Page 1

Намјенским трошењем средстава Ватрогасна јединица све опремљенија

БИЛТЕН ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ * ГОДИНА IX * БРОЈ 103 * МАРТ 2018.

Потписани уговори са 97 нових стипендиста

Теслићанина прославиле иновације

У пољопривреду кроз самозапошљавање

БЕСПЛАТАН ПРИМЈЕРАК

Исидора Кршић спортиста године општине Теслић


TESLI]KE NOVOSTI

Црна књига: Нови промашај и самовоља министра Лукача По во дом са оп ште ња за ја вност службе министра унутрашњих послова Републике Српске упућеног свим медијима да је Полицијска управа Добој поднијела извјештај окружном тужилаштву да "постоји основ сумње… о злоупотреби службе ног по ложаја или овлашћења службеног лица општине Теслић", с пуном одговорношћу тврдимо да не постоји никакав основ нити било каква одговорност, нити било каквог елемента кривичног дјела, нити је општина Теслић на било који начин оштећена, те да се ради о политички мотивисаном саопштењу и самовољи министра Лукача. Неуобичајено је уопште да такво саопштење даје служба министра Лукача

лично, а не Полицијска управа Добој, као што је иначе пракса, и да још тим саопштењем унапријед пресуђује већ у наслову, као да је на слов та бло ида, а не саопштење службе министра унутрашњих послова, што јасно говори о политички мотивисаној позадини цијеле приче. Про је кат про ши ре ња во до во дне мреже, унапређења водоснабдијевања, каналисања и пречишћавања отпадних вода у општини Теслић тзв. ФИШ (FICHE) се финансира средствима Европске уније и сам тендер и јавна набавка спроведени су по правилима PRAG Европске уније и условима уговарања по FIDIC-u, као и Правилником Владе Републике Српске ко јим је про пи са на про це ду ра спро -

вођења јавне набавке. Саму процедуру ја вне на бав ке спро ве ла је ко ми си ја у чијем саставу су били и представници Општинске управе, али и Владе Републике Српске. С обзиром на то да је фирма "Приједорпутеви" повукла своју понуду за прву фазу ФИШ пројекта 15 дана прије доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, самим тиме она није учествовала у надметању за најповољнијег извођача, те би било противзаконито активирање банкарске гаранције у износу од 60.000 КМ у овом случају. Јасно је, дакле, да Општинска управа Теслић није оштећена за 60.000 КМ, нити је било ко могао остварити противправну

Потписани уговори са 97 Начелник општине Теслић Милан Миличевић потписао је уговоре за стипендирање са 97 нових студената. Укупан број стипендија које додјељује општина Теслић заједно са стипендијама за ученике средњих школа, с којима ће на кна дно би ти по тпи са ни уго во ри, износиће око 270 стипендија за 2018. годину. Миличевић је истакао да ће и ове годи не из буџета би ти из дво је но пре ко 250.000 КМ за стипендирање студената. "Ове године први пут с новим правилником имамо неколико нових ситуаци ја, но вих из мје на у сми слу да ће де фи ци тар на за ни ма ња би ти не што што ће у наредном периоду бити стипендирано, тако је и ове године. У дого во ру с при вре дним са вје том општине Теслић означена су дефицитар на за ни ма ња на кон де та љне ана ли зе с при вре дни ци ма. Ра ди се о за ни ма њи ма у кожар ској, обућар ској, текстилној, дрвној индустрији, као и у IT технологијама. Такође, као што је и раније био случај, студенти из категорије породица погинулих бораца и ратних вој них ин ва ли да од прве до

2

mart 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

корист у истом износу, као што у свом саопштењу износи служба министра Лукача лично, а о чему ће се он лично и његово министарство морати изјаснити, као и одбор ник СНСД-а у СО Те слић Ми шо Стојановић, који се, очигледно, није усагласио са својим шефовима, те је у јавност изнио цифру од 400.000 КМ, за коју ће на суду објаснити како је до ње дошао. Про је кат про ши ре ња во до во дне

мреже, унапређења водоснабдијевања, каналисања и пречишћавања отпадних во да у оп шти ни Те слић тзв. ФИШ (FISCHE) пројекат је најзначајнија инвестиција на подручју ове општине у задњих 30 година, којим се рјешава водоснабдијевање за 2/3 општине Теслић, спроводи се беспријекорно у сваком погледу, те може да служи на понос садашњој администрацији општине Теслић и њеном начелнику

Милану Миличевићу. Уколико МУП Републике Српске није политички мотивисан у овом случају и ако је закон исти за све, питамо ту институцију и министра, као и тужилаштво, ако су за ревизорски извјештај који није био негативан начинили извјештај тужилаштву за ситуацију у којој за то нису имали никаквог основа, зашто нису учинили то исто за негативан ревизорски извјештај Министарства здравља Републике Српске, који се по ауто ма ти зму по за ко ну упућује тужилаштву, које је затим дужно исто по за ко ну да пу тем МУП-а пре ду зме ис тражне радње. Питамо МУП и тужилаштво ко је и зашто и по којем основу зауставио истрагу и евен ту ал но по ди за ње оп тужни ца у случају негативног ревизорског извјештаја Ми нис тар ства здрав ља Ре пу бли ке Српске, јединог таквог у историји, те о банковној гаранцији од 12 милиона фирми "Линднер" без одобрења НС РС, зашто ни на кон три го ди не ни шта ни је урађено по том случају и зашто се медији не обавјештавају промптно о прогресу истраге у овом случају као за остале? Надамо се да нећемо морати чекати на одговор још три године. Општинска управа Теслић

нових стипендиста

четврте категорије добијају стипендије по аутоматизму, вуковци и ученици генерација такође", рекао је Миличевић и пожелио свим студен ти ма ус пје шно школовање. Стипендисти кажу да ће им стипенди-

mart 2018.

ја много значити и олакшати школовање. Невена Рељић, студент друге године новинарства и комуникологије у Бањалуци, каже да је ово први пут да добија стипен ди ју и да ће без об зи ра на износ сти пен ди је она сва ка ко рас те ре ти ти

буџет њених родитеља. Марија Ђукарић, студент треће године београдске банкарске академије, истиче да ће јој стипендија добро доћи у даљем школовању и да се нада да ће оправдати указано повјерење. 3


TESLI]KE NOVOSTI

У пољопривреду кроз самозапошљавање

У склопу пројекта ''Партнерством до нових радних мјеста'' Општинска управа у Теслићу расписала је јавни позив незапосленим лицима за пријаву учешћа на програм обуке у пољопривреди, а све с циљем самозапошљавања и формирања комерцијалних пољопривредних газдинстава. На расписани јавни позив, који је трајао до 9. фебруара, могла су се пријавити искључиво лица која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање. За најмање 20 заинтересованих апликаната који успјешно заврше обуку, те се одлуче за комерцијалну пољопривредну производњу, отвара се могућност да аплицирају и остваре право на подстицајна средства у износу од 3.000 КМ, која су обезбијеђена у буџету пројекта. ''Од предвиђених три хиљаде конвертибилних марака 1.500 марака аутоматски се уплаћује као обавеза плаћања пензионог и здравственог осигурања, што произлази из саме регистрације комерцијалног пољопривредног газдинства. Друга половина од 1.500 марака може се употријебити за плаћање инпута у пољопривредној производњи, што подразумијева набавку сјеменског материјала, минералног ђубрива, опреме, механизације и слично'', појаснио је шеф

Одсјека за пољопривреду Његомир Кљечанин. Критерјум који ће утицати приликом одабира корисника пројекта биће квалитет написаног бизнис плана, чија је израда саставни дио програма обуке. Обука је бесплатна за све полазнике и трајаће један дан. ''Скупштина општине је кроз пољопривредну стручну службу организовала или ће организовати предавање за пољопривредне произвођаче у смислу подизања њихових компетенција и одлучивања за одређену производњу. Предвиђена је едукација на четири теме, у сточарству, производњи малине, пластеничкој производњи и једна у производњи корнишона. Дакле, ради се

о производњама чија је реализација сасвим извјесна на тржишту, а уз то постоји и одређена традиција ових производњи на простору општине Теслић'', рекао је Кљечанин. Кљечанин је додао да је опредјељење и намјера да се формира што већи број комерцијалних газдинстава, односно да се кроз стицање адекватних знања и компетенција смањи број незапослених и унаприједи конкурентност на тржишту рада. Он је закључио да комерцијално пољопривредно газдинство, поред других бенефита, ствара могућност за повећано коришћење подстицајних средстава и сву институционалну подршку, било да се ради о општинском или републичком нивоу.

Мјештани Шњеготине Горње

Мјештани Шњеготине Горње су 18. фебруара текуће године са збора грађана поручили Влади Републике Српске и другим надлежним институцијама да ће, уколико у року од 60 дана не добију 4

потврдан одговор да ће се дионица регионалног пута 476А која пролази кроз њихово село до краја године асфалтирати, приступити репресивним мјерама, односно да ће онемогућити

саобраћај на том дијелу пута. Због неадекватног одржавања регионалног пута 476А мјештани Шњеготине Горње и других околних мјесних заједница годинама муку муче, јер усљед већих падавина пут готово да постаје непроходан. Најкритичнија је макадамска дионица Лађевац - Кошћук у дужини од пет километара. Осим што се нередовно одржава пут, проблем стварају и дотрајале конструкције мостова, а највећи узрок лошег стања мјештани виде у експлоатацији шуме. ''Експлоатација шуме наравно да јесте узрок и проблем је што предузеће за шуме сијече на овом подручју. Тренутно сада, а и читаву годину је сјекло, а уопште не воде рачуна кад тимбечецима вуку кладе. На тај начин пут још додатно

mart 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Намјенским трошењем средстава Ватрогасна јединица све опремљенија

На основу расположивих и планираног прилива новчаних средстава од противпожарне накнаде Територијална ватрогасна јединица ове године ће на располагању имати око 162.000 КМ. Као и лани, план је да се ова средства искључиво утроше у техничко опремање и усавршавање јединице. С обзиром на то да је на рачуну посебних намјена одраније остало неутрошених око 32.000 марака, у Територијалној ватрогасној јединици рачунају да ће ове године на располагању имати 112.000 КМ. Међутим, томе треба додати и 50.000 марака које ће накнадно бити издвојене из општинског буџета за набавку још једног ватрогасног возила. ''Надамо се да ће та средства бити довољна за наш овогодишњи рад, с тим да смо од стране општине добили 50.000 КМ за набавку новог ватрогасног возила и од Ватрогасног савеза Републике Српске имамо 200.000 марака, тако да то укупно износи 250.000 марака за набавку новог ватрогасног возила'', истакао је старјешина Територијалне ватрогасне јединице Радомир Мразић. Осим техничког опремања ватрогасне јединице, Мразић је рекао да ће се један дио расположивих средстава усмјерити

на измирење кредита за раније набављено ватрогасно возило, али и усавршавање и опремање ватрогасаца. ''Ове године планирамо отплaту редовног дуга за набавку ватрогасног возила, које смо набавили 2014. године, као и набавку заштитне опреме за ватрогасце, што личне, што колективне. Надамо се да ћемо успјети одрадити одређене активности и на реконструкцији простора којег користи Ватрогасна

јединица, али све то зависи од прилива средстава која долазе од стране Ватрогасног савеза Републике Српске'', рекао је Мразић. Мразић је закључио да га радује што општинско руководство намјенски усмјерава средства од противпожарне накнаде, наглашавајући да је захваљујући томе Територијална ватрогасна јединица задњих година знатно унаприједила своју опремљеност.

запријетили блокадом пута

подеру'', испричао је мјештанин Ненад Летић. ''Пут је стварно у лошем стању. Ово одржавање више је немогуће. Што насипају, за седам дана је већ пропало. Једино рјешење је да се тих пет километара у овој години коначно састави, односно асфалтира, а то је уједно и предуслов за останак омладине, као и повратак неких који су напустили ово подручје'', мишљења је мјештанин Живко Николић. Због изузетно лошег стања пута мјештани Шњеготине Горње одлучили су да предузму одређене мјере, те су одржали због грађана, који је у потпуности искључио политику из овог њима горућег проблема. Једногласно су поручили Влади РС и другим надлежним

mart 2018.

институцијама да ће, уколико у року од 60 дана не добију потврдан одговор да ће критична дионица пута до краја године бити асфалтирана, приступити репресивним мјерама, односно да ће физички онемогућити саобраћај за сва возила на том дијелу пута.

''Уколико не будемо добили потребне или жељене одговоре, мјештани Шњеготине Горње су спремни и на неке репресивније мјере, као што је прекид саобраћаја или нешто слично. Надамо се да ће све институције које су надлежне за овај регионални пут, који је у изузетно лошем стању, наћи за сходно да коначно ријешимо то питање и да у наредном периоду буду сви задовољни'', истакао је предсједник Савјета мјесне заједнице Мирољуб Летић. Мјесна заједница Шњеготина Горња има око 450 домаћинстава. Ако се узму у обзир друга насеља која се наслањају на регионални пут 476А, могло би се закључити да је због лоше проходности пута угрожено више од 1.000 домаћинстава. 5


TESLI]KE NOVOSTI

Љетовање у Бечићима за 45 дјеце

Центар за социјални рад, у склопу пројекта Јавног фонда дјечје заштите Републике Српске "Социјализација дјеце", расписао је конкурс за одлазак дјеце на љетовање у Бечиће. Конкурс је намијењен дјеци корисницима социјалне заштите. Пројекат "Социјализација дјеце" траје од 2002. године. Према ријечима

директора Центра за социјални рад Ратка Маркочевића, предвиђено је да из теслићке општине пројектом буде обухваћено 45 дјеце узраста од шест до 15 година. "Конкурс је отворен до трећег марта текуће године. Као и сваке године, јавни фонд је одобрио да општина Теслић може да аплицира за 45 корисника. Могу рећи

да је овај пројекат изузетно значајан, јер нека дјеца први пут одлазе на море, стичу разна искуства и пријатељства. Иначе, пројекат обухвата и дјецу која су с посебним потребама и ми у Центру смо мишљења да је овај пројекат до сада дао изузетне резултате", истакао је Маркочевић. По узору на раније године, допринос пројекту даће и локалне институције, односно установе. Сви учесници пројекта биће ослобођени плаћања љекарског увјерења, а под покровитељством начелника општине дјеци ће бити обезбијеђен џепарац. "У овај пројекат укључено је више субјеката. Прије свега ту је Јавни фонд за дјечју заштиту, затим Министарство здравља и социјалне заштите, Центар за социјални рад и, наравно, локална заједница, која својим учешћем сваке године подржава овај пројекат. Свакако да су и ове године у пројекат укључене и одређене установе као што је Дом здравља, који за сву дјецу обезбјеђује бесплатне љекарске прегледе, знајући да дјеца не могу отићи на љетовање док се не утврди њихово здравствено стање и услови по којима могу да иду на море", рекао је Маркочевић. Планирано је да дјеца на љетовању у Бечићима, уз пратњу три васпитача, бораве десет дана. Тачан датум одласка још није прецизно одређен, али ће у сваком случају бити у периоду љетних мјесеци.

Теслићанина прославиле иновације

Јеленко Марковић из Теслића обрадом дрвета бави се око 25 година. Шумарски техничар није успио да пронађе посао у струци, али није ни одустајао. Спојио је таленат и знање, направио своју радионицу и почео да ради. "У почетку сам постављао ламперију, правио оградице и неке једноставније предмете. Посла је било па сам успио да набавим алат који ми је потребан за захтјевније начине обраде", прича Марковић. Мало-помало његови радови су добили умјетничку ноту, која се највише види на намјештају који овај мајстор прави. "Моји модели су и иноваторски. Напра6

вио сам бројне корисне предмете. Сада већ имам више од 40 патентираних производа", рекао је Марковић. За њега се управо на пољу иноваторства најдаље чуло. Двије љубави које је спојио донијеле су му награде на свим значајнијим такмичењима која се одржавају у Европи. "Почео сам прије неколико година да се бавим пчеларством. Тада сам увидио бројне недостатке које и најсавременије кошнице имају. Један од њих је и то што у кошнице улазе падавине које могу направити огромну штету. Из тог разлога сам осмислио кошницу у коју падавине не могу да

уђу, односно раздвојио сам полетаљку и подњачу", рекао је Марковић. Додаје да је његова иновација и преносиво постоље за кошнице које штеточинама онемогућава улазак. За постоље је Марковић добио сребрну медаљу на изложбама иноваторских радова у Загребу и златну на сајму у Нирнбергу. Поред тога, добитник је и медаље за висока достигнућа у иновацијама, коју му је уручило руско Министарство науке, те пехара за најљепшу еколошку и технолошку иновацију у Гдањску. Иако га је кошница највише прославила, запажени су били и други његови радо-

mart 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Успјешна прича Мирослава Кљечанина - Италију замијенио планином Очауш и производњом козјег сира Десетине хиљада држављана Босне и Херцеговине спас виде у одласцима у економски развијене земље. Но, они који су тамо углавном желе да се врате и зарађена средства уложе у своју земљу. Један од таквих је Мирослав Кљечанин из Теслића. Из Италије се вратио на планину Очауш и на 1.300 метара надморске висине узгаја алпске козе и чува традицију производње блатничког сира. Повратак на дједовину и покретање сопственог бизниса остварење је сна за

Мирослава Кљечанина. Послове у Италији замијенио је фармом алпских коза. Каже да су и многи други који су отишли схватили да у ЕУ није тако лако и теже да се врате. "Да се направе само мало бољи услови да се ти људи врате. То су људи који имају неко искуство, али и располажу средствима, па да радимо и да ову нашу државу из грађује мо", ре као је Ми ро слав Кљечанин. Прича нам да фи зички посло ви на

фарми нису тешки, али јесте био проблем козе увести у БиХ, као и сада добити дозволе за извоз производа од козјег млијека. "Производимо четири врсте сира кришка, полутврди, млади сир и крем сир. Сирут ку и јо гурт од сто пос то тног ко з јег млијека", казао је Мирослав Кљечанин. Производе пласира у продавнице здраве хране и ексклузивне ресторане. "То је ријеч о ексклузиви и нисмо се претјерано ширили. Продамо на подручју Теслића, Бањалуке, Добоја и нешто шаљемо за Са ра је во", го во ри Ми ро слав Кљечанин. На квалитет млијека утиче и здрава еколошка средина у којој су козе смјештене. Ова фарма удаљена је од Теслића 40 километара, три километра од најближег села и то на 920 метара надморске висине. А козе иду на испашу и пију воду са планинског извора на врху Очауша, који се налази између Влашића и Вучије планине. Прије неколико година Мирослав је увезао 80 коза, стадо сада броји 240 и план је развити га до 500 грла. Уз помоћ европских технолога, планира и производњу сирева по италијанској рецептури. ви. Израдио је и саонице за туристичке вожње на Јахорини, а у сарадњи с Муратом Рекановићем направио је необичну лежаљку за одмор. Иако умјетничка столарија губи значај, Марковић каже да не одустаје. Мало је оних који цијене оваква дјела и који су у могућности да плате овакве предмете. Он додаје да су савремене технологије омогућиле да се штошта прави, али је то ипак далеко од ручне резбарије. Бројни Теслићани су за Јеленка Марковића чули прије свега због ручно разбарених дијелова намјештаја. Мало њих зна да је управо он аутор сувенира ове општине. Два димњака су симбол Теслића, а они су, уз бању, централни дио Марковићевог сувенира.

mart 2018.

7


TESLI]KE NOVOSTI

Обиљежен Дан Борачке организације Републике Српске

У сриједу, 14. фебруара, у кино-сали свечаном академијом обиљежен је Дан Борачке организације Републике Српске Дан бораца. На уприличеној свечаној академији, која је била прилика да се укаже на све оно што је добро урађено за борачку популацију у протеклом периоду, а и проблеме с којима се суочавају, промовисана је монографија "Теслић у Одбрамбено-отаџбинском рату (1992-1995)" аутора Алексе Радишића, Душана Кузмановића Милорада Купрешака и Лазе Ристића. Свечаној академији присуствовао је и начелник општине Теслић Милан Миличевић, који је рекао да је овогодишњу академију обиљежила монографија "Теслић у Одбрамбено-отаџбинском рату (1992-1995)".

"Велика ми је част и задовољство и поносан сам што је у периоду када сам ја на позицији начелника, уз несебично залагање свих оних који су учествовали у писању монографије, дошло до реализације овог пројекта. Питање је сада да ли је добро што се то десило много година након рата или би било боље да се десило раније, у сваком случају вријеме је

најбољи судија, које је довело до сазријевања свијести и потребе за издавањем монографије након једне временске дистанце. Сматрам да је ово историјски дан за наш град и све оне који су се борили за стварање Републике Српске и очување Теслића", рекао је Миличевић. Предсједник Борачке организације општине Теслић Станко Станковић рекао је да овакви догађају показују да пали борци који су своје животе уградили у темље РС и њихове породице нису заборављени и да свако обиљежавање породицама палих бораца и њиховим најближима много значи. Током протеклог Одбрамбеноотаџбинског рата на подручју теслићке општине погинуло је више од 550 припадника Војске Републике Српске, а око 1.500 бораца је теже или лакше рањено.

Помен парастос поводом Дана Борачке организације РС

И ове године поводом Дана Борачке организације Републике Српске служен је парастос и положено је цвијеће у споменхраму Пресвете тројице, гдје су уклесана имена више од 550 погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја ове општине. 8

На спомен-обиљежје погинулим борци ма ви јен це су по ложили за мје ник начел ни ка оп шти не Те слић Ми ло ван Станковић, представници општинске Борачке организације, породице погинулих бораца и представници политичких партија.

mart 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Одржана промоција књиге "Кнегиња без жезла и круне"

У суботу, 24. фебруара, у кино-сали теслићког биоскопа уприличена је промоција збирке пјесама Силване Алексић под називом "Кнегиња без жезла и круне". У вријеме ратних дешавања ауторка књиге напустила је родно мјесто Бочињу, код Маглаја, што ју је заправо и подстакло на писану ријеч. "Моја прва књига настала је као порив да се не заборави одакле сам. Мој чукундјед је био кнез по оцу и хтјела сам да моје дијете зна своје коријене, да оставим

mart 2018.

писани траг како се то не би заборавило", рекла је Силвана. Збирка пјесама "Кнегиња без жезла и круне" подијељена је у три цјелине, родољубиву, љубавну и посветну, те се препоручује свим узра сним ка те го ри ја ма читалаца. Промоцији збирке пјесама Силване Алексић присуствовао је и Саша Гајић, предсједник Савеза српске дијаспоре у Словенији, такође један од рецезената књиге.

У то ку књиже вне вечери Га јић је уручио захвалнице и признања за успјешну сарадњу с општином Теслић и СПКД "Просвјета" "На Скупштини српске дијаспоре Словеније одлучили смо да највише признање, зла тну ме да љу, уручимо оп шти ни Теслић и предсједнику СПКД 'Просвјета' Жив ку Пе тро вићу из ра зло га што смо имали добру и успјешну сарадњу и ово је, да кажем, печат те заједничке сарадње", рекао је Гајић. Шеф Одсјека за односе с јавношћу и грађанска питања Вања Пајкановић изразила је захвалност за додијељено признање, по ручив ши да ће Кан це ла ри ја за дијаспору наставити унапређивати сарадњу с људима који живе и раде у иностранству. "Постојање Канцеларије за дијаспору је по ка за ло сво ју оправ да ност јер су успостављени разни облици сарадње у свим сферама друштвеног живота. Овим признањем Савеза српске дијаспоре које нам је уручено изражено је задовољство досадашњим степеном сарадње, која је била изузетно успјешна. У име начелника захваљујем на овом признању и надам се да ће успјешна сарадња у наредном пери оду би ти нас тав ље на и, на ра вно, тежићемо да је још више унаприједимо", рекла је Пајкановићева. 9


TESLI]KE NOVOSTI

Исидора Кршић спортиста године општине Теслић

Иси до ра Кршић чла ни ца Жен ског рукометног клуба "Борја" Теслић, проглашена је за најбољег спортисту општине за 2017. годину. За нај бо љу спор тску ор га ни за ци ју проглашен је Куглашки клуб "Минерал", док је тренер овог клуба Бранко Стјепановић понио титулу најбољег тренера, а титула за најуспјешнијег спортског радника припала је Невену Рашићу. Исидора Кршић, која је изабрана за

најбољег спортисту, рекла је да јој признање представља круну на сезону која је била врло успјешна. "Остварила сам неке од својих најбољих резултата и ово је највећа мотивација за сваког спортисту. Захваљујем свима који су ме подржавали и били уз мене, то су моја екипа и моји родитељи", рекла је Исидора. Замјеник начелника општине Теслић Милован Станковић рекао је да је ово

вече за резимирање спортских резултата у 2017. и при ли ка да се при каже већина младих људи и њихових учитеља који се баве спортом. "Теслић је мала општина с великим бројем младих људи који се баве спортом и ве ли ким бро јем спор тис та ко ји постижу врхунске резултате, што је веома значајно. Спорт у Теслићу је дио уку пног живо та на ше оп шти не, ми у Оп штин ској упра ви смо свје сни те чињенице и из тих разлога сваке године из буџета издвајамо значајна средства за фи нан си ра ње спор тских колектива. Вечерас су многим спортистима уручене награде за њихов успјех у претходној години и њихови резултати су на не ки начин про мо ци ја наше оп шти не", ре као је Стан ко вић и ис ко рис тио при ли ку да свим на грађеним спортистима честита на успјеху који су постигли у претходној години. Овогодишњој манифестацији "Вече спорта и избор најбољих спортиста општине Теслић за 2017. годину" присуствовале су фудбалске легенде Црвене

БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА "БЕОГРАД - БАЊАЛУКА" ПОСТАЈЕ

Старт друге етапе из

Руски професионални тим Газпром и Bardiani из Италије најавили су долазак на бициклистичку трку "Београд - Бањалука 2018", што ће подићи квалитет традиционалне трке, која има утицајно мјесто у свијету спорта у региону. Трка "Београд - Бањалука" је од ове године одлуком Свјетске бициклистичке уније у вишој категорији, односно категорији 2.1, што аутоматски привлачи јаче тимове и професионалце. "Газпром је најјача руска екипа, која се такмичи на 'Тур де Франсу', 'Ђиро д' Италији'... и њен долазак много значи за нашу трку. Досад професионалне екипе нису 10

учествовале, јер нисмо били прва категорија, али како растемо и квалитет учесника је већи. Bardiani из Италије је, такође, професионални тим, веома добар, а поред бројних врхунских возача очекујемо наступ Виталија Бутса, који је 2016. славио на једној од наших трка", рекао је Владимир Куваља, директор трке. Екипа Газпрома ће уочи трке боравити неколико дана у Бањалуци, у град на Врбасу ће доћи након трке у Хрватској, а ко ће све бити на старту трке "Београд Бањалука", која је на програму од 27. до 29. априла, остаје да видимо. Тимови се увелико пријављују за нас-

туп на трци, која ће ове године доживјети 12. издање, али и први пут бити вожена као етапна трка. "Пријављено је 12-13 екипа, а долазак су први пут најавили тимови из Кине и са Тајланда", додао је Куваља. Услови за прелазак трке "Београд Бањалука" у вишу категорији када су у питању ниво организације и квалитет такмичара испуњени су још 2013. године, а главна препрека биле су финансије. "Побједник добија три пута више бодова него раније, већи је наградни фонд, тако да је и организација трке скупља. За овогодишњу трку нам је потребно 200.000

mart 2018.


TESLI]KE NOVOSTI звезде и Партизана, Владимир Петровић Пижон и Аца Три фу но вић, као и Драган Марковић, селектор рукометне ре пре зен та ци је БиХ, и Бо ри слав Ђурђевић, предсједник Атлетског савеза Републике Српске. По кро ви тељ ма ни фес та ци је "Вече спорта и избор спортисте за 2017. годину" је начелник општине Теслић Милан Миличевић. За најперспективније спортисте по гранама спорта у 2017. години проглашени су: Фудбал: Симон Мишић Мушки рукомет: Стефан Липовчић Женски рукомет: Рената Цвијић Мушка кошарка: Драгиша Цвијановић Женска кошарка: Вања Божић Стрељаштво: Бранко Ковачевић Карате: Милица Гаврић Атлетика: Ања Биљановић Тенис: Лана Петковић Теквондо: Кристијан Секулић Шах: Милана и Маша Бабић За најбоље спортисте по гранама спорта проглашени су: Фудбал: Владимир Марковић Мушки рукомет: Драган Вуковић Женски рукомет: Исидора Кршић Кошарка: Игор Рашић Куглање: Давор Калат Карате: Данијела Цвијановић Атлетика: Алмина Рашић Теквондо: Драган Поздеровић Ор га ни за ци они одбор је до нио одлуку да се постхумно додијели призна ње Мла де ну Па вло вићу, фу дбал ском тре не ру, ко ји је изне на да преминуо 6. фебруара 2018. године.

СВЕ ПРИВЛАЧНИЈА

Теслића КМ. Сада тражимо спонзора жуте мајице (водећи у укупном поретку), а и квалитет екипа зависи од новца. Оне најбоље екипе, попут Скаја, траже много боље услове, а ми ћемо се с пред ста вни ци ма власти и спонзора трудити да доведемо што боље екипе", рекао је Куваља. Засад се зна да је старт у Београду, циљ трке ће бити у Бањалуци, један од домаћина поново ће бити општина Теслић, а у току су преговори да бициклистички караван прође кроз Брчко. Ко ће још угос ти ти би ци клис те из по зна тих свјетских екипа требало би да буде познато ускоро.

mart 2018.

11


TESLI]KE NOVOSTI

Извјештај са такмичења у стрељаштву

у подмлађеном саставу на пушци показати да је овај град непресушни извор талената у овом спорту. Постигнути су сљедећи резултати: КАДЕТИ: Пушка екипно: 1. СК „Геофон“ – Теслић 2. СК „Сарајево“ – Сарајево 3. СК "Леотар" - Требиње Појединачно: 1. Матеј Рашић 386 кругова Теслић 2. Никола Ћорић 385 =//= Сарајево 3. Амар Диздаревић 384 =//= Сарајево 4. Михајло Тешић 384 =//= Теслић 5. Дејан Алексић 371 =//= Теслић КАДЕТКИЊЕ Пушка екипно: 1. СК "Геофон" - Теслић 2. СК "Сарајево" - Сарајево 3. СК "Тешањ" - Тешањ

У не дјељу, 25. фебруара, одржано је друго коло лиге БиХ за кадетске кате го ри је у стре љаш тву, гдје су та кмичари Стре љачког клу ба "Ге офон" из Те слића до ми ни ра ли, ка ко у еки пном, та ко и у по је ди начном пла сма ну. Учествовало је 80 такмичара из 10 градова, а друго коло је одржано по ре-

Пишите нам Поштовани грађани, свoје приједлоге, приче и информације које желите да буду објављене у билтену шаљите на адресу општине Теслић са назнаком "за билтен" или на e-mail адресу: informisanje@opstina teslic.com 053/411-524. штампа: Независнe новине. www.opstinateslic.com 12

гијама у Гацку, Зеници и Високом. Треба ис таћи одличне ре зул та те Те слићана Ма те ја Ра шића и Ми хај ла Те шића у дис ци пли ни пу шка, као и Бранка Ковачевића на пиштољу. Наредни викенд је прво коло Премијер ли ге БиХ, гдје се Те слићки стри јел ци надају да ће одбранити примат најбољих у дисциплини пиштољ - сениори, и

Појединачно: 1. Хана Халаћ 381 круг Зеница 2. Аида Арнаутовић 381 =//= Сарајево 3. Ксенија Готовац 377 =//= Теслић 4. Алмедина Арнаутовић 381 =//= Сарајево 5. Вања Јотановић 369 =//= Теслић Појединачно - пиштољ: 1. Бранко Ковачевић 359 кругова Теслић 2. Иван Слијепчевић 341 =//= Гацко 3. Дино Хујдур 338 =//= Сарајево

Уприличен пријем за фудбалске легенде Пижона и Ацу Трифуновића У оквиру манифестације "Вече спорта и избор најбољих спортиста општине Теслић за 2017. годину", која је одржана 23. фебруара, уприличен је пријем за фудбалске легенде Црвене звезде и Партизана, те бивше Југославије, Владимира Петровића Пижона и Ацу Трифуновића у кабинету начелника општине Теслић Милана Миличевића

На сас тан ку с про слав ље ним фу дбалским асовима, разговарано је о могућој са ра дњи клу бо ва са по дручја општине Теслић с клубовима за које су играли Пижон и Аца. Изражава јући лично за до вољ ство приликом да се нађе у друштву фудбалских хероја многих генерација, начелник Миличевић је рекао да је ово први пут да

mart 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Теслићки атлетичари успјешно отпочели сезону

Почетак атлетске сезоне у Босни и Херцеговини отпочео је Првенством БиХ у дворани, које је одржано у Зеници 24. и 25. фебруара 2018. године. Теслићани су се са овог првенства вратили с освојених пет медаља: Алмина Рашић - златна медаља на 60 м у конкуренцији старијих пионира, Алмина Рашић - златна медаља у дисциплини скок удаљ,

Чедомир Смиљанић - сребрна медаља на 60 м у конкуренцији млађих пионира, Јован Секулић - бронзана медаља у дисциплини скок удаљ у конкуренцији млађих пионира, Игор Рашић - сребрна медаља у дисциплини троскок у конкуренцији јуниора. У конкуренцији цицибанки на 60 м

Тамара Секулић се пласирала на седмо мјесто, а у конкуренцији млађих пионирки на 60 м Ања Биљановић је била шеста, док је Рада Благојевић у дисциплини скок удаљ заузела пето мјесто. У конкуренцији млађих пионира на 60 м Милош Гачић је заузео четврто мјесто, а у конкуренцији цицибана Раде Ђурђевић се пласирао на десето мјесто и четврто у дисциплини скок удаљ. овако еминентни људи буду гости на манифестацији поводом избора спортисте. "Надам се да ће оно што смо у неформалном и врло пријатном разговору имали, бити почетак једне будуће сарадње и већ су ту наговијештене неке нове прилике да се дружимо и да помогнемо и на овај начин развој спорта у Теслићу", рекао је Миличевић. Владимир Петровић Пижон је истакао да ће понијети лијепе утиске из Теслића, те да је његова породица поријеклом са подручја општине Теслић. Честитке најбољим и најперспективнијим спортистима Теслића упутио је и Аца Трифуновић.

mart 2018.

13


TESLI]KE NOVOSTI

Данијела Цвијановић најбоља на турниру у Новој Тополи

Задњег викенда у фебруару каратисти Карате клуба "Sochin" Бања Врућица учествовали су на позивном турниру затво ре ног ти па у Но вој То по ли. Та кмичење се одвијало по ЈКА правилима у дисциплинама кате и борбе.

На турниру је учествовало седам клубо ва са око 180 та кмичара, а Ка ра те клуб "Sochin" је нас ту пио са 36 та кмичара у категоријама од пионира до сениора. Освојене су 32 медаље (16 златних,

12, сребрних и четири бронзане), што им је у генералном пласману донијело друго мјесто. Најбоља такмичарка турнира је Данијела Цвијановић (КК Sochin) с освојене двије златне медаље.

Игор Рашић у троскоку није успио да потврди резултат од 13 м, којег је постигао

у Осијеку (што је рекорд БиХ за млађе јуниоре) скочивши овај пут 12,79 м.

Теслићки атлетичари на дворанском првенству Србије за старије јуниоре На дворанском првенству Србије за старије јуниоре, које је одржано 27. и 28. јануара 2018. године у Атлетској дворани на Бањици, наши атлетичари Алмина Рашић и Игор Рашић представљали су нас у двије дисциплине: Алмина Рашић је на 200 м оборила рекорд БиХ, којег је у истој дворани поставила 2017. године (27,72) на 27,26 за старије пионире. 14

mart 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Теслићани на ширем списку репрезентације БиХ Те слићани Дра ги ша Цви ја но вић и Кристијан Томић позвани су на шири списак У16 кошаркашке репрезентације Босне и Херцеговине. Драгиша и Кристијан су чланови теслићког кошаркашког клуба WBS. "Момци су добили позив за шири списак репрезентације БиХ У16 и надамо се да ће би ти уврште ни у еки пу го ди шта

2002. и млађи на наредним такмичењима. Својим талентом, и прије свега индивидуалним радом, скренули су пажњу на себе свих ре ле ван тних стручња ка са ових простора", кажу из клуба. "Вјерујемо да ће ови момци харати кошаркашким теренима у наредном периоду и да њихо во ври је ме тек дола зи", додају из КК WBS.

Одржано Отворено првенство Београда у дворани за пионире У сриједу, 31. јануара 2018. године, у Атлетској дворани на Бањици одржано је Отворено првенство Београда у дворани за пионире/ке. Пионирка АК "Теслић Б.Б." Алмина Рашић је потврдила свој рекорд БиХ на 60 м од 8,12, који је поставила у Осијеку на отварању дворанске сезоне 27.12.2018. године. Док је у дисциплини скок удаљ Алмина освојила сребро резултатом 5,12 м за само један цм иза првопласиране. На овом такмичењу учествовала је и наша, од ове године, млађа пионирка Марија Гачић, која је у дисциплини 600 м у укупном пласману заузела средину табеле.

mart 2018.

15


Злато за Алмину Рашић

На Отвореном првенству Атлетског савеза Војводине у дворани за млађе јуниоре/ке, које је одржано 17. фебруара 2018. године у Новом Саду, пионирк а Алмина Рашић је

убједљивом побједом у дисциплини 60 м освојила златну медаљу, док је у дисциплини скок удаљ имала велики подбачај, тако да се пласирала на пето мјесто.

На овом такмичењу је учествовао и наш троскокаш Игор Рашић, који је с такмичарима ван конкуренције у дисциплини скок удаљ заузео шесто мјесто, а у троскоку треће мјесто.

Teslićke novosti - mart 2018. godine  
Teslićke novosti - mart 2018. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period februar 2018. godine

Advertisement