Page 1

KARPO[

Весник на локалната самоуправа јануари 2012 • бр. 13 • година 3

ТРАГИ ВО СНЕГ ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ГРАФИЧКА МАПА интернационална градинка битка за иднината на македонија

ВИСтинита зимска бајка

Грижа за бездомници


окус За мене дадениот збор е како банкарска гаранција од прва ка­тегорија

Стевчо Јакимовски

ОД МОЈ АГОЛ

Траги во снег Како се справивте со не­ вол­јите што ги донесе го­ле­ми­ от студ и снегот годинава? Петанесеттина сантиметри снег не би требало да прет­ста­ ву­ва ни­ка­ков проблем, особено не за Општина Карпош. Општината нав­реме имаше избрано фирма која ќе ја врши зимската служба и за таа цел издвои 2,7 милиони денари. Немаше место во општината од каде што граѓанит не можеа да изчезат со своите возила. Напротив, улиците кон Трнодол, Жданец, Ловќенска, Нерешка, надвозникот и црк­вата во Бардовци, одосно сите критични места, иако се обврска на Градот Скопје, во интерес на нашите граѓани ги одржуваме во кон­ти­ нуи­тет. Точно дека помалите улици не беа докрај расчистени, но тоа е затоа што кај најголемиот дел од нив имаше паркирани возила. Точно е и тоа дека бевме единствени кои донесовме одлука за пре­ кин на наставата. Во таа недела се соочивме со енормни студови. Са­кам да наг­ласам уште еднаш дека прекинот на наставата не беше по­ра­ди сне­гот, туку заради студот. Наша цел беше, но и наша обврска да ги заш­ти­тиме децата од разболување, посебно што во тој период и од Цен­ та­рот за јавно здравје известија дека два и пол пати се зголемени раз­­бо­ лу­вањата од грип, а и без тоа 10 % од децата не посетуваа настава. Советниците на ВМРО-ДПМНЕ гласаа против одлуката иако иницијативата беше нивна? Не гласаа сите против. Четворица беа „против“, еден „за“ и еден „воз­држан“. Бев вчудоневиден од ваквата промена на нивниот став, бидејќи ова беше нивна иницијатива. На 6-ти февруари, вечерта око­ лу 20.30 часот, во неколку наврати телефонски ми се обратија и ме мо­ леа да свикаме вонредна седница со единствена точка за прекин на нас­тавата со образложение дека скратените часови не даваат никаков ефект. Јас ги препрашав дали цврсто стојат зад ова барање, а тие енер­ гич­но ми тврдеа дека ќе опстојат. Но, за жал не се случи така. Поради так­вото однесување на поединци политичари, велат дека политиката е не­морална. За мене дадениот збор е како банкарска гаранција од прва ка­тегорија. Ги отворивте вратите и за бездомниците. Дали е и тоа ваша об­ врс­ка? Според законот не се наша обврска, туку на Министерството за труд и со­ци­јална политика. Но, кога се во прашање човеки животи, един­ст­вен закон е етиката, човештината и обврската да се спасат тие луѓе.Се­пак тие не можат да се спасат само со чајче и ќебе и повторно да завр­шат на улица или под мост на минус 22оС. Само прашање на де­нот беше кога некој ќе почине од студот што и се случи. За тоа некој мо­ра да понесе одговорност. Затоа ги отворивме вратите на урбаните за­ед­ници, а на бездомнците им дадовме топла постела и храна. Ние един­ствени ја имаме и Просторната единица за заштита и спасување, снабдена со кревети, ќебиња и севкупна опрема за вакви вон­редни сос­тојби. Сепак, им должам огромна благодарност и на фир­мите кои вед­наш се одгласија на нашиот потег и се јавија да до­ни­раат средства и храна за помош на бездомниците. Зимата заминува, што потоа? Подготвуваме проекти, распишуваме тендери за оваа година. Ќе имаме нова градежна офанзива, особено во делот на Козле, затоа што овој дел малку како да беше запоставен, но ќе работиме и во другите ур­бани заедници. Ќе има уште нови фасади, нови две училишта ќе би­ дат реконстуирани. За спортот, културата, уметноста и натаму ќе про­ дол­жи поддршката, како и на нашите сограѓани кои се социјално за­ гро­зени. Виолета Цветковска Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

3


ВО ОВОЈ БРОЈ KARPO[

Весник на локалната самоуправа јануари 2012 • бр. 13 • година 3

ТРАГИ ВО

ВЕТЕНО-СТОРЕНО

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ГРАФИЧКА МАПА интернационална градинка

ВИСтинита зимска бајка

Грижа за бездомници

битка за иднината на македонија

Продолжуваме со инфраструктурни зафати

6-9 Издава Општина Карпош ул. „Демир Трајко“ бб 1000 Скопје, Р. Македонија тел.: 02 / 30-61-353 факс: 02 / 30-71-040 kontakt@karpos.gov.mk www.karpos.gov.mk Издавачки совет Стевчо Јакимовски Даница Мартиновска Димче Мешковски Живко Трајановски Главен и одговорен уредник Виолета Цветковска

НА ТИ СО… Пионерски потфати на „ВЕНС инжењеринг“

14-15

НА КАФЕ КАЈ… Нуредин - човек со две националности

22-23

Уредување и редизајн Миле Раденковиќ Редакција Елена Кузмановска Ива Манова

Овој број ликовно-графички го подготвија М. Раденковиќ и ПРОАРТ д.о.о. Лектура Ангелина Николовска Фотографија М. Раденковиќ Ива Манова

4

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

СОРАБОТКА прва интернационална градинка во карпош

27

НАЈ ВО КАРПОШ Наш, а светски филателист

30-31


АКЦИИ СИБИР ВО КАРПОШ Оваа година снегот не не изненади.Иако кај нас дој­де последен од целото опкружување, им пре­диз­ ви­ ка доста главоболки на граѓаните. Годинава имав­ме вистинска сибирска зима, со многу снег и екс­тремно ниски, поларни температуи од минус 20°C. Сепак општинските служби беа на­ вре­ ме подготвени да ги спречат неприликите што ги создава снегот. Општината Карпош има ан­га­жи­ра­ но и 70 сезонски работници кои со соодветна оп­ре­ ма се ангажираa за чистење на тротоарите и патеките (би­дејќи за коловозите имаме ангажирано фирма-изведувач). Посебен акцент при чистењето на сне­гот од страна на овие работници беше ставен на чис­тењето на приодите кон амбулантите, ав­то­ бус­ки­те станици, училиштата, градинките и супер­ мар­ке­тите. Се чистеа сите сервисни и станбени улици на територијата на Општина Карпош, како и потешко проодните патишта во Бардовци, кон конаците и кон црквата, улиците во Жданец, Трнодол и Горно Нерези. Екипите беа постојано на терен и истураа сол долж улиците при што беа потрошени околу 25 тони сол. Во чистењето се приклучија и дел од општинските службеници кои ги чистеа патеките и тротоарите низ општината со помош на специјални машини за чистење снег.

принуден распуст заради студот Советот на Општината Карпош донесе одлука за прекин на наставата во основните училишта кои работат на територијата на оваа општина. Од­ лу­ката беше донесена првенствено поради екст­ рем­но ниските температури. Интенцијата беше, во најстудените денови, децата кои се на најчув­ст­ви­ телна возраст да се заштитат од настинки и по­се­ риозни разболувања со тоа што ќе беа изложени на исклучително студено време, при одење и вра­ ќа­ње од училиште. Поради лошите зимски ус­ло­ви, над 10 от­сто од учениците не присуствуваа на нас­ та­ва. Ре­ал­но, нашите деца и не се подготвени за по­јаки зим­ски услови како што се овие, би­деј­ќи, нај­го­ле­ми­от дел од нив на училиште одат со па­ти­ ки, дури и зиме. Институтот за јавно здравје соопшти дека во овој период се регистрирани два­­ ипол пати по­ве­ќе заболени од грип во спо­ред­ба со ис­тиот период ла­ни, што беше допол­ни­те­лен при­ лог кон нашата одлука. Оваа одлука, Градоначалникот, а потоа и Со­ве­ тот ја донесоа во консултација со сите со­вет­нич­ки гру­пи кои учествуваат во работата на Со­ветот на Опш­ти­ната Карпош, а иницијатори беа прет­став­ ници од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ. За ваквата одлука гра­до­на­чал­никот Стев­чо Ја­ки­мов­ ски лично контак­ти­ра­ше и со прет­ставници на Ми­нистерството за об­ра­­зо­ва­ние. В. Ц.

Општина Карпош интервенираше и ги ис­чис­ ти патиштата кои водат кон населбите Лака и Гр­ чец кои припаѓаат на Општина Сарај, како и пат­ ни­от правец од улица Козле до манастирот „Св. Пантелејмон“ и патниот правец кон село Бар­дов­ ци кои исто така се надлежност на Градот. Мора да напоменеме дека Општина Карпош не­ ма свое комунално претпријатие, а според законот не можеме да имаме. Нашата обврска за зимската служ­ба е само да ги одржуваме коловозите на ули­ ци­те. За та цел, од Фондот за патишта, добиваме 2,7 ми­лиони денари годишно. Е. К.

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

5


Дипл. град. инж. Петар Ивановски, раководител на Секторот за уредување на градежно земјиште и комунални работи

ПРОДОЛЖУВАМЕ СО ИНФРАСТРУКТУРНИ зафати

Во согласност со Програмата која ја донесовме на Советот на Општината Карпош и годинава со исто темпо продолжуваме со инфраструктурни зафати во сите Урбани заедници на Општината, вели г. Петар Ивановски Инфраструктурните проблеми, добрите ас­фал­ ти­рани и изградени улици, функционалните ат­мо­ сфер­ски и фекални канализации, убавите фасади, тро­тоарите, паркиралиштата, се оние секојдневни „главоболки“ на граѓаните на Карпош, на што тие и нај­многу посветуваат внимание. Секоја година ба­ ра­њата за реконструкции и интервенции во оваа сфе­ра на работење на локалната власт се нови и но­ ви. Секторот кој е „дежурен“ за решавање токму на овие секојдневни потреби на карпошовци е оној за градежни работи. Кои се плановите за оваа 2012 г., разговаравме со првиот човек на овој Сектор, дипл. град. инженер Петар Ивановски: – Во согласност со Програмата која ја донесовме на Советот на Општината Карпош, за оваа пригода, како приоритетни би ги издвоил објектите кои ќе се изведуваат по урбаните заедници:

6

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

ул. „Никола Тесла“

ул. „Даскал Камче“


УЗ „Карпош 1“

- Во УЗ „Карпош 1“ за оваа година планираме ре­­­кон­струкција и асфалтирање на улиците Даскал Кам­че и Гиго Михајловски, како и еден дел од кра­ кот на Никола Тесла кој оди покрај оградата на по­ ли­циската станица. Тие улици беа целосно реконструирани пред осум-девет години, но поради новите доградби и над­градби во тој дел од општината, од уличната мре­жа речиси не остана ништо. Имаше доста пре­ ко­пи за изведба на атмосферска канализација, за при­клучоци на разни кабелски оператори. Тогаш сè уште го немавме донесено Правилникот (кој сега ве­ќе функционира две години) кој наложува секој што ќе направи прекоп-ископ да добие од Опш­ти­

ул. „МАНАПО“ на­та соодветно одобрение за тоа. Со тоа ќе го зао­ кру­жиме целиот комплекс на УЗ „Карпош 1“. Ова се покапиталните работи на кои ќе им се посветиме во овој дел од општината, но програмата за работа е от­ворена, па доколку се јави некоја потреба, патека или проширување на паркинг-простор, секако дека ќе интервенираме. Минатата година направивме два паркинг-простори на улицата Гиго Михајловски број 10 и 4, за 30 и 50 возила.

УЗ „Карпош 2“

ул. „Бранислав Нушиќ“

- Во УЗ „Карпош 2“ планираме реконструкција и ас­фалтирање на улиците Бранислав Нушиќ, Руѓер Бошковиќ и Веселин Маслеша. Кај нив е извршена реконструкција на тро­то­а­ ри­те, па за ова година ни остана само ас­фал­ти­ра­ње­ то. Истото важи и за дел од Шекспирова, за која имав­ме реакција од граѓаните дека буквално ја „на­ пад­наа“ и преку ноќ беше ископана на неколку мес­ та каде што се поставуваа подземни инсталации од најразлични оператори. Таа сега е закрпена, но и та­ му е потребна интервенција, односно асфалтирање.

УЗ „Карпош 3“

- Во УЗ „Карпош 3“, во поголем дел на ули­ците извршивме реконструкција, ни остана само улицата ул. „Руѓер Бошковиќ“

ул. „Веселин Маслеша“

ул. „Разловечко Востание“

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

7


Карпошово востание, каде што беше извршена реконструкција на топловодот од страна на АД „Топ­ лификација“, па ни остана тој да го ре­ кон­ струираме. Исто така, е потебна рекон­ст­рук­ција на улицата Манапо, таа е улица која ги по­вр­зува двата булевари Партизански одреди и Илин­ ден. Таа е градска улица, но бидејќи тука се наоѓа го­лемиот трговски центар „Скопје сити мол“ кој сè уште е во градба има голем промет на тешки то­вар­ни возила и во интерес на граѓаните, ние мораме са­мите да интервенираме и да ја реконструираме и таа улица. ул. „Бриселска“

УЗ „Карпош 4“

- Во УЗ „Карпош 4“ минатата година се на­пра­ве­ ни на­вистина многу зафати, останаа само улиците Во­­ден­ска и дел од Разловечко востание. Овие улици ќе ги реконструираме оваа година и со завршување на двата паркинга на улицата Вич, во тој дел од Карпош 4 ќе бидат завршени сите ра­ бо­ти. Отворени сме за барањата на граѓаните за од­ дел­ни патеки, ако постои можност за проширување на дел од тротоарите, но мислам дека Карпош 4 е ре­конструирана темелно и нема да има потреба од не­кои капитални зафати.

УЗ „Тафталиџе 2“

ул. „Његошева“

- Во УЗ „Тафталиџе 2“ лани рекон­стру­и­рав­ме доста улици. За оваа година ни останаа само два крака од улицата Његошева, реконструкција и ас­ фалтирање на улиците Бриселска, Будим­пеш­тан­ска и Осло. Меѓутоа, претходно, на улиците Бу­ димпештанска и Осло треба да се изгради ат­мо­ сферска канализација. За таа цел се изготвени про­ ек­ти, со тоа што овие канализации ќе бидат повр­за­ ни со атмосферската канализација која ќе биде изве­ дена долж улицата Московска до основното учи­лиште „Братство“. Со овие неколку интер­вен­ ции, населбата Тафталиџе 2 годинава планираме це­лосно да ја завршиме.

УЗ „Тафталиџе 1“

ул. „Будимпештанска“

ул. „Осло“

8

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

- Во УЗ „Тафталиџе 1“ оваа година ќе ги рекон­ стру­ираме и ќе ги асфалтираме улиците Прашка и Па­риска. Во УЗ „Владо Тасевски“ за годинава ни ос­ та­на асфалтирање на улицата Каирска. Тоа можевме да го сториме и лани, но на барање на граѓаните, кои чекаат промена на водоводните цевки кои се кан­церогени со нови, еколошки, ќе чекаме потоа да ја завршиме започнатата реконструкција, по ком­ пле­тирање на подземната инфраструктура. Ќе се ас­фалтира и Багдадска, дел од Алжирска, Каирска, како и пробивање на улицата Борка Талески. За улицата Борка Талески се изготвени проекти за атмосферска, фекална и водоводна мрежа, како и за ново улично осветлување.


УЗ „Нерези“

Во делот на УЗ „Нерези“ ни остана дел од ули­ца­ та Ванчо Мицков, каде што треба да се направат ог­ ра­дите, откако ќе се повлечат еден метар повнатре, за да се направи неопходниот тротоар и да се ас­ фал­тира улицата. Во овој дел ќе има изградба на ат­ мо­сферска и фекалната канализација на краците од улицата Ванчо Мицков.

УЗ „Влае 2“

Во УЗ „Влае 2“ за оваа година се планира ре­кон­ ст­рукција и планирање на улиците Кленоец, Вла­ди­ мир Каваев, Просек и др. Претходно на истите ќе се из­врши, по потреба, реконструкција на ат­мо­сфер­ ска­та канализација. Во план е да се изгради и во­до­ вод со профил ф-250 мм, за овој дел од населбата Влае 2. Иако водоводот е обврска на Градот, сепак, ова ќе биде проект на Општината Карпош.

ул. „Прашка“

УЗ „Кузман Јосифовски-Питу“

- Во УЗ „Кузман Јосифовски-Питу“ ла­ ни се направија доста градежни зафати, а за оваа го­­ди­на ни остана да го асфалтираме вториот дел од ули­­ цата Миле Поп Јорданов и тоа од раскрсницата на улицата Братфордска до излезот од улицата Коз­ле. Таму ја реконструиравме атмосферската, фе­кал­на­та канализација, ги направивме тротоарите, ка­бел­­ски­ те оператори ги поставија своите водови и ос­тана само асфалтирањето. На овој потег ни ос­та­на само уште да се асфалтира. Во делот од левата страна на улицата Козле, одеј­ќи кон Нерези, продолжуваме со работа на Ле­ рин­ска, Милан Марковиќ, Пијанец, Крчин, Лов­ќен­ ска и Стрезово. За оваа година се планира да се из­ гра­ди фекалната канализација по улиците Лов­ќен­ ска, Милан Марковиќ, Пијанец и Крчин, по што тие ќе бидат асфалтирани.

ул. „Милан Марковиќ“

УЗ „Пецо Божиновски-Кочо“

- Во УЗ „Пецо Божиновски-Кочо“ за оваа го­дина се планира реконструкција на улицата Јан Хус и дел од нејзините краци, како и ре­кон­ст­рук­ција на дел од тротоарите во населбата Трнодол.

ул. „Стрезово“

МЗ „Бардовци“

- Во МЗ „Бардовци“ за оваа година се планира ре­­кон­струкција на улица „2“, како и реконструкција долж неа во делот од фекалната канализација. Не се ис­клучени и интервенции од страна на Општината на барање од граѓаните. Што се однесува, пак, до МЗ „Злокуќани“, Општината Карпош планира да из­врши реконструкција и санација на дел од улич­ нат­а мрежа, како и во населеното место Криви Дол. Виолета Цветковска ул. „2-Бардовци“

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

9


ДРУГИТЕ ЗА НАС КАРПОШ НАЈПОСАКУВАНА ДЕСТИНАЦИЈА ЗА ЖИВЕЕЊЕ Во анкетата спроведена во 10 општини на територијата на град Скопје, на прашањето во која општина најмногу би сакале да живеете, 20,42 отсто од испитаниците одговориле дека тоа е општината Карпош, а само 0,87 отсто ја посочиле општината Шуто Оризари Според последното истражување на Центарот за истражување и анализа, градоначалникот Стевчо Јакимовски најмногу се залага за својата општина, а Карпош е најпосакувана општина за живеење меѓу скопјани. Позитивните критики кои ги доби локалната власт и градоначалникот, според Центарот за ис­ тра­жување и анализа, најмногу се должат на тоа како граѓаните гледаат на решавањето на нивните проблеми од страна на администрацијата. Како илу­с­трација може да се посочи дека дури 64,26 % од анкетираните одговориле дека локалните влас­ти се запознаени со нивните проблеми. Тие мис­лат дека најпозитивни движења има во сферата на об­ра­зо­ ва­нието, особено во инвестициите во об­ра­зо­ва­ние­ то, во урбанизмот и инфраструктурата, како и во опш­тествениот, социјалниот и културниот жи­вот на општина Карпош.

0,00%5

10

,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

0,00%5

,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Она, пак, што посебно им импонира кај нивниот општински татко, според истите испитаници, е не­ го­вата отвореност, транспарентност, како и него­ва­ та едноставност и блискост до граѓаните. Истражувањето беше спроведено на репре­зен­ та­тивен примерок од 2.760 испитаници, преку ис­ тра­­жување на територијата на Град Скопје, во сите опш­тини. Истражувањето беше спроведено на репре­зен­ та­тивен примерок од 2.760 испитаници, преку ме­ тод на теренско истражување во Општините на те­ ри­торија на Град Скопје, и тоа: Истражувањето беше спроведено од 19.12.2011 до 27.12.2011 г. и со него беа опфатени сите соци­јал­ ни групи на граѓани. При истражувањето посебно се водеше сметка да бидат запазени демографските особености на Опш­тините каде што беше спроведувано. Анкетниот лист испитаниците го пополнуваа во потполна дискреција и самостојно без ничија асис­ тен­ција, со цел постигнување на поголема веро­дос­ тој­ност на резултатите, како не би почув­ст­ву­вале каква било форма на притисок, или не­до­вер­ба кон анкетарите. В. Ц.


ПРОМОЦИИ НАЈГОЛЕМИОТ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР ВО МАКЕДОНИЈА - во КАРПОШ

„Скопје сити мол“, лоциран во општина Карпош, преку 16 автобуски линии кои оперираат на глав­ ќе биде првиот модерен трговски центар во ре­гио­ ните улици. нот. Со поставувањето на камен-темелникот на 19 Конструиран од американската архитектонска де­кември 2010 г. и градежните работи во тек, отво­ компанија „Лагарда лоу“, со богато искуство во из­ ра­њето е закажано за септември 2012 г. град­ба на комерцијални објекти, дизајнот на „Скоп­ Инвестицијата од 80 милиони евра е визија на је сити мол“ е простран, со предворја со ви­соки „Бал­ фин МК“, друштво за заеднички вложувања тавани и димензии кои создаваат простор облеан по­меѓу „Фешн груп“, водечка деловна групација во со дневна светлина. Екстериерот со жи­во­пис­но уре­ Македонија и „Балфин“, водечка деловна групација де­ни кафе-барови и места за седење овоз­мо­жува во Албанија. Проектот е поддржан од Европската максимално уживање во пријатната скоп­ска клима. банка за обнова и развој. Многубројните места за релаксација и ужи­ва­ње, „Скопје сити мол“ е ло­циран на само 3 км од со тераси и одличен пог­лед кон планините, ќе соз­­ центарот на градот, во ср­цето на општина Кар­пош, дадат уникатно место за посетителите и белег на меѓу две главни со­ об­ општината и на ре­ги­о­нот. раќајни артерии, бу­ле­вар „Скопје сити мол“ ќе „Скопје сити мол“ низ бројки Партизански одреди и ја пополни празнината • подземен паркинг и три ката со продавници и локали булевар Илинден, кои се во понудата на маке­донс­ за разонода и забава; директно поврзани со ки­от пазар на високо­ква­ • 90.000 м2 бруто градежна површина; магистралата за Косово. ли­тетен малопродажен • 39.000 м2 бруто закупна површина; Булеварот Партизански прос­ тор, давајќи мож­ • 1.300 паркинг-места, едно подземно ниво и одреди е најфрек­вент­ни­ ност за влез на меѓу­на­ повеќекатна гаража; от булевар во Скопје со род­ ни престижни и ус­ • 150 продавници со различни големини кои ќе ја дне­ вен сообраќај од 30 пеш­­ни брендови кои до­ задоволат побарувачката за мал и голем простор; ил­ јади возила. Извон­ сега не биле присутни на • супермаркет 4.000 м2; ред­­на­та локација во дос­ нашиот пазар меѓу кои се • хипермаркет за електроника 3.000 м2; та елит­ниот густо на­се­ истакнуваат „Керфур“, • ресторани и кафе-барови со тераси; лен дел од градот е на са­ „За­­ра“ и „Старбакс“. Тоа • мултиплекс-кино кое ќе вклучува едно големо 3Д-кино мо пет минути со ав­то­ ќе создаде привлечна и девет помали 3Д-ВИП кино-сали; ком­би­нација на брен­до­ мобил од центарот и има • кугларница со 12 ленти и дополнителна забава. зо­на на гра­витирање од 1 ви и, заедно со содр­жи­ милион луѓе. Локацијата на­та во делот на ра­зо­но­ има од­лич­на видливост и фронтална поставеност и да­та и за­бавата, „Скопје си­ти мол“ ќе стане место за е дос­тап­на со автомобил од сите правци, како и воз­­буд­лив животен стил за Карпош и за регионот. Предраг Кукиќ

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

11


ПРОЕКТИ Проект на Општина Карпош

Енергетска ефикасност во градежниот сектор Советот на Општината донесе Правилник за мерките за енергетска ефикасност, кои треба да ги содржат проектите за изградба и реконструкција на градежните објекти за добивање дозвола за градба во Општина Карпош. Проектот претставува логично проширување на досегашните активности што Општината ги пре­зе­ маше за eнергетска ефикасност на објектите од неј­ зина надлежност. Овие зафати покажаа ефекти на енергетски заш­ те­ди за греење за повеќе од 40 %, односно заш­теди на вкупните енергетски потреби по квад­ ра­ тен метар на годишно ниво од ≥200 kWh/m2 на ≤100 kWh/m2. Обврските од Законот за енергетика, пот­пи­ша­ ната Конвенција на градоначалници на европски општини и градови и други национални програми и стратегии, ја прошируваат ваквата практика (за примена на мерки за енергетска ефикасност) и на сите градежни објекти од станбениот и нес­тан­бе­ ни­от сектор за кои дозволите за градба се во над­ леж­ност на Општината. Проектот ќе се реализира во првиот квартал на 2012 година и содржи неколку фази: Донесениот Правилник на последната седница на Советот на Општината за мерките за енергетска ефикасност, кои треба да ги содржат проектите за из­градба и реконструкција на градежните објекти за добивање на градежна дозвола во Општина Кар­ пош. Правилникот содржи едноставна методологија во фазата архитектура, за пресметка на ко­ефи­ци­ен­ ти­ те на проводливост на изолациите на ѕидови, вра­ти и прозорци, од кои се добива пресметката за потребна енергија за греење по квадратен метар на годишно ниво. Во прилог ги дава табелите со кое­ фи­циентите на проводливост според цитираните МКС стандарди, што ја олеснува пресметката. На овој начин се дефинира и горната граница на до­би­ е­на енергија по метар квадратен на годишно ниво за греење, која не треба да ја помине границата од 100 kWh/m2, што е еквивалентно на границата од С-категорија според европските енергетски серти­

12

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

фи­кати. Инвеститорите кои ќе применат уште по­ доб­ри мерки и ќе покажат проектантски заштеди по­веќе од 10% од максималната горна граница и ќе при­менуваат обновливи извори за греење, сани­тар­ на топла вода и сл. ќе добијат субвенција до 20% од делот на комуналната такса која ја плаќаат во делот на општина Карпош. Ќе се спроведат најмалку две јавни презентации за инвеститорите и проектантите кои градат на те­ри­ торијата на општината и други заинтересирани суб­ јекти на кои ќе се елаборира примената на Пра­вил­ никот во изработката на основните проекти за градба. Вработените државни службеници од Секторот за урбанизам и Секторот за заштита на животната сре­дина и природата, кои ќе бидат вклучени во про­ це­сот на издавање дозвола за градба, ќе поминат низ неколку внатрешни едукативни обуки. Проектот има три целни групи кон кои е на­ме­ нет: досегашни и идни инвеститори на објекти во општина Карпош. Да градат објекти кои ќе трошат многу помалку енергија, при исти услови на ко­мо­ ди­тет на живеење и работа во нив. Изработените проекти на овој начин и нивната реа­лизација во практика обезбедува висока кате­го­ ри­зација, во моментот кога ќе биде законската об­ врс­ка за добивање енергетски сертификат, а со тоа и повисока пазарна цена на објектот. Имплементацијата на бараните пресметки во фа­зата архитектура, на основните проекти, нема фи­нансиски импликации за разлика од елаборатите за енергетска ефикасност, кои во иднина ќе се из­ра­ бо­т уваат со реална вредност од 1000 до 2000 евра. Субвенциите што Општината Карпош ќе ги до­ де­лува за ваквите објекти се дополнителен мотив кој треба да го зголеми интересот за градба во опш­ ти­ната. Општината Карпош, на своите граѓани кои ку­ пу­ваат станови во колективните градби, сака да им обезбеди можности каде што овие енергетски да­ вач­ки се до 70% помали од старите градби за екви­ ва­лентна станбена површина. Успешната реализација на овој проект е само по­четен услов за практична реализација на сите об­ врски што ќе следат во сферата на енергетската ефи­ касност во градежниот сектор во Република Ма­кедонија. Љупчо Димов


ШТО Е ЕКОПАСОШ? Крајната цел на хармонизацијата на ма­кедон­ ско­то законодавство од областа на енергетската ефи­касност во градежниот сектор со европските ди­рективи е стекнувањето на енергетскиот сер­ти­ фикат што треба да го поседува секој објект во Ре­публика Македонија. Патот до добивањето на т.н. екопасош, е следниот: донесување Пра­вил­ник и методологија за енергетска контрола на објектите; спро­ве­ду­ва­ ње обуки за енергетска конт­рола; изработка на ела­борати за енергетска конт­рола и издавање сер­ ти­фикат за енергетска кла­са на секој објект.

Издадените енергетски сертификати соглас­но со Законот, се проверуваат секои три години, за тоа дали се останати во класата за која е из­да­ден сертификатот. Енергетските сертификати се во рангот по значење како и имотниот лист, без кој не може да се изгради, оттуѓи или изнајми кој било објект. Повисоката класа од сертификатот ја одредува и пазарната вредност на објектот. Со усвоениот Правилник на Советот, Опш­ти­ на Карпош овозможува класификација за сите нови и реконструирани објекти, во категориите А, Б и Ц, споредбено и во согласност со европ­ски­ те сертификати. Љ. Димов

еколошки сертификати Градоначалникот Стевчо Јакимовски и соп­ру­ гат­а на шведскиот амбасадор во Република Ма­ке­ до­нија, г-ѓа Хелена Густавсон, доделија 25 еко­лош­ ки сертификати на сите учесници во проектот „Гоу клин“ за управување со батерии и отпад од ба­терии. Станува збор за проект инициран од Ам­ба­са­ да­та на Кралството Шведска и поддржан од амба­ са­дите на Норвешка и Словачка, како и од Мини­ стер­ ството за животна среднина и просторно пла­нирање. Проектот е имплементиран од НВО „Гоу грин“, „Балкански мостови“ и „Гринер“, од Скопје. Општина Кар­пош активно се вклучи во спороведувањето на овој еколошки проект. Одделението за заштита на животната средина и природата во рамките на овој проект одржа едукативни предавања на тема за опасниот ефект што го предизвикува отпадот од батериите, како и работнилници каде што се изработуваа кутии за собирање на отпадни ба­те­рии.

Кутијата изработена од учениците од ОУ „Пе­ тар Поп Арсов“, како една од поуспешно изра­бо­те­ ните креации, беше доделена на Амбасадата на Крал­ството Шведска како благодарност за спро­ве­ де­ниот проект. Кутиите за собирање отпадни батерии изра­бо­ те­ ни од учениците од основните училишта во опш­тина Карпош ќе бидат поставени во прос­то­ рии­те на Општината.

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

13


НА ТИ СО… Милош Константинов

Пионерски потфати на „ВЕНС инженеринг“ Милош е дипломиран туризмолог, па неговата пионерска мисија во градежништвото по европски терк, треба да биде поука за сите млади дека формалното образование не е пречка „за фаќање во костец“ со бизнис „надвор од струката“.

мал­ното образование не е пречка за „фаќање во костец“ со бизнис „надвор од струката“. МИЛОШ: Се согласувам со вашата кон­ста­та­ ција, бидејќи кога станав дипломиран туризмолог, Непишаното правило за голготата низ која по­ сфа­тив дека од тој бизнис нема леб, и решив да се ми­нуваат пионерските потфати на овие балкански вклу­чам во семејниот бизнис со градежништво, кој простори, за што и да станува збор, по сплет на не ми беше непознат, бидејќи таму започнав носејќи окол­­ности е нарушено во сферата на примена на тули и вреќи со цемент. Шегата настрана, во веќе работената фирма на татко ми, се вклучив, енер­­ гетската ефикасност во градежништвото во раз­ решен во неа да внесам иновации за кои, слични Оп­ ш­­­ тина Карпош. Во случајов, околностите се: фирми, во тоа време, и не размислуваа. Всушност, еден млад градежник-претприемач и ажурната ло­ овде и не се спомнуваше градење на енерегетски кал­на са­моуправа на нашата општина. ефикасни об­ јекти, што е инаку „задолжителен“ Епилог на таа двојна спрега се станбен објект, елемент во ев­ р оп­ските земји. изграден според европските стандарди за примена УРБАН: За нашава и на енергетска ефикасност и ва­­­ ш ава приказна да би­де ус­­во­ената законска регулатива разбирлива и за нас, лаи­ по која нема да има рововска Важно е да се нагласи дека ние ци­ т е, кажете ни што е сè битка со административни промовираме изградба на објекти пот­ р ебно да се изгради преч­­ки во практичната реа­ли­ енер­­ г етски ефикасен стан­­­ кои користат обновливи извори зација на европските стан­дар­ бен објект? ди во градежништвото на те­ на енергија за затоплување и кои МИЛОШ: Се сеќавам, ри­торијата на Општина Кар­­ 2 трошат помалку од 50 kwh/m на еден семинар беше по­ пош. тенцирано дека 30 про­цен­ Тоа е и првата конста­ та­ енергија на годишно ниво. ти од топлината или сту­ ција на Милош Константинов, дот влегува-из­ л е­ г у­­ва пре­ споменатиот млад прет­при­е­ ку „дограмата“, по битолски, или преку про­ зорците, мач, клучен човек во фирмата „ВЕНС инженеринг“ 30 проценти преку фасадата и 30 проценти преку и наш соговорник на темата како до покрив над покривот. За да се „пореметат“ овие про­ ц ен­ т и, при гла­ва, со енормна заштеда на енергија. Колку и да градењето на станбен објект треба да се стави звучи излишно, потенцирањето на синтагмата млад човек е важно и заради исконската вистина дека без термичка фасада со дебелина од 10 сан­ти­мет­ри, од стиропор или камена волна, второто е вгра­дување млади нема авангардни општествени исчекори. мент е Милош е дипломиран туризмолог, па неговата на тростаклени прозорци, и третиот еле­ бетонски покрив со изолациски слој од ка­ м ена вол­ пионерска мисија во градежништвото по европски на со дебелина од 30 сантиметри. Така, практично терк треба да биде поука за сите млади дека фор­

14

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош


добиваме „бункер“ кој понатаму го до­ пол­ нуваме „енергетски пасош“ од А-категорија, со што први во вградувајќи соларен систем со са­ ни­ тар­ на вода, Македонија ќе се здобиеме со сертификат за градба потоа геотермална пумпа за подно греење (важно и по европски прописи и стандарди. заради естетика на станбениот простор), преку кое УРБАН: Ќе има ли некој нов „пионерски пот­ се обезбедува топлина од 25-26 степени, за зимски фат“ во фирмата „ВЕНС инженеринг“? период. Подното греење е затворен сис­тем, на­пол­ МИЛОШ: Старото правило дека застанување и нет со вода и антифриз, за чие за­топ­лу­вање се пот­ заостанување во кој било бизнис значи крај за биз­ ребни 40 степени цел­зи­усови. Таа тем­пе­ратура од нисменот, не учи дека не треба да одиме во нови 20 степени ја обезбедува геотермална пум­па, а дру­ пот­фати. Нашата фирма е фокусирана на градба гите 20 степени се на­до­местуваат со вградено елек­ енергетски ефикасни објекти, но се подготвуваме т­рично котле. Овде е важно да се по­тенцира дека на нашиот пазар да пласираме таканаречена заш­тедата е во за­топ­лувањето на вода до 20 степени, пасивна прозорска изо­ла­ција. Станува збор за кла­ а не сите 40 како што е случај при таканаречената сич­ни ролетни со отвори за циркулација на воз­ду­ „нормална“ градба на станбен објект. Освен тоа, хот. Тој систем е исто така важен за заштеда на тие 20 степени што ги обез­ топлинска енергија. Сис­ те­ бе­дува гео­тер­мал­ната пум­ мот е бел­ гис­ ки, а ние сме па, во летен пе­риод се ко­ зас­тапници за Македонија и Нашата фирма е фокусирана рис­тат за ладење на стан­бе­ ќе се обидеме, во соработка ни­от простор. На­г­­ласувам, на градба енергетски ефикасни со Општината, училиштата при вака вграден систем, со­ објекти, но се подготвуваме на и другите ин­сти­т уции ис­ти­ лар­ната енергија од покрив­ от да го при­ ме­ ниме и кај нашиот пазар да ги пласираме ни­от соларен сис­тем, до­кол­ нас... ку постои, не­ ма никаква таканаречена пасивна прозорска УРБАН: Каква ви е ко­ врс­ка. Важно е да се нагласи изолација. му­никацијата со ад­ми­ни­ст­ дека ние про­ мо­ вираме из­ ра­­цијата на Општината град­ ба на објекти кои ко­ Кар­­пош? рис­тат обновливи извори на енергија за за­топ­лу­ МИЛОШ: Генерално гле­ дано, добра, коопе­ ра­ вање и кои трошат помалку од 50 kwh/m2 енер­гија тивна, или поточно, онаква каква што јас ја за­мис­ на годишно ниво. лувам и посакувам. Во Карпош градиме трет објект УРБАН: Дали сите овие елементи можат да се и не само што не можам да се пожалам на со­ра­бот­ набават кај нас? ката со локалната самоуправа, туку со ус­во­јувањето МИЛОШ: Да, ги има, и ги обезбедуваме во со­ра­ на новата законска регулатива во гра­деж­ништвото, ботка со подизведувачи, бидејќи да­ва­ме ар­хи­тек­ ние можеме да се надеваме и на прис­тојна за­ра­ тон­­ски проект и работиме со са­мо­ин­вестирање, ботка. така што имаме целосна контрола врз она што на Миле Раденковиќ објектот го работат ангажираните подизведувачи. УРБАН: Ако сме согласни дека овој станбено енергетски комфор кај нас е во зародиш, ве­ро­ јатно дека тоа има влијание и на цената на квад­ ратен метар во објект со енергетска ефи­касност? МИЛОШ: Сигурно дека има влијание, но цената не е драстично повисока од класично градени станбени објекти. Конкретно, квадратен метар во нашите објекти, со услов „клуч на рака“ чини 1200 евра. Со одлуката на Општина Карпош, вака гра­ дените објекти да ги стимулира со 20 проценти во делот на комуналните давачки, работите ќе се про­ ме­нат на подобро, односно ќе падне и цената по квадратен метар станбена површина. УРБАН: Вашиот трет објект со енергетска ефи­касност, на ул. Струшка бр. 11, беше јавно про­­мовиран, а кога да очекуваме промоција на друг таков објект? МИЛОШ: Два нови станбени објекти во не­по­ средна близина, на истата улица во Тафталиџе, веќе се во градба, и се надеваме дека за нив ќе обезбедиме

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

15


ТРИБИНА Средба на претседателот на СДСМ Бранко Црвенковски во Карпош

битка за иднината на македонија

Претседателот на СДСМ рече дека партијата за­поч­нува политичка битка за да се победи стравот, битка за иднината на Македонија, да победи вис­ти­на­та во оваа земја На 26 јануари, во хотелот „Александар палас“, три­ бина со граѓаните на Карпош одржа Бранко Црвен­ ковски, лидер на најголемата опозициска пар­тија во Македонија, СДСМ. Интересот на гра­ѓа­ните од Кар­ пош за трибината беше огромен, што се покажа и со нивно големо присуство. Бидејќи три­би­ната беше од ин­терактивен карактер, лидерот на СДСМ од­го­ва­ра­ ше и на многу прашања од гра­ѓа­ните. На почетокот, Црвенковски се осврна на теш­ка­та економско-социјална состојба во која се наоѓа Ма­ кедонија. Земјата претрпе сериозни порази и теш­ки неуспеси во оние сфери, кои се најбитни за животот на луѓето, за иднината на овој народ, рече Цр­ венковски. Тој посочи дека една третина од на­се­ле­ нието живее во сиромаштија, а 32% се не­вра­бо­тени и поради тоа угледниот лондонски „Еко­ но­ мист“ не прогласи за светски шампиони во ми­зе­ри­ја. Оси­ро­ ма­шувањето на сите граѓани продолжува со пос­то­ јано зголемување на цените во овие шест го­дини, како што се струјата, парното, бензинот, ле­ бот, браш­ното, маслото, шеќерот..., рече Црвен­ков­ски. Претседателот на СДСМ истакна дека во време кога Македонија се соочува со рекордна сиро­маш­ ти­ ја и невработеност, а светот не прогласува за шам­пиони во мизерија, владата на ВМРО-ДПМНЕ па­рите ги троши на споменици, скулптури, музеи од мермер, бронза.

16

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

„Дали земја која е најмизерна во светот треба за тоа да ги троши парите? Дали на тој начин се бо­ри­ ме против сиромаштијата и невработеноста? Мис­ ли­те дека тоа го прават затоа што ја сакаат умет­нос­ та, ја почитуваат историјата? Нема врска, таму се пе­рат парите, тоа е најголемиот криминал“, рече Црвен­ковски. Правејќи споредба со периодот од пред шест години кога Македонија во евроинтеграциите беше рамо до рамо со Хрватска, а Србија, Босна и Хер­це­ го­вина, Црна Гора беа десет чекори зад нас, Црвен­ ков­ски посочи, дека денес сме онаму, каде што бев­ ме, закопани во едно место. Тој акцентираше дека премиерот Груевски не сака да ја внесе Македонија во НАТО и ЕУ затоа што сака да продолжи да ја тре­тира Македонија како приватна сопственост, не­ го­ва и на уште мала група луѓе околу него. Црвенковски рече дека партијата за­поч­нува по­ли­ тичка битка за да се победи стравот, битка за ид­ни­ната на Македонија, да победи вис­ти­на­та во оваа земја. „Човек што живее во страв не живее во слобода. За­ тоа мора да го победиме стравот. Битка за вис­ти­на­та е битка против стравот, битка за иднината. На­ро­дот дава власт, народот зема власт.“ рече Црвен­ков­ски. На крајот, тој потенцираше дека коментарите и критиките кои секојдневно се упатуваат на адресата на СДСМ и кои има можност да ги слушне во раз­го­ во­рите со пријателите, со комшиите со кои се сре­ќа­ва, се всушност добронамерни критики. Тоа се по­вици на луѓето кои бараат надеж и кои на СДСМ гле­даат како на единствената организирана по­ли­тич­ка партија која има моќ да застане на патот на оваа власт. Ива Манова


УРБАНИЗАМ

ПРЕГЛЕД НА ПОВАЖНИ НАДЛЕЖНОСТИ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ ОПШТИНА КАРПОШ

ВЛАДА НА РМ

ГРАД СКОПЈЕ

Издавање Одобренија за градба тел. 3069 799 (лок. 137, 138)

Трансформација на земјиште, денационализација и откуп на дворно земјиште Министерство за финансии тел. 3073-397, 3062-282

Измени во Генералниот урбанистички план (ГУП) на Град Скопје тел. 3297 209, 3297 269

Издавање извод од ДУП тел. 3069 799 (лок. 137, 138)

Давање согласност за урбанистички планови Министерство за транспорт и врски тел. 3145 478

Одобрување сообраќајни проекти тел. 3297 308

Издавање Решение за урбанистичка согласност за легализација на дивите градби тел. 3069 799 (лок. 137, 138)

Давање мислење за елаборати за противпожарна заштита Дирекција за заштита и спасување тел. 3065 623

Давање согласност за урбанистички планови тел. 3297 209, 3297 269

Издавање Решение за огради, настрешници, гаражи... тел. 3069 799 (лок. 137, 138)

Издавање лиценци за авто-такси превоз на патници тел. 3297 311

Издавање Одобрение за инфраструктурни објекти тел. 3069 799 (лок. 137, 138) Донесување урбанистички планови тел. 3069 799 (лок. 136) Постапка за експропријација на недвижности и продажба и закуп на градежно неизградено земјиште тел. 3065 363

ЛОКАЛНИ ДАНОЦИ

ЈАВНА ЧИСТОТА И ЗЕЛЕНИЛО

Собирање и транспорт на комунален и друг неопасен отпад и одржување на депониите ЈП „Комунална хигиена“ тел. 3216 644 Одржување јавна чистота на јавните сообраќајни површини ЈП „Комунална хигиена“ тел. 3216 644 Одржување на јавни зелени површини ЈП „Паркови и зеленило“ тел. 3070 112, 3070 113 Дистрибуција на Решенија за данок на имот тел. 3070 469

Изготвување на Решенија за данок на имот тел. 3297 316 Утврдување и наплата на данок на промет на недвижности и данок на наследство и подарок тел. 3297 280

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

17


ПРЕГЛЕД НА ПОВАЖНИ НАДЛЕЖНОСТИ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

ЈАВНА РАСВЕТА

ОПШТИНА КАРПОШ

ВЛАДА НА РМ

Изградба и одржување на јавното осветлување на локални, сервисни и станбени улици тел. 3071 035

ГРАД СКОПЈЕ

Изградба и одржување на јавното осветлување на магистрални и регионални патишта тел. 3297 393

Реконструкција на тротоари на локални, сервисни и станбени улици тел. 3078 882

Реконструкција и изградба на основни училишта на територија на Општина Карпош Министерство за образование и наука тел. 3140 102

Реконструкција на тротоари на магистрални и регионални патишта ЈП „Улици и патишта“ тел. 3162 317

Реконструкција-асфалтирање коловози на локални, сервисни и станбени улици тел. 3078 882

Реконструкција и изградба детски градинки на територија на Општина Карпош Министерство за труд и социјална политика тел. 3106 248

Реконструкција-асфалтирање коловози на магистрални и регионални патишта ЈП „Улици и патишта“ тел. 3162 317

Асфалтирање ударни дупки на јавни сообраќајни површини, сервисни и станбени улици, локални патишта и санации на прекопи тел. 3078 882

Асфалтирање на ударни дупки и санации на прекопи на јавни магистрални и регионални патишта ЈП „Улици и патишта“ тел. 3162 317

Одржување сообраќајници (собирни, сервисни, станбени улици и пешачки патеки) во зимски услови тел. 3078 882

Одржување сообраќајници (магистрални и регионални) во зимски услови ЈП „Улици и патишта“ тел. 3162 317

Изградба и реконструкција на пешачки патеки тел. 3078 882

Изградба, одржување и реконструкција на водоводна мрежа ЈП „Водовод и канализација“ тел. 0800 22555 (бесплатен број)

Изградба и реконструкција на паркинг простор на локални, сервисни и станбени улици тел. 3078 882

Изградба и реконструкција на паркинг простор на магистрални и регионални патишта ЈП „Градски паркинг“ тел. 3091 072

Приклучоци кон атмосферска и фекална канализација тел. 3078 882

Поставување и контрола на сообраќајна (хоризонтална и вертикална) сигнализација тел. 3297 308

Приклучоци кон водоводна мрежа тел. 3078 882

Утврдување на режими на сообраќај тел. 3297 308 Водоснабдување и одведување на урбаните отпадни води тел. 3297 390 Дезинсекција и ерадикација на животните скитници тел. 3297 241

18

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош


ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕГЛЕД НА ПОВАЖНИ НАДЛЕЖНОСТИ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ ОПШТИНА КАРПОШ

ВЛАДА НА РМ

ГРАД СКОПЈЕ

Утврдување на реоните од кои се опфаќаат учениците тел. 3069 664

Утврдување концепција за основно образование и воспитание Министерство за образование и наука тел. 3140 102

Надлежности во однос на средното образование тел. 3297 317

Планирање и организирање превоз на ученици кои имаат законско право на бесплатен превоз тел. 3069 664

Усвојување на наставниот план и програми на предлог на Бирото за развој на образованието Министерство за образование и наука тел. 3140 102

Сопственост над училишните објекти и надлежност за тековно одржување на истите тел. 3069 664

Одобрува концепти за учебници (подготвени од страна на Бирото) Министерство за образование и наука тел. 3140 102

Именува членови на Училишниот одбордвајца членови во основните училишта од локалната заедница тел. 3069 664

Донесува прописи за педагошките форми, постапките и за условите за стручна и педагошка обука Министерство за образование и наука тел. 3140 102

Назначување/разрешување на директор на училиште по предлог на Училишниот одбор тел. 3069 664

Следење на законитоста на работењето на училиштата преку Државниот просветен инспекторат Министерство за образование и наука тел. 3140 102

Планирање на локалниот економски развој на општината и подготвување стратегиски документи за развој тел. 3068 151

Категоризација на угостителски објекти Министерство за економија тел. 3093 408

Планирање на локалниот економски развој на Градот Скопје и подготвување стратегиски документи за развој на градот тел. 3297 272

Пријавување дејност на угостителски објекти тел. 3068 151

Пријавување на работно време на правни субјекти Централен регистар на РМ тел. 3290 241

Поддршка на развојот на малите и средни претпријатија и претприемништвото во Град Скопје тел. 3297 328

Одобрение за поставување на мебел и урбана опрема пред деловен простор тел. 3068 151

Мерки и активности за развој на занаетчиството, угостителството и трговијата на подрачјето на Град Скопје тел. 3297 327

Изработка на план за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи тел. 3067 055 Формирање на штаб и единица за заштита и спасување тел. 3067 055 Дератизација Оддел. за заштита и спасување тел. 3067 055

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

19


УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ КАРПОШ 1

karpos1@karpos.gov.mk; mirce.blazevski@karpos.gov.mk; antonio.zvrcinov@karpos.gov.mk; Мирче Блажевски тел.070/244-286 и 02/3068-754 Антонио Зврцинов тел.070/567-836 Адреса: ул. Иван Аговски бб.

КАРПОШ 2

karpos2@karpos.gov.mk; lidija.cacanovska@karpos.gov.mk; Лидија Цацановскател.02/3071-246и072/226-695 Адреса: ул. Бранислав Нушиќ бр.4

КАРПОШ 3

karpos3@karpos.gov.mk; mirjana.georgievska@karpos.gov.mk; snezana.taseva@karpos.gov.mk; МирјанаГеоргиевска тел.072/268-054 Адреса: ОУ.Лазо Трповски

КАРПОШ 4

ВЛАЕ 2

vlae2@karpos.gov.mk; zarko.josifovski@karpos.gov.mk; Жарко Јосифовски тел.072/268-056 Адреса: ул.Сливовска бб

НЕРЕЗИ

nerezi@karpos.gov.mk; vesna.anteska@karpos.gov.mk; Весна Антеска тел.071/591-797 Марина Стојмановска тел.070/847-386 Адреса: ул.Ванчо Мицков бр.19

ВТ

vlado.tasevski@karpos.gov.mk; elena.gjurcilova@karpos.gov.mk; Елена Ѓурчилова тел.070/862-117 Адреса: ул.Алжирска бб.

КЈП

kjpitu@karpos.gov.mk; karpos4@karpos.gov.mk; violeta.mihajlovska@karpos.gov.mk; violeta.bozinovska@karpos.gov.mk; Виолета Михајловска тел.070/388-597 ВиолетаБожиновска тел.072/268-052 МареДодевска тел.070/377-876 Адреса: ул.Љубљанска бб. Адреса: ул.Стрезово бр.7 Одделение за месна самоуправа Раководител, Миле Стевков ТАФТАЛИЏЕ 1 ПБК Контакт телефон: 3078-116 и 070235-790 taftalidze1@karpos.gov.mk; pbkoco@karpos.gov.mk; verce_penova@hotmail.com; ВераПенова тел.072/209-685 Адреса: ул.Букурешка бр.2

ТАФТАЛИЏЕ 2

taftalidze2@karpos.gov.mk; goran.velkoski@karpos.gov.mk; dragce.reskovski@karpos.gov.mk; ГоранВелковски тел.072/677-805 и02/3071-035 Дракче Решковски тел.070/895-253 Адреса: ул.Женевска ББ, (простории на ЗЕЛС – сутерен)

ВЛАЕ 1

vlae1@karpos.gov.mk; nenad.zafirovski@karpos.gov.mk; ljupco.ivanovic@karpos.gov.mk; НенадЗафировски тел.072/268-053 Адреса: ул.Фјодор Достоевски бр.2

20

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

aco.postoloski@karpos.gov.mk; Ацо Постоловски тел.070/365-822 Адреса: ул.Стрезово бр.7

ЗЛОКУЌАНИ

zlokukani@karpos.gov.mk; gasi.sadriu@karpos.gov.mk; ГашиСадриу тел.075/552-579 Адреса: ул.Скупи бб.

БАРДОВЦИ

bardovci@karpos.gov.mk; miroslav.petrusevski@karpos.gov.mk; dragi.misevski@karpos.gov.mk; milena.dabeska@karpos.gov.mk; Мирослав Петрушевски 076/907-081 Марина Дабевска Проданова070/551-347 Драги Мишевски 075/799-335 Адреса: с.Бардовци


СПОРТОРАМА Премиерот Никола Груевски во Карпош

НОВИ ТЕНИСКИ ИГРАЛИШТА

Во Карпош, во дворот на училиштето „Јан Амос Коменски“, Агенцијата за млади и спорт отвори две те­ниски игралишта. Нивната изградба е дел од про­ ек­тот „100 тениски игралишта низ целата држава“. Те­ниските игралишта се опремени и се по стан­дар­ дите на Светската тениска асоцијација и истите имаат пристапни патеки, осветлување, жичана ог­ ра­да, инфраструктурна приклученост и нај­со­вре­ ме­на подлога. Камен-темелникот за тениските те­ рени во оваа општина беше поставен пред помалку од две години. Тениските терени се состоjат од еди­ нечно и двојно тениско игралиште. Единечните те­ ре­ни се со димензии 21,1х39,4 метри, а двојното те­ нис­ ко игралиште со димензии 39,4х39,4 метри. Пла­нирани за изградба низ територијата на Ре­пуб­ лика Македонија се 20 единечни и 40 двојни те­нис­ ки игралишта. Тениските терени се со најсовремена подлога по сите стандарди на Светската тениска асоцијација. Во општината Карпош исто така Аген­ ци­јата за млади и спорт гради и “Вештачката карпа за спортско качување”. При свеченото пуштање на игралиштето во ја­ ну­ари, на кое присуствуваше и премиерот Никола Груевски, тој вети дека со цел да се подобри ква­ли­ те­тот на физичкото воспитување во државата ќе се формираат стручни тимови од професори од ос­ нов­ните, средните училишта и од факултетите. Toj, исто така изрази убедување дека ваквата по­ ли­тика за изградба на нови спортски терени, те­нис­ ки и фудбалски игралишта, спортски сали и пове­ ќе­наменски спортски игралишта ќе даде огромен пот­тик и силен импулс во македонскиот спорт. Со из­градбата на нови спортски објекти, нагласи Гру­ ев­ски, условите за напредок во спортот и до­би­ва­ ње­то врвни спортиси се многу поголеми, а вели, кога се работи за спортот не смее да има политика.

УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ ЛИГИ Вториот дел од училишните спортски лиги во ко­шарка и во одбојка за девојчиња во организација на Општината Карпош, ќе започнат од 1 март го­ди­ на­ва, со исклучок на фудбалот кој ќе започне кон кра­јот на март. Игрите ќе се одржуваат во спорт­ ски­ те училишни сали на основните општински учи­лишта од територија на општина Карпош. И во овој пролетен дел се очекуваат да про­дол­ жат спортските борби за нови победи, бодови и ос­ во­јување на највисокото место во сите три кон­ку­ рен­ции. Се надеваме дека овие врвни спортски нат­ пре­вари, како и досега, ќе бидат проткаени со ат­ рак­т­ивни спортски потези демонстрирани од на­ ши­те најдобри талентирани ученици-спортисти. Традиционално, организатор на училишните спортски лиги е Општина Карпош и годинава на нај­добрите ученици-спортисти ќе им додели вредни награди.

ГЕРМАНСКА СПОРТСКА ДОНАЦИЈА Германската амбасадата на сите десет основни училишта на територијата на Општина Карпош, им донираше топки за фудбал, кошарка, одбојка и ракомет. Станува збор за донација вредна околу 1.000 евра, која е всушност израз на поврзаноста на германската амбасада со Општина Карпош и нтенцијата за унапредување на училишниот спортот и спортот помеѓу младите. Исто така беше организираното и заедничко следење на ракометниот натпревар помеѓу Македонија и Германија од страна на германската и претставници од локалната администрација. Пред голем број на гости, преставници од странство и земјата и љубители на спортот и ракометот облечени во разни спортски навивачки реквизити: дресови, знамиња, шалови, капи во прекрасна навивачка атмосфера збогатена со греано вино, сокови и познатите германски колбаси и пиво се проследи возбудливиот и неизвесен натпревар.

В. Ц.

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

21


НА КАФЕ КАЈ… Семејството Фејзулови

Нуредин – Човек со две националности

Улицата Демир Трајко, со правецот на протегање и нумерацијата, достојна e за Риплиевата ен­цик­ло­ пе­дија, бидејќи е веројатно единствената во нашата држа­ва која започнува и завршува во една точка. Ба­рајќи ја куќата сместена под бројот 61-а, нап­ра­ вив цел еден круг и речиси стасав до бројот 1, од каде што и ја започнав потрагата по домот на се­меј­ ст­вото Фејзулови. Попрецизно, семејството со тоа пре­зиме го барав со намера да се напијам кафе во до­мот на оние што за сите важат за домаќини, дос­ тој­ни за секоја почит. Веднаш да признаам дека не паметам некогаш и некаде така да ми се усладило испиеното кафе, како во домот на Нуредин Фејзулов. Подоцна сфатив де­ка не беше во прашање вкусот на кафето, туку ат­мос­ ферата во која го пиев, восхитен од прос­то­душ­носта на моите домаќини и топлината на нивниот дом. Главата на семејството, четиресет и осум­го­диш­ ни­от Нуредин, веднаш признава дека е неук да збо­ ру­ва за весници, но во едночасовниот муабет ме пот­сети на Ахмед Нурудин од неповторливиот ро­ ман „Дервишот и смртта“ на големиот Меша Сели­ мо­виќ. Откако се разбравме кои сме и што сме, Ну­ ре­дин ме прашува дали знам кој е тој, и веднаш ми од­говара дека сигурно не знам. – Јас сум ти дво­на­ цио­нален човек, и Албанец и Македонец, исто­вре­ ме­но. Можеби сум и Бугарин, бидејќи јас како Ал­ ба­нец, имам бугарско презиме. Кога сум се родил ма­тичарот бил некој Бугарин, но презимето не ми пре­чи, и не сме го менувале. Еве, и внучињата се пре­зиваат Фејзулов. Кога сме кај политиката, ние со неа се за­ни­ма­ ваме само кога се изборите. Јас не сум член ниту на ед­на партија, а гласам за оние што мислат на нас обич­ните луѓе. Последен пат гласав за сегашниот

22

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

гра­доначалник. Гласав за него, а богами ако про­дол­ жи вака да работи, пак ќе гласам за него... Нашиот разговор продолжува во истиот стил, тој поставува прашања што претпоставува дека ќе му ги поставам, а потоа, во шеговит стил на нив од­ го­вара. Така дознавам дека неговата семејна лоза во Нерези „непрекинато живее 2000 години...“ – Ако го разбираш тоа, ќе разбереш зошто ти ка­жувам дека сум и Македонец и Албанец, а ако ме пра­шуваш кога сум бил најгорд ќе ти кажам дека тоа беше кога еден учен човек за татко ми зборуваше како за голем човек. Слушав, и се расплакав. Татко ми Зекир има 82 години, а работеше во Ма­ке­дон­ ска­та радиотелевизија. Таму, сите го знаеја и го са­ каа... Сега сум горд со син ми Расим и со неговото се­мејство... Ние, јас, синот Расим и неговата мајка Себахад, снаа­та Шухран и внучињата Шеријахан и Шередин, сед­нати крснозе, ја слушаме исповедта на Нуредин и одвреме-навреме го потпрашувам, а синот и соп­ ру­гата го дополнуваат. – Ако прашуваш од што живееме, ќе ти кажам од мојата пензија од 10.000 денари и од некое де­нар­че што одвреме-навреме ќе го заработи синот. Како што гледаш, тој тешко се изразува, бидејќи како последица од ви­со­ка температура здравствената состојба му се влоши... Не­колку години работеше во некоја фирма за хен­ди­ке­пирани лица, изработуваше најлон кеси, но газдата ги искористи сите бенефиции што му ги да­ ваше држа­ва­та и фати магла... Понекогаш до­би­ва­ме и помош, па­ке­ти со храна и алишта, и туркаме не­како. Расим од Опш­тината доби велосипед за веж­бање. Откако не послужи со кафе, во разговорот се вклу­чи и снаата Шухран, симпатична мајка на две прек­расни дечиња, стуткани во крилото на баба им


Себахад. „Јас бев и лично разговарав со градо­на­ чал­никот. Потполнив еден прашалник и чекам да ме повикаат. Би работела што било, знам да читам и да пишувам, а слушам дека во училиштето „Брат­ст­ во“ имаат потреба од чистачки...“ Со домаќинката, госпоѓа Себахад, припалуваме цигара, а Нуредин раскажува дека ја има земено од фамилијата Јакупи од Горно Количани, и дека таа е вистинска домаќинка, бидејки „и од малце знае да зготви убаво јадење“. Го прашувам Нуредин дали е задоволен со снаа­ та, а тој, онака шеретски одговара: „Каде се видело добра снаа или добра свекрва“, по што сите гласно се смееме, особено снаата Шухран. „Како да не сум задоволен кога ми роди вакви златни внучиња“, се вади свекорот, очигледно задоволен од реакцијата на неговата шега. Семејството на Нурудин Фејзулов живее во при­ зем­јето на убава нова трикатница, со семејствата на не­говите три брата и братски се согласуваат. Мојот до­ маќин раскажува дека и тројцата убаво се снашле, работат различни работи, и се надеваат на по­добри времиња. – Што е со имотот, горе во Нерези, бидејќи прет­ пос­тавувам дека го имате? – Горе, десно од гробиштата имаме 1.600 квад­ра­ ти, малку лозје и неколку ниви, но нема кој да ги обработува. Убаво што ме праша за имотот, би­деј­ќи ако Господ даде, се надеваме дека со денацио­на­ли­ зацијата ќе ни го вратат она што беше вис­тин­ски имот, а ни беше одземено, како и на сите други, од Нерези. Сигурно не знаеш дека нашиот имот бил голем. Наше било се од студентскиот дом „Гоце Делчев“, па до гимназијата „Георги Димитров“. Сме имале бавчи кај бензинската пумпа, и таму каде што е Автокуќа „Македонија“. Се на сè, 20.000 квад­

ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА ОД РАНЛИВИТЕ ГРУПИ На 30 јануари годинава, во просториите на Опш­тина Карпош се одржа работилница во рам­ ки­те на проектот „Поддршка на ранливите групи на деца во Македонија“ организирана од првата детска ам­ басада „Меѓаши“. На работилницата при­с у­ст­ву­ваа стручни лица oд предучилишните и од основ­ни­те училишта (педагози, психолози, со­ ци­јални ра­бот­ници, дефектолози, воспитувачи, негуватели), инс­пектори по малолетничка правда од ПС „Кар­пош“ и вработени во општинската ад­ ми­нистрација. На работилницата беа поканети стручни лица од Меѓуопштинскиот центар за социјални грижи на Град Скопје и стручни лица од Заводот за мен­ тал­но здравје коишто не се одѕваа на поканата.

ратни метри, а се надеваме дека ќе ни вратат нај­ малку 12.000 квадрати. – А, до каде е постапката за враќање на имотот и дали воопшто поднесовте документи? – Се разбира, јас во тие работи не се разбирам, но со таа работа е зафатен брат ми, Мустафа. Она што јас го знам, е тоа дека ги имаме сите документи од кои се гледа дека тој имот бил во наше владение. Имаме скици направени уште во 1933 година, со аеро­снимање и тука нема непознати работи. Јас се надевам дека на тој начин ќе ја пребродиме се­гаш­ на­ва материјална криза. Со Нуредин, потоа, зборувавме за неговите 26 го­ дини поминати на работа во „Жито Лукс“, за мо­зоч­ ниот удар што го добил на работа, кога фирмата се распаѓала. За среќа, поминал без потешки пос­ле­ди­ци. Ја „чепнавме“ и историјата со која тој прис­тој­но вла­ дее, истакнувајќи дека порано многу читал вес­ници. Зборувавме и за гробиштата, муслимански и хрис­ти­ јански во неговото родно Горно Нерези, кои се сега паркинг-плацеви и дворови на „но­во­не­ре­жани“, за на­ цио­нализмот кој бил непознат во нив­ното маало, во кое и сега убаво се живее со сите ком­шии... Поканата, пак да им дојдам на кафе, со радост ја прифатив. Миле Раденковиќ Работилницата ја водеше м-р Драган Змијанац, из­вршен директор на детската амбасада „Ме­ѓа­ ши“, на која беа обработени следните теми: вклу­ че­ност на ранливите групи деца во образовниот процес; мер­ки за вклучување на децата од со­ци­ јал­но за­гро­зени семејства, започнувајќи со пред­ учи­лишно об­ра­зование и во основното обра­зо­ вание; колкава е вклу­ченоста на децата со посебни потреби во пред­ учи­ лишното и во основното образование и дали има стручен тим за работа со овие деца. По излагањето се отвори конструктивна дис­ ку­­сија, размена на искуства, како и многу пра­ша­ ња за наведените теми. Гордана Ст. Зафировска Раководител на Одделението за детска социјална и здравствена заштита

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

23


ХУМАНОСТ Во „Влае 1“

Вистинита зимска бајка

Завиткан, како член на поларна експедиција и стуткан под излитено ќебе, и под две, овде онде, продупчени јамболии, додека го чека соседот Ми­тре (Божиноски) да му донесе топла супа, Драган (Пет­рев­ ски) ѕир­ка во ТВ екранот, надевајќи се дека вре­мен­ска­ та прог­но­за за следните денови, нема да биде „кочан“ како са­бај­лево. А да не е соседот, таков каков што е, до­ бар и несебичен, Драган одамна би ги оптегнал из­­ѕем­ натите нозе. Токму и заради тоа, не обрнува внимание на тро­па­ ње­то на накривената врата, низ која студот по­минува како низ решето. Неколку мига потоа, во неговото, од Господ заборавено сопче, влегува не­кој, кој Драган нај­ мал­ку го очекува - гра­до­на­чал­никот Јакимовски, негов не­когашен школски дру­гар. Ја здогледува и Горде, не­ го­вата добра вила од Одделението за детска, социјална и здравствена заш­тита од Општина Карпош, и сфаќа дека не е сè така црно, како што е во неговиот живот, во пос­лед­ните неколку години. Истовремено, се радува и се срамува од ам­би­ен­тот во кој го пречекува таткото на Општината. За не­гова среќа, важниот гостин се однесува како не­гов нај­бли­ зок и го затрпува со предлози, нудејќи му, веднаш, за­ сол­ниште достојно за човека. Драган слуша, а потоа, малку се поткрева на ско­ча­не­тата лева рака, не веру­ вај­ќи дека тоа тука, во не­го­вото, од сите страни про­ дуп­чено сопче, е јаве. Да размислам, вели, убеден дека му се причинува дека градоначалникот му нуди станче под кирија, до пролет, а потоа, кога ќе се затопли, на ова исто мес­то „ќе ти изградиме нова и поголема куќичка, со кујна и WC...“. Додека Драган се напрега да се со­земе од тој „дар од небо“, градоначалникот од свои­те соработници бара веднаш да се донесе ра­ди­ја­тор на струја.

БАДНИКОВ ОГАН ВО КАРПОШ

Со голем огномет, пита со париче, поп и тра­ди­ цио­нално предавање на кумството, пред илјадните при­с утни граѓани од Влае, Тафталиџе и Карпош, годинава беше запален големиот бадников оган во

24

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

„Здраво школски“, - градоначалникот Јакимовски и Драган Петревски Откако сфаќа дека тоа тука, пред него, не е сон, Дра­ган срамежливо му кажува на гра­до­на­чал­ни­кот дека неколку месеци не платил струја и дека секој час може да му ја исклучат. „Ти ич да не береш гај­ле. Опш­ ти­ната ќе ти плати струја и ќе ти обезбеди сè друго што е потребно за живот...“ Со насолзени очи, Драган се збогува со ху­ма­ните луѓе, лут на судбината што не може да стане и како чо­ век да го испрати оној што така ненадејно му ја стопли душата и мувливото сопче. Откако гостите си заминаа и Драган малку се со­зе­ де, го запрашува својот сосед и заштитник Ми­тар, дали е вистина сè она што пред малку се слу­чи тука. „Вис­ти­ на е Драган, од ова овде што го гледаш“ - покажува на стоп­лениот радијатор и на куп­чето пакети со храна , „нема поголема вистина“. М. Раденковиќ пресрет на Исусовото раѓање - Божиќ. И оваа цент­­рал­ната ма­ни­фестација на палење на бад­ни­ ко­виот оган во Карпош, помина со посна трпеза и греана ракија, многу музика и добро рас­по­ло­же­ ние. До доцна во ноќта Карпошани се забавуваа во друштво со гра­до­на­чал­никот Стевчо Јакимовски и првите луѓа на опш­тин­ската администрација. Па­ ри­чето му падна на 26 годишниот Никола Да­биж­ левиќ кој во таа пригода изјави: „Пресреќен сум што мене овој пат ми падна паричката, нешто што го посакувам со години. За мене таа навистина е симбол на среќа, здравје и благосостојба, што им по­сакувам на сите жители на Карпош, но и на Скопје и на цела држава. Ветувам дека ќе сторам сé, оваа убава тра­ди­ција да про­должи и да се не­гу­ ва и во иднина“, из­ја­ви Да­биж­левиќ.


КУЛТУРНИ ВИБРАЦИИ ГРАФИЧКА МАПА - КАРПОШ

Издавањето на графичката мапа е проект кој се прочу и надвор од границите на Македонија, а таа наскоро ќе биде изложена и во Лондон

Првата графичка мапа која ја издава локалната самоуправа во соработка со асоцијацијата „Икон“ ја имаше својата официјална промоција во Опш­ти­ на­та Карпош пред многубројни гости од умет­нич­ ки­от свет, медиуми и граѓани на Карпош. Станува збор за графичка мапа која ги содржи делата на 12 ма­кедонски академски сликари кои живеат и творат на територијата на Општина Карпош. Овој грандиозен уметнички проект, прв од ва­ ков вид кај нас, кој е издаден во ограничена едиција од 60 примероци, што ја прави уште повредна, ги содржи графиките на Доне Мијановски, Нове Фран­говски, Илија Кафкалевски, Глигор Чемерски, Симон Шемов, Родољуб Анастасов, Цане Јан­ку­лов­ ски, Таки Павловски, Ставре Димитров-Стадим, Вла­до Аврамчев, Душан Перчинков и Васко Таш­ ков­ски. Обраќајќи се на официјалната промоција, Кли­ ме Коробар од „Икон“ изјави дека на територијата на Карпош живеат најголем број уметници и е един­ ствена општина каде што со изградбата на ателјеа долж булеварот Партизански одреди сесрдно ја поддржува уметноста. Традиција која трае и се одржува до денес. Една од најголемите и најомилените соработки кои ги имам, како што изјави градоначалникот Стев­чо Јакимовски на официјалната промоција, е со­работката со уметниците. Издавањето на гра­фич­ ка­та мапа е проект кој се прочу и надвор од гра­ни­ ци­те на Македонија, а таа наскоро ќе биде изложена и во Лондон, изјави Јакимовски, кој најави на­та­ мош­на поддршка на уметниците и реконструкција на нивните ателјеа во натамошниот период. Од името на академските сликари, кои наедно се добитници и на благодарници од Општината Кар­ пош, се заблагодарија Глигор Чемерски и Цане Јан­ ку­ловски кој предложи востановување на тра­ди­ цио­ нална изложба на територија на Карпош од уметниците кои живеат во него. В. Ц.

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

25


ИСТРАЖУВАЊА НАЈПОПУЛАРНИ - СПОРТСКИТЕ ЛИГИ Омилени манифестации на учениците од основните училишта се: „Карпош има иднина“ и „Насмевката на Карпош“ Општината Карпош организира голем број вон­нас­ тавни активности во кои учествуваат учениците од основните училишта на територијата на опш­ти­на­та. За да се добијат информации за атрактивноста на досега организираните воннаставни активности, Општината Карпош во соработка со „Вижн кон­сал­ тинг“ (Vision Consulting) го спроведе конкретното ис­т­ ражување преку анкетирање на учениците во учи­ лиштата. Истражувањето на задоволството на учениците е стратегиска цел од Стратегијата за развој на ос­нов­ното образование и проект којшто е влезен во Прог­рамата за дејноста образование за 2012 година. Основните цели на истражувањето се: да се ис­пи­та интересот на учениците за досегашните вон­нас­­тавни активности; да се определи степенот на за­­доволство на учениците од учеството во до­се­гаш­ните воннаставни активности и да се генерираат идеи од страна на учениците за реализација на нови вон­ наставни активности согласно со нивните по­т­ре­би и очекувања. Анкетирањето се спроведе во период од 30.1.2012 до 3.2.2012 година на учениците од шесто, седмо и осмо одделение во сите основни училишта во Општина Карпош, со користење на он-лајн ан­ке­та. Прашалникот се состоеше од десет прашања по­де­лени во три групи, и тоа прашања: за де­ мо­ граф­ ски­ те карактеристики; за учеството, интересот и за­до­волството на учениците за

PRESS СОРАБОТКА Градоначалникот на Општина Карпош, Стев­ чо Ја­кимовски, денес потпиша Меморандум за ме­­ѓу­себ­на соработка со г-ѓа Жанета Трајкоска, ди­ректор на Високата школа за новинарство и за од­носи со јавноста. Меморандумот е во насока на размена на ис­куства и најдобри практики преку гостувања на претставници од Општина Карпош во наставата во Високата школа за новинарство и за односи со јав­нос­та, учество на претставници од Општина Кар­пош во настани и активности за развој и про­фе­сио­на­лизација на професијата, кои ќе ги организира Ви­соката школа. Со меморандумот се опфаќа и реализација на прак­ тична настава на студентите од Високата шко­ла за новинарство и за односи со јавноста во

26

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

досегашните вон­нас­тавни активности и за предлози за нови вон­нас­тав­ни активности. Учениците на прашањето колку им се интересни по­оделни воннаставни активности се изјаснија дека најинтересни се: стипендии за талентирани уче­ни­ци и стипендии за спортисти, полуматурската за­ба­ва „КАР­ ПОШ ИМА ИДНИНА“, Први април – Де­нот на шегата „НАСМЕВКАТА НА КАРПОШ“, учи­лиш­ните спорт­ ски лиги, еколошки акции „Заедно за природата, заедно за почист Карпош“, хума­ни­тар­ните акции, ново­го­диш­ ни­от детски хепенинг и др. А како помалку интересни воннаставни ак­тив­нос­ ти се: Меѓународна детска ликовна колонија „Св. Пан­ те­лејмон“, Школа за шах, Школа за фолк­лор, „Цветно де­филе“. Најинтересно за учениците беше прашањето са­ми да дадат предлози за активности кои сакаат Опш­тината Карпош да ги реализира. Добивме го­лем број креативни идеи како: лига во ракомет, пли­ вање, екскурзии, кампови и забавни актив­ нос­ ти, посета на музеи, модерен танц и „хип-хоп“ денс, натпревари за пеење, турнири во он-лајн игри, нат­превар по прва помош, школа за мажоретки и др. Општина Карпош и Одделението за образование ќе ги има предвид размислувањата на основците во по­ натамошното креирање на Програмата за деј­ нос­ та образование. Им благодариме на учениците за соработката и мож­носта да зачекориме по вистинскиот пат кон ост­ ва­рување на една единствена цел – подобро и по­ин­ тересно образование во Општина Карпош. Љупка Трајчевска Опш­ти­на Карпош. По потпишувањето на ме­мо­ ран­думот, Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Ја­ки­мовски, пред студентите на Високата школа за но­винарство и за односи со јавноста одр­жа пре­да­ва­ње на тема: „Како локалната власт и првиот човек на општината комуницираат со ме­диумите и со по­ши­роката јавност“.


СОРАБОТКА ПРВА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ГРАДИНКА ВО КАРПОШ

Со сечење лента и пригодна детска програма, Гра­доначалникот на Општина Карпош, Стевчо Ја­ ки­мовски и г-ѓа Марија Михајловиќ официјално ја пуш­тија во употреба првата интернационална дет­ ска­та градинка во oпштина Карпош. Ова е прв ва­ ков капитален проект на Општината Карпош реа­ ли­ зиран како јавно-приватно партнерство, меѓу Опш­ тината и Друштвото за забавни активности „ИПС Груп“ ДОО – Скопје. Станува збор за повеќејазична детска градинка сместена во објектот „зграда 2“ на јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, чија градба е целосно финансирана од Општина Кар­ пош, и која чинеше околу 19 милиони денари. Во неа ќе бидат згрижени деца од шест месеци до шест го­дини, а ќе се зборува на француски, на англиски јазик, но ќе можат да го посетуваат и деца со мајчин македонски јазик. Како што истакна во својот поздравен говор Ја­ ки­мовски, бенефитот на жителите на Карпош, со чии средства всушност е изградена градинката, е што децата од оваа општина ќе можат да ја по­се­т у­ваат градинката за 50 отсто пониска цена и 40 отсто од запишаните деца треба да бидат од нашата опш­тина. Во оваа градинка, како што изјави г-ѓа Марија Ми­хајловиќ, ќе се работи на развивање на креа­тив­

ни­те способности од најрана возраст, со инди­ви­ду­ а­лен пристап кон децата, а ќе се применува нацио­ нал­ ната програма за предучилишно образование имплементирана на англиски и на француски јазик со примеси на интернационалната програма. По говорот на Градоначалникот, дечињата од оваа градинка одржаа пригодна приредба, а нивни гости беа и дечиња од фестивалот „Супер ѕвезда“. Инаку, отворањето на оваа градинка го про­с­ле­ дија и претставници од дипломатскиот кор, од аме­ ри­канската, француската, чешката и од ита­ли­јан­ ска­та амбасада. В. Ц.

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

27


TIME LINE

Фестивал на јавни дебати во Општина Карпош

„АЈДЕ ДА ЗБОРуваме отворЕНО“! Преку проектот на Општината и на МОФ младите дебатери и нивните врсници од Карпош ќе може да организираат дебати за теми кои тие ги сметаат за важни Во рамките на проектот, кој Младински об­ра­зо­ вен форум (МОФ) го спроведува во Општина Кар­ пош, насловен како „Фестивал на јавни дебати во Општина Карпош“ , а поддржан од Општина Кар­ пош, младите од територијата на општината во текот на февруари ќе започнат да следат обука за дебата. Обуката е наменета за сите средношколци кои се заинтересирани за подобрување на своите спо­собности за критичко мислење и аргументирано искажување на ставови. Предавањата ќе бидат во­ де­ни од предавачи на МОФ, млади луѓе кои имаат искуство во дебатата како дебатери и како пре­да­ва­ чи, сертифицирани од Интернационалната асоци­ја­ ци­ја за дебатна едукација (IDEA). Дебатата претставува организирана, структуи­ ра­на и аргументирана дискусија на една одредена тема. Таа им помага на младите да ги изградат свои­ те индивидуални ставови базирани на факти и зна­ е­ње, а не на предрасуди и непознавање. Преку изу­ чу­­вање дебата, младите се стекнуваат со вештини за јавно говорење, тимска работа и истражување. Во рамките на проектот посветен на дебата и јав­ни дебати и ораторство, покрај предавањата, ќе

28

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

бидат организирани и неколку отворени де­бати на теми кои младите дел од групата на де­ба­тери, но и останатите нивни врсници, жители на опш­тината, ги сметаат за важни. Преку веб стра­ ни­ те на општината и на МОФ, граѓаните ќе можат да одберат и тема на која сакаат да се дискутира. Една од овие јавни дебати веќе беше организирана во но­ ем­ври, “Каква општина им треба на младите? Какви млади и се потребни на општината?“ посветена на ста­т усот на младите на локално ниво и важноста од нив­но вклучување во процесот на донесување од­ лу­ки. Целта на промовирање на дебатата како алатка за дискусија и покренување на прашања од интерес на младите е водена од мислата „преку отворена и ши­рока дискусија до квалитетни решенија!“ Бранкица Георгиевска


Изработила: Ива Манова


НАЈ ВО КАРПОШ Стеван Савевски

НАШ А СВЕТСКИ ФИЛАТЕЛИСТ Во Карпош живее Стеван Савевски, еден од најпознатите македонски филателисти ,без чии збирки на поштенски марки со „заокружена приказна“ не може да помине ниту една филателистичка изложба во светот, а тој, без награда Го напуштам станот на Стеван Савевски, оп­чи­ нет од она што го видов и слушнав од овој скромен и вистински господин, запрашувајќи се дали семоќ­ ни­от господин случај треба да се замеша, па такви по­единци да се најдат под медиумска опсервација. Во не­достаток на адекватен одговор на ова ре­то­ рич­ко прашање, ми преостанува да заклучам дека новата рубрика во „Урбан“- Нај во Карпош, не може да има по­убава премиера од оваа. На закажаната средба со господинот Савевски отидов со кратка препорака дека е во прашање фи­ ла­телист од светски ранг, а живее тука, во Карпош. Со тоа беше задоволен клучниот услов во намерата на уредништвото на нашиот весник, јавно да го прет­ставиме се она што може да ја оправда супер­ ла­тивната позиција во нашата општина на која тоа и е заштитен знак, за што и да станува збор во рам­ ките на Македонија. Филателија (собирање поштенски марки, пис­ма, разгледници и картички) е најраспространето хоби во светот, а филателист е оној кој тоа го прави со страст и систематична посветеност. Освен ова, пред сред­бата со господинот Савевски, знаев дека прва­ та поштенска марка во светот е издадена во Лондон во 1840 година, со ликот на кралицата Викторија. Со­сема доволно да се „влезе“ во муабет, но многу мал­ку од она што за филателијата го знае и го по­се­ дува мојот соговорник. Во пространата дневна соба на семејството Са­ вевски, ни трага од неговото хоби, но оној што прв пат влегува во неа, останува без здив од ори­ги­нал­

30

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

ните уметнички слики на прочуени руски мајстори. Собирањето слики е, исто така, мој попатен хоби, но преокупација ми е филателијата. Плод на тоа хо­би, е и оваа скромна публикација посветена на шее­сет години на филателијата во Република Ма­ке­до­ни­ја, вели мојот соговорник, а потоа, цели два часа тој рскажува и покажува, а јас, слушам и се вос­хи­т у­вам. - Филателијата е хоби на богати луѓе, и за неа уш­те се вели дека е пасија на кралевите. Први па­ сио­нирани собирачи на поштенски марки биле анг­ лис­ките благородници, а со Англија се поврзани си­ те куриозитети во филателијата. Но, веднаш, сакам да нагласам дека без оглед што е тоа најрас­про­стра­ не­то хоби во светот, филателијата не е исклучиво со­ бирање поштенски марки, туку пасија која не трпи импровизација, површност и, пред се, не­уред­ ност. Освен тоа, тоа е скапо хоби, кое најдобро се учи и се наследува од некој близок роднина. Страста и се она што во мојот случај е поврзано со моето хо­ би, јас му го должам на мојот покоен татко, генерал Димче Савевски... Семето на филателијата како хоби на македонска почва за првпат е посеано при крајот на 19. век во Битола, а како и се друго, европско, го донеле кон­ зу­лите на Англија и Франција. Угледувајќи се на нив, во собирањето марки се впуштиле и богатите би­толски трговци и занаетчии кои, како што ка­жу­ ва и пишува нашиот соговорник, уште во 1920 го­ ди­на формирале прв филателистички клуб во Ма­ ке­донија. Честа да биде прв претседател ја имал Кос­та Догу, кој бил и уредник на „Нови Сјај“ прв фи­лателистички весник (1931 г.).


Филателистичкиот сојуз на Република Маке­до­ ни­ја е формиран во 1950 година, а за претседател бил избран Светозар Наумовски-Лике. Десет го­ди­ ни подоцна, тој Сојуз ја организира првата изложба на поштенски марки. Клучните датуми, имиња на фи­лателистички клубови и врвни собирачи на пош­ тен­ски марки во Македонија, господин Савевски ги има собрано во пригодна публикација што ја на­ пи­шал по повод 60 години од формирањето на Со­ јузот на филателисти на Република Македонија, чиј претседател е од 2007 година. Го запрашувам мојот соговорник во што е драж­ та во собирањето на поштенски марки, што ја од­ре­ ду­ва вредноста на марката, и како се стасува до врв­ни награди на меѓународните филателистички из­ложби. -Привлечноста е во тоа да се поседува ретка, ста­ ра и доб­ро сочувана марка, посебно „патувачка“, или онаа што има појдовен и дојдовен поштенски жиг, се разбира и се да биде оргинално. Вредноста на мар­ ката ја одредува нејзината старост, тиражот и по­ барувачката на филателистичкиот пазар. До наг­ра­да на светски филателистички изложби се ста­су­ва со марка која има заокружена приказна, што ќе рече, треба да биде тематска, да е издадена по некоја при­ года, а ако за мотив има животно или растение, треба да е со латински назив и да биде идентична со мо­тивот на разгледницата. Станува збор за нов пра­ вец во филателијата и тој се вика „максимум карта“. Кога сме кај изложбите и наградите, тоа ќе ви го илустрирам со следниот пример. За изложбата која беше одржана минатата година во Лисабон, се при­ ја­виле шест илјади филателисти, а беа поканети „са­мо“ 2.500, меѓу кои и шестмина Македонци, од кои четворица освоија награди. Значи, за да се стаса до изложба и до награда, треба да се има бес­пре­кор­ на и колекција со заокружена приказна. Потоа, господинот Савевски ми ја покажува сво­­јата импозантна и импресивна филателистичка колекција, заради која, впрочем, се вбројува меѓу нај­ познатите македонски филателисти во светот. Нему, најдрага и најпрочуена, односно негова нај­ на­градувана филателистичка збирка е „Русија во првата половина на 20. век“, а зад неа, по според вред­носта, не заостануваат ни збирките „Халеевата

Првите поштенски марки на Република Македонија издадени 1991 г. комета“, „Волт Дизни на поштенски марки“, „Гер­ма­ ни­ја“ и се раз­бира, збирката „Македонија“. Му признавам на мојот соговорник дека прв пат во новинарската кариера сум соочен со дилемата како на нашите читатели да им ја доближам не­пов­ тор­ливата импресија од она што го видов, од ма­ги­ јата што ја емитува опусот на голем македонски фи­ ла­телист. Тој ме теши, велејќи ми дека е во пре­го­во­ ри со раководството на општина Карпош за ор­га­ ни­зирање на филателистичка изложба на не­го­вите збирки и можноста истата да ја видат и за­ин­те­ ресираните граѓани. - Каде се македонските филателисти гледано во светски рамки? - Најпрво да кажам дека, покрај “балканските нас­­тани“, регионалните и глобалните кризи, а по­ себ­но неизбежниот интернет, филателијата ја губи дражта што ја имаше во директните контакти по­ме­ ѓу филателистите во Македонија и, воопшто, во светот. Но, без оглед на тоа, нашите филателисти се присатни на сите меѓународни изложби на кои ре­ дов­но освојуваат највисоки награди. Важно е да се истакне дека македонските фи­ла­ те­листи се постојано присатни на страниците на „ФЕПА Њуз“, официјално списание на Европската фи­лателистичка асоцијација, каде сме именувани под уставното име. Пред збогување, господинот Савевски ми ја по­ ка­­жува својата највредна марка. Станува збор за ав­ с­т­рис­ка марка на која е аплициран прав од метеорит стар 4,5 милијарди години. Инаку најскапата колек­ ци­ја на марки е од Русија и пред некоја година, на аук­ција во Швајцарија е продадена за 8 милиони швајцарски франци. Миле Раденковиќ

Дрвена марка

„Black Penny“ првата поштенскамарка e издадена во Англија 1840 г.

Австриската пошта се смета за ед­ на од најкреативните пошти на све­­тот бидејќи, освен што ја издала мар­ката со прав од метеорит стар 4,5 милијарди години, има издадено и дрвени, везени, сребрени, рељефни и тро­димензионални марки. Куриозитет е секако и округла ав­стриска марка. Сите нив на патувачки писма ги поседува господинот Стеван Савевски.

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

31


СПОРТ ТУРНИРОТ ВО КОШАРКА ГОРДОСТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ – СРАМ ЗА ГРАДОТ Првиот турнир во кошарка за средношколците од Општина Карпош предизвика големо ин­те­ре­си­ра­ње во јавноста. Од една страна, пречекан со голем ен­ту­зи­ ја­зам и радост кај учениците, млади таленти за ко­шар­ ка, наиде на необразложен отпор од стра­на на град­ ски­те власти. Според кажувањата на са­ми­те учесници во турнирот, учениците добиле усна забрана од пред­ мет­ните наставници за пријавување и учество во тур­ нирот, а притисоци наводно биле вр­шени претходно и врз самите наставници од стра­на на директорите, кои, пак, биле „притиснати“ да изречат ваква забрана од страна на ресорно над­леж­ните во Градот. Сепак, жел­ ба­та за спорт ги над­вла­деа забраните и децата се ор­га­ ни­зираа во ко­шар­карски екипи и како такви се при­ја­ вија за учест­во на, првиот од ваков тип, турнир. Она што, се­пак, беше забележливо е дека тие не смееја да ги упот­ребуваат имињата на своите училишта, туку ти­ мо­вите се преименуваа според различни бои на дре­ совите, па играа, сини, жолти, зелени... Мачната состојба на нетолеранција и страв кул­ми­ нираше на првите натпревари, кога на нат­пре­ва­рите дојдоа некои наставници со цел да проверуваат дали се почитува интерната наредба, но и инс­пек­торот за спорт од Град Скопје. Тој, според очевидци, го сликал

записникот како аргумент дали екипите нас­тапуваат од име на своето училиште или некое друго. Ваквата ситуација предизвика многу конт­ро­вер­зии меѓу граѓаните од Карпош, посебно што станува збор за спорт и недозволено мешање на политиката и тоа кај најранливата категорија млади луѓе. Име­но, иако тур­ нирот беше организиран како отворен за сите сред­ношколци од приватните и од држав­ни­те учи­лиш­ та од Карпош, и се одржуваше во вон­нас­та­вен термин во слободното време на младите спор­тисти, сепак тие се соочија со непринципиелна заб­рана за учество. На ова до Општината реагираа и самите уче­ни­ци, но и родителите. Родителите беа енергични во твр­де­ њето дека за тоа како се организираат децата и на кои спортови тие ќе ги пратат своите деца вон ча­совите, во приватниот дел од денот, е нивна и само нивна од­го­ вор­ност и право. Политичката не­то­леранција на Градот дека Општина Карпош, како единствена опозициска општина која се сетила да организира ваков ат­рак­ти­ вен настан (со навистина примамливи награди за учес­ниците и победниците) не треба да се прекршува преку грбот на младите, на кои во центарот на вни­ма­ ние­то првенствено им е спортот. О. К.

Шампиони - ученици од “Никола Карев“ Ако воведните натпревари на турнирот, односно нивните актери, младите кошаркари од средните учи­лишта, беа под импресија на неубавите работи и обидот на градските татковци да ги попречат да се надигруваат, двата финалните дуели се достојни за секоја спортска историја на нашата Општина. Веројатно, обземени од желбата, на своите нас­ тав­ници и родители, но и другите „неверни Томи, да им го покажат својот кошаркарски талент, како и витешкото надметнување, момчињата од повеќе скоп­ски средни училишта презентираа и зрелост за се­каква почит. На општа радост, тоа го де­мон­ст­ри­

32

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

раа пред преполнетите трибини на малата сала на СЦ „Борис Трајковски“, најочигледно потврдувајќи дека иницијативата на градоначалникот Јакимовски и луѓето одговорни за спортските активности во Општина Карпош, немаат алтернатива. Натпреварот за трето место, одигран помеѓу „Георги Димитров“ и „НОВА“ беше вовед во на­вис­ тина спектакуларна завршница на турнирот. Иако без „стручен штаб“, средношколците од гимназиите „НОВА“, „Никола Карев“, „Георги Димитров“ и „Ко­ чо Рацин“, на терен покажаа дека, и покрај тоа што се навистина млади, веќе се суштински навлезени


во сите тајни на кошарката, како интелигентен ко­ лек­тивен спорт. Долгите и филигрантски прои­г­ру­ вања, „рампи“ и „банани“, спектакуларни „влезови“ и тројки „ала Дражен Петровиќ“, ги красеа двата фи­нални натпревара. Тесните резултати во заврш­ ни­цата говорат за изедначениот квалитет на сите екипи, а особено на онаа на финалниот натпревар и воедно потврдија дка нема добра кошарка без супер талентирани поединци. Тој епитет го зас­лу­ жуваат „десетката“ од „НОВА“ Петар Петровски, и особено Алек Ангеловски од „Никола Карев“, кој за­вршната драма, кога резултатот беше изедначен, ја затвори со бравура, донесувајќи му ја победата на својот тим. М. Р.

Петар Петровски

Шампиони станаа учениците од „Никола Ка­ рев“ и беа наградени со 150 илјади денари и ко­ шар­карска опрема (дрес, гакици и патики); Второ место го освоија младите кошаркари од „Геор­ги Димитров“, за што беа наградени со 100 ил­ја­ди денари и комплетна кошаркарска оп­ рема. За освоеното трето сместо, на учениците од гим­на­зијата „Нова“ им припадна парична награ­ да од 45 илјади денари и кошаркарска опрема. Чет­врто­пла­си­раната екипа, кошаркарите од гим­ на­зијата „Кочо Ра­цин“ беа наградени со кошар­ кар­ска опрема (дрес, гакици и патики).

Алек Ангеловски

ПЕТКОВ - ПОБЕДНИК НА БОЖИЌНИОТ ШАХОВСКИ ТУРНИР Бугарскиот велемајстор Владимир Петков е по­ бед­ник на првиот Божиќен турнир кој го ор­га­ни­зи­ раа Општина Карпош и шаховскиот клуб„Гамбит АСЕКО СЕЕ. Втор беше ФИДЕ мајсторот, член на Ша­ ховскит клуб „Гамбит АССЕКО СЕЕ“, Зоран Стој­чевски, Актуелниот шампион во шах во Ре­пуб­ ли­ка Македонија, веле мајсторот Трајко Недев се нај­де на третото место. Четврто место му припадна на интернационалниот мајстор Александар Чоло­ виќ, по што следуваат петто место – ФИДЕ мај­сто­ рот Љубиша Андоновски, шесто место – интер­на­ цио­ налниот мајстор Филип Панчевски, седмото место му припадна на велемајсторот Драгољуб Ја­ ки­мовиќ, осмото место е за велемајсторот Звонко Ста­ нојовски, деветто место – интрнационалниот мај­стор Велислав Куков, Десеттото место го освои ин­тернаионалниот мајстор Орце Данчевски. За нај­ до­бар играч со рејтинг помал од 2000 поени е про­ гласен Љупчо Ѓоршев. За најдобар младинец беше прогласен 12 годишниот Тони Лазов со освоени 5 поени. Најдобра шахистка беше 19 годишната Мо­ ни­ка Стојковска, а наградата за најдобар ветеран ја по­несе ФИДЕ мајсторот Љубомир Хаџи Манев.

Ова беше првиот Божиќен турнир во шах, кој го востанови и организира Општина Карпош во со­ра­ бот­ка со шаховскиот клуб „Гамбит Асеко СЕЕ“. На турнирот учествуваа 66 шахисти од Македонија и од соседството (Србија и Бугарија), од кои 22 ти­т у­ ли­рани шахисти. Пет велемајстори, осум ин­тер­на­ цио­нални мајстори и девет ФИДЕ мајстори. Вкуп­ ни­от паричен фонд на турнирот изнесуваше 92.000 денари. На сите 66 учесници на турнирот од страна на Секретарот на Општина Карпош, г. Владо По­ пов­ски им беа врачени дипломи. (Е.К.)

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош

33


МЕЃУВРЕМЕ Шерлок Холмс и негоивиот асистент биле на кампување. Една ноќ, во ниедно време, Холмс се буди и го буди асистентот панично прашувајќи го: Што гледаш над главата? Вотсон, онака сонлив одговара: Гледам темно, сино небо послано со милион звезди... - Идиоту низаеден, налутено возвраќа Холмс, зарем не гледаш дека некој ни го украл шаторот.

Омразата на слабите не е толку опасна како што е нивното пријателство. Ваувенаргуес Да живее слободата Францускиот генерал, Сент-Илер, воочи изборот на својот командант и пријател Наполеон Бонапарта за доживотен конзул, пред своите војници одржал ваков говор: - Пријатели, народот, а тоа сте вие, мора да одлучи дали Наполеон да се прогласи за доживотен конзул. Вие слободно можете да ја изразите својата волја и јас нема да влијаам на вас, но само сакам да ви предочам нешто - тие што нема да гласаат за Наполеон, ќе бидат јавно погубени. Да живее слободата!

Животот ни го враќа само она што ние им го даваме на другите. Иво Андриќ Судија: Колку бевте оддалечени од вратата? Сведок: - Четири метра, триесет и два сантиметри и три милиметри. Судија: - Како тоа да сте така прецизен ? Сведок: - Знаев дека некоја будала и тоа ќе ме праша, па измерив. Умниот човек забележува сè. Глупавиот за сè има по некоја забелешка. Хајне

Не туркајте се!!!

ЗА ДОБРО ДЕЛО НЕ ТРЕБА СВЕДОЦИ. Баба Таска

34

Карпош Урбан • број 13 • јануари 2012 • Општина Карпош


Profile for Opstina Karpos

Карпош Урбан бр.13  

Новиот број на Карпош Урбан

Карпош Урбан бр.13  

Новиот број на Карпош Урбан

Advertisement