Page 1

Одржан годишњи концерт СПКД "Просвјета"

БИЛТЕН ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ * ГОДИНА X * БРОЈ 113 * ЈАНУАР 2019.

Умјесто новогодишњег коктела - помоћ вишечланим социјално угроженим породицама

Начелник и замјеник обишли радове на изградњи водовода у МЗ Густи Теслић

Новогодишњи пакетићи за најмлађе становнике Ђулића

БЕСПЛАТАН ПРИМЈЕРАК

Начелник Миличевић: "Радије опозив, него прихватање незаконитих одлука"


TESLI]KE NOVOSTI

Одржана јавна расправа о Нацрту буџета за 2019.

У Теслићу је 14. децембра одржана јавна расправа о Нацрту буџета за 2019. го ди ну, ко јим су пре двиђена уку пна буџетска средства у износу од 18 милиона КМ. Јавна расправа је одржана у киноса ли и угла вном је при ву кла пажњу буџетских корисника, јавних установа и предузећа која се дијелом или у потпуности финансирају из општинске касе. Замјеник начелника Милован Станковић упознао је присутне да је буџет за на ре дну годину плани ран на ре ал ним основама и с опрезом. "Ми ко ји смо ра ди ли на кре ира њу трудили смо се да буџетски оквир буде одраз реалних очекиваних прихода, а са друге стране да се изађе у сусрет свим потребама када је у питању одржавање текућег живота општине Теслић и наравно да се обезбиједи један дио средстава за улагање у будућност. Желим да истакнем да смо у 2019. години планирали за развој инфраструктуре улагања на нивоу од 1.400.000 КМ, за подстицаје за при вре ду и по љо при вре ду око 450.000 КМ, а када су у питању издвајања за спор тска друш тва и удружења грађана, она су на нивоу као и 2018. године, односно за спортске организације око 280.000 КМ, а за удружења на нивоу 200.000 КМ. Желим да ис та кнем да ћемо и у 2019. години подржати наше студенте и планирамо за стипендије студената издвојити око 250.000 КМ. Оно што је на крају важно истаћи, то је да смо у 2019. години планирали повећање средстава за борачке категорије. Све у свему, за буџет општине Теслић за 2019. годину не могу да кажем ни да је превише социјални, а ни да је развојни, он је уважио и једну и другу димензију, ствар је реалних околности", рекао је Станковић, те додао да је проблем буџета оп шти не што је он оп те рећен великим трошковима по основу судских пресуда.

2

januar 2019.


TESLI]KE NOVOSTI

Начелник Миличевић: "Радије опозив, него прихватање незаконитих одлука"

У кабинету начелника општине Теслић Милана Миличевића, 12. децембра, одржан је састанак начелника и 18 одборни ка но во фор ми ра не скуп штин ске већине. Одбор ни ци су за хти је ва ли спро вођење одлука усвојених на прошлој сједници Скупштине општине Теслић, а које се односе на кадровске смјене, као и постављање на њихова мјеста кадрова из новоформиране скупштинске већине. Начелник општине Милан Миличевић је јасан у ставу да не жели спровести ниједну одлуку Скупштине која није у складу са законом. Начелник општине по Закону о локалној самоуправи има обавезу да обустави од извршења сваку одлуку СО уколико сматра да је незаконита до окончања судског спора, као што је то и до сада чинио.

januar 2019.

У прилог томе да је начелник општине био у праву говори и досадашњих осам пресуда надлежног суда које су потврдиле да су одборници СО Теслић незаконито сми је ни ли све ди ре кто ре ја вних установа и предузећа као и начелнике одје ље ња и име но ва ли но ве, што ће буџет општине знатно оштетити. На састанку је 18 одборника наговијестило да ће ако начелник не пристане на њи хо ве зах тје ве из гла са ти опо зив начелника општине. "Захваљујем одборницима новоформиране скупштинске већине на понуди коју су ми дали, али сам изричит у одлуци да не желим, као ни до сада, спровести незаконите смјене замјеника начелника општине Милована Станковића, начелника Одјељења за привреду и пољопривреду Бо ри сла ва Те шића и начел ни ка

Одјељења за просторно уређење Николе Стокића. Желим посебно нагласити да нико није рођен ни богомдан да буде функционер па ни ја начелник општине, него, прије свега, да буде човјек. Радије бирам опозив начелника, него кршење закона и мо рал них и људ ских прин ци па. Не слажем се с мишљењем да је нова скупштинска већина одраз воље становника општине Теслић. Она је одраз воље појединих одборника и њихових појединачних личних интереса због којих су мијењали странке и тако изневјерили оне који су их бирали. Ја не спадам у ту врсту људи и док сам на позицији начелника општине, обављаћу свој посао само у складу са законом и никако другачије, без намјере да 'тргујем' с било ким да бих сачувао позицију начелника", изјавио је начелник Миличевић. 3


TESLI]KE NOVOSTI

Миличевић: Циљ ми је остати чист, они који су ме бирали, изјасниће се треба ли да останем начелник или не

Мој људски, политички и страначки задатак на позицији на којој се налазим од почетка је бити у служби оних који су ме изабрали, а то су становници општине Теслић, и у овом политичком блату, што некада није лако, настојати изаћи чист. Дакле, политички, људски, карактером и с образом изаћи чист из читаве ове приче на овај или онај начин. Ја сам од првог дана свог мандата то радио и радићу, наравно, и убудуће.

Они који се ваљају у том политичком блату, нека се ваљају сами, и кад то кажем, мислим прије свега на оне који су изгласали ову иницијативу о опозиву начелника, односно њихови ментори. Ја с таквима не желим да будем у истом блату и никада нисам ни желио. Своју ћу обавезу извршити до краја и они који су ме бирали, а то су грађани општине Теслић, имаће прилику да се

изјасне о томе да ли треба да будем начелник општине Теслић и даље или не. Наравно да ћу ту њихову вољу да испоштујем, као и до сада. Све оцјене, односно разлоге које наводи нова скупштинска већина за опозив начелника, су паушалне оцјене, које су формално стављене и које немају утемељења ни у мом раду ни у закону, али о томе ће се изјаснити они који су ме и бирали.

Начелник Миличевић и радове на изградњи

4

januar 2019.


TESLI]KE NOVOSTI

замјеник начелника обишли водовода у МЗ Густи Теслић Начелник општине Теслић Милан Миличевић и замјеник начелника Милован Станковић обишли су радове који се изводе на изградњи водовода у мјесној заједници Густи Теслић. Изградња водовода у теслићкој мјесној заједници Густи Теслић је дио заједничког пројекта који уједно обухвата и насеља Брезну и Јасенову. Могло би се рећи да је ово завршна фаза пројекта јер је већ урађено више од 60% посла, односно 268 прикључака од око 500 предвиђених. Милан Миличевић, начелник општине Теслић, истакао је да је укупна вриједност ових радова 461.000 КМ. "Укупна врије дност ових ра дова је 461.000 КМ. Од тога мјештани плаћају 600 КМ по прикључку, док други далеко већи износ финансира општина Теслић. Значај овог пројекта је потпуно неупитан и не су мњив, а то је да је ово по дручје практично, без обзира на то што се на ла зи на до мак гра да, би ло по дручје гдје људи нису имали питку во-

januar 2019.

ду", рекао је Миличевић. Колико је значајан овај пројекат, најбоље свједоче мјештани који деценијама

муку муче с водоснабдијевањем. "Од постојања овог села користили су се бунари који су пресушивали, а ово сад што се ради је једно велико постигнуће општине и мјештани су презадовољни", рекао је Армин Карабеговић, мјештанин Густог Теслића. Начелник Миличевић је рекао да је након завршетка овог пројекта сљедећи задатак и обавеза изградња секундарне водоводне мреже у мјесним заједницама тзв. чечавског краја. 5


TESLI]KE NOVOSTI

Одржан радни састанак Коалиције организација особа с инвалидитетом

Коалиција организација особа с инвалидитетом добојске регије пред крај 2018. године одржала је радни састанак на којем су сумирани резултати рада задњег квартала те године. Састанак је одржан у просторијама општинског Удружења дистрофичара. У име ове коалиције, а уједно и регионалног Удружења параплегичара, Јелена Мишић је појаснила да је поред састанака, за које каже да су једна врста

устаљених и редовних активности коалције, у задња три мјесеца одржано неколико радионица на којима су обрађене теме које у ранијем периоду нису свеобухватно и цјелисходно сагледане. Мишићева је истакла да су активности ове коалиције посебно усмјерене ка млађој популацији у смислу образовања и активнијег приступа борби за њихова права. "Формиран је одбор младих особа с

инвалидитетом који ће се бавити примјеном члана 24 УН конвенције. Одбор је на свом иницијалном састанку предложио одређене активности које ће се у складу с могућностима и капацитетима организовати у наредном периоду. Такође је формиран и Актив младих, који броји нешто више чланова, и он је отворен за пријем нових чланова, односно младих особа с инвалидитетом. Све је то на нивоу наше коалиције и у

Умјесто новогодишњег вишечланим социјално угроженим породицама

6

januar 2019.


TESLI]KE NOVOSTI

оквирима пројекта који финансира Мај рајт", навела је Мишићева. Члан Удружења параплегичара из Теслића Горан Јокић оцијенио је да је рад Коалиције у великој мјери битан и да је показао одређене резултате. Увјерен је да ће кроз заједнички приступ и рад доћи до побољшања положаја особа с инвалидитетом који тренутно имају у друштву.

"Утисци су веома позитивни. Вјерујем да ће доћи до побољшања положаја особа с инвалидитетом. Радимо на томе из дана у дан. Покушавамо, боримо се и вјерујемо да ћемо успјети поправити наш попложај који засад није задовољавајући", рекао је Јокић. Коалицију организација особа с инвалидитетом регије Добој чини 11 организација које окупљају особе с

различитим врастама инвалидитета. Формирана је 2007. године с циљем да кроз сарадњу с надлежним институцијама ради на побољшању услова за живот ове популације. Учесници састанка су закључили да је у протеклом периоду направљен значајан искорак у раду нагласивши да ће у 2019. години настојати направити још бољи резултат, а све у интересу популације коју заступају.

коктела - помоћ

Умјесто организовања традиционалног новогодишњег коктела, начелник општине Теслић Милан Миличевић одлучио је да новогодишње празнике и крај године обиљежи посјетом у оквиру које је уручио прехрамбене пакете вишечланим социјално угроженим породицама. Док славимо радост и топлину нового-

januar 2019.

дишњих празника, не смијемо заборавити да покрај нас живе суграђани којима је потребно дати помоћ, топлу ријеч и подршку. Начелник Миличевић је истакао да се приликом посјете вишечланим породицама врло пријатно осјећао, посебно у разговору са дјецом, али да је уједно имао прилику директно сагледати ситуацију и проблеме с

којим се ове породице суочавају. "У ово празнично вријеме, крај године обиљежавамо у организацији начелника новогодишњим коктелом, међутим ове године смо одлучили да направимо другачији приступ и да износ новца који се потроши за коктеле не улажемо у том правцу, него да посјетимо вишечлане породице које су социјално угрожене и да их обрадујемо поклонима који за ове празничне дане много значе. Мислим да је то један добар гест који је кориснији и много хуманији него што је ко ктел, а на ра вно биће при ли ке за дружења, честитања и славља", рекао је Миличевић. Очекујемо да овај хумани гест буде под стрек, мо тив за све по је дин це, удружења и организације да свакодневно помажу људима и да сви заједно, бар на тренутак, учинимо мали напор и помогнемо једни другима. 7


TESLI]KE NOVOSTI

Отворен "Сњежни град" Ово го диш ње чаро ли је пе тог "Сњежног града" 23. децембра у градском парку отвориле су врата за многобројне посјетиоце, а ово зимско царство ће украшавати Теслић наредних 15 дана. "Сњежни град" је свечано отво рио начел ник оп шти не Те слић Ми лан Ми личевић, који је обраћајући се посјетиоци ма ис та као да ову ма ни фес та ци ју

Прослављена

Нај млађи ста но вни ци оп шти не Те слић, у градском парку уз пригодан заба8

januar 2019.


TESLI]KE NOVOSTI посвећује дјеци, те пожелио да им сваки наредни дан буде срећнији и веселији. "Пету годину заредом 'Сњежни град' је у Теслићу, а најважније сваке године је ли је по, ве се ло и са мно го дје це. 'Сњежни град' је једна од многобројних манифестација која се у току године организује у организацији Општинске управе, Кул тур ног цен тра и Ту рис тичке организације како би културно-забавни живот наше општине био што богатији и прилагођен свим узрастима. Захваљујем свима који учествују у организацији 'Сњежног гра да', а на рочито Злат ку Шкребићу, који има довољно ентузијазма да нас свих ових година развесели. Користим прилику да у овом дивном амбијенту с много дјеце и њиховим родите љи ма кре не мо да ис праћамо 2018. годину и да пожелим да 2019. година буде још бо ља, да пожелим на шим су грађанима добро здравље и породичну срећу", истакао је Миличевић, те додао да ће, у оквиру дочека православне Нове године, 13. јануара, бити одржан концерт групе "Галија". "Сњежни град", који се одржава већ неколико година у организацији Туристичке организације општине Теслић, у сарадњи с Културним центром, а под покровитељством начелника општине Мила на Ми личевића, почео је традиционалним доласком Дједа Мраза. "Сњежни град" је завршен у петак, 4. јануара, "Великим божићним концертом" Српског просвјетног и културног друштва "Просвјета".

дјечја Нова година

вни програм, прославили су дјечју Нову годину. Како је већ уобичајно, најмлађи први прославе долазак Нове године, уз добру забаву, Дједа Мраза овај дио новогодишњег славља у "Сњежном граду" је и највеселији. Већ пету годину заредом дјечја Нова година се одржава у оквиру манифестације "Сњежни град", коју организују начелник општине Теслић Милан Миличевић, Туристичка организација и Културни центар. Наредне манифестације које су органи зо ва не у "Сњежном гра ду" биле су "Дјечја зим ска чаро ли ја" уз те слићке вртиће, која је одржана 3. јануара, а 4. јануара је одржан Велики божићни концерт СПКД "Просвјета" Теслић.

januar 2019.

9


TESLI]KE NOVOSTI

Новогодишњи пакетићи за најмлађе становнике Ђулића

Посљедњих неколико година у мјесној заједници Ђулић малишанима се дарују новогодишњи пакетићи, због чега је ова свечаност попримила традиционални карактер. Предсједник мјесне заједнице Ђулић Недељко Дакић истакао је да је ово наставак традиције коју су организовали у сара-

дњи с начелником општине, те додао да је ове године обезбијеђено око 300 пакетића за малишане узраста до седам година. Као многе друге сличне активности, тако и ова усмјерена према најмлађим становницима организована је у сарадњи с начел ни ком оп шти не Ми ла ном Ми личевићем.

Новогодишњи концерт Музичке школе "Исидор Бајић"

Новогодишњим концертом ученици Основне музичке школе "Исидор Бајић" употпунили су садржај "Сњежног града" представљајући свој рад из протеклог периода обогаћен посебним програмом нового10

дишњих композиција. Публика је уживала слушајући своје најмлађе суграђане који су уз вођство професорица Габријеле Ђаковић и Драгане Табак музиком покушавали дочарати дух европ-

ских пријестоница. По свему оном што се видјело и чуло, а успут било и пропраћено великим бројем посјетилаца, могло би се закључити да је успјешно завршен још један "Сњежни дан".

januar 2019.


TESLI]KE NOVOSTI

"У потрази за Дједом Мразом" у "Сњежном граду"

"Сњежни град" је је дна од мно го број них ма ни фес та ци ја ко ја се у то ку го ди не ре али зу ју у ор га ни за ци ји Оп штинске управе, Културног центра и Турис тичке ор га ни за ци је ка ко би културно-забавни живот наше општине био што бо га ти ји и при ла гођен свим

januar 2019.

узрастима. Дру гог да на ма ни фес та ци је нај млађи становници општине уживали су у за ни мљи вој пред ста ви "По тра га за Дједом Мразом" у извођењу позоришта "Полетарци" из Београда. Ова урнебесна прича одушевила је

дјецу која су заједно са глумцима стварала једну необичну бајку с пуно ликова у ишчеки ва њу да се по ја ви Дјед Мраз. Дружење дјеце и глумаца се наставило и послије завршене представе уз фотографисање и разговор.

11


TESLI]KE NOVOSTI

У сусрет Светом Николи

У сусрет Светом Николи малишани општинског вртића "Палчић" и ове године су уз подршку и пратњу својих васпитача уприличили свечаност. Око 100 дјеце је

Пишите нам Поштовани грађани, свoје приједлоге, приче и информације које желите да буду објављене у билтену шаљите на адресу општине Теслић са назнаком "за билтен" или на e-mail адресу: informisanje@opstina teslic.com 053/411-524. штампа: Независнe новине. www.opstinateslic.com 12

кроз игру, пјесме, драмске садржаје и рецитације указало на улогу и значај Светог Николе и саму радост празника. Васпитачица у овој јавној установи

Сања Рељић појаснила је да је никољданска свечаност једна од традиционалних програмских активности установе која осим обиљежавања празника у забавном тону за циљ има и то да се родитељима покажу резултати васпитно-образовног рада са дјецом. "За дјецу је то један од најрадоснијих парзника, јер су научили да им Свети Никола испуњава жеље и да их обрадује. За никољданску приредбу учествује пет наших група, двије млађе, средња и двије старије групе, што укупно чини око 100 малишана. Припреме за овај програм су, укључујући и декорацију, трајале око мјесец дана. Циљ нам је да кроз програмски садржај, осим дружења, родитељима и широј јавности презентујемо један дио наших активности које реализујемо током школске године", истакла је Рељићева. У сусрет Никољдану, дану дјечије радости, малишанима су уручени празнични пакетићи.

"Фолклорно-музичка шареница" у оквиру манифестације "Сњежни град"

Садржај "Сњежног града" ове године је обогаћен наступом фолклорних и музичких група које у свом раду презентују фолклор, народну и етно музику у својеврсној "Фолклорно-музичкој шареници". Наступила су теслићка културно-умје-

тничка друштва "Недељко Спасојевић" из Очауша, "Душан Станковић" из Чечаве, "Вез" из Теслића и "Радост" из Младиковина. На манифестацији су учествовали и гости "Хармоникашко друштво Станари" из Станара.

januar 2019.


TESLI]KE NOVOSTI

Одржан годишњи концерт СПКД "Просвјета"

Чланови Српског просвјетног и културног друштва "Просвјета" 16. децембра одржали су у сали биоскопа велики годишњи концерт. У присуству многобројних љубитеља фолклорне традиције током сат и више времена, чланови овог друштва представили су се низом игара по чему је препознатљив наш крај. Предсједник Српског просвјетног и културнг друштва "Просвјета" Живко Петровић рекао је да је овај концерт прилика да се нашим суграђанима покаже шта је поменуто друштво урадило у току године. "Имали смо пуну биоскопску дворану, добар одзив и надам се да ће овај концерт

januar 2019.

остати упамћен код суграђана. Репертоар који смо припремили је фолклорни ансамбл са играма из околине Теслића, као и играма из Србије, пјевачка група која је извела четири етно-композиције уз пратњу оркестра, а ту су наравно наступили и пјесници рециту-

јући стихове својих пјесама. Додијељене су и захвалнице за допринос у раду СПКД 'Просвјета'", нагласио је Петровић. Судећи по реакцијама публике, био је ово још један успјешан годишњи концерт СПКД "Просвјета", које ће, како и сами кажу, и у на ре дну го ди ну ући с ис том жељом, очувати културу и народне обичаје. Ова фолклорна секција броји око 90 чланова, а њихова врата, кажу, увијек су отворена и за нове чланове. Гости на годишњем концерту били су КУД "Др Ђорђе Натошевић" из Сланкамена, а њихово гостовање је плод одличне сара дње ова два кул тур но-умје тничка друштва.

13


TESLI]KE NOVOSTI

Алмина Рашић потврдила дворански рекорд БиХ

На "3. митингу будућих нада" у Атлетској дворани у Београду Атлетски клуб "Теслић Б.Б." је имао своја четири представника у пет дисциплина. Алмина Рашић је освојила златну медаљу у дисциплини скок удаљ, скочивши 5,30 м, и тако потврдила дворански рекорд БиХ у конкуренцији старијих пионирки. У дис ци пли ни 60 м осво ји ла је бронзану медаљу резултатом 8,15. Марија Гачић је у дисциплини 600 м за млађе пионирке била осма резултатом 1.65,42. Чедомир Смиљанић у дисциплини 60 м осми резултатом 8,95, а у дисциплини 200 м у истој конкуренцији је заузео пето мјесто резултатом 29,70. Тамара Станић се такмичила у двобоју у категорији атлетских школа 2008. годишта, гдје је у дисциплини скок удаљ скочила 3,27, а дионицу од 50 м је истрчала резултатом 8,27.

Сестре Маша и Милана Бабић бриљирале у Загребу

У су бо ту, 29. де цем бра 2018. године, у хотелу "Westin", у Загребу је одржан "Шаховски фес ти вал за мла де За греб 2018" и то у организацији шахклуба "е4" и под покровитељством "Kasparov Chess Adriatic Fundation". Сестре су у мјешовитој конкуренцији освојиле прва мјеста, златне медаље, и то Милана без пораза свеукупни побједник турнира у конкуренцији У-10, а Маша у конкуренцији кадеткиња У-10. Уз награде, сестре су једине учеснице из БиХ које су добиле част играти симултанку са бившим прваком свијета Гари јем Ка спа ро вим, ко ја је одржана након кадетског турнира. Овај међународни шаховски фестивал окупио је око 180 шахисктиња/шахиста из Хрватске, БиХ, Словеније, Аустрије и Бугарске. 14

januar 2019.


TESLI]KE NOVOSTI

januar 2019.

15


Profile for Opština Teslić / Општина Теслић

Teslićke novosti - januar 2019. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period decembar 2018. godine

Teslićke novosti - januar 2019. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period decembar 2018. godine

Advertisement