Page 1

Дјеци корисницима социјалне заштите уручени новогодишњи пакетићи

БИЛТЕН ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ * ГОДИНА IX * БРОЈ 102 * ЈАНУАР 2018.

Теслић међу 21 јединицом локалне самоуправе у ReLOaD пројекту ЕУ

Отворен "Сњежни град" уз богат забавни програм

Завршено асфалтирање пута у мјесној заједници Рудник

БЕСПЛАТАН ПРИМЈЕРАК

Усвојен буџет општине Теслић за 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Усвојен буџет општине Теслић за 2018. годину

Одборници СО Теслић на 13. редовној сједници усвојили су буџет општине за 2018. годину у висини од 17.250.000 КМ. Усво је ни буџет оп шти не Те слић за 2018. годину у висини од 17.250.000 КМ процијењен је реалним гледајући свеукупну економску ситуацију. Буџет би требало да обезбиједи функционисање свих ви тал них фун кци ја оп шти не ко је чине живот локалне заједнице, при чему ће се 25 одсто буџетског оквира издвојити за социјална давања, али и значајна средства за развој, односно капитална улагања. Осим ре до вне буџет ске став ке у висини од милион КМ, за развој су предвиђена и средства која нису директно везана за буџетски оквир.

Милован Станковић, замјеник начелника општине Теслић, каже да ће бити пројеката који нису везани за буџетски оквир. "То је нешто што заиста представља крупне пројекте на подручју општине Теслић, а ријеч је о регулацији корита Велике Усо ре у ур ба ном ди је лу оп шти не Теслић и ријеч је о наставку пројекта водоснабдијевања и каналисања отпадних во да. Та два про је кта ни су у окви ру буџета, а представљају врло значајне комуналне објекте који ће у наредном периоду имати велики значај за укупан развој општине Теслић", рекао је Станковић. На овој сједници једногласно је усвојена Стратегија развоја општине за пери-

од од 2018. до 2027. године. Стратегија је усмјерена на три кључна циља, а то су привредни и друштвени развој, као и развој комуналне инфраструктуре и животне средине. Сви програми и пројекти планирани за наредни десетогодишњи период процијењени су на 50 милиона КМ. "Стратегија је рађена тако да су стратешки циљеви дефинисани на нивоу од 10 година, а оперативни или секторски циљеви су дефинисани на нивоу од пет година. Сматрам да је стратегија урађена као резултат идеја и захтјева најширих слојева општине Теслић", навео је Станковић. У склопу дневног реда ове сједнице измијењена је Одлука о одређивању радног времена у угоститељским објeктима који се налазе у зградама колективног становања. "Радно вријеме је стандардно као и за све објекте сличног типа, с тим што нема могућност продужења, значи у зимском периоду то је до 22 часа, а викендом до 23 часа, док се у љетном периоду продужава за један сат дуже", рекао је Мирољуб Ле тић, пред сје дник Скуп шти не општине Теслић. На овом скупштинском засједању донесена је и одлука о субвенционисању водних услу га ко ри сни ци ма со ци јал не заштите, тако да ће та лица мјесечно бити ослобођена плаћања по три кубна метра утрошене воде.

Општина Теслић међу 21 јединицом локалне самоуправе у ReLOaD пројекту ЕУ

У представништву Делегације Европске уније у Сарајеву уз присуство шефа Делегације ЕУ у БиХ и специјалног представника ЕУ у БиХ амбасадора Ларса Гунарa Вигемарка и резидентне представнице UNDP-а Сезин Синаноглу, начелник општине Теслић Милан Миличевић, 18. децембра, потписао је Споразум о озваничењу сарадње у склопу Регионалног програма локалне демократије на западном Балкану (ReLOaD). Потписивањем споразума 21 јединице локалне самоуправе постала је дио ReLOaD пројекта који финансира Европска унија, а спроводи Развојни програм Уједињених 2

нација (UNDP). Основни циљ ReLOaD пројекта, како је речено на промоцији, јесте пружити подршку изабраним локалним заједницама у успостављању бољих односа између локалних власти и цивилног друштва у транспарентној расподјели буџетских средстава намијењених за организације цивилног друштва. То јесте, пројекат ће омогућити да се премости празнина у комуникацији између самих грађана и њихових представника у организацијама цивилног друштва и локалних самоуправа.

"Као Европ ска уни ја свје сни смо важности локалних самоправа, односно реализације политика и приоритета виших нивоа влас ти упра во на ни воу ло кал них самоуправа, било да је ријеч о политикама које долазе са државног, ентитетског или кантоналног нивоа. Ситуација је данас таква да су руке локалних самоуправа и даље везане, а грађани за услуге које плаћају кроз порезе и друго, нису у могућности да добију услуге које требају. Тада наступају организације цивилног друштва, које надомјештају изостанак тих услуга, што није одрживо и није у складу с начином који се

januar 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

У нову годину с новом стратегијом развоја општине Општина Теслић ће од 2018. године своје програмске активности реализовати у складу са Стратегијом развоја, која је израђена за наредни десетогодишњи период. Документ је прошао јавну расправу и једногласно је усвојен у локалном парламенту на децембарском засједању. Са крајем 2017. године завршено је

дејство, односно примјена првобитне стратегије развоја локалне заједнице због чега се, заправо, и ушло у процедуру израде новог документа. Сам документ је водиља за капитална улагања и програмске активности у наредних десет година. Према ријечима координатора тима за израду стратешког документа Милована Станковића, вриједност

пројектних мјера и програма који су дефинисани секторским циљевима у првој половини стратегијског периода износиће око 50 милиона КМ. Он је појаснио да се финансијска конструкција планира затворити на начин да се 33 одсто укупних средстава обезбиједи из локалног буџета, а разлика из екстерних извора. ''Кад су у питању визија развоја и стратешки циљеви, стратегија је рађена за период од 2018. до 2027. године, а када су у питању секторски циљеви, они су дефинисани на нивоу петогодишњег развоја. Главни правци развоја који су предвиђени новом стратегијом усмјерени су у развој привреде, друштвени развој, развој инфраструктуре и заштиту животне средине. Стратегија садржи 19 пројеката и око 70 пројектних мјера'', рекао је Станковић. Стратегија развоја теслићке општине за период од 2018. до 2027. године израђена је на основу анкетирања интереса и потреба грађана посредством партнерске групе коју је чинило око 50 људи из свих сфера друштвене заједнице. ''Стратегијом је дефинисано да ће локална заједница бити туристички развијенија, заједница у којој ће привредна структура бити развијена на бази малих и средњих предузећа. Значајно ће бити унапријеђена комунална инфраструктура, што значи да је комплетна друштвена надградња добила своје мјесто и улогу у Стратегији развоја општине'', нагласио је Станковић. Станковић је закључио да је Стратегија развоја општине израђена уз консултантску подршку Развојног програма Уједињених нација, односно УНДП-а посредством тзв. МЕГ пројекта. ради у ЕУ. Из тога разлога смо покренули ову иницијативу за локалне самоуправе с начелницима и градоначелницима, како бисмо видјели шта се конкретно може урадити у по гле ду ра вно мјер не ра спо дје ле средстава на локалном нивоу", рекао је шеф делегације ЕУ у БиХ Ларс Гунар Вигемарк. Цјелокупна вриједност ReLOaD пројекта је 10 милиона евра, док је буџет за БиХ четири милиона. Директну корист од ReLOaD пројекта имаће 38.000 особа. Међу осталим општинама које су ушле у програм су Соколац, Бањалука, Бијељина, Братунац, Брод, Центар Сарајево, Градачац, Ја бла ни ца, Ка кањ, Ма глај, Модрича, Пале, Рудо, Стари град Сарајево, Тешањ, Травник, Требиње, Тузла, Витез и Вогошћа.

januar 2018.

3


TESLI]KE NOVOSTI

Деманти извјештавања РТРС из Теслића

Општинска управа Теслић демантује непрофесионално и политички мотивисано писање и извјештавање РТРС-а из Теслића у вези с пресудом Врховног суда Републике Српске у случају "Промтес". РТРС по ку ша ва да од го вор ност за пре су ду ко јом је оп шти на Те слић оштећена за 3,5 милиона КМ пребаци управо на оштећену страну, без икаквог основа, иако је познато да су за доношење такве пресуде у спору који се водио 12 година одговорне институције Републике Српске попут Врховног суда, Републичког јавног правобранилаштва и РУГИП-а, а на које Општинска управа нема никакав утицај. Да би јавност довели у заблуду и навели на неутемељен закључак да је Општинска управа Теслић оштетила саму себе, РТРС је извијестио да су припадници МУП-а саслушавали службенике запосле не у Оп штин ској упра ви, што је потпуна неистина, јер нико од службеника није саслушаван, нити је иједан други медиј извијестио о томе сем РТРС-а, што говори да се ради о намјерном пласирању де зин фор ма ци ја на рачун Оп штин ске управе Теслић. Уколико се пореде извјештаји од стране других медија и агенција попут АТВ и 4

СРНА, утолико је више јасно злонамјерно и непрофесионално извјештавање РТРСа, јер ниједан други медиј није пласирао неистине на рачун Општинске управе Теслић као што је то чинио РТРС, чак и у насло ви ма обја ва, ко је су за тим на кон реа кци ја у то ку ис тог да на ми је ња ли, схвативши да су прешли све мјере у необјективности. Изја вом пред ста вни ка ло кал ног СНСД-а у Теслићу Мише Стојановића, а коју је пренио РТРС, постало је сасвим јасно какав апсурд и манипулацију тај јавни сервис покушава да сервира грађанима као релевантну информацију, као и то ко стоји иза цијелог случаја, али и иза извјештавања РТРС-а. Стојановић, који је правник, даје изјаву да је пресуда Врховног суда донесена у договору Општинске управе и "Промтеса", а ту тврдњу овај "правник" заснива ни на чему другом него на "причама које су колале". Стојановић је тиме тешко оптужио судије Врховног суда, али и Републичко јавно правобранилаштво, које је било заступник Општинске управе Теслић у овом случају, те би на основу оваквих озбиљних иако произвољних оптужби, требало покренути истрагу и против ових институција и појединаца који су у томе

учествовали, на основу тешких оптужби Мише Стојановића, представника локалног СНСД-а. Правобранилаштво Републике Српске је, да апсурд буде већи, било заступник и Владе Републике Српске и Општинске управе Теслић у случајевима у којима је Општинска управа тужила Владу, а одговорно је за низ судских пресуда на штету не само општине Теслић, него и многих других општина, а поготово града Бањалука, који мјесецима потресају афере у вези с овом институцијом, која је у надлежности управо политичке опције коју заступа Стојановић, то јест СНСД. Све те актуелне афере доводе се у везу с појединцима из управо те политичке опције. Једна од недавних афера у којој су учествовале институције РУГИП и Правобранилаштво, с кадровима СНСД-а, је поку шај да се ЗТЦ-у "Ба ња Врућица" бесплатно препише у власништво у грунтовници општинска и државна земља у вриједности од преко 17 милиона КМ, а у чему је учествовао и Мишо Стојановић, као правник испред ЗТЦ-а. О томе нису колале приче, све је врло добро документовано, међутим о томе се не води истрага, нити је о том скандалу извјештавао РТРС на начин на који то чини сада.

januar 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Потписани уговори с организацијама цивилног друштва у оквиру ReLOaD пројекта

У оквиру Регионалног програма локалне демократије на западном Балкану (ReLOaD) потписивани су уговори с организацијама цивилног друштва за реализацију пројеката на територији општине Теслић. Након јавног позива за организације цивилног друштва, који је спровела општина Теслић у склопу РеЛОаД, пројекти који су одобрени за финансирање су: Удружење "Bona Fide" Теслић - с пројектом "Програм подршке развоју и промоција предузетништва на подручју општине Теслић", Удружење дистрофичара општине Теслић (УДТ) - с пројектом "Информатичка образованост особа с инвалидитетом на подручју општине Теслић", Општинска организација слијепих и слабовидих Теслић (ООСТ) - с пројектом "Имамо право на рад, културу и спорт" и Удружење "Добро срце" Теслић - с пројектом "Укључи ме, и ја постојим". Укупно одобрена средства за реализацију пројеката на подручју општине Теслић износе 102.783,56 КМ, од чега општина Теслић суфинансира износ 32.395,32 КМ. Планирани рок трајања наведених пројеката је од шест до дванаест мјесеци и очекује се да ће сви пројекти бити завршени до краја децембра 2018. године. Начелник општине Теслић Милан Миличевић рекао је да су додијељена средства организацијама које у континуитету имају квалитетан рад са својим корисницима и које су до сада имале више успјешних пројеката. "Након што смо у Сарајеву потписали споразум о сарадњи са UNDP у име 21 локалне заједнице, гдје је општина Теслић учесник овог пројекта, са задовољством смо потписали и споразум о додјели средстава

за четири невладине организације на основу апликација које су поднијели у претходној процедури. Општина Теслић је и даље са задовољством учесник свих пројеката под покровитељством UNDP. У сарадњи с њима реализовали смо читав низ успјешних пројеката, тренутно с њима радимо утопљавање основне школе у Блатници, завршили смо један врло вриједан пројекат утопљавање сре дњошколског центра, као и вртић 'Палчић', а наредне године на реду је Основна школа 'Вук Караџић'. Стотине хиљада марака вриједност пројеката и надам се да ће у будућности оваквих пројеката бити још више", рекао је Миличевић. Општина Теслић је у јулу ове године одабрана да учествује као партнерска јединица локалне самоуправе (ЈЛС) у оквиру ReLOaD пројекта путем директног позива за ЈЛС које су учествовале у једној од фаза UNDP пројекта. На директни позив из априла 2017. године јавило се укупно 33 ЈЛС из Босне и Херцеговине, а у изабраних 10 поред општине Теслић сврстале су се и Бањалука,

Бијељина, Јабланица, Маглај, Стари град Сарајево, Тешањ, Травник, Требиње и Тузла. Поред ових десет ЈЛС партнери ReLOaD пројекта су и 11 општина и градова који су изабрани путем јавног позива за ЈЛС које нису учествоволе у ЛОД пројекту. То су, Братунац, Брод, Центар Сарајево, Градачац, Какањ, Модрича, Пале, Рудо, Соколац, Витез и Вогошћа. Циљ ReLOaD пројекта је даље јачање партнерства између локалних власти и цивилног друштва у Босни и Херцеговини, примјеном модела транспарентног пројектног финансирања организација цивилног друштва (ОЦД) из општинских буџета. ReLOaD ће радити на унапређењу механизама путем којих ће ЈЛС финансирати пројекте организација цивилног друштва који су приоритетни за локални развој. На тај начин ReLOaD пројект ће, у партнерству са 21 ЈЛС, допринијети повећању укључености цивилног друштва у процесе доношења одлука и побољшању нивоа пружања услуга у складу с локалним потребама.

Локалне заједнице траже сарадњу

Начелници општина Теслић и Угљевик, Милан Миличевић и Василије Перић, као и пред сје дник Скуп шти не општине Берковићи Стефан Муратовић, разговарали су у Стразбуру с представницима Института регија Европе о пројектима значајним за побољшање живота у овим локалним заједницама. Предсједник Института региона Европе Франц Шаусбергер рекао је да је ово први пут да три општине наступају заједно и имају жељу да се уз помоћ пријате-

januar 2018.

ља из Аустрије отварају према Европи. Он је ис та као да ће Ин сти тут подржати ове општине и повезати их и са другим партнерима. "Свака општина је потписала спора-

зум о сарадњи, чиме је и озваничено будуће партнерство. Договорене су и конкре тне облас ти за ко је ће оп шти не послати пројектне приједлоге", наводи се у саопштењу. Прије мјесец дана у Опатији одржан је први састанак лидера Српске демократ ске стран ке Ву ко те Го ве да ри це и Шау сбер ге ра, на ко ме је до го во ре но успостављање сарадње општина из Републике Српске, у којима је на власти СДС, с Институтом регија Европе. 5


TESLI]KE NOVOSTI

Незаконито именован директор школе у Витковцима

Због незаконитог именовања директора ОШ "Вук Караџић" у Витковцима, код Те слића, по је ди ни чла но ви Школ ског одбора, као и противкандидат, исказали су незадовољство процесом именовања. Своја неслагања, а уједно и негодовања, на именовање професора физичког васпитања Вање Субашића на функцију директора ОШ "Вук Караџић" у Витковцима исказали су његов противкандидат на конкурсу Милош Жмукић и Никола Стокић, члан Школског одбора, а уједно и предсједник Савјета МЗ Витковци. Обојица су мишљења да Субашић за ра зли ку од Жму кића ни је испу ња вао услове конкурса и да није ни могао бити именован за директора.

"Ја сам један од кандидата за избор директора у овој школи. Господин Вања Субашић не испуњава услове конкурса, пошто он има четири године и шест мјесеци радног стажа, док ја већ 12 година радим у обра зо ва њу", ре као је Ми лош Жмукић, професор физичког васпитања. Члан Школског одбора Никола Стокић оцијенио је да је сједница Школског одбора, која је претходила одлуци министра, не за ко ни то са зва на и да он као члан Одбора на задње засједање није ни позван. Мишљења је да је у надлежно министарство прослијеђен записник који не одговара чињеничном стању. "Ја сам као члан Школског одбора у понедјељак био позван, а за сједницу

Школског одбора у уторак ме нису ни звали. На тој сједници је, а има и у записнику, Школски одбор констатовао да Вања Субашић не испуњава услове конкурса. Након завшене сједнице Школског одбора, претпостављамо, а и тражићемо допис да видимо, оба кандидата су прослијеђена Министарству и министар је именовао другог кандидата који не испуњава услове конкурса", навео је Никола Стокић, члан Школског одбора у ОШ "Вук Караџић" у Витковцима Стокић каже да се овим случајем бавио и Савјет мјесне заједнице. Мишљења је да је у сам случај политика упетљала прсте, али је најавио да ће, без обзира на све, мјештани истрајати у спровођењу закона. "Позадина приче је, значи, политичка. Знају и птице на грани у Теслићу ко је из ког табора гдје прешао, ко гдје ради, ко колику норму има и све се штима тим људима који мијењају политичке дресове. Нажалост, овај момак који испуњава услове, он нема ничији политички дрес и нико не стоји иза њега", каже Стокић. Новоименованог директора школе у Витквцима нисмо затекли у школи, тако да смо остали ускраћени за његово мишљене о цијелом случају.

Мјештани Витковаца против незаконитог именовања директора Основне школе Становници Витковаца, код Теслића, 17. децембра одржали су протестни збор грађана против, како истичу, незаконитог именовања директора школе у њиховом селу. Збор грађана сазвао је Савјет мјесне заједнице, а упоредо покренута је и петиција, коју је потписало више од 200 мјештана. Као што су недавно и најавили представници Школског одбора ОШ ''Вук Караџић'' из Вит ко ва ца, код Те слића, и чланови Савјета мјесне заједнице, да ће уколико надлежно министарство не поништи одлуку, како су рекли, незаконитог именовања Вање Субашића за директора школе, организовати протесте, тако је и учињено. Одржан је збор грађана на којем су се мјештани једногласно успротивили одлуци министра, односно одлуци Владе РС, па су стога покренули и потписивање петиције. Мјештани Витковаца, осим што се не слажу с, како су рекли, нелегалним 6

име но ва њем Су ба шића за ди ре кто ра школе, кажу да их исто именовања вријеђа и изазива вјерску и националну нетрпељивост. Раде Делић, становник Витковаца, каже да се мјештани не могу сложити с овим именовањем. "Они налажу некога директора који нама није по вољи и ми ћемо и даље наставити протестовати док се не удовољи нашим захтјевима", рекао је Делић.

На протестном збору грађана против именовања директора школе мјештани Витковаца су усагласили и одређене закључке. "Ми смо на збору грађана донијели одређене закључке, а то је да обавијестимо просвјетног или управног инспектора, у зависности од надлежности, да провјери сву процедуру у вези с именовањем директора. Други закључак је да се настави с петицијом коју потписују мјештани, те да се иста упути Министарству", рекао је Никола Стокић, предсједник мјесне заједнице Витковци. У Савјету мјесне заједнице кажу да су увјерени да Вања Субашић, за разлику од другог кандидата Милоша Жмукића, није испуњавао услове конкурса, па стога није ни могао бити именован за директора школе. Поручили су да својим активностима само траже поштовање закона и да ће истрајати у томе.

januar 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Протест мјештана Витковаца против уништавања локалног пута

Мјештани Витковаца 3. децембра организовали су протестно окупљање на дијелу пута преко којег локално предузеће ''Томић компанија'' извози шуму. Проблем виде у оштећењу асфалта који пролази кроз њихову мјесну заједницу. Предузеће ''Томић компанија'' из Витковаца добило је концесију од Владе РС

на 132 хектара шумског комплекса одакле би требало да се, послије сјече шуме, у наредних 30 година обавља експлоатација камена. Ових дана почели су радови на терену и већ приликом извоза шуме појавила су се оштећења на асфалтном путу који пролази кроз село. Из страха да ће им теретна возила у потпуности уништити пут,

мјештани Витковаца организовали су протестно окупљање. Никола Стокић, предсједник Савјета МЗ Витковци, каже да немају ништа против концесија, али да морају заштитити локал ни пут ко ји је про шле го ди не асфалтиран. "Ми немамо ништа против концесије и да људи раде, али дошли смо да заштитимо наш пут. За сваки каменолом знамо и сами да треба да постоји пут који може да поднесе грађевинске машине. Они у пројекту експлоатације имају предвиђен пут који одавде води у правцу Крижа, гдје излази на регионални пут. Ми смо сагласни да они себи тај пут направе, али не дамо да униште овај локални пут Теслић - Витковци", рекао је Стокић Мјештанин Лука Зекић каже да се мора пазити да се пут не руши, јер овај пут није намијењен за тешка теретна возила и врло брзо би се довео у лоше стање. На протестном скупу у Витковицам појавио се и директор предузећа ''Томић компанија'' Далибор Мандић. Мандић је рекао да не спори примједбе мјештана нагласивши да ће у току седмице с представни ци ма мје сне за је дни це по тпи са ти документ којим се предузеће обавезује за санацију причињене штете и трасирање новог пута за експлоатацију дрвета и камена. "Могу да потврдим све што је предсједник мјесне заједнице рекао да тај пут који је предвиђен за те намјене поправимо и да га користимо да не бисмо користили овај локални пут и да се све врати у првобитно стање", нагласио је Мандић. "Ми ћемо пратити да ли ће се тај договор испоштовати, а уколико не буде пошто ван, ми смо спре мни да да ље протестујемо и у сваком случају истрајаћемо у нашим захтјевима", рекао је мјештанин Славко Павловић. Мјесна заједница Витковци има више од 1.000 становника и од административног центра општине удаљена је 11 км.

Потписан Уговор о подршци повратку Хрвата у БиХ

У Централној државној канцеларији за обнову и стамбено збрињавање Владе Хрватске у Загребу, начелник општине Теслић Милан Миличевић 22. децембра потписао је Уговор о финансијској подршци за спровођење Програма помоћи Владе Хрватске за повратак Хрвата у БиХ. Уговором је закључено да ће Влада Хрватске финансирати реконструкцију постојећег моста у Теслићу, Слатина Конџило, у износу од 130.000 КМ. На основу спроведеног јавног позива изабрана су 52 крајња корисника с којима су потписани уговори, а ријеч је о настав-

januar 2018.

ку пројеката помоћи за Хрвате у БиХ који Влада Хрватске спроводи већ дуги низ година. На свечаном обиљежавању потписивања и уручивања уговора о додјели финансијских средстава, поред начелника општине Те слић Милана Миличевића, присуствовали су и потпредсједник Републике Српске Јосип Јерковић, секретар Централне државне канцеларије Никола Мажар, државни секретар Звонко Милас, савјетник за Хрвате у БиХ Бруно Пауревић, као и Игор Балкучић, предсједник Савјета мјесне заједнице Слатина. 7


TESLI]KE NOVOSTI

Завршено асфалтирање пута у мјесној заједници Рудник

У теслићкој мјесној заједници Рудник завршено је асфалтирање некатегорисаног пута Рудник - Бардаци, укупне дужине 820 метара. Изградња ове саобраћајнице у насељу Рудник, која је повезује са Бардацима, планирана је Програмом изградње некатегорисаних путева за 2017. годину.

Иначе, ради се о врло значајној саобраћајници, јер је изузетно прометна и на истој гравитира велики број индивидуалних стамбених објеката. Миладин Кљечанин, мјештанин мјесне за је дни це Ру дник, ре као је да је значај ове инвестиције велики, када се узме у обзир чињеница да је ова дионица

пута годинама у лошем стању, а сада када је асфалтирана изглед мјесне заједнице ће бити много љепши. "Велики број становника гравитира на овом путу и повезује двије МЗ, Рудник и Бардаке. Коначно уз помоћ начелника општине Милана Миличевића и Општинске управе пут је асфалтиран, а средства су обезбијеђена из буџета општине", рекао је Кљечанин. Предсједник мјесне заједнице Рудник Симо Карпић рекао је да ће асфалтирање у његовој мјесној заједници значити много за око 1.000 становника, првенствено из разлога што се ради о битној дионици пута. "Овом приликом желим да захвалим начелнику и његовом замјенику на свему што су урадили за наше мјесне заједнице", истакао је Карпић. Полагању асфалта на овој путној дионици претходила је изградња канализационе мреже, а од даљих приоритетних активности мјештани су издвојили постављање уличне расвјете.

Дјеци корисницима социјалне заштите уручени новогодишњи пакетићи

Поводом новогодишњих празника у "Сњежном граду" подјељени су пакетићи дјеци са евиденције Центра за социјални рад. Врло угодна свечаност окупила је више од стотину дјеце и свима њима је Дјед Мраз уручио новогодошње поклоне како би их обрадовао и уљепшао празничне дане. Директор Центра за социјални рад Ратко Маркочевић појаснио је да се ова акција претпразничног даривања дјеце спроводи континуирано из године у годину и да увелико даје своје позитивне ефекте. Он је нагласио да је и ове године акција организована у сарадњи с начелником општине. ''Ово је једна од редовних активности Центра за социјални рад у сарадњи с начелником општине. У овом прeлијепом амбијенту ми смо на овај дан организовали подјелу пакетића и као што се може ви дје ти, ро ди те љи и дје ца су ве ома срећни и задовољни. Ову активност смо већ ставили у традицију и надам се да ћемо и наредних година правити оваква дешавања'', рекао је Маркочевић. 8

Начелник општине Милан Миличевић искористио је ову прилику да дјеци честита празнике поручивши да ће општинска администрација и даље гајити сензибилитет према социјално угроженој популацији. ''Ово је још једна прилика да обрадујемо оне који су најсрећнији када добију пакетић и виде Дједа Мраза, а то су дјеца. То је једна добра и лијепа традиција коју настављамо и желим да упутим честитке свима онима који дочекују предстојеће празнике уз жељу да сви, прије свега, бу-

ду доброга здравља и да сљедећа година буде боља него претходна. За социјално угрожене категорије становништва увијек имамо тај сензибилитет и значајна средства из буџета општине иду управо овим категоријама. Надам се да ћемо успјети да и они буду задовољни, не само за ове новогодишње празнике, него и током цијеле године'', истакао је Миличевић. Дјеци корисницима социјалне заштите ко ја ни су при сус тво ва ла свечанос ти у "Сњежном гра ду" па ке тићи ће би ти уручени накнадно.

januar 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Округли сто поводом Међународног дана особа с инвалидитетом

Поводом 3. децембра - Међународног дана особа с инвалидитетом, у кабинету начелника општине Теслић Милана Миличевића одржан је округли сто с представницима удружења која окупљају особе с инвалидитетом, као и представницима надлежног општинског одјељења, Центра за социјални рад и Дома здравља. На округлом столу је разговарано о свим потребама и проблемима с којима се суочавају инвалидна лица на простору општине Теслић. Начелник општине Теслић Милан Миличевић каже да је ово пета година заредом како се у Теслићу обиљежава овај дан и да је Општинска управа током цијеле годи не у одличној ко му ни ка ци ји с овим удружењима. "Сва удружења која дјелују на општини Теслић углавном имају изузетних идеја, пројеката и активности, они су то данас и потврдили, а између осталог тема округлог стола је била и један документ који је усвојен на претходној сједници Скупштине општине Теслић, а то је локални акциони план из области инвалидности за период 20182020. година. Тај документ је рађен претходних не ко ли ко го ди на упра во с овим удружењима и омогућиће им да могу доби-

ти ви ше бо до ва код кон ку ри са ња на међународне пројекте", нагласио је Миличевић. Он је такође истакао да Удружење дјеце с посебним потребама, Удружење дистро фичара и Удружење сли је пих и слабовидих особа заиста много раде, добро су организовани, али и да постоје удружења која немају ту активност на неком високом нивоу и да би се на том плану могло још доста тога урадити. Александар Ђурић, извршни директор Удружења дистрофичара Теслић, каже да су у Удружењу задовољни сарадњом с Општинском управом, али и с Центром за со-

Начелник Миличевић приредио новогодишњи пријем

Начелник општине Теслић Милан Миличевић, у холу Спортске дворане "Радолинка", приредио је новогодишњи коктел за представнике привредног, вјерског, културног и спортског живота општине Теслић, као и за све личности које су дале свој допринос у неком претходном времену или дају и данас и чиниће то и у будућности. Миличевић је на коктелу рекао да је ово прилика да сумирамо све оно што је било у претходних годину дана. "Врло тешка и изазовна година је иза нас, из које смо изашли чини ми се са бољим Теслићем, барем за један корак него што је био у претходним годинама. Имамо

januar 2018.

ве ли ке пла но ве за на ре дне го ди не са значајним бројем великих инвестиција, а ја увијек желим да нагласим двије велике инвестиције које су највеће у послијератној историји општине Теслић, а то су Пројекат во до сна бди је ва ња, ка на ли са ња и пречишћавања отпадних вода, као и велики милионски пројекат уређења корита рије ке Усо ре, а ту је и читав низ ма њих пројеката које општина Теслић ради", рекао је Миличевић. Миличевић је казао свим присутним гостима да у овим тешким тренуцима треба учинити живот грађана општине Теслић још бољим, те да је на свим нивоима по-

цијални рад и Домом здравља "Свети Сава". "Имамо велику подршку нашим организацијама, самим тим и нашим члановима. Учествовали смо у изради локалног акционог плана и потребе дистрофичара као што су приступачност, запошљавање и многе друге које припадају дистрофичарима су уврштене у локални акциони план", навео је Ђурић. Годишње обиљежавање Међународног дана особа с инвалидитетом има за циљ да промовише разумијевање проблема инвалидитета и мобилизује подршку за дигнитет, права и добробит особа с инвалидитетом.

требно да радимо у интересу грађана општине Теслић, Републике Српске и цијеле Босне и Херцеговине. "Ово је, такође, прилика да свим нашим суграђанима пожелим прије свега добро здравље, сву приватну, животну и породичну срећу у наредној години и наравно да апелујем на све оне који на битним позицијама одлучују о судбини општине Теслић, Републике Српске и Босне и Херцеговине да дају свој допринос да живимо боље него што смо живјели у претходној години, са заиста једним оптимизмом да ће та ко и би ти", ис та као је начел ник Ми личевић. 9


TESLI]KE NOVOSTI

Отворен "Сњежни град" уз богат забавни програм

Овогодишње чаролије чет вртог "Сњежног града" 24. децембра у градском парку отвориле су врата за посјетиоце. "Сњежни град" је свечано отво рио начелник општине Те слић Милан Миличевић, који је, обраћајући се пред више хиљада посјетилаца, истакао да ову манифестацију посвећује дјеци, те пожелио да им сваки наредни дан буде срећнији и веселији. "Четврту годину заредом 'Сњежни град'

у Теслићу, а најважније сваке године је све љепше, веселије и са много више дјеце. Добра је прилика да се види како Туристичка организација наше општине води рачуна о културним дешавањима, односно Теслић је постао центар збивања овог типа и заиста сам поносан што сам дио ове приче. Користим прилику да у овом дивном амбијенту са много дјеце и њиховим родитељима кренемо да испраћамо 2017. годину и да пожелим да 2018. година буде још

боља, да пожелим нашим суграђанима добро здравље и породичну срећу и да настојимо сваке године бити што бољи", истакао је Миличевић. "Сњежни град", који се одржава већ неколико година у организацији Туристичке организације општине Те слић, а под покровитељством начелника општине Милана Миличевића, почео је традиционалним доласком Дједа Мраза. Директор Туристичке организације Синиша Божић рекао је да је свечано отварање ове манифестације испунило сва очекивања. "Веома смо задовољни одзивом, цјелокупним програмом и све што видите иза нас је ре зултат труда и рада. Ово је само почетак дешавања у 'Сњежном граду', посјетиоци ће сваки дан моћи уживати, а крећемо са дјечјим радионицама. Дешавања су већином организована за наше најмлађе и надам се да ће они уживати предстојећим данима. Такође, захвалио бих агенцији 'Скаут' и Одјељењу за стамбенокомуналне послове општине Теслић на помоћи организације ове манифестације", рекао је Божић. Чаробни "Сњежни град" биће отворен до 14. јануара, односно закључно с прославом Православне нове године.

Новогодишњи украси засијали улицама

Град с разним детаљима оживљава празнични дух и они који посјете ужи центар града, поготово ноћу, имају прилику да уживају у празничној декорацији. Ва ња Пај ка но вић, шеф Од сје ка за односе с јавношћу и грађанска питања, рекла је да је Теслић ове године добио љепши из глед с но вим де ко ра ти вним накитом. "Сам град је окићен на нешто другачији начин. Желимо да грађани уживају у овој зимској атмосфери, да осјете дух празника, а и да пролазнике привуче овај наш лијепо окићен град", рекла је Пајкановићева. По се бна пажња по свећена је "Сњежном граду", а ово зимско царство ће украшавати Теслић до 14. јануара. 10

januar 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Удружење "Добро срце" обиљежило 12 година постојања

Удружење за помоћ дјеци с посебним потребама "Добро срце", 5. децембра, у сво јим просто ри ја ма у оквиру Дјечијег вртића "Палчић" обиљежило је Међународни дан особа с инвалидитетом, као и 12 година постојања и дјеловања на подручју општине Теслић. Тим поводом организован је на симболичан начин пријем за релевантне институције и удружења с којима сарађују. Биљана Дракул, предсједник Удружења за помоћ дјеци с посебним потребама, каже да је ово одлична прилика да удружења и институцује размијене мишљена. "Ово је идеална прилика да удружења између себе успоставе комуникацију и да успоставе комуникацију с институцијама,

која су нашим корисницима најпотребнија. Наше удружење има 25 чланова који стално долазе на радионице и преко 100 корисника на терену", навела је Дракулова. Жељко Перишић, начелник Одјељења за друштвене дјелатности у Општинској управи Теслић, рекао је да је ово удружење оправдало сваку марку која је за њих издвојена из буџета општине. "Ми смо овом удружењу прошле године додијелили златну плакету општине Теслић из разлога што су они то заслужили кроз свој рад и они не само да помажу дјеци, него и превасходно њиховим родитељима како да од га ја ју и ка ко да се но се с тим проблемом инвалидности", навео је Перишић.

Са становишта Центра за социјални рад Теслић, ово удружење је од изузетне важности за општину Теслић и њихову установу наглашава Ратко Маркочевић, в.д. директора Центра за социјални рад. "Ми овом при ли ком можемо да кажемо да је ово удружење заиста успјешно и оно је већ дуги низ година колико постоји, преко својих пројеката дало дјеци и родитељима велике резултате и импулсе да лакше превазилазе потребе ове дјеце. Иначе ми мислимо да породице које имају дјецу с посебним потребама заиста имају тешке услове живота и њихове су потребе заиста препознатљиве и треба их подржавати и помагати", рекао је Маркочевић.

Одржан годишњи концерт СПКД "Просвјета"

Чланови Српског просвјетног и културног друштва "Просвјета" 23. децембра одржали су у сали биоскопа велики годишњи концерт. У присуству замјеника начелника општине Теслић Милована Станковића и многобројних љубитеља фолклорне традиције, током сат и више времена, чланови овог друштва представили су се низом игара по чему је препознатљив наш крај. Предсједник Српског просвјетног и културнг друштва "Просвјета" Живко Петровић рекао је да је овај концерт прилика да се нашим суграђанима покаже шта је поменуто друштво урадило у току године.

januar 2018.

"Имали смо пуну биоскопску дворану, добар одзив и надам се да ће овај концерт остати упамћен нашим суграђанима. Репертоар који смо припремили је фол-

клорни ансамбл са играма наших народа, а апалузи које су добили чланови наших секција најбоља су потврда да су успјешно положили својеврстан завршни испит из свега што су годину дана марљиво учили и вјежбали", нагласио је Петровић. Судећи по реакцијама публике, био је ово још један успјешан годишњи концерт СПКД "Просвјета", које ће, како и сами кажу, и у на ре дну го ди ну ући с ис том жељом, очува ти кул ту ру и на ро дне обичаје. Ова фолклорна секција броји око 150 чланова, а њихова врата, кажу, увијек су отворена и за нове чланове. 11


TESLI]KE NOVOSTI

Промовисан роман "Дивенире", ауторке Јелене Николић

У сали теслићког биоскопа промовисан је роман "Дивенире", првенац ауторке Јелене Николић. Роман је доста другачији од свих осталих издања књига који су до сада представљени теслићкој публици. Ријеч је о потресној и узбудљивој животној причи у којој се преплићу љубав, живот и смрт. Јелена каже да је роман базиран на истинитим догађајима из њеног живота, те су неки дијелови плод маште. "Јако сам узбуђена и срећна. Драго ми је што се и поред великог броја других манифестација одазвало доста људи и уљепшало нам вече. 'Дивенире' је један занимљив роман, нешто ново на нашем тржишту и у општини Теслић. Самим тим мислим да сви треба да га прочитају. Назив 'Дивенире' значи постанак, ново рађање. Кроз књигу, главни ликови пролазе кроз разне тешке ситуације с којим се многи од нас сусрећу", рекла је ауторка. О роману Јелене Николић током промоције говорили су Живко Петровић Кико и Милош Милићевић, као и сама ауторка. Дијелове "Дивенире" публици су прочитале теслићке пјесникиње Славојка Бубић и Чедомила Фифић. Живко Петровић Кико каже је жеља ауторке била да се прво представи теслићкој публици.

Пишите нам Поштовани грађани, свoје приједлоге, приче и информације које желите да буду објављене у билтену шаљите на адресу општине Теслић са назнаком "за билтен" или на e-mail адресу: informisanje@opstina teslic.com 053/411-524. штампа: Независнe новине. www.opstinateslic.com 12

"Организатор овог догађаја је Аматерско драмско позориште 'Бранислав Нушић'. То је једна животна прича младе дјевојке која је пропутовала пуно и са својих тридесетак година доживјела је много, али је све то храбро поднијела. То је једна лична њена исповијест и каже да је све што је написала у роману истина. Међутим, како живимо у

једном малом граду, граду у којем робујемо можда неким шаблонима и предра су да ма, ма ло је не обично то да она има толико храбрости да каже све о свом животу", каже Живко Петровић Кико. Промоцији романа присуствовао је и начел ник оп шти не Те слић Ми лан Ми личевић.

Одржан годишњи концерт КУД "Наши обичаји"

У организацији Културно-умјетничког друштва "Наши обичаји", а под покровитељством Туристичке организације општине Теслић, 17. децембра у кино-сали теслићког биоскопа одржан је годишњи кон церт овог друш тва под на зи вом "Изворне пјесме и игре нашег краја". Годишњи концерт је прилика да се покажу резултати које су чланови КУД "Наши обичаји" постигли у току године, те да посјетиоци доживе дио богатства наро-

дних обичаја, игара и пјесама, као и раскош очуваних народних ношњи или ипак оних које су врло пажљиво урађене по узору на њих. На одржаном концерту учествовали су и изворне пјевачке групе, фолклорне секције, секције за очување традиције као и драмске секције. Гости и публика су изразили задовољство организацијом овог културног догађаја, као и квалитетом наступа.

januar 2018.


TESLI]KE NOVOSTI У Теслићу приказан документарни филм "Споменко на вјечној стражи"

Дјеца из Ђулића даривана новогодишњим пакетићима

У Ђулићу, најмногољуднијој теслићкој мјесној заједници, организована је подјела новогодишњих пакетића овдашњим малишанима. Ова традиционална свечаност уприличена је кроз заједничку сарадњу Савјета мјесне заједнице и Кабинета начелника општине Милана Миличевића. Наиме, сада већ осму годину заредом, могло би се рећи традиционално, у Ђулићу се дјеца даривају новогодишњим пакетићима. Као и сваки пут до сада Дјед Мраз је унио много радости међу њих, али и родитеље. У Савјету мјесне заједнице су истакли да је подјела новогодишњих пакетића добро прихваћена међу становницима, те да је ове године даривано близу 350 малишана

januar 2018.

узраста до седам година. "Ово је осма година како практикујемо ову манифестацију усмјерену према најмлађим становницима наше мјесне заједнице. Кад је у питању број подијељених пакетића, односно број дариване дјеце, могу рећи да се отприлике држи тај устаљени просјек. То нам даје за право да кажемо да има живота у мјесној заједници Ђулић, тако да апелујем на власти на свим нивоима да се побрину за стварање бољих услова у заједници како бисмо задржали ове позитивне трендове", рекао је предсједник Савјета мјесне заједнице Недељко Дакић. Дакић је изразио захвалност начелнику општине Милану Миличевићу, који је, као и ранијих година, подржао новогодишње даривање дјеце Ђулића.

У кино-са ли теслићког биоскопа, 8. децембра, приказан је доку мен тар ни филм Ми ле та Са вића "Спо мен ко на вјечној стражи", ко ји је по свећен Спо мен ку Гос тићу, нај млађем по ги ну лом бор цу Вој ске Ре пу бли ке Српске. Аутор филма Миле Савић рекао је да филм при ка зу је ко је био Споменко Гостић и шта је урадио за српски народ, те да је задовољан реакцијом публике на филм, ко ји је сни мљен на кон што се при је не ко ли ко го ди на по ја ви ла идеја о томе. Он је напоменуо да су га Споменково херојство, поштење, преда ност и љу бав пре ма свом народу инспирисали за снимање овог документарца. Филм је снимљен у сарадњи са Борачком организацијом Републике Српске, а прет пре ми јер но је приказан 20. марта прошле године у добојском Центру за културу, поводом обиљежавања 23 године од Споменкове погибије. Пе тна ес то го диш њи Спо мен ко Гостић, који је одбио понуду да се склони од ратних страхота, већ је с комшијама и пријатељима био борац Војске Републике Српске, погинуо је од гранате 20. марта 1993. године недалеко од свог села Јовићи на планини Озрен. Спо мен ко Гос тић са хра њен је на мјесном гробљу Горњи Улишњак, гдје почивају његове мајка и бака. 13


TESLI]KE NOVOSTI

Теслићки атлетичари код начелника

Начелник општине Теслић Милан Миличевић 29. децембра уприличио је пријем за чланове и руководство Атлетског клуба "Теслић Б.Б." поводом одличних резултата које су постигли на такмичењима широм регије у протеклом периоду. Теслићки атлетичари већ дуги низ година у континуитету имају одличне резултате, каже Миличевић, те додаје да је то пот врда ква ли те тног ра да тре не ра клуба. "Дуги низ година Атлетски клуб је расадник младих талентованих спортиста који постижу огромне резултате и презен-

ту ју оп шти ну Те слић. То је знак да су стручни над зор и стручни рад у овом атлетском клубу већ дужи низ година у континуитету веома квалитетни и добри. Општинска управа подржава све спортске клубове, али посебно има ту обавезу да оне који имају најбоље резултате пропратимо финансијски и у сваком другом смислу и у сљедећој години, што ће свакако бити случај", рекао је Миличевић. Атлетичар Игор Рашић каже да је остварио свој циљ за ову годину и захвалио начелнику на добродошлици. "Моја дисциплина је троскок, њу сам

почео да скачем ове године, гдје сам са 11 м подигао свој рекорд на 13 м и тако остварио свој неки циљ за ову годину. Ја се надам да ћемо и у сљедећој години остваривати добре резултате и побољшати своје личне рекорде", рекао је Рашић. Алмина Рашић је члан Атлетског клуба двије године и за то вријеме је остварила и више него одличне резултате. "Била сам више пута првакиња Босне и Херцеговине 60 м, 100 м и у дисциплини скок удаљ. На 60 м сам оборила државни рекорд, као и на 100 м", навела је Алмина.

Атлетичари Теслића на митингу у Новом Саду Атлетски митинг отварања сезоне одржан је у хали 1 "Новосадског сајма" у организацији АК "Војводина" из Новог Сада. Атлетски клуб "Теслић Б.Б." је имао представнике у четири дисциплине. У финалној трци на 60 м Алмина Рашић је трчала 8,24, што је за само стотинку мање од рекорда БиХ, којег је постигла сјајна Николина Мудринић у Загребу 26. јануара 2013. године. Игор Рашић је у троскоку подигао свој лични резултат на 13 м, чиме је постигнут овогодишњи постављени циљ, а свој лични рекорд подигла је и Рада Благојевић у скоку удаљ. 14

januar 2018.


TESLI]KE NOVOSTI

Оборен рекорд БиХ на 60 м у дворани

На одржаном атлетском митингу "Отварање сезоне у дворани", у организацији АК "Славонија-жито" из Осијека, теслићки атлетичари су имали сјајне резултате: Алмина Рашић је трку на 60 м истрчала за 8,12 секунди чиме је оборила рекорд БиХ, којег је држала Николина Мудринић постигнут 26. јануара 2013. године у Загребу (8,23). У дисциплини скок удаљ Алмина је била друга јер је скочила 5,17 м, док је Рада Благојевић била четврта, али је прескочила свој лични рекорд. У мушкој конкурецији скакача Игор Рашић је такође био четврти, изгубивши треће мјесто за само четири цм, јер је скочио 5,78 м. "Изузетно сам задовољан јер смо постављене циљеве испунили нешто раније, а овим смо врло успјешно завршили овогодшњу сезону."

Уприличен пријем за Биљану Тешић

Начелник општине Теслић Милан Миличевић уприличио је пријем за чланицу Карате клуба "Sochin" Биљану Тешић, као и за руководство клуба поводом одличних резултата које је Биљана постигла на такмичењу у Италији у граду Монтекантино, гдје је освојила златну медаљу. На такмичењу које је трајало пет дана учествовало је преко 3.000 такмичара из 50 земаља свијета. Начелник општине Теслић Милан Миличевић каже да Карате клуб "Sochin" Бања Врућица окупља велики број дјеце свих узраста и да остварује значајне резултате. "Они окупљају преко 80 чланова свих узраста. Оно што је куриозитет је да Би-

januar 2018.

љана Тешић постиже резултате који су врло респектабилни захваљујући њеном

напору и раду људи из клуба, али у исто вријеме мора се признати да има изузетну вољу и упорност без обзира на проблеме које има", рекао је Миличевић. Начелник је такође додао да ће Општинска управа и у наредном периоду подржавати клубове који остварују запажене резултате. Биљана каже да је остварила свој сан и да захваљује свима који су помогли. "Желим да захвалим начелнику, који прати моје резултате и не само моје, већ резултате нашег клуба. Наравно, желим да захвалим и онима који су ме подржали у свему, а то су многи, а под број један мој тренер и моји родитељи", нагласила је Биљана. 15


Теслићке шаховске наде одбраниле титулу шампиона

У организацији Омладинског шаховског клуба Живинице, у мотелу "Jet Star" Живинице, 4. и 5. новембра одржан је шаховски турнир "Шаховске наде БиХ" 2017, на којем су уз подршку својих родитеља наступили теслићки шахисти Немања Алексић, сестре Бабић, Маша и Милана, и најмлађа Анастасија Ђурић. Право наступа на овом позивном турниру имали су такмичари и такмичарке који су на првенству државе за 2017. годину освојили једно од прва три мјеста у својим категоријама, тако да се такмичење одржало у шест скупина. У доста јакој групи дјечака старосне доби од 14 до 18 година Немања Алексић је освојио запажено треће мјесто. У групи дјевојчица старосне доби до 10 година сестре Бабић су поново доминирале, гдје је Милана освојила прво мјесто играјући без пораза, а Маша је заузела треће мјесто. Као најмлађа у групи дјевојчица старосне доби до 10 година наступила је Анастасија Ђурић и заузела пето мјесто, те остварила најбољи пласман међу дјевојчицама до осам година у БиХ. Организатор је овим малишанима обезбиједио пригодне новчане награде.

Teslićke novosti - januar 2018. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period decembar 2017. godine

Teslićke novosti - januar 2018. godine  

Novosti sa područja opštine Teslić za period decembar 2017. godine

Advertisement