Page 1

Бесплатни документи за матуранте основних и средњих школа Додјела пет станова за борачке категорије

БИЛТЕН ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ * ГОДИНА IX * БРОЈ 106 * ЈУН 2018.

Општина Теслић представила своје потенцијале

Почела изградња друштвеног дома у Јасеници

БЕСПЛАТАН ПРИМЈЕРАК

Уређењем корита Усоре трајна заштита од поплава


TESLI]KE NOVOSTI

Конзул Републике Хрватске посјетио Теслић

Генерални конзул Републике Хрватске у БиХ Златко Крамарић боравио је у ра дној по сје ти оп шти ни Те слић и том при ли ком се сас тао с начел ни ком општине Миланом Миличевићем. Ми личевић је ис та као да је ово трећа посјета генералног конзула Крамарића општини Теслић, те да је досадаш ња са ра дња с Кон зу ла том Републике Хрватске у Бањалуци била успјешна, изразивши наду да ће се ис-

та, у наредном периоду, заједничким напорима још више побољшати. Теме састанка били су пројекти које је Општинска управа увијек била спремна да подржи, а ко ји су ве за ни за живот Хрвата у општини Теслић, од инфраструктуре, социјалних проблема па до будућих пројеката. "Током протеклих година реализовано је више пројеката на простору мјесних заједница Студенци, Комушина и

Бесплатни документи за матуранте основних и средњих школа

На иницијативу начелника општине Теслић Милана Миличевића, Одјељење за општу управу са Службом за правну помоћ почело је с издавањем бесплатних родних листова и увјерења о држављанству за ученике завршних разреда основних и средњих школа. Бесплатне изводе из матичних књига рођених, као и увјерења о држављанству, до биће учени ци за вршних ра зре да из 2

осам основних школа, "Вук Караџић", "Петар Петровић Његош", "Стеван Душанић" Прибинић, "Петар Кочић" Угодновић, "Јеврем Станковић" Чечава, "Доситеј Обрадовић" Блатница, "Иво Андрић" Ђулић, "Вук Караџић" Витковци и двије средње школе са подручја општине Теслић, СШ "Никола Тесла" као и СШЦ "Јован Дучић". Циљ ове активности која се први пут организује је квалитетније пружање услуга грађанима. Поред тога што су родни листови и увјерења о држављанству бесплатни, учени ци неће мо ра ти до ла зи ти у Општинску управу, него ће документи бити достављени њиховим школама. Начелник општине Милан Миличевић истакао је да ће ученицима ови документи бити неопходни за упис на виши степен обра зо ва ња, те им је овом при ли ком пожелио срећу у даљем школовању.

Слатина, а ријеч је о путним комуникацијама, електрификацији, јавној расвјети", рекао је Миличевић, те додао да је у до са даш њем пе ри оду пос то ја ла до бра сарадња с предсједницима савјета мје сних за је дни ца и удружењи ма грађана која заступају њихове интересе. Састанку је присуствовао и замјеник начел ни ка оп шти не Те слић Ми ло ван Станковић.

Потписан Споразум о додјели грант средстава у оквиру MEG пројекта Начелник општине Теслић Милан Миличевић потписао је 8. маја у Сарајеву Споразум о додјели грант средстава, а која се односе на пројекат општинског еко ло шког и еко ном ског управ ља ња (MEG), кроз који ће општина Теслић добити 160.000 швајцарских франака. Средства обезбијеђена из пројекта односе се на изградњу водовода у Младиковинама и Луг Марковићу, суфинансира ње ка на ли за ци оне мреже на Ба њи Врућици, те на подршку смањења незапослености на подручју општине Теслић. У оквиру Пројекта општинског еколо-

jun 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Додјела пет станова за борачке категорије

Замјеник начелника општине Теслић Милован Станковић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Миленко Савановић уручили су рјешења о додјели станова за пет чланова породица погинулих бораца и ратним војним инвалидима. Поред рјешавања пројектне документације и изградње инфраструктуре, општина Теслић је суфинансирала и једну стамбену јединицу у оквиру постојећег објекта. Замјеник начелника општине Теслић Милован Станковић каже да, према тренутној евиденцији, на подручју ове локалне заједнице стамбено није збринуто још око 200 ратних војних инвалида од прве до четврте категорије и породица погинулих бораца. "Овим чином нису ријешене све породице погинулих и све категорије ратних војних инвалида, али смо на састанку с министром ово питање расправили и добили смо увјеравања да ће се у наредном временском периоду актуелизовати питање уредбе, која је у припреми", истакао Станковић и процијенио да ће тај број бити

шког и економског управљања, који финансира Влада Швајцарске, а спроводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП), општинама и градовима биће додијељена бесповратна средства у износу од 4,5 милиона КМ за развојне инвестиције. Крај њи ис хо ди ових ула га ња биће обно ва во до во дне и ка на ли за ци оне мреже, с побољшаним комуналним услугама за преко 70.000 грађана и грађанки, те ће кроз мјере за запошљавање и самозапошљавање бити подржано 115 предузећа и отворено 195 нових радних мјеста. Током претходних годину дана, општине и градови укључени у MEG пројекат предано су радили на побољшању

jun 2018.

мањи након извршене ревизије. Министар Миленко Савановић наводи да је у Републици Српској до сада стамбено збринуто 8.256 породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије изградњом 3.342 стана и додјелом 4.914 неповратних новчаних помоћи. Он је навео да је практично завршена програмска уредба Закона о правима бораца из 2007. године и да преостаје додјела неколико станова у Шипову и Прњавору. "Са терена стижу информације да има још људи који нису збринути. Уважавајући чињеницу да велики број људи из

оправданих разлога није могао да се пријави крајем 2007. године, ми смо се на нивоу Владе и у оквиру Министарства бавили тим питањем и сада тражимо модалитете како то довести до краја", додао је Савановић. Он је најавио да ће проблем бити сукцесивно рјешаван у наредном периоду у сарадњи с локалним властима, од којих се очекује да дођу до тачних података о лицима која остварују право на стамбено збрињавање. Кључеви су уручени за Славојку Стојановић, Славка Ристића, Милку Душанић, Савку Ристић и Дејану Петровић, који су смјештени у борачкој згради у Рудом Пољу изграђеној 2015. године.

пружања јавних услуга, ослушкивали су потребе у својим локалним заједницама и радили на бољем управљању резултатима, што је довело до бољег увезивања, укључивања рањивих група и одговарања на њихове потребе, као и побољшања комуналних услуга. На тај начин су постигли напредак у раду и испунили критеријуме за додјелу бесповратних средстава за кофинансирање и реализацију приоритетних капиталних инвестиција из развојних стратегија, и то искључиво у секторима екологије и привреде. Те инвестиције укључују обнове комуналне инфраструктуре попут обнове водоводне мреже, смањења губитака воде и санаци-

је канализационе мреже, али и улагања у пословно окружење, подршку предузетништву, подстицајима и запошљавању. Начелници општина Босанска Крупа, Грачаница, Градачац, Градишка, Калесија, Костајница, Козарска Дубица, Прњавор, Сан ски Мост, Те слић, Те шањ и Жепче, те градоначелници градова Бихаћ, Цазин, Добој, Приједор и Тузла потпи са ли су спо ра зу ме о до дје ли бесповратних средстава с представницима УНДП-а и Амбасаде Швајцарске, те су имали прилику представити резултате рада својих локалних самоуправа у протеклом периоду. MEG пројекат има за циљ унаприједи ти ин сти ту ци онал не ка па ци те те 18 партнерских јединица локалне самоуправе (општина и градова) за примјену принци па до бре упра ве, оси гу ра ње квалитетних локалних услуга, учинковитију интеракцију с релевантним актерима и стварање окружења погодних за пословање, омогућавање нових радних мјеста и економски раст. У оквиру свог дјеловања, пројекат посвећује посебну пажњу секторима привреде и околине. 3


TESLI]KE NOVOSTI АПЕЛ МЈЕШТАНА "ПУТЕВИМА РС":

Одржавање регионалног пута у Чечави и даље без помака

Након што су прошле године, крајем де цем бра, по сли је бе зус пје шних обраћања надлежном Јавном предузећу "Путеви РС" указивали на катастрофално стање дионице пута Чечава - Теслић, диони це ко ја по ве зу је мје сну за је дни цу Чечава са градским средиштем општине Теслић, мјештани поново указују на лоше стање пута. Савјет мјесне заједнице обратио се и Општинкој управи Теслић, те је у складу с тим у више наврата прослијеђен захтјев на длежном пре ду зећу за са на ци ју оштећења регионалог пута Р-473, на дионици Чечава - Теслић. Поред писаних ургенција, присутна је и стална телефонска комуникација Општинске управе и ЈП "Путеви РС", те посто ји чврсто обећање на длежног предузећа да ће клизиште на дионици пута Чечава - Теслић ускоро бити санирано. Наиме, на тој локацији ријека Мала Укрина поткопала је трасу пута, те долази константно до слијегања поменутог пута. Због оптерећења које стварају тешки ка ми они ко ји тим пу тем тран спор ту ју обловину, слијегање је сваким даном све веће. Овај пут је, поред пута преко Укринице, једина релација која омогућава несме-

тан саобраћај према Теслићу. У случају да оштећења буду захтијевала затварање пу та, мје шта ни ових се ла ће би ти од сјечени од Те слића, првен стве но ус краћени за медицинску помоћ и превоз ђака у школу, као и отежано путовање на посао.

Општинска управа поново апелује на ЈП "Путеви РС" и надлежно министарство да у што краћем временском периоду санирају ову дионицу, како не би дошло до угрожавања становника овог дијела општине Теслић и њиховог одсијецања од остатка општине.

Завршени радови на утопљавању Основне школе "Доситеј Обрадовић" у Блатници

У оквиру пројекта "Зелени економски развој" завршени су радови побољшања енергетске ефикасности Основне школе "Доситеј Обрадовић" у Блатници. Пројекат је реализовао Развојни програм Уједињених нација (УНДП) уз финан сиј ску по дршку Оп штин ске упра ве Теслић. Вриједност реализованих радова је 200.000 КМ, а пројекат су финансирали општина Теслић са 50% од укупног износа, док су остатак финансирали Влада Шведске и Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС. На свечаној церемонији завршетка радова побољшања енергетске ефикасности основне школе у Блатници, начелник општине Теслић Милан Миличевић истакао је да је ово трећи јавни објекат на подручју општине који је утопљен у склопу 4

GED пројекта. "Општинска управа је осмислила пројекат реконструкције школе овдје у Блатници. Захваљујући УНДП-у и Општинској управи Теслић, ово је трећи објекат на подручју наше општине, који је завршен у

оквиру Развојног програма УН-а како би се повећала енергетска ефикасност. Резултати утопљавања ових објеката су побољшање стања и изгледа објеката, као и смањење трошкова у њиховом загријавању и хлађењу, а самим тим свакако ће се унаприједити и услови рада. Објекти који су раније урађени кроз пројекат 'Зелени економски развој' су Дјечије обданиште 'Палчић' и Средњошколски центар. Такође, ускоро слиједе и радови на четвртом обје кту, одно сно уто пља ва ње Основне школе 'Вук Караџић' Теслић", рекао је Миличевић. Пројекат реконструкције основне школе у Блатници подразумијевао је измјену комплетне столарије и крова, као и постављање фасаде на објекту, те су осигурани бољи услови боравка за 280 ђака и наставника ове школе.

jun 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Уређењем корита Усоре трајна заштита од поплава

Након великих поплава које су прије чети ри го ди не за де си ле Ре пу бли ку Српску, па и подручје општине Теслић, Општинска управа је ушла у пројекат регулације корита ријека Велике и Мале Усоре. У току су активности друге фазе овог великог пројекта, а након тога услиједиће реализација и треће фазе. "Прву фазу смо реализовали током 2016. и 2017. године, ево данас се дешава реализација друге фазе и уговорили смо трећу фазу, која ће практично завршити комплетан овај ток од градског моста до моста на Маргити. Цијеним по мишљењу стручњака и на основу документације која је урађена да ће се овим значајно предуприједити опасност од поплава у овом дијелу општине Теслић", рекао је Ми ло ван Стан ко вић, за мје ник начелника општине Теслић. Укупна вриједност уговорених радова за регулацију корита Велике Усоре је 2,1 милион КМ, због чега су активности и подијељене у три фазе. Средства је обезбије ди ла оп шти на, а је дан дио Ја вна установа "Воде Републике Српске". Кад се заврше радови на регулацији корита Велике Усоре, створиће се услови за ре-

гулацију корита Мале Усоре. "Кад се заврше ове три фазе, онда долази на ред регулација корита Мале Усоре, гдје у првој фази треба измјестити ушће Мале Усоре у Велику Усору и онда приступити регулацији по истом пројекту и на исти начин као што је регулисано корито Велике Усоре", наглашава Станковић. Пројекат регулације корита Велике и Мале Усоре има вишеструк значај. Осим заштите од поплава, које су протеклих година наносиле велике штете у привреди и домаћинствима, као и инфраструктурним објектима, изградња обалоутврда има за циљ и естетски изглед.

"Кад завршимо сав овај посао, мислим да ће општина Теслић прво бити потпу но без бје дна кад су у пи та њу опасности од поплава с једне стране, а са друге стране добићемо један љепши изглед корита Велике и Мале Усоре. Ријеч је о пројекту који је заиста велики и сложен, велике је вриједности и не може се једнократно реализовати. Надам се да ћемо у наредних годину и по до двије године у цијелости заокружити овај пројекат", каже Станковић. У склопу уређења корита Велике и Мале Усоре у плану је да се дуж обалоутврда направи пјешачка стаза, која ће бити у функцији шеталишта.

Почела изградња друштвеног дома у Јасеници

Започете активности на редовном одржавању путева У склопу редовног годишњег одржавања локалних и некатегорисаих путева и мостова у 2018. години службеници Одјељења за стамбено-комуналне послове обишли су већину мјесних заједница на подручју општине Теслић, те су сачинили записник о извршеном прегледу и стању на путевима. Након прегледа стања на путевима, извођачи су уведени у посао, те је одржавање путева започето у Горњем Теслићу, Ђулићу, Шњеготини, Младиковинама, а радови ће у континуитету бити настављени и у осталим мјесним заједницама.

jun 2018.

У Јасеници је почела изградња друштвеног дома који ће бити од вишеструког значаја за мјештане ове мјесне заједнице. Након што је Скупштина општине Теслић усвојила одлуку којом је приватно земљиште откупљено и преведено у власништво општине, успјешно су започели радови на изградњи овог друштвеног дома. Желећи створити квалитетне услове за развој друштва и живота на подручју општине Теслић, те додатно подстакнути грађане на још већу друштвену активност, Општинска управа велику пажњу придаје и развоју друштвене инфраструктуре у шта спада и изградња дома, те је и дио средстава за изградњу обезби-

јеђен из буџета општине. "Ово ће бити велика ствар за наше село, објекат ће имати вишенамјен ску ко рист. Биће ово сја јан простор за омладину, јер ће се организовати разна културна и спортска дружења, а биће функционалан и за старије мјештане. Захвалио бих начелнику општине, који је препознао наше потребе", рекао је Владимир Ћускић, предсједник мјесне заједнице. 5


TESLI]KE NOVOSTI

Тренинг за савјетнике ресурсних центара из области финансијске писмености и савјетовања грађана

Друга обука, која је одржана у Сарајеву, дио је имплементације пројекта "Микрофинансије у Босни и Херцеговини", којег спроводи Међународна финансијска корпорација (IFC), чланица Групације Свјетске банке уз подршку Владе Швајцарске и у сарадњи са EFSE Development Facility. У склопу имплементације треће фазе пројекта "Микрофинансије у Босни и Херцеговини", одржан је дводневни тренинг за тренере, који је у Сарајеву окупио савјетнике из три оформљена ресурсна центра унутар босанскохерцеговачких општина. Тренинг има за циљ усаврша ва ње техничких и стручних вјештина савјетника из

области финансијске едукације и финансијског описмењавања грађана, као и из области пружања бесплатног правног и финансијског савјетовања за презадужене грађане БиХ. Учесници на тренингу су представници општине Стари град Сарајево, општине Теслић и општине Градачац. Наведене локалне заједнице препознале су свој значај у прихватању улоге ресурног центра за активности бесплатног пружања савјета за презадужено становништво или оне који се тек планирају задужити, као и важност у ширењу финансијске писмености и промовисању финансијски одговорног понаша-

ња. Успостављање ресурсних центара унутар ових општина, резултат је вишегодишње успјешне сарадње Пројекта и партнера у његовој имплементацији. Поред представника ресурних центара, тренингу су присуствовали и представни ци Цен трал не бан ке Бо сне и Херцеговине (ЦБ БХ) који су учесницима тренинга представили улогу и надлежности ЦБ БХ, с нагласком на платне системе и централни регистар кредита. Своја досадашња искуства у раду са грађанима у БиХ на тренингу су изнијели и омбудсмани за банкарски систем Републике Српске и Федерације БиХ.

Ватрогасци на свој дан угостили предшколце вртића "Палчић"

Поводом 4. маја, Међународног дана ватрогасаца, предшколци Дјечијег обданишта "Палчић" посјетили су Територијалну ватрогасну јединицу. Ватрогасци су дјецу упознали с опремом и радом ватрогасаца. Старјешина Територијалне ватрогасне јединице Радомир Мразић истакао је да је посјета организована у циљу да и најмлађи узраст општине упозна шта су то ватрогасци, чиме се баве и како изгледа њихов рад. "У малим показним вјежбама представили смо малишанима дио опреме, возног 6

парка и начин рада. Могу рећи да је техника којом располаже Ватрогасна јединица на завидном нивоу, а све то захваљујући

разумијевању локалне управе и начелника општине. Надам се да ћемо и у наредном периоду имати сличних посјета и дружења како би и најмлађи грађани били упознати с мјерама и прописима противпожарне заштите", рекао је Мразић. Територијална ватрогасна јединица Теслић од 2012. године до данас намјенски троши средства противпожарне заштите, а резултат тога је потпуна техничка опремљеност људским ресурсима која је спремна да одговори свим битним изазовима када је ријеч о разним елементарним непогодама и несрећним околностима.

jun 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Симболичан поклон Општинске управе матурантима

Општина Теслић представила своје потенцијале

Општина Теслић учествовала је на 14. Међународном сајму привреде "Тешањ 2018. године", који је свечано отворен 10. маја. Општина Теслић наступила је са штандом Туристичке организације, те неколико теслићких фирми, које су представиле своје инвестиционе потенцијале посјетиоцима сајма. Имајући у виду чињеницу да је на сајму био присутан одређен број представника страних амбасада у БиХ и министарстава, може се рећи да је то добра прилика да се презентује шта општина Теслић нуди потенцијалним инвеститорима, односно да представи своје потенцијале и могућности, те да на тај начин анимира инвеститоре да дођу и улажу на подручју општине Теслић. Током првог дана сајма, након свечаног

отварања, организована је и презентација на којој је заинтересованим субјектима омогућено да се поближе упознају с иницијативама свих учесника. На сајму је учествовало 200 излагача, а када је у питању прошлогодишњи сајам, било је укупно 140 излагача. Земље учеснице на овогодишњем сајму биле су БиХ, Хрватска, Словенија, Србија, Италија и Њемачка. Излагачи су већином предузећа из области металопрераде, машинске индустрије, дрвне индустрије, ауто-индустрије, прехрамбене индустрије, грађевинарства, електроиндустрије, хемијске индустрије, текстилно-кожарске индустрије, индустрије из области екологије, информационе технологије, индустрије услуга, туризма и компаније из јавног сектора.

Општинска управа Теслић, на челу с начел ни ком Ми ла ном Ми личевићем, први пут ове године финан си ра ла је изра ду ма тур ских паноа за ученике двије теслићке средње школе, ЈУ "Никола Тесла" Теслић и ЈУ СШЦ "Јо ван Дучић" Теслић. До сада сваке године ученици су властитим средствима финансирали ову активност, док ће ове године тај терет поднијети буџет општине Теслић. "Ове године имамо двије симболичне новине за наше матуранте, односно за ученике завршних разреда основних и средњих школа, а које су њима значајне, то су бесплатна увјерења о држављанству и извод из матичне књиге рођених, који су им неопходни за упис на даље школова ње, а ко ји су уручени њи хо вим школама, како не би морали долазити у општину. Друга новина су панои за матуранте које је финансирала Општинска управа", рекао је начелник Миличевић.

Начелник Миличевић одржао састанак с Удружењем "Спас шапама" Начелник општине Теслић Милан Миличевић одржао је састанак с Удружењем грађана "Спас шапама", на којем је разговарано о рјешавању проблема паса луталица. Циљ је ефикасно, одрживо и хумано рје ша ва ње про бле ма ко је се огле да у чиповању власничких паса, као и стерилизацији паса луталица. На име, Од сјек за ра звој за је дно с Удружењем настојаће да припреми пројектни приједлог и кандидује га према до-

jun 2018.

наторским организацијама, тиме ће Општин ска упра ва би ти пар тнер у спро вођењу поменутог пројекта, те ће се на тај начин покушати ријешити проблем. Начелник Миличевић истакао је да пружа пуну подршку Удружењу грађана "Спас шапама" и спровођењу планираних активности. Такође, на састанку је договорено да за сљедећу буџетску годину Удружење грађана "Спас шапама" може аплицирати на средства из буџета општине.

7


TESLI]KE NOVOSTI

Свечани дефиле теслићких матураната

Свечаним окупљањем у Спортској дворани "Радолинка", а затим и дефилеом улицама Теслића, матуранти двије теслићке средње школе опростили су се од својих средњошколских дана. Начелник општине Теслић Милан Миличевић пожелио је свим матурантима срећу у даљем школовању, те истакао да је Општинска управа ове године обезбиједила двије значајне новине за матуранте. "У име Општинске управе и ја као начелник пожелио бих срећу свим матурантима у даљем школовању и оно што је најљепше и најважније јесте да им осмијех који носе данас на лицима остане током цијелог живота. Надам се да ће ова генерација матураната имати много више среће од осталих и да ће се успјети задржати у Републици Српској и знања која стичу да ће управо уложити у РС и општину Теслић. Ове године имамо двије симболичне новине за наше матуранте, које су њима значајне, а то су бесплатна увјерења о држављанству и

извод из матичне књиге рођених, који су им неопходни за упис на даље школовање, а која су уручена њиховим школама, како не би морали долазити у општину. Друга новина су панои за матуранте, које је финансира ла Општинска управа", ре као је Миличевић. Према ријечима в.д. директора Јавне установе Средњошколски центар "Јован Дучић" Драгана Поздеровића, испраћено је 195 матураната, девет одјељења, и то из гимназије, економских техинчара, трговачких техничара, угоститељско-кулинарских техничара, те одјељење конобара-кувара.

Директор Средње школе "Никола Тесла" Теслић Вељко Јотановић рекао је да му је велико задовољство што је директор школе која испраћа 60. генерацију матураната. "Заиста ми је велика част што сам директор школе која ове године испраћа 60. генерацију матураната, свима њима желим срећу у будућем школовању и да постану најбољи радници", рекао је Јотановић. Ученик генерације школе "Јован Дучић" је Винка Дакић, која је завршила општи смјер гимназије, а школе "Никола Тесла" је Никола Марковић.

Завршена реконструкција дома за потребе завичајно-парохијског музеја у Прибинићу

У Прибинићу код цркве светог цара Константина и царице Јелене обновљене су просторије и завршени радови на вањском уређењу некадашњег парохијског дома који ће служити за потребе завичајно-парохијског музеја. Завичајно-парохијски музеј намијењен је за поставку предмета и докумената у вези с историјом Прибинића и околине. Свештеник Парохије прибинићке, протонамјесник Драган Марковић каже да се идеја за завичајно-парохијски музеј јавила још 2009. године због проналаска старе црквене архиве, предмета и књига. "Циљна група поред парохијана је и шира околина општине Теслић, као и људи које интересују историја, документација, фотографије. Овај крај доста посјећују екскурзије јер у близини се налазе туристичка мјеста као што су манастир Липље, Хајдучке воде и Бања Врућица, тако да је то добра прилика да посјете и овај музеј када у њему буде извршена поставка. Суштина је представити, не само културу, већ и традицију, вјеру и обичаје овог краја, а то се може најбоље представити кроз документе и предмете. Поставка завичајно-парохијског музеја биће подијељена у четири цјелине. Једна тематска цјелина је како је изгледало једно до8

маћинство у селу Прибинић с народним ношњама, кућанским предметима. Друга просторија ће бити посвећена вјерском животу парохије са свим свештеницима. Сљедећа теметска цјелина ће бити посвећена друштвеном животу овога краја. Поставка четврте просторије ће бити посвећена професору Светозару Душанићу, који је родом из Прибинића и син је проте Стевана Душанића. Светозар је био дугогодишњи управник Патријаршијског музеја у Београду, тако да је доста његове грађе сачувано", рекао је протонамјесник Драган Марковић. Начелник општине Теслић Милан Миличевић истиче да је пројекат добро припремљен и да му је драго што је дио једне добре приче која ће остати за будућност. "Ово је пројекат који су заједнички реализовали Парохија прибинићка, затим Ми-

нистарство цивилних послова БиХ и општина Теслић. Пројекат је давно замишљен, добро припремљен, осмишљен, аплициран према Министарству цивилних послова и уз суфинансирање општине Теслић. Драго ми је да смо дио једне добре приче која ће остати за будућност. Наиме, ради се о крају који има заиста богату историју и који заслужује да ту баштину прикажемо млађим генерацијама. Мени је заиста задовољство да смо успјешно започели и што завршавамо овај пројекат, који ће јавност ускоро моћи да види. Што се тиче финансирања пројекта, Министарство цивилних послова БиХ је издвојило око 20.000 КМ, док је општина Теслић имала око 20 посто обавеза према пројекту. Наравно, овај пројекат много више вриједи, ту има читав низ људи који су помогли да се он оствари. Наш циљ је да и наредних година аплицирамо на пројекте овог министарства с којим имамо одличну сарадњу, прије свега у области културе", нагласио је Миличевић. Црква светог цара Константина и царице Јелене има велики културно-историјски значај и једна је од најстаријих цркава на подручју општине Теслић. Њена градња је започела 1899. године, а освештана је 1900. године.

jun 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Пријем најуспјешнијих ученика теслићких средњих школа

Начел ник оп шти не Те слић Ми лан Ми личевић уприличио је пријем за најуспјешније ученике двије теслићке средње школе, током којег је било ријечи о постигнутим резултатима присутних ученика и њиховим плановима за будућност. Пријему су присуствовали ученици генерације и добитници Вукове дипломе из обје школе, као и учени ци ко ји су не да вно пос та ли републички прваци из области машинства. Они су добили признања и скромне новчане награде за свој труд и рад од начелника Миличевића. Ученик генерације Средње школе "Јован Дучић" је Винка Дакић, док су поред ње добитници Вукове дипломе још Јелена Бубић, Мари ја на Цви јић, Ми ла на Кљечанин, Ма ри на Игњић и Зорана Цвијић. У Средњој школи "Никола Тесла" ученик генерације је Никола Марковић, а поред њега до-

битници Вукове дипломе су Индир Карабеговић и Ахмед Карабеговић. Такође, ученици ове школе Ма ри на Мар ко вић, Ра до ван Бу бић и Божидар Девић су постали републички прваци из области машинства. Начелник Миличевић је истакао да је на дан када се обиљежава Међународни дан дјеце велико задовољство угостити овако младе и успје шне љу де ко ји су бу дућност Те слића и Републике Српске. "Велико је задовољство видјети и чути да се ради о веома успјешним младим људима и мислим да их је значајан број. Оно што је добро и позитивно је да њихова размишљања иду у правцу углавном да упишу техничке факултете који су дефицитарни. Ја могу да им пожелим срећу у будућем раду, животу и школовању, а општина Теслић је на располагању за овако успјешне ученике", рекао је Миличевић. Миличевић се осврнуо и на привилегије које имају ученици генерације у односу на друге ученике у погледу општинских стипендија. "Ученици генерације аутоматски стичу право на стипендије према Правилнику о додјели стипендија, али се надам да ће и остали бити стипендисти општине Теслић, која већ стипендира око 300 ученика и студената", додао је Миличевић. Пријему су присуствовали и директори ове двије образовне установе, као и предсједник и потпредсједник Скупштине општине Теслић, Мирољуб Летић и Мехмед Дубравац, и начелник Одјељења за друштвене дјелатности Жељко Перишић.

Обиљежен Дан побједе над фашизмом Пред Спомен-костурницом у Те слићу, по во дом обиљежавања 9. маја - Дана побједе над фашизмом у Другом свјетском рату, по ложени су ви јен ци и ода та почаст по ги ну лим борцима и цивилима. У крипти Спомен-костурнице налазе се посмртни остаци 63 погинула борца, а ви јен це су по ложили представници Општинске управе Теслић, општинска организација СУБНОР-а и представници политичких партија.

Честитке и подршка младој математичарки

Начелник општине Теслић Милан Миличевић честитао је младој математичарки Невени Радешић на освојеној бронзаној медаљи на Европској математичкој олимпијади за дјевојке, одржаној од 9. до 15. априла у Фиренци. На такмичењу у Фиренци, на којем је учествовало 196 ученица из 52 земље свијета, међу којима су Русија, Пољска, Норвешка, Француска, Румунија, Њемачка, САД, Невена је освојила бронзану медаљу. Миличевић је истакао да је успјех наше математичарке још једна потврда неопходне подршке младима на међународним такмичењима, који представљају Теслић као општину која његује своје таленте и улаже у будућност. "Теслић има ту привилегију да увијек

jun 2018.

има доста талентованих, младих људи у различитим областима, спорта, културе и науке. Дјевојка која је освојила треће мјесто на Европском такмичењу из математике је заиста понос Теслића, нарочито из разлога што она није имала услове за врхунске припреме какве су имали такмичари из дру гих зе ма ља. На ра вно, ми смо јој

пружили подршку како би отишла на такмичење, а она је достојанствено презентова ла оп шти ну, на шта смо по но сни. Општинска управе ће и у наредном периоду подржавати талентоване младе људе, а све у интересу њиховог развоја и школовања, као и промоције општине Теслић", рекао је Миличевић. Невена Радешић, захвалила је начелнику општине на пријему и подршци, која је била присутна све вријеме. "Такмичење је трајало седам дана, било ми је задовољство учествовати јер сам упознала и најбоље свјетске математичарке. За хва ли ла бих начел ни ку, ко ји је подржао одлазак на такмичење, као и на при је му, јер ли је по је зна ти да не ко подржава мој рад", рекла је Невена. 9


TESLI]KE NOVOSTI

Прослављена крсна слава храма Пресвете тројице

Поводом крсне славе храма Пресвете тројице у Теслићу је уприличена традиционална духовданска литија. Традиционална духовданска литија у Теслићу и ове године окупила је велики број вјерника. Литијским ходом улицама Теслића уз молитвена стајања призиван је благослов Божји за све становнике општине. Архијерејски намјесник Миладин Вуковић појаснио је да је празник Силаска Светог духа на апостоле празник рођења цркве Христове и да се тим поводом већ годинама вјерни народ теслићких парохија окупља присуствујући заједничкој светој служби у храму Пресвете тројице. "Користим моменат да поздравим и честитам овај велики дан и празник нашем вјерном народу, а иначе празник Силска Светог духа на апостоле је дан када је рођена црква Христова. Сама црква по својој дефиницији предстваља заједницу вјерујућих у Господа Исуса Христа, који се кроз свете тајне и свето богослужење обједињују. Зато је ово данашње сабрање у ставри слика оног првобитног догађаја

силаска Светог духа на апостоле и слика првобитне цркве", рекао је Миладин Вуковић, архијерејски намјесник теслићки. Међу многобројним вјерницима духовданском саборовању присуствовао је и начелник општине Милан Миличевић. "Читав град практично слави, јер празник овог храма је практично празник

свих православних хришћана. У име Општинске управе желим срећан празник и ми ћемо као и увијек бити ту и заједно са свештенством и народом увијек бити уз њих", нагласио је Миличевић. Послије свете литургије и свечане литије услиједили су чин освештања славског хљеба и народно весеље.

Парастос за пале борце Младиковина, Луг Марковића и Узвинске

Служен парастос погинулим борцима у Доњем Ранковићу

У мјесној заједници Доњи Ранковић служен је парастос и положени вијенци на спомен-обиљежје борцима погинулим у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату. Вијенце су код спомен-обиљежја погинулим борцима положили породице погинулих бораца, предствници Мјесне борачке организације, предстваници Општинске борачке организације, замјеник начелника општине Теслић Милован Станковић и представници политичких партија. 10

У мјесној заједници Младиковине служен је парастос и положени су вијенци на спомен-обиљежје палих бораца про те клог Од брам бе ноотаџбинског рата са подручја ових мјесних заједница. Ви јен це на спо мен-оби љежје по ги ну лим бор ци ма том приликом положили су предсједник СО Теслић Мирољуб Летић, породице погинулих бораца, представници Оп штин ске упра ве Те слић, представници Општинске бо-

рачке организације, те представници политичких партија.

jun 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Служен парастос за 31 палог борца угодновићког краја Служен парастос у Бањи Врућици У Бањи Врућици је служен парастос за 88 погинулих српских бораца у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату и за шест цивилних жртава рата из Доњана, Бање Врућице и Брезових Дана. Парастос је служен поводом хришћанског празника Вазнесења Господњег Спа сов да на, сла ве хра ма у Ба њи Врућици. На заједничко спомен-обиљежје погинулим борцима Бање Врућице, Доњана и Бре зо вих Да на ви јен це су по ложили начел ник оп шти не Те слић Ми лан Ми личевић, замјеник начелника Милован Станковић, представници Општинске борачке организације, породице погинулих бораца и представници политичких партија.

У Угодновићу је 20. маја служен парастос и положени вијенци за 31 српског борца из овог мјеста погинула у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату. Вијенце су код спомен-обиљежја погинулим борцима положили начелник општи не Те слић Ми лан Ми личевић, замјеник начелника Милован Станковић,

представници Општинске борачке организа ци је, по ро ди це по ги ну лих бо ра ца и представници политичких партија. Током протеклог Одбрамбено-отаџинског рата на подручју теслићке општине погинуо је 551 припадник Војске Републике Српске, а 1.500 бораца је теже или лакше рањено.

Крсна слава храма Вазнесења Господњег у Бањи Врућици

Служен парастос погинулим борцима у Блатници

Светом литургијом, литијом око храма и ломљењем славског колача, храм Вазнесења Господњег у Бањи Врућици прославио је своју крсну славу Вазнесење Господње - Спасовдан. Светој архијерејској литургији, коју су служили свештеници Саво Кнежевић,

jun 2018.

Боривоје Шањић и Вукан Субић, присуствовао је велики број вјерника, међу којима и начелник општине Теслић Милан Миличевић. Начелник Миличевић је свим вјерницима честитао крсну славу храма, с поруком да је увијек дочекују у миру и слози.

У Бла тни ци је по во дом Мар ков да на служен парастос и положено цвијећа на спомен-обиљежје, гдје су уклесана имена погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата из Језера, Подјезера, Јасенице и Блатнице. На заједничко спомен-обиљежје погинулим борцима вијенце су положили представници Општинске управе, представници Општинске и Мјесне борачке организације, породице погинулих бораца и представници политичких партија. 11


TESLI]KE NOVOSTI

Одржан концерт Музичког друштва "Музикус"

У кино-сали 18. маја је одржан концерт Музичког друштва "Музикус". Концерт под на зи вом "Љу бав је јача од смрти" по свећен је обиљежавању стогодишњице страдања царске породице Романов. Музичко друштво "Музикус" ће у јулу представити општину Теслић на манифестацији "Царски дани", која се одржава у Русији. Предсједница "Музикуса" Биљана Лазић изразила је задовољство што ће бити дио фестивала православне културе на којем учествује око 50.000 поклоника из читавог свијета. "У новембру 2017. године смо добили позив да учествујемо на великој манифестацији која се сваке године одржава у Русији, а ове године поводом стогодишњице од страдања свете царске породице Романов. Посебно смо почаствовани што ћемо учествовати на манифестацији, а такође што ћемо стећи нова пријатељства, те упознати земљу Русију. Наше путовање ће трајати од 8. до 23. јула. Што се тиче овог концерта, куповином улазница посјетиоци су помогли одлазак друштва у Русију. Ре пер то ар пје са ма је пажљи во одабран, састоји се од духовних пјесама посвећених светим царским мученицима, али и пјесмама посвећеним цару Лазару и Светом Сави", рекла је Лазићева. Ва ња Пај ка но вић, шеф Од сје ка за

Пишите нам Поштовани грађани, свoје приједлоге, приче и информације које желите да буду објављене у билтену шаљите на адресу општине Теслић са назнаком "за билтен" или на e-mail адресу: informisanje@opstina teslic.com 053/411-524. штампа: Независнe новине. www.opstinateslic.com 12

односе с јавношћу и грађанска питања, рекла је да учествовање на манифестацији која се одржава у Русији много значи Музичком друштву, али и општини Теслић. "Част нам је што ће ове године Музичко друштво 'Музикус' наш град представити на манифестацији 'Царски дани', која се одржава у Русији. Учествовање на

овако важној манифестацији много значи за једно музичко друштво. Ми ћемо као општина с великим задовољством учинити све да цијели овај пројекат одласка на манифестацију у Русију помогнемо и логистички и материјално, а све у интересу њиховог развоја као и промоције наше општине", рекла је Пајкановићева.

Слава храма у Жарковини и парастос погинулим борцима

Филијални храм Пресвете тројице у Жарковини свечано је прославио своју крсну славу Силазак Светог духа на апостоле Духовски уторак. На овај велики празник служена је и пољска молитва (масла) и служен је парастос погинулим борцима Жарковине. Свету литургију служили су свештеник протојереј-ставрофор Миро Ђукарић, као

пензионисани свештеници протојерејиставрофори Саво Кнежевић и Боривоје Шањић. Послије свете литургије услиједила је духовска литија око храма и парастос погинулим борцима Жарковине. Након литије и парастоса освештан је и преломљен славски колач с овогодишњим кумом господином Мирком Панићем. Кумство и благослов за идућу годину

jun 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Друго мјесто Школи шаха "Мат" из Теслића Први рођендан ПК "Очауш"

У дебитантском наступу у сениорској конкуренцији на Другој лиги Републике Српске, која је одржана од 17. до 20. маја 2018. године, у Котор Варошу, Школа шаха "Мат" из Теслића је освојила друго мјесто. По одлуци руководства школе, које је сматрало да су испуњени минимални и неопходни услови за први наступ Школе шаха "Мат" у сениорској конкуренцији, приступило се реализацији замишљеног. Због разједињености теслићког шаха, која траје више од деценију и по, није било могуће оформити екипу само од теслићких шахиста. Морало се приступити избору и преговорима са шахистима из ближе средине. Наишли смо на велико разумијевање и изузетну подршку наших саговорника. Поред петорице Теслићана, наступила су и двојица из Приједора и један из Бањалуке. Екипа је наступила у саставу: 1. табла ИМ Душан Лекић (Бањалука), 2. ФМ Жељко Симић, 3. ФМ Драшко Бабић (Приједор), 4. МК Веселин Крговић, 5. МК Игор Дринчић (Приједор), 6. Марко Липовчић, 7. МК Крешимир Худолин и Жељко Ковачевић. За почетак веома добар резултат. Само је доживљен пораз у директном сусрету од првопласираног ШК Котор Варош.

Табела: 1. ШК Котор Варош 16 меч бодова/39,5 поена, 2. ШШ "Мат" Теслић 14/40, 3. ШК Козара Градишка 11/27,5 4. ШК Рибник 9/26,5 5. ШК Виторог Шипово 7/21,5 6. ШК Лијевче Нова Топола 6/23,5 7. ОШК "Слога" Добој 6/20,5 8. ШК "Гамбит" Бањалука 3/15 и 9. ШК "Поткозарје" Горњи Подградци 0/2. Појединачни резултати шахиста ШШ "Мат": 1. ИМ Душан Лекић 7/8, 2. ФМ Жељко Симић 7,5/8, 3. ФМ Драшко Бабић 6,5/8, 4. МК Веселин Крговић 4,5/7, 5. МК Игор Дринчић 5/5, 6. Марко Липовчић 8/8, 7. МК Крешимир Худолин ½ и 8. Жељко Ковачевић 0,5/2. За најбоље играче по таблама на Другој лиги Републике Српске проглашени су: 2. табла ФМ Жељко Симић 7,5/8, 3. табла ФМ Драшко Бабић 6,5/8, 5. табла МК Игор Дринчић 5/5 и 6. табла Марко Липовчић 8/8. Посебно треба истаћи резултат најмлађег Марка Липовчића (13 година) са осам побједа из исто толико партија и који је без дана одмора наставио такмичење послије освојене златне медаље и шесте титуле шампиона Босне и Херцеговине на 19. кадетском и јуниорском првенству БиХ у Неуму. Од 2019. године Школа шаха "Мат" се такмичи у Првој лиги Републике Српске.

Поводом успјешне прве године својих активности, Планинарски клуб "Очауш" 19. маја је у хотелу "Кардиал" организовао промоцију књиге "Мој Еверест - сан и јава" Драгане Рајбловић. Драгана Рајбловић је једина српска планинарка и прва са Балкана која се попела на Монт Еверест, 2007. године. Поред овог историјски значајног успона за српско планинарство, извела је и друге, као што су успон на највиши врх Европе, Елбрус, на највиши врх Африке, Килиманџаро, на највиши вулкан свијета, Охос дел Саладо, и на неколико других хималајских врхова. Због својих успјеха проглашена је заслужним спортистом Србије и уврштена у листу знаменитих жена Србије. Данас у Београду води Планинарски клуб "Алти" с којим ПК "Очауш" има успјешну сарадњу. У току промоције, теслићки планинари и љубитељи природе слушали су о њеним искуствима, погледали кратак документарни филм о успону и дружили се са Драганом Рајбловић. ПК "Очауш" је уз помоћ спонзора откупио 10 примјерака књиге и поклонио теслићким школским и градским библиотекама. Други дан боравка Рајбловићеве у Теслићу "очаушанци" су искористили да јој представе туристичке и планинарске потенцијале општине Теслић и окружења. Очекују да би уз помоћ Планинарског клуба Д. Рајбловић у наредној години имали више посјета планинара из Србије теслићким планинама.

Служен парастос за погинуле борце Бијелог Бучја

преузео је господин Тихомир Ливњак са својом породицом. Вијенце на спомен-обиљежје погинулим борцима Жарковине положили су породице погинулих бораца, представници Општинске и Мјесне борачке организације, представници Општинске управе и представници Српске демократске странке.

jun 2018.

Два де се тог ма ја је у Би је лом Бучју служен парастос и положени вијенци за 14 српских бораца погинулих у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату. Вијенце су код спомен-обиљежја погинулим борцима положили начелник општине Милан Миличевић представници Општинске борачке организације, породице погинулих бораца и представници политичких партија. Бијело Бучје данас броји само четири домаћинства. Велики број мјештана овог

села настанио се широм Војводине, тако да им је обиљежавање овог датума прилика да сви заједно поново бораве на свом огњишту. 13


TESLI]KE NOVOSTI

Злато за Алмину Рашић

На Прољећном митингу пријатељства у Сремској Митровици, који је одржан 29. априла 2018. године, Алмина Ршић је скоком од 5,05 м освојила златну медаљу. Поред Алмине, теслићки атлетичари су имали представнике у дисциплинама: на 60 м Чедомир Смиљанић заузео четврто мјесто, Марија Гачић је била шеста на 600 м, а Милош Гачић је заузео десету позицију у дисциплини бацања вортекса.

Сребро за маратонца

Прво појединачно првенство Републике Српске, које је одржано у Новом Граду 21. маја 2018. године, наш дугопругаш Жељко Купрешак је истрчао за 4:13:57, што га је сврстало на тринаесту позицију у свеукупном пласману, а на трећу позицију у пласману за Првенство РС.

Атлетичари, понос Теслића!

Теслићки атлетичари су на Појединачном првенству БиХ за старије пионире, одржано 20. марта 2018. године у Бањалуци, постигли изванредне резултате: Алмина Рашић, рекордерка БиХ, поставила је нови рекорд у дисциплини 100 м (12,47), у скоку удаљ, такође, златна медаља с резултатом 5,13 м. Ања Биљановић, златна медаља и повећан лични рекор на 27,48 у бацања копља (500 г). Марија Гачић, најмлађа дугопругашица, пласирала се на четврту позицију резултатом 2:00,14 у дисциплини 600 м. Игор Рашић постигао нови лични рекорд у дисциплини троскока резултатом 13,44 м. 14

jun 2018.


TESLI]KE NOVOSTI Теслићани на бањалучком полумаратону

Бањалучки полумаратон је привукао огроман број такмичара, чак 878 у мушкој и 403 у женској конкуренцији. Уз подршку "Урбан кафеа" и Атлетског клуба "Теслић Б.Б." теслићки дугопругаши су организовано отишли у Бањалуку. Успјели су истрчати, а били су у самом врху полумаратонске трке: Сања Поздеровић, са стартним бројем 5.899, истрчала је стазу за 2:17:07 и пласирала се на 158 позицију, Жељко Купрешак, члан АК "Теслић Б.Б.", са стартним бројем 5.897, истрчао је стазу за 1:45:31 и пласирао се на 100. позицију, Јасмин Аличехајић, са стратним бројем 5.902, истрчао је стазу за 1:45:31 и пласирао се на 175 позицију, као и Драгиша Борић, са стартним бројем 5.901, такође са временом 1:45:31. Екипа у штафетној трци није стигла у комплетном саставу, због чега је Ђорђе Секулић, као четврти члан екипе, наступио с члановима из других градова који су жељели да помогну Теслићанима.

Међу сениоркама шеста! Међународни атлетски митинг одржан је 23. маја 2018. године у Загребу, гдје је наша пионирка Алмина Рашић трчала у конкуренцији сенирки. Истрчала је 100 м за 12,70 и пласирала се на шесту позицију.

jun 2018.

Липовчић златни по шести пут

На 19. кадетском и јуниорском шаховском првенству Босне и Херцеговине, које је одржано у Неуму од 13. до 16. маја 2018. године, Марко Липовчић члан Школа шаха "Мат" из Теслића, по шести пут се позлатио. Он је први пут наступио у групи шахиста до 14 година. Био је убједљив у односу на

противнике, пошто је од другопласираног и трећепласираног имао 1,5 поена више, што је у шаху огромна разлика. Остварио је седам побједа: Миралем Ганић из ШК Травник, Алексеј Видић из ШК Дервента, Душан Козомара из ШК "С. Глигорић" Бијељина, Фарис Авдић из 5. ОШ Илиџа, Немања Д. Алексић из ШК "Младост" Теслић, Дарио Живковић из ШК Орашје и Патрик Остојић из ШК Бротњо Читлук, а ремизирао са Нермином Хазнадаром из 5. ОШ Илиџа и Емиром Филиповићем из ШК Бихаћ. На крају такмичења у четири дана и одиграних девет кола, Марко је имао осам поена и 10,4 нова рејтинг поена. Ово је још један сјајан наступ и велики успјех Липовчића на бх. шаховској сцени. Да подсјетимо: 2013. златне мадаље до осам година, 2014. и 2015. до 10 година, 2016. и 2017. до 12 година и 2018. до 14 година. Сестре Милана и Маша Бабић обогатиле су полице Школи шаха "Скакач" из Бањалуке, за коју наступају од ове године за златну медаљу - Милана и сребрну - Маша у групи шахисткиња до 10 година.

Збор соколова о Светом Василију Острошком код манастира Липље

Ова традиционална манифестација одржана је 13. маја 2018. године. Манифестација је одржана према програму Соколског друштва, а у циљу сарадње с Православном црквом. Послије учешћа у литургији приступило се такмичарском дијелу програма. Такмичење се одвијало на платоу испред манастира Липље у старим витешким дисциплинама. Постигнути су сљедећи резултати: Скакање преко препрека 1. Марко Бубић 2.Ђорђе Коњевић 3. Синиша Шкребић Бацање камена с рамена 1. Миладин Ђурић 2. Драган Ђукић 3. Марко Бубић Надвлачење клипом 1. Миле Топић 2. Милан Васић 3. Александар Гаврић Бој на брвну 1. Драган Ђукић 2. Сретко Китић 3. Марко Бубић

Скок удаљ из мјеста 1. Марко Бубић 2. Ђорђе Коњевић Драган Ђукић Надвлачење конопцем 1. Соколска чета Липље 2. Соколска чета Очауш Соколска чета Горњи Булетић По завршетку такмичења организовано је соколско дружење и додјела признања. Велики допринос у организацији манифестације дала је Соколска чета Врела, као и домаћини соколске чете Липље и Шњеготина. У завршном дијелу програма соколовима се придружио и игуман манастира Липље Теаофан. 15


Млади фудбалери из Теслића на турниру у Италији

Школа фудбала "Пролетер" Теслић, дјечаци годишта 2004-2007, отпутовали су у Италију, гдје ће учествовати на турниру у малом фудбалу под називом "Ђурђевдански састанак". Турнир у малом фудбалу већ пет година заредом организује Српска културна спортска организација "Круна" из града Скио. Овом приликом подмладак Пролетера боравиће у Италији на позив Теслићана који живе у дијаспори, а уз подршку начелни-

ка општине Милана Миличевића. "Про шле го дине мла ди фудба ле ри Пролетера освојили су овај турнир, што је важно, али је много важније да су то дјеца која воле да се друже, путују и што ће имати при ли ку да се су сре тну са сво јим вршњацима из осталих градова Републике Српске и Србије. Нагласио бих добру сарадњу с нашом дијаспором, односно с нашим људима из Теслића који живе у Вићенци и околини, а који ће бити домаћини овој дјеци као и сваке године. Надам се да ће ово

дружење бити једно значајно искуство за младе људе. Сигуран сам да ће све протећи у најбољем реду јер је организација веома добра и прије свега озбиљна. Желим им одличан провод, успјех на турниру и срећан повратак кући", рекао је Миличевић. Драго Благојевић, тренер Школе фудбала "Пролетер", захвалио је начелнику за обезбијеђено комплетно путовање за 35 дјеце која ће учествовати на турниру и неколико родитеља који иду у пратњи у Италију.

Teslićke novosti - jun 2018. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period jun 2018. godine

Teslićke novosti - jun 2018. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period jun 2018. godine

Advertisement