Page 1

"Овновијада" на Вучјој планини

БИЛТЕН ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ * ГОДИНА X * БРОЈ 108 * АВГУСТ 2018.

МИЛАН МИЛИЧЕВИЋ:

У току завршни радови друге фазе FISCHE пројекта чечавског краја

На љетовање у Бечиће отпутовало 45 дјеце из Теслића

БЕСПЛАТАН ПРИМЈЕРАК

Општина Теслић није бјежала од проблема, него се суочавала с њима


TESLI]KE NOVOSTI

Нова скупштинска већина окупљена око СНСД-а и ПДП-а наставила незаконите смјене

И 17. редовну сједницу Скупштине општи не Те слић, као и прет хо дну, оби љежиле су ка дров ске смје не. На иницијативу одборника ПДП-а, СНСД-а и Независног клуба одборника смијењени су потпредсједник Скупштине Мехмед Дубравац, директор Дјечијег вртића "Палчић" Сандра Прпош, као и чланови управних

одбора вртића "Палчић", Туристичке организације општине Теслић и Центра за социјални рад. У поступку тајног гласања о опозиву замјеника начелника Милована Станковића одборници нове скупштинске већине, коју чине СНСД, ПДП, ДНС, СРС, као и Независни клуб одборника, нису успјели из-

гласати опозив, јер је током тајног гласања против било 13 одборника, док је 14 било за опозив и тиме се нису стекли услови. Предсједник Клуба одборника СДС-а Милан Касаповић оцијенио је да су наведене одлуке незаконите, јер су прекршене све процедуре од Пословника, Статута, Закона о локалној самоуправи и да ће то

подршку Амбасаде Швајцарске у Босни и Херцеговини. На обу ци су, између ос та лог, обрађивани практични случајеви из домена савјетовања презадужених грађана, како би се ова услуга пружала што успјешније, а свијест о пружању услуга проширила унутар локалне заједнице. За савјетнике из локалних заједница HUB-ова биће организован низ додатних стручних и едукативних активности у на-

ре дном пе ри оду. По се бан фо кус биће стављен на унапређење личних вјештина савјетника, тзв. soft skills, који пружају услу ге са вје то ва ња пре за дужених грађана и финансијске едукације грађана. Крајем јуна 2018. општина Теслић и IFC, чланица Групације Свјетске банке, потписале су Уговор о сарадњи у склопу пројекта "Микрофинансије у Босни и Херцеговни". Пројекат подржава Амбасада Швајцарске у Босни и Херцеговини.

Додатна обука у општини Теслић у склопу успостављања HUB за финансијско савјетовање и едукацију У скло пу нас тав ка акти внос ти ко је имају за циљ успоставу ресурсних центара за са вје то ва ње за дужених грађана (HUB), финансијску едукацију и експанзију услуга финансијске писмености на локалном нивоу, прошле седмице одржана је обука за савјетнице у општини Теслић. Сврха обуке је јачање теоријских знања и практичних вјештина савјетница које ће ову услугу пружати грађанима у општини Теслић, чиме се настављају активности започете у претходним фазама пројекта "Микрофинансије у Босни и Херцеговини". Организатор обуке за чланице HUB је IFC, чланица Групације Свјетске банке уз 2

avgust 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

створити озбиљне посљедице по функционисање јавних институција и по саму локалну заједницу. Касаповић сматра да је ово бахаћење нове скупштинске већине, која атакује на кадрове Српске демократске странке. Одбор ник СП-а Дра гу тин Шкре бић навео је да су одборници ове странке гласали суздржано у предложеним кадров ским рје ше њи ма и ис та као да је изненађен понашањем локалног СНСДа, јер је изгубио локалне изборе због љу-

ди с којима сада иде у коалицију. "Ово више уопште није она скупштина коју су грађани бирали, то је у потпуности промијењено разним преласцима и оно што смо у јавности назвали папцима, у Теслићу имамо већ дуго времена, и то потпуно мијења изборну жељу грађана. Који су то разлози, мени није јасно. Доста тих одлука је незаконито, рјешења нису добра, ти људи неће дати резултате, доћи ће до парализе рада Скупштине, до парализе рада начелника, до застоја у инвестиција-

ма и сви ћемо због тога имати посљедице", рекао је Шкребић. Одборници ПДП-а нису хтјели да коментаришу кадровска рјешења. Осим кадровских питања, на овој сједници одборници су кроз информације упознати о активностима донаторских пројеката у прошлој години, затим реализацији За ко на о по ре зу на не по кре тнос ти, насиљу у породици и оствареним резултатима спортских организација за такмичарску 2017 - 2018. годину.

У току завршни радови друге фазе FISCHE пројекта чечавског краја

Начел ник оп шти не Те слић Ми лан Миличевић и замјеник начелника Милован Станковић са сарадницима обишли су завршне радове на другој фази пројекта во до снаб ди је ва ња и ка на ли са ња отпадних вода, познатијег као FISCHE пројекат на тзв. чечавском подручју. У склопу друге фазе пројекта, у току су завршни радови на изградњи водоводне мреже у подсистему Чечава, а која обухвата Радњу, Марковиће, Укриницу и Галамиће. Ова фаза подразумијева 36 километара примарног вода с припадајућим шахтовима, а броји укупно пет резервоара и пумпних станица различитих ка па ци те та од 100 до 500 ку би ка. Та кође, у завршној фази изградње је и резер во ар пит ке во де у Сте ња ку капацитета 2.500 кубних метара воде. Начел ник оп шти не Те слић Ми лан Миличевић истакао је да су радови у завршној фази и теку планираном динамиком. "Дру га фа за про је кта ври је ди 4.164.000 КМ. Радови теку планираном

avgust 2018.

динамиком, врло квалитетно, и ово је услов дру гог дије ла про је кта ко ји је и најважнији, а то је секундарна мрежа. Секундарна мрежа је један велики посао, који је и веома скуп. Ми ћемо у наре дном пе ри од ра ди ти на то ме да од различитих извора финансирања ријешимо и тај проблем. Нагласио бих да је ово највећи пројекат на подручју општине Теслић од рата па све до сада", рекао је Миличевић. Прва фаза FISCHE пројекта, која је обухватала градско и приградско језгро, је завршена, вриједности преко 4,5 милиона КМ. Подразумијевала је изградњу читавог низа чврстих објеката као што су резервоари, пумпне и препумпне станице, као и значајну водоводну и канализациону мрежу. На пос то јећу при мар ну мрежу сада се грана секундарна водово дна мрежа на ко ју ће би ти при кључено око 2.500 до маћин ста ва, од ко јих је већ је дан значајан про це нат прикључен. 3


TESLI]KE NOVOSTI

МИЛАН МИЛИЧЕВИЋ:

Општина Теслић није бјежала од проблема, него се суочавала с њима

Док општине које су недавно добиле BFC SEE сертификат тек треба да осјете његове бенефите, општина Теслић завршава један успјешан циклус и улази у фазу ресертификације. Милан Миличевић, начелник ове локалне заједнице, у разговору за "Независне" каже како је процес био дуготрајан и захтијевао је бројна одрицања и промјене, али да се на крају све исплатило. "Залагање и труд су потврђени добијањем BFC SEE сертификата, који нас обавезује да даље радимо још боље и подижемо на виши ниво квалитет својих услуга", каже Миличевић. Колико је тешко било испунити захтјеве за добијање овог сертификата и који дио у овом процесу је вама био најтежи? Критеријуми и поткритеријуми које је неопходно испунити на путу ка добијању сертификата јесу захтјевни и траже максимум залагања, велике промјене, али не представљају препреку пред којом треба стати или поклекнути. Сваки од критеријума носи своју тежину и специфичност и сваки је представљао изазов на свој начин. За општину Теслић највећи изазов представљали су ревидирање стратешких докумената и израда плана капиталних инвестиција. Ово су битни документи којима се дефинишу све активности општинске управе у одређеном временском периоду, а ми као озбиљна и одговорна општинска управа овом послу смо приступили систематично и са ставом да све оно што се овим документима дефинише тре ба да бу де и ре али зо ва но. Уна пређење дијалога с приватним сектором кроз формирање Привредног савјета, што 4

је представљало својеврсну новину у дотадашњој сарадњи општине и привреде, представљало је изазов у смислу промје-

BFC SEE програм сертификације Програм сертификације повољног пословног окружења у југоисточној Европи је јединствен регионални програм за унапређење конкурентности локалних самоуправа, који се спроводи у БиХ, Србији, Хрватској, Македонији и Црној Гори. Привредна комора РС је те хнички се кре та ри јат, за дужена за реализацију BFC SEE програ ма у Ре пу бли ци Српској. Овај програм намијењен је градовима и општинама који имају одговарајуће капацитете, стратешки су опредијељени да унаприједе привредни амбијент, под ста кну ра звој ло ка не економије и привуку инвестиције. Сертификација градова и општина подразумијева испуњавање, веома захтјевних, 10 критеријума и више од 60 пот кри те ри ју ма за уна пређење квалитета услуга и информација које је ди ни це ло кал не са моу пра ве пружају привредницима и страним инвеститорима. Циљ Коморе је да кроз спровођење програма BFC SEE сер ти фи ка ци је подржи акти вно учешће при вре де у ра ду ло кал не управе, дефинисању стратешких циљева локалног економског развоја и заједнички рад на њиховом остварењу.

не става оба партнера да је нужно заједничко дјеловање у циљу побољшања пословног амбијента, развоја општине и унапређења квалитета живота сваког појединца општине Теслић. Залагање и труд су потврђени добијањем BFC SEE сертификата, који нас обавезује да даље радимо још боље и подижемо на виши ниво квалитет својих услуга. Да ли сте осјетили неке позитивне ефекте и бенефите од њега? Један од највећих бенефита који је про цес сер ти фи ка ци је до нио је уна пређење ефикасности у раду општинске управе и стављање у фокус потребе привредника. Осим тога, чињеница да општина има BFC сер ти фи кат го во ри потенцијалним инвеститорима да се ради о општини која је оријентисана ка потребама и захтјевима привредника. Значајно је напоменути да је сертификат допринио привлачењу средстава из екстерних извора за реализацију пројеката усмјерених ка унапређењу пословног окружења, које смо дефинисали као приоритете. Посебно ис тичем по дршку до на то ра ра зличитим мје ра ма по дршке запошљавању кроз грант шеме, у оквиру ко јих је са мо у 2017. и 2018. го ди ни подржано отварање око 100 нових радних мјеста и уређење пословне зоне Ланара, у којој смо након уређења продали током протекле године шест парцела заинтересованим инвеститорима. Ко ли ко је адми нис тра ци ја би ла спремна да се прилагоди његовим захтјевима? Свака нова идеја или промјена често ствара отпор у људима, који се манифестује кроз истицање тешкоћа и препрека

avgust 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

које треба савладати на путу њихове реализације. Цјелокупан процес добијања сертификата је био изазов за општину Теслић, за њене запослене, али и за њене ресурсе. Међутим, добра разрада идеје, формирање тима људи који изазовима и тешкоћама иду у сусрет, а не бјеже од њих, увијек уроде плодом. То се показало и у процесу сертификације и данас је општина Теслић поносна општина са BFC SEE сертификатом. Општинска управа након готово три године од када смо стекли BFC сертификат примјењује прописане про це ду ре јер смо свје сни да доприносе ефикасности у раду. Такође, морам да напоменем да се припремамо за процес ресертификације у 2018. години. Како су привредници реаговали на ове процесе с обзиром на то да је један од услова добијања сертификата и њихово активно учешће у доношењу појединих одлука и ствара њу по сло вне климе? Привредници су позитивно прихватили процесе и новине које је стандард донио. По се бно због чиње ни це да је у оквиру припреме за сертификацију формирано савјетодавно тијело састављено од привредника и представника Општин-

avgust 2018.

ске управе. Ово тијело носи назив Привредни савјет општине Теслић и привредници имају прилику да кроз ово тијело предлажу различите иницијативе или упуте приједлоге, критике и сугестије. Такође, унапређењем промоције и стављањем на јавни увид различитих водича, упутстава и других битних информација, привредници ма је ола кша но при бав ља ње ра зличитих дозвола. Које су предности ваше локалне заједнице у привлачењу инвестиција у односу на друге? Тешко је издвојити нешто што једну општину издваја од других, али ако бисмо нешто издвајали као предност, онда би то била традиција у појединим гранама привреде, као што су дрвна, хемијска, металска индустрија и туризам. То значи да у овим секторима постоје знања, вјештине и квалитет који потенцијалним инвеститорима говори да се ради о добром подручју за улагање. За напријед наведено заслужне су саме компаније. Осим наведеног, Општинска управа има развијен читав низ механизама финансијске и нефинансијске подршке отварању нових радних мјеста који дају одређену предност у одно су на дру ге сре ди не у окружењу.

Које су највеће препреке с којима сте се суочавали у привлачењу нових инвеститора? Као и друге општине у окружењу, и општина Теслић наилази на многе изазове у привлачењу нових инвестиција. Најзначајни ји про бле ми ко ји отежава ју до ла зак страних инвестиција, али и дестимулишу домаће привреднике да реинвестирају, су нестабилност коју имамо у БиХ. Нестабилна политичка ситуација у држави, низак међународни рејтинг, бројни фискални и парафискални намети, компликована администрација, све су то значајне препреке за интензивније улагање у локалне заједнице у РС и БиХ. Ко су најважнији инвеститори у вашој локалној заједници? Најзначајнији инвеститори на подручју општине Теслић су домаће компаније. Већина нових инвестиција на подручју наше општине су резултат реинвестирања од стране домаћих предузећа која шире своје пословање, повећавају број радника, извоз и укупан промет. На ову чињеницу смо веома поносни. Осим наведених инвеститора, значајне инвестиције долазе од наших суграђана који живе и раде у иностранству и свој капитал инвестирају у Теслић. 5


TESLI]KE NOVOSTI

6

avgust 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

"Овновијада" на Вучјој планини

У организацији Туристичке организације општине Теслић и Одјелјења за привреду и друштвене дјелатности, а под покровитељством начелника општине Теслић, на Вучјој планини код Теслића од 24. до 26. августа биће одржана 23. тра-

диционална привредно-туристичка манифестација "Овновијада". Посјетиоци из БиХ, Србије и Црне Горе моћи ће да уживају у традиционалним спортским дисциплинама, културном програму, изложби рукотворина, као и у де-

густацији домаћих производа са подручја општине Теслић. У склопу манифестације, поред забавног и такмичарског дијела, у настојању да се оживи сточарска производња ових крајева, биће организована и једнодневна изложба оваца и сира, а за најбоље оцијењене излагаче и произвођаче обезбијеђене су богате награде. На крају манифестације биће одржане борбе овнова, за које влада велика заинтересованст код публике и које привуку велики број такмичара из Теслића и сусједних општина.

На ургенцију општине Теслић, ЈП "Путеви РС" асфалтирају 2,5 км регионалног пута према Горњој Шњеготини

Након бројних ургенција од стране Општинске управе Теслић и апела мјештана, прије неколико дана стигао је одговор ЈП "Путеви РС" да је напокон прихваћен захтјев Општинске управе и мјештана да се предузму мјере на одржавању регионалног пута Кошћук Лађевац, који преко Шњеготине повезује Теслић и Бањалуку, те да ће бити асфалтирано 2,5 километара овог пута од укупно пет километара макадама, као и реконструкција два моста. Мјештани Шњеготине Горње, која броји око 450 домаћинстава, с остатком општине Теслић повезани су регионалним путем Р476А, за чије одржавање је надлежно републичко Јавно предузеће "Путеви Републике Српске". Због неадекватног одржавања регионалног пута 476А

avgust 2018.

мјештани Шњеготине Горње и других околних мјесних заједница годинама муку муче, јер усљед већих падавина пут готово да постаје непроходан. Више од 10 година ниједан метар овог пута није асфалтиран, а за одржавање мјештани су често били принуђени да се самоорганизују у радним акцијама организованим у сарадњи с Општинском управом Теслић. Осим што се нередовно одржава пут

проблем стварају и дотрајале конструкције мостова, а највећи узрок лошег стања мјештани виде у експлоатацији шуме, те су у фебруару ове године, када је пут био готово непроходан, организовали јавни збор грађана на којем су захтијевали асфалтирање овог пута до краја 2018. године или би предузели мјере блокаде овог пута за сав саобраћај. С обзиром на то да су из Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" коначно прије неки дан одговорили на ургенције Општинске управе по питању овог пута, око 1.000 мјештана Шњеготине и сусједних насеља која гравитирају ка овом путу могу коначно, након више од 10 година, да очекују овог љета асфалтирање половине ове путне дионице, виталне за опстанак становника овог краја. 7


TESLI]KE NOVOSTI

КОНВЕНЦИЈА МЛАДИХ ТЕСЛИЋ

Рад и квалитет представило 12 успјешних Теслићана

У Теслићу је одржана прва конвенција младих. У питању је први догађај овог ти-

па у Теслићу, образовно-културно-забавног карактера, с циљем да се на једном

мјесту окупе и широј публици предствае успјешни млади људи општине Теслић. Ова конвенција је одржана у организацији локалног Омладинског клуба Теслић. Свој рад и квалитет из области природнотехничких наука, друштвеног ангажмана, спорта и умјетности представило је дванаест младих и успјешних из Теслића. Како сами кажу, немају често прилику да покажу своје квалитете и представе радове, те им је ова конвенција и те како значајна. "Мо гу да кажем да ми баш дос та значи с обзиром на то да је данас омладина запостављена и не знају се њихови прави квалитети, тако да је ова прилика баш значајна да можемо сви да покажемо шта знамо", истакла је Ана Марковић, учени ца Сре дње му зичке ги мна зи је у Београду. "Ја сам представила свој рад о истраживачкој станици Петница јер тамо тренутно радим на пројекту одређивања параметара глобуларних јата. Значи нам много када знамо да су локална заједница и људи око нас заинтересовани за наш рад и труд", наглашава Винка Дакић, студенткиња Математичког факултета у Београду. Догађај је за циљ имао поспјешивање младих људи на рад и упознавање суграђана с радом учесника. Из ОКТ-а кажу да је ово прва, али не и посљедња ковенција младих. "Ово је прилика да се наши суграђани упознају с овим људима који су за многе непознаница. Данас чујемо о многим темама, али сматрам да су млади људи недовољно приказани, да су запостављени и ово је сјајна прилика да наше друштво, на ша оп шти на чује за те љу де", каже Марко Лончар, предсједник Омладинског клуба Теслић. Омладински клуб Теслић је организација која је основана у децембру 2017. године. Најављују још сличних активности којима ће указивати на квалитет младих људи, али и њихове потребе, а млади Теслића су до сада небројено пута показали и до ка за ли да су свес тра ни и да су одлични амбасадори Теслића у разним областима.

ПРОЈЕКАТ "СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ДЈЕЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ"

На љетовање у Бечиће отпутовало 45 дјеце из Теслића

У окви ру про је кта "Со ци ја ли за ци ја дјеце Републике Српске", 45 дјеце из Теслића отпутовало је на љетовање у Црну 8

Гору. Ријеч је о пројекту који финансира Фонд дјечије заштите Републике Српске, уз партиципацију Центра за социјални

рад и Општинске управе Теслић. Дјецу је на љетовање у Бечиће испратио и начелник општине Теслић Ми-

avgust 2018.


TESLI]KE NOVOSTI ФИНАНСИЈСКА И САВЈЕТОДАВНА ПОМОЋ

Осигурана средства за покретање бизниса за око 100 младих из осам градова

Незапослени млади из осам градова и општина добиће средства за покретање влас ти тог би зни са кроз Пре ду зе -

тнички фонд за мла де, ко ји ће са 400.000 КМ фи нан си ра ти Ин сти тут за развој младих КУЛТ и јединице локалне

самоуправе. Уговори између Института и јединица ло кал не са моу пра ве ко је ће би ти дио програма Предузетнички фонд за младе су потписани, а током септембра и октобра биће расписани јавни позиви на које ће за додјелу средстава моћи аплицирати млади из Цазина, Требиња, општине Центар Сарајево, Јајца, Модриче, Новог Травника, општине Стари град Сарајево и Теслића. "Млади из БиХ не одлазе јер им је негдје друго добро, већ зато што им је овдје лоше и Предузетнички фонд за младе је модел који и те како може допринијети креирању амбијента у којем млади желе остати јер им помаже у покретању бизниса, али нуди и једногодишње менторство и подршку у развоју бизниса", истакао је Јасмин Бешић, извршни директор Института за развој младих КУЛТ. Према истраживању Института за развој мла дих КУЛТ, сва ка дру га мла да особа жељела би покренути властити бизнис, али им је у томе потребна финансиј ска, са вје то да вна и еду ка циј ска подршка. Директна финансијска и савјетодавна по моћ ко ју ло кал не за је дни це мо гу пружити младима кључна је за дугорочно рјешавање њихових највећих проблема, као што је незапосленост. Кроз Предузетнички фонд финансијски и стручно биће подржано између 50 и 100 бизниса младих људи. Институт за развој младих КУЛТ уз подршку Амбасаде Краљевине Шведске у БиХ издвојиће укупно 200.000 КМ за имплементацију пројекта у осам локалних заједница, а једнак износ издвојиће и јединице локалне самоуправе.

лан Миличевић. Миличевић је навео да је из Теслића отпу то ва ло 45 дје це из со ци јал но угрожених породица, корисника права из социјалне и дјечје заштите, дјеца с посебним потребима, као и талентована дјеца. Он је нагласио да је локална заједница малишанима обезбиједила и пригодан џепарац, али и стручни тим који их прати.

avgust 2018.

9


TESLI]KE NOVOSTI КУЛТУРНО-ЕДУКАТИВНИ ФЕСТИВАЛ "КОРЗО"

Седмодневна промоција културе и стваралачког рада

Културно-едукативни фестивал, симболичког назива "Корзо", креиран је кроз седмодневни програмски садржај. Догађај има за циљ да промовише културу и стваралачки рад, посебно код младих људи. Фестивал почиње 9. августа промоцијом зборника "Аманет". "Ријеч је о зборнику поезије и прозе које су родољубљивог карактера, гдје је учествовало неколико различитих аутора који ће учествовати на промоцији, а књиге ће се продавати хуманитарно. Све паре

зарађене од продаје књига ићи ће у касу ху ма ни тар не ор га ни за ци је 'Срби за Србе'", каже Милан Јовић, организатор фестивала. У склопу седмодневног програмског садржаја, поред осталог, панирано је да се у сарадњи с Центром за њемачки језик "Glossa" уприличи забавно вече за дјецу, затим промовише неколико књига, прикажу пре ми је ре одређених фи мо ва, одржи позоришна представа и стручно предавање из области медицине. Сам

фестивал требало би да буде завршен 15. августа и то музичким концертом у градском парку. У пројекат су укључени Туристичка ор га ни за ција оп шти не Те слић и СПКД "Просвјета". "Мислим да ће у сваком случају тих се дам да на омла ди на Те слића има ти прилику да ужива у програму који је припремио углавном Милан Јовић, студент из Те слића, дечко ко ји има за ис та одличне идеје и кога тре ба подржати.

Обиљежена слава цркве у Козилима

У насељу Козиле, које је Дејтонским споразумом припало Федерацији БиХ, а прије рата било у склопу општине Теслић, обиљежена је слава цркве Света великомученица Марина - Огњена Марина. Молитви је присуствовао велики број вјерника, као и начелник општине Теслић Милан Миличевић са сарадницима. Након молитве услиједио је славски ручак. Као и сваке године, становницима Козила и Језера, који су усљед ратних дејстава били приморани напустити своја огњишта, а данас су настањени на Ђулићу, начелник општине обезбиједио је два аутобуса како би могли присуствовати слави цркве, а такође је извршено и санирање пута до Козила. 10

avgust 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Биће ту представљена и његова књига, али један зборник радова теслићких писаца, пјесника, тако да биће свега помало

за свакога", рекао је Живко Петровић, предсједник СПКД "Просвјета" Теслић. У склопу припрема за одржавање кул-

турно-едукативног фестивала одржан је радни састанак у кабинету начелника општине Теслић Милана Миличевића.

Служен парастос за погинуле борце Осивице

У Осивици је 15. јула служен парастос за 11 погинулих српских бораца у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату из овог мјеста.

avgust 2018.

Парастос је служен поводом славе храма у Осивици коме је претходила света литургија. На спомен-обиљежје погинулим

борацима Осивице вијенце су положили породице погинулих бораца, представници мјесне и општинске Борачке организације и представници политичких партија. 11


TESLI]KE NOVOSTI

Илинданско молитвено саборовање у Теслићу

Дан Светог пророка Илије, као и сваке године, свечано се прославља у Теслићу. Најстарија црква на територији града прославља Светог пророка Илију као своју крсну славу, а традиционални сабор који траје неколико дана окупља велики број посјетилаца и вјерника са

Пишите нам Поштовани грађани, свoје приједлоге, приче и информације које желите да буду објављене у билтену шаљите на адресу општине Теслић са назнаком "за билтен" или на e-mail адресу: informisanje@opstina teslic.com 053/411-524. штампа: Независнe новине. www.opstinateslic.com 12

цијеле општине. У оквиру пославе славе цркве служена је вечерња служба, а славље је настављено трпезом љубави и општенародним весељем - сабором код храма. Литургију су служили свештеници

теслићких парохија и гости из других епархија. Богослужењу је, поред великог броја вјерника, присуствовао и начелник општине Теслић Милан Миличевић, замјеник начелника Милован Станковић и други представници локалне управе.

У сусрет Петровдану служено вечерње богослужење на Врућици

avgust 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Слава цркве и парастос погинулим борцима Очауша

Јутарњом молитвом у парохијској цркви св. великомученика Прокопија, литијом која је затим услиједила до спомен-обиљежја палих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата очаушког краја, гдје је служен парастос, и на који су положени вијенци и цвијеће, а затим славским обредом и ручком, обиљежена је крсна слава црквене општине Очауш, Свети Прокопије, која се иначе обиљежава прву недјељу по крсној слави.

Поред неколико стотина вјерника, породица и родбине палих бораца, обиљежавању крсне славе и наведеним догађајима, присуствовао је и начелник општине Теслић Милан Миличевић са сарадницима. На спомен-обиљежја палих бораца цвијеће су положили и одали почаст породице погинулих бораца, начелник општине Теслић Милан Миличевић,

Територијална ватрогасна јединица Теслић, Добровољно ватрогасно друштво Очауш, КУД "Недељко Спасојевић" Очауш, представници мјесне и општинске Борачке организације и представници политичких партија. Након парастоса отворен је и турнир у малом фудбалу који се играо поводом крсне славе цркве Светог великомученика Прокопија. У оквиру пославе славе цркве светих апостола Петра и Павла на Врућици уочи празника служена је вечерња служба. Вечерње богослужење предводио је новоизабрани парох врућички презвитер Жељан Савић. Поред вјерника, служби је присуствовао и начелник општине Милан Миличевић. Петровдан је један од 15 највећих хришћанских празника, а Свете апостоле истовремено славе све православне цркве.

avgust 2018.

13


TESLI]KE NOVOSTI

Трећи меморијални турнир на стадиону "Пролетера" окупио више од 20 екипа

На стадиону Фудбалског клуба "Пролетер" првог јулског дана одржан је 3. меморијални турнир посвећен трагично страдалим члановима школе фудбала при овом клубу. Наиме, школа фудбала при Фудбалском клубу "Пролетер" сада већ трећу годину организује овај турнир, а као и претходна два одржан је под покровитељством Општинске управе. Овогодишњи турнир је отворио замјеник начелника општине Милован Станковић. "Овај меморијални турнир је прилика да се ови млади људи спортски одмјере, али је свакако прилика да се сјете својих другара који су изгубили своје младе животе. Дакле, турнир представља практично прилику да се сјетимо те дјечице. Видим да је присутан знатан број екипа из свих крајева Републике

Српске и Федерације БиХ и ја користим прилику да честитам организатору, надајући се да ће ови млади спортисти једног дана стасати да представљају општину Теслић широм свијета", рекао је Станковић. Организатори турнира истичу да им је циљ из године у годину чинити масовнијим овај спортски догађај, сматрајући да док је овог турнира, прерано страдали спортисти теслићког "Пролетера" засигурнио неће бити заборављени. Овогодишњи спортски сусрет окупио је више од 20 екипа са ширег подручја регије. "Ово је меморијални турнир који је посвећен нашој дјеци, нашим младим фудбалерима који су у раној младости изгубили животе, тако да сада евоцирамо успомене на њих. Сматрам

док ми то радимо, док их се сјећамо, они живе у нама и ми ћемо то увијек радити. Сваке године ширимо број екипа. Стартовали смо са четири, па је било шеснаест, а сада, ове године, имамо двадесетак екипа. Када нам се мало поправи логистика, мислим да ћемо на овом терену удомаћити и до педесет екипа", истакао је Драго Благојевић, руководилац Школе фудбала "Пролетер". На турниру су учествовале четири узрасне категорије. Током првог дана у конкуреницијама 2006. и 2008. годиште прва мјеста су освојили домаћини, тј. Школа фудбала "Пролетер", док је у оквиру другог дана одиграних утакмица у конкуреницији 2005. годиште најбољом проглашена екипа "Пријатељи" из Брода, а у конкуреницји најмлађих, 2010. годиште, екипа добојског "Жељезничара".

НАЈБОЉИ НАЧИН ПРОМОВИСАЊА ОПШТИНЕ

Владанка Томић учесник Шаховске олимпијаде у Грузији

Вла дан ка То мић, члан Ша хов ског клуба "Младост" Теслић, играће за репре зен та ци ју БиХ на Олим пи ја ди у Ба тумију (Грузија), која се одржава од 23. септембра до 7. октобра. За хва љу јући свим до са даш њим успјесима, ова 18-годишња шахисткиња прва је Теслићанка која ће заиграти на нај ма со вни јој смо три жен ских ре презентација, са преко 130 држава, а које се одржава ју од 1957. године. Тим по во дом начел ник оп шти не Те слић Ми лан Ми личевић упри личио је при јем, те изра зио за до вољ ство и чес ти тао Вла дан ки То мић и Ша хов ском клу бу "Мла дост" на ве ли ком ус 14

пје ху. "Ми ћемо као оп шти на с ве ли ким за до вољ ством пружити по дршку ка ко би она отишла на та кмичење, желимо јој пуно ус пјеха и, нара вно, ово је нај бо љи начин про мо ви са ња оп шти не Теслић. Општинска управа ће и у на ре дном пери оду подржава ти та лен то ва не мла де љу де, а све у ин те ре су њи хо вог ра зво ја", ре к ао је Ми личевић. Репрезентација БиХ ће бити изузетно под млађена, одлучено је на сје дни ци Ша хов ск е уни је, а по ред Владанке Томић, у Грузију ће путова ти још четири дјевој ке из БиХ.

avgust 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

ПРОМОЦИЈА КУЛТУРЕ И ТРАДИЦИЈЕ СРПСКОГ НАРОДА

Одржан 37. Сабор изворног народног стваралаштва

Након осмогодишње паузе, теслићки Сабор изворног народног стваралаштва ове године наставио је свој континуитет. У склопу два саборска дана јавности се представило осам културно-умјетничких друштава из Републике Српске, Србије, Црне Горе и Хрватске. Теслићки Сабор изворног народног стваралаштва је манифестација ревијалног карактера, која се одржава с циљем промоције културе и традиције српског народа. Програмском садржају требало је

avgust 2018.

да претходи улични дефиле свих учесника, а програм је требало да буде одржан на отвореном. Међутим, због лоших временских прилика сабор је премјештен у главну салу биоскопа. "Циљ сабора је његовање традиције и обичаја српског народа на просторима гдје живе Срби. Свако друштво у двадесетак минута свога програма кроз сценски приказ треба да прикаже по један обичај из краја из кога долазе, затим фолклор, односно игру и пјесму. Наравно све то треба да се изведе у аутентичним народним

ношњама", појаснио је предсједник Организационог одбора овогодишњег сабора Живко Петровић. Сабором изворног народног стваралаштва уједно је отворено и "Теслићко љето", које се такође одржава традиционално под патронатом општинске Туристичке организације и начелника општине. У склопу "Теслићког љета" предвиђен је читав низ културнозабавних садржаја који ће бити крунисани "Овновијадом" на Вучијој планини и то крајем августа, када се и завршава ова манифестација. 15


Теслићки планинари на врху Маглића

Планинари из теслићког ПК "Очауш" прошлог мјесеца су испењали Маглић, највиши врх на територији Босне и Херцеговине. Након испуњеног прошлогодишњег клупског циља, успона на 15 врхова преко 2.000 м.н.в., "Очаушанци" су себи за нови циљ поставили успон на највише врхове бивших република

Југославије. Низ од шест највиших, почели су, наравно, успоном на Маглић. Маглић је висок 2.386 метара. Најљепша стаза за успон креће из Црне Горе, од познатог срцоликог Трновачког језера, а захтијева бар два дана. За успон је потребна боља физичка кондиција и опрез због близине стрмих литица, али

планинари кажу да је поглед на окружење савршена награда. У овом успону учествовало је осам чланова ПК "Очауш", и свих осам су испењали врх без проблема. Дводневни боравак у овом подручју искористили су да испењу и друге околне планине, Трновачки Дурмитор (2.241 м.н.в.) и Волујак (2.336 м.н.в.).

Teslićke novosti - avgust 2018. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period jul 2018. godine

Teslićke novosti - avgust 2018. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period jul 2018. godine

Advertisement