теј и Со фи ја ос тва ри ли изузетне резултате у претходном периоду и да очекује да представљају нашу општину и у будућности у најбољем свјетлу. Ми лан Ми личевић, начел ник Те слића, нагласио је да Стрељачки клуб "Геофон" има дугогодишњу традицију и да увијек има младе таленте који нас-

Пријем за тим теслићког иноватора Јеленка Марковића

У кабинету начелника општине Теслић Милана Миличевића уприличен је пријем за теслићког иноватора Јеленка Марковића и чланове његовог тима, који су на недавно одржаном такмичењу за најбољу технолошку иновацију Републике Српске освојили друго мјесто. Јавности већ добро познати теслићки 14

иноватор Јеленко Марковић са својим тимом поново се прославио. На недавно одржаном такмичењу за најбољу технолошку иновацију, у организацији Министарства за научнотехнолошки развој РС, међу 33 конкурента освојио је друго мјесто и то за вишенамјенску бетонску цијев за одвод површинских вода.

Мар ко вић је ис та као да би те шко успио да није имао сараднике на пројекту, браћу Здравка и Јована Остојића, као и Радислава Николића. Увјерени су да прва награда на такмичњу сигурно не би изостала да су раније започели тимски рад.

januar 2020.


TESLI]KE NOVOSTI

тав ља ју ту тра ди ци ју, те да ус пје шно пред став ља ју оп шти ну и град Те слић свуда. "Оно што је добро је да се та сарадња с Општинском управом Теслић и с општинским буџетом врло успјешно одвија и већ смо се овдје договорили за неке

"Технолошка иновација је бетонска цијев која има функцију четири производа у једном производу. Она служи као каналица, решетка, одводна и дренажна цијев и на све то ојачана је арматуром, тако да може из држати ка ми оне. Пла ни рам

januar 2020.

потребе према Стрељачком клубу и према њиховим наступима, у набавци опреме итд, те да ћемо то, надам се, успјешно реализовати у наредним мјесецима. Оно што би требало да буде апел је чињеница да многобројни захтјеви који се упућују према Министарству спорта Републике

Српске, а који се односе на изградњу и завршетак модерне стрељане у Теслићу, остају без позитивног одговора, али апелујем и ми ћемо и даље покушавати да преко ресорног министарства отворимо пут за завршетак овог значајног објекта", изјавио је овом приликом Миличевић.

тражити одређене пар тне ре за да љу производњу и ширење тржишта. Захваљујем начелнику, као и ранијих година увијек смо имали његову подршку", рекао је Марковић. Управо због оствареног бриљантног

резултата начелник теслићке општине Милан Миличевић уприличио је пријем за Јеленка Марковића и његове сараднике. "Јеленко Марковић је човјек који ради лијепе ствари и врло корисне за ширу друштвену заједницу. Уприличили смо пријем за њега и његов тим сарадника и да му чести та мо на осво је ном дру гом мјесту. Оно што је сасвим сигурно је да њега и све сличне пројекте и људе које се ба ве тим про је кти ма тре ба да подржимо и оно што је важно, и што смо и договорили, општина Теслић ће из својих средстава помоћи као појединцу да патентира овај производ да би он могао да уђе у ширу комерцијалну употребу. Такође смо до го во ри ли да ћемо на практичном при мје ру на не ком од инфраструктурних радова на територији оп шти не Те слић при мије ни ти и ње гов проналазак",рекао је начелник општине Милан Миличевић. Осим ове најновије иновације, Јеленко Марковић у свом стваралачком опусу издваја и украсну волту, као и постоље за кошнице, за шта му је већ одобрен патент. 15


Пакетићи за најмлађе становнике Ђулића

Посљедњих неколико година у мјесној заједници Ђулић малишани добијају но во го дишње пакетиће, због чега је ова свечаност поприми ла тра ди ци онални карактер. Пред сје дник мје сне за је дни це Ђулић Не де љко Да кић ис та као је да је ово наставак традиције коју су организовали у сарадњи с начелником оп шти не, те додао да је ове године обезбијеђено 312 па ке тића за малишане узраста до седам година. Као многе друге сличне акти вности, тако и ова ус мје ре на пре ма најмлађим становницима, организо ва на је у сарадњи с начелни ком оп шти не Ми ла ном Ми личевићем.

Profile for Opština Teslić / Општина Теслић

Teslićke novosti - januar 2020. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period decembar 2019. godine

Teslićke novosti - januar 2020. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period decembar 2019. godine

Advertisement