__MAIN_TEXT__

Page 1

Посветено за граѓаните на Карпош www.karpos.gov.mk


www.karpos.gov.mk


Издавач Општина Карпош

За издавачот Општина Карпош

Редакциски одбор Бојан Милошевски Сашо Лазаровски Виолета Цветковска Благица Блажевска Живко Грујовски Патрик Поповски Раде Мицковски Петар Теов Љупчо Димов Томе Ѓурчилов Гордана Стојчевска Зафировска Анета Марковска- Илиевска Златко Чегар Евантија Стојановска Елеонора Стојановска Александра Теова Никола Николовски Мирјана Ѓорѓиевска

Дизајн, насловна страница и подготовка за печат Ива Зафировска Ивана Пендовска Вукашиновиќ Ирена Калајџиева Милевска Амел Амед Одделение за односи со јавноста

Општина Карпош www.karpos.gov.mk kontakt@karpos.gov.mk

ПОСВЕТЕНО ЗА ГРАЃАНИТЕ НА КАРПОШ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА КАРПОШ ВО ПЕРИОДОТ 2013 – 2017 ГОДИНА

CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје 352.07(497.711)“2013/17“ ПОСВЕТЕНО за граѓаните на Карпош : извештај за реализирани проекти и активности за унапредување на квалитетот на живот на граѓаните на Општина Карпош во периодот 2013-2017 година / [уредник Игор Ѓуровски]. - Скопје : Општина Карпош, 2017. - 360 стр. : илустр. ; 29 см

Уредник на изданието

ISBN 978-9989-2836-5-9

Игор Ѓуровски Одделение за односи со јавноста

а) Општина Карпош - Активности - 2013-2017 COBISS.MK-ID 104154378

www.karpos.gov.mk


ГРАДОНАЧАЛНИК

СОВЕТ

СЕКРЕТАР НА ОПШТИНАТА преставник на раководство на квалитет (ПРК)

А.

Б.

В.

Г.

Д.

Ѓ.

Е.

Ж.

З.

Ѕ.

И.

Ј.

К.

Л.

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД КАВЕН ИНТЕРЕС

СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

СЕКТОР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И ИНФОРМАЦ. НА ГРАЃАНИТЕ

СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА И АРХИВСКИ РАБОТИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

А1.

Б1.

В1.

Г1.

Д1.

А2.

Б2.

В2.

Г2.

Д2.

Б3.

В3.

Б4.

В4.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНА ЗАШТИТА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КООРД. НА АКТИВНОСТИТЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОМОШНИ РАБОТИ

ОДДЕЛНИЕ ЗА ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА МЕСНА САМОУПРАВА

ОДДЕЛНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА СПАСУВ. НА ГРАЃАНИТЕ И МАТ.ДОБРА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА

ОДДЕЛНИЕ ЗА УТВРДУВ .И НАПЛАТА НА ДАНОЦИ, ТАКСИ И ДР. НАДОМЕСТОЦИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА

ОДДЕЛНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ПЛАЌАЊЕ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НАБАВКИ ОД МАЛА ВРЕДНОСТ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НАБАВКИ ОД ГОЛЕМА ВРЕДНОСТ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Ѓ1.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Ѓ2.

OДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАНАЕТЧИСТВО, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АРХИТЕКТОНСКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЕКТИРАЊЕ

Д3.

Ѓ3.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И ПОДДРШКА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Ѓ4.

Е1.

Ж1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

З1.

Ѕ1.

И1.

Ј1.

Е2.

Ж2.

З2.

Ѕ2.

И2.

Ј2.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Ж3.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КУЛТУРА И СПОРТ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЈА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИИ НА ГРАЃАНИТЕ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИСТИЧКА И ГРАДЕЖНА ИНСПЕКЦИЈА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНО- АДМИНИСТРАТИВНИ И АРХИВСКИ РАБОТИ

И3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕТО НА РАБОТИТЕ ОД ДРУГИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ НА ОПШТИНАТА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НЕДВИЖЕН ИМОТ И ПОСТАПКА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ

Б5. ОДДЛЕНИЕ

ЗА ИНФОРМАТ. КОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Б6. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ГЕОИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ (ГИС)

www.karpos.gov.mk

7


6.Парични награди за најдобрите ученици - првенци на генерацијата.

НАЈДОБРОТО ЗА ГРАЃАНИТЕ НА КАРПОШ ВО ПЕРИОДОТ 2013 – 2017 ГОДИНА Покрај уникатната енергија на карпошани и традицијата за висок квалитет на урбано живеење, Карпош е водечка општина по многу нови придобивки за граѓаните, што и понатаму ја прави „најпосакувано место за живеење”.

25 ПРИЧИНИ ПО ШТО Е КАРПОШ ПРВ, ЕДИНСТВЕН ИЛИ ПОИНАКОВ 1.Прва општина што ги осветли спортските терени изградени од самопридонес, како и игралиштата во училиштата. Спортувањето и ноќе е секојдневие за карпошани. 2.Прва општина со урбанизирана и осветлена пешачка патека на кејот на реката Вардар за рекреација на карпошани и ноќе. 3.Прва општина што воведе училишна спортска лига во фудбал, кошарка, ракомет, oдбојка, пинг-понг, тенис и шах. 4.Стипендии за талентирани ученици и спортисти, затоа што тие се најголемото богатство на општината Карпош. 5.Стипендии за талентирани спортисти и спортски клубови, затоа што вреди да ги мотивираме за врвни резултати.

www.karpos.gov.mk

7.Наградно летување за основците првенци на генерација, освојувачи на спортски медали, како и за победниците на натпревари по математика, физика, хемија и сл. Заслужуваат признание! 8.Бесплатни ужинки за учениците од прво до петто одделение. 9.Бесплатни еднодневни екскурзии за сите ученици што учат во општината Карпош. 10.Прва општина што воведе реонизација, со цел во основните училишта да учат само деца од општината Карпош, за подобар квалитет и стандард во условите за воспитно-образовниот процес. 11.Единствена општина што до темел ги реновираше сите основни училишта, и покрај тоа што тоа е обврска на Министерството за образование и култура. Секогаш чекор понатаму за нашите деца! 12.Единствена општина што има овластено лице за контрола и безбедност на храна и нутриционизам, со цел квалитетот на храната и хигиенскосанитарните услови во градинките и во основните училишта да бидат на високо ниво. 13.Единствена општина што воведе поврат на средства за комуналии за индивидуалните и за колективните станбени објекти, доколку нашите служби утврдат дека се енергетски ефикасни градби. Секогаш фер и праведни! 14.Прва и единствена општина што ги заменува старите азбестни покриви со висококвалитетен пластифициран ребраст лим. За оваа намена Општината издвојува парични средства од својот буџет. 15.Општина Карпош е прва општина што ја финансира реконструкцијата на старите лифтови и учествува со парични средства за набавка на нови. 16.Првата општина во Република Македонија што со сопствени средства започна со реконструкција и поставување енергетски ефикасни фасади на колективните станбени објекти што се наоѓаат на нејзина територија.

9


НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 17.Според европските стандарди, препорачано уредено парковско зеленило е 7м2 по глава на жител, а во општината Карпош имаме 12м2 уредено парковско зеленило по глава на жител, речиси двојно повеќе од европскиот просек, или 738.000м2 на 63.500 жители, притоа во пресметката не се земени предвид неуредените зелени површини какви што се дел од десната страна на Илинденска, Злокуќани, Бардовци и паркшумата Водно. 18.Единствена општина што има комплетно опремена и стручно обучена единица за спасување од пожари, поплави и од други елементарни непогоди. Безбедноста на граѓаните е секогаш на прво место. 19.Прва општина што почна со доделување парични средства за лица/ семејства во социјален ризик, како и лица со посебни потреби. Општина со големо срце!

Секогаш во чекор со најновите технологии и случувања во светот Општина Карпош и градоначалникот се повеќепати наградувани за успешно менаџирање и врвни достигнувања во областа од реномирани меѓународни организации:

Специјално признание Европското здружение на менаџери од Југоисточна и од Средна Европа му додели специјално признание на градоначалникот Стевчо Јакимовски и го прогласи за менаџер на 2012 година.

20.Единствена општина што располага со служба, т.н. хумани патроли кои им помагаат на стари и изнемоштени лица што живеат на територија на општината, затоа што ги почитува старите лица. 21.Прва општина на територијата на градот Скопје што вистински се грижи за условите за работа на вработените во Општината и која воведе сопствена служба за одржување на хигиената во Општината. 22.Прва општина на територијата на градот Скопје што самоиницијативно набави опрема и започна со одржување на зеленилото, со што општината доби нов, поубав лик. 23.Единствена општина што од својот буџет отвори пензионерски клубови во урбаните заедници и која се грижи за своите повозрасни граѓани. 24.Единствена општина во Република Македонија што се грижи да биде поблиску до своите сограѓани, па со таа цел ги задржа секретарите на урбаните заедници. 25.Една од ретките скопски општини во која има бесплатно паркирање, затоа што општината Карпош е место во кое граѓаните можат да се движат слободно и непречено.

www.karpos.gov.mk

Златна плакета Унијата на занаетчии и претприемачи на Јужниот регион на Србија му врачи златна плакета на градоначалникот Јакимовски за исклучителен придонес, афирмација и развој на стопанството и занаетчиството во 2012 година.

11


Почесен граѓанин

Информатички оскар

Во октомври 2013 година Стевчо Јакимовски е прогласен за почесен граѓанин на Општина Тиват.

Информатичкиот сојуз на Србија - ЈИСА во декември 2013 година ѝ додели на Општина Карпош информатички оскар за високи достигнувања од областа на информатичката технологија.

www.karpos.gov.mk

13


Европски оскар за екологија – Климатска ѕвезда Меѓународната асоцијација Климатска алијанса во октомври 2016 година ѝ додели на Општина Карпош т.н. Европски оскар за екологија – Климатска ѕвезда за успешно реализирање проекти од областа на животната средина и екологијата. Општина Карпош е единствената општина на Балканот што се стекна со ова престижно признание.

Златна европска награда за квалитет Меѓународната асоцијација за менаџмент и консалтинг „OtherWays“ со седиште во Париз, Франција, на 17-тата интернационална конвенција што се одржа во април 2017 година во Берлин, Германија, му додели на градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, „Златна европска награда за квалитет и комерцијален престиж“. Според нив, градоначалникот Јакимовски во досегашното управување со Општината, покажал цврста посветеност и транспарентност во работењето и демонстрирал висок степен на иновативност при развојот на општината.

www.karpos.gov.mk


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА И АРХИВСКО-АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ Одделение за поддршка и организација на работата на Советот

15


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА И АРХИВСКО-АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ Одделение за поддршка и организација на работата на Советот

РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ ВО ПЕРИОДОТ 2013 - 2017

Врз основа на член 34 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), во зависност од бројот на жителите на општината, а по последниот спроведен попис во Република Македонија, Советот на Општина Карпош брои 23 члена и во мандатот 2013 – 2017 беше во следниот состав: 1. м-р Сашо Лазаровски, ВМРО-ДПМНЕ, претседател на Советот 2. 5 членови од советничката група на ГРОМ:

Советот на Општина Карпош согласно со Законот за локална самоуправа има надлежност да го донесува Статутот на Oпштината и други прописи, да го изгласа Буџетот на Општината и годишната сметка на Општината, како и да ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање во рамките на законските прописи. Советот има надлежност да формира јавни служби во рамките на надлежноста на Општината и да врши надзор над нивната работа, по што и именува членови на управни одбори на тие служби. На седница на Советот се усвојуваат и Програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби. Се усвојуваат извештаите за утврдување на Буџетот и годишната сметка на општината, а исто така се одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со закон. Советот ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби што ги формирала Општината, а одлучува и за располагање на сопственоста на локалната самоуправа. Меѓу другото, надлежностите на Советот се и начините на вршење финансиска контрола на Буџетот на Општината, избира лице што комуницира со подрачните единици на Министерството за внатрешни работи во општината, го разгледува и го усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на локалната самоуправа, што го доставува до министерот за внатрешни работи и до народниот правобранител. Советот има ингеренции да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедност на сообраќајот и да врши други работи утврдени со закон. Советот на Општина Карпош усвои изменување и дополнување на Статутот на Општината од 2006 година, кои подразбираат измена на седиштето на Општината во 2013 година, а во 2014 година предвиде конституирање Совет на млади на Општина Карпош.

www.karpos.gov.mk

• Зоран Поповски • Горан Михајлов • Добрила Андоновска • Роберт Живадиновиќ • Дејан Димковски 3. 9 членови од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата: • м-р Сашо Лазаровски • Емил Угриновски • Цветанка Мишевска • Благоја Неделковски • Игорче Кузнавоски • Тања Ристевска • Давор Грче • Панче Стојановски • Даниела Штерјова 4. 9 членови од советничката група на СДСМ и коалицијата: • Иван Спировски • Марин Алексов • Магдалена Несторовска • Љиљана Симоновска • Гоце Гавриловски • Филип Даскаловски • Даница Мартиновска • Владимир Кироски • Марјан Огњановски • Елена Јованова Грујоска – за останатиот дел на мандатот на Магдалена Несторовска

17


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА И АРХИВСКО-АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ Одделение за поддршка и организација на работата на Советот

Првата конститутивна седница на Советот на Општина Карпош во мандатот 2013 - 2017 година се одржа на 12.04.2013 година. Во овој мандат Советот одржа вкупно 72 седници, од кои една вонредна – одржана и една вонредна – неодржана. На останатите 70 редовни седници се усвоени вкупно 1.131 акт. За подобро функционирање на Советот беа формирани следните постојани комисии во состав на Советот: 1. Комисија за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања 2. Комисија за финансии и локален економски развој 3. Комисија за заштита на животната средина и природата 4. Комисија за урабнистичко планирање 5. Комисија за јавни дејности (образование, социјална и детска заштита) 6. Комисија за комунални работи и сообраќај 7. Комисија за култура 8. Комисија за спорт 9. Комисија за прописи 10. Комисија за негување и чување на традициите на македонскиот народ и македонската држава и заштита на историските споменици и спомен-обележја Во состав на Советот како постојана комисија е формирана и Комисијата за еднакви можности помеѓу жените и мажите. Еднаш во годината се формираше и Комисија за изработка на програмата за работа на Советот, на предлог на Комисијата за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања.

www.karpos.gov.mk


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

19


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

ИНВЕСТИЦИИ ЗА УРБАН КАРПОШ

Општина Карпош прерасна во современо и функционално место за живеење, препознатливо по својот специфичен и модерен инфраструктурен карактер. Но, Карпош и понатаму постојано расте и се развива. За понатамошен континуиран развој и за нормално секојдневие на нејзините жители, како и за одржување на урбаниот изглед на општината, се грижат многумина. Секторот за уредување на градежно земјиште и комунални работи е „будното око“ на Карпош, кое деноноќно ги решава проблемите на граѓаните. Секторот е „моторот“ на општината, кој во изминатите четири години вредно работеше за да ги реши затекнатите проблеми и да се справи со новонастанатите. Но, тоа не беше сè. Секторот за уредување на градежно земјиште и комунални работи е одговорен и за спроведување на проектите за изградба на секоја нова улица, на новите тротоари, пешачки патеки, новите игралишта, паркови, плоштади... Вложено е многу, а 90 отсто од ветеното е веќе реализирано. Резултатите се видливи, граѓаните се задоволни, што е најголема награда за сите.

Во изминативе години во Карпош, преку Секторот за градежно земјиште и комунални работи се поставени многубројни атмосферски и фекални канализации, направени се нови водоводни мрежи, реконструирани се илјадници метри улици, изградени се исто толку нови тротоари и патеки, поставена е сигнализација и ново улично осветлување, паркинг-простори. Не се заборавени ниту лицата со попреченост, за кои се поставени нови пристапни рампи на повеќе локации. Жителите на Карпош добија нови плоштади во населбите Бардовци, Козле, Жданец и во Трнодол. На радост на најмалите карпошани, обновени се старите и направени се нови детски игралишта. Сите основни училишта во општината се целосно реновирани со нови ПВЦ-прозорци и енергетско-ефикасни фасади, а две од нив користат обновливи извори на енергија. Тоа значи дека училишните објекти се затоплуваат и се ладат по принцип на геотермални пумпи, а исто така е направена реконструкција и санација на детските градинки. Нова радост за децата од Карпош е новиот објект на ЈУДГ „Пролет“, кој го носи името „Бумбарче“. Во тек е подготовка за реализација на изградба на градинка во населбата Бардовци. Водејќи сметка за здравјето и безбедноста на своите граѓани, во изминатиов период Општина Карпош својот фокус на работење го стави на реконструкција на старите фасади на колективните станбени објекти со термички фасади, замена на кровни покривачи, односно замена на азбестните покриви со висококвалитетен пластифициран ребраст лим на индивидуалните и на колективните станбени објекти, како и замена на старите дотраени лифтови со нови.

www.karpos.gov.mk

21


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

Програмата за уредување на градежно земјиште и комунални работи ги опфаќа следните активности: • изградба и реконструкција на атмосферска канализација • изградба и реконструкција на фекална канализација • изградба и реконструкција на водоводни мрежи • изградба и реконструкција на топловодни мрежи • изградба и реконструкција на тротоари • асфалтирање и поплочување улици • изградба и реконструкција на патеки • изградба и реконструкција на паркинг-простори • реконструкција и санација на фасади • реконструкција на основните училишта на територијата на општината Карпош • реконструкција на детските градинки на територијата на општината Карпош • затворање на отворените атмосферски канали • изградба на системи за наводнување и бунари • изградба на дворни огради • реконструкција на други објекти во надлежност на Општина Карпош

УЗ КАРПОШ 1 2013 – 2017 ГОДИНА Во Карпош 1 се потрошија околу 27 милиони денари, за реконструкција на фасада (10.094.446 денари), за патеки, тротоари и паркинзи (6.307.047), за училиште (3.550.697 денари) и слично, а се планирани уште 21 милион денари.

Горенаведените активности реализирани за секоја урбана заедница, детално се презентирани на следните страници. Она што е значајно е дека визијата за Карпош продолжува. Општината ќе се развива и во иднина. Постојната инфраструктура мора постојано да се надоградува. Затоа сме ние тука. Да ги исполниме барањата на граѓаните, затоа што тие тоа го очекуваат од нас. А ние, за возврат ветуваме дека нема да ја изневериме нивната доверба. Бидејќи, како локална самоуправа, ние тоа им го должиме. Докажавме дека сме добри домаќини и менаџери на нивните средства, а таа лојалност ќе ја надоградуваме и во следните години. И досега нашето мото беше „ветено – сторено“. Истото ќе го задржиме и во иднина. Го трасираме патот на Карпош, со цел да го следи развојот и растежот, доведувајќи нè во позиција на најурбана и најпросперитетна општина во градот и во државата. Секторот за уредување на градежно земјиште и комунални работи е подготвен со ова темпо да работи и понатаму, како и да се надоградува со секое ново урбано растење на општината, на нејзините граѓани, како и со оние што во неа инвестираат и работат. Карпош има иднина. Ние досега ја градевме и ќе продолжиме да ја остваруваме новата.

www.karpos.gov.mk

23


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 1

РБ 2 1

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

2

РБ 1

Опис АСФАЛТИРАЊЕ

Сума

1

Реконструкција на ул. Орце Николов

4.026.722,00

2 3

Асфалтирање на ул. Бранислав Нушиќ

567.689,00

Асфалтирање на ул. Даскал Камче

567.680,00

ВКУПНО

5.162.091,00

Опис ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ Реконструкција на паркинг-простор на ул. Гиго Михајловски бр. 2

Сума 944.599,00

Паркинг на ул. Гиго Михајловски бр. 4

605.339,00

3 Изградба на паркинг на ул. Гиго Михајловски бр. 10

757.973,00

4

Реконструкција на паркинг-простор на ул. Никола Тесла бр. 8 (пред зградата и зад зградата)

338.934,00

5

Реконструкција на паркинг-простор на ул. Никола Тесла бр. 12

617.978,00

6

Реконструкција на паркинг-простор на ул. Никола Тесла бр. 16

611.888,50

7

Реконструкција на паркинг-простор на ул. Руѓер Бошковиќ бр. 5

813.336,00

8

Изведба на паркинг-простор на ул. Руѓер Бошковиќ бр. 5

899.000,00

9

Паркинг на ул. Рузвелтова бр. 59

312.000,00

10

Паркинг на ул. Орце Николов бр. 157 зад зградата кај гаражите ВКУПНО

Паркинг на ул. Гиго Михајловски бр. 4

406.000,00 6.307.047,50

Реконструкција на паркинг-простор на ул. Никола Тесла бр. 8

Реконструкција на ул. Орце Николов

Изведба на паркинг-простор на ул. Руѓер Бошковиќ бр. 5

www.karpos.gov.mk

25


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 1

РБ 3

Опис УЧИЛИШТЕ

Сума

1

Внатрешна санација на простории во училиште на ООУ ХТК

350.000,00

2

Изведба на хидроизолација на ѕидови и под во сутеренски простории ООУ ХТК

1.421.900,00

3

Замена на оштетен паркет во детска градинка ЈДГУ „Распеана младост“

266.562,00

4

Изведба на молерофарбарски работи во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“

1.088.235,00

5

Кошаркарско игралиште во дворот на ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“

424.000,00

ВКУПНО

3.550.697,00

РБ 4

Опис РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДА

Сума

1

Реконструкција на фасада на ул. Никола Тесла бр. 2 (дел 2)

1.433.336,00

2

Реконструкција на фасадата на колективната зграда на бул. Илинден бр. 89

6.915.200,00

3

Реконструкција на фасада на ул. Руѓер Бошковиќ бр. 1

3.179.246,00

ВКУПНО

10.094.446,00

Изведба на хидроизолација на ѕидови и под во сутеренски простории ООУ ХТК

Реконструкција на фасадата на колективната зграда на бул. Илинден бр. 89

www.karpos.gov.mk

Реконструкција на фасада на ул. Руѓер Бошковиќ бр. 1

27


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 1

РБ 5

Опис ЛИФТ

Сума

1

Реконструкција на лифт во станбен објект на ул. Иван Аговски бр.8/4

505.031,00

Вкупно

505.031,00

РБ 6

Опис ОСВЕТЛУВАЊЕ

Сума

1

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Никола Тесла, 17 столбови, (ископ 570м, кабел 712м)

2.197.875,00

ВКУПНО

2.197.875,00

РЕКАПИТУЛАР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2017 По градежни активности Сума 1

АСФАЛТИРАЊЕ

5.162.091,00

2

ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ

6.307.047,50

3

УЧИЛИШТЕ

3.550.697,00

4

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДА

10.094.446,00

5

ЛИФТ

505.031,00

6

ОСВЕТЛУВАЊЕ

2.197.875,00

ВКУПНО

27.817.187,50

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Никола Тесла, 17 столбови, (ископ 570м, кабел 712м)

www.karpos.gov.mk

29


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 1

ПРЕДВИДЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНOСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД

РБ 1

Опис АСФАЛТИРАЊЕ

Сума

1

Асфалтирање на ул. Иван Аговски (Изведувач „Ескаватори“)

2.432.954,00

2

Реконструкција на ул. Руѓер Бошковиќ (Изведувач „Ескаватори“)

1.529.988,00

ВКУПНО

3. 962.942,00

РБ 2

Опис СПОРТСКИ ТЕРЕН

1

Реконструкција и санација на спортски терен Сокол (Линк медиа)

4.814.563,00

ВКУПНО

4.814.563,00

www.karpos.gov.mk

Сума

РБ 3

Опис РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДА

Сума

1

Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. Руѓер Бошковиќ бр. 8 (Договор со Раритет) - во тек

2.500.000,00

2

Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. Орце Николов бр. 153 (објавен тендер)

1.650.000,00

3

Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. Гиго Михајловски бр. 9 (објавен тендер)

5.200.000,00

ВКУПНО

9.350.000,00

РБ 4

Опис ЗАМЕНА НА КРОВЕН ПОКРИВАЧ

Сума

1

Замена на кровен покривач на објект на ул. Гиго Михајловски бр . 9

707.575,26

2

Замена на кровен покривач на објект детска градинка „Распеана младост“ на ул. Руѓер Бошковиќ бр. 6

821.534,74

ВКУПНО

1.529.110,00

РБ 5

Опис ЛИФТ

Сума

1

Нов лифт на станбен објект на ул. Рузвелтова бр.63 а влез 2

601.423,00

2

Нов лифт на станбен објект на ул. Рузвелтова бр.63 а

683.972,00

Вкупно

1.285.395,00

31


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 1

УЗ КАРПОШ 2 2013 – 2017 ГОДИНА Во Карпош 2 инвестиравме вкупно 24.623.365 денари, планираме уште 20.952.358 денари. Потрошените средства беа за реконструкција на фасади (речиси 15 милиони), за асфалтирање, тротоари и патеки (повеќе од 5 милиони) и за канализација, училишта и за лифт.

РЕКАПИТУЛАР ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД По градежни активности

Сума

1

АСФАЛТИРАЊЕ

3. 962.942,00

2

СПОРТСКИ ТЕРЕН

4.814.563,00

3

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДА

9.350.000,00

4

ЗАМЕНА НА КРОВЕН ПОКРИВАЧ

1.529.110,00

5

ЛИФТ

1.285.395,00

ВКУПНО

20.942.010,00

www.karpos.gov.mk

33


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 2

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ РБ 1

Опис КАНАЛИЗАЦИЈА

Сума

1

Реконструкција на фекална канализација на ул. Бранислав Нушиќ бр. 11

187.000,00

ВКУПНО

187.000,00

РБ 2

Опис АСФАЛТИРАЊЕ, ТРОТОАРИ, ПАТЕКИ

Сума

1

Асфалтирање ул. Никола Тесла

2.847.722,00

2

Бекатон плочки пред 5 (пет) влеза на ул. Бранислав Нушиќ бр. 12

261.000,00

3

Тротоар помеѓу прв и втор влез на ул. Руѓер Бошковиќ бр. 13

318.000,00

4

Уредување простор со бекатон плочки пред гаражи на ул. Веселин Маслеша бр. 9

375.000,00

5

Реконструкција и асфалтирање на игралиште за ракомет во дворот на ООУ „Вера Циривири Трена“

813.000,00

6

Поплочување простор околу летниковци, ул. Никола Тесла

250.000,00

7

Поплочување простор околу летниковци, ул. Веселин Маслеша

250.000,00

ВКУПНО

5.114.722,00

Асфалтирање ул. Никола Тесла

Тротоар помеѓу прв и втор влез на ул. Руѓер Бошковиќ бр. 13

Уредување простор со бекатон плочки пред гаражи на ул. Веселин Маслеша бр. 9

Реконструкција и асфалтирање на игралиште за ракомет во дворот на ООУ „Вера Циривири Трена“

www.karpos.gov.mk

35


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 2

РБ 3

Опис УЧИЛИШТА

Сума

1

Реконструкција на ООУ „Вера Циривири Трена“ (фасада)

950.191,00

2

Реконструкција на ООУ „Вера Циривири Трена“ (внатрешна санација на простории)

422.176,00

3

Реконструкција на фасада и поправка на покрив во градинка „Орце Николов“

537.529,00

4

Замена на столарија во детска градинка „Орце Николов“

1.348.469,00

5

Изведба на молерофарбарски работи во ООУ „Вера Циривири Трена“

868.655,00

ВКУПНО

4.127.020,00

РБ 4

Опис РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДИ

Сума

1

Реконструкција на фасада на бул. Партизански одреди бр. 56 (80)

9.358.580,00

2

Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. Веселин Маслеша бр. 5 (прва фаза)

5.623.776,00

ВКУПНО

14.982.356,00

Реконструкција на фасада на бул. Партизански одреди бр. 56 (80)

Реконструкција на ООУ „Вера Циривири Трена“ (фасада)

Реконструкција на фасада и поправка на покрив во градинка „Орце Николов“

www.karpos.gov.mk

Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. Веселин Маслеша бр. 5 (прва фаза)

37


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 2

РБ 5

Опис ЛИФТ

Сума

1

Реконструкција на лифт на станбен објект на бул. 8-ми Септември бр.10/1

212.267,00

Вкупно

212.267,00

РЕКАПИТУЛАР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2017 По градежни активности Сума 1

КАНАЛИЗАЦИЈА

187.000,00

2

АСФАЛТИРАЊЕ, ТРОТОАРИ, ПАТЕКИ

5.114.722,00

3

УЧИЛИШТА

4.127.020,00

4

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДИ

14.982.356,00

5

ЛИФТ

212.267,00

ВКУПНО

24.623.365,00

www.karpos.gov.mk

39


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 2

Во Карпош 3, Општина Карпош инвестира 207.461.024 денари. Во урбаната заедница во којашто најмногу вложивме, административниот објект понесе околу 120 милиони денари, реконструкција на фасада повеќе од 44 милиони, асфалтирање околу 23 милиони денари. Во следниот период ќе инвестираме повеќе од 90 милиони .

ПРЕДВИДЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНOСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД

РБ 1

Опис РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДИ Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. Веселин Маслеша бр. 5 (втора фаза) (Изведувач „Раритет“) - во тек Реконструкција на фасада на станбен објект на бул. Партизански одреди бр. 52 („Алдинг инженеринг“) - во тек

1.316.411,00

3

Реконструкција на фасада на станбен објект на бул. 8-ми Септември бр. 12 (објавен тендер)

4.900.000,00

4

Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. Вилијам Шекспир бр. 1 (објавен тендер)

5.560.000,00

ВКУПНО

20.775.941,00

РБ 2

Опис ЛИФТ

Сума

1

Реконструкција на два лифта на станбен објект на бул. 8-ми Септември бр.10/2

176.417,00

Вкупно

176.417,00

1 2

УЗ КАРПОШ 3 2013 – 2017 ГОДИНА

Сума

8.999.530,00

РЕКАПИТУЛАР ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД По градежни активности

Сума

1

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДИ

20.775.941,00

2

ЛИФТ

176.417,00

ВКУПНО

20.952.358,00

www.karpos.gov.mk

41


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 3

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

РБ 1

Опис КАНАЛИЗАЦИЈА

Сума

1

Атмосферска канализациска мрежа на ул. Новопроектирана 1 и 2 по паркинг 10 и пешачка патека (зад поштата)

1.004.161,00

2

Атмосферска канализација по ул. Новопроектирана 1 и 2, УЗ Карпош 3

803.634,00

3

Изведба на атмосферска канализација на ул. 6 (од бул. 8 ми Септември до економски влез на „Филип Втори“)

291.437,00

4

Изведба на фекална канализација по ул. Новопроектирана бр. 1 и 2 и дел од бул. 8-ми Септември

1.202.633,00

5

Надворешна и фекална канализација и надворешен водовод на објект детска градинка „Орце Николов“ на ул. Никола Русински

683.169,00

6

Атмосферска канализација ул. Струма и поврзување со колекторски одвод на ул. Манапо

500.000,00

7

Изведба на фекален приклучок за станбени објекти за „Сити мол“

464.154,00

ВКУПНО

4.949.188,00

Атмосферска канализациска мрежа на ул. Новопроектирана 1 и 2

Изведба на фекална канализација по ул. Новопроектирана бр. 1 и 2 и дел од бул. 8-ми Септември

www.karpos.gov.mk

43


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 3

РБ 2

Опис ВОДОВОД

Сума

1

Дел од ул. Б.Договор , Новопроектирана 1 и 2 и дел од бул. 8-ми Септември („Филип Втори“)

6.281.327,00

ВКУПНО

6.281.327,00

Дел од ул. Б.Договор , Новопроектирана 1 и 2 и дел од бул. 8-ми Септември („Филип Втори“)

www.karpos.gov.mk

РБ 3

Опис АСФАЛТИРАЊЕ

Сума

1

Изведба и асфалтирање на ул. Новопроектирана бр. 1 бр. 2

11.524.791,00

2

Асфалтирање на ул. Струма 370м и Б=6м

2.590.348,00

3

Асфалтирање на ул. Радика со краци 270м

2.047.268,00

4

Изведба на пристапна улица на ул. 6 (од бул. 8-ми Септември до економски влез на „Филип Втори“) во УЗ Карпош 3

2.625.193,00

5

Улица 6 - заштитен армирано-бетонски канал за гасоводна цевка

354.649,00

6

Изградба на ул. Новопроектирана бр. 7 кон ул. Љубљанска со јавен паркинг

4.757.120,00

7

Асфалтирање на делови (платна) од ул. Карпошево востание и ул. Драгиша Мишовиќ

75.000,00

ВКУПНО

23.974.369,00

Изведба и асфалтирање на ул. Новопроектирана бр. 1 бр. 2

45


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 3

РБ 4

Опис ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ

Сума

1

Паркинг-простор пред ТЦ Лептокарија (пред зграда бр. 102)

1.042.124,00

2

Паркинг пред нов станбен објект во продолжение на паркинг пред ДЦ Алуминка (пред зграда бр. 106)

1.006.162,00

3

Паркинг-простор пред гаража на ул. Струма бр. 1

591.965,00

4

Паркинг-простор пред ООУ „Лазо Трповски“

363.000,00

5

Пешачка патека во ООУ „Лазо Трповски“

150.000,00

6

Пешачка патека на ул. Струма бр. 1

232.500,00

7

Пешачка патека на ул. Огражден

36.000,00

ВКУПНО

3.421.751,00

Асфалтирање на ул. Радика со краци 270м

Изградба на ул. Новопроектирана бр. 7 кон ул. Љубљанска со јавен паркинг

www.karpos.gov.mk

Паркинг-простор пред ТЦ Лептокарија (пред зграда бр. 102)

47


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 3

РБ 5

Опис ГРАДЕЖНО-ЗАНАТСКИ РАБОТИ

1

Градежно-занатски работи за довршување бараки на Општина Карпош

1.829.623,00

ВКУПНО

1.829.623,00

Опис РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДА Реконструкција на фасада на колективен станбен објект на ул. Драгиша Мишовиќ, бр. 4

Сума

РБ 6 1

Сума

4.574.849,00

2

Реконструкција на фасада на колективен станбен објект на ул. Драгиша Мишовиќ, бр. 8

4.574.849,00

3

Реконструкција на фасада на колективен станбен објект на ул. Драгиша Мишовиќ, бр. 12

4.574.849,00

4

Реконструкција на фасада на колективна станбена зграда на ул. Никола Русински бр. 4

5.032.136,00

5 6

Реконструкција на фасада на колективна станбена зграда на ул. Никола Русински бр. 6 Реконструкција на фасада на колективна станбена зграда на ул. Никола Русински бр. 8 („Алдинг инженеринг“)

5.032.136,00 5.032.136,00

7

Реконструкција на фасада на колективна станбена зграда на ул. Никола Русински бр. 10 („Алдинг инженеринг“)

5.032.136,00

8

Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. Никола Русински бр. 12

8.373.280,00

9

За лимарски работи на станбен објект на ул. Никола Русински бр. 4

1.053.504,00

10

За лимарски работи на станбен објект на ул. Никола Русински бр. 6

1.053.504,00

11

За лимарски работи на станбен објект на ул. Никола Русински бр. 8 („Дон хаус“)

262.500,00

12

За лимарски работи на станбен објект на ул. Никола Русински бр. 10 („Дон хаус“)

262.500,00

ВКУПНО

44.858.379,00

www.karpos.gov.mk

Реконструкција на фасада на колективен станбен објект на ул. Драгиша Мишовиќ, бр. 4

Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. Никола Русински бр. 4, 6, 8, 10 и 12

49


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 3

РБ 7

Опис УЧИЛИШТЕ

Сума

1

Изведба на молерофарбарски работи во ООУ „Лазо Трповски“

2

Реконструкција на санитарни јазли во ООУ „Лазо Трповски“

213.000,00

ВКУПНО

1.081.655,00

868.655,00

РБ 8

Опис АДМИНИСТРАТИВЕН ОБЈЕКТ

Сума

1

Изградба на административен објект на Општина Карпош - градежен дел

72.963.702,00

2

Извед. на метал. потконст. за кров. Столарија лазурно лакиран прозорец

584.100,00

3

Изведба на два истражно-експлоатациски бунари

268.516,00

4

Градежни работи за изведба на термоизолација

755.200,00

5

Градежно-занатски работи - подрум, кат и потк. тераса

8.528.379,00

6

Изградба на кровна столарија

1.449.630,00

7

Поставување уреди за греење и ладење

4.734.278,00

8

Изведба на декоративни елементи на фасада

916.683,00

9

Изведба на машински слабострујни, јакострујни лимарски работи

28.876.218,00

ВКУПНО 119.076.706,00

Изведба на молерофарбарски работи во ООУ „Лазо Трповски“

Изградба на административен објект на Општина Карпош - градежен дел

www.karpos.gov.mk

51


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 3

РБ 9

Опис ЗАМЕНА НА КРОВЕН ПОКРИВАЧ

Сума

1

Замена на кровен покривач на ул. Радика бр. 5

561.172,00

2

Замена на кровен покривач на ул. Драгиша Мишовиќ бр. 12

274.850,00

3

Замена на кровен покривач на ул. Манапо бр. 4/1 и бр. 4/2

222.474,00

ВКУПНО

1.058.496,00

Замена на кровен покривач на ул. Радика бр. 5

www.karpos.gov.mk

РБ 10

Опис ОСВЕТЛУВАЊЕ

Сума

1

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Новопроектирана – 11 столбови (ископ 370м,кабел 430м)

929.530,00

ВКУПНО

929.530,00

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Новопроектирана – 11 столбови (ископ 370м,кабел 430м)

53


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 3

ПРЕДВИДЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНOСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД

РЕКАПИТУЛАР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2017 По градежни активности Сума

РБ 1

Опис АСФАЛТИРАЊЕ Реконструкција на ул. Карпошево востание (Изведувач „Ескаватори“) ВКУПНО

Сума

1

КАНАЛИЗАЦИЈА

4.949.188,00

2

ВОДОВОД

6.281.327,00

3

АСФАЛТИРАЊЕ

23.974.369,00

РБ 2

4

ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ

3.421.751,00

1

5

ГРАДЕЖНО-ЗАНАТСКИ РАБОТИ

1.829.623,00

2

6

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДА

44.858.379,00

7

УЧИЛИШТЕ

1.081.655,00

РБ 4

Опис ЗАМЕНА НА КРОВЕН ПОКРИВАЧ

8

АДМИНИСТРАТИВЕН ОБЈЕКТ

119.076.706,00

1

Замена на кровен покривач на објект на ул. Никола Русински бр. 10/1 и бр. 10/2

279.339,20

9

ЗАМЕНА НА КРОВЕН ПОКРИВАЧ

1.058.496,00

2

Замена на кровен покривач на објект на ул. Драгиша Мишовиќ бр. 8

213.494,96

10

ОСВЕТЛУВАЊЕ

929.530,00

ВКУПНО

492.834,16

Вкупно

207.461.024,00

www.karpos.gov.mk

1

Опис СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ Изведба на училишен затворен базен во дворното место на ООУ „Лазо Трповски“ („Аиркон“) Изградба на повеќенаменска спортска сала во дворното место на ООУ „Лазо Трповски“ (објавен тендер) ВКУПНО

4.975.616,00 4.975.616,00 Сума 36.580.000,00 41.580.000,00 78.160.000,00 Сума

55


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 3 РБ 4

Опис ЛИФТ

Сума

1

Реконструкција на лифт на станбен објект на ул. Никола Русински бр. 3/1

305.557,00

2

Реконструкција на лифт на станбен објект на ул. Никола Русински бр. 3а/1

464.629,00

3

Реконструкција на лифт на станбен објект на ул. Никола Русински бр.4/2

355.888,00

4

Замена на стар со нов лифт на станбен објект на ул. Никола Русински бр.10/2

1.103.790,00

5

Ремонт на лифт на станбен објект на ул. Никола Русински бр.12/1

300.000,00

6

Ремонт на лифт на станбен објект на ул.Никола Русински бр.12/2

556.684,00

7

Замена на стар со нов лифт на станбен објект на ул. Драгиша Мишовиќ бр.4

896.239,00

8

Замена на стар со нов лифт на станбен објект на ул. Драгиша Мишовиќ бр.8

765.577,00

9

Нов лифт на станбен објект на ул. Партизански одреди бр.62 влез 1 и 2

939.227,00

10

Ремонт на лифт на станбен објект на ул. Партизански одреди бр.64 б/1

280.664,00

Вкупно

5.968.255,00

УЗ КАРПОШ 4 2013 – 2017 ГОДИНА Од 31 милион денари во Карпош 4, за реконструкција на фасади се инвестирани повеќе од 21 милион денари, другите средства се потрошени за училиште, тротоари, покриви, лифт и осветлување. Во следниот период ќе се инвестираат уште 26 милиони денари.

РЕКАПИТУЛАР ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД По градежни активности Сума 1

АСФАЛТИРАЊЕ

4.975.616,00

2

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

78.160.000,00

3

ЗАМЕНА НА КРОВЕН ПОКРИВАЧ

492.834,16

4

ЛИФТ

5.968.255,00

ВКУПНО

89.596.705,16

www.karpos.gov.mk

57


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 4

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

РБ 1

Опис ТРОТОАРИ

Сума

1

Паркинг и тротоари на ул. Никола Парапунов бр. 31 и 33 (лева страна)

770.000,00

Вкупно

770.000,00

РБ 2

Опис УЧИЛИШТЕ

Сума

1

Реконструкција и санација на градинка ЈУОДГ „Орце Николов“

4.333.196,00

2

Изведба на молерофарбарски работи во ООУ „Петар Поп Арсов“

868.655,00

3

Реконструкција на санитарни јазли во ООУ „Петар Поп Арсов“

410.000,00

Вкупно

5.611.851,00

Реконструкција и санација на градинка ЈУОДГ „Орце Николов“

Изведба на молерофарбарски работи во ООУ „Петар Поп Арсов“

www.karpos.gov.mk

59


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 4 РБ 3

Опис РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДИ

Сума

1

Реконструкција на фасада на колективна станбена зграда на ул. Соле Стојчев бр. 3

2.861.568,00

2

Реконструкција на фасада на колективна станбена зграда на ул. Соле Стојчев бр. 5

2.840.190,00

3

Реконструкција на фасада на колективна станбена зграда на ул. Волгоградска бр. 2

2.863.304,00

4

Реконструкција на фасада на колективна станбена зграда на ул. Волгоградска бр. 10

2.863.393,00

5

Реконструкција на фасада на колективна станбена зграда на ул. Разловечко востание бр. 5

3.041.889,00

6

Реконструкција и санација на фасада на ул. Љубљанска бр. 1

1.834.028,00

7

Реконструкција на фасада на колективна станбена зграда на ул. Воденска бр.6

3.050.283,60

8

Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. Желево бр. 1 (прва фаза)

2.246.282,00

Вкупно

21.600.937,60

Реконструкција на фасада на колективна станбена зграда на ул. Волгоградска бр. 2

www.karpos.gov.mk

Реконструкција на фасада на колективна станбена зграда на ул. Разловечко востание бр. 5

Реконструкција на фасада на колективна станбена зграда на ул. Воденска бр.6

61


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 4

РБ 4

Опис ПОКРИВИ

Сума

РБ 5

Опис ЛИФТ

1

Замена на покрив на колективен станбен објект на ул. Волгоградска бр. 8/1

503.309,38

1

Реконструкција на лифт на станбен објект на ул. Никола Парапунов бр.3

556.075,00

2

Замена на покрив на колективен станбен објект на ул. Разловечко востание бр. 5

507.300,00

Вкупно

556.075,00

3

Замена на покрив на колективен станбен објект на ул. Разловечко востание бр. 14-1/2

271.856,90

Сума

Вкупно

1.282.466,28

Опис ОСВЕТЛУВАЊЕ Поставување нови линии на јавно осветлување на плато помеѓу зградите на ул. Никола Парапунов бр. 1 1, бр. 3 и бр. 5, 55 столбови (ископ 760м, кабел 872м) Вкупно

РБ 6

Сума

1.270.652,00 1.270.652,00

Замена на покрив на колективен станбен објект на ул. Волгоградска бр. 8/1

Замена на покрив на колективен станбен објект на ул. Разловечко востание бр. 5

www.karpos.gov.mk

Поставување нови линии на јавно осветлување на плато помеѓу зградите на ул. Никола Парапунов бр. 1, бр. 3 и бр. 5, 55 столбови (ископ 760м, кабел 872м)

63


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 4

ПРЕДВИДЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНOСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД

РЕКАПИТУЛАР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2017 По градежни активности Сума 1

ТРОТОАРИ

770.000,00

2

УЧИЛИШТЕ

5.611.851,00

3

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДИ

21.600.937,60

4

ПОКРИВИ

1.282.466,28

5

ЛИФТ

556.075,00

6

ОСВЕТЛУВАЊЕ

1.270.652,00

Вкупно

31.091.981,88

www.karpos.gov.mk

РБ 1

Опис РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДИ

Сума

1

Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. Волгоградска бр. 6 (судски процес)

3.061.645,00

2

Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. Желево бр. 1 (втора фаза) - Објавен тендер

1.820.000,00

3

Лимарски работи на станбен објект на ул. Никола Русински бр. 4 (Изведувач „Дон хаус“)

263.500,00

4

Лимарски работи на станбен објект на ул. Никола Русински бр. 6 (Изведувач „Дон хаус“)

263.500,00

5

Лимарски работи на станбен објект на ул. Никола Русински бр. 8 (Изведувач Дон хаус)

263.500,00

6

Лимарски работи на станбен објект на ул. Никола Русински бр. 10 (Изведувач „Дон хаус“)

263.500,00

7

Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. Вич бр. 24 (Изведувач „Алдинг инженеринг“)

5.703.294,00

8

Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. Вич бр. 26 (Изведувач „Алдинг инженеринг“)

5.703.294,00

9

Реконструкција на фасада на станбен објект на ул. Вич бр. 28 (Изведувач „Алдинг инженеринг“)

5.703.294,00

10

Лимарски работи на станбен објект на ул. Вич бр. 24 (Изведувач „Дон хаус“)

220.227,00

11

Лимарски работи на станбен објект на ул. Вич бр. 26 (Изведувач „Дон хаус“)

220.227,00

12

Лимарски работи на станбен објект на ул. Вич бр. 28 (Изведувач „Дон хаус“)

220.227,00

Вкупно

23.706.208,00

65


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КАРПОШ 4

РБ 2

Опис ЗАМЕНА НА КРОВЕН ПОКРИВАЧ

Сума

1

Замена на кровен покривач на објект на ул. Соле Стојчев бр. 2

233.447,76

2

Замена на кровен покривач на објект на ул. Љубљанска бр. 1

271.856,90

3

Замена на кровен покривач на објект на ул. Волгоградска бр. 15/4

199.529,00

Вкупно

704.833,66

РБ 3

Опис ЛИФТ

Сума

1

Ремонт на лифт на станбен објект на ул. Никола Парапунов бр.5

426.452,00

2

Ремонт на лифт на станбен објект на ул. Никола Парапунов бр.1

519.527,00

Вкупно

945.979,00

УЗ ВЛАДО ТАСЕВСКИ 2013 – 2017 ГОДИНА Во урбаната заедница Владо Тасевски инвестиравме 18.334.042,00 денари за асфалтирање, 5.975.099,00 денари за канализација, или вкупно 26.944.758,37 во коишто беа вклучени и други активности (патеки, тротоари, паркинзи, кровни покривачи, училиште и слично). Во наредниот период ќе инвестираме повеќе од 13.500.000 денари.

РЕКАПИТУЛАР ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД По градежни активности Сума 1

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДИ

23.706.208,00

2

ЗАМЕНА НА КРОВЕН ПОКРИВАЧ

704.833,66

3

ЛИФТ

945.979,00

Вкупно

25.357.020,66

www.karpos.gov.mk

67


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ВЛАДО ТАСЕВСКИ

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ РБ 1

Опис КАНАЛИЗАЦИЈА Изградба на атмосферска канализација на ул. Рампо Левката и дел од ул. Дрезденска Реконструкција на атмосферска канализација на ул. Борка Талевски Реконструкција на атмосферска канализација на ул. Алжирска Реконструкција на атмосферска канализација на ул. Багдадска Атмосферска канализација по ул. Анкарска ВКУПНО

1 2 3 4 5

Сума

РБ 2

Опис ВОДОВОД

Сума

1

Изградба на нова делница од ул. Борка Талевски

1.351.822,00

ВКУПНО

1.351.822,00

1,511,931,00 1.019.524,07 987.798,20

РБ 3

Опис АСФАЛТИРАЊЕ

Сума

2.620.943,05

1

Асфалтирање на дел од ул. Каирска

743.996,00

1.346.834,05 5.975.099,37

2

Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Багдадска

1.945.982,00

3

Реконструкција на тротоари и асфалтирање на дел од ул. Алжирска

950.000,00

4

Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Рампо Левката

2.044.167,00

5

Реализација на Борка Талевски дел 2

6.002.930,00

6

Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Ристо Равановски

1.458.128,00

7

Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Бахар Моис

253.268,00

8

Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Наум Евро

819.982,00

9

Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Анкарска

3.300.000,00

10

Реконструкција со асфалтирање на ул. Панче Пешев

815.589,00

ВКУПНО

18.334.042,00

Реконструкција на атмосферска канализација на ул. Борка Талевски

Реконструкција на атмосферска канализација на ул. Багдадска

www.karpos.gov.mk

69


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ВЛАДО ТАСЕВСКИ

РБ 4 1 2

Опис ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ Изградба на заштитен тротоар со претх. извед. на хидроизолација во ООУ „Војдан Чернодрински“ Изградени три пристапни рампи за лица со посебни потреби на бул. 8-ми Септември, бр. 8. ВКУПНО

Сума 349.398,00 97.711,00 447.109,00

Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Багдадска

РБ 5 1

Опис УЧИЛИШТЕ Изведба на молерофарбарски работи во ООУ „Војдан Чернодрински“ ВКУПНО

Сума 610.361,00 610.361,00

Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Рампо Левката

Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Ристо Равановски

Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Анкарска

www.karpos.gov.mk

Изведба на молерофарбарски работи во ООУ „Војдан Чернодрински“

71


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ВЛАДО ТАСЕВСКИ

РЕКАПИТУЛАР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2017 По градежни активности Сума

РБ 6

Опис ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

Сума

1

Замена на покрив на објект на ул. Анкарска бр. 31

226.325,00

ВКУПНО

226.325,00

1

КАНАЛИЗАЦИЈА

5.975.099,37

2

ВОДОВОД

1.351.822,00

3

АСФАЛТИРАЊЕ

18.334.042,00

4

ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ

447.109,00

5

УЧИЛИШТЕ

610.361,00

6

ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

226.325,00

ВКУПНО

26.944.758,37

Замена на покрив на објект на ул. Анкарска бр. 31

www.karpos.gov.mk

73


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ВЛАДО ТАСЕВСКИ

Во Тафталиџе 1 се инвестирани речиси инвестирани речиси 67 милиони денари, од кои речиси 30 милиони денари се за асфалтирање, повеќе од 15 милиони денари се за фасади, околу 10 милиони денари за училиште, а за следниот период се планирани уште 51 милиони денари за градинка, кровни покривачи и лим .

ПРЕДВИДЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНOСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД

РБ 1 1 2 3 РБ 2 1 2

РБ 3 1

1 2 3

www.karpos.gov.mk

Опис АСФАЛТИРАЊЕ Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Њуделхиска (Ескаватори) Реконструкција со асфалтирање на ул. Римска („Бауер БГ“) Реконструкција со асфалтирање на ул. Атинска ВКУПНО Опис ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ Замена на покрив на објект на бул. Партизански Одреди бр. 87 влез 1 и 2 Замена на покрив на објект - Здружение на пензионери Карпош на ул. Багдадска бр. 7 ВКУПНО Опис ЛИФТ Замена на стар со нов лифт на станбен објект на бул. Партизански одреди бр. 59/4 ВКУПНО

УЗ ТАФТАЛИЏЕ 1 2013 – 2017 ГОДИНА

Сума 5.583.047,00 4.580.777,00 1.830.000,00 11.993.824,00 Сума 379.103,20 171.717,15 550.820,35 Сума 799.500,00 799.500,00

РЕКАПИТУЛАР ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД По градежни активности Сума АСФАЛТИРАЊЕ 11.993.824,00 ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ 550.820,35 ЛИФТ 799.500,00 ВКУПНО 13.344.144,35

75


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ТАФТАЛИЏЕ 1

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ РБ 1

Опис КАНАЛИЗАЦИЈА

1

Изградба на фекална канализација на ул. Новопроектирана улица 3 (кај Гранд Престиж)

393.750,00

2

Сливници и цевковод на крак од ул. Варшавска (пред станбен објект бр. 17, влез бр. 4)

240.000,00

3

Сливник пред и зад ул. Букурешка бр. 8

63.000,00

4

Приклучок на канализација на две куќи на ул. Петре Пирузе бр. 17

248.939,00

5

Приклучок на канализација на ул. Прашка

693.716,00

6

Фекална канализација во должина од 50 м ул. Париска

220.095,00

ВКУПНО

1.859.500,00

Сливници и цевковод на крак од ул. Варшавска (пред станбен објект бр. 17, влез бр. 4)

www.karpos.gov.mk

Сума

Фекална канализација во должина од 50 м ул. Париска

РБ 2

Опис ВОДОВОД

Сума

1

Изградба на водоводна мрежа по Новопроектирана улица 3 (кај Гранд Престиж) во УЗ Тафталиџе 1

290.000,00

ВКУПНО

290.000,00

РБ 3

Опис АСФАЛТИРАЊЕ

Сума

1

Асфалтирање и реконструкција на тротоари на ул. Виенска

1.498.848,15

2

Асфалтирање и реконструкција на тротоари на ул. Ташкенска

3.018.479,12

3

Асфалтирање и реконструкција на тротоари на ул. Хаванска

1.593.403,00

4

Асфалтирање и реконструкција на тротоари на ул. Прашка

13.178.812,00

5

Асфалтирање и реконструкција на тротоари на ул. Петре Пирузе (Мексичка)

3.200.709,00

6

Асфалтирање и реконструкција на тротоари на ул. Нобелова

3.882.418,00

7

Асфалтирање и реконструкција на тротоари на ул. Хелсинки

839.800,00

8

Асфалтирање крак од ул. Хелсинки

500.000,00

9

Асфалтирање дел од асфалтна подлога (платно) на ул. Варшавска

90.000,00

ВКУПНО

27.802.469,27

Асфалтирање и реконструкција на тротоари на ул. Ташкенска

77


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ТАФТАЛИЏЕ 1

Асфалтирање и реконструкција на тротоари на ул. Прашка

РБ 4

Опис ТРОТОАРИ, ПАТЕКИ

Сума

1

Реконструкција на колско-пешачка патека крак од ул. Букурешка Л=65м

285.030,00

ВКУПНО

285.030,00

РБ 5

Опис УЧИЛИШТЕ

Сума

1

Реконструкција на систем за парно греење во ООУ „Јан Амос Коменски“

213.674,00

2

Санација на гардероби, санитарни јазли и спортска сала во ООУ „Јан Амос Коменски“

3.695.760,00

3

Дополнителни работи за реконструкција на систем за парно греење во ООУ „Јан Амос Коменски“

63.897,00

4

Градежно-занатски работи за довршување на салата во ООУ „Јан Амос Коменски“

1.266.484,00

5

Изведба на молерофарбарски работи во ООУ „Коменски“

1.088.235,00

6

Исплатен кредит за ООУ „Јан Амос Коменски“

3.500.000,00

ВКУПНО

9.828.050,00

Асфалтирање и реконструкција на тротоари на ул. Хелсинки

Асфалтирање крак од ул. Хелсинки

www.karpos.gov.mk

Санација на гардероби, санитарни јазли и спортска сала во ООУ „Јан Амос Коменски“

79


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ТАФТАЛИЏЕ 1

РБ 6

Опис РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДИ

Сума

1

Реконструкција на фасада на романска кула на ул. Букурешка бр. 8

3.703.578,00

2

Реконструкција на фасада на романска кула на ул. Букурешка бр. 10

3.703.578,00

3

Реконструкција на фасада на романска кула на ул. Букурешка бр. 12

3.703.578,00

4

Реконструкција на фасада на станбен објект (руски згради) на ул. Варшавска бр. 17

2.154.177,00

5

Реконструкција на фасада на станбен објект (руски згради) на ул. Варшавска бр. 19

2.154.177,00

ВКУПНО

15.419.088,00

Реконструкција на фасада на романска кула на ул. Букурешка бр. 8, 10 и 12

Градежно-занатски работи за довршување на салата во ООУ „Јан Амос Коменски“

Реконструкција на фасада на станбен објект (руски згради) на ул. Варшавска бр. 17

www.karpos.gov.mk

81


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ТАФТАЛИЏЕ 1

РБ 7

Опис ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

Сума

1

Замена на кровен покривач на ул. Прашка бр. 16

72.282,00

2

Замена на кровен покривач на ул. Варшавска 36б

91.643,25

3

Замена на кровен покривач на ул. Партизански одреди бр. 105

135.180,00

4

Замена на кровен покривач на ул. Букурешка бр. 133А

57.438,00

ВКУПНО

356.543,25

Замена на кровен покривач на ул. Варшавска 36б

www.karpos.gov.mk

РБ 8

Опис ОСВЕТЛУВАЊЕ

1

Поставување нови линии на јавно осветлување на комплекс нови згради „Импексел“, 18 столбови (ископ 560 м, кабел 680м)

1.807.812,00

2

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Прашка, 60 столбови (ископ 1450м, кабел 1750м)

2.528.300,00

3

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Нобелова, ул. Виенска, ул. Хелсинки, ул. Хаванска и ул. Петре Пирузе, 94 столбови (ископ 1755м,кабел 2650м) ВКУПНО

Сума

5.084.639,00 9.420.751,00

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Нобелова, ул. Виенска, ул. Хелсинки, ул. Хаванска и ул. Петре Пирузе, 94 столбови (ископ 1755м,кабел 2650м)

83


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ТАФТАЛИЏЕ 1

РЕКАПИТУЛАР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2017 По градежни активности Сума РБ 9

Опис ДРУГО

Сума

1

Поставени столпчиња на тротоар на лева страна на ул. Прашка

500.000,00

ВКУПНО

500.000,00

РБ 10

Опис ЛИФТ

Сума

1

Поставување нов лифт на бул. Партизански одреди бр. 111/1

655.670,00

ВКУПНО

655.670,00

1

КАНАЛИЗАЦИЈА

1.859.500,00

2

ВОДОВОД

290.000,00

3

АСФАЛТИРАЊЕ

27.802.469,27

4

ТРОТОАРИ, ПАТЕКИ

285.030,00

5

УЧИЛИШТЕ

9.828.050,00

6

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДИ

15.419.088,00

7

ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

356.543,25

8

ОСВЕТЛУВАЊЕ

9.420.751,00

9

ДРУГО

500.000,00

10

ЛИФТ

655.670,00 66.417.101,52

Поставување нов лифт на бул. Партизански одреди бр. 111/1

www.karpos.gov.mk

85


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ТАФТАЛИЏЕ 1

ПРЕДВИДЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНOСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД

www.karpos.gov.mk

РБ 1

Опис ГРАДИНКА

Сума

1

Реконструкција на градинка Мајски Цвет, УЗ Тафталиџе 1

47.200.000,00

Вкупно

47.200.000,00

РБ 2

Опис ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

Сума

1

Замена на покрив на објект на ул.Нобелова бр.14б

97.115,66

2

Замена на покрив на објект на ул.Букурешка бр.27

58.815,09

3

Замена на покрив на објект на ул.Букурешка бр.67

105.235,64

4

Замена на покрив на објект на ул.Варшавска бр.32

114.323,40

5

Замена на покрив на објект на ул.Петре Пирузе бр.9

119.028,20

6

Замена на покрив на објект на ул.Нобелова бр.3

109.537,01

7

Замена на покрив на објект на ул.Нобелова бр.19а

59.930,94

8

Замена на покрив на објект на ул.Виенска бр.6

39.039,82

Вкупно

703.025,76

87


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ТАФТАЛИЏЕ 1

РБ 3 1

Опис ЛИФТ Нов лифт на станбен објект на бул. Партизански одреди бр.101/1

Сума 606.141,00

2

Нов лифт на станбен објект на бул. Партизански одреди бр.101/2

634.443,00

3

Реконструкција на лифтови на станбен објект на бул. Партизански одреди бр.107/1

688.689,00

4

Санација на лифт на станбен објект на бул. Партизански одреди бр.107/2

902.421,00

5

Нов лифт на станбен објект на бул. Партизански одреди бр.109/1 Вкупно

УЗ ТАФТАЛИЏЕ 2 2013 – 2017 ГОДИНА Тафталиџе 2 доби околу 30.000.000 денари за реконструкција на фасади (14.355.000 денари), асфалтирање (7.361.079 денари), за патеки, тротоари и паркинзи (4.175.442 денари), за училиште, замена на кровни покривачи, канализација, лифт и осветлување. Во следниот период ќе добие уште околу 18.000.000 денари за слични активности и за градинка.

872.650,00 3.704.344,00

РЕКАПИТУЛАР ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД По градежни активности Сума 1

ГРАДИНКА

47.200.000,00

2

ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

703.025,76

3

ЛИФТ

3.704.344,00

Вкупно

51.607.369,76

www.karpos.gov.mk

89


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ТАФТАЛИЏЕ 2

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ РБ 1

Опис КАНАЛИЗАЦИЈА

Сума

1

Реконструкција на дел од атмосферска канализација на ул. Бриселска, бр. 33

152.751,00

2

Шахта на паркинг на Московска

36.000,00

ВКУПНО

188.751,00

РБ 2

Опис АСФАЛТИРАЊЕ

Сума

1

Асфалтирање на ул. Урош Џудовиќ

1.125.260,00

2

асфалтирање на ул. Љубица Георгиева

719.800,00

3

Асфалтирање на ул. Петар Драганов

989.170,00

4

Асфалтирање на ул. Хашка

1.257.880,00

5

Реконструкција на ул. Душко Бојковски

1.354.969,00

6

Асфалтирање на ул. Јоаким Осоговски

1.354.000,00

7

Асфалтирање на крак од ул. Женевска

560.000,00

ВКУПНО

7.361.079,00

Асфалтирање на ул. Хашка

Асфалтирање на ул. Јоаким Осоговски

www.karpos.gov.mk

91


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ТАФТАЛИЏЕ 2

РБ 3

Опис ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ

Сума

РБ 4

Опис РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДИ

1

Реконструкција на тротоари на ул. Петар Драганов

657.822,00

1

Реконструкција на фасада на Романски згради на ул. Женевска бр.6 (на последна 24-ка)

4.785.000,00

2

Реконструкција на тротоари на ул. Јоаким Осоговски

497.657,00

2

Реконструкција на фасада на Романски згради на ул. Женевска бр. 8 (на последна 24-ка)

4.785.000,00

3

Реконструкција на тротоари на ул. Будимпештанска

2.257.961,00

3

Реконструкција на фасада на Романски згради на ул. Женевска бр. 10 (на последна 24-ка)

4.785.000,00

4

Реконструкција на тротоари на ул. Љубица Георгиева

512.002,00

ВКУПНО

14.355.000,00

5

Изведба на пешачка патека во рамките на ООУ „Братство“

250.000,00

ВКУПНО

4.175.442,00

Реконструкција на тротоари на ул. Будимпештанска

www.karpos.gov.mk

Сума

Реконструкција на фасада на Романски згради на ул. Женевска бр. 6, 8 и 10 (на последна 24-ка)

93


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ТАФТАЛИЏЕ 2

РБ 5

Опис УЧИЛИШТЕ

Сума

1

Ископ и бетонирање на канал и поставување топловодни цевки во ООУ „Братство“ (втор дел)

419.077,00

ВКУПНО

419.077,00 Замена на кровен покривач на објект на ул.Софиска бр.13

РБ 6

Опис ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

Сума

1

Замена на кровен покривач на објект на ул.Софиска бр.13

78.734,00

2

Замена на кровен покривач на објект на ул.Софиска бр.30

50.769,50

3

Замена на кровен покривач на објект на ул.Бриселска бр.9а

91.643,25

4

Замена на кровен покривач на објект на ул.Будимпештанска бр.2а

77.014,75

5

Замена на кровен покривач на објект на ул.Будимпештанска бр.4б

96.806,25

6

Замена на кровен покривач на објект на ул.Будимпештанска бр.18

92.504,00

7

Замена на кровен покривач на објект на ул.Хашка бр.13а

70.131,00

8

Замена на кровен покривач на објект на ул.Хашка бр.18б

51.630,00

9

Замена на кровен покривач на објект на ул. Московска бр.7/2

204.516,20

ВКУПНО

813.748,95

Замена на кровен покривач на објект на ул.Хашка бр.13а

Замена на кровен покривач на објект на ул. Московска бр.7/2

www.karpos.gov.mk

95


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ТАФТАЛИЏЕ 2

РЕКАПИТУЛАР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2017 По градежни активности Сума РБ 7

Опис ЛИФТ

Сума

1

Реконструкција на лифт на бул. Партизански одреди бр.133/2

97.130,00

ВКУПНО

97.130,00

РБ 8

Опис ОСВЕТЛУВАЊЕ

Сума

1

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Петар Драганов, 8 столбови (ископ 185м, кабел 227м)

587.142,00

2

Поставување нови линии на јавно осветлување на крак од ул. Московска, 6 столбови (ископ 130м,кабел 150м)

136.628,00

ВКУПНО

723.770,00

1

КАНАЛИЗАЦИЈА

188.751,00

2

АСФАЛТИРАЊЕ

7.361.079,00

3

ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ

4.175.442,00

4

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДИ

14.355.000,00

5

УЧИЛИШТЕ

419.077

6

ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

813.748,95

7

ЛИФТ

97.130,00

8

ОСВЕТЛУВАЊЕ

723.770,00

ВКУПНО

28.133.997,95

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Петар Драганов, 8 столбови (ископ 185м, кабел 227м)

www.karpos.gov.mk

97


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ТАФТАЛИЏЕ 2

ПРЕДВИДЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНOСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД РБ 1

Опис ГРАДИНКА

1

Реконструкција на градинка „Мајски цвет“, УЗ Тафталиџе бр. 2

14.200.000,00

ВКУПНО

14.200.000,00

РБ 2

Опис ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

Сума

1

Замена на кровен покривач на ул.Бриселска бр.13

79.396,65

2

Замена на кровен покривач на ул.Бањалучка бр.13

78.079,60

3

Замена на кровен покривач на ул.Женевска бр.21

110.290,23

4

Замена на кровен покривач на ул.Осло бр.28а

54.069,46

5

Замена на кровен покривач на ул.Будимпештанска бр.9 а

93.512,74

6

Замена на кровен покривач на ул.Његошева бр.28

45.251,06

7 Замена на кровен покривач на ул.Петар Драганов бр.10

104.724,93

8 Замена на кровен покривач на ул.Јоаким Осоговски бр.5 а

78.536,71

ВКУПНО

643.861,38

Опис ЛИФТ Нов лифт на станбен објект на бул. Партизански одреди бр.117/2

Сума

РБ 3 1 2 3

Замена на стар со нов лифт на станбен објект на ул. Женевска бр. 6 Замена на стар со нов лифт на станбен објект на ул. Женевска бр. 10 ВКУПНО

Сума

УЗ ВЛАЕ 1 2013 – 2017 ГОДИНА Во урбаната заедница Влае 1 се инвестирани околу 60.000.000 денари, од кои најмногу за асфалтирање, тротоари и улици (повеќе од 30 милиони денари), за канализација повеќе од 10 милиони денари, за градинка повеќе од 9 милиони денари, за осветлување повеќе од 8 милиони денари. За иднина се планирани уште 20 милиони денари за разни градежни активности.

611.000,00 891.522,00 1.066.053,00 2.568.575,00

РЕКАПИТУЛАР ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД По градежни активности Сума 1

ГРАДИНКА

14.200.000,00

2

ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

643.861,38

3

ЛИФТ

2.568.575,00

ВКУПНО

17.412.436,38

www.karpos.gov.mk

99


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ВЛАЕ 1

РБ 2

Опис АСФАЛТИРАЊЕ, ТРОТОАРИ, РАБНИЦИ

1

Изведба и асфалтирање на ул. Новопроектирана од ул. Петар Чаулев до ул. Ацо Шопов

4.192.825,00

2

Реконструкција со асфалтирање на ул. Франц Месеснел

533.686,00

3

Реконструкција со асфалтирање на ул. Бела Краина

1.180.000,00

4

Реконструкција со асфалтирање на ул. Гари

368.449,84

4.605.785,90

5

Реконструкција со асфалтирање на ул. Езерци

953.279,53

1.523.621,00 36.000,00

6

Реконструкција со асфалтирање на ул. Ринхини

565.681,00

7

Реконструкција со асфалтирање на ул. Франц Розман

156.037,00

8

Реконструкција со асфалтирање на ул. Влае со краци

4.574.565,00

9

Реконструкција на тротоари и замена на рабници на ул. Франц Прешерн и споредни улици на ул. Франц Прешерн

12.721.265,00

10

Асфалтирање оштетени асфалтни површини (платно) ул. Фјодор Достоевски

67.000,00

11

Реконструкција со асфалтирање и промена на рабници на ул. Иван Цанкар - 7 краци

4.724.125,00

ВКУПНО

30.036.913,37

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ РБ 1 1 2 3 4 5 6 7

Опис КАНАЛИЗАЦИИ Атмосферска канализација на ул. Корушка и дел од ул. Франц Прешерн Фекална канализација по ул. Франц Прешерн Атмосферска канализација на ул. Корушка и дел од ул. Франц Прешерн Изградба на атмосферска канализација на ул. Влае Сливна решетка на ул. Влае со одвод во р. Вардар Атмосферска канализација на ул. Фјодор Достоевски Изградба на сливник на ул. Петар Чајковски ВКУПНО

Сума 3.638.434,00 108.000,00

84.000,00 36.000,00 10.031.840,90

Атмосферска канализација на ул. Корушка и дел од ул. Франц Прешерн

www.karpos.gov.mk

Сума

Изведба и асфалтирање на ул. Новопроектирана од ул. Петар Чаулев до ул. Ацо Шопов

101


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ВЛАЕ 1

РБ 3 1 2 3 4

Опис ПАТЕКИ, ПАРКИНЗИ Реконструкција на пешачки патеки во УЗ Влае 1 (парни и непарни броеви) од ул. Иван Цанкар и ул. Вангел Дину (дел) со широчина од 1.30м Изградба на пешачка патека со бекатон за детско игралиште на ул. Корушка Изведба на паркинг-простор во УЗ Влае 1 (амбуланта Влае)

Сума

400.741,00 54.000,00 340.000,00

Поплачување на влезен дел во Амбулантата

250.000,00

5 Изведба на паркинг-простор во УЗ Влае 1 (УЗ Влае)

150.000,00

ВКУПНО

1.194.741,00

РБ 4

Опис ГРАДИНКА

Сума

1

Реконструкција на објект ЈДГУ Пролет, УЗ Влае 1

9.002.225,00

ВКУПНО

9.002.225,00

Реконструкција со асфалтирање на ул. Бела Краина

Реконструкција со асфалтирање на ул. Езерци

Реконструкција со асфалтирање на ул. Влае со краци

www.karpos.gov.mk

Реконструкција на објект ЈДГУ Пролет, УЗ Влае 1

103


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ВЛАЕ 1 РБ 5

Опис ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

1

Замена на покрив на индивидуален објект на ул. Корушка бр. 16

76.584,50

2

Замена на покрив на индивидуален објект на Корушка бр. 16А

40.151,00

3

Замена на покрив на индивидуален објект на ул. Корушка бр. 34

90.782,75

4

Замена на покрив на колективен објект на ул. Петар Чајковски бр. 1

236.327,10

5

Замена на покрив на колективен објект на ул. Петар Чајковски бр. 3

236.327,10

6

Замена на покрив на колективен објект на ул. Петар Чајковски бр 8/1

88.730,10

7

Замена на покрив на колективен објект на ул. Петар Чајковски бр. 9

215.864,35

8

Замена на кровен покривач на објект на ул.Франц Прешерн бр.81

79.424.03

9

Замена на покрив на индивидуален објект на ул. Франц Прешерн бр. 101

41.734,25

ВКУПНО

1.026.501,15

Замена на покрив на колективен објект на ул. Петар Чајковски бр. 1

www.karpos.gov.mk

Сума

Замена на покрив на колективен објект на ул. Петар Чајковски бр. 9

РБ 6

Опис ОСВЕТЛУВАЊЕ

Сума

1

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Франц Прешерн, 74 столбови (ископ 2200м, кабел 2700м)

4.166.200,00

2

Поставување нови линии на јавно осветлување на крак од ул. Франц Прешерн, 11 столбови (ископ 195м, кабел 234м)

409.214,00

3

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Корушка, 35 столбови (ископ 533 м, кабел 768м)

1.542.171,00

4

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Влае, 32 столбови (ископ 752м, кабел 958м)

2.194.886,00

ВКУПНО

8.312.471,00

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Франц Прешерн, 74 столбови (ископ 2200м, кабел 2700м)

105


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ВЛАЕ 1

РЕКАПИТУЛАР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2017 По градежни активности Сума 1

КАНАЛИЗАЦИИ

10.031.840,90

2

АСФАЛТИРАЊЕ, ТРОТОАРИ, РАБНИЦИ

30.036.913,37

3

ПАТЕКИ

1.194.741,00

4

ГРАДИНКА

9.002.225,00

5

ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

1.026.501,15

6

ОСВЕТЛУВАЊЕ

8.312.471,00

ВКУПНО

59.604.692,42

Асфалтирање на ул. Петар Чаулев

www.karpos.gov.mk

107


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ВЛАЕ 1

ПРЕДВИДЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНOСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД

РБ 4 1 2 Сума

3

РБ 1

Опис АСФАЛТИРАЊЕ

1

Реконструкција со асфалтирање на ул. Франц Прешерн (Изведувач „Ескаватори МК“) - во тек

8.391.104,00

2

Реконструкција со асфалтирање на ул. Корушка (Изведувач „Бауер БГ“) - во тек

4.072.804,00

ВКУПНО

12.463.908,00

РБ 2

Опис ТРОТОАРИ

Сума

1

Реконструкција на тротоари на ул. Франц Прешерн (Универзал Градба)

4.448.569,00

ВКУПНО

4.448.569,00

РБ 3

Опис ГРАДИНКА

Сума

1

Реконструкција на фасада на детска градинка Пролет („Ваис инженеринг“)

530.740,00

12

ВКУПНО

530.740,00

13

4 5 6 7 8 9 10 11

14

www.karpos.gov.mk

Опис ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ Замена на кровен покривач на објект на ул.Иван Цанкар бр.39а Замена на кровен покривач на објект на ул.Иван Цанкар бр.53а Замена на кровен покривач на објект на ул.Иван Цанкар бр.71 Замена на кровен покривач на објект на ул.Франц Прешерн бр.46 Замена на кровен покривач на објект на ул.Франц Прешерн бр.97 Замена на кровен покривач на објект на ул.Франц Прешерн бр.97 Замена на кровен покривач на објект на ул.Франц Прешерн бр.104 Замена на кровен покривач на објект на ул.Франц Розман бр.11а Замена на кровен покривач на објект на л.Фјодор Достоевски бр.24б Замена на кровен покривач на објект на ул.Фјодор Достоевски бр.50 Замена на кровен покривач на објект на ул. Ринхини бр.4 Замена на кровен покривач на објект на ул.Ринхини бр.1б Замена на кровен покривач на објект на ул.Корушка бр.12 Замена на кровен покривач на објект на ул. Петар Чајковски бр.5 ВКУПНО

Сума 47.186,62 64.353,57 43.449,04 80.042,02 44.833,66 55.547,98 89.963,46 79.046,85 107.251,66 27.182,82 50.843,18 92.571,78 61.328,97 176.083,46 1.019.685,06

109


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ВЛАЕ 1

РБ 5

Опис ФАСАДИ

Сума

1

Реконструкција на фасада на колективен објект на ул. Петар Чајковски бр. 1

350.000,00

2

Реконструкција на фасада на колективен објект на ул. Петар Чајковски бр. 3

700.000,00

3

Реконструкција на фасада на колективен објект на ул. Петар Чајковски бр. 9

600.000,00

4

Реконструкција на фасада на колективен објект на ул. Петар Чајковски бр. 13

600.000,00

ВКУПНО

2.250.000,00

УЗ ВЛАЕ 2 2013 – 2017 ГОДИНА Во урбаната заедница Влае 2, од вкупно 43.327.402 денари, инвестиравме 23.294.811,00 денари во плоштад и скалила, околу 6 милиони денари за спортски терени, повеќе од 6 милиони денари за асфалтирање, потоа за осветлување, кровни покривачи, патеки, тротоари, паркинзи, за лифт. Во периодот што следува ќе инвестираме уште 4.000.000 денари.

РЕКАПИТУЛАР ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД По градежни активности Сума 1

АСФАЛТИРАЊЕ

12.463.908,00

2

ТРОТОАРИ

4.448.569,00

3

ГРАДИНКА

530.740,00

4

ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

1.019.685,06

5

ФАСАДИ

2.250.000,00

ВКУПНО

20.712.902,06

www.karpos.gov.mk

111


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ВЛАЕ 2

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ РБ 1

Опис КАНАЛИЗАЦИИ Атмосферска, фекална канализација и хидрантска мрежа во ОУ „Димо Хаџи Димов“ ВКУПНО

1

РБ 2 1 2 3 4

Опис АСФАЛТИРАЊЕ Асфалтирање на ул. Ботун Асфалтирање на ул. Белчишка Асфалтирање на ул. Мраморец Реконструкција на шахта на ул. Пресека ВКУПНО

Асфалтирање на ул. Ботун

www.karpos.gov.mk

Сума

РБ 3

Опис ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ

Сума

1

Изведба на пристапна патека за топлотна потстаница во ООУ „Димо Хаџи Димов“

120.000,00

2

Изградба на пешачка патека непосредно до Основното училиште „Димо Хаџи Димов“

150.000,00

ВКУПНО

270.000,00

РБ 4

Опис УЧИЛИШТЕ

Сума

1

Санација и замена на кровна покривка од салонитни табли со пластифициран лим за кујна, трпезарија и магацин во ООУ „Димо Хаџи Димов“

856.680,00

2

Изведба на молерофарбарски работи во ООУ „Димо Хаџи Димов“

1.088.235,00

3

Изградба на плато за надворешна училница во ООУ „Димо Хаџи Димов“

869.554,00

ВКУПНО

2.814.469,00

547.981,00 547.981,00 Сума 2.015.156,00 1.646.277,00 2.476.938,00 36.000,00 6.174.371,00

Асфалтирање на ул. Мраморец

Изведба на молерофарбарски работи во ООУ „Димо Хаџи Димов“

113


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ВЛАЕ 2

РБ 5

Опис ПЛОШТАД И СКАЛИЛА

Сума

РБ 6

Опис СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

Сума

1

Довршување на изградба на плоштад Делфина

19.084.014,00

1

Реконструкција и санација на спортски терен Влае

5.737.273,00

2

Реконструкција и санација на скалила во комплексот Порта Влае (со гранит)

4.210.797,00

ВКУПНО

5.737.273,00

ВКУПНО

23.294.811,00

Реконструкција и санација на скалила во комплексот Порта Влае (со гранит)

www.karpos.gov.mk

Реконструкција и санација на спортски терен Влае

115


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ВЛАЕ 2

РБ 7

Опис ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

Сума

1

Замена на покрив на индивидуален објект на ул. Кленоец бр. 6А

75.294,00

2

Замена на покрив на индивидуален објект на ул. Белчишка 14б

59.374,50

ВКУПНО

134.668,50

Замена на покрив на индивидуален објект на ул. Кленоец бр. 6А

www.karpos.gov.mk

РБ 8

Опис ОСВЕТЛУВАЊЕ

Сума

1

Поставување нови линии на јавно осветлување на јавна површина на плоштадот Делфина, 48 столбови (ископ 730м, кабел 770м)

2.553.910,00

ВКУПНО

2.553.910,00

Поставување нови линии на јавно осветлување на јавна површина на плоштадот Делфина, 48 столбови (ископ 730м, кабел 770м)

117


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ВЛАЕ 2

ПРЕДВИДЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНOСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД РБ 9

Опис ЛИФТ

Сума

1

Реконструкција на лифт на станбен објект на бул. Партизански одреди бр.155

582.920,00

РБ 1

Опис ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

2

Замена на стар со нов лифт на станбен објект на бул. Партизански одреди бр.153

1.216.999,00

1

Замена на кровен покривач на објект на ул.Ботун бр.4а

76.654,79

Вкупно

1.799.919,00

2

Замена на кровен покривач на објект на ул.Ботун бр.8а

78.026,00

3

Замена на кровен покривач на објект на ул.Ботун бр.22а

64.178,67

4

Замена на кровен покривач на објект на ул.Ботун бр.26 а

70.443,55

5

Замена на кровен покривач на објект на ул.Владимир Каваев бр.7б

76.439,10

6

Замена на кровен покривач на објект на ул.Владимир Каваев бр.17 б

79.021,73

7

Замена на кровен покривач на објект на ул.Пресека бр.19 а

67.754,77

8

Замена на кровен покривач на објект на ул.Мраморец бр.27а

63.842,86

9

Замена на кровен покривач на објект на ул.Кленоец бр.27а

65.549,88

ВКУПНО

641.911,35

РЕКАПИТУЛАР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2017 По градежни активности Сума 1

КАНАЛИЗАЦИИ

547.981,00

2

АСФАЛТИРАЊЕ

6.174.371,00

3

ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ

270.000,00

4

УЧИЛИШТЕ

2.814.469,00

5

ПЛОШТАД И СКАЛИЛА

23.294.811,00

6

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

5.737.273,00

7

ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

134.668,50

8

ОСВЕТЛУВАЊЕ

2.553.910,00

9

ЛИФТ

1.799.919,00

Вкупно

43.327.402,50

www.karpos.gov.mk

Сума

119


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ВЛАЕ 2

РБ 2

Опис ЛИФТ

Сума

1

Ремонт на лифт станбен објект на бул. Партизански одреди бр.149

1.264.169,00

2

Замена на стар со нов лифт на станбен објект на бул. Партизански одреди бр.153

1.115.302,00

3

Реконструкција на два лифта на станбен објект - Б1 -Порта Влае

887.802,00

Вкупно

3.267.273,00

УЗ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ 2013 – 2017 ГОДИНА Во урбаната заедница Кузман Јосифовски Питу се инвестирани 73.283.808 денари, од кои најмногу за реконструкција на фасади (38.408.837,00 денари), за асфалтирање (12.655.145,00 денари), за патеки, тротоари и паркинзи (10.485.481 денари), а за наредниот период планирани се околу 13 милиони денари за реконструкција на фасада, кровни покривачи, потпорни ѕидови и за лифт.

РЕКАПИТУЛАР ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД По градежни активности Сума 1

ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

641.911,35

2

ЛИФТ

3.267.273,00

ВКУПНО

3.909.148,00

www.karpos.gov.mk

121


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ РБ 1

Опис ВОДОВОД

Сума

1

Промена на водоводна мрежа на ул. Копачка

1.550.000,00

ВКУПНО

1.550.000,00

РБ 2

Опис АСФАЛТИРАЊЕ

Сума

1

Изведба на дел од крак на ул. Ловќенска

2.709.822,00

2

Асфалтирање на ул. Ловќенска 1 во должина од 210м

806.400,00

4

Асфалтирање на ул. Леринска

5.000.000,00

5

Асфалтирање на ул. Копачка

770.000,00

6

Асфалтирање на ул. Илија Плавев

1.806.000,00

7

Асфалтирање на ул. Братфордска од ул. Козле до ул. Ловќенска

1.368.196,00

8

Реконструкција со асфалтирање на ул. Пијанец

194.727,00

ВКУПНО

12.655.145,00

Асфалтирање на ул. Леринска

Промена на водоводна мрежа на ул. Копачка

www.karpos.gov.mk

Асфалтирање на ул. Илија Плавев

123


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ

РБ 3

Опис ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ Реконструкција на паркинг кај кулите на ул. Миле Поп Јорданов бр. 68 Реконструкција на паркинг кај кулите на ул. Јуриј Гагарин бр. 51 Реконструкција на паркинг кај кулите на ул. Јуриј Гагарин бр. 53 Реконструкција на паркинг кај кулите на ул. Јуриј Гагарин бр. 55 Реконструкција на паркинг кај кулите на ул. Миле Поп Јорданов бр. 70 Реконструкција на паркинг кај кулите на ул. Миле Поп Јорданов бр. 72

1 2 3 4 5 6

Сума 740,562,10 685.136,00 630.099,96 752.602,00 630.099,96 796.376,00

Паркинг зад стан. згр. на Рузвелтова“ бр. 1 и Ј.Гагарин бр.15,17 и 19 (зад Министер. за економија)

1.809.047,00

8 Паркинг и рампи на ул. Јуриј Гагарин Л=80м, Ш=5,5м

834.012,00

7

Реконструкција на паркинг кај кулите на ул. Јуриј Гагарин бр. 55

9

Паркинг пред зграда на ул. Братфордска бр. 1

1.159.000,00

10

Проодни патеки со бекатон помеѓу зградите на ул. Миле Поп Јорданов бр. 68,70 и 72 со зградите на ул. Јуриј Гагарин со бр. 51, 53 и 55

541.000,00

11

Изграден е заштитен парапет на ул. Милан Марковиќ и ул. Загрепска

20.000,00

12

Реконструкција на тротоари на ул. Леринска

3.372.121,00

13

Поплочување паркинг-простор на ул. Загрепска

90.000,00

ВКУПНО

10.485.481,92

Паркинг зад стан. згр. на Рузвелтова“ бр. 1 и Ј.Гагарин бр.15,17 и 19 (зад Министер. за економија)

Реконструкција на тротоари на ул. Леринска

www.karpos.gov.mk

125


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ

РБ 6 РБ 4

Опис ПЛОШТАД

Сума

1

Изградба на плоштад Кузман Јосифовски Питу

2.353.469,00

ВКУПНО

2.353.469,00

Опис РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДА Реконструкција на фасада на колективна зграда на 1 ул. Јуриј Гагарин бр.25 (спроти „Веро“) Реконструкција на фасада на колективна зграда на 2 ул. Јуриј Гагарин бр.33

5.276.395,00

Реконструкција на фасада на колективна зграда на ул. Јуриј Гагарин бр.35 (спроти Студентски дом „Гоце Делчев“)

4.459.676,00

3 4 5 6

РБ 5

Опис УЧИЛИШТЕ

Сума

1

Реконструкција на детска градинка „Бумбарче“

1.330.000,00

2

Градежно-занатски работи во ООУ „Владо Тасевски“

2937167

3

Изведба на молерофарбарски работи во ООУ „Владо Тасевски“

610.361,00

ВКУПНО

4.877.528,00

Реконструкција на детска градинка „Бумбарче“

www.karpos.gov.mk

7 8 9

Реконструкција на фасада на колективна зграда на ул. Јуриј Гагарин бр.53 (спроти Алумина) Реконструкција на фасада на колективна зграда на ул. Јуриј Гагарин бр.55 (спроти Алумина) Реконструкција на фасада на колективна зграда на ул. Миле Поп Јорданов бр.40 (спроти „Веро“) Реконструкција на фасада на колективна зграда на ул. Миле Поп Јорданов бр.42 (спроти „Веро“) Реконструкција на фасада на колективна зграда на ул. Миле Поп Јорданов бр.68 (спроти Алумина) Реконструкција на фасада на колективна зграда на ул. Миле Поп Јорданов бр.72 (спроти Алумина) ВКУПНО

Реконструкција на фасада на колективна зграда на ул. Јуриј Гагарин бр.25 (спроти „Веро“)

Сума

4.110.418,00

3.761.962,00 3.755.849,00 4.760.080,00 4.760.080,00 3.762.393,00 3.761.984,00 38.408.837,00

Реконструкција на фасада на колективна зграда на ул. Миле Поп Јорданов бр.42 (спроти „Веро“)

127


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ

РБ 7

Опис ЗАМЕНА НА КРОВЕН ПОКРИВАЧ

Сума

1

Замена на кровен покривач на објект на ул. Леринска бр. 5

70.445,00

2

Замена на кровен покривач на објект на ул. Леринска бр. 46

43.046,17

3

Замена на кровен покривач на објект на ул. Козле 6 бр.15б

72.282,00

4

Замена на кровен покривач на објект на ул. Козле бр.15б

80.026,50

ВКУПНО

265.799,67

Замена на кровен покривач на објект на ул. Леринска бр. 5

www.karpos.gov.mk

РБ 8

Опис ОСВЕТЛУВАЊЕ

Сума

1

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Јуриј Гагарин - покриен канал, 19 столбови (ископ 395м,кабел 507м)

1.156.706,00

2

Поставување нови линии на јавно осветлување на паркинг-простор кај Министерство за економија, 11 столбови (ископ 250м, кабел 280м)

780.370,00

3

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Копачка, 6 столбови (ископ 150м, кабел 170м)

166.002,00

4

Поставување нови линии на јавно осветлување на плато кај споменикот Кузман Јосифовски Питу, 5 столбови (ископ 110м, кабел 130м)

584.470,00

ВКУПНО

2.687.548,00

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Јуриј Гагарин - покриен канал, 19 столбови (ископ 395м,кабел 507м)

129


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ

ПРЕДВИДЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНOСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД

РЕКАПИТУЛАР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2017 По градежни активности Сума 1

ВОДОВОД

1.550.000,00

2

АСФАЛТИРАЊЕ

12.655.145,00

3

ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ

10.485.481,92

4

ПЛОШТАД

2.353.469,00

5

УЧИЛИШТЕ

4.877.528,00

6

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДА

38.408.837,00

7

ЗАМЕНА НА КРОВЕН ПОКРИВАЧ

265.799,67

8

ОСВЕТЛУВАЊЕ

2.687.548,00

ВКУПНО

73.283.808,00

Асфалтирање на ул. Илија Плавев

www.karpos.gov.mk

РБ 1

Опис КАНАЛИЗАЦИЈА

Сума

1

Фекална канализација на ул. Ловќенска бр. 4 (објавен тендер)

3.500.000,00

ВКУПНО

3.500.000,00

РБ 2

Опис РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДА

Сума

1

Реконструкција на фасада на колективна зграда на ул. Јуриј Гагарин бр. 51 (спроти Алумина) - во тек

3.761.948,00

2

Реконструкција на фасада на колективна зграда на ул. Миле Поп Јорданов бр. 70 (спроти Алумина - Изведувач Глигоров Трејд)

3.185.796,00

ВКУПНО

6.947.744,00

РБ 3

Опис ЗАМЕНА НА КРОВЕН ПОКРИВАЧ

Сума

1

Замена на кровен покривач на објект на ул. Ловќенска бр.3/4

110.195,80

2

Замена на кровен покривач на објект на ул. Ловќенска 4 бр.35

45.304,70

3

Замена на кровен покривач на објект на ул. Ловќенска 4 бр.35 (а)

79.424,03

4

Замена на кровен покривач на објект на ул. Ловќенска 13 бр.8

61.275,33

5

Замена на кровен покривач на објект на ул. Козле бр.12а

67.297,70

6

Замена на кровен покривач на објект на ул. Козле бр.41б

93.620,02

7

Замена на кровен покривач на објект на ул. Стогово бр.20б

35.706,23

8

Замена на кровен покривач на објект на ул. Џумајска бр.2 б

67.190,42

ВКУПНО

560.014,23

131


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ

РБ 4 1

РБ 5 1

Опис ПОТПОРНИ ЅИДОВИ Изведба на потпорни ѕидови на дел од крак на ул. Ловќенска - во тек ВКУПНО Опис ЛИФТ Нов лифт на станбен објект на ул. Јуриј Гагарин бр.23/2 ВКУПНО

Сума

УЗ ПЕЦО БОЖИНОВСКИ КОЧО 2013 – 2017 ГОДИНА Во урбаната заедница Пецо Божиновски Кочо, од вкупно инвестирани 99.563.216,18 денари, најголемиот дел отпаѓа на плоштад и скалила (51.486.895,00 денари), асфалтирање (25.366.441,00 денари) и реконструкција на фасада (8.968.971 денари). Во наредниот период се планирани околу 8.000.000 денари за асфалтирање и за замена на кровни покривачи.

1.438.220,00 1.438.220,00 Сума 589.631,00 589.631,00

РЕКАПИТУЛАР ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД По градежни активности Сума 1

КАНАЛИЗАЦИЈА

3.500.000,00

2

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДА

6.947.744,00

3

ЗАМЕНА НА КРОВЕН ПОКРИВАЧ

560.014,23

4

ПОТПОРНИ ЅИДОВИ

1.438.220,00

5

ЛИФТ

589.631,00

ВКУПНО

13.035.609,23

www.karpos.gov.mk

133


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ПЕЦО БОЖИНОВСКИ КОЧО

РБ 3

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

1 2

РБ 1

Опис КАНАЛИЗАЦИЈА Изградба на атмосферска канализација на 1 ул. Кораб (дел) Реконструкција на дел од фекална канализација на 2 ул. Теодосиј Синаитски на бр. 15 до бр. 21 Изведување земјени работи за отстранување 3 дефект на фекална канализација на ул. Девол ВКУПНО

Сума

3

73.564,00

4

354.000,00

5

63.000,00

6

490.564,00

7 8

РБ 2 1

Опис ВОДОВОД Реконструкција на постојна водоводна мрежа на ул.1010 ВКУПНО

Сума

9 10

2.467.047,00 2.467.047,00

11 12 13

Реконструкција на постојна водоводна мрежа на ул.1010

www.karpos.gov.mk

Опис АСФАЛТИРАЊЕ Асфалтирање на ул. 1010 со стабилизација на подлогата (шипови) Изградба на ул. над покриениот атмосферски канал на ул. Јуриј Гагарин населба Козле Градежни зафати со вградување материјал за партерно уредување на ул. Јуриј Гагарин Реконструкција на ул. Новопроектирана 1 во населбата Жданец Изградба на потпорен ѕид на ул. Новопроектирана 1 во населба Жданец Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Јан Хус Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Кнез Хацон Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Константин Презвитер Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Кнез Трпимир Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Поп Богомил Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Трнодол Асфалтирање и реконструкција на тротоари на ул. Струшка Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Лесновска (тротоарите се реконструирани) ВКУПНО

Сума 2.100.000,00 4.449.962,00 3.753.068,00 2.199.507,00 1.500.000,00 1.648.000,00 535.698,00 997.447,00 1.654.828,00 535.412,00 2.342.937,00 1.885.605,00 1.763.977,00 25.366.441,00

Асфалтирање на ул. 1010 со стабилизација на подлогата (шипови)

135


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ПЕЦО БОЖИНОВСКИ КОЧО

Изградба на ул. над покриениот атмосферски канал на ул. Јуриј Гагарин населба Козле

Изградба на потпорен ѕид на ул. Новопроектирана 1 во населба Жданец

Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Јан Хус

Реконструкција на ул. Новопроектирана 1 во населбата Жданец

www.karpos.gov.mk

Реконструкција на тротоари и асфалтирање на ул. Кнез Трпимир

137


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ПЕЦО БОЖИНОВСКИ КОЧО

РБ 4

Опис ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ

Сума

1

Реконструкција на постојна пешачка патека од место „Куршумица“ до ул. Девол (скали)

105.163,00

2

Реконструкција на колско пешачка патека во место викано „Куршумица“ Л=100м, Б=3м

779.272,00

3

Изградба на колско-пешачка патека на ул. Војвода Васил Чакаларов (кај зградите на Лубриком)

248.487,00

4

Поплочување со бекатон на партер на ул. Стрезово околу детска градинка (околу 100м2)

250.000,00

ВКУПНО

1.382.922,00

РБ 5

Опис ПЛОШТАД И СКАЛИЛА

Сума

1

Реконструкција на скали во Жданец

3.714.802,00

2

Изградба на скали во населба Трнодол

5.000.000,00

3

Изградба на урбан сквер во Жданец

4.270.789,00

4

Изградба на плоштад и фонтана во УЗ ПБК

38.501.304,00

ВКУПНО

51.486.895,00

Изградба на скали во населба Трнодол

Реконструкција на колско пешачка патека во место викано „Куршумица“ Л=100м, Б=3м

Реконструкција на скали во Жданец

www.karpos.gov.mk

139


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ПЕЦО БОЖИНОВСКИ КОЧО

РБ 6

Опис РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДА

Сума

1

Реконструкција на фасада на станбен објект на улица Јуриј Гагарин бр. 28

2.330.192,00

2

Реконструкција на фасада на станбен објект на улица Јуриј Гагарин бр. 30

2.232.284,00

3

Реконструкција на фасада на станбен објект на улица Јуриј Гагарин бр. 52

2.087.500,00

4

Реконструкција на фасада на станбен објект на улица Јуриј Гагарин бр. 54

2.318.995,00

ВКУПНО

8.968.971,00

Изградба на урбан сквер во Жданец

Изградба на плоштад и фонтана во УЗ ПБК

www.karpos.gov.mk

Реконструкција на фасада на станбен објект на улица Јуриј Гагарин бр. 52

141


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ПЕЦО БОЖИНОВСКИ КОЧО

РБ 7

Опис ПОКРИВИ

Сума

1

Замена на покрив на објект на ул. Јуриј Гагарин бр. 54

579.379,43

2

Замена на покрив на објект на ул.Јуриј Гагарин бр.72б

45.606,50

3

Замена на покрив на објект на ул. Лесновска бр. 9

46.897,00

4

Замена на покрив на објект на ул. Девол бр. 42 б

70.991,25

5

Замена на покрив на објект на ул.Жданец бр.17б

68.410,00

ВКУПНО

811.284,18

РБ

Опис

Сума

8

ОСВЕТЛУВАЊЕ

1

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Јуриј Гагарин - спроти Студентскиот дом „Гоце Делчев“, 19 столбови (ископ 365м, кабел 425м)

1.016.325,00

2

Поставување нови линии на јавно осветлување на плоштад спроти Студентскиот дом „Гоце Делчев“, 56 столбови (ископ 1074м,кабел 1513м)

4.143.800,00

3

Поставување нови линии на јавно осветлување на крак на ул. Нерешка, 6 столбови (ископ 140м,кабел 170м)

516.470,00

4

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Струшка,20 столбови (ископ 324м,кабел 415м)

1.429.778,00

5

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул.Новопроектирана (воздушна мрежа) – Жданец 15 столбови (кабел 525м, B57)

407.920,00

6

Поставување нови линии на јавно осветлување на плато Трнодол,8столбови, ископ 102м,кабел 143м

96.250,00

7

Поставување нови линии на јавно осветлување на скали Жданец, 8 столбови, ископ 140м, кабел 180м

559.062,00

8

Поставување нови линии на јавно осветлување на плато Жданец, 8 столбови, ископ 143м, кабел 175м

419.487,00

ВКУПНО

8.589.092,00

Замена на покрив на објект на ул. Јуриј Гагарин бр. 54

Поставување нови линии на јавно осветлување на плоштад спроти Студентскиот дом „Гоце Делчев“, 56 столбови (ископ 1074м,кабел 1513м)

www.karpos.gov.mk

143


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ПЕЦО БОЖИНОВСКИ КОЧО

РЕКАПИТУЛАР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2017 По градежни активности Сума 1

КАНАЛИЗАЦИЈА

490.564,00

2

ВОДОВОД

2.467.047,00

3

АСФАЛТИРАЊЕ

25.366.441,00

4

ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ

1.382.922,00

5

ПЛОШТАД И СКАЛИЛА

51.486.895,00

6

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФАСАДА

8.968.971,00

7

ПОКРИВИ

811.284,18

8

ОСВЕТЛУВАЊЕ

8.589.092,00

ВКУПНО

99.563.216,18

www.karpos.gov.mk

145


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ПЕЦО БОЖИНОВСКИ КОЧО

Во урбаната заедница Злокуќани, Општината инвестира вкупно 15 милиони денари, а планира уште 9 милиони денари. Асфалтиравме (9.683.430 денари), реконструиравме и изведовме фекална канализација (4.876.868 денари), заменивме кровни покривачи, уредивме патеки, тротоари и паркинзи.

ПРЕДВИДЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНOСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД РБ 1 1

Опис АСФАЛТИРАЊЕ Асфалтирање на ул. Јуриј Гагарин бр. 6 (во тек) ВКУПНО

РБ 2

Опис ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

Сума

1

Замена на покрив на објект на ул. Жданец бр.46 а

44.040,77

2

Замена на покрив на објект на ул. Жданец бр.19а

34.146,15

3

Замена на покрив на објект на ул. Јуриј Гагарин бр.43

453.926,20

4

Замена на покрив на објект на ул. Јуриј Гагарин бр.72а

76.815,71

5

Замена на покрив на објект на ул.Теодосиј Синаитски бр.11а

75.124,10

6

Замена на покрив на објект на ул. Теодосиј Синаитски бр.27б

81.843,48

7

Замена на покрив на објект на ул. Теодосиј Синаитски бр.30а

66.329,92

8

Замена на покрив на објект на ул. ул.Козле бр.148

105.853,63

9

Замена на покрив на објект на ул.Козле бр.168а

75.014,25

10

Замена на покрив на објект на ул.Лесновска бр.16

94.077,09

11

Замена на покрив на објект на ул. Девол бр.42 а

39.927,14

12

Замена на покрив на објект на ул. Кнез Трпимир бр.2а

74.906,97

13

Замена на покрив на објект на ул. Поп Богомила бр.2

68.211,84

ВКУПНО

1.290.217,25

1 2

www.karpos.gov.mk

УЗ ЗЛОКУЌАНИ 2013 – 2017 ГОДИНА

Сума 6.539.914,00 6.539.914,00

РЕКАПИТУЛАР ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД По градежни активности Сума АСФАЛТИРАЊЕ 6.539.914,00 ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ 1.290.217,25 ВКУПНО 7.830.131,25

147


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ЗЛОКУЌАНИ

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ РБ 1

Опис КАНАЛИЗАЦИИ

Сума

1

Изведба на фекална канализација на дел од ул. Скупи - Криви Дол (втора фаза)

859.606,00

2

Изградба на фекална канализација на дел од ул. Скупи 22

1.990.629,00

3

Изградба на водовод и водоводна шахта за испуст на дел од ул. Скупи 22

2.026.633,00

ВКУПНО

4.876.868,00

Изградба на фекална канализација на дел од ул. Скупи 22

Изградба на водовод и водоводна шахта за испуст на дел од ул. Скупи 22

www.karpos.gov.mk

РБ 2

Опис АСФАЛТИРАЊЕ, ПОПЛОЧУВАЊЕ

1

Изведба на 3 краци на ул. Скупи 20 накај болница Бардовци

6.327.585,00

2

Асфалтирање на ул. Скупи 3А (Криви дол)

1.375.943,00

3

Асфалтирање на ул. Скупи 5А (Криви дол)

989.902,00

4

Асфалтирање на крак на ул. Скупи 6

450.000,00

5

Асфалтирање на крак од ул. Скупи 22

540.000,00

ВКУПНО

9.683.430,00

Изведба на 3 краци на ул. Скупи 20 накај болница Бардовци

Сума

Асфалтирање на ул. Скупи 3А 3А – Криви Дол

Асфалтирање на ул. Скупи 5А – Криви Дол

149


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ЗЛОКУЌАНИ

РБ 3

Опис ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ

1

Реконструкција на патека на ул. Скупи 4 (втора фаза)

349.374,00

2

Изработка на еластична одбојна челична ограда кеј на река Серава во населба Криви Дол

230.100,00

3

Асфалтирање на ул. Скупи 3

480.000,00

ВКУПНО

1.059.474,00

РБ 4

Опис ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

Сума

1

Замена на покрив на индивидуален објект на ул. Скупи 12 бр. 6

119.609,50

2

Замена на покрив на индивидуален објект на ул. Скупи 14 бр. 4

46.036,75

ВКУПНО

165.646,25

РБ 5

Опис ОСВЕТЛУВАЊЕ

Сума

1

ул. Скупи 6, 17 столбови (ископ 600 м, кабел 650м)

1.458.620,00

ВКУПНО

1.458.620,00

Сума

ул. Скупи 6, 17 столбови (ископ 600 м, кабел 650м)

РЕКАПИТУЛАР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2017 По градежни активности Сума

Замена на покрив на индивидуален објект на ул. Скупи 12 бр. 6

www.karpos.gov.mk

1

КАНАЛИЗАЦИИ

4.876.868,00

2

АСФАЛТИРАЊЕ

9.683.430,00

3

ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ

1.059.474,00

4

ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

165.646,25

5

ОСВЕТЛУВАЊЕ

1.458.620,00

ВКУПНО

15.785.418,25

Замена на покрив на индивидуален објект на ул. Скупи 14 бр. 4

151


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ УЗ ЗЛОКУЌАНИ

ПРЕДВИДЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНOСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД РБ 1

Опис КАНАЛИЗАЦИЈА

1

Изведба на атмосферска канализација на ул. Новопроектирана 4а, Криви Дол

3.400.000,00

ВКУПНО

3.400.000,00

РБ 2

Опис АСФАЛТИРАЊЕ

Сума

1

Асфалтирање на ул. Новопроектирана 4А, Криви Дол (Изведувач „Ескаватори“)

4.971.057,00

ВКУПНО

4.971.057,00

Опис ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ Замена на покрив на индивидуален објект на ул.Скупи 4 бр.14 Замена на покрив на индивидуален објект на ул.Скупи 12 бр.2 Замена на покрив на индивидуален објект на ул.Скупи 12 бр.22 Замена на покрив на индивидуален објект на ул.Скупи 20 бр.6а ВКУПНО

Сума

РБ 3 1 2 3 4

Сума

MЗ НЕРЕЗИ 2013 – 2017 ГОДИНА Во месната заедница Нерези инвестиравме 50.209.022,43 денари за асфалтирање и реконструкција на улици, 16.093.587 денари за изградба на канализација и на водовод, 5.488.521 денари за училиште во Горно Нерези, 5.738.340,00 денари за плоштади, 2.541.714 денари за реконструкција на тротоари, патеки и паркинзи. Во наредниот период се планирани околу 1.300.000,00 денари за замена на кровни покривачи и лифт во станбен објект.

81.145,03 65.738,75 57.995,38 37.211,54 242.090,70

РЕКАПИТУЛАР ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД По градежни активности Сума 1

КАНАЛИЗАЦИЈА

3.400.000,00

2

АСФАЛТИРАЊЕ

4.971.057,00

3

ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

242.090,70

ВКУПНО

8.613.147,70

www.karpos.gov.mk

153


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ MЗ НЕРЕЗИ

РБ 2 1

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ РБ 1 1 2 3 4 5 6 7

Опис КАНАЛИЗАЦИЈА, ВОДОВОД Изградба на фекална канализација по ул. Козле 3 (прва фаза) Изградба на фекална канализација по дел ул. Козле 3 (втора фаза) Изведување приклучоци на фекална канализација по ул. Козле 3 Сливни решетки за прифаќање атмосферски води на раскрсницата на улиците Козле 3 и ул. Козле 1 (пат за Горно Нерези) Покривање атмосферски канал на ул. Козле 3 Изградба на водоводна мрежа на ул. Козле 9 Промена на водоводни цевки на ул. Ванчо Мицков делот кај УЗ Нерези ВКУПНО

Сума 7.074.974,00 3.893.582,00

2 3 4 5 6 7

Опис АСФАЛТИРАЊЕ Реконструкција на крак десно од пат за Пантелејмон (поплочување со бекатон) Рехабилитација и реконструкција на ул. Козле Асфалтирање на ул. 10, нас. Долно Нерези Асфалтирање на ул. Козле 18 Продолжување на ул. Козле 18 до р. Вардар Реконструкција на дел од локален пат за Средно Нерези 700м Асфалтирање на ул. 3, 5, 8 и 10 ВКУПНО

Сума 3.131.720,00 4.007.906,00 942.226,00 460.000,00 230.000,00 3.668.521,00 5.274.000,00 17.714.373,00

1.990.629,00 85.000,00 1.626.422,00 1.224.980,00 198.000,00 16.093.587,00 Реконструкција на крак десно од пат за Пантелејмон (поплочување со бекатон)

www.karpos.gov.mk

Изградба на фекална канализација по ул. Козле 3 (прва фаза)

Рехабилитација и реконструкција на ул. Козле

Покривање атмосферски канал на ул. Козле 3

Асфалтирање на ул. 3, 5, 8 и 10

155


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ MЗ НЕРЕЗИ

РБ 3

Опис ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ

Сума

1

Реконструкција на тротоари на ул. Ванчо Мицков

1.031.651,00

2

Отстранување шут, кршен бетон и друг отпаден материјал во УЗ Нерези

348.779,00

3 4 5

Реконструкција на патека - крак од ул. Козле 14, Л=75м Реконструкција на патеки на бул. Партизански одреди 123 и 125

Опис ПЛОШТАДИ

Сума

1

Партерно уредување на плато околу воени кули

3.239.690,00

2

Сквер во УЗ Нерези

2.498.650,00

ВКУПНО

5.738.340,00

440.155,93 561.797,00

Поплочување на земјeна патека на ул. Козле 9

159.332,00

ВКУПНО

2.541.714,93

Реконструкција на тротоари на ул. Ванчо Мицков

www.karpos.gov.mk

РБ 4

Партерно уредување на плато околу воени кули

157


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ MЗ НЕРЕЗИ

РБ 5

Опис ГРАДЕЖНО-ЗАНАТСКИ РАБОТИ

1

Градежно-занатски работи Хидрофорска станица Средно Нерези

1.908.413,00

ВКУПНО

1.908.413,00

Опис УЧИЛИШТЕ

Сума

1

Училиште во Горно Нерези

5.488.521,00

ВКУПНО

5.488.521,00

Сума

Градежно-занатски работи Хидрофорска станица - Средно Нерези

www.karpos.gov.mk

РБ 6

Училиште во Горно Нерези

159


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ MЗ НЕРЕЗИ

РЕКАПИТУЛАР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2107 По градежни активности Сума

РБ 7 1 2 3 4

РБ 8 1

Опис ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ Замена на покрив на индивидуален објект на ул. Демир Трајко бр. 53 Замена на покрив на индивидуален објект на ул. Ванчо Мицков бр. 70 А Замена на кровен покривач на објект на ул. Козле бр. 9 бр. 7 Замена на кровен покривач на објект на ул. Козле бр. 9 бр. 9 ВКУПНО

Опис ОСВЕТЛУВАЊЕ Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Козле бр. 8 и бр. 10, 12 столбови (ископ 222м,кабел 279м) ВКУПНО

1

КАНАЛИЗАЦИЈА, ВОДОВОД

16.093.587,00

2

АСФАЛТИРАЊЕ

17.714.373,00

3

ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ

2.541.714,93

4

ПЛОШТАДИ

5.738.340,00

41.304,00

5

ГРАДЕЖНО-ЗАНАТСКИ РАБОТИ

1.908.413,00

59.805,00

6

УЧИЛИШТЕ

5.488.521,00

88.631,50

7

ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ

323.763,50

323.763,50

8

ОСВЕТЛУВАЊЕ

400.310,00

ВКУПНО

50.209.022,43

Сума 134.023,00

Сума

400.310,00 400.310,00

Асфалтирање на ул. Козле 10

Поставување нови линии на јавно осветлување на ул. Козле бр. 8 и бр. 10, 12 столбови (ископ 222м,кабел 279м)

www.karpos.gov.mk

161


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ MЗ НЕРЕЗИ

ПРЕДВИДЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНOСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД

РБ 1 1 2 3 4 5 6 7

РБ 2 1

Опис ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ Замена на кровен покривач на објект на ул. Ванчо Мицков бр.69 Замена на кровен покривач на објект на ул. Козле 11 бр.1 а Замена на кровен покривач на објект на ул.Козле11 бр.6 Замена на кровен покривач на објект на ул. Козле 14 бр.20а Замена на кровен покривач на објект на ул. Козле 20 бр.11 Замена на кровен покривач на објект на ул. Демир Трајко бр.46а Замена на кровен покривач на објект на ул. Демир Трајко бр.10б ВКУПНО Опис ЛИФТ Реконструкција на два лифта на станбен објект на бул. Партизански одреди бр.145 ВКУПНО

1 2

www.karpos.gov.mk

Сума

MЗ БАРДОВЦИ 2013 – 2017 ГОДИНА Во месната заедница Бардовци, за градежни активности се искористени 34.977.340,00 денари, од кои најголемиот дел одат за плоштади, урбана опрема, партерно и хортикултурно уредување (20.649.428,00 денари). За асфалтирање и за рехабилитација на коловоз се потрошени 6.177.696 денари, а за патеки, тротоари и паркинзи е инвестирано 4.155.420 денари. Во наредниот период се планирани околу 34.000.000 денари за изведба на нова фекална канализација, градинка и за поплочување споредни улички.

65.228,04 63.049,97 52.778,74 87.221,04 90.399,30 46.675,35 106.982,33 512.334,77 Сума 728.787,00 728.787,00

РЕКАПИТУЛАР ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД По градежни активности Сума ЗАМЕНА НА КРОВНИ ПОКРИВАЧИ 512.334,77 ЛИФТ 728.787,00 ВКУПНО 1.241.121,77

163


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ MЗ БАРДОВЦИ

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

РБ 2

Опис АСФАЛТИРАЊЕ

Сума

1

Асфалтирање на краци од ул. 6

1.082.000,00

2 3

РБ 1 1 2

Опис КАНАЛИЗАЦИЈА Изградба на фекална канализација на ул. 6 (краци 1 и 2) во с. Бардовци

Сума 1.038.400,00

Канализација на ул. 10 - 65м

210.000,00

ВКУПНО

1.248.400,00

4

Рехабилитација на коловоз на ул. 10 прва фаза Реконструкција на ул. 10 во Бардовци втора фаза Рехабилитација на коловоз на ул. 12 (од ул. 10 до ул. 14) ВКУПНО

1.299.424,00 674.815,00 3.121.457,00 6.177.696,00

Асфалтирање на краци од ул. 6

Рехабилитација на коловоз на ул. 10

Изградба на фекална канализација на ул. 6 (краци 1 и 2) во с. Бардовци

www.karpos.gov.mk

Рехабилитација на коловоз на ул. 12

165


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ MЗ БАРДОВЦИ

РБ 3

Опис ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ

Сума

1

Изведба на тротоари на ул. 10, Бардовци

1,282,976,00

2

Поплочување со бекатон на 9 споредни улички од ул. 14 со вкупна должина од 835м и ширина од 3м ВКУПНО

4.155.420,00 4.155.420,00

РБ 4

Опис ПЛОШТАДИ

Сума

1

Градежни работи и архитектура на партерно и хортикултурно уредување во с. Бардовци

12.722.024,00

2

Поставување на урбана опрема во с. Бардовци, Општина Карпош

7.927.404,00

ВКУПНО

20.649.428,00

Градежни работи и архитектура на партерно и хортикултурно уредување во с. Бардовци

Изведба на тротоари на ул. 10, Бардовци

www.karpos.gov.mk

Поставување на урбана опрема во с. Бардовци, Општина Карпош

167


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ MЗ БАРДОВЦИ

Сума

РБ 6

Опис ДРУГО

687.240,00

1

Изведба на парапетен ѕид на ул. 10 до новоизградениот тротоар

325.850,00

ВКУПНО

325.850,00

РБ 7

Опис ОСВЕТЛУВАЊЕ

Сума

216.000,00

1

ул. 4, 4 столбови (ископ 80м,кабел 96м)

111.256,00

1.548.601,00

2

Плоштад Бардовци, 17 столбови (ископ 368м, кабел 411м)

760.689,00

ВКУПНО

871.945,00

РБ 5

Опис УЧИЛИШТА

1

Реконструкција на дворно место во ООУ „Аврам Писевски“ во с. Бардовци со павер елементи (20x40)

2

Изведба на пешачка патека во рамките на ООУ „Аврам Писевски“

35.000,00

3

Изведба на молерофарбарски работи во ООУ „Аврам Писевски“

610.361,00

4

Реконструкција на санитарни јазли во ООУ „Аврам Писевски“ ВКУПНО

Изведба на молерофарбарски работи во ООУ „Аврам Писевски“

www.karpos.gov.mk

Сума

Плоштад Бардовци, 17 столбови (ископ 368м, кабел 411м)

169


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ MЗ БАРДОВЦИ

РЕКАПИТУЛАР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 - 2017 По градежни активности Сума 1

КАНАЛИЗАЦИЈА

1.248.400,00

2

АСФАЛТИРАЊЕ

6.177.696,00

3

ПАТЕКИ, ТРОТОАРИ, ПАРКИНЗИ

4.155.420,00

4

ПЛОШТАДИ

20.649.428,00

5

УЧИЛИШТА

1.548.601,00

6

ДРУГО

325.850,00

7

ОСВЕТЛУВАЊЕ

871.945,00

ВКУПНО

34.977.340,00

www.karpos.gov.mk

171


СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ MЗ БАРДОВЦИ

ПРЕДВИДЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНОСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД

РБ 1

Опис КАНАЛИЗАЦИЈА Изградба на нова фекална канализација лево и десно од ул. К и дел од ул. 2 (Изведувач „Проинг Монт“) ВКУПНО

1

РБ 2

Опис ГРАДИНКА Изградба на градинка во дворното место на ООУ „Аврам Писевски“ (Изведувач „Конструктор“) ВКУПНО

1

РБ 3 1 2

Опис ПОПЛОЧУВАЊЕ Поплочување со бекатон на 10 споредни улички од ул. 12 со вкупна должина од 790м и ширина од 3м Поплочување со бекатон на 10 споредни улички од ул. 10, ул. 12, ул. 14, ул. 18 и ул. 20, со вкупна должина од 950м и ширина од 3м ВКУПНО

1 2 3

www.karpos.gov.mk

Сума

1.625.877,00 1.625.877,00 Сума 25.000.000,00 25.000.000,00 Сума 3.618.861,00 3.937.718,00 7.556.579,00

РЕКАПИТУЛАР ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД По градежни активности Сума КАНАЛИЗАЦИЈА 1.625.877,00 ГРАДИНКА 25.000.000,00 ПОПЛОЧУВАЊЕ 7.556.579,00 ВКУПНО 34.182.456,00


СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

173


СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО ОБЛАСТА НА УРБАНИЗМОТ

Општина Карпош е една од најурбанизираните општини во Македонија, која постајно расте и се развива. Наша одговорност како општинска администрација е да го предвидуваме и да го планираме растот и развојот на Карпош и соодветно да одговориме на урбаните потреби на граѓаните, на што интензивно работевме и во изминатите четири години. Во таа насока, а во согласност со современите урбанистички трендови, во периодот 2013 – 2017 година интензивно се посветивме на задоволување на зголемените потреби од урбани содржини - станбени, деловни, здравствени, образовни и рекреативни, кои се резултат на динамиката на раст и развој на општината. Сето ова го правиме со унапредени административни алатки и процедури, кои вклучуваат воведување и примена на електронскиот систем за донесување урбанистички планови, издавање одобренија за градба и продажба на градежно земјиште што придонесе за осовременување и забрзување на работата, што секако е во корист и на општината и на граѓаните. Целта на изработка на урбанистичките планови е урбанизирање на просторот во согласност со законските регулативи, дефинирање на новата и реконструкција на постојната улична мрежа, решавање на проблемот со стационарниот сообраќај (паркирање), уредување на парковско зеленило со простори за детски игралишта, простори за социјализација според потребите и барањата на жителите на општината Карпош.

www.karpos.gov.mk

Од аспект на урбанистичкото планирање, со усвојување на новиот Генерален урбанистички план на Град Скопје (2012-2022) и пропишаните насоки за негова реализација, се јави потреба да се изработат нови плански документации од понизок ранг, односно Детални урбанистички планови. Со новата поделба на градски четврти, согласно со новиот ГУП од 2012 година, територијатата на општината Карпош беше поделена на 19 градски четврти. Во периодот од 2013 до 2017 година, општината изработи и усвои 9 Детални урбанистички планови за градска четврт, како и 3 нови Детални урбанистички планови согласно усвоени Регулациски планови, а во тек е изработката на уште 4 нови планови. Во истиот период беа донесени урбанистичко плански документации за село Бардовци и за село Горно Нерези. Може да се каже дека поголемиот дел од територијата на општината Карпош е покриен со нова урбанистичка документација, изработена според најновите стандарди и нормативи за уредување на просторот. Во продолжение преглед на донесените урбанистички планови по години за периодот 2013 – 2017 година.

175


СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ДОНЕСЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО ПЕРИОДОТ 2013 - 2017 ГОД.

ДУП (Изменување и дополнување) за дел од Тафталиџе 30 - Локалитет Алумина и дел од населба Козле, Кузман 1 Јосифовски Питу, блокови 36 и 37 ДУП за локалитет 2 Карпош 4 У.М. М1

3

4

ДУП (Изменување и дополнување) за дел од MЗ „Пецо Божиновски Кочо Трнодол“, блокови 3 и 5 ДУП за градска четврт З 05 помеѓу бул. Илинден, бул. 8 Септември, бул. Партизански одреди и ул. Љубљанска УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

1

Село Бардовци, разработка на блокови 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 17 и блок 18

2015 ГОД.

Број на Одлука на Совет

Дата на донесување Одлука на Совет

07-4578/6

08.07.2013

07-5493/5

26.08.2013

07-5493/6

26.08.2013

2 3 4

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

1

2 07-7546/4

06.11.2013

Број на Одлука на Совет

Дата на донесување Одлука на Совет

07-656/7

31.01.2014

2016 ГОД.

2013 ГОД.

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

1

3

4

07-656/8

2

07-7312/4

3

Село Горно Нерези

4

ДУП за Градска четврт ЦС 15 Криви Дол

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

07-9210/2

27.10.2014

30.12.2014

1 2

www.karpos.gov.mk

ДУП за Градска четврт З 06 опфат помеѓу бул. Партизански одреди, ул. Московска, бул. Македонија и бул. 8-ми Септември ДУП за Градска четврт З 05, помеѓу бул. Илинден, бул. 8-ми Септември, бул. Партизански одреди и ул. Љубљанска, Блок 1 Блок 5 и Блок 8 Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 19 (Влае 2), помеѓу бул. Партизански одреди, ул. Ацо Шопов, ул. Војвода Васил Чакаларов (Циборовски) и река Вардар, Општина Карпош Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, опфат помеѓу бул. Илинден, бул. 8-ми Септември, р. Вардар и ул. Љубљанска, Општина Карпош - Скопје Урбанистички план за село Бардовци, Измена и дополна на Блок 12, Општина Карпош - Скопје

08-1483/5

20.02.2015

08-1483/4

20.02.2015

08-8826/6

03.12.2015

08-7750/4

02.11.2015

Број на Одлука на Совет

Дата на донесување Одлука на Совет

09-89/3

05.01.2016

09-89/2

05.01.2016

09-6118/4

12.07.2016

09-6118/25

12.07.2016

09-10567/3

27.12.2016

Број на Одлука на Совет

Дата на донесување Одлука на Совет

09-1484/8

03.03.2017

09-1484/7

03.03.2017

31.01.2014

2017 ГОД.

2014 ГОД.

5 ДУП Злокуќани, блок 5

ДУП за Градска четврт З08 (опфат помеѓу бул. Илинден, ул. Франклин Рузвелт, бул. Партизански одреди и бул. 8 Септември) Урбанистички план во населено место Ски-центар Водно – блок 3 ДУП Градска четврт З03, опфат помеѓу бул. Партизански одреди, корито на река Вардар, бул. Македонија и ул. Московска ДУП за блок 5 – од Четврт ССИ03 –Скопје (Северен дел на Касарна Илинден) Општина Карпош и Општина Чаир – Скопје

Број на Одлука на Совет

Дата на донесување Одлука на Совет

ДУП за Градска четврт З 09 (опфат помеѓу бул. Партизански одреди, ул. Франклин Рузвелт, бул. Митрополит Теодосије Гологанов и бул. 8-ми Септември), Општина Карпош - Скопје ДУП за блок ССЗ 01.10, Градска четврт ССЗ 01, Општина Карпош - Скопје

177


СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

Одговорност на Секторот за урбанизам поточно на одделението за спроведување урбанистички планови, кое функционира во рамките на Секторот, е и прием на предмети поврзани со легализацијата и носење соодветни решенија, како и издавање одобренија за градба. Во периодот 2011 – 2017 година до Општината вкупно се поднесени 11.622 предмети за легализација, а се донесени 5.091 решенија за легализација. За истиот период од Општината се издадени вкупно 906 одобренија за градба. Во продолжение преглед по години на примени предмети за легализација и издадени решенија, како и издадени одобренија за градба.

ПРИМЕНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

ВКУПНО

2014 година

455

2015 година

448

2016 година

1.569

Вкупно 2014 - 2016

2.472

ДОНЕСЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

ВКУПНО

2013 година

2.210

2014 година

776

2015 година

685

2016 година

862

2017 година

558

Вкупно решени предмети

5.091

www.karpos.gov.mk

ОДОБРЕНИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ

ВКУПНО

2013 година

290

2014 година

267

2015 година

238

2016 година

111

2017 година (заклучно со месец јуни)

70

Вкупно

906

Забелешка: Процесот на легализација е започнат на 03.03.2011 година и сè уште трае. Од граѓаните на општината Карпош првично се доставени 9.150 предмети за легалзација, а по продолжување на рокот за доставување на барање на легализација во периодот 2014 - 2016 година се примени уште 2.472 предмети за легализација. Бидејќи самиот процес на легализација не е завршен меѓу 5.091 донесено решение за легализација се вклучени и предмети за кои е поднесено барање пред 2013 година.

Согласно со донесената Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Општина Карпош под бр.51-7006/1 од 20.11.2011 година од Владата на Република Македонија, Одделението за недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности во составот на Секторот за урбанизам во согласност со Одлуката за внатрешна организација, делокруг и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Карпош и Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на Општина Карпош бр.10-6389/1 од 01.09.2015 година, ги спроведува постапките за вршење работи за располагање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија, и тоа: за отуѓување на градежно земјиште по пат со непосредна спогодба, со јавно наддавање, за давање под долготраен закуп и засновање на право на стварна службеност, како и постапки за спроведување експропријација на градежно земјиште за градби од локално значење. Сите овие постапки се спроведуваат во согласнот со Законот за локална самоуправа, Законот за градежно земјиште, Законот за општа управна постапка и Законот за експропријација. Во продолжение преглед на отуѓено градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба, со јавно наддавање, дадено под долготраен закуп и експроприрано земјиште во сопственост на физички и правни лица во период од 2013 - 2017 година.

179


СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

Отуѓено градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба

Вкупно м2

Вкупна цена (денари)

СÈ ВКУПНО 2013 - 2017

71.920

354.975.792,00

40% за Општина Карпош

/

141.990.317,00

Отуѓено градежно земјиште сопственост на Република Македонија со јавно наддавање

Вкупно м2

Вкупна цена (денари)

СÈ ВКУПНО 2013 - 2017

32.566

366.765.098,00

40% за Општина Карпош

/

146.706.039,00

Отуѓено градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба и Отуѓено градежно земјиште сопственост на Република Македонија со јавно наддавање

Вкупно м2

Вкупна цена (денари)

СÈ ВКУПНО 2013 - 2017

104.486

721.740.890,00

40% за Општина Карпош

/

288.696.356,00

Дадено градежно земјиште сопственост на Република Македонија под долготраен закуп на 99 години

Вкупно м2

Вкупна цена (денари)

СÈ ВКУПНО 2013 - 2017

23.827

3.209,00

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 2013 - 2017 година

Вкупно експроприрано земјиште (по цена за м2)

Надомест на експроприрано земјиште во денари

СÈ ВКУПНО 2013-2017

2.106

29.178.000,00

www.karpos.gov.mk


СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

181


СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА ЕКОЛОГИЈАТА И ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ

Секторот за екологија и енергетска ефикасност во Општина Карпош функционира преку одделението за заштита на животната средина и природата и одделението за енергетска ефикасност. Во фокусот на нашите активности е одржување на високо ниво на јавна чистота во Општина Карпош, поради што, иако не е наша законска обрска, во периодот од 2013 – 2017 година издвоивме значителен буџет. Посветени бевме Општина Карпош да остане една од најубавите општини во Скопје и Македонија и за таа цел сериозно внимание и соодветен буџет наменивме за хортикултурното одржување и уредување на Општината, иако и оваа активност не е наша законска обврска. Водевме грижа за одржување и зголемување на дрвниот фонд на територијата на Карпош. Еден од нашите приоритети беше да го задржиме и урбаниот карактер на Карпош, поради што вложивме значајни средства и енергија во поставување на нова урбана опрема, па така, во изминатите четири години изградени се 14 комплетно нови детски игралишта. Тоа што Општина Карпош посебно ја издвојува од останатите и на што бевме силно посветени во периодот од 2013 – 2017 година е унапредувањето на енергетската ефикасност. Во овој сегмент особено би ги издвоиле реконструкциите со мерки за енергетска ефикасност на основните училишта и градинки, замената на системите за греење во основните училишта со обновливи извори на енергија, како и субвенционирањето на енергетски ефикасни градби и примена на обновливи извори на енергии во системите за греење, ладење и санитарна топла вода.

ЈАВНА ХИГИЕНА За одржување на јавната чистота, иако тоа е законска надлежност на ЈП „Комунална хигиена“ - Скопје, Општината Карпош посвети значителна енергија со цел подобрување и унапредување на состојбата во таа област. За оваа намена, во периодот од 2013 до 2017 година Општината Карпош ангажираше во просек по 102 сезонски работници кои беа исплатени од општинскиот буџет. Ангажираните работници се грижеа за хигиената на јавните површини (улици, тротоари, пешачки патеки, паркови и друго), но исто така и за косењето на зелените површини и собирањето на косената трева и паднатите лисја и нивен транспорт до депонија. Оваа служба во текот на 4-те години (2013-2017) расчисти и исфрли голем број мали диви депонии, односно вкупно 809 m3 отпад. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 - 2017: 129.900.000,00 денари

Во продолжение е прегледот на реализираните активности во различни сегменти на надлежност на секторот за екологија и енергетска ефикасност.

www.karpos.gov.mk

183


СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

ХОРТИКУЛТУРА

• Кружен тек помеѓу улиците „Варшавска“ и „Париска“, УЗ Тафталиџе 1 »» Располага со култивирана површина од 200 m2. За нејзино хортикултурно уредување посадени се вкупно 20.000 садници, во просек по 10.000 пролетни и 10.000 есенски садници.

Имајќи ги предвид повисоките цели, Општината Карпош како одговорен општествен субјект во период од 2013-2017 година се грижеше за одржување на зелените и цветни површини коишто сама ги има подигнато, иако оваа дејност е во надлежност на ЈП „Паркови и зеленило“, односно на Град Скопје. Преку процесот на јавни набавки се одбраа економски оператори коишто во текот на цела година се грижеа за следните постоечки хортикултурно уредени површини:

• Плато со фонтана во Карпош 3, УЗ Карпош 3 »» Платото располага со култивирана површина од 2.500 m2. За негово хортикултурно уредување и одржување посадени се вкупно 36.000 садници, или во просек по 18.000 пролетни и 18.000 есенски садници.

• Жардиниерите од двете страни на булеварот „Партизански Одреди“ (од раскрсницата „Франклин Рузвелт“ до мостот „Обединети нации“) »» Во 2013 година беа засадени вкупно 60.000 садници, односно 30.000 пролетни и 30.000 есенски садници. »» Во 2014 година жардиниерите беа оплеменети со 2.000 m2 нова подигната цветна површина каде што беа засадени нови 40.000 садници (20.000 пролетни, 20.000 есенски) и се подигна нов алпинетиум пред ГУЦ „Здравко Цветковски“. »» Во следните години за нивно одржување се засадени вкупно 200.000 садници (100.000 пролетни, 100.000 есенски)

• Жардиниери на плато Педагошка, УЗ Владо Тасевски »» Се изврши хортикултурно уредување на постоечките 8 жардиниери каде што беа засадени 72 зимзелени високи и ниски садници.

www.karpos.gov.mk

185


СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

• Плоштад „Делфина“, УЗ Влае 2 »» Во 2014 година е изграден нов плоштад со зелени површини и со хортикултурно уредување, со површина од 3.500 m2. За неговото уредување беа засадени вкупно 100 зимзелени високи и ниски садници, како и 9.000 цветни садници (4.500 пролетни садници и 4.500 есенски садници). За неговото хортикултурно уредување и одржување посадени се вкупно 18.000 садници. • Зелена површина во дворот на ОУ „Лазо Трповски“ - околу првата административна барака на Општината Карпош »» За нејзино хортикултурно уредување засадени се вкупно 1.600 садници, или во просек 800 пролетни и 800 есенски цвеќиња.

• Плоштад спроти студенски дом „Гоце Делчев“, УЗ Пецо Божиновски - Кочо »» Подигната и култивирана површина 10.000 m2. Покрај постоечкото зеленило, за негово хортикултурно уредување беа засадени нови 80 садници, дел листопадни, дел зимзелени, како и 260 ниски украсни садници. Беа засадени и 3.500 цветни садници. • Жардиниери Жданец –Шпански скали, УЗ Пецо Божиновски-Кочо »» Подигната е култивирана површина од 200 m2 и засадени се вкупно 700 цветни садници, во просек 350 пролетни и 350 есенски.

• Плоштад „Бардовци“, УЗ Бардовци »» Подигната култивирана површина од 1.000 m2. За нејзино хортикултурно уредување беа засадени 10 листопадни дрва, 200 ниски украсни грмушки од кои 2.000 цветни садници.

www.karpos.gov.mk

187


СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Активно се вклучивме и во манифестацијата „Ден на Дрвото – засади ја својата иднина“, но и дополнително го зголемувавме дрвниот фонд во Општината: • На 21.11.2013 година беа засадени 3.500 садници во дворовите на основните училишта во Карпош. Садниците беа доделени од страна на А.Д. „Македонски шуми“. • Успешната соработка со ЈП „Паркови и зеленило“ придонесе во текот на декември 2013 година да се засадат и 110 висококвалитетни садници на три булевари: „Партизански одреди“, „Метополит Теодосиј Гологанов“ и „Илинден“. • На 3.12.2014 година беа засадени 1.450 садници вo дворовите на основните училишта и детските градинки во Карпош, како и на зелените површини околу административниот објект на ЗЕЛС во населба Тафталиџе 2. Садниците беа доделени на А.Д. „Македонски шуми“. • На 7.11.2015 год. беа засадени 300 садници во парковите на урбаната заедница Карпош 4. Дрвата беа обезбедени од А.Д. „Македонски шуми“, а лоцирањето, копањето дупки и садењето беше извршено од страна на стручни лица од одделението за екологија. • На 2.12.2015 година беа засадени 45 садници во дворот на основните училишта „Димо Хаџи Димов“, „Братство“ и „Јан Амос Коменски“. Дрвјата беа донација од фирмата „Екораст“ од Скопје. • На 15.04.2016 година беа засадени 50 садници во парковите на УЗ Тафталиџе 2. Дрвата беа обезбедени од „ЈП Паркови и зеленило“. Лоцирањето и копањето на дупките беше извршено од стручните лица од одделението за екологија. • На 30.10.2016 година во рамките на УЗ Карпош 3 беа засадени 100 дрвца. • На 30.10.2016 година во рамките на акцијата „Ден на Дрвото – засади ја својата иднина“ беа засадени 4.000 садници на јавни површини ширум Општината Карпош

Изминатите 4 години, само од страна на Општина Карпош засадени се 10.210 дрвца (дел од нив набавени со сопствени средства, а дел како донација од „Македонски шуми“ или од ЈП „Паркови и зеленило“). Паралелно со тоа, за истиот временски период, по барање на Општината Карпош, ЈП „Паркови и зеленило“ има отстрането 136 дрва (најчесто исушени или болни дрвја), дел од нив по барање на граѓаните, а дел за потребите на Општината, како на пример пробивање на улици, изградба на урбани содржини, проширување на тротоари, пробивање на нови пешачки патеки и слично. Освен овие активности, Општината Карпош континуирано ги одржува зелените и цветните површини што ги подигнала. За пролетно и есенско садење на сезонски цвеќиња, како и за сите останати активности поврзани со одржувањето на зеленилото, во овие четири години Општината Карпош има инвестирано 30.049.376,00 денари. Вршевме и постојано одржување на автоматскиот систем за полевање на зеленилото и жардиниерите на бул. „Партизански одреди“, плоштад „Делфина“, плато со фонтана Карпош 3, плоштадот во Бардовци, Плоштад „Млечен“, Плоштадот спроти студентски дом „Гоце Делчев“ итн., со вкупна сума од 3.729.983,00 ден. Средства обезбедени од: Општина Карпош и други донатори Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 79.501.402,00 денари Издвоени средства од буџетот на Општината: 74.436.988,00 денари

www.karpos.gov.mk

189


СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

УРБАНА ОПРЕМА Детски игралишта Во периодот од 2013 - 2017 година, Општината Карпош изгради 14 комплетно нови детски игралишта коишто беа опремени со дрвени реквизити, безбедни за децата и по најсовремени европски стандарди. Локациите на новите детски игралишта се: • ул. „Стрезово“, УЗ Кузман Јосифовски Питу, • ул. „Пелистерска“, УЗ Карпош 3, • Игралиште до плоштад „Млечен“, УЗ Владо Тасевски, • ул. „Руѓер Бошковиќ“, УЗ Карпош 2, • плоштад „Делфина“, УЗ Влае 2, • ул. „Веселин Маслеша“, УЗ Карпош 2, • спортскиот терен во Жданец, УЗ Кузман Јосифовски Питу, • ул. „Корушка“, УЗ Влае 1, • плоштад во Бардовци, УЗ Бардовци, • спортските терени во Влае, УЗ Влае 2, • ул. „Варшавска“, УЗ Тафталиџе 1, • ул. „Букурушка“, УЗ Тафталиџе 1, • ул. Никола Парапунов (спроти „Специјал“), УЗ Карпош 4, • помеѓу бул. Партизански Одреди и ул. Волгоградска, УЗ Карпош 4. За новите игралишта Општината Карпош одвои 4.315.315,00 денари сопствени средства.

Покрај изградбата на нови детски игралишта, беа извршени и 124 интервенции, при што беа санирани сите постоечки детски игралишта, односно на сите детски игралишта во одреден временски период им беа заменувани седишта или ланци за лулашки; седишта, држачи или цевки за клацкалки; интервенирано е или се заменети други реквизити, жичени огради, корпи и клупи во внатрешноста на игралиштата и слично. Одржувањето на детските игралишта ја чинеше општината 4.213.634,00 денари. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 7.778.949,00 денари

Урбана опрема на новите плоштади и платоа Со нова и современа урбана опрема во текот на периодот 2013-2017 година целосно се опремени повеќе локации на територијата на Општина Карпош, и тоа: • Плоштад „Млечен“, УЗ Владо Тасевски »» 32 клупи за седење (4 типа клупи), »» 25 корпи за отпадоци, »» 15 метални заштитници за дрвја, »» 30 метални држачи – локери за велосипеди, »» 2 дрвени маси (отпорни на надворешни влијанија) и др. • Плато кај споменикот на „Кузман Јосифоски Питу“, УЗ КЈП »» 10 клупи за седење, »» 5 корпи за отпадоци, »» 46 m² украсна ограда (во форма на куршум) и др. • Плоштад „Делфина“, УЗ Влае 2 »» 60 клупи за седење (2 типа клупи), »» 20 корпи за отпадоци, »» 30 метални заштитници за дрвја, »» 15 метални држачи – локери за велосипеди, »» 3 јарболи за знамиња, »» фонтана за пиење вода.

www.karpos.gov.mk

191


СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

• Сквер „Жданец“, УЗ Кузман Јосифовски Питу »» 9 клупи за седење (2 типа клупи), »» 5 корпи за отпадоци, »» пано за графити, »» 3 октагони, »» модулор, »» 3 моливи, »» 8 локери за велосипеди.

Клупи за седење и корпи за отпадоци Во текот на изминатите 4 години беа поставени вкупно 507 клупи за седење и 274 корпи за отпадоци. Клупите и корпите беа поставувани претежно во урбаните средини, со што беа заменувани старите и дотраени клупи, а еден дел од оваа урбана опрема беше поставен и на нови локации предвидени за оваа намена. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 5.062.772,00 денари

• Сквер „Трнодол“, УЗ Кузман Јосифовски Питу »» 12 клупи за седење (5 типа клупи), »» 7 корпи за отпадоци, »» лимена парковска жардиниера, »» 5 локери за велосипеди. • Плоштад „Бардовци“, нас. Бардовци »» 16 клупи за седење (2 вида), »» 5 корпи за отпадоци, »» 8 лимени и 2 бетонски жардиниери, »» 5 држачи за велосипеди, »» фонтана за пиење вода. • Плоштад „ПБК“ (спроти студентскиот дом „Гоце Делчев“), УЗ Пецо Божиновски Кочо »» 126 клупи за седење (3 вида), »» 55 корпи за отпадоци, »» 10 метални држачи - локери за велосипеди, »» фонтана за пиење вода. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 17.515.272,00 денари

Фонтани Општината Карпош изгради 4 фонтани коишто се наоѓаат во склоп на новоизградените плоштади и платоа, со што се доби еден модерен и урбан лик на тие локации, како и пријатни катчиња за дружење и релаксација на посетителите. • Фонтана на платото во Карпош 3 (помеѓу улиците „Никола Русински“ и „Карпошево востание“) • Фонтана на плоштадот „Делфина“ (УЗ Влае 2) • Фонтана на плоштадот во нас. Бардовци • Фонтана на плоштадот спроти студентскиот дом „Гоце Делчев“ (УЗ Пецо Божиновски – Кочо) Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 29.533.258,00 денари

www.karpos.gov.mk

193


СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Извршено е и поставување на нови линии на јавно осветлување на следниве локации:

ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

• УЗ Карпош 1

Во периодот од 2013-2017 година, одговорните лица за јавно осветлување одлучија одржувањето да се врши на три реони, односно различни економски оператори да се грижат за одржувањето на јавното осветлување на територијата на Општина Карпош. Така, Општина Карпош беше поделена на следниве реони: • Реон 1 – УЗ Владо Тасевски, Тафталиџе 1, Тафтелиџе 2, Кузман Јосифовски Питу и Пецо Божиновски Кочо; • Реон 2 – УЗ Карпош 1, Карпош 2, Карпош 3 и Карпош 4; • Реон 3 – УЗ Нерези, Влае 1, Влае 2, Злокуќани и Бардовци.

ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Заменет материјал Светилки (70W)

Реон 2 Реон 3 К1, К2, Нерези, В1, В2, К3 и Злокуќани и К4 Бардовци

Вкупно заменет материјал

1136

744

511

2391

Пригушници (70W)

805

447

416

1668

Фасонки (Е-27)

299

201

170

670

Игнитори 2013-2017

407

307

639

1353

331 m

638 m

943 m

1912 m

45

62

117

224

Арматура (70W)

116

149

171

436

Автом.oсигурувач

153

161

152

466

Кабел (PPOO-A)

1792 m

877 m

1140 m

3809 m

Столб (h=5,5 m)

29

22

9

60

Кабел PGP (3x1,5) Конзола

Одржувањето на јавното осветлување ја чинеше Општина Карпош 41.264.347,00 денари.

www.karpos.gov.mk

• УЗ Карпош 3 »»ул. „Новопроектирана“,– 11 столбови, ископ 370 м, кабел 430 м, вредност 929.530.00 ден. • УЗ Карпош 4

Во текот на 2013 – 2017 година беа заменети следните параметри:

Реон 1 В.Тасевски, Т1, Т2, КЈП и ПБК

»» ул. „Никола Тесла“, 17 столбови, ископ 570 м, кабел 712 м, вредност 2.197.875.00 ден.

»»Плато помеѓу зградите на ул. „Никола Парапунов“ 1, 3 и 5, – 55 столбови, ископ 760 м, кабел 872 м, вредност 1.270.652.00 ден • УЗ Тафталиџе 1 »»комплекс нови згради „Импексел“,– 18 столбови, ископ 560 м, кабел 680 м, вредност 1.807.812.00 ден. »» ул. „Прашка“, – 60 столбови, ископ 1.450 м, кабел 1.750 м, вредност 2.528.300.00 ден. »»ул. „Нобелова“, „Виенска“, „Хелсинки“, „Хаванска“ и „Петре Пирузе“ – 94 столбови, ископ 1.755 м, кабел 2.650 м, вредност 5.084.639.00 ден. • УЗ Тафталиџе 2 »»ул. „Петар Драганов“,– 8 столбови, ископ 185 м,кабел 227 м, вредност 587.142.00 ден. »» крак на ул. „Московска“,– 6 столбови, ископ 130 м, кабел 150 м, вредност 136.628,00 ден.

195


СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

• УЗ Кузман Јосифовски-Питу

• УЗ Нерези

»» ул. „Јуриј Гагарин“ - покриен канал 19 столбови, ископ 395 м, кабел 507 м, вредност 1,156,706,00 ден.

»»ул. „Козле“ 3, 5, 8 и 10 – 12 столбови, ископ 222 м, кабел 279 м, вредност 400.310.00 ден.

»»Паркиралиште кај Министерство за економија – 11 столбови, ископ 250 м, кабел 280 м, вредност 780.370.00 ден.

• УЗ Влае 1

»» улица „Копачка“ – 6 столбови , ископ 150 м, кабел 170 м, вредност 166.002.00 ден. »»Плато кај споменикот на Кузман Јосифовски Питу, – 5 столбови, ископ 110 м, кабел 130 м, вредност 584.470.00 ден. • УЗ Пецо Божиновски-Кочо »»ул. „Јуриј Гагарин“ - спроти студентскиот дом „Гоце Делчев“ - 19 столбови, ископ 365 м, кабел 425 м, - вредност 1,016,325,00 ден. »»Плоштад спроти студентскиот дом „Гоце Делчев“ - 46 столбови, ископ 1074 м, кабел 1513 м, - вредност 4,143,800,00 ден. »»крак на ул. „Нерешка“ – 6 столбови, ископ 140 м,кабел 170 м, вредност 516.470.00 ден. »»ул. „Струшка“ - 20 столбови, ископ 324 м, кабел 415 м, вредност 1,429,778,00 ден. »»ул. „Новопроектирана“ (воздушна) – Жданец - 15 столбови, кабел 525 м, вредност 407.920,00 ден.

»»ул. „Франц Прешерн“ – 74 столбови, ископ 2200 м, кабел 2700 м, вредност 4.166.200.00 ден. »»ул. „Корушка“ – 35 столбови, ископ 533 м, кабел 768 м, вредност 1.542.171.00 ден. »»ул. „Влае“ – 32 столбови, ископ 752 м, кабел 958 м, вредност 2.194.886.00 ден. »»Крак на ул. „Франц Прешерн“ – 11 столбови, ископ 195 м, кабел 234 м, вредност 409.214.00 ден. • УЗ Влае 2 »»Јавна површина на плоштадот „Делфина“,– 48 столбови, ископ 730 м, кабел 770 м, вредност 2.553.910.00 ден. • УЗ Бардовци »»ул. „Скупи 6“– 17 столбови, ископ 600 м, кабел 650 м, вредност 1.458,620,00 ден. »»Улица „4“, УЗ Бардовци – 4 столбови, ископ 80 м, кабел 96 м, вредност 111.256,00 ден. »»Плоштад Бардовци – 17 столбови, ископ 368 м, кабел 411 м, вредност 760.689.00 ден.

»»Плато Трнодол - 8 столбови, ископ 102 м, кабел 143 м, вредност 96.250,00 ден. »»Скали Жданец - 8 столбови, ископ 140 м, кабел 180 м, вредност 559,062,00 ден. »»Плато Жданец - 8 столбови, ископ 143 м, кабел 175 м, вредност 419.487,00 ден.

www.karpos.gov.mk

197


СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Ископ на ров

15.061 м

Поставување на нов кабел PPOO-A

18.445 м

Број на поставени столбови Вкупна вредност

690 парчиња 36.776.918,00 ден.

Замена на живини со натриумови светилки. Во изминатиот период од 8 години, Општината Карпош изврши замена на околу 4.700 живини светилки од 125 W со натриумови светилки од 70 W во делот на јавното осветлување. Со тоа е заштедена електрична енергија од 277.035 kWh на годишно ниво, односно помала емисија на штетни гасови на CO2 во висина од 249,4 тони. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 88.659.233,00 денари

Направен е ископ за реконструкција на старите постоечки линии со поставување нов кабел во должина од преку 22.800 метри на повеќе локации низ Општината. Извршено е поставување на нови линии на јавно осветлување со поставување нов кабел PPOO-A во должина од 18.445 метри. Севкупно во периодот од 2013-2017 година, Општина Карпош има заменето и поставено нов кабел во должина од 41.225 метри.

www.karpos.gov.mk

199


СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Проектите реализирани во работата на одделението за енергетска ефикасност се темелат на следните стратешки документи: • Стратегија за развој на општината до 2019 година • Програмите за енергетска ефикасност 2008-2012 година и 20132015 година • Годишните акциски и буџетски планови на секторот за екологија и енергетска ефикасност • Правилникот за мерките за енергетска ефикасност коишто треба да ги исполнат проектите за изградба на нови и реконструкција на постоечки објекти, како услов за добивање одобрение за градење 2012-2015 година Областите на коишто се однесуваат проектите се:

Изработка на енергетски контроли за објекти во надлежност на Општината Карпош Одделението за енергетска ефикасност самостојно и во рамките на обуките за енергетски контролори коишто се реализираа на објекти во надлежност на Општината, изработи енергетски контроли со мерки за енергетска ефикасност за 8 објекти на училишта и детски градинки: • ДГ „Мајски цвет“ - УЗ Тафталиџе 1 • ДГ „Мајски цвет“ – УЗ Тафталиџе 2 • ДГ „Мајски цвет“ – УЗ Владо Тасевски • ДГ „Орце Николов“ – УЗ Карпош 2 • ДГ „Орце Николов“ – УЗ Карпош 3 • ДГ „Орце Николов“ – УЗ Карпош 4 • ДГ „Пролет“ – УЗ Кузман Јосифовски Питу • ООУ „Јан Амос Коменски“- УЗ Тафталиџе 1. Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 0 денари (без финансиски трошок)

• Изработка на енергетски контроли за објекти во надлежност на Општината Карпош • Реконструкции со мерки за енергетска ефикасност на училишта и градинки од 2013 - 2017 година • Реконструкција на внатрешното осветлување со штедливи високофреквентни светилки • Замена на системите за греење во основните училишта со обновливи извори на енергија • Поставување на соларни вакуум-инјекторски системи за санитарна топла вода • Субвенционирање на енергетски ефикасни градби и примена на обновливи извори на енергии во системите за греење, ладење и санитарна топла вода • Учество во програмата ХОРИЗОН 20/20 на Европската Унија • Денови на енергетска ефикасност - презентации и семинари • Соработка со високошколски институции за практична примена на научните трудови во проектите реализирани во Општината

www.karpos.gov.mk

201


СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Реконструкции со мерки за енергетска ефикасност на училишта и градинки од 2013- 2017 година Врз база на спроведените енергетски контроли за примена на мерки за енергетска ефикасност, направени се изведбени проекти за тендери со коишто се реконструирани следните објекти: • ООУ „Вера Циривири - Трена“ во Карпош 2 • ДГ „Мајски цвет“ во Влае 1 (во соработка со Швајцарската амбасада и со Институтот „Отворено општество“, како дел од проектот „Форуми во заедниците“) • ДГ „Пролет“ во Козле (во соработка со Амбасадата на Јапонија со седиште во Виена) • ДГ „Орце Николов“– Карпош 3 (заменета столарија, врати и прозори) • ДГ „Орце Николов“ – Карпош 2 (замена на столарија) • ДГ „Орце Николов“ – Карпош 4 (замена на столарија) Средства обезбедени од: Општина Карпош и други донатори Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 21.705.500,00 денари Издвоени сердства од буџетот на Општината: 15.800.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

203


СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Реконструкција на внатрешното осветлување со штедливи високофреквентни светилки Во овој сегмент, во периодот од 2013 – 2017 година реконструирани се три училишни спортски сали: • Спортската сала во ООУ „Војдан Чернодрински“ (УЗ Владо Тасевски),

• Спортската сала во ООУ „Јан Амос Коменски“ (УЗ Тафталиџе 1), и • Спортската сала во ООУ „Димо Хаџи Димов“ (УЗ Влае 2), каде што освен спортската сала, штедливо осветлување е поставено и во новоизградената летна училница која што се наоѓа во училишниот двор. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 680.000,00 денари

Замена на системите за греење во основните училишта со обновливи извори на енергија • Во ООУ „Вера Циривири Трена“ е заменет системот за централно греење од градскиот топлификациски систем со систем за греење со термални пумпи. вода/вода, со вкупна моќност на греење од 256 KW. Во однос на претходниот систем остварена е заштеда за греење од 60-70%. • Во ООУ „Димо Хаџи Димов“ е заменет системот за централно греење од градскиот топлификациски систем со системот за греење на биомаса (дрвен чипс). Очекуваните ефекти од овој систем се до 95% заштеда. • Проект за бај-пас врска и автоматска регулација за спортската сала ООУ „Лазо Трповски“ • Проект за пасивно ладење со бунарска вода во административните бараки во ООУ „Лазо Трповски“ Средства обезбедени од: Општина Карпош и други донатори Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 7.800.000,00 денари Издвоени средства од буџетот на Општината: 6.600.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

205


СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Поставување на соларни вакууминјекторски системи за санитарна топла вода Замена на електричните бојлери за санитарна топла вода со соларни вакуум-инјекторски системи во училиштата : • Спортска сала ООУ „Војдан Чернодрински“ • Спортска сала ООУ „Владо Тасевски“ • Спортска сала ООУ „Христијан Тодоровски - Карпош“ • Спортска сала ООУ „Лазо Трповски“ • Спортска сала ООУ „Петар Поп Арсов“ • ЈОУГД „Орце Николов“ Карпош 2 Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 730.000,00 денари

Субвенционирање на енергетски ефикасни градби и примена на обновливи извори на енергии во системите за греење, ладење и санитарна топла вода Моделот за субвенционирање на енергетско ефикасни градби и примената на обновливи извори на енергија, како единствен во Републиката и пошироко во Западниот Балкан е овозможен преку „Правилникот за мерките за енергетска ефикасност, коишто треба да ги исполнат проектите за изградба на нови и реконструкција на постоечки објекти, како услов за добивање одобрение за градење од Општина Карпош“. Од 2015 година, со примената на државниот правилник, Советот на Општината Карпош донесе одлука за продолжување на субвенционирањето на ваквите градби. Во овој период (2013-2017 година), изградени се вкупно 512 објекти коишто се енергетско ефикасни. Од нив повеќе од 230 се во А и В енергетска класа, а 68 од нив користат системи за греење и ладење со обновливи извори на енергија. Субвенционирањето се состои во финансиското олеснување преку поврат на дел од средствата (10%), кои инвеститорот треба да ѝ ги плати на Општината Карпош како такса за уредување на градежното земјиште. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 8.300.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

207


СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Учество во програмата ХОРИЗОН 20/20 на Европската Унија Соработката со МАНУ овозможи да добиеме два проекта од научната дејност од програмата ХОРИЗОН 20/20 на Европската Унија, коишто ќе се реализираат до 2020 година, и тоа: • CооlHeating - Системи за греење и ладење со обновливи извори на енергија • BIOVIL - Системи за греење со биомаса Општина Карпош е единствена од единиците на локалната самоуправа што аплицираше на овие два проекта, коишто се спроведуваат заедно со уште девет земји-партнери од Европа.

Денови на енергетска ефикасност, презентации и семинари Секоја година, во организација на одделението за енергетската ефикасност на Општина Карпош, се одржуваат манифестациите „Денови на енергетската ефикасност“ и „Недела на енергетска ефикасност“. На овиe манифестации се презентираат достигнувањата во реализацијата на проектите за енергетска ефикасност во Општината, остварените заштеди на енергија, како и стручни теми од оваа област презентирани од професори и компании во оваа област. Во рамки на манифестациите се организираат и изложби на опрема од областа на уличното и внатрешното осветлување, системите за греење и ладење и системите за изолација на објекти. Во овој период Општина Карпош имаше учество на меѓународни и домашни саеми, работилници, научни трибини и слично, за што се изработени повеќе од 70 презентации од Одделението за енергетска ефикасност, на теми поврзани со искуствата на Општината во оваа област. Добиени се и неколку меѓународни признанија за постигнувањата во заштитата на животната средина со енергетска ефикасност. Средства обезбедени од: Општина Карпош и други донатори Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 120.000,00 денари Издвоени сердства од буџетот на Општината: 60.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

209


СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Соработка со германски CIM експерт за проекти од областа на енергетската ефикасност и локалниот економски развој Главен фокус на активностите на г. Кристијан Хартвиг (CIM експерт од германската влада) во 2014 година, беше претставувањето на проектите од Програмата за енергетска ефикасност и локален економски развој на Општината Карпош пред меѓународните институции и донатори, како на пример УНДП, WebSEFF2, ГИЗ, ОРФ, Австриската и Германската трговска комора, Фондацијата „Конрад Аденауер“ и други, со цел барање поддршка за нивна реализација. Преку CIM експертот, а со финансиска поддршка на ГИЗ и германската влада, реализиран е проектот за набавка на инструмент за мерење на U-фактор за градежни конструкции, прв од ваков вид и со ваков квалитет во Р. Македонија. Исто така е реализирана и набавка на термална камера и машина за производство на дрвен чипс преку донација од германската влада. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 288.000,00 денари

Соработка со високошколски институции за практична примена на научните трудови во проектите реализирани во Општината Во рамките на соработката со овие високошколски институции, Општина Карпош понуди целосна поддршка во изработка на научни трудови, магистерски и докторски теми кои како проекти ги реализираме на објектите во надлежност на Општината. Така, со поддршка на Општината беа изработени две семинарски студенски теми, две дипломски работи, како и седум магистерски трудови и два докторати, од кои последниот се однесува на анализите на заштедите на јавните згради пред и после реконструкции на фасадите и прозорците кои досега се направени на 30тина јавни колективни згради во Општината.

Инспектирање и контрола на потенцијални загадувачи Се спорведува континуирана контрола на правни субјекти за коишто надлежност има Општината, односно субјекти кои имаат обврска само да достават елаборат за заштита на животната средина (вкупно 248 – автомеханичарски работилници, угостителски објекти, кафетерии, сендвичарници и сл.) . Тоа се прави согласно Регистарот на загадувачи и Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен градоначалникот на Општината, градоначалникот на Градот Скопје и градоначалникот на општините во Градот Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 80/09 од 26.06.2009 год.)

Акции за подигнување на отпад од пакување Општината Карпош има потпишано договор со лиценциран колективен постапувач со отпад од пакување „Пакомак“. Во сите објекти на основните училишта и детските градинки во Карпош има поставено специјализирани канти за отпад од пакување. Подигнувањето на овој отпад се одвива континуирано во изминативе неколку години. Во периодот од 2013 – 2017 година, на територија на Општина Карпош се подигнати 28.978 кг отпад од пакување, со што е придонесено за зголемување на чистотата и еколошката свест на помладата генерација, а воедно и на нивните родители.

Општината е домаќин на студентите од Електротехничкиот и Машинскиот факултет за семестралните студентски пракси кои студентите ги реализираат во одделението за енергетска ефикасност, за запознавање со проектите и програмите што се реализирани во Општината.

www.karpos.gov.mk

211


СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Акции за собирање на електричен и електронски отпад Општина Карпош во соработка со Друштвото за управување со отпад „Нула отпад“ ДОО спроведе акција „МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ, ЕКО АКЦИЈА ВО КАРПОШ, ИСЧИСТЕТЕ ГИ ДОМОВИТЕ ОД ОПАСНИОТ ОТПАД“, за собирање на електричен и електронски отпад. Со акцијата, на граѓаните им се овозможи бесплатно собирање на отпадната електрична и електронска опрема од домаќинствата. Граѓаните се свесни за фактот дека електричниот и електронски отпад се опасен отпад којшто предизвикува загадување на животната средина и претставува голем ризик за здравјето на луѓето, доколку со него не се управува соодветно. Во текот на акцијата се собраа вкупно 4.589 килограми електронски и електричен отпад на целата територија на Општина Карпош. Собрани количини на електронски и електричен отпад од основните училишта на територија на Општина Карпош Согласно податоците од РЕЦИКЛАТОРОТ, подигната тежина од основните училишта на територија на општина Карпош е: • ОУ „Братсво“, Скопје, ОБА 12 кг - ОЕЕО 1.168 кг • ОУ „Лазо Трповски“, Скопје, ОБА 16 кг - ОЕЕО 680 кг • ОУ „Димо Хаџи Димов“, Скопје, ОБА 40 кг - ЕЕО 660 кг Трите училишта заедно собраа над 2.2 тони отпад, од вкупно 4 тони собран отпад.

www.karpos.gov.mk


СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ

213


СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ Во продолжение, сумарен преглед на главните реализирани активности од Секторот за развој на Општина Карпош, а понатаму и детален преглед на секој проект и активност поединечно.

РАЗВОЈНИ ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ ВО ОПШТИНА КАРПОШ ЗА ПЕРИОДОТ 2013 – 2017

Реализацијата на развојните проекти и активности во Општина Карпош е во ингеренција на Секторот за развој, кој функционира преку одделението за локален економски развој, одделението за меѓународна соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации и одделението за занаетчиство, угостителство и туризам. Преку овој сектор, Општина Карпош досега има изработено низа стратешки документи. Секторот за развој е одговорен за реализацијата на многубројни традиционални манифестации по кои Општината е препознатлива, како и за промоција и меѓународна соработка на Општината. Поврзано со промоцијата и меѓународната соработка, една од главните цели на Општината е преку подготовка на проекти за подобрување на општинските услуги да привлечеме странски, но и домашни донатори, со крајна цел испорака на квалитетни услови за живеење на сите граѓани на општината. Голем број од развојните проекти и активности ги реализираме со различни невладини организации, кои добиваат финансиска и техничка поддршка за реализација на заедничките визии за унапредување на квалитетот на животот на граѓаните на Карпош. И во изминатите 4 години интензивно работевме на градење на односите со невладиниот и со граѓанскиот сектор. Во истиот период ја зајакнавме и соработката со бизнис-секторот, особено со занаетчиите, и преку организирање различни манифестации и настани во текот на годината придонесовме за нивна промоција пред граѓаните.

www.karpos.gov.mk

ПРЕГЛЕД НА РАБОТАТА НА СЕКТОРОТ РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ Замена на стари, дотраени прозорци и врати со нови ПВЦ-прозорци и реконструкција на тоалетите во детската градинка „Пролет“, населба Козле Реконструкција и рехабилитација на улиците „10“ и „12“, н.м. Бардовци и реконструкција на тротоари на станбена улица „10“, н.м. Бардовци Изградба на нов плоштад и негово хортикултурно уредување во н.м. Бардовци Изградба на детска градинка во двор на ОУ „Аврам Писевски“, н.м. Бардовци МАНИФЕСТАЦИИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ Манифестација за поддршка на претприемништвото „Ем умеам, ем можам“ Учество на саемот во Опатија - NALAS NEXPO Крводарителски акции Манифестација „Вешта рака“ Манифестација „Слатка мистерија“ Новогодишни штандови во ТЦ Карпош 3 ПОДДРШКА НА НЕВЛАДИН СЕКТОР Проектот „Сам свој газда“ Проект „Со најуспешните студенти заедно за Карпош“ Истражување на задоволството на граѓаните „Сам свој газда - Како да започнам сопствен бизнис“ СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ Стратешки план за развој на Општина Карпош 2015 - 2019 Ревидирање на Профил на Општината Карпош

БУЏЕТ ВО ДЕНАРИ 37.302.823,00 3.517.975,00 6.404.848,00 20.000.000,00 7.380.000,00 800.000,00 просечно годишно 2.220.00,00 30.000,00 просечно годишно 10.000,00 просечно годишно 20.000,00 просечно годишно 10.000,00 просечно годишно 390.000 165.000 285.000 150.000 650.000

215


СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ Унапредување на условите во детската градинка „ПРОЛЕТ“ Замена на стари, дотраени прозорци и врати со нови ПВЦ-прозорци и реконструкција на тоалетите во детската градинка „Пролет“, населба Козле Детската градинка „Пролет“ е изградена во 1977 година. Од нејзиното основање па сè до 2013 година, не беше направена никаква нејзина сериозна реконструкција, а тоа влијаеше врз опаѓање на квалитетот на наставата и згрижување на децата.

www.karpos.gov.mk

Со цел да се унапредат условите во градинката, во 2013 година Општина Карпош успеа да обезбеди грант средства и реализираше нејзина реконструкција. Благодарение на тоа се подобрија условите за работа и за згрижување на децата, а со реконструкција на тоалетите се подобрија хигиенските услови. Секако, реконструкцијата придонесе и за унапредување на енергетската ефикасност на објектот и заштеда на топлинска енергија. Реконструкцијата на градинката „Пролет“ опфати: • поставување 62 ПВЦ-прозорци • поставување 7 ПВЦ-врати со прозорци • поставување 4 надворешни ПВЦ-врати • целосна реконструкција на 8 детски тоалети Донатор: Јапонска влада, Јапонска канцеларија за врски Вкупен буџет: 3.517.975,00 денари

217


СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ Нов плоштад во населеното место Бардовци Подобрување на патната инфраструктура во населеното место Бардовци Реконструкција и рехабилитација на улиците „10“ и „12“ и реконструкција на тротоари на станбена улица „10“ Улиците „10“ и „12“ се меѓу главните комуникациски улици во населеното место Бардовци. Тие се главна сообраќајна артерија, која ги поврзува жителите и туристите со познатиот локалитет Хавзи-пашини конаци и секако со другите значајни места во селото: училиште, автобуска станица и слично. Поради нивното секојдневно интензивно користење, беше потребна нивна реконструкција. Во 2016 година Општина Карпош успеа да обезбеди грант средства, со кои беа реконструирани овие улици и се обезбеди граѓаните на Бардовци непречено да ги извршуваат своите секојдневни обврски.

Изградба на нов плоштад во н.м. Бардовци и негово хортикултурно уредување Долги години граѓаните на населеното место Бардовци имаа недостаток од место за релаксација, одмор и забава. Во 2016 година за оваа намена добија нов плоштад. Проектот опфати изградба на нова фонтана, детско игралиште, хортикултурно уредување и осветлување на плоштадот. Жителите на населеното место Бардовци сега може да се релаксираат преку ден, но исто така и да прошетаат навечер, а најмалите карпошани од ова населено место да си играат во детското игралиште. Со ова, практично Бардовци ги доби сите потребни инфраструктурни услови како и другите населби на територијата на општината Карпош. Донатор: Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Вкупен буџет: 20.000.000,00 денари

Донатор: Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Вкупен буџет: 6.404.848,00 денари

www.karpos.gov.mk

219


СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ АКТИВНОСТИ И МАНИФЕСТАЦИИ

Нова детска градинка во населеното место Бардовци

Манифестација за поддршка на претприемништвото „Ем умеам, ем можам“

Изградба на детска градинка во дворот на ОУ „Аврам Писевски“

Четиринаесет години по ред Општина Карпош ја организира манифестацијата „Ем умеам, ем можам“. Целта на манифестација што Општина Карпош продолжи да ја развива и во периодот 2013 – 2017 година е промоција на македонските производи пред граѓаните на општината Карпош и градот Скопје што се остварува преку нивна дегустација и продажба на самиот настан.

Населеното место Бардовци бележи најдинамичен раст во последните 10 години. Пред овој период во населбата имало само 150 живеалишта, додека во последните години нивниот број е зголемен на 500. Населеното место брои 1.950 жители, од кои: 220 жители до 20 години, 680 жители од 20 до 45 години, 860 жители на возраст од 45 до 65 години и 232 жители над 65 години. Во населбата има 60 деца на возраст од 0 до 5 години. Во тек е изградба на голем станбен комплекс, со кој се очекува значително зголемување на бројот на жители (пред сè на младата популација и млади брачни двојки) во н.м. Бардовци. Од тие причини, Општина Карпош пристапи кон анализа за потребата од отворање установа за деца за предучилишно образование и притоа констатираше дека изградбата на детска градинка е оправдана и е од големо значење за месното население. Основна цел на проектот е подобрување на нивото на социјалните услуги во рурален дел на општината Карпош, односно во населеното место Бардовци. Градинката ќе биде изградена по принципи на енергетски ефикасна градба. Во градинката е предвидено згрижување на вкупно 78 деца, со изградба на една занимална за секоја возрасна група, односно вкупно 4 занимални за деца на возраст од 2 до 6 години. Обезбедените средства ќе бидат наменети за целосна изградба на градинката, т.е. целиот градежен дел: поставување кровна покривка, внатрешна и надворешна столарија. Проектот започна да се реализира во 2017 година и ќе продолжи и во 2018.

Од друга страна, на овој начин се остварува и промоција на работењето на Општина Карпош и нејзиното залагање за поддршка во развојот на македонските претпријатија. „Ем умеам, ем можам“ е еден од најпознатите брендови на Општина Карпош, за што зборува и одзивот на изложувачите и посетеноста од жителите на општината Карпош и на градот Скопје.

Донатор: Министерство за финансии, Проект за подобрување на општинските услуги, ЕУ ИПА грант Вкупен буџет: 24.354.942,00 денари Средства од донатор: 7.380.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

221


СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ Учество на саемот на општини во Опатија - NALAS NEXPO Секоја година на оваа манифестација се промовираат повеќе од 40 мали и средни претпријатија, како и занаетчии и изработувачи на ракотворби. Посетеноста на манифестацијата меѓу другото е резултат и на континуираното унапредување на културно-уметничката и забавна програма, на која учествуваат познати уметници од македонската и од странската сцена, културноуметнички друштва, а не се заборавени и најмалите посетители – децата. Средства обезбедени од: Општина Карпош и „Скопје сити мол“ (2013-2017), со износ од 200.000,00 - 300.000,00 денари годишно Вкупен буџет: просечно 800.000,00 денари во изминатите 4 години

www.karpos.gov.mk

Целта на претставувањето на Општина Карпош на меѓународниот саем на општини NALAS NEXPO, што се одржа во септември 2013 година во Опатија, беше промоција на потенцијалите на Општината, како и на нејзините туристички локалитети, воспоставување соработка со другите општини учеснички на саемот, но и размена на искуства од различни области. Општина Карпош се претстави во најубаво светло. Според посетителите и другите изложувачи, Карпош имаше најдобро уреден штанд (72 м2), кој беше и најпосетен. На саемот Општина Карпош се претстави со: •Брошура за туристички и историски локалитети на територија на општината Карпош •Профил на Општина Карпош •Брошура од образование, спорт, социјална и детска заштита •Брошура и каталог за енергетска ефикасност •Флаери од односи со јавност, заштита и спасување, како и креативниот тим архитекти формиран за подготовка на идејни решенија за изградба на паркови, плоштади и слично, кој презентираше завршени и идни проекти

223


СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ Крводарителски акции Размената на искуства и знаење беше овозможена преку панел-дискусии, работилници и конференции, организирани од NALAS, и тоа: • ЕУ интеграции • Енергетска ефикасност • Градоначалничко кафе Поради големиот интерес и посетеност на штандот на Општина Карпош, добро подготвениот пропаганден и рекламен материјал и, пред сè, поради заинтересираноста на повеќе општини за соработка со Општина Карпош, учеството на Општина Карпош на Саемот на општини NALAS NEXPO можеме позитивно да го оцениме. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 2.220.00,00 денари

Уште од 2002 година, традиционално секоја година во организација на Општина Карпош, а со поддршка на Републичкиот завод за трансфузиологија и Црвениот крст, се одржува Крводарителска акција во просториите на Општината. Акцијата се организира на три пункта во Општина Карпош: •Општина Карпош - салата на ОУ „Лазо Трповски“ •„Скопје сити мол“ •Надвозник „Влајко“ Благодарение на одзивот на жителите на општината Карпош, вработените од институциите и од претпријатијата во општината Карпош, но и граѓани од други градови, секоја година се собираат над 250 единици крв. Општина Карпош сè уште го носи приматот на најхумана општина со собрани 567 единици крв за само два дена во 2010 година. Сите крводарители се наградуваат со скромни подароци за хуманоста од страна на Општина Карпош и Црвениот крст. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 30.000,00 денари, просек во последните 4 години

www.karpos.gov.mk

225


СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ

Манифестација „Вешта рака“ Во рамките на празнувањето на Деновите на Општина Карпош, уште од 2010 година, традиционално се организира и манифестацијата „Вешта рака“. Овој настан овозможува промоција на повеќе од 30 учесници - изработувачи на уникатни рачни творби, цвеќари и оранжерии на цвеќе кои подготвуваат цветни аранжмани за времетраењето на настанот. Манифестацијата е од изложбен, продажен и од натпреварувачки карактер. Таа наидува на добар одзив и посетеност не само од жителите и вработените на Општина Карпош, туку и од други општини, а свое присуство заедно со градоначалникот имаат и претставници на збратимените општини, кои ги посетуваат штандовите на изложувачите. „Вешта рака“ е значајна поради тоа што ги анимира жителите на општината и го гради чувството на припадност на граѓаните кон својата општина, но и ги мотивира изработувачите да ги промовираат своите вештини.

Учество на тортијадата „Слатка мистерија“ Од 2010 година, традиционално секоја година, Општина Карпош учествува на манифестацијата „Слатка мистерија”, која се одржува во февруари. На оваа манифестација, Општината учествува преку професионалните слаткари и аматери од општината Карпош и секоја година е наградена од стручното жири за најубава декорирана торта. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 20.000,00 денари, просечно годишно

Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 10.000,00 денари, просечно годишно.

www.karpos.gov.mk

227


СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ПОДДРШКА НА НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР Новогодишен базар во ТЦ Карпош 3 Во рамките на прославата на новогодишните празници, меѓу другите активности и содржини, Општина Карпош, уште од 2009та, секоја година организира и продажба на новогодишни реквизити, играчки, украси, честитки и слично. За таа цел, Општината обезбедува 18 штандови, кои се поставуваат во централниот дел на ТЦ Карпош 3 (Лептокарија), а кои им се отстапуваат на ранливите групи што живеат на територијата на општината и на занаетчии без финансиски надомест. Штандовите се во функција во периодот од 24 декември до 2 јануари секоја година. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 10.000,00 денари, просечно годишно

Проект „Сам свој газда“ Проектот „Сам свој газда“ што се реализираше во 2013 година, имаше за цел да даде поддршка во намалувањето на невработеноста во општината Карпош, и тоа преку стимулирање на активните мерки за самовработување со промоција и поттикнување на населението за започнување сопствен бизнис. Клучната активност насочена кон реализација на целите на проектот беше обуки за претприемништво, бизнис-планирање и менаџмент, наменети за младите од општината Карпош. Преку посета на обуките, учесниците се стекнуваа со основни вештини за генерирање, разработка, опис и успешно спроведување на својата бизнис-идеја, со која сакаат да започнат сопствен бизнис. Проектот се реализираше во неколку фази: • Промоција – која опфати подготовка и дистрибуција на плакати до сите средни училишта, факултети, огласни табли во месните заедници и места што граѓаните на општината Карпош најчесто ги посетуваат, како и промоција на веб-страницата на Општината. • Пријава на кандидати – секој кандидат имаше обврска да пополни анкетен прашалник и мал тест како услов за влез и посета на обуките. Анкетниот прашалник и пријавата за учество ја поднесуваа до Секторот за развој во Општина Карпош. • Регрутирање - според интересот на кандидатите за изучување на овие вештини, следуваше нивна селекција. • Одржување на обуките - обуките ги посетија 50 млади луѓе. Учесниците во обуката се стекнаа со основни знаења и вештини за: • Генерирање, разработка и опис на бизнис-идеја • Подготовка на детален бизнис-план и негово комуницирање со потенцијалните инвеститори • Успешно спроведување на бизнис-планот преку изучување посебни модули за најважните работи за водење бизнис, какви што се: претприемништво, менаџмент, маркетинг, финансии, човечки ресурси и др. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 390.000,00 денари Имплементатор на проектот: „Вижн консалтинг“

www.karpos.gov.mk

229


СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ

Со најуспешните студенти заедно за Карпош Преку проектот „Со најуспешните студенти заедно за Карпош“ реализиран во 2015 година, Општината активно се вклучи во развојот на креативните и иновативните вештини на најуспешните студенти на територијата на општината Карпош, сè со цел да се стават во функција на идниот локален и економски развој. Проектот е и во насока на мотивација на најталентираните студенти да останат во својата држава и спречување на феноменот на „одлив на мозоци“. Тој опфати 30 најуспешни студенти со просек 8,5 кои живеат на територијата на општината Карпош.

Проектот донесе многу придобивки за студентите учесници: • Се стекнаа со статус „Членови на Националната Аагенција за престижни академски граѓани (НАПАГ)“ • Добија обука на тема „Биди креативен и иновативен и размислувај за локалниот економски развој“ • Добија сертификати • Поставување CV и профил на веб-страницата на НАПАГ, достапна до голем број работодавачи • Вмрежување со најуспешните работодавачи и можност за вработување или за практика Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 165.000,00 денари Имплементатор на проектот: Национална агенција за престижни академски граѓани (НАПАГ)

Истражување на задоволството на граѓаните со поддршка на невладиниот сектор Основната цел на истражувањето реализирано во 2016 година беше да се открие степенот на задоволството на граѓаните од различните аспекти што се однесуваат на квалитетот на животот, како и да се измери постојниот имиџ во општината, сè со цел да се добие реална слика за тоа како жителите ја перципираат општината. Исто така, преку истражувањето се добија податоци што му помогнаа на општинското раководство да ги открие клучните приоритети на граѓаните, кон чија реализација треба да се насочат нивните напори за наредниот период. Истражувањето беше реализирано на примерок од 855 испитаници преку разговори „лице в лице“ и преку одговарање на анкетни прашалници. Невладината организација „Вижн“ како донатор бесплатно го изработи проектот односно ја подготви анкетата и ги обработи и ги евалуираше резултатите, додека вработените од Секторот за развој ја спроведоа анкетата на терен како анкетари. Донатор: „Вижн консалтинг“ Вкупен буџет: 285.000,00 денари Имплементатор на проектот: Сектор развој / „Вижн консалтинг“

www.karpos.gov.mk

231


СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ „Сам свој газда - Како да започнам сопствен бизнис“

Стратешки план за развој на Општина Карпош 2015 - 2019

Проектот „Сам свој газда - Како да започнам сопствен бизнис“, реализиран во 2014 година, имаше за цел да помогне во намалувањето на невработеноста во општината Карпош, преку промоција на социјалната еднаквост и обезбедување еднакви можности за сите нејзини граѓани. Беше насочен кон младите Роми и на тоа да им се дадат еднакви шанси за вработување. Со стимулирање активни мерки за самовработување преку промоција и поттикнување на социјалното претприемништво, крајна цел беше подобрување на квалитетот на животот на младите Роми. Со проектот беа опфатени 50 млади Роми, кои живеат на територијата на општината Карпош. Беше реализирана обука, преку која тие се стекнаа со основни знаења и вештини за: • Претприемништвото, претприемачите и креативноста • Генерирање и селекција на бизнис-идеја • Разработка и опис на избраната бизнис-идеја, преку подготовка на резиме на бизнис-план • Презентација на планот пред потенцијалните инвеститори

Општина Карпош досега во три наврати има изработено и реализирано стратешки планови, кои се однесувале на периодите 2002 - 2004, 2006 - 2008 и 2009 - 2013 година. Позитивното искуство, стекнато од имплементацијата на овие планови, придонесе кон интенцијата да се изработи нов стратешки документ од овој тип и на тој начин да се испланира развојот на Општина Карпош во наредниот период. Причина за донесувањето на овој документ претставува и фактот дека за реализација на своите годишни програми за работа, Општина Карпош, освен сопствените буџетски средства, има можност да ги користи и средствата понудени од меѓународни донаторски програми. За полесен пристап до донаторите, а посебно до ИПА-фондовите (Instruments for Pre-accesion Assistance), потребни се изработени и усвоени стратешки програми и акциони планови донесени од Советот на Општината. Стратешкиот план за развој на Општина Карпош 2015 - 2019 година беше изработен од Секторот за развој на општината, со помош на надворешен консултант. По претходно изработена стратегиска анализа на општината, беше одржана дводневна работилница на која учествуваа претставници од општинската администрација, градоначалникот на Општината, членови на Советот на Општината, бизнис-заедницата и НВО-секторот. Учесниците беа поделeни во групи, кои ги опфаќаа сите релевантни области во надлежност на Општината и еднакво дадоа придонес со свои визии, идеи и активности за понатамошното развивање на општината.

Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 150.000,00 денари Имплементатор на проектот: „Вижн консалтинг“

Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 650.000,00 денари Имплементатор на проектот: Сектор развој на Општина Карпош

www.karpos.gov.mk

233


СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ

Ревидирање на Профилот на Општина Карпош Во 2017 година, Секторот за развој направи ревидирање на Профилот на Општина Карпош. Претходната подготовка на Профилот се состоеше од проектирање скица на Профилот со основните генералии, при што секторски и од страна на владини институции беа прибирани и сублимирани потребните податоци и фотографии што континуирано се внесуваа. Ревидирањето го извршија вработени лица од Секторот за развој, преку посебно подготвени прашалници, каде што на терен се гледаше реалната состојба и се евидентираше во новиот профил. Во Профилот на Општина Карпош можат да се најдат генерални податоци за општината, како и конкретни информации од разни области, какви што се: природни ресурси, демографски показатели, инфраструктура, образование, култура, спорт, здравство, економија и стопанство, земјоделство, туризам, граѓански сектор, медиуми, екологија, локална самоуправа. Овој документ е особено значаен за планирање на севкупниот развој на општината, како и за привлекување инвеститори и донатори на проекти, кои секогаш се заинтересирани да добијат соодветни податоци врз чија основа ќе може да донесат одлука и понатаму соодветно да ги планираат активностите. Документот ќе биде достапен и во печатена форма. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 100.000,00 денари Имплементатор на проектот: Сектор за развој на Општина Карпош

www.karpos.gov.mk


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за образование

235


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за образование

СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА КАРПОШ

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ ОД ДЕЈНОСТА ОБРАЗОВАНИЕ

Подигнувањето на образовното ниво на населението, особено на децата и на младите, претставува една од стратешките определби поврзани со развојот на Општина Карпош. При дефинирање на програмските приоритети во сегментот на образованието, Општина Карпош секогаш се води од фактот дека основното образование има клучно значење во образовниот процес, бидејќи го претставува првиот значаен социјален контекст (вон семејството) каде што се стекнува однос кон знаењето, одговорноста и работните навики. Ниту еден повисок образовен степен не може во целост да ги надомести пропустите направени во процесот на основното образование. Секако при дефинирање на приоритетите во овој сегмент, ги имаме предвид и законските ингеренции, односно фактот дека од 1 јули 2005 година општините ја имаат клучната менаџерска улога во основното образование и како такви треба да ги носат клучните стратегиски одлуки за развој на општинските основни училишта. Имајќи го ова предвид, Општина Карпош на чело со градоначалникот го ставија развојот на општинските основни училишта како една од приоритетните области за локален развој. Токму за таа цел Општина Карпош и Советот на Општина Карпош секоја година одвојуваат сретства за да го стимулираат напредокот во образовниот процес и да ги мотивираат учениците и наставниците да постигнуваат високи резултати во образованието. Целта на програмата за образование е да го стимулира напредокот во образовниот процес и да ги мотивира учениците да постигнуваат високи резултати во образованието, подобрување на квалитетот во образованието, како и условите за работа. Во продолжение преглед на реализираните проекти и активности од Одделението за образование на Општина Карпош во периодот 2013 – 2017 година.

www.karpos.gov.mk

Доделување стипендии на талентирани ученици од основните училишта на територијата на општината Карпош е дел од Програмата за образование уште од 2009 година и во изминатите четири години соодветно се унапредуваше. Секоја година се реализира врз основа на конкурс, кој содржи јасно дефинирани услови и критериуми за доделување на стипендиите. За доделување на стипендиите одлучува комисија именувана од градоначалникот на Општина Карпош. Согласно со условите и критериумите, а врз основа на изработените евидентни и бодовни листи за секој ученик поединечно, се доделуваат стипендии на ученици од VIII и од IX одделение од општинските основни училишта, кои ги исполнуваат условите и критериумите и ги имаат освоено потребниот број бодови. Висината на стипендиите изнесува: • 2.000,00 денари месечно за втора категорија, ученици што освоиле од еден до пет бода • 2.500,00 денари месечно за прва категорија, ученици што освоиле шест и повеќе бода Во периодот од 2013 до 2017 година се доделени вкупно 163 стипендии на ученици од VIII и од IX одделение од основните училишта на општината Карпош. Целта на доделувањето на стипендиите е да се стимулира талентот на овие ученици, преку материјалната поддршка, за понатамошно надградување во областите каде што покажуваат интерес и успеси, како и да ги поттикне младите во нивниот напредок и развој за надградување на своите знаења. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 - 2017: 5.150.000,00 денари

237


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за образование

НАГРАДИ ЗА ПОЛУМАТУРАНТИTE - ПРВЕНЦИ НА ГЕНЕРАЦИЈА БЕСПЛАТНИ УЖИНКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД I ДО V ОДДЕЛЕНИЕ Бесплатните ужинки Општината почна да ги реализира од 2014 година па до денес. Заклучно со учебната 2016/2017 год. корисници на бесплатни ужинки се учениците од прво до 4-то одделение, а веќе во учебната 2017/2018 право на бесплатни ужинки имаат основците од прво до петто одделение. Преку оваа мерка Локалната самоуправа ги намалува училишните трошоци кои секоја година родителите ги издвојуваат за школување на своите деца. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2014 - 2017: 24.200.000,00 денари

БЕСПЛАТНИ ИЗЛЕТИ ЗА УЧЕНИЦИ ОД I ДО VII ОДДЕЛЕНИЕ Бесплатните излети за учениците од I до VII одделение се дел од Програмата за образование од 2015 година па до денес и вклучуваат пролетни и есенски еднодневни излети. Пролетните бесплатните излети се реализираат во месеците мај и јуни, а за нивна реализација Општина Карпош го обезбедува превозот за учениците од сите десет основни училишта до одбраната локација. Есенските излети, пак, се реализираат во октомври и исто така и за тие излети превозот е обезбеден од Општината. Локациите што ги посетуваат училиштата се во околината на Скопје: манастирскиот комплекс „Пеленица“, манастирот „Св. Ѓорѓија“ во Кучково, Хиподром и „Марков манастир“.

Општина Карпош и во 2017 година, традиционално по седми пат, ги награди најдобрите ученици – првенци на генерацијата од десетте основни училишта во општината Карпош. Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, секоја година на свечен прием им доделува пофалници на десетте најдобри полуматуранти кои училиштата ги избираат за првенци на генерацијата и им посакува успех во понатамошното школување. Освен пофалниците, најдобрите ученици добиваат и парична награда од 10 000 ден., како и седумдневно летување надвор од Македонија на Јадранското приморје во Тиват и во грчкиот камп Скураз. Целта на одлуката на Советот на Општина Карпош да им се доделат парични награди и признанија на учениците е да се мотивираат најдобрите ученици да постигнуваат уште подобри резултати. На тој начин Општината, како општествено одговорна институција, го стимулира напредокот кај учениците и ги мотивира за учества на натпревари, конкурси и изложби на државно и на меѓународно ниво. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 - 2017: 910.000,00 денари

Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2015 - 2017: 7.900.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

239


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за образование

ПРОСЛАВА НА ДЕНОТ НА OПШТИНАТА ПРОСЛАВА: 1 СЕПТЕМВРИ – ДЕН НА ПРВАЧИЊАТА „ДОБРЕ ДОЈДОВТЕ ПРВАЧИЊА“ Традиционално, уште од 2011 година па до денес, основните училишта на територијата на општината Карпош свечено ги пречекуваат своите нови ученичиња, со организирање уметничко-музичка програма, соодветно поддржана од Општината. Секоја година градоначалникот Стевчо Јакимовски и претседателот на Советот на Општина Карпош Сашо Лазаровски, заедно со советниците и вработените во општинската администрација посетуваат различни училишта и им посакуваат добредојде на сите првачиња. Целта на оваа манифестација е запознавање на првачињата како меѓу себе така и со нивните наставници, дружење и забава. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 - 2017: 1.220.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

Забавно детско шоу – „Карпош има талент“ „Карпош има талент“ е манифестација на којашто учествува по еден претставник од секое основно училишта од општината Карпош, кој се претставува со една музичка, балетска, актерска или со некоја друга точка преку која го покажува својот талент. Целта на манифестацијата е да ги афирмира, презентира и да ги награди талентите на младите учесници, кои секоја година учествуваат со огромна позитивна енергија, шаренило од уметнички претставувања и приредуваат вистинско спектакуларно шоу за паметење. Овој настан се одржува пет години по ред и претставува традиција во одбележувањето на роденденот на Општината. Се формира и соодветна жири-комисија составена од музичари и од уметници, која ги следи настапите на сите кандидати и одлучува за победниците (прво, второ и трето место). Општина Карпош секоја година подготвува пофалници за сите учесници и парични награди за прво, второ и трето место, и тоа за прво место: 6.000 денари, за второ место: 4.000 денари и за трето место: 2.000 денари.

241


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за образование

ХОРСКИ НАТПРЕВАР МЕЃУ УЧИЛИШТАТА Цветно дефиле Цветното дефиле датира уште од 2009 година и претставува цветна парада, на која учествуваат ученици од основните училишта и деца од поголемите групи од градинките. Сите учесници тргнуваат од своето училиште или градинка, дефилираат по улиците на општината, до местото каде што се одржува главниот настан. Таму, пак, ги пречекуваат градоначалникот на Општина Карпош, претседателот на Советот на Општина Карпош, гости од збратимените општини, вработените од општинската администрација и граѓани. Дефилето е збогатено со музичко-уметничка програма, во која учествуваат деца и ученици од градинките и од училиштата.

Хорскиот натпревар меѓу училиштата е дел од Програмата за образование од 2016 година. На натпреварот учествуваат хоровите од сите десет основни училишта од општината Карпош, под менторство на нивните наставници по музичко образование. Хорскиот натпревар е од награден карактер, односно им се доделуваат благодарници на сите учесници на натпреварот, а се наградуваат менторите на хоровите. За првите три места одлучува жири-комисија, која е составена од професионални музичари (прво место - 12.000 денари; второ место - 9.000 денари и 3 место-6.000 денари). Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2016 - 2017: 125.000,00 денари

Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 - 2017: 1.020.000,00 денари (За активностите поврзани со одбележување на денот на Општината)

www.karpos.gov.mk

243


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за образование

КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР „КАРПОШ“ ЛЕТЕН ОДМОР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СЕМЕЈСТВА ВО ПОТЕШКА МАТЕРИЈАЛНА СОСТОЈБА Летниот одмор е дел од Програмата за образование од 2016 година и е наменет за ученици од семејства во потешка материјална состојба. Досега летен одмор им се овозможи на 100 ученици, кои беа придружувани од наставници од училиштата. Летниот одмор се реализира во август во хотелот „Солферино“ - Струга, на база полн пансион. Освен спорт, дружење и рекреација, на овој одмор децата ги посетуваат и културно-историските обележја на градот. Целта на овој проект е да поттикне осамостојување, создавање поголема одговорност, дружење и социјализација на учениците. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2016 – 2017: 4.350.000,00 денари

По обезбедувањето најсовремени услови за учење во новите и реновираните училишни згради, стипендии за најдобрите ученици, бесплатни ужинки и екскурзии, Општина Карпош не престана со создавање услови за квалитетно образование за своите најмлади жители. Од 2016 година во рамките на училиштата чиј основач е Општина Карпош, функционира Креативниот центар Карпош (КЦК), кој се состои од 10 центри, и тоа: • Центар за ракотворби во ООУ „Аврам Писевски“ • Центар за дизајн и роботика во ООУ „Братство“ • Центар за храна во ООУ „Вера Циривири – Трена“ • Центар за аудиовизуелни уметности во ООУ „Владо Тасевски“ • Центар за културно наследство во ООУ „Војдан Чернодримски“ • Центар за енергетика и климатски промени во ООУ „Димо Хаџи Димов“ • Центар за екологија во ООУ „Јан Амос Коменски“ • Центар за зоологија во ООУ „Лазо Трповски“ • Центар за ботаника и микологија во ООУ „Петар Поп Арсов“ и • Центар за космологија во ООУ „Христијан Тодоровски – Карпош“. Најважна дејност на КЦК е создавање услови за работа на надарени ученици за занимавање со истражувачка и креативна работа преку организација на работилници. Во учебната 2016/2017 беа организирани многубројни работилници на повеќе различни теми, на кои учествуваа повеќе од 200 ученици од сите училишта. Овие работилници се реализираат во споменатите центри со најсовремена опрема и наставни средства, кои ги обезбедија Општина Карпош и многубројните донатори.

www.karpos.gov.mk

245


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за образование

МЕЃУНАРОДНА ДЕТСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА Покрај ова, КЦК подготви стотици комплети за експериментирање во наставата по хемија, со кои работат сите ученици што го изучуваат овој предмет, а воедно беа организирани и обуки за нашите наставници. КЦК исто така има подготвено програми за експериментирање во текот на наставата по сите предмети од природните науки. И конечно, за најмладите ученици од одделенска настава КЦК започна со реализација на проектот „Кинестетичка училница“ или „Brain Break“, чија цел е преку лесни и забавни вежби да се релаксираат учениците во текот на наставата. Децата со огромно задоволство го прифатија проектот и тој сигурно ќе продолжи и во иднина. Со сето ова, Општина Карпош преку КЦК прави своевидна револуција во образованието, ставајќи ги во центарот на вниманието практичната работа, креативноста и инвентивноста на своите најмлади жители.

Меѓународната детска ликовна колонија „Св. Пантелејмон“, во септември 2016 година се одржа традиционално по 10-ти пат. Секоја година на колонијата учествуваат по 2-3 ученици од сите десет основни училишта од општината Карпош, заедно со своите ментори - наставници по ликовно образование и гостите од збратимените општини со Општина Карпош: Општина Тиват - Црна Гора; Општина Травник - Босна и Херцеговина и од Општина Триадица - Софија, Бугарија. Мотивите и темите за работа на ликовната колонија се: цртање на манастирот и природните убавини на планината Водно, цртање од птичја перспектива на градот Скопје како и цртање по слободен избор. По завршување на ликовната колонија, се организира изложба од сработените ликовни дела на младите таленти, за кои добиваат благодарници. Целта на ликовната колонија е да се поттикне уметничкиот дух и дружењето кај учениците од општината Карпош со учениците од збратимените општини, како и негување на ликовната традиција кај младите. Реализатор на проектот: Детски ликовен центар Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 – 2017: 960.000,00 денари

Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2016 - 2017: 3.000.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

247


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за образование

ШКОЛА ЗА АКТЕРСКА ИГРА ШКОЛА ЗА ФОЛКЛОР Проектот „Ајде да научиме да ги играме прекрасните македонски ора и сето тоа бесплатно“, кој всушност претставува школа за фолклор, е целосно поддржан од Општина Карпош. Школата е формирана во 2009 година и до денес продолжува со континуирана работа. Фолклорната школа има за цел да ги научи децата на основните македонски ора, да ги запознае и да ги едуцира со македонскиот фолклор и традицијата на нашите предци. Школата се спроведува во пет основни училишта во општината Карпош, двапати неделно, односно годишно се реализираат околу 700 работни часови. Меѓу многубројните ученици се препознаваат таленти што ќе продолжат да играат народни ора во ансамблите што работат на територија на општината. Секоја година се одржуваат по неколку настапи, а како финале на школата има и завршен концерт.

Школата за актерска игра е дел од Програмата за образование од 2009 година, па до денес и со неа раководи доајенот на македонското актерство, Снежана Коневска-Руси. Школата е активна за време на учебната година и во неа учествуваат ученици од петто до деветто одделение, од повеќе училишта од општината. Во рамките на школата, учениците освен основна обука за однесување на сцена, имаат можност и за едукација и за развивање други способности какви што се: работа врз текст, запознавање со македонското народно творештво, постојано практицирање – меморирање одредени текстови со цел зголемување на капацитетот на мозокот за примање и емитирање соодветни содржини, обука за ослободување од срамежливост, од трема и од други инхибиторни процеси.

Реализатор на проектот: МКУД „Цветан Димов“ Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 - 2017: 850.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

249


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за образование

ШКОЛА ЗА МОДЕРЕН ТАНЦ НА ОПШТИНА КАРПОШ Целта на оваа школа е ангажирање на учениците со воннаставна уметничка активност, каде што се развива и телото и мислата, мотивирање на учениците за изучување на стандардниот литературен јазик и негова примена, откривање на скриените таленти за глума, режија, драматургија, костимографија, сценографија, музика и слично. Реализатор на проектот: Гужва ДООЕЛ Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 - 2017: 1.050.000,00 денари

Под мотото „Подобро здравје преку вежби и танц“, проектот „Школа за модерен танц на Општина Карпош“, која се формираше во 2011 година, се реализира во периодот од февруари до декември секоја година, во основните училишта „Христијан Тодоровски Карпош“ и „Јан Амос Коменски“. Наставата се одржува во слободните училишни простории, вон училишната настава. Во проектот учествуваат повеќе од 130 ученици годишно, распоредени во повеќе групи на ученици на возраст од 6 до 13 години, а на оние што успешно ќе ја завршат школата им се доделуваат дипломи. Со практикување на физичките и на креативните вежби што се дел од школата се помага за правилен физички раст и развој на вклучените деца, општо зајакнување на телото, како и за релаксација по наставата. Со јавно презентирање на подготвените кореографии, школата им помага на учениците при развојот на нивните лични карактеристики. Дисциплината и мотивацијата за време на изучување на кореографиите, чувството на припадност во група, чувството на самодоверба по изведувањето на кореографијата, се само дел од позитивните социјални карактеристики. Со учество во оваа школа, учениците продуктивно го трошат своето слободно време. Една од целите на проектот е и создавање еднакви можности за сите деца, па во него се вклучени и деца погодени од некој социјален ризик, деца со проблеми во однесувањето, деца со посебни потреби и други деца што покажуваат интересирање за ваква активност. Реализатор на проектот: Биљана Стојановска-Трајковска Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 - 2017: 750.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

251


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за образование

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА РОДИТЕЛИТЕ ОД КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ОПШТИНА КАРПОШ Основната цел на истражувањето реализирано во 2015 и 2016 година е преку утврдување на перцепциите и мислењата на родителите, да се добиjaт дополнителни информации со чија помош локалните власти ќе ја комплетираат реалната слика за тоа, во која мера основните училишта во општината ги задоволуваат стандардите за квалитетно образование на учениците од прво до деветто одделение. Испитувањата на родителите на учениците во сите основни училишта на општината Карпош се спроведе со користење онлајн анкета (CAWI метод со имејл-покани), освен во училиштeто „Аврам Писевски“ каде што се пристапи и кон дополнително анкетирање (over-sampling) на дел од испитаниците со примена на методот „лице в лице“. Ова беше направено за да се запази репрезентативноста на примерокот. Со истражувањето беа опфатени клучните аспекти од работата на училиштата: наставен процес и воннаставни активности, постигнувања на учениците, училишна клима / грижа и поддршка за учениците, инфраструктура и менаџирање со училиштата. Резултатите од последното спроведено истражување покажуваат дека родителите меѓу другите карактеристики одлично ги оцениле состојбата во која се наоѓа училишната зграда (просторните услови и нејзината искористеност), квалитетот на системите за затоплување, физичката безбедност на учениците во училиштето и друго. Средно задоволство има од примената на современи методи во наставата, квалитетот на спортската инфраструктура, информираноста на родителите за содржините што ги нуди Општината во областа на образованието преку весникот „Карпош Урбан“ и други карактеристики. Простор за поголемо унапредување има во делот на учеството на родителите во решавањето на проблемите и донесувањето на одлуките за развојот на училиштето, искористеноста на компјутерите и интернетот во образовниот процес. Реализатор на истражувањето: Vision Consulting Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2015 – 2016: 400.000,00 денари

www.karpos.gov.mk


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

Одделение за детска, социјална и здравствена заштита

253


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за детска, социјална и здравствена заштита

ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА ДЕТСКАТА, СОЦИЈАЛНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Развојот на детската, социјалната и здравствената заштита во Општина Карпош е во надлежност на Одделението за детска, социјална и здравствена заштита, кое функционира во рамките на Секторот за дејности од јавен интерес. Активностите се реализираат во согласност со годишната Програма за активностите на Општина Карпош во областа на детската, социјалната и здравствената заштита. Во програмата за периодот 2013 – 2017 се дефинирани повеќе приоритети, кои треба да придонесат за унапредување на социо-економската и здравствената заштита на граѓаните на општината преку развивање форми на вонинституционална заштита, подобрување на квалитетот на живеење на сите граѓани, а особено на маргинализираните групи, унапредување на детската заштита и здравјето на населението како и парична помош и хуманитарни акции. Приоритетите во оваа област се дефинирани врз основа на стратешките насоки и цели за работата на одделението, и тоа:

Во изминатиот период особено бевме фокусирани на работата со лицата со попреченост заради нивно интегрирање во општествениот живот, подобрување на квалитетот на живеење како и олеснување на движењето преку поставување пристапни рампи. Преку еднократната парична помош што се доделува на лица/семејства во социјален ризик, за лекување и елементарна непогода, во изминатите четири години придонесовме за подобрување на материјалната состојба, како и за надминување на состојбата на социјален ризик и пронаоѓање можни решенија. При активностите од областа на контролата и безбедноста на храната во јавните установи општински детски градинки од територијата на општината Карпош, овозможуваме константна доедукација на вработените преку работилници и предавања, а ја следиме и здравствената состојба на децата и работиме на создавање здрави хигиенски навики. Во продолжение следува преглед на реализираните активности и проекти од областа на детската, социјалната и здравствената заштита во периодот 2013 – 2107 година.

• вклучување на децата од маргинализираните групи во воспитно-образовниот процес • намалување на девијантните појави, • надминување на предрасудите, • поттикнување на когнитивниот, емоционалниот и социјалниот развој на децата.

www.karpos.gov.mk

255


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за детска, социјална и здравствена заштита

УНАПРЕДУВАЊЕ НА УСЛУГАТА И ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА ВО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ ВО ОПШТИНА КАРПОШ Развивање на мрежата на јавни установи општински детски градинки Со јавните установи општински детски градинки, Одделението за детска, социјална и здравствена заштита е во постојана соработка и се врши редовно следење на реализацијата на воспитните и згрижувачките активности и организирањето на настаните од културно-забавен карактер. Во детските градинки се планирани семинари за стручните тимови - воспитувачите и негувателкитe, за воведување нови методи во воспитувањето и грижата на децата со пречки во развојот преку Монтесори програмата. Обуките ќе ги спроведува Македонското Монтесори здружение, со посебно едуцирани предавачи од здружението. Предавањата ќе се одржуваат во сите предучилишни установи и е планирано да учествуваат воспитувачи, негувателки, директори - управители, членови од Монтесори здружението и претставници од Општина Карпош од Одделението за детска, социјална и здравствена заштита. Реализатор на проектот: Македонското Монтесори здружение Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот октомври 2017: 50.000,00 денари Одлуката за овој проект е помината на седница на Советот на Општина Карпош и треба да се реализира.

Донација на дидактички и еколошки играчки за градинките во општината Карпош Во изминатиов четиригодишен период, континуирано, по повод деновите на Општина Карпош, градоначалникот Стевчо Јакимовски донираше дидактички и еколошки играчки за четирите детски градинки. Денот на Општина Карпош беше повод за оваа активност, но вистинската причина е да се исфрлат од употреба старите играчки од несоодветен материјал и да се обноват со играчки од природен еколошки материјал. Дидактичките играчки ќе овозможат поголема интерактивност и искористување на детската фантазија во позитивни методолошки цели. Градоначалникот им додели десет комплети дидактички и еколошки играчки на дечињата за сите клонови на градинките. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 - 2017: 500.000,00 денари

Ликовен хепенинг за децата од предучилишните установи од Општина Карпош Во мај 2017 година, по вторпат, на плоштадот ,,Делфина“ во населбата Влае, се одржа ликовен хепенинг за најмладите карпошани. Претходно беше реализиран во 2016 година како пилот проект. Општина Карпош во соработка со Детскиот ликовен центар им овозможи на дечињата од јавните детски установи во Карпош да цртаат и да творат и на тој начин да го изразат својот ликовен талент. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за 2017 година: 30.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

257


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за детска, социјална и здравствена заштита

Излет по повод 9-ти мај - Ѓурѓовден

ПОДДРШКА И ИНКЛУЗИЈА НА РОМСКАТА ПОПУЛАЦИЈА Инклузија на децата од ромска популација Десет години по ред, во ЈУОДГ „Пролет“, во соработка со Министерството за труд и социјална политика, се реализира проектот „Инклузија на децата од ромска популација“ од населбата Злокуќани. Проектот има за цел на овие деца да им овозможи да посетуваат предучилишна установа, нивно интегрирање во социјалниот живот, намалување на појавата на питачење, како и подготовка за вклучување во воспитно-образовниот процес. Во објектот „Сончогледи“, нас. Влае 1, беа опфатени 20 деца од ромската популација на возраст од 4 до 6 години во текот на целата година. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 - 2017: 1.050.000,00 ден

Во делот на активностите планирани за граѓаните од ромската популација беа предвидени повеќе активности, меѓу кои и одбележување на 9-ти мај, Ѓурѓовден. Овој ден, според ромските обичаи, е традиционален ден за излет, а соодветно на тоа секоја година организираме излет на кејот на реката Вардар. На излетот присуствуваат голем број граѓани од населбата Злокуќани. Оваа манифестација се одржува веќе седум години по ред. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 – 2017: 769.240,00 денари

Проект „Центар за едукација“ во ОУ „Аврам Писевски“, с. Бардовци Едукативниот центар во с. Бардовци е формиран во 2013 година, со цел да овозможи социјална инклузија на децата од ромска популација од најраната возраст. Преку заедничка игра, дружба и работа на децата од ромска и од македонска националност, Центарот овозможува разбивање на предрасудите и стереотипите, развивање здрави социјални компетенции, толеранција и почитување на разликите. Работата во овој центар е организирана и реализирана од Македонското Монтесори здружение. Работата на едукативниот центар во с. Бардовци беше презентирана и на Меѓународната конференција за подобрување на квалитетот на животот на децата и младите, во Охрид. Извршените анализи покажуваат дека сите деца што го посетувале Едукативниот центар, а кои ги исполнуваа условите за вклучување во училиште, го продолжиле своето образование, дел се запишале во редовните детски градинки, а дел би сакале да продолжат да доаѓаат во овој центар. Реализатор на проектот: Македонското Монтесори здружение Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 – 2017: 2.980.100 денари

www.karpos.gov.mk

259


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за детска, социјална и здравствена заштита

ПОДДРШКА НА СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ ГРАЃАНИ Грижа за старите лица Размена на искуства за социјална инклузија Официјални претставници од Министерството за труд, вработување, боречки и социјални прашања на Република Србија, во септември 2016 година беа во работна посета на Општина Карпош. Домаќинот на гостите од Белград, помошник-раководителот на Секторот за дејности од јавен интерес Гордана Зафировска, оствари средба на која на колегите од Србија им беше презентирана Програмата за труд и социјална политика на Општина Карпош. При размената на искуства најголем фокус беше ставен на социјалната инклузија на најранливите групи, вклучително и Ромите. Во оваа сфера, Општина Карпош е еден од најрепрезентативните примери, за што беше прогласена и за општина со најголема социјална инклузија, како и одликувана со посебна награда за филантропија. Беа објаснети сите проекти на локалната самоуправа, кои се финансирани од нејзиниот буџет, а кои се однесуваат на севкупната социјална инклузија на ромската популација во Карпош. Државните службеници од Република Србија детално беа запознаени и со другите проекти што ги финансира Општина Карпош во сферата на социјалната заштита за своите сограѓани, од социјално ранливите групи, од најмала до најстара возраст.

www.karpos.gov.mk

По повод Денот на Општината 3-ти Ноември, како и светскиот ден на старите лица, традиционално се организира посета на Домот за старите лица ,,13 ти Ноември‘‘ - Оддел Мајка Тереза. Градоначалникот Стевчо Јакимовски во текот на посетата на старите лица сместени во домот им подари лични пакети, а за потребите на домот подари компјутер и принтер кои што тие го наметнаа како потреба, за поефикасно реализирање на административното работење во домот. По повод Денот на виното и љубовта, под мотото „Со љубов за осамените“, Одделението за детска, социјална и здравствена заштита организираше заеднички појадок со стари и со осамени лица. Градоначалникот разговараше со присутните граѓани за нивните потреби и проблеми и предлагаше можни решенија за да им се помогне во ублажувањето на нивната материјална и финансиска состојба како и за други проблеми што се под ингеренции на Општината. Оваа активност се реализира веќе петта година по ред. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 – 2017: 300.000,00 денари

261


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за детска, социјална и здравствена заштита

Еднократна парична помош за лица/семејства во социјален ризик, за лица со попреченост и за новороденчиња. „Хумани патроли“ - помош на изнемоштени лица

Општина Карпош доделува еднократен паричен надоместок еднаш во годината за:

На иницијатива на градоначалникот Стевчо Јакимовски од почетокот на 2014 година па сè до денес се реализира проектот „Хумани патроли“. Целта е да се опфатат социјално-ранливите категории лица, лица со попреченост и стари изнемоштени лица што живеат сами и немаат потесно семејство. Со формирање тимови од вработени од Секторот за дејности од јавен интерес, се евидентираат и се посетуваат лица од наведениве категории. При посетата се разговара за нивните секојдневни потреби во однос на снабдување со намирници, подмирување на комуналните обврски, снабдување со лекарства и други потреби. Досега се евидентирани и е дадено поддршка во различна форма на 10 лица. Овој проект нема финансиски импликации, бидејќи го реализираат вработените од општинската администрација на волонтерска база.

• Лица/семејства што се нашле во состојба на социјален ризик • Потешко лекување • Елементарна непогода (поплава, пожар) За остварување на правото на паричен надомест, потребно е да се достави соодветна документација како доказ за наведеното барање и стручните служби од Одделението за детска, социјална и здравствена заштита прават увид во домот на барателот. Потоа барањата се разгледуваат од Комисијата за доделување еднократна парична помош формирана од градоначалникот. Покрај паричната помош, на граѓаните им се даваат и други видови поддршка, и тоа психосоцијална помош и упатување во соодветна институција за решавање и надминување на нивните проблеми. Во програмата се планирани финансиски средства и за еднократна парична помош за новородено и за посвоено дете од општината. За добивање на овие средства, потребно е исполнување критериуми одобрени од Советот на Општина Карпош. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 – 2017: 19.700.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

263


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за детска, социјална и здравствена заштита

Одбележување на 3 декември - Денот на лицата со попреченост Општина Карпош во континуитет поддржува активности и настани за поддршка, помош и инклузија на лицата со посебни потреби. По повод 3 декември – Денот на лицата со попреченост, Општина Карпош веќе осум години по ред организира пригодна средба и дружење со лицата со попреченост од општината. Во општината се евидентирани вкупно 90 лица со попреченост. На овие граѓани им се доделува еднократна парична помош, средства што се планирани во Програмата на Одделението за детска, социјална и здравствена заштита за оваа намена. Во изминатите четири години Општината интензивно работеше и на унапредување на инфраструктурните услови за нивно функционирање. Во врска со тоа, до сите институции и новоконструирани улици се изградени пристапни рампи за лицата што користат инвалидски колички. Исто така се направени пристапни рампи и до неколку индивидуални домови и станбени објекти. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 – 2017: 2.200.000 денари

www.karpos.gov.mk

Соработка со УНДП за мапирање на бариерите со кои се соочуваат лицата со попреченост Општина Карпош во 2017 година започна соработка со Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во врска со реализацијата на проектот „Услуги за лица со попреченост“ и во негови рамки релизација на активноста МАПАТОН. Оваа активност се спроведува преку собирање податоци и мапирање на бариерите со кои се соочуваат лицата со попреченост во местото на живеење, а целта е да им се олесни движењето и секојдневното функционирање на лицата со попреченост. Мапирањето на бариерите се извршува со помош на мобилна апликација. Општина Карпош е избрана за прва општина од територијата на Град Скопје во која ќе биде спроведено мапирањето. Во рамките на соработката со УНДП на овој проект беше реализирана и кратка обука за начинот на користење на мобилната апликација и придобивките што лицата со попреченост ќе ги имаат при нејзиното користење. Наедно компетентните лица вклучени во активноста МАПАТОН, лицата со попреченост и претставници од Одделението за детска, социјална и здравствена заштита излегоа и на терен, при што ги согледаа како пристапните така и непристапните објекти и локации на територијата на Карпош 3 и Карпош 4.

265


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за детска, социјална и здравствена заштита

Учество во проектот„Унапредување на услугите за лицата со попреченост“ Обуки за негувателки волонтери Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во соработка со Општина Карпош во периодот од септември 2016 година до март 2017 година, им овозможи на осум лица да се стекнат со сертификат за волонтирање како негувателки во jавните детски установи што се наоѓаат на територијата на локалната самоуправа. Во присуство на директорите на сите четири градинки од Општина Карпош, во градинката „Мајски цвет“, градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски, лично им ги врачи признанијата на волонтерките негувателки во градинките. Овој проект е со цел да им се овозможи на млади девојки, како и на повозрасни жени да се стекнат со практично искуство во сферата на детската нега и заштита, кое понатаму би им донело поголеми можности за вработување во институција со соодветната струка што ја поседуваат. Финансискиот надоместок за платите на волонтерките негувателки и лиценците за работа ги обезбеди УНДП.

Во јуни 2017 година во хотелот „Метропол“ во Охрид, УНДП одржа дводневна работилница на тема „Унапредување на услугите на лицата со попреченост“. На работилницата присуствуваа околу 100 лица што се професионалци од областа, лица со попреченост, претставници на локалните заедници и невладини организации. Свој придонес во активностите дадоа и претставници од Одделението за детска, социјална и здравствена заштита од Општина Карпош. Помошник-раководителот на Секторот за дејности од јавен интерес Гордана С. Зафировска имаше презентација на тема „Активности на локално ниво за подобрување на животот на лицата со попреченост“, при што успешно ги претстави сите активности што нашата општина ги спроведува за подобрување на животот, инклузија и обезбедување полесна пристапност на лицата со попреченост на целата територија на општината Карпош.

Проект за превенција од алкохолизам и поддршка на лицата зависни од алкохол Под мотото „Животот е премногу скапоцен за да му го подариме на алкохолот“, овој проект се спроведува со поддршка на Општина Карпош уште од 2011 година, а се реализира од здружението на граѓани „Здрав живот“ од Скопје. Основна цел на проектот е подигање на јавната здравствена свест кај граѓаните, едукација на апстинентите како и мотивација и рехабилитација. Целите се реализираат преку спроведување многубројни активности какви што се едукација на членовите на „Клубот на алкохоличари во третман“, формиран како дел од проектот, и нивните семејства преку семејна терапија и психотерапија, одржување трибини, едукација на граѓаните од руралните средини, како и остварување контакти и соработка со други вакви здруженија од земјава и од странство. Очекувани резултати од реализацијата на проектот се подигнување на јавната свест на граѓаните преку медиумска и јавна акција, ресоцијализација и намалување на бројот на алкохоличари и нивно враќање во нормалното секојдневие. Реализатор на проектот: Здружението на граѓани „Здрав живот“ Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 – 2017: 1.284.000 денари

www.karpos.gov.mk

267


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за детска, социјална и здравствена заштита

Помош за загрозените подрачја во Србија и во Босна и Херцеговина

ХУМАНИТАРНИ АКТИВНОСТИ И АКЦИИ Акција „Да бидеме хумани за нашите соседи“ „Да бидеме хумани за нашите соседи“ е традиционална акција што се одржува веќе 21-ви пат по ред, трипати во годината, и тоа: по повод велигденските празници, по повод Денот на Општината и по повод новогодишните празници. И во изминатите четири години ги реализиравме акциите што се одржуваат во поголемите маркети на територијата на општината, пред кои се поставуваат штандови на кои граѓаните донираат прехранбени, кондиторски производи и средства за хигиена. На штандовите се ангажирани вработените од општинската администрација, кои освен што собираа производи, истовремено ги информираа граѓаните за услугите што ги нуди Општината за решавање на нивните проблеми и потреби. По завршувањето на акцијата, собраните производи се класифицираат и се пакуваат во пакети наменети за лица/семејства кои се во социјален ризик, односно лица што се наоѓаат во лоша материјална и финансиска состојба. Доделувањето се организираше во урбаните заедници на Општина Карпош во близина на местото на живеење на корисниците. Хуманоста е приоритет на Програмата на Одделението и во континуитет се поддржуваат хуманитарни активности од сличен карактер, организирани од владини и од невладини организации. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 – 2017: 405.944,00 денари

www.karpos.gov.mk

На иницијатива на градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, а заради елементарната непогода предизвикана од поројните дождови што зафатија подрачја во Србија, Босна и Херцеговина и во Хрватска, во 2014 година беше донесена одлука на општинско ниво да започне хуманитарна акција, која траеше 12 дена. Беше организирано брзо информирање на сограѓаните и на институциите на територијата на општината Карпош за видот на приоритетните продукти што се потребни за донирање и начинот на кој тоа може да го направат. Дополнително пред повеќе маркети беа поставени мобилни пунктови каде што граѓаните можеа да ги „Донирајте за поплавените“ приложат своите донации. Во акцијата беа Хуманитарна акција за помош на вклучени и градинките и основните училишта поплавените региони во Р. Македонија на територијата на општината Карпош. Вработените од Одделението за детска, социјална и здравствена заштита земаа активно Поради интензивните дождови што учество во целосно организирање, средување предизвикаа поплави во некои региони во и испорака на хуманитарните пакети. Република Македонија во 2015 година, на иницијатива на градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, беше одржана вонредна средба на кризниот штаб, со цел организирање хуманитарна акција за помош на поплавените. На средбата беше одлучено помошта да биде наменета за жителите на општината Чешиново-Облешево. За реализација на хуманитарната акција беа отворени 36 пункта во општинските основните училишта, во јавните установи општински детски градинки, во просториите на општинската зграда, во 12 урбани и 2 месни заедници и на надвозникот „Влајко“. Во акцијата, освен граѓаните на општината Карпош, свој придонес дадоа и вработените во општинската администрација, како и бизниссекторот. Одделението за детска, социјална и здравствена заштита го организираше и го реализираше ова собирање на донираните производи, нивното средување, како и испорака на хуманитарните пакети.

269


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за детска, социјална и здравствена заштита

НАГРАДА ЗА ФИЛАНТРОПИЈА ЗА OПШТИНА КАРПОШ Придонесот на Општина Карпош кон креирање позитивно опкружување за развој на филантропијата на локално ниво беше препознаен од граѓанската организација „Центар за институционален развој“ – ЦИР, која во јули 2013 година на Општина Карпош ѝ додели награда за филантропија и општествена одговорност за 2012 година. Со тоа, Општина Карпош стана првата јавна институција од локална власт во Република Македонија која добила награда од ваков тип. Целта на јавната награда и епитетот „филантропи на годината“ со кој се стекна Општина Карпош е да се препознаат добрите практики на одговорното дејствување и да ѝ да се оддаде признание на Општината за нејзиниот придонес кон заживување и развој на вредностите на солидарност, хуманост и општествена одговорност.

АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КОНТРОЛА И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА И ЗДРАВИОТ НАЧИН НА ИСХРАНА НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА И УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ

Општина Карпош е единствена општина од Република Македонија која од 2011 година има овластено лице што се грижи за контролата и безбедноста на храната и нејзината нутритивна вредност во градинките и во основните училишта. Во таа насока ги почитуваме законските обврски за имплементирање на ХАСАП (HACCP) системот и неговите принципи како и негово модифицирање и следење. Како општина водиме сметка за воспоставување на следливост на контролата на храната од безбедносен и од нутритивен аспект, особено на децата во предучилишните установи, што е од посебно значење за нивното здравје. Во продолжение преглед на реализираните активности во оваа сфера.

Општина Карпош - институционален член на Европското тело за хигиенски инженеринг и дизајн (EHEDG) од Франкфурт, Германија За да се одржи нивото на информираност, едукација и промоција на овој начин на исхрана, но и за да се следат домашните и светските регулативи од областа на безбедноста на храната и нутриционизмот, како и заштита на здравјето на децата, секако дека е потребно континуирано следење на состојбите од оваа проблематика. За таа цел, Општина Карпош во 2012 година стана институционален член на Европското тело за хигиенски инженеринг и дизајн (EHEDG) со седиште

www.karpos.gov.mk

во Франкфурт, Германија. Членството во оваа светски призната организација, која е од научен и непрофитабилен карактер, овозможува пред сè доедукација, вмрежување и афирмација на Општината во светски рамки. И во изминатите четири години Општина Карпош активно партиципираше во работата на EHEDG и редовно учествуваше на годишните собранија на оваа организација, на научни собири и конгреси на кои преку присуството на овластеното лице за контрола и безбедност на храната, се афирмира Општината преку презентации на својата работа од оваа област. Регионалната секција на EHEDG за Р. Македонија, која ги организира настаните на оваа организација во земјава, активно соработува со Општината, која како нејзин член е должна да изготвува годишни извештаи за својата работа и активности. Токму од тој аспект, секој може да се зачлени, но не и да го одржи членството во ова престижно светско тело. Буџет за членството во EHEDG за периодот 2013 – 2017 година: 120.000 денари

271


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за детска, социјална и здравствена заштита

Учество на DETROP – Меѓународен саем за храна и пијалаци во Солун, Грција Учество на NUTRICON - Конференција за квалитет и безбедност на храна, здравје и нутриционизам NUTRICON е традиционална средба на научна фела од целиот свет. Во организација на Консалтинг и тренинг-центарот „Клуч“, оваа конференција овозможува проширување на соработката со поединци, но и со фирми од Европа и од другите континенти, увид во новините во регулативите од областа на контролата и безбедноста на храната, здравјето на децата и нутриционизмот, но и многу други области што се поврзани со јавното здравје. Акредитирана е од Лекарската комора на Македонија и од Стоматолошката комора на Македонија. Во 2014 година на конференцијата учествуваше и Општина Карпош, при што пред 250 научни работници беше прикажан краток филм за работата на Општина Карпош во областа на безбедноста на храната и нутриционизмот. Начинот на презентација на содржината, која подоцна и во пишана форма беше објавена во Книгата на апстракти (годишно списание за наука), за присутните беше големо изненадување. Краткиот филм во траење од 20 минути ја претстави Општината пред целиот светски аудиториум. Градоначалникот Стевче Јакимовски беше и почесен член на пленарната седница.

На покана на HELEXPO (Национална агенција за организирање саеми, конгреси и културни настани) од Солун, а во организација на Стопанската комора на Македонија, Општина Карпош традицинално е учесник на DETROP - меѓународна изложба на храна и пијалаци во Грција. Основна цел на настанот е презентација на храна и пијалаци, комбинирајќи ги квалитетот на традицијата и современиот начин на подготовка на храната во Грција. Претежно на овие настани доминира молекуларната гастрономија, а истакнати светски готвачи пред присутните гости ги презентираат своите умешности во гастрономијата. Традиционалното производство на семејните мали бизниси е особено интересно за стотиците гости од целиот свет што го посетуваат овој саем. Учеството на DETROP – Меѓународен саем за храна и пијалаци во Солун е бесплатно!

Буџетот за котизацијата за учество на NUTRICON на годишно ниво изнесува 16.000,00 денари.

www.karpos.gov.mk

273


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за детска, социјална и здравствена заштита

„Храна и здравје“ – предавања од областа на нутриционизмот. Учество на B-FoST - Конгрес на Црноморската асоцијација за храна, наука и технологија Усогласување на законските регулативи, сè со цел да се унифицира кодексот на квалитет и безбедност на храната, но и на хигиенското инженерство и дизајн како клучна алка во контролата на храната и добивање квалитетен прехранбен производ, беа главни теми на B-FoST 2016 - Конгрес на Црноморската асоцијација за храна, наука и технологија што се одржа во Охрид, на кој учествуваше и Општина Карпош. Во текот на еднонеделниот настан во рамките на Конгресот се одржа и обука за меѓународен аудитор за хигиенско инженерство и дизајн. По успешно положените тестови што беа прегледувани во Франкфурт, Германија, овластеното лице за контрола и безбедност на храна во Општина Карпош се здоби со меѓународно признат сертификат за контрола на хигиенското инженерство во прехранбената индустрија.

По повод Меѓународниот ден на храната, во октомври 2016 година под мотото „Храна и здравје“ беа одржани работилници во сите основни училишта наменети за децата од седмо, осмо и од деветто одделение. Целта на овие предавања е едукација на децата за здравиот начин на исхрана и создавање соодветни навики во исхраната. Обуките ги водеше дипломираниот нутриционист Надица Илиевска, која на основците од Карпош им го пренесе своето знаење и важноста од консумирањето здрава храна. Предавањата од областа на нутриционизмот „Храна и здравје“, нуриционистот Надица Илиевска ги реализираше без надоместок.

Придобивките од ова признание овозможуваат меѓународна соработка и давање стручна помош од оваа област, која би била финансиски исплатлива. Буџет за учество на B-FoST 2016 и обуката за хигиенско инженерство: 40.000 денари

Учество на Фестивалот за органска храна Поканети од Стопанската комора на Македонија, претставници од локалната самоуправа на Општина Карпош го проследија Фестивалот за органска храна, кој под мотото „Здраво секојдневие и начин на живот“ се одржа на плоштадот „Македонија“ во Скопје, во октомври 2016. Овој настан традиционално се случува по шести пат во Скопје и имаше цел да ги промовира органските производи во секојдневниот живот, во исхраната и во козметиката. Општина Карпош беше единствената општина на ниво на Град Скопје која со свои претставници присуствуваше на фестивалот. Нема финансиски импликации.

www.karpos.gov.mk

275


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за детска, социјална и здравствена заштита

„Интерсекторска соработка за здравје во локалната заедница“ – работилница на Светската здравствена организација Општина Карпош во март 2017 година започна соработка со Светската здравствена организација преку Националната стратегија „ЗДРАВЈЕ 2020“, организирана од Канцеларијата на Светската здравствена организација – регионална канцеларија за Европа и од Министерството за здравство. Како дел од соработката, Општината учествуваше на работилницата на тема „Интерсекторска соработка за здравје во локалната заедница“. Целта на работилницата беше претставниците од локалната самоуправа од различни сектори вклучително и од граѓанскиот сектор да развијат дискусија за унапредување на интерсекторската соработка за здравјето на секој поединец-жител, кој е основна клетка во формирање здраво општество. Во текот на дводневната дебата преку презентации беа посочени многубројни позитивни аспекти што локалните власти ги спроведуваат во рамките на своите програмски активности. Работните групи што беа формирани, дискутираа по одредени области за поефикасно спроведување на Националната стратегија за здравје, Оперативниот план до 2020 година и за Одржливите развојни цели на Обединетите нации – клучни проекти за воведување политики, регулатива и практика за интерсекторска соработка за здравје на локално ниво.

www.karpos.gov.mk


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за култура и спорт - култура

277


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за култура и спорт - култура

КУЛТУРНО ЛЕТО КАРПОШ

ГРИЖА ЗА КУЛТУРНИОТ ЖИВОТ НА ГРАЃАНИТЕ НА КАРПОШ

Најзначајна, најпозната и најмасовно посетена културно-уметничка и забавна манифестација, која ја организираше Општина Карпош во сите овие години, културен бренд на општината, секако е Културно лето Карпош. Интензивна по својата динамика, програмски крајно балансирана со широк опфат на разни жанрови во музиката, театарот, уметноста, целосно ги вовлече жителите на општината во својата содржина и им овозможи целосна анимација, уживање и културно освежување во топлите денови од втората половина на август.

Културата како тивок раскажувач на животот и традицијата на луѓето, како палав обојувач на духот на луѓето, со децентрализацијата доби свое катче и стана силен глас на жителите на општината Карпош. Еднакво, како на креативните создавачи на уметноста и културата, така и на љубопитните и возбудени консументи на духовната убавина. Културната порта на Општина Карпош беше постојано отворена за сите идеи и иницијативи со кои се доближуваше културата до граѓаните. За да се зачува иницијативноста и да се апсорбира големиот потенцијал на креативците, Општина Карпош и нејзините програми за култура беа целосно отворени за сите интересни проекти и идеи. Се стимулираа поединците за учество во културните соочувања, рамноправно и како креатори и како корисници на културата, а воедно се воведуваа најмладите (децата од основните училишта) во креативните процеси. Низ разни проекти се стимулираше и се поттикнуваше современото творештво, особено на младите, но притоа се внимаваше, да не се престане со негување, чување и со презентирање на македонскиот фолклор и традиционална култура. Изразот и формата на културната содржината, дефинирана во Програмите за култура на Општина Карпош, во периодот 2013 - 2017 година, беше различен, но целите и определените стратешки насоки имаа еден фокус, а тоа е човекот и неговиот креативен потенцијал како центарот на културата. Покрај поддршката на многу проекти, настапи и остварувања на поединци, здруженија и уметнички друштва, интересот на граѓаните и творците профилира и многу традиционални манифестации, кои се вградија во духовното живеење на Општина Карпош.

www.karpos.gov.mk

279


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за култура и спорт - култура

Плоштадите во општината Карпош, Амфитеатарот на реката Вардар и Кинотеката на Македонија, честопати беа култни локации на кои се одвиваа културните настани. А таму настапуваа големите балкански мегаѕвезди Хари Мата Хари, „Црвена јабука“, македонските поп-диви Калиопи, Каролина, Елена Ристевска, Тијана, Андријана Јаневска, македонските поп-ѕвезди Игор Џамбазов, Ристо Самарџиев, Влатко Лозановски, Пепи Ренџов & Тумбао салса бенд, Џина Папас Џокси, Ѓоко Таневски, Дани Димитровска, Сузана Турунџиева, Даниел Кајмаковски и многу други музичари.

www.karpos.gov.mk

Почитувачите на народната и етно-музика беа почестени со настапите на културноуметничките друштва „Мирче Ацев“ и „Цветан Димов“ и нивните гости од светот, но и со многубројни домашни мегаѕвезди од фолк-музиката како Наум Петрески, Благоја Груевски, Милица Кузмановска, Зуица Лазова, „Митан проект“ и многу други. Карпошани ги видоа и џез-ѕвездите Тони Китановски, „Пор ке не трио“, рокерите „Стил Темпл“, Гуру Харе и Сашо Гигов – Гиш, групата „Никеја“, групата „Темпера“, „Аутмајнд“, „Eye Cue“, групата „Пеперминт“, Џими Роџерс, Влатко Илиевски...

281


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за култура и спорт - култура

МЕЃУНАРОДЕН АКВАРЕЛЕН СИМПОЗИУМ Секоја година имаше посебна програма за љубителите на класичната музика, шаренолика програма за најмладите жители на Карпош – децата, како и програми за љубителите на театарот, танцот, акробациите, хуморот. Вљубениците во ликовната уметност, покрај традиционалните изложби од Меѓународниот акварелен симпозиум и Дневниот ликовен хепенинг, можеа да ги погледнат и делата на врвни домашни и сликари од странство. За сечиј вкус по нешто. Средства обезбедени од: Буџет на Општина Карпош - Програма за култура Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 9.000.000 денари

www.karpos.gov.mk

Општина Карпош се посвети на зачувување на акварелот како ликовна техника и како техника на изразување што сè помалку се користи и со таа цел започна со одржување Акварелен симпозиум во 2010 година. Акварелниот симпозиум во Карпош прерасна во традиционален настан што се одржува секоја година и кој привлекува големо внимание како на домашните така и на странските уметници акварелисти. На Карпошовиот акварелен симпозиум свој белег имаат оставено голем број реномирани наши и странски уметници. Во периодот помеѓу 2013 и 2016 година, посебна чест за симпозиумот беше учеството доајените на македонското сликарство: Таки Павловски, Доне Милјановски, Илија Кавкалески, Павле Кузмановски, Ниче Василев, Ставре Димитров - Стадим и гостинот академик Глигор Чемерски.

283


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за култура и спорт - култура

КАРПОШОВА СЛАВА Не помалку е важно и учеството на еминентните автори и професори од средната генерација Зоран Јакимоски и Ибрахим Беди, но и на истакнатите автори од средната и младата генерација на македонското сликарство како Симонида Филипова Китановска, Росица Лазевска, Емил Шулајковски, Пандора Апостолоска Саздовска, Марија Светиева Ергас, Анета Ивановска Симјановска, Тања Таневска, Милан Андов, Маја Димитрова, Лидија Пачемска и многу други еминентни автори. Но Меѓународниот акварелен симпозиум Карпош, на картата на светски важните настани го поставија со своето учество многубројните меѓународно признати ѕвезди од Индија, Јордан, Јужна Кореја, Русија, Франција, Шпанија, Италија, Германија, Шведска, Велс, Холандија, Украина, Хрватска, Словенија, Србија, Турција, Бугарија, Албанија. Средства обезбедени од: Буџет на Општина Карпош - Програма за култура Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 1.850.000 денари

Под мотото да се вратат старите игри на децата - стоп за компјутерите, напред на спортовите, издигнување на духот на маалското дружење, исполнето со староградска изворна македонска музика и хуманитарен карактер, години наназад се одржува Карпошовата слава како еден од традиционалните настани на општината. Средства обезбедени од: Буџет на Општина Карпош - Програма за култура Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 360.000 денари

ПОДДРШКА НА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ДРУШТВА Општина Карпош веќе години наназад традиционално одвојува средства наменети за помош на културно-уметничките друштва на територија на општината: ФАС „ЕТНОС“, МКУД „Цветан Димов“, АКУД „Мирче Ацев“, КУД „Каршиака“. Средствата се наменети за реализација на програмските активности на друштвата, кои го негуваат и го промовираат народниот фолклор како во земјата така и надвор од нашите граници.

www.karpos.gov.mk

285


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за култура и спорт - култура

ПОДДРШКА НА КРЕАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ И КУЛТУРНИ ЦЕНТРИ Дел од средствата се наменети за „Меѓународниот студентски фолклорен фестивал“, кој традиционално се одржува повеќе од триесетина години со учество на фолклорни ансамбли од Србија, Црна Гора, Русија, Полска, Словачка, Босна и Херцеговина, Бугарија, Турција како и фолклорни групи од земјава, а го организира АКУД „Мирче Ацев“. МКУД „Цветан Димов“ го организира Меѓународниот детски фолклорен фестивал „Од цвет на цвет со оро и песна“, на кој учествуваат детски фолклорни групи од земјава, но и од соседството од Србија, Црна Гора, Хрватска, Бугарија, а КУД „Каршиака“ го организира Меѓународниот фолклорен фестивал „Скупи“.

Општина Карпош исто така дава поддршка за развивање на креативните можности и талентот кај децата, преку креативна работилница организирана од „Ботичели арт“, при што учениците се запознаваат со основите на цртањето и цртаниот филм и проектот „Театарски бонтон“, со цел активно вклучување на учениците во едукација за однесување во театар, како и нивното учество на театарски претстави. Средства обезбедени од: Буџет на Општина Карпош - Програма за култура Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 1.100.000 денари

Поддршка добива и Српскиот културен центар, кој придонесува за негување на националните, верските и културните традиции на припадниците на српската националност во Република Македонија. Средства обезбедени од: Буџет на Општина Карпош - Програма за култура Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 1.460.000 денари

www.karpos.gov.mk

287


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за култура и спорт - култура

ПОДДРШКА НА САМОСТОЈНИ АВТОРИ И ПРОЕКТИ По повод значајни датуми на Општина Карпош се одржуваат многубројни манифестации и се реализираат многубројни проекти проткаени со културни настани, кои ги чествуваат деновите, ги ангажираат креативците и ги анимираат граѓаните. Фолклорните вечери на кои учествуваат фолклорните ансамбли од подрачјето на Општина Карпош, ликовни изложби и перформанси како перформансот „Облекување на дрвјата“, Ликовен хепенинг и изложба по повод „Ноќ на музеи“, изложбата под слоганот „Генерации низ Димо“, изложбата насловена „Сараевско огледало“ на познатиот сараевски академски сликар Зекеријах Налиќ, изложба под мотото „Храната во уметноста“, Велигденска изложба, многубројните новогодишни и осмомартовски изложби, изложби на фотографии меѓу кои ги споменуваме изложба на 20 фотографии на тема: „Кога таткото се грижи...“, изложбата на фотографии на Цветан Гавровски насловена под името „Очи широко отворени“, поетски читања, посебно промоциите на двете книги на поетесата Лидија Лучко Јереми, филмски проекции и многу други збиднувања, го потенцираат креативниот потенцијал на авторите и ги облагородуваат обележувањето на посебните денови. Со цел преку креативни проекти да се врати дигнитетот на творецот и на тој начин културата и творештвото не само што ќе бидат пристојна, туку и престижна дејност за работа и за живеење, секоја година Општина Карпош одвојуваше финансиски средства за поддршка на самостојни автори од различни области какви што се музика, уметност, издавачка дејност... Средствата се најчесто наменети за покривање на основните материјалните трошоци на авторите, за остварување на планираните проекти. Средства обезбедени од: Буџет на Општина Карпош - Програма за култура Вкупен буџет за периодот 2013 - 2017: 650.000 денари

www.karpos.gov.mk


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за култура и спорт - спорт

289


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за култура и спорт - спорт

ПОДДРШКА НА УЧИЛИШНИОТ СПОРТ Училишни спортски лиги

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЈНОСТ СПОРТ ЗА ПЕРИОД 2013 – 2017 ГОДИНА

Создавање здрави навики кај младите и нивно поттикнување да го засакаат спортот е еден од главните мотиви за активностите што ги спроведува Општина Карпош поврзани со дејноста спорт. Во таа насока во периодот 2013 – 2017 година нашата локална заедница реализираше повеќе спортски проекти наменети за младите, како би учествувале во што поголем број. Свесни дека спортскиот карактер се создава уште од најрана возраст, особено внимание посветивме на развој и промоција на училишниот спорт преку организација на повеќе спортски лиги и настани. Дополнително поттикнувањето на младите да го засакаат и да го практикуваат спортот е поврзано и со негова соодветна промоција, за која цел како општина дадовме поддршка за работата на повеќе различни спортски клубови и спортисти што придонесуваат за афирмација на нашата држава. Во таа насока е и поддршката што ја дадовме за реализација на одредени спортски манифестации. Во изминатиот четиригодишен период продолживме да ги реализираме и да ги унапредуваме спортските манифестации што станаа препознатливи за Општина Карпош, како што е Карпош опен, што ни овозможи да бидеме домаќини и на значајни меѓународни настани каков што е Европскиот шаховски клупски куп во 2015 година. Горди сме и на учеството на КК Карпош Соколи во АБА лигата и во ФИБА лигата на шампионите. Во продолжение преглед на реализираните пороекти и спортски настани во изминатите четири години.

www.karpos.gov.mk

Во периодот 2013 - 2017 година, преку целата учебна година Општина Карпош организираше училишни спортски лиги, во кои учествуваа сите основни училишта од подрачјето на нашата општина. Повеќе од 500 ученици спортисти се натпреваруваа во повеќе спортови: кошарка, фудбал, одбојка (девојчиња), ракомет, шах, пинг-понг и тенис. Со цел да ги награди за добрите резултати и да ги мотивира за понатаму, индивидуално најдобрите прогласени ученици спортисти во лигите беа наградени со еднократна парична награда од 6.000,00 денари и осум месечни стипендии од по 3.000,00 денари. За целиот овој период беа наградени вкупно 53 ученици спортисти. По завршување на лигите, првопласираните училишни екипи, како и најдобро прогласените спортисти поединци, беа наградени и со меѓународна петдневна екскурзија во познатото црногорско туристичко место Тиват на Јадранското Море и во познатиот грчки детски летен капм „Скурас“. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 - 2017:14.000.000,00 денари

291


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за култура и спорт - спорт

Државни училишни игри Мали олимписки игри Карпош 2015 Балкански училишни спортски игри Со цел да поттикнеме дружење уште од најмлада возраст, како и развивање на спортскиот дух кај учениците, во 2016 година Општина Карпош беше организатор на Балканските училишни спортски игри. На оваа манифестација активно учествуваа 120 основци од збратимените општини Триадица, Софија, од Република Бугарија; Тиват, Црна Гора; како и Стари Град, Сараево, од Босна и Херцеговина. Учениците се натпреваруваа во кошарка, одбојка, пинг-понг и во шах. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет: 300.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

Нашата општина беше домаќин на спортската манифестација „Државни училишни спортски игри“ насловени како „Мали олимписки игри - Карпош 2015“. Ова претставува најмасовна спортска манифестација во Македонија на државно ниво. На игрите учествуваа околу 1.000 деца од основни училишта од Република Македонија. Општина Карпош покажа дека има капацитет за организирање вакви и уште поголеми спортски натпревари. Луѓето што со децении се дел од вакви манифестации, велат дека немаат доживеано вакво спектакуларно отворање. Во чест на младите спортисти од училишна возраст беше запален симболичен олимписки оган. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет: 350.000 денари

293


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за култура и спорт - спорт

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТОТ Поддршка за развој на ракометот во основните училишта на Општина Карпош Ракометот како и секој друг спорт придонесува кај детето да се зајакне личниот карактер, да научи како се победува, но и како се прифаќа поразот. Општина Карпош преку поддршката на ракометните клубови Велкова 5, Алушовски, Валентина Радуловиќ и Чивлачки во кои членуваат повеќе од 200 млади талентирани ракометари, како и преку училишната лига во ракомет, дава огромен придонес ракометот во нашите училишта да биде на поквалитетно ниво. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 - 2017: 600.000,00 денари

Стипендии за талентирани спортисти од основни училишта од Општина Карпош Во изминатите четири години повеќе од 100 млади талентирани спортисти кои со својот квалитет придонесуваат за промоција на oпштината и државата добија финансиска поддршка од Општината. Им беа доделени стипендии, кои ги добиваа на месечно ниво во период од 8 месеци. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 - 2017: 5.350.000,00 денари

Финансиска поддршка на спортски клубови од подрачјето на Општина Карпош Оваа поддршка е намената за сите активни спортски клубови од подрачјето на Општина Карпош, кои се натпреваруваат во системот на националните спортски федерации и кои со својот квалитет придонесуваат за промоција на Општината и на државата како на домашен така и на меѓународен план. За добивање на финансиската поддршка, клубовите треба да аплицираат, но сите што ги исполниле условите и критериумите од објавениот јавен оглас, ја добиле поддршката. Во изминатите четири години поддршка добија следните клубови: КК Карпош Соколи 2000, КК Водњански лисици, Гамбит Асеко СЕЕ, ФК Локомотива, ПК Карпош, ОК Форца, ОК Фит Фан Волеј, РК Велкова 5, Карате клуб Професионал, ТК Фит тенис, ЏК Ипон. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 – 2017: 22.400.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

295


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за култура и спорт - спорт

Поддршка за КК Карпош Соколи 2000 Финансиска поддршка на спортисти, спортски клубови, спортски институции и спортски здруженија Во изминатиот период Општина Карпош обезбеди финансиска поддршка за повеќе од 80 спортисти. Ги поддржа активностите на спортистите поврзани со патувања, учество на различни турнири и спортски манифестации и други спортски активности за остварување и реализирање на предвидените и зацртаните спортски програми. Меѓу другите, финансиска поддршка од Општина Карпош добија: Ана Јаневска, државен првак и рекордер во пливање; Хамза Јашари, џудист репрезентативец на Р. Македонија; Првата македонска женска експедиција за освојување на Хималаите Мера 6476м; Симона Заборска, каратистка репрезентативка на Македонија и многу други. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 – 2017: 4.300.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

Благодарение на финансиската поддршка од Општината и напорната работа, во 2017 година КК Карпош Соколи 2000 АД Скопје ги оствари најдобите резултати во Македонското кошаркарско првенство во историјата на клубот. Успеа да го освои кошаркарскиот куп на Македонија и да се пласира во финалето на македонското кошаркарско првенство и да се бори за својата прва шампионска титула. Паралелно клубот се натпреваруваше и во Балканската БИБЛ лига и во едно од посилните регионални натпреварувања Јадранската АБА лига. Главна цел и определба на клубот на долгорочен план е креирање и афирмација на млади играчи, кои ќе бидат гордост на клубот. Амбицијата на КК Карпош Соколи 2000 АД е да биде бренд што сите го препознаваат и кој ќе успее да мотивира и да инспирира деца од целата општина Карпош, но и пошироко, да се вљубат во кошарката и во спортот воопшто. Токму затоа ја има поддршката од Општина Карпош. Буџет за периодот 2013 – 2017: 66.000.000,00 денари

297


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за култура и спорт - спорт

СПОРТСКИ НАСТАНИ И МАНИФЕСТАЦИИ Боксерски клуб „Универзалци“ Боксерскиот клуб „Универзалци“ е формиран во 2002 година и функционира како дел од Боксерската федерација на Македонија. Клубот своите тренинзи ги изведува во ООУ „Христијан Тодоровски - Карпош“. Поранешниот државен првак Васко Цубалевски, кој е тренер на БК „Универзалци“, ја поседува лиценцата „ѕвезда“ од АИБА прва категорија и едукативно се ангажира за развој на боксот. Клубот работи со следните категории боксери: кадети, јуниори и сениори. Тие учествуваат на меѓународни натпревари, а истовремено се натпреваруваат и во боксерската лига на Македонија. Финансиските средства што Општината ги обезбедува од својот буџет за овој клуб, се враќаат со успешни спортски постигнувања и спортски резултати. Секоја година имаме државни прваци на Македонија какви што се: Давуд Реџиќ, Марко Стојаноски, Андреј Стојановиќ, Костадин Пешевски, Александар Спасовски и Дарко Митковски.

Европски шаховски клупски куп Како круна на спортските настани и случувања во нашата општина и долгогодишната работа и инвестиција во шаховската игра, Општина Карпош беше домаќин на Европскиот шаховски клупски куп 2015. Тоа беше врвна спортска и културна манифестација, на која учествуваа реномирани, силни играчи велемајстори и интермајстори од повеќе од 45 земји од светот во машка и во женска конкуренција. Учествуваа 60 клубови со повеќе од 400 играчи, меѓу кои повеќе од 120 велемајстори, а севкупно повеќе од 250 титуларни играчи. Со ова уште еднаш се потврди реномето на Општина Карпош како најуспешна спортска општина во Република Македонија. Со овој спортски настан ја претставивме нашата земја како одличен домаќин на високи меѓународни натпреварувања. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет: 6.200.000,00 денари

Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 – 2017: 600.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

299


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за култура и спорт - спорт

Карпош отворена трка (open run) Шаховски божиќен турнир Со цел збогатување на спортските настани и случувањата во нашата општина, во изминатиот период се организираа Викенд турнирите во шах. За сите овие години на организирање на овој турнир имаат продефилирано повеќе од 600 титуларни шахисти. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 – 2017: 550.000,00 денари.

Покрај кејот на реката Вардар во општината Карпош, кај делот познат како амфитеатар, редовно од 2010 година се организира и Карпош отворена трка (Оpen run). На трката учествуваат учениците од сите десет основни училишта од подрачјето на Општина Карпош. На оваа манифестација, редовно секоја година учествуваат повеќе од 300 ученици од шесто до деветто одделение (во машка и во женска конкуренција). Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 – 2017: 510.000,00 денари

Карпош опен

Турнир во фудбал и одбојка на песок

Карпош опен е масовен настан, кој привлекува големо интересирање и внимание и меѓу шаховската јавност и пошироко.

Општина Карпош е прва општина на територијата на Република Македонија која организира турнири од ваков тип (фудбал и одбојка на песок) за своите ученици од подрачјето на општината и преставува голема атракција и несекојдневен возбудлив настан за самите ученици спортисти.

Одржувањето и играњето на вакви турнири придонесе за значителна промоција на Општина Карпош како спортска општина, а истовремено и популаризација на нашата омилена игра, која кај нас има долга и успешна традиција. На Карпош опен досега активно учествуваа повеќе од 1.000 титуларни шахисти. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 – 2017: 10.950.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

Овие турнири започнавме да ги организираме од 2014 година, на терените во СУГС „Никола Карев“, како и на терените на кејот на реката Вардар. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2014 – 2017: 660.000,00 денари

301


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за култура и спорт - спорт

Ватерполо и пливачки митинг по повод 13 ноември

Спортски детски забавни игри На Спортските детски забавни игри, кои започнавме да ги организираме во 2016 година, во ООУ „Братство“, учествуваа ученици од четвртите и од петтите одделенија од основните училишта на територија на општината. Секое училиште учествува со 20 ученика, од кои десет девојчиња и десет момчиња. Во подготовка на настанот се реализираа интегративни спортски вежби и игри, со мешани групи од различни училишта. Наведените вежби се одбрани така што се потенцира тимскиот дух на целата екипа - група и се вреднува заедничкиот резултат. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2016 – 2017: 360.000,00 денари

Организатор на овој меѓународен пливачки ватерполо турнир, кој се одржува трета година по ред, е ПК „Бета“ од Општина Карпош. Општина Карпош како силен поддржувач на спортот го потпомага и овој настан, со кој се одбележува Денот на ослободување на Скопје и се промовирана ватерполото и пливањето. Даваме поддршка и на настапите на клубот „Бета“ на официјални меѓународни натпревари. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2015 – 2017: 600.000,00 денари

Фудбалски меморијален турнир – „Тоше Проески“ Овој турнир на подрачјето на општината Карпош се организира и реализира од 2015 година и е финансиски помогнат од нашата општина. Турнирот има ревијален и културен забавен карактер по повод роденденот на поп-ѕвездата на Р. Македонија, Тоше Проески. На овој турнир учествуваат тимовите на: Општина Карпош, Крушево, Лиличеа Ароши од Велес и „Мандра“ од Скопје. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2015 – 2017: 70.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

303


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за култура и спорт - спорт

Административни спортски игри По повод јубилејната 40-та годишнина од основањето на Општина Карпош, локалната самоуправа организираше административни спортски игри. Во рамките на оваа спортска манифестација учествуваат административци - претставници од општините Кисела Вода, Аеродром, Градот Скопје, како и од домаќинот Општина Карпош. Административците три дена се натпреваруваа во фудбал, кошарка, пинг-понг, пикадо и во тенис. Оваа спортска манифестација во организација на Општина Карпош, има за цел да го поттикне дружењето помеѓу административците од скопските општини, како и од Градот Скопје, преку спортски игри јакнејќи го натпреварувачкиот дух. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 – 2017: 500.000,00 денари

Спортско рекреативни игри на пензионерите На спортските игри наменети за пензионерите што Општината ги организира од 2010 година учествуваат пензионерите од пензионерските друштва Тафталиџе и Карпош. Аактивно учествуваат околу 100 рекреативци, кои си ги одмеруваат силите во пет дисциплини, и тоа: пикадо (мажи и жени), скок во далечина (мажи), фрлање ѓуле (мажи и жени), трчање 60 метри (жени) и трчање 80 метри (мажи), како и влечење јаже (мажи и жени), шут на мало голче и шах.

Бизнис баскет лига Баскетот е совршениот спорт што ги зближува вработените, го зајакнува нивниот работен дух и истовремено обезбедува одличен „тим билдинг“. Општина Карпош, како најспортска општина, трета година по ред во СУГС „Орце Николов“, го организира и дава поддршка на еден ваков баскет турнир, кој го доближува овој спорт поблиску до бизнис-заедницата и администрацијата во нашата општина. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 – 2017: 360.000,00 денари

Секоја година активните учесници во натпреварувањето се бодрени од околу 250 свои членови. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2013 – 2017: 740.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

305


СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС Одделение за култура и спорт - спорт

6 АПРИЛ – МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА СПОРТОТ ЗА РАЗВОЈ И МИР

Обединетите нации го прогласиле овој ден за Меѓународен ден за развој на спортот и мирот, а Општина Карпош пригодно го одбележува. Заедно со учениците од основните училишта на нашето подрачје кои активно учествуваат на овој настан, на спортските терени во училиштата се организираат и се демонстрираат разни спортски вештини (кошарка, ракомет, фудбал, карате, џудо), а дел од одбележувањето се и фолклорните ора од нашето поднебје како и уметнички цртежи и рецитали со мотивација од спортот, спортскиот дух и фер плеј дела на учениците. Овој ден Општина Карпош го одбележува со цел преку спортот, фолклорот и сликањето да се придонесе за поголемо унапредување на образовниот, културниот, здравствениот, економскиот и социјалниот развој на децата. Средства обезбедени од: Општина Карпош Буџет за периодот 2015 – 2017: 540.000,00 денари

www.karpos.gov.mk


СЕКТОР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА И ИНФОРМАЦИИ НА ГРАЃАНИТЕ Одделение за односи со јавноста

307


СЕКТОР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА И ИНФОРМАЦИИ НА ГРАЃАНИТЕ Одделение за односи со јавноста

ИСКРЕНО СО ГРАЃАНИТЕ И ЈАВНОСТА Комуникацијата со граѓаните на општина Карпош е на врвот од приоритетите на локалната самоуправа. Да се одржува ефективна двонасочна комуникација преку сите канали и алатки за комуникација веќе не е само формална обврска, или чекор повеќе - професионален предизвик, туку и начин на живеење и на функционирање на една успешна, транспарентна и европска општина. Таква беше и Карпош во изминатите четири години, која на комуникациски план ги оствари сите зацртани цели и ги следеше сите современи комуникациски трендови. Повторно добиената доверба значи потврда и признание за патот што го трасираме и начинот на кој комуницираме со сите сегментирани јавности, од најмала до најстaра возраст. Карпош – за сите и Карпош – до сите! Ние одамна веќе не сме еднострани гласноговорници, или не сме само пренесувачи на приказни од секојдневното живеење. Ние, првенствено, слушаме и се договараме со граѓаните. Работевме на креирање интегрирана платформа за двонасочна ефективна комуникација на единицата на локалната самоуправа со граѓаните и со другите сегменти од јавноста за тековните предизвици и потребата од долгорочнa стратегија и план за одржлив развој на заедницата. Работевме на унапредување на комуникациските вештини и на вработените, односно се посветивме како на надворешната така и на внатрешната комуникација. Работевме на комуникацијата и на вмрежување со претставниците на граѓанскиот сектор и нивно вклучување во активностите за подигнување на јавната свест за потребата од одржлив развој. И тоа ни се исплати. Граѓаните веќе нè чувствуваат за свои. Ние сме им најблиски. Заедно ги решаваме сите проблеми, се радуваме на успесите. Тоа е начинот како се станува најтранспарентна и најурбана општина. При реализацијата на сите свои активности како Одделение за односи со јавност на Општина Карпош и како модерна и отворена општина се водиме од девизата на познатиот француски дипломат и историчар Алексис де Токвил дека „токму во општината лежи силата на слободните народи“.

www.karpos.gov.mk

Нашите цели и одредници се: • Општина Карпош да биде во постојана отворена и двонасочна комуникација со своите граѓани, со медиумите, невладиниот сектор, со Владата и владините институции чиј сме локален сервис; • Отчетност за проектите што се финансираат од парите на алиментаторите на општинскиот буџет - граѓаните; • Зголемување на интерните капацитети на општинското раководство за подигнување на нивото на комуникација со граѓаните.

Како до целта? • Веб-страница www.karpos.gov.mk • Општина Карпош на Facebook • Општина Карпош на Twiter • Instagram OpstinaKarpos • Мобилна апликација Stevco Jakimovski • Месечен општински весник „Карпош Урбан“ • Општина Карпош на Youtube • Карпош визија (ТВ-емисија) • Редовна комуникација со медиумите • Неделен е-билтен на Scribd • Општина Карпош на Linkedin • Општина Карпош на Google+ • Општински публикации на Issue

309


СЕКТОР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА И ИНФОРМАЦИИ НА ГРАЃАНИТЕ Одделение за односи со јавноста

Веб-страница www.karpos.gov.mk Веб-страницата е првиот „прозорец кон светот“. Taa e „дневен весник“ на Општината, каде што најредовно ги ажурираме сите дневни случувања и се најавуваат сите претстојни активности. На нашата веб-страница е достапен и сервисот „Пријави проблем“, веб-апликација што успешно функционира уште од април 2010 година. Апликацијата овозможува во секое време од денот, седум дена во неделата, граѓаните да пријават комунален проблем што нашите служби ќе се обидат да го решат и возвратно да ги информира до каде е решавањето на проблемот во најкус можен рок.

Општина Карпош на Фејсбук facebook.com/OpstinaKarpos Преку социјалната мрежа Фејсбук се одвива една од основните онлајн форми на комуникација на Општината. Преку неа се одвива секојдневна промоција на активностите на Општината и директна комуникација со граѓаните. Досега имаме стекнато повеќе од 12.000 обожаватели. Фанстраницата на Фејсбук е отворена од 2009 година.

Преку веб-страницата граѓаните добиваат сервисни информации, но и можност за е-барање, градежна дозвола и употреба на други апликации (ГИС-апликација, пристап до документи што ги преземаат фирмите за јавни набавки, пристап до документи и обрасци за регистрација на куќни совети, за подигање парична помош за новороденчиња и сл.), а можат да ги најдат и електронските адреси kontakt@karpos.gov.mk, gradonacalnik@karpos.gov.mk; vikipr@karpos.gov.mk преку кои дополнително може да контактираат со нас. Во 2015 година направивме редизајн на страницата.

Општина Карпош на Твитер twitter.com/OpstinaKarpos Преку социјалната мрежа Твитер остваруваме комуникација со таргетирана и „влијателна“ група следбеници. Ни овозможува промоција на активностите на Општината и директна комуникација со граѓаните. Досега имаме повеќе од 1.700 следбеници на нашиот твитер-профил.

www.karpos.gov.mk

311


СЕКТОР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА И ИНФОРМАЦИИ НА ГРАЃАНИТЕ Одделение за односи со јавноста

Месечен општински весник „Карпош Урбан“ Комуникацијата со граѓаните на Карпош ја остваруваме и преку бесплатниот месечен општински весник, кој е многу повеќе од обичен информативен билтен. Со редовната дистрибуција до 20.000 семејства, обезбедува информираност на сите возрасни категории. Досега се објавени 60 броја, од кои од 2013 до сега 27.

Општина Карпош на Јутјуб youtube.com/OpstinaKarpos Јутјуб е една од најпосетуваните социјални мрежи, која ни дава можност за видеопрезентации на севкупните настани и активности. Од 2013 година до сега се објавени повеќе од 600 видеа за активностите на локалната самоуправа и има повеќе од три милиони прегледи.

ТВ-емисија „Карпош визија“ Двонеделна емисија во сопствена продукција, веќе брендирана на медиумскиот пазар. Се емитува преку повеќе македонски телевизии.

Редовна комуникација и соработка со медиумите Со цел да ги информираме граѓаните и јавноста за сите релевантни теми, остваруваме редовна комуникација со новинарите и медиумите, кои се значаен канал за пренесување на пораките и информациите. Во таа насока редовно се организираат конференции за медиуми, се праќаат секојдневно соопштенија за јавност за активности и проекти на Општината, но и се одговара на сите нивни прашања. Периодично обезбедуваме платен рекламен простор на медиумскиот пазар: во печатени и во електронски медиуми, во радиоемисии и во телевизискиот етер. Најчесто тие се поврзани со поголеми општински активности или проекти, како на пример: Карпошово културно лето, саемската манифестација „Ем умеам, ем можам“, Европско клупско првенство во шах, турнирот „Карпош опен“, како и двонеделната документарноинформативна емисија „Карпош визија“, која оди и на национални и на локални телевизии.

www.karpos.gov.mk

313


СЕКТОР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА И ИНФОРМАЦИИ НА ГРАЃАНИТЕ Одделение за односи со јавноста

Општина Карпош на Linkedin linkedin.com/OpstinaKarpos Преку оваа социјална мрежа остваруваме контакт со бизнис-секторот во Македонија и пошироко. Досега имаме повеќе од 1.900 конекции, со компании или индивидуални поврзувања.

Општина Карпош на Google+ google.com/user/OpstinaKarpos Ова е уште еден канал преку кој ги информираме граѓаните за сите општински активности.

Општински публикации на issuu.com/OpstinaKarpos Објавување на сите публикации (брошури, каталози) кои за потребите на сите општински сектори ги подготвува и ги изработува Одделението за односи со јавноста.

Неделен е-билтен на Scribd – scribd.com/OpstinaKarpos Преку електронска публикација ја известуваме јавноста за сите неделни настани и активности.

www.karpos.gov.mk

Instagram Opstina Karpos „Една слика - 1.000 зборови“ беше мотото за воведување на Инстаграм-апликацијата на Општина Карпош во јуни 2017 година. Таа ни овозможува креативен и современ начин на комуницирање на локалната самоуправа. Досега имаме повеќе од 150 следбеници на Инстаграм.

315


СЕКТОР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА И ИНФОРМАЦИИ НА ГРАЃАНИТЕ Одделение за односи со јавноста

Мобилна апликација Stevco Jakimovski (јуни 2017) Оваа мобилна апликација, која почна да функционира во јуни 2017 година, на граѓаните им овозможува директна комуникација со градоначалникот Стевчо Јакимовски, кој главно информира за сите нови настани во Општината, битни за граѓаните на Карпош. Граѓаните, возвратно, можат да пријават проблем или да го искажат своето мислење преку непосредна анкета. Комуникацијата на Општина Карпош не запира тука. Целта ни е да сме поблиску и интерактивни со граѓаните. Работиме на отворање форум, блог, чат, андроид-апликација, сè со цел да бидеме потранспарентни и поажурни во следењето на современите светски текови. Напорите за отворена и транспарентна комуникација на Општина Карпош се соодветно препознаени. Карпош е прогласена за најтранспарентна општина, а интернет-страницата на Општина Карпош беше избрана меѓу најинформативните сајтови во државата во рамките на проектот „Транспарентност на општините при објавување информации од јавен карактер“, спроведен од ЏЕФ Македонија во периодот септември-ноември 2015 година.

www.karpos.gov.mk


СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

317


СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

РЕАЛИЗИРАНИ ИНСПЕКЦИСКИ АКТИВНОСТИ Согласно законските надлежности, овластениот градежен инспектор ги има донесено следните акти: Секторот инспекторат ги реализира инспекциските работи од надлежност на Општината, согласно годишните програми за работа преку три одделенија и тоа: одделение за урбанистичка и градежна инспекција, одделение за комунална инспекција и одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на Општината. Согласно законските и подзаконските прописи, како и процедурата за работа во секторот по ИСО стандардот, во изминатите четири години вршени се анализи и мерења за работните активности во секторот и се постигнати следните резултати по одделенија:

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИСТИЧКА И ГРАДЕЖНА ИНСПЕКЦИЈА Градежна инспекција Овластениот градежен инспектор врши инспекциски надзор над примената на следните законски и подзаконски акти: Законот за градење, Законот за инспекциски надзор и Законот за општа управна постапка. Вршењето на инспекциски надзор е над градбите од втора категорија, во рамките на надлежности и тоа: • во текот на изградбата; • изградба на објект кога во него се врши пренамена на конструктивните елементи во поглед на нивната механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита, како и пренамена од станбен во деловен простор и обратно; • спроведува едукација на лица или субјекти каде што ќе утврди сторена неправилност. • да преземе други работи со цел да се спречи изградбата, ако градбата се изведува спротивно на Законот за градење.

www.karpos.gov.mk

ОВЛАСТЕН ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР Ред. бр.

Бр. на Бр. на Бр. на Бр. на Бр. на акти акти акти акти акти Име и акт 2013 2014 2015 2016 2017

1.

Записник за констатација (редовен, вонреден и контролен)

311

300

85

68

54

2.

Решение за прекинување на градба

14

10

2

4

4

3.

Решение за отстранување на градба

75

79

16

20

20

4.

Заклучок за дозвола на извршување

47

45

11

6

6

5.

Заклучок за прекинување на постапка

207

212

64

11

11

6.

Извршени предмети

27

32

13

13

13

Приложените податоци се дадени за период од 01.01.2017-21.08.2017 година.

Овластениот градежен инспектор, контролата и надзорот започна да ги извршува од 01.04.2016 година, од кога беше за тоа и овластен.

319


СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Комунални редари

Комунална инспекција

Работните активности на општинските комунални редари се засноваат врз спроведување на Годишната програма, во вршење на контрола на територијата на целата Општина. Во работењето комуналните редари се водат според Законот за јавна чистота.

Во извршувањето на работите, овластениот комунален инспектор ги применува: Законот за јавна чистота, Законот за комунални дејности, Законот за инспекциски надзор и Законот за општа управна постапка. При вршењето на инспекцискиот надзор, овластениот комунален инспектор, проверува дали: • редовно се одржува јавната чистота на јавните површини на Јавното претпријатие или на правното лице на кое му се доверени работите на одржувањето на јавната чистота, • се одржува јавната чистота на отворените простори на јавните објекти, на неизградено градежно земјиште во централното подрачје на општината и на дворните површини на колективните и на индивидуалните објекти за домување, • се чисти снегот, • се обезбедени садови за фрлање отпадоци во внатрешноста, односно во ходниците на јавните објекти и во санитарните јазли, • при одржување на јавни манифестации е отстранет сметот и • на излетничките места е отстранет сметот. Како законска обврска, овластениот комунален инспектор инспекцискиот надзор го извршуваше на јавните површини, на неизградено градежно земјиште сопственост на физички и правни лица во централното подрачје на Општината и на отворените простори на јавните објекти кои се од јавен интерес и од локално значење за Општината, согласно со закон.

Согласно ингеренциите и надлежностите, во оваа област донесени се следните акти:

ОВЛАСТЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР Ред. бр.

Бр. на Бр. на Бр. на Бр. на Бр. на акти акти акти акти акти Име и акт 2013 2014 2015 2016 2017

1.

Примени писмени барања / Претставки од физички и од правни лица

28

33

19

27

/

2.

Известувања по барања / пријави

28

23

15

18

/

3.

Поднесени барања до Комисијата за одлучување по прекршоци (мандатни казни од комунални редари)

44

70

58

7

/

4.

Записник за извршен инспекциски надзор

/

16

13

/

/

5.

Заклучок

/

16

16

/

/

Во 2015 година со пајак служба и со полиција, подигнати се околу 95 возила кои биле паркирани на јавна површина –зеленило. Во 2016 година, подигнати се околу 30 возила коишто биле паркирани на јавна површина – зеленило.

www.karpos.gov.mk

321


СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ Инспекција за заштита на животната средина Спроведувањето на активностите на овластениот инспектор за животна средина во Општина Карпош се врши во согласност со:

КОМУНАЛНИ РЕДАРИ Бр. на Бр. на Бр. на Бр. на Бр. на акти акти акти акти акти Име и акт 2013 2014 2015 2016 2017

Ред. бр. 1.

Записник за постапка за порамнување за сторен прекршок (мандатна казна)

97

170

240

205

181

2.

Покана за плаќање глоба / Мандатен платен налог (за физичко лице)-МПН за 2016/2017

97

70

240

205

181

3.

Записник за упатување за извршување на општокорисна работа

97

/

/

/

/

4.

Потврда за одработена општокорисна работа

22

Наплатени глоби од 50 евра (во денарска противвредност)

20

6.

Наплатени глоби од 200 евра (во денарска противвредност)

/

7.

Чекаат законски рок за продолжување на постапката

11

5.

www.karpos.gov.mk

35

58

7

/

61

75

3

28

39

84

/

82

13

• Законот за животната средина • Законот за инспекциски надзор • Законот за општата управна постапка • Законот за заштита од бучавата во животната средина • Законот за управување со отпад • Законот за амбиентален воздух • Законот за водите Надлежностите на инспекторот се во решавањето на повеќе постапки при вршење контрола на правни субјекти, објекти на физички лица, како и контрола на правни субјекти за коишто согласно со Уредбата за дејности и активности, задолжително се изработуваат елаборати. Согласно ингеренциите и надлежностите, овластениот инспектор за животна средина ги има донесено следните акти:

ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА Ред. бр. 1.

Записник за извршен инспекциски надзор

67

51

51

53

26

2.

Записник за извршен контролен инспекциски надзор

7

8

8

50

7

3.

Решение

50

30

30

44

8

4.

Записник за порамнување / платен налог

6

1

1

9

/

5.

Барање од граѓани / одговори

15

14

14

10

5

6.

Заклучок

38

37

37

18

10

30

/

24

Бр. на Бр. на Бр. на Бр. на Бр. на акти акти акти акти акти Име и акт 2013 2014 2015 2016 2017

323


СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

2014 година

Инспекција за домување

Посебно сакаме да истакнеме дека во текот на месеците ноември и декември, поради драстичното зголемување на загадувањето на воздухот со присуство на (честичките ПМ 10), од страна на овластениот инспектор за животна средина се вршеше постојана контрола на сите потенцијални загадувачи (автомеханичарски работилници, автоперални и др.), во однос на начинот на загревањето и затоплувањето на користениот простор, ако за тоа користат отпадно масло и други средства. Во текот на месец ноември, во заедничка соработка со Полициската станица Карпош - Скопје, се спроведе акција на локацијата спроти СЦ ,,Борис Трајковски”- Скопје за расчистување на дивоизградени провизориуми од ромска популација, кои за загревање на истите користеа секаков вид отпад (пластика, хартија и сл.).

Овластениот инспектор за домување, при спроведувањето на своите активности се води според Законот за домување, Законот за инспекциски надзор и Законот за општа управна постапка. Инспекторот врши контрола дали управувањето со приложените објекти се врши согласно со одредбите и со прописите донесени врз основа на Законот за домување, дали се почитуваат пропишаните норми и стандарди за домување и дали се уредени закупничките односи согласно со истиот Закон. Овластениот инспектор за домување врши инспекциски надзор над: станбени; станбено-деловни и деловно-станбени згради. Во продолжение се содржани барањата од граѓаните доставени до Општина Карпош, кои се однесуваат од заедници на сопственици и од индивидуални лица (станари), а кои се однесуваат на проблематиката сврзана со функционирањето на Законот за домување. ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ДОМУВАЊЕ Бр. на Бр. на Бр. на Бр. на Бр. на Ред. акти акти акти акти акти бр. Име и акт 2013 2014 2015 2016 2017 Писмено барање / пријава 1. од граѓани, од заедница на 36 20 8 49 50 станари и институции 2.

Записник за извршен инспекциски надзор

36

20

8

26

35

3.

Известување (одговор) по барање / пријава

36

20

8

26

35

4.

Решение

/

/

/

6

15

5.

Заклучок за дозвола на извршување

/

/

/

1

/

6.

Заклучок за прекинување на постапка

/

/

/

3

5

7.

Платни налози

/

/

/

2

2

Приложените податоци се дадени за период од 01.01.2017-21.08.2017 година.

www.karpos.gov.mk

325


СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕТО НА РАБОТИТЕ ОД ДРУГИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ НА ОПШТИНАТА Инспекција за данок на имот Работните активности за вршење на инспекциски надзор во овој сегмент се спроведуваат врз основа на следниве законски и подзаконски акти: • Закон за даноци на имот • Закон за инспекциски надзор • Закон за општа управна постапка Овластениот инспектор за данок на имот врши контрола и надзор на непријавен имот кај правни и физички лица (деловни простории и објекти, административни простории и објекти), за годишниот данок на имот. ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ДАНОК НА ИМОТ Бр. на Бр. на Бр. на Бр. на Бр. на Ред. акти акти акти акти акти бр. Име и акт 2013 2014 2015 2016 2017 Записник за извршен 1. 101 75 40 62 12 инспекциски надзор Заклучок за запирање на 2. 101 75 40 62 12 постапка

2014 година При инспекциски надзор на 75 субјекти (физички и правни лица), констатирано е дека во 36 случаи целосно го имаат пријавено данокот на имот, т.е. се пријавени даночни обврзници, а додека останатите 39 досега не го пријавиле или делумно го пријавиле данокот на имот.

2016 година Инспекцискиот надзор е извршен на цела територија на Општина Карпош кај 62 правни субјекти и физички лица, при што е констатирано дека 18 го имаат пријавено данокот на имот во целост, т.е. се даночни обврзници, додека останатите 44 го немат воопшто пријавено данокот на имот или делумно го сториле тоа.

www.karpos.gov.mk


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

327


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Секторот за поддршка на градоначалникот при Општина Карпош е надлежен за следење и проучување на законите и на другите прописи од значење за локалната самоуправа и изготвување концепти и основи на одлуки и други општи акти со кои се уредуваат прашањата од надлежноста на Градоначалникот на Општината, како и изготвување анализи, информации, извештаи и стручни мислења поврзани со надлежностите и активностите на Градоначалникот. Имено, Секторот за поддршка на Градоначалникот врши протоколарни работи во насока на организирање настани од општински и од поширок карактер. По својата организациска структура, Секторот за поддршка на Градоначалникот брои шест одделенија, и тоа: Одделение за координација на активностите на Градоначалникот, Одделение за помошни работи, Одделение за прашања од областа на месната самоуправа, Одделение за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра, Одделение за информатичкокомуникациска инфраструктура и Одделение за геоинформатички системи (ГИС). Секторот за поддршка на Градоначалникот е задолжен за изготвување на следните програми: • Програма за активностите на Општина Карпош во областа на заштита и спасување на граѓани и материјални добра • Програма за активностите на Општина Карпош во областа на информатичката технологија • Програма за активностите на Општина Карпош во областа на месната самоуправа • Програма за одбележување на годишнината од формирањето на Општина Карпош

Програмите за активностите на Општина Карпош во рамките на Секторот за поддршка на Градоначалникот имаат за цел да одржат чекор за намалување на ризиците од несреќи, обезбедуваат услови за мирен и безбеден живот на своите граѓани, надградба на геоинформатичкиот систем, обезбедување електронска комуникација со граѓаните, развој на повеќе информатички услуги и интеграција со постојните ИТ-системи, достојно одбележување на денот на формирање на Општина Карпош – 3 ноември и афирмација на општината итн. Во рамките на урбаните заедници граѓаните непосредно учествуваат во разре¬шувањето на одредени проблеми кои се од непосредно и секојдневно значење за нив во потесната локална единица (урбаната заедница) која е дел од општината. На територијата на општината Карпош постојат 12 урбани заедници: • Карпош 1, • Карпош 2, • Карпош 3, • Карпош 4, • Тафталиџе 1, • Тафталиџе 2, • Влае 1, • Влае 2, • Владо Тасевски, • Кузман Јосифовски-Питу, • Пецо Божиновски-Кочо, • Злокуќани, како и две месни заедници: • Бардовци и • Нерези.

www.karpos.gov.mk

329


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ДЕНОТ НА ОПШТИНA КАРПОШ

Секторот за поддршка на Градоначалникот при Општина Карпош е одговорен за активностите поврзани со одбележувањето на годишнините од формирањето на Општина Карпош. Програмата за одбележување на годишнините изобилува со настани и манифестации од областа на културата и уметноста, се организираат концерти на познати музички ѕвезди отворени за сите жители на Карпош, вклучува хуманитарни акции за собирање продукти за семејствата со социјален ризик, спортски училишни натпревари, доделување стипендии за најуспешните ученици, манифестацијата „Јас имам талент“ и друго. Централен настан секоја година е свечената академија на Денот на Општината – 3 ноември. На овој настан меѓу другото беа доделени и плакети на заслужните граѓани на општината Карпош. Со Одлука на Советот на Општината, а по повод Денот на Општина Карпош, прогласени заслужни граѓани во овој период се: • Михаил Ренџов (писател) – 2013 година • Митко Луковски (кошаркар) – 2014 година • Столе Попов (режисер) – 2015 година • Ивко Панговски (спортски новинар) – 2016 година • Фимчо Муратовски (диригент) – 2016 година На одбележувањето на Денот на Општината редовно присуствуваат претседателите и делегациите од збратимените општини. Особено сме горди на одбележувањето на јубилејниот 40-ти роденден на Општина Карпош. Освен прогласувањето на заслужни граѓани, на Свечената академија во 2016 од страна на градоначалникот Јакимовски им беа доделени благодарници на раководителката на Одделението за стручноадминистративни и архивски работи, Оливера Груевска, и на самостојниот референт Дафинка Бандилова. Овие административци се вработени во Општината од самото нејзино основање и во овие 40 години го дале личниот придонес во служба на граѓаните на општината Карпош.

www.karpos.gov.mk

331


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

СОРАБОТКА СО ЗБРАТИМЕНИ ГРАДОВИ

Секторот за поддршка на градоначалникот при Општина Карпош е одговорен и за активностите поврзани со збратимените општини со Општина Карпош. Со одлука на Советот на Општина Карпош во периодот 2013 – 2017 година Општина Карпош се збратими со Општина Врњачка Бања, Србија, и Општина Сремски Карловци, Србија; Општина Лапта, Турска Република Северен Кипар. Досега Општина Карпош е збратимена со следните општини: • Општина Лапта, Турска Република Северен Кипар од 12.03.2015 • Општина Врњачка Бања, Србија од 10.11.2013 • Општина Сремски Карловци, Србија од 10.11.2013 • Општина Стари Град, Сараево, БИХ од 04.05.2011 • Општина Травник, БИХ од 11.03.2011 • Општина Триадица, Бугарија од 17.04.2008 • Општина Тиват, Црна Гора од 30.10.2006 • Општина Нови Београд, Србија од 24.10.2003 Целта на збратимувањето е размена на искуства и соработка на полето на културата, уметноста, спортот, како и соработка на проекти што се од стратешко значење за збратимените општини. Во таа насока во изминатите четири години се реализираа многубројни работни средби помеѓу претставници од нашата општина и претставници на збратимените општини, како во Карпош, така и кај нив. Наши претставници беа гости на многу настани организирани од збратимените општини, а секако и тие беа дел од настаните во организација на Општина Карпош.

www.karpos.gov.mk


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра

333


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра

ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ГРАЃАНИ И МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА

Заштитата и спасувањето на граѓаните и на материјалните добра претставуваше суштински приоритет за Општина Карпош и во периодот од 2013 – 2017 година. Во согласност со современите практики, тоа се спроведува преку различни едукативни активности и преземање на соодветни мерки и активности за оспособување на субјектите и на граѓаните за заштита од природни непогоди и други несреќи коишто ги загрозуваат животот и здравјето на луѓето и предизвикуваат големи материјални штети. При определување на задачите за заштитата и за спасувањето, секогаш тргнуваме од различната природа на предизвиците и заканите со коишто денес се соочуваме. Имено, актуелните ризици и опасности, по своја природа се непредвидливи, нивните појавни облици се тешко препознатливи, а последиците што ги предизвикуваат се големи. Во градењето на капацитетите, механизмите и способноста да се одговори на современите ризици и опасности, основно внимание се посвети на следните елементи: • навремена идентификација и процена на веројатноста и на интензитетот на потенцијалните ризици и опасности коишто можат да ги загрозат граѓаните и материјалните добра; • нагласеност на превентивната функција и преземање мерки за подготвеност на институциите, заедниците и граѓаните, што ќе се спроведуваат во високо координиран и организиран процес; • рационалност и ефикасност во искористување на ресурсите и на капацитетите.

Во основата на сите овие комплексни активности е настојувањето на Општина Карпош да одржи чекор во намалувањето на ризиците од несреќи, обезбедувањето услови за мирен и безбеден просперитет на своите граѓани и во таа насока се преземаат и мерки за што поефикасно справување во случај на природни непогоди и други техничко-технолошки несреќи. Заради сето ова, во Општина Карпош е формирано одделение за заштита и спасување на граѓаните и на материјалите добра, коешто е координатор на сите претходно споменати области на делување. Со посебна одлука на Советот на Општина Карпош во 2014 година е определен и начинот на формирање на Просторни сили за заштита и спасување, како и видот, големината и организирањето на истите. Како дел од Просторните сили за заштита и спасување, функционира и Универзалната единица за заштита и спасување на Општина Карпош и како такви се во постојана координација во случај на природни непогоди. Општина Карпош е прва општина во Македонија која располага со вaква единица што е и соодветно материјално-технички опремена. Во продолжение е прегледот на издвоените средства од буџетот на Општината, поврзани со заштита и спасување на граѓани и материјални добра:

ГОДИНА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ ОД ОБЛАСТА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ГРАЃАНИ И МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА 2013

1.790.000,00

2014

1.878.000,00

2015

1.690.000,00

2016

1.165.000,00

2017 (прва половина) ВКУПНО

www.karpos.gov.mk

БУЏЕТ ВО ДЕНАРИ

790.000,00 7.313.000,00

335


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 2013 ГОДИНА

1. Редовен сервис и одржување на противпожарните апарати во општината, во урбаните и месните заедници, во основните училишта и во детските градинки; Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 120.000,00 денари 2. Редовен сервис и одржување на хидрантската инсталација во општината, во урбаните и месните заедници, во основните училишта и во детските градинки; Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 40.000,00 денари 3. Испитување, мерење и сервис на громобранската инсталација во сите основни училишта, детски градинки и во општината; Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 500.000,00 денари

5. Редовна пролетна-есенска дератизација во сите основни училишта, детски градинки и на околу 3.600 шахти на подрачјето на Општината заради заштита на човековата околина од глодари и нивно уништување. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 300.000,00 денари 6. Јавен повик за доделување финансиски средства на доброволни противпожарни друштва на територијата на Општина Карпош. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 300.000, 00 денари 7. Обука на просторната единица за заштита и спасување и тоа: • курс за укажување прва медицинска помош, • обука за противпожарна заштита, • обука за спасување на затворени води, и • обука за спасување на отворени води. Обуката се изведуваше во Центарот за обука при Црвен крст - Струга и во обуката учествуваа 12 припадници од просторната единица. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 270.000,00 денари

4. Испитување на отпор за распростирање на заштитно заземјување на приклучоците. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 260.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

337


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра

Материјално - технички средства и опрема со коишто располага Универзалната единица за заштита и спасување на Општина Карпош, се следните:

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 2014 ГОДИНА Формирање на Универзалната единица за заштита и спасување на Општина Карпош Врз основа на член 15, став 9 и став 5, како и член 6 од Законот за Град Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/04 и 158/11), член 21 и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 4, став 2, член 34, став 1, точка 2 и член 94, став 3 од Законот за заштита и спасување („ Службен весник на Република Македонија“ бр.36/04; 49/04; 86/08; 85/09; 124/10; 18/11 и 41/14), како и врз основа на Уредбата за видот, големината и организирањето на силите за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија“ бр.12/06), Советот на Општина Карпош, на дваесет и петтата седница, одржана на 10 декември 2014 година, донесе одлука за начинот на формирање на Просторни сили за заштита и спасување, како и за видот, големината и организирањето на истите. Заради спроведување на подготовки и преземање на мерки за заштита и спасување на луѓето и на материјалните добра од воени разурнувања, од природни непогоди и од други техничко - технолошки несреќи и отстранување на предизвиканите последици, определен е начинот за формирање на Просторни сили за заштита и спасување, за дејствување на подрачјето на Општина Карпош. Како дел од Просторните сили за заштита и спасување, функционира и Универзалната единица за заштита и спасување на Општина Карпош и како такви се во постојана координација во случај на природни непогоди. Универзалната единица за заштита и спасување на Општина Карпош е во големина на вод. Таа се формира исклучиво од градоначалникот на Општина Карпош, се опремува со материјално-технички средства и опрема и членовите се обучуваат и се оспособуваат за: • • • • •

ЗА УЧЕСТВО ВО СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ ЕДИНИЦАТА РАСПОЛАГА СО: Гумен чамец МАЕСТРАЛ 11.2

кол.

1

Гумен чамец МАЕСТРАЛ Ф-2

кол.

1

Гумен чамец МАЕСТРАЛ РАФТИНГ РИС 7

кол.

1

Дрвени весла кану

кол. 11

Заштитни елеци

кол. 14

Вонбродски мотор МЕРКЈУРИ МАРИНЕ Ф-9.9 М

кол.

1

Електричен мотор - МОТОР ГВАЈД ТРУСТЕР Т 36

кол.

1

Моторна пумпа за вода 1.000 литри во мин. со црева

кол.

2

Шатор за 8 лица

кол.

1

Гумен комбинезон-чизма,водонепропустлив

кол.

6

Заштитна кацига за чамец, пластична, отпорна на удар

кол. 10

Гумени чизми до колена

кол. 40

Прва неодложна медицинска помош; Гаснење на помали почетни пожари; Спасување на загрозени и затрупани лица во плитки урнатини; Учество во засолнување и Евакуација и згрижување на население.

www.karpos.gov.mk

339


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра

ЗА УЧЕСТВО ВО СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕДИНИЦАТА РАСПОЛАГА СО: Заштитна маска Панорама

кол.

15

Заштитно цедило за маска

кол.

15

Заштитна маска обична

кол.

30

Противпожарни челични метли со дршка

кол.

40

Грбна пумпа за гаснење пожар Б-25

кол.

8

Санитетска торба со опрема

кол.

3

Санитетско носило за повредени

кол.

3

Гумени чизми до колена

кол.

40

Прв завој 100% памук Санитетска торба од платно со завој, триаг. марама, вата и др.

кол.

50

кол.

2

Пожарникарска секира

кол.

3

Копач со дршка

кол.

3

Чекан од 5 кг со дршка

кол.

3

Лост ќускија челичен

кол.

3

Лопата со дршка

кол.

3

www.karpos.gov.mk

Универзалната единица за заштита и спасување на Општина Карпош, според планот и програмата на одделението за заштита и спасување, секоја година врши едукација за нејзините припадници, која вклучува теоретски и практични обуки. Обуките се изведуваат во соработка со Црвениот крст на Република Македонија. Темите на обуките се во доменот на заштитата и спасувањето на граѓаните и на материјалните добра во случај на поплави, земјотреси, пожари и други несреќи. Се врши годишна обука која опфаќа предавања за спасители на отворени води, давање прва неодложна медицинска помош, методски единици за подготвеност и дејствување во случај на катастрофи (поплави, земјотреси, пожари и др.) и методски единици за противпожарна заштита.

Предавањата и практичната обука ги изведуваат еден меѓународен инструктор за безбедност на вода, двајца национални инструктори за безбедност на вода, помлад инструктор за безбедност на вода, меѓународен инструктор за подготвеност и дејствување во случај на катастрофи и меѓународен тренер за давање прва неодложна медицинска помош. Припадниците по завршената обука полагаат тестови за новостекнатите вештини од областа на заштитата и спасувањето од природни непогоди и други катастрофи и се стекнуваат со сертификати како постари спасители, спасители и помлади спасители на отворени води. Исто така, се полага теоретски и практичен дел од областа на противпожарната заштита, давање прва неодложна медицинска помош и припадниците на единицата се стекнуваат со уверенија за завршената обука.

341


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра

3. Испитување, мерење и сервис на громобранската инсталација во сите основни училишта, детски градинки и во општината.

Поддршка за време на поплавите во Обреновац, Р. Србија Во мај 2014 година, во согласност со сите советнички групи од Советот на Општина Карпош, Карпош даде поддршка во справувањето со последиците од поплавите во Обреновац, Р. Србија. Беше испратена една екипа од 15 членови, обучени за спасување на вода со соодветна опрема: два чамци за спасување, од кои едниот моторен, комплетна опрема за спасување, пумпи за испумпување вода, појаси за спасување итн. Екипата и целата спасувачка опрема беа ставени на располагање на Владата на Република Македонија, односно беа дел од конвојот на Владата кој се упати кон подрачјата на Република Србија, коишто настрадаа од поплавите.

Соработка со Дирекцијата за заштита и спасување Одделението за заштита и спасување при Општина Карпош, во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување, во јуни 2014 година учествуваше на вежбовни активности од областа на заштитата и спасувањето во приватната болница „Аџибадем Систина“, која се наоѓа на територија на Општина Карпош.

Редовни годишни активности 1. Редовен сервис и одржување на противпожарни апарати во општината, урбаните и месните заедници, основните училишта и детските градинки; Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 145.000,00 денари

Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 540.000,00 денари 4. Редовна пролетна-есенска дератизација, како и вонредна дератизација поради епидемија на жолтица во месец август во сите основни училишта, детски градинки и на околу 3.600 шахти на подрачјето на Општината заради заштита на човековата околина од глодари и нивно уништување. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 500.000,00 денари 5. Испитување на отпор на изолација на електричната инсталација во сите основни училишта, детски градинки и во општината. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 245.000,00 денари 6. Сервис и одржување во исправна состојба на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење на огништата-котлите за парно греење во основните училишта и во детските градинки. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 350.000,00 денари

2. Редовен сервис и одржување на хидрантската инсталација во општината, во урбаните и месните заедници, во основните училишта и во детските градинки. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 98.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

343


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 2015 ГОДИНА

5. Испитување, мерење и сервис на громобранската инсталација и заштитно заземјување на електрични инсталаци во основните училишта, во детските градинки и во општината. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 307.000,00 денари

1. Oбука на просторната единица за заштита и спасување и тоа: • курс за укажување прва медицинска помош, • обука за противпожарна заштита, • обука за спасување на затворени води и • обука за спасување на отворени води. Обуката ја посетија и успешно ја завршија 13 (тринаесет) припадници од просторната единица на Oпштина Карпош, а се изведуваше во Центарот за обука при Црвен крст - Струга.

6. Сервис и одржување во исправна состојба на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење на огништата-котлите за парно греење во основните училишта и во детските градинки. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 286.000,00 денари

Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 250.000,00 денари 2. Редовна пролетна-есенска дератизација во сите основни училишта, детски градинки и на околу 3.600 шахти на подрачјето на Општината заради заштита на човековата околина од глодари и нивно уништување. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 550.000,00 денари 3. Редовен сервис и одржување на противпожарните апарати во општината, во урбаните и месните заедници, во основните училишта и во детските градинки. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 197.000,00 денари 4. Редовен сервис и одржување на хидрантската инсталација во општината, во урбаните и месните заедници, во основните училишта и во детските градинки. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 100.000,00 денари

www.karpos.gov.mk

345


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра

Редовни годишни активности

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 2016 ГОДИНА Справување со поплавите во Скопско Во справувањето со поплавите во Скопскиот регион во 2016 година, активно учество зема Универзалната единица за заштита и спасување на Општина Каршош, но и вработените во Општината. 65 вработени од Општина Карпош, предводени од градоначалникот Стевчо Јакимовски, работеа на расчистување на теренот и на куќите во поплавените подрачја во Општина Гази Баба. Единицата за заштита и спасување на Општина Карпош работеше со 20-члена екипа. Стручната екипа се упати на терен и помагаше во санирање на штетите со комплетна опрема специјализирана за вакви кризни ситуации. Дополнително, Општината испрати и пет градежни инженери за проценка на штети. Во овој период се процесираа и барањата од граѓаните за евентуалните штети настанати од поплавите во Општина Карпош. Инаку, благодарение на 30-километарската атмосферска и фекална инфраструктура изградена од локалната самоуправа, се избегнаа поголеми последици од водената стихија. Општина Карпош, за време на водената стихија што го зафати Скопје, фактички имаше само една „слаба точка“, а тоа е улицата „Јуриј Гагарин“ на спојот со улицата „Кораб“, каде што се слеваат водите од Средно Нерези. Уште во текот на врнежите на територијата на Карпош, на најклучните места, на улиците „Московска“ и „Хелсинки“ каде што беа поплавени четири куќи, на улица „Прашка“ (еден подрум и едно сметководствено биро) и два подруми во згради на улица „Јуриј Гагарин“, интервенираше Единицата за заштита и спасување и беше континуирано на терен.

Вежбовни активности Во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување, во мај 2016 година, Општина Карпош зема учество и во вежбовните активности од областа на заштитата и спасувањето на воениот полигон Криволак.

www.karpos.gov.mk

1. Спроведе обука на просторната единица за заштита и спасување и тоа: • курс за укажување прва медицинска помош (обука), • обука за противпожарна заштита, • обука за спасување на отворени води. Обуката ја посетија и успешно ја реализираа 12 (дванаесет) лица од просторната единица за заштита и спасување на Општина Карпош, а се изведуваше во Центарот за обука при Црвен крст - Струга. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 250.000,00 денари 2. Редовен сервис на противпожарни апарати во основните училишта, во детските градинки, во објектот на Општина Карпош, во урбаните - месните заедници. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 145.000,00 денари 3. Редовен сервис и одржување на хидрантската инсталација во општината, во урбаните и месните заедници, во основните училишта и во детските градинки. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 100.000,00 денари 4. Редовна дератизација во сите основни училишта, детски градинки и на околу 3.600 шахти на подрачјето на Општината заради заштита на човековата околина од глодари и нивно уништување. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 370.000,00 денари 5. Сервис и одржување во исправна состојба на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење на огништата-котлите за парно греење во основните училишта и во детските градинки. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 300.000,00 денари 6. Обезбедување на манифестацијата „Водици“ од страна на единицата за спасување на води.

347


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ Одделение за заштита и спасување на граѓани и материјални добра

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА ПРВАТА ПОЛОВИНА НА 2017 ГОДИНА 1. Редовна дератизација во сите основни училишта, детски градинки и на околу 3.600 шахти на подрачјето на Општината заради заштита на човековата околина од глодари и нивно уништување. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 330.000,00 денари 2. Испитување, мерење и сервис на громобранската инсталација во сите основни училишта, детски градинки и во општината. Средства обезбедени од: Општина Карпош Вкупен буџет: 460.000,00 денари

www.karpos.gov.mk


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ Oдделение за информатичко комуникациска инфраструктура

349


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ Oдделение за информатичко комуникациска инфраструктура

Систем за управување со документи (Document Management System – DMS)

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО ОБЛАСТА НА ИНФОРМАТИЧКАТА ТЕХНОЛОГИЈА

Големиот број интегрирани модули во секојдневната работа на Општина Карпош налагаат да бидеме во тек со светските трендови за развој на информатичката технологија. Информатичката технологија е нераскинлив дел од функционирањето на Oпштина Карпош. Наша главна цел беше и останува да овозможуваме услови за подобра, поквалитетна услуга за нашите граѓани. Во насока на остварување на оваа цел, во изминатиот период, Одделението за информатичко комуникациска инфраструктура работеше во согласност со годишните програми за работа, кои вклучуваа имплементација на различни информатички системи, одржување и воведување софтверски решенија, едукација на администрацијата за подобро опслужување на граѓаните од аспект на информатичките трхнологии и слично. Горди сме на престижната награда од областа на информатичкото општество, која во 2013 година беше доделена за најголем ECDL (European Computer Driving Licence) проект - обука во администрацијата во Македонија. Во продложение преглед на реализираните активности и проекти во областа на информатичката технологија во периодот 2013 – 2017 година.

Го реализиравме Системот за управување со документи (Document Management System – DMS), кој претставува информатички систем за управување со документација во хартиена и во електронска форма и управување со деловни процеси. Системот за управување со документи во целост ги поддржува воспоставените деловни процеси на договорниот орган, како и законските регулативи на Република Македонија. Системот овозможува електронско управување на документацијата (барања, акти, решенија и сл.) од моментот на нејзиното креирање (електронско креирање во самиот систем, увоз во електронска форма и/или скенирање), преку целиот нејзин животен циклус (динамичко генерирање на права и улоги на корисници) па сè до моментот на архивирање (одобрување, потпишување и издавање документи). Преку овој проект се зголеми оперативната ефикасност на Општината и квалитетот на услугите што им ги испорачуваме на граѓаните. Воедно се намалија и трошоците за употреба на хартија и за тонери. Проектот се реализираше во текот на 2014 - 2015 година. Средства обезбедени од: Буџет на Општина Карпош за 2014 година Буџет: 33.248 денари

Тренинг за ECDL (European computer driving licence) Во 2013 година беа реализирани едукација и тестирање на вработените за компјутерска писменост од страна на ИТ-академијата B-kings. Преку овие обуки вработените во Општината се стекнаа со напредни знаења од областа на информатичката технологија, со што се во можност побрзо и поефикасно да ги извршуваат своите работни задачи. Овој проект ја опфати целокупната администрација на Општината, за што градоначалникот Јакимовски ја доби престижната награда „Дискоболос“ за најголем проект - обука во администрацијата во Македонија. Оваа награда беше доделена од ЈИСА (Јединствени информатички савез Србије) во соработка со Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), European Economic Chamber of Trade Commerce and Industry (EEIG), регионална економска комора, информатички асоцијации и голем број домашни експерти кои го составуваат интернационалното жири. Средства обезбедени од: Буџет на Општина Карпош за 2013 година Буџет: 2.230.058 денари

www.karpos.gov.mk

351


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ Oдделение за информатичко комуникациска инфраструктура

Набавка на хардвер Проект „Карпош во иднината“

Веб-страница на Општина Карпош

Реализација на проектот со изготвување временска капсула, која ги спои младите основци од општината Карпош преку креативно размислување за иднината на општината Карпош во областа на информатичкото општество и футуристичките идеи. Капсулата се постави во дворот на ОУ „Лазо Трповски“, со датум на отворање за 20 години. „Временската капсула“ е креативниот наслов на оваа манифестација и во неа, прераскажана преку уметнички цртежи на основците, се сублимирани визиите за тоа како тие ја гледаат својата општина во иднина, односно по две децении од денешниот датум. Овој проект опфати повеќе од 500 ученици од основните училишта.

Веб-страницата на Општина Карош беше целосно ребрендирана од Ultra системи и предадена на Општина Карпош со значително подобрување на алатките како и со воведување нови. Во функција се стави пребарувачот на веб–страницата, преку кој граѓаните можат да навигираат до саканата информација. Исто така се воспостави можноста за е-барање како и интеграција на ГИС–системот, преку кој граѓаните можат да пристапат до саканите податоци од областа на геоинформационите системи.

Средства обезбедени од: Буџет на Општина Карпош за 2014 година Буџет: 150.000 денари

Средства обезбедени од: Буџет на Општина Карпош за 2015 година Буџет: 103.250 денари

Согласно со светските стандарди на информатичката технологија, годишно се вршеа набавки на компјутерска опрема за општинската администрација и за Советот на Општина Карпош. Секоја година беа набавувани нови компјутерски системи, сè со цел поефикасно функционирање на општинската администрација. Средства обезбедени од: Буџет на Општина Карпош за 2013 - 2017 година Буџет: 4.544.703 денари

Одржување на софтверската платформа ARCGIS Дел од ИТ-секторот задолжен за функционирањето на геоинформационите системи (GIS) континуирано работеше на одржување на оваа платформа како и на унапредување на функционирањето на софтверската платформа ARCGIS со која располага Општина Карпош. Во 2016-та, базичната платформа ја надградивме со најнова верзија и го имплементиравме системот за вадење извод од ДУП со само неколку чекори. Истовремено беше извршена и едукација на вработените што ја користат оваа платформа. Средства обезбедени од: Буџет на Општина Карпош за 2013 - 2017 година Буџет: 1.819.139 денари

www.karpos.gov.mk

353


СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ Oдделение за информатичко комуникациска инфраструктура

Имплементирање лиценци за оперативни системи, антивурис програма и Microsoft office Согласно со законските регулативи на РМ и ISO-стандардите, Одделението за информатичко комуникациска инфраструктура на Општина Карпош секоја година вршеше имплементирање на нови лиценци за оперативни системи како и набавка на антивирус програма и пакетот Microsoft office. Средства обезбедени од: Буџет на Општина Карпош за 2013 - 2017 година Буџет: 95.000 денари

Тековни активности на ИТ-сектор Како тековни активност на ИТ-секторот ги издвојуваме: • Одржување на софтверските модули; • oдржување на хардверот со кој располага; • одржување на компјутерската мрежа, оперативните системи и оперативните програми; • имплементирање електронски потписи (дигитални сертификати); • одржување на веб-страницата и на Фејсбук-страницата на Општина Карпош; • oбезбедување електронска комуникација со граѓаните; • изготвување спецификации за тендерите и за јавните набавки што се дел од информатичката технологија; • комплетна поддршка на администрацијата во сите сфери на ИТ.

www.karpos.gov.mk


www.karpos.gov.mk


СОДРЖИНА СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА ОПШТИНА КАРПОШ

НАЈДОБРОТО ЗА ГРАЃАНИТЕ НА КАРПОШ ВО ПЕРИОДОТ 2013 -2017 ГОДИНА.

25 ПРИЧИНИ ПО ШТО Е КАРПОШ ПРВ, ЕДИНСТВЕН ИЛИ ПОИНАКОВ.

6-7

УРБАНА ЗАЕДНИЦА КАРПОШ 1

23

УРБАНА ЗАЕДНИЦА КАРПОШ 2

33

УРБАНА ЗАЕДНИЦА КАРПОШ 3

41

УРБАНА ЗАЕДНИЦА КАРПОШ 4

57

УРБАНА ЗАЕДНИЦА ВЛАДО ТАСЕВСКИ

67

УРБАНА ЗАЕДНИЦА ТАФТАЛИЏЕ 1

75

УРБАНА ЗАЕДНИЦА ТАФТАЛИЏЕ 2

89

УРБАНА ЗАЕДНИЦА ВЛАЕ 1

99

УРБАНА ЗАЕДНИЦА ВЛАЕ 2

111

УРБАНА ЗАЕДНИЦА КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ

121

УРБАНА ЗАЕДНИЦА ПЕЦО БОЖИНОВСКИ - КОЧО

133

УРБАНА ЗАЕДНИЦА ЗЛОКУЌАНИ

147

МЕСНА ЗАЕДНИЦА НЕРЕЗИ

153

МЕСНА ЗАЕДНИЦА БАРДОВЦИ

163

8-14 СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА И АРХИВСКО - АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

19-172

15-18

СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

173-180

181-212


СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА

СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

213-234

235-306

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

235

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

253

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КУЛТУРА И СПОРТ - КУЛТУРА

277

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КУЛТУРА И СПОРТ - СПОРТ

289

СЕКТОР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И ИНФОРМАЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИК

307-316

317-326

327-354

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ И МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОБРА

333

OДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАТИЧКО КОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА

349

www.karpos.gov.mk


www.karpos.gov.mk

Profile for Opstina Karpos (Municipality of Karpos)

Посветено за граѓаните на Карпош 2013-2017  

Најдоброто за граѓаните на Карпош во периодот 2013-2017 година Покрај уникатната енергија на карпошани и традицијата за висок квалитет на ур...

Посветено за граѓаните на Карпош 2013-2017  

Најдоброто за граѓаните на Карпош во периодот 2013-2017 година Покрај уникатната енергија на карпошани и традицијата за висок квалитет на ур...

Advertisement